Вы находитесь на странице: 1из 55

GSRAO GK GROUPS

P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û

[#~°Öò Ãã·<£û
iÐèþ Ôéç܈…
Ðèþ*¯èþÐèþ §óþçßý çÜ…„ìüç³¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ…
§óþçßý…ÌZ ò³§æþª AÐèþÄæý$Ðèþ… & ^èþÆæÿÃ…
Ððþ$$™èþ¢… Mæü…yæþÆ>Ë çÜ…QÅ & 639
AÐèþÔóýçÙ AÐèþÄæý$ÐéË çÜ…QÅ & 180
ò³§æþª õ³Væü$ ´÷yæþÐèþ# & 1.5 Ò$
_¯èþ² õ³Væü$ ´÷yæþÐèþ# & 7Ò$/ 6.4Ò$
§óþçßý…ÌZ «§æþ–yæþÐðþ$O¯èþ AÐèþÄæý$Ðèþ… & §æþ…™èþÐèþ$$
§óþçßý…ÌZ GMæü$PÐèþ M>Ë… °Ë$Ðèþ E…yæþ$ ¿êVæü… & Ððþ…{r$Mæü
A«¨Mæü ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ™èþ¢ MæüÍY¯èþ¨ & M>ÌôýÄæý$…
Ððþ$$§æþsìý Væü$…yðþ Ðèþ*ǵyìþ ^óþíܯèþ¨ & {MìüíÜtÄæý$¯Œþ »ñýÆ>²ÌŒýz
Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*{™èþí³…yæþÐèþ$$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ¨ & yæþº$ÏüÅ.gñý. M>‹œ
ÔèýÈÆæÿ…ÌZ ÆæÿMæü¢…ÌZ IÆæÿ¯Œþ Ôé™èþ… & 60&70%
iÆæÿ~ Ðèþ$…yæþË… ´÷yæþÐèþ# & çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 8 Ò$
§óþçßý…ÌZ° Mæü×êË çÜ…QÅ & çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 75 {sìýÍÄæý$¯èþ$Ï
´÷yæþÐðþO¯èþ GÐèþ$$Mæü & ™öyæþ GÐèþ$$Mæü
_¯èþ² GÐèþ$$Mæü & MæüÆ>~…™èþÆ>íܦ
Ððþ$$™èþ¢… GÐèþ$$MæüË çÜ…QÅ & 206
ç³#{ÆðÿÌZ° GÐèþ$$MæüË çÜ…QÅ & 22
Mæü´ëË…ÌZ° GÐèþ$$MæüË çÜ…QÅ & 8
Ðèþ$$QÐèþ$$ÌZ° GÐèþ$$MæüË çÜ…QÅ & 14
Ððþ¯èþ$²ç³NçÜË çÜ…QÅ & 26 (_¯èþ² í³ËÏÌZ 33)
Ðèþ$°íÙ ÔèýÈÆæÿ EÚù~{Væü™èþ & 36.90C/ 98.40F
Ððþ$§æþyæþ$ ºÆæÿ$Ðèþ# & 1350 {V>. (1400{V>.)
çÜVæür$ Ðèþ$°íÙ ºÆæÿ$Ðèþ# & 70 Mìü.{V>.
§óþçßý…ÌZ ò³§æþª {Væü…¤ & M>ÌôýÄæý$… (1500{V>)
§óþçßý…ÌZ ÆæÿMæü¢… ç³ÇÐèþ*×ý… & 5&6Α‘
ò³§æþª Mæü…yæþÆæÿ… & Væü$ÏsìýÄæý$‹Ü Ðèþ*MìüÞÐèþ$‹Ü (™öyæþ Mæü…yæþÆæÿ…)
_¯èþ² Mæü…yæþÆæÿ… & òܳít yìþÄæý$‹Ü
çÜ$°²™èþÐðþ$O¯èþ Mæü…yæþÆæÿ… & VæüÇÂ×îý ï܈ VæüÆ>ÂÔèýÄæý$…
´÷yæþÐðþO¯èþ Mæü×ý… & ¯éyîþMæü×ýÐèþ$$
§æþ…™éË ´ëÆæÿ$ÃÌê & 2,1,2,3

68 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
´ëË §æþ…™éË$ çÜ…QÅ & 20
A†ò³§æþª A…™èþ@{ÝëÒ {Væü…¤ & £ðþÆO >Æÿ$$yŠþ
º$$™èþ$ ^èþ{Mæü… çÜÐèþ$Äæý$… & 28 ÆøkË$ (28 ÆøkË$)
º$$™èþ$ ^èþ{Mæü… BW´ùÐèþ# çÜÐèþ$Äæý$… & 45&50 çÜ…‘‘
Ý뫧éÆæÿ×ý…V> E…yæþ$ §æþ–íÙt & 25 òÜ….Ò$
VæüÆ>¾Ðèþ«¨ M>Ë… & 9 ¯ðþËË Ìôý§é 270 ÆøkË$
ÆæÿMæü¢ ï³yæþ¯èþ… & 120/80
ÆæÿMæü¢… í³òßý^Œþ & 7.4
fuæÿÆæÿ ÆæÿçÜ… í³òßý^Œþ & 2.0
Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ôèý${MæüMæü×êË çÜ…QÅ & 20 Ñ$ÍÄæý$¯èþ$Ï/ Ñ$.Î
A…yæþMæü×êË çÜ…QÅ & 1({糡ÝëÇ Ñyæþ$§æþÌñýO¯èþç³#yæþ$)
Ôèý${MæüMæü×êË iÑ™èþ M>Ë… & 48&72Væü…‘‘
A…yæþMæü×ý… iÑ™èþ M>Ë… & 24 Væü…
JMæü {V>. Væü*ÏMøgŒý ¯èþ$…yìþ Ñyæþ$§æþËVæü$ ÔèýMìü¢ & 4.0 Mìü.MðüÌZÇ. / 1{V>.
JMæü {V>. {MöÐèþ#Ó ¯èþ$…yìþ Ñyæþ$§æþËVæü$ ÔèýMìü¢ & 9.45 Mìü.MðüÌZÇ / 1.{V>.
JMæü {V>. {´ùsîý¯Œþ ¯èþ$…yìþ Ñyæþ$§æþËVæü$ ÔèýMìü¢ & 5.6 Mìü.MðüÌZÈ‹Ü / 1{V>.
§óþçßý… ºÆæÿ$Ðèþ#ÌZ ÆæÿMæü¢… & 6&8%
Ðèþ$*{™èþÐèþ$$ í³òßý^Œþ ÑË$Ðèþ & 6
Ðèþ$°íÙ ÔéÓçÜ{MìüÄæý$ Æóÿr$ & 18 ÝëÆæÿ$Ï / 1 °‘‘
ÆæÿMæü¢…ÌZ íßýÐðþ*Vøϼ¯Œþ Ôé™èþ… & 14&16 {V>.1çœ$‘‘òÜ…‘‘ ç³#Ææÿ$çÙ$ËÌZ, 11&16 {V>/1 çœ$‘‘òÜ…‘‘ ï܈ËÌZ
ÆæÿMæü¢…ÌZ ±Ææÿ$ Ôé™èþ… & 85&90
ÆæÿMæü¢…ÌZ ´ëÏÝëà Ôé™èþ… & 60%&65%
ÆæÿMæü¢…ÌZ ÆæÿMæü¢ Mæü×êË Ôé™èþ… & 40%
ÑÔèýÓ§é™èþ ÆæÿMæü¢ ÐèþÆæÿY… & " K' (O)
ÑÔèýÓ§é™èþ {Væüïßý™èþ ÆæÿMæü¢ ÐèþÆæÿY… & G¼ (AB)
ÆæÿMæü¢… VæüyæþzMæür$trMæü$ ç³r$t çÜÐèþ$Äæý$… & 3&5 °‘‘
ÆæÿMæü¢…ÌZ ÆæÿMæü¢çœËMìüMæüË$ çÜ…QÅ & 3 Ë„æüË$/ çœ$‘‘òÜ…‘‘ Ò$‘‘
ÆæÿMæü¢…ÌZ BÆŠÿ¼íÜ çÜ…QÅ & 4.5&5.5 Ñ$ÍÄæý$¯èþ$Ï / çœ$. òÜ….Ò$
BÆŠÿ¼íÜ iÑ™èþ M>Ë… & 120 ÆøkË$
yæþº$ÏüżíÜ çÜ…QÅ & 6&10/6000&10000/1çœ$.òÜ….Ò$
yæþº$ÏüżíÜ iÑ™èþ M>Ë… & 13 ÆøkË$
ç³Ææÿ§óþÄæý$ ¯éyæþ$Ë çÜ…QÅ & 43f™èþË$ (Mæü´ëË ¯éyæþ$Ë$&12, Ððþ¯èþ$²¯éyæþ$Ë$& 31 f™èþË$)
{糆Æøk Ðèþ$°íÙMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢ & 2400 Mìü.M>. (çÜVæür$¯èþ) (2400 k.cal)
ÆæÿMæü¢…ÌZ GMæü$PÐèþV> E…yæþ$ Mæü×êË$ & BÆŠÿ¼íÜ
Ððþ…{r$Mæü˯èþ$ MæüÍY¯èþ f…™èþ$Ðèþ#Ë$ & „îüÆæÿ§éË$
{糆ÝëÇ Ðèþ$*{™éÔèýÄæý$…ÌZ °Ë$Ðèþ Ðèþ#…yæþ$ Ðèþ$*{™èþ… ç³ÇÐèþ*×ýÐèþ$$& 200&300 Ñ$.Î

[#~°Öò Ãã·<£û 69
GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û

q@q∞<£Å∞ – "åº^èŒ∞Å∞
ÑrÑ$¯ŒþË$
ÑrÑ$¯Œþ ÔéïÜÄ ˆ ýæ $ ¯éÐèþ$… Eç³Äñý*Væü… ÌZç³…ÐèþËÏ MæüÍVóü ÐéÅ«¨ ÆøVæü Ë„æü×êË$
ÑrÑ$¯Œþ&G Æðÿsîý¯éÌŒý Ìôý§é Äæý*…sìý C¨ Æðÿsìý¯é Äæý$…§æþÍ ÐèþÆæÿ~ iÆø´ë¢ÍÃÄæý* MðüÆøsìý¯ŒþÌZ Ðèþ$…§æþÐðþ$O¯èþ
hÆ>¸ë¢ÍÃÄæý* ÑrÑ$¯Œþ {§æþÐéÅË ¯óþÆæÿµÆæÿ^èþ$r Äæý$…§æþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>DzÄæý* HÆæÿµyìþ A…«§æþ™èþÓÐèþ$$
™øyæþµyæþ$™èþ$…¨ (Æøyé°í³Þ¯Œþ Æóÿ`Mæüsìý ÐèþçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ
AÄñý*yéí³Þ¯Œþ ÐèþÆæÿ{~ §æþÐéÅË$) A…«§æþ™éÓ°Mìü Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý….
ÑrÑ$¯Œþ&yìþ Äæý*…sîý ÇMðüsŒýÞ ÑrÑ$¯Œþ A¯èþ²ÐéíßýMæü ¯èþ$…yìþ CA _¯èþ²í³ËÏË Äæý$…§æþ$ ºËïßý¯èþÐðþ$O¯èþ Ððþ$™èþ¢° ç³Ë$^èþ°
Ðèþ$ÇÄæý$$ ¸ëçܵÆæÿ‹Ü˯èþ$ ÇMðüsŒýÞ ´÷yæþÐèþÌñýO¯èþ »ŸÑ$MæüË$ HÆæÿµyæþyæþ….
GMæü$PÐèþV> ÔZíÙ…_ »ŸÑ$MæüË$
HÆæÿµyæþ$rMæü$
™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&C Äæý*…sîý òÜtÇÍsîý ÑrÑ$¯Œþ ™èþÓ^èþÐèþ$$Ë °Æ>Ã×ê°² {ç³™èþ$Å™èþµ†¢ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… &&
çÜÇV> E…^èþ$™èþ$…¨ „îü×ìýçÜ$¢…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&Mðü Äæý*…sîý ½Ïyìþ…VŠü ÑrÑ$¯Œþ {´÷{£é…¼¯Œþ HÆæÿµÆæÿ^èþ$rÌZ ÆæÿMæü¢… VæüyæþzMæürt° Ææÿ$VæüÙèþ ÆæÿMæü¢… °§é¯èþ…V> VæüyæþzMæürtyæþ… Ðèþ˯èþ
™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ÆæÿMæü¢… Væüyæþz GMæü$PÐèþ ÆæÿMæü¢{ÝëÐèþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
Mæür$trÄæý$…§æþ$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&¼1 £æþÄæý*Ñ$¯Œþ (T) M>Æø¾òßýO{yóþr$Ë$ ÐéÄæý$$çÜíßý™èþ ÐéÄæý$$çÜíßý™èþ ÔéÓçÜ{MìüÄæý$ ™èþWY
ÔéÓçÜ{MìüÄæý$ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜçßý »ñýÇ»ñýÇ ºËïßý¯èþ™èþ, 糄æüÐé™èþ… Æ>Ðèþ^èþ$a.
G…gñýOÐèþ$$ ™èþÄæý*ÈÌZ
Eç³Äñý*Væü³ç yæþ$™èþ$…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&¼2 ÆðÿO»Z´ëÏѯŒþ (R) BÆøVæüÅÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ^èþÆ>ð² ò³Ææÿ$Væü$§æþË çÜÐèþ$çÜÅ, ÌZç³… Ðèþ˯èþ ¯éÍMæü Ðèþ$…§æþÐèþ$Ðèþyæþ…
±sìýÌZ Ðèþ$*ÅMøk¯èþ$ ¯øsìýç³#…yæþ$Ï, §æþ–íÙt ¯éÍMæü, ¯øÆæÿ$ ç³VæüËyæþ…, ^èþÆæÿÃ…
HÆæÿµÆæÿ^èþ$rÌZ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Üç Ðèþ$çÜÅË$ ç³VæüËyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&¼3 °Møsìý¯èþÐðþ$OyŠþ / °Äææý*íܯŒþ C¨ NAD+ Ðèþ$ÇÄæý$$ ADP+ ÌêÐðþMìüP¯èþ ò³§éË$, Ðèþ$^èþa™ø
çÜ…Äñý*VæüÐèþ$$Ë ™èþÄæý*È™ø ò³ÌêÏ{V> HÆæÿµyìþ¯èþ Ðèþ$…§æþÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÃ…™ø
™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. HÆæÿµyìþ¯èþ AÆæÿ^óþ™èþ$Ë$.
ÑrÑ$¯Œþ&¼6 ò³OÇyéMìüÞ¯Œþ (P) AÐðþ$O¯ø BÐèþ*ÏË E™èþµ†¢ÌZ AiÇ¢, ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ, &&
™øyæþµyìþ, iÆæÿ~{MìüÄæý$ÌZ MîüËMæü…V> íœr$Þ Ðèþ…sìý ÐéÅ«§æþ$Ë$
Eç³Äñý*Væü³ç yæþ$¯èþ$. ÐèþÝë¢Æÿ$$.
ÑrÑ$¯Œþ&¼12 Mø»êËÑ$¯Œþ (K) C¨ DNA çÜ…ÔóýÏçÙ×ý ò³Ç±íÙÄæý$¯Œþ G{ÆæÿÆæÿMæü¢ Mæü×êËÌZ íßýÐðþ*Vøϼ¯Œþ
Äæý$…§æþ$ G{Ææÿ ÆæÿMæü¢ A°Ñ$Äæý* ÌZí³çÜ$¢…¨.
Mæü×êË$ HÆæÿµyæþ$rÄæý$…§æþ$
™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.
ÑrÑ$¯Œþ&íÜ BÝëPǾMŠü BÐèþ$Ï… Mæü×ê…™èþÆæÿ AÐèþM>ÔéËÌZ ÆæÿMæü¢¯éâêË$ ò³âæý$çÜ$V> HÆæÿµyæþ
MöÌêÏgñý¯Œþ HÆæÿµyæþ$rÄæý$…§æþ$ ™éÆÿ$$. _Væü$Ææÿ$Ï _sìýÏ ÆæÿMæü¢{ÝëÐèþ…
§øçßý§æþM>Ç. A«¨Mæü çÜPÇÓ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
V>Äæý*Ìñý¯O þè ³ç šyæþ$
Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
& ÑrÑ$¯Œþ˯èþ$ "眅MŠü' A¯óþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ Mæü¯èþ$Vö¯é²yæþ$. CÑ çÜ*Mæü‡ ´ùçÙM>Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Æÿ$$.
& ÑrÑ$¯Œþ G, yìþ, C, MðüË$ MöÐèþ#ÓÌZ MæüÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$. ¼, íÜ, ÑrÑ$¯ŒþË$ ±sìýÌZ MæüÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$.

70 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
VæüÐèþ$°Mæü : 1) {´ùsîý¯Œþ ÌZç³… Ðèþ˯èþ M>ÓíÙÄñý$ÆæÿPÆŠÿ A¯èþºyæþ$ Ææÿ$VæüÙèþ JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ò³Oºyìþ¯èþ ÕÔèý$Ðèþ#Ë Äæý$…§æþ$ Mæü¯èþºyæþ$™èþ$…¨. Mæü…yæþÆ>Ë „æü†,
ç³Ë$^èþ° »ŸÑ$MæüË$, ò³Ææÿ$Væü$§æþËMøÌZµÐèþyæþ…, Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ D ÐéÅ«¨ Ë„æü×êË$.
2) JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÌZç³# ÕÔèý$Ðèþ#Ë Äæý$…§æþ$ {´÷sîý¯Œþ ÌZç³… Ðèþ˯èþ Ðèþ$Æ>çÜÃ‹Ü A¯óþ ÐéÅ«¨ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. ^èþÆæÿÃ… Ðèþ$$yæþ$™èþË$ ç³yìþ
E…yæþr….
3) C¯èþ$Ðèþ$$ (Fe) ÌZí³…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ÆæÿMæü¢ „îü×ý™èþ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨ (G{Ææÿ ÆæÿMæü¢Mæü×êË çÜ…QÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ íßýÐðþ*Vøϼ¯Œþ ç³ÇÐèþ*×ý… Æðÿ…yæþ$
™èþWY´ù™éÆÿ$$).
4) MöÐèþ#ÓË$ (Ððþ¯èþ², ¯ðþÆÿ$$Å, ¯èþ*¯ðþË$) GMæü$PÐðþO¯èþ òßýOç³ÆŠÿ MöÌñý{ÝëtÎÑ$Äæý* «§æþÐèþ$¯èþ$Ë VøyæþË$ ÌêÐðþMìüP A«¨Mæü ÆæÿMæü¢´ùr$¯èþ$ HÆæÿµÆæÿ$Ýë¢Æÿ$$.
5) AÄñý*yìþ¯Œþ ÌZí³…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ, £ðþOÆ>Æÿ$$yŠþ {Væü…£æþ$Ë$ V>Æÿ$$rÆŠÿ ÌêÐðþMæü$P™éÆÿ$$.
»êÅMîütÇÄæý* ÐèþËÏ Ðèþ*¯èþÐèþ#ËMæü$ MæüÍVóü ÐéÅ«§æþ$Ë$
ÐéÅ«¨ õ³Ææÿ$ ÐéÅ«¨ M>ÆæÿMæü »êÅMîütÇÄæý* ÐéÅ«¨ ÐéçßýM>Ë$ / {糿êÑ™èþ… AÄôý$Å Ë„æü×êË$
çÜ…{MæüÑ$…^óþ Ñ«§é¯èþ… ÔèýÈÆæÿ ¿êVæü…
„æüÄæý$ Ððþ$OMø»êMîütÇÄæý$ÐŒþ$ {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ §éÓÆ> V>Í, Fí³Ç†™èþ$¢Ë$ §æþVæü$Y, AËçÜr, ÝëÄæý$…{™èþ… ³ç Nr
r*źƊÿ Mæü$ÅÌZíÜ‹Ü BàÆæÿ…, ´ëË §éÓÆ> fÓÆæÿ…, ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæüYyæþ… Ððþ$$‘‘Ñ.
Mæü*yé. çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. ÐéÅ«¨ ÝùMìü¯èþ ÔèýÈÆæÿ ¿êV>°² ºsìýt
ÐéÅ«¨Ë„æü×êË$ Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…sêÆÿ$$.
¯èþ$ÅÐðþ*°Äæý* yìþ´ùÏMøMæü‹Ü ¯èþ$ÅÐðþ*°Äæý* V>Í ÐéçßýMæü…V> Fí³Ç†™èþ$¢Ë$ bé¡ÌZ ¯öí³µ, GVæüÔéÓçÜ, ^èþÍ,
ç³° ^óþçÜ$¢…¨. M>Ððþ$Ææÿ$Ï, ´÷†¢ Mæüyæþ$ç³#ÌZ ¯öí³µ.
{£øsŒý C¯ðþ¹„æü¯Œþ / {òÜ´t ùtMøMæüÜ‹ & Vö…™èþ$, Ðèþ$$Mæü$P Vö…™èþ$ÌZ ç³#…yæþ$ Æ>Ðèþr…, §æþVæü$Y,
Vö…™èþ$ ç³#…yæþ$ ™èþÆæÿ^èþ$V> fÓÆæÿ… ÐèþçÜ$¢…¨.
Mæü$çÙ$t Ððþ$OMø»êMîüÇtÄæý$ÐŒþ$ Ìñý{ò³ {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ ÑÑ«§æþ ÔèýÈÆæÿ AÐèþÄæý$ÐéË$ Ðóþâæý$å, ´ë§æþÐèþ$$Ë$ Ðèþ…MæüÆæÿË$
(GMæü$PÐèþM>Ë…) ´ùÐèþyæþ…. ç³#…yæþ$Ï, ÑÑ«§æþ ÔèýÈÆæÿ
AÐèþÄæý$ÐéË$ ¯èþçÙt´ùÐèþr… Ððþ$$‘‘Ñ.
MæüËÆ> Ñ{¼Äñý* MæüËÆ> DVæüË$, §øÐèþ$Ë$, && ±âæýå ÑÆóÿ^èþ¯éË$, Mæü…yæþÆ>Ë
MæüË$íÙ™èþ BàÆæÿ…, ±Ææÿ$ ¯ö糚Ë$, Ðèþ$*{™èþ… BW´ùÐèþr…,
§éÓÆ> çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. Ðé…™èþ$Ë$.
«§æþ¯èþ$Æ>Ó™èþ… M>Ï{íÜtyìþÄæý$ÐŒþ$ sñýr± ÔèýÈÆæÿ…ò³O VæüË V>Äæý*Ë Mæü…yæþÆ>Ë$, ¯èþÆ>Ë$ Mæü…yæþÆ>Ë$ Ðèþ$$yæþ$^èþ$Mö° ´ùÐèþr…,
(sñýr¯èþÜ‹ ) §éÓÆ> »êÅMîütÇÄæý* ÔèýÈÆæÿ… ¯èþÆ>Ë ¡ç³#Ë$ Ððþ$$‘‘Ñ.
ÌZMìü {ç³ÐóþÕçÜ$¢…¨.
MøÇ…™èþ §æþVæü$Y òßýÐðþ*íœËÏ‹Ü ò³Ææÿ$tíÜ‹Ü V>Í §éÓÆ> (™èþ$Ñ$ïèþç³#yæþ$, ÔéÓçܯéâæý…, Vö…™èþ$ ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ §æþVæü$Y, ^èþÍ, GVæüÔéÓçÜ
(ò³Ææÿ$tÜí Ü‹ ) §æþWY¯þè ³ç #yæþ$) Ððþ$$‘‘Ñ.
yìþœï Ç¢ Äæý* M>Dz »êMîütÇÄæý* {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ, MæüË$íÙ™èþ Vö…™èþ$ fÓÆæÿ…, Ðé…™èþ$Ë$, Vö…™èþ$ÌZ
BàÆæÿ…, V>Í §éÓÆ> V>Äæý$…, ÔéÓçÜ ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü
çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. Cº¾…¨ ç³yæþr… Ððþ$$‘‘Ñ.
sñýO¸ëÆÿ$$yŠþ ÝëÌZïðþÌêÏsñýOïœ MæüË$íÙ™èþ BàÆæÿ…, ±Ææÿ$, õ³Væü$Ë$, Ððþ$$™èþ¢… ÔèýÈÆæÿ… fÓÆæÿ…, Ðé…™èþ$Ë$, ÑM>Ææÿ…, ´÷†¢
DVæüË §éÓÆ> ÐéÅí³çÜ$¢…¨. Mæüyæþ$ç³#ÌZ ¡{Ðèþ ¯öí³µ, ÑÆóÿ^èþ¯éË$
õ³VÏ üæ $ / ÚëÆŠÿÐt éyŠþ Äñý$ÇÞ°Äñý* GË$MæüË$ && çßýu>™èþ$¢V> fÓÆæÿ… Æ>Ðèþr…,
º$Å»Z°MŠü õ³ÏVæü$ ò³Üí Ü‹t Ðé…™èþ$Ë$, ^èþÆæÿÃ…ò³O ¯èþËÏsýì Ðèþ$^èþaË$
Ððþ$$‘‘Ñ.
»Ÿr$ÍfÐŒþ$ M>Ï{íÜtyìþÄæý$ÐŒþ$ »Ÿr$ͯèþÐŒþ$ MæüË$íÙ™èþ BàÆæÿ… iÆ>~Ôýè Äæý$… Ðé…™èþ$Ë$, ÑÆóÿ^èþ¯éË$, ³ç „æüÐé™èþ…,
AËçÜr, ÑM>Ææÿ… Ððþ$$‘‘Ñ.
Væü¯óþÇÄæý* °òÜÞÇÄæý* Væü¯óþÇÄæý* / ÌñýO…WMæü çÜ…º…«§æþ… f¯èþ¯éÐèþÄæý$ÐéË$ f¯èþ¯é…V>Ë ¯èþ$…yìþ `Ðèþ$$ M>Ææÿr…,
yìþ´÷ÏMøMæü‹Ü Ðèþ$*{™èþ… ´ùõÜrç³#yæþ$ Ðèþ$…r
Ððþ$$‘‘Ñ.
[#~°Öò Ãã·<£û 71
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Üí œí Í‹Ü {sìý´÷°Ðèþ* ç³ÍÏyæþÐŒþ$ ÌñýO…WMæü çÜ…º…«§æþ…, f¯èþ¯éÐèþÄæý$ÐéË$ f¯èþ¯éÐèþÄæý$ÐéËò³O ³ç #…yæþ$Ï, ^èþÆæÿÃ…ò³O
{ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ §éÓÆ> ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ »Ÿº¾Ë$, Mæü×ýgêÌêË$
¯éÔèý¯èþ… M>Ðèþyæþ…, Ððþ$$‘‘Ñ.
B…{™éMŠüÞ »êíÜËÏ‹Ü B…{™èþíÜ‹Ü V>ͧéÓÆ> && &&
ÐðþOÆæÿ‹ÜË$ & Ðèþ*¯èþÐèþ#ËÌZ MæüÍW…^óþ ÐéÅ«§æþ$Ë$
ÐéÅ«¨ õ³Ææÿ$ ÐéÅ«¨M>ÆæÿMæü ÐðþÆO ÿæ Ü
‹ ÐéÅ«¨ ÐéçßýM>Ë$ / {糿êÑ™èþ… AÄôý$Å Ë„æü×êË$
çÜ…{MæüÑ$…^óþ Ñ«§é¯èþ… ÔèýÈÆæÿ ¿êVæü…
´ùÍÄñý* G…sìýÆø ÐðþOÆæÿ‹Ü / çܵÆæÿØ, DVæüË$, MæüË$íÙ™èþ ¯éyîþ ÐèþÅÐèþçܦ ™èþ˯öí³µ, Ðé…™èþ$Ë$, ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ
´ùÍÄñý* ÐðþOÆæÿ‹Ü BàÆæÿ…, ±Ææÿ$ fÓÆæÿ…, A†ÝëÆæÿ…, AÐèþÄæý$ÐéË
(_¯èþ²í³ËÏÌZÏ Æøsê ÐðþÆO ÿæ Ü‹ ) ³ç „æüÐé™èþ….
Ðèþ$…‹³Þ (VæüÐèþ§æþ ´ëÆæÿÑ$MøÞ ÐðþOÆæÿ‹Ü / {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ Vö…™èþ$, Ððþ$yæþ ^ðþÐèþ#Ë §æþVæüYÆæÿ, §æþÐèþyæþË §æþVæüYÆæÿ
¼âæýåË$) Ðèþ$…‹³Þ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÌêÌêfË {Væü…£æþ$Ë$ ÐéÄæý$yæþ…
Ððþ$$‘‘Ñ.
Ðèþ$Ôèý*_ ÐèþÇÄñý$$Ë ÐðþOÆæÿ‹Ü {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ, ÆøW Ððþ$$™èþ¢… ÔèýÈÆæÿ… (^èþÆæÿÃ…) ÔèýÈÆæÿ… Ò$§æþ _¯èþ² _¯èþ² Væü$ËÏË$
(ÝëÃÌŒý´ëMŠüÞ) ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ Ðéyæþr… §éÓÆ> HÆæÿµyìþ »Ÿº¾Ë$V> Ðèþ*Ææÿ™éÆÿ$$.
çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. _Ðè þ ÇMì ü ç Ü µç Ù t Ð ð þ $O ¯ è þ {§æ þ Ðè þ …™ø
´÷Mæü$PË$V> Ðèþ*Ææÿ™éÆÿ$$.
GÆÿ$$yŠþÞ (AMðüOÓÆŠÿz çßý*ÅÐèþ$¯Œþ sìý&òÜÌŒý ÌñýO…WMæü çÜ…º…«§éË$, ÆæÿMæü¢…, ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÐèþÅÐèþçܦ M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü$…yé fÓÆæÿ… Æ>Ðèþyæþ…,
CÐèþ$$ůø yðþœí Üí Äñý$±Þ Ë$MóüÑ$Äæý* ÐðþOÆæÿ‹Ü / íÜÆæÿ…hË$ Ððþ$$‘‘Ñ. (™ðþËÏ ÆæÿMæüM¢ üæ ×êË$) ¯èþ$ÅÐðþ*°Äæý*, ÆæÿMæü¯¢ éâêË$
Üí …{yøÐŒþ$ Æðÿ{sZÐðþÆO ÿæ Ü‹ _rÏr…, ºÆæÿ$Ðèþ# Ñç³È™èþ…V>
™èþVæüYr… Ððþ$$‘‘Ñ.
Æö…ç³ / fË$º$ ǯø ÐðþOÆæÿ‹Ü V>Í (ÐéçßýMæü…) Ðèþ$$Mæü$P Ðèþ$$Mæü$P M>Ææÿyæþ…, ™èþ˯öí³µ, §æþVæü$Y,
{ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ Mö¨ªV> fÓÆæÿ… Æ>Ðèþyæþ… Ððþ$$‘‘Ñ.
Ððþ$§æþyæþ$Ðéç³# ÐéÅ«¨/ G¯ðþÞ¸ëÍsìý‹Ü ÐðþOÆæÿ‹Ü / §øÐèþ$M>r$ §éÓÆ> Ððþ$§æþyæþ$ çßýu>™èþ$¢V> fÓÆæÿ… Æ>Ðèþyæþ…, ™èþË
G¯ðþÞçœÌñýsO ýì Ü‹ BÆø¾ ÐðþOÆæÿ‹Ü ¯öí³µ, Ððþ$yæþ ³ç sìýÐt þó Äæý$yæþ…, ^ðþÐèþ#yæþ$,
A…«§þæ ™èþÓ…, ³ç „æüÐé™èþ…, Ðèþ*¯èþÜí Mæü Üí †¦
§ðþº¾†¯èþyæþ… Ððþ$$‘‘Ñ.
yðþ…Væü*Å BÆø¾ ÐðþOÆæÿ‹Ü/yðþ…Væü*Å ÐðþOÆæÿ‹Ü §øÐèþ$M>r$ §éÓÆ> Mîüâæý$å, ^èþÆæÿÃ… Mîüâæýå ¯ö糚Ë$, fÓÆæÿ…, ™èþ˯öí³µ,
^èþÆæÿÃ…ò³O _¯èþ²_¯èþ² Væü$ËÏË$ Æ>Ðèþyæþ…
Ððþ$$‘‘Ñ.
_Mðü¯Œþ´ëMŠüÞ/ ÐðþÇòÜÌêÏ ÐðþOÆæÿ‹Ü {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ §éÓÆ> ^èþÆæÿÃ… ^èþÆæÿÃ…ò³O ´÷Mæü$PË$ HÆæÿµyæþyæþ…,
AÐèþ$ÃÐéÆæÿ$ çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. fÓÆæÿ…, fË$º$.
Æ>¼‹Ü / Æ>¼‹Ü ÐðþOÆæÿ‹Ü / Mæü$MæüP M>r$ §éÓÆ> && ™èþ˯öí³µ, fÓÆæÿ…, ±sìý° ^èþ*õÜ¢
òßýO{yø¸ù¼Äæý* Æ>»Zz ÐðþOÆæÿ‹Ü ¿æýÄæý$…, 糄æüÐé™èþ…, Ðèþ$Ææÿ×ý…
Ððþ$$‘‘Ñ.
Ò$hÌŒýÞ / ™èþr$t / ´ëÆ>Ñ$MøÞ ÐðþOÆæÿ‹Ü / {ç³™èþÅ„æü çܵÆæÿØ §éÓÆ> ^èþÆæÿÃ… fº$Ë$, fÓÆæÿ…, ™èþ˯öí³µ™ø
´÷…Væü$ Ò$hÌŒýÞ ÐðþOÆæÿ‹Ü çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. _ÐèþÇMìü
^èþÆæÿÃ…ò³O _¯èþ²_¯èþ² G{Ææÿ° Væü$ËÏË$
HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$.

72 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
C¯Œþœç #ÏÄýñ $…gê/çœNÏ BÆø¦Ñ$MøÞ ÐðþOÆæÿ‹Ü V>Í §éÓÆ> çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. Mæü…yæþÆ>Ë$, Vö…™èþ$, fÓÆæÿ…, Mæü…yæþÆ>ËÌZ ¯öí³µ, Fí³Ç
Fí³Ç†™èþ$¢Ë$ †™èþ$¢Ëò³O {糿êÐèþ…™ø ¯èþ$ÅÐðþ*
°Äæý*Mæü$ §éÇ ¡Äæý$Ðèþ^èþ$a.
_Mæü$¯Œþ Væü$¯éÅ BÌê¹ ÐðþOÆæÿ‹Ü Gyìþ‹Ü Dh‹³t A¯óþ Mæü…yæþÆ>Ë$, Mîüâæýå Ðèþ$«§æþÅ B{íœM>ÌZ° "Ðèþ*Mö…yóþ' Ðèþ$ÇÄæý$$
§øÐèþ$M>r$ ÐèþËÏ Ðéç³#Ë$ "ÝëÓíßýÎ' ¿êçÙËÌZ _Mæü$¯Œþ Væü$¯éÅ
A…sôý Ðèþ…W ¯èþyæþÐèþyæþ….
ÐðþOÆæÿ‹ÜË ÐèþËÏ Ððþ$$MæüPË$, f…™èþ$Ðèþ#ÌZÏ MæüÍVóü ÐéÅ«§æþ$Ë$
Ððþ$$MæüPËÌZ :
ÐéÅ«¨õ³Ææÿ$ & ÐéÅ«¨ M>ÆæÿMæü…
sŸ»êMø Ððþ$$ÝëÆÿ$$MŠü & sŸ»êMø Ððþ$$ÝëÆÿ$$MŠü ÐðþOÆæÿ‹Ü
º…_sꋳ B‹œ º¯é¯é & º¯é¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü I
΋³ ÆøÌŒý B‹œ ´÷sêsZ & Ý÷˯èþ$ÐŒþ$ ÐðþOÆæÿ‹Ü
΋³ MæüÆŠÿÏ B‹œ ´ëç³Äæý* & sŸ»êMø ÐðþOÆæÿ‹Ü, °Mø°Äæý*¯èþ ÐðþOÆæÿ‹Ü
f…™èþ$Ðèþ#ËÌZ : çœNsŒý, Ðèþ˜™Œþ ÆøVæü…; _Mðü¯Œþ ÝëÆøPÐèþ*; _Mðü¯Œþ ´ëÍÄñý*Ðèþ*
{´ùsZgZÐéË$ & MæüÍW…^óþ ÐéÅ«§æþ$Ë$
ÐéÅ«¨ õ³Ææÿ$ ÐéÅ«¨ M>ÆæÿMæü… ÐéÅ«¨ ÐéçßýM>Ë$ / {糿êÑ™èþ… AÄôý$Å Ë„æü×êË$
çÜ…{MæüÑ$…^óþ Ñ«§é¯èþ… ÔèýÈÆæÿ ¿êV>Ë$
Ðèþ$ÌôýÇÄæý* ´ëÏÝùÃyìþÄæý$ÐŒþ$ Byæþ G¯éíœË‹Ü §øÐèþ$ M>ÌôýÄæý$… ^èþÍ, ™èþ˯öí³µ, ÔèýÈÆæÿ EÚù~{Væü™èþ
M>r$ §éÓÆ> {MæüÐèþ$…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ* fÓÆæÿ…
GMæü$PÐèþÐèþ#™èþ$…¨. ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ
™èþ˯öí³µ, Mîüâæýå Ðéç³#Ë$ Ððþ$$‘‘Ñ.
Ððþf¯ðþsO ýì Ü‹ {sñýM• øÐðþ*¯é‹Ü Ððþgñý¯O éÍ‹Ü ÌñýO…WMæü çÜ…º…«§æþ…, Äñý*° Äñý*° §æþVæüÆY ÿæ §æþ$Ææÿ§æþ, Ðéç³#, Äñý*°
sêÄŒý$Ìñýr$Ï, rÐèþâæýå §éÓÆ> ¯èþ$…_ ç³çÜ$ç³#Ææÿ…Væü$ {§æþÐèþ…
Ñyæþ$§æþË AÐèþr… Ððþ$$‘‘Ñ.
A†°{§é ÐéÅ«¨ {sìý糯øÝùÐèþ* V>…¼Äæý$±Þ ïÜïÜ DVæüM>r$ §éÓÆ> && GMæü$PÐèþ ™èþ˯öí³µ Æ>Ðèþyæþ…, Ððþ$yæþ,
Ððþ¯èþ$²ÌZ° {Væü…£æþ$Ë$ ÐéÄæý$r…,
Mîüâæýå ¯ö糚Ë$, °{§æþ Æ>Ðèþyæþ…,
MøÐèþ*, Ðèþ$Ææÿ×ý….
hÄñý*ÇzÄýæ *íÜÜ‹ / hÄæý*ÇzÄýñ * C…sñýòܯt éÍ‹Ü Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË™ø && fÓÆæÿ…, ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ, MöÐèþ#Ó ÔZçÙ×ý
A†ÝëÆæÿ… MæüË$íÙ™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…, çÜÇV> ÌôýMæü´ùÐèþr…,
±sìý §éÓÆ> çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢…¨. hVæür ÑÆóÿ^èþ¯éË$ Ððþ$$‘‘Ñ.
AÒ$¼Äæý*íÜÜ‹ G…rÒ$»ê íßýÝùtÌñýOsìýM> Ðèþ$ËÐèþ$*{™éË™ø M>ÌôýÄæý$…, Ððþ$§æþyæþ$, A«¨MæüÐðþ$O¯èþ ÆæÿMæü¢ ÑÆóÿ^èþ¯éË$,
MæüË$íÙ™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…, ï³Ïçßý… M>ÌôýÄæý$…, ï³Ïçßý…, Ððþ$§æþyæþ$,
Ðèþ$…_±sìý §éÓÆ> f¯èþ¯éÐèþÄæý$ÐéË$, ^èþÆæÿÃ…ò³O ³ç #…yæþ$Ï
Æ>Ðèþyæþ… Ððþ$$‘‘Ñ.
»êÏMŠü íÜMŠü¯ðþ‹Ü ÎÚëðÄæý* yø¯øÐé° Ýë…yŠþ DVæü M>r$ÐèþËÏ && Ýë…yŠþ DVæü M>r$Ðóþíܯèþ ^ørÌêÏ
ç³#…yæþ$Ï HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$ (Ðèþ$$Q…,
^óþ™èþ$Ë$, M>âæýåò³O)
M>Ìê AgêÆŠÿ / ÎÚëðÄæý* yö¯öÐéÍ ÆæÿMæü¢…ÌZ^óþÇ ï³Ïçßý…,M>ÌôýÄæý$… ÆæÿMæü…¢ ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæüYyæþ…, ™ðþËÏ ÆæÿMæü¢Mæü×êË
yæþ…yæþ… fÓÆæÿ… ˯èþ$ §ðþº¾¡Äæý$$¯èþ$. çÜ…QÅ ™èþVæüYyæþ….

[#~°Öò Ãã·<£û 73
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
MøϯŒþz f…™èþ$Ðèþ#Ë$

MøϯŒþz f…™èþ$Ðèþ# õ³Ææÿ$ f…™èþ$ gê† MøϯŒþz f…™èþ$Ðèþ# õ³Ææÿ$ f…™èþ$ gê†
yéÍ (1996) C¨ Vö{Æðÿ í³ËÏ. ™öÍ MøϯŒþz f…™èþ$Ðèþ#. C§éçßZ gñýÐŒþ$ MøϯŒþz Mæü…^èþÆæÿ V>yìþ§æþ
{´÷Ðóþ$sîý Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý MøϯŒþz Væü${Ææÿç³# í³ËÏ sñý{sê MøϯŒþz ÈçÜ‹Ü Mø†
çßý$»êÐø MøϯŒþz ÌôýVæü§æþ*yæþ Üç ²ï³µ MøϯŒþz Mæü$MæüP
{í³¯ñþÞ‹³ Ððþ$$§æþsìý MøϯŒþz ç³…¨í³ËÏ ç³…´ë MøϯŒþz BÐèþ#§æþ*yæþ
™é»oÎ, »ê»êVæü¯Œþ MøϯŒþz Byæþ í³Ë$ÏË$ Ðèþ$sìýÌêz MøϯŒþz Vö{Æðÿ
yæþ$ÅÆÿ$* Ððþ$$§æþsìý MøϯŒþz Ðèþ$Væü h…Mæüí³ËÏ MæüÑ$rMæüçœMæü* ÈMøÏ°…VŠü Møyðþ §æþ*yæþ

f…™èþ$Ðèþ#Ë$ & BÄæý$$ÆéªÄæý$…


f…™èþ$Ðèþ# BÄæý$$ÆéªÄæý$… (çÜ…‘‘ËÌZ) f…™èþ$Ðèþ# BÄæý$$ÆéªÄýæ $… (çÜ…‘‘ËÌZ
™é»ôýË$ 152 íÜ…çßý… 29
Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ 120 Æé×ìý `Ðèþ$ 18
†Ñ$…VæüË… 90 Æé×ìý DVæü 6
B{íœM> H¯èþ$Væü$ 70 GË$Mæü 1

ÐðþO§æþÅÔêç܈ BÑçÙPÆæÿ×ýË$

BÑçÙPÆæÿ×ý Ü
ç …‘‘ BÑçÙPÇ…_¯èþ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢ BÑçÙPÆæÿ×ý Ü
ç …‘‘ BÑçÙPÇ…_¯èþ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢
ÆæÿMæü¢ {ç³Üç Ææÿ×ý 1628 ÑÍÄæý$… àÆóÿÓ (C…V>Ï…yŠþ) Æéż‹Ü sîýM>
»êÅMîüÇt Äæý* 1683 ÎÐðþ¯Œþ çßýMŠü (¯ñþ§æþÆéÏ…yŠþ) (Mæü$MæüPM>r$Mæü$) 1860 Ë*Æÿ$* ´ëÔèýaÆŠÿ ({¸ë¯ŒþÞ)
sîýM> Ðèþ$…§æþ$ 1796 GyæþÓÆŠÿz gñý¯èþ²ÆŠÿ (C…V>Ï…yŠþ) B[íܵ¯Œþ 1889 {yðþÜç ÆŠÿ (fÆæÿñ)
òÜ™t þè ÝùP‹³ 1819 Æóÿ¯Œþ ÍÄñý*¯ñþMŠü ({¸ë¯ŒþÞ) ò³°ÞͯŒþ 1928 AÌñýV>j…yæþÆŠÿ òœÑÏ $…VŠü ( C…V>Ï…yŠþ)
MøÏÆø¸ëÐŒþ$ 1847 gôýÐŒþ$Þ íÜ…ç³Þ¯Œþ (C…V>Ï…yŠþ) Kò³¯Œþ àÆŠÿt çÜÆæÿjÈ 1953 ÐéËt¯Œþ ÍÌôýÏòßýÌŒý (AÐðþ$ÇM>)
òßýO´ùyðþÇÃMŠü íÜÆæÿ…h 1853 AÌñýV>j…yæþÆŠÿ Ðèþ#yŠþ ({¼r¯Œþ) Mæü–{†Ðèþ$ Væü$…yðþ 1957 ÑÍÄæý$… MøÌŒý¹

ÐéÅ«¨ & {糿êÑ™èþÐèþ$Äôý$Å ÔèýÈÆæÿ ¿êVæü…

{rMøÐèþ* ÐéÅ«¨ & Mæüâæý$å sñýO¸ëÆÿ$$yŠþ & {õ³Ðèþ#Ë$


MóürÆ>MŠüt & Mæüâæý$å M>Ððþ$Ææÿ$Ï & M>ÌôýÄæý$…
Ææÿ$Ðèþ*sìýf… ÐéÅ«¨ & Mîüâæý$å
¯èþ$ÅÐðþ*°Äæý* & Fí³Ç†™èþ$¢Ë$
BÆðÿO ªsîý‹Ü & Mîüâæý$å
V>Æÿ$$rÆŠÿ & £ðþOÆ>Æÿ$$yŠþ {Væü…¤ (Vö…™èþ$) AçÜЦ þè * & Fí³Ç†™èþ$¢Ë$
Ððþ$°…fsìýÜ‹ & Ððþ$§æþyæþ$, Ððþ¯èþ$²´ëÐèþ$$ ³ç Äñý*ÇÄæý* & ç³âæýå _Væü$âæý$å
GWjÐþè * & ^èþÆæÿÃ… yæþÄæý*»ñýsìýÜ‹ & ´ë…{MìüÄæý*¯Œþ (MøÏÐèþ$…)

74 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Ðèþ–„æü ÐéÅ«¨ Ôéç܈Ðèþ$$

Ððþ$$MæüP ÆøVæü…/™ðþVæü$Ë$ ÆøVæü Ë„æü×êË$ AVæü$ç³yóþ {糧óþÔèý… à°M>ÆæÿMæü…


ÐèþÇ AWY ™ðþVæü$Ë$ ³ç {™éË$ ³ç ÆæÿM>ÌôýÆæÿÄæý* ºÆðÿ»O ýô
^ðþ‚ýMæü$ G{ÆæÿMæü$âæý$å ç³{™éË$, M>…yæþ… M>ÌñýsZ {sñý•ÌñýsZ {sñý•Q… çœÌêPr…
ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü BMæü$Ðèþ$^èþa ™ðþVæü$Ë$ ³ç {™éË$ òÜÆøPÝ÷µÆ>
gŸ¯èþ² M>r$Mæü W…fË$ õܵ¯èþÌZ ÉîþM>ÝùÆðÿO
Vø«§æþ$Ðèþ$ Mæü$…Mæü$Ðèþ$ ™ðþVæü$Ë$ ÝùMìü¯èþ ¿êV>Ë$ ´÷Væü GMîüÞ°Ðèþ*
^èþ*ǯèþr$Ï AVæü$ç³yæþ™éÆÿ$$
Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² M>r$Mæü W…fË$ EíÜÌt êVø
º…V>âê§æþ$…ç³ ÌôýsŒý{»ñýsÏ ýŒ ç³{™éËÒ$§æþ M>ͯèþ Ðèþ$^èþaË$ òœOsê¸ù¢Æ> C…ò³Ýët¯ŒþÞ
VæüÐèþ$°Mæü : M>…MæüÆŠÿ Mö°² çœÌêÌZÏ° ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ »ñýÆæÿyæþ$ÌZ° °ÈjÐèþ ¿êV>Ë$

G…yø{Mðü•¯Œþ {Væü…£æþ$Ë$
G…yø{Mðü¯• þŒ {Væü…¤ E°Mìü àÆøïèþ$ Ñ«§þæ $Ë$ ÌZç³…/A«¨Mæü… AÆÿ$$¯èþ Ë„æü×êË$
1) ³í r$ÅrÈ {Vüæ …«¨& Ððþ$§æþyæþ$ 1) {Vø™Œþ àÆøïèþ$ ò³Ææÿ$Væü$§æþËÄæý$…§æþ$ _¯èþ² ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ D àÆøïèþ$ ÌZí³õÜ¢
©°ÌZ Æðÿ…yæþ$¿êV>Ë$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨ ´÷sìý§t þæ ¯èþ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. A§óþ Ñ«§þæ …V>
MæüËÐèþ#. ³ç NÆæÿÓË…¼Mæü GMæü$PÐðþ™O þó gñýVO >…sìýf… (´÷yæþÐèþ# ò³Ææÿ$Væü$
§æþË) HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. {´ûÉæþiÐèþ#Ë Äæý$…§æþ$
GMæü$PÐèþ A{MøÐðþ$V>Ìôý HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨.
AÆæÿ^óþ™èþ$Ë$ Ððþyæþ˵Ðèþyæþ…
{sêíœMŠü àÆøïèþ$Ë$
2) £ðþÆO ø {sêíœMŠü àÆøïèþ$ £ðþÆO >Æÿ$$yŠþ¯èþ$ {õ³Æóÿ³í Üç $¢…¨
3) ACTH(A{yìþ¯ø M>ÇzMø A«¨Ðèþ–MæüP, M>ÆðÿMt üŠ Þ¯èþ$
{sêíœMŠü àÆøïèþ$) {õ³Æóÿ³í Üç $¢…¨. A…yéÔèýÄæý$…
4) Vö¯éyø {sêíœMŠü àÆøïèþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$$ÚëP˯èþ$
5) ËMøtgýñ °MŠü àÆøïèþ$ {õ³Æóÿ³í Üç $¢…¨. „îüÆæÿ{ÝëÐé°²
{õ³Æóÿ³í Üç $¢…¨.
³ç ÆæÿË…¼Mæü Æðÿ…yæþ$ àÆøïèþ$˯èþ$ VæüÆ>ÂÔèýÄæý$ Üç …Mø^èþ…Äæý$…§æþ$ ÕÔèý$ f¯èþ¯èþÐèþ$糚yæþ$ Cº¾…§æþ$Ë$
{Üç ÑçÜ$¢…¨ „îüÆæÿ{ÝëÐèþÐèþ$$˯èþ$ Mæü*yé
AMîüÞsZíܯŒþ Mæü*yé {õ³Æóÿ³í Üç $¢…¨.
´ëÆæÿ£ðþÆO >Æÿ$$yŠþ £ðþÆO >Æÿ$$yŠþ Ððþ¯èþ$MæüVæüË ´ëÆ>£éÆøïèþ$ ÆæÿMæü…¢ ÌZ M>ÍÛÄýæ $… ÌZí³…_¯èþ A…r± HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨.
_¯èþ²Ñ 4 Ë…¼MæüË$ ³ç ÇÐèþ*×ê°² AÐèþÜç Ææÿ…Mæü¯é² GMæü$PÐèþ ´ëÆ>£øÆøïèþ$
°Äæý$…{†Üç $¢…¨ GÐèþ$$MæüË ¯èþ$…yìþ M>ÍÛÄýæ $…¯èþ$ ¡íÜÐóþÜí
ò³âæý$çÜ$V> HÆæÿµÆæÿ$Ýë¢Æÿ$$. GMæü$PÐðþ¯O þè
M>ÍÛÄýæ $… Äæý$*ǯŒþ Äæý$…§æþ$ ÑçÜÇj…³ç ºyìþ
Ðèþ–M>PËÌZ Æ>âæýå¯èþ$ HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$.
A«¨Ðèþ–MæüP {Vüæ …¤ Ðèþ–M>PË Ò$§æþ, A{yþì ¯éͯŒþ A™èþÅÐèþÜç Ææÿ ³ç ÇíÜ™¦ þè $˯èþ$ E{§þó Mæü™èþÌZ HÆæÿµyæþ$ Ææÿ$VæüÙèþË$
©°ÌZ Æðÿ…yæþ$ ¿êV>Ë$ G§æþ$ÆöP¯èþ$rÌZ C¨
MæüËÐèþ#. Ððþ$yæþ$ÌêÏ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.

[#~°Öò Ãã·<£û 75
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Ðèþ$ÇÄæý$$ M>ÆðÿMt üŠ Þ Ë„æü×êË$&Væü$…yðþ ÐóþVæü…V>
Mör$tMö¯èþ$r, ÆæÿMæü´¢ ùr$
òßý^èþ$ar, iÆæÿ{~ Müì Äæý$
™èþMæü$PÐèþVæü$r
A{yþì ¯èþÌŒý {Vüæ …¤ M>ÆðÿMt üŠ Þ M>ÇzÝùÌŒý Væü*ÏMøk HÆæÿµyæþ$r ÌZç³… Ðèþ˯èþ Ayìþ¯èþ¯ŒþÞ ÆøVæü… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨.
Ðèþ$ÇÄæý$$ °ËÓ E…yæþ$r ÆæÿMæü„¢ üî ×ý™èþ, ºËïßý¯èþ…V> Væü$…yðþ Mör$tMøÐèþyæþ…
Ðéç³#˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþ$r, Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ
AÌñýÈj˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþ$r,
MöÐèþ#ÓË °Äæý$…{™þè ×ý
AÌZzòÜÆt >¯Œþ ËÐèþ×ý… Ðèþ$ÇÄæý$$ ±sìý° GMæü$PÐðþ¯O þè ^ø M>¯ŒþÞíÜ…{yø… HÆæÿµÆæÿ^èþ$¯èþ$.
Ðèþ–M>PË §éÓÆ>, GMæü$PÐèþV> ™èþMæü$PÐðþ¯O þè ^ø ÝùyìþÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$
MøÌZµMæü$…yé °Äæý$…{™þè ×ý, ±Ææÿ$ GMæü$PÐèþV> MøÌZµÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨
ÝùyìþÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$
´÷sêíÙÄæý$… Ðèþ$«§þæ ůèþ
Üç …™èþ$˯èþ…
Vø¯éyŠþÞË$ Ìñý…O WMæü Ë„æü×êË$ Ìñý…O WMæü Ææÿ$VæüÙèþË$
HÆæÿµyóþr…§æþ$Mæü$
™øyæþµyæþ$™éÆÿ$$.
A…yéÔèýÄæý$… VæüÆ>ÂÔèýÄæý$… 1) D{Ýùtf¯Œþ ³ç MæüÓ™èþ Æ>Ðèþyæþ…, Ìñý…O WMæü Ææÿ$VæüÙèþË$, VæüÆæÿÂ{ÝëÐèþ…
Üç …_MìüÆæÿ$Ððþ³çO #Ìê Ððþ$¯èþÜç $tÐþè ÌŒý ÐèþËÄæý$… Ðèþ…«§þæ ™èþÓ… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ
2) {´÷gñýÜí Æt >¯Œþ VæüÆ>ÂÐèþÜç ¯¦ þè $ M>´ëyæþyæþ… Ððþ$$‘‘¯èþÑ
sñýÝùtÜí Æt >¯Œþ ³ç #Ææÿ$çÙ$ËÄæý$…§æþ$ Ìñý…O WMæü ÌZ´ëË$
Ðèþ$$ÚëPË$ ¨Ó¡Äæý$ Ìñý…O WMæü Ë„æü×êË$
Ððþ$$‘‘¯èþÑ
ÐðþÌñýsŒýÞ B‹œ MøÏÐþè $… C¯èþ$ÞͯŒþ ÆæÿMæü…¢ ÌZ ^èþMðüPÆæÿ ÌZí³õÜ¢ Ðèþ$«§þæ $Ðóþ$çßý…, GMæü$PÐðþ™O þó òßýO´ùVæüÜïÏ Ðèþ*
Ìê…VæüÆŠÿ ௌþÞ ³ç ÇÐèþ*×ý… °Äæý$…{™þè ×ý
Äæý*…sîýyðþÄO ýæ $$ÆæÿsìýMŠü GMæü$PÐèþ ±sìý° ÌZí³õÜ¢ yæþÄñý*»ñýsìýÜ‹ C¯èþ$Þí³yæþÜ‹
àÆøïèþ$ Ðèþ$*{™þè …ÌZ MøÌZµMæü$…yé HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨.
°Äæý$…{†Üç $¢…¨.
£ðþÆO >Æÿ$$yŠþ Vö…™èþ$ £ðþÆO >MìüÞ¯Œþ Væü*ÏMøk BMîüÞMæüÆæÿ×ýÌZ ÔèýMìü¢ ÌZç³… Ðèþ˯èþ ÕÔèý$Ðèþ#ËÌZ {Müð sìý°f…
Ñyæþ$§æþËÄæý$…§æþ$ §øçßý§æþM>Ç (ÔéÈÆæÿMæü Ðèþ*¯èþÜí Mæü ò³Ææÿ$Væü$§æþË
°Æø«¨…糺yæþ$r) {´ûÉæþ$Ë Äæý$…§æþ$ ÌZí³õÜ¢
Ñ$M>ÞyîþÄæý* HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨ GMæü$PÐðþ¯O þè ^ø
V>Æÿ$$rÆŠÿ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. AÐèþÜç Ææÿ… Mæü¯é²,
GMæü$PÐèþ C…«§þæ ¯èþ Eç³Äñý*Væü…, ¯éyîþ ÐèþÅÐèþÜç ¦
ÌZç³… °{§þæ ÌôýÑ$, ºÆæÿ$Ðèþ# ™èþVæüyY þæ …, A†
^èþ$Ææÿ$Mæü$§æþ¯èþ… Ððþ$$‘‘.
VæüÐèþ$°Mæü : £ðþÆO >Æÿ$$yŠþ {Væü…¤ ÌêÐðþMæüPyæþÐóþ$ V>Æÿ$$rÆŠÿ. C¨ BàÆæÿ…ÌZ AÄñý*yìþ¯Œþ ÌZí³õÜ¢ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. ³ç ÆæÿÓ™èþ {糧óþÔéËÌZ iÑ…^óþÐéÇÌZ D ÆøVæü…
Üç ÆæÿÓ Ý뫧éÆæÿ×ý…. AÄñý*yìþ¯Œþ ÌZ´ë°² Üç Ǩ§æþyª þæ … §éÓÆ> ©°° °Äæý$…{†…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$, Ìôý§é Ðésìý° ¡íÜÐóþÄæý$ÐèþËíÜÐèþÜç $¢…¨.

76 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
iÆæÿ~ ÆæÿÝëË ^èþÆæÿÅË ç³sìýtMæü
Ü
ç …. G…gñýÐO þŒ $ {çÜÑ…^èþ$ ¿êVæü… Ñyæþ$§æþËÄôý$Å {糧óþÔèý… iÆæÿ~ÆæÿçÜ… A§æþçܦ糧éÆæÿ¦… AÇ™èþÅ E™èþµ¯é²Ë$
1 rÄæý*ͯŒþ ÌêÌêfË {Væü…£æþ$Ë$ BçÜÅMæü$çßýÆæÿÐèþ$$ ÌêÌêfËÐèþ$$ í³…yìþ 糧éÆæÿ¦Ðèþ$$ Ðèþ*ÌZtgŒý ^èþMðüPÆæÿ
ÌêÌêfË…
AÐðþ$OÌýô gŒý
2. ò³³í Þ¯Œþ iÆ>~Ôýè Äæý$… iÆ>~Ôýè Äæý$… fuæÿÆæÿÆæÿÜç … Ðèþ*…çÜMæü–™èþ$¢Ë$ {´ùsîýÄñý*gŒýË$ Ðèþ$ÇÄæý$$
ò³´ùt‹ÜË$
3. Æðÿ°¯Œþ iÆ>~Ôýè Äæý$… iÆ>~Ôýè Äæý$… fuæÿÆæÿÆæÿÜç … ´ëË$, MðüíܯŒþ ò³Ææÿ$Væü$, ´ëÆ>MðüíܯŒþ
4. ò³™O þè ÅÆæÿÜç M>ÌôýÄæý$… B…{™èþÐèþ$*Ë… ò³™O þè ÅÆæÿÜç … {MöÐèþ#ÓË$ GÐèþ$ÎÛMæüÆæÿ×ý…
ËÐèþ×êË$
5. AÐðþ$OÌýô gŒý MøÏÐèþ$Ðèþ$$ B…{™èþÐèþ$*Ë… MøÏÐþè $ÆæÿÜç … ³í …yìþ³ç §éÆ>¦Ë$ Ðèþ*ÌZtgŒý ^èþMðüPÆæÿ
6. {sìý³í Þ¯Œþ MøÏÐèþ$Ðèþ$$ B…{™èþÐèþ$*Ë… MøÏÐþè $ÆæÿÜç … Ðèþ*…çÜMæü–™èþ$¢Ë$ ´ëÍò³ò³yt• þŠ Ë$
7. MðüÐO þð *{sìý³í Þ¯Œþ MøÏÐèþ$Ðèþ$$ B…{™èþÐèþ$*Ë… MøÏÐþè $ÆæÿÜç … Ðèþ*…çÜMæü–™èþ$¢Ë$ Ðèþ*ÌZtgŒý ^èþMðüPÆæÿ
8. ÌñýõO ³gŒý MøÏÐèþ$Ðèþ$$ B…{™èþÐèþ$*Ë… MøÏÐþè $ÆæÿÜç … {MöÐèþ#ÓË$ {MöÐèþ#Ó BÐèþ*ÏË$
WÏfÆ>ÌŒý
9. ò³³í yt þó f‹Ü _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … ´ëÍò³ò³yt• þŠ Ë$ AÐðþ$O¯ø BÐèþ*ÏË$
10. Ðèþ*Ìôýgt ýŒ _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … Ðèþ*ÌZtgýŒ Væü*ÏMøgŒý
11. ÌêMóügt ýŒ _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … ÌêMøtgýŒ Væü*ÏMøgŒý, {çœMøtgŒý
12. Üç ${MóügŒý _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … Üç ${MøgŒý Væü*ÏMøgŒý, {çœMøtgŒý
13. ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýô $f‹Ü _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … ¯èþ*ÅMìüÏMŠü BÐèþ*ÏË$ ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *sñýyO þŠ Ë$
14. ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *sñýyO þó f‹Ü _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *sñýyO þŠ Ë$ ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *òÜsO ýŒ Þ
15. ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *òÜyO þó f‹Ü _¯èþ²{õ³Væü$ _¯èþ²{õ³Væü$ B…{™èþÆæÿÜç … ¯èþ*ÅMìüÄÏ ýñ *òÜsO ýŒ Þ ¯èþ{™èþf°M>ÆæÿƦ >Ë$
ò³…sZgŒý ^èþMðüPÆæÿ

[#~°Öò Ãã·<£û 77
GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û

¿o†Mæü Ôéç܈…
¿o†Mæü Æ>Ôèý$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³Ðèþ*×êË$

´÷yæþÐèþ# (M) {§æþÐèþÅÆ>Õ (kg) M>Ë… (S)


òÜ…sîý Ò$rÆæÿ$ (cm)= 10-2 m {V>ÐŒþ$ = 10-3 kg Ððþ$O{Mø òÜMæü¯Œþ = 10&6 òÜMæü¯Œþ
Ñ$ÎÏ Ò$rÆæÿ$ (mm) = 10-3m Ñ$ÎÏ {V>ÐŒþ$ = 10-6 kg ¯é¯ø òÜMæü¯Œþ = 10&9 òÜMæü¯Œþ
Ððþ$O{M>¯Œþ = 10-6m AsêÑ$MŠü Ðèþ*‹Ü Äæý$*°sŒý í³Mö òÜMæü¯Œþ = 10&12 òÜMæü¯Œþ
¯é¯ø Ò$rÆæÿ$ = 10-9m (amu) = 1.66x10-27 kg õÙMŠü = 10&8 òÜMæü¯Œþ
B…VŠü{Ýët… (A0) = 10-10m MìüÓ…sêÌŒý = 100 kg ^èþ…{§æþÐèþ*¯èþ Ðèþ*çÜ… = 27.3 ÆøkË$
X Äæý$*°sŒý = 10-14m r¯èþ$² = 1000 kg M>íÜÃMŠü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… : çÜ*Ææÿ$Åyæþ$
òœÇà = 10-15m çÜÏVŠü = 14.57 kg ´ëËç³#…™èþ ^èþ$r*t †ÇW Æ>Ðèþyé°Mìü ç³sôýt M>Ìê°²
MìüÌZ Ò$rÆæÿ$ (km) = 1000 ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ ÍÑ$sŒý : M>íÜÃMŠü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A° A…sêÆæÿ$. JMæü M>íÜÃMŠü
Äæý*ÆŠÿz = 0.9144 m çÜ*Ææÿ$Å° {§æþÐèþÅÆ>ÕMìü 1.4 Æðÿr$Ï. Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÑË$Ðèþ 250 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Üç …Ðèþ™èþÞÆ>Ë$.
Ððþ$OË$ (mile) = 1.6 Mìü.Ò$. VæüÐèþ$°Mæü : çÜ*Ææÿ$Å° {§æþÐèþÅÆ>Õ 1.96x1030 kg
¯ésìýMæüÌŒý Ððþ$OÌŒý = 1.8 Mìü.Ò$.
M>…† çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… = 9.46 x 1015 Ò$.
B{çÜt-¯é-Ñ$-MæüÌŒý Äæý$*°sŒý (AU)= 1.496x1011Ò$.
´ëÆŠÿòÜMŠü = 3.26 M>…† çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$

ѧæþ$Å™Œþ Æ>Ôèý$Ë$ & {ç³Ðèþ*-×êË$ EÚù~{Væü™èþMæü$ {ç³Ðèþ*×êË$ MöÍ^óþ õÜPâæý$å


ѧæþ$Å™Œþ Æ>Õ {- ³ç Ð- þè *×ý… 1) òÜÍÞÄæý$‹Ü òÜ…sîý{VóüyŠþ õÜPÌŒý
1) Ñ-§æþ$Å™Œþ BÐóþ-Ôèý… Mæü$-Ë*…»Œý D õÜPË$¯èþ$ òÜÍÞÄæý$‹Ü A¯ôþ ÔêçÜЈ þó ™èþ
2) Ñ-§æþ$Å™Œþ {ç³Ðé-çßý… B…í³Ä- ýæ $ÆŠÿ Ææÿ*´÷…¨…^éyæþ$. D õÜPÌŒýÄæý$…§æþ$
00C A¯èþV> Ðèþ$…^èþ$ {§æþÒ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþ
3) Ñ-§æþ$Å™Œþ ´÷sñý-°Û-Äæý$-ÌŒý -ÐøÌŒýt (v)
Ðèþ$ÇÄæý$$ 1000C A¯èþV> ±sìý
4) Ñ-§æþ$Å™Œþ °Æø-«§æþ… KÐŒþ$ ( Ω ) ¿êïÙµ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþ. D õÜPÌŒýÄæý$…§æþ$
5) Ñ-§æþ$Å™Œþ {õ³Ææÿ-×ý -òßý{± (H) {糡 Ñ¿êVæü… 10CMæü$ çÜÐèþ*¯èþ….
6) Ñ-ÕçÙt °Æø«§æþ… KÐŒþ$&Ò$rÆæÿ$ 2) ¸ëÆæÿ¯ŒþïßýsŒý D õÜPÌŒý¯èþ$ ¸ëÆæÿ¯Œþ ß ï ýsŒý A¯ôþ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢
7) Ñ-§æþ$Å™Œþ ÝëÐèþ$-Ææÿ¦üÅ… ÐésŒý (w) °ÇÃ…^éÆæÿ$. D õÜPÌŒý Äæý$…§æþ$ 320F
8) CâæýÏÌZ Ðéyóþ A¯èþV> Ðèþ$…^èþ$ {§æþÒ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþ
Ðèþ$ÇÄæý$$ 2120F A¯èþV> ±sìý ¿êïÙ¹
ѧæþ$Å™Œþ Ñ°-Äñý*-Væü… Mìü-ÌZ-ÐésŒý AÐèþÆŠÿ ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþMæü$ Üç Ðèþ*¯èþÐèþ$$. D õÜPÌŒý
EçÙÐ~ þè $$ Äæý$…§æþ$ {糡 Ñ¿êVæü… 10FMæü$ çÜÐèþ*¯èþ….
EçÙ~Ðèþ$$ JMæü ÔèýMìü¢ çÜÓÆæÿ*ç³Ðèþ$$. EçÙ~Ðèþ$$ çܵÆæÿØ gêq¯é°² MæüÍWçÜ$¢…¨. EÚë~°² 3) MðüÍÓ¯Œþ MðüÍÓ¯Œþ õÜPÌŒý ¯èþ$ MðüÍÓ¯Œþ A¯ôþ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢
íÜ.h.G‹Ü. 糧æþ®†ÌZ MðüÌZÈ A¯ôþ {ç³Ðèþ*×ý…ÌZ MöË$Ýë¢Ææÿ$. EÚë~°² G….Mðü.G‹Ü.
°ÇÃ…^éÆæÿ$. D õÜPÌŒý¯ôþ BºjË*ÅsŒý
Ìôý§é G‹Ü.I. ³ç §æþ†® ÌZ goÌŒý A¯ôþ {ç³Ðèþ*×ý…™ø MöË$Ýë¢Æÿæ $. EÚë~°² MðüÌZÈ Ò$rÆŠÿ
õÜPÌŒý B‹œ sñý…ç³ÆóÿrÆŠÿ (Absolute
çÜàÄæý$…™ø MöË$Ýë¢Ææÿ$. JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# Äñý$$MæüP EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ ò³…^èþsê°Mìü Ìôý§é
Scale of Temperature) A°
™èþWY…^èþsê°Mìü M>ÐèþËíܯèþ ÔèýMìü¢° EçÙ~… A° A…sêÆæÿ$. JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Äñý$$MæüP EçÙ~
ÆéÕ° Væü$Ç…_ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$$r¯èþ$ MðüÌZÈÐðþ${sîý A° A…sêÆæÿ$. JMæü Mæü*yé A…sêÆæÿ$. D õÜPÌŒýÄæý$…§æþ$
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#ÌZ E¯èþ² EçÙ~ ÆéÕ° MöËÐèþsê°Mìü »ê…»Œý MðüÌZÇÒ$rÆŠÿ A¯ôþ ç³ÇMæüÆé°² 273 MðüÍÓ¯ŒþË$ A¯èþV> Ðèþ$…^èþ$ {§æþÒ¿æýÐèþ¯èþ
Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. EÚë~°² MðüÌZÈ, goÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ GÆŠÿY A¯ôþ {ç³Ðèþ*×êË™ø EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ 373 MðüÍÓ¯ŒþË$
MöË$Ýë¢Ææÿ$. JMæü MðüÌZÈ ÑË$Ðèþ 4.18 goÌŒýÞMìü çÜÐèþ*¯èþ…. JMæü goÌŒý ÑË$Ðèþ 107 A¯èþV> ±sìý ¿êïÙµ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþMæü$
GÆŠÿPËMæü$ Üç Ðèþ*¯èþÐèþ$$. Üç Ðèþ*¯èþÐèþ$$.

78 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
EçÙÐ~ þè *ç³M>Ë ÆæÿM>Ë$ BÌêPàÌŒý¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
EçÙÐ~ þè *ç³M>°² Ððþ$$rtÐþð $$§æþsìýÝëÇV> VðüÎÍÄñý* A¯èþ$ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢ Mæü¯èþ$Vö¯é²yæþ$. ´ë§æþÆæÿÝë°² Eç³Äñý*W…^èþsê°Mìü VæüË M>Ææÿ×êË$ :
EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ MöËÐèþsê°Mìü Eç³Äñý*W…^óþ Ðèþ*ç³M>˯èþ$ EçÙÐ~ þè *ç³M>Ë° A…sêÆæÿ$. ´ë§æþÆæÿçÜ… Äñý$$MæüP çÜ…Mø^èþ, ÐéÅMø^éË$ çÜÐèþ*¯èþ…V> E…sêÆÿ$$.
VðüÎÍÄñý* ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A¯ôþMæüÐèþ$…¨ Ôêç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë EçÙ~ Ðèþ*ç³M>˯èþ$ ´ë§æþÆæÿÜç … Ððþ…yìþ ÐèþÌñý Ððþ$ÆæÿÐèþr… ÐèþËÏ Èyìþ…VŠü˯èþ$ Q_e™èþ…V> Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. ÐésìýÌZ Mö°² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯þè Ðésìý° {Mìü…§æþ ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ´ë§æþÆæÿÝë°² MìüÓMŠü Üí ËÓÆŠÿ A° A…sêÆæÿ$.
EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ "Ðóþyìþ ^óþõÜ¢ 糧éÆé¦Ë$ ÐéÅMø_Ýë¢Æÿ$$ A¯ôþ «§æþÆæÿÃ… B«§éÆæÿ…V> ´ë§æþÆæÿçÜ… EçÙ~Ðèþ*ç³Mæü VøyæþËMæü$ A…r$Mø§æþ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ Èyìþ…VŠü˯èþ$
³ç °^óþÝë¢Æÿ$$'. Q_e™èþ…V> Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
EçÙ~ Ðèþ*ç³M>˯èþ$ {糫§é¯èþ…V> Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> Ñ¿æýh…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. AÑ BÌêPàÌŒý¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$rMæü$ VæüË M>Ææÿ×êË$ :
1) çœ$¯èþ 糧éÆæÿ® EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ ´ë§æþÆæÿÜç EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü… Mæü…sôý BÌêPàÌŒý EçÙÐ~ þè *ç³Mæü… ^éÌê {ÔôýÙç Ðt þð $O¯þè ¨. ©°™ø
2) {§æþÐèþ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ A† ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$ÇÄæý$$ A† GMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ MöËÐèþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
3) ÐéÄæý$$ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ A† Ö™èþË {´ë…™éÌZÏ MóüÐèþË… BÌêPàÍMŠü EçÙÐ~ þè *ç³M>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ³ç °^óþÝë¢Æÿ$$.
1) çœ$¯èþ 糧éÆæÿ® EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ : ´ë§æþÆæÿÜç … M>Ë$çÙÅ… Ðèþ˯èþ Ñ$°Ððþ$r (Minimeta) A¯ôþ ÐéÅ«¨ ÐèþÜç $¢…¨ M>±
œç $¯èþ ³ç §éÆé®Ë¯èþ$ Ðóþyìþ ^óþÜí ¯èþ³ç #yæþ$ AÑ ÐéÅMø_Ýë¢Æÿ$$ A¯ôþ §« þæ ÆæÿÃ… B«§éÆæÿ…V> BÌêPàÌŒý M>Ë$ÚëÅ°² MæüÍW…^èþ§æþ$.
D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ ³ç °^óþÝë¢Æÿ$$. D ÐéÅMø^éË$ ³ç §éÆé®Ë¯èþ$ ºsìýt Ðèþ*Ææÿr… 3) ÐéÄæý$$ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ :
ÐèþËÏ Òsìý° Eç³Äñý*W…_ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ Q_e™èþ…V> Mæü¯èþ$Vö¯èþÌôýÐèþ$$. Ðóþyìþ ^óþõÜ¢ ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë$ ÐéÅMø_Ýë¢Æÿ$$ A¯ôþ §« þæ ÆæÿÃ… B«§éÆæÿ…V> D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$
2) {§æþÐèþ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ : ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>ÌZÏ òßýO{yøf¯Œþ, ïßýÍÄæý$…, °Äæý*¯Œþ Ðèþ…sìý
{§æþÐèþ 糧éÆé®Ë¯èþ$ Ðóþyìþ ^óþíܯèþç³#yæþ$ AÑ ÐéÅMø_Ýë¢Æÿ$$ A¯ôþ «§æþÆæÿÃ… B«§éÆæÿ…V> ÐéÄæý$$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $. Òsìý° Eç³Äñý*W…_ A† ™èþMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$
D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$ ³ç °^óþÝë¢Æÿ$$. D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>ËÌZ ´ë§æþÆæÿÝë°² Ðèþ$ÇÄæý$$ MöË$Ýë¢Ææÿ$.

°™èþÅiÑ™èþ…ÌZ Eç³Äñý*W…^óþ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$


1) fÓÆæÿÐèþ*°° Ððþ§O þæ ÅÆæÿ…Væü…ÌZ ÆøW ÔèýÈÆæÿ EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ MöËÐèþsê°Mìü Eç³Äñý*W…^óþ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>°² fÓÆæÿ Ðèþ*°° A° A…sêÆæÿ$.
fÓÆæÿ Ðèþ*°°ÌZ FÆæÿü® Ó Èyìþ…VŠü 1100F Ìôý§é 420C E…r$…¨. Ðèþ$ÇÄæý$$ A«§øÈyìþ…VŠü A¯èþV> A«§ø@ Üí Ʀ ÿæ
Ý릯èþ… 350C Ìôý§é 950F E…r$…¨. fÓÆæÿ Ðèþ*°°ÌZ ´ë§æþÆæÿÝë°² Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. M>± D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ
´ë§æþÆæÿÝë°Mìü º§æþ$Ë$V> BÌêPàÌŒý¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
2) íÜMŠüÞ VæüÇçÙt, Mæü°çÙt EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü… D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>°² Üí MŠüÞ A¯ôþ ÔêçÜЈ þó ™èþ¢ Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ©°° Üí MŠüÞ VæüÇçÙ,t Mæü°çÙt EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü…
A° A…sêÆæÿ$. ©°° Eç³Äñý*W…_ Væüyìþ_¯èþ 24 Væü…rÌZÏ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Äñý$$MæüP VæüÇçÙt Ðèþ$ÇÄæý$$ Mæü°çÙt
EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ MöË$Ýë¢Ææÿ$.
3) EçÙ~ ѧæþ$Å™Œþ EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü… C¨ Üï »ñýMŠü œç Í™èþ… B«§éÆæÿ…V> ³ç °^óþÜç $¢…¨. ©°° Eç³Äñý*W…_ {MìüÑ$ MîürM>ËÄñý$$MæüP ÔèýÈÆæÿ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$
MöËÐèþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
4) °Æø«§æþMæü EçÙ~ Ðèþ*ç³MæüÐèþ$$ EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ ò³…_¯èþ³ç šyæþ$ ÌZàË °Æø«§þæ … ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨ A¯ôþ Üç *{™èþ… B«§éÆæÿ…V> D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>Ë$
³ç °^óþÝë¢Æÿ$$.
5) AÄæý$ÝëP…™èþ EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü… D EçÙ~ Ðèþ*ç³M>°² Eç³Äñý*W…_ 00K Ìôý§é &2730C ÐèþÆæÿMæü* EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ MöËÐèþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
6) ò³OÆø Ò$rÆŠÿ ©°° Eç³Äñý*W…_ 3,0000C ÐèþÆæÿMæü$ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ MöËÐèþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
7) Bí³tMæüÌŒý ò³OÆø Ò$rÆŠÿ ©°° Eç³Äñý*W…_ Üç *Ææÿ$Åyæþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþ„æü{™éÌZÏ VæüË A™èþÅ«¨Mæü EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ MöË$Ýë¢Æÿæ $.
8) »ñýMŠüÐðþ$¯Œþ EçÙ~ Ðèþ*ç³Mæü… ±sìý BÑÇ EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ MöËÐèþsê°Mìü »ñýMŠüÐðþ$¯Œþ EçÙ~ Ðèþ*ç³M>°² Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
»ZÆæÿ$ ±Ææÿ$ 990CË Ðèþ§æþª Ðèþ$Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. Üç Ðèþ$${§æþ³ç # ±Ææÿ$ 1010C Ðèþ§æþª Ðèþ$Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. ¯èþ© fË… 1000CË
Ðèþ§æþª Ðèþ$Ææÿ$Væü$™èþ$…¨.
ѧæþ$Å™Œþ BÐóþÔé°Mìü {ç³Ðèþ*×êË$
BÐóþÔé°² 'q' A¯óþ A„æüÆæÿ…™ø çÜ*_Ýë¢Ææÿ$. BÐóþÔé°² Mæü*Ë$…»Œý A¯óþ {ç³Ðèþ*×ý…™ø MöË$Ýë¢Ææÿ$.
Mæü*Ë$…»Œý Mæü¯é² _¯èþ² {ç³Ðèþ*×êË$ : Mæü*Ë$…»Œý Mæü¯é² ò³§æþª {ç³Ðèþ*×êË$ :
1) Ñ$ÎÏ Mæü*Ë$…»Œý = 10 Mæü*Ë$…»Œý
-3
1) MìüÌZ Mæü*Ë$…»Œý = 103 Mæü*Ë$…»Œý
2) Ððþ$O{Mø Mæü*Ë$…»Œý = 10-6 Mæü*Ë$…»Œý
2) Ððþ$V>Mæü*Ë$…»Œý = 106 Mæü*Ë$…»Œý
3) ¯é¯ø Mæü*Ë$…»Œý = 10-9 Mæü*Ë$…»Œý
4) í³Mø Mæü*Ë$…»Œý = 10-12 Mæü*Ë$…»Œý 3) WV> Mæü*Ë$…»Œý = 109 Mæü*Ë$…»Œý

[#~°Öò Ãã·<£û 79
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÐèþÆæÿ$çÜ çÜ…QÅ œç $r… «§æþ¯èþ «§æþ–Ðèþ… º$$×ý «§æþ–Ðèþ… ѧæþ$Å™Œþ ÑÔóýÏçÙMæü 糧éÆæÿ¦… ѧæþ$Å™Œþ ^éËMæüºË…
1. ÐøÌêtÆÿ$$MŠü M>ç³ÆŠÿ h…MŠü çÜË*¹üÅÇMŠü BÐèþ$Ï… 1.08 ÐøÌŒýtË$
2. ÌñýM>Ï…` M>Ææÿ¾¯Œþ h…MŠü AÐðþ*ðÄæý$… MøÏÆÿð yO þŠ 1.5 v
3. yóþ°Äæý$ÌŒý M>ç³ÆŠÿ h…MŠü M>ç³ÆŠÿ çÜÌñýO¹yŠþ, h…MŠü çÜÌñýO¹yŠþ 1.5 v
4. °ÆæÿËj œç $r… M>Ææÿ¾¯Œþ h…MŠü AÐðþ*ðÄæý$… MøÏÆðÿOyŠþ õ³‹Üt 1.5 v
5. »ñýO{MøÐóþ$sŒý çœ$r… M>Ææÿ¾¯Œþ h…MŠü çÜfË çÜË*¹üÅÇMŠü BÐèþ$Ï… 2.00 v

çœ$sêtË$ ÆæÿM>Ë$
°ÆæÿjË çœ$r… °ÆæÿjË çœ$r… Äæý$…§æþ$ Gr$-Ðèþ…sìý {§æþÐèþ 糧é-Æ>¦Ë$ E…yæþÐèþ#. ©°-Äæý$…§æþ$ VæüË ÑÑ«§æþ 糧é-Æ>¦-Ë°²Äæý$*
çœ$¯èþ íܦ†ÌZ Ìôý§é õ³‹Üt (Paste) íܦ†ÌZ E…sêÆÿ$$. A…§æþ$-Ðèþ-˯èþ D çœ$sê-˯èþ$ JMæü {糧óþÔèý… ¯èþ$…yìþ
Ðèþ$ÆöMæü {糧óþ-Ôé-°Mìü çÜ$Ë-¿æý…V> ¡çÜ$-Mö° Ððþâæýå Ðèþ^èþ$a¯èþ$. D M>Ææÿ×ý… ^óþ™èþ D çœ$sê-˯èþ$ °™èþÅ-i-Ñ-
™èþ…ÌZ GMæü$P-ÐèþV> Eç³-Äñý*-W-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Vøyæþ Væüyìþ-Äæý*--Æ>Ë…§æþ$, sê-Ça-ÌñýOr$Ï, ÆóÿyìþÄñý*, MðüÐðþ$Æ>, Ç-Ððþ*r$Ï,
í³ËÏË$ Byæþ$-Mæü$¯óþ »ŸÐèþ$ÃË$ Ððþ$$§æþ-Ë-Æÿ$$¯èþ ÐésìýÌZ °ÆæÿjË çœ$r-Ðèþ$$-˯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
^éÆæÿ$j-º$ÌŒý çœ$r… V>Ï…sñý -´ëÏ-Ýùt-ÐŒþ$ (Glante Plastom) A¯óþ Ôéç܈-Ðóþ™èþ¢ ^éÆæÿ$j-º$ÌŒý çœ$sê-˯èþ$ Mæü¯èþ$-Vö-¯é²Ææÿ$. D çœ$sê-
Ë-Äæý$…§æþ$ ѧæþ$Å™Œþ ÔèýMìü¢ A¯èþ$-¯èþ¨ ÆæÿÝëÄæý$-¯èþ ÔèýMìü¢-V>¯èþ$, †ÇW ÆæÿÝë-Äæý$-¯èþ-ÔèýMìü¢ A¯èþ$-¯èþ¨ ѧæþ$Å-™Œþ-Ôèý-Mìü¢-V> Ðèþ*Ææÿ$-
™èþ$…¨.
D œç $sêË °Æ>Ã-×ý…ÌZ ͤÄæý$… (Li), M>yìþÃÄæý$… (Cd), °MðüÌŒý (Ni) Ððþ$$-§æþÌñýO¯èþ 糧é-Æ>¦-˯èþ$ Eç³-
Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯èþ$Ï, MðüÐðþ$-Æ>-ËÌZ Cr$-Ðèþ…sìý çœ$sê-˯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
-ÝùtÆóÿgŒý çœ$r… Òsìý° GMæü$P-ÐèþV> Ðéçßý-¯é-Ë-Äæý$…§æþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. Cr$-Ðèþ…sìý çœ$sêÌZÏ ÌñýyŠþ (Pb)¯èþ$ «§æþ¯èþ-«§æþ–-
Ðèþ…V>¯èþ$, ÌñýyŠþ ò³Æ>-MðüOÞ-yŠþ¯èþ$ º$$×ý-«§æþ–-Ðèþ…V>¯èþ* Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. D çœ$r…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ ÑÔóýÏ-çÙMæü 糧é-
Ææÿ¦…V> çÜfË çÜ-Ë*¹üÅ-ÇMŠü BÐèþ*Ï°² (H2So4) Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Ñ§æþ$Å™Œþ ºË$¾Ë$
1) Ýë-«§é-Ææÿ×ý ѧæþ$Å™Œþ ºË$¾ ѧæþ$Å™Œþ ºË$¾¯èþ$ £éÐèþ$‹Ü AÌêÓ Gyìþ-çܯŒþ A¯óþ Ôéç܈-Ðóþ™èþ¢ Mæü¯èþ$-Vö-¯é²yæþ$. V>k™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$º-yìþ¯èþ
ѧæþ$Å™Œþ ºË$¾ ÌZç³Ë r…VŠü-çÜt¯Œþ (w)™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$-º-yìþ¯èþ ¡Væü-¯èþ$ íœË-Ððþ$…sŒýV> AÐèþ$Ça ™èþMæü$PÐèþ
ï³yæþ¯èþ… Ðèþ§æþª BÆ>Y¯Œþ (Ar) A¯óþ fyæþ-Ðé-Äæý$$-Ðèþ#¯èþ$ °…ç³#-™éÆæÿ$.
r…VŠü-çÜt-¯ŒþMæü$ ѧæþ$Å™Œþ °Æø«§æþ… ™èþMæü$P-Ðèþ-V>¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {§æþÒ-¿æý-Ðèþ¯èþ Ý릯èþ… A«¨-Mæü…V>¯èþ* E…r$…¨. r…VŠü-
çÜt-¯Œþ¯èþ$ 24000C ÐèþÆæÿMæü* Ðóþyìþ-^óþ-íÜ-¯èþ-ç³µ-sìýMîü A¨ MæüÇ-W-´ù-Mæü$…yé E…r$…¨. A…§æþ$-Ðèþ-˯èþ r…VŠü-çÜt-¯Œþ¯èþ$
íœË-Ððþ$…sŒýË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$-yé-°Mìü Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
2) M>…´ëMŠüt ¸ùÏÆø-òÜ…sŒý ºË$¾ V>k™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$-º-yìþ¯èþ D ºË$¾-¯èþ…§æþ$ ™èþMæü$PÐèþ ç³Ç-Ðèþ*-×ý…V> ´ë§æþ-Ææÿ-Ýë°² °…ç³#-™éÆæÿ$. D
ºË$¾-Ë$-™èþ-Mæü$PÐèþ KÌôýtgŒý ¯èþ$…yìþ GMæü$PÐèþ KÌôýtgŒý ÐèþÆæÿMæü* Mæü*yé ÐðþË$-Væü$-™é-Æÿ$$.
3) ¸ùÏ-Æø-òÜ…sŒý ºË$¾ ¸ùÏÆø òÜ…sŒý ºË$¾Ë-Äæý$…§æþ$ BÆ>Y¯Œþ (Ar)-A¯èþ$ fyæþ-Ðé-Äæý$$-Ðèþ#¯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. ¸ùÏÆøòÜ…sŒý ºË$¾ÌZ
™ðþË$-ç³#-Ææÿ…Væü$ MöÆæÿMæü$ ´ë§æþ-ÆæÿçÜ BÑ-Ç° Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³çÜ$ç³# ç³^èþa-Ææÿ…Væü$ MöÆæÿMæü$ ÝùyìþÄæý$… BÑ-Ç° Eç³-
Äñý*-WÝ- ë¢Æ- ÿæ $.
4) ^éç³ç³# ©ç³Ðèþ$$ Òsìý° ÑÐèþ*-¯é-{Ôèý-Äæý$-Ðèþ$$-Ë…§æþ$ Ææÿ¯Œþ-ÐóþMæü$ CÆæÿ$-ÐðþO-ç³#Ìê AÐèþ$-Ææÿ$a-™éÆæÿ$. {ç³Mæü-r¯èþ ©ç³-Ðèþ$$-Ë$V> ^é-ç³ç³# ©ç³-
Ðèþ$$-˯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. ^é-ç³ç³# ©ç³-Ðèþ$$ÌZ °Äæý*¯Œþ (Ne) A¯èþ$ fyæþ-Ðé-Äæý$$-Ðèþ#¯èþ$ °…ç³#-™éÆæÿ$.
M>Ðèþ#¯èþ Cr$-Ðèþ…sìý ºË$¾Ë ¯èþ$…yìþ ¯éÇ…f-Ææÿ…Væü$ÌZ E¯èþ² M>…† Ñyæþ$-§æþ-Ë-Ðèþ#-™èþ$…¨.
¯éÇ…f-Ææÿ…Væü$ M>…† Äñý$$MæüP ™èþÆæÿ…Væü-§ðþOÆæÿƒüÅ… GMæü$P-ÐèþV> E…yæþyæþ… Ðèþ˯èþ ´÷Væü-Ðèþ$…^èþ$, §æþ$-Ðèþ$$Ã-«§æþ*ã
Mæü×ý-Ðèþ$$Ë Ðèþ˯èþ ç³Ç-„óü-ç³×ý… ^ðþ…§æþ-Mæü$…yé º$$k-Ðèþ*-ÆæÿY…ÌZ {ç³Äæý*-×ìý-çÜ$¢…¨. M>ºsìýt Ææÿ¯ŒþÐóþ çܵçÙt…V> Mæü°-
í³-Ýù¢…¨.
5) GÌŒýDyìþºË$¾ GÌŒýDyìþºË$¾ ™èþMæü$PÐèþ ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ GMæü$PÐèþ ÐðþË$Væü$¯èþ$ CÝë¢Æÿ$$. ©°ÌZ
íœËÐðþ$…sŒý¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþÆæÿ$.

80 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>Ë$
1) çÜÓ-Ææÿ~-ç³{™èþ ѧæþ$Å™Œþ §æþÇØ° D ç³Ç-Mæü-Æ>°² »ñý¯ðþ²sŒý A¯óþ Ôéç܈-Ðóþ™èþ¢ Mæü¯èþ$-Vö-¯é²Ææÿ$. D ç³Ç-MæüÆæÿ… çÜà-Äæý$…™ø JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# Eç³-Ç-™èþ-
Ë…ò³O¯èþ VæüË BÐóþÔèý çÜÓ¿ê-Ðé°² ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-^èþ$a¯èþ$. A¯èþV> JMæü ÐèþçÜ$¢-Ðèþ#Mæü$ VæüË «§æþ¯é-ÐóþÔèý… Ìôý§é º$$×ê-
Ðóþ-Ôé°² ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ$.
2) -´ù-Ýët-ï³‹Ü »êMŠüÞ Ñ§æþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ E¯èþ² °Æø-«§æþ-Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ*Ææÿa-yé-°Mìü ´ùÝët-ïœ‹Ü »êMŠüÞ¯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. M>± {ç³çÜ$¢™èþ…
C¨ Ðéyæþ$-MæüÌZ Ìôý§æþ$.
3) °-Æø-«§éË ò³sñýt ©°° Eç³-Äñý*-W…_ ѧæþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ A˵ °Æø-«-§é˯èþ$ Ðèþ*Ææÿa-yé-°Mìü Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$.
4) A-«¨Mæü °Æø-«§éË ò³sñýt ѧæþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ° A«¨Mæü °Æø-«§é-˯èþ$ Ðèþ*Ææÿa-yé-°Mìü A«¨Mæü °Æø-«§éË ò³sñýt¯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$.
5) Ç-Äñý*-ÝëtÆŠÿt JMæü ѧæþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ° °Æø-«§é-˯èþ$ ò³…^èþ-yé-°Mìü Ìôý§é ™èþWY…^èþ-yé-°Mìü ÇÄñý*-ÝëtÆŠÿt A¯óþ ç³Ç-Mæü-Æ>°²
Eç³Ä- ýñ *-WÝ- ë¢Æÿæ $.
6) A-Ò$Ã-rÆŠÿ JMæü ¡VæüÌZ {ç³Ðèþ-íßý-çÜ$¢¯èþ² ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ Ñ$ÎÏ B…í³-Äæý$-ÆŠÿË$ Ìôý-§é B…í³-Äæý$-ÆŠÿ-ËÌZ MöË-Ðèþ-yé-°Mìü AÒ$Ã-r-
ÆŠÿ¯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. D ç³Ç-Mæü-Æ>°² {Ôóý×ìýÌZ MæüË$-ç³#-™éÆæÿ$. B§æþÆæÿØ AÒ$Ã-rÆŠÿ Äñý$$MæüP °Æø«§æþ… Ôèý*¯èþÅ…V>
E…r$…¨.
7) Mæü-¨Ìôý ¡Væü-^èþ$rt V>ËÓ¯ø Ò$rÆŠÿ D ç³Ç-Mæü-Æ>°² Eç³-Äñý*-W…_ ѧæþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ {ç³Ðèþ-íßý-çÜ$¢¯èþ² A™èþÅ˵ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ѧæþ$Å™Œþ
{ç³Ðéçßý ¨-Ôèý¯èþ$ Mæü¯èþ$-MöP…sêÆæÿ$.
8) sê-¯Œþ-gñý…sŒý V>ËÓ-¯ø-Ò$-r-ÆŠÿ D Ý뫧æþ¯èþ… Tan A¯èþ$ çÜ*{™èþ… B«§é-Ææÿ…V> ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨. D ç³Ç-M>°² Eç³-Äñý*-W…_ ѧæþ$Å™Œþ
ÐèþË-Äæý$…ÌZ-VæüË 10&6 B…í³-Äæý$ÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü* Q_a-™èþ…V> MöËÐèþ Ðèþ^èþ$a.
9) ÐøÌŒýt Ò$rÆŠÿ JMæü ѧæþ$Å™Œþ ÐèþË-Äæý$…ÌZ° ´÷sñý-°Û-Äæý$ÌŒý ™óþyé¯èþ$ ÐøÌŒýt Ò$r-ÆŠÿ¯èþ$ Eç³-Äñý*-W…_ Mæü¯èþ$-MöP…sêÆæÿ$. ´÷sñý-
°Û-Äæý$ÌŒý »ôý«§æþ…¯èþ$ ÐøÌŒýt A¯óþ {ç³Ðèþ*-×ê-Ë™ø MöË$-Ýë¢Ææÿ$. D ç³Ç-MæüÆæÿ… çÜà-Äæý$…™ø Ñ$ÎÏ ÐøÌŒýtË ¯èþ$…yìþ
ÐøÌŒýtË ÐèþÆæÿMæü* ÌñýMìüP…^èþ Ðèþ^èþ$a-¯èþ$.
θ 10) ´÷-sñý-°ÛÄñý* Ò$rÆŠÿ »êÅrÈ Äñý$$MæüP ѧæþ$Å™Œþ béËMæü ºË-Ðèþ$$¯èþ$ ´÷sñý-°Û-Äñý*-Ò$-r-ÆŠÿ¯èþ$ Eç³-Äñý*-W…_ MöË$-Ýë¢Ææÿ$. ѧæþ$Å™Œþ
béËMæü ºË-Ðèþ$$¯èþ$ ÐøÌŒýtË$ A¯óþ {ç³Ðèþ*-×ý…™ø- Mö-Ë$-Ýë¢Ææÿ$.
11) Mðü-´ë-íÜ-rÆŠÿ ©°° Mæü…yðþ-¯èþÞÆŠÿ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. D ç³Ç-Mæü-Æ>°² ѧæþ$Å™Œþ ÔèýMìü¢° °ËÓ ^óþÄæý$-yé-°Mìü Eç³-Äñý*-W-
Ýë¢Ææÿ$. Mðü´ë-íÜ-rÆŠÿ Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$-Æ>¦üÅ°² ¸ëÆðÿyŠþ A¯óþ {ç³Ðèþ*×êÌZÏ MöË$-Ýë¢-Ææÿ$.
12) ç³-Ç-Ðèþ-Ææÿ¢Mæü… ({sê-¯ŒþÞ-¸ë-ÆæÿÃ-ÆŠÿ) {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃÆŠÿ A¯óþ¨ ™èþMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒý ¯èþ$…yìþ GMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒýMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ GMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒý ¯èþ$…yìþ ™èþMæü$PÐèþ
ÐøÌôýt-gŒýMæü$ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ çÜÆæÿ-çœÆ> ^óþÄæý$$ ç³Ç-MæüÆæÿ…. {sꯌþÞ¸ëÆæÿÃÆŠÿ A¯óþ ç³Ç-MæüÆæÿ… ç³Ææÿ-çܵÆæÿ {õ³Ææÿ×ý Ðèþ$ÇÄæý$$
A¯øůèþÅ {õ³Ææÿ×ý A¯èþ$ çÜ*{™èþ… B«§é-Ææÿ…V> ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨. D çÜ*{™é°² Ìñý…gŒý A¯èþ$ Ôéç܈-Ðóþ™èþ¢ {糆-´ë-
¨…^éÆæÿ$. Ððþ$$rt-Ððþ$$-§æþsìý {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃ-ÆŠÿ¯èþ$ Ððþ$ORôýÌŒý ¸ëÆæÿyóþ A¯óþ Ôéç܈-Ðóþ™èþ¢ °ÇÃ…^éÆæÿ$.
12.G) òÜt‹³ A‹³ {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃÆŠÿ D ç³Ç-MæüÆ>°² Eç³-Äñý*-W…_ ™èþMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒý ¯èþ$…yìþ GMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒýMæü$ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ çÜÆæÿ-çœÆ> ^óþÝë¢Ææÿ$.
ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§é-ËÌZ D {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃ-ÆŠÿ¯èþ$ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
12.¼) òÜt‹³ yú¯Œþ {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃÆŠÿ D ç³Ç-Mæü-Æ>°² Eç³-Äñý*-W…_ GMæü$PÐèþ ÐøÌôýtgŒý ¯èþ$…yìþ ™èþMæü$PÐèþ ÐøÌôýt-gŒýMæü$ ѧæþ$Å-™Œþ¯èþ$ çÜÆæÿ-çœÆ> ^óþÝë¢Ææÿ$.
D {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃ-ÆŠÿ-˯èþ$ ѧæþ$Å™Œþ çÜ»Œý-õÜt-çÙ-¯èþÏÌZ Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$.
¯øsŒý @ 1) òÜt¼-ÌñýO-f-ÆŠÿË Äæý$…§æþ$ òÜt‹³ A‹³ {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃÆŠÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ òÜt‹³ yú¯Œþ {sꯌþÞ-¸ë-ÆæÿÃÆŠÿ Æðÿ…yìþ…sìý°
Eç³-Äñý*-W-Ýë¢Ææÿ$. 2) Ðèþ$¯èþ… CâæýÏÌZ Eç³-Äñý*-W…^óþ ѧæþ$Å™Œþ 220&240 ÐøË$tË$ E…r$…¨.
Væü–çßý ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>-Ë$
1) œç NÅ-kË$ D ç³Ç-MæüÆæÿ… Ìôý§é ¡Væü ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>-˯èþ$ A«¨Mæü ѧæþ$Å™Œþ {ç³Ðéçßý… »êÇ ¯èþ$…yìþ M>´ë-yæþ$-™èþ$…¨.
çœNÅgŒý-ÐðþO-ÆŠÿ¯èþ$ ÌñýyŠþ Ðèþ$ÇÄæý$$ sìý¯Œþ ÌZà-Ë™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$-º-yìþ¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ÌZçßý…™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$.
G糚-yæþ-Æÿ$$¯é A«¨Mæü ѧæþ$Å™Œþ {ç³Ðèþ-íßý…_-¯èþ-ç³#yæþ$ çœNÅk MæüÇ-W-´ù-™èþ$…¨. A…§æþ$-Ðèþ-˯èþ ѧæþ$Å™Œþ {ç³Ðéçßý…
BW-´ùÆÿ$$ ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>-˱² çÜ$Ææÿ-„ìü-™èþ…V> E…sê-Æÿ$$. B§æþÆæÿØ çœNÅgŒý A«¨Mæü °Æø«§æþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ A˵
{§æþÒ-¿æý-Ðèþ¯èþ EÚù~-{Væü-™èþ¯èþ$ MæüÍW E…r$…¨. A…§æþ$-Ðèþ-˯èþ A«¨Mæü °Æø«§æþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ A˵ {§æþÒ-¿æý-Ðèþ¯èþ Ý릯èþ…
VæüË ÌñýyŠþ Ðèþ$ÇÄæý$$ sìý¯Œþ™ø ^óþÄæý$-º-yìþ¯èþ Ñ${Ôèý-Ðèþ$-ÌZ-à°² çœNÅgŒýV> Eç³-Äñý*-W-Ýë¢-Ææÿ$.
[#~°Öò Ãã·<£û 81
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
2) GÆŠÿ¢ ¡Væü GÆŠÿ¢ ¡Væü¯èþ$ Eç³-Äñý*-W…^èþyæþ… Ðèþ˯èþ ѧæþ$Å™Œþ ÚëMŠü Mört-Mæü$…yé °Æø-«¨…^èþ Ðèþ^èþ$a.
3) ³ç VÏ üŠ {† í³¯Œþ ç³ÏVŠüÌZ JMæü í³¯Œþ Ñ$W-ͯèþ Æðÿ…yæþ$ í³¯ŒþË Mæü…sôý ò³§æþª-¨V> E…r$…¨. D í³¯Œþ GÆŠÿ¢ ¡Væü-ÌêV>
ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨. {Mìü…§æþ E…yóþ Æðÿ…yæþ$ _¯èþ² í³¯èþ$²-ËÌZ JMæüsìý ÌñýOÐŒþ Mæü¯ðþ-„æü¯Œþ, Æðÿ…yæþ-Ðèþ¨ ¯èþ*Å{rÌŒý Mæü¯ðþ-„æü¯Œþ.
4) Ýë-Müð sŒý ÝëMðü-sŒýMæü$ E…yóþ Ðèþ$*yæþ$ Ææÿ…{«§é-ËÌZ ò³§æþª Ææÿ…{«§æþ… GÆŠÿ¢V> ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨. Ñ$W-ͯèþ Æðÿ…yìþ…sìýÌZ JMæüsìý
ÌñýOÐŒþ Mæü¯ðþ-„æü-¯ŒþV> Æðÿ…yæþ-Ðèþ¨ ¯èþ*Å{rÌŒý Mæü¯ðþ-„æü-¯ŒþV> ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨.
5) Üí Ó^Œþ íÜÓ^ŒþMìü ÌñýOÐŒþ ÐðþOÆŠÿ¯èþ$ MæüË$-ç³#-™éÆæÿ$. íÜÓ^Œþ¯èþ$ Bí³-Ðóþíܯèþ糚yæþ$ ÌñýOÐŒþ ¡Væü ѧæþ$Å™Œþ ÐèþËÄæý$… ÑÐèþ–™èþ… (Cut)
AÐèþ#-™èþ$…¨. A…§æþ$-Ðèþ-˯èþ B ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>-°Mìü ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿ-çœÆ> °Í-í³-Ðóþ-Äæý$-º-yæþ$-™èþ$…¨. íÜÓ^Œþ ÐóþíÜ-
¯èþ-ç³#yæþ$ ѧæþ$Å™Œþ ÐèþËÄæý$… MæüÍíÜ ÐèþË-Äæý$…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ {ç³Ðèþ-íßýçÜ$¢…-¨. çœÍ-™èþ…V> B ѧæþ$Å™Œþ ç³Ç-Mæü-Æ>-
°Mìü ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿ-çœÆ> fÇW ç³°-^óþ-çÜ$¢…¨.
Mæü.çÜ…. Ôèýºªf¯èþMæü… §« þæ Ó° ¡{Ðèþ™èþ Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ¯øsŒý :Ðèþ*MŠü
1. 1. ³ç _aMæü ºÄæý$âæý$Ï Üç …QÅ (Mach number) = ÐèþçÜ$¢Ðèþ#
2. ^ðþrÏ MöÐèþ$ÃË AËfyìþ 0 yðþÜí »ñýÌŒýÞ ÐóþVæü… V>ÍÌZ «§æþÓ°ÐóþVæü… Ðèþ*MŠü çÜ…QÅMæü$
Gr$Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ*×êË$ E…yæþÐèþ#. M>Ææÿ$,
3. °Ôèýº®…
ºçÜ$Þ, ÌêÈ, ÆðÿâO ýæ $å Ððþ$$§æþËVæü$ Ðéçßý¯éË$
2. Væü$çÜVæü$çÜË$ 15&25 yðþÜí »ñýÌŒýÞ
çÜ»ŒýÝù°MŠü ÐóþV>°² MæüÍW E…sêÆÿ$$.
3. Ý뫧éÆæÿ×ý Ðèþ*rË$ 45&60 yðþÜí »ñýÌŒýÞ
4. VøyæþVæüyìþÄæý*Ææÿ…ÌZ ÌZËMæü… 30 yðþÜí »ñýÌŒýÞ Ýù°MŠü ÐóþVæü… JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# ÐóþVæü… V>ÍÌZ «§æþÓ° ÐóþV>°Mìü
Ìôý§é òÜMæü…yæþÏ Ðèþ$$Ë$Ï Üç Ðèþ*¯èþ…V> E…sôý B ÐèþÜç $¢Ðþè # ÐóþV>°² Ýù°MŠü
5. sñý͸ù¯Œþ Ç…VŠü 60 yðþÜí »ñýÌŒýÞ ÐóþVæü… A° A…sêÆæÿ$.
6. A lawnmower 90 yðþÜí »ñýÌŒýÞ çÜ*ç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü… JMæü ÐèþÜç $¢Ðþè # Äñý$$MæüP ÐóþVæü… V>ÍÌZ §« þæ Ó° ÐóþVæü…
Mæü…sôý GMæü$PÐèþV> E…sôý B ÐèþçÜ$¢Ðèþ# ÐóþV>°²
7. {sêíœMŠü 80&90 yðþÜí »ñýÌŒýÞ
çÜ*ç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü… A° A…sêÆæÿ$. JMæü
8. M>ÆŠÿ àÆæÿ¯Œþ 110 yðþÜí »ñýÌŒýÞ ÐèþÜç $¢Ðþè # ÐóþVæü… V>ÍÌZ §« þæ Ó° ÐóþV>°Mìü 1 ¯èþ$…yìþ
9. gñýsŒý C…f¯Œþ 120 yðþÜí »ñýÌŒýÞ 5 Æðÿr$Ï GMæü$PÐèþV> E…sôý B ÐèþÜç $¢Ðþè # ÐóþV>°²
10. EÆæÿ$Ðèþ$$ 150 yðþÜí »ñýÌŒýÞ Üç *ç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü…V> ³ç ÇVæü×ìýÝë¢Æÿæ $.
11. hG‹ÜGÌŒýÑ Æ>MðüsŒý 250 yðþÜí »ñýÌŒýÞ
„ìü³ç ×ý$Ë$, Æ>MðüsŒýË$, ÑÐèþ*¯éË$
Mö°² Ðèþ$$QÅÐèþ$Æÿ$$¯èþ 糧éÆ>¦ËÌZ «§æþÓ° ÐóþV>Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ Üç *ç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü…™ø
Ðèþ.çÜ…. ³ç §éÆ>¦Ë$ 00C Ðèþ§æþª «§æþÓ° ÐóþVæü… {ç³Äæý*×ìýÝë¢Æÿ$$. gñýsŒý ÑÐèþ*¯éË$ Üç *ç³ÆŠÿ
Ýù°MŠü ÐóþVæü…™ø {ç³Äæý*×ìýÜç $¢¯þè ²ç³šyæþ$
ü 1. V>Í 331 Ò$/òÜ A™èþÅ…™èþ ÔèýMìü¢ Ðèþ…™èþÐèþ$Æÿ$$¯èþ ÚëMŠü
2. M>Ææÿ¾¯Œþ yæþÄæý*MðüÞO yŠþ (Co2) 258 Ò$/òÜ ™èþÆæÿ…V>˯èþ$ (Shock waves)Ñyæþ$§æþË
^óþÄæý$$¯èþ$.
3. òßýO{yøf¯Œþ (H2) 1269 Ò$/òÜ òßýOç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü… JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# ÐóþVæü… V>ÍÌZ «§æþÓ° ÐóþV>°Mìü 5
4. C£ðþÌO ýŒ BËPàÌŒý 1213 Ò$/òÜ ¯èþ$…yìþ 10 Æðÿr$Ï GMæü$PÐèþV> E…sôý B
ÐèþÜç $¢Ðþè # ÐóþV>°² òßýO³ç ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü… A°
5. ±Ææÿ$ 1435 Ò$/òÜ
A…sêÆæÿ$. òßýO³ç ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþV>°Mìü Ðèþ*MŠü
6. EMæü$P 5200 Ò$/òÜ çÜ…QÅ ÑË$Ðèþ 5 ¯èþ$…yìþ 10 Ðèþ$«§æþÅÌZ
7. V>k 5500 Ò$/òÜ E…r$…¨.
òßýO òßýOç³ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü… JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# Äñý$$MæüP ÐóþVæü… V>ÍÌZ «§æþÓ°
«§æþÓ° ÐóþV>Ë ÆæÿM>Ë$ ÐóþV>°Mìü 10 Æðÿr$Ï Mæü¯é² GMæü$PÐèþV> E…sôý
çÜ»Œý Ýù°MŠü ÐóþVæü… JMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# Äñý$$MæüP ÐóþVæü… V>ÍÌZ «§æþÓ° B ÐèþÜç $¢Ðþè # ÐóþV>°² òßýO òßýO³ç ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþVæü…
ÐóþVæü… Mæü…sôý ™èþMæü$PÐèþV> E…sôý B ÐèþçÜ$¢Ðèþ# A° A…sêÆæÿ$. òßýO òßýO³ç ÆŠÿ Ýù°MŠü ÐóþV>°Mìü
ÐóþV>°² Üç »Œý Ýù°MŠü ÐóþVæü… A° A…sêÆæÿ$. Üç »Œý Ðèþ*MŠü çÜ…QÅ ÑË$Ðèþ 10 Mæü…sôý GMæü$PÐèþV>
Ýù°MŠü ÐóþV>°Mìü Ðèþ*MŠü çÜ…QÅ GËÏ糚yæþ* 1 E…r$…¨.

82 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Ðèþ$$QÅÐèþ$Æÿ$$¯èþ §æþ*Ææÿ§æþÇدèþ$Ë$ ÌZ¸ëÆŠÿ (Low Frequency Array Ra
çßýº$ÌŒý õܵ‹Ü §æþ*Ææÿ§æþÇØ° ÑÔèýÓ BÑÆ>ÂÐèþ… Væü$Ç…_ A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… dar) A…™èþÇ„æü… Væü*Ça ç³ÇÔZ«¨…^èþ

^óþÄæý$yé°Mìü AÐðþ$ÇM> ÌZ° ¯éÝë yé°Mìü 2010ÌZ ¯ðþ§æþÆ>Ï…yŠþÞ §óþÔèý…ÌZ


©°° HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$.
(NASA) Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ 1990 H{í³ÌŒý
C…yìþÄæý$¯Œþ gñýÆÿ$$…sŒý ÆóÿyìþÄñý* ©°° Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z° ³ç N×ôýMæü$
¯ðþËÌZ {ç³Äñý*W…^éÆæÿ$.
B{çܯt éÑ$MæüÌŒý sñýÍÝùP‹³ Üç Ò$ç³…ÌZ HÆ>µr$ ^óþÔéÆæÿ$. D
ÆóÿyìþÄñý* §æþ*Ææÿ§æþÇØ° ÆóÿyìþÄñý* ™èþÆæÿ…V>Ë™ø ³ç °^óþÄæý$$ ³ç ÇMæüÆæÿ… ÆóÿyìþÄñý* ™èþÆæÿ…V>Ë B«§éÆæÿ…V>
ÆóÿyìþÄñý* sñýÍÝùP‹³¯èþ$ Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z° ³ç °^óþÜç $¢…¨.
ç³N¯óþ çÜÒ$ç³…ÌZ HÆ>µr$ ^óþÝëÆæÿ$. Ðóþ$fÆŠÿ AsêÃíܵÄæý$ÇMŠü ^ðþÆæÿ…MøÐŒþ ©°° fÐèþ$*Ã&M>ÖÃÆŠÿÌZ ËyæþMŠü Ðèþ§æþª VæüË
^èþ…{§é X&Æóÿ §æþ*Ææÿ§æþÇØ° ©°° ¯éÝë ÔéçÜЈ þó ™èþË¢ $ 1999 GMŠüÞí³ÇÐðþ$…sŒý sñýÍÝùP‹³ : òßý¯óþÏ A¯óþ {糧óþÔèý…ÌZ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ A…™èþÇ„æü…ÌZ°Mìü £æþÈt Ò$rÆŠÿ sñýÍÝùP‹³ (TMT) C¨ {ç³ç³…^èþ…ÌZ A† ò³§æþª sñýÍÝùP‹³.
{ç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ©°° ß ç ýÐéÆÿ$$ÌZ° Ðèþ˜¯èþMìüÄæý*ÌZ
Mðüç³ÏÆŠÿ §æþ*Ææÿ§æþÇØ° iÐèþÆ>Ôèý$Ë E°Mìü° ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D sñýÍÝùP‹³¯èþ$
AÐðþ$ÇM>, Mðü¯èþyé, f´ë¯Œþ, ^ðþ¯O é,
¯éÝë Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ 2009 Ðèþ*Ça ¯ðþËÌZ
¿êÆæÿ™ŒþË$çÜ…Äæý$$Mæü…¢ V> °ÇÃçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
{ç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ©°° 147 MørÏ ÐèþÅÄæý$…™ø 2020 MæüÌêÏ
ÝùÌêÆŠÿ sñýÍÝùP‹³ ©°° ¿êÆæÿ™èþ ÔéçÜЈ þó ™èþË¢ $ fÐèþ$*à & ³ç NÇ¢^þó Äæý*Ë° Ë„>üÅ°² °ÆæÿÆ~ ÿ$$…^èþ$
M>ÖÃÆŠÿÌZ "òßý¯óþ'Ï Ðèþ§æþª HÆ>µr$ Mæü$¯é²Ææÿ$. ©°° Eç³Äñý*W…_ ÑÔèýÓ
^óþÜç $¢¯é²Ææÿ$. ©°° Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> Ææÿß
ç ýÝëÅ˯èþ$ ³ç ÇÔZ«¨Ýë¢Æÿæ $. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ
AÐðþ$ÇM> HÆ>µr$ ^óþÄæý$V> {ç³³ç …^èþ…ÌZ D °Æ>Ã×ý »ê«§þæ Å™èþ˯èþ$ D {Mìü…¨ 3
Æðÿ…yæþÐèþ §óþÔèý… ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…. Üç …çÜ˦ Mæü$ Aç³µW…^éÆæÿ$.
Mö°² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯þè ¿o†MæüÆ>Ôèý$Ë$ Ðésìý° MöÍ^óþ {ç³Ðèþ*×êË$
Ðèþ.çÜ…. ¿o†MæüÆ>Õ {ç³Ðèþ*×ý… Ðèþ.çÜ…. ¿o†MæüÆ>Õ {ç³Ðèþ*×ý…
1. «§æþÓ° ¡{Ðèþ™èþ »ñýÌŒýÞ, yðþíÜ»ñýÌŒýÞ 16. çÜÐèþ$${§æþfÌêË §æþ*Ææÿ… ¯ésìýMæüÌŒý Ððþ$OÌŒý (1.85 MìüÌZ
2. ™èþÆæÿ…Væü §ðþOÆæÿƒüÅ… B…VŠü{ÝëtÐŒþ$ (A0) Ò$rÆæÿ$Ï)
3. ´û¯èþ@ç³#¯èþÅ… Hertz (Hz) 17. ¯éÁÄæý$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… yæþÄæý*ç³Æt ÿŠ
4. ÔèýMìü¢ GÆŠÿY, goÌŒý, MðüÌZÈ 18. Üí ²Væü™® þè ´ùÆÿ$$gŒý
5. M>…† ¡{Ðèþ™èþ M>…yðþÌê 19. º…V>Ææÿ…, Ðèþ{gêË çÜÓ^èþe™èþ M>ÆæÿsŒýÞ
6. EçÙ~… MðüÌZÇ 20. Üç ß ç ýf ÆóÿyìþÄñý*«§éÇÃMæü™èþ Mæü*ÅÇ, »ñýMæüÓÆæÿÌŒý, Ææÿ*«§æþÆŠÿçœÆŠÿz
7. EÚù~{Væü™èþ òÜ…sîý{VóüyŠþ (0C), ¸ëÆæÿ¯ŒþïßýsŒý 21. {ç³Ðéçßý ѧæþ$Å™Œþ B…í³Äæý$ÆŠÿ
(0F), MðüÍÓ¯Œþ (K)
22. ѧæþ$Å™Œþ °Æø«§æþ… KÐŒþ$
8. ºË… ¯èþ*År¯Œþ 23. ÑÕçÙt °Æø«§æþ… KÐŒþ$ Ò$rÆŠÿ
24. ѧæþ$Å™Œþ ´÷sñý°ÛÄæý$ÌŒý, ÐøÌŒýt
9. ³ï yæþ¯èþ… ´ëçÜPÌŒý, »êÆŠÿ, sêÆŠÿ
´÷sñý°ÛÄæý$ÌŒý ¿ôý§æþ…
10. ±sìý {ç³ÐéçßýÆóÿr$ Mæü*ÅòÜMŠü
25. ѧæþ$Å™Œþ béËMæü ºË… ÐøÌŒýt
11. ±sìý °ËÓ ç³ÇÐèþ*×ý… sìý.G….íÜ. (TMC)
26. ѧæþ$Å™Œþ ÐéçßýMæü™èþ Üï Ððþ$¯Œþ
12. KyæþË ÐóþVæü… ¯ésŒý
27. ѧæþ$Å™Œþ Ñ°Äñý*Væü… MìüÌZÐésŒý AÐèþÆŠÿ
13. ¿æý*Ñ$, ¯èþ„æü{™éË Ðèþ$«§æþÅ M>…† çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… (9.3 x 28. Mðü´ëíÜrÆŠÿ §éÓÆ> MöÍ^óþ
§æþ*Ææÿ… 1012 MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï)
ѧæþ$Å™Œþ °ËÓ ¸ëÆæÿyóþ
14. ¿æý*Ñ$Mìü, çÜ*Ææÿ$Å°Mìü JMæü A{çÜt¯éÑ$MæüÌŒý Äæý$*°sŒý 29. AÄæý$ÝëP…™èþ «§æþ–ÐèþçÜ™èþÓ… B…í³í Äæý$ÆŠÿ&Ò$rÆŠÿ
Ðèþ$«§æþÅ §æþ*Ææÿ… (149.5 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ MìüÌZ 30. AÄæý$ÝëP…™èþ {¿êÐèþ$Mæü… B…í³Äæý$ÆŠÿ&Ò$rÆŠÿ2
Ò$rÆæÿ$Ï) 31. AÄæý$ÝëP…™èþ „óü{™èþ ¡{Ðèþ™èþ Ðð þ ºÆŠ ÿ /Ò$rÆŠ ÿ 2, sñ ý ÝëÏ
15. ¯èþ„æü{™éË Ðèþ$«§æþÅ §æþ*Ææÿ… ´ëÆŠ ÿ òÜMŠ ü (3.26 M>…† (A…™èþÆ>j¡Äæý$ {ç³Ðèþ*×ý…)
Üç …Ðèþ™èþÞÆ>Ë$) Oersted, Gousz.

[#~°Öò Ãã·<£û 83
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÆæÿÝëÄæý$¯èþ Ôéç܈…
Ðèþ$*ËM>Ë$ & Ü
ç …Móü™éË$ 3. ™èþVæüÆæÿ… (Tin) Stanum Sn

Ðèþ.çÜ…QÅ Ðèþ$*ËMæü… õ³Ææÿ$ çÜ…Móü™èþ… 4. A…sìýÐðþ$$° (Antimony) Stibium Sb


1. òßýO{yøf¯Œþ H
5. ´ë§æþÆæÿÜç … (Mercury) Hydragyrum Hg
2. ß
ï ýÍÄæý$… He
6. Æ>W (Copper) Cuprum Cu
3. ͤÄæý$… Li
7. º…V>Ææÿ… (Gold) Aurum Au
4. »ñýÈÍÄæý$… Be
8. C¯èþ$Ðèþ$$ (Iron) Ferrum Fe
5. »ZÆ>¯Œþ B
9. Üï Üç Ðèþ$$ (Lead) Plumbum Pb
6. M>Ææÿ¾¯Œþ C
10. Ððþ…yìþ (Silver) Argentum Ag
7. ¯ðþ{O sZgñý¯Œþ N
11. r…VŠüÜç ¯t þŒ (Tungstan) Wolform W
8. BMìüÞf¯Œþ O
Mö°² Ðèþ$*ËM>Ë õ³Ææÿ¯Ï þè $ {XMŠü, CsêÍÄæý$¯Œþ, {òœ…^Œþ, Üï ÓyìþÙ‹ , gñýÆæÿïŒþ, ÆæÿÙç ůŒþ Ðèþ…sìý
9. ¸ùÏǯŒþ F
¿êÚë ³ç §éË ¯èþ$…yìþ {Væüßí ý…^éÆæÿ$. D {Mìü…¨ ³ç sìýMt üæ ÌZ Mö°² Ðèþ$*ËM>Ë õ³Ææÿ¯Ï þè $,
10. °Äæý*¯Œþ Ne
Ðésìý° {Væüß
í ý…_¯èþ ¿êçÙ¯èþ$, Ðésìý Üç …Móü™é˯èþ$ õ³ÆöP¯èþyæþ… fÇW…¨.
11. ÝùyìþÄæý$… Na
Ðèþ.çÜ…. Ðèþ$*ËMæü… Ðèþ$*ËMæü… õ³Ææÿ$¯èþ$ Ü
ç …Móü™èþ…
12. Ððþ$X²íÙÄæý$… Mg ¯éÐèþ$… {Væüß
í ý…_¯èþ ¿êçÙ
13. AË*ÅÑ$°Äæý$… Al 1. AMìü°t Äæý$… (Actinium) {XMæü$ Ac

14. Üí ÍM>¯Œþ Si 2. BÆ>Y¯þŒ (Argon) {XMæü$ Ar

15. ´ëçܹÆæÿÜ‹ P 3. AÝëtsýì ¯Œþ (Atatin) {XMæü$ At

16. Üç ˹Ɗÿ S 4. M>͸ùDzÄæý$… C…XÏçÙ$ Cf

17. MøÏǯŒþ Cl (Californium)

18. BÆ>Y¯þŒ Ar 5. Mø»êÌŒýt (Cobalt) gñýÆæÿïŒþ Co

19. ´ùsêíÙÄæý$… K 6. yéÆŠÿÃÝëtyþæ ÐŒþ$ gñýÆæÿïŒþ Ds

20. M>ÍÛÄýæ $… Ca (Darmstadium)

Ìêsìý¯Œþ ³ç §éË ¯èþ$…yìþ {Væüßí ý…_¯èþ Ðèþ$*ËM>Ë õ³Ææÿ¯Ï þè $ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðésìý Üç …Móü™é˯èþ$ 7. yæþ$¼²Äæý$… (Dubnium) ÆæÿÙç ůŒþ Db
D {Mìü…§æþ ç³sìýtMæüÌZ õ³ÆöP¯èþyæþ… fÇW…¨.
8. GǾÄæý$ÐŒþ$(Erbium) Üï ÓyìþÙ‹ Er
Ðèþ. Ðèþ$*ËMæü… Ðèþ$*ËMæü… Üç …Móü™èþ…
9. òœÇÃÄæý$… (Fermium) CsêÍÄæý$¯Œþ Fm
Üç …QÅ Ý뫧é-Ææÿ×ý ¯éÐèþ$… Ìêsì ý - ¯ Œ þ - ¯ é- Ð è þ $… ý
1. ÝùyìþÄæý$… (Sodium) Natrium Na 10. {¸ë…íÜÄæý$ÐŒþ$ {òœ…^Œþ Fr

2. ´ùsêíÙÄæý$… (Potassium) Kalium K (Francium)

84 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
°™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$¯éË$
ÆæÿÝëÄæý$¯èþ… Ý뫧éÆæÿ×ý ¯éÐèþ$… Eç³Äñý*V>Ë$
1. M>ÍÛÄýæ $… M>Æø¾¯ôþsŒý (CaCO3) Üç $¯èþ²¯èþ³ç #ÆéÆÿ$$ ©°° Ðóþyìþ^óþõÜ¢ Üç $¯èþ²… ËÀçÜ$¢…¨.
2. M>ÍÛÄýæ $… òßýO{yøMðüÞO yŠþ Ca (OH)2 ™èþyìþ Üç $¯èþ²… VøyæþËMæü$ Üç $¯èþ²…, ´ëÏÜç Æt ÿæ Ï ™èþÄæý*È
3. ÝùyìþÄæý$… £æþÄñý*çÜÌñý¹• sŒý Na2S2O3 òßýO´ù ¸ùsZ{Væüïœ
4. C£óþ¯Œþ C2H2 GíÜsìýίŒþ "BMîüÞ&AíÜr΋Ü' ÐðþÍz…VŠü
5. Ñ$£óþ¯Œþ CH4 Ðèþ*ÆŠÿÛ ÐéÄæý$$Ðèþ# C…«§æþ¯èþ…
6. M>ÍÛÄýæ $… ´ëõܹsŒý Ca3 (PO4)2 Üç *ç³ÆŠÿ ¸ëõܹsŒý B‹œÌñýÐO þŒ $ GÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ
7. Væü…«§æþMîüM>Ðèþ$Ï… (H2SO4) BÐèþ*ÏË Æék BÆÿ$$ÌŒý B‹œ Ñ{sìýÄñý*ÌŒý çœ$sêËÌZ (Batteries), drying agent
8. M>ÍÛÄýæ $… Üç Ìñý¹• sŒý òßýO{yóþsŒý hç³ÞÐŒþ$ Üí Ððþ$…sŒý ç³Ç{ÔèýÐèþ$, „>Ææÿ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ E…r$…¨
(CaSO4 H2O)

9. M>ÍÛÄýæ $… Üç Ìñý¹• sŒý òßýÒ$ òßýO{yóþsŒý ´ëÏÜç Æt ÿŠ B‹œ ´ëÇ‹Ü »ŸÐèþ$ÃË$, Ñ{VæüàË ™èþÄæý*È, ÑÇW¯èþ GÐèþ$$MæüË$
CaSO4 1/2 H2O Mæür$t Mæürtyé°Mìü

10. Ððþ$X²íÙÄæý$… òßýO{yéMðüÞ• yŠþ (Mg (OH2) Ñ$ÌŒýP B‹œ Ððþ$X²íÙÄæý* ³ç …^èþ§éÆæÿ ³ç Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ
11. ÝùyìþÄæý$… MøÏÆÿð yO þŠ (NaCl) Æé† E糚 Ý뫧éÆæÿ×ý E糚¯èþ$ ©°¯èþ$…yìþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Æÿæ $
12. ´ë§æþÆæÿçÜ… (Mercury, Hg) MìüÓMŠü Üí ËÓÆŠÿ ¿êÆæÿÑ$†ÌZ, §« þæ ÆéÃÒ$rÆŠÿÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
13. M>Ææÿ¾¯Œþ Ððþ*¯éMðüÞ• yŠþ, ¯ñþ{O sZf¯Œþ Ñ${ÔèýÐèþ$…
(CO+H2) ÐérÆŠÿ V>Å‹Ü C…«§þæ ¯èþ… (Fuel)
14. M>Ææÿ¾¯Œþ Ððþ*¯éMðüÞ• yŠþ, ¯ñþ{O sZf¯Œþ Ñ${ÔèýÐèþ$…
(CO+N2) {´÷yæþ*ÅçÜÆŠÿ V>Å‹Ü C…«§æþ¯èþ…
15. ÝùyìþÄæý$… sñý{sê»ZÆóÿsŒý
(Na4 B2 O7. 10 H2O) »ŸÆéMŠüÞ ±sìý° Ôèý${¿æý³ç Ææÿ^èþ$r, Äæý*…sîýòܳí Mt üŠ V>
16. 30 Ôê™èþ… òßýO{yøf¯Œþ ò³ÆéMðüÞ• yŠþ (H2O2) ò³ÆŠÿòßýO{yéÌŒý Äæý*…sîýòܳí Mt üŠ , r*™Œþõ³Ü‹ Ët ÌZ Ðæþ˜™Œþ Ðé‹ÙV>
17. çÜ${MøgŒý (C12 H22 OH) ^èþMðüPÆæÿ &
18. ÝùyìþÄæý$… »ñýMO >Æø¾¯ôþsŒý (NaHCO3) †¯ôþ Ýùyé (Baking Soda) ½Ææÿ$ Ðèþ…sìý ´ë±Äæý*ËÌZ, {»ñýyŠþËÌZ
19. ÝùyìþÄæý$… M>Æö¾¯ôþsŒý (Na2CO3) ^éMæüÍ Ýùyé ºrtË$ E™èþ$Mæü$rMæü$, Üç º$¾ËÌZ
20. ¯èþ{†M>Ðèþ$Ï… (HNO3) BM>Ó¸ëÇt¯Œþ ºËÐðþ$O¯þè BÐèþ$Ï…, BM>ÓÈhÄæý* ™èþÄæý*ÈMìü
21. E糚 {§éÐèþ×ý… (Salt Solution) [»ñý¯O þŒ {§éÐèþ×ý… &
22. A¯é[Ææÿ® M>ç³ÆŠÿ Üç Ìôý¹sŒý (CUSO4) º*Ï Ñ{sìýÄñý*ÌŒý &
23. òÜÆt éÆÿ$$yŠþ Üç Ðóþ$Ãâæý¯èþ… MöÌñýÜç Æt éÌŒý Ðèþ$¯èþ$çÙ$ÅËÌZ, f…™èþ$Ðèþ#ËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$
E…yæþ$¯èþ$. Væü$…yðþfº$¾ËMæü$ M>Ææÿ×ý….
24. yðþMO øÏÆø yðþœíO ¯ñþÌO ýŒ [sñýMO øÏÆø D£óþ¯Œþ DDT {MìüÑ$ Üç …àÇ×ìý
25. Ððþ$X²íÙÄæý$… Üç Ìôý¹sŒý (MgSO4.H2O) Gç³ÞÐŒþ$ ËÐèþ×ý… Ðèþ$…§æþ$Ë ™èþÄæý*ÈÌZ ïÜÝë˯èþ$ ^óþÄæý$$rMæü$
[#~°Öò Ãã·<£û 85
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
26. D£óþ¯Œþ (C2H4) C¤Í¯Œþ ´ëÏíÜtMŠüË ™èþÄæý*ÈÌZ, çœÌê˯èþ$ Mæü–{†Ðèþ$…V>
ç³…yìþ…^èþ$rMæü$ (artificial ripening of fruits)

27. [sñýMO øÏÆø ¯ñþ{O sZÑ$£óþ¯Œþ (CCl3NO2) ¿êçÙµÐéÄæý$$Ðèþ# (sìýÄæý$ÆŠÿV>Å‹Ü) ÐéÄæý$$VøâêËÌZ


28. 95 Ôê™èþ… C£æþ¯éÌŒý ÆðÿMìüòt œyO þŠ Üí µÇsŒý
29. 100 Ôê™èþ… BÌêPàÌŒý BºÞË*ÅsŒý BÌêPàË$ &
30. Æðÿsìý¯øÌŒý ÑrÑ$¯Œþ&G &
31. ´÷sêíÙÄæý$…, AË*ÅÑ$°Äæý$… Üç Ìôý¹sŒý BË… [K2 AL2 (SO4)3] ±sìý° Ôèý${¿æý³ç Ææÿ^èþ$rMæü$
32. h…MŠü ¸ëõܹyŠþ Zn3 (POn)2 GË$MæüË Ðèþ$…§æþ$ (Rat Poison) GË$Mæü˯èþ$ ^èþ…ç³#rMæü$.

°™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ Ðèþ$*ËM>Ë$


¯ðþ…. Ðèþ$*ËMæü… A¯èþ$ÐèþÆæÿ¯¢ éË$ (Applications)
1. C¯èþ$Ðèþ$$ ÆæÿMæü…¢ ÌZ° ß í ýÐðþ*Vøϼ¯ŒþÌZ BMìüÞf¯Œþ ÐéçßýMæü…, G{Ææÿ ÆæÿMæüM¢ üæ ×êË ™èþÄæý*ÈMìü AÐèþÜç Ææÿ… ™èþMæü$PÐðþ™O þó ÆæÿMæü¢ ß
ï ý¯èþ™èþ MæüË$Væü$¯èþ$.
2. Ððþ$X²íÙÄæý$… BMæü$ËÌZ° MøÏÆøíœÌŒýÌZ BMæü$ç³^èþa° ³ç §éÆæÿ…¦ (A¯èþV> MìüÆæÿ×ýf¯èþÅ Üç …Äñý*Væü {MìüÄæý$ÌZ), C¨ ™èþMæü$PÐðþ™O þó BMæü$Ë$
³ç Üç $ç³#Ææÿ…Væü$ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ$¯èþ$.
3. Mø»êÌŒýt ÑrÑ$¯Œþ ¼&12ÌZ
4. AÄñý*yìþ¯Œþ E糚ÌZ MæüË$ç³#™éÆæÿ$. ™èþMæü$PÐðþ™O þó V>Æÿ$$rÆŠÿ A¯ôþ ÐéÅ«¨ Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
5. ´ë§æþÆæÿÜç … §« þæ ÆéÃÒ$rÆŠÿ, ¿êÆæÿÑ$†ËÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
6. M>Ææÿ¾¯Œþ iÐèþ 糧éÆ>¦ËÌZ {糫§é¯èþ Ðèþ$*ËMæü…
7. MøÏǯŒþ MøÏǯôþÙç ¯Œþ (MøÏǯŒþ ÐéÄæý$$Ðèþ# ³ç …í³ ±sìý° Ôèý$¨®^þó õÜ {ç³{MìüÄæý$) ß ç ýÇ×ýÐèþ$Äæý$Ðèþ$$
8. M>ÍÛÄýæ $… GÐèþ$$MæüË$, ³ç âæý$å, Vøâæý$å BÆøVæüÅ…V> E…yæþyé°Mìü; Ðèþ$*{™èþ³í …yéË ÆéâæýåÌZ E…r$…¨. ÆæÿMæü…¢ VæüyæþMz üæ sôý…t §æþ$Mæü$,
Mæü…yæþÆ>Ë$ ºËç³yóþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™ø…¨.
9. ¸ùÏǯŒþ r*™Œþõ³çÜ$tÌZ ç³âæýå¯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$rMæü$, ±sìýÌZ ©° Ôê™èþ… GMæü$PÐðþO™óþ ¸ùÏÆøíÜ‹Ü A¯ôþ ÐéÅ«¨ Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
10. ¸ëçܹÆæÿÜ‹ Mæü…yæþÆéË Mæü§æþÍMæü, ³ç âæýåÌZ
11. ´÷sêíÙÄæý$… G…gñýOÐŒþ$ E™óþ¢fMæü…V>, Væü$…yðþ Mör$tMøÐèþyæþ…ÌZ
12. ÝùyìþÄæý$… + ´÷sêíÙÄæý$… ÔèýÈÆæÿ…ÌZ Ðèþ*…çÜMæü–™èþ$¢Ë ™èþÄæý*ÈÌZ
13. fÆóÿðÄæý$… {sê°ÞçÜÆt ÿŠ ËÌZ
14. fÆøP°Äæý$… AW² °Æø«§þæ M>Ë ™èþÄæý*ÈÌZ
15. Üï Üí Äæý$… + ´÷sêíÙÄæý$… A«¨Mæü §« þæ ¯èþ ѧæþ$ŧé™èþÃMæü™èþ M>Ææÿ×ý…V>

86 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
C™èþÆæÿ A…ÔêË$
1) ¸ùsZ{Væüœï ÌZ òßýO´ù ÝùyìþÄæý$… £æþÄñý*çÜÌñý¹• sŒý¯èþ$ yðþÐèþËç³ÆŠÿV> Eç³Äñý* WÝë¢Æÿæ $. Ðèþ$ÇÄæý$$ ºÄæý$sìý ¿êV>ËÌZ Ðèþ$…^èþ$ ™ðþr$t õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$ EçÙ{~ ³ç ÝëÆæÿÐèþ$$
2) ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯þè Ðèþ$ÆæÿMæü˯èþ$ ™öËW…^èþsê°Mìü D {Mìü…¨ ³ç §éÆ>¦Ë$ Ðéyæþ™éÆæÿ$. fÆæÿVæüMæü´ùÐèþ#r Ðèþ˯èþ ^èþËϺÆæÿ^èþ$ ÝëÐèþ$ÆæÿŦ Ðèþ$$ ™èþVæü$Y¯þè $.
ÑÑ«§þæ Ðèþ$ÆæÿMæüË$ Ðèþ$ÆæÿMæü˯èþ$ ™öËW…^èþsê°Mìü ¸ùsZ{V>íœMŠüÞ õ³ÏsŒýÞ íÜËÓÆŠÿ {»ZÐðþ$OyŠþ¯èþ$ MæüÍW E…yæþ$r Ðèþ˯èþ AÑ M>…†ÌZ
Eç³Äñý*W…^èþ$ ³ç §éÆæÿ…¦ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ^èþÆæÿůö…§æþ$¯èþ$ Mæü¯èþ$Mæü ¸ùsZ{V>íœMŠü õ³Ïrϯèþ$ ¯èþËÏ° M>W™èþ…™ø Mæüí³µ
™èþ$糚 BM>jÍM>Ðèþ$ÏÐþè $$ (C2H2O4) E…^èþ$™éÆæÿ$.

Üí Æé òßýO´ù õ³yæþMæü$ç³µË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ sêÆÿ$$ÌñýrÏÌZ ¯èþ$…yìþ ÐðþË$Ðèþyæþ$ ÐéçܯèþMæü$ M>Ææÿ×ý…


A…§æþ$ÌZ° AÐðþ*ðÄæý*.
sîý, M>ïœ °Ðèþ$ÃÆæÿÜç …
³ç Üç $ç³#ç³^èþa° Ðèþ$ÇÄæý$$ G{Ææÿ° ¿êçÜÓÆæÿÐèþ$$˯èþ$ ±sìýÌZ ¿æý{§æþ³ç Ææÿ$Ýë¢Æÿæ $. Ìôý°^ø
¯èþ*¯ñþ, {Xk »ñý…i¯Œþ
V>Í (BMìüÞf¯Œþ)™ø ^èþÆæÿůö…¨ A¨ §æþß ç ý¯èþÐèþ$Væü$¯èþ$.
ÆæÿMæü³ç¢ # Ðèþ$ÆæÿMæüË$ ÝëtÆÿŠ a {§éÐèþ×ýÐèþ$$
"™èþ$´ëMîü Ðèþ$…§æþ$' A¯èþ$ {õ³Ë$yæþ$ 糧éÆæÿ¦Ðèþ$$ »ŸVæü$Y, ´÷sêíÙÄæý$… ¯ñþO{sôýsŒý
3) BËÐŒþ$ (A¯èþV> ¨ÓËÐèþ×ýÐèþ$$) ¯èþ$ ±sìý° Ôèý$¨ª ^óþÄæý$$rMæü$
Ðèþ$ÇÄæý$$ Üç ˹Ɗÿ ´÷yæþ$Ë Äñý$$MæüP Ñ${ÔèýÐèþ$….
Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
AÄñý*yìþ¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÌêPàÌŒýË Ñ${ÔèýÐèþ$Ðèþ$$¯èþ$ sìý…MæüaÆŠÿ AÄñý*yìþ¯Œþ A…sêÆæÿ$.
4) ^èþË$ÐèþÆéÆÿ$$ Äñý$$MæüP ÆæÿÝëÄæý$¯èþ ¯éÐèþ$Ðèþ$$ M>ÍÛÄýæ $… M>Æö¾¯ôþsŒý
A«¨Mæü ³ï yæþ¯èþÐèþ$$ Ðèþ§æþª Üç $¯èþ²ç³#ÆéÆÿ$$ ^èþË$ÐèþÆéÆÿ$$V> Ðèþ*Ææÿ$µ ^ðþ…§æþ$¯èþ$.
5) çœ$¯èþ M>Ææÿ¾¯Œþ yæþÄæý*Mðü•ÞyŠþ¯èþ$ ´÷yìþÐèþ$…^èþ$ A° A…sêÆæÿ$. ©°°
Eç³Äñý*W…_ Ðèþ$…^èþ$Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ ´÷…§æþÐèþ^èþ$a¯èþ$. Væü$çßýËÌZ ™ðþËÏV> E…yìþ ò³¯O þè $…yìþ {Mìü…§æþMæü$ ÐóþÌêyæþ$¯èþr$Ï…yæþ$ M>ÍÛÄýæ $… M>Æø¾¯ôþsŒý
AÐèþ„óü´ë˯èþ$ ÝëtËMŠüsñýOsŒýË$, ÝëtËVŠüÐðþ$OsŒýË$ A…sêÆæÿ$. CÑ (M>ÍÛÄæý$…
6) Ðèþ$™èþ$¢ ³ç §éÆæÿ…¦ V> Eç³Äñý*W…^óþ MøÏÆø¸ë…¯èþ$ V>ÍÌZ E…_™óþ BMìüÞf¯Œþ™ø
çÜÐóþ$Ãâæý¯éË$) M>ÍÛÄæý$… òßýO{yéMðü•ÞyŠþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ° M>Ææÿ¾¯Œþ
^èþÆæÿůö…¨ ¸ë‹Üi¯Œþ A¯èþ$ ÑçÙ ³ç §éÆæÿЦ þó $Ææÿµyæþ$¯èþ$.
yæþÄæý*MðüÞ• yŠþË MæüËÆÿ$$Mæü Ðèþ˯èþ HÆæÿµyæþ$¯èþ$. Òsìý° AÆæÿMæü$ÌZÄæý$ §æþVæüÇY »Ÿ{Æé Væü$çßýË$
7) Ðèþ{gêË ÑË$Ðèþ¯èþ$ M>ÆæÿsŒýËÌZ Væü×ìýÝë¢Æÿæ $. Ðèþ$ÇÄæý$$ MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏÌZ° »ñýÌêY… Væü$çßýËÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
8) M>Ææÿ¾¯Œþ Ððþ*¯éMðü•ÞyŠþ¯èþ$ ï³Ía¯èþ {´ë×ý$Ë$ ^èþ°´ùÐèþ#¯èþ$. C¨ BMìüÞf¯Œþ Ðèþ$ÆæÿVæüM>_¯èþ ±sìýÌZ ^óþç³Ë$ °ÐèþíÜ…^èþÌôýÐèþ#. G…§æþ$Mæü¯èþV> A…§æþ$ÌZ BMìüÞf¯Œþ
Üç Ææÿœç Æé¯èþ$ °Ë$ç³#^óþÄæý$$¯èþ$. E…yæþ§æþ$.
9) ÑrÑ$¯Œþ ¼&12ÌZ Mø»êÌŒýt, íßýÐðþ*Vøϼ¯ŒþÌZ IÆæÿ¯Œþ, Ððþ$$MæüPÌZ° ç³^èþa°
ѧæþ$Å©ª³ç Ðèþ$$ËÌZ BÆéY¯þŒ A¯èþ$ fyæþÐéÄæý$$Ðèþ#° °…ç³#™éÆæÿ$.
¿êVæüÐðþ$O¯þè MøÏÆøíœÌŒýÌZ Ððþ$X²íÙÄæý$… A¯èþ$ ÌZçßý AÄæý*¯èþ$Ë$ E…yæþ$¯èþ$.
AíÜsìýίèþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ BMìüÞf¯ŒþË Ñ${ÔèýÐèþ$Ðèþ$$¯èþ$ ÐðþÍz…VŠüÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$.
10) AMæüÝëÙèþ$¢V> ¿êÆæÿÑ$†ÌZ ´ë§æþÆæÿçÜ Ðèþ$rt… ç³yìþ´ùÆÿ$$¯èþ A¨ ™èþ$¸ë¯èþ$
©°° "BMîüÞ GíÜsìýίŒþ' A…§æþ$Ææÿ$.
ÆéMæü¯èþ$ Üç *_…^èþ$¯èþ$.
JMæü ¿êVæü… E糚, Æðÿ…yæþ$ ¿êV>Ë Ðèþ$…^èþ$ Ðèþ$$MæüPË Ñ${ÔèýÐèþ$Ðèþ$$¯èþ$ ß
í ýÒ$MæüÆæÿ×ý
11) ¯éÑMæü$Ë$ Eç³Äñý*W…^óþ BMìüÞf¯Œþ íÜÌñý…yæþÆŠÿËÌZ BMìüÞf¯Œþ™ø ´ër$ 0
Ñ${ÔèýÐèþ$… A…sêÆæÿ$. ©°° 0 C Mæü…sôý ™èþMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ ´÷…§æþsê°Mìü
ß
ï ýÍÄæý$…¯èþ$ MæüË$ç³#™éÆæÿ$.
Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
12) {§éÐèþ×ìýMìü H§ðþO¯é 糧éÆæÿ¦Ðèþ$$¯èþ$ MæüË$çç³#r Ðèþ˯èþ ¿êïÙµ¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþ
¿êçÙµ{MìüÄæý$ §éÓÆé Ððþ$$MæüPË$ ±sìý° Ñyìþ_ò³r$t¯þè $.
ò³Ææÿ$Væü$¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ §é° çœ$±¿æýÐèþ¯èþ EÚù~{Væü™èþ ™èþVæü$Y¯èþ$. E§é : ±sìýMìü
H§ðþO¯é ËÐèþ×ýÐèþ$$¯èþ$ MæüÍí³¯èþ A¨ òßý^èþ$a EÚù~{Væü™èþ Ðèþ§æþª Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ$ Üç Ðèþ$${§æþ³ç # ±sìýÌZ ËÐèþ×êË$ E…yæþ$r Ðèþ˯èþ Üç Ó^èþeÐðþ$O¯þè ±sìýMæü¯é² A«¨Mæü Ýë…{§æþ™èþ
Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ$¯é² yìþ{XËMæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþ Ðèþ§æþª Væüyæþz Mæür$t¯èþ$. E…yæþ$¯èþ$.
13) Ç{íœfÆóÿrÆŠÿ Äñý$$MæüP ^èþËϺÆæÿ$^èþ$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦ÅÐèþ$$¯èþ$ ™èþWY´ùMæü$…yé ±sìýÌZ E…_¯èþ Üç ¯èþ²° VösêtËÌZ ºÄæý$sìý ±sìýÐèþ$rt… Mæü¯é² A«¨Mæü G™èþ$¢ ÐèþÆæÿMæü*
E…^èþ$rMæü$ yîþ{¸ëíÜ…t VŠü (Defrosting) ^óþÝë¢Æÿæ $. Ìôý¯èþrÏÆÿ$$™óþ {íœgŒý ÌZç³Í ±Ææÿ$ E…yæþ$r¯èþ$ MóüÔèý¯éãM>Æøçßý×ýÐèþ$$ A…sêÆæÿ$.

[#~°Öò Ãã·<£û 87
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
400C Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþ EÚù~{Væü™èþMæü$ ^èþËϺÇ_¯èþç³#yæþ$ ±Ææÿ$ ÐéÅMø^èþÐèþ$$ fyæþÐéÄæý$$Ðèþ# Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
^ðþ…§æþ$™èþ$…¨.
Mæü…ç³NÅrÆŠÿËÌZ Eç³Äñý*W…^óþ _‹³Þ¯èþ$ Üí ÍM>¯Œþ™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÝë¢Æÿæ $.
Bí³ÌŒý ç³…yæþ$ÌZ Ðèþ*ÍMŠü BÐèþ$ÏÐèþ$$ E…r$…¨.
sôý³‹ ÇM>ÆæÿÆz ÿŠ ËÌZ Eç³Äñý*W…^óþ sôý³ç #Ëò³O IÆæÿ¯Œþ BMðüÞ• yŠþ ³ç N™èþ ÐóþÝë¢Æÿæ $.
¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü…V> ËÀ…^èþ$ ÌZçßý… AË*ÅÑ$°Äæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$
A™èþÅ«¨Mæü…V> ËÀ…^èþ$ AÌZçßý… BMìüÞf¯Œþ. C¯èþ$Ðèþ$$ ÌZç³Ðèþ$$ Ðèþ˯èþ G±Ñ$Äæý* A¯èþ$ ÐéÅ«¨ Ðèþ^èþ$a¯èþ$.

ÌñýyŠþ ò³°Þâæý$å {V>òœOsŒý¯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Mö¨ª´ësìý º…MæüÐèþ$¯èþ$²¯èþ$ MæüÍW E…yæþ$¯èþ$. ³ç #Æé™èþ¯èþ ÐóþÍ Ðèþ$${§æþË$ Væü$Ç¢…^èþ$rMæü$ ÒËÄôý$Å Ñ«§þæ …V> AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$$rMæü$

Ææÿ…Væü$r§éªË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ V>Væü$ÌŒýÞ IÆæÿ¯Œþ BMðüÞ• yŠþ¯èþ$ MæüÍW E…yæþ$¯èþ$. °¯Œþ òßýO{yìþ¯Œþ {§éÐèþ×ýÐèþ$$¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.

MøÏÆø¸ë… çÜ*ÆæÿÅM>…†™ø ^èþÆæÿůö…¨ ´ë‹Üi¯Œþ A¯èþ$ ÑçÙ糧éÆæÿ®Ðèþ$$¯èþ$ Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ Eç³Äñý*W…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý ÌZçßýÐèþ$$ ÆéW.
HÆæÿµÆæÿ$çÜ$¢…¨. Mæü¯èþ$Mæü MøÏÆø¸ë…¯èþ$ º*yìþ§æþ Ææÿ…Væü$ Üï ÝëËÌZ °ËÓ E…^èþ$™éÆæÿ$. V>Ï‹Ü Äñý$$MæüP ç³NÇ¢ çܹsìýMîüMæüÆæÿ×ý Ææÿ*ç³Ðèþ$$ M>ÓÆŠÿtgŒý V>Ï‹Ü. ©°° Ñgêq¯èþ Ôêç܈
ÆæÿMæüТ þè $$ÌZ° ^èþMðüPÆæÿ ³ç ÇÑ$†° C¯èþ$ÞͯŒþ A¯èþ$ àÆøïèþ$ A§æþ$ç³#ÌZ E…^èþ$¯èþ$. ³ç ÇMæüÆéË ™èþÄæý*ÈMìü Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $. ©°Væü$…yé A† ±ËÌZíßý™èþ M>…† Mæü*yé
AÍgêǯŒþ A¯èþ$¯èþ¨ A§æþMª üæ ³ç # Ææÿ…Væü$. {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$$¯èþ$.

C…yìþVø A¯èþ$¯èþ¨ ÐésŒý yðþO (Vat Dye) Æé{†Ðóþâæý ^ðþrÏ Mìü…§æþ °§æþ$Ç…^èþÆé§æþ$. G…§æþ$Mæü¯èþV> Æé{† çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ^ðþr$Ï
yæþÄæý*»ñýsìýMŠü ÐéÅ«¨{VæüÜç $¢Ë Ðèþ$*{™èþÐèþ$$ Væü*ÏMøgŒý MæüÍW E…yæþ$¯èþ$. M>Ææÿ¾¯Œþ yæþÄæý*MðüÞ• yŠþ¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$$¯èþ$.

ÝëtÆŠÿa¯èþ$ ÌêÌêfË… Væü*ÏMøgŒýV> fË ÑÔôýÏçÙ×ýÐèþ$$ ¯ö…¨…^èþ$¯èþ$. Ðèþ{fÐèþ$$Ë Mæü…sôý Mæüv¯èþÐðþ$O¯èþ 糧éÆ>¦°² Mæü–{†Ðèþ$…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ M>Ææÿ¾¯Œþ
Üç Ðóþ$Ãâæý¯èþ… "½sê C3 N4'
^ðþÐèþ$r ËÐèþ×ê˯èþ$, ±sìý° Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ õÜ…{¨Äæý$ 糧éÆæÿ¦Ðèþ$$˯èþ$ MæüÍW
E…yæþ$¯èþ$. AÐðþ*ðÄæý$… MøÏÆðÿOyŠþ¯èþ$ òÜÃÍÏ…VŠü ÝëÌŒýt A…sêÆæÿ$. ©°° çܵü–çßý ™èþí³µ¯èþÐéÇMìü
{†Mæü ¼…§æþ$Ðèþ# A¯èþV> JMæü 糧éÆæÿ¦Ðèþ$$ Äñý$$MæüP çœ$¯èþ, {§æþÐèþ, ÐéÄæý$$ íܦ™èþ$Ë$ çܵü–çßý ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$.
Üç Ðèþ$™éí܆¦ ÌZ VæüË ¼…§æþ$Ðèþ#. MøÏǯŒþ ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$ §« þæ –ÒMæüÇ…^èþV> Ñ$Wͯèþ ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$ Üí ²‹œ V>Å‹Ü Ìôý§é sñýÆÿ$$ÌŒý
M>ïœ Ðèþ$ÇÄæý$$ sîýËÌZ Mðü휯Œþ A¯èþ$ BËPÌêÆÿ$$yŠþ E…yæþ$¯èþ$. V>Å‹Ü A…sêÆæÿ$.
V>ÍÌZ GWÆóÿ »ñýË*¯ŒþËÌZ ß
ï ýÍÄæý$… ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $. BÆŠÿP ©´ëËÌZ °Äæý*¯Œþ ÐéÄæý$$Ðèþ#¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
ÐéÅ«§æþ$Ë A«§æþÅÄæý$¯èþÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþÄæý$Ðèþ$$Ë Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$^óþÄæý$$ »ñýMO >Æø¾¯ôþsŒý AÄæý*¯èþ$Ë$ ¯èþ¨ ±sìýÌZ ÑÝë¢Æÿæ …V> E…sêÆÿ$$.
ÔêçÜЈ þè $$¯èþ$ MîüÐðþ* £ðþÆæÿ³ï (Chemo Therapy) A…sêÆæÿ$.
{§æþÐèþ òßýO{yøf¯Œþ¯èþ$ ÆéMðürÏÌZ C…«§þæ ¯èþ…V> Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
{»ñýyŠþ ™èþÄæý*ÈÌZ ò³ÆðÿÃ…sôýÙç ¯Œþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ M>Ææÿ¾¯Œþ yæþÄæý*MðüÞ• yŠþ¯èþ$ Ñyìþ_ò³r$t¯þè $.
A…§æþ$Ðèþ˯èþ {»ñýyŠþ _Ë$ÏË$ MæüÍW Ðèþ$…§æþÐèþ$$V> E…yæþ$¯èþ$. A™èþÅ…™èþ ™óþÍMðü¯O þè Ðèþ$*ËMæü… òßýO{yøf¯Œþ.

{§æþÐèþ AÐðþ*ðÄæý*¯èþ$ Ç{íœhÆóÿrÆæÿÌÏ Z Ö™èþÎMæüÆæÿ×ìýV> Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $. ¿êÆæÿÐðþ$O¯þè Ðèþ$*ËMæü… Äæý$$Æóÿ°Äæý$….

Væü*ÏMøgŒý Ððþ¯èþ$Ððþ…r¯ôþ (Instant) ÔèýMìü°¢ C^èþ$a¯èþ$. Mæü¯èþ$Mæü {MîüyéM>Ææÿ$Ë$ {MîüyæþÌZÏ AWYò³sñýt {ç³MæüPËMæü$ ¸ëçܹÆæÿ‹Ü [sñýOçÜÌñý•¹yŠþ (P4S3, Phosphorous

´ëÌŸY¯ôþÐèþ$$…§æþ$ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Trisulphide) ³


ç N™èþ ³ç NÝë¢Æÿæ $. AWY³ç #ËÏË$ _ÐèþǧéM> Ðèþ$…yóþ…§æþ$Mæü$ Ðé°°
ÑÆóÿ^èþ¯éË Ðèþ˯èþ yîþòßýO{yóþÙç ¯Œþ MæüË$Væü$ ÆøVæü$Ë$ A™èþÅ«¨MæüÐèþ$$V> ÝùyìþÄæý$… MøÏÆÿð yO þŠ ¯èþ$ »ZÆéMŠüÞ Ìôý§é AÐðþ*ðÄæý$… ¸ëõܹsŒý {§éÐèþ×ý…ÌZ Ðèþ$$…^èþ$™éÆæÿ$.
MøÌZµ§æþ$Ææÿ$. Mæü¯èþ$Mæü MøÌZµÆÿ$$¯èþ GË[MøtÌñýOrϯèþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$$rMæü$ E糚 AWYç³#ËÏ ™èþËMæü$ VæüË ç³§éÆæÿ¦… Äæý*…sîýÐðþ$± [sñýOçÜÌñýO¹yŠþ (Antimony
{§éÐèþ×ýÐèþ$$¯èþ$ ÆøVæü$ËMæü$ CÝë¢Ææÿ$. Trisulphide), ´÷sêíÙÄæý$… MøÏÆóÿsŒý (Potassium Chlorate) Ìôý§é
¸ùÏÆøòÜ…sŒý r*ź$ËÌZ Ððþ$Ææÿ$PÅÈ ¿êçÙµÐèþ$$ Ðèþ$ÇÄæý$$ BÆéY¯Œþ A¯èþ$ ÆðÿyŠþ ÌñýyŠþ (Red Lead) Ðèþ$ÇÄæý$$ V>k ´÷yæþ$Ë Ñ${ÔèýÐèþ$….

88 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÔêçÜk
ˆ yq þæ $ Mæü¯èþ$Vö¯èþ² ÑçÙÄæý$…
ÆéÐŒþ$õÜ BÆéY¯þŒ , ß
ï ýÍÄæý$…, °Äæý*¯Œþ Ðèþ…sìý E™èþ–üPçÙ~ ÐéÄæý$$Ðèþ#˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö¯é²yæþ$.
Ææÿ*«§þæ ÆŠÿ œç ÆŠÿz ³ç ÆæÿÐèþ*×ý$Ðèþ#ËÌZ° Móü…{§æþMæü…
Äæý$$Æóÿ ¿êÆæÿ òßýO{yøf¯Œþ (yæþ*ÅsìýÇÄæý$…)
yóþÒ Væü° M>ÇÃMæü$Ë$ Eç³Äñý*W…^óþ õÜœï t ÌêÅ…‹³
yîþòÜÌŒý C…«§þæ ¯èþ… A…™èþÆæÿ™Y þè Ñ°Äñý*Væü… (Internal Combustion of Fuel)
»ñý…sìý…VŠü C¯èþ$ÞͯŒþ (yæþÄæý*»ñýsìýÜ‹ ÐéÅ«¨° ¯èþÄæý$… ^óþÄæý$$rMæü$)
"yøÐèþ*MŠü' "çÜÌê¹ {yæþVŠüÞ' (§æþ$Ææÿ§æþÐèþ…sìý ÐéÅ«§þæ $˯èþ$ ¯èþÄæý$… ^óþÄæý$$rMæü$)
AÌñýV>j…yæþÆŠÿ òœÑÏ $…VŠü ò³°ÞͯŒþ (Antibiotic Drug)
gñý.gñý. £é…ç³Þ¯Œþ GË[M>t¯þŒ
VøÌŒýz Üï ¯t þŒ {´ùsꯌþ
béyìþÓMŠü ¯èþ*Å{sꯌþ
Ñ$ÍÏM>¯Œþ béÆŠÿj B‹œ GË[M>t¯þŒ
GyæþÓÆŠÿ gñý¯èþ²ÆŠÿ Ðèþ$Ôèý*_ ÐéÅMìüÞ¯Œþ
BÌŒý{òœyŠþ ¯ø»ñýÌŒý yðþ¯O þè Ðóþ$sŒý
I¯ŒþÜï ¯t þŒ ¤Äæý$È B‹œ ÇÌñýsìýÑsîý
{í³Ü‹ Ît BMìüÞf¯Œþ
Ñ${ÔèýÐèþ$ÌZçßýË$
Ðèþ. Ñ${ÔèýÐèþ$ ™èþÄæý*ÇÌZ Eç³Äñý*W…^óþ
Ü
ç …. ÌZçßý… ÌZàË$ Eç³Äñý*V>Ë$
1. EMæü$P C¯èþ$Ðèþ$$+Ðèþ*…Væü±‹Ü+M>Ææÿ¾¯Œþ ´ë{™èþË$, Äæý$…{™éË ™èþÄæý*È
2. C¯éÓÆŠÿ C¯èþ$Ðèþ$$+Ðèþ*…Væü±‹Ü+ VæüyìþÄæý*Ææÿ ÌZËMæü…,
°MðüÌŒý + M>Ææÿ¾¯Œþ Ôèý–†§æþ…yæþ…, Ò$rÆŠÿ õÜPâæýå ™èþÄæý*ÈMìü
Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $.
3. °{MøÐŒþ$ C¯èþ$Ðèþ$$+°MðüÌŒý+{MøÑ$Äæý$… ß
ï ýrÆŠÿ ™èþÄæý*Ç
4. BÌŒý°Mø C¯èþ$Ðèþ$$+AË*ÅÑ$°Äæý$…+ AÄæý$ÝëP…™éË
°MðüÌŒý + Mø»êÌŒýt ™èþÄæý*È
5. òÜÆt ÿ$$¯ŒþÌñýÜ‹ C¯èþ$Ðèþ$$+{MøÑ$Äæý$…+°MðüÌŒý ÔèýÜç _ˆ Mìü™èþÞ Ý뫧þæ ¯éË$,
Üï Ìt ýŒ Ææÿ…´ëË$, Ðèþ…r´ë{™èþË ™èþÄæý*Ç
6. Mæü…^èþ$ Æ>W+Ýët¯þè ²‹Ü ´ë{™èþË$, Ñ{VæüàË$, ¯é×êË ™èþÄæý*È
7. »ñýÌŒýÐðþ$rÌŒý Æ>W+Ýët¯þè ²‹Ü Væü…rË ™èþÄæý*È
8. Væü¯ŒþÐðþ$rÌŒý Æ>W+Ýët¯þè ²‹Ü+h…MŠü ™èþ´ëË$ ™èþÄæý*È, »ôýÇ…Væü$Ë ™èþÄæý*È

[#~°Öò Ãã·<£û 89
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
9. ÝùËzÆÿŠ Ððþ$rÌŒý Ýët¯þè ²‹Ü+ÌñýyŠþ+ B…sìýÐðþ$$° ¡Væü˯èþ$ A†Mìü…^èþyé°Mìü
10. C™èþ¢yìþ Æ>W+h…MŠü ´ë{™èþË ™èþÄæý*Ç,
Äæý$…{™èþ Ñyìþ¿êV>Ë ™èþÄæý*È
11. fÆæÿïŒþ Üí ËÓÆŠÿ Æ>W+°MðüÌŒý+h…MŠü Üç *µ¯ŒþË$, ´ë{™èþË ™èþÄæý*È
12. AË*ÅÑ$°Äæý$… Æ>W+AË*ÅÑ$°Äæý$… B¿æýÆæÿ×êË$,
{»ê…gŒý ¸ùsZ{õœÐŒþ$Ë ™èþÄæý*Ç
13. Ðèþ*Væü²ÍÄæý$… AË*ÅÑ$°Äæý$…+Ððþ$X²íÙÄæý$… Ððþ*sêÆŠÿ Ñyìþ¿êV>Ë ™èþÄæý*È
14. yæþ*ÅÆ>ËÑ$¯Œþ AË*ÅÑ$°Äæý$…+Æ>W+ ÑÐèþ*¯èþ Ñyìþ¿êV>Ë ™èþÄæý*È
Ðèþ*…Væü±çÜ$+Ððþ$X²íÙÄæý$…
15. sñý³‹O Ððþ$rÌŒý ÌñýyŠþ+ B…sìýÐðþ*°+Ýët¯þè ²‹Ü œç NÅgŒý ¡VæüË ™èþÄæý*È
16. Ðèþ#yŠþÞÐðþ$rÌŒý ¼çÜÙŒþ+ÌñýyŠþ+Ý뵯èþ²‹Ü+ AW²Ðèþ*ç³Mæü
M>yìþÃÄæý$… AÌêÆæÿ…ÌZ

90 [#~°Öò Ãã·<£û
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


K«i`„ « ѨÓ~°fi Ü«ÚQÆO
áê`«~åu Ü«ÚQÆO
M>Ë… : {Mîü.ç³N. 2 1/2 Ë„æüË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ¯èþ$…yìþ
{Mîü.ç³N. 糨 ÐóþË çÜ…‘‘Ë Ðèþ$«§æþÅ
ã≤O^è∞Œ <åQÆiHõ`«
ç³°Ðèþ$$r$Ï : ^óþ† Vöyæþzâæý*å, `Ëasê°Mìü, ¯èþÆæÿMæüsê°Mìü M>Ë… : M>Ææÿ¾¯Œþ yóþsìý…VŠü 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… {Mîü.ç³N. 2300
Eç³Äñý*W…_¯èþ ç³°Ðèþ$$r$Ï, Mø™èþ ç³°Ðèþ$$r$Ï ¯èþ$…yìþ {Mîü.ç³N. 1750 ÐèþÆæÿMæü$
{糫§é¯èþ °ÐéçÜ çܦÌêË : ÝùÆŠÿ ¯èþ©¡Ææÿ… (´ëMìüÝ뢯Œþ) BÑÆ>ÂÐèþ íܧ鮅™éË$ : ÒËÆŠÿ & çÜ$Ðóþ$ÇÄæý$¯Œþ BÇh¯Œþ
»ôýË… ÌZÄæý$ ( E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒý) Ææÿíœ & »ñýË*_Ý뢯Œþ BÇh¯Œþ
¨§éÓ¯é (Æ>fÝ릯Œþ) òœ*‹Ù, B;¯Œþ & C…yìþÄæý$¯Œþ BÇh¯Œþ
¼…»ôýsêP (çÐèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý) Æ>fMîüÄæý$ ÐèþÅÐèþçܦ : yìþ.yìþ. MøÔé…¼ & ç³#Æøíßý™èþ$Ë ´ë˯èþ
Ðèþ$$QÅ çÜ…çœ$r¯èþË$ : ´ë™èþÆ>† Äæý$$Væü… _ÐèþÇ §æþÔèýÌZ ßç ZÐðþ*òܳí Äæý$¯èþÏ BÆŠÿ. G‹Ü. ÔèýÆæÿà & ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¦Ë ´ë˯èþ
BÑÆ>ÂÐèþ…, _{™èþMæüâæý (ÀÐŒþ$»ôýsêP) V>Ææÿz¯Œþ ^ðþOÌŒýz & Ý린Mæü çÜÓç³Ç´ë˯èþ
=∞^躌 ~åu Ü«ÚQÆO G. GÌŒý. ¿êçÙ… & Móü…{©Mæü–™èþ ´ë˯èþ
BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ : ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ
M>Ë… : {Mîü.ç³N. 9000 ¯èþ$…yìþ {Mîü.ç³N. 4000 ÐèþÆæÿMæü$
{糫§é¯èþ ç³…rË$ & Vø«§æþ$Ðèþ$, »êÇÏ, {糆¢
ç³°Ðèþ$$r$Ï : çÜ*Mæü‡Æ>† ç³°Ðèþ$$r$Ï
^ðþMæüP ¯éVæüÍ° Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$.
{糫§é¯èþ °ÐéçÜ çܦÌêË : ºVøÆŠÿ (Æ>fÝ릯Œþ)
^ðþÆæÿMæü$ ç³…r ™ðþÍÄæý$§æþ$
B§é…çœ$ÆŠÿ (Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý)
M>Ë$ÐèþË §éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ìôý§æþ$
Ðèþ$$QÅ çÜ…çœ$r¯èþË$ : f…™èþ$Ðèþ#Ͳ Ðèþ$_aMæü ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, _{™èþMæüâæý
(¼ÐŒþ$»ôýrP), íܦÆæÿ °ÐéÝë°² HÆ>µr$ ³ç Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ & ³ç NçÜË ³ç Ç{ÔèýÐèþ$, Mæü$…yæþË ™èþÄæý*È,
ÐèþÜç ˆ ³ç Ç{ÔèýÐèþ$, Cr$MæüË ³ç Ç{ÔèýÐèþ$, ³ç yæþÐèþË ™èþÄæý*È
^óþÜç $MøÐèþyæþ…
GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ & ÐèþÝëˆË$, {糆¢, §æþ…™èþ…,
H˘`«Î~åu Ü«ÚQÆO
B¿æýÆæÿ×êË$, «§é¯èþÅ…
M>Ë… : {Mîü.ç³N. 6000 ¯èþ$…yìþ {Mîü.ç³N. 1000 Üç ….ÐèþÆæÿMæü$
¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë$ & º…V>Ææÿ…, Ððþ…yìþ, Æ>W,
ç³°Ðèþ$$r$Ï : Ððþ$Ææÿ$Væü$ ò³sìýt¯èþ Æ>† ç³°Ðèþ$$r$Ï, GÐèþ$$MæüË™ø
íÜtÄæý$sñýOsŒý, Ìêí³‹Ü ÌêkÍ Ððþ$$‘‘Ñ.
^óþíܯèþ ç³°Ðèþ$$r$Ï
Ððþ$$çÜç³sZÑ$Äæý*Mìü {糆¢ GVæü$Ðèþ$† ^óþÔéÆæÿ$.
{糫§é¯èþ °ÐéçÜ çܦÌêË$: º*Æ>jà… (M>ÖÃÆŠÿ)
™èþ*°MæüË$ MöË™èþËMìü §æþÔé…ÔèýÐèþ*¯èþ… ÐéyéÆæÿ$.
Ððþ$çßýÆŠÿçœ$ÆŠÿ (»ñýË*_Ý뢯Œþ)
ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçܦ : Ðèþ*™èþ– ÝëÓÐèþ$Å…, (Ðèþ*ÆæÿÛÌŒý {ç³M>Ææÿ…)
_Ææÿ…§Šþ (½çßýÆŠÿ)
™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$V> Ñ¿æýh…糺yìþ¯èþ çÜÐèþ*f…, Mæü$Ë
í³MîüÏàÌŒý, {ºçßýÃWÇ, çßýË*ÏÆæÿ$ (MæüÆ>²rMæü) ÐèþÅÐèþçܦ Ìôý§é ÐèþÆæÿ~ ÐèþÅÐèþçܦ Ìôý§æþ$
Ðèþ$$QÅ çÜ…çœ$r¯èþË$ : ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ…, °ç³š¯èþ$ Ðèþ$™èþÐèþ$$ : {糫§é¯èþ §óþÐèþ™èþ AÐèþ$ÙèþÍÏ ç³Ôèý$糆° Mæü*yé
Mæü¯èþ$Vö¯èþyæþ…, {V>Ðèþ*Ë$ HÆæÿµyæþr…, ^èþMæü…™ø BÆ>«¨…^éÆæÿ$. Äæý$*°M>ÆŠÿ² A¯óþ G§æþ$ª°
Mæü$…yæþË ™èþÄæý*È, ^èþ°´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÇMìü §æþçßý¯èþ ç³Nh…^éÆæÿ$. Í…Væüç³Nf, ¯éVæü$´ëÐèþ$$ ç³Nf,
çÜ…ÝëPÆ>Ë$, E°² ÐèþÝëˆË$ ¯óþÄæý$yæþ…. Ðèþ–„>Æ>«§æþ¯èþ E¯é²Æÿ$$.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 91


GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
=ÚYº"≥∞ÿ# „Ѩ^ÕâßÅ∞ - "å\˜ „áê=ÚYº`« Ðèþ$ÍÐóþ§æþ M>Ë… : ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ
C¯èþ$Ðèþ$$¯èþ$ Ñ{çÜ–™èþ…V> Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$, ÐèþÇ
Ððþ$$òßý…h§éÆø : Ðèþ$–™èþ$Ë ¨º¾, Vöç³µ «§é¯éÅV>ÆæÿÐèþ$$, Ðèþ$à ç³…yìþ…^éÆæÿ$. ^ðþÆæÿMæü$ Ððþ$$§æþsìý ÝëÇV>
Ý벯èþ ÐésìýMæü, Vðüyæþ³çz # Ðèþ$°íÙ Ñ{Væüß
ç ýÐèþ$$, ³ç Ôèý$糆 ³ç …yìþ…^éÆæÿ$.
»ŸÐèþ$à E¯èþ² ïÜË$, AÐèþ$ÙèþÍÏ Ñ{VæüçßýÐèþ$$. °çÙP & º…V>Ææÿ$ ¯é×ñý…
ßç ýÆæÿ´ëµ : õÜPË$, GM>P A¯óþ G§æþ$ªË º…yìþ, H&™èþÆæÿà Ôèý™èþÐèþ*¯èþ & Ððþ…yìþ ¯é×ñý…
çÜÐèþ*«¨, ¯èþrÆ>f Ñ{Væüçßý…, Mæü$Ðèþ$ÃÇ ^èþ{Mæü…
Mæü–çÙ~Ë & Æ>W ¯é×ñý…
ÌZ£éÌŒý : ¯úM>{ÔèýÄæý$Ðèþ$$, ³ç NçÜË ³ç Ç{ÔèýÐèþ$, ÐèþÇ ³ç …yìþ…_¯èþ
B¯èþÐéË$Ï Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÆæÿÜç $¢Í² Mæü$çÜ$¨¯èþ$Ë$ A…sêÆæÿ$. ^óþ†
Ðèþ–™èþ$¢Ë$ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éÆÿ$$.
Üç $ÆøPryæþ : Væü${Ææÿç³# AÐèþÔóýÚëË$
§øËÒÆæÿ : ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿ ™ê=∂lHõ =º=ã¨÷
M>ã¿æý…Væü¯Œþ : ¿æý*Ñ$° §æþ$°²¯èþ Væü$Ææÿ$¢Ë$, òœOÆŠÿ AËtÆŠÿÞ Ææÿ$VóüÓ§æþ M>Ë… : í³™èþ–ÝëÓÑ$Mæü ÐèþÅÐèþçܦ.
<åQÆiHõ`« Ѩ`«# ã≤^•úO`åÅ∞ ™ðþVæü çÜ…çÜP-–† ÐèþǦÍÏ…¨. ç³Ôèý$´ëËMæü çÜ…^éÆæÿ
iÑ™èþ…, ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$V> Ñ¿æýh…糺yìþ¯èþ Üç Ðèþ*f…,
ÒËÆŠÿ : BÆæÿ$ÅË §æþ…yæþÄæý*{™èþ ÐèþËÏ Mæü$Ë ÐèþÅÐèþçܦ Ìôý§æþ$. §æþ$Æ>^éÆ>Ë$ ÌôýÐèþ#. ï܈Mìü
yóþÌŒýÞ : ÐèþÆæÿ§æþË ÐèþËÏ VúÆæÿÐèþ {糧æþÐðþ$O¯èþ Ý릯èþ… E…¨. °Äñý*Væü 糧æþ®†,
³í VðüsY ýŒ : ¿æý*Mæü…´ëË ÐèþËÏ »ê°çÜ ÐèþÅÐèþçܦ E…¨.
òœÆÿ$$ÆŠÿ çÜÈÓ‹Ü : ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ Ðèþ$ÍÐóþ§æþ M>Ë… : ÐèþÆæÿ~ ÐèþÅÐèþçܦ BÑÆ>ÂÐèþ…, Mæü$Ë ÐèþÅÐèþçܦ BÑÆ>ÂÐèþ….
ï܈ õÜÓ^èþe çßýÇ…^èþºyìþ…¨. §æþ$Æ>^éÆ>Ë$
P~°º <åQÆiHõ`« Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. AçÙt ÑÐéçßý ³ç §æþ†® Ððþ$$§æþÌñý…O ¨.
B{ÔèýÐèþ$ 糧æþ®† Ððþ$$§æþÌñýO…¨.
Pq~åƒù= ã≤^•úO`åÅ∞
~å[H©Ü«∞ =º=ã¨÷
»êËVæü…V>«§æþÆæÿ †ËMŠü : BÇPsìýMŠü {´ë…™èþ…
§æþÄæý*¯èþ…§æþ Üç ÆæÿÜç Ó† : sìý»ñýsŒý Ææÿ$VóüÓ§æþ M>Ë… : ™ðþVæüË ç³Ç´ë˯èþ {´ëgêÝëÓÐèþ$Å º§æþ® ´ë˯èþ, ™ðþVæü
ò³…Mæü : fÆæÿñ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ Æ>f¯Œþ, 糯èþ$²Ë ÐèþÅÐèþçܦ Ìôý§æþ$, çÜ¿æý,
çÜÑ$†, Ñ«§é™èþ, Væü¯èþ A¯óþÑ ™ðþVæüË Äñý$$MæüP
Ðèþ*MŠüÞ Ðèþ$$ËÏÆŠÿ : Ðèþ$«§æþÅ BíÜÄæý*
AòÜ…½ÏË$.
Üç …ç³NÆ>~¯þè …§æþ : Üç ³ç ¢ íÜ…«§æþ* {´ë…™èþ…
ç³Ç´ëËMæü Ñ¿êV>Ë$ & Mæü$Ë, {V>Ðèþ$, Ñ‹Ù, f¯èþ
BÆæÿ$ÅËMìü çÜ…º…¨…_
E§øÅVæü$Ë$ & ç³#Æøíßý™èþ, õܯé°, {V>Ðèþ$×ìý
Ôéçܯèþ B«§éÆæÿ… : »ZVæügŒýMøÆÿ$$ Ôéçܯèþ… (rÈP)
{ç³Ðèþ$$Q Äæý$$§æþ®… & §æþÔèýÆ>f Äæý$$§æþ®… (Æ>k
Éè∫QÀoHõ Ѩi*Ï˝#O Üç $§éçÜ$)
Ææÿ$VóüÓ§æþ M>Ë… : çÜç³¢ íÜ…«§æþ* {´ë…™èþ…, çÜÆæÿçÜÓ¡ ¯èþ¨ ç³Ñ{™èþ ¯èþ¨ Ðèþ$ÍÐóþ§æþ M>Ë… : Æ>fÇMæü ´ë˯é ÐèþÅÐèþçܦ,
Ðèþ$Í Ðóþ§æþM>Ë… : Væü…V>&Äæý$Ðèþ$$¯èþ Ððþ$O§é¯èþ…, çÜÐèþ$${§æþ… ™ðþË$çÜ$, ™ðþVæüË$ MæüÍíÜ´ùÆÿ$$ Æ>gêÅË$ BÑÆæÿÂÑ…^éÆÿ$$.
I™èþÆóÿÄæý$ {»êçßýÃ×ý… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Ððþ$$™é¢°² {ç³Ðèþ$$Q Æ>gêÅË$ & Mæü$Ææÿ$, Ðèþ$Væü«§æþ, MøçÜË,
ÑÐèþÇçÜ$¢…¨. V>…«§éÆæÿ, Ðèþ$™èþÅ, ѧæþÆæÿÂ, ´ë…^éË
Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ {´ë…™éË$: ¿æýVæüÐ鯌þ³ç #Ææÿ, Aíßý^èþe{™èþ, A…{™é…hMóüÆæÿ, MúÔé…¼, ¿êVæü A¯óþ 糯èþ$² ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
ßç ýíܯ¢ éç³NÆŠÿ E§øÅVæü$Ë$ & ¿êV>§æþ$VæüY, çÜ…{Væüíßý{†, çܦ糆,
Pi÷Hõ =º=ã¨÷ ÐéMæüÅ¿æý*Ñ$Mæü, §éÓ§æþÔèý Ææÿ†²¯ŒþÞ.

Ææÿ$VóüÓ§æþM>Ë… : VæüÑíÙt & BÐèþ#Ë MøçÜ… A¯óþÓçÙ×ý


=∞`«=Ú
ç³Ôèý$´ëËMæü BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ$VóüÓ§æþÐèþ$$ M>Ë… : ºçßý$§óþÐèþ™éÆ>«§þæ ¯èþ
{糧« é¯èþ BàÆæÿ… & Vø«§þæ $Ðèþ$, »êÇÏ. ÐèþÇ ™ðþÍÄæý$§æþ$ {ç³Mæü–† ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ §ðþOÒMæüÇ…^éÆæÿ$.
VøÐèþ# ç܅糧æþMìü °§æþÆæÿدèþÐèþ$$ {糧« é¯èþ §óþÐèþ™èþË$ & C…{§æþ, ÐèþÆæÿ$×ý, AW², ÝùÐèþ$,
°çÙP & º…V>Ææÿç³# Ðèþ*ÆæÿMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ# A«¨†

92 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
C…{§æþ$yæþ$ & Äæý$$§æþ® §óþÐèþ™èþ
ÐèþÆæÿ$×ý$yæþ$ & ¯ðþO†Mæü ÑË$ÐèþË §óþÐèþ#yæþ$
H¢ .© ѨÓ. 6= â◊`å|ÌO - ëÈ_»â◊
AW² & §óþÐèþ™èþË ç³#Æøíßý™èþ$yæþ$ =∞Ǩ[#Ѩ^•Å∞
ÑçÙ$~Ðþè #, Ææÿ${§æþ$yæþ$ & A{糧« é¯èþ §óþÐèþ™èþË$, Üç ÆæÿâæýÐðþ$O¯þè
ç³Ngê Ñ«§é¯èþ… ÐèþǦÍÏ…¨. ÆéfÅÐèþ$$ Æéf«§é°
Ðèþ$Í Ðóþ§æþÐèþ$$ M>Ë… : {†Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë BÆ>«§æþ¯èþ, BÆæÿ…¿æý…, {ºçßýÃ, ÑçÙ$~, Ôèý*Ææÿõܯèþ Ðèþ$«§þæ $Ææÿ
ÕÐèþ#yæþ$, AçÙt ¨M>µËMæü$Ë BÆ>«§æþ¯èþ, Äæý$fq ^óþ¨ Ôèý$Mìü¢Ðèþ$† / {¨çÙ§æþÓ†
Äæ ý *V>§æ þ $Ë$ {´ëÆæ ÿ …¿æ ý …, ºË$Ë$ AÐèþ…† EfjÆÿ$$± / Ðèþ$íßýçÙÆ
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. ´ë…^éË Aíßý^èþe{™èþ / M>…í³ËÅ
V>…«§éÆé ™èþ„æüÕË
P~°º <åQÆiHõ`« "å[˝Ü«∞=Ú M>…¿Zf ÆégŒý³ç NÆŠÿ
A…Væü ^èþ…ç³
Ææÿ$VóüÓ§æþÐèþ$$ : {Mîü.ç³N. 1500 & {Mîü.ç³N. 1000 Ðèþ$Væü«§æþ ÆégŒýWÆŠÿ / ´ërÎç³#{™èþÐèþ$$
Äæý$kÆóÿÓ§æþ…, ÝëÐèþ$Ðóþ§æþ…, Ðèþhj ÐðþÔO êÍ
A«§æþÆæÿÓ×ý Ðóþ§æþ… : {Mîü.ç³N. 1000&{Mîü.ç³N. 800 Ðèþ$ËÏ Mæü$Õ¯éÆæÿ / ´ëÐèþç³#Ç
³ç #Ææÿ$çÙÜç *Mæü¢… : Ææÿ$VóüÓ§æþ… 10Ðèþ Ðèþ$…yæþË… M>Õ ÐéÆæÿ×êíÜ
(ÐèþÆæÿÐ~ þè ÅÐèþÜç ¦ ÐèþÆæÿ¯~ þè ) MøçÜË {ÔêÐèþÜí ¢
Äæý$kÆóÿÓ§æþ… : Äæý$fqÄæý*V>§æþ$˯èþ$ Væü*Ça Ðèþ™èþÞ MúÔê…À
Mæü$Ææÿ$ ßç ýíÜצ êç³NÆŠÿ
ÑÐèþÇçÜ$¢…¨
Ðèþ$™èþÅ ÑÆér ¯èþVæüÆæÿ…
ÝëÐèþ$Ðóþ§æþ… : ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…X™èþ Ðèþ$*ÌêË$ ©°ÌZ
AçÜÃMæü ´ù™èþ-¯Œþ/´ù™èþ-Í
E¯é²Æÿ$$
A«§æþÆæÿÓ×ý Ðóþ§æþ… : Ðèþ$…{™èþ ™èþ…{™éË™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ²¨. ëÈ_»â◊ =∞Ǩ[#Ѩ^•Å ~å[H©Ü∞« K«i`„ «
{»êçßýÃ×êË$ : Væü§æþÅ Ýëíßý™èþÅ… A…Væü : Ðèþ$Væü«§æþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ ¼…¼ÝëÆæÿ$yæþ$ ©°² B{MæüÑ$…^éyæþ$.
Ôèý™èþç³£æþ {»êçßýÃ×ý… A† ò³§æþª¨ ™é{Ðèþ$Íí³¢ ÆóÿÐèþ#ç³rt×ý… D ÆéfÅ…ÌZ¯ôþ E…¨.
I™èþÆóÿÄæý$ {»êçßýÃ×ý… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Üç Ççßý§æþ$ªÍ² MøçÜË : D ÆéfÅ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ {ç³õܯèþh™èþ$¢ º$§æþ$®yìþ çÜÐèþ$M>ίèþ$yæþ$.
ÑÐèþÇçÜ$¢¯þè ²¨. Ðèþ$Væü«§æþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Agê™èþÔèý{™èþ$Ðèþ# MøçÜË° B{MæüÑ$…^éyæþ$.
™èþ…«§éÅ Ðèþ$à{»êçßýÃ×ý… A™èþÅ…™èþ º$§æþ$®yæþ$ A™èþÅ«¨Mæü E糯éÅÝëË$ D ÆéfÅ…ÌZ¯ôþ C^éayæþ$.
{´ë`¯èþÐðþ$O¯þè ¨ º$§æþ$®yìþMìü MøçÜ˯Œþ A¯ôþ Ðèþ$ÆöMæü õ³Ææÿ$ Mæü*yé E…¨.
AÆæÿ×ýÅM>Ë$ : „æü{†Äæý$$Ë^óþ GMæü$PÐèþV> {ÐéÄæý$ºyézÆÿ$$ Ðèþ™èþÞ : D ÆéfÅ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ E§æþÄæý$¯èþ$yæþ$ º$§æþ$®yìþ çÜÐèþ$M>ίèþ$yæþ$.
Ðóþ¨ MæüÆæÿÃM>…yæþͲ ÐèþņÆóÿMìü…^éÆÿ$$. AÐèþ…† ^èþ{MæüÐèþÇ¢ ^èþ…yæþ{糧øÅ«§æþ¯èþ$yæþ$ Ðèþ™èþÞ° B{MæüÑ$…^éyæþ$.
Eç³°çÙ™èþ$¢Ë$ : Òsìý° Ðóþ§é…™èþ… A…sêÆæÿ$. Ððþ$$™èþ…¢ 108 AÐèþ…† : Ðèþ$Væü«§æþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ ¼…¼ÝëÆæÿ$yæþ$ ÐðþO§æþ$ÅyðþO¯èþ iÐèþMæü$°² AÐèþ…¡
Ðèþ*ÇÃMæü Ðé§é°² ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Æÿ$$. Æék §æþVæüYÆæÿMìü ç³…´ëyæþ$.
Ðóþ§æþ gêq¯é°² †ÆæÿçÜPÇÝë¢Æÿ$$. ^óþ«¨ : Ðèþ$Væü«§æþ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Ðèþ$à糧æþïèþ…§æþ$yæþ$ ©°² B{MæüÑ$…^éyæþ$.
³ç #Æ>×êË$ : Ððþ$$™èþ…¢ 18 V>…«§éÆæÿ : {ç³Ðèþ$$Q ÐéÅMæüÆæÿ×ýM>Ææÿ$yæþ$ ´ë×ìý° D ÆégêÅ°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéyæþ$.
™èþ„æüÕË ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… D ÆéfÅ…ÌZ¯ôþ E…¨.
ÐéÄæý$$ ³ç #Æ>×ý… A™èþÅ…™èþ {´ë`¯èþÐðþ$O¯þè ¨
Ðèþhj : C¨ Væü×ý ÆéfÅÐèþ$$.
Æ>kË Ðèþ…Ôèý ÑÔóýÚëͲ ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Æÿ$$.
gñý¯O þè Ðèþ$àÒÆæÿ$° ™èþ…{yìþ Üí §é®Æÿæ $®yþæ $ D ÆégêÅ°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéyæþ$.
Ùç yŠþƪ ÿæ دéË$ : Ððþ$$™èþ¢… 6 & Ýë…QÅ, Äñý*Væü, ÐðþOÔóýíÙMæü,
Ðèþ$Væü«§æþ : Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ M>Ë…ÌZ D ÆégêÅ°² º–çßý{§æþ§æþ Ðèþ…Ôèý…
¯éÅÄæý$, ´ëÍ…_…¨.
Ò$Ðèþ*…çÜ, E™èþ¢Ææÿ Ò$Ðèþ*…çÜ ™èþ§æþ$ç³Ç çßýÆéÅ…Mæü Ðèþ…Ôê°² ¼…¼ÝëÆæÿ$yæþ$ Ýë¦í³…^éyæþ$.
Ðóþ§é…V>Ë$ : Ððþ$$™èþ…¢ 6 & Õ„æü, Mæü˵, ^èþ…§æþ, ÐéÅMæüÆæÿ×ý, çßýÆéÅ…Mæü Ðèþ…Ôèý…ÌZ Agê™èþÔèý{™èþ$Ðèþ# Vöç³µÐéyæþ$. C™èþyæþ$
gZņçÙÅ…, °Ææÿ$Mæü¢…. ´ërÎç³#{™èþ… Mør¯èþ$ °ÇÃ…^éyæþ$.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 93


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
çßýÆéÅ…Mæü Ðèþ…Ôèý… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÔñýOÔèý$¯éVæü Ðèþ…Ôèý… D ÆégêÅ°² A…sêÆæÿ$.
´ëÍ…_…¨. Æðÿ…yæþÐèþ »o§æþ® çÜ…X† ÔñýOÔèý$ ¯éVæüÐèþ…Ôèý Æék gñýO¯èþ Mæü˵ çÜ*{™é˯èþ$ ¿æý{§æþ»êçßý$
M>ÌêÔZMæü$yìþ M>Ë…ÌZ ÐðþOÔêÎÌZ fÇW…¨. Ææÿ*´÷…¨…^éyæþ$.
ÔñýÔO ýè $ ¯éVæüÐèþ…Ôèý… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯èþ…§æþ Ðèþ…Ôèý… Ðèþ$Væü§« þæ ° ´ëÍ…_…¨. gñýO¯èþ…ÌZ ÑÀ¯èþ² ™ðþVæüË$ : Ôôýә酺Ææÿ$Ë$. ÒÇ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
¯èþ…§æþ ÆékËÌZ Vöç³µÐéyæþ$ Ðèþ$à糧æþïèþ…§æþ$yæþ$. §æþ¯èþ¯èþ…§æþ$yìþ çÜ*¦Ë»êçßý$.
M>Ë…ÌZ {XMæü$ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ AÌñýV>j…yæþÆŠÿ ¿êÆæÿ™Œþò³O §æþ…yðþ†¢ Ðèþ^éayæþ$. ¨Væü…ºÆæÿ$Ë$. ÒÇ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
¿æý{§æþ»êçßý$.
*ˇ#· É∫^Œú =∞`åÅ∞ gñýO¯é°² B§æþÇ…_¯èþ ÆékË$ : çßýÆéÅ…Mæü ¼…¼ÝëÆæÿ$yæþ$, Ðèþ$à
糧æþïèþ…§æþ$yæþ$, ^èþ…{§æþVæü$ç³¢ Ðæþ˜Ææÿ$Åyæþ$,
*ˇ·# =∞`«O ç Ü …{ç ³ †, Mæ ü ã…Væ ü RêÆæ ÿ Ðó þ Ë$yæ þ $,
´ûÆé×ìýMæü…V> gñýO¯èþ Ðèþ$™èþ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ : º$$çÙº¯é«§æþ$yæþ$ ÆéçÙM‰ üæ *r$Ë$.
^éÇ{™èþMæü…V> gñýO¯èþ Ðèþ$™èþ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ : ´ëÆéØüӯ髧æþ$yæþ$ gñýO¯èþ íœÌêÝëíœMæüÌŒý çÜ*PÌŒýÞ : Ý맊þÐé§æþ, ¯éÅÄæý$Ðé§æþ, A¯ôþM>…™èþÐé§æþ.
Ððþ$$™èþ¢… ¡Æ馅MæüÆæÿ$Ë çÜ…QÅ : 24 ºçܨ : B{ÔèýÐèþ$Ðèþ$$, §óþÐéËÄæý$Ðèþ$$ Æðÿ…yæþ* MæüÍíÜ
Ððþ$$§æþsìý ¡Æ馅MæüÆæÿ$yæþ$ : º$$çÙº¯é«§æþ$yæþ$ E…yóþ¨.
23Ðèþ ¡Æ馅MæüÆæÿ$yæþ$ : ´ëÆæÿØüӯ髧æþ$yæþ$ Væü^èþe : gñýO¯èþ çܯéÅçÜ$ËÌZ E¯èþ² {MæüÐèþ$糧æþ®†.
gñýO¯èþ çÜ…X™èþ$Ë$ : Ððþ$$§æþsìý Üç …X† {Mîü.ç³N. 3Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ
24Ðèþ ¡Æ馅MæüÆæÿ$yæþ$ : Ðèþ$àÒÆæÿ$yæþ$
´ërÎç ³ #{™è þ ÌZ ç Ü *¦ Ë »êç ß ý$
´ëÆæÿØüӯ髧æþ$yæþ$ : C™èþyæþ$ °{Væü…«§þæ $Ë$ A¯ôþ Üç …çœ*°² B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ fÇ-W…-¨. Æðÿ…yæþÐèþ çÜ…X†
Ýë¦í³…^éyæþ$. ¯éË$Væü$ gñýO¯èþ Væü$fÆ陌þÌZ° ÐèþËÏÀÌZ {Mîü.Ôèý. 5, 6
íܧ鮅™éͲ Ææÿ*´÷…¨…^éyæþ$. Ôèý™é»êªËÌZ fÇW…¨. D Üç …X†
=∞Ǩg~°∞_»∞ A«§æþÅ„æü$yæþ$ §óþÐèþÆæÿ«¨ „æüÐèþ$ÔèýÆæÿïŒþ.
M>ËÐèþ$$ : {Mîü.ç³N. 599 & 527 =∞ø~°º ™ê„=∂[ºO
f¯èþÃçÜ˦ … : Mæü$…§æþ {V>Ðèþ$Ðèþ$$
™èþ…{yìþ : íܧé®Ææÿ$®yæþ$ (gêq{†Mæü ™ðþVæü) P^è•~åÅ∞
Üç ¯èþÅíÜ…_¯èþ¨ : 30Ðèþ Hr. ™èþç³çÜ$Þ ^óþíÜ…¨ 12 çÜ…‘‘Ë$.
Ýëíßý™èþÅ B«§éÆéË$ : MúsìýË$Å° AÆæÿ¦Ôêç܈…, Ððþ$VæüçÜ¢±‹Ü C…yìþMæü,
gêq¯ø§æþÄæý$Ððþ$O…¨ : Ææÿ$k ´ëÍM> ¯èþ© ¡Æé¯èþ f–…¼Mæü {V>Ðèþ$…
ÑÔêQ§æþ™èþ$¢° Ðèþ$${§éÆé„æüçÜ…, ÐéÄæý$$, Ðèþ$™èþÞÅ,
çÜÒ$ç³…ÌZ ÝëËÐèþ–„æü… {Mìü…¨. 42Ðèþ Hr.
Ðèþ*ÆæÿP…yóþÄæý$ ³ç #Æé×êË$ ©ç³Ðèþ…Ôèý, Ðèþ$àÐèþ…Ôèý
°ÆéÅ×ý… : 72 çÜ…‘‘Ë ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ ´ëÐèþç³#ÇÌZ çßýíÜ¢´ëË$yæþ¯ôþ
{Væü…£éË$.
Æék Væü–çßý…ÌZ °ÆéÅ×ý… ´÷…§éyæþ$.
ç³#Æé™èþ™èþÓ B«§éÆéË$: AÔZMæü$° ÕÌêÔêçܯéË$, ¯é×ôýË$, ´ërÎç³#{™èþ
*ˇ·#=∞`« ã≤^•úO`åÅ∞ Õ«¨ÌêË$
{†Ææÿ™é²Ë$ : Üç Ðèþ$ÅMŠü ^èþÇ{™èþ, Üç Ðèþ$ÅMŠü §æþÆæÿدèþ…, Üç Ðèþ$ÅMŠü ~å[H©Ü«∞ K«i„`«
gêq¯þè … ^èþ…{§æþVæü$ç³¢ Ðæþ˜Ææÿ$Åyæþ$: ¯èþ…§æþÆék «§æþ¯èþ¯èþ…§æþ$°² Kyìþ…_ íÜ…àçܯé°Mìü
³ç …^èþÜç *{™éË$ : Aíßý…-çÜ, çÜ™èþÅ…, Aç³Ç{VæüçßýÐèþ$$, Ðèþ^éayæþ$.
BòÜO Ä æ ý $… (D ¯éË$Væ ü $ »ê[MìütÄæý$¯Œþ {XMæü$ Æék òÜË$ÅMæü‹Ü °MðüsêÆŠÿ¯èþ$
´ëÆæ ÿ ØüÓ¯é« § æ þ $yæ þ $ »Z« ¨ …^éyæ þ $). Kyìþ…^éyæþ$.
{ºçßýÃ^èþÆæÿÅÐèþ$$ (©°° Ðèþ$àÒÆæÿ$yæþ$ {XMæü$ ÆéÄæý$»êÇ Ððþ$VæüçÜ¢±‹Ü C™èþ° BÝ릯èþ…ÌZ
»Z«¨…^éyæþ$). E¯é²yæþ$.
Ðèþ$™èþ {Væü…£éË$ : {´ë`¯èþ gñýO¯èþ Ýëíßý™éÅ°² ç³NÆéÓË$ ^é×ýMæü$Åyæþ$ Ìôý§é MúsìýË$Åyæþ$ C™èþyìþ Ðèþ$…{†.
A…sêÆæÿ$. Òsìý° Ôèý…¿æý*™èþ ÑfÄæý$, gñýO¯èþÐèþ$™é°² ïÜÓMæüÇ…_ gñýO¯èþVæü$Ææÿ$Ðèþ# ¿æý{§æþ»êçßý$
¿æ ý {§æ þ ¿êç ß ý$ A¯ô þ Væ ü ×ê« § æ þ Ææ ÿ $Ë$ Ððþ…r MæüÆé~rMæüÌZ° {ÔêÐèþ×ý »ñýâæýVøËMìü Ðèþ_a çÜÌôýÏ-
Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç D 14 Q¯èþ {Ðèþ™èþ… B^èþÇ…_ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$.
gñýO¯èþ ç³NÆéÓ˯èþ$ 12 A…V>Ë$V> çœNÏsêÆŠÿP {ç³M>Ææÿ… ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…
{MøyîþMæüÇ…^éÆæÿ$. Òsìý¯ôþ §éÓ§æþÔèý…V>Ë$ Ððþ$$™é¢°² fÆÿ$$…^éyæþ$.

94 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
¼…§æþ$ÝëÆæÿ$yæþ$ : ^èþ…{§æþVæü$ç³¢ Ðæþ˜Ææÿ$Å° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$. C™èþyæþ$ AiÐèþMæü ¯éÅÄæý$´ë˯èþ : ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ Ðèþ$àÐèþ*{™èþ, {V>Ðèþ$
Ðèþ$™é°² {´ù™èþÞíßý…^éyæþ$. C™èþyìþMìü òÜË*ÅíÜyŠþ {´ë…™éËÌZ ÆæÿkjMæü ¯éÅÄæý$´ë˯èþ ^óþõÜÐéÆæÿ$.
Æék JMæ ü sZ B…sì ý Äñ ý *Mæ ü ‹ Ü ™ø íÜÑÌŒý ¯ôþÆéͲ Ñ^éÇ…^óþ ¯éÅÄæý$Ý릯é˯èþ$
§ú™èþÅçÜ…º…«§éË$¯é²Æÿ$$. «§æþÆæÿÃíÜ¢Äæý$ A°, {MìüÑ$¯èþÌŒý ¯ôþÆéͲ Ñ^éÇ…^óþ
AÔZMæü$yæþ$ : ¼…§æþ$ÝëÆæÿ$° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$. MøÆæÿ$t˯èþ$ Mæü…rMæüÔZ«§æþ A° A…sêÆæÿ$.
Ðèþ$…{† Æ髧éVæü$ç³#¢° Üç àÄæý$…™ø A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ç³rt×ý ´ë˯èþ : ç³rt×ý ´ë˯èþ ¯éVæüÇMæü$yìþ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ E…yóþ¨.
Ðèþ^éayæþ$. AçÜ…«¨Ñ${™èþ AÔZMæü$° ç³rtÐèþ$íßýíÙ. C™èþyìþMìü çÜàÄæý$…V> I§æþ$Væü$Ææÿ$ ^ö糚¯èþ
çÜ…çœ$Ñ${™èþ, ^éÆæÿ$Ðèþ$† A¯ôþÐéÆæÿ$ AÔZMæü$° çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² BÆæÿ$ MæüÑ$sîýË$ E…yóþÑ.
Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë$. Mæü$×êË, †ÐèþÆæÿ, fÌoMæü, Ðèþ$õßý…{§æþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ : Ðæþ˜Ææÿ$ÅË M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ
A¯óþÐéÆæÿ$ AÔZMæü$° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$. íÜ…àçܯé°Mìü ÑçܢDž_…¨. ÒÇ M>Ë…ÌZ 5 ÆæÿM>Ë ¿æý*
Ðèþ^óþaÐèþ$$…§æþ$ AÔZMæü$yæþ$ EfjÆÿ$$±, V>…«§éÆæÿÌZ Äæý*fÐèþ*¯èþŠ糧æþ®™èþ$Ë$ AÐèþ$Ë$ÌZ E…yóþÑ.
ÆéçÙ‰´ëËMæü$°V> E¯é²yæþ$. ¿æý*Ñ$ÕçÜ$¢ : BÄæý* {´ë…™éËÌZ ¿æý*ÝëÆé°² ºsìýt ³ç …rËÌZ
Mæüã…Væü §æþ…yæþÄæý*{™èþ : AÔZMæü$yæþ$ ™èþ¯èþ ³ç §æþÐèþ$*yø ÆéfÅ´ë˯é M>Ë…ÌZ ¯éÌZYÐèþ…™èþ$ Ìôý§é BÆøÐèþ…™èþ$ ÕçÜ$¢V> ÐèþçÜ*Ë$
Mæüã…Væü §æþ…yæþÄæý*{™èþ ^óþÔêyæþ$. Mæüã…Væü §æþ…yæþÄæý*{™èþ ^óþõÜÐéÆæÿ$. ÕçÜ$¢ ÐèþçÜ*Ë$ÌZ Ðèþ$«§æþÅ ÐèþÆæÿ$¢Ë
Væü$Ç…_ AÔZMæü$yìþ 13Ðèþ ÕÌêÔêçܯèþ…ÌZ {ç³Ðóþ$Äæý$… Ìôý§æþ$. ºÍ, ¿êVæü A¯ôþÑ ÕçÜ$¢Ë$.
ÑÐèþÇ…^èþºyìþ…¨. D Mæüã…Væü §æþ…yæþÄæý*{™èþÌZ ±sìý´ëÆæÿ$§æþË ÐèþçÜ™èþË$: ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢° M>Ë…ÌZ çÜ$§æþÆæÿدèþ ™èþsêM>°²
fÇW¯èþ Ðèþ*Ææÿ×ýçßZÐèþ$… Ðèþ$*Ë…V> AÔZMæü$yæþ$ Væü$fÆ陌þÌZ {™èþÑÓ…^éÆæÿ$. ^èþ…{§æþV- üæ $-³ç #¢° »êÐèþÐ- þè $-
Ôê…†M>Ðè þ $$Mæ ü $yì þ V> Ðè þ *Æéyæ þ $. ^øâæ ý , Ǩ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝûÆ>çÙ‰ VæüÐèþ-Ææÿ²ÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ ç³#çÙÅ-Væü$-
´ë…yæþÅÆégêÅË$ AÔZMæü$yìþ Ýë{Ðèþ*fÅ…ÌZ ÌôýÐèþ#. ç³#¢yæþ$ çÜ$§æþ-Ææÿدèþ ™èþsê-M>°² {™èþÑÓ…^ðþ-¯èþ$. D
AÔZMæü$yìþ »o§æþ®Ðèþ$™èþ : AÔZMæü$yæþ$ º$§æþ®VæüÄæý$, Ë$…¼°, Mæüí³ËÐèþçÜ$¢, ™èþsêM>°² Væü*Ça WÆé²ÆŠÿ Ôêçܯèþ…ÌZ ^ðþ³ç µºyìþ…¨.
{ç³^éÆæÿ… {ÔêÐèþíÜ¢, Mæü$Õ¯èþVæüÆŠÿ {´ë…™éͲ çÜ…§æþÇØ…^éyæþ$., Ðé×ìýfÅ…, ÐéÅ´ëÆæÿ…: A…™èþÆæÿY™èþ…V> E™èþ¢Æ騯èþ ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ §æþ$ç³µr$Ï,
AÔZMæü$yæþ$ »o§æþ®Ðèþ$™èþ {ç³^éÆæÿ… MøçÜ… ѧóþÔêËMæü$ ™øË$ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ §æþ„ìü×ê¨Mìü ÆæÿÐé×ê AÄôý$ÅÑ.
™öÑ$è §ú™èþź–…§é˯èþ$ ç³…í³…^éyæþ$. §æþ„ìü×ê¨ ¯èþ$…yìþ QȧðþO¯èþ Æéâæý$å, Ðèþ$$™éÅË$,
{ç³gê çÜ…„óüÐèþ*Ææÿ¦… AÔZMæü$yæþ$ A¯ôþMæü çÜ…„óüÐèþ$ Ðèþ{gêË$, º…V>Ææÿ… E™èþÆ¢ é¨Mìü ÆæÿÐé×ê AÄôý$ÅÑ.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtyæþ$. ѧóþÖ Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> {XMæü$, ºÆéà ÆégêÅËMæü$
AÔZMæü$yìþ ÕÌêÔêçܯéË$:AÔZMæü$yæþ$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ {糧« é¯èþ ÕÌêÔêçܯéË$ 14. {糧« é¯èþ…V> GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ E…yóþÑ. Ñ$ÇÄæý*Ë$,
çÜ¢…¿æýÔêçܯéË$ 7 B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° G{ÆæÿVæü$yìþ, Äæý*ËMæü$Ë$, ËÐèþ…V>Ë$, ç³çÜ$ç³#, Ðèþ$$™éÅË$,
ÆékË Ðèþ$…§æþWÇËÌZ AÔZMæü$yìþ ÔêçܯéË$ Ðèþ{gêË$, §æþ…™èþ… Ðèþ…sìýÑ {糫§é¯èþ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$.
ËÀ…^éÆÿ$$. Væü${ÆéË$, º…V>Ææÿ…, V>ÏçÜ$ Ðèþ…sìýÑ {糫§é¯èþ
ç³Ç´ë˯èþ : Æék¯èþ$ ÝëÓÑ$¯Œþ A¯ôþÐéÆæÿ$. ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë$.
Ðèþ$…{™èþ$Ë çÜ…QÅ Ðèþ$*yæþ$ ¯èþ$…yìþ ¯éË$Væü$ Væü$fÆ陌þÌZ° ºÆæÿ$Mæü^ée Ìôý§é {»Z^Œþ {糫§é¯èþ
E…yóþ¨. Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø MæüÍí³ Ðèþ$…{†ç³ÇçÙ™Œþ ÆóÿÐèþ#ç³rt×ý….
E…yóþ¨. {ÔêÐèþíÜ¢, Mæüí³ËÐèþçÜ$¢, ÆéfVæü–çßý, ´ërÎç³#{™èþ…,
Ðè þ $…{†ç ³ Çç Ù ™Œ þ ÌZ ç ³ #Æøí ß ý™è þ $Ë$, Ðè þ $à EfjÆÿ$$° {糫§é¯èþ Ðé×ìýfÅ Móü…{§éË$.
Ðèþ$…{™èþ$Ë$, õܯé糆, Äæý$$ÐèþÆék ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðæþ˜Ææÿ$ÅË Mæüâæý : AÔZMæü$° Ðèþ$$…§æþ$M>Ë… ÐèþÆæÿMæü$ MöÄæý$Å °ÆéÃ
çÜ¿æý$ÅË$V> E…yóþÐéÆæÿ$. ×êË$ E…yóþÑ. AÔZMæü$° M>Ë…ÌZ Æé† °ÆéÃ
AÐèþ*™èþ$ÅË$ A¯ôþÐéÆæÿ$ ´ë˯é íܺ¾…¨. Òǯôþ ×êË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Ðæþ˜Ææÿ$ÅË$ CçÜ$Mæü
AÔZMæ ü $yì þ Ôêç Ü ¯éÌZÏ Ðè þ $àÐè þ *™è þ $ÅË$V> ÆéÆÿ$$° ^èþ$¯éÆŠÿ Væü¯èþ$Ë ¯èþ$…yìþ õÜMæüÇ…^éÆæÿ$.
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðæþ˜Ææÿ$ÅË Õ˵MæüâæýMìü : »ôý‹Ü ¯èþVæü-ÆŠÿÌZ° Äæý$„ìü Ñ{Væüçßý…. §úÎ Ðèþ§æþª E¯èþ²
ÑÑ«§æþ ÔêQË : çÜ°²«§é™èþ & {糫§é¯èþ MøÔꫨM>Ç E§éçßýÆæÿ×ý Æé† H¯èþ$Væü$. ¨§éÆŠÿVæü…gŒýÌZ° Ñ{Væüßç ý…. AÔZMæü$°
A«¨M>Ææÿ$Ë$ çÜÐèþ*çßýÆæÿ¢ & ÆðÿÐðþ¯èþ*Å A«¨M>Ç ÕÌêÔêçܯéË$.
õܯé糆 & òÜO°Mæü ÐèþÅÐèþàÆéË$ çÜ*¦´ëË$ : çÜ*¦´ë˯èþ$ Æéâæýå™øV>°, Cr$MæüË™ø V>°
Ðèþ$àÐèþ*™èþÅ çÜÆæÿµ & Væü*Éæþ^éÆæÿ ÔêQ °ÇÃ…^óþÐéÆæÿ$. º$§æþ$®° AÐèþÔôýÚëË ò³O¯èþ ÌôýMæü
«§æþÆæÿÃÐèþ$àÐèþ*{™èþ & ÑÑ«§æþ Ðèþ$™èþ ÔêQË {ç³f˯èþ$ {ç³Ðèþ$$Q »o§æþ® Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë AÐèþÔôýÚëËò³O çÜ*¦´ëË$
çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ ±†»Z«§æþ. °ÇÃÝë¢Æÿæ $. AÔZMæü$yæþ$ Ððþ$$™èþ…¢ 84 ÐóþË Üç *¦´ëË$
´ë˯é Ñ¿êV>Ë$ : Ðæþ˜Ææÿ$ÅË ÆégêÅ°² f¯èþ³ç §éË$V>, {糧óþÔêË$V>, °ÇÃ…^éyæþ$. Ýë…` çÜ*¦ç³… {ç³Ðèþ$$Q çÜ*¦ç³….
BàÆéË$V>, ÑçÙÄæý*Ë$V>, {V>Ðèþ*Ë$V> Væü$àËÄæý*Ë$ : »êÆéºÆŠÿ Væü$çßýËÌZ AÔZMæü$yæþ$ ¯éV>Ææÿ$j±
Ñ¿æýh…^éÆæÿ$. Væü$çßýËÌZ §æþÔèýÆæÿ£æþ$yæþ$ A¯ôþMæü Væü$àËÄæý*˯èþ$

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 95


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
AiÐèþMæü$ËMæü$, »o§æþ$®ËMæü$ °ÇÃ…^éÆæÿ$. â◊‰õΩÅ∞
çÜÐèþ*f… : Ððþ$VæüçÜ¢±‹Ü {ç³M>Ææÿ… çÜÐèþ*f…ÌZ Hyæþ$ ÐèþÆéYË
{ç³fË$ E¯é²Ææÿ$. A…™èþ@ç³#Ææÿ Ææÿ„æü×ýMæü$ Ðèþ$íßýâê ÔèýMæü$ËÌZE¯èþ² ÔêQË$ : Äôý$°gŒý, Ðö¯ö¯ñþgŒý.
òÜO°Mæü$Ë$ E…yóþÐéÆæÿ$. Ðèþ$Ðèþ#gŒý (Ððþ*Væü) : C™èþyæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ™öÍ ÔèýMæüÆék. C™èþyìþ
Ððþ$VæüÜç ±¢ Ü‹ {ç³M>Ææÿ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ Üç Ðèþ*f…ÌZ »ê°çÜ Æéf«§é° ™èþ„æüÕË.
Ñ«§é¯èþ… Ìôý§æþ$. _ÐèþÇ ´ëËMæü$Ë$ : Hgñý‹Ü, HhÌñý‹Ü, Hgñý‹Ü&II. ´ëǦÄæý$¯Œþ Æék
Væü$…yøçœÈ²‹Ü ÔèýMæü$Ë A«¨M>Æé°² A…™èþ… ^óþÔêyæþ$.
=∞ø~åº#O`«~° Ü«ÚQÆO Ðèþ$à„>{™èþç³#Ë$ : ÒÆæÿ$ ÔèýMæü$Ë Äñý$$MæüP ÆéçÙ‰ ´ëËMæü$Ë$. ÔèýMæü$Ë
A«¨M>Ææÿ… A…™èþÐðþ$O¯èþ ™èþÆéÓ™èþ ÒÆæÿ$ _¯èþ²_¯èþ²
(¢H©.ѨÓ. 200 - ¢H©.â◊. 300) ÆégêÅË$ HÆéµr$ ^óþçÜ$Mö° ´ëÍ…^éÆæÿ$.
Ðèþ$«§æþ$Ææÿ, ™èþ„æüÕË, Ðèþ$àÆéçÙ‰, Ðèþ*âæýÐèþ ÒÇ
â◊√OQÆ =Oâ◊O ÆégêÅË$.
³ç #çÙÅÑ${™èþ Ôèý$…Væü$yæþ$: Ôèý$…VæüÐèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$. C™èþyæþ$ Æðÿ…yæþ$ AÔèýÓÐóþ$£æþ ç³ÕaÐèþ$ „>{™èþç³#Ë$ : ÒÇÌZ Ðèþ$àÆéçÙ‰, Ðèþ*âæýÐèþ „>{™èþç³#Ë$¯é²Ææÿ$.
Äæý*V>Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$. »ê[MìüÄt ýæ $¯Œþ {XMæü$ Æék Ðèþ$àÆéçÙ‰ „>{™èþç³#Ë$ „æüçßýÆér Ðèþ…ÖÄæý$$Ë$.
™öÍÆék ¿æý*Ðèþ$Mæü$yæþ$. Vöç³µÆék ¯èþßç ý´ë×ý$yæþ$.
Ò$¯é…yæþÆŠÿ° Ôèý$…Væü$Ë$ Kyìþ…^éÆæÿ$.
¯èþçßý´ë×ý$yìþ Æéf«§é° Ñ$¯èþ²V>Ææÿ.
Mæüã…VæüÆék RêÆæÿÐóþË$yæþ$ ç³#çÙÅÑ$™èþ Ôèý$…Væü$° EfjÆÿ$$± „>{™èþç³#Ë$ : ÒÆæÿ$ M>ÆæÿЮ þè $Mæü Ðèþ…Ôê°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$. Äæý$ÔèýÐèþ$ÍMæü
Kyìþ…^éyæþ$. A¯ôþÐéyæþ$ ™öÍ Æék. C™èþyìþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ ^èþÙç ¯t þè .
ÐéÅMæüÆæÿ×ýM>Ææÿ$yæþ$ ³ç ™èþ…fÍ C™èþyìþ Üç Ðèþ$M>ίèþ$yæþ$. C™èþyæþ$ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Ææÿ${§æþ§éÐèþ$¯Œþ™ø MæüÍíÜ
¿êVæüº{§æþ : C™èþyæþ$ Ôèý$…VæüÆék. C™èþyìþ BÝ릯þè …ÌZ {XMæü$Æék ´ë˯èþ ^óþÔêyæþ$. M>ÆæÿЮ þè $Mæü „>{™èþ³ç #ËÌZ Ææÿ${§æþ§éÐèþ$¯Œþ
B…sìýMîüyÏ þæ Ü‹ ÆéÄæý$»êÇ ßï ýÍÄñý*yøÆæÿÜ‹ E¯é²yæþ$. Vöç³µÐéyæþ$. C™èþyæþ$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ k¯éVæüÉŠþ Ôêçܯèþ…
C™èþyìþ ¼Ææÿ$§æþ$ ¿êVæüÐèþ™èþ. C™èþyæþ$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ C™èþ° ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ™ðþË$µ™èþ$…¨. D k¯é-VæüyŠþ
Ôéçܯèþ… ™öÍ çÜ…çÜP-–™èþ ÔéçÜ-¯èþ…. C™èþyæþ$
Ôéçܯèþ… »ôý‹Ü¯èþVæüÆŠÿ çÜ¢…¿æý Ôêçܯèþ….
Vú™èþÒ$ç³#{™èþ Ôê™èþMæüÇ~ çÜÐèþ$M>ίèþ$yæþ$. C™èþyæþ$
§óþÐèþ¿æý*† : C™èþyæþ$ Ôèý$…VæüÐèþ…Ôèý _ÐèþÇ Æék. C™èþyìþ° M>×ýÓÆék Ðæþ˜Ææÿ$ÅË M>Ë… ¯ésìý çÜ$§æþÆæÿدèþ ™èþsêM>°²
ÐéçÜ$§óþÐèþ M>×ýÓ Kyìþ…^éyæþ$. »êVæü$^óþÆÿ$$…^éyæþ$.
HÍ}fi =Oâ◊O Væü$ç³¢Æék Æðÿ…yø ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yæþ$ ÔèýMæü$Ë ´ë˯èþ°
ÐéçÜ$§óþÐè : C™èþyæþ$ M>×ýÓÐèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$. A…™èþ… ^óþÔêyæþ$.
çÜ$ÔèýÆæÿà : C™èþyæþ$ _ÐèþÇ Æék. C™èþyæþ$ Ôê™èþÐéçßý¯èþ$Ë ^óþ†ÌZ áêi÷Ü«∞#∞¡
Kyìþ´ùÄæý*yæþ$. Væü$…yöçœÆðÿ²‹Ü : ´ëÇ®Äæý$¯èþÏÌZ Vöç³µÆék. C™èþyæþ$ ™èþMŠü¢ G »êíßý
WO_À w„ ‰õΩÅ∞ Ôêçܯèþ… ÐóþÆÿ$$…^éyæþ$. HçÜ${MîüçÜ$¢ ÕçÙ$ÅËÌZ
JMæüyðþO¯èþ òÜÆÿ$$…sŒý £éÐèþ$‹Ü C™èþyìþ ÆéfÅ…ÌZ
C…yø&{XMæü$ : Äæý$${MæüsñýOyæþ‹Ü, Äæý$$«¨yìþÐèþ$‹Ü.
³ç ÆæÿÅsìý…^éyæþ$.
ÆéfÐèþ…ÔêË$
yðþÑ${sìýÄæý$‹Ü : ÔêM>Ë Ìôý§é Üí Äæý*ÌŒýMøsŒý ³ç rt×ý °ÆéÙèþ. [Ýët»Z ‰õΩëê}∞Å∞
{ç³M>Ææÿ… C™èþyìþ ÑfÄæý*Ë$ AÌñýV>j…yæþÆŠÿ ÑfÄæý*Ë Mæü$kË M>yìþ¹òÜ‹Ü : Mæü$Úë×ý$Ë$ ^ðþ¯O éÌZ° Äæý$*` ™ðþVæüMìü ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$.
Mæü…sôý Vöç³µÑ. ÒÇÌZ ™öÍ {ç³Ðèþ$$Q Æék Mæü$kË M>yìþ¹òÜ‹Ü.
Ò$¯é…yæþÆŠÿ : C™èþyæþ$ C…yø{XMæü$ ÆékÌZÏ A{VæüVæü×ý$Åyæþ$. Ñ$ã…§æþ ÒÐèþ* M>yìþ¹òÜ‹Ü : C™èþyæþ$ Mæü$kË M>yìþ¹òÜ‹Ü ™èþ§æþ$ç³Ç ÆégêÅ°Mìü
´ë¯øá A¯ôþ {Væü…£æþ…ÌZ Ò$¯é…yæþÆŠÿMìü ¯éVæüõܯèþ$yìþMìü Ðèþ^éayæþ$. C™èþyæþ$ ^ðþO¯é õÜ¯é° ´ë…^éÐø ^óþ†ÌZ
Kyìþ´ùÄæý*yæþ$. C™èþyæþ$ ÆøÐŒþ$™ø Ðé×ìýfÅ
Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ ^èþÆæÿaË$ E¯é²Æÿ$$. »o§é®°²
çÜ…º…«§éË$ ¯ñþËMöÌêµyæþ$.
B§æþÇ…^éyæþ$. ÔêM>Ë C™èþyìþ Æéf«§é°. Mæü°çÙ$Pyæþ$ : Mæü$Úë×ý$ËÌZ Vöç³µÐéyæþ$ Mæü°çÙ$Pyæþ$. C™èþyæþ$
C™èþÆæÿ Ðèþ$$QÅ : A´ùÌZsŸyæþ‹Ü, B…sìýMîüÏyæþ‹Ü. B…sìýMîüÏyæþ‹Ü {Mîü.Ôèý. 78ÌZ ÔèýMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆé°² {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$.
^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë$ ÆéÄæý$»êÆóÿ ïßýÍÄñý*yøÆæÿ‹Ü. _ÐèþÇ C…yø{XMæü$ C™èþyæþ$ ^ðþO±Äæý$$˯èþ$ Kyìþ…_ RŸsꯌþ, M>çÙYÆŠÿ,
^èþ{MæüÐèþÇ¢ òßýÆæÿÃgŒý. Äæý*ÆæÿU…yŠþ ˯èþ$ B{MæüÑ$…^éyæþ$.

96 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
»o§æþ® Ðèþ$™éÀÐèþ–¨®Mìü : »o§æþ®Ðèþ$™é°Mìü ^óþíܯèþ õÜÐèþMæü$ V>¯èþ$ Mæü°çÙ$Pyìþ° Ðèþ$«§æþ$Æé Õ˵MæüâêȆ : C¨ Ðèþ$«§æþ$Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨.
Mæü–íÙ Æðÿ…yø AÔZMæü$yæþ$ A…sêÆæÿ$. Mæü°çÙ$Pyæþ$ ¯éË$Vø gñýO¯èþ, »o§æþ®, íßý…§æþ* Ðèþ$™éË §óþÐèþ™èþͲ D
»o§æþ® çÜ…X†° M>ÖÃÆŠÿÌZ° Mæü$…§æþËÐèþ¯èþ… ÌôýMæü Õ˵Mæüâê ȆÌZ ^ðþMìüP…^éÆæÿ$. D Õ˵MæüâêȆ
ç³…g껌ý ÌZ° fË…«§æþÆŠÿÌZ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$. Væü$ç³#¢Ë Õ˵MæüâêȆ° {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ…¨.
Ýëíßý™éÅÀÐèþ–¨® : Mæü°çÙ$Pyìþ M>Ë…ÌZ çÜ…çÜPü–™èþ ¿êçÙÌZ A¯ôþMæü AÐèþ$ÆéÐèþ† Õ˵MæüâêȆ: Mæü–Úë~&Vø§éÐèþÇ ¯èþ§æþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ {´ë…™èþ…ÌZ D
{Væü…£éË$ ÐðþË$ÐèþyézÆÿ$$. ¯éË$VæüÐèþ »o§æþÜç® …X†ÌZ Õ˵ MæüâêȆ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. Ôê™èþÐéçßý
A«§æþÅ„æü$yðþO¯èþ ÐèþçÜ$Ñ${™èþ$yìþ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ðèþ$à ¯èþ$Ë$ ©´ùçÙMæü$Ë$. àÐèþ¿êÐéËMìü D Õ˵Mæüâê
Ñ¿êçÙ Ôêç܈… A¯ôþ »o§æþ® {Væü…£æþ… çÜ…Mæü˯èþ… ȆÌZ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓyæþ… fÇW…¨.
^óþÄæý$ºyìþ…¨. AÔèýÓòœ*çÙ$yæþ$ º$«§æþ®^èþÇ™èþ,
çÜ*{™éË…M>Ææÿ A¯ôþ {Væü…£é˯èþ$ Ææÿ_…^éyæþ$. QÆ∞ÑÎ̈ ™ê„=∂[ºO
^èþÆæÿMæü$yæþ$ ÐðþO§æþÅ{Væü…£æþÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿMæü çÜ…íßý™èþ¯èþ$ B«§éÆ>Ë$
Ææÿ_…^éyæþ$. Ðèþ*«§þæ ÅÑ$Mæü Ðé§é°² {糆´ë¨…_¯èþ Ôéçܯèþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ B«§éÆ>Ë$:
{ç³RêÅ™èþ »o§æþ®Væü$Ææÿ$Ðèþ# B^éÆæÿÅ ¯éV>Ææÿ$j¯èþ$yæþ$
& Ë¿æýÅÐðþ$O¯èþ Ððþ$$™èþ¢… Væü$ç³#¢Ë ÔéçܯéË çÜ…QÅ? : 42
Mæü*yé Mæü°çÙ$P° BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$.
ÐéçÜ$¢Õ˵ MæüâêÀÐèþ–¨: Mæü°çÙ$P° M>Ë…ÌZ V>…«§éÆæÿ Õ˵Mæüâæý E^èþeíܦ†Mìü & Væü$ç³¢ ÔéçܯéË {ç³ÔèýíÜ¢ ÔéçܯéË çÜ…QÅ? : 5
^óþÇ…¨. C™èþyæþ$ ò³ÚëÐèþÆŠÿÌZ ^ðþMæüPË™ø çÜ*¦ç³… & Üç Ðèþ$${§æþVæü$ç³#¢yþì Mìü Üç …º…«¨…_¯èþ {ç³ÔèýÜí ¢ ÔéçܯéË$?: 1. AËà»ê§Šþ, 2.
°ÇÃ…^éyæþ$. GÆæÿ¯Œþ
_ÐèþÇ ÆékË$ : Mæü$Úë×ý Ðèþ…Ôèý…ÌZ Mæü°çÙ$P° ™èþÆéÓ™èþ ºËïßý¯èþ & çÜP…§æþVæü$ç³#¢yìþMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³ÔèýíÜ¢ ÔéçܯéË$?: 1. k¯éçœ$yŠþ 2.
ÐéÆæÿÜç $Ë$ ÆégêÅ°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéçÜ$§óþÐèþ A¯ôþÐéyæþ$ ¼sêÇ
_ÐèþÇ Æék. & Æðÿ…yø ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yìþMìü ^ðþ…¨¯èþ {ç³ÔèýíÜ¢ Ôéçܯèþ…?: Ððþ${àÎ EMæü$P çÜ¢…¿æý
Ðæþ˜Æéůèþ…™èþÆæÿ Äæý$$Væü…: Ðæþ˜Æéůèþ…™èþÆæÿ Äæý$$V>°² Ðé×ìýfÅ Äæý$$Væü…V> Ôéçܯèþ…
ÐèþÆæÿ¢Mæü Ðé×ìýgêÅË$ : ³ç ÇVæü×ìýÝë¢Æÿæ $.
¯é×ôýË B«§éÆæÿ…:
D M>Ë…ÌZ-¯óþ íßý´ëµË‹Ü {Mîü.Ôèý. 45ÌZ
Ææÿ$™èþ$ç³Ðèþ¯é˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö¯é²yæþ$. ©…™ø ÆøÐŒþ$™ø & {´ë`¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ A™èþÅ«¨Mæü º…V>Ææÿ$ ¯é×êË$ gêÈ ^óþíܯèþ
Ðé×ìýfÅ… Üç $Ë¿æý™èþÆæÿÐðþ$O…¨. ÐèþÆæÿM¢ üæ $Ë$ {Ôôý×ý$Ë$V> ÐéÆæÿ$?: Væü$ç³#¢Ë$
HÆæÿµyìþ ÐéÅ´ëÆæÿ^óþÔêÆæÿ$. D {Ôôý×ý$Ë$ B«§æþ$°Mæü & Ò×ý ÐéÆÿ$$çÜ$¢¯èþ²r$ÏV> E¯èþ² º…V>Ææÿ$ ¯é×êË$ H Væü$ç³¢^èþ{MæüÐèþÇ¢Ñ?:
»êÅ…Mæü$ËÐèþÌôý Mæü*yé ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆÿ$$. çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$
GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¯èþ$…_ Ðèþ$ÝëÌê ¨¯èþ$çÜ$Ë$, ç³r$t & Væü$ç³#¢Ë$ Gr$Ðèþ…sìý ¯é×êË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$?: GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ
Ðèþ[Ýë¢Ë$, Ðèþ{gêË$ ÆøÐŒþ$Mìü GVæü$Ðèþ$† AÄôý$ÅÑ. º…V>Ææÿ$ ¯é×êË$ ç³ÇÑ$™èþ çÜ…QÅÌZ Ððþ…yìþ, Æ>W ¯é×êË$
¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë$ : ÆøÐŒþ$ ¯èþ$…yìþ º…V>Ææÿ…, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ í³…V>×îý & çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$ gêÈ ^óþíܯèþ ¯é×êËò³O E¯èþ² _à²Ë$: ÑË$M>yæþ$,
ÝëÐèþ*{W, QȧðþO¯èþ Ðèþ$§æþÅ…, »ê°çÜË$ ¿êÆæÿ™ŒþMìü íÜ…àçÜ…àÆæÿ$yæþ$, Æú™èþ$, ÐðþO×ìýMæü$yæþ$
¨Væü$Ðèþ$† AÄôý$ÅÑ.
ÆøÐŒþ$ ¯èþ$…yìþ º…V>Ææÿ… JMæü {ç³Ðéçßý…Ìê ¿êÆæÿ™ŒþMìü Ýëíßý™èþÅ B«§éÆ>Ë$:
Ððþâæý$¢…§æþ° í³Ï± õ³ÆöP¯é²yæþ$. & ¯éÅÄæý$Ôéç܈ {Væü…£éË$: M>Ðèþ$…§æþMæü$yìþ ±†ÔéçÜ…ˆ , º–çßýçܵ† Üç Ã-–† ¯éÆæÿ§æþ
ÐéçÜ$¢ Õ˵Mæüâê : Ðæþ˜Æéůèþ…™èþÆæÿ Äæý$$Væü…ÌZ V>…«§éÆæÿ, Ðèþ$«§æþ$Ææÿ, Üç Ã-–†.
Ææÿ…V>ËÌZ Ðèþ–¨® AÐèþ$ÆéÐèþ† Õ˵Mæüâê È™èþ$Ë$ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éÆÿ$$. & M>ã§éçÜ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£éË$ : AÀgêq¯èþ ÔéMæü$…™èþË…, Ðóþ$çœ$§æþ*™èþ…,
V>…«§éÆæÿ Ȇ Õ˵Mæüâæý V>…«§éÆé (ÐéÄæý$$ÐèþÅ) Ææÿœç $$Ðèþ…Ôèý…, Ðèþ*âæýÑM>W²Ñ${™èþ…, º$$™èþ$ Üç …àÆæÿ…, Mæü$Ðèþ*Ææÿ Üç …¿æýÐèþ…
{´ë…™èþ…ÌZ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. & ÑÔéQ§æþ™èþ$¢yìþ^óþ Ææÿ_…^èþºyìþ¯èþ {Væü…£æþ…?: §óþÒ ^èþ…{§æþVæü$ç³¢…
D V>…«§éÆé Ȇ Õ˵Mæüâæý C…yø&{XMæü$ Õ˵ & ÐèþfjMæü$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: MúÐèþ$$© Ðèþ$à™èþÞÐèþ…
MæüâêÈ™èþ$Ë çÜÐóþ$Ãâæý¯èþ…. Ò$¯é…yæþÆŠÿ, Mæü°çÙ$Pyæþ$
D Õ˵MæüâæýMìü ´ùçÙMæü$Ë$V> E¯é²Ææÿ$. D & Ôèý*{§æþMæü$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: Ðèþ$–^èþeMæüsìýMæü…
Õ˵MæüâêȆ Ðèþ$àÄæý*¯èþ »o§æþ®…ò³O {糿êÐèþ… & ÝùÐèþ$§óþÐèþ#yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: Mæü£éçÜÇ™éÞVæüÆæÿ…
^èþ*í³…¨. D ȆÌZ àÐèþ¿êÐéËMæü¯é² ÔèýÈÆæÿ & ¿êçÜ$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: çÜÓç³² ÐéçÜÐèþ§æþ™èþ¢
BMæü–†Mìü {´ë«§é¯èþÅ… C^éaÆæÿ$. & h¯èþõܯèþ$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: çßýÇÐèþ…Ôèý ç³#Æ>×ý…
ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 97
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
& "¯èþÐèþÆæÿ™é²Ë$' A¯óþ ™öÑ$è Ðèþ$…¨ MæüÐèþ#Ë$ C™èþyìþ BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$.
~å[H©Ü∞« K«i`„ « Ððþ$$§æþsìý Mæü$Ðèþ*ÆæÿVæü$ç³#¢yæþ$:
}Væü$ç³#¢yþæ $: & ¯èþË…§é »o§æþ® ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*°² ´ùíÙ…^éyæþ$
& Væü$ç³¢Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ & C™èþyìþ ¼Ææÿ$§æþ$ Ðèþ$õßý…{§é¨™èþÅ
& Ðèþ$–VæüÕRêÐèþ¯èþ… Ðèþ§æþª ^ðþO¯é Äæý*{¡Mæü$ËMæü$ BËÄæý*°² °ÇÃ…^éyæþ$ Üç P…§æþVæü$ç³#¢yþæ $:
& C™èþyæþ$ çÜÓ™èþ…{™èþ ´ëËMæü$yæþ$ M>§æþ$ & çßý*×ý$Ë §æþ…yæþÄæý*{™èþͲ {†í³µMösêtyæþ$
& C™èþyóþ _ÐèþÇ Vöç³µ ^èþ{MæüÐèþÇ¢
& Ðèþ$àÆ>f A¯óþ¨ C™èþ° ¼Ææÿ$§æþ$
& ß ç ý*×ý$Ë™ø Äæý$$§é®Ë Væü$Ç…_ C™èþyìþ k¯éçœ$yŠþ Ôéçܯèþ… ™ðþË$µ™èþ$…¨.
Ððþ$$§æþsìý ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yæþ$:
& C™èþyæþ$ Üç $§æþÆæÿدèþ ™èþsêM>°² ³ç #¯èþÆŠÿ °ÇÃ…^éyæþ$. D ™èþsêMæü… Ðèþ˜Ææÿ$ÅË
& çœ$sZ™èþP^èþVæü$ç³#¢yìþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Æ>gêÅ°Mìü Ðèþ^éayæþ$
M>Ë…ÌZ °ÇÃ…^èþºyìþ…¨.
& Væü$ç³¢Ðèþ…Ôèý…ÌZ ™öÍ çÜÓ™èþ…{™èþ ´ëËMæü$yæþ$
º$§æþVæü$ç³#¢yþæ $:
& C™èþyæþ$ Ðèþ$àÆ>gꫨÆ>gê A¯óþ ¼Ææÿ$§æþ$ «§æþÇ…^éyæþ$ & C™èþ° M>Ë…ÌZ ÐóþÄæý$ºyìþ¯èþ GÆæÿ¯Œþ Ôéçܯèþ… Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÇV>
& Í^éeÒ Æ>Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ Mæü$Ðèþ*Ææÿ §óþÑ° ÑÐéçßýÐèþ*yéyæþ$ çÜ¡çÜçßýVæüÐèþ$¯é°² Væü*Ça ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨.
& ¯é×êËò³O ™èþ¯èþ™ø´ër$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ§óþÑ {糆Ðèþ$¯èþ$ Mæü*yé Ðèþ$${¨…ç³gôýÔéyæþ$ ¯èþÆæÿÜí …çßýVæü$ç³#¢yþæ $:
& Væü$ç³¢ÔèýMæü… {Mîü.Ôèý 320° {´ëÆæÿ…À…_…¨ C™èþyóþ & C™èþyìþM>Ë…ÌZ çßý*×ý$Ë$ ™øÆæÿÐèþ*¯èþ$yæþ$ ™èþ§æþ$ç³Ç Ñ$íßýÆæÿMæü$Ë$°
& C™èþyìþ Æ>f«§é° ´ërÎç³#{™èþ… ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ Væü$ç³¢Ýë{Ðèþ*fÅ…ò³O §éyìþ ^óþÔéÆæÿ$.
çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$ : ÑçÙ$~Vüæ $ç³#¢yþæ $:
& C™èþyæþ$ Ððþ$$§æþsìý ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yìþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ & C…ï³-Ç-Äæý$ÌŒý Væü$ç³¢-Ðèþ…Ôèý…ÌZ _Ðèþ-Ç-Ðé-yæþ$
& Mæü^èþ A¯óþ õ³Ææÿ$VæüË ™èþ¯èþ A¯èþ²¯èþ$ ^èþ…í³ Æ>gêÅ°Mìü Ðèþ_a¯èþr$Ï ™ðþË$çÜ$¢…¨ & {Mîü.Ôèý. 7Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ çßýÆæÿ$Ûyæþ$ Ðèþ$Væü«§æþ¯èþ$ fÆÿ$$…^éyæþ$. ©…™ø Væü$ç³#¢Ë
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yìþ AËà»ê§Šþ {ç³ÔèýíÜ¢° Ææÿ_…_…¨ çßýÇõܯèþ$yæþ$ ´ë˯èþ A…™èþÇ…_…¨.
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yìþ §æþ…yæþÄæý*{™èþË Væü$Ç…_ ™ðþÍõ³ Ôéçܯèþ… AËà»ê§Šþ
{ç³ÔèýÜí ¢ QÆ∞ѨÙÅΠѨiáêÅ<å q^è•#O
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$ §æþ„ìü×ê ç³£æþ…ÌZ 12 Æ>gêÅ˯èþ$ fÆÿ$$…^éyæþ$
& Ðèþ˜Ææÿ$ÅË ´ë˯èþMæü$ AÆæÿ¦Ôéç܈… ™øyæþµyìþ¯èþr$Ï Væü$ç³#¢Ë ´ë˯èþMæü$ ™øyæþµyìþ¯èþ
& BÆ>ÅÐèþÆæÿ¢¯èþ…ÌZ 8 Æ>gêÅͲ fÆÿ$$…^éyæþ$
{Væü…£æþ…?: M>Ðèþ$…§æþMæü$° ±†Ôéç܈…
& GÆæÿ¯Œþ Ôéçܯèþ… {ç³M>Ææÿ… C™èþyæþ$ 18 BrÑMæü Æ>gêÅͲ (Ðèþ$«§æþÅ ¿êÆæÿ-™èþ-
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ Æ>Úë‰Ë¯èþ$ HÐèþ$…sêÆæÿ$?: ¿æý$Mæü$¢Ë$, Ððþ$$™èþ¢… 7
§óþ-Ôèý…) fÆÿ$$…^éyæþ$
¿æý$Mæü$¢Ë$
& C™èþyìþMìü MæüÑ Æ>k A¯óþ ¼Ææÿ$§æþ$ Mæü˧æþ$
& ¿æý$Mìü¢Mìü ´ëËMæü$yæþ$?: E´ëÇMæü$yæþ$
Æ>Ðèþ$Væü$ç³#¢yþæ $:
& Væü$ç³#¢Ë$ ¿æý$Mæü$¢Ë¯èþ$ H Ñ«§æþ…V> Ñ¿æýh…^éÆæÿ$?: ÑçÙÄæý*Ë$V>
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Æ>k AÄæý*Åyæþ$
& Ðèþ*âêÓÌZ Æ>Ðèþ$Væü$ç³#¢yìþMìü ^ðþ…¨¯èþ ¯é×êË$ ËÀ…^éÆÿ$$ & ÑçÙÄæý*°Mìü A«¨ç³†?: ÑçÙÄæý$糆
& ÔèýMæü$Ë §æþ…yæþÄæý*{™èþ¯èþ$ ™èþí³µ…^èþ$MøÐèþyé°MìüV>¯èþ$ ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ «§æþ–Ðé§óþÑ° & ÑçÙÄæý$糆Mìü çÜËà C^óþa çÜ¿æý?: ¯èþVæüÆæÿ çÜ¿æý
ÔèýMæü$ËMæü$ Aç³µW…^èþyé°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Äæý*Åyæþ$ & ÑçÙÄæý*˯èþ$ H Ñ«§æþ…V> Ñ¿æýh…^éÆæÿ$?: ѨË$V>. ѨA…sôý Mö°²
& Æðÿ…yø ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yæþ$ Æ>Ðèþ$Væü$ç³#¢° çÜ…çßýÇ…_ «§æþ–Ðé§óþÑ° M>´ëyðþ¯èþ$ {V>Ðèþ*Ë çÜÐèþ$$§éÄæý$…
& §óþÑ ^èþ…{§æþVæü$ç³Ð¢ þè $¯óþ ¯érMæü… Æðÿ…yø ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yþæ $ §« þæ –Ðé§óþÑË ÑÐéà°² & Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ {V>Ðèþ$´ëËMæü$°² HÐèþ$…sêÆæÿ$?: {V>Ñ$Mæü$yæþ$ Ìôý§é
Væü*Ça ™ðþË$µ™èþ$…¨. {V>Ðèþ$Æÿ$$Mæü
Æðÿ…yø ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢yæþ$: & Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ ¯èþVæüÆæÿ´ë˯èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨?: ¯èþVæüÆ>«§æþÅ„æü Ìôý§é
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢° Æðÿ…yø Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ ³ç #Ææÿ´ëËMæü
& Ñ{MæüÐèþ*¨™èþÅ, ³ç ÆæÿÐèþ$¿êVæüÐèþ™èþ, ÝëçßýÝë…Mæü, §óþÐèþV- üæ $ç³,¢ §óþÐèþ}, ÔèýM>Ç A¯óþÑ & Væü$ç³#¢Ë ´ë˯é çÜÓ¿êÐèþ…?: ´ë„ìüMæü ¿æý*ÝëÓÐèþ$Å Ñ«§é¯èþ…
C™èþyìþ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$ Pi÷Hõ Ѩiã≤÷`«∞Å∞
& C™èþyæþ$ ¯éVæüÐèþ…Ôèýç³# Æ>×ìý Mæü$»ôýÆæÿ¯éVæü¯èþ$ ÑÐéçßýÐèþ*yéyæþ$
& ™èþ¯èþ Mæü*™èþ$Ææÿ$ {糿êÐèþ† Væü$ç³#¢° ÐéM>rMæü Æðÿ…yø Ææÿ${§æþõܯèþ$yìþMìü_a & ¿æý*Ñ$ò³O Æ>k A«¨M>Æ>°² Væü*Ça ™ðþÍõ³ Ôéçܯèþ…?: º$§æþVæü$ç³#¢yìþ
ÑÐéçßý… fÇí³…^éyæþ$ ³ç àÆŠÿ³ç NÆŠÿ Ôéçܯèþ…
& C™èþyìþ œç $¯èþ ÑfÄæý*˯èþ$ Ððþ$çßýÆúÍ EMæü$PçÜ…¢ ¿æý Ôéçܯèþ… ™ðþÍÄæý$gôýÜç $¢…¨ & Væü$ç³#¢Ë M>Ë…¯ésìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ñ$ ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý:
& Ððþ…yìþ ¯é×ôý˯èþ$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý Væü$ç³¢Æ>k C™èþyóþ „óü{™èþ & Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$
& C™èþyìþ M>Ë…ÌZ¯óþ ^ðþO¯é Äæý*{¡Mæü$yæþ$ ´ëíßýÄæý*¯Œþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ SË & º…fÆæÿ$ ¿æý*Ñ$
³ç ÆæÿÅsìý…^éyæþ$. A{糆à™èþ & ArÒ ¿æý*Ñ$

98 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÐèþíÜ¢ & °ÐéçÜÄñý*VæüÅ ¿æý*Ñ$ & ÑçÙ$~§óþÐéËÄæý$… E¯èþ² {糧óþÔèý…?: sìýVæüÐé
Væüç³-«§æþ-Ýë-Ææÿ & ç³_aMæü ½yæþ$ & Væü$ç³#¢Ë$ Eç³Äñý*W…_¯èþ Õ˵MæüâêÔðýOÍ?: Ðèþ$«§æþ$Æ> Õ˵MæüâêȆ
糯èþ$²Ë$ : & Væü$ç³#¢ËM>Ë… ¯ésìý _{™èþÌôýQ¯éËMìü °§æþÆæÿدèþ…?: Af…™é, »êVŠü
Ôèý$ËP & ¯èþVæüÆ>°Mìü, ÆóÿÐèþ#ç³rt×êËMìü Ðèþ^óþa ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ëò³O Ñ«¨…^óþ糯èþ$² & 7 1/2 Ayæþ$Væü$Ë º$§æþ$®° ™é{Ðèþ$ Ñ{Væüçßý… GMæüPyæþ Mæü¯èþ$Vö¯èþºyìþ…¨?:
¿êVæü & ÆðÿO™èþ$ çœËÝëÄæý$…ÌZ Æ>k¿êVæü…, 1/6 Ðèþ…™èþ$ çÜ$ÌꢯŒþ Væü…gŒý
QÆæÿ & ¿æý*Ñ$ ÕçÜ$¢Mæü$ A§æþ¯èþ…V> Ñ«¨…^óþ 糯èþ$²
ºÍ & çÜÓ^èþe…§æþ…V> Æ>kMìü çÜÐèþ$ǵ…^óþ M>¯èþ$MæüË$ QÆ∞áêÎ#O`«~° Ü«ÚQÆO
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ çÜ…^éÆæÿ ÐèþÆæÿ¢Mæü$˯èþ$ HÐèþ$¯óþÐéÆæÿ$?: ÝëÆæÿ¦Ðéçßý$Ë$ ç³#çÙÅ¿æý*†Ðèþ…Ôèý… & çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ®¯èþ$yæþ$:
™êOѶ≤∞Hõ, =∞`« Ѩiã≤÷`«∞Å∞ & ç³#çÙÅ¿æý*†Ðèþ…Ôèý Æ>f«§é°?: Ý릯óþÔèýÓÆæÿ…
& Ý릯óþÔèýÓÆæÿ… ¯èþ$…yìþ Æ>f«§é°° Mæü¯øgŒýMæü$ Ðèþ*Ça…¨?: çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë… ¯ésìý ç³…^èþÐèþ$$˯èþ$ Væü*Ça õ³ÆöP¯èþ² ^ðþO¯é Äæý*{†Mæü$yæþ$
: ´ëíßýÄæý*¯Œþ & ç³#çÙÅ¿æý*† Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$?: {糿êMæüÆæÿ ÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ {»êçßýÃ×ý Ðèþ$™èþ… HÑ«§æþ…V> Ðèþ*Ç…¨?: & çßýÆæÿÛÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ ÔéçܯéË$?: º¯ŒþÞMóüÆ>, Ðèþ$«§æþ$º¯Œþ, Ýù¯éç³sŒý
íßý…§æþ*Ðèþ$™èþ…V> & IàË$ Ôéçܯèþ… ÐóþÆÿ$$…_…¨?: Æðÿ…yæþÐèþ ç³#ËMóüÕ
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ {糧« é¯èþ…V> BÆ>«¨…糺yìþ¯èþ §óþÐèþ#âæý$å?: {ºçßýÃ, ÑçÙ$~Ðþè #, & çßýÆæÿ$Û° M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ ^ðþO¯é Äæý*{†Mæü$yæþ$?:
ÕÐèþ#yæþ$ ßç ý*ÅÄæý$™éÞ…VŠü
& íßý…§æþ*Ðèþ$™èþ…ÌZ H Ñ«§é¯èþ… Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ {´ëÐèþ$$QÅ…ÌZMìü & çßýÆæÿ$Û° Væü*Ça ™ðþË$çÜ$MøÐèþsê°Mìü Ðèþ$$QÅ B«§éÆ>Ë$?: çßýÆæÿÛ^èþÇ{™èþ,
Ðèþ_a…¨?: ¿æýMìü¢ ¿êÐèþ… íÜ&Äæý$$&Mìü {Væü…£éË$
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë… ¯ésìý »o§æþ® „óü{™éË$ HÑ?: Ðèþ$«§æþ$Ææÿ, MúÔé…À, ÝëÆæÿ¯é«§Šþ & çßýÆæÿ$Û° BÝ릯èþMæüÑ?: »ê¯èþ$yæþ$ (çßýÆæÿÛ^èþÇ{™èþ {Væü…£æþMæüÆæÿ¢)
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…¯ésìý {ç³Ðèþ$$Q gñýO¯èþ Móü…{§éË$?: ÐèþËÏÀ, E§æþÄæý$WÇ & çßý$ÅÄæý*™éÞ…VŠü Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£æþ…?: íÜ&Äæý$$&Mìü
& »o§æþ®… íßý…§æþ*Ðèþ$™èþ…ÌZ Ñίèþ… M>Ðèþr… GÐèþÇ M>Ë…ÌZ & ß ç ýÆæÿ$Û°^óþ Ææÿ_…^èþºyìþ¯èþ {Væü…£éË$?: ¯éV>¯èþ…§æþÐèþ$$, Ææÿ™é²Ðèþã, {í³Äæý$§æþ-
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨?: Væü$ç³#¢Ë M>Ë…ÌZ ÇØ-°
& Væü$ç³#¢Ë A«¨M>Ææÿ ¿êçÙ? : çÜ…çÜP-–™èþ… & çßýÆæÿ$Ûyìþ BÝ릯èþ MæüÐèþ#Ë$?: »ê×ý$yæþ$, ¿æýÆæÿ¢-–çßýÇ, Ðèþ$Äæý$*Ææÿ$yæþ$,
& Væü$ç³#¢Ë ´ë˯é M>Ìê°² ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë$ H Ñ«§æþ…V> ÐèþÇ~…^éÆæÿ$?: ¨ÐéMæüÆæÿ$yæþ$, fÄæý$õܯèþ$yæþ$
Üç ÓÆæÿÄ~ ýæ $$Væü…V>
& çßýÆæÿ$Ûyìþ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$?: Æ>fç³#{™èþ, ÖÌꫨ™èþÅ
& Væü$ç³#¢Ë ´ë˯é M>Ìê°² {XMæü$ËÌZ H Äæý$$Væü…™ø ´ùÌêaÆæÿ$?: ò³ÇMðüÏ‹Ü
Äæý$$Væü…™ø & çßýÆæÿ$Û°² çÜMæüÌZ™èþ¢Æ>糧óþÔèýÓÆæÿ$yìþV> õ³ÆöP¯èþ² Ôéçܯèþ…?: IàÌŒý Ôéçܯèþ…
& çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢°^óþ B§æþDž糺yìþ¯èþ »o§æþ®Væü$Ææÿ$Ðèþ#?: ÐèþçÜ$º…«§æþ$yæþ$ & çßýÆæÿ$Ûyæþ$ Æðÿ…yæþÐèþ ç³#ËMóüÕ ^óþ†ÌZ Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþr$Ï õ³ÆöP¯èþ² Ôéçܯèþ…?:
IçßZÌŒý Ôéçܯèþ…
"åã¨∞Î, tÅÊHõà◊, ™êÇ≤Ï`«ºO & çßýÆæÿ$Ûyæþ$ ™èþ¯èþ Æ>gêÅ°² H Ñ«§æþ…V> Ñ¿æýh…^éyæþ$?: ¿æý$Mæü$¢Ë$V> (¿æý$Mìü¢
& {´ë`¯èþM>Ëç³# {ç³RêÅ™èþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$?: ™èþ„æüÕË, ¯èþË…§é, ÐèþËÏÀ A«¨³ç † ¿ZVæü³ç †)
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…¯ésìý Vöç³µ Væü×ìý™èþ ÔéçÜЈ þó ™èþË¢ $?: BÆæÿÅ¿æýrt, ÐèþÆ>çßýÑ$íßýÆæÿ, & çßýÆæÿ$Ûyæþ$ ¿æý$Mæü$¢Ë¯èþ$ H Ñ«§æþ…V> Ñ¿æýh…^éyæþ$?: ÑçÙÄæý*Ë$V>
{ºçßýÃVæü$ç³¢ (ÑçÙÄæý*°Mìü A«¨ç³† ÑçÙÄæý$糆)
& çÜ*ÆæÿÅ íܧ鮅™èþ {Væü…£æþMæüÆæÿ¢?: BÆæÿÅ¿æýrt & çßýÆæÿ$Ûyìþ M>Ë…¯ésìý ´ë˯é ÐèþÅÐèþçܦ çÜÓ¿êÐèþ…?: ¿æý*ÝëÓÑ$Mæü ÐèþÅÐèþçܦ
& »o§æþ®…ÌZ H ÔéQ° çßýÆæÿ$Ûyæþ$ GMæü$PÐèþV> B§æþÇ…^éyæþ$?: Ðèþ$àÄæý*¯èþ
& ¿æý*{¿æýÐèþ$×ê°² Ððþ$$§æþr ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨?: BÆæÿÅ¿æýrt
»o§é®°²
& Væü×ìý™èþ…ÌZ "òœO' ÑË$Ðèþ¯èþ$ íܦÈMæüÇ…_…¨?: BÆæÿÅ¿æýrt
& ßç ýÆæÿ$Ûyþæ $ H {糧óþÔèý…ÌZ Ðèþ$àÐðþ*„æü ³ç ÇçÙ™èþ$¢Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$?: {ç³Äæý*VæüÌZ
& ¿æý*Ðèþ*ÅMæüÆæÿÛ×ý íܧ鮅™é°² Ððþ$$§æþsìýV> ^ðþí³µ…¨?: {ºçßýÃVæü$ç³#¢yæþ$ & Ðèþ$àÐðþ*„æü ç³ÇçÙ™èþ$¢ËÌZ ÑÔóýçÙ…?: çßýÆæÿ$Ûyæþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþ §é¯èþ «§æþÆ>ÃË$
& º–çßý™èþÞ…íßý™èþ {Væü…£æþMæüÆæÿ¢?: ÐèþÆ>çßýÑ$íßýÆæÿ$yæþ$ & çßýÆæÿ$Ûyæþ$ GMæüPyæþ Vöç³µ Ðèþ$™èþçÜ¿æý˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$?: Mæü¯øgŒýÌZ
& Væü$ç³#¢Ë M>Ë…¯ésìý {ç³Ðèþ$$Q Ôèýç܈ _Mìü™éÞM>Ææÿ$yæþ$?: Ôèý$Ôèý–™èþ$yæþ$ & Mæü¯øgŒý Ðèþ§æþª fÇW¯èþ JMæü Ðèþ$™èþ ç³ÇçÙ™èþ$¢Mæü$ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_¯èþ ^ðþO¯é
& AÚët…VæüÐèþ*ÆæÿY… A¯óþ ÐðþO§æþÅÔéç܈ {Væü…£é°² Ææÿ_…_…¨?: ÐéVæüÂr$yæþ$ Äæý*{†Mæü$yæþ$?: çßý$ÅÄæý$™éÞ…VŠü
& Væü$ç³#¢ËM>Ë…¯ésìý {ç³Ðèþ$$Q »o§æþV® üæ $Ææÿ$Ðèþ#Ë$?: ÐèþÜç $º…«§þæ $, ¤V>²Væü$yæþ$, & ÐéMæüµ†Æ>k {Ðéíܯèþ {Væü…£æþ…?: Vúyæþ Ðéçßý ({´ëMæü–™èþ {Væü…£æþ…)
º$§æþ®´ëÍ™èþ$yæþ$ & ¯èþË…§é ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ ´ùçÙ×ýMæü$ çßýÆæÿ$Ûyæþ$ G°² {V>Ðèþ*Ë$ §é¯èþ…
& ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ Mæürtyæþ §óþÐéËÄæý*Ë$ {´ëÆæÿ…À…_…¨?: Væü$ç³#¢Ë$ ^óþÔéyæþ$?: 100 {V>Ðèþ*Ë$
& §æþÔéÐèþ™éÆæÿ §óþÐéËÄæý$… GMæüPyæþ E…¨?: §óþÐèþVæüyŠþ & çßýÆæÿ$Ûyìþ M>Ë…ÌZ ¯èþË…§é ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ {糫§é¯èþ B^éÆæÿ$Åyæþ$?:
& ´ëÆæÿÓ¡ §óþÐéËÄæý$… E¯èþ² {糧óþÔèý…?: ¯é^èþ¯èþ Mæü$™éÆ> ÖË¿æý{§æþ$yæþ$

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 99


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
á„ êp# ÉèÏ~°`^« âÕ ◊ K«i`„ « - =ÚMϺOâßÅ∞ =∞^躌 Ü«ÚQÆO áêÅ=Oâ◊O
& º$$VóüÓ§é°Mìü A¯èþ$º…«§æþ…V> E¯èþ² {»êçßýÃ×êË$?: I™èþÆóÿÄæý$, MúÖ™èþMìü & ´ëËÐèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ & Vø´ëË$yæþ$
{»êçßýÃ×êË$
& ´ëËÐèþ…Ôèýç³# Æ>f«§é° & ´ërÎç³#{™èþ…
& ÝëÐèþ$Ðóþ§æþ A¯èþ$º…«§æþ {»êçßýÃ×êË$?: ™èþ…«§éÅÐèþ$çßý, gñýOÑ$±Äæý$
& Äæý$kÆóÿÓ§æþ A¯èþ$º…«§æþ {»êçßýÃ×êË$?: ™ðþO†¢ÇÄæý$, Ôèý™èþ糫§æþ & ´ëËÐèþ…Ôèýç³# Æ>kËÌZ Vöç³µÐéyæþ$ & «§æþÆæÿôëË$yæþ$
& A«§æþÆæÿÓ×ý Ðóþ§æþ A¯èþ$º…«§æþ {»êçßýÃ×ý…?: Vø´ë§æþ {»êçßýÃ×ý… & Ñ{MæüÐèþ$ÕË ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*°² ¯ðþËMö͵…¨? & «§æþÆæÿôëË$yæþ$
& çÙyæþªÆæÿدéË$ HÑ?: Ò$Ðèþ*…çÜ, ¯éÅÄæý$, Äñý*Væü, Ýë…QÅ, ÐðþOÔóýíÙMæü, E™èþ¢Ææÿ & H ´ëËÆ>k M>Ë…ÌZ çÜ$ÌôýÐèþ*¯Œþ A¯óþ AÆæÿº$¾ Äæý*{†Mæü$yæþ$
Ò$Ðèþ*…çÜ
& Ððþ$$§æþsìý »o§æþ® Üç …X† GMæüPyæþ fÇW…¨?: Æ>fVæü–çßý…ÌZ Agê™èþÔèý{™èþ$Ðèþ# ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°² çÜ…§æþÇØ…^éyæþ$ &§óþÐèþ´ëË$° M>Ë…ÌZ
B«§þæ ÓÆæÿÅ…ÌZ & ^øâæýÆ>k Æ>gôý…{§æþ ^øâæý$yæþ$ GÐèþÇ ´ë˯é M>Ë…ÌZ ´ëËÆ>fÅ…ò³O
& Ððþ$$§æþsìý »o§æþ® çÜ…X†Mìü A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_…¨?: Ðèþ$àM>ÔèýÅç³#yæþ$ §éyìþ^óþÔéyæþ$? & Ðèþ$íßý´ëË$yæþ$
& Æðÿ…yæþÐèþ »o§æþ® Üç …X† GMæüPyæþ fÇW…¨?: ÐðþÔO éÎÌZ M>ÌêÔZMæü$° B«§þæ ÓÆæÿÅ…ÌZ & ´ëËÆ>kËÌZ _ÐèþÇ ´ëËMæü$yæþ$ GÐèþÆæÿ$? & Ðèþ$«§æþ$´ëË$yæþ$
& Æðÿ…yæþÐèþ »o§æþ® çÜ…X†Mìü A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_…¨?: çÜ¿êM>Ñ$
& "Æ>Ðèþ$^èþÇ™èþ' A¯óþ {Væü…£æþ… Æ>íܯèþ Üç …«§éÅMæüÆæÿ¯èþ…¨ GÐèþÇMìü Üç Ðèþ$M>ίèþ$yæþ$?
& Ðèþ$*yæþÐèþ »o§æþ® çÜ…X†Mìü A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_…¨?: Ððþ$$VæüÍç³#™èþ¢†ÝëÞ
& ¯éË$VæüÐèþ »o§æþ®çÜ…X† GMæüPyæþ fÇW…¨?: Mæü$…§æþËÐèþ¯èþ… Ðèþ§æþª Mæü°çÙ$P° & Æ>Ðèþ$´ëË$yìþMìü
B«§þæ ÓÆæÿÅ…ÌZ & ´ëËÐèþ…Ôèý³ç # Æ>kË M>Ë…ÌZ Ôé…™èþÆæÿ„ìü™èþ, ©´ë…MæüÆæÿ A¯óþÐéÆæÿ$ »o§é®°²
& ¯éË$VæüÐèþ »o§æþ®çÜ…X†Mìü A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_…¨?: ÐèþçÜ$Ñ${™èþ$yæþ$ H §óþÔèý…ÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$? & sìý»ñýsŒý
& »o§æþ®Ðèþ$™èþ ç³Ñ{™èþ{Væü…£éË$?: {†ï³sìýM>Ë$ (ѯèþÄæý$, çÜ$™èþ¢, AÀ§æþÐèþ$Ã) & ´ëËÐèþ…Ôèýç³# Æ>kË$ B§æþÇ…_¯èþ Ðèþ$™èþ… & »o§æþ®Ðèþ$™èþ…
& ¯éË$VæüÐèþ»o§æþ® çÜ…X†ÌZ çÜ…Mæü˯èþ… ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ {Væü…£æþ…?: Ðèþ$àÑ»êçÙ
ÔéçÜ…ˆ
& AiÐèþMæü Ðèþ$™èþ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$?: Ðèþ$MæüPÍ VøÔéË ç³#{™èþ$yæþ$
„ѨfǨ~°∞Å∞
& AÔZMæü$yæþ$ ¿ôýÇòœ*çÙ¯èþ$ §« þæ Ðèþ$Ãòœ*çÙV> Ðèþ*Ça¯èþr$Ï õ³ÆöP¯èþ² ÕÌêÔéçܯèþ…?: {糡àÆæÿ A¯óþ 糧é°Mìü AÆæÿ¦… HÑ$sìý? & §éÓÆæÿ´ëËMæü$Ë$
4Ðèþ {糫§é¯èþ ÕÌêÔéçܯèþ… {糡àÆæÿ$Ë$ GÐèþÇMìü §éÓÆæÿ´ëËMæü$Ë$V> E¯é²Ææÿ$? & Æ>çÙ‰Mæü*r$ËMæü$
& §« þæ Ðèþ$à Ðèþ$àÐèþ*{™èþ$Ë °Äæý*Ðèþ$M>°² Væü*Ça õ³ÆöP¯èþ² ÕÌêÔéçܯèþ…?: 5Ðèþ {糡àÆæÿ$Ë$ GÐèþÇ çÜ…†† ÐéÆæÿÐèþ$° ^ðþ糚Mæü$¯é²Ææÿ$?
ÕÌêÔéçܯèþ…
& ËMæü‡×ý$yæþ$
& »o§æþ®… ç³rÏ AÔZMæü$yìþ ÑÔéÓÝë°² ™ðþÍõ³ Ôéçܯèþ…?: º{º*Ôéçܯèþ…
 {糡àÆæÿ Æ>fÅÝë¦ç³Mæü$yæþ$? & Ððþ$$§æþsìý ¯éVæüºr$yæþ$
& AÔZMæü$yæþ$ Ë$…¼±° çÜ…§æþÇØ…_¯èþr$Ï ™ðþÍõ³ Ôéçܯèþ…?: Ææÿ$Ñ$Ã…§ðþO
 AÆæÿº$¾õܯèþ¯èþ$ Ððþ$$§æþsìý ¯éVæüºr$yæþ$ Kyìþ…^éyæþ° ^ðþõ³µ ÕÌêÔéçܯèþ…?
Ôéçܯèþ…
Ùç yæþƪ ÿæ دéË$ & §æþÆæÿدèþM>Ææÿ$Ë$ & V>ÓÍÄæý$ÆŠÿ Ôéçܯèþ…
¯éÅÄæý$ Vú™èþÐèþ$ Æ>çÙ‰Mæü*r §æþ…†§æþ$Ææÿ$Y° ^óþ†ÌZ Kyìþ´ùÆÿ$$¯èþ {糡àÆæÿ Æ>k?
ÐðþÔO ýó Ùí Mæü Mæü×ê§æþ & §óþÐèþÆ>k
Ýë…QÅ Mæü³í Ë Ñ$íßýÆæÿ ¿Zkyæþ$ H Ðèþ…Ôé°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéyæþ$? {糡àÆæÿ Ðèþ…Ôèý…
Äñý*Væü ³ç ™èþ…fÍ H AÆæÿº$¾ Äæý*{†Mæü$yæþ$ çÜ$ÌôýÐèþ*¯Œþ H {糡àÆæÿ Æ>k M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ
ç³NÆæÿÓ Ò$Ðèþ*…çÜ gñýÑO $° ³ç ÆæÿÅsìý…^éyæþ$? & Ñ$íßýÆæÿ¿Zkyæþ$
E™èþ¢Ææÿ Ò$Ðèþ*…çÜ »ê§æþÆ>Äæý$¯èþ$yæþ$ Æ>fÔóýQÆæÿ MæüÑ H {糡àÆæÿ Æ>k BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$?
Üç …Væü…Äæý$$Væü{Væü…£æþ… Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ
& Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$õßý…{§æþ ´ëË$yìþ BÝ릯èþ…ÌZ
™øËMæü³ï µÄæý$… ™øËMæü³í µÄæý*ÆŠÿ
 Æ>fÔóýQÆæÿ$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ {Væü…£éË$?
AVæü¡¢Äýæ $… AVæü¡¢Äýæ *ÆŠÿ
Õ˴뵫¨M>Ææÿ… CË…Vø AyìþVæüÌŒý & M>ÐèþÅÒ$Ðèþ*…çÜ, MæüÆæÿ*µÆæÿÐèþ$…fÇ
Ðèþ$×ìýÐóþ$QÌñýO Üç ™èþ¯¢ éÆŠÿ H {糡àÆæÿ Æ>k M>Ë…ÌZ Væüf± Ðèþ$çßýçŠþ 1019ÌZ Mæü¯øgŒýò³O §éyìþ^óþÔéyæþ$?
Mæü$Ææÿ$ÌŒý †Ææÿ$Ðèþâæý$ÏÐéÆŠÿ Æ>fÅ´ëË$yìþ M>Ë…ÌZ

100 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
KÒǨ#∞Å∞ çÑ~¨ =
° ∂~°∞Å∞
 ^úà¯èþ$Ë$ ™öË$™èþ GÐèþÇ ÝëÐèþ$…™èþ$Ë$V> E¯é²Ææÿ$? & ç³ÆæÿÐèþ*ÆæÿÐèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$? & Eõ³…{§æþ$yæþ$
{糡àÆæÿ$ËMæü$ ³ç ÆæÿÐèþ*Ææÿ$Ë Æ>f«§é°? & «§éÆ>¯èþVæüÆæÿ…
 ^úà¯èþ$Ë Æ>f«§é°? & ÔéQ…ºÇ «§æþ¯èþ$…fÄæý$, çßýÌêÄæý$$§æþ, 糧æþÃVæü$ç³¢ Ðèþ…sìý MæüÐèþ#Ë$ H ç³ÆæÿÐèþ*Ææÿ Æ>k
 çÜÓ™èþ…{™èþ ^úௌþ Æ>fÅ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$? & íÜ…çßýÆ>gŒý BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$? & Ðèþ$$…fÆ>k
 BiÃÆŠÿ ¯èþVæüÆ>°² °ÇÃ…_¯èþ ^úௌþ Æ>k? & AfÄæý$Æ>k Ðèþ$$…fÝëVæüÆæÿÐèþ$¯óþ ò³§æþª ^ðþÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ {™èþÑÓ…_…¨?
 AçÜÌñýO¯èþ ^úௌþ Ðèþ…ÔèýÝë¦ç³Mæü$yæþ$? & Æðÿ…yø Ñ{VæüçßýÆ>k & Ðèþ$$…fÆ>k
 ™øÐèþ*Ææÿ$Ë ¯èþ$…yìþ ÉìþÎÏ° B{MæüÑ$…_…¨? & Ðèþ$*yø Ñ{VæüçßýÆ>k
 ³ç ÆæÿÐèþ*Ææÿ$ËÌZ Vöç³µÐéyæþ$? & ¿ZfÆ>k
 çßýÇMóüã ¯érM>°² Ææÿ_…_…¨? & Ðèþ$*yø Ñ{VæüçßýÆ>k
 ¿Zfç³#Ç ¯èþVæüÆæÿ °Æ>Ùèþ? & ¿ZfÆ>k
 ^úà¯èþ$ÌZÏ A† {ç³íܧæþ$®yæþ$? &ç³–«©ÓÆ>gŒý ^úௌþ&3
 ç³ÆæÿÐèþ*Ææÿ ¿Zkyìþ™ø ´ùËaºyìþ¯èþ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿÆ>k?
 ç³–«©ÓÆ>gŒý ^úௌþ Äñý$$MæüP Ôèý{™èþ$Ðèþ#?
& Mæü¯øgŒý ´ëËMæü$yæþ$ fÄæý$^èþ…{§æþ$yæþ$ & }Mæü–çÙ~§óþÐèþÆ>Äæý$Ë$
 1192ÌZ fÇW¯èþ Æðÿ…yø ™èþÆðÿO¯Œþ Äæý$$§æþ®…ÌZ òœ*È Ðèþ$çßýçŠþ GÐèþÇ° ¿Zfç³#Ç ¯èþVæüÆæÿ °Æ>Ùèþ? & ¿ZfÆ>k
Kyìþ…^éyæþ$? & ç³–«©ÓÆ>gŒý ^úௌþ&3¯èþ$ ¿ZfÔéË A¯óþ çÜ…çÜP-–™èþ MæüâêÔéË Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ & ¿ZfÆ>k
 "ç³–«©ÓÆ>f ÑfÄæý$…' {Væü…£æþMæüÆæÿ¢? & fÄæý*¯èþMæü ™èþ™èþÓ, ÐéÅMæüÆæÿ×ý, AË…M>Ææÿ, Õ˵, ÐéçÜ$¢, QVøâæý ÔéÝëˆËÌZ {Væü…£æþÆæÿ^èþ¯èþ
 "Mæü–™èþMæü˵™èþÆæÿ$Ðèþ#' {Væü…£æþMæüÆæÿ¢? & ËMîü‡«§æþÆæÿ$yæþ$ ^óþÜí ¯èþÐéyæþ$? & ¿Zkyæþ$
 "ç³–¥ÓÆ>gŒý Æ>gŒý' {Væü…£æþMæüÆæÿ¢? &^é…§Šþ ºÆ>®ÄŒý$
 ^é…§ŠþºÆŠÿ«§éÄŒý$, fÄæý*¯èþMæüË$ GÐèþÇ BÝ릯èþ MæüÐèþ#Ë$? QÆǨÏ^•fiÅ∞Å∞
& ç³–¥ÓÆ>gŒý ^úௌþ Væüçßý§éÓË$ËMæü$ E¯èþ² Ðèþ$ÆöMæü õ³Ææÿ$? & Æ>«§øyŠþ
 Væüçßý§éÓË$Ë Æ>f«§é°? Mæü¯øgŒý
™ÈÅOH©Å∞ Væüçßý§éÓË Ðèþ…ÔèýÝë¦ç³Mæü$yæþ$? ^èþ…{§æþ§óþÐèþ#yæþ$
 ÝùË…MîüË Æ>f«§é°? & A°áÌŒýÐéyŠþ ç³–¥ÓÆ>gŒý ^úௌþ&3™ø ÐðþOÆæÿ… E¯èþ² Væüçßý§éÓË Æ>k?
 ÒÆæÿ$ ´ëÍ…_¯èþ {´ë…™é°² HÐèþ$…sêÆæÿ$?& Ìêr (Væü$fÆ>™Œþ) Æ>çÙ‰… & fÄæý$^èþ…{§æþ$yæþ$
 Væü$fÆ>™Œþ ^éâæý$Mæü$ÅË$V> õ³Ææÿ$V>…_¯èþ¨? & ÝùË…MîüË$ fÄæý$^èþ…{§æþ$yìþ° òœ*Ç Ðèþ$çßýçŠþ H Äæý$$§æþ®…ÌZ Kyìþ…^éyæþ$?
 ÝùË…MîüË$ Ððþ$$§æþsìýV> GÐèþÇ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ çÜÓ™èþ…{™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$? & ^é…§ŠþÐéÆŠÿ Äæý$$§æþ®…ÌZ
& Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*ËÆ>gŒý
 Ðèþ˜…sŒý Aº*ÌZ° {ç³íܧæþ® ¨ÌêÓÆ> BËÄæý*°² H ÝùË…Mîü Æ>k HÍÅK«∞~°∞ºÅ∞
M>Ë…ÌZ °ÇÃ…^éÆæÿ$? & Ððþ$$§æþsìý ÁÐèþ$$yæþ$
 M>Ë^èþ*Ç Ðèþ…Ôèý Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? &MöMæüPË$yæþ$
 H ÝùË…Mîü Æ>k M>Ë…ÌZ Væüf± Ðèþ$çßýçŠþ 1025ÌZ ÝùÐèþ$¯é«§Šþ
 M>Ë^èþ*Ç Ðèþ…Ôèý Æ>f«§é°? & {†ç³#Ç (fºÌŒýç³NÆŠÿ)
BËÄæý$…ò³O §éyìþ^óþÔéyæþ$? & Ððþ$$§æþsìý ÁÐèþ$$yæþ$
 M>Ë^èþ*Ç V>…VæüÄæý$ §óþÐèþ#° ¼Ææÿ$§æþ$Ë$?
 ÝùË…Mîü Æ>kËÌZ Vöç³µÐéyæþ$? & fÄæý$íÜ…çßý íܧæþ®Æ>k
&{†MæüÍ…V>«¨ç³†, Ñ{MæüÐèþ*¨™èþ$Åyæþ$
 íܧé®ç³#Ææÿ…ÌZ Ææÿ${§æþÐèþ$çßý…M>ä BËÄæý*°² °ÇÃ…_…¨?
 M>Ë^èþ*Ææÿ$ÅËMæü$ E¯èþ² Ðèþ$ÆöMæü õ³Ææÿ$? &òßýOçßýÄæý$$Ë$
& fÄæý$íÜ…çß íܧæþ®Æ>k
 {ç³RêÅ™èþ MæüÑ õßýÐèþ$-^èþ…-{§æþ$yæþ$ GÐèþÇ BÝë¦-¯èþ…ÌZ E¯é²-yæþ$? K«O^ÕÅ∞Å∞
& fÄæý$íÜ…çß íܧæþ®Æ>k
 ÝùË…MîüËÌZ Vöç³µ gñýO¯èþÐèþ$™èþ ´ùçÙMæü$yæþ$ & Mæü$Ðèþ*Ææÿ´ëË$yæþ$ º$…§óþÌŒýQ…yŠþ¯èþ$ ´ëÍ…_¯èþ Æ>f-ç³#{™èþ Ðèþ…Ôèý…? & ^èþ…§óþË$Ë$
 MæüÑ õßýÐèþ$ ^èþ…{§æþ$yæþ$ GÐèþÇMìü Væü$Ææÿ$Ðèþ#V> E¯é²yæþ$? ^èþ…§óþË Ðèþ…Ôèý Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? fÄæý$ÔèýMìü¢
& Mæü$Ðèþ*Ææÿ´ëË$yìþMìü ^èþ…§óþË$Ë B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÇÃ…^èþºyæþz BËÄæý*Ë$?
 òœ*È Ðèþ$çßýçŠþ° Ðèþ˜…sŒý Aº* Äæý$$§æþ®…ÌZ Kyìþ…_¯èþ ÝùË…Mîü Æ>k? & QkÆæÿß
ç Z BËÄæý$…
& Æðÿ…yø Ðèþ$*ËÆ>k ^èþ…§óþË$Ë Æ>f«§é°? & QkÆæÿß ç Z
 ÝùË…Mîü Æ>kËÌZ _ÐèþÇ Æ>k? & MæüÆæÿ~§óþÐèþ#yæþ$ ^èþ…§óþË$ËÌZ Ððþ$$§æþsìý çÜÓ™èþ…{™èþÆ>k? Äæý$ÔZÐèþÆæÿÃ
 MæüÆæÿ~§óþÐèþ#yæþ$ GÐèþÇ ^óþ†ÌZ Kyìþ´ùÄæý*yæþ$? & A-ÌêÏE©ª¯Œþ SÎj QkÆæÿçßZÌZ° ^èþ™èþ$Ææÿ$Âf BËÄæý*°² °ÇÃ…_…¨? & Äæý$ÔZÐèþÆæÿÃ
ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 101
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
 QkÆæÿçßZÌZ ÑÔèýÓ¯é£æþ, h¯èþ¯é«§æþ, yìþ¯èþ¯é«§æþ BËÄæý*Ͳ °ÇÃ…_…¨?
& §æþ…VæüÆ>k ~åR‰õÄ@∞Å∞
 H ^èþ…§óþË Æ>kM>Ë…ÌZ çœ$f± Ðèþ$çßýçŠþ MæüÍ…fÆŠÿò³O §éyìþ ^óþÔéyæþ$? Æ>çÙ‰Mæü*r$Ë$ GÐèþÇ ÝëÐèþ$…™èþ$Ë$V> E…yìþ çÜÓ™èþ…{™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$?
& Væü…yæþÆ>k & »ê§éÑ$ ^éâæý$Mæü$ÅËMæü$
ã¿ = =Oâ◊O Æ>çÙ‰Mæü*r Æ>fÅÝë¦ç³Mæü$yæþ$? & §æþ…†§æþ$Ææÿ$Yyæþ$
 õܯèþÐèþ…Ôèý Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? & ÝëÐèþ$…™èþõܯèþ$yæþ$ §æþ…†§æþ$Ææÿ$Y° Äæý$$§æþ® ÑfÄæý*Ͳ ™ðþÍõ³ Ôéçܯèþ…?
 õܯèþÐèþ…ÖÄæý$$Ë$ ´ëÍ…_¯èþ {´ë…™èþ…? & MæüÆ>²rMæü {´ë…™èþ… & GÌZÏÆ>ÌZ° §æþÔéÐèþ™éÆæÿ Væü$àËÄæý$ Ôéçܯèþ…
 õܯèþÐèþ…Ôèý Æ>k ºÌêÏË õܯèþ$yæþ$ {Ðéíܯèþ {Væü…£éË$? GÐèþÇ M>Ë…ÌZ Ðóþ…W ^éâæý$Mæü$ÅËMæü$ Æ>çÙM‰ üæ *r$ËMæü$ ÐðþÆO ÿæ … {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨?
&«§æþ¯èþÝëVæüÆæÿ, A§æþ$™èþÝëVæüÆæÿ & Ððþ$$§æþsìý Mæü–çÙ$~yæþ$
 ¿æýMìü¢Äæý*ÆŠÿ SÎj GÐèþÇ° Kyìþ…_ õܯèþÐèþ…Ôé°² ç³™èþ¯èþ… ^óþÔéyæþ$? GÌZÏÆ>ÌZ° MðüOÌêçܯ髧æþ BËÄæý*°² °ÇÃ…_¯èþ¨?& Ððþ$$§æþsìý Mæü–çÙ$~yæþ$
& ËMæü‡×ý õܯèþ$yæþ$ Æ>çÙ‰Mæü*r$Ë Ððþ$$§æþsìý Æ>f«§é°? & GÌZÏÆ>
 X™éVøÑ…§æþ… {Væü…£æþMæüÆæÿ¢ fÄæý$§óþÐèþ#yæþ$ GÐèþÇ BÝ릯èþ MæüÑ? Æ>f«§é°° GÌZÏÆ>¯èþ$…yìþ Ðèþ*¯èþÅRôýrMìü Ðèþ*Ça…¨?
& ËMæü‡×ý õܯèþ$yæþ$ & AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyæþ$
HÍj‡~#ü ∞ áêeOz# ~å[ѨÙ`„ « =OâßÅ∞ Ðèþ*¯èþÅRôýr ¯èþVæüÆæÿ °Æ>Ùèþ? & AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyæþ$
 "MæüÑÆ>fÐèþ*Ææÿ…Y ' A¯óþ {Væü…£é°² AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyþæ $ H ¿êçÙÌZ Ææÿ_…^éyæþ$?
HÍ~À¯@Hõ =Oâ◊O & Mæü¯èþ²yæþ…ÌZ
 M>ÆøPrMæü Ðèþ…Ôèý Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? & §æþ$ÆæÿÏ¿æýÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$ AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyìþ^óþ Ææÿ_…^èþºyìþ¯èþ "Ææÿ™èþ²Ðèþ*ÍMæü' A¯óþ {Væü…£æþ… H Ðèþ$™èþ
 M>ÆøPrMæü Ðèþ…Ôèý…ÌZ Vöç³µÐéyæþ$? & Ë͙騙èþÅ Ðèþ$$Mæü¢ï³yæþ$yæþ$ {Væü…£æþ…? & gñýO¯èþ Ðèþ$™èþ {Væü…£æþ…
 çßýÇõܯèþ$yæþ$, h¯èþõܯèþ$yæþ$, çßýÇ¿æý{§æþ$yæþ$ Ðèþ…sìý gñýO¯èþç³…yìþ™èþ$Ë$ GÐèþÇ
 Ðèþ*Æ>¢…yæþÌZ {ç³íܧæþ® BËÄæý*°² °ÇÃ…_…¨?
BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$? & AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyìþ BÝ릯èþ…ÌZ
& Ë͙騙èþÅ Ðèþ$$Mæü¢ï³yæþ$yæþ$
 GÐèþÇ ´ë˯éM>Ë…ÌZ BÌŒýÐèþ$çÜ*© A¯óþ AÆæÿº$¾ Äæý*{†Mæü$yæþ$ Æ>çÙM‰ üæ *r
 E§æþ¾r, ÐéÐèþ$¯èþ, „îüÆæÿÝëÓÑ$ MæüÐèþ#Ë$ GÐèþÇ BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$?
Æ>gêÅ°² çÜ…§æþÇØ…^éyæþ$? & Ðèþ$*yæþÐèþ C…{§æþ$yìþ M>Ë…ÌZ
& fÄæý$ï³yæþ$yæþ$ Æ>çÙM‰ üæ *r Ðèþ$*yæþÐèþ Mæü–çÙ$~yþæ $ ^øâæý³ç Æ>…™èþMæü$°² H Äæý$$§æþ…® ÌZ Kyìþ…^éyæþ$?
 M>ÖÃÆæÿ$ÌZ A¯óþMæü »o§æþ® ÑàÆ>˯èþ$ °ÇÃ…_…¨? & ™èþMøPâæý… Äæý$$§æþ®…ÌZ
&Ë͙騙èþÅ Ðèþ$$Mæü¢ï³yæþ$yæþ$ Æ>Ðóþ$ÔèýÓÆæÿ…ÌZ ÑfÄæý$çܦ…¿ê°² °ÇÃ…_…¨? & Ðèþ$*yæþÐèþ Mæü–çÙ$~yæþ$
L`«Ê`«Å =Oâ◊O Mæü¯èþ²yæþMæüÑ ´÷¯èþ² GÐèþÇ BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$?
 E™èþµËÐèþ…Ôèý Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? & AÐèþ…†ÐèþÆæÿà & Ðèþ$*yæþÐèþ Mæü–çÙ$~° BÝ릯èþ…ÌZ
 iË… ¯èþ¨Mìü B¯èþMæürtË$ °ÇÃ…_¯èþ¨? & AÐèþ…† ÐèþÆæÿà _ÐèþÇ Æ>çÙ‰Mæü*rÆ>k GÐèþÆæÿ$? & Æðÿ…yø M>ÆæÿPÆ>k
 MæüÐèþ#ÌñýO¯èþ AÀ¯èþ…§æþ¯èþ, Ææÿ™é²MæüÆæÿ, ÕÐèþÝëÓÑ$, B¯èþ…§æþÐèþÆæÿ¦¯èþ$yæþ$ GÐèþÇ Æ>çÙ‰Mæü*r$ËMìü Æ>f«§é¯èþ$Ë$V> E¯èþ² ¯èþVæüÆ>Ë$?
BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$? & AÐèþ…† ÐèþÆæÿà & GÍÏ^Œþç³NÆŠÿ, ò³Ou>¯Œþ, GÌZÏÆ>, Ðèþ*¯èþÅRôýr
 "§óþÔèý{V>Ðèþ$Mæü*r' A¯óþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ §óþ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþÐéÆæÿ$?
 {»êçßýÃ×ý ç³ÇçÙ™èþ$¢^óþ Æ>kV> G°²Mæü M>ºyæþzÐéyæþ$? & Äæý$ÔèýçÜPÆæÿ$yæþ$
 E™èþµË Ðèþ…Ôèý…ÌZ Æ>fÅ´ë˯èþ ^óþíܯèþ Æ>×ìý GÐèþÆæÿ$? & Æðÿѯèþ*Å A«¨M>Ææÿ$Ë$
 Æ>çÙ‰Mæü*r$Ë M>Ë…ÌZ E¯èþ² {ç³Ðèþ$$Q Ðèþ$™é^éÆæÿ$ÅË$?
& Æ>×ìý çÜ$Væü…«§é§óþÑ
& Mæü$Ðèþ*ÇË ¿æýr$t Ôèý…MæüÆ>^éÆæÿÅ
֒ǨÏ~° =Oâ◊O
 Mæü¯èþ²yæþMæüÑ ç³…ç³ GÐèþÇ BÝ릯èþ…ÌZ E¯é²yæþ$?
 ÌZçßýÆæÿ Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$? & Äæý$ÔèýçÜPÆæÿ$yæþ$ & ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ ^éâæý$Mæü$ÅË BÝ릯èþ…ÌZ
 ÌZçßýÆæÿ Ðèþ…Ôèý…ÌZ Æ>fÅ´ë˯èþ ^óþíܯèþ Æ>×ìý? & Æ>×ìý ¨yéz§óþÑ Æ>çÙ‰Mæü*r$Ë$ H ѧóþÖÄæý$$Ë™ø Ðé×ìýfÅ… ¯ðþÇ´ëÆæÿ$?
 Æ>×ìý ¨yéz§óþÑ GÐèþÇ ¿êÆæÿÅ? & „óüÐèþ$Væü$ç³#¢yìþ ¿êÆæÿÅ & AÆæÿº$¾Ë™ø
102 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ѨÅ=¡ ÙÅ∞ _èbç ¡ ã¨∞ÖÏÎ#∞Å∞
 ç³ËÏÐèþ#Ë Æ>f«§é°? & Mæü…_ ÉìþÎÏMæüç³#Ææÿ A¯óþ õ³Ææÿ$™ø ÉìþÎÏ ¯èþVæüÆ>°² °ÇÃ…_…¨
 B…{«§æþ§óþÔèý…ÌZ §öÇMìü¯èþ ç³ËÏÐèþ#Ë ÔéçܯéË$? & ™øÐèþ*Ææÿ$ Ðèþ…ÔèýçÜ$¢yæþ$ A¯èþ…Væü´ëË$yæþ$
 ÉìþÎÏ ^èþ$r$t °ÇÃ…^èþºyìþ¯èþ 7 ¯èþVæüÆ>Ë$:
& Ðèþ$…_MæüË$Ï, Ððþ$O§æþÐøË$ ÔéçܯéË$
¯èþVæüÆæÿ… ¯èþVæüÆæÿ °Æ>Ùèþ
 {´ë`¯èþ ç³ËÏÐèþ#Ë Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? & ÒÆæÿMæü*ÆæÿaÐèþÆæÿà 1. Ððþ$$çßýÆúÍ Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü
 Ððþ$O§æþÐøË$, çßýÆæÿçßýyæþVæüãå ÔéçܯéË$ ÐóþÆÿ$$…_…¨? &ÕÐèþÜç P…§æþÐèþÆæÿà 2. íÜÇ AÌêÏ E©ª¯Œþ SÎj
 {´ë`¯èþ ç³ËÏÐèþ#ËÌZ Vöç³µÐéyæþ$? & ÕÐèþçÜP…§æþÐèþÆæÿà 3. ™èþ$VæüÏM>»ê§Šþ ïœ$Äæý*çÜ$©ª¯Œþ ™èþ$VæüYMŠü
 çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$ Mæü…_ò³O §éyìþ^óþíܯèþ糚yæþ$ ç³ËÏÐèþÆ>k? 4. fà糯èþ Ðèþ$çßýçŠþ ¼¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü
5. íœÆøgê»ê§Šþ íœÆøgŒýÚë ™èþ$VæüÏMŠü
& ÑççÙ$~Vøç³#yæþ$
6. ¨¯Œþ³ç ¯éá ß
ç ý$Ðèþ*Äæý$$¯Œþ
 H ç³ËÏÐèþÆ>k M>Ë…ÌZ MæüÇM>Ë ^øâæý$yæþ$ ç³ËÏÐèþÆ>fÅ…ò³O §éyìþ^óþÔéyæþ$? 7. Úëfà¯é»ê§Šþ Úëfௌþ
{†ÌZ^èþ¯èþ ç³ËÏÐèþ#yæþ$
 {´ë`¯èþç³ËÏÐèþ#ËÌZ _ÐèþÇÐéyæþ$? & Ððþ$$§æþsìý ¯èþ…¨ÐèþÆæÿÃ
~å[H©Ü∞« K«i`„ «
 {´ë`¯èþ ç³ËÏÐèþ#˯èþ$ A…™èþÐðþ$$…¨…_ GÐèþÆæÿ$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^éaÆæÿ$? _èçb¡ ã¨∞ÖÏÎ#`ü#∞ áêeOz# ~å[=OâßÅ∞
& M>Ë{¿æý$Ë$ Æ>fÐèþ…Ôèý… ´ë˯éM>Ë…
 Ðèþ$àç³ËÏÐèþ#Ë Ðèþ$*Ëç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$? &íÜ…çßýÑçÙ$~Ðèþ# 1. »ê°çÜ Ðèþ…Ôèý… 1206&1290
 AÐèþ-°-íÜ…çßý A¯óþ ¼Ææÿ$-§æþ$-VæüË ç³ËÏ-Ðèþ-Æ>k & íÜ…çßý-Ñ-çÙ$~-Ðèþ# 2. SÎj Ðèþ…Ôèý… 1290&1320
 H Äæý$$§æþ®…ÌZ ç³ËÏÐèþ Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿà ^éâæý$MæüÅ Æðÿ…yæþÐèþ ç³#ËMóüÕ ^óþ†ÌZ 3. ™èþ$VæüÏMŠü Ðèþ…Ôèý… 1320&1414
Kyìþ´ùÄæý*yæþ$? & ³ç #ËÏË*Ææÿ$ Äæý$$§æþ…® ÌZ 4. çÜÄæý$ŧŠþ Ðèþ…Ôèý… 1414&1451
5. ÌZyîþ Ðèþ…Ôèý… 1451&1526
 Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿà GÐèþÇ {糿êÐèþ…™ø ÔðýOÐèþÐèþ$™é°² ïÜÓMæüÇ…^éyæþ$?
& A´ëµÆŠÿ {糿êÐèþ…™ø
ÉÏx㨠=Oâ◊O
 {§éÑyìþÔðýOÍ ÐéçÜ$¢ Õ˵ȆMìü ¯é…©Ðé^èþMæü… ç³ÍMìü…¨? Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü :
 ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™ŒþÝë¦ç³Mæü$yæþ$
& Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿÃ
 Ðèþ$çßýÐèþ$çŠþ òœ*È Äñý$$MæüP õܯé°V> ç³°^óþÔéyæþ$
 Ðèþ$™èþ¢ÑÌêçÜ {ç³çßýçܯèþ {Væü…£æþMæüÆæÿ¢? & Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿÃ
 C™èþyæþ$ Ýë¦í³…_¯èþ Ðèþ…Ôèý… »ê°çÜ Ðèþ…Ôèý…, D Ðèþ…Ôèý… ÐéÇ° C˾È
 Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿà M>Ë… ¯ésìý _{™èþMæüâæý¯èþ$ GMæüPyæþ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a? rÆæÿ$PË$ A…sêÆæÿ$
& íÜ™èþ¢¯èþ²ÐéçÜÌŒý "^úVæü¯Œþ' Ìôý§é ´ùÌZ {Mîüyæþ Byæþ$™èþ* C™èþyæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$
 H ç³ËÏÐèþÆ>k ^óþ†ÌZ ^éâæý$MæüÅ Æðÿ…yæþÐèþ ç³#ËMóüÕ Kyìþ´ùÄæý*yæþ$? CÌŒýr$sŒý Ñ$‹Ù :
&Ððþ$$§æþsìý ¯èþÆæÿíÜ…çßý ÐèþÆæÿà C™èþyæþ$ Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü AË$Ïyæþ$
 H Äæý$$§æþª…ÌZ Ððþ$$§æþsìý ¯èþÇÞ…çßýÐèþÆæÿà Æðÿ…yæþÐèþ ç³#ËMóüÕ° Kyìþ…^éyæþ$? Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ BÆ>…º„Šü¯èþ$ Væü§ðþª¨…_ C™èþyæþ$

& Ðèþ$×ìýÐèþ$…Væüâæý Äæý$$§æþ®…ÌZ íÜ…àçܯé°Mìü Ðèþ^éayæþ$


 ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… A«¨M>Æ>°² çÜ$íܦÆæÿç³Ææÿ_¯èþ AçÜÌñýO¯èþ ÐèþÅMìü¢
 Ðé™éí³Mö…yæþ, Ðèþ$àÐèþ$ËÏ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$VæüË ç³ËÏÐèþÆ>k?
 Æ>f«§é°° ÌêçßZÆŠÿ ¯èþ$…yìþ ÉìþÎÏMìü Ðèþ*Æ>ayæþ$
Ððþ$$§æþsìý ¯èþÆæÿíÜ…çßý ÐèþÆæÿà ç³Ç´ë˯èþÌZ CM>¢ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$
 Ððþ$$§æþsìý ¯èþÆæÿíÜ…çßý ÐèþÆæÿà H íÜ…çßýâæýÆ>kMìü Ðèþ$§æþª™èþ$V> ¯úM>§æþâê°² 40 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË™ø Mæü*yìþ¯èþ _çßýÌŒýVæü° A¯óþ {糿æý$ÐèþÆ>Y°² HÆ>µr$
ç³…´ëyæþ$? & Ðèþ*ÆæÿÐèþÆæÿÃMìü Ðèþ$§æþª™èþ$V> ^óþÔéyæþ$
 Ððþ$$§æþsìý ¯èþÆæÿíÜ…çßýÐèþÆæÿà M>Ë…ÌZ ç³ËÏÐèþÆ>gêÅ°² çÜ…§æþÇØ…_¯èþ ^ðþO¯é ^ðþ…ïœ$gŒýRꯌþ™ø Äæý$$§é®°² °ÐéÇ…^èþyæþ…ÌZ çÜçœÎMæü–™èþ$yæþÄæý*Åyæþ$
Äæý*{†Mæü$yæþ$? &çßý$Äæý$™éÞ…V> C™èþyæþ$ Ððþ…yìþ r…M>, Æ>W hsêÌŒý A¯óþ ¯é×êͲ {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 103


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÆæÿhÄæý* çÜ$Ìꢯé: ÉìþÎÏ íÜ…àçܯ鰲 A«¨íÙt…_¯èþ HMðüOMæü íßý…§æþ$Ðèþ# C™èþyæþ$
 ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™Œþ¯èþ$ ´ëÍ…_¯èþ HMðüOMæü Ðèþ$íßýâæý Ðèþ$ïܧæþ$ËÌZ íßý…§æþ* Ñ{VæüàͲ ò³sìýt…^éyæþ$
 DÐðþ$ CÌŒýr$sŒýÑ$‹Ù Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ `«∞QÆ¡H± =Oâ◊O
 _çßýÌŒýVæü± ÐèþÆæÿY Mæü${rËMæü$ DÐðþ$ ºÌñýO…¨
œí $Äæý*çÜ$©ª¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü (1320&25)
»ê˾¯Œþ: (1266&86)
 Q${çÜ*Rꯌþ° çßý™èþÅ^óþíÜ ÉìþÎÏ íÜ…àçܯ鰲 A«¨íÙt…^éyæþ$
 »ê°çÜ Ðèþ…Ôèý…ÌZ A† Vöç³µÐéyæþ$
 C™èþyìþ M>Ë…ÌZ M>Mæü¡Äæý$, ´ë…yæþÅ Æ>gêÅË$ †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÄæý$V>
 C™èþyæþ$ CÌŒýr$sŒýÑ$‹ÙMæü$ »ê°çÜ
Ðèþ$çßýçŠþ½¯Œþ™èþ$VæüMÏ üŠ V> õ³Ææÿ$Væüyìþ…_¯èþ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ k¯éRꯌþ° ³ç …í³
 _çßýÌŒýVæü± ÐèþÆ>Y°² Ñ_e¯èþ²… ^óþÔéyæþ$ B Æ>gêÅͲ ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™ŒþÌZ Ñίèþ… ^óþÔéÆæÿ$.
 C™èþyæþ$ Æ>f §æþÆ>¾ÆŠÿÌZ íÜgêª, òœO»Z‹Ü, ¯úÆøgŒý A¯óþ ç³ÇÛÄæý$¯Œþ C™èþyìþ M>Ë…ÌZ ±sìý´ëÆæÿ$§æþË ÝûMæüÆ>ÅË$ Mæü͵…^èþºyézÆÿ$$
Ýë…{糧éÄæý*Ͳ {ç³ÐóþÔèý ò³sêtyæþ$ Ðèþ$çßýçŠþ½¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü (1325&51):
 ¨Ð鯌þ& C& AÆŠÿj A¯óþ òÜO°Mæü ÔéQ° HÆ>µr$ ^óþÔéyæþ$ Æ>f«§é°° ÉìþÎÏ ¯èþ$…yìþ §úË™é»ê§ŠþMìü 1327ÌZ Ðèþ*Æ>ayæþ$
 Ñ$Äñý*Ë$ A¯óþ §øí³yîþ §ö…VæüͲ A×ý_ÐóþÔéyæþ$ sZMðü¯Œþ MæüÆðÿ±Þ° 1330ÌZ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéyæþ$
 C™èþyæþ$ "¨Ææÿá…' A¯óþ º…V>Ææÿ$ ¯é×ê°² Ðèþ$${¨…^éyæþ$ Væü…V>&Äæý$Ðèþ$$¯èþ §ø»ŒýÌZ 糯èþ$²Ë$ 50% ò³…^éyæþ$
MðüOMæü$»ê§Šþ : (1286&90) ¨Ð鯌þ & C & Møíßý A¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$
 »ê°çÜ Ðèþ…Ôèý…ÌZ _ÐèþÇÐéyæþ$ „>Ðèþ$°ÐéÆæÿ×ý ^èþrt… ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ ™èþM>PÒ Ææÿ$×êË$ Ðèþ$…lÆæÿ$
 fÌêË$©ª¯Œþ SÎj C™èþyìþ° çßý™èþÅ^óþíÜ QÎj Ðèþ…Ôé°² Ýë¦í³…^éyæþ$. ^óþÔéyæþ$
db˚ =Oâ◊O C™èþ° M>Ë…ÌZ ÉìþÎÏ Ü ç $Ìꢯþè ™Œþ A™èþÅ…™èþ GMæü$PÐèþ ÑïÜÆ¢ ÿæ …~ ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°²
´ëÍ…_…¨
fÌêË$©ª¯Œþ SÎj (1290&96)
íœÆøgŒý Úë ™èþ$VæüÏMŠü (1351&88)
 SÎj Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$
 ïÜÓÄæý$ ^èþÇ{™èþ Æ>çÜ$Mæü$¯èþ² Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÉìþÎÏ çÜ$ÌꢯŒþ
 C™èþyæþ$ ™èþ¯èþ AË$ÏyðþO¯èþ AÌêÏ E©ª¯Œþ SÎj Ìôý§é AÎVæü$Æ>Û‹³ ^óþ†ÌZ
 ¨Ð鯌þ& C & RñýOÆæÿ™Œþ A¯óþ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$
ß
ç ý™èþÅV>х糺yézyþæ $.
 ¨Ð鯌þ & C & º…§ŠþV>± A¯óþ »ê°çÜ Ü ç …„óüÐèþ$ ÔéQ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$.
AÌêÏ E©ª¯þŒ SÎj (1296&1316)
 ¼…§æþ$õܧéÅ°² ¿êÆæÿ™ŒþÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$. M>Ë$ÐèþË$ {™èþÑÓ…^éyæþ$.
 C™èþyæþ$ JMæü {Mö™èþ¢ Ðèþ$™é°² Ýë¦í³…^é˯èþ$Mö° ÑÆæÿÑ$…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$
 àÈt MæüËaÆŠÿ° {´ù™èþÞíßý…^éyæþ$
 SÎj Ðèþ…Ôèý…ÌZ Vöç³µÐéyæþ$
 íœÆøgê»ê§Šþ, gꯌþç³NÆŠÿ, íßýÝëÞÆŠÿ A¯óþ Ðèþ$*yæþ$ ¯èþVæüÆ>Ͳ °ÇÃ…^éyæþ$
 §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ò³O §æþ…yðþ†¢¯èþ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý Ðèþ$$íÜÏ…´ëËMæü$yæþ$
 çÙÇÄæý$™Œþ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþ° 糯èþ$²Í² Ææÿ§æþ$ª^óþÔéyæþ$
 Mæü$ίèþ ÐèþÆ>Y°² A×ý_ÐóþÔéyæþ$
 hhÄæý*¯èþ$ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÇV> JMæü 糯èþ$²V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÔéyæþ$
 C™èþyìþ ¼Ææÿ$§æþ$ íÜMìü…§æþÆŠÿ & C & Ýë° (Æðÿ…yæþÐèþ AÌñýV>j…yæþÆŠÿ)
AÌêVóü {»êçßýÃ×ý$Ëò³O Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇV> hhÄæý* Ñ«¨…^éyæþ$
 C™èþ° õÜ¯é° Ðèþ*ÍMŠü M>çœÆŠÿ
¯èþïÜÆæÿ$©ª¯Œþ Ðèþ$çßýçŠþ ™èþ$VæüÏMŠü (1394&1414):
 C™èþyæþ$ òÜO°Mæü ÐèþÅÐèþçܦÌZ yéVŠü, ^ðþ{à A¯óþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$
 ™èþ$VæüÏMŠüËÌZ _ÐèþÇÐéyæþ$
 Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿͲ Mæüv¯èþ…V> °Äæý$…{†çÜ*¢ Ðèþ*ÆðÿPsŒý çÜ…çÜPÆæÿ×ýͲ
 C™èþ° M>Ë…ÌZ ™ðþOÐèþ$*ÆŠÿ ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™Œþò³O §éyìþ ^óþÔéyæþ$
{ç³ÐóþÔèýò³sêtyþæ $
ã¨Ü∞« º^£ =Oâ◊O
 ¨Ð鯌þ & C& Ðèþ$çÜ¢MŠüÆ>gŒý A¯óþ ÕçÜ$¢ ÐèþçÜ*Ë$ ÔéQ¯èþ$ ¯ðþËMöÌêµyæþ$
 çÙçßý² & C & Ðèþ$…yìþ A¯óþ A«¨M>Ç B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ çÜÆ>ÄŒý$ B¨ÌŒý A¯óþ
ShÆŠÿ Rꯌþ (1414&21):
Ðèþ*ÆðÿPr$Ï HÆ>µr$ ^óþÔéyæþ$ C™èþyóþ çÜÄæý$ŧŠþ Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$

Ðèþ$$»êÆæÿMŠü SÎj (1316&20): ™ðþOÐèþ$*ÆŠÿ {糆°«¨V> ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™Œþ¯èþ$ ´ëÍ…^éyæþ$

 AÌêÏ E©ª¯Œþ SÎj ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Æ>gñýO¯èþ C™èþyæþ$ ™èþ¯èþ¯èþ$ ™é¯èþ$ QθëV> Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü ÐèþÌñý C™èþyìþMìü Mæü*yé çÜ$ÌꢯŒþ ¼Ææÿ$§æþ$ Ìôý§æþ$
{ç³Mæüsìý…^èþ$Mæü$¯èþ² HMðüOMæü ÉìþÎÏ çÜ$ÌꢯŒþ AÌêÏ E©ª¯þŒ BË… Úë (1443&51):
Q${çÜ*Rꯌþ: çÜÄæý$ŧŠþËÌZ _ÐèþÇÐéyæþ$
 Ðèþ$$»êÆæÿMŠü SÎjMìü {糫§é°V> E…yìþ A™èþyìþ° çßý™èþÅ^óþíÜ íÜ…àçܯé°Mìü Ö’_ô =Oâ◊O
Ðèþ^éayæþ$ ÌZyîþ Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ ºàÌêÌŒý ÌZyìþ

104 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


GSRAO GK GROUPS 9494317394
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
íÜMìü…§æþÆŠÿ ÌZyîþ (1489&1517): ß
ç ý$Ðèþ*Äæý$$¯Œþ (1530&40, 1555&56):
 ÌZyîþ Ðèþ…Ôèý…ÌZ Vöç³µÐéyæþ$ C™èþyæþ$ »êºÆŠÿ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$
 1506ÌZ B{V>¯èþ$ °ÇÃ…_ Æ>f«§é°° ÉìþÎϯèþ$…yìþ B{V>Mìü Ðèþ*Æ>ayæþ$ ^èþ$¯éÆŠÿ, búÝë, ¼ÌŒý{V>… Äæý$$§é®ËÌZ çßý$Ðèþ*Äæý$*¯Œþ õÙÆ>Û ^óþ†ÌZ
 ÐèþÅÐèþÝëÄæý*ÀÐèþ–¨®Mìü Mæü–íÙ ^óþÔéyæþ$ Kyìþ´ùÆÿ$$ Æ>fÅ{¿æýçÙ$tyæþÄæý*Åyæþ$
C{ºïßý…ÌZyìþ (1517&26): Æ>fÅ{¿æýçÙ$tyðþO¯èþ M>Ë…ÌZ çßý$Ðèþ*Äæý$*¯Œþ AÐèþ$ÆŠÿMør ´ëËMæü$yìþ Ðèþ§æþª
 ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™ŒþÌZ _ÐèþÇ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ B{ÔèýÄæý$… ´÷…§éyæþ$
 1556ÌZ fÇW¯èþ Ððþ$$§æþsìý ´ë°ç³r$t Äæý$$§æþ®…ÌZ »êºÆŠÿ ^óþ†ÌZ 1555ÌZ íÜMìü…§æþÆŠÿ çÜ*ÆŠÿ¯èþ$ çÜÆŠÿ íßý…§Šþ Äæý$$§æþ®…ÌZ Kyìþ…_ †ÇW
Kyìþ´ùÄæý*yæþ$ Ððþ$$VæüÌŒý Ýë{Ðèþ*fÅ {´ë¿æýÐé°² °Ë»ñýsêtyæþ$.
 Äæý$$§æþ® ¿æý*Ñ$ÌZ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯èþ HMðüOMæü ÉìþÎÏ çÜ$ÌꢯŒþ C™èþyæþ$ {Væü…£éËÄæý$… Ððþ$rÏò³O ¯èþ$…yìþ {ç³Ðèþ*§æþÐèþÔé™èþ$¢ ³ ç yìþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$.
ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™Œþ M>Ë… ¯ésìý MæüÐèþ#Ë$ AMæü¾ÆŠÿ (1556&1605):
MæüÑ {Væü…£æþ… »ñýOÆ>…Rꯌþ çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ Mæü˯úÆŠÿÌZ C™èþyæþ$ 14 çÜ…. ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ
çßýçܯŒþ °gêÑ$ ™ékÌŒý Ðèþ*¨Ç ³ç sêtÀÙç Mæü$¢yþæ Äæý*Åyæþ$
Ñ$¯éá‹Ü E‹Ü íÜÆ>gŒý ™èþºMæü™Œþ & G &íÜǯé 1556ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ ´ë°ç³r$t Äæý$$§æþ®…ÌZ õßýÐèþ$$° Kyìþ…^èþyæþ… §éÓÆ>
Ðèþ*ÍMŠü Ðèþ$çßýçŠþ gêÄæý$íÜ ³ç §éÃÐèþ™Œþ Ððþ$$VæüÌŒý Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ$íܦÆæÿç³Ç^éyæþ$
hÄæý*Ðèþ#©ª¯þŒ ºÆ>± ™éÇMŠü & C & œí ÆøgŒýÚëíßý AMæü¾ÆŠÿ E™èþ¢Ææÿ, ÐéÄæý$$ÐèþÅ ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅͲ fÆÿ$$…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ §æþ„ìü×ý
Cº¯Œþ ºr*r Mìü™é»Œý EÌŒý ÆðÿàÏ ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅËò³O §æþ…yðþ™é¢yæþ$.
AïœÜ‹ ™éÇMŠü & C & íœÆøgŒý Úëíßý 1564ÌZ AMæü¾ÆŠÿ VøyéÓ¯éò³O §éyìþ ^óþíܯèþ糚yæþ$ B Æ>fÅ ´ëËMæü$Æ>Ë$
Æ>×îý §æþ$Æ>YÐèþ†
íœÆøgŒý Úë ™èþ$VæüÏMŠü ç³#™èþ*™Œþ & C & íœÆøgŒýÚëíßý
 1572ÌZ Væü$fÆ>™Œþò³O ÑfÄæý*°Mìü Væü$Ææÿ$¢V> AMæü¾ÆŠÿ 眙óþç³NÆŠÿ íÜ{Mìü
AÒ$ÆŠÿ Q${çÜ* Ñ$¸ë¢ & EÌŒý&çœ#™èþ*‹ßý
¯èþVæüÆ>°² °ÇÃ…^éyæþ$
™èþ$VæüÏMŠü ¯éÐèþ*
 AMæü¾ÆŠÿ° G§æþÇ…_ ´ùÆ>yìþ¯èþ AçßýçŠþ¯èþVæüÆŠÿ ´ëËMæü$Æ>Ë$ Æ>×ìý ^é…§Šþ
BíÙMìü
½½
ÌñýOÌê Ðèþ$k²
 1601ÌZ AMæü¾ÆŠÿò³O A™èþyìþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ çÜÎ… †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÔéyæþ$
ÉìþÎÏ çÜ$Ìꢯèþ™Œþ M>Ë… ¯ésìý ÐéçÜ$¢ Õ˵…
 1576ÌZ Ðóþ$ÐéyŠþ Æ>fç³#{™èþ Æ>k Æ>×ê{糙鋳 íÜ…çßý$yæþ$ àΪçœ*sŒý
°Æ>Ã×ý… °ÇÃ…_¯èþ çÜ$ÌꢯŒþ Äæý$$§æþ®…ÌZ AMæü¾ÆŠÿ ^óþ†ÌZ Kyìþ´ùÄæý*yæþ$
Q$ÐéÓ™èþ$ÌŒý CÝëÏ… Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü AMæü¾ÆŠÿ Ðèþ$™èþ Ñ«§é¯é°Mìü B«§éÆæÿ… Ü ç $ÌŒý & G & Mæü$ÌŒý A¯óþ Üç *ïœ Üí §é®…™èþ…
AÆ>ᨯŒþ M>gZ…´ëÆæÿ Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü 1575ÌZ AMæü¾ÆŠÿ œ ç ™óþ³ç NÆŠÿ Üí {MîüÌZ Cº§æþ™ŒþRê¯é A¯óþ {´ëÆæÿ¯¦ é Ðèþ$…¨Æ>°²
Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü °ÇÃ…^éyæþ$.
AÌñýO §æþÆ>Ógê AÌêÏ E©ª¯Œþ SÎj A°² Ðèþ$™éË ÝëÆ>°² {Væüíßý…_ AMæü¾ÆŠÿ 1582ÌZ ™éíßý§Šþ C & CÌêïßý
íœÆøgŒýÚë MørÏ ´ëÅÌñý‹Ü íœÆøgŒý Úë ™èþ$VæüÏMŠü A¯óþ õ³Ææÿ$™ø {Mö™èþ¢ Ðèþ$™é°² Ýë¦í³…^éyæþ$. §é° õ³Ææÿ$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¨¯Œþ &
ßç ýgŒýRê‹Ü íœÆøgŒýÚë ™èþ$VæüÏMŠü C & CÌêïßýV> Ðèþ*Ç…¨.
íœ$Äæý*çÜ$©ª¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü çÜÐèþ*«¨ Ðèþ$çßýçŠþ ¼¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü ©¯Œþ & C & CÌêïßýÌZ ^óþǯèþ Ððþ$$™èþ¢… çÜ¿æý$ÅË çÜ…QÅ 17. C…§æþ$ÌZ
HMðüOMæü íßý…§æþ$Ðèþ# ½Ææÿ¾ÌŒý
"≥ÚQÆÖò ™ê„=∂[ºO fçßý…XÆŠÿ (1605&27)
Æ>fMîüÄæý$ ^èþÇ{™èþ Ü í …àçܯ鰲 A«¨Ùí …t _¯èþ Ððþ…r¯óþ {ç³gê Üç …„óüÐèþ$… MøçÜ… 12 Æ>gêfqͲ
»êºÆŠÿ (1526&30): gêÈ ^óþÔéyæþ$.
 1526ÌZ C{ºïßý…ÌZyìþ° Ððþ$$§æþsìý ´ë°ç³r$t Äæý$$§æþ®…ÌZ Kyìþ…^èþyæþ… fçßý…XÆŠÿò³O A™èþyìþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Q${çÜ* †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÔéyæþ$
§éÓÆ> ¿êÆæÿ™ŒþÌZ C™èþ¯èþ$ Ððþ$$VæüÌŒý Ýë{Ðèþ*gêÅ°Mìü ç³#¯é§æþ$Ë$ ÐóþÔéyæþ$. Q${çÜ*Mìü çÜàÄæý$… ^óþÔéyæþ° ÕMæü$P Væü$Ææÿ$Ðèþ# AÆæÿ$j¯Œþ§óþÐŒþ°
 1527ÌZ Æ>fç³#{™èþ Æ>k Æ>×ê çÜ…{V>Ðèþ$íÜ…çßý$×ìý~ Mæü×êÓÄæý$$§æþ®…ÌZ EÇ¡Æÿ$$…^éyæþ$.
Kyìþ…^éyæþ$. Mðüò³t¯Œþ àMìü¯ŒþÞ, £éÐèþ$‹Ü Æø A¯óþ {¼sìý‹Ù Æ>Äæý$»êÆæÿ$Ë$ fçßý…XÆŠÿ
 1529ÌZ »ñý…V>ÌŒý ´ëËMæü$yæþ$ ¯èþ{çÜ™ŒþÚë¯èþ$ Vø{V> Äæý$$§æþ…® ÌZ Kyìþ…^éyæþ$ BÝ릯鰲 çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 105


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
 fçßý…XÆŠÿ ´ë˯èþÌZ C™èþyìþ ¿êÆæÿÅ ¯èþ*Ææÿjௌþ ´ë§æþ$Úë »ôýVæü… A¯óþ LÆæÿ…Væügôýº$ (1658&1707)
¼Ææÿ$§æþ$™ø ç³Æø„æü…V> Æ>fÅ´ë˯èþ ^óþíÜ…¨. C™èþyæþ$ §éÆ>íÙMøÐŒþ¯èþ$ «§æþÆæÿÙŒþ, çÜÐèþ*çœ$ÆŠÿ Äæý$$§é®ËÌZ Kyìþ…_ ÉìþÎÏ
 {ç³gê çÜ…„óüÐèþ*Ææÿ¦… ¯éÅÄæý$ Væü…r¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔéyæþ$ Üí …àçܯ鰲 A«¨Ùí …t ^éyæþ$.
 _{™èþMæüâæýÌZ C™èþyæþ$ {ç³Rêņ ´÷…§éyæþ$ C™èþyìþ M>Ë…ÌZ Æ>fç³#{™èþ$Ë$ §æþ$Æ>Y§é‹Ü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ †Ææÿ$Væü$»êr$
^óþÔéÆæÿ$.
 C™èþyìþ M>Ë…ÌZ Ðèþ$çßýº™ŒþRꯌþ †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþíÜ 100 ÆøkË$ ´ë˯èþ
 VøM>Ï, Æ>gêÆ>…, ^èþ*ÆæÿÐèþ*¯ŒþË ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ gêr$Ï Ððþ$$VæüË$Ëò³O
^óþÔéyæþ$.
†Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÔéÆæÿ$.
Úëfௌþ (1627&58) ^èþ…ç³™ŒþÆ>ÄŒý$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ º$…§óþË$Ë$ †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÔéÆæÿ$.
 AçßýçŠþ ¯èþVæüÆŠÿ B{MæüÐèþ$×ý¯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþÔéyæþ$ Ü í Mæü$PË$ ™èþÐèþ$ 9Ðèþ Væü$Ææÿ$Ððþ¯O þè ™óþgŒýºçßý§æþ*ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ †Ææÿ$Væü$»êr$
 ½fç³NÆŠÿ, VøÌŸP…yæþ Æ>gêÅ˯èþ$ ÝëÐèþ$…™èþ Æ>gêÅË$V> ^óþÔéyæþ$ ^óþÄæý$V> LÆæÿ…Væügôýº$ C™èþyìþ² EÇ¡Æÿ$$…^éyæþ$
 Úëfௌþ _ÐèþÇ M>Ë…ÌZ C™èþyìþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ §éÆ>íÙMö, Ù ç $gê, Ðèþ$$Æ>§Šþ, 1679ÌZ hhÄæý* 糯èþ$²° †ÇW {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$
LÆæÿ…Væügôýº$Ë Ðèþ$«§æþÅ A…™èþÆæÿ$ŧæþ®… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ¯é×ôýËò³O MæüÎÐèþ*¯èþ$ Ðèþ$${¨…^èþyæþ… °õÙ«¨…^éyæþ$

 Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë Ðèþ$«§þæ Å fÇW¯èþ A…™èþÆæÿ$ŧæþ…® ÌZ LÆæÿ…Væügôýº$ ÑfÄæý$… Ý뫨…_ ÝùÐèþ$¯é«§æþ, MóüÔèýÐèþÆ>ÄŒý$, ÑÔèýӯ髧æþ BËÄæý*Ëò³O §éyæþ$Ë$ ^óþÔéyæþ$
íÜ…àçܯèþ… A«¨íÙt…^éyæþ$. §óþÐé-ËÄ - ýæ $…ò³O §éyæþ$-˯èþ$ {ç³Ýë¢Ñ- …_¯èþ HMðüMO üæ {Væü…£æþ… Ðèþ*íÜÆŠÿ C AË…WÈ
(©-°Mìü C™èþÆæÿ B«§é-Æ>Ë$ ÌôýÐèþ#-)
 Úëfௌþ Vöç³µ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>ÙèþV> õ³Ææÿ$Væüyìþ…^éyæþ$
 Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ÕÐéi ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ Ðèþ$Æ>u>Ë$ çÜÓ™èþ…{™èþ Æ>gêÅ°²
 C™èþyæþ$ Æ>f«§é°° B{V> ¯èþ…yìþ ÉìþÎÏMìü Ðèþ*Æ>ayæþ$
Ýë¦³í …^éÆæÿ$.

106 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û

P^èŒ∞xHõ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`« =ÚMϺOâßÅ∞


Hõ~åfl@Hõ Ü«Ú^•úÅ∞/ POQÀ¡-„ÃѶOK£ ã¨OѶ¨∞~°¬}Å∞
Ððþ$$§æþsìý MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®… (1746&48) & Äæý$$§æþ® M>Ë…ÌZ {òœ…^Œþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ? & Mú…sŒý yîþÌêÎ
& Ððþ$$§æþsìý MæüÆ>~rMæü Äæý$$§é®°Mìü VæüË M>Ææÿ×ý…? & Äæý$$§æþ®M>Ë…ÌZ {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ & IÆŠÿMæü*sŒý
& B{íÜtÄæý* ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Äæý$$§æþ®… & H Äæý$$§æþ®…ÌZ {¼sîý‹Ù ÐéÆæÿ$ {òœ…^Œþ ÐéÇ° Kyìþ…^éÆæÿ$?
& Ððþ$$§æþsìý MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ® M>Ë…ÌZ {òœ…^Œþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ & yæþ*õ³Ï & Ðèþ…§æþÐéíÜ Äæý$$§æþ®…
& Ððþ$$§æþsìý MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®…ÌZ yæþ*õ³Ï^óþ B{MæüÑ$…^èþºyìþ¯èþ {¼sîý‹Ù ÐéÇ & Ðèþ$*yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®… H çÜ…«¨™ø Ðèþ$$WíÜ…¨?
ÐèþÆæÿ¢Mæü Ýë¦ÐèþÆæÿ…? & Ðèþ${§é‹Ü & ´ëÇ‹Ü çÜ…«¨
& {¼sîý‹Ù ÐéÇMìü Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³¯èþ MæüÆ>~rMæü ¯èþÐéº$? & A¯èþÓÆæÿ$©ª¯Œþ
»ñý…V>ÌŒý B{MæüÐèþ$×ý
& {òœ…^ŒþÐéÆæÿ$ A¯èþÓÆæÿ$©ª¯Œþ° Kyìþ…_¯èþ Äæý$$§æþ®…?
´ëÏïÜ Äæý$$§æþ®… (1756):
& Ôé…£øÐŒþ$ Äæý$$§æþ®… (1746)
& Äæý$$§æþ® M>Ææÿ×êË$
& Ððþ$$§æþsìý MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®… H çÜ…«¨™ø Ðèþ$$WíÜ…¨?
& §æþçÜ¢MŠüË §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü…, º…V>Ææÿ$ çœÆ>ïé
& GMŠüÞÌêÚëò³ÌŒý çÜ…«¨
& `Mæüsìý Væü¨ E§æþ…™èþ… &´ëÏïÜ Äæý$$§æþ® ™èþ„æü×ý M>Ææÿ×ý…
Æðÿ…yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®… (1749&56):
& ´ëÏïÜ Äæý$$§æþ®…ÌZ {¼sîý‹Ù ÐéÇMìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_…¨?
& Äæý$$§æþ® M>Ææÿ×êË$
& Æ>ºÆŠÿt Mðü•ÏÐŒþ
& òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, MæüÆ>~rMæüËÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ÑÐé§éË$
& ´ëÏïÜ Äæý$$§æþ®M>Ë… ¯ésìý »ñý…V>ÌŒý ¯èþÐéº$ & íÜÆ>k§úªË
& MæüÆ>~rMæüÌZ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Äæý$$§é®ËMìü M>Ææÿ×ý… AÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$?
& ´ëÏïÜ Äæý$$§é®¯èþ…™èþÆæÿ… »ñý…V>ÌŒý ¯èþÐéº$ AÆÿ$$…¨ & Ò$ÆŠÿgêçœÆŠÿ
& A¯èþÓÆæÿ$©ª¯Œþ, ^èþ…§éÝëòßý»Œý
ºM>ÞÆŠÿ Äæý$$§æþ®… 1764:
& òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Äæý$$§é®°Mìü M>Ææÿ×ý… AÆÿ$$¯èþÐéÆæÿ$?
& {¼sîý‹Ù ÐéÇMìü ÐèþņÆóÿMæü…V> fÇW¯èþ {™ðþO´ë„ìüMæü çÜ…«¨ÌZ çÜ¿æý$ÅË$
& ¯éfÆŠÿf…VŠü, Ðèþ$$fçœÆŠÿ f…VŠü & Ððþ$$çœ$ÌŒý ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Úë BË…&2, AÐèþ«§Šþ ¯èþÐéº$ çÙ$gê E§úªÌê,
& Æðÿ…yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®…ÌZ {òœ…^Œþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³…¨? Ò$ÆŠÿRêíÜ…
& MæüÆ>~rMæüÌZ ^èþ…§éÝëòßý»ŒýMæü$, òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Ðèþ$$fçœÆŠÿ f…VŠüMæü$ & ºM>ÞÆŠÿ Äæý$$§æþ® M>Ë…ÌZ {¼sîý‹Ù õÜ¯é° & òßýMæütÆŠÿ Ðèþ${¯ø
& Æðÿ…yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®…ÌZ {¼sîý‹Ù ÐéÆæÿ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³…¨? & ºM>ÞÆŠÿ Äæý$$§æþ®…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨? & {¼sîý‹Ù ÐéÆæÿ$
& A¯èþÓÆæÿ$©ª¯Œþ, ¯éfÆŠÿ f…VŠüËMæü$ & ºM>ÞÆŠÿ Äæý$$§é®¯èþ…™èþÆæÿ… fÇW¯èþ çÜ…«¨? & AËà»ê§Šþ çÜ…«¨
& yæþ*õ³Ï H Äæý$$§æþ®…ÌZ A¯èþÓÆæÿ$©ª¯Œþ¯èþ$ Kyìþ…^éyæþ$? & ºM>ÞÆŠÿ Äæý$$§é®¯èþ…™èþÆæÿ… »ñý…V>ÌŒýÌZ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ {糿æý$™èþÓ
Ñ«§é¯èþ…? & §æþÓ…§æþÓ {糿æý$™èþÓ…
& A…º*Ææÿ$ Äæý$$§æþ®…ÌZ
& MæüÆ>~rMæü Æ>f«§é° BÆ>PsŒý Ðèþ$$rtyìþ° °ÆæÿÓíßý…_¯èþ {¼sîý‹Ù õܯé°? B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§é®Ë$
& Æ>ºÆŠÿt Mðü•ÏÐŒþ Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… (1766&69)
& Æðÿ…yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®…ÌZ A…†Ðèþ$ Ñgôý™èþ? & Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… GÐèþÆðÿÐèþÇMìü fÇW…¨?
& {¼sîý‹Ù ÐéÆæÿ$ & òßýO§æþÆ>Í, {¼sîý‹Ù õÜ¯é° Ððþ$M>Çz¯Œþ
Ðèþ$*yæþÐèþ MæüÆ>~rMæü Äæý$$§æþ®… (1756&63): & Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… H çÜ…¨™ø Ðèþ$$WíÜ…¨?
& Äæý$$§æþ® M>Ææÿ×ý…? & IÆø´ëÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ çÜç³¢ÐèþÆæÿÛ çÜ…{V>Ðèþ$… &Ðèþ${§é‹Ü çÜ…«¨

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 107


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Æðÿ…yø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… ( 1780&84): & Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®M>Ë…ÌZ {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý
& Æðÿ…yø B…VøÏ & Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… GÐèþÆðÿÐèþÇ Ðèþ$«§æþÅ fÇW…¨? & ÌêÆŠÿz õßýíÜt…VŠüÞ
& òßýO§æþÆ>Í, {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý ÌêÆŠÿz õßýíÜt…VŠüÞ & H Äæý$$§æþ®…™ø Ðèþ$Æ>uæÿË$ ™èþÐèþ$ Æ>gêÅ°² ç³NÇ¢V> MøÌZµÄæý*Ææÿ$?
& H Äæý$$§æþ…® fÆæÿ$Væü$^èþ$…yæþV> òßýO§þæ Æ>Í M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨™ø Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$? & Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®…™ø
& Æðÿ…yø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®…
& Æðÿ…yø B…VøÏ Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… H çÜ…«¨™ø Ðèþ$$WíÜ…¨?
{¼sîý‹Ù ÐéÇ ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ñ««§é¯éË$
&Ðèþ$…Væü$âæý*Ææÿ$ çÜ…«¨™ø fÑ$…§éÈ Ñ«§é¯èþ…/ÔéÔèýÓ™èþ ÕçÜ$¢ 糧æþ®†:
Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… (1790&92): & fÑ$…§éÈ Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…? & 1793
& Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®…ÌZ sìý糚 çÜ$ÌꢯŒþMìü ÐèþņÆóÿMæü…V> & fÑ$…§éÈ Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ AÆÿ$$¯èþ {´ë…™éË$?
HÆ>µr$ ^óþíܯèþ {™ðþO´ë„ìüMæü Mæü*rÑ$ÌZ çÜ¿æý$ÅË$? & »ñý…V>ÌŒý, ½àÆŠÿ, JÇÝëÞ, ÐéÆæÿ×êíÜ
&M>Ææÿ¯Œþ Ðé΋Ü, °gê…, ï³ÚëÓ & fÑ$…§éÈ Ñ«§é¯èþ… Ææÿ*ç³MæüÆæÿ¢? & çÜÆŠÿ gꯌþ ÚùÆŠÿ
& D Äæý$$§æþ®…ÌZ Kyìþ´ùÆÿ$$ sìý糚 çÜ$ÌꢯŒþ {¼sîý‹Ù ÐéÇ™ø H çÜ…«¨ & fÑ$…§éÈ Ñ«§é¯èþ… H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨?
^óþÜç $Mæü$¯é²yæþ$? & }Ææÿ…Væü³ç r²… Üç …«¨
& ÌêÆŠÿz M>Ææÿ¯Œþ Ðé΋Ü
¯éË$Vø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®… (1799):
ÆðÿO™éÓÈ Ñ«§é¯èþ…:
& ¯éË$Vø B…VøÏ&Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ® M>Ë…ÌZ {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý?
& ÆðÿO™éÓÈ Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ fÆæÿ$糺yìþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…? & 1792
& ÌêÆŠÿz ÐðþËÏïÜÏ
& D Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ M>ºyìþ¯èþ {´ë…™èþ…?
& H Äæý$$§æþ®…ÌZ sìý糚çÜ$ÌꢯŒþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$?
& ¯éË$Vø B…VøÏ Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ Äæý$$§æþ®…ÌZ &Ðèþ${§é‹Ü, »ê…»ôý, AÝëÞ… {ò³íÜyðþ±ÞË$, Mæü*ÆŠÿY {´ë…™èþ…
& ÆðÿO™éÓÈ Ñ«§é¯èþ Ææÿ*ç³MæüÆæÿ¢Ë$ & Mæü˲̌ý ÈyŠþ, £éÐèþ$‹Ü Ðèþ${¯ø
B…VøÏ& Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§é®Ë$
& ÆðÿO™éÓÈ Ñ«§é¯èþ… H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ¯èþ¨?
Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®… (1775&82):
& ÌêÆŠÿz õßýíÜt…VŠüÞ
& Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ® M>Ë… ¯ésìý Ðèþ$Æ>uæÿ ï³ÚëÓ?
Ðèþ$çßýâêÓÈ Ñ«§é¯èþ…:
& Ðèþ*«§æþÐèþÆ>Ðèþ#&2
& Ðèþ$çßýâêÓÈ Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ fÆæÿ$糺yìþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…? &1833
& Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ® M>Ë…¯ésìý {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý?
& D Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ M>ºyìþ¯èþ {´ë…™èþ…?
& ÐéÆæÿ¯Œþ õßýíÜt…VŠüÞ
& Ððþ$$§æþsìý B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®… H çÜ…«¨™ø Ðèþ$$WíÜ…¨? & B{V>, ÐéÄæý$$ÐèþÅ çÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™èþ…, òÜ…{rÌŒý {´ëѯŒþÞ, ç³…g껌ý
ÝëÌôý¾ çÜ…«¨ (1782) & Ðèþ$çßýâêÓÈ Ñ«§é¯èþ… Ææÿ*ç³MæüÆæÿ¢ & BÆŠÿ. GÐŒþ$. ºÆŠÿz
Æðÿ…yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®… (1803&05) & H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ Ðèþ$çßýâêÓÈ Ñ«§é¯èþ… {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨?
& Æðÿ…yø B…VøÏ& Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ®M>Ë… ¯ésìý Ðèþ$Æ>uæÿ ï³ÚëÓ? & ÑÍÄæý$… »ñý…sìýMŠü
& »êiÆ>Ðèþ#&2 {¼sîý‹Ù ÐéÇ Ñ§éÅ Ñ«§é¯èþ…
& Æðÿ…yø B…VøÏ& Ðèþ$Ææÿuæÿ Äæý$$§æþ® M>Ë…¯ésìý {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý? & "EyŠþÞ yìþÝëµ^Œþ' A¯óþ ѧéÅ °Ðóþ¨Mæü H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ
& ÌêÆŠÿz ÐðþËÏïÜÏ Ææÿ*´÷…¨…^èþºyìþ…¨? & yæþÌoáïÜ
& Æðÿ…yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ® Ñgôý™èþ? & {¼sîý‹Ù ÐéÆæÿ$ & H °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ѧéÅ Ñ«§é¯é°Mìü Ðèþ$V>²M>Æ>tV> í³Ë$Ýë¢Ææÿ$?
Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>u> Äæý$$§æþ®… (1817&18) & EyŠþÞ yìþÝëÞ^Œþ (1854)
& Ðèþ$*yø B…VøÏ&Ðèþ$Æ>uæÿ Äæý$$§æþ® M>Ë… ¯ésìý Ðèþ$Æ>uæÿ ï³ÚëÓ? & ѧéÅѧé¯èþ…ò³O çßý…rÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ¯èþ$ H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ
& »êiÆ>Ðèþ#&2 ÐóþÄæý$ºyìþ…¨? & ÌêÆŠÿz Çç³µ¯Œþ (1882)

108 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
& ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ÌZÏ »Z«§æþ¯é ç³Çíܦ™èþ$Ë A«§æþÅÄæý$¯é°Mìü £éÐèþ$‹Ü ÆúÎ & çÜÓÆ>gŒý A¯óþ 糧鰲 Ððþ$$§æþr Eç³Äñý*W…_…¨?
MæüÑ$sîý H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ ÐóþÄæý$ºyìþ…¨? & ÌêÆŠÿz MæüÆæÿj¯Œþ &§æþÄæý*¯èþ…§æþ çÜÆæÿçÜÓ†
(1902)
& çßZ…Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐèþ*°² H §óþÔèý… ¯èþ$…yìþ ¯èþÐèþ$*¯éV> ïÜÓMæüÇ…^èþyæþ…
& ѧéÅÑ«§é¯èþ…ò³O ÝëyæþÆÏ ÿŠ MæüÑ$sîý H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ ÐóþÄæý$ºyìþ…¨? fÇW…¨? & IÆ>Ï…yŠþ
& ÌêÆŠÿz ^óþÐŒþ$ÞçœÆŠÿz (1917&19) & çßZ…Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐèþ*°² Ððþ$$§æþsìýV> °ÆæÿÓíßý…_¯èþÐéÆæÿ$?
& ѧéÅÑ«§é¯èþ…ò³O àÆøtVüŠ MæüÑ$sîý H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ ÐóþÄæý$ºyìþ…¨? & »êËVæü…V>«§æþÆŠÿ †ËMŠü
&ÌêÆŠÿz CÇÓ¯Œþ (1929) & çßZ…Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐèþ$… fÇW¯èþ M>Ë…? & 1916&17
& ѧéÅÑ«§é¯èþ…ò³O ÝëÆæÿ…j sŒý MæüÑ$sîý H VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë…ÌZ ÐóþÄæý$ºyìþ…¨? & ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹ÜMæü$ A«§æþÅ„æü$Æ>ÍV> ç³°^óþíܯèþ HMðüOMæü ѧóþÖ
& ÐóþÐðþÌŒý (1944) Ðèþ$íßýâæý?
ÝëÓ™èþ…{™øŧæþÅÐèþ$Ðèþ$$ & Ðèþ$$RêÅ…ÔéË$ & A°¼òÜ…sŒý
& ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹Ü {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…? &1885 & çßZ…Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐèþ$… Bí³ÐóþÄæý$$rMæü$ VæüË M>Ææÿ×ý…?
& ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹Ü GÐèþÇ^óþ {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨? & 1917ÌZ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Ðèþ*…sôýVŠü ^óþ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ " BVæüÜç $t yìþMæüÆÏ ÿó Ùç ¯Œþ'
& G. J.çßý*ÅÐŒþ$ & 1917ÌZ C…yìþÄæý$¯Œþ ͺÆæÿÌŒý òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ¯èþ$ Ýë¦í³…_…¨?
& ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹Ü Ððþ$$§æþsìý A«§æþÅ„æü$yæþ$ & yæþº$ÏüÅ.ïÜ. »ñý¯èþÈj & çÜ$Æóÿ…{§æþ¯é«§Šþ »ñý¯èþÈj
& 1885ÌZ {¼sîý‹Ù VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý & ÌêÆŠÿz yæþ{휯Œþ & Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆ>YË$V> `Í´ùÆÿ$$¯èþ ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{VðüÜ‹ H Üç Ðèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
& 1885ÌZ ¿êÆæÿ™èþ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë M>ÆæÿŧæþÇØ & ÌêÆŠÿz {M>‹Ü †ÇW JMæürÆÿ$$Å…¨?& 1916ÌZ fÇW¯èþ ËMø² M>…{Vðü‹Ü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…

& ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{VðüÜ‹ Ððþ$$§æþsìý Üç Ðèþ*ÐóþÔèý… 1885ÌZ GMæüPyæþ fÇW…¨? & ËMø² Jyæþ…ºyìþMæü GÐèþÆðÿÐèþÇMìü Ðèþ$«§æþÅ fÇW…¨?

& »Ÿ…»êÆÿ$$ &Ðèþ$$íÜÏ…ÎVŠü Ðèþ$ÇÄæý$$ M>…{Vðü‹ÜË Ðèþ$«§æþÅ

& ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹ÜMìü A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý {¼sîý‹Ù ÐèþÅMìü¢? & V>…«©i Açßýçé»ê§ŠþÌZ çܺÆæÿá B{ÔèýÐèþ*°² G糚yæþ$ °ÇÃ…^éyæþ$?
&gêÆŠÿj Ðèþ$*ÌŒý & 1916ÌZ
& ÝëÓ™èþ…{™øŧæþÅÐèþ$ M>Ë…ÌZ Ñ$™èþÐé§æþ Äæý$$Væü…V> H M>Ìê°² & V>…«©i ^èþ…´ëÆ>¯Œþ çÜ™éÅ{Væüà°² G糚yæþ$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$?
õ³ÆöP…sêÆæÿ$? &1917ÌZ
& 1885&1905 Ðèþ$«§æþÅM>Ë… & V>…«©i Açßýçé»ê§Šþ Ñ$Ë$Ï M>ÇÃMæü$Ë Üç Ððþ$ïèþ$ G糚yæþ$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$?
& Ñ$™èþÐé§æþ$Ë$V> õ³Ææÿ$V>…_¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë$? & 1918ÌZ
& §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi, Vø´ëËMæü–çÙ~ VøQÌôý, íœÆøgŒýÚë Ððþ$çßý™é, & SÌê眙Œþ E§æþÅÐèþ*°² H çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$?
Ðèþ$à§óþÐèþ VøÑ…§æþ Ææÿ¯èþyóþ, BÆŠÿ.íÜ.§æþ™Œþ & 1919ÌZ
& Ñ$™èþÐé§æþ$Ë {糫§é¯èþ Ë„æüüÅ…? & 1920&22 Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ çÜàÄæý$ °Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ*°Mìü VæüË {糫§é¯èþ
& çÜÓ™èþ…{™èþ {糆糆¢ (yöÑ$°Äæý$¯Œþ õÜtr‹Ü) M>Ææÿ×êË$?
& Ñ$™èþÐé§æþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ´ùÆ>r 糧æþ®™èþ$Ë$? & ÆúË™Œþ ^èþsêtË$, fÍÄæý$¯Œþ ÐéÌê»êVŠü §æþ$Ææÿƒr¯èþ
&Prayer, Pitition, Protest & "†ËMŠü çÜÓÆ>fÅ °«¨'° H E§æþÅÐèþ$… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> V>…«©i HÆ>µr$
& ¿êÆæÿ™èþ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ´ùÆ>r…ÌZ A†Ðé§æþ Äæý$$Væü…V> H M>Ìê°² ^óþÔéyæþ$?
õ³ÆöP…sêÆæÿ$? &1905&1920 Ðèþ$«§æþÅM>Ë… & çÜàÄæý$ °Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ$…
& {ç³Ðèþ$$Q A†Ðé§æþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ GÐèþÆæÿ$? & 1922ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ çÜÓÆ>fÅ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$?
& »êËVæü…V>«§æþÆŠÿ †ËMŠü, ÌêÌê Ëf糆Æ>ÄŒý$, ¼í³¯Œþ ^èþ…{§æþ´ëÌŒý &íÜ.BÆŠÿ.§é‹Ü

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 109


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
& 1927&28ÌZ HÆ>µr$ ^ðþÄæý$źyìþ¯èþ òÜOÐèþ$¯Œþ MæüÑ$çÙ¯Œþ G…§æþ$MöÆæÿMæü$ & MìüÓsŒý C…yìþÄæý* E§æþÅÐèþ$… G糚yæþ$ {´ëÆæÿ…À…^èþºyìþ…¨?
E§óþÕª …^èþºyìþ…¨? & 1942 BVæüçÜ$t 8
& 1919 ^èþrt… ç³°¡Ææÿ$° A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^ðþÄæý$Åyé°Mìü & ÐóþÐðþÌŒý ´ëϯŒþ¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
& òÜOÐèþ$¯Œþ MæüÒ$çÙ¯ŒþÌZ Ððþ$$™èþ¢… çÜ¿æý$ÅË çÜ…QÅ &7 & 1945
& ³ç NÆæÿ~ Üç ÓÆ>gŒý A¯óþ ¡Æ>ï鰲 gê¡Äæý$ M>…{VðüÜ‹ G糚yæþ$ BÐðþ*¨…_…¨? & íÜÐèþ*Ï M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ G糚yæþ$ fÇW…¨?
&1929 ÌêçßZÆŠÿ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ &1945ÌZ
& ÔéçܯøËÏ…çœ$¯èþ E§æþÅÐèþ$… G糚yæþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþºyìþ…¨?&1930&34 & M>ż¯ðþsŒý Ñ$çÙ¯Œþ ´ëϯŒþ G糚yæþ$ HÆ>µr$ ^ðþÄæý$źyìþ…¨?
& H çÜ™éÅ{Væüçßý… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> V>…«©& CÇÓ¯Œþ Jç³µ…§æþ… fÇW…¨? &1946ÌZ
& H MæüÑ$çÙ¯Œþ íܸëÆæÿ$ÞË {ç³M>Ææÿ… ¿êÆæÿ™èþ Æ>gêÅ…Væü ç³ÇçÙ™Œþ HÆæÿµyìþ…¨?
& ÔéçܯøËÏ…çœ$¯èþ E§æþÅÐèþ$…
& M>ż¯ðþsŒý Ñ$çÙ¯Œþ ´ëϯŒþ
& MæüÐèþ$*ůèþÌŒý AÐéÆæÿ$z¯èþ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ糚yæþ$ {¼sîý‹Ù {糫§é°
& 1946 òÜò³t…ºÆŠÿÌZ ¯ðþ{çßý* ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ ™é™éPÍMæü
& Æ>ÐŒþ$õÜ Ððþ$MŠüyø¯éÌŒýz {糿æý$™èþÓ…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë çÜ…QÅ &14
& MìüÓsŒý C…yìþÄæý* E§æþÅÐèþ*°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…? & 1947 BVæüÜç $t 15¯èþ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… Ðèþ^óþa ¯ésìýMìü {¼sìýÙ‹ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ
& f´ë¯Œþ §æþ$Æ>{MæüÐèþ$×ý ¿æýÄæý$… f¯èþÆæÿÌŒý & ÌêÆŠÿz Ðèþ˜…sŒý »êr¯Œþ

ÝëÐèþ*hMæü & Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ E§æþÅÐèþ*Ë$


çÜ…çܦ çܦ˅ Ü
ç …Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ý릳ç Mæü$yæþ$
{ºçßýÃçÜÐèþ*f… MæüËMæü™é¢ 1828 Æ>gê Æ>ÐŒþ$Ððþ*çßý¯ŒþÆ>ÄŒý$
«§æþÆæÿà çÜ¿æý MæüËMæü™é¢ 1829 Æ>£éM>…™Œþ§óþÐŒþ
™èþ™èþÓ»Z«¨± çÜ¿æý MæüËMæü™é¢ 1839 §óþÐóþ…{§æþ¯é«§Šþ u>Væü*ÆŠÿ
¿êÆæÿ¡Äæý$ {ºçßýÃçÜÐèþ*f… MæüËMæü™é¢ 1866 MóüÔèýÐèþ^èþ…{§æþõܯŒþ
{´ëÆæÿ¦¯é çÜÐèþ*f… »Ÿ…»êÆÿ$$ 1867 B™éÃÆ>… ´ë…yæþ$Ææÿ…Væü
BÆæÿÅçÜÐèþ*f… »Ÿ…»êÆÿ$$ 1875 §æþÄæý*¯èþ…§æþ Üç ÆæÿÜç Ó†
¨ÐèþÅgêq¯èþ çÜÐèþ*f… ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP 1875 Ðóþ$yæþÐŒþ$ »êÏÐèþsŒýÜï P, Mæü˲̌ý KÌêPsŒý
Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ Ñ$çÙ¯Œþ »ôýË*Ææÿ$ 1897 ÑÐóþM>¯èþ…§æþ$yæþ$
çÜÆðÿÓ…sŒýÞ B‹œ C…yìþÄæý* Ý÷òÜOsîý »Ÿ…»êÆÿ$$ 1905 Vø´ëËMæü–çÙ~ VøQÌôý
ÝùçÙÌŒý çÜÈÓòÜ‹Ü ÎVŠü »Ÿ…»êÆÿ$$ 1911 G¯Œþ. GÐŒþ$. gZíÙ
Ææÿ$çßý$²Ðèþ$Æÿ$$ Ðèþ$gŒýªÄæý*çܯŒþ çÜ¿æý »Ÿ…»êÆÿ$$ 1851 §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi
ÌêÅ…yŠþ ÌêÆŠÿzüÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ MæüËMæü™é¢ 1830 §éÓÆæÿM>¯é«§þŠ u>Væü*ÆŠÿ
C…yìþÄæý$¯Œþ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ MæüËMæü™é¢ 1876 çÜ$Æóÿ…{§æþ¯é«§Šþ »ñý¯èþÈj
BÎçœ$ÆŠÿ E§æþÅÐèþ$… BÎVæüyŠþ 1886 çÜÆŠÿ çÜÄæý$ŧŠþ AçßýçŠþ Rꯌþ

110 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÉèÏ~°`^« âÕ ßxH˜ Ü«¸~ÀÑ≤Ü∞« #¡ ~åHõ
Äæý$*Æøí³Äæý$¯èþ$Ï ¿êÆæÿ™èþ §óþÔ>°Mìü ™öÍ Ýë¦ÐèþÆæÿ… {糫§é¯èþ Ýë¦ÐèþÆéË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔê°²
Ðèþ_a¯èþ Ü ç …‘‘ Ðèþ¨Í Ððþãå¯èþ çÜ…‘‘
´ùÆæÿ$aX‹Ü ÐéÆæÿ$ 1500 M>ÍMæüsŒý VøÐé, Mö_a¯Œþ, M>ÍMæüsŒý 1962
yæþ^Œþ ÐéÆæÿ$ 1605 Ðèþ$_Îç³r²… _¯èþ*ÞÆæÿ (»ñý…V>ÌŒý) 1759
{¼sìý‹Ù ÐéÆæÿ$ 1608 Üç *Ææÿ™Œþ Ðèþ${§é‹Ü, MæüËMæü™é¢, Ðèþ$$…»êÆÿ$$ 1947
yóþ¯ŒþÞ 1616 {sêMæü$Å»êÆŠÿ ºÆæÿ…ç³NÆŠÿ (»ñý…V>ÌŒý) 1843
{òœ…_ ÐéÆæÿ$ 1668 Üç *Ææÿ™Œþ Ðèþ$_Îç³r²…, ^èþ…{§æþ¯éVæü*ÆŠÿ (»ñý…V>ÌŒý), ´ë…yìþ^óþaÇ 1934

1857 u~°∞QÆ∞ÉÏ@∞ [iy# á„ êO`åÅ∞


†Ææÿ$Væü$»êr$ fÇW¯èþ {´ë…™èþ… ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ A×ý_ÐóþÜ
í ¯èþ {¼sìýÙ‹ õÜ¯é° / A«¨M>Ç
ÉìþÎÏ f¯èþÆæÿÌŒý ºMŠü¢Rꯌþ ßç ýyæþÞ¯Œþ
M>¯èþ*µÆŠÿ ¯é¯é Ýëòßý»Œý f¯èþÆæÿÌŒý M>…‹³»ñýÌŒý
Ææÿn*±Þ ËMîü‡»êÆÿ$$ çÜÆŠÿ ß ç ý$ÅVøÆø‹Ü
AÐèþ§Šþ (ËMø²) çßýfÆæÿ™Œþ Ðèþ$çßýÌŒý M>…‹³»ñýÌŒý
fVæü©‹Ü³ç NÆŠÿ (½àÆŠÿ) Mæü$¯èþÓÆŠÿÜí …VŠü ÑÍÄæý$… sôýËÆŠÿ, ѯñþÞ…sŒý IÆŠÿ
ºÆóÿÎ Rꯌþ ºçßý§æþ*ÆŠÿRꯌþ M>…‹³»ñýÌŒý
a„ \©+µ¨ ѨiáêÅ<å HÍÅOÖ’ QÆ=~°fl~ü [#~°Öûò =∞iÜ«Ú "≥™„· êÜü∞Å∞
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý M>Ë… {´ëÐèþ$$QÅ™èþ
1. ÌêÆŠÿz ÐéÆæÿ¯Œþ õßýíÜt…VŠüÞ 1773&85 & §æþÓ…§æþ {糿æý$™éÓ°² Ææÿ§æþ$ª^óþÔéyæþ$.
2. ÌêÆŠÿz M>ÆŠÿ² ÐéÎ‹Ü 1786&93 & ÔéÔèýÓ™èþ ÕçÜ$¢ 糧æþ®† {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$
3. çÜÆŠÿ gꯌþ ÚùÆŠÿ 1793 & 98 & &&
4. ÌêÆŠÿz ÐðþËÏÜï Ï 1798 & 1805 & òܯO þè ÅçÜß
ç ýM>Ææÿ ³ç §æþ†® {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨.
5. ÌêÆŠÿz Ñ$…sZ&I 1807 & 1813 & Ææÿ…h™Œþ íÜ…VŠü™ø AÐèþ$–™ŒþçÜÆŠÿ çÜ…«¨ (1809) ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
6. ÌêÆŠÿz õßýíÜt…VŠüÞ 1813&23 & í³…yéÈË A×ý_Ðóþ™èþ, £éÐèþ$‹Ü Ðèþ${¯ø^óþ ÆðÿO™éÓÈ ç³§æþ®† {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨. &
7. ÌêÆŠÿz AÐŒþ$òßýÆŠÿÜ‹ t 1823 & 28 & &
8. ÌêÆŠÿz ÑÍÄæý$… »ñý…sìýMŠü 1828 & 35 & Üç † °Ææÿ*ÃÍ…^èþºyìþ…¨, §« þæ Væü$Y˯èþ$ A×ý_ÐóþÔéyæþ$, C…yìþÄæý*ÌZ B…VæüÏ Ñ§æþÅ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨.
9. ÌêÆŠÿz BM>Ï…yŠþ 1835&42 & Ððþ$$§æþsìý B眃¯Œþ Äæý$$§æþ®…ÌZ {¼sìý‹Ù òÜO¯èþÅ…Mæü$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$.
10. ÌêÆŠÿz çßýÇz…gŒý 1844 & 48 & Vø…yæþ$ËÌZ ¯èþÆæÿºÍ °õÙ«¨…^èþºyìþ…¨.
11. ÌêÆŠÿz yæþÌoáïÜ 1848 & 56 & Æ>fÅçÜ…{MæüÐèþ$×ý íܧ鮅™èþ…, Ñ™èþ…™èþ$ ç³#¯èþÇÓÐéçßý ^èþrt… ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
12. ÌêÆŠÿz M>°…VŠü 1856 & 57 & 1857 íÜ´ëÆÿ$$Ë †Ææÿ$Væü$»êr$ fÇW…¨.
"≥·„âßÜü∞Å∞
Ððþ{O ÔéÄŒý$ M>Ë… {´ëÐèþ$$QÅ™èþ
1. ÌêÆŠÿz M>°…VŠü 1858&62 & ¿êÆæÿ™Œþ Mú°ÞÌŒý ^èþrt… 1861
2. ÌêÆŠÿz GÍj¯Œþ &1 1862 & &&

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 111


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
3. ÌêÆŠÿz gꯌþ ÌêÆðÿ¯ŒþÞ 1864&69 & MæüËMæü™é¢, »Ÿ…»êÆÿ$$, Ðèþ${§éçÜ$ËÌZ MøÆæÿ$tË Ýë¦ç³¯èþ 1865
4. ÌêÆŠÿz Ððþ*Äñý* 1869&72 & A…yæþÐèþ*¯ŒþÌZ 1872ÌZ çßý™èþÅ^óþÄæý$ºyézÆæÿ$.
5. ÌêÆŠÿz ¯éÆŠÿ¢{º*MŠü 1872&76 & ÐóþÌŒýÞ Æ>Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ çÜ…§æþÆæÿدèþ…
6. ÌêÆŠÿz Írt¯Œþ 1876&80 & {´ë…¡Äæý$ ¿êçÙË ÐéÆæÿ¢ ç³{†MæüË ^èþrt… ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
7. ÌêÆŠÿz Çç³µ¯Œþ 1880&84 & Ý린Mæü çÜÓç³Ç´ë˯èþ {ç³ÐóþÔèýò³rtºyìþ…¨ (Ý린Mæü çÜÓç³Ç´ë˯é í³™éÐèþ$çßý$yæþ$)
8. ÌêÆŠÿz yæþ{휯Œþ 1884&88 & C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý M>…{Vðü‹Ü Ýë¦ç³¯èþ fÇW…¨ (1885)
9. ÌêÆŠÿz ÌꯌþÞ yú¯Œþ 1888&94 & 1891 ¸ëÅMæüÈt ^èþrt… ^óþÄæý$ºyìþ…¨. ¿êÆæÿ™Œþ&Bç³°ƒ Ý뢯þŒ Ë Ðèþ$«§þæ Å Üç Ççßý§æþ$ª ÆóÿQ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$.
10. ÌêÆŠÿz GÍj¯Œþ &2 1894&99 & „>Ðèþ$ M>Ææÿ×êË A«§æþÅÄæý$¯é°Mìü "ËÄæý$ÌŒý MæüÑ$çÙ¯Œþ' HÆ>µr$
11. ÌêÆŠÿz MæüÆæÿj¯Œþ 1899&1905 & »ñý…V>ÌŒý Ñ¿æýf¯èþ
12. ÌêÆŠÿz Ñ$…sZ &2 1905&10 & C…yìþÄæý$¯Œþ Mú°ÞÌŒý ^èþrt… 1909 ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
13. ÌêÆŠÿz çßýÇz…gŒý &2 1910&16 & »ñý…V>ÌŒý Ñ¿æýf¯èþ Ææÿ§æþ$ª, Æ>f«§é° MæüËMæü™é¢ ¯èþ$…yìþ ÉìþÎÏMìü Ðèþ*Ææÿ$µ
14. ÌêÆŠÿz bðþÐŒþ$Þ¸ùÆæÿ$z 1916&21 & fÍÄæý$¯Œþ ÐéÌê»êVŠü §æþ$ÆæÿYr¯èþ fÇW…¨. Ðèþ*…sñýVæü$ BVæüçÜ$t {ç³Mæür¯èþ 1917, ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ
^èþrt… 1919, çÜàÄæý$ °Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ$… 1920
15. ÌêÆŠÿz Èyìþ…VŠü 1921&26 & ^úÈ^úÆæÿ çœ$r¯èþ, Ððþ*´ëÏ †Ææÿ$Væü$»êr$
16. ÌêÆŠÿz CÇÓ¯Œþ 1926&31 & òÜOÐèþ$¯ŒþMæüÑ$çÙ¯Œþ ¿êÆæÿ™ŒþÆéMæü, ©´ëÐèþã {ç³Mæür¯èþ, Ððþ$$§æþsìýÆú…yŠþ sôýº$ÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…,
ÔéçܯøËÏ…çœ$¯èþ E§æþÅÐèþ$… {´ëÆæÿ…¿æý…
17. ÌêÆŠÿz ÐðþÍÏ…VŠür¯Œþ 1931&36 & Æðÿ…yæþÐèþ Æú…yŠþ sôýº$ÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…, MæüÐèþ$*ůèþÌŒý AÐéÆæÿ$z {ç³Mæür¯èþ
18. ÌêÆŠÿz Í…VŠüÍ™øY 1936&44 & Ððþ$$§æþsìý Ý뫧éÆæÿ×ý G°²MæüË$, BVæüÜç $t BçœÆŠÿ, {Mìü³‹ Þ Ñ$çÙ¯Œþ ÆéÄæý$»êÆæÿ…, MìüÓsŒý C…yìþÄæý* E§æþÅÐèþ$….
19. ÌêÆŠÿz ÐéÐðþÌŒý 1944&47 & ÐéÐðþÌŒý ´ëϯèþ$, íÜÐèþ*Ï çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
20. ÌêÆŠÿz Ðæþ˜…sŒý»êr¯Œþ 1947&48 & l¯Œþ 3 ´ëϯþè $, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… _ÐèþÇ {¼sìýÙ‹ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ™öÍ
VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý.
21. Üí . Æ>fVø´ëÌê^éÇ 1948&50 & çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Æðÿ…yæþÐèþ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ _ÐèþÇ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý
(Æ>gêi) AÆÿ$$¯èþ ™öÍ Ðèþ$ÇÄæý$$ HMðüOMæü ¿êÆæÿ¡Äæý$$yæþ$.
a„ \˜+µ¨ HÍÅOÖ’ =ÚYº"≥∞#ÿ Hõg∞+¨#∞¡/Hõq∞\©Å∞
MæüÒ$çÙ¯Œþ / MæüÑ$sîý çÜ…‘‘ A…Ôèý… MæüÒ$çÙ¯Œþ / MæüÑ$sîý çÜ…‘‘ A…Ôèý…
béÆðÿÏ‹ÜÐèþ#yŠþ yìþÝëµ^Œþ 1854 ѧæþÅ çßý…rÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1919 fÍÄæý$¯Œþ ÐéÌê»êVŠü §æþ$Ææÿƒr¯èþ
çßý…rÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1882 ѧæþÅ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$
{òœfÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1902 ´ùÎ‹Ü çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$
Æ>Í‹ßý MæüÒ$çÙ¯Œþ 1902 ѧæþÅ
àÌê…yŠþ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1916 M>Æ>ÃV>Æ>Ë$
ÝëyæþÏÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1917 ѧæþÅ
ͯŒþÍ™ŒþVø MæüÒ$çÙ¯Œþ 1928 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…
çßýÆötVŠü MæüÒ$çÙ¯Œþ 1929 ѧæþÅ ÑsìýÏ MæüÒ$çÙ¯Œþ (Æ>Äæý$ÌŒý 1929 ÌôýºÆŠÿ
ÝëÆæÿj…sŒý ´ëϯŒþ 1944 ѧæþÅ MæüÒ$çÙ¯Œþ)
AsìýaçܯŒþ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1886 ç³¼ÏMŠü çÜÈÓòÜ‹Ü ºrÏÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1927 ¿êÆæÿ™èþ Æ>Úë‰ËMæü$
Î MæüÒ$çÙ¯Œþ 1924 ç³¼ÏMŠü çÜÈÓòÜ‹Ü Üç …º…«¨…_¯èþ¨.
{Ýët` MæüÒ$çÙ¯Œþ 1880 MæüÆæÿ$Ðèþ# òÜOÐèþ$¯Œþ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1927 1919 ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ ^èþrt…
AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$ ³ç ÇÖÍ…_ ¿êÆæÿ™ŒþÌZ
GçÙÆŠÿ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1920 BÈà (òÜO°Mæü çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ)
¿ê§æþÅ™éÄæý$$™èþ {糿æý$™èþÓHÆ>µr$Mæü$
BMæüÓÆŠÿ¢ MæüÒ$çÙ¯Œþ 1919 ÆðÿÌO ýô ÓË$ ™èþW¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$ ^óþÄæý$yæþ….

112 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
a„ \©+µ¨ ѨiáêÅ<å HÍÅOÖ’ Ñ„ ^¨ •è # K«\ÏìÅ∞
^èþrt… VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý/ÐðþO{ÔéÄŒý$ Üç …‘‘ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ/A…Ôèý…
ÆðÿVæü$ÅÌôýsìý…VŠü ^èþrt… ÐéÆæÿ¯Œþ õßýíÜ…t VŠüÞ 1773 1. »ñý…V>ÌŒý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ, VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ & f¯èþÆæÿÌŒýV> Ðèþ*Ææÿ$µ
2. »Ÿ…»êÆÿ$$,Ðèþ${§éçÜ$ {ò³Üí yðþ±ÞË$, MæüËMæü™é¢B©« ¯èþ…ÌZMìü ™óþºyézÆÿ$$
3. MæüËMæü™é¢ÌZ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t Ýë¦ç³¯èþ
1781 ^èþrt… ÐéÆæÿ¯Œþ õßýíÜ…t VŠüÞ 1781 VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Mú°ÞÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ${ï³…MøÆæÿ$tË ¯éÅÄæý*«¨M>Æ>Ë$
Q_a™èþ…V> °Æ>®Ç…^èþºyézÆÿ$$.
í³sŒýÞ C…yìþÄæý* ^èþrt… ÐéÆæÿ¯Œþ õßýíÜ…t VŠüÞ 1784 1. »ZÆŠÿz B‹œ Mæü…{sZË$ Ýë¦ç³¯èþ
2. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Mú°ÞÌŒý Üç ¿æý$ÅË Üç …QÅ 4 ¯èþ$…_ 3Mæü$ ™èþWY…^éÆæÿ$.
béÆæÿtÆŠÿ ^èþrt… ÌêÆŠÿz Ñ$…sZ 1813 1. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ ÐéÅ´ëÆ>°Mìü D‹Üt C…yìþÄæý* Mæü…ò³± HMæüÝëÓÐèþ$…
Ææÿ§æþ$ª. A°² {¼sîýçÙ$ Mæü…ò³±ËMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†.
2. §óþÔèý…ÌZ {MìüÜí Ät ýæ $¯Œþ Ñ$çÙ¯èþÈË$ {ç³^éÆæÿ… ^óþÜç $Møyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†.
3. ѧæþÅ MöÆæÿMæü$ Ë„æüÆæÿ*´ëÄæý$Ë$ MóüsêÆÿ$$…^éÆæÿ$.
çÜ¡çÜçßýVæüÐèþ$¯èþ °Æø«§æþ ^èþrt… ÌêÆŠÿz ÑÍÄæý$… »ñý…sìýMŠü 1829 Æ>gêÆ>… Ððþ*çßý¯ŒþÆ>ÄŒý$ ^öÆæÿÐèþ™ø çÜ¡ çÜçßýVæüÐèþ$¯èþ… Ææÿ§æþ$ª
béÆæÿtÆŠÿ ^èþrt… ÌêÆŠÿz ÑÍÄæý$… »ñý…sìýMŠü 1833 1. »ñý…V>ÌŒý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒýV> Ðèþ*Ææÿ$r.
2. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Mú°ÞÌŒýÌZ Ìê Üç ¿æý$Åyìþ° ^óþÆæÿ$aMö¯èþ$r (Ððþ*M>Ìôý
Ððþ$$§æþsìý Ìê Ððþ$…ºÆŠÿ)
béÆæÿtÆŠÿ ^èþrt… yæþÌoáÜí 1853 {ç³™èþÅ„æü 糧æþª†ÌZ M>…í³sîýsìýÐŒþ ç³È„æü §éÓÆ> I.íÜ.G‹Ü.Ë °Äæý*Ðèþ$Mæü….
íßý…§æþ* Ñ™èþ…™èþ$
ç³#¯èþÇÓÐéçßý ^èþrt… yæþÌoáÜí 1856 Ñ™èþ…™èþ$ ç³#¯èþÇÓÐéàË$ ^èþrtº§æþª… ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$.
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ ^èþrt… ÌêÆŠÿz M>°…VŠü 1858 1. Mæü…ò³± ´ë˯èþ Ææÿ§æþ$ª M>ºyìþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… {ç³™èþÅ„æü…V> {¼sîýçÙ$
Æ>×îý ´ë˯èþ {Mìü…§æþMæü$ ™óþºyìþ…¨.
2. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý ÐðþO{ÔéÄŒý$V> Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÄæý$ºyézyæþ$.
3. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü Æ>fÅM>ÆæÿŧæþÇØ °Äæý$Ñ$…^èþºyézyþæ $. (béÆðÿÜ‹Ï Ðèþ#yŠþ
Ððþ$$§æþsìý Æ>fÅM>ÆæÿŧæþÇØ)
¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$…yæþÍ ^èþrt… ÌêÆŠÿz M>°…VŠü 1861 Ðèþ${§éçÜ$, »ñý…V>ÌŒý, »Ÿ…»êÆÿ$$ Ðèþ…sìý {´ëѯèþ$ÞËÌZ ÌñýhõÜÏsìýÐŒþ
Mú°Þâæý$å HÆ>µr$ ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$.
¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$…yæþÍ ^èþrt… ÌꯌþÞyú¯Œþ 1892 ÌñýhõÜÏsìýÐŒþ Mú°ÞÌŒýMæü$ ç³Æø„æü G°²MæüË$ {´ëÆæÿ…¿æý…
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ ^èþrt… Ñ$…sZ&II 1909 1. ÌñýhõÜÏsìýÐŒþ Mú°ÞâæýåMæü$ {ç³™èþÅ„æü G°²MæüË$
(Ñ$…sZ & Ðèþ*ÆóÿÏ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$) 2. Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ {ç³™óþÅMæü °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YË HÆ>µr$.
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ ^èþrt… ^ðþÐŒþ$ÞçœÆŠÿz 1919 1. {¸ëѯèþ$ÞËÌZ §æþÓ…§æþÓ {糿æý$™èþÓ… HÆ>µr$
(Ðèþ*…sôýVŠü&bðþÐŒþ$ÞçœÆŠÿ)z 2. {´ëѯðþ¯èþ$ÞËÌZ A…Ôé˯èþ$ ÇfÆæÿ$Ó ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ A…ÔéË$,
A…ÔéË$, º¨ÎË$ ^óþÄæý$$ A…ÔéË$V> ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý.
ÔéÆæÿ§æþ ^èþrt… ÌêÆŠÿz CÇÓ¯Œþ 1930 »êË»êÍMæüË ÑÐéçßý ÐèþÄæý$çÜ$Þ 18, 14 çÜ…‘‘V> °Ææÿ~Äæý$….
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ ^èþrt… ÐðþÍÏ…VŠür¯Œþ 1935 1. {´ë…¡Äæý$ çÜÓÄæý$… {糆糆¢
2. ÉìþÎÏÌZ òœyæþÆæÿÌŒý MøÆæÿ$t Ýë¦ç³¯èþ (1937)
¿êÆæÿ™èþ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ {ç³Mæür¯èþ^èþrt… Ðèþ˜…sŒý »êr¯Œþ 1947 {¼sîýÙç $ ÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$«¨M>Ææÿ…Ææÿ§æþ$ª. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔé°Mìü ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… CÐèþÓyæþ….

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 113


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
ÉèÏ~°`« *ÏfÜ«∞ HÍO„QÔ ãπ "åi¬Hõ ã¨=∂"ÕâßÅ∞
çÜ…‘‘ fÇW¯èþ {糧óþÔèý… A«§þæ Å„æü$yæþ$ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ
1885 »Ÿ…»êÆÿ$$ yæþº$ÏüÅ. íÜ. »ñý¯èþÈj 72 Ðèþ$…¨ {糆°«§æþ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$
1886 MæüËMæü™é¢ §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi 436 Ðèþ$…¨ {糆°«§æþ$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$
1887 Ðèþ${§éçÜ$ º{§æþ$©ª¯Œþ ™éŽj Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> Ðèþ$$íÜÏ… A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$.
1888 AËà»ê§æþ$ gêÇjÄýæ $*ÌŒý Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> B…VóüÏÄæý$$yæþ$ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$.
1891 ¯éVŠü³ç NÆŠÿ í³. B¯èþ…§é^éÆæÿ$Ï ™öÍ B…{«§æþ$yæþ$ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éyæþ$
1899 ËMø² BÆŠÿ.íÜ. §æþ™Œþ ÔéÔèýÓ™èþ ÕçÜ$¢ yìþÐèþ*…yŠþ
1905 »ñý¯éÆæÿÜ‹ Vø´ëËMæü–çÙ~ VøQÌôý »ñý…V>ÌŒý Ñ¿æýf¯èþMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> ¡Æ>ïèþ…
1906 MæüËMæü™é¢ §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi çÜÓÆ>gŒý 糧鰲 Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> ÐéyéÆæÿ$.
1907 Üç *Ææÿ™Œþ Æ>‹Ü ¼àÈ òœ*‹Ù M>…{Vðü‹Ü A†Ðé§æþ$Ë$, Ñ$™èþÐé§æþ$ËV> Ñyìþ´ùÆÿ$$…¨.
1908 Ðèþ${§éçÜ$ Æ>‹Ü ¼àÈ òœ*‹Ù M>…{Vðü‹Ü MöÆæÿMæü$ Æ>gêÅ…Væü… HÆ>µr$ ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
1916 ËMø² G. íÜ. Ðèþ$k…§éÆŠÿ A†Ðé§æþ$Ë$, Ñ$™èþÐé§æþ$Ë MæüËÆÿ$$Mæü
1917 MæüËMæü™é¢ A°½òÜ…sŒý Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$íßýâê A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$
1918 »Ÿ…»êÆÿ$$ çÜÄæý$ŧŠþ çßýçܯŒþ C{Ðèþ*¯Œþ {ç³™óþÅMæü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
1918 ÉìþÎÏ Ðèþ$§æþ¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Ðèþ$ËÐéÅ çÜ$Æóÿ…{§æþ »ñý¯èþÈj Ðèþ…sìý Ñ$™èþÐé§æþ¯éÄæý$Mæü$Ë Æ>i¯éÐèþ$.
1920 ¯éVæü³ç NÆŠÿ ÑfÄæý$Æ>çœ$Ðé^éÆ>ÅÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü Æ>gêÅ…Væü Ðèþ*Ææÿ$µË$
1924 »ñýÌêY… Ðèþ$à™éà V>…«© V>…«©i A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…_¯èþ HMðüOMæü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
1925 M>¯èþ*µÆŠÿ çÜÆøh± ¯éÄæý$$yæþ$ Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ$íßýâê A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$
1927 Ðèþ${§éçÜ$ Ðèþ$àçŠþ A¯éÞÈ Ððþ$$rt Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ {ç³Mæür¯èþ ¡Æ>ïèþ… BÐðþ*¨…^èþ…yìþ…¨.
1928 MæüËMæü™é¢ Ððþ*¡ÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* ASË ¿êÆæÿ™èþ Äæý$$ÐèþM>…{Vðü‹Ü Ððþ$$§æþËÆÿ$$Å…¨.
1929 ÌêçßZÆŠÿ fÐèþçßýÆŠÿÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* ç³NÆæÿ~ çÜÓÆ>gŒý ¡Æ>ïèþ…
1931 MæüÆ>` ÐèþËÏ¿êÄŒý$ ç³sôýÌŒý {´ë£æþÑ$Mæü ß ç ýMæü$PË, gê¡Äæý$ BÇ®Müæ Ñ«§é¯éË ¡Æ>ïéË$ ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$.
1934 »Ÿ…»êÆÿ$$ Æ>gôý…{§æþ{ç³Ý맊þ M>…{Vðü‹Ü ÝùçÙÍçÜ$t ´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ…
1937 œç iç³NÆŠÿ fÐèþçßýÆŠÿÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* JMæü {V>Ðèþ$…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþºyæþz ™öÍ M>…{Vðü‹Ü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…
1939 {†ç³#Ç çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü A«§æþÅ„æü 糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ*, "¸ëÆæÿÓÆŠÿz »êÏMŠü' Ýë¦ç³¯èþ
1947 ÉìþÎÏ Æ>gôý…{§æþ{ç³Ý맊þ

™êfi`«O`„ Àº^Œº=∞ HÍÅO<å\˜ Ju"å^Œ ã¨Oã¨Å÷ ∞


{Mæü.çÜ…QÅ çÜ…çܦ õ³Ææÿ$ çÜ…‘‘ Ðèþ$ÇÄæý$$ {糧óþÔèý… ÐèþÅÐèþÝ릳ç Mæü$Ë$/Ðèþ$$Q$ÅË$
1. Ñ${™èþÐóþ$âê 1899, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ Ýù§æþÆæÿ$Ë$
2. A¯èþ$Ö˯Œþ çÜÑ$† 1902, MæüËMæü™é¢ ºÈ…{§æþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ òœ*‹Ù, {ç³Ððþ*§Šþ Ñ$™èþ¢ÆŠÿ, f†…{§æþ¯é£Šþ »ñý¯èþÈj
3. A¯èþ$Ö˯Œþ çÜÑ$† 1902, yæþM>P ³ç #ͯŒþ§é‹Ü
4. AÀ¯èþÐèþ ¿êÆæÿ™Œþ 1907 Væü×ôýÙ‹ ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ
5. Væü§æþÆŠÿ E§æþÅÐèþ$… 1913, Ô鯌þ {¸ë°ÞÝùP çßýÆæÿ§æþÄæý*ÌŒý, Ýùçßý¯Œþ íÜ…VŠü ºM>²
6. íßý…§æþ$Ý릯Œþ Çç³¼ÏMŠü AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ 1924 çÜ_¯Œþ çܯéÅÌŒý, gZX‹Ù ^èþ…{§æþ bèþrÈj
7. íßý…§æþ*Ý릯Œþ ÝùçÙÍ‹Üt 1928, ÉìþÎÏ ¿æýVæü™Œþ íÜ…VŠü, çÜ$RŒý§óþÐŒþ, ¿æýVæüÐèþ¡ ^èþ…{§æþ Ðø{à,
Çç³¼ÏMŠü AÝùíÙÄôý$çÙ¯Œþ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Bg꧊þ
8. C…yìþÄæý$¯Œþ C…yìþò³…yðþ¯ŒþÞ ÎVŠü 1942, f´ë¯Œþ Æ>‹Ü ¼àÈ »Z‹Ü

114 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
QÍOnè KÕÑ\¨ #ì̃ HÍ~°ºH¢ =õ ∂Å∞
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Üç …‘‘Ðèþ$$ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ
^èþ…´ëÆæÿ¯Œþ çÜ™éÅ{Væüçßý… (½àÆŠÿ) 1917 ""©¯Œþ Mæü¤Äæý*'' A¯èþV> C…yìþVø (±ÍÐèþ$…§æþ$ ç³…r) MøçÜ… ™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$ÌZ 2/
3 Ðèþ…™èþ$ MóüsêÆÿ$$…^éÍ. ±ÍÐèþ$…§æþ$ ÆðÿO™èþ$Ë MæüÚët˯èþ$ ¡Ææÿayé°Mìü ÆégŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ
çÜ$M>Ï BàÓ¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ V>…«© D E§æþÅÐèþ$… ^óþç³sêtÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ V>…«©
^óþç³sìýt¯èþ Ððþ$$§æþsìý çÜ™éÅ{Væüçßý…
Rñý§é / RñýOÆé E§æþÅÐèþ$… (Væü$fÆ陌þ) 1918 D {´ë…™èþ…ÌZ MæüÆæÿ$Ðèþ# ÐèþËÏ ç³…r˱² „îü×ìý…^éÆÿ$$. ^èþrt {ç³M>Ææÿ… ÒÇMìü ¿æý*Ñ$
ÕçÜ$¢ ¯èþ$…_ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³# E¯èþ²¨. AÆÿ$$¯èþ³ç µsìýMîü {¼sìýÙ‹ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¿æý*Ñ$ÕçÜ$¢
Væü$Ç…_ Ðóþ¨« …^èþÝëV>Ææÿ$. ©…™ø V>…«© D E§æþÅÐèþ$… ^óþ³ç sìýt ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$.
çÜàÄæý$ °ÆéMæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ$… 1920&22 gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ V>…«© ^óþç³sìýt¯èþ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý E§æþÅÐèþ$…. {糿æý$™éÓ°Mìü
çÜàÄæý*°² °ÆéMæüÇ…^èþyæþ… §éÓÆé JMæüP çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ çÜÓÆéfÅ… íܨ®çÜ$¢…§æþ°
V>…«© Üç *_…^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ 1922ÌZ ^úÈ^úÆéÌZ E§æþÅÐèþ*M>Ææÿ$Ë$ Mö¨ªÐþè $…¨
´ùÎçÜ$˯èþ$ Üç iÐèþ §æþß ç ý¯èþ… ^óþÄæý$yæþ…™ø V>…«© D E§æþÅÐèþ*°² °Íí³ÐóþÔêÆæÿ$. D
E§æþÅÐèþ$…ÌZ A°² ÐèþÆéYË {ç³fË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ÔêçܯøËÏ…çœ$¯èþ E§æþÅÐèþ$…(E糚 çÜ™éÅ{Væüçßý…) 1930&34 1930 Ðèþ*Ça 12¯èþ §æþ…yìþÄæý*{™èþ™ø D E§æþÅÐèþ$… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨.
MìüÓsŒý C…yìþÄæý* E§æþÅÐèþ$… / BVæü‹Üt Ñç³ÏÐèþ… 1942 BVæüçÜ$t 8 V>…«© ^óþç³sìýt¯èþ _ÐèþÇ E§æþÅÐèþ$…. D E§æþÅÐèþ$ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> V>…«© ""yæþ$ BÆŠÿ yðþO''
A¯ôþ °¯é§é°² C^éaÆæÿ$.

*ÏfÜ≥∂^Œº=∞ HÍÅO<å\˜ Ѩu„ HõÅ∞


³ç {†Mæüõ³Ææÿ$ çÜ…‘‘ Ðèþ$ÇÄæý$$ {糧óþÔèý… ÐèþÅÐèþÝ릳ç Mæü$yæþ$/{´ëÐèþ$$QÅ™èþ
»ñý…V>ÌŒý VðühsŒý 1780, MæüËMæü™é¢ gôýÐŒþ$Þ AVæüçÜt‹Ü íßýMîüP
C…yìþÄæý* VðühsŒý 1787, MæüËMæü™é¢ òßý{± yìþÆðÿhÄñý*
Ðèþ${§é‹Ü MöÇÄæý$ÆŠÿ 1784, Ðèþ${§éçÜ$ Ðèþ${§éçÜ$ ¯èþ$…yìþ ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ Ððþ$$§æþsìý ç³{†Mæü
»ê…»ôý òßýÆ>ÌŒýz 1789, »Ÿ…»êÆÿ$$ »Ÿ…»êÆÿ$$ ¯èþ$…yìþ ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ Ððþ$$§æþsìý ç³{†Mæü. C¨ ÐéÆæÿç³{†Mæü
C…yìþÄæý$¯Œþ òßýÆ>ÌŒýz 1795, Ðèþ${§éçÜ$ BÆŠÿ. ÑÍÄæý$ÐŒþ$Þ
çÜÐèþ*^éÆæÿ §æþÆæÿµ¯Œþ 1818, MæüËMæü™é¢ ÑÍÄæý$… MóüÈ (Ððþ$$§æþsìý »ñý…V>Î ç³{†Mæü)
çÜ…Ð髧æþ MúÐèþ$$¨ 1821, MæüËMæü™é¢ Æ>fÆ>…Ððþ*çßý¯Œþ Æ>ÄŒý$
Ñ$Æ>™Œþ & EÌŒý & AMæü¾ÆŠÿ 1822, MæüËMæü™é¢ Æ>fÆ>…Ððþ*çßý¯Œþ Æ>ÄŒý$
º…Væü§æþ*™èþ 1822, MæüËMæü™é¢ Æ>fÆ>…Ððþ*çßý¯Œþ Æ>ÄŒý$ (C…XÏçÙ$, »ñý…V>Î, íßý…© Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÛÄæý* ¿êçÙËÌZ
ÐðþË$Ðèþyìþ…¨)
»ê…»ôý çÜÐèþ*^éÆŠÿ 1822, »ê…»ôý {ç³çÜ$¢™èþ… ¯èþyæþ$糺yæþ$™èþ$¯èþ² A† ç³#Æ>™èþ¯èþ ¨¯èþç³{†Mæü
»ê…»ôý sñýOÐŒþ$Þ 1839, »Ÿ…»êÆÿ$$ Æ>ºÆŠÿt ¯ðþOsŒý, £éÐèþ$‹Ü »ñý¯ðþ²sŒý (1861 ¯èþ$…yìþ sñýOÐŒþ$Þ B‹œ C…yìþÄæý*Væü Ðèþ*Ç…¨)
Ææÿ‹Ü¢ Vø眢Ɗÿ 1851 §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi
íßý…§æþ* ´ë{sìýÄæý$sŒý 1853, MæüËMæü™é¢ WÈ‹Ù ^èþ…{§æþ òœ*‹Ù
C…yìþÄæý$¯Œþ Ñ${ÆæÿÆŠÿ 1862, MæüËMæü™é¢ §óþÐóþ…{§æþ¯é£Šþ u>Væü*ÆŠÿ
¯óþçÙ¯èþÌŒý õ³ç³ÆŠÿ 1865, MæüËMæü™é¢ §óþÐóþ…{§æþ¯é£Šþ u>Væü*ÆŠÿ
AÐèþ$–™èþ ºgêÆŠÿ 1868, MæüËMæü™é¢ ÕÕÆŠÿ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ òœ*‹Ù
º…Væü§æþÆæÿدŒþ 1873, MæüËMæü™é¢ ºMìü…^èþ…{§æþ bèþrÈj
¨ íßý…§æþ* 1878, Ðèþ${§éçÜ$ h.Äæý$‹Ü. AÄæý$ÅÆŠÿ, ÒÆæÿÆ>çœ$Ðé ^éÇ, çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# ç³…yìþsŒý.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 115

GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
{sìýº*ůŒþ 1881, ÌêçßZÆæÿ$ §æþÄæý*ÌŒý íÜ…VŠü Ðèþ$i†Äæý*
MóüÜç Ç 1881, »Ÿ…»êÆÿ$$ †ËMŠü
Ðèþ$Æ>uæÿ 1881, »Ÿ…»êÆÿ$$ †ËMŠü
³ç ǧéçÜMŠü 1886 ¼í³¯Œþ ^èþ…{§æþ´ëÌŒý
Äæý$$Væü…™èþÆŠÿ 1906, »ñý…V>ÌŒý ºÈ…{§æþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ òœ*‹Ù, ¿æý*õ³…{§æþ¯é£Šþ §æþ™é¢
Üç …«§þæ Å 1906, »ñý…V>ÌŒý {ºçßýú…«§ø´ë«§éÅÄæý$
C…yìþÄæý$¯Œþ ÝùíÙÄæý*Ëh‹Üt Ë…yæþ¯Œþ ÔéÅÐŒþ$i Mæü–çÙ~ ÐèþÆæÿïŒþ
Ðèþ…§óþÐèþ*™èþÆæÿ… ´ëÇ‹Ü Ðóþ$yæþ…M>Ðèþ*
™èþÌêÓÆŠÿ »ñýÇϯþŒ ÒÆóÿ…{§æþ¯é£Šþ ^èþsZ´ë«§éÅÄæý*
{ïœ íßý…§æþ*Ý릯Œþ Ðé…MøÐèþÆŠÿ ™éÆæÿMŠü¯é£Šþ §é‹Ü
Væü§æþÆŠÿ Ô鯌þ {¸ë¯ðþÞÝ÷P Væü§æþÆŠÿ ´ëÈt
»ê…»ôý {M>°MæüÌŒý 1913, »Ÿ…»êÆÿ$$ íœÆøgŒý Úë Ððþ$çßý™é
¨ íßý…§æþ*Ý릯Œþ sñýOÐŒþ$Þ 1920, ÉìþÎÏ Mðü.Äæý$ÐŒþ$. ç³×ìýMæüPÆŠÿ
ÎyæþÆŠÿ && Ðèþ$§æþ¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Ðèþ*ËÐéÅ
ºíßýççÙP–™èþ ¿êÆæÿ† 1927 ¼. BÆŠÿ. A…»ôý§æþPÆŠÿ
º…© iÐèþ¯Œþ »ñý…V>ÌŒý Üç `…{§æþ çܯéÅÌŒý
çßýÇf¯Œþ, Äæý$…VŠü C…yìþÄæý* && Ðèþ$à™éÃV>…«©
M>Ðèþ$¯Œþ ÒÌŒý && A±¼òÜ…sŒý
B…{«§æþçÜ¿æý ç³{†Mæü 1939 ¿êÝë çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#
f¯èþÐé×ìý 1936 ™éï³ «§æþÆ>ÃÆ>Ðèþ#
¯èþÐèþÝëíßý™èþÅÐèþ*Ë A¯èþ…™èþ³ç NÆŠÿ ѧéÓ¯Œþ ÑÔèýÓ…, ™èþÇÐðþ$Ë ¯éWÆðÿyìþz
Mæü–Úë~ ç³{†Mæü 1902, Ðèþ$_Îç³r²… Mö…yé Ððþ…Mæürç³µÄæý$Å
B…{«§þæ ³ç {†Mæü 1908, »Ÿ…»êÆÿ$$ M>Ö¯é£æþ$° ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#
ÐéÆæÿ¢ ç³{†Mæü 1925, ™ðþ¯éÍ MöÐèþ$*ÃÇ Ððþ…MæürÆ>Ðèþ$Äæý$Å
VøÌŸP…yæþ ç³{†Mæü 1926 Üç $ÆæÿÐèþÆæÿ… {ç³™éç³Æðÿyìþz
Ò$gꯌþ ç³{†Mæü 1943, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ AyæþÑ »êí³Æ>k
çÜÓÆ>fÅ ç³{†Mæü && V>yìþ^èþÆæÿÏ çßýÇçÜÆøÓ™èþ¢Ðèþ$Æ>Ðèþ#
±ËWÇ ç³{†Mæü 1922, ¯èþÌŸP…yæþ çܺ²ÒçÜ$ Ððþ…MæürÆ>Ðèþ$ ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ#
D‹Üt A…yŠþ Ððþ‹Üt ç³{†Mæü && Ðèþ$Ë»êÇ
ï³ç³#ÌŒýÞ {òœ…yŠþ òœÌZ && Ææÿçœ$$糆 Ððþ…MæürÆæÿ™èþ²… ¯éÄæý$$yæþ$
ÐèþÆæÿPÆŠÿÞ ³ç {†Mæü && &&
çÜ…iÐèþ° ç³{†Mæü && çÜ$Æóÿ…{§æþ¯é£Šþ »ñý¯èþÈj
ÑÐóþMæüÐèþǦ° ç³{†Mæü && Mæü…§æþ$Mæü*Ç ÒÆóÿÔèýÍ…Væü… ç³…™èþ$Ë$
ͺÈt ç³{†Mæü && _™èþÆ¢ ÿæ …f¯Œþ§é‹Ü
C¯Œþ´÷´÷Ìêyìþ 1912 Ðèþ$$ÝùÞÍ°
C‹Ü{M> && Ìñý°¯Œþ

116 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


GSRAO GK GROUPS 9494317394
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Ñ„ =¨ ÚY Kåi„`H« õ Q„ OÆ ^ä•Å∞- ~°K~« Ú`«Å∞
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ… ¨¯é²Væü$yæþ$ {ç³Ðèþ*×ý çÜÐèþ$$^èþeÄæý$…
AÒ$ÆŠÿ Q${çÜ* Üç ºMŠü&C&òßýO…§æþÑ ¯èþ¯èþ²Äæý$ Ðèþ$à¿êÆæÿ™é°² ™ðþË$Væü$ÌZMìü
hÄæý* E©ª¯Œþ ºÆé± ™éÈRŒý&C&íœÆøgŒýÚëíßý A¯èþ$Ðé§æþ… ^óþíܯèþ MæüÑ
ÝëÆæÿ…Væü§« þæ Ææÿ$yæþ$ çßýÒ$ÆŠÿ M>ÐèþÅ… ¿êçÜ$yæþ$ º$§æþ® ^èþÇ™èþ…
bèþ…§ŠþºÆéªÄýŒ $ ç³–«©ÓÆégŒý ÆéÝù ¯éVæüõܯèþ$yæþ$ Ñ$ã…§æþ³ç ¯èþá
Ðèþ*ÍMæü Ðèþ$$çßýçŠþ gñýOïÜ ç³§éÃÐèþ™Œþ (íßý…©) ¿æý{§æþ»êçßý$yæþ$ gñýO¯èþMæü˵ çÜ*{™èþ…
Ò$Æé»êÆÿ$$ {¼gŒý ¿êçÙÌZ ¿æýf¯èþË$ Ææÿ_…_…¨. AÔèýÓòœ*çÙ$yæþ$ Ýû…§æþÆæÿůèþ…§æþ¯èþ M>ÐèþÅ… (çÜ…çÜP-–™èþ…)
ç³ÇÕçÙtç³ÆæÿÓ… (gñýO¯èþ$Ë {ç³íܧæþ® {Væü…£æþ…)
»êºÆŠÿ ™èþ$kMìü »êºÇ (ïÜÓÄæý$ ^èþÇ{™èþ, rÈP
õßýÐèþ$^èþ…{§æþ$yæþ$
¿êçÙÌZ)
Mö…yæþ Mæü$…§é^éÇ Üç Ðèþ$Äæý$ÝëÆæÿ…
Aº$ÌŒý çœfÌŒý AMæü¾ÆŠÿ ¯éÐèþ*, AÆÿ$$¯Œþ&C&AMæü¾Ç
ÔèýÆæÿÓÐèþÆæÿïŒþ M>…™éÆæÿ (çÜ…çÜP-–™èþ {Væü…£æþ…)
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ…
º$«§æþÝëÓÑ$ ºçßý–™èþPÔZÏMüæ Üç …{Væüßç ý… (çÜ…çÜP-–™èþ {Væü…£æþ…)
ÆæÿgŒýïéÐèþ* Ðèþ$à¿êÆæÿ™é°² ÆæÿgŒýïéÐèþ* õ³Ææÿ$™ø
¿æýÐèþ¿æý*† Ðèþ*Ë¡ Ðèþ*«§æþÐèþ…
Mö…™èþÐèþ$…¨ ³ç …yìþ™èþ$Ë$ ³ç ÇÛÄýæ $¯Œþ ¿êçÙÌZMìü
A¯èþ$Ðèþ¨…^éÆæÿ$. ´ëÐèþ#Ë*Ç Ðèþ$Ëϯèþ² Væü×ìý™èþÝëÆæÿ çÜ…{Væüçßý…
º§ú° ÆéÐè þ *Äæ ý $×ê°² ç ³ ÇÛ Ä æ ý * ¿êç Ù ÌZMì ü ç³…ç³MæüÑ Ðèþ$à¿êÆæÿ™é°² Mæü¯èþ²yæþ…ÌZMìü
A¯èþ$Ðé§æþ… ^óþÔêÆæÿ$. A¯èþ$Ðé§æþ… ^óþíܯèþ MæüÑ
Aº$ÌŒý çœfÌŒý ÎÌêÐèþ† A…MæüVæü×ìý™é°² ç³ÇÛÄæý$¯Œþ ¿êçÙÌZMìü §éÆ>íÙMø ¿æýVæüÐèþ©Y™èþ¯èþ$ ç³ÇÛÄæý$¯Œþ ¿êçÙÌZMìü
A¯èþ$Ðèþ¨…^éÆæÿ$. ™èþÆæÿ$jÐþè * ^óþÜí ¯èþÐéÆæÿ$
ài C{ºïßý… A«§æþÆæÿÓ×ý Ðóþ§é°² ç³ÇÛÄæý$¯Œþ ¿êçÙÌZMìü ¿æýÆæÿ™èþ$yæþ$ ¯érÅÔéçÜ…ˆ
A¯èþ$Ðèþ¨…^éÆæÿ$. ß
ç ýÆæÿ$Ûyþæ $ ¯éV>¯èþ…§æþ…
Aº$ªÌŒý çßýÑ$§Šþ ËçßZÇ ´ë§éÛ¯éÐèþ* Mæü…§æþ$Mæü*Ç Ææÿ${§æþMæüÑ çÜ${XÐèþ ÑfÄæý$…
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ… Ý÷Ææÿ…Væü§óþÐèþ#yæþ$ Üç …X™èþ Ææÿ™é²MæüÆæÿ… (çÜ…çÜP-–™èþ…)
§éÆéíÙMø Eç³°çÙ™èþ$¢Ë¯èþ$, ¿æýVæüÐèþ©Y™èþ¯èþ* ç³ÇÛÄæý$¯Œþ à±Ðèþ$¯Œþ BÆ>Y¯Œþ B‹œ Ððþ$yìþíܯŒþ
¿êçÙÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…^éyæþ$. Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ…
M>ïœRꯌþ Ðèþ$$…™èþM>gŒý&EÌŒý&Ë$»ê»Œý M>ÆæÿÌŒý Ðèþ*ÆŠÿPüÞ §é‹Ü M>í³rÌŒý
™èþ$Ëïܧé‹Ü ÆéÐèþ$^èþÇ™èþ Ðèþ*¯èþ‹Ü ^èþÆæÿMæü$yæþ$ ^èþÆæÿMæü çÜ…íßý™èþ (ÐðþO§æþÅÔéç܈ {Væü…£æþ…)
Üç *Ææÿ§éçÜ$ çÜ*ÆæÿÝëVæüÆŠÿ (Mæü–çÙ$~yìþ Ò$§æþ {¼gŒý ¿êçÙÌZ ¿ZVæüÆ>k ç³sêtÀ ïÜ™éÆ>Ðèþ$Äæý$Å ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vðü‹Ü ^èþÇ{™èþ
¿æýMìü¢ X™éË$ ÆéÔêyæþ$) ÑÔóýÓÔèýÓÆæÿ MæüÑÑÔóýÓÔèýÓÆæÿ MæüÑ ^èþÐèþ$™éPÆæÿ ^èþ…{¨Mæü
MóüÔèýÐèþ MæüÑ{í³Äæý$ ™éÅVæüÆ>k ¯úM> ^èþÇ{™èþ (çÜ…X™èþ {Væü…£æþ…)
Væü$ÌŒýº§æþ¯Œþ »ôýVæü… çßý$Ðèþ$Äæý$*¯Œþ ¯éÐèþ* ѧéů髧þæ $yæþ$ {ç³™éç³Ææÿ${§æþ Äæý$ÔZ¿æý*çÙ×ý…
œí Ææÿ§úíÜ Úë¯éÐèþ* (ç³ÇÛÄæý$¯Œþ) ¼Ëá×ý$yæþ$ Ñ{MæüÐèþ*…Mæü§óþÐèþ ^èþÇ{™èþ
AÌŒý»ñýÆæÿ*° Mìü™é»Œý& EÌŒý & íßý…§Šþ AÆæÿ¼MŠü ËMæü$ÎÔèý$yæþ$ ´ëÔèý$ç³™èþ íܨ®…™èþ…
DÔèýÓÆŠÿ §é‹Ü œç ™ŒþÐéÆÿ$$&AË…VæüÇ (Ðèþ$$íÜ…Ï ¯éÅÄæý$ÔêçÜ…ˆ Æ>Ñ´ësìý {†ç³#Æ>…™èþMæü$yæþ$ {õ³Ðèþ*ÀÆ>Ðèþ$… (Ò«¨¯érMæü…)
LÆæÿ…Væügôýº$M>Ë…ÌZ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþÐðþ$O…¨) Äæý$«§éÐéMæü$PË A¯èþ²Ðèþ$Äæý$Å Üç ÆóÿÓÔèýÓÆæÿ Ôèý™èþMæü…
Mæü$™èþ*çßýË$yæþ$ ÎÌêÐèþ† (àË$° ÑÐéçßý Ðèþ–™é¢…™èþ…) ´ëË$PÇMìü ÝùÐèþ$¯é«§æþ$yæþ$ Ðèþ–Úë«¨ç³ Ôèý™èþMæü…
„óüÐóþ$…{§æþ$yæþ$ º–çßý™Œþ Mæü£éÐèþ$…fÇ MöÆæÿÑ Vøç³Æ>k Ðèþ$$Mæü³ç¢ §æþ{VæüÜç ¦ °ÆøçÙüx ŧæþ…yæþMæü…
Æóÿ^èþ¯èþ MæüÑf¯é{ÔèýÄæý$…, Ñ{MæüÐèþ*Ææÿ$j¯èþ ÑfÄæý$…, Ææÿœç $$¯é«§þæ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ¯ðþÙçO §« þæ ´ëÇgê¡Äæý$…,
³ç …ç³MæüÑ B¨ç³#Æ>×ý… Ææÿœç $$¯é«§é¿æý$ŧæþÄæý$Ðèþ$$
º§ðþ¯ª þè ±†Ôéç܈ Ðèþ$$M>¢Ðèþã »ñýâæý*ÏÇ }°ÐéçÜÐèþ$*Ç¢ çÜçßýÐéçÜM>…„æü, ™ðþË$Væü$ ´÷Ë… òÜËMæü¯ðþ²
Üç $ÆæÿÐèþÆæÿ… {ç³™éç³Æðÿyìþz íßý…§æþ$Ðèþ#Ë ç³…yæþ$Væü Mæü$…§æþMæü$…§é^éÆæÿ$Åyæþ$ Üç Ðèþ$Äæý$ÝëÆæÿ…
çßý*ÅÄæý$¯Œþ Ýë…VŠü Üí .Äæý$*&Mîü ѧéÅÆæÿ×ýÅ ³ç …^èþ§æþÜí

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 117


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
E§øÅ«§þæ ¯èþ$yæþ$ Mæü$ÐèþËÄæý$Ðèþ*Ë Äæý$ÔèýÜí ˦ Mæü^èþ…ç³N
Æ>Ðèþ*¯èþ$gê^éÆæÿÅ ¿êÐéÆæÿ¦ ©í³Mæü E{V>«¨™èþ$Åyæþ$ MæüâêÅ×ýM>ÇMæü (ÐðþO§æþÅ{Væü…£æþ…)
MöÆæÿÑ Vøç³Æ>k Üí …àçܯèþ §éÓ{¡…ÕMæü ç³ÕaÐèþ$ ^éâæý$MæüÅ ÝùÐóþ$ÔèýÓÆæÿ$yæþ$ AÀÌêíÙ™éÆæÿ¦ _…™éÐèþ$×ìý
Ðèþ$ÍÏRêÆæÿ$j¯þè ³ç …yìþ™éÆ>«§þæ Å ÕÐèþ™èþ™èþ¢üÓÝëÆæÿ… Ñ„ =¨ ÚY Kåi„`H« õ =º‰õΩÅÎ ∞
ÐèþÆ>çßýÑ$íßýÆæÿ$yæþ$ º–çßý™èþÞ…íßý™èþ
MúsìýË$Åyæþ$ : ""ÑçÙ$~Væü$ç³#¢yæþ$'' ""^é×ýMæü$Åyæþ$'' A¯èþ$ õ³Ææÿ$Ï
BÆæÿÅ¿æýr$t Üç *ÆæÿÅ Üí §é®…™èþ…
MæüÍW¯èþ MúsìýË$Åyæþ$ ^èþ…{§æþVæü$ç³¢ Ðèþ˜Ææÿ$Å°
ÑÔéQ§æþ™èþ$¢yþæ $ §óþÑ ^èþ…{§æþVæü$ç³¢… {糧« é¯èþ Ðèþ$…{† "" AÆæÿ¦ ÔéÝ눰²'' Ææÿ_…^éyæþ$.
Üç $™èþÌ¢ ýñ ÜçO ™èþ¯¢ éÆŠÿ Ðèþ$×ìýÐóþ$QÌñýO Ððþ$VæüÜ
ç ±
¢ Ü
‹ : ^èþ…{§æþVæü$ç³¢Ðèþ˜Ææÿ$Å° BÝ릯èþ…ÌZ E¯èþ²
CÌê…Vø AyìþVæüÌŒý Õ˴뵤M>Ææÿ… òÜË$ÅMæüÜ‹ °MóürÆŠÿ Äñý$$MæüP {XMæü$ Æ>Äæý$»êÇ.
M>Mæü¡Äæý$ Ææÿ${§æþ§óþÐèþ#yæþ$ ±†ÝëÆæÿ… (çÜ…çÜP-–™èþ…) "" C…yìþM>'' {Væü…£æþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ
gêÄæý$ç³õÜ¯é° ¯èþ–™èþÅ Ææÿ™é²Ðèþã, X™èþ Ææÿ™é²Ðèþã, Ðé§æþÅ Ææÿ™é²Ðèþã ^èþ…{§æþVæü$ç³¢ Ðèþ˜Ææÿ$Åyæþ$ : Ðèþ˜ÆæÿÅ Ýë{Ðèþ*fÅ Ý릳ç Mæü$yæþ$. ""Ýë…{yæþMörtÜ‹ ''
Ðèþ$*Ëçœ$sìýMæü Móü™èþ¯èþ B…{«§æþ¿êÚë ¿æý*çÙ×ý…, Ñgêq¯óþÔèýÓÈÄæý$… ¼Ææÿ$§æþ$Mæü˧æþ$.gñý¯O þè Ðèþ$™é°² AÐèþË…¼…^éyæþ$.
¯éV>Ææÿ$j¯þè Üí §æþ$®yþæ $ ÆæÿÜç Ææÿ™é²MæüÆæÿ… AÔZMæü$yæþ$ : ""§óþÐé¯èþ…{í³Äæý$, {í³Äæý$§æþÇØ'' A¯óþ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$
ÆæÿïÙ§Šþ G¨ª¯Œþ Ðð þ $$rt Ð ð þ $$§æ þ sì ý ^è þ Ç{™è þ ç ³ #ç Ü ¢ M >°² MæüËÐèþ#. §óþÔèý…ÌZ ™öÍ ÝëÇV> ÍS™èþ ç³NÆæÿÓMæü
{ç³^èþ$Ç…^éyæþ$. ÔéçܯéË$, Üç …¢ ¿æý ÔéçܯéË$ ÐóþÆÿ$$… ^éyæþ$.
ÑçÙ$~Ôýè Ææÿà 糅^èþ™èþ…{™é°² çÜ…çÜP-–™èþ…ÌZ Ææÿ_…^éyæþ$. »o§æþЮ þè $™èþ {ç³^éÆ>°Mìü §« þæ Ææÿà Ðèþ$à Ðèþ*{™èþ˯èþ$
ÑÔéQ§æþ™èþ$¢yþæ $ Ðèþ$${§é Æ>„æüçÜ… °Äæý$Ñ$…^éyæþ$.
VæüyìþÄæý*Ææÿ… Ððþ…MæürÔóýÙç Ôéí܈ ÕÐèþ¿êÆæÿ™èþ… Ðèþ*QÇ VøçÜÍ ³ç #{™èþ : {Mîü.ç³N 6Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ DÔé¯èþÅ {´ë…™èþ…ÌZ
Üí .í³. {»o¯Œþ ™ðþË$Væü$ »ñý¼O ÌŒý, ™ðþË$Væü$ Ðé^èþMæü…, ™é™é^éÇ »Z«§þæ ¯èþË$ ^óþÜí ¯èþ ""AiÐèþMæü'' A¯èþ$ Ðèþ$™èþÔéQ¯èþ$
Mæü£æþË$ Ýë¦í³…^éyæþ$.
§æþ*ºVæü$…r ¯éÆ>Äæý$×ý ç³…^èþ™èþ…{™é°² ™ðþË$Væü$ÌZ Ææÿ_…^éyæþ$. ^éÆ>ÓMæü$yæþ$ : çÜ…ç³NÆæÿ~ ¿o†Mæü ™èþ™éÓ°² ÑÐèþÇ…^óþ ""ÌZM>
Mæü$Ðèþ*Ææÿ WÇÆðÿyìþz ÐèþÜç …™èþÆ>iÄæý$… (çÜ…çÜP-–™èþ…) Äæý$$™èþ'' Üí §é®…™é°² {ç³Ðèþ_…^éyæþ$.
ѯèþ²Mør ò³§æþ¯ª þè M>ÐéÅË…M>Ææÿ ^èþ*yéÐèþ$×ìý ´ë×ìý° : {Mîü.ç³N 6Ðèþ Ôèý™é»êª°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐðþÄO ýæ $Mæü×ý$yæþ$.
ÐéÐèþ$¯èþ¿æýrt»ê×ý$yæþ$ ÐóþÐèþ$¿æý*´ëË ^èþÇ{™èþ A† {´ë`¯èþ ÐéÅMæüÆæÿ×ý ›{Væü…£æþÐðþ$O¯èþ "" AÚët
§« éÅÆÿ$$'' Ææÿ_…^éyæþ$.
VúÆæÿ¯èþ ¯èþÐèþ¯é£æþ ^èþÇ{™èþ
³ç ™èþ…fÍ : ³ç #çÙÅÑ${™èþ Ôèý$…Væü$°Mìü Üç Ðèþ$M>ίèþ$yæþ$. ´ë×ìý°
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ…
""AÚët§« éÅÆÿ$$'' ò³O ³ç ™èþ…fÍ"" Ðèþ$à¿êçÙÅ…''
çÜÆæÿÓfq íÜ…Væü ¿æý*´ëË$yæþ$ Ææÿ™èþ²´ë…^éÍMæü ÆæÿÝëÆæÿ²ÐèþÜç $«§éMæüÆæÿ… A¯óþ ÐéÅRêůèþ… Ææÿ_…^éyæþ$. ""Äñý*Væü''
¯éVæü¯é«§þæ $yæþ$ Ðèþ$§æþ¯èþ ÑÌêçÜ »ê×ý… (çÜ…çÜP-–™èþ…) ™èþ™éÓ°Mìü B§æþ$Åyæþ$.
ÑÔóýÓÔèýÓÆæÿ MæüÑ ^èþÐèþ$™éPÆæÿ ^èþ…{¨Mæü Äæý$fqÐéË$PüÅyæþ$ : {´ë`¯èþ M>Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢ "" Äæý$fq
MúsìýË$Åyæþ$ AÆæÿÔ¦ éçÜ…ˆ ÐéËPÅçÜà –†'' A¯óþ ¯éÅÄæý$Ôéç܈ {Væü…«£é°²
³ç ™èþ…fÍ Ðèþ$à»êçÙÅ… {MøyîþMæüÇ…^éyæþ$.
ÐéÎÃMìü Æ>Ðèþ*Äæý$×ý… (çÜ…çÜP-–™èþ…ÌZ) Ææÿ${§æþ§æþÐèþ$¯èþ$yæþ$ : ™öÍ Ôèý$§æþ® çÜ…çÜ–P™èþ Ôéçܯ鰲 ÐóþÆÿ$$…_¯èþ
h¯èþõܯèþ$yæþ$ ´ëÆæÿØÐé¿æý$ŧæþÄæý$… ç³ÕaÐèþ$ „>{™èþç³#yæþ$. çÜ$§æþÆæÿدèþ ™èþsêM>°²
¼Ëá×ý$yæþ$ Ñ{MæüÐèþ*…Mæü §óþÐèþ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$¢ ^óþÆÿ$$…^éyæþ$.
ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ ÁÐèþ$MæüÑ ÁÐóþ$ÔèýÓÆæÿ ç³#Æ>×ý… Mæü°çÙ$Pyæþ$ : ""§óþÐèþ³ç #{™èþ'' ""ïÜfÆŠÿ''¼Ææÿ$§æþ$Ë$ MæüÍW¯èþ Mæü°
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ {Væü…£æþ… Ùç $Pyæþ$ Mæü$Úë×ý$ËÌZ Vöç³µÐéyæþ$. ÔèýMæü Üç …Ðèþ™èþÞ
Ððþ$$§æþsìý AÐðþ*çœ$ÐèþÆæÿ$Ûyæþ$ MæüÑ Æ>fÐèþ*ÆæÿY Ææÿ™èþ²Ðèþ*ÍMæü Æ>°² {Mîü.Ôèý 78 ÌZ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$.
ÑçÙ$~Ôýè Ææÿà ³…^èþ™èþ…{™èþ… Vø…yŠþ òœÆæÿ²‹Ü : ´ëǦÄýæ $¯Œþ Æ>kËÌZ Vöç³µÐéyæþ$. C™èþ° M>Ë…
†Ææÿ$™èþ¢MæüP §óþÐèþÆæÿ iÐèþMæü _…™éÐèþ$×ìý ÌZ¯óþ ""òÜÆÿ$$…sŒý£éÐèþ$‹Ü'' A¯óþ [MðüOçÜ¢Ðèþ
»Z«§æþMæü$yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Ðèþ^éayæþ$.
(gñýO¯èþ Væü$Ææÿ$Ðèþ#)
RêÆæÿÐóþË$yæþ$ : bóþ¨ Ðèþ…Ô>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mæüã…V>«¨³ç † "" à ç †
Ðèþ$õßý…{§æþÐèþÆæÿïŒþ&I Ðèþ$™èþ¢ÑÌêçÜ {ç³çßýçܯèþ… (çÜ…çÜP-–™èþ…)
Væü$…¸ë'' Ô>çܯèþ… C™èþ° Væü*Ça ÑÐèþÇçÜ$¢…¨.
ÝùÐèþ$§óþÐèþçÜ*Ç Äæ ý $ÔZ« § æ þ Ææ ÿ ^è þ Ç™è þ …, Ýë§øÓç ³ °ç Ù ™Œ þ , gñý¯O þè Ðèþ$™é°² ´ùíÙ…^éyæþ$.

118 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O


GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
AÔèýÓòœ*çÙ$yæþ$ : Mæü°çÙ$P° BÝ릯þè MæüÑ. " º$§æþ^® þè Ç{™èþ' "Ýû…§æþÆæÿ ""ç³…^èþÜí §é®…†Mæü'' º–íßý™Œþ Üç …íßý™èþ…'' Ðèþ…sìý
¯èþ…§æþ¯èþ…' Ðèþ…sìý »o§æþ® {Væü…£é˯èþ$ Ææÿ_…^éyæþ$. {Væü…«£é˯èþ$ Ææÿ_…^éyæþ$.
ÐèþÜç $Ñ${™èþ$yæþ$ : Mæ ü °ç Ù $P° M>Ë…¯ésì ý {ç ³ Ðè þ $$Q »o§æ þ ® ÐéVæü¾r$yæþ$ : ¿êÆæÿ™èþ Ððþ§O þæ ÅÔ>çÜ…ˆ Ò$§æþ E{§æþ…Y £« þæ Ððþ$O¯þè "" AÚët…Væü
™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢. C™èþyæþ$ ¯éËYÐèþ »o§æþ® çÜ…X†Mìü Üç …{Væüà°²'' ÐéVæü¾r$yæþ$ Ææÿ_…^éyæþ$.
A«§þæ Å„æü™èþ Ðèþß
í ý…^éyæþ$. ß
ç ýÆæÿ$Ûyþæ $ : ç³#çÙÅ¿æý*† Ðèþ…Ô>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çßýÆæÿ$Ûyæþ$
B^éÆæÿÅ ¯éV>Ææÿ$j¯èþ$yæþ$ : Mæü°çÙ$P° BÝ릯þè …ÌZ {ç³Ðèþ$$Q »o§æþ™® þè ™èþÓÐóþ™èþ.¢ »o§æþ®Ðèþ$™é°² B§æþÇ…^éyæþ$. {ç³Äæý*VæüÌZ 5
"Ðèþ*§æþÅÑ$Mæü Üí §é®…™èþ…'' {糆´ë§æþMæü$yðþ¯O þè ¯éV> çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËMæü$ JMæüÝëÇ ""Ðèþ$à Ððþ*„æü
Ææÿ$j¯èþ$yæþ$'' Ðèþ*«§æþÅÑ$Mæü M>ÇMæü'' ""çÜ–çßýÌôýÏQ'' ç³ÇçÙ™Œþ'' °ÆæÿÓíßý…^óþÐéyæþ$. ""¯éV>¯èþ…§æþ…''
A¯óþ {Væü…£é˯èþ$ Ææÿ_…^éyæþ$. Ææÿ™é² Ðèþã'' ""{í³Äæý$§æþÇØ'' A¯óþ {Væü…£éË$
MæüÔèýÅç³Ðèþ*™èþ…Væü : ^ðþ¯O é¯èþ$ Üç …§æþÇØ…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý »o§æþ® Üç ¯éÅíÜ Ææÿ_…^éyæþ$.
Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO¯éÌZ »o§æþ® Ðèþ$™é°² {ç³ÐóþÔèý »ê×ý$yæþ$ : çßýÆæÿ$Û° BÝ릯èþ MæüÑ. ""çßýÆæÿÛ ^èþÇ{™èþ'' ""M>§æþ…
ò³sêtyæþ$.({Mîü.Ôèý 61&67) ºÇ'' A¯èþ$ Ææÿ^èþ¯èþË$ M>Ñ…^éyæþ$.
Vú™èþÑ$ç³#{™èþÔ>™èþMæüÇ~ : Ô>™èþÐéçßý¯èþ$ÌZÏ Vöç³µ MîüÇ¢Ðèþ$…™èþ$yæþ$. ""HMæü ß
ç ý$ÅÄæý*¯Œþ ™éÞ…VŠü : ßç ýÆæÿ$Û° Æ>gêÅ°² Üç …§æþÇØ…_¯èþ ^ðþ¯O é Äæý*{†
{»êçßýÃ×ý'' ""{†çÜÐèþ$${§æþ ™øÄæý$ ³ï ™èþÐéçßý¯èþ'' Mæü$yæþ$. »o§æþЮ þè $™éÐèþË…ºMæü$yæþ$. Üí &Äæý$$&Mìü
A¯óþ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$ MæüËÐèþ#. ""¯éíÜMŠü Ô>çܯèþ…' C™èþ° {Væü…«£þæ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ. "" Äæý*{†Mæü$ËÌZ Æ>Æ>k''
Væü*Ça ™ðþË$ç³#™èþ$…¨. V> {ç³íܨ® ´÷…§éyæþ$.
Äæý$fq} Ô>™èþMæüÇ~ : ""{†çÜÐèþ$${§é©ÔèýÓÆæÿ$yæþ$'' A¯óþ ¼Ææÿ$§æþ$ Mæü˧æþ$. MæüËá×ý$yæþ$ : 12 Ðèþ Ôèý™é»êª°Mìü ^ðþ…¨¯èþ MæüËá×ý$yæþ$ M>ÖÃÆæÿ$
¯é×êËò³O "Kyæþ»ŸÐèþ$Ã' ¯èþ$ Ðèþ$${¨…^éyæþ$. Æ>fÅ Ðèþ…Ô>Ðèþã ^èþÇ{™èþ¯èþ$ "" Æ>f™èþÆæÿ…Væü×ìý''
à
ç Ë$yæþ$ : Ô>™èþÐéçßý¯èþ$ËÌZ 17 Æ>gñýO¯èþ çßýË$°Mì ""MæüÑ A¯óþ õ³Ææÿ$™ø Ææÿ_…^éyæþ$.
Ðèþ™èþÞË'' A¯èþ$ ¼Ææÿ$§æþ$ Mæü˧æþ$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ¿êçÜPÆ>^éÆæÿ$Åyæþ$ : 12Ðèþ Ôèý™é»êª°Mìü ^ðþ…¨¯èþ QVøâæý Ðèþ$ÇÄæý$$
{´ëMæü–™èþ…ÌZ ""V>£æþçÜç³¢Ôèý†'' A¯èþ$ 700 Ôèý–… Væü×ìý™èþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢. "" íܧ鮅™é ÕÆøÐèþ$×ìý'' A¯óþ
V>Ææÿ ³ç §éÅË Üç …Mæü˯鰲 Ææÿ_…^éyæþ$. {ç³Ðèþ$$Q QVøâæý Ô>ç܈ {Væü…£é°² Ææÿ_…^éyæþ$.
Üç Ðèþ$${§æþVæü$ç³#¢yþæ $ : ""C…yìþÄæý$¯Œþ ¯ðþ´ùÍÄæý$¯Œþ'' V> {ç³Üí ¨® ^ðþ…¨¯èþ ^é…§Šþ ºÆ>®ÄŒý$ : ç³–«©ÓÆ>gŒý ^úௌþ BÝ릯èþ MæüÑ. íßý…©ÌZ
çÜÐèþ$${§æþVæü$ç³#¢yæþ$ Væü$ç³#¢ËÌZ Vöç³µÐéyæþ$. "ç³–«©ÓÆ>gŒý Æ>Ýù' A¯óþ {Væü…£é°² Ææÿ_…^éyæþ$.
""AËà»ê§Šþ {ç³ÔèýÜí '¢ ' C™èþ° òÜ°O Mæü ÑfÄæý*Ë AÌŒý »ñýÆæÿ*± : Ðèþ$«§æþÅ BíÜÄæý*, ""SÐé'' Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ AÌŒý
Væü*Ça ™ðþË$ç³#™èþ$…¨. ""MæüÑÆ>f'' ¼Ææÿ$ »ñýÆæÿ*±, çœ$f±™ø ´ër$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü
§é…Mìü™èþ$yæþ$. Ðèþ^éayæþ$. çÜÐèþ$M>ίèþ §óþÔèý ÑÔóýÚë˯èþ$
ÑÔ>Q§æþ™èþ$¢yþæ $ : ""§óþÒ ^èþ…{§æþVæü$ç³…¢ , ""Ðèþ$${§éÆ>„æüÜç …'' Ðèþ…sìý "™éÇRŒý&C&íßý…§Šþ'' ÌZ ÑÐèþÇ…^éyæþ$.
M>ÐéÅ˯èþ$ Ææÿ_…_¯èþ ÑÔ>Q§æþ™èþ$¢yþæ $ Væü$ç³#¢Ë B¨ Ôèý…MæüÆ>^éÆæÿ$ÅË$ : MóüÆæÿâæýÌZ ""MæüËyìþ''ÌZ f°Ã…_¯èþ Ôèý…MæüÆ>^éÆæÿ$ÅË$
M>Ë… ¯ésìý Ðéyæþ$. ""A§ðþÓO ™èþ''íܧ鮅™é°² {糆´ë¨…^éÆæÿ$. º{©
M>ã§éçÜ$ : {ç³RêÅ™èþ MæüÑ, ¯érMæüMæüÆæÿ¢ AÆÿ$$¯èþ ""M>ã§éçÜ$'' ¯é£Šþ, §éÓÆæÿMæü, ³ç NÈ, Ôèý–…VóüÇËÌZ Ðèþ$u>˯èþ$
Æðÿ…yæþÐèþ ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢° BÝ릯þè MæüÑ. ""AÀgêq¯þè Ýë¦³í …^éÆæÿ$.
Ô>Mæü$…™èþË…'' ""Ðèþ*âæýÑM>W²Ñ${™èþ'' ""Ñ{MæüÐðþ* Æ>Ðèþ*¯èþ$gê ^éÆæÿ$Åyæþ$ : ÑÕÚët§ðþOÓ™éÓ°² {糆´ë¨…^éyæþ$. ""Ôèý…MæüÆ>
ÆæÿÓÖÄæý$…'' Ðèþ…sìý ¯érM>Ë$""Ææÿœç $$Ðèþ…Ôèý…'' ^éÆæÿ$Å° A§ðþOÓ™èþ íܧ鮅™é°²'' ÑÐèþ$ÇØçÜ*¢
Mæü$Ðèþ*Ææÿ çÜ…¿æýÐèþ…'' ""Ðóþ$çœ$§æþ*™èþ…'' Ðèþ…sìý çÜ$Væü$× Ææÿ*ç³…ÌZ ç³Nh…^èþyé°² {´ù™èþÞ
Ðèþ$«§þæ $Ææÿ M>ÐéÅË$ Ææÿ_…^éyæþ$. ß
í ý…^éyæþ$.
¸ëíßýÄæý*¯Œþ : Æðÿ…yæþÐèþ ^èþ…{§æþVæü$ç³#¢° M>Ë…ÌZ Væü$ç³¢ Ýë{Ðèþ* Ðèþ$««§éÓ^éÆæÿ$Åyæþ$ (13ÐèþÔèý™éº®…) : §æþ„ìü×ý Mæü¯èþÆ> hÌêÏÌZ Eyìþ³í ÌZ f°Ã…^éyæþ$.
gêÅ°² §æþÇØ…_¯èþ ^ðþO¯é Äæý*{†Mæü$yæþ$ ¸ëíßý ""§ðþÓO ™è '' Üí §é®…™é°² {糆´ë¨…^éyæþ$.
Äæý*¯Œþ. ""ÇM>Ææÿ$z B‹œ º$¨®‹Üt Mìü…VŠüyæþÐŒþ$Þ'' ÐèþËÏ¿ê^éÆæÿ$Åyæþ$ : Ôèý$§æþ®§ðþOÓ™èþ íܧ鮅™é°² {糆´ë¨…_¯èþ ÐèþËÏ
C™èþ° Ææÿ^èþ¯èþ. ¿æý$yæþ$ (15&16Ðèþ Ôèý™éº®…) B…{«§é {´ë…™é
BÆæÿÅ¿æýrt : Væü$ç³#¢Ë M>Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {ç³íܧæþ® QVøâæý °Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðéyæþ$. C™èþ° »Z«§æþ¯èþËMæü$ ""ç³#íÙx
Ô>ç܈fqyæþ$. ""BÆæÿÅ¿æýsîýtÄæý$…'' A¯óþ {Væü…£é°² Ðèþ*Ææÿ'Y ' Ðèþ$° õ³Ææÿ$.
Ææÿ_…^éyæþ$. ÑË$Ðèþ, {Væüßç ý×êË$ Æ>Ðèþyé°² Æ>Ðèþ*¯èþ…§æþ : {ç³Äæý*VæüÌZ f°Ã…^éyæþ$. Æ>Ðèþ*¯èþ$gê^éÆæÿ$Å°
Ô>ïÜĈ ýæ $…V> °Ææÿ*í³…^éyæþ$. ÕçÙ$Åyæþ$. ""Ðèþ*Äæý$'' Üí §é®…™é°² ÐèþņÆóÿMìü…_
ÐèþÆ>çßý Ñ$íßýÆæÿ$yæþ$ : Væü$ç³#¢Ë M>Ë…¯ésìý {ç³Ðèþ$$Q QVøâæý Ô>çÜk ˆ yq þæ $. ïÜ™éÆ>Ðèþ$$Ë ç³Nf¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éyæþ$.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 119


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
Mæü½Ææÿ$,Æ>Äæý$§éçÜ$, õܯèþ C™èþ° ÕçÙ$ÅËÌZ CÌŒýº$sŒýÑ$‹Ù : ÉìþÎÏ »ê°çÜ çÜ$Ìꢯèþ$ËÌZ Ðèþ$$Q$Åyæþ$.
Ðèþ$$Q$ÅË$. ""_àÌŒýVæü°'' ° HÆ>µr$^óþÔ>yæþ$. ""Mæü$™èþ$»Œý
Mæü½Ææÿ$ : Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü çÜ…çÜPÆæÿ¢ÌZÏ A…§æþÇMæü…sôý Vöç³µ Ò$¯éÆŠÿ'' °Æ>Ã×ý… ³ç NÇ¢ ^óþÔ>yæþ$.
ÐéyðþO¯èþ Mæü½Ææÿ$, »ñý¯éÆæÿ‹ÜÌZ JMæü {»êçßýÃ×ý »ê˾¯Œþ : ""_çßýÌŒýVæü°''° °Ææÿ*ÃÍ…^éyæþ$. ""íÜgêª''
Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#Mæü$ f°Ã…^éyæþ$. C™èþ° »Z«§þæ ¯èþË$ ""ò³O»Z‹Ü'' A¯óþ Mö™èþ¢ 糧æþª™èþ$˯èþ$ §æþÆ>¾Ææÿ$ÌZ
""§øà'' Ë Ææÿ*ç³…ÌZ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… ´÷…§éÆÿ$$. {ç³ÐóþÔèýò³sêtyþæ $."¯úÆøgŒý''A¯óþ ³ç ÇÛÄýæ * ³ç …yæþVæü
^ðþ™O þè ¯èþ$Åyæþ$ : »ñý…V>ÌZÏMüî Ææÿ¯¢ þè ˧éÓÆ> Mæü–çÙ¿~ ýæ Mìü°¢ »Z«¨…^éyæþ$. fÆæÿ$ç³#MøÐèþyé°² BÆæÿ…À…^éyæþ$. ""¨Ðé±&
Ðèþ$$Mìü¢Mìü ""Æ>Væü Ðèþ*Æ>Y°² »Z«¨…^éyæþ$.""¿ôý«§æþ BÆŠÿ'j ' A¯óþ òÜ°O Mæü Ô>Q¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$.
¿ôý§æþ'' Ðé§é°² ´ësìý…^éyæþ$. AÌêÏE©ª¯Œþ SÎj : SÎj Ðèþ…Ôèý…ÌZ Vöç³µÐéyðþ¯O þè AÌêÏE©ª¯þŒ SÎj CM>¢
çÜ*Ææÿ§éçÜ$ : ÐèþËÏ¿ê^éÆæÿ$Å° ÕçÙ$Åyæþ$. Mæü–çÙ™~ þè ™éÓ°² E™èþÆ¢ ÿæ 糧æþª† Ææÿ§æþ$ª ^óþÔ>yæþ$. ""§éVŠü'' ""^èþ{à'' A¯óþ
{糧óþÔŒý {´ë…™éÌZÏ »Z«¨…^éyæþ$. ""çÜ*ÆŠÿ ¯èþ*™èþ¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtyæþ$. ÆðÿÐðþ¯èþ*Å
ÝëVæüÆŠÿ'' ""çÜ$ÆŠÿÜç $Æ>Ðèþã''C™èþ° Ææÿ^èþ¯èþË$. MøçÜ… ""¨Ð鯌þ &C& Ðèþ$$çÜ¢MŠü Æ>gŒý'' A¯óþ
Ò$Æ>»êÆÿ$$ : _™ø¢ÆÿŠ ""ÕÔZ§æþÄæý$'' Ðèþ…Ô>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ò$Æ> Ô>Q¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$.
»êÆÿ$$ Mæü–çÙ$~° ¿æýMæü$¢ËÌZ A{VæüVæü×ý$ÅÆ>Ë$.
DÐðþ$ {¼gŒý ¿êçÙÌZ ´ërË$ Mæü*Æ>aÆæÿ$. Ðèþ$çßýçŠþ½¯Œþ ™èþ$VæüMÏ üŠ : Æ>f«§é°° ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ §óþÐèþWÇMìü Ðèþ*Ææÿ$µ
^óþÄæý$yæþ…, sZMðü¯Œþ MæüÆðÿ±Þ Ðèþ…sìý {ç³Äñý*V>Ë
Ôèý…MæüÆæÿ §óþÐèþ#yæþ$ : ^ðþO™èþ¯èþ$Å° çÜÐèþ$M>ίèþ$yæþ$ AÝëÞ…ÌZ ÐðþOçÙ~Ðèþ
¿æýMìü°¢ {ç³^éÆæÿ… ^óþÔ>yæþ$. Ðèþ˯èþ í³_a ™èþ$VæüÏMŠüV> í³Ë$Ðèþç³yézyæþ$. ""
¨Ð鯌þ& C& Møïßý'' A¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q¯èþ$
™èþ$ËïܧéçÜ$ : ""Æ>Ðèþ$^èþÇ™èþÐèþ*¯èþÜ‹ '' {Væü…£æþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ AÆÿ$$¯èþ
HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$.
™èþ$ËïܧéçÜ$ Äæý$Ðèþ$$¯é¯èþ© ¡Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ
f°Ã…^éyæþ$. C™èþyæþ$ A§ðþOә鰲 A¯èþ$çÜ íœÆøgŒý Úë ™èþ$VæüÏMŠü : íœÆøgê»ê§Šþ, 眙óþ»ê§Šþ, gꯌþç³NÆŠÿ Ðèþ…sìý ¯èþVæü
Ç…^éyæþ$. Æ>Ë$ °ÇÃ…^éyæþ$. »ê°çÜË MöÆæÿMæü$ "¨Ð鯌þ&
gêq¯þè §óþÐèþ#yæþ$ : Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ¿æýMìü¢ E§æþÅÐèþ$ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$. ¿æýVæüÐèþ C&º…§æþV>¯Œþ',çÜ…„óüÐèþ$… MøÆæÿMæü$ ""¨ Ð鯌þ&
©Y™þè ò³O " gêq¯þó ÔèýÓÇ' A¯èþ$ ÐéRêůèþ… Ææÿ_…^éyæþ$. C& RñýÆO ÿæ ™Œþ'' A¯óþ Ô>Q˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$.
¯éÐèþ$§óþÐèþ#yæþ$ : Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ¿æýMìü¢ E§æþÅÐèþ$M>Ææÿ$yæþ$. DÄæý$¯èþ AÒ$ÆŠÿ Q${çÜ* : ""´ëÆæÿsŒý B‹œ C…yìþÄæý*''V> Mö°Äæý*yæþ
Væü$Ææÿ$§é‹Üç³NÆŠÿÌZ JMæü BÆ>Ðèþ*°² ¯ðþË ºyézyþæ $. »ê˾¯Œþ ¯èþ$…_ Ùí Äæý*çÙ$©ª¯þŒ ™èþ$VæüMÏ üŠ
MöÌêµyæþ$. ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë^óþ B§æþÇ…^èþºyézyþæ $. "íÜ™éÆæÿ'
™èþ$M>Æ>… : ÕÐéiMìü Üç Ðèþ$M>ÎMæü$yæþ$. ""ÐèþÆæÿM>Ç'' Üç …{糧é A¯óþ Üç …X™èþ ³ç ÇMæüÆ>°² BÑçÙPÇ…^éyæþ$.
Äæý*°² Ææÿ*´÷…¨…^éyæþ$. ³ç …yæþÈç³#Ææÿ ÑuæÿË gñýO¯Œþ & EÌŒý& A¼¨¯Œþ : ""M>ÖÃÆŠÿ AMæü¾ÆŠÿ'' V> í³Ë$Ðèþºyæþz M>ÖÃÆæÿ$¯èþ$
¯é£æþ$°Mìü ¿æýMæü$¢yþæ $. C™èþyæþ$ "Ðèþ$Æ>w Mæü½Ææÿ$'V> ´ëÍ…_¯èþ ÚëÒ$ÆŠ Ðèþ…ÔèýçÜ$¦yæþ$. Ðèþ$à
³í Ë$Ðèþºyézyþæ $. "A¿æý…VæüÐèþ$$'A¯óþ C™èþ° bèþ…§ø ¿êÆæÿ™é°², Æ>f™è þ Ææ ÿ …W×ì ý ° ç ³ ÇÛ Ä æ ý *
º§æþ® ³ç §éÅË$ ÕÐéi° Ñ$MìüPÍ BMæüÇÛ…^éÆÿ$$. ¿êçÙÌZMìü A¯èþ$Ðé§æþ… ^óþÆÿ$$…^éyæþ$.
çÜÐèþ$Ææÿ¦ Æ>Ðèþ$§éçÜ$ : Æ>Ðèþ$§éçÜ$ »Z«§æþ¯èþË Ðèþ˯èþ ÕÐéi E™óþ¢h™èþ$ »êºÆŠÿ : Ððþ$$çœ$ÌŒý Ýë{Ðèþ*fÅ Ý릳ç Mæü$yæþ$ ""çœ*i'' A¯óþ
yðþO¯éyæþ$. ""§æþÔèý»Z«§æþ'' A¯èþ$ {Væü…£é°² Ææÿ_… ¼Ææÿ$§æþ$ MæüËÐéyæþ$. "" ™èþ$gŒýMîü& C& »êºÈ''
^éyæþ$. C™èþ¯èþ$ ""«§þæ ÆæÿM>Ç''. A¯óþ {Væü…£é°² Ææÿ_…^éyæþ$.
fÄæý$§óþÐèþ#yæþ$ : 12 Ðèþ Ôèý™é»êª°Mìü ^ðþ…¨¯èþ fÄæý$§óþÐèþ#yæþ$,
AMæü¾ÆŠÿ : Ððþ$$çœ$ÌŒý ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢ËÌZ A{VæüVæü×ý$Åyæþ$. ""¨¯Œþ&
ËMæü‡×ýõܯèþ$° BÝ릯þè MæüÑ. C™èþ° {ç³Üí §æþ® Ææÿ^èþ¯èþ
C&Ìêïßý'' A¯óþ Mö™èþ¢ Ðèþ$™é°² Ýë¦í³…^éyæþ$.
"" X™èþVøÑ…§æþ…''
hhÄæý* 糯èþ$², ¡Ææÿ¦ Äæý*{™èþË ç³¯èþ$² Ææÿ§æþ$ª
Æ>fÔóýQÆæÿ$yæþ$ : {糆àÆæÿ Ðèþ$õßý…{§æþ ´ëË BÝ릯þè MæüÑ. "MæüÆæÿ*µÆæÿ ^óþÔ>yæþ$.
Ðèþ$…fÇ' "»êËÆ>Ðèþ*Äæý$×ý…' "»êË¿êÆæÿ™èþ…'
"M>ÐèþÅÒ$Ðèþ*…çÜ' DÄæý$¯èþ {ç³Üí §æþ® Ææÿ^èþ¯èþË$. Aº$ÌŒý œç fÌŒý : AMæü¾ÆŠÿ Äñý$$MæüP çÜËà§éÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$
A¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿÃ^øyæþV>…Væü : JÇÝëÞÌZ ™èþ*Ææÿ$µV>…Væü$ËÌZ Ðèþ$$Q$Åyæþ$. ^èþÇ{™èþ M>Ææÿ$yæþ$. AMæü¾ÆŠÿ ç³Ç´ë˯èþ Væü$Ç…_
12Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ ç³NÇÌZ fVæü¯é²£æþ$° ""AÆÿ$$± AMæü¾ÆŠÿ'', "AMæü¾ÆŠÿ¯éÐèþ*' A¯èþ$
BËÄæý*°² °ÇÃ…^éyæþ$. {Væü…£é˯èþ$ Ææÿ_…^ðþ¯èþ$.1602 ÌZ ½ÆŠÿíÜ…VŠü
Mæü$™èþ$º$©ª¯þŒ IºMŠü : »ê°çÜ Ðèþ…Ôèý Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ "" ÌêRŒýº„Šü'' A¯óþ º$…§óþÌŒý^óþ ß ç ý™èþÅ ^óþÄæý$ºyézyþæ $.
¼Ææÿ$§æþ$ Mæü˧æþ$. Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ °Æ>Ã×ê°² Aº$ªÌŒý çßýÒ$§Šþ ËçßZÇ : Úëfௌþ M>Ë…¯ésìý ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$.
{´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ""´ë§ŠþÚë ¯éÐèþ$'' Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ.
120 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O
GSRAO GK GROUPS
P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
º§ú± : AMæü¾ÆŠÿ M>Ë… ¯ésìý {ç³Ðèþ$$Q ^èþÇ{™èþ M>Ææÿ$yæþ$ Ðèþ$$Q$ÅË$. 1887ÌZ ""C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý
C™èþ° Ææÿ^èþ¯èþ ""Ðèþ$$…™èþMæü»Œý&EÌŒý&™èþÐéÇRŒý'' ÝùíÙÄæý$ÌŒý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ'' HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$.
AMæü¾ÆŠÿ ç³Ç´ë˯èþ Væü*Ça ÑÐèþ$Ææÿدé™èþÃMæü…V> gZņÆ>ÐŒþ œç NÌôý : °Ðèþ$²Mæü$Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ œç NÌôý 1873ÌZ" Üç ™èþÅ
ÑÐèþÇçÜ$¢…¨. ÔZ«§þæ Mæü Üç Ðèþ*gê°²' Ýë¦³í …^éyæþ$. ""Væü$Ìê…VæüÇ''
»ñýOÆæÿ…Rꯌþ : AMæü¾ÆŠÿ Äñý$$MæüP Üç …Ææÿ„æüMæü$yæþ$. Æðÿ…yæþÐèþ ´ë°ç³r$t A¯óþ {Væü…£é°² Ææÿ_…^éyæþ$. {»êàÃ×ý
Äæý$$§æþ®…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþyé°Mìü, V>ÓÍ B«¨MæüÅ™èþò³O ´ùÆ>yìþ Mæü$Ë °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ
Äæý$ÆŠÿ, AiÃÆæÿ$, gꯌþç³NÆŠÿËÌZ ÑfÄæý$… ^óþÔ>yæþ$.
Ý뫨…^èþyé°Mìü Ðèþ$$QÅM>ÆæÿMæü$yæþ$. Vø´ëË Mæü–çÙ~ VøQÌôý : Ðèþ$à™éÃV>…«© Äñý$$MæüP Æ>fMîüÄæý$ Væü$Ææÿ$Ðèþ#.
™é¯ŒþõܯŒþ : AMæü¾ÆŠÿ BÝ릯èþ…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q çÜ…X™èþ ѧéÓ… Ñ$™èþÐé§æþ ¯éÄæý$Mæü$yðþO¯èþ VøQÌôý 1905ÌZ
Üç $yæþ$. Ñ$Äæý*&Mðü&™øyìþ, §æþÆ>¾È Ðèþ…sìý Æ>V> "çÜÆðÿÓ…sŒýÞ B‹œ C…yìþÄæý*' A¯óþ çÜ…çܦ¯èþ$
˯èþ$ DÄæý$¯èþ Üç –íÙ…t ^éyæþ$. HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$.
Æ>gêÆ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>ÄŒý$ : ""B«§æþ$°Mæü ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ýë…íœ$Mæü ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ Äæý$¯Œþ. Äæý$¯Œþ. gZíÙ : 1911 ÌZ ÝùçÙÌŒý Üç ÈÓ‹Ü ÎVŠü HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$.
¯ø§æþÅÐèþ$ í³™éÐèþ$çßý$°V> "çÜ¡çÜçßýVæüÐèþ$¯èþ' 1920ÌZ BÌŒý C…yìþÄæý* {sôýyŠþ Äæý$*°Äæý$¯Œþ
°õÙ§« é°Mìü Mæü–íÙ ^óþÜí ^èþrt… ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü¯èþ$ Ýë¦í³…^éÆæÿ$. çÜÆóÿÓ…sŒýÞ B‹œ
Üç œç ÎMæü–™èþ$yæþÄæý*Åyæþ$. C…yìþÄæý*ÌZ Üç ¿æý$ÅË$.
§óþÐóþ…{§æþ¯é£Šþ u>Væü*ÆŠÿ : MæüËMæü™é¢ÌZ "™èþ™èþÓ»Z«¨°' Üç ¿æý{´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. Ðèþ$çßýçŠþ BÎ : Vöç³µ gê¡Äæý$ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ÚûMæü™Œþ BÎ
™èþ™èþÓ»Z«¨° A¯óþ »ñý…V>Î ³ç {†Mæü™ø §óþÔèý ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP Ýù§æþÆæÿ$yæþ$. SÌê眙Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$
Væü$Ç…_ {ç³^éÆæÿ… ^óþÔ>yæþ$. çÜàÄæý$ °Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ*°Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…
MóüÔèýÐŒþ ^èþ…{§æþõܯŒþ : 1966ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ "{ºçßýà çÜÐèþ*gê°²' Ðèþíßý…^éyæþ$. 1923ÌZ ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$
Ýë¦í³…^éÆæÿ$. ""C…yìþÄæý$¯Œþ ȸëÆŠÿà AÝùíÜ M>…{Vðü‹ÜMæü$ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éyæþ$.
Äôý$çÙ¯Œþ'' HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. Ððþ*¡ÌêÌŒ ¯ðþ{çßý* : ¯éÅÄæý$Ðé¨ AÆÿ$$¯èþ Ððþ*¡ÌêÌŒý¯ðþ{çßý* 1919
§æþÄæý*¯èþ…§æþ çÜÆæÿçÜÓ† : §æþÄæý*¯èþ…§æþV> õ³Ææÿ$ V>…_¯èþ Ðèþ$*ËÔèý…MæüÆŠÿ ÌZgê¡Äæý$ M>…{Vðü‹ÜÌZ ^óþÆðÿ¯èþ$. ""C…yìþò³…
"BÆæÿÅ Üç Ðèþ*gê°²' Ýë¦³í …_ "Ôèý$¨® E§æþÅÐèþ$…' yðþ…sŒý'' A¯èþ$ ç³{†Mæü Ýë¦í³…^éÆæÿ$. 1922ÌZ
§éÓÆ> Ðèþ$™èþ… Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯èþ² íßý…§æþ$Ðèþ#˯èþ$ Üí .BÆŠÿ. §é‹Ü ™ø MæüÍíÜ ""M>…{VðüÜ‹ Üç ÓÆ>gŒý ´ëÈt''
†ÇW íßý…§æþ* Ðèþ$™èþ…ÌZMìü ^óþÆæÿ$aMøÐèþyé°Mìü Ýë¦³í …^éÆæÿ$.
Mæü–íÙ ^óþÔ>Ææÿ$. Ü
ç ™óþÅ…{§æþ {ç³Ý맊þÜ
í ¯éá : »ñý…V>ÌŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé¨. VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿV>
Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ ³ç ÆæÿÐèþ$çßý…çÜ : MæüËMæü™é¢ÌZ §æþ„ìü×ôýÔèýÓÆŠÿÌZ M>ä§óþÐéËÄæý$…ÌZ (½àÆŠÿ, JÇÝëÞ) °Äæý$Ñ$…^èþºyìþ¯èþ ™öÍ
AÆæÿaMæü$yæþ$. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ$°Mìü B«§éņÃMæü ¿êÆæÿ ¡Äæý$$yæþ$. ÐðþO{ÝëÄŒý$ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ
Væü$Ææÿ$Ðèþ#. Mú°ÞÌŒýÌZ Üç ¿æý$Å°V> °Äæý$Ñ$…^èþºyìþ¯èþ ™öÍ
ÝëÓÑ$ ÑÐóþM>¯èþ…§æþ : AçÜË$ õ³Ææÿ$ ¯èþÆóÿ…{§æþ¯é«§Šþ §æþ™é¢, 1893ÌZ ¿êÆæÿ ¡Äæý$$yæþ$.
_M>VøÌZ fÇW¯èþ {ç³ç³…^èþ çÜÆæÿÓÐèþ$™èþ çÜÐóþ$Ãâæý çÜ™óþÅ…{§æþ¯é£Šþ u>Væü*ÆŠÿ : I.íÜ.Äæý$‹Ü ³ç È„æüËÌZ E¡¢Æÿæ ™~ þè Ý뫨…_¯èþ ™öÍ
¯é°Mìü àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. 1897ÌZ »êÆ>¯èþVæüÆŠÿ ¿êÆæÿ¡Äæý$$yæþ$. ÆæÿÒ…{§æþ¯é«§þŠ u>Væü*ÆŠÿ Äñý$$MæüP
Ðèþ§æþª JMæü B{ÔèýÐèþ*°² Ýë¦³í …^éÆæÿ$. Ýù§æþÆæÿ$yæþ$.
òßý{± ÑÑÄæý$¯Œþ yìþÆöhÄñý* : Äæý$…VŠü »ñý…V>ÌŒý E§æþÅÐèþ$ Ýë¦ç³Mæü$yæþ$. _™èþ¢Ææÿ…f¯Œþ §é‹Ü : ""§óþÔŒýº…«§æþ$'' ¼Ææÿ$§æþ$ MæüÍW¯èþ íÜ.BÆŠÿ.§é‹Ü
1826& 31 Ðè þ $« § æ þ Å í ß ý…§æ þ *M>Ìô ý i 1922ÌZ Ððþ*¡ÌêÌŒý ¯ðþ{çßý*™ø MæüÍíÜ "M>…{VðüÜ‹
A«§éÅç³Mæü$°V> ³ç °^óþÔ>Ææÿ$. çÜÓÆ>gŒý ´ëÈt'° Ýë¦í³…^ðþ¯èþ$.
DÔèýÓÆæÿ ^èþ…{§æþ ѧéÅÝëVæüÆŠÿ : ï܈ A¿æý$ŧæþÄæý*°Mìü G…™ø Mæü–íÙ ^óþÔ>Ææÿ$. §é§é»êÄŒý$ ¯úÆøi : ""¿êÆæÿ¡Äæý$ Mæü$Ææÿ$Ðèþ–§æþ$®yþæ $'' V> õ³Ææÿ$ V>…_¯èþ
Ñ™èþ…™èþ$ ç³#¯èþÇÓÐéçßý ^èþrt… (1856) ¯úÆøi {¼sîýÙç $ ´ëÆæÿÐÏ þð $…r$Mæü$ G°²Mðü¯O þè ™öÍ
Æ>Ðèþyé°Mìü ѧéÅÝëVæüÆŠÿ Mæü–íÙ ^óþÔ>Ææÿ$. MæüËMæü™é¢ ¿êÆæÿ¡Äæý$$yæþ$. "ç܅糧æþ ™èþÆæÿÍ…ç³#' ò³O "´ëÐèþÈt
çÜ…çÜP –™èþ MæüâêÔ>ËÌZ {ºçßýÃ×ôý™èþÆæÿ$ËMæü$ A…yŠþ A¯Œþ {¼sîý‹Ù Ææÿ*ÌŒý C¯Œþ C…yìþÄæý*'A¯óþ
ѧéÅÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^éÆæÿ$. {Væü…£é°² Ææÿ_…^ðþ¯èþ$.
Vø´ëË çßýǧóþÔŒý Ðèþ$$RŒý : Ðèþ$àÆ>çÙ‰Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Vöç³µ çÜ…çœ$ çÜ…çÜPÆæÿ¢ ÆæÿÒ…{§æþ¯é£Šþ u>Væü*ÆŠÿ : ""X™é…fÍ'' Ææÿ^èþ¯èþMæü$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ ¯ø»ñýÌŒý
""ÌZMæüß í ý™èþ ß
í ý™èþ Ðé¨'' V> õ³Ææÿ$ V>…^éyæþ$. ºçßý$Ðèþ$† A…§æþ$Mæü$¯èþ² ™öÍ ¿êÆæÿ¡Äæý$$yæþ$.
Äæý$….h. Ææÿ¯èþyóþ : Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ {ç³Ðèþ$$Q Üç …çœ$çÜ…çÜPÆæÿ.¢ gê¡Äæý$ X™èþ… ""f×ýVæü×ýÐèþ$×ý'' Ææÿ*ç³ MæüÆæÿ¢.
{´ëÆæÿ¯¦ é Üç Ðèþ*f Ýë¦³ç ¯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþÜí ¯èþ ÐéÇÌZ ""Ô>…†°Móü™èþ¯Œþ'' ""ÑÔèýÓ¿êÆæÿ¡'' Ýë¦³í …^éÆæÿ$.

ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O 121


P~ü.ã≤. Ô~_ç¤ Ñ¨a¡ˆH+¨<£û
»êËVæü…V>«§æþÆŠÿ †ËMŠü : ¿êÆæÿ¡Äæý$$ËMæü$ ""ÌZMŠüÐèþ*¯èþÅ''V>, {¼sîýçÙ$ Ææÿ$. "¯èþ*Å C…yìþÄæý*', "M>Ðèþ$¯Œþ ÒÌŒý' ³ç {†MæüË$
ÐéÇMìü A†Ðé§æþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. 1893 ™ø Ýë¦³í …^éÆæÿ$.
Væ ü ×ýç ³ † E™è þ ÞÐéË$, 1895ÌZ ÕÐéi ¿æýVæü™Œþ íÜ…VŠü : ÝëÓ™èþ…{™ø§æþÅÐèþ$ M>Ë…¯ésìý Ñç³ÐÏ þè M>Ææÿ$ËÌZ
E™èþÞÐéË$ {´ëÆæÿ…À…^ðþ¯èþ$. _ÆæÿçÜÃÆæÿ×îýÄæý$$yæþ$ ""çÙïßý§Šþ''. ¿æýVæü™Œþ íÜ…VŠü
ÌêÌê Ëf糆Æ>ÄŒý$ : "ç³…g껌ý MóüçÜÇ'V> õ³Ææÿ$ V>…_¯èþ A†Ðé§æþ "íßý…§æþ*Ý릯þŒ ÝùçÙÍ‹Ùt Çç³¼ÏMüŠ AÝùíÙÄôý$çÙ¯Œþ'
¯éÄæý$Mæü$yæþ$. 1914ÌZ AÐðþ$ÇM>ÌZ C…yìþ Ýë¦³ç ¯èþÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ Ðèþßí ý…^ðþ¯èþ$. Ýë…yæþÆŠÿÞ¯èþ$
Äæ ý $¯Œ þ ç ß ZÐŒ þ $Ææ ÿ *ÌŒ ý ÎVŠ ü Ýë¦ í ³ …^ð þ ¯è þ $ çßý™èþÅ^óþÄæý$yæþ…, ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ »ê…º$Ë™ø
""ç³…gê½'' A¯óþ ³ç {†Mæü¯èþ$ Ýë¦³í …^ðþ¯èþ$. ""A¯Œþ §éyìþ Ðèþ…sìý ¡{ÐèþÐé§æþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË œç Í™èþ…V>
àÅï³ C…yìþÄæý$¯Œþ'' A¯óþ {Væü…£é°² Ææÿ_…^ðþ¯èþ$. Ðèþ*Ça 23, 1931¯èþ EÇ¡Äæý$ºyézyæþ$.
¼í³¯Œþ ^èþ…{§æþ´ëÌŒý : ""¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ñç³ÐÏ þè Ðé§æþ ¿êÐéËMæü$ ³í ™éÐèþ$ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ Bg꧊þ : Ñç³ÐÏ þè ÒÆæÿ$yæþ$. "íßý…§æþ*Ý릯þŒ ÝùçÙÍ‹Üt Çç³¼ÏMüŠ
ßç ý$°V> ´ëÌŒý¯èþ$ õ³ÆöP…sêÆæÿ$. ""ç³Ç§æþÆæÿØMæü'' AÝùíÙÄôý$çÙ¯Œþ' Ýë¦ç³¯èþÌZ Ýë…yæþÆŠÿÞ çßý™èþÅ
""{sìýº*ůŒþ'' ³ç {†MæüË$ Ýë¦³í …^ðþ¯èþ$. ^óþÄæý$yæþ…ÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éyæþ$.
AÆæÿÑ…§Šþ òœ*‹Ù : gê¡Äæý$Ðé§æþ$ËÌZ {ç³Ðèþ$$Q$yðþO¯èþ òœ*‹Ù 1931ÌZ AËà»ê§ŠþÌZ JMæü ´ëÆŠÿPÌZ
""¯èþ*ÅÌê…‹œÞ œç ÆŠÿJÌŒý'z 'A¯óþ ÖÇÛMüæ õ³Ææÿ$™ø C…§æþ$ ´ùÎçÜ$Ë™ø ´ùÆ>yæþ$™èþ* ÒÆæÿÐèþ$Ææÿ×ý…
{ç³M>ÔŒýÌZ ÐéÅÝëË$ {ç³^èþ$Ç…^ðþ¯èþ$. "ÝëÑ{†', ´÷…§éyæþ$.
"ÌñýO‹œ yìþÐðþO¯Œþ' {ç³Ðèþ$$Q Ææÿ^èþ¯èþË$. ÔóýçÙ iÑ™èþ… çÜ*ÆæÿÅõܯŒþ : »ñý…V>ÌŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¡{ÐèþÐé§æþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$.
´ë…yìþ^óþaÇÌZ Äñý*WV> Væüyìþ´ëyæþ$. _rttV>…VŠü BÄæý$$«§æþV>Ææÿ §øí³yîþ ^óþòܯèþ$.
Ðèþ$§æþ¯Œþ Ððþ*çßý¯Œþ Ðèþ*ËÐéÅ : gê¡Äæý$Ðé¨, Üç …çœ$çÜ…çÜPÆæÿ.¢ 1909,1908 çÜàÄæý$°Æ>MæüÆæÿ×Z§æþÅÐèþ$…ÌZ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý$
ËÌZ Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï M>…{VðüÜ‹ Mæü$ A«§þæ Å„æü™èþ Ðèþßí ý… ºyézyþæ $. 1934 EÇ¡Äæý$ºyézyþæ $.
^éÆæÿ$. 1915ÌZ »ñý¯éÆæÿÜ‹ ßí ý…§æþ* ÑÔèýÓѧéÅ Æ>‹Ü ¼àÈ »Z‹Ü : ÌêÆŠÿz çßýÇz…gŒýò³O çßý™éÅ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþòܯèþ$.
ËÄæý*°² Ýë¦³í …^éÆæÿ$. 1942ÌZ f´ë¯ŒþÌZ ""C…yìþÄæý$¯Œþ C…yìþò³…
yé. ¼.BÆŠÿ. A…»ôý§æþPÆŠÿ : ""B«§æþ$°Mæü Ðèþ$¯èþ$Ðèþ#'' õ³Ææÿ$ V>…_¯èþ yðþ¯ŒþÞ ÎVŠü' ¯èþ$ Ýë¦í³…^ðþ¯èþ$.
A…»ôý§æþPÆŠÿ ™èþ¯èþ iÑ™èþ M>Ë… °Ðèþ$² Mæü$ÌêË çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü : ÝëÓ™èþ…{™øŧæþÅÐèþ$…ÌZ ¯óþ™éi {ç³Ðèþ$$Q ¯éÄæý$
A¿æý$ŧæþÄæý$… MøçÜ… ´ùÆ>yéÆæÿ$. "¿êÆæÿ™èþ Mæü$yæþ$ gê¡Äæý$ M>…{VðüÜ‹ Mæü$ Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï A«§þæ Å
Æ>gêÅ…Væü… Ææÿ^èþ¯é MæüÑ$sîý' A«§æþÅ„æü$yæþ$. „æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. 1939ÌZ ""¸ëÆæÿÓÆŠÿz »êÏMŠü''
"C…yìþò³…yðþ…sŒý ÌôýºÆŠÿ ´ëÈt'° Ýë¦í³…^éyæþ$. ´ëÈt° Ýë¦í³…^ðþ¯èþ$. "C…yìþÄæý$¯Œþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý
""f¯èþ™é'' ""ºíßýçÙP –™èþ ¿êÆæÿ†'' ""Ðèþ$$MŠü BÈÃ'Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþß í ý…^éÆæÿ$.
¯éÄæý$MŠü'' Ððþ$$§æþÌñý¯O þè ³ç {†MæüË$ Ýë¦³í …^éÆæÿ$. íÜçÜtÆŠÿ °Ðóþ¨™èþ : IÇ‹Ù §óþÔèýçÜ$¦Æ>ÌñýO¯èþ °Ðóþ¨™èþ AçÜË$ õ³Ææÿ$
fÐèþçßýÆŠÿÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* : ^é^éiV> {ç³íܨ® ^ðþ…¨¯èþ ¯ðþ{çßý* çÜÓ™èþ…{™èþ "Ðèþ*ÆæÿYÆóÿsŒý ¯ø»ñýÌŒý'. ÝëÓÑ$ ÑÐóþM>¯èþ…§æþ
¿êÆæÿ™èþ ™öÍ {糫§é°. "Aίèþ & ç³…^èþÖË Äñý$$MæüP ÕçÙ$ÅÆ>Ë$. ÑÐóþM>¯èþ…§æþ BàÓ¯èþ…
Üí §é®…™èþ' Ææÿ*ç³MæüÆæÿ.¢ DÄæý$¯èþ"" yìþÜç PÐèþÈ B‹œ ò³O ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý… Ðèþ_a çÜÐèþ*fõÜÐèþ Ðèþ$ÇÄæý$$
C…yìþÄæý*'' ""WÏ…ò³Þ‹Ü B‹œ ÐèþÆæÿÌŒýz íßýçÜtÈ'' »êÍMæüË Ñ§æþÅ MöÆæÿMæü$ Mæü–íÙ ^óþÔ>Ææÿ$.
DÄæý$¯èþ {ç³Ðèþ$$Q Ææÿ^èþ¯èþË$. AÆæÿ$×ê AçÜœ‹ AÎ : "MìüÓsŒý E§æþÅÐèþ$' Üç Ðèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅ ¯éÄæý$Mæü$
A±¼òÜ…sŒý : IÇ‹Ù Ðèþ°™èþ. 1907¯èþ$…yìþ ¤Äñý*ÝùíœMæüÌŒý Ë…§æþÆæÿ* AÆðÿÜ‹ t M>ºyìþ¯èþ ¯óþ³ç £æþÅ…ÌZ E§æþÅÐèþ*
ÝùòÜsO ýî A«§þæ Å„æü$Æ>ÍV> ³ç ° ^óþòܯèþ$. gê¡Äæý$ °Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$. 1997ÌZ
M>…{VðüÜ‹ Mæü$ A«§þæ Å„æü™èþ Ðèþß
í ý…_¯èþ ™öÍ Ðèþ$íßýâæý. Ðèþ$Ææÿ×ê¯èþ…™èþÆæÿ… "¿êÆæÿ™èþÆæÿ™èþ²' ç³#ÆæÿÝëPÆæÿ…
1916ÌZ ßç Z…Ææÿ*ÌŒý E§æþÅÐèþ*°² °ÆæÿÓíßý…^é ËÀ…_…¨.

GSRAO GK GROUPS

122 ÉèÏ~°`«^Õâ◊ K«i„`«, ã¨O㨯$u, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞O