Вы находитесь на странице: 1из 5

эпохой, охарактеризована целостная система архаических структур, образов, сюжетов путем

идентификации общих космологических мотивов в  фольклорном наследии разных индоевро-


пейских народов. Выяснено, что круг мифопоэтических представлений этих народов пред-
ставляет собой гармонично структурированную мировоззренческую систему с  четкими
космологическими атрибутами. Помимо этого, в  статье отдельно выделены праславянские
космологические мотивы, общие для  народов разных славянских групп: восточной, западной
и южной. Проанализирована сложность идентификации этих мотивов и названы ее причины.
Ключевые слова: фольклор, мифология, индоевропейский, праславянский, древнерусский, кос-
мологический, мотив, образ, атрибут, обрядовый.

Svitlana Safarian
INDO-EUROPEAN AND PROTO-SLAVIC COSMOLOGIC MOTIVES
IN THE FOLKLORE HERITAGE OF ANCIENT RUS
The problem of  the  artistic text interpretation in  the  context of  typological comparisons with related
and unrelated national literatures is one of the most urgent in modern philological sciences. In particular,
over the  past decades Ukrainian literary scholarship has accumulated vast experience in  researching
various aspects of migration processes in fiction. The researchers focus on the issues of intertextuality,
intercultural communication, interethnic dialogue, etc. The  article also discusses these pressing issues
comparing the  folklore materials of  different peoples of  the  Indo-European family. In  particular,
the  diversity of  the  common historical and  cultural roots of  many Indo-European peoples is  proved.
The article studies the correlation of different mythological systems and folkloric themes with a certain
historical epoch. It characterizes the holistic system of archaic structures, images and plots identifying
common cosmological motives in the folklore heritage of various Indo-European peoples. It is found out
that the  circle of  mythopoetic perceptions of  these peoples is  a harmonious worldview structure with
precise cosmological attributes. In addition, the article separately identifies the Proto-Slavic cosmological
motifs which are common to peoples of different Slavic groups: eastern, western and southern; it analyzes
the complexity of these motifs identification and reveals its causes.
Key words: folklore, mythology, Indo-European, Proto-Slavic, Old Russian, cosmological, motif, image,
attribute, ritual.

УДК 821.161.2
ORСID iD 0000-0002-5630-5175

Ірина Терехова

ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГРІХОВНОГО ТА ПРАВЕДНОГО


В ПОВІСТІ М. КОСТОМАРОВА «СОРОК ЛЕТ»

У статті автор розглядає проблему гріховного та праведного в маловідомій повісті Миколи


Костомарова «Сорок лет», що реалізується у  творі через концепти диявол  /  Бог, гріх  /  душа.
Крім того, у  запропонованому дослідженні визначено спільні та  відмінні риси російсько-
мовного та  україномовного варіантів тексту письменника, висвітлено новаторські риси
М.  Костомарова-прозаїка, розкрито дидактичні настанови твору. В  образі головного героя
повісті «Сорок лет» Трохима Яшника відображено письменницьке бачення такого релігійного
поняття, як Божа кара, що реалізоване за допомогою відповідних сюжетних вузлів: вбивство
людини заради поліпшення матеріального стану, порушення норм християнської моралі, спо-
куса дияволом, сорокарічне покарання. Питання нівелювання духовних цінностей, втрати віри
в божественні настанови, моральної деградації людини заради грошей і статусу визначають
актуальність російськомовної повісті М. Костомарова й нині.
Ключові слова: повість, гріховне, праведне, художній світ, Костомаров.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 12, 2018 р. 81


Актуальність теми дослідження. У художньому світі прози Миколи
Проза М.  Костомарова є оригінальним нова- Костомарова рельєфно зображено цілий комп-
торським явищем літератури ХІХ  ст. і  вирізня- лекс художніх проблем: добра і  зла («Кудеяр»),
ється своїм жанровим різноманіттям: історична любові та  ненависті («Черниговка»), батьків
хроніка «Кудеяр», народна легенда «Сорок лет», і  дітей («Сын») тощо. Окремої уваги заслуговує
епізод з  історико-побутового життя «Холуй», проблема духовного і праведного, втілена в росій-
оповідання «Сын» (хоча цей твір є повістю), бу- ськомовній повісті «Сорок лет». З огляду на літе-
вальщина «Черниговка», а також ціла низка опо- ратурний процес це питання завжди перебувало
відань («Фаина», «Скотский бунт», «Приключения в  центрі уваги. Сьогодні дедалі частіше відбува-
по смерти», «Больная», «Ольховняк», «Незаконно- ється нівелювання духовних цінностей, а  часом
рожденные», «Тайновидец»). Зазначені твори зовсім втрачається віра в божественні настанови.
були об’єктом студіювання небагатьох вчених, Зрозуміло, що це призводить до моральної дегра-
тому на  сьогодні вони так і  залишаються недо- дації та  поступового духовного зубожіння люд-
статньо вивченими. З  цього приводу літерату- ства. Тому дане дослідження є достатньо актуаль-
рознавець В.  Смілянська зауважує: «Постать ним.
М. Костомарова у всій багатогранності духовних Мета дослідження  — окреслення проблем
обширів, з  усім багатством його величезного, як гріховного та  праведного в  маловідомій повісті
на  одну людину, доробку історика, фольклорис- Миколи Костомарова «Сорок лет».
та, поета, драматурга, прозаїка, літературного Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
критика, публіциста — мало знана сучасному чи- проблему гріха, що полягає в  диявольській спо-
тачеві. Ні  його історичні дослідження, ні  значна кусі людини багатством, і висвітлення її в літера-
частина прозової та  публіцистичної спадщини турі, варто насамперед згадати біблійну легенду
не перевидавалася багато років» [5, 5]. про  спокушення дияволом Христа в  пустелі,
Серед дослідників прозової творчості описану в  Євангелії від  Матвія. А  саме: оповідь
М. Костомарова варто виділити Я. Козачка, який про  те, як диявол бере Ісуса на  височезну гору,
на прикладі повісті «Кудеяр» розкриває проблему показує йому всі царства на  світі та  їхню славу
художнього утвердження української національ- й  говорить, що все йому дадуть, якщо він впаде
ної ідеї, зосереджує свою увагу на  необхідності та  поклониться, на  що Ісус відповідає, щоб той
зафіксувати наскрізну антисамодержавну спря- відходив, бо варто лиш Богові своєму вклоня-
мованість тексту твору, характеризує естетичні тися і  служити одному йому. В  українській літе-
засоби задля зіставлення українських і  росій- ратурі інтерпретацію цього сюжету зустрічаємо,
ських історичних контекстів. Учений наголошує: зокрема, у  творі Івана Вишенського «Викриття
«У прозових творах, переважно російськомовних, диявола-світодержця і  звабної його ловитви
автор послідовно і  художньо переконливо зма- цього скоропогибного віку, учинене від  голяка-
льовує високу моральність українського народу, мандрованця, котрий вирвався з  хитросплете-
демократизм суспільних стосунків, поетичність них його тенет і простує до другого, майбутнього
звичаїв і традицій, засади християнізму в світо- віку». Згодом М.  Костомаров також використав
гляді. Костомаров виступає захисником права цей сюжет. Його твір «Сорок лет» продовжує
українського народу на самоідентичність, розви- тему про  диявольську спокусу статусом та  гро-
ток мови, культури, демократичних суспільних шима. Звернення до  даного сюжету зумовлене
традицій. Це надає його творам особливої акту- передусім самою естетичною платформою роман-
альності» [3, 107]. тизму, до  якої належав Костомаров. Дослідник
Літературний критик С. Єфремов у своїй моно- Дмитро Чижевський пояснює це так: романтики
графії «Історія українського письменства» теж дає змальовують життя людини в  залежності від  її
оцінку творчості М.  Костомарова, зокрема згадує долі, вони відкривають таємничу сторону світу,
про  повість «Черниговка»: «Це яскраво оброблена де чималу роль починають відігравати демонічні
на підставі історичних документів картина обо- сили. Однак зображення душевного життя збага-
пільних стосунків між  українцями та  великоро- чується і без участі фантастичних дійових осіб —
сами в  перші після з’єднання України з  Москвою через увагу до ненормальних або неповсякденних
часи. Повість справляє велике враження своїм переживань, таких як розпуста, гріх, злочин [7,
цікавим змістом: національну колізію між заступ- 409].
никами “двох руських народностей” у  побутових Вперше повість «Сорок лет» надрукована
обставинах ХVII ст. поставлено гостро...» [1, 352]. окремим виданням наприкінці ХІХ  ст. та  визна-
Досить вагомою є розвідка В.  Смілянської чена самим автором як «народная малороссийская
«Літературна творчість Миколи Костомарова», де легенда». Варто зауважити, що попередньо пись-
розглянуто жанрово-стильові особливості пові- менник вже звертався до  проблеми гріховного
стей, історію їх написання, подано ґрунтовну і  праведного в  своїй однойменній українській
характеристику системи образів, окреслено про- казці. Порівнюючи ці твори, зазначимо, що вони
блематику творів. різняться між собою. По-перше, своєю жанровою

82 Літературний процес: методологія, імена, тенденції  


специфікою. Первісний україномовний варіант є Юнак відповідно до  норм християнської моралі
казкою, написаною приблизно у 1840 р. Цей твір не  хоче йти на  злочин. Його лякає людський
відповідав своїм жанровим ознакам викорис- осуд, тяжка кара за  свої діяння під  час Божого
танням відповідних стилістичних засобів, неви- Суду. Трохим прямо говорить Придибалкіну, що
мушеним стилем оповіді, мета якого  — розва- не стане злодієм. Однак Фетіс майстерно зло обер-
жити читача. Основна проблема, порушена в цій тає у  форму добра: «Бывает... при  лихой године
казці, — відтворення нерівного кохання парубка явится друг-благодетель, что добру научит и  к
Степанка та  дівчини Ганни. Досить колоритно счастью приведет. Я твой друг-благодетель» [4,
та  детально вимальований спільний для  двох 359]. Нечистий описує свою концепцію «правиль-
творів образ Придибалкіна. Він стає прибічни- ного» життя: по-перше, не боятися гріха, робити
ком темних сил зла та спокушає головних героїв все те, що приносить вигоду, по-друге, грішити
до  гріха. Однак ми не  знаємо продовження цієї так, щоб люди про  той гріх не  дізналися та  не
історії, сучасний читач може оцінити лише пер- відправили до  Сибіру, по-третє, не  чекати Суду
ший розділ видання, що зберігся. Божого, а  лиш вміти від  суду людського схова-
Пізніше був створений російськомовний варі- тися. Це переконало Трохима і  він уклав угоду
ант твору. За  жанром це —повість. Тут вже від- з дияволом, хоч до кінця не усвідомлював наслід-
сутнє легке, розважальне спрямування, а навпаки ків свого вчинку: «Страх начал подступать ему
домінує серйозна, повчальна оповідь, розлога к сердцу. Затревожила его мысль о божественном
сюжетна лінія спокуси головного героя Трохима наказании, но он спешил прогнать от  себя эту
сатаною. Українська і  російськомовна редакції мысль приятными образами синего жупана, Вассы
суттєво різняться, спільними для  них є хіба що и  старого Шпака, который, увидя его в  таком
образ Придибалкіна та  тема нерівного кохання. виде, в  каком сам велел ему явиться, отдаст
Цікаво, що сюжет повісті «Сорок лет» знайшов за  него дочь по  данному обещанию. Известно,
своє продовження у  творчості Льва Толстого. что голос совести у человека слаб до совершения
Російського письменника настільки захопив цей преступления, иначе бы их так много не  совер-
твір, що він його перевидав і написав своє закін- шалось» [4, 361–362]. Вбивши людину, Трохим
чення. Митець ускладнив кінцівку монологами, отримав матеріальну винагороду. Він одружився
роздумами головного героя Трохима, його пси- з  коханою дівчиною, став поважною заможною
хологічними переживаннями, занепокоєнням людиною, а про злочин ніхто не дізнався, це зали-
з  приводу того, що родичі бажають йому смерті шилось таємницею. Однак Яшник не  міг жити
і  хочуть заволодіти його багатством. За  версією спокійно. За пророцтвом, після скоєного він має
Л. Толстого, ця кара тривала ще тринадцять років. бути покараним протягом сорока років.
У повісті «Сорок лет» М.  Костомаров пору- Щоправда, одного разу у  Трохима Яшника
шує проблему взаємин людини та  диявола, з’явився шанс реабілітувати себе. Він зустрів
у  центрі якої  — купівля-продаж людської душі. схимника, який порадив позбутися багатства
У  творі ведеться оповідь про  бідного парубка і  цим зняти провину. Багатій не  схотів відмови-
Трохима, який палко покохав доньку бага- тися від своїх статків, вважаючи цю ідею марною.
тія Вассу. Здавалось би, що це кохання прире- Врешті-решт забув про Божі настанови, повністю
чене, оскільки хазяїн Шпак ніколи не  віддасть зрікся віри Божої та страху.
свою єдину доньку за наймита. Хлопець у відчаї, Минає сорокарічний термін, а  Божа кара
не  знає, що робити, тож іде в  шинок заливати не  настає для  головного героя. У  читача вини-
своє горе горілкою. Саме тут відбувається доле- кає інтригуюче запитання «Чому?». Відповідь
носна зустріч із підозрілим незнайомцем Фетісом на  нього дає автор (це є специфічною особли-
Придибалкіном. Він, за  авторською концепцією, вістю М.  Костомарова-прозаїка): «Не знал он
є уособленням зла та репрезентує образ дияволь- и не уразумел, что началом обещанной кары было
ської сили. У повісті Придибалкін зображений як его многолетнее земное благополучие, а  ее завер-
рудий, негарний чоловік, який дещо нагадує кота: шением  — потеря Бога» [4, 407]; «Жил Трофим
«Лицо его было непоказисто, все покрыто вес- Семенович во все свое удовольствие. Но не  очень
нушками. Зеленоватые глаза бегали из стороны долго прожил он после окончания сорокалетнего
в  сторону. Кругловидный облик лица с  торча- срока: однажды после веселого ужина отправился
щими усами придавал его физиономии что-то он по  обыкновению спать и  утром уже не  про-
кошачье. Считали его иностранцем, хотя никто снулся. Кончина внезапная и, конечно, легкая!» [4,
не  мог сказать, какой он нации. Прозвище его 408].
было какое-то мудреное, так что никто этого Ключем до  розуміння проблем гріховного
прозвища не помнил. В церкви его никто не видал, та  праведного у  творі є епіграф повісті, взятий
но в  шинок он хаживал, хотя сам там не  пил, з Біблії: «Почему беззаконные живут, достигают
только других угощал» [4, 359]. Фетіс пропонує старости, да и  силами крепки? Дети их с  ними
Трохимові пограбувати та  вбити людину задля пред лицом их и внуки их пред глазами их. Дома их
одруження з коханою та виконання умов хазяїна. безопасны от страха, и нет жезла Божия на них.

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 12, 2018 р. 83


Проводят дни свои в  счастии и  мгновенно нис- присвячених прозі М.  Костомарова, полягає
ходят в преисподнюю. А между тем они говорят у  визначенні спільних та  відмінних рис росій-
Богу: “Отойди от нас, не хотим мы знать путей ськомовного та  україномовного варіантів твору,
Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить висвітленні новаторських рис М.  Костомарова-
Ему? И что пользы прибегать к Нему?..” Но Бога прозаїка, розкритті дидактичних настанов повісті
ли учить мудрости, когда Он судит и горних!» [4, «Сорок лет» М. Костомарова, з’ясуванні опозиції
350]. Опозиція гріховного та праведного зображу- гріховного та праведного у повісті.
ється протягом всього розвитку сюжетних ліній Висновки. Повість Миколи Костомарова
повісті. Вплив сатани на людину, прагнення мате- «Сорок лет» є застереженням та повчанням сучас-
ріального благополуччя будь-якою ціною  — все ному читачеві. Як ілюструє даний твір, духовне
це хотів показати автор в образі Трохима Яшника. зубожіння та  втрата Бога є найбільшою карою
Наукова новизна дослідження, на  від- людства. «Не вбий», «не вкради» — одвічні посту-
міну від  попередніх літературних розвідок, лати, яких повинен дотримуватись кожен.

ДЖЕРЕЛА

1. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. — К. : Femina, 1995. — 686 с.
2. Істoрiя українськoї лiтератури ХІХ стoлiття : в 3 кн. / за рeд. М. Яцeнка. — К. : Либiдь, 1996. —
Кн. 2. — 384 с.
3. Козачок Я. Ідейно-естетичний концепт національного в  російськомовній прозі Миколи
Костомарова (на матеріалі повісті «Кудеяр»)  / Я.  Козачок  // Наукові записки. Серія:
Літературознавство. — Т. : ТНПУ, 2004. — Вип. XV. — С. 107–122.
4. Костомаров М.І. Твори : в 2 т. / М.І. Костомаров ; упоряд., передм. та прим. В.Л. Смілянської. —
Т. 2: Повісті. — К. : Дніпро, 1990. — 780 с.
5. Смілянська В. Літературна творчість Миколи Костомарова / В. Смілянська // Костомаров М.І.
Поезії. Драми. Оповідання. Твори. Т. 1. — К. : Дніпро, 1990. — С. 5–37.
6. Смілянська В.Л. Шевченкознавчі розмисли. Збірник наукових праць  / В.Л.  Смілянська.  — К.,
2005. — 491 с.
7. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. — К. : Академія, 2003. — 568 с.

REFERENCES

1. Yefremov S.O. (1995). Istoriia ukrainskoho pysmenstva. Kyiv, Femina, 686 p.


2. Istoriia ukrainskoi literatury ХІХ stolittia (1996). Kyiv, Lybid, 2, 384 p.
3. Kozachok Ya. (2004). Ideino-estetychnyi kontsept natsionalnoho v rosiiskomovnii prozi Mykoly
Kostomarova (na materiali povisti «Kudeiar»). In Naukovi zapysky. Seriia: Literaturoznavstvo. Ternopil, 15,
pp. 107–122.
4. Kostomarov, M.I. (1990). Tvory. T. 2: Povisti. Kyiv, Ukraina, 780 p.
5. Smilianska V. (1990). Literaturna tvorchist Mykoly Kostomarova. In Poezii. Dramy. Opovidannia. Tvory,
T. 1, pp. 5–37.
6. Smilianska V.L. (2005). Shevchenkoznavchi rozmysly. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, Ukraina, 491 p.
7. Chyzhevskyi D. (2003). Istoriia ukrainskoi literatury. Kyiv, Akademiia, 568 p.

Ирина Терехова
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРЕХОВНОГО И ПРАВЕДНОГО
В ПОВЕСТИ Н. КОСТОМАРОВА «СОРОК ЛЕТ»
В статье автор рассматривает проблему греховного и праведного в малоизвестной повести
Николая Костомарова «Сорок лет», которая реализуется в произведении через концепты дья-
вол / Бог, грех / душа. Кроме того, в предложенном исследовании определены общие и отличи-
тельные черты русскоязычного и  украиноязычного вариантов текста писателя, освещены
новаторские черты Н. Костомарова-прозаика, раскрыты дидактические наставления произ-
ведения. В образе главного героя повести «Сорок лет» Трофима Яшника отображено писатель-
ское видение такого религиозного понятия, как Божья кара, которое реализуется с помощью
соответствующих сюжетных узлов: убийство человека ради улучшения материального поло-
жения, нарушение норм христианской морали, соблазн дьяволом, сорокалетнее наказание.

84 Літературний процес: методологія, імена, тенденції  


Вопросы нивелирования духовных ценностей, потери веры в  божественные наставления,
моральной деградации человека ради денег и статуса определяют актуальность русскоязыч-
ной повести Н. Костомарова и сейчас.
Ключевые слова: повесть, греховное, праведное, художественный мир, Костомаров.

Iryna Terekhova
ARTISTIC REPRESENTATION OF THE PROBLEM OF SINFUL AND RIGHTEOUS
IN THE NOVEL BY M. KOSTOMAROV “FORTY YEARS”
In the article the author considers the problem of sinful and righteous in the little-known story of Nikolai
Kostomarov «Forty years», which is  realized in  the  work through the  concepts of  the  Devil  / God, sin  /
soul. In addition, in the proposed research the common and distinctive features of the Russian-language
and  Ukrainian-language versions of  the  text of  the  writer are determined, the  innovative features
of  M.  Kostomarov-prose writer are highlighted; the  didactic guidelines of  the  work are disclosed.
In the form of the protagonist of the novel Forty-Year-Olds, Trohim Yashnyk, the writer’s vision of such
a religious concept as God’s punishment is realized, with the help of the corresponding plot units: murder
of a person for the improvement of the material condition, violation of the norms of Christian morals,
temptation by the devil, forty-year punishment. The question of leveling spiritual values, the loss of faith
in divine guidance, moral degradation of man for the sake of money and status determine the relevance
of the Russian-speaking novel by M. Kostomarov and at presennt.
Key words: story, sinful, righteous, artistic world, Kostomarov.

УДК 821.161.2
ORCID iD 0000-0002-4688-1953

Ольга Циганок

ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ ПОЕТИКИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ


“PRAECEPTA DE ARTE POĒTICA…” (1735?)

У статті розглядаються питання, пов’язані зі  встановленням авторства та  датуванням


київського підручника з  віршування, який традиційно датується 1735  р. Припускається, що
в його основі лежить курс лекцій, прочитаних 1735/36 н.р. Тимофієм Александровичем молод-
шим братам Сильвестра Кулябки, тоді — викладача Києво-Могилянської академії, у його родо-
вому маєтку в  Лубнах. На  основі розшифрування хроновіршів встановлено, що 1740/41  н.р.
підручник було доопрацьовано, можливо, Василем Лящевським, який у  зазначений рік читав
лекції з поетики у Києво-Могилянській академії. Припущення про авторство чи співавторство
Тимофія Александровича з’явилось на основі вивчення почерку та місця літературної пам’ятки
у  конволюті. Автор статті пропонує описувати цю поетику Києво-Могилянської академії
таким чином: [Тимофій Александрович]. Praecepta de arte poētica… (1735, 1740/41).
Ключові слова: поетики, перша половина XVIII  ст., Києво-Могилянська академія, Тимофій
Александрович.

Тимофій Александрович, у  чернецтві та  риторики, префект академії [1, 30–31]. Попри
Тихін (1714–1746),  — один із  примітних вихо- те, що прожив лише 32 роки, зробив багато.
ванців та викладачів Києво-Могилянської акаде- Свого часу нашу увагу привернула риторика
мії 40–50- х років XVIII ст. Біографічні відомості «Manuductio…» (Посібник…) (1736) [7], за  якою
про нього неповні, однак і вони зображують непе- тоді ще спудей Тимофій Александрович при-
ресічну особистість: блискучий студент із яскра- ватно навчав молодших братів свого наставника
во вираженою громадянською позицією, про- Сильвестра Кулябки [9]. Конволют, до  складу
повідник Лаври, шанований викладач поетики якого вона входить, М. Петров описав так: «№ 424

Збірник наукових праць (філологічні науки) • № 12, 2018 р. 85

Вам также может понравиться