You are on page 1of 61

ఇాయ సంా

ాల - ఆేాల 1
d a

Visit http://TeluguIslam.net for Authentic Telugu Islamic Resources


ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 2
d a


‫ ا ا
 ا‬
‫
ف اد ها ا ب‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫وزارة ا ون ا واوف وا
ة وارد‬
064234477 :+‫آ‬- - 064234466 :‫ ت‬182 :‫ب‬.‫ ص‬- 11932  ‫ا‬
3/6959 :‫م‬5 ‫ب ا‬16 ‫ ا‬- 1/6960 : /0 ‫ب ا‬12
 ‫ع ا‬9- - 68‫ا‬9 ‫ف ا‬9:

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬
‫ط م‬9‫ ﺏ‬.JK- ‫ﻥ‬MI ‫ إ@ ?>
زی< ا‬BC
/0 D ‫< أي‬/0‫ ﺏ‬HI1‫@ ی‬
‫ ي‬HI1‫ @ ی‬O P‫ وآ‬8‫ر‬Q ‫ف ا‬R ‫ ا‬ST ‫ أي ء ا‬- ‫ف‬9:> ‫ا‬
9‫ ی‬K> ‫ وا‬9T ‫ < ا‬V?/K>1B- ‫ت‬W2I ‫ أ ا‬-X‫ف أو إ‬P2 ‫ أو‬S‫ ی‬5C
ఈ ర పస క పచురణ బధ!త
#ా $న&' ఇా() *$,
+ .
ె ' ఆ/ిసు1ార
సు1ార వ34ం56ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా8 అల:; పసన<త క=రక పచు >ం,


, పం@ిణA
5ేయ:లనుక BC1ార కవర@DE తపF పస కమHలI ఏల:ంటL
మ:రF 5ేయక ం,6 పచు >ంచవచుMను.
చవచుMను. అల:*O ాPQ ్ కా@ీలI
ఏ,ిటంL U *ా8 3VచుMతగHXల *ా8 5ేయ ాదు.
ాదు. లIటZ[ాటZ 
*\చ >ంన1ార మ: రB6మక ]ె^యజO`D ధను!లవ]6ర

http://TeluguIslam.net
‫ ‪ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪a‬‬

‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‬


‫أ! و
 ا ‬
‫’‪ðÑ܍ÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ‬‬
‫ا '&‪ %‬ا ‪1427/6 : #$‬هـ‬

‫‪ 
C /5‬ا ‪ M‬ت ﺏ ‬ ‫ح‬
‫‪
34‬ﺱ ﻡ& ا ‪ 34 9‬ا ‪ 58‬أﺙ‪5‬ء ا ‪
5‬‬
‫ﺵ‪  &%‬ا > ت < ;‪:‬‬
‫أ م و‪B‬داب إﺱ@ﻡ ‪ -‬ا < ;‪1427 ،:‬هـ‬
‫ردﻡ‪9660-813-47-9 :9‬‬

‫)ا ‪  L5‬ا (‬

‫‪ -2‬ا ‪@R‬ة‬ ‫‪ -1‬ا‪N‬ﺱ@م – ﻡ&دئ ﻡ‬


‫أ‪ -‬ا ‪5%‬ان‬

‫‪19/4076‬‬ ‫دیي ‪211‬‬

‫ر‪ X‬ا‪W‬یاع‪19/4076 :‬‬

‫ردﻡ‪9960-813-47-9 :9‬‬

‫ا ‪ [R‬وا‪
ZN‬اج ‪ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ :‬‬

‫‪http://TeluguIslam.net‬‬
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 4
d a

 ‫مو دא‬
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల

1. ఇa:b
అల:; ఆేాల ః
eÏ !#$ &ã !s 
t $
(5 B/ ‫ 〈 )ا‬ Å =Ï ƒø Χè !
t Á ß 6ç è÷ ‹u 9Ï ω
© #$ #( ρ‰ ā )Î #( ρÿ ÷Þ ∆É &é $! Βt ρu 
1ార అల:; క 6స!ం 5ెయ:!ల8,
:!ల8, పf > ఏకాగత]g
i తమ ధ ాh8<
ఆయన క=రకO ప]!ే కjంచుకk1ాల8 మ:తlm ఆేnంచటం జ >*ం> ి.
(బp!న; 98: 5).

(14 9 ‫ ∪⊆⊇∩ 〈 )ا‬_É ƒŠÏ …&ã !© $Á


T =Ï ƒø Χè ‰
ß 7ç ã
ô &r ! È %è 
© #$ ≅
BCను మ:తం B6 ధ ాh8< అల:; కO ప]!ే కjం,, ఆయనక మ:తlm
6స!ం 5ే ాను అ8 5ెపFం,ి. (uమ& 39: 14).

(29 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 3!


ª #$ µç ϑ
ô =n è÷ ƒt νç ρ‰
ß 6ö ?è ρ÷ &r Ν
ö 2
à ‘Í ρ‰
ß ¹
ß ’ûÎ $Βt #( θ
à ‚
÷ ?è β)Î ≅
ö %è 
పవకా! పజలను ఇల: 3VచM >ంచుః మనసు'లలI ఉన<దం]6 ర
6B6 ల{క బ34రXతం 5ే`B
ి 6 అల:; క ]ెల సు
సు. (ఆల| ఇమ:}. 3: 29).
Ï $! ϑ
(5 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 ∩∈∪  ¡ 9#$ ’ûÎ ω
y ¡ Ç ‘ö {
Ÿ ρu Ú F #$ ’ûÎ Ö 
ó «
x µÏ ‹ø =n ã
t ‘ x ƒø †
4 s ω
Ÿ ! ¨ )Î 
© #$ β
భ€మ:!కాాలలI ఏ వసు
 వf అల:; క *\ప!ం*ా ల{దు
ు. (ఆల| ఇమ:}. 3: 5).
పవక సూక ల ః  :
     :
  
    
   
 
 
  

  

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 5
d a

"కరhల మBƒ సంకలFం@„ౖ ఆ†6రప,ి ఉంటp. ఉంటp. ఎవర ఏ సంకలFం


5ే ా \ 1ా >కj అే [ాప మవతˆంి".". ఉమ& ‰. ఖ]6‹ ఉల{ ఖనం.
(బHఖ: > 1, మH`ి ం 1907).
!"  '
 : 
 ()*+   :      
#$%&
 
 . 56
 
234- 7
1 , 2 , -
. /0

"ఎవరp]ే ప >పfరŽ త ి ]g ల:ఇల:హ ఇల ల:; అBC సద’చB68<
పల క ]6 \ 1ా O పళయిB6న B6 `ి#ారసుక అర”లవ]6ర
లవ]6ర".
ర". అబ€
హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 99).= >"
9:;<  : 


, 1 8   :       
 
 

94-
 9+


= >"


.

9+
"అల:; ర–ప Oఖ^<,
^<, ధనసంపదల
ధనసంపదలను చూడడ˜
చూడడ˜.. అంత ా!లను
అంత ా!లను
 ఆచరణలను చూాడ˜".
డ˜". అబ€ హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 2564).

 B:
A3@+
1

CD  : 
 ?@  # 
 :
  ! "  
 
.FD 

 '
 ?4H 
 IJK G /EF

/FJ 
?6
"ఎక
డ ఉB6< అల:; ]g భయపడ˜.
భయపడ˜. [ాపమH జ >*>న 1šంటBC పణ!మH
5ెp!.!. అందువలన [ాపమH త›డ˜Mక [œవను.
[œవను. పజల ఎడల సద’ర న]g
lల గH".
గH". అబ€ జ&i ఉల{ ఖనం. (ž >hE 1987).
Ÿ ¡ాల ః
1- స]6
ా!ల అం*¢కరణక త 1šౖఖ >, సంకలFి 56ల: మHఖ!మH.
పణ!ఫ^]6ల $టQ Lంప క¤,6 68@„ౖ ఆ†6రప,ి ఉంి.

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 6
d a

2- అల:; ¥ి&
క 56ల: అ¦తˆడ˜. ఆయన పసన<త [§ంద,68కj
మ:తం 5ేయబ,ిన స]6
ా!8< తపF ే8¨ అం*¢క >ంచడ˜. ఒక హీసులI
అల:; ఇల: 5ె@ిFనటZ
 పవక ]ె^[ారః

VWT  OP .  . R:Q

2:N
 #) 2L MN+

2$:@ 7 P +
U ST+
MQ
"ఇతర సహవరలకంటే అ†ికం*ా BCBC ¥ి&
క అ¦తˆణAŽ
అ¦తˆణAŽ , ఎవ $+B6 ఒక ప8
5ే`,ి అందులI B6]g ఇతర^< ాటL కల F]6,ో BCను అత,ి<, అత8 ¥ి&

ను `ీ’క >ంచను".
చను". అబ€ హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 2985).
3- భ€మ:!కాాలI ఏ వసువf అల:; క మరగH ల{దు గనక ఎల ప­డూ
ఆయన]g భయప,6^. ప¦ ®ణం ఆయన మన^< చూసూ ఉB6<డ˜.

2. ¥ి&
భయంకరమH మ >యH ]ౌ3°± ఘనత
అల:; ఆేాల ః
Ò Šà
(13 ‫ن‬IK ) 〈 ∩⊇⊂∪ Ο Ï ã í =ù à
t Ο Ý 9s 8
x Žö ³
eÅ 9#$ χ
ā )Î 
ఇతరలను అల:; క ³గా’మHల *ా 5ేరMటం పరమదు ాhరX ం.
(ల ఖ:h. 31: 13).

(48 ‫ء‬1B ‫ 〈 )ا‬4 â$! ± y 9Ï 7


t „o ϑ y 9Ï ¨Œs β
t ρŠß $Βt ã 
Ï óø ƒt ρu µÏ /Î 8 ô „ç β&r ã 
x Žu ³ Ï óø ƒt ω
Ÿ ! ¨ )Î 
© #$ β
అల:; ®(ంచ8ి కOవలం ¥ి&
మ:తl.m అి తపF ఏ [ా[ా8<
అpB6 ఆయన ]6ను ఇషQ ప,ిన 1ా >క=రక ®(ాడ˜
డ˜. (8ా 4: 48).

£Ü ó ‹u 9s M
s 6t s | .ø Žu °
õ &r 
÷ ⌡È 9s 7
y =Ï 7ö %s ΒÏ  Ï !© #$ ’<n )Î ρu 7
t % y ‹ø 9s )Î  Ç ρ&é ‰
z r ô )
s 9s ρu 
z ƒŽÎ £
(65 9 ‫ ∪∈∉∩ 〈 )ا‬ Å ≈ƒs :ù #$ 
z ΒÏ 
£ Ρt θ3
ä Gt 9s ρu 7
y =è Ηu å
x

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 7
d a

¨ వదµ క¤, ¤, ¨క పfర’ం గžంన పవక ల వదµ క¤ ఇల: వ3°


పంపబ,ింి. "ఒక1Cళ ర ¥ిర
(బహ•ై1ా ాధన)
ా ాధన) 5ే`,D కరhల¨<
వ!ర¶ l[
· œ]6p;
œ]6p ర న¡ాQ8కj గH > అవ]6ర."
అవ]6ర."
.". (uమ& 39: 65).
È ρ‰
(56 ‫اریت‬P ‫ ∪∉∈∩ 〈 )ا‬β ß 7ç è÷ ‹u 9Ï ω
ā )Î §
} Ρ} £ gÅ :ù #$ M
M #$ ρu  à )
ø =n z
y $Βt ρu 
BCను మ:నవలను,
మ:నవలను, EB6<తˆలను కOవలం నను< ఆ ా†ించుటకO
పటLQ ం56ను
56ను. (జ¸ >య:¹ 51: 56).

(N
| θóä ≈Ü
© 9#$ #( θ7ç ⊥Ï Gt _
ô #$ ρu ! ß 6ç ã
© #$ #( ρ‰ ô #$ χ
 » θ™
&r ω ß ‘§ π7 Β¨ &é ≅
eÈ 2
à ’ûÎ $Ζu W÷ èy /t ‰
ô )
s 9s ρu 
(36 S6B ‫〈 )ا‬

lmమH పž జ¸žలIనూ ఒక పవక ను పభŸంపజOామH. ామH. అత8 6’ ా


6’ ా
అంద >కº ఇల: 3VచM >క 5ేామHః "అల:; ను ఆ ా†ించం,ి. (»6!ె1
ౖ ాల
ఆ ాధనక దూరం*ా ఉండం,ి". (న; 16: 36).

పవక సూక ల ః
  :  
1 .
 #0   
 :  
   %&  $ 

2 MQ"


20 6X 
7 2 MQ"


,
;
6X
.
/Y EZ
"ఏ వ!కj అల:; క సహవరల క^Fంచక ం,6 అల:; ను కల సు
క ంట,ో
క ంట,ో అతడ˜ స’రX ంలI ప1Cnాడ˜.డ˜. ఏ వ!కj అల:; క సహవరల
క^Fం కల సుక ంట,ో అతడ˜ అ*><లI ప1Cnాడ˜". డ˜". జ¸‰& ‰.
అబHµల:; ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 93).
 0P 
 
 :) 
G A3F
3$\

 : * () 
  '&    
    
 1 MQ

 : ? ,-  
 ! 

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 8
d a

"ŸB6శB68కj గH > 5ే`D


`D ఏడ˜ Ÿషయ:ల నుం,ి దూరమHండం,ి" అ8 పవక
బ½†ించ*ా, అ1C(టL? పవకా అ8 సహచరల అడగ*ా, "అల:; ]g ాటL
క^Fంచడం"
క^Fంచడం" అ8 పవక బదు^56Mర. అబ€ హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (బHఖ: >
2767, మH`ి ం 89).

 
:4) 0 6
  5   
 12  (3 :  /&$ 0  
 !,   
 ?D
X3)  ^ 1 ?D ])


" ::  :  78
^ U  X3) U V;(@ 9 
 ^
X3)  :
(3)"


8+ 1 ?D 8_L   4)-
 <;    :;  :  1
, . \  ?D 7 2 :Q"


,
`a)" 
, 8+ b 1 ^ X3)
U EZ 1
7 2 MQ"
EZ


మHఆ¾ ‰. జబ¿ ఉల{ ఖనం పకారం, BCను పవక 1šనక *ా,ిద@„ౖ క¤ \M8
ఉB6<ను. 68< ఉ/„ౖ& అ8 అBC1ార. ఒకా > ఆయన "ఓ మఆ¾!మఆ¾! అల:;
క 6సుల@„ౖ ఉన< హక
ఏ(టÁ మ >యH అల:; ను ఆ ా†ిం5ే
6సులక అల:; @„ౖ ఉన< హక
ఏ(టÁ ¨క ]ెల ా? ా అ8 అ,ి*ార.
'అల:; క ఆయన పవక కO బ*ా ]ెల సు' అ8 BCను బదు^56Mను.
68కj పవక మ¨యHల ఇల: `„లŸ56Mరః "అల:; క 6సుల@„ౖ
ఉన< హక
ఏ(టంటే; 1ార ఆయBC< ఆ ా†ిం56^. 56^. ఈ ఆ ాధనలI
ఆయనక మ $వ’ >¨ ³గా’(*ా
³గా’(*ా 8లబÃటQవదుµ. మ >యH 6సులక
అల:; @„ౖ ఉన< హక
ఏ(టంటే
ఏ(టంటే ఆయన 1ా >8 nÄించక ం,6 ఉం,6^.
ఉం,6^.
(మH`ి ం 30, బHఖ: > 2856).

Ÿ ¡ాల ః
1- ¥ి&
56ల: Åరl·న [ాపం. ]ౌబ 5ేయ8ే ఇతర [ా[ాల ¦ర
అల:; త8షQ మH]g ®(ంచడ˜. తపF8స >*ా ]ౌబ 5ేయ:^.

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 9
d a

2- ¥ి&
@„ౖ చ8[œpన1ా8 స]6
ా!ల వ!ర¶ మగHను. మ >యH అతడ˜
ాశ’తం*ా నరకమHలI ఉండ˜టక అి కారణమగHను.
3- ]ౌ3°± ఘనత ఎల: ఉంి చూడం,ి, అల:; EB6<తˆలను,
మ:నవలను 68 క=రకO పటLQం56డ˜. మ >యH నరకమH నుం,ి
రÄింపబ,ి స’రX మHలI ప1Cnంచ,68కj అి *ÆపF కారణమH.

3. >య: (ప
పదరÇB6బHి ) న< ¥ి&

&

అల:; ఆేశం:
ం:

Ï !© #$ ∩∈∪ β
t% è $™
t θδ ö κÎ EÌ ξ
y Ν Ÿ ¹
| ã ö δ
t Ν è  Ï !© #$ ∩⊆∪ 
t % š ,#jÍ Á ß =ù 9jÏ ≅
| ϑ × ƒ÷ θu ùs 
ã $ϑ
t θã
(7-4 ‫
ن‬I ‫ ∪∠∩ 〈 )ا‬β y 9ø #$ β
t θèã Ζu ϑ
ô ƒt ρu ∩∉∪ χ
š ρâ #! u ƒã Ν
ö δ
è
తమ నమ:uల పట అశiద వ34ం5ే1ార, ార, పదరÇB6 బHి ]g
వ!వహ >ం5ే1ార,
ార, 1ాడ˜క BC మ:మ€ల వసువలను (పజలక ) లక )
ఇవ’ట8కj 1šనుకా,ే1ార సర’B6శనమవ]6ర
సర’B6శనమవ]6ర
ర. (మ:ఊ. 107: 4- 7).
పవక సూక ల ః

: A D>)
 ,
  =>?@
 C3- *   A)B:    
 %   
 
d";  /0
, !
 !" '
1
 Ac  :
]     
  
 . 2f d4g4L 7 1 24P  e MN X 2L 
(

(D+
P + 8: . X

 . R:Q 1 8_L 1 
MQ U ST+  WT
"ఏల:ంటL సంేహమH ల{నటLQ ¦రF ిB6న అల:; పf ¢’క లను,
క లను, 1šనకటL
1ా >8 సమ€హ ప >నప­డ˜,
నప­డ˜, ఒక ాటLంప 5ేయH1ాడ˜ ఇల: ాటLంప
5ే ాడ˜ః ఎవడ˜ తను 5ే`ిన స]6
ర!మHలలI అల:; ]g ఇతరలను ాటL

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 10
d a

క^Fం56,ో,
క^Fం56,ో, అతడ˜ పణ!ఫ^]68< 1ా >]gBC [§ం6^.
[§ం6^. అల:; ఇతర
సహవరలకంటే అ†ికం*ా ¥ి&
క అ¦తˆడ˜"
అ¦తˆడ˜". అబ€ సఅ± ‰. ఫజ¸ల
అB6' > ఉల{ ఖనం. (ž >hE 3154, ఇబH< మ:జ 4203).

  (E; 0  
   D?-
3HI?      F G  :  =% %E 
 
h
.
V(
j6+
94


,+ ::

 9:i6+  $%)
 KEL
 J)


!0" #%H 
 :: kFP G
\
8+ U G MQ  6 :(;
 :
 M\(

> .  ."bL
\; " l 2@O< 
m5"
"lmమH మ`ీహ•దµ జÉ ¸¿ ŸషయమH చ >Mంచుకk*ా పవక వM, వM,
మ`ీహ•దµ జ¸É¿ కంటే భయంకరl·న ŸషయమH ]ెల పB6 పB6?"
పB6 " అ8 ప
n<`D ,
తపFక ]ెల పండ8 lmమH Ÿన<Ÿంచుకk*ా, "గHప l·న ¥ి&
"

" అేమన*ాః
ఒక వ!కj నమ:u 5ేయHటక 8లబడ]6డ˜,
8లబడ]6డ˜, అp]ే చూ`D1ార
lచుMకk1ాల8 అలంక >స ూ నమ:u 5ే ాడ˜.
డ˜. (అల: సుžంచబడట8కj,
చూన1ార lచుMకk1ాలBC ఉేµశమH]g నమ:u 5ేయడం గHప l·న
¥ి&
) అ8 పవక Ÿశదప >56ర. అబ€ సఈ± ఖుీ ఉల{ ఖనం. (ఇబH<
మ:జ 4204).

Ÿ ¡ాల ః
1- పదరÇB6బHి 56ల: భయంకరl·ని, 68 గH >ం 56ల: కÊ>నం*ా
3VచM >ంచబ,ింి. ఈ దురXణమHగల1ా >కj కÊ>న n® ఉంి.

2- ఒక వ!కj పదరÇB6బHËికj గH > అవ]6డ˜ కా8 అి అత8కj ]ె^యక[œవచుM.

3- పదరÇB6బHËి]g క¤,ిన పనుల అం*¢క >ంపబడవ, రదుµ 5ేయబడ]6p.

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 11
d a

4. దుఆ
అల:; ఆేాల ః
(60 9-[) 〈 4 Ν
ö 3
ä 9s =
ó f
Å Gt ™
ó &r ’
þ ΤÏ θã
ã Šô #$ Ν
ã 6
à /š ‘u Α
t $%s ρu 
¨ పభHవ ఇల: అంటZB6<డ˜ః "నను< [ా >¶ంచం,ి, BCను [ార¶ నలను
అం*¢క > ాను"
ను". (Ì(. 40: 60).


È $ã
t Šy #Œs )Î í
Æ #$
¤ !#$ οn θu ã
ô Šy =
Ü ‹_
Å &é ( =
ë ƒÍ %s ’ΤoÏ *Î ùs _iÉ ã
t “ŠÏ $6t ã
Ï 7 y #Œs )Î ρu 
y 9s 'r ™
(186 ‫ة‬9K/ ‫〈 )ا‬

B6 6సుల నను< గH >ం 8ను< అ,ి*>],ే BCను 1ా >కj అత!ంత


సపంలIBC ఉB6<న¨,
ఉB6<న¨, @ి^5ే1ాడ˜ నను< @ి^నప­డ˜ BCను అత8
@ిల పను Ÿంటను
Ÿంటను,
టను, సమ:†6నం పల క ]6ను అ¨ ఓ పవకా ¨వ 1ా >
1ా >కj
]ెల ప
ప. (బఖర 2: 186).
š
(55 ‫اف‬9 ‫ ∪∈∈∩ 〈 )ا‬ Ï Ft è÷ ϑ
‰ ß 9ø #$ =
 tÏ †
ä ω
Ÿ …µç Ρ‾ )Î 4 πº Šu 
ø z
ä ρu %æ
Y Ž• Ø ö 3
| @n Ν ä /− ‘u #( θã
ã Šô #$ 
 పభHవను 1Cడ˜కkం,ి. Ÿల@ిస ూనూ,
నూ, *\ప!ం*ానూ.
*\ప!ం*ానూ. 8శMయం*ా
ఆయన (ž > l^*O1ా >8 @D( ంచడ˜
ంచడ˜. (ఆ ాÍ 7: 55).

పవక సూక
సూక ల


 h
nX3)
R( * () 
  '&

U : 0 
 7N () 
 COP
 
"దుఆ క¤,6 [ార¶ B".C". BÎమ:. ‰. బ¥ీ& ఉల{ ఖనం. (ž >hE 3372).

8"
2; .
 :


 `-+
(3)    C
     
   

R(
(\*
U C:oL p h

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 12
d a

"భక 8కj సజ¸µలIBC అల:; ాప!ం [ాప మవతˆంి. కాన ర


సజ¸µలI ఎక
వ దుఆ 5ేయం,ి".". అబ€ హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 482).
 U . Aq
 

8:  
R(
G dJ$F"
U 1 *;   ANQ
 :) 

*
r] 
 s("


"పవక తక
వ ప6లలI ఎక
వ ³వం గల దుఆల 5ేయHటమం
Hటమంటే
మంటే
56ల: ఇషQ ప,ే1ార"
1ార" అ8 ఆp¡ా రEయల:హ• అB6” 5ె[ాFర. (అబ€
1ార
6వf± 1482).

 t n(
IL  (" 94F
.

 :  '& () C
0  
 %E 

 vOf (D 


2
q)@
2@X
8+ w 1
, 9D;

 ug+ /
)g-
, p 
9f
  jy"  e 2 h6("
  n6x  
:) I4C RF U . 2
 8+
8+ 
U


1 :
C:+  RS?
  !T
"ఎవ $B + 6 మH`ి ం ఏైB6 దుఆ 5ే`ినప­డ˜ అల:; అత8కj అత8కj 68కj
68కj
బదుల *ా మ€,ిట Á ఏెB ౖ 6 ఒకటL పాి ాడ˜.
డ˜. - కా8 [ాపం మ >యH
బంధుత’ ]ెగ]ెంపల కkరవదుµ -.. 1. దుఆలI కkరక న<ి 1šంటBC
లÏంచవచుM
లÏంచవచుM.
చవచుM. ల{6 2. పళయం వరక 68< అత8 క=రక భదపరా రాడ˜.
డ˜.
ల{6 3. 68కj త*>న ప >ణ6మంలI అత8@„ౖ ఉన< ఏైB6 ఆపదను దూరం
5ే ాడ˜"
డ˜". అప­డ˜ సహచరలB6<రః అల:ంటప­డ˜ lmమH దుఆ
అ†ికం*ా 5ే ామH అ8, 68కj బదుల *ా పవక 5ె[ాFరః "అల:;
క¤,6 అ†ికం*ా పాిం5ే1ాడ˜B6<డ˜"
ాడ˜B6<డ˜" అ8. (అహh± 3/18).
  94Fl
 
Rl
 nX
 26
I>
 : '& P () : V2  
 %)
  X 4:
 26  ( p dz

-
r4l WH
:
p
r4p 2*+;

/q$F
  r
CP 2 :l
{|

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 13
d a

"మH`ి ం వ!కj Ñక
దుఆ తన దూరమHన< œదర8 పట అం*¢క >ంప
బడ˜ను.
బడ˜ను. అప­డ˜ అత8 తలకడన ఒక ైవదూత ఉంటడ˜, ఉంటడ˜, ఆ వ!కj తన
œదర8 క=రక దుఆ 5ే`ినపడల: ఆ దూత ఆ. అంటÒ ¨క క¤,6
ఈ lmల కల గH*ాకా అ8 ీŸాడ˜"
డ˜". అబHదµ ాµ ఉల{ఖనం. (మH`ి ం 2733).
Ÿ ¡ాల ః
1- దుఆ ఆ ాధన. కాబటLQ అల:; దపF ఇతరల]g దుఆ 5ేయ ాదు. అల:;
]g 1Cడ˜క BC1ాటL8 ఇతరల]g 1Cడ˜క BC1ాడ˜ ¥ి&
5ే`ిన1ాడవ]6డ˜.
దుఆ ా¶నం 56ల: *ÆపFదన< Ÿషయం ]ెల సుకk! ఎల: అన*ా పవక
68< ఆ ాధన అ8 అB6<ర. అన*ా ఆ ాధన Ñక
*ÆపF అంశమH.
2- దుఆ శబµ మH]g *ాక ం,6 lల*ా 5ేయడం మంి. తక

పదమHలI ఎక
వ ³వం గల దుఆ 5ేయHట 56ల: మంి.
3- ఏ మ8¥ి క¤,6 తనక ]6ను, తన సంపద మ >యH సం]6B68<
శ@ించవదుµ.
4- మH`ి ం œదరల గH >ం 1ా > 1šనక దుఆ 5ెయ!డం పణ!కార!ం.
5- కk >ని లÏంచడlm దుఆ అం*¢క >ంచబ,ినటZ
 కాదు. అత8కj
6పరమpÓ! కºడ˜ ఆ దుఆ 6’ ా దూరమH కావచుM. ల{6 పరలIక
ినమH వరక భదపర అంతకB6< ఎక
వ అవసరమHగల ఫ^తమH
లÏంచవచుM.
6- 8¥ిద సం[ాదన Ñక
žం,ి మ >యH వస ÔమHల ధ >ంచడమH దుఆ
అం*¢కా ాణAకj ఆటంకమH*ా ఉండ˜ను.

5. Ÿద!
అల:; ఆేాల ః
(9 9 ‫ 〈 )ا‬3 β ß =n è÷ ƒt ω
t θϑ Ÿ  Ï !© #$ ρu β
t % ß =n è÷ ƒt 
t θϑ Ï !© #$ “θÈ Gt ¡
t % ó „o ≅
ö δ ö %è 
y ≅

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 14
d a

Õ >8 అడ˜గH,
అడ˜గH, ]ె^`ిన 1ార–,
1ార–, ]ె^య8 1ార– ఇదµ ర– ఎప­,ెB
ౖ 6
సమ:నుల కాగల ా?
కాగల ా . (uమ& 39: 9).

 ‫د‬MI ‫)ا‬ 〈4M


; ≈_ z =ù èÏ 9ø #$ #( θ?è ρ&é 
y ‘u Šy Ο Ï !© #$ ρu Ν
t % ö 3
ä ΖΒÏ #( θΖã Βt #u  Ï !© #$ !
t % Æ ùs ö ƒt 
ª #$ ì
(11

లI Ÿశ’`ింన1ా >క,j జ¸Öనం పాించబ,ిన 1ా >కj అల:; ఉన<త


ా¶B6ల పాి ాడ˜
డ˜. (మHజ¸దల 58: 11).
V =ù ã
(114 \]) 〈 ∩⊇⊇⊆∪ $ϑ Ï ’ΤÏ Šô —Î >
bÉ ‘§ ≅%è ρu 
ఇల: [ా >¶ంచు,
చు, "ఓ పభH1ా!
H1ా! B6క మ >ంత జ¸Öనం పాించు"
చు". (]6Â 20: 11).

(28 9]-) 〈 3 #( σà ≈‾ ϑ
y =n èã 9ø #$ νÏ ŠÏ $6t ã
Ï 
ô ΒÏ ! y ƒø †
© #$ ´ y Ρ‾ )Î 
s $ϑ
అల:; 6సులలI జ¸Öనుల మ:తlm ఆయనక భయపడ]6ర
భయపడ]6ర. (#ాž& 35:28).
పవక సూక ల ః

e 2I0%"   : A-,


  
7 2
1 X"
.


W6 () 

  '&
 :
 
."(
"అల:; ఎవ >8 గ€ >M lmల కkర]6,ో 1ా >కO ధరhజ¸Öనం B×సంగH]6డ˜".
ంగH]6డ˜".
మHఆŸయ రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 71, మH`ి ం 1037).

2 P
 .
24L
\+
4
 . :
7 94 () C
  '&  W?0   
 !,
 
 )
 .
\+

}0"

,
"Ÿద! BC >Fంచు1ా >క,j 68@„ౖ ఆచ >ం5ే1ారంత పణ!ం లÏంచును.
లÏంచును.
అp]ే ఆచ >ం5ే1ా > పణ6!లI ఏ మ:తం క=రత జరగదు"
జరగదు". మHఆ¾ ‰.
అనb రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం. (ఇబH<మ:జ 240).

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 15
d a

2

Ag0 
8
F~ ]  :
    
  C
      
 (
k< + 2 A%$"
 + /";\


94
 /-(<

.
 . , 24P
, /fOf


2
("


"మ8¥ి చ8[œpనప­డ˜ అత8 ఆచరణ అంతమp[œతˆంి. అp]ే
మ€డ˜ రకాల ఆచరణల మటZక అంతం కావ. కావ. 1ాటL పణ!ఫలం మ8¥ి
చ8[œpన
చ8[œpన తర1ాత క¤,6 అత8కj లÏసు BC ఉంటZంి. ఒకటLః సదఖpÓ
జ¸ >య:.:. $ండ˜ః పజలక ఉపØగపడ˜తˆన< జ¸Öనం. నం. మ€డ˜ః అత8
కkసం దుఆ 5ే`D ఉత మ సం]6నం"
సం]6నం". అబ€ హ• $+ర ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 1631).
 1L :

1 V( 0 
r 8     C  %  /X
  
 €
9) 8" .

8+ W6 (D
 7r r p 7 O\;
"అల:; ాÄి*ా!ా! ¨ మ:రX దరÇమH]g ఒక వ!క$ ÙB6 రuమ: ాX8< [§ంిన5ో
అి ¨క ఎరi ఒంటెలకB6< 56ల: ఉత మమం". మమం". సహ¿ ‰. సఅ±
ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 3701, మH`ి ం 2406).

0   
#
7 
/"|
 :
 z4 () C
  '&  -
 %&
 
"B6 ఏ ఒక Ÿషయం క ]ె^`ిB6 అి ఇతరలక బ½†ించం,ి".".
అబHµల:; ‰. అÜ} ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 3461).

Ÿ ¡ాల ః
@„ౖ ఆయతˆల మ >యH హీసులI ఈ కjiంి Ÿషయ:ల ]ెల సున<Ÿ.

1- Ÿద! మ >యH Ÿ6’ంసుల ఘనత. ధరhజ¸Öనం లÏంచడం అల:;


lmల కk ాడ8 ³వం. ధరh జ¸ÖనమH BCరMక=నుట స’రX ప1Cా8క=క
మ:రX ం.

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 16
d a

2- Ÿద! BCరFడం, మం8 బ½†ించడం మ >యH Ÿద!ను 1ా!@ింపజOయడం


అి క=ంచl·B6, అందులI 56ల: పణ!మHంి. మ >యH చ8[œpన
తర1ాత క¤,6 పణ!ం లÏసూ ఉంటZంి.

3- ధరh Ÿద! BCరMక=నుట న/ి¿ (అ†ిక) [ార¶ నలకB6< *ÆపFి.

4- సం]6నమH Bšౖžకం*ా మం1ారగHటక †6 >hక n®ణ ఇ1ా’^.

6. మం8 బ½†ించడం - 5ెడ˜ను ఖం,ించడం


అల:; ఆేాల ః

Çã
t χ
š θö γ
y Ψ÷ ?s ρu ∃
Å ρã è÷ ϑ
y 9ø $$ /Î β
t ρ÷Þ ∆ß 'ù ?s ¨
Ä $Ψ¨ =9Ï M
ô _
y Í z
÷ &é π> Β¨ &é Žu ö z ö Gç Ζ.ä 
y Ν
(110 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 3 !
« $$ /Î β
t θΖã ΒÏ σ÷ ?è ρu Í 6 ß 9ø #$
x Ζϑ
ర సర’మతసు¶లకన<  iషÝ ˆల .ల . ర పజల lmల క=రక ఏరF,ిž >.
ర మం8 5ేయం,ి అ8 ఆజ¸Ö@ి ార. ర. 5ెడ˜ నుం,ి ఆప]6ర.
ఆప]6ర. అల:;
ను Ÿశ’`ి ార
ర. (ఆల| ఇమ:}. 3 : 110).

Çã t θö γ
t β y Ζ÷ ƒt ρu ∃
Å ρã è÷ Rp Qù $$ /Î β
t ρã Βã 'ù ƒt ρu ŽÎ ö ƒs :ù #$ ’<n )Î β ã ‰
t θã ô ƒt π× Β¨ &é Ν
ö 3
ä ΨΒiÏ 3
ä Ft 9ø ρu 
š
(104 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 ∩⊇⊃⊆∪ χ ß =Ï 
θs ø ϑ
ß 9ø #$ Ν
ã δ
è 7
y ×Í ≈‾ 9s ρ' &é ρu 4 Í 3 ß 9ø #$
s Ψϑ
లI మం 1šౖపనక @ి^5ే1ార–, ార–, lmల 5ెయ!ం,ి అ8
ఆజ¸Ö@ిం5ే1ార–,
ార–, 5ెడ˜
డ˜ నుం,ి 1ా >ం5ే1ార– క=ందర తపFక ం,6 ఉం,6^.
ఉం,6^.
ఈ ప88 5ే`D1ా O ాఫల!ం [§ందు]6ర
[§ందు]6ర. (ఆల| ఇమ:}. 3: 104).
పవక సూక ల ః
.
+;   
 :  : =%
  
 0
*  %E  

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 17
d a

 23403L
r]  Ag$F"
   Ag$F"
 2F43L
 8_L
  uWz4L
 L u(
 8_


7
9 ‚)ƒ+
8"~

"లIBšవ $+B6 5ెడ˜ చూ`ిన5ో 5ేž శకj]g 68 ర–ప మ: ాF^.
మ: ాF^. ఆ శకj
ల{85ో 34తబ½ధ 5ే`ి ఆ[ా^.
ఆ[ా^. ఆ శకj క¤,6 ల{85ో మనుసులI 5ెడ˜
³Ÿం దూరమHం,6^.
దూరమHం,6^. ఇి Ÿా’సమH
Ÿా’సమH Ñక
వ > lటQ Z". అబ€
సఈ± ఖుీ ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 49).
  „%


u( Va
 : 
8o$  '& * () 
  COE)  A8HY    
 94 

1 .Z 

2
9f 7
 …)3"

0 8+
+ 
 l
.
j)l
8I$


`q$F"
9 2(@


OL


"ఎవ > ఆ†ీనమHలI B6 [ాణమHంో ఆయన ాÄి*ా 5ెబHతˆB6<ను.
HతˆB6<ను. ర
తపF8స >*ా మం8 ఆజ¸Ö@ిస ూ, 5ెడ˜ను ఖం,ిస ూ ఉం,6^.
ఉం,6^. అల: 5ేయక
[œpనట p]ే త’రలI అల:; @„క ౖ j భయంకరl·న n®ను పం@ి ాడ˜.
డ˜.
అప­డ˜ ర అత8< 1Cడ˜క ంటే 1Cడ˜కkల అం*¢క >ంపబడవ పబడవ".
వ".
హÞజ$ౖ#ా ఉల{ ఖనం. (ž >hE 2169).

 '
] 8  :
     :
  
  4? * * S
  Z%>) 0   
 
  
1 9IP)" 8+ ^

94L +;
(2

`0) + 2"("


rZ a6o" >
"ఎవర అత!56ర8< చూసూ ఉం,ి, అత8 5ేతˆ^< ా’†ీనం
5ేయక న<ట p]ే (అత8< అ]6!56రం నుం,ి ఆపక న<ట p]ే)
సపంలIBC అల:; 1ారంద >@„ౖ తన 1šప ౖ నుం,ి Ÿపతˆ ను క >య
జO ాడ˜".
డ˜". అబ€ బ)i `ిీµß రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం. (ž >hE 2168).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 18
d a

Ÿ ¡ాల ః
1- ÌÄà8కj మ:రX ం: మం8 ఆజ¸Ö@ించటం, 5ెడ˜ను 81ా >ంచటం.
2- 5ెడ˜ను చూన1ార, తమ శకj పకారం 68 ర–ప మ:పడం తపF8స >.
3- 5ేp 6’ ా 5ెడ˜ను 8ర–h^ంచుట 68 శకj గల1ా >కO ాధ!ం. ఉ6ః
తం,ి ల{6 (నగర, ాషQ ,á ేశ, Ÿ6!లయ తితర) అ†ికారల ల:ంటL 1ార.
4- 5ెడ˜ను మనసులI అస34!చుక=నడమన*ా 68 నుం,ి దూరమHడ˜ట.
5- మం8 ఆజ¸Ö@ించటం, 5ెడ˜ను 81ా >ంచటం మ:నుక=నుట, దుఆల
అనం*¢కా ా8కj మ >యH అల:; 1šౖపన Ÿపతˆ
 క కారణమవతˆంి.

7. మం8 బ½†ిం5ే, 5ెడ˜ను ఖం,ిం5ే పద తˆల


అల:; ఆేాల ః

LÉ 9© $$ /Î Ογ
ß 9ø ‰
Ï ≈_
y ρu ( πÏ Ζu ¡
| tu :ù #$ πÏ à Ï θö ϑ
s ã y 9ø #$ ρu πÏ ϑ õ tÏ :ù $$ /Î 7
y 3 y /nÎ ‘u ≅
È ‹6Î ™ 4 <n )Î í
y ’ ä Šô #$ 
(125 S6B ‫ 〈 )ا‬4 
ß ¡ ô &r ‘
| m Ï
} δ
¨ పభHవ మ:రX ం 1šౖపనక ఆ’8ంచు,
ఆ’8ంచు, Ÿ1Cకం]g చక
8 34తబ½ధ]g.
బ½ధ]g.
పజల]g ఉత Ìత l·న ¢žలI 1ాి
1ాించు
చు. (న; 16: 125).

É==ù )
s 9ø #$ á
x ‹=Ï î ˆ ùs M
x $à | Ψ.ä θö 9s ρu ( Ν
ö γ
ß 9s M
| Ζ9Ï ! z ΒiÏ π7 ϑ
« #$  ô ‘u $ϑ
y m y 6Î ùs 
(159 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 ( 7
y 9Ï θö m ô ΒÏ #( θÒ
x  ‘ 
x Ρω
]
(పవకా!) అల:; Ñక
అనంత కరణ వల BC ¨వ 1ా >పట మృదు
స’³వడవయ:!వ
స’³వడవయ:!వ.
య:!వ. ¨1C గనక కర
డవ,
కర
డవ, కÊ>న హృదయHడవ
అpనట p]ే 1ారందర– ¨ చుటZQ పక
ల నుం,ి దూరం*ా [œpÓ1ార
ార.
(ఆల| ఇమ:}. 3: 159).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 19
d a

పవక సూక ల ః
 

 e ?L p 1 8  
24: d†
U
?L;  : '&
P () 
 :)
  ANQ 
"అల:; మృదువడ˜.
మృదువడ˜. సమస వ!వ ాలI మృదు 1šౖఖ > అవలంÏంచడ
అవలంÏంచడ
మంటే అల:; క 56ల: ఇషQ ం". ఆp¡ా రEయల:హ• అB6” ఉల{ ఖనం.
(బHఖ: > 6927, మH`ి ం 2593).

e 8"


, ?L  :
 8 * () 
  '&  '& * () F-[
  ANQ  
 
 . sb" 

, R‡
2Z

,
, R‡
2ˆ
"మృదు 1šౖఖ > గల పž ŸషయమHలI lmల కల గHతˆంి. ల{8 ŸషయంలI
5ెడ˜ కల గHతˆంి". ఉల{ ఖనం: ఆp¡ా రEయల:హ• అB6”. (మH`ి ం 2594).

!†
W‰ !†

?L
.
 : * () 
  '& 0 
  $ 
"మృదు 1šఖ ౖ > గHణం ల{81ాడ˜
1ాడ˜ సర’ lmలను,
ను, ³లను కkలIFpనటే ".
ఉల{ ఖనం: జ ¢& ‰. అబHµల:; రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2592).

Ÿ ¡ాల ః
1- ఇాం ప56రం, మం8 ఆజ¸Ö@ించడం మ >యH 5ెడ˜ను 81ా >ంచడంలI
మృదు1šౖఖ >, Ÿ1CకమHను [ాటLం56ల8 [œత'34ంచబ,ింి.
2- సర’ కా ా!లI మృదు 1šౖఖ > అవలం‰ం56ల8 [œత'34ంచడబ,ింి,
ఎందుకB6 అి Bƒచుకk8 1ాడ˜ సర’ lmలను కkలIFpనటే .

8. త^ దండ˜ల `Dవ


అల:; ఆేాల ః
(8 ‫
ت‬/TB5 ‫ ( 〈 )ا‬$ΖY ¡
ó m
ã µÏ ƒ÷ ‰
y 9Ï ¨θu /Î 
z ≈¡ M #$ $Ζu Šø ¹
| Σ} ¢ ρu ρu 

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 20
d a

తన త^ దండ˜ల పట స6ãవం]g lలగHమ8 lmమH మ:నవ8కj


ఉపేnం56మH
ం56మH. (అ. కబ€¹ 29: 8).

£ót =è 7ö ƒt $Β¨ )Î 4 $Ζ— ≈¡ ô )Î 


| m È ø $
t !Ï ¨θu 9ø $$ /Î ρu νç $ƒ§ )Î ω
H )Î #( ρÿ ‰
ß 7ç è÷ ?s ω y /š ‘u 
ā &r 7 4 Ó
| %s ρu 
è ö κp ]÷ ?s ω
y δ
$ϑ e7 &é $! ϑ
Ÿ ρu ∃ y λç ;° ≅)
à ?s ξ
Ÿ ùs $ϑ è ξ
y δ Ÿ .Ï ρ÷ &r $! ϑ è ‰
y δ ß n Å 9ø #$ 8
t &r Žu 9y 6 x ‰ Ï
y Ψã
V ƒÍ 2
(23 ‫اء‬9‫ ∪⊂⊄∩ 〈 )ا‬$ϑ Ÿ Z θö %s $ϑ
ω ß 9© ≅%è ρu
y γ
¨ పభHవ ఇల: 8రŽ యం 5ేాడ˜.
ాడ˜. ర కOవలం ఆయను<తపF
ఆయను<తపF మ $వ >¨
ఆ ా†ించకం,ి. త^ దండ˜ల]g మంతనం]g వ!వహ >ంచం,ి. ఒక1Cళ
వదµ 1ా >లI ఒకర *ా8 ఇదµ ర*ా8 మHస^1ా $+ ఉంటే, 1ా >మHందు
Ÿసు*ాX 'å' అ8 క¤,6 అనకం,ి. 1ా >8 కసరక ంటÒ సమ:†6నం
ఇవ’కం,ి. 1ా >]g మ ా!ద*ా మ:టడం,ి. (బ¨ ఇాpæ¿ 17: 23).

’ûÎ …µç =è ≈Á
| ùÏ ρu 9δ
÷ ρu 4’?n ã
t $Ζ— δ
÷ ρu …µç Β– &é çµF÷ =n Ηu q
x ϵƒ÷ ‰
y 9Ï ¨θu /Î z≈¡ M #$ $Ζu Šø ¹
| Σ} ¢ ρu ρu 
y ƒ÷ ‰
(14 ‫ن‬IK ) 〈 7 y 9Ï ¨θu 9Ï ρu ’<Í ö 6
à ©
ô #$ β
È &r 
È ÷ Βt %æ
t
మ:నవడ˜ తన త^ దండ˜ల హక
ను గH >ం56ల8 స’యం*ా lmlm
అత8కj 8 Oµnం56మH.
ం56మH. అత8 త^ బల3°నత@„ౖ బల3°నతను స34ం
అత88 తన కడ˜పన Ì`ింి. అతను [ాల Ÿ,ి @„టQట8కj $ండ˜
సంవత' ాల పటLQంి. (అందుకO lmమH అత8కj ఇల: బ½†ిం56మH) 56మH) "B6క
"B6క
కృతuÖ డ1šౖ ఉండ˜,
ఉండ˜, ¨ త^ దండ˜లక కృతజÖ తల ]ెల ప
ప. (ల ఖ:h., 31:14).
పవక సూక ల

  ]T ^Y  
: P  /
) P  '&
  = () )\
  :
  %& 

 U 9f 
` <_
 =
:  ."(
 :
 :
 =` <_ ^
 I$-
 :

nO5
 3* e XIY
1 
 
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 21
d a

అబHµల:; రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం పకారం: BCను పవక సల ల:హ•
అల|ౖ34 వసల ం]g ఇల: పn<ం56నుః 'అల:; క అ8<టLకంటే ఎక

@ియl·న ఆచరణ ఏి?' అ8. "నమ:u 68 సమయంలI 5ేయడం" డం" అ8
ఆయన సమ:†6న(56Mర. 'ఆ తర1ాత ఆచరణ ఏి' అ8 అ,ి*ాను.
"త^ దండ˜ల పట సద’ర న]g lలగడం"
గడం" అ8 5ె[ాFర. 'ఆ తర1ాత ఏి'
అ8 BCను మèé పn<ం56ను. "అల:; మ:రX ంలI [œ ాడడం"[œ ాడడం" అ8 పవక
సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం 5ె[ాFర. (బHఖ: > 527, మH`ి ం 85).


   ::
     ]T /$
9  V$ :    
    
U
 :  b
() ZY P  ,

 :
9f  ,
 <_ : r+  'IDa  LD 

9f
M+  ,

 :  <_  r+
 : U
9f  ,

 : :
 <_  r+ U

అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం పకారం: ఒక వ!కj పవక


సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం స8<†ికj వM, 'పవకా! B6 `Dవ, సద’ర నలక
అంద >కంటే ఎక
వ హక
గల1ా $వర?' అ8 అ,ి*ాడ˜. "¨ త^ " అ8
5ె[ాFర పవక . 'ఆ తర1ాత ఎవర–?' అంటే "¨ త^ " అBC 5ె[ాFర
పవక . ž >*> అతను 'ఆ తర1ాత ఎవర–?' అ8 అ,ి*ాడ˜. "¨ త^ " అBC
జ1ా‰56Mర పవక . 'ఆ తర1ాత ఎవర–' అ8 మèé అ,ి*ాడతను.
68కj పవక 5ె[ాFరః "¨ తం,ి" అ8. (బHఖ: > 5971, మH`ి ం 2548).
Ÿ ¡ాల ః
1- త^ దండ˜ల పట *êరవ మ ా!దల చూ[ాల8, 1ా >కj Ÿ†ేయHలp
ఉం,6ల8 మ >యH 1ా >]g ఎల ప­డూ సద’ర న]g lల గHత›, ఉపకారం
5ేస ూ ఉం,ే కాం® ఉం56ల8 ఇాం ఆేnసుంి.
2- 8య(త కాలమHలI నమ:u తర1ాత, త^ దండ˜ల `DవpÓ అల:;
క అత!ంత @ియl·న ఆచరణ.
3- 1ా > అŸ†ేయత, 1ా >]g కÊ\రం*ా, కర
శం*ా మ:టడ˜ట మ >యH
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 22
d a

1ా >8 ఊఁ ల{క å అ8 అనుట నుం,ి కÊ>నం*ా 3VచM >ంచబ,ింి.


4- త^ పట ఉపకారం, Ÿ†ేయత హక
తం,ి కB6< ఎక
వ ఉంద8
]ెల పబ,ింి.

9. సద’ర న
అల:; ఆేాల ః
5 Šà
(4 ^?K ‫ ∪⊆∩ 〈 )ا‬Ο Ï ã @ =è z
t , ä ’ y Ρ‾ )Î ρu 
4 ?n èy 9s 7
¨వ 8స'ంేహం*ా మìన<తl·న íలం కల1ాడవ
కల1ాడవ. (ఖలం, 68:4).

É==ù )
s 9ø #$ á
x ‹=Ï î ˆ ùs M
x $à | Ψ.ä θö 9s ρu ( Ν
ö γ
ß 9s M
| Ζ9Ï ! z ΒiÏ π7 ϑ
« #$  ô ‘u $ϑ
y m y 6Î ùs 
(159 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 ( 7
y 9Ï θö m ô ΒÏ #( θÒ
x  ‘ 
x Ρω
]
(పవకా!) అల:; Ñక
అనంత కరణ వల BC ¨వ 1ా >పట మృదు
స’³వడవ అయ:!వ.
అయ:!వ. ¨1C గనక కర
డవ,
కర
డవ, కÊ>న హృదయHడవ
అpనట p]ే 1ారందర–
1ారందర– ¨ చుటZQ పక
ల నుం,ి దూరం*ా [œpÓ1ార
ార.
(ఆల| ఇమ:}., 3:159).
పవక సూక ల ః

 
G 8b
 e 0f+

R‡  
!"
.ŠP  '&
p  : () C
 V2%)
  
  .FD 

.
 ?46  
ΠD%
RVa3 ‹z3


1 8 
/0
"పళయిB6న Ÿా’సు8 ]6సులI అత!ంత ³రమpన స]6
ర!ం
సద’ర BC ఉంటZంి. BƒటL]g అí ల ప6ల ప^కO1ాడ˜,
ాడ˜, దు ాãషల:,ే1ా,ి¨
అల:; అ(తం*ా అస34!ంచుక ంటడ˜".
ంచుక ంటడ˜". ఉల{ ఖనం: అబ€ ద ాµ
రEయల:హ• అను”. (ž >hEః 2002).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 23
d a

A (d
 b  , R3
 () /G%    /c
    :    
    


.FD
?4‰

1 0@ ::
 
పజల స’రX ప1Cా8కj ఏ ఆచరణల అ†ికం*ా కారణమవ]6p? అ8
వMన పశ<క పవక ఇల: సమ:†6న(56Mరః "అల:; భయîž
తఖ:’) మ >యH సద’ర న". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర D. (ž >hEః 2004).
(తఖ:’)

" 
G P:+
7 {ŠP
 :   
 :    
    
 
 9:;6 7

9IFD+
 9:;6
7

9IF
046


046


"సద’ర నగల Ÿా’సుల{ 1ా >లI సంపfరŽ Ÿా’సం
Ÿా’సం గల1ార.
గల1ార. తమ ఇల:^
పట సద’ర న]g l^*O1ా O లI 56ల: మం1ార".
మం1ార". ఉల{ ఖనం: అబ€
హ• $+రD . (ž >hE 1162)..ŠP  :  )  
M;(
G 8   
  
   ANQ 
 95
90  /\;X 

.FJ
2046 

"Bšౖžక గHణ6ల వల ఒక Ÿా’సు8కj ఉప1ాసమHన< 1ా8 మ >యH ాž
1Cళ తహuɱ నమ:¾ సల ప 1ారంత ా¶నం లÏసుంి".". ఉల{ ఖనం:
ఆpష రEయల:హ• అB6”. (అబ€ 6వf± 4798).

Ÿ ¡ాల ః
1- పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం అž ఉత మ గHణమHగల1ార8 ]ె^`ింి.
2- సద’ర న ఘనత, 68 ా¶నం ]ె^`ింి. స’రX ప1Cా8కj, ఉన<త
ా¶B68కj ఏ స]6
ా!ల అ†ికం*ా కారణమవ]6Ø అందులI ఒకటL
సద’ర న. పళయిB6న కరhల త›కం 5ేయబడ]6p. ఒక మH`ి ం
]6సులI అž ³రమHగల కjiయ అల:; ïž, మ >యH సద’ర న ఉంటp.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 24
d a

3- మం మ:ట మ:ట,6ల8, మం పనుల{ 5ేయ:ల8 ఇాం


[œత'34స ుంి.
4- స6ãవం]g ðŸతం గడ˜పక BC ³ర!భర ల [ామHఖ!త.
5- స]6
ా!ల]g Ÿా’సం @„రగHతˆంి. దు¡ా
ా!ల]g Ÿా’సం
తరగHతˆంి.

10. ñమ!ం,
ñమ!ం మృదు1šౖఖ >
అల:; ఆేశం:
ం:

É==ù )
s 9ø #$ á
x ‹=Ï î ˆ ùs M
x $à | Ψ.ä θö 9s ρu ( Ν
ö γ
ß 9s M
| Ζ9Ï ! z ΒiÏ π7 ϑ
« #$  ô ‘u $ϑ
y m y 6Î ùs 
(159 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 ( 7
y 9Ï θö m ô ΒÏ #( θÒ
x  ‘ 
x Ρω
]
(పవకా!) అల:; Ñక
అనంత కరణ వల BC ¨వ 1ా >పట మృదు
స’³వడవ అయ:!వ.
అయ:!వ. ¨1C గనక కర
డవ,
కర
డవ, కÊ>న హృదయHడవ
అpనట p]ే 1ారందర– ¨ చుటZQ పక
ల నుం,ి దూరం*ా [œpÓ1ార
ార.
(ఆల| ఇమ:}., 3:159).
పవక సూక ల ః
 

24: e ?L
 d† p 1 8  : '& () 
 :)  
  ANQ
U
?L; P 
"అల:; మృదువడ˜.
మృదువడ˜. సమస వ!వ ాలI మృదు 1šౖఖ > అవలం‰ంచడ
మంటే అల:; క 56ల: ఇషQ ం". ఉల ఖనం: ఆp¡ా రEయల:హ• అB6”.
(బHఖ: > 6927, మH`ి ం 2593).

 :WE) ef efg)


  %& 
0 
8 * *      :
  b& 

94Ž
 I3†  rL 
n
:1

U
{$456

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 25
d a

మÂపవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం అబHµ¿ ఖ$òb ]ెగ పž8†ి


వరX B6యక ,ైన అష¾É ను సంబ½†ిం ఇల: అB6<రః "¨లI $ండ˜
సదు X ణ6ల B6<p.
ణ6ల B6<p. అŸ అల:; క ఎం]g ఇషQ మpనŸ.
pనŸ. అŸః సహనం, సహనం,
ñమ!ం".
ñమ!ం". ఉల{ ఖనం: ఇబH< అబób రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 17).

e 8" 8  :


, ?L * () 
  '&  '& * () F-[
  ANQ  
 
 . sb" 

, R‡
2Z

,
, R‡
2ˆ
"మృదు 1šౖఖ > గల పž ŸషయమHలI lmల కల గHతˆంి. ల{8 ŸషయంలI
5ెడ˜ కల గHతˆంి".". ఉల{ ఖనం: ఆp¡ా రEయల:హ• అB6”. (మH`ి ం 2594).

!†
W‰ !†

?L
.
 : * () 
  '& 0 
  $ 
"మృదు 1šఖ ౖ > గHణం ల{81ాడ˜ సర’ lmలను,
ను, ³లను కkలIFpనటే ".
ఉల{ ఖనం: జ ¢& ‰. అబHµల:; రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2592).
Ÿ ¡ాల ః
1- అల:; మృదు1šౖఖ >8 @D(ాడ˜. మృదు1šౖఖ > lmల 5ేక¤రతˆంి.
2- పజల ఎడల జ¸^తనమH, lతక 1šౖఖ > అవలంÏంచుట స’రX 1ాసుల గHణం.
3- సహనం ఘనతగలి. మ >యH ఆగహం
i , కkపం 81ా >ంచబ,ిని.

11. కరణ
పవక గH >ం అల:; ఇల: ]ె^[ాడ˜ః

Ò Šm
(128 ‫ ∪∇⊄⊇∩ 〈 )ا >
ﺏ‬Ο Ï ‘§ ∃
Ô ρâ ‘u 
š ΖÏ ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø $$ /Î 
Ÿా’సుల@„ౖ ఆయన 1ాత'ల!ం,
1ాత'ల!ం, కారణ!ం
కారణ!ం గల1ార
గల1ార. (]ౌబ 9: 128).
Ÿా’సుల గH >ం ఇల: ]ె^[ాడ˜ః
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 26
d a

(29 H> ‫ ( 〈)ا‬Ν


ö ηæ Ζu ÷ /t â $! Ηu q
x ‘â 

పరసFరం కరణ6మయHల *ానూ ఉంటర


ఉంటర. (ఫ¹ ; 48: 29).
పవక సూక ల ః
  
, . 
1 9D"

, : 
  
 :  $
  %& 
'
9D"


"పజల ఎడల కరణ చూప8 1ా >8 అల:; కరణAంచడ˜". చడ˜". ఉల{ ఖనం: జ ¢&
‰. అబHµల:; D. (బHఖ: > 7376, మH`ి ం 2319).

, /€

, :

sb@   

  <)  :    
    
 
 .
#0Z
"దురదుషˆQ 8 (హృదయం నుం,ే) దయ, దయ, కరణ ¦యబడ˜తˆంి".".
ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర D. (ž >hE 1923).
Ÿ ¡ాల ః
1- Ÿా’సుల ఉత మ గHణమH కరణ, దయ.
2- పజల ఎడల కరణ చూపట అల:; కరణ [§ందట8కj మHఖ!కారణం.
3- హృదయంలI కరణ ల{క[œవటం మ8¥ి దురదృ¡ాQ8కj సూక.

u¿h' అB6!యం,
అB6!యం, ౌరÉ న!ం)
u¿h (అB6!యం
12. 'u¿h !ం 8¥ిదం
అల:; ఆేశం:
ం:

ä $Ü
(18 9-[) 〈 ∩⊇∇∪ í s ƒã ì
8 ‹
Ï ©
x ω 5 ŠΗÏ q
Ÿ ρu Ο ô ΒÏ 
x  Ï =Ï ≈à
t ϑ © =9Ï $Βt 
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 27
d a

అB6!యHలక ,
అB6!యHలక , ౌరÉ న!పరలక ఆప (తˆడ˜*ా¨
డ˜*ా¨,
*ా¨, మ:ట 5ెల బ,ి అpÓ!
`ి#ారసు 5ే`D1ాడ˜*ా¨ ఎవ’డూ ఉండడ˜
ఉండడ˜. (Ì(. 40: 18).
పవక సూక ల ః

" :  ]i-
 4?   
  j&i h-  OE: * () 
 '&  ! "  
 
OL 94> 

‘  VX3
P
G>@ 
2$4)\
7
9 U BD


„% ^
అల:; ఈ Ÿధం*ా బ½†ింనటZ మ:¨య పవక సల ల:హ• అల|ౖ34
వసల ం ]ె^[ారః "B6 6సుల: ా!
6సుల: ా! BCను ౌరÉ B6!8< 8¥D†ిస ుB6<ను.
B6<ను.
ర క¤,6 ఒక >@„ౖ B×కర ౌరÉ న!ం 5ేయడం 8¥ిదం అ8 ³Ÿంచం,ి,
అల:*O ఆచ >ంచం,ి".". ఉల{ ఖనం: అబ€ జ&i రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2577).

 94>  
U 8_L
94> U 0@   

 :  %&
  C  $ 
 !" 4’
p

/0
"అB6!యం,
అB6!యం, అ]6!56రం నుం,ి దూరమHండం,ి. 8శMయం*ా అ]6!56రమH
పళయిB6న (ఆ అ]6!56 > పట ) అంధకారం*ా ప >ణ(సుంి".". ఉల{ ఖనం:
జ¸‰& రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2578).

 !4>P
2
_L 
G nX  : 
?@  
 : 0 
  b& 
 

`qD
p 1 { 2

t
"@ీడ˜తˆ8 అర B668కj భయపడ˜
భయపడ˜.
యపడ˜. 68 మధ! అల:; మధ! ఏ అడ˜ô
ల{దు"ు". (అన*ా
(అన*ా అల:; @ీడ˜తˆ8 బధను Ÿ8,
Ÿ8, ౌరÉ
ౌరÉ న!పర,ి< nÄి ాడ˜).
డ˜).
ఉల{ ఖనం: ఇబH< అబób రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 1496, మH`ి ం 19).
  /P4>
26 p 2
B:
.    :    
  D  
 :  
 ;"X 
, 8+ R‡ + 2ƒ
  .
 9h;X
8 p , p 8" 3- 2
!
244J$4L


ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 28
d a

 
FD  ;(0 
k<

.
a6+
 8 
p 2
.@  2
 2$P4>
a6+ p 2
8:
p P
 PJL  
24
23D< E* 
"ఎవ8@„ౖ తన œదర,ి< అవమ:నపరన ల{6 మ O Ÿధl·న
అB6!యమH ఉన<5ో,
ఉన<5ో, ిర”Ü వ ీB6& (డబHó,
డబHó, ధనం)
ధనం) 5ెల8 ఆ (పళయ)
య)
ినం
నం ాకా మHంే ®మ:పణ కk > ల{6 1ా > హక
ఇ5ేM`ి) ]õ^*>[œ1ా^.
œ1ా^.
ల{6 ఆ \uన బ†ితˆ8 వదµ పణ6!ల న<5ో తను ఎంత అB6!యమ
5ేా,ో అ8< పణ6!ల ¦సుక=నబడ˜ను.
¦సుక=నబడ˜ను. అత8 వదµ పణ6!ల ల{85ో
@ీ,ితˆ8 [ా[ాల
[ా[ాల ¦సుక=8 అత8@„ౖ 1Cయబడ˜ను"
బడ˜ను". ఉల{ ఖనం: అబ€
హ• $+ర రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 2449).

Ÿ ¡ాల ః
1- ౌరÉ న!ం 8¥ిదం కనుక భయప,ి ఉం,6^.
2- అత!56 >కj ఇహపర లIకాలI కÊ>న n® గల గHను.
3- @ీ,ితˆ8 అర B6దన అ]6!56 > పట `ీ’క >ంచబడ˜తˆంి.

13. మH`ి మHను వ†ి


వ†ించడం 8¥ిదం
అల:; ఆేాల ః

ª!#$ = Å î
| Ò x ρu $κp ŽùÏ #$
V #Í ≈z Þ Ψ¨ γ
y Ο y …νç τä #! “u f
y _ Y ϑ
y ùs #‰ dÏ èy Gt Β– $ΨY ΒÏ σ÷ Βã ≅
ö Fç )
ø ƒt Βt ρu 
V Šà
(93 ‫ء‬1B ‫∩ 〈 )ا‬⊂∪ $ϑ Ï ã
t $/¹ #‹ t …µç 9s £‰ã
x ã t &r ρu …µç Ζu èy 9s ρu ϵ‹ø =n ã
t
ఉేµ శ!పfర’కం*ా ఒక Ÿా’`ి8 చం@D1ా8కj పžఫలం నరకం.
నరకం. అందులI
అతడ˜ స6 ఉంటడ˜.
ఉంటడ˜. అత8@„ౖ అల:; ఆగహం i , ాపం అవత > ాp.
p.
అల:; అత,ి క=రక కÊ>నlన· n®ను `ిదపర ఉం56డ˜
ఉం56డ˜. (8ా 4: 93).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 29
d a

పవక సూక ల ః

!" {
 : 

 +  
 :
 D %&  
' “0" 
R( 
 e / 0

"పళయిB6న రకాల ంింన 1ా >పట öదటL ¦రF జరగHను" జరగHను".
అబHµల:; రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం. (మH`ి ం 1678, బHఖ: > 6533).

1 8h+
 (
(
 :
U b * () 
  '& 0  
  -
  
 %&
 
 
\;
94F . 

$-
"అల:; యందు ఒక Ÿా’సు8< సంహ >ంచటం కB6< పపంచB6శనమH
56ల: సులభం".
సులభం". ఉల{ ఖనం: అబHµల:; ‰. అÜ} రEయల:హ• అను”మ:.
(నాp 3922, ž >hE 1395).
Ÿ ¡ాల ః
1- మH`ి ంను వ†ించటం 56ల: Åర [ాపం. అల:; వదµ మH`ి ం Ÿల వ
56ల: *ÆపFి.
2- రకాల ంించటం Åర [ాపం. కాబటLQ öదటL ¦రF 68 గ€ OM
అగHను.
3- వ†ింన 1ా88 ఇహలIకమHలI వ†ింపబడ˜ను. మ >యH పరలIకమH
నందు అతడ˜ ాశ’తం*ా నరకమHలI ఉండ˜ను.

14. మH`ి ం@„ౖ మ Æక మH`ి ం హకఅల:; ఆేశం:
ం:
(10 ‫ات‬9M6 ‫ 〈 )ا‬ο× θu z
÷ )Î β
t θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ $ϑ
y Ρ‾ )Î 
Ÿా’సుల
Ÿా’సుల పరసFరం అన<దమHhల . (హ•u ా¹ 49: 10).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 30
d a

పవక సూక ల ః

2”) U
83:


(&" 
 .Šl

.ŠP4 


 : * () 
  '&   
  k, 
”) 7
"Ÿా’`ి మ Æక Ÿా’`ి]g కల`ి ఒక కటQ డంల: ర–[§ందు]6డ˜
ర–[§ందు]6డ˜.
దు]6డ˜. 68 ఒక
³గం మ Æక ³*ా8కj బలం 5ేక¤రMతˆంి". ఉల{ ఖనం: అబ€ మ€ా
అ÷అ ¢ రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 2446, మH`ి ం 2585).

2• 
6+, 94Fl


94Fl


) :    :
       
 
 

^ 

: 2a"

, 
2X

2ƒ


2

!D p 94Fl 94Fl U
2,
 Q  dFJ

u6+
94Fl
0$†
8+ .  h

h 0$
"ఒక మH`ి ం మ Æక మH`ి ంక
ంక œదరడ˜.
œదరడ˜. అత8కj
అత8కj ోహం 5ేయక¤డదు.
క¤డదు.
అత8]g అసత! వ!వÂరం 5ేయక¤డదు క¤డదు.దు. అసÂయం*ా ఉండక¤డదు.
ఉండక¤డదు.
ఒక మH`ి ం మ Æక మH`ి ం8 అవమ:న పరచుట, పరచుట, వ†ించుట మ >యH
అత8 §మHhను
§మHhను కాజOయHట 8¥ిదం. 'తఖ:’'
తఖ:’' (అల:; భయïž)
భయïž) ఇక

ఉంి (అ8 పవక ø6ž 1šౖప `„గ ౖ 5ేార).
ార). ఒక మH`ి ం8 3°నపరచడం
దు÷ పవర న గల వ!కj హ<ం".
హ<ం". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ•
అను”. (ž >hE 1927. ీ8 ³వం మH`ి ం 2564లI ఉంి).
  d† 9:(D+ 
 26

.Š"

S$D

, : * () 
  '& 0  
  W? 
  d†
2F% 
U

"తన క=రక ఇషQ ప,ిన68< తన œదర8 క=రక ఇషQ పడనంత వరక ఏ


వ!కj క¤,6 Ÿా’`ి
Ÿా’`ి కాజ¸లడ˜".
కాజ¸లడ˜". ఉల{ ఖనం: అనb రEయల:హ• అను”.
(బHఖ: > 13, మH`ి ం 45).

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 31
d a

 7
.Š     
.
/: 
. t% .
 :     :
    
 
^
–) –" .
 !"
 `:
/0 
. 7
2
/:

1 t% (
U `: 

 (  ( 
1 –"
n6x
U e
1 u—*
4F
7
—* .
n6x
U e 24
26+
 8
 e (3)

8:  e
1
8
 (3)
"ఎవరp]ే ఒక మH`ి ం@„ౖ ఆసన<మpన క¡ాQ8< దూరందూరం 5ే ా \,
\, అత8కj
పళయిB6న ఎదురpÓ! క¡ాQ8< అల:; దూరం 5ే ాడ˜. డ˜. ఎవరp]ే
ఋణగసు i 8కj Õల|న
ౖ ంత వ!వి ా,ో అల:; ఇహపరలIకాలI అత8కj
ñలభ!ం కల గ జO ాడ˜.
డ˜. ఎవరp]ే మH`ి ం Ñక
లIటZ[ాట ను మరగH
పరా,ో అల:; పళయిB6న అత8 త@ిF6లను క@ిFపచుM]6డ˜.
పచుM]6డ˜.
తన œదర8 సÂయమHలI ఉన<1ా >కj అల:; సÂయపడ]6డ˜ సÂయపడ]6డ˜". ]6డ˜".
ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2699).

Ÿ ¡ాల ః
1- Ÿా’సుల పరసFర సìదరల . ాu, బంటZ, న<, @„దµ ఎవ $+B6 స O.
2- మH`ి మHల పరసFరం 5ేోడ˜1ాోడ˜*ా ఉం,6ల8, అక
రగల 1ా >కj
ధరhపకారం*ా సÂయప,6ల8 56ల: [œత'34ంచబ,ింి.
3- 8స'Âయం*ా ఉన<1ా >కj సÂయపడ˜ట ఘనతగల Ÿషయం, 56ల: పణ!ం.

15. ఇరగH [§రగH 1ా > హకఅల:; ఆేశం:
ం:
É /Î ρu $ΖY ≈¡
“‹ ô )Î 
| m È ø $
t !Ï ¨θu 9ø $$ /Î ρu ( $↔Z ‹ø ©
x µÏ /Î #( θ.ä ŽÎ ³
ô @è ω
Ÿ ρu ! ß 6ç ã
© #$ #( ρ‰ ô #$ ρu 
É=Ψã f
à 9ø #$ ‘Í $gp :ù #$ ρu ’
4 1n ö )
à 9ø #$ “ŒÏ ‘Í $gp :ù #$ ρu 
È 3
Å ≈¡ y 9ø #$ ρu ’
| ϑ y ≈Gt Šu 9ø #$ ρu ’
4 ϑ 4 1n ö )
à 9ø #$
È ‹6Î ¡
(36 ‫ء‬1B ‫≅ 〈 )ا‬ ¡ 9#$ 
È ⌠ø #$ ρu =
É Ζ/ f
y 9ø $$ /Î =
É m
Ï $Á
¢ 9#$ ρu

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 32
d a

రం]6 అల:; క 6స!ం 5ెయ!ం,ి. ఎవ >¨ ఆయనక ³గా’మH-


³గా’మH
ల *ా 5ేయకం,ి. త^ దండ˜ల ఎడల స6ãవం]g lలగం,ి
లగం,ి. బంధువల¤,
బంధువల¤,
అB6థుల¤,
అB6థుల¤, 8ర@Dదల పట మం*ా వ!వహ >ంచం,ి. [§రగHన ఉన<
బంధువల ,
బంధువల , అప >తˆలpన [§రగH1ార,
[§రగH1ార, పక
నున< (తˆల ,
ల ,
బటారల Õరంద > పట మం*ా వ!వహ >ంచం,ి. (8ా 4: 36).
పవక సూక ల ః
 
, 1 .Š"


, 1 .Š"


, 1 : () C
  '&  Kl0    
 M.Š"

 u;\
20"
, Va :


.o"  ? 
  ,-
  :/E

ఒక ా > మÂపవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం ఇల: `„లŸ56Mరః


"అల:; ాÄి*ా అతను Ÿా’`ి కాడ˜,
కాడ˜, అల:; ాÄి*ా అతను Ÿా’`ి
కాడ˜,
కాడ˜, అల:; ాÄి*ా అతను Ÿా’`ి కాడ˜"
కాడ˜". ఎవర పవకా అ8 అడ*ాX,
"ఎవ > [§రగH 1ా >కp]ే 1ార @„టQ ే క¡ాQల వల అాంž కల గHతˆంో
కల గHతˆంో
1ార"
1ార" అ8 పవం56ర పవక . ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ•
అను”. (బHఖ: > 6016).

 1
!  .Š" . :     :       


8: 
2
%ƒ
. !4L  !

6x
 : . u;\ ]Š"
 1 .Š"


8OL 
6x

 + W6
BP5  !

6x
7 04L 1 .Š" 


8:
"అల:; మ >యH పళయినం@„ౖ Ÿా’సమHన<1ార
Ÿా’సమHన<1ార [§రగH 1ా >కj కషQ
@„టQక¤డదు.
¤డదు. ఎవరp]ే అల:; ను పరలIక ిB68< Ÿశ’`ిా ా \,
\, 1ార
తమ అž»ి8 ఆద >ం సత
>ం56^.
56^. అల:; మ >యH పరలIక ిB68<
Ÿశ’`ించు1ార మం మ:ట మ:ట,6^ ల{6 మûనం వ34ం56^" 56^".
ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 6018, మH`ి ం 47).

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 33
d a

Ÿ ¡ాల ః
1- [§రగH1ా >కj ఉపకారం 5ేస ూ ఉం,6^. కషQ @„టQ క¤డద8 [œత'34స ూ
56ల: ]6కºదు 5ేయబ,ింి.
2- ఉత మ Ÿా’సమHగల మ:నవడ˜, [§రగH1ా >]g సద’ర న]g l^*>,
కషQ @„టQక ం,6 ఉన<1ాడ˜. (ఆ [§రగH 1ార మH`ి lmతరల|ౖనపFటLకº).

16. B6ల క భయంక ాల


అల:; ఆేాల ః
Ó ŠGÏ ã
(18 ‫ ∪∇⊇∩ 〈 )ق‬‰ ë ‹%Ï ‘u µÏ ƒ÷ ‰
t = ā )Î Α
y 9s ω @ θö %s ΒÏ á
à 
Ï =ù ƒt $Β¨ 
అత8 BƒటL నుం,ి 1šడల{ పž మ:టనూ 1ాయట8కj అను®ణం ఒక
ప >íలక డ˜ `ిదం*ా ఉంటడ˜
ఉంటడ˜. (ఖ:Í 50: 18).

‘≅.ä Šy #σx 
à 9ø #$ ρu Žu Ç
| 7t 9ø #$ ρu ì ô ¡
y ϑ ¡ 9#$ β
¨ )Î 4 Ο
í =ù æ
Ï µÏ /Î 7 } Šø 9s $Βt #
y 9s § ß )
ø ?s ω
Ÿ ρu 
Z θ↔ä ¡
(36 ‫اء‬9‫ ∪∉⊂∩ 〈 )ا‬ω ó Βt µç Ψ÷ ã
t β y ×Í ≈‾ 9s ρ' &é
t %.x 7
క ]ె^య8 Ÿషయం 1šంట పడకం,ి. 8శMయం*ా కళüé,
కళüé, 5ెవల¤,
ల¤,
మనసూ' అ8<ంటL ŸషయంలIనూ Ÿ56రణ జరగHతˆంి. (బ¨
ఇాpæ¿ 17: 36).

పవక సూక ల ః

:  =
  mno
 ?/B: P ! 
  :;
  :   
  k, 
 2F
  8P4FP 
u("
.

G 94*
.

'పవకా! ఉత మ Ÿా’సుల|వర?' అ8 BCనడ*ాX, "ఎవ > B6ల క మ >యH
5ెp! 6’ ా ఇతర మH`ి మHల ాంž [§ందు]6 \ అత,ే" అ8 మÂ

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 34
d a

పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం బదు^56Mర. ఉల{ ఖనం: అబ€ మ€ా
అ÷అ ¢ రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 42, బHఖ: > 11).
 Ž { 0 
 ˜ .P”"
2 . : 
-  
  %  /X
  
 { 
/ Y 24\;
2
.Pƒ+
"ఎవ $]+ ే తమ @„6ల మధ! ఉన< 68<,
68<, ఊరవల మధ! ఉన< 68<
కా[ాడ˜క BC బధ!త ¦సుక ంట \ 1ా >కj స’రX ం లÏంపజO`D పfý B6ి".".
ఉల{ ఖనం: సహ¿ ‰. సఅ± రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 6474).
  94$  :  
/P4

(3)
8     p
  4?
   
   
™Ql š ()+
 { e w b"
; U IL {3$"


"6సుడ˜ ఆలIంచక,
ఆలIంచక, గ34 i ంచక ప^కO మ:టక బదుల *ా నరక
క¤పమHలI పడ]6డ˜.
పడ]6డ˜. త›రF పడమర మధ! ఉన<ంత దూరం 68
లIతˆ ఉంటZంి".". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”. (బHఖ: >
6477, మH`ి ం 2988).

Ÿ ¡ాల ః
1- B6ల క భయంక ాల నుం,ి జ¸గత
i ఉం,6^. అB6లIచన]g ఉచM >ంన
మ:టల 6’ ా మ:నవడ˜ నరకమHలI 5ేరక ంటడ˜. మ >యH ఇే
B6ల క ఉపØగమH అధరhం*ా ఉంటే నరక ప1Cా8కj కారణమH.
మ >యH ధరhం*ా ఉంటే స’రX ప1Cా8కj కారణమగHను. అBCక మంి
[ా[ా8కj గH > అpÓ! కారణమH అనవసరం*ా 8ర ®!ం*ా మ:టడడlm.

2- మ:ట,ే పž మ:ట మ >యH పž న< ప8 గH >ం క¤,6 Ÿ56రణ


జరగనున<ి. (మ8¥ి అవయ1ాలలI) B6ల క మ >యH మ ాhంగమH
56ల: భయంకరl·నŸ.

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 35
d a

17. ప \®8ంద 8¥ిదం


అల:; ఆేశం:
ం:

ó 9s ≅
zΝs à 'ù ƒt β&r Ο
Ÿ 2 ó 2
à ‰
ß n  tÏ †
t &r = ä &r 4 $Ò
³ è÷ /t Ν3
ä Ò
à è÷ /− =Gt óø ƒt ω
Ÿ ρu 
.(12 ‫ات‬9M6 ‫ 〈 )ا‬4 νç θϑ
ß Fç δ
÷ Í 3
s ùs $G\ Šø Βt µÏ Šz
½ &r
లI ఎవర– ఎవ >¨ ప \®ం*ా 8ంించ ాదు.
చ ాదు. లI ఎవ $B
+ 6 
మృతœదర8 మ:ంసం
మ:ంసం žనట8కj ఇషQ పడ]6 ా?
డ]6 ా చూడం,ి, O
స’యం*ా ీ88 అస34!ంచుక ంటర
ంచుక ంటర. (హ•u ా¹ 49: 12).
పవక సూక ల ః


 :)
 8;(@+
 ?/3z
 :    C
     
   
'G q C3  CT  :
   :/E u"
 :
M:]

 M 6+   4)-
 <;  
 ." 2$3$T  8:  :  ,
2$w 2L

(0L
 8 
(0L

 2L
0@ 8  ,
ఒక ా > పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం ఇల: అ,ి*ార, "ప \®8ంద
అంటే(టÁ క ]ెల ా ా?
ా?" అ8. 'అల:;, ఆయన పవక కO బ*ా ]ెల సు'
అB6<ర అక
డ˜న<1ార. అప­డ˜ పవక 5ె[ాFరః "ప \® 8ంద అంటే
ర œదర8 ప ావన అత8కj నచM8 Ÿధం*ా 5ేయడం అన<
మ:ట.
మ:ట. 68కj 1ార, 'అp]ే BCను 5ె@DF Ÿషయం B6 œదర8లI
1ాస వం*ా ఉన<పFటLకº అి ప \®8ంే అవతˆం6?' అ8 ఆశMర!ం*ా
అ,ి*ార. 68కj పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం "¨వ 5ె@DF Ÿషయం
అత8లI ఉన<దp]ెBC అి ప \®8ంద అవతˆంి. అత8లI ల{8
Ÿషయ:8< ¨వ 5ె@ిFనట p]ే అి అప8ంద అవతˆంి" అ8
Ÿశీక >ం56ర. ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2589).

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 36
d a

 t H3-  ,   :)  
  H3
'(i  AE8a s&LY * (;) ;
  : '&   ANQ 
 B\b
 R 7 B4-

(0 U 

J3
2$\bl 

/P4: ::
  M7>
BCB×కా > మÂపవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం]g 'స/ియలI ఉన< ఈ
లI[ాల{ 56ల , ఆl [§టLQి' అ8 అB6<ను. 68కj పవక "ఆp¡ా!
ఆp¡ా!
¨వ ప^కjన మ:ట ఎంత మ^నl·నదంటే, 68< సమHదమHలI రంగ >`D
సమHదమం]6 కల ¥ితl[ · œతˆంి" అ8 బధ]g అB6<ర. ఉల{ ఖనం:
ఆp¡ా రEయల:హ• అB6”. (అబ€6వf± 4875, ž >hE 2502).

 
G ^
94FP 
G :
94FP U
 : 
  
 :
      
 

2X

2ƒ


2

!D p
"ఒక మH`ి ం మ Æక మH`ి ం8 అవమ:న పరచుట,
పరచుట, వ†ించుట మ >యH
అత8 §మHh కాజOయHట 8¥ిదం". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ•
అను”. (ž >hE 1927. ీ8 ³వం మH`ి ంలI ఉంి).

 1
! . : 
 .Š     
 :    

"
8: 

 + W6
BP5 

6x
7 04L
"అల:; మ >యH పరలIక ిB68< Ÿశ’`ించు1ార మం మ:ట
మ:ట,6^ ల{6 మûనం వ34ం56^" 56^". అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”
ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 6018, మH`ి ం 47).
  . X; . :  
. 26+ œ

1 X; * () 
  '&  V2%)
  
 !" ;
/0 
2I\
"తన œదర8 పరవ కా[ాడ˜టక పయž<ం5ే
ž<ం5ే 1ా88 పళయిB6న
కా[ాడ]6డ˜". అబ€ ద ాµ ఉల{ఖనం. (ž >hE 1931).
అల:; నరకం నుం,ి కా[ాడ]6డ˜".

http://TeluguIslam.net
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 37
d a

Ÿ ¡ాల ః
1- ప \®8ంద 8¥ిదం. అి Åర [ాపమH. మ >యH ప \®8ందుతˆ8కj
కÊ>నl·న n® గలదు.
2- ఒక > ప ావన అత8 1šనక అతను నచM8 Ÿధం*ా 5ేయHటpÓ
ప \®8ంద. అి 8¥ిదం. 1ాస వం*ా అి అత8లI ఉన<పFటLక$+B6.
3- ప \®8ంద 5ేయH1ా88 అల: 5ేయక ం,6 ఆపట Ÿ†ి. ప \®8ంద
Ÿషయ:ల Ÿనుట క¤,6 8¥ిదం. మH`ి ం œదర8 పరవ కా[ాడ˜టక
[œ ా,ించు1ా8 ఘనత 56ల: ఉంి. అల:; అత8< నరకమH నుం,ి
కా[ాడ]6డ˜.
4- ప \®8ంద మ:టల 6’ ా మ >యH `„ౖగల 6’ర క¤,6 అవతˆంి.

18. సత!ం ఘనత,


ఘనత అసత!ం నుం,ి 3VచM >క
అల:; ఆేాల ః

y7×Í ≈‾ 9s ρ' &é ρu ( ! Ï ≈ƒt $↔t /Î χ


« #$ M š θΖã ΒÏ σ÷ ƒã ω
Ÿ  Ï !© #$ >
t % É 3
z ‹ s 9ø #$ “ŽÎ Iy 
ø ƒt $ϑ
y Ρ‾ )Î 
š
(105 S6B ‫ ∪∈⊃⊇∩ 〈 )ا‬χ θ/ç ‹
É ≈6
x 9ø #$ Ν
ã δ
è
అల:; ఆయతˆలను Ÿశ’`ించ81ా O అబ6లను క^FసుB6<ర.
B6<ర.
అసల 1ా O అసత!1ాదుల 
అసత!1ాదుల . (న; 16: 105).

(119 ‫)ا >


ﺏ‬ t %Ï ‰
〈 ∩⊇∪  Ï ≈Á
¢ 9#$ ì
y Βt #( θΡç θ.ä ρu ! à ?¨ #$ #( θΖã Βt #u 
© #$ #( θ) š Ï !© #$ $κp ‰š 'r ≈‾ ƒt 
%
Ÿా’సుల: ా!
Ÿా’సుల: ా! అల:;క భయపడం,ి. సత!వంతˆలక ]gడFం,ి. (]ౌబ 9:119).

ö λç ;° #Ž[ ö z
(21 I6) 〈 ∩⊄⊇∪ Ν y β
t %3 © #$ #( θ%è ‰
s 9s ! | θö =n ùs 
y ¹
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 38
d a

1ార ]6మH అల:;క 5ే`న


ి పమ:ణ68< Bšర1CరMటంలI తమ 8జ¸p¦8
8ర–@ించుక=8
చుక=8 ఉంటే, అి 1ా >కO  య i స
రlన· ి*ా ఉం,ేి .
(మHహమh± 47: 21).

పవక సూక ల ః

= r3""

 s X :  : Lv
 ,
 w8Y   u "    
 /oP
p `a
/3"; 8 p
™(5
 8_L r3""

 , 
BCను పవక ]g (BCరMక=8) జ¸ÖపకమHంచుక న< Ÿషయం: "సంేహమHన<మHన<
68< విల{`,ి ల{8 688 ¦సుకk.¦సుకk. సత!ంలI ాంž ఉంి. అసత!ంలI
అసత!ంలI
సంేహం"ం" అ8 హస. ‰. అþ రEయల:హ• అను”మ: ఉల{ ం56ర.
(ž >hE 2518).

 i  8  : * () 


 
 8 
i  = V( ™(5  '&   %& 
  07 "(< 
 /Y = V(
V( `a 8 
S$D
 8"

\
™(5
8 
 ; 
 = V( ;q% 

= 
 ;q%

S$D
d$"
\
`a
8 

8 
7 1 ( 
a: 
"8శMయం*ా
8శMయం*ా సత!ం పణ6!8కj మ >యH పణ!ం స’ ాX8కj 6 > చూపతˆంి.
ఒక వ!కj స]6!8< [ాటLస ూ, సత!ం*ా ðŸసూ
 సత!వంతˆలI కల ాడ˜. డ˜.
8శMయం*ా అబద ం [ా[ా8కj, [ాపం నరకా8కj 6 > చూపతˆంి. ఒక వ!కj
అబద మ:డ˜త›,
మ:డ˜త›, అసత!ðŸతం గడ˜పత› అసత!వంతˆలI ^ ^ంచబడ]6డ˜".
ంచబడ]6డ˜".
ఉల{ ఖనం: అబHµల:; రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 6094, మH`ి ం 2607).

7 
8:
0L  .:
. A;+ :
2L p  '& () C 0  
 -
 
 %& 
I("
S$D  . /456
™%  B:
p 2L .I p 2L

/456
 B:
. 
56
7
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 39
d a

 ;(T `a: 86 


9<6
qL ] (h
] v(D
] 
]
.Kž
"ఏ వ!కjలI ఈ B6ల గH గHణ6ల ంటØ అతను అసల|ౖన మHB6/ిß. ఒక
1Cళ అత8లI ÕటLలI8 ఒక
గHణం ఉB6< అతను 68< వదలనంత
వరక అత8లI 8#ాß క సంబం†ింన ఒక గHణం ఉన<టే . ఆ B6ల గH
గHణ6ల ఇŸః అత8< న(h ఏదpB6 అమ:నతˆ అపF*>ంనప­డ˜ నప­డ˜
అతను 68< కాజO ాడ˜.డ˜. Bƒర Ÿ@ిF]ే అబద మH పల క ]6డ˜.
పల క ]6డ˜. మ:టL`D
68< 8లబÃటQ Zకkడ˜.
కkడ˜. ఎవ >]gనpB6 1ాదుల:ట జ >*] > ే అB6!య:8కj
ిగH]6డ˜"
H]6డ˜". ఉల{ ఖనం: అబHµల:; ‰. అÜ} రEయల:హ• అను”మ:.
(బHఖ: > 34, మH`ి ం 58).

Ÿ ¡ాల ః
1- అసత!ం నుం,ి 3VచM >ంచబ,ింి. అసత!ం వంచక ల గHణం. పజల
మధ! అస]6!8< పభ^ంపజO`D1ా >కj కÊ>న n® గలదు.
2- అసత!ం [ా[ా8కj గH > 5ేస ుంి. అి నరక ప1Cా8కj
కారణమవతˆంి.
3- సత!ం ఘనత 56ల: ఉంి. పž ŸషయంలI 68< [ాటLం56ల8
[œత'34ంచబ,ింి.
4- అబద ం '8#ాß' (1šౖరం) గHణ6లI ఒకటL.

]ౌబ' పాM]6పం)
]ౌబ (పాM]6
19 ']ౌబ పం
అల:; ఆేాల ః

š
(31 ‫
ر‬B ‫ ∪⊇⊂∩ 〈 )ا‬χ ß =Ï 
θs ø ?è /ö 3
ä =‾ èy 9s χ
š θΖã ΒÏ σ÷ ϑ
ß 9ø #$ µt ƒ• &r $è— ŠΗÏ d « #$ ’<n )Î #( θû /ç θ?è ρu 
s !
Ÿశ’`ింన పజల: ా!
ల: ా! రం]6 కల`ి అల:; 1šప ౖ నక మర^
®మ:Ï®ను 1Cడ˜కkం,ి. క ాఫల!ం కలగవచుM
కలగవచుM
లగవచుM. (నూ& 24: 31)..
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 40
d a

— θÁ
(8 ^‫ی‬96> ‫ 〈 )ا‬%n Ý Ρ‾ πZ /t θö ?s !
« #$ ’<n )Î #( θû /ç θ?è #( θΖã Βt #u 
š Ï !© #$ $κp ‰š 'r ≈‾ ƒt 
%
Ÿా’సుల: ా!
Ÿా’సుల: ా! త ి ]g క¤,ిన పాM]6పం]g అల:; 1šప
ౖ నక
మరలం,ి. ( త3° Ü 66: 8).

పవక
వక సూక ల ః

= @


'

+  
 :  L0 
x@
U " :  
 /  !
2
n e `@+


‘_L
 1
"పజల: ా!
ల: ా! ( [ా[ాల మ8<ంపక$)+ ర అల:; పట ]ౌబ 5ేయం,ి.
BCను ఒక \uలI 100 ార ]ౌబ 5ేస ూ ఉంటను".
ఉంటను". ఉల{ ఖనం: అగ& ‰.
యా& రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2702).
  /$


.
9:(D+ u(3

1 : 
 ŸL+    :  W? 0  
 
 œ;+
 e 24ƒ+  ^
nOL
(-
uW)
 0*
"¨ళ
¨ళé పMక లÏంచ8 ఎ,6 >లI ఒంటె త@ిF[œpన వ!కj (68<
[§ంిన త ా’త ఎంత సం]õ¥ి ా,ో) అంతకంటే ఎక
వ ]ౌబ 5ేయH
వ!కj]g అల:; సం]õ¥ి ాడ˜".
డ˜". ఉల{ ఖనం: అనb రEయల:హ• అను”.
(బHఖ: > 6309, మH`ి ం 2747).


$
8 G W6
{gH p !X|

Rg6 :
. U
 : () C
  '&  W?
0  
 
"పž ఆదమH క మ:రడ˜ అప ాధు,ే, అp]ే అత!†ికం*ా అల:;
1šౖపక మర^ ®మ:పణక$+ అ >¶ం5ే1ా O lmల|ౖన అప ాధుల ".
అప ాధుల ". ఉల{ ఖనం:
అనb రEయల:హ• అను”. (ž >hE 2499).
 /@  :

 (3)
Tz"
1 8
30" * () 
  '&  
 
   
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 41
d a

"అల:; తన 6సు8 ®మ:పణ `ీ’క > ాడ˜.


డ˜. కా8 అి ా’స 5ెదరక
మHందు వరకO".". ఉల{ ఖనం: ఇబH< ఉమ& రEయల:హ• అను”. (ž >hE
3537).

 u("
4

\

 F3" b
1 8  :
  '& * () 
  k,   
 
 R„   u(" R„ 


S$D
A4g@ 4

`$

;I

;I

 F3"

` $

 .
wz

tP&
"పగల [ాపమH 5ే`న ి వ!కj ాž 1Cళ అత8 1šౖపక మరల]6డ8
అల:; ాž 1Cళ తన 5ెp! 56ప]6డ˜.
56ప]6డ˜. ాž [ాపమH 5ే`న ి వ!కj
పగల తన 1šౖపక మరల]6డ8 అల:; పగల తన 5ెp! 56ప]6డ˜.
56ప]6డ˜.
ఇల: సూర!డ˜ పnMమ:న ఉదpం5ే వరక జరగHత› ఉంటZంి".
ఉల{ ఖనం: అబ€ మ€ా అ÷అ > రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2759).
Ÿ ¡ాల ః
1- సర’ [ా[ాల నుం,ి అŸ ఎంత ÅరమpB6, 8 ాశ 5ెందక ం,6
ఎల ప­డూ ]ౌబ 5ేస ూ ఉం,6^. అి మ:నవ8  iయసు'క¤, ÌÄà8కº
మHఖ! కారణం.
2- అల:; కారణ!ం 56ల: అ†ికl·ని. అందుక ]ౌబ ఘనత 56ల:
ఉంి. మ >యH ]ౌబ 5ేయH1ా8]g అల:; 56ల: సం]g¥ి ాడ˜.
3- అప ా†6ల ఆదమH క మ:ర8]g జరగHత› ఉంటp. అందుకO
పాM]6పమH]g ®మ:పణ 1Cడ˜క ంటÒ ఉం,6^.

]ౌబ 8యమ:ల ః
1- ]ౌబ షరతˆలI ఒకటLః ా’స 5ెదరక మHందు, [ాణం *ÆంతˆలI ాక
మHంే 5ెయ:!^.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 42
d a

2- పడమర ిశ నుం,ి సూ \!దయమH కాకమHంే ]ౌబ 5ెయ:!^. ఆ


తర1ాత ఏ ల:భమHండదు.
3- స’చం*ా ]ౌబ 5ే`ి క¤,6 మèé అే ప8 5ేయH1ా8 öదటL ]ౌబ
అం*¢క >ంచబడ˜తˆంి. కా8 మèé ]ౌబ 5ెయ:!^.
4- 5ే`ిన తప­ ŸడB6,ి పాM]6ప ప,ి ]ౌబ 5ే`ిన తర1ాత ž >*> అే
[ాపం 5ేయక ం,6 `ి¶రం*ా ఉంటన8 దృఢ సంకలFం 5ేసుకk1ా^.

20. సల:ం
అల:; ఆేశం:
ం:

Ý ΣÏ 'ù Gt ¡
(#θ¡ ó @n 
4 L® m ö 6
x Ν à ?Ï θ‹ã /ç Žu ö î
x $?— θ‹ã /ç #( θ=è z
ä ‰
ô ?s ω
Ÿ #( θΖã Βt #u  Ï !© #$ $κp ‰š 'r ≈‾ ƒt 
t %
(27 ‫
ر‬B ‫ 〈 )ا‬4 $γ
y =Ï δ
÷ &r ’
# ?n ã ß =kÏ ¡
t #( θϑ | @è ρu
Ÿశ’`ింన పజల: ా!
ల: ా! ఇళéలIకj తపF ఇతరల ఇళéలIకj
ప1Cnంచకం,ి. ఇంటL 1ా > అం*¢కారం [§ందనంత వరక ,
వరక , ఇంటL 1ా >కj
సల:Ü 5ేయనంత వరక 
వరక . (నూ& 24: 27).
పవక సూక ల ః

S$D /q

, : 
G 846(@    :     
   
 ^

,uP$4)L
9$3¡ R‡]
U
,+
9X+ ¡
U S$D Š@ Š@
&L+

!OF
9

"ర Ÿా’సుల కానంత వరక స’రX ంలI ప1Cnంచల{ర.. పరసFరం
@Dమ:Ïమ:B6ల]g lలగనంత వరక Ÿా’సుల కాల{ర. . ర పరసFరం
@Dమ³వం]g మసల క BC ఓ ఉ[ాయం ]ెల పమంట ా?
పమంట ా? మధ!
సల:ంను Ÿస ృతం 5ేసుకkం,ి". అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం.
(మH`ి ం 54).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 43
d a

'

+   
U :  : 
  
  mn
0   
 %&
 
 
 /Y
!OF 46(@


!
p ' U !)g

4<
!OF
P)+

&L+
"పజల: ా!
ల: ా! సల:ం Ÿస ృతం 5ేయం,ి. ³½జనం ž8@ించం,ి. బంధుత’ం
@„ంచుకkం,ి. పజల 8ిం నప­డ˜ ర నమ:u 5ేయం,ి. ÄOమాంž*ా
స’రX ంలI ప1Cnంచం,ి".". ఉల{ ఖనం: అబHµల:; ‰. సల:ం. (ž >hE 2485,
ఇబH< మ:జ 1334).

 = 9:(D+
t4¢

SI$  :
]   
  C    
   
 94F4L

BF4L 9f  2 ( 8_L
= 
!-
] t4£

t4q4L 8+
 94F4L 

 . ?Do
n6x

" OదpB6 సమ:1CశంలI ప1Cnంనప­డ˜ సల:ం 5ేయం,ి. క¤ \M1ాలను
క ంటే క¤ \Mం,ి. మèé అక
,ి నుం,ి ž >*> వసు న<ప­డ˜ క¤,6 సల:ం
5ేయం,ి. (గHర
(గHరంచుకkం,ి!)!) öదటL
öదటL ా > 5ే`D సల:ం,
సల:ం, 1š
éటప­డ˜
éటప­డ˜ 5ే`D
సల:ం కB6< అ†ిక పణ!ఫల:8కj [ాతమpంి కాదు" కాదు". (అన*ా
(అన*ా ž >*>
1š
éటప­డ˜
éటప­డ˜ తపF8స >*ా సల:ం 5ేయ:^). :^). ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర
రEయల:హ• అను”. (అబ€ 6వf± 5208, ž >hE 2849).

Ÿ ¡ాల ః
1- సల:ం Ñక
ఘనత. అి @Dమ:Ïమ:B6ల @„ంచుక=8 స’రX ప1Cా8కj
మం కారణం.
2- ప >చయం ఉన<1ార ల{81ార, అంద >కº సల:ం 5ేయ:^. కOవలం
ప >చయం ఉన<1ా >కO కాదు.
3- సల:ం క=రక ధరhl·న ప6ల ః "అస'ల:మH అల|క
ౖ ం"
ం" మ >యH
"వరహhతˆల:34" అనడం పణ!ం. మ >యH "వబరకాతˆహ•"
వబరకాతˆహ•" క¤,6 అ†ిక
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 44
d a

పణ!ం గలి. జ1ాబHలI ఇ1C ప6ల మ >యH ీ8కంటే (ధరhl·న)


మం ప6ల పలకా^.
4- అŸా’సులక మHందు సల:ం 5ేయక¤డదు. 1ార సల:ం 5ే`D
"వఅల|ౖక ం" మ:తlm అB6^.
5- Ÿా’సుల అŸా’సుల ఒకO 5ోట సమ:1Cశl· ఉంటే సల:ం
5ేయవచుMను.
6- క=ిµ ®ణ6ల క^`ి Õ,ి[œpన *ా8 సల:ం 5ే`ి కల సుకk1ా^. సల:ం
5ే`ి Ÿ,ి[œ1ా^.
7- ఇళéలI 1ా > అనుమž ల{8ే [œక¤డదు.

21. ³½జనం 5ేయH పద తˆల


పవక సూక ల ః

)
04L

:+
7  9:(D+ ]
 : 
   :)  
  ANQ 
  2+   1 9F
u6| e 1 9F
 0 2 + e „

4L 8_L 
"లIBšవ $+B6 బ½ం5ే`Dటప­డ˜ ‰`ిhల:; అ8 [ారంÏం56^.
రంÏం56^. పథమంలI
మర[œ]ే గH ÆMనప­డ˜ ‰`ిhల: 34 /ీ అవ’^3° వఆ వఆ >3°
అB6^"
అB6^". ఆp¡ా రEయల:హ• అB6” ఉల{ ఖనం. (ž >hE 1858, అబ€
6వf± 3767).


1 9*
:  # 
 :     
  A
;
 : 
  
 
 
š :
r4" 


rP
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం B6క ఇల: ఉపేnం56రః "‰`ిhల:;
అంటÒ క ,ి 5ెp]g (పళéమHలI)
పళéమHలI) ¨ దగX ర ఉన<ే
ఉన<ే žను".
žను". ఉల{ ఖనం:
ఉమ& ‰. అî సలమ;. (బHఖ: > 5376, మH`ి ం 2022).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 45
d a

 p .4:o"  

(D+
9
, :
    C 
   %& 
 

8g& w .Q" 
 w `Q" :o"

2& 8_L 2&
,
"లIBšవర క¤,6 ఎడమ 5ెp]g žన]6గ క¤డదు.
క¤డదు. ఎడమ 5ెp]g
žనుట ]6గHట ¥„ౖ]6. అల1ాటZ"
అల1ాటZ". ఉల{ ఖనం: అబHµల:; ‰. ఉమ&
రEయల:హ• అను”మ:. (మH`ి ం 2020).

2:@

, 
uI$Z
 24:+  -

8 U ) U `
7 #3    
   
 : 
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 ఎప­డూ ³½జB68కj వంకల @„టQ ే1ార కార.
ఇషQ మHంటే žBC1ార. ల{క ంటే విల{`D1ార అ8 అబ€ హ• $+ర
రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56ర. (బHఖ: > 3563, మH`ి ం 2064).

Ÿ ¡ాల ః
1- ³½జB6రంభంలIBC ‰`ిhల:; అB6^. మర[œpన 1ార గH ÆM
నప­డ˜ (@„ౖన ]ె^@ిన దుఆ) పల కవచుMను.
2- అకారణం*ా ఎడమ 5ెp]g žనక¤డదు. అి ¥„ౖ]6. అల1ాటZ. అల:
žనడం 8¥D†ించబ,ిని.
3- ³½జనంలI ఏైB6 లIపం ఉంటే ]ె^యజOయవచుMను. కా8 వంకల
@„టQ క¤డదు. ఇషQ మHంటే žB6^ ల{క ంటే వి^ 1Cయ:^.

22. మలమ€త ŸసరÉ న పద తˆల


 '& 0 
‘  9I4

 :
 Vn  !T
  /G2 P () C3  s),
 :  W?
 
 
 G 
G . r


…3H …3H
 ]+
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం మరగH ొ,ిôకj 1šéటప­డ˜ ఈ దుఆ
పÊ>ం5ే1ారః అల:హ•మh ఇ¨< అఊu ‰క (న¿ ఖుబH`ి వ¿
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 46
d a

ఖబఇ`ి. (³వం: అల:; ¥„ౖ]6. `ీ Ô పరష దుషQ శక ల బ > నుం,ి


ర®ణ క=రక ¨ శరణH 1Cడ˜క ంటZB6<ను). ఉల{ ఖనం: అనb రEయల:హ•
అను”. (బHఖ: > 142, మH`ి ం 375).
 . ¤6 ] .
 /&
 z

-
r%T 8: 8+
 #3
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం మరగHొ,ô ి నుం,ి బÃౖటLకj వ5ేMటప­డ˜
ఘH#ానక అBC1ార8 ఆp¡ా రEయల:హ• అB6” ]ె^[ార. (అబ€
6వf± 30, ž >hE 7).
 
Rl e 3"
(: S¥

8+  
4? 
  0 
  $ 
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం 8^న ¨ళéలI మ€తం 5ేయHట
81ా >ం56ర8 జ¸‰& రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56ర. (మH`ి ం 281).

Ÿ ¡ాల ః
1- మH`ి ం మలమ€త ŸసరÉ నక 1šళéనపడ˜ మ >యH ž >*>
వచుMనపడ˜ @„ౖన ]ె^@ిన దుఆల పÊ>ంచుట పవక ాంప6యం.
2- కాలకృ]6!ల ¦రMక=నుటక య,6 >లI 1š éనప­డ˜ పజల
చూపలక దూరం*ా [œ1ా^. బ ిశలI Õప *ా8 మHఖం *ా8 @„టQ L
క¤ \M ాదు. B6ల గH *\డల మధ!లI క¤రMన<ప­డ˜ బ ిశలI ఉంటే
ఏ [ాపం ల{దు.
3- మలమ€తప తˆంపరల శ ¢రం, దుసుల@„ౖ పడక ం,6 జ¸గత
i *ా
ఉం,6^. 1šంటBC ప >భత తపF8స >*ా 5ేసుకk1ా^.
4- ఇాం ఎంత సంపfరŽ l·న ధరhం చూడం,ి. మలమ€త ŸసరÉ న
పద తˆల గH >ం క¤,6 మం n®ణ ఇMంి. మ:నవ అవస ాలక
త*>న ఏ Ÿషయ:8< క¤,6 Ÿవ >ంచక ఉండల{దు.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 47
d a

23. తˆమHh,
తˆమHh ఆవ^ంప
పవక సూక ల ః
  :

u"
` žC$


'g) U
1 8  '& * ()     
    
  : tg


+
`žC$ 2$P&" 2)P*


8+
94F

^ ?JL¦ 1 (PJL 
]_L
 h - sg$* . _L

2
8g&
rJƒ ]_L uXW4L


8g& h

"అల:; తˆమHh]g ఇషQ పడ]6డ˜.
డ]6డ˜. ఆవ^ంపను అస34!ంచు క ంటడ˜.
క ంటడ˜.
గనక లI ఎవ $B + 6 తˆ(hన5ో అ¿ హందు^ల:; అB6^. అB6^. ఇి Ÿన<
పž మH`ి ం@„ౖ య& హమHకల:; అ8 బదు^వ’డం తపF8స > హక
. హక
.
ఇక ఆవ^ంప,
ఆవ^ంప, ఇి ¥„ౖ]6. తరఫన వసు ంి. గనక ఆవ^ంతˆ1ార పf >
శకj]g 68< ఆపకk1ా^.
ఆపకk1ా^. ఎందుకన*ా లI ఎవ $+B6 ఆవ^ంనప­డ˜
¥„ౖ]6. చూ`ి సంబర పడ]6డ˜".
పడ]6డ˜". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ•
అను”. (బHఖ: > 6223).

G 04L
1 (
PJ

tg

9:(D+  :
]  '& * () 
  
     


1 r€" 


04L
9"( 
1 r€"
]_L

2
-

+ u6+

23D<

2
0
k45"
9


1
"లI ఎవ $B
+ 6 తˆ(<నప­డ˜ అ¿ హందు^ల:;,;, ఇి Ÿన<1ార య&
హమHకల:;,
;, మèé తˆ(hన1ార య; ీక మHల: మHల:; వ యH`ి హ•
బలక ం అB6^"
అB6^". అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం. (బHఖ: > 6224).tg
9:(D+ ] :
     :
  
  k,   
 
  8_L OL 1
u$P&@ (P† u$ 1 (PJL


P&L
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 48
d a

"త(hన వ!కj
వ!కj అ¿ హందు^ల:; అన<ప­,ే ర య& హమHకల:;
అనం,ి. అతడ˜ అ¿ హందు^ల:; అనక న<ట p]ే ర జ1ా‰వ’కం,ి"
అ8 పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం 5ెపF*ా BCను ŸB6<ను అ8 అబ€
మ€ా రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56ర. (మH`ి ం 2992).
  + u(
 SgT 8:
 2I\
2C
tg
] () C
 '&    
   

w ‹T
2@<
పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం తˆ(hనప­డ˜ 5ెp8 ల{క 5ేž
ర–మ:ల ను మ€ž ద @„టQ Zక=8, 56ల: తక
వ స’రం]g తˆlmh1ార
అ8 అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56ర. (ž >hE 2745, అబ€
6వf± 5029).

Ÿ ¡ాల ః
1- తˆ(hన వ!కj అ¿ హందు^ల:; అన<ి Ÿన<1ార య&
హమHకల:; అనుట పణ!ం.
2- అ¿ హందు^ల:; అనక న<ట p]ే జ1ా‰వ’నవసరం ల{దు.
3- ఆవ^ంపB6పడం 56ల: మంి.
4- ఆవ^ంపను ఆపల{8 `ి¶ žలI 5ెp అడô ం @„టQ Zక=నుట మంి.
5- తˆlhటప­డ˜ 5ెp, ద`ీ ల{క ర–మ:ల ఏైB6 అడô ం @„టQ Zకk1ా^.
6- తˆ(hనప­డ˜, ఆవలంనప­డ˜ తక
వ శబµ ం ా81ా’^. ఘనం*ా
తˆమHhట అసహ!lmరFడ˜ను.

24. క క
ను @„ంచడం
పవక సూక ల ః
 d4:
+ /Z
, 34: .
7 a§  
 :   :    
   
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 49
d a

p !"
8W- :/"; e ¨W- :  . }0$

u\+ s;ˆ

 + (<

"lmకల మంద,
మంద, ]gట భదత మ >యH 1Cటక తపF 1C O ఉేµ శ!ం]g క క
ను
@„ం5ే1ా > పణ6!లలI \uక=క
\uక=క
ా¹ పణ6!ల తగHXత› ఉంటp"
ఉంటp". మ \
ఉల{ ఖనంలI " $ండ˜
ాతˆల "
ాతˆల " అ8 ఉంి. (ఒక

ా¹ ఒక ఉహ±
పర’]68కj సమ:నం). అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను” ఉల{ ఖనం.
(మH`ి ం 1575, బHఖ: > 2322).

`— u%
 U e /C 


 
A3*
  e d4


R~
u4FTL
© 
]
"క క
లIBšవ > పళéమHలIBšన ౖ మ€ž @„,] ి ే 68< ఏడ˜ ార క,ి*>
ఎ8(దవ ా > మటLQ]g కడగం,ి".". ఉల{ ఖనం: అబH X ల:; ‰. మHఘఫ ¿
రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 280).

Ÿ ¡ాల ః
1- క క
ను @„ంచడం, ాదడం 8¥Dధం. కా8 ]gట, lmకల భదత మ >యH
1Cట క క
తపF.
2- క క
ల నుం,ి దూరం*ాBC ఉం,6^.
3- క క
ఎందులIBšౖ]ే మ€ž @„టQ Lనో, అి అప >భం. గనక 68< ఏడ˜
ార ¨ళé]g మ >యH ఒక
ా > మటLQ]g కడ*ా^.

25. అల:; Ñక
E)i (సhరణ
సhరణ)
సhరణ
అల:; ఆేాల ః

ß =Ï 
t θs
(10 5IM ‫ ∪⊃⊇∩ 〈 )ا‬β ø ?è /ö 3
ä =‾ èy 9© #Ž[ WÏ .x !
© #$ #( ρã .ä Œø #$ ρu 
ర జయమH [§ందుటక అల:; ను 56ల సh >ంపమH. (సూ $
uమHఅ: 62: 10).
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 50
d a

¸ ‹¹
〈 ∩⊆⊄∪ ξ Ï &r ρu οZ u 3
õ /ç νç θs
ß 7mÎ ™
y ρu ∩⊆⊇∪ #Ž[ VÏ .x #X .ø ŒÏ !
© #$ #( ρ÷Þ 0è Œø #$ #( θΖã Βt #u  Ï !© #$ $κp ‰š 'r ≈‾ ƒt 
t %
(42-41 ‫اب‬2‫)ا‬

ఓ Ÿా’సుల: ా!
Ÿా’సుల: ా! ర 56ల ఎక
వ*ా అల:; ను సh >ంచం,ి.
మ >యH ర ఉదయం ాయంకాలం అత8 పŸతతను క=8య:డం,ి.
(సూ $ అ; జ¸‹ 33: 41,42).
పవక సూక ల ః
 2; :a" 
: '& () 
, VaVa C P  :  k,   

 #Ž
Bl C

2;:a"
"అల:; ను †6!8ంచు 1ా > మ >యH †6!8ంచ8 1ా > ఉ6Âరణ ðŸ, ðŸ,
8 ¢ÉŸ ల:ంటL".ి". ఉల{ ఖనం: అబ€ మ€ా రEయల:హ• అను”. (బHఖ: >
6407, మH`ి ం 779).

 8F4
e 8$40f  ^ 8$% 8$P4:
 %6  : * () 
  '&    
    
 1 8J3*
9>)  1 8J3*

u(PJ
.€ = 8$33D 
 8bl
"B6ల క @„ౖ (ఉచM >ంచుటక )
చుటక ) సుల వ*ా
సుల వ*ా,, త›కంలI బరవ*ా మ >యH
రÂh. క @ీžకరlన · Ÿ $ండ˜ ప6ల .
ప6ల . అŸః సు‹ Âనల:34
వ‰హంి34 సు‹ Âనల:34¿ అðం". అðం". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర
రEయల:హ• అను”. (బHఖ: > 6682, మH`ి ం 2694).

1 (PŽ
,
1 8J3*

-+ :

8  '& * ()     
    
 B)4  dD+ i:+

24
tP& š ˜ U

1
1 , 2 
"సూర!8 కాంž ఎంతటL@B
„ౖ šౖ]ే పడ˜తˆంో అంతటLకB6< "సు‹ Âనల:34
వ¿ హందు^ల:34 వల:ఇల:హ ఇల ల:హ• వల:హ• అకó&" అకó&" అనడం,
అనడం,
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 51
d a

సh >ంచడం B6క 56ల: ఇషQ l·ని". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర


రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2695).

 :
”L+  :
  

    
 
 
 %& $ 

1 , 2
 , :a
 
"అల:; సhరణలI 56ల: ఘనత గలి ల:ఇల:హ ఇల ల:;".
;". అ8 పవక
5ెపF*ా BCను ŸB6<ను అ8 జ¸‰& రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56ర.
(ž >hE 3383, ఇబH< మ:జ 3800).
క=8< దుఆల ః
A. పడ˜క BC
పడ˜క BC మHందు
+
D+

9I4 

rP*
‰`ిhకల:హ•మh అమ€తˆ వ అ; య:. య:. (బHఖ: > 6324). [³వం:
అల:; BCను ¨ B6మ సhరణం]gBC మృతˆ!వ ఒ,ిలI ఒి*> [œ]6ను. ¨
@Dర పల క త› బžకj ల{ ాను].
B. 8ద నుం,ి
నుం,ి lmల
8
 @+ 1 (PJ
 ()


U 2 
;& Va
D+
G
అ¿ హందు^ల:34లð అ; య:B6 బఅ బఅద మ: అమ:తB6 వఇల|3 ౖ .4
నుష›&
నుష›&.
ష›&. (బHఖ: > 6324). [³వం: సర’ œతమHలక అర”,ైన ఆ అల:;
pÓ మమh^< 8 ¢É1ావస క గH > జO`ి ž >*> ðవం [œ`ిన1ాడ˜. ఆయన
సమ®ంలIBC lmమH ž >*> ల{ 8లబడవల`ిన 1ారమH].

C. 1ాÂనమH ఎకj
నప­డ˜
=   
2
:
 {0
 H*
ah

Va 8J3*
G 1 9F

1 (PJ 


G ;
8340P 
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 52
d a

‰`ిhల:;,
;, అ¿ హందు^ల:
హందు^ల:;,
;, సు‹ Âనల ð సa సa రలB6 Âజ¸ వమ:
క B6< లహÞ మHమH ¨.,
¨., వఇB6< ఇల: ర‰óB6 లమH. ఖ^బ€..
¨. ఖ^బ€..
(అహh± 1/97. మH`ి ం 1342.). [³వం: అల:; @Dర]g, సర’œతమHల
అల:;కO, ఆయన అž పŸతˆడ˜. ఆయBC ఈ 1ాహనమHను మ: ఆ†ీనంలI
5ేాడ˜. ల{క[œ]ే lmమH ీ8< ఆ†ీన పరచుకkల{క [œpÓ1ారమH.
8శMయం*ా lmమH మ: పభHవ 1šౖపనక మరలవల`ిన 1ారలమH].

D. గమ!ా¶నం 5ేరక న<ప­డ˜


 N  1 4
  ]+

?46 .
$

అఊu ‰క^మ:žల:34] 6మ:hž (. ష >i మ: ఖలß. ఖలß. (మH`ి ం 2708).


[³వం: సృ¥ిQలI ఉన< సర’ కºడ˜ల నుం,ి BCను అల:; Ñక
సంపfరŽ
వచB6ల శరణH 1Cడ˜తˆB6<ను].
E. వ
వక మHందు ‰`ిhల:; అB6^.
అB6^
F. వ
వ త ా’తu(3
2*;

(P (IZ+
7
8+
2
r"N

1 , 2
 , u(D (
IZ+
 , 8+
అ÷ హదు అల: ఇల:హ ఇలఇల ల:హ• వ; దహÞ ల:ష ¢క లహÞ వఅ÷
హదు అన< మHహమhద. అబHµహÞ వరసూల హ•.వరసూల హ•. (మH`ి ం 234).
[³వం: అల:; తపF ఇతరల|వ’ర ఆ ాధనక అర”ల కాBCకార8, ఆయన
అి’¦యHడ˜, ఆయనక ఎవర ాటL ల{ర8 BCను ా®!(చుMచుB6<ను.
మ >యH మHహమh± సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం అల:; 6సుడ˜ మ >యH
ఆయన పవక అ8 BCను ా®!(చుMచుB6<ను].
G. ఇంటL నుం,ి 1š éనప­డ˜
1 , n- D

, , 1 ^
B4:@ 

1 9F
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 53
d a

‰`ిhల:34 తవక
ల అలల:34 ల:హౌల
ల:హౌల వల: ఖువ’త ఇల: ‰ల:;. ;.
(అబ€ 6వf± 5095, ž >hE 3426). [³వం: అల:; @Dర]g మ >యH
ఆయన@„ౖ నమhకం]gBC BCను (బÃౖటLకj వ56Mను). [ా[ా8కj దూరం*ా ఉం,ే
శకj8, స6చరణక సదుóి ¨ పాిం5ే1ాడ˜ కOవలం అల:; మ:తlm].

H. ఇంటÁ ప1n
C ంనప­డ˜
;
4:@ \6
 1 ^  q
1 9F 
1 9F
G
‰`ిhల:34 వలజ¸< వ ‰`ిhల:34 ఖరజ¸< వఅలల: వఅలల:34 ర‰óB6
తవక
ల:<.
తవక
ల:<. (అబ€ 6వf± 5096). [³వం: అల:; B6మమH]gBC
ప1Cnం56మH. అల:; B6మమH]gBC బÃౖటLకj వ56MమH. మ: [œషక ,ైన
అల:; @„ౖBC మ: నమhకం].

I. పవక @„ౖ దర–±


  
  

  
   
         
 
 

   " ! '  %&


'  $ 
  

  ! 
      #  
# '  %&
'  $ 
    
  


  
అల:హ•మh స^ అల: మHహమhి వఅల: ఆ^ మHహమhి. కమ:
సల| త అల: ఇబ3°మ వఅల: ఆ^ ఇబ3°మ ఇన<క హదుమhð±.
హదుమhð±.
అల:హ•మh బ >) అల: మHహమhి వఅల: ఆ^ మHహమhి. కమ:
బర) త అల: ఇబ3°మ వఅల: ఆ^ ఇబ3°మ ఇన<క హదుమhð±.
హదుమhð±.
(బHఖ: > 3370). [³వం: అల:; ¨వ ఇబ3°ంను, 1ా > క టZంîక లను
కరణAంనటZ మHహమh± మ >యH 1ా > క టZంîక లను కరణAంచు.
8శMయం*ా ¨వ œ]6లక అర”8Ÿ. ఘను,ిŸ. ఓ అల:; ¨వ ఇబ3°ం, 1ా >
క టZంîక లక ³ల దయ 5ే`ినటZ మHహమh±, 1ా > క టZంîక లక
³ల దయ 5ేయHమH. 8శMయం*ా ¨వ œ]6లక అర”8Ÿ. ఘను,ిŸ].
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 54
d a

J. ఉదయం
 P


U r 
;& J


r r r
 F+ r
 J3<+ 9I4


అల:హ•మh ‰క అసóÂ< వ‰క అÜ `„ౖB6 వ‰క న; య: వ‰క
నమ€తˆ వఇల|క ౖ ను<ష›&.
ను<ష›&. (అబ€ 6వf± 5068). [³వం: అల:;! ¨
సహకారం]gBC [ాతAకాల:8కj 5ే ామH. ¨ సÂయమH]gBC ాయం]68కj
5ే ామH. ¨ దయ]gBC ðŸసుB6<మH. ¨ ఆజÖ అp]ేBC మరణA ామH.
వ >కj ¨ వదµ కO Âజరవ]6మH].

K. ాయంకాలం

 P


U r 
;& J


r r r
 F+ 9I4


అల:హ•మh ‰క అÜ `„ౖB6 వ‰క అసóÂ< వ‰క న; య: వ‰క
నమ€తˆ వఇల|క ౖ ను<ష›&.
ను<ష›&. (అబ€ 6వf± 5068). [³వం: అల:;! ¨
సహకారం]gBC ాయం]68కj 5ే ామH. ¨ సÂయమH]gBC [ాతAకాల:8కj
5ే ామH. ¨ దయ]gBC ðŸసుB6<మH. ¨ ఆజÖ అp]ేBC మరణA ామH.
వ >కj ¨ వదµ కO Âజరవ]6మH].

26. `D<హం
అల:; ఆేాల ః

š
(67 ‫ف‬9‫ ∪∠∉∩ 〈 )ا ﺥ‬ É F− ϑ
) ß 9ø #$ ω
ā )Î ρ< ‰
ß ã C è÷ 7t 9Ï Ο
t Ù ó γ
ß Ò
à è÷ /t ‹
¤ ×Í Βt θö ƒt â ξ ½ {
H z F #$ 
ఆ ినం వMనప­డ˜ `D<34తˆలందర– ఒక >క=కర శతˆవల|[
ౖ œ]6ర.
œ]6ర.
భయభక ల కల1ార తపF - . (సూ $ uఖు Í 43: 67).
-భయభక
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 55
d a

Wξ‹6Î ™ É θ™
y Α ß § 9#$ ì ß ‹
y Βt N õ ƒs B
ª #$ _É Ft ‹ø =n ≈ƒt Α
ã θ)
à ƒt µÏ ƒ÷ ‰
y ƒt ’
4 ?n ã ã 9Ï $à
t Ν © 9#$ Ù
÷ èy ƒt Πt θö ƒt ρu 
y‰è÷ /t Í 2
ò %
eÏ !#$ 
Ç ã
t _É =‾ Ê ô )
| &r ‰ s 9© ∩⊄∇∪ ξ
W Š=Ï z
y $Ρ¸ ξ
Ÿ ùè ‹
õ ƒÏ B
ª &r Ο
ó 9s _É Ft ‹ø 9s 
4 Lt =n ƒ÷ θu ≈ƒt ∩⊄∠∪
Z ρ‹
(29-27 ‫ن‬9 ‫⊄∩ 〈 )ا‬∪ ω ä { Ç ≈¡
s  M 9Ï 
| Σ∼ ß ≈Ü
s ‹ø ±
¤ 9#$ χ
š Ÿ ρu 3 ’ΤÏ u $! _
%2 y Œø )Î

దు ాhరX ప మ:నవడ˜ తన 5ేతˆలను క=రక


ంటÒ ఇల: అంటడ˜,
అంటడ˜,
"అØ! BCను ైవపవక క ]gడ˜*ా ఉంటే ఎంత బగHం,ే!ి అØ! B6
ౌ ాãగ!ం!
ౌ ాãగ!ం! BCను ఫల:B6 వ!కj]g `D<హం 5ేయక ం,6 ఉంటే ఎంత
బగHం,ే!ి అత,ి మ:యలI ప,ి BCను B6 వదµ క వMన 34తబ½ధను
`ీ’క >ంచల{దు.
ు. ¥„ౖ]6ను మ:నవ8 ŸషయంలI నమhకో34 అ8
]ే^[œpంి". (సూ $ ఫ& ఖ:. 25: 27- 29).

tβ%.x ’ΤoÏ )Î Ν
ö κå ]÷ ΒiÏ ≅
× ←Í $! %s Α t θ9ä u $! ¡
t $%s ∩∈⊃∪ β < è÷ /t ’
| Ft ƒt Ù 4 ?n ã ö κå Õ
t Ν Ý è÷ /t ≅
Ÿ 7t %ø 'r ùs 
$/\ #u ?è $Ζ¨ .ä ρu $Ψs F÷ ΒÏ #Œs Ï &r ∩∈⊄∪ 
t %Ï ‰
dÏ Á ß 9ø #$ 
| ϑ Ï 9s 7
z ϑ y Ρ‾ Ï &r Α
ã θ)
à ƒt ∩∈⊇∪ 
Ö ƒÍ %s ’<Í
© $$ ùs ∩∈⊆∪ β
yì=n Û t θèã =Ï Ü
© Β– ΟFç Ρ&r ≅
ö δ
y Α t θΖã ƒ‰
t $%s ∩∈⊂∪ β Ï ϑ
y 9s $Ρ‾ Ï &r $ϑ
¸ ≈à Ï ρu
s ã
Ÿωθö 9s ρu ∩∈∉∪ 
È ŠÏ Žö )ä !s N
£ ‰.Ï β)Î ! É Šs
« $$ ?s tΑ$%s ∩∈∈∪ Ο Å gp :ù #$ Ï #! θu ™
y ’ûÎ νç #u u ùs
t ŽÎ Ø
(57-50 ‫ت‬-: ‫ ∪∠∈∩ 〈 )ا‬ ó ϑ
| s ß 9ø #$ 
z ΒÏ M
à Ζ3
ä 9s ’1nÏ ‘u πè ϑ
y è÷ ΡÏ
తర1ాత 1ార ఒక > 1šప ౖ న క=కర ž >*> ప >`త ి¶ ˆలను గH >ం
పరసFరం అ,ి*> ]ెల సుక ంటర.
సుక ంటర. 1ా >లI ఒకడ˜ ఇల: అంటడ˜ః
పపంచంలI B6క ఒక (తˆడ˜ ఉం,ే1ాడ˜. ాడ˜. అతను B6]g ఇల:
అంటÒం,ే1ాడ˜,
ాడ˜, ¨వ క¤,6 ధుÕక >ం5ే 1ా >లI 5ే [ > œయ:1ా?
œయ:1ా మనం
చ8[œp,
చ8[œp, మటLQ*ా మ: >, అ`ి¶ పంజరం*ా (*>^[œpనపడ˜ 8జం*ాBC
మనక పžఫలమ€,
ఫలమ€, nÄà అBCŸ ఉంటయ:?
ఉంటయ: ఇప­డతను
ఇప­డతను ఎక
డ˜B6<,ో,
ఎక
డ˜B6<,ో,
ర చూడదలచుక B6< ా?
చూడదలచుక B6< ా ఇల: 5ె@ిF అతను ]õం*> చూడ*ాBC, అత8కj
నరకంలI8 ఒక అ*ాధంలI అతను క8@ి ాడ˜.డ˜. అప­డ˜ అత8< సంబ½†ిస ూ
ఇల: అంటడ˜ః అల:; ాÄి*ా!ా! ¨వ నను< సర’ B6శనం 5ే`ి ఉం,ే1ా,ిŸ.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 56
d a

B6 పభHవ అనుగహం
i ల{క[œp ఉంటే, ఈ \u BCను క¤,6 పటZQబ,ి
వMన 1ా >లI ఒక,ిBšౖ ఉం,ే1ాణAŽ . (సూ $ ా#ా ¹ 37: 50- 57).
పవక సూక ల ః
   ^

2446 ."X
>4L \


 : () C
  '&     
  


.
•


9:(D+
"మ8¥ి తన `D<34తˆ8 ధ ాh8< అనుస > ాడ˜. డ˜. అందుక8 ]6ను
`D<హం 5ేస ున< 1ా >8 గH >ం ఆలIంచుక=8 మ ¢ `D<హం 5ేయ:^".
:^".
ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ•అను”. (అబ€ 6వf± 4833,
ž >hE 2378).

 , !"
’  e
1 9I4>"
24’
 p :

U
/)3*
  '& * ()     
   
 -%@ )P$\ 
24’ 
 24 1 e ¡
24 8O\;
U , 
"ఏ \u అల:; ¨డ తపF 1C O ¨డ లభ!ం కాో ఆ \u అల:; ఏడ˜
రకాల మనుషˆలక తన ¨డలI ఆశiయ(ాడ˜. డ˜. ఆందులI Õర క¤,6ః
అల:; మ >యH ఆయన ధరhం క=రక మ:తlm l·ž @Dమ:Ïమ:B6ల
గల ఇదµ ర వ!క ల ;
ల 1ార అల:; క=రకO కల సుక ంటర.
కల సుక ంటర. మ >యH
అల:; క=రకO 1C ê]6ర".
ê]6ర". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”.
(బHఖ: > 660, మH`ి ం 1031).
Ÿ ¡ాల
1- పž మ8¥ికj (తృడ˜ అవసరం. అల:ంటప­డ˜ సద’ర నగల మ >యH
మం8 బ½†ిం ధరhమHనక సÂయపడ˜ 1ా8]g `D<హం 5ేయ:^.
5ెడ˜ 1šౖపనక , [ా[ా8కj మ >యH అల:; žరా
ా8కj గH > 5ే`D 6 >
చూప అధరh (తృడ˜, (తృడ˜ కాడ˜ శతృడ˜.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 57
d a

2- ధరhమH నుం,ి దూరమH 5ేయH అల:; ఆజÖ ను [ాటLంచ8వ’8


అŸా’స `D<హం నుం,ి దూరమHం,6^.

27. ఓ@ిక, సహనం


అల:; ఆేాల ః

(200 ‫ان‬9I ‫ل‬Z) 〈 #( ρã /Î $¹


| ρu #( ρŽã 9É ¹
ô #$ #( θΨã Βt #u 
š Ï !© #$ $γ
% y ƒ• 'r ≈‾ ƒt 

Ÿా’సుల: ా!
Ÿా’సుల: ా! సహనం క^*> lలగం,ి, ((»6!1ాదులక పž*ా) *ా)
స¶ p ా!8< చూపం,ి. (సత!`D
(సత!`Dవక$)+ నడ˜ం ‰*>ం 8ల వం,ి. (ఆల|
ఇమ:}. 3: 200).

ħ
à Ρ{ É ¨θu Βø {
F #$ ρu Α z ΒiÏ È
F #$  < )
ø Ρt ρu í
Æ θf
à 9ø #$ ρu ∃
Å θö ƒs :ù #$ 
z ΒiÏ & 
ó ´
y /Î Ν3
ä Ρ‾ θu =è 7ö Ψs 9s ρu 

š
(155 ‫ة‬9K/ ‫ ∪∈∈⊇∩ 〈 )ا‬ ŽÎ 9É ≈Á
¢ 9#$ Í ±
eÏ 0o ρu 3 N
Ï ¨u ϑ
y W¨ 9#$ ρu

lmమH (మh^< భయపమ:6లక ,


మ:6లక , ఆక^ బధక ,
మ:6లక బధక , ధన[ాణ6ల
న¡ాQలక మ >యH ఆ6య:ల క=రతలక గH > 5ే`ి తపFక ప ¢Ä ి ామH.
మH.
ఈ ప >`ి¶తˆలలI సహనం వ34ం5ే1ా >కj భ1ార నందజOp. (బఖర 2: 155).

పవక సూక ల ః

u+ 
G 

8 .ŠP  3q
7 :   :
   ^EXa 0   
2
W6 Z
7 8L Rª
8

2$<+ 
 , (D
 .ŠP4  M]
t W6

p 24:
2
W6 i<
7 8L
8 

2$<+
R« 
"Ÿా’సు8 వ!వÂరం క¤,6 Ÿంతpని. అతను ఏ `ి¶ žలI ఉB6< త6’ర
³BC< `Dక > ాడ˜.
డ˜. అతను సుఖ సంపన<తల వ >ంనప­డ˜ కృతజÖ త]g
lల గH]6డ˜.
గH]6డ˜. అి అత8కj lmల ను 5ేక¤రసు
 ంి. 1ా!ి వ!ధలక గH $+
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 58
d a

నప­డ˜ 1ాటL8 సహనం]g ఎదు Æ


ంటడ˜.
ఎదు Æ
ంటడ˜. అి అత8కj భపద
మవతˆంి". ఉల{ ఖనం: సు3V‹ రEయల:హ• అను”. (మH`ి ం 2999).

 -
] 1 8  :
  '& () 
  :  s), 0  W?
   
 
I
/Y

i5L

2$ƒ  V(3
2$33J

B4$
అల:; 5ె[ాFడ8 పవక సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం 5ెపF*ా BCను ŸB6<ను
అ8 అనb ‰. మ:^) రEయల:హ• అను” ఉల{ ం56రః "BCను B6 6సు8<
అత8కj @ియ
 lన· 1ాటL]g ప ¢Äంి నప­డ˜ అతడ˜ సహనం వ34`D BCను
అత8కj 68కj బదుల *ా స’రX ం పాి ాను".
ను". (బHఖ: > 5653).
 G d5" :
, .
d5 94FP  '& * ()     -
    
 S$D 7 , 
,
, I:&"
%:

/:&
]+
 ,
9T 8bD 9h , 
d<


.
u"g6 w 
1
"ఒక మH`ి ం మ:న`ిక వ!ధక¤ ల{6 అB6 \*ా!8కj ల{6 ఏదpB6
దుAఖ:8కj
క¡ాQ8కj, దుAఖ:8కj గHరp 68< ఓ >(]g స34ంనట p]ే 68కj
పžఫలం*ా అల:; అత8 తప­లను మ8<ాడ˜. డ˜. కడక అత8కj ఒక
మHళ
మHళé గHచుMక B6< అి అత8 [ాప ŸÌచB68కj కారణ
భ€తమవతˆంి". (బHఖ: > 5642, మH`ి ం 2573).
 l 
 RO3

.Šl
 :     
/Š
b"    :
    
p 24
/Eg6  1 S04"
S$D  u(
 
2F% e
2
"Ÿా’సులpన `ీ Ô పరషˆల@„ౖ అప­డప­డ˜
అప­డప­డ˜ ప ¢® సమయ:ల
ఆసన<మవత› ఉంటp.
ఉంటp. ఒకk
ా > స’యం*ా అత8కj, మ \ా > అత8
సం]6B68కj, ఇంక=కా > అత8 సంపదకj ఈ ఆపదల 1ాటLల ]6p.
]6p.
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 59
d a

వరక అతను అల:; ను కల సుక న<ప­డ˜ అత8 (కరhపతంలI) లI)


ఏల:ంటL [ాపమHండదు"
[ాపమHండదు". ఉల{ ఖనం: అబ€ హ• $+ర రEయల:హ• అను”.
(ž >hE 2399).

Ÿ ¡ాల ః
1- పž ŸషయంలI ఓ@ిక వ34ం56ల8 మ >యH సహB68కj వ!ž Oకం 5ే`ి
(అల:; కk[ా8కj గH > కాక¤డద8) [œత'34ంచబ,ింి. మ >యH
అసహB68కj గH > కాక¤డద8 3VచM >ంచబ,ింి. ఎందుకన*ా ప ¢®
(బధ) కాలమHలI లÏం5ే పణ6!ల క¤,6 వ!ర¶ మp [œ]6p.
2- మH`ి ం@„ౖ ఏ కషQ మH వMB6, 68]g అత8 [ా[ాల తగHX]6p.

3- ఓ@ిక Ÿషయ:లలI స]6


ర!మHల ఓ@ిక]g 5ేయHట మ >యH [ా[ాల
5ేయక ం,6 సహనం వ34ంచుట అž *ÆపF Ÿషయం.
4- అల:; సర’ం ]ె^యH1ాడ˜, Ÿ1CచB6పరడ˜. తన 6సుల lmల
క=రక ఏి బగHంటZందBCి అత8కj బ*ా ]ెల సు. కాబటLQ ఏ ప >`ి¶žలI
నుB6< సం]gషమH]g ఉం,6^.
**********
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 60
d a

Ÿశయసూక
1 ఇa:b........................................................................................................ 4
2 ¥ి&
భయంకరం మ >యH ]ౌ3°± ఘనత............................... 6
3 >య: (పదరÇB6బHËి) న< ¥ి&
................................................ 9
4 దుఆ............................................................................................................ 11
5 Ÿద!............................................................................................................ 13
6 మం8 బ½†ించడం - 5ెడ˜ను ఖం,ించడం.............................. 16
7 మం8 ఆజ¸Ö@ిం5ే, 5ెడ˜ను ఖం,ిం5ే పద తˆల ................... 18
8 త^ దండ˜ల `Dవ.................................................................................... 19
9 సద’ర న ................................................................................................... 22
10 ñమ!ం, మృదు1šౖఖ >.......................................................................... 24
11 కరణ.......................................................................................................... 25
12 u¿h (అB6!యం, ౌరÉ న!ం) 8¥ిదం................................ 26
13 మH`ి మHను Ÿ†ించడం 8¥ిదం.................................................... 28
14 మH`ి ం@„ౖ మ Æక మH`ి ం హక
ల ............................................... 29
15 ఇరగH [§రగH 1ా > హక
ల ...................................................... 31
16 B6ల క భయంక ాల .......................................................................... 33
17 ప \® 8ంద 8¥ిదం.............................................................................. 35
18 సత!ం ఘనత, అసత!ం నుం,ి 3VచM >క.................................... 37
19 ]ౌబ (పాM]6పం)............................................................................... 39
- ]ౌబ 8యమ:ల ................................................................................ 41
20 సల:ం.......................................................................................................... 42
21 ³½జనం 5ేయH పద తˆల ................................................................. 44
22 మలమ€త ŸసరÉ న పద తˆల ........................................................ 45
ఇాయ సంా
ాల - ఆేాల 61
d a

23 తˆమHh, ఆవ^ంప.............................................................................. 47
24 క క
ను @„ంచడం.................................................................................. 48
25 అల:; Ñక
E)i (సhరణ)........................................................... 49
- క=8< దుఆల ......................................................................................... 51
A పడ˜క BC మHందు................................................................................ 51
B 8ద నుం,ి lmల
8............................................................................ 51
C 1ాÂనమH ఎకj
నప­డ˜................................................................... 51
D గమ!ా¶నం 5ేరక న<ప­డ˜............................................................ 52
E వక మHందు ................................................................................. 52
F వ త ా’త......................................................................................... 52
G ఇంటL నుం,ి 1š éనప­డ˜................................................................. 52
H ఇంటÁ ప1Cnంనప­డ˜...................................................................... 53
I పవక @„ౖ దర–±............................................................................ 53
J ఉదయం.................................................................................................... 54
K ాయంకాలం........................................................................................... 54
26 `D<హం....................................................................................................... 54
27 ఓ@ిక, సహనం........................................................................................ 57

 :- సల ల:హ• అల|ౖ34 వసల ం చద1ా^.


 :- రEయల:హ• అను”

 :- రEయల:హ• అను”మ:

 :- రEయల:హ• అB6”