Вы находитесь на странице: 1из 16

§]U¦

7-11-2020

������������
����������������
������������������
Lô h¥p APokR ¡û[LÞPu JÚ ùT¬V
UWm. AkR UWj§p úRÉdLs úRuáÓ
Lh¥«ÚkR]. A§p úRu A§Lm úNokR
Rôp AÕ UWj§p L£Vj ùRôPe¡VÕ.
AlúTôÕ, AkR UWj§p FokÕ ùNuß ùLôi
Lj §h¥«Úd¡\ôo. AkRd úLôTj§p RûXYo
çeÏmúTôÕ... EeLs C]jRY¬p JÚYûW
AûZjÕ YkÕ AYûWd L¥dL ûYjÕ®hPÕ.
UßSôú[ RûXYo EPp¨ûX N¬«pXôUp C\k
Õ®hPôo. RûXYo C\kR úNôLj§p AkR C]j
¥ÚkR Gßm×Ls £X AkRj úRû] ÑûYdLj ûRf úNokR ùWü¥ Gßm× JußRôu Eu Ïh¥
ùRôPe¡]. AlúTôÕ UôûX úSWm B¡®hP SiTû]d LPj§l úTôn®hPRôm. AûRjRôu
Rôp, ùLôÑdL°u ùRôpûX BWmTUô]Õ. úRu CYoLs Gu²Pm ùNôu]ôoLs''
Ï¥dÏm Gßm×Lû[f Ñt±f Ñt± YkÕ AYt±u ""£±V E«¬]Uô] ¿eL[ô ClT¥ ùNn¡Èo
LôÕL°p ÃeLôWm TôPj ùRôPe¡].... Ls?''
Gßm×d áhPj§p CÚkR JÚ Ø§V Gßm ""¿eLÞmRôu £±V E«¬]m... EeLs C]j
×dÏd úLôTm YkÕ®hPÕ. ""HúRô... LPÜ[ôLl §ÛmRôu ¾VYoLs CÚd¡ÈoLs... EiûU
TôojÕ GeLÞdÏj úRû] JÝÏmT¥f ùNn§Úd Rôú]...?''
¡\ôo... AÕdÏm CûPgNp ùNnV YkÕ®h¼o "BUôm' Guß êuß ùLôÑdLÞm Jl×d
L[ô...?'' ùLôiP].
CûRd úLhPÜPu êuß ùLôÑdLû[j R®W ""AúRúTôXjRôu... GeLÞdÏs 15,000 C]j
Ut\ GpXôm úYß CPjÕdÏl T\kÕ ùNu\]. ûRf úNokRYoLs CÚd¡ú\ôm... SôeLs Jq
êuß ùLôÑdL°p Juß, ""¿eLs úRu Nôl©Ó ùYôÚYÚm AR]Ru C]júRôÓ áhPUôL Yôr
YûRj RÓdL SôeLs YW®pûX... Gu SiTû] úYôm. AYtßs JÚYûL C]jûRf úNokR Gßm×
EeL°PªÚkÕ LôlTôt±d áh¥lúTôLúY Ls, Ut\ Gßm×Lû[ A¥ûUlTÓj§ úYûX Yôe
YkúRôm... AYu GeLs C]jûRf úNokRYu Ïm ÏQm ùLôiPûY. AûR "ùWü¥ Gßm×Ls'
ApX... EeLs C]jûRf úNokRYu... AûR ØR Guß ùNôpYôoLs... Ru ùNôpûXd úLhLôR £ß
#p ùR¬kÕ ùLôs... EeLs C]jRY¬Pm áP Gßm×Lû[d LPj§f ùNuß, AYtßdÏ êû[f
EeL[ôp JtßûUVôL CÚdL Ø¥VôRô? EPú] NXûY ùNnÕ, ReLÞdÏ A¥ûUL[ôL Uôt±®
GeLs SiTû] Aàl×... SôeLs êYÚm Sôû[ Óm... ClT¥jRôu Eu Ïh¥ SiTû] ùLôiÓ
LôûX LôhûP®hÓ SôhÓdÏf ùNpX úYiÓm... úTôn ûYj§Úd¡\Õ G] ¨û]d¡ú\u...!''
¨û\V úYûXLs Es[]...'' ""úLhLúY ®VlTô CÚdúL!!! B]ôp, SôeLs
""Gu] קo úUp קo úTôÓ¡\ôn...? Eu Si EeLû[l úTôp LPj§f ùNuß êû[f NXûY
Tu GeúL GeL°Pm Es[ôu? LôhûP ®hÓ GpXôm ùNpX UôhúPôm''
Sôh¥p úTôn Gu] ùNnVl úTô¡ÈoLs? Jußm ""©u Gu] ùNnÅoLs?''
׬V®pûXúV...'' ""GeLs C]j§Ûm TX ©¬ÜLû[f úNokRYo
""׬ÙmT¥VôLúY ùNôp¡ú\u.... EeLs Gßm× Ls Es[]o. AYoLÞs GeLs êYÚdÏ UhÓm
C]eL°p GjRû] YûLLs Es[]?'' Rôu ªL Ød¡VUô] T¦ûVd LPÜs GeL°Pm
""15,000 YûLLs Es[]. AûR Hu ClúTôÕ JlTûPj§Úd¡\ôo?''
úLh¡\ôn?'' ""¿eLs êYÚm Vôo? AlT¥ Gu] Ød¡V
""AkR 15,000 C]eL°p Ju±u RûXYuRôu, T¦...?''
EeLs C]jûRf úNokR GeLs SiTû] A¥ ""GeLs C]jRY¬p Aú]ô@©#v, Hhv, ¡ë
ûUlTÓj§ ûYj§Úd¡\Õ.'' Xdv B¡V êuß C]jRYÚdÏjRôu ùTôßl
ARtÏs Gßm×Ls Aû]jÕm Ju±á¥ AkR ×m, T¦Ùm A§Lm... SôeLs êYÚmRôu UdLs
اV Gßm©Pm HúRô ùNn§Lû[l T±Uô±d SXàdÏ G§WôLf ùNVpTÓTYoLs. AR]ôp UdL
ùLôiP]. [ôp GeLÞdÏ BTjÕm A§Lm. GeLs êYûWl
""AeúL Gu]d á¥l úTÑ¡ÈoLs...?'' TôojRôpRôu UdLs Ag£ SÓeL úYiÓm...''
AkR اV Gßm×, êuß ùLôÑdLû[Ùm ""AlT¥ Gu] ùNnÅoLs?''
TôojÕ ""K... AkRd Ïh¥ GßmTô? GeLs C]j ""Sôu Aú]ô@©#v C]jûRf úNokRYu.
RY¬p Ko C]jRY¬u RûXYo ùNôu] JÚ ùNn AúRô AYu Hhv C]jûRf úNokRYu, êu\ô
§ûV Cuù]ôÚ C]jûRf úNokR AkR Gßm× UYu ¡ëXdv C]jûRf úNokRYu. "Aú]ô@©
AkR C]j RûXY¬Pm ùNôpXôUp CÚk§Úd #v' Gu\ JÚYûLd ùLôÑdL[ô] SôeLsRôu
¡\Õ. AR]ôp úLôTm ùLôiP AkR C]j UúX¬Vô úSôûVl TWlסú\ôm... "Hhv' YûLd
RûXYo AûRd ál©hÓ Aû]YÚdÏm ØuTô ùLôÑdLs UgNs LônfNûX (UgNs LôUôûX)
2 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020
TWlסu\]. "¡ëXdv' ùLôÑ C]úUô Vôû]d úYiÓm GuÈoLú[... GRtLôL?''
Lôp úSôûVl TWlסu\]. ùLôÑdL°p GjR ""SYmTo UôRm YWlúTô¡\úR... UûZdLôXm,
û]úVô C]eLs CÚkRôÛmáP , CkR êYûLd T²dLôXj§pRôu SôhÓdÏf ùNuß GeLs
ùLôÑdLú[ UdLs SXàdÏ G§Wô]ûY. CÕ U² úYûXûVf ùNnVj ùRôPeÏúYôm... AlúTôÕ
RoL°p £XÚdÏj ùR¬VôR EiûU...'' UdL[ôp GeLs C]jûRf úNokR TXÚdÏm
""EeLs êYûWÙm TôojÕjRôu A§Lm TVlT BTjÕ HtThÓ C\dL úS¬Óm... CÚkRôÛm Ge
PÔm úTô#ÚdúL...'' Ls úYûXûV SôeLs ùRôPokÕ ùNnRôL úYi
""A§ùXu] NkúRLm? EeLs C]j RûXY Óm... GeLs êuß C]jRYWôp EÚYôLlúTô
ûWd L¥jRÕáP GeLs êY¬p HRôYÕ K¬] Ïm CkR êuß YûLVô] úSônLÞdÏ Øuáh
UôLjRôu CÚdL úYiÓm. AR]ôpRôu AYo ¥úV TôÕLôlTôL CÚdL úYi¥VÕ UdL°u
EPú] C\kÕ®hPôo. SôeLs RôdLôUp CÚdL ùTôßl×. ARtLôjRôu ùNôuú]ôm... SôhÓd
úYiÓUô]ôp EPú] GeLs SiTû] AàlTf Ïd ¡[mסú\ôm Guß....
ùNôpÛ...'' Gßm×Ls Aû]jÕm úRàm úYiPôm...
""N¬..N¬... AYNWlTPôúR... EeLû[l Tôod Juàm úYiPôm Guß.... êuß ùLôÑdLû[
LúY TVUôL CÚd¡\Õ... C§p ÁiÓm RôdÏ Ùm ûLùVÓjÕd Ïm©hÓ®hÓ Y¬ûNLh¥
RXô? úYiPôm... NUôRô]UôLl úTôn®ÓúYôm. NWNWùYuß UWj§u A¥«p CÚkR Gßm×l
EeLs SiTu CWÜdÏs EeLs CÚl©Pm Yk ×tßdÏs TÕe¡].
ÕúNoYôu. N¬... LôhûP®hÓ SôhÓdÏl úTôL }CûPUÚço ¡.UgÑ[ô
7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 3
ÅhûP ®hÓ
®û[VôP
ùY°úV YkR
SôndÏh¥dÏj
§ÚmT ÅhÓdÏf
ùNpÛm
Y¯ U\kÕ
úTôn®hPÕ.
¿eLs ARtÏ

L
Y¯Lôh¥
ERÜeLú[u.

iÓ©¥
iúQ!

CWiÓ
TPeLÞdÏm

®j§VôNeLs
Es[].
LiÓ©¥jÕ
U¡ÝeLs...

4 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020


קo ������������
1. Lôn LônjÕm TZm TÝdLôR UWm...
2. ÏiÓϯ WôNôÜdÏd ÏPp GpXôm Tp...
3. CWÜm TLÛm Kn®pûX, CYu TÓjRôp GÝlT
B°pûX...

úLs®dϱ«PlThP 4. CWiÓ úRôhPm SôuÏ úY#, é éjRôp ékúRôh


CPj§p Gu] Gi Pm Tôr...
YW úYiÓm GuTûRf 5. KûP«p KPôR ¿o, JÚYÚm Ï¥dL Ø¥VôR ¿o...
N¬VôLd L¦jÕd áßeLs
TôodLXôm.... 6. Yû[dL Ø¥Ùm, J¥dL Ø¥VôÕ...
7. áPúY YÚYôu B]ôÛm JÚ ER®Ùm ùNnV
UôhPôu...
8. £u]lùTh¥dÏs ¸ReLs B«Wm, B«Wm...
������������
£X ùTVoLÞm AYtßdLô] 8. BoúUô²Vl ùTh¥
®ûPLs

N¬Vô] RªrfùNôtLÞm 6. RûX Ø¥ 7. ¨Zp


CPmUô± Es[]. N¬VôLl
ùTôÚj§l TôÚeLs... 3. CRVm 4. LiLs 5. Li½o
1. Iv¡Ãm } SL# 1. ØÚeûL UWm 2. UôÕ[mTZm
2. LmlëhPo } ûLúT£
3. Lôo } L¦² }ùWô£hPô
4. úUôhPôoûNd¡s } T²dár
5. ùNpúTôu
6. @To²fNo
}
}
ÑV EÚ
EkÕ Yû[
קÚdÏ ®ûP:
7. ù_Wôdv } £tßkÕ
úUúX Es[ GiûQÙm CPÕ TdLm Es[ Gi
8. ùNp@© } Aû\LXu ûQÙm ùTÚd¡ 4}Bp YÏjRôp YÚYÕRôu YXÕ
TdLj§p Es[ Gi.
®ûP (E}m) } ØRp YhPm...
8. ÑV EÚ 6}IÙm 8}IÙm ùTÚd¡]ôp YÚYÕ 48
7. SL# CûR SôuLôp YÏjRôp YÚYÕ } 12.
6. Aû\LXu CWiPôYÕ YhPj§Ûm CúR úTôXjRôu.
5. ûLúT£ AlT¥Vô]ôp 3 YhPj§p Es[....10}IÙm 6}
4. EkÕ Yû[ IÙm ùTÚd¡]ôp YÚYÕ 60.
3. £tßkÕ CkR 60}I SôuLôp YÏjRôp YÚYÕ } 15.
2. L¦² úLs®dϱ«hP CPj§p YW úYi¥V
1. T²dár Gi....15. AÕRôu ®ûP.

7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 5


C§Ûs[
6 ÕiÓl TPeLû[Ùm
N¬VôLd LjR¬jÕ, JÝeLôL
Jh¥]ôp Ko AZ¡V TPm YÚm.
AkRl TPjûRl TôojÕ
¿eLs YûWkÕ TôodLXôm
ApXÕ ARtÏ YiQm
¾h¥Ùm U¡ZXôm!

ùNôp _ôXm
¸úZ Es[ ϱl×Lû[d ùLôiÓ, ùNôtLû[d LiÓ©¥jÕ, ùLôÓdLlThÓs[
LhPeL°p Y¬ûNdÏ Ju\ôL ùNôtLû[ ¨WlTÜm. JqùYôÚ Y¬ûN«Ûm
YhPªhÓd LôhPlThÓs[ LhPj§p Es[ GÝjÕLû[ GÓjÕ Ju\ôLd
úLôojRôp CkRf NUVj§p A§LUôL A¥TÓm JÚ ùNôp ¡ûPdÏm.
G°§p LiÓ©¥jÕ ®ÓÅoLs...

1. úUûPl úTfÑ áhPj§u BWmTj§p YZeLlTÓm EûW...


2. Lô§p úTôPlTÓm Li..?.
3. ¿o ¨û\kR úULm....
4. LfúN¬L°p A§LUôL A¥TÓm CûNd LÚ®...
5. úLôûP«p A§LUôLd ¡ûPdÏm TZm...

}ùWô£hPô
®ûP:
YôdLô[o

¡ûPdÏm ùNôp :
GÝjÕLs êXm
YhPeL°p £d¡V

5. RoéN¦.
4. UjR[m,
3. LôoúULm,
2. LÓdLi,
1. YôrjÕûW,
ùNôtLs Bß ÕiÓLû[ JÝeLôL
Jh¥]ôp ¡ûPdÏm TPm
LhPeL°p YÚm

6 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020


������������������
éª CqY[Ü GûP Guß LQd
¡hÓf ùNôp¡\ôoLs ®gOô²Ls. AÕ
úTôX Yô]jÕdÏ GqY[Ü GûP Guß
����
LQd¡h¥Úd¡\ôoL[ô?
T§p: ®gOô²Ls ÑmUô CÚlTôoL[ô?
¡pXô¥L[ôfúN! AûRÙm LQd¡h¥Úd¡
\ôoLs.
骫u ùUôjRl TWlT[Ü 197 ªp#Vu
NÕW ûUpLs Guß LQd¡h¥Úd¡\ôoLs.
CkR 197 ªp#Vû] SôuÏ ©p#V]ôp ùTÚd¡]ôp éª
«u ùUôjRl TWlT[Ü NÕW AeÏXeL°p ¡ûPjÕ®Óm.
B]ôp AkR GiûQ ¿eLsRôu LQd¡hÓd ùLôs[ úYi
Óm. Ø¥kRôp TôÚeLs, CpXô®hPôp TWYô«pûX.
YôuùY°«u AÝjRm 1 NÕW AeÏXjÕdÏ 6.6 ¡úXô
Guß LQd¡h¥Úd¡\ôoLs. CûRÙm 骫u ùUôjRl
TWlT[ûYÙm ûYjÕd LQd¡hPôp Yô]j§u GûP 5.2
ªp#Vu ©p#Vu ùUh¬d Pu BÏm. CûR Ce¡Xôk
§Ûs[ ®gOô]d LZLm Juß ªL G°RôLf ùNôp#«
Úd¡\Õ. ARuT¥ Ck§Vô®Ûs[ SuÏ Y[of£ ùTt\
570,000,000,000,000 Vôû]L°u ùUôjR GûPRôu SUÕ Yô]j
§u GûP Gu¡\ôoLs. AlTô¥, êfÑ ØhÓ¡\Rô?
N¬, CkRd LQdùLpXôm CÚdLhÓm. CqY[Ü ùT¬V
AÝjRjûR Sôm GlT¥ EQWôUp CÚd¡ú\ôm Guß úVô£j
¾oL[ô? Sôm ÏZkûRL[ôL CÚdÏmúTô§#ÚkúR CRtÏl
TZ¡l TZ¡, AÝjRjûR EQWôR ¨ûXdÏ YkÕ ®húPôm.
SmûU §¼ùWuß Lôtß ùLôgNUôL CÚdÏm ¡WLm Ju±p
ùLôiÓ úTôn ®hPôpRôu CkR AÝjRjûR Sôm EQÚ
úYôUôm.
}ùWô£hPô
��������������
úLô¶òo ûYWm GeúL CÚkÕ
ùYh¥ GÓdLlThPÕ?
©.Ï.: CkRl TϧdÏ YôNLU¦LÞm úLs®Lû[
AàlTXôm. CÕYûW CkRl Tϧ«p ùY°YWôR
úLs®L[ôL CÚkRôp, ¨fNVm
SpX T§p ¡ûPdÏm.

£ßYoU¦
N²d¡ZûU 7-11-2020 §]U¦ CûQl×
Supplement to DINAMANI RNI Reg. No. 3459/60
CiPoùSh ØLY¬ : http://www.dinamani.com
D } ùU«p ØLY¬ : siruvarmani@dinamani.com.
£ßYoU¦dÏl TûPl×Ls Aàl×úYôo RmªPm
©W§ ûYjÕd ùLôs[ úYiÓm. RTôp RûXLs
AàlT úYiPôm. §Úl©VàlT CVXôÕ.
ØLY¬ : £ßYoU¦, "Gdv©Wv LôoPu',
29, 2}YÕ ©WRô] NôûX,
AmTjço ùRô¯túThûP, ùNuû] } 600 058.

U¦-25 KûN-38
7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 7
UWeL°u YWeLs!

�������������������
�������������
ÏZkûRLú[ SXUô ?
Sôu Rôu ¿oUÚÕ UWm úTÑ¡ú\u. G]Õ
RôYW®Vp ùTVo ùPoª]ô#úV Ao_ý]ô
GuTRôÏm. Sôu Lôml¬úP£úV ÏÓmTjûRf
úNokRYu. G]dÏ ¿oUj§ Gu\ úYß ùTV
Úm EiÓ. Sôàm Ko A¬V UWUô¡ ®húPu. Øm, 85 A¥ Ñt\[Üm ùLôiPÕ. TZûUVô],
Guû] ClúTô Lôh£l ùTôÚ[ô Uôj§h TpúYß UÚjÕYd ÏQeLû[d ùLôiP
PôeL. Sôu Lu²VôÏU¬, §ÚYiQôUûX Guû] Lu²VôÏU¬ UôYhP UdLs "ùRôp
UôYhP UdLÞdÏ ùWômT ©WTXm. Lôl©Vo' Guß ùTV¬hÓ AûZd¡\ôeL. ªdL
Sôu TÚYd LôXeL°p úYoL°u êXm NkúRô`m. Hu]ô, Rªráßm SpÛXLm Gu\
¿¬û] úNªjÕd ùLôiÓ úLôûPdLôXeL AfNôuú\ô¬u ùTVûW Gußm Rôe¡ ¨tÏm.
°p UWj§#ÚkÕ NôWp UûZ úTôuß Ri AYo Lu²VôÏU¬ UôYhPjûRf úNokRYo.
½ûW FtßúYu. SuÏ Y[okR UWj§p ¿e Rªr CXdLQm BnkÕ SUdÏj "ùRôpLôl©
Ls LôÕ ûYjÕd úLhPôp Gu EPm©p KÓm Vm' RkRYo.
¿úWôhPm EeLÞdÏd úLhÏm. úLôûPdLô Ge¡húPÙm TpúYß UÚjÕYd ÏQe
XeL°p Gu UWj§u A¥«p, Gu ¨Z#p ¿e Ls CÚdÏ. Gu ThûP CRV úSôn, GÛm×
Ls YkÕ ¨u\ôp EeLÞdÏ Ï°okR Lôtû\ Úd¡, BvÕUô, LpÄWp ÅdLm, ÖûW«Wp ×i,
Sôu RÚúYu. AÕ GlT¥ CÚdÏm ùR¬ÙUô WQm, ùNô± B¡V úSônLÞdÏ AÚUÚkÕ
ÏZkûRLú[, AÕ ùRu\p Lôtû\l úTôp ÏZkûRLú[. Gu CûX ©jR ùY¥l×, Y«tß
CRUô CÚdÏm. Gu Øu]ôp EeLs Ï°o Y# úTôu\YtßdÏ UÚkRôLl TVuTÓÕ.
NôR] CVk§Wm ¨tLôÕ. AkRd LôXj§p, Gu UWjRôp ùNnVlTÓm ÅhÓ ETúVôLl
úLôûP YkRôúX HûZ, G°V UdLs Gu UW ¨Z ùTôÚhLû[ ¿eL ùRôhÓ TVuTÓj§ YkRôp
#p YkÕ EhLôokÕ, LûRLs TX úT£ÓYôeL, GkR úSôÙm EeLû[ AiPôÕ, EPÛdÏ ÑLj
G]dÏ £¬l× £¬lTô YÚm. ûRÙm RÚm.
ÏZkûRLú[, Ut\ vRXeLÞdÏ ùNu\ôp CVtûL«u ùLôûPVôL CÚd¡\ Guû]
Rôu Ød§. B]ôp, §ÚYiQôUûXûV LôdL úYi¥V ùTÚm ùTôßl× EeLd ¡hP
¨û]jRôúX Ød§uà EeLÞdÏj ùR¬ÙUp ClúTô CÚdÏ. §ÚdúLô®pLs, AWiUû]
XYô? AkR ©WTXUô] UôYhPj§#ÚdÏ _q Ls úTôu\Ytû\ ùTôd¡`Uô TôÕLôlTÕ
YôÕ UûX. CÕ LPp UhPj§#ÚkÕ 4000 úTôX TZûUVô] UWeLû[Ùm ùTôd¡`Uô
A¥ EVWm ùLôiPÕ. CkR _qYôÕUûX TôÕLôdL úYi¥VÕ EeLs LPûUVpXYô?
úUpThÓ ¡WôUj§p B£Vô®úXúV 1000 Su± ÏZkûRLú[, ÁiÓm Nk§lúTôm.
BiÓLs TZûU YônkR ªLlùT¬V ¿oUÚÕ
UWm CÚdÏ. ùNeLj§#ÚkÕ úUpThÓ ùNp (Y[ÚúYu)
Ûm NôûX«p, NôûX«u KWj§p Sôu CÚd } Tô.CWôRô¡ÚxQu
úLu. Gu ALXm ¡hPjRhP 15 SToLs Juß
úNokÕ ûL ©¥jÕd ùLôsÞm A[ÜdÏ AL
Xm ùLôiPÕ. ÑUôo 20 ùTÚm ¡û[Lû[d ®ûP : LiÓ©¥ LiúQ!
ùLôiP ªL EVWUô] TZûUVô] UWUô Sôu
Lôh£V°jÕd ùLôi¥ÚdúLu. CeÏ Gu
úYoLs 800 ÁhPo çWm TPokÕs[Õ. Rt
úTôÕ Guû] Ñt±Ûm HWô[Uô] £ß £ß
¿oUÚÕ Y[ÚÕ. _qYôÕ UûXdÏ YÚm Ñt
ßXôl TV¦Ls Guû]d LiÓ W£jÕ, Gu
ú]ôÓ ùNp@©, ARôu ÑVlTPm GÓjÕdÏ
YôeL. AlúTô G]dÏ ùWômT NkúRô`Uô«
ÚdÏm.
500 BiÓLs TZûUVô] ¿oUÚÕ UWm
Lu²VôÏU¬ UôYhPm, SôLoúLô®p AÚúL
DNôk§UeLXj§p CÚdÏ. CÕ 151 A¥ EVW
8 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020

� ""E«¬]l éeLô®p CYûW Hu
Esú[ ®P UßdL\ôeL?''
""G#ûV G#l ùTô±«p ©¥jÕ
CeúL ûYdL Ø¥ÙUôuà AàU§
úLh¡\ôWôm..''
Gu. ToYRYoj§², ùNuû] 75.
""CkR úWôÓ UÕûWdÏl úTôÏUô?''
""úWôùPpXôm úTôLôÕ!... SôURôu
úTôLÔm!''
Bo.Ñl×, §ÚjReLp.
ShNj§Wd ϱ«hP 2 L¥LÞm ThÓdúLôhûP ì© ùW¥úUhv YZeÏm
RXô JÚ ¥-NohûPl ùTß¡u\]. T¬Ñ ùTt\YoLÞdÏ YôrjÕLs.

� ""RôjRô KpÓ úUu Cp#Vô,....


AYÚ Kph ùNu^ôjRôu úTÑYôÚ!''
""AúRô úTô\ôúW,.... AkR Ae¡s,... ""AlúTô ¿?''
"§hP AÛYXWô' CÚdLôÚ!'' ""¨ëùNu^ôjRôu úTÑúYu! ''
""§hP\ÕdùLpXômáP AÛYXo ÏUô¬ úL.®_VXhѪ, 13/5
Ls CÚdLôeL[ô Gu]?'' C.Gp.CWôLY]ôo ùRÚ,
ùTô.TôXô´, AiQôUûX SLo. §ÚlTjço } 635601.
YôWm 2 ¥-Noh T¬Ñ

� ""Gu]Pô CÕ?.... CkRd ¡° ""ùNnVôR Rl×dÏ AmUô¡húP


ùY°úV YkÕ ºhûP GÓdLUôhúPe Cu²dÏj §hÓ Yôe¡ú]u!''
ÏÕ!'' ""AlT¥Vô?''
""AÕ ÏYôWuûPuúX CÚdÏÕ ""BUôm...., Cu²dÏ AmUô ÅhûP
úTô#ÚdÏ!'' ùTÚdLf ùNôu]ôeL.... Sôu ùTÚd
Bo.Gm.cAbVWôm, 32, AmUu LûX!''
Nu]§ ùRÚ, §ÚùSpúY# PÜu. ´.ÑkRWWô_u, §ÚjReLp,
7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 9
����������������
Lôh£ 1 (CÚYÚm £XùSô¥Ls ùU[]UôL
úSWm: UôûX 4 U¦ CÚd¡u\]o)
CPm: ®U#u ÅÓ
®Up: I¥Vô! Sôu ûSNô ¡WÜiÓdÏl úTô«P
Tôj§WeLs: ®Up, RôjRô, AmUô ú\u. ¿eL AmUôd¡hP ùNôp#Pô¾eL. ×jRLl
(Ts°«#ÚkÕ ÅhÓdÏs ÖûZ¡\ôu ®Up) ûTûV GÓjÕ J°fÑ YfÑPú\u YÚmúTôÕ Ee
LÞdÏ NôdúXh Yôe¡hÓ Yoú\u
®Up: (×jRLlûTûV úRô°#ÚkÕ úP©°p C\d AmUô: (NûUVXû\«#ÚkÕ aôÛdÏs ÖûZk
¡ûYjÕdùLôiÓ ùTÚêfÑPu) AlTôPô! ÕùLôiúP) RôjRôÜm úTWàm Gu] §hPm
(¬úUôh LihúWôûXd ûL«p GÓjÕd úTôhÓd¡hÓ CÚd¸eL?
ùLôiúP ¥® Ñ®hûNl úTôÓ¡\ôu) (ûL«p GÓjÕ Yk§ÚkR Lô©ûV RôjRôÜdÏm
úTWàdÏm ùLôÓd¡\ôo)
®Up: (HUôt\jÕPu ØÔØÔd¡\ôu) úN!
LWih CpûXVô! ®Up: JiæªpXmUô! ÑmUô úT£d¡h¥Úk
(Ntßj Rs° SôtLô#«p AUok§ÚkR RôjRô úRôm.
CûRd LY²d¡\ôo) AmUô: Euû]lTj§ G]dÏj ùR¬VôRô! ¡W
ÜiÓdÏ ®û[VôPl úTô\ÕdÏjRôú] §hPm
RôjRô: (®£±Vôp ®£±dùLôiúP) Lôohåu úTôhúP?
úN]p TôodL Ø¥VôUl úTôfNô? ®Up: (U]ÕdÏs) AmUô¡hP«ÚkÕ GûRÙm
®Up: BUô RôjRô! ùY°úV úTô]ô AmUô §hÓ Uû\dL Ø¥VûXúV! AÕdLô] §\ûU Gu¡hP
YôeL. ùY«p LôXjÕX NôVeLôXm BßU¦ CpûXúVô?
YûW ùY«p A¥dÏm AR]ôX BßU¦dÏ úUX AmUô: ûLLôp AXm©hÓYkÕ Lô©ûVd Ï¥!
Rôu @lùWihû^ TôodLl úTôLÔmà AmUô (AmUô ùNp¡\ôo. TôjìØdÏs ùNuß ØLm,
Li¥`u úTôhÓhPôeL. HÝU¦dÏjRôu ûLLôpLû[ LÝ®®hÓ Lô©ûVd
úaôm Jod ùNnVÔm. U¦ ClTjRôu SôXô Ï¥d¡\ôu ®Up)
ÏÕ. ùWiÓ U¦úSWm úTôW¥dÏúU RôjRô.
ARôu Gu] ùNnV\Õuà úVô£fÑd¡hÓ CÚd Lôh£ 2
úLu. CPm: ®U#u ÅÓ
Tôj§WeLs: RôjRô, ®Up
(AÓjÕ Gu] ùNnVXôm G] úVôNû]ÙPu
RôjRô®u AÚ¡#ÚdÏm Cuù]ôÚ SôtLô#
«p AUo¡\ôu ®Up)

RôjRô: (®U#u HUôt\m ¨û\kR ØLjûRl


TôojÕ) LWih CpXôh¥ Gu]? Sôu E]dÏd
LûR ùNôpú\u. Ge¡hP ¨û\V LûR«ÚdÏ.
®Up: Gu] LûR RôjRô?
RôjRô: ùWiÓ UôuLú[ôP LûR
®Up: (BoYjÕPu) LûRúVôP úTÚ?
RôjRô: "Rk§W UôuLs!'
®Up: ¿eL GqY[ÜRôu LûRûV ®Y¬fÑf ùNôu
]ôÛm LôohåuTPm Tôod¡\Uô§¬ CÚdLôúR
RôjRô!
RôjRô: ¥®X ùTômûUlTPm TôodL\ûR®P
CkRUô§¬ Cuù]ôÚjRo LûRùNôp# AûRd
úLdL\Õ GlTÜm SpXÕ. AkRd LôXjÕX Gu
ú]ôP AmUô GjRû] LûRLs G]dÏf ùNôp#
10 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020
������������������

«ÚdLôeL ùR¬ÙUô! (ùTÚêfÑ ®Ó¡


\ôo) LûRûV ×jRLjÕX T¥d¡\Õ AûR
®P SpXÕ. AlTjRôu ùUô¯ûV SpXô
׬gÑdLØ¥Ùm. Sôu LûRûV ®Y¬f
Ñf ùNôpÛmúTôúRô, ×jRLjÕX T¥d
ÏmúTôúRô AkRd LûR Euú]ôP U]
ÑX TPmUô§¬ KÓm. AlT, AkRd LûR
SPd¡\ CPjûRÙm, ãr¨ûXûVÙm
Euú]ôP LtTû]«X EÚYôd¡dÏY.
Euú]ôP êû[Ùm ®¬YûPÙm. B]ô,
ùTômûUlTPm Tôod¡\lT CùRpXôm
SPdLôÕ. ùYßm ©Wªl× UhÓúU EÚ
YôÏm
®Up: ¿eL LûRûVf ùNôpÛeL RôjRô.
¿eL ùNôu]Uô§¬ CÚdÏRôuà Tôod
¡ú\u!
RôjRô: UWeLs APokÕ Y[ok§Úd¡\
Bs SPUôhPúU CpXôR JÚ LôÓ!
®Up: BWmTúU TVeLWUô CÚdÏ
RôjRô. ùWômT §¬p#eLô CÚdÏUô?
RôjRô: LûR ØÝYûRÙm úLhÓ Ø¥f
NÕm CÕ §¬p#eLô] LûRVô, Cp
ûXVôuà ¿úV Ø¥Ü Ti¦dL.
¿ GjRû] ùTômûUlTPm Tôoj§
ÚlT. AÕX Yo\Uô§¬ JÚ LôhûP
¿úV Euú]ôP LtTû]«X EÚYôd
¡dL! AkRd LôhÓX "_ôd', "¥eÏ'uà
ùWiÓ UôuLs CÚkRÕeL.
®Up: AqY[Ü ùT¬V LôhÓX
ùWiúP ùWiÓ UôuLsRôu CÚk
ÕfNô RôjRô?
(RôjRô Øû\jÕl TôojRT¥ GûRúVô
ùNôpX ØVu\ôo. ARtÏs ÁiÓm
®Up úTN BWm©jRôu)

AWeLm
7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 11
ùWvh GÓ! Sôu ùWiÓêÔ ¨ª`jÕdÏ Wô_ô
®Up: ùWiÓ UôuLÞm AiQu Rm©eL[ô? £eLjÕdÏ úTôdÏdLôh¥ K¥ CúR CPjÕdÏ
RôjRô: CpX! ùWiÓm SpX SiToLs! ÁiÓm YÚúYu. AlT Guû]Uô§¬úV ¿Ùm
®Up: Sôàm XôWuÑm Uô§¬! Guú]ôP úNokÕ K¥ YWÔm ׬ÙRô?'à ùNôu
RôjRô: AlT¥úV YfÑdL. GlTÜúU ùWiÓ Uôu àfÑ.
LÞm úNokúR ®û[VôÓeL. GeúL úTô]ôÛm ®Up: SiTàdLôL Ruú]ôP E«ûWúV ùLôÓd
úNokúR úTôÏeL! AlT¥«ÚdÏmúTôÕ, JÚSôs, LlúTôÏRô RôjRô! (£XùSô¥Ls úVô£jÕ, ÏZl
"_ôd'ûLj úR¥ ¥eÏ úTô«d¡hÓ CÚkÕfÑ. TjÕPu) AlT¥dáP CûR GÓjÕdL Ø¥VôúR.
AlT, Y¯«X Wô_ôe¡\ £eLm SôdûL ÑZh¥d ÁiÓm CúR CPjÕdÏ YÚúYuà ùNôpÛúR
¡hÓ YkÕ ¥eÏ Øu]ôX _eÏuà ϧf£fÑ! _ôd? GÕdÏuà ׬VûXúV!
®Up: AnVnúVô! Al×\m? Wô_ô£eLm ûL«X RôjRô: Ru SiTu ùNôu]Uô§¬úV Li¦ûUd
UôhÓfÑu]ô Ch#dÏf Nh²Vô«ÓúU Ïm úSWjÕX ×RÚdÏs[ K¥ J°gÑd¡fÑ ¥eÏ!
RôjRô!..... £eLjÕdÏ ÏZlTUô«ÓfÑ.... " CkR UôàeL SmU
RôjRô: Euû]Uô§¬úV ¥eÏÜm JÚùSô¥ Øu]ôX KÓfúN. Cuû]dÏ P×s NôlTôÓuà
§ûLfÑlúTôn £ûXUô§¬ ¨uàÓfÑ. AÓjR ¨û]fÑ NkúRô`lThúPu. AÕdÏs[ JÚ
ùSô¥úV ÑRô¬fÑd¡hÓ KP BWm Uôu Pvdà Uû\gÑÓfúN'...uà
©f£fÑ. Wô_ô £eLØm ÕWjR BWm úVô£fÑd¡húP "CkR Uôû]
©dÏÕ. ¥eÏÜm ùN¥ùLô¥, UWe ®hÓPdáPôÕ'... uà _ôdûL
LÞd¡ûP«X E«ûWd ûL«X ùRôPokÕ ÕWjÕÕ. _ôd, AkRd
©¥fÑd¡hÓ KÓÕ. Wô_ô £eLØm LôhûPúV JÚ ÑjÕ Ñj§YkÕ Ái
"®húP]ô TôÚ'uà ÕWj§d¡húP Óm ¥eÏ J°g£Úd¡\ CPjÕdÏ
CÚdÏÕ. ¥eÏÜdÏ êfÑYôeL YkÕfÑ. AÕdÏs[ô\ ¥eÏ SpXô
BWm©f£ÓfÑ. CRVm Lu]ô©u ùWvh GÓjÕd¡hÓ @lùWx B¡«
]ôuà Õ¥fÑÕ! ÚkÕfÑ. _ôdûL G§oTôojÕd Lôj§
®Up: LPÜú[! ¥eÏûY GlT¥Vô ÚkRÕ. _ôd, ¥eÏ AÚúL K¥YWÜm,
YÕ LôlTôjÕ! ùWiÓm ÁiÓm úNokÕ KP BWm
RôjRô: ¿ úYi¥d¡hPÕ SpXRôl ©fNÕeL. AeúL Tôoj§Vô! Cu
úTôfÑ! AeúL Tôoj§Vô! LPÜs ù]ôÚ ×Ro ùR¬ÙÕ. AÕdÏs[
Uô§¬!. Sôu úTôn J°gÑd¡ù\u. ¿ ùRô
®Up: (CûPU±jÕ) L_ôe¡\ PokÕ úTôdÏdLôh¥ K¥hÓ Ái
Vôû] YkÕfNô RôjRô? Óm CúR CPjÕdÏ Yôuà ùNôp
RôjRô: (£¬jÕdùLôiúP) CpX! #hÓ PvÑuà ×RÚdÏs[ Uû\g
¥eÏúYôP SiTu _ôd AeúL Yk Ñd¡fÑ _ôd!
Õd¡hÓ CÚdÏTôÚ. ®Up: G]dÏl ׬gÑúTôfÑ RôjRô.
®Up: £eLjÕd¡hP GlT¥j RôjRô Uôu Ni ClT¥úV ùWvh GÓjÕ ùWvh GÓjÕ SôûXgÑ
ûPúTôhÓ ù_«dLØ¥Ùm. _ôd, ´mØdÏl WÜiÓ K¥K¥ Wô_ô £eLjûR PVoPôdÏ\Õ
úTôn Tô¥©p¥e Ti¦d¡fNô? Rôu UôuLú[ôP Rk§Wm. CpûXVô RôjRô?
RôjRô: aô! aô! ¿Ùm LtTû] TiQ BWm RôjRô: N¬Vôf ùNôu] ®Up! ¥eÏ ×¬gÑd¡h
©fÑh¥úV! ClTjRôu ¿ JiûQ ùR¬gÑd PUô§¬úV ¿Ùm ׬gÑd¡h¥úV. ¿ ùNôu]Uô§
Ll úTôú\! EPm×UhÓm ùTÚNôÜm TXUôÜm ¬úV SôXôYÕ WÜiÓX Wô_ô £eLjÕdÏ SôdÏ
CÚkRô TjRôÕ. êû[Ùm TXUô CÚdLÔm. ×j ùY°úV Rs°ÓfÑ. êfÑYôe¡lúTôn úTNôU
§Ùs[ ©sû[ ©ûZfÑdÏmà ùNôpYôeLsX!. JÚ CPjÕX TÓjÕd¡fÑ. _ôdÏm ¥eÏÜm Nk
®Up: AhûYv ùNgNÕ úTôÕm RôjRô! LûR úRô`Uô ×pùY°ûV úSôd¡ KP BWm©fNÕeL.
ûVf ùNôpÛeL. NvùTuv RôeLØ¥VX! CÕX CÚkÕ E]dÏ Gu] ׬ÙÕ?
RôjRô: £eLjÕd¡hP Ruú]ôP SiTu ®Up: (EtNôLUôL) EPpUhÓm TXUô CÚkRô Tj
ClT¥YkÕ Uôh¥d¡hPôú]! £eLØm AqY RôÕ. ×j§Nô#jR]UôÜm CÚdLÔmà ׬ÙÕ.
[Ü ºd¡Wm ¥eÏûY ®hÓPôúRuà JÚ ùSô¥ ùWiÓ UôuLû[Ùm Uôj§Uôj§ ÕWjÕ]ô JÚ
§ûLfÑl úTôfÑ _ôd. EPú] ÑRô¬f£d¡hÓ JÚ Uôû]dáP EÚlT¥Vô ©¥dLØ¥VôÕuà £e
I¥Vô TiÔfÑ. úYLUô K¥ ¥eÏÜPu úNokÕ LjÕdÏj ùR¬VX. ÑRô¬lTô CÚk§ÚkRô ×RÚd
KP BWm©f£ÓfÑ. ùWiÓúTÚm N¬dÏf NmUô Ïs[ J°gÑ¡hP Uôû] JúW WÜiÓX ©¥f£
KP\ôeL. ¥eÏÜdÏd ÏZlTUô«ÓfÑ. "Wô_ô ÚdÏm
£eLjÕdÏ Cuû]dÏ ùWiÓ NôlTôPô'uà (LûR Ø¥VÜm LWih YWÜm N¬VôL CÚkRÕ)
úVô£fÑfÑ. AÕdÏ JiÔm ׬VX. ..."Sôu Rôu
BTjÕX Uôh¥d¡húPu. ¿Ùm GÕdÏ ClT¥ RôjRô: úTôn ¥®ûVl úTôhÓlTôÚ!
YkÕ £d¡d¡hP?' uà¡húP êfÑYôe¡VT¥ ®Up: úYiPôm RôjRô. ¿eL ùNôu] LûRúV
úLhÓfÑ. AÕdÏ _ôd, "úP UûPVô! AúRô ùR¬Ù LôohåuTPm TôojRUô§¬ CÚkÕfÑ!
ÕTôÚ! AkRl ×RÚdÏs[ úTôn J°gÑdL. SpXô (§ûW)

12 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020


������������������������ �����������
ùTôÚhTôp } A§LôWm 45 } TôPp 7
����������������
C¥dÏm ÕûQVôûW BsYôûW VôúW �¿Ùm YôÝ,..... ©\ûWÙm YôZ ®Ó. CÕÜm
ùLÓdÏm RûLûU VYo. Ko A¶mûN«u RjÕYmRôu
- §ÚdÏ\s �ùNôpÛdÏf Nd§ Es[Õ. GûRl úT£
]ôÛm ¾W BúXôNû] ùNnÕRôu úTN
U]m úTô] úTôd¡úX ®h¥PôUp úYiÓm.
L¥kÕ ×j§ ùNôpúYôûWj �SpX U²Ru ùTôßûUûVd LûPl
ÕûQVônd ùLôiÓ YôrúYôodÏj ©¥lTôu.
ÕuTm HÕm CpûXúV �úLôTm AuûT A¯d¡\Õ. ùNÚdÏ
APdLjûR A¯d¡\Õ.
×j§ ùNôp#j §Új§P �APdLUôL YôrTYu CmûU«Ûm,
B°ÚkRôp úL¥pûX UßûU«Ûm CuTm ùTß¡\ôu.
AYûWd ùLÓdÏm Bt\Ûsú[ôo �TôYf ùNVpL°u Ø¥®p ÕuTm YkúR
VôÚm EX¡p CpûXúV ¾Úm.
-B£.LiQm©Wj§]m �Es[jçnûUúV JÝdLj§u E«oSô¥.

ùULôYô!
ùTVo : ùULôYô
YVÕ : 8
A [ Ü s [
¨XjûR 30
NÁTj§V NôRû] : 25 ùNlPmTo 2020 Auß ÅW ¨ª Pe L °p
¾Wf ùNVpLÞdLô] Ce¡Xôk§u ®ÚÕ! úUôlT Nd§
Vôp ÖLokÕ ùY¥ÏiÓLû[d LiÓ©¥jÕ ®Ó
AùRpXôm N¬. Vôo CkR ùULôYô? ¡\Õ!
AÕYô?.... JÚ G#!...... BfN¬VUôL CÚd¡ úUÛm ùULôYô ¨XjR¥«Ûs[ L²U Y[e
\Rô?.... BUôm JÚ G#úVRôu! Lû[d LiÓ©¥dLÜm ERÜ¡\Õ! CkR G# Ntú\
£X SôÓLÞdÏ CûPûV AqYlúTôÕ ¨LÝm ùT¬RôL CÚkRôÛm, GûP Ïû\YôL CÚlTRôp
ÙjRj§tÏl ©\Ï AeúL ÅrkÕs[ TX ùY¥Ïi ùY¥ÏiÓL°u ÁÕ H±]ôúXô, AUokRôúX
ÓLs ùY¥dLôUúXúV ¨Xj§p ×ûRkÕ CÚdÏ AûY ùY¥lT§pûX Guß áß¡u\ôoLs.
Uôm! UdLs TôÕLôl©u± AYtû\ ª§jRôúXô, CÕYûW 39 L²U Y[l TϧLû[Ùm ùULôYô
AYt±u ÁÕ Yi¥Ls H±]ôúXô AûY §¼ LiÓ©¥j§Úd¡\Õ! ªL ATôVUô] 29 ÏiÓ
ùW] ùY¥jÕ E«of úNRjûR HtTÓjÕUôm! Lû[Ùm AûPVô[m LiÓ AYtû\l TôÕLôl
Cq®R CûPëßLs ÑUôo 59 SôÓL TôL A¯dL ER®«Úd¡\Õ!
°p CÚd¡u\]. CRtÏ JÚ ¾oûY U²R E«oLû[d LôlTôtßm ULj
Gi¦ ùTp´Vm SôhûPf úNokR Rô] úNûY ùNnÙm CkR "ùULôYô'
"AúTôúTô' Gu\ Ru]ôoY ¨ßY]m G#ûV Ce¡XôkÕ AW£u ©.¥.
Bl©¬dL G#LÞdÏl T«t£ RkÕ Gv.H. Gu\ AûUl× "©úWY¬
CkR ùY¥ÏiÓLû[d LiÓ©¥jÕ AYôoûP' CkR G#dÏj RkÕ ùLüW
A¯dÏm T¦ûVf ùNn¡u\Rôm! ®j§Úd¡\Õ! NTôx! ùULôYô!
ùULôYô G# C§p CkR CRr AhûP«p ReL ùUP
ªL ÑßÑßlTôLf
TÓ¡\Õ! ÑUôo JÚ ùPu²v úLôoh
ùNVp
����� ÛPu ùULôYô!
ÑUu
7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 13
""AZÏ UXoLs éjR]!
B¥ YiÓ YkRÕ!''
©.BRox, 4 } Bm YÏl×,
TYuv Wô_ô´ ®jVôxWm,
úU.¨.Ts°, ùNuû] } 600010.
YiQm!
©gÑd
ûL

""NjÕd LônL±Ls
Nd§ûV A°j§ÓúU!''
Gv.ÙYô², 1 } Bm YÏl×,
CRVm Wôú_k§Wu úU.¨.Ts°,
ùSÓeÏ[m, UÕûW.

""YiQ Yô]®p
Bt±u TôXUôL B]Õ!''
A.Ràc, 2 } Bm YÏl×,
Ïh NUô¬Pu Tl°d Ts°,
ºoLô¯ } 609110.

14 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020


""Åh¥u Øuú] YôL]m!
®ûWkÕ H±l úTôLXôm!''
®.ùTô.AuúTk§Vu,
2 } Bm YÏl×, BúWô ûNpÓ
CuPoúS`]p Ts°,
LPío } 609109.

A±®l×
©gÑd
ûLYiQm
TϧdÏ
AàlTlTÓm
K®VjÕPu
AûR YûWkR
ÏZkûR«u
Tôv úTôoh
""AuúT £Ym A[Ü
AÕúY ¨_m!'' YiQl
×ûLl
N. úSaô, ײR úVôYôu TPjûRÙm
ùTôÕl Ts°, LhPôVm
ùNuû] } 600100 CûQjÕ
AàlTÜm.
}B£¬Vo

""YôûX BhÓm!
Bû[d LYÚm!''
U.¨¡p, 3 } Bm YÏl×,
Eh ûNh Ts°, ERLUiPXm,
¿X¡¬ } 643001.

7-11-2020 ■ §]U¦, £ßYoU¦ 15


��������
� �
T s°dáPm úTôLúYiÓm!
TôPùUpXôm T¥dL úYiÓm!
Õs°j Õs° BP úYiÓm!
§Ú®ZôdLs LôQ úYiÓm!
úRo AZûL W£dL úYiÓm!
ùRÚdájÕ LWLôhPm
úRôZúWôÓ TZL úYiÓm! çeLôUp TôodL úYiÓm!
K®VeLs YûWV úYiÓm!
EVokR UûX«p H\ úYiÓm! Yô]®p#p TX YiQm
Rô®j Rô® úUùXÝm×m YkR ®Rm A±V úYiÓm!
LPp AûXûVd LôQ úYiÓm! LôhÓdÏ Es ùNuß
Lôh£ùVpXôm LôQ úYiÓm!
Bt±²úX ¿kR úYiÓm!
AZÏ ÁuLs LôQ úYiÓm!
Ftß ¿ûW As[ úYiÓm! TôhùPpXôm TôP úYiÓm!
EiÓ ÑûY A±V úYiÓm! TfûN UWm H\ úYiÓm!
A¦úXôÓm £húPôÓm
Ï«úXôûN, ¡°ùUô¯ûVf AuTôLl TZL úYiÓm!
ùN® ùLôÓjÕd úLhL úYiÓm!
Y«tßdÏf úNôß RÚm
YVp ùY°ûVd LôQ úYiÓm! éRío ØjÕ

16 §]U¦, £ßYoU¦ ■ 7-11-2020