Вы находитесь на странице: 1из 3

DISPOГITIVăPENTRUăM SURAREA

UMIDIT II ŞIăTEMPERATURII
Andrei DOMENTI, FacultКtОКăНОăFТгТМ şi Inginerie
DТЬЩШгТЭТvul ЩrШЩuЬ ЩОnЭru măЬurКrОК ЭОmЩОrКЭurТТ КОruluТ,
umТНТЭăţТТ rОlКЭТvО şТ МКlМululuТ ЩunМЭuluТ НО rШuă ОЬЭО МШmЩuЬ НТn
ЬОnгШrТ НТРТЭКlТ МШmЛТnКţТ НО ЭОmЩОrКЭură şТ umТНТЭКЭО, unТЭКЭО
КНrОЬКЛТlă ЩОnЭru МШnОМЭКrО ЬОnгШrТ lК mКРТЬЭrКlК НТРТЭКlă НО НКЭО НО ЭТЩ
RS 232 RL, programele de calculator de culegere date, prelucrare
măЬurăЭШrТ, ПШrmКrО ЛКгă НО НКЭО şТ УurnКlО НО ьnrОРТЬЭrărТ, КПТşКrО НО
date pe display-ul GLSD Nokia 5110 (Fig.1) pe baza modelului
Arduino ce contine un mТМrШМШnЭrШlОr ATmОРК 168. RОţОКuК НО
ЬОnгШrТ ЩОrmТЭО МulОРОrОК şТ ьnrОРТЬЭrКrОК НКЭОlШr, Мu ЩrОМТгТО, НО ЩО Ш
КrТО ОбЭТnЬă НО mШnТЭШrТгКrО. MăЬurКrОК umТНТЭăţТТ ЬО ПКМО Мu un senzor
capacitiv ce ШПОră Ш РКmă lКrРă НО măЬurКrО К RH şТ ЭШlОrКnţă lК
condensare.

Fig. 1. Display-ul GLSD Nokia 5110 Fig. 2. Microcontrolerul Atmel


Atmega 168
Cel mai principal element al acestui dispozitiv este microcontro-
lerul firmei Atmel AtmОРК 168 ЩО 8 ЛТţi care are o memorie flesh
rОТnЬМrТКЛТlă pentru stocarea programelor de 16 kb ce ofera 32 de linii
НО ТnЭrКrО/ТОЬТrО ШrРКnТгКЭО ьn 4 ЩШrЭurТ (PA, PB, PC, PD), cu rezistori
ТnЭОrnТ ШЩţТШnКlТ (FТР. 2).
ArНuТnШ ОЬЭО Ш ЩlКЭПШrmă ОlОМЭrШnТМă НОЬМСТЬă pentru prototipare,
МО ЬО ЛКгОКгă ЩО МШmЩШnОnЭО СКrНаКrО şТ ЬШПЭаКrО flexibТlО şТ uЬШr НО
utilizat (Fig. 3). ArНuТnШ ьnЭrОЛuТnţОКгă un lТmЛКУ НО ЩrШРrКmКrО НТ-
ferit de toate celelalte cunoscute C, C++, Delphi. Pentru determinarea
umТНТЭăţТТ şТ ЭОmЩОrКЭurТТ, Кm ьnЭrОЛuТnţКЭ ЬОnгШrul МКЩКМТЭКЭТv DHT11.

42
Fig. 3. PlКЭПШrmК ОlОМЭrШnТМă ArНuТnШ Fig. 4. Sensorul capacitativ DHT11
SОnгШrul măЬШКră ЭОmЩОrКЭurК ьn РКmК НО lК 0oC…+70oC cu
ЩrОМТгТК НО ± 2oC şТ umТНТЭКЭОК ьn РКmК НО lК 0 %...80 % Мu ЩrОМТгТК
de 5% (Fig. 4). Dupa deЭОrmТnКrОК ЭОmЩОrКЭurТТ şТ К umТНТЭăţii se
ОПОМЭuОКгă МКlМulКrОК ЩunМЭuluТ НО rШuă.

Fig. 5. Sistemul de comunicare SPI Fig. 6. MОmШrТК ТnЭОrnă EEPROM

Afisarea informatiei aЬuЩrК ЭОmЩОrКЭurТТ, umТНТЭăţТТ şi punctului de


rШuă ЬО ОПОМЭuОКгă ЩО НТЬЩlКв-ul grafic GLSD Nokia 5110, un display
НО НТmОnЬТunТ mТМТ Мu НТmОnЬТunТlО НО КПТşКrО НО 30 mm б 22 mm şТ Ш
rОгШluţie de 84*48 pixeli. Display-ul ОЬЭО uşШr НО ьnЭrОЛuТnţat, folosind
standardul de comunicare SPI (Fig. 5). Programarea microcontrole-
rului am efectuat-Ш Мu КУuЭШrul ТnЭОrПОţОТ RS232RL. În МКг Мă nu Кm
folosi acest circuit, am avea nevoie de un programator special. USB
Protocol este pe deplin aplicat ьn МТЩ Мu memoria ТnЭОrnă EEPROM НО
1024 b (Fig. 6). Pentru sincronizarea tuturor proceselor, microcomtro-
lerul are un generator de ceas intern la care din exterior este conectat
un МТrМuТЭ ШЬМТlКnЭ НО МuКrţ Мu ПrОМvОnţК НО 16 MHг. DТn МКuгК
МШnЬumuluТ mТМ НО ОnОrРТО, НТЬЩШгТЭТvul ЩШКЭО ПТ КlТmОnЭКЭ КЭсЭ НО lК
un ЛlШМ НО КlТmОnЭКrО ЬТmЩlu, МсЭ şТ НО lК Ш ЬurЬă КuЭШnШmă НО ОnОrРТe

43
– baterie sau КМumulКЭШr НО МКЩКМТЭКЭО mТМă Мu tensiune de 3-5 V.
GКЛКrТЭul rОНuЬ ПКМО ЩШЬТЛТlă uЭТlТгКrОК şТ ьn КЩlТМКţТТlО НТЬЩШгТЭТvОlШr
portabile. Aceste sisteme sunt tipice pentru ЬШМТОЭКЭОК mШНОrnă pentru
uг РОnОrКl şТ ЩШЭ ПТ КЩlТМКЭО ЩrКМЭТМ ШrТunНО ьn МКНrul МКrО nО ЩОrmТЭО
МТЭТrОК ТnПШrmКţТОТ ЭОmЩОrКЭurТТ şТ umТНТЭăţТТ.
Recomandat
Tamara POTLOG, dr., conf. univ.

PROPRIET ILEăELECTRICEăŞIăFOTOELECTRICEăALE
HETEROJONC IUNII/CНS/CНxMn1-xTe
DuЦТtruăRUSNAC,ăFКМuХtКtОКăНОăFТгТМ ăşТăIЧРТЧОrТО
HeteroУШnМţТunОК(HJ)/CНS/CНxMn1-xTО К ПШЬЭ ШЛЭТnuЭă ЩrТn НОЩu-
nОrОК МШnЬОМuЭТvă К ЬЭrКЭurТlШr ЬuЛţТrТ CНS şТ CНxMn1-xTe (x=0,1) prin
metoda volumuluТ МvКşТьnМСТЬ. În МКlТЭКЭО НО ЬuЩШrЭurТ Ь-au folosit
ЩlăМТ НО ЬЭТМlă (2*2Мm2) КМШЩОrТЭă Мu un ЬЭrКЭ НО SnO2 transpКrОnЭ şТ
conductibil. GrШЬТmОК ЬЭrКЭuluТ НО CНS vКrТК ьnЭrО 0,8-2,0 µm, ТКr К
celui de CdxMn1-xTО ьnЭrО 8-10 µm. PОnЭru mărТrОК ПШЭШЬОnЬТЛТlТЭăţТТ
HJ/CdS/CdxMn1-xTО Кu ПШЬЭ ЭrКЭКЭО ЭОrmТМ ьn ЩrОгОnţК CНCl2 timp de
30 min la temperatura 400 . DuЩК ЭrКЭКrОК ЭОrmТМă şТ МШrШНКrОК
stratului de CdxMn1-xTe s-au depus contacte de Ni prin evaporare
ЭОrmТМă ьn vТН. CОrМОЭКrТlО mОЭКlШРrКПТМО (FТР 1) Кu КrăЭКЭ Мă РrКnТţК НО
НОЬЩărţТrО ьnЭrО ЬЭrКЭurТlО ЬuЛţТrТ НО CНS şТ CНxMn1-xTО şТ SnO2 este o
linie dreapЭă МО ТnНТМă ТnЭОrКМţТunОК ЬlКЛă К mКЭОrТКlОlШr МШmЩШгТЭО.

FТР.1. SОМţТunОК ЭrКnЬvОrЬКlă К Fig.2. Caracteristica I-U a


structurii SnO2/nCdS/pCdxMn1- HJ/CdS/CdxMn1-xTe Rs=120,7 Ω,
xTe/Ni UD=0,53 V
Cercetarea caracteristicilor curent-ЭОnЬТunО К КrăЭКЭ Мă ele sunt
brute nesimetrice (Fig.2). DТn КnКlТгК НОЩОnНОnţОТ ln Idir=f(U) s-a

44

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Вам также может понравиться