You are on page 1of 37

Visit http://teluguislam.

net for authentic telugu islamic books, articles, audio and video
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 1

‫ ا
ا ا‬
‫ف اد ها اب‬
ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫ﻡ" وا!و ف واة وارﺵد‬$‫وزارة ا'ون اﺱ‬
064234477 :9‫ ;آ‬- 064234466 :‫ ت‬182 :‫ب‬.‫ ص‬- 11932 )*+‫ا‬
3/6959 :‫م‬A‫ ب ا‬B‫ ا‬- 1/6960 :"=>‫ ب ا‬
)*+‫ ;ع ا‬- )BD‫ف اا‬E‫ﻡ‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬
‫ ط م‬.PQ; )‫ﻥ‬S ‫ ا‬G‫زی‬I J‫ إ‬L=>‫ أي ﻡ ﻡ‬G=> O ‫ ی‬J
‫ !ي‬O ‫ ی‬J U‫) وآ‬D‫ر‬V‫ف ا‬$W‫ ا‬X‫ف ;) أي ﺵ)ء ا ﺵ‬E‫ا‬
‫ی‬Q‫ ا وا‬G‫ ﻡ‬ZI=Q L; ‫[ت‬$ ‫ أو ف أو إ\;" أﻡ ا‬X‫ی‬A
ఈ ర పస క పచురణ బధత
ాన ఇ ! ా"# $%&ె( ఆ*ిసు,ార వ./ం12ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా4 అల!6 పసన7త క8రక పచు9ం , పం;ిణ<


1ేయలనుక ?@,ార కవర ;AB తపC పస కమEలF ఏలంటI
మర C 1ేయక ం&2 పచు9ంచవచుJను. అల$L ాMN ్ కా;ీలF
ఏ&ిటంI R $ా4 .SచుJతగEUల $ా4 1ేయాదు. లFటWXాటW!
$Yచ9ం న,ార మ ర ?2మక Zె[యజL]A ధనులవZ2ర

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 2

‫ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬
WI‫" ا‬WI ] D‫أ^ و‬
ðÑ܍ÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫هـ‬1427/06 :_‫" ا!و‬A=>‫ا‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ ‫ح‬
L‫ء ا‬Lb‫" أ‬Lc‫ ا‬Z; UI ‫ﺱ" ﻡ=" ا‬Z;
)*+ ‫ت‬S‫=" " ا‬A‫ﺵ‬
‫هـ‬1427 ،)*+‫ ا‬-‫ر‬D!‫أ اب ا‬

9660-864-89-7:U‫ردﻡ‬
(WI‫" ا‬WI fL‫)ا‬

‫ان‬LA‫ ا‬-‫ن أ‬iQ‫ ا‬Xjk; -2 ‫ وارﺵد‬h‫ ا‬-1

1427/3110 213 ‫دیي‬

1427/3110 :‫یاع‬J‫ر ا‬

9960-864-98-7 :U‫ردﻡ‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ : ‫ واﺥاج‬nE‫ا‬

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 3

‫ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ‬


^ివ ఖుఆ( abష
c eత

  
 :      
 W‫
אن‬

 
 


 "#
$% ! 


'
0/& !
*'+
(()

 ,(-.

1- ఖుఆ( కంఠస ం 1ేయEట Eట:: పవక iభ,ార ఇ12Jర4
ఆklా > ఉలn!oం12ర ః "ఖుఆ( కంఠXాr9 $sరవtయEలuన ౖ
^ెవ
ౖ దూత లంటI,ాడy.
ాడy. అతను (పళయ^ి?2న) 2న) ,ా9
,ా9Z}?@ ఉంటడy.
ఉంటడy.
ఖుఆ( పr9ంచడం తనక ఎంZ} పయసZ} క&ిన ప4
అkనపCటIక,€ ^247 పr9ం కంఠస ం 1ే]A వక టN ంI ప పణ
ఫల4క అర ‚డవZ2డy".
డవZ2డy". (బEఖƒ 4937. మE]ి! ం 798).

 "!
 :  
 #   W‫و אنא‬
 
-*)89
0/1234 < 5 *
$ 67

:; %$
 :#
Xాాయణం:: పవక 1ెపC$ా ?@ను Š?27న4 అబ‹
2- ఖుఆ( Xాాయణం
ఉమమ బ./Œ ఉలn! oం12ర ః "ఖుఆ( Xాాయణం 1ేయం&ి.
అ^ి తను7 చ^ిŠన,ా9 పట! పళయ^ి?2న ]ిారసు 1ేస ుం^ి".
(మE]ి! ం 804).

? =@AB
='-> :  
   &'(
 
 

 W‫אنو‬

 0/C'+
3- ఖుఆ( ?@ర JకŽవటం,
JకŽవటం, ?@C9 ంచటం
ంచటం
టం:: పవక ఉప^ేం12ర4

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 4

ఉ ా( ఉలn! oం12ర ః "‘లF ఖుఆ( ?@ర Jక ?@,ాడy మ9యE


?@CL ,ాడy
,ాడy ’“లuన
ౖ ,ార ".
,ార ". (బEఖƒ 5027).

 =@(
 :
DE-  W‫ אص‬
     )*+ :
 &-.%

 2345
F'G I H

5'*

 

/01
  .%$  ,

 :#

F'G
0/
 
J(->  

–:: పవక ఇల ప7ం12ర4 అబ‹ దా— 
4- సూ ఇ•!–
ఉలn!oం12ర ః "‘లF ఎవ?% 2 ఖుఆ( లF4 మ‹&ో వంత™ šగం ఒక
ాœలF చదవలn&2?"
2 " ^24క సహచర ల 'ఖుఆ( లF4 మ‹&ో వంత™
šగం ఎల చదవగలడy? పవకా!' అ4 ఆశJరం$ా ప7ం12ర .
అప డy పవక 1ెXాCర ః "ఖు¡ హ¢వల!హ¢ అహ£ (సూా) సూా)
ఖుఆ(లF మ‹డవ వంత™క
వంత™క సమనం"
సమనం". (మE]ి! ం 811. బEఖƒ 5015).
   :  
 

   :
  W‫א ذ‬
 
  %  *+   % % 
. % ,-
*+ / () . % ,- $   
 &'  $ !
 "#
% $
3201
మEఅవ¤జZె
5- "మEఅవ¤ ౖ ": పవక ఇల పవ ం12ర4 ఉఖ¥ ¦(
జZె(
ఆ" ఉలn! oం12ర ః "ఈ ాœ అవత9ం న ఆయత™ల గE9ం
tక Zె[య^2?
య^2 అంత అంతటI $§పC ఆయత™ల ఎప డూ అవత9ంచలnదుః
ఖు¡ అఊ© ¦ర¦¥¡
'ఖు¡ ¦ర¦¥¡ ఫలª' ఫలª మ9యE 'ఖు¡
ఖు¡ అఊ© ¦ర¦¥?27–'
¦ర¦¥?27–
సూాల ".
సూాల ". (మE]ి! ం 814)

56+  9 4 :
  78  
   
  W !‫ א‬
% :=> % %  AB% $ !<
% % )1 %  $ CF
32:;<   ?@ ;   CDE $ % +;
% 

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 5

6- సూ బఖరః పవక ఆ^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా 


ఉలn!oం12ర ః "‘ర ‘ ఇళ¬ను శaానం$ా 1ేసుకŽకం&ి. సూ బఖర
Xాాయణం ఏ ఇంట­! జర గEత™ం^ో అందులF నుం ®¯Z ౖ 2(
Xా9X°Z2డy".
°Z2డy". (మE]ి! ం 780).

  "!
# 
 :  
 
     W‫ א! ول"אن‬5 *

$ 67
:;
1234 -*) <
89

:; :#%$   

KM7@

$

KM9
J
"N
. KL 5 * *>7>
C+ O

?D

R3
?+ &Q I ?
;

KM7@
K M7@KP23 AS .*L 
0/5'TO
V
U-*T.> W
! U@> 5@1 ! B 9

"N

O
:;
(:: అబ‹ ఉమమ బ./Œ 
7- సూ బఖర మ9యE ఆలu ఇమ±(
ఉలn!oం12ర పవక 1ెపC$ా ?@ను Š?27నుః "ఖుఆ( చదవం&ి.
అ^ి పళయ^ి?2న తను7 చ^ిŠన,ా9 పట! ]ిారసు ారసు 1ేస ుం^ి.
ండy పషCమEలuన ౖ సూ బఖర,
బఖర, సూ ఆలu ఇమ±( ల చదవం&ి.
అŠ ండy ’“ఘల $ా లnక ండy వర సలF వర సలF! ఎగEర త™న7
ప³ల!$ా పళయ^ి?2న వ ాk. ,ాటI4 చ^ిŠన,ా9 కŽసం అŠ
,ా^ి ాk.
k. సూ బఖర చదవం&ి. ^247 చ^ిŠZే šగం. šగం.
Šడ?2&ిZే ^ౌాµగం
^ౌాµగం.
ాµగం. మంœక లక అ^ి అ ాధం"
ాధం". (మE]ి! ం 804).


X 1  : #
"YC    :  6!4 8
 7
  
 W$‫א‬%
 
 :#5
90    :"0 
 :
 /=]+ ^-
[ \.@

?
5 I "(>
Z

:"0
 :
 /=]+ ^- [ \.@

?
5 I "(>
Z
"YC

X 1  : 


[ :5
^YU*  D+E
 @ ABC   : ;#3%
 ? 
<? 
#  => :>
 = 


X 1 ='-
0/"YC

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 6

8- ఆయత™¡ క ƒః ఉబ¶ౖ ¦( కఅ· ఉలn! ఖనం పకారం: "అబ‹


మEంB!
మEంB! tవ కంఠస ం 1ే]న ి అల!6 గంథంలF
c $§పC ఆయత™
ా " అ4 పవక నను7 ప7ం12ర . 'అల!6 క ,
ఏ^ో tక Zెల ా?"
ఆయన పవక కL బ$ా Zెల సు' అ4 ?@న?27ను. పవక మ¹¬ అ^ే
పశ7 అ&ి$ార . {అల
అల!హ¢ ల ఇలహ ఇల! హ¢వ¡ హయE¡
ఖయ‹ం…}
ఖయ‹ం (సూ బఖరలF4 255వ ఆయత™) అ4 జ,ా¦12Jను.
అప డy పవక (సంZ}షంZ}) ?2 º2œ;¯ౖ క8టIN "జ»¼నం tక
సులభం$ా అబE¥త™ం^ి అబE¡ మEంB"
మEంB" అ4 1ెXాCర . (మE]ి! ం 810)
? : 8
; ? 
 :
  *#!F 
  

 W !‫ א‬
I H
O

"N


?
_.`1

5'*
 0/,.@ B
9- సూ బఖర వ9 ఆయత™ల ః పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹
మ–ఊ£ ఉలn! oం12ర ః "సూ బఖరలF4 బఖరలF4 వ9 ండy ఆయత™ల
ాœ ,@ళ పr9ం1ే వకక ఆ ాతంZ2 ఆ ండy ఆయత™లn 12ల "
12ల ".
(బEఖƒ 5009). (ఇమం నవ½ 0 ^ీ4 šవం ఇల 1ెXాCర ః
'తహ©¿£ క8రక% లnవక ?27పర,ాలnదు అ4 ఒక šవం. ®¯ౖZ2( బ9
నుం&ి కాXాడyకŽవట4క ఇŠ స9X°Z2య?@^ి ండవ šవం.
ఆపదల నుం&ి రÀించబడట4క అ?@^ి మ‹డవ šవం. అkZే
ఇవt7 క&2 ^ీ4 šవంలF వ ాయ4 క&2 1ెపCబ&ిం^ి.

? :J;


 cOY
b
?+ W(&‫
'ول א‬
 :a"(I
 0/J&(
? =e+ fU% "N J ? g h+

10-
10 సూ కహÁ లF4 ÂదటI ఆయత™ల కంఠస ం 1ేయటం:
టం:
పవక iభ,ార ఇ12Jర4 అబ‹ దా— ఉలn! oం12ర ః "కహÁ
సూా ÃకÄ ÂదటI ఆయత™ల కంఠస ం 1ే]న ి వక దజ»¿¡
క€డy నుం&ి రÀింపబడyZ2డy"
పబడyZ2డy". (మE]ి! ం 809). మY ఉలn! ఖనంలF ఇల
ఉం^ిః "ÂదటI ప^ి ఆయత™ల కంఠస ం 1ే]న ి ,ా9క
క......".
. ....."
......"

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 7

‫ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ‬


అల!6 Å2న మహత Æం
j X iON
/aC   :
 : # 
  
  G.$.
 W+‫*) ذ* א‬

A@
 0/g@

 :
< [ @  ? #
  $ &5*.I
   H
5 
 :#
11 అల!6 ÃకÄ అÅిక సరణః పవక ఇల 1ెXాCర4 అబ‹
11-
హ¢ % ా ఉలn! oం12రర : "'మEఫ9 మEఫ9cదూ('
ూ( మEందుక ,ÇÈɬర .
ɬర .
'మEఫ9ద c ూ(' ఎవర పవకా! అ4 అ&ి$ార సహచర ల . అప డy
పవక 1ెXాCర ః "అల!6 ÃకÄ సరణ అÅికం$ా 1ే]A పర ష™ల
మ9యE ]ీ ల Ê ".
". (మE]ి! ం 2676).

1" @
W ‫ لא‬W‫ 
 ل‬
V 
@ 

*
[ @


X c2X 
 k*O :90F KI 5 0/k*C
 j j 1"
0/k*C j X c2 * [


j X V k*O
 @
12-
12 "అల!6 ను స9ం1ే,ా4
,ా4 మ9యE స9ంచ4,ా4 ఉ^2హరణ
ˊ4ƒ¿Š లంటI^"ి అ4 పవక బÌÅిం12ర4 అబ‹ మ‹ ా అÍఅƒ
 ఉలn!oం12ర . (బEఖƒ 6407). మE]ి! ంలF4 ఉలn! ఖనం ఇల ఉం^ిః
"అల!6 సరణ జ9$L ఇల ! మ9యE అల!6 సరణ జరగ4 ఇల !
ఉ^2హరణ ˊ4ƒ¿Š లంటIŠ". (మE]ి! ం 779).


 :%C
DE-   #  +! 8 W,!-.‫א‬
=@(  +
  4 :


I $


 234
6FL$  

 :F0M P :OFC

N   /5Y f I @ l%

I
Z 5Y l.%* I
8
mn f
5o
52*O> pO  FQ
j : 
 R+
 2  Q 
I
f
0/5q*TB Y+

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 8

6:: ’“మE పవక సమÏంలF ఉండ$ా "పœ


13 సు· Îనల!6
13-
YÐ ,Çk పణ2ల సంXా^ించడం ‘లF ఎవ9క? % 2 కషN మ?"

అ4 అ&ి$ార పవక . ఆ సమ,@శంలF ఉన7 ఒక వక 'మలF
ఎవ?
% 2 ,Çk పణ2ల ఎల సంXా^ించగలడy' అ4 ప7ం12డy.
అప డy పవక "వంద ార ! సు· Îనల!6 అ4 స9]A ,Çk
పణ2ల [oంచబడZ2k
[oంచబడZ2k.
Z2k. లn^2 ,Çk XాXాల మ47ంచబడZ2k
మ47ంచబడZ2k"
Z2k"
అ4 సమÅ2న"12Jర4 సఅ£ ఉలn! oం12ర . (మE]ి! ం 2698).

$


[ 2
I H
,(C21 ? :
  #
  & 
  
  G.$.
ON J;


(1r

s

,TB I 5o

0/2O k8@ kT 


14-
14 "సు· Îనల!./ వ¦హం^ి."Ñ అ4 Y©క
Y©క వంద ార !
ఎవర పr9 ా&ో అత4 XాXాలt7 Ï"ంచబడZ2k
Ï"ంచబడZ2k. Z2k. ఆ XాXాల
సమEదప నుర గEల ఎంత అÅికం$ా ఉ?27 సL" అ4 పవక 
ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర . (మE]ి! ం 2691).


 pOe
_
_
J;
? S : #   : 
  
  G.$.5 *


$ (
I 5o[ 2ON

:&
u v71 ! g7 w ,(C21 tC

ar J;
0/*'+
J;
 ! Vs
1

(

15 పవక పవ ం12ర4 అబ‹ హ¢% ా ఉలn! oం12ర ః ""సు·
15-
Îనల!./ వ¦ హం^ి
హం^ి."Ñ అ4 ఉదయం వంద ార !, ాయంకాలం
వంద ార ! ఎవZే
%Zే పr9 ాY,
Y, అత4కంటే ఉత మ’Óన Ô సZ2Äరం
పళయ^ి?2న మవ9^ీ ఉండదు.
ఉండదు. అ^ే Šధం$ా లn^2 అంతక
"ం పr9ం న వక సZ2Äరం తపC".
తపC". (మE]ి! ం 2692).

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 9

j x+
'

.
.*B


C'@  
 : #  : 
  
  G.$.[ 2ON
0/=*]-


[ 2ON
,(C21 ?{

H
.'*G


D*z

 ys
.O*O


16 పవక ఇల ]¯లŠ12Jర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర ః
16-
"ండy వచ?2ల ?27k.
వచ?2ల ?27k. అŠ (పr9ంచ&24క) ?2ల క ;¯ౖ Zే[$ాU?@
ఉంటk.
ఉంటk. కా4 పరలFకప Z2సులF మతం 12ల బర వ$ా ఉంటk.
ఉంటk.
కర ణ2మయEడkన పభEవక ఈ వచ?2ల ఎంZ} ;ియ ’Óన Ô Š,
Š,
(అ,@"టంటేః) సు· Îనల!./ వ¦హం^ి.,Ñ సు· Îనల!./¡
అËం (అల!6 పరమపŠత™డy, ప9iదుÕడy ?@?2య47 సుœసు?27ను.
పరÖత మE&ైన అల!6 ఎంZ} పŠత™డy). (బEఖƒ 6406. మE]ి! ం 2694).

[ (C2
X [ 2ON 4
J; : #
  
 : 
  
  G.$.


k-'S

l #@ [ [ Vs
s
V
*'+
0/|C} u ~s
Z
17 అబ‹ హ¢% ా ఉలn! ఖనం పకారం పవక ఇల Zె[Xార ః
17-
"సూర 4 కాంœ ఎ47టI
ఎ47టI;¯ౖ పడyత™ం^ో ,ాట47టI కంటే అÅికం$ా
"సు· Îనల!./ వ¡ హందు[ల!./ వలఇలహ ఇల! ల!హ¢ వల!హ¢
అక¥"
అక¥ అనడం ?2క 12ల ఇషN ం". (మE]ి! ం 2695).
I @
< 3
H
[ pON 
  
GG j 1a ? : #  
 G.$.

!
^'.
5->
_GG

GG < [ #@

G< G [
_GG ({
 _GG


^'C
 X  ^
V ,( [ Vs
s
V 5o z $€
J; ->

(1r

s
,TB

:‚ I @
0/2O k8@ gL (; ! j x+
 (C2
X
18-
18 "ఎవ?
% 2 పœ నమ© తా¤త 33 ార ! సు· Îనల!6,
6, 33 ార !
అ¡ హందు[ల!6 మ9యE 33 ార
ార ! అల!హ¢ అక¥ అ4 పr9],A

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 10

ఇŠ 99,
99, మ9యE లఇలహ ఇల! ల!హ¢ వహ—హ× లషƒక లహ×
లహ¢¡ మEల Ä వలహ¢¡ హందు వహ¢వ అల క [! క [! ®¯ఇౖ ( ఖ^ీ
అ4 100 పØ9 1ే]A
]A అత4 XాXాల Ï"ంచబడZ2k
Ï"ంచబడZ2k.
Z2k. ఒక ,@ళ అŠ
సమEదం నుర గEల ఎంత అÅికం$ా ఉ?27 సL. (మE]ి! ం 597).
V : 
? 
 : 

V#
  D.!TU   

 W+/012 31‫
لو‬1
0/[1
Vs
;
X DY@
I
x+ Z
V J
V J; x1 k';
5YE
? 5C'@ ^a
19 ల హౌల వల ఖువ¤త ఇల! ¦ల!ః అబ‹ మ‹ ా అÍఅƒ
19-
 ఉలn! ఖనం పకారం పవక నను7 ఉ^ే—ం "?@ను స¤రU 4ÀLXాలలF
ఒక 4ÀLపం వంటI ఒక వచ?247 tక Zెల ప?2? ప?2 అ4 1ెXాCర .
తపCక ం&2 Zె[యజLయండ4 ?@న?27ను. అప &2యన "లహౌల
వల ఖువ¤త ఇల! ¦ల!6". (బEఖƒ 6409. మE]ి! ం 2704).


+3

 IXY=
&      W5
*+T
8
 7  W/ 4.1‫ א‬5

x+
ƒ(U+ ƒ(O+
8 8
k8
cY.'B Vs
s
V b" j k8 =U'
 :#%Z 
„+


^
^.C-Y1 :1 k-Y3
  j ? ^1


…+ k-T.N
 ƒ(+


? :J; Vs
\8

? ‡; 0k8 Z † V 89


~
L cO81

^
:1
?
‡; ? 5YE

X 

? U

tC

 O;


?
gK
 <
"UY
P
Y;


X 
pOe

0/5YE
? U
 O; gK P
?;
! 

*'
$ాÙ:: పవక ]¯లŠ12Jర4 ష^2—£ ¦(
20 సkదు¡ ఇ]ి $ాÙ
20-
ఔ– ఉలn! oం12ర ః "ఇ^ి సkదు¡ ఇ]ి $ాÙ:
$ాÙ: అల!హ¢మ
అంత రÛ¥ ల ఇలహ ఇల! అంత ఖలª తt వఅన అబE—క వఅన
అల అ./—క వవఅ^ిక మస తఅత™ అఊ©¦క "( ష9c మ
సనఅత™ అబ‹ఉ లక ¦4అమœక అలయ వఅబ‹ఉ లక ¦జంÛ

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 11

ఫ$9Ùƒ! ఫఇన7హ× ల య$9Ùర ©¿నూబ ఇల! అంత.


అంత. (ఓ అల!6!
t,@ ?2 పభEవ. tవ తపC 4జ ఆాధు&ెవ¤డూ లnడy. t,@ నను7
సృ®ిNం12వ. ?@ను t ^2సుణ<Þ. ?@ను tZ} 1ే]ిన (^2స) పమణ247,
,ా$ా—?247 ాధ’ÓÔనంత వరక 4లబ¶టN Wక ంటను. ?2 ^2¤ా జ9$9న
1ెడy (వల! క[$L దుషC9ణ2మల) నుం&ి t శరణE ,@డyక ంటW?27ను.
tవ ?2క 1ే]ిన ఉపకాాలను ఒప క8ంటW?27ను. ?@ను 1ే]ిన
అప12ాలను ఒప క ంటW?27ను. ?2 అపాÅ2లను మ47ంచు. XాXాలను
మ47ం1ే,ాడy tవ తపC ?2క మవ¤రß లnర ). ఇంకా పవక ఇల
1ెXాCర ః "ఎవర ఈ దుఆ పØ9 నమకంZ} ఉదయం చ^ిŠ,
ాయంకాలం ాక మEం^ే చ4X°Z2&ో అతడy స¤రU ,ాసులF! ఒకడy.
ఒకడy.
ఎవర ాœపØట ^247 చ^ిŠ, Zెల!,ారక మEం^ే చ4X°Z2&ో
అతడూ స¤రU ,ాసులF! ఒకడy".
ఒకడy". (బEఖƒ 6306).

 "[ 7
G*  W‫م‬:‫א‬7/:;'86/.1‫
א‬7/"5‫א‬
 Vs
s


V ,(
 ^ [
V J
?
*' "-> ? :   
V [ 2ON
I j x+ 
[ (C2 X (; ! :‚ @ (C2 ^'C
X X

+a ~
L =U' =G
J; [1
Vs
;
V J V #@
[ [ Vs s

 0/>3 k'O;
x3 7ˆ> 9


 l*E.N
21 4ద మధలF ’“లàÄన7 వక చదవ వల]ిన దుఆః "ఎవర
21-
ాœ ,@ళ 4ద నుం&ి ’“లàÄ4 'లఇలహ ఇల! ల!హ¢ వహ—హ× ల
షƒకలహ×,
లహ×, లహ¢¡ మEల Ä వ లహ¢¡ హందు, హందు, వహ¢వ అల క [!
®¯ఇ
ౖ ( ఖ^ీ. అ¡ హందు[ల!6, 6, వ సు· Îనల!6,6, వల!హ¢ అక¥,
అక¥,
వలహౌల వలఖువ¤త ఇల!¦ల!6' చ^ిŠ, 'అల!6 నను7 Ï"ంచు'
అ4 ,@డyక ంటే లn^2 మL^?ై 2 దుఆ 1ేసుక ంటే
ుక ంటే అ^ి అం$ƒక9ంపబడy

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 12

త™ం^ి. ఒక,@ళ వÐ 1ేసుక84 నమá 1ే]A అ^ీ ]ీ¤క9ంచబడyత™ం^ి"


అ4 పవక 1ెXాCర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర . (బEఖƒ 1154).

 Vs
s
[
V J; ? :   #  & 
  
  G.$.
 W<&.‫א‬
I H
(;
I j x+ 
V ,(
$ ! :‚ @ (C2 X ^'C
X  ^

Y+
5o
I

 kO.@
I
h+
J(+ k8@ I

k*‰ 5Y 5o \;" 5ow
! g7

 
?
r <
 k8@ 5qI *N
( tC
Š. ^… T*} j

0/^… ? @ C+ (! Vs


1
:&
u v71
అనడం:: పవక ఉప^ేం12ర4
22 ల ఇలహ ఇల! ల!6 అనడం
22-
అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర ః "ల ఇలహ ఇల! ల!హ¢ వహ—హ×
ల షƒక లహ× లహ¢¡ మEల Ä వలహ¢¡ హందు వహ¢వ అల
క [! ®¯ఇ ౖ ( ఖ^ీ. ఈ వచ?2లను పœ YÐ వంద ార ! పr9ం1ే
,ా&ిక ప^ి మం^ి బ4సలను ŠమEక క[$9ం నంత పణం
లâసుం^ి. ;¯$
ౖ ా అత4 కరల 9కార ãలF వంద సతÄరల
అదనం$ా ,ాయబడZ2k.
యబడZ2k. ఆ 9కార ãలF నుం వంద దుషÄరల
Zäల$9ం ,@యబడZ2k.
బడZ2k. అంZే $ాక ం&2 ఆ Y© ఉదయం ఉదయం నుం&ి
ాయంతం వరక ఈ వచ?2ల అత&ి7 ®¯Z ౖ 2( బ9 నుం&ి
రÀి ాయ4 Α క&2 ఉం^ి. ఈ వచ?2లను వందక ;¯$ ౖ ా
పr9ం1ే,ా&ి ఆచరణ తపC మవ9 ఆచరణ2 ఇత4 ఆచరణ కంటే
abష
c e ’Óన
Ô ^ి కాజ»లదు.
కాజ»లదు. (బEఖƒ 6403. మE]ి! ం 2691). [అల!6 తపC
4జ ఆాధుడy మవ¤డూ లnడy. ఆయన ఒకÄ&ే. ఆయనక ఎవరß
ాటI లnర . ాజ»Åికారం అంZ2 ఆయన^ే. సర¤ సుœ, °Z2లక ఆయ?@
åగEడy. ఆయన పœ ^24;¯ౖ అÅికారం క[$9 ఉ?27డy].

[ Vs
s

V J;     D [RU
? :  $?  
A#

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 13


I j x+

V ,(
h+ ! :‚ @
(; (C2 ^'C
X X  ^


(
0/*-CNs
?
|8
I 5-1"
i.+
?C@
@ I

"
23 అబ‹ అయ‹· అ?2ƒ ఉలn! oం12ర , పవక పవ ం12ర ః
23-
"ఎవ? % 2 "ల ఇలహ ఇల! ల!హ¢ వహ—హ× ల షƒక లహ× లహ¢¡
మEల Ä వ లహ¢¡ హందు వహ¢వ అల క [! ®¯ఇ ౖ ( ఖ^ీ" ప^ి
ార ! చ^ిŠZే అత4క ఇ ాఈ¡ అలu. ౖ స
/ లం సంZ2నంలF4
నల గE9 మనుష™లను Šడyదల 1ే]న ి ంత పణం లâసుం^ి".".
(మE]ి! ం 2694).
8 G.$.
  } D+\

+3! 5  
   W*=‫>א‬/?<@A

X =U.
5%oC Vs
& D+ [ @
$; ! (- V : 
 :R
0/,(Y+


=U*'+
5Y*%
kD8 5{

=U.*}L
?C* [ =@ …
24 B#c సమ,@aాల abcషeతః అబ‹ హ¢% ా మ9యE అబ‹
24-
సఈ£ ఖు^ీ ఉలn!ఖనం పకారం పవక ఇల ఉప^ేం12ర ః
"ఎవ?
% 2 క8ంత మం^ి అల!6 ను స9స ూ కర Jంటే ^ెవౖ దూతల
,ా94 చుటWNమEడyZ2ర
మEడyZ2ర .
డyZ2ర . (అల!6)
6) కార ణం
కార ణం ,ా94 ఆవ9స ుం^ి
ం^ి.
aాంœ ,ా9;¯ౖ అవత9స ుం^ి. అల!6 ,ా9 ప ావన తన వద—
ఉన7,ా9 మEందు 1ే ాడy"
డy". (మE]ి! ం 2700).
? :
x3   #
  & 
  
  G.$.
 WAB:‫א‬C" D‫א‬

[ x3 <
„+
(
0/h+ < *'+
25 పవక పవ ం12ర4 అబ‹ హ¢% ా ఉలn! oం12ర ః "ఎవర
25-
?2;¯ౖ ఒక ా9 దరߣ పంపZ2Y అత4;¯ౖ అల!6 ప^ి ార !
కర ణ< ాడy".
డy". (మE]ి! ం 408).

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 14

8 7
  
 #  :
  ] 
^R
 
 WGH‫*<وא‬E‫א‬50+‫א‬5F
@7

 U*'+
\h ,(C2*
5'@4  (O-
‹A
?+ [ s :
,(C2*
0/U*'+
51h
26 œన7Z2$9న తా¤త అ¡ హందు[ల!6 అనం&ిః పవక 
26-
ఇల Zె[Xార4 అన– ¦( మ[# ఉలn! oం12ర ః "మనవడy
ఏ^ె?
ౖ 2 œన7 తా¤త లn^2 ఏ^ె?ౖ 2 Z2$9న తా¤త అ¡ హందు
[ల!6 అనడం
అనడం అల!6క 12ల ఇషN ం. (మE]ి! ం 2734).

‫ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮء ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ‬


వÐ,
వÐ, నమ©ల Xాశస æం
? : #
7ˆ>  
 :
  &I
&'(
  7 
 
 W7I‫ن א‬/-
2


kQ

?
Ž Š.


k&B :ˆ
0/,"Π,(& ? ,TB
?7
27 ఉత మ ƒœలF వÐ 1ేయడం
27- డం:: పవక iభ,ార ఇ12Jర4
ఉ ా( ¦( అాÙ( ఉలn! oం12ర ః "ఎవర వÐ 1ే]న ి ప డy
పØ9 శcదÕZ} మం Šధం$ా 1ే ా&ో అత4 శƒరం నుం&ి అత4
XాXాలt7 ా[X°Z2k.
ా[X°Z2k. వ9క $Yళ¬ నుం&ి క&2 ,Çç¬X°Z2k".
¬X°Z2k".
(మE]ి! ం 245).

K@
, ? : #
=>
:ˆ  
 :
  &I
  7 
 
 &

&'(

! g1.%C
z g"@
0/?UY*1 y->
X g'e [
28 పవక ఉప^ేం12ర4 ఉ ా( ¦( అాÙ( ఉలn!oం12ర ః
28-
"అల!6 ఆ^ేం న Šధం$ా ఎవ?
% 2 వÐ 1ే],ి ఆ తా¤త
తా¤త (ఐదు
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 15

పØటల)
పØటల) ఫ¿ నమ© 1ే],A అŠ ,ాటI మధలF
మధలF జ9$L XాXాల
ప9Îా4క కారణమవZ2k".
కారణమవZ2k". (మE]ి! ం 231).

: #  : A _\


 7 .  
 W7I‫א‬505&H.‫א‬
Vs
s : J I ?
=%Y
(
 

V (U) =G
:ˆ
7ˆ.
O*
?
B(

,5*8K
\1 k2.
5Y

Vs
N"
,(O+
(C‰
< 
[
’
0/:)
j
29 వÐ తా¤త దుఆః పవక ఇల ]¯లŠ12Jర4 ఉమ ¦(
29-
ఖZ2· ఉలn!oం12ర ః "‘లF ఎవ? % 2 సజ»వ$ా వÐ 1ే],ి
"అÍ హదు అల! ఇలహ ఇల! ల!హ¢ వ అన7 మEహమద(
అబE—హ× వ రసూల హ¢"
రసూల హ¢" అ4 ప[కZే
Zే అత4 క8రక స¤రU ం ÃకÄ
ఎ4"^ి ^2¤ాల
^2¤ాల Zెర వబడZ2k.
వబడZ2k. తనక ఇషN ’న ÓÔ ^2¤రం
గEం&2 అందులF అతను ప,
@ ంచవచుJ".
ంచవచుJ". (మE]ి! ం 234).

,} C+ I ?1
[(O+
?+ WAB:‫א‬C" D‫ذن;א‬J ‫א‬KL5‫د‬N‫א‬

Z =G
'3 ,J

 …“z

…s
 :JXX
j =.-CN
XCN
 cOY

8

0/F(” 000 h+ < P


*'+ [ x3
, 3
< „ + x3
,„+
? 89
30-
30 అజ»( ÃకÄ జ,ాబE,
జ,ాబE, పవక ;¯ౖ దరߣ:
దరߣ: అబE—ల!6 ¦(
అé± పవక 1ెపC$ా Š4 ఉలn! oసు?27ర ః "మEఅB¿ ( అజ»(
ఇసుండ$ా Šన7పడy అతను 1ె;Cి న Šధం$ా?@
Šధం$ా?@ 1ె;Cి ఆ తర ,ాత
?2;¯ౖ దరߣ పంపం&ి. ?2;¯ౖ ఒక ా9 దరߣ పం;ిన,ా9;¯ ;ౖ¯ అల!6
ప^ి ార ! కర ణ పంపZ2డy".
పంపZ2డy". (మE]ి! ం 384).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 16

 7 
:   #   +
  &

.7M
 W‫ذن‬J ‫عא‬/P
7/"5‫א‬


e

+(

,

\" =U'
? 
5Co
5 .
:(Y
j C
_ J;
 k' >(+

5'*N

(C‰

 aC‰ < -1


<  5'*v < g


$ c.+)


0/5 *
31 అజ»( తా¤త దుఆః పవక ఉప^ేం12ర4 జ»¦ ¦(
31-
అబE—ల!6 } ఉలn!oం12ర ః "అజ»( Š4 (^24 జ,ాబE ఇ Jన
ఇ Jన
తా¤త
తా¤త) ఈ దుఆ చ^ిŠన వక పళయం ^ి?2న ?2 ]ిారసుక
అర ‚డవZ2డyః "అల!హ¢మ రబ¥ ÎB./£ దఅవœZ2మœ
వసలœ¡ ఖఇమœ ఆœ మEహమద4¡ వ]ీలత వ¡ ఫËలత
వ·అ– హ¢ మఖమé మహאద 4ల! Ë వఅత హ×" హ×". (బEఖƒ 614).

   & `  D+\ :
V 89
C 8


+3! 7 & W‫ذאن‬E‫@<א‬A


$ (U)


Vs

0/5 * ! V !
V
|8s ?&–
…“C

j X g3 •(

 ః పవక 1ెపC$ా ?@ను Š?27న4
32 అజ»( ÃకÄ మహత™
32-
అబ‹ సఈ£ ఖు^ీ ఉలn! oం12ర ః "మEఅB¿ ( ÃకÄ అజ»(
శబ—47 Šన7 మనవల ,
మనవల , B?27త™ల ఇంకా ఎవ? % 2 సL,
పళయ^ి
ళయ^ి?2న ,ార ^24క తపCక ాÏం ఇ ార .
ర . (బEఖƒ 609).

V 7 aQ :3C
W
 +
 #%$
 #   &I  7 
 W5Q/- ‫א‬7/:0

&'(
ŠY1 ? :#%$    "! 
 c>5
 9Z.(4 9LR>


 : #. 

 +bF

H
'


: 
 :dL7 <

0/5Y [ ŠY1 [ & 1
c†.O  :R  "FQ  /(E
P
 
33- 4ాణం: ఉ ా( ¦( అాÙ( మ]ి¿^ె నబ½
33 మ]ి¿ £ 4ాణం:
(పవక మ]ి¿ దు)4 పన979ం నపడy పజల ఆయ47 ఏ,@,ê
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 17

మటల అ?27ర . ఉ ా( ఆ మటల Š4 ఇల అ?27ర ః


‘ర లn4X°4 మటల అంటW?27ర $ా4 ?@ను పవక 1ెపC$ా
Š?27నుః "కLవలం అల!6 పసన7త క8రక ఎవ?
% 2 మ]ి¿ దు న9]A
అత4 కŽసం అల!6 అలంటI^ే ఒక ఇల ! స¤రU ంలF 49 ాడy".
డy".
(బEఖƒ 450. మE]ి! ం 533).

$ —
? …s :  #  & G.$.  
 W‫م‬/L‫א‬KLLR.‫א‬
0/
O8… ?
$ ( >  L

, 5%


o z _
7
> Y*

7> i  ? 8
9 , Y j7 
34 ఇమంZ} XాటW ఆ‘( అన
34- అనటం
టం:: పవక ఆ^ేం12ర4
టం
అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర ః "ఇమé ఆ‘( అన7ప డy ‘రß
అ‘( అ4 పలకం&ి. (అప డy ^ెవ ౖ దూతల క&2 ఆ‘( అంటర ).
అంటర ).
ఎవ9 ఆ‘( ^ెవౖ దూతల ఆ‘(క అనుగEణం$ా ఉంటWం^ో అత4 గత
XాXాల Ï"ంచబడZ2k"
Ï"ంచబడZ2k". (బEఖƒ 780. మE]ి! ం 410).

  : G.$.  


W D‫א‬S2T!.‫א‬
000 :  #

0/F(” 000 *s O.NV
 AEU.
/ A%O.

H
 C'-

నమ©క
35 నమ©
35- క Zä[ ,@ళలF బయల ^ేరటం: పవక ఉప^ేం
12ర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర ః ",@ళ కా$ా?@ Zä[ ,@ళలF
నమ© 1ేయడంలF ఎంత పణం ఉం^ో Zె[]A అందులF పజల
ఒక§7కర "ం X°వ&24క X°టëపడZ2ర "
డZ2ర ". (బEఖƒ 615. మE]ి! ం 437).

  
#  : 
  
  G.$.
 W5W- ‫א‬S2$H ‫ل;א‬U: ‫א‬8&V.‫א‬
?
5vI
[ g*1 ? k*1 ys
Š}
<
˜*

.*1 H
UT>
=G ? : 
< >
 0/5&"a 5q*TB
•B4 <
mQ
,>TB
Z š(s k8@


[ ™o

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 18

36 ఇంట­! వÐ 1ే],ి మ]ి¿ £ క కా[నడకZ} ,Çళì¬టః పవక


36-
 ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢% ా > ఉలn! oం12ర ః "ఎవ?
% 2 తన
ఇంట­! వÐ 1ేసుక84,
ుక84, అల!6 ÃకÄ ŠధులF! ఒక ŠÅి
4ర¤./ంచుటక అల!6 గృÎలF!4 ఒక గృహం (మ]ి¿ £)లF ప, @ ]A ,
అతను ,@]A అడyగEలF
అడyగEలF! ఒక ^24క బదుల $ా ఒక పణం లâ]A , మY
^24క బదుల $ా ఒక í ానం ;¯ర గEత™ం^ి". (మE]ి! ం 666).
V :  # & G.$.  
W5Q/- ‫א‬S2/VX‫*) א‬


, T›
Z
1

$ e7 :# /g&"( X 1
[ 2C =%a
 x+
ys
T›
X @
X x+
, ,"%C :ˆ
 : #
œONs 

X
0/1 ,e
j =% (-1
e , (&C
"].8
37 మ]ి¿ £ క నడ ,Çళ!టంం:: అబ‹హ¢% ా ఉలn! ఖనం పకారం
37-
మహtయ పవక ఇల అ&ి$ార ః "పరమ పభE,Çన ౖ అల!6 ఏ
Šషయల ఆÅ2రం$ా అపాÅ2లను మ47 ా&ో, í ాk4 ఉన7తం
1ే ా&ో అలంటI మట[7 ?@ను ‘క Zెల ప?2?" ^24క సహచర ల
'^ైవపవకా తపCక ]¯ల½యం&ి' అ4 బదు[12Jర . అప &2యన
ఇల బÌÅిం12ర ః "(1
"(1) ,ాZ2వరణం
,ాZ2వరణం,
వరణం, ప9]త ిí ™ల అననుకలం$ా
అననుకలం$ా
ఉన7పCటIక€ వÐ పØ9$ా 1ెయటం టం.
టం. (2
(2) మ]ి¿ £ ,Çప
ౖ నక
అÅికం$ా అడyగEల ,Çయడం. డం. (3
(3) ఒక నమá తర ,ాత మY
చడం, ఇ^ి 9బî Z} సమనం(1)". (మE]ి! ం 587).
నమá క8రక 4ƒÀంి చడం,

(1) 9బî అంటే సZ2సZ2ల మధ X°ాటం ా$L Y©లF! ాœళì¬ పహా
కాయడం అన7 మట. aాంœ కాలంలF నమá పట! మక Äవ, X°ాటప
Y©లF! Xాణ2లà&ిã పహా కాయడంZ} సమనమ4 అరí ం.
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 19

H
 [ ( + , ž

z ys ( L ? :    : 5
" (E  
<VD 8 5
Y 
" ( L K ' @,
0/ž
38 పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢% ా ఉలn! oం12ర ః "పœ
38-
YÐ ఉదయం,
ఉదయం, ాయంతం నమ© 1ేయ&24క మ]ి¿ దుక ,ÇÈï¬
వకక
క అల!6 స¤రU ంలF ఆœథం ఇ ాడy".
డy". (బEఖƒ 662. మE]ి! ం 669).

  "H!
#
 f  ;  W Y‫אوא‬Z:-‫א‬C"%[A/\‫א‬
  > 3Q
I h+
$ I
(O+ I ?
 :#%$
< Z 5-@"
+T> c.YG I @ [ „e j ='   

X H
.*1
0/5YE

AL
< [ ŠY1 Vs
, 5v


39 సున7Zె మEఅకÄదః ఉ’Ӑ హÛబ > పవక 1ెపC$ా
39-
Š4 ఉలn! oం12ర ః "ఏ మE]ి! ం భక డy అల!6 క8రక పœ Y©
ప?Ç7ండy రకాత™ల న*ి¡ నమ© 1ే ా&ో అత4 క8రక అల!6
స¤రU ంలF ఒక ఇల ! 49 ాడy"
డy". (మE]ి! ం: 1696). అŠః జð6ñ క
మEందు 4, ^24 తర ,ాత 2, మ$9· c తర ,ాత 2, ఇlా తర ,ాత 2
మ9యE ఫá క మEందు 2.
[ D : Ng
 Gh
 7 NiC
+!  #  & G.$.  
 W<‫مא‬/3
 ? 
Ÿ R
& H

. %z 

e (-
YL
j

 :%C ,7#
0/*' e
:51 1 e v
నమá:: అబ‹ హ¢% ా ఉలn!ఖనం పకారం ఫ¿
40- తహ©¿£ నమá
నమ© తర ,ాత ఎక Äవ ఘనతగల నమ© ఏ^ి? అ4 పవక 
ను అ&ి$న
9 ప డy "ఫ¿ నమ© తర ,ాత ఎక Äవ ఘనతగల
నమ© అరí ాœ తర ,ాత చ^ి,@ (తహ©¿£)
£) నమ©"
నమ©" అ4 పవక
 బదు[12Jర . (మE]ి! ం 2756).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 20

"!
 : & I 7
&'(
 
 W%"/]8,!D‫وא‬7/H‫^ א‬

'
, * Ÿ fe
8 $ ; K 8 7 % 5I+
  H
:

} - x 3 ? :# %$  # 


 0/' @ * ' x 3 K 8 7 % 5I+
  H
pO
eZ x 3 ? 
41 ఇlా మ9యE ఫá నమá ామ‹./కం$ా (జమఅ
41- జమఅî Z}))
î Z}
1ేయటం: టం: ?@ను పవక 1ెపC$ా Š?27ను అ4 ఉ ా( ¦(
అాÙ( ఉలn! oం12ర ః "ఎవZ % ే ఇlా నమá ామ‹./కం$ా
XాటIం12Y ,ా9క అరí ాœ తహ©¿£ 1ే]న ి ంత పణం,
పణం, మవZ
% ే
ఫá నమá ామ‹./కం$ా 1ేaాY ,ా9క ాతంZ2 తహ©¿£
1ే]న
ి ంత పణం లâసుం^ిం^ి".". (మE]ి! ం 656).
: G.$.  
Wb/Dc2‫و‬،‫ع‬/.‫وא‬،7I‫نو‬/-
_0%`‫
@א‬
C E X Š> = G, :
 C . N 5- ˆ  ? 7 7 ˆ > ? : #  
0/F(”000 $ I  5
G G a

 r
 ,5- C E X _1

,k
 Y* 1   L e8 
42 సకcమం$ా వÐ 1ే]ి ©మక ,Ç第,, 4శబ— ం$ా
42- $ా,, శcదÕ$ా
Šనటం:: పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా 
ఖుZ2¥ Šనటం
ఉలn! oం12ర ః "ఎవZ
% ే సకcమం$ా
ం$ా వÐ 1ే],ి ©మ క8రక వ J,
వ J,
4శబ— ం$ా ఉం&ి, శcదÕ$ా పసంగం Šంట&ో అత4 ఈ ©మ నుం&ి
మ¹¬ ©మ వరక ఇంకా మ‹డy Y©ల అదనం అదనం$ా
దనం$ా (అంటే Âత ం
ప^ి Y©ల XాXాల )
XాXాల ) మ47ంచబడZ2k
మ47ంచబడZ2k"Z2k". (మE]ి! ం 1987).
…s
 : #  : G.$.  
 W%`‫^ א‬S2T!.‫א‬
J
J4 4 O.%

(EC
x+
k;
5%oz
5-CE

X \1 X $ @

=G

< (’ C@j z 

EU
}O@
=G < =G 1
< (’ @ 58(1
0/@
=U23
j -C. S
B
$ —
5v*1
…9 < =G 5&&a
<
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 21

43 òఘ±ం$ా ©మ నమ© క8రక ,Çళì¬టః పవక 


43-
ఉప^ేం12ర4 అబ‹హ¢%ా ఉలn! oం12ర ః "©మ Y© ^ెవ ౖ దూతల
మ]ి¿ £ ÃకÄ ^2¤రం;¯ౖ 4లబ&ి ఉంటర . ఉంటర . ఎవర ఎంత మEందు
వ ాY ,ా9 ;Aర అంత మEందు ,ాసుక ంటర .
సుక ంటర . అంద9కంటే మEందు
వ Jన వకక లâం1ే పణం ఒక ఒంటó ఖుా¥t ఇ Jన వకక
లâం1ే పణ24క సమనం.
సమనం. ఆ తా¤త
తా¤త గ&ియలF వ1ేJ,ా9క ఒక
ఆవ ఖుా¥t ఇ Jనంత,
ఇ Jనంత, ఆ తర ,ాత ,ా9క ఒక XôటేNల ఖుా¥t
ఇ Jనంత,
ఇ Jనంత, ఆ తా¤తతా¤త ,ా9క కŽ&ి, ఆ తా¤త
తా¤త ,ా9క గEడy
c ã అల!6
మరU ంలF సదకా 1ే]న ి ంత పణం లâసుం^ి. ఇమం ’Óంబ ;¯ౖ
వ12Jక ^ెవ ౖ దూతల తమ 9BసN ర!ను చుటWNక84,క84, ఖుZ2¥ Šంటర .
Šంటర .
(అంటే ఆ తర ,ాత వ1ేJ,ార ఆ ^ెవ ౖ దూతల 9జసN ! Y [oంచబడర ).
(బEఖƒ 929. మE]ి! ం ).

 #  : G.$.  


 W/&:A‫&دد‬d‫ز و‬/:`‫א‬C" D‫א‬
Š.
? 
(U) !
'
, A; U*'+
xe
Š.
r
Y
? :
(U) : 
5 :N3

'
0/_C*]-
_'O  ?&ld%
  /SA; ?(>

నుట:: పవక 
44- జ?2జ» నమá మ9యE ఖననంలF XాలàUనుట
ఇల ]¯లŠ12Jర4 అబ‹హ¢%ా ఉలn!oం12ర ః "ఎవ "ఎవZ
% ే జ?2జ»
,Çంట ,ÇÈ É&ో, జ?2జ» నమá 1ేkం1ే వరక ఉంట&ో అత4క ఒక
'õాî'క సమనం$ా పణఫలం లâసు ం^ి. మవరkZే ఖననం
1ే]A వరక Îజ% ఉంట&ో అత4క ండy 'õాî'ల పణం
లâసుం^ి".". ండy 'õాî'లంటే ఎంత? అ4 ప7ంచ$ా "అŠ
"అŠ ండy
;¯ద—
ద— పర¤Z2లక సమన" సమన"మ4 పవక సమÅ2న"12Jర .
(బEఖƒ 1325. మE]ి! ం 945).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 22

‫ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ‬
Yజ» (ఉప,ాస
ఉప,ాస) ఘనతల
  : G.$.  
W/ً 0/-.
‫وא‬/gc/h2‫ن‬/@L‫م‬/^
: #
0/
O8… ?
$ ( >  L

, 1
. 8Ks
< < v " $ 3 ? 
45 Šaా¤సం మ9యE పœఫల;AÏZ} రమజ»ను Yజ»ల ండyటః
45-
"పవక బÌÅిం12ర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర ః "ఎవZ
% ే
Šaా¤సం మ9యE పœఫల;AÏZ} రమజ»ను ఉప,ా
ఉప,ా ాల XాటI ా&ో
అత4 పØర¤ XాXాల మ47ంచబడZ2k".
మ47ంచబడZ2k". (బEఖƒ 38. మE]ి! ం 760).
  : G.$.  W/g0/-.
‫وא‬/gc/h2‫ن‬/@L‫م‬/3
: #
0/
O8… ?
$ ( >   L

, 1
. 8Ks
< < v " $ ; ? 
46 Šaా¤సం మ9యE పరలFక పœఫల;AÏZ} రమజ»నులF
46-
తా½6 1ేయEటః "Šaా¤సం మ9యE పరలFక పœఫల;AÏZ}
రమజ»నులF
రమజ»నులF తా½6 XాటIం న వక పØర¤ XాXాల Ï"ంచ
బడyన"4 పవక iభ,ార ఇ JనటW
బడyన" % ా 
! అబ‹ హ¢
ఉలn! oం12ర . (బEఖƒ 37. మE]ి! ం 759).
 & D [RU
:  # A# $?  
 W‫אل‬dZL‫م‬/'%.‫^م‬
0/(

@

$*e@ ,J )
<
-O> =G ,v "
? .N $3
? 
47 ష,ా¤¡ ÃకÄ ఆర ఉప,ా ాల :
47- ాల : పవక ఇల ఆ^ేం12ర4
అబ‹ అయ‹· అ?2ƒ ఉలn! oం12ర ః "ఎవ? % 2 రమజ»నుప,ా
జ»నుప,ా
ాల XాటIం , , ఆ తర ,ాత ష,ా¤¡ ?ÇలలF క&2 6 ఉప,ా ాల
XాటI],A ఒక సంవతర కాలం Yజ» ఉన7ంత పణం లâసుం^ి".".
(మE]ి! ం 1164).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 23¡3
„*'B
 : G.$.  
 W&d <* ZL ‫م‬/' %;; ‫^م‬

j ?
$
$3
I 5GG Š. I

3 I @
U)
:g V ¢1
?U+a
I
x+
 0/ > $8
I Š2v
Z
48 పœ ?ÇలలF మ‹డy Y©ల ఉప,ా ాల ః అబ‹ హ¢%ా 
48-
ౖ పవక ?2క మ‹డy Šష
1ెXాCర ః '?2 Xాణ ]A7./త™ల ^ెవ
యలను గE9ం ./తబÌధ 1ేaార . ?@ను ,ాటI4 ?2 బöం^ిలF Xాణం
ఉన7ంత వరక వద[ ;¯టNను. ఆ మ‹డy Šషయల ఇŠః (1) పœ
?Çల మ‹డy Y©ల ఉప,ా ాల XాటIంచడం. (2) 12Í నమá
1ేయడం. (3) Šî నమ© 1ే]ి 4దX°వడం. (బEఖƒ 1178. మE]ి! ం 721).

$
,5+ :  #

$*3 Y  
 W%A"‫^مم‬
 & G*

5Y
5Y

 0/,(-1
c. c.
,'O; %
j [ x+
l.
ఉప,ాసం:: పవక బÌÅిం12ర4 అబ‹ఖZ2^2
42 అరా ^ి?2న ఉప,ాసం
42-
 ఉలn! oం12ర ః "అరా ^ి?2న ఉప,ాసం వల! , గడ న సంవతరం
XాXాలనూ,
XాXాలనూ, వ1ేJ సంవతరం XాXాలనూ అల!6 మ47 ాడ4 ?2క
నమకం ఉం^ి".". (మE]ి! ం 1162).

$*3
$ : # Y  
 W7‫א‬d/"‫^مم‬
  : G*

%

 0/'O; j [ x+
c. 5Y , :")+
l.
ఉప,ాసం:: పవక ఇల ]¯లŠ12Jర4 అబ‹
43 ఆష÷ా ^ినప ఉప,ాసం
43-
ఖZ2^2 ఉలn! oం12ర "ఆష÷ా
ఆష÷ా ^ినప ఉప,ాసం వలన అల!6
గ&ి న ఒక సంవతరప XాXాలను దూరం 1ే ాడ4 ?2క నమకం
ఉం^ి".". (మE]ి! ం 1162).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 24

‫ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
ŠŠధ ఘనతల
 O
; \  : G.$.  
 : %0.‫א‬
> ? : #
0/*' + [ \
?
|C}
> , P
† >
'T
పం:: అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర పవక ఇల
51 పaాJZ2పం
51-
]¯లŠ12Jర ః "పJమ ^ిశ నుం&ి సూYదయ4క మEందు వరక
అల!6 పaాJZ2పం 1ెం^ే,ా9
,ా9 పaాJZ2Xా47 అం$ƒక9 ాడy".
డy".
(మE]ి! ం 2703).

ys C :  #
-  & G.$.  
 W ‫وא‬ij‫@<א‬A
0/5YE X Vs :D

! &  |*
 "
# C X £Z2 X , K U Y *1 z !" @ C-

52- హá,, ఉమ±ల ఘనతః "ఎ
52 హá ఎవ?
% 2 ఒక ఉమ± తర ,ాత మ§క
ఉమ± 1ే],A ఆ ండy ఉమ±ల మధ కాలంలF అత4 వల! జ9$న 9
XాXాలక ండవ ఉమ± ప9Îరం అవత™ం^ి. మబ‹  హá క
పœఫలం స¤రU ం తపC మL‘ కాదు దు" అ4 పవక iభ,ార
కాదు"
ఇ12Jర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర . (బEఖƒ 1773. మE]ి! ం 1349).

 } W
 8  7
 W%Wj‫א‬k‫ذ‬H"8%j/D‫لא‬/"E‫א‬ZL/)*‫א‬
/h
- $  c
Y- /,


H
UY

v I H
C-
$  :   
 :R 


Y1S¥

 B &"


V
! Vs
aU :J;
V
?aU :;
I
&
 0/:¦1
='
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 25

53 B¡ ./జ¿ ÂదటI దశకంలF అÅికం$ా సZ2Äాల 1ేయటం


53- టం::
పవక ఉప^ేం12ర4 ఇబE7 అబ¥– ఉలn! oం12ర ః "B¡ ./జ¿
జ¿
ÂదటI దశలF 1ే]న ి సZ2Äాలక న7ంత ఘనత ,@L Y©లF! 1ే]A
సZ2Äాలక లnదు".
దు". BΣ క సkతం ఆ పణం లn^2? అ4
దు
సహచర ల అ&ి$ార . ^24క ఆయన "అవను BΣ క క&2
లnదు.
ు. కLవలం తన ధన XాణంZ} సÎ BΣ క ,Çç¬ œ9$ 9 ా4
అమర½ర 4క తపC"
తపC" అ4 జ,ా¦12Jర . (బEఖƒ 969).

<
^'N
S  : G.$.  
W‫א‬Yl
? : #
0/5Y E X y
s S
< 1 [ UN K'+
< * |C.'

Š^2šసం:: పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢% ా ఉలn!
54 Š^2šసం
54-
oం12ర ః "Š^2šసం క8రక ఎవ? % 2 ఒక ^29న ,ÇÈ ï అల!6 అత4
క8రక ఆ ^294 స¤రU ం ,Çప
ౖ నక సులభం 1ే ాడy.
డy. (మE]ి! ం 2646).

1 [ a

 ? : # ! WZ5‫א‬8 .‫א‬
  : $5
j H
U
0/?( j A< B

55- ధావ$ాహనః
ధా వ$ాహనః పవక Zె[Xార4 మEఆŠయ 
ఉలn! oం12ర ః "అల!6 ఎవ9 పట! ’“ల కŽర Z2&ో అత4క
ధావ$ాహన
ధావ$ాహన ప ా^ి ాడy".
డy". (బEఖƒ 71. మE]ి! ం 2389).

ys + a ? :  #  &m G.$.  


 W+‫א‬S2 "5‫א‬
=
"

&
§Y
? ^…
 
&4
 V , -
O> ? "&
?
 
@ ,•(<
0/F(” 000 q*)
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 26

2రం:: పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా 


56 ధరప12రం
56-
ఉలn! oం12ర ః "ఎవర స?2రU ం ,Çపౖ నక ;ిల ాY,
Y, అత4క ^244
అనుస9ం1ే,ారంత పణం లâసుం^ి. (ఆచ9ం1ే,ా9) పణ2లF! ఏ
మతం క8రత జరగదు".
జరగదు". (మE]ి! ం 2674).

  "!
# 
 : +3!
8   W: ‫א‬Z"$&:‫وא‬m‫ و‬/0LE‫א‬
8'O


,(*1
,A†*'
•" ? :#%$
9
T.
w 9 j %Y
< =%Y   


f-ˆ
 O'OT.

w
 0/K— ^…
ంచడం,, 1ెడyను ఖం&ించడం
57 మం 4 ఆ^ేంచడం
57- చడం:: పవక 
1ెపC$ా ?@ను Š?27న4 అబ‹ సఈ£ ఉలn! oం12ర ః "‘లF
ఎవ?
% 2 1ెడyను చూ]ిన1ో తన 1ేZ } ^247
^247 రßప మXా[.
మXా[. ఈ శక
లnక ంటే తన ?ùటI (మట
(మట,
మట, ఉప^ేశం) ం)Z},
Z} ఈ శక క&2 లn41ో
మనుసులF ^247
^247 1ెడy$ా
y$ా šŠం (^24క దూరం$ా ఉం&2[).
ఉం&2[).
ఇ^ి Šaా¤సం ÃకÄ అధమ í ానం" నం". (మE]ి! ం 49).D  } 5.8
 7  W‫م‬-‫א‬7/HA2
;hn ?   O
  hM
m  &
 +


w ? $-T

0/R-> k+
? x+ >
$ =-T>  do
 : P

టం: అబE—ల!6 ¦( అé± ఉలn! ఖనం
58- సలంను ,ా;ింపజLయటం:
పకారం: 'ఏ ఇ ! ాం ’“లuౖన^ి' అ4 ఒక వక అ&ి$ాడy పవక 4.
ఆయన ఇల సమÅ2న"12Jర ః "అన7ం œ4;ించు. చు. tక ప9
చయం ఉన7,ా9క,€ లn4,ా9క€ సలం 1ేk". (బEఖƒ 12. మE]ి! ం 29).

[ s
J
 : #   : 
  
  G.$.
 W+‫א‬8Yj‫א‬
 0/„Œ j
Vs

V $
„Œj
H
=U'Œ
Z
$*

12.C
~E1 Z X ?

$
5 *

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 27

 ః పవక ఇల Zె[Xార4 అబ‹ హ¢% ా


59 అల!6 క8రకL ;Aమ
59-
 Zె[Xార : "పళయ^ి?2న అల!6 ఇల అంటడyః ?2 క8రకL
పరసCర ;Aమ సంబంÅ2లను
సంబంÅ2లను ;¯ంచుక న7 ,ాకÄడy?27ర
Äడy?27ర ?
డy?27ర ఈ
Y© ?2 º2య తపC ఏ º2యలnº2యలn4 Y©,
Y©, ?@ను ,ా94 ?2 º2యలF
ఉంచుZ2ను".
ఉంచుZ2ను". (మE]ి! ం 6548).

j
=%*'+
¨(e1 : #    :  +  W‫ق‬5D‫א‬


X ys
(’
#
#

j 9

 
JD
& 5YE
s j
ys (’ ¨(e
< j
[
0/0000(3
 (Y+
l.%
Š. ¨ (e
j •2.
¨(e
సతం:: పవక పవ ం12ర4 అబE—ల!6 ఉలn!oం12ర ః
60 సతం
60-
"సZ247 ‘ర Šడ?2డకం&ి. సతం మ4®ి4 పణకాాల
,Çప
ౖ నక úసుకళ ìం^ి. పణకాాల స¤ాU4క $§4X°Z2k. $§4X°Z2k.
ఎవ?% 2 ఎల! పడy సతం 1ెబEత™ంటే అ^ి అత&ి7 ఎప &ో ఓ Y©
]ి^ª ీ— (సతòల &ి)$ా మLJసు
 ం^ి".......
....... (బEఖƒ 6094. మE]ి! ం 2607).

?
s %$ &
 : # 4  # 8  7
+ 
 
 WoX‫א‬Z-

 & } 5.

< B =% Y
p/; =@ "
* B
61 సతûüవర నః "‘లF ఉత మ నడవ&ికగల,ాL ’“లuన
61- ౖ ,ార "
,ార " అ4
పవక అ?@,ార4 అబE—ల!6 ¦( అé± ఉలn! oం12ర . (బEఖƒ
3559. మE]ి! ం 2321).

?
 
Q V : ?  s : rq  
 WQ‫ א‬%3l
0/i
'S &
I 
1 ƒ
B Š '>  ,q*)
< R
-z

ల 
పణ ఫలల
ఫలల 28

62 ర నవ¤ః పవక నను7 ఉ^ే—ం ఇల 1ెXాCర4 అబ‹


62-
జ ఉలn! oం12ర ః "ఏ న7 సZ2Äా47 క&2 Šల వలn4^ి$ా
šŠంచక
šŠంచక - అ^ి t Z}టI °దర 4Z} నగEÖమEZ}
నగEÖమEZ} క[యEటký
అk?2 సL".". (మE]ి! ం 2626).

0/A© $n , i $n ? :    .$8. M 


WoA‫א‬
63- మృదుత¤ం:: "మృదుత¤ం
63 మృదుత¤ం "మృదుత¤ం కŽలFCkన వక సర¤ ’“ళ¬ను
కŽలFCkనటే! " అ4 పవక పవ ం12ర4 జƒ ఉలn!oం12ర .
(మE]ి! ం 2592).
  #
:  # t# 7#
 1 
 Wp ‫د א‬/"
   &
 $ : N3 /5
Y E X 5B
 5 ! #
C.o H
JD =X , v
< 
a
+ ? 
 0/Y& : ? v
64 Y$94 పామ9þంచటం
64- ంచటం
టం:: పవక ఉప^ేం12ర4 ఆయన 
]Aవక &ెన ౖ బ( ఉలn! oసు?27ర ః "ఎవర Y$94 పామ9þంచ
ట4క
ట4క ,ÇÈ É&ో అతను (œ9$9 వ1ేJ వరక )
వరక ) స¤రU ప Z}టలF ఉంటడy"
ఉంటడy".
(మE]ి! ం 2568).
8
  
   
  5

 G.$.
  D+\

+3!  
 WqD‫א‬
V < V
•… I V
D =
ª V I V
l3 le8 I ?
='C

X l*e


 Š.
? P
[ @
0/,TB Vs
U@}
5@} ª
=L
65- సహనం:: "ఒక మE]ి!
65 సహనం మE]ి! ం మన]ిక వధక లn^2 అ?2Y$ా4క
లn^2 ఏదk?2 కlాN4క గEరk ^247 ఓ9"Z} స./ం నట! kZే
^24క పœఫలం$ా అల!6 అత4 తప లను మ47 ాడy.
డy. కడక
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 29

అత4క ఒక మEళì¬ గEచుJక ?27 అ^ి అత4 Xాప ప9Îా4క


కారణభ‹తమవత™ం^ి" అ4 పవక 1ెXాCర4 అబ‹ హ¢%ా 
కారణభ‹తమవత™ం^ి
ఉలn!oం12ర . (బEఖƒ 5642. మE]ి! ం 2573).

!
0/5;(3 I - Z@ :
R     } + 7
. 7M Wm‫=لא و‬0

66 సZ2Äరం 1ేయEటః పవక 1ెXాCర4 జ»¦ ¦( అబE—ల!6
66-
 ఉలn! oం12ర ః "పœ సZ2Äరం సదకాký".". (బEఖƒ 6021. మE]ి! ం 1005).
?+ |8  
? : #  : 
  
  G.$.
 WGrs ‫ >א‬:


$
?
51@
< Y+
?
51@ I

< ? “
? 
\@
5 * [ |8 *8(
Z \@I
x+
0/0000000000B`
Z H
*' + [ W
*8( W- W
67 ఒక9 కషN ం దూరం 1ేయడం:
67- డం: పవక ఇల ]¯లŠ12Jర4
అబ‹ హ¢%ా Zె[Xార ః "ఇహలFకంలF ఒక Šaా¤]ిక క ఎదురký
ఎదురký
కlాNలF! ఏ ఒక కlాNన7k?2 ఎవరk?2 దూరం 1ే],A పరలFకంలF
అత4క ఎదురký కlాNలF! ఒక ;¯ద— కlాN47 అల!6 దూరం 1ే ాడy.
డy.
ఎవZ% ే ఋణగసు
c 4క వవÅి ఇ ా&ో, ఇహపాలF! అత&ిక అల!6
సుఖసంపదల
సుఖసంపదల ? ?సంగEZ2డy".
సంగEZ2డy". (మE]ి! ం 2699).
సంగEZ2డy


 ,«
*EY   #
? :#%$ 
 cw C 
  "!    
  G*Y

0/Y+

 W-
I ?+ |Y*'

j 5 *


? [

\@
v $
68 అబ‹ ఖZ2ద ఉలn!oం12ర పవక ఇల ఉప^ేం12ర ః
68-
"అల!6 పళయ^ి?2న ఆపదల నుం&ి కాXాడyట ఎవ9క ఇషN Ö
,ార ర ణగసు
c 4 ర ణ 1ె[!ంపక% గడyవ ఇ,ా¤[.
ఇ,ా¤[. లn^2 ÂZ2 4కL
మ47ం12[".
మ47ం12[". (మE]ి! ం 1563).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 30


8 :    +!
@ 8 7
 N 
 W.‫ א‬%/ *H
=*.*51O
0ŠTN

J;
*-O391 0/%
5Y
69 అ?2థ సంరÏణః పవక ఈ iభ,ార ఇ12Jర4 సహ¡ ¦(
69-
సఅ£ ఉలn! oం12ర ః "?@ను మ9యE యE అ?2థుల
అ?2థుల సంరÏక డy
ఉంటమE" అ4 పవక చూపడy ,@ళ
స¤రU ంలF ఇల ఉంటమE" ì మ9యE
మధ ,@ళ ¬ను క[;ి చూ;ిం12ర . (బEఖƒ 6005).

: ? 
 : 
  
  G.$.
 W- ‫ وא‬%LE‫ א‬C" $-‫א‬


 [ *ON
=o
*'H
(EC


5' "4
X@ _%z

x+

c+

0/"UY


=oe
ఆదుకŽవటం:: పవక 
70 Šతంత™వల మ9యE ;Aదలను ఆదుకŽవటం
70-
ఇల ఉ^ోµ^ిం12ర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర ః ";Aదల
మ9యE Šతంత™వల ]Aవ 1ేస ూ ,ా9 సంÀLమం కŽసం కృ®ి 1ేస ూ
ఉం&ే,ాడy అల!6 మరU ంలF ధరX°ాటం 1ే], A ా9లంటI,ాడy.
ాడy. లn^2
పగలంZ2 ఉప,ాసం XాటIస ూ ాœళì¬ ^ె, ౖ ాాధనలF గ&ి;A ,ా9Z}
సమనుడవZ2డy".
సమనుడవZ2డy". (బEఖƒ 5353. మE]ి! ం 2982).
 ` :R )*
 %$  #
? :#   W-7/"5‫א‬
 +
0/C1 ^ , _ :1 @z ^'z
J;
†
,l* U]1


+a


*B4
71 మE]ి! ం
71- °దర 4 కŽసం దుఆ 1ేయEటః పవక 1ెపC$ా
Š4 ఉలn! oసు?27ర అబ‹ దా— : "ఎవర తన °దర 4 ,Çనక
అత4 క8రక దుఆ 1ే ా&ో, అకÄడ ఒక ^ెవ ౖ దూత 4య"ంపబ&ి
ఉంటడy,
ఉంటడy, అతడy ^24;¯ౖ ఆ‘( ఆ‘(,
‘(, tక ఇలంటI ’“లn కల గE$ాక!
కల గE$ాక!
అ4 ^ీŠ ాడy".
డy". (మE]ి! ం 2732).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 31

 "!
 : ]8  7
 %$  #
? :# ^ R 
W
‫א‬%^"
*
' + m O
" e*' , ,
G H
7Y
0/ { , ;r , «

72 రక సంబంధం ;¯ంచుటః పవక 1ెపC$ా ?@ను Š?27న4
72-
అన– ¦( మ[# ఉలn! oం12ర ః "తన ఉXాÅిలF సమృ^ిÕ సమృ^ిÕ 4, ^ీా
యEష™
 ను కŽL వక బంధుత¤
బంధుత¤ హక Äలను ?Çర,@ాJ[
ాJ[". (మE]ి! ం 2557).


¨(e>
J(-1 ? : #   :  G.$. 
  
 W%35D‫א‬[ s
l*T I @ ?
€
I
Y*C*1
U'O.
=G j Vs
[ O V l*SI j l
0/OE
%>

X Š.
,' b
=@( j K@
U*1
Oe j
73 సదఖః పవక ఉప^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా ఉలn!oం12ర ః
73-
"ఎవ?2
%?2 తన మం (Å29క) క) సంXాదన నుం&ి ఒక ఖరß ¿ రపటంత
^2నం 1ే]A -అల
అల!6 మం వసువను మత’“ ]ీ¤క9 ాడy- డy అల!6
^247 తన క &ి1Z ే } ]ీ¤క9 ాడy.
డy. ఆ తా¤త ‘ర గEరcప ;ిల!ను
;¯ం ;¯ద— 1ే]ని టW
! ఆయన ఆ ^2?247 వృ^ిÕ పర ాడy. డy. అల వృ^ిÕ
1ెందుత÷ వ9క^ి ;¯$ 9 9 పర¤తం మ^ి$ 9 ా అk X°త™ం^ి".".
(బEఖƒ 1410. మE]ి! ం 1014).

 :    D+


s !F  W<tE‫א‬C"% :‫א‬G/-.
‫א‬

*# 


 k8@
0/5<;(3

,UO.n

x+
< '
, 58 i8


…s ='z
పణ2?27ంచటం
74 ఇంటI,ా9;¯ౖ ఖర J 1ేస ూ పణ2?27
74- ంచటం:: అబ‹
ంచటం
మ–ఊ£ బ^ీ ఉలn! ఖనం పకారం పవక ఇల ఉప^ేం12ర ః
"మ4®ి పరలFకంలF సతÙ[తం Xôం^ే ఉ^ే— శంZ} తన ఇంటI,ా9;¯ౖ
ఖర J 1ే],A అ^ి అత4 'సదకా సదకా'
సదకా (మం (మం ^2నం)
^2నం)$ా?@ ప9గణ<ంచ
బడyత™ం^ి".". (బEఖƒ 55. మE]ి! ం 1002).
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 32

8 7
? : #
J+  
 :
  ] 
^R
 

 Wb/:!‫א‬%0


$ :& †'O>=ˆ
0-13 8 5 *
/ Š. _."&
కత™ళ¬క
75 కత™ళ¬
75- సుÏణః
క సు Ïణః అన– ¦( మ[# ఉలn! oం12ర
పవక ఇల ఉప^ేం12ర ః "ఎవZ
% ే ఇద— ర బ[కలక
బ[కలక ,ార ;¯ç¬
ఈడyక 1ేర క ?@ వరక మం Ïణ ఇ ా&ో అతను మ9యE ?@ను
పళయ^ి?2న ఇల ఉంటమE అ4 పవక తమ ,@ళ ¬ను క[Xార ".
క[Xార ".
(మE]ి! ం 2631).

g …s
 :
  #  & 
  
  G.$.
 W%/`‫א‬%35D‫א‬

I 5"&I I
I

='+
.Y
5;(3
? Vs
5GG
? Vs
'C+ Y+

8—
T8
0/ +( I
(
p3
I 1


ఎడZె
76 ఎడ
76- పణం:: పవక ]¯లŠ12Jర4 అబ‹ హ¢%ా 
Zెగ4 పణం
ఉలn!oం12ర ః మ4®ి చ4X°kనపడy అత4 ఆచరణ అంతమk
X°త™ం^ి. అkZే మ‹డy రకాల ఆచరణల మటWక అంతం కావ. కావ.
(,ాటI పణ ఫలం మ4®ిక లâసు?@ ఉంటWం^ి).). (1(1) సదకా జ»9య. (2
(2)
పజలక ఉపåగపడyత™న7 జ»¼నం. నం. (3
(3) అత4 కŽసం దుఆ 1ే]A
ఉత మ సంZ2నం.
సంZ2నం. (మE]ి! ం 1631).

! KY*1
&" :  #  & 
  
  G.$.
 WoV‫א‬Z"u‫ذ‬E‫א‬%l/L2
I ?eL (&

0/ †
 [ %} iT
, B7

x+ ƒ) I

¦C
iT1
77 బÅ2కర’Ó
77- బÅ2కర’Óన
Ô వసువను ^29 నుం&ి Zäల$9ంచుటం:
చుటం:
అబ‹హ¢ % ా ఉలn! ఖనం పకారం పవక ఇల అ?27ర ః "ఒక
వక ^29న నడ X°త÷ ^29లF ఒక మEళ¬ కంప ప&ి ఉండటం
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 33

చూaాడy.
చూaాడy. అతను ^247 ú]ి పకÄన XాL]ి ,Çç¬X°యడy.
¬X°యడy. అతను
1ే]న
ి ఈ పణకాా47
పణకాా47 అల!6 ]ీ¤క9ం అత4 (గత XాXా[7
XాXా[7)
[7)
మ47ం12డy".
మ47ం12డy". (బEఖƒ 2472 మE]ి! ం 1914).

. C-

  : } W 
 W‫ وא אغ‬%wD‫א‬
8 7
8 : #
 0/œ  52
e
j :¬ ?
A!
@ K U*

Y

 
! O†

ఆYగం,, ú9కః హజî ఇబE7 అబ¥– ఉలn! oం12ర పవక
78 ఆYగం
78-
 పవ ం12ర ః "ండy వాల పట! అ?@క మం^ి నషN మEలF
ప&ియE?27ర .
E?27ర . ఒకటIః ఆYగం.
ఆYగం. ండవ^ిః ú9క". (బEఖƒ 6412).

  #
:  &  G.$. 
  

 W5‫ א‬5A C" qD‫ א‬Q'

?
*3


kvO;
:D&
…s
X (O-
! (Y+ ? “C


 y->
[ J 
X Vs
O.
0/5YE *8(
=G Z
చ4X°k
79 సంZ2నం చ4X°
79- ఫ[తం:: పవక
kన,ార 1ే]A సహ?24క ఫ[తం
 Zె[Xార4 అబ‹ హ¢% ా ఉలn!oం12ర ః "అల!6 ఇల
]¯లŠ12Jడyః
Š12Jడyః ?@ను ?2 ^2సు4క ;ియ ’Óన Ô ,ా94 చం;ినపడy
అతను సహనం వ./],A పణ2?27]A ^24క బదుల $ా ?@ను
అత4క స¤రU ం ప ా^ి ాను"
ను". (బEఖƒ 6424).

! :
5-ON   
 G.$. 
  
 W68+‫[&א‬%!


H
7}8 \

V $
j
H
y->

aO+ – ) J(+ !
'Œ
! $ s Z Vs
Π'Π[ Z
 =U']

-C.&


 (&C
*'+ [ H
1 Q &" X H
i'- ! O'; ! [
&"
[
 RB ¡sj
J
J  I
g…
I leY ! .+a
 &"

;>
! *'+

http://teluguislam.net
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 34 K)
V Š. I
¨(e>
! Y*C
&" iY> ='->
5;(e1
B7 !
&"

0/,Y*+
kˆ *B
< [ @…
80 ఏడyగE94 అల!6 తన º2యలF ఉంచుZ2డyః పవక 
80-
Zె[Xార4 అబ‹ హ¢ % ా ఉలn! oం12ర ః "అల!6 ÃకÄ అ అ
(]ింÎసన)
Îసన) t&2 తపC మలంటI tడ లâంచ4 (పళయ) య)^ి?2న
అల!6 ఏడy గEణ2ల,ా94 తన tడ పటWNన ఆశcయ" ాడy. డy. ,ా9లFః
(1) ?2యం$ా Xాలన 1ే]A ప9Xాలక డy.
ాలక డy. (2
(2) తన యsవన ˊతం
అల!6 ఆాధనలF గ&ి;న ి యEవక డy.
యEవక డy. (3 (3) మనసంZ2 మ]ి¿ దులF?@
ఉం&ేటటWవంటI వక. (4(4) కLవలం అల!6 పసన7త కŽసం పరసCర
అâమ4ంచుక ?@, అల!6 పసన7త కŽస’“ పరసCరం కల సుక84
Š&ిX°ký ఇద— ర వక ల .
ల . (5
(5) అంతసు, అందచం^2ల గల ]ీ Ê అసభ
కాా4క ;ి[ నప డy,
నప డy, Z2ను అల!6 క భయపడyత™?27నంట
భయపడyత™?27నంట
ఆ’Ó కŽ9కను œరసÄ9ం న వక. (6 (6) క &ి 1ేZ } ఇ Jం^ి ఎడమ
1ేœక సkతం Zె[యనంత $Yపం$ా ^2నధాల 1ే]న ి వక. (7
(7)
ఏకాంతమEలF అల!6 ను తలచుక84 కంట త&ి ;¯టN ే వక".". (బEఖƒ
1423. మE]ి! ం 1031).

H
 B< "r
&" <  :    
  

 G.$.
 W+‫א‬8 /U‫א‬

Š> K' %'

•B I ;
( >
?
J; J; *'+ < .&"( x+ [ (3"7 5
¡j AL I
?
*'+
^
,

H
~
B < ("


V J; P> Z 5C-8 J; 5


.OO
^*s [ H
.OO
0/* K@ ^O (; [ 71
[ JN"
¡9 j
J;
& D+ 
81- అల!6 క8రక పరసCర దరþనం దరþనం:: పవక ఉప^ేం12ర4
అబ‹ హ¢%ా ఉలn! oం12ర ః "ఒక వక తన °దర ణ<Þ °దర ణ<Þ ద9þంచట ంచట4క
ట4క
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 35

,@L $ామ4క
c ,ÇÈɬడy. ఆ ^29లF అల!6 ఒక ^ెవ ౖ దూతను మటW
,@]ి ఉండమ4 పంXాడy.
పంXాడy. ఆ వక ా$ా?@ ^ెవ ౖ దూత "tవ ఎటW
,Çళ ì?27వ?"
?27వ " అ4 అ&ి$ాడy.
$ాడy. ఆ $ామంలF
$ాడy c ?2 Å29క °దర డy
ఒకడy?27డy.
ఒకడy?27డy. అత47 కల సుకŽవట4క ,Çళ ì?27ను అ?27డతను. అ?27డతను.
"అతడy tక ఏ^ె? ౖ 2 ’“ల 1ేaాడ4,
ాడ4, tవ ^247 úరJ&24క
,Çళ ì?27,ా?" అ4 అ&ి$ాడy ^ెవ ౖ దూత.
దూత. అ^ేం కాదు.
కాదు. ?@ను అల!6
క8రకL అత47 ;A" ం12ను అ4 ఆ మ4®ి జ,ా¦12Jడy.
జ,ా¦12Jడy. ^24క ఆ
దూత ఇల 1ెXాCడyః "?@ను అల!6 ÃకÄ దూతను, దూతను, అల!6
నను7 ఈ iభ,ార Z} XాటW t ,Çప ౖ పంXాడy.
పంXాడy. tవ అత&ి
అత&ి7 అల!6
క8రకL ;A" ం నందుక అల!6 4ను7 ;A" ం12డy".
ం12డy". (మE]ి! ం 2567).
   #
:#%$  "! 
 :
  + 7 


.7M
 WxH‫א‬T-Z"5!‫א‬
0/"Y 1

ƒh
Ba
*

? < 1

ƒh
q*)
X Ba
5YE


V [ c
? 
82 అœ స¤లC’Óన
82- Ô ®ిÄ నుం&ి క&2 దూరమEం&2[ః పవక
 1ెపC$ా ?@ను Š?27న4 జ»¦ ఉలn! oం12ర ః "అల!6 క ఏ
మత
మతం ®ిÄ 1ేయ4,ాడy (šగ ా¤మం క[Cంచ4,ాడy)
క[Cంచ4,ాడy) అ^ే
]ిí œలF అల!6 ను కల సుక ంటే స¤రU ంలF ప,
@ ాడy.
డy. ఆయనక
ాటI క[Cం1ే మ4®ి అ^ే ]ిí œలF కల ]A నరకంలF 1ేర Z2డy".
Z2డy".
(మE]ి! ం 270).

H
Lr
J ? : #
< .;  
 :
  G.$. 
  

 W‫<אزغ‬.3

a
0/^…

H
5
a

^…

H
5*8

I

5Y
 kO.@
5o

I
51­

83 బ[! 4 చంపటః పవక ఆ^ేం12ర4 అబ‹ హ¢%ా 
83-
ఉలn! oం12ర ః "ఒక ^ెబ¥కL
¥కL బ[! 4 చం;ిన,ా9క 100 పణ2ల లâ
లâ ాk.
k.
ండy ^ెబ¥లF
¥లF! చం;ిన,ా4క అంతక తక Äవ.
తక Äవ. మ‹డy ^ెబ¥లF ¥లF! చం;ిన
ల 
పణ ఫలల
ఫలల 36

,ా4క అంతక తక Äవ".


తక Äవ". (మE]ి! ం 2240).
 :"
Ng
 f >  
 W<3 ‫ن‬2‫ و‬y/D‫ א< א‬C" %L‫אو‬5 ‫א‬
 0/; s U a  ? t> 6Q
 :
D
?  'U ? : #
 

84 ఏ^ె?
84- సZ2Äరం
ౖ 2 న*ి¡ సZ2Ä రం అ^ి తక Ä,Ç?
ౖ 2 4రంతరం 1ేయటం టం::
ఆklా > ఉలn! ఖనం పకారం 'అల!6 క అ47ంటIకంటే ఎక Äవ$ా
ఏ ప4 అంటే ఇషN ం?' అ4 పవక 4 ప7ంచ$ా, "అల!6 క 4తం
కcమం తపCక ం&2 1ే]ప
A 4 అంటే ఎంZ} ఇషN ం, అ^ి తక Ä,Ç?
ౖ 2 సL"
అ4 ఆయన సమÅ2న"12Jర . (బEఖƒ 6465. మE]ి! ం 1828).
 7 M 
? : #    :
  +

.$.
 W%:-j‫א‬%:-‫א‬

? &
P
C+

 l.@
P
C-
5Y
,(-1

<

H
?N
< $N—
5YN

P
C-
5q*N
< j 5YN

H
?N
< $N—


? §Y
? :‚! ="& V


?
§Y P
C+
? "r*'+

l.@

! ="r
0/:‚ V ,(-1

85 మం
85- సంప
సం ప^2యం (సున7Zె హసన హసన):): పవక 
ఉప^ేం12ర4 జƒ ¦( అబE—ల!6 ఉలn!oం12ర ః "(ప "(పజల
మర X°kన)
మర X°kన) ఇ ! ాంలF4 ఒక మం సంప సంప^2య47 ఎవర
పనారంâ ాY అత4క ^24 పణంZ} XాటW అత4 తా¤త ^247
అనుస9ం1ే ,ా9 పణం క&2 లâసుం^ి. ,ా9 పణ2లF! ఏ మతం
క8రత జరగదు.
జరగదు. ఇక ఎవర ఇ ! ాంలF ఒక 1ెడy సంప సంప^2య47
2య47
ÂదలuడZ2Y ^24 Xాప Xాప šరం అత4;¯ౖ పడyత™ం^ి. ఇంకా అత4
తా¤త ఎవర ^247 అవలం¦
అవలం¦ ాY ,ా9 Xాప šరం క&2 అత4;¯
అత4;¯ౖ
పడyత™ం^ి
పడyత™ం^ి. మ9 ,ా9 XాXాలF! ఏ క8రZ2 జరగదు"
జరగదు". (మE]ి! ం 2351).
*****

Visit http://teluguislam.net for authentic telugu islamic books, articles, audio and video