You are on page 1of 41

‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘

 ‘
‘› 
‘ 
‘  
‘

c
›  ‘› ‘
‘
ë ‘›  ‘  ‘ ‘ ‘

‘‘
‘ ‘‘
‘‘ ‘‘
‘

‘ ‘‘‘
 ‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 


‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘
 ‘ ‘ 

‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘


‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘  ‘ 
‘ 
 ‘ 
‘ ‘
‘ ‘
 
 ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘‘
 ‘
‘
 ‘ ‘‘
 ‘ 
‘ 
‘‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘ 

‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ ! !
"#‘ ‘ ‘ ‘
$ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
 ‘ ‘
  ‘
 ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘

‘
‘
‘ ‘‘‘
 ‘‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘‘
 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘
‘ ‘
 
‘%
‘ 
‘
 ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
 
‘‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 

 ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ñ  
 
‘

&
‘‘  ‘‘  ‘‘ 
‘‘
 ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘

‘‘ ‘‘‘‘
‘
‘
 ‘ ‘‘‘‘  ‘‘‘
‘‘  ‘‘  ‘'
‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘abaterile de la limbajulnormal, standardizat, de la manifestarile verbale
tipizate, unanim acceptate în limba uzuala, atât sub aspectul reproducerii cât si al perceperii,
începând de la dereglarea componentelor cuvântului si pâna la imposibilitatea totala de comunicare
orala sau scrisa (M.Gutu,1975).  ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘

 (‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘  ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘

‘)‘

‘Neconcordanta dintre modul de vorbire si vârsta vorbitorului - ‘ 


‘ ‘ *‘ 
‘


‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘‘  ‘

‘
 ‘ ‘‘
‘
‘ 
‘ ‘

b. Caracterul stationar al tulburarilor de limbaj ± 


 ‘‘‘
‘ ‘ ‘


‘‘  ‘‘‘
‘ ‘‘‘*‘
‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘  ‘ ‘ ‘

‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 

‘ ‘‘ ‘ *‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘
‘
‘ ‘

c. Succesibilitatea marita la complicatii neuro-psihice +‘


 ‘‘
‘ ‘‘  ‘
‘ 
‘  ‘
 ‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘
x
  ‘‘  ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 
‘
‘
 ‘ 
‘ 

‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘
‘
‘
‘
 ‘‘
‘‘
 ‘‘  ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘  ‘
‘ ‘

d. Necesitatea aplicarii unui tratament logopedic. m


‘ ‘‘ ‘
 ‘‘  ‘
‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ,‘ ‘ 
‘

‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘
‘‘‘‘- ‘‘ 
 ‘ ‘‘‘ ‘‘
  ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ *‘ 

‘
‘
‘
 ‘‘
‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘

'‘  ‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘


‘ ‘ ‘ ‘

 
‘ ‘‘
‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
 ‘. ‘‘ ‘  ‘‘‘‘
‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘

 ‘‘ ‘ ‘


‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘,‘‘
 ‘
  ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘
 
‘

m ‘‘‘
‘
‘  ‘‘‘
 ‘‘‘‘ ‘‘
‘
‘
 ‘ 
 ‘ ‘ 
‘‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘‘
‘ ‘ ‘

/0‘ ‘  ‘ ‘ ‘


1
 ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
 
‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘  ‘
‘ ‘ ‘
‘ ,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ )‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 2‘ 
 ‘
‘  ‘ 
‘ ‘
‘3 ‘ ‘
‘ 
4‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘

‘ ‘
‘‘‘
‘‘ 

‘ ‘‘
‘ ‘ 
 ‘

‘ ‘‘‘
‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘
,
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘  ‘ 

 )‘
 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘  ‘ 


‘ 
‘  ‘ 
‘  
‘
‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ 
‘ ‘‘  ‘
)‘

a) cauze organice:‘

5‘‘‘‘ ‘ 
‘‘
 
‘
‘ ‘67-‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘

 ‘ ‘
 ‘3 ‘‘
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘
‘ ‘ ‘

 ‘‘
‘
‘ ‘
‘ ‘
 ‘‘‘
‘4(‘
5‘‘‘‘
‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘‘‘
‘
 ‘

 ‘ 
 ‘
 ‘ ‘  (‘
5‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘
 ‘‘3 ‘
‘‘ ‘
‘
‘
 ‘ ‘ ‘4‘‘‘‘‘
‘)‘
 ‘ ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘‘
 ‘‘ 

‘3 ‘
‘ ‘ 4‘
‘ 

(‘

r
5‘‘‘‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘67-‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘% ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ 
 ‘‘ 
‘
‘
‘
‘
‘ ‘
‘ ‘‘
‘
 ‘‘
‘ ‘‘ ‘
‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘ ‘
‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ 
‘ ‘‘‘ ‘(‘

‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘3 4‘
 ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 
)‘

 
‘  ‘ 
‘  ‘  ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘


‘‘
 ‘

b) cauze functionale - 


‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘
34‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3‘ 4‘‘- ‘‘

 ‘ ‘ ‘ ‘

‘‘ 

 

)‘‘‘‘
‘‘ ‘‘3‘‘ ‘‘ ‘‘
‘
 

‘ ‘ ‘


 ‘4(‘

c)‘‘‘‘‘cauze psiho-neurologice - 
 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 

 ‘ ‘ ‘

 ‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘

‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘‘ ‘,
‘‘‘‘‘‘ ‘‘ 
‘

‘
‘ 
‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

 ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 

 ‘ ‘ ‘

‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘‘ ‘ 

‘

‘ ‘ 

‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘‘
‘ ‘‘

 ‘6
 ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘

‘‘‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 

 ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘
‘‘
‘Imaturitatea 3‘

 ‘

‘‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘
 ‘‘0!‘84‘‘‘‘ ‘
 ‘‘‘  ‘‘  ‘‘‘‘‘‘

)‘‘ ‘
 ‘‘‘‘
 ‘ 
‘ 
‘‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘

‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘

‘‘ 
‘ (‘

d)‘‘‘‘cauze psihosociale 
)‘

5‘‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 ‘  ‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘

‘ 
‘ 
4‘
‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘(‘
5‘‘‘‘ ‘

 ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ %
‘ 
‘ 3 ‘ ‘
 4‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘
‘‘ ‘

‘‘ ‘ 


‘ (‘
5‘‘‘‘ ‘ )‘‘
 ‘  ‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘

‘ ‘‘ 
‘
‘ ‘‘
‘‘‘‘ ‘, ‘
‘
‘‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘ (‘


5‘‘‘‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘

‘
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ 
‘ 
 ‘  
 ‘  ‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘  ‘‘
‘ ‘

  ‘
‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ 
 ‘  ‘3‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
4‘
(‘
5‘‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘ 
‘‘ ‘‘

‘‘‘‘
 
‘‘
‘‘‘67-‘

e) alte cauze posibile 


)‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘  )‘ 
‘ ‘

 ‘(‘
5‘‘‘‘ ‘ 9
 
 :‘ ‘ ‘ 
 
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ )‘
 ‘ ‘  ‘
 ‘‘‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘

 ‘ ‘‘ 


‘ 
 ‘ ‘ ‘ 3 
‘  ‘  ‘
 4(‘
5‘‘‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘
 
 ‘ 
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ 
 ‘

/"‘ ‘  ‘ ‘ ‘

- ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘  ‘
‘‘ ‘‘‘‘‘
‘ ‘ ‘‘ 

‘
m
‘ ‘ ‘
‘  ‘‘  ‘‘‘ ‘ ‘‘
‘6‘‘

‘ 
‘‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 
 ‘
‘ 
 ‘ 
‘  ‘ ‘  ‘ '
 ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘3
 ‘ ‘ 24‘ ‘
‘ ‘
‘
 
 ‘
‘
‘

%
‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘  ‘
‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘
‘ ‘ ‘!‘‘3 ;<!4‘‘‘
‘
‘  ‘)‘

‘‘criteriul anatomo-fiziologic:‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘


 ‘ ‘ ‘(‘

5‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘(‘

5‘‘‘‘ ‘
‘ ‘

 ‘

‘‘criteriul structurii lingvistice afectate )‘

5‘‘‘‘ ‘‘(‘

5‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘ 


(‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ (‘

[
5‘‘‘‘ ‘ ‘  (‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘  ‘‘

‘‘criteriul periodizarii, în functie de aparitia tulburarilor de limbaj:‘

5‘‘‘‘‘ ‘3
‘ ‘‘
4(‘

5‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘30/‘
4(‘

5‘‘‘‘‘ ‘3‘/‘
4(‘

‘‘criteriul psihologic:‘

5‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘


‘
‘‘  (‘

5‘‘‘‘‘‘
 ‘‘ ‘‘
 ‘

‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘" ‘3 ;#04‘ ‘‘


‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ )‘ 
 ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘
 )‘

‘‘ ulburari ale pronuntiei‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘
 (‘

5‘‘‘‘‘

0‘‘ ulburari de ritm si fluenta a vorbirii‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘ 
(‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘
(‘

5‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘

"‘‘ ulburari de voce‘

5‘‘‘‘
(‘

5‘‘‘‘
(‘

5‘‘‘‘

‘

ë
*‘‘ ulburari ale limbajului citit-scris‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘3‘‘ 4(‘

5‘‘‘‘ ‘ ‘3‘‘ 4‘

!‘‘ ulburari polimorfe de limbaj‘

5‘‘‘‘(‘

5‘‘‘‘ ‘

6. ulburari de dezvoltare a limbajului‘

5‘‘‘‘ ‘


‘3‘‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ 4(‘
5‘‘‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘‘‘

<‘‘ ulburari ale limbajului, bazate pe disjunctii psihice‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘ (‘

5‘‘‘‘ 
(‘

5‘‘‘‘‘

/*‘  ‘  ‘ ‘ ‘

/* ‘›eficientele (tulburarile) de pronuntie‘


‘
# $‘‘actiunea motrica de a exprima verbal sunetele limbii, ‘‘‘‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘


‘ 
 ‘  ‘‘

‘
5‘‘‘‘‘›% ‘
, ‘39 :‘
‘4‘‘‘ ‘
‘
‘  ‘‘

‘
‘
;=>‘ 
‘ ‘  ‘ ‘  ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ 3‘
 ‘ 
 4‘ , ‘ 
abaterea de la pronuntia standard sau
incapacitatea subiectului de a pronunta corect un sunet, o silaba sauun cuvânt.‘

6‘‘‘‘ )‘

‘‘‘‘
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘‘
‘
 (‘
‘‘‘‘
‘‘ 
‘
‘‘‘ ‘
‘
 ‘‘‘ ‘ 

‘
‘‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘
‘ (‘
‘‘‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ 

‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘

 ‘ 
‘ ‘
‘
 ‘

 ‘

A

 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -
‘ ‘ 
‘diagnosticul de dislalie, ‘

‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
‘‘ ‘'
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘dislalie
fiziologica. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ "‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 

‘

‘6 ‘‘‘ ‘‘


‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘67-‘
 ‘
‘
‘ ‘‘

 ‘‘
 ‘ ‘‘‘‘
 ‘  ‘‘‘‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘‘
 ‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ 
‘‘ ‘'‘‘‘‘‘ ‘

‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘‘
 ‘
,
 ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ )‘ 
‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ 
‘‘ ‘‘ 
‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘
 
‘
‘ ‘‘ ‘

,
 ‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘ 
‘‘ 
‘ ‘‘  ‘
‘
‘ ‘ ‘‘‘‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘  ‘‘‘
‘‘ ‘ 
‘ ‘‘‘ ‘
‘‘ 
‘‘ ‘
 ‘‘ ‘

- ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘


)‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘
‘Clasificarea simptomatologica a dislaliei‘
, ‘
‘‘ ‘‘  ‘‘‘ ‘ ‘ ‘)‘

4‘‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘  ‘‘ ‘‘
 (‘

04‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘
 )‘

"4‘‘‘‘‘ ‘‘
‘‘  ‘‘ )‘

*4‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘

‘ '
‘aspectele exterioare, fonetice,  ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘
‘‘‘‘ ‘
‘ ‘)‘
5‘‘‘‘
 ‘ 
‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘
 (‘
5‘‘‘‘

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 


‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘3‘ ‘9
:‘
‘ ‘‘9
:4‘
‘moghilalie sau afonemie;‘

5‘‘
‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘
‘ 
‘3‘ ‘?‘9:‘
‘ ‘‘9:(‘
9
:‘
‘ ‘‘9
:4(‘

5‘‘ ‘


 ‘
‘
‘
‘ 
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘3‘‘‘ ‘9:‘
‘ ‘‘9 :‘9 :‘
‘ ‘‘
9:4‘‘ ‘
‘paralalie sau parafonemie;‘

5‘‘‘
 ‘
‘
‘rinolalie.‘

, ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘defecte antropqfonice, ‘ ‘ ‘

 ‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘defecte fonologice.‘
‰
x. '
‘raportare la fonemul denaturat, omis sau înlocuit, ‘
 ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘‘
‘‘ ‘m‘ ‘9 :‘3 4‘‘

‘ ‘‘
 ‘‘ ‘9:‘ ‘ ‘
‘ ‘ 

5‘‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘9:‘

5‘‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘
‘ ‘
‘

5‘‘  ‘‘  ‘


 ‘
 ‘9 :‘

5‘‘ ‘‘ ‘


 ‘
 ‘ 
‘39:‘9:‘::‘ ‘::‘ :@A:‘9:4‘


‘
‘‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘
‘3 ‘‘‘‘‘ 4)‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘‘9:‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9 :‘

5‘‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘ ‘‘ ‘‘


 ‘‘
‘ ‘ ‘
:‘‘‘:‘‘‘:‘‘‘:‘‘‘:‘‘‘:‘‘‘:‘

6  ‘


‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘‘A‘ ‘‘ ‘
‘
‘‘

 ‘ ‘)‘

5‘ ‘‘ ‘‘


 ‘‘‘9:‘

5‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘B:‘


 ‘‘
 ‘‘‘
 ‘9

5‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘

5‘ ‘‘ ‘‘‘


 ‘9:‘
‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘
"‘‘‘'
‘gradul de extindere a tulburarilor de articulatie ‘ ‘
4‘‘
‘
 ‘‘‘ )‘
5‘‘‘‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘
‘3)‘
 ‘‘
‘ 
‘ ‘
‘
 ‘9 :4(‘
*
5‘‘‘‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 3)‘  ‘ ‘ 
‘

 ‘ 
 ‘ ‘‘ 4(‘
5‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘
‘

‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘‘

‘‘‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ 
 ‘‘ ‘
‘
 ‘
‘ ‘
‘ ‘

‘9:‘
, ‘
‘ ‘3B ‘‘7‘B 4‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘‘
‘

 ‘
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘9:‘‘ 
‘‘
‘‘ ‘
 ‘‘
1‘ ‘
*‘Îrin raportarea la structura articulatorie deficitara,  ‘)‘
5‘‘‘‘ 
‘ ‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 3‘ ‘

‘  4(‘


5‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘3‘ ‘ ‘

 ‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ 
 4‘

, ‘ ‘ ‘ ‘ 


 ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘  ‘
‘ 
 ‘ 
‘ ‘ "‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


 ‘ ‘  ‘
 ‘ - ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ 
‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 6 ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘ 
‘ 3‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ 
 ‘ 4‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘ ‘ ‘‘ ‘

- ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘
‘‘

 ‘ ‘  ‘ 

‘ 
‘ ‘  ‘ 6‘ 
‘ ‘
‘ 
 ‘
  ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘

C‘Clasificarea etiologica a dislaliei‘


- ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘ ‘

 ‘
 ‘ ‘‘

%
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘‘
‘
‘‘
‘ ‘ ‘‘
‘
‘ ‘‘‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

ù‘‘‘‘‘›% ‘&'! (‘


- ‘
‘‘‘ ‘
)‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ 


‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘
 ‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘
a. Malformatii sau leziuni ale aparatului fonoarticulator‘

‘ 

 ‘ ‘ 
 ‘ 3 ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 4‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
  ‘ ‘ 
‘ ‘

 ‘
 ‘

‘ ‘‘ ‘


‘
‘‘
‘‘)‘

5‘‘‘
  ‘ ‘3‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
 4‘ ‘ ‘  ‘‘ 
 (‘

5‘‘‘
  ‘ 
 ‘3 ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘‘

 ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

4‘ ‘ ‘ ‘ ‘
c
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 (‘

5‘
 ‘
 ‘3
‘ ‘ 
‘‘  
‘‘‘
‘ ‘ ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘ 4‘ ‘ ‘
 ‘ 
 (‘

5‘‘‘
  ‘  ‘ 3
‘ 
 ‘ ‘ 4‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ 
 
 (‘
5‘‘‘‘
  ‘  
‘ 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘9 ‘‘ :4‘ ‘
‘ ‘‘‘
 (‘
5‘‘‘‘
  ‘ 
 ‘ 3  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘

 ‘ ‘4‘ ‘ ‘ 
 
 ‘

›islalia cauzata de malformatii sau leziuni ale organelor periferice de vorbire se numeste dislalie
organica de tip mecanic. m
‘
‘‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘‘

‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ 
)‘ ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘

b. Leziuni organice ale analizatorului auditiv‘


 ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 
‘
 ‘

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘ 
‘

 ‘ ‘  ‘ 


‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘

‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 0=‘ ‘*=‘ C‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘
 ‘

‘*=‘‘<=‘C‘‘ ‘‘‘
‘<=‘‘;=‘C‘
‘ 
‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ 

‘
‘ ‘ 
 ‘ 3
 ‘s),  ‘
‘‘ ‘‘
‘


‘
 ‘

‘
 ‘
 ‘ ‘  ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘


‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘ ‘
 ‘‘
‘
‘
‘,‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
‘
‘‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘ ‘

‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘
 ‘
 ‘

c. Leziuni centrale si afectiuni ale cailor centrale‘


 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘6D ‘m
‘ ‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘


‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘‘ 
‘‘ ‘ ‘‘ ‘

 ‘‘ ‘‘


‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘dislaliilor
centrale sau Äde evolutie". , ‘
 ‘
‘
‘
‘‘‘ ‘ ‘

‘‘

‘
‘ ‘ ‘‘
‘37 
D4‘‘‘ 
‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘  ‘  ‘ ‘ 
 ‘
- ‘ 9‘ :‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 3 ‘ ‘ ‘ 
‘ 4‘ ‘

cc
‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘
‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘

‘
 ‘ ‘‘
6
‘ ‘ 
 ‘ ‘ -‘ '
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘

 ‘‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘
‘
‘‘‘‘‘‘
‘‘
‘‘‘ ‘ ‘

m
 ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
)‘intrinseci 
‘

‘ ‘
 ‘
 ‘
‘‘‘ ‘
‘‘extrinseci, 

‘
‘
 ‘  ‘ ‘  ‘ 
‘ 
‘ ‘ 3‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
4‘ ‘ ‘
 
 ‘ ‘‘‘ ‘

‘
ù‘›% ‘)& (‘
, ‘ 

 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 
‘ 
 ‘ ‘ , ‘ 

 ‘‘ ‘ 
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 

‘
‘ ‘ ‘‘‘6  ‘ ‘

 ‘‘
‘‘
‘‘‘!/‘
‘‘
‘‘ ‘‘ 

‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘#‘
‘‘‘ ‘‘
‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘

‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘  ‘ ‘
‘
‘‘
 ‘
‘ 
 ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘‘
 ‘
 ‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘

 ‘‘‘
‘ ‘ ‘
‘
‘
  ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘)‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘
  ñ ñ‘
,
‘  ‘ ‘ ‘  ‘ 

 )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘

‘‘, ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘

 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘  ‘
‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘ 

‘
 ‘8
‘ ‘
)‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘‘
 ‘‘
 ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘

 ‘ 
‘‘‘
 ‘‘
%
‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘


‘‘‘‘
‘‘
‘‘ ‘
‘‘‘
‘‘‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ 
‘

‘‘‘ ‘ ‘  ‘‘‘ ‘‘‘ ‘
‘

 ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘

‘ ‘‘‘
‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘
‘
 ‘‘‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘
‘

‘‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘ ‘
 ‘ ‘
  ‘

,
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 

 )(‘ ‘‘ 
‘‘
 ‘ ‘
 ‘
 

‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘  ‘

 ‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘

, ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 

 ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ 
‘ ‘

 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ , ‘


 ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ 
‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘3 ‘‘ 4‘- ‘ ‘ 
‘  ‘
 ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘‘‘‘‘ ‘
cx
‘‘ ‘ 

‘ ‘‘
 ‘ ‘
‘‘‘‘ 
‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘  ‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘‘ 
‘
‘ ‘‘
‘‘3‘"
*‘
4‘
‘
‘‘ ‘
, ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘

 ‘
‘
‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘
 ‘

‘ ‘ ‘ ‘ 


‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
 ‘ ‘ 
 
‘
 ‘ ‘ 
‘ 8
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
,  ‘
‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘
 ‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
‘
‘,‘‘‘
‘
‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘  ‘ ‘3 
‘ ‘ ‘4‘

, ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘‘ ‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘‘ 
‘‘ ‘‘
 ‘
ù‘›% ‘%&&! (‘
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
)‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘
‘
 
 ‘
Cauzele psihosociale ale dislaliei‘
 ‘‘

‘
‘
‘ ‘
‘‘
 ‘
‘ ‘

 ‘ ‘
 ‘‘
‘ 
‘ ‘ ‘  ‘‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘


 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘‘
 ‘ , ‘ 
‘‘
‘ 
‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ *‘ 
‘ 
‘

‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘
  ññ‘

‘  ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘

‘‘ ‘‘‘‘ 
‘
 ‘ 
 
‘ ‘ 
‘ 


‘  ‘
‘ ‘ ,‘
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 

‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 9‘ 

 :
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘  ‘ ‘ 

‘ 
‘ 
 ‘


‘
‘ 
 ‘  
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘
‘‘ 
‘‘ ‘‘ ‘‘

‘

  ññ‘
‘ ‘‘  ‘
‘‘ ‘‘
‘‘
‘‘‘ ‘‘
 ‘‘‘
‘ ‘  ‘ ‘

‘,
‘‘  ‘
 ‘‘

 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 

 )‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘‘‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘


‘‘
‘ ‘‘‘
‘
‘
 ‘‘ ‘‘  ‘
  ‘
‘ ‘‘
 ‘‘‘
‘
‘
‘‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘
C 
 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ *‘
‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘

‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘‘‘

‘‘
-
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘‘
‘‘‘ ‘
‘
cr
5‘'& ‘
2
 ‘3
‘‘
‘*  +$‘ ‘, ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ 9
:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ 

 ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘‘
‘
 
‘ ‘ ‘ (‘‘‘ 
‘‘

 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘‘‘ ‘‘  
‘‘‘ ‘ ‘


‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ 
‘‘
‘‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘


‘
 ‘
 ‘

&
‘ 
 ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ 

‘ ‘  ‘ ‘constând în pronuntarea
nazonata a sunetelor. 
‘
  ‘ ‘
 ‘‘‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘
‘‘

‘‘
 ‘
‘
‘ ‘‘‘‘
 ‘‘-

 ‘‘

  ‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘

‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ 
‘

 
 ‘‘ ‘‘‘ ‘2
 ‘‘‘
 ‘
‘‘ ‘0*‘
‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘

,
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 )‘
‘‘

 ‘
Cauzele organice ale rinolaliei deschise ‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘ 
 
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ ‘  
‘
Cauzele functionale 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ 


 ‘ ‘ ‘


‘ 
‘
 ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
, ‘ ‘‘‘‘‘ ‘
 ‘
‘  ‘‘5‘
 ‘

‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
 ‘ 
‘


‘
 ‘

6‘‘‘ ‘
‘
‘‘ ‘ ‘

 ‘
‘
 ‘
‘‘

‘‘‘ ‘‘‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘
 ‘
‘
 ‘ ‘
‘
 ‘9 ‘‘ :‘

 ‘

2
 ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ )‘

‘‘aperta (deschisa), 
‘ ‘  ‘ ‘
‘ 

‘ 
 ‘ ‘
 

‘ ‘
 (‘

‘‘clauza (închisa), 

‘‘
‘

‘
 ‘
 ‘(m, n) ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ )‘forma anterioara - 


 ‘


 ‘ ‘ 


 ‘ ‘ ‘forma posterioara - 
‘‘ 
‘


 (‘
‘ ñ
‘‘
‘‘‘ 
‘‘‘ ‘
 ‘‘‘‘ ‘
 ‘

‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘  ‘ 

 ‘ ‘ ‘ 

‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘-

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
 ‘(deperditie nazala ‘‘
‘ 4‘‘ ‘‘
‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘ 
 ‘‘ ‘ 
‘
‘ ‘ 
‘‘

‘‘
‘‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘9:‘


6‘‘‘ ‘
‘
 ‘‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘i‘u ‘ ‘ 
‘
 ‘a.- ‘ ‘ 
‘‘
‘ ‘
 ‘‘
‘
 ‘m si n.‘
&
‘ ‘ 
 ‘ 

 ‘ 
‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘‘‘ ‘
‘ 
‘
ù‘›- '.' ‘
,‘
‘‘‘ ‘‘‘‘
‘‘‘‘‘
‘‘‘

‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 
 ‘ ‘
‘
 ‘ 
 ‘ 
‘

‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ 
‘
›izartria se manifesta printr-o vorbire confuza, disritmica, disfonica, cu o pronuntata
rezonanta nazala în care monotonia vorbirii se îmbina cu pronuntarea neclara. ‘‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘ ,‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘  ‘,
‘ 
‘ ‘ ‘
  ‘
 
 ‘
‘ 
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘  ‘ 
‘ ‘
 

‘‘
 ‘‘
‘ ‘‘ ‘‘‘ )‘
4‘‘‘‘‘‘‘‘‘dizartria bulbara si pseudobulbara 3
‘‘
‘ ‘
 
‘ ‘‘ ‘
 ‘
 4‘ ‘ 
‘‘‘ ‘‘‘‘
 ‘‘ ‘ (‘
04‘‘‘‘dizartria distonica si de incoordonare 3 ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘
‘‘‘ 4‘

6‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘

 ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘
 ‘

"4‘dizartria cerebeloasa 3
‘ ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 4‘ ‘ ‘

‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘

‘‘ 
‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘

‘‘

 ‘‘‘ ‘‘-‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘‘‘‘‘‘
 ‘ ‘‘
‘‘‘
‘
‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘

/*0‘›eficientele de ritm si fluenta ale vorbirii 5‘‘

// ‘
-‘6
‘‘ ‘ 
‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘
9
‘ 
 
‘ ‘ 

‘‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘
‘ 
 ‘ 

‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
‘ 
:‘,‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘‘

C ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
)‘ ‘ ‘‘
3 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 

‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ 
 ‘ 9 :‘
‘ ‘ 9 :‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
 ‘‘ ‘ 4‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘
‘ 
‘
‘
 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 

‘

c[
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘

 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘‘ ‘‘‘
‘
‘‘‘
‘‘‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘‘‘ ‘!/‘
‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘ ‘‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘
‘ 
‘

C ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ 

 ‘
 ‘‘
 ‘
‘ 
‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘

‘ ‘‘‘‘
‘‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
‘
‘

‘ ‘
‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘‘

‘‘‘
‘‘
‘ ‘‘
 ‘‘‘
‘ 
 ‘
‘  ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘3 ‘ ‘ 

‘ 4‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘

 ‘)‘

5‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘


‘
‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘
‘ 
‘

(‘
5‘‘‘‘‘ 
 (‘
5‘‘‘‘‘ ‘(‘
5‘‘‘‘‘‘ 
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘
(‘
5‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ 
‘
‘‘ ‘‘‘
‘‘‘ ‘
 ‘‘‘
‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘
‘
‘
‘

‘‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ 
‘
 ‘‘‘(‘
5‘‘‘‘‘‘‘
 ‘(‘
5‘‘‘‘‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘ 
‘ ‘
 ‘‘(‘
5‘‘‘‘‘‘‘ 
‘‘
‘
 ‘‘
‘
‘ ‘‘‘ (‘
5‘‘‘‘‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘
 (‘
5‘‘‘‘‘
‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘
‘‘
 ‘
‘ ‘
‘‘‘
‘ 
(‘
5‘‘‘‘‘
 ‘ ‘3 ‘ 4‘
 ‘‘
 ‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
 ‘‘ ‘ ‘(‘
5‘‘‘‘‘‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘(‘
5‘‘‘‘‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘ )‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘
 ‘ 
‘‘

 ‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘
‘
‘‘‘
 ‘(‘
5‘‘‘‘‘
‘  ‘
‘cauzele bâlbâielii 
‘ ‘‘ )‘ 
‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 
‘Conditiile favorizante 
‘
‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ 3
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
4‘ ‘ ‘ ‘
  ‘ 
‘ 3 ‘ ‘ ‘  ‘ 
4‘ 
‘
‘
 ‘Conditiile agravante 
)‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘

‘‘  ‘ ‘ ‘ 3
‘ ‘ 

‘ 4‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘3 
‘‘ ‘
‘ 
‘‘‘
4‘actori declansatori ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘

 ‘

C ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ 
)‘ 
‘ 
‘ ‘
‘00 ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
 
@
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0"‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

 ‘ 3 ‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 4‘‘
 
‘3
‘‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘
‘@4‘ ‘
 ‘‘
3
‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘

‘‘‘‘
‘
4‘ ‘‘ ‘

 ‘ 


 ‘3‘‘‘
‘4‘

00 ‘ ‘


‘ 
‘ 
 @ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘

‘‘ ‘‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘

,‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘


‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘3 ‘

‘ 


‘ ‘ 4‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘ 3 ‘ ‘ ‘
‘ 
‘‘‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘4‘
00 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ $‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ $‘
‘‘ 
‘ ‘
‘

5‘‘‘‘‘1 ,‘

‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘‘‘ 
‘‘ 
‘‘‘‘

 ‘ ‘‘ 
 ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘‘‘‘
 ‘

‘‘‘
‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘‘‘‘‘
-‘‘ ‘‘logofobia3 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘‘
‘ 
 4‘

‘
‘
‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ 
‘ 
‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘
‘ 
‘ ‘
‘ 
 ‘‘


‘ ‘
‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘ 
‘
‘ ‘‘ ‘ 
‘‘
‘‘‘‘‘ 
‘3‘
 ‘
‘ ‘ 
 ‘ 
‘‘
‘‘‘

‘4‘

ù‘‘.2 ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘

 ‘
‘ ‘ ‘

5‘‘ ‘

6‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ 
‘
5‘‘ 1 ‘
m‘
‘
‘
‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
‘‘
‘ ‘
cA
5‘‘. ‘ ‘
6
‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘

‘
 
‘ ‘ ‘‘
‘

/*"‘ ulburarile vocii‘


Sunt distorsiuni ale spectrului sonor ce se refera la: intensitatea,înaltimea, timbrul si rezonanta
sunetelor. 3-6
‘‘ ‘ ;;<4‘

. ‘‘, ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘


‘ 
 ‘ 

‘ ‘ ‘
 ‘ 
 ‘ 
‘ 
 ‘
‘ ‘  
‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘
 ‘

- ‘  ‘‘‘‘)‘


‘

 ‘‘
‘
Cauzele organice ‘ ‘ 

 ‘ ‘ 


‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘

‘ )‘

‘‘‘ ‘ 


‘‘
 @‘ ‘‘
 (‘

‘‘‘ ‘ @@ (‘

‘‘‘ ‘ ‘ ‘


 (‘

‘‘‘‘‘(‘

‘‘‘ ‘
 (‘

‘‘‘
 ‘‘ ‘ (‘

‘‘‘ ‘

‘

‘‘
Cauzele functionale ‘ )‘ ‘ 3 ‘ ‘ ‘ 
 4‘
‘  ‘ ‘
‘‘
 
‘
‘
‘ ‘‘
‘
Cauzele psihogene 
‘
‘‘‘ ‘ ‘3 ‘
  ‘‘ ‘‘ ‘
‘‘‘4‘

 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘, 3‘

" ‘ ‘ ‘3
‘ ‘ 

‘ 4‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘

" ‘ ‘3‘ 4‘ ‘ ‘ 


‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘

" ‘1,‘‘ ‘


‘
‘ ‘‘‘
‘‘
‘ ‘‘

" ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
‘ 
 ‘

 ‘ ‘
‘‘
‘ ‘


" ‘ 1 ‘‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘
3‘ 4‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3
‘ ‘ ‘ 4‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘

" ‘‘‘9 :‘‘


‘‘ ‘‘
‘‘
 ‘
‘
‘‘‘‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘
‘ ‘
‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
‘  ‘‘‘
‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
‘‘
 ‘‘‘ ‘

 ‘‘‘ 
‘
‘ @‘ ‘‘‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘‘‘ 
‘‘‘3‘‘‘
‘ )‘ ‘ 
‘
‘ 4‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ 3 ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘4‘
#  ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘3‘‘‘ ‘4‘

 ‘1 ‘ ‘, ‘


‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘‘
 
‘
 ‘
 

 ‘‘ 
 ‘‘‘  ‘‘
‘ ‘67-‘

›  ‘‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘  ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘
 ‘ ‘‘

‘

/**‘ ulburarile de limbaj scris-citit‘

 sunt incapacitati paradoxale totale în învatarea si formarea


deprinderilor de scris-citit, cunoscute sub denumirea de alexie-agrafie, sau incapacitati partiale
denumite dislexie-disgrafie ce apar ca urmare a existentei unor factori psiho-pedagogici
necorespunzatori sau neadecvati la structura psihica a individului, ainsuficientelor în dezvoltarea
psihica si a personalitatii, a modificarilor morfo-functionale de la nivelul sistemului nervos central, a
deficientelorspatio-temporale si psihomotricitatii, a nedezvoltarii vorbirii care se manifesta prin
aparitia de confuzii fi-ecvente între grafemele si literele asemanatoare, inversiuni, adaugiri, substituiri
de cuvinte, sintagme, deformari de litere, neîntelegerea completa a celor citite sau scrise, etc.3‘
‘ ;#"‘!#4‘
 ‘‘‘‘ ‘
)‘ ‘3‘ 4‘‘ ‘3‘ 4‘
. ‘ ‘ ‘  ‘  ‘reprezinta incapacitatea unui subiect (capacitate
redusa) de a învata sa scrie si sa citeasca, chiar daca are parte de toata educatia posibila, chiar daca
are o inteligenta corespunzatoare, chiar daca conditiile familiale, sociale etc. sunt mai mult decât
favorabile.‘

 ‘‘‘ ‘


‘ ‘
‘ 
‘
‘ ‘ ‘‘
‘
 
‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 

‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘
 ‘ ‘
)‘
 ‘  ‘ 
‘
‘ ‘‘ 
 ‘
 ‘

› 4 ‘‘ ‘‘‘‘ 
‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
‘ 8
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘
 ‘

› 1 $‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
 ‘
‘
 ‘‘‘ ‘  ‘
 ‘‘
 ‘‘‘
‘‘‘‘ ‘ ‘
‘
‘
 ‘

c*
Simptomatologie‘

m
‘‘ ‘‘  ‘‘ 
‘ ‘
‘ ‘34‘‘‘34‘ ‘‘


 ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ 
 ‘ 
‘ 

 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 3‘ ‘ ‘4‘ 

‘ ‘
 ‘
 ‘
 ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ 
@
 ‘
‘ ‘‘
‘‘ 

‘‘ ‘

‘ ‘ 
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘

Manifestari ale disgrafiei:‘


5‘‘‘‘‘
 ‘

‘‘‘
‘
 ‘ 
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
(‘
5‘‘‘‘‘

‘ ‘ 
‘‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘‘(‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘ 
‘ 
 ‘
‘
‘ ‘ ‘‘  (‘
5‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
(‘
5‘‘‘‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
(‘
5‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘ 
‘‘
‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘ 
‘‘ ‘‘ ‘ 
‘‘
 (‘
5‘‘‘‘‘
‘‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘‘ 
‘ (‘
5‘‘‘‘‘(‘

5‘‘‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ (‘

5‘‘‘‘‘
‘ ‘
‘‘
 ‘‘
‘ (‘

5‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘


‘ 
‘

Manifestari ale dislexiei:‘


5‘‘‘‘‘
 
‘‘‘
‘‘‘ 
‘‘
‘
‘ ‘‘
‘
‘‘
(‘
5‘‘‘‘‘ 
 ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
(‘
5‘‘‘‘‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ (‘
5‘‘‘‘‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘

 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ 
 
‘ ‘ ‘  
‘ ‘ 
‘ ‘
‘

 (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘‘ 
 ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘
‘ 
 ‘‘ ‘ 
‘
‘
‘‘‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘‘‘‘
 ‘‘‘  ‘‘

‘‘ ‘(‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘‘
‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘‘
‘ 
(‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ 
 ‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘‘ ‘‘‘ ‘

 )- ‘.))'('&'‘› ‘
‘%'%..‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ 
)‘factori ce apartin subiectului si factori ce apartin mediului. ,
‘‘‘
‘ ‘
 ‘ 
)‘
‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
  ‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘ ‘
‘
 ‘ 
 ‘‘‘ ‘
‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘
‘‘

‘
x
, ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘1 ‘3 
‘ 4‘
 ‘
‘ ‘  $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ 
‘ ‘ 
‘
‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
‘‘
‘‘‘ ‘‘  ‘‘‘ ‘‘

,
 ‘ ‘ ‘‘ 

‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘  ‘ ‘ -
‘ ‘
 ‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘)‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘ 
‘ ‘

$‘‘ 
‘ 
‘ ‘

 ‘ 
)‘

4‘în antecedentele heredocolaterale, ‘


‘‘‘ ‘3  ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘ ‘‘

 4(‘

04‘‘‘‘‘‘în perioada sarcinii: ‘3‘4‘ ‘‘‘‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘ 3
‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 4‘
 ‘

‘ ‘

‘
 ‘‘‘ ‘ ‘
‘
(‘
"4‘‘‘‘‘‘în perioada perinatala:  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ *===‘ ‘  ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘0#==‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘
‘ ‘ ‘
‘
 
‘ ‘‘
 ‘
 (‘
*4‘‘‘‘‘‘în perioada postnatala: 

 
‘ ‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ 

 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ "‘ 
‘

 ‘‘ 

 ‘
‘ ‘!‘
‘  ‘

‘‘
‘ ‘<‘
‘

‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ 


 ‘ ‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 1 ‘‘  ‘  ‘
 ‘›islexo-disgrafia specifica sau propriu-zisa ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘‘‘‘‘‘, ‘‘
‘‘‘ 
‘‘ ‘‘‘

 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ 
‘

›islexo-disgrafia de evolutie sau de dezvoltare ‘ 


‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘

‘
‘‘ ‘‘‘ 
‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘
‘- ‘

‘ ‘
‘
 ‘  ‘‘‘ ‘ 
 ‘ ‘‘
 ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘ ‘

‘

›islexo-disgrafia spatio-temporala ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘
‘
 ‘

›islexo-disgrafia pura sau consecutiva ‘‘


 ‘‘ ‘ ‘
›islexo-disgrafia motrica 
‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ ‘
 ‘

 
‘
 ‘
 ‘ ‘

‘‘‘
‘
›islexo-disgrafia lineara ‘ 
‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
 ‘‘ 
 ‘ ‘

$
‘ ‘ 
 
‘ ‘
‘ ‘ 

‘ ‘ 

‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘

 ‘
 ‘‘‘
‘‘ ‘‘ 
‘

‘‘ ‘


‘ ‘ 
 ‘ B‘ ,‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘cinci grupe de
disgrafici.‘
xc
Scrisul rigizilor ‘
 
‘‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘‘

 ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘  ‘
 ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ 6 ‘ ‘
‘ ‘  ‘ 

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘

 ‘
 ‘ ‘‘
Scrisul astenicilor ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘
Scrisul impulsivilor ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘

‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘
‘‘‘
‘
. ‘ ‘neîndemânatici ‘‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
 


 ‘3‘ ‘4‘  ‘
‘‘

 ‘

Scrisul încet si precis ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘(m ‘n ‘
‘ 4‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘ 
‘ 
‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


 
‘
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ 
‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘‘ ‘ ‘  3‘
5‘‘‘‘
‘

‘‘
‘
‘‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ (‘
5‘‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 (‘
5‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘

‘‘‘‘(‘

5‘‘
 ‘‘‘
‘‘‘‘‘ ‘
‘
‘‘


‘
‘‘
‘‘ ‘
 
 ‘ ‘

6 ‘
‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ 4 1 ‘‘ ‘ ‘ ,  ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘0 ‘ ‘

Scris-cititul lent, stacato 


‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘6‘
‘ ‘)‘
‘ ‘‘ 
‘9 
:‘

 ‘  ‘ ‘ 
‘  ‘ 
‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘
‘
- ‘ ‘ 

‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘‘‘
‘‘
  ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘

‘‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ -‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘  ‘

‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ 
 ‘ 


 ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘
 ‘‘ - ‘ ‘
 
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ 
‘

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘‘

 ‘ ‘  ‘ ‘ '
‘  ‘ ‘ ‘  ‘ 
)‘  ‘ ‘
 ‘
 ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘
‘
‘
‘‘
‘‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ 
‘dificultati în respectarea regulilor
gramaticale si caligrafice. ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘  ‘
‘, ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘
‘ ‘
 ‘
‘ 
‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘‘
‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ m
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘
‘‘‘
‘
‘ ‘

xx
‘ ‘‘ ‘
‘‘‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ 

, ‘‘
‘ 
‘‘ ‘ ‘‘ 
‘‘‘‘

‘ ‘
‘‘prezinta tulburari de pronuntie.‘
m
‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘‘‘ 
‘

enomenul nerespectarii spatiului paginii, ‘ ‘ 


‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ 
‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

‘‘
‘ ‘
 
‘‘‘‘
‘ ‘‘
‘
‘‘ ‘
‘

‘‘‘ ‘
‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘m
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘, ‘
‘‘
‘ ‘‘‘
‘‘‘ ‘
‘
‘‘ 

‘
 ‘

Scrisul servil ‘scris-cititul ca în oglinda 


‘ 
 
‘ ‘ 

‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 6 ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 6 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘
 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘
‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘ 
‘‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘

. ‘ ‘ ‘  ‘ ‘


 4 ‘reprezinta pierderea capacitatii de a citi si de a întelege limbajul scris. 6 ‘ ‘
‘
 ‘
‘‘m‘
‘
 ‘‘‘‘‘
‘‘‘‘ ‘‘
 ‘‘

‘‘
‘
 ‘
‘‘‘
1 ‘reprezinta pierderea capacitatii de a scrie, la o persoana,care înainte scria
normal. 6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘

‘‘ ‘ ‘ ‘
‘

› 1 ‘‘ ‘‘  ‘‘‘


‘ ‘ ‘ ‘m‘

/*!‘ ulburarile de dezvoltare a limbajului‘


‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘  )‘

5‘‘‘‘‘ ‘  ,$‘ 21 ‘‘, ‘

5‘‘‘‘‘0  ‘‘ ‘ ‘ , ‘ ‘

 ‘ ‘  ,‘ 21 ‘‘, ‘reprezinta refuzul total sau partial al copilului de
a comunica cu unele persoane, iar în forme grave acest refuz se extinde asupra întregului mediu
înconjurator sau asupra unor situatii. Mutenia este temporara si poate dura de la câteva saptamâni
la ani de zile. - ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
‘
 ‘‘
‘‘‘
 ‘‘
‘‘

ñ ñ ñ ñ‘


5‘‘‘‘‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘
 
 ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ 
‘ 2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘
‘‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘
5‘‘‘‘-‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘
‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘‘‘
‘‘ ‘"!‘
‘

xr
5‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘
‘
‘ 
‘‘ ‘
‘ ‘‘‘  ‘forme:‘
4‘‘‘Acuta: ‘‘ ‘ 
‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
x)‘‘Cronica: ‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘‘‘
‘
‘
Etiologie (cauzalitate)‘
5‘‘‘‘ 
‘‘ ‘‘
‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘3‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 

4‘
5‘‘‘‘6 ‘ ‘‘ 
 ‘‘ 
‘‘ ‘‘ ‘
5‘‘‘‘$ ‘‘‘ ‘3‘ 4‘
-‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
‘
 ‘‘‘
‘ 
‘
‘ ‘ 
‘

 ‘ ,‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘‘‘ ‘  ‘

,‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘

‘‘‘ ‘
  ‘
3 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 4‘ ,‘
 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘
‘‘ ‘

‘‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘
‘

‘9
:‘ E‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘‘

‘‘m
‘‘ ‘‘‘‘‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘

x ‘' ‘, ‘


-‘ ‘ ‘ ‘ 6
‘ 
‘ ‘ , ‘‘blocajul] ritmului de evolutie a
limbajului, ce se abate de la normal. %
‘ ‘ ‘‘‘  ‘
‘ ‘‘‘‘
‘ ‘
‘

‘ ‘‘ 
‘ ‘

‘‘
‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘
‘‘
 ‘

 ‘
 ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ 3
‘ 
‘ ‘  4‘
 
‘
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘

2 ‘‘  ‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ )‘

5‘‘‘‘‘‘
 
‘3
‘‘‘‘
 4(‘
5‘‘‘‘‘‘ 
‘3 ‘
‘

‘ ‘
4(‘
5‘‘‘‘‘‘ 
‘ 3 ‘ ‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
4(‘
5‘‘‘‘‘‘ 
 
 ‘ 39
 ‘ :‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ 
‘ ‘
4‘

2 ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 3‘
 ‘
 ‘ 4‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘ 
‘
 ‘
‘ 
‘ 
‘ 

 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘ ‘ 

‘ 


 ‘ ‘

‘ ‘ ‘‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘‘
 ‘ 
 ‘‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ 0="=‘ ‘ 
‘ - ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘  ‘
 ‘ ‘ ‘

‘
‘
‘ ‘‘ 
 ‘

‘‘ ‘‘ ‘‘ 
‘
‘‘ ‘ ‘
‘3 ‘ ‘4‘

, ‘
  ‘‘‘
 ‘‘
 ‘ 
‘ ‘
‘
‘ ‘

‘  ‘ - 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘

‘8
 ‘‘
 ‘

 ‘  ‘ ‘0 ‘, ‘‘)‘

5‘‘‘‘orma para, 
‘

‘‘ ‘ 
 ‘

5‘‘‘‘orma constitutionala, 
‘‘
‘‘‘  ‘‘

5‘‘‘‘orma somatica 
‘‘ ‘‘
 ‘‘

/*/‘ ulburarile polimorfe ale limbajului‘


‘ ‘‘  ‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘‘ ‘ )‘

‘‘‘ (‘

‘‘‘‘

5‘‘  ‘
 ‘ ‘ -6
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘
 
‘   ‘ ‘‘, ‘ ‘  $‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
„ñ‘
‘‘‘ ‘‘ ‘
 (‘

‘‘‘  ‘


 (‘

‘‘‘ ‘‘‘3
 ‘ 4(‘

‘‘‘
‘‘‘ ‘ ‘‘

 ‘  ‘
)‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ 

‘
 ‘ ‘ ‘ 

‘

 ‘

 ‘ ‘
Sinonimii: ‘ ‘

 ‘‘‘‘‘‘  ‘‘
Simptomatologie‘

‘

‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘

‘‘‘‘‘
 ‘ 
 ‘  ‘‘ 

 ‘ 
‘  ‘
‘ 
 ‘ 
‘ 
 ‘


 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘
‘ ‘‘
‘


‘
‘‘ ‘
‘
 ‘
 ‘

‘‘)‘hipertona, 

‘‘
‘

‘
 )‘‘‘‘ ‘hipotona, 
‘

‘‘ 
‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘


‘

 ‘ ‘34‘‘
‘ 
 ‘
‘
- ‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘
‘ 

‘ ‘ 
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘'‘ ‘
 ‘
‘
 ‘ ‘‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ '
‘ ‘ ‘  
 ‘‘ ‘‘‘ ‘
‘‘‘ 
‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘  )‘ 
@‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ 7 ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘ ‘‘ 
‘
‘‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘
Sinonimii: ‘ ‘

 ‘
‘ ‘

x[
 ‘
 ‘‘‘ ‘3
4‘‘‘‘  ‘ ‘‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘

Simptomatologie‘
‘ 

‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ )‘  ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ,
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘
‘ 
‘ ‘  ‘
 ‘
 ‘ 3 ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘  4‘  ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ 3 4‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘‘‘
 ‘
-‘
‘ ‘
 ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘‘‘
 ‘

‘ ‘


‘ ‘
‘‘

‘‘
‘  ‘ ‘
F‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘

‘‘‘
‘‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘
‘ ‘
F‘‘ ‘

‘‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘

F‘‘‘  ‘ ‘‘‘

F‘‘7 ‘ 
‘
‘‘
 ‘

F‘‘‘ ‘‘‘
‘‘

 
‘ ‘

 ‘ 4‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ 

‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
 ‘
 ‘ 
‘ ‘‘
‘‘
 ‘‘

‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘dupa gradul încordarii motricitatii, 


‘ 
 ‘ ‘

 ‘

 )‘

5‘‘‘‘Alaliei hipotoni: ‘ 


‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘- 
 ‘
‘
‘

‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘

‘
‘ ‘
5‘‘‘‘Alaliei hipertoni: ‘
‘‘
‘‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘
 
 ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
‘

‘
 ‘
5‘‘‘‘ - ‘
 ‘reprezinta incapacitatea de a vorbi la o persoana care înainte avea comportament
verbal normal. ‘‘ ‘‘‘ ‘‘
‘ 
 ‘ ‘

ñ ñ‘

5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘, 
‘ ‘
‘
‘‘  ‘‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘
 ‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘

‘‘
‘‘ ‘ 
‘
 ‘
‘
‘‘‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘
‘
‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘6‘ 
‘‘ ‘‘‘ ‘  ‘

5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6 ‘‘‘ ‘‘


 ‘ ‘


5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6 ‘‘ 
‘
 ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6‘‘ 
 ‘‘
 ‘‘ 
‘ ‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘'‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ 9 :‘ ‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘

 ‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘
‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘
 
‘
„ñ‘

 ‘ ‘ ‘67-‘  ‘
 ‘
 ‘
 ‘ ‘
 ‘3 ‘
‘
‘ ‘ ‘ 4‘ ‘
 ‘ ‘‘‘
‘‘
 
G‘‘‘ ‘ ‘‘  ‘
ormele afaziei‘
5‘‘‘‘Motorie: ‘
‘‘‘‘  ‘
‘‘
 ‘
5‘‘‘‘Motorie totala:
‘‘‘‘‘‘‘‘‘
 ‘
5‘‘‘‘ ranscorticala motorie:
‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘

 ‘
5‘‘‘‘Senzoriala pura: 
‘
 ‘ ‘‘‘‘‘‘
‘
 ‘
5‘‘‘‘Senzoriala totala: ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘

‘
5‘‘‘‘Senzoriala transcorticala:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
5‘‘‘‘ otala: 
‘ ‘‘‘‘‘
 ‘
5‘‘‘‘›e conducere: ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘‘‘

‘

 ññ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
)‘

Afazie 6 ‘
 ‘

‘ ‘
‘,
‘
 ‘‘‘ ‘ 
 ‘‘ ‘

›izartrie ‘
‘
 ‘ ‘ ‘

m
 ‘ ‘
 ‘
‘

6 ‘
‘‘‘7 ‘‘‘  ‘ ‘‘ 
 ‘
 ‘
‘
 ‘
‘‘
  ‘‘‘‘

‘
Alalie‘

 ‘

 ‘7
‘  ‘ ‘

‘

Alalie 7 ‘‘
 ‘ ‘ ‘7
‘ ‘

xA
6 ‘
‘‘‘‘‘‘  ‘‘
 ‘‘
‘

Mutism electiv ,


‘ ‘ ‘

6‘ 
‘
‘
‘‘
‘ ‘ ‘2 ‘
 ‘ ‘ ‘‘ 
‘‘
 ‘ ‘
‘

Alalie 

 ‘

' 

‘3‘
‘‘‘4‘

7 ‘‘ ‘ 


 ‘ ‘
‘
‘‘ ‘7 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘7 ‘‘
 
‘‘ ‘

‘
Autismul‘ Alalie‘
- 
‘
‘ - 
‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘)‘‘

‘  ‘)‘‘
‘ 

‘

 ‘
‘‘
 ‘ ‘

‘
‘‘
‘ ‘
Retard de limbaj‘ Alalie‘
‘‘‘‘ 
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘7 ‘‘‘‘ 
‘‘‘‘‘
 ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
C ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘

‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘
‘ ‘‘ ‘

‘
 ‘ ‘
‘
 ‘‘‘‘‘‘
‘‘
 ‘  ‘
‘‘
‘

 ‘
‘ ‘

‘‘ 
‘‘
‘ ‘
Surdomutitate‘ Alalia senzoriala‘
7 ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘
7 ‘
‘ ‘ ‘ 2
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘
‘‘
‘
‘ 
 ‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘
‘ ‘ 
‘  ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘


/‘!‘ ‘  ‘ ‘ ‘

‘ ‘‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘ 
 ‘
‘ ‘‘‘‘‘
‘‘  ‘
‘‘

/! ‘Metode si procedee de ordin general‘


5‘! ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘

'
 ‘ 
‘ ‘
 ‘‘‘ ‘
 ‘‘‘
‘‘‘‘
‘‘ ‘‘ 
‘‘
‘
‘
 ‘ ‘  ‘‘‘
 ‘
‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ 


 ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘

6 ‘ ‘ ‘ 


 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘

‘ ‘

 ‘6‘
‘ ‘‘ ‘‘)‘
4‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘  ‘ ‘‘ (‘
4‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘

‘
 ‘ ‘


‘ ‘ ‘‘
 ‘‘
‘‘‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘‘

'
 ‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘
‘
‘‘‘,
‘ ‘ ‘ 
‘‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 )‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘
 
‘ ‘‘‘‘ ‘‘

 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘
‘‘‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘‘

 ‘‘ ‘

$‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘
 ‘
‘

‘
 ‘‘ ‘‘
‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ '
 ‘ñ
ñññ ‘ 
‘  ‘)‘‘ ‘

‘‘ ‘
‘
‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ 
‘‘ )‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘‘ )‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
 ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
(‘ 
‘ ‘ 
‘ 
 ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
‘
‘‘ ‘
‘ ‘‘‘ 
‘ ‘
 ‘‘‘
‘
‘ ‘‘
‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ 3‘ 4‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘

 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘,‘
‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘

„ñ ñ ñ ñññ  ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘‘
x*

)‘‘‘‘ 
 ‘ ‘‘
‘
‘‘
‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘ 
‘ ‘ 
 )‘
 
‘ 
 ‘

‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘  ‘
‘

‘ ‘ ‘6‘ ‘‘ ‘ 
‘ 
 ‘

‘ ‘‘‘‘
‘‘ 
‘
‘
‘‘‘‘‘
‘‘‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ 
 )‘‘‘‘
‘ ‘ ‘‘
‘‘
‘ ‘ ‘

Îñ ñ ñññ ‘


‘‘‘ ‘‘‘‘‘

‘‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘
‘

‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘

‘ ‘


‘‘
‘‘‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘‘‘

‘)‘

‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘

‘‘‘
 ‘ 
 ‘3‘
 ‘
4‘,
‘‘‘‘

‘
 )‘9:‘9:‘9:‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘
 )‘ 9:‘ 9:‘ 9 :‘ $‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘‘ 
 ‘ 
‘ 

‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 'H‘ H‘
' ‘
‘A‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘  ‘‘  ‘

„ññ ñ ñññ ñ ‘ ‘


‘ ‘ ‘‘ ‘

‘

 ‘ 6‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘  ‘ )‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ 
‘‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 3 ‘ ‘ ‘ 
 4‘


‘
‘‘ ‘9:‘

 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘
‘

 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ 
‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘
 
‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘- ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘

‘
 ‘‘

‘2‘ ‘‘ 
 ‘
‘
 ‘ ‘ 

‘ 
 ‘ ‘
 ‘ 
 ‘ 3‘ ‘ 4‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘‘ ‘

‘
 ‘ ‘3 ‘‘ 4‘‘
‘‘‘ ‘ ‘‘


‘

5‘ ‘  ‘ ‘‘ 2  ‘ ‘ ‘ ‘ 4 ‘‘


‘ ‘ 
‘‘
‘

‘
m
‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘
'
‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ '
 ‘


‘

 ‘ ‘‘
‘‘‘
‘‘ ‘
 ‘‘ ‘

‘


 ‘
‘‘‘ ‘ ‘‘‘  ‘
‘ ‘‘‘
‘‘
 
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘
 ‘
6‘
‘ ‘ ‘‘‘
‘
‘‘)‘ ‘‘‘‘ 
 ‘
‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘


‘‘ ‘‘‘‘‘ 
‘ ‘‘‘
‘‘‘
‘ ‘ ‘
‘
‘
‘‘
‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘

m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ )‘
 ‘‘‘3 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘mmm‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘4‘
 ‘


‘3 ‘‘‘‘
‘‘
‘
‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘

‘
 ‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘‘‘‘ 4‘

 ‘‘‘‘‘ ‘ )‘


‘ ‘‘
‘‘
‘‘
 ‘‘ ‘‘
‘‘
‘
‘ ‘‘‘
‘
 ‘‘ ‘ )‘
‘‘ ‘‘ ‘‘
r
‘
‘

‘‘‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘‘6‘‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘
‘
‘‘‘‘
‘‘
 ‘
‘
‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘ 
‘‘
 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
‘‘‘ ‘
‘
‘‘‘‘ ‘
‘
‘‘
‘‘‘‘
‘‘‘
‘m
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ 

‘  ‘ ‘ ‘ 

 ‘ 
‘ 6 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘‘
 ‘ ‘‘
‘‘

 ‘
‘ ‘‘

‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ , ‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘, ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 0‘

‘
‘ ‘!‘ 
‘

5‘ ‘ ‘  $‘‘‘‘‘‘


‘‘ 
‘ 
 ‘ ‘

 ‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘

‘‘
 ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘
 ‘ ‘
‘

‘
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘ 
 ‘‘
‘‘  ‘
$ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ 

‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘

‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
‘
‘ ‘ ‘
 ‘
‘
m
‘ ‘

‘‘  ‘ ‘‘ ‘‘Ae ‘‘‘ ‘
‘
‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ,
 ‘  ‘ 
 ‘ ‘
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 8
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ 
 ‘  ‘
‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
‘

‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘
 ‘‘‘'
‘ ‘
‘‘
 ‘‘
‘‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

'
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
 ‘‘‘
‘‘
‘‘
‘ ‘
‘‘
‘‘‘

 ‘ ‘‘‘
 ‘
‘‘‘ ‘


‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘dislaliei ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘‘ ‘
 ‘‘

‘
)‘
‘‘
‘‘ 

‘‘ 
 ‘‘

‘
 ‘‘‘
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘


‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 
‘ ‘ 

‘
‘
‘ ‘

 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘

 ‘3‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘4‘

%
‘
‘‘‘ ‘‘
‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 

‘ ,  ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘‘
‘ ‘‘‘‘ ‘

‘‘‘ ‘ ‘
rc
-
 ‘ 
 ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ 

‘ 
 ‘ ‘
 
 ‘ '
‘ ‘‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘

‘ 
‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘

‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ 
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘‘
 ‘‘
‘
‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘-‘ ‘‘‘
 ‘
‘‘‘‘ 
 ‘
‘ 
 ‘ ‘
 ‘
6 
‘
‘‘ 
 ‘ ‘‘‘‘‘   ‘
 ‘

- 
 ‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘‘
‘‘
 ‘‘‘
‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘
‘‘‘ 
 ‘

‘‘ - ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘ 
‘
‘‘‘‘
‘ ‘
‘‘

‘
‘‘
‘ 
 ‘

 ‘‘
 ‘
 ‘
‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘
‘

‘
 ‘ ‘- 
 ‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘
 ‘
‘
‘‘ ‘‘ 
‘ ‘‘ 
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
5‘ ‘  ‘1 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ 

‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘

‘‘ ‘‘ 
‘

‘‘  ‘‘


 ‘
 ‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘‘
 ‘ 3
‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘ 
‘
 ‘‘ ‘‘
‘ 

 ‘‘‘ ‘
‘‘
‘‘‘
‘
‘
‘
‘

m
‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ )‘

4‘‘
‘
‘ ‘ (‘

4‘‘‘

‘‘ ‘‘  ‘
‘ 

‘‘
  (‘

4‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘(‘

4‘‘‘‘‘
‘
‘ (‘

4‘‘‘‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘

'
 ‘
 
‘‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘

 ‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘‘‘
‘
‘

‘‘
‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘

%
‘ ‘ 
‘ ‘‘‘ 
‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘
‘

‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘‘
‘‘‘‘ ‘‘ 
‘
 ‘‘‘

rx
‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ñ. '
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ 
‘ )‘ ‘ ‘
  ‘
‘‘  ‘‘
‘ ‘
 ‘‘
 ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘
  ‘'
‘‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘‘
‘‘
 
 ‘‘
‘6 ‘ ‘

‘‘‘‘
‘‘‘
 ‘‘
‘‘
 ‘'‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
‘‘‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘

‘‘‘
‘ 
‘
 ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 

 ‘  ‘
‘ 
‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 

 ‘

# 2 ‘ ‘ ‘ ‘individual, ‘ ‘ ‘ 


 ‘ ‘ ‘în grup. ‘ 
 ‘
 ‘‘‘ 
‘‘‘
‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘
 
‘‘ ‘‘
‘‘‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ 


‘ 
‘ 
‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘‘‘
‘‘  ‘
3 ‘ ‘ 4‘26 
‘ ‘Äjocul‘‘curativ logopedic", 
‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ 
 ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘3 ‘
‘
 ‘
‘‘ ‘ 
‘ ‘

‘ 
‘ ‘ 
 4‘ 3‘
‘ ‘ ‘ ‘ B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘‘
 ‘

'‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
‘‘‘‘
‘‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
)‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘

‘‘
‘ ‘ 
‘3
‘ ‘ 4‘‘‘‘‘
 
‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘
 ‘I‘‘

ë ‘5 ‘x ñ ‘‘
‘‘‘‘‘
‘‘  ‘
‘‘‘‘‘‘ ‘‘

‘'
 ‘ ‘  $‘ ‘ 
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘

 ‘‘‘
‘
‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘

‘ ‘ ‘  ‘ '
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘‘‘

 ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘

5‘‘‘‘%
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘formarea sunetului din nou. $ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘
 ‘ ‘

‘‘
 ‘ 

‘ ‘
‘ 
‘
 ‘ ‘

‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘‘
5‘‘‘‘‘sunetul nou este derivat dintr-un alt sunet corect articulat. 6‘ ‘ ‘ 
 ‘
 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 

‘‘,
‘ ‘
‘ 9 :‘ ‘ ‘ ‘

 ‘
‘‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
5‘‘‘‘ormarea autocontrolului auditiv asupra pronuntiei A‘ ‘ ‘ 6
 ‘
 ‘
‘
‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘6
 ‘‘ ‘8
‘‘‘‘
‘ 
 ‘ ‘
‘
,
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

 ‘‘ ‘‘
‘ ‘8
‘
5‘‘Evitarea efortului neuro - muscular. ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘

 ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘‘ ‘ $ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
rr

 ‘ '
 ‘ ‘ 
 ‘
 ‘ +‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘‘ 
‘‘‘ ‘ ‘
 ‘
‘‘‘
‘‘
‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ '
 ‘‘ ‘ ‘
 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 30A‘‘ "A4‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
‘
‘
‘
‘
‘‘'
‘‘‘

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

‘ 

‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 
‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ '
‘


‘ 
‘‘
‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 

‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘

0‘‘# ‘ ‘ ‘‘ 


‘ ‘ ‘ ‘)‘
5‘‘‘‘Etapa pregatitoare 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘
5‘‘‘‘Crearea unui tonus afectiv ‘‘
 ‘
5‘‘‘‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘‘‘

 ‘ ‘
‘ 
‘

"‘. ‘00 ‘

‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ )‘

5‘‘‘‘ erapia simptomatica, ‘ 


‘ 
‘ ‘ 

 ‘)‘ ‘ 
‘


‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ 3‘ ‘ 

4‘ ‘
 ‘‘‘‘ ‘‘‘
‘‘‘‘
5‘‘‘‘Îsihoterapia ‘  
‘ 
 ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘  ‘
3 ‘
‘ ‘ ‘‘‘ 
 4‘
5‘‘‘‘ erapia complexa ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
  ‘‘‘‘‘
 ‘ ‘

*‘. ‘ ‘ ‘, ‘


m
‘ ‘disfoniilor 3
‘ ‘ 

4‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
‘ 3 
‘ ‘ 
4‘ ‘ ‘34‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘‘‘ ‘‘‘
)‘‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
Vocea de cap ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
Vocea oscilanta ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ 
‘ ‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘
‘ 
‘‘ ‘
‘‘
Vocea grava ‘ ‘‘ ‘
 ‘3 ‘ ‘ 4‘
Vocea inspirata ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

‘
 ‘‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘

Vocea ragusita ‘‘


‘ ‘
‘
 ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
 
‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘


‘ ‘
 ‘‘ ‘

Vocea nazala ‘ ‘


‘‘‘‘‘ ‘
 ‘‘
‘‘‘‘
‘‘
Hipotonia valului palatin ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘
‘

!‘. ‘ 4 1 ‘

‘‘ ‘‘ ‘‘obiective principale: a) în terapia
dislexiei: ‘Etapa premergatoare‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘  ‘‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘  ‘‘ (‘
5‘‘‘‘‘‘‘‘  ‘‘
‘‘ ‘ (‘

5‘‘‘‘‘‘‘ ‘ 
 ‘
‘
‘ ‘ (‘

5‘‘‘‘‘‘‘
‘ 
‘‘ ‘
 ‘
0‘Etapa literei ‘ ‘ 
)‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 

‘ 
‘ 
‘ ‘

‘ ‘
‘ 
‘3
 ‘‘‘ 4‘

"‘‘Etapa silabelor 
‘
)‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘

‘ 
‘3

‘ ‘
‘ ‘
 ‘4‘ 
‘

*‘Etapa cuvintelor‘

5‘‘‘‘
 ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ 3 
‘ 
 ‘ 
‘  ‘ 
‘ 
‘ ‘
 
‘ ‘
‘ 
4(‘
5‘‘‘‘
‘ 
 ‘3
‘ ‘‘ ‘ 
 4(‘

5‘‘‘‘
‘ 
 ‘3‘ 4(‘

5‘‘‘‘‘ ‘ 
‘

5. Etapa propozitiilor 
‘ 
‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3
 ‘ ‘

‘ ‘+‘ 
‘ ‘
‘ 
 ‘ 

‘4‘

4‘în terapia disgrafiei:‘

5‘‘‘‘aza desenului 3  ‘


‘ 4‘

5‘‘‘‘Îregatirea pentru scris 


‘ 
)‘maturizarea motorie 3 ‘ 
 ‘ 
‘
 ‘ ‘ 
‘  ‘ 
‘ 4‘maturizare cognitiva 3

‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ @ ‘ @‘

‘  ‘ ‘


@ 4‘maturizarea afectiva 3
‘
 ‘4‘

5‘‘‘‘Initiere în scriere - ‘ 


 ‘ ‘ ‘ 
 ‘‘ ‘  
 ‘
 

‘ ‘
 ‘‘
‘
 ‘‘
 ‘ ‘

/‘. ‘ ‘


 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘
 ‘‘
 ‘

Dbiective terapeutice generale:‘

‡ $‘1 ‘ ‘ , ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘, ‘ 2 6‘
5‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ 
 
)‘ 
 ‘ @‘‘ ‘ ‘
 ‘  ‘ ‘‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘‘
‘‘
‘‘  ‘3
‘ ‘
4(‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘‘
‘‘  ‘

r[
Dbiective terapeutice operationale:‘
5‘‘‘‘‘ ‘ ‘
 (‘
5‘‘‘‘‘‘
 ‘
 ‘
 ‘

(‘
5‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘
‘‘
‘
‘‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘ (‘
5‘‘‘‘‘
‘ 

 ‘ )‘
‘ ‘ ‘ (‘
5‘‘‘‘‘ ‘
‘ (‘
5‘‘
‘
‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘
 ‘
‘‘ ‘  ‘ 
‘‘‘‘)‘

Etapa fonematica 
‘ 
‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘

‘
 ‘Etapa denumirii 
‘‘
‘alalia motorie ‘‘
‘ 
‘ ‘

‘ ‘  )‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
)‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘‘‘ 
‘ ‘‘

)‘ ‘

‘‘‘
‘alalia senzoriala, ‘
‘ ‘ ‘ 
‘‘
‘
‘
‘
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ )‘ ‘ ‘ 3‘ ‘
‘ 4‘  ‘
3 ‘ 4‘ ‘ 3 ‘ 
4‘  
 ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ 3 ‘ 4‘ 
 ‘
3‘ ‘ 4‘ ‘ ‘ ‘ 3 ‘ 
‘ 4‘ ,
‘ ‘ 
‘ ‘  ‘
 ‘ 
 ‘‘

Etapa sintezei 
‘
‘ ‘‘
‘‘3 ‘‘ ‘‘
‘ ‘"=‘
‘ 
4‘Etapa extensiei propozitiei 
‘ 
‘  ‘ )‘ 
  
‘Etapa limbajului expresiv largit‘‘ ‘
‘ ‘
 ‘
 ‘
 
 ‘ ‘etapa limbajului dialogat, povestirea dupa imagini, diafilme ‘conversatia
libera 
‘ ‘‘ 
‘
 ‘ ‘  ‘

ehnici de recuperare )‘‘


‘
5‘‘‘‘Exercitii de întelegere a semnificatiei vorbirii 3‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘‘ ‘
‘ ‘4‘

5‘‘‘‘Identificarea stimulilor sonori 3‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘
 ‘‘‘
‘‘‘ ‘
‘
4‘

5‘‘‘‘Structurile fonetice - ‘ ‘ ‘ 3


 ‘ 

‘ ‘ 4‘ ‘ ‘

‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘‘
‘‘
 ‘‘‘

)‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘
5‘‘‘‘›ezinhibarea si educarea motorie 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  
 ‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘‘  ‘‘‘
 ‘
‘
<‘. ‘ ‘ ‘ ‘
Dbiectivele principale care se urmaresc în acest caz sunt ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘‘‘‘
  ‘
‘‘‘

„ñññññ ñ‘ ‘ ‘ 3‘

Îsihoterapia ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ )‘ ‘  ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘


 ‘‘‘‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘6‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘
‘

 ñ  ñ 


‘ ‘ 

‘
 ‘ ‘
 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 6‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘  ‘
 ‘ ‘
‘‘

' -) .‘
'
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘

 ‘‘
‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘‘

‘‘ ‘ ‘ 

 ‘ 
 ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ ‘ ‘‘3$‘. ‘ ;<!4‘
‘
 ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘
 (‘‘ 
‘ ‘

‘‘
‘  ‘
 ‘ ‘  ‘1
 ‘‘  ‘‘
‘
‘
‘
‘ ‘
‘‘
 
‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘

‘ ‘ ‘  ‘‘  ‘care pot actiona în timpul sarcinii 3‘ ‘
‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ 4‘în timpul
nasterii 3
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ 
‘  ‘ 
‘
4‘cauze care actioneaza dupa nastere (post-natale) {organice, functionale, psiho-neurologice,
psihosociale, alte cauze).‘

&‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘" ‘3 ;#04‘ ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ )‘ 
 ‘ 
‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘tulburari ale pronuntiei 3 ‘
 ‘
4‘tulburari de ritm si fluenta a vorbirii 3 ‘ 
‘ ‘  ‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘tulburari de voce 3
‘ 
‘ 

4‘tulburari ale
limbajului citit-scris 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘
 4‘tulburari polimorfe de limbaj 3‘  4‘tulburari de dezvoltare a
limbajului 3 ‘
‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘‘4‘‘tulburari
ale limbajului bazate pe disfunctii psihice 3 ‘ ‘ 
‘4‘‘‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ 
 ‘tulburarilor de pronuntie, 
‘
‘ ‘39 :‘ 
‘ 4‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ;=>‘ 
‘ ‘  ‘
‘  ‘Rinolalia 3
‘ ‘
‘,fonfaiala", adica vorbire pe nas) ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ 9
:‘constând în pronuntarea nazonata a
sunetelor. › ‘se manifesta printr-o vorbire confuza, disritmica, disfonica, cu o pronuntata
rezonanta nazala în care monotonia vorbirii se îmbina cu pronuntarea neclara.-6
‘‘ ‘

‘00 ‘‘ ‘ ‘ ‘‘, ‘‘ ‘ 
‘ 
‘Ädezordini intermitente ale
pronuntiei, repetari convulsive si blocaje ale unor foneme, omisiuni precipitate, urmate de dificultati
în articularea unor cuvinte". ,‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘
‘
‘‘

‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘

 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘Logonevroza ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘‘‘ 
‘‘ 
‘‘‘
‘
 ‘ ‘‘ 
 ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ 
‘‘‘‘
‘ ‘

‘‘‘
‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘‘‘
‘-‘‘ ‘‘logofobia 3 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ 
 4‘ ahilalia ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘bradilalia ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ 
‘Aftongia ‘
‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘
rA
 ‘ ‘tulburarile coreice 
‘ 
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘‘ 
‘
 
‘ ‘ ‘‘. ‘, ‘sunt
distorsiuni ale spectrului sonor ce se refera la: intensitatea, înaltimea, timbrul si rezonanta
sunetelor, 3-6
‘  ;;<4‘ ‘ ‘
‘
)‘vocea de cap, vocea oscilanta, vocea
grava, vocea ragusita, afonia, fonastenia ‘. ‘ ‘ ‘  ‘sunt incapacitati
paradoxale totale în învatarea si formarea deprinderilor de scris-citit, cunoscute sub denumirea de
alexie-agrafie, sau incapacitati partiale denumite dislexie-disgrafie ce apar ca urmare a existentei
unor factori psiho-pedagogici necorespunzatori sau neadecvati la structurapsihica a individului, a
insuficientelor în dezvoltarea psihica si apersonalitatii, a modificarilor morfo-functionale de la
nivelul sistemului nervos central, a deficientelor spatio-temporale si psihomotricitatii, a nedezvoltarii
vorbirii care se manifesta prin aparitia de confuzii frecvente între grafemele si literele asemanatoare,
inversiuni, adaugiri, substituiri de cuvinte, sintagme, deformari de litere, neîntelegerea completa a
celor citite sau scrise, etc. 3‘ ;#"‘‘!#4‘  ‘‘‘‘‘ ‘
)‘ ‘
3‘ 4‘‘ ‘3‘‘ 4‘. ‘ ‘ , ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
 )‘mutismul electiv, psihogen sau voluntar si întârzierile în aparitia si dezvoltarea
limbajului. . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘
‘ ‘ ‘ )‘  ‘ ‘ ‘ ‘
 

‘imposibilitatea de a vorbi din‘‘nastere, ‘‘‘
‘‘ ‘‘
‘
 ‘
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘reprezentând incapacitatea de a vorbi la o persoana care ºñ ñ ñ
 ‘

·‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ )‘


 ‘
‘ordin general 3
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


‘ ‘‘ ‘‘  ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘ 
 ‘ ‘‘ 
‘ ‘  ‘‘  4‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘‘‘
‘‘  ‘
‘‘

& #. 7 ‘
5‘‘‘‘ ulburare de limbaj = ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘‘

 ‘‘
‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘


‘ ‘ ‘ ‘ 

 ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘3$. ‘ ;<!4‘
5‘‘‘‘ ulburare de pronuntie = ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
5‘‘‘‘›islalia 39 :‘ 
‘ 4‘ J‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ 

‘ ‘

‘;=>‘
‘ ‘  ‘‘  ‘
5‘‘‘‘Rinolalia 3
‘‘
‘Äfonjaiala ", adica vorbire pe nas) = ‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘‘ ‘9
:‘

‘
‘

‘

‘‘
 ‘
5‘‘‘‘›izartria J‘‘‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘

‘

‘
 ‘
‘‘


‘‘‘ 
‘ ‘

‘
 ‘
5‘‘‘‘Bâlbâiala - ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘
 
‘ ‘ 

‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘ 
‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘

‘ 
‘
5‘‘‘‘Logonevroza =  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘ 
 ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘‘‘
‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘‘‘‘‘
‘-‘‘ ‘‘logofobia 3 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘

‘
‘‘‘ 
 4‘
5‘‘‘‘ ahilalia J‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘

‘ ‘ ‘

5‘‘‘‘Bradilalia = ‘‘‘ 
‘

‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 
‘

5‘‘‘‘Aftongia J‘ ‘
‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘
 ‘
5‘‘‘‘ ulburarile coreice = 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘‘‘ 
‘
 
‘ ‘ ‘‘
5‘‘‘‘ ulburarile vocii J‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ )‘

‘ 
 ‘
 ‘‘

‘
 ‘3-‘6
‘‘ ‘ ;;<4‘ ‘ ‘
‘
)‘vocea de cap,
vocea oscilanta, vocea grava, vocea ragusita, afonia, fonastenia ‘
5‘‘‘‘ ulburarile de limbaj scris-citit = 
‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘


‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 
 ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 

 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘

  ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘  ‘
‘ 
‘ 
 ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘3‘
‘ ;#"‘!#4‘  ‘ ‘‘‘‘ ‘
)‘ ‘3‘ 4‘‘ ‘
3‘‘ 4‘
5‘‘‘‘A lai ia J‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ 
‘

 ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘  ‘‘‘ ‘
5‘‘‘‘Afazia J‘
‘‘‘‘ ‘‘
‘‘

‘‘ 
‘ ‘
 ‘

8. %‘‘‘. &' . ‘

 ‘
 $‘alterare patologica a 
 
‘ ‘ 
 ‘
 ‘
‘ 

 ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 
‘
 ‘
‘ ‘
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 7 ‘ ‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘‘
 ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘
 
 ‘ ‘)‘
 ‘
34‘ ‘ ‘ ‘ 3 4‘Afazia senzoriala ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘  ‘ 
‘ 
‘Afazia
motorie 
‘‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘‘‘

‘ 
 ‘‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
3‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘ - ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘‘
‘‘‘‘
 ‘
‘‘ ‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ 


 ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ 
 ‘ - 
 ‘
 
‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘‘
‘‘ 
‘‘ 
‘
‘
‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
 
 ‘ ‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 ‘ 
‘ ‘
4‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
‘‘

‘‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
9 
:‘ 3‘ 4‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

erapia în afazie 


‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘‘‘
‘ 
 ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 
‘
 ‘% ‘‘ 
‘
 ‘‘ 
‘
‘

‘‘
‘‘
‘

r*
‘ ‘ ‘ ‘ 3  4‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
. ‘ ‘
 ‘‘

‘‘ ‘

‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘

 ‘‘‘ 
 ‘‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘
‘‘ ‘‘
‘ ‘
‘
‘ 
‘‘‘
‘‘ ‘
‘
 ‘‘3 ‘ ‘
 ‘4‘
' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
 ‘ 
 ‘ ‘
 ‘‘

‘‘‘‘‘ ‘
‘
‘
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘

·.' ('‘' #.) ." ‘


‘-‘‘
‘
‘‘‘
 ‘‘‘ ‘‘  K‘

0‘‘‘‘‘-‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘  ‘‘
‘‘‘‘ K‘

"‘‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

*‘‘‘‘‘
‘‘
‘‘
‘ ‘‘ 
K‘

!‘‘‘‘‘m 
‘
‘ ‘‘‘‘ ‘

&!' ‘
‘

B%2m.%22‘‘B‘‘ ‘Scrisul copilului, ‘,‘‘'‘C ‘ ;#=‘


‘
C-m%‘‘Bâlbâiala - prevenire si tratament, ‘,‘‘'‘C ‘ ;#"‘

C-m%‘ ‘îndrumator pentru dezvoltarea vorbirii în colectivitatile de copii (vârsta


anteprescolara), %
‘CC D‘- 7‘ ;#"‘

C-m%‘ ‘Îrevenirea si corectarea tulburarilor de vorbire în gradinitele de copii, ‘ ,‘ ‘
'‘C ‘ ;<"‘

-$L‘‘6‘‘Cum sa facem exercitii grafice, ‘‘,‘ ‘ '‘ C ‘


;/<‘/-6 m‘‘‘‘‘‘Scrierea cursiva moderna, ‘‘‘,‘‘‘'‘C ‘ ;<<‘

$%%‘‘‘m‘‘‘ 7‘‘‘‘‘‘ erapie educationala integrata, ‘'1 


‘6 ‘ ;;<‘‘

7 7%‘''6-%‘'‘›ictionar de psihologie, ‘ ‘C ‘ ;<#‘;‘'%76-%‘


-‘‘ ‘Intoducere în logopedie, ‘ ‘‘,‘‘'‘C ‘ ;</‘

'%76-%‘C, ›ezvoltarea vorbirii copilului si tulburarile ei, 6,'‘C ‘ ;/0 ‘


'%76-%‘-‘ ulburarile de vorbire la copii, ‘$ ‘C ‘ ;//‘

'%76-%‘-‘Nervozitatea copilului, ‘,‘‘'‘C ‘ ;<<‘

'%76-%‘-‘‘ ‘ ulburarile limbajului scris, C ‘ ;/<‘

6 7m-M‘-‘‘ 2M$‘‘‘‘‘ erapia tulburarilor de limbaj, C ‘ ;;*‘

2N‘‘‘Ce este logopedia?, ‘‘,‘‘‘'‘C ‘ ;#0‘


‘
2N‘‘‘‘‘›islalia si terapia ei, ‘,‘‘'‘C ‘ ;<<‘

2N‘‘‘‘›isgrafia si terapia ei, ‘,‘‘'‘C ‘ ;#"‘

2N‘ ‘Îsihopedagogie speciala, manual pentru clasa a XIII-a, scoli normale, ‘ ,‘ ‘
'‘C ‘ ;;#‘

2N‘‘Conduita verbala a scolarilor mici, ‘,‘‘'‘C ‘ ;<"‘

2N‘ ‘Metodologii contemporane în domeniul defectologiei si logopediei, ‘ %


‘
C ‘ ;#<‘
‘

c