You are on page 1of 81

ధరపరన


ల 1

‫ ا
ا ا‬
‫ف اد ها اب‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫ﻡ" وا!و ف واة وارﺵد‬$‫وزارة ا'ون اﺱ‬
064234477 :9‫ ;آ‬- 064234466 :‫ ت‬182 :‫ب‬.‫ ص‬- 11932 )*+‫ا‬
121 ‫ ;ع‬- )BD‫ف اا‬E‫ ﻡ‬3/6959 :‫م‬A‫ ب ا‬B‫ ا‬- 1/6960 :"=>‫ ب ا‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬
‫ ط م‬.PQ; )‫ﻥ‬S ‫ ا‬G‫زی‬I J‫ إ‬L=>‫ أي ﻡ ﻡ‬G=> O ‫ ی‬J
‫ !ي‬O ‫ ی‬J U‫) وآ‬D‫ر‬V‫ف ا‬$W‫ ا‬X‫ف ;) أي ﺵ)ء ا ﺵ‬E‫ا‬
‫ی‬Q‫ ا وا‬G‫ ﻡ‬ZI=Q L; ‫[ت‬$ ‫ أو ف أو إ\;" أﻡ ا‬X‫ی‬A
ఈ ర పస క పచురణ బధత
ా"#న$% ఇ'ా()* +#-
, /
ె % ఆ1ిసు3ార
ు3ార వ56ం8ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా
అల;(< పసన=త క>రక పచు"?ం,
, పంAిణB
8ేయ;లనుకEF3ార కవరA G తపH పస కమJలK ఏల;ంటN
మ;రH 8ేయకం- పచు"?ంచవచుOను.
చవచుOను. అల;+Q 'ాRS ్ కాAీలK
ఏ-ిటంN W +ా
5XచుOతగJZల +ా
8ేయ"ాదు.
"ాదు. లKట\]ాట\ (
+^చ"?ంన3ార మ; రEమక _ె`యజQb ధనులవ_ర

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 2

‫ﺍﳌﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
WI‫" ا‬WI ] D
ðÑ܍ÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’
1431/07 :^‫" ا!و‬A=>‫ا‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ ‫ح‬


L‫ء ا‬L`‫" أ‬La‫ ا‬Z; UI ‫ﺱ" ﻡ=" ا‬Z;


)*+ ‫ت‬S‫=" " ا‬A‫ﺵ‬
‫هـ‬1430 ،)*+‫ ا‬- "‫ت ا‬ZL ‫ا‬
‫ ﺱ‬1712 ‫ ؛‬80 ‫ص‬
978-603-8013-12-0 :U‫ردﻡ‬
(WI‫" ا‬WI fL‫)ا‬
‫ان‬LA‫ ا‬-‫ام( أ‬B‫ل وا‬$B‫ )ا‬-1
1430/3385 259 ‫دیي‬

1430/3385 :‫یاع‬J‫ر ا‬

978-603-8013-12-0 :U‫ردﻡ‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ : ‫ واﺥاج‬iE‫ا‬

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 3

‫ﺍﳌﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

అc హందు`ల;(56 వహe<, వస%ల;తf వస%ల;మJ అల;


మల;( నgయ బఅద<, వఅh హదు అల;( ఇల;హ ఇల( ల;(హi
వ< దహi ల; ష"kక ల<, వఅh హదు అన= మJహమద/
అబJeహl వరసూల<. అమ; బఅn!
pర ఈ పస కా
= సంపqరrం+ా చదవ
sే tbి పకuక
AvటSకం-ి. ఇsి p క>రకQ, ఇతరలక కాదు. EFను sీ

A మ
bి"ా (Ink)_{ 3ా'ాను. హృదయ ఏకాగత
} , స~చత_{ `€ం8ను.
s

A మ ]‚S మ"?యJ ఆకాంƒ "ాయబ"? s~"ా


పం]ాను. „ చ…వలక మJందు „ హృదయం; „ కళ‡క
మJందు „ మనసు%లK అsి Eట\క]3ాల
.
Aియ 'ద"ా... Aియ 'ద"?...
ఇ'ా(ం ధరం ˆకu పEsి బలన ‰Šా~సమJAvౖ
ఉన=sి. ‰Šా~స ఆవశక_
3FదనలK ఆsేŠాలను ]ాటNంచడం
మ"?యJ
3ారణల నుం-ి దూరం+ా ఉండడం తపH
స"?. ఇ'ా(ం
ధరం ˆకu ‰సర"తf ఈ "#ండ ‘రగ`"ా’ల psే
‘రగJతfంsి. అల;(< ఆsేశం చదవం-ిః

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 4

  
{7: 
  
     
    
   
sె
sైవపవక pక ఇOన s

tసుక”ం-ి, ఆయన )మ`=

ింన s
జ•`క–]కం-ి. (సూ"# హh 59: 7).
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఇల; ఆsేœం8రః
%  ()
1  % !* % 1 0 !
"
    
2
&'
  (    #+
 % ,
-
   ./ %
     #$
"EFను sే
నుం-ి )మ`= 3ా"?' ాEž s
జ•`క–]కం-
ఉండం-ి, sే
గJ"?ం EFను )మ`= ఆsేœ'ాEž 'ాధన ంత
వరక s

EŸర3FరOం-ి".". (బJఖ;"?, అc ఇ¡ sఉ gసున


రసూ-
`ల;(<, 7288. మJbి( ం, _ౌ¥"?5¦ వ త"?u ఇకా%"? సుఆ`5¦... 1337).

అల;(< ఏ s
ఆsేశం ఇO, అsి తపH
స"?+ా 8ేయ;ల

‰ ిం8-ో మ"?యJ s

EŸర3F"ాOల
]త%56ం8-ో
‰Šా~సుడ s

EŸర3Fరసూ A మ, ఆశ_{ మ"?యJ ఆయన= నం ]ªందుటక తన పరమప‰తf-ైన పభJవను
ఆ"ా ి' ాడ. అల;+Q ‰నయనమ¬త_{, భయభకల_{ మ"?యJ
ఆజ­®]ాలన ¯వం_{ అల;(< 3ా"?ంన మ"?యJ 5XచO"?ంన
3ాటNక– దూరం+ా ఉండట క°- అత
Avౖ ‰ ి+ా ఉంsి.
ఈ ‰ధం+ా చూb ఇ'ా(ం ధరం "8ేయం-ి", "8ేయకం-ి" అEF
"#ం-ిటN మధలK ఉంsి. sే

ఎంAిక 8ేసుక”3ాలEF b ~చిలK ఉంsి. s"? సHషS ం+ా తన మJందు ఉంsి. సత²-
`త³, దుష²`త³ పళయsిEన sొరకనుంsి. అల;(< ఇల;
ఆsేœం8డః

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 5

%
 % 5
;  +
{3: 34 ; + % 6",7    + % 
 % 89:
µ
µమJ అత
క– మ;రZ ం చూ]ామJ.
చూ]ామJ. ఇక అతను కృత¶®డ
కావచుO ల·s కృతఘJ=డూ కావచుO.
కావచుO . (సూ"# ద<¹ 76: 3).
అ’_ే మనమJ sసులం. కనుక sసుడ తన యజమ;

ఆ ీనంలK ఉంటడ. యజమ;


ఆsేœ'ాడ, 3ా"?' ాడ. sసుడ
సం_{షం+ా œర'ావ56' ాడ మ"?యJ శ}ద»భకల_{ ‰ ేయత
చూప_డ. మనం ఏక#,క అల;(< క sసులమ’ ఉండడంలK
ఉన= క¼" ? మనక 8ల.
Aియ ]ాఠకల;"ా, ల·s Š¾}తల;("ా! EFను E క>రక మ"?యJ
p క>రక ‰Šా~'ా
క– మ"?యJ sైవఏక_~
క– సంబం ింన
క>
= 3ా"?ంపలను సమక°"ాOను. 3ాటN ప' ావన sివ ఖు$-
ఆనులK ల·s పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం +ా"? హsీసులK(
ఉంsి. మన ‰Šా~సం అ
= రకాల లKట\]ాట( క, క>రత త+?Zంప-
లక దూరం+ా ఉం-ల
మ"?యJ అజ­®నం+ా 3ాటNలK కuక”-
కం-, 3ాటN
_ెలసుక>నుటక మ"?యJ 3ాటNలK కuక-
]’న మJbి( ంలను 5XచO"?ం, 5XచO"?క బధత పq"?
8ేయJటక ల·s అల;(< కా]ా-ే3ా"?
s
క¼డ నుం-ి
దూరమJంచుటక (ఇ‰ EFను సమక°"ాOను).
ఆయన మం EమమJల, ఉత మ సదు Z ణల ఆ రం_{,
ఆయన కారణ
= ఆœసూ ఈ ప
లK ¿భం కలగజQయ;ల
,
ఏల;ంటN క>ర_, sోషం ల·కం- 8ేయ;ల
, కQవలం ఆయన
సంతృAి క>రక, ఆయన దరÀన ¯గం క`+Q క>రక 8ేయ;ల

ధరపరన

ల 6

అల;(< ను 3Fడకంట\E=ను. మ"?యJ sీ

సమక°"?Oన,
స"?8ేbిన, పచు"?ంన మ"?యJ పంAిణÁ 8ేbిన 3ారంద"?క¼
అల;(< సత²`తం ప'ాsించు+ాక! ఆp/. వc హందు`ల;(56
రgÂc ఆలp/.
అల;(< A ర_{ ఆరంÃ'ామJ, ఆయనAvౖ మ;తµ నమకం
ఉంచు_మJ మ"?యJ ఆయన సÄయం మ;తµ క”ర_మJ.
1- sే
క>రక
క>రక „వ పటNS ంచబ-Å3Æ s
నుం-ి
ర( ƒం+ా
ఉండక:
ఉండక:
%
%   =+ % > ?
{56: <9,&" % ABCD
 % 0@   
 
అల;(< ఆsేశం: EF
EFను GE=తfలను మ"?యJ మ;నవలను
కQవలం నను= ఆ"ా ించుటకQ పటNS ం8ను.
8ను (జ­"?య;Ç 52: 56).
అంటÈ ఏక#,క ఆ"ాధు-ైన అల;(< EF పqGం8`. ఆయన ఏ
ఆsేశ)OE ]ా`ం8`. sే


ింE s
క– దూరం+ా
ఉం-`.
2- ఆ"ాధనలK ఏ ఒకu ¯గం క°- అల;(< ’Êతరల
క>రక 8ేయక:
క: ఆయన ఆ"ాధనలK ఆయన_{ ]ాట\
మ"#వ~"?„ ¯గ'ా~) 8ేయక.
మË`కం+ా 'ఇబదÇ
ఇబదÇ'
ఇబదÇ (ఆ"ాధన)
ఆ"ాధన) అంటÈ తనక _ను అల;(<
యదుట అధమJ
+ా, ీను-ి+ా ¯‰ం, ఆయన మJందు
అణ+?]వట. అల;(< ’Êతరల ఆ"ాధన హృదయమJ, Eలక
మ"?యJ అవయ3ాల_{ జరగJతfంsి. అల;(< ఇల; ఆsేœం8డః
ధరపరన

ల 7

{36: F"5


%
;  )% G
 %  =
 H 9,
 
pర
pర అల;(< ను మ;తµ ఆ"ా ించం-ి, ఆయనక ఎవ~"?„
¯గ'ా~)+ా 8ేయకం-ి. (సూ"#
'ా 4: 36).
¯గ'ా~)+ా
3- అల;(< ను ఏ +రవ¯వం_{ A )ం8లK అsే ‰ధం+ా
ల·s అంతక )ం మ"#వ"?
వ"?„ A )ంచక:
ంచక:
A మ అEFsి అల;(< తపH మ"#వ"?_{ ఉండక°డదు. ఎవ"?_{-
EŸౖE ఉంటÈ అsి అల;(< క>రకQ ఉం-`. మ"?యJ అల;(< A )ం-
చు3ాటNEF A )ం8`. పపంచంలK ఉన= A మ అల;(< పట( మ"?-
యJ అల;(< క>రక ఉంటÈ అsి అల;(< A మలK ఓ ¯గµ(1).
% % % 0 % % 0 M %
  H IJ
08 N  ,K ;  H <L
  O L9 * 
8  % 0 
{165: H ,P O  
Q 95* 

(1)
అల;(< పట( A మ రకాలః
1- దయ, జ­`_{ క°-ిన A మ. ఇsి సం_నం, న= Aిల(3ాళ·
మ"?యJ 3ా"? ల;ంటN3ా"?_{ ఉంట\ంsి.
2- +రవ మ"ాద, b వస_u"ాల_{ క°-ిన A మ. ఈ రకన A మ
తం-ి, œƒకడ మ"?యJ 3ా"? 'ాÏనంలK ఉన=3ా"?_{ ఉంట\ంsి.
3- కామం, 3ాత%లం_{ క°-ిన A మ. ఇsి ¯ర_{ ఉంట\ంsి.
4- ఆ"ాధన, ‰ ేయత ¯వం_{ క°-ిన A మ. అల;(< పట( ‰ ేయత
¯వం_{ క°-ిన A మలK ‰Šా~సులK( గల పణపరషfల A మ
క°- వసుంsి. (అంటÈ 3ా"?
A )ంచుట అల;(< ఆ"ాధన ]ాటNం-
నట\ ( . ఎందుకన+ా 3ా"?
A )ం8ల
స~యం+ా అల;(< ’Ê
ఆsేœం8డ).
ధరపరన

ల 8

క>ందర
క>ందర అల;(< ను కాద

కాద
ఇతరలను ఆయనక పతరÏల-
ల
+ా
లబÐటS ,N అల;(< పట( క`+? వండవలbిన A మ
 _{ 3ా"?

A )'ార.
ర. కా
‰Šా~సుల అ
=టNకంటÈ అ ికం+ా అల;(< EF
A )'ార.
ర . (సూ"# బఖర 2: 165).
4- అల;(< తపH మ"#వ~"?_{ భయపడక:
భయపడక అల;(< ఆ"ాధన
సంబంధన భయంలK, ల·s మృతfవ
చుOట, ఏsైE ]ాపం
Avౖ పటNS œÑించుట ల;ంటN‰ కQవలం అల;(< శక–లKEF ఉన= 3ాటN
గJ"?ం అల;(< తపH ఇతరల_{ భయపడక°డదు.
% % % % %   :WX
{150: <9
R    !"C
   !C&   S
T&  VWD
 U    Y  
అందుక

అందుక
3ా"?క– భయపడకం-ి
భయపడకం-ి, Eక భయపడం-ి. ఇంకా
EFను pAvౖ E అనుగÄ
=
} పq"?8'
ే ాను. pర E ఆజ­®]ాలన
s~"ా 'ాఫలం ]ªంsే అవకాశం ఉంsి. (సూ"# బఖర 2: 150).
చక)(2)):
5- అల;(< తపH మ"#వ~"?_{ దుఆ 8ెయక (అ"?Ïంచక)

]’న3ా"?_{, sైవ దూతల_{, పవక ల_{, GE=తfల_{
మ"?యJ దూరంలK ఉన=3ా"?_{ దుఆ 8ేయక. 3ా"?
అ"?Ïంచక.

(2)
అల;(< తన క>రక ప_ేక–ంచుకన= దుఆః
1- ఆ"ాధన, పశంస పరన దుఆః 'య; జ3ా~n, య; క"kÔ (ఓ
sతృతf-, అనుగ56 } ంచు3ా-)', 'సుÕ Äనల;(56c అÖÔ
(ప‰తf-ైన +×పH3ాడ అల;(<)', 'సుÕ Äనక ల; ఇల;హ ఇల;(
అంత („వ ప‰తf
‰, „ తపH సత ఆ"ాధు-ెవ~డూ ల·డ'.
2- పŠా=రÏన దుఆః 'య; ర5¦Ô నను= కరణBంచు'. ఓ అల;(<
నను= మ
=ంచు

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 9

% % \8 % 0 % 0_ % 6`*


["B %  = 0
 %  ]+ %  I"^
78  %H <L  O  0
 98  
% % , <C a % %
 ;  c
  .9*  
 M
 GP  #+ %  0
   bL  : 
% %
 %%  %
 % RL,&)
{5,6:" #$ !08 

అల;
అల;(< ను కాద
,
కాద
, పళయsినం వరక అత
క– సమ; న
E ఇవ~ల·
3ా"?
, తమను 3Fడకంట\E=రEF ‰షయం
క°- ఎరగ
3ా"?
3FడకEF3ా-ికంటÈ పరమ భషS f-ెన ౖ 3ాడ
ఎవడ ఉంటడ.
ఉంటడ. (అం_ే
(అం_ేకాదు)
ాదు) మ;నవలంద"?„ సమ;3Fశపర- పర
నపØడ,
నపØడ, 3ార తమను 3Fడకన=
కన= 3ా"?క– ‰"^ధుల›]ౖ _ర,
_ర, 3ా"?
ఆ"ాధన (3Fడక”ల)
క”ల)ను ‘రసu"?' ార.
ర . (సూ"# అ< ఖ;Ù 46: 5,6).
6- అల;(< ను వద` మ"#వ~"?_{ ÚరAvటS \క”క.
క”క. అంటÈ
„వ కషS ంలK ఉE=, ఆపదలK ఉE= ల·s సుఖసం_{ÛాలK(
ఉE= అల;(< శక–లK మ;తµ ఉన=3ాటN ‰షయంలK „వ
ఇతరల_{ ÚరAvటS \క”క. అ‰ ఉ]ా ి, సం_Eలక#,E, స~సÏ త
ల·s ]ా]ాల మ
=ంపక#,E, వరÜం కర3ాల
మ"?యJ
పజలక సEరZ ం లÃం8ల
అ’E, బధల _{ల+?ం8ల

మ"?యJ శతfవలAvౖ ‰జయం ]ªంsల


అ’E (అల;(<
తపH ఇతరల_{ ÚరAvటS \క”వడం ి$u అవతfంsి.).
అ’_ే సÖవం+ా మ"?యJ దగZ ర ఉన= వక–_{ అత
శక–లK
ఉన=sేsైE అడగడంలK అభంతరం ఏ) ల·దు. కా
మనసు
నమకం అన=sి అత
psే ఉండక°డదు. అల;(< Avౖ ఉం-`.

;% f
#+ % AC&
 $ % de8
  <$  f&48
 O  = % 0
   = %H <L %  =

 g9

ధరపరన

ల 10

% %
 0
{106:%& hij 
అల;
అల;(< ను వద` „క నÛాS
=+ా„ ల;¯
=+ా„ క`+?ంచ
ల·
3ా-ి
3Fడక”క (ÚరAvటS \క”క).
క”క). ఒక3Fళ అల;8ేb „వq
దు"ారZడ3Ÿౖ ]_వ.
]_వ . (సూ"# యÝను‚ 10: 106).
7- అల;(< ’Êతరల శరణJ క”రక.
క”రక. „వ ఏsైE ]ాంతమJ
లK మGÞ 8ేbినపØడ అకuడ „లK భయం జ
ంనపØడ
అల;(< _{ మ;తµ శరణJ 3Fడక”. అల;(< EF గటNS+ా పట\Sక”,
ఆయన శరణß 3Fడక”, మ"?యJ అకuడ ఈ దుఆ చదువః "అఊ¶
gక`మ;‘ల;(56_ మ;‘ )/ ష"?} మ;ఖలఖ వ జరఅ వ బరఅ".
బరఅ".
  kCD
  *3# % % H mnC!)
% % % #*

2*)   l
N 0
 m

  
అను3ాదం: EFను అల;(< ˆకu సంపqరr వచEల_{, అల;(<
శరణలK వచుOచుE=ను అల;(< పటNSంన, సృGంన 3ాటN-
లK
క¼డ నుం-ి.
శతfవ మ"?యJ క° } ర జంతfవల_{ పకృ‘ పరన భయం
వల( ‰Šా~సంలK ఏ లKపం ఏరHడదు.
% 1 % % <#&8 % o % <
;  :Lp
B:3 N % 0
   0@ -) % % 0
   > ? -3  
  *
{6:'(
) 

మ;నవలలK
మ;నవలలK క>ందర GE=తfలలK
క>ంద"?
శరణJ 3Fడ-

తfం-ే3ార.
ార. ఈ ‰ధం+ా 3ార GE=తfల గ"ా~
= మ"?ంత
అ ికం 8ేŠార.
ార . (సూ"# G/= 72: 6).
ధరపరన

ల 11

8- కాబ తపH మ"Qs


పద Ñిణం (త3ాÙ)
త3ాÙ) 8ేయక.
క.
మకu మJకర}మ, మbిásె హ"ాంలK ఉన= కాబ పదÑిణం
ఆల;(< ˆకu ఆ"ాధన మ"?యJ ఆయన స
= నంలK
8ే"?Hం8ే ఉత మ కారం. s

వద` ల·s s
_{ ]ాట\ ఏsైE
సమ; ి, "ా’, మ"Qs
పదÑిణం పణâsేeశం_{, œƒక భయ-
పడతã 8ేయక(3)).
% % % * % % [)
rs  % \B
Q  ":)+ %  0
 X ;  MC ; q
 A",
  C&- % 
  #+
%% % % % % t <* %  % ":)+
%
h4&
  S
")
 h4b'C   N  6"n+ % 
  % ]+ % 9 
%
{125: L^7 % O 
 O u

(3)
సమ;ధుల, మజ­రల వదe పదÑిణం మ"?యJ Gబ< (జంతfవ
బ`) ˆకu రకాల క–}ంsి ‰ధం+ా ఉE=’ః
1- సమ; ిలK ఉన=3ా"? గJ"?ం పదÑిణం, Gబ< 8ేb , అతడ _ౌ5¦n
(sైవఏకత~ం)క వ‘"Qకన Avదe ి$u 8ేbిన3ా-ౌ_డ.
2- ఒక3Fళ అత
పదÑిణం అల;(< క>రకQ కా
సమ; ి3ార ల;భ
నÛాSల 8ేక°"QO శక–గల3ార
న)_ే అతడ క°- _ౌ5¦n క
3Ÿ‘"Qకన, ధర భషSతక కారణమ’Ê Avదe ి$u 8ేbిన3ాడ
అవ_డ.
3- ఒక3Fళ అత
పదÑిణం అల;(< క>రకQ ఉం-ి నమ; ి3ా"? గJ"?ం ఏ
ప¯వ ‰Šా~సం ల·కం- 'ఆ సమ; ి 3ా"?sి ఉన=త 'ాÏనం,
ఆయన ఆ 'ాÏనం ల;భనÛాSలక కారణం' అ
న)_ే, అపØడ
ఇsి ి$u సంబం ిత gnఅÇ (దు"ా8రం) అవతfంsి. కా
ధర
భషSతక కారణమ’Ê Avదe ి$u కాదు. ]_ే అల;(< యÝదులను,
క#,äసవలను శAింనట\( అతను క°- Šాపగసు } డ అవ_డ.
అల;+Q సమ; ి
మbిáదు+ా 8ేసుకన=3ార క°- Šాపగసు } ల.

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 12

ఈ
ఈ గృÄ
= (కాబ)
కాబ) µమJ మ;నవలంద"?క¼ కQందం+ాను,+ాను,
Šాం‘
లయం+ానూ 8ేŠామJ. ామJ. ఇబ5¦మJ
లబ-ిన పsŠ ే ా
=
నమ;¶ సÏ లం+ా 8ేసుక”ం-ి. ఇంకా ఈ E గృÄ
=,గృÄ
=, s
క–
పదÑిణం 8ేb3
ా"? క>రక,
క>రక, s
లK ఏ_ెకాÙ ]ాటNం8ే3ా"? క>రక,
క>రక,
రక°,
రక°, సజ­eల 8ేb3 ా"? క>రక ప"?¿ద» ం+ా ఉంచవలbింద

ఇబ5¦మJను,
Jను, ఇ'ాఈలను
"Qeœం8మJ.
œం8మJ . (బఖర 2: 125).
œం8మJ
9- sే
‰షయంలK "?క ఆ రం ఉంsో s
_{ తపH "ా’
రపHల,
రపHల, 8ెట( \ 8ేమల,
ల, సమ;ధుల మజ­రల మ"Qs
_{
¿¯ల క”రవదుe .( )
4)

(4)
¿భం ]ªంsే రకాలః
1- "?క ఆ రం మÝలం+ా ¿భం క”రడం. ఉsః అల;(< ˆకu
గంథ
} (]ా"ాయణం 8ేbి). అందులK అభంతరం ల·దు.
2- సHృహగల ‰షయ;ల s~"ా. ఉsః "?క ‰ద. స~యం తమ
క>రక ల·s ఇతరలక దుఆ. ‰దగల పణపరషf
‰ద
s~"ా, అత
వదe క°రOం-ి, ల·s అత
దుఆ s~"ా. అం_ేకా

అత
వక–త~ం వల( అ
కాదు.
3- ి$u సంబంధన ¿భం. ఇsి సమ;ధుల_{, మజ­రల_{ క”రడం.
3ాటNలK ఏల;ంటN ¿భం ల·దు. s
క– "?క, లæక–క ఏ ఆ రమJ
ల·దు. ఇందులK క>
= రకాల గలవః
A. ఆ"ాధనలK ఏ ఒకu ¯గన సమ;ధుల క”సం 8ేb ఇsి _ౌ5¦nక
వ‘"Qకన Avదe ి$u అవతfంsి.
B. ఆ సమ;ధుల అత
మ"?యJ అల;(< మధలK మధవ"?+ా అ

నమJ_ే ఇsి క°- _ౌ5¦n క వ‘"Qకన Avదe ి$u.


C. అ‰ మధవ"?+ా కావ, కQవలం ¿భం ఉsేe శం ఉంటÈ ఇsి ి$u
సంబంధన gnఅÇ. ఇsి ‰ ి+ా ఉన= సంపqరr _ౌ5¦n క వ‘-
"Qకనsి.
ధరపరన

ల 13

1  ]+ % 0 H 3 % % 1%
  hP
0J  u  -D
  :v  < Sq"C N  9v w*% 0 
| % <t8
  ,:9 %  {39 % % %  % ,4!) 1  % 9 1 .y9P
  <4!&8  o  hGTC   
% % 3T 1  m# %
!H 3  8 : CB
  , {397)
 N   : v  , } *  : c B8  
  
JC*
 1  m# 1  m#
, *  H) : 0 H 3  B  , } *  c  n
 } *   6&- 
n c+ ; %  6&-
  :6"b€+ %  % ) Av  n %% %
 9") % 4  ‚
% 
Cv
   , 07
 O + %
   < 0
…2!C,v  0    , {138 "+$ <C ƒ
  0,„   \v  % v
o  ! + o % c
 [c 
అబÝ 3ా€n ల›ౖbి రGయల;(హi అనుç ఉల·( ఖనం పకారం: µమJ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 3Ÿంట హiEŸౖ/ యJs»
క– బయ-
లsే"ామJ. అపØడ µమJ క>త +ా ఇ'ా(ంలK 8ే"?యJంటN).
s"?లK మJ ిక లsి ఒక "QగJ 8ెటS \ ఉం-ింsి. 3ార ¿భం
కలగJతfందన= ఉsేeశం_{ s
క–ం} ద క°రOం-ే3ార, తమ
ఆయJ ల s
క– త+?`ం8ే3ార. s

'జ­తf అE~Ç'
అEFబ-ేsి. µమJ ఆ 8ెటS \ నుం-ి sట\తã, 'పవకా! 3ా"?క–
ఉన=ట\వంటN జ­తf అE~Ç మ;క క°- ఒకuటN
రr’ంచం-ి

అE=మJ. పవక 8ె]ాHరః "అల;(హi అకÂ$! అకÂ$! ఇ3F పద» తf-
f
ల.
ల. E ]ాణం ఎవ~
8ేతfలK ఉంsో ఆయన 'ాÑి! బ„ ఇ'ాఈc
3ార పవక మÝ'ా అల›5 ౖ స
6 %ల;ం_{ అన=ట\వంటN మ;టÈ pర-
pర
E=రః మÝ'ా
మÝ'ా!
మÝ'ా! 3ాళ‡ sేవళ‡వంటN ఒక sేవణBr మ;క క°-
8ేbి AvటS \. మÝ'ా ఇల; అE=డః "pర 8ల; అజ­®నప
మ;టల మ;ట(డతfE=ర.
డతfE=ర . pక పq"?~కల
కల అవలంÃంన
పద» తfల pరè అవలంÃ'ార". ర". (అc ÚఅజమJc కé$
`త బ„, స5¦< సున/ ‘"?G 1771, మJస=n అహn 2/285).
ధరపరన

ల 14

10-
10 అల;(< వదe పëజనం లÃం8లన= ఉsేe శం_{
ఎటNSప"?bిϑలK అల;(< తపH మ"#వ~"?_{ bి ారసు క”రక.
క”రక.

శOయం+ా bి ారసు ˆకu సంపqరr అ ికారం అల;(< వsేe


ఉంsి. అందుక ఎవ~"?_{ bి ారసు క”రక. అల;(<క అ‘సp-
పంలK ఉన= దూత అ’E, ఏ పవక అ’E మ"?యJ ఏ
పణపరషf-ైE స"Q.
%  <B8  :e8 % 0 % 
.=†:    &48
   =  O  = H % <L <9,&8 
%  ‰% = %  %  ‡&45
ˆ3U  ‰% C&8
 mn7  N  6v
  = n) % H <F,*  %H 9  
{18:%& <G8  %  n   J,
 ]&  
ఈ
ఈ పజల అల;(< ను కాద
తమక నÛాS
=+ా„ ల;¯
=
+ా„ క`+?ంచల·
3ా"?
పqGసుE=ర.
E=ర. Avౖ+ా ఇల; అంట\E=రః
3ార అల;(< వదe మ; క>రక bి ారసు 8ే' ార.
ర. పవకా! 3ా"?_{
ఇల; అనుః ఆకాŠాలలK+ా„,
ఆకాŠాలలK+ా„, భÝ)లK+ా„ అల;(< ఎరగ

‰షయ;
= గJ"?ం ఆయనక pర _ెలపతfE="ా?
పతfE="ా ఆయన
ప"?¿దు»డ.
డ. ఈ పజల 8ేb ిరuక ఆtతfడూ,
ఆtతfడూ, ఉన=- ఉన=
తfడూ.
తfడూ . (సూ"# యÝను‚ 10: 18).
11-
11 అల;(< తపH మ"#వ~"?Avౖ ¯రం ³పక,
³పక, నమకం ఉంచక.
ఉంచక.
„ వవÄ"ా
= ఆయన తపH మ"#వ~"?క¼ అపH+?ంచక. అల;(<
ఆsేŠాల చదవం-ిః
1
/ 9,
{36:-.   Š!) 
 % H >"*
అల;
అల;(< తన sసు
క– స"?]-?.
- . (సూ"# ¶మ$ 39: 36).
ధరపరన

ల 15

%%
{23:01 2 h† % C

   %H r
 
  

  <+
pర ౖ ే అల;(< Avౖ నమకం ఉంచం-ి(5)).
pర
జం+ాEF ‰Šా~సుల›_
(సూ"# మ;ఇద 5: 23)...
12-
12 ఈ సృ ిS
నడపడంలK,
నడపడంలK, కÛాSల _ìల+?ంచడంలK,
చడంలK, క”"?ంsి
ఇAిHంచడంలK పవక ల మ"?యJ అల;(< స
=56తf( f(వÞ)
వÞ)
లక ఏ క>ంచE అ ికారం ఉంద
అనుక”క/
అనుక”క/నమక.
నమక.
సృ ిSం8ే మ"?యJ సృ ిS
న-ిAిం8ే అ ికారమంతయÝ ఆsి
నుం-ి అంతం వరక అల;(< 8ేతfలKEF ఉంsి. ఈ సృ ిSలK అల;(<
క”"?ంsి,
రr’ంంsి, తలంsి మ"?యJ ఆయన సులభతరం
8ేbింsి మ;తµ సంభ‰సుంsి. (ఇతరలక అందులK ఏ అణJ-
వంత అ ికారµ కాదు, ¯గ'ా~మµ ల·దు).
% ;  e %   %  0% !"^8
 ["4D
0F   J,
 ; O  9 N mnC‹   N  0  6v 
% %  H 6v % %   :
% % 0% ^ *
N 0
6  
 !"^8
 N  % 0
% , 08W 0 !
   
{64 ,63:3 4$ <G   y
 %  
* 1 
 Œ
ప
పవకా! 3ా"?
ఇల; అడగJః భÝ సమJsల íకట( లK

పమ;sల నుం-ి )మ`= కా]ా-ేsి ఎవర?


ఎవర pర (ఆపద
సమయంలK)
సమయంలK) కడsీనం+ాం+ా ‰లAిస ూ, అ‘+^పం+ా 3FడకEF
కEFsి
ఎవ"?
? ఈ ఉపదవం నుం-ి ఆయన గనక మమ`= రÑిb, 
µమJ తపHకం- కృత¶®లం అవ_మJ అ
pర అEFsి
(5)
ఆయనAvౖ నమకం ఉం, ‰Šా~సం ఉం మం3ాటN
]ªందు-
టక, 8ెడల నుం-ి దూరమJండటక ëగన 'ాధEల
ఉపë+?ంచడం క°- అల;(< Avౖ సంపqరr నమకంలK వ'ా’.
ధరపరన

ల 16

ఎవ"?_{?
{ ఇల; అనుః అల;(< pక s
నుం-ీ మ"?యJ ప‘
బధ నుం-ి ‰మJక– క`+?' ాడ.
డ. తర3ాత pర ఇతరలను
ఆయనక ¯గ'ా~మJల+ా
లబÐడ_ర._ర (అ/ఆÔ 6: 63,64).
13-
13 అల;(< తపH 3F"వ # "?కE
#, అ+^చర జ­®నం గలద

నమక.
నమక. రహస, బ56రంగ ‰షయ;ల
=టN„ ఎ"?+Q3ాడ అల;(<
ఒకu-ే. భÝమ;కాŠాలK( ఏ న= వసువ అత
క– మరగJ+ా ల·దు.
%
 H =+ % I"
   
<&W8  ˆ3U  ‰% 0
%  mn7   = 6v
 C&8 
 
   <8*
{65:67 <q&,8

3ా"?
3ా"?_{ ఇల; అనుః ఆకాŠాలలKనూ,
ఆకాŠాలలKనూ, భÝ)లKనూ అల;(<
తపH అ+^చర జ­®నం కల3ాడ
కల3ాడ మ"#వ~డూ ల·డ.
. (pర
(pర ఆ"ా ి-
సున=)
న=)3ా"?క– _మJ ఎపØడ ల·పబడ_"^ క°- _ె`యదు.
యదు
(సూ"# నÔ( 27: 65).
14-
14 ఏsెE
ౖ ల;భం ]ªందుటక,
]ªందుటక, మ"QsE ై నÛాS
= _ìల+?ంచుటక
„వ „Avౖ , „ సం_E
క–, „ 3ాÄE
క–. „ ఇంటN వ+#" , ాలక
కడమJ,
కడమJ, sరమJ మ"QsE చక, త+?`ంచక (6)).
ై వసువ _ì-ి+ం? చక,

(6 )
క-ల, s"ాల _ì-ి+?, ల;భనÛాSల అందులK ఉన=వ
‰శ~bిb ,
ఇsి _ౌ5¦దు మ"?యJ సత ‰Šా~'ా
క– ‰రద» ం (Avదe ి$u).
ఒక3Fళ 3ాటN
ల;భనÛాSలక ''ాధనం' అ
న)_ే, ఇsి ఏకత~
‰Šా~స సంపqరr తక ‰రద» ం మ"?యJ న= ి$u. ఇందువల(
‰Šా~సంలK క>రత ఏరHడతfంsి. ఎందుకన+ా అsి ''ాధనం' అ

అత
మనసు%లK Eట\కంsి. అ’_ే
యమం ఏమంట\ందంటÈ :
"ఏsి ''ాధనం' కాsో s

''ాధనం' 8ేసుక>నుట ి$u". అందుకQ=

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 17

A B @ NA L D E&F
M4< A
J @ G-
@ @ H ? A @ B @ B :;<
J K @ < 8 9$
@ @ I> C A @ =>A @ '+
o  % Ž&)
{LYv 1 % [,v3
% ‰% hB,8
    = < >U S&F
T J @ L D E&F J J @ 6FOP AA @ @
@ @ B @ @ Q RF> B
 % =+ % {LYv
…2A&'v o  % * 
1  0

%

అబÝ బ ీ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( ఖనం పకారం, అతను ఏsో


ఒక పయ;ణంలK పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 3Ÿంట ఉండ+ా
పవక ఒక వక–
ఇల; 8ెAిH పం]ారః "ఏ ఒంటï డలK క°-
నరం_{ 8ేbని పటS ఉండ క°డదు.క°డదు. ల·s ఏsెEౖ పటS ఉంటÈ
s

tbvయ;`".;`". (బJఖ;"?/ బబJ మ; ¥ల 1ిc జరbి.../ 3005,


మJbి( ం/ బబJ క"ాహతf €ల;ద‘c ‰‘ 1ీ రఖబ‘c బఈ$/ 3115).

15-
15 ఆపద దూరమగJటక,
దూరమగJటక, ల·s అsి "ాకం- _యతf
 ల,
ల,
పqసల మ"?యJ గవ~ల 3Fసుక”క.
ుక”క.
A A =>A @ XYZ+ A @ '+
  0
kC& / A E [
 :L VK @ @ :E [@ < VW(
? @ J B 04-
@B@ A B D 0+
C B @ J '< B
% % 6
% ; 
  F"5
…2 "+ 

= "?క
దరÀన_{ ''ాధనం' ˆకu ర¶వ కా3ా`. ఉsః
అసూయపర
'ా=నం „ళ· tసుక>నుట. ల·s Šాbీ ðయం+ా
ర¶3Ÿౖ యJం-`. ఉsః ‰"?+?న ఎమJకను 3Ÿదురబదe _{
లపడం,
మందుల ఉపëగం మ"?యJ ధరసమతన మంతం 8ేయడం.
ఈ ëగన 'ాధEల ఉపë+?స ున=పHటNక¼ మనసు% మ;తం
అల;(< పట( లగ=ం అ’ ఉం-`. 'ాధEల ఎంత +×పH‰,
బలన‰+ా ఉE= అ‰ అల;(<
రr’ంన అదృషS ం, ‰ ి3ాతక
కట\Sబ-ి ఉంట’.
ధరపరన

ల 18

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర


అబJeల;(< g/ ఉక#,Ô
అబÝ మఅబn అc ¶హ„ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః
"ఏsైE వసువ త+?ల·సుకన= 3ార s
3ŸౖA అపH+?ంచబడ-
చబడ
_ర".
_ర". (అంటÈ
(అంటÈ 3ా"?క– అల;(< రƒణ,
రƒణ, సÄయం ఉండదు).
ఉండదు). (‘"?G/
మ; జ­అ 1ీ క"ా56య‘Ç _Þñ/ 2072,
'ా’/ బబJc
హi* ) 1ిస%హర/ 4011). మ"^ ఉల·( ఖనంలK ఉంsిః

o % [

2 dl %
  N bn
 O <% %+
  v
"మంతం, _ò¶ల,
_ò¶ల, మ"?యJ '‘వల
‘వల'
‘వల ఇవ
=యJ ి$u". u". '‘వల'
అన+ా ¯"ాభర ల మధ A మ AvరగJటక 8ేతబ-ి 8ేయడం.
(అబÝ sవqn/ బబJ 1ీ _Þ€Ç తమ;’Ô/ 3883, ఇబJ=
మ;జ/ బబJ _Þ€Ç తమ;’Ô/ 3530, అహn).
16-
16 ి$u 'ాధEలను అంతÚంsించుటక సమ; ి ఉన=
మbిá దులK నమ;¶ 8ేయక (7))

;  %H u
) 9P*
{18:'( %  <*
  Y  %H 9-7i
 9 
మbీ
మbీదుల అల;(< క>రకQ ప_ే క–ంచబ-Œ.
’. కనుక 3ాటNలK
అల;(< _{ ]ాట\ ఇతరల›వ~"?„ ]ా"?Ïంచకం-ి. (G/ 72: 18).
17-
17 బరuÇ (¿భం)
¿భం) క`+Q ఉsేe శం_{ సమ;ధుల pద,
pద, s

(7)
సమ; ిAvౖ మbిán
"?చబ-ి_ే s

పడ+×ట\Sట ల·s మbిá దులK


సమ; ి 8ేయబ-ి_ే శ3ా
= అందులK నుం-ి tbి సŠానం(ఖg-
'ా/)లK సమ; ి 8ేయJట ‰ ి+ా ఉంsి. ఇల;+Q ి$u ఉపద3ాల
నుం-ి రƒణ ]ªందగలగJ_మJ.

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 19

చుట\S పకuలK ఎకu- నమ;¶ 8ేయక.


క. అకuడ దుఆ
8ేయJట ఘనత గల ‰షయమ
¯‰ంచక. ¯‰ంచక. అకuడ నమ;¶
8ేయJట సంపqరr_~
క– ఓ
దరÀనం అ
¯‰ంచక.
¯‰ంచక. ఇవ
=-
ఇవ
=
యÝ ిరuలK ల·s s
ద"?sపలక 8ేరకం- ఉండట
క–
]ాటNంచవలbిన మJఖ పనుల(8)).
% r @ @ A @ '+
  %H [&
L "   :L D E&F
J J @ E [ @ @ :] [
B @ @ > \;1 + B @
 %  % %  3,v X
29-7 % b", *
   3s  
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర
ఆ’ష రGయల;(హi
అEç ఉల·( €ం8రః "యÝదుల మ"?యJ క#స ,ä వలAvౖ అల;(<
Šాపం కరవ+ాక!
కరవ+ాక! 3ార తమ పవక ల సమ;ధులను ]ారÏన-

(8)
సమ; ి వదe నమ;¶ bిÏ తfలః
1- సమ; ి వదe నమ;¶ 8ేయJ వక– సమ; ి మ"?యJ అందులK ఉన=
3ా"? గJ"?ం ఏ ప_ేక నమకం ల·కం-, అల;(< పసన=త క>రకQ,
కా
అకuడ 8ేయJట ఎకuవ ఘనత అ
¯‰b అతను ి$u క
సంబం ింన gnఅÇ (దు"ా8రం) 8ేbిన3ాడ, Šాపగసు } డ
మ"?యJ సృ ిSలK అ‘ „చుడవ_డ. కా
Avదe ి$u క
]ాలH-ిన, ఇ'ా(ం నుం-ి 3Ÿౖsొ`+?న3ాడ కాడ.
2- సమ; ి వదe నమ;¶ 8ేయJ వక– అందులK ఉన=3ా"? గJ"?ం
ల;¯ల 8ేక°"QO, నÛాS
= _ì`+?ం8ే3ార
న), 3ా"?_{ Úర
AvటS \కంటÈ, 3FడకంటÈ అల;ంటN వక– Avదe ి$u క ]ాలH-ి, ఇ'ా(ం
నుం-ి దూర, _ౌ5¦nక వ‘"Qకన కారం 8ేbిన3ాడవ_డ.
3- ఎవ"#,_ే అజ­®నం_{ సమ; ి వదe నమ;ó 8ేŠా-ో, అకuడ సమ; ి
ఉన=ద
క°- అత
క– _ె`యsో అత
ఆ నమ;ó స5¦ అగJను.
అతడ ]ా]ాతfడ కాడ.

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 20

సÏ లం(
లం(మbిá దుల)
దుల)+ా 8ేసుకE=ర".
ుకE=ర". (బJఖ;"?/ అస%ల;తf 1ిc
éఅ‘/ 436, మJbి( ం/ అన=< యJ అ/ gEఇc మ'ాGn అలc
ఖుబÝ$.../ 531). మ"^ ఉల·( ఖనంలK ఉంsిః
% %  %  
 %
 "‘’ % %  3,v
  b", *  <
8   <
 !C,v  0  <+ % =* 
 % # 0
…2f %  3,B
   V+N % 9-7
 *   
 %  Y % 
 =* 9-7
"pక పqర~ం గడ]’న3ార తమ పవక ల మ"?యJ
పణతfల సమ;ధులను మbిá దుల+ా 8ేసుకEF3ార, ార, ‰నం-ి!
pర అల; సమ;ధులను మbిáదుల+ా 8ేయబôకం-ి. EFను
)మ`= sీ
నుం-ి


ి
సి ుE=ను.
E=ను. (మJbి( ం 532).
18-
18 నమ;¶ వదలక.
వదలక. మ;నవల మ"?యJ పభJవ మధ
అsి పటNషõ సంబంధం. అsి ధ"ా
క– మÝల సూ
Ï పం. నమ;¶
వద`న 3ా
క– ఇ'ా(ంలK ఏ 3ాట ల·నటÈ( .

h) %  h)
  6- % :E&
  <+ J J @ L V J B A @ :E [
K A K ]47F @ @ < < ^ C A @ '+B @
% 
2{Ys % N
%   dG
  4!
 d 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెపH+ా ‰న=ట\
( జ­g$ రGయల;(-
హi అనుç ఉల·( €ం8రః "
శOయం+ా ఒక మ
ి మ"?యJ ి$u
(బహisె3 ౖ ా"ాధన)
ా"ాధన), కÙ (సత‘ర'ాu"ా)
సత‘ర'ాu"ా)లక మధ ఉన=
వ_సం నమ;¶ ]ాటNంచక]వడం".
చక]వడం". (మJbి( ం/ బయ;ను ఇÇ
ల;€ ఇbిc క1ి అల; మ/ తరకస%ల;/ 82).
19-
19 ఆ"ాధన ఉsేe శం_{ మÝడ మbీదుల తపH మ"#కu- u
-ిక¼ పయ;ణం 8ేయక.
క. 1. మకాuలK ఉన= మbిáదుc హ"ాం.
ధరపరన

ల 21

2. మsీనలK ఉన= మbిásె నబ‰(9)). 3. ాలbీ నలK


ఖుn% లK
ఉన= మbిásె అఖ;%. ఇ‰ +ాకం- 3F"Q మbిá దుల 3Ÿౖపనక
3ాటN
ఉsేeœం పయ;ణం 8ేయ"ాదు.
%  ]+ % =+ % P
[yYy ? A K '+
O  = :E @[@ L V
 N 9W A @ < _
@ @ B @ J =>A @ '+
B @
%% % %% % % 9-7
  9^7
2“vU  0  9^7 %  9^7i
  \‘  % 
"మbిá sె హ"ాం,
హ"ాం, మbిá sె నబ‰ మ"?యJ మbిá sె అఖ;%.అఖ;%. ఈ
మÝడ మbిá దుల తపH మ"Q 8ోట (పణ
= ఆœం) ఆœం)
పయ;ణBంచవదుe" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెAిHనట\
(
అబÝ హi"#,"ా రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః (బJఖ;"?/ బబJ
ఫG( ‚ సల;‘ 1ీ మbిásి మకాu వ మsీన/ 1189, మJbి( ం/ బబJ
ల; తfషదుe$ "?Äల ఇల;(.../ 1397).
20-
20 అల;(< ను వద` సమ; ిలK ఉన=3ా"?_{ దుఆ 8ేb,
ల·s 3ా"?
అల;(< మJందు మధవ"?+ా
లబÐటS È ఉsేe శం_{
సమ;ధులను ద"?Àంచక.ంచక. అకuడ 3ా"? bిϑగతfలను, 3ా"?
పరవ'ాE
= గ56 } ం, గJణ]ాఠం EFరOకEF ఉsేe శం ఉం-`.
(పవక EF"?Hన పకారం) 3ా"?క– సల;ం 8ేయJటక, 3ా"? క>రక
అల;(< _{ దుఆ 8ేయJటక 3Ÿళ·ట మంsే.
1 % % 0
,ŽT'v %  % L
 <!CT8
%%
  0
%  08
%   !)3
  fCi
 <9
%
 #
  O H !
(9)
పవక సమ; ినుsేe œం మsీన పయ;ణం 8ేయJట
ిద»మJ.
స~యం+ా పవక ’Ê sీ


ిం8ర, 5XచO"?ం8ర. ఇల;
8ేయJట ఒక పండగ+ా, ఉత%వం+ా అ’]తfంsి. ఇల; 8ేయJ-
3ాడ హsీసు ఆ రం+ా Šాపగసు
} డవ_డ.
ధరపరన

ల 22

% %
\8  )^

  !   &T
   .L   = :9
   &T78   <+
{14 ,13:` P Ž,D  % fF,8
1 % 6q  N  = % %  ["B
  % <4!8
 !G) % %
  
ఆ
ఆ అల;(<’Ê p పభJవ. Jవ. 'ామ;¬జ­ ికారం ఆయనsే. ఆయ-
ఆయ
నను కాద
pర Aి`8ే ఇతరల క„సం ఒక గ-ిÅ ]చక
క°- యజమ;నుల కార. కార. 3ా"?
3FడకంటÈ, 3ార p
అ"?Ïంపలను
పలను ‰నల·ర.. ఒక3Fళ ‰E= 3ాటNక– ఏ సమ; నమÝ
pక ఇవ~ల·ర. . pర క`Hంన
క`Hంన sెవ ౖ త~ప ¯గ'ా~మ;
=
3ార పళయం Eడ ‘రసu"?' ార. ర. స_
= గJ"?ంన ఈ
స"#న
, సమ;8"ా
= _ె`bిన 3ాడ తపH మ"×క-ెవ~డూ pక
అందజQయల·డ. . ( ా‘$ 35: 13,14).
21-
21 సమ;ధుల pద గJమటం కటS బôక.
బôక. సమ; ి భÝ)
ల·వc క )ం మ"k ఎకuవ+ా ఎతf ఉండక°డదు. s

సున=ప "తf, ఇట\క, బండల_{ కటS క°డదు. s


Avౖ 3ాయ-
క°డదు. _ల, బ÷మల sించక°డదు. s
pద sీ]ాల
AvటSక°డదు. ఒక రకం+ా ఇవ„= వృ ఖరOల· కాకం-, మ"^
రకం+ా అంతక )ం ి$u క 'ాధEలవ_’. మ"?యJ
సమ;ధుల పట( +రవ¯వం ఎకuవ’]తfంsి. వ"?క–
‰గÄలక
} ]ాటNంచబ-ే +రవం ల;ంటN ప"?bÏ ి‘ వసుంsి.
A @ @ Vb4<
A @ - c+ C A @ =>A @ '< A A
IYa+
B @ J @ B @ S>@ @ e `
@ @ @ @ @ db4<> / @ gA E [
J B f+ @ @ E [ ? @ @ B h Yi
@ @ 80F$ A K @ B =>A @ '+
B @
   =+ % G
2
8 ; %  v 
7Tt
;  = ;  % g9
   =+ % =q”  :L D E&F
  = <* J J @
అబJc హయ;ó ర56మహiల;(< ఇల; 8ె]ాHరః ఒకా'ా"? అÞ
ధరపరన

ల 23

రGయల;(హi అనుç నను= Aి` ఇల; 8ె]ాHరః 'పవక


సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం నను= ఏ కార
ర~హణక పం]ా"^,
s
+ాZనూ EFను
ను= పంపతfE=ను. "„వ ఎకuడ ఏ
బ÷మను చూbిE E s

8ె"A ? ి3’
Ÿ .
. ఎకuడ ఏ ఎత ’న
+^"?
చూbిE s

EFలమటS ం 8ె’".". (మJbి( ం 969).


22-
22 మ
ి, జంతfవ,
జంతfవ, పÑి, 8ేప ల;ంటN ]ాణం ఉన= 3ాటN
_ల ‘ంచక( 10 ). గJ"?ంప కారÅ మ"?యJ ]ా‚ ]రS
ల;ంటN అతవసర ‰షయ;లక తపH. (ఇsి ëగమ
¯‰ంచక).

‰% 3s
1 N  6
O :E& J J @ L D E&F @ J @ ]47F J B A @ :E [ C K @ '<
@ @ j + A B '+A @
1
  ‰% )&

2 -  N  74
;  :3’
  {3’ 6!)N %  6&• % 
  3
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెపH+ా ‰న=ట\( ఇబJ= అబ‚
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ప ప‘ తకారడ నరకంలK
ఉంటడ.
ఉంటడ. _ను ‘ంన ప‘ తపటంలK ]ాణం ]యబడ-]యబడ
తfంsి. అsి అత

నరకంలK œÑిస ూ ఉంట\ంsి".". (మJbి( ం 2110).


23-
23 అల;(<’Êతరల క>రక జంతf బ` 8ేయక.
క. అsి 3ా"?

= నం ]ªందుటక+ా
, ల·s 3ా"?_{ భయం 8ెంsి, ల·s
3ా"QE ఇ'ార
ఆœం. ఉsహరణకః GE=తfల నుం-ి ఏ

(10)
_ల ‘ంచడం అల;(< రబÝgయÇ లK ¶c (అEయం,
sౌరá E
)క– ]ాలH-ినట( గJను. సృ ిSంచుట, ఆsేœంచుటలK అల;(<
ఏక#,కడ, ఆయనక ఎవ~రè ¯గ'ా~) ల·ర. ‰నం-ి! సృ ిSం-
చుట,
చుట, ఆsేœంచుట ఆయన ప
’Ê. సర~లKకాలక పభJ3Ÿన ౖ
అల;(< 8ల; ¿భమJ గల3ాడ. (ఆ"ాÙ 7: 54).
ధరపరన

ల 24

Ą కలగక°డద
ల·s మృతfల నుం-ి ఏsైE ల;భం
కల+ాల
3ా"? క>రక బ` ఇచుOట(11).
% %  ‚"— % –Y’
 % = , hi&
 f8l  Œ3
N H% –_   S!7  %  <+ % 6v
 
%%   *  % f)
 m* % % 
  *
{163:3 4$ hTC7i

ఇల;
ఇల; అనుః E నమ;ó,
నమ;ó, E బ` (ఖు"ా„)
ఖు"ా„), E Öవనం,
Öవనం, E
మరణం,
మరణం, సమస మÝ సకలలKకాలక° పభJ3Ÿన ౖ అల;(< క>రకQ,
ఆయనక ఏ ¯గ'ా~p ల·డ. . ఈ ఆజ® ’Ê Eక ఇవ~బ-ింsి.
(అ/ఆÔ 6: 163,164).
24-
24 ఎకuడ అల;(< ’Êతరల క>రక జంతfబ` జరగJ
జరగJ-
రగJ
తfంsో అకuడ అల;(< క>రక జంతfబ` 8ేయక.
క.

B @ L D E&F A A @ c+ o J @ A
@ @ k lm A A @ '+@
A B ]< n
l
@ @ B @ > J @ 0W+ B @ @ 6^ @ @ @ :E [ K K '<
@ @ @ \&<
E P T A A l>
@ @ @ J A r<s @ @ B @ > J B @ @ ts? A :E P
B @ @ @ @ L VK A K pqOP
@ @ @ \&< TAA
@ @ @ J A r<s

(11)
అల;(<’Êతరల క>రక 8ేb జంతf బ` "#ండ రకాల+ా ఉంట\ంsిః
1- స
= నం ]ªందుటక, +రవ¯వం_{, ఆ"ాధన ఉsేe శం_{ 8ేయJట.
అందులK అత
నుం-ి ఎsైE µల ఆœసూ , ల·s అత
నుం-ి
క¼డ కలగవదe న= భయం_{ 8ేయJట. ఇsి Avదe ి$u. ఇ'ా(ం నుం-ి
బ56షuరణక కారణం. _ౌ5¦n క వ‘"Qకం. ఉsహ- రణకః ఇంటN

"ాణం పqర ’న త"ా~త జంతf బ` ఇO, s

ఇంటø(
ఉంచుట, G/, vౖ_నుల క¼డ నుం-ి రƒణ ఉsేeశం_{ s
రకా
=
+^డలక పqయJట.
2- ఎవ"#,E అ‘ùి, బందువ వOనపØడ అల;(< పసన=త ఉsేeశం_{
జంతfవను క”యJట ఇsి ధరసమతం.
ధరపరన

ల 25

% % % <y*
%  0 %  " % <
@ @ S@ :& [
:E [ J @ 2?9,&8
  ["C:@
 0y
o   6: / AK
 :L V
% :L D E&F %% % o % " % <
Š* J J @ :E [ @ @ S@ :& [   0
J @ v?:L"* 9"  6: 
…2\L
 0) %  = n" % =
 fCT8  H % % ‰% 3
% ["s& % = $
  1  .  % %
  % d3)
'ాgÇ g/ జÄç* రGయల;(హi అనుç ఉల·( ఖనం పకారం, పవక
సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం కాలంలK ఒక వక– 'బJ3ాన' అEF 8ోట
ఒంటï బ` ఇ3ా~ల
Ú¬కuకE=డ. అతను పవక వదe క
వO "EFను 'బJ3ాన' అEF 8ోట ఒంటï బ` ఇ3ా~ల
Ú¬కu-
కE=ను. (E Ú¬కuను పq"? 8ేయ;ల వse అ
పœ=ం-
8డ). "అజ­®న కాలం EటN ఏsైE ‰గహ } పqజ అకuడ
జరగJతfంs?"
జరగJతfంs " అ
పవక అ-ి+ార. 'ల·దు' అ
పజలE=ర.
"అ’_ే 3ా"? పండగ,
పండగ, ఉత%3ాల ఏE అకuడ జరగJ- జరగJ
_య;?"
_య; " అ
పవక అ-ి+ార. 'ల·దు' అ
3ారE=ర. అపØడ
పవక 8ె]ాHరః "„ Ú¬కuను పq"? 8ే’. అల;(< క
అ‰ ేయతలK ఉన= ఏ Ú¬క°u పq"? 8ేయవదుe. అల;+Q

ి అ ికారంలK ల·
Ú¬కu క°- పq"? 8ేయక°డదు". క°డదు".
(అబÝ sవqn/ బబJ మ; యJఅమర g5¦ )నc వ ాఇ... 3313).

25-
25 ఆచరణ,
ఆచరణ, ధన సంబంధన మ"?యJ ఇతర_ Ú¬కu- కu
బడల„= కQవలం అల;(< క>రకQ EŸర3F"ాO`( 12 ). సమ;ధుల

(12)
Ú¬కuబడల రకాలః
1- అల;(< క>రక ఆయన ‰ ేయతలK ఉన= Ú¬కuబ-ి
EŸర3F"ాO`.
కా
అల;(< క>రకQ అ’నపHటNక¼ అsి ఆయన అ‰ ేయతలK
ఉన= s

EŸర3FరO"ాదు. =
ధరపరన

ల 26

క>రక, బబలక, 'ాయబJలక ల·s మజ­రల వదe Ú¬కu-


బడల EŸర3FరO"ాదు.
% %  3  0 :E [ @ @ A @ '+
0   H u"'8
  &'"C  <* ? A K '+
  @ @ L V A @ < \;1 + B @
% % Y %  3 
2 s&8   "s&8
  <* 
"అల;(< ‰ ేయత ]ాటNం8ల
Ú¬కuకన= వక– తన
Ú¬కuను EŸర3F"ాO`.
ాO`. మ"#వర’_ే అల;(< క అ‰ ేయత
]ాటNం8ల
Ú¬కuకE=-ో అతను అ‰ ేయత ]ాటNంచ
క°డదు"
క°డదు" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర
ఆ’ష రG-
యల;(హi అEç ఉల·( €ం8ర. (బJఖ;"?/ బబJన=G 1ి_ అ/ 6696).

26-
26 అల;(< ను,
ను, ఆయన సృ ిS"ాసులK ఏ ఒక"?_{ను
సమ;నమJ 8ేయక.
క.

   L9 *
   
*
{22: <TC& ;  %H C&ƒ
  Y  
pర
pర _ె`bి క°- ఇతరలను అల;(< క సమ;నమJ+ా

లబÐటSకం-ి. (బఖర 22).

J @ E P
I @ B A @ JD x
@ @ @ ]wxy @ @ -@ :L Va
A @ @ r^
? A K E [ K @ } j +
T J @ > A B 'A +@
C K @ '<
%  :L V
29P  6)
  H .5 ;  H S
C&-*
 =9  / AK

=2- అల;(< ’Êతరల క>రక Ú¬కuకన= Ú¬కuబ-ి ‰ ేయతలK


ఉE= అ‰ ేయతలK ఉE= EŸర3FరO"ాదు. ఇsి ి$u అవతfంsి.
ఎల; అనగ Ú¬కuబ-ి ఆ"ాధన (ఇబదÇ). s

కQవలం అల;(<
క మ;తµ 8ేయ;`.
ధరపరన

ల 27

ఇబJ= అబ‚ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః ఒక వక–


పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం_{ 'అల;(< మ"?యJ pర
తలనట\ ( ' అ
అE=డ. పవక 8ె]ాHరః "ఏp!
ఏp! „వ నను=
మ"?యJ అల;(< ను సమ;నం+ా 8ేŠా3ా?.ా3ా . కQవలం ఏక#,క అల;(<
తలనట\ ( అ
పలక".
పలక". (అహn 1/214. స5¦హ 1093).
sీ
ఉsహరణలః Eక అల;(< మ"?యJ „వ తపH ఇంక#వర.
E క>రక ఆకాశంలK అల;(< ఉంటÈ భÝ) pద „వE=వ.
అల;(< మ"?యJ „Avౖ నమకం క`+? ఉE=ను.
27-
27 అల;(< ఉ
క–
గJ"?ం ఆలKంచక.
ఆలKంచక.
శOయం+ా
అల;(< క స"?సమ;నుల›వ~రè ల·ర. ఆయన గJ"?ం ఏ బJsి»
గ56
} ంచల·దు. ఇహలKకంలK ఆయను= ఏ కను= చూడల·దు.
A "Qపణలక అంక–తం కాక. A "Qపణల నుం-ి అల;(< శరణJ
3Fడక”. 3ాటN
మ;నుక”. EFను అల;(< మ"?యJ ఆయన
పవక ను ‰శ~bిం8ను అ
పలక.
% ‰% !4  v
 : v
 < T % 0% 
= , H .=   : L H 3  0)
… H ‰% !4

 
"అల;(< సృ ిSలK ఆలKంచం-ి. కా
స~యం అల;(< ఉ
క– లK
ఆలKంచకం-ి" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర

అబJeల;(< g/ ఉమ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర.


(తబ
అc ఔసÇ. స5¦హ `c అల;„ 1788).
28-
28 అల;(< తన ఉ
క–_{ మన 3Ÿంట ఉE=డ
‰శ~- ‰శ~
bించక.
చక. అల;(< మన 3Ÿంట ఉE=డన= s
క– అర»ం ఏ)టంటÈ;
ధరపరన

ల 28

ఆయన ఎల( 3FళలK( మన`= చూసూ ఉE=డ. ఆయన సÄయత


మనక ఉంsి. కా
ఆయన తన సృ ిSలK ÞనమJ కాకం-
3Fర+ా అ$Ü (bింÄసనం) pద తన +ర3ా
క– త+?న"k‘లK
ఉE=డ. ఆయనక ]`నsి, సమతã`నsి ఏsి ల·దు. ఆయన
సర~మÝ _ె`bిన3ాడ. అల;(< ఆsేశం:
% %% % %
 % "!‘
{18:3 4$ Ž,™  :
  L,  :B
 š  : 
ఆయన
ఆయన తన sసులAvౖ సంపqరrన అ ికా"ాల క`+?
ఉE=డ.
E=డ. ఇంకా అతంత ‰3Fకవంతfడ,
వంతfడ, అ„= _ె`bిన3ాడ.
3ాడ .
(అ/ఆÔ 6: 18).
29-
29 అల;(< తన క>రక ఖు$ఆనులK,
ఖు$ఆనులK, పవక మJహమ n
సల( ల;(హi అల›5
ౖ 6 వసల( ం అల;(< క>రక స5¦ హsీసులK(
_ె`Aిన గJణEమ;ల· తపH మ"Q గJణEమ;ల అల;(< క
అంక–తం 8ేయక.
క. మనక నOన A ర(_{ అల;(< ను Aిలచు-
కంsమJ అన= పసకQ ల·దు. ఎందుకన+ా మన బJsి»జ® ­Eలక
కాదు ‰లవ ఇవ~వలbినsి, అల;(< మ"?యJ ఆయన పవక
_ె`Aిన ‰షయ;లక ‰లవ ఇ3ా~`.
{110:z 7‘   C
  .nU   8*Q 0›
  9   L % H L
 * % 
 6v
ఇల;
ఇల; 8ెపHం-ిః అల;(< అ
అ’E Aిలవం-ి, ల·s రÄ/

అ’E స"Q. ఏ A ర_{ అ’E Aిలవం-ి. ఆయనక గల
A ర( అ„= చకu
3F. (బ„ ఇ'ాఈc 17: 110).
30-
30 అల;(< గJణEమ;లK
గJణEమ;లK( తపØడ మ;"ాZ
= అవలం- అవలం
Ãంచక.
Ãంచక. 3ాటN

"ాక"?ం,
, ల·s 3ాటN 3ాస వ ¯వంలK మ;రH

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 29

8ేb,ి ల·s 3ాటNలK క>


= ఆయన సృ ిS"ాసులK( ఎవ"?క#,E
అంక–తం 8ేb,ి ల·s అ‰ ఏsైE సృ ిS"ాసుల గJణEమ;ల
మ;sి"+? ా ఉE=య
ఉE=య
, ల·s ఆయనక ల·
గJణEమమJల
ఆయనక అంక–తం 8ేb.ి ఏ ‰ధం+ాEŸEౖ స"Q తపØడ మ;రZ ం
అవలంÃంచవదుe.
% % ‰% <9JC8
 %  08
%
bn*
  | % L
 3#   7‘   %H 
  .nU
   
{180:"+$ <CT&8  <p^"
  
అల;
అల;(< మం A ర(క అరçడ. డ. ఆయనను మం A ర(_{EF
3Fడక”ం-ి. ఆయనను మం A ర(_{ Aి`8ే ‰షయంలK సతం
నుం-ి 3Ÿsౖ ొల+Q3ా"?
వద` AvటSం-ి. 3ార _మJ 8ేస ున=
s
క– ప‘ఫలం ]ªంsి tర_ర.
tర_ర . (ఆ"ాÙ 7: 180).
31-
31 +×పH3ా-ెన
ౖ అల;(< ఉ
క–
ప' ా‰ం ఏsీ అడగక.
అడగక.
అల;(< _{ అ-ి+?నపØడ ఆయన ఉత మ Eమ;ల మ"?యJ
గJణ‰ŠûÛాల ఆ రం_{ అడ+ా`.
A K ) < 84x$
0œ o  :E&{
 <œ&C J J @ L AD E&F @ J @ G7F
@ @ I> J ? A@ @ J =>A @ '+
pF&- B @
%
   Cb % % 0 % % (
^: (78  u  H -) % 6F
  y  
o   H -)
 <&C
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెపH+ా ‰న=ట\ ( అబÝ మÝ'ా
అhఅ"k రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "అల;(< ఉ
క–
ప' ా-
‰ం అ-ి+న ? 3ాడ శAింపబ-Åడ.
డ. అల;+Q అల;(< అbి త~ ఆ -
ఆ 
రం_{ అడగబ-ిన3ాడ క°- శAింపబ-Åడ, డ, ఒక 3Fళ అతను
అ-ి+?న వక–
EŸటS b
È ి అత
క– ఏp ఇవ~కంటÈ. అ’_ే అనవ- అనవ
ధరపరన

ల 30

సరన , వృ ‰షయం అ-ి+?న3ా-ిక– ఇవ~క]వడం వల( ఈ


Šాపం పడదు".
పడదు". (అc మJఅజమJc కé$ `త బ„. స5¦Ä 2290).
32-
32
œద» న
 మ"?యJ అధర మ;ధసÏ ం_{,
_{, అల;(< _{
( )
13)
దుఆ 8ేయక . ఉsః అల;(<! ఫల;న వక– ఉన=త 'ాÏనం
ˆకu మ;ధసÏ ం_{ EFను
ను= అడగJతfE=ను. ల·s ఫల;న
వక– హకu మ;ధసÏ ం_{. అ’_ే ఎవ"#,E ]ాణం_{ ఉన=
‰Šా~సుల›ౖన, పణతfల దుఆ ˆకu మ;ధసÏ ం ëగµ.
% % % ‰% 9:-
 %  [C"
 % "+
% % 
) %
  08 
C",  
  H B  ž* O 8 
 %  !
{35:01 2 <JC4 
 C&
‰Šా~సుల;"ా
‰Šా~సుల;"ా!
‰Šా~సుల;"ా! అల;(< క భయపడం-ి. ఆయన 'ా
= 
క–
8ే"Q మ;"ాZ
= అEF~ ించం-ి. ఆయన మ;రZ ంలK
రంతర కృ ి
8ెయం-ి. బహiŠా pక 'ాఫల ¯గం లÃంచవచుO.
లÃంచవచుO . (5: 35).
33-
33 „ ]ా]ాల ఎంత ఉE= స"Q అల;(< కారణం పట(

"ాశ 8ెందక.
దక.

ఆపదల దూరమగటక, సుఖ;ల ]ాAి ంచుటక ధరపరన


(13)

మ;ధసÏ మJల మÝడ రకాల+ా ఉE=’ః


1- అల;(< ˆకu ¿భ EమమJల, ఉత మ గJణల. ఉsహరణకః
ఓ కరణమయ;! నను= కరణBంచు. ఓ ]ా]ాలను ƒ)ం8ే3ా-!
నను= ƒ)ంచు.
2-
జ ‰Šా~సం మ"?యJ స_u"ాల. ఉsహరణకః ఓ అల;(<! EFను

ను= ‰శ~bిం8ను కనుక „వ EAvౖ దయతలచు. ఓ అల;(< „
పవక పట( Eక A మ ఉంsి కనుక „వ నను= ƒ)ంచు.
3- పణపరషf-ైన మJbి( ం వక– దుఆ.
ధరపరన

ల 31

% %
  =+ % %H Ÿ3
  \B
{87:|F& < ! M ("8 = +
%  0 % 
ఆయన
ఆయన కారణం పట( కQవలం అ‰Šా~సుల·
"ాశ 8ెందు_ర.
దు_ర .
(యÝసుÙ 12: 87).
34-
34 „వ ఎంత పణతf-ి3E
Ÿౖ అల;(< ఎతf
 గడల నుం-ి

రüయం+ా ఉండక.
ఉండక.
% %
{99:"+$ <€™  =+ % %H !
  \B   Y
  0(8  %H !  
  ( *
ఏ)టý
ఏ)టý? ఈ పజల అల;(< ఎతf గడ అంటÈ
రüయం+ా
ఉE="ా?
ఉE="ా 3ాస 3ా
క– Eశనం కాబô’Ê జ­‘ మ;తµ అల;(<
 గడ అంటÈ
రüయం+ా ఉంట\ంsి. (ఆ"ాÙ 7: 99).
ఎతf
35-
35 అల;(< పట( 8ెడ తలంప క`+?
క`+? ఉండక.
ఉండక. మ
ి
ఎల;ంటN తలంప అల;(< పట( ఉంచు_-ో s
పకారµ
అత
క– అల;(< _{డ లÃసుంsి.
A A 6[ J B A @ :E [ A @ '<
B @ @ B @ L D E&F
Iq&- @ J @ ]47F ? A @ B @ B D 0+
@ @ } 8 9$ A A @ '+
B A B < ^ B @
% A @ @@A
…26-  p H)% 0j
 07K  :   0T8
  =+ % 9P*   = :E& C K @ \nrb<
J J @ 3 >
"pలK ప‘ వక– అల;(< పట( మం తలంప ఉంచుతã మర- మర
ణBం8`
8`" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం తమ మరణ
క–
మÝడ "^¶ల మJందు 8ెపH+ా EFను ‰E=ను అ
జ­g$ g/
అబJeల;(< అE%"k రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (మJbి( ం 2877).
36-
36 అల;(< ఆ"ాధన కQవలం A మ
 _{,
_{, ల·s కQవలం ఆశ_{,
ఆశ_{,
ల·s కQవలం భయం_{ 8ేయక°డదు.
క°డదు. ఆశ,ఆశ, భయం పÑిక–

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 32

ఉం-ే "#ండ "#కuల;(ంటN


ంటN‰. పÑి ఒక "#కu_{ Avక
ౖ – ఎగర ల·దు కs?
కs
అందుకQ ‰Šా~సుల›న ౖ పణతfల ఆశ, ఆశ, భయం ఈ "#ం-ిటN
s~"ా అల;(< ను ఆ"ా ిం8ే3ారః

<-8   ž*
   Œv*  % |3
 O [C" % N ]+ % <
,8
   <98 % % 
 fF*
  08
{57:z )   <  
  
›3
 
ఈఈ పజల ÚరAvటS \కంట\న= 3ా"Q స~యం+ా తమ పభJవ
'ా
= 
= ]ªందట
క– మ;"ాZ
= 3ŸతfకతfE=
fకతfE=ర
తfE=ర,
ర, ఒక"?_{
ఒకర ]టý పడతfE=ర.
పడతfE=ర. 3ార ఆయన కారణ
= ఆœసు-
E=ర.
E=ర. ఆయన œƒక భయపడతfE=ర.
భయపడతfE=ర (బ„ ఇ'ాఈc 17:
57). మ"^ 8ోట ఇల; ఆsేœం8డః
% % % % ¡, 
 Œ&
"U  :
 w  , "P
%  <*   * V*N ‚L,
 34  N
{50 ,49 :~

EF
EFను 8ల; ƒ)ం8ే3ాణBr అ„,
అ„, కరణBం8ే3ాణBr అ„,
అ„, sీ
_{]ాట\,
_{]ాట\,
E œƒ క°- 8ల; బ కరన œÑQ అ„ E sసులక 8ెపØ.Ø .
(56ó 15: 49,50).
37-
37 స_u"ాల 8ేయకం-EF అల;(< కారణం పట( ఆశ
ఉంచక.
ఉంచక. మం కా"ాల 8ేయడµ అల;(< పట( మం
తలంప ఉంనట\ (
దరÀనం. అలసట, అలƒం s~"ా అల;(<
కారణం లÃంచదు. సత‰Šా~సం, స_u"ాల s~"ాEF
లÃసుంsి. 3ాస 3ా
క– అల;(< కారణం పణతfలక
సpపంలK ఉంsి. చదవం-ి అల;(< ఆsేశం:

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 33

<-8 % H
  fF* % % ‰% 9:-
% 6",   -: %
  08
% %
  08
   <+
% 
{218: "P3 o  H H
o 34a % [›3

శOయం+ా

శOయం+ా ‰శ~bిం, , అల;(< మ;రZ ంలK తమ ఇల° ( 3ాక–Þ
స56తం ‰-ి GÄn 8ేb3 ార అల;(< కారణం ఆœంచట
క–

= ‰ ల; అరçల.ల. అల;(< 3ా"? తపØలను ƒ)ం
ƒ)ం 3ా"?

కరణB' ాడ.
డ . (బఖర 2: 218).
38-
38 ప"?Äసమ;డక.
సమ;డక. ఖు$ఆ/, పవక , ధరం మ"?యJ ధర-
‰షయ;ల_{ ప"?Äసమ;డక, ఎగ_þ 8ేయక, 5¦నపరచక(14)).
అsి (3F"Q దురsేeశం ల·కం-) కQవలం నవ~పటNSంచుటక#,E స"Q.
ధర‰ద_{ ల·s "?క ‰sరÏల_{ ప"?Äసమ;డట( 15 ).

(14)
ప"?Äసమ;డత㠑రసu"?ంచుట, ‰డE-ి ‘రసu"?ంచుటకంటÈ
మ"k 8ెడÅsి. ఉsః నమ;¶ వsిల· వక–, ల·s ‰గÄ
క–
} 'ాÛాSంగ-
ప-ే వక– కQవలం ‘ర'ాu"ా
క– గJరవ_డ. కా
ప"?హbిం8ే వక–
‘ర'ాuరం_{ ]ాట\ ప"?Ä'ా
క– గJరవ_డ.
(15)
ధర3Fతల_{, ధరంAvౖ న-ి8ే3ా"?_{ మ"?యJ ధరం 3Ÿౖపనక
Aి`8ే3ా"?_{ ప"?Äసమ;-ే3ార "#ండ రకాల భషS_~
క– గJ"?
అవ_ర.
1- అత
ఉsేeశంలK EFర+ా ధ"ా
=, ర¶3Ÿౖన పవక సంపsయ;`=;
ఉsః గడÅ ం ఉంచడం, లం+k, ల;గJ íలమండల;
క– Avౖక– ధ"?ంచడం
ల;ంటN‰ ఉంటÈ ఇsి కÙ (సత‘ర'ాuరం) అవతfంsి. అం_ే +ాకం-
- ఒక మJbి( ం 'దర-ి= 5¦నపరచడం అన=sి అతను (5¦నప"?8ే-
3ాడ) 8ెడ అన=s
క–
దరÀనం.
2- అతడ 3ా"? "?క Öవన Š,`
+ాకం- 3ా"?
, 3ా"? క>
=
8ేషS`= ఉsేeœం ప"?హbిb ]ా]ాతfడవ_డ కా
కా1ి$ కాడ.
ధరపరన

ల 34

మం
ఆsేœం, 8ెడను
3ా"?ం8ే3ా"?_{ ప"?Äసమ;డట.
గడÅ ం, )'ా~* మ"?యJ తsితర ధర‰షయ;ల_{ ప"?Äస-
మ;డట అల;(హÅ_{ కÙ 8ేbినట( గJను. అల;(< ఆsేశం:
%% % % %H)*% 6v %
3
  8
  I&C 
   ˆ    % 0B"
 n +    0F
   
(  
% 4 %
  % 9&)
!{66 ,65 \<& !! n8+  3
&
    9v  %   

  = , <bp
7  
pర
pర 8ెపØకంట
Øకంట ఉన= ‰షయం ఏ)టN? అ
ఒక3Fళ 3ా"?

అ-ి+?_,ే µమJ సరs+ా 3Fక”ళం+ా


క”ళం+ా మ;ట(డకంట\E=మJ


తƒణం బదుల 8ెబJ_ర.
J_ర. 3ా"?_{ ఇల; అనుః p 3F-


క”ళం,
క”ళం, అల;(<_{E ఆయన ఆయతfల_{E,
ఆయతfల_{E, ఆయన పవక _{E?
{E
ఇక 'ాకల 8ెపHకం-ి. pర ‰శ~bింన తర3ాత అ‰Šా~-అ‰Šా~
'ా
క– ]ాలH-Åర.
ర . (_ౌబ 9: 65,66).
39-
39 అల;(< ఆయతfల_{ 3Fక”ళం
క”ళం 8ేస ున=3ా"?_{ „వ

క°"^Oక.
క°"^Oక. 3ా"?
ఆ ప
నుం-ి
3ా"?ం8ే ఉsేe శం ఉంటÈ
ఉంటÈ
క°"^OవచుO.
క°"^OవచుO. అల;(< ఆsేశం ఇల; ఉంsిః
% % % % ‰% !"C
 Œ
!
  #+ % <*
  %H m8 
&T
| % 4!8   p  9v
 
#+; % ! + % % ¢89P
1 % ‰% `   
  % Ža   
P  &   Y  | % *p
78
  9&B
% ‰% 08 ! % %% % % Cq %
{140: &"£   %  hB i
;  -  u-  H <+ 
అల;
అల;(< ఈ గంథంలK
} pక ఇsివరకQ ఈ ఉత రవ ఇO
ఉE=డః అల;(< ఆయతfలక వ‘"Qకం+ా ‘ర'ాuరవచEల
3ాగట
=,
3ాగట
=, 3ాటN
ప"?హbించట
= pర ‰న=టï( ’_ే
 , అల;
8ేb3
ార (ఆ సం¯షణ
సం¯షణ వద`)
వద`) 3F"Q మ;ట ]ారంÃంచనంత
రంÃంచనంత
ధరపరన

ల 35

వరక pర 3ా"?_{ కలbి క°"^Oకం-ి. ఇపØడ pర గనక


అల; 8ేb pరè 3ా"? ల;ంటN 3ా"Q. అల;(< కపట\లనూ,
కపట\లనూ,
అ‰Šా~సులనూ నరకంలK ఒక8ోట ]గJ8ెయబôతfE=డEF
‰షయం
శOయమ
_ెలసుక”ం-ి. (
'ా 4: 140).
40-
40 అల;(< అవత"?ంన s

వద`,
వద`, 3F"Q3ాటN_{ tరH
8ేయక( 16 ). ల·s అందులK
tరHలK( అEయం,

(16)
అల;(< అవత"?ంనsి కాకం- పజ­
"?త చటSల అవలం-
gం8ే3ా"?‰ మÝడ bిÏతfలః
1- అల;(< ’Êతరల చటSల_{ tరH 8ేb 3ాడ అల;(< అవత"?ంన
చటS ం ఈ కాలంలK 8ెల(ద
, ల·s అsి +ాకం- 3F"QటN3F ఉత మం

, ల·s అsి అసంపqరr నsి, అEయం, క?నత~ం_{ క°-ినsి

న)_ే అతడ అ‰Šా~bి అ’నటÈ( , ఇ'ా(ం నుం-ి 3Ÿౖsొల+?నటÈ( ,
ధరభషSతక గJ"? అ’నటÈ( . ఇంకా అతడ ర ‰న=కారడ
మ"?యJ అల;(<_{ ]"ాట
క– sి+?న3ాళ‡లK( అ‘ „చుడ.
% %
  H p *
  n) % !K
  :
{44:01 2 !< ! F(
 f    0
 
అల;
అల;(< అవత"?ంన చటS ం పకారం tరH 8ేయ
3ా"Q అ‰Šా~-అ‰Šా~
సుల.
సుల . (మ;ఇద 5: 44).
2- ఎవ"#,_ే అల;(< అవత"?ంన చటS µ అ‘ఉత మనద
, సంపq-
రr నద
న) క°- తన క”"?క tరOక>నుటక ల·s ఏsైE
3ాంఛక లKEŸౖ, 3F"Q చటS పకారం tరH 8ేb అతడ అ‰Šా~bి కాడ,
ధరభషతక#,_ే అంతక° గJ"?కాడ. ]_ే అలH‰Šా~bి+ా మ"?యJ
అల;(< ఇÛాS
క– వ‘"Qక మ;"ాZ
= అవలంgంన3ాడవ_డ.
% %
  H p *
  n) % !K
  :
{47:01 2 !<B4  fF(    0
 
అల;
అల;(< అవత"?ంన చటS ం పకారం tరH 8ేయ
3ా"Q దు"ా-
దు"ా
రZల.
ల . (మ;ఇద 5: 47). =
ధరపరన

ల 36

రంకశత~ం,
"ాeÑిణం మ"?యJ క?Eల ఉE=య
, ల·s
సంపqరrం+ా కాకం- లKపం ఉంద
, ల·s 3F"Q చటSల,
tరHల s
కంటÈ µల›ౖన‰ అ
, ల·s s
ల;ంటN3F మ"?యJ
పజలక ఉత మం అ’నవ
, ల·s అ‰ ఈ కాల;
క– 8ెల(వ

¯‰ంచక. ఇల;ంటN నమకాల


=యÝ అల;(< _{ కÙ
(‘ర'ాuరం) మ"?యJ ధర- భషSతక కారణం అవ_’.
అల;(< ఆsేశం చదవం-ిః
% %
  H p *
  n) % !K
  :
{44:01 2 !< !  fF(    0
 
అల;
అల;(< అవత"?ంన చటS ం పకారం tరH 8ేయ
3ా"Q అ‰Šా~-
అ‰Šా~
సుల.
సుల . (మ;ఇద 5: 44).
41-
41 అల;(< తన గంథం
} s~"ా ల·s పవక s~"ా పంAిన
ఏ ఒకu ‰షయ;„= అస56ంచుక”క.
ంచుక”క. ఉsః బహi¯రత~ం,
వ-ిÅ
œద» త, జకాÇ (‰ ిsనం) ల;ంటN‰.

=33-అల;(< అవత"?ంనs
_{ tరH 8ేయJట’Ê ‰ ి+ా అ
న)
క°- sౌరá నపర-ైన అ ికా"?, "ా¶క ల·s కరడగటNSన శతfవ-
లక భయప-ి 3F"Q చటSల పకారం tరH 8ేb అతడ తన పట(
అEయం 8ేసుకన=3ాడ మ"?యJ అసంపqరr ‰Šా~bి+ా
ప"?గణBంపబడ_డ.
%
  : %
  H p *
  n) % !K
{45:01 2 !<Tœj  fF(    0
 
అల;(< అవత"?ంన చటS ం పకారం tరH 8ేయ
3ా"Q sౌరáన-
పరల, అEయJల.(మ;ఇద 5: 45).

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 37

 % ()
 : % , 
  % f#   6`*
 œn*   
 œ 7&

;  4
%
 
  08
{9 ,8:07  œn*   H p *
  ¤,P(  
ఎవ"#
ఎవ"#,_ే అ‰Šా~'ా
క– ఒ-ిగటS"^ 3ా"?క– ‰Eశం తపHదు.
తపHదు.
అల;(< 3ా"? కరలను _{వ తAిHం8డ.
ం8డ. ఎందుకంటÈ 3ార
అల;(< అవత"?ంపజQbన ి s

అస56ంచుకE=ర.
ంచుకE=ర. కనుక
అల;(< 3ా"? కరలను వరÏప"?8డ.
డ . (మJహమn 47: 8,9).
42-
42 అల;(< మ"?యJ ఆయన పవక ఆsేŠాలK( ఏ ఒకu-
ఒకu
s
పట( „ హృదయంలK కలషం ఉండ క°డదు.
క°డదు. పవక
మJహమn సల( ల;(హi అల›5 ౖ 6 వసల( ం తమ పభJవ వదe
నుం-ి tసుకవOన s
కనుగJణం+ా „ 3ాంఛల కానంత
వరక „ ‰Šా~సం ప"?పqరrం కాదు. అల;(< మ"?యJ ఆయన
పవక ఆజ® లను శ}ద»+ా ‰
అనుస"?ం8ే3ా
+ా ఉండ.
‰% 9•
 % = y % N 
P  %  = f)3
 N  Y  
  ")  n"
   ^5 dT!K  <†8
%   _ % -P %
 N  A"¥v
;  TC78
{65:.7{ n"C7 % 
;  74 *

„ పభJవ 'ాÑి+ా!ా! 3ార పరసHర ‰¯
‰¯sల
sల ‰షయంలK
ను=
Eయ
"Qrత+ా bీ~క"?ంచనంత వరక,
వరక, ఇంకా „వ ఏ
రrయం
8ేbE
ి s
గJ"?ం 3ా"? మనసు%లలK క°- ఏ మ;తం
సంక”చం ల·కం- s

యùతథం+ా œర'ా వ56ంచనంత


వరక 3ార
జన ‰Šా~సుల
‰Šా~సుల కాల·ర.
 . (
'ా 4: 65).
43-
43 అల;(< హల;c (ధరసమతం)
ధరసమతం) 8ేbన ి s

„వ
హ"ాం (
œద» ం) 8ేయక.
క. ల·s అల;(< హ"ాం 8ేbిన s

ధరపరన

ల 38

„వ హల;c 8ేయక. ఇంకా పbిద», ]ామJఖన ధర


‰షయ;లను ‘రసu"?ంచక. ఉsహరణకః మతf 
œద» త,
నమ;¶ ‰ ితమJ, తsిత"ాల.
% % % % i% B
  \P
„4
 o  : o  :
  YP  Œ!    ªs
 !
7* 
  =
 %  = Œ!
{116:6l <JC48
%
 %H r  <„48 % % Œ!
 <+
   08 % % r
 H 
pర
pర ఇటÈ( EžటNక>Oనట\ ( 'ఇsి
ఇsి ధరసమతనsి, అsి
అధరనsినsి' అ
అబs»ల పలకకం-ి. ఇందువల( pర అల;(<
Avౖ అస_
= ³Aిన3ాళ‡వ_ర.
న3ాళ‡వ_ర. అల;(< Avౖ అస_"^పణల
న3ాళ‡వ_ర అస_"^పణల
8ేb3 ార ఎన=టNక¼ 'ాఫలం ]ªందల·ర.
 . (నహc 16: 116).
44-
44 హల;c ను హ"ాం మ"?యJ హ"ాం ను హల;c 8ేb
వక– (ఏల;ంటN 3ా-ెE
ౖ స"Q అత
)
అత
)
అనుస"?ంచక.
చక. ఈ
హకu కQవలం అల;(<క మ;తµ ఉంsి. అల;(< హల;c 8ేbినsే
హల;c. అల;(< హ"ాం 8ేbినsే హ"ాం. sే

ఆయన ధరం+ా
8ేŠా-ో అsే ధరం.
% 0 %
{31:\<& H <L ;  ,:3
 ))3*    X
    :3,P*  
3ార
3ార అల;(< ను కాద
తమ పం-ితfలను,fలను, 'ాధువలను
తమ పభJవల+ా 8ేసుకE=ర.
ుకE=ర . (_ౌబ 9: 31).
% % % ¬ 1 % 0) %
0
 I"C’o B % « ,   : v
 % A"*  < P % 9
N 0 
% 0 % %
<L ;  ,:3
 ))3*    X
    :3,P*   B8  
&T7
   v 1 
 I:#
%  ­ :v
  6-*
0!  …9,&8
    !8  % H 3
   +  8 ACv  v H

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 39

   "C % O% 
  N  H 6P*
J" %  <K O  H
 N  CJ
7"  \P
  c  <CK
% % 
I< ˆ - ‚ < , ‡ ‚ƒ„ ‚ H ,VWYa …†Z ' …®c  RL,
   fC

{198‰10 , !!!‡ 

అsీ g/ đం రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః EFను పవక


సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం వదe క వ8Oను. అపØడ E డలK
బం+ార œలవ ఉం-ింsి. EFను 8ేరకEF స"?క– పవక 3ార
3ార
అల;(< ను కాద
తమ పం-ితfలను, fలను, 'ాధువలను తమ
పభJవల+ా 8ేసుకE=ర.
ుకE=ర . (_ౌబ 9: 31). అన= ఆయతf
ప?స ుE=ర. 'పవకా! యÝదుల, క#,äసవల తమ పం-ితfల,
సEసుల పqజ­, ఆ"ాధనల 8ేb 3ార కాదు కs?' అ

EFన-ి+ాను. s
క– పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం "అవను,
అవను,
కా
అల;(< హ"ాం 8ేbిన 3ాటN
పం-ితfల హల;c 8ేb 
3ార s

హల;c +ాEF ¯‰ం8ే3ార. ార. అల;+Q అల;(< హల;c


8ేbని 3ాటN
3ార హ"ాం 8ేb 3ార s

హ"ాం+ాEF
¯‰ం8ే3ార.
ార. ఇsే 3ా"? ఆ"ాధన 8ేbన ి ట\
( " అ
‰శదప"?8ర.
(బÐౖహ¥ 'సున/ కబ'లK, క–_బJ ఆsgc ఖ;G, బబJ మ;
యñÖ g56c ఖ;Ö..., 10/198).
45-
45 "?క మ"?యJ ]ాపంక ఏ ‰షయంలKEŸౖE ఇ'ా(ం,
ం,
మJbి( మJల Ñీణ_~
= మ"?యJ ి$u, u, ి$u 8ేయJ3ా"?
ఉన=త bిÏ ‘
చూbి సం_{ ించవదుe. మJE1ిఖుల ‰షయం
అల;(< ఇల; _ె`]ాడః
ధరపరన

ల 40

   D*
 *   9 v B8 o % f,s
  [,"s  % <+
 % :†7 o  f,s
   [7P  % <+ %
 % : %
{50:\<& <P    6,v
  
8  0
pక
pక µల క`+?_ే 3ా"?క– బధ కలగJతfంsి. ఏsెE
ౖ ఆపద
p pదక వOప-ినపØడ 3ార మJఖ;
= ‘పØక>
సం_{- సం_{
షం_{ ]ªం+?]తã మర`]_ర.
మర`]_ర. ఇల; అంట
అంట ]_రః µమJ
మJంsే మ; వవÄ"ా
=
వవÄ"ా
= స"?8సే ు క”వటం మంద’ంsి.
(_ౌబ 9: 50).
46-
46 అ‰Šా~సుల_{ మ"k స
=56తం+ా ఉండక,
ఉండక, 3ా"?

అ)తం+ా A )ంచక, 3ా"? "?క ‰షయ;లK( డబJ ధనం_{,

s అంతfసుల_{, సలÄ మ"?యJ శక– 'ామ"ాÏ ల_{ _{డ


ఇవ~క. అల; 8ేbి‘3ా 3ా"?లKEF కలbి]_వ, పళయsిEన
3ా"?_{EF ల·పబడ_వ.
% %  = %
 %  % <BC
 "+   9
  ."*    ‚9
N  
  08
 ž* 
 O 8 
% %
{1:\l72 {Li)
 
‰శ~bి
‰శ~bింన ఓ పజల;"ా!
ల;"ా! Eక°,
Eక°, pక° శతfవల›నౖ 3ా"?_{
b =హం 8ేయకం-ి. pర A మపqర~కం+ా కల'ా"ా?.
"ా . (మJÔ
(
త56న 60: 1).
47-
47 అ‰Šా~సుల "?క ల·s 3ా"?క– సంబం ింన ప_ే క-

తలK( ల·s sే
లK 3ార ఇతరలక Ãన=ం+ా ఉంట"^ అల;ంటN
]`కల „వ ]ాటNంచక.
చక.
% \B) A B '+@
…2  1  % ,W
    0 J J @ E [
 :« D E&F @ @ :E [
@ @ < 7+
@ @ J '<

http://TeluguIslam.net
ధరపరన

ల 41

"ఎవర ఏ జ­‘3ా"?
జ­‘3ా"? ]`క అవలంg'ా"^ అతడ 3ా"?లK
3ా-ే
అ’]_డ"
అ’]_డ" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర

ఇబJ= ఉమ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (అబÝ sవqn/


బబJ 1ీ లg%h షf< ర/ 4031).
48-
48 ధర ‰షయంలK ఎపØడూ „చ వవÄరం వ56ంచక.
చక.
కృం+?]క,
క, బధపడక.
బధపడక. 3ాస 3ా
క– +రవం అEFsి అల;(< క°,
ఆయన పవకక° మ"?యJ ‰Šా~సులకQ 8ెందుతfంsి.
%%   
*
{139: 7+ E„ h†
  
 % <CU
  <+    p¯
  = % =
 R 
కృం+? దుAఖపడకం-ి, pర
జన
కృం+?]కం-ి, దుA ‰Šా~సుల’_ే
‰Šా~సుల’_ే
తపHక ]ాబలం ]ªందు_ర
]ªందు_ర.
_ర . (ఆల› ఇమ;¬/ 3: 139).
49-
49 మJ ికల ి$u గJ"?ం సంsేహంలK పడక.
పడక. 3ా"?
ధ"ా
= సతధరం+ా నమక.
నమక. 3ా"? ధరప"^గ‘క#, _{డHడక,
ల·s 3ా"? ధర రƒణక#, ]ాట\పడక. ఇల; 8ేbి‘3ా, „వ
3ా"?లKEF కలbి]’Ê భయం ఉంట\ంsి.
%  A,@) %  %  Œ
!
% % 0 % % * %
ma'  % % <†8 ,"s
;  08
 ]+ %  * 
 %  , Y",
fF* ; % 
  08%
 0
%  .=†:
 9:* 
%  4
  08C
% %  
 <B8 
% % 0C %  0 %
{52 ,51: Žs ;  9ƒ  H 0&C8   08
  H & 
గం
గం} థ జ­®నంలK క>ంత ¯గం ఇవ~బ-ిన 3ా"?
„వ చూడ-
చూడ
ల·s?
 3ార భÛS ా8"ాలను మ"?యJ )ùsె3
ౖ ాలను నమJ-
నమJ
_ర. , '‰Šా~సుల
_ర. ఇంకా 3ార అ‰Šా~సులను గJ"?ం, ‰Šా~సుల కంటÈ
ధరపరన

ల 42

ò"Q 8ల; వరక స"#న , మ;రZ ంలK ఉE=ర'


ఉE=ర అ
అంటర.
అంటర.
ఇట\వంటN 3ా"?EF అల;(< శAింంsి. అల;(< శAింన3ా-ి
న3ా-ిక–
సÄయం 8ేb3 ా-ెవ~డూ „క sొరకడ.
కడ . (
'ా 4: 51,52).
50-
50 అ‰Šా~సుల పండగలK( ల·s 3ా"? "?క ఉత% 3ాలK(
]ాల
]ాలZ నక.
నక. 3ా"?క– ¿భకాంƒల _ె`యజQయక.
క. ల·s అందులK
3ా"?క– సÄయం 8ేయక.
క. ఇల; 8ేbి
b‘ ి 3ా,
3ా, ఇsి „ 3Ÿప
ౖ న 3ా"?
(ధ"ా/)
ధ"ా/)
ఒపØకన=ట\
( అగJను.
అగJను.
% \B) A B '+@
…2  1  % ,W
    0 J J @ E [
 :« D E&F @ @ :E [
@ @ < 7+
@ @ J '<
"ఎవర ఏ జ­‘3ా"? ]`క అవలంg'ా"^ అతడ 3ా"?లK
3ా-ే
అ’]_డ"
అ’]_డ" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర

ఇబJ= ఉమ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (అబÝ sవqn 4031).


51-
51 ఇ'ా(ం ధరం పట( ‰మJఖత చూపక.
చూపక. అ’_ే s

EFరOక”కం-,
Oక”కం-, s
Avౖ ఆచ"?ంచకం- ఉండడం s
పట(
‰మJఖత చూAినటÈ( .
% %   y % m8°)
% % # %  0
h^i  + % 
 %  0  ˆ*  )3
N  N 0_ C‹*
 
 % 
{22:0~ <TB


తన
తన పభJవ
భJవ ఆయతfల s~"ా 56తబôధ 8ేయబ-ినపØడ,
పØడ,
3ాటNపట( ‰మJఖుడ’Ê 3ా
కంటÈ పరమ దు"ారZ-ెవడ?.
డ .
అట\వంటN అప"ాధులక µమJ తపH
స"?+ా పtకారం
8ేbt
ి ర_మJ.
ర_మJ . (సజ­e 32: 22).
ధరపరన

ల 43

52-
52 8ేతబ-ి వవÄ"ాలK( ఏ రవ~ంత జ•కం 8ేసుక”క.
ుక”క. అsో
భÝత3Ÿ
భÝత3Ÿౖదం మ"?యJ ‰Šా~'ా
క– వ‘
వ‘"Qకన అ‰Šా~స మ;రZ ం.
% % r %
  <n"C
0!   4     fC
 <n"C  ht"W
  C
   &,
 
 % % h!Ci %   r  p * %   N  4 %
6),)  J7
 N M  <TC&8  ht"W
 
Y o  % 0J
 [
  n +  % =B8
  
P  9P*1 0% <n
 % C&8 N   m3
  m3:  
% % .i % %   n %   4!
 N % :
083¥)  
 -±   h)  )% <v48N   <TC&
"   
%   &4 8 = % % % =+ % 9P*1 0% )% %
TC  9B    :e8    %H <#$)
 O  <TC&
8 
% 1  0 % % % ‰%  „5
    )% l
  74 *   >F,  %  šYD {D²    0i % 
{102: <TC&8    
 
3ార
3ార సుల›మౖ ;ను "ాజకాలమJ
"ాజకాలమJన
కాలమJన v_ ౖ నుల ప
పం? 8ే s

(జ­ల‰దను)
జ­ల‰దను) అనుస"?ం8ర.8ర. సుల›ౖమ;ను అ‰Šా~bి కాల·దు. ు.
కా
vౖ_నుల అ‰Šా~సులయ;ర.
అ‰Šా~సులయ;ర. 3ార జనులక 'జ­ల జ­ల'
జ­ల
‰దను EF"QH3ార.
3ార. 3ార
3ార బgలK/ నగరమందు Äరèతf
మ;రèతf అన= sైవదూతలక E E సంగబ-ి
సంగబ-ిన s

అనుస-
అనుస
"?ం"?. ఆ ఇదe ర దూతల µమJ ప"kƒక ఉE=మJ కావన
pర (ఈ జ­ల‰దను EFరOక>
) Oక>
) అ‰Šా~సుల కాకం-ి అ

8ెపHనంత వరక ఎవ"?క– EFరHకం-ి".? ఆ Aిదప 3ార ఆ ఇదe "?


నుం-ి ¯"ాభర లక ఎడబట\ క`+?ంచునటNS జ­ల‰ద EFరO- O
క>నుచుం-ి".? 3ార s
వలన అల;(< bvలవ ల·క (అల;(<
ఆజ® ల·
sి) ఎవ"?క
– నషS మJ క`+?ంపజ­లర.
పజ­లర. కా
3ార
EFరOకన=sి 3ా"?క– నషS ం క`+?ం8ేsే కా
ల;భం క`+?ం8ేsి
ఎంతమ;తం కాదు.
కాదు. ఈ ‰దను క>EF3ా"?క– పరలKక '
'ఖ;లలK ఏ
ధరపరన

ల 44

మ;తం ¯గం ల·దEF ‰షయం 3ా"?క– బ+ా _ెలసు. సు. ఎంత


తfచన
 'ªమJక బదుల+ా 3ార తమ ఆతలను
అమJకE="^ 3ా"?క– _ె`b ఎంత బగJం-ేsి. (బఖర 2: 102).
53-
53 పం8ంగకర , +ార-ీ3ాడ
ాడ,
డ, మ;ం‘కడ,
డ, అ+^చర ‰షయ;ల
గJ"?ం 8ెపØ3ాడ,
Ø3ాడ, భÝశకన 3Ÿౖsం‘,
ం‘, గÄల
} ఆ రం+ా, హస ం
చూbి మ"?యJ గవ~ల s~"ా భ‰షం 8ెA H3ాళ‡ (జ­తకడ)
జ­తకడ)
వదe క 3Ÿళ‡క.
‡క.

   
(7 ;  * 0 ? A K '+
@ @ L V
 E [ B @ L V? A K hy‹>
A @ B @ M4< A B @ '+
B @
% o  6,B 1 0
  {Y’
;  h&)3*
…2[C"     ./ 
పవక ఇల; bvల‰8Oర
ఆయన సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
¯రలK( ఒకర ఉల·( €ం8రః "ఎవర పం8ంగకర వదe క వO
అత
= ఏsైE ‰షయం అడగJ_-ో అత
నలబÐౖ "^¶ల
నమ;¶ అం+kక"?ంపబడదు".
పబడదు". (మJbి( ం/త5¦¹ మJc కÄన... 2230).
54-
54 Avౖన A "×uన=3ా"?లK ఏ ఒకu-ి
సతవంతf
+ా ¯‰ం-
¯‰ం
చక.
చక. 3ా"? వదe క వచుOట మ"?యJ 3ా"?
సతమJ+ా ¯‰ం-
¯‰ం
( (17).
చుట పవక Avౖ అవత"?ంన సత ధ"ా
= ‘రసu"?ంనట\

(17)
పం8ంగకర లను సతపరచు3ాడ అ‰Šా~సుడవ_డ. ఎందుకన+ా
ఏ అ+^చరజ­®నం అల;(< క మ;తµ ప_ేకమJ+ా ఉంsో, అందులK
ఏ ఒకu"?క– రవ~ంత జ•కం ల·ద
వOన సHషS న ఆయతfల
మ"?యJ స5¦ హsీసులను వ‘"Qక–స ున=ట\ ( జరగJతfంsి.
అ+^చరజ­®నం అల;(< క తపH ఎవ~"?క¼ ల·దు. అల;+Q పం8ంగకర
సతవంతf-, అబs»లక”ర- అ
అనుమ;
ం8ే3ాడ క°-
ధరపరన

ల 45

n) % v9s
    ; % * 0
;  * : ? A K '+
@ @ L V
 :E [ B @ < _ @ @ B @ J =>A @ '+
B @
1  r %  n) % 4 
…2L 9T—  p *  9B  B8
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఆsేœం8ర
అబÝ హi"#,"ా
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ఎవర పం8ంగకర
పం8ంగకర ల·s
అ+^చర ‰షయ;ల _ె`A 3ా
వదe క 3Ÿþ‡ అతను 8ెAHి న
మ;ట`= సతమJ+ా నమJ_-ో అతడ పవక Avౖ అవత"?ంన
s

‘రసu"?ంన3ాడవ_డ".
న3ాడవ_డ". (అహn 2/429, అబÝ
sవqn, ‘"?G, ఇబJ= మ;జ).
55-
55 _రల s~"ా వరÜం క”రక.
క”రక. నƒత"ా¿ల, కƒల మ"?యJ
గÄల
} ప¯వం ఉంట\ంద
నమక(18)).

అ‰Šా~'ా
క– ]ాలHడ_డ. ఎల; అన+ా అ+^చరజ­®న éగమJల
అల;(< తపH ఇతరల వదe ఉE=య
అనుమ;
ం8డ గనక.
(18)
కƒల మ"?యJ గÄల } ‰ద¯సం "#ండ రకాల+ా ఉంట\ంsిః
1- ‰త Eల చల·( కాలం, రతfవల ఆరంభం _ె`యJటక. అ’_ే
అందులK 3ాటN ప¯వం ఉందన= నమకం ఉండక°డదు. అల;(<
ఆజ® _{ 3ాటN
ఒక గJర, హ=ం+ా ¯‰ం8`. ఈ ఉsేeశం_{
అ¯సంలK ఏ అభంతరం ల·దు.
2- భÝసంఘటనలAvౖ 3ాటN ప¯వం ఉంట\ంద
, ల·s గÄల } bిÏ ‘-
గతfల స’తం 3ాటN_{ మJ-ిప-ి ఉE=య
నమJట. ఉs-
హరణకః 'ఫల;న _రలK p ‰3ాహంలK ¿భం కలగదు' ల·s
'ఫల;న _రలK p 3ా~]ారంలK ¿భం కలగJతfంsి' అ
.
అ’_ే ఇల;ంటN‰ అ‰Šా~సం క–ం} ద ల›క–uంచబడ_’. ఎందుకన+ా
అల;(< క ప_ేకమJ+ా ఉన= అ+^చరజ­®నంలK sౌరáనమగJను.
ధరపరన

ల 46

% % C A
 S
* ‰% u)3*
0 o  :E [ K A K >
@ @ L V K @ In0#
J @ K @ < 84x$K A @ B @ B d -@ <>@ @ >K @
%   ‰% 0&' %   ‰% 4 % % % * % 
Œ7 U   Œ7PU    = ["C:@
  0„8 
% O % .B7
= %
  N \^)
[P"   
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఇల; bvల‰8Oర
అబÝ మ;`*
అhఅ"k రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "E అనుచర సంఘం
లK
క>ంద"?లK అజ­®నకాల;
క– సంబం ింన EలగJ ‰షయ;- ‰షయ;
ల ఉంట’.
ఉంట’. 3ార 3ాటN
వదులక”రః వంశగర~ం, వంశగర~ం, వంŠా
క–
దూషణల, _రల s~"ా వరÜం క”రడం( 19 )
సంబం ింన దూషణల,
మ"?యJ Š¾కం"
Š¾కం". (మJbి( ం/ అత ీeదు 1ి
=య;హ/ 394).

(19)
_రల s~"ా వరÜం క”రడం ఈ రకం+ా ఉంట\ంsిః
1- _రల s~"ాEF వరÜం క”రడం. ఇsి రబÝgయÇ మ"?యJ
ఉల°56యÇ లK ి$u అవతfంsి. ఎల; అన+ా సృ ిSం8ే మ"?యJ

క–లKక– _ె8ేO శక– అల;(< కQ కాకం- ఇతరలలK ఉంsి అ

నమడం వల( . ఇsి _ౌ5¦n క బద» ‰రద» ం.


2- వరÜం క"?Hం8ే కా"ా
= అల;(< 3Ÿౖప కాకం- _రల 3ŸౖA
అంక–తం 8ేయడం. ఇsి _ౌ5¦n క వ‘"Qకన రన ి$u.
3- 3ాటN వల( EF వరÜం క"?bింద
, వరÜ ం కరవ-
క– అ‰ సబబJ అ

అనడం. అ’_ే అల;(< sే

కారణం, సబబJ+ా 8ేయల·sో


s

సబబJ+ా నమడం క–}ంద ల›క–uంచబడతfంsి. ఇల; అల;(<


Avౖ sౌరáనం 8ేbినట( వతfంsి. అ’E ఇsి న= ి$u. _ౌ5¦n
సంపqరrతక 3Ÿ‘"Qకం కా
ధరభషSతక కారణం కాదు.
ధరపరన

ల 47

56 ఫల;న నƒతం వల( వరÜం క"?bంి sి అ


అనక( 20)).
56-
ఇల; వరÜం, s
కరవ-
= 3ాటNక– అంక–తం 8ేbినట( వతfంsి.
J J @ @ @ c @ @ < VW( A AA A 0‹ A @ '+@
@ @ @ L D E&F
r K @ :E [ @ J 0 Œ@ '< B
A K '@ -A ] H C ns A A @ A 9
L V / A K "@ @ @ B ŽaP K @ @ 6Ya B @ @ ŽF @ @ A A c+ @ @ \Y0 < J A /
D
J :& [ J @ 2?!)3 O v  #
 <39   6:  :E P @ @ @ j A K c+ @@B@
@ @ 6[>
% w% 0† % % % 0% ³,’* :E [ @ @ :E [ @ @ !Xa+>@ B @ I&Fy
0  , 
 ( o ‚L,   JJ J @@
 %  % % % 
›3
% % H 6¥4) % % ' % :v
* ,I!) o  w% 0† o  f   
 % 0† % % %  % % :v
IYa+ ‘R- !2I!) o w%  o f    .)  0 
జ#ౖn g/ ఖ;`n అc ¶5¦= రGయల;(హi అనుç ఉల·( ఖనం
పకారం: హisైgయ ]ాంతంలK పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
మ;క ఫó నమ;ó 8ే’ం8ర. ఆ గ-ిన "ా‘ వరÜం
క"?bింsి. నమ;ó అ’న తర3ాత ఆయన అనుచరల 3Ÿౖప
‘"?+? "p పభJవ ఏమE=-ో pక _ెల'ా?"'ా " అ
అ-ి+ార.
అల;(<క ఆయన పవక కQ బ+ా _ెలసు, మ;క _ె`యదు అ

3ారE=ర. అపØడ పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం అల;(<


ఇల; 8ె]ాHడ
_ె`]ార. "ఈ "^¶ ఉదయం E sసులK(
క>ందర నను= ‰శ~bి
‰శ~bిసూ
స ూ, మ"?క>ందర ‘రసu"?స ూ ల·8ర.
ర.
(20)
నƒతం 3Ÿౖప వరÜం అంక–తం మÝడ రకాల+ా ఉంట\ంsి.
1- సృ ిSం8ే, ఉ
క–లKక– _ె8ేOsి ఆ నƒతం అ
. ఇsి Avదe ి$u.
2- కారణ సంబంధనsి. ఇsి న= ి$u.
3- కాలం, సమయం _ెలపనsి. ఇsి ëగం. అ’_ే ఫల;న నƒతం
"వల( " అEF బదుల "ఫల;న నƒతం ]ª-ిbినపØడ" అ
అE`.
ధరపరన

ల 48

అల;(< దయ వల( మనక వరÜం క"?bంి sి అ


అన=3ార
_"ాబల;
=
"ాక"?ం,, నను= ‰శ~bింన 3ారయ;ర.
3ారయ;ర.
sీ
క– Ãన=ం+ా ఫల;E నƒత ప¯వం_{ వరÜం క"?bంి ద

అన=3ార నƒత ‰Šా~సుల’,


‰Šా~సుల’, నను= ‘రసu"?ంన
3ారయ;ర.
3ారయ;ర. (బJఖ;"?/వతóఅల°న "?జ కం... 1038, మJbి( ం 71).
57-
57 అపశకనం ]ాటNంచక,
చక, ఏ s

క°- 8ెడదృ ిS_{


చూడక.
చూడక. ప…ల, మనుషfల, A ర( , పsల, సÏ లం, సంఘటనల,
సంఖల, రంగJల, EŸలల, "^¶ల మ"?యJ గంటల ఎందులK
క°డ ఏల;ంటN ల;భనÛాSల ల·వ. కQవలం అల;(< తపH.

 [:
  =
.  9
  =  = :E [
@ @ L D E&F
@ J @ > @ @ B @ J =>A @ '+
K @ < _ B @
= C A @ \y N y !{2220 Xa - 24’
 U :E [ L V > < < ^  = 
 =
{2222 Xa - !va %
 {Žt
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర
అబÝ హi"#,"ా రG-
యల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "అంట\ 3ాsి స"#న , sి కాదు.
కాదు. గJడ( -
గÝబ అరపలK నషS µp ల·దు. ు. _"ాబలం క°- నమద+?-
నsి కాదు. సఫ$ లK
జం ల·దు(21))". (మJbి( ం/ల; అs~ వల;
కాదు. 'సఫ$
సఫ$'లK
‘యర..../ 2220). జ­g$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ంన హsీసు

(21)

ి ఆక`+ా ఉన=పØడ అత
కడపలK ఒక పరగJ దూ"?
tవ Ñభక`+?స ుంsి అన= మÝఢ నమకా
= ఇ'ా(ం క>టNS ]ా"Qbింsి.
అ’_ే ఈ మÝఢనమకాEF= 3ార 'సఫ$' అ
అEF3ార.
ధరపరన

ల 49

లK మ"^ "#ండ ‰షయ;ల అదనం+ా ఉE=’ః "అపశకనం


మ"?యJ దయ;ల నమకం స"#న, sి కాదు".
కాదు". (మJbి( ం 2222).
58-
58 మం,
మం, 8ెడ తక¼e$ (‰ ి3ాత)
త)ను ‘రసu"?ంచక.
చక. తక¼e$
అన=sి అల;(< సృ ిSలK ఒక రహసం. ఈ జగతf లK ఏsి
జ"?+?E అsి అల;(< క _ె`bినsే, క”"?నsే, 3ాbినsే మ"?యJ
సృ ిSంనsే జరగJతfంsి.
  Œ  C A @ '< A B 0‹A @ '+@
6:*  H  <*  :L D E&F J J @ E [ @ @ :E [@ < ]< n
% c 1% ‹ Ža : | % %  n %%

›3
   A    ›3
        `3* 6:*  
% % ‰% ,:# 1 6q %    % % ŽD
H
 C,v  %  H% 6", ;  9P*  AB4 *   0
  cn* c ;
 <*  %  % 0!8
  fF'"   <*
   f)’*  C&
   39B)
%
%  % 0†
  
P  f %
…23
 ACD9   : %  r
 Ža  A   % % 0!8
  f,"s"  
   d('D*
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
జ#ౖn g/ 'ాgÇ
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "అల; ( < భÝమ;కాŠాల 3ారం-
3ారం
ద"?
œÑించద`b , œÑించగలగJ_డ,
చగలగJ_డ, అ’E అతడ 3ా"?Avౖ
అEయం
అEయం,యం, sౌరáనం 8ేbన ి 3ాడ కాడ.
కాడ. ఒక3Fళ 3ా"?
కరణBం-
చద`b 
చద`b , ఆయన కరణ 3ా"?క– 3ా"? కరల కంటÈ ఎం_{ µల›న ౖ sి.
„వ ఉహin పర~తమంతటN ధనం అల;(< మ;రZ ంలK ఖరO
AvటS E
N ,, తక¼e$ ను ‰శ~bించనంత వరక అల;(< s

అం+kక-
"?ంచడ.
చడ. „క ]ాప మ’Êsి „ నుం-ి తAిH]’Êsి కాద

మ"?యJ „ నుం-ి తAిH]’Êsి „క ]ాప మ’Êsి కాద

_ెలసుక”!.
సుక”!. sీ
క– ‰రద» న పద» ‘లK „క 8వ వOందంటÈ
„వ నరకం ]ాలవ_వ".
]ాలవ_వ". (అబÝ sవqn/ 1ిc ఖn 4699).
ధరపరన

ల 50

59-
59 అల;(< 3ాbిన ‰ ి 3ాత పట( అ’షS త, క”పం
పద"?Àంచక(22)). „క 8ేక°"Q
క°"Qsి „ నుం-ి తAిH]’Êsి కాద

మ"?యJ „ నుం-ి తAిH]’Êsి „క 8ేక°"Qsి కాద


_ెలసుక”!.
సుక”!.
అల;(< తన తక¼e$ మ"?యJ తsీÂ$ (ఉ]ాయమJ
(ఉ]ాయమJ,
ఉ]ాయమJ,
ర~హణమJ)

ర~హణమJ)
(
లK 8ల; ‰3Fకవంతfడ . )
23)

%  j % .p@
% % % :E [
H % .Y,
 <+ % u   j
 <+ @ @ L V? A K '+
A @ < %> C @ @ '+
B @
  C
…2¤7 % 0
  ¤  ´3
 N C
  `
%
 0T   v
  :Y
)  #+ %
;  IP*
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర
అన‚ రGయ
ల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ప"kƒ ఎంత Avదe+ా ఉంట\ంsో అం_ే
+×పH పణఫలం ఉంట\ంsి. అల;(< ఎవ"?
A )'ా-ో 3ా"?

ప"kƒక
ƒక గJ"? 8ే' ాడ.
డ. ఎవర సం_{షం+ా మసలకంట"^

(22)
అల;(<
రr’ంన s
పకారం ఏ3ŸౖE ఆపదల వb అ’షS త,
క”పం పద"?Àంచుట సంపqరr _ౌ5¦n క ‰రద» ం. ఒక”u'ా"? ఇsే
bిϑలK మ
ి ఏsైE కÙ మ;ట (అ‰Šా~స పలకల) ప`క–_ే
ల·s కÙ (అ‰Šా~'ా
క– గJ"? 8ేb ) ప
8ేb , ఈ 8ే S _ౌ5¦n
పEsిEF క°ల·Oసుంsి
(23)
ఆపద వOనపØడ ‰ ి+ా ]ాటNంచవలbిన ‰షయ;ల ఇ‰ః
1- కం+ారపడకం-, ఆంsోళన 8ెందకం- తనక_ను సహనం
వ56ం8`. =
= 2-క”పం, అ’షS త వక పరచకం- Eలకను అదుపలK
ఉంచుక”3ా`.
3- తన శ"kరఅవయ3ాలను క°- అదుపలK ఉంచుక”3ా`. 8ెంపల
బదుక”"ాదు. దుసుల ంచుక”"ాదు. 3Ÿండకల Aీక”u"ాదు.
తలAvౖ దు‘ ]సుక”"ాదు. ఇంకా ఇల;ంటN ఏ ప
8ేయక°డదు.
ధరపరన

ల 51

3ా"?క– అల;(< సంతృ ిS లÃసుంsి. ఎవర అ’షS త, క”]ా


క–
గJ"? అవ_-ో అతడ అల;(< ఆగÄ
క– } గJ"? అవ_డ".
(‘"?G/ 1ిస%g వc బల;/ 2396).
60-
60 ]ా]ాల,
]ా]ాల, sోÛాల,
ాల, తAిHsలక ]ాలH-ి, E ‰ ి 3ా_ే
ఇల; ఉంsి అ
3ాsించక.
చక. "sేవడ Eక సEరZ ం ]ాAి b 
EFను భయ‘ గల3ా"?లK ఒక-ి
అ’Ê3ా-ి
" అ
'ాకల
పలకక. అ’_ే కÛాSల, ఆపదల వOనపØ డ E తక¼eరలK
ఉన=ట\( జ"?+?ంsి అ
అనవచుO.
%  <+ % %H I-%  ‰% At 
 A
0i   r  µP
  8 >4  <*
o  B
  * * hB
i % %   V9:
%  H    * * 08D7 %
B  0 A!  <*  B % 
% % 0% <( %
  9v
f.-  r) * h7Ji
    { ;  ·% <*     hP
 Œ& 
% %  m!
 % 
!{59−56 -. % 0
/ !* 08 ! A     | % A)!   –8
ٍఏ వక– అ’E ఇల; అEF ప"?bిϑ "ాక°డదుసుమ;ః "అల;(<
‰షయంలK EFను చూAిన
ర( ƒతక EFను ఎం_{ ం‘సుE=ను. E=ను.
Avౖ+ా EFను ఎగ_þ 8ేb 3ా"? 3ా"?లK 8ే"]? య;ను".
య;ను". ల·s "అë!
అë!
అల;(< Eక సEరZ ం చూAి ఉంటÈ, EFను క°డ భయభకల
కల3ా"?లK 8ే"] ? ’Ê3ాణBr ". ల·s œƒను చూbి, "అë!అë! Eక
మ"×క అవకాశం sొ"క ? _
– ే ఎంత బగJండను.
బగJండను. EFను క°డ స_u-
స_u
"ాల 8ేb 3ా"?లK క`bి]_ను".
_ను". (అపØడ
(అపØడ అత
క– ఈ జ3ాబJ
sొరకక°డదు
కక°డదు)
డదు) "ల·
"ల·దు.
ు. E ఆయతfల „ వదe క వ8O’. వ8O’. కా

„వ 3ాటN
‘రసu"?ం8వ'8వ ‰ర}ò+ావ,
+ావ, „వ అ‰Šా~సులలK

3ాడవ".. (¶మ$ 39: 56-59).


3ాడవ"
ధరపరన

ల 52

61-
61 ఇల; 8ేb అల; అ’ ఉం-ేsి అ
అనక.
అనక.

   r
f&48  ¸P % :L D E&F J J @ E [@ @ :E [ @ @ < _@ @ B @ J =>A @ '+
B @
 <   V*N  6B
  Y  ./   <+
 % p^& H %
% )% 0&

  AC& o  f)’*   =  
%  6T  ³
4 % 6& % 
…2<'"W    <$  .5
   0!
  6v
 %H 39v  
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఉపsేœం8ర
అబÝ హi"#,"ా
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "పëజనకరన s
EF
s
EF
ఆœంచు,
ఆœంచు, అÃల ించు' చు కÛాSలK( సÄయం క>రక అల;(< ను
మ;తµ అ"?Ïంచు'
చు ె"
ౖ ా
= òడక'
òడక ఆపదల ఆసన=న పØడ
'ఒక3F
ఒక3Fళ EFను ఆ ‰ధం+ా 8ేbి ఉంటÈ మ"^ ‰ధం+ా జ"?+? ఉం-ేs'ి

తల]యక.
తల]యక. s
క– బదుల+ా,
బదుల+ా, ఇదం_ అల;(<
రrయం, ం,
ఆయన తనక ఇషS న s
EF
s
EF 8ేŠాడ అ
పలక.
పలక. ఎందుకంటÈ
'ఒక3F
ఒక3Fళ' అన= పదం v_ ౖ ను చరల s~"ా`= _ెరసుంsి".".
(మJbి( ం/ 1ిc అ)¬ gc ఖువ~... 2664).
62-
62 ఇ/ Ûాఅల;(< అనకం-EF EFను "Qప ఫల;న ప

8ే' ాను అ
అనక.
అనక.

!{24−23 |WZ !H  =+ % * 9a


  <*
 .W8 % 6
; f# o % V+N % .1 ¹ %  =
 0B
 
ఏ
ఏ ‰షయ;
= గJ"?ం’ ’E ,, ఎన=డూ 'EF
EFను ఈ ప

"Qప
8ే' ాను'
ను అ
అనక.
అనక. అల;(< క”"?_ేEF తపH („వ ఏp 8ేయ
ల·వ)).. (కహÙ 18: 23,24).
ధరపరన

ల 53

63-
63 అల;(< „క కాకం- ఇతరలక ఏsె_
ౖ ే ప'ాsిం8-ో
s
గJ"?ం ఆœంచక.
ఆœంచక. అల;(< „క ఇOన 3ాటలK „వ
సం_{షం+ా ఉండ.
ఉండ.

_ % I"s
o
% -C
% % º&)
N 1  r  !¥&) %
   )% H 6¥
  T
 
   =
<
 H % %  0% H
 % C¥
 <+   0,7
 % % .7C
% N % ,7

  (   _ I"s
o   
% 1 6!)
{32: n"C ; ./ N%
అల;అల;(< pలK ఎవ"?కE #, ఇతరలక ఇOనs
కంటÈ ఎకu-
ఎకu
వ+ా ప'ాsింవంటÈ pర s
క– ఆశపడకం-ి. పరషfలక
3ార సం]ాsించుకన= s
క– త+?న ప‘ఫలం ఉంsి. అల;+Q
bీ ðలక క°- 3ార సం]ాsించుకన= s
క– త+?నటÈ( ప‘ఫలం
లÃసుంsి. అ’_ే అల;(< ను ఆయన అనుగహం } క>రక
]ా"?Ïస ూ ఉండం-ి.
శOయం+ా అల;(< సకల ‰షయ ప"?జ® ­నం
కల3ాడ.
కల3ాడ . (
'ా 4: 32).
64-
64 అల;(< అనుగÄ
=
} ‘రసu"?ం, అsి 3F"#వ"#,E
ప'ాsిం8ర
ఆ"^Aిం కృతఘ=తక
కృతఘ=తక ]ాలHడక.
]ాలHడక. మ"?యJ ఆ
అనుగ}
అనుగహం
}హం ˆకu హకu,హకu, ఏ కృతజ® త, అల;(< సరణ
రèపంలK
రèపంలK 8ె`(ం8లK
8లK s

s

‰స"?ంచక.
చక.

o %  w
989W % 4
%  <+ %  %  !5
  ! 98±U
   0F 
% <#(
 O   #+
 !)3
   0F % 
{7:XY_<s

p
p పభJవ ఇల; 5XచO"?క 8ేŠాడః pర గనక కృత¶®ల›_ ౖ ,ే
EFను )మ`= ఇంకా ఎకuవ+ా అనుగ56} ' ాను. ఒక3Fళ కృత-
కృత
ధరపరన

ల 54

ఘ=తక ]ాలH-ి_ే E œƒ 8ల; క? మJ+ా ఉంట\ంsి.


కన
(ఇబ5¦ం 14: 7).
65-
65 అల;(< తపH మ"#వ~"k పమ;ణం 8ేయక.
క. ఉsహరణకః
ఉsహరణకః
కాబ,
కాబ, పవక , +రవమ;నవ పమ;ణం అ„,
అ„, ల·s „ ։త
పమ;ణం,
;ణం, తల pద 8ె’ 3Fbి పమ;ణం వ+#"
, ాల 8ేయJట

œద» ం.

  8
<* % =* :L AD E&F
   H <+ J J @ E [ @ @ :E [
@ @ } 7+ A B '+
@ @ J '< B @
   =+
2ATs"C %   4P
 % %H)% ªCJ"C ; % < % % 
  % 4C¯
  !b)°)
 0T
"‰నం-ి! pర p _తమJ_తల A ర(_{ పమ;ణం 8ేయJట యJట
నుం-ి అల;(< 3ా"?ం8డ.
8డ. ఎవ"#E , పమ;ణం 8ేయద`_ే
కQవలం అల;(< పమ;ణµ 8ేయ;`. ;`. ల·s మËనం వ56ం8`"
8`"

పవక సల( ల;(హi అల›5 ౖ 6 వసల( ం bvల‰8Oర
ఇబJ=
ఉమ$ రGయల;(హi అనుçమ; ఉల·( €ం8ర. (బJఖ;"?/మల( Ô
యర ఇకా²ర...6108, మJbి( ం/అన=<యJ అ
c హ`²...1646).
66-
66 అమ;నÇ (అపH+?ంత)
త) A ర పమ;ణం 8ేయక°డదు
 % >"C
2 %  % ªCP
  [ U)
  0 J J @ E [
 :L D E&F @ @ :E [
@ @ < 0<
@ @ B @ J '+
B @
"అమ;నÇ పమ;ణం 8ేయJ3ార మ;లK
3ార కార" కార" అ

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం _ె`]ార


బJ"#,ద రGయల;(హi
అనుç ఉల·( €ం8ర. (అబÝ sవqn/క"ా56యతfc హ`² 3253).
ధరపరన

ల 55

67-
67 అనవసరం+ా అ ికం+ా అల;(< Eమ పమ;ణం
8ేయక.
క. వ"?క– ఇsి („ ఈ 8ేషS)
ను= అల;(< EమమJల
పట( అవ5ళన, అవమ"ాదక గJ"? 8ేb పమ;దం ఉంట\ంsి
   j4P
{89:01 2 !! n8*  
pర
pర p పమ;ణలను కా]ాడం-ి. (మ;ఇద 5: 89).
69- „ క>రక అల;(< Eమ పమ;ణం 8ేbన ి 3ా
పమ;-
;
ణ
= ‘రసu"?ంచక.
చక. అల;(< పట( ఉండవలbిన +రవమ"ా-
దలను బటNS అత
పమ;ణ
= bీ~క"?ంచు. అతను తన పమ;ణం
s~"ా ఏsైE ]ాపం క”"?_ే, ల·s „ శక–లK ల·
s

క”"?_ే
„వ ‘రసu"?ంచవచుO.
A A @ A |a“
J A B @ r^ A @ @ } 7+J '<
= :E P @ @ @ IY<O< / A K G7F
T J @ L V @ @ E [ @ @ A B '+ B @
ˆŽC % 0
   H)%  ªCP    H)% ªCP
  š9s"C  0 %
  % 4C¯
 !b)°) % 
…2H 0% >"C
  H)% ˆ8    0
 
ఇబJ= ఉమ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( ఖనం పకారం: ఒక వక–
తన తం-ి పమ;ణం 8ేస ున=sి పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
‰
ఇల; బô ిం8రః "p తండల పమ;ణం 8ేయకం-ి.
అల;(< పమ;ణం 8ేbన ి వక– తన పమ;ణంలK సతవంతf
+ా
ఉం-`.
ఉం-`. ఎవ"? గJ"?ం అల;(< పమ;ణం 8ేయబ-ింsో అతను
s
_{ "ాÖ ప-`.
ప-`. అల;(< పమ;ణం_{ "ాÖ పడ
వక–
అల;(< 3ాడ కాడ".
కాడ". (ఇబJ= మ;జ/మ/ హi`ఫలహl... 2101).
ధరపరన

ల 56

70-
70 ఎంత +×పH వసు3ŸE ౖ ప'ాsించడం అల;(< క కషS తరన


కాదు.
కాదు. సృ ిS"ాసుల అవస"ాల పq"? 8ేయకం- ఆయ
=
అడÅకEF3ా-ెవడూ ల·డ. 3ా"? అవస"ాల పq"? 8ేయటక
ఆయ
= బ`) 8ేయJ3ా-ెవడూ ల·డ.
%
 % ·% 4a
<+  C  9P*   6B8  = :E [ @ @ L V ? A K '+ @ @ B @ J =>A @ '+@
B @ < _
  6&48
.W8   +    \p&"
 %
(7 %  AF5  % <+ %  AF5
 % Sv±3 % % S›3
  <+
%
  AF5  %
  ./
2'*    = H <$
o  T‹&
8 % [,a
  j N &"
  :[83 ‰ …2  ! %  =
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఇల; bvల‰8Oర
అబÝ
హi"#,"ా రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "pర అల;(< _{
దుఆ 8ేస ున=పØడ "అల;(<! <! „వ క”"?_ే నను= ƒ)ంచు,
ƒ)ంచు,
అల;(<!
<! „వ క”"?_ే నను= కరణBంచు,చు, అల;(<! <! „వ క”"?_ే
Eక ఆహరం ప'ాsించు" చు" అ
దుఆ 8ేయవదుe. s
క–
బదుల+ా దృఢదృఢ నమకం_{ దుఆ 8ేయ;`. ;`. ఆయన _ను
క”"?ంsి 8ేయగల3ాడ.
గల3ాడ. ఆయ
= ఎవరè బలవంతం AvటS ల·ర". ".
(బJఖ;"?/1ిc మ ీఅ‘ వc ఇ"ాద 7477, మJbి( ం/ అc అó
gదుeఆ...2678). మ"^ ఉల·( ఖనంలK ఉంsిః "తన క”"?కను 8ల;
సHషS ం+ా _ెల]ా`.
]ా`.
శOయం+ా అల;(< ]ాసsిం8ే3ాటNలK
ఆయనక కషS తరనsేsీ ల·దు".ు". (మJbి( ం 2679).
71-
71 ఏ ఒకu మJbి( ం
క°- అతను 8ేbన ి ఏsెE
ౖ 
అప"ాదం వల( అత
= కా1ి$ (అ‰Šా~bి
అ‰Šా~bి) అ
అనక.
అనక.
అతడ s

ధరసమతం అ
¯‰b అsి 3F"Q ‰షయం.
‰షయం.
ధరపరన

ల 57

% % % v
8 "DU 1 % n8*
 » J J @ E [@ @ :E&J J @ < 7+ A B 0
 O :L D E&F @ @ J '<
% A&-3 %
2 "C % v
   =+  n
 <
 <+   | % .)
 % ¼9P*   
 9B 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
ఇబJ= ఉమ$
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ఒక మJbి( ం తన 'ాటN
మJbి( ం 'దర-ి= అ‰Šా~bి అ
Aి`b ఆ మ;ట ఇదe "?లK ఏ
ఒకu"?Avౖ అ’E పడతfంsి. Aిలవబ-ే వక– s
క– అరç-ై_ే
అత
pద పడతfంsి. ల·s 8ెAHి న 3ా
Avౖ (అంటÈ ఇతను
అ‰Šా~bి అవ_డ).
అవ_డ). (మJbి( ం/బయ;ను Ä` ఈమ;
... 60,
బJఖ;"?/మ/ కఫ²ర అఖ;హi g+#,"? _‰c 6104).
70-
70 అల;(< pద పమ;ణం 8ేbి ఫల;న వక– స~రZ 3ాbి,
ఫల;న నరక3ాbి అ
tరHల 8ేయక. క. ఎవ"? గJ"?ం వ5¦
s~"ా సHషS ం+ా 8ెపHబ-ింsో 3ార తపH.
తపH.
%  ½9P  < Œ9 1  - 0
H 48  = %H v
 Y-3;  <*  L H 3  <* 
1  % 4a*
N % <Y4
%
  = <*
 ¾ % # 0 v
  ‚   ]& 1 %
 % <Y4
V$  ](
8  H <+
fCT 1  % m4a
   <Y4
  A',P*   9v
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం _ె`]ార
¶ందుÕ రGయల;(హi
అనుç ఉల·( €ం8రః "ఒక వక– "అల;(< 'ాÑి+ా!
ా! అల;(< ఫల;న
వక–
ƒ)ంచడ"
ƒ)ంచడ" అ
అE=డ.
అE=డ. అపØడ అల;(< అE=డః
"EFను ఫల;న వక–
ƒ)ంచన
E pద పమ;ణం
8ేb3 ా-ెవడ?
డ
శOయం+ా EFను అత
= ƒ)ం8ను ƒ)ం8ను మ"? „
ధరపరన

ల 58

కరల
=టN„ వృ ప"?8ను".
ను". (మJbి( ం/అన=< యJ అ/
త¥=‘c ఇE%/ )/ రహ‘ల;(< 2621).
72-
72 పవక సహచర (సÄబ)
సÄబ)లను దూ ించక.
చక. అల;(<
3ారంద"?_{ తృAి 8ెందు+ాక!
దు+ాక! మన`= పళయsిEన 3ా"?_{
ల·ప+ాక!
+ాక! ఎవర 3ా"?
శAి' ా"^ అల;(< 3ా"?
శAి' ాడ.డ.
3ా"?లK ఏ ఒకu"?EŸౖE ‘టNSన3ా"?
3ా"?Avౖ మ"?యJ 3ా"?లK
తపØల
tయJ3ా
Av
tయJ3ా
Avౖ అల;(< ఆగహం } కరసుంsి. సర~ పవక ల
త"ా~త 3ార సర~ మ;నవలK( Šûష } õ fల.
ల. అల;(< తన జ­®నం_{
3ా"?క– పవక సహచర ¯గం ప'ాsిం8డ.
8డ.

,7 %  ,7
O  = wJ’* O  = :L H 3   v :v   w*% 0
 < {8: 
   ,:# 1 6q %   9P* %% % %  wJ’*
d3L* ;  9P*
  k4 *   <*
 
 9") % 4  ‚ %  
% :9P* % % 
  =
2 4"s   9 
"E అనుచరల గJ"?ం 8ెడ+ా మ;ట(డకం-ి. E అనుచరల
గJ"?ం 8ెడ+ా మ;ట(డకం-ి. ఎవ"? 8ే‘లK E ]ాణం ఉంsో
ఆయన 'ాÑి+ా!ా! pలK ఏ ఒకuడూ ఉహin పర~తమంత
బం+ారం ఖరO AvటS E
N అsి E అనుచరల ఖరO AvటS న N ఒక
మJn ల·s సగం మJn నప పణలక 'ాటN"ాదు" ాదు" అ

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర


అబÝ హi"#,"ా
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (మJbి( ం/త5¦¹ మJ సgÂస%Äబ
2540, బJఖ;"?/ఖలన=é ల›ౖ కంతf మJత €జ/ ఖÞల 3673).
73-
73 పవక కట\ంéకలK(
పణతfలను sే~ ించక.
చక.
3ా"?
A )
 ంచడం ధరంలK ఓ ¯గ_
 ,ే 3ా"?
+ర‰ంచడం
ధరపరన

ల 59

మన ‰Šా~సంలK
ఓ ¯గం. ¯గం. ]_ే హదుeల pర"ాదు
pర"ాదు.
ర"ాదు.
మ"?యJ 3ా"?క– ఉన= 'ాÏనం నుం క–}ంద పడ3Fయ"ాదు.
"ాదు.
% ‚
4 % :L D E&F E [ : E [ < 80” 0Y4F => '+

% 6:*  %  = 9")
%% %
…2 3   =+% 6-3
 H CDL*   ¥,8
o  A", 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఇల; bvల‰8Oర
అబÝ
సఈn ఖుsీ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ఏ వక– మ;
కట\ంéకలK(
(పణతfలను)
పణతfలను) sే~ ి' ా-ో అల;(< అత-ి
అత-ి=
తపHక నరకంలK పడ3F' ాడ".
డ". (స5¦ ఇబJ= 56బÂ/ 15/435,
స5¦హ 2488).
74-
74 అల;(< 3Ÿప
ౖ నుం-ి „ వదe సHషS న
 ఆ రం ల·నంత
వరక ఏ మJbి( ంAvౖ అప"ాధ
అప"ాధ
ంద 3Fయక.
క.
%  % Y-3 % = :E& A K @ < •@ =>A @ '+@
š74) ;  6-3
o  S8 K A K G7F
J J @ L V @ @ I> J – B
 %  ,P’
…2f %
  0!8   <+
% m93
 % "C
   =+ % 4!)
% % =
%  % "8 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెపH+ా ‰న=ట\ ( అబÝ జ$
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "ఏ వక– మ"^ వక–Avౖ అప"ాధ,
అప"ాధ,
అ‰Šా~స
ంద 3Fయక°డదు.
క°డదు.
ంsింపబ-ిన వక– అల; కాకంటÈ
ఆ మ;ట 8ెAHి న 3ా
Avౖ ‘రగJతfంsి".". (బJఖ;"?/మ; యJEç
)నbి%బg వల( అ/ 6045).
75-
75 ఏ మJbి( ం
క°- ఓ అల;(< శతf3ా!
3ా! అ
అనక.
అనక
ధరపరన

ల 60

% %
 ")* Ž L
:  0 : E& L V G7F < • p<> '+ y
 0% 9&B *,
"C
,3   
%
 : >" ; L 0
 v ,4 9B C&8
…2 "C m3P =+ f H 9 v * 4!)
 >" % Y-3
;  L 0

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
అబÝ జ$ రGయ-
ల;(హi అనుç ‰
ఉల·( €ం8రః "ఏ మ
ి _ె`bి క°- తం-ి
కా
వక–
తన తం-ి అ
ఆ"^Aి' ా-ో అతడ అ‰Šా~'ా
క–
]ాలH-ినటÈ( . _ను ఏ జ­‘ వంశం నుం-ి ల·-ో s
3Ÿప ౖ తను=
ఆ"^AించుకంటÈ ఆ వక– తన 'ాÏనం అ+?=లK 8ేసుక”3ా`ుక”3ా`. ఏ
వక– మ"^ వక–
"ఓ అ‰Šా~bి" ల·s "ఓ అల;(< శతfవ-!"
వ-!" అ

Aిల'ా"^ అతను అల; కా


8ో అsి 8ెAHి న3ా
Avౖ పడతfంsి".".
(స5¦హic అదgc మJఫn 336).
76-
76 అల; జరగJ_ే EFను ఇ'ా(ం నుం-ి 3Ÿs
ౖ ొ`+?]_ను అ

అనక°డదు.
అనక°డదు. క>ందర ఇల; అంటరః ఒక3Fళ ఇట\ ( జరగJ_ే
జరగJ_ే
EFను యÝదు
= ల·s క#,äసవ
= అ’]_ను.
అ’]_ను. (ఇల;
(ఇల; అనక°-
అనక°
డదు).
డదు).
%
0
 .‚) o % V+N % B
  ªCP
  0
 :L D E&F J J @ E [ @ @ :E [
@ @ < 0< @ @ B @ J '+@
 %  0C
]+ % u-8 ; % <
  vL’ % v
 <+  n %  <$
  )#
  ; < % \Y?
% %
% ; \Y %
…2i %  ?
"ఎవ"#E
, పమ;ణం 8ేbి EFను ఇ'ా(ం నుం-ి ‰సుగJ 8ెంsను

అంటÈ, ఆ పమ;ణంలK అతడ అసతf-ై_ే అన=టÈ( అ’
]_డ.
]_డ. ఒక3Fళ సతవంతf-ె_ౖ ే మ
మ‡ ఇ'ా(ం 3Ÿప
ౖ నక ÑQమం+ా
ధరపరన

ల 61

మర`"ాల·డ"" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర

బJ"#,s రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (అబÝ sవqn/1ిc


హ`² gc బ"ాఅ.... 3258,
'ా’ 3772, ఇబJ= మ;జ 2100).
77-
77 అ‰Šా~bి, వంచకడ,
వంచకడ, ాbిñ, మ"?యJ బ56రంగం+ా
]ా]ా
క– ఒ-ిగటÈS3ా"?
స’n,
స’n, )సS $ ల;ంటN +రవపరన
పsల_{ Aిలవకం-ి.

 % 9"
$ % %  % B
o N k TC  = :L D E&F J J @ E [ @ @ :E [
@ @ < 0< @ @ B @ J '+@
  p
…26-    9B
  
'*
 !)3  9"
; N f8 %
 <+
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం bvల‰8Oర
బJ"#,s రGయల;(-
హi అనుç ఉల·( €ం8రః "వంచక-ి
స’n ()సS $) అ

అనకం-ి. ఒక3Fళ అతడ స’n అ’_ే pర p పభJవను


అసంతృAి పరనటÈ( ". (అబÝ sవqn/ల;యఖూలc మÔ
ల°క రé వ రబÂt 4977).
78-
78 అల;(< ధరంలK క>ం+×త
} ‰షయ;ల పటNS ంచక.
ఇబదÇ (ఆ"ాధన)లK( మË`క ‰షయం: "ఖు$ఆ/, హsీసు
ఆ "ాల_{ ర¶3Ÿౖన s
EF 8ేయJట, sే
ప' ావన ల·sో
s

మ;నుక>నుట". అందుక „వ క>త ‰షయం పటNSంచక.


కQవలం ధ"ా
= అనుస"?ంచు. అsే „క స"?]తfంsి. పవక
మ;"ాZ
= అనుస"?ంచు. అsే ఉత మన మ;రZ ం. ప‘ క>}త
‰షయం gnఅÇ. ప‘ gnఅÇ దు"ారZ ం. ప‘ దు"ారZ ం నరకం
]ాలæతfంsి.
ధరపరన

ల 62

 : %  ‰% ½9P*


  *   0 J J @ E [
 :L D E&F @ @ :] [
B @ @ > \@;1 + @ A @ '+
B @
%
…2L3   >"
¿  
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఇల; bvల‰8Oర
ఆ’ష
రGయల;(హi అEç ఉల·( €ం8రః "మ; ఈ ధరంలK ల·
‰షయ;-
‰షయ;

= ఎవ"#,E అందులK పటNSb అsి రదుe 8ేయబడతfంsి".".


(మJbి( ం/నుá c అÄu)c బ‘ల... 1718, బJఖ;"?/ఇజస లహl
అల; సుc56/ జ"?/... 2697).
79-
79 అల;(< ధరంలK ల·
ఏsెE
ౖ 8ెడ సంపsయ;
=
„వ ఆరంÃంచక.
ఆరంÃంచక. „క s
]ాపµ కాకం- పళయం వరక
s

]ాటNం8ే3ా"? ]ాపం „Avౖ పడతfంsి.

[ % 
;  \Y? ‰% 0  0 :L D E&F J J @ E [ @ @ :E@ [@ < ^@ '+@
% % 0% ÀB8 % 0
 Ža % 6T %
:3-*   <*   0
 9&)  :-*
 -*  C  [7P
; 
 % 0
6T % :3±
 3±  % "C
% < ; N [
  [F" % 
;  \Y? ‰% 0
 0
  ,./o 
% %  0% ÀB8 <* Ža % % 0% |%
…2./
o :3±*  % 0% 9&) 
"ఏ వక– ఇ'ా(ంలK
(పజల ‰డE-ిన) ఒక సత%ంపsయ;
=
ఆచ"?ంచడం Úదల›డ_-ో, _-ో, అత
క– _ను ఆచ"?ంన పణం,
పణం,
ఇంకా అత
త"ా~త s

ఆచ"?ం8ే3ా"? పణం లÃంచును.


లÃంచును.
అ’_ే 3ా"?3ా"? పణలK( ఏల;ంటN క>రత జరగదు.
జరగదు. మ"#వడ’_ే
ఇ'ా(ంలK ఒక దుష%ంపsయ;
= ]ారంÃ'ా-ో అత
Avౖ _ను
8ేbన
ి ]ాప ¯రం,
¯రం, ఇంకా అత
త"ా~త s

ఆచ"?ం8ే3ా"?
ధరపరన

ల 63

]ాప ¯రమJ 3Fయబడను.


బడను. అ’_ే 3ా"? ]ా]ాలK( ఏల;ంటN
త+?Zంప జరగదు".
జరగదు". (మJbి( ం/అc హసు% అలస%దఖ... 1017).
80-
80 జ­®నం ల·కం- కQవలం తన అÃ ాయ ఆ రం+ా ఖు$-
ఖు$
ఆ/,
ఆ/, హsీసుల పట( 3ాsించక.
చక. 3ాటN అరϯ3ాల లKతf మ"?యJ
3ాటN గJ"?ం సల1v 'ా`5¦ను (పqర~ ధర3Fత)ల 3ాఖ;Eల
_ె`య
sే స~యం+ా 3ాటN ¯వం 8ెA H పయత=ం 8ేయక.
%
%  ‰% .i
o  <B
…24  :E [ ? A K '+
@ @ L V @ @ B @ J =>A @ '+
B @ < _ B @
"ఖు$ఆనులK 3ాsోప3ాదన 8ేయJట కÙ (అ‰Šా~సం,
అ‰Šా~సం, సత-
సత
‘ర'ాuరం)
‘ర'ాuరం)_{ సమ;నం"
సమ;నం" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
8ె]ాHర
అబÝ హi"#,"ా < ఉల·( €ం8ర. (అబÝ sవqn/
అన=<యJ అ
c Gs` 1ిc ఖు$ఆ/ 4603).
81-
81 _ె`య
‰షయంలK 8ెపHవలbి వOనపØడ ఎం_{
ఎం_{
+×పH+ా _ె`bినట\
( 8ెA H పయత=ం 8ేయక.
క. ఇల; అEయం+ా
అల;(< Avౖ అప
ంద ³Aిన3ాళ‡లK( కల'ావ.
వ.

 %  6
fF* O L†4
  Á,
  uT7 % C
  <+
% %  >" ªB
o )% f    = 
;  
{36:z =F7  <
 

„క _ె`య
‰షయం
‰షయం 3Ÿంట పడక.
పడక.
శOయం+ా కళ
కళ‡,
8ెవల°,
ల°, మనసూ% అ
=ంటN ‰షయంలKనూ ‰8రణ జరగJ-
జరగJ
తfంsి. (బ„ ఇ'ాఈc 17: 36).
ధరపరన

ల 64

82-
82 అల;(< Avౖ అ¯ం-ల,
అ¯ం-ల, అస_ల ³పకం-ి. అల;(<
Avౖ అ¯ం-ల ³A 3ార అ‰Šా~సుల·.

‰% >"* % % % \8
  {L7
o   :-
   %H r  08
 )   ["B 
%  -
{60:-. % N   q
/ 08!
TC ;  
అల;
అల;(< క అస_ల ఆ]ాsింన3ా"? మJఖ;ల,
మJఖ;ల, పళయం-
యం
Eడ నల( +ా మ;"?]వట
= „వ చూ'ావ. వ. నరకంలK
గ"?~షf
S లక స"?]’Ê సÏ లం ల·s?.
 . (¶మ$ 39: 60).
83-
83 పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ంక అసతం ఆ]ాsించక.
చక.
ఆయన 8ెపH
sి, 8ేయ
sి ఆయనక ఆ]ాsించక.
చక.
    9T&
  0 ? A K '+ @ @ B @ J =>A @ '+
*,
"C  Œ
; N  ¾ @ @ L V
 :E [ B @ < _ B @
% 0
…23 % 
 9&B
 
"_ె`bి క°- EAvౖ అసతం ³Aిన3ాడ తన 'ాÏనం నరకంలK
bిద»పరచుక”3ా`"
రచుక”3ా`" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర

అబÝ హi"#,"ా రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (బJఖ;"?/ఇసు


మ/ కజబ అలన=g 110, మJbి( ం/త+k(¶c కGg అల; రసూ`ల;( 3).

84-
84 అల;(<,
<, ఆయన పవక ఆsేŠా
క– మJంsే „వ „
tరH,
tరH, „ అÃ]ాయం,
యం, „ మ;ట,
మ;ట, „ బJsీ» జ® ­Eల ఉంచబôక.
ఉంచబôక.
ఆsి నుం-ి అంతం వరక అ ికారం ఏక#,క అల;(< క మ;తµ
ఉంsి. ఆయన _ను 8ేb పనులక (ఎవ"? మJందూ) జ3ాబJ
s"? కాడ. కా
అందరè (ఆయన మJందు) జ3ాబJsరల·.
ధరపరన

ల 65

 % H B % % 3 %H ‚98 %


  08 
H <+    %  h) N  = 
  9B  ž* O 8 
{1:~ "C
% %
o u"T o 
‰Šా~సుల;"ా
‰Šా~సుల;"ా!
‰Šా~సుల;"ా! అల;(< మ"?యJ ఆయన పవక (అనుమ‘)
అనుమ‘)క–
మJంsే
రrయల;క sిగకం-ి. అల;(< క భయపడం-ి. అల;(<
సమస మÝ ‰EF3ాడ,
ాడ, సర~మÝ ఎ"?+?న3ాడూ.
3ాడూ . (హi¶"ాÇ 49: 1).
85-
85 అల;(< ధరంలK,
ధరంలK, ఆయన ఆsేŠాలKŠాలK( „ 3ాం
3ాంఛ
ఛలక
అనుక°ల
అనుక°లన
 ‰,
‰, „ క”"?కలక త+?న‰ tసుక>
ఇతర3ాటN

_{bిపచOడం
చOడం ల;ంటN 8ేషSల 8ేయక.
క. ధరం సంపqరrన sి.
అందులK ¯+ాల 8ేయJట సమంజసం కాదు. కాదు. ఈ ‰ధం+ా
క>
=టN
న) మ"?క>
=టN
‘రసu"?ం8ే 3ా"?లK కలవక.
కలవక.
%  &,
 % N ‰% CDL % 
m'D
 %  =
 [ 
;  C7  08
    ž* O 8 
o % 9
{208: h,  +
¿  ! %  
 % <'"W
‰Šా~సుల;"ా
‰Šా~సుల;"ా!
‰Šా~సుల;"ా! pర పq"?+ా ఇ'ా(ంలK ప3œ
F ంచం-ి. v_
ౖ ను
అడగJజ­డల _ìకuకం-ి. అతడ pక బ56రంగ శతfవ. వ .
(బఖర 2: 208).
86-
86 „ అలH బJsి»
బJsి» వల( ల·s అ3ాస ‰క bిs» ం_ల కార-
కార
ణం+ా పవక సల( ల;(హi అల›5
ౖ 6 వసల( ం అల;( < 3Ÿప
ౖ నుం-ి
tసుక>Oన ధర‰షయ;లK( ఏ ఒకu s

క°- ‘రసu"?ం-
చక;
చక 3ాస 3ా
క–
జన ధరం మ"?యJ స"?’న µధ
పరసHరం ‰రద» µp కావ. అ’E ఎపØ-ైE 3ాటN మధలK
ఎవ"?క#,E ‰రద» ం అన= సంsేహం తల›త f_ే ధ"ా
= మJందు
ఉం8`.
ధరపరన

ల 66

:
 H
 <* % :
  6t, %%
 L 0
%  <*
   k‘
 <98 O :
 H
 <() %
 % f#
%
 % ¾&
{62:— Ž,! O 
3ాస
3ాస 3ా
క– అల;(< ’Ê సతమÝ.
సతమÝ. అల;(< ను కాద
3ార
3FడకEF
కEFవ„= అసతం.
అసతం. అల;(<’Ê ఆ ికం గల3ాడ.
గల3ాడ. మ"?యJ

న=తfడ.
న=తfడ . (హó 22: 62).
87-
87 ధరం ‰షయంలK )‘p"? పవ"?ంచక.
చక. „ శక–లK ల·

¯"ా
= „Avౖ 3Fసుక”క. ధరం 8ల; సుల3Ÿౖన ‰షయం.
మృదువ+ా s

]ాటNంచు.

% N ‰% C
089  % :L D E&F
   8+ J J @ gA E [ @ @ :< j +C K @ '<
J B E [@ @
% N ‰% C
2089 O  !C,v
   <
 0   n $
 fC:* % 
"ధరం ‰షయంలK )‘pరట నుం-ి దూరమJండం-ి.
)‘p"? పవ"?ంచుట’Ê pకంటÈ మJందు3ా"?
EశనమJ
8ేbంి sి" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం _ె`]ార
ఇబJ=
అబ‚ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (
'ా’/ఇ` కాతfc
హ'ా 3057, ఇబJ= మ;జ/ఖదు హసర}Ԓ 3029).
88-
88 ధరం ‰షయంలK మ"k క
కన
? ం+ా పవ"?ం ల·s s

ఆచరణలK 8ెడ+ా మసలక>


పజ`= ధరం అంటÈ ‰సుగJ
8ెంsే మ;sి"?+ా 8ేయక.
క.
AA A T @ ˜4< @ A L D E&F
@ B @ '-
I< l> B 0#>@ @ @ @ •s J J @ H @ @ :E [@ @ < pF&- @ J =>A @ '+
B @
A A @ M4<
µ&  µ8
 N  =  G)
 N  =
 N  4 N :E [
@ @ Q->B A B @ NA
ధరపరన

ల 67

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం తమ సహచరలK( ఎవ"?EŸౖE


ఏsైE ప
pద పంAినపØడ "¿భ3ార ఇవ~ం-ి, అసహత అసహత,
‰సుగJ క`+?ంచకం-ి. సులభం+ా మసలక”ం-ి. కన ? _~
=
మ;నుక”ం-ి" అ
8ెAిHనట\ ( అబÝ మÝ'ా రGయల;(హi అనుç
ఉల·( €ం8ర. (మJbి( ం/1ిc అ)¬ g_ె bీ$... 1732, బJఖ;"? 69).
89- చక.(24)) ఇsి అల;(< ను బధ క`+?ం-
89 కాల;
= దూ ించక. 
నట( గJను(25)). కాల;
= సృ ిSం, s


యమ బద» ం+ా 8ేbంి sి
అల;(< ’Ê. కాలంలKEF ‰ ి3ాత అమల జ"?+Q ‰ధం+ా 8ేŠాడ.
ాడ.

(24)
కాల;
= దూ ించడం మÝడ రకాల+ా ఉంట\ంsిః
1- _ౌ5¦n క 3Ÿ‘"Qకన రన ి$u. క>ందర ఇల; అంటరః
'కాలం ]ాడ+ాను', 'ఈ "ా‘ ‰ప"kతన 3F-ి గలsి', 'మÄ చల(

"ా‘', ఇల;ంటN మ;టల అన=పØడ 3F-ి, చ`ను పటNSం8ేsి


కాలం, "ా‘ అ
న)_ే ఇsే రన ి$u.
2- కాలం సృ ిSకర అల;(< అ
న)నపHటNక¼ ‰ప"kతన 3F-ి, ల·s
చ` ఉన=పØడ యమక”పం_{, ఓAిక ల·కం-, s

భ"?ంచడం
లK పణం అన= ‰షయం మర, అల;(< 3ాbిన ‰ ి3ాత pద
ఆగహం_{
} పవ"?ంచుట ల·s s
3ార ఇతరలక ఇచుOట. ఈ
పవర న స"?’నsి కాదు. ఇందువల( మ
ి ]ా]ా
క– గJరవ_డ.
3- మం ‰Šా~సం మ"?యJ సదుsేe శం_{ ఎల; ఉంsి 3ాతవరణం
అంటÈ సమ; నం+ా చ` ఉంsి అ
3F-ి ఉంsి అ
ఎకuవ+ా
ఉన=పØడ ఎకuవ+ా ఉంsి అ
_ెలప_ే ఈ పద» ‘ స"#,నsి.
ఇందులK ఏల;ంటN ]ాపమJ ల·దు.
(25)
కాల;
=, భÝ)
, జడపs"ాÏ`= మ"?యJ ఇతర సృ ిS
దూ ిం-
చుట అల;(< ను దూ ింనట\ ( . ఎందున+ా అsి 3ాస 3ా
క– 3ాటN


క–లKక– _ెOన3ా"?
దూ ింనట\ ( . ఉsహరణకః „వ ఒక =
ధరపరన

ల 68

2:9
  : % :9
 H <$ O  = :E [
  ,7 ? A K '+
@ @ L V @ @ B @ J =>A @ '+
B @ < _ B @
"కాల;
= దూ ించకం-ి,
శOయం+ా అల;(< ’Ê కాలం" కాలం" అ

పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ె]ాHర


అబÝ హi"#,"ా రGయ-
ల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర. (మJbి( ం/అన=< యJ అ/ సgÂదe < $
2246).
మ"^ ఉల·( ఖనంలK ఉంsిః
% % 6-  :L D E&F @ @ B @ J =>A @ '+
S8#†8  p
 H v J J @ E [ @ @ :E [ @ @ < _ B @
%
23   ICv*
  6"C   ‚9") % :9
 N  U  :9
  *  I78
O  \L
 0) 
అల;(< 8ె]ాHడ
పవక సల( ల;(హi అల›5 ౖ 6 వసల( ం 8ెAిHనట\ (
అబÝ హi"#,"ా < ఉల·( €ం8రః "మ;నవqడ నను= బ ిస ు-
E=డ.
E=డ. అతడ కాల;
= దూ ిస ుE=డ.E=డ. 3ాస 3ా
క– EFEF
కాలం.
కాలం. అ ికారమంతయÝ E 8ే‘లKEF ఉంsి. "Q’ంబవళ‡ను
మ;"QO3ా-ి
EFE".F". (బJఖ;"?/వమ; యJ56(కE ఇల( దe <$ 4826).
90-
90 బహisై3ా"ాధకల sేవళ·+ా పqGం8ే3ా"?
దూ ించ-

కం-ి. ప‘కారం+ా 3ార అల;(< నూ దూ ించవచుO

1 % Ž)
………… C %  % 9
; H O  H
 ,7" % 0
% <L %  08
 <98
%
  ,7 
O  =
{108:3 4$

= ఇల
( ను s
బల5¦న
"ాణం వల( ల·s ఏsైE 3ాహE
= అsి
మం+ా ల·నందుక దూ ిం8వంటÈ 3ాస 3ా
క– s

8ేbిన3ా

దూ ింనట\ ( . అందుకQ ఈ 8ేషSక దూరం+ా ఉం-ి భయప-`.


ధరపరన

ల 69

((మJbి( మJల;"ా!)
మJల;"ా!) 3ార అల;(< ను కాద
3FడకEF 3ా"?

pర దూ ించకం-ి. ఎందుకంటÈ, 3ార )‘p"? అజ­®నం 8ేత


అల;(< ను దూ ి' ా"Q³.. (అ/ఆÔ 6: 108).
91-
91 అజ­®నప Aిలపల Aిలవక°డదు.
వక°డదు. ఉsః కలపరన
పƒ]ాతం, ]ా"kS పరన పƒ]ాతం, జ­tయపరన పƒ]ాతం,
వంశపరన పƒ]ాతం. ఈ అజ­®న ]ా"kSల 3Ÿౖపనక అంక–త
వ"kZకర
Esలను ఇ'ా(ం
ింంsి.

]+ % L 0 % >"


   :E [@ @ L D E&F @ J @ >K @ < X4™- C A B J '< A B @ J '+
A B :^ B @
1 %  m % >" 1 % % >" 1 %
2[",s  r  0    [",s  6v
  r  0
    [",s 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం ఉపsేœం8ర
¶బÐౖ$ g/
మJÇఇÔ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "పƒ]ాతం 3Ÿపౖ నక
Aి`8ే3ాడ మ;లK
3ాడ కాడ.కాడ. పƒ]ాతం_{ ]"ా-ే3ాడ
మ;లK
3ాడ కాడ.
కాడ. పƒ]ాతం Avౖ మరణB
మరణBంన3ాడ మ;లK
-
మ;లK

3ాడ కాడ".
కాడ". (అబÝ sవqn/ 1ిc అసgయ< 5121).
92-
92 ఇక ఇ'ా(ం సమ;ప న
 టÈ( అ
,

, అsి నœం]తfంsి అ

¯‰ంచక.
¯‰ంచక.
శOయం+ా అల;(< సÄయం_{ ఒక వరZ ం బలన
ఆ రం pద ఉంట\ంsి. ఆ వ"ాZ
= వద`న3ార s


‰ధం+ా నషS పరచల·ర. "ా‘ పగల ఉన=ంత వరక ఈ ధరం
8ేరతfంsి. అల;(< తపHక తన ధ"ా
క– ]ాబలత ప'ాsిం
ఉంటడ. ‰Šా~సులK( ఎవ"#,_ే అల;(< ధ"ా
క– సÄయకల+ా

ల'ా"^ అల;(< 3ా"?క– సÄయపడ_డ. అం‘మ 'ాఫలం


భక–పరలకQ ఉంట\ంsి.
ధరపరన

ల 70

  ·% ±
ˆ3U  H <+ % :L D E&F J J @ E [@ @ :E [@ @ < <&n
@ @ B @ '+
B @
% % <+
 %  !C
 ·% ‚±
…2   ÂC,"  %   v3W
 % |3
   S
*  %  A8*
  
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
'బ/ <
ఉల·( €ం8రః "అల;(< E క>రక భÝమండల;
=
భÝమండల;
= 8ేరsీ'ాడ.
ాడ.
EFను s
తãరH పడమరలను చూŠాను. చూŠాను. ఎంత వరక 8ేరsీ-
యబ-ింsో అంత వరక E అనుచర సంఘం ˆకu పభJత~ం
3ాAిస ుంsి".". (మJbి( ం/ హల;క ÄG56c ఉమ‘... 2889).
93-
93 ఇ'ా(ం అనుసరణ వల( EF మJbి( ంల 3Ÿనకబ-ి ఉE=ర

అనుక”క.
అనుక”క. 3ాస వµ)టంటÈ 3ార ఇ'ా(ం ధ"ా
క– దూర,
తమ పభJవ మ;"ాZ
= ‰డE-ినందున మ"?యJ ఏ 'ాధEల
వల( బలం, క>త ప"?లన మ"?యJ "ాజ­ ికా"ాల లÃ'ాë
3ాటN
సమ;క°రOక”క ]వడం వల( EF 3Ÿనకబ-ి ఉE=ర.
పqర~ప మJbి( మJల బ+^గJల ఎందులK ఉం-ింsో ఈ కాలం
మJbి( మJల బ+^గJల అందులKEF ఉంsి. చదవం-ిః

‰% 4C
7"% % % %  ! %  08 %  9
     m‘s CT    H  
%  8L % 0!T" % % %   n ˆ3U
‚  c  N   C,v %  0 08 ªC
  % 
%  * % 9&) % 0% 9,"
 %  = S 9,&8
w% <G8  ;  
 % D     N   c  Ã3 
{55:& <B4 % : %  f#
 fF( % 9&)  0
  4 ; 
  F"5
pలK
pలK ‰శ~bిం మం పనుల 8ేb3 ా"?క– అల;(< 8ేbిన
3ా+ాeనం ఏ)టంటÈ
ఏ)టంటÈ, ఆయన 3ా"?
, 3ా"?క– పqర~ం గ‘ంన
పజలను 8ేbిన ‰ధం+ా,
‰ధం+ా, భÝ)Av
భÝ)Avౖ ఖÞ ాల+ా 8ే' ాడ,
డ, అల;(<
ధరపరన

ల 71

3ా"?క#, అం+kక"?ంన 3ా"? ధ"ా


= 3ా"?క>రక పటNషõన
పEదుల Avౖ 'ాÏAి' ాడ.
డ. 3ా"? ˆకu భయbిÏ ‘
Šాం‘
భదతల_{ క°-ిన bిÏ ‘+ా మ;ర%_డ.
మ;ర%_డ. కనుక 3ార Eక
sసం 8ేయ;`,;`, ఎవ"?„ Eక ¯గ'ా~మJల+ా 8ేయక°డదు.
క°డదు.
sీ
తర3ాత ఎవ"#
ఎవ"#E
, అ‰Šా~'ా
క– ]ాలH-ి_ే, అట\వంటN 3ా"Q
హదుeల p"?న3ార.
3ార . (నూ$ 24: 55).
94-
94 అల;(< ˆకu ఔ`య; (స
=56తfల) fల)
, అల;(< ధరం
3Ÿౖప Aి`8ే3ా"?
మ"?యJ ఈ ధ"ా
క– రƒకల+ా
లబ-ిన-
3ా"?
sే~ ించక.
చక.

·% L
 0
 v % :L D E&F
 H <+ J J @ E [ @ @ B @ J =>A @ '+
@ @ < _
@ @ :E [ B @
%  %
# %
…2Œ‘)   9B
  "
Q 
అల;(< ఇల; 8ె]ాHడ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
_ె`Aినట\ ( అబÝ హi"#,"ా రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః
"ఎవర E వÞ_{ శతృత~ం వ56' ా-ో అతడ E_{ యJs»
క–
bి» ం కా3ా`".
కా3ా`". (బJఖ;"?/ అత 3ా¶అ 6502).
95 పణతfల 8ేత ఏ క"ామతfల( 26 ) పతƒమవ-
95- ƒమవ
_ë 3ాటN
‘రసu"?ంచక°డదు.
చక°డదు. అ’_ే అ‰ ధ"ా
క–
అనుగJణం+ా ఉం-`. మ"?యJ vౖ_/ పనుల_{ ³సబô

(26)
'ామ;న "k‘క– Ãన=ం+ా 3Ÿలవ-ే క>
= పనుల, క>ంద"?
పణతfల s~"ా అల;(< పతƒపర'ాడ. అ’_ే పవక ల_{
సంభ‰ంన మ56మలక సమ;నన‰ అ‰ ఎంతమ;తం కావ.
మ56మలK( ల›ంó ఉంట\ంsి. కా
క"ామతfలK ఉండదు.
ధరపరన

ల 72

కం- జ­గత
} +ా ఉం-`. అల;+Q క"ామతf మ"?యJ దు"ా
రZల, దు"ా8రల, సతధ"ా
క– అ‘దూరం+ా ఉన=3ార
చూAిం8ే ³సప +ార-ి ఆటల మధ వ_'ా
= గమ
ం-
8`.
%
   :
{62:%& < pK  = %  ŠD
  "C   <+
o  = %H ."* % =* 
‰నం-ి
‰నం-ి! అల;(< క b =56తfల›న
ౖ 3ా"?క¼ ఆయనను ‰శ~bిం
భయభకల 3Ÿఖ ౖ "?
అవలంgంన 3ా"?క¼ ఏ ‰ధ
‰ధన
 భయం
కా„,
కా„, ‰Ûాదం కా„ క`+Q అవకాశం ల·దు.
ు . (యÝను‚ 10: 62).
96-
96 ఏ ఒకu మJbి( ం పట( „వ „ మనసు%లK sే~షం,
షం,
కపటం క`+? ఉండక.
ఉండక. అత-ేsైE ]ాపం 8ేb s
పట( sే~షం
ఉండడం
ఉండడం తపH
స"?.

= )
 9 =  &tB
  = :L D E&F J J @ E [
@ @ :E [
@ @ < %> C @ @ '+B @
^ž
  <* 1 % % 6K
 C7i O % =  D+ %  9
;  % H L,
    ¯ =
 ¥a,
 
1  š
…2½Yy 
  D*
"పరసHరం సంబం ల _ెంచుక”కం-ి. ఒక"×=కర మ;ట(డ
క”వడం మ;EŸయకం-ి. ఒకర మ"×క"?
sే~ ించుక”కం-ి.
ఒకర మ"×క"? pద
pద అసూయ 8ెందకం-ి. pరం_ అల;(<
sసుల+ా పరసHరం అన=దమJల+ా ։తం గడపం-ి.
మÝడ "^¶లక )ం తన _{టN 'దర
_{,
'దర
_{, సంబం ల
_ెం ఉండటం ల·s పరసHరం మ;ట(డక”కం- ఉండటం ఏ
మJbి( ంక° ధరసమతం కాదు"
కాదు" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56
ధరపరన

ల 73

వసల( ం 56తfవ 8ేŠార


అన‚ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర.
(‘"?G/ మ;జ­అ 1ిc హసn 1935, బJఖ;"? 6065, మJbి( ం 2559).

97-
97 మJbి( మJల_{ ]"ాడక.
]"ాడక. 3ా"?Avౖ ఆయJ 
= ల·పక.క.
3ా"?లK ఎవ"#E
, sౌరá E
క– sి+? 3ా"?
అనచ-
క– ]"ాడం
తపH 3F"Q ఏ పద» t సఫలం కానపØడ తపH.తపH.
% o C7i
% % @ @ L V
o  
v
24 %  Œ,
  š7  :E [ K A K >
K @ < D 0+
B @ 0
"మJbి( ంను దూ ించడం 1ి‚ (అప"ాధం).
అప"ాధం). అత
_{
అత
_{ ]"ాడటం
కÙ (సత‘ర'ాuరం)
సత‘ర'ాuరం)_{ సమ;నం"
సమ;నం" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56
వసల( ం 8ె]ాHర
అబJe ల;(< g/ మ‚ఊn రGయల;(హi అనుç
ఉల·( €ం8ర. (బJఖ;"?/ఖఫc ³)
)/ అ య<బత
అమలహi వహiవ ల;యhఉ$ 48, మJbి( ం 64).
98-
98 మJbి( ం Eయకడ,
Eయకడ, మ"?యJ మJbి( ం ఐక సంఘం_{
‰-ి]క°డదు.
క°డదు. ఐకత,
కత, కలbి ఉండడం sైవకరణం అ’_ే
అEŸక
ౖ త,
త, ‰-ి]వడం œƒ.
œƒ.
% 0% ÄD 0 :E @[@ I>K @ L V
  ['
š3    J ? A K '+ @ @ B @ J =>A @ '+
B @ < _ B @
; % % [
"
…2["C:- ; % m
 mn  
  [n@
"Eయక
‰ ేయ_ ప"? ి నుం-ి బయటNక– ]’, ]’, సంఘ
ఐకతను ‰డE-ి అsే bిÏ ‘లK చ
]’న3ాడ అజ­®నప
8వను క>
_ెచుOకన=టÈ( " అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం
_ె`]ార
అబÝ హi"#,"ా రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర.
(మJbి( ం/ వబJ మJల;జమ‘ జమ;అ‘c మJbి( p/... 1848).
ధరపరన

ల 74

99-
99 మJbి( మJల Eయక
క– 3Ÿ‘"Qకం+ా ‘రగబడక.
‘రగబడక.
అత
లK అ‘సHషS న అ‰Šా~'ా
క– సంబం ింన ఏsైE
‰షయం „వ చూb తపH. అsి ఏsైE దుÛాüవం_{ ల·s
మEž‘ర'ాuరం_{ క°-ినsై ఉండక°డదు. అల;(< 3Ÿౖప నుం-ి
„ వదe బలన ఆ రం ఉం-`. మ"?యJ ఏల;ంటN రక ]ాతం,
కలK(లం జరగకం- „ ‘రగJబట\ సఫÞకృతం అ’Ê అంతటN
శక– „లK ఉం-`.
%  uT7  L H 3 &8) % % % {L,
['
 %  r   :v < As 0)   0
=+ % C:* %  = <*
  g±
  U  "C ;   µ8
  {y* %   µ %   'W
 %  :! %  ‰%
% % H %  % P) 4 
:[83 ‰ !{7056 8 š …2<:) o  " % 0 9
 ;  ;    <*
!{7199 8 š …2b= 1 % [
  %H ‰% Š  =   k‘)
 n q"P N % B
  <* 
ఉబద g/ 'ా)Ç రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "µ "µమJ
పవక _{ ఈ ‰షయ;లAvౖ శపథం 8ేŠామJ. ామJ. మ;ట ‰
3ాటN

]ాటN' ామ
,

, అ‰ మ;క నOE నచOక ]’E,
]’E, క`)లKనూ,
క`)లKనూ,
ల·)లKనూ,
లKనూ, మ; హకuల కాల"ాయబ-ి
కాల"ాయబ-ిE స"Q. ఇంకా పభJత~
వవÄ"ాలను గJ"?ం అ ికారల_{ తగవపడమ
.
తగవపడమ
. అ’_ే
]ాలకల బ56రంగం+ా సతవ‘"Qక కారకల;]ాలక ]ాలH-ి-
నపØడ p దగZ ర అల;(< 3Ÿప ౖ నుం-ి బలన
 ఆ రం ఉంటÈ
తపH".
తపH". (బJఖ;"?/సత"న బఅsీ ఉమÝర/ తf
uరèనÄ 7056). మ"^
ఉల·( ఖనంలK ఉంsిః "ఎకuడ ఉE= సతµ పలకాల
మ"?యJ
అల;(< ‰షయంలK
ంsిం8ే3ా"?
ందలక భయపడమ
". భయపడమ
".
(బJఖ;"?/క#,ఫ యJబ’ఉc ఇమ;మJE=స 7199).
ధరపరన

ల 75

100-
100 అల;(< అ‰ ేయత జరగJతfన= ‰షయంలK ఎవ~"?
‰ ేయత ]ాటNంచ"ాదు.
చ"ాదు. మం ‰షయ;లK(EF ‰ ేయత
]ాటNం8`.
8`.
% % % .i
% A K '+ A @ '+@
n"
 C7i  r   uT7
 ['  :E [ @ @ L V? B @ < D 0+ B B
1 % % *% #$ 1 % % †8  
2[t  uT
  =   % ["s&T)
  Y  ["s&T) 
     %  IP*
"తనక నOన మ"?యJ నచO
ప‘ ‰షయం ‰
‰ ేయత
చూపట ప‘ మJbి( ంAv
ంAvౖ ‰ ి+ా ఉన= ధరం.
ధరం. అల;(< అ‰ ేయత-త
క గJ"? 8ేb ఆsేŠాల తపH.
తపH. అల;ంటN ఆsేశం గనక ఇవ~బ-ి_ే
3ాటN
]ాటNంచవదుe" అ
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం _ె`-
]ార
అబJeల;(< g/ ఉమ$ రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8ర.
(బJఖ;"?/అస%Ôఉ వ_అతf... 7144, మJbి( ం/వబJ _అతfc
ఉమ"ా 1ీ+#,"? మఅbియ... 1839).

101-
101 A ర పఖ;తfల ఉsేe శం_{ సతuరల 8ేయక.
క. అల;(<
కాకం- 3ా"?_{ „క ఏ పëజనం ల·దు. sీ
వల( 8ేbిన కర
వృ అవడం_{ ]ాట\ s
పణమJ „క దకuదు, ]ాపం
AvరగJను. కQవలం అల;(< సంతృAి క”సం మ"?యJ పవక
అడగJజ­డలK 8ేbిన కరలEF అల;(< అం+kక"?' ాడ.
% % % dG8 %; % .B %
  %  =
{L,&)  ‘’ ;  6T&"C
 YT    )3
N  -8
  <  ………
 0T
{110:|WZ …9P*
%
;  )3
N
తన
తన పభJవను కలసుక”3ాల
ఆœం8ే3ాడ స_u"ాల
8ేయ;`,
;`, ఆ"ాధనలK తన పభJవ_{ ]ాట\ మ"#వ~"?„ ¯గ'ా~-
¯గ'ా~
ధరపరన

ల 76

)+ా 8ేయక°డదు.
క°డదు . (కహÙ 18: 110).
102-
102 నలగJ"? మJందు దుÛాu"ా
క– ఒ-ిగటS క.
. అల;(<
మరగJపర ఉంన s

„వ క°- మరగJ+ాEF


ఉండ„యJ. ప‘ తపØ, sోÛాల నుం-ి అల;(< స
= ిలK _ౌబ
8ేయJ, ƒమ;పణ క”ర.
% % O :E [
 %  =+ ¬&
,08:^i  S
* 6 ) K '+ < _ =>@ '+
@ @ L V
% 6- % % Å
„
  9v  ³,s8
  y , YT
;  6"C)  6T&8
  <*   0
 {:^i <+ 
  
  ,  % ACT
 [P3, % , <Y % H
  , "C
m)
 9v  8 : B" 
2 
 %H „ %  ³,s8
 ªW!8  , )3O „78
 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
అబÝ హi"#,"ా
రGయల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః "E అనుచర సంఘంలK

ప‘ ఒకuడూ ƒమ;రç-ే, బ56రంగం+ా ]ాపకా"ాలక ]ాలH-ే-


3ార తపH.
తపH. మ
ి "ా‘ పqట ఏsెE ౖ (తపØ)
తపØ) 8ేb,ి _ెల(3ా"?న
త"ా~త _ను 8ేbిన ]ా]ా
= అల;(< మరగJపర ఉం- ఉం
నపHటNక¼ _ను మ;తం (bిగZ Jల·కం-)
ం-) 'ఒ"Q
ఒ"Q! "ా‘ EFను ఈ

8ేŠాE' అంట
అంట (నలగJ"?లK)
K) 8ెపØక”వటం క°- బ56రంగ
]ాపµ అవతfంsి. అత
పభJవ అత
]ా]ా
= _ెరమర- మర
గJన ఉంచ+ా,
ఉంచ+ా, _ెల(3ా"ాక అతEF స~యం+ా
స~యం+ా ఆ _ెరను _ìల+?ంచ- చ
ట
క– పయ‘=సుE=డ".
E=డ". (బJఖ;"?/bితfc మJఅ)
అల;
న1ి%5¦ 6069, మJbి( ం/ అన=< యJ అ/ హ‘uc ఇE%
... 2990).
103-
103 అల;(<
ను= అంత+ా గమ
ం ల·డ
మ"?యJ „
గJ"?ం అంత+ా ఏp ఎరగడ

ఎరగడ
తకuవ అంచన 3Fయక.
క. అల;(<
ధరపరన

ల 77

_{ bిగZ J పడ.
పడ. 3ాస 3ా
క– అల;(< సర~మÝ _ె`bిన3ాడ.
3ాడ.

  S
* % 0% v* 0TCU
<(8  ;    :E [ J K @ L V
@ @ I> ? A K '+ B @ < <&n @ @ B @ '+ B @
  p ; % [R % % q*
  % ,- 1 % ["B
%  m7J) % %
6-  H C&^"    ¥")    \8 
   C- %
  = <*
<! % N   4’
  H 3  8 <)y  v  3q
;  .,:
; 
   !9C- % %  % +% * v %
<D(8   % 0     C&
 ! D+   = 0J 
   
% %  % C %   n 6"C %
   H \3JT)
2:!
 o   !
 D #+ % \v*   <D( %  0 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం పవం8ర
'బ/ రGయ-
ల;(హi అనుç ఉల·( €ం8రః " పళయsిEన ‘Äమ _ెల(
క>ండ- క>ండ
ల;(ంటN స_u"ాల_{ వ8ేO E అనుచర సమ;జంలK
క>ందర
Eక _ెలసు.
సు. అల;(< 3ా"? స_u"ాలను దుమJ మ;sి"?+ా
ఎగర3F' ాడ".
డ". అపØడ 'పవకా! 3ా"#వర? 3ా"? గJణగణల·)టø
సHషS ం+ా 8ెపHం-ి, మ;క _ె`యకం-EF µమJ 3ా"?లK
అ’]_µ³?' అ
'బ/ ‰న=‰ంచుక”+ా, పవక ఇల;
8ె]ాHరః "3ార p 'దరల·, p sేశం, ం, +ామం3ా"Q
} p ల;గ
"ా‘ 3Fళ ఎకuవ+ా ]ారÏనల 8ేస ూ ఉం-ే3ా"Q, కా
ఏకాంతంలK
ఉన=పØడ అల;(<
œద» _లను ఉల( ంఘ ంఘ6ం8ే3ార".
ార". (ఇబJ=మ;జ
/ Gక}జá నూÕ 4245).
104-
104 అల;(< ను అసంతృAి పర పజల సంతృAి క”రక.
క”రక.
ఇతరల క”"?కలAvౖ అల;(< ఆజ® క ]ాధనత
వ~. అల;(<

ను= ఎవ~"k అవసరం ల·కం- 8ేయగలడ కా


ఏ ఒకuడ
అల;(< అవసరం ల·కం- 8ేయల·డ.
ధరపరన

ల 78

 % >T

`3   0
 :B8  L H 3
  A&T  % :Av  > [Wb  % 0
% `3 % >T
 % [ † % ¤7) % % H
M   0
  M   H 4
  M 
 ]+ % H C
% % %
…2M   H ¤7) 
పవక సల( ల;(హi అల›ౖ56 వసల( ం 8ెపH+ా _ను ‰న=ట\ ( ఆ’ష
రGయల;(హi అEç ఉల·( €ం8రః "పజల ఇషS పడక]’E
అల;(< ఇÛాS
= మ;తµ క”"Q మ
ిక– పజల అవసరం ప-ిన-
పHటNక¼ అల;(<’Ê స"?]_డ.
_డ. మ"#వ-ై_ే అల;(<ను అసంతృAి
పర పజల పØను క”ర_-ోక”ర_-ో అల;(< అత-ి
అత-ి= 3ా"? 3ŸౖA
వదల_డ".
వదల_డ". (అంటÈ అత
క– అల;(< సÄయం ఉండదు).
(‘"?G/క–_బJ¶á< n లK
వ"? హsీసు. 2414).
105-
105 ]ాపం న=sే కs అ
చూడక.
చూడక. ఏ మÄను¯వ

పట( అ‰ ేయత ]ాటNంచబôతfE=3Æ గమ


ంచు. ఆయEF సర~-
లKకాల పభJవ అల;(<!
  = !
;  %H <-
{13:›& 3v   
pకQ
pకQమ’sి, అల;(< క#, pర ఎల;ంటN +ర3ా„= ఎందుక
ఆœంచర?.
ఆœంచర . (నూ< 71: 13).
106-
106 „ ։త ఉsేe శం,
ం, సంకలHం పపంచµ పపంచం
ఉండక°డదు.
ఉండక°డదు. వ"?క– అsే ఉన=_శయం+ా,
ఉన=_శయం+ా, ‰sరáనక
గమం+ా కాక°డదు.
కాక°డదు.
% %  "+
 "
 :
  "   %  % Š
 cn*  % " 9
N  
8±  9 88% <
 O {"‘  0
 
% % ‰% c >" 08 % %  , <7,8
 ¤,P  =+ % {D²
 %  3    fF*   =
ధరపరన

ల 79

   
{16 ,15 :ƒ&_ <CT&8
%
o  "
  6t) %
 &’
 
కQ
కQవలం
వలం ఈ ]ాపంక ։_„=,
։_„=, s
ఆకరÜకాలనూ క”రకEF
3ార 8ేbని పనులక పq"? ప‘ఫల;
= µమJ 3ా"?క– ఇకu-ఇకu
డEF ఇ8ేO'ామJ.
మJ. ఇందులK 3ా"?క– తకuవ 8ెయటం అంట అంట
జరగదు.
జరగదు. అ’_ే పరలKకంలK అట\వంటN3ా"? 3ా"?క– అ+?= తపH
మ"Qp ఉండదు.
ఉండదు. (అకuడ
(అకuడ _ె`bి]తfంsి) 3ార పపంచంలK
8ేbని దం_ మటNSలK కలbి]’ంsి అ„, అ„, 3ార 8ేbన ి దం_
కQవలం )థ అ„.
అ„ . (హln 11: 15,16).
107-
107 పళయsిE
= మర]క.
మర]క. s
క>రక సంbిద»మవడం
మర]క. „వ అల;(< 3ŸౖపనకQ ]వలbి ఉంsి. ఆయన
మJందు
లబడవలbి ఉంsి. ప‘ న=sి, Avదesి మ"?యJ
+×పHsి అలHనsి పts
గJ"?ం „ పభJవ
ను=
అడగనుE=డ.
%
   
{93 ,92:~ <CT&8  n
 , h&£*     f)3
   (7 N  
కనుక
కనుక „ పభJవ 'ాÑి+ా!ా! µమJ తపHకం- 3ారంద"?„ 3ార
8ేస ూ ఉం-ిన s
గJ"?ం అడగJ_మJ.
అడగJ_మJ . (56ó 15: 92,93).

ఓ 'దురల;"ా!
'దురల;"ా!
% % 
= :
  A,7 1  6
   >4  %H ]+ % " <&-
  y
O ¬   8 
;  B
  
{281: <TCj8
ధరపరన

ల 80

pరం_
pరం_ అల;(< స
= ిక– 8ేరక”వలbిన sినం గJ"?ం భయ-
భయ
పడం-ి. (ఆ
(ఆ "^¶)
"^¶) ప‘ వక–క¼ అతను 8ేసుకన= కరలక పq"?
పq"?
ప‘ఫలం లÃసుంsి. ఎవ"?క¼ ఎల;ంటN అEయం జరగదు.
జరగదు .
(బఖర 2: 281).
కావలbిన 'ామ;+?,} పరలKక సsి» bిద»ం 8ేసుక”!
ుక”!
% % Lp
  Lp
{197: B
 ŽD  <$  
ప
పయ;ణ'ామ;+?}
tసుక3Ÿళ‡ం-ి. భయభకల అ
=టNకంటÈ
 'ామ;+?}. (బఖర 2: 197).
ఉత మన

సమ;ప ం
ఇపØడ మనం ఈ ¯గం ˆకu వ"?లK ఉE=మJ.
ఇందులK ‰Šా~'ా
క– సంబం ింన క>
= లకలక-
మEF రపల;(ంటN ‰షయ;ల ప' ా‰ం8ను. sీ

సులభ
పsల_{, సరళ Š,`లK, మం రèపంలK tసుకవ8ేO
పయత=ం 8ేŠాను. sీ
Avౖ దృ ిS 'ా"?ం, చsి‰, ప8రం 8ేbి,
పచు"?ంచడంలK సÄయప-ి నను= +ర‰ం8ే, ]త%56ం8ే
3ారంsి"?క¼ అల;(< పŠాంతం+ా చల( „ ։తం ప'ాsించు+ాక!
ఇందులK ఏ మం ‰షయమJE= అsి అల;(< 3Ÿౖప నుం-ి.
ఆయEF s
¯గం కలగజQbి s
Avౖ bిÏరం+ా ఉంచు3ాడ.
ఏsైE తపØ, sోషం ఉంటÈ E 3Ÿౖప నుం-ి మ"?యJ vౖ_/
నుం-ి. అల;(< మ"?యJ ఆయన పవక 3ాటNక– అ‘ దూరం+ా
ఉE=ర.
ధరపరన

ల 81

EFను ప‘ తAిHదం నుం-ి అల;(< ƒమ;పణ క”రతfE=ను.


E లK]ాల Eక చూAిన 3ా
Avౖ అల;(< కరణ వ"ాÀల
క"?AింపజQయJ+ాక!
ఎవర మ"?ంత ఎకuవ+ా, ల;భsయకన ‰షయం
క”ర_"^ 3ార ఈ "?Àకక సంబం ింన పం-ితfల రచనల
చద3ా`. ఇల;ంటN పస కాల అవసరం మనక ఈ "^¶ అన=-
]ా„య;ల వ"?క– మన Šా~స కంటÈ మ"k మJఖ]య;’.
అవను, ఎందుక ల·దు? s
ఫ`తం భJమ;కాŠాలంత
‰Šాలన స~రZ ం. అందులK ఎన=డూ అంతం కా
వ"ాలE=’.
3ాటN గJ"?ం ఏ మనసు ఊ56ంచల·దు. ఇదం_ అల;(<
ˆకu దయ, అనుగహం } .
s
క– ‰రద» నsే òడ
దురదృషS ం, పట\Sక>
ఉం-ే
భయంకర œƒ. పజ~`ం8ే అ+?=' స_
= ‘రసu"?ం, మJఖం
‘పØకన= పరమ sౌ"ాüగJడ తపH మ"#వ~రè అందులK
ప3Fœంచర. ఇsి అల;(< ˆకu Eయం, ‰3Fకం.
ఓ అల;(< „ సంతృ ిS మ"?యJ „ స~"ాZ„= అడగJతf-
E=మJ. „ నరకం మ"?యJ „ œƒ నుం-ి „ శరణJ
3Fడకంట\E=మJ.
ఆదంతమJలK, బÄంతరంలK సర~ '_ల అల;(< కQ.
పవక Avౖ, ఆయన కట\ంéకల, సహచరలAvౖ అల;(< ˆకu
అEFకాకEFక కరణ, Šాంతfల కరయJ+ాక.