Вы находитесь на странице: 1из 4

ДОГОВОР ЗАЙМА

г. _________ "02" апреля 2021 г.

ФИО, паспортные данные/наименование фирмы_____________________


именуемый в дальнейшем ЗАЙМОДАВЕЦ, с одной стороны, наименование фирмы и в
лице директора____________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем ЗАЕМЩИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в
размере_____________ (______) лей/евро, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу до
______________ заемные средства.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Проценты за пользование займом составляют _________% годовых, которые
насчитываются с момента получения суммы займа Заемщиком до момента возврата ее
Займодавцу.
2.2. Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты в порядке,
установленном графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение №1).
2.3. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно только с письменного
согласия Займодавца.
2.4 Передача займодавцем указанной в п. 1.1 настоящего Договора суммы производится
любым незапрещенным законодательством Республики Молдова способом одновременно
с подписанием договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


3.1. Права и обязанности Займодавца:
3.1.1. Право получить исполнение по договору, в сроки, указанные в пункте 1.1 данного
соглашения.
3.1.2. Право полностью или частично переуступить свои права по настоящему договору
другому лицу без согласия Заемщика.
3.1.3. Обязан оказывать Заемщику информационные и консультационные услуги для
обеспечения надлежащего использования и возврата займа.
3.2. Права и обязанности Заемщика:
3.2.1. Обязан своевременно возвратить Займодавцу полученную сумму займа и проценты
за пользование в сроки, указанные в пункте 1.1.
3.2.2. Обязан уплатить Займодавцу штраф/пени в случаях, указанных в ч. 4 настоящего
договора.
3.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую
тайну, связанную с исполнением настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки возврата займа Заемщик уплачивает пени в размере 0,2 % от
суммы займа за каждый день просрочки платежа до момента исполнения
соответствующего обязательства.
4.2. Выплата штрафа/пени не освобождает Заемщика от исполнения остальных
обязательств по настоящему договору.
4.3. В иных случаях нарушения обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РМ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заемщик подтверждает передачу ему денежных средств одновременно с подписанием
договора.
5.2. Настоящий договор считается заключенным с момента выдачи Заемщику денежных
средств в соответствии с п. 2.2. договора и действует до полного возврата суммы займа и
процентов, полного погашения всех штрафов и пени.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РМ.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ДОГОВОРА


ЗАЙМОДАВЕЦ ЗАЕМЩИК
__________________ _________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

CONTRACT DE ÎMPRUMUT
”___” ____________ 2021 mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Împrumutător", în


persoana ________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi
___________________, numită în continuare „împrumutatul", în persoana
_____________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte,
numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Împrumutătorul transmite în condiţiile prezentului contract în proprietate Împrumutatului


mijloace băneşti în sumă de__________________________________ lei (în cifre şi litere), iar
Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani (suma împrumutată).

1.2. Suma împrumutului indicată în p.1.1. se oferă împrumutatului pe un termen de


_____________ .

2. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

2.1. Împrumutătorul se obligă să-i transmită împrumutatului mijloacele băneşti indicate în p.1.1.
al prezentului contract în termen de _________________ zile din momentul semnării prezentului
contract, prin virament pe contul împrumutatului (sau în numerar).

2.2 În termen de ______________ zile din momentul parvenirii mijloacelor băneşti pe contul
împrumutatului (sau din momentul recepţionării banilor), Părţile întocmesc şi semnează actul de
primire a mijloacelor băneşti.

2.2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul
împrumutatului (data recepţionării banilor).

2.3 Împrumutătorul este în drept să verifice modul de folosire de către împrumutat a mijloacelor
băneşti primite în conformitate cu scopurile indicate în p.1.1. al prezentului contract.

2.4 În verificării folosirii conform destinaţiei a mijloacelor băneşti, Împrumutatul este obligat:

2.4.1 să-l înştiinţeze pe împrumutător despre fiecare act juridic efectuat în vederea
________________ ;

2.4.2 să prezinte documente (contracte, acte de primire-predare, facturi etc.) ce confirmă


executarea actelor juridice în vederea __________________;

2.4.3 să prezinte împrumutătorului spre informare documentaţia financiară şi contabilă.


2.5 În cazul neîndepiinirii de către Împrumutat a condiţiilor prezentului contract în vederea
folosirii conform destinaţiei a sumei împrumutului, inclusiv cazurile de încălcare a obligaţiilor
prevăzute în p.2.3. al prezentului contract, împrumutătorul este în drept să ceară de la
împrumutat restituirea anticipată a sumei împrumutului şi plata dobînzii cuvenite.

2.6 La expirarea termenului indicat în p.1.2., Împrumutatul se obligă să restituie


împrumutătorului suma primită conform prezentului contract în ordinea şi în condiţiile indicate
în p.2.6. al prezentului contract, precum şi să achite împrumutătorului dobînda ce-i revine.

3. Restituirea sumei împrumutului

3.1 Nu mai tîrziu de ziua următoare după expirarea termenului de împrumut, indicat în p.1.2. al
prezentului contract, împrumutatul trebuie să transfere pe contul împrumutătorului 100% din
suma împrumutului;

3.2 Odată cu transferarea sumei împrumutului, împrumutatul transferă şi suma dobînzii din
calculul ______% anuale din suma împrumutului pentru termenul integral de folosinţă a
mijloacelor băneşti.

3.3 Data de executare de către împrumutat a obligaţiei de restituire a sumei împrumutului


împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor băneşti pe contul împrumutătorului.

3.4 Împrumutatul este în drept cu acordul împrumutătorului să restituie suma împrumutului pînă
la expirarea termenului de restituire (anticipat), stabilit în contract, în acest caz, odată cu suma
împrumutului, împrumutatul achită împrumutătorului şi dobînda la suma împrumutului, reieşind
din termenul de folosinţă a mijloacelor băneşti.

4. Alte condiţii

4.1 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul fiecărei Părţi.

4.2 Contractul poate fi modificat şi completat cu acordul Părţilor. Toate modificările şi


completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.

4.3 Litigiile, care pot apărea cu privire la prezentul contract şi din prezentul contract, Părţile le
vor soluţiona pe calea negocierilor. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea
negocierilor, ele vor fi soluţionate în instantele judecatoresti din RM..

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

___________________________________________
data şi semnăturele