Вы находитесь на странице: 1из 73

1 1А[е'ге Бос}! ..

2
2 10
3 |8
4 Рг!еп6з
8оогё 9ог:е {1_4}
5 Ап]гпо!з
6
7
8

........."........70

о
-

[!э1еп оп0 с!гс|е. @ ъ


:,'1.;
А о !

!\"/_;
|';
[) € г в
'3'*'=ъ

{.1: м Р в с

4 6 А Б )

|# ш г 5 п
;'
о.: ш ш 7 у

'# !_оо& опо гпо1с[ ъ


,..-,!.:1:|;'+;;.:;-. 2!;:..4_1-::!1.::

репс![

гш [ег

боо[

реп

1- |-[зЁеп Ёо Ё[:е 69 ап4 с[гс[е Ё}те соггес| [е|Ёег-


2. [ооР св Ё}:е р[сЁшгез спё гпсвс[ с}пегп Ёо Ё1те соггезропё[п9 тшог/з-
2
."''.# шп01'5 |1'з о сопрш1ег.

6ф шп01'5 ? !1'з о гш ббег.

з шп01'5 ? |1'з о репс![ созе.

4 = -Ё* шп01'5 ? |1'з о бо9.

я
$э гоо[ опё 1госе. ч \-{,-

й9 попе'з [!!е9.
1[!з !з .|ос(.

\[[о1'з 1бо1?

1_ |-оо& аЁ Ё!те р[сЁшгез сп4 1тосе [А!з опё сАас.


2.!тосе Ё[:'е рсгЁз о/ с}пе ё[о[о9ше-
3
€оцп| опё гпо1с[ ъ
1
: : : :: :::: 03
2 : : : ь9
3 : : : : : с1{
4 : : : : :: : : 08
5
: : : : :: : :
е5

23п
ьоо( опё согпр!е1е. ъ ,гш[е*#г::фбо&5
====р€Ёъ

'жш]

щж -э
$/[о1 оге 1[езе? \[[о1 оге 1[езе?
1[е9'ге 1 [е9'ге

'жж ^аш

жы -ш
\[[о1 оге {[езе? \([о1 оге 1[езе?
1[е9'ге 1[е9'ге
1. €оцпЁ сп4 гпсЁс[п с}:е орр[ез Ёо [}пе соггезроп4!п9 пц:п6егз-
2- Апзууег ![:е чшезЁ[опз 69 1/епе[/91п9 ![:е о6.!есЁз [п Ё}:е р[сЁшгез-
4.

# |_оо[ оп6 шг!|е.

бо9 репс![ со5е


ф реп

1 \[[:о1'з 1[!з? 2 \[[о1'з1[!з? \

)
3 \[[то1'з 1[!з? 4 \[[о1'з 1[!з?

# !_|э|еп опё со|оцг @ 1


# Ё|пё опё со!оцг 1

-е€}
\ сЁБ

'|- Апзтмег Ё}:е


чшезЁ[опз 69 [оо|с1п9 с| есс}: [Ёегп сп4 тл:г1с[п9 Ё}пе соггесЁ тшог/з/гогп с}це 6ох-
2- [[зЁеп Ёо с}:е 69 сп4 со[оцг с}те /ошг с[сззгоогп о6.|есЁз Ё}це соггес| со[оцг_
3. Ё1п4 с}те о6.]ессз/гогп ссЁ[м[Ё9 2 (репс1[з, гш66егз, репз, 6оо[з) [п Ё}:е р1с1шге спё со[оцг с}тегп шз1п9 Ё}пе зсгпе со[ошгз/гогп
ос11т|!ч 2.
5
#
@ 1[е пцгпбегэ. ч е!9[1 1ъмо {ошг


\л{г|1е 1еп {]те

феэ*,ъ1!'
в.*
€ъ
&*' €
опе 1[ гее

5еуеп п
/
а

!пе
#
Реоё опё гпо|с[. 1[еп $оу. ъ€е*

'1 \[[о1'з 1[о1?


11'з о репс![.

2 \[[о1'з 9ошг попе?


|'п йе9.

3 \[[о1 со[ошг !з 1{?


11'з ге6.

4 $/[о1 оге 1[езе?


1[е9'ге реп5.
1. |-оо& сЁ Ё}пе пцтп6егз сп4 тмг[Ёе Ё}те гп[зз[п9 тшог4з.
2- Реоё [}те чшезс[опз опё с}пе сп5и/ег5 оп4 гпсЁс}т Ёьегп Ёо {}ъе соггесЁ р[сЁшгез. 11теп, [п рс[гз' сз[ ап4 спзтмег Ё}пе чшезЁ!опз-
6
.@ 1[еп рц1 1[е шогёэ |п
\г{г|1е.
о|р[обе||со! огёег 0у пцгпбег!п9 [[егп

9гощ шг![е 1[е шог6з опё р!оу ш|1[ уоцг рог[пег.

ъ1

1- !-оо|с сЁ Ё}:е р}поЁоз сп4 тшг1Ёе !1те соггезроп41п9 тмогёз- 1!теп пцгп6ег Ё}пе тмог4з сссог4[п9 Ёо с[р}тс6е*[са[огёет-
2.9таут 4 о6.|есЁз оп4 тлуг[Ёе Ё}пе соггезропё[п9 тмог4з- 01ме 9ошг 6оо|с со уоц[ Ра1Ёпег сп4 }псуе }т]гп/}пег'тшг[Ёе 9ошг тмогёз [п
с[р}пс6е*1сс[ отёес- 9о Ё}пе зс:пе тш[Ё}п 9ошг Р@гЁпег'5 тмог4з.
.;

@
€ €о|оцг 1[е |е11егз. ъ

.:

1..-
.'
]:

,',, !

|
|

3\
\

\ '-,
;
' !
,,,'$
',,,,

{
|,..,

ь !
-.-

--ё
,'..]

\
м
,| 1 !/;
!;
'-::

.';
,':

1: :|
\

1
'1

!:
/
':

![[о1 р|с1шге ёо уоц $ее |п ос1|м!1у 1? \{г!1е. \


'|. €о[ошг с}те !}те [е1Ёегз -пос Ё[:.е пцгп6егз- Ёо уеуео[ !1те р1сЁшге.
рсгсз ъм1Ё[т
2- |/т!г1Ёе е[те р1сЁшге 9оц 5ее 1п ссЁ1м[Ё9 '|.
в
]ч!отм ! соп
1 5оу оп0 1|с|< (/). €
'..
#
1ъъ *- 2 @- з",*.
реп репс![ боо]< репс![ с05е

5#а 6# #
( .-- -*\,

сопрш1ег гц[ег гшббег

2',;'' 5оу опё 1|с( (/). € ъ


"8
ъБёчР
ёф.э1
/в #- *.*' #
#
ъ*":'
ф-#1

#
# #ф
#*{ €#
опе 1ъмо 1[гее {ошг {!уе 5|х 5еуеп е:9 |_:1 п !пе 1еп

3;. 5оу опё 1!с[ (/). € \1{_

* *
1 б[ше 2 ге6 3 9гееп 4 це[[оъм

4:.;:' 5оу опё |!с[ (/).€ ч&-|.-

шп01'5 1[о1? шп01'5 1[!з7 шпо1 оге 1[езе?


11'з ш9 бо9. !1'з о гшббег. 1[е9'ге орр[ез.
1- 5с9 1}те с[оззгоогп о5'|есЁз оп4 с.с[ Ё}пе с[гс[ез.
[ 2- 5оч 1!ье пцгп6егз сп/ с1с& Ё}:.е с[гс[ез-
3. 5сч Ё}:е со[оцгз сп4 с.с& Ё!те с1гс[ез-
4. 5с9 Ё!те ехс}псп9ез сп4 с1с[ Ё[те с[гс[ез.
!

1:

9
1

;
@ €оцп1 опё шг![е. 1[еп, оз( опё оп$шег. ь € 9

Ёоъм п0п9 9о-9оз ? 10

Р]оъм п0п9 ?

жжжжжж*

Ёоъм п0п9

о &&&&&*$*
Ёочм п0п9 ?

1. 6огпр[есе Ё}те чшезс[опз шз[п9 Ё}пе соггезропё[п9 тшог4з ]п с}це Бох- [}пеп соцпЁ с}ъе о6.!ессз сп4 утгг1Ёе Ё[те соггесЁ пц;п6ег- Аз[ сп4
сп5'!,уег Ё1те чшезЁ[опз [п рс[гз.

.# \[г!1е (1 -4). 1[еп оз( опё оп$шег. ъё

'1 1[е9'ге с0(ез.

л'"\
+-! 2 1[е9'ге 1'то1з. "лъ
дъ
оъ "1***+$-€ нЁ
р\' {,ъ*я'/ Ё

3 1[е9'ге [о[[!рорз.

4 1[е9'ге бо[[оопз.

.л ;:]
!;++ъъ
'\
'/1 !'. -.
(^:'*. Ё

.э***.т+." р/
-'.
ч', '

:/
1

1- Рес4 Ё}те зепЁепсез спё тмг[Ёе Ё}те пцгп6егз (1-4) шпё'ег Ё}пе соггезроп4[п9 р1ссшге. [}теп, [п рс[гз, аз|с спё с:п5и/ег Ё}пе чшезЁ[опз,
5А: 14/Аа[ аге |Аезе? 58:. 7Аеу'ге. '.
11
$ |_|з|еп опё 1|с[ (/).1[еп со|оцг.

фъ1
4
}е5, 1[е9 оге. }е5, 1[е9 0ге. *
\о, 1[е9 0 ге п'1. \о, 1[е9 0 геп'1.
*

2
;1ъ'(
г}
1е5, 1[е9 оге. ц; [е5, 1[е9 0ге.
\о, 1[е9 0 геп'1. \о, 1[е9 0 геп'1. г*\
ъ.ё
*

6
*
18
[е5, 1[:е9 0ге. !#
[е5, 1[е9 0ге. *
\о, 1[е9 0 ге п'1. {} \о, 1[:е9 0 геп'1.
*

1_ []зЁеп Ёо Ё}пе 6Р сп4 е[сЁ ![те соггесЁ оп5\мег ёерепё1п9 оп тдг}пс8 9ош }песг- |}пеп, со[ошг [п !}:е ргезепЁз_
13
@ €оцп| опё шг|1е. 1[еп оз[ опё оп$шег. ъ€ё
п!пе 5еуеп е!9[1 1еп {{
Ёоъм поп9
,,'а <ъ\ !о!!!рорз?
'*р Ё!уе !'о!|.!рорз.
/ * 5. €= |

ъ**я
ъ*"-я'

р@-$
#у'
ь"т ж 2
Р&* €*2
ж -$>,

ы&
#
|А:
\\
'г'}
жч
\\
,(- *А
#
.=...----<
'{}\

2 &
/

'|- |-оо& сЁ Ё}ъе соцпЁ еас1т [Ёегп сп4 тмг[Ёе Ё}пе соггезропё[п9 пшгп6ег 1п Ё}пе с[гс[е пехЁ Ёо
р1сЁшге' Ё}те [!егп. [}пеп, [п рс[гз, сз& спё
сп5ууег чшез[[опз с6оцс Ё|те пшгп6ег о/1сегпз 9ош }:сме/ошп4, сз [п Ё}те ехсгпр[е-
т4
!_!з|еп опё з|п9. 1[еп со!оцг.

ф€1
л

)
@мр@#
@@@@#жм
Ёоррч 8!г1[0о9 1о 9ош!
Ёорр9 8!г1[6о9 1о 9ош!
Ёоррч 8!г1[6о9 6еог йе9,
Ёоррч 8!г1[6о9 1о 9ош!

$
2
\ 4/
]6:
\г\
х^
:'/
о
:/1
\_ ч. (а' .=\4

1. [[зЁеп [о Ё}:'е зоп9 оп Ё[це €9 сп4 з[п9 с[оп9. |[теп, со[ошг [п Ё}те р[с!шге.
15
ъг!,42
@.!о|п 1[е 0о1з. 1[еп, со|оцг опё $оу. ъ 1 €в

.#
''!с|
о

2 '0]
|

#
| с
0
'-

о
!0
--
--
- ' ъ* -
'.( ...{
0 ь ! ( .2. .', .) .):

3
-|о
. з ?!'

п)

о :_ 0 0 о ' о
. -\ !с.' с

: "\--.--.,"
'1 _т
'.'о..{' }' 6 .':

1...!о|п с}:е /осз [о геуеа[ г}те с[т[[4геп'5 со5Ёц|пе5- 6о[оцг Ё[тегп дп оссогё[п9 Ёо Ё}це пцгп6егз- 7}теп, [п ро[гз, зс9 Ё}пе со5Ёцгпе5-
]ч!отм ! ссп

Ф-*ъ'(
1ь-"
ц* ,**,,
0о!! 2 г-5-
---\. цо-9о
!
з \&---# \
д0 1е009 беог
Ф
опё 1|с[ (/). €
1оо
ъ {-

з 5
]
).
о; :

ог0п9е бгочмп ъм[!!е

3
,\
5оу, опё ъ
-->

|-!оьм гп0п9 рге5еп1з? шпо{ оге 1[езе?


Ё!уе ргезеп1з. 1[е9'ге [о[[!рорз.

Аге 1[е9 9о_9оз? шпо1 со[ошг 0ге 1[е9?


[е5, 1[е9 0ге. 1[е9'ге р!п|<.
1. 5с9 Ё}те Ёо9з сп4 с1с|с с}те с[гс[ез_
2- 5ач с!те со[оцгз спё с|с[< Ё}те с1гс[ез.
3_ 5с9 !}те ехс}тсп9ез оп4 с|с& Ё}ъе с|гс[ез.

17
0

по11.:ег
ь
{о1[ег

з|з1ег з с

бго1[ег

4
# 0

'@ ..|о|п 1[е 6о1э опё шг!!е. ъ


-3

.'( \..
оо

'1
$/[о' 5 2 \\/5о'з {[ о1? 3 \:[[о'з 1[о1?
|1'з пч |1'з п9 . |1'з п9
1. йсЁс|т с}пе]сгп[|ч гпе:п6егз Ёо Ё!те рш=а[е р[есез 4ер[сЁ1п9 Ё}пегп-
2- ]о|п Ё}пе 4оЁз, тетеа[ }4е9'з |атп1!'9 гпегп6егз сп4 спзтмег Ё}те чшезЁ[опз-

18
_"-,п
!
|_оо( опё шг|1е. ъ ,/
по{}эег {г!еп6 з!з1ег {о|[ег бго1[ег эг2ла{о1[ег 9гоп6по1[ег

огоп6{о1[ег

пе7
# |-оо[ опё шг|1е. ъ \:'\|}]о'з 1}':о1? \о !1 |зп'1.

Ёе[[о,
п9 {г!еп0з !

|з 1[о1
ошг по1[ег?

1- !-оо[ сЁ Ё}:е р[сЁшгез спё тмг[Ёе Ё}це гпегп6егз о!}4е9'з!агп||ч/гогп Ё}те 6ох.
2-|$!г1Ёе с[пе рсгЁз о/с}пе 41с1о9ше ассогё1п9 Ёо иг|то зс[ё тм}псЁ [п Ё|те з[ог9-
19
|_оо|< опё гпо1с[ ъ
рштт[е

тмог6го5е

0о!"!

бе6

ж [оо( оп6 шг!1е. оп [р-'' :.'шп6ег |п

2
\г![еге'з 1[е ротт[е? \г![еге'з 1[е 6о!!?
!1'з |
1[е бо9. |1'з 1[е ъмог6го

з 4
\г![еге'з 1[е боо]<? \г!беге'з 1[е бо!!?
|1'з 1[е 6ез(. !1'з 1[е бе0.

1. йсЁс}п [}те р1сЁшгез Ёо !}те соггесЁ и:ог/з-


2-[ооР оЁ Ё[те р[сЁшгез, гес4 Ё[те чшезЁ[опз оп4 согпр[еЁе !}те @п51уег5 тц1Ё}п Ё}те со(гес1 ргероз[в1оп о/[оссс[оп-

1

#

@ !_оо( опо шг!1е. ъ -_{-

тмог6гобе ту оп шп0ег

)е. 1 \\/[еге 0ге 1[е боо]<з? 1[е9'ге шп0ег 1[е [опр

2 \[[еге 0ге 1[е рштт[ез? 1[е9'ге 1[е зо{о.


3 \\/[еге 0ге 1[те бо [[з? 1 [е9'ге 1[те с[о!г.
4 \:[[еге 0ге гш5бегз? 1бе9'ге 1[те сош рш1ег.
1п.
5 $/[еге 0ге гобо1з? 11"те9'ге !п 1[е
6 \//[еге 0ге 1[е 0о[[з? 1[е9'ге оп 1[е

1. [оо& 4Ё |ье Р[сЁцге спё согпр[еЁе Ё}те 5епЁепсе5 тш1[[т Ё}пе со(гес[ тлог4з [п ![те 6ох.
А
*
!'' [_оо( оп0 согпр!е[е. ч оп !п шп6ег

1 1[е 1! !з 1[е тмог0гобе.


2 1[е бо]"], !з 1[е зо{о.
3 1[е боо(з оге 1[е [опр.
4 1[е ротт[е5 0ге 1[е бе0.
5 1бе 0о[[з оге 1[е ииог0гобе.
6 1[е 1е009 беог5 0ге {|''те зо{о .

1. |-оо& сЁ Ё}пе р[с1шге сп4 согпр[еЁе !}те зепЁепсез и:[Ё}ц Ё[те соггесЁ РгеРо5[Ё1оп о/[осс[[оп_
22
!_оо( опё шг|}е. 1[еп э!п9.

ъф

\г![еге оге 1[е 1о9з?

\г![еге оге 1[е 1о9з? \г![еге оге 1[е 1о9з?

1[е 1о9з оге |п 1[е (] ) тмог6гобе


*
(опе оп0 5ее. .]шз1 сопе оп0 5ее.

\[[еге оге 1[е (2) ?

\г![еге оге 1[е

11,е & !4': оге оп 1[е зо{о.

1[е 0ге шп0ег

1[е

1- |-оо[ сЁ Ё}те р[сЁшгез ап4 согпр[еЁе Ё}те зоп9 тш[Ё}: Ё[те тшогёз ]п Ё}те 6ох- !-[з!еп Ёо [}ъе зоп9 оп Ё}те €Р сп4 с[тес|с 9ошг ап5\мег5.
1}теп з1п9-
23
7

€"
€о!оцг оп6 {!п6 1[е оп!гпо!.
е-

ж.г@ :: ,
а@
12#
-..'''.=.

).
1-.
2 -*

1. €о[ошг с}те р[есез тм1е}т с|те пцгп6егз 8}те соггезроп4[п9 со[ошгз Ёо геуес[ Ё!те сп!гпс[.
24
]ч!ошг ] соп

(/).€
я+

1дд;; 5оу оп0 1|с(


-.' в._=::]1
ъ *:!*#1;
,е1.]1:ъ
с5|:::}
'.'?,ф1]:]\

{#*ф .:1&;ф . о ]!']'"
;:1-;'1

2& 4&

#{&,. _,1

,' $ *-ж
3'#. "&#ж
,'

\жщжж'
|_
-/ ':й*]1ж!:т} 6
{о{[ег по1Р:ег 5!5тег бго1[ег 9гоп6{о1[:ег 9гоп0по1[ег

'.Фн,
, рштт[е 6о].!"

3 5оу оп0 1!с[ (/).

1 [опр
+ 2 зо{о з бе6 4 ъмог0гобе ту 6 с[о!г

4д 5оу оп0 1!с[ (/). 4


Ёъ

!з 1бо1 9ошг по1[:ег? \г![еге'з 1[е рштт[е? \г![еге оге 1[_те 0о[]:?
1[е9'ге !п 1[е
\о, !1 !зп'1. !1'з оп 1[е 0ез]<.
ьмог0гобе.
1_ 5с9 с}те |огп||ч гпегп5егэ сп4 с1с& Ё}те с[гс[ез.
2- 5с9 Ё[те 1о9з спё Ё1с& !ье с[гс[ез.
3. 5с9 Ё}:е/шгп[{цге сп/ с.'с& Ё1те с[гс[ез_
4- 5с9 |}те ехс}ъсп9ез сп4 с|с& Ё}це с[гс[ез_
25
м |_оо( оп6 шг!1е. е[еуеп {!{1ееп 1[!г|ееп 1тме[уе

] !'уе 9о1 13 бо[!з. 2 !ош'ме 9о1 11 (|1ез.

з |'ме 9о1 15 0о[!'з. 4 1ош'ме 9о1 12 б!(ез.

м !-оо[ оп6 шг|1е. ч 14_ |'ме 9о1 1ош'ме 9о1

о 0о[[. 1еп ре;

.о б!(е. о боо]<

1. Рес4 Ё|те зепЁепсез сп4 тмг[Ёе в[е илг1сЁеп/оггп о/ с}пе пцгп6егз-


2. [оо!< сЁ Ё}пе р[сЁшгез сп4 согпр[еЁе Ё}це зепЁепсез ъш1Ё|т Ё}те соггесЁ регзопс1 Ргопоцп сп4 е}пе тет6 !тате 9о!-
26
!{[о1 оп!гпо| |з |1? .!о!п 1[е ёо1з опё шг!1е. 1[еп
со|оцг
ъ1
'* , {.+
,-Ф',
^*4; ,,'1
'" 2. .? .'!4 о21

2--)у,{"'1 '1 '];


,'
,. ('.
'!5

1.ф .ь
#):)'*
{
зт. 28. .25{
''.0,,
:.) .
10 11 )14
12ои о13
зо{ч 2ц эз [а

1 |1'з о 2 !1'з о

Ро|!ош 1[е ро1п 1о {!п0 1[е оп$шег. 1[еп шг!1е. ъ

.6&
2ц#& 1ез |[оуе
&
з

1-.|о]п Ё}:е ёосз 1о теуеа[ Ё1те сп[гпс[з сп/ согпр[еЁе Ё}те зепЁепсез- 11теп, со[оцг.
2- Апзутег Ё}пе чшезЁ[опз 5ч /о1|отл[п9 с}:е [1пе сп4 зее[п9 1/ в[е с}п114 [псз/}псзп'* 9оЁ Ё}:е рсгЁ[сш[сг реЁ-
27
Р
!_оо( опё с!гс|е. ъ

1 5[е [оз 9о1 бготмп / 9гееп е9е5. 2 Ё!е [оз 9о1 *о1г ! б[ос( [о!г.

ж
3 Ёе [оз 9о1 9гееп / б[це е9е5. 4 5[е боз 9о1 {о!г/ бгошп [о!г.

6.

[оо[ оп6 гпо1с[ ъ


] Ёе [оз 9о1 б[ше е9е5 оп0
б[ос( [о!г.
ъ9д \5
|о|т


2 5[е [оз 9о1 9гееп е9е5 оп0
бгоьмп [о!г.

3 Ёе [оз 9о1 б[ос[ е9е5 оп0


б[ос[ [о!г.
йо9
4 5[е [оз 9о1 бгоьмп е9е5 оп0
{о!г [о!г.

1. |-оо|с сЁ !}те р1сЁшгез, гео4 Ё}пе зепЁепсез сп4 с[гс[е с!ъе согтес.у;огё-
2. Реаё Ё}пе ёезсг[рЁ1опз сп4 гпоЁс}т Ё}цегп Ёо Ё|те сосгесЁ Р1сЁцге-
28
_-:.'г
# [оо( опё шг|1е.

еце пош1}т еог [о!г

2
3р#

.# [оо( опё шг|1е 1[е соггес1 погпе.

1 5[е [оз 9о1 бгоъмп е9е5.


2 5[те [оз 9о1 б[ше е9е5.
3 5[е [оз 9о1 бгоьмп [о!г.
4 5[е [оз 9о1 {о!г [о|г.
5 5[е [тоз 9о1 о ре1 гобб!{.
6 5[е [оз 9о1 о ре1 со1.
1- [оБе[ Ё}:е рсгЁз о/ с[пе 6о9'з /ссе шз1п9 Ё[це 'тшогёз 1п |}те 6ох.
2-Рео4 Ё}пе зепЁепсез 4езсг[6[п9 Ё}пе 91г[з, [оо& сЁ [}пе р[сЁшгез опЁ ш:г[Ёе Ё}ве соггесЁ пс|пе пехЁ Ёо есс}п 5епЁепсе-
1м |_оо( оп6 шг!1е. \ 1ош Ёе 5[е

1&ь
м
чы
'ме 9о1 бготмп [то!г.

'ме 9о1 б[ше е9е5.

з [оз 9о1 9гееп е9е5.

[оз 9о1 б[ос[ [о!г.


ы

[оо( опё с!гс!е /ея ог А/о. ъ

[оБб9 \4о9

1 !е [оз 9о{ б!9 еогз.


'! 5[е [оз 9о1 о б!9 по5е.
[ез / |ч!о }ез / ]ч!о
2 Ёе [оз 9о1 о ре1 0о9. 2 5[е [оз 9о1 о ре1 со1.
}ез / ]ч]о 1ез / ]ч!о
3 Ёе [оз 9о1 о 5п0[[ пош1[. 3 5|е [оз 9о1 б[ос( бо!г.
[ез / ]ч!о [ез / ]ч|о

1. |-оо|с сЁ Ё}пе р[ссшгез сп4 со:пр[е[е Ё}те зеп[епсез ш:1Ё}ц Ё}пе сог!ес[ регзопс[ Ргопоцп5-
2-Реоё Ё}те зепЁепсез, [оо[< сЁ Ё}пе р[сЁшгез сп4 с1'тс1е /ез [/*}те зепЁепсе [з Ёгце от [,!о1[ [}те зепЁепсе 1з/с[зе.
30
'@ 9гош уоцг 0ез| |г!епё. 1[еп шг!|е опё
$оу
ч 1€ а *
ы а а а а й
*Ф {Р' € !.!* фФ ъ!€9
$# '.ё'

й9 без1 {г!еп6'з
попе !э Аппо.
5[е [оз 9о1
{о!г Бо!г оп6
9гееп е9е5.

йц без1 {г!еп6'з попе !з

1- Рес4 с[пе !ехЁ с6ошЁ йе9'з |г|епё- 9гстм 9ошг 6езЁ/г1епё спё тмг[Ёе с6оцЁ }п1гп/}:'ег. РгезепЁ 9ошг тмог& Ёо Ё}це с[сз3.
31
7 {. '.-:,, ?' '],:'.'..,,,..|:.
з'' '. '], ' {,
;,,:,. '& '';'': !

*','ц,,ог[4 4 ";*' :

1:

-.'
во #\.""
!!е|р 1[е 9|г| 1|п0 [ег 0о9. 1[:еп геоо опо со!оцг. €+
{
## \д
-: €*
й9 0о9 !з зпо[[.
].
е& |{'з б[оск. |1 [оз 9о1
б[це е9е5
оп6 бгочмп еог5.

{
;

'1_ Р|п4 {[те гоц|е;[таг [есёз {о {[те 9[г['з 4о9. ||теп геаё[?те БцББ[е сп4 со[оцг 1п {[те 6о9 тл1с}т с|те сог(ес! со[оцгз
}{оъм | соп
ф
1,,.,, 5оу опё 1|с( (/). € \
е[еуеп 1ьме[уе {[!г1ееп {ош г1ееп {!{1ееп

2:, 5оу опё ||с( (/). ч


6,6
€ > {в
д
'/
:а " ;
;|в}'
'1 4 *
т_
,

:, ,..,.
.. ,жь" '-'-!

с01 0о9 5п0 ке гобб|1

.,
^ 5оу опё 1|с[ (/).

{о!г [о|г
[о!г
,.#
1*у
_ж:ё
пош11'':
по5е :; е9е

4,';;, 5оу опо 1|с[ (/)'

Ёоуе 9ош 9о1 о ре1 со1? !'уе 9о1 о ре1 5[е [оз 9о{ 5п0[[ еогз
\о, ] [оуеп'1. гобб!1. оп6 о б!9 пош1[.

1. 5с9 пцгп6егз сп4 с1с[ Ё}те с[гс[ез-


Ё}те
2.5сч реЁз спё Ё|с[ с}те с[гс[ез.
е}те
3_ 5с9 Ё[те рсгсз о/ с|т'е |асе спё с|с[ Ё!те с[гс[ез-
5с9 [[те 5епЁепсе5 опё с1с& ![те с[гс[ез.
33
1}:е
Бег!
{ 5ре!!!

|А/]тсЁз
!]':|з?

5оу

г'

Аге
]о]]!
', 5Бс ]тоз
Ёоз *"
$9?...
1те 9о}-.?
?ез,
]те }тоз.
ъ*

,'

35
€ э(4{{

1д €огпр!е1е 1[е сго$$шогё. ч {,_

рогго1 поп[е9 [!рро со{ 0о9 гобб!1 зпо[е

3ы@

*р Аэ( оп6 оп$шег. €%

1- |_оо[ сЁ |}:е р}поЁоз о/с}пе сп[:па[з сп4 согпр[еЁе Ё}ъе сгоззтмог4-


2_ !п рс[гз, Ёо[е Ёшгпз, !оо[ ос 1}те р1сЁшгез сп4 оз!с сп4 опзтмег чце5Ё[оп5 о6оцЁ |[те сп[гпс[з, е.9- 5А: Ёотм лпапу тпоп!сеуз сап уоц
яее? 58: ! сап зее е|еуеп гпопЁеуз.
36
{;
ьоо[ опё гпо1с[ ъ:э

гшп

{]-ч

1о[[

зии!п

,$ [оо( опё шг!1е. ъ '{- сс!п с0п'1

+
Ф

(оп 9ош

'|. йс[с|т еос!т р|сЁште Ёо Ё}пе соггесЁ уегБ-


2- €огпр[еЁе с}пе чшезс[опз сп4 з}тогЁ сп5и/ег5 тш1Ё}т Ё}пе сосгесЁ !оггп о| с!'о'е тегБ сап-
з7
ч
[оо( опё гпо|с[.
--! -^-^-|--|^

'! е[ер[оп1 2 сгосо0!|.е 3 реп9ш!п

Р
"-ЁЁЁ,.т1Ёъ**..
|_оо( опё шг!|е. ч

{цдР4
я

./'т4

{о[]<. ]шпр. 5и/|п.

|1 1о[[<. {!ц. 'гшп.

1. йсЁс}т еос}п тмог4 Ёо Ё}те соггесЁ р[сЁшге-


2. [ооР с! Ё1те р[сЁшгез оп4 со:пр[еЁе Ё[те зепЁепсез тш[[}ц Ё}те соттес1 !оттп о| 1!те тегБ сап-

38
|_оо[ опё шг|1е. 1[еп со|оцг ъ1

!{оъм п0п9 :ебго5 с0п 9ош зее? 1ьмо.

Ёоьм поп9 [!опз с0п 9ош зее?


с0п 9ош зее?
Ёоьм гп0п9 1ог{о|зез

Ёоъм п0п9 поп[е9з с0п 9ош зее?

Ёоъм п0п9 е[ер[оп1з с0п 9ош зее?


Ёоъм п0п9 сгосо0!].ез соп 9ош зее?
сЁ Ё[пе р[с{шге, соцпЁ с[те сп[гпс[з ап/ опзтшег Ё}те чшезЁ[опз.
[!э1еп оп0 пцгпбег (1 _{).
фъ

*@'[оо( опё гпо1с[. 1[еп шг!1е.

5\м!п

с[!пб

1о[(
2
гшп

]шпр

{]-ч

'!
--+ ]1 соп {[ш 4
2 !1 соп'1 зъм!п. 5

з 6

1- |_1зЁеп Ёо Ё}пе 4езсг1р|[опз о/с}пе/ошг сп[тпс[з Ё}тегп оссог4[п9 !о Ё}:'е 4езсг1рЁ1оп 9ош |тесг-
2- [ооР сЁ '.а ^шАь".
Ё}пе р[сЁшгез сп4 гпоЁс}ц с}це сп[гпс[з Ёо Ё}те уег6з- 7[теп тмг[Ёе 5епЁепсе5 с6оцЁ тм}псс есс[п сп[гпс[ ссп/ссп'Ё ёо, шз[п9 Ё}те уег6з.

[оо[ опё ||з1еп. 1[еп шг|1е 1[е оп|гпо!
опё з|п9.
#

@ ч '-.4э

@%

ж-


1- |[з!еп Ёо Ё[те зоп9, |ёепЁ1/9 с}те сп]гпо[ сп/ согпр[е{е с}пе 6[сп[_ |}теп з1п9 Ё}:'е зоп9.
41
€о|оцг опё {|пё 1[е оп|гпо!з. 1[еп $оу.
ч € ё

'#23#4ж -===
]ч!отм | соп

5оу опё ||о[ (/). €ъ

д5ч}ез:
ф"ът
''р
о
1 2 з 4 5 6
{о[[ 5\м!п гшп ]шпр {]-ч с[!пб

(/).€
€:-

2 5оу опё 1|с[ \


-*;4'--.*'-"'''- *> * Ф .у /

[!рро гпоп ]<е9 рогго1 сгосо0|[е реп9ш1п


#
,%
'.:- аг,
, * ''*
6 э
'.-=._.=' ],.

е[ер[ о п{ |!оп :ебго 1ог1о|зе

5оу оп0 1!с( (/)' € ъ {-

% :-!:

(оп !1 {|.9?
""

2
!1 соп'1 с[!пб. \о, !1 соп'{.
д: ): *"*_-.
+" '-*" '$}-**$+****;€
"
,х*.а ;+-;а

5 ]&,ы**&-;-*"-,]]. '--'_,,): . - =,_":'"; -*;


(оп 9ош зъм|п? Ёоьм п0п9 п!рро5 с0п 9ош зее?
1е5, ! соп. Р!уе [!рроз.

1. 5с9 Ё}:е сс{[опз спё с1с& Ё}:е с[гс[ез.


2- 5оч 1!те сп[;пс[з спё с[с& Ё}це с[гс[ез-
3. 5с9 |}ве зепЁепсез/ехс}тсп9ез спё с1с[ Ё}це с{гс[ез.
]к}
,'@ [оо|< опё шг!1е.

зс[оо[ рог[< 1о9 з[ор ре1 з[ор

1[еге !з о
!п п9 1оъмп.

1[еге !з о
!п п9 1оъмп.

1[''теге |з о
|п п9 1оъмп.

4 1[еге !50
!п п9 {оъмп.

.@ Реоё опё ёгош. 1[еп со|оцг.

1[еге !з о зс[оо[
!п п9 1оъмп.

1[еге !з о рог(
оп0 о ре1 з[ор
!п п9 1оиип.

1. |-оо& оЁ Ё[пе р[сЁшгез сп/ согпр[еЁе Ё}пе зепЁепсез тш1|}т Ё}те сотгесЁ
р[осез.
2-Реаё Ё}це зепЁепсез сп4 /гстд Ё}те соггезропё1п9 р[ссез [п Ёье Ёо\мп- 1}теп, со[ошг [п е}те р1сЁшге.
44
€огпр!е1е 1[е сго$$шог0. ъ
,,; 1, :: :;.|:;:,.:: :' !! :; 1|,,:1:;-.;:;:!

,'.',,'',€[!'!€{1Ё $ цРЁ}ф'д*1'=,,'$.о*$'!

#\г{г||е. ъ
1 0 5шрегп0гке1 !п п9 1оиип.
2 1ъмо с!пепоз !п п9 1о\мп.

3 {ошг [:озр!1о[з !п п9 1оьмп.

4 о ро[!се з1о1!оп !п п9 1оъмп.


5 1[гее рог(з !п п9 1оиип.

1- !-оо& сс в[пе р}тоЁоз о/с}пе р[ссез сп/ согпр[еЁе Ё}пе сгоззтшог/.


2. €отпр1еЁе Ё}те зепЁепсез шз[п9 7Аеге !з от [|теге аге.
]ш'
1

{:

,|!!
ц!![

1!!!
Ф
1щ !_оо[ опо шг!те }ез ог \!о. \ ?

'! !з 1[еге 0 5шрегпог[<е1 !п 1[е 1оьмп?

2 1з 1[еге 0 р].о99гошп0 !п 1[е 1оьмп?


3 !з {[еге 0 ро[!се з1о1|оп !п 1[е 1оьмп?
4 1з 1['теге 0 с!пепо !п {[е {оиип?
5 |з 1[теге 0 [озр!1о[ !п 1[е 1оьмп?
6 |з 1[еге 0 гез1ошгоп1 !п 1[е 1оьмп?
7 1з 1[еге 0 7оо !п 1[е 1очмп?

1. |-оо& сЁ Ёье Р1сЁцге сп4 спзпшег Ё[те чшезЁ[опз тм[{}т /ез ог [:,|о-

46
Ргощ со|оцг опё р!оу. ъ1

9гстм спё со[оцг опе ог Ё\уо 5с[пе р[ссез 1п еос!т о! 6охез, е.9- с }тозр8Ёс[,
Ё[пе Ётшо зс}поо[з еЁс. Ёо сгеаЁе 1!те Боагё' 9огпе- 1п
рс[гз,Ёс!сеЁцгп5Ёос}тгоутгсрсрегс[|'р огогц66егопЁ}пе 9отпейпё5с9с5епЁепсеёереп41п9оптм}теге с!ъераретс![р!гш6Бег
[осз [сп/е4, е-9- 7Аеге |з а !товр1Ёа!- [!теге аге сиго зс!тоо!з е!с,
47
:;'

!1
,@ !_оо( опё шг|1е. ъ

|-оо]< о1 1[!з |_оо[ о1 1[!з 1оъмп.


]-

Реоё опё шг||е [ез ог ]',!о'


'#
'! |з 1[еге 0 7оо !п 9ошг 1оиип?
2 1з 1[еге о р0г[ !п 9ошг 1оиип?
3 |з 11.теге о 1о9 з[ор !п 9ошг 1оиип?
1. !-оо& сЁ Ё[те Ёои:п спё тшг[Ёе 5епЁепсе5 ёезсг161п9 [!, оз [п Ё}пе ехс:пр[е.
2- Реаё Ё}пе ЁехЁ сп4 с[гс[е Ё}пе Ёопмп ъм}т1с}т 1з ёезст1Беё-
3. Апзтмег с}те чшезЁ[опз с6оц1 9оцг о\^/п Ёо1уп.
48
Рео6 обоц[ [!!е9'з [ошп' Ргош уоцг

ъ1€
[ошп / с1[у оп6 шг|1е обоц1 |1. 11теп, $оу.

* ; й ||
* ; # й
|Р' |,@-'-' 1,Ф 1Р # !*ф
'{# ы

|п п9 1оигп, 1[еге'5
о 5црегпог[е1 оп0
о р[о99гоцп0.
1[еге оге {оцг
гез1оцгоп15, 1оо.

|п п9 1оиип / с1\ч,1[еге'з о
оп0 о . 1[еге оге
1оо.

9оцг Ёои/п | с|с9 опё тмг1Ёе с6оцЁ 1Ё !п Ё}пе зросе ргот1ёе4. РгезепЁ 9ошг тмог|< Ёо Ё}пе с[сзз.
]ч!ош | соп
1ш эоу опс ||с( (/).€
,''$тл:
;]
;1 !-- ,"* *-: !
г'] }* ;*/ |

'|
ч!1 1'" .'.* .,?: ..

в1т|1*#т
т..;""--_ ;
1"':оэр!1о[ гез1о ш го п{ рог(

&
5'# т#}# }в.чн,1
'ы| 1Р'
',, 5оР€8$*к&(€?

6 !&&$* /Ф' \дд1/

1о9 з[ор ро [!се з1о{!оп 5ш рег!'пог[е1

@
_фъ

о гпп/
о 11 |}:::;
!] -----[-,|--- : ;
10ж
ре1 з[ор с!пеп0 р|.оч9гошп0 7оо

е
2*;1 5оу опо 1|с[ (/). € \
*дъЁ€ ъ; *гтъ;э*"ня_г
-ъ1.3 ] ъ ъБъъ'" !
*./\]в 1

щ. з ##
ж

1[еге !з о 1[еге оге 1ьмо |з 1[еге 0 5шрегп0г]<е1


р|"о99гошп0 !п зс[оо[з !п п9 !п 9ошг 1отмп?
п9 1оъмп. 1оьмп. !ез.

1- 5с9 [}:е р[осез оп/ с1с& е[те с[гс[ез.


- 5с9 Ё[те зеп!епсез/ехс}:.сп9е сп4 *[с[ Ё}:е с[гс[ез.
@ |_|з1еп опё 1|с( (/)' ф ъ
..*.
ъ-л
ы/ 2
-',€''**ч
;!

а!:з ]ь-
'*

$=
!|
ч ъ]4+€.;л
ё ь ъ"*э

,@
\о%/----
ч{
\-- - ./
*
\#
€**-/ $

:
з
-1

-€+*.*ъэ $\
4 .::;#ъ

лъ
$Ё :Ё э=ъ
*-5
-ъ==*'Ё
с| б \*--=*€ ь'

",@
[оок опо шг|1е. ъ

ё 11'з о 1опо1о.

сЁ 1[е9'ге

#
#
|1'з о 50п0ъм!с[.
1[е9'ге

1- !-[з!еп Ёо Ё!те €9, [оо[< сЁ Ё}:е р[сЁшгез сп4 с1с& тп}:с8 есс}ц Рег5оп [1!сез [п есс}п ссзе-
2. Реоё сп4 согпр[есе Ё[це зесоп4 5епЁепсе ъц[с}п *}те р[шгс[/оггп о/Ё}пе пошп.
3. 9гстш спё тмг[Ёе шг}псс 9ошг/стошт1се]оо4 ]з. 1}теп Рге5епЁ [Ё Ёо Ё}пе с[сзз.
52
Ё!п6 опё с|гс!е. 1[еп шг![е.

в А \! А ш А 5
ш г м 0 к Ё Р

с н Р 5 !- А
м Р | ш х о 5
о 7 к ш ш т
г 5 т с А у А

!_оо[ опё с|го|е. ъ


! !![е / 6оп'1 !'!]<е гп!].к.
! !![е / 6оп'1 !.!(е с[!рз.

] !'!(е / 6оп'1 !!]<е р0510. | !![е / 6оп'1 !.!]<е бопоп05.

с{ Ё}пе р[сЁшгез оп4/[п4 Ё}:е тмог4з Ё}печ 4ер|сЁ 1п Ё}те 9г14. [}теп тлгг1Ёе Ё}те игог4з цп4ег Ё|те соггезроп/[п9 р[с|шгез-
сЁ !}:.е р1сЁшгез сп4 с1тс[е !!.*е от ёоп'| [1*е со сотпр[еЁе Ё}пе 5епЁепсе5-
[оо(, {!пё оп6 шг|1е. зигее1з {гш!1 зо[о6 сс&е

'! | ъмоп1

2 ! ьмоп{

з | ч,моп1

4 | ииоп1

Ёо||ош 1[е [ооё 1[о1'з 9оо6 [ог уоц оп6 [е!р Ёопэе|
оп6 @ге[е| 9е1 [огпе.
ъ'

жжж

1- Бо[[оъш есс}п [[пе,/|п/ с}пе/ооё ап4 согпр[еЁе Ё}те зеп[епсез.


Ёо[[ом: с}:е [:ес[с[п9 |ооё, 1п Ё!те тпаае 1п огёег Ёо
9ес Ё}те с}т[[4геп [погпе.
54
-2_.

! [оо[ опё шг|1е. ч {-

{1з[: 5ошр беопз бгео0

#
_1ьд

2#* |_!з1еп опё пцгпбег ( 1_5). @ ъ

ь
6
д

фш

[оо[ се Ё}:'е р!сЁшгез сп4 тмг[Ёе Ё[те соггезроп41п9 тмог4з


/гогп с}:е 6ох-
[]зЁеп Ёо с}те €9 сп4 пцгп6ег Ё!т'е р|с{шгез ассогё|п9 Ёо Ё}те огёег с!'о'еч аге 4езсг16е4.

55
Ёо||ош 1[е гоц1е обоц1 уоц опё {!п0 оц1 [ош [ео!1[у уоц
ео1. 1беп, 5оу. Ф
\&
* €@

\ ,"*{
р
.!' ь ]!!
':

чр-\
--ы

00 00
\_/ ._:==9++€=:1+.+-€=
:.
о
с.

8гоуо!!!
:

о: о

' ,'.,.,,,66Фё|
}оц 0оп'1
1: :!
]
[оц ео1 о''
:.
о..:
с
,],', ,.,:'::.
:_ ',
8,ц{ е'1:.]. ._. . , ,, ' ] ео1 [ео[1[9 {оо6!
уег9 бео[1[9 {оо0. о

поге ьес[тРп9,тф'.
с
-
8о6 {ог 9ош.
6оо0 {ог 9ош !
3
о ;

1' Ёо[[оъ'у Ё[:е гоц€е с6ошЁ 9ош ёерепё1п9 оп тм}тсЁ 1Ёегпз о//оо4] 4г|п&з
уошрте!ег опё!|пёоц! [тотл }тес|с[т9 9оц ес[. !п рс[гз, гес4
уошг гезш[!з [ош/.
56
*#
\'-€ !

ма+ён;!тнвЁм||Ф1
,16;1.1;*1.;'.;";]':.Ф'-
\,ъ{1*
-.'1.1., ; -.,111$: .,,'..
_1ч,!"ъ

*&* 5оп6ш 1огп 53€* 6оп

|с.Ра с?с опо5 е5е

с | еезе

5
]ч!ош ! соп
опё |!с& (/).

2 зииее1з @
.''
беопз

,:.ж
6 г|се 7 бгео0 {гш |{ '1
0 с[п!рз

я#Б-
*-1'-*;";)]-##*т
..1 '*-
- .='.,'..".,*.-.::
--'.._.'--..''.,"".+"
.щ*Р,
'

12 р051о зоп6ии!с[: 15 1опо1о

! !'![ес[!рз.
! 6оп'1 ии0п1 со[о.
! 0оп'1 [!(е с}-:!рз.
11'з бо6 {ог цош.
с!те |ооё спа Ё[с|( Ё}те с|гс|ез.
Ёпе 5епЁепсез спё с|с& Ё[те с|гс{ез_

59
...ъ Ф
# [з|еп оп6 гпо1с[ ш ч
5оп0 9 0опп9

[оо( оп6 шг!1е. }'й,:ш€6у;щ }ош'ге тшеог!п9'

ъё
ё} *#

о 6 гезз.
1п ]е0п5.

о 1-з[!г1. о з(!г1.


&
@* [оо( опё с|гс|е. 1[еп шг!1е. ъ

т п о ш 5 Ё п 5 г
о ]ос]<е1 (} г ) н к г !_ у
А ш в м с х ш Р
с х 6 ш п 5 н с п
к Ё о 0 т т ш у 0
г о 0 Р 5 о с к 5
[т-,] А к 7 А г в г 7

[оо( оп6 шг|1е.

1 5 [е'з \ме0г!п9 о 1-з[!г1. !1'з б[ше. ш


2 [{е'5 и/е0г!п9 о .|ос[е1. 11'з 9е[[оии. п
3 и/е0г!п9 о з[!г1. |1'з б[ше. п
4 тмеог!п9 о 0гезз. 11'з ог0п9е. п
5 и/е0г!п9 з[ог1з. 1[е9'ге б[ше. п
1- |оо& сЁ Ё|те р[с[шгез спё/1п4 Ё[пе тмогёз !'п с}пе
9г14- 1}пеп тмг1Ёе Ё[пе тшог4з цп4ег Ё}:е соггезроп4[п9 р1сЁшгез-
2- [оо!< с[ Ё[:е р|сЁшгез сп4 согпр[еЁе Ё[пе зепЁепсез шз[п9, Ёе/5!те'з. ][цеп гповс}т Ё}:егп [о Ё}те соггесЁ
р[с[шге 69 :шг1Ё1п9 Ё}пе
соггезроп4[по [еЁЁег.
62
1= шпоз 5огп? !_|э1еп опё с!гс|е. ф ч

Ф
ч 1е5, [е !з. 7 \о, [е !зп'1.
2,,,' |_оо[ опё шг|1е. 4-
{е5, з[е !з. / \о, з[е !зп'{.

1 !з [е \ме0г|п9 о 1-з[!г1?

2 ]з з[е \ме0г!п9 о 0гезз?

3 ]з [е \ме0г!п9 о [о1?

4 |з з[е \ме0г!п9 зос(з?

5 |з [:е \ме0г!п9 9[оззез?

1- |-1з[еп со е}те €9 ап4!1пё 5сгп [п Ё[пе р|сЁшге 6сзе4 оп:[е 4езсг[рс1оп 9ош }тесг.
2-Реаё Ё!т'е чшезЁ[опз, [оо& сЁ Ё}:'е р!'с1шге оп4 спзтшег Ё[тегп, шз[п9 с[те сп5ууег5 [п {}пе Бох.
63
'# о1 1[е р!о1шгеэ опё эро1 1[е ё!{{егепсе$. 1[еп, $оу.

€&
|_оо|<

|е5, [е |з. / \!о, [е !зп'1.


[е5, зБе !з. / \о, з[е ]зп'1.

] Р|с{шге А. !з з[е ииеог!п9 о [о1? 4 Р|с1шге А. !з [е ииеог!по о [о1?

2 Р|с1шге А. !з з[е ъмеог!п9 о 0гезз? 5 Р|с1шге 8. !з [е ъмеог|п9 .!еопз?

3 Р!с1шге 3. !з з[е ииеог!п9 9[оззез? 6 Р|с1шге 3. !з [е ъмеог!п0 0 т_5п!п?

1.5ро!с|теё[!егепсез6еЁтшеепЁье.1.уоР[сЁцге5.|прс|гз,!с&еЁцгпзЁоЁе[[с}цеё|!!егепсез,е.9.7!те9!.г!!зтттеаг1п,й
А- 5Ае'з +лтеаг!п9 9!аззез !п р!с!шге 8. еЁс-
Ё[пе чшезЁ1опз, [оо& сЁ ссЁ1м1с9 1 сп{ спзтшег Ё}пегп,
-2'Реоё шз[п9 Ё}пе сп51мег5 !п Ё[:е 6ох.
64
|-!э1еп опё гпо1с[. 1[еп з|п9.

а а а а *
.Р' ]Р !€' ]*ф ,Р

\г![о'з \меог!п9 о 6гезз?


А 6гез5, 9 6гезз, о 6гезз.
![[о'з и/еог!п9 о 0гезз?
|з з[е ииеог!п9 о 6гезз?
|з з[е ъмеог!п9 о 6гезз?
}е5, з[е !з.

6[оззез, 9[оз5е5, 9[оззез.


\|/[о'з ииеог[п9 9[оззез?
!з [е игеог!п9 9[оззез?
!з [е ииеог!п9 9[оззез? йе!
|е5, [е |з.

.!еопз, !еопз, !еопз.


$/[о'з игеог!п9 !еопз?
!з }пе игеог|п9 .!еопз?
!з [е игеог!п9 ]еопз?
}е5, [е |з.

А з[|г1, о з[!г1, о з[<!г1.


\г![о'з ииеог!п9 о з&[г1?
!з з[е ииеог|п9 о з[[г1?
(еп
!з з[е ъмеог!п9 о з|<!г1?
[е5, э[пе |з.

1' |[зЁеп Ёо Ё!те зоп9 спё гпсЁс}т есс[п уегзе Ёо Ё[це соггезроп4|п9 Рег5оп- [}теп з1п9 с}те зоп9.
65
$:;;гйв{1' :'
/1- 6.
! ,,' |_оо( опо гпо1сп. 1!'теп $оу опо со|оцг
\ € ф ъ"

Ап6ц

:\ б
=\

1. йсЁс[т еос|т с|т||4 1о Ё[те соггезроп/|п9 с[ос}тез_ |[теп зс9 пш}:сЁ с[ос}тез есс}т с[т1[4 тм[[[ пее4' тп11}т 9ошг Ра(1пег сп4 со[оцг [п Ё|те
с[о![тез _

4 1. ::|{: ., !4- . :.'


:.:- .1 ;
:'-. | 1:"1. | ,'
]ч!ош | соп
5оу оп0 1!с( (/).{Ё
ъ
Ё'',ж\
.**-*; \- . \

ж
1-з[ !г1
1гошзегз з[ог1з

,\.> ю\
6|А\)ч
\# -.-$/ 7
@ в
9 [оззез з[ |г{
з[!г1

......:

'0.8
:
! ::
: 41, !

;€:
лт]!- '+:
ч;;}-" ;.._-..'
ъ-:;'"
=
11ф 12ф
зос[з ]ос[е1 {го |пег5 [о1

2 5оу оп0 1!с( (/)'


€ъ
€ъ
/
-,Ё;
ч"з***з] !{е'5 и/еог!п9 о 1-з[|г1
|'п ииеог|п9
* оп0.|еопз. 0 0ге55.
|

ы
джь
ж

з |зз[е и/еог|п9 о [о1? !з [е \ме0г|п9 1гошзегз?


7е5, з[е |з. \о, }"':е !зп'1.

1. 5с9 [[пе [сегпз


ф4ой|.п9 спё г!с& Ё}пе с1гс[ез-
2- 5с9 Ё}:е зеп:етсаз:вхс!пдп9ез оп/
ес.к й" .1'.с"'.

67
Ё
'
,
1^
!г ,..

€-
.€€-я']
'
к'" €оп уоц
'
гцп?
в=
€>ъ
'/
=ъ__

€оп уош %
'!у?

'"\.--\.

5оу.

г |1'з Бо6 #ог уош.


,-
\\-
1

5оу
тм}:о} з}те'з
шеог[п9.
[

-68
]-
ъ
4
(
1гос|< ]!зЁ [ог 5Ёц6епЁ'з €9/€о-пом
1гсс!< йоёш]е.


пу
с щБо е? боо[<

(.:
(Ё0
:*.=ч& фч €*.;| \$-!
.,ъ-/' 1
7!) .. ;':
ч

."@ ..,,,,:.;,.-. .. ,...,- .-, ,

$1ц6еп1'з 8оо]< ш!!]: \А/ог]<боо]< шг!{|т [гее А|р!та5е1 8оо[ !п{егас{!уе ![!т!{еБоаг6
[гее А|рБабе1 8оо]< сп7со_пом !{|а{е:!а|

;.,.ъФ*
#

1еас]:ег5 Резоцгсе 8оо& Р!аэБсаг6э €!аэз €!э

] 5вп] : 978-96о- ц4з-819 -8

]!ш1|шшш![ш|шш]ш!!

Вам также может понравиться