You are on page 1of 37

http://TeluguIslam.

net

పయణప నమ
ఆ ేాల 1

‫ ا
ا ا‬
‫ف اد ها اب‬
ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫ﻡ" وا!و ف واة وارﺵد‬$‫وزارة ا'ون اﺱ‬
064234477 :9‫ ;آ‬- 064234466 :‫ ت‬182 :‫ب‬.‫ ص‬- 11932 )*+‫ا‬
121 ‫ ;ع‬- )BD‫ف اا‬E‫ ﻡ‬3/6959 :‫م‬A‫ ب ا‬B‫ ا‬- 1/6960 :"=>‫ ب ا‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬
‫ ط م‬.GH; )IJ ‫ ا‬K‫زی‬M N‫ إ‬P=>‫ أي ﻡ ﻡ‬K=> S ‫ ی‬N
‫ !ي‬S ‫ ی‬N U‫) وآ‬D‫ر‬V‫ف ا‬$W‫ ا‬X‫ف ;) أي ﺵ)ء ا ﺵ‬E‫ا‬
‫ی‬H‫ ا وا‬K‫ ﻡ‬ZM=H P; ‫[ت‬$ ‫ أو ف أو إ\;" أﻡ ا‬X‫ی‬A
ఈ ర పస క పచురణ బధత
ా!"న#$ ఇ&ా'() *",
+ .
ె $ ఆ/ిసు1ార వ34ం67ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా9 అల'; పసన<త క=రక పచు!>ం,


, పం@ిణA
6ేయలనుకBC1ార కవర@DE తపF పస కమGలH ఏలంటK
మరF 6ేయకం,7 పచు!>ంచవచుLను.
చవచుLను. అల*N &ాOP ్ కా@ీలH
ఏ,ిటంK T *ా9 3UచుLతగG
చుLతగGW ల *ా9 6ేయ!ాదు.
!ాదు. లHటYZాటY '
*[చ!>ంన1ార మ రB7మక \ె]యజN_D ధనులవ\7ర
పయణప నమ
ఆ ేాల 2

‫ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬
WM‫" ا‬WM ] D‫أ^ و‬
ðÑ܍ÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫هـ‬1431/11 :"I_‫" ا‬A=>‫ا‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ ‫ح‬
‫
 ا
 ا أء ا‬
‫ ﺕ! ا ت ﺏ‬#‫ﺵ‬
‫هـ‬1431 ،‫ ا‬- %‫ا('ة
 ا‬
978-603-80-13-20-5 : ‫رد‬
(; ‫)ا< ﺏ ; ا‬
‫ان‬#‫ ا‬-‫أ‬ 
% ‫ ﺹ'ة ا‬-2 ‫ ا('ة‬-1

1431/6275 252.28 ‫دیي‬

1431/6275 :‫یاع‬E‫ ا‬FG‫ر‬

978-603-80-13-20-5 : ‫رد‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ : 


http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 3

సంప 7యల మ!>యG పద` తaల

 b,ోdల
పయణA కడf తన ఇంటK 1ా!> కg , _D<34 తaలక ఇల
b,ోdల 6ె ZాF]ః
   
  
! 
  
అ&i ిఉ కల
క ల' హల' m ల తmఉ వ 7ఇఉహn.
వ 7ఇఉహn .
(BC ను 9ను< అల' ; క అపF*> స ుB7<ను. అత9కg
అపF*>ం నp వృr7 కావ (1ాటKలH నషP ం జరగదు). (ఇబG<
మజ 2825).

1ార (ఇంటK 1ార, _D<34తaల) అత9కg ఇల b,ోd ల


6ెZాF]ః

  &
$%   "#
   *+
  '()#

 
అ&i ిఉ ల' హ x న క వ అమనతక
అమనతక వ ఖ1ాzమ
అమ]క.
అమ]క .

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 4

({ ధర|ం, { అమనతa మ!>యG { అం}మ ఆచరణల9<-


య~ అల' ; క అపF*> స ు B7<ను). (అబ~ 7వ€ 2600,
}!>| E 3443, ఇబG< మజ 2826).

 ఒంట!> పయణం అ1ాంఛ{యం


అనవసరం*ా మ!> యG ఎవ!"+ B7 \ˆడf ఉం,ే అవకాశం
ఉన<పFటKకŠ మ9‹ి ఒంట!> *ా పయ9ంచడం అ1ాంఛ{యం.
పవ క సల' ల'హŒ అలౖ34 వసల' ం కd ఈ హ x సు ఆr7రం*ాః
  6 () 7(*

:;-./ 9  234
  0$1 8 4(   () 5./

 () &$ #    
 ,
 ! &$+
" ఒంట!> పయణం(
ణం ( లH ఉన< నషP ం ) గG!>ం B7క \ె ] _ి నటY
'
పజ లక \ె ] _ి ఉంట‘ ఏ ప యణAకడf !ా} 1Cళ ఒంట!> *ా
పయణAం చడf".
చడf ". (బGఖ!> 2998).
ఇందులH ఓ రక•–— న భయం ఉం ి . మ!N ైB7 సంభpం-
నప™డf -అల' ; త!ాšత- ఏ స›యకడf లœ కం,7
అవతaం ి .

 మం _D<34తం గG!>ం 1దకా]


పయణA కడf అత9కg \ˆడf*ా ఉండfటక ై వž}గల,
ఉత మ•–— న, మం9 1ాంŸం6ే , 6ెడfను అస34ం6ే
(తa ,ి 9 1 ద కా]. ఇద  !> లH పz ఒకర మ!¡క!> పట'
సహన¢]*ా ఉం,7]. మ!¡క!> ఘనత, *¤ర1ా9< గG!>ం67].

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 5

 _ీ ¥ ఒంట!>*ా పయణAం చక¦డదు


దూరప పయణ•–— B7, దగW !> పయణ•–— B7 మ!> యG
ఏ![@D' . లHBౖ B7 లœ 7 బసు$, ట¨ౖ¥ . , మ!N రక•–— న 1ాహనంలH
అ©B7 _ీª తన భర లœ 7 “మహ« ¬” లœ కం,7 ఒంట!> *ా
పయణAం చడం ­గం కాదు. ప వ క సల' ల' హŒ అలౖ34
వసల' ం ఇల ఆ ే ®ం67రః

9  > )
;<=   ,
   A(B
 !? 5#%@

"ఏ _ీ ¥ అ©B7 “మహ«
మహ« ¬”
¬ లœకం,7 పయణం 6ేయ క¦డదు".
క¦డదు ".
(బGఖ!> 1862).
అBC క మం ి ఆడ1ాళ°± ఏ![@D' . పయణం ఒంట!> *ా
6ేయ డంలH అజ²గత ³ క గG!> అయర . ఇందులH r7!>| క
వ}!N కం ఉంద9 1ార గ34 ³ ం67] . మ!>యG భయంకర•–—న
సం´µభం ఉం ి. ఎందుకన*ా సšయం*ా _ీ ¥ ఒక ప!¶· ,
ఉపదవం. ఆ•– ఒంట!> *ా ఉండడ•¸ 9®ద` కా!ా9కg సబబG.
ఆ•– ఒంట!> తB79< అదృషP ం*ా ¹pం ‹ºౖ \7. @D !N ప ణల
కలగజN _ి, ఆ•– 1ౖపనక ప!>క=లప\7డf. పయణం
ఎలంటK ై B7, పయణం అBC బ ,ే పz పయణం _ీ ¥ ఒంట!> *ా
6ేయ డం ­గం కాదు. _ీ ¥ పయణం క=రక ఉప­గప,ే
&ాధనం గG!>ం కాదు, అసల పయణమG 6ే య వ67L లœ 7
అBC ి ­ంపద*> న ి .

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 6

“మహ« ¬” అంట‘ ఒక _ీ ¥ కg రక సంబంధం లœ 7 Zాల


సంబంధంగల p1ాహ 9®ద` •–— న బంధువ. అతడf యGక
వయసు$గల, బ ి` జ²» నంగల, మG_ి' ం పరషaడf అ©
యGం,7]. (ఉ 7హరణకః తం,ి, @º ద B7న<, బబ©,
క=డfక, సšంత &¼దర &¼ద!¶ కమరల వ*"+ !ాల).

 పయణప దుఆ
పయణA కడf (1ాహనం ఎకgd 1ళ ½) ఈ దుఆ చద1ా].
 

 (*3   E (*
 F
! () ! 
! G(HI  , D3# , D3# , D3# 
!   E ('J
D
   6
KB'   ('?! &L$

! ! GI$M*N   (*14
 Q O? ('?!  P'M)
 
   E ('J   GE   R) 
(* ! T   (*$ ! ! U
 Q &L$
  () 0%
  SM
 ! 
  V?Q &L$

> # ! ! 0EW   JB

  6 XJ$Y  ! 6 2/(
 

! Z'#  &L$
 ! ! -.1

 6 2$M*N
   _(N  JB

  X1]3  R) 1
0EW   [  \*N   ! [(^   
అల' హŒ అక¾#,
అక¾# , అల' హŒ అక¾#,
అక¾# , అల' హŒ అక¾#,
అక¾# ,
సు¿ ›నల' m సÀÁ రలB7 ›జ² వమ కB7< లహn
మGÂà { . వ ఇB7< ఇల రľB7 లమG. ఖ]బ~.
అల' హŒమ| ఇB7< నÅఅలక /ీ సఫ!>B7 ›జÇ Äర³
వత ఖš వ (నÇ అమ] మ త!ాÈ అల' హŒమ|
హpš. అల
అలౖB7 సఫరB7 ›జ² వ}šఅB7< బGఅదహn
అల' హŒమ| అంతÅ &ా34 బG /ిస$ఫ!> వÇ ఖÉఫతa
/ిÇ అ; ] అల' హŒమ| ఇ{< అఊ
Äక (.

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 7

వఅ&ాఇÅ సఫ!> వ కఆబ}Ç మంజ!> వ సూఇÇ మG.


ఖలÄ /ి Ç మ] వÇ అ;'.
పయణమG నుం,ి }!> *> వ6ేL టప™డf @ºౖ దుఆ\ˆ ZాటY ఇ ి
క¦,7 చద1ా].
  (*1

G.)(/ Q  G.1(   GI+`


  GI( 
ఆ©బ~న \7©బ~న ఆÄదూన ]రľB7
›(దూ..
›(దూ. .
(అల' ; *¡పF1ాడf, అల' ; *¡పF1ాడf, అల' ; *¡పF1ాడf,
ప!> Ë దు` ,ై న అల' ; ©Ì x 9 9 (ఈ 1ాహB79<) మ
ఆrx నంలHకg ఇ67Lడf. లœకZ¼\ే •¸ మG x 9 9 ఆrx నపరచు-
కÍలœకZ¼©Ì 1ారమG. 9స$ం ే హం*ా •¸ మG మ పభGవ
1ౖపనక మరలవల_ి న 1ారమG. ఓ అల';! •¸ మG ఈ
పయణంలH స\7d!ాల 6ే _D , భయభక ల\ˆ •– ] *N , {
పస న<త లÏం6ే కా!ాల బG ి` 9 కÍరకంటYB7<మG.
అల' ;! ఈ పయణ79< మక సులభతరం 6ె©. x 9
దూ!ాలను దగW ర 6ె ©. ఓ అల' ;! {1C ఈ పయణంలH
మస9<34 తa,ి p. {1C మ ఇంటK1ా!> 9 , మ ధB79<
క9@ºటP Y క ఉం,ే 1ా,ి p . ఓ అల' ;! BC ను { శరణG
కÍరతaB7<ను; పయణంలH9 కÐాP ల నుం,ి , అ©షP కర•–— న
దృÐాల నుం,ి . B7 సంపద, B7 ఆz|యGల మ!> యG B7
సం\7B79కg BC ను }!> *> 1 ÑÒ± టపFటK కŠ ›9 కలగకం,7
క¦,7 { శరణÓ కÍరతaB7<ను). }!> *> వ6ేL టపFటK దుఆ

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 8

¹వం: (}!> *>1 ÑÒ± 1ారమG, పాL\7పం\ˆ మ9<ంప


కÍ!N1ారమG, మ పభGవBC ఆ!ాrిం 6ే1ారమG, ఆయBC<
సు}ం6ే1ారమG).

 ఒక!>9 B7యక9*ా ఎను<కÍ1ా]


పయణA కల తమలH ఒక!> 9 తమ B7యక9*ా
ఎను<కÍవడం సున<Õ. పవ క సల' ల' హŒ అలౖ34 వసల' ం
ఇల 6ె ZాFర9 అబ~ సఈ€ ఖు x మ!> యG అబ~ హŒ!"+ !ా
రEయల'హŒ అనుÖమల ఉలœ' Âం67రః

   )a$A
&E./# 9  6 Xbcb
 Q   J  >? 
8  
" మGగGWర వక ల కల_ి పయణంలH 1×±నప™డf 1ార
తమలH ఒక!>< తమ B7యక9*ా ఎను<కÍ1ా]"
ఎను<కÍ1ా] ". (బGఖ!>
2608).
x 9 ఉ ే  శం అతను 1ా!> 9 క]@ి ఉం67]. 1ా!> •¸ ల
క=రక ZాటY ప,7]. 1ార అత9 prే య త ZాటKం 67].
అతడf ఏ ై B7 అprే య తక గG!> 6ే _D ఆ ేశం ఇ_D మతం
799 ZాటKంచక¦డదు.

 ఎకd,ైB7 మEÉ 6ే_D చదవం,ి


ఏ ై B7 6ోట మEÉ 6ే _ి న ప™డf ఈ దుఆ చదవడం
అÏలషణÙయం.

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 9

 ! fg$h1
  > #

  () e
d$ Q R)
 f()(

!  
అఊ
Äక]మ }ల'34 \ 7మ|} (. ష!>³ మ
ఖలÚ.
ఖలÚ. (మG_ి' ం 2708).
(అల' ; కd సంపరÜ వచB7ల 7š!ా BC ను అల' ; సృ‹ిPం న
ప } 79 కŠ డf నుం,ి శరణG 1C డfకంటYB7<ను).

ఈ దుఆ చ ి p న 1ార ఆ Zాంతం నుం,ి 1 ÑÒ± వరక


1ా!> కg ఏ pధ•–— న నషP ం క¦,7 కలగదు.

 తకŠ¾#,
#, త_ీ¾ ;
పయణA కడf తన 7!> లH ఎతa ప ే శం నుం,ి 1 ళ ½
అల' హŒ అక¾# అనడం, ి గGవ ప ే శం నుం,ి 1ళ ½ సు¿
›నల' ; అనడం పవ క సంప 7యం. జ²Ä#
రEయల' హŒ అనుÖ ఉలœ' ÂసుB7<రః " •¸మG ఎతa ప ే శం
నుం,ి 1 ళ ° న<ప™డూ
న<ప™ డూ తకŠ¾ # అBC 1ారమG మ!>యG ి గGవ
ప ే శం నుం,ి 1 ళ °న<ప™డూ త_ీ¾ ; అBC 1ారమG".
1ారమG ".

 అrికం*ా దుఆ 6ేయ]


పవ క సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం ఈ హ x సు ఆr7రం*ా
పయణంలH ఉన<ప™డf ఎకdవ*ా దుఆ 6ేయ డం క¦,7
పవ క సంప 7య•¸ .

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 10

  5 
.

   5   5 9 
   A(BN   <$\N   f(1(iB)
8   f 
  jcb
  k
-.
 
"మGగGW !> దుఆల అం*¶క !>ంచబడ\7©;
చబడ\7© బrితa9 అర B7దం.
7దం.
పయణAక9 దుఆ. దుఆ. తం,ి తన సం\7B79కg 6ే
6Lే ాపం".
ాపం ".
(}!>| E 3448).

 నగరంలH ప1C®ంనప™డf చదవం,ి


పయణA కడf ఏ ై B7 *ామం
³ , నగరంలH ప1C ®ంనప™డf
ఈ దుఆ చదవడం సంప 7యం.

   ()
R$$l#  ! Pm4W
 IB
   n4   ()
!  R$$o#

 ! f%B

 IB
  ! n4 ! !
! &L$

p   ('qA
!  R+4>
  ()   ()  !
 n4
 
KB'  r(+

 Q n4 !  R$$m#  PT(s ! 
   >'   - E
(LA
 () e Q  (L$E#  e Q  (Ee Q R) 1  p
  (L$E#   X+M

 
అల'హŒమ| రబ¾స$మ1ా}స$¿ఇ
రబ¾స$మ1ా}స$¿ఇ వ మ అజ' Ç న , వ
రబ¾Ç అ!¶È న స$¿ఇ
స$ ¿ఇ వ మ అÀ' Ç న, వ రబ¾షÝ యz9 వ
మ అజ' Ç న , వ రబ¾!>³ య34 వ మ జ!"+ న, ఫఇB7<
నÅఅలక ఖ"Þర ›E34 Ç ఖర} వ ఖ"Þ ర అ34'› వ నఊ

Äక (. ష!>³› వ ష!>³ అ34'› వ ష!>³ మ /ీ› . (9&ా©


కబ , బßౖ హ à, ›కgం).
(సZా కాాలక మ!> యG అp {డ 6ే_ి న 1ాటK కg ప భG1ౖ న,
సప భ~మGలక మ!> యG అp áసుక=9 ఉన< పz 79కg

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 11

పభG1ౖ న , ‹ºౖ\7నులక మ!> యG 1ార మరW భషP తšంలH పడ1C _ి న


1ాటK కg పభG1ౖ న , *ాలలక మ!> యG అp లœపకZ¼©Ì 1ాటK కg
పభG1ౖ న ఓ అల' ;! •¸ మG {\ˆ ఈ పటP ణ •¸ లను,
పటP ణ1ాసుల •¸ లను కÍరతaB7<మG. x 9 కŠ డf నుం,ి , x9
1ాసుల కŠ డfనుం,ి మ!> యG అందులH ఉన< కŠ డf నుం,ి { శరణG
1C డfకంటYB7<మG).

 మG_ి' ంలక
ం లక బధ క]*>ంచకం,7 ఉం,7]
ఎవ!> కŠ బధ క]*>ం చకం,7 ఉండ,79కg ప!> *ా
పయ }<ం67]. అ ి (}â!> న 1Cగం, !" ã _ి గ<Ç
7టK Z¼వడం, ఇతరలను అB7యం*ా కా³ Å 6ేయ డం లంటK
ఇతర 6ేషP లను వదలక=9. అల' ; ఈ ఆ ే ా9< చదవం,ిః
  IB3   P*)aN
  f(*)aN ! 
  .MA
$%/   () pt1   G>a+
  R+

 
{58: (*I) v  ('(u
v  gb? v 
" ఎవ!"+\ే, ఏ తపF 6ేయ 9 pాšసులౖ న పరషaలక
మ!>యG _ీ ¥లక
ల క బధ క]*>& ా ![ 1ాస 1ా9కg 1ార
అప9ందను మ!>యG సFషP •–— న Zాప ¹!ా9< తమ âద
áపకన<ట‘' ". (అ; జ²¿ 33: 58).
పయణప నమ
ఆ ేాల 12

 7!> హకdల Bర 1C!ాL]


పవ క సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం 6ె @ిF న పకారం 7!>
హకdల ఈ కgం³ ి pధం*ా ఉB7<©.
  3
  R
h*N  {|
8  }N(1 8  <cB

  )#  ! 4
z  S>W   xy
z  wI
 z 
" దృ‹ిP9 కg³ం ి కg ఉంచుక=నుట,
ఉంచుక=నుట, బధ క]*>ం చకం,7 ఉండfట,ఉండfట ,
సలంక జ1ాబG పలకట, పలకట , మం9 ఆ ే®ంచుట మ!>యG
6ెడfను ఖం,ిం చుట". చుట". (బGఖ!> 2465, మG_ి' ం 2121).

 అవసరం z!>న 1ం టBC }!>*>


*> !ా1ా]
ఏ అవస!ా9క"+ \ే పయణం 6ే య వల_ి వLం ో అ ి
z!> న 1ం టBC తన ఇంటK కg }!> *> !ావ,79కg \äందరపడfట
మం pషయం. ఈ హ x సు ఆr7రం*ాః
 8  JB

~l  )'
 >qA   )(T
   1e   *%+
  &3./#  

  n  R)
 Xl  !
  O? 0 i$A
$E# Q   %|

" పయణం ఒక pధ•–— న ®·.
®·. 79 వల' మ9‹ి 9 7
అB7<Zా{య
అB7<Zా{యలక
Zా{యలక దూర
దూరమవ\7డf.
మవ\7డf. అందువల'
అందువల' పయణÙకడf
కడf
తన ప9 మG*>_ి న 1ంటBC తన ¹ర@ి ల' ల వద  క
6ేరకÍ1ా]"
కÍ1ా]" .

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 13

 }!>*> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దులH !"ండf


రకాతaల 6ేసుకÍ1ా]
పయణం నుం,ి }!> *> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక 1 ×±
!"ండf రకాతaల నమ
6ే య డం ప వ క సల' ల' హŒ అలౖ34
వసల' ం సంప 7యం. కఅ¿ Ä. మ]) రEయల' హŒ అనుÖ
ఉలœ' Âం67రః " పవ క సల' ల' హŒ అలౖ34 వసల' ం పయణం
నుం,ి }!> *> వ67Lక మGందు మ_ిÈ దుక 1×± !"ం డf
రకాతaల 6ే_D1ార".
ార". (బGఖ!> 4418, మG_ి' ం 716).

 వLన1ా!>9 క¤గ]ంచు క=నుట


పయణం నుం,ి వLన1ా!> క=రక లœ 9లబడfట,
1ా!> 9 క¤గ]ంచుక=నుట, 1ా!> దరåB79కg 1 ళ°±ట
అÏలషణÙయం. పవ క సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం సహచరల
పయణం నుం,ి వLన1ా!> 9 క¤గ]ంచుకBC1ార. (తబ {
ఔసÕ, బßౖ హà, స3çహ 2647). x 9 వల' @D మ, ఆZాయత,
సత$ంబంr7ల ఏరFడ\7©. మనసు$ల ఏకమవ\7©.
bటK అవసరం ఈ కాలంలH మనక 67ల ఎకdవ*ా ఉం ి .

 పయణAక9 ఫ]తం
తన 7సుల@ºౖ ఉన< అల' ; కd దయలH
ఒకట‘ ( టంట‘ ; మ9‹ి &ాè 9కం*ా, ఆ![గం*ా ఉం,ి ZాటK స ూ
వLన (న/ి Ç) స\7d!ాల అB7![గం మ!> యG
పయణప నమ
ఆ ేాల 14

పయణంలH ఉన<ప™డf (ZాటKం చక Z¼©నపFటK కŠ , అతను


ZాటKస ు న<టY
' ) అత9 ల కdలH 1ా యబడ\7©. ప వక
సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం ఇల పవ ం67రః
 gM ) 0%+  
 23
 # .I
  >? 
(HH
v v   G(3
 () 0^)    €)
 A(
" 7సుడf అB7![*ా9కg గG!"+ నప™డf లœ 7 పయణంలH
ఉన<ప™డf అతను అత ను &ా 9క,ై ఆ![గం*ా ఉన<ప™డf
6ేస ు న<టYవంటK పణఫ]\7లœ అత9 క=రక
1ాయబడ\7©".
యబడ\7© ". (బGఖ!> 2996).

 పయణ &iక!ాల 
మG_ి' ంల &iల¹9క"+ ఇ&ా'ం ధర|ం ఏ పయణ
&iక!ాలను \ె ] యజN_ిం ో 1ాటK 9 పయణAకడf
p9­*>ంచుకÍవడం మం ి. అp అతను తనుం,ే 91ాస
Zాం\79< b,ి నపFటK నుం,ి éదలవ\7©.
ఆ &iక!ాల ఇpః ఖÅ (B7లగG రకాతaల ఫ#È నమ

!"ండf రకాతaల 6ేయGట), జ¬అ  (!"ం డf నమ


ల ఒకN
సమయంలH 6ే యGట), మ~డf !N©ంబవళ°± •¸జêళ±@ºౖ
మ&ా (సFరå) 6ేయGట, న/ి Ç నమ
1ాహనంలH 6ే యGట,

మ నమ
prి *ా లœ కZ¼వట, ఫ#È ఉప1ా&ాల
అ©నపFటK కŠ ఉండకZ¼వట. (bటK pవ!ాల త!ాšత @D mలH'
వసు$B7<©).
పయణప నమ
ఆ ేాల 15

 ఎంత దూరంలH ఖÅ 6ేయ]


పయణం అనబ,ే అంత దూరంలH 1 ×±నప™డf B7లగG
రకాతaల నమ
ఖÅ 6ే _ి !"ం డf చదవడం, మ!> యG జë;«,
అÅ క]@ి 6ే య డం, మ*>³¿ , ఇÐా క]@ి 6ే య డం
ధర|సమ|తం. ఇంత దూరం 1 ×±న త!ాšత ఖÅ మ!> యG
జ¬అ 6ే య వచుLన9 ఇ&ా'ం ధర|ంలH ఏ 9!¶Üత
కgలHâటరల లకd 6ె పFబడలœ దు.
అ©\ే అrి క ధర|1C త ల ఏకాÏZా యం పకారం 80కg . â.
దూరం పయణంలH ఖÅ 6ే య]. కా9 అంతక తకdవ
పయణంలH ఖÅ 6ే య !ాదు. 9స$ం ే హం*ా ఇ ి 67ల
పటK షP•–— న మ!>యG ఉత మ•–— న పద` }.

 ప!>Ëభత ఆ ేాల
(ఏ pషయం సంభp_D వì 6ే య డం prి *ా అవతaం ో
799 'హద_º అసW #' అ9 అంటర. ఉ 7హరణకః మల
మ~త pసరÈ న , అZాన1ాయGవ వ*"+ !ాల. మ!N pషయం
వల' &ా<నం 6ే య డం prి *ా అవతaం ో 799 'హద_º
అక¾# అ9 అంటర. ఉ 7హరణకః ¹రభర ల సం¹íగం,
సšప<సÁ లనం వ*"+ !ా).
నమ
క=రక వì తపF9స!> . మ!>యG హద_º అక¾#
వల' &ా<నం 6ే య డం తపF9స!> . ఇందులH ఏ మతం
పయణప నమ
ఆ ేాల 16

అల·ం 6ేయGట ­గం లœదు. అ©\ే పయణంలH ఉన<


వకg నమ
సమయం అ©నప™డf {ళ°± Zîంద96ో;
1- {ళ°± లÏంచవచుL అన< ఆశ లœ 7 నమ|కం ఉంట‘
నమ
ను 79 వ!> సమయం వరక ఆలసం
6ేయ వచుLను. (కా9 సమయం 7టక¦డదు).
2- {ళ°± లÏం6ే ఏ ఆశ*ా{, నమ|కం*ా{ లœ 7 {ళ°±
ొ!> కN ఏ సూచన లœనప™డf \ä]సమయంలHBC తయమG|ం
6ేసుక=9 నమ
6ేసుక=నుట©Ì ఉత మం.
3- తయమG|ం 6ే_ి నమ
éదల @º టP K న త!ాšత {ళ°±
లÏ_D న/ిÇ నమ
సంకలFం\ˆ ఈ నమ
ను ప!>
6ేయ]. త!ాšత వì 6ే సుక=9, ఫ#È నమ
6ే య].
ఒక1Cళ éదల @º టP K న ఫ#È నమ
6ే సుకన< త!ాšత
{ళ°± లÏ_D నమ
అ©నట‘' . 799 }!> *> మ![&ా!>
6ేయ నకdర లœ దు.
4- బట&ా!>@ºౖ (సšప<సÁ లనం వల' *ా{, లœ 7 ¹రభర ల
కలసుకÍవడం వల' *ా{) &ా<నం prి *ా అ©, pప!¶ త •–— న
చ] కారణం*ా Zా ణ79కg ›9 క]*N భయం\ˆ {ళ°±
ఉప­*>ం 6ే _ిè }లH లœ న ప™డf, లœ 7 {ళ± జ²డలH నమ

సమయం 7టK Z¼©Ì భయం ఉన<ప™డf తయమG|ం


6ేయGట ­గమG. అల*N {ళ°± 67ల తకdవ ఉం,ి,
&ా<B79కg స!> ప డనప™డf &ా<నం ఉ ే  శం\ˆ తయమG|ం
6ేసుకÍ1ా]. ఉన< {ళ±\ˆ వì 6ే సుకÍ1ా].
పయణప నమ
ఆ ేాల 17

pప!¶ త•–— న చ] భయం ఉండడం అసల సబబG కాదు,


ఆ చ] వల' ఆ![*ా9కg ›9 కలగGతaందన< అనుమనá,
లœ 7 ప!> నమ|కá ఉం,ి , క{సం {ళ°± 1C ,ి 6ే సుకం-
7మB7< ఏ &ాధనం లœ కZ¼వడం, లœ 7 &ాధనం ఉం,ి క¦,7
1C,ి 6ే య డంలH నమ
సమయం 7టK Z¼తaందన< భయం
ఉన<ప™,ే తయమG|ం 6ేయGట ­గమగGను.
5- {ళ°± తకdవ ఉం,ి , వì క=రక స!> పడనప™డf ఉన<
{ళ±\ˆ వì éదల @º టP K, {ళ°± స!> ప,ే అంత వరక
వì 6ే _ి (*> త అవయ1ాల@ºౖ మ&ా (సFరå) 6ే య].

 తయమG|ం pr7నం
హద_º అసW # అ©B7 హద_º అక¾# అ©B7 పz 79కg
తయమG|ం పద` } ఇ ిః !"ం డf అర6ేతaలను భ~(కg
ఒక&ా!> \7కgం , మGందు మGఖం@ºౖ త!ాšత !"ండf
అర6ే తaల 1 లప] ¹గం@ºౖ మ&ా 6ే య]. అ©\ే ఎవ!"+ B7
హద_º అక¾# వల' తయమG|ం 6ే _ి ఉంట‘ {ళ°± లÏంన
త!ాšత &ా<నం 6ేయ డం prి *ాBC ఉంటYం ి .

 •¸జêళ±@ºౖ మ&ా
1- బట&ా!> మ~డf !N©ంబవళ°± తన •¸ జêళ±@ºౖ మ&ా
6ేయ వచుLను. éదటK &ా!> మ&ా 6ే_ి నపFటK నుం,ి మ~డf
![
ల ప!> (} éదలవతaం ి .
పయణప నమ
ఆ ేాల 18

2- ఒక మ9‹ి &ాè 9కం*ా ఉం,ి మ&ా éదల@ºటP K , మð±


పయణ79కg బయల ే !> \ే బట&ా!>*ా ప!> గణAంచబడ\7డf
గనక అ ే ప కారం మ&ా 6ే య].
3- మ!" వ !"+ B7 పయణంలH ఉం,ి మ&ా éదల@º టP K మð±
తన 91ాB79కg వ6ేL_D &ాè 9కల పకారం ఒక ![
ఒక !ా}
ల కd\ˆ మ&ా 6ే య].

 అజ². ఆ ేాల 
1- " నమ
సమయం అ©న 1ం టBC âలH ఒకర అజ².
ఇ1ాš]"
ఇ1ాš] " అన< పవ క సల' ల' హŒ అలౖ34 వసల' ం
ఆ ే శ మr7రం*ా బట&ారల బృందం@ºౖ అజ². మ!> యG
ఇఖమÕ ఇవšడం prి*ా ఉం ి . అల*N ఒంట!>*ా ఉన< వకg
క¦,7 అజ². ఇ1ాš]. ఇక ఎవ!"+ \ే &ామ~34 క నమ

జ!> *N మ_ిÈ దులH నమ


6ే స ు B7<,ో అత9కg ఆ మ_ిÈ దులH
ఇవšబ,ిన అజ²BC స!> Z¼తaం ి .
2- అజ². మ!>యG ఇఖమÕ 6ెపFకం,7 లœ 7 ఇఖమÕ
మత•¸ 6ె @ిF 6ేయ బ,ి న నమ
స3ç అగGను. కా9 ఆ
బృందం1ారందరñ సšచò•–— న పాL\7 పం\ˆ అల' ; \ˆ
·మపణ 1CడfకÍ1ా]. మ![&ా!> ఇల 6ే య క¦డదు. ఏ
ధర|1Cత ల వద  అజ². prి *ా ఉం ో 1ార ఇలంటK
ఆ ే శ (67Lర. అ©\ే ఇ ే బల•–— న , 9జ•–— న మట.
పయణప నమ
ఆ ేాల 19

3- బట&ా!> !"ం డf నమ


లను క]@ి 6ే _ి నప™డf ఒకd
అజ². ఇL !"ండf నమ
లక 1C ర 1C ర !"ం డf &ార'
ఇఖమÕ 6ె పFవల ను.

 నమ
అ ేాల 
1- Âబ' ి శ \ె లసుక=నుట పయణAక9@ºౖ prి *ా ఉం ి .
అందుక"+ అతను సరšpr7ల పయ త<ం 6ేయ]. ఎవ!> BౖB7
అ,ి*ా], లœ 7 799 కను*¡BC క=9< నూతన ప!> క !ాల
7š!ా మ!> యG ఇంకN pదం*ాBౖ B7 \ె లసుకÍ1ా]. మ!" వ !"+\ే
ఏ మతం పయ త<ం 6ే య కం,7 Âబ' కా9 ి శ లH నమ

6ే& ా ,ో అతడf }!> *> అ ే నమ


మరల 6ే య].
ఎందుకన*ా అతను ZాటKం చవల_ి న హకdను pడB7,7డf.
ఎ,7!> లH ఉన< వకg సరš pr7ల పయ త<ం 6ే_ి నపFటKకŠ
త!ాšత ఆ ి శ కాదు అ9 \ె] _D అతను తన నమ
}!> *>
6ేయ వల_ి న అకdర లœ దు. కా9 ఎ,7!>లH కాకం,7 *ామం ³ ,
నగరంలH ఉన< వకg Âబ' ి శ \ె ] _ి న త!ాšత }!> *> అ ే
నమ
మరల 6ేయ].
2- పయణంలH సున<\ె మGఅకdద 6ేయGట సంప 7యం
కాదు. కా9 ఫó సున<తaల మ!>యG pÕ నమó, 67ô
నమó, తహ
È € నమó, మ!>క=9<; త34 యతaÇ వì,
త34 యతaÇ మ_ిÈ € మ!> యG సూర, చందగ³ హ ణ
నమ
ల'ంటK p &ాè 9కం*ా ఉన<ప™డf చ ి p నట‘'
పయణంలH క¦,7 చద1ా].
పయణప నమ
ఆ ేాల 20

3- ఒక నమ
సమయం ప1C ®ంన త!ాšత పయణ•–— న
వకg తన ఊ!> బßౖ టKకg ఇండf' కనబడనంత దూరం 1 ×±నపFటK
నుం,ి ఖÅ మ!> యG జమఅ 6ేయ వచుLను.
4- ఖÅ B7లగG రకాతaల నమ
లHBC 6ే య]. ఫó
మ!> యG మ*>³ ¿ నమ
లH' ఖÅ 6ే య !ాదు .
5- నమ
6ే యGనప™డf ఖÅ సంకలFం 6ేయలన<
9బంధన (షరతa) లœ దు. ఎందుకన*ా పయణంలH ఖÅ
6ేయ డ•¸ అసలౖ న , స!> ©õ—న పద` }. అందుకN సంకలFం
అవసరం లœ దు. ఎల*"+ \ే &ాè 9కం*ా ఉం,ి నమ
6ే స ు న<-
ప™డf ప!> నమ
అన< సంకలFం 6ే య ![. ఒక1C ళ
సంకలFం 6ే సుకంట‘ 67ల ఉత మం. (అ ి మనసు$లHBC
6ేసుకÍ1ా]. BöటK\ˆ కాదు. ఎందకన*ా BöటK \ˆ ఏ1ౖB7 ప 7ల
ప]కg సంకలFం 6ే య డం పవక సల' ల' హŒ అలౖ34 వసల' ం
మ!> యG ఆయన సహచరల సంప 7యం కాదు).
6- ఒక1C ళ బట&ా!> మGÀ x *ా (&ామ~34 క నమ
లH
ఇమం 1న క ఉం,ి) నమ
6ేస ూ ప!> నమ
క"+
సంక]F_D మ!>యG అత9 ఇమం ఖÅ 6ే _D అతను క¦,7
తన ఇమం మ ి !>*ా ఖÅ 6ే సుకÍ1ా].
7- ఒక1C ళ బట&ా!> ఖÅ సంకలFం 6ే _D మ!> యG అత9
ఇమం ప!> నమ
6ే© _D అతను క¦,7 ప!> నమ

6ేయ డం prి*ా ఉం ి .
పయణప నమ
ఆ ేాల 21

8- బట&ా!> ఏ ఇమం 1 న క నమ


6ే స ు B7<,ో అతను
బట&ా!> య? లœ 7 &ాè 9క,7? అన< pషయం
\ె] యనప™డf అతను ఇమంను అనుస!>స ూ Z¼1ా].
9- బటK &ా!> ఇమం*ా ఉB7<, లœ 7 ఒంట!> *ా ఉB7< అతను
బట&ా!> అన< pషయం మరZ¼© ప!> నమ

6ేయల9 సంక]Fం, త!ాšత నమ


మధలH గGర క
వ_D అతను ఖ_D 6ే య]. ఎందుకన*ా అత9 క=రక
స!> ©õ— న పద` } ఇ ే . ఒక1C ళ అతను ప!> 6ే _D ఎలంటK
అభంతరం లœ దు.
10- అజ²» నం కారణం*ా ఎవ!"+ B7 బట&ా!> మ*>³¿ క¦,7 ఖÅ
6ేయ బడfతaంద9 అనుకÍ9 !"ండf రకాతaల 6ేసుకంట‘
అత9 ఆ నమ
వరèం . 799 }!> *> 6ేయGట prి*ా ఉం ి .
11- ఖÅ సంకలFం 6ే _ి న బట&ా!> మరZ¼© మ~,ో
రకాతa క=రక 9లబ,ి న త!ాšత గGరక వ_D 1ం టBC
క¦![L1ా]. త!ాšత సజ²  స; ÷ 6ే య].
12- పయణంలH ఇమం సం´ి పం*ా నమ
6ే ©ం67].
పవ క సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం మ!> యG ఆయన
సహచరల ి ఇ ే పద` } ఉం,ి న ి .
13- బట&ా!> ఏ ై B7 ఊ!> లH మE] 6ే_D ఎపFటK వరక
అకd,ి అజ². pంటø ఉంట,ో మ_ిÈ దులH &ామ~34 కం*ా
నమ
ZాటKం చడం తపF9స!> . కా9 అతను ఏ ై B7 ఊ!>
నుం,ి 7టYతూ ఉన<ప™డf అజ². pంట‘ మ_ిÈ దులH
పయణప నమ
ఆ ేాల 22

&ామ~34 కం*ా నమ


6ే య డం తపF9స!> ఏâ లœదు.
ఒక1C ళ అతను ఏ ై B7 అవస!ా9కg బం,ి ి *> B7 స!N .
గమ9క :
* &ాè 9కం*ా ఉం,ి 6ే య వల_ిన నమ
6ే య లœ ద 9
పయణంలH ఉన<ప™డf గG!¡ LB7 లœ 7 పయణంలH
ఏ ై B7 త@ిFZ¼©న నమ
&ాè 9కం*ా ఉన<ప™డf
గG!¡ LB7 అతను 799 ప!> *ాBC 6ే య]. అ ే అత9
pషయంలH ఉత మ•–— న , బధతర34 త •–— న pషయం.
* ఒక పయణంలH మరZ¼©న నమó మ![
పయణంలH గGర కవ_D ఖÅ 6ేయ].

 ఇమమÕ అ ేాల 
1- &ాè 9క ఇమం 1 న క బట&ా!> నమ
6ే య వచుLను.
ఇద  !> సంకలFల, నమ
ల 1C ర 1C ర అ©B7 ఏâ
నషP ం లœ దు. ఎల అన*ా మGఆó Ä. జబÇ రEయల' హŒ
అనుÖ ఇÐా నమ
ప వ క 1 న క 6ే _D 1ార, మð± \7ను
ఉం,ే 1ాడలHకg 1 ×± అకdడ తన జ²}1ా!> కg ఇÐా నమ

6ే©ం6ే 1ార. అ©\ే ఈ నమ


అత9 ి న/ి Ç మ!> యG
అత9 1 న క ఉన<1ా!> ి ఫ#È అ© ఉం,ే ి . (బGఖ!> 711,
మG_ి' ం 465).
పయణప నమ
ఆ ేాల 23

2- సంపరÜ నమ
6ే ©ం6ే &ాè 9క ఇమం 1 న క ఉం,ి
ఖÅ 6ే య డం స!> ©õ— న ి కాదు. నమ
ఆరంభంలH 6ే !> B7,
లœ క వరలH 6ే !> B7 స!N . ప వక సల' ల' హŒ అలౖ 34 వస' లం
6ెZాFరః
 &a
  g'?
1   0‚
!  <() !
" ఇమం 9యమకం ఆయ9< ( మGÀ x ల) ) అనుస!>ంచ-

( 1)
,79కN జరగGతaం ి"." . (బGఖ!> 378, మG_ి' ం 411) .
3- తప™డf
తప™డf pషయం: pషయం: క=ందర బట&ారల &ాè 9క ఇమం
B7లగG రకాతaల నమ
6ే © సు న<ప™డf మ~డవ
రకాతaలH వL కల_ి , అత9\ˆBC సలం }@ిF !"ండf
రకాతaల\ˆBC స!> పచుLకంటర. ఇ ి తప™ . అతను
ఇమం\ˆ సలం } పFకం,7 9లబ,ి (*> \7 !"ండf
రకాతaల 6ే సుకÍ1ా]. ఒక1C ళ అతను ఆ !"ం డf రకాతaలœ
6ే_ి 1 Ñ Ò , అతను ఆ నమ
మð± 6ే య].
4- ఇమం బట&ా!> కావచుL అన< ¹వన\ˆ అత9\ˆ కల_ి
!"ండf రకాతaల 6ే _ిన త!ాšత, కాదు అతను &ాè 9కడf

1
ఏ(టK pషయం బట&ా!> ఒంట!>*ా నమ
6ేసుకంట‘ ఖÅ 6ే_ి
!"ండf రకాతaలœ 6ేయ] కా9 (&ాè9క) ఇమం 1నక మGÀ x*ా ఉంట‘
B7లగG రకాతaల 6ేయ]? అ9 ఇబG< అబ¾Å రEయల'హŒ అనుÖ
*ా!>9 అ,ి*>\ే 'స!>©õ—న సంప 7యం ఇ ే' అ9 సమr7న(67Lర.
(మGస<€ అహ|€, ఇ!ాšఉÇ గÉÇ 571లH ‹DÚ అల¾{ ఈ హ xసును
స3ç అ9 అB7<ర.
పయణప నమ
ఆ ేాల 24

అ9 \ె ] _D అత9\ˆ ప!> నమ


6ే య]. ఒక1C ళ
నమ
లH ప1C® సూ
 ఇమం ఏ సంకలFం 6ే ా,ో B7 ి అ ే
సంకలFం అ9 9శL©ంచుకంట‘ , ఇమం ఖÅ 6ే _D ఇతను
ఖÅ 6ేయ]. అతను ప!> *ా 6ే _D ప!> *ా 6ేయ]. ఇల
నమ
స3ç అవతaం ి .
5- మ*>³ ¿ నమ
6ే© సు న< ఇమం\ˆ బట&ా!> ఇÐా
నమ
సంకలFం\ˆ క]_D B7లగG రకాతaల సంపరÜ ం*ా
6ేయGట prి *ా ఉం ి . అంట‘ ఇమం మ~డf రకాతaల 6ే_ి
సలం } @ిF న త!ాšత అతను 9లబ,ి B7లW వ రకాతa
6ేసుకÍ1ా].
6- బట&ా!> ఇమం*ా ఉం,ి నమ
6ే © సుంట‘ అత9
1న క &ాè 9కడf మGÀ x *ా ఉం,ి నమ
6ే య డం ­గం.
అ©\ే ఇమం ఖÅ 6ే_ి సలం } @ిF న త!ాšత ఇతను
ప!> నమ
6ే సుకÍ1ా].
7- బట&ా!> &ాè 9కలక నమ
6ే© సు న<ప™డf ఖÅ
6ేయ]. అతను సలం }@ిF న త!ాšత 'âర నమ
ప!>
6ేసుకÍం,ి ' అ9 1 న కన<1ా!> కg 6ె ZాF]. ఒక1C ళ నమ
క
మGం ే ఈ pషయం \ె] యజN _D మ!¶ మం ి , 1ా!>కg
అనుమనం, ఇబ¾ం ి కలగకం,7 ఉంటYం ి .
8- జë;« నమ
6ే య 9 వకg మ_ిÈ దులH ప1C ®ం6ే స!> కg
అచLట ఇమం అÅ నమ
6ే© సు న< ి చూ_D అతను
జë;« సంకలFం\ˆ ఇమం\ˆ కల1ా]. 1ా!> \ˆ జë;« నమ

పయణప నమ
ఆ ేాల 25

6ేసుకన< త!ాšత (1 న క వLన1ార ఎవ!"+ B7 ఉంట‘


1ా!> \ˆ కల_ి , ఎవర లœ 9 యడల ఒంట!> *ాBC ) అÅ నమ

6ేసుకÍ1ా].
9- ఒకడf, లœ 7 క=ందర బట&ారల రమజ²నులH
త!ాb; నమ
6ే © సు న< &ాè 9క,ై న ఇమం 1 నక
వL కల_D 1ార ఈ కg³ం ి !"ం,ిం టK లH9 ఏ ై B7 ఒక పద` }
అనుస!>ం 67].
1 అ ి 1ా!> సš*ామం ³ అ©\ే 1ార ఇÐా నమó
సంపరÜం *ా 6ే _D ఉ ే  శం\ˆ ఇమం\ˆ కల1ా]. ఇమం సలం
}ం@ి న త!ాšత (*> ] న రకాతaల 6ే సుకÍ1ా].
2 ఒక1C ళ 1ార పయణంలH ఉంట‘ 1ార ఇÐా నమó ఖÅ
6ే_D ఉ ే  శం\ˆ ఇమం\ˆ కల1ా]. 1ార సšయం*ా మ![
జమఅతa 6ే య క¦డదు. అల 6ే_ి న6ో మGందు నుం,ే అ ే
మ_ిÈ దులH త!ాb; 6ే యGచున<1ా!> కg అంత!ాయం, కలత
ఏరFడfను.
గమ9క : ఒకN సమయంలH ఒక మ_ిÈ దులH !"ం డf
జమఅతaలH 1C!Nš ర*ా నమ
జరగడం ధర|సమ|తం
కాదు. x 9 వల' మG_ి' మGల అBౖ కత మ!>యG 1ా!> మధ
Ïన<తšం ఏరFడfను. &ామ~34 క నమ

prి *ాpంచబ,ిం ి కN వలం 1ా!> ఐకత క=రకN .


పయణప నమ
ఆ ేాల 26

జ¬అ బßౖన స$ల\ై.' అ ేాల 


జ¬అ
 'జ¬అ
1- జë;« నమ
ను అÅ నమ
\ˆ క]@ి మ!>యG మ*>³ ¿
నమ
ను ఇÐా నమ
\ˆ క]@ి 6ేయGటBC 'జ¬అ  బßౖ న -
స$ల\ై . ' అ9 అంటర. అ ి 'జ¬అ  తకŠ  ¬ ' 6ే య వచుL,
లœ 7 'జ¬అ  \7à#' 6ే య వచుL 2 . ఈ !"ం ,ిటK లH తనక
సులభం*ా ఏ ి ఉండfBö అ ి 6ేయ వచుLను. ఎల 6ే _ిB7
స!> Z¼వను. అ©\ే ఫó నమ
ను మ![ నమ
\ˆ క]@ి
6ేయ !ాదు. అల*N
మ నమ
క¦,7 అ9 సరš
&ామనం*ా ధర|1C తల వద  ఆrి కత Zîం ి న మట ఇ ే .
2- 'జ¬అ  ' 6ేస ు న<ప™డf ఒకd అజ². ఇL, ప}
నమ
క 1C!Nš ర ఇఖమÕ ఇ1ాš].
3- 'జ¬అ  ' సమయం, éదటK నమ
సమయం Zా రంభం
అ©నపFటK నుం,ి !"ం డవ నమ
సమయం అంతమ©Ì
వరక ఉంటYం ి 3 . అంట‘ బట&ా!> \ä] సమయంలH, 79
మధలH లœ 7 సమయం అంతం అ©Ì కg క=ం6ెం మGందు

2
'జ¬అ  తకŠ  ¬ ' అంట‘ జë;« సమయంలH జë;«, అÅ నమ
ల
క]@ి 6ేయడం, మ*>³¿ సమయంలH మ*>¿ ³ , ఇÐా నమ
ల క]@ి
6ేయడం.
'జ¬అ  \7à#' అంట‘ అÅ సమయంలH జë;«, అÅ నమ
ల క]@ి
6ేయడం. ఇÐా సమయంలH మ*>³¿, ఇÐా నమ
ల క]@ి 6ేయడం.
3
నమ
ల సమయ పటKPక \ెలసుక=నుటక మ పచు!>త•–—న "Ë ి`
- నమ
" అన< పస కం చదవం,ి.
పయణప నమ
ఆ ేాల 27

వరక క¦,7 'జ¬అ  ' 6ే య వచుLను. కా9 జë;« , అÅ


నమ
ల (సూరస మయ9కg మGందు) సూరడf పసుప
రంగGలH మ!N వరక, మ!> యG మ*>³ ¿ , ఇÐా నమ
ల అరè
!ా} గ,ి _D వరక ఆలసం 6ే య డం ధర|సమ|తం కాదు 4.
4- 'జ¬అ  \7à#' 6ే_D ఉ ే  శం\ˆ పయణం క=న&ా*> స ూ ,
!"ం డవ నమ
సమయం Zా రంభం కాక మGం ే తన సš*ా³ -
మంలH 6ే రకంట‘ , !"ండవ నమ
ను éదటK నమ

క]@ి 6ే య క¦డదు. ప} నమ
79 సమయంలH 'ఖÅ '
6ేయ కం,7 సంపరÜం*ా 6ేయ]. éదటK నమ
సమయం
అ} తకdవ*ా ఉB7< స!N ప} నమ
79 సమయంలHBC
6ేయ]. ఎందుకన*ా 'ఖÅ ' మ!>యG 'జ¬అ  ' 6ే యGటక
కారణం పయణం, పయణం మG*> _ిన ప™డf 'ఖÅ ' , 'జ¬అ  '
6ేయ !ాదు.
5- 'జ¬అ  \7à#' ఉ ే` శం\ˆ పయణం క=న&ా*> స ూ !"ం డవ
నమ
సమయం Zా రంభం అ©న త!ాšత తన సš*ామం ³
లH 6ేరకంట‘ !"ం డf నమ
ల క]@ి 6ే _ిB7 సంపరÜ ం*ా
6ేయ]. ఖÅ 6ేయక¦డదు. ఎందుకన*ా పయణం మG*>_ిం ి,
సబబG క¦,7 అంతం అ©ం ి.

4
అరè !ా} అంట‘ !ా} 12 గంటల అన< ¹వన స!> కాదు. సూ!ా-
స మయం నుం,ి ఉмదయం వరక గల ప!> సమయంలH సగ¹గం
ఎ9<ంటKకg పర వతaం ో ఆ సమయం. ఉ 7హరణకః సూ!ాస మయం
&ాయంకాలం ఆర గంటలక, ఉмదయం \ెల'1ారజ²మGన B7లగG
గంటలక అ©\ే, !ా} పదకండf గంటలక అరè !ా} అవతaం ి.
పయణప నమ
ఆ ేాల 28

6- 'జ¬అ  \7à#' ఉ ే  శం\ˆ పయణం క=న&ా*> స ూ 9!N  శ


సè ల9కg (సš*ామం
³ కాదు ) 6ే రకన<ప™డf éదటK నమ

సమయం అంతం అ© !"ం డవ నమ


సమయం Zా రంభం
కావ,79కg సâ@ింనప™డf ఈ కg³ం ి pr7B7లH' ఏ ో ఒకటK
ZాటKం చవచుLను.
1 ఒక1C ళ అతను మ_ిÈ దుక దూరం*ా, అజ². pనలœ కం,7
ఉంట‘ , !"ండవ నమ
సమయం Zా రంభం అ©Ì వరక 1C 
ఉండడం ఉత మం, అప™డf !"ండf నమ
ల 'జ¬అ  ', 'ఖÅ '
6ేయ]. ఒక1Cళ అతను !"ం డవ నమ
సమయం Zా రంభం
కాక మGం ే నమ
6ే సుకంట‘ ధర|సమ|త•¸ .
2 లœ 7 !"ం డవ నమ
కd అజ². అ©న త!ాšత,
ఇఖమÕ క మGందు మ_ిÈ దులH ప1C® _D , అతను éదటK
నమ
'ఖÅ ' 6ే సుకÍ1ా]. !"ం డవ నమ
జమఅతa\ˆ
6ేసుకÍ1ా].
3 మ_ిÈ దులH ప1C®ంనప™డf అకdడ పజ ల !"ండవ
నమ
6ే స ూ ఉంట‘ , అతను éదటK నమ
9యతa\ˆ
1ా!> \ˆ కల1ా]. x9 pవరణ @Dm 22, వ!> Zా!ాలH చ ి p
ఉB7<ర.
7- !"ం డవ నమ
సమయం Zా రంభం కాక మGం ే తన
సš*ామ9కg
³ 6ే రకంటన9 బట&ా!> కg \ె] _ి నపFటKకŠ
'జ¬అ  ' 6ేయ డం ధర|సమ|త•¸ . 'జ¬అ  ' 6ే _ి న త!ాšత
!"ం డవ నమ
కd అజ². క మGందు లœ 7 నమ

పయణప నమ
ఆ ేాల 29

సమయంలH తన సš*ామ9కg
³ 6ే రకంట‘ , మ![&ా!> ఆ
నమ
6ే య నవసరం లœ దు.
8- బట&ా!> తన పయణం క=న&ా*> స ు న<ప™డf 'జ¬అ  '
6ేయ డం ధర|సమ|త•¸ . అ©\ే ఎకd,ై B7 మEÉ
6ే_ి నప™డf, ఏలంటK అవసరం, ఇబ¾ం ి లœ కం,7 ఉంట‘
'జ¬అ  ' 6ే య కZ¼వడ•¸ మం ి, ఒక1C ళ 'జ¬అ  ' 6ే_D
అ ి ­గమగGను.
9- త@ిFZ¼©న నమ
ల గGర వLన త!ాšత
6ేయGనప™డf మ!> యG 'జ¬అ  బßౖ న స$ల\ై . '
6ేయGనప™డf క³ మపద` }9 ZాటKంచుట తపF9స!> .
మరZ¼© లœ 7 \ె] యనందు వల' , లœ 7 పస ు తం మGందు
ఉన< నమ
సమయం 7టK Z¼తaందన< భయం వల'
క³ మ పద` } ZాటKం చలœకZ¼©న6ో Zాపం లœ దు.
పస ుతం మGందు ఉన< నమ
6ే స ు న<ప™డf,
త@ిFZ¼©న నమ
లœ 7 79కg మGందు గ,ి _ిZ¼©న
నమ
6ేయ లœద9 గGర వLనప™డf, పస ు తం ఉన<
నమ
ప!> 6ే య] ఆ త!ాšత త@ిFZ¼©న నమ
ల
6ేసుకÍ1ా].
10- బట&ా!> మ*>³ ¿ మ!> యG ఇÐా నమ
ల
'జ¬అ  తకŠ  ¬ ' 6ే _ి న 1ం టBC pÕ నమ
సమయం
ప1C ®ంనట‘' , అంట‘ pÕ నమ
6ే యGటక ఇÐా నమ

సమయం Zా రంభం కా1ాల9 1C ం6ే అవసరం లœ దు.


పయణప నమ
ఆ ేాల 30

11- మ*>³ ¿ మ!> యG ఇÐా నమ


ల 'జ¬అ  \7à#'
6ేయల9 ఉ ే  ®ంన బట&ా!> , ఏ ై B7 ZాంతంలH ఇÐా
నమ
&ామ~34 కం*ా చదువతaన< ి చూ_ి న 6ో, మ*>³¿
నమ
9యతa\ˆ 1ా!>\ˆ కల1ా]; ఒక1C ళ ఇమం !"ం డవ
రకాతaలH ఉండ*ా కల_D 1ా!> \ˆ మ~డf రకాతaల
6ే_ి నట' గGను, అందుక ఇమం\ˆBC సలం }ంZా]. ఒక1C ళ
మ~డవ రకాతaలH కల_D , ఇమం సలం }ం@ి న త!ాšత
ఒక రకాతa 6ే సుకÍ1ా]. ఒక1Cళ ఇమం\ˆ éదటK
రకాతaలHBC కల_D , ఇమం\ˆ మ~డf రకాతaల 6ే _ి ,
ఇమం B7ల*[ రకాతa క=రక 9లబ,ి నప™డf అతను
క¦రLం,ి తషహŒ Ö € దుఆల చ ి p, సలం }ం@ి , మð±
ఇÐా నమ
9యతa\ˆ అ ే ఇమం\ˆ కల1ా]. ఇమం
సలం }ం@ి న త!ాšత త@ిF Z¼©న రకాతaల 6ే సుకÍ1ా].
ఈ pధం*ా !"ండf నమ
ల జమఅతa\ˆ (&ామ~34 కం*ా)
6ే_ి నటY
' గGను.

 నమ
త!ాšత E)³ 
'జ¬అ  ' 6ేయGనప™డf మGందు éదటK నమ

త!ాšత E)³ , 79 @ి ద ప !"ం డవ నమ


త!ాšత E)³
6ేయ డం మం ి మ!> యG ఉత మం. కా9 !"ండవ నమ

త!ాš\ే E)³ 6ే _ి B7 స!> Z¼వను. éదటK నమ


త!ాšత
E)³ అట‘' అందులH ల కgdంచబడfను.
పయణప నమ
ఆ ేాల 31

 pమనం(
pమనం( ఏ![@D' .)
.) లH నమ

pమనంలH నమ
!"ం డf రకాల*ా ఉంటYం ిః
1- న/ి Ç నమó: బట&ా!> 9లబ,ి , క¦రLం,ి ఏ
_ిè }లHBౖ B7 ఈ నమ
6ే య వచుLను, రక¦, సజ²  ల
_ºౖగ \ˆ ఏ ి శలH ఉం,ి 6ే _ి న స!N , Âబ' ి శ లHBC ఉండfట
తపF9స!> ఏâ లœ దు. అల*N కా![' మ!> యG త ి త ర
1ాహB7లH' క¦,7. కా9 bలౖ నంత వరక éదటK తకŠ¾ !"
త3ç« మ సందరüంలH Âబ' ి శ లH ఉండfట ఉత మం.
2- ఫ#È నమ
లః 'జ¬అ  ' 6ేయG నమ
లౖ \ే, 1ాటK
pషయంలH మ~డf _ిè తaల.
1 pమనం ఎకNd మGందు లœ 7 ి *> న త!ాšత 'జ¬అ 
తకŠ  ¬ ', లœ 7 'జ¬అ  \7à#' 1ాటK సమయంలH 6ే _D bల
ఉంట‘ అల 6ే య].
ఉ 7హరణకః నమ
సమయం Zా రంభం కాక మGందు
pమనం ఎకgd\ే, మ!> యG éదటK నమ
సమయం 7టK న
త!ాš\ే pమనం నుం,ి ి గ వల_ి ఉంటYం ి అన< నమ|కం
ఉంట‘ , 'జ¬అ  \7à#' 6ే య]. అంట‘ జë;« అÅ \ˆ క]@ి
6ేసుకÍ1ా]. మ*>³ ¿ అ©\ే ఇÐా\ˆ క]@ి 6ేసుకÍ1ా] .
2 నమ
సమయం Zా రంభం కాక మGం ే pమనం ఎకgd ,
pమనం ి *N స!> కg 'జ¬అ  ' 6ేయ గ]*N !"ండf నమ

సమయల క¦,7 7టK Z¼\7య9, లœ 7 ఫó నమ
అ©
పయణప నమ
ఆ ేాల 32

ఉంట‘ 79 సమయం క¦,7 7టK Z¼తaందన< భయం ఉంట‘ ,


pమనంలH నమ
6ే యGటక అనుక¦ల•–— న సè లం
క"ట©ంచబ,ి ఉంట‘ అకd,ే Âబ' ి శలH 9లబ,ి నమ

6ేసుకÍ1ా]. అనుక¦ల•–— న సè లం లœ 9 6ో, 7!> లH


6ేసుకÍ1ా]. అ x &ాధం కానప™డf తన _ీ ట' ýBC 9లబ,ి
నమ
6ే సుకÍ1ా], అ©\ే రక¦లH ప!> *ా వంగలœ క
Z¼\ే , వం*> న టY' 6ే య]. ఇక సజ²  6ేయGటక తన క!¶LలH
క¦!¡L9 _ºౖ గ 6ేయ]. ఏ ి శలH మGఖం 6ే _ి B7 ప!ాš లœ దు.
కా9 ఎటKP ప!> _è ి }లH క¦,7 నమ
ను 79 సమయం 7టK
6ేయ డం ధర|సమ|తం కాదు.
3 pమనంలH నమ
6ే యGటక సè లం క"ట©ంచబ,ి ,
నమ
సమయం అ©, అకdడ నమ
6ే సుకÍవడం
&ాధ•–— \ే Âబ' ి శలH 9లబ,ి 6ే సుకÍ1ా]. రక¦, సజ²  ల
&ామన !¶ }లH 6ే య].
3- pమB7శ³యం తన _ి టþ కg దూరం*ా ఉంట‘ , టK క" ఓకN
(కన#|) అ© ఉంట‘ , బట&ా!> అందులH 'ఖÅ '
6ేయ వచుLను. ఒక1Cళ టK క" కన#| కాకం,7, 1CటKం T లH
ఉంట‘ 'ఖÅ ' 6ే య !ాదు, ఎందుకన*ా అతను మGందుక
పయణం 6ే& ా డన< నమ|కం లœ దు.
4- ఒక1C ళ pమB7శ³యం _ి టþ లHBC ఉంట‘ బట&ా!> అందులH
'ఖÅ ' 6ే య క¦డదు. టK క" కన#| అ© ఉB7<
లœ కZ¼©B7, ఎందుకన*ా ఇంకా అతను తన _ి టþ కటP ,7ల
కనబడ9 దూరంలH 1 ళ± లœదు.
పయణప నమ
ఆ ేాల 33

 ìమ నమ
ఆ ేాల 
1-
మ ![
(
మ పసంగం ఆరంభంలH ఇ6ేL ) అజ².
కంట‘ మGందు పయణం క=రక"+ 1ళ±వచుLను. అజ². అ©న
త!ాšత,
మ నమ
కంట‘ మGందు 1 ళ°±ట ధర|సమ|తం
కాదు. కా9 కgం³ ద ఇవšబ,ి న కారణ7లంట‘ 1 ళ±వచుLనుః
1
మ నమ
6ే _D వరక 1C ఉంట‘ , \ˆటK పయణA కల
బయల ే ర\7ర9, లœ 7 pమనం లœ Z¼తaంద9, లœ 7
బసు$, !"+ల బం,ి 1×±Z¼తaందన< భయం ఉంట‘ ,
2 7!> లH 6ే సుకBC bల లÏసుందన< ఆశ ఉంట‘ ,
3
మ ![
పండfగ అ©\ే , బట&ా!> పండfగ నమ

6ేసుక=9 ఉంట‘ , అతను


మ ![
అజ². అ©న త!ాšత,
నమ
క మGందు పయణ79కg 1ళ±వచుLను. అప™డf
అతను జë;« నమ
ఖÅ 6ే య వచుLను.
2- బట&ా!> పయణమGలH ఉన<ప™డf
మ ![
వ_D ,
లœ 7 ఏ ైB7 6ోట మEÉ 6ే ాడf, కా9 అకdడ
మ
నమ
&ాè @ిం6ే 1ా!N లœర, లœ 7 ఎకd,ో అజ². pనబడ9
దూరంలH మ_ిÈ € ఉం,ి Z¼వ,79కg bల లœ న ప™డf అత9@ºౖ

మ prి*ా ఉండదు. అతను జë;« నమ


ఖÅ
6ేసుకÍవచుL, అల*N అÅ నమ
\ˆ క]@ి 6ే సుకÍవచుL.
3- బట&ా!> ఏ ైB7 6ోట మEÉ 6ే ాడf, అకdడ
మ
నమ
జరగGతaం ి , అజ². క¦,7 pనబడfతaం ి .
పయణప నమ
ఆ ేాల 34

అలంటప™డf అత9@ºౖ
మ prి అగGను. &ామన
ఆr7!ాల\ˆ ఇ ే pషయం ర
1ౖం ి . కా9 అతను ఏ ైB7
ఊ!> నుం,ి 7టYతూ పయణం క=న&ా*> స ూ ఉంట‘ , ఏ ైB7
న< అవస!ా9కg అకdడ ి *> నందుక
మ అజ². pంట‘,
అత9 @ºౖ
మ prి కాదు, అ©B7 అతను
మ
6ేసుకంట‘ అ ి అత9కg స!> Z¼తaం ి .
ZîరZాటYః
ZîరZాటYః క=ందర పయణAకల ఏ ైB7 ZాంతంలH బస6ే_D
అకdడ
మ జరగకB7<, 1ార సšయం*ా
మ 6ే సుకం-
టర. అ©\ే ఇ ి స!>©õ— న pషయం కాదు. 1ా!> @ºౖ prి *ా
ఉన< నమ
జë;« , అ ి 6ే య డ•¸ 1ా!>@ºౖ prి*ా ఉం ి .
4- బట&ా!>
మ 6ే _ి న 6ో, 79\ˆ అÅ నమ
ను
'జ¬అ  ' 6ేయ !ాదు. అÅ నమ
సమయం Zా రంభం
అ©న త!ాš\ే అÅ 6ే య వల ను. ఎందుకనగ
మ
నమ
\ˆ మ![ నమ
ను క]@ి 6ే య !ాదు. ఎవ!> @ºౖ
మ
prి *ా లœ ో, లœ 7 \7నున< 6ోట
మ &ాè @ిం చబడ ో
అలంటK వకg జë;« , అÅ 'జ¬అ  ', ఖÅ 6ే య వచుLను.
5- బట&ా!> అ©B7, &ాè 9క,ైB7
మ నమ
కd
క{సం ఒక రకాతa క¦,7 ఇమం\ˆ Zîంద96ో అతను జë;«
నమ
6ే సుకÍ1ా]. బట&ా!> అ©\ే ఖÅ 6ేయ వచుLను.
&ాè 9క,ై \ే ప!> B7లగG రకాతaల 6ే సుకÍ1ా]. క{సం
ఒక రకా\ై B7 Zîం ి న 6ో
మ 6ే సుకÍ1ా]. ఎల అనగ
పవ క సల' ల' హŒ అలౖ34 వసల' ం 6ెZాFరః
పయణప నమ
ఆ ేాల 35

  .MA  v ƒ4#
 ! ƒ4#
;5c
  5c

! R)    R)
 X34 ,
" నమ
లH9 ఒక రకాతaను Zîం ి న వకg నమ
ను
Zîం ి నట‘' ". (బGఖ!> 580, మG_ి' ం 607).
6- బట&ా!>
మ ![
ఖు#ఆనులH9 సూ!" కహ
Zా!ాయణం 6ేయ డం అÏలషణÙ యం. 79కg సంబంrిం న
ఆr7!ాల వల' . మ!> యG అ ి
మ ![
కd
సున<తaలH ల కgdంచబడfతaం ి ,
మ నమ
కd
సున<తa (సంప 7యం)లH కాదు

 పయణంలH ఉప1ా&ాల (![జ²ల)


![జ²ల) 
1- కషP ం*ా ఉB7<, లœ కZ¼©B7 బట&ా!> ఉప1ాసం pడB7డ-
వచుLను. కషP ం ఉన<ప™,ై\ే ఉప1ాసం ఉండకZ¼వడ•¸ ఉత -
మం. ప వక సల' ల' హŒ అలౖ 34 వసల' ం ఈ హ xసు ఆr7రం*ాః

 2/# 8 {E
 < +
cA  G# !  R)
  RBHA  R%A
8  (u  #   R)
 X 4  
$
  r(*‚
 
" ఇ ి అల' ; తరఫన ఒక bల, bల, 79\ˆ ప­ జనం
Zîం ి న వకg •¸లœ 6ేాడf.
ాడf . ఇక ఎవర ఉప1ాసం
ఉం,7లనుకB7<![ అతను ఉండవచుL,
ఉండవచుL , ఏలంటK అభంతరం
లœ దు".
ు". (మG_ి' ం 1121).
2- బట&ా!>
బట&ా !> ఉప1ాసం pడB7,ే !"ండf _ిè తaలః

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 36

1 ఎవ!"+ B7 బట&ా!> ఉప1ాసం ఉం,ి , పగటK పటBC


ఉప1ాసం pర(ం67లనుకంట‘ ధర|సమ|త•¸ .
2 ఎవ!"+ B7 &ాè 9కం*ా ఉప1ాసం ఉం,ి , మð± పయణంలH
1Ñ Ò , అతను తన ఊ!> కటP ,7ల 7టక మGం ే ఉప1ాసం
వదలకÍక¦డదు.
3- బట&ా!> ఉప1ాసం లœ9 _ిè }లH తన ఊ!>లH 6ే రకంట‘ ,
అతను }న\7 గడం మనుకÍవల_ి న అవసరం లœ దు, కా9
\7ను ఉప1ాసం లœ 9 pషయం 1 ల' ,ిం చుట మం ి కాదు,
\ె] య91ాళ°± అత9 గG!>ం 6ె డf*ా ఊ34ం 6ే అవకాశం
ఉంటYం ి .
4- పయణంలH ఉప1ాసం వద]1C య డం అBC ి క³ మ బద` ం *ా
ఉండవల_ి న ఉప1ా&ాల క³ మ బద` తను భంగపరచదు. అంట‘
ఎవ!"+ B7 ZîరZాటY*ా 6ే _ి న హతక ప!>› రం*ా ఉప1ాసం
ఉంటYB7<![, 1ార అవసర 9(త ం పయణం 6ే _ి నందున
ఏ లHపం జరగదు.
5- \7నున< pమB7శ³యంలH సూ!ాస మయం అ©న
త!ాš\ే ఇ ా # 6ే _ి న వకg , pమనం *ా]లH లœ 67క
సూర,ి 9 చూ_D , మð± }న\7 గడం మనుకBC అవసరం
లœ దు.
6- సూ!ాస మయ9కg క=ం6ెం మGందు pమనంలH పయ9ం-
67డf, (pమనం, @ºౖ కg లœ 67క) సూరడf కనబడతaన<ప™డf
ఇ ా # 6ే య క¦డదు, మ*>³¿ నమ
6ే య క¦డదు . అతను

http://TeluguIslam.net/
పయణప నమ
ఆ ేాల 37

గగనమGలH ఉన< 6ోట సూ!ాస మయం అ©నద9 \ె ] _ి -


నప™,ే ఇ ా # 6ే _ి, నమ
6ే య]. అతనున< pమనం
ఏ ై B7 పటP ణం âదు*ా 1 ళ °ంద9, ఆ పటP ణ1ాసుల ఇ ా #
6ేార9 \ె ] _ి B7, \7ను సూర,ి 9 చూసు న<ంత వరక
ఇ ా # 6ే య క¦డదు.
7- టK కg కన#| ఉన< వకg , 67ల దూరంలH ఉన<
pమB7శ³య9కg బయల ే రతూ, తన ఊర 7టKన
త!ాšత ఉప1ాసం pడB7,ి , నమ
ఖÅ 6ేాడf,
pమB7శ³యం 6ే రకB7<క pమనం ఆలసం*ా ఉంద9,
లœ 7 ఏ ైB7 కారణం వల' అ ి రదు  అ©ంద9 \ె ] _ి అతడf
పయణం 6ే య లœ కZ¼\ే అత9 నమ
అ©నట‘' , అల*N
అతను ఉప1ాసం మనుకÍవడం క¦,7 త@DF â కాదు, ఇక
మð± }న\7 గడం నుం,ి ఆగవల_ి న అవసరం లœ దు.
ఎందుకన*ా అత9 ప •¸యం\ˆ కా1ాల9 6ే సుకన< ే â
కాదు, అతను 6ే _ిం ి ధ!ా|ను&ారం 6ే ాడf.
8- పయణం కారణం*ా లœ 7 మ!N కారణం*ా రమజ²ను
ఉప1ా&ాల వ ి ] న వకg , \7ను pడB7,ిన ఉప1ా&ాల
త!ాšత ZాటKం67].
అల' ; కN సరš &¼ త మGల, ఆయన దయ, కారణం\ˆBC
స\7d!ాల సంపరÜం అవ\7©.
*****
http://TeluguIslam.net/