Вы находитесь на странице: 1из 14

À¡¸õ 1

À¢Ã¢× « : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
(§¸ûÅ¢¸û 1 - 10)
(10 ÒûÇ¢¸û)
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ)

1. ¸£ú측Ïõ ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢üÌ ²üÈ þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¾ý ÌÎõÀò¾¢ý ²ú¨Á ¿¢¨Ä¨Âô §À¡ì¸ ÓÃÇ¢


___________________ ¯¨Æò¾¡ý.

A ¿ý¨Á ¾£¨Á
B «øÖõ À¸Öõ
C «íÌõ þíÌõ
D ¿¸Óõ º¨¾Ôõ

2. ¸£ú측Ïõ ¸¡Ä¢Â¢¼ò¾¢üÌ ²üÈ þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø ¿¨¸îͨŨÂì §¸ð¼ ¸ñ½ý


______________ ±Éî º¢Ã¢ò¾¡ý.

A ¾Ã¾Ã
B ºÄºÄ
C ¸Ä¸Ä
D ÌÎÌÎ

3. ‘°ñÁ¢¸ Å¢ÕõÒ’ ±Ûõ Ò¾¢Â ¬ò¾¢Ýʨ ŢÇìÌõ À¼ò¾


¢¨Éò
§¾÷ó¦¾Îì¸×õ.

A B C

4. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¢ÕìÌÈÙìÌ ²üÈ Á¢¸î ºÃ¢Â¡É


¦À¡ÕÇ¢¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý


¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý

A ¸ü¸ò ¾Ìó¾ áø¸¨Çì ÌüÈÁÈì ¸ü¸ §ÅñÎõ; «ùÅ¡Ú


¸üÈÀ¢ÈÌ ¸üÈ ¸øÅ¢ìÌò ¾Ìó¾ÀÊ ¿¼óЦ¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
B ¿ýÌ ¸øÅ¢¸üÈ ´ÕÅ÷ ࠫȢŢý ÅÊÅ¡¸ Å¢ÇíÌõ
þ¨ÈÅ¨É Å½í¸¡Å¢Êø, «Å÷ ¸üÈ ¸øÅ¢ ÀÂÉüȾ¡¸¢Å¢Îõ.
C ¸ü¸ò ¾Ìó¾ áø¸¨Ç Өȡ¸ì ¸ü¸ §ÅñÎõ;
«ùÅ¡Ú ¸üÈÀ¢ÈÌ ÌüÈÁÈ ¿¼óЦ¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
D ¿ýÌ ¸øÅ¢¸üÈ ´ÕÅ÷ ࠫȢŢý ÅÊÅ¡¸ Å¢ÇíÌõ
þ¨ÈÅ¨É Å½í¸¡Å¢ÊÛõ, «Å÷ ¸üÈ ¸øÅ¢ ÀÂÛûǾ¡¸
þÕìÌõ.

5. ¸£ú측Ïõ ÝÆÖ째üÈ Ò¾¢Â ¬ò¾¢ÝÊ¢¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


À¡¼ §Å¨Ç¢ý §À¡Ð, ±ØЧ¸¡¨Äò ¦¾¡¨Äò¾
¾ÉÐ §¾¡ÆÛìÌ, ¾ýÉ¢¼Á¢Õó¾ Áü¦È¡Õ
±ØЧ¸¡¨Äì ¦¸¡ÎòÐ ¯¾Å¢É¡ý ºó¾¢Ãý.

A «îºõ ¾Å¢÷
B ®¨¸ ¾¢Èý
C ¬ñ¨Á ¾Å§Èø
D þ¨Çò¾ø þ¸ú

6. ¸£ú측Ïõ ¦À¡ÕÙ째üÈ ÀƦÁ¡Æ¢Â¢¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

§¾¨ÅìÌ ²üÀ º¢ì¸ÉÁ¡¸î ¦ºÄ× ¦ºöÐ §ºÁ¢òÐ


Å¡úó¾¡ø º¢ÈôÒÈ Å¡ÆÄ¡õ.

A º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ
B þÇí¸ýÚ ÀÂõ «È¢Â¡Ð
C «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢
D ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ þ¸ú¨¼Â¡÷

7. ºÃ¢Â¡É Å¢Çì¸õ ¦¸¡ñÎûÇ ÁÃÒò¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A ¸ñÏõ ¸ÕòÐõ - ¯¼ýÀξø


B ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø - ÓØì ¸ÅÉòмý
C ¸¢½üÚò ¾Å¨Ç - ÅÃõÒ Á£È¢ô §À;ø
D «ÅºÃì ÌÎ쨸 - ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî
¦ºöРŢÎÀÅ÷

8. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦À¡ÕÙ째üÈ ¦¸¡ý¨È §Åó¾¨Éò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.
ݾ¡Î¾Öõ §¾¨ÅÂüÈ Å¡ìÌÅ¡¾õ ¦ºö¾Öõ
ÐýÀò¨¾§Â ¾Õõ

A ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ


B ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ ÝÆ þÕò¾ø
C ÝÐõ Å¡Ðõ §Å¾¨É ¦ºöÔõ
D «ý¨ÉÔõ À¢¾¡×õ ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ

9. ¸£ú측Ïõ ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

________________________________________
¸É¢Â¢ÕôÀì ¸¡ö¸Å÷ó ¾üÚ

A ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý


B «¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢
C þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø
D ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý

10. Ò¾¢Â ¬ò¾¢Ýʨ ±Ø¾¢ÂÅ÷ ¡÷?

A À¡Ã¾¢Â¡÷
B ¶¨Å¡÷
C ¾¢ÕÅûÙÅ÷
D ¯Ä¸¿¡¾ Àñʾ÷

À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ
(§¸ûÅ¢¸û 11 - 20)
(10 ÒûÇ¢¸û)
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 15 ¿¢Á¢¼õ)

11. þôÀ¡¼¨Ä þÂüÈ¢ÂÅ÷ _____________ ?


A ±Ð
B ¡÷
C ±ýÚ
D ±ôÀÊ

12. š츢Âò¾¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ ¦ÁøÄ¢É ¯Â¢÷¦Áö ±Øò¾¢¨É


Åð¼Á¢¼×õ.

Á¡½Å÷¸û ÅÌôÀ¨È¢ø ¸øÅ¢ ¸ü¸¢È¡÷¸û.


A B C D

13. _____________ «ÃºÃ¢ý ÀƨÁ Å¡öó¾ ¸ð¼¼õ.

A þÐ
B «Ð
C «·Ð
D «Å÷

14. Á¡Ä¢É¢ Å¡ºÄ¢ø §¸¡Äõ _____________.

A ¾£ðθ¢È¡û
B §À¡Î¸¢È¡û
C «Æ¢ì¸¢È¡û
D ¬Î¸¢È¡û

15. À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ºÃ¢Â¡É ´Õ¨Á Àý¨Á ¦º¡ü¸¨Çò


§¾÷ó¦¾Îì¸×õ.
A ¾¡û ¾¡û¸û
B Òò¾¸õ Òò¾¸õ¸û
C ¾¡û ¾¡ð¸û
D Òò¾¸õ Òò¾¸í¸û

16. À¼õ ¸¡ðÎõ À¡ø Ũ¸¨Âò §¾÷ó¦¾Îì¸×õ.

A ¬ñÀ¡ø
B ¦ÀñÀ¡ø
C ´ýÈýÀ¡ø
D ÀÄÅ¢ýÀ¡ø

17. ºÃ¢Â¡É ¿¢¸ú¸¡Ä š츢Âò¨¾ò §¾÷ó¦¾Îì¸×õ.

A ¿¡í¸û ÍüÚÄ¡ ¦ºø¸¢§È¡õ.


B ºí¸¢¾¡ ¸¨¾ ÜȢɡû.
C Å¢Õó¾¢É÷¸û ¯½× ¯ñ¼É÷.
D ¿¡¨Ç À¡ðÊ¢ý À¢È󾿡¨Çì ¦¸¡ñ¼¡Î§Å¡õ.

18. ¸£ú측Ïõ ¿¢Úò¾ìÌÈ¢¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çî ºÃ¢Â¡¸ò


§¾÷ó¦¾Îì¸×õ.

. ? !
A ŢɡìÌÈ¢ ¯½÷ìÌÈ¢ ÓüÚôÒûÇ¢
B ÓüÚôÒûÇ¢ ŢɡìÌÈ¢ ¯½÷ìÌÈ¢
C ÓüÚôÒûÇ¢ ¯½÷ìÌÈ¢ ŢɡìÌÈ¢
D ŢɡìÌÈ¢ ÓüÚôÒûÇ¢ ¯½÷ìÌÈ¢

19. ¯½÷ìÌÈ¢¨Âî ºÃ¢Â¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ÔûÇ Å¡ì¸¢Âò¨¾ò ¦¾Ã


¢×
¦ºö¸.

A ³§Â¡! À¡õÒ, À¡õÒ.


B ¬†¡,Íó¾Ã¢ìÌ þÉ¢¨ÁÂ¡É ÌÃø!
C ¬†¡! þÐ Á¢¸×õ ͨÅ¡¸ þÕ츢ȧ¾!
D ¬! ¸¡Ä¢ø Óû ¨¾òÐŢ𼧾.

20. ºÃ¢Â¡É ÁÃÒ ÅÆìÌî ¦º¡ø¨Äò §¾÷ó¦¾Îì¸×õ..

A «¸×õ
B À¢Ç¢Úõ
C ÓÃÖõ
D ¸¨ÉìÌõ
À¡¸õ 2
(§¸ûÅ¢¸û 21 - 25)
(30 ÒûÇ¢¸û)
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ : 45 ¿¢Á¢¼õ)

§¸ûÅ¢ 21

«. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âí¸Ç¢ÖûÇ þÄ츽ô À¢¨Æ¸¨Ç


«¨¼Â¡Çí¸ñÎ Åð¼Á¢Î¸.

1. §ÅôÀÁÃò¨¾ §ÅõÒ ±ýÚõ «¨ÇôÀ÷. (1 ÒûÇ¢)


2. º¢Å¸¡Á¢ ÁÄ÷¸¨Çô Àâò¾¡û (1 ÒûÇ¢)

3. «É¢ø¸û ÁÃò¾¢ø ¾¡Å¢ µÊÉ. (1 ÒûÇ¢)

4. ¾õÀ¢ ¾ý ¿ñÀ÷¸Ù¼ý Å¢¨Ç¡ÊÉ÷. (1 ÒûÇ¢)

¬. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âí¸Ç¢ÖûÇ þÄ츽ô À¢¨Æ¸¨Ç


«¨¼Â¡Çí¸ñÎ Åð¼Á¢Î¸.

5. ÝÐ Å¡Ðõ _______________________________ (1 ÒûÇ¢)

6. ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ __________________________ (1 ÒûÇ¢)

ÝÆ þÕò¾ø ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ

ÍüÈõ þø¨Ä §Å¾¨É ¦ºöÔõ

[ 6 ÒûÇ¢ ]

§¸ûÅ¢ 22

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À̾¢¨Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Å


¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ±Øи.

«È¢Å¢Âø ¸ñ¸¡ðº¢
«È¢Å¢Âø À⧺¡¾¨É¸û! ѨÆ×
«È¢Å¢Âø ¸ñ¸¡ðº¢!
Å¢ÂôâðÎõ Å¢ó¨¾! þÄźõ
!!
§À¡ðÊ ¿¢¸ú¸û!

þ¼õ : À¡Ã¾¢Â¡÷ §¾º¢ö Ũ¸ò ¾Á¢úôÀûÇ¢, ¦¿¸¢Ã¢ ¦ºõÀ¢Ä¡ý


¿¡û : 18 §Á 2016
«) §Áü¸¡Ïõ «È¢Å¢ôÒ ±¾¨Éô ÀüÈ¢ÂÐ?

____________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)
¬) þì¸ñ¸¡ðº¢Â¢ø ¿¨¼¦ÀÚõ þÃñÎ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢¼×õ.
i) _________________________________________
ii) _________________________________________ (2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾ô §À¡ðÊ ±íÌ ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ?


____________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)
®) þó¾ô §À¡ðÊ Â¡Õ측¸ ¿¼ò¾ôÀθ¢ÈÐ?

____________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
[6 ÒûÇ¢]
§¸ûÅ¢ 23

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Å


¢É¡ì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ±Øи.
«) þôÀ¼ò¾¢ø ¸¡ñÀÅ÷ ¡÷ ?

___________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

¬) þÅ÷ þÂüȢ ´Õ Òò¾¸ò¾¢ý ¦À¨à ±Ø¾×õ.

___________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

þ) þÅ÷ þÂüȢ Òò¾¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ´Õ ¦Á¡Æ¢Â½¢¨Â ±Ø¾×õ.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

[ 5 ÒûÇ¢ ]

§¸ûÅ¢ 24

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ


§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.

Á¡Ä¡ þÃñ¼¡õ ¬ñÎ Á¡½Å¢. ¸¡Äõ ¦À¡ýÉ¡ÉÐ ±ýÀ¨¾


¯½÷óÐ ¾ý §¿Ãò¨¾ô ÀÂÛûÇ ÅƢ¢ø ¸Æ¢ôÀ¡û. «Åû âʸû
¿ÎŨ¾ò ¾ÉÐ ¦À¡ØÐ §À¡ì¸¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇ¡û. Á¡Ä¡ ¾ý ¾¡Â¡Ã
¢ý ¯¾Å¢Ô¼ý Å£ðÊüÌ «Õ¸¢ø ¯ûÇ §¾¡ð¼ò¾¢ø ÀÄŨ¸Â¡É
âʸ¨Ç ¿ðÎ ¨ÅòÐûÇ¡û. «ÅüÚû ÁøÄ¢¨¸, º¡Áó¾¢,
§Ã¡ƒ¡ §À¡ýÈ ¦ºÊ¸Ùõ «¼íÌõ. Á¡Ä¡ «ùÅô§À¡Ð âʸǢý
Å¢ÅÃí¸¨ÇÔõ ÀáÁâìÌõ ÅÆ¢¸¨ÇÔõ þ¨½Âò¾¢ø §¾ÎÅ¡û.

âʸû ¦ºÆ¢òÐ ÅÇÃ, Á¡Ä¡ ¾¢ÉÓõ ¿£÷ °üÚÅ¡û,


«î¦ºÊ¸ÙìÌ Á¡¾õ ´Õ Ó¨È ¯ÃÁ¢ÎÅ¡û. ¾ý §¾¡ð¼ò¾¢ø âòÐì
ÌÖíÌõ Åñ½ô â츨Çì ¸ñÎ ÁÉÁ¸¢úÅ¡û. «Åü¨Èô ÀÈ¢òÐ
þ¨ÈÅÛìÌõ Á¡¨Ä ¦¾¡ÎôÀ¡û. Á£¾ÓûÇ âì¸¨Ç «ñ¨¼
«ÂÄ¡ÕìÌì ¦¸¡ÎôÀ¡û. ¿øÄ ÀñÒ¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇ Á¡Ä¡¨Åì
¸ñÎ «ÅÇ¢ý ¦Àü§È¡÷ ¦ÀÕ¨Á «¨¼Å÷.

«) Á¡Ä¡Å¢ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÉ?

____________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)
¬) Á¡Ä¡Å¢ý §¾¡ð¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ þÃñÎ âì¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨Çô
ÀðÊÂÄ¢¼×õ.
i) _____________________________________
ii) _____________________________________ (2 ÒûÇ¢)

þ) ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ ( / ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.


Á¡Ä¡ ±ô¦À¡ØÐ âʸÙìÌ ¯ÃÁ¢ÎÅ¡û?
i ¾¢ÉÓõ
ii ´Õ Á¡¾ò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È
iii ´Õ Å¡Ãò¾¢üÌ ´Õ Ó¨È

(1 ÒûÇ¢)
®) ‘â’ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌ Áü¦È¡Õ ¦À¡Õû ±ýÉ?

___________________________
(2 ÒûÇ¢)

[ 6 ÒûÇ¢ ]
§¸ûÅ¢ 25

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¯¨Ã¿¨¼ô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ


§¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.

ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ ¦¿Õí¸¢Â ¿ñÀ÷¸û. ´Õ ¿¡û Åñ½òÐô âîº


¢Â¢¨Éô À¢ÊôÀ¾ü¸¡¸ þÕÅÕõ ¸¡ðÊüÌî ¦ºýÈÉ÷. «Å÷¸û ¨¸Â¢ø
ŨĨÂÔõ ¸ñ½¡Êô ÒðʨÂÔõ ±ÎòÐî ¦ºýÈÉ÷.
¸¡ðÊø ÀÄ Åñ½òÐô â¸û º¢È¸ÊòÐô ÀÈó¾É.

ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êì¸ ÓÂýÈÉ÷.


¿£ñ¼ §¿ÃÁ¡¸¢Ôõ «Å÷¸Ç¡ø ´Õ Åñ½òÐô â¨ÂÔõ À¢Êì¸
ÓÊÂÅ¢ø¨Ä. «Å÷¸û º¢È¢Ð §¿Ãõ ´Õ ÁÃò¾¢ý ¸£ú µö× ±Îò¾É÷. ¾
¢Ê¦ÃÉ ‘Š..Š..’ ±ýÈ ºò¾õ §¸ð¼Ð. «Å÷¸û ¾¢ÕõÀ¢ô À¡÷ò¾É÷.
àÃò¾¢ø ´Õ À¡õÒ º£È¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾Ð. «Å÷¸û «í¸¢ÕóÐ µð¼õ À
¢Êò¾É÷; ţ𨼠Å󾨼ó¾É÷.

«) ¸¡ðÊüÌî ¦ºýÈÅ÷¸û ¡Å÷?

____________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)
¬) ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êì¸ ±ÎòÐî ¦ºýÈ
þÃñÎ ¦À¡Õû¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢¼×õ.
i) _____________________________________
ii) _____________________________________ (2 ÒûÇ¢)

þ) ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ ( / ) ±É «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.


ÓÃÇ¢Ôõ ÃÌ×õ ±íÌ µö¦ÅÎò¾É÷?
i Å£ðÊø
ii ¸¼Ä¢ý µÃõ
iii ÁÃò¾¢ý ¸£ú

(1 ÒûÇ¢)
®) «Å÷¸û þÕÅÕõ ±ò¾¨É Åñ½òÐô â¢¨Éô À¢Êò¾É÷?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¯) ‘À¡õÒ’ ±ýÈ ¦º¡øÖìÌ Áü¦È¡Õ ¦À¡Õû ±ýÉ?

___________________________
(2 ÒûÇ¢)

[ 7 ÒûÇ¢ ]

Вам также может понравиться