Вы находитесь на странице: 1из 201

ф***м

^^Й

Т^-^
miinuiu am П0

МВРЕНТІЕВСКОМУ СПИСКУ.

ИЗДАНІЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОММИССІИ.

<^^^^ТГг-о

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
П р о д а ю т с я у к о м м и с с і о н е р а А р х ографжч: с к о й К о м м и с с і и
К о ж а ы ч и в о в а и у д р у г и х ъ и з в с т н ы х ъ к н и г о п р о д а в ц въ,
въ Санзстп т е р б у р г ж М о с к в , с д д у ю щ і я и з д а н і я А р х о-
графической ІСоммгсст:

1. Полное Собраніе Русскпхъ Л тописей, томы IV, V, VI, VII,


П І , I X п XV по 2 руб. за томъ 14 р. — к.
2. Л топпсь по сппску монаха Лавреятія (второе изданіе) . . 3 »— »
3. Л топпсь по Ипатскому списку (втррое пзданіе). 3 »— »
4. Пов сть Временныхъ д т ъ по Лаврентіевскому списку,
изданная посредствомъ св топечати 4 »— »
5. Пов стъ Временныхъ д т ъ по Ипатскому сппску, издан-
ная ФотолитограФпческп 4 »— »
6. Указатель к ъ первьшъ восьмп томамъ Полнаго Собранія
Русскихъ Л топпсей, выпуски первый и второй (А—ГЕН.)
по 50 коп 1 » —w
7. Акты АрхеограФической Экспедпціи, четыре тома 10 »— »
8. Акты Историческіе, томы Г и V по 2 руб 4 »— »
9. АлФавитный Указатель к ъ Актамъ Историческимъ — » 75 »
10. Дополненія к ъ Акт. Истор., тоыы V, VI, VII, ПІ, X, XI и Х П
по 2 руб 14 » — »
11. Русская Исторпческая Библіотека, томъ первый 2» — »
12. Документы, объясняющіе исторію Западно-Русскаго края
и его отношенія к ъ Россіп п к ъ Полыіі (съ тремя картамп) 2 »— »
13. Историческое изсл дованіе о Западной Россіи . — » 75 »>
14. Дневнпкъ Люблпнскаго Сейла 1569 г 3 »— »
15. Акты, относящіеся к ъ исторіп Западной Россіи, томы IV и V 4 »— »
16. Акты, относящ. к ъ исторіи Южной п Западной Россіп,
т. I, П, I V — П, по 2 руб 12 » — »
Того же изданія томъ третій 3 »— »
17. Акты на пностранныхъ языкахъ, относяіціеся к ъ Россіи,
т. I и П 4 »— п
18. Дополненіе к ъ Актамъ на иностранныхъ языкахъ 2 »— »
19. Сказанія иностранныхъ писателей о Россін, томъ первый 2 »— »
20. Того же изданія томъ второй 1 » 50 »
21. Русско-Ливонскіе акты 2 » — *>
22. Акты Юрпдическіе, съ Указателемъ 2 » 50 »

(См. на З-й с т р . оберткн).


k

погбеть
II I'!i ill (I IIII lil \ X II'IITZ.

i
итішіш nn ПО

ІАВРЕНТІЕВСКОМУ СПНСКУ.

ИЗДАНІЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОММИССІИ.

<<І^£^?-~6~'

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТШІОГРЛФШ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕМІИ НАУКЪ.
(Вас. Остр., 9-я лин., № 12.)

2007099429
Археографическая Коммпссія, no ттредложетю покойнаго ея
и])одс дателя П. А. Мухапова, опред лила воспропзБвсти. посред-
стпомъ св топечати, Пов сть временныхъ л тъ по Ладфентіевскому
сіпгску. переписаиному въ 1377 году.
Изданіе этого важн йшаго псточниЕа отечественнаго бытоштса-
нія по списку, старшему по врезіени ііаписашя между списками
л тоішсп суздальскаго пзвода, исполнено В. Я. Реішгардтомъ въ
ого св тоітечатн .
Щ*}Ш?£п$і$сШ
J.аі'
0
\

і^ \*Щ((сг. '/
к
> .-» ' ^ ^

« т с ^ б ъ ^ т о і ^ - в с г і * л а й ^ г » » а € и д л - е ^ т ГІІ Т * т «

па€^^лт%р^:іі - л л ^ г і л о г і і і ічо л л і / н ^ Л e ^ p ^ r i ^ -

^ й і - і і і и л г л ^ т р Л Н Л * «rrtn fc'r'b' € ф ?f a on: г- W i l l p f* ^ ь^А

рі ^ л п п
3.

Л^ічОІЬОП^ І ^ ^ Г І ^ ^ Г ^ Л іЛК«|П04ЬЛ^К ^ ф ^ А П П Ф ^ г
fc
Г»А р п Ц*4 ^ ііл \| ra с-і rvtt tV р іг і^ w т ti г а і^ - т t n if ца in к^і ^

Т IfA I Л * ^ ^ Н A 0 Л I t t П f Л П ІЛ ^ ¥^«r^f ^Klf 4t * СftА П (It


ЕЬП«кЛе Т ^ V i U J f e n t n f ^ i T l j ' n A r r i H t l l ^ O l t l V 4 ^ ^^ ^ f

іітнн м ул ^ л ^ л п п ^ e it a пя Ц Т І М І ^ п дл е и с ^ m n e «ice

let n n u І І І ^ Ъ р л і і л ш п с т в л п "ь к е сть « с х л ив ічткг


ГО П ft Q КЛЬІП Г 5 ^ ^ « ( ! Л І і а Л і і Г І Л О П Л П^СТМЛ-ЛУіІіІСв

с т а ^ и л п п « psi LA*t A t r i t t r t пяц^ич*» п р n m uioi с ft va ko


с rtіі4 0fttt й - т с т і т п і і г г і е т f л r t i i i л д л г ^ о л м с rt4> t п

ritfl^ti ИПО/І « f t л Ц і П 1 І r J t t T f Л П Ъ І « < П Д " 1 Л \ # ' f It ft' о

^ ^ п л а ш л < ж п о ^ е » л л ^ * п і п ^ L a x ^ m i f C A t f f j i fert^ic^
tttv^tn гд-К c t д ш t и л і і о л г д р^ічл тіі д ^ с т Ч : Г Л К 0 П | rt

л с ^ - г п т ^ с л о в к - і п п / г і і в л л т і ^ т л п п n e t ^€ ^ъ и д а
e i f T i i r t ( аолдоклтіЕ.впл ш І Л Ш ^ ^ Л , П Г І Л С Л ^ a t n t t r t ^ i

слоіь-ЁмппібмйкГіпйгііііілиіес двиі^гілюисл- п
5,

п ол дк^ - л ж д « «L е л f »{І.ПГІ л ijx n r п « п п ълл ^ аш^ п.

н п т і с ^ л о ш и і е ^ і ^ о л о kL*t& п л т и а / к nf а^ь ^ ш ^ ^ лків


n mm п мі л^м ^ ^дтк n t ^^t л л ш д г f л ^іі • п « л ^ с й % иі гі и и *
ft^к г о ^ 0 Л ^ *« Л ^ М ^ nctrд о иі л п ад е сп - reп ^ ^ ^ лГІ it

¥itHu<i^rk-rt олл пвіЛ^д і т п А Ш п лисосо c^t п с г о ^^

i n n вдгі^пу пъ t лд-лди^п ^ллолви-а д вл $ «ІЙ П


п о л о а е т и » « п т п л т м л^д €ftь с^з ц^ ло аі €^ н и о ^ itrne/^

а п м л п ^ п т п п о л г в і и і ^ л г Ч і лобгтіі^оцрпгб ? о ^ л ^

nn9TfeY«-xu5^^noa,iijjfrie^Avvtlw^"CTcrQ/ne^,^*il

й ^ т р fRninenKAe шіі-лпйА.а п м ^ «mas й s/Kr п П^ТІ


G.

^ а і п ь о л т ъ п «т|і own гяивл е^Ігшлмп^Ар^гчоіг лшгч


ш ^ с п п А П П п п п р п ш ^лш п^^ливіяорс ц п л о і/» и д т т

ш е л т ш л г о fiLitntn ЕЛ^ьига п^овтлиітср ТТІГІП iimo/in


аті«Аг1^ г и ^ л ^ е - а г в ртііс era п A t m c n І С Д ^ Л К Б - Я І І ^ И
€ « І І Г П П О П А £ Л «Arttrif if r<i(i-t nnpttA**'* « л о а ^ rtn іілб
/f\ ^ N t i r t ^ H i ^ - s r e p О^ТІ Н о и л ^ т і / л г о д п е і ц і і л г г і і ч л к і
€ тк<м«:тііу^іп п М т і п и ^ H O C / K I W I І І І Н Т Л Л ^ С Ч І Г 0 П ГC A f 1

д - і д ^ і л о ю ^ п ь с к у ^ і tMAff riAif

и в д ( і г і с т і | А с п в м т л к e^omttoifTb п т о т л о р ^ т ^ п о

імицл л ^ п ^ ^ А д - ^ . ^ п а д р^ п т ^ Б ^ І А И YI fi пі.л-імпрпл*
ь ? п і р і о < ^ п п * п а л « і і д т ^ т г і і і і л і ^ к л т і w c a n ' t n no A e At
rtiшlRл*і n | « A ^ f t * u , i n K l n , n i f V ^ n A e « t ^ E ( І ^ Т І І ^ Б А Д І |

плсіь.опл" # аклі:стііЛік-пллА'І:п)шеі^,о/^ло p о д в ^д-п


т,

и € «и а«цтіЕ о фит f n i л и і f І ^ Т І С І ? ^ А Ш 4 п «^ г « е ^ т л * ^
нт» і и * L r i i t Y с л і у f u в л й u л л/г в р 11 ft^ t l Л Т й t r * t и

г р и д - в ъ о и і ^ А Б t л т л е в a e r e е т и f irrs u j л г « п п л f %
к в і и л п і ^ Л ё » л ц і с п ё vi*» Б А и і % » к о л or f л л л с - t ст^ и

e is /»в o i; ^ ш f n f ( e vi « t ^ T o г д,^ « ^ i t o i ^ c T e f e n i i x n t r i p

r и n u n w и n v e Иfei;11дг «л " л -»if f n r • p e л і^ n f t « « « н и н ж

ч ^ ^
8.

itAOш^пQ^l^г^/пacлtm€/n€^ltlл^J!м^иi^cetlfTйh

t^llL«i / f t t X A I I І И М И Г 0 А Л І Ч 0 | І С Ь И 8 f О Ь Л Л П Г й С т і І
Ткс^аііі^іг-ыіт пАдуш е й і ^ в л е л ^ л л е т о а л и mem

к л п п і ^ а и п т е н й л «A " "> ^ А О t Д ^ ОгаU p"^ п «я ь с к л го:


6

ілй вігнЧгпп^пм упиіилцлі:^-!! cifH*^ tatA* «^Ч-ти

rt'tK^i ктишд BfaUEt f-Гт^л о китхи ел YI un поі^гшо tUh


r^Annifbn.eTjift^n г й п о м р о ш д ^ с п п п ^ б о с т и с л
п п еАпп^мклі^ п п і - е с т ь п ргіттічл » ^ і/ сп пA e ttre

*i*Af * а л л п і й<л А П * ^ 1
!^" ^ 0 1 1 ь ^ т tiYn й л л д ^
9.

лчйітамілт» ^t^AAvWen e ^ n t c t p i / Нлп ДОІЦІ afl^s"«i(

iufe ив 0lJ^л•йuчt1»лдsf OffuO^'uiA^ij /^чп |ІЛА^ м И У М ^

К|ІЙЦГ1И і Б^І «ІДД'^«^пн ппг^ ПІ^І лкд «Міг« < % л ^ і с ^ 9


т ^/rif С ^ ^ й П г р п ц і ^ П ^ п л Ж«л ПАС:гіп<д \liC/KC.t( ^ feu

і^г^ лшектвві/мр/KmiTriioii^A'ifT^i^riertrtA'uM п
ІТІ^ТкпИ л к ^ Aiwif іи« йтаі{л-с«л\^т л л ' ^ И П о і е ^JI ^
10

0
и п Mn't ^nrntTBop^^riitOK *іглгл кр manr и- п f > ПН

і^^іі^вігслквпи К і т і і г t war ПИИЛ^ТОПІІСЛІ^^И


п коко я^ if m^t rztr BI ілі/. c^ a-trjiTin en ft Ctft rt-KL^ иогіъ

квклъ£4т ^>гьстйгіе»лм птс/^гбогіпд m en e f юи ecn

<Л c ь e ri «с-и л и п t/t n кч»Х^«^т « " п рбл ro Б o v ^ w r


ППК^Л СТПППббііД € А(ТЛТП All o ii p і і - г п л г і ^ л aj^t

е гл * БД г т ье м і ю4 л\ t rt е ІТІ^ ЦШ ( ІЯПЬГЩПЛПЬГ 41'^

^filfcrtri 0)И|1ПИ € 6 tTb.CTfa^f гіппцтріігі^іііігпічл^

ft U Г гівіл^ і / п л ч і л ^ пя д /^тftгіі к o п д и ^ т 6 ^а лі f цл і^

^ ^Л* М кл it кл 4/ m л с u л n% A^t л л т aftf ж т ^ n в л w кЧіт»

tarn trn^iA в в м т п г и і і і jibic ft'tn кв л л л я ^ W T tn\fe«\e


ntii J^i^/nn t a o n u r n П І П Л 4 І . А Ж П Т tin ijiit «o й ^ т л

л
1
It.

/іито ЛТІГАОГЛТЛ п priA'tmn'taDC п т п т я і т х ь г л і ^ о

ъъккпиц ^ - і ^ ц л и ^ т п Л^^ІІМТІ € Л " М ^ *Л"К6 ^ вл^я

п и ^ с т л а п п ш п м т к і і ш , , л м^ ш л т ч л ш ъіхл t\*txbxu
ІШТІДЛ n ІІЙ-ІО Q ^ & t t n m t p ^ m ^ t t t j i i t U K I ^ A U ttHnrotHt
iju л в л і і с і г и л ^ о ft од"л « л ^"Й атічв n A r i ' t n (kit і^ o n « І І И

Мі^іеі? д о п с и ^ і д о іслі w p n i m s і і и і і і е л і ^ п о п і т о р о п о
12.

ш л е п і п т л м ^соіиідпctra ^ n t pfiQ^ frmtu л р л Е О Т Й re

^ и ^ і т т л ы дпь пл ъ rt ш tn І Л п д- л п л ч и ц т а о ю ^ '1
1
; т ^ ГДСІ -rt м і т <: й U /ісп e y n fc кл и \ н с л л п о л о т м м
п о Л^ід^ кл^гі ето п л лъ »чД ri ft- л о п о т а п л ^о О і іа о^
^лл-л-к M^ri-.njb ясоль $4%у*<*$,$ rt^jf em«rtв глг.л о п е т
^ ^ л і,в дfeі,<л*дЗ> /Г" rt^ Л • И ^ ^йкЛл П « П^І Т біл л ц л т 1йи ^

м ertu гл^ас^ л<гілс^п^др^ л^ т m ^со м/і € к С ^ Г Ш А Н

^ з п б ^ л г о л ^ со/і г о а л ^ і / с к л г о і ^ п ж г л at і^б лм

гс д і г т л n го р і о л /it: л л ІІ сл п t Atoи г аІІЧмг а ^ и^t д о


гиеу a ^ r « л t^r^ с dATf, С Л Л Л Л А лт г Awn f jві-л гол^

р п о л и т і к п ^ т г і яг£ Ті л о о л СА*'4 ^* ^ f^ ^^ ^^ л,1г1


,

» л п дд склрт и с т а п oar n Art- 1 гю IUI тпn **n s е m f и о


13;

k^inoY^iu^c^iuinecAF'raoAOA'STn «иесгяіпгілгвпр

е в л т п п в ч > ^ ш л і Л " и і п г 1 л с л ^шиісліиіпіс І Б Т П«

• цтслсоое A H S n , r i m e ^ '
К Л Й Г , е Й Г ,
^ГЛАН^ APW

в п У п а ^ ж ^ і л л л п л ш л а і л п и л п а д к п л п ^ ЛП4%$А^
V

і]\л гівйЦгоУдацгі тпвЦтцдКА» e n t t y r o M A i q i i


к.

х
/пл п%пдеі л e n n e r o n n E o r a p n ПЛПТГАП e n ^ c ^ n с т
ti^KQufrar CftQAH "f ojie^jnic а о п щ п і п п а п д з е т л п о

^ffiTiitb;iTivT'&iE^A(i»1Ct|frtMn#?irH^ftTiUlt^6tK!(W
?логг«йіиі ^ т т и п п сі|иігі ^-лв ^w 4іІ ир QтnttUlntЛw,
151

c к if cлл и p и fc n ч п г^ л D it ггі r^лд -n nn o c^iд п ^^ if m h € ідо^


Сйоипрпдостлктіго рл ГІЛТІ^Г-ВИП^ QBCl^HIUfTI п Ц

^ о р з и n e on \П/і 0А*^*^ЛР Чгтигіп^іІІЛ ДГІ 60 <ТЛ ю «•


«ifro pc\ tKQ^ а о д op o n »і« tj ^artc a o m п м а п с л ^ KC^I
СКОЛАЧ ^ л п м л п г л л і илогветі^с кл* млеі л^йіігр

стл mm с к л і ч л а т € © < п п р о п І І П ^ Л Л ОДЙ Г^І n р f Y€


^ л е г ^ й і к о л д і і п / і и р о А П іййігіігс^г^і^іімім.пирс

РЛ П б с о ш л п ^ г о у ц м п о г р е к т ^ и п л г о f t €mf
ГІА Г І
c^niiintLowtTfiOif г в р е с к ое і ^ д ^ т м т W/ITJ^M if»
і дііо йтіилтвііічлагплі^постліппА^ч рп мтгопгі
\ КОЛЦ ЛДПбО «.лгл о г п л л х л с т і і п с з р ПИ 0 г» с ^ д * « л в

п i i ^ ^ s c ^ ^ ^ r i T r M i O i j e T ^ B M A ^ n n c ^ eatridM'AKpri
It>.

т іі m (і э с л л \ д -t^* пі ш t и ^ р /^ г о ил 'а іа ш .і*!г^г х

пвиіъл^чгігіді^і/п іиоц<^ f oi^f •ъд.л^ u n r t: м і; л ^ ^

J% ^ .і^іrt і лmr п л сifл п ч n rt к ^ » ^ f Ч " n w^u* Ъf

д ^ ^ ^ ^ «іілГ-к^г ц &ълъ S irk йъл%л if i»


u ^ l t ^ г и^л"*^'А і Л л Ч : if ^ йтал^ ? if 2 -

і ^ п і ^ і г і п і у л і і і л л о е ш л т и п л л п аі^ш л ИЧТІ/ и ол^ і

д-а^п^ ПІІІШЛ г ^ кдлгчс/івіь^мь с к і | пыікляіыигъгі

с^І^»^»л/к«і|го рг.с и и пмл ^ uJ^nOf ft я т и е і | г в п н ^ «


Tf «Krt м п о п л ^ и г і Ш И ^ * » лл гоф ^ЛУ utKlf П і ^ я К П ^
r1hCl^u,лв(ln€nAoceлl(n'к, и < Л І Ч Л Ш < Л й 0
^ ю л т п
ил

ек Члв A t n и ш ё t t A A ^ v n о д і / м й е в і и г і / г т ^ п ^ і .
ТПШЛ 0 ГОП П М Л |ІЛ ІіЛ Т е^ПП^Л Лч/f о в € гі п Q л ж и *

л ап\(;М"МічП п г и м л ^л vrt гяахкп fttLft* е І ^ Г f л м q

М Л А І П ^ І Ш ^ К Q ШІЧ Л П rftQl/n^e-LOl^YriTt /ІЛ Н т «

л^ст-піглі^мгігппе^л^іііиі^ьмтіміігрс ьсі^і/іл

лг гілгомьрлг^і м п с п л г і і і л т п п і с л т ^ г ^ tl'bl ОЦ ИТ

ЛА n c n t n - ^ M огі/тііскл^ттіііпптплтвл^свй

иі(€ л о ftt п bci^i/JvnTf л ь ; п л а і / П € г ? Ф н л о С О А ^ ?


«ПГЛЛПОСЛПКП^М^^^СІ^Ор^СИ^САОггі М^фО
дп гя п і^о СТ/? І І т п п Л Ч > < Л Т І І Ш п ^^і л ^ ait iD-h е к о A t
п о < : л л ^ п п р п д а с т л » ^ о ц | й п п ( і ^ й м [ л - с е п АМСЛЛ
T t A ^ c O K - t n m f i ; ^ л о т л ^ п м т і п м т о л к о а л т п crS і
rarnnrttctroEom^n^i^T-beifiOiOAftri^b^icT^up
с л л ^ и п с т п л і ^ і / І І І ^ І | Ь Л О В І Й сп^іиійт і п а п ш е д ^
18.
- ч
Бі{ічовьплгявлоа^пй<кппіір€лотгістл^п/ітзпб»г
^ л ^ п Б ^ і ш л с л о а - І н п г г і к о с л ^ і и і п і и л аппгігі^гйі
ь т arFi с в о Н м АГЙСЛІІКО м ь п о е г і ч л т г п рпл am п
етлп слт (1 игі м^гтл г і к т гіп ^і О Т Й М І ГІ п г п г л ш 6
Л глігопедост*итаппііотс()вмі(тетцъіі<і{им^
т п ы і и л і л т і с л о п ^ т і і л і й ^ с в р ^ п п ^ г й е W j ллхппъ
п ъппл лт ъігп пілп іРго е т і : и ^ к р Ч г гГм Г і ^ П ГІ^
сетбслтмшичііплпяі ьрпі лгіскгінпотгі/л ПТ^
nm t p o n n i ^ i r t i T i i n ^ K n r t r n c H O f t t n i i U c n r z i p e K ^ i ^
Aл 4 С А п с « о ! л п п т ы ^ п г і / п и в е е л о о о » і к.влті 4/г л лл
і| п Api/roemcu ctt « І Т І І - Ь Г Л Т Ь К І ^ И - І Г І
а ^л n v t i m KfTkb

іио+і| л ^ ыіЛ^^ЬмЛі^у^мвбОЦ р 1 ^ ^ % AQNjn СЛ гі<гі]


И А Т Ь тп&9іі/тьйолим^п б о о а ц и ^ ^ ^ л е ^ т о п т ^

гяпос/і і г ш и п т ^ д іі гпьгя п п ^ й р п п и т ч п л к л ^ л
пъНіцрі\Фпгог^ио/п(п'Віилк^г^л'&м^Л>ОАпйоіГ

СП А ТЬ п « Л ^ О ^ ПтЪЬОЛГЛрьСіЧЛ ГО Ш L "R I К ^ Л ІШ f
^J ojLn псостл^і лорлаігп ос е м т ^ к о ц «л-аипл л ь
п о с т л а і і м ^^сльгя 6 пгі^л а г п л пп і і й и с т в л ^ ст^в
а н ъ д р о п п и д лпл л ^ л п и о го « о оі/ и к л ^ т г оліл

а ~;л о п п рел om п а е/т и и п г п п «п о л г і і г й г р ^ г ь с і ч і *

mu t^jiifv^Ki/enr^'T'btnrrif (М€<р«л^гв « я стол Ы І П


К І І Л П ^ Д р О П П и і ^ Т ^ М Л і е С Л ^ З - І П ЬСКІ^ГЛ І Ъ І І ^ | | Оіі
ТІІТ^ЛЬёетЬЛІ% < Ь^рОП П П і Л П Л Т і й М О р Л В П Л В О Л О Д І
птігідпл-ап^ ^«A^Qif YtiA^Tlf Т І / Б О ё ст ь п л rt) р И І ^
19.
' Т •'Uuoic лиатіё et-ttfnmJu

(тііігоц аг^ ггікопді^тьді/с&гГл і{ p'o г р^ дтк-си^

попл^ п п в ш € г і с і г д ъ в * е і т « т ъ г о і и л * і і т € ё м ш г б >
ЪХ/СЪЬ <Л ІТП ГІ^/ГІІ*А^К{ГПГ7ІЛІЧП t т р л п Ъ П 0 с х л А л
г
/ л ^ ШЛІІ Л Б м Л ^ Г І / Т І І П Л ' ^ - м п в г в т с «тЯ 'а^ ( і и в п

г о ш ^ n n M't п екпіпііиід п о б д Е О г а е т ^ п і / і & г л ш ^


noTOK^-umcnAniiieA^uifiui-n 8Н>ек>і^<Ьйіі е т « к л

П/ЯіиПіЛПбТідеіиі € t ТГІ І^ТІ tH'lUI' ЩІІіТТіІ САШ b

ЬЪИПІ^ИБОГарікСТпгісДБПДОІІ1ДД|(С ПСІ К 0 /10


греі^ігй^МПпіиі^іАгчимімк-оііішпіьлпмдй
2.0.

ft i( m n n t е г o e n « ^ ^ ^ Y i f i/ п л rt o Y и а л 1: ^ o lU л а л

tMfvtBiri^i9viiimiA^Mi/ivtib B i w i - t T ^ i r с ж а ъ а і д ^

n^bi^t n m g n ^ n БТГІГ a Lunhiuii/xiiQi/cofiineeni/

го-к^дтглір a «jm- ^/T-t ^ - \Г и^ ^ л к п п рп AOiu^ m

j^ rQfbm'^o вкі/п п в і і & о п м г і о г п в л р г п а і / с ь г і п о


г п гітйлноі|ііид"апвгя п оид,гплг|і*кпйл од^Т^

п%іі&олг^еіпослл ill* ttCT гаііі * п^цат^ дъ съ

п о * л лЛ л а о л о к п г і г л л т о к л п о г о п г о р ь т ^ а и ^ ^
21.

г л т ы і у ^ т в ті/со е ^ в о л ^ т о г о и і к г і в к ш е л п м ^ і
тпіллтоііс^іБ^оііпліьо/івііпбгдлі^твііігстііпто

em с ^ о гя;с It ' g л-t. ^- у м^г- *


П ьпсллвекллп а т я о спг/^птпти п ст^плптісяг»

« і П П К П п Ч п А І Д О и і ^ р і / С І Я П ^ К Л Ъ І ИіібЛ^ШЛ

сл^витіши^ивсрті с Ф л п •ь д р "fc* л * « м oijn'fe

грпшіті с Ф н б к і і о ^ т » п р л ^ т ^ п і л к ^ п і ПІХНІІ
д
г fib's к * р т и і|£коъ^к*рш*Ъ' т ц р і *^"

£ {in д г « 4 л ^ п г ічол и к if ек<і &


і t < т і т г п етопвв-
aat..

с^л ЕТісЬйитл гі'пгоі лол , йі < ;і/ипем"'* , ь т гі/л'п

^ « 4 П І Г К Ь К С Л ft Ь la irfcii t
ГГ^ЧР П К С Т П І І Т І ^ І Л Л Л П Т І T ' H A
ьъ trt m i o в'о рП Ь Л О С Л Л П Г І П С ^ П Г О ^ і і і - a t /i n ivoro
д^т^л гиДмгі^ if C к nrsi г е і л пл n c d r ' t r L ^ n о в ^ ^ л no м

іі^^<лл\лолгвБекцля^^аоллр<5і£ормтпймпоПі

іип^^/ігтппкпжсііПлшьпгорАПБОл^ ^егоп

і ч в ^ т / ^ п т г і п і і г і к ^ ь с т е і Ь л п і / І^ТІ шел п п п ^ ^ ч f мі-»

СОИС^ГЛйБОЛААІіСТ^ОГЛ-ППСО ft C t І П Л І^ІДІіічЛ М

п ^ і р Ц с к п г л р л г р і г ш п т м т л к ^ л гт} БО АІІ п ёл ПІЧО


п т г ^ і ^ р Ф п ь ё П А А ІЛЛП сі|ть д л п р п п г . л і | т й і и і ^
стийк^і ^с € А ^ | т п т € л / к с 5 с ^ т е п л г а п л п о г п

гі€дршподлпепіиіиті\П(ІгиіошиодЕлппбЬгі^
І І / П ^ - Л ^ П е о^Ф п т ж т е л м и п т - ы С ^ О П І Л П Г І Д Л
і і і в т г е п п віЫутьъліггг савпміпйстр лтіп
богі п огобі) р y m t гя с а в е г д г і л л к с(лі/хъ рл с п а т і

і И п п г І Б о л л р е е W д ^ П О С Т І І Л ^ І готікатігр t K l l
і^т^ві б л п к п і ллы^ ^ І Д Т І Г аЧ і і < к п і п і і ^ о р ^ і к л п -
^ л п и о ^ г о т ^ х і с о с л - п і п с г о ^ л г ы л п т і я о т ^ иіип»
23.

оімт і ал* no е с т п п о ш л д ч м л п п е г л т п г л л т п
гюпл ШЬЧІІОСТІІ плтпг^л шют^ці^ои (ітПві^гі^ш ^IVJU
rt/nen в с п і л л е м п к т і і а л п т п й п п ^ - й п го стп е д л

п л ш ^ м ^ и ш е п п ^ і ч і | п і Е Л Л А > л г і і п п ^ о т п ш ^L
rc^Art о і / Е і ^ п п Б Ц л у ^ г і і А ^ п е Н г п ш ^ г с і к с м р п
гідті wuriAiLA ь л ш tro-^iin/iHoif^-tmU а ш е ^ р і(сі
п рпд і/ть^ігілгі пшеіиіііігокм/ьсп^ліи^і лі/ітікогі

а л ш л TerA^ftOiK^ijTiiMt^/fvYnoei И»ОІ;ТІЛП с л ^ Б nt
і<пп ігейгігігвй/ігіп<гр%гасллл л^л л л в^ в ^ /^ т ь

т і і і и і і г і і і А в к ^ п л к и А л м С^ОЛІТ Т ^ П ІЛІІЛПІІІ|АТІГ

гй€і<істтв у г і и р и а о А Л М п р л й п А ё т й т в АДОЛМШІ
Ul

го и « ^тг ОІЩЛГЛ^І
1
лЦі ^БуАетпдлпоп иі т ь п л ^ .
ТСА
шелип€оіьа^Ч ^ АлНл а^оті/плитііКлиіпде

і^атЧвЧ с ' Г < і 5 І ь л ^ ! ^ Q ^ t T b r i l l t m € ^ п -^ ^ 0 п 0


Ц'Г-5ЛУЛ

ц і ^ л г і і \ т в п о к і і « п т с л « р и с и » г л Т і і г т о « л ft) ди
ы/Абть^елыиіп Л І І І М П Й І . А Л ^ К І { Л ^ Т Ь д л с л п л л
тйтік<чгЧБв ПЛІ
!І ^Tft0P^1TLrPb4rr1li'Bfll(cl1f1l(
й w і і ^ л иі 6 л п к л w плгсЛ ві|К ^ с т п р і|< п п і^« гр е
^тіттв 114 п г fa Y n n i T UftіГСИдо c r e t i n о ^сть^л^-п
м
t^QQ О Т П Т П И І Т ^ ЫІ^ЯпИв ОГ11|^ГИІ ^ГО Л Ш t o y

і ^ і і и у ^ г о с і і г и Б в-гітопоХпепііВ А ^ ^ ^ п огл коп/


г ^ € т і и ч в м і / пвві/ст<лсііппоглічопі|ри^ком^ в

дл Й А ^ А ^ Т Ь ^ Л < Я Т Г 1 П К 1 І ^ ч і п в п м і ^ т ы п м п п о и
\ 25.

f^iiiiot/га % і ^ ^ ці t/lri с І | Т І І П П t ftftti п ц п д ^ n ( к о п л

УГІ гігМдтітгіОііРдостогі вёкяоАлві о і и і ^ Г Ы І ^ П І І

^ л п е п м л т ы ь о л о с т г і к г і А г ь | И / « к і і г і дльогоетікПл
T'tyCЪ СТ f л n^i/r n п т л tnr f л П Л И 4 П 0 К Л f ж б т е А » л м ^
Т О Г Д ^ л ш ^ П М С И Т І к В О Н О І / П Л С і К Г І М Г Г і f 1| С І^ Н П

Kt: П С ^ Т О І Ц П І ^ ш f соь р Awui n i T t p i / C D K i | ^ ^ t f t i | r f i e Y i i

Е і / ^ е г п п о й п п е м г г л и о п і і ь і / с и і і игр^ уъ С К І І Л
ціі<лк^мііі е п ^ ь в т л і і г г і і ^ д і і т п ^ ь Л ^ о м і ь а цс ъ іго
^ л п и к л колл fi і і А л п е г і м 1 г г « т в Й л л с т и р и t ь
тіглоилтпьтіймстікНдп^приьігліін^о ея\гіж

i ^ o ^ c ^ n t C T ' t n n t t t n H l u m u r t A i f i » f i/ c u O M i|A^

K n w y n T t A n p оклгл^пнкл ii^ur(UK^ii|ifirf
д т т о А і і а л л с т г І п і і і Q T ' S ^І П Л I U e Г O д л и е n ^ Л Т Ь
^ л л ^ т п к л ц п п т п i^i n o п о л е л ^ п ь е м м і ^ т ь л

мі]іБі(деЦгікет\ьойиііікіиоіікпгіст^оч4БЛП т п н
as.

e if ь ь «г п л г 0ft л о Ц в ь w т h И Л Ш Ч; Л П fl І^ е К в Y віт ь ст ь
л П й і і і и і/Еви п Ц ь 1 т и ^ ь > ш і к і і д ^ т ь п » д о а і
тт\ л л а в і и і / т ь г і M ' t r i b % ^ г о &Л t t m i n n t i о і/Б ь^
ПЛГОЛіІіЛлПееТЬ^ИМО^ПТЪ ИО^КРУЙТІі

іч^ й vf с и п ^ А ^ - г » г вдЧл/к г р ТД^І 1^% п л д т - и Т L с р ^

л J f c л n 0
'г'
t т n r 1 < Л Y Г I
тлі^пишеіч^кЧА^^^ Ч ^ ^
WITS ^, лЪ Г гіш m к Ті л f л n к о IVJI і^ к п /^ cm fe л ш е ^

И дцть/р л п п т г н г ц т n п і і hi кetuiiiiс й t ш л д а іит^


п л п t лд віітпіД^1 р л х ь т п те п л п е п т ^ с т | т у і м
п л п л ш ^ і п д п п с ^ і п л м ^ і л л е е / і т впл с п д р т л п
«лке t ^дтп к л ^ д о мТІсткц j к іь ьгв ст*гejri ДЬtfcJLC Б «
р и ^ п ц р к а і і п п у е А л е m л ш ttvi -а Y х п ІУТІ ъ к р т м ^
*7.

/пепрісгі/пптіісемстрлтіиі^иібг^ілпісилгіілн
птік-го лпісршптіплппіеі^ОцітіАЛгі^иміітііпо
іиі оиіпсЗка ttA^bif л^тл ри БТІ a** и е си ь 1 1 і<;хв к if,

л п д п п с а с т г р л и т і і а и с к и г і і aTinfojr^ rJin'trT^ п a^o


бглгтгілип^ди^ітіплестипптіісе^теё
ст ьп п сл rt оп^і/г^і л л т ы і с е п к і / д е т і к д о с т о п rfa
ТТІМКЛН СОП^5І/Г <г%ГЯК0Пр«СТіГППСй0 ГОКЛ itvTOii/

д р л п п т ь с п л п ь о і і і і п JMIM/го л л п 6 рл r ft ц і ш т т с
^опдел еслп^ес^гаіётіігіЬесііклпр-вЭтопть
ійтіігіешгігіпяа-Ьі^гіпвіьулігшлпіпосл/Иіип
ппх с л г т г о ^ і и п і п р п А о і и л к п г а ^ л п с о С / і - ы

млпгоръ/п^прп^лл^лтіігрбтьскпгй^і^пі лі
глт* то Й^ИІКЛГЛ л и і і р ь г і р ^ и і л с л п и р о п с ^ п в

ТПСОКПЛ ІіІЧУІірі/ГКГІМТ^ЛГвКІЙв
fcXftQH сли
лодп л И t WTft Hfl-tn^Uit^ ^ОТ віІПЛ<ТІПОСЛЛШ^

пгар п с п ц е в т й о р ц т п ^ о ^ т р л п р п г а ^ п г о л ь
сл-пі гіп р п д e n ^ 7 r 0 / l 1 ^ 1 1 1 к А е ' в т о к ' І 1 І ^ " € о і/ІІТІ*
п о к л и д о і и ^ боа i/mii fec^o^HajnT^nronQTO'п
а
Д і pup ат^т •мд ^ац
tfi^titirtvfoplfCbeio^ti ш ^ о о т І а и р і ч і і п Ч т г о п л ь і А '
2.8.

л ^ д ^йгііа о в к о м т і г і « т г с т п т с # і п т ^ г і у і і д о и і
KOIJ |fin п в ^ ^ л л ш л и ^ ж рт мгігомиіі-НлгвБваь
гатіктгАеі^о пхгіголіітепл іЛі^ПіКіпитііаі
l^nfeft^l^дnfmn^Jl^|г^кolйC'll^Jl•вcтpлгltfi^л , BltnfI
с п і : м с е т к г і л г ^ ( л т і і с л п т n r t ^ j c ^ t «wi / ^ т г д о

т п І И І Г Л Т И С Л П а т і ^ л у Ч ^ і і п т с ио б n nJttTe ст\
A^rthitiA0*Jie»«vira^ot,i«^iunic>tvno7;o/i\nne
Ш ^ П І / С Т П А А І І Л І П П Ц С » о п д о м о \ьп «пііиіл л оклгл ^
Д ^ if m n m i ^ e t ' u ^ f ^ T H C / K л х і л л г л к в л а ш л п л л і :
пигд ( л ^ і ш л А Ш 6 л\е^^ ^ і ь л л п € т і ч о « п /tv^rtn

І М т і 4 г о 1 т о « і с е г і л і і п о г і і Е п ^ г л п а с л л ш л К І І ем/

A ^ M u n i i ^ n o c A i J i u л і і / Г ^ п г О р 1L n ^ l i i u e ^ i u t r i r n
rf л ^ л п tikKOO'uW^rt^ А ^ ^ ^ л ^ м ^ ^ i / t n u i ^ tiro
23.

cue n IUI -QC « o и м ^ сідігто ек омті t т o ілл ъ оьлъ

я
ne с екгіА г/^оа/Б ?
П^ОМИА С І І ^ І Г О П О П М ез 'ь в к Л
men »(ёгси^е^ цг і/сл к п ^ r t x i i o n кл^ л ^ гі етослл
гіствко р п клъ eMiji^iKOmijroui ^кдъ гі посллшл
^е^гілл п^лу і і ш п ё м і / т п х п с л е м ^ к в ^ л о
І І Ь П К О Л Ь ^ П П ^ П С Т Л Ш ^ П ОДТІВ: fl рп я к і і і лъ
ил ольп E-tbOTirjt^BOjt^Tti^ifUiti «mtAQAtro

и о п л г о f ^грлі.-ат е s'ti^rt е «п» -п ^<t^ t ^ <ть п ТІІ

EtR^Tt^Tt р ііипм< л к^і t m i ппо «іі:дліи і « л ьг^


bt дак рПГО СТЬ^П 5 | ПДОШИ П f ^Ш^ДІ р б ^ л ж п ^
п(іи^о/'вм'пкпл г п с і е ! п р е п і и і ' в і і л і і г л д л ГЛТ€0
у т о р л д п а рпдост t c t w о р ^ т л л €др*лл л п е п
TuOfero о і і к п д « л л ^ Е л и і ^ЕОКЛІ^ А\ііТаогі л к і ч м
л кік і о ^ п ш л г г і г і г р л і і л Л П Л Ш П К П / К І Г І ^
Бpric^;тйnmtflлcплcлn<l(тьд^ptвь^^Xljт^
Еоп^л/кёклиші л л ^ і^п/^ггодір и и і к с к у р ^ ^ т с
и > л т і « л ь г д п « в л і и і Н £ с - г л р ^ х ь в л и і л о і ( лч^
і и і и ^ і л і / т л с^ о ёгоп c k p t t i t T i i n од 9 ігніьъі
поутіітпилоіітрпгапрід^лпідііми^йопіиіі
л т а і п «гід^те А л'одь rti е a опмі/ л г п т ^ & л одйі
вікелпулгошіслл^тіоі^тропослгопол^ііа-ы/п^
30.
M 1 l n / I K e
&iiutTfenttA* « ' t n n n - t Ul И П ^ ( М Т ) П О П 0

{Т^Г КЛ !j ^ П t ff Л J,^- Hf л ві/т рл ft ол г л tTjv/Kuin


HTJ^Q і і ^ ^ а о ( л л п в г ^ ( т й п п ( і п д в ш ^ к и і і і иъ

пвгі^с^теп^іьлодіігі А^шліі екмтпбпдллігі

ііпт^с^АЛчДЦлп ер €Г^к ъ™«-л п ІЧПД-ТІ сі/сті/

п eVmni^Tiiu rt « л ь г л п рЧ ГІІ Л І ^ О Е ^ЛЛГХ «l^jYe


спгі « п п г і \ е ^ ш л п і | ш п п т і і п г о р ^ а т і і С і к л р т г і
п п о а е л ^ і и втиплтпгалг п ч і ^ п п о с ^ п л ш л г г і
п • с ли лш гі б і л ^ г и і ^ т і л ^ р ^ ^ л л и о к л т і а ^ п M-UA"
я UJ f КДУКП ао ttiTtt 1
п1 а ^ а і т о п р п ш п п т е і м і і / л ^
п й дотп-г і Л ' ^ ^ ^ ' " u'tYTttn рп^іі і:л а ^ и і ь к п
^ е А л п ^ п і / с т л т-ціше п € л м л ь ^ і я п Л ь с т п п с *
І М І ^ / П П rim t ^е t * і л л д і ц г р ( tthc кі(ц**л л ro n n e
СЛЛШЙПОИГО л ^ М » л л п д ^ л т і я \ е п ^ n u i *f,-bui и

р і лчь ошіі п с т в п к і / п а л ^ і . о і и л А ^ Р ^ ^ л ^ ^ ^ '


Kirnntft en~tt* /nirnViiWA^^ р и п т і ( п г т о р і і ш
^ <п ппа с л^ i^-aj^tp f ш л л п о і л^рм^і(іМ п с п ц е с ^
г ггі
oif/пегідітдД мі^лип^пстр « п т е м і * л ^ ^ ^ > «
3lu

Т«в

ю і п в г и г ^ л в л-вг^л ^ п ш д с д л й г л і п е п о п м ш п м
л i n ^ р ц #л п птіі л і г-й к о гі лЧ Ч 1 п п f 1 " А ^ « ^ ^ г f 0 s "f ^
клісл^иіштісвсі^тгііиіогппі^ачлпіяі/г^к осв<п

Л^(ЙЛАІ1€ППТП'ТІПОІЬ€П*і:с^ЛАГДОдТаОКОіиі^ k

саоп^лтіі сліглпп г п п ^ е Л п г І ^ і г 1 ч 9 |:и|


АдлМАЛ^п

7Гоіиі^П0'гл к «плл\ t 4 Ч г і л Ч Т Ь п о ^ 1 n - t c i i ^ f l i / m r t

ТП ЛІ/ЧТкІкЛ-ЫІГІіиі 11 СіЧЧбО Б ^ І Ц І Л П о л и в к д й п Л CKlj


Пйеммііквпьбмтістоіллл^л^реллАтіігіко

no к п л і ^ п г і о е - Ё ^ п ш і і ^ е м в і л л т ^ А ^ р ^ ^ л ж

с і к о П ' £ > л ь г і і т е о і р т | і е м пслчет ^ и w n c a ornui1»


32.

лдгл iv-fTo re f м em^iui t a r ^ x n r p лд, л n Оіхклііеііі


^п u t п c c л ^і к o r e ^і д, if г л ^ n -гто/го е едос ^ л *
тп^ласигр^дпЬ^шпп ^ д л ш л сл лп пггі
л п САІП вдиі rtu>tijtrtA^ г тікппйікісшоггі п£ем>і*£
еаога д u'MTrsY е т е п т т і м с р бтНгллдоіш-п-п егі
мі/тес ^ п о д л пьл^р ^а л ж п е т € f еісош^ ОЛДІІ
c^Wbi /f аі л^ігвл tin одли ь rt одоиісш шм ЫІІЛТІ
Мі/л\лса cere й д і епіці-а^льг^і гяі^олгтііиіііісті
лл оііт*а&гід i/iuiifmiAC&o ёго к о г д л п ( Г п л б ш ^
К п і й и axe й§і?плгр ^тьб^гИ о г д ^ т » о р ид* тітртЧ, V»

^гвш ішпов/п и са р^ д п д л ёллтііі^іедоіиі лпсі^о

шп^Гііъты^іпдлпнвті^л ОІПИТП т к о т en мі|я^


клвпсігопрвшгооіувілсыиі^ло^-ыко^схепі:^ %
псклоглгіві tA^^t^A С€ГООІ/ВІЛ слтрошгокдд ЛЛ
улп в г г ал 1|БГІ и п о г ио р ОБЪ ГІ_П П 0 ^л л ш ^ ко
льг-tcnQ и л о и о к я ^ в п о л ь г л т с ^ и і и і ^ с ^ о і / п ч і е

т д о л д а і ^ г т и і ^ п о й й |іос:ікбАПгіповкіАІ:коіиі/
3S.

т ъ и в г о л и а е ^ и й л г о і ^ і 6 к и і с о cruiv/n Я О И / Т Т І nn o
fteni: сі/іь г л г^ к o сі^л ^ f ^ e С ^ М І І / С Т П Т П Г О Л І / Б П П
іЬороБйп»оемт сі\огіллті г о л і Г Е п т е п а о й ^ к ь ё й е
n o rt^Tl ui*i Й 7)r и ^ ^ л ^ с а э г л ' « И І И b u r о д і/ь П І І

р^пшпгітіігпегридлмгтіпй^ілппроч^тлгіздпсо

І.Лв(ППШ<ДПЛП />ч^^П ЬТЛ /Т ЬК U-bYA с т м д л п п


П А ^ Т ^ и г і € М { л т р е т о г а г л а т і і и и г о р ^ л і / к о / і !kXt
Rtsa^-bi ш его (і ЗДТІ г ридиаі о ль ^ п mv игіле а ольг^
п о л ^ р ^ b b ^ T t n r ^ t u i r t r i C T i сп^лъ с » on toiivri силр
/ппм arc о і ( с т л а л 7 к п ^ п оі^сти ^-ni п о il о о к п с^ ь

СТТІІПДЛ п п пп'олі/^^^мкппллпгі/іо^пірй

поь^стъі мс^пп^естоггітьйттл^скоВі^пАОС^
п
ГОАПС: п п о л 1 п ( і і / п € р ^ в і : с п ш л г і п о д е с п ^ і і б


з^.

[І х ^ « л й г л а т і г р с к п п п р г а ^ б и ( і М Г 5 ( і о д і | R t T o r A ^
щійпі л ^ гісмйаІгі л ь с і ^ я п п п а п А е і с і
^ r a sect

€СКЛІІ ^ Л^Ш €М_ЛДflAl ^UlfJiCf т п т OK p^KAhvc^i МТІ л

OVYtt МП<г«ТМ^ fA"» CO «^ t f - t ftl e П Б ЛГГІ лттм ъ^Ц сіСп гліу

f ^ f r n n f t j i o c d ' t ^ n H n f O A ' a ЙГЦІ/КТІТЮО й nL^in О » ^ Л Л


tti сіириамічд Й ^и с т л ьъ оьіиГл й і : г і б о п о с т т « м л т п п
гісіатііЛ^рлл^г briT't л л м с т л сомлл е п о і^п о nnviiiii
г л л ^ і ( « т в и ^ ш і Л И И Г І / Е Л п л п л ran &л л а п « і ч ч л мші

П-аіБІГЛІбрІГ^ГІІчЛЛіёНІЬОКріипьЙСОЛ %МЛГ71К0Л\6П
/ ^ p a n i ^ r ^ i j JU^K mi т п t h ^ A n u U r o K O t T / b n T n n / i Б/I гв
\\. й р х р л E/fn гіслпі^^тпіиппоиріііпь ПВОГйЛПуйЬ

м р і і ^ ^ А п р к л п и л л л і л ^ « е п м л ь г л « д л і т ь е "АЛ
^ T i l M l i O m L n ^ T O r i C f fE ^ОПЛСіОЛ ОИППСТІСІОЧІІО^
; I ' пл f т : — ггч

про СЖШИПЛЛ^^ЛТІ « ^ e^яl{ЛttlJrfte^лoпплглm1


35.

Tn/f йтлчц1іпп|імдатпс ола^ллпмптчдітогіім р^

СІЛБП ТІІЛ n i ^ U l i l H E Q l U I ^ O T I i ^ K f/MilTDTli П О К Д А ^


п л n сл o д и ^ ri ]v^ п o е т е ^ гіи п |/т^т\ m €^ U^^H 0

Bnt^^iwirtQroij'tnbn'bijtvem ЬЬІГь^сЧ й\ьО


ton OJM ^ п ^ т ^ л л п ъ е Е Л г а м і Д ^ і і л с / і ^ лп^п^
л t т\ л п Е ^чш и ш м /ІЧ л іи ьлг гвпіііплип пкл tub

nC!iimlrnii|Tb o o m r c n j t ^ wntkrAnjifijt^i^ne

лш^йог^йр^ш1^с^в^слмпогпдл.^іп^
^ліитпч ьп /^л^ а с і м и с к ^ р if rim onfeno ivjio^
l)pьrol^tшлlйшпooЛfcг^ПQ^к^l:лQrJl'влФ^т' ! k ,
^ыі п т ^ ио^п € п о с т о п і и п о і / м е п ёВіП о v^^hi rfi*
3G.

тьпьлъіты л<ц ааглъ n o і/улш^тьгі »л т^И ^


і^хгі Ж ппіЕ л ліи^тогопиоігіиппрпИМ
т п пс ^ ці ewTQ/r « ж ш ек | і т і і т п слчгі е к а л « ^

Nr- л
'гл /п ы ^ м л Т І І Ш Л Т М c o t j t t i v y i ^ i n ^ - t T r i рТс о с ол0
f^^miAta^TeaHrievTHiDTji^'TiAt/i^'reAbW f ^
г і ^ м / t n a n e m ^ t t ЙД"П а ТІ in П en О С Л І{ Ш ^ С те М
г і е п р о с т | о д і і с л о « \ ^ « л п г і ^ і ь м п м ^ с т е п о сЬ м t

ACT рЛД^І ГМЛ ГіЧ И І й 0 Л П Ш ^ і И ИД 0 ТЛч Д І/М 0

П^ІП^ felilrttl ^ ^ ^ Q ^ ^ T ^ t l С Л П 0 Ytl t U l b C O H U m f

цлкоит\прпгатгі^дгігі^л^сі/ігігігі^иіиіЧ
лш ^тттА (>т п ш ri с ас п і і г л ц ^ г ю т о т ^ сть о

fЧ л ш ^ к т ос^цллпіиітр^м^послі/иил^ть
ti осмалгьп^ и иі^іетгь ^ %/п feiyr о і т ^ г и і : вл ш

г
37

^t

"T A f Г в

Л^ V
7
|| ^ л г^ ій о іі с о и кі/гі Л^ІКТ и*м n or и гі/г a Л Еft-ві rt« ^
'J ІЗ йЛ шс/гоА^аагтігіасс ..
ТЬЛ^ІПИМЛСг?!^ (кЛ П0П0ТОПКІ/ПГ ЛТйТиІІОП
П У Л Н Х ^ І : ^ n t t i / л п Н л п г а и А АИпи-п^оі/гл eticrf

сллгті мі^^ло^гQАО kлдтітлкоm^ йп і QYntt^оrt


о^іплгп п і і А ^ п л м к у АІ:КІ{ пплиолгіг п п д л ^ г е Г
т п и п ^ л ^ т п е м т ком ^іпііАлёт^ біпптеа^

Ш Л П (1 0 ТЧП И І/СП K It ilv Г f M T» C IB 0 й м ^ к^* ^^ п і мт» ric

с л А
A t t n І<ДС a m i ^л-fe ^ у о \ f, л т п п г п п о Б ^ А ^ ^ в
|] А^ств си л ^ТІ п ^ j^ і/ i t ^ it n rt#f ко л г л р-лгьгі а ш е м ^ сЛ
^к в м кл ^ •«* о л Т с т о сл л лт» к с л г<л р ОІЦІТІІІ йСА го ^А^
38.

гі со < х і/п п ш ^ jr а <л ли вк П А ^ М: Л ПII't К f ш n t Л


длаъіл^егп пп?і\€тп іа.<л<АТп пгпемогА/гі/т^

пи^тогалгч П^^К^ЛЛГІІіИ ПТПВКП ё ^D гіпн*

к т о т п р т т і г п п т ь с цт \Л'пцхлу\\**м\ьлди

^тлшл t ntk о rt п^Y п і : ги гл m n е Bп л^ликdri/к

nttTTii^iinii^Aa^jtnt'nfninno^p^Ai ah^triMiie
itшcere п і \ * м ^ а ш л і м « п п т т о т ^ т ш о д і і т -

ДШіІ И
.гілгппЪгікгілчіпНт^оцм гімііп^сп
< т і л п і^ лвд 6 лпс ereП 6 с ^ в « р " ^ ^ ^ ^млгп
л г
зе.

roiu л і ^ і т ^ о й г р Ajt<^ и н г і і д кедцьглс воцп і^ип^


;л пд^лпк/і одлігвнді-ій-пте Cf км л г na е Ч п ^ ^

і реим/і А п ^ е гіі:тіісі^и й ^ ттіі і^п ^ і ьл пе сп


сі п -п л е p^^.L'b ecf^bMi(fAbfcronnf"uje/i^fc tM ft
лтісто p «лл^х п омпі-гі^етлполк-псоі^иж е м і
Б ^ и і и с / і л г и і м о т і і с т й о с е т е ^ г ^ в L/Mf м i? p erne

м БОапігцігітті^печьсЗсті/ппцілп^ ^ ntLnco
гаіід^ nne^ytviu %л t ^ t к о п А І І Л п o t i r n П ^ Л І Б '

Annevtn-t^n ИПОСЛЙ ш л itn ГЙ fit к г сто слл іаі(

йогі і і і т ь л ш ^ т п и е г / п й л ь с о у и м ' ы с а 9 ^ м п п
сокр^йои п п jiQ г п д п е і r f t r n ^п ол Н Jt ETilMnfl
; , пія^^ол^оомііісйопг ітіііелгірогиіи&схьйигіб
й ^ к ^ і т п л о го/питіівпер€гаслл в и п в д і / п л і і
40.

г л к о т вfeCTbU p^^^i в ^ е м Л Пгці 0 fi;ti гги^оті/йс


вл гл гл ^ в д A т с л б г р е Ktl 1 л л т о п Л В 0 Л 0 К и
йпіі^млвіііелб^огивлпчпт^і ^ пш^^цч^н

e r f n t i M ^ T i л і ^ п ^ ^ п с Н ц л п рбді'en ITUM» ИЛ UI

5КП Е И СеіЪ Si U 4 A*t <^LA ь n n Е Г о і ; t i u л г a^t • м е ! «


МОійІгППІІрШГіМйСТМІІСИБОСЛГЛ^І^/і Иі/П + ЛЦ

m^fc ^тьугт» мпіігп^рігі:і лт)іки^п с ^ п СЯ\АІ/СІ5ІО%П9

nbWE-ui/rejRjnii «tin tf і ь ^ е й п п ^ і й ц в т » о п н м а е б р і с

fi га к о m І рІ с ^л o^ji ^ п ТІ-П од вйл^првдГлмцв^і&е^б

п о г п л в л ^ т с / к п мтл екік сеБАпсптліьііппвослд/вл^


«ТЬйПЛ^Ч 1 ^ Л АГГ АІІІАГй Bf t A t Н ЛМН 0 ГА Л^ й t^.^
"Г !
^І.

{ftiifefcг о п г і е п а д і і п МЬТІ/ЬІОЛЪГШЛ пъ* 9 fin р«Г^пі|і


e
ft lbftt i ^ « ^ A t i « ( T A n й г Я І А ь с х л ri mi йfeс т л h ст р о е п ь

«;ТйГЛ liUJI-Lllil і^гоглш п т п т ь г г і і^іпгітптьквёсть

гяьолл gAt ^ у о'и С т"о е / і ^ т п о с ^ л ^ ^ Р 0


пол К Д А І ^ Г І ^ І ' ! деол вгд шл^ р е a ^ г и с em * ft^ruik
п ^ п ^ о ш л л w ^ r i ^ h воиго ^ ^ * ст « н П Й О С / ^ Ц І е к п ^

ГАСОЕ п р К П ПМИСТвСЛ^іеТі ^RTlirteUJt/ITkKTOKb

л о д т ^брі(гір1шлпов^го_|^л^М"СТое/ілукиі)і^лгі

шлгіоо г с р о ^ ы і п ^ влодп д tf ^ і^с б E t ппдевіолодпм

П р"Л^с^0
Crt
пе р ^ г А с л ^ л щ г и gX'-fc -jr.- у. о ^ ^a,L
п п і л і г г о и і л к о/ігдре ілс-tYron leTM ^ ц с т ^ с л л аі/ п&іі

е М Т К В О И М ^ О ^ П П СПЛИТЧІСД t n ^ K T M ПОТЛ ГН ^іиі^м/


^ ь < г . МБ р Й Т п т п д f i j m n n о П К Т І ^е т ер сс дв ліг стЗ^л

г р і щ г і м т м и е д ^ л і г г п р в т п а і і л л м т ^ т л т і і н в й й т іии

і Q лйко A U C U дд D A ^ M ' B I л O Y I I сдигі^ігл л ь і і ; t m ^ p t

^ с т ы д л сті к т і і с л і ^ . п г і f f i p ^ t i M T C T l c n л ^ і і й т і
42.

ацкотшлс/кі:ігла»лпаліАст г «іла а н rifiler а^ллта


ІТЛТГІПІ^ТП іі/ д^ипеги с^^ІІЧАП м a ^ r u i a ^ АІ/СІ^І

твп^о^лтіісянт^^йк
1
9 п прЪшлъ о п и л tm егл д и«
х © вгзі т і т с ^ а п г л л а и і с л ^ т п п я т г п П С П О Л У П Ш Л
шлгрь ^и гіпопдесга^іілотіког рлл^йоміл-игц^
д ^ і р ^ с и ш л і ^ глліссхйгапд вдгііімтіікгадгі * т 0 а

^пя^іьти а ке м о т^ітчі п ^ отп АЦ еMl/СТлт n n f t"


ш л^глі^ка/іА f € пос/іпнп.е^ді{дл j и і пстісиіщті

с л ^ к п мі/^л лтогіплчв вл о к п и м ^ т ^ і и л ^ ^ ^
ш х ё м і / г л А д ^ і і і і і о р л плпіцд^гвгі е^ліяслл ^гаЬ
ггосл<*гёі( raitonftпдошлг|іы^п?пе к д о м fltM и «р^
A"» a ед^тег^ с^ііло гірмдоиі^ия Qi^rt огіпиз л ё-м^-
г т о л е т и ш л п г е л ^ П М ^ І Л Л Л Р О Г І Т І Л ^ ол «t^n гі jecro
едліьтіК(іа^жтгрА«ху о^коі^^стііог^кд-ае^е f о т тч
» п І І m еп рпд« ш л і аu р t^ h f Q г с л ц |Г^Б 1 А ІІ oil і ^ и і ^
т«по(;ллгіптгчквприд9/го кліі Н ft 1:1 Л1( ГІ ИДЛДД ІкЛ 1
длр-оі n n erutit л п/міпзтй€лі: сдс р o n t r1 1r n гі(іТ*л
иіпекі^сгігіёшегіаслпв^лисдрі|л\^4 с ^ ^ ^ ел^сл|
n t t e u i ^ i i r i е і д ц ОЭІПІ л\бп pnri \лъі%4\ лячх<лапі[ч\
ПііІЧЪ. ПТП П ^ Л О ^ Д и у Л П р П | , С і и і\ (4 П Л Т h К 0 II f'ri
т ^ t eitii/m u/ro YeK"! IT it гл к a и ^лі: tt л tл гі е к ^€ (п е т ^

е 0
^лпіі ПР ч^і ІІІ е т м п е Н і ^ о і / к л ё п т и г л г л м г й кв м ^
шQі^і^tтI» » г л m е м ^ л ^ т і і м n о r-ft ггіь-» г р л т п сл.^іи
n t г л t л л п е ц п с п О і Т ^ і л о г о ^ ^ ^ т ^ о п Й?П д і: IU ЛІ е мГ

аш ^ПІЛІЛЬПТІІД jiif (t\tf п і г ^ | О п п м е п % Е І : Ш Л К віиіи


г п п в г п к л І І П Д П О Л І ^ -И(іепотіАиійрцслпрп IftfcAlf

BOKtTlf'ljfp'hjlliK^Cnil^OYMniUi^TflMtipTlC'rOEQ^
Т ' У і ( г ( і А , а г 1 л ^ , Б в ^ ъ с ^ а л ^ л ^ ijir ЛФ^ьрлАТі^ііііпісл
к п ^ І . Л І / А ^ Т П « * л ь ш д п е р ^ т м с т с с л л т т т t n f tin?
д л р і і nrioif^AY , l J l t f , ' r l 1 стілрі[л\ппоп>с»« е гі р м \ л ч п

г р л A t' і р і/< к ^t t Е м Л АчД ^ ^1 ^ Y д ^п t Y е W1Г L П С П І« ім п р л


т а г і п4 Й И Т О Г П І І П О І ^ о т е х й г і о с т в о р п т З і ^ к а п А ^ с ^
uptCA » ces onii^iivnQA^niifzi лп птдвііА^Лс^влп вп
г і г дш t ДЦПОУП ^тппео^п^лійл/ктгіАЛГіп Д Л І І І П '
Bi^nxJj(crico«LKi{nnaiu taarioifrji п о т л і й і и п п ^ п А ^

f "е ^ Р ^Дл гл л I л и р і/1 т и rt чі м n rn f оігшл^тл ко r#t т


к н і ^ і ь м ^ ш і і ^ о гіІіі лІгтплгоЕО^соіі^іУлтігр е т ^

п в в е л-tn ft t Ь и п пс л т и ть с л р't Y It с т ^ t л л «»л-г Н^Д^


44-r

ПИ t HI 1» п п ^ л т п г л л ^ п ц t f #* fin о д р If гл г Q ^ ві t і^
ЛйІЯ ^ І Л Ш ЛГ 0 n f п с ^ о с л л л^ftt л nu-t і л л к rt/N
^іpі^ t T t і д и "Tipnt^t П А л т і д ^ пислtt qnpti<t) t
cKnrii^itrafeYRCKoiuiii а т і ^ % ( і * с т і ^

tico л^t клnлП/Акл n7iлHIп^лп riпгс е 11|ТЛП Qдg Ілі

п^лпі^о естйпвд^тіллстіііпг(іі Y!i€ когзіпгіплтллст


і<.оа сипісі^цri itёлпк о t стГіГfl f чд о 1і-Ппд-і ИГ1 ГІЛСТЯ
иі|коДгл^іісі\і/ ч \л<ліи^птіКтвпоіщ-ві слмтвилітр
п і(» Й ш ГГА^ плі:т»кігіі{Пйатгі»ігітіеіиііг.икарпіс^
спп в^ітіглкатеі^АЛ/г с^квМРгоіТігріЛскпгоі'»

п^%Д"о «^Л'?*4 ппвиіЧ di^mtrttcштопппОАОГАП оп}


д д п м ^ е м^илжттіЦСэЕЛ ik^ ^^oent^t'fife іиііьпе
іт« і^« ^ол ото пс«iQ п клг w рi/m л ёклі^Л^ п с t Y trtпкі/
дъкпъ * е л г е и м ^ г і т і і і в п і т п т і і / г л к о а с-сх^іргг

іклпйхстослл^тістігр^кп^попд.і-тьаодп^итіпаро
45.

% і ^ гд в л А ІІ і^ п кт\п е Y I tt і:г о м " ! г л ш t.c і пл е т JLUTII

і±

ft-l О^ПЛ'КІ:ЕвЛв1і11Л^тМЛ!гГТі'П«ТОЕІі»^ГОГІК*1

п^пішп^влйстіі e r e І Г ^ Т / К З м ь с т т т п : с ^ і і ( с а а е і л г

го « л е г - п г і т п в л т н т ^ с л й л т п г ш м#%сжпі/чко

йдьігіісвіопіавйс^йііілиа-вгллА^р^комімгі
й (і l{ Y It И ]R Л Ш ^ Y е р ^ С Тк Г р 0 К h rt) КЛ 0 С X Ті І с О ^ ft Л Т Й
A6.

n ^-aiu tx^ ^^ЛГ1 ^ л ^ ^ ^ ^ r f л^-п й л fi г а «vu п е ? е «^ VA

Лпхрі^пгагд «іігес4іилііипалсгп\пшАПплія втьрЧ:п


п^пд е глр о п олі^: ТІuлдтіtt еклпі плл і^ д б л ть п?пж с era
т т и ё с п б ^ с м ^ т і г а т і п п о г о ^ а и і л і й л ^ г л і і ^ ^ л t^T
с і / г в ^ й д л в і и ^ г ^ і і ё с т й к л о т л л ё г о гід о< е г а д п е
п а Лі к л т е т і п л г | і б і > и п п к і г к ^ > м и е Б і і А л Y6 (itt п
f QUO лісли^ілсот^и ^ллп д п ц л ё т т і е л п т и л і і т е сб іо

л п п к п с в о г л а а с л ^ п « й Q ^ t г а рo^tr-nRtтьсЛал^І*

Е-^теігі: «H^nxt ^е*г^б ^ т © о i n A0Y>uitt


ht.

ш л^ tui і^в c wp«tSTU f a r ті n ^ д n t i І / Т П Л Т І Т e a ii a e г^ь%%

ПОЛі^ДіІПрП^€йОЛІДПГЛ^(11!іКПё»1/СіМіСПГЛП(і

• псл.кпёл^слгзлі ліісйбпіклм пс^влі/^вгліісго


ттт»дор о г о т п ^ ^ к л т т и л п п т е в л и п е с х ь р e^^n^iQ

^ ^ т ^ о п в л г п с т і л с с т і к і ^ г л / к nanpnnirtroiVt д і р е
on/Rt гвке д т ^ і с в ае га и і и і ^ т п і т л і г о niMiwij д м і :
с т о • n FJI п о г if Y е с т ІІ ^ а г а кл е иі ь ол гл !• it е * ri t г^ t т^ t ч

A t t M t |iПl^AЬ л г т і к і { д і ( Т 0 Ё ^ і і с р ц и г ^ ^ п ^ п т г г і і к С т г .

І П Л Д IT Т ti <W 1U 111 ^ п гі с « « п П СIUI П Q ГП^ С Тftl/^l Y ^

т-пм^іслІКТ с о г д д l i t нrt^2LA ttiа е г з п л п ^ г і г Е л 6


48.

пa $* л к п А £ А сі^ o 4 гa tiпdпгіі лті con^г o t втnf4jtt

т р о п о л к л глл av^niiiin % tit ^ira^L-t а І Г Е П Т П e

nf е^йігКд^глтй oart сАитгйлЯ^ftQ^^ttn^nt^oi/


4 т ^ ^ к п л^влвлгііиі^ртійн і^еиип&^-аті^с-г

({Г^нлмлпдтіпё*! ^aCfKO f акотп-TiUf ИК£ІГІ£ткъ

^впвлк-в-г/ііпіні/пгіосдлвлчлтіитіійолалпкд^р;
і f^u.HTo нt1 i?tр an q л и^і пп aп ст д Q ti о і / ^ п т н и nQa
і д сі тіі n wV е и л Q п е м ^ ^ п р^ m е с і^л г лд*а IJIT-rt^^
ті/саАрі/л\пмо WCIUQ ём^Ьр^ьлігдті^р ополкцпоп
AttHTlEJhTCA сио еміі-іір^еіуіі^ т о і л п п п ^ д л с п
л л р ^ і п к и о п ^ ^ д п и п і ^ т ^ oil ЕйПі^^тіх n e e ^ f w
n n f пдегаА впвлки і щ ^ адвдп і ^рі^ тякапйлі:!^
n

iTQAitiniKfliiuiupQTt и ол о д и м ^ р т ч у ^ іп\й
memf кр лтткпЛ rpjfKnniu и кігп en f^^AH^ -^
n e r t m ^ м ^ п СІ^СТОП ол і^ті <5 га-^гоіаа« л г os« і ^

пмлтіісоічі^пткгіліігіп^ТгргіииімГ/іаі^ли^
и м ъ и о л З м tpunocAjt^T^ ДЙ/І\І a-aifiti/t^i/fM^
тьглпл ііь т д ^ і ш л ^ м ^ с ^ и м і п а д л х а г і м ь '
пртаійві/і АЛГПС о/іь<тп ЛТІ ее н^ м ^ А^ покд
mtiti'uini/Vnff'ori m n сомті/п^й^піл гі/Дт^ «^.
п(Гйх^лтпмті гридтіі прочп гіяч^гідвшл 1|ОПІГ^
ді/еигрекп ППОСЛ^І п р ІДППИДПСЛ ІІІ гл^^спц^ ^,
вчгрлд -бэлптовт^вftАТВ ПГЛ с піКоНсл^исм
ето и тр^і ^по ^ctMortenifuj^ пгі н едппе го nrt^
л кмл т п т п а олодпм^ pTio'Biiti 6 a t ^дп«тк ппв
го n*pi{riU^ е с/кп л *іг/ілв ц е го (р ^ r pen і/ ЛАІ/СТІ
Lrt ЙТТІ ГІ^ТірСЛДй/ПЬвЛ іівтвпг^л и с и м л р^ьгл^
1 гіяі
тл^ігсгі-п.іСіаЬ
]
га п^л^Ц * f" ржлі(Kt С огиг-в «
^ерм л/гіі^е ітл « т і р ^ і с л м п СЕ ОПМ.ІІ-П« скье
рп HtiKKpqrjj ь м пх.^мл Apl/CI^4 rijf о л м ОТТІ no
поклгпгівЧп ^отА<м^тпгр*шгімгі г^оі дті плт
м і д ол м ^ птіігічц р7ч п стопть СГГ^Е лсплпт ^Г^
5Q-

дьгікп^п о іл&п пллгч S'^^.n n^e т e n g i n e СТОІІТЪ

л a TYtp^ a r f е к п п ^ ч т о п в л ічл MY^TV tiri't и^іиі

сто a tfeeС Л І І И е і г і ^ ^ г ч і | т і м і ^ і п е ^ е р і ^ т ^ і ь о е н

и f л и п г Ь n a ^ А и гА к f п о с т t е г e it р д L у м і( 6 г о n-t

n r a t m e n f кдеА^^а.іялп летьоаоі/ст-йег^тігпіі

с лг орл^і/милч еяч^Іс^вл аіил п і мпрЧл res o^f


51

телтіі/иестіітав^ птьклгопвтрЛЕП^пір^кл

^ор^ о ё с т в д ^ л ^ т п цпеоіггисА^тпСБ^пгл/і п т л г
^пі^сгапошйоі/иіьеаогіпъо с т л ^ ^ т ь п и п о л е і . ъ

fi If ц t с А а И П 5 0 «т rt ^ д ё т В ^ ІГ Б 0 Г5 ГЛ Ц Л Л Q д ^ m 6 п ^

f ^і: С М ^ 1 е л е п 0 ^ Y ПГІЛ1 М 0/1 Q п т ь гл ГІІІ UlllLA t < Vk I

й м ^ utn jtnotT*nftп^пвтцлБлетемлтІіпте
«ratt^^Btinui ttSHr^Art і?тпс4^оглтп шд tiMifms
б т п о д ^ ^ л п м тігпдсорлгі/іиілпіі^глгйгмі ест&
Е aгаrп & Б д А е мА ^ л оJT ^ л л пV D А ^ п т 6 е п eS п л олA
fltt^ri-B tiringігр^А^іб/п^сi{TtHAос егсАП^пн^р
Jbw а І^І^ІП^ЛІ-Т^МЛАТПГГІГІ^КІА" w^^W^^jv rvnT>
идпъАЛПіиііА оі^глттікот іЪц&ёготім лше §лх
Д Y ^ • г лрлтпшлсліьлтпгнгііі^еплпж^о
4вдйіиіи f тк lirhK-tAH^eTeQce-'gA^: ^ у- ^ ^
52.

/п0і&пппогла1тпдьглволіі п^т^рплш елгіс ол^гяео

m I ^ ^ w пил е І ^ Т а ш hi^a вй іі шл Б огіЕГП с * т л л с т ^ 0 1 ! 1

titiM^ птлічоп«ьпшАПі'П^ісаі:стьгіпитот%гл-і:пвдо
53.

«кС^л^и^ітглппд^^лшбіітіглоиалппесіргжпежйі
лпповотгеп^тп^г^лк^п-грі/ктіііглАСЖтііП ОИС^ДіП
тлАгвайлг^ "•"«»лгіішепвд.ігіагп r^iyjiffve п crvpAtT
и с и ^ т х п г і і < ^ npneMiiL^ii^ntiiiOTiRttjin ^ с т лп

п в о л ^ гіігл^аастл.с^ atTecrH^fi't^irnriiiiAri^ ппв

ггр еиидтіш іті[Сі^Асе>Апиі^ гіплллгл тй^лгіь^рі/еп-

н п м А і д ^ м ^ д л т г и п о п ^ е м ^ п е і ^ ^ т ^ л л г о^тппиоаіі
пстЙ • бnіиі п р^ л о л в д п м е р гС1І К0ЛГА fill ПflйТtCA/fо

miDflA МИ^ЛПОЛ бЛГІі^(ІІ^ЛМегі«іПА П€ТЛПЛЛІ1АТН

y^i'P: Y r ^ ' ГІ Рп^виіАиол-йглрти^іііі co^ftiumir^


лшfiw f^qr ТІІ кпАчгь еttir^if^p-nittм-iiсAеit-в nf e t n .

іЛ«т г і| п р е а о л о д п і лерііИАиабстьоігрАВАіилгслни

ікрііідтпауітіітАПм д і г А П С і ь п н п т і т е г і і с т п Ъ\\Г\А
к%
5^.

ящ^кіц.^іч.твоі/Евг^-твптвікла-апі^лі д п а г л л ч с т і

л с б п н т ь п й т і і и ^ ^ вііилрувгіёсхьть^с^лііепптьё
н^мбт^кл-пкес-гагоітіітгі похакл-ьлчепрп^^іилиі
fjiьі^ ГІ глпіш t n f п^d^Tві^^п А слл n n n й п л п еП Д Ifu*!*
шл€!клцвЧбклтГтптлі огілп€лльі;€кжлл т а а т гл кап
^ М й і ^ п л і и л - л т ^ і л и л ш А г і е г л к а а ^ ^ л г і д и і л lit рд
КІПЛІШІД іа^тт» ёйтпччлд п л ё ^ ^ с А ііік^ ёл е (TUO рмлі

^jieiiet^Tb'ftoao^niuite^'m.epeiv^ клглпo«^i:д«lЬAши•
« н п л 6 ^t І П А П « ш і n й e n « t п л л і ^ к т Q п ь ё тгftПІОІ

^ппте^шл^к^слтпсл чапппггтііп^глс-гпіи
55.

K^rt^CTttYtttn ЛШІГЬТІІВ^ ЛТЧ^П/ІТІІЛ | - * r i M i 4 ^


nTib^iUft твпеЕТіігтбіівсхоті-па п т п ълъгькял
nv^npne д#ііциіг(іііип и і в « л о л п г і t (іиФнлс «аіі)<^
глш ^ с п ц іслтіішлл^вМъггіивпііпуго^пЬгіс^тьйо
дглл «го г л ш « т м п р т я т и и і г ^ і г с ю ой гіх^^^шігрл«
Сnft*рп/ІКетьrtБ^ n r еіиіл Г5 гі?пі«і('гьп(|ок Л Л т п п
у е і й ^ т л ^ ^ і ^ в ^ п б д окл e u i e e o ^ o iv>nf гігила(іі( пд
ііетспі/стпгіік^ікд^пгкегсіімш^гіпятвппгйгіііа^
г р л і в ш ^ т к а п с г і л т і с д / п п л л ё т Е #,"1 п о г п к е л г і А

глііаалгвтісо/годтіісйапііі(іотті « л п а л т в т ь гіпвЕр4
діг^^и ^аіитсл п а м м п л м т д ь о ^ г і ^ п т л т л к amtH
/ п ^ т і і г г"»тао/і/Ктаті^/песііві^рп і(гійпопі/ше<іЗ
coBK^ciAenMkf^if/nhcrsHn/nencicitaeiiYiu^ WT В-
спслтІUI^ »т\«віі6^гг«^^р^ к^rtinwn^tІIUлііі^меУИ
ітоес-гі л ^ л о f е/пе^илосоіртіслтіііілдоі іяіе п с е т
і с і п р г і д - а д п ш и Л р п ^ л л п а оу пт-аю/і ciKo-rpf <й0

/плтмгасбп o f cnonrifte»^uj f й п л л т и и «л^піл^кд


н trip ^ д ^ папв а е / г л ^ к а л л - л с л і і т п т п nnpej^tfri/f
прм <гид-іуі-л^къ с е і і « т ь т t / y і ^ о ё л о м п ш і в ё г л а ч і
х л к a m t r t v ^ m r t i a i n &і лтій>ч е ё с т л кр Оййі догйн

п^ийи/ип^^лткі й #т«ЕбЛОАПМ^ріі п р п д о і и ^ и о м і '

т і м ^ » рліспл д в щ т Дп/іософтіт^сЧ ЙТІТІІСТГІГІІІ


vsTorat&l-pi/ftMTi vt- уг-акзпв jfCj тпр dp'tijc^if т и в
56.

it t лплті^і^^х? п ш л п Q ет р л п л іці ті-ri р л к «т л іН»-г^


вта erf! л п л - f^mе«І«л e^ttі д«p.'u хотлга р и ^ п е т і п ^
к і п л с е г л л м і і с х ^ л с1 т 1111
іітлисмпрпгя йи^шлйп е
фплвгаФ^р лшія^Ч * "*™ с л і г ш а т п л л с і ч д т п
рniutуіпавлціилпf^Mrtп^ітлФплй t dd>іглтпcijipv» с і
Л ^ ^ т ^ с (!тгй^(іді іггovertтлпа cf елпаал^і с е г в т і

KAOJtTtp-tl^nriWCTO^Crtrtlin ПС-^ИЛАІПІЛ йІ^^Л^^

кл^іслп^ті^екереи^ в п п ^ « п л г е м л г і і і п | е п [ й і ^
і.еііллііі і і ж ^ і г п о ^ в к t H ^ c i ^ гіттаетлшлівп^тііті

ТПИТІ^^С/КТІІГІ ^'lrniei^v4AvnfeTitibnTiuu саттл


УТ^ПЛІІ сотамліпегріііанйтіпіглтіі слл c^e ere п

net^isjimeem е п л п ь с т и о f пвтікптмн (ШІЕТІ


fneecTHCifKOTAitM^jc^jLitsTi рлгі плть-ь СТОЦ^Ш^Ь
^іиіі/йд о е а л и с л к о г а т с т п й д л f тіл(і ? ё А Г І Г 1 ^ г 0
ivmiap лй а П^_ЖІІІ евг/лгісллйл\ш<г€глллгіглпслліь5к*

илоёпілплатглйплохпіиіо &тггіплйіС/9ч/пеп<иіпгС
й1лллі ітіскотгоіиітіпіітпі|Л!иітігіі^ді/кпл іій^р^мг

ivjin-t^ic/^ui^Jiff/fera-an^QTime^iit^T^urtiTi

иі л л т л тяотп ^лп^л оігма етлскл ( і т п м т і ^ г м п

vnnivjiA nf Агі|мііІ:стдгякоп^гл ёстД Ас-%шттд


лн ст ш и а iwi ітвія о к on ьп^іі л ь.п л injLra с л п ь ё -ft ое
к і п р окл лчд і г €мілДч.тAt л дт^ха оп^піа п е л aп
гл tn^i сл\АИпл п«іатл cixa era па^гъЕ"окл копрв
стр ет^іftи Кі/ ПФ Q і:^я §хл UJJ^ ejb ^ mn ь втгіі п л г сг^
л е п ^ к л о п г р л т п л л ^ с / ^ п ^ л л г і і г ^і^лгонпс
йЛЛО клс/кс таплоіпаокДАтііпг ^жлллч с ^пд г у
П^рТ&аёпЛД^П^^ "^О^ СПмйій^Т^ «ПА^^ПЬеАПГЛЪ
58. ф

«ПТІ^лтлгі л л а е л л п л с т я ^ і " н е с я ч л г і і ч і і б о п л о
д л г е л л л п кті к і/п rt t п р п йі R * А л р и n ё го-лftе л и
meAf п м * с е 6 ) л ? п е ц а п е | і й е г і е ч і і г і п | і ПГЛ^ТІДЛ (ПІІ
ліі лт\і«(ітвпл£пеал1:г«іаіллпгілгіпост|і^клше
к л п п л аі/сгітіілвелА гіреклгігі•ІПГПДІГТ^ІІЛПО
л е л ь « л п і м к а п і : п д в с т е й тстл к л п п ^ п / о т л и і
оиЕптпгі тігі ^ві/мл ш е к ^ к а а і / ^ п т г і п пр 6 бкд
с O'T о п л ш о ^ м п Л л_4л« п і\ хглцьл р сrtn т
• в т е МТІ і^ л
і^ t п ыі о и t п п п р і к^ к ^і п и if к А ^ ^ ь^ М Т И Tf?
f i w n m ер е ё д л с т б л т ь е сі л пк^ лті(.сш а eV^if njfe
Еиилоаикй^тлтйаегавіопь^тьн u j m t r ъ ц д * ^
иіпстепА^пт-р/^СгзіСіКл^л л ь о т л с віаёг о лдлм*
т е і і е В Г Л П Л Л ПШЛСЛ Е ^ С Т Л ГІДЬГЛ GO^TJ р лдвгіл
ш ервкл cfctrom^BTmaYTn лгтхстйа fft еі діісл
пл с т п ^ л п с а т і і п ^ п л л ^ ь б О Д Г І Л Д - І ЦОДТІ ППЛЛ
К^ІСТЛСЛЧП ад оел г\ ліг л п п і с и т п т т л а б г л ^ п
нс a if м A C T л б г с п а г р і с т п ППОЙ е л і ti» е м ь кіі %
п т і г і и л юп f a n с т і и т л ь д п п ^ е п і a i r м ^е едиг?
тепсиоплгл»^і(гі«)латпаііі^ушгоппогАеБб
п аіідЧгйиілл[\€ селдл m m n е « гл гіскоплстл гл
іиіі/гійлвтпст л л ікл A^JV пагАеЕОСтлс тиі л л if е кд ті
вгиііітеллАклті іЧ с « в а а д п с п б л п ^ т ш t и і ч и
п п о т е д п п і / к л л т і лдйіггі/к спф-п п й т а г c+iiifv
к•ЛСПЛОДПШЛС/^П о і { л л п а т п ш л с / К п о £ ^ м л п п

ііпогмлшлстао^ьиілгаглгіспалппиілслБ/ц

пу диеде пи вft_a.A^с е ^л « п & охі г ; с п ^і с п f.A л д л


f »ЛЛ-л4> і:ТЛ ^'(І^БТіПаПіиіЛХІІтТТіМОГІПреБТіІИАТІ
59

^ в m о т л tig ігіьтГп a t ипчтB.QрПІ^ О а Y e Г ^ Д ОЛГатІ|


AOHQTTI т л а ш п р п т ^ a daTiLdiukw е- л /і окотт
пп
іл J л ппо іл:^лш€n err mкоктііт п п і т ^ г і ^ ^сыіт

/ііг^пт^іпіііемлтіьатгі trta^TDQiiriertQjrn т^ a it em

eafiC'tr^^'B naTi^f^trtoiir^irntLHiaQ ftfA^^'MilKi» n*


й е^іЕТкпвтап-йпл^іллл « пвтапетйС^клаАати ri-
it Q и Y e гті n л л IJ л шд пл ii a д ^ ё гд, л л\ e n o c ^KY i » а ^ л
пг^л^і^іпа riricn&tejrQ п л \ т л ёго б і « п д д | л спла
дпг{млі^НЕіііилглім^мі^сійтпе^«н^глftп Г І ^
m^e^riiK^iui/jrif с т і г п т е м Л т а л п т д ^ 0 ! ? 1 5 ^ ^ ^ ^

ПКОСТаГЛПТЛ+лИтП TQnO^liMt ЛТІЕН15ЛКАТІКЛ1СЛ0

м ц А ^ л м ш л па^ігп^ошлсл пастрлгіиііипі пка^


і^апАош^п ье к л л д 6 t f І Л Т І n р t K ^ I J I ^ j n р пнто^

ы л х г і п <f f Еf с г т»і кл^пж^і^ri n f п aв л\\л сп^іі с^а


00.

ска е (іпчпл n i t т ^ ^ п " кік«кжіа е кif м п р атті о р m r i

cijlV/VTijJ о д п * л ^ Фл ллтбрп^сптііиир/ііиілйігл

лъшаіш riYrtibnri'TQo^i^i/MtiflTii^eieiivAvmii тоё

ь о п ъ в alt Лйалждвйтів^апігглпап^о At* /• Q т t a -І » ^

о і л п р л т п с м ^ п і е л ^ с л ц і и і ь пііел^спікл-ьБогі^

кдfiwu^сшаегa-atекдлw»«пплtтпп4и^гпм пста
ttAг^ и стіь?p п лл (і*л МТІ гл к o m e м п а «І ^^ул e PJ\ uкЧ
tinoтлльQ^iuiTkcrtUaiiлcaQб^гйлат^ ь 1:к0ігглyAo

піц цк^\укі>^тіісбі<і>.крЧЛколйвлміі/ с^^егті

м -» к if: л ь р /Л кл ТІ Л\ ^ R - ш л л ^ - о п fee гд^л гі ^ & ^ ^


61

?в^лаял^лTJпхмілппоі лълирлі лт н о л і г п Нв^-


сил-п tf л ft ГШКА/Ь е^л і^ п слі^-и- гіп о ^е/11 Е 1\ ^ b^^i »Л(
лир л ^ м л п п л е м л €гГO•nrtdiГft^lftл п д п с г ^ е п й л ц
juiiiM агтічиго ііар*іГчЛі[тдтп^иіп-/г й п : ом- Щ*^.
гіоі/і\л М піиГf €К6ГІ"йБ і і н?иікитfcЕ-ПЦіш г*^І^
ир о\" л* сп ігіслііл rit^ к а » ^ ncU ьіте^тилімС )

сть^мі/Л^лк^л-сі/пбгорек-пстлр^шигсп апкді-

arnrtj Кгі^ц пг^рл п£.лаі/лаг%лпсгіЛлпю^піі


^ ijin^^ ti« р о Л л a «^злл rtлгі 6 (ЬтллпКлЛ'глдл
каіь^пч с ппи л ^ ь ^ & м п 4 Т ' п І ^ І п ^ р' п л соал^^ 1
с й о п м тіх е ІІ<І м ТІ і те 6 л iu в п о m п Й е л\ е m -ь ё пз
д т і : rvt Li rtoucnt ппо рЛБоттіілппбКдЛ ^гоіл
0
і/ /vt п о с пдт» а і л-Г т t«і\ ^м а г Q ш А л ПА ь в ^ ^ ^ ^ V
с'т п и 11 с ц гл м Q m п ш ^ € Л п п л с п л i?wд и п кл -a ё w п т
axrvjiir/rTi п/г\€доиі^тьпогЦЕптп&гча ітті ті|лти^
г і ( і а е л ^ ц Т м л т ^ т і і л г ? і t/tv^tTttmn^o ы сигі_г?<ьт\
м ^ т д т п ъ р т к и - м т п т ^ м е п с V^fe^6t|Remeuііі пссгб'
62

fk ГІ Г^ ^Ь ISA VfJi Q 11 1 1 П II u CQ 0 M t l E І і 6 т (ИО Т Л Ц Й ^

й
ш^ п е q л ч \ г л ^ ^ І Ч р ь^^пп оn f «л іг и м ^ иті л е ^ Q ЛЪ
/^^гh ^ ц р^п obu f n n QГІ/сit o i v f Q л с <г (ЯЦІ ^ Л Т І П ^ гі
rwcniiuu гіі лдтвпбгіГЕггтгітс « г г а б г ж т л і п г і е г т а
titif ш л е г о ^ і і т і о п л і с ^ п а і а е л і l i e n o r i ^ K n T r i ^ t T n n

ш ^ еглUE^Oллй t і л я й t п п / п е 0 tf ЕНЛТі & П1 п +/кГІ п п л

аі/тйслчй
ЦГП СЛЧ <»лтігллгліьапллгАіБ.ііітііПйсі
ATI ГЛЛ ГЛЬ J П Л Л• ГА) RTllTli П ЙгоС t Г О І^^ П р Л

А^одгп^тптйрігг<пепгіетгісііпчгігйестпглсоге ^
nji л/к^г«іА^т-ьід е ejvnn-b (to ^ р л м п у і| р m: w п е т i^t к і/
й fешиемi/hспі/стппх^й~/ьі<Агрплмт полааГгіпа^
тр^яі^ки л і а е п € п о с л і ( ш л е т і і т е Б ^цТь t n r v f ть йип
S3.

БММ о у тіate wnxt: о^Л л f л м кт5 мап сіг ^ 1іп ПБ ftДТ/


^гол|»Qгіийіідtr^ibтіткоо^ і лantnitmfctTLUftдаті1
гітье^/киібітігьпитбіиіігівпіг е т і т п к г у е у KiuirtQ
jMiiiiuo m ипа^д^п^ікш^п^ Сл^и^ ІЛ nitQuj цпзств
влб^и^ тискі-іплтйлііз^іі^ погплп an tin п ди
т т п гокъкл о рп ^п^іыіиі і mtar^^iifc л\пД,о»ь
гьпііо^ппіиопсіггіч^^кііпріі і^1
feonifciunit <)мп^'ой\л рптгтл тьхл QMiniJie
а м т т м в fta66 txfki
ст
a n кд o n c t гіхл ко*п рл стif n nc^k ^а дЙr и л^ ^ ё rtef
i r р п ^ и і м о o^lliПAt li^l'flveФлJГ,
сш^ п о г n ^ п о піУ cnii%nvtntp лГпхн п р t іі^ a UtU П 0

пп^іішлсЬмвр^ г ^пи ntinoСЛГТІІПП ппргН^с


ш л Biiuifcft ІП ЬТ:ТІ|ИІО^ГО^КІЯ-ПІІОГТІ^(ІПТЛШЛ/И
д^ е п и Б л гіп о клглгімті гіід.р tло «іала (П п^л о net
л о і р й п т л ш А п л м о і і с ^ т и п д л йа«л йькиці^ л

А с^ і<^ п д л t і тііл^ t^ і т « • и p^t г ь u ТІЖЛ art с * й а и


Сдтіішл/г^гигнлпьсспьтіпгл^Ті гі^дл стьи^
сллго g-t enw ^ftcxtrifjiOjrictettit ^тіш€АШіг«пл
64.

« n o u м т д з л к n ^ o t м п т л к л і л Q r t c t m илао ггл

m гін і а і і n A e ^ t t ^ i A w « в т т о й д п і / й е era е^дпро


, п п с к л г л ё м і г г еічдлп WKTTQ ft^iriif ^ гіо^і/мр ьклг
П^ппгцП(Лтц\ tin р и т т л л с х ы ^ т і п л ^ г і і п і c t o

м / Л « " ^ і ^ А І np пrin t/mm l; Lfl E 11 nш t ЬЛ titTi Д і ц А

pt Ul ^t Л ПД ЬІІЛКЯ* П_ЛІ/П Q СТсі ^И П «^ Т^Л Ti U A /К~ ft


ЦТіГП^ІЬ д сжг ь м^ ti ^л k h п g ^ л л п м л д п п nji-iij^
ck^if л<д тлтеслоі/| Тіпбгіг\й Q ЛПД о ^ и т п %ГЛ i^qjtt

И«І/ГОДПД^\^У « •МІГ^ІЬАІІ^ЛІЬС/КД-Ь wi^e WTta ^гле

nfl J V T » 0 Д | « х п ' ь ^ г ^ 1 9 л йі длпті^пгп%ііогтігал^пиркь


65

г 11 ь л K
Л'рЧ Ч^^ ^" £ ^^ f * ^ ^ * * л т ь о mгіLtj%п иил^

оатіпі{*._ г^%І СТйWft^П*ПЬЛ6111ШЛЕЛОйИь^^^П'

й ш л « к л п г л т т ^ « ^ ^ ^ л и о п і і п п tic / t i l т ^ п ъ п

ftnnvwc^RtnjnLO^i/.HM^ianirinieiLJifenHiQtab імд
от ь' л іуі і: в о г f t ш л ти п м е п а ьл А іі к е L л к а nil ran
п п лYAпв ст і а A X п а f f ГГпг лікit Ь»ТІ* а {1 е ftпі^ Апт%
6S«^^ft(ti<;nut\mn^Q^IUT^'n<^nf HtftAttliriCTft^lf^
n^^sioem^rt A т л П ^ ^ YT ^ ^ Q ALT П«С^ПГЛЛ:П^ІСТА

n % п y и л ^mre n Q IU ttit ^ A T п а л K П^ Q Mlf n r / 1 ^


М^ТАГЭІ«Яіе^ГЧСЖПГТЛТ П^ТЪЕЛ1(^ЛшЛтГ2^ ^
it eft^ mrt tA ілеоелшеетАпетьслкл^и A^jtM a tt«т п ^
п а т і л п д і т г і ^ п л к п т в т % п 4 ^ м п і г л в > ТАІ^ОТЛТК

:
it vb&t п с к % п < г с п и п і і ^ач&рЧ T A K Q г л т ^ г ^ л Х ^
ПАПАІІйАС^С^дЛ-ЬІЛСЛ СЛСТАІЛКП^іАШЛІЬааС/К
ппеп

к Q ЛТ г ь п л\ ^ ІІ t »л njf OTttiftm^tj[^AC^n^nertv<'
^ ^ ' М Т 4 К < Л П Д г 0 £ А П Л Л л 1 ' І М Л к к * 0 e n f 0СЛАй.Ъ ТЬТІ
66.

п ^ л г л т е а е л м і^пгіа^ T'^ticorATiirififLeCTfllf йі/Кіг

п п и г л т к т ^ я ч ь а л ш А еі/4оттіРіліипд_тігіtnл пем/го

и ьпЛ* с nrjien•-п^ р кіиі^П Qft^ лтктіп р рТТft^(Лтn• CO


ПІ riLft^Minrtjrt'lreTf^tn^tfirirt/f'nM'feCTr^TtHLb^Tnri
СЛІІЙТЛІСІГЛА: т к і с л к о г і т і й і л е г і е п с й ncy/.-ifjiQii
Сй^тзстрлгілілтіпрііБ/іп/плетс А скор оп дй^лидви
n z n J% гігг^ ^л^іші^ w л ^ w стр лnTLI qir п Qіі/і п т h rie ре_

т t ^ еftf хдлга^* w і л огі^оці л ^ и о аи глftті 7ftt щ_й гі-пае


m f ^ ^ tft^ ш л пьі^ гл й л е м о к і fилі л ті пa Ат сьі^ п t Кa

т е АПіисегігІЕітділАаглті м дгідамтіі двлі гій^піі г«


ft ^ г с ж ftctiufur^LTii Kaiun TOdieric^KniTiiTBMKf Т»І

д* a ^ л rt т e г л ift c м гя ^ u м n ft a д \а л л n-r e e r o л c н a w t

л/ь
67.

і і-х-.-кі т в о ІІЧх^ гл к а ^ті % I T ік шка \ л л і ^ о і/ъдті у л


о і/^лті«ul w ^ r л дг і ti cot t: п ^Ч пг л tjij га wit пд-ж nf f и
іііЛ(П««Чт(і н с г о р к ш ( гаік т t etnt^riieijrtro

m^fe wлгіцлс ^в^геп^йііціАтпйет і^нлоігііуіпл


ь ^ А ^ Я Л ^ ^ъ e r « n ^т f t E n кд ^ u «. k w л/к m n «i UT ъ ^г ft
и л с K l
ft rt C ІКШ w n ft e J^^ » Y П М ^ ^ ^ ^ *^ ^^ (^ ^^TAШ
tta.

лігтлтіавёго п^ет-илтіеспііі/іпііппипсйв^я

іті'ёлилитвп*ріів7Г0 ULbKtiTttct wttVm tu^-^^


ШЙІІ^ 11 е иі U' і* іл Q п\ % п ^ % ш е с къі ст^ис/^^сеегд

,
іісокол^пАЛійііьлр ^•«цпёпilл^vltCAч«E•f^Д. *

и л ч п к т А с л екд оимтіішл і^д ^сеііу ь p^'Miji


теіі fiftсж е ал"кА"k i n n АД ъ- п рnxa**«іід^Нптипкг

ч-
69.

njiniut ^льшпкп ее^ДЧ^І ^ А М С ^ П ^ Р ^ р tA-B, ^ ^

npQ ісл т erfhirafcoYttuiAnrti'Trp О М ^ І ^ / Т О А И Т П


с A-tn-fti мш п р e I ftгі и е т и о р п т n j i ГІ ПЛІ ЛПс^
глтг«^еси_л ^лыягякош^Ет і щ л п р e u n n f о ^ к л
МИ^ЛЛІІГДШ^ТОГІ f^i^rn плгилпі^т_пп «EOAt-rrti
под^та ПІС(ІТТІ-ГПСЛ ТЬТІ е р л л " ^ с Ь і м д пвилг лп«

п a ^ ^ л і ^ л е и ^ І П ЙИ€КДПЛfcклгоіігй0Лft'ПОСЛ^І

г пліга п і^тп-гли an в^ о ьл Сгт-» tnt/глтц к ^ і / п о стр


^хп*4лса/Кт'і/Е.^^ипйтітй ^^піідпі йскугітгіоу

t П 0 К и п ш л1L с >к г л Ь « С Т п • п с к МІА J


в Б П Т П Г,І ТІ ГГ ГЛ ^
шeпLИLeA0l ^^г•t^л<Jnl/nf1ЛЛTl^ Пllл^lт'йmtи^fт
тл л ті іл і«о к е L т» tt м ті і п р и ік е ^ о щ л fi л: • т 1: и с п w с х п т гі
п wnnm ерішл ё мі^лшсгС^гопиехпшингпм^і
iVn•лrtлJl^Yn^^llcжc\тйл гіТіі-кішгііігвлв п кл/к
мцдп^мл^ітгго^лийёЕІісгімАлпйі1 ^ іГпті

г^л^евллж-!:^ап^^л\іпослпі«Е^таіілгі^€; W\JA
я о ё г о - т ^ і т ^ л т ^пошдш ес л плин о • wnnnrve

кАді/ііогіііі/ілі/ ^Т а н ^ г д л і ^ о и лшлсАДіГпе- іг-л^


сжхьппгі^гіп^еАД^^т^інгідлпл-аіпрпгімшіі

jt«Нкfтп tjk^tirtif ріье іиі/1Wо О пon еm tticпе


ВІІЙ jje ^т^ л в^к n n me н o m ^ r pt ш п д h t^i^i e л^пл fe
л й с т п ё і й г о п л ^ л і и й п й п л д е рлглтлкощ^ ЙЁГТІОІ
кяьітьь&лтльтъ OAif-mtrt^iinefvionno^lrrtxttti
n
%1ІЛИІ<г Іиі1
rof^Ap^Af " f r i ^ A e n f l f o^tmicivfn^^j
с^детвийдре^ліпіівіітйплгопрмпііді[тьпаііідгі

Yпс п ш X й ^ п е т * с к д г « г л л г а гі л л ил п оttеm^в«

fyr Л «A^ 1 '^^t^ 0 ^ riTimt: крт lie A a в ^ вгіі-гід^г м »•

nf емкриги tai^o п п п 4 а л п й п п і-ішл lift т м цшл

СциіИІППА||^Г&Л|іОПвft'tд л ш д пі іОо о £0 га сз Е rt оъд

^ОйИТПБ^ іід/п t e if ^ f ft a ^AjiTir f Й n n П 0fl€ ГЛ/Т O MTIJBC -4


fit ПЛ ІЛШІГftI{ W TE Oil Y m u W Й П 0 СТЛ Ві^ лЧ m f t « TFvR-R ^
с лв го n
м ^ М в т й і лті п [ ь ^ і : д л т и к о м і { Ж Л с ^ А ^ ^ ^ € f
72.

д-т/ч^РІАвк ^acrtfsAiici^tHijW'raf ^теспіиіт « и і п ^ ^

аолвдгім€йтіт^с^м д 4 . ^ І м п 0 Г П И А Л т а ^ й п і г с т и и с т^
саося tttTHjiifnrftH^fiCistit' гі^іігЛ^сеп^п/гоІдгіііі^і^ ^
1
п р п Л ' 0 А П І Ц ^ п ^ л ^ , | " " ^ " / Т ^ ^ л ^ ^ ^ в ^ т і с а а п ПОСГІДТІ
пр п д e "^«f яч и ^ в Ші • с f me п • с лі:ял € п рид^ о ш ^ г ^а іі пд-і/л л
іи%Асп^лкіrt-ni сиanm ед і д л А Ш f кіціиогеглшдск^іг^
йше<3itАТЛ л лкдfipy мк тітпгіЙctго к і п у л - с у т і т ^n-rfl о
с і с л ^ п і ш ( nytt^rtecd-niiu л т п п лпс^кягчдупд^ слииГ

ъи^іитй-іу і^стигт т о п и к п otf ш і ^ с т л п с т і і Л г и а у і л^ті


ёкчі(йв^кіі иші^лгіл^ігч^іілкігі-аст питй-тімлсогіі^л^

лр1иі<ягяггіое»ісхиацн в і с г і к п л я ^іліідсйве гоппіітвіп


іч^л-^лптйгів/га^япт-аиціед-дці е ш п г і с і п м т л т игоул^ір
TOrtM^mrteiicestiuiifmnnoj дд«тіиспілтглпі\0га л д^ г

лпл^^л'* ^ ^ у л ш л и і ч т п д і ь і п і и і с і и п і і сл tn-ai YHC/IOIUIVT-

т д ^ л д гікллгіжпiifchf а л л т п прпдсшл-Аг^ м л псавпц,


ГІ (I f ГІІЧД11 И О Л 0 д п кл (; аі пд-Кт е пи І^ п лn-t кд ц п са ГЛ (^ дл
м ц ПТІС^ГЛ Ai^Emj^upKeTtuncAifmRUftnftn^OLU^
Y3.

с п п ^ і т л ^ і и е ^ ^ р і И Л ш * ^ ^ П й і г ^ г о о п с т й п т і і г і і »п/й

gтvlvГQUlлп'tnllrлплnlчnв•ncт#lиnшЛlln^retrln^лnBI|lKfe
г і п а с т л і і т и л і л п л п (ій^трлпап-кгл t e x ' t n в І ^ Л І Л Ш Ц І
К І Л І О Т Ц i f f І^ ьпигч аігпьгймілціт ^ ь і ^ ^ і і е і і т г і с к к і

с ^ п ш л і л с д ^ і р ^ і а ^ п п н п п е і гітгі ^ п n m t n f л д І ш л
лгб^^ілгасьчі^ nt«rft^uriAiLasertA;Tiitciаrл!;lйтлаljЛ'
7V.

іасАілтікоігл«іі.ітілш^оі[шгспсллді<л-пйсліАігго(і€стг\пе

f
^ьггі|Гешолсятиі% ртитіг^лд лпокі-і лш есАгщідл
стегітиіАі . п і с т о т т п п г л г л ^ м г і п п епетіослі/іил

п л ttftпа^т. uо п л а ш е ст t ГІіі гftл^ьс к ц n Кftл^т( Ф ^


стятілеклі^гіп^в 1CTU ПП5Ш^Д^ І^С 0 І^ "tizmгfkJV^'СТІ!
%4aола^пгл• ^іtтt»»лиі ^п^^І^(tvUt^с^с ц п Л І п с і п г с т ^ t

rtA^Tttriox^ifK't nQnliiB.'Eutp епкМі?і on ^дпкдіг ^ ^

«адмо п п л пл^Н гіпр е х ^ ^ і ^ и і ч п д * eLiAQAnp^


75.

а^іилічлііткоспеііеем^tT^oyn t1cлмшлtтлl^(lЛt^l|^•

^t annuiiіі|лешп ^іи tлпc^ri neтгo ш %ш n t т a Q^пт»

Тготлиі t r i m мкоьавлвтіЛпАЧ AY Y " R ' B 1 м


^^А

п q ^ ь гііл\ ^ e IJ с т e an чйс 11^ а ^ м ^ рл и і о A^t йв л (ілпм*


76

п спопгіі||иіи^і*«гл^«^Мі^р па,оладп^Т Л Н р А
тлк в ши гл оrtvin р і{ к ^ n a tt ^* л Е ц ё п р о і: f t • -an ^ п^-п

с%m^jm^i/t ъіпЛА fill «nrl Ftл е г о- м n q г п u рт^ііщл

ст о гл ш п й ті і^ о у ti^rt^rp ^А^НгЛ м t с т t п a с р елпг^


"^tа\ exq ^ . г ^ ^ м т ъ u e f с wгілкп ь ааллтл п\ ъи^ло
An іиі ео^іtnв^ р л m ц ркшt ст оft гі^ос t г о л ^ ^ АІІаипл

г п т н л к с ск^іmtfTл u^ Ч1 f l l f / , ч е ^ в л Q А п м % pif ті р е
^ л ш ^ е м i f » t рі(кртн*с^Ч" р*кі{Ц* ^et^ut ^лп^гце

п і{ ri ІГ% і ^ л nj A с І^ Q п u л ti 't р if с И Т^ - h п ^і к п ^ И ^

«^i^jibant с т і в т т ^ к і ^ ь ^ л ^ л ^ л и ^ h t а иі^і/пл/^

Б б е т ^ л л а и ц а і і г л ч і і ^ и и п ^ в т ^ іііі^ті^іугтісттііп

i
77

t i с м i [ n ^ Q ^ n « ^ 11 eftш* ГІ* иjipnocI/ш^о wuПІ^ttМІ^li

n w^b^ e iZiTi* nTkrt nftn дд; n n pj^t т д ПЛ n піп c ічт ^ a co цл

ё^ппоЕл\т«іаигтр ^ д ^ л пі|лv\:oTf п ь еид binfe

«итлашеп-іір о ^ п е м і р & f hfrt іі ^ ІІ т о кл т пс /r ^ л rrt


^Mt п е п ь w п о с т р л ^ ^ ^ «огір Л І Л ^ І Ь Т І ё л еБ^в^і
V
entE-tnpnniO^Ti^ABwnLpUKi п с т п п о м л п ^ і Ае

ь.ъ!«^-^ Q ІІ ^ р в a a e JM^-ft ол tw ахллкл- ftвл tп\ьтл д^д-q T


гя л п t Me Y т л n 5 е м т\ftс л ^ с т ^ д п л tnjTt ем к л е іа е хл
г рі; ш и ъіh-» т t KJ с тіft^ tftafeп п л в т n n е fin j^-t >а uift
ПСТЛІГПІ К І П Л П А Л Й L п дегіс^д,^«деспіігібоЦл пд? ^ ^

MLTIе^мneкршиі^гіспоіь^цлй ій(ідоreплдмкnап
сті/плпіс^прчтіиітітлпи^кяті лігріпаоіістппі/ті:
notiKp^ft-ii гірпёі даі^ црі^^плгапс t^^nnr^i п и д л

JV^iu^fti:aurfenQ рс т і п п с р А а і | ' р т о р ' ь . і і г с к о і ^


78.

'с* Г | ^ г ! 1 Ч г . с т 1 і , ! l t * l ^ r o m ^ п р а к л е п ш і л і і р о т і а л ^ А Д
rtf с т д і і - € о ц й у Х . и г Я ^ If^cnbTif^^WArncocKflii^
і t^mеп f о і ^ і к ш ^ с т п * n iwu п• п етіглл е п auij^rЙІ е А
рш ем ітд»илгісД'uегоісл^гл- ^•«-^ к.оf*ЕОоііpi-tгрд-

n- и бв а г ^ п п к г і
^ Г ^ ^ ^ ^ О І ^ І ^ Ш Л е т п г і < » ц г і - І/
ncT^T^wifu- Т' п- П-- г|ооіслЛііилил\€« Arten о клогі/к
г і к о і ^ л і и г ittn^tnAnLriifveOifYeribniMA^T-iinTL^^

бисг^^т п йост-ійЗтагілисіілііЬитиклгіл^л^г-аііклііетА

гі> t г ^ ъ a л t п л піл ^ к о а ^ е р Й т і п « Е рл ітіа рпд1 О ^ І І І Т ^


кпт^гіііічдлгііглтьмтрп^іліиегімі^тп^^лллімтн-

^ллг» тлісйглт^сочепліилпт? егі^гчксп ЛЦ> СЛППОДП

СПП^Л^СТйІІ^Пй^Л Л fennel nriptLfclfTt уы СІ«Л€КСіЛ


79.

иftд р і: гл w Д о н л с п с5 іі р A г ^flа і л п т (i о ^і л n а п <і с л иі е п

^•пглт яел «тпш Kiffin/ii r^p/ir^nnnrf пго рппкослвие

кц р пл ігол е к с ^ п^р п с к n i t ІІ^Ігл^л п. rife p / i u m m


п л г с т л е ^ т о м ь / п с г с в а ^ а е «кттпіірлл-лии^гіп
и і п ^ т л л п г і ц р л г а р о х ^ о і ( о е п ^ п п й ^ р л Р.Лікгігг
ГІЛПЛТ^ШІТіС Б(ЦІ t рПРЛПСКИПЙ^ЛПГ п ейтім^и
и ^ г о р л п о л п п й А п г т д с к с и и ^ p a t і^пrt ^Тмпі
rt-u r o c o p r n t i u pAto dTo AflCf>^ni^ItTn«/f ь с и г і г і й о
л* к с л п і ^ а л п бтрііКл^ігі/гті'"^ і-міі ско рТсопйд.рі
m ifx м р п ^ і л т л і і д і п п і ^ р ^ г р (4jt л п о л п т г п й г т с о л і
к с л т д рпсічпгі^^доапт-вя п т и и гвс к й ti паыае
eQ ЛКІКПИ гі СПТ&СПС7) on fJI П С П П - П І С ^ О А ^ Ф ^СЖ ігіПр
пІгіКлгіш eji'i о рпгсі'» гіп^т/і^л-в СІТЬЛТ nail п ри t ^ЙІГ^
тгri m t a ц- мa <: р гті tл<3п ртлл іл ул гл к л п сі л е is с л^мі
ЛР^С ^Л ГОІІ рАГрЛ^Л ПСОПТП ЛЛ а г ^ С . 1 ч ; л Г ? » ^ t. ^^ І^
т п п л ГІТІІЛ игв^сі^ c t m u еоі^ т г і ecaofc р л Х^ПОсо

Ад р і r r n п д а с е ШІ "Ы 6 Я\ f И Ті I П 0 П ІкЛ Л ГІ Y п с А у m л т ь
n ^ m e t ( i n t T n c ^ q i ( Y € n i m п р л ш й г і т а т ^ г ^ - ^ ип
л ^ л а л / ' е т е ^ с т м . а 1 : е и с € г а «Тд л с л , Р ^ н п т л ' Г А ^ ^

dindJ^oiivrii 1 : л %го-пвпішл« ^си^ті 1 Ч ? , Ч ^ П ^ І І А " ^


г мгіллл^ггіпе с ftK^ постл»ппМгі(?иіаіі а к e ^cif n't
аігплго в^ firr\fcc Астяпліилс^ ^ л ^ Д М ^ л ісд млціи^
80.

а
* s ^ c т o w E uw. ^ t^ Q itv e n € Ф i: Л V

f y к л т en o в c л ^ п ^ n »/Kr д т n іч o n e ш n і^-э/г a u t ті/чк

алекоАл/^ е к / і п в > у ч л ^ і Л ^ п ^ і і л А і < л ^ у с л ір7аг«с:

5егДАйгі^£лиіаасогі.;Пронд,етьтотаг/і>4ГІХ,^г>и'гег^
Й : г о о и и т ( лай.&л ймД^і :тборнаіЛ';яивП С ' г г 1 и і Д , и
Л-tпfвcAvaeftYи»<чн>«f'i^t»•;Vlico/r.eнffcc^tг#>.tte*^.Oйt-rк
П0селльг/^'ісгКо^#^/^ирізпссАлгіоійсег^ угріАу^л< ч . л 1 ^^

ЛФ^ь ыс£:ічеАоБраВ'ьілвг4СБъі:егоирі^^і.иЕ:оАлр^ііри
ггі/. ^млоу^рнкі/ічінг^дейолоди/иіе-р ТіггійгіТіііІр ^ИМТІІ

/Wit ГІ йл егіаыл^Еі^лЧПТі^^у^ій^^Ав^и *£vif |»У^ипДб

f£tp^fertrtti/i\tsp2^^xy v ^ d C C *а eс ^Т €ьCм^л eмl?^с f c lиVр% Aл' r £ ,/l i! , ' r i L C


р^^у.иБ/лшесиіі ^ ^ ^ н М ^ ^ ^ * ^ Аи
A b l 7 , ( S 0 r b C T C H
^aAWuvAuibcnCA^^^K'b ^ ^ ^ r / V t t U ОУьь
81.

П'вЙС'ІГчЛ'ЬГрЛЛйЙСёЛ.ОЛА,^-П0<Л^
иікагДб гіесутьоууеиікітчлгтль В-Ьгі^У^ПОИМ АТИОугіЛрО^ИТ&
«^УЛДИ-Д/ЁТИИДЛ м т н м д лгіл
лу Y t н ь і^ к м н/п н о ^ " ллтр t/ле
с л у т л ^ у і і п - к исеоулчепов-^ ^ й д Тх с и J? ъ п л Й к л д у П 0 Н И № Іі-
^шееонеСАДус/^оутьердгіЛп
лпл-ь гі и со лл и к і і - м е и с л д оу Е-fft<) и»-м о A K'b > п о ^л е т ft е а н л л д
/г е ц р т а а ь л т и й-ь с т р л н A с и ^*fC ( Д ^ ' С и і л ^ е в л ( ^ . л к і и о і и і к
м
A « у ^СІ« Ь «f ІСН И ГЛ ЛЛ ЪСЬВ^І
с>^п pa^f Ttf 0rtл ру < bj: т - и ге лллм
г л ш € ^ - а о со н ^ і д н н и а у І; л^Ьіш д
іьалодиллеръ/г е р д д ъ Б ъ і і ь ъ -

и ж с мт» в у д е т ь І ^ ^ П Ь І к ъ г у г н и
й-ы сивамеБ^шлпреднсл-ыаіл

rij} (& "Ы РЯ лгаf. и с и щ* и д д л\ ь й і Я^


изстйдиз И П О Г И Л Т И С Й О ^ И И О М И
ГГІвул'ЁД. Т И Т а Е € И С Т И Г 1 Ь П А /vefcAB'b'Kiic аЖе п р р к^і П оден
ГАБЛ гя j c c m t o у ^ ДЧіш^сТВЛ. л у и к г о л іАціб^гвцікто/ л и л у
н 11 д \ w j t h с к ъ і ж • оу тіь е од и м hi поллилв ь л к д т і ^ п л к ^ і е л н е
іиі -у^нсг^ч лі г&і и иппвркллаоуі и
и ^г с
ионЕ
АЬс урпдрт0ь WB'blTLKl'ttWSflOttAiHh^AI^^-
At П О И Д ^ О / ^ Н ^ Ч / Г Ь ГО-A Н t Л OtiA
и л т л ч м г і л т ь о и і д е р л ч А а ^ у по iu и д л о ^ б л г н ^ г и К/(С НЛЧ € ьъ
ГЛИІКНМОИЪІГАЛІ^ДПруіЬСіС
й € Л * р у 5 л Т И Цріс^И-ЙПОСТ^ w r елл л и п р о сь- т м ^ і ^ рі^Гмь^
<Т " b l ^ Іі'Т'fe АЛ Ь/TV е •тлл.^іп р ^ п A
Д АнГкр« tЛЛу ГЛШ і ГІі |СД€ Y T g
«стдго&дсильнінгі^алм^й/сі
/ТЧ t« Т 0 W Ш t К у * І Н р Т» П t р у К Тк» 4 Л А сть м A • г р Ч: ш и и ісоГи л ^A-^
n п р о ь и и ' « ^е/Ne т ft e р ^ J W п «Tt <у і^і і л Л ^ н і Д і л л ^ г і п а в Т И і Ь ^
Д А ра/члЪТЬОиГ Л 1 І ^ Д А ІЯ ft Ь »г9і
аЪГДАТМКЬіЛНИйІ^СИІІ^М
Алг^д-ынпріступлмігікпАйЛлІ^

т к т ьм e vaifcA о н т м - ы « и т ю гп Л і
С/ЬАвД влль- it р н д-fe-rfc ь-ь і^льу т ь г р- д ^ « м д і*» л а - к с л у к и мЧі.и
Б 0 П Л Ае А'Ь ГЛ € Т Ь; БДІІі 191 і ^ Л И К 0
5уг« с л с у и л ш е л л ^ / . віл^ и/учълі и л C C I I ' T K C ^ a ' b i c r i i - f t i ^ < АЛОТИ __.
U t rt г а й Ч и с п с tb-t д / і м ь ^ - kcne
г ь ^ д д к ц і eci*.»t лд m u б 6 А Г 0 н к б
а і&^і£^іллл.ть»его« М І С О И Г & Л А І СЛЛ АЛГЬ-А A *** * < ' J * * А Ъ С І І * € CUM*-

ш есйндоліксу і^Тм*ы*п пл кяы

Г < & п л ^ н о 2 у . & а с л о и т с - г АИвС і лоилвшли^еЕ-ыиі АИОЛЙГД


МТІІИ^ПОИБЛП/КИСІЛГ^АСПСГІЬ
л . ^; ^- ^. —-
ИЛЛ^ч.»^;ГО*КлГТЬДИЬ«ДМ€СЪ ^•наі^іьоусп^АдиьА^ и^лити
С ^ И Л Л Л * П в И А * Д £ ftЬtt'CJб ftt'T 0
f p a f t ^ f 4 HI* ft^h б л г Т А с и п - п л л я е
r^f ^ъ у иі д t cit f% го* Н І І С e a ел ий ДЪААМАЛТкС^ММСТаИі ІЪ-НТііН .
г ь й ^ А Й Л І «fbCiTAa-и а ел и ^ ь /i\ e cftofie д м д ас/б^ 2 r 0'fi/tii> п o p д
и) ис г о м 1» к о r« u д • t<« л m < г% т і к а т м і ь ш ^ с / х г в и илАЛ-геплод-ь
ААА0 4 : Х Ь ' М € а / Д И И ^ Ь Н И Д ( Ь Д С і Г ftАШЫЬЪСІІІН Ь « " Т л/і/ІЬ*Д 0АЪ
ЛчН И Ct'CAA'LlAA б І Г Г А Т И ГОкГІ-й «4
\А*ЬТЛ<АЬ' р сйвгъ.^ісо^лдвПь Д l^t^l f C/^tf А Л ^ • p'e fi СДІЬ Д ^ ^ ЛБ4
•ГАит^раи^^ьеті А / ^ М Л А Д
г & ^ ш г і и ц-^ к д м ш ^ лл ь е».*с е к т е « л И А А < т Afc^n f т в 4 ' Л А ^ І л^ е

c л t и o l ^ ^ A И ( f л ч ь c Ь . o <с^'уп|ііеГу ГАШе-бА ГИ-АГЬП/І t H е Д А С ТЬНА


Л А О а м т л у ^ у в aAAO-H^fh-cftTb
Cflk'&uiirtH- m t c O i ^ v t H n f рісъ&е* е к A у а і н сюъЙАлікі И Г Б A і& A е н и

И^ГАІ;«'ЪС& ^lUK-n^KL'bt д ь ч г и ИЛОГие*-П[А^АЛКТЬНГО сиіколл?.


И ГЬft-Bk«t; ІС«Ы П р е БЪІ (Ь A t f / T b i ^ f t А
83.

лиг / і - ъ о й ^ е к с і с ы с м оа-ьп- йли:


Г ъ и Б іс (Ь б и tri с/et С Г* И лД гі < п с о д д
ISA и •» б л гflа** 6 М1И ЛА^ ^ ь • и **<ь^
[f 0 С ^ ^ Ь/Г 6 ІЬОАо д н л л е ^ 1 ^ И І Ь ^
ш t н ь о-и п о к д ні и ь і^ - а-ъ б> rty і^е Ш fc-Al^f Кв n ' t Г^Ь HI Н Ь С X ІЕ'ЛвКЛІі
н ь к r р i f д а в ъ - и і А и п л w ^ ь в^/гь САИСІ^ЛДТИивк.ЛкП^СтЧіІКІБ^Д'
посАлсь^приьед ен*лдАстер«ьі
лади^леі-ьпоось-ь шен-ьилл-ьи багоеісь-игілчегіші^/і е ^ д А т и

госий-ь- ы іь-мшесллй-ьн^гл иіиквиЛААИііпарчуикіий<тл


ІІІ ы д в г л А й Ъ с т о п ^ л Лв»сей>о
ЛО^^СТвіЛЯ 2.1 ІЧЛЬСТИСЛАйТ» м ь С ic-fci »л- \ пу * с Т А оь и t д у m и
Е OpHC'b-rA'tfi'b СТАМИСЛ ЛІ&Ті'
ft (^9ч ATkftіса р с ^ и , л * , Іі 6 о »і^* | '* 1с '
д и a *&! LU е с л А іь л «І и о ь г о р a/C't * с ч д ъ і й и р л г - ы і і - ь / ^ ^» 4г-*
/IП (^СЛЙ в л поло т ь с ict* л croito РвАІДНЛЛер^^ЛАО/ТчМГрАДТ^-*
лилтмйоа^ліяросллйлросто / А-ЫОрОД-к-Н Г і Л р Ч б И в к Л і М і м К
а ^ • о у ЛА t-о in и)/к t с т л р** и ш е/ у.
м-Ьд-ьгородсіЬ-ь-иллнсгсл^^и
д иш л и ч р о с л л і ь л м в й горор,іг.
д Бflр ис л р 5с т о йі;-лгл-ІК в л ллу
&ол^^С'Госдл<ьл^ьр^»'^/С'ь-
А С е (М ло Д. Д tbtAO А ПІЧЛ t Р И«АЛЬ |^ дбмл^орал-г-ь» п р и ш е д і і з ^ і ^ о
СТИЙ» А Т К А ^ Т в р О і С Л П И Г І С И В И: ААЧСІЬ0 Г^НПкІ7С0 р {&ЛТЬClCtwlНІГ
«Ь 0 Л О Д И А А | : й * Ь C t H t A . e 6 f •ft'/Nt
псепі^ен-^^ипрпдошл п а о
І \ Л А-ЫО р 0ДТі с^ К 0 A0 ІС и i t Jb A - и о и с т 0 0 0 H'E ^а С^ АПЫ-І&О л »Д и
ИГІЯ А С Т А Л И Т И Г О род^іпод^ І Л € р Ik лч t п в и д t п р о т и ft у И АЛ "Ъ
С ГЧ ^ • И П 0 іь с с т р и * и п о т р ^ Б е Ш f и с р е т ^ и т і А т р ч в е і и и « п Б р Р А " й '
(C^fH'blH'tntpttnCAAubAb ^СТА
Ч Д М А b^G А Т И А Л У / Г ^ А у / Ь Ш И
іьоАОДиллер-ьилсінстврви -
А П t Y t И СИ Г4А са МО И-И И і С А А ^
^ • со с л с a е м ь й ^ к р н 2 н Y b • и a y f N < И І І A CO « Н CTf л и s • и n U н и
MACWCTpAHy'HnbH'fe^Alcti^
bntY€H-feJtvhCK'bl»4Ku<tlc'fe BO
8^.

И П/f Л^|^вШ«іБ-Ы ГСМб f-л и ісь и с и


At М Ъ М П О Й б Л І І р Д г дрл/г\ А - И Т И К ^ і

у^ л-ивтьвкдпу^т/ишД.йпвЕ-к

/Гк Ь 0 у Д Д р К ~Гіа *Л 0 И ДА Ь • A * " * *Ь 0 u A р у К 0 И» ( А Б • 1*4»'И іЬІкІ Гі *». К о л W


с/ л ^ с-ы і ^ л и к а а/лл у р у і с А ^ і hi-

ши с^смиезр а ти-мнАоутригя
П р и л ОШ А П tVfcH'fc ( М ' П tt А Ш А ^ А ч
т м м ^ А и л л у ітчл-сен А Ш Ь ^ О С П .

имоф^іь^ьеору/ічь мгіаи с т у п и
шАху^Бвм в.^іПусТИШАПеЧ(
S Ь-К *Г^ € ЛЧ Ц К і с ^ "fe ЛЧ t M б ТЛ M-t ^ и / улчьсі&о й Б- Б f п р е ft ( A H *
ісь^^АвмстрАшен^ъ-ияі-ывту
ПпАлу/т ьвіО/ о д ^ л л е р ь - и в Ч Т ^ І
/, t К д и м ^ * Т я аткллулчь, к о і с м ^
Бо Сб рfcА « и н т-t; л в |>А Ь • п 0 А ( Л Л І І
л Л е п е »t ^ r t n ' b с м "ъ fw« t n UJ сгиАв р и е и а ^ л у ^ г и с о К^ЛААПОМСО/Ч^Л*
П у С Т И Ш АГЛіСС0£'£-И»*С'Т*А.С>Ь. < ПІ
БО H t r e H ^ i c T O и л л ^ б у л д f И Л - Ь ' YAC'TлCЛ<ltft•fenв^tp>«чд<•rrл Ив>і
А,^ч»>\п e Y e H ' f e ^ t M ^ ^ p y l < y A в < ^ A ^
р Т 4 • И • У Д A ft ІЛ И ЛАЬ<» ( ^ Л^А ГчИІ •
и и л и і с п у ш ^ и п ^ у е и - К г іпоБ
Y е р f ь и f у іс л < л A «іс м ^ ^ ь •> «-се Г < «U ^ « r t i t у с СьП ОГИ А Ш / П 0 П И СЕ
іс і^І-игірогм.Ліцлм^.іьвлвАи»^*-

I
МЬ П ПftИ A f^l. « HI Д И (С 0 ІС N «ч 7 ИІ • Пку* f р<хА-ЪЕ'Ь.і А-ь > ^ ле/Т И Г0 ^9
'Ь.млкр* T-fcTehAh-nH^p^wriepe
/гч f tTt ІС « ^ч/п t н f й "fe Л ^ к л б г у л и ^рч с А А а / ч ь - ^ А Г І ^ п ( в е »^ с А Л ь у <»
слч и " ^ Й и с і с у с и т ь м ^ і і ту
as.

р п-Ьтипротикч.псд "ЬК^Пі
С т л п влль fv\ о с т " ^ • со д, а» <А о ^ / к р і м

u о іс сь ь (&^чс іи л>е сь' • с т / ч ГІ р С ^ Б р Ач


^І/ Оft И/ЧЛ ^ р-Л Л іл Д - t ft «Ь u A |с в ь с tbepiut
;
кі^Б-ькь-ь/гчеьслсіА.илАер-ьс^гі) •
Тмс імага^/'лА СйОі^го-исіьеоши П 0 С-Г^ Ь М U р к: в Ь • М f t 0 р м П р ІХ
іг л ( ( Ч л е л Д И Д ( с С г < » ^ и л т в в » ^ - м о й \ і
І^Л>О^ИСМ*ИІЧЛ/|Ч(:СО Б О ^ Т ^ І Л Ъ ^ С И
Л- 7^ ' • — - -г
p t i c вогх йпосл.Аииіс-ьсст^р^
м и о г о . и п А И г е и м л и о г с й ь т в oи)cw•

тьоп а-ьм/ /чллро /т ьаі<х к ч т ^ ^ ' * ^


— * • . і ^ -

ic'bi О/ІБ М^к 0 4 СГЛf М Ь 6 > < Т - Ы к ^ Б і Г ^


t Г 7і< Ш и л л АЛ*(&^ К Г О • Г л ЛТСЬІіі Р^А И ИТ^ПАКТкІСТвАр^і^еПр^^АМИ
Пр V T ' b l l ^ G i l ^ N ипоечлолигчиійіС/^.
(^/ ч; • • (г іс ^ с k i n f д Ач И І І І ^ к сі и с feri
С т * ' t м к 11 и • &а л rt/vfe rs b tpt fw* а Иг г <} г і
и^ И Т ' f e Л 0 • Л Т А tc 0 flfl Й С / X A ' t T i C E о
алкці^Б с олк7В>^сла(Ь(САіснм
^Z" • ' ( I . , - ,. - Г -
лч rt А ИЧ - С At» I tU A R 0 r t А П « 0 И> O' V ІЧ
^и^гк^^чб^Аеіів оісл.лтъ-иіь^^ л ь «««• v т - і л л c« Б л w « И Д А л т a и и _ _
С "Г Ь/J^ f с/> т и м у м ^ С т ^ ч г V f< 0 С С

й и
Л І - М Л ^ ^ І С Ь - Г т> ^ і ^ - с дл **? _ ст»^
Mf г^р-ыйАИтесоб^^^рвьиціь
*t^ U N V - ^ M Ь-4^ Г>АГ»0 го« a o f и'tve п р и
1
•лт А * " ь tfri а д - ы * о о d в л и» - м о с и р і \
HM^t п и т л ^ т г л м т ь и и т г г ЬІ^ Д Л , И Л Л А'ЬЦ».СТМД f-p е й ^ н - ы л л ^ Л Т і
ІС р ^ Д ^ Т Ь - и Д Й Л. ^ г л Ш A - К К/тч Н-Ь / к м ц / ч / /ч ч* л п е с р б с р л ^ м - м л чи^Сб.
f А Т М Ш л а т » \йОА0ДИ/ЧЛер-Ь-П0В€^"
м с к о і й А Т і ^ л / л чц -fee рfcБ ft ^ І І Т і І ^ »
Е^ а ^ л и ^чл•ъд/х ^ ' с и с Л Т І І ШУМЬ"Ъ п a ст л д р ^ / т ч ^ м-ь е с и ц е ^ г А к о с pfc
Б р о Л А ь и г л А т а и е r t АЛ А М А л ^ с Т и
г о І%Л ^ п а и jf о А и т и м <л д ft д t - ы < н Д p^VfvMMTll А Д ft^mHfie^MAA't^
С р<:брои(ААТа-і-гмсо/і\е д - ь Д Ъ ^ А О
П И Т Ь в>Н ИЛД t М Ь йі<* И м с К о т Ь Н І Щ К і о ^ и Ь Л А О И Д ОГ«С І С Л С ^ Д D^/Г И
іч в и» ^ Л А Т А »^ с ^ е с р A* Б-t s в в> о л о
Д И ЛАfeр-Ь ЛИ» Б І ^ Д р у / і и М W' п С г і И
u ыс>| и ^ і ч и * й ч с т р о и ON е и с ере- АЛ*^ д ^ Л А А к ^ <« с T o a и (^с Л А Л е И и
илгз р А т е д - ь ^ о у с т А а - Ё г е л А л е п .
И 6 "Бл И В А С Ъ « П / ^ (^п w к 0 Л Н И Л А И
гопоьел-Іігіристро^тиісолА-
AAVt D O A A b - C b G O A t r A A l S 0/ \ Ь А ^ Д Ь
ІЬЪ CKt/^ А Д Ш t Д-ivfe Б П і І ' Л А . ^ С A f Т»! СіСЫА- Ь - П С Ь С Т б ф А г К / Л А Ь О-^ГС Ь
E l M C O t t . Ош b p O j ^ r t O N H V M ' b l J ^ ' A A t
с іс-ЫАль-йсъАН^ри/т^лАЬ^ешь
ДТіІЬ-ЬБ>І £ Л К & ' ^ ЛТІД ^ S Г Ъ І left A С ІС-Ы Л А Ь - И 6 * ^ / ЛК1 р 1 Л Л t/ТЧ С м ЛА*^
с ъ • аог»^ т и п о г а р о д " «ьт» n р AIU ^
п)и^и-тсдееол,ми і і ^ м ^ уьме.
ОП» ь « Т р А С ^ Б/І4Ь и - и о у г л г і о п^ИШ Ач
д ^ н А П a Tff с>/'с ел епл КТІІ т^а
С Д^ р Л ( 6 в Ьк ft f • И р Ш А ё» П П М СЬ 0 А в
л / х ш с т w д е с л а и і л і » п a іь с ^ п е Д
Л^-О С Т Л . й И Н А Д в О р ' ^ (&•»» г р и д ь Д М А А е р у - С ^ О ^ / ЧНОЛ И Ш А С / ^ Й А
0
м и ii-fen у% р-ь т * f ^ ' ^ *
r r l f l
Р^/Г
0 ГКОІ^гЛ*Ли^-Пв Т О « е і С А Т м ИШ Л
д л т р і Б а л ^ р о и г в н Д І б : - м сьаьсіс'
л л - ^ - ^ д еіл ^ьсіс-ы-иГмАр 0 И &^ИИ/П tp'tlUAVt/sA-VT'binQ t ТАІЬЛ^
Т "Ьі Л ^Тк ГчА^/ЬfcП 0 И К И<9<^> Vt61 ГА "Ь Іг С»^ ОЗ Б А* М А К А Г П h ^ М И ААЪ ^Ч
Г Ъ ІС f t / ^ ^ л < . 6 - ^ і іь Л Ш f w М 0 с т ь о Д 0 6 рти/ ч Ъ П А ^ А И л о й Аиы^ДасІа
МТЬТИ»САТГі ЧТИрА(БО»-і |ИКА
/ Ч г
м о с а н с п ^ ы т о і ч-ь. е о А 9 А " ^ ^ р ь
ГДАЛ^ елод-ьпьк ус^тьсл-нд.^ь /INfr CAftfepr'b О І И р Ъ і М А АКА^ПгііН

и ^^/Г^/'гь Р d п ' Г А ' Г м 5 1 ^ *с ^ ^^ t b Г А w

раи-р А Т Ь А А М О Г А Л З / Т ^ Ь И р АТОНХ.
8T

ГЧ. 0 f^ м А/\ t 0 "Ь п оЪст в О Ct> М Ь И1 бО 'ГК t € ДлИТ(Е:Сл Ол-Г-^rtKi.^nMbl»»


и ю ^ л д - й ^г-ігт» • PA'fc . 7*5?- da- ^ Pe
гвій,^ли»Стлв вит^сомилчерА

м * г « ы к - ^ Б А р / ч т ь «ь. t л л j c ^ b f c m реил/і-ъсе « - р ^ т б Л ч е и п о г о р с т и
р І С Т Л М М ••Рсс/пе«ьре» \ ^ а у і Ь - б д

Сб'Ль*ічпо&€А'^ мсісоп^тиъ^ола
Д ^ Г Ь * И lb t Т Л ft М Т - Л <ЧА в іс Л ^ Ь - И
fere а«д'fc'Hrf еБ-^л^сьйлоднлд t М і! Л *» І-ГЧ Т М Ц ' ^ / Г ч . Л К . ' Х Д Ь М П Й 1Ь€

Т М - к І О Ь к С Т Л . С Ь И Т М Т А А Л в ІС «ч.^,Ь-ні
П Л Л f А - К М C I * i X T M A A f ^ ^ ' M Itfrt/Twt

Г Л ^ - Д І к і Ь ^ А И І С Ь - М С Т Л Я І М Ш Л ft't^fe u i f дш^ягуочиі^клл f д ч А > / І С М О * І ; - І ;

( Л в ^ м г л - ^ Т Ч - А . ^ /VN € Ам м'binAAAt ЛЪЛЬКЛ-ГИЬКЛДЬ^ Д ftW/"t/\AKICC


рЬТИ іьд^и^чАЪісххчП^ ен гллл-ъ. Л. Q Д />ч Г^И O ^ f T f l O / K ^ n O A f A - t П 0 С П ^

b-feul і Х Ш ^ Д Ш « : І Г П € > | f г і ^ Г О . О О И Л Л ,

^ Д М М ^ С Г ^ Р * U K « f ^•ЫА.а и л л ДІІТ^/ЦО. I АЛ ЛЧЬРгііАДІ Д ЛЙП

д м т ^ ^ тв<л<д-*; і / т ь л г р л Д ^ м /
V U ^ - n f f t M i » («<А t р л Д^*е 'fcl ІЬШ^;
л л п > х і | і * і ^ й 4 0 п в е д л т м ^ («учдотл--4
ГІв« ШАвЧМ»^ТЛЛИ-ЛС^АЛі-*ГІ^бр^ч
Ь -Ъ П 0 С A.A.njRCT А 0 ' ^ И І 1 І М Г Ч Г Ы Г & А А Л ш ^ л у ь а з « ^ лл.^' 14 м ^ 1 * 0 Р a Л"^/Г1* • н

Д Л і и Л ^ Ь Г О в в Д - Ь - М С е і С О и и л ИАА'ЬД ЬС
88.

wtp&.ifл^' /S j ^ tir gvfc. A .


Г« A HNA-fe С/ЛІАТЗБ 0 SCO О/ЧАЛ Иі С.Л ^ б

r
сигті--^АЧ. . ^ ^ ; ^ £A>

/іч ь ' И л о >#е р п о ш Afe'tд д олл ь и л ь

С С/V Ь-И П 0 И/ЧЛШ t п ^ и д в Ш А с и и l^g/Vfe 2/- t^- Ic^gA-E- ^ ^


•чА И ІС Д р Ч Г Q ЛЛ W І€ Л. Л ^ Л » ^ > 0 И П 0
/feр П ОШ ^ с ы т - ы • Й О 0 Л Ш А <к Л
с ^ч/ ч и r\ t р іь о ( ^ п о т о/w ь/гч е П і ^Г (
• ч - ^ д. rt о ^ д и а л ш л с ^ й о % к<з U J A д л - А т-ы < л-f frt« о и-t го р о д і: г ^ м д t
rt t И/ Ч^ Tblb-fe ^ "Ы м ^ м и Й К f i ^ Г И •
А Ш «: КfcИЧД Л^ С Л Л Л - И і і-ОДЬ O'/Tst: С А Д И И U И М 0ttvТі г о р 0 д ъ t т И « • Д ГТ^
рОСЛ(>Ь-ЬС &ГОИІ:Д A»t4UJ.f eoillDCftC
кллЧ'Г\^кьоАадил,лбр'Ъ-тр есите
Г сГ-СД tA МrfTvt Л J И Ш % A Ul t П в (Ь-t Д ^ r w т І І м лло с т и Т І Г ЛА. о е т т» • д в Т / ^ ш t
Т Ь Б О Р « л к ^ в С Л А & А И Т И П А С г і гчсг о
К Г О MOpA^BCJA^^/^-'.-gA'S І^ ф

і : Т л и і ^ « г р^чд^.штісаоп^силдв Ь'Ь(A^Aв^€•ГI р И й і ^ Ц Ь А О / ^ Г Т к І Б О
Ш Л -^ g Л jS- ^ Ъ; g л- • ^ / ^ ч С>в &411 ^»CaOftr.r О М ^ Н Т і М Ь Л Д Л С Г Ч
А Ь ^ Й О А ^ О * Х Д в « * Г И С Ь в А ОД MfVAtp ч/

т о л у t с Т А І Ь н e/^ H'B о г ikMjS д bjvC E * t l U t ОЧгі * Г 0 Б 0 р »4 С Ъ Г І t * t n ' t ГсГ


ИД^ЦіеЛАТіНА.р^Свх П О С А А П ^ С Т И
fe с
-&" П ? ^ - ^ a и с />. и г >». с л A a ^ <ліь
ае/ ЛАИІ^Н tHflstn^Af ^ Т И И С к І М ^ л
е/?ч f>AUA'rt C V A / N . l b ' b і\ Д г \ Ь
89.

п аі л и - b ' t ; ЕГ в C'T й п>іл !<•* і с ы ^-оі-ііма


& ,J\ri ь п о е t Т ^ ( Ь Л ^ И Ы ^ ^ Г О ^ І Л '.

г і в о с л л і ь и л ъ ь - ы и-И4х, \"ЬБо^а

л е т ^ /\ЛЬВ^ПОГИ^Ч/ГО*МОАЛІ7\Л

и плА к ^ІІІ лC^пoиt^льБQ^^^pfc•


илісы^лступниклид-г^емли
ОЧКЧ^ИИЛІСЫ^ЙСТ ПИПКЛИКО ІЬ П ИЩ ^ D Л УЧ С T-fcH-Л t С С Л Ь Ф ^ Л И

к г а с п л AYe. , >лhKAл\«<чга^cн/^Q«^•
^f е/с т ь и д a "bi м гс о с Тл^іч т и м-ь a е _

д е ^ / л л т ь л Y с ь с т и и л m ^ ь е» • П J
/чА И И <МгОЦІе СTOtt^KDOI Н Ь С^'П ПГ 9
с л ^ fU л Л^ГОТЬ 6 <*• Ь-Ъ ЛЛДТіЬ А>}С "bn

%D Ц І 11 * № И • r« 4 (К и и / и} р^ ь (й П ^ 0 С EL-
д е/гчсоЧьАНолчктьс^гь^^-ъ T S Ц І t м и с т ъ і л л ь д, f ЛА.Ь • у л . ю і ^ t r i A
^ед\ИІЬ£ЛИК^ГОИСП<ЛТІЛШ^Г&

ЛАTil д'\ t JQkИЛ H t С-у а I: • и 6 Ь Ъ ^ А С^ И ^ / И І ^ Л ^ , о с-ть-И1 »1\ t s ^р» п оу/ч^і

ныо-^і^і t E o ^ M ' b t е к ^ и л . ьь-ы O&j* ^ S Ь ^ И Ь И S 0flи с о л - t • > "

^ п й t Л. іа в Т и ^ Ь кл і а Л и • »^ іс Q m fcг*
Гі Ы И Н ^ХY А Д ^ f ^ T И VI лл-ь ИГА.-^ tti w-
90.

ulna tb-^fk^Vi-MHtceAA^^f l l i f A ^ t

г ш «^> п і- f и •* г "Ь • іь "t с т ьrtр и|к, t pf «CKiof^tcyTbrtpdMATvtKuObbet-


г ,
Cit рл.і&^'Ы Гіль ос<4К шгчі^'ГС<?чіс,ав
Фиі*СБ \р^и)ТьсоЕі; ^л^чнх.еи^г-ълу
Т Ь ^ & у Т Ь С к а И ^ ^ | а £ЧИІІ|ІІЛ£^Toxica
н ь d/* п» е£ть'с^/ л ь в а с е о КІ A ^ и
ггч t и-лл^^р^лчкіг-ілв*ти^^ *<*ЛР7 С^ЛА^ И>ТЬ • пвсл.А.н и v\m enp vt/ч ашл
и * ч л ь т я м й ь в-игладі^ст- л чш ^ч
Б/ч л/г е-клСлЪіиЛіХіилБлжг^^хГа^О
т г* л-сл м"ь/к е (ft м f к >/^ и/v\rt'tal р У с ^ а а и і ш A . ^ ( W т р 6 МІХІ-Е S o GC

с т о vNttc/v'biuiA.au» е(ьалр^гіАДо г
и х о с л.а / л м в ж и ш ^ с т>//к ^ ^иіІМі

%Л^ Т £ ^ ьл 0 ИІ-«* t-i ir (& м іАД wvfe ГЧД.>

а д м т г ^ < п р ^ 1 т . і б А иіасххіс-к/тчп
Л-с*м А^ЧЬгсгк«г oP'bii.AfKir-y sviTM^cFe

XikVa Ьл JLbCIC*bt ' ьОКі9чрЫІ'Сг\рс 5*лт •ы*rd.^fлxлп-*iтv»llCAT"Kl(iW

Cjia/vr^h р> /ічёПЧТыиіХСаТі.Ш^ f 0

I * ^ч
91.

p T ' t e ш e a ш A T f D Ъ'іьт» ^ло ^ и


аіи€МАісомчпоаегошАИ*пЬ'і\1*
д ъі ш иіш і^ rt/4Ay*a у к Д ^ І Ы І І e/nt
СІбЛКАИЬНЪІМСТОПОЛКІк^КО
CnCr«b^0Aw^HM*4Ultre'H^fl5(l^Ha tt^ ці едъішеть-пй(/\А д і& А(Ь A p/s
Г А П р П К « Г*Ч AT"Ь n re• «л 14'feІЧЛ*A-

u - Ь А АfeYb n p o r» ь ^ e W I C ^ c pbj w - w
ТЛІСОCKOП Y A c ^ S ftm» "blИБfl ьи
^ п л т л ссь о і^го • и м с сБ о р И rtK^^rv» СТь - Ь M e il h П p •'t U«/SA'b W Д" A * A съ
П p АСЬ (ЛН'Ылл. \«П p и y e ТЪС ^ С Ъ
П p p ІСЫ yt AO AT»!-fc Л ИIC Txl ISAY*rt4 Ji
C (СЫічЛ »t Ъ d A A A p i>>t?xC/N'A ^ p A
А. ч tft и и « u олош>.Тр А-»^и А в ^ f^y /v^-y И A A 0 M "Ё П 0 Y МЬ A t A C m Л >сч
ІІІіЛ VI к о П h л-ИП ^ Q 6 О^ ОША Б 0 р ИІС д. « ^ ч^дре епьиЧі-брААость Й І *
en'б » A »A c ъ А Г І Г Л Ъ І * псь e C t A / ^
C/^.ftЛr^fcЧCT•Ы^rъ•^^no^O/^mllA
р і с о лль - Слш е с о т р о к ъ с ь р о ^ а ГАЬ T ' t ло и^ го n p r» гл t c ш e C^JT А И ь-ы
ui e г а p одч* o Y ц P і^ ^ €: c t ^ Ci A en
Л h V A • co l C A r l Ь І І И И ІГ« C C И ( W б И »Л
Ц ^ П р П Л О і " АКЛіСТвП OAtC^-^lcli
rt ^ н ^' A ^ B > H V ( . s ^ T ^ be AfclU^- Д ^ л vi и iw*^ ty e c б ^ к о ri ь rt v%i^ и *
ia rl €: П Л\fcП ^ t £л> « T a ^ A u i e n o t n v t r
СМТЬУТЧ сил%легі ACMN^ b^> к а H O
N^b' »^ »^сишг>ч/тч € м л т и м Tflfl n pe c T W n r m к аГ-ns T h t u A - ^ T A .
леііЬ'ірАоаілть'Л<^шька<лиь
i
Т*л rpv\<b rt'bi c тьш v\-fe • o'y C ^ іспуид Л € n yc Ti C 0 Tfl rt A ' C m i И G 0 CЛЧГ Til

'^ !> o tjbi ^ A r t ЛА л Бъ» a AH) T h • АІТЛН


т^лАсегаатітр^г л ^ е о е лСА^
БО Л Й і с у ^ А А г л е с т а з ^ / х и ^ т ь
№.
меВЛГрй-АЛІ ІГАИТК'(fc'A/v^ е с г г д A* Х и П ЛЛІГ р І І . А С 0 AT'Ъ Т И OW Б U С6 М К
СО<*Г«Л0АІСА-С»СА'ЫШЛв<ЪГА-&Б'Ь.'
»ті Г ^ і т л^иіть^іе-уп ьоти аіилгв (Ь Чк ^ П И Д (:/V ISA И Г Ъ С A f ^ЛАА И ГІAA.YА.
ЛЬИ*Вв*А>-Л£ СИМА.£ЛОв'вС<гГАА С/^ПОСЛЦП-ПАіГеіАеПОК.рАТ^ІІ-ПМА
АААЛАИТІАСЛчСЬСАе^АЛИРАЛ.-
ЗиАЛчТь л(МслвлАЬла-/ечЦі£НіЧ' o y f t ' b i А А М * Г И - А ^ евъі/ л и о у А А р е
,
У І ^ В і Д ^ Ф е «P-NAS'M А.ГАОС Л 6АЛН rиC•ЬfipЛTO^AЬ•^•€лчeлиЛ^rгTИ
ClCABMC^lTb-^tfA'bfidYA&K'bTipAC
Н< ГААС^Не/Г ^^^«ТЬК СА-к телАоиаілд-^А^Аицёт ЛОІ^ЛІТАІСО
С и £ в б А S « »9ь«ГС <*>• А £ а АЪ ААІСЬ ^•оуААерАЪБ^істоБвиі-н-ыи те
м чел£оитс^ч-ніл А«аіг'ьс/^£ТІ! т о р л д и а> с т ^ / г "ь ^ ( 3 І ' А «^ ^ ' b j ,
І с Д - ^ с у Т Ь С А О Й ^ CATCb(J»t4 »гчл>ЬГЛА
ГС-ЬЛАН1:6 р A . Т f ЛА0 М АИ) £ ИічЛ/ЫИ•
АV/ЧfiVІ<'ЬГ0А."ЬИ ИІС О * Г А f МЛ» А И Т Ь * мъін рулчен^о-усА^ііии) ТИ^А
гатіьа^гомАКА^ (лгікг^*
ДАА^ітСИПОАУ ПАІкА^Р^ОЗД
М Л 4^ 0 у 6і A'AAfl AVt С І ^ COАА И І І А Л И A
Іг-Лл-ЬП вЛАТіІС А Ъ « ^ Л V t H О ЛТк-С А б

^ч^ап1» с а - б т с е А А Ь П а «-Ае с Т Н А^ ь-
С т ь к г»в ' А А іс ъ г л . * к Y ГА. ^ е иіі#» П С И Ц * O* А А ^ tsA0 АЮ>ЦІ И) С/М: Ъ С Л * £ Р <
лли-се(ЬИ^(А пуп аи^ош^чПОСА^
f A р A a і т ь 5 ові-ААл і-гА.- fj'b п^е ний^стогі OAK^HAfiar^gAt
ribtt'rA'feey п-? у А Б л а - п б ^ л A r t v t
И І> Ш А С С 0 р Л 6 A h Г А 5 0 й 1» • И W К ?Ч ^^
МАе«АГчі«>«ЛГ»САППСТ *в^ІсаРЪ
/ТЧИША^» р *? Ь ^•лі-Г С ОЦ Л ГАІ^БОе.И
(W f t ' М Ш A •«•« U ^ЧГІ Ь М-Ы И *Ч f П 0 С A *W
ы ъ і и г в р/хс-Б р-ь-п о ід еА R с о р ^
Д t « </Vf4 0 Afrн ЬСКА І^ІСв ^ о f;'^лло- (ГА f ^ Х Т И Г А Б А^- Г» 9 ftA ^'fc/t4 t Гrv-t
іс-ы^ р 0 C A ^ X C W с^ n е р е A'b с л А «'Ы • БваъплА^гііААЬТОр иеч-ь-а^ымі
« ^ т м ^ f ^ріГй^кіпавААітлраС/^ Q> И О/ТЧЬ^А O-t^A Г А Б ^ - А ІСЫ АГ rS/^
n en а р о ч м O'rt f и и t i e і * і и <v/Tv<-pTflw
93.

К І & И І Ь 6>ОМИ>БА.ГОО>/Г<ХИЬ«'1Х-ЛЧ(
^F' fp£<
С A.0 Л t С М ^ «тсч* И П р И WX «R ^ Н t Ц Ь A u l f

д d а ^ і і і е слк(г4 і/ \ь м ^ t t ^ д Р е Yen»
м о и? р л д a с т ь и» • и » ^ <-о^улу Л СТ/Ч Ій C Т Л ( л в т ^ п M ИIC л pV C ь c T И
g р^ТО/ЧИіБ.Ь^/ЧАЬС^ОИлЛ.Ь-СігІса

л ь ^ о е р о п к о д ы с р л с г і о (^л елчии
<
H ИОкТрПи^Ч. \г1Л-АА<?Л.^І|і&С/О ПрИ

ш и и і^ и a»'ъ ^ д'ь-<^ и ЛАЛеnрк ш е

тел^-аііПАотіл^чі-іглАб^істл.
А Шм Ayv-b-v-inaJLty^i^UiivCTdaeAK^-

fV/V-ft «^ С Т Лft^д . и н 0 *J с р A I « ^ - C T - M
rt в
Г Л І ііл VNIs ^ A ^ А"*ЬН A- f л/чЬ € Т 8 Л
А«а/ ^ ^ ^ ' ^ ^ e f ^ Д' ' ' и ш і л о»

, с e п , т л | f
Б о/ ч А р ^ ^ - ^ ^ ^ < x ' r ' ' Y in т .оч
f»M ь о -^ Л^ М « Л, Vt W4 ^Jbi іс -k т л 0 и •

R О А Т Л С № 0 И: ГОН 0 р И С А. - П ^ ц 0 К И> t
С Т ^ А л с »^/vk »гч. п с'ЫД u >і П/ (-rtiX 0 Н ТМ A»t) Д I'A.'V *»> М i X r t V«-fe А е М Ь ІО • р ^

а р і іьиі0ь-сі&- тв(^чаи<М2МЬиі*г<ч
( . ^ fifv IСflС tt'feТИ A-fe сЛ ^ Л рХЧИ) Ц1 ^ч

T'fe/V <?fvA^ Ь• П 4X7/е#7\ f ,\іил.ІЧАЛОЧІЛ^ іьсго^еААл«русь«к і«л««:ГА^ч


Т А Л у ^ » ГОИ ^ Ц * ^ * И*"^ А.< И»Ц1<% </».

•^ ( t ( S A Л ^ • И И M'ti W b n f t и ITвД л^Ц» и


9^.
Л'

И/чл 0 ш ь лл м A em Аіу Л^ Д ^ЛУЧ Ь Б ЛЧТф е

,
£ Б« «^/S/vb S Л'Уч П ІЧ «ч-ft < 4 ^ S И Т<ч С ^ С ЬЛА Н«С'ЬІ- ИЧІСОЛА И К ^ ^ Я І Ю^г
С © 0 »Л/чл 0 Д И T A X Л - Р А/ W И Т ^ С/X
с ь тл-fc и Л Й (/vfe Q N O S т р л а ъ « д о
А/0<ш и п •« о/Го л иі е и й л г^ с т р п І І / > -
• «
и л С Т у П И И Г С ^ И А Ш А>-ПОІ<ОАнТ<л
ПОГАИ^ЫК ПОД^ЫІОГ КСН^ПЬ/ЧМЬ

лсоваісупленииийъсдо Айии-
и^б/чсь ^ і у л « з о ч ^ о C N T » ! »т^ р ^ т и •
п ^ и и * р ч т е п л ^x^tчвчш^чc'ЪSлль• и«npoнъlpьcтlaAAьи^а^o^/^•fПQ
G ^ т<ьfcг•>> Л А и A у * / ^ л л іг» О А т и ^ ч ^ 9Біл*ГАтеинА.пои»а» -л-мпо и
ТА. ИІІ* И lb A K l f Тгі<1 й ' т а с гтчь с т в о •
I ~ ^ . £ч lit AJR іР 0 С C ^ U l Л И) ш л <&*6 С Г^І
^тололісьлчесьлзісАгіьиъі ииглти
ч« о у Е и с т о сл А <ь A п a с л л ЙІ ті a r c
р^еоугорьст^м е д ^щи)і^ллу

С /ч^ іь у»/» ^ И ск.чи> п и ш ft)' исіь «чі<.</и^Бьк)ас»иБРАТЬюс а а и з -


n п р і л ллу a л A с Tib р*У« І> с «с ю с^
ст^ ^ і ^ ^ у H'T^сІ»>»^ісо е с ^ и А П А

C/V^-^M^IW ту/пеиьАСгівнас/?>. C Т Ь • ^ і ^ ^ Б e к Аггч Qfe к л л л?ч o y п ь ло> ^


ЦА^чСЬ ^ С Л Л Ы 1 | Т В у ^ Г і Ч й с е г ^ А ' тслчореіі#чль-пос Г А С > Л / ^ ^ Т Ь ^ * »
АА0/Ч/фчш Онс.дч./^М 0 I b T M t ^ А Ю Д И Г Ь
1
ГгХГ^ ь СіСЫ ггч-ГІ С a 0 Д, П И (Chv С (Ь 0 ^ * Б Х^ш^чс*j A'b^ ^ ^ ^ ^ А ^ ' И lb Л ^ ( T f
95.

р ^ п о р о і л о и и и | ; л ( г гч 1і уь<хі:л.гг>ч

Д ц (Г K б.ъі а/ЧИІ т ь сьгfeллл и - т 0/члмfl


р в ^ ц е лл-ь pit • с W m е і л rt'fe с к д--ь м t
IV Г>ГЛ ^ іл iV-y ІС л (& И Б Ъ І & Л.И0 Т b ' T ^ C O

ІСЛ t t lb A 0 ^ . П І-сл Е Л Ь С Т И (ЬТіИ иі


ТАісобвм СА.ИИ\ alt-carp'Kujmu A
в» "6 С Tfe.-rt ( І С Ы «C/(Ь A 60 t t Ct* РТхІ И:
,
L^ р ЛХМ jV о п р о с т - Л І Д"Ь Л И)/^ и и л и і т к Г О П € р е ^ * С А А ^ ' Ь і С К * ^ * и Ь*ГИСЧ
Б в Г |і/ч ^ S - г о / л >( «ьм t лл Ь Л\fc|< ічлч.
( С Ы а< 2» - 0 | & и СЬ*Ъ Е a р и с А * А П І>-
с/ ь І А и * и с ь д л л / к / ^ ' ы лд ^» с ( Ь - ё и і

'"O't» ^ г Ы Х С Т ^ С»1іІИХІЛіЧЛД|і'ЫИ СЛ
И Л Л к Т К І^ К О / т ч і И С А И И Ч Г л е Т Ь ' Тй^ч/Тч t С 0 Ь 0 Л . <ЬX К / KTblTO іс t i м Q
ІЬ Г 0 р 0 f . t U Ь гч ^ С С А А Й» і» ^fc• ^ і Л К і
гои спалип<ч*иул(Ысіь^РкЕРА' БАічЛОі^Ар>/л И И
А И Ь і ч ^ Ь " ! ^ Сіл

І гт л. й а / \ . ь л ^ > і ічл. н л . - п 0 с/ Ч ш л и f ЛТі А С Т 0 П 0 Л іе t». t'felV ^» •<•'ьГи>ft"fe .


Н ( Е И Ь A W4B © A T Ь ЮСtt»0 Ю* КІр'ft Ui ?v

ШИ Л Х VL М іСк лч и т и і с ъ і «^ сь-Ь. с ОГЛ ПОТОБ ророТИ'і^С1ЬБ5АИХ^&САА


Ъ -Ь л кл р »' і »м , >. л А <ч •JTS T i t £-» tf*^ ^чл'b^
«•V- - • ^г^

< ^- < і 7 »
^б\И\ЛЛГІОЛЧЬс\лО'«ЧП0С^^ВкЧЛ\<г

Д е Т Ь С^ЛЛfeС Т Ь « И К Т ж і Г І І< р с а,й -


нfi-..c.v\r.v ( ^ т а о й ^ r ^ M j квіГор ад^щ-.
%.

n t ^ t H ^ r o ллт» п а ( і '•f
Тиси^111 АС,гог10Лклс
\ А9,Ч^иг»оіи

и « с ло лл и ел-с г» илл и/ t M » • и сл
^ЛІЧЛТИМЛ^ЛЦхООСЛАіЫк-СТОПО
лісь/»чte-t/tvАьл/^/сь» к^ро с л л ь ^
лче сб д tic ъі tf'a'fe и А С Т О л*€ м Т Ы І И
ft *.ІІДм м • •• И вТЫТО г л ^ н ^о сл ^в-ь
Maerferej^oA'fe Л % «< н : елЧ:

Ь' йвА, А14АЧАСТиПйЛ Ь (/ІЛчйЪ ПЛПх р 0 сЛ А СЬ «ЧС Л/^ДЪ»-»Гчр о с л л


«аътеоэаоісчпм^-ьвусьиллр^
г ъ і - л с л о й ^ иц; г і о и А е п р А т и ь > (
ЦfcКЛ W £ и кл ь-са ь-м п л UTH и ц и с ^ ^валеслАіьунст«полк>(.гі ^млс

г
^ . "Ь ? ^ А»Л Тіі И ^ UIМ NA L. с t с Л'ыа. ІьТ і в у Г А И б О ^лрОСЛЛІЬіМсО
€ ^ > ^^ э «и*'«>^ 0 А Ц И ft t Ul Af^ U г, СЛл
ЛЛ Ь S A^l• N А *ч 0 у К ^ р Л.-Г и Б 0
i ч t t л ^ ч f t ^ г ^ ^ • A ^ т o т и n p 4 6 вА^
лл-ъ Тр t СІСвКVfcр t ь о• тю»сг ^ « ^ ъ

•лтл>nf «Cli f^ t< 0 и н А ^ < < » и и н t


д^ог-ыс А^ти гчвіглше ГЛЛІ І
CAfcH ь-ир\ьолесл^аъu/hAtW

/Г И f i 't» С k a W> И ^ ЦГ £ Л'і і(Г<г50>|чо


Д ? Г1 A& р^ г**- w p и H 4 u» ^ л « Д fuTk
i ; t p f c r ^ - и n »ило»и^ n ^ • • : H l i t e і Ь Г ^ Л ъ И ЛІСвГІккЬБИА^^ p^t<^tH
У».

u» м и ^ i & u'bi«-іь-ъ с ь с т о п oлlcaд/lь•


м і ол к-ь І п fe ІР rffe Г І І І - a c м л т>^
ДЧЬЦ^Иі^рОСЛАІЬ^еРбОАДЛГІО
/^лти^л^а^С И И О С І Х ^ М И І С - Ь ІСО ^ ьстбоіьой ні&оіА,епрвти&ус^
r v W M A A b T O * НчООСЛДіЬТіС-ГАГІЛ
ISA't с т - k И|С t Л \ Ю Ч Б W Ш Я К 0 j и с л
см^тип-ь-см^ь^аелъіиьсмойга
^. о Л ь а и р.лсі. к о ш . л л с А ь ел f u БрАТАмокгоіьогіь ^ т ы с т о е ^
Si A І^в-ЛЛ Ь С Т И &а 1< ^ 0 Ь ( П р AІЬ е Д Г І Л
ГО С С ГО • fA к.от Я Л ь с^ги л - n t СfrtiC0 0
С&£ ЛІЬСАі (ЬЪІ-ПО А9/Т И Ш-Ь М A U A
R^» ОіЧГМ-с^ЛЛЧ.ТчЛПО Л К^/М-Ы-А км етемАмь^итр^ссгіьё-т^
< » С Т А Р1 О С Т Ъ Л О - Г- ГР И - ^ с ^ Б О К ісо л бАолч»і н н АС6 г і ь-п а л л о л и
-• IS" \
оъпо- и і - г ^ и - и п ^ и Е ь е ц о и і А & ^ а-ьслчнр^ісь-брАТАгчлоікрчАФ t e
р^ГЪ^б^ЛШЛНЛАОіСіСАТ^-ИСО СТАИТ ЛОІЧАЬЛ к И і А А * М 0 ь # ч Л Г 6 0
w п олл о r-f; Т А / Ч Л Н м А п о а т w ьмг>^

соісічнь rf'M и/к ^ с т о п ол і с ъ р е - ^ и>ЛА^ jS t K t U W n O M ^ O U i ^ n p Q Т И


ли ксжел^/гоагпогоролуи^и (Ь усоБ'к-ип<лс^'ышАполетьск.о
^^.ьамс^ллгіотьетіЬАіЬОглііІ
л t n ^ - r 0 ІСЪ Т 0 ГД А А^Ь С | » А АІ^І (<0
С A l i t l И1 • И С С1W П И Ui A С/^ CJ 6 • Н
СТкІС, >#^ч(Л.А.Іт^І<.А/ІЧ^ГІ€Б'ЫЛА
ПЛИСТАОіГІА^С^ТИКбГІАГвКОН Л р ^ і И-#Л ^ А pS 4С-Ы С.АЛ А И; Ч С С
и / ^ Д ' у С / > - И С С Т ^ П А і и А £ Л г Т & И / Т А'1Ь»-
Д€г тьгв«пли)АиіЧАлгіатьс гло
І^СЬ. cYta^/T4t'>5^.u A ' t к ч р й С Л і М б ' ^
AtTCnOAlC^BiimA.nG'tffvAillW
^ А Д ^ ГІ^ЧП A A i r H A I i b B t С-к'ІЛ{»*А
ьь.

г<е»- Aissn/vs ь ш б г ч ы ^ ч п р и і г х т м

K'bti&UlH м г х П р А ро(1, И*?*ел »tl Кг*ГО'


с т а а р и о - у Б м чс т а а . г Г е к і З Л А Л Л "
Д* ЪІС-Ь СІЬ в ІА/Ч/ Л./І € Мв ЛА Л'ЛА т Л
0 Б и Г •ЫЬ-ЫЬ р 6 Д Ъ л л « ' Б . м*о МО

0- ^ Д ь с т н н н А А А м - -пвмелчеОі:
л и а ъ с/ч г л ^ и е - м с* m f c r W T b n o c l а-Б д A » A с т і ь в р І А / Г * с f л ^ лл. f Д"
г н ^ Т і - м елло/^ліиет^ро^тиіч4 0 у Б И Д (S/Kg A A T A tt" Гі О^О А Л * И П в
( ^ Д ИГ« 0ЛАЬ A A ^ £ Т"ft• М П 0ОБ^/П/Х ИЧ CO Б ^ лч е N ' t С^»• С^ЛЧ f с т о л о л и ъ
А ^ Д Ь С і о І И ^гіЧЛЛЮ.ГОНИА/ ЬБЬ мааь'ы»^Асгмллчл.ел.ер: , Ь' М/ т б-с^ 4 ^'^

;* * и Г Б И ъ р к г а с а о г о - і н - ь і г t Д £6*
мс r» pi <»ft^-р/n.ej^'ft т ^ и а о т т » с а о и м-мТіХісаисьБъі^чрдсл^чйііт е
С ^ ( ^ ' ^ " M С * ' І Ь ^ 0 У«Г(:0'Ь ПО Т <КЗД fiV
t M A Ш t J J ,
гeдмY 7^Y 'Al ^0Nгv^4b- ЛЧИМ Q и І < а 0 «гИі*ПО U АГЛвОк гі 9 ^ * ^
l ^ f и т р у д ^ ь & е л н і с Ч і *'*>

i c / x r c a ^ u i f »'гча!.г|?лосАА.>о»г*яА

4»- Jc-f** Л р и ^ е Б л л ч н х л А Л ^ с і і - ь
И^ХСЛЛвЛЬ-СЬП К-ЬЙОЛОАИААЪ
рьм/ гчса-ъгорсА.-ь-млч^мАЛ-ъ

в^і лл-fe rt f\'«i/rt Д"Ь • л о и. A. е п 0 A о т ь <к у


^ П / ^ Т ь • иr\ft и ш е ДШ Ю (L'АА ІсСЧ
^OAAMDHp'tell-fc'M^KpOtA^lb'biHCIcLl

ИПОб Д И М рО СА А2. . Ъ Б О А Ч К
99.

слла^-ммоагороді^аорАтиио ИА^иы&^^ол иплклсагъ*^


п р и ш е A'K т з і л у т о р о к л м гоіл

иі^/ічестойтьиАОсегоАие J K ^ ,
Л
си/геіьрелАем^ЛАЬ<"ГислАсьус лл>^ т о р о к < ы і и < ' ' £ д - 2 ; І ' Л А
I^AKJ т ллуторйіс^м о-паи^ е м л П 0 ^А*Л л ЬСТИСАА.Ь'ЬПЛІ^роСЛ^

(Ьл с f COJ^X р^ьі-и ^ ы с л. с о г т»! •: «^


пАотиіьутолАу*нстлашелА^
суФНЛ-іой^гоуоА прі^іАел/ ь
боБ-^Л А^лпаліСО/ЧА А п р с т п С і у CO
С Т И С Л Л b ' h И С Т ' Ь ЛЛ Т О р С IС f4M/S
v
Б . И P fe р f ^ I: ^ ЯМ с Ті/чл Ь С Т И С Л ^ ВИ • і с ы ^ г ^ м и и е п & г і п ч ш л . п г г а і с ы •••
r
•ТЧІІ е - ^ MTJ/TV е ш t дт:» c t A ^ " ^t' o
лч и са Б о и)* и о с ы - и A е i&'b с/^сл A-fe Ye р н и го ^"fe-hz^ р ос л л л у c s ^ w

I
Mea-fero^oA'fiTorAAJbcfrtstA't
I
ъ січлш^ a о АЪ с ь н сь с у / к д л л н-
(^ t-i лfcгчу/чл о HJ • п . тилло і^
A b f ^ e o A w r t ^ o s i i j емыі)-иб сэ
и)-тд(ат>^л^утіьоі ьсе*ирелль (Ь/хм ь ^з глціfe-w»-кбс n A t Р ^ ^ т ь
го Б н н о-в-бллл^хе лч ь сь е Л И І Ъ •
А^^алдь с т п с / ^чіьу.гіс^уулчь ИГОАОАТіПОйсептОЙСТОЛМ^-
ИАОШ^ПО №0АГІ5 (bCHAfQAb(^&EO
CTACi^CODPTHKp'tnicO'Hrt^AQ Л Г л f Тхі • И П р И ttifc^Ошли-ГЛІ^О

ЙГМІЛЛІХГЛТИЛЛЬСТИСА^ЧЛЪ-
E'feSC CitAHICbrtCHAtM'bpfcAtA^- И Г Т і И Л А ^ в к Ъ СЬО А Д IbTkl р A СХО Y H -
ААруг-ыллипоссл^пи^ивъсн
иріЛАЬСТ ісл^Ьіі-бапрчтличБце цее'ьн^сьоА«тьпогр-Е/(олл'Ъ.
м л к у и»/іч А о (^ь ^ * Л w г А л А Т - и л и
л/чу с ^и/ью ^ ^КФЬ« а и л л ^ т в і а a'- А/іороі ліх-ли&еАР в л л ь л п п п 9
И І І С А ^ М Ь К І * Л Ч А й І С Ь Г І £ «Ь*^ СТЬ
и а ъ і м r t гчо/ьь^і й - * ; ^ j t A е А»І>
^росАЛй^придеиовугісго^оАУ'
н ь ci'ик г о •/тч е и ч rt r t m A "t т итег о •
100.
П І І О С / І A ( A М б (> f П 0ІЬ Д В Л Г Ъ І ' И Л p I

A.c e » A p > ^ . г ъ / ч А p ^ и r t A.C a o к ч ц i ;


^ A.« И П OC A AAA Ь «" * И f Л Л А Ъ П 0 Ич в 0
Т D л л ь н С Т ' Ъ U Л М A - и п р н A. f •< 1» ^ CA A l b ' t ГАЛЧ- Cxv Д M АСЬб ІІЛЛЫСЪІ 4J
tt"* T Tkl І ^ C И CTAp-fc и ш t и ь р А Т - Ь '
t t СЛЛ Ы І / ч / Ч Л Ь С Т М С Л ^ І Ь ^ ' А А Ь СН AAAH^^^f AnCMCTapANA'Hr^tCAA^
СААА^/Т ес Л Т І І Ш А (Ь Ъл SS ( И Д (; П ^ О '
Т и (ЬУ и л л г іс A H C T i b f r i M ' i v A b c T i н А С-лч ^ е АА и fl и С Т А с > А и г - 1 : ^ ^ и і е
л л ь с т и с А л «ьіь е р і ^ и ра C J ' t : - А нх р a

V t A 0 ft (I 0 Т И H W <Ь <Ч Ь At Г 0 ЛЛ1Ь' 4ч С Л tt> ( b ^ A A W / l \ H » A p d f Л.А АЛИ»'. 4 ^^


S T А с А. р ^ л^»^ и о иі с (Ь о'<Ь w п в к р и І ^ Л- . Ь і і і і І ^ О / ИСЛхАМГ-ЫИСІЧЪ
А ОАААИCbl&UiHHOIilHC'blTAAA ИМАрЧиЛЛіОч^АЛ^И^СЛДЛТі '.^
• • * "у*
ЛАйЛ0НіЬИчигр(і;ЧА-ЬИА0/1чД,Ь'ре ВА^. ^ - ^ л ^ : М рвсАллч^со
лльстисАлл-ьлп^лчим^сіьв^и (Ь 0 I f sJ п и а 0 Ь \ Л А г ч a r ' b i - и п р м Д f ІСЪІ
^йкуіЧСТ&ОрИІААИрЪСКрАТОСІЬОИ-
гчои| ,і:дл , ъм/ и £ * и а о и д е А л ь с и
>ЧАЬС'ТМеЛА.ІК6ЛАЬй < угейОДЬиА*И^<Ч
^д^лисТАпв/ н-Ьпрі^русье^уиі
Й» А р і ^ Г І І - і П Й - Ы С Ь Ч Л ^ С И А И А І ^ Л ^ АА AK1'»U р a С A A f t l i П ^ MtACГОСТб pd
|С0 П 0 Cfls't T A w l i l t-АА0 Л 0 K h h 4 ' C A f c Ц ^ М -АЛЛЬСРИСЛАІЬ^ЛО H^'HftA'fA
? Т І Х / Т Ч М Т»АЛА WA р Н fl • И Л Ь ft А*ГО А И)
АИІС^ Ме-^ іХСИЛИЛіЧсТ^А.иіНА- Б ьстлі;-w о СТАО у с о е н і^ А и лл лч
т t/т ь • w e'b I Т КІШ И Г» Л fc t А М «< А а Г €
АААИ-.^Л . ^- ф ЛерОАМС^ч-
г- к с н ^ ы - ^ ^ а с А А а ^ннА^йллА
а и А^ ь ^ t »^ р 0 С А АІЬТ» HXU с n o 6-^
^ЛЛЧСТОСААЛЪГ^Л^- 2- ф Л ^
|[ГЧ А АА С-И Ь'hU t ^ ft K\ (AN Гі А И Б С И ; КХ 1С 0
а*Л/і -ГУИЬСеИГб' ЛАІ

T 0 •^ p Г-C A A \K "Ь лч f П p И Д € н o a y

и^^осААа^/'д. ис^ъНмАр^и^^А^
р а р о { . ч • A А ics rf'ъ м ^ е (/ АА о р !• іе^ АЛ-у а с € іь о л о А.'Ь' с е А Л ь «TV е • A ' t

T p Л-ft и ^ ь^'Ь A f л A t и ^k c b ^ t
И^ f 0 Г A ^ Ck A't» И 0V€ K ^ O C t Д А ^ ИСг
101.

КЧ-И ПО СТЛЛ ІЛ Г^»^чДі» ft! оь е»ft'*•ftCf


(j аtfл A'A'h ГІ о л*/гв р ял^^иVia «^Д и
с И А с еь a ^ r в л <і л« 4 и A-t«; ^ ио е>
Г a ро д^ • «> л п л п Й с т A а и/п и А ^ т-*

м о (ь re ро (Ик-а-Ё €-rbfi f и А с и *гу-

("^' М ^ СД Ui гчич.-К^^0£ Л ^ (Ы* A G С Л Д і


с л ^х а-h ei'bicT^ a vt ^'(j-f wx А ^ - ' и и
С пол и/t в /і чпіі -a 0^1 A И І А (&/N
; ,?ТАаиТНГ4^ЛЯ'Ь|П0^'ьс*л'Е A't
ЙЛ H-tJ І С Ы W ^ Н ^'А-ИЛЛ"t» (?.Іч/ Мп U С t i

й па А Ш А* иіс C ^ M ** **І1» А сл* «^ А < \ Л ^


ЛО^Ъі* f* АГбол-кС/хиіулА^Сипол*
€ f -^* Ь *Л.-АЛ \ Т a ,і п л л к к я с Ч t і ч с і ? #^

ИБ-%ІС"Ь Л^Г А*МЛЛ(МЧА«Ц1>#Л'$!(;£»ІС

•f>< АОСЛЦМЛ'^'к^*» \Ь.СХИСЛАв'Ь^

І< A N A f l ^ t « T V A ' T H ' T O H ^ ^ W |Й>СІк«ТЁ

Пd A f Л И іс^< й / ч и Ь ИК гЛ t і|А <х( , ^ A r ^ « i c ^ U j ^ n f о&'СГ*Ш^>Ид,4Се. Г £

«л^ч^дислАаАОіпвруггіі.іьпАТл
102.

сь/ьеи АСІгиьісии/г иъілАИСЛо

Г 1 п
п ал м м А ( І - Л А Т І CW ' ^ ^ р ^ 1 **
ЛЛЛП>ЦІ*ІСМИ/ГЧМОС^.Й елигсАНо
Т А Н Я ftр^АТА ^А.Лотилч€-иu рІСftb К ъ і и» A r t пг ь no A ^ A S а у t Mb FAKM И
/ м ч 0 г 0 • IС М И Г А АЛ м fi J |< ^к/14 f лл и
пвс^лАЬа^іс^ЬгчА^чілотъі/гтійо и оу и/ и п слл-ьі-путипо Г<А»А
А ОТ Д-ЬС TO е Sll f БЛ Г(Ь-6 ціfcrt Ь «.'
no сfcАЛЬ с т л го r e «^ р г м f№.»v4 A M A a ' h ^ t f ^АИь^/Мбло аесысии
ст-ыр^-нстъін^мримъі ИП^ИС( лч и І І І д'ь* с е 6 о с^/ть р'g і^ы п А П A
ГАИІЦІ ейсблемукр-сес^тьисло
^*АТИС/9чИ рАШИ О ^ Т Н ЙІГ tflHO А И І11АЛА0СТИ-»СИНГАЛАТ>В0а-сГь
р И(^ЬІІ и ПflYAOJ А «ЧЛ14 О/ІЧ ип^к сл^- И еИЦіеТП А»І Г Л Ч Б И И А - С И Л Л И
еаьле А Д и о у т ііілі^лАИ^сллІі-
C m S T h O ^ J A ^ ЬТі^АСг J/Тч АМЬИІ
iiftKan'btHveVcT^ib'M-non'biAw лллвтькваеЛИі^А^сТЬ-ичко/г\е
в ^ ш е п в ( Ь € л м і < . у и ^ л и д А / т еуё и силл о иъ^Г«5ЛЛ^<& ГЛііі (• А^Ъ

н лл ъі с ль-A(^brt р и ^с» A с т р АДЪ


и (b'N А» й е * и с а Б р А п и сь ц ^ лл к а ГМ Ь«АЛ ОЙ С Т І І Ь ^ Т И • ЛЛ ОІТЧ Л А 9 Т 2 І -
г * ы - и п у е к л А Д А ш е ^ і г о е ісъгГ лл о іі'А ут«ьев/г € пь і < л л о « м с і •t
(СЛ 0 Ib'tT Н Ь С fС д (^ П И С АЛ 0 • и с п н сл ПО С Tb «/ л гі 0 HI 11 0 U f II 0 T f t ^ ють»
OJ АІС Н И Г Ъ»/ ^ Г1flГЪІ-И С М И С U A А С М Л П И И П П Ш Г З Т Ь П р л * ^.^.. пмо
и л л илч е п olTv AC^J е C/MZ» "t»flГЧ н н КвіЬ*АЬі Л І т А а е л п А П і Т С л * - й
л л ч т л и д е р ЛЧАТЬ Jt/VAr\W-^(T»
м ь ^ А Б л т і ь ^ м А Г в ' tAtce/rveeocf А Ю Б ^ Ш А Г>АЛ/> Л К 6 Л И> * ИЦ} ІгфЦІИ
n-^icrof еллл»^р^^в^итЬ'До 4 ллеиісхіБР/оч^ютіх-A Lateen СИІ^£
г»ы и,і\fcн A c-t і / т ь • и м М/А enomi ш«aъlc«иrA/г'Ь^лл^тип^клt
ячпа^госаБр^ііі^иі^йІлик^по
«іч I ^ Y * ^ ^ *с 0 м сь 11 G 0 с с г о
'^ Ч ^
0 л rvj д ш и сftа і и-й/т е Б о к « и г-м
/stt/k, ИАЛ€ Д**! ІЬ(С f A-rt lWAA/90f И
ЛЛЬ-Н Л И СТTi f ЛА И ЛЛ^/ГкИ П С Y « Т A
103.

e тгe н ь к йAnл^ісл•«-ІЛиvt»ніет/гт.
комиоуьо/іаолоАилл^рь-іАісо

ЛИЖИЛЛТ» K-fe ІСвЧИГЛ.ЛЛТі-ЛЛМОГЪІ


МАПмйАіьъпололчнібет^лев-^-ьИ' БОБ-Бллйр-ЫЫсоми..-gA-fe- ^ - ф-
иоісо.ииі/і\^со/д ( лсдлл'ьоЧіс^лси Н Л - Досл.Аі«\^аслл(Ь'ЪбендсАакго
иі^ЛАТоллькса4іг^алльійссЧА'
ЬІИ
в о Л а д и/ /ъ е а A • rt A г |» ы с ы • иОДA fe
U&KC^H'blAAH'AM^H/IV^tfaS'bl^rft'bl АУ» а»оп лмогіі<я оа^гьотьсгйіО

и п а и д е A в ло ^ и лл # р ъ (ь л. о ^ ь кА-
йОДи A 0 Ш А ІЬ А>МЧ А Й ' п о rt Д. 0 Ш Д f С 0
ц ^ иігрААЧ-нвъіб^ол^іьелиісА
иа. с (ьа tt r o ^ u i к'Ь •здл>х>4 лл ъ о ^ ч н . ИQ А(_Б И KOft AS Л И &ЧСИ * И U И^Лч Ь
ч* и л и)Д.И'n d г« ^ лчет^Б дл ь ^ с т ь п oft Y КОрАБЛЬрА^бИІЬ^ТрТіИй^ЛМСГі/?-
vtrittRAAb-Ma Ь М А - О Й . И Т И ^ А Й Т А І С І І Г^&идрАбЛЬ-И(ЬАН'ЬТі&брИ ЧИ
(^ОіС іД/ ЛЪ-Ив^ЛЛСІвЛЧМиіЛСі^аРО ьи^ь-аа^ааА-ы^лоослАаА^.пйо
и
га т^^ *лю^ыі/іг*ь*йньстии'йА
М И Б ^ І Ш Af4A К рfcг ^ - ч ис ло лл и^ 2/ •
/ТчЬСТЬоир#саИИ'«' И)А.ИК Ь І Я М - Ь І ^|^4т^ч>ел^итиа&усь*инд^ші
г^дф'Ааолг^с^тйААШетьс/хпо
*> . \
и p t А Ь Л О К А ^ С М и Л І И І ' и е i^t e-k
д е и г іс« р >^Б л /х ( н ігілл W ' А Ш е л «
l^AOCAA&'bH^f: M A K I T !Д «ь Г ЪІ І ^ лгеуд^Сми^.льАаіепііГТкт^тз

/ІІрК^іСТпкімБірк-иі/і ^Св^йаОЛС f Ь'Нб'Ъбй еТЬГОЬ<СЙЛчг\^'»'гМ<;0к


Д ИЛЛ £ftt»^»tl Ь «^Х^ІІСЛА ЬЛЬ«IVAКТ^в
п од « т о дл ь ' f ^ c i п д л л т а лль •'.«•••'
PA% 2- ' - І Л Л И ^ t t f l f / V A f t l ^ M
' ^ ( « Ч А Л И Ь Т Ь ' g Л * ' ^ • ф ' ЛЛ-^Г
Иде^» о«(Лй< і»г«лл/%лгяй'миАм,м
104.

Гівчв р усь* c c <£ д д & ш e c/x & u о р ЛЕЛЬ JA-fe- 2/ ^- fTf-ІДрвсл^а-ьиле


l-l ^АЛ^^О IblU A H Ifcl'ИП Cfi'fcДЙ «РИ
ЙЛЧІ-МІІІЛЛИГІ A S р е г ъ . и приіь^ іл н л^глч и/ - ь о у в и л л а и с л ^ ч і ь ^ -
д в і и / ч т и р%с r'p А д у HCA'fe ПИША И n 0 IC а 0 И *гч К А.Г и / ч и n v.: •

^•ьллмру н ъ і і ь ш г а - п у і і Л и ъ Б ъ і
«ьъіш^тА&русыскмчйаелл&у С /О^ЛЧ£ Н_^« 24 j a С ЛАІЬ A AN !С м /^ г ъ»
й с и лче Й р і л л е м <*< a ^ А с т ь « ч ро н и - е л - - р- ^ - н -По^тлаіл
^ллйк-ъс естр>(Сіьвиі>^ісл^и/члі ілр o с А Аа*ь л л о м ё>э п ІЛ лл *^тр о п о
л ^ т а л А Ь - р ч с и и А . іь-ь CT-fenic о
-6-ьисйейгчігі-ье/пгІ'ь«-:'Ч»»луиі tJ-.<~s

П
,
Jb- ф - Н (5- f t t b l M r a f bflttlA.lb- с ер1АСіс<клч.егчА ъ торл/чип рогй»А
l ^ i s ІО/-у^ил р а п а л іс А и б^ л ь г / ^ ч ^ СІ^ а с •< t р ь еіс-ы І^І Ч A M А с т ъ і о ь«
К 0 А И І С И ft 0 ЛЛ С 0 І С И ^ Q T ) HNp 0«АР^
fe^ fC • М О С Л «/К И Ш ^* ИчЛІ Ц 0 R(bHсьугч аБ ш m c e o e c T a аоа^-иаокіаь

^л н a г'Ы м А Б |^/>ч и>»о - (& и vt/т\ ( Б-fe


€ i N y «с-ъ &ала^нллерь-с^ііыь<ге п р е ^ й у т е о ^ - и л л і п ^АЛ ь л А у и
с* « " ъ л А у л ч ь Б л с ь . і с п и ^ е г і Ъ і ^ п в
стииісъ-ДА^ліиесБ^ое стоалго
fVfv'T И <5Д іь ъ л ^ а*flіь ^ і ь кЧ-/чл т р и HAДM' fl^ , Ъ^iAXflллл.'k.|tЛ'^ r t 'Ь ,
н ^ а е т ^ т м в лкААМАС-гтир b n t y е
Г lb t Н fl Іі А ГЛ A ©"6 № го* р 6 ICfl ША р ь с і с ы и - т у А А л т і ь у т а о р / ^ и і t-Gt
С 0 ЬЙЛ^ Й НАЛТрМ1^Г0«С£ПЧ^ІІб£ К OTWA-'tCbflvtAVMCb-HClCOnAflf
м з і*« Afc-ffv/INи.м А и ь-^ лсч а« « т ь ерісуллАл>|дві>^с А т е м ^ « и п р и
^ ^ о л ч м а і а т А . с іьаі^гй-^/г^емо
СТИИІі ЧО/ЧЛчШСС/^Тубу !ЬT^ИИ •
м A c c Б-fe-c e га p л A м « t ллл^л-к ПбCt/Wfa/TvtB'ЫCrtЛ^7t^ А^ЛО/ТчИійТ»
Cpq^- и і п а с т л і & ^ и л л и т р апо А И
ТОіЧАЬЙіСТ^ИСО^ЬИАСИГ е е
p р ісАт^ісастгч-і^глеподАмаг- хг
105.

EVA ПЪі\(Ла/Т\ \С6ЛЛл4Б'»&С^и£&к


стрлич» ілт члігіЪ/г еачстрелли
пе еоу-икГіеААсое в поісвил
ІТ-МрЬС^ іл^і&і^/ГОДИ&ЪО&Іі А и ьіл м оці ь-іь т р Y Ф»^/Г*ь ^ ^ s ^ 1
f л ілб ^й»-* v t f « е ь с і с ы і « б^ ^ч* й^ч**.-вгь 6 д и Ь й Й (Ь ЛЛ Л Т Л Л ^ "Ь*
П f і л ^ t ftлллнлсT'biр ь т ^ wo^ллЛ досе»чльтеоч/(ь-Ё.^'^:иірчД а к р и *
Н Ч Л ( M l П-ИП ft \(Сол ^ / С ^ к И frAA/.
n р % і л о е ^ у t/ке ё л А ^ О'л\ f: ft АПО
т д е вч с ' и п р а с л у пч іс о/т^ е ш t
/ Т ч І И - И Л р еіСЬіЛ^Г^Л Игі Чу^ГЛТв Лиіс-ы \А.птамілкі-прм^с&^ л ^^
н »л л • и А ІСЛ^ЛІЬТ» vt га кпло>; іл_
ііч*пасе( АЬлч е п а е с т л с ы ьши»
е^К» С:І .И1С OrW4,>f ІС Н І 9 ^ ( [ 2 Я ' ^ f ос/ч^
ІЬ^-ПftV\ VlHfb к А^С т ь с n-h и;го м г ^
сл ліьт» • *л с д е icbiirt fb-ts* л н т в
Ві»! TV\V\/VVN Т Ь ' б M^tt іл » и<» л^СІч м іід/тчепросг ^іЬл.егіъБТіійау

і ч т а т ^ к < ^ е п р и ^ е кти скь^-икДі О^ в-ЬД-В ЬТкЯЧ п т ь і^ r t re» П frl^A f


сАр^лчигіоиі с&ос^иілйвс/хву

АА Л К^ЧС Т ^Ы р f ЛАЛ» - Hrf t tb "b ^Л. И1БИ


ауві-БдАМііЬ-ыйс Ал иіьеАИ

пічА ^ ш г х г % ^ м ^ а д * л т и існі;
^ ЛЛ Б'Ь П 0ІС А ^ Л Т и * ИІЛ р кЛД t ІІ Л|Св
АА.у&рЛИЧ«ІПМ^ Л П р \*\КА.^ і
ИПО СТ ft г Г ^ Т И Ич* мС о Бл A C ^ ^
В П Л Т К М «СГіе/ чу V^CAftiVAtk'SM'
/чт» п И»»^- •^ft'b^voenAA-fetTocf • «СКОПАШАП ^ ^ р ^ й е л и і с -и
t^ й ісаь иіс ^льй'vAf?vf с *гь ид,о
с
* г о д н ие л n t w е р't nftд •% а ^ т х ^ f

д fcTb млгчлб"ст-Ксігл^чьвлгаіНі^

Іи>СТІ\ К ГОрТіІ' iniV\*OW:roHIWAA6


106.

г А й-bi • и АА *w лч f лл ^ н е п о с т ^ и/тч с

ич в u л • н с ъ fli і ; т ъ с т a о р и іАі ^ Б Р ^
И Г > і Л Л t М ' Ь с т - м t ^ Г 0 ft " M - й »«*.Г'ЬІЬ
^ С о и р «у л л t rt e/ \ h • п о с т л (Ь »л т и л\ <>
М^Х C f M 0 ЬИ Л/ЦОШ^вр А.ИХ ІС ООчМТО

ЛЛ С " l * ^ ! ^гч Г 0 й ' Ы • И С €• f ^ •< "Ь *Л л^Ч» ^ Ч


ЮТС/^-ЛДОТ^ЛИБ^ЫДОЛЛ-ЬПОСТЛ

Б/9w^"D £4 R ЪIІС А^Ъ ON C/fL И И И Ь Ъ С«ч'

р/Ч А Л Л ^ iV С ^ч. АА'ЬМ,'^ е (Ь Г й р > ^ И М

л л \ влс е а t к - й а о сЛ.лг% jv,w\ гло г а ^


Б p<v-r h i ; - u о n / / ^ e лл>»>у іс м А К Г И І •

f t іс А. т«л к а ict-i «ЧЧ.ЛЧ t лл а п • с *• 6-ь e у

и ^ €-^ ^ - ^ ^ т ь ЛАА іу vt го г\ д, а Cf га

/іч И th ^ * * ^ . И д ^ ' Ч І - І О / N И С&U1 ИАЛ>СЛ^ д л ^ лч ь е (ьо п и t 4 ^ и лл ъ г а p s т^у-1^

Гіі р о л И Ш ^ ^ Ч С Ь Г П'0ЛПЬ «// \Ь fc ^л ь

л Ті in т ft с ич АЛ/ч-г a/>. -/Ц л ь-ъ t Д « ААІУ


10Y.

п л А Т И м А Ч Л Л Л м о г і и f t р М в £ и f f.

цимсоаокчпивг^ть-і^ислб
6 A Р л< г«л о л и • п ( ^ с л ^ f t "ь m e n d ЛАЬ.Л- И>НАЧА \СК АТипрАеи
СТА ЛіД ЛЛ *ч Г\ А< Т-Ы Oh С TAre/kAA Н л.А ернечгьеклго-ммБр-^тес^
т о г ^ А . А л и ^ А и л т к ^ е о г* ець-/ чА
МАСТТЫріОчСТЧДММ«ІСАГй-ИЛ\*
6-t сі р м и е л-ъ м г-ьгtt«• ісь < лумлтр 0
М А С ТТИ Q ^ ' И А ^ W^C^vS^ T h f raJT О О А М Т О Д Л Ь Г е ^ р Г И й / Л А Ь ^^MA-
ЛЛП ОГіЛбО AAAM A CT'blft И «л Ц p h ИЛ^ ЧAO^^MfcГ0ИClCATW\0ycTA«ЬA•V#

Sa^ZKO'b >A«E A T b C T I b A n a C T A f f » A t рм^иьстчлиі^ссс-ы-міЛБ^тъ


0 > і м б г о м с а » л с А ' і ^ а у с т А а лъ.
НИ-МОПесуТЬТіхЦИ-і^АЦИС ТЬ
ЛЛАМАСТТіірМСіЬвй^/ Ь^ГАІСвП
ПвСТАЙІЛеИИСГче^ЛЛЛМ flOl^tMbW- ТИП^МЫАГуААМАСТТкІОЬСКЛІ^'
M»^м ьв rl f и/ ^ Г Л г ч Т ^ і і м c f tr Брл и п 0 к/ о М Т» КА-ІСЬ ^ t 0 ІГ А т и « и
M в С Т / ^ / Л ^ f Л 1-^АЛА Vt И Л 0 Ц » fc M b ^ Л Л Ь VTfcMbVfNna^HTATVt'tiCTeiAMb.
fA fC 0/TV « Г / ^ ^ ^ - Ь - Л AQ Л А Г А WЛ t ЦІ t ^ k
(^ІЬЦQfсіьи*кг(Ь t € ь р ^ Д П і и ВІС (&м^>
UJ кв к с т / л ^ л л и T f и и і - с а тъсь^ Н - TOЛ^ П t (_•& С t Л A М h О/• М>Г-Г 0 *А
&uirClfATb(AM^OLijAKCT<%auftiAHa Стиіьк-ык\Дии.іьс€е*ъо>/стА
ічьи» м ^ е і с о ш г к л о с т А і ь и м А л / ^ Ь и Л A t V i b C'AAb--^ еслдо С И І ftf і т а
ГЧАЛЬМА-ММ^С рсмгчлъ-кога/го ^\г^i«gft-6T'b•пptДACTb^лAMA
ш t т і • о4 м и/TN е p-k ш А к о г о ^ о ш еГь С ТТ»ІflW Сft0 і І \ л Ч - « * Tfl Гв/»4t/V4 A
ЬТі г л Т ' Ы - n у £ гглЛ-Ь i t T O 6 0 ЛілИОЛ M A C T ' b K ^ n t f tt^vUtA&CHAAAHA
стъіреь^о сгАЛът-Ёлльлчеаа
л л а ^ і »л- к ь о т и - ь т с ічл-^ ^eн'h:и• YTeM-b^CTb/VAAMACTTslPblltYf
длcьбsf^tтыьл^л'hмг^ллfeм'ь• AbCict.iMCTAt"fe(^acerg.-^fcw^e
c р<* гч/Гч£ р ^ ч ^ И Е М & Ш С г П ОКГ ОНИ £ hfi^(& И/Пе/І И Ь^Ці M СіЛЛсАМ ACT Ъі
ш А С > ^ С Т А р ц ^ и Г п о с т АСЬ и ш А-^-е й и и п р A f t / ^ t y го-ДОбіо^ телмо
a/ifVMTb^-MYepMfcYbCICOC П Ь А
# \Ь- іс " ^ - І ^ Д С С ^ А М г Л р И І ^ л л и і И» a» и л и - ^ а р п ч і ч л А к і ш р д і ь с ^ и и г в
ГЛ А М^ч ^ Т-Ы р Ь-П в А ^ Л Л ^ Т И ЛЪ придоАі9чц)лгаіс»лег ч ^ - і с м і г ^ ^
4
(^А-^ р tv^ н ы ^ - и й ers Л ICOtyfcМ Ь ' п лче Чл^-ьари^ок-ь^^длмг*^^»
<
Ал. АТІЬ-ЫСЬС Лt^A^Avl.ИCOft<^»C y дастоммъімрАБ-ъ^нпрмн^т-ъ/ /^ •',•
108,

и^ го ct лче ІЧЛПИ С А^-Ь ИП 0 л о/і и ^ І . ЛА 0 iHNAV І ^ вftA T V ft ^ч »*l f fVA.y И / / ^


ІЬиО^Л^ТОПвМЛЛ-Ьв-ЫТИАА^Ч^Г
сллау«с*ы(^е>-ь fегаппслушArirt

е р ъ с ісы н - А . & > ^ е м д оеа &*& лчиь. Б у А е т ь ^ лл^мелл- сПРАстасл^


^ynef f-H^CAAftAb-Aft^VefAAft^
JAAOAMMtCCCb-HTASCOftA^'tAH
tA5 асл лсь лfc*с T^^f* 4 ^* 0 a ' t r o
f eA'b- П Л А І » Г ft A ^ Т і І - ^ А П в ft-t^ A л ' Ь ^ л-ъ
н e п ^ t с т у п A T иг.ре& A A & p ^чТи*'•
M ft C Гв Г І К T * t i e «С-Ь И ^ Л < A A l b V ' A
ш е і с т о «cot^i ^ т ь < ^ £ и А ^ т і ^ Бр A T A
f'b^ujt^-ferpbK'biN-fe-vg/vt • 2r -f «ЬО»*Г0-Тв*ГЪіПС/ А А Г " А И ^ Г О Л е
Л^ Pi ^ ^ iQwTb-И TAUdVft А<^ ^ С H ItiCfte
fevftp f e i k l A А Т и ft A И> f*ft*i-C АЛЛО ЛА/
и <^ ЦІ t Б e m и ft-^ ^» и» *t лл ^f • и А ^ л е so А и у с ^ ціігф* и п р і ^ ш і ( ^ и і и ] ftin

аіегороА%/р'>С5ол^СіС>ч£Ьелгчлп'Г4
(^CAAftyTarA^Cy^H-ACTftCAAfty
ivvt nT€(b£<JS'fcA»«eeftb-narit/i4>e лоАд^иллеірмасеАйлулчетогА^
СуЦ>ИіО'у4«ІД'»ь-&І>&0Л**£ИАД.'Ъм4і
АД ЬОAW f ft С ^ t e f ^ Т Ь И* ^ ^ t Илл-Л
ш І П А І А С П О ^ Аве-»АросААау/г (
a ft и. с П ^ асв г і і Ц h/тч и т ь ь«чН А& t А ^ ^

Д Н DftMtCb ^ ц і е-ft f ^-tAf ^ / t ^ " t t s СП f ^ T A T l i A 0 б - и Х ^ Й • И С С-ft l i ( A f l


»NWUJ €: t4 AC А И И ftf ^в Ш І Х І І С - Ы С^в W-

м >Г т» K/tve іл А л - t / o UJ A т р ^ л о. гл
п а •лн^ с "bne АС/Т\ H i u A и ft р A U - і к^а
С ^ 4 И (ЧА Ьftf Л ПІСЬІ АЛ^-Н(? n p^g ъс
рОААСр/^« ' Й Ц ^ и е ' » ^ СТОС CO-frb^.
f ' - " 5 / .
rt АЛ АІС А С^^А 9 rf ( /Ч.М» (Ь^ еft^ AQ ^
109.
'~. •-• . ^

•^- " ' • . . ' --^

і и - ^ І і Л АЛО/ІЧ^^илчлчбгіЬ илльгк- йаллб.гагіИАЛи-собн^

^гч^ллСіЛгі И*Г<)ОЬ(ЬОЛОАИІ Л^ОН* погллтіі^тъ^ Е л ^ . > " ф- \^'

л ^ т й и ^ ^ і ь а л а ^ Т к К А т а о і с т і-н сьсісчиі^блАЛгоіьо^іь^чт^-{&<-£
и л л ъ
пл£'£дмта|>іе.'Ы.£с£д/іь/іъе'Л'&(Іаи ЬО\0^'Ъл\еи^гіА^протий
Д(^^иf:flл^^al ьспалоАікЦи^ис^о і дЦА^-^іЬйлЛ/^-іьТі- (Ь^д.нь-
лn(ЬctlЬ0Лftf»'^AЛкй•ьc^«и^ли•йafl рібийшмллііС^илл-ь-лась^иш^ч

п а и ш л и - ^ Р А^- ^ ф- |^Л' шл-сее^іпсрйоиіГАо^логАмЬі

:
/^иі^-.рА- - ^ ф* ^^-n'6^ /СЛЛЬЛ,ЬЕйЛТ'Ъ'Йа(>Г^СОШАИ&'Ь

«кса»о^ г о и с п а ^ б А С и д і г б о . Л ' ^ ' д.пваоК'ыН/А-/ - ^бо^/ ь п в л л с

ллк. вселАЬ^б-Л^* І^^^сААаіі»- іс-ь^рвслАЛАь*ро«тислА.аъл\е

c ^ Аа'Ь*сбЛО»«.нпіиіьвкі;яиисл.€ Боич(6*к«л і і г о н в н « д в т / к п р с т и
H'M'noirtAoiii^.ff Accannff'bHfb/va л^стрви-віисіьйіг^^л^^р^/пы^ч

Н^-ГООісы С6С ДЪіШЛ4ЬшетОрЦ« TAAV'TOpOlC^.rt Ю-ПбСА^ИвГ«АСЛО


о^Бпихиіл С^арав-^гошАнаосего rf ГОЛлісыга^С А'<Ь*ЬПЬ9 Л ™ { А
110.
ане^Апупо^се/члугрлАу^ м
• п A ісы м і г и А г A t Е <*.• и п рrtл е ГЛ/fc

еутьиоААТ^іиллуціАмд^/к-^.
/ к ас ес г ^вь ъ ^ л т ь п о Y^.N'b-ftf и HaOAlC'hl^COt^KAflA/^liAA'b'IIW

(АПАА<-ЛВ t ( A A n f *лелп«<ллу
f у^ьс^і ч^даи^г^цігіГслч c c ^ f
сд-АА^ц» и в а е ч е р АП_О ^ ^ в ^ со

пвсеАльл б п у H r t i pen'Si^prtiRTo
ПОСе(члЬБОБ'ЫШ4>іОу£ОБі*Ц'ЬллгЧ0 м*ч м Б р Л ( Л І icon И И MTsIrtrtA ^ ' Ь Г f l ^
Г 0 • К ГІ АШ е в Т й И tt'П в Г А П ЪI/r Ті м" AOЛЛЬ Cf ^ ^ Д р о к к і ь л ^ ш ^ и л ^ О
руСЬСіс^^р ел^Л в С і а в о / й лАА /^ert Ь 0/P A T ^ £ » ft ИЛЛЛЛ-ИЪ-ИП A
^ ^ А К Ъ І к & о& Ае<А'п р а ^ 4 А ЛІСЧ.ІІ) ic m i^i^e лче БЪ« п р и о у c т и гіь і ^ и t
ціиісрол^пролитьі^б/^шейси
/іч t сьftt лле и ^ с ы д т ииі ьокь е р ь U ОГИ'(^ ^А ^ч e 0 C И FA n A ^ A ^ А Д s •
4
ЛЧ tfHT» ІЬЪІСТОЛЛ Аь* i t г о я 1 ^ т и
1^1 А ІЬІИ OUA0ІСвUIAD ЪІ6 4/ с ft f <&ъ
г ч е а а ^ -кготепо^орАСоАДолдІ СТА^ХІЦІИ-ДИИИ К' fJflCtAA/rvt«i^l
A авечерА-ипли^ыіьйейгошАи T
(ft-tQA^AA'LTevertbC^cfttvefAAo
ЫЬСД^-бгРМіі^ТЬБдС чЦЬ м^ли
7А»ау Tft ЫА'WKOAA Гі І і Т И й с к ч ^
ц п *t AA>f с р ЙЧІЧЛ и кли оу ^ в в € • и \а
ІА КОП АД А в TU fa'fe ^ " b l - И П АКЪІ
р о н елг к-л^АТисрА/ АрААи
сл m i t Б t ( A N чьс Ь Г А Ш t«с е лч £ пр5._
пв&сі^лА.ьл^еар егллснелль И С М І | ^ гАіЬАлмііекрАллОА*Ы пеАус_ и / Ч | с о
л^ч-Ъ о лл ер Т(&и ІЕ^Б^ш 6 • П/мс 11 m f
м о А,ІС1»І/ Ч ць Б \ І • И г Г в ^ € н е ь-б П рилл AvS^ р и к и «^и а%ч Б Ч І Сииfc• л\ е
Г А ^ с п г л к>ть-С и " 6 ^ А » * лл.у сушс.
Сі/Ь € e'b» Ь^Ю ТЬС МЦЛГгч^./члс и ь ^ у у існ-а>г tp«в Л<ЧБ tt Л А Ч ръіБ и і ^
KVrt ertAf^ 0Б й 0-АЛІіІБОп 0С ^ААу^
шевтвмогъ-аік^-^риіемлтб-Ь
64* Д / Г Ъ Н О Г А Д - И ДАруг-ыисодьо
rtf ГЛ ^члу • П 0 С ^ лл ь/т^. f бъі пflп ісо Ллч
HI.

а» А т f * м ь cry ra'fe ( А И я ^ стіі м/ч»-к t .

po*^sr* c/v/W/rv e ис п и ІЫІІ и)'tcoxo


л л - н / к е п р и ш вд^ісоос-ум^-по

Т Ь й О С Т И С Л AJK-b• •л • с d/ПfeИ Б T»! •

« «
и п J о п a сьі;д л к> ці и нр^ v\Th ifr • ^ ^
»t *ч'<в/л t ивЧкі •« А л ^ а ш ^ б о С f ^ ц и ^ ь t^.fe't лч^ р о с т и с л А ^ ^ ь ^ ^ у ^ ь ^ о
н и н ^ п А л е с т ілн к с ісч и ^ е А^Л>4- йльр^хіеті-лгрАСТвллЬіТче /vfe
С ^ Ч Л А ( нь «^б о & iv мсс м и л и ^сьі;
^ >j 6 а р ъ і Л А І І - и g ^ л л р е«і>л ц ^ "^-f

rf Т h* ГЧ 0 ^ г і ЛАА j-м ь и^с и а Л» И А р 1

Г А р А Т м ^ « (&С ^CAiVl&'be H ' b K p / x y w i


Б ъі А Л иі <т ь* л и п & а »А.ЬЛ # гіь'е.й д

сьтіГо р од.'Ъ-икрй^ллг)»л и /г е т р и
CP'Hr^CAA&'b'CTOCAACb'bttbCf StO
0стис д л » ^ с »иітлл>аTO 0 0 К АГИ»
МС^/ лЛИ11і1И1( Л М Ь 0 1 с «х С 0 г ъ •
ио и г ч ^ ^ ' ъ < т » л . г і A - C e r a т ^ а іі ^* м г\ р wt|L й иі А іс а Л А І ; м ь с f с * м'
G 0 МЧІЬШ f-С «чГ » ь ц и п 0 сл^чшлсл^
с хь и) іс отв п А и А-АІ м а лл^/ts t гті ЛЛ- М/ХМ і 7АТІ& 0 & И Ш^ч С/^ «Ь Г р^л
ш ^ ^ ш і t< р в с т м с л A іь^у* ись а
С К ' Ь И С "t; IС в Ш ^ ЛА Ч Л 4 "* • ^ Л^ t F*-XI
в о r r v t с л. A * "^ «> p^m и м (і кі с a оіі
•-а • п\ к в т в п ^ п •» іс и ^ ^ f д й h)
м гкт лч п ті -т- »^ • со г-і д лл ^ >is f A ^ u ш п Пвм/кі^аоотмьу-гісоіьоіс ^ а и
nkt^l't^rt/tVfeHfriMA'bneAeeWMf^v/
f
/ л л ^ т л * а-ъ» г- / н ь - К ^ ш *
£ ft ur"bit c лrtк-ь-a eнЛвшлnf eТ#І
ftycoСЬ- ив"bict^f А ^ Л ^ и л л и o ^ и
В 0 И t ff 0 ^» е Т Ь СЛ ^ Y Л Ь К ч"b П С Б Л Гл

^bHC^IfvCb^^llJ И ^ Йи с т и врл

то іч е м ^мь И А ^ н ь it/• сс д е ь t т ъі •
^елллилчесог^іііивііиі котир
р t К.Шfcf t І Л у - П р П Д И К И Л^ /NAT» tA и/чиіьа-кА^ііитііБЪс/чл^тьиі л и

НТІІ/ГТІ-МЛЬ e д ^ оллъ-лкг^/cfe rm

ЛППОіС^^ХчЛИііС/^Б-уЛбЛА-Ь-ЕПе
:
І Ч П Ь г ; ^ > / І ^ Й ) И Т А и й И Ч Ш А Ь Ct С Л ^ ЛЛ/141 H "Ы ь Ч «Ь t A. ІЛ T U/Тч Гі T И • Г Л € T Ь.
В а П ^ ЬІСЛЛ-БИAAA•%•<>« 6 p<VTKTtC>«4
IC 0 ЛАГЛ'Ъ (Ь C АЛ.Ъ C p Ц ЛА b (Ь ^ЧШ І^ЛЛІк
1 € С И
ПОСТАЛА-ЬИЛЛ^^бЛЛЪ ^ ^ ^ Ц

і і е с т л а р и л л і ^ - a «'t ^-ь г p-S/"С *& п ^ о

/"Vv И Г ^ С А>АІ&ЪЯЧ ( П СТОСЛ ^ A ' b ' И

л / ^ иі ці с-с/^ • к T^x іс а п р * ь іьі а £ч с^ ллъ


Д ЛША« ^ Т ИЙ «0Е -Г^-й К Г tС<\
Т-В NA/Г» t П ^ K.IVS'b Г» A TAw t Т Ь • « /'
ft^fcKMCfl^tCTOlCIk»* СИ і I 41 к\ ІГ^/П t

{іЛч*\/Г1 с ^ Л А с ь p. 0 Л ч ^ Ь rt f t д fVb

С Ш fc С Л lk
г\ € ы ^ в л А ^ / f * ^ *'^ f ^ ^ ^'
ш.

лл а г а д ъ иЧ t е ^ т и • п о с лл/г і»»^л

д т и т ^ m к ьі к * и « л с к а ыі<іл
те-ие(Ь5(Гот ш ^ Р о ^ а д н т і і п с
Т K I T <г С,9> • м а р Т» t T t г л ^ лчг^ кллт» п V T f ^^•b'vso п-д гчто го рлд И Г А
C/^'^.aicdA'b Н е г і Л С Ы Т Г К Л Ч С Л ^ л а -г в І? р ^ а; тс/х н с о-« й о л п ( л
«^1Ьер^«€ТСмг^/чД,Ь-І&0ЛчЛлЛ'Ь
лІл^ТИІ\А.ОИ:Г0гЯеТЬГЬ'ИСсЬ^А CTOn^SIC^fOV <^|ЬОАИІ «рЛ(ЧІДЛ^
^Mvtcifci w r t а с ы с его р л ^ и 6 ^ ^ ПЛОЛЪТД ^ М ^ Н Л Л ^ ^ Н ^ fSAMU
боі ^^тс/чьсісор-ъи^протиіаи QN о с^лл ьТ0ЛА ^ f|Лсі^ к р^ЛАи<(Ла

5 Ъ М Л Ш И Т ЗЛІС Ы Y CNA в ЛЛЪ 4 £ 0

ніпА-кллвтьнЯас^еіраі ІГ.Ь
/:ильстачии^^^^ирот -тьі
и п а (^Д t и ъ •« н . Л І І о м л ъсс&сч
АТіКрПЛ поЧТОПбСДеО^СТі hQ ТСЛ^ТО Y Н Л Л Й И МГІ«?-to Иі Ч Ч
с/^ w r f с' д t а л ш и/^ ъ-г* л і< і в
и и с т е (^л іс о и ъ»/ \ о і ^ - и п е сггр^ т л - п% лч t п a ігчш л п р у (^и u /»р у
Г-тСГ€И/С Д ^ Б ^ Т І Л Т І Г С Л ^ К О М Ь

а-Ьіглтс r b f t c t A t p / к и т і д ь с м с л ъ і
М ь м ^ і к * и (Пі cs р л ш и і с а а л thrift
t6w
(й ^ г ч л о ^ і А . б г » ^ ' ^ * ^
и ,
» л y*' Б рО-й(иці тбс А>Д-и(Бі?. аи-іч-
r ь Ь.АЛАЪ- й г « € и л ^ ^ т ь n гмелла « Б іАИАЛАГв'М^ЛОІСЛі« т і Н
пр^/ч^лА-ьиеаъ^Алкішьі^лл
аткі* г« а СЬТІІ w T/9wi> ^ с T t и ^ N A ^х. { ^ ( л о - г і и к л t а е т-ы^л к і \ t ь t
сгчолесАй^шсчглі^ес^ктіічъ TV Mc/Vrtboubh'r,PM'V'tr,t^CMr^
pAEflTAt^K640^CT1l/bfc4TN Б^інлиимьпоствллъпръідл
1H.

М П р И 6 ^ ГОІМ А І С Ь » І ^ tt Y• rt СТIbfl р и
биъі/ъга&уіуі ctbantnarfinctctt

і&иирас дис^л«(елАЛи«{ л>и


Г< n ^ т fr м р-у лчь ( і ' м «со м и - и Ч й Ц ^
n vt гед M M ^ ц Ь-A и со> и н к ^ о ' Т а п е
л Q r/vHtvcicbiA и с е і^с т ь - с е бапа ГОНі-ПОСЛ аіА-ИгіА АЛИІ^ИГІ-
TOfCd p V t T f l ' M A i b e e ' t & e j W n A K O
СГЧІ«Ч># Ы С А * И ( <1 « U A M A r O p ' y e ' t o t t ' b
А * < ^ П р И Д а и і А Г « А ^ ( & ( ! АТисоСИл^
ісас&ік-ми ^ м ^ р ^ т ш ^ И:'гастА
ШАа / АіРАБрлк^ислАал^-гі

рЪіиАПоеідеаіысААИАР '*"**4/

СІОЧП А Д а а а^ п dA <t А и м у и f f b и A ^

і с п а г р е Б ^ « А П а Асіі&м И А І Л Д * < Ь К A €;
ПАлл.<істу'С^лепри/\оиіАгіАісгі^

/ГА Т wi М Л І Г М Y Т Ь Д |> ^ ГЪ Д рY ГА.»


ІИО-« А А Ш А П р ' t Т И С >9 С 0 ІСН/».
Ш Л £ r « л. Г ^ ^ Л/Х* A U pic <аиіс т в і ^ ч ( ^ NA'b с т А ^ і ^ і е/ а л • іс м ^ч г и ) / n е
и'^о tea н и л ^ ^ р ^ ф и : . и A p ^ / N n и ^
л и ^ Ъ І АІ A А Л м^г "Ь <л R pi;n<N№ т с л в т а » А Ш к» o>f іс rt/»ч^/г р л т г с ы б ріл
и м ь и г л л
тъ' і^А (^< л^-акиАишм
К Н ^ Л І г А И і Д Ь С б а і і Г ^ ^ І АИ-ЛОСЛИ
.' . /^ ~
A T T i f t f f C^A^AS/VK)p,>/Tbfr\Cra
t t IS A JC С/ТЧ f М К *• р Л.ТН! 1і I nflR ж ьиі
Л <l ill 6 A't;Н ЬИІ• П р ^ І ^ І І Ч Л £ І С ^ s / r h
^имлриА^мпвгр^БА-б^т&орн
Г й ^ ІІГ"& 0 А ^ І Л Ы А Ш И - Л А Ъ і ^ е Н А
(buif гіягре^'ь-«лр»-«соаі^р.р т<и

и^
_ П & €-&Ъ Л £ ^ А Ш * О* (Ь Ъ ГСЬ4А.ТИ£9^
МАіСН^(>й'Се^АО'<РвТі»П0СА«ІСО
IСЬ t Cf> ^ ^ П Л Я ^ Г Ш U> < A « Т d { fl Aib^f а се « ААСЬ^-^тІьпригаАвіиіе A t
115.

в і ; м «''ь гр АДЪСЙ* *І с тосл ЛЙ


Ye^h ^'rttnOCA^lU^CfrOKH^^b-

АіьесеАи%ч^ат>г0бсе№ОАо^ол^к ^*п«т г ллч е « л a t^s е е ^n « г^міі

й<^лпабовъ(А(&и^(нь^ас&
e/VAU*htt(eA/rMyftiiji-«4Rp>t
Y т ц Tim п ои е л\ е істл с і& р Q Л ^
fi/л лч «ч • Д, (ft О б •&*.
^ГД «чСИUJ^6Сш т
<sAMO Л ЬГ Со(ЛЛТ 4 (бллл р с ьст-ьи.д^игчелр t

а^ашекго^і^іеі ипрест^питл
ктв та и ^ ^ л р и ч*»ле ть к^» (гі л-
ft н А П р п д у і|і € ллъ а І Г f січ(г*ь

bdH) і^ц) и м к влоче р н vt roi^^'Cro Си/ЧгчісрТН^.К^ч.рТлльС0ГО^


f г л a лч 6 Cfl Б р ^ ЙЪД р ч / к г т ъ т
»свЛиио-игиА.С:^лГіьиаСНОЫі
м е п о с в в и ть- оъ е рлпе it рті -ь
ш ьпсл.ісьпристроишсчс^про С С ГВАЛ ^ К Л Л И № !• Ь И И И АИ) Д ^ ІЬ''
т и ІЬ>/• н А и ^ а^ с то с л ^ а ъг ма аоС"Ё/л/чКГГЬС ПАСТАГ-ЫПрОІІ
дчкс»влдъ ир*д^угч«« сао^ & п ъіft**іг р ьв а & с ка р и^б^

h-t к.'« д ол e n с >\<ч(ік^fiт Л т ъ і fii І Ч Т Ь в ^ С И Т І « ^ ^ А в І С р Т А - Л Ц І 6

Слччі гяТАісоСь&лли-^Арулии іл ( « л / ^^плашеічиіиісатлль


п р a і4 а м ^і ічл п б 1k і e <х s J т ь - a с (

M^h t ; Рл - ^ ' ^ - 3[ *
116-

п
- А
fl
•ч A t rt £ * с л л а ъ с 6 о л е с А л а о Tft А-Твсй смичісаі«ч<ч.лАА./КААйі

и / v t t • п в сл л m е n р t с п л с іл d »* г а_
ло
л^ли^в-бд/чгоРвА^ Аотьску. А А Ь с г и е Л А а А і с ы ^ а ^ / ^ п п д ииіі'

ісыигіьу^етаориш/чі& ч^^пв
Пииіл-^р
іь ^ е іь 0 Л 9 ^ Г А І ^ І ^ - / w b i оу/|\ t^VO KmtttKCn'MTAft'b'
сБ 0 р И Л Vt Н: С ЛЛЪІ* І С П / ^ Л ^ С Д О а» у/is f и A >f«V «^ «с "b
и г г а п р а г г і А і ь и і е * ^ с ^ АбДбгчА
і^протм

А ^ і ГЧ fc^e^ е ТА*ТО « ^ч « t в^ол л ^ем^СЛАЙТтлСТОЛ- CJbO (///^Ab-


^Л/ІЧГОШ^ГРАСЙО ^стугімаі»
Cn'SJI^IAAiO^lT'b'^^nflKepAA'bH^KH

г ІЙ л #t i w y - л ці е А О ігл д е т it fn ^ Й І М
С Л І9Ч.Д"Ы «* ^ б « Л ft Л С Ъ • Т 0 CL-fe ГРц
т и а ^ №#у ^і о л т ь иі • r* е A А сл рГЪПг Гару.ИПр0ГпАіВГ£ГЛА»А

ГО • Л »р е Л І^/fO ^ І €: Т Ь СЛЛ И р ОЛЛЬ- №Г(7/ І Ь С Т И Г Л л Л ^ к П 0 Л в Т Ь С и -


Т 0 А ДАЛ Л п р и А ^ т ь А ру m и r t - •
n 0
» п л е а с іс о o * 0>уА/ч а € т Y ' * *
С А А ^ ' В ^ 1 ^ г а Л А ' ^ С TO Б p^4T/4C0 tf
сААйь/ке^ьсейлло^іі.пас Л А »%гсстоп(іАгс^'й»сесллілу/к^й
'^і^~ ^" •*" *-<^

т/чЬШЮ-.-Рл - /^' 4- ОИ

Г
,
0( ислча йсе^олоАл^м в
^ м < х

г г^ -і; іьт илл1> т і л і^ n fl !*>/fcvif > f ft с £/т\ е л ^ т о ^ » A <} лчігн «vE'bi i^f к г і
С Т А л л и л^/ч и Л гк-ft лло H/s<ТЪ« Р l i
m.

лw u m и і m рщ-ь і ггГиі ^. • ик іс б < и

е ік ^ и и ч ро г\ а А іс-ь сь с € с л д {& A . •
<\-у r o A f l T v t - f b C K ^ - : Рсийрелл*
М ^ 11 ^ и |Ч е № ОАД №1» Й^ «гЛ ЦІ frMlh и л л с Т А А « б О А % и T O / иэкса-Ъі
Б-fe c-J/vvT^np^ajt^b б о і с ъ і с ^ а - у * R - н а ^ Б И Л AIU * Т ^ Л А е^ o r Tifm €
1
ГЛ ш е Г м И е-П d (Ь (ч А И% А И) (^ ІгАл! И Т і І - И А Л І ; М hft,іл ^Г-Ъ « И Л А л Ш ( Т Д
* т ч * с о п л а л ч ' г о с^лі:-:а-/ м ' ^ п ь у с06 - и п р Иft0 С Т / ч Н / б "fe Л 4 <-»^ 0 «

П р і с т П л Г И Г < <л ц гч^г. лл-^ С Т Л » « « с о .В р^/\Ді9>>приІСА»0 ИС/ХПр Н*ГИьь


f Т Ok Т И Г 0 f Y Ьtfк - Ы ^f NA Л М • А о "^ С Ь С К ( Т Г СЛ^ (Ь Д Д А И Ь И-АЛ Л И) Ш ^О-^С И £•
И м ^ г n f у ь С іс ^ и и ti р о ^ и < А ь (Ге
П ЛА V fi і ; л a ^с р І^И «vie о я ft А к ^ A t
М^fc-feГЛЛ^ИГЮСІ у и і А Д Ч . fr-SOHl

ит.ьгілегчл /ГАі^тсл»глш г ЬЫ\Ч

к ^ т л е-Е c f-л е «і ктч ^ Л А ^ •ftт^»^Ан


о Y'b't А ^ f b «ліс 0 сfl»о •* ГО «< г*^ (Л^
п о f n iMb'b u ^ иллі» и л t w u a А о a
V

мепосА^иіАіиАк^мь^*п#«лде(І?ч
ЦІfeMfc(Іу. И ^-t И CT ft 0 6 t»* ft Ш f Г. 0 !-<: I . . • . -т

y i *
P» < . ' ^ T p e i c x c t ^ r t r . / v b - r i n f l H ^ f - K H H
118.

1^1 ИУ Ст 0 п о р U е атм с т ^ П И Ш ^ч *Ч ГІи«


Ь е Т*Ь/V ОЛЛ-Ъ-ЬИЬ «: рl*vfe f И if С t И А(«г
лллні« и рд.с П pi: С/кС ОТО и A € Б rvi ^•
САЛ|іТЬ.ГІІ^йДИ-*>»МОІЧЛЧПвЬІЛ fcoлAЧЭvn6лльclьPpиrи #Al&lcл м
ч

ft ш го м Б t i n KN • к п ^ 9 Y п # л m f;rtQM /bOpv^Abtneo.MiYAtAK^- Л б І к А Ш ^ Й
Air м и п т е с ^ и - у ш А С ^ Г І Л ^ И ^ - й и с - й л а л и - т ллл е й ц ^ о у / і р е
иь/ и M'brp'fiui и е >^ ^ М І Ч Т опорс ть л а ісь а ^ е лл л HJ и f, е т hT'fi л о-

іч п р ел h с т и л^ыьЛ it-с т ь в-к ст» «ice


р и п т п ы льfcr/vt ь nОАел-ъ*<)т^око
y
С Т А ^ г н т и і г у ^ о я ч С p (t И І ч Л А Т Р К А *
(t, CTh Чй MA/fvfcp t u вс техсв А и т ь ьъ
ь А* »«чи ь/іх е іь ш е f.!» ^ г р л ісБ-б м
Със А ^ в ь к ^ ^ А м ^ т п ^ cTbe-tcii-
лв^і^стьилгібсмс А/^іі^лртл-*;.
/i'fcTO-e'lafsortpitHmtiu елиіеі^.

пУ«:и/чл.^чторлд,ипог>уеистл *% і л ^ с а с тр/ч fr в гч едА a г у іу е п л І І ь


толиісочліьісьмн^ лА^тере ( ^ т и . с и і г в а ^ ч п г тчс сь t o / n f п ь *
|С Hi £ # ч ^ - кі^ KQ Т И AfeР ^ A T Ь « Б И K'bi ^ г в л ч ^ a - t i г л е т А і л г < і/ Р^'^л
л ьfc-р^^ А ці е w с'Г Р е 6 и ь ^ с Kiffk і ь е А и > г ^ г і ь е , и % г о м и ^ »хАеря €нъ
e^fiw t т ь го е и п в • р* »^ t л и/^ о І^І € І І И B'biCMCCfe-Me'CThftef^AHiif^NfTq
т в п е ^ е т о е о иілтаіічелл- иіідчи Т о lb 1» і г л е-г л •/т А А к г А ^ п 9 ^ A ^
Т ь Б-ъ < и к с t-с е г а и м-ь A « т и ^ т A -
/ічерСПС Ч с Т И П - ^ ЛЛчАТОСТЙаСІ с а#9*л е т ь о у ( ^ А Л И - П П о с л А ^ ^ Ь
И ^ Л Л і т Г О С С А ^ Г ^ А Д И С Л СИ AЛM•
a» r\ t H'bico < т Ь Л А vt« и/тчтх А А Л Л « И И/ІЧ^ U гі£ АЛЧ «b't 0 ^ W T ь-ІЬЛЛА A
Сі і <. a aftt ' и "^ ь и t лл ь п і ^ ^ т о л\ t-
ЙПАСЛА^ ТНТААЛО-МГІІІКЛЛтСйе
UlllirlSA^HANAAC^nnO&^A^^0'1'^
^ € »4 о с т ^ cb't а- ib'fc'u ^*. u б «^сіь М ^ААОтіШИИА^корПТИИИ^Тв
YA 0» К-Ъ СТОі 0 р tГіЪ* «^ Г4 л е Р К A /гі # • <^ и m ( afcH А ^ А * л т і ^ т ыь Л Б С * ^
1со«

\
119.

МЛ г-л^лі Г І А Т И П (Je с - г о с л л Л О А Л Ь

Д Ы Ь ^ ^ А - ^ ^ - Ь о у ^ р Т » ! ( b fc ^tl(Ml i г * ^
І И , Л
CTb-HTAIcendr-bi Б П Ч С Т Л "
Ш ^ Н Ь И:>-Л Ь К СОЬЬС I f b T . « rffe

N- ; п ао с к Х п а лл-ь-fiV и ллл ^лм ь YTO а- ^ че • АІ^І t л и R-Ы стхь-б^ ^.


A. А Т О Гі t Б - Ы С Т / х П р И Ш Л А Г Ч А Л Л ^
C T f l С ^ - й Д f / т е ИЧТО А Л А И Л Л А Б " Ы
Т И • А і|І е Л И І Л А Т А БТіС с т л - T O П 0

СЬ Т» 0 С Т Л И Л Л A• И Пft»Л (ЬЛ ( Л Т і W<


чтогл АСТАГіеоуллретимА-<»

л а/ч ь "t • *t с АЛУ К n в и и и д fe-с Т А Ш Л


м о с t f*с т ь е і ; с Q ь ь с к п й/«/ ІІ ^ е

С Л И V Л tb V С ІС 0 Й* • М fl (Ь Л ^ Г A »« т fe
П ОЛЛЪІ CA'b (ЬТк Л І Ы С А - Т А И « Tl*

ТЬ гч е fi ЪІ т м r t X л\ кч (& ъі <и т б Бfc*и


p 4 fcM/VAAI^4Mh«-r6TMrbi^ п р ДбОГІО ГІ 0 ААТі IUJ Л <: М Ь f«k Л (Ь V І С A HK^ft'S

С И л \ t r t t С OTfef» А и і т ь м и тomfc'
нвАц»е г і л п > / с х и і и и / \ л н fli'fl с т ь к о rt t / \ fl ш м и и д у/V и ^ C e
а d лд ь • и к іс A кг с ^ (С і с А ^ / К f .лл'Ъ ^ Ь Г О

паии( ^шиіп ло-о гл/ле^еил/іА ІЬС К І S d (Ь Q ^: ІЧЛ e r i A ftA'UТ A С ^ П ^ (Л


A til (йАирп^ц*н>то/лоллцб>7А.Т U A M V r t C A t . M ' f e t ^ d ^ л л ^ r t d а Г 0 Р <і
С^ (^ A • и ft f мхи ь п а tft а г к и іс d • u иса Дииі^пАілТиіь и і д ь ^ м п о и р . ^гк-у
ЛчЛ V (Ь A I с т аftU ^ и М Ъ О V К h 0 / П Ъ і » {^ (• С М И ІС>І fT 0 T^Ow (Ь ОЛ^Г A 0 A A t 4 b i t x
С | г И І ' « М М Л \ 4 ^i'tilllA/VAK'tlAA.TM &» r i C: Td'OA t4/KfcП d M Б Ъ І Ч A t t I C &C
^ рV Го лл С f С Т ^ А « и і ч d лл^і р0/т»t И:IVA.'y 14 A.V A П ft 14 Г Ъ і Л A T ИБ"*. £ Ь»
М L fo ^» fS пч t a V t И Л Л І к Л Л Ь С Т И C v / T Q A A A M M S ( i b d и і - ы оіь r d ( » d A t \ ^
Т е ссь б и ^ i f * * н м/г\е п а м л л шfeо У ffv€erfeAf'j4l"KiMAlndUd^'ftTa r^^t
A m i l А*А- rtnOtbftCHLUAft/rt А^ V

no л р А а і Д -и м і ь м / т ^иід-ушкі
m.
и оі*гоі>і>^»і>-б£игчеслл KJ-ГЫТН

^ и іч-fe Т О П А А Л ш wrt ле о в - ^t г©
/is ^ Б л *гі тс/гч^с* « лч с п о лл лл гі й*ь

к ао гчл-^д р ^чллк м ъ» т о і& •«* млч е


м л лоП/^гьпри^тиалтмБ-бЛ»-
fi'frc п яч елл е т л в ш е илл ь п о в д/\ Ксісаг^иЕОБ-бсьтегі прелсти
ЦіЛ- ТОрАДИПрИШС:ЛЪ(^СТЬ-
rfltt^A Д*©^ П» Th •/тч t МТ»! ^ л ^ од и
п о с e^л і» лч е п о *чп р^чи»/чти^г о- £ Tud и м TO Aft 0 ИІ- и л Г\ АЛ ИБ 1і
F d й tl ClC-bl/VSnicd^M Ь АчЛ и • п оплл/
с ( - м а с и / чтіімл^OE-fc і с р т / ч - « Л /т и п р е л ш ^ г і г і е Т і і й А и і т ь ^ й
ГА 6 Л * № Г О / П 6 М Л І І І И 6 Л И Б 0 К Ч Т С ^ - Соаъмесь р и ^ и - п м с о с е nfcPShfl
сс- л р О А - ы п р и ^ п л д-ь 6 0 РЪІСИ
лі м/і\ е р t пг а і<.ли кі с ^ ть в (_м й^ч ЛА о м^ьсб о л/Г u'b *' / | 4 ^ ^О а рлмикь 0
-г — ^-'
Л Ш h t Ій 0 лль • п с о ллт» г л А Т И ЧЛtt^h
сутьлчс ^ і Б а л ^ а ермгі-ісрилл
^ • в

тьлчемп^^т» М Б О Л Л Ь С Л ШАИІ лиі ипагапрелл п<9чш е а а и


Ь*0 ГО О Б рл-ІЬ/ СгЧ-Г^гі Ь И С И
и л н к с и с ^ ТЬ*Л і^і е к т о -г чоёТь ц t т tb 0 р ^ Шfc• Л М М ІЛ и'/^\/ч сь р и и
ОЗІЬАШМ Л И ) Д И М Т О Й Ъ Г Г « О С И Л Л І і ЙкСЛ-ЫивіегіЬІ^ЛАЬЧЮДССАПрд
f t СГЬМЛіПбО- І Ч Ц І *Л.иЫгігчіии(у
ЛЛИйлКТи вМвСПі ЫСМІЛііА ~~f іь т» Г Л А о Р о с т А п р о т и (і у ^A 0 и с и

г р ш п чцие «і в.ъ^д't cs/т\ д ціе л и и* и о >» «< с п о s "ь т сь о р ^ iu е/ и


гчд і с ы a-t ^ и ікі м?ч • *х л р <^(& е д м И І І
йо^лдадиІіиилААе тлий
fi/M«TC/»> es л rt г л ъ і * с иіірчтииг ^ч т U о р/^ш е Б-6 с о лл ь лс т і Т
мlAПлгy6'ycflE мVvи'6^ л 'Ь £HUb
6*6 іь о гtfca-ba r Т А ( І І п ри гл-Б Б *
-^ . - ' fc
М 0 (Ь**? г0роA't • г л і ТЬ Б о л юд едлъ
Т И ft П Д-6 N Ь Н\-«Ч С ЛіС ГО ^ І t СЛ.Й т л о р ^ с ^ч А ' с ы s'h-лли orikf п Р t
ш.
^ьстмг ч^ломсілсегогрАД^-глшс «1: г с с л р г и ^ п п ъ л е т ^ т і П б а е ж с л ^

а р ^ Д Ь «ЧМЬ € і с ^ Ю Г Л А Ш С Ті» К 0 • П-ЪПС^брЬСІСЬГИ' CO^^OMrt и с т л


•^ к on е р е Г%*А»^ п о № о л/г «іь'у п |» t А?.
н^нг-^гл емті-стАспсАтікоЛА
И Г ЛЛ е П ^ П£р С П>чвЛ АСЬ h С ІСЫИ-
и с&с п и г ^ л л е « и » и e t e Р ш en р д
ГДГітс-ЬПрА^"ОІЬАШЛСІЬ"*ТЛа
п р е А а т и ш л »А (& и с (Ь V иі а а і сіь ь
к» ^ е с A'fi л л и ^ к с л А іь-ь • »t4 m е с т р
тыстотрісоісатул^^Л€ТЬ-п|іл п т ь •( и i»! п •! - и іь (^е лл ш t п ^г р «ь о
в'Бврисл.-(ЬАре(&/>гі-£пАЦ' *и£м
гл-б е ъ и А р-^/т\и п<ч к го и д ош л с л л сь-Й сто с л А сь-ь*а с е a а л о дъ»
Uf еЛАШіПАСА/%А<ЧСй(І>Р^ПДИе
И A 0 Ш Л Г Л (Ь А Л ^ Г а ^ • »^ Н ЪІГЧЛ І ^ Т t соаіл-п р е A'b " A'f ц»fe'Wfe^ м e р ^
лч ь са е л и K'b лл, € m и І ^ Л А и • гл-fe fit (^и е с ь*^ (^і A ^ f і 4 А І ^ І е ft р ^ гс АД*'}»-
л\ е іь о ^лл/чтопо р т» п u дті с u-y т а • ипом лАЬіт^іввписк А А И Л - Ы - Й
п о с е лль п р 17 a п р и - и п о п и ^ г ш и
с и л и Y T o W p a/va ui'fe т ь в "Ы ТИ-ГІ с/ \ м т р о і і А л » л - г в - а о с и с ppvtc^
т о л ^ A о іа е^і е р ^ «сі n m c руе про »оиА/^/ ч-»ппригіесш& і ь и в а ^
п аіь /тчыьс^^ир^гл сьтас&^си m а р"к а ^ б о і ь € ь ^ с ш А р А і с м к с п о
V XT' л и п с ^ Б л г а а д А м ь і-«ч ^ р к t ittа
/ч v w r о^г oifj е т ь бъі т и ^ и ь- иі м Бгчг-ысьиА Й Ш e m t c e n c o
^ е с А А е л и і с ^ сЬариі р е-ГА-^Бъ
СЛАСЬИ Ш А Б «И/ Л И Т р ОПОЛИ.
/т\.еа-ымелл>Т о п о р ^ р о е т л ч И *
Т А а у / « ч л с т ь м Б К А ^ ' Б Б ar*l
кі п А л f ЛА p'&'b Kf І ГО/ЧЬС/рл^ИА0
Щ А С Л О М / М : a o r D s b f т ло^^и т-сьерА"Ь ci-fe рС Kf КПИ/ЧАіЛ И П А
H ^ u T t w^n p е ^ л а-ь С Л А ^ 1 ^ ft с л а *-
Кл • ?/ ^ - f i * ррамссошАС^ 11*6 Аовычаше/ а шпс&гоіь АО/?ЧІЛ
;
C rлwчCTp'пU/^•БflpиCAnГ^•fc6Л• иіли{Ьрліс^і<лл.ібиу«Лос^лл/^е
П
co о^ o і с ^ и іым e c AN »^p o e л л a ИУІ>
f^ "t (Ь С Т A U И Ш A N AC А М И-Іі йгЛШ €
m.

rt4/N>yrW Т Ь « С€К * - A CXOf А Л Й Tif t


A ^ ІС-Ы^А П ^ О Г М <N Gb-Ab р А Т А С Л О
/т м и х . і л г г ч . - ^ д u л ЛЛАП - а ди>. If г e' П |l € с т п ИІЬ Tk ^ л п o а ^ A ь<^

(</с т ь г д "ft n р £ ст* у п л ttx^i f (A п 0 a-t


д b u u ^ c а в ^ г о ^ к Б о и с л е A (b^n£(
СТ ПтііАСмаАігДАллаАи М<ЛГІ:
rof о ДТІ иі (\ и м т» • л Ц р іс аь A^(J»

р ь-п а селллч ef А Г И А < ^ Ш A г лмьсао ш ^ Г і Ь ^ nOMttNtu АбавАОДПлгм Е

асармнчиіА.с&аи/г й(Би^-исіьо
m ^€ АА А Иі • П Л ІСМ П 6feС Т w п И и с л
^ Ъ Г Л П О Л І ; А Ь С Л І Л С І Ь ОИ: г а и п р и
ГАО Екмлсіьа-м і д о к р о к о ^ с т ь
И (^чСЛ A U l J И СК'ЛІ^-(Ь А-С Т 0 С Л A П р і С Т П л Т И Г І в е Д АлУИ>* Я"А
j ^ с е/rv е A t; т a «4 с н а сь л м Afi-ыіі в (c'bt

И с A 0 СТА гі АС хрд-* п лвгі-1» t Ло ^-егСЛАвСЬС^АЛЬ-ИЛ/ППЛ-ЛЬЛЛИ


<ь о/ і ь п а е с т ^ л и а ш г г д п о і ь
д ь « т и rti - с г в с А/\ а лч е Б *€ и A Y^
fr1 А и л о А Л ь и А л и т р а п д л к і т

f
еоАш е fc^AACH'tVc^ao АадАбо u ' f e ^ ' b - с т о с л л ІЬЧ\'~'hi .'yaytcb
Л р t А сТ« Г А ^ « ИЧіс <J КІ Г ^ С А гх ЙТ»
^й А Т м Т С / ^ С О Л С ^ С А А І Ь О А Л Ъ Ч Ьі
С Л/9 М AM-AKl'A А Л І ^ І t W: Гв ПfeІЛЛА
Т Ь М А П Й О Г П А Т Ь І ^ к л Т АІСЙІЬГО
^TuV4(bCfc£?.0 АО А А М / > К І Л ^ С Л А [ і і л
Г І { / Х С А А.&/Г С: Г І Д £ (Ь А І Ф ^ Ъ1 С ОИ Аг^ШИ)' Р/ Д . ф- пъ-^

n o <^> n -тм ^ ч и і а "блоіЬ A A ' b G б л из


ш.
0 9 f\ и т и п о с Т П 0 «• (Ь b *лл лч • &/vtліьл н ^ і ^ •сглр^Бмш п л А ^ / чеклА е
М Ui И AA'bA Ю Бfl{& Ь П П А.ІС А (^ЛПЬ
№• м'о Бр^АбЪіа А Т И С 0 S 0 И3«Cu"!»

ренл.с й)Л»ить е у п с р и ^ и і п о л і і /14 € Hbfe-WC/V\-fe fi« Г4ЬС&"Т^ГСв


ЦІЛt И8>КЧ'n a/гот-6 и ь к ^ л клсьл. млі^А^іііа А-ГИЛА е м ц і л и е у
т-6аіАТи^л. «Чтічквпрово^и
«ь г^ч/г. л w ц* е ^t ^A п оллъі с A'bTH •г и п о сГь • г л е т ь Б й с #-• ц fcmue

ь/чл-лт Й І І І - АЛ п р и ^о д л ^ ^ »рч
0 ико м ^ ^ ^ и 1^1 f м ь м?Д ш И-С t 6С
Т А |С Р Ш-Ы «Ч f\A «bU Л И • (Ь T» ^б р АМЛ^
Ис е т ь A t с лч т«^ и A А л rt ^ л ^ ^ T'fc
т кі ^ м ^ л л t гі ь «) ідв тп-ыллъ гли>
А/ б у ^ А ^ ^ ^ б ^ в / С Т Ь л г в А Л Д э
ц і е с и ц ^ ' r r i f f c ^ f Eert/^шьлагАИ
ГоАл-Т' и ^ и - б-Доси/г^ь
^ А t р/ТЧ А М Ь ft И/VI'^ТИ J* ЛЛ Мв ГА АмикіА^^^^^^иДМЬ^^^ЛА
^тивгійидеслчТілму-^/^-і V
^ f i и п и т ь и 6 е ^ л л і і р гі -t- Й"b^AfA
ст^иітьлолл.,ыслил к^мьин- A «•<« л» п с т и ш ш и с у>. A **» л-пр*ч
поллТкіслол с і Ы і ^ А р л с т ъ і о и ^AHyHrii^u-ETAOfiAUCSf^^b
стл^чіі^игтc^ro-fe^-'b т ічлте
т • -^

Д " ис^Ьs• ^ п f d МTil р ь fit ^и/гі». 0 "V лл-ъ Y Л t{i Г €. Ч • П 0 ШfcИ Ь Н^ Б С W


Б А кі с т n с ^ 6 0 л і і г;flf U п « ллм с tnC-p&Ainb.tfriSU^/rkeriuG*hl-<X ^ ^
г^чгоси^*еААр"^ S ' b ' T u n ^ n i i л ^ / А у п t р a оч^ і е О U 4 Ш А Т И
и ь ^ цйісано^иилпреАлг £)Ар^А.№ДигівгЭ'По с т п йіі

ААБнс/? п ^ т ^ . т и ^ А к а « ^ г ч р ч
лъо>^ст^^"Ъп^ті,»рьда^й*ь г с р і и г ч л и с T'fc и'-и a» ^ д - ъ. ъ
п оА 0 s
^ ^ ^ Ь ^ t р но pwru'c. і Й ЛЛЬ с д А Л ^ Б/пьиіпасгзл^Ті-С/очЛАС
слпрсгомитпБ соаіьскопьоу И А А А А Т ^ О С А И- ПССТИВШбгУ^
r f b i H b ^ • П А е/г^і-ялл. тміс.со N ипгйгит/7>иеггіі;й^6ть
В"6л roe й і ь ь а с ^ л / ч е г н і ш л і л и п г ьч гі ^ БЪ» ш A.-п с t т rt a ш е с ^ А ^
m
п9НігЛ'Л'>пі'іісл..гілстламіі f ^ ^ u J

М И 9 у Ггхе И Ш £4 с И А м г и^ н И-
. . . Гі

n aст ит и C^K с т р т и и Р ^ д И г н ь. ^-*


/^
N/>./члъ О 0 іс >ч( і^«ч п 0 с т м о «; (6 р t*V\
П. 0 СТ0 Л/і ь л п л и й с к в Р и ш ^ Б ^ Ю • 8 &Л »tl Ц "^ АО * ^ Л "Ь '^ П ^/Х/Д Гі 0
с о гь b С К 0 U» 0 ^ ^ f e Г« Ь ^ - П Q СТ в/ЧАЪ
Г* { Ь И Ы / Ч С / ^ М І І И Г І А Ш И ^ І К ^ І С А І

»1 П 0 f лл »*Г Н • П в.І« ^ Ч ( ^ СЫіІ t Т ^ (ЧІІ ъ 6 о М ; ^ п ь-вл^б о л*! а ш ю Б а с лч i t


л л у ^ и в о д ^ і ь і і і и ) ^ Н И И t Qorf
«мсвс^ с ь € Л т с - ы и ^ н т о и и и * КАь бTkia«jftiAеіі^ву п о a е л t и ^ н t

V и м w ц и * »1 Д / І Ч € ) 11^ t П 0 Q ^ Ф Г і у
^ Л А Т І s р л кл- см ц t п а И о»ъ л л о и & ( с а и о г « / і (-по і м - л ^ ^Л/(чти

ш s и л 0-И СО^В рл Ш А С .'МЬ Г И • *-3> rt/П '


-
. ^- . . .. -
CT'b» р/^'ЙІГ іА/\ЛИ^л^АЛв»СО*рі

ш i n e P c т ь иі'»^ «^* e г л Я І і t м ^ it o
Y ^ A /х л^ о »/х- f t л / " ь w «r«a m »і> и a л -

ri ^ к ^ rf y n-b л ^. ^ л ^ f <ь ъ-ai-c ЬБО

^^l^вcлY^A^*:^'^л^ ь п р а r-»>ic « « ' « T O R \ сц


125.

^лмАСтЪіуьсіслі^-ив^СТЛйгк
T * £9 C TStp-t: И Uf И И AOfSA f 1 Ш І'«Д"Ь'

месашАіыс льмиіів/ й/кпшлил


»t r e itvie m ^ft a л и т ь е Ч и і т n»a • Л ТГУА
rte
E6AMYf^«V ^A/NAtt-np»\^fCCrtg
fvAYC Т 0 £ Л Л (ЬТ -СС n / W b Cft ОГІІУА-Ь
А.Ц» f ^ л л е н f/гл І ^ е т е и г улл е Г І Л П Ч ГА ^ Б 0NMh• и с 1;ДІОЧЦІ і л л А^О^нt

• •• ^ • «T"
t> лл У «^ гаь d л t j ' f ь иі и р n a с/п ь I D с Ь о
• - .
(ЬГ4 ЬКІ.ИИ<\0 € ИЛЛЪ• И tt* 1 с0 (Ы* Прі( м ^ ч с т т і і р ь м ^ с б л и ? д е н ь ^ ггд^ч
г іы» т е р л • Б р/чт ь м / N е гч е л w в о Б т»!
глці€ к ч і с р г « е ^ ' і ; ггстьпастрнг**. и <: f п о Р ч<киі и р у л л іг « ь с и о с т ^

гв-АН Ч ' М ^ Д А Й Л Г0 Bl'bfri 6 и д ^ -


Т Ы І А с Б ^таср 0 Й ЛЛТі П A о ^ л о . И
ІС rir/^(4»/f4f и-Б Д f C A ^ - b l t Г 0(^1 M R t
ЩАС/^^П f I^J и с ^ А л ^ к г і л с т-ылелА-е,
м^ч/^еглёсггікислс^^ілтогдл'
rtVi д с м п е-г O'C е дл 0лл /тч е д п и
о м u <х 4h і'*а jlo с ь (^ А А г л ц іfc'mica
Поілші£Дшг0 •при^лсте-в-.лнл-
С t С Ь (Ь ^ р 0 е л ъ п - с - г ь п о^-ъ f-/ICO >^
МБ р^чи)- ONm£tt£rtt/VAAf%Xft}til>0-
и гі А ЛИЛЛ-ЬГ/ГЛ.Т и е и и f'Л^С
п a А Л / £ / у ч ь *« ш і: ( £ и и с &> ' Г А С era*
МДОСИИ.С^-A^bHOS/NblunOlbtA'^ «Лі^К б ^ Д ^ в ^ О у г д Д К А ^ И П ^ и ^ г х

тьстроити^илаиБ^ыаАТизіис-
С-ГІкИЛЛ-ЪСТ^^-ЛСЧА ДіХб^А^^Ь TflCb-БлчЬТС ИМС0 П &И >гч л*V>A.fe/с*ь.
П АЛІ» И Г ^ ЛУЧ t П Ъ' М S л f й И С Т ^ А Л

' -ч/Чгі^ СТ Т і І р Ь Ь Л і ^ А И С / І ^ П ^ С ^ ^ерно^ипіи-іЧпртв^Б ^ЛАИ/ Ч ^

сл,улчС^ч'1г<,А^?'пиг1Р^А^чГІЬ^ ^ W А и ітчк a rt е о >f r a ^ и л-ы* f ^^ьь>f -


tic.

/ « S T A U Itf/««a'TieЛАА ли сл*{*г*ЪЁивч. и м *с/иІ5 И)І|І t n p t н и м и г л л т и -


моі&ееслоісдріпь^дльислйслу
н ^ л p e ( f и т ь * м'п p t cfc А ^ І ^ и froix ш ^ч п ы ^ в е л и іс-ы лл I» • г л к а/і ІГ f i
СТЛр И Ш П Й И Л Л ^ І Х К І 6 Q A I» І С М (
ii и e ц і ь т у 0 W И f Г0» И n A C Т^_віІ»ИІ

папл^ц -аъ л і д.иіг n ? J A ^ лцігкотортііиб^тъвь-ьІ.терулр^

ГИЙІ^ ІЬТі Г ДГіЬ-ИІІ^ИІсТА


л т с ^ и з л ю Б о а ь т ^ ссоблмие л^об-ы
ft & р ^ т ь и в и fft^A е рл л м ь С/ a е
Y f р-«-иА.'^л е п в і с < ч о л т р ^ А , ь , к Л^КО-^ЦіСбрлТ^СРТЧръвЬЪІиА/х
t АЛ14 Q r i i f - Р^ С IM1 е А М 0 ЬПй/Г9ра III < И (r^NAM АСТ-ЫрЛ^-* < A S р^Нч
гчит е т /\ 0 «чло tt • W^U O/lvf *Ч€ 1 0 иллч^ду^твА4ьпеу^і\ыье лиіс^-
4 й п ш ^ а.і^ео^ьвприсп (йшиз ОасЫлА^ ипагіьпаи^ьісьл/г^
S рАТ кісЛАОИ A C T ' b t p M ' U i f A U I f r

/г^ и ш ^ п А п е ^ t f *&-п p о в од и в ш с

СТЬК)Т<М^ПБ0 Б аіАЛГ0£ОІ&ГіП
•^-ли /Т f п р ^ Д С р т АЦІ ГОАА л и ^
и и и в А l^p/^йl^И'^^лOCT^iKlЦи•
^ г і г»/гтч t м А^ Ч ^ Н w f i t i к р л и іс в

И Д ГЛЛЬ Ю І И - Ъ П р « ( & Tf р ^C^OIf


цпкр п ц и ^ І Ь Г \ Л Ч % И ^ Ь | -ЪІПЬ ТАі^ОЛвстгцгіісіиаъ^дсрлміи»
-4 • * \

стиКгАуАос чртисввіо ** ые
іСТО»<0ЛИПрИг»|;С^чиі£А"6ТИІ^Ь _
< l
BOA»ri>J« ^ \'t'VAbArt'EOHtAyro'
^AVHj€A/v^B'bc&OA0.fo*,f,M^C€
ra

Д/MSA Ь«24П ЪДЛ/ЧТА^£Т AC р И Т П Е 0 0 ^ ^ р л * ш t i * n фн ш t A ъ іс ы е-ллузд

Л ИІ&>і'ИЛА/ЧС Л d ( ЛЬПвАД/%^АШ f и Ul Л і и ^ В РЛ ТА>> А-ЦІ tІСІЧІ-АЛуУГ 0


р е 4ХШ«:-Л^ДвБрА/ И ^ 0 в « В > ( А ^
ц і и и і с м ^ лл * а ^ч^б сл-с a m к і т ^ Ш f •»•C^^« : ' rл p ч, '* СЛ в вfl-I C-fe/TNtH
Др г^іистл.р^иьиллі-мі-Альлл^ч
т ф w* б'б п р а ( ^ р л і ^ іь-ь • «t д и г 4 «
НІвОЛААуСТОИ ЦІИЯЬМОіСЛИНг^

ГАТО Nf Д ^ і ft>r о-rio е е ллд е л р м д ^


^ £ <U Д а с к и с 6 р 47і е. и і ' n ft р іл C'fc Д А * ( т с и х т ь п о ю ці е n а ^ ? » "&/ чічс-га ^ч
М ЛІ Ч^Х-ІЬ іл д - ^ ^ б ІЛ/f 0 Д/«>» ш ^ ^ - 4
глиіціиі^аъ^р- а-ьг^лііг^лл к м ^

Д ^ . п о д гч-6 Б Р А Ю-й ([м^члл »-*и


Ь и д •*: м h і м л и д Ч і л ъ - t t р 6 И - л л ^ Г А О Г 4 і Х Л . і ; п ( і і с ' ъ * а е р / п л і и € н ^ч

IC(ireAKlSO*Ailif ПрНДГІ^^Ш^ІСд u,

е о АА/tv is. р и а ъ «4 іл п р е д 4к с f*b


T Ь «л«ЛА^ A O Л a CTO l^'fh'U «^t p Л С Л Л
бл^м^ъо^Ала^ОкИсч^сюФрьк^

Ш (-ДФ в u ^ ^ ь иі гву с м ^ мі f>«HHf


І & г ^ а р А Т Л ч Ш ^ г с л ч й и р і с й ь р>?
V
ш ( u в ір г і ь <^ ^ f л ^ л і ; р с h с іс ъіич*
Д р ^ Г А Г О - и ^ Л п а и r\rl^vULl|-ICI-»^

п а а а и і & ^ д ^ а і е n pe д и Б ^ Д Ц І А
a п •* мь и-^. a M д g-m t « п d •ш/гч flV
128.
All WS и c и 0 n > 0 «Тл.tt»и A • т и ИГ^лл f
^ A r*«»c a ri л * и© и A'fr <« € л л стс

^ у А Л ^ fr»» Г< в M t f t C T A A'b f t C T b И Г


a у т р t п иі иі гі р * А-Ъ^О рл* дл И ПДо ллегіъ-тлісо/ічеиипллииог^ itn
А-йийкчпроаиД-ъсглреиь іл^.
с т л р t u ьп о <л и СД5*?«. л ш е new t иіь'ы&€ТАрастиАзер (Ь/ ч ^ г і ^
р к f t И«И^уі|1^<Т\tTkVv^y ItAHMO стъірпселль-J^KaetET>iAp^r?.r
лл у ' « ^ ( k е « п о^гм (Ь л>е*г? о Д Ъ Б И и ерпври^еиь-плл емілльисА.
л Q ^A'Ь-fi ^ s с к t л ь «ч»^ га п вд A ісми п ч к а и і ц і {;суціИіК:ллуалАи
А еи р іс cs е* а пл- ь t ^л і івтсА-п <ч р-Е^й/ічптьйллирьет^дль И Е ^
т у гу ці го»* і\лу e-t в e icy І І е І І ь ро A Т

т и / чи и/Г"а- n р Л С А Л И ^ И І Ч ^ иь
^ к в л D е г^ • г« р е п лл ъ с Т А р ець ^ С а О ( ^ Т р і В у и ) ^ і к Г ' И » ч#чпЛСПіі
І С ^ Л А О ^ Л ^ Т І п'р^с А#?чи^слл р е І М І - И и A ^ •< w t А и «с о і лу АИГА
Н ь w в п f ^ t ру «AA сл лч с л ^ ллу A A
S € г с а й « ^ А - і т ^ ч р і ц ь / і \ ^ ^ и ^ ч г \і Б ъ і г и т а о ь п л ъ ^р M.opnfueivi'b
м п р « . ^ т ъ и Л ГІ т^а п ^л и • t» г л п т и
ппу«А^іыс л?і^сйокі-і^ісоьъі «АПііпаьтТіі^ернціьсісьігА-
гв <х р t к т т л л л ч *t /члу гі г^мсии- f t
бОплА^иіллучірнь ^ л ч е и с л к и
irjtA *п Л А ^. д ^. л ^ «&. к е лі» и • »і у ш ^ И(ЬйЛритТТ»/г^итьік/іс а т і т с о - «

йел і с у л и т п с о Б ^ і с в ^ е л і і - т ^
дрлі /голлтмсо^Аг.-гі сЬі5.д<^
н л а л А С / М І ілци) • и »сііі f І ^ К О Л в

^р -ЛЬ№АИГЮГІ<іуЛі1ЦИйІ4£ЛЬ
HUrtoA<\Mi'K4KOVtT,bipbAAU.CTrt»
П Т улЛ «!»<«>. Ш ЬБЛ ^ ОСГЧег^А/ЧчП^С-ІГ
Л\ < ^ A «* ^ го и р а с к у ^ А І І Д і ^ и л п '
129.

/лл т^сояііли-вуБм-ыиг^елни
ш е * л р іг«осмш еть/г» е ллу г е л и ІС2І 0уАл^лнтс«лтгіъіислкииепллч
и <ч м f о и п и • и п о д л Ф б\ ш і к лл ^ CO ш^тьиоуАлрпшліьсоп лиаглу
с д и и a в ч в гч*ы • мл^гл ш л и / л-ьи
і с < Т л к о nj» и й* ч А Ш е п И If» *о* и т в г о Г(»лти*иауталлиіьшбИ'^д ГТАЦМ
Ш < Л : І Л Ч И І Ь М О Г О - И « И Д О Ш А пар f
ГіЛійШСсЛг.ИЬЛЛЧ-ГАОуТалпчеЕЧіі
е р.^ллллоприилллі(і сспл-ии: QbtLi itic сь ~К т у - и л р н cn'ft а ш »с а к у
Л и и о го п о^і Б І І « Y A K н А С Т Л С Ь ш»ов>е шепьга/гл Б^-приАСАнтогік
f i п о м с ъ ь ^ А пз к о wі<:ог<цИ)'гІгГ\ >•
Cftnrt П A 0 П0 A'y Г< 01^1 Ь НЧ< ігчіС а тр VAAN
^ і tt-fc т л « и б ^ п т а п и у і с і а ^ І Ь ^
n f е стіча МЛ. Ь І Ь & С Т Ь-ИVIG Ъ А л

ипабрлиі-мб4ісоп<чаі ь I C ^ C B »
& б с ь юі аі f t е ^ p *& • Г9» к err р ^ і с ь ь*ы QA Г ^ рч / К t М а а С Т Л І ^ - n р nus С
^ » «9"
ГІ илл. ^ч»^ ль :с^-м п а ^ д а с т г . - й
Ц]Д_(&) Ъ І Н і С Utt Л 0240 І П И Ц І ^ «

cosь«слг^д^исте. »• Г ( » І І І Г > Г < Л ^ П ОАtfЛЧЙШ Л И Н (Х«4А f t • С л у л \ А


Ulfc tlilt 0/\Q »^Г0 ^s.MTUHtlH-a5kl
П ЭІСЛОИІІС/? ^It-bi-V / C t i C f l ^ L C i ^
т и f t ' ^ А t л A a'y n У л л» ff o аъ • r i л чг ^ч
' -. ..
Г М ^ & A 1*И Cife * £<Фч 6 А0ч& Ъ Г< A Atfo
Q 0. f- A lij t »\ Д I', G г. ^ л ^ і-й гЛ»й с л A •. М Ь К < И ( Ь U C t f ^ A « A ^ ftVrtCKC^ABrtO
^иааг^АИТвИіплУірі-.ігчгйр у.

плаъпе'/ер^тус>с.асіЛ4ч<^ :тіі
130.

м-re « и и ш t і ь v t р « и r 0 іь . ш f/^b
< Б р»- т ь < л ю а л л ч п с л і с м их- и п р и т
С£ vf гс С Б*& ІЬІС*& ЛЬ И)< П С Л /n AUJfc«a ^гчТ^Ьа Ъ ( Дfcр/тч^МКІіП/Хісь»^ t d o

ЛОЛАЬ-ИЧКОГ^ е/ л о ц і і ^ и - л л у о Б р А
т и Т і с ^ «л4 Й^ г ч КІСТр AM'y-и м
ь с т * т и rt ^ с А ' * т к » * « ол. em A w 6

ЛЧІ М t И Г І Л Л С Л Ч / /чT(AiJpиTИfl^nв•
>
& Л Ш ІЛЛ>чО г л / л Д ъ і и е рсіь^лъ <бр - ГЧ 0 П Л^І іяГт\ ч п a р-fe д ли/гоД/>ч

С О и т Y * а Т и л АМ-< ^ • и rt А ^ч о у р о

ЛА A M f ^ l k f іа А Ш ^ И С ПО ANT44 ш е

• — • чт
Й'} р/<чш е м л д и м / т ь А п ь и м а ф ь Т Р I: Г» ИІ B»/Vd Л АХП р ел\ t ЛСІ5 - С TO І ^
А& ^ A t / n i r N A - r и ct/« л т п '
ГД/Ч/тч £ П р и С П - іркШ£:СИЛЛЛ.И/\ЛрА

,
nor» tsjyk і/<л.ш( тлтиг'Сі^.Г0Г »<А
й л t v ^ , ^ ^ т ь и і с и р і с л и - u n n te H^V

и п а ^ л ^ у т р f н и ^ г д л м і і ^ «Яі O t t ^ t b
n алоАсусynpf д м v » д - л * t;ъ< **'rtt c» ъ ИИЦІ1)<ИПрМГ0Т0(ЬЛиі^С4ГГІЬ<>«0

Q y \ ^ ш e i V r o-fs a л м a л (і/тч и nrntbp


А ДРОіьл-плриА^Дупроуиило

р 'ь е И • ТЛІЛІ)/І\ f rr-fi « лл g и ^ % C/^ t

ісииі^ломотмсбАитьйр/іиъУе
m.

a Q 9 ^ Л О Б- р , ^ П А Б " t С Г Ь І ' « ч ІСо/ у

д * т і і г « « a в тв/тч ^ и л л м ш е с т ^ л ш ^
M A H n p i t n e c t ИЕ/ л у п р е д о А С ^ А л и
М Ь »^CW/rii« И V i t V T A N Ь КЧ И/f t>-ГЛШ fc
' . ' . ft- . .

Д А Ш ^ Ч И Г / А 6 П И G р A H * И HAY/£4
іц^Ер^. ^«ччтитми-сог^теме^іі ЛС Т И Л *1ttП t V t Р-6 П «: р » С <it-ПС Г« t
Л у к A й ь С Т ft А « w о п /rv е и л АЛЛЪ •
CJ ^ f P/S» ь с а о T U о р и т и • п л к о с т и Г A U Д А Н g А/ЧЛ 0 І ^ Г 0 ' И І Л ЛТЙ>/«ЦА
"f И И«ч Ч/^-<г>|Ьб и г ^^
fe н a
у• ^ ^ f i f r ^ АА 0 К Г О c b е«^fV,0С Ъ К Ч - Ц А А ^ t t i ' c л ч
1 0
« л л л по 6 А « т и * / л м а Г А m A'b ^
длАру^ииііЛ.«-ыкг'л^уАЛМч(\у-ипи Б ^ С И П А К О е т и A "fe ^ / г у ^ ^ 7' и Г
^ ^ ^
МАШЬК СИІИПОІСЛОГІИЛЛА.^СИ
ролзлАС^тлорлч^йселис/^аліг^ м А Ш е л л у с т A p-fc п ш и м •* И W А ЛЛ-Ъ'
с a п с и / п t п рfcлч £ Б ъ t л "ь - о у m е Б о л н л е г л ш есд А І І ! Ь С Т А О fenxun» ^
л м т о и и п п р с с т л с ь и с / ^ и с с і а і»
ісуГссаБ-бо У Г І Т Ы - иЪсісл^чАлццг І> с т е • /-н А / Ч Лfcп А Ш е л м ц £ с а с ;t
нлгіьпорт^і е р м е ^ г ь с к - ы ич* k в т м ^ і А Л -ь ^ 6 р А ^ Ц - И Т А І С ОИЦ' г
д л м і ь о<» и г у л л t М Л М МІСО п л п р і
ш м п р м * о л А д у іс n е ISA W • с т р A ff "S
T-tfTbA'feTbCKT.i-ctmtTCfbceTt КлАут«»арл\ е ш л л і б Ч т і ; i-^tco*
р л / ^ ш е-п р и и л л ^ ш ^ p/vri'i»! и Г і ^ селдпогъгіАраАЪсллйТЪіиА^* И
го т у • СТ
1
Д (g и ь «A»»" ь И И ЛЦІ ь - а ъ A l l f С lCAQ*t ГМІ> ^* flAC ІС а f l A t t iS^vlt
Н : ^ П M y COM OilJb fb/тч СГТі Hfc Ц*Ьй L i печерусипі-ие tro^Arf е s r ^ t
стас^ о у п г і^ертхі-іліслрА^г
р c A n t i ^ ^ з - б б в ^ г л л - и г і л ^ч Т Ь ( Л Г С І в Т « - С Л Г і т € Г А Ш £ іСМИ/ча-!
М гчЛ/ЧТК\ П Л^ЧЛА t ГІ Ь 0 у Т А И Г Н А *4llJf S - b l C T t V A l h u n T e i b ' b A ^ t
г»^ Л ' ^ #ч a NAV/nfcм -fc ST A fVAT» ^ЧЛсі
r/VwArtiieTAA-tfrflAHTt-MT '^•^
лл >\ с т ^ \ п А П л л і эепгі*Лв»іА
/»\ е И ^ г a p-fe л е ц« І І и ^ л - б ( § • м і и A
л л г і о г А г ю с ь ^ Д А / с у м и е і у і ь АА^
с о а . і г л с А г ча д п ^ . t u b с ы - и т І Ж . С
132.

«^ <& o e ъ л о ЛАЪ • co a о г і м м rk Л (I (\ e г ^ и A «• e f о A * f t л и 0 і ^ / л и х ь tt/m и


а у т ь с а Б и К А г и і К к у / т Ь t&n-fc мг М

М І& ЛЛ А Т (Ь/Ч Д* Ъ • ^ П 0 С А Ш А М !> И " г «


с л і ч с а у Б уійіс t / v * o r y i * » t A A v « ^ ^ 6

М Г Л Ь С Т "ft ІЧ/І Ь-»<« * Д 0СТО t t n H l f i £


p U ^ b i n t ^ e : р2»С ІСЛГЛ'Н Af, AWCMO

^ ( І Л І І рИМ-6»W4Ь • И f 14flТ Ь (it АЛЬ и

.«- Ч;- .
• t C T f ••і«лТ0/ч'Бм|-*в'Ык*г/\л'^Ллісо И ICO WVA НЛГІ^ч» М А Т Й ^ т ь а ^ с
С Т ис^ Б i i С 0 ( b l w A f С 0 Г*ч ЛА'ЬГІ 0(& 1?

л т о - гчлііА' г і а у л ^ ' А і - л м ь Р < е


Т А К (іл гч Ь с и - ГІ іі г а / іh n u л / м і л ел т о п р и ^ о ш д с л н и с н ^
Т И ICf-fe П/\ S ' И (Ь ъ^/s е p'K АГЧ ы ^
ИЛ/Ч-іктИ'П0ЦІ < М Ь ^ С Д " ГІЬ(^'
К t І І І и с л t ^ о ІР АА н а/n ь с &о 4.л<%
/Гі»исреБроипАсь А д д к ь і - м р-г.

| с
лч и т ь лл € ртс» о-г е Г(» с Y ' ' ' ^ '^&

тчо «- г о л п о г р е с о ш л м - п ^ л і і п Т * Л И . Ц ( Г ^ е е С И и и р Ь И ^ Л ^ MClCtk-
ICCOAO/SAflHytJ р &Atypn,*tt<'b'
УІ гол еіьсл Л ^ Т А С - ы ш л a ІЧАІЬИ

ціи» юРр>»^'ИГАл^мрь екукт


ллерЪСПTiftС^fSоло/пь nмле
ГТзк с м ^ ^ т Ь с л А с ь л ь - л ^ / в/ лъсьпо
133-

СТСГКіа-бГО^eA'fc'Ctt'y И£9ъСЛА
GkЛ Ю -1^рО Л 0 Л f С у с і : ( >^ЦіИІ І2>'Ьі
ш £ repOA'&'Aiba А.одиллбрусС
д л^і^і и) слла л и гіьс іс * л ри<ьг А ^
^» л е г Ъ И 6 0 р И С Ъ • П 0 ГА П'Ы ^ м ^
р сьсі<ут£*ллли)-игіомД0гтл
М А І & С е А О Л О Д ACnffЛO|&UИ'l&Cf
a Д Л 0ft"Ь л е м ^ И Д f п р 0 т и Й ИЛЛА в

(& u и р ^ ( Ь ИЛА 14 о г и оу 6Ь І^МІЛ


В ТИ Ш A - T V 0 6 h rfc 14 Ъ 6 ЪІ •-« Й Art'fc
ЛЧИрОГААіЬи Ь ^ И Т у ІСЬІ ИІА*^
т л А ^ у т о р в і с л м и і і с р а / чАгіОіаіи-

М^ХХСЛА&^МАЙОЛЪіНЬ^ИсЬа /ічеиборпсъ-приАдстА ^рни

р ш е« п р 0 А И IS ш 6 «с р 0 (Ь ь/г b fz^fib
crcy-feM^/rveicpeaf с & ^ м м і е г ь к ъ
«Spy і с у ^ м і - и ^ і ь т-ь Д А Т П И
ристлллиръ-ипоиііидъм^ ^A ^ / / x O o r y B A f r M b i ^ A ^ A i r b ^ H f e
f r i ' r w - a f f гьог^оДЪ/тчеприАекг.рл
т у с a o f t / ^ y иг^СЛА8иу««:и^лу'

І& а л о д ^ / к е и с п л a-^ A ^ (&c>^ s-Rt г ^ A


F^'«ч a V t И: г л у И£лч C Л A ft tt G p <*T fc
н^тут ^-ШиА^^^^^иісоликс
ПРИЛУ^-Р селчел^тд-о б ь к Л
Сд>л \«ц'в c m л и> Vfri< n ^ pc& o в.гч е ь ^ (
Г н ^ tw-л л и лл ^ « e »<* ^лл И tifc'AAs
Р^АОіОЛО И І ^ С І І С Д Г Л ^ б Т і Л Л Л Т И
i / p А ^ Г Р Л к » щ л « f V p ^ jc-^irt y w
ллі т е п л ъ н А а ^ р -икротоі?.
І)(Ч> ^ 0ЛАЪІC 0 AС £ fS 7»' ^ г о л е тItЛ A а чу^горуикЪо^иА^Б ^ии^
п олал е ^ в й Ч » с-рмигой (А^4 WI m A »4 Ь.Л И g -t ffb ill £л Л. ^ б p j s f y
С О л л ^ ^ А ^ і ^ л - Н О у А ^ ч . ІСГ* AHft-
134.

М 0 П О С А е Са-6 С ЛЛ О < 6 О Ю К Tk с тро м-


Г ЧЛСЙОИАА^ч f1p\: f t / v ^ y S O p H d »
ПТк ff •lil«ntCTвiOpиЛЛAriИ•Ч-roЛvt• Т Т»1 ГО Т ОІЛ А Г р Vt* А^Ъ П АЛТ» П р ^ Т И
tu е м т і - о и лл.Тіііода^.Аияіъс^
б - у А ^ т ь н л п ^ ч АСтьи-ар^ссгсС (bfe/SAA.H-mtft-fe ^ ' ы и Ч А і с о е - ы о р ^ . ь і
И Q*/v\ AM' TO M 6 "fe f'^'VJX ч\Ці t ЛИUlf ЛАТІПрііТИйіЛТСЛч-СА^ч-ІГр tHTkl/^'b
Д А И: Т Ь в А Г ТЬ-АгХП t Г {A A T С/?^ СИ
л и - ы re cr»f^o itJ с a о к ro-и п од о с т л
п р о т ^ а ь > ^ - и Б ' Ы й і ы т чт« М Л А І І М ^

Л
Агч-t с т-t; о ^ f t А . ' м ^ м іг ^ ^ т и и *£
п о г і A €• п ^ л c л л a ъс Ті- ічрАПолъ
Г С О А Л Ъ С Г І Л Я Ъ С во м - и й е е ь ь о л о
д^ь с і & а А і і ^ и і черс/ Е с и о / ъ А А Т І - К т і с - к ч А ^ А ^ Х пtрЙЬ а а^суеИ

С ЕЬ 0 И / \'Ь'ИПО іА0ША.ІС , »/е:йМИ ШАБОрИС/^СМЛСбЛ^ ^ t Ai^^CйЛ^•


^ !. г
"^ ПOД'iAЛЛMl6iП i ^ГOC^^lД€Л^AKI-nQ^
С A Atfi /t\ t С Т 0 ^АtU ID ft Ті П Ш Li И/ГЪ-
«/г й г р л А ^ « г ч ^ г ' т * ь и Б а р *съ
и іь и е/АП у п р^л^б Д - А С Ь І rtf,n мт»-
E^CT^YepriHrflibijfc/VN-bmfe м е ^ і
0 Y A» A р tt r^tc 0 п ь (^ЛАЪ^А п л t V 6 '
Т й о р ИІЬШ М С Л -П р Л { т л ишлкв ТАІСООбікКМІів-ЫИ^СЛАві^СПЪ
ГА а а с А л й А ь - п р о д о л я ь/т\ е G-ы 2> ь
'•р^ А ^ ' й в л 0 < 3 ( , и ' 4 A f c P 1 4 1 ^ ^ г1 І > И С Т У

р,ftу лч *-" Г І - Ё - и со Л «б*чa у т fc е• Б t / n AТ й о р и ш - ^ r p ^ A ' b *^ ол гі і «^-ппа т л л у т о р о і с ^ м ю ay6b»ifcn-bs4i
/ьгош^ч%Лл о я е / чЪу7 е ^ Е гшм

в/ь. е - Ш А с f Й а A of4 "ь • с л і і і ш *»» с Т А т^Аоитопр г и і е ^ о і и л п й Ай^Ь


и ^ г и і в т л й мі^члроти^угбро
rtp о т й й * / и ^ л ^ с г \ ^ ч а т е п Л С ( й к о Д ь ц ічі* п/кл іч t п р о т ш б у •t ^Ay (b t
Л 0Д Т» • О 0 А П П (& ІІІ ( П С ?Л (Ч ОС Ті?чСа СЬГОрОАТЖЪіІріЬ^ИЛЪ^ЛО/Т И
ro
г р ^ д ^ . а po'r»<\ttiY^A Jb^ptmt йші Т АОІІ-ГОМАСАИ І послс^а
м Л С Г Т м с БОриСОФи-гііЛГоД ч й І ііілмсьгі^лАипепойііЧ ^сио
П р С Т * і йY* «^ ^ЛА в/л е a t Тлч-Г Я П ^ a р и ^ і ^ и no и t со ш л г * іьгрА • к і п е c-fe
Т І ^ tf»Y ^ ^ т ъ і р е л ^ ъ с с г ^ / » л ^ г чі* ^ Г-К с А * Ы ш ^ т к\ п t i н ь и?ч с» о п г. А Ч л •
135.
^ е-лА ^ м A с т о л ъ лл, a п - и п A. р t АЛ/>Ч

АЛ Ь (Ь^СЬГОіХигів^Ъ-КчйвПОЛІСЬ стлр ілаіі^мусоб -се^^тімепо


АА<л« (лвеъіпе^ ЛЪІНЧ^ТЪІЛЛИ

rt-с и Б р ^ ч т ^ . А ггч, T O S 1і* и пало/к с


Т^СІг^ Ь./ МвПіІГІлЛАСТИПІИ
p'e 6 <іи:Ал^іс<і/чілі<.а (ллстс&а р исТк
/ Г4 ]fe- И С emeN'feTOe-fe С/^« « Л W Yv^
n'/vrv-b с і л и»л \ іл и «і» 6 ^ л«^« aoK-KK- мfepvfe С t іс р о/ л. / ч е и t - « л М І Ч < ^

TifN С bOHrrO-nOAO/Nnr/V^b^CfcUVti-
ЦЧ ^ ГІЛ А Г/ ііі Л'0 Y T'Sш ^ и т ^ л ( Y ^
Л«-Ы fAnOMlCTMH't'A^ifcYTO^to
Г02> Ll ПІС(Ьt* СТЪІi*t£U A - в Л в / М л в І р і л л ъ и - с т ы & с с&-fi: т с елль • a-TJ-
uj с м&рАі< < уллріклАар>^.гчу'б'£л^€ > р<1СОГр'6и}6;ИЬИ^-С*^.ЛСТЬС^^. у
и ^лч с л A «6-ычл «у m ыь ^в р о ллъ к р^
^чи^/іч е а а л о / к и ГА.СЧ& ^ с (&а и і ^ ч
С«^ І&Ъ MfiAftOAA-b • ІС р \ а А Г О М ігИА
аиА^лиіб/хПрлс&^унебг Бо^іі £ р A t / t t a a * гв-м f д £ л * ^ Б о л ш е
С^ А а ло с Т м м vtt^rwvhM ь и ч Г 0 Т » б а

Гк ЛГЧ С Т ft aftWOJ tX|С И * А П 4:«СЛЛА 0 вти/сьбА гьре-Ал-^топвло^ить


Д Ш ИІС (АО f ^ A A О^ Г 7}! С (&0>А'С 0 Ad
иіл-г^гііга^Аларотиа^талАур - л л А М Л Ч ^ Л с U^VTbfr^6£'6A^noCC
рийлб-ыіа^хКіТь^л^бІійви-сть
с ч е - т о и ^ с ^ т и с К о ри-rtocM'bw- а-ыш f <ьс его-и^іс о П < ^ А ГЛ^ТЬБ-Ь
ra-nAfc-bi/iv^epATAwVonpOfHA
СТАи'-^/Св^ИП<З ИІЛч*іП^лЛЛ^ ^сли-А^Г^лресьі&Аг^ть-иБ-ь

МА<таМ;саЬ0а'/ ь<&С€-а0леАу puiAH-TC/9v/\ftlC'M«A^A e €T0^Nrib.

*•-ь«іче с л А ^ ^ ^ 6 Г Л Л С ^ С ^ ( , ^ 0 ^ г ^
• и и р е * иьлі ч А Л ч С - т і и б р А Т ^ л л о р ш & м А. лні g'bi £ о и ъ и ^д ч е іу еТіЧ
136.

НЪ A A HI £0і(Л'АЦі tfCTO р^ ТЬ Г О&Ь. е "Ь і іь ш иі t г л у - о Би шл п п 0Л 0

g тысости ftrflиДссел^гмАстд
с л л а л <^ *& м Y і с л »ч р осл< «ЬЛІФ '

р биркігрікд^іыеАвлодътбПй
л С ^ Д ИПіІ С А Д И ЧКіХр ^ Т И Б 0 р^ч
Т Л С Ф О Vf Г 0 • (Ь Л И> Б 0 (& Ь Б 0 С& С £ С № Т
£ ^ у ч - у Т Р р в К Л г і И - Р Л ^ - 5^- ф-
ьш <ч г* т с/фі • л.*) 6 a» е р А А и п г р ги Г І И * ^ Л р Л Т М Ш А С Л ^ Т О Р и И П^С t

і и пД t гьніч^лллі^о-ирлса^.ті лодълч^пасл АСГІ ^Сііои-гоао


С А К ^ Л И - Ы r p - Б ш м'Ы ігч-ь^еллЪГрТ ллднг^ер^-вьолод^л^ерт^/тч* .
Д" "Ы « Л Ш Л ПftИ ГйО ^ д и и л і с р т • ui^A-bnofi-fcAnT'bp'c'bi;- ^ Л
АльъмллАЪкрт-ьсаай-гіАПпо J2»« ф- П-*- С - Б л ^ л и г и р І-ЙИУЬ

ДЙДЪ- сйьод с д ^ р е л л ь р и с т и с л л
С іс е if"/4 И І Б іь t р л д и/ ч « u \аоо (Ь % 6 Л А Ь - Л Л Ц ^ ' Л Л А И Ч - ИІ-ДНЬ'
Льикш^чісаас&нсс&о л л ю е а ^ к ^ . і - И п р и д в с Т А Т Л Л ^ то р о к л п ю' и
р <\ Д И С»Л Л (CM # ^ ( j > n р С Л Ы ^ ІСОО Пх С Т л р л Т И Б fl Р Л ' и С "бД^ С ХлТ/vsi
гь h c a a w ^ G р л т ^ с й с к г о - с а е тороклпи-Рл - 2j- ф ">•

л л д - ь / ^ е с б А ^ «с-ы иг'а1і - « л с т а К Г І ^ ^ Ь - Р Л - ^ - ф- ^ Л
/ч-Бс^цлсі&а^га-ие ^лтлссьоп п р и д £^і A €• гч> и г р f ІС ъ т л ^ Y T O

го п е р е и л л ^ сьлгкстьfyсьску р ОІСОМ И ) ' И І ^ Д С&Д А ' М £ <І Л ОД Ар/9ч


И>(асиі*мпасл^нси*чс&ои;га
йОСТИСЛЛ(Ьи А«С-Б д е г л л ^ Т а
р{ИС.гчг%vt-И f t V f ICOQAfiTil• м / М Б І
р о no імс<л <ь о л. о ^ и / чіг р и - П рКДоч
i t r f l ' M м л с^члл о г о ^ > А ^ А ^ " 6 Q
л с д л р ^ п ч с - г и - Р л ^ Б ' 2/' Д і й '
ГТоидвди^ропол^ъ^ісоьсеао
ідциіс'&аоиг4^-&се{Ь(]лчод'ьт?
ло д Y « л іб е л и к ъ д п ь • ь с e/n f ь р fe
<Т<Лд^П£р<іт €(ЧЛ«йЛЛ'МСТ(ЛОри AAi^Cb'bl S'ferOf Т ^ р Q СТИС А Л й и Ч Л '
ІЗГ.

П ft О Г И Л С Т А і - л р О П ЛКвЧ-МПОСЛА fA А С Л/?4 М Л О у Y е И Ь ИЧ-И М ГЛ "Ь І Д" Ъ


feet і ь с і ч ^ і ь о л о д и л л с р л с м л С й о V^CbfCh-А Сглч АЦІ Иі и т у М Л й 0 і''fe
ИьГО-ИЙІЪіГГІЛ-ПаСТ І С Л А І б і ^ ^ Л И САВлеиісквгіусчпраеолеи-мц^л-

и т о г д А і ь ^ ь л А а и г м у а - ь с / ^ . «чро
п а л^сь. ft-ЬІ г о р г и у и ^ть_ге Б t с A
г« лл « ь ft^'(6 с еftола А^ьлч t п й с л л ВЛИІ-и Ьо^оий^лиісырллль^
& ъ п р ш сь £ д еи< и сьдл и-лл
0
А Р
0 д ъ т а т л л / ^ a л А Л Ч е о у ла ftn-e-fe
ГОВ^^ГчЬ ' ' Й Л ^ ' Д « ^ . ^Г- AA<fi е р А ^ б ц ь т р Ь і с ^ т и и n e p e

fe ОЛО(>.^-П<1СЛу»ил«і'Ь(Л-|І4 С46І пвлісА(&геллшсгмт^еііи МЛІСА


мьпередьс/^рАД-ысо-ь-ъміси
М Л - И П И И / ЧГІОГИГІ ІгСвіЩАИЙЗ
Л О Д М І ЧС f И І ' А б 4 Т Д ^ К / Ы К : е ь у -
Л С Т А Й И Й І і Л А Т р ь С Й О И І и А рул и
П Л Ч ЬвІ^ -Б-в/УЧАйЛЛі^ГЪІ-йО р м Т і І И К г і і ^ Г Ь {ЬСІгІбОЛОДЪ.СССЬО
Л а д и л л t p y * f n f иіиедіиі^олу ь М/ %л в и ' Ь Л Л . А - е й о л о д и г ^ ^у о
сіс^-исьдлиілс/ ^ л у лне-іьоло Л*М>.ИВОСТИСЛЛІЬиллЬ'И(ЬСИ
6 о л і ^ р с - и б л / і ч т я м / чм^гропо
Д мг>л 4: a ^ - f t * кч р о пffЛ к < N лл СІС' Л Ц Т І І І С ^ Л - CYtftMOOM^tlM-ri
А лгчт р ь гл р о п о л ю и лч t и i-t-г о. СП BO r f t ^ T t p ' h l - M f t f Иfcи^J^^4€-
и л ь у / г м г і ^ и г г о п р и с ь е ^ е іс-м й вг Л і ^ left П Л А Ь^Ъ 0 р И Ш А М A
диилль-евпгчлліЪіип- / чипао
а а д ц ш ^ ч и д о с т Я д / л и т с илс-трудч
п а л і с ъ и ^ л ^ / т о tbTk-nVbo р и л л и Т А ftlU е T - t Дв И: Гв • в Y e С T h Г ГТ а

дмАл^ръ йсп^чть ерммгайу' гі -іьцрісаіисТАЛплАпетсА


f і*. р ertв л к і і т f с і і А ^ •* ^ ^ 0 A •'iwt ЩЛЧfc С АЛЛ-ЬГЧ A 4 *А АТі Г Д A T И П © £
р и м п е р^с д е а лчА/ л - о д п м - и ' чЦлДеicASai^'ft*b- С-ДНЬ-ЛАГ*"
Д» t rfl> t м и го р сд у . ц гч t д a ш t д ш и ГЪіб^Д-ЫЛрггмлл-ьК trftMrt'Tii-
Иг лл у г а л. д A • и r%ftа 6 о ^, Сг п'Ь Б ъ і м И Г ГО ИИЛЛЪ 64 б Р A f b W4. (С СЬ 0 «^ f^
138.

Оги с л ^ р т ь г а р і г к і п р и і в ТТк-по д илл г р^>и р а с т и с л ^ а * - & о t* a ojtb


& м'fe и л п ^ и ч І І п d іс d иі с п о^веі fib 0A ( p Л> ^чЦі И І І С Ы И: (Ь ЬС ІС*Ы Г^чТЪі

Гь •ти^*ь-і<рот , Ыс'ь. c/wfcp е м ъ - и Ш W I M A M ' S *-* fi с ^ ^ 4 ^ Л ' * ' П ^ C T A U M


Сі9ч>>ІД>А.Н'ЬЛЛИТраП0ЛиТ<Ь'Б'Ь/
^ р л . Т в Л Л В И І Ь І і ^ ^ в^TИM>/ДЛI^• Л t І*Л>^ЛЛМЛЧЬ^•&!TO Ъ IС«ИГА.ЛЛ-Ь.
*- . ' -іг
f j o v y f иью-лллтаііо еагъілАТі-иіЬАо
•A rid (ь е л.л-& TA^K/vxd A ^ a i t f f ^ «се
ь і І^І«І.ЛЛЪ • л А.С і с d А ъ m е к a (& С І ^ К a
A » Л >/лла иі и'д A лч ь ЛА vt e лл p т ь .»A
ic a A • "t АЛA 6 p ^ ^ d ААААЛ*•* ЛАА-ба крвтаісь-ллол л і чві^-а- истъ
A v\ С^• ИІ Г A'fe Б ^ М ИІЛЧИЗ p Y »C^I'А^ЧМ «^ч П t "Y^x Л «"bl ЦК'и С^. it a rd Гі <• si>« пр #
лА-ы вгр-бд"ые»слч с»ьви-юкр A р wc м-н пггоп f лль м е Б ^ fv. е т ьс м
И /SAXSTfcm A- C t Т И OS р АИ И И • W TdAf
л р а ш е г і ы ^ і ч і п и ш и к г о GAP'biH
е ч>-AT» с п р и * ^ е л г л > ^ О » Г І Л ' м / с л t np'e лриіьед^ичпіс^ ллитрллоли
63 KdHt^i^/vfc-iHvtdY/recA'MuiiK'riM Т л і « ^ Г Ч А e ice пь>г и м ч и-гсл\ ел w
Н А СрЦ t А Л i c ^ M t |Ь(ИА t ^ / I ^ J J Y ^ц ь смя с и р е ка шл-сс-м іч/ ^ь приіи е
Л - Ь с ^ г а А А К а д о г о ^ л п c\f t - b i t t f i o y
Z- £- ле g/v-t- ^ - ф• ^

АллнАСТ^ірлкіьсеіь олс лчл./ л»^Ь(в Р С t ^ t A-fc TO С lyf М Л Б'ЬІЦ Р tclil f 1^4


ПвА \талль ^tftлrлdлль•Aиr^fллt /ІЧЛ И ^ Г ^ И Л <Ч' (^ ^Ь f t лло АЛ и-г 0 0
I
rihcEdTdPAAA
М А ^ і Т ^ і р / Л Л А Г ''hcicAw^cT'bf^BUA ! со(ААЛ'ьаіл.іі«с%/с 4і«-В"6йо
с
«ЧААП A C T ' b l p ^ - ^ - е CO А ^ Ь И: fb A I M
A и d ISA ь л л и т р о а о л и т а А Л - ь -1 Л>і п оль е^ и п р и в т о і і и и і ft^Amco
IC 0 И) g ^ A d Г Q a 01^ Ь C K ' Ы / Ч Ь ^ П П АЛL
И С А И iPfVl Ь ^ р И H C d 2t Ь С І С Ы ^ Л П О Ьслчіс.агоіср^сота^ ІІПІСІБНЪІИ

Л А Ь • П А и Б А г а р а А Ь н ' ллькн/^>7и* гл л с с >м-bi • с е s о it» Ф р-fc АЛ т» G с і<


г\fcu ь (ь ъі е d ісъ т " л о лл'Ъ • 6 1 : &о т «
139.

— ^7"
tc о м ^ч cb'bii ^ і с а ь с тлл>лм ^гли лгч-Ач Л/Ч"ЬочсТЬКЧ-р t/K He в/ л и "feПГ^ЛЛ^
r f b - « е л л о г м п ові"6 A л Т и г« и к о
* ' к •ftл и'г^/^ с т<ч га/ \ іг и іс л-^-1 ** д a лл>/лч е-и опо VIЛЛ VI И: голч t / ^ а і 1 1
а л > и п л с б / чьсТіЛ<хгЧЛР'в' w^-oiiflfcibt- щ w<v А Т И поллол е Т Ь - А Л ъ/tse
п рг\сЬокідт»-Г* А Г І И и ' Р о г л л и
с е г а л\ t п е еъ* п f t (&|wc г « гр^Е-ь И;ИЛАіЛ/пеиОа^ Т И » і ІЬЪ- g ТбАЬ-

лл и іс <х« ^-tca^ya р^ч - и сftо иілли меб-бД ш и» миісолА>//тче пр ^ д о


Ь a е-f с р у ' и ^ ^'Ь * "Ь а
Sff- * ^- J- ^^ л ъ < Г і fl
'^ "to
К 0 П (^ Т V t - Т й ^ А ИЬ-ЬС/Х(Ь А АД'Ь
Stuep ш^'М€АОбровгстьпе/^л^. А р ^ го лл^і Б р л т ^ м с о п A/Ve/v\-bA,o
іэ цГ^ і л ці ^ ' чу-^* есм^ о е ь ^ й иіс^о п а л. Y и а ^ ь ^ * т ^ А ^1/^ 0 ' ^ f ^ 4 - ^ * ^ ^
ЛЛОГ УСС/^Ав^ОПЛТИ-Н^ч А.Т
AA*S./WЛП ^ С Т Т и р/Мі ркИ» С С » 0 IT/fjx- ЛЧ ЧТК ^f А А ІС АІСО ГІ АвТО Л М Ч 4С0

ИУ ел п о р и ^ ц и е о іь а и ^ п ч л і . с art
Т Ъ с ьOften €(10(bt/vtm^dycTpOHTM P N лло к ААублпоунсьАиіш и) л еа f
лл *€ с To • и д'fe/TN е п о/чо/тч иТі і чвц»-Ь Ат ^fcц» t ^ о о* и ^ елл. ^ о w A А р vt й ш е
Л Б і л a - v V ^ . ^ л т о ч \ t^tkn ро icon A.
и;Го « і a ^ n c n ' f e f t m m п р л г ^ и и і с
с П € п ь ^ G ц'fe т ь е лл г < д « ь лл і^ • п о
ТЬЛАОІ^І^ w r a o » a ^ ч м ^ ш е го'0-е» л л у л ц і оісог ч и ^ в ^ А ^ ^ * ^ " 1 ^ 4
d Б и г о •rwri't m е a е tcy іу и) n р о і со
д о с ь л- к г о / г ч е п в ь е л - гчь о в ъ і
<ч ^т» rp'fcujM-fciwnepattK'^ A/WO Й» І
оІБА^^л А ш е т ы ч^о^л^АСть-
И rt ЛЧг^. Г (Ь А Т И Г И HO/\Л ГІЛ И' <«
. Л Л Г і 1КІІ'ПрИШ6-АШИІ/Г е \Гу/у^<:
t «

М ІСОАЛМ -м П € ІСШЮЛЛ- ШО ^А fc
(Ь і і в» п t V € ^ і с-^-fc <л> д о с ь vt tf>«• л^ъ И 1* 0 Т А І tb'b ( Л ^ Г І ^ СІСЬІ Л/ ГІ
/ М : п р и ш е л ъ и с а и г ч л л е м оллъ- П (k e nfcС £ Г b vt Гвс^Т^Ч І »СП I: Ч € О ^
^р^ША-ИсГДА0 А»*ч9і^а*л*>ЬИЛ>
ь и д ^ с Т А • г • с т о л п ъі^чіс о д У г ЪI
ци

А ъ іь еругъи рі с ів е* м jv ^ ^ е п о л а т ^ ^••сте^Ам-ьіьолоАіпллер ь с і с ы и '


ЧЧ
м *& Б-ъ<-f* сг м (Ц с с и и • (& с е-л е А р^лл »л» A е р г* кчгв л ь сісы и« и ry^Afc м и
anA'fecTf-^•АИ-ь-м тчеБт^іьмего всас^устілАлгчАСТъіресьті-с е рмо
AA-fe с т о «г-улд е м "ь • іь с ел е іь р елл^ ри^цигіаидош^ч-илюдьс^^г го^
БЪІ #*ппъ a и £ і і а *ь е & о кГлльлліч р м и и - м й ^ л м і і л / чиці-Ё^е^і/Чосьіі/
i члtr,
ft Ъі ст "fi/NAb іг м о/ \Ъ и с ^ ^ ^ * Ц o'
« п р к и е с и і en ололч ииілгчли Q і<: іьи
с іь о ((>м і лич^ < a» п р ілтсь о Р-Б *ч А А е с г^
rtCTQAM-tMVrtlJA- АСЬГуьТАЙ-Ь.Ді.
Wfc/ Ч"Ь• ИСЛ ^Ч.Л Л a-hв И-«%!<06 t Лгі ь • a AM ь е TCS е р*гг ісь • в1 г- л
А* д « е * ии/ и і с т л - д і - л^Б-*. ^
г« о н ь 0 6 о o ^ S л о-Б/ ^ ' п в и ААЪ сса П рА^Амов д ш л с й и т л а Л Т І Т І І А И Ь '
е<» иі f< л и лл е-гл« ^его/т е и Г Л А е с е/тчепой-блл.ьллАлои^ тА-с^/тче
С .-^ с ъ 6'Ь і - п р р t м ь а^ ^ - е с->/ о с ь
f,/^ с т ^ в и ^ у е ^ р ю a е AHK^- ^всриг ллегіьсьоБо^е^Аасьи)
(Ч е рл л ці иі - «ь/тч м ЙО T ' t с сь о ^ Л А Ы ? А
4:ft-feш ЛАІНСІГ-М мл^ііпече^о
ер «ор«^^цп-г«4тоіслАокчісигг
Анп-ыпамААКвьсгсылли^пе А
© n e v e (W» r ^ c t л ^ Ч 1 елАъ а^угло
е пс лп с^-п А елчем А/ ^ " ^ ' Г ^
ПОСЛА/Т " л к ^ м -ул^ е г і - п р и д и
A А с&*м ГІ е лл e/vx-h и-м г ^ л л е и п е «<-<Ч(А W<n 0 И Г 0 Д ^іу <f4frAСС t4 е АЛ >(•

іс б п л (5 ел/чли • и (Ь л-& (о/f о и л em A


ПбЛГІЬЛМЬ^.ИЛЛ*ЬПОАА(Ь^іда ^ А п
ш ьлл а ш ?І Л А И ' г « А с с т ^ а и г4е р<ч

нg^t^вcиr^AVпйишe А 1 " ^ а^оллтк


/?4tSШfeИГіЛ(Ь<Х 0 И ^ ^ AМ'Ь т ь о- и

e ^ f / r - r ^ v r t e m e ^ * ^ » » С Т А П а([ чпо
йІ5(\І^ГГЛ»1-|ЛіЬА«)6і&ИГ Ае/ТМг1С0б0
млребъ»йлст^.-И'Аг\ічвго/т «игл^у
Ml.

0 *f м ic'bi • м/г\б л ^ г і р л к і і^і е РІ л f л

ІС Y ТЙО П І ' П 0/ \ И fi<A*t) T h 0 ^ V6 rt h

м с Л А ^ т іч-& А А Ь ч л с . и с е f^/4A.>f
0 " fl p OC Л Af&/V/N ИІ Т Ь Б I** A ^b/ft £
r p-6 ш r«-ы и т і ь о й р л е ъ « o y мсль'

й СТЬісд,-*; СкіГ І/^гіалА/ічлГЬ-ок (^O C О/ЧГflTlb0ktГОЛ И T b и м ^ к І Ь І ^

« v r o - p ^ A ^ « t ^ w ^ V MVvtU ь и

Ш А М p И Г і b-U/NAQA V<Af1 Ь ^J& ^


^ л w f i vi b-h-ey rt осллу/ТчМЛІі rt-CKl
ІЫМШІЛП^.ІЬЪЛАМПШ ьс і с а л л а
/14 «ХЬИ-(ZkC>XfC ос р c f e n р и м t c (
Д и ь * НприіііеАше іргівои^ыіи- ft Ь Ф'е/ГЧ^Оъ£И 0 (Ь Пр И И t СЛЪ ИгСИ*
п вкшесгльъі пъі^хп сгіииіірі пві^егіьс^Аьпреіьогв^ъішьс^'
г і е с і и е и п а л и / к р і ш л ю & и пісО г і . п і о тьсісы стр м»^-H'CA А С Т И аъ
с т ъ і нчб u * t - п о в т и а ^ г а A s ^ гв~£со ^мемАіьиА-ІгібъмсрАсат н/^^ЛА
п ь k-с І Ы ^ Т А С ^ Г О ^ р и Г і ^ b'b •№ Сд^
^ А О С И И Б О П О Л О і к е П і к б ^ Ь І ' li'K- Ау ^СТОП/М Ь-ЬЪІСОКОЛЛ-ЫСЛІ
г і ъ і ^ ч і к б ^ ц ^ і АЬ^р^вкпуігхллал А
n up че и ыг% 6 л/г r«^wr o«4 u A и А Ш e ГІЬ ГС іЫк ((Ь«Ы Ш «N » % СіОч с/ЧЛ^ о t п ь
(t-rJOYlcp/vUJ/XKNC/^'ftCAOibtC-tffli
ч
^ГА * п і ч ^ п л c / x i u e c л o (ь g c Г І Ъ І К і£< ім/кИ'Ыі&ес^луі^С/^*рААуи
зд Д І Ц / Л - Г І ^ Л Г Ш ьде^С р н о с і с р о т а Ci^OS ІС р-fi П/ЧЬ C / ^ H ^ A t ^ t К) Ик ^ Й»?
с-гьиі*. и с р л с л л о т р e и ь »*Г \ Ь - Б Л К І г - ь в К г - ь п ^ и ^л/ -ь-о-улА^ртіьиілъ
А ^ » ^ Л " » х - м е А А ^ ^ Г і € г / лолл? С/г ^ ч плотьсссуюгіо/ігать.исто гшісь
п ар ^ е и а и : tf^ivN^ c T A A ^ ' f ^ ^ ^ H j Б 6 Гвчісі} п ь г г ^ иІА^ч^те#Г-Ь П р П Б п ^ •
А и^ь^мьсісыі^-^А^елллиір^ Б^согььсіс^іко^иии^с гъ. і

Ч t Пfl И N b l * СИ* «Ь Т»СП р *і ИА/ Ъ


m.
<Ф*

Д "t ИІ і|і и і ^ ь ^ р и н і і і і^^ксь-ыш егао о


БП»! вЪ'n oc л ^ ^ о г «va *& Q v че м ь иіи Д 0 ЛЛ Ъ - ^AISA ^ ТАІЬ Ш И І лТкТ«г М f Т A •
^ r * и * н р А я» ^[ кі fr Ті • іь ^ С ^ * Р ^ ^ ^ Ь#о и іс л и А м а І ЛЪІС А ИІСИ ІЬ ш иллъ-
И/Г^Ь-МСІрАЙИЛОИД^ЬПрЛІЬі^-ПЛ
Y e / r v e p e ^ ^ o і&лси (сь бл ніс оллу-в-е а ^ т А С О Ш А е ^ а с и / иідьа" act/nt
ь р е л А ^ г е л А Л ^ с т ^ ісм Y* fAico/vi м о
гис/ ышАША^вс^^ед г о :«^
я А м ь tti аейгі ггч-п о с/ А ь с тб>/ P f f r n f r A ' t T o * іь ол|свТіилсьиС/^ра^стл
/ a - t - r t m f c u c i c f l p ' t n o r ' b i B t«:. g/vfe-
лАЬД л а п ь ш e i t - f i ^ K * * » Vfffciir. /^* /T' П р * л и в И 0 К ' Ь І П 0 Л а т ь с , с *
ft ЛЛ6 т м ъ і БТМОЬЛШ £ (Ь M O Ul и т т ъ
ОМ№АІІЬК*'ГірИМ(1Сі^СААИГ ОЛЛ<1
ришкішеЕііСи^АЦі ектоаъі л

. а т ь и А л и р о А ерт ьіі/мсмл^( ^ т и - А &ь в'ow «*.'(* ^ M'b Б Y A ^ w t ^ 1 1


вь*6?<с^сегв'Сулротиііьмиіс^по •
пр^^ъ-АьгАйрЛАИк-гоісо^ми^о гвТАА \ р А у с у * и и е с л ^ ^ ; ч ^ С ^ < ч
/ити^сргсроллті-пасе Л^ЬЛХГГІА
ГАвТр ЛА-ИГОрА^ІЛЛТіаОЛЛІІІСЪ
ЛОАл&к^сГАі&^с лрвткано іср ^-ЬИпеб^мд-ЬАЬиА^ТИСА^ ^ГЪ-
пиа^с/^^рул^ьіс-Алыср-гмъілль МОІСОНЬИД-ЬОіКЛ Т И К О І ЬіТА'
HCi'^potDrifrnOE'S А и< а иі • Б лчьс^ мТАквУ«ч^ал ^ д у л д^кплоть
иі л олла ці ь иі • лд э A vt с/ьг Aisr./^ са с КТ»! ГАМ И: 1*а С-* Б ЛАСТЬ • Т"6лл ь И
11 т м 'Ыиі-«(^АЬАеиче'ь«т>'.< » ^f Л й Ц И ГЛ^Г^І •ttMCOMА>АЛ-С G b « T h
c t T v t r t ^ п р и ^ г м v t m » ! - и » п р оіі
^ Г« М «С Л (Ь 0 АГ А *6&ЛИ)р,ИЛЛ /?Пь 0 ХАЕЪІТУ»^А9 І І И , Т Ь С , Г
Л «йсит^
ИЛАИЛЛЛТІЬЛЛП*'*Р с е т е Л-ЁТС ft р t/^v f M/»iG-b»^f< A N A f fiLvt ЙЪМБСІ^

^нАллеиьс^іьвл^мцн »-АІСОЛвГ Ьі «S!C0 «C py ГTk C T:I • n o c p t A"^ ^ ^ ^ n ? е


S H ^ Т И П Л71 */• И АЛ АА 0 f/>.КГU W (ЛГгЛИІСЪ- fttt/^fA'fixOttlF АрОБ/CxiUf

СТА А І С Ы Л Л Ц Ь БЪе (Ь Л ' іь- ^Л tC 9 V H ' A I t ! f ^£ЛА Л/>ч-M N'N r l О^И U в

< И.* W U А / Л А И * ІСЙ-ДМЬ P 0ftfcft-Ь^ГАрA f f S С^САЛГ»У гіе0Лв


нз
fVI Гі 13 r/ч ГГ« Л.ЛА t гмь и х к - ь к ь / л п - ^ п . і г Л .

Т
» t v V T b it» п гі « Л А Т » • и п рб С ^ ^ ^Р 5
r n j x . f t ' b i n ' f i c<j v f и ъ п е р е і к в л о і с . «^лид-л/ле А ків/хшечсor.d^'.'/f І І И
П О ^ А К Х Ш 6 Т р t Б fl І& А Н Ь И : И ЛАТ>К-Ё
/к fen с ' Ч А / Ч Ъ & Ъ ftv* е/тч А е / ^ «4 п ьи>.
{Ь^чаі Л П О Л О Г Ь Ц И - Л . ^ . ^ Т І І - С С Ь Л С И Л І І С Ь А М С О ПО/ГО Т И - Т ' 6 Л А . Ь Л И ) 5 Ч/ Т Ь

R - ' f c ^ l A f ЛЛЬСІЬО И / Ь' ^ A K d | • A A T И ,


л-feTO-d ллр^риірп ісъсиъраети M i l IUlCHfc/>A"^tf П ЧіЧЛОИ- Б Л Г О Т О Ь Ъ

С/члЛгчьсьс^-Т ettpl ллггнл/ лгчот ЬАIС d С A l l t l i J ИЗ CO Т б Б >С р 0 Т С С ТЬ :


м ОАД иіе/^-ичісот-ыгіілсбиаіи
CTAjk ОіТЬ^Айіи-АфСгТИПОА^СТЬ
I C O ^ C T t k l l t x i c o n u O f l A / f 0/V^'ЫCcpcTъI' е Т). П ріл І ^ . Т 1(Ь A A C Т h С TO/V ^ л^ДО 11
W -^- И ч * ^ п о а і л щ ^ ^ о л л / х с а п ^ с Т л ' r a • n o Б о А Т Ь м с іьа (& n «с r%f A is ь о ю
^ Г ЫГ^ Ь' (£ fc/lvefi'bl^rp't/V'bi А І - К С И А С И А Ь в^/ЧЛЬ'Т0И;ГД ^ Б Ь C-J

/ і ч е ш * \ і ^ ^ ^ / і \ е А Г Ъ Л ч Л ^ ^ а siradCA-

. • ^г^ -
\.* Ш W п s, (. 1\Ь ГЬ і С>С€ І А « р А И СТО
Л-Ъсои,хс(ЬО^ГО п о с л А в Г п - и б ^ т ^
С(али-ГС«'С£Лч€ і с ы it, АЧі іс »-іл /^^»•
БЪIUJtfч.кVvч'^«лeVA д и а олиа t r t A v t »
Г4 f <-|\ і; С- Д ХЧ иі И1 ИсЛл.^ ft«tfOt»*vCAA
рь^ллил лприА/^.Сі"Ь'П'(^гіЬ'
Пt ААЬВЪІг лл бО С ^ <І(&^ЦНС{&0
М ^ Ъ - » л » < о J - » A Y A I U A VtAANl С Т V < f * ^
С ^ ^ І І Ю Ч ^ T l b e p T d t ^ U O M h mtOOAlS T v t ^ U T i ^ U ЛАСТ*^»-ІЛА'Ь*(ЬСИ Д"^
П t V А Л Ь U C Т А Ш ІЛ, И П е f , ^ Г М W- /vs-W-

і^ рг«'ытсг«<^мэ(ьем&ола/\>'і^.с-б ИГ^АЧААИ»Н^ЛТИС/ЧЛ.-МСА- О умъі


m.

ітипомсл-туросьу-^сл/ м і и ^ б
^ ^ H ^ i C i i a U t ^ n e рАэііг .-плнід ег«( Y6 р п И Р О © Y ' л р а с Г к с л ^ f t ті п І у ^ г ^
с л А & л о-и/ м ^ м ч а і ^ и і і г і ел и к у л н и

§ДНЬ AfiTHniVflChl'/VNU^ лпри


Аі^а-Ь' ісЯ* A n ь Л р и д е с т о п с

Иггод < бали д И Л А ^ p ^ Y e p n Hrottv- к / чу «с и и х м t сп о к лс і^сГ. И П р и»гч


n p n a i €^ши>(&в Л.<]|Ч*^^А ('р -і&н
А й ъ иft»f л ллм кв лг* ^ «Vif» «^ ИПд ^ а ^ ч с А о и г Г о и с т р о і г ч С і & о н г а (&с£
{c^f& tic AN'л р ( с 1^ ^ / м у О (Ь ОЛ 0 д и

оулл4рлъи:"стьоісе(ЬолоА'ь-^вслл
С у П р ^С ТЛСЬ іЛС&ТП/С 0 и к ^ Q тссо-
и п рілбічилчи С / ^ і с а с ^ еллъс&о
Илл.Ъ'к г і / ^ л ч и а Ъ* A'fe- €' »съі ю д ру/г\кпл к: ы Т П к « і - и с Т р ан*Скід
t i г о • п а с Л-t т т» с с р и С п р и ш t д ui и

чаридош^пс %0{Ыі»і

мы«.'Ыклгрл*ст л п а л к ъ л ч ь я у с і ч л
слъіпо*\віьь u ь c i c h i Ч д а т л ллр»
р^*ИГ«€іЬС/ГОТ'1,Ш4ХПАЛОаипл^ ір^ч

^свпр е/г\е «йсло^кігАест»л & п ^ л


Н^Гіе^Ир^іМАКЛчГуллуЛМП^ЛЛТііСЛІ:
г « » * И ' П і к у ш л л \ с # ПроТіВ)у П Л А - Ь .

^-^г ^^ ^ »—
^ г< « а- С Т Ь СТО Л - Ь П р б ^ а Д Ц А К - Г о
l'+5.

<: ъ p'fc it у • и t-« л ^л ал л ^ у Л А Л т и


г л ш eaflAO/v кілле ръ глгсосдНк

ПСОП Д О/\Рч/1чЬ-т0ГІ0СЛ ИСЛ.КвСА. n cXo D иллглл н f ъ c и и г\л и - ri л p н


c-ro WT/TYC о ь і г т у с ^ / луслл-мсле
минллулчи ІЛПЬИПАСУИН
»

в е к о іи л/го еллъ с/л н и т игТ о


с т у п н л л і і М Л м н у с г о ^ амур t
кй'въ^лиіБнШАсгіьктась и
А л к ъ і п о л А і г л - ъ п / чу- ^ о л с л и л л е пріид.ошлстугпур к у е ^
Б о м л і& о & м н л д с/^ & £ Л лд и т е
г^л-стапвлк-ълч е н ь л ло AИллt
й'h•npflcтиcллuJ'Ь н с п о л ч и
Ыи е ^ о у т и м у п о и д с ш А и и
a ^ n u i t д ии^аit -і ц.а • f сйьісупи ^ ^ ш^ м л д е с « н с т і р а м-t стс

йъ-пасьеьЪгь е Е р а с т и ьд/івіТі
А ,1НИ^(оШІТ|І^ПОЛЬпрОИДвиі^
К)А/ Ъ - и с £ П і Л й й ц м и А , ^ Д ^ П й а
п в г л и иг< г у e>9vTK^f і ч л л и і р у с ь тнь.у-ис'Т^і:лцм п ^ д и и ^ - л и -
ГіЛШі-іЛЛ иЛч^СХЛіЬШИЛЛТіДле
/ПМЬЛЛАЛЛЪПОСТЛ ЬИШД « f Л
г и с ь о и и л о и д а ш л с т ^ лци

І І Ь л д а ь г і П О С Т А ьти«лсТ/*
г 'ыс a с t н w^\ .л е г ш a п е р л а к
П Л СТСкІІйЛісЛН Ь ^ Л О Л Л Н Ш Л П ц
л ошл^іхстул ы* ст~йПОЛіс.ъле
ІЧб.

Іср'ЬПІСО'ИП0В Р0ШЛЛМД bftrtf

Л ю Д ь б > Л 0 т / л п и і ЙСМ norffAnti


ПОІЬеЛИК^О МОСТ ИИ-ГОрАДН-И
Н Б Ъ і К р / ч И Ь Л К 1 Т Л П О К і ; / Л tHJbd сосрлшлс/л^ппммпополеиуе
р м с р и г Ц и - п-fe с н и со б Т І t м-ы *Л
ПіЕьшіпололчміиАиауі^ркіь MCTL»
л о д и л л е р'Ь-с р а с т и с л ^ іь о л п І -
»лС(| - f r - b H e y ^ l l A C t b e ^ t r O ' n o A d l b l J f c

иіьБред^&алс/Диллер^срастн
СЛ Л б fl AA'b» ГЧЛ А О V Т А П Л Т И р о И- П О О Т И Г Ь Л іу И А Л - Ь Л М Г С ^ І Т О Р к о
С Т И С Л Л І Ь Т І - П ре сч м л л л ь с л о АА-Ьтср- піс OGO ріоі4» ллл'Ь С ^ - П
Д и лл 6 р и л л л - и д о т і ; п о д* ^ ^ ^ ^ ^ Г ^ А А_л.о V Б И ( Ь Л ^ Г ^ лл tf в Г'tltfArt оо
тиБрлтАСав^гомАллло мео^
топе_слллті wflv-roneрастисл тил«-ы- полаіыіил^НА ^аіАмл

р ъ л ^ n І: Е ^ д^р к с лл л л а ИЗДр
и ^ м е л л гЧГ A T и гч л А Ш <чл К» А ь
/тчинііз И І Л Л М І І ^ И В а п А Д а и і Л б а Л о
fc. СЬГЙ А Д ^ ІЬОДМОИІЛЧ А Л t K j H P O *
Лlcли:ГO^tкoд/Ay6^6rаxмпл^(3
с т о п о л іс у г д Ц І e • А ш е м е п р и ш л t
М уДМ П р Л - П Л Л ІС IN С/9ч П 0 6 р AT'' ШИКрАШ«АПр6Д<ХТГ\С/» И Л Л ^ '
ClbOVtAA'b.MnOjVp^/TVHM't CJbOfc'H- с т о П 0 Л. IСЬ/ГЧ t П fl с Л А и АА "b н Г41К "t
п О^» Ul ? ДЪ^Г t 0 гч и г о «ь ^ п fc Й Л Ь л^ й »<: р А с X и с-о^ ь г р ^х д т». А А и с

йтабполь-и^АХйорис^т -икк
T Y $ , f l ь е ^fc р л и Г І Й т у и о ьnри
д t к иfc-е > ^ п о л о г ь ц и / п е л м д ^ Н Л С Т А УАб у г р А Д А рЛТЬСОрИЗ
(ЬШ I: С Д 0 л - t & ш е • П V С Т М ш A rt О ^ ill t • А Д pN/^#i іл п а и д а ш А К Т І І Kfc tb*^.
ЛЛЛНІЬПИІ шч^Адр-усииіь-ь^вк^ C W С Т И til А М А Ь 0 0 0 П t» Л/l е / П И ІСИ
Т И Ш А О М С Г О рцьсісалл -си/п(
С л ( \ а Б А с іс л иі Y и іьъ д м ь ь і ъ г и е ^ і ь і і * иЕ ыиіе гооо ^'ь-бтополі^ь

и Д о ш А а р d Т и t& w с л е'Ь со 6 о и - и t ъ
Л/іЛЖ І&Т It'i Р а с Т И С Д А«ЬА.
С Т СЛ І Ш А С ^ ^ * » ^ О І С Й ^ П М С / ^ Б р А
НС ПОБ гошАМАШипреимопл^
іАг

«О Л ^ С'Г Ш Л СfcЛ А. м ^ Ы/Ч Н 1* О р 0 д и


Д ПЫЙ р ^ Г Til м л ш клл ft-мллио^ипо
Г "hi м/ч ш илл м • »^ і« в п а о і < и г л аі €
трьпал^ствполкъ/лепри^екн п А Д е т f п р е <& р ^ г ъ і ш ІЧЩилдн пб
^й^^ААлііТретии-лполоациао
(^а СЛТИШ АСЛ К Т в Р Ц ь с к о / і у ВІ» «пок-кітіетегімісо/члу/пвіиуФ^
ДА«сі<.оуіииіругАііьс^горА'Ьіи»і
ь/ ш е т - и Б у А с т ь ь т ц і е т у к &
К ^ - РЪСТСГОМ^МК^КврИСДЙГА л о С Т Ы Ь А Ш д-оу Б ь <^ть а*ы л риуго
сл.бЧіплд ь б г р А ^ ^не^лАосіь А ^ й л л - б с т л - С у А ^ Т Ь ^ / іллмьА
рр ^ і і р л А н г і ^ ш и й е л и к к у г г - н иіАпустл-иАЬор^^^ш^^^іТя»
MtnpABA'bllVSJBY'VlMO/fVtHbe'Kf^ Е у ^ у - п ч к о (Ыі/ГЖА И ^ СТ( ft л у К А
к о м и и ілціи-сеевм^гіііісыіопу йИ-ИАІ^ЬПОИАЧіСЙАМТіГАр^СІЬ
» т п п о г<чи •ьТ-п с мчіс с лл и л у к ч й д і |1ІЛ^ff<AЬflИЗ-TAІ<.OГЛeTЬГlc'Ь
м а гч АС іі гс^л * А А С Ы / Г О ллъ с *>(ЬО и^леА-ъ-иА^АукАі&пнсгкБеи
с т л г н л и « ( л !»• А ^ лт» • е н лл ыс A (ллАилейипалчигА./гчселА.игу
(^нтьи^іііАД-елчемьііь-г^ьпАГА ЛЛМА-НЛАНОПЫііріСЬи^АПіЧАи
NTH CeCOCfCTbEATCr'hftVo-AAit ШАмгиелль ^ А и е ^ и в А и т с ^ и и
глисьвт>^гму«ыиесл й с т і л л л к т с л е с ч с елл ь-и А ( ^ 4 ^ллн в/Мі€й о
г4€лла.віЛ«^ллгопутисіьо гр-^^сьтітуаиА^кь^тчас/^ісог о
»г«*вси*орлАиапрд^Амі покА^лиь^сегорлАИйселепА
ісы^ьмАмлйоди^гьск кч.п^АА^тьсл ЧіГорААигм-б
^•ь п ро стр t сл-с е го р A^wrtQt ллл/ч
с Т2& а р и & с е л і ; т о п е^&о ллу чеилБ-ы«^і&маеАутьс^чПо
лон^ни А ^ У С ^ І И Г І 0 С ' ^ , С Л К І Л Л И
^ п м о у т р ь п а л л - іьторо^угчс-в-і Б и в AHJ ть-го р і«.у к> СЛЛРТЬ n a n
вір^(Аигі»с-ьБв р п с ^ й г л ^ Б - в ч - Ifc. г л т і ^ е «A p^f О ^ ^ ^ f - ^ n t изть
и
^лі^ачеиійлі*лд'Ьі-лру£^
к fl
г л A д с лл •& о у ГА A р ^ »* дл к n a a A
г ^ргсііГлиіеп^ьло/м^пр^ч(Акп •і»л\А^^гов/А игіапа-бшеньа."
и^ы fc А.ш A a П Л A Yb • и n't сГІ ИІЬЛ< иАгт^ісА^мьллногойіірмі.і
ш ^ . л р і і A A « ь c i ' ^ e м д и Й А Ш еи- ИЧИЛЛ^^іерАМЪірАГЛИЧМ^і.^Ч
1A8.

АД ъ п а Л «ч И Д £ m С; П ^ С 0 ЛА И Р't №44
«
СТлДАКвГІь^І&ид\ИА0Л0А6№С6
М Гі«x^HAA'fi Д С 0/І И/ І Н И О^рАП/^
K лл и-и< enpnTjiAM-fe i t ' и с т р л р 0 С T T i U U f j & * р еллТ» Л\ И Л М І ^ І Ж С Ъ І
і и м ^ ( > - > ^ к о м A/f bffxn ь с т ро Ш А'14 0£4Б А Ч е Г« АД*Ь ^ Л Л П І С ^ f t A
A t f т р А / Г Т » и «солі: с л м ь і ^ - ^ ЛЛЛТЬ СЛ ЬИ» •< АЛ^ € T k C 0 «-blAQK Р
Ало лрострАпис^-прАібедмо Блгъіийлісй-м^лвБеглісвмьиіНА
ПДОС ТОИМв.вгСТЬ-ТЛІСАДАМА ш елл^стйвримА^ипогр^^аАл-ь
іс А/т t лл Т» С / ^ - Т А К О й * рч иллТ- ИАШИа-ЬГЛАСТЬГ1А.-ГАІСрПОД.и
f < А УГЧ е/ ч і^ и: с Л А Ъ f п 0 А о Е A t u е ГІА- Б А к т ь е л г в А л у і ь л ц кл^чтигче
ар^ктііи\^тііісустр^імм^-исе ПОЛЛМОЛЧІЬСТіЬуГр^Д-ОіЬЪТАКОГЬ
• ГАі<ймьгч"Киши)йс&іг Геллал<- Са 0 р П Гі A> С 0 Q I А П А Д Ш АІ^ч!& СТАСЬИ
рц / чъ ft е л е г л м о п р А й ^ д crk Ть-АДАЛАле л р ( ( т ллемь(^про
№tnrn-^npAftHcvAM-rbOfi- с т и с л п и) н е т л rtbitvA Аро IS А-И
pii't/vx'bnd^MOAAyp^^KaHMn
ICN ЛА-Ь f A о с Т 0 ПГ? А ГА • *гч m * с л мітьид иепрАібапіікіікбАИ)
h\/Г^ллті rf р И fA^o* Р a'Ьлл-ь м с о и І^ІАМАИеСе ИАСуфЮЮРАТЬИСіСО
б^ «М/ чт» - КЧІС 0 Г 6 и Л w Бо К Т»І Т А р к ь * A A M t/r в т ^ ч ці е а с і л к в ь в >jAy
ісопеъв-вуАииАА^гиеКАтмв іу И И №*fe I C b d Б р ^ І4)Тлл ЛТЪ • Д U> A
U fc^fС^ЬІ-Д Л Гв я t НЬІ^АЛЬГУ»ГА БОСА ІСА^МИЛААІЬС^КОЛЛ/СТ1-
М ^ І * * ^ / Ч>* И Л А И И Л А І ^ І Ь М < ^ П в & Б у А ^ ш и и a'E к ъ са Б р ^
^ И Aft'V^'B-H'Tfl/Nfc/VA'binр 0 ГГІ-t шс-ть-илготу^^луісь
a A fto • n P of л/\ toAf м и e a»! а ш t ГІіЛЛЬСТПТЬвОГЬАЬ»;
«елр<ІСЛАбИД*0'Л fl^TtnnB'bl л А^Ы Л т о л л ь - ^ rt е и
ГАрсхбмьполлу^ліьісол»^
б ькі-»гч«са Й И Д * м ъ і «ь алег0 і с н ег /у
ааіемепоРАБоТАДв^порвдиа^ Л Б 0 A l l ! А И і Ш A C ^ w - Л Т Г А А Л А И ЛП)
Б Й < П TVfe К Г* АЛАГЬ • ГІ 0 rt t/TV f: Й*0 Т / ^
С/«ч • С С Г С ^ UJ ЧД-^И К А / Н І Л Г Л И t t цііОукЛОгчпіГОСЛ^еЛ^АП JK-feAH
СЛАТЬІ* »лІСв СTtuOР«^ ІС0"''Лicon
С T f A / t v X - Г 4 о 0 Д И І& С И с^ П У СТ гікгасео лчемегат^^іегерпи-
ША<селАб4пуст шА*прі:иде
оу/ne (& PA t и-гд c о sir оч н А С Ъ
1'с9.

e y A>I и л € м ь lb • N o м*!: л e a c/^п o л м л rOT/4|«flnflf 6АЪКвТЬ.»АІСв/П^ МЪІ

сутьслfe(Т» rivfec'tіь«л.сыьъ^АГЬі просллймл-ькстьиіьъ^меслТк-


/Г Л М к ( i / ^ * о М "fc/К f П Л A Y ь п о ь с ^лL и и і с о г о т е и л А ^ я е п л т ^ нчропь
с іь а м (Ь ъ ^ А в> и/Ne riAH'bf'кч к а п ^
е а с п о т е м иб-ыіыи *-гоа-Ё »t
іь е е А ^ *^/Г огр /сы-имсо/т еrf A
Н Ь Ъ ^ І Ь р А Т и Ш А С Л і с Т о р і І Ь С ІСР/ Л/. ейс угъпрдса^ціепибъівиіе^
ft A Y м wo й ол о A'fe иі ц» е и п р е ^
СЬіО € • «ь А п о т у п л е И М І І ^П» іс/
АЛПі-П 0/40 (Ь U H m e j n p t ^ ИЛЛІІІ f ГОА(А (^н и л л и к сллъі-с е еоіЛ^тьгр шЛі
ИИ ЛЛМОГОИ А С Т О С ^ П р О Г М ^ Й ^
п А Л и ш А П <£ г п Т ' Л и > Д п р«ч(Аі;ли^ •D. и' А « т о с о г л иіАК»паіьсл.А««^
с €/г ьл престАіьис^рости
С аоиллъ-исроА.яикосіьоп/ ьллк СЛАЙіТі-СМ-ЪПлиСТИСЛАЬАЬ'
; , ІЬГі ССЬН^СЛАІЬЛЬ-АЛЦА ^І'П^-
Пt Л А И ИЛЛ ИЛАИ([>ІЛЛО WfcOLlt
ЛЛБР/^-ЙТ А-АИЬАПОГбСБ^МЪ
БЪіНatA/VAEO^-a'L- 'ІІ- Ы і О і с й И
ft M - t b U l f T f r v f ст>« м е г м ^ ^ / л и н CT'blliKSll^A^ С Л ч Т , и м Ь И ' Ы І ^ ' ^ ^
С т р А Г І 4 иі »9>(^ьі ісо ллъ и с п А Л е н-ы-
N А Г ИГвДвкф е И S 0 С И И 0 ГЪІ ИЛЛ^ Т ^АЛ/т е А ^ Д р и А ^ ^ л ^ г ъ с п а А о е ц и
И С Т-Ь/члуТбООКОГЧ/^ Пр и А І Ч ^
ф * СfiО А f и ъ і т * ри ь &> • с 0 С Л t ( A л/н р и и г о і ь у ' л в А О А И А А ^ рт» лч t A x t o
cS A't ЦІ f (Ь^ЧД1 ^ д р ^ Г Ъ К Ъ A f У С ^глні ^ ( ^ ( Ь Г р А Д ^АСГЪ/Т епріЛАС
»у f л^*ьб й д - ъ с е г а г а р о А ^ и А і / ^ г і ІСГрАА^-^ПОт^ fcAlceAOrftAAA-
л>сч(^ь с е к ч а с и т А і с о с т ^ п р А і и л rtAAAHACT'blC'fr по/г /г б сьвла
Кі^С^СОСАе^ЛАмл aoA'bC^OHnfl A H A A t f ' b / t v f сво огіллир-ъсьА
ftt А АИІ ці ( t ^ А (А^Ы Ш ИІ V ('«^ И ftO ЛГОДЛ-Ь H ^ A f e И£ГрААЛНАйТв
ЛЪвАТеГЧЬПкр^ ГА С А А а Л И Э л с ^
ч 1(лл т ИИА п л н и
саі А У Ч 7 ^ ' ^ ^ AfCbftHtAA^ C&rPA«OL^ACB0fV
к т о л f А€ ^ и f тьр ( ш иtotса н і: ГОПОЛОЛиИ /KfeHAVAlU^^O
м А <ь и А И Л Л И Б лл ь ( ^ С Л А Ъ І - А ^ И ^ tt/AATH'^Kd f\OYfc 0 Н И Г а й А -
B>JA е-тіксссгдвотАкоЕтьлквв»^
С А А л і к П fl ft е А А Ъ И АЛІк (Ь 0ft.{ЬА И '
150.

< t 0 у лчfcТ 0 lr T h fc-fc/W Лtt»t ^ t П 0ІЧЧ

ек-ыЪ/ і ь л к б о л о А и л д е ^ у ^ с т о п о
/ічегр-б^АлвТііивтіпьоеч и/ ь- лкл ин^^^ш^дулллтиАрути
^ Л И feyfv> #ЧЛ М <1 Г б Д ' Ь »t4 M i l И ( Г ^ £ М : м л в л т * ^ в о о л. е о К М/O^^t/VATl Й оло
д |гч лле Р^сапі or у Б л е н ь и т А Лч р е
ч сточенипс^ллл/^->§сегжел - cs-bi ^ А иаьо А С Л И І Л е рул іЕ-и едо
п р к д о ш А П Р (>і ^ f ^ е ь с і я ^ ^
ісосеі логус гйор лТі-рот сміИлли
ПО^ЬдАШілас^кЧтрліь и і но до AvtfbTfi.'i л ^гмыи t/іч е д пу лчпмл
ГА/т и т А - и н е н ^ з і г Г й с л - ы ш л р о і с о ш л a о ^ о д и ISA (: ^ у • і с и ^ m е
І І ^ Т ^ Т іЛТОАЛ-ЬГО^^Л-ДАмМИ

ТЬ^Чгллл н> ьу сьс i«.w и)-м іс р а ь ь д-к


hxri ь с icy п ро л и аь^ и>ть б е с n е р f
СТЛМІЛ'и п о с лу ш ^ м/f-ыь ОА о А И
лл t р^ъ • •'-і іьту И Ol^l h П 0 С Л ЛЬОАОДМ
АЛіс-ьелліь^т сгі і с о л п и а ю Д л у
M'hnfcYepbCl'iC/VAW/Vt^MACTIil /fVVtПОИ)*К СТ0 рІСЫISA еЛЧИ ІЬA АТіІ-
о л . Р л - - ^ . Д г р-|дошлпало ( b t i l K p A A ^ ^ П ^р(ЬОІ^СТОСЛ AA^-
ь ц и н ^ г f ь к ъ і с м й гч tt е с т е noTOAA'bOy БИШліс-ЫТА Гі АИАРУ
лл'ь-іь о к кіл ш л п о г & е ^ ь.с т иг€ ,^4|^M>^Vtrert^EHUJ^-CifYt pyCVUlH}
т с г д л с у ботмалл - ^ и т л лоеьи
поьел^исл'!; П И Т И - . - В Т О ' л
ПАИДОШЛПОЛО Ьаинтлл^ь-иті м ^ д о і в р сд ^ А Л И И О юсоьо o к i •
r \ и t ^ дy е тос^гіАД-ысыТА
йъ-приАьитА АрььгоААъие иа/учьсЬоримАоугрпич^т^
ре^сЛАйЛиА ІСЫТАК-КСТА ftrit А и » ' ( А о у т р е н и с у і у е г о д и
л л і / м і а ^ л о л » АСйои-иіьдл п-бпр чстрокірлтиборіі^трв
к-Ы a'b ^ о у / г ^ ь и - и с т о Б к ^ п рисТл
ем сіьвкрост всл^алйТіТА й И И СТО ПИТКІЛЛАЪ-ИП р и с л л а с
Ли-^КіТЛЛрЬБІіІСЬГрАД-^СА^
мди»іс АпоитлАреіЬ>^УАДь-п
151,

АААИАЛаГАПЪЪ*ж.Ит^І1 ОГ БИ
ісгі/^(Г ы ь о л о д н л л е ръ оеклътА л н с ч т ь ^ і ллиіл>і«ьеісу и».^,
іса<ілк йиі^с/хсьтепл м/к -(лО
ТйоісАйШйо рлтикорлпри^Ди Л П1 С о У б И И Л К І в О И Д А Н Н А ЛЛрч
Т Ч іс о лл м и Р^е М Т Л Л 0 Ь Т А к о к у Т в ^ ^ Т Ь йорОГ^русЬСТ и ^ %:
Д И •fe*іс 0 & A**. £0 Ш A а Ъ И СТО БІС у- Л ^ \ А И ^ л е г ъ л ч ее t г в и е п о с А у
ША'И fi-bfA/lf/AMMAAHMf Н/Ч^ н
C T h . ' . P c t m tA'fe П р и д о щ д к л а
a e p / f ' b М Т А » С О С ^ Л ь к с r-KftATff лосьиикгу ргиьм^истоичиЦ:
6 0 р И V Ь-П ДИtt/V/1А Л к ъ с& ои й « к с л и ff г о л т о й с ft М А Л А Л А
М А Л а/MHtt'M.Tfl't Л у - о у д А р п и
тллрлА^аце 'идоулчимук о А л п р і-і Сб' п о л л е ц и ж с « t и д о ш ^
& £ И) и (Г И Ш A - Г І Т А ІС 0 / A'fcHС Л Ьб rAAOCb-rKJpri-aiiw/tvfc.-MK-fcro
& f ps*.* /ічиБ&т^сааийтлАСь:-
М ^ / ИІ- CblttO Л V м у И1 Й Ъ А-А

/ . ^.пе-г лііА -J-fc а с л л < ч - й - ь ІСА-


Ш А и и Д ОШАІС^І^Ііу^ТОПОЛІС*
/ , п ь. ( ^ Т в П б Л і с Ъ / Т ч ^ И І Ь о Л О Д и
ллеріі.послдгтАк-ьгЛльгоаиі
Сі еЛідчСТАИгЛЛу пситинлгівло
ІЬСІ И С r o R O K I MAtT'b/KfMR'^lllA
П в І Ь ё Л ^ в / Л Л у ЛА р и і ^ у с ь и і р ^ ^
ЬТІСЛЧСГІИЛЛАИПОШ^ДТ» Nf M^f

С«ИЛЛЙ«Ь П Т Ь бхДИ ГіЪ стопо Au ^£ с т і л ^ г у - п ^ ч < А і ^ а сьм f


лістк/леиаалодилл^рт идо? Т А А Л Ъ Й Л pd Y H А^ЪбЗ И М І ; A-lkrflA
ret^ib-'.-f f г а л ч е л і і т й ' К ^ Д ^ Л ^
^ІАИ^бДіЬ^ЪСТОеЛАфИ УнИГИс
Н И Ш А Г ^ О Т Л Ь с И ICO M ' t f t t A b K A V
Ь АГйро^ ,ЛСЛу О А ИНЬС^у-ІЧОвГф
ДТіІ И ^ Л л Д ^ и П р и А ^ О ff АИ
р о д u и m (• м ( , о а і А р о с т о 4 у п tf ^^ь
СТИСЛААА £Ь а л о д U A A t ь ^ <>'Пб
tt'h n/SA'tT'M I t А . с а Л Г А ' Ькісог» fc (^/ чш ft a «• Д a ш А к» м O C S y r e e o ^ y ^
ui е ^ ш оиІАлу « м и л л А Г Ч ^ Ч П О Г А АДі&А(&крігісАША»н#-іігод И І < Н / А Ч
ИТЛКЧМПОСААС-ГОППЛІО.ИОО HbClcyaicfc^^fAAOAMMKCfC^ A
Ло/ иллеріісъс^лгоі&игАФе А Л Ь С Т ^ Г / \ А а ъ fsoa'eri3pa^,'fect
cnqe-cf-T'binfcuji А І И И - С И С М А
152..
а-ьси Ы&СЛОДИЛЛ«ІЬИ"<ІС^|»СКЛ'

fivevT»- г А.ньасу ту-^тіполк-ь


/гч е и t& a А 0 4 И А Л е p'b оо с т у п и стл
0
get лч* лЧг-ПР^А »"лпру(ИббІ и & г р А ^ Б ь г х ч ^ у т с х ч и ^ г о р ОД^ч
кр^піеа-АсиприступА/гуісь
г р л А ^ • и *^ч ^іь t и и к'ь і о л/<• у лл « о
К П й/ >/«ОЦ) ИЪІЛЛТкСТрЛМЛЛлЬ. ( н сі OS о и / с ^ ^ м БЪІЛЛ f ЛЧГО НЛЛИ
s рАмьл иіА-иста^лш емколо

•а и ДД-(^тапвлів-ьиаолоАі АЛАГА/ГуАИІАЬС^ІЬГрйА* И Ulii


A't^fWAfr'bHrrpAAA^eT^AAM
р А - и і & А Л С Т А і ллу/мир-ьрсісг
ш « г с и ц е - и д м к г p « x y t ( b f l к^ у

лл л и - п м V п п "Ы и п р t и гулл^
с т о г\т м ц ь и ^ и і й и ft А-Ъ н A
> ' -1 ^ '

ш и - itMco TOtt^с т ь с т л р т и шfcи


и> г И д л к і сіі п о г л мткі • «^л t г/п ^
г ОА ь г елл АИ СЬ 0 (Ь с f и к-ы tt/а-ъ-
а ъ спсн и / л^ьслл-ысл^-суии^
ту^остацмосп/^тисл^ипорлч
«л о Й t сл Й е л и л а ^-&е с и a e f ^
д ъ п о ло m и т и - м л€ r m € са Б ш л
дл fcn fc гч-Ёпос і^ити^ппу^лн
С/КС СгЛ о р и т и • и М А с § лл ь и-іл 0
и г лл t n'o- л и с АЛ е ^ Й, о • и м t гьъ
оь А Ш А І С pT'b • Е с e/r> € a р б/\л>^лен
е *-от'Ь и т и к п л т о л л л с a а ил/С
Д f Б 0 И^ІСЪ С П 0 Л 0 ІЬ ц и Г КЪІІІ'сь^-
стополкъ/ьбиіьоАОАИллеръ
рбісостАкмбЛА^і-А^сет-ыми IС 0 Д а К'Ы <^ СЬ A • И П а/Тч/Гч € М A Б t
ре стось^г л ь А й о р т і к и л / п ь - К с і
/Kfcibp елл^і&о оьлкур^сполс
аі^иоуперек>слАеіАі^ ібусть
. (^П OrfVffvfe-\ліі л- # Л А ^ К^ ДГіі
НЛІ>ЛИ в ч д е т ь стополісь/пе ^ л t глч е «b'bin д, t и с Т А Р од у б А-
М ПридfcС А Л О А М И Ь С и у ' И т € П р и
К\иі А И:ГОСЛЛ Q А М ^ М t • І Л И ^ е к р ^ .
^АПИ> CTQnOfVtcl!Lff4tM(bOAOAH
153

т (гчлил- п р и л ^ т у г о р і с л пъте Г А П В И І Ь С Г Ш С И ncbie/tby^orpt


Е ош Й м MAcep бстоfe'Sлльлл tmni
п у т е л л т і и д у і у и л л і і П А к ересто
ііи^Лхьоришлг/лйгрлА- стспо £&а-и ^ р ^ Г І і І Л Л Ы Ь П Л А Г І АСТПЫОЬ
л ісъя\ е ГІІЙ олоАиллерТіПО и ^ а BLK
гіАгіьповсистааои-ЁАгі^прл- мдуі^іе-и &Ъ- і<:-Того/т\ e|^л(л•

Д и стлс І ^ - и r « t « VHJ т и ш АИ/fh І С Ъ Б с(мв о/і г ^ ы й ш е л у А ИЙЪІИ


п о л о а іі и с у с/гр ^ f^ ш го й ^ ъ<и й
«п о/\чив>іи€вллойд.овтлісгрл. ^ А П у - и л л А А О а г ^ ААЯЬи е йіі-
А у - г р л / п л г і ertxtov^Q'fcibiiJt рлді Д л і и й ПОЛО ЙЦ и-йГА/тчрашя СіЛа
иьі&с^колаг^АДА-иі&ъг&рА
л о и д о ш л і < н и лл А ' А П о л о іь u и
ТИІІІАСЛікелЛАПАСТЪірьНС&Ъ
с т с »^\ іеу гі А ь^м о й сто р о r f t ; т в у /TvrOUiAfiTt^^ МОгй-ЬЛЛАПАСТІіІ
R £m AMcnoAYHfbiuecM^'fanaA'b рь-идербй п- мгкрьлл А М Т І-П
кіі/гчгиаіолоАНЛлеръ^аібрбАасГл П Р И Д а ш л ь л л A H А СТ^ЪІРЬП ^ ч ^
а т р у е е / г ыслоАо ы і (/ лп^ а>0/\о р Ь С ІС-Ы rt' И А АЛ 1 С V 1^1 М П « 1С А Ь
д и/ л е р ъ m е д о т ^ м А р/л А и т и п в ^ A ^ A ' Ь п о ч и * А І ^ іу иГп в ^ й о у Т р fe
л к ъ - м п м л ^іЦепаслушАііііЛи МИ'ИІСЛИІСНуШЙ^>ГСОЛОЛЛА
ОуААР^^лакогі- кпротилиІі НАСТЪір/^ИПОСТАЬИііІЙСТГ^
/ А-Ъ-С € І Ь И А * ^ сь ш е п о л о г» ц и и л • ГЛД(ЬАПр€ ЬоАТТіІЛЛАМЛС-ПЫ
Б Г О Ш А - А П Л Ш И П О Г Г » л ш А ь-ъ р ь / д с ы л л и м А л л ^ т t cfe/ivpw
' -
Ш М / А Д ОЛЛТіЛЛ A M A C j r T > l p / ^ - A
й ь м "гі •л-и с A't ^ гь a'h т I р» п ь. Д р У ГИЛЛТіІМіС^б-^ГШІі^гІА ПЗЛА
с г с M t а^ А б л к к о - fviu А- и о у л 1

МАСТТіІ р к - и п о и д в ш даокьль
^ ^і^-ъоуьиш^тугооісАмА и •АГЧЛ-ЬЬТіСС ІСА И І Ш І Д І Ь . £ Р И И И
С ПАКГв-ИПГІИІСИ/^^ИЛЛИО^И ^МОС^Д^-АЦіе Тй^^р^ТАДЧ •
вьрАГмил шитуплдашA-rtA й«<ельи-лосбллыьътгашядо
^ A O y T f l b V Л\€ ГІАЛ-Ь^ОШАТуГЧ л л ^ с т ъ і ^ ь л ч а ^ Н А Ш tfтчCi^• •
р к А И л г і і р т а о г а и е > г / ^ ш АЙСГО и г\ • и Д р и і А к и р і с Ь и и ( A П\ ГО I I I Ач
15^.
A Ь t в И»fc/nfcІСЬО Г>у 0 СТрв И: н и »»t< 0 K c Л 0 »A fc a oo r rt Ь Л p (> Л И U 6ЛЛ ь
• •

И H a T e f 1 i > ^ / T 4 6 ICC £ u f ^>f Й Л ^ д-*;-гру и т г ч е п о п л Л / ^ а / т ь А у б р А


ruj^cbnpMTGbcip'b о гаоб А ^ е с ^ ЛТІІ • Т А І С в П А Л М г М К Ш И И Ч Е У р ^ и І
^ а с ь a-ft A• it-/\лл кв Ц І e n i c a M ' b i r A Т Й Й сё.КІ-ИС|1ОА.ГИЛАиилкі/Г*ЬА0
/іч. М ГА^ГЧ A ft е р Н-М 0>^ ІС Л р ^ Д W Б «ч
И'^А )& 0 М Ъ Г4 АШ Ь К і і / І Ч fel* £ р П tfiUJf Г\Л0Л\Г0іи A C T ' b l H А т
0
^'Илл^
( Ь 0

М А С Т - ы р ы л Т р t - r a o И/КЧ.ИТО
п ь &» Ь Л Б І І Т І Ь О К Д - Т » ayertujASo
4
T'feAA h »* A ^ f y І С А ^ ^ С ^ " Ь БЪ И / Г Ъ Д м ісалиііг.0б<«£рАгсчг4£чш еилоз
ру/ІЧЬС^ЛЛЬБбГБО/ПЫМПСМібі-И
ІЛ«»Пі^М^СЛаі4іСА/^уЛМАИХГ/\А £ <ЛЛfrlЛ £ ft И-П y i l i t П >1 Б 0 N A. К 0ч
Д^у ИсЧбТТіІКЛ W u d М - Ы И Л С Л Л К ^ І Х Г Г І Ь ГЬКчГібЛЛТ». мшЬАИБССуТк
с мс-хпу С Т Ъ І М У С Ч М и т р и а ь с і с ь і
ЛЧfeТ Ь р А Б Т і І СЙС «N ГЧ*ХПЛ£ТЛА.»Л ИХЛУІ^/Т ИІ йстаісалльис^ fttpo-
а / ч х м т л л л і ^ і А А и?ч іл ІОЧТСЛМНЛ к а и ш ьлілт,есутьи^'ъкол т»*Д
Г Д А Т О и сіс^ш t MG й г а р и ^ - ^ к » ^ Т в Р - ^ Т І / А f « і ^ - и л е Y е н-fc м л • Т А о и и •

м а л л 'Ь 6 алл м о г - ы д л скорк ь м- П о л а а а и /VAt-^-flA^^^feCCk^ А


И г ч л п А С Т ь лл wt ftгі H T w t &ЦflTtba
н б іча іг/'Ас іллі»паглм'ы.кгоу ісол-км-ьп^ав-йглису т ь • а> ГА A
Г A Т t Л t М гл. С t ЛЛ h С ft Т "fe Пttьл КЛ*
ААШ Vtlb е с е л ь и / і л п А й с т о р о н с в о - Б - І і т л л а у с т т м м и і - А - Д ис-^ч^-
A р у ^ м ик/іч е г л m т ь с Г І - ы А Л Г О м о
т ь А л к у с А ь Іе а а Л в О ГвТіІІЬА ВУТМ С k/f\c M - t T A U O СгІО ft£C fl/WO

н w к Л r м ил A t еч А л л • Т А г д АЯ\е А в л и / г с а А Л И С І Л - А С и ttf лг члла


Г/ /л г о ш / ^ ^ а а рпі іс р А ( r i ' M H K r e Н0|&мБ«АЧГАре-А(рАииг-* «&Э
И Г Ал А М Л «Оч-Та0 р ЛКТС л £ Л . 0/1И И
ІСП^АГЬ ft C€ft о л а д ъ - М А / г і і л / л у И П р <ІГ& А Ш A rt'/VA, e M A C O S ^ C A
A А І С г Ь і П ( ' f t t tCtii Е ( A D n НЬЛ СІг Г Л Л ^ І
Т - Ь / Ч Л Я Ч і Д а А Л И С >-l rtfiO^f A OeCV
ПЛАКІШ^ЧСОГМкЛЛЬ-ТІ^ЛЛЛ ? ^ Tb64A04tpHIAH)-Tfl іДу^И/ТЧк/А

АЛІ І П oc л ^ Д,>^»ЧІЦІ С-прр ^ у A f t A y


йапь^Алъ-гибеллойпалолчи
155.

m t е т ьт о Р ті» л/і е п и и п fe е n't


^ и . И Т А A u и • м KN/V/I л rt и-о е к ш е с (&0(&лль- и / \ л л т и к з т а о р / ^ м е & і
П ол a (& u и - и m 6 н с ^ а А ^ т ь со п с к ^ А и^/'Т
а Б 0
^ '
с г ь м л
' ' '
, г ,
^^
г о

CT'blM'feMnocri/fTi' Н' KOA'tH'b. І & С / М < О Л Л ^ А а к р ^ - л а і е л и ^ с о / іу


Г і < 0 М И N ' t й^Г К Л И ^ И ^ і Т Ь ^ Л К Л І нелиіб^грАллотиіі/хСиЛнепс
П € м и й ( ь г о р * * л л е ^ с л и А р о / лъ бі д р и т ^ и» т ь С/*.-« атгл 11 с с f р t

Слгі t С Л Л^ Б t £ А П И Ц К К И VI0
Л (Ь Л ЛТі.О V С f t T o Ш Л к 0 лл/^с л г «
/ 1 р о г л л іь а/ л "b • в л г s& л м ъ і лл ТІ с л A ^ерлкчгчло'С'»т м л а о л г ' і - й ' й
«ьти/ л ъ п л р ^ и ллыь^крцімі U4 А П 0 Т Ъ С М И С ЛМ< Гі л • Л Л 1і ЪI m £
к-йлсилиир^сьс г^Тіілльилле ме/чл-ърастисллаиYА иftсna
с т ь и д* т» OJ и ллТ- и і т е л п и t п о
лЛюБлспЪілль-нл/і^аьиісіЬйе и Д е ш и с г і А л л и - г о An'b» с а Б Б у

f/?ч и ги-fe a A T е ін t ллftг ^ a i k i к ч м


ти-ииіісйТАперест пит^.м
м р^. A * о 1»»^ й ( £ лл-ь п с А л т - ы
л н>
И If Ь »» Гі "bl Л ИИД И И Д- Л / ^ ' І І С О ЛИІСО
е е іV
f waofcVAAMpArrrtM/T'bK^ M

кос Б л и і л ъ п о л л л т м с а о ^ й н г і о A W и : ш и щ щ е - і ы і с у из сдАуіу^і<.
іілТгіИЛЛЛТіЬ-Б-бОіЬС К ^ AT» С Ш И AA/N« И П р 0 V А І ^ * ГІ П 0 TO ГіЛ Ь
СаЕрАСЛОЙ Ц А С М Л И і Б А І - г х И С к л
А С Д1 Ъ П 0 0/^ Д ^і И М А П Ь^ t А.' А Ш е
с и^г-ь А гі е Й ъ r р ^ І І І « л ^ о д о п а о Sb'binOeA'feAH^fAnfciVWBA-Anf
Е^І Н А Л А Т ИГЛОЙ НГ\МИгі-Ь 01; A ^ ^ W 4 ^ P*^ ^ * ^ Л И Т t • Q СІСу
IС Т 0 С Л Тк IШ Л ft Ъ С И» Г Q А ЛЛ 0 Т »^l W •
Ш СЛЛ у U» A«tr Ш И Л Л Л?ч-0"^П 0 Ш APti^
Е A f A К fl Г» С П 0 u ' t ЛА С/?^-К Г>Л>у •rttr
ть й>асрцесй<т.инелі;ічиИ 0 tЛП rl A^l t< А «Ьгі Y «J ^ І И ЛЛТ».
rt И Л А Л И ^ Й Т$Ь 0 P ^ І^» « rsA-^K £
156.

B^-ibf с&АмЬАлиА С^ие&^чиі ь


А л і^тьпа«чаі:А^къіиипле ЛА^<^
г с е л г й ^ м о с ^ А с оугсдамис/с *-»
ГА<Л СВО р И/^ 0 Е р 0 ' А ^ И L^t HAAWtpA
И П <}/14 ( f i V t ' И Л И Оі Иflilfr-feІС І і * А ^
Ісл-ИНёГАлСТАТИ УАЛІСЛА^.О
долчиіьТкто/тч е р л и Г Ч Ъ І Б Ъ І Ш ^ .
в н е Г Л Л ft р 0 г и-fe Й» А Т и с ^ кх р о сТі
n or i c o f г ч е т ь м ^ и ь ^ б ъ і с ь а м
Т 0 п и л л П ОЛАІЛ л ИАА Л.Б ^ «МСв
ипро/читьикісопркА^тьлмь пипо^л-л/ск^г сис -ь>г(С^ЙГіЬБордх
КгГо-сір^лгчь^счигвекоиісчгр шь C^'CTy/Т И ААИ п 0 П р Л Ш РЧ А Л ^ а р ^ч,
м у\ м и • м ^ п p/?w/Л f А у i^.'b г іь<? и-й (ЧіЛАО ІЛ-ГСЧІС 0/ ^ГЧО^ I t Б >J рИ) 1^1 ЛС^Х
СГр-ІА/^ТИГІИіи^чПО БОГА Л \ СОЛл.г*0 ИЗСЙ-Ьіиіі: Й О Г Й ^ С ^ А И Т С ^
ІСЛ А.ТИПр<ЫЬ'ЫЮчСрЧЛЛЬ-С>>рч
прАаедгіи-іі^гдАйиАитііААе

і&ілгр^шииісА-ирбоуБо лвісъ.
п р А в і е л . И И Г с 7 / ^ ^ л < І ^ " г 1 ' '^ е Б < х
•Г с т й ^ г p^frm мікіАл ГІ o r A • ілгс a
ААЪішилгр-Ьшн-ыскр ш и т с ^ - Г/ ч %и/чллчсІ л р л г Ъ А Л О И І ^ Ъ К С*
о ^ Т Й e І/ТЧА ^ т ь я ч ^ ri p A йі е л «'ut it«J4 Й С Т ^ Оф л Г > 4 ^ А А ^ < ^ И Л Л 1ЛА>0ч
*л г ^ і с о с е г р ш н - і ц и п о г т і і И Г Б А.ОІ ч ЛА ^ со т (ьо р/А>^і и Б e ^ A i c e

м д і* &, т ь гт* u <^s rt r«) е A о (ft <et ш *л i t ^ ь (^'t^c^rs-^v^AtcpaepicneryN^s-

III И П ЛЧ f ИіГОП 0 Tp €: S^KTf Л>ч « ГЛ• цк іс о г н " ^ ьт» a т f«\ ро с т и к ^ о •и/пл

< T ^ f f h f YA 6 IC V И СЯ P A « Ь ' ^ ' r C ^ ' | r t 0 і т Сл\ п г л ь - А Г ^ о т р л р А Д о •


Г Д / Ч < ^ . П A A е Т Ь И М € D A ^ E bfc.Tb. « м е о А У ыи *t ^ л f C т ь т a о »^ п A ^ f
т и аотгАЛ л о ^ г а - и о ч с ^ н - лла
»ч K o riv n aA'b <^лл,лі T h p ч u.v ^e re* И ПО Ага А Л И Т А Х ^ - І т А І с а Н А Г В Л Ю
' -* -^ •

^ i ; ^* ПІ n p A (& е/^м и K л ^kC Т/Ч&АС


15?,

ЛДІіС#ЛАЬткіТЬН'ПЛ0 ІіС/^ _

П » л Л | ^ . А Ъ ^ й і t с еі и т е е / і ч а в и (ЬІрм-ыи Ай ^въіти.елго^тн»

мгАьска^луслбі&бси&д^илл^

Лл»ега-ипво А»л Щ^сеаліксп


л и м в ^ лиіісонрлаът-уіГімви»^
Ашл гъі'«€сісвкелиьмит*Ае Клеічлі^поі^ъіеА-ьч-г-киАА
- -f Т и • п в м у гг ^ і«ч е > ^ г і ^ л об р А » ^

e v e лоіьи rMt'Wvft и п и т ь л н е с і і S
ЛЛЬ СТМ«Н 6t4 А & %Д И Л А І к - Л ОБ в
» ' Ы л л о А Ч А . т и . п р л л ( Р , Ь І /Г' 1 »<лу ГвИИіЧАЪТбіПИ-Д^Л^АА^/ЧЛС
III А Т И • с Т А р М АІ И/VA'h П 0 К ^ 0 Д
хис^^-сто т і і л л м и / леншми т ^ «і Б І Л Д ^ Л А ^ . с у ^ к т е с и р о т Х -
вдП^(Ы^^КТ§аАвВ^а№-гі6ИІ
Б t cfe A Y »^ Ч» € - ^ л л гч в г q р <х( і Д
Т и « м е с (ьер^гіоЬАТксАоіЬолль* «чіу е Б у А у г р си.а<лшгі*^к«с^
и и Д >/Л И. Т И Бfcс «t Д О И)-ГІ е<«4Би
Л О в АЛ І» » ^ Т И t Лч • С р л АЛ Л ^ Й

« і Y И •-»ЛЛ'€ Т М • A/ "* *• г в р i t - п в *
g-t ГАТЧгІ 14 f в Т р * U. А Т И С Y M T h - га^ <л'/^ш гы^-ы і^°с а т9 ^ А ьці«
Л ^ Г І С Ъ І Й А Л С Т H j j ^ n a к у КІ м § и А б а ь и к ^ е - р ц - t ллъ е А Л Ш А Т О Б ^
4Aau.«A«ras4€-f| < і к с т и п л-і
«^ТоаАСЬЛАОЛ ^ ТЬПГ^ ААТ^О
С Л ' ^ Т л^К < хл и л«хГй.*ЫАА Л^ТЬ Т И »t СТЬЧ ^в»!«.• A W f t ЦЬ К Ъ ./ п »
П аЬ'* м'ЫБАГЪМАСАА&ИТС'*- АО вП (ЬTV и а р f ГА А Т ЛТк• АА-Ьі^Л ЙЦ и
Г0 ш П И С у « ^ 4 И С А А » Т И И " Т 0 & 4
ГвСріІА.гЛП^ГО-ГОр^0С-ГЬ<ИЕ^
«<CTb'|bAf-l(e»T>£KaiUH)C/*.CV^t ц'А ОЛ At ГІА«И І ^ |) 0©іЬ **Г0 Я ^ 5 Л Ь
15S.

пчгиіасісагк-Іі-л г ь и л ш KB AAA'S to*

ит»іаотоАА*исллйТё»А-соге*1і иАОБрвт^оувт^о^м-ы^лсе/ ^ьсаі

ш f нч т е о п и т ь и п л и . - ы и »вл и ЛИІіеіСАІСОАИЛ ИА- KAICOAH^B't


^АЪІ-ИТАА А И С (Г -И ^ А Д А Д^ Н АОЬ 0
С A 0 4>Лf t) С/«»• Б Ы«чИ П АІСЫ-П^ИІЬЛ А А П ОЛ DANt Гі А-ГН Т в 0 Н AA'bH f ОЛАТМ
САО^(ЧЬ^ 0ЬІЬ 0О^МОАИ Н И И ' и п т и
шкпак^Алн-ыістьклауА ЦАИ&ЪСБЪІ ОУ К О ^ Ш ем ОТІЬ Q MAA'b
г ъ m а B-tду- г^ А Л И Д ^ Л - Ы Д О Б ^ І , л вв Л Ъ І С І І О г й< и r f А Л w Y » « А УА ^
ДЛК^^Б^ІТИИгГОИПвЬ^АИТИ
И: Г 0 • П 0 КЛГГЧГІ Ь ІЬ АЛТ» < Л t ГА.АЛК»- ftlk Y A a К А* ІС АісОаіБfi А ^ И 0 0 (^10
ли ниил-ьУАа^сісы/г^ьлмии-
АшенеесАААИОЪсіаоісупнть-
«Атет лАИАЧілт»»- Г - Л Л И - И ^ Б Ъ І м е а с и а ъ б о А и м ъ с о к в ^ м ОІС-ЫИ
/fV f СІ& 0 М АЛІкЛ И Ц ЬМБfiAC? - П 0 6 П
^Н6ЛпитТИС^'А£АД-ЁЛ*И€ и А А А ет*^- іс елл^« л п од и в у «*
л нитесл/члалиіаъіс^ н * ^ АИ Ъ І І С Л К * П Т И І ^ А И E H - Ы ^ И ^ Ъ
и ^ь wC H A > f H n € р oft «> к А ш и ру u*!
БОС Т Ь Т ^ т г с А . * м и » А и н в ь MHfrCTAb^C^MAMAHrtOW^tAAftH-
с Б о м и е^ r«fcYbe^9Hnro/io маисилм-м^и/гуАтылхиду-
^'Ъ «*»>ко и н и \ А * 6 f н и Т tfl11 ^ , П С Л CtAA*h(f ЛА А Л ААЪв Л И ИАЛЬ
т ь-м в ^ ллтьТі -^ftо лл ьо у л у Y H n o a t A't НЬ«/ЛЛЬ-Д А Т І А П О А Н ^
т c ^ A - t с гч и п рл л - a c е m е т р A д A *
нм<йлеллнишнм-Ptлнкi»tcигн• Б Ъ И А О ^ Г О Д Ь ^ У Л а к і / ^Ь-НА
r^ ^ в^ м л А A A T U ліпч-м и ІСЙ »<яче снІгдьгіАасссль^гасликАги
А Л ^ А Л ^ Л ь>г к-л « едлв Л\ € т ь и А^ЛТЬТав>АГ«АМА»*чЯ\ t X A p y
споа^ А л т и кіАктввил-ь-й гоАь^ставоил^кси. лькА
п А іс-ы р^е А А І І - а е л и и і і ^ с и г й » д - t лл^ г р •$ ш н Й • H T ' b f M € п т т і і і
и ^мAA'fcA л т а а ^ м е дгггио IS^B М-Ы И \ О у А Л у А ^ H I ! TO Бв W-
илта А Л Н о и л д ^ т а о (^ a ib't ісг!. ГН-fc/ГД А П 4 (bf л и ш и т о а с п о ч
гі о іь с € и ^ е л л л и ' И ^ t к т Ф n е па ть.нУлшісыаесел^тьтдБ^
Н ^ Г Д АЛЧ * « t п о а е л И Ш И И ЛЛЪ*
159.

т с с е сп р е С Т А м и а Т А и м'fe T A в о
Л 0-Сд СЛн К A V И» СЛ-frtTtil/», 0 К (lOTT»! w с т ь лл л т л А «ь с іг л-fc п ш и • м е m е
CTff. tlftM Й-ЬИ^А "^ ЛА «ЬТіААИ/Т еМІ: А И IVA'bl С Л И Т И Б t (W\-t П И І^Иі *"Ь
^ a A A H T b T * f b f Г И И-Н f Л t р>ІИ:ТЬ ^ д ^ • Й с е г а/і е л А лі е Q ^f Б о г t i н е
(ЬсБсАЦ/ л ь и а і с е и і д ш его іьоилд ГАБ-ЫіЬАИТе-НО^/ ИІСОЛ/ІОГ І
О»иАИСИАИСТГ0АД*Л'АЛб^ЛеТЬ ш епасил^карллитеип |ІИДА
п в о іс л л т - ь • с и с л о іл u л a р о итл ЬАитбс иаоті?-иіЬАО(ЬИЦИ}^
ю Y t-A'fe т и л / і a w\ е m x іь м A и ч п о П б А (Ь А н т 6 С А і Л И • A 14 е ІЬ А ^ 4 ^ ^
/ГІЬЛЛИТеЕА-А^вШАГО ГіАКЛЛТк ИТ6С ИЛПСЫаОГ іБИТИ^ЛйІсА'
caonj и с е ^ ^ АлгаллокгоБе^Ч
• Г И Ы А П А К АГЛГІЬСб/П ОСЛМШ АЙ ь A и т t • м к і п а іь е/ - ь А и т е а ^
G ИТИИ^ГО-Аіу^СУА&'ГЬП0ІЬ'^«6
м-ьсллпти-ЛАЬІГЛМ^ ПОГ\іБЛ/Х
H T f e MMlcAKOJ-a/FVtirhK^M'bl.p-t

тел.лімеАціегИ' іьсегоа^иілле
ьллаліь/х с rt Л И ^ О И А ft Б о о. r* t

л^ л
м
м-fe Т >< Б 0 ТР И Гі *^ к 0 О'>^ л* € •
(c 1
^^иГс А Ш ^ л н і ь - ы е>уА ^ fZ *'ь Ц ^ ^ о сь A
Х И К в р А Т ь Й М І М Г К ОЛЛ>і • А Л Н
КмиісА-иллтіітлолчпалли f\o_ о прАа»*цйЫііесрц^сслоа/-м^

ІиЛи Ат Л
0 ( л л / и к
и ^с И> І^ СА И СТ А' І С О И' ' М АA ГMftt"i І';bШi CЛ Al т о т f u-tAVMTe-rtii't г оіь^йіиг
ПОЛЛИЛ ИИЛЦР<С(АМТО г л и) А"* Т с - А л ^ ^ ^ і й ^ с т ^ г ч г і М -
ATOrOMf'/Aft'biaVArtT^MfAfeMH паг^с «Tf А Ш с вьоа.-іг.фпт^
Т 6 с л^ • т і і л л ь с о Г І a ft - ы а о і с л о
Г4 0^ИЛ-Ё Н b С / ^ Л Ь.ІСЬ Л 0 K'ft ЛЧА(//
^ьимьолА-и тафъ^иьсвгв'!; <^* и г ч б о ^ с т р л м « ч » ч т е с / ^ f ^ ми•
Ш И І Ь АТ- / ЛТі алісь И^БЪІЬ^
Д л п р и і л л л і т ^ « и м « rut л т a сл
меб д е т ы ^ и с і с ы ОА ftVAbfrA-A Ксч-аА^елс f гагорАОСТис^^ п
•' ''^ «^- ' ' ,.
160.

H Л e me c т A N e т e - м A n а и т^ м A
коаллит ь-о м е и м А - м Е О л е
си йДлл-ь-Mf млшемитлосо-пвр^ лчс t т и т і - г о с т ь - с і і с у д у л и с і і А
ИЛМІ»»»^'СНІНІЛЛЛЛЛОАНИИ-И' прмд итьилмпрссті-илидоБрХ
В^ел/ілигі^доііонптетом-ыі^. и л и if о л-ь- А ш е м г л л о т е т е д A ро
стьаелнісъгр^/гь (^ТАръіи^

л і г ^ и т ^ с ^ - M d B c t & « д и Т б Mf gp Ъ« АИІЕ О^Л*Ыл/і ЬБСЛМАГАПй ^


С т и т е м Адт^лле p r i i f «АМЛ
ft А - А A H е п о с ьл-и и > т с ^ п р и/га
л а і с А И і л л и м - Ь т і Н ^ П О І& А
а ш t-д вБрог/чаытллуд АДиге-

• Т И Л Л Л Ъ ^ А Д - Ь С ОвОИЯйЛАСТИ

Б/Т К»КІ ИЛА-^ИТ^ •E'bHtl L ІЬС t CO- Л


Ш^ ГАБЫЙ ^iOTftLCt ГО-А^ЛГТЛ
ПРв И Т А П Т е • H/VyM-lt6yAfeTbSf
г « т е - л ^ л г і О й с т / ч п *rt-i>»<»pv . с cpoAA^-MQiA'M'bKyAtTixAflCp^-
^ro/neovA^-trovHToreHf^Abbj
eAMTeAoeporo'/xHrro^vtMta^
^лч^в. Н ^^АПЧКО^ЛіЫСЪПвГ Ь<
ЕАй>-ТЬЛ/Г» ВЛЮДИСЛГ\ПЬЛЧ.

Л t r i O J T b K Оій^еллулл ги- ^ т ^
7 едАЛ^ллТі-м е д А І-Г t П А і с а с т и О^чл и/Гьти^лК'уА^ть^И:''С
^. «гИ£оуг\л'& і:ТЬАТс7ЛЛуслчНе
оу мтьдоігр^/п^тадрА^ене

У
161.

^
Л . л п t(^£\i r*\nt ть а л в л м і і е и ^n/j
с т * л г » " Т л » с о е а м а ь л л о и д йі« ш£^ к^/г^полчгАи-таі^'''^ БАИ»АТ>ГО
^ е д ъ т и д ъ т чit Ао^-ь п t р е f c * е л A
Д А*«<аци?'Af\oa£Am\*f,;tMHcnt
S lb И Д И Л л у • И ПО-ГОЛЛ "Ь C AM Ц И1 tfiT» реі^чСЛА а А ^ т л с ь о л Р А ^ ^ ^ ^ Р •^w-
С^Орк^і^іИ}ИО>ІГр КШ(САНи£'И МЛС Х е И і С К ^ Л Л ^ р ATCSO p l A f b *
v
п р о в д л a» I t ^ И С/Ч с р/л А 0 С Т Ь ИІ - iip f С А>«ч Д"Ы-CO T V А» Л П A K-»l М A A'feTO
ч
,1 pfl С Л ' 6 Т И і ^ ИГ\Л0Д'*еБе'МЛ^ А'Ь йОАОАИААерИ)мИ/«хТЬ ТАПОСАА
л л л Ц ; С И С ІЬ ТТіТавмісві^СгіЪі лАі^стовААЛъаА^гг^ы л-одма-ь
и - п fcu* е г и п р и л о / т п л л и / ч - к т о і с к Слглогаиі^ы-А с ^ е ш ь сн^гол-fe
л т ^ • Д А п р о к-ь г р- /с"віь-ь С В»0и С A /VOAHtt'bferCAAfvvt^fr^- А-лл-
ПОІС^ ИЧКПЬГ/^о^ЛрАіб^ИІЬ^ЬЛЧИСІо
Т T i ' T A K 0 П О/ГІІ» А Л It» К А - И C'l; ^ UJf
А,^ЛДіЧТМіС Д р м я и И О Ю М А И Л і С ( ^ ' Т А t^ Т ^ А А Т ^ D 0 A ^ - А ГЧ^Й е f м ^
Л» и & а п р ^ ( ь л г і а і > А Т И - И Л И М А Л А т л п е р^^САЛІЬ АИ»-Т^ЧЛ ^ т рв
a -b і ; д ч т и - i t л и п а ^ ( / і . и т w - п лм ft V ЧСТОСААЫіО^ЛА^^-Иктч^ТЬ
Ае ИСП<Ч'Г %-СПАМь'к»'|рСТЬмЕл>. ПАІС-ЬКААОЛІЛМЬСК^-Л ЧСААЛ

ц р и £^/А.е м t n e А дме-<>» т-ь И М Л Л І Л M h C K A T O k t f l v t f HAA'fcTAlcMQ


хопв иіллать-кл^ь рь-ілптіч ( Ь ^ Г в р о Д - ^ - М А Л І г С Н у ГЛ- Б в а ^
<& ПОГЧАО Ь-ЛМлА-^Са&іЦААЬПі)
дт» п а A T f с і с - ь - А Г І Л Д 6 4 г у ^ і ^
(£ С / чь Тр^/ГЧ ААТк-П ТИД^Ь И И АЛ^- С СТОаОАІсаЛА^ПО ДТіЛОАТе
Л 0 Co'M Г І - A't - M t pfcOV^ICpOfTO t ІС -h • 04 /т\ Г Й Ш^ч П 0 Л Т ^ С К "b • м rt *ъ
л^илад'Ь<ісйо(-^а^ті^ -лс I t Д t r i O І б Ч Г О р в Д ^ ' <\ АСГ16Л«Й>Ц И
#члсл»АрЬСіС Ь «йй w >*« 4 "ГЛ^€йМИ
СЛАЛА- чСоаЬ *.ч СА/>Л-Ь » ^ ^ t tC ЧОЬі ГвіЬ^-^ПАК-ЫИГАЛС А « ИЬС H A
ісъміііиіпри д а ( рмілго^ -пс^
"CU^-C « ГТАС&ІСОААЬ С»С0рДА^Ти ле п » п р і ^ А ^ и ^ О і О А а ^ \ллбр^

М/чМб Д І С ОЫІІЛАІк-і& ерн^ГЧ


162.

Л'o иі/r-ь. и ін 4X-r Y A e r н Y • r c-& »А p o п d

A K V < O «M<Y n ^ ' 0 w T t S l ^ ^ H


AS ft 0Д-lif •

^A,VO p« л . ^ - И / A f Г в ^ 0 Ш і л Г І Т і t ^ А Л ч Ш ^

,
Д v t ^ ч А-- гч »С | < о - Г м м ' » І - М А Т у ^ и л А „ у
^ ч £ л ^ й л к а - ^ е-г<ч^-о R о ^ > в p e a t ^* Л б/t0 »< ">» ^*4 р а ^ 0 Л І < с ва
<* к у ^ ^ ^

« у с Tft а р і^ ^rju « м А І Л t c м у ft 0 С A
,
с л ^ » окі*<о«мі-«мег/А.ст< д Рйъ 1
^ ь л к л . ^ ч с - і І ^ К Л П е р і *АС Л A fl^A и гц

р ^ Д - Ь S p A T h fr- »^ Му|-0 А И / Г ^ А С Y

ft 6 Ki WW • T A V e ft Н П ГС C&W' A ГЧ/>» Г .' A'OTi^OCMrtAAIrt рАД ^вИТИСл^.•


^ и / л у f!«»Ш бfe*й А ^ Ш ^ Х п л/ о ts а и

ft М ^ Г П ( Б и и І > ^ £ П р А а а и и ( - і Ч А Д І ^ ДА/Св а Г < ? р О А Ъ - Т О А і < С С «-ЛлЦк игч


CН ^ М Г л П/ЧУЧІХ^А К М ^ ^ И AC A Ul А о і Д И Г 4 0 ГО 14 ^ П 0 Г О ' Т и с л ^ е Ор.-Ъ
с
и і ; «с 0 л " " Л • *> *-• А ш * * ' ч i t ' £ Х"» F a * t
И Г Р И Ш А ^ И ^ К І Л Л А Л Ш А'^НІ<:^ЛА'^
«^ C С Ь І Л Л Т» Г « p я A 0 P А ^ Г М ^ / T O W T i Ul A M M 1CO Г%/^ПО (т Т И » А Ц'К'м ^
c чл-м-ыіаои.велк^тг^кААСе ^АіЦАМАСуЛч^Тд^Пв^И-^ГА^у
Т р А И А Г ^ И »Чч Д Н Ь ^ М Д»'«с F л-fe
0 n 0
A й ъ a л ^ т и и ^ г І ^ *•« K A e'fe Й<г/?М^'ИЯ-К H T j l n O # s A C ^ t : ' И { Г А > > .
M
j-iri лл-^ -14 A / c a A o'''у ^ A C н A vtro.
и ««.сісррк^ічу ^c•^иД"^" A - ю ^ и Л»АКГЧ^^/^ РчША'І»АГ «лрса

АЛ y/ts/*'Г (j л K П^Гт € К 0 С Т А - П a O T ^
ш.
/ЧУ Ь М А С Т 0 С Л , Д » Л . Ь Г С Г І tXJCC ПО П О Л й ^горііетіистъіибйристігіей^и
лп-ъллемі а к о р и с т ь и е а р І-ЛЧЬМІЛ
АОАХ-ПЛОТСЛАЬМЛРНірі^йЪПОПО ДОиДЛ/ГОпер^^йСЛАІі/чИІИ с д
/^тіібперек е л А і б л м - г - л и г-^и
' оіьцуг-мпл.ісиг-^лтоилчсстиро
N j 6 f l ^ K p < V f МА.ЛОЛ.ОйиИ ПбЯ-fe f , H
Г-Ы Б А "Ы П р Икв\Д-0 e5 р A T Kl Vl « Г 0
Д*а'пп«іто« л ь с р о с т и с л . ^ віалл/7че
ладл-^иАадо м Аваіли/сь-окри
« чой-ьіл Б^м-ыпа.ллалче-и^БиаіА
г
у . -
1 иихдрн г ттчслоіалААиіл-иПгмсы
. . г ^
^ Л V л л с t к» о Л К1»! п a 11 Т И И С ЛА рт і
М постопалцsmЙ\£'ул Б ііьш t с ^
a олль-истАроАукуида/гТмл.«
Л^ПЛ-П^ОТС/ ИрТкС Ьо о и д о с т Л Г А ( І Ч М 4 С ^ 6 Л Ч Ш €пр гло^илъ

Л И О I S A B O M ^ M C A ^ A O О С Ь - ^ С / > А О Л И
•'^~ *і——
У^^И^оил/ГЯАр^/Т ИГЧуСЙОмСіСИі- п ь C K W іл д од-о с д b А А А ь < Л7ч«лр и
tl Г\СТО ОЬАІГЪ П«Л/ \/ОчЛр V\A f СПОЛУ
в і Ь У Ь С і С О Ю ( е ' \ Л Л { /О K V f р И л Р Л й / р&нии т«глА.т\е лтериилп л
A 0 ш^чіса /члм нспогчайець л и
—• . t ц
T'fc tt'ftHVvt мда^лолт*л(йуиглъ
Д f t ПГІАЬ (Ь'ІЬ£п|бГр0ГЪ /ГчЛЛЛ мА^с-улч* p j n а т с л л ^ п А і с г л ідо

ш и и / і л > н л с т ъ « р ь І-« р /Г Ъ м fyta

н \А f 0СХ?с»У*ггІЛІС'ь*ССГГ0Пв
^>Ц АС^вГ-І-ГОлЛчІСТО А С ^ Л А Ъ ЛДО
ГЧ A M l ^ M C b O Wt PO.NAfe С Т 0 П £ Р £ {<л СЛ

Д ^ о ^ А р а с ь - и м с п ^ с т к і г & і г о к го
ДИЬ И f У* рМ^\ГОЬ А и Д'^^0'1*'*0
л м А ^ х л л у С ^АСЛ. Л«^СК.у Л Д о д ъ
И С Л А О А б Г Ч С І с Л П в а е К и Ц 1; Агік\
ЛА.Г* К 0 * 6 Л У Л ( А Д " ^ Т С Л ^ М Л М ' А < > к , С Ь і й т і і и д о и г н і рг<-{ЬЛ/ ч т м О Л ЧР t
n6pf:KXt^A(u/N.fcOnpvtuJtA"br4AAt
аалцкліто^Аир^и^гіеріИо ^л и
IG'f.

іяс-^лль-іполо А и ^ « . і < < ъ « с г і ^ т и н и } - Сі<.'Ь8лліліс*Чі^^иі'Ке(ъ о а Л и moro­


nic с у г « ^ > . « і л с л е р я е ч с / <л * Л . ^ К М П р и с ч Ц И ^л I C O O A A ' t ^ t ^ / V . A , ^ ^

СІЬО O t ^ ^ O A A ^ p ' b C ' b / ^ n u ИІ-И (^ОИГ Л ТОЛі^ І с а і и л р ^ і < л і ч < ч Л ' Р рлТіА-
0>/ ^ t Г О Д ^ t p b - ^ A O / f T c ' V A O A f НЬ^ К Л Г /елрСОЬ-ЫГг-іІЬ И М Ъ і Б piX't
^іс * и п о т о и А в р о CTotb-yrxpvMut А'АСІ>^'^л'':*ГІШІ^,сгЧ^Сии',лм'*Л'г-

пвАісо.^потоплі<і»ім лдом-ьи A** и Cfctc-lk Л Л Л f т ^ч №Т«у р-й іоі-а-ь


ЛЭу^С СС , Т(7ПОЛ,|Св»лСД,йА л А ' , 1 * І ^ Ь 1 к СЛ.^«ІЛ»Лі^Па'#6 Pt-Д/ И ^ Б ^ И ^ Г і О - И t

A0 ^Х^Р
И и г а
шр4.і2і^^тіАи-ісорОАу г і ^ г \ д и с о с ^ *'^ ^Ц* ерммгла^ч

іг Л А - ньсіс^ГбА^^о Г^ЛГА^В^ Лв иі»< р ОАУЧ- ^ Г А О Г О А О Л Л - І С Л О Л А Ч І

^'binOAAd^fr-HCtbCp *^уГв С «ftflK •i'CAA'b aC'^Jc'b^B.'fepb'A.fe л v t риу»


ААІіІШАі-Нв^ «^П б Т О Д-ОАИ/Г^'^! Раа-fe A ' t Ь^АТІИгГлА-Ьі^ ОН Ь А И І С И
а»ОЛ0Д \ А А ( р И } М ^ ^ р 0 С Л ^ ( & М ^ - С & й И І Л Л І Ч В ^ К4чЛ/ 4і,С(&/Эь£А/ЧЪ>*СлЛЬ

pt'E^A^^^AOfibfi'tfnH'Aьсігп^ /т е к л н ^ А и і с л ^ турлАА^-й.лАе
Т4ЛИ- П ' И IP- Л ^ .А И І С И А . П р О К л Т Л А Л MAwbO/ п С К О ГЛ£ Л А ^ - ^ Г б
165,

^Гъ АСьгллртп-тил-ъ ииіл ни

Г'Ъіі^роГо/члгчб о f\b-(b.t п о ь л л и т о ^
й С/>чД- л Л У Л В У К £ Кхг}0 т р ^ С н с ч
^ А С t^o г р А ЛАО т т д с П р 0 У И Т А И) Y и
С м і ь-л и > т - ы ц^Ь-fe ft ЬС ICO Y H лъісо П 0 Т"Ь t Н ТІ-С/> М AUC/X Д .Лі>.Д о

Л Л Т Ч " ^ М ^ С f^p-bl'KklCOMbCOAAHQkO Б р л ^ - с л А Й л ц і е б л С С Г ^ Л ^ * f (3 •
САлатибослчА тим^еоглУнми
р А Т І Мибагй р и - н о с у/пьсісоі^
д-fc А о т ь о р й т б « к л і с о a'** бъ п од ^
Moft сао*ааер^^ілаъоумоіт« СТ b'W/Л t Б 0 ГА^Ті W р А Т И И іО ^ й "fe р И
гі аік (& 0 Д Ъ і м і с о Г і ^ ( П А Д ^ »<С A '
С * о К: г о миіулА/хголоа-ЬісйО^/Их т о и і л і с т о / j v f в ^ и б і чй/лі-ть ^рL
лч t Р,**.' А в т ь о р и к і б о т о о к >ІЛЛ о и<лл/ АИИ с/>иоуБ^И*г;опе/гіП*Б^А^
<>S & А П о (Ь б л ^ И 0 • А и m ( м Б А Б у д t
СЛАОТЬ-ТОИ^ОІЦЬ гч^эллт ниБрл

Б ро ( ^ С Т Ь Б Л О С Н Биа^СлИіА еньа-
Н А Б и р и V I A сАГтвкарил-ь -гобіи Л ПА -* С ^ в Т Ь У Л й У К А Г в м Л Л Н О
Г Q в Т ftT« "b» И ГІ ПfeV А Л И T i l л . ^ ъ / чио
•• • *"
га Б о р ^ ш и с А с р Ц А л . ь - и а д о л аиіи
ClftO^/NAhTOWK-T'dkO р»1Л^Ь^/>АЬ'ІЛАд
А У И Л О Ш У ІІ^ г і л р ^ А ^ Сли^СллЬДі
СЧШ И - П О Л А Ъ І Ш Л Л Г О І С А К О І Т Л Т И '
рут\лл-л лйкои«>і^>^^сокйл дТ
ПрХСТрАШНЪ!С^ДЬи/И}'К АИ^К К
одл ^оубог-ы вь^оаиц-^неАА ttv m / v v l b f t f e M b •вінб-пр^иАлаіиллІ:
г ь «-слл-ьс л л г і і к і с а Б г л л - ^ Т И л гасовоі^ллолаигьеви/» €€АЛ«к
Б Л в А б в А Т ^ С в в і Г О М ^ Л ОБАИО'
AO-rxbU-'CTb П П А К Ъ і АЦ*(г MfcC^fl'^. ,
« и г ^ прегр*5иіет^»лБрАту<*и(Лл
&>ПУГИТЬбдГІ%ЙАи»ЬМ«НЪіИ npj'cb
teto и»^ м о ^ а < к л и } 5 > А и л р о с л л а ь
г^лкиоллгьть ггокілчелл/* Г Р - ^ Ш М А н ^ ^ t b j y А и т op<«s^i М Б егочісон ь
166.

ЛориТіДо^сть-тосл.пр 6Tf9n^/ry
A t т f н ^ І А І и п р Г\ Цц « Б Р Ті • г» ti |>«

д ^^иелАргьи> ^лліи т о (^сллгі


л о іь ^ ^ с ісоли»у • <: й л л ^ й<к m и а л л т ц і г л г р ^ і и н і ^ м л и с и д нь.тчиіьи
і ^ т г л i k l • Д л с t т і г м н ^ ч п и с гх ^ А и t
П р у \ П ^ Д И А Л ^ Сгі-ЪТЙв И И:Гв/?че
Иг С і ^ Ь С Т ЛЛ-Ь «/Г еТОСІДИТЬВлм

СІЬо і л Г А ^ л л о т у рНсл,Ллр,И/ чг ЬГ^СТЛИА ^ У Ц К А Л Л ' П (J ДОТЪ Ив


С ^ и с/ ч-Ь р и с / ? ч - л , б р ^ т ц <ілло^ т<з к л л a o / A i-(^ c т л c n o p и ^ <x A tu »л
cаоvi ноА.^tf *ллмслоаісътогл
CЬШfБ/C^.Шl•nfcpfeA.>^•6p л ^cfl^ли

А^ т^^ллосі-ілтлоагпрегоБв юи
Б > ^ Ш t T f B ' f e O ^ f ^ - t a u l f ІСОО fthVfc
С СЬ ОИ: г а с л х л и с и - И Б£ (W БТр A ГО**лТ СЛОО Й-<АМ у а и і оі^х >мз ц и

eANf^PsE^CN КЛЛДлКгТЬ-ЙЬ^ІіУАЙК. ^ Ц І fc М Л А И І ^ - Д М и і С И > у і і і и П О ^ А ^ і


СЛТИ А ч і ^ С й О ^ И Оу С^ъілл п - ^ у т о
c^ffpiA/f'bnno/t\AAa'bKro6f(y>pv
T U P ft А І ^ С Т у . АІ^» С Г в П О к і И / ч^ил СЬ Т Л С€ГОЛЛ* £ Т Г5Л Г 0 К р И ИкО
С Л О Б л о Л и Л Ь Л И в П О р у Г Л Н Ь е#лль • СТирААии^/ ь^огр-^ СОБ-Б^и)-

илл.трисле(;ы ^pfіуиБл^иіеА^
мbй-<илA^-^Бoc^Qaf<ъ»Iь<?sfin йЪіАСіСЫЛ^^НЛЮ Гр АЛОИПр^
- r ^ n t o t ^ ^ r t r o /Tvj Л 0 ^ ^ д ^. Аогчлмою с ^ с т ь а о и н у . н f icpoef

в и и» • д а А ^ ^ рfc^ ^ о ь о А * •^ м ь ^
гр /гоіЬъ ГЬ КОИАШЬМ tYABKl» саорипо^ъіллглА&усьономплсі
к^с^горіго a o T t У ^ О О А Л ^ / ^ У
167.

А^^ОиіЛ^Л.А-ДЛЛчегМА ИШі и
. чл.
ПО ГСЛИЧТ * С>вч-Л ICO/WIH'E Б л^ш «гр
і с л н ^ т и сл^Бу-иллг^ АОБрасрц^
ссь о ^ ш і л - п d с л / \ з-ъ с о л^ъ с е 0 и
»^ОПОСлл.т » і с а л А м 1 ; - ( Л Г І tn-fefc»-**- И«/V % П П А КІ Г р А Л Л Д Т-у N A Л И Ш « •

МЪІСЛЛ.ТК-ЫИ:И»'<А П " ІЧ ЛИЛА-Ьн^


к \ іса л а р t м слл-ьт а в о р O / K S м

В КАр^ сп-6 р л ь Т с л д л а л А Ь ^лі-л^- ра^^бж -моічь^ АіллАілбт. к р а


сь м г > і р ч і с у т і ь а ' а / * і і сйид.-€тіл-и ^
c-inofetA-feMbw^caoa^ro-M и к а т о
н л су с д р t л-f: л\ f л иі і • л ич (т» р^чгс/іч^ к а г ч т л л і ^ t А У \ Л ? М ^ І Л Е Ъ
#VA.i^ a І ; д A . а-ть*п/с р-г ъ т «-ы и
«Аптакуд^гр с Ьвриліч-^/ъ.е
М Л Т Л Ш ір д - м с t р гли го г у п о г A
Т а г д гх С А а к і № оЛ иі с п а р іл л-ь • ілллу
ро/ л і і г ч / л Л і ^ л ^ л р о г т а b^xb-biHf
леч^Тііісак Р І Х И П О / І /А.Л.ОСЬЛД"ЪИ
С И І Д гх сдх бЪіДсГвЧЛ. л Д м Awt-MO Сл
рл.^улл-^іл.л/ м г геъіпаслл.ти
і < т t Б І 5 д а с т а и K 0 « u v t л и т о в ісо
С г * - ъ т и о м л-р ь т п т м л С/ Л А л Т ірр A

ТОАЛ.-Ь< , віЛЙ/ АЬ^'А б ' Ь ' ^ Л У и А ' ^


А ^ а С е С і О ч р ^ д л« А А М / Г О Ч ^ М TO
рлт» в п о л ісутиіл ашесутыл^*: H J O ^ y ^ M T M / w T o T M ^ СТА.-Г*І)гЧ<-л Ь
ОЛМ И р С ^ і М « .ЦіМ'ДАГ , «€'И'МИГі<1іі м tyro V к>*л А ^ ^ - Л • м a ^ C£ p/x Д o YK)
Ь Л Т м С - Ы Г \ 0 V W/14t ГО-іНіАЛЛемевСО
ралА-ьмілсчпі t v ^ x / v h K Й І - j т-»^ м л й m-t-rov^/Tfliy С - ш м г г і г С м л ь е , • T A
іса ft-t^A и ^ л л ^ о у с т А р в ^ у Б А И
/ЛМЛ.ІС^СІ^ «J А f O T f 6"fe'64VM
168,
¥-

a с і с л о м и с л х д а і * ллоіг\-иА г Асіао
м к П о л л а л ч * ТЬ р / Л ^ и т и CANE f c u hBvnOiWblfAHwwmf ^A"fe М П pf оу*^
fi ^ *И I N ^ С а о р И Л Л О / С Й І І Л П / Г А Г І И с a о и п р и н 11 и ' и it А п л/л и с п у CM
Т 0 Л е-ІіИрМсЛАи>С(&1ГСЛИІСбрЛ с л е (jb с a о і « т і о а л ьі^. a x д-к КА
0 rt
ТДА Л t/» е л А А и с ч.-o/r\ t л кПо м ь «ч и в f ^.лг ЪіСли д у* н г^ ^ л с И С A
16 A Н t^fO Y f ТЬД0 Б рА «МИЛЛИ рА ДЬ А м А р ^ А ^ ТГ» ЪІ і о yfc Т рfcБ Л Л^^f ы
» А п 0А иеБу А и (^ЛА сЗ Б А Л Л И рA ипАстуиіеісрптьеіс iiH-Mtnpt
fi у ^р т и м л с^ п Т с ft'fe r t : д ш и гг « Т А и / чагч^С/^^АмЪі туціАкчтл.
го-міпому/тчиТі/ чолали} н и Д ААи^вуАсаі^гп^йл ип^ д^А^
ъ
Д А / Ч Л И К О Х А pAW^-n 0 6 ( ^ 1 г ^ о у с л И Т/ч/^ • kt TQ-fe / ^к И С t ДЪ .тч f- Y т у y t
Ш І Ш Ь> ГЧ 0 А Ш А ЛАІ^ С (30 fA ЛЧ ГШ И ПАЛЛ/ХТЬТІЬОИ) а^л ногр^саои
Ь С f Гв CB-tTACf Г«*МАСТрАіи*^ и C/rpAri*1-A a l^|r/4ATK\VTAWA ^rt\fe
CJTCE t а pмаііртау«>ть A^VTO
п^с е^" л рллдрги М Л С Т А Й М И CflKJ Itp Д И CAX «TO Б t « ^ r t ^ { \ t tt
еиглл-ыслудАй^с пісАл-мсле пок /лАи/ас/лБрлм^испрол^.^'
ТА^протпйпъііт^итисритьпо
п м ^ / е • о у т a t р А и a р А ( у / \ лло C A y u j i r i b ^ w n p f п ^ т л к ^ л л Т и 00
fc/с р u іг а л і с о - т ъ і ^ . А Л Ч Ь Л Л К І сло а о /Г ЬШи K V B C ^ C T / V ^ n p f f T r O C A O l b ^ -
П pVtVt/SAUJVlM'birHfeuJMl ^ П О С Л у Ш A
а ъ ^ к р/>.«мапитиКлл/\такеno M b <^«аС/Оч!С 11.гчНЛП А С П ^ А С Т у П И .
ЛЛ \ А у Л П А Д і ^ ^ Г О - О у ПОО А И Ь (^
лг, 0 ^ Е Ъ - П р H E ' t / г ч И і у і Л Л О ^ - Д Ъ і rti^j и/ чо^читис/^рАБИТС^йи_и^пр<-
ПОіс р о а - ъ л л а і п с т - ы и Д / С ь г і Л ^ t lc^Aм^^t'CИlcoлJt^^и сРМ/^м^го-
ПрИКГЧОМиіО /ІрдТ B O U ' N r A J A «СПСИ
H t e A T ^ K V X t Ef R 0 М Г^у l|JfeП ОЛЛО Г і Ъ и Ь С І С 0 р Б ^ П 0 Г р у / ? АИ>^АС/О П0 і
ШГЧМЦ ИІІЬП^ VP»Л^Лк1йCOЛ• Г«И• Г\ С Б Л И } А И М А СУОчІСО П Л ГІ tHtk fSV ^ А ^
n w ^ A T » » a c t ' n ^ t G ttrv А а л и т р ^ ^ ь «* т а о и г р«хб мfe'По »|і A A ^ s ем A
п І Т Л А - И 5л^у/ і:«^»ті-маи<чи c^'feAьv^тao^t•гo•пp^-гp^ulfcнe»r^^.
T t MX It £> A. Г "b ^ С Г ЬБ "Ь • И C m»! T A м ^ ш А а с / ^ п р е ^ р й - т к і м м^плл^
f^^лoл/>'ly И І Т - О Н Л ^ Л А Л И ротьо4Л
9.

(ЬЪіеОТААКОД D M E C t ' r l f t r e p A T i E
КА і Ь й С л м і с Т і И Г О І І ОрЪ-^в^ІС-/
ГІ Ьр 0/»чЬШ И» ИІ Т Л « е ТЛ"Іг И М > І П 0 0 / n t i ; Т і і г а р ^ / г о т ^ і ^ f іьъи мим:^ и
И К Г Д А С Л. Д t Ш И С у A tllTl A'fi. Л А< 0 Ич brop'feTOHnpoC'fe^trioo^icoMUe
^ЛICO В t ^ T ^ ОІ t m i n A A A T U ' k ' П М С 0 6 І І
Л А Л А О « Т ^ Д ЛАІ»А«ІІ*.ТЬ'^Л В^сГіі

С i c y t r * Л Б р А І С ^ - К а<:і К йЛ(к,0 ІЬлИА»г| .


ЛИ рмъГмлпрАалемьс^спслАу^ікі К Л Л Ч Ю ТЬ Г і Л ^ t А * ! : ( 0 И П і/АА^ СЬ A

гъібшілга-іссгі^смі&опьикіуи-ло гвтьр^»сои>прові^ціе/М;А'Ь^л-
Г » А Ш ^ «СТОДАСТЬМАЛ-Ті ПО/Гч ЬЛИі
AW г е к м р -Д АИ» т ь с »<.о р 0 и> п рв
T v t e-y-fc, стьлч f п у т ь д e r e р ъ т i t ^сг
Г н Ь •rtи л к гчм V м л л t М t «чр ос т ь w
м е п р о / г о д и і п р о л А с т ь А л м сн-fe
гомА со-т-блл/легі^до^годиидъ
Т ^ Д" fr-^ ГЧЛ HA (^ЬЬ Ofl^M г л Ъ і л ^ л ч и с ъ й.сегАА'»*втьте«поАлА ЬМА.
flOA^HCiflHM'AArt'Smt р£ісши/
( H e pTk'Wjy fc »е * r ^ f e r t ^ u i e ^ / w m t
П і Г1И »ЛкАеіССАМДрОААЛ«<^ДО
« с т л л ^ д ^ ^ а с trA^irt-bittknunat- MbCfCbllipAAb'f^KOCftCA^^ П Т Ь
уй О И ЛЛАігННОДМП А П А р ІСІС ЪІ И
г
ш^прСси Д-Л*С - »^Л\ігв«<./Ч^/Ч.Л11\И м а / и ^ f Гі А a С TO V М Тж« KN С Т р АМІі»
Д0АЛ(} р / ^ Г « А р ^ еАЛО|>СЛР4 (ЛА
С ТО'|п 15 И Д - t Г ^ Л tt К "h» М t - Т ^ І
гмр/^ти^рогойи ь^мойгород^ііл.
Mt тотуаид аъ«>1^л%^ус«ыі*
pM'WibC/NK'y ІСОААЛЬЪІ ИЛАу^Ъі
Д Л в фfeмо ві у г о р <7AYl r t n f ^ ^
ь
A»010 JC С Т І С Ь ^ А А М "fc • ИЛАfeр Т Ь fc U k M f
(Ь'Ь ОГру'И>Гр A/nfc Л Ю Д Ь ^ І & С Т Ь , ^ П 0 r р * s ^ Д у Н 9 f * Д <os^ у • и/гчС-« fc
^Т»! «< "Ь «'6лл-b- м с * д л ^ т ь С С АЛАв •л і і с ъ м с ч и г і & а р о г - к і t^^cict т ъ і а с л
д Ь И І М А П О / ^ у « e ^ H i i i i J C f р л г - * . А коГр HirvTivi»-^ т в а м ^ - ь г л А * кс A
лч f р t-«^ о і " ^ * * т р 0 J 5 7 ' ^ 0 ^ л / к / ^ » И І Ь b И ДрЪОуС«>^С^ С^Д OvICAlCOOJcK&e
ЪйГ Ь Ы і Л Ъ і Ш A A k t n p f < И АЪ-ГІг/М;
р «S ^ К Г b ^ f А^ А »^} • п п о л у Г%0 ш н ъ*
IYO.

лг-ыліллл«^А'6ДЛ'^Р^'^вІ^Г0/^*ме
/Го ш е ш H f y ^ T м • П І f п О с л ^ ш л м ( л
A г • л e tc в т ъ • и т ^ C B e р •* ішчс*ь a р АІд

ИП А»ПД t І С Г р Л Д-у СЛО IAjM(VM,AA.fl\/T4f


К С П ОЛ И С >Os.П Q f ГрА.Д в М Л І п А АМ-<Л
*t ГЛ • 14 И УП f А * ^ в KfrrO п р ^ АА і-ть^а no A t г / * е п б м д f fcnir/wnaAico» и ссту
ПмШАг^оеОИБ^ЫврАМКЛ«^ТА'И
e д і : д n І^ і«ч/іч e д м м л o c M м гіл^ у* к-
flV 6 ^ША^^ЛКСАіХ&ЛСМАЙОЛаАИЛА^
ісол гвіілап гт-ымл-гр^гльсіскі
»<\- vt/ и ^ ^ и с ^ к ч с а f р н м м ^ г і м і с - ы рлам^ Г С А
всейОАотА' АЛЦ/^ч- Ск
»л/г». ^еуілГйрлпоА>уг«офгч-ь.папоае тль.вр/*.'і&Ъ' 2^-Arib'n >OVWIA/,4f<ao

иплв*^гвш/х.-ма^і ( ресъА-Ъс&Ар
ft ^Jb р ^ Т И Г ^ . f^K l« 0 B/KfiO П pe ГАЛЛИ-
р 0 Д *% • И П р Vt і^кШ/^ ИІ Pd р а^ч дгч е • и р ^
T Y C A0'&ЛЛ^A АД A И CААОЛИ N b C ICsi. C A A R ^ / A f J ^ ^ f иІ6ППА0 іЧІЛШ/ КИ6Г 1А

ипр^ м 7'ррАТо<&оиіс"ьів'ау«»*&і HACT'b«pMfTraKnCA..ktMT>^f,ynfpt-

Ср^чАІіЛвлол иТи^иімСгас/ГвТ сі M f f ouiAi-irtoowr орАА^ипоАа^и

С> ч.дЛълИС«-у м flot^6 биПОИ(Ч(;К/ у


р <} А^у <ftлл. р 0 ^ ^ Т (> ГД A С у lilJ^O И ^іх n р р л д л . и г ъ кі А»\лраг т о л и и ^ в
л
СЛ ^ 0 у а ОЛ ОД, ИАЛС-рм И} - 6*1144tet ЛОС4^рііи.и?«у^/ ^ Ч «о стр^
ЛЛІАС^МАГу^АДлль иш^-асу/гДА.
к 4ч>у р а л/у-гг о С А А и ^ с г ч ^ & і і по ео АК1Г«в , уЛ А ^ А Ц и А < х и і
AC/XKAAJ'OO
су^ДАЛіго-иростовЧ.мпае^ло Л fcr^feOiAAvtfti^ ЛЪГОрбДТі ййТкІИ
<-* £ £ р ц -і'п?збрла(тллг>4аг'Ы'и

Г ' Ь і л А л л - л А а у г ' ь , * 1 > ' Р л с т в ^^* м и

Алоі гв'Л.л/го и»Ту?^/хпор><М^'Ь кчі&< пігел/чли7Аурэсіс>і ірвствль

С u Y ' И fTd СЛУ?\.<Ч ПО С А Д rt И К "М пс г о

р ОАл*КІААг» іПО «^БйгХГ Л - ^ П О С А ^


in.
ипе ірьсіср^голллплс-г*ь«р^«
•«- • • • . • г

С ^ Д И ИЛ.^ТіПОШАИ}ЛЛОЛИТСА^(Ар"У
И С С € Л Tsl йОЛ t ГЛ\fe П 0 Б m £ К ЛА
р о/ л у ^ л л с т и с л А і й ь л р к і А б с у
т л л л о « ГС Б и л ъ т о fc'сть и е ^ иіьь /л А ^ л * і т с •€ А / ^ т у п о с ъ і л о. ОІfcк ъ
Сл»ЛГСЛ)ИЛЛпр^Л ОАСЛ^' г л / ^ ^ ^ Т а
Е ^ ю т ь ^ л е г/тч f r i f a t / r o T " b c e r o Иг СЛлТіЛЛ М И И Т f БfeCAИ СЛчГСЬ ^ ИЗ
А А Л WsA^-лд ^ / т ч и n ^ и» m е rfe СІЛ ^ х
KS
•СЧЛІійОрОТИ-АГгч^ъТеБіаОЕсГ
р о сл сл іб <А е р л т л с вь о rt г о л с т о ь о/гЗ»
ЛЛІ С Л е С Tfa ИІД-АТЛ.ЛЛМ р ^ч-ЛЛ С Т И
слллте л/чл^ілсхиа^рз1'
Гй р о А ц и - м п а с г ч л а і ^ л а Б р ъ і м ю и р АС п ^ сТі А Р 7 ^4 и ^ У п - с ^ ^^" и
Г * А С Т А ^ » ^ - £ 6 4 А 0 ро а л м е А^ЛОСТСК-
СТоРО/^^лоБрііім/^ч/тчіпер йопьм; кіПрисг\ -^-€«оА<,Рла^^Су тл-
л л л с т и <л A ft S е А ^ - Ц І и) мгхсоЕ
с т
ИЛрОСЛАйТіС £ l t M < . ( m ( - h H A A 4 4 N H A ^ д- • п р к А ^ "^ ^ Ч ^ ^ ь ^ л к о сол е
N « ИІі^-ПчрбСЛЛІйЛЧ^СТОі-^Ш ^ИЛ
лледй д.иииьсторс/ічиилосб Г "ЬМ/МСАЛ^/ Ч Б ЛИ^ЬБОБ ППИ
/INtTOnMOUJH »лПрПБ n\JjC Т^СЛЛГв
І ^ л л у И ЛЛ1к ft'fe р Nf r* 6 П 0 СТА ь и СТО
Сі К І И л о а Д. A r t л у ^Рч К 0 к A t л ^ с и
p o m o / b i b - M o e ' b s b ' f c c T b ^ ^ E ^ еіЛ/?ч
ппои^чС-гсростоачл/ лстислА т и Б л о т a TkiH^ctbuHxob/vLcxH-
« л ^ г т ё а с т л н о і ь і ь с ^ is А І С Л ^
fi^t-np иАкМАаолгу-ипао дл ^ л л ' t : • ЛЛ Н Л - к м с о л л с т и С А Л tfc ъ
ПГОБ - t r t s ^ т ь . і с а л л с т и с л А І - у

і с р о г^т о с» Ч * и л л с г и с л ^ а ъ п о к» A fc Л ^СОБрАиШ А С і 9 ч ^ р ^ т И М Л Ь Ъ Т ^
п о н fe. с ^ л б г п \ t п р п А ( г » с с / І \ А Л A^fib-t-idAp-yr^iMMOuropoAM1^
п а о с т о и и і И - м Б А о г е р ц и ллсТ»
л л с т и С Л А й к - ъ с о л е r/n t n о ь f л t r ^ с л А а т е с т А п й ^ г р А д Т и с п ОАУИ
/Г»6ЩУ1С / П А Л Л ь г о р о - т о к / ло*о ш-ь АР /,
*''1 M ^ f * H M fe л о с т
У л и М И

CTAC/N А й о р - ь л л л м л - с т ъ і о ь с і с ъ » С^Л f Г Ъ Н А А Л С Т И С Л і К а А М І^АсТі


ш.

^ t i 6 X 4 V t C A A l 6 ' b a V f t t p r Л -f-^t^Ae ГАМЛХ-ЛЛЛ стисААаТіприш ^стоа


a0&ъігц«• л м ( & n « I e т " b n а n * « . т а л p и р и Л А ^ pit с р л.(^ч м ^ і и п с new А о^и
^ ^ ^ > л ^ г-ъ и с A л л кі і&ъг ^ ic r a a^Av f ЙівКЧ-НвчА ^ G't ^А.ТО И A-bAaAefb'
м n fl с л л і с-a ^4 л r a » і * г л л « и е Б "fe «Y*.

ты^са>о(бислАПЛсаи^'М€лмішрч
тьт^русьсісы гі-лллг и^^ъпо
Ш Л К І К Ьб^ии)лА0А»л r c ^ w r o R - f e
и п й с т л іь м м м А п р л а і;/чл ы с о и caAfr r m f w b - t ці^чС/Рчт^ ісвс Ъ о р и м •
ллст^іСААві/г ^а-ь^арАтиьъслк

« Л t Г-Ь С Т/<?ч г ь а в л 0 Д П АЛ t Р Ь Й 0 Ч А ^ м в л - у г д ^ о л у а с л о и г р А - А А АТСЬА


ЛЛИПрПбМАГОІ^ЛП A M ик-ытъі*

I
JbnnooTv^aNCoB'S'^Atr'bnpoH ^д и п д и і с т л д МАПОЛТЯ:*--

A-t ^ Д е ["[рИДОШАСТОПОАК
£&0 Л a ^ , H / v ^ f рfc• Д «А^Ъ^ЛГО р f іли ^
И & і А С •ЛАКО О О С Т И С А А І & ^ І Ь-МД^Ч
І&Ъ^ЪСГОІАІчаи Ь-ИБрГчИ: Г О с ^ Л ^
Г Т І - И Г М ^ Ш А « ^ Л »t)S/o<v І п л о у е т о о
ШЛ А ^ Д л А / к Т И Л л С Т ЛСЛ^ІЬЪ* 4. И Ь»гАЛ 1 р A - И ГЛШ А.(С CO Б р f ІС^
ІІіеПАУТОГ-убИруСЬГК^ИІ^^ЛААЙЗ-
Г - b f t 0 Л в Д И АЛ f р Ь-И А Л (Л/f 0 ^ и І ^ Ч А А Г І М І ч С Л М с О Т О р О Д - Е Ю UJf ЛПО
ТИЙТТІГЛІЯ^РОИО ВО КМЬЪСЛчПіІ лоац^^лААЮНАол^несутьро
r i S O • ^ р A (Ч И С ТІ>іЛ/Л f ЛА t Л И} М A
^Ь-Ь irj А 6 Г ^ € п р л ^ ' / Л ^ К А > у рол у ДЛ.УП р A T М A A r t Огл-^ ы с t A 3 ЬЛ/ \ t ( ^
й Ъ « / ^ і А М О С р М t - r t e A V f l ^ C " p v t fc-ы
І і ^ С Л А А Ч І С 0/»4f40A.A^tp/fNnTb«-»
ra.

л ,
f т (J с л А л-a - А и» і \/гч t р о ^А ^ л *»» Й с t к ЧАе-иггча р явАів^і-ипрелси
дьд-ьстопалкл-ммА АСТл.А
ЛЛ Л Т Ч <л> (Ь/ч с м л к ^ - л «ь ^ с и л к в
С ergHta'tA^uie•^^1^oлoд^«ллtp'Ь•
Г л л т л fe rt е и
»л м/ч /ч A * A •* " • * ' ^ *"
л с^#-if-r<J 64 с */v-ft м^чіса г а в >/д t т о «b-fc Й Л С И Л І С Л Т О М і Т О Е ^ І С П ^
НА.ТОРОС*у Д.С(Ь г и - к іс а ь ТгчТми
Д u\ /ЧА е р vn - u n o c A ^ a i A f t - r e c T o n o
^елцл>ллхй«у СЬСІСА и л и ц - t лсахчібше л і с ъ • tt п р кл A £ о ^ ^ 6 и л іс d & ъ - A • и <з
і^ЛАЬБ^/?-иП f pt I 5 e c ^ * Л s r f л ^ ' Ь ,
стаполісьс^аА^лыс-ы «^ьу-и с л до Б-ы Y Ь-к» м Д t П 0ІС л 0 н » а т с »• и ъ
С Т Л Л ^ АЛМ/Г А П Л ^ / й ГСЛАМЛч.СТ^І

і л м / ч р > і А и и л.Оі t v t p y m е Б Ъ і а ш и )
Пііклдеіь-гаалръс tbtfn*^ rt АСТри
игаресби ^ - р с с ^ ц д ^ с ^ме^емсоі&о Нх/Гч * 6.-Ъ(І&Ш ИІ'П р И С Л А f T o П ОЛІСЪ

• * * * •

АісСгЧ/ЧСТОПОЛК^.^Гі^чТ^Дад-ЬЛг
ы t - л ^ А в г ^ т А А Т і л ft'A ^ Б у А ^ Р л т ь
Л-ай^ и л л.й AC v*Alt ЛГА/х.|«;ТО с ю ^ Д ^ А А Л И ПрІгЛС/ЧЛКгЧеЛЛ/ДСЬАТіИ^
Д oAHBf ATfrr«ecaeAvfiu^v^c^NS рл
Т А СТА f-fe и ш / s r о» кі г» t вь с/с S т і ; Й Л
д ^ А схх Or с в о л о А, и лле р о • д A rt &а/ чк<с и м с о ^ о с л ш л т и - и р еАлАтьств

тьтеБе/гоА^^тао^^вр^к^Аф^

TWA^H детьассаоиіг» алость. л л


C т o n n ^.UTMC*k,HiлЛ И • Д/\/чШ fcnрл оу^виші^х^іс-ти не^ілллетьгй A

• ГІАО И г р А т а о и « Д г ч п олл-^м t ^ k
І7Л.

Л Л Ъ М ( ^.ЛЧ,ЬЛЛУЧ ' W П 0 f/ у Ш AftГО ИМА ЛІЬАСИЛКвГЛТИ ІСА© А Ь И - Н

s с о /г А С лтк с ^ и д к т ь кі ЛЛ-Ё и \ а ъ
A 0 иЛАfrН І ^ НТ»ЛА 0 w Д"ъ д л п р ч(^ ч гв u r r w п e c t А ' Ь b'bA ^A'b'VVAAfl jp t K A *

к f іл с A (& д ^ м і • <& А.С «^ліс влч f «« a t е^^і-иаетлаТіАакА^^л^-ьиАулэ


N Ь •ATЪІв u A T C П 0 c А ^ * и «ь с т ^ а-ь
И Л Л ^ Ш 6 Н*ЧГ4 Ik Д , » А ^ - Л Л ^ Л/V JCti^t иА^ьомт» й»АкаіЬ'ЫстчпиАЬА'Ь
Ьс АТхгчл.когчьаа^д-л ио «тр И^АП^вШАЙАСИЛКА-UT»' t • И М Q
Tt^A'tTbcic'biHrt'ra•к паіь^Алі* „
^ А / г Л > ^ - « t Д" с А «^ к м^ч/г* і д в т ^ т ь МКОЙ-Ы ипрг стАаишАКиелуусто
Ъі
ao/TN-t Н А И в > ь м А о у т р н и ч л \ естипв
иіЛл>чЮк»сЛіСОЛАЛкД*0Т^ТЬИчГМ л K.'b с а ^ й А Б а л «ч &•& и іс-ы н н ^ и п о
Л ' Ь А Л И Л Л ' Ь , * ' ' Т Ч ^ б"^ fc'/vynoa't А л л і к
іс>уці і л ^ т с т в г н ^ і с л г в Б у А е т ь т о Д в к А ^ •^Х-ОБрАТАТИО^БгЛЛІі А«А
М/ЧТвГаБуАб»<.рТ'Ь М/ ЫіЬвИ к
Пв АЛ*Ы С Л И ІЬЪ С »л П a t К (і Т КІ С ^ ttf-ick и/го т и к т ь т ^ о у е K I T w м г р А А Т І » т a a
{&йЛ/9чггч^ч^ч^г У А І - И П ^ И І Д^ЧЫХ ІА f A ЛАТИ ^ р ШЬбОЛ/ХЬ€ И Л И> А Ь %
f l C T 0 M T
* ^ л л - ^ f * ^ у *ч Ч f"» " t « Р^ІС м л^ лч k A *•в TeB^Ur4^A b6AK<TnpeA(I
а і ы с а о ьсс/*АА<м|іе(^прліьо/ \олсьп
л ъ А ^ А ^ ' А ^ п р и и лл е т Ы& A Clrt ЛIС 0
АіАаГАЪ^с ^ л о ^ л П Г Ч Л А Г Л Т И к А ^ Г І & • А ш f л и н « n р А С a ГЛ л Л G ^ ъ -
С Т о п а л к-ь-с* с "О. m к\ (.у^м л.с т о к A^npH^AAtTb«SAVACsMb'tVi>.C^npf
иУ ІЬЛС ІЛ/ЧІСО М t АЛ*> Г у <4 С Т Л Т И Б А К Л Л ^ - И 0 4 at: И І А П Г у л Л і Г І И Н Г І А А
ш ^ А Л о л -^т и С АЛ*^ ь А < и л к-fc t T O п a
и
і>дйлллтьпо м т * л п б ф * А , ' £ & & ъ л г Л і с у • n p'fc и лл ъ с т a п о л і с ъ со т о А ь А г
суА А^ллчеА^АТ1"^4^" о^Н,лт,,л
^tc'ьA<!^^<»^тpo<cлиб^тt•и^4 МАс^сл^плень^-лі^» елис(го«п^сЬо
рИОІfekА П у CT И Ш Ь T С М И Т О Б t . ІСПЛч
ЛР\И И И ЛАІЧ • С Т 0 П 0 Л КЪ/TV t Д ОТ/>Ш t
я у С Т И Т И П - Г І ода>/\ън е д о т ^ ч Ш ^ ь л н і
175.

s-t. л г о р о д ^ и г т * f г и л л л л At» а іси м Г ^ A P^f f Y ^ C * * « и ti rxi • и 'г о-ч/і -b


v^x cfe к-ъі к%і<.о »ілл e оіь-ь • м fc^c ui t

С С А Д И Ііі А И СІС 0 Л 1 г И,'0і е Дб UI Л И І&^І n A к% ic o АЛ ^ p т оьд • л o іь e ^а ш A н i& o


СТО Б і с ^ л л л л Y ' И f t : ( І , ^ ш и) і^/ л/а^ л о д і ^ л л e р ^ - и е ^ і і ь е ^ о і л^і^ллу»
( р ' t A/t с и л іси хо р и гч д с^ с т алмо
ЛЧЬ-ИрА^МЛЛ^ « І І С О / Г О Т Л Ч И | С Л ' ^ П И ^ И 74 I:»« Ь C K Ъ f И ГІ A T 6 a r 0 (Ь и ш и >
Т И - Л Т і ^ П и і с £ЧПЛАЛГ£І& І-ЛМІСМИ исввлавеашАСгі^госппл кукро
СТ£ІЧІЛ.НЬІС/'М г f Г Л Л І ; Л ( І « і л п fie -Vinr-H
и с т а л а л іс л • г\ ( А ^ лл b'( n e (h м д-ь СйП O A T M ^ r i a r t ^ f ^ l H ^ / K f C U nfiAfeillVl
и^t f » и V Ь І С о н и і с т о п в л Y Ь • ИДь
ИІПЛ'£М<^ Т И С ^ Г Ч Л АЛаАА^Ь>гк-
а р о ст*^ р л т и к о а е о - ь - и п р о с т ? Buife нх i c o i w e f т e* ^ c >/^і и і « м o А Л y «

u r n ' и к (і р дхш е Т ( ^ с и илл А і<: р- Л<.', oortfniKt'pticdtUi^tf/VAy- «ЬЪ^КИ


имелдл/! л«тл^гппвйре«^и-исе /гчдемілгв pflA'fe.v-KbnpacHssdt'VTif
-^
1& Л-ІІ ^ Ш €:Д »>/(•« ИП g a f Q ГО UiAM-HCtf
^ А Ш A и • и'с гч і-лл ім f .\ о г к ус П е и и A"b» » л ш с т у А и a a r i b f t u T A f U f l Y ' 1 8
К Л ^ ts ч c ^ - H I П 0 Ш ИІ П л c л p P ^ • «"Ь»
4 Т А ^»Б ^ а 0 л ЪI с н 0 Л МftТіИ (fe V |г&и
У і к И Л л л ^ Т р т . и г і tллo/^лcTAOA(• ААб"ь» а т п и е о р о ^ і с * tc p o f t A S ' t
p m л т и • и п в и < : ' r s J ПИСТ4ЧИИАДОЛ С/члрТЬПри Н Л Л Ъ И С Х А Л ^ Л ufcpv^
И f М/^СТАД ft^ г>/иі д с і<;^ С П t Y и гі
Cfe до с ТА._СГдлаиш'ЛГ»^'ХАл>^гіо. UU л u Ьі И ft С U Ц В -fr »Ч А ІС (J Л ' ^ ^ 'Ь • A

ігмся і г pf t-TBOCJcoTATn •^п^исі>| rt в г р ^ « ^ ^ І у т » ^ - К * * E f t Т » г ^ A


п^тор и г і - ь м / *ег«е бе о e H f t n - л л і і ь г р ^ А ь м ^ - з ^ і с ш е м д и ер»»-
п п o лдб а і А . с и и л а л с д и л л Р < і м і

n't іьліс-f. ЙГ, J?s'ti-»-\r\U^ С Т А С І ^ Ш А


176.

к м>«ч/і\л« o ^ л л rfa• и к o л к c«*.-^

k£Л (r 4 и лле^ ъ лч ь f л ъ і ш й і&і» ^ к о

лл и |І, ft АТЬ и г в
f ^ Як »^ ^ ь «^-«сfiа А с и

&4 ц и K"* ^ ^ ш w <*^ к о га ^ л л • и т у итс-Бе/ о ео Бити-и^лкктиахс


лкьв^псзсллчкАіьАуйколгоаи- / о с т ь т й а и ) ' т < у р а а ъ -іП и ' н 4 с к ' ^
с т о е л <х Вк и t лл ^ г л л^ • nfl[n ді» ТРЧ
гс г о р о д ц иі А і п а п р іч & и с е гояГ. Л и л і і р с т - б с ь о л о А ^ л ч д с рТ J^ICO
is/*, t S i ^ c b айис€іь^>усьсіс н с*лль СБ С Т И С Ь О Д А А ^ Л Л ^ Р у ^ ^ » ^ * ^ ^

е >ч/>лікТй5сл ш t f t f A o a c T ^ N e l b
^aA'b-naeA'brtKCQE't ^ ^ ш г ч л л - -
iczt/v^vr и • и п о г-L« s м е Т Ь (^б ЛЛ Л ЛЛ

<соАВА' ь ^ сл-t пиілт. м - м г е . А ь Л о


Ь г о ь о А ^ ^ Т ^ м и с л - Б п I.S гіТі гій
ОьТАО С'ЛЛЬГ£^Д^Кр..ТЪИСЛІ»ПЛ J
Н ^ И С еИЛЛЪРЛШИлЛТі • (і А7ИАСШ
i c y ц і е *7х іс о с € г а и ( е і и л а & іЗвді1;
и ^ ч ш ^л^чЬ- кі т у л Б ь <^с S м ш ^ Т Ь І І vpfCLAHtnp-bMACTeлол«л ста
ЛСЛІС-Ь/П е/сот паб- г м ^ т липси
^ - п р ^ А о Г Т А . ? 4 с ь а л о д идлв-сі Y'

& І. о с «іло ЛО*А ^ r j 4 е ^"ъл. 6 - И ' А ^ Л


П Ол М Т А М И К 0^>у* t< R Q Г a рк, ІЛ/члt
г
гл^іб ^ ' Т а п а л і с - т о ,ё^л«зсйв р ^ г л л у t'AvA а л и с > ^ і с М / о . / г ч і т а Б І [
р н д i*n j H t b o f C ^ c T ^ M ^ e ^ A A M - И Б ЬіХТОЛЛАТаО ІЛ/ ^ -Н t^^(3(JE Гб

J-Q.
17Г.

гі(\ггчііі£ А і с ъ і л л т м д тисао»^
АЦ> екого а и д м ш елиши»ллмг
ли ttKoto^A^oo-ttrt еос д^шіИО
ш»л-тр^А«о^а е л н к к в^/срАбрьс^о ( & С / ^ Н А Л м і е о а ь п р б К А А Д А ш е мо
ЛА-ЫМАСйОі^й-Ь^Йр А Т ^ Г с / ^ І С М Л к
Г А л л* и м " Ы ( £ л л л п п р и и с <ст»і в AA'y- Г И І І И/Г £ БЪІ в Ш И 0 & 0 A 0 Д И ЛьЛ (
fJb
АЛТкіугв ^ т е п о г у Е и т и ^ е л л л ю Py р А ^ п р и д еісы ^ г у и п а к СдАеіс^
с icw иі-л с t в d л о л \ л ич/г\е и лл и т р о п о t •6 и с т в п а л к у • к м с о с * д a і^ a л
Л И Т І і Л р И Д fl СТАІС ЬОЛ О Д И Л Л t f i S - СкалотА-тоидит мстопол^е
МЛА 0 Л »Л С Т A С AN Н г Л Л у • •Л П 0 US/I, АСІА І І А Д (Ь А А ' Л КОЕО Й/\Л И Л W БО npd^TN t
ллс/чку гсаіичмт» ГАісотtoо р и тиллі N И И • СTO ПОЛІс-Ь/Гч€ І^ЛЛТкСЛ?<nfl Сt
рть^иблк] Л^еллА-брусьсіси :-и ніі л о оь А Ш е К П Т Т і Л Л t/TV VtJ CO БвЮ
Б р^хГі bkt Л А І І Т и С П 0 ГAМTif/VAИ• св д л и р ъ сЪ о р ui е • tb л с и л «. о a и л 6
СЛ-ВІШАІЬІІ bOAO/^n/vvep'bcof плл
ГСАІЬТі САКИ0 6 П О П С Т П И ^ С л Л ^ И Н А М ^ Л Л Ь / Г.-Б C T ' f e M н м ь о п р и Б л и
/г и с/к п о с т т^ a t л и і с м и • и л ^ м
р ^ Сtvf I t ^ К* АЛЛТ»!A'O еП0 Г^у Б »^ТИ' т у счшк-оьолодилльри- ЙЪКДИ
ИПр бісЛОМИС^ИАЛЛОЛБ^КМ^ М у М 0 Ш Ь П 0 И ^ А А П 0 ЛЛ ЛМС М Л (^Ь
г H ' M у" Y T / ^ ш е т ь и і л іс-ы/ ч т р ь-гх) А а д т і - и п рмАО і с и t / v w - n с^ллч
ц Арлдисйо егГок^еолюБИсацю A'yw ісолок-гоАРу ^ и н л ипо
сао і^лАул о й е л и к мй/ічииот^ сА Д и а ъ л л / ^ и р ^ л л и - с е л А О л а и
и п d слл р т и • М fe«C л у Ш А »А.САМ^ГО A-bl^ А С И Л ! С 0 С И И 0 Y И • J С у Л A М 0
а и и гсол и-реіслтіТАісосеслъі
• * "^" I
»^ч A itik і Л А т р е • и і и т р о п ол п т л ш из w лч t и д е a о л а^д и лл е о ті • м
Т л і с о л\ е т ^ ш е с Л Г І Т І f т л t» с icbt С Т О П О Л і С Ь М А Д й Д А-ДАЛЧеБТіІ
И . Г і е П р е С Л у Ш А Л А О Л Б І і І г І г о i&UAfl ЛАімед ЬA'ЬЛOCЛ^yuJA^'Ь-ДAБ"h^
ДИ/ ЧС p T i P O T A l C b B / ^ l l i f e A f U B t / r i l Л OCAAA'bAAW/TibCaO И К С І О А О А И
аік^лИЖАІЬЬилл г л і с л л и т р А ПСЛИ лАеруіьоротитьс^ a-tд^sof/сч
то. и к е/пплАъ.тстьпгуллбно. сии -голлоАіаив-ъ.ДАсеаАСИ
п А Ч f <т\ t м' f р и е V ь с f с ЪІ Й Ч ИІНТ» «
AH)U1AH>T/Js, к>ДИіГсЬЛСИЛ!СаОіИ
Тблусаоа-л-ч^ссиллАмт^оісс
* • *
( к < ^ » ^ А Г 5 м с н е / Ч ( ^ м А > л и т А Ш е-игіА АЛ<*• И АЛ 0 А й И К Л А у * " A К0• «*TN t
178.

р а т и т с ^ & о л од ил/і £ р ъ - т о а д АТМ е»«#ХЧІСО П р и Д ^ А Л М I b ' E f Т Ь » Ч К 0 И Д ^

іс о т о ро и т и го 0 о дпь л иі еъ-л roso итор е*рег«дм и-ип^ «-м (н.


Ok С ( 16 ОЛ ОІТ\ h • А И> б 0 Ш^Л 0 Л Ь - Л Ю Я О Л (

р^ллмл ь^/чгт^/і е и Л о к і ь А с и л і с о со/тч^ллив-удys^pf мд и и untYf

й кі*мп ogs-fe^ л и г л л ^ й с ^ р ^ ч и ДІХ M^fe Г И-И TO р U И • П 4 l<-N/IB р A T V f ЙОИ-'


ІЬ-ЬГА 0 ві"'«г* w ^ ^ P ^ С в гоигсллТіМе ЛД^І&ОЛОДЛріІ&ИІіД ОІ ДІ&И'ДА,ИТАЛЛИ

пoшл^иo^^ > ^ve•ыш^мf?^poл^^г^.лн ДftNJ/lsм м ^ с ІЬ 0 И) І ол р т ш И І Ю А С ^ч

A/\f Г Ч е р ^ Д К І І с р О і Ь И - М О С ^ Г Л М К
А Л тііс А и м л г е л л л И1Л/ХД Ь С ІС К1«Л

#-1. л л л о М - Г р e f i O B A b / Л Л Ч А І Л Л f Т V П А Ю М Л Г И АЛ М И М АЛ-ВТО-ИЛа
• • ^~ ,
С Т Ь к і П Т і І И е - ^- П О Л ч Д Л Й Ш t fzM^OM ^ АЛ>І Ге ААЛ ИІA AN Д Ь СICNJ HJ - И/ Л Ь ЦІИ)
C - M . f & f i r n p ^ K O ПргІЮьакЛ<*.СТЬС£0 р у е h С ІС Ю Г е А А Л Ш М ПО с t Д - А Т *
ГО Л Л М - ^ ifv(; 0 ^ « И ( ^ М К Д С Ь Д І & И М р Ц і Л^ЬКСАА-Ь H t p f Н \ Т И К А А Г А р Ъ І Д
*1:< Ч V П р К 1 U I Л И Л Л І ^ »С Л b A A ' E i »ч- НІЛИ<;«<'ЫЧ?-»-ІПОСЛАИТИ»ЛОУСО
Е f ' « Л ОС f / T O Т Л ч П р (J f И Т r t С / X f l ^ f T O
Т 0 п 0 UJ Л. И) М !<. і & 0 Л 0 Д И А ^ ft р >4 ^ И И f полк^-иоуаолодиллерд-итц
П O r / W u i / 4 f t r 0 / 4 А Д Ъ - М Л0САІ»>/ С^ М Л П 0 A 0 ft U И• Д А Л hQ е 0 ГЧ^х А - ^ С0
П / М С Ы р t I C r f N - r t i i T ' y l4->J/\AA-tK4 Б'б С Л А (Ь'у • «\ Л ИІС л г а л о к у с а 0 И}
и р fc/V\ rtft^Cr\AKOfllOC"^A «ЛА^Ла с <:ЛОЛ И)ГЛр^ССісуИ)ГбАЛА»^МГЧ0
« ПО tt f л СЛ.^/-"Ь f ft flfc-/W I t Т м » с п о АЛЯЬ і ш A f м ь fi'l a <: р ц м лл о £^ ^ e-firii
М "Ь-rt С І і Д t < 0 А л м а i f l - м М Л Л Л А М А О « Г * М М Л С Т А П О Л І С А М ММЛАЙД/ч.
Г Л Т М С6С A ' b l U i Ю ^ і / г ч е л л / ^ д о v t А ^ М Се I C A f r 1 y f > Q v e r / ^ A ^ И И : r O П p И Ш f c

Т И Л ДК/ГО - Д А Д Ъ • T O С І* А А Л Л 0 СЛХМіЧ Cb»n»^Hr4lf<JMfnflAAflCA МАЪИСЛАЪ


С-ЪI T » t Л " » » «^ РО Л е-АЛ. 0fe^»Л-/с^ С f / Г О ^ А А Б р А И СІЬ 0 КГ П м 1ЛІЬ V ^ АА/П ЁГ. М/}

Г Л А А о ^ л " Ь ^ Г І * С> П Ь К^ГІ ИГЛО/Гчи

ЛДА^СЬИСДАИ р »t'П 0 с ^/1\ # п р и/to


ДИМ^1>ф{Ь(АН І С у Д П И . П О и Д f ДбАЪ
С І& О р И Т Иі г л / ^ч С Т 1^1 Т »л 0 чГ С Ь С •< ^ Н

Д О С т ь - и о у с р і і т е и а а л о А л р ьврл.
Д" 0 М t к <» •и С-^ С ААр Т*л-гі в С ІгПОІЬ* ІЬ /ч С И А ІС 0 Й-Ъ 0 у Е 0 /А Ь С І<<4- ИІ м е
СЛЛ^ДЙДТІСТ/ЧТ и протиіьуйл
179.

дійА-ьйавлйАи/ ^ери-исмсліст-у
^ и c ^ a e v / T N b C ' f t п«й ол од л р ь ^ с і у П ИШЛ^ГЙ А М П О С Л ^ Ш А І С Ь О А О А И
пммььги роА -м П Л ^СйОЛОЛ.ЛрЬ лл tpt4tГA'9v•.^^6 0Ь-ЬЛHПpиAUДc
ллогч л м т и - п о Т А ^ло< Ьіорми-ьм ч г р ^ а ^ си ычем/ч a ^ м а м л а ь ^
« A
Г Ъ І С І Ь О І ^ - T>J р / л і с л П М ^ Л АТ<7ч
f4 К1 СЛК ІСОЛ М ICO И:С И ( Л А С Ь 0 р И Л Ъ p>es-MM Atb АС л Л і ^ - Т і ^ Б 0 С у т ь

Т Ъ П'VA'feTH-JV\ AMJ П І ^ с t стсь о р и т ^ й>гіосл ШАА-Ь^ІЬ^Ъ


кісЬорилтіС^^ло-ДААше
Д О Ц і е Т ^ Г л С И В ^ Л Т Ц С ^ AACt/ чЪі
4
г о т о a м • л л и) Б о А ^ п т tr й р л г-ь і
л о п р и с т ^ ч т и a ca-fi т-ь/r о А / ^ б м А ш л - г р А / г ч л и еячесесллішА.
Сі р К -Ир lb OAO/liApbK'bCBi't^t
- г
Тельто/ у «ЛГІЪІП ПМСТИЕ О^хлло АГОД Ь б ^ Ь і і і А л и л л у т и с к і г г л м (
к і » і с Ь і ) р и ) С ' г о е о » ^ / г п р г и п ллт» БЬ ^ Л А - Ъ О ^ ^ С K l / f b * AZ-AT/^Kvi
Б Ъ І Й Ъ А Ю Д Ъ П оСЛ<ЯчПОіЬ^СМЛіС(А- Т л С ^ ААОЛА?-АШ ^АИТОоз-ГЬЬОр^
І Ь р ^ ч Т А Г ^ Д у - Л С<АПр О А Л Ъ І Ш Л / ^
»^ с тсь c р »^ с ^ / ч л м р-ь •" р А ( И A 0 СТ^л К» С 0 В ^ - М М fe G 0 Л / ^ ЕГ ЪI й T J I A ATл
СА\ м г - б А е о ^ с и л к о т е р е Е О с ь л м ^ - n (Tie д a A* » ^ "fe ту м/г-ь ^д t д-t
1

лА^Аъпр^д^сьалодили^ерго-и
м A tт > (Ьиіпаеспъпаидг&ола л\ с п о ш е д ш и л Y ь сіс^ • т р/^
^«>рь-иалсАЛісог<ллйд^-мпрм ісъ s "^/лл ІСТ»І і^ a Nf-^ч л А ^ Л . р ь ИІ
алсмАылорот л слглслчтури
т а о р ^ С/ ^ ш о л о A и л л с а и і - ^ и ллл М С ІС>(»И С А Ъ І Ш А Ш А Л ГОД Ь fc-H^JCO
/ле CTAJ&UJ пг \л« icuAoactuOAfl Т-урАілСіс суть.ісЛПісп^ША
Л И } Д 6 6>МА.А(&А^- ^реісош^ьъі
ст^^гме И Б ГОШЛАГОДЬ^СО А ^ ^ И ^ О Г А Т И / Г О т ^ • л ш еА м тQ
г^чл^•ипolЬ е л Ё і б ^ с м А і с а и с чі предлі^ ААЪІС^'А А т а
^іпослл
ь с/^• псе>ор»^іу л a j f c M b t t ' M A A ю д ^
HtnOl6nr-1M'b|«nnpQAhff^lcpOah рл< М Д А СТЬ hc^ •ncbo f V^UJ Л Л Л І Л

м f n o f f l n M n v n ос е л \ е п р и А а с Т А
ісаолвА^Ал ериіи^Атьорпс/Фч поа сиш<х а/л^иАЛопл^/Ар/г»-
180

мДи wn/лтеі-ипрмд tA ^АТ1 ^оло


AH/vAepW-PiCTOnoVAKTacfbtTlvcbo
ft • б^лліу t ^ b c ^ c S n р м- кггп/тчеи^ рисл/^^тіі-па^А t к п м пьасчпс
С А А И ^ П А й о - ^ - и п р и д б д о рогос-/
^»лл е с т і ^ и с ъ і л ъ - и а ^лалч и т и /Л > С - r » A " m A ' : 4 ' r W * 0 к , с
^ 0 ^ Л * ^ ^11
п А м A f м (ІЧА » A А К Т І г р л д у - ^ Л і й А Ъ
>г\!со p f п р а і с ь - И О Ь ^ А ^ л л е ^ л т а о р и с - ^ а г р - А Д - . -Y^iv- полла
СГЬД р / ч г о ' м г і € г і ^ ^ И А ^ iUHe»A^ci;/r7»'6*fcuitf4P:GMrrv.-vy|ie
к л и кл к а л ш f п р и д ч м А т / ^ р Ч
ССіСЪі^ІСМА^ГИ-ТОЛАТііТИКуД,^
т л ' И илд<лстьллес тыь р л г о и П 0 і Ч 0 IU МИ11 и * М С ОЛ Г Л t ^ Л Кг/Чгу
в.ллгчизш е ^ л л т л а д С Ь А ^ ^ О С Т С ;
пол к л - г т о л а л і ^ ь т ч і с к т ч п и
п о г р е Б о ш л ^ А - с т о п ^ л і с у / і есА)
*> '3- • ^

n d и д е/тч t fc Б € р t с т ь и і к л /^у сГ грлА л >


^- Mf МПО І Л А ^ А ^ ^ ^ Э

і<Сй О Л О Д ^ С Л / Х Й ^ ' И Ш Л Л О Л Л О І | І К » с т о п о л і<: т» m e <^5 ^ І І ш А с / ^ * A N у .


л/х/^о 6 с/Т» t о» 6-н ш ^ иі ^ с >^ i-t/ у И і - І І і Л 0 a Л Ш t К 0 Т TyAA f Л\ И С 0 Б0И?
к \ і ^ ^ л А ^ И / Г р гчД ^ • м п р кі A е a е
ПОЛЛАГЛТИ* Kijftr/хш^лаумего
р й е М Т АСТО П О Л ц Т і И М И А ^ а Г р А
(^л л т / к - rf• г р к і - а е і с ч і с и
"лл ^ л е л и і с ^ у ^ с у к о т у д ГДД-ЬРІІ;^Л
ВА ^ / с м - с х о п о л іс-ь/тчеп р о г н A
с^а /хбмтмъістопилк-ьмлсгкг-
цтуочллири с^сстополис?-»-! А , ^ ОЛЧ « И П А агЧСМіЛіСсЛГЛ Л ^А
пос А у w A » т і м / г ' ь А * А т » і ^ ^ f e В ^ КО С fcfc/бЬОЛОСТІіС^ЦйХЛАО^ го
р е с т л к і с і ь о л о А ІПСЛ/ О О-ИСТ> К рAT А •МІП0 Л Д ^ Г І < І Ч П / 9 Ч . С ^ С A'b I

^ Т О П О Л І С Ъ Й rpeX^-fe-A/N/iN^rattf ш А й т и а о л о А ^ р ь и с ь А силісо*
H ^ 4 S W r ^ - M C C f ЛАС/9чр ьлли П ОИДССТ^ПрОТИЪу й (tuif ирь .
СТГОПАЛІСЬСД^/ПЯ-КІ йкАЛСТЬДА № Г 0 /ЬJib K ' f e M ' i A O U С* Л -Ъ f С г і И Л Л Л -

1
І М С б І г Л Ш С ^ Ы И Л Д У Ь ^ А ' М р 6йОЛО »^ A t X » A l c O H A A b A ^ ^ P ^ U J ^^**
ислАв ЪАодшг н^паслу
иі<А«/Тіхллем45Ст аполісьдл
I8t.

и л л c •* л.«< л ft i» r л "Ы c m c p тг "h рл ^ • М М Ь / І \ € П р к Ш € Д ^ И ( А М / Г ( 5 (ЬТ!

р л - л с л и А ^ г ь п о л в с ь и ^ и 6>JfTft
б^ К І - А С С І І Ч - Ь І Г Г Ё / Г О І ^ Ц Г И (b^TH

АлллчеиАЛлстлш^^в л- г у -
( ы л м с і т у п и ш л с л х п а л ц и яллма
^ И ^ Л І Ь U И БЛ ГО А ^ Р И И И 16 И Д ^ Ш ^ ч Бвг-і^късо- / Г А б а а о и - ^ л в /ЛіЬЪі
ЛГИ& 0 Л Yь с І«'ЫИІЬ<1 ЛКЪі^І?>^ІС^
7 « "htiil Ь С^ч СЫ:ЛЛД И-в р^ЧМИЛ С'&е KtAAY'HHAVAlO/VftUAUHa'MTH'
/VHii'fi.C'MfbiU и и л л м д л / л ъ п ^ ч д ^

^ Т О П О А і С - Ь И х і с О Л ^ Т Л б р А М Ь ИПО Сі^ м л о ^ рр ^ і ^ ч й а ^ • и г« AC т р и
Б'И т е - и п р и сиБ/лё (Ь п л а д илл е 0*0* ГгчБОіЧлЧІСТіНСПОЛ И (JiOHCuiO't
H 6 ' b . l A f l k A A ' b ^ О И - Q - А О ^ С А Л ЛС
га* Т - и р А ^ А ^ AJH м л - г - п а л і с ы -
« л о и А в і с ъ У г р р . и п у с т и МАйО
ЛО с т^ч. н и і <; ^лл a/т f •« т^а п ол K'h
г
л д сл^ А П в е Т А ft« п О А ^ c * * ^ ^ •
А С Х о Л ^ Д ^ А Н С ^ « -Л- в - іЛв Т И •
и сго iu/чс н'ь А а ллъ с то с л ^ а»и П А « Н ' »ІАСТОрОМІ5.0 ГрИ/А€Н
С П в А У Щ Д І АСЛІ*« А ^ Ч СТ «"b'S "fi
Бо гОТЬ Y H f A O - р- Т Т » С д м о ь А Л ?

сT^fW* и СТЙ-БЛИІЬ ш еп о ^ г г і у

pws • А с л и д <• ісы ІР а ч • ик f а слл ШлПОПИ-их^ввК- лчА^бАЛИИ '


І М Л БО ^ ^ ^ А ' И Б 0 Г І У ^ К-Ь П 0 Г М A

гртііикарольколлл/чмтіись- швс иАат-ыл-ЬАААТ^нопл


182.

аьъ^в ^/NT*, ш е т ь с ^ а с п ^ т ь • н и i
п а й А л ш A r^Aib-t м м p'C ш A
tc е л л к о/іч e ц e иі a ^ Б м а л мч-c Б Н ЛюАьё-секмлч^ьо^БЬ^тіДА
Ш A"fi ttЛЛi^NV Ь' 6 0 Mл^»сь/14 6ЙЛЛ\ь AIL» е с ^ с ь А л л л ^ ы с т р п о л к ^ - л о г у

л п с ^ м л - г-полк-ы-исбишл биі т м - ы а е л н п о і Г Л А Ш А І с с т о
o v r o •ы л. всм cb^sAANVb • ітч i< o c eco п а л к у г Л і ^ - с е с и - ь т а о и о у б ь
ec o л-ь c 6 м а^хигТ ь г л л > І ц і ; • и ів І - ^ Т к Л / л Ч і кі г м елл 0 Г A w г л А А •
в

fi't r a ш ^чо ^ r o и - м лл « о ^ и и е т о
А ь ёг п ^ е Д А Т И - j s t/ ло г у ці е г л д
і ч у - и г н л а і А П о м и- а - А м и с Алтсрп^тиетаполктіпослл
пу т ^ т (ь о «• а о д у с сь о и г г о п у
ТІ^ТА/І е е йо и пр и ш е А'^*^ л ь
f b s * г л д y s в ІТЧКО п о г-ы вло И Д І еіо/іссташисгіуАадсьу'иту
лд T'bi^^i^Jb'ttxpacAAames'fe/iv Б-^/г у лл^ m и А л А а и «у с т а ш'б : ^ А
Д*Q А И ЛЪБ0 БІІ 0 0T'B с т ш А к А О Д ^ и-
^4лл/^/t'b, ^ придfcв6Qecтl^кi'
АШ t П О М А ^ М ^ ^ ^ С Т в П О Л К І і Т О
м-ь П Р И Д І ( Ь Г І ^ ( л п у - и ^ ч ^ а а п о cb'fe л л ь т и - и м е с Ь о р и с t го сто
л о д иллер І ^ ^ Л Л Л С Т И С Л Л Л Т І шл-is а и ^ t илдА/ у m и А Ь А ^ 1 '
АСАорпдеиААЛЛ^^ипр^іА^^ш^
иі-итеБ ііі^о^г^гаБевесть^ и г г у т ^ Т А - А і а г у а > - й - е д г і ь Аадо

стлАЛА'ъ<^ступил^грл-к л Л АМЬ ^АААІЬ^СПЛ^^ІКС-ИПА


с т о п р к і с т м п л ш е - ^ А » ^ Mawna П А А О Ш А І І А М Ь М ПО АиіАС И»
с т ^ а н ш А і с г а л д у л о А іье/іч*/ н. ИГО рО/ЛЛПеС К О У И Ш A^Г£<ЧAA•
^ а тевьиіцінис г а ^ А ^ - и с т р к ИПOVAlUAC•6v^^aO'feAй^й'Ь,'И
л ^ и і ^ і и Г / лб Л Ч И С О Б о и і и A ^ A ' V П OC't/lVtA CBA'b И Л Л С Г ^ С Л Л Й Т і
с т ^ лііі ^мсы А ^ / І Ч А » Ь ' ' Д С Т И С Л Л С « о а е ц ь п р й • с т ш А Л ^ с и n у тлк
Т^поиихстАГ^А«и'еіасААисТА
гл о ij Y А А о еrt-ь в ъі п о д ^ п л ^ ^ П а САД t t И К А С Т й П О Л . А' СЬ АСН
Л І 9 И П р и Д ё С Т Ц І А Л М ЬСКу-Й
с і с і ь о ^ А с і с ^ с і < С і л а \ н # иіисье П Т ^ Т А К Т » ! ^ to^'ADb A'bncB-t
лч* а п в л в ыі-fe - и оу с p-fere и Б о м л
шз.
і<'Ь*ипоид*Аа>А'ьмБондь іс-ь илеТа
ш m іс д у ь с і с-^'мс4 с т n n i u А С Т О
^-' — я^ -^п *^ ^г
ш и» іьг ait&'fc • и сіі а ф и ш и лл и ръ.н
ГД м ь - т о г о - л л ц л шъ- Л т о т б
"Vr»" • , ' ^ —

к-ь м ід rti с іь а к ічл^ е ^ м н ro is ^* л ^ АЛОДfr^AA6 рТі-Д Ibft-h-W л е г*ь


Л А д «ь п е р е f«4A ь с іс-ь • и м т уА и П £ и д е »с м иГи а р ё (Ь и ь A а> д-ь
п р м д f іь о л од п / ч е р и і ' П о с ^ Д и н м р 1-ІС м rt 14 Л Т в ЛЛ л с^ с т f п р и
«ч £ f& л с и л ыь-ы к лч e-zv/v <& A'b n f Ре іь <ле и л и б^с t Ft слл-ь-к о лл^ЛАлле
м С;« Б И д л *«бо а - К ш ^ И : А Л М a 0
л о д м дл t р'bT'bl к-с и п р м с л ллъ
К f< Л nf 0 Y Ц) JB р/ЧТ Ь КхП р И "Г И fС Ь^-
Д & Д ^ иГг 0 а (r tb и еч- и и f (V А< Ш А.ИІ-'
у a о л о д к»/ А t р ^ І ; ГІ о Д л ш лкіг лл/ Д^Ы-Д/ЧС t rt с и п ри ш слъ и с б д и ^
АарагоБ>/лчь с ь г і б л х е ^ о ^ л л р е ^ л ш ь с s олв. и) с tbo t и і - м л ^ о д « н а
с т о п л і с м і е р м л і й А л а д и ^ л^рь- «^ віь a-fc т о елуу г4 с л\л А с^аіfc
иі посл^мрь м ? с « ^ ^ с а о ^ г о и х р а с л С>9 Д 0 •<О ГО Т И М Л.Л\Л A 0 Б Л« Н М t
Ь Л РЛ% і - д-г П p и ^ e И k a л o л , сл іь-t ш л д сь д ^ ^* м т о т t •« СТА .
ЛУІ е ^ль-и д Аідті-rt w A е г і - и л с т о ІХІ ^к Ш С І ^ Б р л ИХМ^ІС 0 М f-1 - и с т л
ПІОДІСЛ ^стлшл городцАмсЬв стаполісікгсіьо^иідр /тчимо
К>'Л. д іь д-ь-и^» л f гт» с е (j о ^ Ю р<^
{^и о іс Q о А Л с о к ^ * А Л и А ^ н РО а е
Ф И Yb Cfe Д^«A* t К р OAA'fi • М ГІ (Ctpn
П CT4<N ivy КГО ІС С A K't. r»0 CO с с к ь
j^iki іь с е/і ^/vif; n о 6 ь«і/,«м a у г р и Д-у лл А лс у ^ л &А"^ ^ 1 с д у М Л Й Ш f
о ч п е ре/ лі^яил/о^-вс <-^ tA-fe o^su П 0 СА^ Ш JvГ< Д Gk A Y ЛА /ГЧИ (lb 0't'*
и-іч-ъ ллс т и с лла-ъ-с rfl ік сТопал ь- с т o n o л ісь. п Y ч х т Y . іь а А од и
fli (Ь 0 А О Д ИЛЛ f р И w а ^ и WW^N лл cp'b-oJ ро г а с т л -і-і р л т и е ор^*
I д а д ^ - м с о д е п і - т о р м ПА«ПОСАА
Н ИІ И Л\ (: П р И Д 0 Ш А Г е Д (& Д (6 и • и ^ €_
' Ы и п д е л / ч с г Я С л л в і ^ ь с З р, Й Д А
KGUl^HrA^Y'CeT И Д Л О А Ь Л Ч Т КРА
nx-Mfe^fl Y t A A ' b T H А А Т И І Т С Л А
аолоАиллбрьскйго-(^мевь*
р ^ / хе/ічмсок ОИ). СТОПОА<СТІ-(ЬО
18^.

Бъ^лоад^гск^и^ллли-А^ее лл-ьм^и^ісоил-ипрмйедеи

^л<Аиаву/ічьсі< лль-л-ь<лсТро ли ШАГЯГ 0 поліс^ч-м^/мьаАИ

и т о г д л п ОСЛАШ ^слтмсаон с т а п о л к т іьоАОА и л л еръ-и.


IcaflAQA^peibf-l-MICf&ACH/llCO Д а і Ъ-ИОіЛеГІх-П^рОСЛЛВТкЕГрл

*іг( и г і / ч ( ь л ^ \ с т ь п е р е л л т і і ш л ь ^им«ісоасе и к р і н п р о с ^ ш ^

IIJ е л и м и Л А п у г т » - ^ а . # \ с и л к : нікм^ч^іл-дл^ШібДоцібТблА л

Долап-ыиАШлвтыд^мтл-и ипосллшлпололойи^-псм/^.
сллб р А Т і ^ и M t n o f A y c u A C f го Шлс^оуслкойА-^саооишА
л
a ол а А Р Ь - П Ш Ь ^ С І ^ Л І ^ О А Д ^ ічлмр-ьспалоаііиглгі анч и А Т ^
ійТіГАТісЕдеБолчьск^/ іь-и л^-ілл е/писо^о ю-лл U/^•ce•г^'ь•
nocel^лыьAAcтьcтвпаЛlc'Ь • £ І _ А М Ь ' И рА[ир,ашлс/^РЛ(;гіо>
А.аід ш и А а р о г о е у т ь і Ь м Т ^ е RA^' Я 7 ' У П - j ^ ' S ^ ^ f ' - A f ослгч
о /лу\сеА(ьвлоАиллерТкаАА Уxh'bYtskОПОЛ И Ь-w СГС-ЫСС/Й^-
cjs а м с й о ^ А л у м ч оо C A ^ O W < W - і >ти<х-ыістлч* гоъ- А - ' р о го-/ \іл-
б С Г л а и С < 0 11
Е/ ^ ' ^. Д-^'*Пр ' fl^MC/CtfA't ?^ АСТИИЪ^йОСЛА
ОсеСЛАй.ЪПОЛОСЬЫіЬСіСЫИ йТ^ СХОПОЛ ИУЬ-КХрОСААШ A
'^JM/^ffe Г Л Ц А^ АПрИАу^- ЙЪ' »^\р(ІЛОЛ Y*» VA-'M ^ T ' b f ^ N A N y
д і - д п ь - а-ь- ^ - ^ _ У А д rt е a i i р ^ й п р и а е д ^ и г с Т і ^ л і HJCTO
срСА ' К ' г а л ч е А ' ^ с ^ А р А Т н п о л ку^кісокоіьлиллкі^Т'©
с^чк^рослАатіЪАрагі^луі^ ь / \лчеА%- г л ц А - д е і с ^ - И І І - к*
Верестьи «<ІИА^МРЧМЬСТО П f к і д е л д с т и С А А аъ.смТкаоічо

в
^ Рролц
V

сто л а л к - ь с а о А о д и л л е ро р^А-ь A си) n a i ^ t ^ - ^ і с ы ^ л ^ т ь і п '


ИІЧ/Ч^Л-ІІ и і с о г ч о а ч г о р о А ^ е д і ЛІЧЪІГІЬ- -Г^^ШЬС^-і&тв/іч^
т и с т о п и л ^ и з • м п асАД и т и с А е МІ> ^ іь л
Л^ ^БЪІ ^ М ^ Ч Л Л «"^
слоі-і сьпелльАЕьрлоАиллеру і л и ^ . -^-t ар^-сыь- t-Дмь»

ЛЛ 6 р K f n n рИА^ЛЛСТИСЛ^ГЬТі Р ъ і ^ Г І ^ A A t « b K t І Ь С Л П Д И C4f С?
і с ы і і і ь - и с дошліаііі^Б-е.н у у е А и л о с / ^ в л м и евліі t - i b T f и
рі;шл^Ау ч/»чп«ьолодмлл е р и с б ^ А Г Т Ы ^ П Б - Ы Ш Л А Р ^ Г І І І К А /
п р и с л л . л ъ ( В о л о А м < \ер'Ьсгі^ р-ьд^реЕТіяксоЕ^-г сии^іаи
CuOKtro-A/^ct c f e A / ^ T b r i O f t r o А ^ ^ ш е^гі^ч/ чегіьичклгоіь
р и И ' А / ч п о м л / ч ш есмічтіьои:' р и и и [ ермііЦи«сао>'Ь^А , Ь!^г^
г о и и д ^ т ь г і о а ^ г о р О А ^ . л / чк м ь ^ л л о л ^ ^ с^^се^-исогл^
^ті-чсл AaTSAAr%A е т ь ( Ь О А О А и ^ллл^-Алеъіб-ь^е^тил-ь
ЛА(гри)'Мр'^ш^чио<&гароАіЛи ^«^лле г«ь»^сигіА^0ВйА-(тіл
с т о п о л і с ^ ^ е / ч^ыкм/^/ічепри ллем ь и х б о е т » і і й л и ) т ь « л л

•соі-^е/го е с т а п о л і с л м м с м ^ прпАМі^іг^л^іьло/ічибТ»
ferO ' Л І І І е Л И ' ІЬ-ГА/\С&-Й ИГЧА Л^Ч-Ы СЛЬАОБрЧі&р СЬСІСМ

ігтьсгі-ьтаомтопошлим.ск 'fc і с п / ^ г н ^ о ААТііслмиілАі

Сі«.орАлкгАі<\иг САЛ-Ы с о к - В К н ^ Т к л a / е л л л и і и ^ГЪ^/пе ^ S l i l '


^ Ь Л Т Т » ІИ:СМ ШеА-ЬсоМ^ СЪ.И ІГЧ І С О С ^ С Л / А Т П Р С А /ГчfcttП 0 И ^
сталолість/л^ллпогупргои ш е д ш t ^ л ^ • a с с лч t л ^ n o t сТл
Д ОТ й Ш И І . П О ^ А А Ш е Л А С Т И Ь-АЛЦА- А І І Г ' йъ» л ь А м ь -
1
с л л ^ л п р n A Q U I ^ t i о «* ^У го р о g ^е m е/ ^ - і & е А ^ ^ ^ Б ъ і А Ф ^
д ч * Й Ь Т О ^ С АіЁ.БЪіГгілллепь / стопо А лсн-ьісл^глл-ал^
1 7
^ ' L . л ^ г- , _ - - .'л ! «Ч ^ « . "-? . . .
186.

(Ь A <& ^ б р А Т А С а о мг рм і о и д # л <•

п ^ ^ Е ^ С А А А АКІ^АСТОПОАІСЬПОНС-*
п ' A « A ' b C T o с А ІЛ. а k t v h • и А ® ^ ъ
Л ОД И АЛfeрЪ Г С ЙО IK'Ft>-І&Ъ'^ЛГІ A f t С A А А kl V Ь'М АЛ СТІЛСА А І&Ъі
Г О р ^ Л Т » І Ь И у КП> C i y ^ V f С А ^ И - Ь Г А
р 0 ПОА і^ V h• И\ в4 Л 0 А ІС-Ь КЬ0ЛО
А »^АА ^ р к і Ь- И і П 0 ^ А ( Ш і ^ ^ і Л < С О
М Т И / Г ( » V f »ЧЛ ГАА f р^-ьf М п с г ^ . м еі^-ь-ифАадьиьдъ мпрмАО
Ш л м л/тче^О р а г - й ^ ^ с т л ш / ч і л п р а
T f l A Y f . а д о р - m V f £OCTpO<»-fc-H»fb
А о ш A « А і ^ a r«-fe • »-І*П ^ Ш М И £ А о A t
• ^ и т и ^ и р о л ь и і й у г - ь - и о^ еоло
и а Т к і ш *.#лАвіи/чійпо-А* А м м * и
П р r« A fl ш А ^ ^ г Т І ^ t-i Ь-П 0 АО І&ЦИ

кі / * { - т о м р г т ь - і ь г f г о v t s v y 1 4 * 5 р А Ш А С > ^ 6 е ши»слл-г» # л > Л м о ^ _ _


П pOAVA-blCAt^Tf ^ м л ч ^ Т О ^ А ме д у л А л т і ^ - ^ р оу р у ^ в с А а р о с и
гчАк»агчо , урус>'»*№^'€ л , с р ^ п і с о и і
АлуТЬб ^Т^СЛчГГІААА^АА^ЫбО
ЛЪП0ЛО(Ь лгі"Ь0>^ДАр и т ы ^ '
АА.иоголллЛ5даидоруссіс и
f ^АА А ^ * П р ^ UJ А в у М ІПШ ИІ МОу
росос^А^іет-ыеомшис^ ру'и
г ь/к j ' H ^ • t r o - м д т и r t ' r o - И fli^f
^^o А А Ъ К > О м І - б 0 ^ л л ^ • ^ И » ^ R o и
?€ Г в И Л А м ь С ^ - Т в Л О Ш А Л И Л А ^ к іл ihuj м^лк» A T ^ J T е Л А А и» и д т» •
г о ш A ^» ft % ^ i ^ * r ^ « A р ^ л ч l / ^ , ч ^ , t 1 r o •
ИПрИИААТгрААТЫИДЪпКТОП^бА
в^ 0 А А* ^ f i r с T O П Q Л К і і ' в е •А^Ъ
г о т о в ' ь о ^ / ^ е -« в с т ^ ^ т о п о м ? а М Т ь t-t 0«І Г» А с ь - р у f с і с ^ "^ ^ <• <с ^ ^ 4
И pYf. Ц - Л А ^ 15 0 A 0 Д. Л АЛ #-р Т* ' TO И ^ и иа» о и «a с к А Л О л хкд у т б е A п о»

бр А т е ^ е л и і с о А о к р о с » о р и K'fe ТТІІ ІЬ^ААГАД*у Ry.w'AATpHKerO-

Ш А •< о w л г о © • / г ' ^ А л
А» Ь «^ • г л ^ р tTpi-SflJA AWbfzx-»^f м Ц в - л л р А ^

П 0 И Д И Т Л !-« A f l 0 ІЛ Ц ІЛ - Д A AKt>69
(|) ^ С ^ь - П 0 іл А а Ul А п 0 A 0 (&U и • ИПО
т 1& с € г о • а »л «-іу р е t c ^ іч f A р А Я К
ли^^вАо^^лАеръ^ец ло С A A U l A H р е CO БО Н) С Т 0 р 0/І ^ - A
1BT.

лчстла^тлісо^е Р Ч С С І С И І І К Н ^ шльелАкі^хкстополку-имА

о ^ с т і г р е г о ш л ^ с і с м - Ё сторо/л* ^лл-га-исре&роиісои ^ с к о
a еw лт и о п у и со G И С Т ^ П УІ(ЬЬ TTL • с то п о л і с ь т t п о с л л и к ь о
ш іг^ио*убу»и»л.ллт ч умоп г|Сч| л о і и лл е р у ' н п а и ш t ;;ш кі Игл^
і^і л «ч с п м"-м м е ^(B'bic т ь м п # ^ м<кчлаарлшгхти^го»илвдм
АА f ръ •TO cb-t (v'fe •^лла-ы ро
ш лпалісаа^лісі^борясьб-инё тл-/\лмог^лчіі,ъібопгид>г5йіи л
fi-fe п р t y f e т и т / г - ь • ^»ft^ с ьпой' уот-б-аоіиьлстігруссісуі-о
А-оиі^чпрот^і л у и ^ т і п в ъ а е л и ге лллиі.то елА.ут'ымвісл
ісъіиіь/чолчио /ллстыь ^ л и і с у
a лoлfl(ьц'fe-^ , стр ^ м ^ ч п л д е м ^ , иг г а n t п р е ^ т у п л т » ^ о о т і ^ і . м о
гч ><N ц т р t п е T'b-co л и « л p s с с ІСЪІ п ролиіьлшмсрасьь^гь^кгіьсісу
Д А С ^вулі^ісроаіьтйончг^лглл
L*. ^. **
иД-ьм tB'E с гіз/Гл(Ьгіаг^ч«млши а-йтьоі^м-ипойбл-боуБі^ти
и • к т л і с орлс-fe іс о ш л І-» rt л о у
fio t-%p, ошічісгі полоаиилчгс&і'!
f,'б a ш t oy c тр еллл.е м ь ict'рчс rco и р t a о л о f. л лл е р-a • с ь 0, м ь и я> %
O/M/vC^KHf ^ О С Т П И Й І А І ок one cm о р п г ь»ат» г р л ^ у ^ с л м а-ь
S"Sroui^• п a t p ^ ccic и/члипалccи• (^СЬ t С ^ Л П С ДХ^ОМ Ь • ГЛ«CO ГЬ М ^ .

шпокормар^чпимлшл-искру
СПСгіы^БТкСЬори-лгі^мьрлгъі ш и г л л а ъ і (т и к^ a ъ і •г ^н д A
A-brtCj^C^BpAlUMOAWA^ Ру^Ь
м av|K ^.fj^TNcbnaMCW fcn/^v/Mhi-
ic • ONJ p VCD6>4«ICVKtinK'/\ p'bcrvA с і с ь г а ^ миАеотогдАсісотъі

fk'bi. м a f / n ' t СА о б ъ і T I C сГ-»^ С У ^


* Ч ш

л^льп»«иллимиАпе ^и гъі»
и т о р »съі св t m А А А К І - и п р и д а
ПвсГ/^СгС'бАОШЛБрА^Л-ПОЕ 'б ш А а р у с b с п a ло « о^ a t л и ісьТ»
и сслАаоюпспоБ^Дйміа^ли
188.
/,nfl
IV«CMba"<TO№*Ull^(fttie i t i c f Y Q *
t
С р ^ д ^ і с р ^ г л к р т i^Anacp A.'ft'<f'»'A

C14. J^ Ц Л • л M ЛД Ti « f H ШЧЛ h K f 0 ЛЛ-fi tC£^


г л д ^ гл.р d голд А Л Л Г * a f f T • fл»< fl
Т^О ГО-A'fc g И С/^ »tx р 0 СЛ А АІ» СЛЛО
РА «йокі-ллііл.ААЛрт/к.л-а^д.дн». ^ р - л л и А - ^ - е л р ^ -р. ь д . н - f ' •^* ^ *
дмьадіі епсі^дигі'А^ЧАІ^ІЬЬЛ^

л rt п л л
- оАлрtвік/^цр*»м*гь/>.<бл П о с т л а «/ і и т р б п ол и T'b і^ •
л #і<симм ь-і1ри»гароі^_ у Л Д І ^ м - ^ - м А а ф и і ^ ь о л о д м л л е Р И ! ЛЛі
^ е у л н ічаі-ь.к.т-ог л ь л {Ь£А£
^ А п е р * дт» ^ л ^ a л д і ^ і и с ^ в п а
ичб ОАН- Jft'K-aiT'O/fweAit.rtjLC'rAftM
Айг стА-аъ* ІСА-ДГ«Ь-ТОА^/Ъ6
A'fenp м д е і лмтропйлиіт^ьми
ЛАМІЧНПОДО^ГЬСІСУ д f K ^ x - l b l i r i -
«tn-f-opTs a&Vfiwvuzx-AticA-eb.
'ІАмь- того-лдІА-престАійи
алшсл^А/ГАрьи ^ ісд^Арим^ -
CbTs* г г - A r t f c T o r a - ' v M A ' t t ' K ^ H ! '
r« w i < и ^ - а о т і Л А и т р a п o л и т - — иочгопиш/чполо^І^ иполомъ
•А г і ь с ^ л р е ііь д р g р ъ і И і Г м а-ьл

f
е^вл ис/гоА^шАпослАсга t • И ^ Т А О 0 РГ И AAA С THT-fe/t\ Иfc-hПО

А а о Л О А и лл е р •!»«м A f j b o ^ e г а «^ п р А в * Д ««^-«^ Г І е гол^ f И А ^ Ъ ЛА ГІ0_


р е п о л К і Л л « ^ д еГТ> f A « А е M A ГЛ.СГ\(Іві*ГлСЛТти A-i'/A биІЬПИСА
ГА-feSA n<7^AAil}f ДЙААІ&С^САА вЛ^ТвПИСАПЬ и СбЛАЬ-^ІнеГО
/AeCA'biUfA* К^^вАЛу/ГкКВЛГЪ'
ft vt'Г <s. r* м e о ^ c n-ft ш A M и у т о и і с р о т а і с ь ^слл-бреиъ-

т ь. и pflA »^c/x o v c T O n A л к л crJL- if r o / ^ t ^ r p e K T i ^ D b r i t v e p b c K'f


И •Ч A p ^ K 0 U I A v M ^ A / ^ > t * N B p ^ лл а м А ^ т ^ і р и ь п р и т й с і f t ! И Д ^
и СЛ A «b"b • Ift вfr/IN0/Vfe. gTil Г М А
189.

/г»«:ле/литг>т1*л outran ол o m ^ м о / і/^ АОДОрО/ А ^ О у Б И О і А ^ ^ ТА^А-БО

НЛЧІСОІЬАБр A T A A C у Г Р A •А Ш A
Пб рАТАІ^гГО-АШЛруКАМ-Ь^АаА
/ ІлА^ІСА-fti» Z,- i b T f l / n f A ' b ' n p H fl Y ^ ^ Y f c , f i O S ' t r 0 I U A / A ^ Т О С & Л р Л
fi /r і г м / ' е - ы г г і ' * ; й - ы ^ с ' г в а д л к у сіьо и : г о й / л ч е с ь г / ^ и і ^ Р ссісим
j/>Td/r4f л . поствптесл СтвслАйь-
^— —- ' **'

й е л и f с а ю - с т о п а л r *Тк/гч t п р и д ^
ВІ п е ерь с^ с ы и ЛА д мA с т - ы р ь
м А ^ А о у т a t Г І HJ . м А о Y с п t и ь fc
оуб«аі/х 0- Т ^ І С А М ^ І Ь : gA'fe ?/- с т т ы • А К tt A - p t e О А П М Д І ^ Л O I U A U J A
Д • е г И М А И І С Т А ' ( с р ^ Г г ЬЛ.
1
ИЪі' ПСрАД^ТЬИЛЬбЛИІСОЮ.кАІСО
Д A-fe- Л С А Г І Г І А Г а ІСО P A - и ' Г Ь а А Г П М А Ш А П а б ^ / І ч і : ГіИЕТ»/
A'fe. Рс f/тчіЛ-ІІ-лре С Т А Л М САКЧЬОАО UJ л - л л л т й л л м с т т » » KAGUA-M
^ - • .— tlj * ' -
A К І \ А t Я/9ч»да.- г л і ^ ч / ЛАИх- іЬТч-/' -ДНЬ С Т ГО CO I I A « А г а - ^ - f ^ J А ^ с ь »^. т ^
ТГО г-о лли/л. гьоиилАСЯ^л^сь^/А^ч ГСЪБО COK'blVAI^i^AA'Sf^uJfcTC
Konfcoyntp t и слАал^тігте-л^ п о А «сь-ІС о л м m д лч Ш t И А «й о «^.
Пр»ПД t К Д м . ^ К Т і - И і и А р ^ І С А Г Ч - Ь С Т л Н Y'riAKlfr-IM А Л Л О ' М о л м п о к л с
a T H H • м і Г І і^ч к n > ^ ^ k i / л и п о ^ • w ст^ч М М СЬ-Ъ С У ^ О М ГО С G А'^" f c ^ АА С ЬвЬ A
Ш А б ч і і < . о л о л > / Е ь м А - С Т а п о л г с і»лч f
т ^ cYЦ,гЛГ0''7,-9/,ч f ^ Л ^ 4 ^ ^ ГІАП
с ло*^-йтил-*.гірестАіаис/9ч
рополісь-гідоіи^гіАП алоацціск
А у б г і у ' » ^ й > - ъ - 2 » - •«'АДГІ ( - б р а д и і и r t n ifiAtbib^A'AH ь ТОА.АЬА-Б*
С/^-урес-ЪСуд^^КЛИгс r«NUJAHA

^> С Т р A ^ A r t «Л-ЬГЛЛОРОШАМИСТ^ Д р уГО/ у А ( і и Л - & М Cfecl р И і і І А ч


Г^ЛМ Й с-ГААі^ТИИОПО^^ГАиіА
1
д* іь А т А и ) I^J е u 0 w и « А Д f ^ / ^ " ' ^ *
ш ^ \ п а а ' ^ г о « А * л , Н А ш и / * ^|ГІ9 А
1 <
С-6 и/г\ f п у Ц І и $ ^ - А А р Ч ' " Ь і»'f Y ^/чСг*ЛА^пиміуА ^ь. r ^ p r t
юо.
В л і ; • J2/' Д"-2-1* { ^ л л о т е-млвіиое ^ А ^ Л А Ш А Г І / Ч А ^ * <• и) В e m в и к^-

иделчfAfЛЧМТІЕІЛО^^ йтo/|^tЛ'6-
ггч • с т о г» о A »с о і с п ^о г t t& t» • л і - п о у А А Ц Л - Д е і с ^ - а і і - а - А м ь - А л А м т р ъ

U V«f1£ V f р b f КвЧГОЛЛЛПЛСТЪІрх сіс-ы^о^/ оп^-.-Рл Z- Д и і л ,


И А о ш/мь е с M'fe »-• ^ п о л о а u ^ с т о п о
л к - ь . - и а о л о д п л / ер-ь.даіАъ-и

С Л^. • Т 0 Л А л t ' Л "Б • Б Ті I г п л Л А е п ь fe,


ftnevepbCT-feAAortACT-bip'fe-a-Fi-
^чі- А Н Ь- <р «-ft рл-лли^ч.Г5чйПС/>СТ0
с т ч nrw*vA6M^neYt0bcica/vw-

стополісуд^ськьп ясг^лТк-^-к
і^і і ^ ' и Й»feГ Ь Л А n р'ьftи ^ - б - С £/Т f С TO
Б " ь и б - ъ ^ о Б ^ і р л с / г ч к і с т і Ь б p^t-na ъпъп t poi-fe е - с т ^ п ^ х т р ^ п б ^ п и
t& е л лл л т р о п о л л т І&ПИС АІі ІЛ HiC^NrsAeri-feKi'-fjMCO М f ftMA'tTM
БііисрглмпосТОГ^Й-ЬДЛАЛС съ

с"Ыалтуіпаact ірппь^^лліі-и Ст п и г і л і \ р ІС ft h- п г т л " Л Й - ^ г р о

юс w ж е і^ п п ФЛ с р ^ А о с т ь из й п и сл e o A A i i ^ t c ^ A осьі/ і і . ъ і и п о т о с т у
п«^г<ла cpfT'b^fc'bucoa^'ra г с у л и
ць-»-іпот<Гм t f t и AV'TK'br • ^ e ^ t B ' S
л ш ^ пел-іггіегі'5іг7столл t J M o a n
д - ъ л м г л е с г с ь - ^ м г л - ь Я і З СИЦ 6ltN.
-- - *•*• . * "ts-
Л. • ICO гі Л Ш Л І Ь е Р Г П к С Т Т Л ^ Б и ^ ІЬЛ/Ь&ТС/*. СО&ОСТОАПО«-ЭГГЛ6ИЪІ-
с^ іь о/*€ п л л А Л ^ м е • л r c о / м р 6 Айдг-
<^АГЧО АГ /ЧЛі П О П t V e P b CKTjf-l- Т Ь 0 р/^ ^ч П ГЛ-Ы Сft0 »^ч А Д Т»»• ^ CAW
РЛ - & /V- ( • П р » С Т / М Ь И С / ^
Л А П С ^ П О Ь ел мь €^БЬИГУЛЬЛЛЛО

s О/ ^ ^ ^ г ы ь л к л и т а а р е ц ь й с .
ло/тчемлб^ыап ^ ерсісслллгіА. ЛГІРЛТІБСП р^д-одп К Д ^ Б Л Г Й П Х

/4A"fe с т и л л л т о ь (• м . и и А А Л Л О Ь {:•
P I T yrt аіслгл. и і т ь м ^ Толллло
а> ис ^ п ы ^ сіьаг гв-ичкалла^імо

([ у-t тіл л еыслл-ъ - ^ с т ь ствь ллггль


сісл го- гг іспиілла іс міь б л и і с ы
м м€-(Б(лл»/т\еіьмАІ:тилгігліс^
г о ^ с т ь с ^ / к - а а д л ч ш етьконыьъ
А^«ь сталп-л^кб ічл егПіАіьпо
Ш М С Т О Л П ' * ^ ГГ<£ГіЪ-ТО С tr« tCTfli
лпт» а о д л ч ш ^ и д " й м ( } л Г І Г Л Ъ И А / К

т л і с а і ^ с е « (ьлбг«лс^м- к о т а р о
C^HOKlAjr-bltt л а і е-^лл- лч (-к ок ы
т»-»іл к-ы- п л-1&- С^Б e/ necf ли
A-rsr/vikibo/ixhE-bi м л к і м о а л е л л е
М Р і М І С Ы »^ С^ПОСТлТ-Ы-І^кісав^
л м г л - т п р е т о р о и і п | } і К\А е т к н
гх М Г / Ч Т І Т І Ь о к л в ^ д и с т а Б п и і ' . 1

Пг у л л е т > с п Д и A f с т р ь СТ/>»ЛЛИ
Дг\ ЛЛЛ.-І-4ЛПК»С/Ч|сМКіГ'ЫС*^

л Л т о п м с t Ц Ь- П 4jv/\-^ ил с *<>«-« gV

a'b- 2>- д - «^Д К\І-ІДП«СТА-4Н


23. Акты, относящ. до юридич. быта древней Россіи, т. I и II
по 2 р 4 р.—к.
24. Великія Мннеи Четіи, собранныя всероссійскимъ митропо-
литомъ Макаріемъ, выпускъ первый: Сентябрь, дни 1—13 5 »— »
25. Того же изданія выпускъ второй: Сентябрь, дни 14—24. 3 »— »
26. Того же изданія выпускъ четвертый: Октябрь, дни 1—3 3 »— »
27. Путешествіе игумена Даніила по Святой Земл , въ начал
XII в ка 2 » 50 »
28. Путешествіо Новгородскаго архіепископа Антонія въ Царь-
градъ, въ коніі, ХІІ-го стол тія — » 75 »
29. 0 Россіи, въ царствованіе Алекс я Мщайловича, современ-
ное сочнненіе Котошпхина (второе изданіе) 1 )з 50 »
30. Граыоты, касающіяся до сношеній С веро-Западной Рос-
сіи съ Рпгою и Ганзсйскими городами (въ бодьшой листъ) 4 »— »
31. Писцовыя книги Новгородскія, въ трехъ томахъ, по 2 р.
за томъ 6 » —»
32. Писцовыя книги Ижорской земли, отд. I и II (съ картой)
по 75 коп 1 » 50 »
33. Выходы государей царей и великнхъ князей Мпхапла ео-
доровича, Алскс я Михайловпча и еодора Алекс евича. 4 »— »
34. Ппсьма Русскнхъ государей и другихъ особъ царскаго
семейства 2 »— »
35. Медальопы граФа Толстаго 3 »— »
36. Собраніе Русскихъ медалей: вьш. первыйЗр,;вып.второй
1 р. 50 к., вьш. третій 3 руб.; вып. четвертый (одинъ
тскстъ безъ рпсупковъ) 50 к., вып. пятыіі, съ Прибавле-
ніемъ 3 р. (въ большой листъ) 11 » — »
37. Л топись занятій АрхеограФпч. Коммиссіи, вып. 1, 2 и 3
по 50 к 1 » 50 »
Того же изданія выпуски 4 и 5 по 1 р 2 »— »
38. Сказаніе о князьяхъ и царяхъ земли Русской, выпускъ 1 — » 10 »
39. Матеріалы для историко-геограФнческаго атласа Россіи,
листы 1-й и 2-й 30 коп., въ папк — » 60 »
40. Каталогъ изданій АрхеограФпческой Козшиссіи — » 25 »

іохъ
I^-UHA. 4 1?УБ.

TTZf*^WSiI3

Тниографія ПЫПЕРАТОГСКО» Академіи Наукъ.


(В»с. Остр. 9 д., Лг 12).
k4"

.і£?Іг*&

£'

^jf

. .'iJrwr

Вам также может понравиться