Вы находитесь на странице: 1из 12

2017

ஆண்டு 1
மாலதி குணசீலன்

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ARUMUGAM PILLAI ,


தேசிய ஆரம்பத் ேமிழ்ப்பள்ளி அறுமுகம் பிள்ளை.
08007 SUNGAI PETANI , KEDAH DARUL AMAN.

[செய்யுள் & ச ொழியணி]

தமிழ்ம ொழி பொட பணிக்குழு


¬ò¾¢ÝÊ (¶¨Å¡÷)
1. «È了 ŢÕõÒ.
¾ÕÁõ ÁüÚõ ¿ý¨Á ¾Õõ ¦ºÂø¸¨Çî ¦ºöž¢ø ¿¡ð¼õ ¦¸¡û.

2. ¬ÚÅÐ º¢Éõ.
§¸¡Àò¨¾ò ¾½¢òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

3. þÂøÅÐ ¸Ã§Åø.
¦¸¡Îì¸ þÂýȨ¾ þø¨Ä ±ýÚ Á¨Èì¸ìܼ¡Ð.

4. ®ÅРŢÄ째ø.
À¢ÈÕìÌì ¦¸¡ÎòÐ ¯¾×Ũ¾ò ¾Îì¸ìܼ¡Ð.

5. ¯¨¼ÂРŢÇõ§Àø.
¿õÁ¢¼õ ¯ûÇ ¦ºøÅõ «øÄÐ ¸øÅ¢¨Âô ÀüÈ¢ô À¢Èâ¼õ ¾ü¦ÀÕ¨Á¡¸ì
ÜÈìܼ¡Ð.

6. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.
ÓÂüº¢¨Â Å¢ðΠŢ¼ìܼ¡Ð.

7. ±ñ¦½Øò ¾¢¸§Æø.
±ñ¸¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢¨ÂÔõ «Äðº¢Âõ ¦ºö¡Áø ¸ü¸ §ÅñÎõ.

8. ²üÀ ¾¢¸ú.
¯¨ÆôÀ¢ýÈ¢ô À¢È÷ ¦¸¡ÎôÀ¨¾ ²üÚ즸¡ûÅÐ þÆ¢Å¡É ¦ºÂÄ¡Ìõ.

9. ³Â Á¢ðÎñ.
Àº¢¦ÂÉ Åó¾Å÷ìÌ ¯½Å¢ð¼ À¢ýɧà ¯ñ½ §ÅñÎõ.
10. ´ôÒà ¦Å¡ØÌ.
¯Ä¸ ¿¨¼Ó¨È «È¢óÐ «¾ýÀÊ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

11. ஓÐÅ ¦¾¡Æ¢§Âø.


¿øÄ áø¸¨Ç ¿¡Ùõ ÀÊôÀ¨¾ì ¨¸Å¢¼ìܼ¡Ð.

12. ¶Å¢Âõ §À§ºø.


¦À¡È¡¨Á ¦¸¡ñÎ À¢È¨Ãò àüÈ¢ô §Àºìܼ¡Ð.

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)

1. «ý¨ÉÔõ À¢¾¡×õ ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ.


¾¡Ôõ ¾ó¨¾Ô§Á ¿¡õ «È¢óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÊ ¦¾öÅõ ¬Å÷.

2. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ º¡Ä×õ ¿ýÚ.


§¸¡Â¢ÖìÌî ¦ºýÚ þ¨ÈÅ¨É ÅÆ¢ÀÎÅÐ Á¢ì¸ ¿ý¨Á ¾Õõ.

3. °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ.


Å¢¼¡ÓÂüº¢§Â¡Î ¦ºÂøÀÎÅÐ Å¡ú쨸¨Â ÅÇôÀÎòÐõ.

4. ±ñÏõ ±ØòÐõ ¸ñ¦½Éò ¾Ìõ.


±ñ¸¨ÇÔõ ¦Á¡Æ¢¨ÂÔõ ¿ÁÐ þÕ ¸ñ¸ÙìÌ ´ôÀ¡É¾¡¸ì ¸Õ¾ §ÅñÎõ.

5. ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ.


¦º¡øÄ¡Áø ÌÈ¢ôÀÈ¢óÐ ¦ºÂøÀÎõ À¢û¨Ç¸û ¦Àü§È¡ÕìÌ ¿£ñ¼ ¬Ô¨Çò ¾Õõ
«Á¢÷¾õ §À¡ø ¬Å÷.

6. ³Âõ Ò¸¢Ûõ ¦ºöÅÉî ¦ºö.


À¢î¨º¦ÂÎìÌõ «Ç×ìÌ ÅÚ¨Á ²üÀð¼¡Öõ ¦ºö §ÅñÊ ¿ü¦ºÂø¸¨Çî
¦ºö §ÅñÎõ.
7. ÌüÈõ À¡÷츢ý ÍüÈõ þø¨Ä.
À¢Èâý ̨ȸ¨Ç§Â ¦ÀâÐÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡ø ¯ÈÅ¢É÷¸§Ç¡ ¿ñÀ÷¸§Ç¡
¡Õõ ¿õ§Á¡Î þÕì¸ Á¡ð¼¡÷¸û.

¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)
1. «¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢
À¸Åý Ó¾ü§È ¯ÄÌ. (1)
±Øòиû ±øÄ¡õ ‘«’ ±ýÈ ±Øò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÊÕ츢ýÈÉ.«Ð§À¡ø
¯Ä¸õ ¸¼×¨Ç «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ þÂí̸¢ýÈÐ.

2. þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø


¸É¢Â¢ÕôÀì ¸¡ö¸Å÷ó ¾üÚ.(100)
¿ý¨Á ¾Õõ þɢ ¦º¡ü¸û þÕìÌõ§À¡Ð «Åü¨Èô ÀÂýÀÎò¾¡Áø ¾£¨Á¨Â
²üÀÎòÐõ ¸Îõ ¦º¡ü¸Ç¡ø §ÀÍÅÐ ¸É¢ þÕìÌõ§À¡Ð ¸¡¨Âô ÀÈ¢òÐò
¾¢ýÀ¾üÌ ´ôÀ¡Ìõ.

3. ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý


¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸. (391)
¸ü¸ò ¾Ìó¾ áø¸¨Çì ÌüÈÁÈì ¸ü¸ §ÅñÎõ; «ùÅ¡Ú ¸üÈÀ¢ÈÌ ¸üÈ
¸øÅ¢ìÌò ¾Ìó¾ÀÊ ¿¼óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

þ¨½¦Á¡Æ¢
1. «íÌõ þíÌõ
º¢Ä þ¼í¸Ç¢ø/¦¾¡¼÷¡¸ þøÄ¡¨Á

2. ¬¼ø À¡¼ø
À¡ðÎõ ¿¼ÉÓõ/ À¡ðÎõ ÜòÐõ
3. ±ÖõÒõ §¾¡Öõ
Á¢¸×õ ¦ÁÄ¢óÐ/ ±ÖõÒ ¦¾Ã¢ÔõÀÊ¡¸

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢
1. ÌÎÌÎ
ÌÚ¸¢Â ±ðÎ ¨ÅòÐ §Å¸Á¡¸ µÎÅÐ «øÄÐ ¿¼ôÀÐ

2. ¾¢Õ¾¢Õ
ÁÕðº¢Â¢É¡ø ŢƢò¾ø

3. ¾Ã¾Ã
¾¨Ã§Â¡Î þØìÌõ§À¡Ð ±Øõ µ¨º

ÁÃÒò¦¾¡¼÷
1. ¸ñÏõ ¸ÕòÐõ
ÓØì ¸ÅÉòмý

2. ¸¢½üÚò ¾Å¨Ç
¾¡ý Å¡Øõ ÝÆÖìÌ «ôÀ¡ø þÕôÀÐ ±¨¾Ôõ «È¢Â¡¾Åý/ ÀÃó¾ ¯Ä¸
«ÛÀÅõ þøÄ¡¾ ¿À÷

3. ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø
¯¼ýÀξø/ þ½í̾ø/ þ¨º¾ø

4. ¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø
ÅÃõÒ Á£È¢ô §À;ø/ Á⡨¾ì ̨ÈÅ¡¸ô §À;ø
ÀƦÁ¡Æ¢
1. þÇí¸ýÚ ÀÂõ «È¢Â¡Ð.
þÇž¢É÷ ±¨¾ôÀüÈ¢Ôõ ¸Å¨ÄôÀ¼¡Áø ´Õ ¦ºÂÄ¢ø н¢óÐ þÈí¸¢ Å¢ÎÅ÷.

2. þǨÁì ¸øÅ¢ º¢¨Ä¢ø ±ØòÐ.


þǨÁì ¸¡Äò¾¢ø ¸ü¸ôÀÎõ ¸øÅ¢ º¢¨Ä¢ø ¦À¡È¢ì¸ôÀð¼ ±ØòÐ
«Æ¢Â¡¾¢ÕôÀ¨¾ô §À¡Ä ÁÉò¾¢ø ¿¢¨Äò¾¢ÕìÌõ.

3. ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ þ¸ú¨¼Â¡÷.
±ó¾¦Å¡Õ ¦ºÂÄ¢Öõ ÓÂüº¢§Â¡Î ®ÎÀÎÀÅ÷ìÌ «î¦ºÂÄ¢ø ¦ÅüÈ¢ ¸¢ðÎÅÐ
¯Ú¾¢.

4. «¸ò¾¢ý «ÆÌ Ó¸ò¾¢ø ¦¾Ã¢Ôõ.


´ÕÅÕ¨¼Â ÁÉ ¯½÷¨Å «Å÷ Å¡öÅ¢ðÎî ¦º¡øÄ¡Å¢ð¼¡Öõ Ó¸õ ¸¡ðÊÅ¢Îõ.
பயிற்சி 1 நிறைவு செய்க
¬ò¾¢ÝÊ (¶¨Å¡÷)

1. «È了 ________________.

2. ________________ º¢Éõ.

3. þÂøÅÐ _________________.

4. _________________ Å¢Ä째ø.

5. ¯¨¼ÂÐ ___________________.

6. _________________ ¨¸Å¢§¼ø.

7. ±ñ¦½Øò ___________________.

8. _______________ ¾¢¸ú.

9. ³Â ___________________.

10. ________________¦Å¡ØÌ.

11. _____________ ¦¾¡Æ¢§Âø.

12. ¶Å¢Âõ _________________.

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)

1. «ý¨ÉÔõ ___________________________________________.

2. ¬ÄÂõ _______________________________________________.

3. °ì¸õ _______________________________________________.

4. ±ñÏõ ______________________________________________.

5. ²Å¡ __________________________________________________.

6. ³Âõ __________________________________________________.

7. ÌüÈõ _________________________________________________.
¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)

1. «¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢


______________________________________________________

2. þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø


______________________________________________________

3. ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý


______________________________________________________

þ¨½¦Á¡Æ¢

1. «íÌõ ____________________

2. ¬¼ø __________________

3. ±ÖõÒõ __________________

ÁÃÒò¦¾¡¼÷

1. ¸ñÏõ _______________________

2. ¸¢½üÚò ______________________

3. ¦ºÅ¢ _____________________

4. ¿¡ìÌ ______________________

ÀƦÁ¡Æ¢

1. þÇí¸ýÚ ______________________________.

2. þǨÁì ___________________________________.

3. ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ _____________________________.

4. «¸ò¾¢ý __________________________________________________.
பயிற்சி 2 சபாருறை எழுதுக.
¬ò¾¢ÝÊ (¶¨Å¡÷)

1. «È了 ŢÕõÒ.
_______________________________________________________________________.
2. ¬ÚÅÐ º¢Éõ.
_______________________________________________________________________.
3. þÂøÅÐ ¸Ã§Åø.
_______________________________________________________________________.
4. ®ÅРŢÄ째ø.
_______________________________________________________________________.
5. ¯¨¼ÂРŢÇõ§Àø.
_______________________________________________________________________.
6. °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø.
_______________________________________________________________________.
7. ±ñ¦½Øò ¾¢¸§Æø.
_______________________________________________________________________.
8. ²üÀ ¾¢¸ú.
_______________________________________________________________________.
9. ³Â Á¢ðÎñ.
_______________________________________________________________________.
10. ´ôÒà ¦Å¡ØÌ.
_______________________________________________________________________.
11. ஓÐÅ ¦¾¡Æ¢§Âø.
_______________________________________________________________________.
12. ¶Å¢Âõ §À§ºø.
_______________________________________________________________________.
¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)

1. «ý¨ÉÔõ À¢¾¡×õ ÓýÉÈ¢ ¦¾öÅõ.


_______________________________________________________________________.

2. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ º¡Ä×õ ¿ýÚ.


_______________________________________________________________________.

3. °ì¸õ ¯¨¼¨Á ¬ì¸ò¾¢üÌ «ÆÌ.


_______________________________________________________________________.

4. ±ñÏõ ±ØòÐõ ¸ñ¦½Éò ¾Ìõ.


_______________________________________________________________________.

5. ²Å¡ Áì¸û ãÅ¡ ÁÕóÐ.


_______________________________________________________________________.

6. ³Âõ Ò¸¢Ûõ ¦ºöÅÉî ¦ºö.


_______________________________________________________________________.

7. ÌüÈõ À¡÷츢ý ÍüÈõ þø¨Ä.


_______________________________________________________________________.

¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)
1. «¸Ã Ó¾Ä ±Øò¦¾øÄ¡õ ¬¾¢
À¸Åý Ó¾ü§È ¯ÄÌ. (1)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. þɢ ¯ÇÅ¡¸ þýÉ¡¾ ÜÈø
¸É¢Â¢ÕôÀì ¸¡ö¸Å÷ó ¾üÚ.(100)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. ¸ü¸ ¸º¼Èì ¸üÀ¨Å ¸üÈÀ¢ý


¿¢ü¸ «¾üÌò ¾¸. (391)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

þ¨½¦Á¡Æ¢
1. «íÌõ þíÌõ
_______________________________________________________.
2. ¬¼ø À¡¼ø
_______________________________________________________.
3. ±ÖõÒõ §¾¡Öõ
_______________________________________________________.

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢
1. ÌÎÌÎ
_______________________________________________________.
2. ¾¢Õ¾¢Õ
_______________________________________________________.
3. ¾Ã¾Ã
_______________________________________________________.

ÁÃÒò¦¾¡¼÷
1. ¸ñÏõ ¸ÕòÐõ
_______________________________________________________.
2. ¸¢½üÚò ¾Å¨Ç
_______________________________________________________.

3. ¦ºÅ¢ º¡öò¾ø
_______________________________________________________.

4. ¿¡ìÌ ¿£Ù¾ø
_______________________________________________________.

ÀƦÁ¡Æ¢
1. þÇí¸ýÚ ÀÂõ «È¢Â¡Ð.
___________________________________________________________________________.

2. þǨÁì ¸øÅ¢ º¢¨Ä¢ø ±ØòÐ.


___________________________________________________________________________.

3. ÓÂüº¢Ô¨¼§Â¡÷ þ¸ú¨¼Â¡÷.
___________________________________________________________________________.

4. «¸ò¾¢ý «ÆÌ Ó¸ò¾¢ø ¦¾Ã¢Ôõ.


___________________________________________________________________________.

Вам также может понравиться