Вы находитесь на странице: 1из 62

Wind Box DE500/ DC500

MS-6676 (V1.X) System


▍ Forord

▍ INNHOLD
Opphavsrett������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Varemerker�������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Patentnumre i USA�������������������������������������������������������������������������������������iii
Revisjonshistorie����������������������������������������������������������������������������������������iii
Oppgradering og garanti����������������������������������������������������������������������������iv
Innhenting av utskiftbare deler�������������������������������������������������������������������iv
Teknisk støtte���������������������������������������������������������������������������������������������iv
FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring�������������������������������������������������v
Sikkerhetsanvisninger��������������������������������������������������������������������������������vi
WEEE-erklæring��������������������������������������������������������������������������������������� viii
1. Oversikt����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1
Pakkens innhold����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Systemoversikt������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Hovedkortspesifikasjoner��������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Systemspesifikasjoner������������������������������������������������������������������������������������� 1-9
Utskifting og oppgradering av komponent����������������������������������������������������� 1-10
2. Komme i gang������������������������������������������������������������������������������������� 2-1
Tips for sikkerhet og komfort���������������������������������������������������������������������������� 2-2
Gode arbeidsvaner������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3
Om tastaturet (Valgfritt)������������������������������������������������������������������������������������ 2-4
Kople til utstyrsenheter������������������������������������������������������������������������������������� 2-6
Om harddiskstasjonen����������������������������������������������������������������������������������� 2-10
Koble til strøm������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-11
3. Systemoperasjoner����������������������������������������������������������������������������� 3-1
Starte opp og sette opp systemet første gang������������������������������������������������� 3-2
Opprette en systemgjenopprettingsdisk����������������������������������������������������������� 3-3
Nettverksforbindelser under Windows 7���������������������������������������������������������� 3-9
RALINK trådløs LAN-tilkobling (Valgfritt)������������������������������������������������������� 3-14
SRS Premium Sound (Valgfritt)��������������������������������������������������������������������� 3-16
Strømstyring���������������������������������������������������������������������������������������������������3-18
Systemgjenoppretting������������������������������������������������������������������������������������ 3-20

ii
MS-6676

Opphavsrett
Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Vi er nøye med fremstillingen av dokumentet, men vi kan ikke
garantere riktigheten av alt innhold. Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi
forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel.

Varemerker
Alle varemerker tilhører de respektive eierne.
MSI® er et registrert varemerke for Micro-Star Int’l Co., Ltd.
AMD® er et registrert varemerke for Advanced Micro Devices, Inc.
AMI® er et registrert varemerke for American Megatrends Inc.
ATI® er et registrert varemerke for ATI Technologies, Inc.
Award® er et registrert varemerke tilhørende Phoenix Technologies Ltd.
Intel® er et registrert varemerke for Intel Corporation.
JMicron® er et registrert varemerke for JMicron Technology Corporation.
Netware® er et registrert varemerke tilhørende Novell, Inc.
NVIDIA® er et registrert varemerke for NVIDIA Corporation.
Realtek® er et registrert varemerke for Realtek Semiconductor Corporation.
Sound Blaster® er et registrert varemerke for Creative Technology Ltd.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
SRS Premium Sound, SRS og symbolet er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc.

Patentnumre i USA
4.631.603; 4.819.098; 4.907.093; 5.315.448; og 6.516.132.
Dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttet teknologi som er beskyttet
av amerikanske patenter og andre åndsverksrettigheter. Bruk av denne
opphavsrettsbeskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision, og er kun
tiltenkt brukt i hjemmet og i andre begrensede visningsøyemed med mindre det er
godkjent av Macrovision. Reversibel konstruksjon eller dekompilering er forbudt.

Revisjonshistorie
Revisjon Revisjonshistorie Dato
V1.0 Windows 7 versjon Oktober 2009

iii
▍ Forord

Oppgradering og garanti
Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet
kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. For å finne ut
mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene
i brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for
ytterligere informasjon om det kjøpte produktet. Ikke forsøk å oppgradere
eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert
forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig.
Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller
servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.

Innhenting av utskiftbare deler


Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for
produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten
innen maksimalt 5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de
offisielle reguleringene som ble erklært da.
■ Kontakt fabrikanten via http://www.msicomputer.com/msi_user/msi_rma/ for
detaljer informasjon om innhenting av reservedeler.

Teknisk støtte
Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i
bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale
distributør. Alternativt kan du forsøke følgende hjelperessurser for mer hjelp.
◙ Besøk MSI-nettstedet for OSS/FAQ, teknisk veileder, BIOS-
oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon: http://www.
msi.com/index.php?func=service
◙ Kontakt vår tekniske team på: http://ocss.msi.com/

iv
MS-6676

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring


Dette utstyret er testet og funnet i
samsvar med grensene for en Klasse
B digitalenhet, i henhold til del 15
i FCC-reglene. Disse grensene er
laget for å gi en tilfredsstillende
beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i et boligområde. Dette
utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens
i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke
vil finne sted ved en bestemt installering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og
på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene
nedenfor:
■ Forandre retning på eller omplasser mottaksantennen.
■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker.
■ Koble til utstyret til et stikkontakt som tilhører en annen strømkrets enn den
som mottaker er koblet til.
■ Spør forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Melding 1
Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av ansvarlig part for
samsvar, kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annulleres.

Melding 2
Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i
samsvar med utstrålingsgrensene.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
MS-6676

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Drift tillates med forbehold
om følgende to vilkår:
1. denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og
2. denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som
kan forårsake uønsket drift.


▍ Forord

Sikkerhetsanvisninger

Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut.


Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i
brukerveiledningen.

Behold brukerveiledning som leveres i pakken for fremtidig bruk.

Hold utstyret borte fra fuktighet og høye temperaturer.

Legg utstyret på et fast underlag før oppsett.

◙ Bruken av P/N-adaptere: Li Shin 0335A1965, Delta ADP-65HB BB,


BesTec NA6501WB.
◙ Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og
er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til
strømkontakten. Ikke deaktiver den beskyttende jordpinnen i støpslet.
Utstyret må være koblet til en jordet stikkontakt.
◙ Ta alltid vekselstrømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller
en tilleggsmodul.
◙ Alltid koble fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten
hvis utstyret skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av
strøm.

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret


overopphetes. Ikke dekk til viften.

Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur


over 40OC (120OF) eller under 0OC (32OF), dette kan skade utstyret.

FORSIKTIG:
Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke er korrekt innsatt. Bytt bare til
samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten.

vi
MS-6676

Hell aldri væske i åpninger som kan føre til skader eller forårsake elektriske
støt

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den. Ikke plasser
noe på strømkabelen.

Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig


at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende
jordingssystemet på bygningen.

Hold alltid sterke magnetiske eller elektriske objekter borte fra utstyret.

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår må utstyret undersøkes av


servicepersonale:
◙ Strømkabel eller -kontakt er skadet.
◙ Væske har kommet inn i utstyret.
◙ Utstyret har vært utsatt for fuktighet.
◙ Utstyret virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til
bruksanvisningen.
◙ Utstyret har falt og er skadet.
◙ Utstyret viser tegn på brudd.

Grønt design og resirkulering


◙ Dette utstyret og komponentene er resirkulerbare når det ikke lenger
er i bruk.
◙ Avfallshåndterings- og resirkuleringstjenester er tilgjengelig for dette
utstyret i enkelte land.
◙ Kontakt den lokale forhandleren for informasjon om resirkulering og
avfallshåndtering.
◙ Besøk MSI-websiden for mer informasjon via
http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.

1. Den optiske lagringsenheten er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.


Bruk av andre kontroller eller justeringer eller utførelse av andre prosedyrer enn
de som er angitt er forbudt.
2. Ikke berør linsen inne i stasjonen.

vii
▍ Forord

WEEE-erklæring

(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore and
manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at
the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des
équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges
ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die
sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich
zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos


y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los
contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei
Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla
fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по


предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим
и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу
13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители
вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для
переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,
2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik
cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü
olacaktır.

viii
MS-6676

(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί
Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13
Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να
απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane
jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania
ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az
elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és
az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére
azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a elektronických
výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat “elektrické a elektronické
výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato
směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日


生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電
子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生


效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子
设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指


令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる
ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합(“EU”) 지침, 지


침 2002/96/EC에 의거하여, “전기전자제품”은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다
하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu (“EU”) về Thiết bị điện & điện
tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản
phẩm thuộc “thiết bị điện và điện tử” sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và
các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào
cuối vòng đời.

ix
▍ Forord

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (“EU”) เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า


และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิ
ตภัณฑ์ที่เป็น “อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005,
produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan
pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat
masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj


opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad
i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot
Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005
in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene (“UE”) privind Evacuarea


Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august,
2005, produsele din categoria “echipament electric şi electronic” nu mai pot fi evacuate ca
deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de


Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem ser
descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and
Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte
produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna
längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan
produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja


elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai
elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a


elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005,
výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu
s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.


MS-6676

(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni
in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov “električne
in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci
zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske
dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og
elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter
som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter
af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved
afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens (“EU”) direktiv om deponering av


elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan
ikke produkter av “elektronisk og elektrisk ustyr” lenger deponeres som husholdningsavfall
og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av
produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците


от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август,
2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с
битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат
обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim električnim i


elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“električni i elektronički uređaji” se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači
su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu (“EL”) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja


elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste “elektri- ja elektroonikaseadmete” jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised
tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

xi
Kapittel 1
Oversikt
Gratulerer med kjøpet av systemet Wind Box DE500/ DC500
(MS-6676). Dette systemet er ditt beste valg av en tynn PC.
Med det fantastiske utseendet og den ultratynne stilen kan
det enkelt plasseres hvor som helst. Den gir ikke bare mange
muligheter, den gir deg også en spennende PC-opplevelse.
▍ Oversikt

Pakkens innhold

Wind Box-serien AC/DC-adapter AC-strømledning

Driver/verktøydisk Brukerveiledning og
hurtigguide Sokkel

Tastatur (Valgfritt) Mus (Valgfritt)

* Vennligst kontakt oss med en gang hvis noen av delene er skadet eller mangler.
* Bildet er bare til din informasjon og pakkens innhold kan variere litt i forhold til
modellen du kjøpte.

1-2
MS-6676

Systemoversikt

Sett forfra

Deksel til optisk diskstasjon


Trykk på dekselet for å åpne rommet til stasjonen.

Strømknapp/ Strøm-LED
Trykk på strømknappen for å slå systemet PÅ og AV. Strøm-LED lyser
når systemet er slått på, og slukkes når systemet er slått av. Under
strømsparing blinker LED i S3-modus (Suspend to RAM) og slukker i
S4-modus (Suspend to Disk). Trykk på strømknappen for å vekke opp
systemet fra strømsparingsmodus.

HDD-lampe
HDD LED-en er på når data leses eller skrives til i harddisk-stasjonen.

1-3
▍ Oversikt

Hodetelefon (Grønn)
Dette er en tilkobling for hodetelefon eller høyttalere.

Mikrofon (Rosa)
Dett er en tilkobling for mikrofoner.

USB-port
USB-porten (Universal Serial Bus) brukes for tilkopling av USB-enheter
slik som mus, tastatur, skriver, skanner, kamera, PDA og andre USB-
kompatible enheter.

Kortleserstasjon (Valgfritt)
Den innebygde kortleseren støtter ulike typer minnekort, som XD (eXtreme
Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory
Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), eller MMC (Multi-Media Card)-kort som
vanligvis brukes i enheter som digitalkameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner
og PDA-er. Kontakt din lokale forhandler for ytterligere informasjon, og legg
merke til at minnekort som støttes kan endres uten varsel.

Viktig
Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først kopler AC/DC-adapteren til systemet, og
deretter kobler AC-strømledningen til stikkontakten.
Det er normalt at gnister oppstår når du setter strømadapteren inn i stikkontakten.

1-4
MS-6676

Sett bakfra

VGA-port (Utgang)
DB 15-pinners kvinnelige kontakten er levert for skjermer.

USB-port
USB (Universal Serial Bus)-porten gir mulighet for tilkobling av USB-
enheter slik som mus, tastatur, skriver, skanner, kamera, PDA eller andre
USB-kompatibele enheter.

1-5
▍ Oversikt

LAN-jack
Standard RJ-45 LAN-jakken gir mulighet for tilkobling av LAN (Local Area
Network). Du kan koble til en nettverkskabel.

Gul Grønn/ Oransje

LED Farge LED-status Tilstand

Venstre Gul Av LAN-link er ikke opprettet.

På (vedvarende) LAN-link er opprettet.

På (lysere og PC-en kommuniserer med en annen


pulserende) PC i LAN.

Høyre Grønn Av 10 Mbit/sek datahastighet er valgt.

På 100 Mbit/sek datahastighet er valgt.

Oransje På 1000 Mbit/sek datahastighet er valgt.

Strømkontakt
AC/DC-adapteren konverter vekselstrøm til likestrøm for denne kontakten.
Strøm gjennom denne kontakten forsyner datamaskinen med energi. Bruk
alltid medfølgende adapter for å unngå skade på PCen.

Linje inn (Blå)


Linje-inn, brukes for ekstern CD-spiller, båndspiller eller annen lydenhet.
Linje-ut (Grønn)
Linje ut, brukes for høyttalere eller hodetelefoner.
Mik (Rosa)
Mik, brukes for hodetelefoner.
RS-ut (Svart)
Bak-Surroundut i 4/ 5.1/ 7.1 kanalmodus.
CS-ut (Oransje)
Senter/ Subwooferut i 5.1/ 7.1 kanalmodus.
SS-ut (Grå)
Side-Surroundut i 7.1 kanalmodus.

1-6
MS-6676

Vifte
Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret
overopphetes. Ikke dekk til viften.

DVI-D-port (Valgfritt)
DVI-D (Digital Visual Interface) kontakten lar deg koble til en LCD-skjerm.
Den gir en meget rask digital forbindelse mellom datamaskinen og
visningsenheten. Kople til en LCD-monitor: Sett monitorkabelen rett inn
i DVI-D-kontaktene på datamaskinen og på monitoren. Pass på at den
er godt festet i begge ender. (Se håndboken til monitoren for nærmere
informasjon.)

HDMI-port (Valgfritt)
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et heldigitalt lyd-/
videostandard som kan overføre ukomprimerte stream. HDMI støtter alle
TV-formater, inkludert standard, forbedret eller HD video, pluss multikanal
digital lyd på en enkel kabel.

1-7
▍ Oversikt

Hovedkortspesifikasjoner
Prosessor
■ Intel® AtomTM Single/ Dual-Core prosessor D410/ D510 (valgfritt)
Brikkesett
■ Intel® NM10 brikkesett
Minne
■ 2 DDR2 667 SO-DIMM-kortplass (200 pinner / 1,8 V)
■ Støtter maksimalt 2 GB
Lokalnettverk (LAN)
■ Gigabit Fast Ethernet av Realtek® RTL8111DL GbE-kontroller
Lyd
■ Brikke integrert av Realtek® ALC888S
■ Samsvarer med Azalia 1.0 spesifikasjon
Form-faktor
■ 275mm x 170mm

1-8
MS-6676

Systemspesifikasjoner
Inngang/utgang (I/O)
■ 6 USB-porter
■ 6 lydkontakter
■ 1 VGA-utgangsport
■ 1 DC-strømkontakt
■ 1 RJ-45 LAN-kontakt
■ 1 mikrofonkontakt
■ 1 hodetelefon-/høyttalerkontakt
■ 1 HDMI-port (Valgfritt)
■ 1 DVI-D-port (Valgfritt)
Strømforsyning
■ 65 watt AC/DC-adapter med aktiv PFC
■ Inngang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A.
■ Utgang: 19 V 3,42 A
Innebygget kort
■ 1 kort for trådløst lokalnettverk (Valgfritt)
■ 1 TV-tunerkort (Valgfritt)
Innebygget stasjon
■ 1 kortleserstasjon
■ 1 harddiskstasjon (HDD)
■ 1 optisk diskstasjon (ODD)
Mål
■ 300 mm (B) X 261 mm (H) X 65 mm (D)

1-9
▍ Oversikt

Utskifting og oppgradering av komponent


Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan
oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel avhengig av modellene
brukerne kjøpte.

5 3
4
4

1 CPU 2 Minne

1-10
MS-6676

3 Harddiskstasjon 4 Kort for trådløst lokalnettverk

5 Optisk platestasjon

Hvis den spesifiserte komponenten har blitt bestemt av MSI-ingeniøren eller


butikken som å være problematisk og kan være nødvendig å skifte ut, kan du
ta med produktet for reparasjon sammen med garantikortet, kjøpsfaktura eller
kvittering til det nærmeste MSI-autoriserte servicesenteret for hjelp.

For å finne ut mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene


i brukerhåndboken. Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere
informasjon om det kjøpte produktet.

Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du
ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien
ugyldig. Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller
servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste.

1-11
Kapittel 2
Komme i gang
Dette kapitlet gir deg informasjon om prosedyrer for
maskinvareoppsett. Mens du kobler til utstyrsenheter,
vær forsiktig når du holder enhetene og bruk en jordet
håndleddsstropp for å unngå statisk elektrisitet.
▍ Komme i gang

Tips for sikkerhet og komfort


Wind Box DE500/DC500 er en bærbar plattform som lar deg arbeide fra hvor
som helst. Valget av en god arbeidsplass er viktig hvis du må arbeide med PC-
en for lengre perioder.

■ Arbeidsområdet bør ha nok lys.


■ Velg korrekt skrivebord og stol og juster høyden deres for å passe med
din stilling når du arbeider.
■ Sitt på stolen, juster stolryggen (hvis dette er mulig) til den gir korrekt
støtte for ryggen.
■ Sett føttene dine flatt og naturlig på gulvet, slik at knærne dine og
albuene har korrekt posisjon (omtrent 90 grader) når du arbeider.
■ Sett hendene dine på skrivebordet på en naturlig måte for å støtte
håndleddene dine.
■ Juster vinkelen/posisjonen til Wind Box DE500/ DC500 til du har en
optimal synsvinkel.
■ Unngå å bruke dPC-en på en plass hvor den kan føre til ubehag for deg
(for eksempel på en seng).
■ Wind Box DE500/ DC500 er et elektrisk apparat. Behandle den med
omhu for å unngå personskade.

1. Hold hendene og føttene dine med optimal komfort.


2. Juster vinkelen og posisjonen til skjermen.
3. Juster høyden på skrivebordet.
4. Sitt rett og hold en god stilling.
5. Juster høyden på stolen.

2-2
MS-6676

Gode arbeidsvaner
Det er viktig å ha en god arbeidsvane hvis du arbeider med din Wind Box
DE500/ DC500 for lengre perioder, hvis ikke kan det føre til ukomfort eller
skade. Husk følgende tips når du bruker PC-en.

■ Endre stillingen din ofte.


■ Strekk ut og tren kroppen din regelmessig.
■ Husk å ta en pause etter at du har arbeidet lenge.

2-3
▍ Komme i gang

Om tastaturet (Valgfritt)
Wind Box DE500/ DC500 kommer med et kablet tastatur (trådløst kan skaffes), som
hjelper deg med å kontrollere systemet.

▶ Spesifikasjoner
■ Kompatibelt med EU/UK/US/JP/KR-tastaturlayout
■ Isolerte taster for enklere tasting
■ Lav profil med silketrykkteknologi
■ USB-grensesnitt for alle Windows® operativsystemer
■ Levetid for tasteslag: 12 millioner
■ Mål: 376,4 (L) X 155,09 (B) X 21,91 (H) mm
■ Kabellengde: 150cm
■ Vekt: 440g

▶ Funksjoner
■ Multimedia-funksjonstaster med PC
■ Nye isolerte taster for enklere tasting
■ Behagelig og følbar feedback for komfortabel tasting
■ Nytt elegant og tynt tastatur i strømlinjefasong
■ Kompakt størrelse for sparing av plass
■ Passer spesielt for MSI LCD-skjerm
■ Kompatibel med Windows® 2000/ ME/ XP/ Vista/ 7
■ Innebygde funksjonshurtigtaster
■ Få tilgang til favorittwebsider og programmer med hurtigtaster

* Tastaturillustrasjonen er kun for referanse. De endelige produktspesifikasjonene


kan være landsavhengig.

2-4
MS-6676

▶ Multimediataster

Fn + F7 Bakover til forrige spor

Fn + F8 Spill av og pause

Fn + F9 Forover to neste spor

Fn + F10 Demp-funksjon

Fn + F11 Volum ned

Fn + F12 Volum opp

▶ Hurtigtaster

Fn + F1 Start standard e-postprogrammer

Start standard Internettleser og gå til standard


Fn + F2 hjemmeside

Fn + F3 Tilbake til forrige webside

Fn + F4 Fremover til neste webside

Fn + C Kalkulator

Fn + Z Dvalemodus (energisparing)

Fn + W Trådløs LAN

Fn + K Kamera

2-5
▍ Komme i gang

Kople til utstyrsenheter

I/O (inngang/utgang) portene på bakpanelet lar deg koble til utstyrsenheter.


Enhetene som er listet her er kun for referanse.

Koble til USB-enhetene


Denne Wind Box DE500/ DC500 har USB-porter for tilkobling av ulike USB-
enheter, som mus, tastatur, digitalkamera, webkamera, skriver, ekstern optisk
lagringsenhet, osv. For å koble til disse enhetene, installerer du driverne for
hver stasjon først, hvis nødvendig, og kobler deretter enhetne til Wind Box
DE500/ DC500. Denne Wind Box DE500/ DC500 kan automatisk oppdage
USB-enheter som er installert, og hvis det ikke skjer en registrering av en enhet,
må du manuelt aktivere USB-enheten ved å gå til Start-meny / Kontrollpanel /
Legg til maskinvare og legge til den nye enheten.

2-6
MS-6676

Koble til de eksterne skjermenhetene (Valgfritt)


Denne Wind Box DE500/ DC500 har en VGA-port for å kople til en større skjerm
med høyere oppløsning. Den 15-pinners D-sub VGA-porten lar brukere kople en
ekstern skjerm eller en annen standard VGA-kompatibel enhet (som en projektor)
til for å gi et flott bilde av det Wind Box DE500/ DC500 viser.

Denne Wind Box DE500/ DC500 har en HDMI-port for å kople til en større skjerm
med høyere oppløsning. HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) er en
ny grensesnittstandard for PC-er, skjermer og forbrukerelektronikker som støtter
standard, forbedret og høydefinisjonsvideo, pluss flerkanals digital lyd på en enkel
kabel.

Før du kopler til den eksterne skjermen, må du sørge for at Wind Box DE500/
DC500 og den eksterne skjermen begge er slått av, og deretter kople skjermen til
Wind Box DE500/ DC500.

Så snart skjermen er koplet til Wind Box DE500/ DC500, kan du slå Wind Box
DE500/ DC500 og den eksterne skjermen på. Den skal som standard vise bildet.
Hvis ikke, kan du bytte skjermmodusen ved å trykke på [Fn]+[F2]. Du kan også endre
skjermmodusen ved å konfigurere innstillingene i Skjermegenskaper i Windows.

2-7
▍ Komme i gang

Koble til nettverksenheten


RJ-45-kontakten på Wind Box DE500/ DC500 lar deg kople til lokale
nettverksenheter, som nav, svitsjer og gatewayer, for å bygge et nettverk.
For flere instrukser eller detaljerte trinn om tilkobling til LAN, spør MIS-ansatte eller
nettverksadministratoren om hjelp.

2-8
MS-6676

Trådløst LAN (Valgfritt)


Denne Wind Box DE500/ DC500 er utstyrt med en trådløst nettverksmodul som
lar brukere utføre rask dataoverføring med standard IEEE 802.11-teknologi for
trådløst nettverk. Dette gir brukere mobiliteten til å flytte rundt innen for et bredt
dekningsområde og fremdeles være koblet til nettverket.
Ved å bruke 64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP)-
krypteringsteknologien og Wi-Fi Protected Access-funksjonen, kan det valgfrie
innebygde trådløse LAN få en mer effektiv og sikrere løsning til den trådløse
kommunikasjonen.
For flere instrukser eller detaljerte trinn om tilkobling til trådløst LAN, spør MIS-
ansatte eller nettverksadministratoren om hjelp.

Modem

Tilgangspunkt

Ruter

2-9
▍ Komme i gang

Om harddiskstasjonen
Wind Box DE500/ DC500 er utstyrt med en 3,5 tommers harddiskstasjon.
Harddisken er en lagringsenhet med mye
høyere hastighet og større kapasitet enn
andre lagringsenheter, som disketten
og den optiske lagringsenheten. Derfor
brukes den vanligvis til å installere
operativsystemet og programvarer.

For å unngå uventet datatap i systemet, ta


regelmessig sikkerhetskopi av systemet.

Ikke slå av Wind Box DE500/ DC500 når


lysdioden som viser at harddisken er i bruk
er tent.

Ikke fjern eller installer harddisken når Wind Box DE500/ DC500 er slått
på. Utbytting av harddisken bør gjøres av en autorisert forhandler eller
servicerepresentant.

2-10
MS-6676

Koble til strøm

Koble til AC-strømmen


Trinn 1. Pakk opp pakken og finn AC/ DC-adapteren og -strømledningen.
Trinn 2. Monter AC/ DC-adapteren og AC-strømledningen.
Trinn 3. Sett svakstrømenden av adapteren inn i Wind Box DE500/ DC500, og
den andre enden av strømledningen inn i en elektrisk stikkontakt.

Viktig
Vi anbefaler at du av sikkerhetshensyn først setter strømadapterpluggen inn i
Wind Box DE500/ DC500, og deretter setter støpselet inn i stikkontakten.

Koble fra AC-strømmen


Trinn 4. Koble først AC-strømledningen fra stikkontakten.
Trinn 5. Kople kontaktene fra Wind Box DE500/ DC500.
Trinn 6. Demonter AC-strømledningen og AC/ DC-adapteren.

Viktig
Når du kobler fra AC-strømledningen, må du alltid holde i støpslet på ledningen.
Aldri dra i selve ledningen!

4 1 5

2
6
3

2-11
Kapittel 3
Systemoperasjoner
Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner,
som oppsett av systemoppstart, opprettelse av
gjenopprettingsdisk, nettverkstilkobling, SRS Premium Sound,
osv.

Viktig
• Det anbefales sterkt at du oppretter en
systemgjenopprettingsdisk som en sikkerhetskopiløsning i
tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell.
• All informasjon kan endres uten forvarsel.
▍ Systemoperasjoner

Starte opp og sette opp systemet første gang


Fullfør de følgende trinnene når du bruker en datamaskin i Wind Box-serien
første gang. Du trenger omtrent 30 minutter for å starte opp og sette opp
systemet første gang.

Trinn 1. Installasjonen av Windows starter. Vent til Windows-


installasjonsprogrammet fullfører innlastingen.
Trinn 2. Velg språket til operativsystemet og klikk på [Next] (Neste) for å
fortsette.
Trinn 3. Velg “Country or region” (Land eller region), “Time and currency”
(Tid og valuta) og “Keyboard layout” (Tastaturlayout). Klikk på [Next]
(Neste) for å fortsette.
Trinn 4. Velg et brukernavn for kontoen og gi datamaskinen et navn for å skille
den fra andre i nettverket. Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.
Trinn 5. Sett et passord for kontoen din for å beskytte brukerkontoen fra
uønskede brukere. (La dette feltet stå tomt hvis du ikke trenger et
passord.) Klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.
Trinn 6. Les vilkårene i lisensavtalen. Kryss av i "Jeg godtar lisensvilkårene"
og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.
Trinn 7. Velg [Use recommended settings] (Bruk anbefalt innstilling) for "Hjelp
til med å beskytte datamaskinen og forbedre Windows automatisk".
Trinn 8. Se over innstillinger for tid og dato. Klikk på [Next] (Neste) for å
fortsette.
Trinn 9. Velg et trådløst nettverk som du vil koble deg til fra WLAN-listen. Klikk
på [Next] (Neste) for å fortsette. Du kan også klikke på [Skip] (Hopp
over) for å hoppe over dette trinnet og sette opp WLAN senere.
Trinn 10. Etterpå vises antivirusskjermen. Klikk på [Agree] (Godta) for å godta
vilkårene i lisensavtalen og aktivere antivirusprogramvaren. Velg [No,
I do not want to protect my PC.] (Nei, jeg vil ikke beskytte PC-en min)
for å fortsette uten å aktivere antivirusprogramvaren.
Trinn 11. "Programvareinstallasjonsmeny" vises. Klikk på [Install] (Installer) for å
fortsette.
Trinn 12. Programvaren blir installert. Ikke slå av datamaskinen mens
programvare installeres. Når fremgangslinjen er ferdig, klikk på
[Finish] (Fullfør) for å fortsette.
Trinn 13. Systemet går inn i Windows 7 for å starte tilpassede innstillinger.
Etter at disse personlige innstillingene er gjort, er du klar til å utforske
datamaskinen. Ha det moro!

3-2
MS-6676

Opprette en systemgjenopprettingsdisk
Første gang anbefales det sterkt at du oppretter en systemgjenopprettingsdisk
som en sikkerhetskopiløsning i tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell. Før du
fortsetter må du forsikre deg om at førstegangsinstallasjonen er fullført. Deretter
må du gjennomføre følgende prosedyre.

Trinn 1. Dobbeltklikk på “BurnRecovery” (Diskgjenoppretting) ikonet på


skrivebordet for å starte Recovery Disc Creation-verktøyet. Legg
merke til at det kan ta litt tid å forberede gjenopprettingsfilene på
operativsystemet.

Trinn 2. Klikk [Next] (Neste) for å starte prosessen med å opprette en


avbildning av systemet på gjenopprettingsplaten.

3-3
▍ Systemoperasjoner

Trinn 3. Velg [Create and burn a recovery disk] (Opprett og brenn en


gjenopprettingsplate) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette. Klikk på
[Advanced] (Avansert) hvis du vil se avanserte alternativer.

Velg mellom tilgjengelige alternativer og klikk på [Next] (Neste) for å


fortsette.

3-4
MS-6676

Trinn 4. Fremdriftslinjen viser hvordan prosessen forløper. Det kan ta tid å


fullføre behandlingen.

Trinn 5. Følg instruksene på skjermen for å forberede nok tomme DVD-plater.


Sett inn den tomme DVD-platen i den optiske stasjonen og klikk på
[Next] (Neste) for å fortsette.

3-5
▍ Systemoperasjoner

Trinn 6. Windows Disc Image Burner åpnes. Klikk [Burn] (Brenn) for å starte
brenneprossen. Det kan ta tid å fullføre behandlingen.

3-6
MS-6676

Trinn 7. Når platen er opprettet, klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte og


ta ut platen. Følg instruksene på skjermen for å opprette alle
gjenopprettingsplater.

Trinn 8. Alle gjenopprettingsplater har blitt opprettet. Oppbevar platene på en


trygg plass og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.

3-7
▍ Systemoperasjoner

Trinn 9. Kryss av i følgende boks hvis du vil fjerne de midlertidige filene. Klikk
på [Finish] (Fullfør) for å fullføre opprettelsen av gjenopprettingsplaten.

3-8
MS-6676

Nettverksforbindelser under Windows 7

 Kablet LAN
Trinn 1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelr).

Trinn 2. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett) under [Network and
Internet] (Nettverk og Internett).

3-9
▍ Systemoperasjoner

Trinn 3. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å koble til med
DSL eller kabel som krever brukernavn og passord.

Trinn 4. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (Koble til)
for å opprette LAN-tilkoblingen.

3-10
MS-6676

 Trådløs LAN
Trinn 1. Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanelr).

Trinn 2. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett) under [Network and
Internet] (Nettverk og Internett).

3-11
▍ Systemoperasjoner

Trinn 3. Velg [Wireless] (Trådløst) for å koble til med en trådløs ruter eller et
trådløst nettverk.

Trinn 4. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoblinger åpnes. Velg en tilkobling


fra listen eller klikk på [Open Network and Sharing Center] (Åpne
nettverks- og delingssenter) for å opprette en ny tilkobling.

Trinn 5. For å opprette en ny WLAN-tilkobling, velg [Set up a new connection


or network] (Sett opp en ny tilkobling eller nettverk) i [Network and
Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter).

3-12
MS-6676

Trinn 6. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt


koble til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.

Trinn 7. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og
klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.

Trinn 8. En ny WLAN-tilkobling er opprettet. Klikk på [Close] (Lukk)


for å avslutte eller velge [Change connection settings] (Endre
tilkoblingsinnstillinger) for å tilpasse WLAN-innstillingene.

3-13
▍ Systemoperasjoner

RALINK trådløs LAN-tilkobling (Valgfritt)

Trinn 1. Høyreklikk statusikonet til nettverkskortet Ralink Wireless LAN Card i


nedre venstre hjørne, og klikk Start konfigureringsverktøyet.

Trinn 2. Vinduet viser noen tilgjengelige trådløse nettverk. Velg et nettverk og


klikk Kople til.

3-14
MS-6676

Trinn 3. Du kan få en klarmelding som ber deg angi en nøkkel. Skriv inn
nettverksnøkkelen og trykk OK.

Trinn 4. Nå er du klar til å surfe trådløst på weben.

3-15
▍ Systemoperasjoner

SRS Premium Sound (Valgfritt)


SRS Premium Sound er en omfattende samling med
førsteklasses lydteknologier som leverer en overlegen
underholdningsopplevelse for avspilling av musikk, video og
spill på PC-en.
Med SRS Premium Sound vil lydopplevelsen høres bedre ut
– mer naturlig og imponerende, med dypere bass, tydeligere
dialog og enestående surroundlyd.

Egenskaper:
■ Overlegen lydopplevelse for musikk, video og spill på PC-en
■ Imponerende surroundlydopplevelse fra interne eller eksterne
høyttalere og selv hodetelefoner
■ Større volum uten å redusere lydkvaliteten
■ Krystallklar dialog
■ Dyp, rik bass

Bruke SRS Premium Sound


Trinn 1. Dobbeltklikk på Realtek HD Audio-systemkurvikonet i nedre høyre
hjørne av skjermen for å åpne SRS Premium Sound.

Trinn 2. Realtek HD Audio Manager åpnes. Klikk på SRS-kategorien og kryss


av i “Enable SRS® Technology”-boksen.

3-16
MS-6676

Trinn 3. Velg lydinnholdet som du lytter til. SRS Premium Sound vil automatisk
behandle de spesifiserte lydsignalene for å levere forbedret
lydprestasjon.

Trinn 4. Følgende innsitllinger lar deg kontrollere SRS-innstillingsparametrene


og leveres for eksterne høyttalere og hodetelefoner.

■ SRS Center: justerer lyden til den midtre kanalen


■ SRS Space: justerer mengden og bredden på lydscenen
■ TruBass Level (TruBass-nivå): justerer bassen eller lave frekvenser
■ TruBass Speaker Size (TruBass-høyttalerstørrelse): bør brukes til å
velge størrelsen på høyttalerne
■ Focus Level (Fokusnivå): justerer frekvensene som inkluderer vokaler/
stemme
■ SRS Definition (SRS-definisjon): justerer de høye frekvensene

FORSIKTIG: D
 isse innstillingenen er svært følsomme og bør brukes av
avanserte brukere.

3-17
▍ Systemoperasjoner

Strømstyring
Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare
betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet.
For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter
en periode uten bruk.

Strømbehandling i Windows
■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere
strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet.
Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security]
(System og sikkerhet).

Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koblingen.

Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også


fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings]
(Endre planinnstillinger).

3-18
MS-6676

■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene for Dvale (S3/S4) og


Slå av (S5) for rask og enkel behandling av systemstrømmen.

Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det


kommer en kommando fra en av følgende:
■ strømknappen,
■ musen,
■ tastaturet.

Energisparingstips:
■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en
periode uten aktivitet.

■ Bruk (Fn + Z) dvalemodustastene for å slå på


strømsparingsmodus.
■ Still inn innstillingenen i Strømalternativer under Windows for å optimere
PC-ens strømbehandling.
■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk.
■ Alltid koble fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis
PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.

3-19
▍ Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting
Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:
■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til
fabrikanten.
■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk.
■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som
normalt.
Før du bruker Systemgjenoppretting-funksjonen, sikkerhetskopier viktig data
som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter.
Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den
autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp.

Gjenopprett systemet med F3-hurtigtasten

Hvis systemet møter på uopprettelige problemer, anbefales det alltid


at du først prøver F3-hurtigtasten for å gjenopprette systemet med
gjenopprettingspartisjonen til harddisken.

Følg instruksene under for å fortsette:


1. Start systemet på nytt.
2. Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet når følgende bilde vises.

3-20
MS-6676

3. Velg [Windows Setup] (Windows-oppsett) fra Windows Boot Manager-


menyen.

4. Velg [MSI Recovery Manager] for å starte Systemgjenoppretting-


funksjonen, eller [EXIT] (AVSLUTT) for å starte systemet på nytt.

5. Systemgjenoppretting-funksjonen får systemet tilbake til


standardinnstillingene. Trykk på [OK] for å bekrefte.

6. Trykk på [OK] for å bekrefte igjen og starte Systemgjenoppretting-


funksjonen. Trykk på [Cancel] (Avbryt) for å stoppe.

3-21
▍ Systemoperasjoner

7. Systemgjenoppretting-funksjonen fortsetter nå.

8. Følgende melding indikerer at systemgjenopprettingen var vellykket.


Trykk på [OK] for å starte systemet på nytt og gå inn i Windows-
operativsystemet som vanlig.

Gjenopprett systemet med gjenopprettingsplaten

Hvis systemet er utstyrt med en intern eller ekstern optisk platestasjon, kan
du utføre Systemgjenoppretting-funksjonen med gjenopprettingsplaten du
opprettet tidligere.

Følg instruksene under for å fortsette:


1. Sett gjenopprettingsplaten inn i den optiske stasjonen og start systemet på
nytt ved å trykke på strømknappen.
2. Trykk på F11-hurtigtasten på tastaturet når følgende bilde vises.

3-22
MS-6676

3. Velg [CD/DVD]-enheten som oppstartsenheten og trykk på [Enter] for å


bekrefte. Trykk på en vilkårlig tast for å bekrefte valget igjen når meldingen
[Press any key to boot from CD or DVD…] (Trykk en tast for å starte fra
CD eller DVD…) vises.

4. Språkmenyen kommer til syne. Velg språket du foretrekker, eller [EXIT]


(AVSLUTT) for å starte systemet på nytt.

3-23
▍ Systemoperasjoner

5. Velg [Restore the system to factory default] (Gjenopprett systemet til


fabrikkinnstillinger) for å starte Systemgjenoppretting-funksjonen, eller
[EXIT] (AVSLUTT) for å starte systemet på nytt.

6. Systemgjenopprettingen vil formatere harddiskpartisjonen. Forsikre deg


om at det er laget en sikkerhetskopi av alle viktig data. Klikk på [OK] for å
fortsette, eller [Cancel] (Avbryt) for å stoppe systemgjenopprettingen.

3-24
MS-6676

7. Strøm fra stikkontakten er påkrevet når du bruker Systemgjenoppretting-


funksjonen. SPåse at systemet er koplet til en stikkontakt før du går videre
til neste trinn.

8. IKKE slå av strømmen til systemet mens Systemgjenoppretting-


funksjonen utføres, ellers kan systemet påføres skade.

3-25
▍ Systemoperasjoner

9. Klikk på [OK] for å starte systemet på nytt når Systemgjenoppretting-


funksjonen er ferdig. Systemet er nå gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

10. Hvis gjenopprettingen blir avbrutt eller er mislykket, må du gjenta


prosessen fra begynnelsen.

3-26

Вам также может понравиться