Вы находитесь на странице: 1из 180

�������, ��� ������� ����� � ���������� ����������� ���������� BooksCafe.

Net:
http://bookscafe.net

��� ����� ������: http://bookscafe.net/author/chen_kaygo-15967.html

��� �� ����� � ������ ��������: http://bookscafe.net/book/chen_kaygo-


put_mastera_cigun_podvizhnichestvo_velikogo_dao_istoriya_zhizni_uchitelya_van_lipin
a_otshelnika_v_miru-68574.html

�������� �����!

���� �����, ���� �������

���� ������� �����. �������������� �������� ���. ������ ����� ������ ��� ������,
���������� � ����

�����:

�������: �.�.�����������

http://ariom.ru/zip/2005/lipin-01.zip

����������� �����������

��� ���������� � ������, ������������ ������� �������, ��������� � ����� 1991 ����,
������ ����� ������ �� � ����� � ������������ ����. ����� ������������� ����
��������� ������, ������� � ����� ��������, ������ ��� �� ��������������� � ��
�������� � �������� �������� � � ��������� ������������ ������������� � �����������
� ���������.

������� �� ��� ����� (� ���� ����� �� ������������) ������ ������� �������,


�������������� ���������� � ������ �� ��������� ��������������� �����. �� ������,
��� ����������� ��������� � ������� ��������� ����������� � �����-������ ���������
�������� ���������. ������, ���, ��� � ��� � �����, ��� �� ���� �� �� ����,
��������� ��� ����� �������? �� ��� ������, ����� �� �� ��������� ���� � ���
��������� ������� � ��������, �������, ��� �������, ���� �����������. ��� � ��
��������� ��� ��������� ������� (��������� ��� ��������, ��� �� ����� �����������),
������� ��������� ������������ �������� �� ��������� ���� ����������. � ����
������� � ��� ��������� ��� ���������� �������������� � ��������� ������ ����-���,
�� ����������� ������ �� ����� � ����������� ��������. ����� �� ����� �����������
����� ������� � ����� ���� ��������� �������� ����������, ������������ �������
������������� ���� ���������������� ����� ����������� ����������� ��������. ��
������� ����, � ������ ���� ������, ��� ������ �������� ������.

��� ������� ����� �������� � ���������� ���������� �������� ��������� �


������������ ��� � �������� ��������, ��� � � ���������� ��������������
������������ ����. � ����������� ������� ��� �������� ������, �� �� ���� �������
�����������, � ��� ���������� �� ���� �������������. ������� � ������ �����, �
�������, ��������� ������ �����������, ���� �� �������, �������� � �������������,
������� � ��� � ����� ����� ���� ����� � ���� ������� ��������������� �������� ���,
������ ��� �������� � ������������ ������� �������. ������ ��� �����,�� ������
��,�� � ��� �������. ������ ������ ����� ��������, ���� �� �� ����� ����� ����.
����� ��� ��������. � ����� ������������ � ��� � ������� ������ �� �������
��������, ��� �������� ������ �������� ������� � ������� ��������� �����, �� �����
���� ������, ���� ������������ ����������� ����� �� �������. ������ � ����������,
��� ����������� ������� ����� �������� ��� ����������� � ����� ����������
����������� �.�.������� ������������ � ��� (������, ���-�� �������, 1997). ��� ���
�� �����������. � ����, ��� �������� ����� ��������� ������������ � ������
������������ ��������� � ����� �������� � ����������� ������ � ����� �����������
�����, � ����� ����������� ����� ����������.

������ ����� � ��� ������� ��������, ���������� ��������� �����, ���������


��������� � ������� ���������� �� �������������, ������� � ���� �����������
�������� ������������ � ����������� ����������� �� ��������� ������������
���������. ���������� ����������� �������� ���������� ���������� ������, �������
������� �� ������� ������������� � ���, ��� �������� ����� ����� ���, �� ����������
������������ ��������� ����������. ���� ������ ������� ������ ������������
������������ �� �������� � ��������, ���� �� ������� �������� �������� �������
������������ ������������,�� ����� ������� � ���� � ��������� �� ��� (�� ���-���,
�������� �������� �� ����������) ������: ���� ������ ���� ��������?�

����� ������, ��� ������ ������, �������� ���� ���� ����� � ���� �������. ��
�������. ��� ��������� ��������, ������� ������ �� ����. ��� �� ���� ���������
�������. � �� ������ ������, ��� ����������� ����������� ������� ���� �������
�������� � �������� � ����������� ��������� ������� ������� �� ��� ���������� �
���������� ������, ������� ������ �� ������� �������� ������ � ������� � ���������.
��� ���� ������ � �������� ������� ����������� �������. �� ����� ��� �
�������������������� ���� �������� ��������� � ��������� �������������� �������
���� ���� � ��� �������, ������������� ���������� �������� ����� ���������� �����
������ ����������, ������ ��� ��������� �� ���������� ����� ���� � ��� ����
���������. ��� ������ � ���� � ������ ��������� ������, � ����� ������ �����.
�����, � �� ����, ������ ��� � ��� ��� ��������� ������� ��������������� ���������
������������ ��������, ����� �� ������ ������� ������ �������. � ���� �����
������������ ��� ������� ������ ��� ������ � ������� ������, ������������ ����� ���
����������� ����� ���������� ��������� � �������� ���� � ���� ��������� ��������
��������.

������� � ���������� ��������� �������� � ���� ��������� ������. �� ����������


�������� ���� �� �����������, ���, ���� ������������ �� �������� ���������, ��� ��
�������� ���� �������������, ���� ������, � ������� ������ ����� �� ������ ����� (�
����� � �� �����) ���� ����������� ���. ���� �� ������ ��������, ����� ��� �������
�������� ����������, ���� ��� ������, �����, ����� ��� ��������� ���������, ��� ���
������ ����� ��������, ������� �������� ����, ���� ������ ������ ����� �����������
���������� �����.

��������� �������� ����� �����������, �����������������, �� ����� ��������,


�������, ��� ����� �������� � �����������, �� ����� � ��� ��� ���� ����� ������ ���
���� ��� �����. �� ��� �� � ����� ����� ������� �� ���������� ���������, ���������
����� ���������, ������ ��� ��� �� ��������� � ����� � ������, � ����� ������ �
����� ��������, � ����� ��� ����. ���������� ����� ������ �����. �������� � �������
��� ������� �������� ����������. ������ ������� ������������ �������� ��� �������
������������ ����� �����, � �������� ������� ����� ��� ����������� ���� ���������.

� ����� ��������������� �������� ��� ���� ���� � ��������������������� �������� �


����������� ��������� ����� ������� ��������, ������� ����������� � ��������������,
� ���� ����� �����, ��� ��� ��������� � ���� ��������� ������ ����, ��� �����.
������� �� � ���, ��� � ����� ������������ ���, ��� ����������� ���� ���������
��������� ��� ����� ������������ ����������� �������� �������� �� ���������
��������. � ����� ����� �������� � ������, ������, ������� � �������
�������������������� ��������, ��� ��� �������� � ������������� � ��������
��������. ������� ����� �������� ���������� ��������, �� ������� �� � ���, ���
������ �������������� (��) � ����������� �� ���������� �������� � ������� ��������
������������ �������� (��).

������� ��� ������� ��������, �� ��������� ������, ������� �������, ��� �������
������ ���������� � ������� ��� ������������ ���������. ������ ������ ������������
������� ���� ������������ � ��������, �� � ����� ��� ���������� ����, � � ��������
��� ��������� ����� ��������, �����������. ����� ������������, �������� ���
�������� ����� ����� � ������� � �������� � ��� � ��� ������� ��������������
�������� ���. �� ����� ������ � ����� ���� ���� �������� ��� ������������ �������
�������� ����� ���������� ����� ������ ���������� (��������� ������� ���) �������
�������, ������ ������ ������, �������������� � ������-��������� �����, ���
�����������. ���� ��� ���������������� � ��� �������� �� ������ �����������
��������. ��� � ��� ������� �������� ��������� ,� ����� ��� ��� ������������� �
����� ��� � ����� ����. �� ���� ���������� ������������� ������ ����� ��� �������.
�� ����������� �����, ��, ��� �����, ���� ������� ������. ������ �� ��������� ���
������� � ����� � ���� �����������, ��� ���� ��� ���� � ��� ����� ��� ���� ��
������ � ������ �� ��������, ��������� �������� ������ ����������. ���������
�������� �������� ����� ��� ������������ ����� , ������ �� ������ � �������. ��
��������� ���� �������� �� �� ���������� ���� ���, ���� ���������� ����, ���������
� ���� �� ������, � ���������. �� ��� ������ ���� ��������� ����� ��������� ���, �
������ ��� ��������� ���� � ����, ����� ������� ����, ����� �� ������������ �����,
��������, ��������, ����� ���� ������� �����, �������� ��� ���� �������� ���������
� �������� ������ ��� �������. ������� ���� � ������, � ���� ������ �� �������,�
������� ���-���. ������� ���� �������� ��� ������� ����, ������� �����������
��������. ���� ������������� ����� ��������� � ������ �������� ���������� ������,
��� ������ ������� ������� �����������, ���������, ��������� ������ �������, �� ��
��������� �� ����, � ���������� � ���, ��� ������ �� ���� ������, ����� ������ ��
��������. � �������� �� �������� ��� ������� ������������ � ����.

������ ����� ������� �� �����, �� �������, ��� �� ������� ������ ���������� �� �


������� ������. ��� �������� ���� ������ � ��� ������� � ��� ����������� � �������
���� ������������ �����������

�� ������������ ��������, ��� �� ��� �������� � ���, ��� ������� ��� �����.
�������� � ���� ����� ��������, � ���� ����� ���������� � ��������. � ���� �����
���������� ���� ���������� � ����� � ����������. ���������, �� �� ������� ������� �
� ������� �������� ������������� ��������. �� ���� �������� ����� ����� ������ �
������ ������� ����� �����������, ����� �������, ����� �� �������� ����� � ������ �
��� ��, ���� ������, ����� ����. ���� �� ��������.

������ �������� �� ����������� ��������� ����������� �����. ������� � ����������� �


������� ������������ �������, ����������� � �������, �� ������ ��������� �������
������� ��������� ��������. � ��� ������� ��� �������� ������� ���������� ��
��������, ����� ��������� ����� ������. �������� ���� ������� � ������� �C�������
�������, ������� � ����� ������������ ���������� ��������� ����. ��� ������
���������� ������ ��������, ��� ������� �������������� ������������ �������
��������. �� � �������� ��������, ��� � � ��������������� ��������� ������, ����
��������, ������������ �� ������ ������� (����) � ���������, ������ (���), ��������
� ����������� � ���������� ������� ����� ��������, ������ �������������� ����� ���
��������� ������.

� ���� � ���������� �������� (���) ����� � ����� ��������� ������, ������� �������
��������� ��� ������� (���). � ������� �� ���� ��� ����������� � ������������
�������, �� �������� ������� ������������, ������� ��� ����������� ����������, ���
� ����� �����. ������� � ������� �� ���� ������ ������. ���������� ������ ��
�������� ��� ������ ��������� ��������� ������� � ������, �� ������ ��? �������
���������� ������ ���� �������� � �������, �� ������ � ���� ������ ��������� �����
������. � �� ������� �� ���-������, ����� ������������� � ��������� �������?
������� ����� ������������, �� ������ ������������� ������ ���� �� ��������. � ����
���: ����� ����� ����� ����� ������� ������, ��� �� �� ������������ ��������� �
��������, �� ��� �� �������� ����������� �� ��� �������� �����, � ������� ��� �
�������� � ������ ������� �� ��� ���������� � ����� ��������.

������ ������, � ������� ������� ��������,�� ������������������ � ����������� (�


��).

� �������� ��������� �������������������� ����������� ����������� � ������ �������.


��� ������ � ���, ��� �������������� �������� �������� ������ ��� �� ���� �������
������, ��������� � ���������� �� ��������, �������� � ���������, ������� ������
���� ���������� ������� ��������, ���������� � ���� ����������. ������������� ����
������� ������ � ����������� �� ���� � ������� �� ����������� � ����� � �����. ���
������� ������� ������� (�������� �����) ���� � �� ���� ��, � ��� ��������������
�������� � �����. �� ����������� � ���� ��� ����� ��� ��������� ������� ����������
������� (����������� �����), ��� �������, ����������, ������, ������ ������ �������
��, ���� � ����, � ����� ��������� ���������� ������ ��������. ��� ������ ����,
������� ����� ������ ��������� ����������� ��������, �������� ������������
����������, �� ��������� ����������� ��� ������� � ������. ��� ��� ����
������������� � �����. ������� � ����� ����������� ���������� ������ �� �� ���
������������������ � ������� ��� ������ ��������, ������ ��� ����� �������� � �
����� � � ���������� ������ �������� ������ ���� �������, ��� ������������.

�������, ��������� ������ �������� ���� ����������� � ������. � ����� ����������


����� ����������� ���������, ��������� ��������, ������ ��������� �������� �
����������� �������. ����� �� ��� ��������� ����� ������������ ����������
����������� � ������������? ��� ������. �� ����� �� ��� ����� �� ������ ����������
�����?

������, � ����� �������� � ������ ���� ��������� ��� ����������� ����� �����,
������� ������� �������������� �� ������ ����� ������������, �� � ����� ���������
���������. �������� ������� ������� � ���������, ��� ��� ���� ���������.
����������� �� ����� ����������� ������� � ���� ���������� ���� �������� ������,
������� ����� ���� ���������?

������ �������, ������������� � ����� � �������� ������� ������������, ����������


�� ������ ��������, �� � �������� ���������� �������, �� ������������� ��������
����������� �� ������������ ��������. ������ ����� ������ ��� ������, ��� ��� ���
���� ����������� � �������� � �������� ������ � ��� ������� � ������� ����������.
������� ���� ��� ������ � ����� ��� ��������� ������� ���������. � ����� ����� ��
��������� ���, ���������� �����, � ������� ������� ��� �����, ����� �� �����
������� ���. ��� ������������ � ���������� ���������� � ����� �������� �����, ���
���� ������������ ����� ����, ������� �� �� �������. ��� ���� �� �����������
������� � ����� �������������� �������� � ������ ��������. �� ��������� �
������������� � �� ������� ������ ����������, � �������� ������
�������������������� � ���. ����� �� ���� ������ ������ � �������� ����������. ��
������ ������, ���� ����� ������ ���������

� ����� ����������� ��������� �������, ������� ��� ����� � �������� �������


��������. ���� �� ����� �������� �������, ��� ����� ���, ��, ����, ��, ����? ���
����� ������������� �� �� ������������-����������, �� ��� ������������ � ���������
������� ����������� ��������. � ����� ����, ���� ����� ����� ������� �������� ����
������.

�������, ������� ��������� ������������, ����������� � �����, � ������� ����������


�� ������� ����, �� � ������� ����� ������� ������������ ��������� ��������,
������� ����� ���� ������� ������������. ����� ��� �� � ������� ���� � �����������
������ ������������ ��������� ��������. ��������������� �������� ��� ��� ����� �
������� � ���������� ��� ����� ��� �������������?

� �������� ����� � ������ � ������ ����������� ���� ������ ������������


������������ ����������� �� �������, � ��������, ������ ����������� ������������
�������, ������� ���������� ������� ������ �������, � �������� ����������. �����
����, ����� ������� � ��������� ������������ ���������� ������. ����� ����,
����������� ��������� �������� ����-�� ��� �� �������������� �� ����������. ����
����� ������� �����, � ������� ���������� ��������� ���������.

� ���� ���������� �� ���� �������� �� �������� ������, �� ���� �� ��� ��


�����������,�� �� �������� �� ���������� ��� �������� ������, �������� �������� ���
������� �� ��������.

� � ����� � ���� �������� ������������� ����, ��� ������������� ��� � ����������


����� �����. ��� ������������ � ���������� ��� �������� ������ ������ ���������
���������� � ������ ������������ �������, ������� ��� ���. ����������� ������ �
��������� � �������� �� ����� �������������. ��� ���������������, � ����� ��������
� ����������� � ����� ��������������� ����� ������������� ��� ����� ����������� �
��������� � ��������� ��������, � ����� ��������� ��� ������������ ����������
������ ��� ���������� ������.

�.�.���������� 11 ������ 1999 �., �.�����������.

����������� ���� ������


�������� ���� �����,
���������� ���� ����������
�������� ���� �����.
����-���

����� ������
�� �������� ���� � ��� ���
����� �����
������ ��-�� ����� ��
�������� ��� ����� ������ 25 �� 1949 ����. �� �������� ��������
�������� � ��� ��� �-���, ���� ���-���, ���� ���-����. ���� ��� �� ���������
����������������� ����� �� ��� ������ ������������� ��������� ���, � ���� ���-����
����� �-��� � ��� 30 ����� ������� �����, ���� �������� ����. � ��������, ���������
� ���� ����, � ������������ ������ �������� ������ ������ �� �� ����� �� ���� �����
���������.
� ������ ��������� � ���, ��� � ������� �������� ��� ����� � �����
��������� �������� �� ������ �����. ���� ��� ����, ������� �� ������ ������ ������.
��-������, ����� ��� ����, �������� �� ��������, �� ����� ����-������ ��������, ���
����� ������ � ���������� ���. � ������ ���� ����� ������, ��� ��� ���� � �����.
���� �� ����� ������ �������. � ��� ��� ����� � ������� ����� ���� ������ �
���������� � �����, � � ����� �� ���������� ������ ��� �� ��������, ������ ���
����� ���� �� ������.
������ �������� ��� ����� � ������, ������� ������ �����, ��� ������-
���������� ����, � ����� �������� � ��������� � ������, ������� ����� � ����� ���
����������� ��������, ������������� � ���������� ��� ���������� � ��������� �����
�����. ������ ��������� ���� �����, ������ ������ ������� � ����� ����������. �
���� ������ �������� �������� ��� � ��� �������� ����������. ����� ������� ������
�������. � ��� ������� ������ ��������� ����,� � ���� ���� ����� ���������� ��� �
���. � ���� ������, ������� � �����, ��� ����� � ��� ������ ����.
���� ��� ����� ��������� �����������������, ������ �� ���� �����-��
�������� �����. ��� ��� ����� ���� ��� ������ �������� ��� �� ����, �� ����� ��� ��
�������� ���������� ��������������� ��������, ��� �� ��� �������� ��������� �����
�������. ������� ��� ���� ������ ��������. ��� ������ �������� ������� � ����
�������, ���, ����� ������� ����, ������, ���� ������� � ��������, � �� � �������,
���������, ,������ �������, ���� � ���� ������ ������. ���, ����� ������ ���������
����, ���� ���� ��� �� ���� � ������� ��� ������ �����-�� ����� �������. ������,
��� ���������, ������� �������� �����, �� ������� �� �������, � ��������� �������.
����� ������ �����, ��� ��� ��� ������� ��������� � ��������. � ����� ��� ���������
���, � ���� ������� �����. � ��������� �������� �� ������� �� ��������, � ��
������� ���� ������. �������� ������ ������� ������ �� ��������, �� �� �����
�������� �� �������� ����, �� � �� ������ ��� �������. ����� ���������� � ������,
�� �������� �� ���������. � �� ������ ��� ������ ���� ��������� ������������.
����������� ����� ��� � ����� ��������������� ����������� ����� ������
����������� ������. ����� � ����������� ���� ������� � ����, ��� �������� �
����������. �������, �� �������� � ����� ������� ������ � �������, ������� ��, ��
��� �� �������� � � ��������� ������. ����� ������ ���� � ���� ���-������ �������,
�� ������� ���, ��� ����, � ������� �� ��������.
������� ����� 1962 ����, ����� ���� ��� ������ �� ������, � ����� �����
��������� ������� ����: �������� ��������!� � �� ������� ���� ������ ���������
�����, ������� �� �������� ���� ���������� ����. ������� ��� ������ �������� ��,
������ �� ���. �� �� ���� ��� �����, �� ��������, ���� ���� �������, ������� ��
����� ��������� ������� �� ����� ������ � ����� �� �����. ������ ��������� ���
������ � ����� ���������� ���. ����� ��� ���� � �������, �� �������� ��������, �
������� �������� ��������. ��� ����� �����������. �� �������, ��� ��� ��� �������
�� ������ �� �����, ������� ��� ����������� ������ ������. �� ��� ���� ����, ���
������� �������� ������� ������� � ����� ���������� ��, �� ������ �� ��������, ��
�����������, � ������ �������� ������ ���� � ������, ��������: ����!�, ������ �
���� ������, �� ���������, ������� �� � �������, ��� ��� ��������� ������� �������
� ����� �� ��������. ���� �������, ������ ������������ � ��������� ������� ������.
����� ���� �������, ��� ����� ���-�� �� ��, �� ����� �������� ���������� ��� ���,
������ ��� �������.
� ������ � ��� ������ ������ �� ��. ��� ������ ���� � �� ����� ���� ��
�������� �����, � ��������� �����������, ����� ������������ � ������ ������� ��
��������������������. � ������ ��� ���������� � ��� �� �� ����, ����� ����������
������ ���� ����������, � �� ����, ����� ����� ������ ��������� � ��������
���������, � ������� ��� ��� � ���������� � ���� ���������������� �������� ���
������.
��� ��� ���� ��� ��� ������:
������� �������������� ��� �� ����� ���� �����, 82-� ���, ��������-
��������� �������� �������� ����� ���������� ����� �� ���� ����������� ������ � 16�
���������, ������ �� ��� ������ ��� ������������� ����� � � ���� ��� ��������
�����-��������.
������� ��� ������� ���� �� ����� ��� ������, 72-� ���, ������ ����
�����, ��������-��������� 17-�� ��������. ������ �� ��� � ����� ������
�������������� ������� �������� �����, ������� ������� �������� ���������� �
�������������� ������������ ������������, �� ��� � ���� ��������� �����-��������.
������� ��� ������ ������� �� ����� �� ���� , ��� �������� �� ���� ���
���-��� (��� ���������� ����), 70-�� ���, ������ ��� ���� � ���� �����, ��������-
��������� 17-�� ��������. �� ��, ��� �� ���� ������ ��������������� ��� �������
������ � ����, � ���� ��� �������� �������������� �����.
��� ��� ������ �������� ��� ����������� �������� � �� ��������,
���������� ����������� �����, ������ ���� �������� ���������� 18-�� ��������,
������������� �������������, ���������� � ���� ��� ��, �������� ����������� �����
������, ���������� �� ������������ � �����.
������� � ��� ������, �������� � ������� �� ��������� �����, ��� ����
���� � ���� ������ ����� ���� �������� �� ���� ����� ������� � �������� �������
�������, ���������� �����, ������������ �������� � ��������� �����; � ���, ����� ��
������ ������������ �������� � �������, �������� � �������� �������� �������� �
����������� �����, ������� ����������� � ���������.
������ ����������� ������ ���� ������� � ������ �������� ����� (��-��
��.).� ���� ������ ��� ������� ��������, ������������� � ������� ���������� ����
�����������. �� �� �������� ���� ������. ������ ����������� ������ �������� �
�������� ���� �������� ���������� ��� ������, ���� �����, � ������, ��� ������, �
���� ���������������� �������� ��� ������ � �� ��, ���� �������, .� ������, �
�����, ��� ���, �� �����, ���������������� � �������� ����� �������� �����������.
������, �� �������� ��������� � �����, �� ��������� ����� ����� ���������, � ����
���������� �������� ��������� ������ ���������, ��� ����������� ����� ����������
����� ������� ����������� ������ .������ ����� ���������� ����� �� ������� �������
�� � ����� ����������� ��� ��������� ��� �, ����� ��� ������, 18 ���������
����������=�����������.
�� �������� ��������, ��������, �������� �������� ���, ���������
���������� ���, �� ������ � ����� �������� ��������, ������� ������ ���, ����������
��� ������� ����� ���������, ������ ��������� ������; ����� � ��������� �������� ��
6 ��������:1. �������� �������� �����; 2.����� ����� ����������; 3, �����, �������
������������ � �����; 4. �����, ���������� ����; 5.�����, ������� � �����; 6.�����,
��������� ������ �����. ����� ���� ��� �����, �������������� ����, ��� ��� ������
���. ����� ����� ��������� ������ �� ��� ���������: �����, ������� ������������ �
������ �������. ��������������� ������� ��� ������������ � ����������� ���,
�������� ���� ���� � ������ �������������, ������� ���� �� ��������� ��������� �
������ �������� ���� ����� � �������; �����, ���������� ���, ��� ������ �� �������
����������� � ����������� ������� ����������, �� ������ ������ ������� � ���, �����
�������, ��������� � ������ � ������� �������� ������������ �����, ����������� ��
������ ����� ��������; �����, ������� � �����, ���������� ����� �������, ���
�������������� ���� � ��-�� ��������� ����� ����������� ���������, �����������, ��
����� ����������� �� ���������� � �������, �������� � �����.
������� � ������ ��������. ������� �������������� ��� ���� ����� � ���
��� ������� ��� ����� ��� ������������������ � ������ �������, �� ������� �
���������� ���������� �������� ������ ������, ������ ����� �� ���������� ��� ������
��������� ����. ������, ��� ��� ���������� ����������������������, ����
�������,������� ���� ������.
���� ������� ����� ��������. ��������� � ����� ��������. ��� ������� �
���, ����� ���������� �� ����. �� ������� �� ��������� ������ � ���������� ������,
�������� ������ ���� � ��������. ����� ��� ������� � �������� ����, ����� ������
�������� �� ����������. ���������� ��� � �������� ������ � ������� ���� ���� �����,
�������� � �������� ������, ��������, ��� ����������� ����� �� ����������������
���������� � ��������� ���������� ������� . ������ ���������� ������
������������������ �� ���� ���� �� ��������� �������, � ����� �������� ����������
�� ��� ��� �����, ��� ������������� ����� ������., ������ ����������., �������� ���
������� . ������ � ������ ����� ���������, ��� ������ �����������,. ��� ������
������� ��������, ����� ������ ����� ���� ��������, ����� ����� � ��� ����.
���� ������� � ���� � ����� �� ����� �����������, ���������� �������
������ ���������. �������� �� ����� ���� ��� ��, ������������� ������ �����
���������� �����, ��� ������������� ��������� �������� ����� ��� ����� ��� ���
������ � ���� ����, ��� ���������, ��� ������ ������� ���� �������� ���.,
���������� ��� ���������� � ������� ���. ������ �� ���� ������� �����
�������������, �� ���������� �� �������.
������� ���������� ������ ����, ����� � ���� ������� ���� ���� � ���
������� ����, ��� �������� ������ � ������ ������ ��������� ������������ �� ����.
������ ������ ���� ������ ��� � ���� ������. �� ��������� ��������� �������
�������������� ��� �������� � ���� ����� �������� � ������ ��: �� �������� ���� ��
��� �� ��� ������ � ������� �������������� ���������, ���������� ������� �
�������������, ���������� � �������, ���������� �������������� � �����. �������
����� �������� ��� ����� ���������, ���������, ��� ��������?� ���� ��������
�������� �������. ������ ����� ������ ���� ������ � ����������� � �����. ���������
������ � ����, ������� ���� �� ����� ������ ���� ��������. ������ �� ��������
������ ������ �������. ��� ���� ��������� ��, ��� ��� ��������, � ���������� �
������, ������ ������� �������. ��� ��� ������ �������:
���� ��������� ���, ����� ������, ���� �����,
�����, ��� ����� ����., �� �������� ������ ������.
������ ������������. ������� �������. �� ����� �������� ������, � ���
����� �������� ������� ���� �����: ���������!� ��� �� ���������� ���������� ����,
����� ���������� �� ������ ������� �� �������� ���.
��������� ���� �����, ����� �������� ���������� ���� �� ��������� ����,
��� ������ ����� �������� ����, �������� ������, ������� ������� ����� � ������ �
�������� ������ �������� ����� ��������. �� ������ ��� ���������� ���� � ����,
����, ���, � ���� ���������������. ������� � ���� ����, ������� ��������� �������-
����� �� ����� ����, �� ����� �� ������� � ��� ��������� � �����������. ��� �����
��� ������������������ � ���, ������ ������� ������ �����������, � ������ �������
���� ��� ������������������, �������� �������, ��� ������ �������, �������� ����,
������� �� ����. ������� ���� �� ����� ������, � ���� ����������� �� �����. ��
������ �� ����� ����� ��������� ���� ����������, � �������� ������ ����������
������� ����� �� ���� ���� � ����, �� ������ �� ������������� �� ����� ��������,
������ ���� ����� ��� � ��������� ����� ��� ��������� �� ����� � ������������ ��
������� ���� � ������ �� ����. ����� �����, ��� �� ������ ���������� ������ �
������� ���� ������� �� ���� ������� ������, ��� ���������� ������. ������ ������
������. ������ � ��������.
����, ��� �������� ������, ���������� ����� ���� ��� ��������� ��������
� ����� ��� ������, �� ������ ������ � �������. ����������� ��������� ��� ��
������. ��� ��������� �� �������� ���� �� �����, ��� �������� ���� ���� �����,
������ � ��� ������� ���� � ����� �������� ������� ������� ��� ������.
� ��� ������ ����� ����� �������� �������� �������� �����, ��� �����
�������� ���� ��������� ������ � �������� �������� ����� ��������. � ��� ���� ��
��� ����� � ���� ������ ��������� �����. �� ������ ����� ����� ����� ��� ��������,
� ����� ����� ���������, �� �� ����� � ������� �����, � ������ ���� ����� ���� � �
����� ������ ������� �� ������, ������ � ��������� ����� ����������. ����� ��,
������ �����, �� ����� ������, �� ������ ����� ����� � ��������� ������� ����
��������, ������� ������������� ��� ����� � �������. ��� ����� �� ��� ������ �����
�������, �� �����, ���� ���, �������� ���� ���������, � ���� ������� �� ��������� �
�����, ��� ����� ��� ���� ������� �������. ��� �������� �������� � ��������
�����������. ����� 1962 ���� ������� ��� ����� ����� ����� ���������
����������������� � �����������, ���������� �� 15 ���, � ����� ������ �������,
������ �� �������� �� ���� ����� � ��������� �� ���� �����.

����� ������
�� �������� ���� � ��� ���
����� �����
����������� ��������� �������
����, ���� ��� ����� ����� � ������� ��������� ��������� �����, �����,
��� � ��� �����, �������� ����, � ����� �� �������� �� ���� �������� ������� � ���
��� �� �������� � ���-�� ����� � ������� ����-�� ������. ��� ����� �� ����������
��� �����������: ��� �� �� �������, � ��� �������� � ���� ������� �������, ��
������ � ���� ���� ������������� ��������.
� ��� ������, ��� � ������� � �������, ������ ����� ��� ������
������������ ���������. ��� ������, ��� � ���� ����� ������� � ���� �����, �
���������� ��� ��� ������ ����������, ���� �� ������ ����������. � ��� �����
���������� ������ � ���� �������� � �������, � ������ ������ �����. �� �������, ���
������ ����� ��� ������� ��������, ��� ��� �� ������ �� �� ������� ������, ������
���� ���� �� ���������. �������� ����, ����� ��� ���� ���������? �� ���� �������
������ ��������, � ��� ���� �� ��� �� ������ ������� � ��������, �� �� �����
��������� ����������������� ��� ������ ������� � ������ ����� ���������� �
���������, ����� �������� ������-�� ����������.
��� ������-�����, ���� ��� ��� ���������, ��� ����������� ���������
��������, ������, ��� �� ������ ��� ���������, ��� �� �������� �������������
�����������, ���������� ��� � ���������� �������, � ��� ��� � ���� �������������
��� ������������� ��������. ��� ������ �������� � ����� ��������� ������, ������ ��
���� ��� ���������� ������� , ������������ ����, � ���� �� ����� ��� � ��������
������� ���������, ���� ��� ��������� ������ �� , ������� ������ ���� ���������� �
������� ����������, �������������, ������ ���� ��������, ���� ��� �����-�������
�������� ������� ����, ���� ��� ����� ������ ��������� � ���� ����, ���������
����������, ������ ���������, � ����� �����������, ���� �� ���� � ���� �� ������
������������, ������ ������� �����, ����� ��� ������ ����� ������� �������, ������
������� ������� ���. ������ �� ����� ������ ����� ��������� ��� ��������, �����
�������� ��� ���������� � ���.
� ������ ����� � ����, ��� ����� ������� �� �������� ����������� �����,
����� ����� �������� �� ������ � �������: ������, ��� ��������, �� ���� ������,
���� �� ������� ����� �� ������?�
��� ����� ������ �����, ����� ������� ������� �������� �� ����
��������, � �� ���������� �������: �� ���� �����? �� ������ � ������� ������ �
����� � �������, ��� ������, ��� ����������. ��, �� ����!�
������� ����� �����, ��� ������� ���� �� �������� �� �������. ��� ���
����� ��������� �� �������� ����, �� ������� � �� ������� �� ������. � �����,
�������� ������������ ����� � ����������������������, ��� ������� ���������� ����-
������ �����, ����� �����������. �� ����� ���� ��� ����������� �������� � ������?
���������� � ��� � ��� ���� � ������� ������������, ����������� ��� ����� � ���,
��������� ������ ���, ����������� � ��� �� ������ ���� � ������ ������ ������
������� ���������. ���������� ������ ����� ������ ��������� ����������, �
���������� ������� �������� ��� ���� �������� ����� �������. � ����� ��������
������ ������ � �������, ��� �������� ������� �������, ������ �� �� ����� ������ ��
���������� � �� �����������? � ��� �� ������ ��� ���� ������ ������ � ������:
������, �� � ����� ������ ���� ��������!�
��� ������� � �������, ����� � ����������, ��������� �� ��������� �����
����������, � ���������� �� ����� ����� ��� �������. ��� ������ ��������, �
���������� ����� � ������ ��������� ������ ��������. ���� ����� ������: ��������
������� ��� �� �������. �����, ���� �� ������� ����� ������ �� ���, ����� ��������,
��� �� ��� ���� ���������. ����?� ������ ��� ������� ��������������: ���, ���,
�����? ������?�
��� ����� ��� ������� ���������, ����������� ���� ���� ����,
�����������, �������� ��� ���������������, �� � ��� ��� �� ��������� ����� �����
���������? ����� ����, �� ���� ������� �� ����� ��������, ������ ������ � �����
���� � ����� ���� ��� �������, ���� �� ��� �� ���������, ������ ����� �� �� ������
�������. ����� �� ���� ������ ����������� � ������ ������: ������. ������.� �
��������� � ������, ������ ������ ������ ����� � �������� ���� ������� �������.
���� ����� ��������� ��� �������, ������: ��� ����. �� ������ ����
����� � ������, ������ �� ��� �����, ��� �� ������ �������, ���������� ����
�������� �����������, ������ �� �� �����.� ������ ���, ������� ���������� �����
����������. ��� ����� ��������� ��: ��� �������� �� ������!� ������� ��� ��
���������, ������ ����� � �� ������� ������: ������� �����������, �� ��� ���������!
� ����� ������ ��� ����, ����� ���� ������ �������, �� ���� �� ���������� � ����
��������� ������� ��������? ��� ��� �������, ��� ��������� ������� ��
�������������������. ��� ��� � ������ ���� ������� ���, ����� ���� �� ����� �����?
���� ���� ������ ����� �� ���� ������? ��� ����� ����� ������ ������, ������� ���
���������� �����, �������� ��� �����, ��� ������ ��� ������� ��������, ������ �����
��� ���� � � �������� ����������. ����� ��� ������, ���� ����� �� ���� �����. �
��������� ���� ������ �������� ��� ������� �� ���������. �� ������� ����� ������
������. ��� ����� �� ���������� ������ � ��� �� �� ������� ��-�� �����������
������� �� ���� ������� � ������ ��� �� ����, ��� ����� ���� ��������� ���� �
�����.
� ��� ��� �����, ����� ��� ����� � ����� ������� ����� ������� ��
������� ����� ��� �������, ��� ����� ������������ �������� ����� ��� � ������
�������: ���, ���, �����, ���������, ��� �� ���� ��� ��������?� � ���� ���� �� ���
���, ����� ���� ���������, ������ ��� ��������, ����� ���� � ���� ����������, ���
�����, ������ ��, �� �����-�� ���� ���� ���� ������, ������ ����� ������ � ��� �
�������: ���� �� �� ��������?� ��� ������� � ���� ����� ��������: ��� �� �� �����
������ � �� �������, ������ �� ���� ������ �����������, � �� �� �����. ��� �����
��������.
�������� ����, ��� ��� ������� ��������� ��� ������? �� ����� ����, ���
������������� �� ��������� � �����, ���� ����� ����������� ���� , ����� ������ ���
�����, ����� ������������� � �������? �� ������ ���� ���, ��� �������, �� ������,
�� � ����� ���� �� ������� ������� ���� ����� ������� �� ������. ����� ���������
��� ����� � �� ���� ��� �� �������, �� ��, ��� ��������� �� ��� ������, ���-����
��������� ��� ����� ������, �� ����� ����, ��� ��� ������� � ��������� ���, �
������� � ��� ��� ������� ���������. ����� �� ����� ����� ����������� ���������,
���� ����� ������ ������: ������ �� ��� ������� �����. ������ ��� ������� ������,
������ �������� ��� �����, ������ �����, ���� ����� ����������, � ������� ����� �
��� ������, �������� ������. �������� ��� ����� ������, ��������� ��� ����� �
��������� � ����.
���� � ��� ��������� ����������� �����, � ������� ����������� �����, ��
��������� ������� ���, �� ������� ����� �����. ������ �����������, � � �����������
���� ��������, ����� ������� �������� ��� ����� ���������, ������� ��� ��� �����
������, �� �� ����. ������� � ���� ������ � ��������, ��� ��������� �������,
������� ���� ������� ������ ��� ��������� �� ���� �����.
����, ��� ����� ������� �����. �������� ��� ��� ������ � ���
�����������, ��������, ���� �����, ��� �����? �� ��� ����� ���-�� ��� �������, ���
�� ���� � �����������. � ����� ��� ����� ���� �����, �� � ������� ������� �������,
������ ������� �� ���� �����������, � ����� ��� ������ �� �����������, ��������
������ ���������� ��� ������� ������� � ��������, ��-�� ��� ��� � ������� �������
��������� �����, ��� ��� � ���� �����������. ����� ������� ���-�� ��������� �, ��
������� �������� ������, ����� �� ��� �����. ������ ��� �� ��� ���� ������?
��������� ������� ������������ ����� �������, ��� ������� ������ � ��� ������. ����
�� ������� ���!� � ����, ������ ��� ������� ����, ������� ��������� �������� �
��������� ����������. ���������� ����, �������������������� ���������, ��������
��������� ���������. . ��� ������, ��� � ��������� �������. ����������!� �
������������ ������ ����������, ������� ����������� ����. � � ������ ���� ��������
�� ���� ��� ����� ���-�� ����. ���� ��� ����!� ��� ��� ����� ��������� � ��� ������
��, �� ������� �������, �� ������, ��� ����-�� �������� ���� ��� ��������� � ���,
��� ���� ��� �������� ��� � ���� ��������� � ������������ �� ���� ����������.
������� ���� �����!�� ����� ��� ����� � ������, ��� ������.
� ��� ���, ��� ������ ��������� �����, ��� ����� ����� �������
��������� �� ����, � �������� ������ ������ �����, �������� �� ���� � ����������
������������� � ������ ���� ������ �� �������� ����� ����������. ���� �������� ����
��� ������ �� ��������, ��� ������ � ������ �� ���������� ���� ������� ��������, �
������� ������ �� ����� �������������. �� � ��� ���� ������� ��������, �� ��� �
����, ��� ����� ������, ���, �����������, ��������� ���. �������, ������� ��������,
��� ��� �����, ���� ���� ����������� ��������� ���������� ���� ����-����. ��
������� ������, ��� ������ ���-������ ���������, ������ ����, ����� ���� �
��������, ��������� ��� � �������� � ������� ��������. ��� ������� ���� ���������,
�� �� ����������� ������� ������� � �����, ��� �����, ��� � ����������. � ����-
������ ������� ������ �� ������� � �������� ������� � �������, ������� � �������� �
������� ������������ �� ����. ��� ����� �������� ������ ���� � ������ �����
�������� ������������� ������, ����� �����, ��������, ������� ������, �����������
�����, ����� ���, ��� ���. ������� �� ��� �������, �����, �� ��� � ���������������,
� � ����� ��������� �������� ��� ���� �� ��� �� �����, ����� ����� ��� ������ �����
������. �������� � ������, �� �������� � �������� � �������, ��� ��� ����� ����, �
��� ��� ��� ������ ���� � �� ������� ��� ������. ����� ��� ����������� ������� �
������� ���������� � ��������� �������, ��� �������� ������������ � ���������
�������� �����, ���������� ������ ��� ������ � ��������� �� ����.
������ ����� �����, ��� ���� �������� ����, ���� ����� ������� ����,
����������� ����� �� �������� ���������� � ��������� �������, ���� ������ �����
��������� ����������, ����� ��������� ����� ������� ����. ����� �������, �������
����������� ����������� � ����� ���������� ���������� �������. �� ���� ��� ���, ���
����� ��� ����� �� ���, �� ���� �������� � ���, �� ��� ��� �� ������ �� ����� �
����, � �� ������� ������, ���� ����� ����� �� �����, � �� ������������ �
���������� ��� ����� ���� ����������. ������ �������� ������� �� �����. ������
��������� � � ���������, ������ �� �����. ������� ���������������� ��� �����������
�������, ����� �� �������, ����� ����� �������� ��������� ������� ��������, �
������ ���� ������� ������. ������� ����������, �� ���� � �����������. � ������
���������� ���� � ������ �������, ����� ������, � ��� ��� ������� � ������ �
��������� ������ ���� ������, ������ � ������� ����, ������� � �������� � ���
������������, ������ ���-������ ������� �������, ����� � ������� �������������
������. � ������� ����� ����������� �������.
��� ��� ������, ��� ��� ������� ��� ����� ���� �������� � ��� ������� �
���������� ��������� �������� � ��������� ���, � ��� ����� ���� ���������� �������
���-��� ��������.
����� ������ ����, ���� ���� ���� � ������. ��� �������� �����, �� �
����� ���� ����� ����. � ������� ������ ������ �����, ��� ������� ������ ������ �
����������� �������, ��� ����� ������� ���� ���� ����� ����������� ������� � ������
� �� ������. ��� ����� � ������� ��� � �������, ���� ����� ��������� ������ � �����
��� ���������. � ������, ����� ��������� ������� �������, �� �� ������ � ���� ����.
������� ���� ��������� ������ � ������ �����������, ����� ������� �
����� ��� �������� ����������, � ������� ���� �������� ����� � ������ ������. ���
��������� ������� �� � ��������� ����� ���������� ����� � �����, �������� ��������
������ ���������. ���� � ����� ��������� ��� �� �������, �� ��������� ���,
����������� ��� ������� �� ����, � �������� ���� �������� ��� ������, ����� ����
��� �������� ����� �������, �������� � ���� �� ����� � � ������ ��������� , ������
��������,. ���������������� � ���. ��������� ���� �� ������ � ������ �������, ��
��� � �������� ������ ���� �������� �� ��������������������. � ����� ������ ��
����� ����� ������ � ����� �������� � �������� ���. � ��� ���� ��� ��� ��� �����
������ ��������� ����, ���� ���������� ����� �������� �����, ��� ���������
��������, ������� ������� ����. �� ��� ��� ��������� ��� ���� � �����, ����
��������, ���� ���� �� ���� �����, �� �� ��� �������� ��� ������ �������. ��������
� ����� ������ ���� � �������, � ��� ���� � ��� �������, � � ������ �����, �� ��
������� �� ��� �������� �������. ���������� ��� �� ������ ����� ��, ��� ����
�������� ������. ��� ��� �����: ���������, ������� ��� ����� �������� � ������. ��
���������� ������� � ��� ������ ������������� ���. ���� � ������ �� ��� ��
���������. � ����� ����� �������, �� ��������� �� ���� �����������. � �� ���� �����
������� �����: ������ ��������� �������� ������ ������� ����.� �������� � ��������
������ �����, ������, ��� ���� ���������� � �����-�� ������ ����� ����� ��� �
���������� ��� ��������. �������� � �������� �������: ������� ������, ���� ���
������, ����� �� �� ��������� ��� , ����� �������� ��� ����? ��� ����� ��������
����� ���������! �������! �������!� ������ ��������� ���, ������: ���� ��� ��������
�����, ��� ��� ������ �� ������. ���� � ������ ���, ��� �������� ������� � �������
������ ������, ������� � ������ ����� ����, ����� �������� ������� ��� �������
�����, �����, �� ������������� �� ���. ������ ���, �� ������ �������� � ����
��������� �, ��������� � ����. �������� � ����� ����������� � ������� � ����� �
�������� �������������, �� ������ ��� ������ �� �����. � �������, ��������� �������
�����. ��������� � �����, ������ ����, �� ��������. ����� ������ ����, ��� ����
������ � ��� �����.
����� ������ ���������� � ���� �����, �������� � ��������� �����������
�� �����, ����� �� ������ � ������� ��� ��������, ��� ��������� ������ ����,
������� ������. ����� �� ���� ����� �������, ����� ���� �����������, ����� ���� ���
��� �����, ��� ���������� ���� ��������� ����, � ����� ���� ���������, ��-��
�������� �� ����� ���� ����������� �������. �������� ����������� ���������� ����
�����. ������ ��� � ������, ��� ������� ������, �������� � �������: ������� �� ���
����� �� ������� ������� ���� � �� �������� ������� ������ ����� �����. ���� ���
������ ���������������� � ���?� � ���� ���������� ���� ����� ���� �� �����. ��� ���
��� �������. �������� �� ���� ���� ���� ����� ������. ��� ��� ��������� ����� ��
���������������� � �����������. � ��� �������� � ���� ��������� ���� ����� ����, �
���� � ������� ����������� � ����������� � ����������. � ��� ����� ��� ���
��������. �� ����� ���, ������� ���� � ��, �� ���� ��� ������� ������ ������. �
����� ������� ���� ������������ ����������. �����, �� ���������, � ��� ���
����������� ��� ������, � ������ ��� �������, ���������� ������� ���������, ��� ��
��� ��������� ������� �� ���� �����.
��������� ���� ����, �������� ���� �������, ���������� ������: ��
��������� � ���� ���������: ������ �� ���� ����� �� ��������,����� �������, �����
�� � ������, �� � ������ ��� �����,����� ����������� ����� . � ����������� ���� �
�������� ����������� �������� � ���������� ������ ��� �������� ���������������� �
����� ������� ����������.� �� �������� ����� ������ � ������ ����� �� ��� ������,
������ �����: �����, �����?�
��� ����� ������ ����������� �, ������ ����� ������ �� ���� ���������,
����� ��������, ������ ��������, � ������: �����.
���� �� ����?� � ������� ������.
������� ������ ���� ������, ��� ������ ���� �������, ������ ����� �����
�������� ��������� ����������,����� ������� ������� ��� �����..
��������, ���������������,�� ��� ��� ������� �������������� ����������.
����� ���� ����� �������� �������� � �������� ������: ������, �� ������
������ ���?�
����� ������,�� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ��������, � �������
����������.������ ������. �� ��� �� ���, ��� ���� ���������, ��� � ��� �������.
������ ���� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ��������?
�������,�������� ��� �����, ���� ����� ������������� � ������� �������
� ������� ���� ���������. ����, ��� ��� ������� ��� ���������� � ������������, �
������ �������� ������, ����� ����� ��������� ������ ���� ���� ��������� ����.
���� ����� ��������� ��� ����: ������, ���� ���� � ��� ����������
������ ���, �� �������, ��� ��� ������. �� ������, ��� ����� �� ���� � ������ ��
������? �� ������� ���� ������ ��������� �, ������� ��������� � ������ ���������. �
��� ������� ������ ������ ������� ���, � ����� ���� ������ ������ ���������
����������� ��������, � ��������� ������������� ��������. � ��� ���� � ����������
������������. �� ��� �����������. ���, ���� �� �������, ���� ���������� ������.
���� � ��� ���� ���������� ������ ���, ���� ������������ � ��������� � �������.
�� ��� ��������� ����������� �� �������, ����� ����� ��������� ��
���������. � ������ ������� ������� ��� � ������ ����������� ����������, ����� ����
�������� ���� ���������. �� ���� ��������� ������� ���� � �� ��������� ������, ���
��������� ����������� ��, ��������� ���������� � ��������� ��, ����� �����������
��������� �� ����.
��� �������� ������ ����� ��� �������� � ���������� ���������� �
���������� ��, � ��� ����� ���������� ��� ��� ����� � ����� ������. ��� ���� ����
�� ��� ������ ���������. ����� �������� ��� ������.
��� ������ ����� ��������,. ��� ��� ��� ����� � ��� ������, �� ������ �
���� ���������, ����������� � �������� ������, ������ �������, � ������� �����, �
�� �������� ��� ��� ���� ���������. �� ���� ������ ������� ������� �����, �������
���� ���� ��������� � ������� ������, ������ ����� �� ����� ����� ������. ����
��������� �������� ������� ������������ �������� � ��� ������ � ������ ���������
������. ������ ����� ������ ��������� ����� ���� ����������.
� �������� ������ ������ ��� ��� � ����������, �������, ����� �
������������� (������� ��� ���� �� ���, ���, ����, �� ����) ��������:
�� ��� ���� ������ � ������, ���� �������� � ���� �����. ���� �����,
���� �����, ���� �������, ���� �������. ������� ����, ������� �����, �������
�������, ������� �������. ��������� ������, ����������� ����� � �������� ����
�����. ������ � �������� �������, ��������� ������� ���������. ���� �������
�������� ���� � �������, � ���� �������� ������ ���� � �����.
������������ ��� ���� �������, � ������ �������� ��, ������������
������ ���� �����, � ������ ��������� ���. ��� �������� ����� �������� ���� ������,
� ���� ������ �� ����� ������������, �� ������� ���� ������, � �� ����� ��������
��� ���. ����� ���������� ����� ������� ����� ��������, � �� ������������� �����
������; ����� ������� ��� �������, � �� ������������� ����� �����; �� �����������
��� ����������� ������. � ��� �� ���������? � ���� ���������� �������, ��������
������, ��������� � �����. ��� �������� �������������� ��������, ����� �� ����� �
����� ����� �������������� ��������, ����� �������� �� ��������� � ������ �� �����,
������� ������ � ������� ����. ������ ������� �������? ������������ ������ ���
����� � ����� ���������. ��������� ������� ���������� � ����� ��������, ����������
����������� ������, ��� ��������� ���������, � �� ����� � ������� ����������
���������� �������������� ������� �����. �� ��� ������, ��� ������ ������� �������
�� �������������� ������� �������. ��� � ��� �� �������� ����� ��������� � ������
������ �� �����? � ��� ��� ���� �� ������ ������� �������, ��� �����, � ��� ���
�������� ����������� �������, � ������ �������� ����� ���� �� ������������
��������� �������� � ������ ����, � ����� � �������� � �������.
��� �������� ������ ������ �������� ��� ������ ������ � ����� ���������
������, � ������ ��� ���������� �������� ���������� � �������.
��� ����� ��������� � �������? �� �������, ��� �� �����, ��� �� ������
�������������, ����� ������� � �������� � ����������� ���������� ������? ���������,
� ����� �������� �������� ��� �����. �� �������� ������, � ����� �������� �����
����������� ���������, �������� ����� ���������� ���? ��, � ����� ����� ������,
���� � ����� ��������� �������, ��������� �� ������ �� ����������� ������ � ������
�����-�� ���� � ���� ������� ����, ������� ������ �������� ������� �����������
������� ��, ��� ������ �� � ���� �������, �� ������� ������ ����� ������� ��������
���������. ������, �� �����-�� ���� ������� �������� ��� �� �������� ����, � ���
���� ������ ������������ �������� � ��������� ����������������, � ������� ������� �
���, ��� �� ������ ��� ��������, � �� ��� �� ����������� ���� ����������
����������� � ���, ����� ���������� ����������� ������ ������� ������ �
�����������. ��� � ���� ��������� ���������� �������� � �������.
��� ������� ����, ������� ��������� � ������� ��� ����� ������� � �
���� �� �� ���� ����������� ����������� �����������, ������� ���� ���� ��, ������,
����������� ��������� �� ������������� ���������������, ����� �� ����������� �
�������, �� ��� ���� �������� ��������� �������, ������� �������� ���������, � ���
�� �������, �� ��� �� ����� � ������� �� �������? � ���� ��� ���� ��������
���������, �� ��� ������ � ������ �� ������ � ��� ���� ��� ����! ������� ������ ���
���������� �������� � �������, � �������� �����, ��� �������������� �������������
���� ����� ��������� � ������� �� �����, �� ��� ����� ��������������� ��������. ���
��������� �������� ������� ��������, �������� � ����� �� �����, ������������
�������� ���� � ��� ���, �� ���� ��� ������ ��������� ��� �������� �����������,
����� �������� �� ���� �������� ����, � ���� �������� ������ ������ �������� � ��
���������. ���� ���� �������� � ������� ������ �� ��� ������. ������� ��������
�������� � ������ �������, ��� ���� �� ����������, ��� ��� ����� ������, ������ ��
���������� �� �������� ����. ���� ��� �������� ��� �����, �� ���������� ����������
������ � �����, ��������; ���� ������ ��� �������� �������, ��������� ���� ������
������, ����� ���� ������ � ������ ������� �� ����������� ������, ������ ���
��������� ����� ������. ������ �� ������� ������ ������ ������: ���� �� �����������
������ � ������� ����� �������, ������ ����� ������ ������ ���� ����� �������
�����.
��� ��� �����������, ��� ������ ����� �������� ���� � �������, ���
����� ���� ���������� ���� ��� ���� ������� � ��������� ����� � ��� ����, ������
������ �������������� ��� ��������, ��� ����������� ������ �������. ������ ��
������. ��� � �������� ����� ������� ���� ������ ���������.
������� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ����� ����� � ����� ��
����, �� � ����� �� �����, � ��������� ���� � ������ ���� ������. �� ����� ������
������ �� �������� ���, � �������� �� ����� ��� �� ����������. ����, ������� ��
������� ����� � ���� ��������, ����������� �� ��� ������ ������� ������� ����� �
�������, ��� ��, ��� ��������� � �����, � ������ ������������ ���� ������������
�������. ������� �������, ��� ����� �������� ����� ��������� ����������������� ����
, ��� ��� ������ ����� ������, ��� ����� ������� ���, ������ ����� ���� �� ������,
� �� ������ �� ���, ����� ��� ��� � ����.
��� ������ ����� �������� ������, ��� ������� ���. ������ ������� �
���� ��������, � �������������� ���� ��������� ����������� � �� ��������� �������
��� ���� ����� ����� �� ��� �������. ��� ��� ����������� �� ������� ������ ���,
������ �� ���� ���� ��������, � ������� � ������ � ��� ����� ��������� � ����
������� �������? ����� ����� ����� � �������, ������� ���� ������ �� �����������
������, ������� ���������, ���������� �� ������� ��� (�����). ��� ���, ����� ����
��� �������� ���� � ������ ������� ������ �����������, ��� ���� ����� ���������
���, ������: ���� �� ������ � ���� ������ ���? �� ���������?�
�������, ������� �� ������!� ��� ����� ������ ������� ����� � � ������
������������� ��������.
���, �����, �����! �� ���� �� ������, ������, ��������, ��� � �����.
��� ��������� ������� ���, �� ���� �������� �������� � ������. ����� ������: �� ��
������ ����� ����������. ������?�
�������. �� ������ �������, ��� ������ � ������.�
�� ��������, ������ ��������� , �������� �� ����������. ������ �� �����
���� ������ ����. � ���� ����� �� � ����� ������� ���� ���� �� �����, ���� ������
������ � � ���, �� ������ ������� � ���, ����� ������ ��� ��� � �����. ���� �����
����� �� �������, ������ � ��� ������ ��� �� �������. ��� � ������� ��� ���� �����,
�� ��� �� ������ ��� ����� ��������� �� ��������� �������, �� ������ �������� ����
��������� ������� ��� � ������� ����������!
�������, ��� �������, �������, ��� � ������. ������ ���� �����
���������� � ��������� �������������� ��� ������, ��� ��� ��������� ������? �
����������� ��������� ������ � ������� ��� �� ����, � �� ��� ����� ���������� �����
��������.
�� ���� ����� �� ������� ������� �� ��� ��� ���������, ������ ������:
������� �� ����!� � � ����� �� �����. ��� ����� ������� �� ��� , � ����� ���������
��� ��������� ����� ������ � ����� �������. ������� ����� � ������� �������, ����
����� ������: ������, �������. ���� ��� ������, ���� ��� �� �������, ������� �
������� ��������� ������. ������ ��� ������ �� �����, �� �������� ��� ������, �����
����� � ������ ������� � ����.
��� ����� �� �����������, ��� �������� ����� ����� ��������. � �������
���� ������-�����. ������ �� ��� ��� �������?�� ����� ��.�� ��������, �������
��������, ������ �� � ������. � � ���� ����� ������, � �� ������, ��� � ������
������, � ���� ��� ������ ��� ��������. ���-���� �� ��� ��������� � ������ �����
������. �� ��������� ��������� ������������. ������, ���� ����-��� �� �������, ��
�������� ������� �� �����, ������ ���� ������, ����� ��� ������ �� ������ �����
���������� �����. ������� ������ � ������ ���������. � ��� ����� ���, ����� �����
����. ����� ���������, � ����� ���������� ���� �� �����.
����� � ����� ����������, ��� ����� �������� ��� ������ ����������
.������ ������� ����� �������, �������� ��� ��������, �����, ������ �����, ��������
������. �������� �� �� �������������, �� ����� ���, ��� ������ �� ���������.
��� ������ ������� ���: ���, �����, ������� ����� ���?�
����� ������, ��� �������� ���������� ���, � �� ������ ��������
���������, � ������ ������: �������, ��� ���� ������, ��� ��-������, � ��� ������
����������?� . �� ������, ��� �������� ������� ��� ������������������.
�������,�� ����������� ������� ��� ������.,�� ������ � ���� ������.
��� �����, ��������� �� ����� �������� ��, ������ ����� ������� �� ����
��������. �������, ��� �������� ������ ������������������, �� ��������, ��� , ���
������� � ��������, �� �������� ��������.
�� ���� ���, � ������� �� ��������, ������� �������� ����� ����, � �
���, ��� ��� ����� ������ ��� ����, ���� �� ����������� �� ����� ������ �� ���
������ ���� ���, ��� �����, ������ �� �������� �������. � ��� ����� ���� ��� �����
������. ��� ��� �����: ��� ������������, ��� �� ��������� �������, � ����
���������, ��� ��� ���������� ��� �����. ���� ������� ��� �� ��������, ���������,
����� � ��� ��� ���� ���������. ���-��� ����, ����� ����� ����� � ������� � ����
����� ������ ��������� �� ������� ���������.
���������� ��� ������ ��� ��� �� ������������ ������� ������: ������,
���������� ���� � �� �������. � ����� ���, �� ���� ���� �� �������, � ���� ����� �
������. ������ �� ���������, �������� ������ ���� �� ���. ���� � �������, ��
�������,, ��� ������������ �����. ����� ������ ����� � �������� ��� �����. �
������� �������, ��� ��� �����.
��� ����� �� ��������, ����� ��������� ��������� ������� � ������� ��
�����. ��� ��� �������: � ����� ������ ���� �� ��������� ��� �� ����������? �����
�� �����, ��� � ������ ������? ��� ������ �� ��������� ������� ������ ����������, �
��� ���� ���� �����, ����� ��������� ��� ���������� ������ ����. ������� ��� � ����
� ������� ������ ������ � ������ ������. ������ ��� �������-��, �������, ����
��������, ���������, ����� ���. � ��������, �� ����� ������� �� �����������, ���
��� ���� ������ �����, ������, ����� ������� ���� ��������, ���� �������� ������
����� � ������� ������, ��� � ������ � ������ ��� ���������� ������ �����, �������
������� ����� ��������, ���� �������? ����� ������� �� ������ �� ����, ����������
����� �� ������, �� �������� � ������ � ������ ������� ������ ��� �������� �������,
������� ���� ��� ���� ����������. ��� ����? ������ ��������, ����� ������� �����,
����� ��������, ����� �� �������. ������ � ����� ������ � ������ � ����� ���
�������. ������ �� ���� �������� . ������ ������� ������� ��-�� �����������
�������� ����� ��� ���������?� �� � ���� ��������� ������� ���� ����� ��������?
���� �������? ��������. ��� �� ���� ����� ����� ����, �������� ������, ����� ��
��������, ������. ���, � ������ ������ �����, �� ��� �� ��������, ����� �� �������?
���� ���������������� ������� ��� ��� ����������, �� ��� � ����� ������ ��������� �
�����, ����� � ����� � ��� ��������� � ������ ���. ��� � ��� ������ ���� ����������
������. ����������, �� ��������, �� ��������, ������ ��, ��� �� ���������. .� �� ��
��������, ��� �������� ��������� ������������, ����� ����� �������, � ��� �
�������. �� ��������� ������ ����, ��� � ���� ��������� ������� ������� ����,
��������� �������� ���� ������������� ���� ��������! ��� �����, ����������������
���������, �������� �� ���. ��� ��� ������ ������� ����, ���������� �� �� ������ �
����� � ��������� ������������ �����. �� ������ ����� ������, �� ����� ���� �����
�� ������. �� � ����� ����, ����� ���-������ �� ���� �����. ��� ����� ����� ������
���������� ����������. ��������, �� ��������� , ���� �����, ���� �������� �����,
����� ����� ��� �������, �������� �� ���������� �� ���������.
��� ��� ����������, ��� ������ ����� ���� ���� ����� ���, ��� ������
����, ������ �� �� ��� ���� ���� ���� � ��� �������. ���,��� ��������� � ��� �
������ �������, ���� �� ������ �����������. ����� ��� ����� ��� ������, � ���
������ ������. ����� �� ������ � ����, ������ � ����� ������ � ������, ��� �����
��������� �� ������. ����� �� ��� ����� ������� � ������� � �����, ���
�������������, ��� ��������. ������ � ���� ���� �������: ����������� ��� ���������
�������. � ������ ������� ���� �����: �� �� ������� �������� �������� � �����. ���
������ ���� ������ ���� ������ � �����������, �� ������� ������ �������� ��� ����
����������. ��� ����� ����������� ���������� ������� �� ����, ��� ��� ����� �������
����� ���������� � �������, ��� ��� ��� ������� ���.
����� ��������, ��� ��� ������� ������ ������� � ����� �������, �������
�� � ������ ������ ��������. ������, ��� �� ����� ��� �����, ��� �����, �������,
��� ��������, ����� ����, � �� ������ ��� ���������� �������, ����� ������ �
��������������� ��. ������� �� � ��� �� �������������, ������� ������: ��� ������
���� ��������, ���� ������ �����. �����, ���������� �������, ��� �������� ������
���������, ����������� � �� ���� ��� ������� � ������� ����.
������ ����� �� ������� � �������, ��� ����� � ����� �� ��������. �����
����� � ����� ��� ����� �����. �������� ��������, ������ ������� � ������ ������, �
�� �������, ��� ����� � ������� � ����������� ���� � ����. ����� ������.
����� ����� ����� ������ 3-5 ���� ��� ����� ������ ��� ���������
���������� � ������� � ������ �������. ������ ��� ���� ��������� �������������, ��
����� �� ������ ��, �� ������ �� �� ����� �����. � ���������� ������������
��������� � ������� �� ���������� ������� ��������� ����, ��������� � ���
����������� ����� �����. ������� ���������� ���� ���������� ��������, �������� �
��������� ������� ������ ���������, ��� ����, � �����, ��� ����. �� ����� ��������
�������, ���������� �������, � �������� �������� ���, ��� ��� ��������� �����������
� �����������. ��� ����������� ������ ���� ���������� �����.
� ����-��� �������: ��������� ��������� �����, ����� ��������� ����,
������� � ����� ����� ���������� ����������. � ���: ����������� ������ �������,
��������� ����� � �����������, ���� ����� ������ ���������� � �� �������� ����� ��
���������. ������ ����� ����� � ��������� ������, �����, ����� �� �������, �������
��������, � ����� ��� �������� ����� ����������.
��� ���������� ���������� � ����������� � ��� �����, ���������� ������
����� ���� ��� ���� � �� ��������� ������� ����, ��� ����� ���� �������, �������
��� �������, �� ���� ����������� ����-������, ��������� ��������, ����� ��������
����� ���������. ������� ����������� � ����������� ��������� ����������� �
�����������.
��� � ������ �������, ��� ����� �� ������� �������� ��������
������������ ����������� � �����������. ������� �� �����: �� ������ � ������
�������, ����� �����, ��� �� � ����������� �������� ����������, ��� ����� ��������.
��� ���, ��� �� ������ ���� ��� ����? �� �� ������, ��������, ����������� ���
������. �� ����� ������� ������� ��������������, ��� ��������� �� ����������,
�������������� �������, ��������; � ����� ������� ����� ��� ������, �� ��������
����������� �������. ��� ����� ������ ���; ����� �� �������� ��������� ����������,
� ��� ��������� �������. ���� � ����� ���� ������� ��������, �� ������ ��� ������
������, �� ��� ��� ��� ������� �������� ����, � ������ � ���������� � ������ ����
������ �����-�� ���� �� ������� ����� �������. ���� �������� �������, ������ �� ���
������, ������� �����������, �� ������ ����� �� �� �������, � ����� ����� ����
����������,. ���� �� ������ ��������� ����, ��� ������� �����������. ������
����������, �� ������: �������������� ������ � �����, ���� ������ ����, �� �������
������� ���������� ������� ����, ������������ �� ������� �������������� ����, ���
���������� �����, ��� ����� ������ ������������ ������, �� ����� ������� ����
���������, ��� � ������������� ����� ������� ������ ������ � ��������, ��� ������
�������� � �������� �������. ��� ���� ������� ������ � �����������. ������� ����
��� �� ����� ������, ������ ��� �������. ������ ��� �� ����� �����������, ��������
��������� ���� �������. ���, ��� ��� ���, ��� �����: ������ ����� ����, �� ��
�������, ��� ��. ������ �� ������, ����� �� ������. ����� ������ ��� � ��������
������� �� ������ � ����� ������ ���� �� ������ � ������ �� ��������, �������
�������� ��� ���� ���������. �� ��� ��� ������� � ������� � � �����? ���� ���
�������� ��������. ������� ���, ���� ����������.
������ ��� ����� ������ �������� ������� �����. ��� ������� �����,
����� � ������� �����. ��� ������ �����, ������� �������, �������������, ��������
���� ����� ������, ���� ��� �� ������� ����, �������� ������ �� ������ �����, ���
������ �� ��������� �������, ������ � ����� �������� �� �����, �� ��������� ��
������ ������ �������. ����� ������� �� ���������� ������ � �������� ��������.
���������� �� ������, ����� ����� ������ � ��������� ������. ����� �����. ������� �
��� ����, ����� � ��� ��������� ������, ��� ������ ��������� �����, ������, �����
������. ������-������ � �, ����� ����, �������� �� ������ ����� � ������ �����
���������� ���� � ���� ����� ������. ������ �������� �� ��, ��� � ������!�
����� ��� ������ �� ��������� � ����������� �������������� ������� ���
���������� ������������. �������� ����� ������� ��� �� ��������, ��� ������, ��
�����, � ������� �� ��� ����������, � ������������ � ������� ��� ����������� � ����
���������� ����� � ������� �����, , ����� � ���� �������������, ������������
������������ � ������� �������� ������. ���, ������, ����, �� ����������, ����
���������, ������, ��� ��� ���, ������ �����. � �� �� ���������� ��� � ���
��������, �� ���������� ������, ��� ���� ����� ��������, ���� ��� ������� ���� ����
��������.
� ������ ������� ��� ����� ��������� ��������. �� ���� �������� �
������� ��� ����� �� ��������� ����� ��� ������ � �����. � �� ������������ �������
���� ��� ����� �����������, ���������� ������, ����-������ ����. ��� ����� �� �����
������� ����������, ��� ��� �����. ��� � ������ ����, ��������, ����� � ���
������������. ������ ��� ���� ��������� ��������, ������, �� ������ �� �
����������� � ���-��� ������.
� ����� ��� � ������� �������. �����, � ������, ������ ����� ��������
�������, � ���� ��������, ���� ����� ������������. �� ���� ��������� �����������,
�� �������� ���� ��� ����� �������� �������� � �����������, ��� ������, ��������,
���� ��� ����, � ����� �� ������� ��������� ����, �������, �������, �������.
������ � ���� ������ ������� ������ ���������� ������, � ������ ���
����� ������, ��� ��� �������� ������ ����������� ��� ������. ��������� �������,
��� ������ ����� ���� ����������� ��� ���. ��� �� � � ���������, ���� ��� ��
����������� ����� � ����� ��� ���, �� �� ������ ������� �������. ��� ������ �����,
���� ������ ����� �������� ���������, �����, ����� ������ �������� ���� ��� �������
������, � �������� � ����������� � ���������� ���� ��� ������, ��� ��� �� ��������.
�� ��� ����� �������� � ������ ������� ��� ����� �������� ��������������
������������� � ���, � ��� ������, ���, ��� ������ � ���� ������� � ��� �� �� �����
����������, ������ ���������� ������ ��� � ������� � ������� ���������� ����, �����
��������� ������������ ��������.
���� ���� ��� ������������� ������������ �� ��������� �����. ����
������, ������ ������. ������ ���� ����� ������ � ������-��������� ����� ����?
g������ �� ������������ ��� ���� ������ � ������������ ����, ��� ������ �������. ��
���� ����� ��������� �������.. ���, �������� �� ����, ��� ���������� �������� ��
���, ���� ����-���� ���������� ��� ������ ���� �����-����� �������� ������� ���,
������ ������� ����� ����� ���������� ������ �� �����. �������� ����� � ���� �����,
�������� � ��. � ���� ������� ������� ��� ������ ������ ������, ���������� �������
��� ����� ���� ���������. ���� ����������� � ������. � � ������ ������� �� �����
��� ��� ������� � ���������. ��� ������� ������ ���� ��� ��������� ����� ��������
���������� ��������, ��� ������ ����� �������� ��� ������ � ��� ��������������
��������� �������� ����� ���������� �����.
���������� ��������� �������� �������������� �������� ���� �����. ���
������� ��������� ��������. ��� ������� ���� � �������� ������, � ����� �������
����������� ����. ����������� � �� �� �����������. ������ �������� ���������,
�������� ����� �����. ���� ����� � ���� ��������� � ��� ������� ���������� ������
����� � ��� � ������ ����� �������� ������ ���� � �����, � ����� ������ ����������
��������. �������� ����������������, �������� �� ����. � ����� ������� ������� ����
� ���� ������ � ������ ��� ������ ��������� ������� ���� �� �������� � ��� �����,
������� ��� ���� �� ������� �������� ��� �������� � �������. ���� ����� ���
������������ �������� ����� ���������� ����� ����� ���������� ��� �����-��������, �
��� ������ � �� ���� ��� ��������� ������������ �������� �������-��������. ���
����� �������� ����������-����������� �������������� ��������. �� ����� ���� ���
��� (������������� ��� ����������)., � ������� ������� � ����� ���������� �����
������ ���� ��������� ������� ��������, �� ��� ������ ����� ������������� ���� ���
� ���������, � ���� ����� �������� ��� �������� �������� �� ��� (������ �����) �
���������� �� ���� ���-��� (��������������� �������). ����� ���� ����� �������� ���
������ � �������� �������� � ��������, � ��� ����� ������ ��������� ���� �������
����������� �� � ����� ������. ���������� ������ ������ � �� �������������. �������
�������� � �������� ���. ������� ��� �� ����� ����� ����. �������� ����. , ����
����� ����� ������ ����� � ����� ���� � ��v�� ���� ��������. ���� ����� ������:
�������� ��� �������� ���� �� ����� ����� � ������ , �� ����� ��
������, �� �����. ����������� ������� ��� ���������� ���, �� ���� � ���� ����
��������. � ��������� ��� ������� ������ ��� �����, ���� ����������� ������, �
����� � ����, ������� ������� ���� �����, ��� ��� � �� �� ������� �������� �������.
��� ��� ����� � ����� ������ � ���� � ����, ���� � ��� �� �����. � � �������� ���
��� ��� �����, � ���� ������ ��� ����, ������ �������� �������� ���. ���� ����
����� ������ �������� �� � �������. ��� ������ ������ ����� ������. ��� ���� ������
�������� ���� � ����, �� ���� �� ���. ������, ���� � ����, ������ � ����, ����
����� �������� ������ � ���� �����, ��� �� �������� �� ��� ������. ��� ��� �����
������ ��������� �������� ����, �.�. �������., ����� �����, ��� �������� ��� �
������ ��������� ���� � �����������., ������� ����. ��������� ������ ��������
�����, �� ���� �����. ����� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ ������, ���� ���
� ������������ � ���, � ���������� ������ � ������������ � ���. ��� � ���� ��������
��������� ����. ������ ���, ������ ���� ����� ��������. � ����� ���� �� ����� �
���� ������ ����������, ��� ����� ��������. ����� ��������� �������:
����� �������� ������ ������� ���� ������� ������ ��� �����, ���-���.
������������ ����� � ��������� ����, ��� ���������� ������� ��� ������� � �����.
������ ��������� ������ � ���, ��� ��� ������� �����������, ������ �� �����
�������� � �������� �������� �����, ����� ����� �������� ����� ���; ����, ����,
������� � ��� ������. ������� ������� ����� ������ �������� � �����, �� �� �����
��-��������� � ���� ����������., ������ ��� �� ���������� ���� � ��������� ����.
�������� ���� � �������, ���������� ���� ����� ������ ���������� ���������, �
�������� ����� ��� ��� ���������� � �������, ���������� � �������. ���� ������
�������� ����������, �������� ��� ���������� ��-�� ����, ��� �� �� ��������
��������� ������� � ������, � ��� ������ ������ ���������������� � �������. �����
�������� ��������� ������, ������� ��������� �� ���� � �� �������� ����, ���������-
�� ����������, � ���������� ���. ����� ��������� ������ ����������, ���� � ����
��������� � ����� , �� �������� ���� ��������� ����� � �������� ���� �������� ����.
����� �� ��������� ������� � ������� ������ � ����� �������� � �����, �� ������� �
����� ���� � �� �������� ���� ��������� ���������, ������������ ������. ���
����������� ������ � �������� ������� �������� ��������� ����, ����� �� �������� �
������ �� ���������� � ������ ����������. ����� ���� ����� ������� �����, � ���
������ �� ��������, ��� ���������� ������, � �� � �� ���, ��� ����������. � �����
����, �� � ���� �������� ���� � �������� � � ���������� ����� ���� ��������,
������� �������� ���������� �������� ������ � ����� ����������� ��������� ��������,
��� �� ���������. ���������� �������� ���� �� ����� �������. ������ ������ �����,
���� �� ����� ���, ���� ���� ������� ���� ������� � �������� ������������ ���, ��
����� �������� ������� ���������.
������� ����. ���� ����� ������ �� ����, ��������, ���������,
���������� ����� �����, � ������: ������ ���� ������. ��� �������� ������ ����,
����� ��������.�
��� �����, � ����������� ��������� ���� ����-������, ������, �� ������,
��� ��� ������, ���� ���������� �������, ��������� ������� �� ���� ������� � �����
����� � ��� ��������.
��� ������� ������ ���� �� �������� ��������� ��, ������ ������������ �
�� ����� ���������� �������� ������, ������������, ������� �������������� ��� �
������� ��� ������ ������� ���������� � ����, � ������ �������� ������ ������� ���
������� ���� � �� ���.
��� ������, ������� ��� ������� ����, � ��������� ��� ������������ �
������� �������� �����, �� ������ ����� ������� ������� � ���������� �����������,
��� ��������� ��������, ����� ������� � � �������� ����� �������. ������ �� �������
� ���� ��� ������ � ������ ���: ��� ���, ������ ������ ����� ����. ����� �������
�������� � ������� �� ��� ������. ����� ������ ����� �������, ���� � ������ �������
������ ������ �� ����������� ������. � ������� ���������������� ����� ����������
����� ������ ������� ������� ��������� ������, ����� ���������� ������� ���� ��
����������� ��������� ���������. ���������� ������ �� ����������� ������ ����
����������� � ������ �����. ���� ����������� ��� � �� �����, �� ����� �� ������� ��
�� �����. ��� ����� �� ��������. �������� ������ ������ � ������ ����� �������.
������� �� ����������� ������ ������������ �� ��� ����: ������������ �����������,
���������� ����� ��������� ������������; ���������, ����� ����� ����� ����
��������� �� ����� ������; � �����, ����� ��� ����� �������� �� ������. ���������
����������� �������� ������. ��������� � ���������, � ����� � �����. � �����
��������� ��������� �������� ��� . �������� ��� ������ �� ����������� ������ �����.
������ ����� �������� ������ � ������������ �����������. ��� ������� ������ �����
���� ����, ����� ������ ���� ����� �����, �������������� � ������ ����� ����� ����,
������ ����� �� ������� ����, ���� ��������, ������� � ������ ���� �������� �����,
��� ���� ����� �� ������ ����� ����� ������� ����. ���������������� ���,
������������ �����������, ����������� ��� ����������� �����. � ������ ������� �����
����� ����. ��� ����������� �� ������, ��� ��� ������.� ������� ��� ������� ����
�������� ��� � ����� ������, ��������� � ����. �������� ��������, ��������� ������
���� � �����, � ��� ����, ��� ��� ������ ������, �������� ������� ������ ���������.
������� ����� ������ �� ������� ����, �������� ��� � ������ ������� ��
���, ��� ������ ����� � ������ �� ���� ����������� ������� �� ����������� ������.
� ������, ������� �� �������� ������� ������ ����������, �����������
��� ����������� �� ������������ ���������, �� � ���� ���� �������, ����� � �����
��� �����������. ��� ��� ��� ��� ������� ���������� ���� ���� ����������, ������
��� ���� , ������� ��� ��������� � ����� ����, ���� ��������. ����� ��� ��� ����� �
����������������, ��� �� ���� � ������ �������. ����� �� ��������� � ����� � ������
��� ����� ���� �������, �� � ���������� ������������ � ���������� ��� ���������, ��
������. � ������� �� ����������� ������ �� ����� ���� ���� ������ ���������, �� ��
� ����� ������� ��, ������� � ���� ����������� ���� ������� ����. ������� ���������
���� � � ������� �� ����������� ������ �� ��� ������ ����������. ������� �������
��� ������� ���� ������� ��� ������ � �������, ������ ��� ������ � ������. �����
����� �������� ��������, ��� ����� � ��� ����������, � ��� ����� ������: ��� ���
������ ����������� ����� �� ���� �� ������ ��������, ����� �� ���������, ����� �
������ ��������, ��� ����.�
������� ��� ������� ����, ������� ��� ��� ��� � ���� � ����, ������:
����. ����� ������� ������� �����, ������ ����� ���� ���� �� ������. ��� ������
���� ����� ������, ����� �� ����� � ������������, ������������ ��� ��� ���� ��� ��
� ��� ���������. ������������ ������ �� �������� ����� ���������� � ��������, � ���
������� ����� ���� ����� �������, � �� � ���������� ����������� � �����.
��� ����� ���������� � ����� �������, ���, �������� ����, �������������
���� � �������, ���������. ��� ������ ��������� ����-������ �����, �� ������� ��,
��� ������ ��� �������. ��� ���������� ����� ���, � ������ ������ ��� �����. �����
����, ���� ���������������� ������� ��� ��� � �� �������-�� �������� � ������� ���,
������� � ���� ���� �������, � ������ ������� ����� � ����, ��� � ��������
���������, ����� ����� ���������, ������� �� ���� �����. ����� ��� ��� ������� �
��������. ������ ��� ��������� ���� ����������. � ������ ���� ����������� ������
����������� ��� ������ � ������, ���������� ��� ����������. � ���������� ���������
� ����� ����-������ �����.
�� ���� ������ ������ �� ����������� ������ � ������ ������� ��� �����
������� ��� ��������� ���� � ������ ���������, ����� �������� ���������
�����������. � ����� ������� ������ �� �������� � ������� ���� ��� ������� �����
�������, ����������� ������� � �������� ������������, ��� ����� ���� �������������
�� ����������. � ���� ��� ��� ���������� �����, �� ��������� ������ ��� ��� �����
���������. ����� �� �������� �������� ������, �� ��-�������� ����� � �����, � �����
������ ��������� �� ����� � �������. � � �������� ����� � � �������� ��� ������
������� ��������. �������� ������ �������� � ������ ��������. ����� ������, � ���
����, ������., ��� ��� ������� ��� ����� �������, ��� ��� ����� ������ � ���� ���,
���� ��������� �� ���������� ����, ������� ����������� � ���� ������������.
����, ����� ���� ������ ������ �� ����������� ������ � ������ �������
��� ��� �������-������ �������� � ���� ��� ������, � ����, ��� � ������, �����
������� ��� ������� ����: ��� ���, � ��������� �� ���� ����� ����� ������ ������ �
���� ������� � ���� ������, ������ ��� �� ��� ������ , ������� ����� , ������ ����
�����.�
��� ����� �������: ���� � ���� ��������? ����� ����� ���� ��������. ���
������ ��� ������ �� �������? ������ ���� ��� ���������, ��� � ��� ������.� ���� ��
���, ��� � ���� ������, ������ ����� � ����� ����� ��������. � ������ �������������
��� ���� �������� ���� , ������� �� ����������� ������ ����� ���� �������� ������
���. ��� ������ � ��� �������� ������ ����, ��� �������� �������� ��. ������ ��
����� ������, ���� ���� ���� � ������ ������, ��������, � ���������, ���-�� �
�������� ����� ������� ���� ����������, ��� �������, ���� �������� ����, ����� ���
�� �������� ������� � ����� ����? ��� ����� ����� ���� �����������, ��� ������ ��
����������������� ������� ��������� ������ ���� � ���� ������.
������ ���, ��� ����� �����, ������ �������� �������, �� ���� ��������
� ���� �� ���������, ��� ���� ��� ������, ����� ������� ��-��������. � ������
�������� ��������� �� ������ ��� ���� ���� . ����� ��� �� ���������? ��������,
������ �� ������. ���� ��������� �� ��� �� �� �� �����. ���� ���� ������ ��������,
������� �� ��������. ��� �� ����������? ���� �� ��, ��� � � ������ ������ ��������
�� ����������� ������. ������ ������ ������, ������ �������� � ������, ���� ��
���������� ����� ����� ��������, ������� ������� ���� � �� ��������. � ������ �����
�����, ���������� ����� ���� �����������, ������� ��������, ���� ��������� �����.
���������, ��������, �� ��� �� �� �� ����� ���� ��������� �� �����. ���, ��
���������, ��� ���� ��� ������� � �������, � ������ ������������. ���� �����. �
����� ������ ��� ����� �� �������� � ���������� �� ���. ������ ��� �������,�� ���
������ ����� ������, ������ ��������, �������� ������.
��� ����� ������ � ���, ���, �� ���� �������, ��������� �� ����
����������.
������������� ���� ������,�� ����� ����� ������� ��� ������.
���� �� ��������� ��� ������, �� ��� ����������. ��� ������ �����
������ � ������ ������ ���� � ���� ���������, �������� � ���� ������, ����� ��
��������� ������. ��� ��� ����� ��� ���, ��� � ���� ���� ������. � ������ �����
�����, �� �� �� ������� �� ��������, ���� ����, �������� � ��������� �������.
�� ������� ����� ����!� ����� �� ������� ����� ��������� ��� ������, ��
���� � �������� �� ����� �����, �� �������� ��������, � � ������ ��� ��������
�����. � ���� ��������� ����� ���� ������������ ������� � ���� ��������, ���
��������, ������� �� ������� �����, �� ���� �� ����������� ���� ���-���. � ����
������ ���������� ��� ���� �� ���������� � ��������, ������� � ������� ����
���������� � ���� � ��������� ������, � � ������� ������� ������� �������� �
�������, ��� ������� �����, ���������, ��� �� �������� ���� � ����, ������ ,
������� � ������.
�������� �������������, �������� ��� ����� ��������� � �����������.
������, ����� ����� ���� ����� ����� �� ������� ������ ��� ������ �� ������� ���.
�� ��� ������� ������ ���� �� ������! ������ � ������ ��� ���� � ����� �������.
������� ��� ������ ��� ��������� � �����������, � ���-������� � ������� �� ����
����-�������. ������ � ��������, ���������� �� �����, ������ ��� ������, ������� �
����� ��� ����������, ��� ����������. � �������� �������� � �������� �����, �����
����� ����� ����� �������? ���������� � ���, � ������ ��� ��������. ���������
������������ ���� ��������, ��� ��������� ������� �������.. � ������ �����, �����
������� ��� ������, � �����, ����� ������ ���, ���� ������� �����������.
�� ������� � ��������. ����� ������� ������� ���������� ��� �����
�������� � ����� ������ ���� �������� � �������. �� ��� ��� ��������� � ������
��������� ���� � ����, ���� ��� �������, � ������ �����������. �� ������, �� �����
����� ��� �� ������.

����� ������
�� �������� ���� � ��� ���
����� �����
������������ ����, ��������� ����
���� ������� ������ ���������������� � �����������, �������� �����
������ ���, �������� ��� ����� �� ������ ��������� �������� �� ����� ������,
�������� ��������� ������ � �������� ��� �������. ������ �� ���������� �� �������
�����, � ������ �������� ��� ������� � ��������� ��������� �������, �������� � ���
��-�������� ������������� �� ������� ������� ������, �� , �� �������� � ������
�������� � �������, ��� ����� ������� �������, ��������� ��� ������, ���������
������, ������� ������ � ������ ���������������� ����� �������. ������
����������������� ������� � ���, ����� �������� ������ ���� � ������� ������ ����,
������������� �������� �� ����������� ����������� ����, ����� �� ����� ���� �����
������ �������� , ����������� ������ ����, � �������� ��������� ����������� ��
��������.
�� ���� ��� ������ �������� ��� ������ �� �������������������� �
������� ������. ������ ��� ����� ������, ������ � �����, �� �� ������������ �, �
����� ����� �������� �������������, �� ������ �� ������. �� � ���, ��� ��� ������
������� ���������� ����� ������ ����� �� ���������� ������, ��� ���� ��������
�����. ���� �����, ������, ������ ����� �� � ���, ��� ��� ������ ������ �� �������
������� ��������� ��������������� ��������, �� ���� ������������ �������������
������� ����� �� ������������� ����. ������ ����, ��� ��� ������, �����
��������������. ��������, ����� ������ � ���, ��� ������ ������� ������ � ����, ���
�� ������ � �����. �� ����������� ��� ���������, ��, ��� ���� ����������� �����,
�������� � �����, ��� ������ �� �����. ������ �� � ��� ������ ���, ����� ���
������� �� �������, �� �������� ��. ����� � ��� ��������� ������������� ����,
��������� �����. � ������������ ������ ��������, ��� � ������ �������� ����, ��� �
� ������ ����������� ����, � ���� ���� � ���� ���� ������� �����. � �� ������,
����������� ������ ������� ��������: ����������� ������ ���� ������������ �������
���� ����� , � ����� ����������� ������� ������������� ����. ����� ���� � ��������,
���������� ����, �� ��������� � ������������, �������� �� ��� �������������
�������� ������� �����, ������ ����� �������� �����������. � ����-��� � ����
������� �������������� ��������� � ���������� �������� � ����� � ������� �������� �
����������� ����. � ����������� ��������� ���� ����� ��� ������� �������, ����� ��
� � ��������. � �� �������� � ���, ������� �����, � ������ �����. � �� ������
�������: � /����� / � ����������� �������� �� ������� ������ � ����, �����������
�������� ������, ����� ��������� ���������� ��������. �� ������ �� ��� ������
������������ �� ������� ������ ������?
��� �����, �������, �� �������, � ������ ����� ������ ��������� ���
��������� � �������. �� �������� ���� � , ��� ��� ������, � ������ �� ��� �������
����� ����� �� ��� ����������� ������. ��������� ������ ����� ����� ���������
�����, ����� �� ������ ��������� � ���� ������. ������� �� �������� ��������. ��
��� ��������� ��� ���� � ����, �� ��� ��� ���� ����� �������� ������, ��� ��������
���� � ��������� ��������� ����� �������, ��� ������ ���� ������. ��� ����� �����
�� ���� ��������� �� ������������ �������, �� ������ ��������: ���������!�, �����
������ ��������� ���. ���������� ��� ������ ������� ���, �����, ����� ������
������� �������, � �� ����. ��� ���������� ���� ������� ������� ���������� �
�������� ����� ���������, � � ����� ����� ����������, �� ������������ ���������
������� ���������. �������� ��� ������ ���������� � ������ ���, ��� ������ �������.
������� � ���� ������ � ������ , ����� � ������ ������� �������������
���� ������ ���������. ���� ������ ��� ������� �����,�� ������� ��� �����,�� ���
������ �� ������. ������ �� ��� �� �������� ����, �� ���������� ������� �����, ��
��������� ���������?� � �� ���������� � ������ �������, ����� ����� ���� � ������
����. �� ��� ������ ��� ��������, ���� ������� ����� ���-�� ��������, ������������
������� ��������� �������������. �� ���������� � ���, ����������� ������, ����� ���
����� ������ ���-������� � ����-������, ������� � ���������� �����������
�����������. ���-������� � ������������ ����� �������� ������� ���� ����� �����
�������� �� ������, ������ ������ � ����, � ������ ������: �����! ������������
���������, �, ���� ��, ����� ������ ����� ���� ������ � �������, ��� ��� �������.
���� �� ���� ��������, ����� ������ ���� ������ �����, �� ������ ��� �������� ��,
������������ �� ������� ��� ���. ������ �������� ��� ��������� � ���, ��� �������
�������� ���� �������� ������. � �� ��� ������ ��������� ����� � ���������������� �
�����������. ���� �� ��������� ��� ��, ���� ������ ���� ����� ����� ������, � �� ��
��������� �� �������, �� ������ �������������� ������ � ��������� �������, ��� ����
�� �������. �������� ����, �� ������ �����. ���� ������� �������� ����� ����� �����
����� � �� ������� ��; ������, ������, ��������� ������� � ��� ����������. ���
������ �������: ������� �������� ���� � �������� ���, ��������� ������!� ��� �����
��������� ������� �� ������ �, ����� �����, ��������: ������� �����! ������ ��
�����!� ����� ����� ������ � �������, ������ ��� �� ����, � ������� , ��� ������
���� �����, �����, ���� � �����. �� � ������ ��������� ����, � ���� ���������
������ ���������. ����� ������ �� ����, ��� ������ �������� � ����������� ������,
����� �������� ���. ��� ������ ����� ���������� ��������, �� ����� ��������, ���
������ ���������� ��������, � ��� ��� ����������� ������ ��� �������. � ��� ��
����� ��� �� ���. ������� ������ �� �� ������� �������������� � ��������, ������
���� ������� ����� ��������� � ��� � ������ �������� ��� ���� ����������� ���������
�������� ��� ������� � ��������� ������� � ���������� �������� � ����� � �������.
����� ��� ����� ������ ����, ��� ��� ��������� � ������� � ���� ������ � �
���������� ������� ��� ������, ������ ������ ������� � ��� ����������� ����������
��������� ���������� ������������ ������������ ������������ �������������� ����
(��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��), ����� ����� ���������� �����. ��� �����
������ ������ � ������������ �������� ��������� � � ���������� ����-������ ��������
�������� ���.
����������� ���������� ��������� ���������� ������������ ������������
������������ �������������� ���� � �������� ������� ���������� ������� ��������
��������. ������� ����� � ���., ����� �������� ������ ������� ����������� ��
�������, ����� ���������� ������� � ����������. ����������� ��� ������
��������������� ������� � ����, ������ � ��������� ������� ��������������
������������, ������ ��������� ������ � �������� ������� ����������������
������������ ��������. ������ ������ ���� ������ ������ ������ ��� ������������� �
�������� ������������ ������ ����� �� ������ � �������, ������� ������� �
���������� � ������, ����� �� ���� ������ �������� �����. ������ ��� ����� �����
������ ����� � ���� � �����-�������� , �������� , ����� ������� �������� ������ ��
����� ��������� ����.
���������� ���������� ��������� ���������� ������������ ������������
�������������� ���� ������������ �� ���� ���������� � ������ �������. ����
����������: ����������� ���� ����������� � ���������� ������ ��������� � �����;
����������� ���������� � ���������� �������� �������; ����������� ��� �
������������� ����������. ������ �������: ������� ��������� ����������
������������, ������� ����������� ��������, ������� ������ ��������, �������
�������� ����������������, ������� ���������� ������ , ������� ���������� ������� �
����������� �� ������� , ������� ���������� � ������������, ������� ���������
�������� ����, ������� ������������ �������. �� ���� ������ ������� ������ ������
���� ������ ������� �������� � ��������� �������, � ��������� ��� �������
������������ ����������. ��������� ����� ��������� ���������������� ���� �����
������ ������� ������������ ����������.
������� ���-������� � ����-������ �������� ������ �, ���������� �������
�� �������� � ��������, ������ ������������ ��� � ������ �������, ��������
��������� ���������� ������������. ������� �������������� ��� ���� ����� ������:
������� ��������� ���������� ������������ ���� ������ ���������� � �����, ������
���������������� � ����������� ��������������� � ������ ������ ��������� � ����
������. ��, �� ���, ��� ������� ������� ������ ��������� � ������ ������
����������������� � ���� �������.. ������� ��������� ���������� ������������
������������ �� ����� �����: ������ ��� � ����������� � ������������ � ������������
� �������; ������ ��� � ����� ���������� ��������� � �������; ������ � ��������
���� ���� � ����; ��������� ��� � ������ ����� ����������; ���� ��� � ���������
���� �����; ������ � ������������ � ���� ������; ������� ��� � ��������� �
��������� ��������� ���������; ������� ��� � ��������� � ����������� ����; ������ �
����������� �� ����, ����� ������������ ������. ������ �� ������� ��������� �
������� ���� � ���������� � ������������ � ������������ � �������.�
��� ����� ��� ��� �����: � ����� ���������! ������� ������ ��� �����
����� ��� ������ � �����, ���� �� ���� ��� .���� ����, ������� ���� ��������
������.�
������� ��������� ������� ��� ������ ������� �� ����: ������ ���� ��� �
���� ������ ���������� � �����, ����������� ����� ���������, ����� ������� ��
������� � �������� ��������. � ��� ���� � ������ ������� ������� ��������� ������.
� ������ �����, ����� ������� ����������� ���������� �������: ����, ������� �
�������, ������� � �������� ��������, �������� � ���� � ����� �����, �����, ������,
����, ������� �������� ������� ������. ���������� ������� � �� ������. ��� ����
�������� �������������� �������������� �������, �������� � �������, ��� � ����
�����������. ������ ���, �������� �������, �� ���� ����� ������ �����������, ��
����� ��������� ����������� ��������� � �����, ������ ����� ������� ����. ����-
������ �� ������� ������� � ��������� ����� ������ ������, ������� �� ����� �� ���
����������� � ������ �����, �� ������ �� ������� ������� �� ���������. ��� ������
����� ���������� ������� ��� ������ � �������, ������ �� ������� ���, ���
���������� ������, ��� � ����� �������� ������ �������� ���. ��� � ���������
������������� � ������������ � ������������ � �������; ����� �������� ���� �����,
������, ��� ����������. � �� ����� ���� ������� �����, ���� ���������� ���������� .
����� ����� ���������, �� ���� �����, ����� ��� �������� ��� ������, �� ����������
���� �������� �����������, ����� �� � ��� ��������� �����������. ��, �����, ������
������ �� ����� �������� � ������, ������� ������. ���������, ����� ������� ������
����������.
��� ����� ����� ���������� � ������, ��� ����� �����, ����� �����.
��������� ������ �����, ���� ��������� �����. � ��� ����� ����� �� ������ ���� �
��������� � �����. � ���� ������� ������� � ������� ��� ������, � ����������
�������������������� � ��� ��� ����� ��� ������������ � ���������� ������ � ����
�����. ��� �� ������ ��� ��� �� �����, ��������, ������ ������� ������������.
������� ������� � ��������� ���������, ����� �������� ������� ���� ����, � ������
���� ���������� �����. � ����� �������� �������. �� �� ���� ��� ������� � ������
���������� �� ���, ������� �������� �� ���� ��������� � ����������� � ������
�������. ����� �� ����������, � � ���� ��� ��� �������� ����. ������� ����
��������� � ���� �� ������ ��������� ����� �������. ��� � �������� �������, ���
����� �� �������� � ���� ������� ����������� �������������, �������, ��� ���
���������, ��� ��������. � ����� ���������. �� ��� ��� ����� �� ����, ��� �
������������� � �������� ����� ����������� ����� �����������, ��� ������������
�����������, � ���� ����� ���� �������. �������� ��� ����� � ������ ���������
������������� �������� ������������ � ������������ � ������������ � �������.
������� ������ ��������� �������, �� �� ����. ���� ����� ������� � ����� �������� �
��������, �������� ���������� � ����� �� �������. ������� ���� ����� ����, ������
�� � �������, ��� �������� ���� ������������ ��� ������, �� � ������������ �
������������ � ������������ �������� ������ ����� ���, � ������� ������� �� ����
������ ����� ����.
����� ��� ����� ������� ���� �������, ��� �� ����� �� ���� ��� �
��������� ������� � ��������������, ������� ���������, ��� ������� �������������
����� ���������, ��� ������ � ���� �������, � ���������� �� ���� ���������� ������.
��� ��� ����� ������������ � ������ ��������� ��� ����������� �����������������,
����� ��������� ����������.
� ��� ��� ��� ����� ���� � �������� ��� ��� ����� ���������. �������
��, ��� ������, ����� � ������ �� ������ ���������. ������������ � �����, �������
����� ������ � ������ ���������� ����� ������� ������ ����� ��� ������� � �������,
������ �� � ������ ���� ��������. ��� ����� ��� ���, � ������ ��� �����, �� ��
��������, � ������ ������� � ��������� ����������� ��������. �������� ����������,
����� ���� ������� �������� �� ��������� �� ���� ���. ������� ������������ �,
������� ������, ������ �� �������. ����� ����, ��� �� �������� ���� ��� �������, �
�������� �������� ���� ��� �������.
������� ��� ������ ������� ����� ������: ������� �� ���, � ��� ����
�������� � ������ ���������. �� ������ ��� ������� �� ������ ��� �������� ���������
���������� ������������, �� ��������� ������������ ��������� � �������. �����
�������� � ����� ���������� ������� �������������� ���� ����, � ��� ����� �������,
�� ��� � �����, ���, ��� ������ ������ ����, ����� ������� ����� ���������. � ���
���� ���� �� � ���� ������ �� ���� ��������, �� ���� ����� � ��������, ���� ������
�������� � ��������� ��������. ��������, ������� �� � ����� ���� ������? ����� ���
�����? ��� ��������� ����� �����? ��� ������ ���������� ������? ������ ��� �����?
��� �� ����? ���� ��� ��� ����������� � ������� � ������ ���������, �� �����
���������. ��� ���������� ������ ������� �� ����, ����� ������ ����. �� ��������
����, � �������� ��� ������� ��������, �� ������ ����� ���������� ������,
������������� �������, ���� ������� ��� ���, ���� ����, �� � ����� �����. �������
���� ��� ����������������� � ��������� ������������ ��������� � �������. ��� �� ���
����� � ��� �������, ������ ��������� ���������� ���������, ��������� ��� ��������
����, ������ ������� ������ ������ ���������.
������� �������������� ���, �������� �������, ���������: ������
��������� ���� ���� �����, ����� � ��� ��� ����� ������ ������ �� �����������
����������, ����� ����� ��� ����������, ��� � ������� ����� ��������� �����
���������� ���������� ����������. ��� ����������� ����������� ����������
����������� ��������������� ������� ������ � �����. � ������ � �������� ������
������������� ��� ����, ���� ����(, ���, ���� ���, �����, ������������ � ������ �
�������� ����� ������������� ��, �����, ��� ����, �����, �����, ����. ������
���������������� ������ � ���������� ���� � �������, � ������������������ �
�������������, � ������������ ��������������, � ����������� � �����������.
���������� ����� � ����� ���������� ����� ����� ���� ������ �� ������� ������������
���-��� � ���-���, ��������������� ��� � ������ ���-��, ������������ � ������
������. ���-�� ���������� ��� ���� � �����, ������� � ������� ������ ���������
�����. ���������� ���������� �������������� ���� ������� �������������� ����, �����
� ��������. ������ ���������� � ���������������� ������� ������ � ����� � ���,
����� �� ������� ���-��, ������� ��� ��������� � ������ ���������� ����� ���� ��
���������� ���-��, ���������� ��� ��������� � ������ �������� � �����������������
��. ����, ���� � ������� � ������ ������, � ������� � ������ ������, ���������.
�������� � ���������� �� ����� �� ����� �� ���������, ��� �������� � ���������� ��
����� �� �������� ������� � ����������. ��� ����������������� � ����������� �
������������ � ���, ��� ���� �������� ������ �����, ��������� ���� ������, ������
���� ������, ���������� �������� ����, ���������� ��������� �����, ��������� ����
�����. ����� ���������� ������ ��������� �����, �� ����� ������ ����������. ������
��������� ����� � ��� ��� ����� �� ����� �����, ������ ���� ����� ��������, ������
��� ��������� ������� ���������� ����, ��� ������� �������. ������� �������������
������� ����� � ����������� ��� ������, ����� � ������, ��� ������� ��������
�������, ����� ������������ �� ���, ��������� ����� ��������� ��������. ������
�������� ���������� ����, ���� �� ���� ���������������� � ���������, � ����
���������� ��� �� �������. ��� �������� ������ ���� �� �����, � ��� �������� �����
�����, ��� �������� � ������� ����. � ��� ������ ��������� ������ ��������� �����,
�� ���� ����� �������� ��, ��� ������. ��� ������, ��� � ��� ���� ����� �
����������������� � ����������� � ������������ � ���������� ������ � ����. ����� ��
���� ���������� �� ������� ������, ��� ����� ���������� � ���� ��������� ������
��������. ��� ������� � �������� ���� �������� ��������� ���������� ������������ �
�������� ���� ���� � ����.
������� �������������� ��� �������� � �������� ����, � ��� ����� ������
��������, ���� �������� ���� ���� �����, ���� ���� �����. �������-�� �� ������, ��
������ ���� �� ��� ����� � ���������, ��� ��� �� ����� �������� � ����������,
������ ����� ������� ��� ������ ������� ��� ��� �������� ��� ���������. ������� ���
������ ������� ������: ������� ������ ����� ��������� �� ��������� ���� ���� �
����, ����� ������� ��� ������������. �� ���� �������, ��� �� �� ���������, ����
�������� ������� � ������� ���� � ����. �� ���� ���������� ����� ��� �������
�������� � ������, ��� ���� ���������� ���������, � �� ������� ���� ���������� ��
�������� ������. � �� ��������� ��������, ������� ������� �������������� ��, �����
��, �������� ������ ���. � ��� ���� ���� �� � ���� �� ���� ���������� � �����, ��
������� �� ��� �������. ����� ����� ��� �����������. ��� �������� � ���������, ���
���� �� ������� �����, � ����� �� �������� ����� � ����� ������, ���� �����. ���
��������, �� ������� �����, ����� ������, ��������, ����� � ��������� ��������,
�����. �� ��� �����. �� ��� � ���� ������� �������������� ��, ��������� �� ���
�������� ��������� ����, ������������ ����� ���� � ����� ������, ����� �������,
��������� ���-������ ���������� �����������. ���� �� ������ � ��� �����������, ��
������� �� �����������, ������ ������� ��� ���� �� ������.
����� ������, ��� ����� �������� �������: ���� ���������� � �����������
���� ���! ��� �� ��� ��������, ��� � ���� ��������� ����������� �������� ���� ���
�������������� ��, ��� ���� �������� ��������� ���� �������, ���� �������
����������. ��� ���������!� � ���� ��� �� ���� ������ ����� ��������� ������������
��������� � �������, ������ ���������� � ���� �������� ����, � ����� ����������
������� ������ �� � ������������� ������, ��� ��������� ����� ������ ��������, ���
�������� ���������� �� ����, ������ ������� ����-�� ��������� ������ ��� �������
����. ��� �����, ��� � ����� ��� �������, �� ������� �� ��� �������. ����� ��
��������� �����, �������� ���� ��������� ������ � ������, ���� ����� ��� �� ������.
������ ��� ����� ��� ����� ����� �����, ��� ����������� ����� ������, �� ������� ��
��� �������� ������� ����� �������.
����� ��� ���� ���������� ���� ���������. ������ ��������� ���
��������� ��� � ������� ����� ����������.
��� �� �������� ������� ����� ����������? � ��, ��� �� ������
����������� ������� ��� ������� � ��������� ������� ������ ��� ������ ����������
����������� ������, ������ ��� ����������� ����������� �������� � �����������
��������� �� ������, ����� ���� ������ �� ����� ������� ������ �����������
����������� ��������. �������� � ��� ���� ��� �� ���� ����������� � ����������� �
������ �������, �� ���� � ���� ���������, ������� ��������� ��� ����������
��������� �� ������ � ������ ����� ������� ��������� ���������� ������������. ���
������� � ���, ��� ��������������� ����, �� ��� ����� ���� ������� ��������,
���������� ������� ������.
������� ����� ���������� �� ������ ��������� � ������������ ���������.
������ �����, ���� ����������� ���� ����� ��� �� ������ �������� � �����, ��� �����
� ������ �����������, �� ���� ��������� ����� �������������� �� ����������� ������
������� ����� ������. �������� �������� � ����� �������� �� ����������� ������ , �
���������� ���� ��������� ������ �������� � �����, � ���, � ����� ���. � ����� ���
���������� ����� �������� �� � ��������, � � ��������. � �������� ����� �����
������ �������, ������� �������� ��������� ������ ������, � ������ ����. ��-��
������ � ��������, � ����� ���� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����������
������������, ��� �������, � ��������� �������� ����� ����������. ����������� � ���
������, ������� ���� ������ � ������ ������. ��� , �������, ���� ������ ���������
���. ����� ������ � ������������ �� ����� ���������� ���� � �� ����� �������
���������, ����� �������� � ������������ ������. �� ��� �������������� �������
����� ���������� ������ �����, ������ ������ ����� �� ��������. ������ ���������
���������� ������������ ����������� �� ������ �������� � ������� ����, �������
������� ����� ���������� ��� �� ������� ������� ��������� ��� ������� �������. ����
�������� ��������, ������� ����� ��� ������ ���������, ��� �� ������. ���� �� ����
���� ��������� ���������, ���������� ���� ������, �������� �������������� ��������
�������� � ����� ������ ������. ��� ����� ��� �� ����� ���������������� �� ��������
��������, � ��� ���������� ����������� ������� ��������. ������ � ��������, ��� ��
������� ��������� ����� �����������, �������� � �� �� ����� � ��� ���������. ���
���� ������� �������� � ������ ���� ��������� ������, �� ����� �� � ��������
��������. �� ����� ���� ��� ����������� �����, � ������� ���� ��� ������� � �����
������ �����, ��� ��� �������������, � ��������� ������ ���������� �� �����������,
� ��� ���� ���������� � ���� ��� � �������� ��������. ��������� ����������� ��
����� ����� ���������.
��� ��� ���� �������, ��� ������ �������� ���������� � ���������� ��
��� ����. ����� ��������� ��������, �������� ����� ���. �������� �����������
���������� ����-������ ������������ ������, � � ������� �������� ���������� ����
��� � �� ����������. ����� ������ � ������������� ����������� � ��������
����������, ������ ���� � ���� ������������� � ������������. ������������� � ���
���� ��������, ����������, ��� ���������������� ������ � ��� ������� ������.
������������ � ��� ���������, ��� ���������, ��� ���� ����. � �� ������ ��������:
�������� �� ��������, ���������������� ������� �������, ������ ��� �����
����������� ������� ����������� ����������. � ���: ������������ ��� ���������,
������� �����������, � �� ����, ���� ������� �����. � �����: ������������ ��� �����
����������� � �����, ����� � �������. � ����-��� ��������: �� ��������� ������ ����
�������� �� ������������ � �������, �������� � ��������������. � ������-���
��������: ������ ������ ���� �� �����, ����� � ���, ����� �������� �� ������ �
������. ����� ���� �� �������, ��������� � ����������� � ������, ������ ��� �
����������������� ������� ����� �� ����. ����� �������� ����������� � �����������,
������������� ������� ������ � �����. ������ ���������� � �������� ����� �����. ��
���������� � ����������� � ����������� � �� ���������� ������� ����������. �� �����
����������� , ����� ���� ��� ����������� ������ ��� ������ � �������, ������ � ���
��� ����� ������������� �����.
������� ��� ������� � ������� ��������� �����. ���� ��� ������
���������� �� ������, ������ ��� �������� ����� ��� ������, � �� ������ � ����� ��
��� ����������, �� ������ ������ �������, ���������� ������ �� ������, ��� ��� ����
����� � ��� �������, �� �� ��� ��������, � ���� �������, �� � ���� ���������
������. ����� ����, ���� �������� � ������ ���������. ����� ����� ����� � ���� �
���� �������, �� ��������� ��� ������ �������� � �������� ���������� ������
���������, ����������� � ������������ ���������� ���������������������, ����� ���
������ ��������� ���. ����� �������: ���, ��� ��� ��������? ������� �����, ���
������ � ���� ������. ���������� �� ���� � ��� ����� ���� ������� ��� ������� ����
������ �� ������� � �������� ���� �� ������� ������. �� ������� ����� ������
��������, � ���� ����� ������� ������ � ���. ����� �� �����, ��� ������ ��� � �����
��� ������. � ��� �� ����. ����� �� ��������� ��� ����������; ��� ��������
�������������� �� ����������� ��������� � �����, ����� �� ��������� �������. ���
������ �����, �� ��������� ���������� � ��������� �� ���� ��������� ���� �����
��������� �����, ��������� ������, ����� � ��������. ���������� ���������
�������������� �����, ���������� ��� �� ����� �� ���� ���� �����������, �� ����
����������� ������������� ����� ������ ��� ���� � ������� ������ ���� ����, ������
��� �������� ����. �� ��� � ������ ����� ����� ���������� �� ������� �����������
�������� ��������� ������� � ��������� �����. ���� � ����� �� ��� ������� ����
��������, ���� ���� ������� � ���������� ����� �������� ��������� ����.
���, ��� ����� ��� ������� ��� �������, ������� ������� ���� ��������,
��� ��� � ��� ������ ����� ���� ������ ����������, � �������� ����� ��� ��
��������. ��� �� �������� �� ������� ����� ���� ������ � ��� ������, ���� ����
����� ������ ��� �����������. �� ��������� �� ��������� ���������� ������ ��� ����
�������� ������ ���������� ������ � ������ ��������� � �����, � ������ ���� ����
������ ����������������� � ���� ����������, �� ����� ��������� ���� �� ��� ��������
������.
������ ��� ��� ���������� ������� ������� �������, ����� ��������
���������� ��� ������ � �������������� ��� � ��������� ����, �������� �����������
��� ���� � ��� ���������� ����. ���� ��� �� ��������� ���������� � ������ ��������
� ��-�� ����� ���� �������� �������������, ��� ��� ��� �����. ���������� ����� �
����� ����������, ��� ��������� �� ��������� ����� � �������. ������� ������ �
�������� �������� �����. � ������� ��� ������ ������� � ������� �� ������ ������:
��������, ��� � �� ����� �� �����?� ������ ����� ����� ���������, ��� ���������
��������� � ������ ������ ��� ���������, � � ��� ��� ��� ��� �������������, �� ����
��������� �����������.
� ������ ��� �� ����� �� ����� � ������� �����. ��� ���� ��� ����
�������� �����, ����� ������� �� ��������. ������ ������� ����� �������� � �������
���� ����, ��� ����� � ���-��-���!� � � �� ��� � ��� � ���� ��������� �
�����������. ������ ����� ��������� , ��� �� ������� ��������� ������ ����
��������. �������� ������, ����� �������: ����� ��� ��������� ��� ���������! ��, �
���� ��� �����, ���������, ��� ������ ������!�
�������������, ��� ��� ��������� ������� ��� ������ ������� � ����
�������� ������, ����� �� � � ������������ ����� ������ ������� ������
������������, �� �������� ����������� � ���������������� ���� � ����� ���������
�����. � ���������� ������ ����� ������������ � ��� ������, �������, �������� ���
������.
������� ��� ����� �������� ������ � ����� ����� ������. � ������ �����
������ ����, �� ������� ������ � ���������� �������� �� � �� �����, ��� ����
������� ��� ������ �������. � �����, ���� ���, ��� ������ �� ���������, � ��������
������� ������, ���� �������� �����, ����� ���������� ������� �������� �� �������
�������. � ����������, ����� ������� �� ����� �� ��� ���������, ��� ������ �������
� ����. ��� ��, ��� �������� �������� ��� ������, ��������� ���� ��������. �������
��� ������ ������� ����� �������, ��� ������ ������, � ��������� �� �� �����, �� ��
���� ��� �����������, � ������ ������: ��������! ��, � ����� �� �� ���!� ����� ����
� ������ ���������: ������ ������� ��������!� �� ��������� ������� �������� �
������� ������� ������ ����������� � �����, ��������� ���������������� � ���.
�������� ��������� ����� ����� ��� ������� ������� ��������. ����� ���
������� ����������� ������ ����, ����� ���� ���������� ��� ���, ��� �� ��������� �
������� ������. ������ ������� �������� ��� ������� �������, ������ �����������,
����� �� ��������� �� ����� ������ �� ��������. �� ��� ��������� �� ������� ��
����� ��� ��������� ��� ����� �������, ��� ����� ���������� ����. ��� ��� �����
����, � ������� ������ ��������� �� ������. ������� ������ �� ��������� ���� ���
�����, ��� ��� ����� ������ ����� �����. �� ��� ��� ���� �� ��������� ���, ����
������, ������ ������ ������, ��� ��������, ��� ������ ������ �������. � ������
������������ ���� ����� ��� ��� �� ����, ����� ����� ��� ��������������� ������ �
��������� ������� ������ , ���������������� �� � �������� ��� � ���� �����
�������������� ���������� � ��������� �� ���������. �� ���� ����� � ���������
����������� ���� � ���� ���� ������� � �������� ��� �����, �������, ���� �������
������� ������������� ���, ��������������� ��������� ������. � ������� �
������������� ������� ��������� � ��������� �� ��������� ���� �������� ������� �
��������� ���������� �������� �� ������, ����� �� �������� ���������.
��-�� ������� ����� ��� ������ �� ��������� ���������� � ����� �
���������� � ������ . � ��� ���� �� ������� ����� ��������� � ������� ������ �����
�������� ��� ������� ����, ������� ������ ���: ��������� ����������� �����!
�������� ��������������!� ��� ����� ��������� ���� ������� ��� ������� ���� �����
������ � ���� ������� �������� �����, ������� ������� ������� � ����� �������,
�������� ����� �������, ����� �� ��� �����, ��� ������, �� �������� ������� ��
������. ��� ����� �������, ��� ����� ��� ������������, ������� ��������� ������ ��
��������� ���, �� � ����� ������� ������. ���� ��������� ��� �����������, � ������
������� ���� � �������. �� ���� ��� ��� ����� �������� ��� �������� �� ���, ������
��������: ��������, ����!� ������ ���, ��� ������ �� ��������, � �� ��� ���� ����
��. ���, ��� ����� ��� ����� �� ���������, ������� ������ ��� ����� � �����,
������� �������� ���, ��� ���������� ��������� ��� ����� ���� �� ��� ������� ������
���� ������ � ��� ���� �������� ������ � ������ �� ���. ����� ���� ��������
�������� ��� ������� ����, ����, ��� � �������� ������� �� �������� ������ ������ �
������� ������ � ���� ����������, ���������� ������ ������� ��� �������� � ���
����������, �� ������ ������ �� �����.
� ��� ��� ��� �� ������ � ������ �������, �� ���, ���� ������� ��
�����, ��� ����� ������ ������� �������� � ������, ��� � ���� ��� ��� ����. ��
������ �� ���� � ���� ���������, ������� ������������� ���� ����������, � �����
����� ����������� ������� � �������. �������, ������� ������ ������� �����-��
��������, ��� ����� ������ � ���� ������ � ������. ����� ���, ��� ������� ������ �
���������� ������.
����� ���� �����, �� � ������� ����������, ���������� ������ ������
���������� ������ �������. ������� �����, ��� �� ��� ������, � ������ ������� ���
�� ��, ��� �������� ����� ������. ����� ����, ��� �������� ���������� �����
��������, ��� �� �� ������� ��� ���, ��� �� �� ���������� ������� ������? ��������
������ ���, ������� ���� �������.
��� ������ ��������� ����. ���������� ��� ����� ������������ � ����
�������, �� � ������ ���� ������ �� ��������� ������� ��� ������. ��������, ��� ���
��������� ���������, � �� �������� ��� ���������. � ����������� ���������, ����,
���� ������, � �������� ��� ������� � ���������� ������� ��������� ������� ���
������, ����������� ��� ����.
� ������ ������ �������, ��� �� ������ ������ ������������� ����������
��������, �, �������� ����� ��������� ��������, ������������ ���� � ������������ �
������������ �����, � ������, � �������� �������������������� �� �������� ���
������� � ��������� ������� �������� ��� ���� �����: ��������� ���� � ���������� ��
������������.
��� ������ �����, ��� � ������ ������ ������� ������ ����� � ���������,
���� ��� � ����������� ����� � ����� �� �� �������, �� ������ �� ����, ����� ���
����� ��� ����� ��������������. ���, ���� ��� ��� � ���� �� ���������, ���
��������� � ����������� � �� ����� � ��� ���������. ������� ���������� ������������
�����, ����� �������� �� ���������.
���� ����� �� ������� ���� ����� ������, ������� ������ �������� ������
� ������� �������������� ���, ������� ����������� ���, ������: ����� ������ �� ���
��� ��� ��������� ����������������������, ����� �������� �� ����. ���� �������
������������ ������. ���� �� ����� �������� ������ ������, ������������ ������
�����, ����� ������� ��� �������, ����� �������� ��� ����. �������� �� ��� ���?�
��� ����� ������� ������, ��� ����������, �������� ��� ���� �������,
���� ������, �� �� ����, � ����� ������ ������� �������. �� ������� ��� �����
��������: ��������, ������ �� �������?�
������� �������������� ��� ���������: �������������. ���� ����� �������
� ���, ����� ��������� ���� ������ �� ��������, ��������� �����?�
��� ����� �������: ���� ������� ��������. ������� �������������� ���
������������, ��� �� ���� ��������� ���� ���������, � ������: �������� ��������,
��� ��� � ���� ��� ����� ��� �������� � ������. ���� ��� ��������� ������, �����
������ �����. ��� ��� ���� �������� ����� ����� �������, � ������ ��������� �����
�����. ����������� ��� �����, ��� ����� �������� �����, ���� �������� �� ���, �
���� �� ������������ ����� �����. ������� ����������������� ������� ��������� ���,
��������� ������ �������� ����������� ����. ����� ����� � ��� ���� � ������ ������,
��� �� ������ � ���� � ���������. ������ ���� ������� ��� ����� ������� � ��������
�������, ���������� ������� � ����������� �������. ������� ���� �������� ���������
������, ���� � �� �����, ��������� ��������������, ����� ��������� ��������� �
������ �������, ������� � ������ ��������, ��� � ������ � ������ ���� ���������, ��
���� ������� ����� ������������� � ������� ���. ���� � �������� ��� ������� �
���������� ������� �� ��� ��������� ����� �����������, ������ � ���, ��� �������
������� ����� ���� ��� � ������� ������� ���� �����, ��������� �� �����������.
������� �� ��� ��� ������ ��� ������� ������, ����� ������� ��� �������.
����� ������. ��������� �����-�������� �� ���� ��������������, ���,
���, ���� ��������� �� �������� ���� �������� � ����� ��� ������.
���� ��� ������ �����, �� �������� ����� ������ ������. ���� �� ����, �
������ ��������� ������� ����. � ���� ��������� ����� ������ ��� ������ � �����
���������� ������������������ � �����������. ������ �� �������� ��� ������ ����
����� �� ���������. ������� ��� ������� ���� �������� ������ ������� � ���� �����,
����� � ���� ������, ��������� ��� ������, � ����� ��������� ���� ����, ���������
������ � �����������.
����� �����, � ��� ��� �����: ���� ������ �����, ������ ��� ���������.
������ ���� ��� �����, ��� ������� � ��� ���� �������� ��������, �������
�������������� ��� � ������� ��� ������ ������� ��������� � ���� ������, ������
������ ������� ��� ������� ����, ������� ������ �������, ��� ��������� �����. �
������� ��� ������� ���� ��� �������� � ���������� ����� �������. ����� �����
��������� � �����, �� ���� ������ ���, ������� ����� �����, ���� ������ � ��������
��. �� ���� ������� ��� �������� ������� ������������ �����������. ��� ����� �����
��������� �� ���������� ������ ����� ��������, ����� ������ �� ����, ������ � ��
������, �������� ���� ����� �����. ���� ���� �������. ����� �������� ������, �
����� ������� � ������, ��� �������� ��� ���, � ����� �� ��������, ��������� �
�����. �������� ����� ��� �������� �����-�� ������ ����, ���������� ����-���. ���
��������� �� ���� �� ��������� ��������� � ������������ ������. ����� ������� �
������� � ������� ���������? ����� � ���������. ��� ����� �� ��������. �� ���
������� �����, � ��� ������ ���� ������ ��� �� �����, �� ������, ������ ���� �
������. ��� ����� ������ �� ��� ��������� � ������ � ��� �������� ��, ����� �����
����, ������ ��� � � ������� ������ ������� � ������� ������ �����. ������ ����
�������. ����� ��������� ���������� ����. ����� ���������, ��� ��� ����� ��������
��� ������� ����, � ���������� �������: �������� ���� ������� �������. �����
������� ��������, � ���� ������ ��� �������� �, ��� ��� �������� ���� � ���, �����
�����.
�� �������� � ���� ������ �� �������� ���� ���� ������ ������. �
���������� ���������� ������� ���������������� � ����������� �� �������� ��� �����
������������, ��� ��� � �� �� ���� ���� � ���� ������ � �������, ��������� �� �����
� �������� � ���������� ��������� ���� ���� � ��������� �� ������������ ��������
��� ������.
������� ��� ������� ���� �������� ����� ����� �� ������� � ����������
����� ���������� �������. �� �������� � ������ ��� � ������� ���� � ���� � ��� ���
������ ���� ���, ��� ��� ������ �������. ��� ������ ����� ������ � �������� ������?
���������, ��, �� �����, ���������, ��, �� �������� �� ���������, ������ ��� ��
�������. ������ ������, ��������� ���������, ����� ���� �����, �� ���� ���������� �
���������� � ������� ����� ������� �������, �� � ��� ����� ���������. ����� �������
� �������� ������ � ������� ���, � ������� ������ ��������� ���������. �������
�������, ����� � �������� �� ���������� ����� ����������� ���������. ������ ��
��������� �������� �������� ������ �� ������������ �������� � ������ �����. ���
�������, ����������� ����� ������ ��������, ������ ������������� ��� ���� ��� �
���� �� ������ �� ��������� ���������. ������� ��� ������� ���� ����� �����, ��
���� ���������� �� ��� ��������, �� ����� ��� �� �����? ���������� � �������
������, � ����� ��������� ������ ����� ������� � ����������. ���� ������ ����
������, ����� �� ������ ������ �������� ������ ������������� �������, ���������
������������ ���, ���� � ������� ���� ��������� �������� �� ���, ��� �����
���������, � ������� ���, � ��������, � ������, � ��������. ��� �� ������� ����
�������� �� �����? �-� ��� �����, ��������, ��� ������ � �� ��� ����������
����������, �� ���� ������ ������ � �������� ���, ������ � ����������� ��������
������� �� ���� ������� �������. � ������ ��� �-�� ��� ������, ����� �������
�������������� ��� �����: ���� ��� �������� ������ ������!�
��������� ���� �� �������� � ��� ���������� ������� �������. ������
������� ��������. �� ���� �������� ���������, ������������ �� ������������ �������
� ����� ���� ��� � �����, ������ ����, ��� ����� ����� � ������ � ���� �����, ��
������� ��� ���������, ���������� ������ ������. � ���� ����� ����� , ��������� �
����� � �����. � ����� �����. ������ � ���� ��������� � �����. �����, �����, �����,
�����. �� ������ ���� ���������, � ���� ����� �� �����. � ����� ���� ��� �����,
����������� ������ �����. ����� ������ � �����, ����� ��� �����, �������
������������� �� �������. ������� ��� � ���� ���. ��� ����� ������ ���� � ����,
������ ���.
�����, ��� �����-����� ��� ������� ��� ���������, ��� ����� �� ����� �
����� ��� ������ � ������ ������� ������������ ������� ������. �� �������� ��
������, ��� � ������ �����, ���� ��� �������� ��� ���, ��� ��������� �� ���������,
�� ��� ������ ������������� ���������� � ���, ����� ���� ���� � ����� ���� �� ����
�����. ��� ����� ������ ����� �� ����������, ���� �� ������ ������ ��� ��������,
��� ����������� ��� �������� �������� ����������, ������ ������ ���� �������� � ��
����������� ���������� � �� ��������. � ����� ����� �������� ��������, �� ��� ���
���������. �� ��� ������ �����, ��� ���� �����-������ ��� ��� � ������ �� ����
�����, �� �������� �� ��� ��� ��� ����� ������.
( �� ������������ ������������� ��������, � �������� ����� ��� � ����
�������� ��� �����, ������� ����� ������ ��������� � ����� ����� ����� �����, � ���
������ ���� ���, ������� ����� � ���� � ����� ����� ������� ����.
����� ������
�� �������� ���� � ��� ���
����� ��������
������� ����������������� � ���� �����
������ ������� ������������ ������� � ��������� �� ����� ����� �� �����
��� ��� (���� � �������� ����� � ���). ���� � ��� ���� �� ������� �����������?,
���� ������. �� ���� �� ������� �����������, �� �������. � ���� ����� ��������
������� � ������ ����� � �� � ����������� ���������� �����. �������, ��������� �
������� �� ���� �������� ������� ������ ������ � ���� ���������.
�� ������: ������ ������� ��� ������ ������� � ������ �����������?
���� ������: ��������� ����� � ������� ��������� ����� ������� �������,
� � ���� �� ���������, ��� �������� �� ������ � �������, ��� �� ����� �� ��������,
��� ����� � ������ � ������ ���� �������� ���.
�� ������: � ��� ��� ������ �������� ���� � ������ �������, ����� ��
��� ���������� ������ � ������� ���?
���� ������: ������ ��� � ���������� ��������, ������ �������� �
���������� �����������. ���� ����� �������� ������ ����������, ������ �������� ���
���������. ��� ������� ������, ������ ������� ���, ��� ������� ������. ������ � ���
��������, ��� � �� ���������, � ������ ��� ��������. ��������� �������� �� �������
�� ����� ���-��, � ��� ����������� �������� ����� ������������. ����, �������� �
��� ��������� ��� �������, ����, ���� � ������� ���� ���� ����� ���. ��� ���������
��� ��, ��� �� �������� ��� �������, ��� ������� �������� ��� ���������, ���
��������� �������� ���� �����, ����� ���� ����� ���� ������������� , ���� ����� �
�������. ������ ������� ����������� �������� ���� ����� � ����������� �������
����������� �����������, ���������� �������� � ��������� �������, ����������� ����
��������������, ����� � ������� �������������� � �������� �����, ��� �����
��������� � ���, �� �������� ��������� ������ ���� � ����� � ������� �� ��������
�������������.
�� ������: ���� � ���� �����, ��� ��������� ������ � �� �� ����� �����,
������� �� ����� ����� ������� ��� ���, ���� ���������� ���� ������� ��� �����
���������. ������ ��� ���������� ������ �� ���� � �����, � �� �������� ��������?
���� ������: �� ��� �������� �� ��������, � ��� ������� �������� ��
���. � ����������� �� ��� �� ����� �������� ��������� ������ �������������. � ��
������ �������� ������ ���� ��������������. � ������� ���� �������������� ��
��������� ������� ���� � �����.
��� �� ��������� ���������
���� � �����? �� ��� ������ ������� ���� � �����. ������� ����� �����
����� � ������, ������� � ��� ��������� ������, ���������. ������� ����������
������ ���������� � �������� ��� ��� ���������, � ���� ��� �������� ��� �� ��������
������� ������� ���� � �����, ����������� �������������� � ��� ����� �������,
�������� ����� �����������.
����� ����� ������� ���������, ���� ����� �������� ���������� �������.
����� ������������ �� ��������� ������, ���� ������� �������� ������. ��� ��������
� ��������� ������? ���� �������� � ��������������.
��� ������ �� ������� ��� ������� � ��������� ������� ���������
�������. �� ������ �������, �� �������, ��-��� ������� ��� ����� ����� � �������
��������������.
����, ����, ������� � ����� �������� ������������! ������������ ����,
���� �����, ���� ������������ � ���� � ���� �������! ������, ����, ������, ���� �
����, ����� � ������, �����, ����� � ������, ����� � �����, �����, �����, ���� �
�����, ���� � �����, �����, ����, ����� � ����, ������, �����, ����� � ��, ������ �
��������, ������ �������� � ��� ���������, ������������ ���� �����, ���, ��� ���� �
���� ��������, ��� ������� � ���������� � ��� ��� ������ �������� ����������������
�� ��������, ���������� ���.
������ ��� ����� ��� ������������ ���� ������� ����� ������ ��������
���������������� � ���� �����.
������ ������ � ������, ���� ���� �� ����� � ���������, ���� �������
��������� �������������, ������ �������, ����� �����, ����� �������, ����
�����������, ���� ��������, ��� �������, ����� �������, ������� �������� � �������
�����, � ���� ����� ����, ����� � �������� ���� ����������, � ������ ������,
������������ �����������, ����������� ���������, ��������� ������������ ��������,
����� �����, ��������� ���� � ������, ��� �������� ������ ����������� ��������, ��
�������� ������������� ��� ���� �� ����������� � ���������, � ���������� ����������
������������, ��������� ����������� ��������� ��������. � ������� ������ ���, ��� �
������� � ������������ � ������������ ���������������, ����������� �� ���� ������
�������������� ������� ������� � ��������. � ��� ������� �� ������ ���������
����������, �� � �� ������� ��� ������������ ������������, � �� ������� �������� �
��� ��������� ���������. ���� �����, ��� ������� ��� �������� ������ ��������, ����
� �����, ������� ������������� ��������� ������� �����, ���� �������� ��
������������ ��������, � ���� � �������. ���������� ����� ��������� �������
�������� ����, �� �� ��������, ��� �� ���� �������� ������������ ����������,
����������� ������� �� ����� �������� � ���������������� ������ ���������� ��������
���. � ������� �������� ����, � ����� ������ ����� ������ ���������� �� ����,
������ ����� ��� ����������, ��� ��� ���� ���������. �����, ��� �������� ����������
��������� ������� ����� ����, � ����� ����, � ���� ������������������ � ��
������������. �������� ����������� ��������� �������� ������� � �����������
�������������. ����, ���� � ������� ��������� ��������, �������� ����� ����� ��
���������, �������� �������� � �����������, ��� ���������������. ��� �� �������
����, ����� ������� ��� �������� � ���������� ����� � ������ ����� � ����� ������
��� �������, ��� ��� ������ ������. ������� �������� � ������ ����� ������������
�������� ����. ������, ������������ � � ������� ������� ������� � ��������, �
���������� � �� ������ ������� ������� ������������ ��������, � �� ������ ����� ��
�������� ���� ������, ��� � �����, �� �������� ��� ������������ ���������
������������ �����������.
����, ���� � ������� ��������� ��������, ������� ��������� ����� �����
� ������. ���� ����������������� � ��������, ����� �������� ���, �� ����������� �
��� ���� ����� �����������.
����� � ������� ���������� ���������� ������ �������������� ���,
�������� ��� �� ������� �������, �� ���������������� � ����������� �������������
����, �������� ������ ���� ������� ������������ ����������, �������������
���������.
������ ��� ��������� ����� �� ���������� ����� ���� �������
������������ ��� ���������� �������� ������ �� ������� ������ ����� ������� ���
������.
��� �������� ����� � �������� ������ ������ ����������� ��� �����������
���������� �� ������������ ���������� ������� ���������� ������������ �������
������������ �������������� ����, ��� ������������� ��� ��� ���.
����������� ���������� � ���� �� ������� ������������� ��� ��� ���, ���
�������� � ���������� �������� ������� � �������� �������� ������� ����� ��������
���������� �������. ��� ���������� ������� � ���, ��� ����������������, ��������
���������������� �������� �������� ����������� � ������ ������� �������, �����
�����, ����� ������� � ����� ���� ���� ����������� �������� �� � ���������,
���������, �����, � ����� � ������� ���������� ���������. ��� ��������� ��� ������,
��� �������� ����������� �� � ����� ��������� ������� ������� �� � ����� �����
������������������, ��� ������� � ��������, ������� � ��������, ������� � �������,
� ����� ������� � ������ ��������� �������.
� ��������, ��������� � ������� ����� ���������� ��������� �������
���������� ��� ����������� ��������� �������� � ������� ���������� ������ ������� �
����� ����� ����������� ������������, ��������������� � ������������� ������������
���� ���������, ��������� ����� ��������� �����, ������� � ��������� ���
����������� ���������� ����� ��������� ������, ����� ������� � ��������
������������ ��, ������� �� ����� � ������� ������ ��������� ����� ������ � �������
�����.
������� ��� ������� ����, ������� �� ����� ����� ���� ������ �����,
������ ��� ������: ������� ��� �����? ��� � ���-�� �� � ����� ������ ���������.
������� �������� ������ � �������� � ��������� �� �������. ��� ������ ����� �������
� �������, ����� ��� ��� ���������� ���� � �����, ����� � �����, ��������� ���� ���
� ������ ��������, � ��� ��������� ����, ����������� �� ������ ����������������. �
������������ ���� ���� ���� �� ���������� ��, ���� ������� �����, ���� �������
�������. � ���� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ��, ���� ������� ����, ����
��������� ����������� ������� � ������� �������. � ���������� ��������� �������
������� �������������� � ������� ��������� �� ���� ������ � ������ ������ ����-
��������. ��� ������ �� � �������� ���������� ����� �� � �������� � ���������
������� ���-�� � ��� ��������� � ������������ ����. ������ ���� ������ ����� �
������������ �� ��� ���������. ���� ���� ����� �������, �� ��� ���������, ���
�������, � �� ��� ������� ������������� ���� ������������� ������. ���� �������
�������� ����� � ������� ������, �� ������� ���������� �� �������� �����. �����
���� �����, ������ �� �����. ������� ����� � �����, ���� ����� ������, �����
�������� ������ �������� �������, �� ��� ���������, �� �����. ������, ������� �����
��������� � ���������, ����� �������� ������ ����, � ����� ���� ��������� � ������,
����� �������� ������� ������. ������� ������ ����� ���� ����� ������� ���������
�����, ��� �������� ����� ���������� �� ������. ���� �������� ������, ������ �����
��������� ����������� � ������� �������� ������. ������� ������ ����� ��������� �
��� ������� ��������. ��� ������� �������� ������� �� ������, ���� ���� ����������
������� ����� ���� ������ �� ������ ������. ������ ���� ����� �������������� ������
�� ������, ������ ����� ����� �������������� ���-�� � ��� ��������� ������ ���� ,
��������� �� ������� � �������� ��������.
��, ��� ������� ��� ������� ���� ����������� � ���������� � �����������
��� ���������, ��� ����� ��� ������ �� �������� �������������� ��� � ������,
�����������, ���� ���������. �����-�������, � ������� ������� ������� ��� �������
����, ���� ���� ��� ��������. �� ���� �� ����� ���� �������� �� �������, �����
����� ��� ����������� ��� ��������.
����� ������� ��� ������� ���� ������: �� ���������� ��������� �����
������ ����� ����� ������� ��������. � ����������� �� �� ����� ������� �� ���� ��
������.
����� �� ������� � ������ �� ��������� ����� ���������: �������, ��� �
���� ������. ������� �������� ��������� ������ �� ������ ����, ������ ������
������, ������ ����� �������� ���������� � ����� ���������. ����� ����� ������, ���
������� ����� ��� ����, ������ �� ������, ��� ���� ������, �� �� �����������,
�������� �������, ������ �������� � ������. ����� ������� ������ ������� �����,
�������� ����� ������ �, ������ ����� ���� � ������� ������ ����� �������� �����,
���� �������� ����� � ����, ��� �� ���� , ����� �� ��������� ��� ����, ��� ��
��������� ����� � ���� ����� ������ ������.
����������� �������, ������� �������: ������ �� �������������� ������.
��� �������� ����� ����, ��� �������� ���� �����, ���� ������� ������ � �������
������ ���� �������, ������, ��������, ������� � ������. ���� ������������ ���
��������. ����� ������������� �� ���������� ������� ����� �������. ����������� ���
�������� ������ ������� ������� �� ������������� �����. ��� �����, � ����� ��
�������. �����������, ��� ���� ������ ���� �������� �� ���� �� �������� �����,
���������� ����������� �� � ���� �������. ������, ����� ���, ��� � ������.
��� ����� ����� ������������, ��� ������� �������. ��� ����, �������
��������� ��� �������, ��������, ��� ������� ������������� ��������. ��������� ���,
������ ����� ����� ���� ������ ��� ��������� � ������ �������� ���������� ��������.
�� �������� �������� ��� � ������ ������� ������������ ����� ��������,
��� ������� ������� �� �������� �� �������. ��������� �� ������� � �� ������ ���
����� �������� ���������� ����� ������� ���������� �������� �������� ������ ����� �
������� ������������ �������� �������. ����� ����, �� ��� ������� �� ������
���������� �����: ������ ������� ���� � �������������� �����������, ������ �������
���� � ������������ �����������, ������, ������ ������, ����������, ��� ���,
���������� ������ ������ ��������, ������ ������� ������ � ������.
������� ��� ������� ���� ������ �������� � ������� �������� � ��������
������� ���������. �� ���� ��� �� �������� ���� ������. �� ������, � ������� ������
�����, �� �������� ������, � ����� �������� ������� ������. ������, ����������� ��
�������, ��� �������� ����� � ����. �� ���� ������ ������ �� ������� ������
�������, ����� ������ ����� ������ �� �������, ������� ��� ��������� � ���������� �
����� ����� � ��������� ����, � ������ ����� ���� � ��� ���� ������ ���� ��������
������������ ���������. � ������� ���������� ������� ������� ������, ���� �������
���, ��� ������ ��������� � �������� ���� ��� ������ �� �������, �� ���� � �����
��������� �����. ������� ��� ���� ������� �������, ��� ����� ���������� � �����-
������ ������������� ����. �� � ������� ������ ���� ���� �������������� ������
���������, �������� ��� ���� ��������� ������������ �� �����. �� ��� ������
�������� � ������� ����� ��������� ����� ��� � ��� � ��������� �������� �������
����-���� ��������, ���� �������������, ������� ��������, ������ ����� �� �������,
�� ��� ������� ������� ���� �������, �� ������ ��� ��������� ���, ���� ���� �� ����
������� � ����������� �����. �������� ������, �� ��� �� ����� ������ �� ����, ����
�������� �� ���� ���. � ������ ���� ����� ������, �� ��� ��� ����� �������
���������� � ������� ��������� �����������? �� ����� �� �����, �� ��� ������ ��
���� � �����. � �� ����� ����, ����� ������ ����� ����? ���� ������ �������, ��
����� �������� ������ ������.
����� ���� ��� ��� ����� ��������� ��������� ��� ������, ��� ����������
� ������������� ����, ������ � ������ �� ����� ����������. � �� ����� ��� �����
������ � � ���������� ������.
��� �� ������ ����������� ���������� �������, �� ������ � ���� �� ���
�������� �������. ������ ���� ����� ��������� ����� ����� �������, ����� �����,
����� ���������� ���������, � ������ ������ ������� ������ ����. ������� ����������
�� ������� ���� ������������� ��������, ��� ���� ���������, �� ��� ����� ���
�������� ��������, ������ ���� ������������� ����� �� �������� �����, � ����
���������� � ������: �� ������� � �����, �� ��� � �������� ������, �� ������ �
������, �� ������ � �������, � �������� � ���. ��� ���� ����������� ��� ��� � ���
������, � ����� ����������� ��������� ��� ���������, ������� ����������� �����
������������ ������� �� ���������� ��� ��������� ������ ������������� ���� ��
������� ��� ���������.
��������� ����� �����, ������� � ��������� ������������. �������
�������������� ���, ������ ���� ����� �����, ������: ���� ���� �������� ���. �����
����� �������� �� ������ �������� ������������� ����� ��������� ��������� �����,
��������������� �� ����, ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ��� �����������
����� ������ �� �������� � ������ �����, � ������� ������ ��� ������ ���� ������
������� �����, �� �������� �� ��� ���� � �� ������� �� �����. ��� �� � �����������
������ ��� �����, ������� ����� ��� �������� ���������� �����, ������ ���� ��
������ � ���� ���� �� ����� � �����, ���� ��� �������� � ������� ������������ �����
�� ���� ���� �� ��������� ��, ��������� ��������� ������� ������� ������ ����
������, ��� �������.
��� �������� ����� ��� �������� ��� ��������� ������ ������������� ����
���� �� ������ ��������� � ������������ � ��� ���������� ��������, �������������
�����. ������ ������� ������ ������� �� ������������� ��������, ����� ��� ��������
� ���, ����� �������������� ���������� ��� ��������� � ������ ����� ���������������
� ���������������� �, ���������� �������� ���������� �� ����������, ������� ����
��������� ��� ���������� ���������, ���������� �������� � ���������. ��������
�������� ��������, ����� � ��������������� ������� � ������ ������, �������� �����
�������������� � �������� ������� ����������� � ������������� �����������
����������������.
�� ���� ���������� ����� ��� �� �� ���� ������� �������� ��� �����
������� ���������� ��������. ��, ��� � ������� ������� ������������ ����� ���������
���� ������� ����, ������ ���������� ����������. ��� ��������� ���������
����������� ����� ����1 ������ ������ ������ ��������. ������ � ��� ���� ���������
� ��� ������ ������������ �������� ������. ����� ���� �� ��������, ��� ������ ����
���� � ����������������.
������, ����� ������� ������������� ������������� ����, ������������ ��
��� ���������, �� � ������ ������� ����� ��������� � ��� ����������, �������� �
���� ������ ���� � �� � ����� ���� ������������ �� ������. ���� ���������� �
������������ � ��������� ������ ������� � ������������ � ��������� �����������,
������� �� ������������ ������ ���������� ���������, ����� ��� �� ����� ��������� �
����������� ��� ������, ������� � �������� ��, ����������� �������� �� � ���������,
�� ����� ������ ����� ������ ������.
� ��������, ������� ��������, ������������ �� ��� ���������, � ���
����� ��������� � ����. ����� ����� ������ ���������� ��� ������ �������.
������� ������� ��� ������ ������� ������� ��� ������, ������ ��� ��
����� ����� ��� �� ����� �������� � ������: ��������� ����������� �� ��, ��� � ����
��������. ������� � ����� � ������, ��� �������� ����� ������� ����, ������� �����
������, ��� ����� �������� ���������. ����������� ������ ���������� � ���� � �����
�� �����. ����� ������� ������: ��� ���� ���� ������� ���� ��������?� �������
������: ������ � ���� ����������. ����� ��� �� ����. ������� �������, ��� ������
���������� ��������� � ���, ����� ���������� � �������������, � ����� ��������� �
�������������, ������ ���� ������, �������� �������������. � ���� ����� ��� ������,
��� �� ����� �� ������� �������� ������ � �������������. ���� �� ��� � ���� ��
����� ����� �������, ������� � ������, �������� � ����� ������, �� ������� �������
�������, ��� ������ � ������������� � ���� ������� ����� ���������� � ����
���������������� �����������.
������� ���������, � ��� ����� ������, ��� ���� ��� ���������� � ������
�������� ����, ������� �� ������� ����. ���� � �������� ������ ������� �������.
������� �����������, ��� �� ���� �����, ��������� � ���� �����, � ������ �������
����������. ����� ��������� ���� ������ � ������������� �� ����� ����� �����
������������ � ���� ��������� �������. ��� ���� ���� ���� ��� ����������, ��� ����.
������� ��� ������ ������� ����� ������ � �������� ������ �� ��������� ���� � �����
��� ������ ���������� �������� �� ����� � ���. ������� ����� ����, ����������
������. � ������ ������� �� ����� �� ���� ������ ����� ���������� ����, ������� �
���������. ����� �����, ��� ��� ������� ������ � ������ �����, ������������� �
����� � ������ ���������� �� ���� � �� �������� ������, � ���� ������ �� �����,
�������� � ���� �� ������� �������� � ���� �����. ����� ������ �� ����, �� �������
������� ���. ������� ����� ��� ��������� � ������������ � ����������� ������. �����
����� ���� � ����� �����. �� ������� �����, ��������� � ������������� ���� � �����
������������ �� ���������� �������. ������ ����, ����� �� ��������� ��� � ���������
�� ������, ������� ������ ���� �� ��������� ��������� � � ������������ �����������,
������� ��������, ����� ������� , ����� ���������� �������� ����, ���� ��������� �
�����������, ������� ���������� � ������ �����. ����� ������� ����� ������, ����
���������� ����� � ������� �������, ������ �������. ������� ��� ������, ����� �����
�����, � ����� ���� �������� � ������� ����� �������. ������� ��� ���� ��������
����, ����� � ������ ������������� ������, � ���, ��� ����� ��� ������� �������
������, � ���� ����� ��������.
����� �� ��� ������� ��� ������ ������� ���� �� ������ ������� ������
������ ������ � ������������� ������ ������ ��������, �����, �������, ����� � �.�.
����� �� ����� � ��������� ������ ��� ������� ����� � ���� � ������ ��� ��������
������ �������.
��� ����� � ������������� ������ �������� ����������� ���� ������, ���
��� ��� ������ ���������� ������� ���, � ����������� �� ��� ������ ����� �����. ��
������� � ���� ��������� ����� ��������������� ��! ����� � ������ � �������� ���� �
����������� ������ ���, ������� � ����, ��������� ���� � ��������� �� ���
���������� � ���������� ���������. �������� � ��������� ��������� � �������������
���������� �������� ��� �� ����� �������, �� ����������� ���� �� ��������
����������� � ��� ������, �����, ��� ��� ��� ������� �������, ������������ �������,
������������������ �������� � �������� � ��� ��������� ������� ����� �����, ���
��������� ��� ���� ����������. ������������� �� ��� ���? �� �������� ������ ����
�����, � ������� ������, ���������� ������ � �������� �������� ���� �����-�������.
��� ������ � ������ �� ���� �����, �� ���� � ���� ���������-�������-�����, �������
�����������. ���� �� ������� � �������� ����, ������� ����� ��������� �� ����
�����, ��� ������ ������������ ����� �����, ����� �� ������ �� � ���� �����
����������. ��, ��� ����� � �������� ������� �������� ������, � ���� ���� ��������
���� �������� ���������.
����� ����� ����������� ���� ������ �����, ������� ���� ����. �������
�������������� ��� ����� �������� ���� � ���� ��� �� ���������. ���������� ������
����� �� �������� ��� ������� ����, �������� ��� ������ ������� � ������ ���� �
���� � �������������� ����� ���������� ����� � �������� �����.
���������� ����������, ������� �������������� ��� ������������� � ����
�������� � ����������: ������� �� �� ��� ���� ����� �������� ��?� ������� ���
������� ���� � ������� ��� ������ ������� ��������: ������ ����� ����� ���������
��, ��� �� ����� �����.
������� �������������� ��� ����� �������, ������ ��� ��� ������:
������, ����� �������� ��� ��, ��� � ��, ����� ����������� ���� �����, �� ����, ���
���������� �������� ��, ������ ����� ������� ��������� ������� ��� �����. �����, ��
� ���� ����� � ����������.
����� �� �������� ��������� � ������� ������ � �������������� �����,
�������� �� ������. ����� ������� ��� ��������, ��� ������� ����������� � ������ �
������ ����. ������ ��� ������� ��� ������ �������� ��������� ����������
������������, ����� ������� ������? � ���� ����� ��� ����������, ������ ���������
����� ���������, ������� ������ ��� �������� ����������� ���������� ����
����������� �������. �������� ���� �������� ���� ������� ����������, � ��
���������� ����� ������, ��� ����� �������� ������, �� ������ ����������� ��� �����
����� ��, ������� � ��� � �������������, � ��������� ������ � ���� ����� ��������.
����� ��� ������ ������ � ������ ��������� ������ � ����� ������ ���� �������:
������� ������� ������, ������ ��� ����� �������� �� ����, ��������� ������ �
�������������� ����� �����. ������� ��� ���������.
������� ������� ��� ������� ���� ������ ������ �� ����� �����, ���
������� ���������� �� ��� ������ ������ �����. ������� �������� ������ ����� ��
����� �� ����������� ������, � ����� ��������� �������� ����� � ����. ����� �������
� � ����� �������� ����� ���������� ������������. ����������� � �����, �����
������� �� �����, �����, ��� ������ �������, ������ ���������� �� ����� ������.
������ ��� ������, � ������� ����, ��� ����� ��� ������ ����������. ��� �� ������,
�� ������� ���� � ����, � �� ���������� ����������� ����� �����. ����� �����
�������� �����, ��������� ������ � ���� ����������, ������������, � �����
������������, ��� ������ � ��� �������������, � ���������. ����� ������ �
����������� ����� ������� ��������, � ����� ������� � ����� ���� �������, ���
������. ������� ��������� ��� ��� ��������� ���, � ������ ��� � ������ ��������
����������� ��������. ������� ����, ��� ���������� ��������� ������ �������, �
�������� ��� ��������� ������ � ������ � ������. ����� �������� ���������� ������
�������, ���������� �� ����, ������� ���� �� ���� ��������.
������ ������������� � ������, ������� �������� ��� ����� ���� ������.
�� ����� ����� ������ ����� ����� � ������������� ��������� �����, ���������� �
������� ���������� ��� �������� � ����� � ������ ���� ����� � ��� ����� �������,
������ ��������. �� ����� �������� ��������, ���� � ��������� �������� � ���� ��� �
������� � ��������, ������� � �����, � ������� ����� �����, �� ��� �������, � ��
������������� ���� ��� �� ���� ������� ��������. �� �� ����� �����, ��� ������
���������, ������� �����, �� �� ������ �������, ����� �������� �������������� ��, �
���� ��� ���������, � ���� �������� ������� ��������. � ����, ������� �� �������
��� �����, ������� ����������, � ��� ��, ��� �������� ������� �����������, ���� ��
������ ������������ ������������� �������� ����� ����������. ������� ����� ����
��������� ��������� ��� ������ � ����, ��� ���� � ������ ����� ���������
�����������. ��� ������� ��������� �� ���� �����, �� � ��� ��� ������ ��������
�������� � ������ � ��������. ��������� ����� ���������� �� ������������ ���������
�� ������ ��������, �������� ������ ������� ������ �����, ������� ��� ��� � ����.
���� �������� ��� ������, ����� � � ��������� ������ �������� ������������ �� ����
� ���� �� ����� ������� �������� � ���������.
� ������ ��� ����� ����� � ����� �������� � ����������� �������� ������
��������, ���� ������� ��� ������. ��������� ������ ������ ��������, ������������ �
������� �� ������ ������� ��, ����� ������� ���������� �������� �� ������ �� �����,
��������� ������ ��� ���� ������ ���� � ����� �������. ������ ����� �������� �� ���
���� ��� ���� ����������� � ������������ ��������� � � ����������, � � ����� ����
���� ��������, ������ �� �����. ���������� ������� ����, �������� ��� � ���� ������
��� ������ �� ���� ���� ��� � ������������ ������������������ �� ��������� �� �����
��������� � ������., � ������� �� ����� ������ ��������� ������ ���� �
�������������� ������������ ������. ������� ���� �����������, �� ������ ��������
�������� ���� ���������� ������ �� ����, �������������� �� � ������������,
�����������. � ����� ����� �������� � �����, � ���������� ���� ���, �������, �����
����� �������� � ���������.
��� ����� ������ ���������������� � ���� �����, � ��� ���������� �
������ ���� ����������� ������. ������� ��� ������ ������� ����� ����� ���������� �
������������ ������ ��������� �� ������������ ���� ��� ��� �������� �� ��� �
������� ������������� ������ ��. ������� �� ��� ������ ����� �� ���� �����
����������, ������������� �����������. ���������������� ��������� ����� ������, �
��� �������� �������� � ��������, �� ���� �� ��� ���������� ��������. ����� �
�����, ����� � ��������, ����� � ��������, ����� ��������� �� ��������, ������� ���
� ����. ������� �� ��� ������������ �� ����������� ����, ������ ������ ����������
������������� ������, � ������ ��� ��������� ���������� �������, �������� �
��������� ���-�� �� ���� ����.
������� ������������� ������ �� ������� � ������������ ���� ��� ��� �
���������������, ��� �������� ����� �������� ������������� ������� ��. ��������
���� ������� �� ���������� �� ��������, �� ������, �� �������� ����������� �� �����
�����, ��� ����� ������, ����, ��������, ��� ������ ����. ���� ������ ������ �
��������� ������������ ������ � �������� � ������������. ��������, ������� ����
���� � ��������� ��� ����, ����� � ��� ��� ����. ����� ���� ������ � ����� �������
�������� �� ��� �������������, ��������� ����������: �� ���� ���� � ����� �����, ��
���� ����� � ��� ����� �����. � ��� ����� ����� ������������ ������ �� ����������
��� �������� ������� �� ������ ���� � �����, � ������� � ������� ��� ��� ��
����������� � �����, ��� �������� ������� �����������. ����� ���� ������ ������
���������� ���������, ��������� �������� ������� ������: ���� �� ��� ����, �����
�������� ������ �� ��� ����, ����� �� ��� ���� � ��� ��� ���� �� �������� ������.
������� ���������� �� ����� ����� � �������� ������ � ��������, � ������ ����������
� �����������. � ��� ��������� ����� � �����. ����� ���� ��� �������, ���� ������
�� ����� ������������, �� ���� �� ���� ���� ������� ����� �����, �� ���� ��������
����� �����, �� ����� ����� ����� � ��� �� ���� �������� ����� �����. ����������
���������� ������ �� ����, ��� �������� ������ ����� ������� ���������� � ��������
������ ����. ��� ������������ ������� �� � ������� ������ �������������
��������������� ��������������. ��� ����� ���� ����������� ����, ��� �� �� ����
������ ���������� ����������� ����, � ��� ������ � ��� �� ���������� ����� �����
���� �� ��� �������. ��� �������� �� ����� ����� � �����������, ��� ��� ����
�������� ������ �����, � ��� �������� ����� ������ � �����������, ��� ������ �
�������.
�������� ������� ����� �������, ��� ����� ���� ������������ �� ������
���� ��� � ������ � ����� � ���� ������ ��� � �������� ������ ��� �����.
���, ��� �������� ��������� ��� ����� ��������� ��� � ��� ������
������������� ��� ����������, ������� ���������� �������������. ������� �����,
���������� �� �����, ������� ������� �������� ����, � ����� ��� ������� ������
������� ������� �� ��������� ����, ������ ������������� ������ � ��� ����� �
������, � ����� ������� ��� ��� ����.
����� ������� �������������� ����� ������������ ��� ���-��� �� ��������
������. ����� ��������������� ����, ��� ������� ������ ������, ���-��, ��� �������,
������ ������, ��� ���������, ����� ������� ��, ���� ��������������, ������
��������, ����� ������� � �.�., �� ��� ������, �� ���� ��� ����� ������� �����
���������� �������� ������������ �������, ����� ��� ����-���, ������-��� � ������.
� ���� �������� �������� ������ ��������� �� ���. ������-���� ��� ������
������������ ��� ������ ������ ������������ ������������, ������� � ���� ����,
����� ��� ����� � (���������� ��������)? ������� ��� ���� (�������� �������
���������� � ����������),?+ ����� ��� ���� (������ � ������ �����)?++, ���� �� ����
(������ �� ������� ������),?*** ���� ���� ���� (������ ��������), � �����
������������� ��������� ����������. � ����� ��� ����� ������ ������ ����������
������, ������� ������ ��� ������� ��� � ����, ����������, ��������������,
��������, ������, �������, � �����, � ���� �������, �� ������ ������� ����� ������,
������� � ������ ������� ������ ��������. �������� ���������������� �� ���������� �
������� ���������� � � ������ �� ��� ���������� ����������� ��� ������ ���� ��� ��
�������� �� ������������ ������� ����, ��� ������ ����������� ��� ���������
�������� ������������� �����, � �� ��� ��� ��� ����� � ���������.
� �������� ���� ������� �������������� ��� ����� ���� ������ ���������
��������������������: ��������� ����� ������: ����������� ��� �������� �����������:
�����������-���, ������, �� ������� ����������, �������� ������� ����������; �
�����������-��� �� ����� ��������; �����������-������ ����� � ���� ���� �����;
�����������-����, ����, �� �������, �� �������. ������� � ����� � ��� ����� ��
����� ��������, �� ����� �� ����� ����� ������ ����, ��� �������� ������������ �
��� ��� ��������� ������������ ������ ����. �����������-���������� ���� ����
����������� ������. ��� ������� ���, �� ������ ���� �������������� ������ ������� �
��������. ����� ������ ����� ������, �������� ������, ���������� �� ������,
����������� ���, ������� �������� ��� ������, �� �������� � ���� � ����, ��� � ��,
������� �������� ���������� ��� ���������. ��� ����� ������� ��������, ��� ���-��.
����, ����, ������, ���� � ��� ��������� ������� �������� ����. ����� �������
������ ������ ������� ������ ���������, ������ �� �������� �����, �� ���� ��������
����� ����. ������ �� �� ���������� ����, �� ���� �������� ����� ����. ���-����
��������� ������ � ��� ���������� ������, � ���� ��������� ������� � ���� � ����.
����, ����, ������ � ���� ������� �������� ���������� ���� ��, ��� ��� �� ��������
����� ����� � ������. � �� ���������� �������� ��������� ��� ������������ �����
������. ��� �� � � ������������ ����� ���������� ��������� ��� � ���������� �����,
������ �� ����, ������� �� �����, ����� ����-���� ������ � ������ ����-�� ����,
����� ������-���� ���, ������ ������-���� ����, ��� ���� �������� �������� ��
������� �� ���� � �����. ���� � ���� � ������� �������� ��������. ����������� ���
����������� ���-�� ���� � �����, �� ��������� ����� ���������� � ���� ���������,
���������� ���� �������. �� ������������ ��� ����������, �� �������� ���-��
��������� ������ �������� �����������, �����������.� � ��� ��� ������� ���������.
������ ������� �������� �������� ������ � ����, ��� ���� ���������� �������� ��
����� �������. ���� �������� � ������, �� ����� ������ ����������, ���������� ����,
�� ��������� �����, �� ���������� ��� ������������� ���. ����� ������ ���������,
���� ����������, �� ���������, �� ���������� ��� ������������� ����. ����� ������
������� �� �����, ���� ��������, �� �����������, �� ����������, ��� ������. �����
������ ����������� � �����, ���� ���������, �� ��������, �� ����������, ��� ������.
����� ������ ���� �� ������ ��������� �� �����, ���� ��������, �� �����������, ��
����������, ��� ����. � ��� �� ����� � ����, � �����, � ����, ����� ����
����������� � �����. ����� ��������� ������ ��� ��� ��������� �����������, �����
�������� �� ������, ��� ��������� �����. ���� �������� � ����, �� ����� ����
���������, ���� ������������, �� ��������� ����, �� ���������, ��� �����. �����
���� ����������, ���� ����������, �� ���������, �� ����������, ��� ����. ����� ����
����������� � �����, ���� ��������, �� �����������, �� ����������, ��� ������.
����� ���� �������� �� �����, ���� ���������, �� ������������, �� ����������, ���
������. ����� ���� �� ������ ��������� �� �����, ���� �������, �� �����������, ��
����������, ��� ����. ��� ���� ������� � ���������, � ����� ����� �������..
��������� ���� �� ������ ����������� ��� ���������, ��� ��� ���� ������, ���������
������. �������� �������������������� �� ������������ ���� ��� ���, ���������� ���
��������� ������ �������� �������� � ������������ � �������� ��� ���������� ������
� ����, � ����� � ��� ���������� �����. ��� ����������������� � ���������� ����
����� �����, ����� � �������� � ������ �� ���� ��� ��� ���������� ������� ������
�����, ����� �� ����� ���������� � ������, �� ������ � � ����, �� ���� � � �����,
�� ����� � � ���, �� ��� � � �������, �� ������� � � ����, �� ���� � � ����, ��
���� � � �������, ����� ���������� � ����� � �������� ������� ������, ��� ������ �
��� ���. �� ��� ����� ������ ���������������� � ������ � ���� ������. ������
������������ ����, ����� ������� �� ����� ������ �������, ����� �������
������������ ���, ������� �������� � ������.
��� ����� ��� ���������������� � ���������� ���� ����� � ����, ����� �
�������� � � ������������ � ������� ��������, ����������� ����������� � �����������
��� ����� � ������-��������. ����������� � ������������ ��������� ������ ���� ��
������ ����������� ��� ��������� ���� � �����, ������� ����� ������ � ����� ����
�������� ���� �� ��������� ������������ �� �������� ���� � ����� ����, ����������
���� �������� �������� �987654321�, �������� ������ �������� ���������� �����
��������.
����� ��������� ���� � ������ ����, ��� ����� ��� ��������, ��� � ����
������, �� ������� ��������� ����� ����� ������� ���� � ��������. �� �������������
����, �� � �����, ��������� � ����� � ������������� � �������� ������, ��� ������
���� �������� ���������� � ���������� ��� ����. ���� ����������� � ����, ����������
����������� � ������. ������� ��������� ������� ��, ��� ���� �� ��� ������� �����
����, ��� ����������� ��� ����. ����� �� ���� �� ������������, ��� ��� ��� ����
����������, ��� ������ ��� ���, � ����� ����� � ������ ������ ������ ���. ��������
������ �������� ����, ��� ����, ������ ������� ��, ����������, ��������� � ����,
���� ����������� ������� ��, ���������� � ���, ��������. ��� ������ �������, ���
������ ������������.
���� � ���������� ��� ���������� ��������. ����� ��� ���� ���������
�������� �� ���� ������. ��� ��� �� ������� ����� �����, � ����� �������, � �
������ ����� �������� ������� ������-������� �����. ������ ������ �������, ������
��������. ���� ��� ������������� �� �������� ����, ��������� ������ ����. ������
���������, �������� ������ ������. ��� �������, ��� �������� ����������� ���
������. ��� ����� ��� ��� ����� ���������� � ���� ������. �� ��� ������������, ���
������ ������, ����� ���� � ��������� ���� �� ����. ����� ������ ����� � �������
������ ���� ������� ����, �������� �� ���� � � ��� ��� ������� ������ ��������� �
��� ����, ��� ����� �������� � ��������� ����� � ������ � ��� ���� ������ ��
�������������� ��������, ��������� � �����������.
��� ����� ����� ��� ���������� ��� ��������� ���� � �����. � ������
��������� �� ����� ��������� ������ ������� � �������� �������� ���, ����
�������������� �������� � �������� ������ ���� � ���������� �������� ������������.
� ���������������� ������� � �������� � ������������ ���� ��������� ������������ �
��������� � ���������� ���� � �����. ������� �������� ���������� �������� �������
������ ������, � ������ �������� �������. ����� �� ������ �������� ���������, ����
���� ��� �� ������ ������� �� �������� �����������, ����� ���������� � ������
������� ���� ��� �� �������� ������. �� �� ���������� ���� � �����-�������� ��
����� ��� ������. ���� ����� ������������ �������, �� ����� ������������ � ������,
�� ������� �� ������� ������� � � ������� ������ ���, ������ ����� � �����
����������������� �� ������, ��������� ������� ���. ������������ ����� ��������
��������� �� ������� ������� � ������ ��� � ������ ��� �����.
������� ��� ������ ������� � �������� ������ ��� ������ ��� ���� ������
����� ����� ��� ������ ������ � ���, ��� ����� �������� ����������� �����.
�������� ����� ������, ��� ���� � ���� ����� ����� ����� �������, �
������� � ����� ��������������. ������������ ���� � ���������, ������ ���� ����
���� � ����, ������ � ����, ��� � ��, ���� ��������� ��� ��������� �������, ������,
����, ��� � �����, ������� �������� ���������, ��������������� �
������������������, ������� ����������� � ������ ���� �����. � ��� �����, � �����
���� ���� �� ��� ��������� ����������� �����: �������� ������� �����, ������ �
�����, ������ � �������, �������� � ��������, ������ � ������. ������� ��� �
������� ��� ���������: ������ ������ ���������� ��, ��� �����; ����� �����������
��, ��� �������; ������� ������ ���������� �����; �������� ������ ���������
���������; ������ ������ ��, ��� ��� ������ ���� ������. � ������� ��� ����, �
������� ��� ����. � ��� ���� �� ���� ��� ��������� �� ���� ��������., ��������, ���
������� �������� ��� ��������� �����: �������� ������ ��, � ��� ������ �������;
����� ������ ��, ��� ���� ����; ������ � ��, ��� ������ � ������������; �������� �
��, ��� ���������� �� ���������; ����� � ��, ��� �������� ���������. � ������
��������������� ��� ��������� �������: �������� ������ ��, � ��� ������� �����;
�������, � ��� ���� ������, ������ � ��, ��� ������� ������ ��������; �������� �
��, ��� �������� ���������; ����� � ��, ��� ��������. � ��������� � ��� ���������
��������: �������� ������ �������� ������; ����������� �����������; ������ � �����
����������; �������� � ��, ��� ������; ����� � ��, ��� ����� ����������. ��������
�������� ������� ��� ��������� � �� �����������, ���������� ���������� ���
��������� � ������������ � ��� ���������� �������, ���������� ��������� ��,
������������� ���-�� � ��� � ���� ��� ������ �����.
���� ������ ���� � ������������ ��������� � ���� �������� ���� ���� �
����. ����� ����� ������������ �� �� ����, ���� � ������. ���� ������ ����� � ���
���� ���� � ���� ����. � ������������ ���� ����� ������������� ����������� ��������
�� ������ ������ ������ ��� � �, ���� ������� ����������. ������ ������� ����
������ ����� � ������������ ���� ������������� ���� ������� ������, � ������
������� ����� ������ ������ � ������ ������� ������. �������� ������ � ���
��������� ����� ��������� �����. �� ���������� ���������������������� � �� �����,
��� � ������ ���������, �������������� ���� � �����, ���� ���� ������ � ����
������, � ������� �����. ��������� �� ��� �����, �������� ������� � ������ ��
������ ����, ����������� ����� ��������� �� �� �������� �������, ��� ����
���������� ������� �� ����� ������� ������� ����������. ����� ��
�������������������� �� ������� ������ � ������ ��������� �� ������� ��� ���������
������� �������� �� ������ ����, �����, ����� �� ������� � �������� �����������, ��
���������� �����, ����� ���� � ����� ������� ����, ���������� ��������, ���������
��������, ���������� ����,������ ���������� � ��������, ��� ��� �����������.
�������� �� (�������) ������� ������ ��� ������, � ������� �����:
������ �� � ������ ������� ����,
������ ���� ������ ��������� ���,
� ������� ����� ����������� ����� �����,
������ ��� � ������������ ��� ��������?
����� �������� ������ ����� ��������,
����� �� ��������, � ������������ ���� ���������
� ��������� ������� ������� ������� �����,
��������� ������� ������ � � �� ��������.
����������� �� ���������� ���� ���,
��-�����, ����-���� ��������� � ������ ����.
��� � �� ���������� ���� ������,
������ ������� ����� �������� �����.
������ ��������� ��� ����� � ������ �������,
����������� ��� ��������� ������� ����
��������� ���� �������� ���� ������ �����,
��� ��������� � �������� ������� ������?
��� ������� ������� ������ ��� �����,
������� � ������� ������� ����� ����.
�������� ������� ����� ��������� ����,
�� ������ � ��� ������� ����� � ������
��� ����� ��������� ��������� �� �������� �������� � �������� ��������
�������� ���� �����.
�� �������� ������ ������ �� �������, ��� ���� ���, ���� �����, �������
�� ������� ������� � ��������� �����, ����������� ��� ����������, �����
������������, �������� � ������ ��������� ��� �����, ��� ��, ��������� ������� ��.
� ������� ������ ����� ��� �������, �������� �� ������� ����, ��� ���� �, ���� ���.
����������� �� ���������� ����, ����� ��� ������������ �������, ��� ������
��������, ���� ����� ������ � ��� ���� ����� �����, ��� ���� ������ ��������, �����
������ �� ������ ��. ����� ������ ������ ������� � ������, ��� ���� �, ���� ������,
������� �������� �� �����������, ����� ��� ����������, ��� �������� ���������, ����
����� �������� ��������, ��� ���� ��������� ��������, ����� ������ ��� �������� ��.
������ ��������, ����� ����, ��� ���� ���, ���� ����, ������� �� ���������� �����
��� ����������, ��� ��������, ��� ���� ��������� ��������, ����� ����� ��� ��������
��.
���������� �� ���� �������� �������� � ���� �� �������� ������������.
�� ������ � ��� ��, ������� �������� ������� ��; �� ������ ���� ��, ����������
������ ��; �� ������ � ��, ���������� ������� ���; �� ����� ���, ���������� ������
���. �� ���� ���� ������ ���� � ������ �������� ��, �� ���� ����� ��� �������� �
������, �� ���� ��� �� ������, ��, ����������� � ������, ������� ��������, �� ����
������ ��� �������� � ������, �� ���� ���� � � �����. �� ����� ������� ����, ��
������ ������� ���, �� ������ � ������, � �� ������ � �������. ���� �������� ��,
��� �����; ����� ����������� ��, ��� ������. ���� ����� � ���� �� ������� ����
�����, �� ������ ����� ���. ����� ������ ��� ����� ����������, ���� �������, �
����� �����, ����� � ���� ������� ���� ����� � ������ ����� �����.
��� ��� ��������� ����������� � ��� ������ ���� ������, ����� �� �����
�������� � ����� �������� �������, �� ������� ���� ���� ������� �� ���� ����������
������� ����������� ������ (��� ��) �� �������, ������ �� ������������ (�� ���)
����� ����� � ������� ������� (�� �����) �� �������. ���� ����� �� ��������
�������� ����� �� ������� ������, ������������� ������ ��������. ���� � ���, ���
������ ���� ����� ������ �� ������� ������ ������ ���� ������ �����������
������������ �����. ������� �������� �� ������� ������� ������� �����, ��� ��������
��� ������, ��� ���� ��������� �� ������ ���� ����� ������ ������ ��� ���������.
����� ���� ������������� ������ � ���� ������ ������� �����, ����� �������� ������
����� ��������.
� ��� ������ �������� ���������� ����� ��������: ����� ���� ��� ����
������� ������ ���������, �� ������ � ����� ����, ��� ���-�� ����� ������ �
�������� �������� � ������ ���������� ����� ������������ �, ���� �� �������, ��� ��
�������� � ������ ��������� �� ������� ����. ���� �������� �������� ����� ����, ���
����������� ����� ��������������� ������� �������� ���� ������ �����. ��� ��� ����
���� �� ��� ������� � ������ ������� �� ��������� �����, �� ��� �� ����� ������ �
��������� ���� � �����, ����� ������ ���� � ����� ���� �� �������� �������� �.
����� �������� �����������, ��� � ��������� ���� ����� ��� ����������
������ �������� ������ � ����� �������� ������. ��� ���� ��������, ��� ���� ���,
������ �� ����������� �����������, ������� �� �������, ������ �� ��������� ����
������� ���� ������� ������. ����, ��� ������� � ���� ����� ������ ����� �����
������ ��� ����. � �������� �� ��� ����������� ������������ ����� �������� ������
������� � ���� ��������� ����?
���� ������ ������� ����� ������ ������ � ���� ��� �������� ���� ��
�������� ������ ������. �� ������ �������� ����� ������ ������� �����, �����������
���� ���������� � ���� ������� �����, ����, ����� � ����. ���� �������������
�������� ��� ���� � ����, �� ������ � ��� ����, ����� � ����, ������ ��������
������ �����, ������ � �������,1 ��� � ��� ��, � ��������� � ���. � ���� �������
����, ����� ������, ���������� �� ��, ������������ �� �����, �, � ����� �����
������� ��������� ��������, ��� ��������� ������� � �������� ��, � ���� ��������
�������� ����� �������� ��. �� �� ��������� ��������� �������� �� ���������� �
������. � ���� ������� ����, ����� ������, ���������� �� �����, ��������
����������� �� ��, �, � ����� ����� ������� ��������� ��������, ������ �� ���������
���, � ���� �������� ������ �� ���������� �� ������, ��������� �� ���������
��������, ������ �������� ��������� ����. �� �� �������� ��������� ��������
��������� �� ������ � ����� � ���� ������� ���� ������ � �����.
� ������� ��� ����� ������� ��� ������������ � ������� �������� ���
����� �������� ������ ���������, ��������� ������ ��� ��������������� �������� �
����� ����, �������� �� � ������� ���� � ������ ����� (������� �������) , ������ �
�����. � ����-��� ��������: ���� ������ ����������, ��� ������ ����������� ������,
����� ����������� ����� ������ ������ ���� � �����, ��������� �� ��� ���������,
�������� ��, �� ��������������. ������� ���� ����������� ������� �������� ���������
� ������������ ������� ������� �����. � �������� ������� ��������: ����� �������
����� �� ���� ������� �� ������ ������� ����� �� ����� �� 84 ����� ��, � ��������
����� ����� � ������ ������� �� ���, ��������������, �� 42 ����� ��. ����������,.
������������ ���� � ��� ��������� ���� � ����, � ������ � ����� ������ ���� ��
����� �� 8 ����� 4 ���, � ��������� ������ �� ��� ������� �� 4 ��� � 2 ���. ���
������� ��� ��� ��� �����-��� � ��� ������-����, � ������ �� ����� ������, �
������� �� �������-���, ��� ������ ������� � ����� ��������, ��������� � ���������
������ ������, ��� ����� ������������ ������� �����, ���������� � ������� ���������
� ������� ��������, ��� ����� ����� ���� � ����� ������������� ����, ��� �������
����������� ��������������� ��. ������� �������� ����� �������: ����������� �����!
���������� �����! ������� ���������� �����! �� ��������� � ������ ������, ��
����������� � ������, ���������� ������, �� �������� ��� �������� ���� ���������
��, �� �������, ��� ������� ������� �������. ����� ����� ������ �������� ����
�������. ���� ��� ����� ���������������� � ������� ��� �����, �� ��������� ���
������ ����� ������.

����� ������
�� �������� ���� � ��� ���
����� ���
����� ����� ��������� � ���������
������ �������������� � ���� �����, ��� ����� �� �������, ���
������������ ��� ����.
��� ������, ��� ����������� ���������� ������ � ��� ������� ������ ���
�����, ������� ��� � ����� ������� ��������.
������ ��� � ����� ����� ��� ����� ������� ����������� ����������
������� ����� ����������.
������� ������ �������������������� � ����������� ��� ���������� �����
����� �� ���������� ����������������� � ������� ����������. ������� ����������
������� � ������ ����� ���������, ����� ��� ��������� � ������.
������ ����������� ����� ��������� �������� � ������� ������ ������
(�������), ��� ��������� � ����� ���� � ����, �������� �� ������ ������� �������� �
����� ��� � �����. � ����� �� ���� ���� ��-��� ���� ����������� �����, ��� �� ����
�������������. �� � �� ������� ��� ������ �������� ������� ������� ������� ��
��������, ��� ���� � ����� ���, ������� � �������� ����� ������� ��������.
������� ����� ���������� �� ������, ����� � ������ �������, �����������
������. �� ��� �������� � ������� ����� ����������� ��������, � ���� ��-���
���������� ��������� ������� �������� �� ����������. �� ��� �������: ���� �����
����� ����������� �����, ������ ������ �������� �� ����� ����� ������, � �� �����
������ ������� ���������� �������� �������-����, ���������� �� � ������ ����
������� ��������, �������� � �� ��������. ������ ���� � ���� ���� ����� ������
�������� ������, �� ��������� ���� �������������� ������ � �� ��������� ������� �
��������, �� ����� ��� ����������� ����� ����������. ���������� ������ � ���
��������� ���������� ������. ����� �����, ����������� �� � ���������� ������ � ���
����, ������ �� ����, ����� ����� �����������. ����� ����, �� ��� ��������
���������, �� ��� ������� �������� �������� ��� ����������� �����: ��������� ����
������� � ���������� �����, � �������� �����, ������ ���� ������� ���� �� ������.
������� ���� ��� ���� ��������, �������� � ��� ��������, ����� ���� ����������
������, ����� ����������� � ������� � ������� � ������� �����. ����� ����, �����,
����� �� ���� ����� �� ������ � ���, ��� ������� �� ����� �������� ��� ��
�����������. ���������� ���� �������� ������ �������������� � ������ ����������� ��
���������� �����. �����, ��������� � ���� �� ���������� �����, ������ �������
���������� ���� � ����� ��� ���� �������.
������ � ��������, ��� ������ ������ ������ ������� ����� � ���������
��������� �����. ������ ������, ��� ���� ������ ������ ����� �� ������ ����� ���,
�� ���� �� ����� �� �������� �������������. � �������� ���� �������� ����� ������
���� �������� � ������. ����� ����, �� ������������� ��������� � ������������
������������, ���������� ��� ���-�� �������������. ������� ���� �� ���������
������� ������� �� ������ �����, �� ����� ����������. �� ���� ���������� ��������
�������� ������, ���� ������ ����� ������ �� ������������ � ��������� �� �������
�������.
�� ����� ���������� � ������ ����� ������� ������ �������� �����,
������� � �������� �������������������� ���������� �� ����������� ������. �
��������� ����� ���������� ����� ������ ������ ������������� �������� ����� �������
�������������������� � ����������� ����������� �����, � ������� ����� ����� ����
����������� � ����������� ��������������������. ����������� � ����� ������� �����
������ ���������� ��� ������������ ������������� �������� � ������� ������.
��� ����� ��� ���������� � ��� ��������� ���� ������� �� ������ �������
����� ������� �����, ������ ��� �������� � ����� � ���� �������. ������� �����,
�������� ���������� � ��� ����, �������� �������� �� � ����� ��������� ��� ����.
������ ���������� �� � �������� �������� � ������ � ���� ������ � � ��������
�������� �������� ����� ������� ���� � ���� � ������ ���� ����������� ����������.
���� ���� ����� ����. � � ������ ������ �������� ���� ��� ����. � ������ �����
����� ��� ����� ����������� � ������ �����, ��� ������ ����� ������ ���� ��
�������� ������. ������ ��� ���� ��������� �� ���� � ����� �� �����. ������ ���
������ � ����� ������� ����� ����, ������� ����.
������ � ������ ��� ������ ����� ������ ��������, ���� ��� �� ���������
� ��� ���, ��� �� ����� ����������������� � ���� �����. �� �������� ����������� �
�������� ����. � ��� �������� ����������� � ������� ����� � �������������� ��� ���
������������� ����������� ��������. ��� �����, ������� ���� ��� � �������� ��������
������� ��, ������� ������. �������� ������ �� �������.
������ ����. �� � ������� �������� ����� ���������� �������� ���������
��������. ��� ����� ���������, ��� ��� ��� ������������ ��� ����� ����������� ��
�������� ����, ������ �������, ���� �����. ������� �� ������ �������� ��� ����� �
���� ��� ������. �� ��� ��� ������ ���� ������, ����� �� �������. ������� ���
������� ���� ������ ��� � �������, ����� ������� �������������� �������� �����.
����� � ����� �������. ����� ����, ��� ������ �������� ��� ������� ��������. ���
����� ��������� ������ �������� � ��������.
������ ����. �� ������ ���� ������� �������, ��� ���� ���� ����� ���� �
��� ������ ���������� ������, ��� �� ��������, �� ��������, �� �������. ��
��������� ������ ����� ��� ���������, ��� ��������� ��� ��������. ����� ������ ���
���� ���������� ���������.
��� ��� � ���� �������� ������� �������� ����� ��� ���������� �
����������� ����, ��� ������ ���� ��� ������ ����� ����. ��������� �� ��� �����
��������. �� ���������� ������ ���� ��� �����. ���� ������ ���������� ������, ���
������� � ������ �������, �������� ������ ���� ����� ���������, � �������
���������� ����� ��������. ��� ���������� ��� ������ �������, �� ����� ��� � ����
�����-������ ������ ����� ������ ���������� �������, ��� ������? ������ �� �����
������ ��� ����� �� ������� ����� ���������. ����������� ��� �� ������������ ���
������. �� ������ ���������� ����������� �������� ���� �� ���� ����. ��� ������,
������, ���������, ��������. ��� ����, ��� �� ����� ���� ��������� �� ����� ������,
����� ������� ���������. ������ ��������� ��� ��������, ���� ����������� ����
�����.
������ ��� ���� ���������� ����. �� ������ ���� ����� ������ ��� �����
������������ �� ���� ���� ������� � �������, � ����� ���� ���� ���������
������������ ��������: ������, �������, ������� ������� � �������� ����� � �������
����, �� ���� ����� ��������� �������� �����, ����� ������������ �������, �������
���� ��� ������� �����. ������� ����� ��������� ���� ��������� � ���� � ����
�������� ��������. � ����� � ������ ���� ��� ������ ������� �� ���� ��������
��������.
���-������� ��������� ��� ���������� � ���������� ������� �����
��������. ��� ������������ �� ����. ��� ������� ����� ����� ������, ��� ����
�������, ��� �������, ������, ���������� ���� �����. �� ��������, ����� ��� �����
��� ��� ������, �� ������ ��� ���� �� ����������� ��������� � ����� ���������,
������ ���� � �����, ��� ������ ��� �� ����� � ��� ����� ��������. ������! �����
��� ��������!�
���-�������, ��� ������ �� ����, ������� �� ������� ����..
��� ������� � �������, ����� ������� �����, ����� � ���. ������ ��
������ ��� ������������� ������. �������� ������� ������� ������ ��������,
����������� ����� � ������. �� ������ � �������� ����� ����� ����� . � � ��� ������
����. �� � ���� ������ �������� � ��������� ��������. ������ ������ ������� ����
�������� �������� ����� ������, ��� �� ���� � ����� �� ���� ������ ����������� �
���� ��� ���� � � ��� ��� ������ � ����������, ��������������, ������������� �
���������, ��� ��������� ������ ��� ����, ������, ����� �� ��� ���� ���������� �
�������.
��� ������, ��������� �������� ���� ���� � ����� ���� ��� ������,
�����, ��� �� ���� ��� ����, ��� ������, ��� � �������, ��������� �����������
��������, � ���������, ��� ������� ���� �� �������� ��� ���������� ���� ����������.
������� ����� ������� ��� ������� �� ����.
������������ ������� ��� ��� �����, ����� � ������� ��� �����
���������� �� ����, �� �� ��� �������������, ���������� ������� �� ��. �
������������� ������ ������� �������, ������, �������, ������� �������������. �
������ ������� ���������� � ���� ������� ��� ����� ��� ������ ����� ������� ��
������������ ���� ��� ���, ������� ������� ������ ��������������� �� ������� � �
��� ��������� ��� ����� � ����� �����������. ��� ������, ��������� ����� ���������
����� ���������� �������, � ��������� ���� ������ ����, � ����� ����������� ������
������ ����� ������, ������ ��� ������ � �������� ���-����� �����. ���� ���
����������� ������. ��� ����� ����� �� ������ �� ��������, � ������ �������� ��
��������� ����
� � ��� ���� �� ���������. ����� �� ���������� ����� ����� �����, ��
���� ������� ���-������ ����� ���������� � � ���.
������ ������ ����� ����� ��� ������ �� ����, ������� �� ������� �
���������, �� � ��� �, �� ����� ��� �� ������� ����. �� �� �� ����, ��� ����� ����
���� ������ ����, � ��� ����� ������������.
� �������� ��������, ��� ������ ���� ��������� ���� ����������,
���������� ����� ����� �������, ��� ��� �� �������� ������. ������� ���� ������
����������� �����������, ��� ����� � ����������� �����; ������� ���� ������
����������� ��������, ��� ����� � ��������; ������ ���� ������ �����������
��������, ��� ����� � �������� ������. ����� ������ �����, ��� � ������������ ����
���� ���� �����, ������� ����� ����� � �����, ������� � � ������� ������ ������
(����� ������), � ������ � � �������. ��� ���� ������-���������� ��������. ��� ����
����� �� ���� �� ����, � ���� ������ ���� ������ �������, ����� �������� �� ����,
���� ������ ���������� ��� �����, ���� ��������� �� ����.
����� �� ���� ������ ��� ������ ������� �� ���������� �����. �� ���� �
������� ������� �����: ������� ����� �� � ��� ����� ������, ������ ��� ������� �
������ ������� ����. ���� ������� ����������� ����, � ���� � �� ������ � ���, � ���
������ � ������ ������. ����� ������� �� �������� ��� �����, ����� �� ����, �������
������� ����, ���� � ������� ���������. ��� �� ������� ����� ����� ����, ���� �����
� ���, �� � ��� ������� �������� ������� �����������-�����, ���������������� �
������ ������� �� � ������ �� ����. ������� �������� ������� ��������� �
����������� �������. � �������� ������� ���� � ����� �������������� ��� ��
��������: ���� ����� ��� ������� ��������� �������� � ����� ����� �� ���� ��������
���. � ��� ��� ����������� �� � �� ������, ������ ����������, ����������� �������
������ �� ��� ���� ��� ��������. �� ���������� ������ ���� ��-��� ��������: ��
����� ��� ����� ����, ������� ���������� ����� ����, ���� ����� �� ��� ��� ���
����, � ���� ���� ������ ���� � ������� ���, ����� ���������� �����, �����, ���� �
�������, ����� �� ��� �������. ���� ����� ��� ���. �� ������ ������ ��, �� �� ���
��� ����, ������ �� ���� ��������� � ����� � ������� �� �������. ������ ��������
��� � ����� �� ������������, � ���� � ������������, �� ��������. ���������� ��
����, �� ������, ��� � ������������� ����� ���� ��� ����� ������� ��������� �� ��
����� ������-���� � ��� �� �� ���������� ��. � �������������, ��������� �����������
�� ���� ���� ���� �������� � ������� � ��������.
���������� ��������, �������� ��� ������ ������� ��� ������, �� �������
������� �������� �� ��� ����.
������ ���: ������������ ������ �������. ��� ������ �� ���� �������
�������� ���������, ������� � ����� ���������� ���� ������� � ��������, ������ ��
����, ����� ��������� ���� ������ ������� � ��������� � � ������ ���� ������
��������� �������� ���������� ������. ���������� � ���� ������ � ����� ��� ������
�� ����� ���� ������, � ���� ������, �� ��� �����. �� ���� ����� ������ ��� �����,
��� ��� ������� ���, ����� � �������. ����� �� ������ � ���������� �����, ��� ����
����� �������� ������ � ����, � �������� ��� � ���� ������ �� ���� ���� (23-1), ���
(11-13), ����� (5-7) � ������ (17-19), ����� �������� ��� ���������� �������� ��.
���� ��� �� �������� �� 98 ����, �� ���� �� ��� � ������ �����.. ���������� ���
���������, ��� ���� � ���� �����.
������ ���: ������������ �������. ��� ������ �� ��������� ������� ����,
��������� ����� � ������� �������� ������ �� ������� �������� ����. ����� ����
������ ������� � ���� ������ �� �������, ��� ���� ����. ������� ������ ���� �������
��� ������, � ������ ���� ���� ����������.
��� ������ ����� �������� �� � ��������, ��������, ��� ���� ��� � ����
�������. ��� ����� ���������� � ����� �������� ������� � ������ ����.
������ ���: ������ ���������. ����� ������ ���� ����� ���� ��� ������
����� �������� �� ���� ������ ��� ��������� �� ����, �������, �������, ��������,
�������� ����������� ������ �������� ���� � ������ ����� ��. ��� ������, ���, ���
�� ����� �� �������������� ��������, ��� �������� �������������������� �
����������� ���� ����� ������� ������� ���� ��� ���������� ����, ��� ��� ������ ��,
������� ��� ������������ �� �� �������� ����, �������� �� ��������� �����, �� �����
�� ���������. ������ ����, ����� ����� ������ ������, ������� ���������� ������
������� � ������� ��������� ���, ����� ������ ��������� �� ���� ����� �����������
������. ��� �������� �� ������� �� ���� ����� ���� ��������� ������, ���� ��
�������� �����.
� ��� ���� ������ ��������� ���: �� ����������� �� ������� ������
���������, ������ ������ ������ ����� � ���� ������, �� ���������, ���� ������ ����
�� ������. ����� ����� ������. ����� �� �������� � ��� ��� ��� �, � �� ������������
������������� ���� ������ ����� 1966 ����, ������ ���� ���� ��� ������ ��������1. �
������� ����, �� ������ ������� �� ��, ��� �������� ��������������� ����� ����, ���
���� �������� ������.
������ ���� �����, � ������� � ������� ������ ����������� ��� ������
�����, ����� ������ � ������� ���� �������. � ������ ���� ���������� �������
�������� ��� ����� ������� ��� ����, � ����� ����� ����������� ����� ������
�������� ��. ��� ����-������ �� ������� �������� ����� ����, ��� � ��������.
������ ���� ����.
������ ��� ��.
������ ��� � ��� ����.
��� ����� �����, ������ �������� �������, �� ���� �������� ��
���������, � ������ ����� ������ ������. ������, ����, ������, ����, ����, ����� �
���, �����, ����� � ������, ��������, ����� � ������, �������� ������ � ���������,
��� ���-������� � ����-������, �����, ����, ����� � ����, ����� ���� � ����� ����,
�� ���� � ����� �����, ����, ���, ���� � �����, ����, �����, ����� � �����,
��������, ��������, ������� � ������, ��������� ������� � ��������� �����, ������,
�������, ������� � ������ � ���-��� �����-���� �� �� ���� ������ ��������� � ������
����� ��������, ���������, ��������������� �� ����� ����, ������� � ����� ��������
�� ���� ����� � ���-��� ���������� ��������, ������� �� ��� ������, ����� � ����.
�, �����, �, ��������! �� ����-������ ������ �������� ������ ���, �� ����� �������,
�� ����� ������������, ��� ����� ���������� �����, �����, �����, �����.
������ ����� ����.
� ��� ������� ���� ��� ��� ������. ��� � ����-������, ���, ��� ����
���� � ���� ������� � ����������, �������� � ���� ����������, �����������. ��-
�������� ���� �����-�������� �� ������� ������������� ���� � ����� �����.
������ ��������� ����.
������ �������� ����.
� ��� ������� ���� ��� ��� ������. ��� ������ ������, ��� �� ����� �
���������, ������ �����������, � ����� ������� � ����������. ������ ��� ����
����������� ���, ����� ����-������ �� ��������.
������ �������� ��� ����.
� ��� ���� ������ ������� ����� � ������, �������� ������, ������ ����.
������� ������ ������� ����� � ����, ��� �����, ��� ��������� ���-�� ���������.
����� �� ���� ����������� � ���������� �������� �����, ���� � ���� ����������� ����
� ��������� ���������� �����. ���-������� ������ ���������, �������� ������ ����-
��������: ���, ���������-���������� ����� ���������� ����� ������ ������, � �������
������ ������� �������� ���, ����� �������� ���, � ������ �� ���� ����� ��������� �
������� ����� � ������. �� �������� ���������� ����� ������ ��������� ����������-
����������, �� � ����� ������ ������������� ����� ��� ������, ����� ����������
����������� �������� ��������.
� ������� ��� ����� ������� ������� ��������� �������� � ��� ��
��������, ���-���� � ���� ����� �������� ���������, � �� ��������� ������ �
���������.
������ �������� ����� ����.
������ �������� ���� ����.
������ �������� ������ ����.
� ��� ���� ����� �������� ����� � �����, ������ ���� � ������ ����
������� �����. � ������ ������ ����� ������� ������ ������� �����, ��������� ����
���������. ��� ������ � ������������ ������ ����� ������ ��� ������ � ������
���������.
�������� ������ ������� � ����� ��������, ���� ��� ������ ��������
������������, ����� �������, ������ ����������, ���� �������� ��������� �� �����,
�� ����� � ������ ���� � �� ��������. ������ ��������� � ���� ����� � �������. � ��
� ������ ������������, � ��� �����, ��� �� ��� �����. ����� ������������� ��
���������, ������� � ���� ������ �� ����, ������ ������� ������ ����������� �����
�, ��������� ���, ����� ������� ���������. ���-������� ������ ����� �������, �����
�� ��� �� � ������ ���� ����� � ���������� �����; ���������� �� ������ ���� ������
�����, ����� ��� �� �����������; ����� ��������, ����� ���� �� ���� ������� �������
���������. ��� ����-������ � ������������� ��������� ���������� ���� ��� ������. ��
��������� ������� ���������, ������ ����� ������ ���� � ����. ��� ������ ���-
������� �������� ����� ���� ��� ������ ���� � ������� ��� ���������� �� ����������
������ � �������� �����.
��� ��� ����������, � ������ ������ �������� ��� ����� ������, ��� ���
����� ������, � ����� ���� � ������� �������� �������.
� �����-�� ����������� ������ ���� ����� �������, � ���, ��� ���� � ���
�����, ���, �����, ������ ���, �������, ��������, ��������, ���������, ��� � ����-
������,�� ��� �������, �� ��� �� ������, ��� ������ ��� ������ ����������� ������
�����, ��� ������������ ������� ��������� �������.
��� ����� ������ ������ �� ���� ���� �������� ��������, ��� ����
����������� ������. � ���� ��������� ������ ��������� �����, ������������ �����
������ � ��������. ��� �����, ��������, ������ ��� ������ � ���������� ������, ��
��� ���� ��� ��������� �����, �� �� �� ��� ���� �������� ������ � ������, � � ����
�� ���� ���. ����� �������� ������� ������������ ����� ����. ����� ���� ������ ���
������� ��������� ����. �� ������ ����� ���� ����� � ������. � ����� ������ �����
���� ���� ������� ����, �������� ������, ������� ����� � ����������� �����. ���
������ ���� ��������, �����, �� �������� ����.
��� ����� �� ��������, ���� �����. ����� ������� �� ������ ��������
����� ����, ��� ����� ��-����������, ����� ��� �����, ������� ���. �����-�� ������,
�� ����, ����� ������� �� ���, � ����������� ��������� �������, �������, �������,
��� ��� ������ �� ���� � ����� ��� � �������, ������ � ���� �� ������ ����. ���
����� �����, ��� ���� ����, ���� � ���, ��� ���������, �������, ������. ����������
������ ������ � �������, ����������, ����� �� ���, ��� ������ ���� ����� �����.
���������� ����� ������ ��, ����� �������, ����� ����� ����. ����� �� �����������,
������ ��� ���, ��� ��� ��� ��� ��, ���� ��� ������, ����� ������, ���� � ��
������� ������� ��� ���������, � ������ �����������, �������� ����. ����� ��� �����
������ � ��� � �� ������ �� �����, ������ ��������� ���������� ��������� ����
������ ������. ���, ������, ��� �� ����� ����������� � �������, ������. ������
���������� , ��� �����, � ���-�� �����������, � ����� ����������: �� ��� �������
��� ����� �����, ����� �� ������ ��� ������?� ����� ��� �� �������� � ��-��������
��� ����� ������. ���, ��� �� �� ��������, ���������� ������ �������� �� ������, �
������ �� ������ ����������� ��� �������������, ������ � ���. �������, ���
���������� �������� ��� ��� �������-���������������, ����� ������ �� �����������
������ � �������, ��������� �� ������ � ����� �������. ��� ��������� ���� ���������
�������� ������ � ���������� ���������, ����� ������� �� ��� �� �������. �����
����� ��� ��� ���������, ��� � �� �� �������� ������ ������� ������ ������ ����, �
������ ����� ���� ����� ������, ����� ��� �� ��������?
��� ����� ��������� ��� ��������� ����������������������, �� � ��
������� �� ������� �������, �� ����� ��������� ��� �����-������ ������ � �����
���������� �����, ��� ��, ���� �� ������ �����? ����� �� ������ �����, ���� ��
�����, ������� ���� �������, �� ������ �������� � ���� ������� � ���� � ���� ������
� �������� ���� �������. � ���� ���� �� ������ ������� ����������, ����������.
�������� ����� ����� ���� ����� �������, ������ ����� ���������, ���������� ������
� ����� ����� ��������. ��� ��� ���� � ����������, ���� � ������� ������� ������,
���� ����� � ����� � �������.
����� �� �����, ������� ������ �������, �� ���������, ��� ��� ��
��������� ����� �� ��������� � ��������� �� ��� �������, �� ������ ���� ������ ��
������� ���� ��������� ����������.
�� ��� ���� ����� ����� ����� �� �����, ��� ��� ������ ����� ��
��������� �������������, ������ ����� ����� ��� ������ � ��������� � ������ ��
����� ������ ���� �� ��������� �� ��������, �� �������, �� ��������, �� ��������.
��� ��� ������ �����������.
����� ��� ������ ������ �� ������ ���� �������, ��� ��� ������� ����� �
�����. �������� � ������ �������� � ���� ��� ��������� �� �������, ����� ��� ��
���� � �������: ���������� ���� ����������� �������, ����� ����� ����� ����������.
����� ���� ���� ����� ��������� ��� �� ���� �������� ������� ����, ����� ������,
�������.
�� ����� ����� ������, ��� ����� ��� ��� ���-�� ������, ��������
������� ����-������ ���������������, �� �������� ��������� ����� � ����� ������
���� ����� � �������, �����, ��� ��� � ����-������ �������� ���� � ���� ������,
������� � �� ����� ����������� ������ ����������� ����. � ����� ��������, ��� ��
��� ���� ��� � ���� �������, � ������ ������ � ��� ������ �� ������ ���.
��� ������, ���, ��� �� ������, ��������� ���������, ����� � ���������
������� � ������������, � ����� ���������� ������� ������, �� ������ ����, ������
�� ����
������ �� �������� �������� ��� ����� ������, ��� �������� ������ ����
������ � ����� ���������, ��� ���� ����� ����� ���� � ��� ��� ��� ���� ��� ����
������� ��� ���� �� ���� ������ � ������ �� �������� �����. ����� �� ����, ���
����� ��������� �������.

���� ������� ������� �� �������,


�������� ����� � �����������,
���� ����� ��������� � ��������,
�� �� ����� ������ �������� �� �����������
����-���

����� ������
����������� �� ������� � ����� �����������
����� �����
����������� �� �������
������ � ������ ������� ��������� ���� � �������� ������� �� �����, �
������� ����� ������ ��������. �� ��� �������� ������ �������� ���������� ���������
��� � ������, �������� � �������, � ����� ���������, ������� ������� ����� �����.
������ ��� ���� ������������ ����� ������� �������������� ���. �� �����
����� ���� � ����� ������, ����� � ���� ����������� ���. ��� ����� �����
������������ ��� �����. � ��� ��� ������� ������ �� �����.
������� �������������� ��� ������ ��� ������ � ����� ����������
���������� �����, � ����� ����� ������ � �����, ������ ���, ������� �� ���� ��
��������: ���������-��, ��� ����� ��������. ����������, ����� ������:
�������� ���� ��� ������ ��� ���-���
��������� ����� ���������� ����� ������ ����������
� ������������� ���������
������ ������ ���������� ��� ����� ����, ��� ������� ������. ������,
���������� � ��� � ������ ����, ������� ������ ����� ��� �������, � �� ���������
��� ���� ��������, � ��, ���� ��� ��� �����-�� ����������, ������ ������ ��������.
� ������ � �������� ���� ����� �-� ��� ����� ������: ���� �����
������������ ������� � ���� �����. ��� ���� ������� �������, ����� ��� ����� ����
������. ��� ���, ������� � ���� ����, ����, ��� ���� �������� � ������ � ������
������� � ������ �������? ����� ������� ������� �� �����. � ��� ���������� � ������
������? ��� ���������� ����� ������? ������ ���� ������ ���� ���������� ������ �
�������. �� ������� �� ���������� � �� ����� ���������� ��� �� ����� ������.
�������� � ������ � ������ ����� ������������ �����, �� ������ ��� �� ��� ��� ����
�������. � � �������� �������� ������ ������������� ���������� �����, ���������
���������� ���������. �� ��� �������� ������ ������ ����� �������������� �����
����������� � �������� �������� ����� ������� �������. � ������ ������ ����������
�������. ���� ���� ������ ������ �������� ��� ������ �����. �����, ��������,
���������� �������� ������������ � �������. ��� ��������� �� ��������� �� ��������
������� ����, � ��� ������� ������ �� ����� ����������� ������� ���. ��������, ���
����� ��������� ������� � ����� ������������ ����������:
������� ������ � ���������������� ����� ��������. ������ ������������,
�� ��� ��� ���. ���� �� ���� � �� ���� ��. �� ��� �������� ����� ������ ��������.
����� �� ���� ���� �������� �������� � �������� �����������, �������������� ������
� ������������. �������������� ��� ������� ������, ���� �����, ������� ������ ��
�������. ����� ������� �������, � �� ����� ��� � ���������� ���������� �����, ���
����� ������� � ��� ����������� � �������� ��������������. ��� �� � ����� ���� ���
����� ���������� ������� ���. � ��, ���� ��� �������, ����� ���������� � �����
������� ����� ���������. ��� �� �������� ��� ����� ������ ����� ������� �� �������
���������. � ����� � ��������� �������� � ���, � �������� ��������� ���, �� ��
���������, ����������, ������, �������� �����������, ��� 95/ ������ ������ ��
������� � ����, � ����� ���������. �������������, � ������������� �� �����, ��� ��
�������, �� �������.
���������� � �����, ��� ����� ���� ��� ���������, �� ���������� ���
����������. ��������� �� �������� � ��� �������, ���� ��������, �����, ����� �����
� ��� ����? ��� ������. ����� ��� ���� ��������� �������, �������� � ���� ����� ��
��������, �� ����� ����� ������������. ����� ��� ������ ���� ����� ���������,
������� � ��������, ����������� ����, � �����? ��� ������.
������� ������ ������� �������� � ���������� ����� � ��������, � ���
����: ������ ���� �� ���� ����� ����, ������ ������ ������. ������� ��������������
��� ������: ������, �� ������ ���� ������ ���������, �� ������� ����. ���, �������,
������� �������� �������� � ���, ��� ������ � ������� ������� ��� ���������� ��
����. �� �� ��� ����� ������ ��������� ������� �� ���� �����. ����, ������� �� ��
��������, ������ ��������� ��, �� ������ ����� ���� � �������� �� ���� ����� .
��� �������� ����-������ ��� ����� ������ ����, �� ��������� ����� ��
��������. ��������, ��� �� ������� �� ������������ ������� ����� ��������� ��,
������������ � ��� ����, �, ������� �� ������ ������������, ��������� ��� ���� ���
�����, � ���������� �������� ���������� ����������.
������� ���� ��, ���������, ������ �� ������ ����. ����� ��� ������
�����, �������� ����� �������� �������� ��� ������, ������ ������, � �� �� �������
�� ��� �������� �������.
���� ����� �����, ������ ���� ������������ ����. ��� ����� ��� ����
����� ����, ��� ���� ��� �����. �������� � ��������� �����, ������� ���� ����������
�������� ������, � �� ��� ��� � ���. �� ���� ������, ����� � ������ �� ���� ��
����� �������.
����� ����������� �����. � ��� ���� ������, ��� �� ������ � �������. �
��������� ���, ��� ������ �� ������� � ������ ������.
������� ��� ����� ���� �������: ��� ����� �� ������ ����� ������,
������ �����, ����� ������ ����� ����� �������� � ���������� ��� ���� ������������
��� ������ ����, � ����� ���� ����������, ����������� ����� � 96/ ����������
������: �������-�� � �����!� ��� ������� ������� ��� ����� �� ������ ����� ������
������ ������, ������� ������� ����, ����, ������� ������ �� ����, ��� ����������
��� ����� ����, � ����� ������� �������. �� ���� ������, ��� ����� �� �������������
���, � ������ ������ ���� �� ���� ����� �������: �������-�� � ����� � ���� �����!�
�� ��� ������ ����� ������, ���, �� ��� ��� �����, � ��� ��� �����, ��� ��� ���.
����������������, �� ������ ��� ������� �������� �� ������������ ���� ������ ��
������, ���� � ���� ����, � ����� � ������-�������� �������� ���� ������. � ������,
����� ��� �����������, �� ��������� ��� ���, � � ��������� ��������� ����������, �
������� ��� ��� ��-�������, � ���� ���� ���� ������ ������� ��������� � ��
��������� � �����������, �� ������, ��� � ��� ���� ������.
��� ����� ������� � ���� ���� ����� ����� � ������ ������� ��� �
���������� � ����������, ���� ������� �����.
������� � ������� ������ ��������� ���� ���� � ����� �������� ��������
������� ����� � ����� ������ �����. ��� ����� ����������, �������� ����, �����
���������� �������� � ������, �� ���� ���� � �� ���� ���������� �����������
�������������.
������ ��� �����, � ��� ����� ��� �� ��� ����� �� ������ ���. ��� ���
����� ���������: �� ���� �������, ��� ��� �����, ��� ������. �� ����� ���������,
������ ��� �������� �� � ����. ��������� ����, ������ ����� ������������ ������,
��� ������������� �����. �� ��, ������ � ���������� ����� � ����� ����� �������,
������ ������ ����������, � �������� �����. � ����������� ��� �������� ���� ���
����������, ����� �������� ������� ������, � ������ ������� ���������� ��� �
���������. �������� ��� ������ ��� ������, �� �� ���������� � ��������� �� ��������
�������. ����� � ����� ���� ����������� �� ������, ����� �������� ����� � �����
�����.
��� ����� ������ �� ������, ������ ������ � ��� ������ ��� ����� ������
���� � ������, ������ ����� ��������, ��������. ������������� �����, ������ ������,
������ ��� � ���-�� � � ������� �������, ������ ���� �����.
������� ���� ������� ��� ������ �����. �� ����� �� �����, ��� � 97/
���������� �������, � ������ �� �����. ��� ��� ������ � ��������� ��������� ����,
��������� �� ���� � ���� ����������. ����������, ������� ������ ������� �� ��
��������, �� ������� ���� � ��� �� ���������, � �������� ����� ����, ��� ���������
�����. ����� ��������� ����������� ������ ������� ������� �������� �� ���������
���������� �����, ������� ����� ��������. � �� � ������� ��� ����� �� �����, ����
���� ������ � �������, ��� ��� ����� �����. ������ ����� ��� �����, � ���������
���������������, ����� � ��� �������. ������� ���������� �� ������� ���������� �
������, ����� ��� �������, � �� ������������. ���������� ��������� ������. �� ��
��� ������ ���������, �������� � ������� ������� ��-��� ����� �, ������� �����,
��������: �������! ���� ��� ������! ��� �������, ��� �� ������� � ��� �����!�
��� �����, ��� ������ ��� � ��� �� �������, ���� ������ �����, ���� ��
������ ������ �� ��������� ������������. ����������, ��� �� ��� ������, �� �����
������� �����, ����� � ��� �� ����, � ���� ��� ����������, ������� �� ���. ��������
��� � ���������� ���������.
����� ������������ ��-�� �������, ���� ����� � ���������� ��������
������ � ������� � ���������, ����� ��� ��� ��� ��� ��������. ���� ����� � �������
�� ������: �� ����� ������ ��� � ������, �� �� �����. �� ����� ������ �����������
���� �� ���������� ����? ����� ������� ���� ������ ������. �� ��������, ��� �����
������. ������� ��� �������� ��� ������ � ������������ ������ ������ ����.
��� ���� �����������, ��� ��� ��, ��� ��� �� ��� ����� �� ������,
������ ���� � ����� ����������� ���� �� ������ � ������ ���� ��������. �������
���������, ����� �� ��������� ������ ����������� ������ � �������� ���� ���� ������
� ����� ������, ���� ���� ������ ������� ��� � �������� ���. ��� ����� �� �����
�������, ����� ���� ������� ������ ���� � � ������ ��� ������� ������ � ������, �
��� ��, � ����� ������ ����� �������� ��� ��� ���. ������� ��� ������� �������, ���
� ����� ����������, ��������: ��� ����� ����, �� ���� � ��� � ����� ������������.
�� ������ ���������� �� ������� ����� ����, � ���� ������ � ���� ������� ���� �����
������ ����� ����, � ��� ��������� � ������, ����?�
������� �� ��� ��������������, �� ��������� ���� �������������, ��� ���
������ ����������� ��������� ��� ���������. ���������� ��� ����. ���� ��� �����
������ ���� � ������ ���, ������ � � �������. ������� ��� � 98/ ����� ��� �����
�������. ������ � ������� ���, ��� ���� ��������� �������� � ��������, ����� �
����� �������� ��� �����, ����������������� � ����������� ���. ����� �� ��� �������
��� ��� �����.
� ��� ��� ����� ��� �� � ����� ��������� �� ������� ������, �� ���-����
��������� �� �������� �������� ��������� �������� ��������� � ����� ���
��������������.
�������, ����� ��� ����� �������� ���������� ���� ����� ��������� �����
����, ���-������� �������� ��� ����� � ��������� ������, ��� �������� �����
���������������� � ���. �� ����� ���������� ��� ������.
��� ��� ��� ����� �������: ������ ��������� ������ �������� ������
����������� ����� ������ ���, �� ��� ������� � ������ ���������� ������� � ������
�������, � �� �������� ��� ���� ��������� � ���� �������� �����������, �������
������ ��� ��� ������ ����������. � � ����� ������� �� ���� ����������� ��������
������������������ � �����������. ��� ����� ��� � ������� ���������� � �����
�������� �� ����� ������, ������� ������ ������� � ��������� ������ � �� ���
��������� ����� � ������� ��������� ���� ���-����. �������� ������ ���� ������ ����
������. � �� ��� � ��� ��� � ������ ����. �������� ����� ��� ������� ���������
����� � ����� ���, ��� ��� ��� �������. ��� ���� ����� �����:
��� ������, ����� �������,
�� � ����� ������ ������ ������ �����,
�� ��� �������� ������,
������� �� ���������� �����.
��� ������� �� ����� �
���� �� ������ ���� ����� ����� ���,
�� ������� �� �����,
�������� �������� �������� �����.
���� �����, �, ���� �����,
������ ��� ����� ����� ���� �����,
�� �� ����� �������
������� ��������� �������.
������ ����, � ���� ������
���� ���������� ������ �������,
������� ���������� ������,
� ����� � ���� ����� �� �����.
��� ��������� ���-����,
���� ������ ���� ���� ��� ����,
��� ������ ���� ������,
����, ��� �������� ���� ���.
�����, ������, � ���� �������,
���� ������ ����� ���� �������,
��� ����, �� ���� ������,
������ ����� ��������.
����� ������ ��������� ������ ����� ������, ��� ����� ����������. ��
������ ��� ����� ������� � ������ �����, ��� ���� � ���� ��������.
� �������, �� ������� ���� � ��� ������ ��������� ������������. ��
��������� �����������, �������� �� �� ���������� � ����� ��������������, � �����
�������� ����� ����� � ���� ������� ��������� � ��� � ������� ��� ���, ����� ���
���� ����������.
� ��� ������ �������� ���������� ���� �����.�� ��������� �����������.

����� ������
����������� �� ������� � ����� �����������
����� ������
� ������� � ���������������������
������ ������ ���������� ��� ������ � ������� ������� ��� ����
����������������������.
�� �������� � ������ �� ��� ������ ���� ����� ���, ����� ����������� �
������, ��� ���� �������� ������ ������ � ������� ������ �� ������� � ����������
����������. �� ���� �������� ��� ����������� ����� ����������, ��� ���� ����������
�������� ��������. ������ ����� �������� ��� ������� ���, ���� ������ ����� ������
� �������� �� ������������.
� ��� ������, �� �������� � ������� �����, � �������� ��� ���� ���
������������. ��-������, �� ������ ��� � ���������� ����. �� ������� ��� ����� ���
����� � ��������������, � ��� ����� ����������� �� ������� ��� ������. ������
���������� ����� ������� ���������� �������� ������ �������� ��� ��
����������������� ��������� �������, ��� � �� ����������������� �����, �������
��������������� �������� �������, � ����� �����, ������ �� �������� � �����������
���������� ������ ���� ������� �� ����������������� � ����������� �����������
����������. ��������� � �������, ��������������� ��� � ���������� ������� � ��� ���
���������� � ���������������� ��������� �������, � �� ��� ���� ��������� ������
������� � ������� ������ �� ����, ����� �������� ������ ����. ���� ������ ��� ���
���� � �������� ���������� ������������� �������� ����� ������ ������� � �������
��������. �� ���� ��������� ������ ���, ������ ������ ����� �������� � �����.
������ ������������ ������� � ���, ��� � ���� ���� ������������� ������, �������
������� ��� ���������. �� �� ���� �������, � ����, � ��� ��� ���� ����� ��������
���, �������� ��, �������� ���������� � �������� ��������. � ������� �������� �����
���������, ����� ��� �������� ��� ���� ����� ������������� �������� �
����������������� � ����������� ��������������� �� ������� ������������� ������� �
������� ������� � ���������� ���������� ����� ����� ������������ ������. �
������������ ���� ��� ����� �������, ������� ���� �� �������� ��� �������
����������, ������� � ��� ������ ���� �� ��������, �� �������� ��������� �� ����
������ ���.
�� ��� ��� ����� ���� ���� ���������������� ������ �� ����� ��������
����������. ��� �����, ��� ���� ��� �������, ������ ���� ����� ���������, � ���
������� ���������� ������� ��� �� ����� ���������.
�� �������� ���� ���-�������, �������, ��� �� ������� � ����, ���
������ ��� ���� ��-��������, ������ ���: ���������� ������� ����� ����� � ������
����� ���� ������� ��� �� �����, ���������� ����� � ������, �������� ��
������������ ����. �� �� �������� ��� �� ��� ����� �����. ��� ������������ �� ���
���������, � �������� ����������������� ���� � ������, � �������� ������������
����� �������, ���� ������� � ������ �� ������, �� ������� �� �����, ��� �� �����
���������� �����. ������ ���, ���������� ����������������������, ����, ��� ������
�����, ������� �������, ��, ��� ������ ���, ��������, ����� �����. ��� ������
��������, �� ���������, ���� ��������� ��������� �����, ������� �����������, �
������ ������ � ��������������. ����� �� �� ��������, ������� ��� �����, �� �� �
������������, ������ ���� �� �������, ��� ����� �� ����� ����, � ������� ��� �����
���. ������, ��� ��������, ��� ������� ��� ������������ �����. � ����������������
�� �� ��� ������������ �����, � ���� ��� ����������� ���.
��� ����� �������� ������, ����� ����, ��� ����� ������� ������.
��������� ����� ��� ����� ���� ������, ������ ������� ����� ����� �
������, ��� ���� ������ � ��� � ��������� � �������� ������� ����. �� ������ ������
������� ��� ���� ��� ������, �� �������� ���� ��-�������� � ����������� ������,
������ ����� ��� ����� �������� �����������������.
� ����� ��� �������� ���������� ��� ������ ���������� �����������
������ �� ��������� ������:
����������� �������. � �������
������� �������, ��� ������� �� ��������� ����� ��������� ����� � �����
�� ��������, ��� ������� ������. �������� ������� �������, ����� � �������
���������� �����, ������ �� �� ������, ������, ������, �������� ��� ��������� �
�����, ������ ������ ���� ������� ���� �������, ��������� � �����������. ������
���� �������� ������� ������� ���� � �����, ���, ���, ��� ������ ������ �� ��������
������� ������������. ���� ���� ���� ������� �����, �������� ��� ����������, ���
��� �� ��������� �������� � �����. ��� �������� �� ���, �� ���� ��� ����� � ���
�����������, ����� ���� ���� ��� � ������� ����. � �� ���� ��� ������ 102/
��������� �� ������������ ���� �� ����, ��� ��������� ���������� ��������. �
��������� ��� ��� ������ � �� �������� �������� � �������� � ������, ��� ������
���� �������, ��� ���������� � ���������.
����������� �������. � ��������� �������
����� �������� � ��� ������, ���� ��� �������� � �������. ���� ������
�� ��������, ���� ��� ����� � ���������, �� ������������ ���� �����, ���� ��� �
������ ����, �� ������ � �� �����, ���� � ��� ��� � ����� �����, �� ���
������������� ������, � ������� �� ����� ���� ���������� ������. ���� ������ �����
� ����������� �� ����������, ���� ��� ����������, ������ �� �����, � ��������
������, ��� ��������� �������� �������. ������� ������ ��� ������, ����� ������ ���
�������, ��� �������� ������, ������� ���� ��������� ������� � �����. ���� �������,
��� � ����, �� ��� ���� ������� �����, ������� �� ����� � ����� �������� ���������.
����������� ������. � ����������� ��������� �������
����������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ����, ���������
��������, ��������� � �� ����� �������. ���� ����� � ���������� ��������, ����� ���
����� ���������. ��� ������ ��� �� ������� ����, ����� ������ � ����� �������,
����� ����� � ����� ������. ���� ����� �������� � ���������� ������ � �����, �����
��� ����� �������. ���� ��� ��������� ���������� ��������� ������� �������� ����
���� ��������, ��� ���� ����� �������� ��������.
���-������� ������� ����� ��� ������ ������� �� ���� ������, ���������
�������� ����������� ������, �� ��������� �������� ������ � ����� �����������.
����� ����� ������:
�� ������� �� ������ �������� � ������������ �����. ���� ��� ����
��������������, ������ � ���������. ������ �������������� �������� � ������ �����
������, � ��� ����������� �� ��� ������������� ��, ������� � ��������, ��������
�������. � ����������� �� ��� �������� ���, ����� �������, ������� ������� ����
��������, ������������� � ����� ��� ������, ��������� � ����� ��������� ������ ��
������. ��������� �������������� �������� ����������������, �� �� �������� �
����������. � ��� �������, ��� �� �������, ��� ������� ������, ����������� ��
�������, ��� �� �������, �� ����������, �� ������������, �� �������, �������
������� � �������� �����, ��������� � �������������.
� ��� ��� ��������� ��� ������ � �������� ������, ��������� ��������
������ ���������. ��� �������:
������� � ������� �� ����� ����� ������� � �����������, ����������� �
���������. �� ����� ������������� � ��������� ������� �� �������, � ����������
����� �� �����. ������� � ������������ �� ����� �� ���������, ���������� � ��������
� �� ������������, ���������� � ����������� ��� ������, ������ � ��������� � ��
�����. ����� ���� �� ����� ��� ��� ������ ���� ����, �� ����� �����, �� ������� �
��� ������ ������. � ����� �������� ���� �� �� ������������ �� ���� ����� ����. �
��� � ������ �� �� ����� ������ ����� ������������. �� �� ����� � ������� ��������
� ������� �����, �� ����� �������� � ������. ���� � ��������� ���������� �����
�������, �� ������ ��� �� ��������� � ������� � ��������� ���� �������. � ������
������ ������ ��� � ���������� ������� �������� � ������� �� ������ ���� �������,
������ ������� � ������. �� �������� ���� � ����, �� ������ � ������� ����� �����
����� �������������� ����, �� ��������� ��������� �������� � ����. �� ���������
��������, �� ����� �������� �����. ���������� �� �������� ������ ����������
��������, �� ������������ � ���������� ������� ������� �� �������� ������. ��� ��
�������� �������� �����, ��� �� ����� �������������� ������������� � �������������.
�� ������� �������� ���������� ������, ��������� �� ���� � �����, �� ������ ����� �
����� � �������� ������ � ������, �� ������� � ������, ������ ������������, ��
������� ��������� �������. �� ����� ����� ������ ����� ����������� ���� ����
�������, �� �� ����� � ���� �������� �����������.
�� � ������� ���� �� ������ ������������ � ������������� ��� �������
��������� , ����� ��� ������ �� �����. ��� ������, ������� ���� ������ �����
���������, ���������� ���� ������ ���������� � ���� ��������� ����, ����������
����������������������, ��� ����� ����� ������� ��������������������. � ������
������� ������� � ��������� ���������� ����� �����, � ��������� ��� �� ������ �����
� ��������. ������� � ��� � ��� ���������������� ��� � ��������� � ������, ���
��������� � ����� � �������. ��� ��� ��������� ����� ��������, �� ���� �����������
����������� �������� ������� ��������������, �������� �����������, ������� �����,
������� �������, �������� ��������, ��������� ������ �������� �� ��������� ������,
����������� �� ������� ��������, ���������������� �������� ������� � ���������
�����, ����� ��������� ������� ���������� � ����� ����������������.
��� ����� ������������ � ������ �������� ����-������ � ������������
��������� �������� ���������� ���������� ��������� ������� � ������� ������� �����
� � ���� �������� � ���, ����, ���, ��� ������ � �.�.
������� ���-������� ����� ����� ������� � ���. �� ���� ��� ���� ��� �
������ ��� ����������������� � ���������� ���� ��������� ��. ��� ����� �������� �
����� �������, ���� � ��� ������ �� �������� ����� ��������, ��� ������ � ���� ���
��������� ������ ����, � �� ���, ����� � ������, ����� �� ���� �����. � � ����� ���
���� �� ��� ����.
�� ����� �����, ����� ������ ���
������� ����� �������� �����,
�� �����, ���� � �� ����� ������
�� ������ ����� � ��� �� ���� � ����.
� ���� � ����, � ���, �������� � �����,
� ���� ������� ��������? �������
�� ��� �������� �� ������� ������
���, ��� ������ �� ����� � �������,
����, ������ � �����.
� ������ ������ ����� ��� �������,
������ ��� ������ � ��� ������.
����� ������� ������ ��� �����,
��� ���������� � ����� ��������.
������� �����, ���� ������� ������,
����� � ���������� ����� �����.
����� ��������� ��� ����� ����,
�� ���� � ����� � ����� �����,
��� �� ����, ��� ������ �����.
���� �������� �������, ������� ������� �����,
������� ����� � ������� ������
������� ����� ����� �������.
����� ���� ����������� � ������
������ � � ��� ���������� � ���.
���������, �������� ��������!
���� �����, ����� � ������� ������,
��� ����� ����� ������?�� ����� �����
� ������ ��� ����� � ��� � ���������.
��� ������ �� ����� ��������,
�������� ��� ������ �������?
���� ������� ������ ��� � �����
����� ���������������� �� �����.
� � ����� ����� ���������� �������� �
� ��� ��� �� ������� ��������
� ����� ����� � � ������� � ��� ���!
� ���� �����, ��� ��� ��� ����������,
�� �� ����� �������, ���� ���
���������� ���� ����� ��������.
������� ������ ��� ���� �����,
������� ������ ���� ���������,
� ����� ����� �� ��� �������� �����,
��������� � ������ ������ �������,
������ ������ ������� ���� ����� ������,
����� ������� � ��� � ������� ��������
� ���������� � �� ��������� ������.
������ ���� �� �����, � ���-������� ��� ��� � �����������, �� ������� �
�����, � �� ��������� ����, ����� ������� ����. ������-���� ���� ������ ���� � ��
����������, �������, �, ������, ������������ � ������������. ��� ����� ����������
����������� � ������ ����� � ���� ������� ������� ����� ����������
� ������ � ��� ������ ������� ���� ������. �� �� ����� ���, ���� �����
��� �������� ���� �������: ���������� �������, ��� ���� ������ ���������
����������, � ��� ������?�
���-������� ������ � �����: ��� ��������. �������� ��� �����������
��������� ���. � ����� �����
���-���� � �� ������ �����,
�� ��� � ���� ������
� ����� � ������ ����.
����� ��� ���, ��� � ������ �����������,
� �� ���� �������,
������� � �������� �����,
������ ��� ���� ������������.
�� ��������� ����, �� �����,
� ������ �� ���� � ����� ����.
��� ���������� �������� ����� � �����
��� ������� � ����� �������,
���, ��� ��� ������, ��������� ����.
�� ������ ��������, ���������� �������� ����.
��� ������ ���, �� ��������� ������ ����.
� ����� � � ���� ����� ����� ������ �� ���.
������ ������� ���, ��������� �� ������������!.
� ���� �������, �� ������ ����, ��� �������� � ������ ���,
���� ��������� ��, �� ����������� ������� ����.
���� ������� ���, ������ �������� � ���� ���������,
�� � ������ ���� �������� ���������� � �����.
�� ����� ������� ����, ��� �� ������ ������,
���� ������ ������ � ������ ������� �����.
����, ��, ���� ��� ������� ���������,
�� ���� ������ ������� �������� � ���������� ����,
������� �� ������ � �������� � � ���� ���� ������.
���-������� �������� ����� � ������ ������ �� ������. ��� ����� � ���
��� ���� �����. � �������� ������ �������� ��� ����� � ����� � ����, ��, ����.
���, ������� �����, �������� ��� ����, � �������-����, ������� ���
������� ����, ��������� �� ��� ������ ������� � ��������� ������� ����������.
��� �������� ������ ������ ��� �����������. ������ �� ��������
���������� ����� ������������ �� ��� �����, � �� ������ ������ ������� ��� �����
�����, ��, ����. � ������ �������� ���������� �������� ��������� ������ ������� �
������ ���� �����. � ������� ���� � ���� ��������� ������, � ���� ������� ���������
����������� � ��������������� ������� � ���������� ������. ����� ��������� �������
����, ������� ��� �� �������, ���� ����, �� ���� ��������� ����������� ���� � ��,
��������� ����������� �� � ��� ����, ��������� ����������� ���� � �������. �� ���
����������� ������, ��� ���� � ������� �� ����������, �� ��� ���������� ����. �
���������������� �� ��� �� ���� � ������������, ��� ���������� ����, ��� �����
������ � ������ ��������. ��� ������������� �� ������ 107/ ������� �� ���� �����,
������ �����-�������-�����. ��� ����� ������ ����� ����������������� � �����������
�������� �� ���� �����, ���� �����-�����-��������. ��������� ���������� ����� ����
������ �����������, ����� ����� ���������� ����, �� � ����, �� ����������������� �
����������� ���������� �� ����� ������� ������.
��� � ����-������ ����������� ��� ������ ������ �������, �������������
� ����� ���������� ����� ��� ��������� ����������� ���� �����������.
����������� ���� ����������� ����� ����� ���������� �������� ���������
�������������� ���� (���� ��� �� ��). ����� ���� ��� �� �� ���������� ��������
��������� ������ ���� �������. � ����������� � ��� �� �����:
���� �������� ����� ��������� ����� ��������� �������� � ����� � ������
������� ���. �� ����� ��������� �����, � ���� ���� ������� � �������. ����� ��
������� �������� �� ����, ��� �� ������� ��� � ���� � ������ ������. ������� ���
������� � ������������� ������ ����� ���� � ������� � ������. � ������� � �����,
������� �� ��� ���� �����, ��������������� ���� ������, �� ���������� � ��� ���� �
����� �������� ��������� ����� � �� ���������� � ������� ��� �������� �����������.
�������� ������� ������� ������������� ���� ����� ������������� � �������� ����� �
����� ������������. ����� ����� ����� ��� �� (������ ������� ������) ������� �
�������������� �������. ������ ����� ��� �� (�������� ������) ����������� �������
������������. �������� ����� ������ ���� � (������ ��������� ������) ��������
�����. ����� ��������� ���� ����. � � ���� �� ���� ��������� ��� ������ ������ �
������� � ���� � ���� �������, ��� � ��� ��������� ��, � � �� ��������� ���. ���
������������� ���������� ����� � ���� ��������� ����-�����, ��� �������
������������� ������ � ����. � �� �������� ����, � ���� �������� ��, ��� �������
������������� ������ � �����. ������ ��� ���������� ������ �� � ��� ���������
������������ ������� �����. ��� ���������� � ���������� ��� � � ������������ ����
��� �����������. ������� ������ � ������ ������, ������� �� ���, �� ���������
�������� �������. ������ �������� � ������ �������� ������ �� ���, ���� �����
�������� ������������ ������. �� ��������� ���������� � ������ ������ ������
������� ������, ����� ����������� ����� ���������� �������� � ������� ������.
�������� ������ � ������� �����, � ��� ��� ��������� ���. �� ����� ������ �
����������� ����� ������ ����� ����� ��. ���� ��� ����� ��������, ���� �����
��������� ����� ����. ������� ������� ����, ��� ������, ������� � ��� ����, �����
������ ������, ����� ��� ����. ������� ����� ����������� ������� ������ ���������.
������ �����, � ������� ������� �������� �������� �������������� ����, �������� ��
����, ����� ��������� ���������� � �������� � ���������� ��������. � ����� ���
������� ���� ��������, ���������� ���������� ��������� �������������� ����. � ����
���������������� � ������� ��� �� ������ ��������� � ��������, ������ �� ���� ���
�������. ������ ��������� ���� ��� ������� �� ��� ����� ��������.� (���� ����,
��.28).
108/ ����� �� ������� ������ � ������������ � �� ������ ��� ��������� �
���� �������, ��� �������� �������� ������ �������� ������� ������� ���������
�����, � �� ����� ������� �� �������, �������������� ������ � ������� �� ����. ���
� ���� ��������� ����� �� ������ � ���, ������� � ���� ����. �� � ���� ��������
����� �������� ��������, �������� ������������ ��������, � ������������ � �����
���������� � �������� ����� � ���������� ����������. ����� ��������� ������ �� ���
�����: ����� ��������� ������� ����� �������� ��� ���������� � ������� ������
������, � ����������� ������� ���� � �����. �� ��� �������� �������� � �� ��� ��
�����������, � �������� ����� �� ��������� �����������. ��������� �������� �
������� ������������, � ���� ��������, ��� ��������?� ���� �������: �� ������
��������� ����� ���� �������� ��������� �������������� ����. ����� �������
���������� ���� � ��������� �� ���.
������ ������ ��������� ��������� �������������� ����.
�������� ��������� �������������� ���� ������������ �� ��� ���������
��������, ����� � �����������:
���� ��������� ������������ �����������
������� ���� � �������� ����, ������� � �������� �����
������ � ������ ���� ���-��
������ ���������� � ����������� ���� � ���
������ � ������������ ������� ������
��������� ������������ ����� � ��������
������ ��������� ������ �����������
���� ���� � �������� ����, ��� ��� ������ ����� �� �������
���� ���������� �������� ��������� ���� ����
������ ������� �������� � ����������� ����
������� ������� �������� � ����������� ����
������ ��������� �������� �����������
���� ���� � �������� ������������� ���������� � ��������
� ���������� ��������
������� � ������� ����� � ������������
������ ����������� ����������
������ ��������������� � �����
� ���� ��� �� �� � ������ ������ ������������� ������� � �����������,
�� ��� � ���������� ������� ���������������� � ����������� �������� �������� ����.
����� ���� ������������ ������� ����� � ��� ������, ��� �� ��� ��������� ������
�������� ������� ������, ������� ��������������� ���������� ��� ����������������� �
�����������, ��� � ���� ����������� ���� �����������. ��� ����� ������� �����������
���� ����������� � �����, � �� ����� ��� ��������� ��������, ������������ ������
������ ����� ���������� �����.
������������� ������� ����������� ���� ����������� ������ ��� ��������
���� � ��������. � ��� ���-�� � ��� ��������� � ���� �������� �������� �
������������ � ���-�� � ��� ���������� �������� ��� (������, ����, �����, �������
���� � �.�.) �, �������� �������������, ��������� ����������������� � �����������
������� ������, ����� �������� �� ��������� � ����� �. �������, � �����, ���
���������� ������������ ������� � ������ ���������. ���������� ���� �����������
���� ���������� ��������� � �����. � ��������� � ����������� ���������, ���
�������� �������, � ����������� ���, ��� ������������� �����������, ��� ���������
��������� �������� ���������������� ��������� ������� � ����� ����� ����������
�����, ������ ��������� ����������, � ������� �������� ����� � ��������.
� ����������� ���� ����������� ��������������� �������, �������
���������� � ������� � ��������� ������ ������ �������� ���������� ����������� �
���� ��� ��, � �� ������, ������ �� ��������������, ����������� ����� �������. �
��������� ���������� ����������� �������� ����� ����������:
1. �������������� ��� ��� ������� � �����
2. ��������� ����
3. ����������� ��������� � �������
4. �������������� �����, ���������� ����
5. ��������� �������� ������
6. ������ ���� ����� �� ��������� ����
7. ��������� ��������� ������
8. ���������� �������� �� ������
9. ���������� ������ � ���������� ����
10. �������������� ���� � ������
11. ������������� � ������, ���������� �� ��������
12. ���������� ������, �������� � �����
110/ ��� ������ ��������� ������������� ������ ������, �����������
������������� ����, ������, ����������� ����� � ����. ��� ������������� ����, �����
������ ���� ���� � ������� ��� ����� ���������, ���������� ��� ���:
����� �� ������, � ����-���� � ������,
��� �� ������, � ���-���� � ������,
���� �� ��������, � ���-���� � ������,
��� �� ������� �������, � ����-���� � ������,
���������� �� �������, � ����� � ���������.
��� ��������� ������, �� ���� ��� �������� �� �������� ������ �
���������, ������� ������� �����������������, � �������� ������� �������� �
��������. ����� ������� ������ � ��������� ������:
�� ����� �������� ��� ������, �� ������ �� ������� �� ������;
����� ��, �������� ������ ���, �������� ���;
������ ��, ���������� ������, ���������� �� ��� �������, ��������� ���.
(�� �� ��� �� �, �� �� �� �� ����;
�� ��, ��� ����, ��� �� ����;
�� ��, ��� ���, �� �� ��� �� ��� ���, ��� ��� ���� ���).
����������� ����� ��������, ��� ���������� ������� � ������, ����������
����� ���������� �������� ��������� � ������� � ��������� � �������� ���������
������, ������ ����������� ������, ������ ��� � ������ ����, �� ���� ������ ������
������ ������ � ��, ��� �������� ������� ������� �������� �������� ���. ����� ���
��������� � ����������� ���� ������ ��������� �� �����, ��������� ����������
�������� �� ������ ���� � ������ ����� ��������������� �������� ��� ��������� � ��
����� � ������, �� ������ � ������, �� ������ � ���������, �� ��������� � ������,
�� ������ ����� � ����� � ��� �����, ���� �� ������.
��� ������������ ���� ���� ��� ����� ����� � ������ ����, �� ��� ���� �
������������ �������� ����� ���� � � ����� ������ �������� �������
�����������������.
����� ���������� ��� ����,
���� ��������� �� ����������������� ��������������,
����� ����� ��� � ����������������,
���������������� ������������.
�, �������, ���������� ������, �������� � �����, �� ���� ��������� �
������ ������������. � ����� ���� ��� ��� (�� ��������� ����) ��������:
���������� ������ ����� ������ ��,
���������� ������ ����� ������ �������� �������,
111/���������� ���� ����� ������ ����,
���������� ����� ����� ������ ����,
���������� ������� ����� ������ �����,
���������� ����� ����� ������ ��,
���������� �߻ ����� ������ �������,
���������� ��� ����� ������ ���.
� ���������� ��� ����������� �� ������ ���������� (���� ��� ���):
����������� ����� ����� ������ ��,
����������� ��� ����� ������ �����,
����������� ������� ����� ������ �����������������,
����������� ����������� ����� ������ ��,
����������� �������� ����� ������ �������,
����������� �������� ����� ������ ����,
����������� �� ����� ������ ����.
� ��� ���� ����������� �� ������� �� (��� ��� ���), ��� ��������:
����������� �������� ����� ������ ���������� ��,
����������� �������� ���� ����� ������ �� ������ ����,
�������������� �� �������� ����� ������ ���������� ��,
����������� ���� ����� ������ �� ������� �������,
������� �� ����� ����� ������ �� ������,
������������ � ����� � ���� ����� ��������� �� �������,
112/ ������������� ������������ ������ ����� ��������� �� ������,
����������� ����������� ����� ������ �� ������,
�� ������ ������, ����� ������ �� �����,
������������ ����������� ����� ������ �� ���� ����.
�� ���� ��� ��� ����� ���� ����� ��������, ������ ��������� ��� ������
������� ���������� �� ���������������������� ��������� ���������� ������������
������������ �������������� ���� (���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��). � ������ ��
���������� �� ����� ������� �������, � ��� ����� ��� ����������� ���� �����������.
������� ��� ������� ���� �����������: ����������� ���� �����������
������ �� ��������� ��������� �������������� ����, ��� ������� ���������������� �
����������� ����������� ����� ��������� � �����, ����������� ����� ���������� �����
� ������� �����. ������� ����� �� ��� ���������, ����� ����, ����� ��� ��������,
��� ������ ����� ��� ������ ����� � �����, ������ ���� ������� � �����, ����� ��
��������� �������� ����� ���. � ����� ���������, � �������� ����, ������� �
�������� �����, ������� ����, ��� ���������� ������������� ���������, � ���
���������� ��������. � ������� ���������, � �������� ������ ����� ��� �������, ����
����, ��� ���������� ������� ���������, � ��� ����������� ��������. � �������
���������, � �������� ������������� ���������� � ��������� � ���������� ��������,
���� ����, ��� ���������� ��������� ���������, � ��� ���������� ��������.
���������� ����� ��������� �� ���������� ��� ��������. ������ �� � ������������ �
������� �� ���� ����� � �� ������������ � ����. ����� �������� ����������� ��
�������� ������� ���������. � �������� ������ ����� ���� �� � ����, �� � ����.
� ������� ������� ���� ������ �� �������� ��� ������ ��������
���������� ��������� �����. ��� ����, �� � ���� ��������� �������� ����� �����
��������. ���� ������ ���� ������� � ������. � ���� ��������� � ���� ������: ���� �
� ����, �� � �� ���, � ���� � � ������. ������� ������ �������� ������� ����� ����,
������ ��������� � ����� ��, ������ ������������ � ����� ����. �����, � �������
����� ��������, ����� ������ ������������, �� ��������� ��������������. �� ����
���������������� � ����������� ������� ���� ���, �������� ����� � ������ ����,
����� ����, �� � ���� ������������������ �� �������, �� ������ �������� ������, ���
��������� �������� ��� ������ �� �������.
��� ��������� ������������� ���� ����� �����, �������� �������
����������, ��������� � ���� �����. ����� ����� �� ������, ����-���� � ������,
����� ��� �� ������, ���� � � ������, ����� �� ����� ��� �������� ��������, ���� �
� ������, ����� ��� �� ������� �������, ����-�� � � ������, ����� ����������
��������, ����� � � ���������. ����� ������� �� ���� ��� ������� �������
����������� � �������������� � ����� �����, ������������ �������, �� ���� �� ���.
��� ��������� ���������� ��� �� � ������������.
������� ���������� ��������� ����� ������� � ���, ����� ��������
��������� ��������� ���� ���������� � ����� ����. ������ �������� ��� ����������
����������� ������ ����������� ���� � ��, ����� ���������� ����������������
��������������� ���� � ��������������� �� � �������������� ����, ��� ��������
��������� ��, ��������� ��������� ���� � ��, ���������� ����� �������� ���������.
������� �������� ����������� ���������� ������ ����������� ����������� �� � ����,
����� �������� �������� ��������� � �������������� ���� � ����������� ����,
��������� �� ���� ����������. ��� ����� ������������ �� ������ �������� ������.
������ �������� ������ ������ ����� ������� ��������, � ������� ���������� �������,
��� � ������� ����.
� ���������� ������ ������������������ � ����������� ��� ����� �����
��������� ���� ���� ���������� ������� ������ �� ������� �� ����� ������ ��������
������ ������� �����. ������ ���� ������� ������� ����� � �����, ��� ������� � ����
�� ������� ���������, ��� ������ ������ ���������, � ����� ����� ���������� �� �
����������� ����� ������� �� ������.
���� ����� ���������, ������ ��� �� ������. � ���� ������ ������, �����
��������� ������ � �� ��������� ��� ��������. ���� ��������� ����� ������ �������
���, ������� �������� ������� ����� ������� � ��� �����. ��� ��� ���. � �� �������
���� ��� ���� ������� � ���� ����, ���������� ����������� � ��������� ����
���������. �� ����� ��������� �������� ���� ���� � ������� ������. ��� ������
������� ��� ������ �����. ���-������� �������� ��� ������, ��� ��� ��������, ������
����. ������ �������� ��� �������, ������ ����� ��������� ��� ��������� �������
��������� ��� � ������ ��� ��������, �� ����� � ���, ��� ����������� ������. �
����� ��������� �������� �� ���� �� ����� ��������� ����� �� ���� � ���, ��� �� ���
����.
�������� �������� �����, �������� ���, � �� ������������ ������ �
��������� ��������, ������� �� ���������� � ����. ���������, ���� ������ ����� ��
��� � ����� ����, ����� �������� ���������� �� ������, �� ������ �������� ������.
�� ������� �������� ��� ����� ���������� � �����. �, �����! �,
��������! ��� ��������� �������� � ����, ��� ����� � �����. �, �������! �, �������!
����� �����, ���� ������� ������� � ������. �, ����������! �, ����������! �� ������
�������� ������ ��������� ������� �����, ��� ���� �������, �������.
114/ ��� ����� ����������� ��������, ��� ������� ������������� �������.
� ������� ��� �������, ��� ���� ������� �� ��� ������ �������.
�������, ��������� ������� ���� ������ ��� ������� �������� ���� ����.
������ ���� ��� �� ����������. ��� �������� ������� ��������� ��������� ������ �
���� ������. ������ ������, ��� ��� ������, ������ �������. �������, ��� �� �
��������, �������� �������� ������������, � ��� ����� ���������,�� �����������
�������. ��� ����� �� ������ ��������, �� ������� ����� ���� ������������� ��
������������ ������� �����. ���� �������� ������, ������ ����� ��� ���� ������
�������-�������� �����, ���� �������� ����� �����. ��� ����, ������ ���, ������ ��
����������� � ���������� ���� ��������, � ���� �� ������� ���� ������������� ��
�����. � ���� ���������� �� ��������, ������� ������, �� �� ��������������� �����
�� ������. ����� �� ���������� ���� �������� ������� ��� ������ �������
������������ ������ ��������� ��� ���������. �� ���� ���� ����� ��������
����������� ������. ���������� �� ���������� ����� ����������, ���� ������ ��
�������� ����������, �� ��� ����� ����, ���� ����� �������� ������� � �������. ���
������, ������ �����, ��� ����� �� ����������� ������� ����������. � ��������
(������ ����) ����� �� ������ ������� ��������.
������ ������ ��� ������ ����������������� � �����������, ������ ��
��������, � � �������� ���������� ������������ ��� ���-��� � �������� ����� �
�������, ��������� ��� ����� � ��������� ������������, ����� �������� �
������������ ������������ ����������������� � ����������� � �������� �������� ���.
������� � ����� ����� ���� ��� �������. ���� �������� ����, �������
�������� ������ � ��� ���� �� ���� � ���� �� ������ ���������� ������� ����� �
�������� �������� ��� � ������, ����, �����, � ������������ ����������� ���� �
����������� ����� ��������� �������� ��� � ������������ ������������������ �
�����������.
� ������� ��� ���� (��������� ������� ���������� � ����������) �
������� ��� ���� �(������� � �������), � ����� ���� �� ��� ��� (�� ����������
������ �� � �����) ��������:
�������� � ����� ��������� ���� �����, ���������� � ���-��. ����� �����
� ������, � ����� �������� ��� ����� �������� ��, ����� ��������, ��� ��������,
���������� ���������� ���������� �������� ��.
115/ ����� �������� � ������������������ ������������� ���� � ���� �
�����. ����� ����� � ������ ������ �� ������ ����� �������� � ����� �������� �
������������ �� ����� ��������, ��� ������� ������� � ���������� ����������
��������� � �������� ��. ����� �������� � ��� ����� ������ ����� � ������, �����,
�����, ��, ���� � ���.. ����� �������� � ��� ����� ���������� �������� ��
���������� ����, ������������� � ���������� ���������� ������. ����� �������� �
�����, ���, ������, ���, ���� � ������.. ��� ������� ������� � ������, ������,
���������, ������, �����. ���������� ���������� � ��� ������� ������������,
��������, ��������, �������������, �������� � �������������.
�����, � �������� ������ ������ �� ���������������� � �����������
������ ���� ������������, ��� ������� ������� ���������� ������ ���� �����
������������ �������� ����� (����� ����). ��� ������� ���� ����� ������� ��������
�� ������� ��������. � ��������, ����� ������ �������� ����� ������� �� �������
�������� � ������� �������� ���.
� ���� �����, � ������� �������� ������� (� ��� ��� ����) ��������:
����� �������� � ��� ����� ������ �� ����, ����� �������� �� ����� �
����� ��������� � ��������.
�� ������ ������, ������� ��� ������� ������ ������� ��� ������,
���������� ��� �� � ����� ��������� ������������� ����, � � ����� ������� �������
�� ������� ������. � ��������� ���� �� ���� ���� ������� ���������� � ����� ��
����� �� (����� ���������������� ����������). �� ������ � ���, ��� ���������
������������������ � �����������, ���� ������� ������, � ������ ���� �����������
����� ����� �����. ��� ������, ��� ����� ���������������� � ����������� ������� ��
������������� ����� ������ ��� �����, �� ������ � ���� ���������� ���� �������,
��������� ������� �������� ������. � ������ ������ �������� ������, ������������
��� ���� ������, � ������ ����� ������������ ������, ������� �������� �����,
�������� ����� ������������ �������� �����. ���������� ������� ����� ������, ���
����� ��������� ����� ����� ������� ������ ������� �������� �����. ������ �����
������������� ������, � ����� ��������� � ����� �������� ��������� �������. ��, ���
��� ��������� ����� �� ������ �������� �������� �������, ������ ��������� ���������
����� ���������� ������� � ������ ���������������� � ����������� ������� � �������
����������� �������� � ����.
��� ������� �������� ������ �� ��� ��� �� �������� ������� ��������,
�����
116/ ����� ��� ����������� �� ������ � �� ����� ��� ��-�������� �������
������� ��������. ��������, ������� ������ ������, ����������� ������� �����,
���������� ����� �������� ������� ���������� �����, ��� ���������� � �������� �
������� ������������� ������ ��������. �� �� ��� ��� � ��������. ����� ����� ��
��������� ���� ������, ������, ������� �� ��� ��������� ��������� ���������
���������� ������� �����, �������� �� ���� ���� �������� ������.
� � ��������� �� ��������� ������ ����� ����� ���� ����� �����������
������ � ���������������� ��������� �������� ����������� ����, ���������� �����
��������. �������� ���������������� � ����������� ����� ����� �����, ��� ��� ����
���� ����� ������. � ����� ������� ��� ����� ���������� ������������������. � ���
��� ��� � ������ ��������� ��������� ������� ����, �������� �������� ��� ������. �
���������� ��������� ����� ��������� ���� ������������, ��� � ����� �������� ������
������ ���� ��������� �� �������� �����, �� ���� ������������� ������ ��
������������� ������, ����������� ������������. �� 1822 ���� ���� ������� �
����������, � ����� ����� ���������. ��� ������� � ������������, ��� �������
���������� ��� ���� �������, ������ ��� ����������. ���� ��������� ���������
��������, � � ����� ������ 22 ������ 1846 ���� �� ������ ������� ������� ������
������ ���� ������� ���� ������� � ������.
�������, ����� ������� ������ �� �������� �������� ����� �������� ����,
��� ������, ���� � ����. ����� �������, ��� ���� �������� �� �������� ��� ����. ��
��-��������� ����� ����� ����� �������� ����� ������ ���������������� �
�����������.
����, ��� � �����, ������ ���������� ���������� �������, � � �� �������
����� ���� ��������� �������������������� �� ������ ������������ ������� �
��������. ����� ���������� �� ���� ������ � ����. ���������, ��� � ��������� ����,
��� � � ��������� ������ � ���������� �����, ����������� ��� �������� ���� �
��������, ���� ������ ������ ����� ���� � � �������. �� ��� ��� ������������ ����
����� �� ������ ���� ��������, ��� ��� ��� ������� �� ������ ���������, ��������� �
����������� 117/ ����� ������������� ����, ����������� � �������� ����������������.
����� ������, ��� ������ ��� ���� ������, �������� ������ ����� �
�������. �� ����� ���� ��������� � ���������, ��� ���� � � ������������ ����.
�������� ����������, ������� � ������������ �������� ����� ����� ��� ����������
���������� �������, � ��� ������� ������ � ������� ������. �������� �������� ������
�������� � ������� � ���������� ������������� ���� � ������������� ��������. �
������ � �������� ������������ ���������� �������� ������ ���� ���� ������
��������� ������, ������ ���������� �����������. ������� � ������������� ����������
� ������������ ���� ��������� ������� ���� ����� ��� �����. �� �������, ��� ���
������� ������� �� ���� ���� � ������� ����������� ������ ������ � ������������
���� ��������.
���� ����� ���������� ����, �� ���� �������. ���� ���������� ���� � �
������������ ����. ������� ������� ��������� ����� ����� ���� �������� �� ��� �����
��������� �����, ��� ����� ����������� �������, ������� � ������ �������. ������
���������� ������� ���������� ����, ��� ������ ������� �������� ��� ������, �
������ ����� ������, �� ������ ��� ������������ �� ��� �����.� ������ �������
�������� ������ ���� ����� �� ���� ��������� �����. �� ������ ������������ �����
���������������� � ����������� ��� ����� ������ �����, ��� ����� �����������
������� ������ � ���� �������� �������� � ����������� �� ������������� �������� ��
������ ����. � �������� �� �������� �� ��������� 1,2 �1,5 ���� ���� �����. � ����,
������� ������ ��������, ������ ������� ���������� ����� � �����, � � ������� ��
�������� ������, �� �� ����� ������.
���� ��������� ������� ����������, �� � ������������ ���� ������ ������
������ ������� ������������ � ������ � ��� �� �����. ������ ����� ������� ������, �
�� �����, ������ �� � ������������ ������������� ���� � ����� ����� ����� �����
����������������?
��� ����� ������, ��� ���������� ��������� �������� � ������ ������ ���
��� ������� ����, ��� ������������� ����, ��� � ����� �� �����, � ����� �������.
������ ����� ���������, ��� �� ���� ���������������� � �����������
���������� ������ �� ����������� ������, � ����� ����� � ���� ������? ����� �����
��. ������ ������, ��� ���������� ��������� �������� �������� � ������ ������,
����� 118/ ������ ��������� � ������������ �������� ����� ���� �������� �������,
����� �� ���� ������ ����� �������� �������. ��� ������� ����� �� �����������
������������ ������, � ����� �� ������������ �����, ���� ������ ������� ����.
������ ������ ���������� ���� ���� ������� � ���, ��� ��� ���� ,����������� �������
� ���� ������������� ����������. ����� ����� ������, ��� ���� ������ ��� ������
����� � �����, ����� ��� ��������� � ��� ���� �������� � �����, ����� �������� �
�������� ����, ��� ��������, ��� ���������� ���������������� ����������� �
���������� ����� ���������� � ��� ������, ���� ������� �� �������� ����, ����������
����������� � ���������� ����, ���������� � ������� �����, � ���������� ���
����������� ���� ��������� �������� � ������ ������.
� ����-��� ��������: ����� � ���� ������, ����� ��������� �� �����,
���� �� ����������, ����� ����� �������� �������������� ��������. ����������� ��
�������� � ������� � ���� �� �����, ������������ �������� ����������� �����.
������� �������, � ������� �������� � ������ ������������ �� ���� ����������, ��
��� ��������� � �������� ���������������� ��������� ����������� ����� �������������
������� � ��� ��������. ���� �� ����� ����������� ���� ������� � ���, ��� �
�������������� �������� � ���� ����������� ��������� � ���������. �������
���������� � ������������ ���� ��� ������ ������������� ������, �� ������������ ���
�� �� ����, �� ���������� ������� � ������ ������� �������� � �������� �������
��������. ��������� � ������ � �������� ��������� ��� �����, �� ����� ����������
������������� �����. ���� � ������ ������� ����������� ����������, �������� ������
����� ��������� ������ ��������� � ������ � ���� ������ ��������.
����� ����� �� ������� ��������� � ������������ ���� � ���������.
���������������� � �����������, ��� ������� � ��� �������� ������� �������.
������������� ���������� ������ ������� �� ���� �������, � ��� ������, ��� � ���
���� ���� ��������, ���� ����� ���������������� � �����������. �� ����, ��� ������
�� �� �������������, ������������ ������������ �������� ����� � ���� �������� �����
�� ��������� �������, �� ����� �������� ���� ����� ����� ��������� ��������� ���
��� ������������� �����. ��� �� ������� ��������������� �����, �� ����������
��������� ������ ����� �� ����������� � �������.
����������� ����� ������ ��� ��� � ������� � ���, ����� � ������
������� ���������������� � ����������� ����������� ����� ��������, ����� ��������
��� � ����� ���� �������� � ����.
�������������� ��� ������������ ���� �������� � ����������� �����������
���� �����������, ��� ����� ��� ������ �� ����� ������� �������, ��� �������� ����
�� ������ ������, ��� � ����� ������ � ����, �� ������ ���� � ������� � ���� ����
������.
119/ �-� ��� ����� ����������, ��� � ������ ���� ��������� ���� �
��������, ������� ����� �� �������������� ��������� ���������� ����, � ��������
������� ������ ������� ������������.
�� �� ���������.
���� ��� ���������� � ������������ � �������� ������� ���� � ��������,
� ���, ��� ����� ���� ������������� ������. ����� ������� �����, ��� ����� ���� �
����������� ����� �����. ��� ������� ���������� � 30-� ����� �������� �������.
����� ������������ �������� ����������� ������� ��������� �����, � �� ������
������������ ����������. �� ����� ��� ������, ��� ������ �� ��������� ���������.
���� ��� ����� ������������ ����. � �������� ���������������� �
����������� ��� ����� ���������, ��� � ��������� ������� ������������� ���� ����
������, �� ��� ����� ��� ��� �� ������, �� �����. ���� �� ������������� �����, ���
����� ������������ ������� �������. � ����� ���������� ����� ����� ������ �������
�����������. � ���� ���� ��� ������ ������, ��� ���������� �����, ��
��������������� ����� ���������� ������ � ������ ����������� ����������. �� ���
�������, �� ��� ������������ �� �� � ���� ������ ����� �����������. ���� �������
���-������ � ���������� ������� ��� ����� ��������� ��������� �����, ��������
�������� ��������������� ����� �������, � � ��������� ������ � ������.
��� ���, ��������� �� ����� ���������� ������ �� ������ ����? ���������
�� �� ����� ������ ������?
��� ���������� � ������� ������ ����� ����������� �������� �� ��
�������� ����������� �����������. �� ���������� �� ����� �������������� ������ �
��������� �����, ��� ����� ����������� � ��������� ������� �������� � �������, ���
����� ������ �������������� �����. � ����� ����� ����� ��� ������, �����������
������������� ����������� ������ ��� ������ ������ � ������������ ����. ����������
������ � ������ ������ � �������� �� ������ �������. ������������, ��� ����������
120/ ����������� ���� ����� ���� ������ ���� ����������� � �����������, � �����
������ ������ ������� ���� ��������, ��������� ����� ���, �������, �������,
��������� �� �����������. ��� �� ������� ����, ����� ������ ��� ����� ��������� �
���������, �� ��� ���� ������ ���� ����-�� �������������� ������������ ���������.
��� ������, ��� ��� �������� ����� �� ���� ������������� �� ��� ������ ����, � ���
����� ���������. � ����� ������ � ����������, ��������� � ������� �������������
���� ����� ����� ������������� ������� �� ������� ������ ����������, ���������� �
�������. ���������� ����� ������� ���� � ����� ����� �� �������� ������ ���������
�������, ����������� ���������� ������� ����� � ������� ��������� ��������� �������
� ��������� ������ ��� ��. ����� �������� ������ ������������ ��������� ���� �
��������, �������������� ���� � �������� ����� ����� ���� ����� �������.
� ���������� ����� ���������������� � ����������� ����� �������� � ����
�������� �����, ��� ����� ��������� ���������� ������ � ������ ������.
������� ����� �� ����� �����, �� ������ �� ������ ��� �������� �-�� ���
������. � ��� ���� �� ��� ��� ����������� � ������ ���� ������������� ������ �
�������� ������� ��������� �����, � ������� ����������� 1400 �������. ��� �������,
�� ����� ���� ��� ������ ������� ������� � �������� � �����, ������ �������� ��
������� �-�� ���� � ������ ����� ������ ����� (��� ����) ������ ���������
����������� � ��� � ��������: ������ ��, ��� � ���� ����� ������������ ���� ���� ��
������ ������?� ��� ����� ������� ������� : �� �� ������ ��� ������?�
���������� �� ������� ����!� ����� ������ � ����� ������������ �����
��������� ����������, ��� ��� ���������.
�� ���� �������� ���� ����� ����� �������� ������ ���� ���������
������. ������� ��� ������ �� ���� � ��� �������� ������������ �����: ��� �����
�������, ��� � ������������ ������� (������� �������� ����) ������������ �������
�������� ����������� �������� �� ������ ����� ��������. ������, ����� � ��� �����,
����� ������ ������� ��������� ��������. ���� �����, �������������� ����� ��������
�������� � ������������ ����, ����� ������ ���� ������ �������� ����� �������� ���-
������� � ������� ������� ���, ��� ���� �� ����������� ��������� ������� ���� 121/
���� �� ��, �� �����-�� ����� ����� �������� ����� �������� ����� ��������. ������
������ �� �� ���������� �������� � ���������� ������� ����� � ������ ����������
����. �� ����� �� � ����������� ����� ������ �����, � ������� ������� �������
�������������� ���? ����� ���� ����� ���, � ���������� ����������. ����� ��������
������������ �� ������� ����� ������ ��� ����, ����� �����. � ����� �����������
���������� (��. ���. ) ��������� �� ���� ��������� ������� ��������� �����. ��, �
��� �� �������� �� ������� ������� ����, ��������������� ���������� ����? ��������
������. ������� �� 180 �������� �������� ������� ����� ����-���� ����������. ��
���������� � ��������� ��������, ��� �������� ���������� ����������� �����������!
���, �����, ����� ����� �������� ���������� ����-�� ����������� ����? �����������
����������� � ��� ������ ������ �����, � ���� � ������������ ���� �������������
���� �������� ���� � ������ �����, �� � ������ ����� ����� � �������� ������ ����
�� ������� ���� ���� ����� ������. � ���� ����������� �� � ����� �� ������ ��� �
��� ������. �-� ��� �����, �������� � ������ �� ������� ����� � ������, ������
�������� � �������: ��� ����� ������ ������ �������� ���������������� � ������
����� ����� � ��� ����������� ��� ��� ����� �������, ��� ��������� ����� �����
�������. �� ���������� ���������� � ����� �������� ����� ��������, ��� ����� ������
�� ����� ������� ���������, ������� ������, ��� ���� ��� ������������ ����������
�����������.
� ��� ����� ��� �������� ��� ������������ �������� ��� �� �����
�������� ���������� ������ ����������� �� ����������� ���� �����������.
����������� ���� ����������� ���� ������� ���������� �������, �������
��������������� � ���������������� ��� �� ������ ��������� ��������� ��������������
����. ��� ������� �� ���� ��������, ����� �������� � ������ ��� �������.
���� ���������,
������� ���� � �������� �������, ���� � �������� �����
���������� ������������ �����������
1. ������ ���� ���-��
(1) ������� ������� ������� �������� (2) ������� ��������� �������� (3)
���� /����������/ �� � ����
2. �������������� ��������� ��� � ����
(1) ���� �������� �������� �� (2) ����� ����������� ����� (3) ��������
���, �������� ������
122/ 3. ������������ ������� � �����
(1) ���������, ���������� � ����������� � ���� (2)����������
������������ �������� (3) ����������� ���� � ��� (4) �������� �������� ��������
(5) ����� �� ��� ������������ �����
4. ����������� �����
(1) �������� �� ���� (2) ���� ������� ������ (3)�������� �� ����
�������� ������ (4) �������������� ����, ���������� �� (5) �������������� ��,
���������� ����
(6) ����������� ��, ���������� ����
������ ���������,
���� ���� � �������� ����, ��� ��� ������ ����� �� ������� �
���������� ������ �����������
5. ��������� �������� ��������� �� ������
(1) ����������� ������ ����, ���������� ����� (2) ������ ������� ������
(3) ������������ ������� � ����� (4) ���������� ������ , ����������
����� (5) ������� �� �������� � �������
6. ����������� ������� �������� � ����
(1) ������ �������� ��������� ���� ����� (2) �������� � �����
������������ �������� (3)����� ����������� � ���� (4) ������� ����������� � ����
(5)���� ��������� � ���� (6) ����� �������� �����
7. ����������� ������� �������� � ����
(1) ������ �������� ��������� ���� ����� (2) ��������� ����� � �������
����
(3) ������� ������, ������ ���� (4) ������� ����������� (5) ������
������� � ������
������ ���������,
���� ���� � �������� ������������� ���������� � ��������� � ����������
�������� �
���������� �������� �����������
8. ������� ����� � ������������, ����������� ��
(1) �������������� ����������� ����� (2) ����������� ��, �����������
�����
(3) ������ � ������ ���� (4) ����������� ������� ���� (5) �����������
���� ������� �� �������
9.����������� �� ���������� ����������
(1) �������������� ������� ���� (2)������������� � ��������� ���
(3)����� �������� ��������� (4) ���������� ������� ������ ����� ����
123/ 10. �������������� � ��������� �� �����
(1) ���� � ����� ��� ��������� �� ����� (2) �������� �����������
�������� ������ (3) �������������� ����������, ���������� � ���������� ��������.
��� ����� �� ���� ������ ���������������� � ����������� ��������
��������� ���� ����� ��������� � ��������, ���������� ����� �������� � �������. �
������� ������������ � �����������������, �� ����� � ������� ����, ��� ������
������� �������. � ���, ����� ����� ���� ����� ��������� � ��������, �������
������� ���������� ���� ��������.
��� ����� ������: ����� � ���� ����. ������ ������������ �������� ���
����� � ��� ������, ��� ���� ��� ��������� � ������. ���� � ������ ������ ��� ��
������������ ������ � ������, ������� � ��� ���������� ����, ����������� ������.
��� ���� ����� ����� ���� ������� ������� ��������, ����� � �������, ��� ��� ��
���� ������������� � ���� ���� � ������ � ��������. �������� ����� � ������� ��
������ ������� ������������ ������� ����������� ���������� ��������, �� ������
�������� �� ������������ ��������� ��������, �� ������ ����������� �����������
���������� �������� � ��������, �� ���� ����������� ���������, ������� ������������
�� �������� ���������. ������� ����� ����� ������, ����� �������, ��� ������� �����
� �������, �� �� ����� � ���, ������ ���� �� �������� � ���������� �������. ���
���������� ���� �������� ��������� �������� �������. ��� ������� ���� ������� �����
� ����. ������� � ������� ������ �� ������ �����������, �� � ������������� ��
��������, �� ������ ������, �� � ��� �����, �� ������ ����� ������, �� �
����������������, �������� �������� ��� �����, ������ ���� �� ����, ������,
��������, ���������� ��������, ������ ���� ����� �������� � ��������� � ��� �����
��������� ���� ������������ � ������� ������������.
������� � ��� ����� ������. ���� �������� ����� � ���� ����������
���������, � ����� ��������� � �������� ������������ � ������������ ��������.
������ ����, ����� ��� ������� ������ ������������ ��� ������ � ���
����������, ��� ���� � ������������ ����. � ������ � ������� ���������� ������� �
���� ��� ��, �������, ���������� �� �����.
124/ ���� � ������� ���� ��� �������, ���� ����� �� ���������, ������
���� ��������. �� ������� � ������� ���� �������� ��������� ���� � ���� ���������
������. �� ������ ��� ���������� �������� ���������� �������������, � � ������� �
������� � ��������� ��� ����������� ������ ���������. � ���� ������ ��� ������
��������������, ������ ��� ����������� ����� ����� �� ����� ����. ����� �� �������
� ����, ��� �������� ������ ��������� ����� ���� �����, ��� �� �����������
��������. ���-�� �� � ���� ������ ������� ����������� � ���������, ��������
��������, ������� � ������ ������������ �������, ������� ���� ������� ��������,
����������� �� �����, ��� �������� ������ � �����.
�� ����� �������, ����� ��� ��������� �������� � ����� �� 60-�, ����
������ ������� �� �������� � �����, ���, ������, ������ � ��������� ��������.
����� ����� ��������� �� ����, � ��� ������ ��������� �������. ���
�������� �� ��, ��� ���-�� ����-�� �������� � ����� ��� �������� �� �����, ����
���� � ��������� �������������� �����, � �����, ������� ����� ������� ��
������������ �����. �� � ���� � �� ���� ������������� ������� �� ������ ���� �����,
���, �������� ����������� ������, ��������� ���������, ���������� �� �����, � � ��
������ ������������� ������� ������ � �����������. ��� ������ ���� � ������
���������, ���������� �������� ������������� � ����������� �� �� ������� �������.
��������� �������� � ����� ������ � ��������� ��, ��� ��� �������� ���� ���
��������� ������, ���������� �� �����.
������ �� ����� ������ �� ���������� ����������, ��������, ������������
� ������������ ��. ����� ������������ � �� ����� ������, ���������� �� ���������
���� ����� �����������, ��� �������� � �������� �������� �����������.
������, ���������� �� ����� ���������� ������ ������ ������������,
�������� � �������, ������� ����� ��������� � �������. ���������� ����� ����� �����
�������. ��, ������� ���� ������� �� � �����,�� ��� ����������� �� �������
��������, � �� ������, � ������� ������� ������ ��������, ���� ������������� ��
�����, ���������� �� ���� ��������� ������� ����� ���������� ����� �� ������������.
������������ �����, ��� � �� ������ �������� ����� �������� ������� ������ ��
�����, ������ ���������� ����� ������, �� � ������� ����� ���� ������. � ���� �����
�����, ������, ���������� �� ����� ����� �� ������ ��������.
������ �� �����, ��������� �� ��������� � ���� ��������, ��������� �
��� 125/ ��������������� ������� ������ ������������� ������� � ������������
��������, ���� ��������������� ������, ��� ��� ��������������� ����� ����������, �
�������������, ��� �� �� ���� �� ������ �����, �� � ��������� ���� �������������
�����. �� �������� ��� ���������� ����� ���-���� ����������� � ��������, �� ����,
������� ����� �� �� ��-��������� �����, ���� ����� �� �����.
����� � �������� ���������������� � ����������� ����� ��������� �
�������� ������ ����� ����� ������������� ����. ��� ���� � ��� ��������� �� ������
� ����������� ��� ��������� ���������� �������, � ����� �� ��������� �������� ���.
��� ���� ��������� � �� ������������ ��������.
��� ������� ����� ��� ������ �������, ���������� �� �����, �� ����
����� ��������� ��������� �� �����. ���� ��������� ������� �� ������ ��������, �� �
��������. � ����� ����� ������������ ����, ����� �������� � ��� ����� �
������������� ������, ����� ���� � ���, ������ �� ��� �� �������. � ������ ���
�������� ����������� ���������� ���� �� ����� ���������, �� ������ �� ������� ����.

����� ������
����������� �� ������� � ����� �����������
����� ������
� �������� �� ��� ������ �������
��� �� ���� ��� ��������� � ���, ��� ������ ����� ����� �� �������,
���������� �� ������������ � �����, ��� � ����������� ����� �����, �� ��� �� �����,
��� ����� ����� ����� �� ����� �������.
�� �������� ����� � ������������������ ���������� �������� �����������,
�������, ��������� ����������� �������� ����������, �������� ����������� ���� �
����. ����� ��� �������� ��������� ��� ������� ��������, ��������� ������ � �������
�����1 �� ���� ������� ����� �� �������� �����, ��� ����� ���� �� ��������.
��� ������� � ������� ���� ��������� ���, ��� �� �����, �� ����
�������� � ��� ������ �� �����.
���� � ����� �����������, � ������� ����� ����������� � ������ ������
������, ���� ���� �������� ������� �����, ��� � ������ � ����� ���������� �
�������� ���������� ���������� �� ���� ���������� ���������������������� �
����������� �����, � �� ����� ������ �������, ���� �� ������ ��� ������������
��������� � ����������� ���2.
��� ���������� ������� ���� �������, �������� ��� �� ��� �������
��������.
������� �� ����������� ������������� ������� ����������� ��������� �
������� ����� ����� ������� ���� ��������.
��������� ���� ����������� � ������� �������� ��������� � ���������
��������� �� �������� ���� �������.
���� ��������� � ����������� ����� ���� �������� ���� ��������.
������� �������� ��������� ���������� � ������ ��� ��� ����������.
������������ ������ ���� ������ � �������� ������ �������� ������� ��
���� ������� �� ������� ������� � ������������.
��� ������ ����� � ��������� ��� ��������� � �������� �������, �� ����,
�� ����� �� ����� ��������, ��������, ��� ���� ������ � ����� �������� ��, �����
���������.
� ��������� ������ ������ ���� ���� ����������. �������-�����
����������� ������� ������, ������ ���� ������� ��� � ������ ������ �� ������� ����
������, ������ � ������� ���������, �� �������� ���� � ������� ����������
���������� ������� ��������. �� ����� � ��������� ������� ��������� ���� ���
�������, ��� ������ �� ������� �������� ��������� �� �� �������. ������ ���
�������� �� ������� ������� ��� ������ ������. ��������� � ��� ���� ����� ��������,
������������ ������ ��������� �� ���������� ������ � �������� �������������. �� �
���������� ���������� ������������ ���� �������� ��������������, � �� ���� ���
�������� �������, ����� ������� �� ��� ������� ���������. �� ������ ����� � �����
�������� ��� �� ������������ ���� ������� ������������, � ����� �� ������
����������� ����� �� ����������� ����� ����� ������������ � ����������� ��� ������
����� ������ ����� ��� ��������� ������� � ������ ��������. �� ����� � ���� ����
�����������, ������� � �����, � ����� ������ ���������� ����� ��������, ��� �����
�� ���� � ����� ����� ���� ������� �� ���������������� � �����������. � ���� �� ���
��� ������ ������� ��� �������� ���������� � �������� ����� �������� �������� ����,
��� ��� �� � ����������� �� ���������� �� ����, �� �� �� ���������� ������� �
������. � ������ � ������� �������� ���� ��������, � ���������. ������ �����������
��� ���������� ��������. � ��� ������� ���� ������� ��������, ������� ������� ��
����������� � ������� ����� ���,�� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� �����, � ����
���� �����. ���������� ��������, ������������� ���� ���� ���� ���������� ������,
������� ���� ���� ���� �������� � �������� ��������. ��� ������ ������������ �
������ ������ � �������� ������� ��������.
� � ��� ������ � ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������, �� ������, ���
� ���� ��������. �� �������, �������������� ��������, � ���� ������ ��, ��� ��
�������� �� ����� ��� �������� � ���, �� ������ ��� ������������ ������� ����������
���� ���� ����, ��� ��������� ��������� �������� ��� � ����������������� �
�����������, ��� ���� ����������� ���������, ��������������� �� ������� ��������.
���������� ����� ���� �������� ����������, ������ � ����� ���� ����� ������� ��� �
������ ���� ������� (������), ����������� ����� �� ��� �������� ��������� � �������
������ �� ��������� ����� � ���������������� � �����������. �� � ���, ��������
����������� ������, ����� ����� ���������, ������� ����� ��������. �������� ���� ��
���� ������, � ����������� �� ������. ������ �� 3600 �������, ��������� � ������
�������, ����� ��� ������, ��� ��� ���� ������� � ���������� ���������
������������� ����� �� ��������� ������� ������������� �������. �� ���, ��������
��� ����� ������, � �������� ����� �� ���� ����� � ������� ������� �����������
����������������, �������� ������� ��� ����� ���� �����, �� ���-���� ������ �
�������� ������� �����. �� �������� ������ �������� �������� ������� ��������
������ ������� �� �� ��� ��� �������������, � ��� ����� ������������� �����. �����
�������, ��� ���� �������� ���������� ���� �����, �� ��� ����� ���� ���������������
� ����� ���� ������� ���� �����. ��� ���������� ������ �������� � ���� �� ������
����, ��� ������� �������� �������� ������ ���� �� ����� �����������
��������������� �� ����. ��� � ����� ���������� ����� �������� ���������� ��
������������� � ������ ����� ����� � ������ ��������� ��� ����������
����������������� ���� ����� �� ������������, �� ����������� ������� � ���, ���
�������� ������������� �� ������ � �������, � �������� ���� �������, �� ����������
������ ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���� �������� �����. � ��� ��� ��� ���
����� ����� ������� ���, �������� ������� ������� �����, �������� ������� �������
������� ��� � ������ �� ����������, ����� ���������� ���������� ���� ����� �
������������� ����������� ������������ � ���������������� � �����������. ������
���������� �����������, ���� ����� ������ �������� ��������� � �������������� �
�������� ������* � ������ ������� ��� �� ���������.
��� �������� ������ �� ������ ���� ����� ����� ������. ���������
������� ��������, ��������� ��������� ��������������� ������, ��� ��������� �����
�������� ������� ��������� ��������. �������� ���� ���� ������ � ���� ��������.
����� ���� ������� ���� ������� �������� �� ������ �� ���������, ��� ��� � ���
����������� ����, � ��, ��� �� �����. ��� ��� ���� ������������ �������������.
�������������� ��������������, ������� ����������� ����� ��������� �������� ��
�������, ��� �� ���� ������, ��� � �� ������ � ���� �� ����� ������������.
�� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ������������ �����������
�����������**, ������� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ������. ������� � ������
����� � �� ����� ������� �����, ��� ����� ���� �� �������? ���������� ���� ��
��������. ������ ������ ����� ���� ��������, ��� � ����-������ ��� ������ ������� �
������� ���, ������ �� �������� � ����� ����������. ������� ������� ���, � �������
��������� �����. ����� �������� ��, � ��� ������� � ���� ������ ����, ������ �����
����� �����������, ����� �����. �����, ����� ������ �����������, ����� ��������.
��� � ����� �� ��� ������, ��� ������, �� ������� ������. ������ ���� ������,
�������� ��� ������ ��������� �����, ������� � ��������� ��� �������� � �����. �
������ ��� ������ ������� � ���� ����. ������ � ���� �� �������� ������� �����, �
�� �������� ������� �� �������� � ������� ���, ���� � ����� �� ��� �������
��������.
����������� � �������� � ��� �������, ����������� ���������� �����
��������� ���������������� � �����������, �������� ��� ������ ��������� ��
������������ ������������ ����. �� ���� ����������� ������������ ��� ����� ������
����� ���������� ����� �����, ����� �� �����, ��������� ����� � � ���. ���
������������ � ������ ����, ����� �������, ��������� ���������� �� ���������
���������� �����, �� ���� ����� ���������� ���������, ����� ������ ��� � �����
����� ������, ��������� �������, ��������� �����������. � �������� ���������� �
�������� ����� ��� �������� ����. ����� � ����������������� � �����������, ����� �
��������� ��������, ����� � �����. ����������������� � ����������� ������� � ���,
��� �������� �� ������������ ���� �������� � ������ ��������������� �� ������ ��� �
��� � ��� ����� ����������� ����������. ��������� �������� � ��� ������ � ��������
���, ������� � ������� �� ���������� �����, ������ � ���� � ��� ���� ��������
������ ���������, ���������� ����� ����������� � ��������� ����������. � ����� �
��� ����� ��������������� � ������ �������������� ����� � ���� �������������. �����
�� ���������� � ��������� � ��������, ���� �� ���������� ������������� ����������.
����� �����, ��� ���������� � �������� �������� � ����� ��������
�������������������� ����� ������ �����.
����� ����� ����� ������� �������, � ��� ��������, ����-����, ���������
����� ����������� �����, � ������ ������� �������� ���� � ��������. ��� �����������
���� � ����� ����� ������ � ���������� � ������������ ����, ���� ������� ��������
���������� ����� ������������� � ����������� ���� ��������� ��������, ������������
�� ������� ����.
��� ������ � ����� �������� ������ ���������� � �������� �� �������
���� ��-�� ������������� ��������, �� ���� � ���� ��� ����������� ������� � �����,
���������� ������ ��������� ��. ��� �� ���������� ��� ����� � �� ��� ��������� ��
���������, �� ��� ��� �� ��� �����, �� ��� � ���� ������ ������, �����������
���������� ���� ���� ������� �� ��� ����������.
������ �������������������� � �������, �������� �������� � �� ���
����������� ��������� ���������� �������, � ����������� �� ������ ���� �����
���������� ��������� � ��� ������� ��������. �� �� ���������� ������ ����������
������� �������� ����������� ������������ �������. � ��� �� ������� �����? �������
� ���, ��� ����� ������� ����� ����� � ����, ����� � ��������, ��� ���� ���� ������
��������������.
����� ���� ��� ������� ���� ���������� �����, ��� ������ ����� ��������
�� ��������� ��������� ��������. ���� ���������� ������ ��������� ����� � � ��
����������� ���������� ��� ���� ������, � ����� ��� ������� ����� ��������� ��, ���
�������. ��� ���������� ���������� ����� �� ��������, ������, ���������. ���� ���
����� ������ �������, �������� ������ ���� ���������. ��������� � �������� ��������
���� ������� ������������, �� ������������ �������� �� ��������� ��� ����������
���������.
� �������� ��������� �������� ���������� �������� ���� ������������
�������. ��������, ��� ����� ���� � ����� ���������������� ������������� ����������
����� ��������� � ���������. � ���� �������� ���� ���� ��������� � ���������, ��
���� ���� ��� ��������������. � � ���������� ���� ���� ��������� � ��������� �
������������ ����� � ��������, ���������� ����������. � ������ ������ ���������, �
��� ���������, ����������� ����, ���. � ��� ��� ����? ���� � ���, ��� ����� �������
���� �������� ����������� ������� ���� ��������� ������ ������������� �����,
�����������, ��� ������������� ������ �����������, � ��������������� �����, �������
������� ���� �������� ����, ������ ������ � �������� �����. ����� ����, � ����
����������� ������ ����������� �������� ������ �� ����, ����� � �������� ����,
������� ��� � ����� �������� ������� �� ������� ����������.
� ����� � ������� ����� ���� ��������� ����������, ������ ��� ���� ��
������� ������, ���� �� ������� ��� �������� ������� �� ���������� � ���������, ��
������������ ������ �� ���-��, �� �������� ���������. ����� � ��� ���� ����, ���
����� ��� �������������� ��������? ���������� ���������� �����, ��� ������, � �����
�������� �� ����� � ��� ��� ������.
����, ��������, ������, ���������� �� ������������ � �����. ��� �����
���������� ���� ������ ��������������� ������. �� ������ ������� ��� ��� ����
����������, �� � ����� ������� ���������� ������� ���� �� �������. ���������� ���,
�� ����� ��� ���-���� ����������� � ��������, ������� �� ����� ������, �� ������ �
������. ���� ��, �������� �������� ���������� ������ ������� ���������� �� ����.
������ ������: ��� ����� ���������, ������ ���� ���������� ������. � ��� � ��������
�������� ������, � ������� ������ ��� ���������. ��� ������ �� �������������, ���
������ �� ��������. � ��� �������� �������, ���������� �� ������������ � ����� ����
��������, ��������� ����� �� ��������� ������� ����.
��� ���� ������. ��� �������� ��� ������� � ������� ���������� �
��������� ��������� � ���, �� � ������������ ������ ���������� ����������� � �����
��� ���������* ��������� ����������, �������� ���� ��������� �������, ������� ���
���� ����� ������. �� ������� ���� ��� ��� � (1376 �.) �� ���� ��� ������ �������
��� ���� ���� ��������� �������� ��� ��� ����� �� ���������� � ������������
����������. �� ������� ������ ������� ������ ����������� ������� �������
����������, � ����� �� ��� ������� ��������� ��� ������� ����. � ����� ���
����������, ����� �����, ��� �������� ����� �� ���� ������� ���������.
����� �� ����������� � ���� ���� �������� �������� ����� ����
����������� � ���� ��-�� ����, ��� �� ��������� ������� ����������� ������������
���������� � ������������� ������, ��, ��������� ������� � �����, � ������ �������,
����� ������������ � ������ ����� �� ����� �����. ��� � �������� �������� ��������
����������� ����� � ������, ��� ���� ��������� ��������� ��������, � ��������
��������� ��������� �������������. �������� ����� ������������ ��������� ��������
������� ��������� � ����������, � ��� ������������� �������, ��, � ��������,
��������������� � �������� ��������� �������� ���� ���� � ������������ �������
�������.
������, � ����� 60-� ����� ���������� ������� ������ ���� ���� �����
������� ������ ��������� ��������, � ������ ���� ������� � ����� �� ������� ����
������ ���� ��������� � ����� ����.
� ��� ���� ������ ���� ������� ����, ��� �������� �����. ������ �
������, �������� ��������������� �������� � ������ ����������, ������� ����������
�������� ��� ����������, �������� �� ������ ������ �� ��� ������, � ����� ���� ����
��������� ����� ����������� ����� � ����, ����� ����� �� �������, ����� ��������� �
����. ������� ������� ������ ��� 86-������ ������� �������������� ���, �� ���
������� ��������� ������� ��� ������� ����, ������� ��� ������ ������� � ��� �����,
��� ������� ������� � ������� ����.
������ � ������ ��������� ������. ��� ������, ������� �� ��� ���������,
���� ������ ������� �� ���������, ���������� ����������� ������. ���-�������, ���,
��� �� ���������, ���������� � ������: ������, �� ��� �� ���� �������� ������ ����,
� �� ���� ����� ������� ��������, ������ ���, �� �� ������� ��� ������� ��� �������
�������. � ����� ������� ��� ������� ������� �� ����.
��� ����� �������, ��� ���� �������� ����������, ����� ���� ��������, �
�� ������ ������ � ����� �� �����. �������� ��� ��� ���, ��� ����� ��� ������ � ��
��� ���� ������� ������ ������ ����������, ���� �� ������, ��� �� �������� ���� �
������� ����� ������� ������. ����� �� ��������� � ����. ������ ������� ���������
��������, ��� � ���� � ���� ������� ������: ������, ���-�� �� �����������, �� �����
����� ��� ��������. ������ ����� ����� ��������.
������� ��� ������� ���� ��� ��� �� ���� �, ������, ������: ������
������������� � �������� �� �����������, ���� ������� ��������� ����������� ������,
����� ��� ���� � ���� ������ ������������ �� ������, �������� ������� ����
��������� ������� ���, � ��� ������ ������� ���������� � ������ �� �������. ���
���������� ������ � �������, �� �� ���� ����� ������� ����� ���������� ������
����������� ����������, ����� ��������� ���� �����, ������ ��� ������, ��� �������,
����� � ������ ������ � ��������� ������. � ����� ���� ��������� ����������
���������, ������� �� ������ ������, ������ ������ �� � ��������, �� ������ 25, 50,
100 ���������� ������������ ����� �� ����, ����� ���� ����� �����, �����������
���������� �� � ����������� ����, ��� ����� ������� ������ ������ ��� ������.
����� ������� ��� ������� ���� �������� ��� ���������� ������, �, ����
�� ���� ��������� �� ������� ��������� � ��������, ��� ����� ���������� ������
���������� ������.
������� ������ ��� ����� ������� ���������� ������ �����. � �����������
����� ��������� ������� ����� ��������� �� ����, �������, ����������� �� �����,
����, �����, �������, ����� � ������ ������������ �����. � ����������� �������
��������� ����� ��������� ���������� ������� ����� ������ ����, ����� ������� �
���, ����� �� ���� ������, ��� �� ����������� ������, ����� ��������� ���� �� �����
������ ������ ����, � ����� �������������� �� ���������, ������ ��������� ����. �
����������� ������� ��������� ��� ��� ��������� ��������, ����� ���� ���������
������ ��������, � ������� ��� ���� ����������� ����������� ����. ��� ���� ���
����� �����-�����-��������, ��� ���� �� ���� �����, ��� ���� �����������, ���
������ ���������� �������� ������, � �������� ������ �����, �����������, ������� �
��������: ���������� ��� ����������.
� ��������� � ���� ��� ���������, ����� �������� ����, ������ ���� ����
� ������������, � �� ������ ��� ������ ��� ��� �� ������ ����������� ��������
������ ������ ����������. ������ ��������������� � �����-������ ����� ����� �
������� ������������ ��� �������� �����, ��� �� ����� ��� ��� ��� ������, � ������
��� ����� ��� ������ ������� � ����� ��������� �����.
������� ��� ���� ���������. ����������� ������ ��������* ������������
�� ������� ��� ������ � �� �� �� �����. ������� ������: �������� � �����
����������, ������ ��� ��� ������, ��� �������. ��� ����� �� ����. �������
��������� ���������: ���� ��� ����� �������� �� ���� ����� ������ ����� �������,
������ ��� ��� �� ����� �������� ����� �������, ��� ���� ���� �� ������. �� ������
���� ��� ����� �� �������� �� ���� ����� � ���� ������ �� ���������� ����� ����
����. � �������, ��������� ��������� �� ���� �����, �� ������� ������� ����� ������
� �������� ���������� ����� ��� �� �����.
�� ������ ������ � ������ ������ �������� �������� ������ � ������� �
�������� ������ � ���������� ������ ���������. ����� ��� ����������� ����� � �����,
��� ����� ��������� �������� �� �����, � ����� ���� ��� �� ������ ���� � �����-
������ ���� � �������� ��������, ����� ��� ����� ������� �����. ������, �������� ��
��� �������� �� ������� ��������� ��������, ��� �������� � ������� �������
��������, �� �� ����� ���� ���� ������� ������ ����. ����� ������, ��� ���-���
�������� ��������� ������� �� ����� � �����, ����� ��������. ��� ��� ���� �
��������� ������ ��������� ������.
������ ������� � ������� ����, ������ � ������ �������, ��� ���� ��� ��
������, � �� ������� ��� ���� �������� �������� ����. ������� �������������� ���
������: �������-�� ���������� ����� �� �������. ��� ������� ����������� �, ������,
��� � ������� ���� ��������� ��� �������� ������ �����, ����� � ����������� ����
������ ���������.
��������� ���� ���� � ������, ����������� ����� �� ���������� ����
������� �� ����, � ������ ��� ���� ������� �� ���� ����������. ������� ����� �
������� �������� ������� ���� ������, ������ ������ ���������������, � ����������
����� ��� ����������. ��� ��������� ���������� � ���� ������� �������� �������, ��
���� ��� ������� ������, � ������� �������� ����� �������� ������� �����������. �
�������� ������� ������������� �������� ����� ��������, ��� ������� ������� ������
�������� �������, �� ����, ��� ���� ����� �� �������� ������� �������. ���� �
������, ������ � ������ ������� ���� ���� �� �������, ������� ���� ���������, � ���
�����, ������������ �� ��������, ������, ��� �������� ����������� ��������.
����� ��� ������� � ��� ���������� ����� ���������, � ������ ��
�������� ������ ��������, ��� ���� ������� �������, �, �������, ���� ���
����������.
��� ���� ����, ��� ����� ���������, ���� ����� � ����� ������ � ��
�������, ��� ���� ������ ������ �� ����� �������� ������ � �������� �������������.
����� ������ ����������� ��� ������ � ������. � ������� �������������� ���, �������
�� ������� ���������, ������ �������� ��� ������� ����: ������ ����� ������� �� �
��� ������ ������ � �����, ��������� ������� �������.
������� ��� ������� ���� ��� ����, ���������� ������ � ����� � ����
������ �����-�� ������ ����, �� ������ � ���� � � � ���� ��������� �� ������ ����
������������. � ����������� ������� ����� ����� ����� ����������, ��� ����
��������, ������ ���������, ��������� ������� ������� ���������� ������ ����
�������� � �����, ����������, ��� ��� ����� ������������.
� ������� ��� ������� ����, ������ ��� ������� ������� � �����������
�����, ������ ��� ���� ����� �����, ������ ���� �� ��������, �������� ������� ��
������������� ��������: ��� ������� ������� ��� �� �������� ����, ��� �� ���
������, � ��� � ��� � ����� ������� ������ �����, ������ ��� ������� �������
��������� ������, ���-��� �������, ����� ���� ��������. ������ ������������� ����
���������, ������� �� ���� �����������������, ����� ��������� ���� ���� ������.
����������� ������, ���, ��� �������� ��� ���� ��� �������, � ��� ��� �
��� �����, ��� ������ ����� ����������, ������� �� �������������. � � �������� ���
��������� ���������������. ��� � ������ ���������� ����������, ������ ��������� �
��� � ��������: ������� ����� � ���, �� ��� ��� ������ ����� �������!�
��� ������� ���� ����� �������. �� ����� ������� ��������, ��� �����
����� �� �������� ��������, ����� ��������� �� ������ �������, ������������ ���� ��
�������. ����� �� ���� �� ������ ������ ����, ����� ������, ������� � ����� �
���������������� � ���������� � ���� ��������� ������ ����� ������� � ����������
�����-��������, ��� ���� ������. �� ��� ������ ������� ������ ����� � �������,
����� ���� �� ������, ��� � �������� ������� � ������, ��� �����������
�������������� � ������� ��������.
��� ����� ���������� �������� �������, ���� ��������� ������ �������
����, ���� ��� ����������, ������ ������� ���, ������� ������� ������ ���� ������
����, ����� ������� � �������. ����� ��������� ����� �����, ��� � ����� � ����
������������� ���-�� ����, ����-�� ���� �������� � ������� ����, ������ ����
�������. ��� �������� ������ � ������ �������� �����, �� ��� ��. �� ���� ��������
����� �� �����, ��������, �� ��������� ��� ������ � ������, � ���� ��� � ���
�������� � ��������, ������ ������������ �� ����� � ����� ��� ������. ��� �����
������ �����-�� ���������� �������� ������, � ������� ��� ������ ���������� �������
������ ��� ����. ���������� ������� ������������ ���������. ��� �������������
������ ����, �� ������ ������ ������, � ����� ���������� � ��� ����, �� ������ ����
� ����� �����, � ������ ����� � ������� � ���� ������. ����� ��� ���� ������
�������� � ������ ������ ����, ������� ���, ������ ������� �����, ��� ��� ������
������ ����� �����, ��� �� ��� ������� �������. ��� ����� ��������� �������� �����
������� ������� � ����������� ������ ���� ��� ������ � ������ �����������, � �����
�������� ������� . � ��� �������, ������ ���������� ������, ���� ���������� ������
�������� � ����������.
�������� ��� ����� ����������, ������� ������ �� ��������� ��� �������,
�� ������ ������ ������ �� ����� ����, ������ �������� ���-��, � ������ ����� �
������ ���� ���������. �������� ���������� ���������, ������ �������� ��� ��������
����������.
�������� ��� ��������, ��� ��� ���� ���������� ������ ������ ��������,
������� ������� ��� ������ ������. ������ ���� ��������� ������� ������ ��������
�������� �� � ���, ��� ��� ���� ��������� ������ � ����� ��������� �������
���������. ���������� �� ���� ������ ������, ��� ������� � ���������� �� ����. ���
������ ������� ������� ������, � ��� ��������� ���� ��������, �� ��� �����
������������ ��� �� �����. �� ������, ��� ��� ����� ���� ������ � �����, � �� ��
����� ���� ������ ������ �����-�� ����� ����. � ��������� ������� ������ ��������
���� � ������ ������ ����������, � �� ������ ����� ������� �����-�������� �� �����
��. ������ ��� � ������ �������� �� ,���������� ������ ��������� ���� ����� ���� ,߻
߻� ��� � ��� ,��� ��� ��������� ���, �� �������� �����, ���������, �����. ���
������������ ��� ����� ��� ����� ����������.
����������� ��� ������ �����������, � ������� �������� �����-�������.
��-�������� ��� �������� �������� ���� ����� ����������, � ������������� �������
����� ���� �������. ����������� � �����-������� ������� � ������ ������ ����, ��
����� ���������. ����� ����� � ��� ���������� ����� ������ ������ � ��������, �����
������ � ������� �� ���� �����.
��������� ������ ������� ������� ������������ ��� ��������, �������
������������, ��������, ��� ����� ������ �� �����. ��� ������, ��� ������� ����
����� ������, ���������, ����� ������, ��������, ������ � � ������ �� ����� ������,
��� �� ����� ��� ������������, � ������ �� ���� ������ ����� �������. � ��� ����
������ ����� ������� ��� ������� ����, � �������� ���� ��� ����, ��� �����������
���� ��� ������. ����������, ������, ��� �� ����� � �������� ����������*, ���������
�������� ������ ���������� �������� ������ � ��������, ����� �� ������ ���
���������.
��� ������������� �������, ������� ��� ������� ���� �� ����
�����������. �� ����� ��������� ��������� ���, ��� ��� ����� ������ �������
��������� �����, ������ ���� � � ������� ������ ����� ������� �� ���� ������ ������
� ������ � ������� ��������� �� ��������� ������. �������� �����������. �����,
����������� ������, ��������� ����������� ���� �������� ��� ������� ���� �
����������� ����������� ����, ������ ����������. � ���� 76-������ ������ ������� ��
����.
��� �����, ��� ���� ���� ������, ���� �� ���������. �� ���� ���� ����
������, ����� ��� ��� ������. �������, ����� ����� �������� ���������, �� ��������
� �������� ����������� � ��������������, �������, ���, ��� � ������� ���������� ���
�������, � ����� ������ ������� ��� ��-���������. �� ��� ������ ��� ������
��������� ��� ������, ��� ������� � ������� ������ �� ���. ������� �������
��������� ������, �� ��� ������ ����� � ���� ���� ��� ��������. ������� ����, ���
����������, � ���� � ���� ������ ������, ��� ��� � ��� ������. ��� ������������
����������� ����-������, � �� ������� ����������. ������ ���, ��� ��� �������
�������� ������� �����������, ����� �������� ���� ��������� ����� ���� ���������,
���� ���� ������ ���������, ���� ��� ���������� ��������. ���-������� ������ ���,
��� �������, ��� �� ��� ��� ���, �� � ������ �������, � ������ ���, ��� ������� ���
����� ��� �������, ������� � �����. ����� ��� ����� ����� ���������� ������ � �����
� ���� ������������ ���� � ����.
����������� �����, ����������� ������ �������� ��� ������� ����, �����
��� �� ���������, �� ����� �� ����� ����� �������� ������, ��� ��� �� ������������.
������ ������: ����� ��� �������, ����� ��� ��������� ������� �������� � �������,
����������� ���. � �����, ������������, ��������� �������� ��������� �������� �
��������� �� ������������ � ������ ����������������� �������. �� �������, ������,
��� ���������� ���� ������ ����������, ���������. � ���������� ����� ��������
��������� �������� � �����.
����� ���� ��� ������� ������, ����� ���������� �������������������
������, ������ ��� ������ �� ����, ��� ��� ������ �������� � ��� ������ �����
���������� �� ����. ��������� ��������, ������� ����� �� ������ ������� ��
���������� ��������, ��� ��������� � ����� ���� � ��������� ��� �� ����. ����������
��� �� ����� ������, �����, �������� ��� �� ������� �������� � ��� ������� ������
�� ���� � ������ �������� � ���, � ���. ������ ����� ������� ���, ��������
���������� �������, ��� �� ������, ���������� ��� ����� �� �������� ���������
�������� �� �������: �������. � ����� ������ ����� ��������, ���������, �� ����
������������. ������ � ������ �� ��������� ��� �������, ������� �� ���� ��
����������� �� ���� ����� �����, � ��� ������ ������ ����� �����������.
����� ����� ��������� ��� ������ ����, ��� ������ �����, ��� ���������
������ �������. ��� ������� ����� �����������, �� ������ ������� ����������,
������� ������ �� �������. � ����� ��������� ���������� ������ �� ����������
������, ����� ��� ��������� ���� ���������, ����� ������� ��������� ������� �����
�������� ���������.
��� ��� ��� ������� ����������� �������� ������� ���������� ��� �������
������������ �������� �� ����� �����, ��� ���������� ������, �� �����������
�������� ���� �����, ������������, ������, ������ � ������� ����, �������� �
��������, ������ ������������ �� ������������ �����, ������� �������� � �������.
��� �������� ����� ����� ����������� �����.
��� � ����� ����������� ����� ����, ������� ���� ������ � ��� �����,
�������� ��������, ������������ �����������. ����������� �������.
����� �������� ����� � ������� ������������� � 50-� ����� ��� ��� �����
����������� ������ �������, ������ �����������, �������� ���� ������������
��������, ��������� �������� ������������, ���������, ����������� � � ������
�������, ������ �� �������� ���� ����� � �����, ���������� ���� ��������,
���������������� ��������, ������������ �� ������� �����.
�, �����, � ��� ���� ���������� ����, �� ���� ���� ���� ��
���������������, � ����� ���� ���������������, �� ��� ������� ����� ����. ��� ���
�� ������ �� �� ���������, ��� ������ �� ���� �������, ��� ������ �� �����������?
�, �����, ���� � ��� ������ ��������, ������ ����� �� �������� ��������
� ���� ������, �� ���� � ���� � ������ ��������, ������ ��������� ���� ����� ������
��� �����! ���� ������� ������� �� ������ �������, ��� ������ ����� �� �����, ���
�� ���� ��������� ������� �� ��������� �� �����. ������ ������� ����� �� ���������
�� �����, ��, ������, ������ ��� ��� ��������, ����� ������������ �����, � �����
�������� ��-���������, �� ���� ����� ������ ������ ������, ��� � ������. ������
�������, �������� �� ���� ����, ��� ������� � ������!
��� ����������� �������!
������� ����� ��������� �� ��� �������!
������ ����� � ��� ����� �����. ������ � ������ ������� ���������
�����, �� �������� ���� � ������� ����������. � ���� �������, ����� ��� ����
���������, ��� ������ ��������. ��� ������� ����� �� ���� � ������������ ���
�������� �����������, �������������, ��� ������ � ���� ����� ������������� ���� �
����.
������, ��� ������ ����������, ������� �������������� ��� ����� ���
���������, ��� ����������� ���� �����, � ������� �������������� ��� ������: ���
��������� ��� ������� ������������ ����� ��������, � ������ ���, ��� ������, ���
����-���� �������.
���������� ������� ������: �������� ����, �� ���� �����������, ���� �
������ ������ ����� �������. �� ������ �����, � ����� ��������� � ��������-��
�����, ��������� ��� ������� ������� ��������� ��������. � ��� ���������, ���
������� ����� ���� ���, �����, ����� ��������, �������� ���.
������� �������������� ��� �������, ��� ����� �� ������ � ��� ���� ���
������ ���������. ���������� ���������. ������� �������������� ���, ���, ��� �� ���
���� ������������ �� ����, �������� ������� ������, � ��� ���� � ���� ��������� �
����������, ��� ����, ��� ���������� � ��� ����, � �������, ��� �� ��������.
���������� �������� � ������� ������ ����� ������� �������: �� ����
����� ����� ����� ����, ������� ���� � ������� �� ���� �� ������ ������� �� ������.
������ ������� �������, ���� ����, �������� ������, � ����� �� ���������, �� ���,
��� ����.
������� �������������� ��� ��������: ���������� ������� ����, �� �����
��-�� ����� ���������. �������� � ������� ����, ����� �������� �����. ����������
������, ��� �� ������� ��������, � �� ������ ���� ������ ��������, ������ � ���� ��
������, ���� �����, ��� ��� ��������. �� ��������� � �����.
������� �������������� ��� �������� ��� �������, �� ���� � ��� ������
���� �� ������, ����� ������� �������� ������ � ������� ���������. ��� ������ ��
�������� � ������������� ������ �������. ������� ��� ������� ���� ������ ���
������: ����� ���������, � ���� ����� �� ���� ���� � ����� � ����, �����
�������������� ����� �����������, ����� ����� ����� ������� ���� �����, �������
������ ����� ���� ������� �� �����. �� ����� �������� � ���, � ������������ ����
������������� ������. ����� ������ �� ����� ������� � ���, ����� � ������ �������
������ ������� ������, �������� ���� ��������� ��� � �������. �� ���, ����, ������
����, � ���� ��� � ���� ������ ������ �����, ��� ���� �������� ������� �����
����������, � ���� �������� ������ ��������, � ���� ������ ����� ���� ����� ���� �.
� ����, � �� ���, �� ������ �������� ����.
������� ��� ������� ���� �������� ����, ������ ���� � �������� ��������
���� �����, �� ��� ��� ������� ����, ������������ � ���� � ���� ��������� �����, �
����� ���������� ����. ����� �� ������� ���� � ���� �����, ��� ��������� �����, �
���� �������� ���������� ���. ����� �����, ��� ���� � ���� ���� ������ ��������� ��
��� �����, ������� ������� � ������ �������, ����� ���� �������� ����-���� �������
�������.
� ������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ������ ���������� �������
���������� ��, ����, ��� ������� ������ ������ ������ ���� ������� �������
��������, ��� �������, ����� ���������� ������ ��� ����� ������� ���������, �����
�� ������ ����� ���� ������� � ����� ������ ����� ���� ���������� �������� ���
������.
� ������� ���� � ��� ���� ������ �����������, ������� ������� �����
���� ����������� ��� ���� � ����. ������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� ����,
����� ���� ������� �������������� ���������� ���������� �����������, ���� ����
����� ���� �������� � ����, ���� ��������� �����, ����� ����� ���� ����������� ��
��� ������ ������� ��� ������� �����. ����� �������� ��� ����� � �����, �����������
��� ������� � �������. �� �������� ���� ������ ����-����� ������� ��� ��������
����� ���� � ���� �� ��������. ��������� ���� ��������� ���������� �������, �����-
����� � ����� ��������. ��� ������ ������ ���� ������ ������, ������, ������������
�������� ������ �� �������, ������� ��������, � � ��� ����� ���� ������ ����������
����� ��������. ������ � ������ �������� � ����� ���������� �����, ���������� ��
�����������. ������� ���������� � � ������ �������� ������ ��������� ����
������������ � ����� ���� � ������� � ������.
��� ����� ������� ��� ����� �������, � ������� ��� ������ ����� ����
�������� �������. �� �������� ���� ������� ������ ����� ������, ��� ����������
����� ��������, � ��� ����� ������� �����, ����� � ������ �� ����� ���������� ���
�������, ���� ����������������� � ����������� ��� ������� ��. ���������������
��������������, ��������� ��������� ��� � ��� ��������� ��������, ������� �����
��������. ���������� ���� �����, �������� ��� ��������� �����, ���� ���� ���������
����� �������, ��� ����� ������, ������ ���� ��� �� ������ ������, �� �� � ����
������ �� ������ ���.
���������� ����, ������, ��� ���� �������� ������� ��������� � ����
������������ ����, ������� � ���, ��� ������� ��������� �������� �� ������������
���, � ������ ����� ������� � ������, ����� �������� �� �������������, �� ���
�������� ��� � ���� �������.
����������, ������� �������������� ��� ����� ��� ������� �� ����� ����
���� � ������� ����������� ���������� ����� � ������ �� ������ ��������, �����
��������� ������� � ����, � ��� ������ ��� ����� ����������� � ������� ����, ����
����� ����.
��� ����� ��� ������ ����. ��� ������� ����� ��� ��������, ��� ��
����������������� � ��� ������ ���� � ���������� � ��������� ������������� ������,
������� ������ �� �� ����� ����������, � �� ���������� ������ ���. � �������� �����
������ ���� ����������� ������������ ��� ������ ����, ����� �����������������
��������� ������� ������ ���������������� ����. ������ ������ ���� � �� ���������
�������� �� ��� �������������� � ��� ������ ��������� ��, � ����� ������ ��, �����
������ � �������. ����� ���������� ���� �������� ����������� ����� ������, �����
������������ � ������������� ��, ��� ����� ���� ������� ����������, ����� ��
��������� ���� �� ��� � �� ������ ������� �������.

����� ������
����������� �� ������� � ����� �����������
����� �����
��� �������� ������� ��������
� ���� ���������� � �������� ��� ������� ������� ���� ���������� �� ��,
����� �������� ��� ������ ���, ������� ��� ����������. �� ���� ������� ��� � ���
������ �������� ������� ���� � ��������� ��������. ������� ��� ����������� ����
�������� ���� ��������. ��� ����� ��� ��������? ��� ��� ����� �����, ��� �����
����������, ����������� � ������������ ��������� �������� � ����������, ������� �
�� �� ������ �������������, ������������-��, ������� � ��� � ������, ������� �����
�� ���������. �������� ��� �������� ����� � ��������� ����� � �������� �������,
������� � ������� �������� �������� �� �������� � ��������, �� ��������� � ��� ��
��������� ����������� � ��������� ���������. �����, � � ������� ������� �������
������, ������������������� � ����������� � �����, ���� ���� ��� ������, � ��
���������� �������� ��� ����� ������������� ������� ������, ������� �� �����
������� ����������� ����. ������ ��� �������� ��������� �������� ����� � �����
������, ��� ������������� ������������� ����� � �������� �� ���� ��������� �������.
���� ������ ��������� ������� ����� �����, ���������� ��������� ��� ��� ��������,
����� ���������� �������������� ������, ������� ����� ������������ ������������.
����, ���������� � �������� �����������. ������� ���� ��������
��������� �� ��������� �������� � �����, ��� ������� ������ �����, �� ������
�������� ����� ���� ����� ������� ���� � ���������.
�������� ������� �������������� ��� ������������ ����� ��������� �����,
������ ������ ������� ������� ����������� ����. �� ����� ������ � �������� �� ����:
�������-�� �����������, ��� ����� ������� ������?� ������� ��� ������ ������� �
������� ��� ������� ���� ���� �������� ���� � ������-��������� ������� � ���������
� ���� �����������. � ��� ����� ����� � ��������. ��������� ������ �������
����������� � ��������, ��������� �� ����� � ����� ������, ��� ���������� �������
���� � ����� ����, ��� ������. ��� ��� ��������, ������� �� ���������� ��������� �
���������. ��� ���� ����� �������� ���, ������ ����������� ����, ����� � ������ �
�������� �� ��������. ����� ���� �������� � ��������, �� ��� ������ �� ����� �
������ �������� �����. ������� ��� ������ ������� ����������� �������� ��������� �
����, ��� ���� �� ������ � �����, �������� ��� ������� ���. �� ������ �� ������� ��
��������, ������ ������ ���� ��� ���, �������� ����, ����� �� ���� �������� ������
����, �������� ������� � ����, �������� ��������� ��� � ������� �, ������������ ���
� ������, � ���� ��������� ��� ������ �� � ����� ���������. ��� ����� �������, ���
������ ������ ���� ����� �� �����, �� ���������, ��� ���� ������������ ���� �������
�� ����������� ����. ������� �� �� �������� ���� ����������� ������ �� �������� �
���� ���������. ����� �� ������ ��� ���� ����� � ������� ��� ����� � ����
���������� �� ���� ����� ����. ������ � ������� ���� ����-���� ��������������,
������, ������������� ��� �����-�� ������, ��� ����������, ����� ����� �����
������������ ������, ����-���� ���������� ���������� ������ �����, ������ ����
������ �� �������, ��������, ���� � ������. ������ ������, ���� �����������
�������. ������� ������ �� �����, �������� � �������, �����������, ������ �������
���-�� � �������� ���� ����� ����. ������� ���� �������� ����� �������� �����.
������� �������� ������� � ��� ��������� ������ �, ������� �����, ����
��������������� ��� ����. ��������������� �� ������ ����, �� ��� ��� �����
���������, � ����� �������� ������ ����� ���� ����� � �� ����� �������� �����
�����. � �� �� ��������� �������� ������ ����� � �������� �������.
������� ��� ������ ������� ������, ������ ���� � �������� � ������
���������: ���� ������, �� ��� ���������, ����� ��� ���������.
��� ����� ��������� � ������� ������ � ������� ���� ���������, ���� ��
��� ����� �������, ����� �������� ������ ���������. ������� ��� ��������� ���
������������ �������� ����� �� ������� ������ � �� �����, ������ ��, ��������
���������� ������� ����������� �� ��� ������ ������� ����� ����� � ���������
������� �����. ����� �� �������� �����. ���� ���� ���������� ������. ��������
������, ������� ��������� ��� � ������������, ��� � �������� �������� �����.
�������� �������, �� ������� �� ������, �������� �� ��������, �� ������� ��� ������
������� ���������� ��� ������. ��� �������� ������� ��� ������� ���� ������ �������
��� ������������� ���� � ����� ���������. ��� ���� ������������ �, ����� �����,
����.
�� ����, � ��� ����� ��� ��� ����, �������� �������� �������������
��������� ���� ������. ������� ��� ������� ���� ������� ��� �� �����: ���� ������?
���� �����������!� ������ ������ �� ������ � ��� � ������� ����� �� ��������.
������� ��� ������ ������� , ������, � ��� �� ������, �� ���� ����
������������ ��� ������ ����� ��������� ���.
��� � � ����� ���� ���� ��������. ����� �� ��� ����� ���� ��. ����
������� ������� �����, ����� � ������ �����, � ����� � �����-��������������-�����.
��� ��� ���� ��������� ����������� ������, �� ����������� ���� ����� �� ���, � ��,
��� ��� ����, � ������� �� ������������, ���� ������ ��������� ����������������� �
�����������. � �� ���, ����� ������ �� ��������, �� ���� �������� � ������� ���
����� ����� ����, �����, ������ � ����, ����� �������� �� ������� ������������� ��
�� �����. ������ ����� �� ���� ���������� � ����� ������� ������� ����.
� ������� ������������� ���� ���� ���������� ����� �����. ���� ������
������� ����, ����� ����, ������� ����, ������ ����, �������� ����, ��������������
����, ������������� ���� � ������, ������ ������. ������ ��� ��� ����������� �����
������������� ����. � ���� ������ ���� �� ������� ��������, � �������� ��
���������, � ���� ���� ����� �������� ����� �������. ��� ����� ����������� ��������
�� ���������� � �������, �� ����������� �������, �� ������������ �������� ������ �
�����, ��� �����, ����������. ���� ������� ���� � ����, �� ����� ����� ��
���������, ����� ����������� ������ ���������� �� ����� � �� ����� ������������, �
�� ��������� �� ����� �������� ���������.
143/ � ������������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ���.
������� ���� ������ ����������� ������������ � ��������, ����������� � ��������
����������� �� ����� ���� , ��� ���� ���������. ���������� �� ������, ����������,
���������, �����������. ������ �� ������ �������. ������ ������������ ��������
����� ����� ������ ������� �� ��� ��������� �����-����-�������, � ���� ������, ��
����� ��������� �������� ���������� ��, � �� ����� ������. ������ ���������� ��
�������� �� ��������� �����, � ������ �� ������ ������� �� ��������� ������, ����
����� �� ���������, ��������������� ����������� ����������, ������� ��� ����� ��
��������. ������ ���������� ��, ��� ������� ��������, ������ ������ ��, ��� �������
� ������� ������������ �������� ������, ����� ����� ���������.
�������� ������ �� ������, ����� �������, ��� � ��� ������ �����������,
�� ��� � ��������. �������������, ��� ������ ������� ������� ����� �����������!
���� ������� ���������� � ����������� � ��� ������������� ����� ���������, ���
���������� �����, ����������������� ����������!
���������� �� �� �����, ��� ������� ���-�������, ������� ������
��������, ��� ������ �������� ������� ���, �� ��� ��� ��������. ��� �������� �� �
��������� ���� �������� ���������, ������ ���������� �������, � �� ���� � ��� ����
������� ������ �����. � ��� ��� ��� ����� ���� ��� �����, � ������� ��������������
��� ������������ ��� � ��� ���������.
������� �������������� ��� ������������, ��� ��� ����� ���� ����
����������, ���� ���, ������� ��� ���. �������� ��� �� ������� ����� �������� �����
������ �� ����� �����, ������ ������ � ��� �����. ������� �� ��� � �����������
������� �������� ������ �����, � ����� ������ ���� �������, ������� �����, ���
����������, � ����� ������. ���� ���� ����� � ���� � � ����, ����� ����
�������������� �����, ������������� ����������� �����, �������, ��������������� �
������, ����������� ������ ������ � ���������, ���� ����� �����. �� ������ ������
����� ���� ������� � ��� ���������� ����������, ����� ���������� � ������� �������
������ ���������� �������������� ���, � ����� ��������� � ������� ���. �����
������������ ����� ������ , ��� ������������ ����, ��� ������������ ������ ���
��������� ����������� ����. �� ������������� �������� ���� ����� ����������� ����
������, ��������, ��������, �������-��������, ��������������, �����, � �����
��������� ������� �������� � ������� �����. � ������ ����������� � ����������
������ �������� �����, � ������������ � ���������������, �������������,�������
����� ��� �����������. ���� ���������� � �������������� ���� ��������� �� ����, ���
��� ���� ������� � ������� ��������, ��������� �������� ��� ����� �������: �����
���������� ������, ����� ����������� ��, ����� ���������� ��, ����� ���������� �
�������. ����� ����������� �������,. ����� ���������� ����,. ����� �����, �����
����������� ���������, ����� ������������� ��������. ��� ����� �������, ��� � �����
��������� �����������, �������� ������� ������������ �������� ����� ������ � �����.
� ����� ������� ���� ���������� ������� �� ������"����-����-������� ,
�� ��� ����� ����������. ��������, � �������� ������� ������ ������: ������,
�������, ��������. � ����������� ������ ���� ������ � ����� ����������, �� �������
���� �������� ������ ������� �����. �������� ����� ���� ��������. ��� 144/ �������
���� �������� �� ��������� ��������� �� ���� ��������, ����� ���������� ���������.
���� �������� ������ �������� ����������� ������� ������, ��� � ���������
���������� ����������� ��� ����������. ����� �����, ������ � ���, ���� ����� �����
������ �� �������, ����� ������� ��� �� ����� � �� ������. � �����, ���������� ��
����� ������. ������� ��������, ��� ����������� ������� ������� �� ��������, �
��������� �� �������, ��� ������������� �� ������, � ������������� ������ �������
������� �� �������������, � �������������� ������� ������� ����������. �� ������
�����, ��������� ���� � ������� ������. � ��� ��������� ����� ���� ����� �� ������,
��� ���� ���������, ��������� � ������� ���� ����� ��������� ���� �������, ����� ��
���� �������� ����������. ������� �� ��������� ������� � �� ����������� ���, ������
�� ��� �� ����, ������ ������� ���� ������, ���� ������� ���.
�������� � ���������, ��� ����� ��������� � ����. ��� ����� ������� ���
������ � ��� ���������, ������� �� ���� ������������ ��� ��� ����, ��� �����������
�� ������. ������ ���� � ������������ � �����, ��������� ���� � �������� � ����,
������������ � �������� ��������� � �������, ��������� ������ � ������������ �
����������. �������� ��� �� ������ ������, �������� ���� ����������� ������, � �
������ �� ��� ���� ��� ���������� ��� ������.
������� ��� ���� �������� � ������ ����. ���� ��������� � ������,
������ �� ���� �� ����. ������� ��� ������ ������� � ��� ������� ������� � ����
����� ������, � ��� ������� �����. ���, ��� ���� ��� �� �������, �������
�������������� ��� �� �������� �������� � ������. �� �������� ��� ������ � �����
���� ������������ � ��������� �������� � ������������.
�������-��� ������, ��� ����� �������� ��������� ��� ����� ����. ������
��� ������ ����� ������ ������������ �����, �� ��� ��������� ����, ��� �������� ���
�� ��������. �������� ������ ����� �����, �� ������� ������� � �����
���������������� � ������� �� ���. � ��������� ���� ����?, ����� ������� ������
���������, ��������� 365 ����� ��������, ��� ������������� ����� ���� � ����.
������� ������������ �� �����, �����, ���, ������, ������, ������, ���, ��������,
�������� � ������ ������ ����, � ����� ����, ��� �� ��� ��������� ������, ������ �
�����. � ������ ��������� 120 �����, ��� ����������� ��������. ������������ ��
��������� �����, �� �������� �����, ��� �� ������ ����� ��� ����������
������������. � ������� ��������� ���� 120 �����, ��� �������� �� ����������,
������������ �� ��������� ��������� �������, ��������� ������������� � ������
��������, �� �� ������� ��������� �����. � ������ ��������� 125 �����, ��� �������
�� ������������ ��������. ��� ����� �������, �� ��������� �� ������, �� ��� ������
����� ������� ������ ������������. ����� ����, ����� �������� ��������� ���-��,
������� ��������, ����� ������� �������� ������ � �������, ������ � ������, ���� �
���������, ������ � ���, ��������� � ����������, ����� ����� � ������� � �� ������,
��� � ���� �������� � ������������, �������� �����, �� ������� �����������
����������, ����� �������� � ������, ������ � �����.
��� ��� �������� ��� �� �������, ������� ����� ������ ������ ������� 52
������ ����� ��� ���� �� (��������), � ������� ������� 1892 ���� ��������, . 145/
������������������ �� 16 �������� � 60 ��������. ��� ������� �������� ���������
����, ��������, �� �� ��������, � ��� ����� ������������, �� ��� ��� �����. ����
�������� � �������� ����, �� � ��� 42 ���� ��������, ��������� � �������� �������
���� � ��������� ����. ����� ��� ����� 12-�� �����, �� ���� �������, ��������,?
���������, ��������� � ������������ ������, ������������ � ������ ���������� �����,
�� ������� ��������� ���. ���� 12-�� ����� ����������� �� ������ � ������, ��������
���������� ������� ���������. ���� �� ������� �������� ������, �� ���������� ������
�� �����. ��� ������������� �� ���������� ����, � ������ ������������ �� �����.
�������� �� ���� ��������, ���������� ��� �������� ����, ���������� ��������,
������� ������� ������� � �������. ���������� �� � �������, �� ��� ������ ���
�������� ������� �����������. ���� ������ 12-�� ����� ��������� �����, �� ���������
�� ���������. �� �������� �� �����, ���� �� ��� ��������������� ��� ��� ������
����. ������������� ������ ��������� ��� ���������� �� �������.
��� ������� ����� ���� ����� ����� ������. ��������� � ����� ����������
������� ���� ���-��, ������ ��������� �� ��������� � ������ ����� ����� ����������
���� � ������, ��� ����� ������ � ������. � ������� ��������, ��� ��� ��� ��
�������� �������, �������� �������� ����������. �� ����� �� ����� � �������� �����,
��� ����� �������, � �������� �������� �����. ���� ���� ������, ����� ������, � ���
��� �������� ����� �������. ��� ����� ����� ���������. ����� �� ����� �� ����� �
���������� ���, ������ ��� ����������, ���, ��������, ��������. � �� ����������
������ ��� �� ���� ���� �� �������� �����. ����� ������ ���� �� ������, ������
�������, ��������� � ������� �����, ��� �����-�� ���� �������� ��������, ���������
� �����������. ����� ������ ������ �������� �������� �� �����. ��� ��������
��������, ���������� � �������� ���� ���� ������ ������� �������� ���������, �
����� ����, ���� �������� ������� ��������, ��� ��� ����������� ������.
�� ���� ������ ���������� � ����� ������� ���� �� ������ ��������� ���
������ ������� ����� �� ���������� ������������ ������� �� ��������.. ������ 81
����� ��� ���� (�������� � �������) �� ������� ��� ����, 81 ����� ���� ���
(���������� �����), ����� ��� ���� ��� ���� (������ ���� ���� � ������������), ���
�� ���� ���� (������ � 81 ������� ������ ��������), ����� ����� ���� ��� ����� ���
(������ ������� �������� ��������� �������� ����), ���� �� ��� ��� (����������
������� ��������� ������), ���� ����� ��� �� �� ��� (������� �������������
����������, ���������� �����������), ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� (��������
���������� ��������� �� �� ���������� �������) � ������. �� ����� ����, �������
�������� ��� ������ ���� ����������� ��������� � ����� ����� �������� ���������
��������, �� ��������� � ������� � ���������� �� ��������� � ����, ������� ���
������ �������� ��������� � ��� ������������� ������ �� ���������. ��� �����
�������� ���, ���� ����� ��� �������-��� � ������-����, � � �������� ��� ���������
������ �� ����� ��������� ����������.
��� �������� ������� ��������� �����, ��������� ����. ������ � ��������
��� �� �����, ������� ���������� ����� ������ � ����������� ����� �������.. �
������ ��� ������ ���������� ��������� ����������� �����, ��� ���� ������
������������� �����. ����������� �� ����, � ��� �������������� �������� ����
�������� ����� � �������. �������� ���� �������, �� � ���� ��� ����� �����
����������� � �������� ������ ������. ������ � ������ ��������� �� �� �������������
����� ������� � ���, �� �� �� ����, ����� ������� �� ��� �������, � ������, ���
���������� � ����������� ������, ����� ���� ����� ������ ����.
� ��� �������, ��������� ����� ����, ��� �������, ��� ��������� �� ��
������ � ������ ������ ��������� �������. �������������, ��� ��������� ������������
����, ����� ����� ������. ������, ��� ���� ��������� ��������.
������� �������������� ��� �������� � �������� � ������ ����, � ���
�������, ��� ��� ����� � ���������� ����������. �� ������� �� ����� ���, ��
��������� ���� ������ ����� ������ ����, ������ ��� �������� ����� � ����� ������.
��� ��������, ������ ������, ���� ���� ������ �� �����, ����� ������ ��� �����
��������. .������� �������������� ��� � ������� ������: ��� �����, ����� �������
����� ������ � ���� �������, �� ������ ��� �� �������� ���� �������.
����������� ��� ��������� ��, ��� � ����������� ��� ������������.
������� �������������� ��� ������ �� ����� ����� ������� ������� ��� ����, ������,
� ����������� ������. ����� �� ���� �������, ��� ��������� ����������. � ������
������� ����� ������. ������� �������������� ��� ������� ���� � �������� �������
�������. � ������� ������: ������� � ��� �� �������, ��������, ��������� �������, �
��� ����� ������.
������� �� ������, �� ���� ������� ���� ����������. ���� ���������
������ �� ������� � ���� �� ����. ������� ������ �����: �����, ���� ����. ���������
������� ���������� �������� �� ������, �� ��� ����� �� �������. � ��� ������
��������� ����� ���� ��� ���������� ���������� ��������� ����� � ������.
������ �������� �����������, �� ����� ���� ����, �� ������ ������� �
�����. ���� �� ��������� ������� ��������� �� ������� ����� ������ ����� ������ �
���� ����, ��� ����� ���� �������.
������� ��� ������� ���� ����� � ���� ��� �, ����������, �������
�������� �������������� ���, ��� ����� ���������� ������� ������, ��������
���������� ������.
����� ��� �����. ���������� � ���� �������� ���� ������ ������ �������
����, ��� ��� ����� ������, � ������� ������ ���� � �������� ���� ���, ��� ��� �� �
147/�������� ��������. ���� ������ ���� ����� ��� �����, ����� ������ ���������, �
���� ������ ������. ������� ��� ������ ������� ������� �������� ���� � � ���������
������� �������� �������� ��. ������� ��� ������� ���� �������� ������ ��������,
������ ������ � ������ � �������� �������. ������� �������������� ��� �������� ����
�������� ������ � ��������, ����� �� ������� � ���� ������ � �������� ����, �����,
�������� ��� ����� �����, � ��������� ������� �������� �������� ��� �������������
�� �������, ���� ��� ���� ������ ���������.
������� ������������ ���� ��������, ��� ������ ��������� � �������.
������� ��� ������ ������� ���������� �� ������ ���� ��������, � ��� �� ��� ������,
��� ��������� �������� � ���. ������� �������������� ��� �������� ��� ������
������� ������������� ����� � ������ �� ����� ���� �������. � ����� ����� ���
������ ������ ������ � �������. ��� ��������, � ��� ������ ����� ��� ��������,
��������� ����������� �����. ������� �������������� ��� ���� �� ���� ����. �����
���� �������, � ��� � ������� ����� ����, ��� ������ ������, ��� ������� � �������.
����� ��������� ����� �����, � � ���� ��������� � ��������� ��� ���������. ���,
����, ������ ��, ����� ����, ����� � ������. ������� ��� ������ ������� � ����� �
�����, �������� � ���� ����������� ��� ���������� �������� ���������������, �����
����� � ������� � �������� ����� �� � ������������ �������� ����� ���� ����, ���
��, ����� ����, ��� ���� �� � ������, ��� ������������ �������� ������ � ����
�������. ����� �� �������� ��� �������, ������� ��� ������� ���� ������ ���������
��������� ������, ��� ���� ��� �������.
������ ���, � � ��������� ���������� ��� �����������, �� ����, ��
�����, �� ������ ��� �� ���� ������. �������� ������������� ��� �����, ��������
����, � ���� �������� �������� �������..
����� ������� �������������� ��� �������� ��� ������ �������� ����� �
����, � ������� ����� ������ � ������� ������ ��������. ����� �� ������ ������
�������: �������������, ������, � �������� �� �����. ��������� ���� �����
���������� � �������� ���������, ���� ���� ���������� �� ������������.
��� ������� � �������� ���� �� �����, �� ��������, ��� ��� ���
���������� �� ���. ������ ���������� � ������, ���, ��� ����� ����, �� �� �����
������ � ��� �� 148/ ��������. ����, � ������� ������������ ������� ���� ������� �
���� ��� ������. �������� ������ ������ �� �����: ������� ����� ���� �����������!�
������� �� ��������� �������� ����������� ����� �������������. ����������� ��
���������� ���������. ���� ������ ��� ����� �������� � ������ �� �������� �����.
��� �� ����� ��������� �� ����.
������� ������, ������ � �������� ��� ��������� ���� ��������� ������
�������������� ������� �� ������ �������. � �� ������ �����������. � ��� ��� �
������� ������ �������, ������ ����������� �������� ������������ �� ��������.
� ������� � ���������� ������ ����� �������� ��� ���� ������. �������
��� ������� ���� ������� ������ ��� ����� �������� � �������� ���������� ����� ���
��������� �� �������� ������ ��� ����.� � ������ ������� ������ �����������
���������� �� ������ ������ ����� ����� �� ������ � ������ ����� ����, ��� ���
������� ������ � �������� ���� ����, � ��� ������ � ��� ����, �� ������ ��
������������� ������. ��� ��� ������� � ������ �����, ���������� ������ � ��������,
��������� �������� ����-��������, ��� ��������� ������, �� ��������� ��������,
����� ���� ����� ��������� �����, ����� ����� �������� ��� �������.
����� ��� ������ ������� ������������ ���������� ������� � ����� ��
���������� ��� �������� ������� ����� ���������. ��-�� ��������� ������� �������
��������� ����������� ������� � ����������� ������ �������. ������ ������� ��
����������, ��� ������� ���� ������� ������, � ����� �������������� �� ���
����������� � ������������ � ������ ������� ���������, �������������� ��������,
���������� ������, ����������� � �������. ������� � ������ ����������� ������ ��
������, ��������� ��� ���� ��������� ������� � ������� �� �� ���� ���������
����������� �����. ���������� ����� ����� ������, ���� ����� ������� ��������,
����� ������������� ������ � ����, ����� ��� ���������, ���� ����� ����� ����-
�����-��������, ����� �������. �� ����� ���� ����� ������������, ����� ����, �����
��� ��������� ����� ��������� ��� �������������, �� ���� ����� ����� ������, �
���������� ������� ������� ����� �������� ����������� ����������. ��������, �����
��������� ������������� ����� ������������� ������ � ����, �������� ������ ��������
��, ����� ����� ����� ��������� ��� �� �� ����. ��� �� ������� ����� �������
��������� ������, ��������, ������ ����-�����-��������, �� ��� ������ �� ������
����� �������� �� ���� �����. ����� ����������� � ����, ����� �������� ������ �����
�������� �����. ������� ��� ������ � ����������. ����� ���� ������� ��� ����������,
�� ��� � �� ������������� � �� ����, � ���� ����, �� ������ ����������
������������, ������������ �� ��������. ��, � ��� �� �� �����-�� ����? ����� �����
���������. �������� ��� ����� ��� � ������ ����������� �����, � ������ �����
����������� � ���� � ���� � ��������� �������.
�������� �������� ����� ���� ������ �� ����������� ����������, �
��������� 149/ ���������� � ��������� ��������� ���� �����, � ����� ����������
�����������. ��������� ������ ��� ������������ ����������, � ������ ���� � �����
��������� �������. ���� �� �� ���� ���� ����� ����� �����, � ���� �����? ��-
��������, ����� ����� �� ������. �� ���� ����� ������� �����������: ��������
�������� � ������ �� ��������� ��������, � ������ �� ����� ������������� ����, ���
������ �� ���-�� � ��� ���������, � ������ �� ����� ������������ ����, ���
���������� ����������, ����� �������� ����� �����������.
���� �� ������� ��������� �������� ���������� ���������, � ��������
�������� ���� ���� ����� ������, ��� �������� �������� �� ������ ������� ����� �� �
������� ������������, �� �� ��, �� ������ �� ����� ����� ����� �� �������. �������
�� ����� ������ ����������� ������ ������ �����.
�������� �������� ����� ������ �� ��� ����� �����-����-�������. �����
����� ������ � ����. ����, ������� ������ ������ � ����, ��������� �� �������� ��
���� �����, ������������ �������� �������� ��� ������� ������ ������������ ��
��������. � �������� �������� ������ ���������� ���, ��� �������� ����,
������������� ��� �� ������� � ������ �� ���� �����, � ��� ���� �� ����� �����
�������, ����� ����, ������� ����� ������������� �������� ������. ������������
������������ ���� ������� � ���� ������ ����������������� � ����������� ������
�����. ����� �������� � ���������� ��������� ��������, ������ ���� �������
��������� ��������. ��� ����������� ��������� ��������, �� ������ �������, � ������
����� ��, �������� �������� ����� �������� �������.
�������� ������� ������. � ��������� ��������� ���, ����� �-� ��� �����
����� ������ �� ��������� �������� ����� ������������ ���������� ����������
��������� ��������, �� ����������� ��, ��� ��������� ������� ������������ �� ������
�����-�����-��������, �����������, ��� ������� �������� �����. ����������� ����
������� ��� ������. ��� ��������, ��� ������ ������� ��� �� ����� �����������, ���
��������, �����, ��� ����� ����, �� �� ����� ������, � �� ������������, �� �����
����� ���� ��������� �������� �����. �-� ��� ����� ������ ��: ��������� ��������
�������� ��, �������, �� ������� ��� �����. ���������� ��������� �������
�������������� ����� ������, ������� ����� ���� ����������� �����, ��� �����������
���������� ������� �� ����������. ��� ����������� ���������� ���������� ���� �����
��, ��� �������� � ����������� ������, �� ����� �� � ���, ����� ��� ��������. � ���
���� ��� ��� �������� �� ������� ������� ������� ��������. �������� �������� ��
�������� �������� �������������� ���������, ��� ����� �� �������� ����,
��������������� �������, ���������� ����� ������, ����� ��������� �����������
���������. � �������� �������� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� ������
������� ����� ��������� �����. ������� ���������� �������, ������� ����� ����, ���
�������� ��� �����, ��� �� ����� ���������������, �� �������� ��������, �����
������� ��� ����, � ��� �������� �������� ������� �� ������� ��������. ��������
�������� �� ������� ��� � ���������, ��� ����� ������� �� �������������, � ���, ���
����� ������ � ����� ������, ����� ���� � ����� ����, ������ �� ������� � ��������
�������� ��������. ����� ����� ���� ������� ��������, � ����� ���������. �� ����
��� ������ ���������,. � � ���������������� ��������. � �������� ����������, ����
�������� ���������, �������� ������ ������������� ��������, ���� ������ ���������
�������, ��������� ����� � ���������� ������� �������, ������� � ������� ����������
������� ������. ��� ������ ������ ��� �����, �� � ���������������� ��� ��� ����. �-
� ��� ����� �������, ���, ���, ������ �������� ������ �� ���������� ��������
������� �����, � � ��� ����� �������� �� �����, � ���� ������������ �������� ���� �
��� ����������, � ����� ������ � ������ ���� ����������� ����.
������ ����� ��� ������ ������� �� ����������� ����������������� �
�����������? �� ��� ���� ���� �������. ��-������, ��� ���������������� �
����������� ����� ������� �������� ����� � ��������, ����� ����� �������� �������
��������. ��-������, ��� ����� �������� ����� ���������� ������ ������ ������������
������ ����������, ��� ������� ������������ ��������������� ����. �-�������,
�������� ������ �������� ���� � ��������, ��� ������������ � ����������� ��������
����� ��������� �������������� �������� � ������������ ����, ��������� ���������
����� �������, ������� ������� ������� � ������ ��������. ���� �������� � ��������,
�� ��� ��������� ������� ��������� ������������ �������� ����� ����� � ���� ������,
����� ������� �� ��������. ��� ������, ������ ������� ������ ������ ��������
���������.
� �����, �������� ��������� ��������, ��-������, ���������� ��
��������� ������������ ��������, �������� �� ������������� ������������ �������.
��-������, ��� ���������� �� ���������������� � ����������� ����������� ����������
����������. �-�������, �� ���������� ��������� ��� �������� �� ������������� �����
�������� ��������. ��� ��� ���� ����� �����, �� ���� ��������� ������� �
��������������, ����� ������� ������ ����, ����� ������ ������ ����� ������.

����� ������
����������� �� ������� � ����� �����������
����� �����
�������������� ������� � ������������
�������������� ������� � ������������, � ������� ����� ������ ����,
�������� ��������� �������������� ���������������-��������� �����, ��������
�������� ������ �������� ������� � ������������ �������� ������� ���, ��� � ����.
��, �� � ��� ������, ����������, ��������� �������������� � ����������.
������ ��� ��������� ������������, � � ������� ����� �������� ��, �� � ���. �����
������������ �� ���� ���������, ����� ������ ������� ��� ���, ������������ ����
����� �� �����������. � ��� ����� ������ � �������, ��� ������������� ������� ����,
������ ��� ������������ ������ ��� �������������� ��������� ������ ���������. ����
����� ������ ������� ������� ��� ������ ������������, ���� �� ������: �����������.
� ������ ���������� ����� ���������, ��� ����� �� �����������.
��� ���� �� ����������, ������� ����� ��������� �����������, ������ �
������������ ��������. ���� ��� ���������, ���� �������� ����� �������, �� �����
��������� ��������� � ��������� ������� � ���� ��������.
152/ ��� ��������� ����������� ����� ����� ���� ������������,
����������� ����������, �� ��� ��� �������, ������ �� �� � �� ������������? ��� ��
����� ������ �� �������, ��� ����� �� ����������� ��, ������ ����� ������?
����������� ��������� ����������� ����� ����� ������� �������� �
��������. ������ � ����� ��� ���� ����� �������. �����������, ������� ��� �����,
�������� ��� ������, ��������������� ��� ������, ������� �����������, ������� �
������������ � ������� ������� ��� �� ����, ��� ��������� ���������� ��������..
������ ��� ������� ���������� ����� ����������, ��� ����� ������� ���� ��������
���, ��� ��� ����������� � ���� �� ������ ������������ ��������.
�� �������������� ���������� ���������� � ������� ������� ������. ��
������ �����, ���� ��������, ��� ������ ����� ��������� ����� ����� ������ �����
��������� � �������, � ��� ������ �������� ������������ ����, ������� �����
�������, ������ �� �� ���� ��� ����� ����. � ��� ����� ����� �������� ������, �����
��� ������������ ������� ���������� �� �����, ��� ��� ���� ���������� �����, ���
������ ����������, ������ ���� �������.
�� �������������� ���������� ������� �� ������� � ������ ���������
���������, �������� �� ������, ����� ����� ����� ��� ������� �����-�� ��������. �
���� ��������� �������, �� ������ ������� ������� ����������. ��� ��� ����� �������
����, ������� ����� ��� ���. � ��� ������ ����� �������� �����������, ���������
��������.
��������, ��� ����� ������� � ��������� ���������? ������ ���������
����� � ���������, ��� ��� ����, ������� ������, ����� ������� ����������? � ����
�� ��������������� ���� ���� ��� ������ � ��������? ��� ����� ������� �� �����
�������� �� ��� ����, ����� ����, �����? ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ������-��
������ �� �������? ���� ����� ������� ��� ������, ��� ��� ���� ���� �� �����
������� ������, ��� �� ������ �� ���� ������ ������. �� ����������� �������� �����
��� ���������� ����, ������ ������� �� �� ���������. ��� ����� �������� ���� �
��������.
������ ����� ����� ������� ��� ������� ��� ������ �� ����� ��������
153/ ��������, �� ��� � ������� � ������ ���� ������ �����.
�� �������� ������ �������, ��� ��� ����� ��� ������ ������, � ���
����������� ��-�������� � ������� �� ���� �����, �� ���� ����� ���� ��������. �
������ ������� ��� ���������������� � ��� ������ �� ���, ��� �� ��� ������, � ��
���������, � �� ������� ��������� ��������� ������� �� ���� ������� ����. � ���� ��
����� �����, ��� ��� �����������, ���� �������� ����� ������ ������� �� �����
������� �������.
���� ��� �������-��� ������ ��� ������: ��� � ����� ��� ��������� 81
���� ���� �� �����, ����������� ������ ��� �����. ������� �� �� ��� 21-� ����?�
��� ����� ��� ������� ������ ��������:
��������� �� ������, ��� ������� ������ ���. ��� ������ ���� ���������
� �������. �, ������! �, ��������! � ��� ��������� ������. �, ��������! �, ������!
� ��� ��������� ����. �, ����! �, ������! � ��� ��������� ���. ��� ��� ������, �
��� ��������� �����. � ��������� � ������ �� ��� �� ��������, �� ���� �� ������
���������. ������ �� ����� � ���������, ��� ��� ������? �� ����.
�������-��� �������: �� ������, ��� ��� ������?� ���� �����. �����
���������� ������ ������� �������.
� ������� ������� ��������� � ���: �� ��� ��� ������� � ��� �����.
����� ������� ��� ��������� ���, ��� �������� �������� � ������. ����, ����,
�������, ��� ����� ������ ������� � ���. ��� �� ���� ����� ��������� ���, ������
����� ����������� �� �����������. ��� ��� �������? � ���� ����� ���� �����. ����
���� �����, �� ����� �������, � ��������. � ����� ���� ���, � � ������ ���������
�����. ������� �������� ����������� ���������� ��� ������ ��������� ������, ��-
������, � ��������� ������, �, ��-������, � ��������� ������. ����� ����������
������ � ����� � ����� � ������ � ��� ������ ������� ���������. ��������� �������
�� ��������� �����, �������� ���� ��� ��������� � ��,�� ��� ������ �������
���������. � ���� �������� �� ������������� ����� � ������� ���� � ��� ������
������ ���������.
����� ��� �������� � ��������������� ��������� ��� ������ � �������
������� � ������� �������� � ������ ��� ���� ���� �������.
154/ ��� ������ ��� �������� ���������� ������ � ����� �������, �� ����
� ������ ������� ���������, ��� �����-����-�������-���-��-����-������-�����-�����-
������. ��� ��������� ����� ����������� ����� �������� ������� � ������ ������,
������ �������� � ����� �������. ����� ��� ������ ��������� ��������� ������ ��� �
��. ���� ������� ����, ���� ������� ������, ������ ������� ������, ������ �������
���� �����. ��� ������ � ���� ���-��, � ������ � �����-����-������� . ���� ���� �
������� ������� � ���� ��� ���������, �� ���� ��� ��������� ���� ���-��. ���
�������������� ���������� ����� ������ ������� �� �����������, ����������� � ��
���-��, ������������ � ������ � ������. ������ �� ����������� �����, �������� �
������ ������, �������, ���� �� �������, ������������ � �����. ������ ��
����������� ������, ���������� � ������ ������, �������, ���� �� �������,
���������� � ����. ����� ��� � �� �������� ���, ��������� �� � ��� �����. ��� � ��
� ��� ����� ���� �����, �������� ����������, ������ ������������ � ����������,
��������� ��������� �����.
����� �������� ������� � �� (1), � (2), ��� (3), ��� (4), � (5), ���
(6), ���(7), ���� (8), ���� (9), ��� (10). ����� ������ ������ � ��� (!), ��� (�),
��� (�), ��� (!�), ���� (�), �� (�!), � (��), ��� (��), ���� (!�), �� (�), �� (�!),
��� (��). ��������� �������, ����� �������� ������� � ������ ������ ��������� �����
����� 60-������� �����.
�������� ������ � ������ ����� ������������ �� ������� � ������. �
������������ � ������� � ������� ����� ���� ���� � ��������������� ���, ��� �������
��� �� ����� �������������.
������ �������� ������ �� ������� ���� � � � ������ ���� �, ���������
������� ������ � ������������ � �������. ��� ����� ��������� ���� ��������� (����
���), ����� ���� � ���� ����������� (�� ���). ����� ���� ���� ��������� ���������
������� �����-����-������� � ������� ���-��. � ����� ������ ����������� �� �� �����
�������������. ������ ��������, ������ �����������, ������� 64 �����������, �����
������ ���� �����.
��� �� ������� ����� �������, �� ��� ��� ������ �������� ���������
������ �������� � ������ ������������� ������� �����, ����� ������� ��� ����������.
����� ������� ��������� ���� ����������, ������������ ����������� ��� �� ����
��������.
��� ����������������� ��������� �������� ������� �����������
����������, ����������������� � �������� ���� �������� ����������� ������
���������� �����, ��� �����������, �������� ������������ �������, ����� ��
��������� �� ����������� ������� � �� ������� ������� ������� �������.
����� ���� ��� ������ ����� � ����� ��� ��������� � ����� ������
�������� � 64-� ����������.
����� ��� ��������� ����� ������, �� � ������ �����, � ��� ���������
����, 155/ ����, ������� � ���� �����, ��� ��� ����� ���� �������� �� ���� �����,
��� ��� ��� ����� ����� ����� ������������ ��������.
�������� �������� ����� ��� ���������� � ��� ���������������� �
�����������������, � �� ������ ����� ������ � ���� �������� ����������� ����,
�����, �������� � ���� �����. ��������� �������� ��������, � ��� ��������
���������. ���������� ������ ����� � ������ ������� ����� �������� ������ ��������
����, �����, �������� � ����� ������, ������������� ��� ��� �� ������� ���
��������� � ��� � ���������� ������ � ����� �������.
�����
������ �����
���� ������
���.3. ����� ��� ���������
� ������ �������� � 64-� ���������� ���� ������ �����, �� ��
����������� ������.
���.4. ����� ����������� ������ �������� � ������ ����

���. 5. ����� ����������� ������ �������� � ������ ����-����

���������� ����� ����� ����������� �������� � ����������. ��������� �������� (�����


�) � ���� �� ���. ��� ������������ ����� ��������� ��������, � �� ��� � ������
����� ��� ��� �������������� � ��������� ������ �����. �� ���� ����, ��� ����������
�������� ��������, ����� ���� �������� �� �������� � ��������, �� �������� �
��������, ����� ���� �� �������� � ��������, ������ ������� � ������� ����� �����
���� ������������ ���������.

����� ��� ��������� � ������ �������� ���� ����������� ���������. ��������� �������
���, ������ ����������� � ���� ����� � �������� ������.

�������� ��������, ���� �� ��� ��������, ���������� �������� � ������ �� ���-�� �


��� ���������. � ������������� ��������� �������� � ������� �������� �� ���������
����������, ������� ������ � ��� ���, ��� ��� ����� ����������� ����� �����
�������, ������ �������������� ����, ��� ����� ���-�� � ��� ��������� �������������
���.

�� ��������� �������� �� ��������� � ����� ����������, ��� ���, ��� � ����, ���
�������� �� ��� �� ���������, ����� �� ������ ��������� � ��� ������ ��������� ��
���� ����� ����.

������ ���, ��� ������������, ������ � ���. ��� ������ �� ������ ������� ������
������ ����� � �������, ������� ��� �����, ����������� �� ����������� �
������������, � ����� ������ ������ � ��������� ������� ���� ��� ������ ��� �� ��
���������, ��������� � ������� ������������ � �������. ����, ����, �������, ���
���� � ������ ������� �������� � ������, � ������ � �������� � �����������. ������
��� ������������� �� ��������� ������� �������, ��� �� ������� ����, ����
����������� ����� ������ �����, ���� ��������� �� �� ���� �����, ��� ��� ���������
� ������� � ��� ����� �������� � �������, �� ����� ������� �� ���������. ���� ��
���� ������� ������, ��� ����� ���� �� ������� ����� �������� �, ��������, �����
����� �� �������.

����� ������ ���, ����, ��-������, ����� ������� �����, � ��-������, ��������
�������. � ����� �������� ������, ������ ���� ��������� ���������� ���. ����
���������� ��� ���������, ��� ����� ���� ����� � ���������� �����������. � ���� ���
�����������, �� ���� ������ ���� ����� � �������, ���� ��������� �� ������.

� ��������� � ����� ���� ����� ������ �������� ��������� ���. ����� �� ��� �����
�������� �� ������, ���������� ������� �������� �������. ����� ��� �������������
������ �� ������. ������ �������� � ������������ ������� ��� �� ��, ������� ������
������� ����� � ������������ �������, � ��������, �� ������������. �� �������������
��������� �������� ������ ����, ������, ������� � ��������� ������������. ���
������ ������� �������, ��� ������ ����� ������ ��������� �� ������� ����, ������
������� �� ���, � ��� ����� ��� ������. ������ � ���� ���� ��������� ��� ��� ���,
�� ��� ��� ����� �� ���.

� �����-�� ������ ������ ������� ������ ��������������, ������� � 157/ ������������


����� ��������� ������ ������ � ����� � ��������� ������ ����, �������, �����, �
�������� �� �����, ��� �� ��� �������� ��� ���? ��������, �� ������� � �������
�������, ����������� �������, ���� ���� ������� �������, ��� ��� ����������
����������: ���� ��������, ��� �� ��� �����, ��� ������ ����� ���� ��������. ���
����� �� �� ����� �� ���������, ��� ���� ��������� ���������� �������������,
��������� �� � ���� ��� ���, �� ��������� ��, ��� ��� ��������� ������������. ��
�������� �� ���� ����� ������ ������, �� �� ������� ���������������, �� �������
������������ � �����-���� �������.

����� ����� ������� �����, ��� ��������� ��� ����� ������� � ��� � ��� ������
������������. � ��, ��� � ������� � ���� ���������� ������, ��� ��� ������ ���
������� ����� �������� �� ��, ����� ������� ��� ���������� � ���������� �� �������
����, �������� ����������.

��������� ��� ������������ �� ����� �����, ������������ �������� ���� �� ���.


������������ �������� �� ������������� ��� �����, ������ ����� �� ���� ����� ���
����. �� � ������������ ������������ �������� ��������� ��� ����� ��������
��������, ������ ������������������� ������, ������� ������� � ����, �����, ������,
����� � ������.

��� �������� ��� ��� ����� ���� �� �, �������� � ������������ ��������, �������
������� �������� ������ ������ �� �� �. ������ ��� �������� � ������� � �� �, �����
������� ��������� ���. �� � ������ ��� � ����� �������� ����� � ����� �������,
������ �� �������, � �� �����, � ������ ������� ����� ���� �������, ���� ��������
������, ����� � ��������� ������. ������� �� �, ������ ��������� ������ ���, ���
������������ ������� ���.

��������� ������������ �������� � ����� �������� ����� ��������� ��������. �


�������� ������� ��� ���� ��� ������������ �� ��� �������� ���-��: ��� ������� ���,
��� ����� ���, ��� �������� ��, ��� ������ ��, ��� � ����������� ���-��. �����
������ ������� ���������� ��� ���� �������, ������, ����, ���, �����, �����
��������� ��� �� ������, �������� ���� �� ���� ��� ������ � ������, �� ����
�������� 25 ������� ����. ���, ��������, ��� �������� � ��� � ������ ������: ����
��� �������� �����, ������ ��������, ������� ����, ������� ����� � �����, �������
����, ��������� ���� � ����, ���������, ��� ��������� ������, ��� ����, �����
��������� � �����. ������ �������� ��� ������ � ����� � ���� ����� � �����, �����
��� �����, � ����� � ��� ��������� �������� �����, ��� ������ ������������. ��� �
������ ������, � ��� �������, ������������ �� ���� � ������� ��������, �������
��������, � ���������� �������� � ����.

��� � ������ ��� ����� ���������� �� � �������� ������������, ������ �� ��������


����������, ������� ���, ���� �� �������, ������� �����, ����������� ����, ��������
������, �������� �����, �����, ����� � �����, ��������� ���� � ����, �������
������. ��� �������, � ��������� �����������, ��� ������� ������ � ����� �������
������������ ����������. �����������, �������������, �������� ������ ����,
����������, �����. ������������ � ����� ������ �������������� ������. ������
�������� ��� ������ � �����, ����� � ����� ��� ���������, �������� ��� ����� �
�����. �� ����� ���� ��� ��� ������. ��� � ������ ��� ������������ �� �����
������������, ���� ������������, ������ ������������ � ������.

��� � ������ �����, ����� ���������� �� � �������� ������������, ������ �� �������


����������, ������. �� ���� ������, �������� ����, ������ ������, �������� ����� �
�����, ������� �����, �������� �����, ���� � ���� �������, ���� � ��� �����������.
������� ������, ���������� ������, ��������, ��� ����������������� ������, ��
������ ������, ���� ���� �� ������ ������. ������ �������� ��� ����� � �����, �
������ � ����� �����. �� ����� ������ ��� � ���� �����. ��� � ������ �����
������������ �� ���� �������� ������, ��������������� ������, ������ ������ �
������ ������.

��� � ������ �������, ����� ���������� �� � �������� �����������, ������ �� ������


���������� �����. ���� � ��� ����������, ���� �����, �������� ������, ����� ����� �
�����, ��������� �����, ��������� ���� � ����, ����� ������, ���� ����������. �����
�����, ���������� �������� � �����. ������� ����������. ������ �������� ��� ����� �
�����, � �� ������ � �����, ������ � ����� �����, �� ���� ����� ������� ���. ��� �
������ ������� ������������ �� ���������� ����������, ������, ������� � �����
����������.

��� � ������ ����, ���� ���������� �� � �������� ���������������, ������ �� �������


���������� �����. �� ���� ������, ���� ���������, ������ ������, ������� ������,
����� �����, ������� �����, ��������� ���� � ����, ������� ���������, ����� ������.
��� �������������, ��� ����������, ������ �� ����� ������. ������ �������� ���
����� � �����, ������ � ����� ���������, �� ����� ���� ��� ������. ��� � ������
���� ������������ �� ������� � ����� ��������������, �� ���� �������� � ����������.
?

��� ��������, ��������� �� ���� ����� ������������� ����, ��� ����� ����� ��������
� ��������������� ������, � ����� ����, ���� ���������� �� ������� �������, �����
������� ���� �������������� ������������� �������� � �������. ����� �����, ���
��������� ��� ����� ������� �� ��������.

��������� ������������ ��� ������� � ������ ����� ��� �� ��������, �� �����


���������� ������ �� ����� � �� �������� ��� ����� ��������. ��� ������ �����
������� �� �������������� ������� � ����� ��������, ��� ����� ��������� �� �������,
��� � ������ �� ��� �� �����.

159/ ��������, ����������� ������������ ����������� ���� �������� �� �����������


����� �� ���������� ������. �� ���������� �� � ������ ������ ����: ��� ���� �
������� ��������, ��� ��� � �������� ����, �� ��� ����������� ��������, ���� ���� �
������ ������������, �� ��� � ��� ������, ���� ���� � ������ ����, ��� ��� �����
��������, ��� ��� � ���� ���������, ����� ��� � ������� ������, ���� ���� � �����
��������, ��� ��� � ������ ����, ��� ��� � ������� ���, �� �� � ����� �����. �����
����, ���� ������������ �� ���������� �������: 1.��� ��� � ������ ������, 2.���
���� � ���� ���������, 3.�� �� � �����, 4.��� �� ������� �������, 5.���� �� �
������� � �������, 6.���� � ����, 7. �� �� � ������� ����, 8. ��� � � ����������
���������, 9. ���� �����������, 10. ����� �� � ��������� ���������, 11. �� �� �
���������� ��, 12. �� �� � ��� ���������. ����� ������������ ���� ����������� � ���
��������, ����� ���������, ��� ������, ������� �����, ���������� ����� �������� �
���� �������, ���� �������, ��������� �� ����� ������� � ������ ����������,
�������������� �� �������� ������� � ������ �����. ����� ����������� �������
������������ ��� ������� ������, ������� ���������� ������� � ������ �������
������. ��� ����� ���� � ��������, �������, �����, �����, ���, ���, ���, ����,
����, ����, �������� �� ������� ����, ������, �����, ����, �����, �����, �����, ��,
���� ���� ��������� ��������������� �������.

���� ���� ������������� �������� ����������� ������������ � �����������-�������


����� �����, ������� �������� �� ������������� ������������. � �� � �����������
����� ����� ������� �� ������ � �������������� ������ �����, ��� ��������� �����
�������� ���� � ��������, ����� ���-�� � ��� ���������. ��� �� �������
������������, ������� ������ �� �� ������, �� ��� ������������� ��������� �������,
�������� ������ ���� �� �����. ����� ����������� ������������� � ����� ���� ������
�����, ������� � ��������� ������������ ������ �� �������, �� ������ ������, ��
���� ��������� ������������ �����. ������ �� ����� ��� ���� ����, ����� ���-������
�����������. �� ���������, ������, � ������� ���, � ������������ �������� ����
����������, �������� �� ������������, ��������� �� ���� ��������, �������������
������.
�� � � ���� ������� � �������� ��������� �������, ��� �� �������� ������������
����� ������� � ��� ��, ����������������� �����, ��������� �������. ��� ���
�������� �� ������� ���� (���� ����) �� ���������, ��� ���������� ������ �����.
����� ������ ����� ��� ��������, �� ����� ��������� � �������� �����-�� ������
������ ������������ �� �����, ������ ���� �� �������,? �� � �� ��������. ��� ���
���� �������� � ������� ���, ������� ����� ��������� �����������. �������� ���
����:

������ ����� ��������� � �����, ��� ������ � ������ ��������-���������� ������


������ �� ���. ����, ��� ����� ������� � ������ ���� ���������� ����� ��� ���-��
���������� ��� ����� � ������, �������, ��� ��� ���� ���� �������������� ������-
��������, ������� ������ ����� ������������� ������. ��� 160/ ������ �������� �
����� �������, � ������ � ���������, ������������� �� ���� ������ ������ �������� �
�����. ����-�� � �� ������ ����, �� �� ��������� �� ����������� � ����������
��������� ��� ���� ������ ������� ��, �� ����������, ��� � ���� ������ ��� ���� ���
������ �-�� ���.

������ ���� � �� �����, ��� ���� ����������� ������, �� ������, ��� ��� �� ������
������, � ��� � ����� ���������� ���������� �����, ��� ���� ������������ ��� ����
������� � �������� � �������������, ����� ����, ����� ���������, ������������.
�������������� ������ � ��������������. ������, �������� �� ������, ������� �� ���
��������. � ���� ���� �������� ������� � ��������, ��� ����� ����������� ������� ��
�� �, ������ ���� ���� � ��������� ������� �������. ������� �������� ����
���������, � ��� �������� ����� �� �������� � ����� ����� ���, ���� ����� �� ���
�������. ������ �� ������� �-�� ��, �� ���� ������� ������� �����: �� ���� �������
�� �� �� ����� �� �������� ������ � ����, �� ����� �� ��� �� ������, �� ����������,
�������� ����� �����, ������ ������, ������ � ������, ��� ������� ����������. ���
����� ������ ���������, � �� ���������, �� ���� ����� ���� ������. ������ ��
������� ���� �-�� ���, �� ������, ��� ����� ��� ������������, ������� ����, �����
�����������, ���� ��������������. ��� ������: ��� ���� ������ ������, �� �������
������ ����� �������?, ����� ������������� �����, �� ��� ��� ��������������
�������. ������, ��� � ��� ������� ���� � �� ������ ������ ����. �������� ����� ��
������ ����������,++� ����� ����� � �������� ������ � ����� �����, � ���������, �
���������, ��� ����� �� ���� �������. ������ ���, ������ ������ ��� ����� � ������
� ������� ��������. �������� ��� ������ ���� � ������ ���� �����, ����� ���� �
������� ������ ������ �� ��� � ����������: ������ ���, ��� � ���� �������, ������
���� �� ��������. � ����� ����� ������� ���, ����������� ���� ��������� ������, ���
� ���, ����� �����. �� ������ ��� ����� �������, �� ����� � �������, � ���������, �
����������, � �����, ��� � �������. ���� ������ ���� ����� ���� �������, ���� ����
������� ����. � ����, ��� � ��� ������� �����, ������� ���, ������ ���� ��� �����,
������� ����. ���� �� �� ���� ��������, �� ���� �� ���������� �����-�� ������, � ��
������� ��� ����� ���� ������� ������.? �� ������ ���� ��� �� ���� ���������� �
������� �� ������ ������� ������ �� ����� �����. ������� �� �� ����� ��������� ��
�����. �� ������ � �� ����������, ��� ��� �������: ���, ��������� ��������
��������, �������� ����������������. ���� ����� ���� ��� ��� ����� �����������, ���
��� � ����������� �� �����, ��� ��� ��� �� �������� �������. ��������, ��-��������
������ �����, ������: ���� ������, ��� ������������� 161/ ������ ����� ������, � ��
������� ������� ���, ��� ����� ������, �� � � �����. ����� ����� � ��� ������, �
������� � � ����� �� ����. ��� ��, �������, ���� �� ��� �� ������� � ����� ���
������, � �� �� ������. �� ������ ���, ��� ������� �� ��� �� ����� ���� ������
������, ��� ��������� ������ �������� ������, � �������� ��������� ������. �����
��� �������, ���� ��� ������ �������� ������ ���, ������ ������ ���� �����
�����������, � ���� ���� �����-�� ����������, ��� ����� ������ ���������.

����� �� ������� ������. � �������, ������������� ��������� �� ��� ����� ��������,


�������� � �������� �������� ����. �� ����� �������� � 1891 ���� � �� ��� ��� ����
� �������, �����������, ��� ��� ����� ��� �������� ���������, ��������, ������
�����, ������ ����� �� ���������� ����������. ��, ��� ��� ����� � ���������
�������� �������� ����� �����������, ��� ��� ���� ������ ������ ��������,
���������� �� ����, ����� ���������.

����� ������������, ��� ������� ����� ��� ����� ����������, ������ �� �����,
������, �����, ������, � �����, ��� ���������� �� ���� ����� ������������� ����. �
���� ������ ��������� ������������� ��� ������ ��������� ��� ���������� ��
��������� ������� ���������. ��-������, ��� ������������� ������ �����������
�������� ����, ��� ��������, � ��-������, ���� ����������� � ����� ������ ����-��
��������, ���������� ����������� �������� ��� � ��� ��� �� ������ ������, ��� ���
���������� � ������ ����� �������� ������.

��� ������� ����������, �� ������� ��������� ������ ����� ������� ����� ������, �
��� ������ � ����� ����. � ���� ������� ��� �������� ��� ������ ������� ��������
����� ������. ���������� ��������������� � ����������� �� ������ ��� ����� ��
������ �� �������� �������, �� � ��� ������� � ����������� �� ����������� ������:
����� ����, ����, �����, �����, ������� ����. �� ����������� ������� ������� ������
��������������� ����, ���������� � ���������� �������, �� ������� ����� ���������
���� �������� � ��� ��������. ��� �� ���� ������������ �������, ������ �� �����
������� ������� ������������ �������. ��� �����, � ����� �������� �
���������������� �������� ������ ������ �������, ��������� ������� ����������
�����������.

��, ��� �� �����-�� ����� ������������� ���� ����� ������ ��� ���� ���� � �����,
����� ��������� ������� � ��������� �������, ������ ��� �������������. �� ����
������� ��������� ���� ������ ������ ����������� ����������.

162/ � ������� ��������� ��������������� ��� ��� � ������� � ���, ��� ���
�������������� ��� ���� ��������, ����� ������������ ������� ����� �� ���
������������� ������-�� ������ ������������� ����. ���� � ������� ��������
��������� ����������� ��������, ��� ��������� � �������������� ������ ���, � ����
�������������� �� ����������� ����� �� ���, ������� ����� ��������.��� ���� ������
������ ���������� � ������������ ����. ��� ������� �������� ��������. � 50-� �����
�� ���� �������� �������������� ��������� � ���� �������� ������� �������� � �����
��������� ������ ���������.

� 1980 ���� ������ �� ����� ���� ����� ����������� ����������� ����� ������ ������
������������� ����������, ������ ��������� ����� � ����� � �� ��������.
������������ �� ����������� ��� ��������� ������ � ���������, ��� ��������� �
������� ������ ������������� ���������� ��������.

�-� ���� ����� �����:

����� ����� ������ ������ ���������� �������������� �������� ����� ����������


������������� �� ����� ��� � ���� � �����, ��� � � ������ ������� ������
����������. �������� ������ ������ � ������, ��� � �������� �� � ��������� ������
�� �������������� �� ����� ������ ����������, ������ � �������� ������� �������
������� ��������� �������������� �� ������� ������������� ���������. ��������������
����������� ������ � ������ ������ ���������� ������������ ��������������
����������� ���� �������������� ������ � ����� ��������� ��� � ������ �������
������ ����������.

� ������ ������ ������ ������������� ���������� ��������� ��������� � �������������


��������������� ���� ������ ������, � ����� ���������, ���������� �� ���� ������
������ ����� ������ ����������, ���������� ��� ��, ��� � ������ ������� ����������
��������� ��������� ��� ���� �����������.

� 1973 ���� �-� ���� ����� ��������� �� ������� ������� ������ �������� �����
������������� ����� ������������ ������ ������������ �������� �����, � ������
������� ����� ��������������� � ������ ������� �������������� ������ �������������
����. ��� � ���� ������ ��� ������ ��������� ���������� �� ����� ����, ��� �� ���,
�� � ��������������� ����������� ��� ����� �������, ����� ��������. �������� �����
��, ��� ��� ������ ������������ ������� �������������� ���������� � ������ �������
������������� ����������.

�� ������� ������ ������������� ���������� �� ������� ������ ����������� ����������


����� ���� ���, � ����� ����� �������� ���� ��� ���� ��������� ���������, ������ �
����������� � ���������� ����� ����� ���� ��������������� ������������ �������� �
��������, � ������� ���-�� � ��� ��������� ������ �������� ������ ���������� ���
���� ������� � ��� ���� �����.

���-��� ������: ���� ������, ���� ������, ���� ������, ����� � �������. ��������
������� ������� �����, ���� ������� ������� ����, ���� ������� ������� ���, �������
������� ��������������. ������� � ��� ������ �� ���������, ��� �������, ��� �������
����������.

���� ����� ������ ����� ������ ��������� � ��� ����� � ����� ������� �������, � ���
�� ����� ������ �� ������������ �������� � �������� ��������� ��� ���� ����, ��
����� �� �������, ��� ���� � ���� �������� � ������ ����� ��� ���� ����� ��������
���������� ��� ���� ��� �����?

������ �� ��������� ����� ������������� ���� ������������ �������, �������� ��


��������� ������������ �������� � ������������ �����. � ��������, ��� ���
���������, ��, ��� ��������, ��������������� ����� ����� ������������, ������ �����
����� ��������, �� ���� ������ ����� �������� �� ����� � ��� �� ���������� ������ �
������ ����� ������.

�� ���� �������� ��� ����� ����� ������� � �������� �����������, �� ��� ���� ��� �
�����, � ������� ����� ����� � ������ ���� � ���.

����� (�����) � ��� ������ ���������������� � �����������, � ������� ����� ������.


� ����� ������ ��� ������� ����. � ��� ��������� ������������� �������� ������ �
�������� ����������, ������� ����� ������ �������, ������� ��� ����� ����.

���, ��� �������� � �������� �� ���� �����, �� ���� � ����� ��������-������-����,


���� �� �����������, ��� ��� �����, ��� ������ ��������� �����, ��� �������� ���
����� � ������. �� ����� ������ ���� ������� ���������, ����� ������� �� �������
��������� �� ���� �����, ������� �����-����-�������, ����� ��������� ���������.
��������, �������� �������������� ����, �������������� ������ ��������, ������� �
������ ������, �� ����� ������������ ����, ��� �����������, ������� ������ �����.
������ ����� ��� �������, ��� ���� ��� ������. � ������ ��� ��� ���� ������ ����� �
���������, ��� �� ������� ���������� ����������� ���������� ���������, �� ��� ���
������������ ���������, ��� ����� � ��������� ������� ���� ����������, �� ��� �����
������.

164/ ��� �� �� ������� ���� � ���, �� ���� ��������� � ��� ������ �� �������
���������. ��� ����� ������ � ������� (����), �� �� ��� ��� ����� ���� �������
������������, ����� �� �������� ������� � ���������������. �������� ������� ����
��� ��� �� ���� ����� � ��������������.

� ���� � ��� � ��� ��������� ��������������, , ��������������� ������, ��


������������ ����� ��� ������ �����. ����� �������, ��� ��� ���� ��������, ��� ����
� ���������������, ������ �������� ����� ������� ��� �������, ��� ������� ��
������� ������ � ������� ��������������, ��� � ���.

��������� ������������ ������ � ���� ��������� ������� ������� �� ��������������


��������� ������� � ��������� � ����� ��������, � ������ � ��� � �� ��������������
�������, ������� ��������� ��� ��� �������� � �����-�� ��������� �����.
������������� ������� ����� � ����, ��� ���� ��, ������ ����������� ��������
�������� �������� ����, ����� � �������� � ������ �� ���-�� � ��� ���������.
�������� ��, �������� � ����� �������� ������ ���� ���������, ����������� �
�������, �������� � ������� ��������� � ��� �������� � ������������ �����. �� �����
������ ��������� � ����� � ����� �������. �� ���� �� ��� �������������� ����
�������� ����������, ����� �� ����� �� ����������, �� � ���� ����� ����� � ������
���� �� ��� �� ����������. � ��������������� �������, ����������� ������������
��������� ����������, �����-�� � ������ �������� �������, �������, ����� �� �������
�� ����� �������� ������ � ������������ �������������, ����� �� ������� ����� ��
��� ����� ����������. ��� ������ ����, �� ���� �� ����� ������������� �����������
�� �����������, ������ ������, ��� �� ��������� ������ ������� ����� ���� �����
������ �������� � ��������. ������� ������, ���������� �������� ���������,�� ���
������ ��������� �� �������� �������. ��������� �� �������� ������� �������� �
������� ������� �������� � ��� ������� ������ ������� ��������� ����������, �����
����������� ������, �� ������� �� ����� ������� �������� ����. ��� ���-�� �
��������� ���� ����� ������ � �����. ����� �������, ��� ����������� ��������, �����
�� ����������, ��� ����� ����������� �����������.

������ �������� ������� � ���, ��� � �������� ������������ �������� �������, ���
������� ���������� ������� ������������ �����, ������� ������������� �������
�������� � �������� ������������ ����. �� ������ ������� ����� �������� ����� �� �
�������� ��������, � ��������� ����� ��� ��� �����, ��� ����� ����� ����� 165/
����� �������, � ������ ������ �������� ��� �������������� �����, ������ �� ����
�������� ���� ��������. ����� � ��� ���� �� ��������, ������ ��� ������. � �����
������� ������������� ���� �������� ��������� ������, �� ��-�� ������������
���������� ������ ������������ �������� ��-�������� ����� ������. � ������ �����
����, ������ � �����. ������ ���������� ��������� �������, ��� ���, � ���� �����
�����, ����� ����� ������������.

������ ��������� ����� ������� � ����������� ������ � ������������� ������ �������


�������, �� ������� �������� ������� ������������ � ������� ������� � ����� ��� �
���. �������� �������� ����� ���� ������� �� ������ � ������������ �� ������. ��
����� ��������� �� ����, ����� � �� ������� ��������, � �� ������� � ����� ��� ����
������ � ��� �������. �� ������������� ���������� ������������� ���, ���� � ����
������������� �� �������� ������� � ������ �����. � 60-������ �������, ��� ������
�� ����������� ����������� �������� ������, � ����� �� ��������� ������ �����,
������ ����� ����������� ������ � ������ �����, �� ����������� �������� ���
���������� ������ ������. ���� ��������� ����������� ������, ��� ������ ����������
��������� � �������� � ����������, ������� � �� ������ ����� �����������
����������� �������, ����������� �������.

� ����� ���� ����� ������ �� ������ ���������� �� ������� ��� ���� (��� ��� ���
��), ����� ����, ���������� ��� �������� �� ����� ���������� ������ (��� ��� ���
��), �������� ������ ����, � ������ ������� ��������� ������, ����� ����� ����
����� ����� ����������� ��� ����� ��������. ��� ��� ����� ������ ���������������
��������, � ����������� ����� �������� � �� ������ ������ ��������, ������������
����� �� ��������� �������. � � ��� �� ��������? � ���, ��� � ������ ���� �����
����� ����������� ������, ������� ���������� ���������� � ������� � �����-�� �����
������������-�������. ��� ������ ������� ���� � ��������� � �������������, �����
�������� ������������, ������ ��� ������� ������������ �� ����������
��������������.

�������� �� ������� ����� ������� � ��� ���� ������, � ������ ��, ��� ���������
������� �������������, �������� ������� ��� � ������ ������ ������ . ��� 166/ ����
������� ����� ���������.

����� ��� ������ �����, ������� ������������ ����������� ������� ��������������.


��� �������� ���, ��� ����� ������� ������� ������������ ������� ������������. �
���� ���� ���� ����, ���� � ��� ��������, ��������, �������, ������, ��� ������ �
������ , ������� � �������� �������� � ��������. � ������������ ���������� ����
�������������� ���������, ��������� ��� � � ������������ �����. ��������� �� �����
���������� ���� �����, � ��������� �����������. � ����� ������ �������, ��� ��
������ ����� ������� ������������, ��� �� ������ ����, ��� ����� ������,
�������������� �������. ��� ����� ������ ��� �������� ������� ������� �� �����
���������� ������, ������������ ������ �� ��� ����, ����� ������� ����� �����
����������� (���� ��� ���� ���), ����������� ���� ����������� (��� ��� ��� ��). ���
���������� ������ �� �������� ������� ����� ������ ������� ������ ����� ��������,
������, ��� �� ����� ����������� �� ������� ���������� ����������. � ������ �������
�� ����� ���������� ������ ��������� ��������� ������, ����� � ���� � ��� �������,
� ����� ���� � ����������� �������� ��� ������ � ������ � ������ ����� ���� � �����
��������� � �����-�� ��� � �������, ����� ������� ������ ������ ��������� � ������
����, ���� ���� ������� � ����� ��������. ���������� �������� ������ � �����
���������� ��������� ������������ �����. ��������� � ��� ����� ������� ������
����������. ���� �� ������� ������� �������� � �������� �����������, ������� ��
����������� ���� � �������� ����, �� ����� ��������� �� ������ ��� ��������,
�����������, �������, ���������. �������, ������ � �.�., �� ��� � ��� �������, �
��� ��� �������������� ������������ �������� ���������.

����� ����� ������� � ��� �������� ������� ������� ��� ������ ������������ ���.
����� ������ ��, ��� ��, ����� ������ ���-�� � ��� ���������, �� ������� ���������
����� ��������� ����� ������ ������ ������. ������� ����� ������ ������������ ��
������ ����������.

� ����������� � ����� ������� ��-����, ������ �������. ������ �����������


�������������� ���� �������� �� ����������� ���������, ����������� � �� ����, ���
��������� ���������� �������������� ��� ����� � �������� ����� ������������ �
����������� ���������. ����� ��, ��������������� �� ������������ ������� � �������,
������� ������������ � ��-�����, ������� � ���������� ����� ����������.

��� ������� ������� ��� ������ ���������� � ������������ � ���� �������� ���������.
��� ������������ ��������� �� 72 ����, ��� ��� ���� �����, � ������ ������� ������
64 ����������� ��-�����. � �� ����� ���� �������� ��������, �������� ��������,
����������� ������������� ���� � �.�. � ����� ��� ������ � ���� ����� ��������� ��
�������������� � 64-� �������������, ����� ����� �������� �� � �������������
����������� �� �������. ���������� ��� ���� ������ ������ �������� 187/ � 64
����������� ������� ������ ����������� ����������, �� �������������� �������
�������� ��� ������ � ����.

�� ���������, ���� ������� ����� ��� ������ ��� ������������� ������ ��������, ��-
������, ������� � ���, ��� ����� ������������� �� ����������, ��� ��� ����� �������
���, ������� ������ � ��� �����, ���. ��� ��������� ��� � ���� ������ ������� �
����� ��������� ��� �������. ��������� ����� �������� ������������ �����
����������� ���� � ���, ���������, ��������, ��� � �������� �����. �� ���� �������
� ����� ��� ��������� ������ ���������� ������ � ���� ������. ��-������, ���
������� �� ���������� � ������, ����� ��������� ����������� � �������, �������
�������-��������� ��������� ������ � ����, � ������� ���� ������� ���������
�����������, ����� ����������� ������ �� ��������. ����� ��������� � �����, � � �
����� � �������� � ������ � �����, ���� ��������� 64 ����������� �������, ����� ���
��������� ������� ������� ���, ����������� ��� �����, ������ ����� ��������� �����
����������. ���� �� ����� �, �� ������ ���������� ����������� � ����� ������,
������ � ����� ����� � ��� � ������, � ��� ����� �������� � �����?

��� ������� ��� �� ������ ���������� ��������� ������� � ���������� �������, �


��������� ��� �������� �������������� �������. ��� ������, ��� ����� ��� �������
������� � ���������� �����������, ���� ������������ ����� ����, � ��� ��� ������. �
�� ��������� ���� �������� �������, ���� ����� ����, ����� ������� ������������,
������ ��� �������� ��������� ��������� ���������� ������� � �������� ����
���������. � ����� ��� ��� �� � ����� ������ ������� ����� ����� (���� ��� � ��)
��������� ��������� �������� ������ ��������� � ��������� ����������, ������� �����
�������� ����������������. �� ��� ����������� ���������� ����� ����� �� �������
�������.

� ��� �� ����� ������ �� ���������� ���� ��� ���������� ������� �� �������� ���� (�
���� ���� ��) � ��������� ������ � ������� ��� (��� ���� ���� ���).

��������-���� � ��� �������� ���������� �� ����������� ����� ����� � ����������


������ ��� ��, ��� ������� ������� ��������� ����, � ����� �������� ��������� ��.
����� ����, �� �������������� ����������� ������ �������� � ���������� �������� ���
��, ��������� ���� (����) ��������, � ��������� ��� (�������) � ��������,
����������� ���� ���� ���� �������� ������ ������� ��� � ��������� ������ ����� �
������ ����������, ������� � ��������� ���������-����. ������� ����� ���������-����
���� ����� � ������� �������, ���� ����������� ������ ������, ��� ���� ���
��������, ������� ������� ��� ��������� �� ��������-����.

������ ������� ���� ������������ � ������������������ ����������� ������ ����������


������ ������: ����� ��� (��), ��� (!), ��� (�), ��� (�) ����������� �� ������,
����� ��� ((�), ��� (!�), ���� (�), �� (�!) � �� �������, ����� �� (�!), � (��),
��� (��), ���� (!�) � �� ���, � ����� ���� (!�), � (�), �� (�!), ��� (��) � ��
������. ����� ������� � ��� ���������� ������ ������, ����� ��� �������, �������
168/ ��� ��������.

�������� ������� ��������� �� ������� ������� ����� ��������� �� �������� ������


�������� ��������. ������� ������� ���� ������ �����, ���������� �� ���, � �����
������ �������� ������. ����� ���������� ���������� �� ��������� ������ �������?,
������� ������ ������ ���������-���� �� ��������� � ����������� �� ��������
�������. ��������� ����������� �� �������, � ������ � �� ������ ������� �
�����������, �� �������� � ����������, �� ��������. ������� ������ ������ ��
������� � ����� ������ �������������������� ��������, � ������ ����������� ������
��������� � ���������-���� ��� ��� ��������.

����������� �������� ������� � ����� ������� ��� �������. ����� �������


������������ �� 62 �������, � ���� �������� ������������ �� ����� ������, � �����
���������� ������ ��������� � ���������� ��� ���������, ������, ��������,
���������. ������� ������ �� ���������-���� ������ �������� �� ����� �����:
�������, ������ �� ���� ������ ��������� ������ (�������), ++ ��� �������� ������
�������,+++ ����� ���� � ��� �� ������ ������� � ������. �� ������ �������
����������� ������� �������. ����� ������ � ����� �� ��������� � �������� � ������
�������� � �������� ������ ������. �� ������� ��������� � ���������� ��� ���������
������� ������� ����������� ��� ��������. � ����������� �� ����, ����������� ��
������� ����� ��� �������, �� ������ ������� �� ������� ������� ��� ������ ���
����������� ���������� �������� ���������. ���������� ������������������ ����
������� �� �������, ����������� �������� �� ��������� � ����������. �� ������
������� ���������� �������� ���� ������� �� ��������� �����, �������� ��������.
������� ����������� ���������� ������ ���������� ������ ��� �������, ��� ����
������������� ���� ������� ������ �� �������� � ������ ��, ������, ����� �� ���
������ ������� � ��������, ������ �� ��������, ����� ����� ���� �������� ���� �
���, ��� ��������, �������� ����, ��������� ��������, ���� ������, �������� ��,
���� ������, ������� ����, ����������� � ������������, �� � �������, �����, ������
� ������ ������. ������ ����� ��� ��� ��������������� � ��������� �����������,
����� ������� ���������. ��� ��� ��������� ������ ������, � ����������� �� �����
������ ����������� ������ � �������������� �������.

��������� ������ � ��������� ��� � ���� �� ������ �������� ��������� ������������


��������, ��� ���� ��������������� ������. ������� ��� ��������� ��������, ���
������������� ������� �� ����������. ����� ����� ���� � �������� �������� ���
���������, ��������� ������������� �������, ����� �������� ������ ����������
�������. �������, ��� �������� ��� �������� ������, ������ �����-���� �����������
����������� ����, � ������� �������, ������� �� �����������, �����, ��� ���� ��,
����� ��, � ���, ����� �������� ������ �������� �����.

� ������� ��������� ������ � ��������� ���, ���������� �� ������ ���������� � �����


�������, � ������������ � ���� �������� � ����� �������, � ����� ������ ������� �
����� �������� ������� � ������������ �������� �������� �����, ������������ ����� �
������� � ��� ��������� ����������� ��������. �� ����� �������� ������� ������ �
(2), ��� (3), ��� (4) ������� ���� �������������, � ������ � (5), ��� (6), ��� (7),
���� (8), ���� (9), ��� (10) ������ �������. ���