Вы находитесь на странице: 1из 208

BOOKMARK

XòIXòIÛÝegOrAe²O jywH

Вся слава Шри Гуру и Гауранге !

Ãàóäèÿ-áõàøà
Áåíãàëüñêèé ÿçûê ñâÿùåííûõ ïèñàíèé
è
ðàçãîâîðíûé áåíãàëüñêèé ÿçûê

¿
Издательство

«Хранитель преданности»

Краснодар

1999

1
ïîñâÿùàåòñÿ
Øðèïàä Êàìàëàêøå Ïðàáõó, Øðèïàä Íèëàìàäõàâå Ïðàáõó è âñåì îñòàëüíûì

ñèÿþùèì ïûëèíêàì ñ ëîòîñíûõ ñòîï Øðè Ãóðóäåâà


Îì Âèøíóïàäà Øðè Øðèìàä Áõàêòè Ïðàìîäà Ïóðè Ãîñâàìè

2
Пока эта книга готовилась к выходу в свет,

Шрипад Ниламадхава Прабху по воле Гурудева принял санньясу

и стал Бхакти Виджой Нарасимха Махараджем

3
Содержание
Введение……………………………………………………………………………………………………………………………7

1 Алфавит…………………………………………………………………………………………………………………………8
Гласные…………………………………………………………………………………………………………………………8
Согласные……………………………………………………………………………………………………………………10
Лигатуры …………………………………………………………………………………………………………………….13
Ударение в бенгальском языке…………………………………………………………………………………………………17

Гласные, согласные, основные лигатуры и цифры на одной странице………………………………….18


То же самое плюс соответствующие символы Деванагари…………………………………………..19
Словарь Гаудии («Шри Шаранагати» 2 - 8 )…………………………………………………………………………………20
Текст – часть 1 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)………………………………………………………………………………21

2 Грамматика……………………………………………………………………………………………………………………26
Садху-бхаша и чолит-бхаша……………………………………………………………………………………………..26
Имя существительное……………………………………………………………………………………………………..26
Единственное и множественное число существительных…………………………………………………26
Склонение существительных по падежам………………………………………………………………….27
Суффиксы определённости…………………………………………………………………………………...31
Прилагательное……………………………………………………………………………………………………………...32
Словарь Гаудии («Шри Шаранагати» 9 – 10 )………………………………………………………………………………..32
Текст – часть 2 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)………………………………………………………………………………33

3 Грамматика……………………………………………………………………………………………………………………..37
Склонение местоимений…………………………………………………………………………………………………37
Словарь Гаудии («Шри Шаранагати» 11 - 16 )……………………………………………………………………………….49
Текст – часть 3 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)………………………………………………………………………………51

4 Грамматика……………………………………………………………………………………………………………………..58
Глагольные формы………………………………………………………………………………………………………..58
Глагольное существительное…………………………………………………………………………………………...58
Неопределённая форма глагола………………………………………………………………………………………..59
Несовершенное деепричастие………………………………………………………………………………………….60
Совершенное деепричастие……………………………………………………………………………………………..60
Условное наклонение…………………………………………………………………………………………………….61
Ещё немного о глагольном существительном………………………………………………………………………62
Простое настоящее время………………………………………………………………………………………….63
Продолжающееся настоящее время…………………………………………………………………..63

4
Совершенное настоящее время ………………………………………………………………………65
Простое прошедшее время………………………………………………………………………………...67
Продолжающееся прошедшее время……………………………………………………………………..68
Совершенное прошедшее время…………………………………………………………………………..69
Привычное прошедшее время…………………………………………………………………………….71
Простое будущее время……………………………………………………………………………………………73
Продолжающееся будушее время …………………………………………………………………...74
Совершенное будущее время…………………………………………………………………………74
Повелительное наклонение……………………………………………………………………………….75
Окончания глаголов для всех времён на одной странице……………………………………………77
Словарь Гаудии («Шри Шаранагати» 17 - 20 )………………………………………………………………………………..78
Текст – часть 4 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)……………………………………………………………………………..79

5 Грамматика……………………………………………………………………………………………………………………..95
Привычное завершённое прошедшее или условное завершённое прошедшее…………………………...95
Привычное продолжающееся прошедшее или условное продолжающееся прошедшее…………………95
Глагольные формы на примере нескольких дхату……………………………………………………………95

Каузативные глаголы………………………………………………………………………………………...101
Составные глаголы………………………………………………………………………………………….102
Пассивный залог……………………………………………………………………………………………..104
Необходимость, возможность, долженствование, владение……………………………………………...105
Дополнительная информация……………………………………………………………………………….106
Словарь Гаудии («Шри Шаранагати» 21 - 25 )……………………………………………………………………………..108
Текст – часть 5 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)…………………………………………………………………………….110

6 Правила сандхи……………………………………………………………………………………………………………123

Правила сандхи гласных……………………………………………………………………………………………….123


Правила сандхи согласных…………………………………………………………………………………………….125
Объяснение превращений, происходящих со словами в чолит-бхаша………………………………………………..126

Гармония гласных…………………………………………………………………………………………128
Словарь Гаудии ( «Шри Шаранагати» 26 - 32 )…………………………………………………………………………….130
Текст – часть 6 ( 7-ая глава «Джайва-дхармы»)…………………………………………………………………………….132

Тематический словарик………………………………………………………………….143
1. Мир и природа. …………………………………………………………………………………………..143
2. Вода и суша. ………………………………………………………………………………………………144
3. Минералы и металлы. …………………………………………………………………………………...144
4. Звери, птицы, рыбы, насекомые. ………………………………………………………………………...145

5
5. Деревья, цветы, фрукты, овощи. ………………………………………………………………………..147
6. Цвета………………………………………………………………………………………………………149
7. Время, часы, дни недели, месяцы и времена года. …………………………………………………….150
8. Родственные отношения. …………………………………………………………………………………152
9. Человеческое тело. ………………………………………………………………………………………..154
10. Болезни, лечение, лекарства. …………………………………………………………………………...156
11. Еда и пищевые добавки. ………………………………………………………………………………...158
12. Дом, мебель, домашняя утварь. ………………………………………………………………………...159
13. Ткани, одежда, предметы туалета, украшения. ………………………………………………………..162
14. Профессии, ремёсла и занятия. …………………………………………………………………………163
15. Числительные. …………………………………………………………………………………………...166
16. Целые и дробные числа. ………………………………………………………………………………...169
17. Глаголы. ………………………………………………………………………………………………….170
18. Прилагательные. ………………………………………………………………………………………...177
19. Наречия, союзы и послелоги. …………………………………………………………………………..181

Маленький разговорник……………………………………………………………………………….185
2. Эмоциональные выражения. ……………………………………………………………………………….188
3. Путешествия на поезде или пароходе. …………………………………………………………………….188
4. Еда и питьё. ………………………………………………………………………………………………….190
5. В городе и деревне. …………………………………………………………………………………………192
6. Покупки. ……………………………………………………………………………………………………..195
7. Который час? ……………………………………………………………………………………………..…196
8. Здоровье. …………………………………………………………………………………………………….197
9. У портного и прачки (стирщика). …………………………………………………………………………199
10. Садоводство. ……………………………………………………………………………………………….200
11. Некоторые общеупотребительные слова, фразы и выражения. ………………………………………..201

Приложение 1 ………………………………………………………………………………………….205
Меры веса. …………………………………………………………………………………………………...205
Меры длины. ………………………………………………………………………………………………..205
Земельные меры. ……………………………………………………………………………………………205
Меры времени. ……………………………………………………………………………………………...206
Денежные единицы. ………………………………………………………………………………………...206

Бенгальские цифры и числа, используемые для нумерации введений в старых книгах. ………………206

6
Введение
Ýòà êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òåõ, êòî õî÷åò попытаться исполнить желание Гурудева. Шрила
Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что разумные люди выучат Гаудию, чтобы прочитать
Шри Чайтанйа Чаритамриту и Шри Чайтанйа Бхагавату. А Шримад Бхагаватам называет из живущих в
этот век Кали по-настоящему разумными только тех, кто собираясь вместе, громко воспевает славу
Имени и Деяний сияющего цветом расплавленного золота Господа Гауранги Махапрабху.
В Бхагавад Гите Господь говорит, что любое действие, ненаправленное на удовлетворение
Владыки всех жертвоприношений послужит причиной ещё большего погружения в иллюзию и
привязанности к материальному. Бесчисленное количество интеллектуалов, ослеплённые невежеством
расширяют и расширяют рамки своего ограниченного знания. В этом нет никакого смысла, потому что
этот бесконечный процесс никогда не сможет утолить жажду Любви, Красоты и Очарования, живущую
в самой сокровенной глубине нашего сердца. Только Преданность, Бхакти может сделать это.
Преданности не может быть без Её Объекта. И это – Господь Шри Кришна, влекущий к себе всех,
окутавшись сиянием Шри Радхи, явившийся в этот мир как Гауранга, чтобы научить заблудившиеся в
материи души Преданности Самому Себе и тем самым даровать им высочайшее счастье вечного
Служения Шри Шри Радхе-Гопинатху.
Преданность как лиана, она обязательно должна иметь опору. Не какую-то придуманную
воображаемую или вычитанную из книг и не такую, что выбрана вслепую и может обрушиться в любой
момент, похоронив под собой нежный росток. Эта опора – Гуру и Вайшнавы. Если кто-то искренне
хочет научиться хотеть одного лишь счастья Бога, забыв о своём собственном маленьком эгоистичном
счастье, то Господь его не обманет, а приведёт к Стопам Гуру и дарует общество Вайшнавов. И от
жизни в обществе святых преданных, от слушания из их уст о славе Святого Имени Кришны, и от Его
воспевания сначала из сердца уйдёт вся грязь вожделения, ненависти и зависти, затем прийдут
постоянство и непрерывность в служении Имени Кришны, потом пробудится нектарный вкус,
привязанность, взойдёт чувство и расцветёт Према, которая заберёт нас в Своё Царство.
Гуру – это сам Господь Нитйананда, милостивый Спаситель падших, это Шримати Радхика,
явившаяся чтобы сделать нас ни на что непригодных пригодными, научить и занять в служении
Кришне. Лучше не видеть совсем, чем иметь какое-то другое видение Гуру. Только само по себе это нам
не откроется. Кришна - лучший во всём, поэтому он лучше всех бережёт своё сокровище – чистого
преданного, не открывая его первому любопытному встречному. Но есть ещё пыль со стоп Гуру – его
ученики целиком принявшие то, чему Он учит и исповедующие это своей жизнью – вот что оставляет
нам надежду увидеть Истину как Она есть и как Она желает показать нам Себя. Устав от наслаждения,
отречения и бесплодных попыток «служения» в гордом одиночестве, мы будем молиться об их
обществе, и если это будет искренняя молитва, мы обязательно обретём его, потому что они – слуги
Самого Милостивого, а потому ещё более милостивы, чем Он. И только тогда лишь наш поиск
Абсолюта начнётся по-настоящему.

Алфавит
Ìîé äîðîãîé äðóã, чòîáû òâî¸ èçó÷åíèå íå ïðåâðàòèëîñü â òÿæ¸ëóþ êàòîðãó è
íåïîñèëüíûé òðóä, íå íàäî ïûòàòüñÿ çàó÷èваòü ÷òî-ëèáî íàèçóñòü. Ëó÷øå ïðîñòî ÷èòàòü è ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ îïÿòü ïåðå÷èòûâàòü, è âñ¸ çàïîìíèòñÿ ñàìî ñîáîé.
Èòàê, íà÷í¸ì ñ àëôàâèòà. Один мой Гуру-брат называет буквы бенгальского алфавита
«танцующими». Как преданные Господа Гауранги, забывшие себя в санкиртане Святого Имени
Кришны.

7
Ðàçíèöà ìåæäó ðóññêèì è áåíãàëüñêèì àëôàâèòàìè ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ðóññêîì - âñå
áóêâû, è ãëàñíûå, è ñîãëàñíûå, ðàñïîëîæåíû âïåðåìåøêó, áåç âñÿêîé âèäèìîé ñèñòåìû. Â
áåíãàëüñêîì æå àëôàâèòå âñ¸ ïîä÷èíÿåòñÿ ñòðîãîìó ïîðÿäêó. Ñíà÷àëà èäóò ãëàñíûå, à ïîòîì
ñîãëàñíûå. Для того чтобы быстрее научиться узнавать их в лицо, возьми ручку и тетрадку и пиши
каждую букву по одной-две строчки, каждый раз произнося её название. Алфавит можно выучить за
один день, а если совсем не торопясь, то за четыре.

Ãëàñíûå
áÁ õÕ éÉ Rÿ 9 åÅ ï Ï
Íàçûâàþòñÿ îíè òàê: á-êîðîòêàÿ à, Á-äîëãàÿ à, é-êîðîòêàÿ è, É-äîëãàÿ è,

õ-êîðîòêàÿ ó, Õ-äîëãàÿ ó, R-êîðîòêàÿ ðè, ÿ-äîëãàÿ ðè, 9-ëðè, å-ý, Å-îé, ï-î, Ï-îó.
Êàæäый ãëàñíый звук èìååò äâå ôîðìû написания (или, проще говоря, буквы): íà÷àëüíóþ
(êîãäà îíà ñòîèò â íà÷àëå ñëîâà èëè çà äðóãîé ãëàñíîé; ñ íà÷àëüíûìè ôîðìàìè ãëàñíûõ òû òîëüêî
÷òî ïîçíàêîìèëñÿ – вон они наверху) è ïîñëåñîãëàñíóþ (êîãäà îíà çâó÷èò çà ñîãëàñíîé; ÿ ñêàçàë
«çâó÷èò», à íå «ñòîèò» ïîòîìó, ÷òî сама буква ñòîÿòü ïðè ýòîì ìîæåò íå òîëüêî çà ñîãëàñíîé, êàê
â ðóññêîì ÿçûêå, íî è ïåðåä íåé, è ïîä íåé, è äàæå âîêðóã íå¸. Каким образом? Это станет
понятным из дальнейших объяснений.).
À òåïåðü выслушай объяснение êàê ãëàñíûå произносятся (çâó÷àíèå многих èç íèõ îòëè÷àåòñÿ
îò íàçâàíèÿ) è ïîñìîòðè êàê âûãëÿäÿò èõ ïîñëåñîãëàñíûå ôîðìû (в скобках).

á ‰, о é (i ) è õ ( u ) ó R ( Ò ) ðè å (À ) å, ý ï (À o ) о
Á ( A ) à É ( I ) è Õ ( U ) ó ÿ ( q ) ðè Å (E ) îé Ï (À O ) îó

á ïðîèçíîñèòñÿ êàê [î] â ñëîâå «ïîë», à èíîãäà êàê áîëåå ãëóáîêàÿ [Î] â ñëîâå «ðîçà». В
дальнейшем, для обозначения первого варианта произношения будет использоваться знак [ ‰], а для
второго [о].
Ïðè íàïèñàíèи áåíãàëüñêим àëôàâèòом Ñàíñêðèòà (в священных писаниях Гаудия-
вайшнавов), á ÷èòàåòñÿ êàê [à]. Бенгальский алфавит по строению представляет собой полное
отображение санскритского алфавита – деванагари, поэтому в нём есть короткая «и» и длинная «и»,
короткая «у» и длинная «у» и т.д. (хотя в самом бенгальском языке в отличие от Санскрита, это не имеет
ровно никакого значения, по долготе короткая и длинная буквы читаются совершенно одинаково в
подавляющем большинстве случаев), и именно поэтому буква, которая произносится как «о» или «‰»
называется «короткой а».
á íå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîñëåñîãëàñíîé ôîðìû. Åñëè ïîä ñîãëàñíîé íå ñòîèò âîò

òàêîãî çíà÷êà « a » ( êîòîðûé íàçûâàåòñÿ «õàñàíòà»), òî ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî [‰] ïðîèçíîñèòñÿ

âìåñòå ñî çâóêîì, обозначаемым ñîãëàñíîé áóêâой. Íàïðèìåð: ka [ ê ], k [ê‰]; pa [ ï ], p [ï‰]; ra [


ð ], r [ð‰] è ò. ï.

Á ïðîèçíîñèòñÿ [à]. Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà A (просто палочка) ñòавится çà ñîãëàñíîé: kA


[êà], pA [ïà], rA [ðà], mA [ìà], BA [áõà], FA [äõà] è òàê äàëåå.

é ïðîèçíîñèòñÿ [è]. Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà i ñòîèò ïåðåä ñîãëàñíîé (но читается за ней):

ik [êè], il [ëè], ih [õè], ip [ïè], ir [ðè], iw [òè] è òàê äàëåå.

8
É ïî çâó÷àíèþ â áåíãàëüñêèõ ñëîâàõ íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåé áóêâû. Íî êîãäà

áåíãàëüñêèé àëôàâèò èñïîëüçóþò äëÿ íàïèñàíèÿ Ñàíñêðèòà, òî É ïðîèçíîñèòñÿ áîëåå äîëãî.

Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà I ñòîèò çà ñîãëàñíîé:

kI [êè], lI [ëè], hI [õè], rI [ðè], pI [ïè], fI [äè] è ò. ä.


 Áåíãàëè íåò ÷¸òêî óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ êîðîòêîé èëè äëèííîé «è», îñîáåííî
íà êîíöå ñëîâ, ïîýòîìó íå íàäî óäèâëÿòüñÿ, âñòðå÷àÿ â ñëîâàðå îäíî è òî æå ñëîâî ñ äâóìÿ
âàðèàíòàìè íàïèñàíèÿ çâóêà «è».

õ ïðîèçíîñèòñÿ [ó]. Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà u ñòавится ïîä ñîãëàñíую: ku [êó], lu [ëó],


pu [ïó]. Ñ íåêîòîðûìè ñîãëàñíûìè õ îáðàçóåò îñîáûå ôîðìû: ga [ã] + õ=Û [ãó];

Xa [ù] + õ = û [ùó]; ra [ð] + õ = Ý [ðó]; ha [õ] + õ = È [õó].

Õ â áåíãàëüñêèõ ñëîâàõ ïðîèçíîñèòñÿ òàê æå, êàê è ïðåäûäóùàÿ áóêâà. Ïðè íàïèñàíèè æå

áåíãàëüñêèì àëôàâèòîì Ñàíñêðèòà çâó÷èò áîëåå äîëãî. Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà U ñòàâèòñÿ

ïîä ñîãëàñíую: kU [êó], pU [ïó], lU [ëó]...

Îñîáàÿ ôîðìà: ra + Õ=ý [ðó].

R ÷èòàåòñÿ [ðè]. Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà Ò ñòàâèòñÿ ïîä ñîãëàñíîé: kÒ [êðè], mÒ [ìðè], pÒ


[ïðè]. Îñîáàÿ ôîðìà: ha [х] + R=è [õðè]. Очень часто для транскрипции буквы «ри» используется
значок [ ¦]. Кришна = К¦шна.

ÿ ( q ) – «äîëãàÿ ðè» è 9 – «ëðè» â áåíãàëüñêîì ÿçûêå íå èñïîëüçóþòñÿ è èìåþò


çíà÷åíèå òîëüêî ïðè íàïèñàíèè Ñàíñêðèòà.

å ìîæåò çâó÷àòü êàê [å] â ñëîâå «íåò» èëè êàê [ý] â ñëîâå «ýòàæ». Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà e
ñòàâèòñÿ ïåðåä ñîãëàñíîé (но звучит за ней): ek [êå], em [ìå], er [ðå], eb [áå], eB [áõå]...

Å â áåíãàëüñêîì ÿçûêå ïðîèçíîñèòñÿ êàê [îé], ïðè íàïèñàíèè Ñàíñêðèòà ÷èòàåòñÿ êàê [àé].

Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà E ñòàâèòñÿ ïåðåä ñîãëàñíîé: Ec [÷îé], Er [ðîé], Ek [êîé]...

ï ïðîèçíîñèòñÿ êàê [о] â ñëîâå «ðîçà». Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìàÀ o ðàñïîëàãàåòñÿ âîêðóã


ñîãëàñíîé (скобочка перед, а палочка за согласной; сначала кажется довольно непривычным) : Àko

[êо], Àlo [ëо], Àro [ðо], Àfo [äо]...

9
Ï â áåíãàëüñêîì ÿçûêå ïðîèçíîñèòñÿ êàê [îó], ïðè íàïèñàíèè Ñàíñêðèòà êàê [àó].

Ïîñëåñîãëàñíàÿ ôîðìà ÀO ðàñïîëàãàåòñÿ âîêðóã ñîãëàñíîé: ÀkO [êîó], ÀgO [ãîó].

Äâå áóêâû èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ( Å [îè] è Ï [îó] ) îáîçíà÷àþò äèôòîíãè. Äèôòîíã -

ýòî çâóê, ñîñòîÿùèé èç äâóõ ãëàñíûõ: îè, óè, îó, ýó, èó... Êðîìå Å[îè] è Ï[îó] â Гаудии èìååòñÿ
åù¸ îêîëî 23 äèôòîíãîâ, íî îíè íå èìåþò îòäåëüíûõ áóêâ äëÿ èõ îáîçíà÷åíèÿ, è íà ïèñüìå
âûðàæàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûì íàïèñàíèåì ãëàñíûõ, èç êîòîðûõ îíè ñîñòîÿò: Áé [àè], Áõ [àó],
éõ [èó], åõ [ýó], åé [ýè], õé [óè] è ò. ä. Åñëè äèôòîíã èä¸ò çà ñîãëàñíîé, òî ïåðâàÿ èç

ñîñòàâëÿþùèõ åãî ãëàñíûõ ïðèíèìàåò ïîñëåñîãëàñíóþ ôîðìó: ekõ [êåó] êòî-òî, fué [äóè] äâà è ò.
ä.

Âñå áåíãàëüñêèå ãëàñíûå ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ íàçàëèçàöèè, òî åñòü ïðîèçíîñèòüñÿ â íîñ (


ñ ïðèçâóêîì «íîñîâîé н» - êàê åñëè áû âû ïðîèçíîñèëè å¸, çàæàâ íîñ ). Íàçàëè-çàöèÿ óêàçûâàåòñÿ

ñèìâîëîì V «чандраáèíäó», êîòîðûé ñòàâèòñÿ íàä íàçàëèçèðóåìîé ãëàñíîé èëè íàä ñîãëàñíîé,

ê êîòîðîé ýòà ãëàñíàÿ îòíîñèòñÿ: k [ê‰], kV [ê‰í ], ekV [êåí ], kVA [êàí ].

Ñîãëàñíûå

òîæå ðàñïîëàãàþòñÿ в алфавите íå êàê попало, à â ñòðîãîì ïîðÿäêå, ïî ãðóïïàì, â çàâèñèìîñòè îò


ìåñòà ïðîèçíåñåíèÿ (â ãîðëå, íà ÿçûêå, ó çóáîâ, íà ãóáàõ).
Êàê ÿ óæå ðàíüøå ãîâîðèë, êàæäàÿ ñîãëàñíàÿ áóêâà îáîçíà÷àåò íå òîëüêî
ñîîòâåòñòâóþùèé åé ñîãëàñíûé çâóê, íî è ãëàñíóþ á [‰] â ïðèäà÷ó: K [êõ‰], l [ë‰] è ò. ä. Åñëè
æå õîòÿò ïåðåäàòü ÷èñòûé ñîãëàñíûé çâóê, áåç ñîïóòñòâóþùåãî ãëàñíîãî çâóêà [‰], òî èñïîëüçóþò
õàñàíòó [ a ], ïîìåùàÿ å¸ ïîä áóêâîé: Ka [êõ], la [ë], kk [ê‰ê‰], kka [êîê].
Îäíàêî, íà ïðàêòèêå, â áåíãàëüñêîé ïå÷àòè è ïèñüìå, õàñàíòà îáû÷íî íå ïèøåòñÿ,
îñîáåííî íà êîíöå ñëîâ, ÷òî âûçûâàåò íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ ó íà÷èíàþùèõ èçó÷àòü áåíãàëüñêèé
ÿçûê, à èíîãäà, äàæå ó ñàìèõ áåíãàëüöåâ.
Îáùåå ïðàâèëî òàêîâî, ÷òî ñîãëàñíûå òåðÿþò ñîïóòñòâóþùóþ [‰], åñëè ñòîÿò íà êîíöå ñëîâà èëè
íà êîíöå ñëîãà: bAlk [áàë‰к] ìàëü÷èê, prû [ïîð-ùó] ïîñëåçàâòðà (ïîçàâ÷åðà). Íåêîòîðûå
èñêëþ÷åíèÿ èç ýòîãî ïðàâèëà çàïîìíяòся сами ñî âðåìåíåì.
Èòàê, íà÷èíàÿ ñ k [ê‰] - ïåðâîé ñîãëàñíîé è ïî äâàäöàòü ïÿòóþ m [ì‰], ðÿä ñîãëàñíûõ
ðàçáèò íà ïÿòü ãðóïï èëè âàðã, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñîäåðæèò ïÿòü áóêâ è íîñèò èìÿ ñîãëàñíîé, ñ
êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ.

Êî - âàðãà
K [êî] K [êõî] g [ãî] G [ãõî] Z [íãî]
Âñå çâóêè êî-âàðãè ïðîèçíîñÿòñÿ â ãîðëå.

×î - âàðãà
c [÷î] C [÷õî] j [äæî] J [äæõî] N [í¸]
Äâèæåíèÿ ÿçûêà ïðè ïðîèçíåñåíèè çâóêîâ ÷î-âàðãè ïðèìåðíî òàêèå æå, êàê ïðè ïðîèçíåñåíèè
[íü] â ñëîâå «êîíü».

10
›î - âàðãà
t [§о] T [§хо] d [[´î] D [[´õî] n [¢î]
Çâóкè ýòîé âàðãè íàäî ïðîèçíîñèòü òàк, кàк ýòî ñäåëàë áû àíãëè÷àíèí, òî åñòü ñ çàãíóòûì
кâåðõó кîí÷èкîì ÿçûкà.

Òî - âàðãà
w [òî] W [òõî] f [äî] F [äõî] M [íî]
Ýòè çâóкè ïðîèçíîñÿòñÿ ïðîñòî ïî-ðóññкè.

Ïî - âàðãà
p [ïî] P [ïõî] b [áî] B [áõî] m [ìî]
Çâóкè ïî-âàðãè ïðîèçíîñÿòñÿ ãóáàìè.

Çàòåì èäóò
z [äæî] r [ðî] l [ëî] b [áî]
 áåíãàëüñкèõ ñëîâàõ z [äæî] ïðîèçíîñèòñÿ òàк æå, кàк è j [äæî] из чо-варги. Ïðè

íàïèñàíèè Ñàíñкðèòà z ÷èòàåòñÿ кàк [éà].

 ëèãàòóðàõ (òàк íàçûâàþòñÿ áóкâû-кîìáèíàöèè, ñîñòîÿùèå èç äâóõ èëè òð¸õ


ñîãëàñíûõ) ra [ð] â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòîèò ïåðåä äðóãîé ñîãëàñíîé, ïðèíèìàåò íîâóþ

ôîðìó |, кîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ “ðåô” è ñòàâèòñÿ íàä òîé ñîãëàñíîé, ïåðåä кîòîðîé çâó÷èò;
ýòà ñîãëàñíàÿ ïðè ýòîì ìîæåò óäâàèâàòüñÿ íà ïèñüìå: b| > bâ| [ðáî, ðááî].

Åñëè æå ra [ð] â ëèãàòóðå èä¸ò çà äðóãîé ñîãëàñíîé, òî â ýòîì ñëó÷àå ra [ð]

ïðåâðàùàåòñÿ â ò “ðî-ïõîëó”, кîòîðàÿ ñòàâèòñÿ ïîä ñîãëàñíóþ,çà кîòîðîé çâó÷èò: bò


[áðî], kˆ [êðî], mò [ìðî]...

b [áî] èç ýòîé ãðóïïû è b [áî] èç ïî-âàðãè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ, íî ïðè


На Гаудии

íàïèñàíèè Ñàíñкðèòà ýòà b ÷èòàåòñÿ кàк [âà].  ëèãàòóðàõ, b [áî] èç ýòîé ãðóïïû î÷åíü
÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ â кà÷åñòâå âòîðîãî ýëåìåíòà.  òàкîì ïîëîæåíèè îíà íàçûâàåòñÿ áî-
ïõîëà è íà Гаудии íå ïðîèçíîñèòñÿ, íî óäâàèâàåò çâó÷àíèå ïðåäûäóùåé ñîãëàñíîé: ÀfbŽ
- áîæåñòâåííîñòü - íà Ñàíñкðèòå [äåâàòâà], íà Гаудии - [äåáîòòî]. Ž - «тâà» или «тто».
Çà íèìè ñëåäóþò шèïÿùèå
X [ùî] S [øî] s [ñî]
Íà ñàìîì äåëå, ýòî ïðè íàïèñàíèè Ñàíñкðèòà îíè ÷èòàþòñÿ «ùà, øà, ñà», à íà
Áåíãàëè âñå òðè îáû÷íî ïðîèçíîñÿòñÿ кàк «шî». Îäíàкî, åñëè ñðàçó çà любой из трёх èä¸ò w
[òî],W [òõî], M [íî], r [ðî], l [ëî], è èíîãäà P [ïõî] èëè p [ïî], òî â òàкîé ëèãàòóðå
шипящая ÷èòàåòñÿ кàк [ñ]: sibeXS íà Ñàíñкðèòå ÷èòàåòñÿ [ñàâèùåøà], íà Гаудии - [шîáèшåш].

11
XòI - êðàñîòà - íà Ñàíñêðèòå ÷èòàåòñÿ «ùðè», íî íà Гаудии «ñðè»; æAMa - îìîâåíèå - è íà

Ñàíñêðèòå è íà Гаудии читается [ñíàí]; ÀXìok - ñòèõ - íà Ñàíñêðèòå [ùëîêà], íà Áåíãàëè [ñëîê].

Çàòåì èäóò
h [õî]
v Ýòà áóêâà íàçûâàåòñÿ «àíóñâàðà». Ïðè íàïèñàíèè áåíãàëüñêèì àëôàâèòîì Ñàíñêðèòà

çâó÷èò êàê «ì» â íîñ, â áåíãàëüñêèõ ñëîâàõ ïðîèçíîñèòñÿ òàê æå, êàê è Za [íã] из ко-варги èëè
² íãã [íã] (это лигатура «нг + г»). Àíóñâàðà íèêîãäà íå ñòîèò â íà÷àëå ñëîâà èëè ïåðåä ãëàñíîé. В

дальнейшем первый вариант чтения будет изображаться как [¥], а второй как [£].

H Ýòà áóêâà íàçûâàåòñÿ «âèñàðãà». Íà êîíöå ñëîâà çâó÷èò êàê ïðèäûõàíèå [¾].  ñåðåäèíå

ñëîâà íå ÷èòàåòñÿ, íî óäâàèâàåò çâó÷àíèå èäóùåé çà íåé ñîãëàñíîé: fuHK [äóêêõî] íåñ÷àñòüå.

x [ðî] è L [ðõî] ïðîèçíîñÿòñÿ ñ çàãíóòûì êâåðõó êîí÷èêîì ÿçûêà и на самом деле больше
напоминают звуки «до» и дхо» соответственно, поэтому в дальнейшем в транскрипции я буду
изображать их так: [´о] и [´хо] или [р^о] и [р^хо] (символ ^ напоминает, что язык надо поднимать
кверху).

y [éî] ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíîé îò z [äæî]. Ñòîÿ ìåæäó ãëàñíûìè, ya [é] ÷àñòî íå ÷èòàåòñÿ, à
ñëóæèò ðàçäåëèòåëåì, è èíîãäà ìîæåò ÷èòàòüñÿ êàê (w).
Äîâîëüíî ÷àñòî âñòðå÷àþùååñÿ â áåíãàëüñêèõ ñëîâàõ ñî÷åòàíèå áóêâ ïyA ïåðåäà¸ò çâóê
[wa] (÷òîáû ïîëó÷èòü çâóêè [w] è [wa], âûòÿíèòå ãóáû äóäî÷êîé è ñêàæèòå «â, âà»).
 ëèãàòóðàõ, ñëåäóÿ çà ñîãëàñíîé, ya [é] ïðèíèìàåò ôîðìó ù ïîä íàçâàíèåì «äæî-ïõîëà».
Ïðè ýòîì ñàìà îíà íå ÷èòàåòñÿ, íî óäâàèâàåò çâó÷àíèå ñòîÿùåé ïåðåä íåé ñîãëàñíîé.
- еñëè ïåðåä òàêîé ëèãàòóðîé ñòîèò á [‰], òî îíà ïðîèçíîñèòñÿ êàê ãëóáîêàÿ [о];
- еñëè ïîñëå òàêîé ëèãàòóðû èä¸ò Á [à], òî îíà ÷èòàåòñÿ êàê [ý].
Òàêèì îáðàçîì, swù – èñòèíà - íà Гаудии ïðîèçíîñèòñÿ [ùоòòî], íà Ñàíñêðèòå -[ñàòéà];
wùAg - îòðå÷åíèå - ïî-áåíãàëüñêè [òýã], íà Ñàíñêðèòå [òé½ãà].
- еñëè ëèãàòóðà с джо-пхолой находится â самом íà÷àëå ñëîâà, òî óäâîåíèå çâóêà ïåðâîé
составляющей лигатуру ñîãëàñíîé íå ïðîèñõîäèò, íî при этом åñëè çà лигатурой èä¸ò á [‰], òî эта

[‰] ÷èòàåòñÿ êàê [ý] èëè [å]: bùWA [áýòõà] áîëü, bùWI [áåòõè] áîëüíîé ( а не «á‰òõà» или «á‰òõè»).
á ÷èòàåòñÿ êàê [о] â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) åñëè â ñëåäóþùåì ñëîãå èìååòñÿ îäíà èç áóêâ: é, É, õ, Õ, ù èëè ø [êõ].
Íàïðèìåð,áiw [оòè] î÷åíü, bFu [áoäõó] íåâåñòà, swù (ùоòòî) èñòèíà; pø (ïоêêõî)

ñòîðîíà. Иñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ á, âûïîëíÿþùàÿ ðîëü ïðèñòàâêè-

îòðèöàíèÿ: áÇIr (‰ñòõèð) áåñïîêîéíûé; áwul (‰òóë) íåñðàâíåííûé.

12
2) åñëè á ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íîé ïðîèçíîñèìîé: BAl (áõàëо) õîðîøî, ÀCot (÷õоòо)
ìàëåíüêèé.
3) âî âòîðîì ñëîãå äâóñëîæíîãî ñëîâà: áMl (‰íоë) îãîíü, ipwl (ïèòоë) ëàòóíü.
4) â êàæäîì âòîðîì ñëîãå ìíîãîñëîæíîãî ñëîâà: ábFAyk (‰áоäõàéоê) ñòîðîæ.

5) â íåêîòîðûõ îäíîñëîæíûõ ñëîâàõ, îêàí÷èâàþùèõñÿ íà íîñîâîé: mM (ìоí) óì, bM

(áоí) ñåñòðà, FM (äõоí) áîãàòñòâî, jM (äæоí) ÷åëîâåê, ëèöî.


Ïðàâèëà ñî âòîðîãî ïî ïÿòîå íå ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè, òî åñòü âî âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ â íèõ
ñëó÷àÿõ âîçìîæíî òàêæå óïîòðåáëåíèå áîëåå ïîâåðõíîñòíîãî (‰).

Ëèãàòóðû
Ìîé äîðîãîé äðóã, òåáå îñòàëîñü ñäåëàòü ïîñëåäíèé øàг, îòäåëÿþùèé òåáÿ îò ñâîáîäíîãî
÷òåíèÿ - ïîáëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëèãàòóðàìè. Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, êîãäà äâå èëè òðè «÷èñòûõ»
ñîãëàñíûõ (òî åñòü áåç ñîïðîâîæäåíèÿ ãëàñíûõ) ñëåäóþò îäíà çà äðóãîé, òî îíè îáðàçóþò íîâûé
«èåðîãëèô»; òà ñîãëàñíàÿ, ÷òî çâó÷èò ïåðâîé ïîìåùàåòñÿ ïåðåä èëè íàд ñëåäóþùåé. Ïðè ýòîì
ìîæåò ïðîèñõîäèòü óìåíüøåíèå â ðàçìåðàõ, ÷àñòè÷íîå îáðåçàíèå èëè èñêàæåíèå ôîðìû
ó÷àñòâóþùèõ áóêâ, òàê ÷òî, èíîãäà, ïî «êîíå÷íîìó ïðîäóêòó» áûâàåò äîâîëüíî ñëîæíî ïîíÿòü èç
÷åãî îí ñîñòîèò. À òåïåðü ïîсмотри ñ òåì, êàê ëèãàòóðû âûãëÿäÿò è ÷èòàþòñÿ.  ñêîáêàõ [ ] áóäåò
äàíî èõ çâó÷àíèå â òîì ñëó÷àå, åñëè îíî áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò çâó÷àíèÿ ñîâîêóïíîñòè
ñîñòàâëÿþùèõ ëèãàòóðó áóêâ.

k^^a [ê]: ë êê; ëù êêé; Ë êò; Ëù êòé; ÷ˆ™ êòð; ÷ˆ™ù êòðé; ÷â™ êòâ;

kÍ kÍù
êí; êíé; kí êì [ïðîèçíîñèòñÿ «êê» ñ «ì – íàçàëèçàöèåé» ñòîÿùåé çà ëèãàòóðîé ãëàñíîé,

íàïðèìåð kíA êìà áóäåò ÷èòàòüñÿ «êêàì» ]; kù ñ™ ñu™ ñU™ kì 


êé; êð; êðó; êðó; êë; êâ[êê];

ø êø [êõ] (çâóêó «êø» áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü âîò òàêîå kaS øÍ ñî÷åòàíèå áóêâ) êøí [êõí];

øí êøì [êêõ ñ «ì – íàçàëèçàöèåé» ïîñëåäóþùåé ãëàñíîé]; øâ kas êøâ [êêõ]; êñ;

Ka
Kù Kò [êõ]: êõé; êõð; Kòƒ êõðó;

ga
‡g Û [ã]: ãã; ã´; ‡f ç ãä; ãäõ; gÍ gÍù ‡m
ãí; ãíé; ãì [«ãã» ñ «ì – íàçàëèçàöèåé»


ïîñëåäóþùåé ãëàñíîé]; ãé; gò gìãð; ãë; gâãâ [ãã];

Za ± ¡ [íã]: íãê; íãêõ; ² íãã [íã]; ²ù ²ˆ


íãé; íãð;

ca œ à [÷]: ÷÷; ÷÷õ; Ãâ ÷÷õâ [÷÷õ]; caN ÷íü (ïðîèçíîñèòñÿ «÷èíãã», íàïðèìåð â ñëîâå

zAcaNA [äæà÷èíããà] íèùåíñòâî); cù ÷é; cˆ câ


÷ð; ÷â [÷÷];

13
Ca Cù Cˆ
[÷õ]: ÷õé; ÷õð;

ja ê êâ[äæ]:Ê (j N ääæ; äæäæâ [ääæ]; äæ + íü) [çâó÷èò êàê «ãé» ñ íàçàëèçàöèåé

gù ÊAM
ñëåäóþùåé ãëàñíîé. Ýòà ëèãàòóðà âåä¸ò ñåáÿ êàê ãé, òàê ÷òî ÷èòàåòñÿ êàê åñëè áû

áûëî gVùAM jù jˆ jâ– «ãýí í»]; äæé; äæð; äæâ [ääæ];

Na ³ ¥ ´ [íü]: íü÷; íü÷õ; íüäæ. В дальнейшем в транскрипции звук «нь» будет

обозначаться так: [¤].

ta Ô tí
[§]: §§; §ì [§§ ñ «ì – íàçàëèçàöèåé» ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; tù tˆ tì
§é; §ð; §ë;

tâ §w;

da dag [´]: ´ã

na Œt ŒT ŒTù ; μ ŒD ¦
[¢]: ¢§; ¢§õ; ¢§õé ¢´; ¢´õ; ¢¢;

wa(ô) ÷ ï
[ò]: òò (îò ãëàñíîé [о] îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì ãîðèçîíòàëüíîé ÷åðòû ïîä

÷ù ÷ˆ ÷â
íàçâàíèåì «ìàòðà»); × wÍ wí òòé; òòð; òòâ [òò]; òòõ; òí; òì [«òò» ñ «ì- íàçàëèçàöèåé»

wù ñ
ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; ñƒ ñ™ wì Ž òé; òð [òòð]; òðó (íå ïóòàòü ñ êð); òë; òâ [òò]; ôsòñ;

ôsù òñé;

Wa WÍ Wù Wò Wòƒ
[òõ]: òõí; òõé; òõð; òõðó;

fa ã ä äâ
[ä]: fÍ fâää; ääõ; ääõâ [ääõ]; äí; äâ [ää] èëè äá (õîòÿ «äá» îáû÷íî ïèøåòñÿ âîò òàê

– fab  fí); äáõ; äì [«ää» ñ «ì – íàçàëèçàöèåé» ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; fù fò fòƒ


äé; äð; äðó;

fì äë;

Fa Fòƒ Fâ [äõ]: äõðó; äõâ [ääõ];

Ma ¢ ¸ ¸ù ª ¹ ¹ù ¹ò ¹â ¨ ¨ù
[í]: í´; íò; íòé; íòõ; íä; íäé; íäð; íäâ; íäõ; íäõé;

¨ˆ Ÿ Mí Mù Mâ
íäõð; íí; íì; íé; íâ [íí];

pa î pÍ „p „m pù pò pòƒ pì Þ
[ï]: ïò; ïí; ïï; ïì; ïé; ïð; ïðó; ïë; ïâ [ïï];

14
Pa Pù Pˆ Pòƒ
[ïõ]: ïõé; ïõð; ïõðó;

ba  ö Ö bù bò bòƒ bì bâ,bb
[á]: áäæ; áä; áäõ; áé; áð; áðó; áë; áâ,áá;

Ba Bù Bò Bòƒ Bì Bâ
[áõ]: áõé; áõð; áõðó; áõë; áõâ [ááõ];

ma ð ½ ½ò « à þ ® mù mò mì
[ì]: ìòð; ìï; ìïð; ìïõ; ìá; ìáõ; ìì; ìé; ìð; ìë;

za zù [äæ]: äæé;

ra k|, ë|
[ð]: g|,‡g| G| G|ù c|,œ|
ðê, ðêê; C|,Ã| ðã, ðãã; ðãõ; ðãõé; ð÷, ð÷÷; ð÷õ, ð÷÷õ;

j|,ê| J| n| w|,÷|
ðäæ, ðääæ; W| f|,ã| F| ä| äâ|
ðäæõ; ð¢; ðò, ðòò; ðòõ; ðä, ðää; ðäõ; ðääõ; ðäõâ

b|,b|â
[ðääõ]; B| m| ®| z|,z|ù
ðá,ðáá; ðáõ; X| S| s| h|
ðì; ðìì; ðäæ, ðäæé[ðäæ]; ðù; ðø; ðñ; ðõ;

la Ì » št  ; º šP šm lù lâ
[ë]: ëê; ëã; ë§; ë´ ëï; ëïõ; ëì; ëé; ëâ, ëá [ëë];

Xa Ó ‰C XÍ
[ù]: ш÷; ‰m
ш÷õ; шí [íàèáîëåå ÷àñòî «ñí»]; шì [«шш» ñ «ì – íàçàëèçàöèåé»

Xù Xò Xòƒ Xì Xâ
ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; шé; шð [ñð]; шðó; шë [ñë]; шâ [шш];

Sa ó ˜K Ü ; Üò Üâ ü ¤
[ø]: øê; øêõ; ø§ ø§ð; ø§â; ø§õ; øí [÷àñòî ïðîèçíîñèòñÿ êàê «ш§»

Ú ˜P ˜m
ñ íàçàëèçàöèåé ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; øï; øïõ; øì [«шш» ñ «ì – íàçàëèçàöèåé»

Sù Sâ
ñëåäóþùåé ãëàñíîé]; øé; øâ [шш];

sa ú …K Æ Ð Ä Ç æ …p …P …m
[ñ]: ñê; ñêõ; ñò; ñòó; ñòð; ñòõ; ñí; ñï; ñïõ; ñì [«ùù» ñ

sù sò sì sâ
«ì – íàçàëèçàöèåé» ïîñëåäóþùåé ãëàñíîé]; ñé; ñð; ñë; ñâ [шш];

ha h ,
[õ] («õ» или произносится çà ñîãëàñíîé, ñòîÿùåé çà íà ïèñüìå или ÷àñòî íå çâó÷èò

Ù hÍ
ñàìà, à óäâàèâàåò ýòó ñîãëàñíóþ): ß hˆ hì
õ¢ [¢õ, ¢¢]; õí [íõ, íí]; õì [ìõ, ìì]; õð [ðõ]; õë


[ëõ, ëë]; Jù
õé (ïðîèçíîñèòñÿ êàê hù äæõé [ääæõ], íî â èíîñòðàííûõ ñëîâàõ îñòà¸òñÿ «õé»,

hùAirsM
íàïðèìåð â ôàìèëèè hùA [õýðèñîí] õéà, ïîä÷èíÿÿñü ïðàâèëó, ÷èòàåòñÿ êàê «õý»);

hab ÁhabAM
õâ (ïðîèçíîñèòñÿ êàê [îõ] èëè [óõ], íàïðèìåð: ijhabA ахван [àîõàí] çîâ,

джихва [äæèóõà] ÿçûê.

15
Ëèãàòóðû ñî÷åòàþòñÿ ñ ãëàñíûìè òåì æå îáðàçîì, ÷òî è ïðîñòûå ñîãëàñíûå:

iê ääæè; ³u ¨A ¤÷ó; íäõà; ãI fuù


ääè; KùA iwù
äéó [ääó]; êõéà [êõý]; òéè [òòè]; ÃâA ÷÷õâà

[÷÷õà]; À‹m À‡m


íìå; ãìå [ããåì ];Àþo ÀXòO
ìáõî; Egì шðîó [ñðîó]; ãëîè;

Ëèãàòóðû â îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ ïðè íàïèñàíèè ñëîâ, ïðîèñõîäÿùèõ èç Ñàíñêðèòà


èëè èç äðóãèõ ÿçûêîâ. Â ðîäíûõ ñëîâàõ áåíãàëüñêîãî ÿçûêà ëèãàòóðû èñïîëüçóþòñÿ íàìíîãî ðåæå,
ïðåäïî÷òåíèå îòäà¸òñÿ èñïîëüçîâàíèþ õàñàíòû. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî òî, ÷òî ñåé÷àñ çâó÷èò
êàê äâå èäóùèå äðóã çà äðóãîì ñîãëàñíûå, â èçíà÷àëüíîì бåíãàëè (Ãàóäèè) ðàçäåëåíî ãëàñíîé. Òàê,
íàïðèìåð, ñîâðåìåííîå áåíãàëüñêîå ñëîâî «òõàêòå» (îñòàâàòüñÿ), áóäó÷è îáðàçîâàííûì èç áîëåå
ðàííåãî «òõàêèòå» WAikew, ïèøåòñÿ WAkaew èëè WAkew (õàñàíòà îïóñêàåòñÿ), à íå WAe÷™.
Íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî â òîì, ÷òî òû íå çàïîìíèë âñå ëèãàòóðû ïîñëå îäíîãî ïðî÷òåíèÿ.
Ýòî íå ïîâîä, ÷òîáû îñòàíàâëèâàòüñÿ. Èäè äàëüøå è íà÷èíàé ÷èòàòü. ×òîáû áûëî óäîáíåé, ÿ
ïîìåùó íà îòäåëüíîì ëèñòå âåñü àëôàâèò è ñàìûå òðóäíûå ëèãàòóðû. Аккуратно вûðâè åãî èëè
лучше ïåðåïèøè, ÷òîáû îí ëåæàë ïåðåä òîáîé âî âðåìÿ ÷òåíèÿ è ñëóæèë ïîäñêàçêîé äî òåõ ïîð,
ïîêà òû íè âûó÷èøü òâ¸ðäî âñå áóêâû.

Óäàðåíèå â áåíãàëüñêîì ÿçûêå

Áåíãàëüñêàÿ ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü õàðàêòåðèçóåòñÿ âûðàæåííûì óäàðåíèåì, êîòîðîå


ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷àùå íà ãðóïïó ñëîâ, ÷åì íà îäíî ñëîâî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðè ïðîèçíåñåíèè
îäíîãî ñëîâà, íå ñâÿçàííîãî ñ äðóãèìè, óäàðåíèå îáû÷íî ïàäàåò íà ïåðâûé ñëîã.
 ïðåäëîæåíèè óäàðåíèå ïàäàåò íà íà÷àëüíûé ñëîã ïåðâîãî ñëîâà âûäûõàòåëüíîé èëè
ñìûñëîâîé ãðóïïû (äâà âèäà ãðóïï, íà êîòîðûå åñòåñòâåííûì îáðàçîì ðàçáèâàþòñÿ ñëîâà âî
âðåìÿ ðå÷è). Îñòàëüíûå ñëîâà âûäûõàòåëüíîé èëè ñìûñëîâîé ãðóïïû òåðÿþò ñîáñòâåííûå
óäàðåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà õîòÿò ïîä÷åðêíóòü ÷òî-ëèáî èíòîíàöèîííî.

16
Àëôàâèò

á ‰, î é(i )è õ( u )ó R( Ò )ðè å(À )å,ý ï(À o )Î


Á( A )à É( I )è Õ( U )ó ÿ( q )ðè Å(E )îé Ï(À O )îó

k[êî] K[êõî] g[ãî] G[ãõî] Z[íãî]


c [÷î] C [÷õî] j [äæî] J [äæõî] N [í¸]
t [§î] T [§õî] d [´î] D [´õî] n [¢î]
w [òî] W [òõî] f [äî] F [äõî] M [íî]
p [ïî] P [ïõî] b [áî] B [áõî] m [ìî]
z [äæî] r [ðî] l [ëî] b [áî]
X [ùî] S [øî] s [ñî] h [õî]
v [íã, ¥] H [¾] x [´î] L [´õî] y [éî]
ëèãàòóðû
Ë ñ™ ñ ñƒ ø ß
êò êð òð [òòð] òðó êø [êõ] õì [ìõ, ìì]

ç ä äâ| ¨ Ö ãäõ ääõ ðäõâ [ðääõ] íäõ áäõ

÷ Æ Ð ¸ § Ä Ç …p ú …K
òò ñò ñòó íò íòó ñòð ñòõ ñï ñê ñêõ

± ¡ ² íãê ³ ¤ ¥ ´ íãêõ íãã [íã] íü÷ øí íü÷õ íüäæ

Ô μ Û û × ôs Wòƒ
§§ ¢´ ã´ шó òòõ òñ òõðó

 fòƒ Fòƒ ¢ ¸ ª ¹ î pòƒ


äáõ äðó äõðó í´ íò íòõ íä ïò ïðó

 ö ð ½ « à þ ®
áäæ áä ìòð ìï ìïõ ìá ìáõ нì

Xòƒ ó ˜K Ü ü g|,‡g| » º
шðó øê øêõ ø§ ø§õ ðã, ðãã ëã ëï

Ý è È Ù ðóhÍ õðè õó õ¢ [¢õ, ¢¢] õí [íõ, íí]

Öèôðû
1- 1 2- 2 3- 3 4- 4 5- 5 6- 6 7- 7 8- 8 9- 9 0- 0

17
Гаудия и Деванагари

á‰,о- A а é- õ-£
R - ðè å - E å,ý ï - Ao о
и у

Á - Aa ½ É - ¡ ˆ Õ - ¤ ™ ÿ - © ðˆ Åîé-Eeаи Ïîó-Aoау A-a½ i-iи


I-Iˆ u - у U - §™ Ò- ðè -q ðˆ À- eå E - weаи À o - o о À O - Oау
k k [êа] K % [êõа] g g [ãа] G ` [ãõа] Z ; [íãа]
c c [÷а] C ^ [÷õа] j j [äæа] J & [äæõа] N Å [íя]
t $ [§а] T # [§õа] d @ [´а] D ! [´õа] n, [¢а]
w t [òа] W q [òõа] f d [äа] F / [äõа] M n [íа]
p p [ïа] P f [ïõа] b b [áа] B. [áõа] m m [ìа]
z[äæî] - y[йа] r r [ðа] l l [ëа] b[áî] - v[ва]
X x [ùа] S z [øа] s s [ñа] h h [õа]
v [íã, ¥] - \ [¥] H : [¾]
ëèãàòóðû
Ë êò ñ™ êð ñ ]òð ñƒ ]Uòðó øêõ-=êø ßìõ-õõì
ç G/ãäõ ä äâ| â ¨ N/ Ö B/ ÷ Ò Æ St Ð Stu
ääõ ðäõâ íäõ áäõ òò ñò ñòó

¸ Nt Ntu
íò § Ä ï Ç Sq …p Sp ú Sk …K S% ± »
íòó ñòð ñòõ ñï ñê ñêõ íãê

¡ ² ³ Æ ¤ Z, ´ Çíãêõ íã íü÷ øí íüäæ

Ô È μ <@ Û G@ û xu × Tq ôs Ts Wòƒ q[u


§§ ¢´ ã´ ùó òòõ òñ òõðó

 Ù fò dã Fò !ã ª Nq ¹ Nd î ß pòƒ p[u
äáõ äð äõð íòõ íä ïò ïðó

 Bj ö Bd ð M] ½ Mp « Mf à Mb
áäæ áä ìòð ìï ìïõ ìá

þ M. ® Nm Xòƒ è[u ó Zk ˜K Z% Ü ì ü î g|,‡g|


ìáõ нì ùðó øê øêõ ø§ ø§õ

âg,Gâg » Lg Ý å è ò È hu
ðã, ðãã ëã ðó õðè õó

Цèôðû
1 –1-1 2 - 2-2 3 -3-3 4 -4-4 5-5-5 6-6-6 7-7-7 8-8-8 9-9-9 0- 0-0

Ñëîâàðü Гаудии

18
Ïîçäðàâëÿþ! Òåïåðü òû, íàêîíåö-òî, ìîæåøü íà÷àòü ÷èòàòü. Âñå ñëîâà â ýòîì è ïîñëåäóþùèõ
ðàçäåëàõ «ñëîâàðÿ Гаудии» âçÿòû èç «Øðè Øàðàíàãàòè» - гирлянды удивительных и прекрасных
молитв-цветов Øðèëû Áõàêòèâèíîäа Òõàêóðà. Â ñêîáêàõ ïðèâîäÿòñÿ ñèíîíèìû èëè ñîâðåìåííûå
ýêâèâàëåíòû.

2- 2
jMMI [äæ‰íоíè] ìàòü; jTer [äæ‰òõоðå] â ëîíå; ibSm [áèøоì] æåñòîêèé; b¨M [á‰íäõоí] îêîâû;
pAX (ïàш) ïóòû, ñåòü; b³A (á‰í÷õà) îáìàíûâàòü; GtA (ãõ‰§à) ñëó÷àòüñÿ; ibrh (áèðоõо) ðàçëóêà;
jiMw (äæоíèòо) ðîæä¸ííûé; PVAf (ïõàíä) êàïêàí; jAl (äæàë) ñåòü; ÀlX (ëåш) êðóïèöà; lb
(ëîá) ÷àñòèöà; Àkol (êоë) êîëåíè; jMk (äæ‰í‰ê) ïîðîæäàþùèé, îòåö; õpjA (óï‰äæà)

ïîÿâëÿòüñÿ; áhrh (‰õ‰ð‰õ‰) åæåäíåâíî; ÀgOrb (ãîóðоá) ãîðäîñòü, âåëè÷èå; õpAj|M

(óïàðäæоí) çàðàáîòîê; bAF|kù (áàðäõоêê‰) ñòàðîñòü; kAwr (êàòоð) îçàáî÷åííûé, ñëàáûé;

3- 3

iblAs (áèëàш) çàáàâà; sAhs (шàõош) äåðçîñòü, ñìåëîñòü; mAMA (ìàíà) ïðèçíàâàòü; EbBb
(áîéáõоá) ãîñïîäñòâî, âåëè÷èå; gAFA (ãàäõà) îñ¸ë; ÀboJA (áоäæõà) áðåìÿ; bhA (á‰õà) íåñòè;

áBAb (‰áõàá) îòñóòñòâèå; zAwMA (äæàòîíà) ìó÷åíèå; ÀBl (áõåëо) ñòàë; jâAl (äæàë) îãîíü,
áîëü; ÀXl (шåë) êîïü¸;

4- 4

ibpul (áèïóë) îãðîìíûé; kr (êîð) ðóêà, íàëîã; FrA (äõîðà) ïðèíèìàòü; svsAr pAwA
(ш‰íãшàð ïàòà) âñòóïàòü â ñàìîñòàÿòåëüíóþ æèçíü; mrÀm (ì‰ðîìå) â ñåðäöå; hw (õîòî)

ëèø¸ííûé, óáèòûé; ÀGrA (ãõåðà) îêðóæàòü; áiÇr (‰ñòõèð) áåñïîêîéíûé; pIxA (ïè´à)
ñòðàäàíèå; BIw (áõèòî) èñïóãàííûé; wtI (òо§è) áåðåã; wtIMI (òо§èíè) ðå÷êà; smAipyA

(ш‰ìàïèéà) çàâåðøèâ; iMrAXA (íèðàшà) óíûíèå; smgò (ш‰ìоãðî) èñ÷åðïûâàþùèé; sAihwù

(шàõèòòî) ëèòåðàòóðà; sjIb (шоäæèá) æèâîé; smAebX (ш‰ìàáåш) ñî÷åòàíèå; iMKuVwBAeb


(íèêõóíò‰áõàáå) áåçóïðå÷íî;
5- 5
rw (ðîòî) óâëå÷¸ííûé, çàíÿòûé;õefâg (óääåã) áåñïîêîéñòâî; drA (´îðà) ïóãàòüñÿ; sâAW|pr
(шàðòõ‰ïîð) ýãîèñòè÷íûé; prAyM (ï‰ðàé‰í) ñêëîííûé; mfm÷ (ì‰ä‰ìîòòî) îïüÿí¸ííûé,

âûñîêîìåðíûé; Àmoihw (ìоõèòî) î÷àðîâàííûé; ibrw (áèðîòî) ïðåêðàù¸ííûé; õÀfùogI

(óääоãè) ñòàðàòåëüíûé; XATù (шàòòõî) ëèöåìåðèå; ÁcrM (à÷‰ðîí) ïîâåäåíèå; ÀloBAhw

(ëоáõàõîòî) îõâà÷åííûé æàäíîñòüþ; ÀhM (õåíî) òàêîé; iMr¸r (íèð‰íò‰ð) ïîñòîÿííî; bij|w
(áоðäæèòî) îñòàâëåííûé;
6- 6

19
hlAhl (õ‰ëàõîë) ñìåðòåëüíûé ÿä; suFA (шóäõà) íåêòàð; BAeM (áõàíå) ïîä âèäîì; ábsAM
(‰á‰шàí) ñìåðòü, êîíåö; ifMmiM (äèíìоíè) ñîëíöå; áiwbAihw (оòèáàõèòî) ïîòðà÷åííûé;

ibebk (áèáåê) ïðîíèöàòåëüíîñòü; imw (ìèòî) äðóã; bALl (áà´õëо) ïðèóìíîæèëèñü; BAgA
(áõàãà) óñêîëüçàòü; øIM (êõèí) õèëûé; Ábih (àáоõè) ñåé÷àñ; sIFu (ùèäõó) ì¸ä; ipbAïw

(ïèáàоòî) çàñòàâü ïèòü; pAr (ïàð) ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã, ñïàñåíèå;

7- 7

wuyA (ÀwomAr ) (òówà, òоìàð) òâîé; wAkw (òàêоò) ñèëà; puM (ïóíî) ñíîâà; áMuifM (pòwùh )
(оíóäèí, ïðоòò‰õ‰) äåíü çà äí¸ì; krÈV (kir ) (ê‰ðоõóí, êоðè) äåëàþ; ÈwAX (õóòàш) ñòðàõ,

óæàñ; khAyis (kihw hy ) (ê‰õàéоñè, êоõèòî õîé); ÀBor (iMmgÍ) (áõоð, íèìîãíî)

ïîãðóçèâøèéñÿ; ÅCM (îé÷õ‰í‰) ïîäîáíûé; mAeh (meFù, mAeJ ) (ìàõå, ìоääõå, ìàäæõå) â,

âíóòðè, ìåæäó; ÀgoyAybuV ( kAtAéb ) (ãоwàоáóí, êà§àèáî) áóäó ïðîâîäèòü;

8-8

ihyA (õèéà) ñåðäöå; ÀwomA ÀhM (òоìà õåíî) ïîäîáíûé òåáå; mAwA (ìàòà) áûòü âíå ñåáÿ (îò
ðàäîñòè è ò. ï.); wel (òоëå) ïîä, ïîä âëèÿíèåì.

Текст

Я ïðåäëàãàþ прочитать òåáå îäíó èç ãëàâ «Äæàéâà-äõàðìû» -


áîãîîòêðîâåííîãî ïèñàíèÿ, çàïèñàííîãî одним из âåëè÷àéøèх ñâÿòûх 19-ãî è 20-
ãî ñòîëåòèé Øðèëîé Áõàêòèâèíîäîé Òõàêóðîì. Читай, склоня голову, и ты
обретёшь великое сокровище.
Пусть тебя не смущает, то обстоятельство, что ты пока что не знаешь
грамматики. Это ничего не значит. Всё придёт в положенное время. Двигайся дальше.
Просто прочитывай каждое предложение по два-три раза, разбирая перевод всех слов в
нём, и переходи к следующему.
В первой строчке приводится текст в оригинале – на Гаудии. Во второй – то, как
это звучит по-русски, то есть транскрипция. В третьей и иногда четвертой даётся
пословный перевод (перевод каждого слова на Гаудии отделяется от следующего
точкой с запятой). И так далее. Литературный перевод помещён в конце текста.
Удачи тебе! Харе Кришна!

20
srsâwIwIer sîgòAm-MAem åktI pòAcIM biMkaMgr iCl # wWAy
Ш‰ð‰шшоòèòèðå ш‰ïò‰ãðàì-íàìå ýêòè ïðà÷èí áоíèêí‰ã‰ð ÷õèëî. Òоòõàé
Нà áåðåãó Ñàðàñâàòè; ïîä íàçâàíèåì Ñàïòàãðàì; îäèí; äðåâíèé; òîðãîâûé ãîðîä; áûë. Òàì;
bÈkAl héew shsò subn|biMka bAs kirewM # XòIõäArM fe÷r
áоõóêàë õîéòå ш‰õ‰ñð‰ шóá‰ð¢‰áоíèê áàш êоðèòåí. Шðèóääõàðîí Äîòòåð
äàâíèå ïîðû; ñ; òûñÿ÷à; òîðãîâöû çîëîòîì; æèòü¸; äåëàëè. Øðè Óääõàðîíà Äàòòû;
smy héew Àsé skl biMka pòBu iMwùAMe‹fr kÒpAy hirMAmsvkI÷|eM
ш‰ìîé õîèòå шåè ш‰êîë áоíèê Ïð‰áõó Íèòòýí‰íäåð êðèïàé Õоðèíàìшоíãêèðò‰íå
âðåìёí; ñî; ýòè; âñå; òîðãîâåö; Ïðàáõó Íèòéàíàíäû; ïî ìèëîñòè; ê ÕàðèÍàìàÑàíêèðòàíå;
rw hM# cμIfAs-MAmk åktI biMka áW|bùy héeb, åé By kiryA MAgirk
ðîòî õîí. ×èäàш-íàìîê ýêòè áоíèê îðòõоááîé õîèáå, ýè áõîé êоðèéà íàãоðèê
âëþáë¸ííûå;åñòü.Ïî èìåíè ×àíäèäàñ;îäèí;òîðãîâåö;ðàñòðàòû;áóäóò;òàêîé;ñòðàõ;äåëàÿ; ãîðîäñêèõ;
eloekr hirkI÷|eM ezog ifewM MA # iwiM bùykuŒTwAr fâArA áeMk
ëîêåð Õîðèêèðò‰íå äæоã äèòåí íà. Òèíè áýéкó¢§õ‰òàð äàðà ‰íåê
ëþäåé; â Õàðèêèðòàíå; ó÷àñòèå; äàâàë; íå. Îí; ñêóïîñòü; ÷åðåç; ìíîãî;
áW|s³y kiryAiCelM # wVAhAr pwÍI fmy¸Iï wVAhAr sâBAb pAéyA
îðòõîш‰í÷îé êоðèéà÷õèëåí. Òàíõàð ïоòíè ĉì‰éоíòèо òàíõàð ш‰áõàá ïàèéà
íàêîïëåíèå; ñäåëàë. Åãî; æåíà; Äàìàéàíòè òîæå; åãî; õàðàêòåð; ïåðåíÿâ;
áiwiW ï Eb¤bgnek ekoM Áfr kirewM MA # ezObMAbÇAewé esé
оòèòõè о áîéøí‰áãî¢кå êоíî àäîð êоðèòåí íà. Äæîóáîíàáîñòõàòåè шåè
ê ãîñòÿì; è; ê Âàéøíàâàì; êàêîå-òî; ïî÷òåíèå; äåëàëà; íå. Åù¸ â ìîëîäîì âîçðàñòå; ýòîé;
biMkaf½wIr cAirtI puñ ï fuétI kMùA hy ; kMùAÛilek ñ™mXH ibbAh
áоíèêä‰ìïоòèð ÷àðè§è ïóтòðî о äóè§è êîííý õîé; êîííýãóëèêå êð‰ì‰ш‰õ áèáàõî
÷åòû òîðãîâöåâ; ÷åòûðå; ñûí; è; äâå; äî÷êà; ñòàíîâèòñÿ; äî÷åðÿì; îäíó çà äðóãîé; ñâàäüáó;
ifyA puñgenr jMù ibpul áW| rAiKyAeCM # ez gÒeh Eb¤b-smAgm
äèéà ïóòð‰ãî¢åð äæîííî áèïóë îðòõî ðàêõèéà÷õåí. Äæå ãðèõå áîéøí‰áш‰ìàãîì
äàâ; ñûíîâåé; äëÿ; ãðîìàäíîå; áîãàòñòâî; ñáåð¸ã.  êîòîðîì; äîìå; ïîÿâëåíèå Âàéøíàâà;
hy MA, wWAy iXûgenr fyAF®| shejé Kb| hy # iXûÛil zw
õîé íà, ò‰òõàé шèшóãî¢åð ä‰éàäõîðìî ш‰õ‰äæåè êõоðáî õîé. Шèùóãóëè äæîòî
åñòü;íå; òàì; äåòåé;ìèëîñåðäèå;ñ áîëüøîé ë¸ãêîñòüþ; íåçíà÷èòåëüíîå;ñòàíîâèòñÿ. Äåòè; íàñêîëüêî;
bx héew lAigl, wwé wAhArA sâAW|pr héyA áW|lAlsAy ipwAmAwAr
áî´î õîиòå ëàãèëî, òîòîè òàõàðà шàðòõ‰ïîð õîèéà îðòõîëàëошàé ïèòàìàòàð
áîëøèìè; ñòàíîâèòüñÿ; íà÷àëè; íàñòîëüêî æå; îíè; êîðûñòíûìè; ñòàíîâÿñü; â æàæäå ê áîãàòñòâó;
îòöà-ìàòåðè;
mÒwuù kAmMA kirew lAigl # bingaf½wIr Ár ásueKr sImA rihl MA #
ìðèòòó êàìîíà êоðèòå ëàãèëî. Áо¢èãä‰ìïоòèð àð ‰шóêõåð ùèìà ðоõèëî íà.
ñìåðòü; æåëàíèå; äåëàòü; íà÷àëè. Òîðãîâîé ÷åòû; åù¸; ãîðÿ; ãðàíèöà; áûëà; íå.
ñ™em puñ ifgek ibbAh ifelM # bFuÛilï zw bx héew lAigl, ÁpM
Кð‰ìå ïóòòð‰äèã‰êå áèáàõî äèëåí. Áоäõóãóëèî äæ‰òî ቴ‰ õîèòå ëàãèëî, àïîí
Ïîñòåïåííî;ñûíîâüÿì; ñâàäüáà; äàëè.Íåâåñòû òîæå;íàñêîëüêî;áîëüøèå;ñòàíîâèòüñÿ; íà÷àëè; ñâîèõ;
ÁpM piwr sâBAb lAB kiryA k÷|A ï gÒihnIr mrn kAmMA kirew
àïîí ïоòèð ш‰áõàá ëàáõ êоðèéà ê‰ðòà о ãðèõèíèð ì‰ðî¢ êàìîíà êоðèòå
ñâîèõ; ìóæåé; õàðàêòåð; ïðèîáðåòåíèå; äåëàÿ; õîçÿèíà; è; õîçÿéêè; ñìåðòü; æåëàíèå; äåëàòü;
lAigl # åKM puñgn kÒwI héyAeC, efokAeM Kirf ibñ™y ker # ipwAr
ëàãèëî. Ýêõîí ïóòòð‰ãî¢ êðèòè õîèéà÷õå, äоêàíå êõоðèä áèêðоé ê‰ðå. Ïèòàð
íà÷àëè. Òåïåðü; ñûíîâüÿ; óìåëûå; ñòàëè; â ìàãàçèíå; ïîêóïêó; ïðîäàæó; äåëàþò. Îòöîâû;
áW|Ûil pòAy skelé BAg kiryA kAz|ù kirew lAigl #
îðòõîãóëè ïðàé ш‰ê‰ëåè áõàã êоðèéà êàðääæî êоðèòå ëàãèëî.
áîãàòñòâà; ïî÷òè; âñå; äîëÿ; ñäåëàâ; ðàáîòà; äåëàòü; íà÷àëè.

cμIfAs åkifM sklek åkñ kiryA bilelM,-”efK, Áim

21
×èäàш ýêäèí ш‰ê‰ëêå ýêîòðî êоðèéà áоëèëåí, - «Äåêõî, àìè
×àíäèäàñ; îäíàæäû; âñåõ; âìåñòå; ñäåëàâ; ñêàçàë; Гëÿíüòå; ÿ;
bAlùkAl héew bùykuŒT sâBAbfâaArA åw áW| ewomAefr jMù rAiKyAiC #
áàëë‰êàë õîéòå áýéêó¢§õî ш‰áõàáäàðà ýòî îðòõî òоìàäåð äæîííî ðàêõèéà÷õè.
äåòñâî; ñ; ýêîíîìíûì; îòíîøåíèåì; òàêîå; áîãàòñòâî; âàñ; äëÿ; ñáåð¸ã.
kKMï iMej BAl ÁhAr bA BAl pirÃf sâIkAr kir MAé # ewomAefr
ʉêõîí‰î íèäæå áõàëî àõàð áà áõàëî ïоðè÷÷õ‰ä шèêàð êоðè íàè. Òîìàäåð
Êîãäà-ëèáî; себе; õîðîøàÿ; ïèùà; èëè; õîðîøàÿ îäåæäà; ïðèíÿòèå; äåëàл; íå. Âàøà;
jMMIï wfˆ™p bùbhAer kAl kAtAéelM # åKM ÁmrA pòAy bÒä hélAm ;
äæ‰íоíèо òоäðóï áýá‰õàðå êàë кà§àèëåí. Ýêõîí àìðà ïðàé áðèääõî õîèëàì;
ìàòü, òîæå; â ïîäîáíîì; ïîâåäåíèè; âðåìÿ; ïðîâîäèëà. Ñåé÷àñ; ìû; ïî÷òè; ñòàðûå; ñòàëè;
ewomrA zewÍr sihw ÁmAifgek pòiwpAlM kireb - åé ewomAefr FŠm| #
Òîìðà äæ‰òíåð ñоõèòо àìàäèã‰êå ïðоòèïàëîí êоðèáå - ýè òоìàäåð äõîðìî.
Âû; çàáîòîé; ñ; íàì; ïîääåðæêó; äåëàéòå; ýòî; âàø; äîëã.
ik§ ewomrA ÁmAifgek ázwÍ kr efiKyA bxé fuHiKw ÁiC # ÁmAr
Êèíòó òоìðà àìàäèã‰êå ‰äæîòíî ê‰ð‰ äåêõèéà áî´îè äóêêõèòî à÷è. Àìàð
Íî; âû; íàì; ïðåíáðåæåíèå; äåëàåòå; âèäÿ; î÷åíü ñèëüíî; íåñ÷àñòíûå; åñòü. Ìî¸;
ikCu ÛîFM ÁeC, wAhA Áim iziM BAl puñ héebM wVAhAeké ifb #”
êè÷õó ãóïò‰äõîí à÷å, òàõà àìè äæèíè áõàëî ïóòðî õîèáåí òàíõàêåè äèáî.»
êîå-êàêîå; òàéíîå áîãàòñòâî; åñòü; åãî; ÿ; êîòîðûé; õîðîøèé; ñûí; áóäåò; âîò òîìó-òî; äàì.
puñ ï puñbFugn emOMBAeb Åsb kWA Xòbn kiryA áMùñ
Ïóòðî о ïóòð‰áоäõóãî¢ ìîóí‰áõàáå îéшîá ê‰òõà шð‰á‰¢ êоðèéà îííîòðî
Ñûíîâüÿ; è; íåâåñòêè; ìîë÷àëèâî; âñþ ýòó; ðå÷ü; ñëóøàíèå; ñäåëàâ; â äðóãîì ìåñòå;
åkñ héyA åé isäA¸ kirelM ez, k÷|A ï gÒihMIek ibefeX pATAéyA
ýêîòðî õîèéà ýè ùèääõàíòî êоðèëåí äæå, ê‰ðòà о ãðèõèíèêå áèäåшå ïàòõàèéà
âìåñòå; ñòàâ; ýòî; çàêëþ÷åíèå; ñäåëàëè; ÷òî; õîçÿèíà; è; õîçÿéêó; â äðóãèå êðàÿ; ïîñëàâ;
ÛîFM áphrn krAé eXòyH # ezehwu, k÷|A áMùAypubâ|k Å FM kAhAek
ãóïò‰äõîí ‰ï‰õ‰ðî¢ ê‰ðàè ñðåé‰õ. Äæåõåòó, ê‰ðòà îííýéïóðáîê îé äõîí êàõàêå
ñîêðîâèùå; õèùåíèå; ñîâåðøåíèå; ïðåäïî÷òèòåëüíî. Ïîòîìó ÷òî; õîçÿèí; íå÷åñòíî íàæèòîå; òî;
áîãàòñâî; êîìó-òî;
ifebM, wAhA blA zAy MA # skel åé iÇr kirelM ez, k÷|Ar XyMGer
äèáåí, òàõà á‰ëà äæàé íà. Шîêîëå ýè ñòõèð êоðèëåí äæå, ê‰ðòàð ш‰é‰íãõ‰ðå
îòäàñò; òà; ðå÷ü; èä¸ò; íå. Âñå; ýòî; óñòàíîâëåííûì; ñäåëàëè; ÷òî; õîçÿèíà; â ñïàëüíå;
Å FM epowA ÁeC #
îé äõîí ïоòà à÷å.
òî; áîãàòñòâî; ìåñòîíàõîæäåíèå; åñòü.
hircrn k÷|Ar ejùü puñ # es k÷|Aek åk ifbs pòAew
Õîðè÷‰ðî¢ ê‰ðòàð äæåø§õî ïóòòðî. Ùå ê‰ðòàêå ýê äèáîш ïðàòå
Õàðè÷àðàí; õîçÿèíà; ñòàðøèé; ñûí. Îí; õîçÿèíó; îäèí; äåíü; íà ðàññâåòå;
kihl,- “bAbA! ÁpiM ï mAwATAkurAnI åkbAr XòIFAm MbfâIp fX|M
êоõèëî, - «Áàáà! Аïíè о ìàòàòõàêóðàíè ýêáàð Ñðèäõàì ͉áоääèï ä‰ðшî¢
ñêàçàë; Îòåö; âû; è; ïî÷òåííàÿ ìàòóøêà; îäèí ðàç; Øðèäõàìà; Íàâàäâèïà; ïîñåùåíèå;
kÝM - mAMbj‹m sPl héeb # ûiMyAiC, kilkAel Ár ekoM wIW|é
êоðóí - ìàí‰áäæîíìî ш‰ôîë õîèáå. Шóíèéà÷è, êоëèêàëå àð êоíî òèðòõîè
ñäåëàéòå; ÷åëîâå÷åñêîå ðîæäåíèå; óñïåøíîå; áóäåò. ß ñëûøàë; â âåê Êàëè; äðóãîå; êàêîå-òî;
ñâÿùåííîå ìåñòî;
XòIMbfâIepr MùAy ûBpòf My # MbfâIp zAéew kÜ bA bùy héeb MA ;
Ñðèí‰áоääèïåð íýé шóáõ‰ïð‰ä íîé. ͉áîääèï äæàèòå кîø§î áà áýé õîèáå íà;
Øðè Íàâàäâèïû;ïîäîáíî; äàþùåå áëàãî;íåò. Â Íàâàäâèïó;èäòè;òðóäíî;èëè;íàêëàäíî; áóäåò; íå;

zif cilew MA pAerM, ghMAr eMOkAy fué pn kiryA ifelé eVpOiCyA


äæîäè ÷оëèòå íà ïàðåí, ã‰õîíàð íîóêàé äóè ïî¢ êоðèéà äèëåè ïîóí÷õèéà

22
åñëè; èäòè; íå; ìîæåòå; äëÿ ïóòåøåñòâèÿ; â ëîäêå; äâå; öåíû; ñäåëàâ; åñëè äàòü; ïðèáûâ;
ifeb # ÁpMAefr se² åkjM Eb¤bI eseWo zAéewï éÃuk ÁeC #”
äèáå. Àïíàäåð ш‰íãå ýêäæîí áîéøíоáè шåòõо äæàèòåо è÷÷õóê à÷å.»
äàñò. Âàøà; ñ; îäèí ÷åëîâåê; Âàéøíàâè; ïðîâîäíèöà; ïîåõàòü òîæå; æåëàþùàÿ; åñòü.
cμIfAs sâIy pwÍIek prAmX| ijÊAsA krAy fmy¸I ÁhlAifw
×о¢´èäàù шèéî ïоòíèêå ï‰ðàì‰ðш‰ äæèããýшà êîðàé Д‰ì‰éàíòè àëхàäèòî
×àíäèäàñ; ñâîåé; æåíå; ìíåíèå; âîïðîñ; äåëàåò; Äàìàéàíòè; îáðàäîâàííàÿ;
héelM ; fuéjM blAbil kirelM,-“es ifbesr kWAy eCelrA iXÜ
õîèëåí; äóèäæîí á‰ëàáоëè êоðèëåí, - «Шå äèá‰шåð ê‰òõàé ÷õåëåðà шèø§î
ñòàëà; âäâî¸ì; ðàçãîâîð; óñòðîèëè; Òîãî; äíÿ; â ðàçãîâîðå; ìàëü÷èêè; íàó÷åííûå;
héyAeC # ÁmrA åw áøm hé MAé ez, cilew pAir MA # XòIpAw
õîèéà÷å. Àìðà ýòî ‰êõîì õîè íàè äæå, ÷оëèòå ïàðè íà. Ñðèïàò
ñòàëè. Ìû; òàêèå; íåñïîñîáíûå; åñòü; íå; ÷òî; èäòè; èîæåì; íå. Øðèïàò;
kAlMA, XAi¸pur héyA XòIFAm MbfâIp zAñA kirb #”
Êàëíà, Шàíòèïóð õîèéà Ñðèäõàì ͉áîääèï äæàòòðà êоðèáî.»
Êàëíà; Øàíòèïóð; îêàçàâøèñü; Øðèäõàìà; Íàâàäâèïà; ïóòåøåñòâèå; ñîâåðøèì.
ifM efiKyA fuéjeM zAñA kirelM # cilew cilew prifbs
Äèí äåêõèéà äóèäæîíå äæàòòðà êîðèëåí. ×оëèòå ÷оëèòå ï‰ðäèá‰ш
Äåíü; óâèäåâ; ïàðà; îòáûòèå; ñîâåðøèëà. Èäÿ; èäÿ; ñëåäóþùèé äåíü;
áiàkAy õpiÇw # wWAy åktI efokAeM rsuy kiryA KAéew biselM,
Îìáèêàé óïоñòõèòî. Òîòõàé ýêòè äоêàíå ðошóé êоðèéà êõàèòå áошèëåí,
â Àìáèêó; ïðèáûâøèå. Òàì; â îäíîé; ëàâêå; ñòðÿïíþ; ñäåëàâ; ïîåñòü; ñåëè;
åmM smy sîgòAemr åktI elok kihl ez, ewomAr eCelrA Gerr cAib
ýìîí ù‰ìîé Ù‰ïò‰ãðàìåð ýêòè ëоê êоõèëî äæå, òоìàð ÷õåëåðà ãõ‰ðåð ÷àáè
òàêîå; âðåìÿ; èç Ñàïòàãðàìà; íåêèé; ÷åëîâåê; ñêàçàë; ÷òî; òâîè; ñûíîâüÿ; îò äîìà; çàìîê;
BAi²yA smÆ fòbù léyAeC, Ár ewomAifgek bAtI zAéew ifeb MA;
áõàíãèéà ш‰ì‰ñò‰ äðîááî ëîèéà÷å, àð òоìàäèã‰êå áà§è äæàèòå äèáå íà;
ñëîìàâ; âñå; âåùè; çàáðàëè; è; âàì; äîìîé; ïîéòè; äàäóò; íå;
ewomAr Ûî áW| skel bAityA léyAeC #
òоìàð ãóïòî îðòõî ù‰ê‰ëå áà§èéà ëîèéà÷å.
òâîè; ñêðûòûå; ñáåðåæåíèÿ; âñ¸; ðàñòåðåâ; âçÿëè.

Íà áåðåãó ðåêè Ñàðàñâàòè ñòîÿë îäèí äðåâíèé ãîðîä ïîä íàçâàíèåì Ñàïòàãðàì. Ñ äàâíèõ
ïîð òàì æèëè çîëîòûõ äåë ìàñòåðà. Ñî âðåì¸í Øðè Óääõàðîíà Äàòòû âåñü ýòîò òîðãîâûé ëþä ïî
ìèëîñòè Íèòéàíàíäû Ïðàáõó èñïûòûâàë âëå÷åíèå ê Õàðèíàìà-ñàíêèðòàíå. Îäèí òîðãîâåö ïî-
èìåíè ×àíäèäàñ, áîÿñü, ÷òî âîéä¸ò â óáûòêè, â âîñïåâàíèè èì¸í Õàðè ñ ãîðîæàíàìè íå
ó÷àñòâîâàë. ×åðåç òàêóþ ñâîþ ñêóïîñòü îí ñêîïèë ìíîãî äîáðà. È æåíà åãî - Äàìàÿíòè, ïåðåíÿâ
åãî íðàâ, ê ãîñòÿì è Âàéøíàâàì íèêàêîãî ïî÷òåíèÿ íå ïèòàëà. Óæå â ìîëîäîì âîçðàñòå ýòà ÷åòà
îáçàâåëàñü ÷åòûðüìÿ ñûíîâüÿìè è äâóìÿ äî÷åðüìè.  ïîëîæåíîå âðåìÿ äî÷åðè áûëè îòäàíû
çàìóæ, à ñûíîâåé æäàëî áîëüøîå íàñëåäñòâî.
Èç ñåðäåö äåòåé, ðàñòóùèõ â äîìå, êîòîðûé íå ïîñåùàþò Âàéøíàâû, ìèëîñåðäèå ñ
ë¸ãêîñòüþ óõîäèò. Êàê íà÷àëè äåòè â âîçðàñò ïðèõîäèòü, òàê êîðûñòü èõ îáóÿëà è, ñòðåìÿñü ê
áîãàòñòâó, ñòàëè æåëàòü îíè ñìåðòè îòöà-ìàòåðè. Íå áûëî ãðàíèö ãîðþ ýòîé òîðãîâîé ÷åòû.
Îäíîìó çà äðóãèì áûëè ñûãðàíû ñâàäüáû âñåì ñûíîâüÿì. Äà íåâåñòêè òîæå ïîä âëèÿíèåì ñâîèõ
ìóæåé, êàê ñòàðøå ñòàëè ñòàíîâèòüñÿ, çàãîðåëèñü æåëàíèåì ñêîðîé ñìåðòè õîçÿèíà ñ õîçÿéêîé.
Âîò ñûíîâüÿ îâëàäåëè òîðãîâîé ïðåìóäðîñòüþ, â ëàâêå âñåé êóïëåé-ïðîäàæåé çàïðàâëÿþò.
Ðàçäåëèâ ìåæäó ñîáîé áåç ìàëîãî âñ¸ áîãàòñòâî ñâîåãî îòöà, îíè íà÷àëè êàæäûé ñâî¸ äåëî.
Êàê-òî ðàç, ñîáðàâ âñåõ âìåñòå, ×àíäèäàñ ñêàçàë: «Ïîñëóøàéòå, ÷òî ÿ âàì ñåé÷àñ ñêàæó. Ñ
ñàìîãî äåòñòâà ïðîÿâëÿÿ âî âñ¸ì áåðåæëèâîñòü, ÿ ñêîïèë äëÿ âàñ öåëîå ñîñòîÿíèå. Íèêîãäà ÿ íå
çàáîòèëñÿ î õîðîøåé ïèùå èëè îäåæäå äëÿ ñåáÿ. Òàêèì æå îáðàçîì è ìàòü âàøà âåëà ñâîþ æèçíü.
Òåïåðü ìû ïî÷òè ñîñòàðèëèñü. Çàáîòüòåñü î íàñ ñî âñåì òùàíèåì - ýòî âàø äîëã. À òî âèäÿ âàøå
íåáðåæíîå ê íàì îòíîøåíèå, ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ î÷åíü íåñ÷àñòíûìè. Îñòàëèñü ó ìåíÿ êîå-êàêèå
òàéíûå ñáåðåæåíèÿ. Èõ ÿ îòäàì òîìó ñûíó, êîòîðûé áóäåò áîëåå âñåõ ïîñëóøåí è çàáîòëèâ.»
Ìîë÷à âûñëóøàâ ýòè ðå÷è, ñûíîâüÿ ñ æ¸íàìè, ñîáðàëèñü â äðóãîì ìåñòå è âîò ÷òî ìåæäó
ñîáîé ïîðåøèëè: óñëàòü íàäî õîçÿéêó ñ õîçÿèíîì ïîäàëüøå îò äîìà, à òåì âðåìåíåì ñîêðîâèùå ê
ðóêàì ïðèáðàòü. ×òîá õîçÿèí íå÷åñòíî íàæèòîå òî áîãàòñòâî êîìó äðóãîìó äîâåðèë, î òîì è ðå÷è
áûòü íå ìîæåò. Ïîòîìó âñå ïðèøëè ê òîìó ìíåíèþ, ÷òî êëàä íàõîäèòñÿ â õîçÿéñêîé ñïàëüíå.

23
Õàðè÷àðàí - ñàìûé ñòàðøèé èç ñûíîâåé. Îäíàæäû óòðîì îí îáðàòèëñÿ ê ñâîåìó ðîäèòåëþ
ñ òàêèìè ñëîâàìè: «Ïàïà, Âàì äà ïî÷òåííîé ìàòóøêå õîòÿ îäèí ðàç ïîáûâàòü áû â Øðèäõàìå
Íàâàäâèïå - è æèçíü âàøà óâåí÷àåòñÿ óñïåõîì. Ñëûõàë ÿ, ÷òî â âåê Êàëè íåò äðóãîé òàêîé òèðòõè,
÷òîá ìîãëà ñðàâíèòüñÿ ñî Øðè Íàâàäâèïîé ïî ïðèíîñèìîìó áëàãó. Äîáðàòüñÿ òóäà íåòðóäíî è
îñîáûõ çàòðàò íèêàêèõ. Åæåëè ïåøèì õîäîì äëÿ âàñ áóäåò íåñïîäðó÷íî, òîãäà çà äâîéíóþ öåíó âàñ
äîñòàâèò òóäà ëîäêà. Äà, åù¸ îäíà Âàéøíàâè õî÷åò ê âàì â ñïóòíèöû.
×àíäèäàñ óñòðîèë ñîâåò ñî ñâîåé æåíîé Äàìàÿíòè, à òà óæ ðàäà-ðàä¸õîíüêà. Ìåæäó ñîáîé
ïåðåãîâàðèâàþòñÿ: «Íàó÷èë ìàëü÷èøåê-òî, âèäàòü, óìó-ðàçóìó òîò ðàçãîâîð. Íå íàñòîëüêî ìû ñ
òîáîé íåìîùíû, ÷òî íå ñìîæåì ïîéòè ïåøêîì. Óñòðîèì ïàëîìíè÷åñòâî â Øðè Íàâàäâèïà Äõàìó
÷åðåç Øðèïàò Êàëíó è Øàíòèïóð.»
Ñ íàñòóïëåíèåì ñëåäóþùåãî äíÿ ÷åòà îòïðàâèëàñü â ïóòü. Øëè îíè øëè, è íà ñëåäóþùèé
äåíü ïðèøëè â Àìáèêó. Òàì â îäíîé ëàâêå îíè ïðèãîòîâèëè ñåáå îáåä è ñåëè êóøàòü. Â ýòî ñàìîå
âðåìÿ îäèí ÷åëîâåê èç Ñàïòàãðàìà ïðèí¸ñ âåñòü î òîì, ÷òî èõ ñûíîâüÿ, ñëîìàâ çàïîðû íà äâåðÿõ,
çàâëàäåëè âñåì äîáðîì è ðîäèòåëåé â äîì òåïåðü íå ïóñòÿò; à ñîäåðæèìîå òàéíèêà îíè ïîäåëèëè
ìåæäó ñîáîé.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

24
2
ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ

Ñàäõó-áõàøà è ÷îëèò-áõàøà.

 áåíãàëüñêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî äèàëåêòîâ íåñèëüíî îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò


äðóãà. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸í èç íèõ òîò, íà êîòîðîì ãîâîðÿò â ðàéîíàõ, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü
ðåêè Õóãëè, â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ Êàëüêóòòû è ïðèëåãàþùåé ê íåé òåððèòîðèè. Ýòà ôîðìà
Áåíãàëè èçâåñòíà êàê ÷îëèò-áõàøà èëè ðàçãîâîðíûé ÿçûê. Îí ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îáùåíèÿ ìåæäó
âñåìè ñëîÿìè ñîâðåìåííîãî áàíãëîãîâîðÿùåãî îáùåñòâà.
Ñàäõó-áõàøà или Гаудия-бхаша ïðåäñòàâëÿåò áåíãàëüñêèé ÿçûê â òîì âèäå, êàêèì îí áûë
ïÿòüñîò ëåò íàçàä. Ýòî ÿçûê ñâÿùåííûõ ïèñàíèé, ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, êîòîðûì äî ñèõ ïîð
ïîëüçóþòñÿ äëÿ íàïèñàíèÿ êíèã. Ñàäõó-áõàøà ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì è îñíîâîé äëÿ ïîíèìàíèÿ
ðàçëè÷èé, ñóùåñòâóþùèõ ìåæäó ðàçëè÷íûìè äèàëåêòàìè. Äëÿ òîãî ÷òîáû óìåòü è ãîâîðèòü è
÷èòàòü, íàäî çíàòü è ñàäõó è ÷îëèò-áõàøà.  ðàçäåëàõ ãðàììàòèêè ôîðìû, îòíîñÿùèåñÿ ê
ñàäõó-áõàøà áóäóò îòìå÷åíû * çâ¸çäî÷êîé.

ÈÌß ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÅ.

Ñóùåñòâèòåëüíîå îòâå÷àåò íà âîïðîñ «êòî?» èëè «÷òî?» è îáîçíà÷àåò ïðåäìåò, ñîñòîÿíèå,


ñâîéñòâî èëè ÿâëåíèå (флейта, игра, êðàñîòà, ìíîãîîáðàçèå è ò.ä.).

Åäèíñòâåííîå è ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñóùåñòâèòåëüíûõ.

 áåíãàëüñêîì ÿçûêå ñóùåñòâèòåëüíîå ìîæåò áûòü â åäèíñòâåííîì è ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå.


×òîáû îáðàçîâàòü ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî, ê ñóùåñòâèòåëüíîìó â åäèíñòâåííîì ÷èñëå ïðèáàâëÿþò
ñóôôèêñû
-rA (ðà), -årA (ýðà)
è
-ÛlA (ãóëà), -Ûelo (ãóëо), -Ûil (ãóëè).
Èç ýòèõ ñóôôèêñîâ, -rA(ðà) è -årA(ýðà) îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè,
îáîçíà÷àþùèìè ðàçóìíûõ ñóùåñòâ, à –ÛlA (ãóëà), -Ûelo (ãóëо) (суффикс для ïðåçðèòåëüíîго èëè
íåéòðàëüíîго îòíîøåíèя), -Ûil (ãóëè) (суффикс для ëþáîâíîго èëè íåæíîго îòíîøåíèя)
ïðèìåíÿþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè, îáîçíà÷àþùèìè æèâûå ñóùåñòâà èëè íåæèâûå ïðåäìåòû.
ÀfbwA (äåáòà) ïîëóáîã - ÀfbwArA (äåáòàðà) ïîëóáîãè
RiS (ðèшè) ïðîâèäåö - RiSrA (ðèшèðà) ïðîâèäöû
mAMuS (ìàíóш) ÷åëîâåê - mAMueSrA (ìàíóшåðà) ëþäè
Àlok (ëоê) ÷åëîâåê - ÀlokÛelo (ëоêãóëо) ëþäèøêè
Àcel (÷õåëå) ìàëü÷èê - ÀcelÛil (÷õåëåãóëè) ребята
ÀgoÝ (ãоðó) êîðîâà - ÀgoÝÛelo (ãоðóãóëо) êîðîâû
Ñóôôèêñû –rA (ðà) è –årA (ýðà) èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî â èìåíèòåëüíîì (êòî? ÷òî?)
ïàäåæå. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ïàäåæàõ êðîìå èìåíèòåëüíîãî для образования множественного
числа èñïîëüçóåòñÿ ñóôôèêñ –ifg (äèãî) ïëþñ ñîîòâåòñâóþùåå падежное îêоí÷àíèå (о них будет
расказываться чуть позже):

mAMuSifegr (ìàíóøäèãåð) ëþäåé, mAMuSifegew (ìàíóøäèãåòå) â ëþäÿõ,


mAMuSifgek (ìàíóøäèã‰êå) ëþäÿì.

25
Ñóôôèêñû –ÛlA (ãóëà), -Ûelo (ãóëî), -Ûil (ãóëè) âî âñåõ ïàäåæàõ îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè,
ê íèì ïðîñòî äîáàâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå падежные îêîí÷àíèÿ:
ÀgoÝÛeloek (ãоðóãóëоке) êîðîâам или коров
Êðîìå âûøåîïèñàííîãî ñïîñîáà, ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ìîæíî îáðàçîâàòü ïðèáàâëåíèåì
ê ñòîÿùåìó â åäèíñòâåííîì ÷èñëå ñóùåñòâèòåëüíîìó (можно спереди, можно сзади), îäíîãî èç
ñëåäóþùèõ ñëîâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå «âñå» или «âñ¸»:

skl (ш‰ê‰ë), smuh (ш‰ìóõî), smÆ (ш‰ì‰ñò‰), sb (шîá), gn (ãî¢) è íåêîòîðûõ äðóãèõ.

Ñêëîíåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì.


Ïî образу и подобию ãðàììàòèêè Ñàíñêðèòà, â áåíãàëüñêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò âîñåìü
ïàäåæåé: èìåíèòåëüíûé (â ýòîì ïàäåæå ñóùåñòâèòåëüíîå îòâå÷àåò íà âîïðîñ «êòî?» èëè
«÷òî?»), âèíèòåëüíûé (êîãî? ÷òî?), òâîðèòåëüíûé (êåì? ÷åì?), äàòåëüíûé (êîìó? ÷åìó?),
îòëîæèòåëüíûé (îò êîãî? îò ÷åãî? îòêóäà?), ðîäèòåëüíûé (êîãî? ÷åãî? ÷ü¸?), ìåñòíûé (â êîì?
â ÷¸ì? íà êîì? íà ÷¸ì? ãäå?) è çâàòåëüíûé (èñïîëüçóåòñÿ ïðè îáðàùåíèè, ïðèçûâå, âîççâàíèè,
îêëèêå).
Ïàäåæè îáðàçóþòñÿ
ïóò¸ì ïðèáàâëåíèÿ îêîí÷àíèé
èëè
èñïîëüçîâàíèåì ïîñëåëîãîâ
(â áåíãàëè íåò ïðåäëîãîâ êàê â ðóññêîì ÿçûêå, à åñòü ïîñëåëîãè).

 òàáëèöå ïðèâîäÿòñÿ ñïîñîáû îáðàçîâàíèÿ ïàäåæåé.


Ещё раз напоминаю! Не надо ничего учить наизусть! Просто читать! И идти дальше!
Пусть даже совсем ничего не запомнилось! Двигайся вперёд!

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî


Èìåíèòå 1) Ñóùåñòâèòåëüíîå áåçî âñÿêèõ 1) -årA,-rA;-Ûelo,-ÛlA,-Ûil.
ëüíûé äîïîëíèòåëüíûõ ñóôôèêñîâ, â òîì
(êòî? âèäå, êàê îíî äà¸òñÿ â ñëîâàðå; 2) èñïîëüçîâàíèå ñ ñóùåñòâèòåëü-
÷òî ?) íûì â åäèíñòâåííîì ÷èñëå ñëîâ
2) îêîí÷àíèå -e (å),êîòîðîå â òîì
ìíîæåñòâåííîñòè skl, smÆ, sb,
ñëó÷àå, åñëè ñóùåñòâèòåëüíîå çàêàí÷è-
âàåòñÿ íà -‰, -à èëè -о ïðåâðàùàåòñÿ â - smuh, gn, kul... (ш‰ê‰ë, ш‰ì‰ñò‰,
y (é); шîá, ш‰ìóõ‰, ãî¢, êóë è ò.ä.) èëè
÷èñëèòåëüíûõ (äâà, òðè,...).
3) îêîí÷àíèå -åew (åòå) ïîñëå ñóùå-
ñтâèòåëüíûõ çàêàí÷èâàþùèõñÿ íà ñî-
ãëàñíûé èëè íà -‰,-à,-о; èëè îêîí÷àíèå
-ew (òå) ïîñëå ñóùåñòâèòåëüíûõ, çàêàí-
÷èâàþùèõñÿ íà -è,-ó.
Ðîäè- Îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ñóôôèêñîâ 1)*-ifegr, -efr, -åefr;
òåëьíûé -år (åð) ïîñëå ñîãëàñíîé íà êîíöå
(êîãî? -ÛlAr, -Ûelor, -Ûilr (äèãåð, äåð,
÷åãî? ñëîâà, è, -r (ð) ïîñëå ãëàñíîé íà
ýäåð, ãóëàð, ãóëоð, ãóëèð)
÷åé? êîíöå ñëîâà.
÷üÿ? 2) -skelr,-smÆr,-sbAr,
÷ü¸ ?) -smuehr, -genr (ш‰ê‰ëåð, ш‰ì‰ñò‰ð,
шîáàð, ш‰ìóõåð, ãî¢åð)
Äàòåëü- 1)-Àk (êå), *-åer (ýðå), 1)*-ifgek (äèã‰êå),-ifeg (äèãå),
íûé
(êîìó? -er (ðå), -å (å) èëè –y (é). -ifek (äèêå); -efr (äåð); -efrek
÷åìó ?)
è
Âèíèò. ïàäåæ ñóù-ûõ ñðåäíåãî ðîäà, à (äåðêå), -efer (äåðå); -ÛlAek
òàêæå íåîäóøåâë¸ííûõ ñóù-ûõ
Âèíè- ìóæñêîãî è æåíñêîãî ðîäà îáðàçóåòñÿ (ãóëàêå), -ÛlAer (ãóëàðå),
òåëüíûé áåçî âñÿêèõ ñóôôèêñîâ, òî åñòü èìååò

26
(êîãî? âèä êàê â ïåðâîì варианте образования -Ûeloek (ãóëоêå), -Ûilek (ãóëèêå),
÷òî ?) èìåíèòельного ïàäåæà.
2) Äàòåëüíûé ïàäåæ îáðàçóåòñÿ ïîñòà- -Ûiler (ãóëèðå); -sklek
íîâêîé ñóùåñòâèòåëüíîãî â ðîäèòåëü- (ш‰ê‰ëêå), -skeler (ш‰ê‰ëåðå),
íûé ïàäåæ, ïëþñ îäèí èç ïîñëåëîãîâ:
wer, jMù, jeMù (òîðå, äæоííî, -smÆek (ш‰ì‰ñò‰êå).
2)Äàòåëüíûé ïàäåæ îáðàçóåòñÿ
äæоííý). ïîñòàíîâêîé ñóùåñòâèòåëüíîãî âî
ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå â ðîäè-
òåëüíûé ïàäåæ, ïëþñ îäèí èç
ïîñëåëîãîâ: wer, jMù, jeMù (òîðå,
äæоííî, äæоííý).
Òâàðè- 1) -å (å) èëè –y (é) (ïîñëå ãëàñíûõ); 1) *-ifgfâArA (äèã‰ääàðà),
òåëüíûé
(êåì? 2) -ew (òå),-åew (ýòå). *-ifegr fâArA (äèãåð äàðà);
÷åì ?) 3) Ñ ïîñëåëîãàìè: *-ifgk÷|Òk (äèã‰êîðòðèê); efr ifyA
а) ñóù-îå â èñõîäíîì âèäå (òî åñòü
êàê â ñëîâàðå) èëè ñóù-îå â äàòåëüíîì (-ifey, -ef) (äåð äèéà, äèéå, äå),
ïàäåæå + -ifyA,-ifey,-ef(äèéà,äèéå,äå); -efr fâArA (äåð äàðà);
б) ñóù-îå â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå + 2) -ÛlA è ò.ä., èëè -skl è ò.ä. â
-fâArA, -k÷|Òk (äàðà, êîðòðèê); èìåíèòåëüíîì èëè ðîäèò.ïàäåæå +
в) ñóù-îå â èñõîäíîì âèäå + fâArA ;
+ k÷|Òk (êîðòðèê).
-ÛlA è ò.ä., èëè -skl è ò.ä. â
äàòåëüíîì ïàäåæå + ifyA (-ifey, -
ef)(ñóù-ûå ñðåäíåãî ðîäà â ýòîé
êîìáèíàöèè ìîãóò ñòîÿòü â
èìåíèòåëüíîì ïàäåæå).
Ìåñòíûé
(â êîì ?
1) -å(å) èëè –y (é) (ïîñëå ãëàñíûõ); 1) *-ifgew (äèã‰òå),
â ÷¸ì ? 2) -ew (òå), -åew (ýòå). -ifegew (äèãåòå).
íà êîì ?
íà ÷¸ì ? 2) -ÛlA, -Ûil, -skl,... (ãóëà, ãóëè,
ãäå ?) ш‰êîë è ò.ä.) + -ew (òå), -åew
(ýòå).
Îòëîæè- 1) Ñóù-îå ñðåäíåãî ðîäà â èñõîäíîé Ñóù-îå â èñõîäíîé ôîðìå è
òåëüíûé ôîðìå, èëè ñóù-îå ìóæñêîãî èëè ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå (*-ifg-,
(îò êîãî? æåíñêîãî ðîäà â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå
îò ÷åãî ? + îäèí èç ïîñëåëîãîâ: * WAikyA, -ÛlA, -Ûil, -skl è ò.ä.) èëè ñóù-îå
îòêóäà ?)
ÀWek (òõàêèéà, òõåêå), â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå (*-ifegr,

*Ehew, h’ew (õîéòå, õîòå). -efr, -ÛlAr, -Ûilr, -skelr è ò.ä.)


2) Ïðè ñðàâíåíèè: ñóù-îå â + îäèí èç ïîñëåëîãîâ: *WAikyA,
ðîäèòåëüíîì ïàäåæå + ecey (÷åéå). ÀWek (òõàêèéà, òõåêå),
3) Ñóù-îå â ðîäительном пàäåæå +
* Ehew, h’ew (õîéòå, õîòå).
+ kAC eWek (êà÷òõåêå), *iMkt Ehew
(íèêî§ õîéòå).
ecey (÷åéå), kAC eWek
(êà÷òõåêå), *iMkt Ehew (íèêî§
õîéòå). Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
ïîñëåëîãîâ êàê â ñëó÷àå ñ
åäèíñòâåííûì ÷èñëîì.

27
Ïðèìåðû ñêëîíåíèÿ ïî ïàäåæàì.
mAMuS (ìàíóш) ÷åëîâåê
Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî
Èìåíè- mAMuS(ìàíóш) ÷åëîâåê, MAMueSrA (ìàíóшåðà) ëþäè,
òåëüíûé
(êòî ? mAMueS(ìàíóшå) ÷åëîâåê, mAMuSÛelo (ìàíóшãóëо) ëþäèøêè,
÷òî ?) mAMueSew(ìàíóшåòå) ÷åëîâåê. mAMuSÛil (ìàíóшãóëè) ÷åëîâåêè,
mAMuSskl... (ìàíóшш‰êîë) ëþäè, è ò.ä.
Ðîäè- MAMueSr (ìàíóшåð) *mAMuSifegr (ìàíóшäèãåð),
òåëüíûé
(êîãî? ÷åëîâåêà, (÷åëîâå÷åñêèé). mAMuSefr (ìàíóшäåð) ëþäåé, (ëþäñêîé,
÷åãî? ÷åëîâå÷åñêèé).
÷åé ?)
Äàòåëü- Äàò. è âèíèò. ïàäåæè: *mAMuSifgek (ìàíóшäèãîêå),
íûé MAMuSek (ìàíóшêå),
(êîìó? *mAMuSifeger (ìàíóшäèãåðå)
÷åìó ?) *mAMueSer (ìàíóшåðå),
è
mAMuSefr (ìàíóшäåð),
mAMueS (ìàíóшå) ÷åëîâåêó,
Âèíè- mAMuSifeg (ìàíóшäèãå),
òåëüíûé ÷åëîâåêà.
(êîãî? Òîëüêî äàòåëüí. ïàäåæ: mAMuSifek (ìàíóшäèêå),
÷òî ?) mAMueSr jMù,-jeMù (ìàíóшåð mAMuSÛlAek (ìàíóшãóëàêå),
äæоííî, äæоííý), mAMueSr wer mAMuSÛlAer (ìàíóшãóëàðå),
(ìàíóшåð ò‰ðå) ÷åëîâåêó.
mAMuSsklek…(ìàíóшшîêîëêå, è ò. ä.)
ëþäÿì, ëþäåé.
*mAMuSifegr jMù (ìàíóшäèãåð äæоííî),
mAMuSefr wer (ìàíóшäåð òîðå) ëþäÿì.

Òâàðè- MAMueS (ìàíóшå), *mAMuSifg fâArA (ìàíóшäè㉠äàðà),


òåëüíûé
(êåì ? mAMueSew (ìàíóшåòå), mAMuSifegr fâArA (ìàíóшäèãåð äàðà),
÷åì ?) mAMuSifyA (ìàíóшäèéà), mAMuSifg k÷|Òk (ìàíóшäè㉠êîðòðèê),
mAMuSekifyA (ìàíóшêåäèéà), mAMuSefr ifyA (ìàíóшäåð äèéà), mAMuSefr
mAMuSfâArA (ìàíóшäàðà), fâArA (ìàíóшäåð äàðà),
mAMuSer fâArA (ìàíóшåð äàðà), mAMuSÛlAr (-skelr è ò.ä.) + fâArA
mAMuS k÷|Òk (ìàíóш êîðòðèê) (ìàíóшãóëàð äàðà, ìàíóшшîêîëåð äàðà, ...
÷åëîâåêîì. ), mAMuSÛlAek (-sklek è ò.ä.) + ifyA
(ìàíóшãóëàêå äèéà, ìàíóшшîêîëêå äèéà,
...) ëþäüìè.
Ìåñòíûé
(â êîì ?
MAMueS (ìàíóшå), *mAMuSifgew (ìàíóшäèã‰òå),
â ÷¸ì ? MAMueSew (ìàíóшåòå) íà ÷å- mAMuSifegew(ìàíóшäèãåòå),
íà êîì?
íà ÷¸ì ?
ëîâåêå, â ÷åëîâåêå. mAMuSsklew (ìàíóшш‰êîëòå), mAMuSÛlAew
ãäå ?) (ìàíóшãóëàòå)... íà ëþäÿõ, â ëþäÿõ.
Îòëîæè- mAMueSr eWek (ìàíóшåð òõåêå), *mAMuSifg Ehew (ìàíóшäè㉠õîéòå),
òåëüíûé

28
(îò êîãî? *mAMueSr Ehew (ìàíóшåð õîéòå), mAMuSefr eWek (ìàíóшäåð òõåêå) îò
îò ÷åãî ?
îòêóäà ?) mAMueSr h^^’ew (ìàíóшåð õîòå) îò ëþäåé, èç ëþäåé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþäüìè.
÷åëîâåêà, èç ÷åëîâåêà, по сравне- mAMuSefr ecey (ìàíóшäåð ÷åéå) ÷åì ëþäè
нию с человеком. (ïî ñðàâíåíèþ ñ ëþäüìè).
mAMueSr ecey (ìàíóшåð ÷åéå) *mAMuSifegr iMkt Ehew (ìàíóшäèãåð
÷åì ÷åëîâåê (ïî ñðàâíåíèþ ñ íèêî§ õîéòå),
÷åëîâåêîì). mAMuSefr kAC eWek (ìàíóшäåð êà÷ òõåêå)
mAMueSr kAC eWek (ìàíóшåð êà÷ îò ëþäåé.
òõåêå) îò ÷åëîâåêà

Äëÿ ïåðåäà÷è çâàòåëüíîé ôîðìû èñïîëüçóåòñÿ èìåíèòåëüíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíîãî,


ïðåäøåñòâóåìûé îäíèì èç ñëåäóþùèõ ìåæäîìåòèé-âîñêëèöàíèé:
1) Àh (õå) - ýòà ôîðìà èç ñàäõó-áõàøà; â ÷îëèò-áõàøà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óâàæèòåëüíîãî
îáðàùåíèÿ èëè ïðè îáðàùåíèè ê áîæåñòâåííîìó;
2) ï (о),å (ý), åé (ýè) - ïðè îáû÷íîì, áëèæå ê ôàìèëüÿðíîìó, îáðàùåíèè;
3) Áer (àðå), ïer (оðå) - ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ ïðåíåáðåæèòåëüíî, ôàìèëüÿðíî èëè
äîâåðèòåëüíî;
4) ïeh (оõå) - ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ èëè êàê Àh (õå), èëè ïðè îáðàùåíèè ñðåäè ðàâíûõ,
èëè ê íèæåñòîÿùèì;
5) ïego (оãо) - ïðè äðóæåñêîì îáðàùåíèè ê æåíùèíå;
6) ïelo (оëо) - ïðè äîâåðèòåëüíî-äðóæåñêîì îáùåíèè ìåæäó äåâóøêàìè èëè æåíùèíàìè.

À òåïåðü äàâàé ïîïðàêòèêóåìñÿ íåìíîæêî â ñêëîíåíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ. Òû, íàâåðíîå,


çàìåòèë, ÷òî íåêîòîðûå ïàäåæè èìåþò îäèíàêîâûå îêîí÷àíèÿ, òàê ÷òî îêîí÷àòåëüíîå çíà÷åíèå
ñëîâà ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì только с учётом åãî ñâÿçè ñ äðóãèìи ñëîâàìè â ïðåäëîæåíèè.
rAjA (ðàäæà) öàðü; rAjAy (ðàäæàé) öàðü, â öàðå, ó öàðÿ, íà öàðå, öàð¸ì; rAjAew (ðà-äæàòå)
rAjAr (ðàäæàð) öàð¸â, öàðÿ (öàðñêèé);
öàðü, â öàðå, ó öàðÿ, íà öàðå, öàð¸ì;
rAjAek (ðàäæàêå) öàðþ, öàðÿ; rAjArA (ðàäæàðà) öàðè; rAjAefr (ðàäæàäåð) öàðåé (öàðñêèé).
rAnI (ðà¢è) öàðèöà; rAnIew (ðà¢èòå) öàðèöà, íà öàðèöå, â öàðèöå, ó öàðèöû, öàðèöåé; rAnIr
(ðà¢èð) öàðèöû, öàðèöûí; rAnIek (ðà¢èêå) öàðèöå, öàðèöó; rAnIrA (ðà¢èðà) öàðèöû; rAnIefr
(ðà¢èäåð) öàðèö.
bAbu (áàáó) ãîñïîäèí; bAbuew (áàáóòå) ãîñïîäèí, â ãîñïîäèíå, ãîñïîäèíîì; bAbur (áàáóð)
ãîñïîäèíà (ãîñïîäñêèé), bAbuek (áàáóêå) ãîñïîäèíó, ãîñïîäèíà; bAburA (áàáóðà) ãîñïîäà, bAbuefr
(áàáóäåð) ãîñïîä (ãîñïîäñêèé).
bé (áîè) êíèãà; béey (áîéå) êíèãà, â êíèãå, êíèãîé; béeyr (áîéåð) êíèãè (êíèæíûé); béÛlA
(áîéãóëà) êíèãè; béÛil (áîéãóëè) êíèæå÷êè; béÛlAr, béÛilr (áîéãóëàð, áîéãóëèð) êíèã,
êíèæå÷åê.
hAw (õàò) ðóêà; hAew, hAewew (õàòý, õàòýòý) ðóêà, â ðóêå, â ðóêó, ðóêîé; hAewr (õàòåð) ðóêè
(ðó÷íîé); hAwÛlA, hAwsb (õàòãóëà, õàòùîá) ðóêè; hAwÛlAr (õàòãóëàð) ðóê.
ÀCotA, ÀCoeto (÷õо§à, ÷õо§о) ìàëûø, ìåíüøîé; ÀCotAy, ÀCotAew (÷õо§àé, ÷õо§àòå) ìàëûø, â
ìàëûøå, ìàëûøîì; ÀCotAr (÷õо§àð) ìàëûøà; ÀCotAek (÷õо§àêå) ìàëûøó, ìàëûøà; ÀCotArA
(÷õо§àðà) ìàëûøè; ÀCotAefr (÷õо§àäåð) ìàëûøåé;
Àmey (ìåéå) äåâî÷êà, æåíùèíà; Àmeyew (ìåéåòå) äåâî÷êà, â äåâî÷êå, ó äåâî÷êè, äåâî÷êîé;
Àmeyr (ìåéåð) äåâî÷êè, äåâî÷êèí; Àmeyek (ìåéåêå) äåâî÷êå, äåâî÷êó; ÀmeyrA (ìåéåðà) äåâî÷êè;
Àmeyefr (ìåéåäåð) äåâî÷åê.

29
ÀboM (áоí) ñåñòðà;ÀboeM, ÀboeMew, ÀboMew (áоí, áоíåòå, áоíòå) ñåñòðà, â ñåñòðå, íà ñåñòðå, ó
ñåñòðû, ñåñòðîé; ÀboeMr (áоíåð) ñåñòðû, ñåñòðèí; ÀboMek (áоíêå) ñåñòðå, ñåñòðó; ÀboeMrA (áоíера)
ñ¸ñòðû; ÀboMefr, ÀboeMefr (áоíäåð, áоíåäåð) ñåñò¸ð.
mA (ìà) ìàìà; mAy, mAey, mAeyew, mAew (ìàé, ìàéå, ìàéåòå, ìàòý) ìàìà, â ìàìå, íà ìàìå, ó ìàìû,
ìàìîé; mAeyr, mAr (ìàéåð, ìàð) ìàìèí; mAek (ìàêå) ìàìå, ìàìó; mAeyrA, mArA (ìàéåðà, ìàðà) ìàìû;
mAeyefr, mAefr (ìàéåäåð, ìàäåð) ìàì, ìàòåðèíñêèé.

Ñóôôèêñû îïðåäåë¸ííîñòè.
Ñóôôèêñû îïðåäåë¸ííîñòè
-tA, -tI (§à, §è);
-KAM, -KAMA, -KAiM (êõàí, êõàíà, êõàíè);
-gAC, -gACA, -gAiC (ãà÷õ, ãà÷õà, ãà÷õè)
ïðèñîåäèíÿÿñü ê ñóùåñòâèòåëüíîìó, òåì ñàìûì óêàçûâàþò, ÷òî ðå÷ü èä¸ò î êîíêðåòíîì,
èçâåñòíîì ïðåäìåòå. Òå èç ýòèõ ñóôôèêñîâ, êîòîðûå çàêàí÷èâàþòñÿ íà «à», óïîòðåáëÿþòñÿ ïðè
æåëàíèè ïåðåäàòü íåñêëàäíîñòü, âåëèêîðàçìåðíîñòü ïðåäìåòà èëè ñâî¸ íåéòðàëüíîå (чаще всего)
èëè îòðèöàòåëüíîå ê этому предмету îòíîøåíèå; òåìè æå этих суффиксов, ÷òî çàêàí÷èâàþòñÿ íà
«è» ïîëüçóþòñÿ, êîãäà õîòÿò ïîä÷åðêíóòü ìàëîðàçìåðíîñòü, àêêóðàòíîñòü èëè ñèìïàòè÷íîñòü
ïðåäìåòà. Èç ýòèõ ñóôôèêñîâ ÷àùå âñåãî âñòðå÷àþòñÿ -tA (§à) è -tI (§è): mAMuStA (ìàíóù§à)
÷åëîâåê (êîíêðåòíûé, î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü), ýòîò ÷åëîâåê; mAMuStI (ìàíóù§è) ýòîò (õîðîøèé,
çàìå÷àòåëüíûé) ÷åëîâåê; bétI (áîé§è) ýòà (õîðîøàÿ) êíèæêà; ÀCeltI bx BAl (÷õåëå§è áî´î
áõàëî) Ýòîò ìàëü÷èê î÷åíü õîðîøèé. ÀCeltA bx m‹f (÷õåëå§à áî´î ìîíäî) Ýòîò ìàëü÷èøêà
î÷åíü ïëîõîé.
Ñóôôèêñû -KAM (êõàí), -KAMA (êõàíà) è -KAiM (êõàíè) îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ñ
ñóùåñòâèòåëüíûìè, îáîçíà÷àþùèìè ïëîñêèå ïðåäìåòû, ïðîäîëãîâàòîé или определённой
геометрической ôîðìû: béKAMA (áîéêõàíà) êíèãà (îïðåäåë¸ííàÿ); kApxKAiM (êàïîðêõàíè) (ýòîò
êðàñèâûé) îòðåç òêàíè; hAwKAM (õàòêõàí) (ýòà) ðóêà.
Ñóôôèêñû -gAC, -gACA, -gAiC (ãà÷õ, ãà÷õà, ãà÷õè) - áóêâàëüíî ñëîâî «ãà÷õ» îçíà÷àåò «äåðåâî» -
óïîòðåáëÿþòñÿ ñ íàçâàíèÿìè äëèííûõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîæíî ñðàâíèòü ñ ïàëêîé: lATIgACA
(ëà§õèãà÷õà) (ýòà) ïàëêà; CxIgAiC (÷õî´èãà÷õè) (ýòà) òðîñòî÷êà; fxIgAiC (äî´èãà÷õè) (ýòà)
âåð¸âî÷êà.

Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ñóôôèêñû îïðåäåë¸ííîñòè èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî с


существительными â åäèíñòâåííîì ÷èñëå.

Âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå çíà÷åíèå îïðåäåë¸ííîñòè íåñóò ñ ñîáîé ñóôôèêñû –ÛlA (ãóëà), -


Ûelo (ãóëо), -Ûil (ãóëè); îñòàëüíûå ñëîâà è ñóôôèêñû ìíîæåñâåííîñòè íå ïðèâíîñÿò çíà÷åíèÿ
îïðåäåë¸ííîñòè.

Ïàäåæíûå îêîí÷àíèÿ ïîìåùàþòñÿ ïîñëå ñóôôèêñà îïðåäåë¸ííîñòè:


mAMuSek (ìàíóøêå) ÷åëîâåêó, ÷åëîâåêà;
mAMuStAek (ìàíóø§àêå) (ýòîìó) ÷åëîâåêó, (ýòîãî) ÷åëîâåêà;
ÀCeltIr kAC Àwek (÷õåëå§èð êà÷òõåêå) îò (ýòîãî) ìàëü÷èêà;
béKAMAew (áîé-êõàíàòå) â (ýòîé) êíèãå.

30
Î÷åíü ÷àñòî âòðå÷àþùååñÿ ïåðåä ñóùåñòâèòåëüíûìè ñî÷åòàíèå ñ ÷èñëèòåëüíûì åk (ýê)
«îäèí» ñóôôèêñîâ -tA, -tI, -KAM, -KAMA, -KAiM, -gAC, -gACA, -gAiC ñëóæèò äëÿ ïåðåäà÷è çíà÷åíèÿ
íåîïðåäåë¸ííîñòè - «íåêîòîðûé, îäèí»: åk rAjA (ýê ðàäæà) îäèí öàðü, åktA ÀGorA (ýê§à ãõоðà)
îäíà ëîøàäü, åkKAMA bAxI (ýêêõàíà áàр^è) íåêîòîðûé äîì, åktI Àmey (ýê§è ìåéå) îäíà äåâî÷êà,
è ò. ä. Ñ òåì æå çíà÷åíèåì ñ åk (ýê) ñî÷åòàåòñÿ è ñëîâî jM (äæîí) ëè÷íîñòü, ÷åëîâåê: åkjM
mAMuS (ýêäæîí ìàíóø) îäèí ÷åëîâåê.
Îáðàòè âíèìàíèå íà òî, ÷òî â áåíãàëüñêîì ÿçûêå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñêàçàòü «ïÿòü ÷åëîâåê»,
«òðè ëîøàäè» èëè «äåñÿòü äîìîâ», ñóôôèêñ îïðåäåë¸ííîñòè ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê
÷èñëèòåëüíîìó, à ñàìî ñóùåñòâèòåëüíîå îñòà¸òñÿ â åäèíñòâåííîì ÷èñëå: pAVcjM mAMuS
(ïàí÷äæîí ìàíóø) ïÿòü ÷åëîâåê, iwMtA ÀGorA (òèí§à ãõоðà) òðè ëîøàäè, fXKAMA bAxI (äîùêõàíà
áàр^è) äåñÿòü äîìîâ.

Ïðèëàãàòåëüíîå.
(îòâå÷àåò íà âîïðîñû êàêîé? êàêàÿ? êàêîå? è ñëóæèò äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâ ñóùåñòâèòåëüíîãî:
ìèëîñòèâûé, ñèëüíûé, ñìåëûé, ñåðü¸çíûé, ãëóáîêèé è ò. ä.)

Ïðèëàãàòåëüíûå â áåíãàëè îáû÷íî íå èçìåíÿþò ñâîèõ îêîí÷àíèé ïîä âëèÿíèåì ÷èñëà èëè
ïàäåæà òåõ ñóùåñòâèòåëüíûõ, êîòîðûå îíè õàðàêòåðèçóþò (êàê ýòî ïðîèñõîäèò â ðóññêîì ÿçûêå).
Îäíàêî, â ñàäõó-áõàøà è â áåíãàëè èçûñêàííîãî ñòèëÿ, ïðèëàãàòåëüíûå, ïðîèñõîäÿùèå èç
Ñàíñêðèòà è õàðàêòåðèçóþùèå ñóùåñòâèòåëüíîå æåíñêîãî ðîäà ñòàâÿòñÿ â æåíñêèé ðîä
ïðèáàâëåíèåì îêîí÷àíèé -A, -I, -éMI (à, è, èíè): su‹fr bAlk (шóíäîð áàëîê) êðàñèâûé ìàëü÷èê,
su‹frI bAilkA (шóíäîðè áàëèêà) êðàñèâàÿ äåâî÷êà; prm imñ (ïîðîì ìèòðî) ëó÷øèé äðóã, prmA
XAi¸ (ïîðîìà шàíòè) ñîâåðøåííîå óìèðîòâîðåíèå (íà áåíãàëè XAi¸ - æåíñêîãî ðîäà).
Ïîäîáíàÿ ïîñòàíîâêà ïðèëàãàòåëüíûõ â æåíñêèé ðîä äëÿ ÷îëèò-áõàøà íåõàðàêòåðíà, òåì
íåìåíåå èç-çà âëèÿíèÿ, îêàçûâàåìîãî íà íåãî ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì, íåêîòîðûå èç òàêèõ ôîðì
âñòðå÷àþòñÿ è â í¸ì.

31
Ñëîâàðü Гаудии
9- 9
krluV (kirlAm) (ê‰ðîëóí, êîðèëàì) ñîâåðøèë, ñäåëàë; ÀgyAM (ÊAM) (ãåéàí, ãýнí) çíàíèå; ÀBl
(hél) (áõåëî, õîèëî) ñòàë; ÀgyAM ÀBl (ãåéàí áõåëî) ñòàë çíàþùèì, îâëàäåë çíàíèåì; ÀwohAr
(ÀwomAr) (òоõàð, òоìàð) òâîé, òâîè; jxsueK (ä扴‰ñóêõå) â ìàòåðèàëüíîì ñ÷àñòüå; mAiwyA (ìàòèéà)
îïüÿíåâ; ÁpMku (ÁpMAek, iMejek) (àï‰íоêó, àïíàêå, íèäæåêå) ñàì ñåáÿ; b³é (b³MA kiryA )
(á‰í÷îè, á‰í÷îíà êîðèéà) îáìàíóâ; ÀpKÈV (ÀfiKewiC )(ïåêõîõóí, äåêõèòå÷è) ñåé÷àñ âèæó; ÀcOifX
(cAirifk ) (÷îóäèù, ÷àðèäèê) ñî âñåõ ñòîðîí; Ái¨yAr ( á¨kAr ) (àíäõèàð, ‰íäõ‰-êàð) òüìà; iMfAM
(íèäàí) ãëàâíàÿ ïðè÷èíà; Àso (Àsé ) (ùо, ùåè) ýòîò; prmAf (pòmAf) (ï‰ð‰ìàä, ïð‰ìàä) îøèáêà,
áåäñòâèå; wuÈV (wuim ) (òóõóí, òóìè) òû; wuyA (ÀwomAr) (òówà, òоìàð) òâîé, òâîè; pfp±ej
(ï‰ä‰ï‰£ê‰äæå) ó ëîòîñíûõ ñòîï; p±j (ê‰-äæ‰) ðîæä¸ííûé èç èëà (ëîòîñ); smip|luV ( smip|lAm
) (ù‰ìîðïèëóí, ù‰ìîðïèëàì) ïîäí¸ñ, ïðåäëîæèë; ibFAM (áèäõàí) ñîçäàíèå, òâîðåíèå; pòiwÊA
(ïðоòèããàí) îáåùàíèå; giw (ãоòè) ïóòü; Àhré (ÀfiKyA ) (õåðîè, äåêõèéà) âèäÿ; ÁM (áMù ) (àí,
оííî) äðóãîé; Ába (àá) òåïåðü; mAegVo (mAigewiC, pòAW|MA kirewiC ) (ìàãоí, ìàãèòå÷è, ïðàðòõîíà
êîðèòå÷è) ñåé÷àñ ìîëþ; meMorW (ÁiBlAS ) (ì‰íоð‰òõ‰, àáõèëàù) æåëàíèå; iMHeXeS (sŠpun|BAeb )
(íèшшåшå, ш‰ìïóð¢‰áõàáå) áåç îñòàòêà, ïîëíîñòüþ; ÀCoxw (÷õî´‰ò‰) îñòàâèâ; hõbuV ( héb )
(õîóáóí, õîèáî) áóäó; ÀwohArA (ÀwomAr ) (òоõàðà, òоìàð) òâîé, òâîè; kba (êîá) êîãäà; hAm (Áim )
(õàì, àìè) ÿ; Àsbù (шåááî) ïîêëîíÿåìûé; Àsbk (шåáîê) ñëóãà; mué (Áim) (ìóè, àìè) ÿ; BAb (áõàá)
ñóùåñòâîâàíèå, ñìûñë; sArA (шàðà) âåñü, öåëûé;
10 - 10
khbuV (kihb ) (ê‰õîáóí, êоõèáî) ñêàæó; srm (ш‰ðîì) ñòûä; bAwa (áàò) ñëîâî, ðå÷ü; khbuV ik srm
ik bAwa (ê‰õîáóí êè ш‰ðîì êè áàò) ÷òî åù¸ ñêàçàòü â ñâî¸ îïðàâäàíèå; pAp (ïàï) ãðåõ; Àbir ( bAr
) (áåðè, áàð) ðàç; Àsoih (Àsé )( шîõè, шåè) ýòîò ñàìûé; Beb ( svsAer )(áõ‰áå, ш‰íãшàðå) â
ìàòåðèàëüíîé æèçíè; Àmoek (ÁmAek ) (ìîêå, àìàêå) ìíå, ìåíÿ; ÀpXé (ÀpSn ker, ikìÜ ker )
(ïåшîè, ïåшî¢ ê‰ðå, êëèш§î ê‰ðå) ïåðåìàëûâàåò; ÀfoK (ÀfoS ) (äоêõ, äош) âèíà; Àfïb (ifb )
(äåоáî, äèáî) äàì; ÀfoK Àfïb (äоêõ äåоáî) îáâèíþ; kAih (kAhAek ) (êàõè, êàõàêå) êîãî, êîìó;
wKMk (Àsé smey ) (ò‰êõ‰í‰ê, шåè ш‰ìойå) â òî âðåìÿ, òîãäà; pirnAm (ïоðè¢àì) ðåçóëüòàò,
îêîí÷àíèå; kCu (ikCu ) (êî÷ó, êè÷ó) ÷òî-òî, ñêîëüêî-íèáóäü; ibcArluV (ibcAr kirlAm ) (áè÷àðоëóí,
áè÷àð êîðèëàì) çàäóìûâàëñÿ, ïðåäïîëàãàë; pCu (pAeC, pÓAô ) (ïî÷ó, ïà÷å, ï‰ш÷àò) ñçàäè, çàòåì,
íàçàä; wréew (õ÷In| héew ) (ò‰ð‰èòå, óòòèð¢î õîèòå) ïðåîäîëåòü, ïåðåñå÷ü; cAih (÷àõè) õî÷ó;
ibcAré (ibcAr kiryA ) (áè÷àðîè, áè÷àð êîðèéà) ðàññóäèâ, îïðåäåëèâ; Àfïib (ifeb ) (äåоáè, äèáå)
äàé; fμ (äî) íàêàçàíèå; fμ Àfïib (äî äåоáè) íàêàæè; krw (kiryA ) (ê‰ð‰ò‰, êоðèéà)
äåëàÿ, ñîâåðøàÿ; gwAgiw (Bˆmn) (ã‰òàãоòè, áõð‰ìî¢) áëóæäàíèÿ; krw gwAgiw (ê‰ð‰ò‰ ã‰òàãоòè)
áëóæäàÿ; se² (ш‰íãå) âìåñòå, ñ; miw (ìоòè) óì; rÈV (WAkuk ) (ðоõóí, òõàêóê) ïóñòü îñòà¸òñÿ;
cwurpn (cwurApnA, cwurwA, kptwA ) (÷оòóðïî¢, ÷оòóðàïî¢à, ÷оòóð‰òà, ê‰ï‰§‰òà) ëèöåìåðèå,
íåèñêðåííîñòü; grb (gb|, áh±Ar ) (ã‰ð‰á, ã‰ðá‰, ‰õ‰íãêàð) ãîðäîñòü, çíà÷èìîñòü; ÁXA (àшà)
íàäåæäà; ÀBl ( hél ) (áõåëî, õîéëî) ñòàë, ñòàëà; ÁXA ÀBl (àшà áõåëî) ïðåèñïîëíèëñÿ íàäåæäû.

32
Òåêñò

åé kWA ûiMbAmAñ cμIfAs ï wôpwÍI áW|eXoek kAwr héyA pixelM #


Ýè ê‰òõà шóíèáàìàòð‰ ×èäàш о ò‰òïоòíè ‰ðòõ‰шоêå êàòîð õîèéà ïî´èëåí.
Ýòîò;ðàññêàç;åäâà óñëûøàâ;×àíäèäàñ;è;åãî æåíà; â ãîðå ïî áîãàòñòâó; ïå÷àëüíûìè; ñòàâ; âïàëè.
Às-ifbs Ár KAïyA fAïyA hél MA,- ñ™‹fM kirew kirew ifM Àgl # ÀseWo-
Шå-äèá‰ш àð êõàwà äàwà õоéëî íà,- êð‰íäîí êîðèòå êîðèòå äèí ãåëî. Шåòõо-
 ýòîò äåíü;áîëüøå;åäà;ïðè¸ì;ñòàëî;íåò; ïðè÷èòàíèÿ; äåëàÿ;äåëàÿ; äåíü;ïðîø¸ë. Ïðîâîäíèöà-
Eb¤bI buJAéyA ifl Àz, gÒeh ÁsiË kirï MA ; cl, ÀwomrA fuéjeM
áîéшíоáè áóäæõàèéà äèëî äæå, ãðèõå àшîêòè êоðèо íà; ÷‰ëî, òоìðà äóèäæîíå
Âàéøíàâè; ðàçúÿñíèâ; äàëà; ÷òî; ê äîìó; ïðèâÿçàííîñòü; äåëàéòå; íåò; èäèòå; âû; âäâî¸ì;
ÀBk léyA ÁKaxA bVAF # zAhAefr jMù åw kirel, wAhArAé zKM
áõåê ëоèéà àêõ´à áàíäõî. Äæàõàäåð äæоííî ýòî êоðèëå, òàõàðàè äæ‰êõîí
îáåò îòðå÷åíèÿ; ïðèíÿâ; ìåñòî ïîêëîíåíèÿ; ïîñòðîéòå. Òåõ, êîãî; äëÿ; ñòîëüêî; (âû) ñäåëàëè; è
îíè æå; êîãäà;

åýp Xñƒ hél, wKM Ár Ger zAïyAr ÁbXùk MAé # cl, MbfâIep
ýðóï шоòðó õоèëî, ò‰êõîí àð ãõ‰ðå äæàwàð àáошш‰ê íàè. ׉ëî, ͉áоääèïå
òàêèì; âðàãîì; ñòàëè; òîãäà; áîëüøå; â äîì; õîæäåíèÿ; íåîáõîäèìûé; íåò. Èäèòå; â Íàâàäâèïå;
WAikeb ; wWAy iBøA kiryA KAï, Àsï BAl #
òõàêèáå; ò‰òõàé áõèêêõà êоðèéà êõàо, шåо áõàëî.
æèâèòå; òàì; ñáîð ïîäàÿíèé; ñîâåðøàÿ; åøüòå; è ýòî; õîðîøî.
cμIfAs ï wôpwÍI, puñ ï puñbFuifegr bùbhAr ûiMyA, “Ár Ger
×èäàш о ò‰òïоòíè, ïóòðî о ïóòð‰áоäõóäèãåð áýá‰õàð шóíèéà, «àð ãõ‰ðå
×àíäèäàñ; è; åãî æåíà; ñûíîâåé; è; æ¸í ñûíîâåé; ïîâåäåíèå; óñëûøàâ; áîëüøå; â äîì;
zAéb MA, brv pòAnwùAg kirb, Àsï BAl”, åéýp bArbAr bilew lAigelM #
äæàèáî íà, á‰ðîíã ïðà¢îòòýã êоðèáî, шåо áõàëî», ýèðóï áàðáàð áоëèòå ëàãèëåí.
ïîéä¸ì; íåò; ëó÷øå; îòêàç îò æèçíè; ñîâåðøèì; è ýòî; õîðîøî; òàê; ñíîâà è ñíîâà;
ïîâòîðÿòü; íà÷àëè.
ábeXeS áiàkAgòAem åktI Eb¤b-bAtIew bAsA kirelM # wWAy fué cAir
Îá‰шåшå Îìáèêàãðàìå ýê§è áîéшí‰á-áà§èòå áàшà êоðèëåí. Ò‰òõàé äóè ÷àðè
Íàêîíåö; â ñåëåíèè Àìáèêà; â îäíîì; äîìå Âàéøíàâà; âðåìåííîå æèëèùå; ñäåëàëè. Òàì; äâà;
÷åòûðå;
ifM WAikyA XòIpAt XAi¸pur fX|Mpubâ|k XòIFAm MbfâIp zAñA
äèí òõàêèéà Ñðèïàò Шàíòèïóð ä‰ðш‰íïóðá‰ê Ñðèäõàì ͉áîääèï äæàòðà
äíÿ; ïðîæèâ; Øðèïàò; Øàíòèïóð; ïðåæäå ïîâèäàâ; Øðèäõàìà; Íàâàäâèïà; ïóòåøåñòâèå;
kirelM # XòImAyApuer åktI binkakutuà iCl, wVAhAefr bAtIew rihelM #
êоðèëåí. ÑðèÌàéàïóðå ýê§è áо¢èêêó§óìáî ÷õèëî, òàíõàäåð áà§èòå ðоõèëåí.
ñîâåðøèëè. Â Øðè Ìàéàïóðå; îäèí; ðîäñòâåííèê; áûë; åãî; â äîìå; ïîáûëè.
fué cAr ifM WAikyA XòIMbfâIepr sîplìI ï g²ApAr åbv
Äóè ÷àð äèí òõàêèéà Ñðè͉áîääèïåð Ш‰ïò‰ïоëëè о Éíãàïàð ýáîíã
Äâà; ÷åòûðå; äíÿ; ïðîæèâ; Øðè Íàâàäâèïû; Ñàïòàïàëëè; è; ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã Ãàíãè; è;
kuilyAgòAemr sîplìI ÀfiKyA ÀbrAéew lAigelM # keyk ifM per puñ ï
Êóëèéàãðàìåð Ш‰ïò‰ïоëëè äåêõèéà áåðàèòå ëàãèëåí. ʉýê äèí ï‰ðå ïóòðî о
Êóëèéàãðàìà; Ñàïòàïàëëè; ïîâèäàâ; ïðîäîëæàòü ïóòü; íà÷àëè. Íåñêîëüêî; äíåé; ïîñëå; ñûí; è;
puñbFugenr pòiw puMrAy mAyAr õfy hél #
ïóòð‰áоäõóãî¢åð ïðоòè ïóí‰ðàé ìàéàð óäîé õîéëî.
íåâåñòîê; ê; ñíîâà; ïðèâÿçàííîñòè; ïîÿâëåíèå; ñòàëî.
cμIfAs bilelM,-“cl, ÁmrA sîgòAem zAé ; ÀCelrA ik ÁmAifgek

33
×èäàш áоëèëåí, - «×‰ëî, àìðà Ш‰ïò‰ãðàìå äæàè; ÷õåëåðà êè àìàäèã‰êå
×àíäèäàñ; ñêàçàë; èäè (äàâàé); ìû; â Ñàïòàãðàì; èä¸ì; ñûíîâüÿ; ÷òî; ê íàì;
ikCumAñ ÀsÍh kireb MA ?” ÀseWo-Eb¤bI kihl,-”ÀwomAefr lêA MAé ?
êè÷õóìàòðî ñíåõî êîðèáå íà?» Шåòõо-áîéшíоáè êоõèëî, - «Òоìàäåð ë‰ääæà íàè?
õîòü ÷óòî÷êó; ëþáîâü; ñäåëàþò; íåò? Ñïóòíèöà-Âàéøíàâè; ñêàçàëà; âàøåãî; ñòûä; íåò?
åbAr wAhArA ÀwomAifgek pòAen bF kireb#” Àsé kWA ûiMyA bÒäA
Ýáàð òàõàðà òоìàääèã‰êå ïðà¢å á‰äõ êоðèáå.» Шåè ê‰òõà шóíèéà áðèääõà
Íà ýòîò ðàç; îíè; âàì; æèçíü; óáèéñòâî; ñîâåðøàò. Ýòó; ðå÷ü; âûñëóøàâ; ñòàðîé;
f½wIr meM ÁX±A hél # wAhArA kihl,-”Eb¤b TAkaÝMa, wuim
ä‰ìïоòèð ìîíå àшîíãêà õîèëî. Òàõàðà êîõèëî, - «Áîéшí‰á §õàêðóí, òóìè
÷åòû; â óìå; ñòðàõ; ñòàë. Îíè; ñêàçàëè; Âàéøíàâè; ãîñïîæà; òû;
sâ-ÇAeM zAï, ÁmrA ibebkI hélAm # ÀkoM BAl Àloekr iMkt õpefX gòhn
ш‰-ñòõàíå äæàо, àìðà áèáåêè õîèëàì. Êоíî áõàëî ëоêåð íèêî§ óï‰äåш ãð‰õî¢
â ñâîё ìåñòо; èäè; ìû; ïðîíèöàòåëüíûìè; ñòàëè. Êàêîãî-íèáóäü; õîðîøåãî; ÷åëîâåêà; ó;
íàñòàâëåíèå; ïîëó÷åíèå;

kiryA ÁmrA iBøAfâArA jIbMiMb|âAh kirb”#


êîðèéà àìðà áõèêêõàääàðà äæèáоííèðáàõ‰ êоðèቻ.
ñîâåðøàÿ; ìû; ïîäàÿíèåì; ïîääåðæàíèå æèçíè; áóäåì äåëàòü.
ÀseWo Eb¤bI cilyA Àgl # bingaf½wI åKM gÒehr ÁXA wùAg kiryA
Шåòõо áîéшíоáè ÷îëèéà ãåëî. Áî¢èãäîìïоòè ýêõîí ãðèõåð àшà òýã êоðèéà
Ñïóòíèöà; Âàéøíàâè; ïîéäÿ;óøëà. Òîðãîâàÿ ÷åòà;òåïåðü;î äîìå;íàäåæäó;îòêàç; ñîâåðøèâ;
kuilyAgòAem C’kix ceÔr pAxAy åkKAiM Gr bVAiFbAr ÀCÜA kirew
Êóëèéàãðàìå ÷õоêо´è ÷‰òòåð ïà´àé ýêêõàíè ãõ‰ð áàíäõèáàð ÷åш§à êоðèòå
â Êóëèéàãðàìå; äåø¸âîãî (â øåñòü êîðè); äæóòà; â ðàéîíå; îäíîãî; äîìà; äëÿ ñîçäàíèÿ; óñèëèÿ;
äåëàòü;
lAigelM # áeMk Bfòeloekr iMkt iBøA iXøA kiryA åkKAiM kutIr
ëàãèëåí. Îíåê áõ‰äð‰ëоêåð нèêî§ áõèêõà шèêõà êоðèéà ýêêõàíè êó§èð
íà÷àëè. Ìíîãèõ; äîáðûõ ëþäåé; îò; ñáîð ïîäàÿíèé; ïîëó÷åíèå íàñòàâëåíèé; äåëàÿ; îäèí; äîìèê;
pòÐw kiryA wWAy rihelM # kuilyAgòAm áprAFB´eMr pAt # wWAy
ïðоñòóòî êоðèéà ò‰òõàé ðоõèëåí. Êóëèéàãðàì ‰ï‰ðàäõ‰áõ‰íäæ‰íåð ïà§. Ò‰òõàé
èçãîòîâëåííûì; ñäåëàâ; òàì; çàæèëè. Êóëèéàãðàì; ðàçðóøåíèÿ îñêîðáëåíèé; ìåñòî. Òàì
bAs kirel pubâ| áprAF fUr hy, åýp åktI kWA cilyA ÁiseweC #
áàш êоðèëå ïóðáî ‰ï‰ðàäõ äóð õîé, ýðóï ýê§è ê‰òõà ÷оëèéà àùèòå÷å.
æèòü¸; åñëè ñîâåðøàòü; ïðåæíèå; àïàðàäõè (ãðåõè, îñêîðáëåíèÿ); äàë¸êèìè; ñòàíîâÿòñÿ; òàêîé;
îäèí; ñêàç; èäÿ; ïðèõîäèò.
åkifM cμIfAs kihelM,-”hirr mA ! Ár ÀkM ? ÀCelemeyr kWA Ár bilï MA,
Ýêäèí ×о¢´èäàш êоõèëåí, - «Õоðèð ìà! Àð êåíî? ×õåëåìåéåð ê‰òõà àð áоëèо íà,
Îäíàæäû; ×àíäèäàñ; ñêàçàë; Господа Õàðè; ìàòü! Åù¸; ïî÷åìó? Î äåòÿõ; ðàçãîâîð; áîëüøå; ãîâîðè;
íåò;
wAhAifgek Ár meM kirï MA # ÁmAefr pu´ pu´ áprAF ÁeC, wêMùé
òàõàäèãîêå àð ìîíå êоðèо íà. Àìàäåð ïóíäæî ïóíäæî ‰ï‰ðàäõ à÷å,ò‰ääæоííîè
èõ; áîëüøå; â óìå; äåëàé; íåò. Ó íàñ; ìàññà; ìàññà; àïàðàäõ; åñòü; âîò ïî÷åìó;
binekr Ger j‹m # j‹mefoeS kÒpn héyA kKMï áiwiW-Eb¤ebr
áî¢èêåð ãõ‰ðå äæ‰íì‰. Äæ‰íì‰äошå êðèïî¢ õîèéà ê‰êõ‰íо оòèòõè-áîéшí‰áåð
òîðãîâöà; â äîìå; ðîæäåíèå. Ïî âèíå ðîæäåíèÿ; ñêóïûì; ñòàâ; êîãäà-ëèáî; ãîñòåé-Âàéøíàâîâ;
ÀsbA kirlAm MA # åKM åKAeM ikCu áW| pAéel áiwiW-ÀsbA kirb - Ár
ùåáà êоðèëàì íà. Ýêõîí ýêõàíå êè÷õó ‰ðòõî ïàèëå оòèòõè-ùåáà êоðèáî - àð
ñëóæåíèå; (ìû) äåëàëè; íåò. Òåïåðü; çäåñü; êàêèå-òî; äåíüãè; åñëè îáðåò¸ì; ñëóæåíèå ãîñòÿì; áóäåì
ñîâåðøàòü; äðóãîå;
je‹m BAl héeb# åkKAiM muifKAMA kirb, mAMs kiryAiC !

34
äæ‰íìå áõàëî õоèáå. Ýêêõàíè ìóäèêõàíà êоðèáî, ìàíîш êоðèéà÷õè !
ðîæäåíèå; õîðîøåå; áóäåò. Îäíó; áàêàëåéíóþ ëàâêó; ñäåëàåì; æåëàíèå; ñäåëàë!
Bfòelokifegr iMkt héew p³mufòA iBøA kiryA Å kAez|ù
Áõ‰äð‰ëоêäèãåð íèêî§ õîéòå ï‰í÷‰ìóäðà áõèêêõà êîðèéà îé êàðääæå
Äîáðûõ ëþäåé; ðÿäîì; îò; пятимонетную; áõèêøó; äåëàÿ; ê òîìó; äåëó;
pòbÒ÷ héb #” keyk ifbs zwÍ kiryA cμIfAs åkKAiM øufò ÀfokAM
ïð‰áðèòòî õоèáî. «Ê‰ýê äèáîш äæ‰òí‰ êîðèéà ×о¢´èäàш ýêêõàíè êõóääðî äîêàí
ïðèñòóïèâøèìè; ñòàíåì. Íåñêîëüêî; äíåé; óñèëèÿ; ñîâåðøèâ; ×àíäèäàñ; îäèí; ìàëåíüêèé; ìàãàçèí;
kiryA biselM # pòwùh ikCu lAB héew lAigl # piw-pwÍI õfrpui÷|r
êоðèéà áошèëåí. Ïðоòò‰õ‰ êè÷õó ëàáõ õîèòå ëàãèëî. Ïîòè-ïоòíè óäоðïóðòèð
ñäåëàâ; ñåë. Êàæäûé äåíü; íåìíîãî; ïðèáûëè; ñòàíîâèòüñÿ; íà÷àëî. Ìóæ ñ æåíîé; íàïîëíåíèÿ
æåëóäêà;

pr åktI kiryA pòiwifM áiwiWesbA kirew lAigelM # pubâ|AepøA


ïîð ýê§è êоðèéà ïðоòèäèí оòèòõèшåáà êоðèòå ëàãèëåí. Ïóðáàïåêõà
ïîñëå; ïîíåìíîãó; äåëàÿ; êàæäûé äåíü; ñëóæåíèå ãîñòþ; äåëàòü; íà÷àëè. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåæíèì;
cμIfAesr jIbM BAl hél#
×о¢´èäàшåð äæèáîí áõàëî õоèëî.
×àíäèäàñà; æèçíü; õîðîøåé; ñòàëà.
cμIfAs åktu ÀlKApxA puebâ iXiKyAiCelM # ábsr-smey
×о¢´èäàш ýê§ó ëåêõàà ïóðáå шèêõèéà÷õèëåí. Оá‰ш‰ð-ш‰ìîéå
×àíäèäàñ; íåìíîæêî; ïèñüìî-÷òåíèå; ïðåæäå; âûó÷èë.  äîñóãà âðåìÿ;
ÛnrAjKVAM-kÒw “XòIkÒ¤ibjy”-gòª ÀfokAeM bisyA pAT kerM #
Ãó¢îðàäæêõàí-êðèòî «ÑðèКðèшíоáèäæîé» - ãð‰íòõ‰ äоêàíå áоùèéà ïà§õ ê‰ðåí.
Ãóíàðàäæà Êõàíîì ñîçäàííóþ; «Øðè Êðèøíà âèäæàé»-êíèãó; â ìàãàçèíå; ñåâ; ÷òåíèå; äåëàåò.
MùAypr héyA ibñ™yAif kerM ï áiwiW-ÀsbA kerM # åéýp pVAc Cy mAs gw
Íýéï‰ð õоèéà áèêðîéàäè ê‰ðåí о оòèòõè-ùåáà ê‰ðåí. Ýèðóï ïàí÷ ÷õ‰é ìàù ãîòî
×åñòíûì; ñòàâ; ïðîäàæó è îñòàëüíîå; äåëàåò.; è; ñëóæåíèå ãîñòÿì; äåëàåò. Òàêèì îáðàçîì; ïÿòü;
øåñòü; ìåñÿöåâ; ïðîøåäøèìè;
hél # kuilyAr skl Àloeké cμIfAesr éiwhAs jAiMew pAiryA wVAhAek
õоéëî. Êóëèéàð ш‰êîë ëоêåè ×о¢´èäàшåð èòèõàш äæàíèòå ïàðèéà òàíõàêå
ñòàëè. Êóëèè; âñå; ëþäè; ×àíäèäàñà; èñòîðèþ; óçíàòü; ñïîäîáèâøèñü; ê íåìó;
åktu XòäA kirew lAigleM #
ýê§ó ñð‰ääõà êоðèòå ëàãèëåí.
íåêîòîðóþ; âåðó; äåëàòü; íà÷àëè.
wWAy XòIzAfbfAesr ÇAM # zAfbfAs gÒhÇ-Eb¤b # iwiM
Ò‰òõàé ÑðèДæàä‰áäàшåð ñòõàí. Äæàä‰áäàш ãðèõàñòõ‰-áîéшí‰á. Òèíè
Òàì; Øðè Éàäàâäàñà; ìåñòî æèòåëüñòâà. Éàäàâа äàñ; ãðèõàñòõà-Âàéøíàâ. Îí;
XòIEcwMùm²l pAT kerM # zAfbfAs ï wVAhAr pwÍI sbâ|fA
ÑðèЧîéòоíí‰ì‰íã‰ë‰ ïà§õ ê‰ðåí. Äæàä‰áäàш о òàíõàð ïоòíè ш‰ðá‰äà
Øðè ×àéòàíéà Ìàíãàëà; ÷òåíèå; äåëàåò. Éàäàâäàñ; è; åãî; æåíà; âñåãäà;
Eb¤b-ÀsbAy rw WAekM # wAhA ÀfiKyA cμIfAs ï wôpwÍI
áîéшí‰á-ùåáàé ðîòî òõàêåí. Òàõà äåêõèéà ×о¢´èäàш о ò‰òïоòíè
ê Âàéøíàâà-ñåâå; âëþáë¸ííûå; îñòàþòñÿ. Òî; âèäÿ; ×àíäèäàñ; è; åãî æåíà;
Eb¤b-ÀsbAy Ýic lAB kirelM #
áîéшí‰á-шåáàé ðó÷è ëàáõ êоðèëåí.
ê Âàéøíàâà-ñåâå; âêóñ; ïðèîáðåòåíèå; ñäåëàëè.

Åäâà óñëûõàâ ýòè âåñòè, ×àíäèäàñ ñ æåíîé, îïå÷àëèâøèñü, стали ñêîðáетü ïî óòðà÷åííîìó
áîãàòñòâó.  ýòîò äåíü áîëüøå íå áûëî ñúåäåíî íè êðîøêè; äåíü ïðîø¸ë â ïëà÷å è ðûäàíèÿõ.
Âàéøíàâè-ïðîâîäíèöà âòîëêîâàëà èì, ÷òî, ìîë, íå áóäüòå òàê ïðèâÿçàíû ê äîìó, à ïðèìèòå âû îáà

35
îáåò îòðå÷åíèÿ äà ïîñòðîéòå êàêîå-íèíàåñòü ïðèñòàíèùå, ãäå ìîæíî áûëî áû ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó.
Êîãäà òå, äëÿ êîãî ñòîëüêî áûëî ñäåëàíî, îáîðîòèëèñü òàêèìè-òî âðàãàìè, íèêàêîé íóæäû èäòè â
их äîì áîëüøå íåò. Ñòóïàéòå â Íàâàäâèïó è æèâèòå òàì, ñîáèðàÿ áõèêøó äëÿ ïðîïèòàíèÿ, è ýòî
будет õîðîøî.
×àíäèäàñ è åãî æåíà, óñëûõàâ î ïîâåäåíèè ñâîèõ ñûíîâåé ñ íåâåñòêàìè, ïîâòîðÿëè ñíîâà
è ñíîâà: «Íîãè íàøåé äîìà áîëüøå íå áóäåò, ñêîðåå умрём». Íó äà äåëàòü íå÷åãî, ïîïðîñèëèñü
îíè íà íåêîòîðîå âðåìÿ â äîì ê îäíîìó Âàéøíàâó â Àìáèêàãðàìå. Ïðîáûâ òàì îêîëî ÷åòûð¸õ
äíåé è ïîëó÷èâ äàðøàí Øðèïàò Øàíòèïóðà, îíè îòïðàâèëèñü â Øðèäõàìó Íàâàäâèïó.  Øðè
Ìàéàïóðå æèë îäèí èõ ñðîäñòâåííèê, ó íåãî è îñòàíîâèëèñü. Ïðîæèâ òàì íåñêîëüêî äíåé, è,
ïîñåòèâ Ñàïòàïàëëè Íàâàäâèïû è ðàñïîëîæåííûé íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó Ãàíãè Ñàïòàïàëëè
Êóëèéàãðàìà, îíè ïîøëè äàëüøå. Íåñêîëüêî äíåé ñïóñòÿ привязанность ê ñûíîâüÿì è íåâåñòêàì
âíîâü äàëà î ñåáå çíàòü.
×àíäèäàñ ñêàçàë: «À ïîéä¸ì-êà ìû â Ñàïòàãðàì; óæåëü íå ïðèâåòÿò íàñ íàøè äåòóøêè?» À
Âàéøíàâè-ïîâîäûðü è îòâå÷àåò: «×òîæ âû âñÿêèé ñòûä ïîòåðÿëè? Óæ íà ýòîò-òî ðàç îíè âàñ è
æèçíè ëèøàò.» Óñëûõàâ ýòî, ñòàðèêè ïåðåïóãàëèñü. À ïîòîì ãîâîðÿò: «Äîðîãàÿ íàøà
õðàíèòåëüíèöà-Âàéøíàâè, òû òåïåðü ñòóïàé ñåáå, ìû óæ áîëüøå íå çàñîìíåâàåìñÿ. Ó êàêîãî-
íèáóäü äîáðîãî ÷åëîâåêà ïîó÷àÿñü, áóäåì ïðîñèòü ìèëîñòûíþ è òåì ïîääåðæèâàòü ñâîþ æèçíü.»
Âàéøíàâè-спутница óøëà. À òîðãîâàÿ ÷åòà îñòàâèâ âñÿêóþ íàäåæäó íà âîçâðàùåíèå,
âçÿëàñü çà ñòðîèòåëüñòâî äîìèêà â Êóëèéàãðàìå â ìåñòå÷êå, íàñåë¸ííîì èçãîòîâèòåëÿìè äåø¸âîãî
äæóòà. Ó ìíîãèõ äîáðûõ ëþäåé ïîëó÷àÿ è ïîäàÿíèÿ è íàñòàâëåíèÿ, îíè ïîñòðîèëè ìàëåíüêèé
êóòèð, è òàì çàæèëè. Êóëèéàãðàì - ýòî ìåñòî, ãäå уничтожаются âñå ãðåõè. Åñëè òàì æèòü, òî âñå
ïðåæíèå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîùàþòñÿ - âîò êàêàÿ ñëàâà õîäèò îá ýòîì ìåñòå.
Îäíàæäû ×àíäèäàñ ñêàçàë: «Äîâîëüíî, ìàòü! Íåçàãîâàðèâàé áîëüøå î äåòÿõ, è ïåðåñòàíü î
íèõ âñïîìèíàòü. Ìíîãî ãðåõîâ òÿíåòñÿ çà íàìè, ïîòîìó è ðîäèëèñü ìû â ñåìüÿõ òîðãîâöåâ. È èç-çà
ýòîãî ñòàâ ñêóïûìè, ê ñëóæåíèþ ãîñòÿì è Âàéøíàâàì íèêîãäà íå ñòðåìèëèñü. Íûí÷å æå, åñëè
êàêèå-íèêàêèå äåíüãè ê íàì ïðèäóò, óïîòðåáèì èõ íà ñëóæåíèå - òîãäà ñëåäóþùåå ðîæäåíèå áóäåò
áëàãîïðèÿòíûì. Îòêðîåì íåáîëüøóþ áàêàëåþ, âîò ÷òî ÿ ðåøèë! Ñîáðàâ áõèêøó ó äîáðûõ ëþäåé,
ïðèñòóïèì ê èñïîëíåíèþ ýòîãî äåëà». Íåñêîëüêî äíåé ñòàðàíèé, è ×àíäèäàñ ñìîã îòêðûòü
ìàëþñåíüêóþ ëàâêó. Èçî äíÿ â äåíü ïîøëà êàêàÿ-òî ïðèáûëü. Íàåäàÿñü ñàìè, ìàëî-ïîìàëó îíè
íà÷àëè êàæäûé äåíü îêàçûâàòü ñëóæåíèå ñòðàííèêàì. Íå â ïðèìåð ïðåæíåìó, æèçíü ×àíäèäàñà
îáðåëà ñìûñë.
Åù¸ ñ ïðåæíèõ ïîð ×àíäèäàñ áûë îáó÷åí ãðàìîòå. Òàê ÷òî òåïåðü, êàê âûäà¸òñÿ
ñâîáîäíîå âðåìÿ, îí ñèäèò è ÷èòàåò êíèãó Ãóíàðàäæ Êõàíà ïîä íàçâàíèåì «Øðè Êðèøíà âèäæàé».
Âñå ñâîè òîðãîâûå äåëà âåä¸ò ÷åñòíî è ïðèíèìàåò ó ñåáÿ áîæüèõ ëþäåé. Òàê ïðîøëî îêîëî
ïîëóãîäà. Çà ýòî âðåìÿ æèòåëè Êóëèè ñìîãëè óçíàòü èñòîðèþ ×àíäèäàñà, è ïîñòåïåííî íà÷àëè
ïðîíèêàòüñÿ ê íåìó äîâåðèåì.
 òåõ æå êðàÿõ æèâ¸ò è Éàäàâàäàñ - îäèí Âàéøíàâ-äîìîõîçÿèí.
Îí ÷èòàåò Øðè ×àéòàíéà-ìàíãàëó è ×àíäèäàñ çàõîäèò èíîãäà åãî ïîñëóøàòü. Éàäàâàäàñ è
åãî æåíà âñåãäà ïîãëîùåíû Âàéøíàâà-ñåâîé. Ãëÿäÿ íà ýòî, è ×àíäèäàñ ñ æåíîé почувствовали ê
эòîìó влечение.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

36
3
ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ

Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé.
Ïðåæäå ÷åì ìû ïðîäîëæèì, ÿ áû õîòåë îáðàòèòüñÿ ê òåáå ñ óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé, õîòÿ è áîþñü, ÷òî
íàäîåë уже ñ ýòèì - íè÷åãî íå ñòàðàéñÿ âûó÷èòü íàèçóñòü, ïðîñòî ïðî÷èòûâàé è äâèãàéñÿ äàëüøå;
ïîòîì, åñëè ïî÷óâñòâóåøü íåîáõîäèìîñòü, âåðí¸øüñÿ.

1. Ìåñòîèìåíèÿ äëÿ ïåðâîãî ëèöà:

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåí. Áim (àìè) ÿ; mué (ìóè) ÿ (ïîýò. ôор-ìà). ÁmrA, ÁmrAsb, ÁmrAskel,
(êòî ?)
ÀmorA (ïîýòè÷.ôîðìà) (àìðà, àìðà-
шîá, àìðàш‰ê‰ëå, ìоðà) ìû.
Ðîäèò. ÁmAr (àìàð) ìîé; *ÁmAifegr, ÁmAefr, Àmoefr (ïîýò.)
(êîãî?
÷åé ?) Àmor (ìоð) ìîé (ïîýò.). (àìàäèãåð, àìàäåð, ìоäåð) íàø.
Äàòåëü- ÁmAek, ÁmAer, ÁmAy,Àmoer (ïîýò.) *ÁmAifgek, ÁmAefr, ÁmAifek,
íûé
(êîìó ?) (àìàêå, àìàðå, àìàé, ìоðå) ÁmAefrek, Àmoifgek (ïîýò.)
è ìíå, ìåíÿ.
(àìàäèã‰êå, àìàäåð, àìàäèêå,
Âèíè- àìàäåðêå, ìоäèã‰êå) íàì, íàñ.
òåëüí.
(êîãî ?)

Òâàðèò. ÁmAfâArA, ÁmArfâArA, ÁmAifyA, *ÁmAifgfâArA, * ÁmAifgk÷|Òk,


(êåì ?)
ÁmAekifyA, -ifey, ÁmAk÷Ò|k, * ÁmAifegrfâArA, *ÁmAifegrifyA,
ÀmoifyA (ïîýò.), Àmoh’ew (ïîýò.) ÁmAefrfâArA, ÁmAefrifyA,
(àìàääàðà, àìàðäàðà, àìàäèéà, ÀmoefrfâArA (ïîýò.),ÀmoefrifyA (ïîýò.)
àìàêåäèéà, -äèéå, àìàê‰ðòðèê,
ìоäèéà, ìоõîòå) ìíîé. (àìàäèã‰ääàðà, àìàäèã‰ê‰ðòðèê,
àìàäèãåðäàðà, àìàäèãåðäèéà,
àìàäåðäàðà, àìàäåðäèéà, ìоäåðäàðà,
ìоäåðäèéà) íàìè.
Ìåñò- ÁmAy, ÁmAew, Àmoew (ïîýò.) *ÁmAifegew, *ÁmAifgew, ÁmAefrew
íûé
(â êîì ? (àìàé, àìàòå, ìоòå) âî ìíå. (àìàäèãåòå, àìàäèã‰òå, àìàäåðòå) â íàñ.
нà êîì?
гäå?)
Îòëî- *ÁmAEhew, ÁmAeWek, ÁmAh’ew, *ÁmAifgEhew,*ÁmAifegr iMkt Ehew,
æèò.
(îò ÁmAr kAC eWek, *ÁmAr iMkt ÁmAefr ÀWek, ÁmAefr h’ew,
êîãî? Ehew (àìàõîéòå, àìàòõåêå, ÁmAefr kAC ÀWek (àìàäèã‰õîéòå,
îòêóäà?)
àìàõîòå, àìàðêà÷òõåêå, àìàð àìàäèãåð íèêî§õîéòå, àìàäåð
íèêî§õîéòå) îò ìåíÿ. òõåêå, àìàäåð õîòå, àìàäåð êà÷ òõåêå) îò
Ïîýòè÷åñêèå ôîðìû ñ Àmo- (ìо) íàñ.

âìåñòî ÁmA- (àìà).

37
2. Ìåñòîèìåíèÿ äëÿ âòîðîãî ëèöà:

à) äëÿ îáðàùåíèÿ ê äðóçüÿì, áëèçêèì, ðàâíûì ïî ïîëîæåíèþ èëè íèæåñòîÿùèì.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. wuim (òóìè) òû; ÀwomrA, ÀwomrAsb, ÀwomrAskel
(êòî?)
(òоìðà, òоìðàшîá, òоìðàш‰ê‰ëå) âû.
Ðîäèò. ÀwomAr (òоìàð) òâîé; *ÀwomAifegr, ÀwomAefr (òоìàäèãåð,
(êîãî?÷åé?)
òоìàäåð) âàø.
Äàòåëüíûé ÀwomAek, ÀwomAer, ÀwomAy *ÀwomAifgek, ÀwomAefr, ÀwomAifek,
(êîìó?)
è (òоìàêå, òоìàðå, òоìàé) ÀwomAefrek (òоìàäèã‰êå,òоìàäåð,
Âèíèòåëüí. òåáå, òåáÿ.
òоìàäèêå, òоìàäåðêå) âàì, âàñ.
(êîãî?)
Òâàðèò. ÀwomAfâArA, ÀwomArfâArA, ÀwomAifyA, *ÀwomAifgfâArA, *ÀwomAifgk÷|Òk,
(êåì?)
ÀwomAekifyA, -ifey, ÀwomAk÷Ò|k *ÀwomAifegrfâArA, *ÀwomAifegrifyA,
(òоìàääàðà,òоìàðäàðà, ÀwomAefrfâArA, ÀwomAefrifyA
òоìàäèéà, òоìàêåäèéà, -äèéå,
(òоìàäèã‰ääàðà, òоìàäèã‰ê‰ð-
òоìàê‰ðòðèê) òîáîé.
òðèê,òоìàäèãåðäàðà, òоìàäèãåð-äèéà,
òоìàäåðäàðà, òоìàäåð-äèéà) âàìè.
Ìåñòíûé ÀwomAy, ÀwomAew (òоìàé, òоìàòå) â *ÀwomAifegew, *ÀwomAifgew,
(â êîì?
íà êîì? òåáå. ÀwomAefrew (òоìàäèãåòå, òоìàäèã‰òå,
ãäå?) òоìàäåðòå) â âàñ.
Îòëîæèò. *ÀwomAEhew, ÀwomAeWek, ÀwomAh’ew, *ÀwomAifgEhew, *ÀwomAifegr iMkt
(îò êîãî?
оòêóäà?) ÀwomAr kAC eWek, *ÀwomAr iMkt Ehew, ÀwomAefr Àwek, ÀwomAefr
Ehew (òоìàõîéòå, òоìàòõåêå, h’ew, ÀwomAefr kACÀWek
òоìàõîòå, òоìàðêà÷òõåêå, òоìàð (òоìàäèã‰õîéòå, òоìàäèãåð
íèêî§õîéòå) îò òåáÿ. íèêî§ õîéòå, òоìàäåð òõåêå, òоìàäåð
õîòå, òоìàäåð êà÷ òõåêå) îò âàñ.

á) äëÿ äîâåðèòåëüíî-áëèçêîãî (ê äåòÿì â ñåìüå, ê âîçëþáëåííîìó) èëè äëÿ ïðåçðèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ


ê ëþäÿì, èñïîëíÿþùèì íèçêóþ ðàáîòó (ñ ýòîé öåëüþ èñïîëüçóåòñÿ òåì, êòî äóìàåò î ñåáå êàê î
çàíèìàþùåì âûñîêîå ïîëîæåíèå).

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. wué (òóè) òû; ÀworA, ÀworAsb, ÀworAskel
(êòî ?)
(òоðà, òоðàшîá, òоðàш‰ê‰ëå) âû.
Ðîäèò. Àwor (òоð) òâîé; *Àwoifegr, Àwoefr (òоäèãåð, òоäåð)
(êîãî?÷åé?)
âàø.
Äàòåëüíûé Àwoek, Àwoer *Àwoifgek, Àwoefr, Àwoifek,
(êîìó?)
è (òоêå, òоðå) Àwoefrek (òоäèã‰êå,òоäåð,
Âèíèòåëüí. òåáå, òåáÿ. òоäèêå, òоäåðêå) âàì, âàñ.
(êîãî?)
Òâàðèò. ÀwofâArA, ÀworfâArA, ÀwoifyA, *ÀwoifgfâArA, *Àwoifgk÷|Òk,
(êåì?)
ÀwoekifyA, -ifey (òоääàðà, *ÀwoifegrfâArA, *ÀwoifegrifyA,
òоðäàðà, òоäèéà, òоêåäèéà, -äèéå) ÀwoefrfâArA, ÀwoefrifyA
òîáîé.
(òоäèã‰ääàðà, òоäèã‰ê‰ðòðèê,
òоäèãåðäàðà, òоäèãåðäèéà,
òоäåðäàðà, òоäåðäèéà) âàìè.

38
Ìåñòíûé Àwoew (òоòå) â òåáå. *Àwoifegew, *Àwoifgew,
(â êîì?
íà êîì? Àwoefrew (òоäèãåòå, òоäèã‰òå,
ãäå?) òоäåðòå) â âàñ.
Îòëîæèò. *ÀwoEhew, ÀwoeWek, Àwoh’ew, *ÀwoifgEhew, *Àwoifegr iMkt Ehew,
(îò êîãî?
îòêóäà?) Àwor kAC eWek, *Àwor iMkt Àwoefr ÀWek, Àwoefr h’ew,
Ehew (òоõîéòå, òоòõåêå, Àwoefr kACÀWek (òоäèã‰õîéòå,
òоõîòå, òоðêà÷òõåêå, òоð íèêî§ тоäèãåð íèêî§ õîéòå, òоäåð òõåêå,
õîéòå) îò òåáÿ. òоäåð õîòå, òоäåð êà÷òõåêå)
оò âàñ.

â) äëÿ âåæëèâîãî è óâàæèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ.


Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî
Èìåíèò. ÁpiM (àïíè) âû; ÁpMArA (àïíàðà) âû.
(êòî?)
Ðîäèò. ÁpMAr (àïíàð) âàø; *ÁpMAifegr, ÁpMAefr (àïíàäèãåð,
(êîãî?÷åé?)
àïíàäåð) âàø.
Äàòåëüíûé ÁpMAek, ÁpMAer (àïíàêå, àïíàðå) *ÁpMAifgek, ÁpMAefr, ÁpMAifek,
(êîìó?)
è âàì, âàñ. ÁpMAefrek (àïíàäèã‰êå, àïíàäåð,
Âèíèòåëüí. àïíàäèêå, àïíàäåðêå) âàì, âàñ.
(êîãî?)
Òâàðèò. ÁpMAfâArA, ÁpMArfâArA, ÁpMAifyA, *ÁpMAifgfâArA, *ÁpMAifgk÷|Òk,
(êåì?)
ÁpMAekifyA, -ifey, ÁpMAk÷Ò|k *ÁpMAifegrfâArA, *ÁpMAifegrifyA,
(àïíàääàðà, àïíàðäàðà, ÁpMAefrfâArA, ÁpMAefrifyA
àïíàäèéà, àïíàêåäèéà, -äèéå,
(àïíàäèã‰ääàðà, àïíàäèã‰ê‰ðòðèê,
àïíàêîðòðèê) âàìè. àïíàäèãåðäàðà,àïíàäèãåðäèéà,
àïíàäåðäàðà, àïíàäåðäèéà) âàìè.
Ìåñòíûé ÁpMAy, ÁpMAew (àïíàé, àïíàòå) â *ÁpMAifegew, *ÁpMAifgew,
(â êîì?
íà êîì? âàñ. ÁpMAefrew (àïíàäèãåòå, àïíàäèã‰òå,
ãäå?) àïíàäåðòå) â âàñ.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Îòëîæèò. *ÁpMAEhew, ÁpMAeWek, *ÁpMAifgEhew, *ÁpMAifegr iMkt
(îò êîãî?
îòêóäà?) ÁpMAh’ew, ÁpMAr kAC eWek, Ehew, ÁpMAefr ÀWek, ÁpMAefr
*ÁpMAr iMkt Ehew (àïíàõîéòå, h’ew, ÁpMAefr kACÀWek
àïíàòõåêå, àïíàõîòå, àïíàð êà÷ (àïíàäèãîõîéòå, àïíàäèãåð
òõåêå, àïíàð íèêî§ õîéòå) îò âàñ. íèêî§ õîéòå, àïíàäåð òõåêå, àïíàäåð
õîòå, àïíàäåð êà÷ òõåêå) îò âàñ.

3.Ìåñòîèìåíèÿ äëÿ òðåòüåãî ëèöà:

à) äëÿ îáû÷íîãî, ôàìèëüÿðíîãî èëè ïðåíåáðåæèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. Às (ùå) îí, îíà, îíî. *wAhArA, wArA (òàõàðà, òàðà) îíè.
(êòî?)
Ðîäèò. *wAhAr, wAr (òàõàð, òàð) åãî, å¸. *wAhAifegr, wAefr (òàõàäèãåð, òàäåð)
(êîãî?÷åé?)
èõ.
Äàòåëüíûé *wAhAek, wAek, wAhAer, wAer, wAhAy *wAhAifgek, wAefr, wAhAifek,
(êîìó?)
è (òàõàêå, òàêå, òàõàðå, òàðå,

39
Âèíèòåëüí. òàõàé) åìó, åé; åãî, å¸. wAefrek (òàõàäèã‰êå,òàäåð,
(êîãî?)
òàõàäèêå, òàäåðêå) èì, èõ.
Òâàðèò. *wAhAfâArA, *wAhArfâArA, wAfâArA, *wAhAifgfâArA, *wAhAifgk÷|Òk,
(êåì?)
wArfâArA, wAhAifyA, wAhAekifyA, *wAhAifegrfâArA, *wAhAifegrifyA,
-ifey, wAhAk÷Ò|k (òàõàääàðà, wAefrfâArA, wAefrifyA (òàõàäèã‰ääàðà,
òàõàðäàðà, òàääàðà, òàðäàðà, òàõàäèã‰ê‰ðòðèê, òàõàäèãåðäàðà,
òàõàäèéà, òàõàêåäèéà, -äèéå, òàõàäèãåðäèéà, òàäåðäàðà, òàäåðäèéà)
òàõàê‰ðòðèê) èì, åé. èìè.
Ìåñòíûé *wAhAew, wAew (òàõàòå, òàòå) â í¸ì, *wAhAifegew, *wAhAifgew,
(â êîì?
íà êîì? â íåé. wAefrew (òàõàäèãåòå, òàõàäèã‰òå,
ãäå?) òàäåðòå) â íèõ.
Îòëîæèò. *wAhAEhew, wAhAeWek, wA h’ew, *wAhAifgEhew, *wAhAifegr iMkt
(îò êîãî?
îòêóäà?) wAhAr kAC eWek, *wAhAr iMkt Ehew, wAefr ÀWek, woefr h’ew,
Ehew (òàõàõîéòå, òàõàòõåêå, wAefr kACÀWek
òàõîòå, òàõàð êà÷ òõåêå, òàõàð (òàõàäèã‰õîéòå, òàõàäèãåð
íèêî§ õîéòå) îò íåãî, îò íå¸. íèêî§ õîéòå, òàäåð òõåêå, òàäåð
õîòå, òàäåð êà÷ òõåêå) îò íèõ.

á) äëÿ ïî÷òèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. iwiM (òèíè) îí, îíà. *wVAhArA, wVArA (òàíõàðà, òàíðà) îíè.
(êòî?)
Ðîäèò. *wVAhAr, wVAr (òàíõàð, òàíð) åãî, å¸. *wVAhAifegr, wVAefr (òàíõàäèãåð,
(êîãî?÷åé?)
òàíäåð) èõ.
Äàòåëüíûé *wVAhAek, wVAek, wVAhAer, wVAer, wVAhAy *wVAhAifgek, wVAefr, wVAhAifek,
(êîìó?)
è (òàíõàêå, òàíêå, òàíõàðå, òàíðå, wVAefrek (òàíõàäèã‰êå,òàíäåð,
Âèíèòåëüí. òàíõàé) åìó, åé; åãî, å¸. òàíõàäèêå, òàíäåðêå) èì, èõ.
(êîãî?)

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Òâàðèò. *wVAhAfâArA, *wVAhArfâArA, wVAfâArA, *wVAhAifgfâArA, *wVAhAifgk÷|Òk,
(êåì?)
wVArfâArA, wVAhAifyA, wVAhAekifyA, -ifey, *wVAhAifegrfâArA, *wVAhAifegrifyA,
wVAhAk÷Ò|k (òàíõàääàðà, òàíõàðäàðà, wVAefrfâArA, wVAefrifyA (òàíõàäèã‰ä-
òàíäàðà, òàíðäàðà, òàíõàäèéà, äàðà, òàíõàäèã‰ê‰ðòðèê, òàíõàäèãåð-
òàíõàêåäèéà, -äèéå, òàíõàêîðòðèê) äàðà, òàíõàäèãåðäèéà, òàíäåðäàðà,
èì, åþ. òàíäåðäèéà) èìè.
Ìåñòíûé *wVAhAew, wVAew (òàíõàòå, òàíòå) â *wVAhAifegew, *wVAhAifgew,
(â êîì?
íà êîì? í¸ì, â íåé. wVAefrew (òàíõàäèãåòå, òàíõàäèã‰òå,
ãäå?) òàíäåðòå) â íèõ.
Îòëîæèò. *wVAhAEhew, wVAhAeWek, wVA h’ew, *wVAhAifgEhew, *wVAhAifegr iMkt
(îò êîãî?
îòêóäà?) wVAhAr kAC eWek, *wVAhAr iMkt Ehew, wVAefr ÀWek, wVoefr h’ew,
Ehew (òàíõàõîéòå, òàíõàòõåêå, wVAefr kACÀWek
òàíõîòå, òàíõàð êà÷ òõåêå, òàíõàð (òàíõàäèãîõîéòå, òàíõàäèãåð íèêî§
íèêî§ õîéòå) îò íåãî, îò íå¸. õîéòå, òàíäåð òõåêå, òàíäåð õîòå,
òàíäåð êà÷ òõåêå) îò íèõ.

40
â) äîïîëíèòåëüíûå âàðèàíòû ìåñòîèìåíèé äëÿ òðåòüåãî ëèöà ñðåäíåãî ðîäà.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. *wAhA, wA, ÀstA, ÀsKAMA è ò. ä. ÀsÛlA, ÀsÛil, Àsskl, Àssb,
(êòî ?)
(òàõà, òà, шåòà, шåêõàíà) îíî. ÀssmÆ è ò. ä. (ùåãóëà, ùåãóëè,
Шåш‰ê‰ë, шåшîá, шåш‰ì‰ñò‰) îíè.
Ðîäèò. *wAhAr, wAr, ÀstAr, ÀsKAMAr (òàõàð, ÀsÛlAr, ÀsÛilr, Àsskelr, ÀssbAr,
(êîãî ?
÷åé ?) òàð, шå§àð, шåêõàíàð) åãî. ÀssmÆr è ò.ä.( шåãóëàð, шåãóëèð,
шåш‰ê‰ëåð, шåшîáàð, шåш‰ì‰ñò‰ð)
èõ
Äàòåëüíûé *wAhAek, wAek, wAhAer, wAer, wAhAy ÀsÛlAek, ÀsÛiler, Àsskeler,
(êîìó ?)
è (òàõàêå, òàêå, òàõàðå, òàðå, Àssbek, ÀssmÆek è ò. ä. (шåãóëàêå,
Âèíèòåëüí. òàõàé) åìó, åãî.
шåãóëèðå, шåш‰ê‰ëåðå, шåшîáêå,
(êîãî ?)
шåш‰ì‰ñò‰êå) èì, èõ.
ÀsÛlAr wer, ÀsÛilr jMù è ò. ä.
(шåãóëàð ò‰ðå, шåãóëèð äæоíí‰)
èì, äëÿ íèõ.
Òâàðèò. *wAhAfâArA, *wAhArfâArA, wAfâArA, ÀsÛlAr fâArA, ÀsÛil fâArA, Àsskl
(êåì ?)
wArfâArA, wAhAifyA, wAhAekifyA, -ifey, ifyA, Àssb Àf, ÀssmÆ fâaArA è ò. ï.
wAhAk÷Ò|k (òàõàääàðà, òàõàðäàðà, (шåãóëàð äàðà, шåãóëèääàðà,
шåш‰ê‰ë äèéà, шåшîá äå,
òàääàðà, òàðäàðà, òàõàäèéà, òàõàêå-
äèéà, -äèéå, òàõàêîðòðèê) èì. шåш‰ì‰ñò‰ äàðà) èìè.
Ìåñòíûé *wAhAew, wAew (òàõàòå, òàòå) â í¸ì. ÀsÛlAew, ÀsÛilew, Àsskelew,
(â êîì ?
íà êîì ? Àssbew, ÀssmÆew è ò. ä. (шåãóëàòå,
ãäå ?) шåãóëèòå, шåш‰ê‰ëåòå, шåшîáòå,
шåш‰ì‰ñò‰òå) â íèõ.

Îòëîæèò. *wAhAEhew, wAhAeWek, wA h’ew, ÀsÛlA Ehew, ÀsÛilr eWek,


(îò êîãî ?
îòêóäà ?) wAhAr kAC eWek, *wAhAr iMkt Àsskelr iMkt Ehew, Àssb kAC
Ehew (òàõàõîéòå, òàõàòõåêå, eWek, ÀssmÆ h’ew è ò. ï. (шåãóëà
òàõîòå, òàõàð êà÷òõåêå, òàõàð õîéòå, шåãóëèð òõåêå, шåш‰ê‰ëåð
íèêî§ õîéòå) îò íåãî. íèêî§ õîéòå, шåшîá êà÷òõåêå,
шåш‰ì‰ñò‰ õîòå) îò íèõ.

4. Áëèæíèå óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ:

à) íåéòðàëüíî

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. å, åé (ý, ýè) ýòîò, ýòà *éhArA, årA (èõàðà, ýðà) ýòè.
(êòî ?)
Ðîäèò. *éhAr, år (èõàð, ýð) ýòîãî, ýòîé. *éhAifegr, åefr (èõàäèãåð, ýäåð)
(êîãî ?
÷åé ?) ýòèõ.
Äàòåëüíûé *éhAek, åer, éhAy (èõàêå, ýðå, *éhAifgek, åefr, éhAifek,
(êîìó ?)
è èõàé) ýòîìó, ýòîé. åefrek (èõàäèã‰êå, ýäåð, èõàäèêå,

41
Âèíèòåëüí. ýäåðêå) ýòèì, ýòèõ.
(êîãî ?)
Òâàðèò. éhAfâArA, éhArfâArA, éhAifyA, *éhAifgfâArA, * éhAifgk÷|Òk,
(êåì ?)
éhAekifyA, -ifey, éhAk÷Ò|k * éhAifegrfâArA, *éhAifegrifyA,
(èõàääàðà, èõàðäàðà, èõàäèéà, åefrfâArA, åefrifyA (èõàäèãîääàðà,
èõàêåäèéà, -äèéå, èõàê‰ðòðèê)
ýòèì, ýòîé. èõàäèã‰ê‰ðòðèê, èõàäèãåðäàðà,
èõàäèãåðäèéà, ýäåðäàðà, ýäåðäèéà)
ýòèìè.
Ìåñòíûé éhAy, éhAew, åew (èõàé, èõàòå, *éhAifegew, *éhAifgew, åefrew
(â êîì ?
íà êîì ? ýòå) â ýòîì, â ýòîé. (èõàäèãåòå, èõàäèã‰òå, ýäåðòå) â
ãäå ?) ýòèõ.
Îòëîæèò. *éhAEhew, éhAeWek, å h’ew, *éhAifgEhew,*éhAifegr iMkt Ehew,
(îò êîãî?
îòêóäà?) éhAr kAC eWek, *éhAr iMkt åefr ÀWek, åefr h’ew,
Ehew (èõàõîéòå, èõàòõåêå, åefr kAC ÀWek (èõàäèã‰õîéòå,
ý õîòå, èõàð êà÷òõåêå, èõàð èõàäèãåð íèêî§õîéòå, ýäåð òõåêå,
íèêî§õîéòå) îò ýòîãî, îò ýòîé. ýäåð õîòå, ýäåð êà÷òõåêå) îò ýòèõ.

á) âåæëèâî, óâàæèòåëüíî

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. éiM (èíè) ýòîò, ýòà *VéhArA, åVrA, åMArA (èíõàðà, ýíðà,
(êòî ?)
ýíàðà) ýòè.
Ðîäèò. *éVhAr, åVr (èíõàð, ýíð) ýòîãî, *éVhAifegr, åVefr, åMAefr
(êîãî ? ÷åé ?)
ýòîé. (èíõàäèãåð, ýíäåð, ýíàäåð) ýòèõ.

Äàòåëüíûé *éVhAek, åVer, éVhAy (èíõàêå, ýíðå, *éVhAifgek, åVefr, éVhAifek,


(êîìó ?)
è èíõàé) ýòîìó, ýòîé. åMAefrek (èíõàäèã‰êå, ýíäåð,
Âèíèòåëüí. èíõàäèêå, ýíàäåðêå) ýòèì, ýòèõ.
(êîãî ?)

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Òâàðèò. ÉVhAfâArA, éVhArfâArA, éVhAifyA, *éVhAifgfâArA, *éVhAifgk÷|Òk,
(êåì ?)
ÉVhAekifyA, -ifey, éVhAk÷Ò|k *éVhAifegrfâArA, *éVhAifegrifyA,
(èíõàääàðà, èíõàðäàðà, èíõàäèéà, åVefrfâArA, åMAefrifyA (èíõàäèã‰ääàðà,
èíõàêåäèéà, -äèéå, èíõàê‰ðòðèê)
ýòèì, ýòîé. èíõàäèã‰ê‰ðòðèê, èíõàäèãåðäàðà,
èíõàäèãåðäèéà, ýíäåðäàðà, ýíàäåðäèéà)
ýòèìè.
Ìåñòíûé éVhAy, éVhAew (èíõàé, èíõàòå) â * éVhAifegew, *éVhAifgew, åVefrew
(â êîì ?
íà êîì ? ýòîì, â ýòîé. åMAefrew (èíõàäèãåòå, èíõàäèã‰òå,
ãäå ?) ýíäåðòå, ýíàäåðòå) â ýòèõ.
Îòëîæèò. *éVhAEhew, éVhAeWek, éVhAr kAC *éVhAifgEhew, *éVhAifegr iMkt Ehew,
(îò êîãî?
оòêóäà?) eWek, *éVhAr iMkt Ehew åVefr ÀWek, åMAefr h’ew,
(èíõàõîéòå, èíõàòõåêå, åVefr kAC ÀWek (èíõàäèãîõîéòå,
èíõàð êà÷òõåêå, èíõàð
íèêî§õîéòå) îò ýòîãî, îò ýòîé. èíõàäèãåð íèêî§õîéòå, ýíäåð òõåêå,
ýíàäåð õîòå, ýíäåð êà÷ òõåêå)
îò ýòèõ.

42
â) áëèæíèå óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ ñðåäíåãî ðîäà.

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. *éhA, åé, åtA, åKAMA åÛlA, åÛil, åéskl, åsb, åsmÆ
(êòî ?)
(èõà, ýè, ýòà, ýêõàíà) ýòî. è ò. ä. (ýãóëà, ýãóëè, ýèш‰ê‰ë, ýшîá,
ýù‰ì‰ñò‰) ýòè.
Ðîäèò. *éhAr, år, åtAr, åKAMAr (èõàð, ýð, åÛlAr, åÛilr, åéskelr, åsbAr,
(êîãî ? ÷åé ?)
ý§àð, ýêõàíàð) ýòîãî. åsmÆr è ò.ä. (ýãóëàð, ýãóëèð,
ýèш‰ê‰ëåð,ýшîáàð,ýш‰ì‰ñò‰ð) ýòèõ.
Äàòåëüíûé *éhAek, åek, éhAer, åer, éhAy åÛlAek, åÛiler, åskeler, åsbek,
(êîìó ?)
è (èõàêå, ýêå, èõàðå, ýðå, åsmÆek è ò. ä. (ýãóëàêå, ýãóëèðå,
Âèíèòåëüí. èõàé) ýòîìó, ýòîãî.
ýш‰ê‰ëåðå, ýшîáêå, ýш‰ì‰ñò‰êå)
(êîãî ?)
ýòèì, ýòèõ.
åÛlAr wer, åÛilr jMù è ò. ä.
(ýãóëàð ò‰ðå, ýãóëèð äæоííî)
ýòèì, äëÿ ýòèõ.
Òâàðèò. *éhAfâArA, *éhArfâArA, åifyA, åÛlAr fâArA, åÛil fâArA, åskl ifyA,
(êåì ?)
éhAekifyA, -ifey, éhAk÷Ò|k åsb Àf, åsmÆ fâaArA è ò. ï.
(èõàääàðà, èõàðäàðà, ýäèéà, (ýãóëàð äàðà, ýãóëèääàðà, ýш‰ê‰ë
èõàêåäèéà, -äèéå, èõàê‰ðòðèê) äèéà, ýшîá äå, ýш‰ì‰ñò‰ äàðà)
ýòèì. ýòèìè.
Ìåñòíûé éhAy, éhAew, åew (èõàé, èõàòå, ýòå) åÛlAew,åÛilew, åsklew, åsbew,
(â êîì ?
íà êîì ? â ýòîì. åsmÆew è ò. ä. (ýãóëàòå, ýãóëèòå,
ãäå ?) ýш‰ê‰ëòå, ýшîáòå, ýш‰ì‰ñò‰òå) â
ýòèõ.
Îòëîæèò. *éhAEhew, éhAeWek, å h’ew, åÛlA Ehew, åÛilr eWek, åkelr
(îò êîãî ?
îòêóäà ?) år kAC eWek, *éhAr iMkt Ehew iMkt Ehew, åsb kAC eWek, åsmÆ
(èõàõîéòå, èõàòõåêå, ý õîòå, h’ew è ò. ï. (ýãóëà õîéòå, ýãóëèð
ýðêà÷òõåêå, èõàð íèêî§ õîéòå) îò
ýòîãî. òõåêå, ýш‰ê‰ëåð íèêî§ õîéòå, ýшîá
êà÷òõåêå, ýш‰ì‰ñò‰ õîòå) îò ýòèõ.

5. Äàëüíèå óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ:

à) íåéòðàëüíî

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. ï, ïé, Å (о, оè, оé) òîò, òà *õhArA, ïrA (óõàðà, оðà) òå.
(êòî ?)
Ðîäèò. *õhAr, ïr (óõàð, оð) òîãî, òîé. *õhAifegr, ïefr (óõàäèãåð, оäåð)
(êîãî ? ÷åé ?)
òåõ.
Äàòåëüíûé *õhAek, ïer, õhAy (óõàêå, оðå, *õhAifgek, ïefr, õhAifek,
(êîìó ?)
è óõàé) òîìó, òîé. ïefrek (óõàäèã‰êå, оäåð, óõàäèêå,
Âèíèòåëüí. оäåðêå) òåì,òåõ.
(êîãî ?)
Òâàðèò. õhAfâArA, õhArfâArA, õhAifyA, *õhAifgfâArA, *õhAifgk÷|Òk,
(êåì ?)
õhAekifyA, ïifey, õhAk÷Ò|k * õhAifegrfâArA, *õhAifegrifyA,
(óõàääàðà, óõàðäàðà, óõàäèéà, ïefrfâArA, ïefrifyA (óõàäèã‰ääàðà,
óõàêåäèéà, оäèéå, óõàê‰ðòðèê) òåì,
òîé. óõàäèã‰ê‰ðòðèê, óõàäèãåðäàðà,
óõàäèãåðäèéà, оäåðäàðà, оäåðäèéà)

43
òåìè.
Ìåñòíûé õhAy, õhAew, ïew (óõàé, óõàòå, * õhAifegew, *õhAifgew, ïefrew
(â êîì ?
íà êîì ? оòå) â òîì, â òîé. (óõàäèãåòå, óõàäèã‰òå, оäåðòå) â òåõ.
ãäå ?)
Îòëîæèò. *õhAEhew, ï eWek, ï h’ew, *õhAifgEhew,*õhAifegr iMkt Ehew,
(îò êîãî ?
îòêóäà ?) ïr kAC eWek, *õhAr iMkt ïefr ÀWek, ïefr h’ew,
Ehew (óõàõîéòå, о òõåêå, о õîòå, ïefr kAC ÀWek (óõàäèã‰õîéòå,
оðêà÷òõåêå, óõàð íèêî§ õîéòå) îò óõàäèãåð íèêî§õîéòå, оäåð òõåêå,
òîãî, îò òîé. оäåð õîòå, оäåð êà÷òõåêå) îò òåõ.

á) óâàæèòåëüíî

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. õiM (óíè) òîò, òà *õVhArA, ïVrA, ïMArA (óíõàðà, оíðà) òå.
(êòî ?)
Ðîäèò. *õVhAr, ïVr (óíõàð, оíð) òîãî, òîé. *õVhAifegr, ïVefr, ïMAefr (óíõàäèãåð,
(êîãî ?
÷åé ?) оíäåð, оíàäåð) òåõ.
Äàòåëüíûé *õVhAek, ïVer, õVhAy (óíõàêå, оíðå, *õVhAifgek, ïVefr, õVhAifek,
(êîìó ?)
è óíõàé) òîìó, òîé. ïMAefrek (óíõàäèã‰êå, оíäåð,
Âèíèòåëüí. óíõàäèêå, оíàäåðêå) òåì,òåõ.
(êîãî ?)
Òâàðèò. õVhAfâArA, õVhArfâArA, õVhAifyA, *õVhAifgfâArA, *õVhAifgk÷|Òk,
(êåì ?)
õVhAekifyA, ïVifey, õVhAk÷Ò|k * õVhAifegrfâArA, *õVhAifegrifyA,
(óíõàääàðà, óíõàðäàðà, óíõàäèéà, ïMAefrfâArA, ïVefrifyA (óíõàäèã‰ääàðà,
óíõàêåäèéà, оíäèéå, óíõàê‰ðòðèê)
òåì, òîé. óíõàäèã‰ê‰ðòðèê, óíõàäèãåðäàðà,
óíõàäèãåðäèéà,оíàäåðäàðà,оíäåðäèéà)
òåìè.
Ìåñòíûé õVhAy, õVhAew, ïVew (óíõàé, óíõàòå, *õVhAifegew, *õVhAifgew, ïVefrew,
(â êîì ?
íà êîì ? оíòå) â òîì, â òîé. ïMAefrew (óíõàäèãåòå, óíõàäèã‰òå,
ãäå ?) оíäåðòå, оíàäåðòå) â òåõ.

Îòëîæèò. *õVhAEhew, ïV eWek, ïV h’ew, *õVhAifgEhew,*õVhAifegr iMkt Ehew,


(îò êîãî ?
îòêóäà ?) ïVr kAC eWek, *õVhAr iMkt ïVefr ÀWek, ïMAefr h’ew,
Ehew (óíõàõîéòå, оí òõåêå, оí ïMAefr kAC ÀWek (óíõàäèãîõîéòå,
õîòå, оíðêà÷òõåêå, óíõàð íèêî§ óíõàäèãåð íèêî§õîéòå, оíäåð òõåêå,
õîéòå) îò òîãî, îò òîé. оíàäåð õîòå, оíàäåð êà÷òõåêå) îò òåõ.

â) äàëüíèå óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ ñðåäíåãî ðîäà (òî, …) îáðàçóþòñÿ òàê æå, êàê
áëèæíèå óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ ñðåäíåãî ðîäà (ýòî, …), ñ òîé òîëüêî ðàçíèöåé, ÷òî å-
çàìåíÿåòñÿ íà ï-, à éhA- íà õhA-.

6. Îòíîñèòåëüíîå ìåñòîèìåíèå ez (äæå) êîòîðûé, ñêëîíÿåòñÿ â òî÷íîñòè êàê es (шå)


îí, íî ïðè ýòîì â îñíîâå, s- èëè w- çàìåíÿþòñÿ íà z- : Àz (äæå) êîòîðûé, zAr (äæàð)
êîòîðîãî, iziM (äæèíè) êîòîðûé(óâàæèòåëüíî), ÀztA (äæå§à) êîòîðîå, Àzskl (äæåш‰ê‰ë)
êîòîðûå è ò. ä.

44
7. Âîïðîñèòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ:

à) äëÿ îäóøåâë¸ííûõ ïðåäìåòîâ : «êòî».

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. Àk (êå) êòî. *kAhArA, kArA (êàõàðà, êàðà) êòî.
(êòî ?)
Ðîäèò. *kAhAr, kAr (êàõàð, êàð) êîãî. *kAhAifegr, kAefr (êàõàäèãåð,
(êîãî ?
÷åé ?) êàäåð) êîãî.
Äàòåëüíûé *kAhAek, kAek, kAhAer, kAer, kAhAy *kAhAifgek, kAefr, kAhAifek,
(êîìó ?)
è (êàõàêå, êàêå, êàõàðå, êàðå, kAefrek (êàõàäèã‰êå, êàäåð,
Âèíèòåëüí. êàõàé) êîìó, êîãî.
êàõàäèêå, êàäåðêå) êîìó, êîãî.
(êîãî ?)
Òâàðèò. *kAhAfâArA, *kAhArfâArA, kAfâArA, *kAhAifgfâArA, *kAhAifgk÷|Òk,
(êåì ?)
kArfâArA, kAhAifyA, kAhAekifyA, -ifey, *kAhAifegrfâArA, *kAhAifegrifyA,
kAhAk÷Ò|k (êàõàääàðà, êàõàðäà- kAefrfâArA, kAefrifyA (êàõàäèãîä-
ðà,êàääàðà, êàðäàðà, êàõàäèéà, äàðà, êàõàäèã‰ê‰ðòðèê, êàõàäè-
êàõàêåäèéà, -äèéå, êàõàê‰ðòðèê) ãåðäàðà, êàõàäèãåðäèéà, êàäåðäàðà,
êåì. êàäåðäèéà) êåìè.
Ìåñòíûé *kAhAew, kAew (êàõàòå, êàòå) â *kAhAifegew, *kAhAifgew,
(â êîì ?
íà êîì ? êîì. kAefrew (êàõàäèãåòå, êàõàäèã‰òå,
ãäå ?) êàäåðòå) â êîì.
Îòëîæèò. *kAhAEhew, kAhAeWek, kA h’ew, *kAhAifgEhew, *kAhAifegr iMkt
(îò êîãî ?
îòêóäà ?) kAhAr kAC eWek, *kAhAr iMkt Ehew, kAefr ÀWek, koefr h’ew,
Ehew (êàõàõîéòå, êàõàòõåêå, kAefr kACÀWek
êà õîòå, êàõàð êà÷ òõåêå, êàõàð (êàõàäèã‰õîéòå, êàõàäèãåð
íèêî§ õîéòå) îò êîãî. íèêî§ õîéòå, êàäåð òõåêå, êàäåð
õîòå, êàäåð êà÷ òõåêå) îò êîãî.

á) äëÿ íåîäóøåâë¸ííûõ ïðåäìåòîâ : «÷òî, êîòîðûé, êàêîé».

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. ik (êè) ÷òî, êàêîé, êàêàÿ, êàêîå; iksb, ikskl (êèшîá, êèш‰ê‰ë)
(êòî ?)
ÀkoM, ÀkoMtA, ÀkoMit, ÀkoMKAMA (êоí, ÷òî, êàêèå;
êоí§à, êоí§è, êоíêõàíà)
ÀkoMÛlA, ÀkoMÛil, ÀkoMsb,
êàêîé,êîòîðûé,êàêàÿ, êàêîå. ÀkoMskl (êоíãóëà, êоíãóëè, êоíшîá,
êоíш‰ê‰ë) êàêèå, êîòîðûå.
Ðîäèò. *kAhAr, kAr, ikesr (êàõàð, êàð, iksbAr, ikskelr (êèшîáàð,
(êîãî ?
÷åé ?) êèùåð) ÷åãî, ÷åé, ÷üÿ, ÷ü¸, êàêî- êèш‰ê‰ëåð) ÷åãî, ÷üèõ, êàêèõ;
ãî, êàêîé. ÀkoMÛlAr, ÀkoMÛilr, ÀkoMsbAr,
ÀkoMtAr, ÀkoMKAMAr (êоíòàð,
ÀkoMskelr (êоíãóëàð, êоíãóëèð,
êоíêõàíàð) êîòîðîãî, êîòîðîé.
êоíшîáàð, êоíш‰ê‰ëåð) êàêèõ,
êîòîðûõ.
Äàòåëüíûé *kAhAek, kAek, ikeser, kAer, kAhAy iksbek, iksklek (êèшîáêå,
(êîìó ?)
(êàõàêå, êàêå, êèùåðå, êàðå, êàõàé) êèш‰ê‰ëêå) ÷åìó, êàêèì;

45
è ÷åìó, êàêîìó; ÷åãî, ÀkoMÛlAek, ÀkoMÛiler, ÀkoMsbek,
Âèíèòåëüí. êàêîãî.
(êîãî ?) ÀkoMtAek, ÀkoMKAMAek (êоí§àêå, ÀkoMsklek (êоíãóëàêå, êоíãóëèðå,
êоíêõàíàêå) êîòîðîìó, êîòîðîé; êоíшîáêå, êоíш‰ê‰ëêå) êàêèì,
êîòîðîãî, êîòîðîé. êîòîðûì; êàêèõ, êîòîðûõ.
Òâàðèò. *kAhAfâArA, *ikesrfâArA, kAfâArA, iksb fâArA, ikskl fâArA (êèшîáêå,
(êåì ?)
kArfâArA, kAifyA, kAhAekifyA, -ifey, êèш‰ê‰ëêå) ÷åì, êàêèìè;
kAhAk÷Ò|k (êàõàääàðà, êèùåðäàðà, ÀkoMÛlA fâArA, ÀkoMÛiler ifyA,
êàääàðà, êàðäàðà, êàäèéà, ÀkoMsb ifey, ÀkoMskelr fâArA
êàõàêåäèéà, -äèéå, êàõàê‰ðòðèê) (êоíãóëà äàðà, êоíãóëèðå äèéà,
÷åì, êàêèì. ÀkoMtA fâArA, ÀkoMKAMA êоíшîá äèéå, êоíш‰ê‰ëåð äàðà)
êàêèìè, êîòîðûìè.
ifyA (êоí§àäàðà, êоíêõàíàäèéà)
êîòîðûì, êàêèì.
Ìåñòíûé *kAhAew, kAew (êàõàòå, êàòå) â ÷¸ì, iksbew, iksklew (êèшîáòå,
(â êîì ?
íà êîì ? â êàêîì. êèшîêîëòå) â ÷åì, â êàêèõ;
ãäå ?) ÀkoMtAy, ÀkoMKAMAew (êоí§àé, ÀkoMÛlAew, ÀkoMÛilew, ÀkoMsbew,
êоíêõàíàòå) â êîòîðîì, â êàêîì. ÀkoMsklew (êоíãóëàòå, êоíãóëèòå,
êоíшîáòå, êоíш‰ê‰ëòå) â êàêèõ, â
êîòîðûõ.
Îòëîæèò. *kAhAEhew, ikesr eWek, kA h’ew, iksb Ehew, ikskl eWek (êèшîá
(îò êîãî ?
îòêóäà ?) ikesr kAC eWek, *kAhAr iMkt õîéòå, êèш‰ê‰ë òõåêå) îò ÷åãî, îò
êàêèõ;
Ehew (êàõàõîéòå, êèùåðòõåêå, ÀkoMÛlA Ehew, ÀkoMÛil iMkt Ehew,
êà õîòå, êèùåð êà÷ òõåêå, êàõàð
íèêî§ õîéòå) îò ÷åãî, îò êàêîãî; ÀkoMsb ÀWek, ÀkoMskl kAC ÀWek
по сравнению с чем; (êоíãóëà õîéòå, êоíãóëè íèêî§
ÀkoM ÀWek (êоíòõåêå) îò õîéòå, êоíшîá òõåêå, êоíш‰ê‰ë
êîòîðîãî, îò êîòîðîé. êà÷òõåêå) îò êàêèõ, îò êîòîðûõ.

8. Íåîïðåäåë¸ííûå ìåñòîèìåíèÿ.

à) äëÿ îäóøåâë¸ííûõ ïðåäìåòîâ : «êòî-òî».

Ïàäåæ Åäèíñòâåííîå ÷èñëî Ìíîæåñòâåííîå ëèöî


Èìåíèò. *Àkh, Àkõ (êåõî, êåó) êòî-òî. *kAhArAï, kArAï (êàõàðàо, êàðàо)
(êòî ?)
êòî-òî.
Ðîäèò. *kAhAero, kAero, kAÝ, kAÝr (êàõàðо, *kAhAifegrï, kAefero (êàõàäèãåðо,
(êîãî ?
÷åé ?) êàðо, êàðó, êàðóð) êîãî-òî. êàäåðо) êîãî-òî.
Äàòåëüíûé *kAhAekï, kAekï, kAhAerï, kAerï *kAhAifgekï, kAefrï, kAhAifekï,
(êîìó ?)
è (êàõàêåо, êàêåо, êàõàðåо, êàðåо) kAefrekï (êàõàäèã‰êåо, êàäåðо,
Âèíèòåëüí. êîìó-òî, êîãî-òî.
êàõàäèêåо, êàäåðêåо) êîìó-òî, êîãî-
(êîãî ?)
òî.
Òâàðèò. *kAhAfâArAï, *kAhArfâArAï, kAfâArAï, *kAhAifgfâArAï, *kAhAifgk÷|Òkï,
(êåì ?)
kArfâArAï, kAhAifyAï, kAhAekifyAï, - *kAhAifegrfâArAï, *kAhAifegrifyAï,

46
ifeyï, kAhAk÷Ò|kï (êàõàääàðàо, kAefrfâArAï, kAefrifyAï (êàõàäè-
êàõàðäàðàо, êàääàðàо, êàðäàðàо, ã‰ääàðàо, êàõàäèã‰ê‰ðòðèêо,
êàõàäèéàо, êàõàêåäèéàо, -äèéåо, êàõàäèãåðäàðàо, êàõàäèãåðäèéàо,
êàõàê‰ðòðèêо) êåì-òî. êàäåðäàðàо, êàäåðäèéàо) êåìè-òî.
Ìåñòíûé *kAhAewï, kAewï (êàõàòåо, êàòåо) *kAhAifegewï, *kAhAifgewï,
(â êîì ?
íà êîì ? â êîì-òî. kAefrewï (êàõàäèãåòåо, êàõàäè-
ãäå ?) ã‰òåо, êàäåðòåо) â êîì-òî.
Îòëîæèò. *kAhAero Ehew, kAhAero eWek, kAero *kAhAifegrï Ehew, *kAhAifegrï
(îò êîãî ?
îòêóäà ?) h’ew, kAhAero kAC eWek, *kAhAero iMkt Ehew, kAefero ÀWek, koefero
iMkt Ehew (êàõàðо õîéòå, êàõàðо h’ew, kAefero kAC ÀWek
òõåêå, êàðо õîòå, êàõàðо êà÷ òõåêå, (êàõàäèãåðо õîéòå, êàõàäèãåðо
êàõàðо íèêî§ õîéòå) îò êîãî-òî. íèêî§ õîéòå, êàäåðо òõåêå, êàäåðо
õîòå, êàäåðо êà÷ òõåêå) îò êîãî-òî.

Äëÿ âíåñåíèÿ îòòåíêà óâàæèòåëüíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè íåîïðåäåë¸ííûõ ìåñòîèìåíèé,


âî âñåõ ïàäåæàõ, êðîìå èìåíèòåëüíîãî, ïðèìåíÿåòñÿ íàçàëèçàöèÿ ïåðâîé «à»: kVAhAero (êàíõàðо)
êîãî-òî, kVAhAekï (êàíõàêåо) êîìó-òî, è ò. ï.

á) äëÿ íåîäóøåâë¸ííûõ ïðåäìåòîâ : «÷òî-òî».

Èìåíèòåëüíûé ïàäåæ è îñíîâà ikCu (êè÷õó) ÷òî-òî.


äëÿ ñêëîíåíèÿ âî âñåõ îñòàëüíûõ ïàäåæàõ
Ðîäèòåëüíûé ïàäåæ ikCur (êè÷õóð) ÷åãî-òî.

9. Âîçâðàòíîå ìåñòîèìåíèå ÁpiM (àïíè) ñàì, ñàìà, ñàìî, ñêëîíÿåòñÿ òàê æå, êàê
âåæëèâàÿ ôîðìà ëè÷íîãî ìåñòîèìåíèÿ äëÿ âòîðîãî ëèöà (âû); òîëüêî â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà èìåþòñÿ íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ ôîðì: ÁpM, ÁpM-ÁpM, ÁpMkAr
(àïîí, àïîí-àïîí, àïîíêàð) ñàìîãî ñåáÿ, ñàìî¸ ñåáÿ (ñàìó ñåáÿ).
Ìåñòîèìåíèÿ Ápes (àï‰шå) èìåíèò. ïàäåæ, Ápesr (àï‰шåð) ðîäèò. ïàäåæ,
óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíèè «âçàèìíî, äðóã äðóãà».

10. Ñîñòàâíûå ìåñòîèìåíèÿ.

Èìåíèò. Ïàäåæ *Ár-Àkh, Ár-Àkõ; *áMù-Àkh, áMù-Àkõ; *ápr-Àkh, ápr-Àkõ


(àð-êåõî, àð-êåó; оíí‰-êåõî, оíí‰-êåó; ‰ï‰ð-êåõî, ‰ï‰ð-êåó) êòî-òî
åù¸, êòî-íèáóäü åù¸, êòî-òî äðóãîé.
Ðîäèò. Ïàäåæ Ár-kAero, *ápr-kAhAero è ò. ï. (àð-êàðо, ‰ï‰ð-êàõàðо) êîãî-òî åù¸,
êîãî-íèáóäü åù¸, êîãî-òî äðóãîãî.

Èìåíèò. Ïàäåæ Àkõ-MA-Àkõ, *Àkh-MA-Àkh (êåó-íà-êåó, êåõ‰-íà-êåõ‰) êòî-íèáóäü, íå


îäèí òàê äðóãîé.
Ðîäèò. ïàäåæ kAero-MA-kAero, *kAhAero-MA-kAhAero (êàðо-íà-êàðо, êàõàðо-íà-êàõàðо)
êîãî-íèáóäü, íå îäíîãî òàê äðóãîãî.

Èìåíèò. ïàäåæ ikCu-MA-ikCu (êè÷ó-íà-êè÷ó) ÷òî-íèáóäü.

47
Èìåíèò. ïàäåæ Àké-bA (êåè-áà) êòî, â ñàìîì äåëå ?!
Ðîäèò. ïàäåæ kAr-é-bA (êàðè-áà) êîãî, â ñàìîì äåëå ?!

Èìåíèò. ïàäåæ ÀkoeMo-åk (êоíо-ýê) êàêîé-òî: ÀkoeMo-åk jM (êоíо-ýê äæîí) êàêîé-


òî ÷åëîâåê.
Ðîäèò. ïàäåæ ÀkoeMo-åk jeMr (êоíо-ýê äæîíåð) êàêîãî-òî ÷åëîâåêà.

Èìåíèò. ïàäåæ *Àz-Àkh, Àz-Àkõ (äæå-êåõ‰, äæå-êåó) ëþáîé, êòî áû íè, êîòîðûé áû
íè.
Ðîäèò. ïàäåæ zAr-kAr, Àz Àkõår (äæàð-êàð, äæå-êåóýð) ëþáîãî, êîãî áû íè,
êîòîðîãî áû íè.

Èìåíèò. ïàäåæ zA ikCu (äæà-êè÷ó) ëþáîå, ÷òî áû íè, êàêîå áû íè.


Ðîäèò. ïàäåæ zA ikCur (äæà-êè÷óð) ëþáîãî, ÷åãî áû íè, êàêîãî áû íè.

Èìåíèò. ïàäåæ Àz-Às (äæå-шå) ëþáîé, âñÿêèé.


Ðîäèò. ïàäåæ zAr-wAr (äæàð-òàð) ëþáîãî, âñÿêîãî.

Èìåíèò. ïàäåæ zA-wA (äæà-òà) êàêîå-òî, òà åù¸, òîò åù¸, òî åù¸.


Ðîäèò. ïàäåæ zA-wAr (äæà-òàð) êàêîãî-òî, òîãî åù¸, òîé åù¸.

Èìåíèò. ïàäåæ Àz-ÀkoeMo (äæå-êоíо) ëþáîé, âñÿêèé, êàêîé áû òî íè áûëî...


Ðîäèò. ïàäåæ zAero-kAero (äæàðо-êàðо) ëþáîãî, âñÿêîãî, êàêîãî áû òî íè áûëî.

Èìåíèò. ïàäåæ ky-tA, k-tA (êîé-§à, êî-§à) ñêîëüêî.

11. Åù¸ несколько ïîëåçíûõ ìåñòîèìåíèé.

Às, wA å ï
Âðåìÿ wKM, Àséøn, web (ò‰- ÅKM, åeb (ýêõîí, ýáå) wKM, ïéøn (ò‰êõîí,
êõîí, шåèêõîí, òîáå) Ñåé÷àñ, òåïåðü оèêõî¢) òîãäà, â òîò
òîãäà ìîìåíò
Ïðîñòðàíñòâî ÀsWA, wWA, ÀsKAeM ÀhWA, åKAeM, åéKAeM ÀhoWA, ïKAeM, ïéKAeM
(шåòõà, ò‰òõà, шå- (õåòõà, ýêõàíå, (õоòõà, оêõàíå, оè-
êõàíå) òàì ýèêõàíå) çäåñü, òóò êõàíå) òàì, âîí òàì
Êîëè÷åñòâî ww (ò‰ò‰) ñòîëüêî åw (ýò‰) âîò áw (‰ò‰) âîí
ñòîëüêî ñòîëüêî
Ïîäîáèå ÀwmM, *Àwmw, Àsémw åmM, *åmw, åémw ámM, *ámw, ïémw
(òåìîí, òåìîò, шåè- (ýìîí, ýìîò, ýèìîòî) (‰ìîí, ‰ìîò, оèìîòî)
ìîòî) âîí òàêîé âîò òàêîé âîí òàêîé

48
Àz Àk ? Àk+ï
(Êîãäà çàõî÷åò, (Êîãäà îí ÿâèòñÿ ?)
òîãäà è ÿâèòñÿ.)
Âðåìÿ zKM, zeb (äæ‰êõîí, kKM, keb (ê‰êõîí, kKMï, kKeMo
äæîáå) êîãäà êîáå) êîãäà? (ê‰êõîí‰о, ê‰êõîíо)
âñåãäà, â ëþáîå
âðåìÿ, ïðè ëþáûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ
Ïðîñòðàíñòâî zWA (äæ‰òõà) ÀkoWA, ÀkAMKAeM, ké ÀkoWAï, ÀkoeMoKAeM
íàñêîëüêî; (êоòõà, êоíêõàíå, ê‰é) (êоòõàо, êоíоêõàíå)
ÀzWA (äæåòõà) ãäå, ãäå? ãäå-óãîäíî,
íèáóäü
ãäå-

ãäå áû íè;
ÀzKAeM (äæåêõàíå)
ãäå, ãäå áû íè.

Êîëè÷åñòâî zw (äæ‰ò‰) ñêîëüêî, kw (ê‰ò‰) ñêîëüêî? _


íàñêîëüêî
Ïîäîáèå ÀzmM, *Àzmw, Àzé mw ÀkmM, *Àkmw, ik mw _
(äæåìîí, äæåìîò, (êåìîí, êåìîò, êè
äæåè ìîòî) êàêîé ìîòî) êàêîé?

49
Ñëîâàðü Гаудии
11 - 11
mAms (ìàí‰ш‰) óì; Àfh (äåõ‰) òåëî; Àgh (gÒh ) (ãåõ‰, ãðèõ‰) äîì, ñåìüÿ; s½ef (ш‰ìï‰äå) â óäà÷å;
ibpef (áèïîäå) â íåóäà÷å; ijbeM-mren (äæèá‰íå-ì‰ðî¢å) â æèçíè èëè â ñìåðòè; fAy ( s±t, ibpf
) (äàé, ш‰íãêî§, áèïîä) áåäû, òðóäíîñòè, îïàñíîñòè; mm ( ÁmAr ) (ìîìî, àìàð) ìîè; bren
(á‰ðî¢å) â ïðèíÿòèè, â ïîêëîíåíèè; mArib (ìàðоáè) óáü¸øü; rAKib (ðàêõоáè) çàùèòèøü; áiFkArA
(оäõèêàðà) ïðàâî, ïðèâåëåãèÿ; j‹mAïib (äæ‰íìàоáè) çàñòàâèøü ðîäèòüñÿ; Àmoå (mueJ, ÁmAek )
(ìоý, ìóäæõå, àìàêå) ìíå, ìåíÿ; éÃA (è÷÷õà) æåëàíèå; jiM (ÀzM ) (äæоíè, äæåí‰) ÷òîáû; hõ
(hõk) (õоó, õоóê) ïóñòü áóäåò; kItj‹m (ê觉äæ‰íì‰) ðîæäåíèå â òåëå ÷åðâÿêà èëè íàñåêîìîãî;
zWA (äæ‰òõà) êàê, â êà÷åñòâå; bihmu|K (áоõèðìóêõ‰) ëèöîì íàðóæó, ìàòåðèàëèñò; BuiË-muiË…pÒhA
(áõóêòè-ìóêòè ñïðèõà) æåëàíèå íàñëàæäåíèÿ èëè îñâîáîæäåíèÿ; ibhIM (áèõèí) ëèø¸ííûé; áMurË
(оíóð‰êò‰) ïîãëîùåííûé; fiyw (äоèò‰) âîçëþáëåííûé; wMy (ò‰íîé) ñûí; piw (ïоòè) ìóæ; sb|my
(ш‰ðá‰ì‰é) èñòî÷íèê âñåãî, âñ¸ è âñÿ; kAM (kAMu ) (êàíî, êàíó) ëàñêàòåëüíîå èìÿ Êðèøíû; prAn
(ï‰ðà¢) æèçíü, äûõàíèå æèçíè;
12 -12
Xö-áeW| (ш‰áä‰-‰ðòõå) â çíà÷åíèè ñëîâ; ‘ÁmAr’ Áim w’ MAW ! MA rihMu Ár (àìàð àìè òî Íàòõà!
íà ðîõèíó àð) «ñâîèì» ÿ, Î Ãîñïîäü! íå ÿâëÿþñü áîëüøå; efhI (äåõè) âîïëîù¸ííàÿ, íàõîäÿùàÿñÿ â
òåëå; jIb (äæèá) äæèâà, äóøà; áhvwA (‰õ‰ìòà) ïðåòåíçèÿ íà êàêîå áû òî íè áûëî íåçàâèñèìîå
ïîëîæåíèå èëè ñîáñòâåííîñòü; CAixl (÷õà´èëî) îñòàâèëà, îñòàâèë, îñòàâèëè; ŽfIyAiBmAM
(òоäèéàáõèìàí) îñîçíàíèå ñåáÿ Òâîèì ñëóãîé; Áij (àäæè) ñåãîäíÿ; èfey (ðõèä‰å) â ñåðäöå;
piXl (ïошèëî) âîøëî, ïðîíèêëî; sb| (ш‰ðá‰шш‰) âñ¸ ñâî¸; áMucr (оíó÷‰ð) ïîñëåäîâàòåëè; BAé
(áõàé) áðàò; b¨u (áоíäõó) äðóã; fArA (äàðà) æåíà; suw (шóòо) ñûí; fòbù (äðоáá‰) âåùè; fâAr (äàð)
ñðåäñòâà; Gr (ãõ‰ð) äîì; ÀcÜA (÷åшòà) óñèëèå; Çul-il²-efeh (ñòõóë‰-ëèí㉠äåõå) â ãðóáîì è
òîíêîì òåëå; sukÒw (шóêðèòî) áëàãî÷åñòèå; fuóÒw (äóшêðèòî) ãðåõè; iMóÒw (íèшêðèòî)
îñâîáîæä¸í; imXAél (ìèшàèëî) âëèëèñü; Buill (áõóëèëî) çàáûë;
13 - 13
mAñ (ìàòð‰) òîëüêî; suwA (шóòà) äî÷ü; wb (òîáî) òâîè, òâîé; Àsé sàe¨ (шåè ш‰ìá‰íäõå) â òàêèõ
îòíîøåíèÿõ (â òàêîì îñîçíàíèè); seb pòyAs (шîáå ïðîéàш) âñå óñèëèÿ, âñå æåëàíèÿ; bilyA
(áоëèéà) íàçâàâ; røA kir (ð‰êõà êоðè) îõðàíÿþ (äåëàþ çàùèòó); héyA (õоèéà) ñòàâ; ÀwomAr kAez|r
wer (òоìàð êàðäæåð ò‰ðå) òâîåãî äåëà ðàäè; õpAij|b (óïàðäæèáî) áóäó çàðàáàòûâàòü; svsArbùy
(ш‰íãàð‰áýé) ñåìåéíûå ðàñõîäû; kirb bhM (êоðèáî á‰õîí) áóäó íåñòè; BAlm¹ (áõàë‰ì‰íä‰)
õîðîøî èëè ïëîõî; MAih jAiM (íàõè äæàíè) íå çíàþ (ìåíÿ íå èíòåðåñóåò); ibSy (áèшîé)
ñîáñòâåííîñòü; pòhir (ïð‰õоðè) îõðàííèê; ÀwomAr éÃAy (òоìàð è÷÷õàé) ïî òâîåìó æåëàíèþ; éi¹òy-
cAlMA (èíäðèé‰-÷àëîíà) ÷óâñòâ äâèæåíèå; Xòbn (ñð‰áî¢) ñëóõ; fX|M (ä‰ðшîí) çðåíèå; GòAn (ãõðà¢)
îáîíÿíèå; ÀBojM-bAsMA (áõоäæîí-áàшîíà) ïîåñòü æåëàíèå; iMjsuK lAig’ (íèäæ‰шóêõ‰ ëàãè)
ñâîåãî ñ÷àñòüÿ ðàäè; lAig’ (lAigyA ) (ëàãè, ëàãèéà) ïðèêðåïëÿÿ, óñòðàèâàÿ; wb suK - sAr (òîáî
шóêõ‰ - шàð) Òâî¸ ñ÷àñòüå - ñóòü è ñìûñë âñåãî;
14 - 14

50
bÐwH (áîñòóò‰õ) íà ñàìîì äåëå, â äåéñòâèòåëüíîñòè; skil (ш‰êоëè) âñ¸ è âñÿ; Àkh My (êåõî íîé)
íèêòî; ‘áhv’-’mm’-Bˆem (‰õ‰ì-ì‰ì‰-áõð‰ìå) â çàáëóæäåíèè «ß» è «Ì ( â íåðïàâèëüíîì
ïîíèìàíèè êòî òàêîé ÿ è ÷òî ïðèíàäëåæèò ìíå); Bˆim’ (BˆimyA ) (áõðоìè, áõðоìèéà) áëóæäàÿ,
çàáëóäèâøèñü; ÀBoeg (áõоãå) âêóøàåò, íàñëàæäàåòñÿ; ÀXok-By (шоê-áõîé) ãîðå è ñòðàõ; b¨jIb
(á‰íäõ‰äæèá) ñâÿçàííàÿ ìàòåðèåé äóøà; hAbudubu (õàáó´óáó) âñïëûâàÿ è ïîãðóæàÿñü; hAbudubu KAé
(õàáó´óáó êõàè) çàõë¸áûâàþñü (âñïëûâàÿ è ïîãðóæàÿñü, åì) Bbis¨u (áõ‰á‰шèíäõó) îêåàí
ìàòåðèàëüíûõ ñòðàäàíèé; sVAwAiryA (шàíòàðèéà) ïëàâàÿ; áBy (‰áõоé) áåññòðàøíûå; léyA (ëоèéà)
ïðèíèìàÿ; Xrn (ù‰ðî¢) ïðèáåæèùå; ÁwíiMebfM (àòò‰ìíèáåäîí) ñàìîïðåäàíèå; rAiKbAer pAir
(ðàêõèáàðå ïàðè) (пусть) ÿ ìîã áû äåðæàòüñÿ (äîñëîâíî: â äåðæàíèè ìîãó); fuer (äóðå) ïîäàëüøå;
fÒL (äðè´õî) ãëóáîêî; hiÆæAM (õоñòèñíàí) îìîâåíèå ñëîíà; sm (ù‰ì‰) êàê, ðàâíûé; øink
(êõо¢èê) äëÿùèéñÿ ìãíîâåíèå, ïðåõîäÿùèé; pAy (ïàé) ñòîïàì, ó ñòîï; mAeg (ìàãå) ìîëèò; zAeh
(äæàõå) ÷òî, ÷òîá; zAeh áiBmAM zAy (äæàõå оáõèìàí äæàé) ÷òîá ñàìîìíåíèå óøëî (äîñëîâíî: ÷òî
çíà÷èò - ñàìîìíåíèå óõîäèò);
15 - 15
iMebfM (íèáåäîí) ìîëüáà; piww (ïоòèòî) ïàäøèé; áFm (‰äõоì) íèçøèé, ïîäëûé, ïðåçðåííûé;
iñBubeM (òðèáõóáîíå) â òð¸õ ìèðàõ; ÁmA-sm (àìà-шîìî) ðàâíûé ìíå; pApI (ïàïè) ãðåøíèê; jgô
(äæ‰ã‰ò) ìàòåðèàëüíàÿ âñåëåííàÿ; iBwer (áõèòîðå) â, âíóòðè; MAihk (íàõèê‰) íåòó; pirhAr (ÇAlM,
ápMyM, ømA pòAW|MA ) (ïоðèõàð, ñòõàëîí, ‰ï‰í‰é‰í, êõ‰ìà ïðàðòõ‰íà) ñàìîóíè÷èæåíèå, ìîëèòâà î
ïðîùåíèè; øy (êõîé) ðàçðóøåíèå; …KAilw-pf (ñêõàëèò‰ ïîä) ïîäñêîëüçíóâøèéñÿ; ÁXòy (àñðîé)
ïðèáåæèùå; ibMA (áèíà) áåç; zw (äæ‰ò‰) íàñêîëüêî; sww (ш‰ò‰ò‰) íåïðåðûâíî, âå÷íî; Áwísmp|n
(àòò‰ìш‰ì‰ðïî¢) ñàìîïðåäàíèå;
16 -16
suKI (шóêõè) ñ÷àñòëèâûé;ic¸A (÷èíòà) çàáîòà;
ÀcOifek (÷îóäèêå) ñî âñåõ ñòîðîí; áeXok (‰шоê) íå
çíàþùèé ãîðÿ; ámÒw-ÁFAr (‰ìðèò‰-àäõàð) áåññìåðòèÿ ñîñóä; crn€y (÷‰ð‰¢‰ää‰é) äâå ñòîïû; ibXòAm
(áèñðàì) îòäûõ; liByA (ëоáõèÿ) íàéäÿ, îáðåòÿ; Bb (áõ‰á) ìàòåðèàëüíûé ìèð; Mihb (íоõèáî) íå
áóäó; Pelr BAgI (ïõ‰ëåð áõàãè) ó÷àñòâóþùèé â íàñëàæäåíèè ïëîäàìè; zwM (äæ‰ò‰í) ñòðåìëåíèå,
óñèëèå; h’ey (héyA ) (õоéå, õîèéà) ñòàâ; pef áMurAgI (ï‰äå îíóðàãè) ñòîï ïîêëîííèê; ÀsbA-suK
fuHK (шåáà-шóêõ‰ äóêêõ‰) ñ÷àñòüå-íåñ÷àñòüå, ïðèõîäÿùèå â ñëóæåíèè; MAXey (íàш‰éå) ðàçðóøàåò;
áibfùA-fuHK (‰áèääý-äóêêõ‰) íåïðåäàííîñòè ãîðå; pub| éiwhAs (ïóðáî èòèõàш) ïðåæíÿÿ èñòîðèÿ
(æèçíü äî îáðåòåíèÿ Øàðàíàãàòè); BuilMu (áõóëèíó) çàáûë; Àp’ey (pAéyA ) (ïåéå, ïàèéà) ïîëó÷èâ,
îáðåòÿ; ik kAj ápr FeM (êè êàäæ ‰ï‰ð äõ‰íå) êàêîå äåëî äî äðóãîãî áîãàòñòâà; duibyA (´óáèéà)
ïîãðóçèâøèñü; ÀwomAr ÀsbAr wer (òоìàð шåáàð ò‰ðå) ðàäè ñëóæåíèÿ Òåáå (Òâîåãî ñëóæåíèÿ äëÿ);
wb éÃA-mw (òîáî è÷÷õà-ìîòî) ïî Òâîåìó æåëàíèþ; WAikyA (òõàêèéà) æèâÿ.

Òåêñò

åk ifbs cμIfAs XòIzAfbfAsek ijÊAsA kirelM Àz,


Ýê äèá‰ш ×о¢´èäàш ÑðèДæàä‰áäàшêå äæèããýíшà êоðèëåí äæå,
Îäèí; äåíü; ×àíäèäàñ; Øðè Éàäàâàäàñó; âîïðîñ; ñäåëàë; ÷òî;
svsAr ik bÐ ? zAfbfAs bilelM Àz, BAgIrWIr pUbâ|pAer
ш‰íãшàð êè áоñòó? Äæàä‰áäàш áоëèëåí äæå, Áõàãèðоòõèð ïóðá‰ïàðå

51
ñàìñàðà; ÷òî çà; âåùü? Éàäàâàäàñ; ñêàçàë; ÷òî; Áõàãèðàòõè; íà âîñòî÷íîì áåðåãó;
XòIegofòƒmfâIep áeMkÛil wŽÊ Eb¤b bAs kerM ; cl, åé pòXÍ
ÑðèГоäðóìоääèïå ‰íåêãóëè ò‰òò‰ãã‰í áîéшí‰á áàш ê‰ðåí; ÷‰ëî, ýè ïð‰ñí‰
íà Øðè Ãîäðóìà äâèïå; ìíîãî; çíàþùèõ èñòèíó; âàéøíàâ; æèòü¸; äåëàþò; èäè; ýòîò; âîïðîñ;
wWAy kireb# Áim meFù meFù wWAy igyA áeMkpòkAr iXøA lAB kir #
ò‰òõàé êоðèáå. Àìè ìоääõå ìоääõå ò‰òõàé ãèéà ‰íåêïð‰êàð шèêõà ëàáõ ê‰ðè.
òàì; ñäåëàешь. ß; ñðåäè; ìåæäó; òóäà; ïîéäÿ; ìíîãèõ âèäîâ; ïðîñâåùåíèå; ïðèáûëü; äåëàþ.
ÁjkAl bòAßn-piμwifegr áepøA XòIegofòƒem Eb¤b-piμwgn
Àäæêàë áðàìõî¢-ïо¢´èòäèãåð ‰ïåêõà ÑðèÃоäðóìå Áîéшí‰á-ïо¢´èòãî¢
 íàñòîÿùåå âðåìÿ; áðàõìàíîâ-ïàíäèòîâ; ïî ñðàâíåíèþ ñ; íà Øðè Ãîäðóìå; âàéøíàâû-ïàíäèòû;
XAÄisäAe¸ ibeXS iMpun # Às ifbs XòIzuË Eb¤bfAs bAbAjIr
шàñòðошèääõàíòå áèшåш íèïó¢. Шå äèá‰ш Ñðèäæóêò‰ Áîéшí‰áäàш áàáàäæèð
â çàêëþ÷åíèÿõ ñâÿùåííûõ ïèñàíèé; ÷ðåçâû÷àéíî; èñêóñíûå. Òîò; äåíü; Øðèéóêòà
(íàèäîñòîéíåéøèì); Âàéøíàâàäàñà; áàáàäæè;
sihw wk| kiryA bòAßn-piμwgn prAijw héyAeCM # ÀwomAr Àzýp
шоõèò ò‰ðê‰ êоðèéà áðàìõî¢-ïèòãî¢ ï‰ðàäæèòî õоèéà÷õåí. Òîìàð äæåðóï
ñ; äèñïóò; äåëàÿ; áðàõìàíû-ïàíäèòû; ïîáåæä¸ííûå; ñòàëè. Òâîé; êàêîé;
pòXÍ, wAhA wWAy BAlýep mImAvisw héeb #
ïð‰ñí‰, òàõà ò‰òõàé áõàëоðóïå ìèìàíãшèòî õоèáå.
âîïðîñ; åãî; òàì; ëó÷øèì îáðàçîì; ðåø¸ííûé; áóäåò.
áprAehÍ zAfbfAs ï cμIfAs g²A pAr héeweCM # fmy¸I
Îï‰ðàíõå Äæàä‰áäàш о ×о¢´èäàш Éíãà ïàð õоèòå÷õåí. ĉì‰éîíòè
Ïîñëå ïîëóäíÿ; Éàäàâàäàñ; è; ×àíäèäàñ; Ãàíãó; ÷åðåç; ñòàíîâÿòñÿ. Äàìàéàíòè;
åKM ûäEb¤besbA kiryAeCM # wVAhAr èfeyr kÒpnwA lGu
ýêõîí шóääõ‰áîéшí‰áшåáà êоðèéà÷õåí. Òàíõàð ðõèä‰éåð êðè‰òà ëоãõó
òåïåðü; ñëóæåíèå ÷èñòûì ïðåäàííûì; ñäåëàëà. Ÿ; ñåðäöà; ñêóïîñòü; ë¸ãêàÿ;
héyAeC # iwiM kihelM,-”Áimï ÁpMAefr se² XòIegofòƒem zAéb #”
õоèéà÷å. Òèíè êоõèëåí, - «Àìèо àïíàäåð ш‰íãå ÑðèÃоäðóìå äæàèáî.»
ñòàëà. Îíà; ñêàçàëà; è ÿ òîæå; âàø; âìåñòå; íà Øðè Ãîäðóìó; ïîéäó.
zAfbfAs kihelM,-”wWAkAr Eb¤bgn gÒhÇ MehM, pòAyé iMrepø
Äæàä‰áäàш êоõèëåí,- «Ò‰òõàêàð áîéшí‰áãî¢ ãðèõ‰ñòõ‰ í‰õåí, ïðàéè íèð‰ïåêõ‰
Éàäàâàäàñ; ñêàçàë; òàìîøíèå; âàéøíàâû; äîìîõîçÿåâà; íå ÿâëÿþòñÿ; ïî÷òè âñå; íåïðèâÿçàííûå;
gÒhwùAgI ; wuim se² Àgel pAeC wVAhArA ásuKI h’M, Áim ÁX±A kir #”
ãðèõîòòýãè; òóìè ш‰íãå ãåëå ïà÷õå òàíõàðà ‰шóêõè õоí, àìè àш‰íãêà êоðè.»
îñòàâèâøèå ñåìåéíóþ æèçíü; òîáîé; ñ; åñëè ïîéä¸ì; ÷òîáû íå; îíè; íåñ÷àñòíûìè; ñòàíîâÿòñÿ; ÿ;
ñòðàõ; äåëàþ.
fmy¸I kihelM,-”Áim fUer WAikyA wVAhAifgek fμbô pònAm
ĉì‰éоíòè êоõèëåí,- «Àìè äóðå òõàêèéà òàíõàäèã‰êå 䉢´‰á‰ò ïð‰¢àì
Äàìàéàíòè; ñêàçàëà; ÿ; äàëåêî; îñòàâàÿñü; èì; äàíäàâàò ïðàíàì;
kirb # wVAhAefr kue´r meFù pòebX kirb MA # Áim bÒäA - ÁmAr pòiw
êоðèáî.Òàíõàäåð êóíäæåð ìоääõå ïð‰áåш êоðèáî íà. Àìè áðèääõà - àìàð ïðоòè
ñäåëàþ. Èõ; ðîùè; ïîñðåäè; âõîä; ñäåëàþ; íåò. ß; ñòàðóõà; ìåíÿ; íà;
wVAhArA kKMé ñ™uä héebM MA #” zAfbfAs kihelM,-”ÀsKAeM ÀkoM
òàíõàðà ê‰êõ‰íоè êðóääõ‰ õоèáåí íà.» Äæàä‰áäàш êоõèëåí,- «Шåêõàíå êоí‰
îíè; êîãäà-ëèáî; ðàññåðæåííûå; ñòàíóò; íåò.Éàäàâàäàñ;ñêàçàë; òóäà; êàêèå-ëèáî;
ÄIeloekr zAïyAr rIiw MAé # wuim brv wiŸktÇ ÀkoM ÇAeM bisyA
ñòðèëоêåð äæàwàð ðèòè íàè. Òóìè á‰ðîíã òоííèꉧ‰ñòõ‰ êоí‰ ñòõàíå áîшèéà
æåíùèí; õîäüáû; îáûêíîâåíèå; íåò. Òû; ëó÷øå;íàõîäÿùèéñÿ ïîáëèçîñòè îòòòóäà; êàêîì-íèáóäü; â
ìåñòå; ñåâ;
WAikeb, ÁmrA ÁisbAr smy ÀwomAek léyA Áisb #”
òõàêèáå, àìðà àшèáàð шîìîé òоìàêå ëоèéà àшèáî.»
îñòàнешься; ìû; âîçâðàòà; âðåìÿ; òåáÿ; âçÿâ; ïðèä¸ì.

52
iwM pòhr ÀblAr pr wVAhArA iwMjeM gA²-bAlukA õ÷In| héyA
Òèí ïð‰õîð áåëàð ï‰ð òàíõàðà òèíäæîíå ãàíã‰-áàëóêà óòòèð¢î õоèéà
Òðåòèé; ïðàõàð- 3õ ÷àñîâîé îòðåçîê âðåìåíè; äíÿ; ïîñëå; îíè; âòðî¸ì; ðå÷íîé ïåñîê;
ïåðåñ¸êøèìè; ñòàâ;

pòfuùŠMkue´r iMkt ÀpVOiCelM # fmy¸I ku´€Aer sAÜAe²


Ïðоääóìíоêóíäæåð íèêî§ ïîóí÷õèëåí. ĉì‰éоíòè êóíäæ‰ääàðå шàшòàíãå
Ïðàäéóìíàêóíäæè; ðÿäîì; ïðèáûëè. Äàìàéàíòè; íà âõîäå â ðîùó; â ñìèðåíèè êàñàÿñü çåìëè
âîñåìüþ ÷àñòÿìè (á¸äðàìè, ñòóïíÿìè, ðóêàìè, ãðóäüþ, ãîëîâîé, çðåíèåì, ðå÷üþ, óìîì);
fμbôpònAm kiryA åktI purAwM btbÒeør iMkt biselM #
䉢´‰á‰òïð‰¢àì êоðèéà ýê§è ïóðàò‰í ቧáðèêõåð íèêî§ áошèëåí.
äàíäàâàòïðàíàì; ñäåëàâ; îäíîãî; ñòàðîãî; áàíüÿíà; ðÿäîì; ñåëà.
zAfbfAs ï cμIfAs ku´meFù pòibÜ héyA mAFbI-
Äæàä‰áäàш о ×о¢´èäàш êóíäæ‰ìоääõå ïðоáèшòî õоèéà ìàäõоáè-
Éàäàâàäàñ; è; ×àíäèäàñ; â ðîùó; âîøåäøèìè; ñòàâ; ïàâèëüîíà, îáðàçîâàííîãî
mAlwImμepr õpr õpibÜ Eb¤bmμlIek BiËpUbâ|k
ìàëоòè쉢´‰ïåð óïîð óïоáèшòî áîéшí‰á쉢´îëèêå áõоêòèïóðá‰ê
ðàñòåíèÿìè ìàäõàâè è ìàëàòè; íà; ñèäÿùåìó; ñîáðàíèþ âàéøíàâîâ; ñ ïðåäàííîñòüþ;
fμbôpònAm kirelM #
䉢´‰á‰òïð‰¢àì êоðèëåí.
äàíäàâàòïðàíàì; ñäåëàëè.
XòIprmhvs bAbAjI bisyA ÁeCM # wVAhAr cwuÚAeXâ|
Ñðèωð‰ì‰õ‰íãш‰ Áàáàäæè áошèéà à÷õåí. Òàíõàð ÷оòóшïàðшшå
Øðè Ïàðàìàõàìñà Áàáàäæè; ñåâ; åñòü. Åãî; ñ ÷åòûð¸õ ñòîðîí;
XòIEb¤bfAs, lAihxI mhAXy, áM¸fAs bAbAjI pòBÒiw áeMeké
ÑðèÁîéшí‰áäàш, Ëàõèрè ̉õàш‰é, Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè ïðоáõðèòè ‰íåêåè
Øðè Âàéùíàâàäàñ; Ëàõèðè Ìàõàùîé; Àíàíòàäàñ Áàáàäæè; è äðóãèå; ìíîãèå;
bisyA ÁeCM # wVAhAr iMket igyA zAfbfAs biselM, cμIfAsï
áошèéà à÷åí. Òàíõàð íèêî§å ãèéà Äæàä‰áäàш áошèëåí, ×о¢´èäàшо
ñåâ; åñòü. Èõ; ïîáëèçîñòè; ïîäîéäÿ; Éàäàâàäàñ; ñåë; ×àíäèäàñ òîæå;
wôpAeXâ| biselM #
ò‰òïàðшшå áошèëåí.
ðÿäîì ñ íèì; ñåë.
áM¸fAs bAbAjI mAhAXy ijÊAsA kirelM,-”åé MUwM ÀloktI
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè ìàõàш‰é äæèããýíшà êоðèëåí,- «Ýè íóòîí ëоê§è
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè ìàõàøîé; âîïðîøåíèå; ñäåëàë; ýòîò; íîâûé; äîáðûé ÷åëîâåê;
Àk ?” zAfbfAs cμIfAesr smÆ bÒ÷A¸ bilelM # áM¸fAs
êå?» Äæàä‰áäàш ׉¢´èäàшåð ш‰ì‰ñò‰ áðèòòàíò‰ áоëèëåí. Îí‰íò‰äàш
êòî? Éàäàâàäàñ; ×àíäèäàñà; âñþ; èñòîðèþ; ðàññêàçàë. Àíàíòàäàñ
bAbAjI åktu hAsù kiryA bilelM,-”hVA, ‘svsAr’ éhAeké bel # iziM
Áàáàäæè ýê§ó õàшш‰ êоðèéà áоëèëåí,- «Õàí, «ш‰íãшàð» èõàêåè á‰ëå. Äæèíè
Áàáàäæè; íåìíîãî;óëûáêà; ñäåëàâ; ñêàçàë; àãà; ñàìñàðó; åìó; ðàññêàçàòü. Êòî;
svsArek iciMew pAerM, iwiMé buiämAM # iziM svsAerr ceñ™ pixyA
ш‰íãшàðêå ÷èíèòå ïàðåí, òèíèè áóääõèìàí. Äæèíè ш‰íãшàðåð ÷‰êðå ïо´èéà
ñàìñàðó; óçíàòü; ìîæåò; âîò îí-òî; ìóäðåö. Êòî; ñàìñàðû; â êîëåñå; óïàâ;
WAekM iwiMé ÀXocù #”
òõàêåí òèíèè шо÷÷‰.»
íàõîäèòñÿ; âîò îí-òî; äîñòîèí ñêîðáè.
cμIfAesr mM ñ™mXH iMŠm|l héeweC # iMwù sukÒw kirel
×о¢´èäàшåð ìîí êð‰ì‰ш‰õ íèðìîë õоèòå÷å. Íèòò‰ шóêðèò‰ êоðèëå
×àíäèäàñà; óì; ïîñòåïåííî; áåñïðèìåñíûì; ñòàíîâèòñÿ. Âå÷íûå; çàñëóãè; åñëè äåëàòü;

53
ábXù m²l hy # Eb¤b-sôkAr, Eb¤bgòª-pAT ï Xòbn éwùAif
‰áошш‰ ì‰íã‰ë õîé. Áîéшí‰á-ш‰òêàð, áîéшí‰áãð‰íòõ‰-ïàòõ о ñð‰áî¢ èòòýäè
îáÿçàòåëüíî; âûñøåå áëàãî; åñòü. Âàéøíàâîâ ñåðäå÷íûé ïðè¸ì; ÷òåíèå âàéøíàâñêèõ êíèã; è;
ñëóøàíèå; è òàê äàëåå;

iMwù sukÒw # wAhA kirew kirew ic÷ iMŠm|l héyA zAy ï áMMùBiËew
íèòò‰ шóêðèò‰. Òàõà êоðèòå êоðèòå ÷èòò‰ íèðìîë õоèéà äæàé о ‰íоíí‰áõоêòèòå
íåèñòîùàþùèåñÿ; çàñëóãè. Òî; äåëàòü; äåëàòü; óì; áåñïðèìåñíûì; ñòàâ; èä¸ò; è;
â áåñïðèìåñíóþ ïðåäàííîñòü;
shejé XòäAr õfy hy # ÀsifM cμIfAs, XòIáM¸fAs bAbAjI
ш‰õ‰äæåè ñð‰ääõàð óäîé õîé. Шåäèí ×о¢´èäàш, ÑðèÎí‰íò‰äàш Áàáàäæè
ñ ë¸ãêîñòüþ;Øðàääõè;ïîÿâëåíèå;åñòü.  òîò äåíü;×àíäèäàñ;Øðè Àíàíòàдас Áàáàäæè
mhAXeyr kWAtI Xòbn kiryA Áfò|èfey bilelM,-”Áj Áim ÁpMAr
̉õàш‰éåð ê‰òõà§è ñð‰áî¢ êоðèéà àðäð‰ðõèä‰éå áоëèëåí,- «Àäæ àìè àïíàð
Ìàõàøîéà; ñëîâà; ñëóøàíèå; ñäåëàâ; ñ ðàñòàÿâøèì ñåðäöåì; ñêàçàë; ñåãîäíÿ; ÿ; âàñ;
iMkt åé pòAW|MA kir Àz, áMugòh kiryA ÁmAek svsAr Àz ik bÐ,
íèêî§ ýè ïðàðòõ‰íà êоðè äæå, оíóãð‰õ‰ êоðèéà àìàêå ш‰íãшàð äæå êè áоñòó,
âîçëå;ýòó;ìîëèòâó; äåëàþ;÷òî;ìèëîñòü; ñäåëàâ; ìíå;ñàìñàðà;êîòîðàÿ;÷òî çà;âåùü;
wAhA …pÜ kiryA bluM #”
òàõà ñï‰шò‰ êоðèéà áоëóí.»
òî; ïðîñòî; ñäåëàâ; ñêàæèòå.
XòIáM¸fAs # cμIfAs, ÀwomAr pòXÍtI gþIr ; Áim éÃA
ÑðèÎí‰íòäàш. ×о¢´èäàш, òоìàð ïð‰ñ퉧è ãоìáõèð; àìè è÷÷õà
Øðè Àíàíòàäàñ. ×àíäèäàñ; òâîé; âîïðîñ; ãëóáîêèé; ÿ; æåëàíèå;
kir, hy XòIprmhvs bAbAjI mhAXy, My XòIEb¤bfAs bAbAjI
êоðè, õîé Ñðèωð‰ì‰õ‰íãш‰ Áàáàäæè ̉õàш‰é, íîé ÑðèÁîéшí‰áäàш Áàáàäæè
äåëàþ; ïóñòü; Øðè Ïàðàìàõàìñà Áàáàäæè Ìàõàøîé; à åñëè íåò, òî; Øðè Âàéøíàâàäàñ Áàáàäæè
mhAXy åé pòeXÍr õ÷rfAM kÝM #
̉õàш‰é ýè ïð‰ñíåð óòò‰ðäàí êоðóí.
Ìàõàøîé; ýòîãî; âîïðîñà; îòâåò; ïóñòü äåëàþò.
XòIprmhvs bAbAjI # pòXÍtI Àzýp gþIr, XòIáM¸fAs
Ñðèωð‰ì‰õ‰íãш‰ áàáàäæè. Ïð‰ñ퉧è äæåðóï ãоìáõèð, ÑðèÎí‰íò‰äàш
Øðè Ïàðàìàõàìñà áàáàäæè. Âîïðîñ; êàêîé; ãëóáîêèé; Øðè Àíàíòàäàñ
bAbAjI mhAXyï wfupzuË õ÷rfAwA # áfù ÁmrA skelé bAbAjI
Áàáàäæè ̉õàш‰éо òоäóïоäæóêò‰ óòò‰ðäàòà. Îää‰ àìðà ш‰ê‰ëåè Áàáàäæè
Áàáàäæè Ìàõàøîé òîæå; äëÿ òîãî ïîäõîäÿùèé; îòâåò÷èê. Ñåãîäíÿ; ìû; âñå âìåñòå; Áàáàäæè
mhAXeyr õpefX Xòbn kirb #
̉õàш‰éåð óï‰äåш ñð‰áî¢ êоðèáî.
Ìàõàøîéà; íàñòàâëåíèÿ; ñëóøàíèå; áóäåì äåëàòü.
á# ÁpMAefr zKM ÁÊA pAélAm, wKM ábXùé Áim zAhA jAiM,
Àïíàäåð äæ‰êõ‰í àããà ïàèëàì, ò‰êõ‰í ‰áошш‰è àìè äæàõà äæàíè,
À. Âàø; êîãäà; ïðèêàç; ïîëó÷èë;òîãäà;íåïðåìåííî; ÿ; ÷òî; çíàþ;

wAhA bilb # Áim áegòé BgbôpAS|f-pòbr XòIl pòfuùŠMbòßcArI


òàõà áоëèáî. Àìè ‰ãðåè áõ‰ã‰á‰òïàðш‰ä-ïð‰áîð Ñðèëà Ïðоääóìí‰áð‰ìõ‰÷àðè
òî;ðàññêàæó.ß; ïðåæäå âñåãî; áëèæàéøåãî ñïóòíèêà Ãîñïîäà; Øðèëû Ïðàäéóìíû Áðàõìà÷àðè;
XòIÛÝefebr pAfp†í …mrn kirewiC,-
Ñðèãóðóäåáåð ïàäï‰ää‰ì ñì‰ðî¢ êоðèòå÷è,-
Øðè Ãóðóäåâà; Ëîòîñíûå Ñòîïû; ïàìÿòîâàíèå; äåëàþ (ñåé÷àñ);
jIebr fuétI fXA …pÜ ÀfKA zAy - muË fXA ï svsArbäfXA #
Äæèáåð äóè§è ä‰шà ñï‰шò‰ äåêõà äæàé - ìóêò‰ ä‰шà о ш‰íãшàð‰á‰ääõ‰ä‰шà.

54
Äæèâû; äâà; ñîñòîÿíèÿ; ÿñíî; âèäèìûå; èäóò;ñâîáîäíîå; ñîñòîÿíèå; è; ñîñòîÿíèå
îáóñëîâëåííîñòè ñàìñàðîé.

ûäkÒ¤BË jIb, iziM kKMé mAyAbä h’M MAé bA


Шóääõ‰Êðèшí‰áõ‰êò‰ äæèá, äæèíè ê‰êõ‰í‰è ìàéàá‰ääõ‰ õоí íàè áà
×èñòàÿ ïðåäàííàÿ Êðèøíû; äæèâà; êîòîðàÿ;êîãäà-ëèáî; ñâÿçàííàÿ ìàåé; åñòü; íå áûëà; èëè;
kÒ¤kÒpAy mAiyk jgô héew pirmuË héyAeCM, iwiMé muËjIb åbv
Êðèшí‰êðèïàé ìàéèê äæ‰ã‰ò õоéòå ïоðèìóêò‰ õоèéà÷åí, òèíèè ìóêòоäæèá ýáîíã
ïî ìèëîñòè Êðèøíû; èëëþçîðíîãî; ìèðà; èç; îñâîáîæä¸ííàÿ;ñòàëà;âîò îíà; ñâîáîäíàÿ äæèâà; è;
wVAhAr fXAé muË fXA # kÒ¤bihŠm|uK héyA áMAif-mAyAr kbel
òàíõàð ä‰шàè ìóêò‰ ä‰шà. Êðèшí‰áоõèðóìêõ‰ õоèéà ‰íàäè-ìàéàð ê‰á‰ëå
å¸; ñîñòîÿíèå; ñâîáîäíîå; ñîñòîÿíèå. Îòâðàòèâøåé ëèöî îò Êðèøíû; ñòàâ; áîæåñòâåííîé ýíåðãèè;
â êàáàëе;
iziM pixyA ÁeCM, iwiM bäjIb åbv wVAhAr fXAé svsAr-fXA #
äæèíè ïоðèéà à÷åí, òèíè á‰ääõ‰äæèá ýáîíã òàíõàð ä‰шàè ш‰íãшàð-ä‰шà.
êîòîðàÿ;óïàâ;åñòü; îíà; ñâÿçàííàÿ äæèâà; è; å¸; ñîñòîÿíèå-òî; ïîëîæåíèå â ñàìñàðå.
mAyAmuË jIb ic‹my ï kÒ¤fAsùé wVAhAr jIbM # jxjgew
Ìàéàìóêò‰ äæèá ÷èíìîé о Êðèшí‰äàшш‰è òàíõàð äæèáîí. Äæîðäæ‰ã‰òå
Ñâîáîäíàÿ îò Ìàéè;äæèâà; ÷èñòîå ñîçíàíèå; è; ñëóæåíèå Êðèøíå; å¸; æèçíü.  ìàòåðèàëüíîé
âñåëåííîé;
wVAhAr ábiÇiw My # ÀkoM ibûä icêgew iwiM ábiÇw # Àsé
òàíõàð ‰áоñòõèòè íîé. Êоí‰ áèшóääõ‰ ÷èääæ‰ã‰òå òèíè ‰áоñòõèòî. Шåè
å¸; ïðåáûâàíèå; íåò.  êàêîì-òî; ïðå÷èñòîì; ìèðå ñîçíàíèÿ; îíà; ðàñïîëîæåíà. Ýòîãî;
icêgewr MAm Àgoelok, EbkuŒT, bÒ‹fAbM éwùAif # mAyAmuË jIebr
÷èääæ‰ã‰òåð íàì Ãоëоê, Áîéêóíòõ, Áðèíäàá‰í èòòýäè. Ìàéàìóêòî äæèáåð
ìèðà ñîçíàíèÿ; èìÿ; Ãîëîêà; Âàéêóíòõà; Âðèíäàâàí; è ìíîãèå äðóãèå. Ñâîáîäíûõ îò Ìàéè; äæèâ;
svKùA áM¸ #
ш‰íêêõý ‰í‰íò‰.
÷èñëî; áåñêîíå÷íî.
mAyAbä jIebr svKùAï áM¸ # kÒ¤bihŠm|uKwA-ÀfoeS
Ìàéàá‰ääõ‰ äæèáåð ш‰íêêõýо ‰í‰íò‰. Êðèшí‰áîõèðìóêõ‰òà-äошå
Ñâÿçàííûõ Ìàéåé; äæèâ; ÷èñëî òîæå; áåñêîíå÷íî. Из-за греха забвения î Êðèøíе;
kÒe¤r CAyAXiË Àz mAyA, iwiM wAhAek iMejr s÷â, rjH ï wemoÛen
Êðèшíåð ÷õàéàшоêòè äæå ìàéà, òèíè òàõàêå íèäæåð ñ‰òò‰, ð‰äæ‰õ о ò‰ìоãó¢å
Êðèøíû;òåíåâàÿ ýíåðãèÿ;êîòîðàÿ;Ìàéà;îíà; å¸(òàêóþ äæèâó); ñâîèìè; áëàãîñòüþ; ñòðàñòüþ; è;
íåâåæåñòâîì;
Ábä kiryAeCM # Ûenr wArwmùbXwH bäjIebr ábÇA ibicñ
àá‰ääõ‰ êоðèéà÷åí. Ãó¢åð òàð‰ò‰ìì‰á‰ш‰ò‰õ á‰ääõ‰äæèáåð ‰á‰ñòõ‰ áè÷èòð‰
ñâÿçàííûìè; ñäåëàëà. Ãóí; èç-çà ðàçëè÷èÿ; ñâÿçàííûõ äæèâ; ïîëîæåíèå; ïîëíûì ðàçíîîáðàçèÿ;
héyAeC # ibicñwA ibcAr kiryA ÀfKuM - jIebr XrIerr ibicñwA, BAebr
õîèéà÷å. Áè÷èòð‰òà áè÷àð êоðèéà äåêõóí - äæèáåð шîðèðåð áè÷èòð‰òà, áõàáåð
ñòàëî. Ðàçíîîáðàçèå; ðàçìûøëåíèå; ñäåëàâ; âçãëÿíèòå; ïðèíàäëåæàùèõ äæèâàì; òåë; ðàçíîîáðàçèå;
íàñòðîåíèÿ;
ibicñwA, ýepr ibicñwA, sâBAebr ibicñwA, ÇAeMr ibicñwA ï giwr
áè÷èòð‰òà, ðóïåð áè÷èòð‰òà, ш‰áõàáåð áè÷èòð‰òà, ñòõàíåð áè÷èòð‰òà о ãоòèð
ðàçíîîáðàçèå; ôîðìû; ðàçíîîáðàçèå; õàðàêòåðîâ; ðàçíîîáðàçèå; ïîëîæåíèÿ; ðàçíîîáðàçèå; è;
äîðîã;
ibicñwA # jIb svsAer pòebXpUbâ|k åktI MUwM rkm ÁimŽ brn
áè÷èòð‰òà. Äæèá ш‰íãшàðå ïð‰áåшïóðá‰ê ýê§è íóòîí ð‰êîì àìèòò‰ á‰ðî¢
ðàçíîîáðàçèå. Äæèâà; â ñàìñàðó;ïîñëå òîãî êàê âîøëà;îäèí;íîâûé; âèä; ýãîèçìà (ÿ÷åñòâà,
îòîæäåñòâëåíèÿ ñåáÿ); ïðèíÿòèå;

55
kiryAeCM # ûäAbÇAy ‘Áim kÒ¤fAs’ åéýp ÁimeŽr áiBmAM iCl #
êоðèéà÷åí. Шóääõàá‰ñòõàé «àìè Êðèшíîäàш» ýèðóï àìèòòåð оáõèìàí ÷õèëî.
ñäåëàëà.  ÷èñòîì ñîñòîÿíèè; ÿ; ñëóãà Êðèøíû; òàêîé; ñàìîîòîæäåñòâëåíèÿ; ïðèçíàíèå; áûëî.
åKM Áim mMuSù, Áim ÀfbwA, Áim pû, Áim rAjA, Áim bòAßn, Áim
Ýêõîí àìè ìоíóшш‰, àìè äåá‰òà, àìè ïошó, àìè ðàäæà, àìè áðàìõî¢, àìè
Òåïåðü; ÿ; ÷åëîâåê; ÿ; ïîëóáîã; ÿ; çâåðü; ÿ; öàðü; ÿ; áðàõìàí; ÿ;
cμl, Áim pIixw, Áim øuiFw, Áim ápmAiMw, Áim fAwA, Áim piw, Áim
÷‰¢´îë, àìè ïèðèòî, àìè êõóäõèòî, àìè ‰ï‰ìàíèòî, àìè äàòà, àìè ïоòè, àìè
íåïðèêàñàåìûé; ÿ; áîëüíîé; ÿ; ãîëîäíûé; ÿ; ïðåçèðàåìûé; ÿ; äàÿòåëü; ÿ; ìóæ; ÿ;
pwÍI, Áim ipwA, Áim puñ, Áim Xñƒ, Áim imñ, Áim piμw, Áim ýpbAMa,
ïоòíè, àìè ïèòà, àìè ïóòòðî, àìè шîòòðó, àìè ìèòòð‰, àìè ïèò, àìè ðóï‰áàí,
æåíà; ÿ; îòåö; ÿ; ñûí; ÿ; âðàã; ÿ; äðóã; ÿ; ó÷¸ííûé; ÿ; êðàñàâåö;
Áim FMI, Áim firfò, Áim suKI, Áim fuHKI, Áim bIr ï Áim fubâ|l -
àìè äõоíè, àìè äоðèääð‰, àìè шóêõè, àìè äóêêõè, àìè áèð о àìè äóðáîë -
ÿ; áîãà÷; ÿ; áåäíÿê; ÿ; ñ÷àñëèâåö; ÿ; ãîðåìûêà; ÿ; ãåðîé; è; ÿ; ñëàáûé;
åéýp kwrkemr ÁimŽ héyAeC # éhAr MAm ‘áhvwA’# ‘mmwA’ bilyA Ár åktI
ýèðóï ê‰ò‰ð‰ê‰ìåð àìèòò‰ õоèéà÷å. Èõàð íàì «‰õ‰ìòà». «Ì‰ì‰òà» áîëèéà àð ýê§è
òàêîå; ðàçíûõ îáðàçîâ; ñàìîîòîæäåñòâëåíèå; ñòàëî. Ýòîãî; èìÿ; ß÷åñòâî. Ìî¸-÷åñòâî; íàçâàâ; åù¸;
îäíî;
bùApAr héyAeC # ÁmAr gÒh, ÁmAr fòbù, ÁmAr FM, ÁmAr XrIr, ÁmAr puñ-
áýïàð õ‰èéà÷å. Àìàð ãðèõ‰, àìàð äðоáá‰, àìàð äõîí, àìàð шоðèð, àìàð ïóòòð‰-
äåëî; ñòàëî. Ìîé; äîì; ìîè; âåùè; ìîè; äåíüãè; ìî¸; òåëî; ìîè; ñûí
kMùA, ÁmAr pwÍI, ÁmAr piw, ÁmAr ipwA, ÁmAr mAwA, ÁmAr bn| ï jAiw, ÁmAr
êоííý, àìàð ïоòíè, àìàð ïоòè, àìàð ïèòà, àìàð ìàòà, àìàð á‰ð¢‰ о äæàòè, àìàð
äî÷ü; ìîÿ; æåíà; ìîé;ìóæ; ìîé; îòåö; ìîÿ;ìàòü; ìîé; ðîä äåÿòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííûé
íàêëîííîñòÿìè è ñêëàäîì óìà; è; ïðîèñõîæäåíèå; ìîÿ;
bl, ÁmAr ýp, ÁmAr Ûn, ÁmAr ibfùA, ÁmAr EbrAgù, ÁmAr ÊAM, ÁmAr kŠm|,
áîë, àìàð ðóï, àìàð ãó¢, àìàð áèääàí, àìàð áîéðàãã‰, àìàð ãýíí, àìàð ê‰ðì‰,
ñèëà; ìîÿ; êðàñîòà; ìîè; äîáðîäåòåëè; ìîÿ; ó÷¸ííîñòü; ìî¸; îòðå÷åíèå; ìî¸; çíàíèå; ìîè;
ïîñòóïêè;
ÁmAr s½i÷, ÁmAr áFIM jMgn, éwùAif kw pòkAerr ‘ÁmAr’ héyAeC #
àìàð ш‰ìïоòòè, àìàð оäõèí äæ‰í‰ãî¢, èòòýäè ê‰ò‰ ïð‰êàðåð «àìàð» õîèéà÷å.
ìî¸; èìóùåñòâî; ìîè; çàâèñèìûå; ëþäè; è òàê äàëåå;ñêîëüêèõ; âèäîâ; ìî¸;ñòàëî.
‘Áim’ ï ‘ÁmAr’ léyA Àz åktI pòkAμ bùApAr ÀfKA zAéeweC,
«Àìè» о «àìàð» ëоèéà äæå ýê§è ïð‰êࢴî áýïàð äåêõà äæàèòå÷å,
ß; è; Ìî¸; ïðèíÿâ; êîòîðîå; îäíî; ãðîìàäíîå; äåéñòâî; âèäèìûì ; èä¸ò (ñåé÷àñ);
wAhAr MAm ‘svsAr’ #
òàõàð íàì «ш‰íãшàð».
åãî; èìÿ; ñàìñàðà.

Îäíàæäû ×àíäèäàñ ñïðîñèë Éàäàâàäàñà î òîì, ÷òî òàêîå ñàìñàðà. Íà ýòî Éàäàâàäàñ îòâåòèë,
÷òî íà âîñòî÷íîì áåðåãó Áõàãèðàòõè, íà ïðåêðàñíîì îñòðîâå Ãîäðóìà æèâ¸ò ñåé÷àñ ìíîãî
âàéøíàâîâ, çíàþùèõ èñòèíó; ïîéäè è çàäàé ýòîò âîïðîñ òàì. ß õîæó òóäà èíîãäà è ïîëó÷àþ ñàìûå
ðàçíûå íàñòàâëåíèÿ. Íûí÷å ó÷¸íûå âàéøíàâû, æèâóùèå íà Ãîäðóìå íàìíîãî ïðåâîñõîäÿò â çíàíèè
сокровенного смысла священных писаний ïîòîìñòâåííûõ áðàõìàíîâ, ìíÿùèõ ñåáÿ çíàòîêàìè шастр.
Íåäàâíî áðàõìàíû-ïàíäèòû ïîòåðïåëè ïîëíîå ïîðàæåíèå â ôèëîñîôñêîì äèñïóòå ñî Øðèéóêòа
Âàéøíàâàäàñîì Áàáàäæè. Ïîýòîìó èìåííî òàì òû íàéä¸øü ñàìûé ëó÷øèé îòâåò íà ñâîé âîïðîñ.
Ïîñëå ïîëóäíÿ Éàäàâàäàñ è ×àíäèäàñ âûøëè, ÷òîáû ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç Ãàíãó. Ê òîìó
âðåìåíè Äàìàéàíòè óæå ñîâåðøèëà ìíîãî ñëóæåíèÿ ÷èñòûì ïðåäàííûì Ãîñïîäà Âèøíó.  å¸
ñåðäöå ïî÷òè íå îñòàëîñü íèêàêîé æàäíîñòè. «Ïîçâîëüòå è ìíå ïîéòè ñ âàìè íà Øðè Ãîäðóìó», -
ïîïðîñèëà îíà. Íà ÷òî Éàäàâàäàñ îòâåòèë: «Òàìîøíèå Âàéøíàâû íå ãðèõàñòõè, ïî÷òè âñå èç íèõ
îñòàâèëè ñåìåéíóþ æèçíü è âñå îæèäàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìàòåðèàëüíûì ìèðîì. È åñëè òû ïîéä¸øü ñ
íàìè, áîþñü, êàê áû ýòî íå âûçâàëî èõ íåóäîâîëüñòâèÿ.» À Äàìàéàíòè ïðîäîëæàåò óïðàøèâàòü: «ß
òîëüêî èçäàëåêà ïðåäëîæó èì ïîêëîíû. Â èõ êóíäæó ÿ çàõîäèòü íå ñòàíó. ß âåäü óæå ñîâñåì
ñòàðàÿ - è îíè íà ìåíÿ íå ðàññåðäÿòñÿ.» Éàäàâàäàñ ãîâîðèò: «Òàê óæ çàâåäåíî, ÷òî æåíùèíû òóäà

56
íå õîäÿò. Òû ëó÷øå ãäå-íèáóäü íåïîäàë¸êó îòòóäà ïîáóäåøü, à ìû êàê ïîéä¸ì íàçàä, çàáåð¸ì òåáÿ ñ
ñîáîé.»
Ãäå-òî âíà÷àëå ÷åòâ¸ðòîãî ÷àñà ïîïîëóäíè âñå òðîå, ïðåîäîëåâ ïîëîñêó ïðèáðåæíîãî
ïåñêà, âûøëè ê Ïðàäéóìíàêóíäæå. Äàìàéàíòè, íå çàõîäÿ â ðîùó, ïðåäëîæèëà ñìèðåííûé ïîêëîí,
ðàñïðîñò¸ðøèñü íèö íà çåìëå, à çàòåì ñåëà âîçëå îäíîãî ñòàðîãî áàíüÿíà. Éàäàâàäàñ è ×àíäèäàñ,
âîéäÿ â êóíäæó, è ïðèáëèçèâøèñü ê ïàâèëüîíó, îáðàçîâàííîìó êóñòàìè ìàëàòè è ìàäõàâè,
ïðåäëîæèëè ñî âñåé ïðåäàííîñòüþ ñâîè ïîêëîíû ñîáðàíèþ ñèäÿùèõ òàì âàéøíàâîâ.
Òàì ñèäåë Ïàðàìàõàìñà Áàáàäæè. Ñ ÷åòûð¸õ ñòîðîí åãî îêðóæàëè Øðè Âàéøíàâàäàñ,
Ëàõèðè Ìàõàøîé, Àíàíòàäàñ Áàáàäæè è ìíîãèå äðóãèå. Ïîäîéäÿ ê íèì, Éàäàâàäàñ ñåë, è ×àíäèäàñ
ðÿäîì ñ íèì.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè Ìàõàøîé ñïðîñèë: «Êòî ýòîò íîâûé ÷åëîâåê?» Éàäàâàäàñ ïîâåäàë âñþ
èñòîðèþ ×àíäèäàñà. Òîãäà, ñëåãêà óëûáàÿñü, Àíàíòàäàñ Áàáàäæè ñêàçàë: «Àãà, çíà÷èò ñêàçàòü åìó
÷òî òàêîå ñàìñàðà. Òîò, êòî ìîæåò ïîíÿòü ÷òî òàêîå ñàìñàðà, âîèñòèíó ìóäð. Òîò æå, êòî
âðàùàåòñÿ â êîëåñå ñàìñàðû, äîñòîèí ñêîðáè.»
Âñ¸ ýòî âðåìÿ óì ×àíäèäàñà ïîñòåïåííî î÷èùàëñÿ. Åñëè ñîâåðøàòü âå÷íîå ñóêðèòè, òî
áëàãî ïðèä¸ò îáÿçàòåëüíî. Ñëóæåíèå âàéøíàâàì, ÷òåíèå è ñëóøàíèå âàéøíàâñêèõ êíèã è
ñëåäîâàíèå óñëûøàííîìó - âñ¸ ýòî íèòéà ñóêðèòè. Åñëè åãî íåïðåðûâíî ñîâåðøàòü, òî ñåðöå
î÷èùàåòñÿ è â í¸ì ñ ë¸ãêîñòüþ ïðîáóæäàåòñÿ âåðà â áåçðàçäåëüíóþ ïðåäàííîñòü. Ñëîâà Øðè
Àíàíòàäàñà Áàáàäæè, óñëûøàííûå â ýòîò äåíü ×àíäèäàñîì òðîíóëè åãî â ñàìîå ñåðäöå, è îí
ñêàçàë: «Ñåãîäíÿ ÿ î÷åíü ïðîøó Âàñ, îêàæèòå ìíå, ïîæàëóéñòà, òàêóþ ìèëîñòü, îáúÿñíèòå ÷òî
òàêîå ñàìñàðà.»
Øðè Àíàíòàäàñ. ×àíäèäàñ, òâîé âîïðîñ î÷åíü ãëóáîê, ïîýòîìó ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû èëè
Øðè Ïàðàìàõàìñà Áàáàäæè Ìàõàøîé, èëè Øðè Âàéøíàâàäàñ Áàáàäæè Ìàõàøîé äàëè áû íà íåãî
îòâåò.
Øðè Ïàðàìàõàìñà Áàáàäæè. Êàêèì áû ãëóáîêèì íè áûë ýòîò âîïðîñ, Øðè Àíàíòàäàñ
Áàáàäæè Ìàõàøîé îáëàäàåò âñåìè äîñòîèíñòâàìè, ÷òîáû ñàìîìó äàòü íà íåãî îòâåò. È ñåãîäíÿ ìû
âñå âûñëóøàåì åãî íàñòàâëåíèÿ.
À. Åñëè íà òî âàøà âîëÿ, òîãäà íåïðåìåííî ðàññêàæó âñ¸, ÷òî çíàþ. Ïðåæäå âñåãî ÿ õî÷ó
ñîñðåäîòî÷èòü ñâî¸ ñîçíàíèå íà ëîòîñíûõ ñòîïàõ Øðè Ãóðóäåâà, âåëè÷àéøåãî ñïóòíèêà Øðè
Ãîóðàíãè, Øðèëû Ïðàäéóìíû Áðàõìà÷àðè.
Ìîæíî ñî âñåé ÿñíîñòüþ âèäåòü, ÷òî äæèâà íàõîäèòñÿ â îäíîì èç äâóõ ñîñòîÿíèé: â
ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè è â ñîñòîÿíèè ïîðàáîù¸ííîñòè ñàìñàðîé. Äæèâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ÷èñòîé
ïðåäàííîé Êðèøíû, êîòîðàÿ íèêîãäà íå íàõîäèëàñü â ðàáñòâå ó ìàòåðèè èëè æå ïî ìèëîñòè
Ãîñïîäà îñâîáîäèëàñü èç ýòîãî ìèðà ìàéè, òàêàÿ äæèâà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíîé è å¸ ñîñòîÿíèå
íàçûâàåòñÿ ìóêòà-äîøà - ñâîáîäíîå ñîñòîÿíèå. Òîò æå, êòî îòâåðíóâøèñü îò Êðèøíû, ïàë â
áåçíà÷àëüíîå ðàáñòâî ìàéè, ÿâëÿåòñÿ ñâÿçàííîé äóøîé è åãî ñîñòîÿíèå - ñàìñàðà-äîøà - ñâÿçàííîå
ñîñòîÿíèå. Äæèâà, ñâîáîäíàÿ îò ìàéè ïîëíîñòüþ äóõîâíà, è å¸ æèçíü ñîñòîèò â ñëóæåíèè Êðèøíå.
Îíà íå ïðèñóòñòâóåò â ìèðå ìàòåðèè. Îíà íàõîäèòñÿ â îäíîì èç ÷èñòûõ íåìàòåðèàëüíûõ ìèðîâ
ñîçíàíèÿ. Ýòîò äóõîâíûé ìèð çîâ¸òñÿ Ãîëîêà, Âàéêóíòõà, Âðèíäàâàí è åù¸ ìíîãèìè äðóãèìè
èìåíàìè. È ÷èñëî ýòèõ äæèâ, ñâîáîäíûõ îò ìàéè áåñêîíå÷íî.
Íî è ÷èñëî ïîðàáîù¸ííûõ ìàéåé äæèâ òàêæå áåñêîíå÷íî. Èç-çà òîãî, ÷òî äæèâà âèíîâíà â
íåïðåäàííîñòè Êðèøíå, Åãî ýíåðãèÿ òüìû è íåâåæåñòâà, èçâåñòíàÿ êàê ìàéà ñâÿçûâàåò òàêóþ
äæèâó ñâîèìè êà÷åñòâàìè-âåð¸âêàìè: ñàòòâîé, ðàäæàñîì è òàìàñîì. Ïî ïðè÷èíå ðàýíîîáðàзèÿ
ýòèõ ãóí è èõ ñî÷åòàíèé ïîëîæåíèå îáóñëîâëåííîé äæèâû îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì.
Òîëüêî ïîñìîòðèòå, íàñêîëüêî ðàçíîîáðàçíûì ìîæåò áûòü îáóñëîâëåííîå ñîñòîÿíèå äæèâû:
ðàçíîîáðàçèå òåë, ðàçíîîáðàçèå íàñòðîåíèé, ðàçíîé ñòåïåíè êðàñîòà èëè óðîäñòâî, ðàçíîîáðàçèå
õàðàêòåðîâ, ðàçíîîáðàçèå ìåñò ïðåáûâàíèÿ äæèâû, ðàçíîîáðàçèå ïóòåé, êîòîðûì ñëåäóþò ýòè
äæèâû. Âñòóïèâøàÿ â ñàìñàðó äæèâà ïîëó÷àåò íåêîå íîâîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, «êòî ÿ òàêîé». Â
÷èñòîì ñîñòîÿíèè äæèâà îáëàäàåò òàêèì ñàìîîñîçíàíèåì : «ÿ - ñëóãà Êðèøíû». À ñåé÷àñ îíà
íà÷èíàåò äóìàòü, ÷òî ÿ - ÷åëîâåê èëè ÿ - ïîëóáîã, ÿ - æèâîòíîå, ÿ - öàðü, ÿ - áðàõìàí, ÿ - ÷àíäàë, ÿ
ñòðàäàþ, ÿ ãîëîäåí, ìíîþ ïðåíåáðåãàþò, ÿ ùåäðûé äàÿòåëü, ÿ - ñóïðóã, ÿ - æåíà, ÿ - îòåö, ÿ - ñûí, ÿ
- âðàã, ÿ - äðóã, ÿ - ïàíäèò, ÿ êðàñèâ, ÿ áîãàò, ÿ áåäåí, ÿ ñ÷àñòëèâ, ÿ íåñ÷àñòëèâ, ÿ ãåðîé, ÿ áåññèëåí
- ñòîëüêî ðàçëè÷íûõ ïðåäñòàâëåíèé î ñåáå. Èìÿ ýòîìó – «àõàìòà» - ñàìîñòü. Äðóãîå ñîñòîÿíèå
ñîçíàíèÿ çîâ¸òñÿ «ìàìàòà» - «ýòî ì. Ìîé äîì, ìîè âåùè, ìîè äåíüãè, ìî¸ òåëî, ìîè ñûíîâüÿ è
äî÷åðè, ìîÿ æåíà, ìîé ìóæ, ìîé îòåö, ìîÿ ìàòü, ìîÿ âàðíà, ìîé ðîä, ìîÿ ñèëà, ìîÿ êðàñîòà, ìîè
äîñòîèíñòâà, ìîÿ ó÷¸ííîñòü, ìî¸ îòðå÷åíèå, ìî¸ çíàíèå, ìîè ïîñòóïêè, ìî¸ äîñòîÿíèå, ìîè
ïîä÷èí¸ííûå - ñêîëüêî âñÿêîãî ìîåãî ñòàëî ïðèñóùèì äæèâå. È âîò ýòà-òî êîëîññàëüíàÿ
ñóùíîñòü, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç âñåõ ýòèõ «ÿ» è «ì è çîâ¸òñÿ ñàìñàðîé.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

57
4
ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ

Ãëàãîëüíûå ôîðìû
(âñå ôîðìû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïèñàíèÿ äåéñòâèÿ)

Ëþáàÿ ãëàãîëüíàÿ ôîðìà ñîñòîèò èç äõàòó (êîðíÿ, îñíîâû) è îêîí÷àíèÿ. Äõàòó - ýòî
ãëàãîëüíûé êîðåíü, êîòîðûé íåñ¸ò â ñåáå çíà÷åíèå îïðåäåë¸ííîãî äåéñòâèÿ, è èç êîòîðîãî
îáðàçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ãëàãîëüíûå ôîðìû ïóò¸ì ïðèáàâëåíèÿ îêîí÷àíèé. Áim bé pix (àìè á‰é
ïо´è) ÿ ÷èòàþ êíèãó. Çäåñü ãëàãîë pix (ïо´è) ÷èòàþ, ñîñòîèò èç êîðíÿ pxa (ïо´) è îêîí÷àíèÿ -é
(è).
Às ÀKel (ùå êõýëå) îí èãðàåò. Êîðåíü ÀKla (êõýë), îêîí÷àíèå -å (å).

Ãëàãîëû â áåíãàëüñêîì ÿçûêå íå èçìåíÿþòñÿ ïî ÷èñëàì, как это происходит в русском


языке, òî åñòü îäíà è òà æå ôîðìà èñïîëüçóåòñÿ êàê äëÿ åäèíñòâåííîãî, òàê è äëÿ ìíîæåñòâåííîãî
÷èñëà одного и того же ëèöà:
Áim bé pix (àìè áîé ïоðè) ÿ ÷èòàþ êíèãó,
ÁmrA bé pix (àìðà áîé ïоðè) ìû ÷èòàåì êíèãó;
Às ÀKel (шå êõýëå) îí èãðàåò,
wAhArA ÀKel (òàõàðà êõýëå) îíè èãðàþò.
Ôîðìû ãëàãîëà äëÿ óâàæèòåëüíîãî îáðàùåíèÿ âî âòîðîì è òðåòüåì ëèöå òàêæå
ñîâïàäàþò:
ÁpiM ÀKelM (àïíè êõýëåí) âû èãðàåòå,
iwiM ÀKelM (òèíè êõýëåí) îí èãðàåò.

Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå.

 ñëîâàðÿõ áåíãàëüñêèå ãëàãîëû äàþòñÿ â ôîðìå ãëàãîëüíûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ: äåëàíèå,


ñìîòðåíèå, åäåíèå, ÷òåíèå, äóìàíèå è ò. ä., íî íà ðóññêèé ÿçûê ïåðåâîäÿòñÿ êàê ãëàãîëû â
íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå: äåëàòü, ñìîòðåòü, åñòü, ÷èòàòü, äóìàòü è ò.ä. Òàê ÷òî ó÷òè ýòî. Íó òàê âîò, ýòè
ñàìûå ãëàãîëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå îáðàçóþòñÿ òðåìÿ ñïîñîáàìè:
1) åñëè äõàòó çàêàí÷èâàåòñÿ íà ãëàñíóþ, òî ïðèáàâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -ïyA (wa): KAïyA
(êõàwà) ( äõàòó KA ) åäåíèå, ïîåäàíèå; pAïyA (ïàwà) (pA ) ïîëó÷åíèå; zAïyA (äæàwà)
(zA ) õîæäåíèå; hïyA (õ‰wà) (h ) ïðåáûâàíèå, ñòàíîâëåíèå.
2) åñëè äõàòó çàêàí÷èâàåòñÿ íà ñîãëàñíóþ, òî ïðèáàâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -Á (à): blA (á‰ëà) (
äõàòó bla ) ãîâîðåíèå; ÀfKA (äåêõà) (ÀfKa ) ñìîòðåíèå; pxA (à) (pxa ) ÷òåíèå, èëè
äðóãîå çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà - ïàäàíèå; prA (ï‰ðà) (pra ) íîøåíèå (îäåæäû); è ò. ä. è ò.
ï.
3) åñëè ãëàãîë îáðàçóåòñÿ не от дхату, а îò ñóùåñòâèòåëüíîãî ( а такое иногда бывает), òî
ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê òàêîìó корневому
ñóùåñòâèòåëüíîìó îêîí÷àíèÿ -ÁM èëè -ÁeMo (àí‰, àíо). Напðèìåð:
GumAM (ãõóìàí‰) ñïàíèå - Gum (ãõóì) ñîí;
juwAM (äæóòàí‰) áèòü áàøìàêîì, ïèíàòü - juwA (äæóòà) áàøìàê;

58
jMíAM (äæ‰íìàí‰) ðîæäàòüñÿ - jMíA (äæ‰íìà) ðîæäåíèå.
Îäíàêî, îáðàòè âíèìàíèå, ÷òî òî÷íî òàêîå æå îêîí÷àíèå - «ано» или «а퉻 - èìååò
ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå êàóçàòèâíûõ ãëàãîëîâ. Åñëè õîòÿò ïîëó÷èòü òàê íàçûâàåìûé
êàóçàòèâíûé (ïîáóæäàþùèé, çàñòàâëÿþùèé) ãëàãîë, òî ê äõàòó, çàêàí÷èâàþùèìñÿ íà ñîãëàñíóþ
ïðèáàâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -ÁM èëè -ÁeMo (àí‰, àíо), à ê äõàòó, çàêàí÷èâàþùèìñÿ íà ãëàñíóþ
ïðèáàâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -ïyAM Á (à) è ïyA (wa) ÿâëÿþòñÿ ñóôôèêñàìè êàóçàòèâíîñòè
(waí‰), ãäå
(ìû åù¸ ïîãîâîðèì îá ýòîì ïîçäíåå): ÀfKAM (ÀfKa ) (äåêõàí‰) çàñòàâëåíèå ñìîòðåòü, ïîêàçûâàíèå;
prAM (pra ) (ï‰ðàí‰) çàñòàâëåíèå íîñèòü, îäåâàíèå; KAïyAM (KA ) (êõàwàí‰) çàñòàâëåíèå åñòü,
êîðìëåíèå; clAM (cla) (÷‰ëàí‰) çàñòàâëåíèå äâèãàòüñÿ, óïðàâëåíèå; è ò. ä.
Давай разберёмся ещё раз, чтобы не запутаться.
Как определить или найти дхату? Для этого нужно посмотреть в словарь, найти там
интересующее тебя глагольное существительное (не забывай, что на русский язык оно переведено в
виде неопределённой формы глагола, отвечающей на вопрос «что делать?»). Затем,
- если оно заканчивается на wà или à, то надо их отбросить и то, что останется и будет дхату или
глагольным корнем;
- если оно заканчивается на -ÁM èëè -ÁeMo (àí‰, àíо), то это может быть
или
глагольное существительное, образованное от существительного-корня
или
глагольное существительное каузативного (заставляющего) глагола
(впрочем первое это или второе – никакого практического значения для тебя это, пока что, не имеет, так
как по временам и лицам они изменяются по одним и тем же законам). Так вот, если глагольное
существительное заканчивается на «ано» или «а퉻, то надо отбросить «но» или «н‰». То что останется
называется основой именного (то есть образованного от существительного-корня) или
каузативного (заставляющего) глагола.

Это нужно знать, потому что все остальные глагольные формы образуются путём
прибавления различных окончаний к дхату (если это простой глагол) или к основе (если это
каузативный или именной глагол).

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà ãëàãîëà.


(îòâå÷àåò íà âîïðîñ «÷òî äåëàòü?»)

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà ãëàãîëà îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó îêîí÷àíèÿ -éew (èòå) â


-ew (òå) â ÷îëèò-áõàøà:
ñàäõó-áõàøà, è
*pirew ( prew ) (ïîðèòå, ï‰ðòå) íîñèòü, íàäåâàòü;
*prAéew ( prAew ) (ï‰ðàèòå, ï‰ðàòå) çàñòàâëÿòü íîñèòü, îäåâàòü (çäåñü Á, ñòîÿùèé ïåðåä
îêîí÷àíèåì -éew (-ew ) ÿâëÿåòñÿ ñóôôèêñîì êàóçàòèâíîñòè);
*cilew ( clew ) (÷оëèòå, ÷‰ëòå) äâèãàòüñÿ;
*clAéew ( clAew ) (÷‰ëàèòå, ÷‰ëàòå) çàñòàâëÿòü äâèãàòüñÿ, óïðàâëÿòü;

*KAéew ( ÀKew ) (êõàèòå, êõåòå) åñòü;


*KAïyAéew ( KAïyAew ) (êõàwàèòå, êõàwàòå) êîðìèòü (ïyA - ñóôôèêñ êàóçàòèâíîñòè);
*pixew (pxew ) (ïор^èòå, ï‰р^òå) ÷èòàòü, ïàäàòü;
*pxAéew (pxAew ) (ï‰р^àèòå, ï‰р^àòå) ó÷èòü (çàñòàâëÿòü ÷èòàòü), ðîíÿòü (çàñòàâëÿòü
ïàäàòü);

59
Íåñîâåðøåííîå äååïðè÷àñòèå.
(îòâå÷àåò íà âîïðîñ «÷òî äåëàÿ?»)

Íåñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå îáðàçóåòñÿ äâухêðàòíûì ïîâòîðåíèåì íåîïðåäåë¸ííîé


ôîðìû ãëàãîëà:
*pixew pixew ( pxew pxew ) (ïор^èòå ïор^èòå, ï‰р^òå ï‰р^òå) ÷èòàÿ, ïàäàÿ;
*pxAéew pxAéew (pxAew pxAew ) (ï‰р^àèòå ï‰р^àèòå, ï‰р^àòå ï‰р^àòå) ïðåïîäàâàÿ, ðîíÿÿ;
*cilew cilew ( clew clew ) (÷оëèòå ÷оëèòå, ÷‰ëòå ÷‰ëòå) äâèãàÿñü, èäÿ;
*KAéew KAéew (ÀKew ÀKew ) (êõàèòå êõàèòå, êõåòå êõåòå) êóøàÿ;
*KAïyAéew KAïyAéew (KAïyAew KAïyAew ) (êõàwàèòå êõàwàèòå, êõàwàòå êõàwàòå) êîðìÿ; *zAéew
zAéew (Àzew Àzew ) (äæàèòå äæàèòå, äæåòå äæåòå) èäÿ.

Ñîâåðøåííîå äååïðè÷àñòèå.
(îòâå÷àåò íà âîïðîñ «÷òî ñäåëàâ?»)

1. Ñîâåðøеííîå äååïðè÷àñòèå îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê êàóçàòèâíîé


îñíîâå ( каузативная основа состоит из äõàòó и êàóçàòèâíого ñóôôèêñа Á а èëè ïyA wа )
îêîí÷àíèÿ -éyA (èéà) â ñàäõó-áõàøà, êîòîðîå â ÷îëèò-áõàøà ïðåâðàùàåòñÿ â -å å. Оáðàòè
âíèìàíèå, ÷òî îêîíöîâêà *-AéyA (àèéà) èëè *-ïyAéyA (wàèéà) совершенного деепричастия именного
или каузативного глагола, â ÷îëèò-áõàøà ïðåâðàùàåòñÿ â
-éey (èéå), ïðè ýòîì ìîæåò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèå ãëàñíîé, ñòîÿùåé â êîðíå; ïðàâèëà ýòîãî
èçìåíåíèÿ ìû ðàññìîòðèì ïîçæå.

Я говорю об этом для того, чтобы ты не путал литературную форму совершенного деепричастия из
садху-бхаша (например *kiryA - корийа - сделав) с разговорной формой совершенного деепричастия
каузативного глагола ( kirey - корийе - заставив сделать).

*pixyA (pex ) (ïоð^èéà, ï‰ð^å) ïðî÷èòàâ, óïàâ;


*pxAéyA (pixey ) (ï‰ð^àèéà, ï‰ð^èéå) íàó÷èâ, óðîíèâ;
*KAéyA (ÀKey ) (êõàèéà, êõåéå) ñúåâ;
*KAïyAéyA (ÀKéey ) (êõàwàèéà, êõåèéå) íàêîðìèâ;
*piryA (per ) (ïоðèéà, ï‰ðå) íàäåâ (íà ñåáÿ);
*prAéyA (pirey ) (ï‰ðàèéà, ïîðèéå) îäåâ (êîãî-òî).
Ó ãëàãîëà «èäòè» - zAïyA джаwа - èìååòñÿ îñîáàÿ ôîðìà ñîâåðøеííîãî äååïðè÷àñòèÿ -
*igyA (igey, Àg ) (ãèéà, ãèéå, ãå) óéäÿ.
 ñòèõотворных произведениях î÷åíü ÷àñòî ìîæíî âñòðåòèòü òàêîå íàïèñàíèå ñîâåðø¸ííûõ
äååïðè÷àñòèé: pix ’ (ïоð^è) ïðî÷èòàâ, óïàâ; kir ’ (êоðè) ñäåëàâ; pir ’ (ïоðè) íàäåâ; ÀfiK ’
(äåêõè) óâèäåâ. Аïîñòðîô óêàçûâàåò íà èñ÷åçíувшее «éà».

2. Åñëè ðå÷ü èä¸ò î äåéñòâèè, ñîâåðø¸ííîì â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê другому действию (в


русском языке это передаётся словами «едва» или «как только»), òî ñîâåðøåííîå äååïðè÷àñòèå
ìîæåò áûòü îáðàçîâàíî îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

à) ïðèáàâëåíèåì óñèëèòåëüíîé ÷àñòèöû é (è) ê íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå ãëàãîëà:

60
*ÀfiKewé (ÀfKewé ) (äåêõèòåè, äåêõòåè) åäâà óâèäåâ;
*Áisewé (Ásewé ) (àùèòåè, àùòåè) åäâà ïðèéäÿ;
*XuiMewé ( XuMewé ) (ùóíèòåè, ùóíòåè) åäâà óñëûøàâ;

á) äâухкðàòíûì íàïèñàíèåì íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìû ãëàãîëà ñ îòðèöàòåëüíîé ÷àñòèöåé


MA(íà) ïîñåðåäèíå:
*ÀfiKew MA ÀfiKew (ÀfKew MA ÀfKew) (äåêõèòå íà äåêõèòå, äåêõòå íà äåêõòå) åäâà óâèäåâ (íå
óñïåë óâèäåòü, êàê);
*Áisew MA Áisew (Ásew MA Ásew ) (àùèòå íà àùèòå, àùòå íà àùòå) åäâà ïðèéäÿ (íå óñïåë
ïðèéòè, êàê);
*XuiMew MA XuiMew (XuMew MA XuMew ) (шóíèòå íà шóíèòå, шóíòå íà шóíòå) åäâà óñëûøàâ (íå óñïåë
óñëûøàòü, êàê);

Óñëîâíîå íàêëîíåíèå.

Åñëè õîòÿò ïîñòàâèòü èëè îïèñàòü êàêîå-íèáóäü íåîáõîäèìîå óñëîâèå îòíîñÿùååñÿ ê


любому âðåìåíè, êîòîðîå íà ðóññêîì ÿçûêå íà÷èíàëîñü áû ñëîâàìè «åñëè» èëè «êîãäà», òî íà
Гаудии äëÿ ýòîãî (êàê îäèí èç âàðèàíòîâ) ïðîñòî ïðèñîåäèíÿþò ê äõàòó îêîí÷àíèå -éel^ (-Àl â
÷îëèò-áõàøà ). Ïîëó÷èâøàÿñÿ ôîðìà ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê â òîì ëèöå, êîòîðîå âûòåêàåò
èç îáùåãî ñìûñëà ïðåäëîæåíèÿ:

*éhA kirel Àloek iM¹A kireb (å krel Àloek iM¹A kreb )


Иõà êоðèëå ëоêå íèíäà êоðèáå. (Э ê‰ðëå ëоêå íèíäà ê‰ðáå.)
Ýòî; åñëè ñäåëàòü; ëþäè; îñóæäåíèå; áóäóò äåëàòü.
Åñëè òû ýòî ñäåëàåøü, òî ëþäè îñóäÿò òåáÿ.
Åñëè ìû ýòî ñäåëàåì, òî ëþäè íàñ îñóäÿò.

*suz| õiTel kuyAsA kAityA zAéeb ( suz| õTel kuyAsA Àket zAeb )
Шóðäæ‰ óòõèëå êóàшà êà§èéà äæàèáå. (Шóðäæî óòõëå êóàшà êå§å äæàáå.)
Ñîëíöå; êîãäà âçîéä¸ò; òóìàí; ðàçðåçàâøèñü (ðàññåÿâøèñü); óéä¸ò.
Êîãäà ñîëíöå âçîéä¸ò, òóìàí èñ÷åçíåò.

ïtA MA ÁMel cleb MA


Χà íà àíëå, ÷îëáå íà.
Òî; íå; åñëè ïðèíåñòè; ïîéä¸ò; íåò.
Åñëè òû íå ïðèíåñ¸øü ýòî, òî òàê äåëî íå ïîéä¸ò.
Åñëè ýòîãî íå ïðèíåñòè, òî òàê äåëî íå ïîéä¸ò.

*Às Áisel Áim zAéb (Às åel Áim zAb )


Шå àùèëå àìè äæàèáî. (Шå ýëå àìè äæàáî.)
Îí; åñëè ïðèä¸ò; ÿ; ïîéäó.
ß ïîéäó, åñëè îí ïðèä¸ò.

* Cibit ÀfiKel ÀwomAr BAl lAigeb ( Cibit ÀfKel ÀwomAr BAl lAgeb )
Чõоáè§è äåêõèëå òоìàð áõàëî ëàãèáå. (Чõоáè§è äåêõëå òоìàð áõàëî ëàãáå.)
Ýòó êàðòèíó; åñëè óâèäèøü; òебе; õîðîøî; ïðèëîæèò (ñòóêíåò).
Åñëè òû óâèäèøü ýòó êàðòèíó, îíà òåáå ïîíðàâèòñÿ.

61
Åù¸ íåìíîãî î ãëàãîëüíîì ñóùåñòâèòåëüíîì.

Ïîìèìî òîé ôîðìû ãëàãîëüíîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî, êîòîðóþ òû óæå çíàåøü ñóùåñòâóåò


åù¸ äâå ôîðìû. Îíè îáðàçóþòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó ñóôôèêñîâ -áM «îí» è -ébA- «èáà» (-
bA- «áà» â ÷îëèò-áõàøà). Вторая ôîðìà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå èëè â
ñîåäèíåíèè ñî ñëîâîì mAñ «ìàòðî» òîëüêî):
- в ðîäèòåëüíîì ïàäåæå ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå ñ ñóôôèêñîì -ébA- (èáà) íàèáîëåå
÷àñòî óïîòðåáëÿåòñÿ ñ ïîñëåëîãîì jMù (äæоíí‰) äëÿ; íà ðóññêèé ÿçûê òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ
ïåðåâîäèòñÿ «äëÿ òîãî ÷òîáû ñäåëàòü òî-òî и то-то»:
*kirbAr jMù, krbAr jMù (êоðèáàð äæоíí‰, ê‰ðáàð äæоííî) ÷òîáû ñäåëàòü (äåëàíèÿ äëÿ);
*ÀfiKbAr jMù, ÀfKbAr jMù (äåêõèáàð äæоíí‰, äåêõáàð äæоíí‰) ÷òîáû óâèäåòü;
- в èìåíèòåëüíîì ïàäåæå ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå ñ ñóôôèêñîì -ébA- (èáà)
óïîòðåáëÿåòñÿ ñ íàðå÷èåì mAñ (ìàòð‰) òîëüêî, è ïåðåâîäèòñÿ «åäâà ñäåëàâ ÷òî-òî»:
*XuiMbAmAñ (шóíèáàìàòòð‰) åäâà óñëûøàâ;
*ÀfiKbAmAñ (äåêõèáàìàòòð‰) åäâà óâèäåâ.
Îñòàëîñü åù¸ íåìíîæêî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ðàçîáðàòüñÿ ñ ãëàãîëüíûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè.
Îáû÷íîå åãî ìåñòî - ïåðåä äðóãèì ãëàãîëîì, ãäå îíî ïîìîãàåò â îáðàçîâàíèè ïàññèâíîãî çàëîãà
(ýòî ìû ðàçáåð¸ì ïîçäíåå). Íî åñëè òû óâèäèøü åãî ñòîÿùèì â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå ïåðåä
ñóùåñòâèòåëüíûì, òî çíàé, ÷òî òóò îíî ïåðåâîäèòñÿ ïî äðóãîìó, à èìåííî, êàê
ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå
(îòâå÷àåò íà âîïðîñ «êàêîé ? ÷òî ñäåëàííûé? -íàÿ? -íîå?»):

ÀfKA Gr (äåêõà ãõ‰ð) óâèäåííûé äîì;


ÀXoMA gAM (ш‰íà ãàí) óñëûøàííàÿ ïåñíÿ;
krA kAj (ê‰ðà êàäæ) ñäåëàííàÿ ðàáîòà;
ÀlKA iciT (ëåêõà ÷èòõè) íàïèñàííîå ïèñüìî;
ÀKolA frjA (êõоëà äîðäæà) îòêðûòàÿ äâåðü.

À òåïåðü ðàññìîòðèì
ÊÀÊ ÃËÀÃÎËÛ ÈÇÌÅÍßÞÒÑß ÏÎ ËÈÖÀÌ (ñïðÿãàþòñÿ)  ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍÀÕ.

1. Íàñòîÿщèå âðåìåíà (èõ òðè).


1.1. Ïðîñòîå íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â íàñòîÿùåì âðåìåíè îáû÷íî, èíîãäà,
âñåãäà, ÷àñòî èëè ðåäêî; другими словами – повторяющееся действие в настоящем : ß õîæó ïåøêîì. ß
÷èòàþ êíèãè. Îáðàçóåòñÿ ïðîñòîå íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó или к основе (каузативной
или именной) ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

62
1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà)
ìû. -é (è)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû;
ÀwomrA (òоìðà) âû. -á (‰) èëè -ï (о)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; -és (èш) äëÿ äõàòó,
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ñîãëàñíóþ;
-s (ш) äëÿ äõàòó,
îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ãëàñíóþ.
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû; -åM (åí) äëÿ äõàòó,
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ñîãëàñíóþ;
iwiM (òèíè) îí, îíà; -M (í) äëÿ äõàòó,
wVAhArA (òàíõàðà) îíè. îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ãëàñíóþ.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå Às (шå) îí, îíà, îíî; -å (å) äëÿ äõàòó, îêàí-
ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. ÷èâàþùèõñÿ íà ñîãëàñíóþ;
-y (é) äëÿ äõàòó,
îêàí÷èâàþùèõñÿ íà
ãëàñíóþ.

Áim zAé (àìè äæàè) ÿ õîæó; ÁmrA zAé (àìðà äæàè) ìû õîäèì.
wuim zAï (òóìè äæàо) òû õîäèøü; ÀwomrA zAï (òоìðà äæàо) âû õîäèòå.
wué zAsa (òóè äæàù) òû õîäèøü; ÀworA zAsa (òоðà äæàш) âû õîäèòå.
ÁpiM zAM (àïíè äæàí) âû õîäèòå; ÁpMArA zAM (àïíàðà äæàí) âû õîäèòå.
iwiM zAM (òèíè äæàí) îí õîäèò; wVAhArA zAM (òàíõàðà äæàí) îíè õîäÿò.
Às zAy (шå äæàé) îí õîäèò; wAhArA zAy (òàõàðà äæàé) îíè õîäÿò.
Åù¸ ýòî âðåìÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ äåéñòâèé â ïðîøëîì, îñîáåííî â ñòèõàõ. Êàê â
ðóññêîì ÿçûêå: Òóò îí âûõîäèò è ãîâîðèò (õîòÿ èìååòñÿ ââèäó «òóò îí âûøåë è ñêàçàë»).

1.2. Ïðîäîëæàþùååñÿ íàñòîÿùåå âðåìÿ

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ïðÿìî ñåé÷àñ èëè ïðîèçîéä¸ò â
áëèæàéøåì áóäóùåì ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ:
Òû ñåé÷àñ ÷èòàåøü? Òû çàâòðà ÷èòàåøü äîêëàä?  äàííûé ìîìåíò ÿ èäó äîìîé. ×åðåç ÷àñ ÿ èäó ñ
òîáîé. Ñåé÷àñ ìû åäåì íà ìàøèíå. Ïîñëåçàâòðà ìû åäåì â ãîðû.

Îáðàçóåòñÿ ïðîäîëæàþùååñÿ íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê îñíîâå


ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-éewiC (-iC )


ìû. (èòå÷è, ÷è)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éewC (-C )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èòå÷‰, ÷‰)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éewiCs (-iCs )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå

63
ÀworA (òоðà) âû. (èòå÷èш, ÷èш)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éeweCM (-ÀCM )
(èòå÷åí, ÷åí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éeweC (-ÀC )
ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èòå÷å, ÷å)

Îáðàòè âíèìàíèå ÷òî, åñëè äõàòó çàêàí÷èâàåòñÿ íà ãëàñíóþ èëè -r (ð), òî â ÷îëèò-
áõàøà -Ca (÷õ) в окончании ïðåâðàùàåòñÿ â -Ãa (÷÷õ); ïðè ýòîì -r (ð) ñëèâàåòñÿ ïðè
ïðîèçíåñåíèè ñ «÷÷õ»: Áim krià (àìè êо÷÷è) ÿ äåëàþ (ñåé÷àñ). È åù¸, çàìåòü, ÷òî â ýòîì è
íåêîòîðûõ äðóãèõ âðåìåíàõ -Ca è -Ãa â îêîí÷àíèÿõ ÷èòàþòñÿ êàê «÷» è «÷÷». ×òîáû òåáå áûëî
óäîáíåé ðàçëè÷àòü ãäå êîí÷àåòñÿ äõàòó è íà÷èíàåòñÿ îêîí÷àíèå, ÿ ðàçäåëþ èõ äåôèñîì.

Áim *zAéewiC (zAià ) (àìè äæà-èòå-÷è, äæà-÷÷è) ÿ èäó;


ÁmrA *zAéewiC (zAià ) (àìðà äæà-èòå-÷è, àìðà äæà-÷÷è) ìû èä¸ì.

wuim *zAéewC (zAà ) (òóìè äæà-èòå-÷‰, äæà-÷÷‰) òû èä¸øü;


ÀwomrA *zAéewC (zAà ) (òоìðà äæà-èòå-÷‰, äæà-÷÷‰) âû èä¸òå.

wué *zAéewiCsa (zAiÃs ) (òóè äæà-èòå-÷èш, äæà-÷÷èш) òû èä¸øü;


ÀworA *zAéewiCsa (zAiÃs ) (òоðà äæà-èòå-÷èш, äæà-÷÷èш) âû èä¸òå.

ÁpiM *zAéeweCM (zAeÃM ) (àïíè äæà-èòå-÷åí, äæà-÷÷åí) âû èä¸òå;


ÁpMArA *zAéeweCM (zAeÃM ) (àïíàðà äæà-èòå-÷åí, äæà-÷÷åí) âû èä¸òå.

iwiM *zAéeweCM (zAeÃM ) (òèíè äæà-èòå-÷åí, äæà-÷÷åí) îí èä¸ò;


wVAhArA *zAéeweCM (zAeÃM ) (òàíõàðà äæà-èòå-÷åí, äæà-÷÷åí) îíè èäóò.

Às *zAéeweC (zAeà ) (шå äæà-èòå-÷å, äæà-÷÷å) îí èä¸ò;


wAhArA *zAéeweC (zAeà ) (òàõàðà äæà-èòå-÷å, äæà-÷÷å) îíè èäóò.
Åñëè òû ïðèãëÿäèøüñÿ ê òðàíñêðèïöèè, òî óâèäèøü, ÷òî íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ
âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ëè÷íûõ îêîí÷àíèé -iC,-C,-iCs,-ÀCM,-ÀC ê íåîïðåäåë¸ííîé
ôîðìå ãëàãîëà â ñàäõó-áõàøà, è ê äõàòó â ÷îëèò-áõàøà. Ýòè ëè÷íûå îêîí÷àíèÿ ÿâëÿþòñÿ
óêîðî÷åííûìè ïðîèçâîäíûìè îò âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà ÁCA (à÷хà) áûòü. Âîò åù¸ íåñêîëüêî
ïðèìåðîâ:

Áim *pirewiC (prià ) (àìè ïîðèòå÷è, ïî÷÷è) ÿ íàäåâàþ;


ÁmrA *prAéewiC (prAià ) (àìðà ï‰ðàèòå÷è, ï‰ðà÷÷è) ìû çàñòàâëÿåì íîñèòü, îäåâàåì;
wuim *cilewC (clC) (òóìè ÷оëèòå÷‰, ÷‰ë÷‰) òû äâèãàåøüñÿ;
ÀwomrA *clAéewC (clAÃ) (òоìðà ÷‰ëàèòå÷‰, ÷‰ëà÷÷‰) âû çàñòàâëÿåòå äâèãàòüñÿ, óïðàâëÿåòå;
iwiM *KAéeweCM (KAeÃM) (òèíè êõàèòå÷åí, êõà÷÷åí) îí åñò (ñåé÷àñ);

64
wAhArA *KAïyAéeweC (KAïyAeÃ) (òàõàðà êõàwàèòå÷å, êõàwà÷å) îíè êîðìÿò (ñåé÷àñ) (ïyA -
ñóôôèêñ êàóçàòèâíîñòè);
Às *pixeweC (pxeC) (шå ïоð^èòå÷å, ï‰ð^÷å) îí ÷èòàåò (ñåé÷àñ), îí ïàäàåò (ñåé÷àñ);
wué *pxAéewiCs (pxAiCs )(òóè ï‰ð^àèòå÷èш, ï‰ð^à÷èш) òû ïðåïîäà¸øü (çàñòàâëÿåøü ÷èòàòü), òû
ðîíÿåøü (çàñòàâëÿåøü ïàäàòü).

Ýòî âðåìÿ òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ áîëåå âûðàçèòåëüíîãî îïèñàíèÿ ïðîøëîãî:
Îí óâèäåë, êàê ïîæèëîé ÷åëîâåê âûõîäèò èç ìàøèíû è èä¸ò ê äîìó.

1.3. Ñîâåðøåííîå íàñòîÿùåå âðåìÿ

Ïðàâèëüíåå áóäåò íàçâàòü ýòî âðåìÿ «ñîâåðø¸ííîå ê íàñòîÿùåìó моменту». Ãëàãîë â ýòîì
âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, çàâåðøèâøååñÿ ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó, èëè äåéñòâèå (êîãäà áû îíî
íè ñîâåðøàëîñü), ðåçóëüòàò êîòîðîãî èìååòñÿ â äàííûé ìîìåíò:

Âîò ÿ è ïðèø¸ë. Îí âåðíóëñÿ äîìîé? ß ïðî÷èòàë ýòó êíèãó. ß èñïîëíèë, ÷òî âû ñêàçàëè.

Îáðàçóåòñÿ ñîâåðøåííîå íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê îñíîâå ñëåäóþùèõ


îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-éyAiC (-åiC )


ìû. (èéà÷è, å÷è)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éyAC (-åC )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èéà÷‰, å÷‰)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éyAiCs (-åiCs )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èйа÷èш, е÷èш)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éyAeCM (-åeCM )
(èéà÷åí, å÷åí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå ëèöî Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éyAeC (-åeC )
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èéà÷å, å÷å)

Áim *kiryAiC (keriC ) (àìè êîð-èéà-÷è, ê‰ð-å-÷è) ÿ ñäåëàë;


ÁmrA *kiryAiC (keriC ) (àìðà êîð-èéà-÷è, àìðà ê‰ð-å-÷è) ìû ñäåëàëè.

wuim *kiryAC (kerC ) (òóìè êîð-èéà-÷‰, ê‰ð-å-÷‰) òû ñäåëàë;


ÀwomrA *kiryAC (kerC ) (òоìðà êîð-èéà-÷‰, ê‰ð-å-÷‰) âû ñäåëàëè.

wué *kiryAiCsa (keriCs ) (òóè êîð-èéà-÷èш, ê‰ð-å-÷èш) òû ñäåëàë;


ÀworA *kiryAiCsa (keriCs ) (òоðà êîð-èéà-÷èш, ê‰ð-å-÷èш) âû ñäåëàëè.

ÁpiM *kiryAeCM (kereCM ) (àïíè êîð-èéà-÷åí, ê‰ð-å-÷åí) âû ñäåëàëè;


ÁpMArA *kiryAeCM (kereCM ) (àïíàðà êîð-èéà-÷åí, ê‰ð-å-÷åí) âû ñäåëàëè.

65
iwiM *kiryAeCM (kereCM ) (òèíè êîð-èéà-÷åí, ê‰ð-å-÷åí) îí ñäåëàë;
wVAhArA *kiryAeCM (kereCM ) (òàíõàðà êîð-èéà-÷åí, ê‰ð-å-÷åí) îíè ñäåëàëè.

Às *kiryAeC (kereC ) (шå êîð-èéà-÷å, ê‰ð-å-÷å) îí ñäåëàë;


wAhArA *kiryAeC (kereC ) (òàõàðà êîð-èéà-÷å, ê‰ð-å-÷å) îíè ñäåëàëè.
Åñëè òû ïîâíèìàòåëüíåé ïðèñìîòðèøüñÿ ê òðàíñêðèïöèè, òî óâèäèøü, ÷òî ñîâåðøåííîå
íàñòîÿùåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ëè÷íûõ îêîí÷àíèé -iC,-C,-iCs, -ÀCM,-ÀC ê
ñîâåðø¸ííîìó äååïðè÷àñòèþ â ñàäõó-áõàøà, è ê ðàçãîâîðíîé ôîðìå ñîâåðø¸ííîãî äååïðè÷àñòèÿ
â ÷îëèò-áõàøà. Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:
Áim *pixyAiC (pexiC ) (ïоð^èéà÷è, ï‰ð^å÷è) ÿ ïðî÷èòàë, ÿ óïàë;
Às *pxAéyAeC (pixeyeC) (ï‰ð^àèéà÷å, ïîð^èéå÷å) îí íàó÷èë, îí óðîíèë;
wuim *KAéyAC (ÀKeyC ) (êõàèéà÷‰, êõåéå÷‰) òû ñúåë;
iwiM *KAïyAéyAeCM (ÀKéeyeCM ) (òèíè êõàwàèéà÷åí, êõåèéå÷åí) îí íàêîðìèë;
wué *piryAiCs (periCs ) (ïоðèéà÷èш, ï‰ðå÷èш) òû íàäåë;
ÁpiM *prAéyAeCM (pireyeCM ) (ï‰ðàèéà÷åí, ïîðèéå÷åí) âû îäåëè;
ÁmrA *igyAiC (igeyiC, ÀgiC) (ãèéà÷è, ãèéå÷è, ãå÷è) ìû óøëè.

2. Ïðîøåäøèå âðåìåíà (èõ ÷åòûðå).

2.1. Ïðîñòîå ïðîøåäøåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíî


ñîâåðøàþùèõñÿ äåéñòâèé èëè ñîáûòèé â ïðîøëîì; âìåñòå ñ òåì, ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ è äëÿ
îïèñàíèÿ åäèíè÷íûõ äåéñòâèé, è â ýòîì ñëó÷àå ÷àùå âñåãî ïîä÷åðêèâàåò òî, ÷òî ýòî äåéñòâèå
ïðîèçîøëî òîëüêî ÷òî. Îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê îñíîâå ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-élAm (lAm) (èëàì, ëàì)
ìû. *-éelm (Àlm) (èëåì,ëåì)
*-élum (lum) (èëóì, ëóì)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éel (-Àl )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èëå, ëå)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éil (-il, -ils )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èëè, ëè, ëèш)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éelM (-elM )
(èëåí, ëåí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå Às (шå) îí, îíà, îíî; *-él (èë‰)
ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. -l (ë‰)
-Àlo (ëо)

66
-Àl (ëå)- ñ íåêîòîðûìè
èç ïåðåõîäíûõ ãëàãîëîâ

Áim *kirlAm (krlAm ) (àìè êîð-èë-àì, ê‰ð-ë-àì) ÿ ñäåëàë;


ÁmrA *kirlAm (krlAm ) (àìðà êîð-èë-àì, ê‰ð-ë-àì) ìû ñäåëàëè.

wuim *kirel (krel ) (òóìè êîð-èë-å, ê‰ð-ë-å) òû ñäåëàë;


ÀwomrA *kirel (krel ) (òоìðà êîð-èë-å, ê‰ð-ë-å) âû ñäåëàëè.

wué *kirilsa (krils ) (òóè êîð-èë-èш, ê‰ð-ë-èш) òû ñäåëàë;


ÀworA *kirilsa (krils ) (òоðà êîð-èë-èш, ê‰ð-ë-èш) âû ñäåëàëè.

ÁpiM *kirelM (krelM ) (àïíè êîð-èë-åí, ê‰ð-ë-åí) âû ñäåëàëè;


ÁpMArA *kirelM (krelM ) (àïíàðà êîð-èë-åí, ê‰ð-ë-åí) âû ñäåëàëè.

iwiM *kirelM (krelM ) (òèíè êîð-èë-åí, ê‰ð-ë-åí) îí ñäåëàë;


wVAhArA *kirelM (krelM ) (òàíõàðà êîð-èë-åí, ê‰ð-ë-åí) îíè ñäåëàëè.

Às *kirl (krl, Ekl ) (шå êîð-èë-‰, ê‰ð-ë-‰, êîé-ë-‰) îí ñäåëàë;


wAhArA *kirl (krl, Ekl ) (òàõàðà êîð-èë-‰, ê‰ð-ë-‰, êîé-ë-‰) îíè ñäåëàëè.
Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:
Áim *pixlAm (pxlAm ) (àìè ïоð^èëàì, ï‰ð^ëàì) ÿ ïðî÷èòàë, ÿ óïàë;
Às *pxAél (pxAl ) (шå ï‰ð^àèë‰, ï‰ð^àë‰) îí íàó÷èë, îí óðîíèë;
wuim *KAéel (ÀKel ) (òóìè êõàèëå, êõåëå) òû ñúåë;
iwiM *KAïyAéelM (KAïyAelM ) (òèíè êõàwàèëåí, êõàwàëåí) îí íàêîðìèë;
wué *pirils (prils ) (òóè ïоðèëèш, ï‰ðëèш) òû íàäåë;
ÁpiM *prAéelM (prAelM ) (àïíè ï‰ðàèëåí, ï‰ðàëåí) âû îäåëè;
ÁmrA ÀglAm (ãåëàì) ìû óøëè, ìû ïîøëè.

2. 2. Ïðîøåäøåå ïðîäîëæàþùååñÿ âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, íàõîäèâøååñÿ â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ â òîò


ìîìåíò, î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü:
Êîãäà ìû âîøëè, îí ðèñîâàë êàðòèíó. Â÷åðà â ýòî âðåìÿ ÿ âîçâðàùàëñÿ èç øêîëû.

Îáðàçóåòñÿ ïðîäîëæàþùååñÿ ïðîøåäøåå âðåìÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê êàóçàòèâíîé îñíîâå


ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-éewiClAm (-iClAm )


ìû. (èòå÷èëàì, ÷èëàì)

67
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éewiCel (-iCel )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èòå÷èëå, ÷èëå)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éewiCil (-iCil )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èòå÷èëè, ÷èëè)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éewiCelM (-iCelM )
(èòå÷èëåí, ÷èëåí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éewiCl (-iCl )
ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èòå÷èë‰, ÷èë‰)

Çàïîìíè, ÷òî, êàê è â íàñòîÿùåì ïðîäîëæàþùåìñÿ âðåìåíè, åñëè äõàòó çàêàí÷èâàåòñÿ íà


ãëàñíóþ èëè -r (ð), òî â ÷îëèò-áõàøà -Ca (÷õ) ïðåâðàùàåòñÿ â -Ãa (÷÷õ); ïðè ýòîì -r (ð)
ñëèâàåòñÿ ïðè ïðîèçíåñåíèè ñ «÷÷õ»: Áim kriÃlAm (àìè êо÷÷èëàì) ÿ äåëàë (â÷åðà в
определённый момент ).  ýòîì âðåìåíè òîæå, -Ca è –Ãa â îêîí÷àíèÿõ ÷èòàþòñÿ êàê «÷» è
«÷÷».

Áim *zAéewiClAm (zAiÃlAm ) (àìè äæà-èòå-÷èëàì, äæà-÷÷èëàì) ÿ ø¸ë;


ÁmrA *zAéewiClAm (zAiÃlAm ) (àìðà äæà-èòå-÷èëàì, àìðà äæà-÷÷èëàì) ìû øëè.

wuim *zAéewiCel (zAiÃel ) (òóìè äæà-èòå-÷èëå, äæà-÷÷èëå) òû ø¸ë;


ÀwomrA *zAéewiCel (zAiÃel ) (òоìðà äæà-èòå-÷èëå, äæà-÷÷èëå) âû øëè.

wué *zAéewiCil (zAiÃil ) (òóè äæà-èòå-÷èëè, äæà-÷÷èëè) òû ø¸ë;


ÀworA *zAéewiCil (zAiÃil ) (òоðà äæà-èòå-÷èëè, äæà-÷÷èëè) âû øëè.

ÁpiM *zAéewiCelM (zAiÃelM ) (àïíè äæà-èòå-÷èëåí, äæà-÷÷èëåí) âû øëè;


ÁpMArA *zAéewiCelM (zAiÃelM ) (àïíàðà äæà-èòå-÷èëåí, äæà-÷÷èëåí) âû øëè.

iwiM *zAéewiCelM (zAiÃelM ) (òèíè äæà-èòå-÷èëåí, äæà-÷÷èëåí) îí ø¸ë;


wVAhArA *zAéewiCelM (zAiÃelM ) (òàíõàðà äæà-èòå-÷èëåí, äæà-÷÷èëåí) îíè øëè.

Às *zAéewiCl (zAiÃl ) (шå äæà-èòå-÷èë‰, äæà-÷÷èë‰) îí ø¸ë;


wAhArA *zAéewiCl (zAiÃl ) (òàõàðà äæà-èòå-÷èë‰, äæà-÷÷èë‰) îíè øëè.

Ïðèãëÿäèñü ê òðàíñêðèïöèè, è òû óâèäèøü, ÷òî ïðîøåäøåå ïðîäîëæàþùååñÿ âðåìÿ


îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ïðîñòîé ïðîøåäøåé ôîðìû ãëàãîëà «áûòü» â ñîîòâåòñòâóþùåì ëèöå (
iClAm (÷õèëàì) ÿ áûë, iCel (÷õèëå) òû áûë, è ò. ä.) ê íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå ãëàãîëà â ñàäõó-
áõàøà, è ê äõàòó â ÷îëèò-áõàøà.

Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:

68
Áim *pirewiClAm (priÃlAm ) (àìè ïîðèòå÷èëàì, ïî÷÷èëàì) ÿ íàäåâàë;
ÁmrA *prAéewiClAm (prAiÃlAm ) (àìðà ï‰ðàèòå÷èëàì, ï‰ðà÷÷èëàì) ìû çàñòàâëÿëè íîñèòü,
îäåâàëè;
wuim *cilewiCel (cliCel) (òóìè ÷оëèòå÷èëå, ÷îë÷èëå) òû äâèãàëñÿ, ø¸ë;
ÀwomrA *clAéewiCel (clAiÃel) (òоìðà ÷îëàèòå÷èëå, ÷îëà÷÷èëå) âû çàñòàâëÿëè äâèãàòüñÿ,
óïðàâëÿëè;
iwiM *KAéewiCelM (KAiÃelM) (òèíè êõàèòå÷èëåí, êõà÷÷èëåí) îí åë;
wAhArA *KAïyAéewiCl (KAïyAiÃl) (òàõàðà êõàwàèòå÷èë‰, êõàwà÷÷èë‰) îíè êîðìèëè (â òîò
ìîìåíò);
Às *pixewiCl (pxiCl ) (шå ïоð^èòå÷èë‰, ïоð^÷èë‰) îí ÷èòàë, îí ïàäàë;
wué *pxAéewiCil (pxAiÃil ) (òóè ï‰ð^àèòå÷èëè, ï‰ð^à÷÷èëè) òû ïðåïîäàâàë (çàñòàâëÿë ÷èòàòü),
òû ðîíÿë (çàñòàâëÿë ïàäàòü).

2.3. Ñîâåðøåííîå ïðîøåäøåå âðåìÿ.

Ýòî âðåìÿ ìîæíî åù¸ íàçâàòü «ïîëíîñòüþ ñîâåðø¸ííîå â ïðîøåäøåì». Ãëàãîë â ýòîì
âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, öåëèêîì çàâåðøèâøååñÿ ê ìîìåíòó â ïðîøëîì: Â÷åðà îí âåðíóëñÿ
äîìîé äî её прихода. Ýòèì âðåìåíåì òàêæå ïîëüçóþòñÿ, êîãäà èç очерёдной ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ñîáûòèé, îïèñûâàåìûõ ïðîñòûì ïðîøåäøèì âðåìåíåì, ïðîèñõîäèò âûïàäåíèå â âèäå çàìå÷àíèÿ î,
âîñïîìèíàíèÿ èëè îïèñàíèÿ ðàíåå ñîâåðø¸ííîãî äåéñòâèÿ: Они постучались и, получив дозволение,
вошли внутрь и огляделись с нескрываемым изумлением. Никогда до этого они не видели ничего
подобного.

Îáðàçóåòñÿ ñîâåðøåííîå ïðîøåäøåå âðåìÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê êàóçàòèâíîé или


именной îñíîâå ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-éyAiClAm (-åiClAm )


ìû. (èéà÷èëàì, å÷èëàì)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éyAiCel (-åiCel )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èéà÷èëå, å÷èëå)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éyAiCil (-åiCil )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èéà÷èëè, å÷èëè)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éyAiCelM (-åiCelM )
(èéà÷èëåí, å÷èëåí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éyAiCl (-åiCl )
ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èéà÷èë‰, å÷èë‰)

Áim *kiryAiClAm (keriClAm ) (àìè êîð-èéà-÷èëàì, ê‰ð-å-÷èëàì) ÿ ñäåëàë (â÷åðà);


ÁmrA *kiryAiClAm (keriClAm ) (àìðà êîð-èéà-÷èëàì, àìðà ê‰ð-å-÷èëàì) ìû ñäåëàëè.

wuim *kiryAiCel (keriCel ) (òóìè êîðèéà-÷èëå, ê‰ðå-÷èëå) òû ñäåëàë (ãîä íàçàä);

69
ÀwomrA *kiryAiCel (keriCel ) (òоìðà êîðèéà-÷èëå, ê‰ðå-÷èëå) âû ñäåëàëè.

wué *kiryAiCil (keriCil ) (òóè êîðèéà-÷èëè, ê‰ðå-÷èëè) òû ñäåëàë;


ÀworA *kiryAiCil (keriCil ) (òоðà êîðèéà-÷èëè, ê‰ðå-÷èëè) âû ñäåëàëè.

ÁpiM *kiryAiCelM (keriCelM ) (àïíè êîðèéà-÷èëåí, ê‰ðå-÷èëåí) âû ñäåëàëè;


ÁpMArA *kiryAiCelM (keriCelM ) (àïíàðà êîðèéà-÷èëåí, ê‰ðå-÷èëåí) âû ñäåëàëè.

iwiM *kiryAiCelM (keriCelM ) (òèíè êîðèéà-÷èëåí, ê‰ðå-÷èëåí) îí ñäåëàë;


wVAhArA *kiryAiCelM (keriCelM ) (òàíõàðà êîðèéà-÷èëåí, ê‰ðå-÷èëåí) îíè ñäåëàëè.

Às *kiryAiCl (keriCl ) (шå êîðèéà-÷èëî, ê‰ðå-÷èëî) îí ñäåëàë;


wAhArA *kiryAiCl (keriCl ) (òàõàðà êîðèéà-÷èë‰, ê‰ðå-÷èë‰) îíè ñäåëàëè.
Êàê âèäèøü, ñîâåðøåííîå ïðîøåäøåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ïðîñòîé ïðîøåäøåé
ôîðìû ãëàãîëà «áûòü» â ñîîòâåòñòâóþùåì ëèöå ( iClAm (÷õèëàì) ÿ áûë, iCl (÷õèëî) îí áûë, è ò.
ä.) ê ñîâåðøеííîìó äååïðè÷àñòèþ â ñàäõó-áõàøà, è ê ðàçãîâîðíîé ôîðìå ñîâåðøеííîãî
äååïðè÷àñòèÿ â ÷îëèò-áõàøà.

Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:


Áim *pixyAiClAm ( pexiClAm ) (ïоð^èéà÷èëàì, ï‰ð^å÷èëàì) ÿ ïðî÷èòàë, ÿ óïàë (ïîçàâ÷åðà);
Às *pxAéyAiCl (pixeyiCl) (ï‰ð^àèéà÷èëî, ïîð^èéå÷èëî) îí íàó÷èë (ïðîøëûì ëåòîì), îí óðîíèë;
wuim *KAéyAiCel (ÀKeyiCel ) (êõàèéà÷èëå, êõåéå÷èëå) òû ñúåë (ïîçàâ÷åðà);
iwiM *KAïyAéyAiCelM (ÀKéeyiCelM ) (òèíè êõàwàèéà÷èëåí, êõåèéå÷èëåí) îí íàêîðìèë;
wué *piryAiCil (periCil ) (ïоðèéà÷èëè, ï‰ðå÷èëè) òû íàäåë (òîãäà);
ÁpiM *prAéyAiCelM (pireyiCelM ) (ï‰ðàèéà÷èëåí, ïîðèéå÷èëåí) âû îäåëè;
ÁmrA *igyAiClAm (igeyiClAm, ÀgiClAm) (ãèéà÷èëàì, ãèéå÷èëàì, ãå÷èëàì) ìû óøëè (äî òîãî êàê îí
âåðíóëñÿ).

2.4. Ïðèâû÷íîå ïðîøåäøåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, îáû÷íî, èíîãäà, ÷àñòî èëè ðåäêî
ñîâåðøàâøååñÿ â ïðîøëîì:
Ìû åçäèëè íà ìîðå êàæäîå ëåòî. Îí äàâàë ñâîè ñîâåòû, äàæå êîãäà åãî îá ýòîì íå ïðîñèëè.

Åù¸ ãëàãîë â òàêîé ôîðìå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ íåðåàëüíîãî óñëîâèÿ è íåðåàëüíîãî
æå ñëåäñòâèÿ â ïðîøëîì (òî åñòü òîãî, ÷òî ìîãëî áû áûòü, åñëè áû...)
Îáðàòè âíèìàíèå, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ýòî âðåìÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ è â ïåðâîé è âî
âòîðîé ÷àñòÿõ ïðåäëîæåíèÿ, или, как второй вариант – для выражения условия может быть
использовано условное наклонение (дхату + «иле»): Åñëè áû òû ïðèø¸ë, ìû áû ïîøëè âìåñòå.

Ïðèâû÷íîå ïðîøåäøåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè к îñíîâå ñëåäóþùèõ


îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA *-éwAm (wAm) (èòàì, òàì)


(àìðà) ìû. *-éewm (Àwm) (èòåì,òåì)
*-éwum (wum) (èòóì, òóì)

70
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éew (-Àw )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èòå, òå)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éiws (-iws )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èòèш, òèш)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éewM (-ewM )
(èòåí, òåí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå ëèöî Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éw (-w )
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èò‰, ò‰)

Áim *kirwAm (krwAm ) (àìè êîð-èò-àì, ê‰ð-ò-àì) ÿ äåëàë (îáû÷íî); åñëè áû ÿ ñäåëàë; ÿ áû ñäåëàë;
ÁmrA *kirwAm (krwAm ) (àìðà êîð-èò-àì, ê‰ð-ò-àì) ìû äåëàëè; åñëè áû ìû ñäåëàëè; ìû áû
ñäåëàëè.

wuim *kirew (krew ) (òóìè êîð-èò-å, ê‰ð-ò-å) òû äåëàë (äîâîëüíî ÷àñòî); åñëè áû òû ñäåëàë; òû áû
ñäåëàë;
ÀwomrA *kirew (krew ) (òоìðà êîð-èò-å, ê‰ð-ò-å) âû äåëàëè; åñëè áû âû ñäåëàëè; âû áû ñäåëàëè.
wué *kiriwsa (kriws ) (òóè êîð-èò-èш, ê‰ð-ò-èш) òû äåëàë; åñëè áû òû ñäåëàë; òû áû ñäåëàë;
ÀworA *kiriwsa (kriws ) (òоðà êîð-èò-èш, ê‰ð-ò-èш) âû äåëàëè; åñëè áû âû ñäåëàëè; âû áû
ñäåëàëè.

ÁpiM *kirewM (krewM ) (àïíè êîð-èò-åí, ê‰ð-ò-åí) âû äåëàëè (èíîãäà); åñëè áû âû ñäåëàëè; âû
áû ñäåëàëè.
ÁpMArA *kirewM (krewM ) (àïíàðà êîð-èò-åí, ê‰ð-ò-åí) âû äåëàëè; åñëè áû âû ñäåëàëè; âû áû
ñäåëàëè.

iwiM *kirewM (krewM ) (òèíè êîð-èò-åí, ê‰ð-ò-åí) îí äåëàë (âðåìÿ îò âðåìåíè); åñëè áû îí
ñäåëàë; îí áû ñäåëàë;
wVAhArA *kirewM (krewM ) (òàíõàðà êîð-èò-åí, ê‰ð-ò-åí) îíè äåëàëè; åñëè áû îíè ñäåëàëè; îíè áû
ñäåëàëè.

Às *kirw (krw ) (шå êîð-èò-‰, ê‰ð-ò-‰) îí äåëàë (íèêîãäà); åñëè áû îí ñäåëàë; îí áû ñäåëàë;
wAhArA *kirw (krw ) (òàõàðà êîð-èò-‰, ê‰ð-ò-‰) îíè äåëàëè; åñëè áû îíè ñäåëàëè; îíè áû ñäåëàëè.
Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:
Áim *pixwAm (pxwAm )(àìè ïоð^èòàì, ï‰ð^òàì) ÿ ÷èòàë, ÿ ïàäàë (÷àñòî);
Às *pxAéw (pxAw) (шå ï‰ð^àèòî, ï‰ð^àòî) îí ïðåïîäàâàë, îí ðîíÿë;
wuim *KAéew (ÀKew ) (òóìè êõàèòå, êõåòå) òû ñúåäàë;
iwiM *KAïyAéewM (KAïyAewM ) (òèíè êõàwàèòåí, êõàwàòåí) îí êîðìèë (îáû÷íî);
wué *piriws (priws ) (òóè ïоðèòèш, ïоðòèш) òû íàäåâàë (ðåãóëÿðíî);
ÁpiM *prAéewM (prAewM ) (àïíè ï‰ðàèòåí, ï‰ðàòåí) âû îäåâàëè;

71
ÁmrA *zAéwAm (ÀzwAm ) (àìðà äæàèòàì, äæåòàì) ìû õîäèëè (îáû÷íî).

×òîáû ëåã÷å áûëî çàïîìíèòü âñ¸ ýòî, îáðàòè âíèìàíèå íà òî, ÷òî â íàñòîÿùèõ âðåìåíàõ âñå
îêîí÷àíèÿ äëÿ âòîðîãî ëèöà çàêàí÷èâàþòñÿ íà «î», à äëÿ òðåòüåãî - íà «å»; à â ïðîøåäøèõ
âðåìåíàõ - íàîáîðîò: âñå îêîí÷àíèÿ äëÿ âòîðîãî ëèöà çàêàí÷èâàþòñÿ íà «å», à äëÿ òðåòüåãî - íà
«î».

3. Áóäóùèå âðåìåíà (èõ òðè).

3.1. Ïðîñòîå áóäóùåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, êîòîðîå áóäåò ñîâåðøåíî â áóäóùåì. Ïðîñòîå
áóäóùåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê êàóçàòèâíîé или именной îñíîâå
ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ; ÁmrA (àìðà) *-éb (-b,-Àbo)


ìû. (èá‰, á‰, áо)
2à Âòîðîå íåéòðàëüíîå ë. wuim (òóìè) òû; *-éeb (-Àb )
ÀwomrA (òоìðà) âû. (èáå, áå)
2á Âòîðîå ïðåíåáðåãàåìîå wué (òóè) òû; *-éib (-ib )
ëèöî èëè î÷åíü áëèçêîå
ÀworA (òоðà) âû. (èáè, áè)
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû;
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; *-éebM (-ebM )
(èáåí, áåí)
iwiM (òèíè) îí, îíà;
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå íåéòðàëüíîå ëèöî Às (шå) îí, îíà, îíî; *-éeb (-Àb )
wAhArA (òàõàðà) îíè. (èáå, áå)

Áim *kirb (krb ) (àìè êîð-èá-‰, ê‰ð-á-‰) ÿ ñäåëàþ; ÿ áóäó äåëàòü;


ÁmrA *kirb (krb ) (àìðà êîð-èá-‰, ê‰ð-á-‰) ìû ñäåëàåì; ìû áóäåì äåëàòü.

wuim *kireb (kreb ) (òóìè êîð-èá-å, ê‰ð-á-å) òû ñäåëàåøü; òû áóäåøü äåëàòü;


ÀwomrA *kireb (kreb ) (òоìðà êîð-èá-å, ê‰ð-á-å) âû ñäåëàåòå; âû áóäåòå äåëàòü.

wué *kirib (krib ) (òóè êîð-èá-è, êîð-á-è) òû ñäåëàåøü; òû áóäåøü äåëàòü;


ÀworA *kirib (krib ) (òоðà êîð-èá-è, êîð-á-è) âû ñäåëàåòå; âû áóäåòå äåëàòü.

ÁpiM *kirebM (krebM ) (àïíè êîð-èá-åí, ê‰ð-á-åí) âû ñäåëàåòå; âû áóäåòå äåëàòü;


ÁpMArA *kirebM (krebM ) (àïíàðà êîð-èá-åí, ê‰ð-á-åí) âû cäåëàåòå; âû áóäåòå äåëàòü.

iwiM *kirebM (krebM ) (òèíè êîð-èá-åí, ê‰ð-á-åí) îí ñäåëàåò; îí áóäåò äåëàòü;

72
wVAhArA *kirebM (krebM ) (òàíõàðà êîð-èá-åí, ê‰ð-á-åí) îíè ñäåëàþò; îíè áóäóò äåëàòü.

Às *kireb (kreb ) (шå êîð-èá-å, ê‰ð-á-å) îí ñäåëàåò; îí áóäåò äåëàòü;


wAhArA *kireb (kreb ) (òàõàðà êîð-èá-å, ê‰ð-á-å) îíè ñäåëàþò; îíè áóäóò äåëàòü.
Âîò åù¸ íåñêîëüêî ïðèìåðîâ:
Áim *pixb (pxb ) (àìè ïоð^èá‰, ï‰ð^á‰) ÿ ïðî÷èòàþ, ÿ óïàäó;
Às *pxAéeb (pxAeb) (шå ï‰ð^àиáå, ï‰ð^àáå) îí áóäåò ïðåïîäàâàòü, îí óðîíèò;
wuim *KAéeb (KAeb ) (òóìè êõàèáå, êõàáå) òû áóäåøü åñòü;
iwiM *KAïyAéebM (KAïyAebM ) (òèíè êõàwàèáåí, êõàwàáåí) îí ïîêîðìèò;
wué *pirib (prib ) (òóè ïоðèáè, ïоðáè) òû íàäåíåøü;
ÁpiM *prAéebM (prAebM ) (àïíè ï‰ðàèáåí, ï‰ðàáåí) âû îäåíåòå;
ÁmrA *zAéb (zAb) (àìðà äæàèá‰, äæàá‰) ìû ïîéä¸ì.
Òû, âåðîÿòíî, çàìåòèë, ÷òî â áóäóùåì âðåìåíè ñîâïàäàþò ôîðìû íå òîëüêî äëÿ
óâàæàåìûõ âòîðûõ è òðåòüèõ ëèö, íî è äëÿ íåéòðàëüíûõ.

3.2. Ïðîäîëæàþùååñÿ áóäóùåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè îïèñûâàåò äåéñòâèå, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå


èñïîëíåíèÿ â ìîìåíò, î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü: ß áóäó ñ íèì ðàçãîâàðèâàòü îá ýòîì çàâòðà óòðîì. ß áóäó
÷èòàòü â ýòî âðåìÿ.
Ýòà ôîðìà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, à èìåííî: èç ñìûñëîâîãî ãëàãîëà â íåîïðåäåë¸ííîé
ôîðìå è âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà WAkA (òõàêà) áûòü, íàõîäèòüñÿ, ïðåáûâàòü, â ôîðìå ïðîñòîãî
áóäóùåãî âðåìåíè è â íóæíîì ëèöå.

Áim *zAéew WAikb (Àzew WAkb ) (àìè äæàèòå òõàê-èá-‰, äæåòå òõàê-á-‰) ÿ áóäó èäòè;
ÁmrA *zAéew WAikb (Àzew WAkb ) (àìðà äæàèòå òõàê-èá-‰, äæåòå òõàê-á-‰) ìû áóäåì èäòè.

wuim *zAéew WAikeb (Àzew WAkeb ) (òóìè äæàèòå òõàê-èá-å, äæåòå òõàê-á-å) òû áóäåøü èäòè;
ÀwomrA *zAéew WAikeb (Àzew WAkeb ) (òоìðà äæàèòå òõàê-èá-å, äæåòå òõàê-á-å) âû áóäåòå èäòè.

wué *zAéew WAikib (Àzew WAkib ) (òóè äæàèòå òõàê-èá-è, äæåòå òõàê-á-è) òû áóäåøü èäòè;
ÀworA *zAéew WAikib (Àzew WAkib ) (òоðà äæàèòå òõàê-èá-è, äæåòå òõàê-á-è) âû áóäåòå èäòè.

ÁpiM *zAéew WAikebM (Àzew WAkebM ) (àïíè äæàèòå òõàê-èá-åí, äæåòå òõàê-á-åí) âû áóäåòå èäòè;
ÁpMArA *zAéew WAikebM (Àzew WAkebM ) (àïíàðà äæàèòå òõàê-èá-åí, äæåòå òõàê-á-åí) âû áóäåòå
èäòè.

iwiM *zAéew WAikebM (Àzew WAkebM ) (òèíè äæàèòå òõàê-èá-åí, äæåòå òõàê-á-åí) îí áóäåò èäòè;
wVAhArA *zAéew WAikebM (wVArA Àzew WAkebM ) (òàíõàðà äæàèòå òõàê-èá-åí, òàíðà äæåòå òõàê-á-åí)
îíè áóäóò èäòè.

Às *zAéew WAikeb (Àzew WAkeb ) (шå äæàèòå òõàê-èá-å, äæåòå òõàê-á-å) îí áóäåò èäòè;

73
wAhArA *zAéew WAikeb ( wArA Àzew WAkeb ) (òàõàðà äæàèòå òõàê-èá-å, òàðà äæåòå òõàê-á-å) îíè
áóäóò èäòè.

3.3. Ñîâåðøåííîå áóäóùåå âðåìÿ.

Ãëàãîë â ýòîì âðåìåíè ïåðåäà¸ò âîçìîæíîñòü èëè æåëàòåëüíîñòü ñîâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî


äåéñòâèÿ â áóäóùåì: ß ìîã áû ïðîéòèñü ( ÿ áû ïðîø¸ëñÿ ), ÿ ìîã áû ïî÷èòàòü ( ÿ áû ïî÷èòàë ). Ýòà
ôîðìà òàêæå, êàê è ïðåäûäóùàÿ ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, à èìåííî: èç ñìûñëîâîãî ãëàãîëà â
ôîðìå ñîâåðøеííîãî äååïðè÷àñòèÿ è âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà WAkA (òõàêà) áûòü, íàõîäèòüñÿ,
ïðåáûâàòü, â ôîðìå ïðîñòîãî áóäóùåãî âðåìåíè è â íóæíîì ëèöå.

Áim *cilyA WAikb (cel WAkb ) (àìè ÷оëèéà òõàê-èá-‰, ÷оëå òõàê-á-‰) ÿ ìîæåò ïðîéäóñü; ÿ ìîã áû
ïðîéòèñü;
ÁmrA *cilyA WAikb (cel WAkb ) (àìðà ÷оëèéà òõàê-èá-‰, ÷оëå òõàê-á-‰) ìû ìîæåò ïðîéä¸ìñÿ, ìû
áû ïðîøëèñü.

wuim *cilyA WAikeb (cel WAkeb ) (òóìè ÷оëèéà òõàê-èá-å, ÷оëå òõàê-á-å) òû ìîæåò ïðîéä¸øüñÿ; òû
áû ïðîø¸ëñÿ;
ÀwomrA *cilyA WAikeb (cel WAkeb ) (òоìðà ÷оëèéà òõàê-èá-å, ÷оëå òõàê-á-å) âû ìîæåò
ïðîéä¸òåñü; âû áû ïðîøëèñü.

wué *cilyA WAikib (cel WAkib ) (òóè ÷оëèéà òõàê-èá-è, ÷оëå òõàê-á-è) òû ìîæåò ïðîéä¸øüñÿ; òû
ìîã áû ïðîéòèñü;
ÀworA *cilyA WAikib (cel WAkib ) (òоðà ÷оëèéà òõàê-èá-è, ÷оëå òõàê-á-è) âû ìîæåò ïðîéä¸òåñü;
âû ìîãëè áû ïðîéòèñü.

ÁpiM *cilyA WAikebM (cel WAkebM ) (àïíè ÷оëèéà òõàê-èá-åí, ÷оëå òõàê-á-åí) âû ìîæåò
ïðîéä¸òåñü; âû ìîãëè áû ïðîéòèñü;
ÁpMArA *cilyA WAikebM (cel WAkebM ) (àïíàðà ÷оëèéà òõàê-èá-åí, ÷оëå òõàê-á-åí) âû ìîæåò
ïðîéä¸òåñü; âû ìîãëè áû ïðîéòèñü.

iwiM *cilyA WAikebM (cel WAkebM ) (òèíè ÷оëèéà òõàê-èá-åí, ÷оëå òõàê-á-åí) îí ìîæåò
ïðîéä¸òñÿ; îí ìîã áû ïðîéòèñü;
wVAhArA *cilyA WAikebM (wVArA cel WAkebM ) (òàíõàðà ÷оëèéà òõàê-èá-åí, òàíðà ÷оëå òõàê-á-åí) îíè
ìîæåò ïðîéäóòñÿ; îíè ìîãëè áû ïðîéòèñü.

Às *cilyA WAikeb (cel WAkeb ) (шå ÷оëèéà òõàê-èá-å, ÷оëå òõàê-á-å) îí ìîæåò ïðîéä¸òñÿ; îí ìîã
áû ïðîéòèñü;
wAhArA *cilyA WAikeb (wArA cel WAkeb ) (òàõàðà ÷оëèéà òõàê-èá-å, òàðà ÷оëå òõàê-á-å) îíè ìîæåò
ïðîéäóòñÿ; îíè ìîãëè áû ïðîéòèñü.

ÏÎÂÅËÈÒÅËÜÍÎÅ ÍÀÊËÎÍÅÍÈÅ.
Ãëàãîëû â ýòîì íàêëîíåíèè âûðàæàþò ïðèêàçû, ïîâåëåíèÿ, óêàçàíèÿ, íàñòàâëåíèÿ,
ïîæåëàíèÿ, çàïðåòû è ïðîñüáû. Â áåíãàëüñêîì ÿçûêå äëÿ âòîðîãî è òðåòüåãî ëèöà ñóùåñòâóåò äâå
ôîðìû ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ: ïðîñòàÿ è áóäóùàÿ.

74
Ïðîñòàÿ ôîðìà óïîòðåáëÿåòñÿ, åñëè ïðèêàç, ïîâåëåíèå èëè óêàçàíèå ïîäëåæàò
íåìåäëåííîìó èñïîëíåíèþ, òî åñòü îòíîñÿòñÿ ê íàñòîÿùåìó:
Èäè! Ïðèñàæèâàéòåñü, ïîæàëóéñòà. Ìîë÷àòü! Ñêàæè. Ïóñòü îí ÷èòàåò.

Áóäóùàÿ ôîðìà óïîòðåáëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:


à) åñëè ïðèêàç, ïîâåëåíèå èëè óêàçàíèå îòíîñÿòñÿ ê áóäóùåìó âðåìåíè:
Ïîéä¸øü è ïðèíåñ¸øü! Ïóñòü îí ïðèéä¸ò çàâòðà. Ñêàæåøü ïîñëå.
á) äëÿ çàïðåòîâ èëè ïðîñüá не делать что-либо, íåçàâèñèìî îò òîãî, ê êàêîìó âðåìåíè
(íàñòîÿùåìó èëè áóäóùåìó) ýòî îòíîñèòñÿ:
Íå ñàäèñü. Çàâòðà â øêîëó íå ïîéä¸øü. Íå ãîâîðè îá ýòîì íèêîìó.

Îáðàçóåòñÿ ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó èëè ê êàóçàòèâíîé или


именной îñíîâå ñëåäóþùèõ îêîí÷àíèé:

Ïðîñòàÿ Áóäóùàÿ
ôîðìà ôîðìà
1 Ïåðâîå ëèöî Áim (àìè) ÿ;
ÁmrA (àìðà) ìû. -é (è) -é (è)

2à Âòîðîå wuim (òóìè) òû; *-áh (-á,-ï) *-éeyo (-ï)


íåéòðàëüíîå ëèöî
ÀwomrA (òоìðà) âû. (‰õ‰, ‰, о) (èо, о)
2á Âòîðîå wué (òóè) òû; ïðîñòî äõàòó -ésa
ïðåíåáðåãàåìîå áåçî âñÿêèõ
ëèöî èëè î÷åíü ÀworA (òоðà) âû. îêîí÷àíèé (èш)
áëèçêîå
2,3 Âòîðîå è òðåòüå ÁpiM (àïíè) âû; -õM (óí) ñ äõàòó
óâàæàåìûå ëèöà
ÁpMArA (àïíàðà) âû; íà ñîãëàñíóþ; *-éebM (-ebM )
iwiM (òèíè) îí, îíà; -M (í) ñ äõàòó (èáåí, áåí)
íà ãëàñíóþ.
wVAhArA (òàíõàðà) îíè.
3 Òðåòüå Às (шå) îí, îíà, îíî; -õk (óê) ñ *-éeb (-Àb )
íåéòðàëüíîå ëèöî
wAhArA (òàõàðà) îíè. äõàòó íà (èáå, áå)
ñîãëàñíóþ;
-k (ê) ñ äõàòó
íà ãëàñíóþ.

Áim kir (àìè êîð-è) ïóñòü ÿ ñäåëàþ;


ÁmrA kir (àìðà êîð-è) ïóñòü ìû ñäåëàåì; äàâàéòå ñäåëàåì.

wuim *krh (kr, kero ) (òóìè ê‰ð-‰õ‰, ê‰ð‰, ê‰ðо) òû äåëàé;


ÀwomrA *kireyo (k’Àro, Àkoero ) (òоìðà êоð-èо, êоðо, êоðо) âû ñäåëàéòå (áóäóùàÿ ôîðìà).
wué kra (òóè ê‰ð) òû äåëàé;
ÀworA kirs (òоðà êîð-èш) âû ñäåëàéòå (áóäóùàÿ ô.).

ÁpiM kruM (àïíè êîð-óí) âû äåëàéòå (ïîæàëóéñòà);


ÁpMArA *kirebM (krebM ) (àïíàðà êîð-èá-åí, ê‰ð-á-åí) âû cäåëàéòå (áóäóùàÿ ô.).

iwiM *zAM (òèíè äæà-í) ïóñòü îí èä¸ò;


wVAhArA *zAéebM (wVArA zAebM ) (òàíõàðà äæà-èá-åí, òàíðà äæà-á-åí) ïóñòü îíè ïîéäóò (áóä. ô.).

75
Às kruk (шå êîð-óê) ïóñòü îí äåëàåò;
wAhArA *kireb MA (wArA kreb MA ) (òàõàðà êîð-èá-å íà, òàðà êîð-á-å íà) ïóñòü îíè íå äåëàþò.
À òåïåðü, ÷òîáû òû ñìîã îõâàòèòü âñ¸ îäíèì âçãëÿäîì, ÿ ñîáåðó âñå îêîí÷àíèÿ â
îäíó òàáëèöó íà îòäåëüíîì ëèñòå. Âûðâè åãî èëè лучше ïåðåïèøè è ïîëüçóéñÿ ïðè
÷òåíèè ïîêà íå èñ÷åçíåò íåîáõîäèìîñòü.

1 2à 2á 2,3 3
Íàñòîÿùåå -é (è) -á,-ï -és,-s -åM,-M -å,-y
ïðîñòîå
(‰,о) (èù, ù) ( åí, í) (å, é)
Ïðîäîëæ. *-éewiC,-iC *-éewC,-C *-éewiCs,-iCs *-éeweCM,-ÀCM *-éeweC,-ÀC
Íàñòîÿùåå
(èòå÷è, ÷è) (èòå÷î, ÷î) (èòå÷èù, ÷èù) (èòå÷åí, ÷åí) (èòå÷å, ÷å)
Ñîâåðøåí. *-éyAiC,-åiC *-éyAC,-åC *-éyAiCs,-åiCs *-éyAeCM,åeCM *-éyAeC,-åeC
Íàñòîÿùåå
(èéà÷è, å÷è) (èéà÷î, å÷î) (èéà÷èù, (èéà÷åí, (èéà÷å, å÷å)
å÷èù) å÷åí)
Ïðîñòîå *-élAm, -lAm *-éel, -Àl *-éil,il,ils *-éelM,-elM *-él,-l,-Àlo
ïðîøåä-
øåå (èëàì, ëàì) (èëå, ëå) (èëè, ëè, (èëåí, ëåí) (èë‰, ë‰,ëо)
*-éelm,-Àlm ëèù)
-Àl (ëå) - ñ
(èëåì,ëåì) íåêîòîðûìè
*-élum,-lum èç ïåðåõîä-
(èëóì, ëóì) íûõ ãëàãîëîâ
Ïðîäîëæ. *-éewiClAm *-éewiCel *-éewiCil *-éewiCelM *-éewiCl
ïðîøåä-
øåå -iClAm -iCel -iCil -iCelM -iCl
(èòå÷èëàì, (èòå÷èëå, (èòå÷èëè, (èòå÷èëåí, (èòå÷èë‰,
÷èëàì) ÷èëå) ÷èëè) ÷èëåí) ÷èë‰)
Ñîâåðøåí. *-éyAiClAm *-éyAiCel *-éyAiCil *-éyAiCelM *-éyAiCl
ïðîøåä-
øåå -åiClAm -åiCel -åiCil -åiCelM -åiCl
(èéà÷èëàì, (èéà÷èëå, (èéà÷èëè, (èéà÷èëåí, (èéà÷èë‰,
å÷èëàì) å÷èëå) å÷èëè) å÷èëåí) å÷èë‰)
Ïðèâû÷íîå *-éwAm,-wAm *-éew,-Àw *-éiws,-iws *-éewM,-ewM *-éw, -w
ïðîøåä-
øåå (èòàì, òàì) (èòå, òå) (èòèù, òèù) (èòåí, òåí) (èò‰, ò‰)
*-éewm,-Àwm
(èòåì,òåì)
*-éwum,-wum
(èòóì, òóì)
Ïðîñòîå *-éb,-b,-Àbo *-éeb, -Àb *-éib,-ib *-éebM,-ebM *-éeb,-Àb
áóäóùåå
(èá‰,á‰, áо) (èáå, áå) (èáè, áè) (èáåí, áåí) (èáå, áå)

Ïîâåëèò. *-áh,-á,-ï ïðîñòî äõàòó -õM, -M -õk,-k


(ïðîñòàÿ ô.) áåçî âñÿêèõ
-é (è) (‰õ‰, ‰, о) îêîí÷àíèé (óí, í) (óê, ê)

Ïîâåëèò. *-éeyo (-ï) -ésa *-éebM, -ebM *-éeb, -Àb


(áóäóù. ô.)
-é (è) (èо, о) (èù) (èáåí, áåí) (èáå, áå)

76
77
Ñëîâàðü Гаудии
17 - 17
ÀgoîÒeŽ-brn (ãоïòðèòòå-á‰ðî¢) ïðèíÿòèå çàùèòû è ðóêîâîäñòâà Шри Êðèøíû âî âñ¸ì; ik jAiM
ik bel (êè äæàíè êè á‰ëå) íå çíàþ ñàì ïî÷åìó; FAemew (äõàìåòå) â îáèòåëè; piww-wAren rw
(ïоòèò‰-òàð‰¢å ð‰ò‰) ëþáÿùèé ñïàñåíèå ïàäøèõ; BrsA (áõ‰ð‰шà) íàäåæäà; åémAñ (ýèìàòð‰)
òîëüêî ëèøü ýòî; kÝnAmy (êоðó¢àì‰é) ìèëîñåðäíûé; fyApAñ (ä‰éàïàòð‰) ñîñóä äëÿ ìèëîñòè
(íóæäàþùèéñÿ â ìèëîñòè); ábXù (‰áошш‰) îáÿçàòåëüíî; GucAeb (ãõó÷àáå) óíè÷òîæèøü; wAirew
(òàðèòå) ñïàñòè; Xkiw (ш‰êоòè) ñèëà; ábMI-iBwer (‰áоíè-áõèò‰ðå) âî âñåëåííîé; ÀGoSnA (ãõоø‰¢à)
çàÿâëåíèå; pAmer (ïàì‰ðå) ãðåøíûé, ïîäëûé, íèçêèé; ñAih (ñAn kr ) (òðàõè, òðࢠê‰ð‰) çàùèòè,
ñïàñè; ÁisyAiC (àшèéà÷è) (ÿ) ïðèø¸ë; pAliywA (ïàëоèòà) çàùèòíèê; ÀgoîA (røAkw|A, pAlMkw|A)
(ãоïòà, ðоêõàê‰ðòà, ïàë‰íê‰ðòà) õðàíèòåëü; brn (pòAW|MA, ÀsbA, ÁXòy) (á‰ðî¢, ïðàðòõ‰íà, шåáà,
àñð‰é) ïðèíÿòèå, ìîëèòâà, ñëóæåíèå, ïðèáåæèùå; brn kirMu (kirlAm) (á‰ðî¢ êоðèíó, êоðèëàì)
ïðèíÿë; kAVifyA (êàíäèйа) ïëà÷à; Xrn l’eyeC (ш‰ðî¢ ëоéå÷å) ïðèíÿë ïðèáåæèùå; ÀwomAr pAy
(òоìàð ïàé) ó òâîèõ íîã; øim’(øimyA) (êõоìè, êõоìèéà) ïðîñòèâ; Ýic ifyA (ðó÷è äèéà) äàâ âêóñ
(÷óâñòâî, æåëàíèå); pAlM kreh (ïàëîí ê‰ð‰õå) çàùèòè; wAy (òàé) его, ему;
18 - 18
kuwuà (êóòóìá‰) ðîäñòâåííèê; sb|fA (ш‰ðá‰äà) âñåãäà; bùAkul (áýêóë) çàíÿòûé, îáåñïîêîåííûé; iCMu
(iClAm) (÷õèíó, ÷õèëàì) (ÿ) áûë; ÀkmeM (êåì‰íå) êàêèì îáðàçîì; Áij|b (àðäæèá‰) çàðàáîòàþ; zX
(äæ‰ш‰) ñëàâà, ðåïóòàöèÿ; ikes (êèшå) êàê; pAb (ïàá‰) ïîëó÷ó, ïðèîáðåòó; ibbAh (áèáàõ‰) ñâàäüáà;
s½Aifb (ш‰ìïàäèá‰) óñòðîþ; åeb (ýáå) òåïåðü; Áwísmp|en (àòò‰ìш‰ì‰ðå) â ñàìîïðåäàíèè;
ic¸A (÷èíòà) çàáîòà; iMb|Aiheb (íèðáàõèáå) áóäåøü ïîääåðæèâàòü; svsAr (ш‰íãшàð) ñåìüÿ; pAileb
(ïàëèáå) áóäåøü õðàíèòü; iMjfAs jAiM’ (íèäæ‰äàш äæàíè) êàê ñâîåãî ðàáà (çíàÿ ñâîèì ðàáîì);
mAiM (ìàíè) èñïûòûâàþ; ik kirew pAer (êè êоðèòå ïàðå) ÷òî ìîæåò ñäåëàòü; wuim MA kirel (òóìè
íà êоðèëå) åñëè íå ñäåëàåøü òû; ÁXAmAñ ker (àшàìàòð‰ ê‰ðå) òîëüêî íàäååòñÿ; iMiÓ¸
(íèш÷èíò‰) áåççàáîòíûé; h’el (õоëå) åñëè áóäåò; MAih Àmor fAy (íàõè ìоð‰ äàé) íå ìîÿ ïå÷àëü;
Awðù (шàòоíòòð‰) íåçàâèñèìîñòü; Àseb (шåáå) ñëóæèò; áik³M héyA (оêèíü÷‰í õîèéà) ñòàâ
àêèí÷àíîé (ó êîãî íè÷åãî íåò);
19 - 19
sb| (ш‰ðá‰шш‰) âñ¸ ñâî¸; ÀwomAr cren sVipyA (òоìàð ÷‰ð‰íå шîíïèéà) ïîäíåñÿ Òâîèì ñòîïàì;
pexiC (ï‰ðå÷è) ïàë; ÀwomAr Ger (òоìàð ãõ‰ðå) ó Òâîåãî ïîðîãà; kukur (êóêóð) ñîáàêà; bilyA
(áоëèéà) ñêàçàâ (â äàííîì ñëó÷àå ïåðåâîäèòñÿ êàê «êàê»); jAMh Àmoer (äæàí‰õ‰ ìоðå) çíàé ìåíÿ;
bAViFyA (áàíäõèéà) ïðèâÿçàâ; iMket (íèꉧå) ïîáëèçîñòè; rAihb ÀwomAr €Aer (ðàõèበòоìàð äàðå)
áóäó æèòü ó Òâîåé äâåðè; pòwIp-jeMer (ïðоòèï‰-äæ‰íåðå) âðàãам (çàâèñòíèêам âàéøíàâîâ);
Áisew MA ifb (àшèòå íà äèá‰) ïîäîéòè íå äàì; rAiKb (ðàêõèá‰) áóäó óäåðæèâàòü; gexr pAer
(ã‰ð^åð ïàðå) íà äðóãîì áåðåãó ðâà (Âèðàäæè); pòsAf ÀsibyA (ïð‰шàä шåáèéà) ïî÷òèâ ïðàñàä;
õiÃÜ rAiKeb zAhA (ó÷÷õèшò‰ ðàêõèáå äæàõà) îñòàòêè ïèùè, êîòîðûå (îíè) îñòàâÿò; ÁmAr ÀBojM
(àìàð áõоäæ‰í) ìîÿ ïèùà; prm-ÁMe¹ (ï‰ð‰ì-àí‰íäå) â âåëèêîé ðàäîñòè; pòiwifM (ïðоòèäèí)
êàæäûé äåíü; h’eb wAhA (õоáå òàõà) òî è áóäåò; bisyA (áошèéà) ñèäÿ; ûéyA (шóèéà) ñïÿ; ÀwomAr
crn ici¸b (òоìàð ÷‰ðî¢ ÷èíòèá‰) áóäó ìå÷òàòü î òâîèõ ñòîïàõ; sww (ш‰ò‰ò‰) âñåãäà; MAicew

78
MAicew (íà÷èòå íà÷èòå) òàíöóÿ; zKM dAikeb (äæ‰êõîí ´àêèáå) êîãäà ïîçîâ¸øü; iMejr ÀpoSn
(íèäæåð ïошî¢) çàáîòà î ñåáå; kBu MA BAibb (êоáõó íà áõàáèá‰) íèêîãäà íå áóäó äóìàòü; BAebr
Ber (áõàáåð áõ‰ðå) ïîä çàùèòîé (â çàâèñèìîñòè îò) ïðåäàííîñòè (ëþáâè); ÀwomAer pAlk bilyA
(òоìàðå ïàë‰ê áоëèéà) íàçâàâ Òåáÿ çàùèòíèêîì; brn ker (á‰ðî¢ ê‰ðå) ïðåäà¸òñÿ;
20 - 20
sÒjM (ñðèäæîí) òâîðåíèå; svhAr (ш‰íãõàð) ðàçðóøåíèå; ibeXâ (áèшшå) âñåëåííàÿ, âî âñåëåííîé;
wb éÃAmw (ò‰á‰ è÷÷õàì‰ò‰) ïî òâîåìó æåëàíèþ; kArAgAr (êàðàãàð) òþðüìà; smÒiä (ш‰ìðèääõè)
óâåëè÷åíèå; iMpAw (áfHpwM) (íèïàò, ‰ä‰ïï‰ò‰í) ðàçðóøåíèå, äåãðàäàöèÿ; svGtM (ш‰íããõ‰§‰í)
âîçíèêíîâåíèå; imeC (ìè÷õå) â çàáëóæäåíèè; ÁXApAeX (àшàïàшå) â ïóòàõ íàäåæä; iPer’ (ïõèðå)
âîçâðàùàÿñь, âðàùàÿñь; iMj bl-ecÜA pòiw BrsA (íèäæ‰ á‰ë‰-÷åшòà ïðоòè áõ‰ð‰шà) íàäåæäà íà
ñîáñòâåííûå ñèëû è ñòàðàíèÿ; iMB|r kiryA ÁiC (íèðáõ‰ð êоðèéà à÷è) çàâèøó (çàâèñèìîñòü äåëàÿ
(ÿ) åñòü); fIM (äèí) íåñ÷àñòíûé; èçìó÷åííûé; ÀwomAr éÃAy (òоìàð è÷÷õàé) â òâîåé âîëå; wA’r jIbM
mrn (òàð äæèáîí ì‰ðî¢) åãî æèçíü è ñìåðòü.

Òåêñò
В этом отрывке литературный перевод приводится после каждого или нескольких
ответов Шри Анантадаса Бабаджи.

zAfbfAs # bä ábÇAy åé ‘Áim’, ‘ÁmAr’ ÀfiKewiC # ik§


Äæàä‰á‰äàш. Á‰ääõ‰ ‰á‰ñòõàé ýè «àìè», «àìàð» äåêõèòå÷è. Êèíòó
Éàäàâàäàñ.  ñÿçàííîì; ñîñòîÿíèè; ýòî; ÿ; ìî¸; âèæó. Íî;
muË-ábÇAy ik ‘Áim’, ‘ÁmAr’ WAek MA ?
ìóêò‰-‰á‰ñòõàé êè «àìè», «àìàð» òõàêå íà?
â ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè; ÷òî; ÿ; ìî¸; îñòà¸òñÿ; íåò?
á# muË-ábÇAy ‘Áim’ ï ‘ÁmAr’ sb ic‹my ï iMeã|oS #
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Ìóêò‰-‰á‰ñòõàé «àìè» о «àìàð» ш‰á ÷èíìîé о íèðäош.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè.  ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè; ÿ; è; ìî¸; âñ¸; äóõîâíîå; è; áåç èçúÿíà.
kÒ¤ jIbek Àzýp kiryAeCM, wAhAré ûäpircy wWAy ÁeC #
Êðèøí‰ äæèáêå äæåðóï êоðèéà÷åí, òàõàðè шóääõ‰ï‰ðè÷‰é ò‰òõàé à÷å.
Êðèøíà; äæèâó; êàêîé (â êàêîé ôîðìå); ñîçäàë; òàêîé-òî ( âîò òàêîãî îáðàçà); ÷èñòîå ïðîÿâëåíèå;
òàì; åñòü.
ÀsKAeMï ‘Áim’ bÈibF # kÒ¤fAs héelï wWAy icfarseBf
Шåêõàíåо «àìè» áоõóáèäõ‰. Êðèøí‰äàш õоèëåо ò‰òõàé ÷èäð‰ш‰áõåä
Òàì òîæå; ÿ; ìíîãîîáðàçíî. Êðèøíàäàñ; õîòÿ åñòü; òàì; ðàçëè÷èå äóõîâíûõ ðàñ;
bÈibä # resr zwpòkAr ic‹my õpkrn ÁeC, Às sklï ‘ÁmAr’ #
áоõóáèääõ‰. Љшåð äæ‰ò‰ïð‰êàð ÷èíìîé óï‰ê‰ð‰¢ à÷å, шå ш‰ê‰ëо «àìàð».
ðàçíîîáðàçíî. Ðàñû (ïðèíàäëåæàùèå ðàñå); âñ¸,êîòîðîå; äóõîâíîå; ïðèñïîñîáëåíèå; åñòü; îíî;
âñ¸; ìî¸.

Éàäàâàäàñ. Ìû âèäèì, ÷òî ýòî «ß» è «Ì ïðèñóòñòâóþò â îáóñëîâëåííîì ñîñòîÿíèè. À â


ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè, ÷òî «ß» è «Ì óæå íå îñòà¸òñÿ?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè.  ñâîáîäíîì ñîñòîÿíèè «ß» è «Ì ïîëíîñòüþ äóõîâíû è â íèõ íåò íè
ìàëåéøåãî èçúÿíà èëè çàáëóæäåíèÿ. Êàêîþ äæèâà áûëà ñîçäàíà Êðèøíîé, â òàêîì ÷èñòîì
ñîñòîÿíèè îíà òàì è ïðåáûâàåò. È òàì òîæå «ß» î÷åíü ðàçíîîáðàçíî. Õîòÿ òàì âñå ïðåæäå âñåãî
îòîæäåñòâëÿþò ñåáÿ ñ òåì, ÷òî «ß - ñëóãà Êðèøíû», íî ðàçíîîáðàçèå äóõîâíûõ ðàñ -
âçàèìîîòíîøåíèé ñ Ãîñïîäîì - òàì î÷åíü âåëèêî. À âñå òå äóõîâíûå ïðåäìåòû, êîòîðûå ñëóæàò
ðàçâèòèþ ýòîé ðàñû ÿâëÿþòñÿ «Ìîèì».

79
zA # web bäAbÇAy ‘Áim’, ‘ÁmAr’ bÈibF hïyAr ÀfoS ik ?
Äæàäîáîäàш. Ò‰áå á‰ääõàá‰ñòõàé «àìè», «àìàð» áоõóáèäõ‰ õ‰wàð äош êè?
Éàäàâàäàñ. Òîãäà; â ñâÿçàííîì ñîñòîÿíèè; ÿ; ìî¸; ìíîãîîáðàçíîãî; ñîñòîÿíèÿ; íåäîñòàòîê; êàêîé?
á # ÀfoS åé Àz, ûä-ábÇAy zAhA swù - Áim ï
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Äош ýè äæå, шóääõ‰-‰á‰ñòõàé äæàõà шоòò‰ - àìè о
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Èçúÿí; ýòîò; ÷òî; â ÷èñòîì ñîñòîÿíèè; êîòîðîå; èñòèííîå; ÿ; è;
ÁmAr, wAhAé ÁeC # svsAer zwpòkAr ‘Áim’ ï ‘ÁmAr’ ÁeC, wAhA Áeroipw áW|Aô
àìàð, òàõàè à÷å. Ш‰íãшàðå äæ‰ò‰ïð‰êàð «àìè» о «àìàð» à÷å, òàõà àðоïèò‰ ‰ðòõàò
ìî¸; òàêîå è; åñòü.  ñàìñàðå; âñå, êîòîðîå; ÿ; è; ìî¸; åñòü; îíî; íàñàæäåíî(ïðèâíåñåíî); òî åñòü;
bÐwH jIbsàeä swù My áW|Aô jIebr peø imWùA-pircAyk ;
áоñòóò‰õ äæèáш‰ìá‰íäõå шоòò‰ íîé ‰ðòõàò äæèáåð ïоêõå ìèòòõý-ï‰ðè÷àé‰ê;
íà ñàìîì äåëå; ïî îòíîøåíèþ ê äæèâå; èñòèíà; íåò; äðóãèìè ñëîâàìè; äæèâû; äëÿ;
ëîæíîïðåäñòàâëÿþùèé;
suwrAv svsAerr smÆ pircyé áiMwù, ápòkÒw ï øink
шóò‰ðàíã ш‰íãшàðåð ш‰ì‰ñò‰ ïоðè÷îéè ‰íèòò‰, ‰ïð‰êðèò‰ о êõîíèê
ïîýòîìó; ñàìñàðû; âñå; ïðåäñòàâëåíèÿ (îòîæäåñòâëåíèÿ); íåâå÷íû; íåíàñòîÿùèå; è; ñêîðîòå÷íîå;
suKfuHKpòf #
шóêõîäóêêõ‰ïð‰ä‰.
ñ÷àñòüå è íåñ÷àñòüå äàþùèå.

Éàäàâàäàñ. Òîãäà ÷òî ïëîõîãî â ðàçíîîáðàçèè «ß» è «Ì äæèâû, пребывающей â îáóñëîâëåííîì
ñîñòîÿíèè ?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Èçúÿí òàêîé ÷òî, â ÷èñòîì ñîñòîÿíèè ïðèñóòñòâóåò òî «ß» è òî «Ì,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ èñòèííûìè. À âñå òå «ß» è «Ì, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â ñàìñàðå, âñ¸ ýòî
÷óæäî äæèâå, íå ÿâëÿåòñÿ èñòèíîé ïî îòíîøåíèþ ê äæèâå, äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî ëæèâîå
ñîñòîÿíèå äæèâû; è ïîýòîìó âñå òå îòîæäåñòâëåíèÿ, êîòîðûå ïðèíèìàåò äæèâà â ñàìñàðå
ÿâëÿþòñÿ íåâå÷íûìè íåíàñòîÿùèìè è ïðèíîñÿùèìè ëèøü ïðåõîäÿùåå ñ÷àñòüå è íåñ÷àñòüå.

zA # mAiyk svsAr ik imWùA ?


Äæàä‰á‰äàш. Ìàéèê ш‰íãшàð êè ìèòòõý?
Éàäàâàäàñ. Ìàéè (ñîçäàííàÿ мàéåé); ñàìñàðà; ÷òî; ëîæíàÿ?
á # mAiyk jgô imWùA My, kÒe¤r éÃAy jgô swù #
Îí‰íò‰äàù Áàáàäæè. Ìàéèê äæ‰ã‰ò ìèòòõý íîé, Êðèшíåð è÷÷õàé äæ‰ã‰ò шоòò‰.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ìàòåðèàëüíûé; ìèð; ëîæíûé; íåò, Êðèøíû; ïî æåëàíèþ; ìèð; èñòèííûé.
ik§ åé jgew pòibÜ héyA zwpòkAr mAiyk ‘Áim’ ï ‘ÁmAr’
Êèíòó ýè äæ‰ã‰òý ïðоáèш§‰ õоèéà äæ‰ò‰ïð‰êàð ìàéèê «àìè» о «àìàð»
Îäíàêî; â ýòîò; ìèð; âîøåäøèìè; ñòàâ; âñå âèäû, êîòîðûå; èëëþçîðíûõ; ÿ; è; ìî¸;
kirewiC, wAhAé imWùA # jgôek zVAhArA imWùA belM, wVAhArA mAyAbAfI,
êоðèòå÷è, òàõàè ìèòòõý. Äæ‰ã‰òêå äæàíõàðà ìèòòõý á‰ëåí, òàíõàðà ìàéàáàäè,
äåëàåì; ýòî âîò; ëîæíî. Ìàòåðèàëüíûé ìèð; òå,êòî; ëîæíûé; ãîâîðÿò; îíè; ìàéàâàäè;
suwrAv áprAFI #
шóò‰ðàíã ‰ï‰ðàäõè.
ïîýòîìó; îñêîðáèòåëè.
zA # ÁmrA ÀkM åýp imWùA-sàeä ÁiC ?
Äæàä‰á‰äàш. Àìðà êåí‰ ýðóï ìèòòõý-ш‰ìá‰íäõå à÷è?
Éàäàâàäàñ. Ìû; ïî÷åìó; â òàêîé; ëîæíîé ñâÿçè; åñòü?

á # jIb icôkn # jxjgô ï icêgewr mFù-


Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Äæèá ÷èòꉢ. Äæ‰ð^‰äæ‰ã‰ò о ÷èääæ‰ã‰òåð ìоääõ‰-
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äæèâà; ÷àñòèöà ñîçíàíèÿ. Ìòåðèàëüíîãî ìèðà; è; ìèðà ñîçíàíèÿ; между-;
sImAy jIebr pòWmAbÇAM # ÀsKAeM Àz-skl jIb kÒ¤sàä
ùèìàé äæèáåð ïð‰òõ‰ìàá‰ñòõàí. Шåêõàíå äæå-ш‰ê‰ë äæèá Êðèшí‰ш‰ìá‰íäõ‰
íà ãðàíèöå; äæèâû; ïåðâè÷íîå ïîëîæåíèå. Òàì; âñå òå, êîòîðûå; äæèâû; ñâÿçü ñ Êðèøíîé;

80
BuilelM MA, wVAhArA icÃiËr bl lAB kiryA icêgew ÁkÒÜ héelM -
áõóëèëåí íà, òàíõàðà ÷è÷÷õоêòèð áîë ëàáõ êоðèéà ÷èääæ‰ã‰òý àêðèш§‰ õоèëåí
çàáûëè; íåò; îíè; ×èò-øàêòè (âûñøåé, ÷åì äæèâà ýíåðãèè); ñèëó; îáðåòåíèå; ñäåëàâ; â äóõîâíûé
ìèð; ïðèâëå÷¸ííûå; ñòàëè;
iMwùpAS|f héyA kÒ¤-ÀsbAM¹ ÀBog kirew lAigelM # zVAhArA
íèòò‰ïàðш‰ä õоèéà Êðèшí‰-шåáàí‰íä‰ áõîã êоðèòå ëàãèëåí. Äæàíõàðà
âå÷íûìè ñïóòíèêàìè; ñòàâ; áëàæåíñòâîì ñëóæåíèÿ Êðèøíå; íàñëàæäåíèå; äåëàòü; íà÷àëè. Òå,
êîòîðûå;
kÒ¤-bihŠm|uK héyA mAyAr pòiw ÀBogbA¥A kirelM, mAyA sâIy bel
Êðèшí‰-áоõèðìóêõ‰ õоèéà ìàéàð ïðоòè áõоãáàíü÷õà êоðèëåí, ìàéà шèé‰ á‰ëå
îòâåðíóâøèìèñÿ îò Êðèøíû; ñòàâ; ìàéè; ê; æåëàíèå íàñëàæäåíèÿ; ñäåëàëè; ìàéà;ñâîåé; ñèëîé;
wVAhAifgek ÁkS|n kirl # Àsé héewé ÁmAefr svsAr-fXA #
òàíõàäèã‰êå àê‰ðш‰¢ êоðèë‰. Шåè õоèòåè àìàäåð ш‰íãùàð-ä‰шà.
èõ; ïðèòÿæåíèå; ñäåëàëà. Ýòîãî; âîò ñ; íàøà; ñàìñàðà-äîøà.
svsArfXA hébAmAñ swù pircy cilyA Àgl ï ‘Áim mAyAr ÀBoËA’
Ш‰íãшàðä‰шà õоèáàìàòð‰ шоòò‰ ïоðè÷îé ÷оëèéà ãåëî о «àìè ìàéàð áõоêòà»
Ñîñòîÿíèå ñàìñàðû; åäâà íàñòóïèëî; èñòèííîå; ïðåäñòàâëåíèå; óéäÿ; óøëî; è; ÿ; ìàéè;
íàñëàæäàþùèéñÿ;
åé áiBmAeM imWùA pircy ÁisyA ibicñýep ÁmAifgek ÀbÜM kirl #
ýè оáõèìàíå ìèòòõý ïоðè÷îé àшèéà áè÷èòòðîðóïå àìàäèã‰êå áåш§îí êоðèëî.
â òàêîì; ñàìîìíåíèè; ëîæíîå; ïðåäñòàâëåíèå; ïðèéäÿ; â ðàçíîîáðàçíûõ ôîðìàõ; íàñ;
îãîðàæèâàíèå; ñäåëàëî.

Éàäàâàäàñ. Ýòà ñàìñàðà, ñîçäàíàÿ ìàéåé, îíà ÷òî - ëîæíàÿ?


Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ìèð ìàéè íå ÿâëÿåòñÿ ëîæíûì, ïî âîëå Êðèøíû ýòîò ìèð ÿâëÿåòñÿ
èñòèííûì. Íî âñå òå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êòî òàêîé «ß» è ÷òî – «Ì, êîòîðûå èñïîâåäóåò
äæèâà, âñòóïèâ â ýòîò ìèð, âîò îíè ÿâëÿþòñÿ ëîæíûìè. Òå æå, êòî íàçûâàþò ìèð ëîæíûì - îíè
ìàéàâàäè, à ñëåäîâàòåëüíî - îñêîðáèòåëè è ïðåñòóïíèêè.
Éàäàâàäàñ. À ïî êàêîé ïðè÷èíå ìû ñâÿçàíû ýòèìè óçàìè ëæè?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äæèâà åñòü ÷àñòèöà äóõîâíîãî ñîçíàíèÿ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå äæèâû -
ýòî ïîëîæåíèå íà ãðàíèöå ìåæäó ìàòåðèàëüíûì ìèðîì è ìèðîì ñîçíàíèÿ. Íàõîäÿñü â ýòîì
èçíà÷àëüíîì ñîñòîÿíèè, âñå òå äæèâû, êîòîðûå íå çàáûëè î ñâîåé ñâÿçè ñ Êðèøíîé, îáðåòÿ ñèëó
÷èò-øàêòè - âûñøåé, ÷åì äæèâà ýíåðãèè, áûëè ïðèòÿíóòû â äóõîâíûé ìèð, è, ñòàâ âå÷íûìè
ñïóòíèêàìè Ãîñïîäà, íà÷àëè íàñëàæäàòüñÿ áëàæåíñòâîì ñëóæåíèÿ Êðèøíå. Òå æå êòî îòâåðíóëèñü
îò Êðèøíû è ïîæåëàëè íàñëàæäàòüñÿ ìàéåé, ýòè äæèâû áûëè ïðèòÿíóòû ñèëîé ìàéè. Ñ ýòèõ ïîð
íà÷àëîñü íàøå ïðåáûâàíèå â ñàìñàðå. È êàê òîëüêî íà÷àëîñü ñîñòîÿíèå ñàìñàðû, ñðàçó æå íàøå
èñòèííîå ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå óøëî è ïîÿâèâøååñÿ ëîæíîå ïðåäñòàâëåíèå â âèäå îùóùåíèÿ, ÷òî
«ß - íàñëàæäàþùèéñÿ ìàéåé» çàêëþ÷èëî íàñ â òþðüìó ñâîèõ ìíîãîîáðàçíûõ ïðîÿâëåíèé.

zA # zif ÁmrA ÀcÜA kir, wbuï ÀkM ÁmAefr swù sâBAb


Äæàä‰á‰äàш. Äæоäè àìðà ÷åш§à êоðè, òоáóо êåíî àìàäåð шоòò‰ ш‰áõàá
Éàäàâàäàñ. Åñëè; ìû; óñèëèå; äåëàåì; íåñìîòðÿ íà ýòî (òåì íåìåíåå); ïî÷åìó; íàøà; èñòèííàÿ;
ïðèðîäà;
õifw hy MA ?
óäèò‰ õîé íà?
ïîÿâèâøåéñÿ; åñòü; íåò?
á # ÀcÜA fuépòkAr, õpzuË ï áMupzuË # õpzuË
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. ×åш§à äóèïð‰êàð, óïоäæóêò‰ о ‰íóïоäæóêò‰. Óïоäæóêò‰
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Óñèëèå; äâóõ âèäîâ; ïðàâèëüíîå; è; íåïðàâèëüíîå. Ïðàâèëüíîå;

ÀcÜA kirel ábXùé imWùA-áiBmAM fUr héeb # áMupzuË ÀcÜA


÷åш§à êоðèëå ‰áошшîè ìèòòõý-оáõèìàí äóð õоèáå. Îíóïоäæóêò‰ ÷åш§à
óñèëèå; åñëè äåëàòü; îáÿçàòåëüíî; ëîæíîå îòîæäåñòâëåíèå; äàëåêî; ñòàíåò. Íåïðàâèëüíîå; óñèëèå;
kirel ikýep Às Pl lAB héew pAer ?
êоðèëå êèðóï шå ïõîë ëàáõ õоèòå ïàðå?

81
åñëè äåëàòü; êàê; ýòîò; ïëîä; îáðåòåíèåì; ñòàòü; ìîæåò?
zA # áMupzuË ÀcÜA ik ik, ÁÊA kÝM #
Äæàä‰á‰äàш. Îíóïоäæóêò‰ ÷åш§à êè êè, àããýí êîðóí.
Éàäàâàäàñ. Íåïîäîáàþùåå; óñèëèå; êàêîå; êàêîå; ðàçðåøåíèå; ñäåëàé (ïîæàëóéñòà).
á # kŠm|kAeμr €ArA ic÷ ûä kiryA
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. ʉðì‰êࢴåð äàðà ÷èòò‰ шóääõ‰ êоðèéà
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Áëàãî÷åñòèâîé äåÿòåëüíîñòè; ÷åðåç; ñîçíàíèå; ÷èñòûì; ñäåëàâ;
iMeB|f-bòßÊAM áblàM krwH ‘mAyA CAixb’ åé Àz åktI ÀcÜA -
íèðáõåä-áð‰ìõ‰ããýíí ‰á‰ë‰ìá‰í ê‰ð‰ò‰õ «ìàéà ÷õàð^èቻ ýè äæå ýê§è ÷åш§à -
çíàíèå îá îäíîðîäíîì áðàõìàíå; îïîðîé; ñäåëàâ; ìàéó; îòáðîøó(îñòàâëþ); ýòî; êîòîðîå; некое;
óñèëèå;
éhA áMupzuË # áÜA²ezog€ArA smAiFezoeg ic‹my héyA pixb,
èõà ‰íóïоäæóêò‰. Îш§àíã‰äæоã‰äàðà ш‰ìàäõèäæоãå ÷èíìîé õоèéà ïоð^èá‰,
ýòî; íåïðàâèëüíîå. ×åðåç àøòàíãà-éîãó; â äîñòèæåíèè ñàìàäõè; äóõîâíûì; ñòàâ; óïàäó;
éhAï áMupzuË ÀcÜA # åéýp MAMAibF áMupzuË ÀcÜA ÁeC #
èõàо ‰íóïоäæóêò‰ ÷åш§à. Ýèðóï íàíàáèäõ‰ ‰íóïоäæóêò‰ ÷åш§à à÷å.
ýòî òîæå; íåïðàâèëüíîå; óñèëèå. Òàêèå; ðàçíûå; íåïðàâèëüíûå; óñèëèÿ; åñòü.

Éàäàâàäàñ. À ïî÷åìó íàøà èñòèííàÿ ïðèðîäà íå ïðîÿâëÿåòñÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû ïðèëàãàåì
äëÿ ýòîãî êàêèå-òî óñèëèÿ?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Óñèëèÿ ìîãóò áûòü ëèáî ïðàâèëüíûå, ëèáî íåïðàâèëüíûå. Åñëè ïðèëàãàòü
âåðíûå óñèëèÿ, òîãäà ýòî ëîæíîå ñàìîîòîæäåñòâëåíèå îáÿçàòåëüíî ïðîéä¸ò. Åñëè æå ïðèëàãàòü
íåïîäîáàþùèå óñèëèÿ, òî êàê ìîæíî ðàñ÷èòûâàòü íà äîñòèæåíèå ýòîãî ðåçóëüòàòà?
Éàäàâàäàñ. ×òî çíà÷èò íåïðàâèëüíûå óñèëèÿ?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. «Î÷èñòèâ ñâî¸ ñîçíàíèå ñ ïîìîùüþ благочестивой деятельности, ÿ äîñòèãíó
çíàíèÿ îá îäíîðîäíîì Áðàõìàíå, è òåì ñàìûì ÿ èçáàâëþñü îò èëëþçèè» - òàêîãî ðîäà óñèëèÿ
ÿâëÿþòñÿ íåïðàâèëüíûìè. «Ñ ïîìîùüþ àøòàíãà-éîãè ÿ äîñòèãíó ñàìàäõè, è òåì ñàìûì ñòàíó
äóõîâíûì, âûøåäøèì èç ïîä âëàñòè ìàòåðèè» - ýòî òàêæå óñèëèÿ â ëîæíîì íàïðàâëåíèè. Â òàêîì
äóõå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî íåïðàâèëüíûõ è íåïîäîáàþùèõ óñèëèé.

zA # Å skl ÀcÜA ÀkM áMupzuË ?


Äæàä‰á‰äàш. Îé ш‰ê‰ë ÷åш§à êåíî ‰íóïоäæóêò‰?
Éàäàâàäàñ. Òå; âñå; óñèëèÿ; ïîáåìó; íåïîäõîäÿùèå?
á # áMupzuË, Àzewu Å skl ÀcÜA€ArA bAi¥w
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Îíóïоäæóêò‰, äæåõåòó îé ш‰ê‰ë ÷åш§àäàðà áàíü÷õèòî
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Íåïîäõîäÿùèå; ïî òîé ïðè÷èíå,÷òî; òå; âñå; óñèëèÿ ÷åðåç; æåëàííîãî;
Pl pAébAr áeMk bùAGAw ï s⺠sþAbMA # zVAhAr pòiw áprAF kiryA
ïõîë ïàèáàð ‰íåê áýãõàò‰ о ш‰ëï‰ ш‰ìáõàá‰íà. Äæàíõàð ïðоòè ‰ï‰ðàäõ êоðèéà
ïëîäà; îáðåòåíèÿ; ìíîãèå; ïðåïÿòñòâèÿ; è; î÷åíü ìàëåíüêàÿ; âåðîÿòíîñòü. Êîãî; ïðîòèâ; àïàðàäõó;
ñîâåðøèâ;
ÁmAefr åé fXA héyAeC, wVAhAr kÒpA bùwIw ÁmAefr å fXA fUr héeb MA
àìàäåð ýè ä‰шà õоèéà÷å, òàíõàð êðèïà áýòèò‰ àìàäåð ý ä‰шà äóð õоèáå íà
íàøèì; ýòî; ñîñòîÿíèå; ñòàëî; Òîãî; ìèëîñòи; áåç ; íàøå; ýòî; ñîñòîÿíèå; äàëåêî; ñòàíåò; íåò;

åbv sâIy ûäfXA lAB héeb MA #


ýáîíã шèé‰ шóääõ‰ä‰шà ëàáõ õоèáå íà.
è; ñâî¸; ÷èñòîå ñîñòîÿíèå; îáðåòåíèå; ñòàíåò; íåò.
zA # õpzuË ÀcÜA ik ?
Äæàä‰á‰äàш. Óïоäæóêò‰ ÷åш§à êè?
Éàäàâàäàñ. Ïðàâèëüíîå; óñèëèå; êàêîå?
á # sAFus² ï pòpi÷ # sAFus², zWA
Îí‰íò‰äàø Áàáàäæè. Шàäõóш‰í㉠о ïð‰ïоòòè. шàäõóù‰íã‰, äæ‰òõà
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè.Îáùåíèå ñ ïðåäàííûìè; è; ñàìîïðåäàíèå. Ñàäõóñàíãà; êàê;

82
BAgbew (11#2#30)-
Áõàã‰á‰òý (11.2.30)-
â Øðèìàä Áõàãàâàòàì (11àÿ ïåñíü, 2àÿ ãëàâà, 30àÿ øëîêà)
“áw Áwùi¸kv Àømv pÒÃAemo BbewohMGAH #
«Àòà ½òéàíòèêàì êøåìàì ïðè÷÷õ½ìо áõàâàòо ‘íàãõ½õ
svsAerhi…mMa ønAeä|ohip sôs²H ÀsbiFM|ÒnAma ~”
ñàìñ½ðå ‘ñìèí êøࢽðääõо ‘ïè ñàòñàíãàõ ñåâàäõèðíð袽ì.»
(BgbËgenr fX|M áiw fulì|B bilyAé, Àh iM˜pAp RiSgn,
(Áõ‰ã‰á‰äáõ‰êò‰ã‰¢åð ä‰ðшîí оòè äóðë‰áõ‰ áоëèéà, õå íèшïàï ðèшèãî¢,
Ïðåäàííûõ Ãîñïîäà; äàðøàí; î÷åíü; ðåäêèé; ãîâîðÿ (ïîñêîëüêó); Î; áåçãðåøíûå; ìóäðåöû
(ïðåäàííûå);
ÁpMAefr iMkt prm m²elr ibSy ijÊAsA kirewiC # å svsAer
àïíàäåð íèêî§ ï‰ð‰ì ì‰íã‰ëåð áèшîé äæèããýíшà êîðèòå÷è. Ý ш‰íãшàðå
âàñ; ó (âîçëå); âûñøåãî; áëàãà; ïðåäìåò; âîïðîøåíèå; äåëàþ. Â ýòîé; ñàìñàðå;
ønkAelr jMùï sAFus² héel wAhAew mAMueSr
êõ‰¢êàëåð äæоíí‰о шàäõóш‰í㉠õоèëå òàõàòå ìàíóшåð
ìãíîâåíèÿ; â òå÷åíèå, äàæå; ñàäõóñàíãà; åñëè ñòàíåò; â í¸ì; (äëÿ) ÷åëîâåêà;
sbâ|ABIÜ lAB hy # )
ш‰ðáàáõèш§‰ ëàáõ õîé.)
âñ¸ æåëàííîå; îáðåòåíèå; åñòü.
åé svsArfXA-pòAî jIebr Áwùi¸k m²l ikes hy, åkWA zif
Ýè ш‰íãшàðä‰шà-ïðàïò‰ äæèáåð àòòоíòèê ì‰íãîë êèшå õîé, ýê‰òõà äæоäè
Ýòîé; îáð¸òøåé ñîñòîÿíèå ñàìñàðû; äæèâû; áåçãðàíè÷íîå (âûñøåå); áëàãî; êàêèì îáðàçîì; åñòü;
ýòîò âîïðîñ (ñëîâà); åñëè;
ijÊAsA kr, web bil ønAä|ï zif sôs² hy, webé Àsýp
äæèããýíшà ê‰ð‰, ò‰áå áоëè êõ‰¢àðääõ‰о äæоäè ш‰òш‰í㉠õîé, ò‰áåè шшåðóï
âîïðîøåíèå; äåëàåòå; òîãäà; ãîâîðþ; õîòÿ áû îäíî ìãíîâåíèå; åñëè; ñàäõóñàíãà; åñòü; âîò òîãäà-òî;
òàêîãî;
m²elr õfy hy #
ì‰íã‰ëåð óäîé õîé.
áëàãà; âîñõîä(ïîÿâëåíèå); åñòü.
pòpi÷ ; zWA gIwA-sîmAFùAy-14 ÀXìoek,-
Ïð‰ïоòòè; äæ‰òõà Ãèòà-ш‰ïò‰ìàääõýé-14 (÷îòóðä‰ш‰) ñëîêå,-
Ñàìîïðåäàíèå; êàê; â 14îé øëîêå 7îé ãëàâû Áõàãàâàä-Ãèòû;
“EfbI ÀhùSA ÛnmyI mm mAyA fUrwùyA #
«Äàéâè õéåøà ãó¢àìàéè ìàìà ì½é½ äóðàòéàé½
mAemb Àz pòpfùe¸ mAyAemwAv wri¸ Àw ~”
ì½ìýâà éå ïðàïàäéàíòå ì½é½ìýò½ì òàðàíòè òå.»
åé s÷â, rjH ï wemoÛnmyI ÁmAr EfbI mAyA # mAMb iMj ÀcÜAy åé
Ýè ш‰òò‰, ð‰äæ‰õ о ò‰ìоãó¢‰ìоéè àìàð äîéáè ìàéà. Ìàí‰á íèäæ‰ ÷åш§àé ýè
Ýòîé; ñàòòâû; ðàäæàñà; è; òàìàãóíû ñîñòîÿùàÿ èç; ìîÿ; áîæåñòâåííàÿ; ìàéà (ýíåðãèÿ). ×åëîâåê;
ñîáñòâåííûì; óñèëèåì; ýòó;

mAyA õ÷In| héew pAerM MA # áwåb mAyA pAr hïyA bxé kiTM # ÁmAew
ìàéà óòòè𢉠õоèòå ïàðåí íà. Îò‰ýá ìàéà ïàð õ‰wà ቴ‰è êо§õèí. Àìàòå
ìàéó; ïåðåñ¸êøèì; ñòàòü; ìîæåò; íåò. Ïîýòîìó; ìàéó; íà äðóãîì áåðåãó; ñòàвшим; î÷åíü; òðóäíî.
Ìíå;
iziM pòpi÷ kerM áW|Aô ÁmAr XrnAgw h’M, iwiMé mAñ åé mAyA pAr
äæèíè ïð‰ïоòòè ê‰ðåí ‰ðòõàò àìàð ш‰ð‰¢àã‰ò‰ õоí, òèíèè ìàòð‰ ýè ìàéà ïàð
êòî; ñàìîïðåäàíèå; ñîâåðøàåò; òî åñòü; ìîé; øàðàíàãàòà; åñòü(ñòàíîâèòñÿ); òîëüêî òîò; ëèøü; ýòó;
ìàéó; ïåðåñ¸êøèì;

83
héew pAerM #
õоèòå ïàðåí.
ñòàòü; ìîæåò.

Éàäàâàäàñ. Ïî÷åìó âñå ýòè óñèëèÿ ÿâëÿþòñÿ íåâåðíûìè?


Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Íåâåðíûå, ïîòîìó ÷òî ñòðåìÿùåãîñÿ äîñòè÷ü æåëàííûé ïëîä ñ ïîìîùüþ
âñåõ ýòèõ óñèëèé ïîäæèäàþò íåïðåîäîëèìûå ïðåïÿòñòâèÿ, è âåðîÿòíîñòü äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîãî
ðåçóëüòàòà ìèêðîñêîïè÷åñêè ìàëà. Ìû îêàçàëèñü â ýòîì ïîëîæåíèè, ñîâåðøèâ îñêîðáëåíèå; è áåç
ìèëîñòè Òîãî, ïðîòèâ êîãî îíî áûëî ñîâåðøåíî íàì íå èçáàâèòüñÿ îò òåïåðåøíåãî ñîñòîÿíèÿ
ñàìñàðû è íå îáðåñòè ñâî¸ ÷èñòîå ñîñòîÿíèå.
Éàäàâàäàñ. À êàêîâû óñèëèÿ â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ñàäõóñàíãà è ñàìîïðåäàíèå. Ñàäõóñàíãà òàê îïèñûâàåòñÿ â îäèííàäöàòîé
ïåñíè Áõàãàâàòàì :
«Àòà ½òéàíòèêàì êøåìàì ïðè÷÷õ½ìо áõàâàòо ‘íàãõ½õ
ñàìñ½ðå ‘ñìèí êøࢽðääõо ‘ïè ñàòñàíãàõ ñåâàäõèðíð袽ì.»
(Äàðøàí ïðåäàííûõ Ãîñïîäà - ýòî âåëè÷àéøàÿ ðåäêîñòü â ýòîì ìèðå, ïîýòîìó, Î áåçãðåøíûå
ðèøè, ÿ ñïðàøèâàþ âàñ î òîì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âûñøèì áëàãîì. Â ýòîé ñàìñàðå äàæå ìãíîâåíèå
ñàäõóñàíãè èñïîëíÿåò ñàìîå æåëàííîå è ñîêðîâåííîå äëÿ ÷åëîâåêà.)
Êàêèì îáðàçîì äæèâà, ïîïàâøàÿ â ñàìñàðó ìîæåò äîñòè÷ü âûñøåãî áëàãà, - åñëè âû ñïðîñèòå
îá ýòîì, òîãäà ÿ ñêàæó, ÷òî, åñëè îíà ïîëó÷èò õîòÿ áû îäíî ìãíîâåíèå ñàäõóñàíãè, òî ýòî âûñøåå
è áåçãðàíè÷íîå áëàãî íèçîéä¸ò íà íå¸. È ñàìîïðåäàíèå, êàê îá ýòîì ãîâîðèò Ãèòà â ñåäüìîé
ãëàâå, ÷åòûðíàäöàòîé øëîêå:
«Äàéâè õéåøà ãó¢àìàéè ìàìà ì½é½ äóðàòéàé½
ì½ìýâà éå ïðàïàäéàíòå ì½é½ìýò½ì òàðàíòè òå.»
«Òî, ÷òî ñîñòîèò èç ýòèõ ñàòòâàãóíû, ðàäæàãóíû è òàìàãóíû - åñòü Ìîÿ áîæåñòâåííàÿ ìàéà.
Ñâîèìè óñèëèÿìè ÷åëîâåê ýòó ìàéó ïåðåñå÷ü íå â ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó ïðåîäîëåòü ìàéó - ïî÷òè
íåîñóùåñòâèìàÿ çàäà÷à. Íî òîò, êòî ïðåäà¸òñÿ ìíå, òî åñòü ñòàíîâèòñÿ ìîèì øàðàíàãàòîé, òîëüêî
îí ìîæåò ïåðåñå÷ü ýòó ìàéó.»

cμIfAs # TAkur, Áim å skl kWA BAl kiryA buiJew pAir MA #


×о¢´èäàш. ›õàêóð, àìè ý ш‰ê‰ë ê‰òõà áõàëî êоðèéà áóäæõèòå ïàðè íà.
×àíäèäàñ. Òõàêóð(ãîñïîäèí); ÿ; ýòîò; âåñü; ðàçãîâîð; õîðîøî; ñäåëàâ; ïîíÿòü; ìîãó; íåò.
åétuku mAñ buiJewiC Àz, ÁmrA pibñ bÐ iClAm ; kÒ¤ek BuilyA
Ýèòóêó ìàòð‰ áóäæõèòå÷è äæå, àìðà ïоáèòð‰ áоñòó ÷õèëàì; Êðèшí‰êå áõóëèéà
Âîò ñòîëüêî; ëèøü; ïîíèìàþ; ÷òî; ìû; ÷èñòîé; âåùüþ; áûëè; Êðèøíó; çàáûâ;
ÁmrA mAyAr hAew pixyAiC ; wAhAewé ÁmrA åjgew Ábä héyAiC # kÒ¤-
àìðà ìàéàð õàòý ïоð^èéà÷è; òàõàòåè àìðà ýäæ‰ã‰òý àá‰ääõ‰ õоèéà÷è. Êðèшí‰-
ìû; ìàéè; â ðóêó; óïàëè; ïîýòîìó-òî; ìû; â ýòîì ìèðå; ñâÿçàííûå; ñòàëè (îêàçàëèñü). Êðèøíû-
kÒpA héel ÁbAr õäAr pAéew pAir, MwubA åéýp fXAewé WAikb #
êðèïà õоèëå àáàð óääõàð ïàèòå ïàðè, íîòóáà ýèðóï ä‰шàòåè òõàêèá‰.
ìèëîñòü; åñëè áóäåò; âíîâü; ïîäú¸ì; ïîëó÷èòü; ìîæåì; à èíà÷å; â òàêîì; ñîñòîÿíèè; îñòàíåìñÿ
(áóäåì íàõîäèòüñÿ).
á # hVA, wuim åKM åé pz|ù¸ ibXâAs kr # ÀwomAr
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Õàí, òóìè ýêõîí ýè ïоðääæ‰íò‰ áèшшàш ê‰ð‰. Òоìàð
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äà; òû; ñåé÷àñ; ýòîãî; âïëîòü äî (ðóáåæ); âåðó; äåëàé. Òâîé;

iXøk zAfbfAs mhAXy åé sb w÷âkWA buiJew pAireweCM # õVhAr


шèêõ‰ê Äæàä‰á‰äàш ̉õàш‰é ýè шîá ò‰òò‰ê‰òõà áóäæõèòå ïàðèòå÷åí. Óíõàð
íàñòàâíèê; Éàäàâàäàñ Ìàõàøîé; ýòè; âñå; ñëîâà îá èñòèíå; ïîíÿòü; ìîæåò. Íåãî;
iMkt ñ™em buiJyA léeb # ‘XòIepòmibb÷|’-gòeª pAS|fpòFAM
íèꉧ êð‰ìå áóäæõèéà ëоèáå. «ÑðèПðåì‰áèá‰ðò‰»-ãð‰íòõå ïàðш‰äïð‰äõàí
ó (âîçëå); ïîñòåïåííî; ïîíÿâ; ïîëó÷èøü.  êíèãå ïîä íàçâàíèåì «Øðè Ïðåìà-âèâàðòà»;
âåëè÷àéøèé ñïóòíèê Ãîóðàíãè;
XòIjgfAM¹ bilyAeCM,
ÑðèÄæ‰ã‰äàí‰íä‰ áоëèéà÷åí,
Øðè Äæàãàäàíàíäà; ñêàçàë;

84
“icôkn - jIb, kÒ¤ - ic‹my BAúr #
×èòêî¢ - äæèá, Êðèшí‰ - ÷èíìîé áõàсêîð
Ñîçíàíèÿ ÷àñòè÷êà; äæèâà; Êðèøíà; äóõîâíîå; ñîëíöå;
iMwù kÒ¤ ÀfiK’ kÒe¤ kerM Áfr ~
Íèòò‰ Êðèшí‰ äåêõè Êðèшíå ê‰ðåí àäîð.
Âå÷íî; Êðèøíó; âèäÿ; Êðèøíå; äåëàåò; ïðåêëîíåíèå.
kÒ¤-bihŠm|uK hNA ÀBogbA¥A ker #
Êðèшí‰-áоõèðìóêõ‰ õ‰éà áõоãáàíü÷õà ê‰ðå
Îòâåðíóâøåéñÿ îò Êðèøíû; ñòàâ; æåëàíèå íàñëàæäàòüñÿ; äåëàåò;
iMktÇ-mAyA wAer jApityA Fer ~
Íèꉧ‰ñòõ‰-ìàéà òàðå äæàïо§èéà äõîðå.
Ðÿäîì íàõîäÿùàÿñÿ ìàéà; å¸; îáíÿâ; äåðæèò (хватает).
ipXAcI pAéel ÀzM miwß hy #
Ïèшà÷è ïàèëå äæåí‰ ìоòè÷÷õ‰íí‰ õîé
Ïèøà÷è (áåñû); åñëè çàâëàäåþò; ñëîâíî; ðàçðóøåíèå ðàññóäêà; åñòü (íàñòóïàåò);
mAyAgòÆ jIebr hy Às BAb-õfy ~
Ìàéàãð‰ñò‰ äæèáåð õîé шå áõàá‰-óäîé.
Ñõâà÷åííîé ìàéåé; äæèâû; åñòü; òàêîå; âîçíèêíîâåíèå ñîñòîÿíèÿ.
‘Áim isä kÒ¤fAs’ åé kWA Bu’el #
«Àìè шèääõ‰ Êðèшí‰äàш» ýè ê‰òõà áõóëå
ß; ïîëíîñòüþ (ñîâåðøåííî âî âñ¸ì); ñëóãà Êðèøíû; ýòî; äåëî (ñëîâà); çàáûâ;
mAyAr MPr hNA icrifM buel ~
Ìàéàð‰ í‰ïõ‰ð‰ õ‰éà ÷èðоäèí‰ áóëå.
Ìàéè; ëàêååì; ñòàâ; î÷åíü äîëãî; ñêèòàþñü.
kBu rAjA, kBu pòjA, kBu ibpò, Xufò #
Êîáõó ðàäæà, êîáõó ïð‰äæà, êîáõó áèïð‰, шóäð‰
Èíîãäà; öàðü; èíîãäà; ïðàðîäèòåëü; èíîãäà; áðàõìàí; øóäðà;
kBu fuHKI, kBu suKI, kBu kIt øufò ~
Êîáõó äóêêõè, êîáõó шóêõè, êîáõó ê觉 êõóääð‰.
Èíîãäà; íåñ÷àñòíûé; èíîãäà; ñ÷àñòëèâûé; èíîãäà; ÷åðâÿê; íè÷òîæíûé.
kBu sâeg|, kBu me÷|ù, Mrek bA kBu #
Êîáõó ш‰ðãå, êîáõó ìоðòòý, í‰ð‰êå áà êîáõó
Èíîãäà; â ðàþ; èíîãäà; íà çåìëå; â àäó; èëè; èíîãäà;
kBu Àfb, kBu Efwù, kBu fAs, pòBu ~
Êîáõó äåá, êîáõó äîéòò‰, êîáõó äàш, ïðоáõó.
Èíîãäà; ïîëóáîã; èíîãäà; äåìîí; èíîãäà; ñëóãà; ãîñïîäèí.
åéýep svsAr Bˆimew ÀkoM jM #
Ýèðóïå ш‰íãшàð áõðоìèòå êоí‰ äæîí
Òàêèì îáðàçîì; â ñàìñàðå; ñêèòàÿñü; êàêîé-òî; èíäèâèäóóì;
sAFuse² iMj-w÷â ábgw h’M ~
Шàäõóш‰íãå íèäæ‰-ò‰òò‰ ‰á‰ã‰ò‰ õоí.
 ñàäõóñàíãå; èñòèíó î ñåáå; óçíàâøèì; ñòàíîâèòñÿ.
iMjw÷â jAiM’ Ár svsAr MA cAy #
Íèäæ‰ò‰òò‰ äæàíè àð‰ ш‰íãшàð‰ íà ÷àé
Èñòèíó î ñåáå; çíàÿ; áîëüøå; ñàìñàðó; íå; õî÷åò;
ÀkM bA BAijMu mAyA, ker hAy hAy ~
Êåí‰ áà áõàäæèíó ìàéà, ê‰ðå õàé õàé.
Ïî÷åìó; æå; (ÿ) ïîêëîíÿëñÿ; ìàéå; äåëàåò; àé-àé-àé.
ÀkVef bel, “ïeh kÒ¤, Áim wb fAs #
Êåíäå á‰ëå, «Îõå Êðèшí‰, àìè ò‰á‰ äàш
Ïëà÷à; ãîâîðèò; Î; Êðèøíà; ÿ; Òâîé; ñëóãà;

85
ÀwomAr crn CAix’ Ehl sbâ|MAX”~
Òоìàð ÷‰ðî¢ ÷õàð^è õîéëî ш‰ðá‰íàш».
Òâîè; ñòîïû; îñòàâèâ; íàñòóïèë; ïîëíûé êðàõ.
kAkuiw kiryA kÒe¤ dAek åkbAr #
Êàêóòè êоðèéà Êðèшíå ´àêå ýê‰áàð
Ìîëüáó; äåëàÿ; Êðèøíå; âçûâàåò; îäèí ðàç;
kÒpA kir’ kÒ¤ wA’er CAxAM svsAr ~
Êðèïà êоðè Êðèшí‰ òàðå ÷õàð^àí‰ ш‰íãшàð.
Ìèëîñòü; ñäåëàâ; Êðèøíà; åìó; ðàñïóòûâàåò; ñàìñàðó.
mAyAek ipCeM rAiK’ kÒ¤pAeM cAy #
Ìàéàêå ïè÷õ‰íå ðàêõè Êðèшí‰ïàíå ÷àé
Ìàéó; ïîçàäè; ïîìåñòèâ; ïî íàïðàâëåíèþ ê Êðèøíå; õî÷åò;
Bijew Bijew kÒ¤pAfpfí pAy ~
Áõîäæèòå áõîäæèòå Êðèшí‰ïàä‰ï‰ää‰ì ïàé.
Ïîêëîíÿÿñü; ïîêëîíÿÿñü; ëîòîñíûå ñòîïû Êðèøíû; îáðåòàåò.
kÒ¤ wA’er ÀfM iMj-icÃiËr bl #
Êðèшí‰ òàðå äåí íèäæ‰-÷è÷÷õоêòèð‰ áîë
Êðèøíà; åìó; äà¸ò; Ñâîåé âíóòðåííåé ýíåðãèè; ñèëó;
mAyA ÁkS|n CAex héyA fubâ|l ~
Ìàéà àê‰ðшî¢ ÷õàð^å õоèéà äóðáîë.
Ìàéà; ïðèòÿæåíèå; ïðåêðàùàåò; ñòàâ; áåññèëüíîé.
‘sAFuse² kÒ¤MAm’ - åémAñ cAé #
‘Шàäõóш‰íãå Êðèшí‰Нàì’ - ýèìàòð‰ ÷àè
 ñàäõóñàíãå; Èìÿ Êðèøíû; òîëüêî ýòî; õî÷ó (òðåáóåòñÿ);
svsAr ijiMew Ár ÀkoM bÐ MAé ~”
Ш‰íãшàð äæèíèòå àð‰ êоí‰ áоñòó íàè.
Ñàìñàðó; ïîáåäèòü; áîëüøå; êàêîé-òî; âåùè; íåò.

×àíäèäàñ. Òõàêóð, âñ¸ î ÷¸ì Âû ãîâîðèëè ìíå ïîíÿòü ñëîæíî. ×òî ÿ ïîíèìàþ, òàê ýòî òî, ÷òî
ìû áûëè ÷èñòû; çàáûâ Êðèøíó, ìû ïîïàëè â ðóêè ìàéè, è èç-çà ýòîãî ìû ïðèâÿçàíû ê ýòîìó ìèðó.
Åñëè áóäåò ìèëîñòü Êðèøíû, òîãäà ìû ñìîæåì âíîâü ïîäíÿòüñÿ, à èíà÷å ìû è äàëüøå áóäåì
îñòàâàòüñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äà, è òû âåðü â òî, ÷òî ïîíÿë ñåé÷àñ. Òâîé íàñòàâíèê Éàäàâàäàñ Ìàõàøîé, îí
ïîíèìàåò âñþ èñòèíó ýòèõ ñëîâ. Îò íåãî ñî âðåìåíåì ïîéì¸øü è òû.  êíèãå «Øðè Ïðåìà-
âèâàðòà» âåëè÷àéøèé ñïóòíèê Ãîóðàíãè, Øðè Äæàãàäàíàíäà ãîâîðèò òàê:
Äæèâà - ÷àñòèöà ñîçíàíèÿ, Êðèøíà - âåëèêîå ñîëíöå ñîçíàíèÿ
Êîãäà äæèâà âå÷íî ñìîòðèò íà Êðèøíó, îíà âå÷íî ïðåêëîíÿåòñÿ ïåðåä Íèì.
Íî êîãäà îíà îòâîðà÷èâàåòñÿ îò Êðèøíû, æåëàÿ ëè÷íîãî íàñëàæäåíèÿ
Òîãäà ìàéà, íàõîäÿùàÿñÿ ðÿäîì, ñâÿçûâàåò ýòó äæèâó.
Òî÷íî òàê æå, êàê ÷åëîâåê, êîòîðîãî îäîëåâàþò áåñû, òåðÿåò ðàññóäîê
Òî æå ñëó÷àåòñÿ è ñ äæèâîé, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ â îáúÿòèÿõ ìàéè.
Çàáûâ î òîì, ÷òî «ß âî âñ¸ì è âñåãäà - ñëóãà Êðèøíû»
È ñòàâ ñëóãîé ìàéè, äæèâà ñêèòàåòñÿ áåñêîíå÷íî äîëãîå âðåìÿ.
Èíîãäà â îáðàçå öàðÿ, èíîãäà - ïðàðîäèòåëåì, èíîãäà êàê áðàõìàí
èëè øóäðà
Èíîãäà - íåñ÷àñòíîé, èíîãäà - ñ÷àñòëèâîé, èíîãäà - íè÷òîæíûì ÷åðâ¸ì.
Èíîãäà - íà íåáåñàõ, èíîãäà - íà çåìëå, èíîãäà - â àäó
Èíîãäà êàê ïîëóáîã, èíîãäà êàê äåìîí, èíîãäà ñëóãîé èëè ãîñïîäèíîì.
È âîò êòî-òî èç òåõ, êòî òàê áëóæäàåò â ñàìñàðå
 îáùåíèè ñ ñàäõó îáíàðóæèâàåò êåì, íà ñàìîì äåëå, îí ÿâëÿåòñÿ.
È óçíàâ èñòèíó î ñåáå, îí áîëüøå íå æåëàåò ñàìñàðû
È ñîêðóøàÿñü è êîðÿ ñåáÿ, ãîâîðèò: «Çà÷åì æå ÿ òàê äîëãî ïîêëîíÿëñÿ ñàìñàðå».
Ïëà÷à, îí âçûâàåò: «Î Êðèøíà! ß æå Òâîé ñëóãà.
Íî êîãäà ÿ îñòàâèë Òâîè ñòîïû äëÿ ìåíÿ íàñòóïèë êîíåö âñåãî».
È êîãäà ñ òàêèì ïîêàÿíèåì îí õîòÿ áû ðàç çîâ¸ò Êðèøíó,
Ìèëîñòèâûé Êðèøíà ðàçðóøàåò åãî ñàìñàðó.
Òîãäà äæèâà ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê ìàéå ñïèíîé, è îáðàùàåòñÿ ê Êðèøíå

86
êàê ê ñâîåìó èäåàëó
È ïîêëîíÿÿñü, è ïîêëîíÿÿñü Åìó, äîñòèãàåò Åãî Ëîòîñíûõ Ñòîï.
Êðèøíà äà¸ò äæèâå ñèëó Ñâîåé ×èò-øàêòè
È ìàéà ñòàíîâèòñÿ áåññèëüíîé è ïåðåñòà¸ò ïðèòÿãèâàòü äæèâó.
Åäèíñòâåííîå ÷åãî ÿ æåëàþ - ýòî Ñâÿòîå Èìÿ Êðèøíû â îáùåñòâå
ñâÿòûõ âàéøíàâîâ
×òîáû îäåðæàòü ïîáåäó íàä ñàìñàðîé íåò íè÷åãî äðóãîãî.

zA # bAbAij mhAXy, sAFus² Àz bilelM, sAFurAï


Äæàä‰á‰äàш. Áàáàäæè ̉õàш‰é, шàäõóш‰í㉠äæå áоëèëåí, шàäõóðàо
Éàäàâàäàñ. Áàáàäæè Ìàõàøîé; ñàäõóñàíãà; (ïðî) êîòîðóþ; ñêàçàëè; âåäü ñàäõó òîæå;
åé svsAer b÷|mAM # svsArpIxAy jê|irw # wVAhArA bA ik kiryA
ýè ш‰íãшàðå á‰ðò‰ìàí. Ш‰íãшàðïèð^àé äæ‰ðääæоðèò‰. Òàíõàðà áà êè êоðèéà
â ýòîé; ñàìñàðå; ïðèñóòñòâóþùèå.  ìó÷åíèÿõ ñàìñàðû; ñòðàäàþò. Îíè; íó; êàê; ñäåëàâ;
áMù jIbek õäAr kirebM ?
îíí‰ äæèáêå óääõàð êоðèáåí?
äðóãóþ; äæèâó; ïîäú¸ì (ñïàñåíèå); ñäåëàþò ?
á # sAFurAï åé svsAer b÷|mAM bet, ik§ sAFuifegr
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Шàäõóðàо ýè ш‰íãшàðå á‰ðò‰ìàí ቧå, êèíòó шàäõóäèãåð
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ñàäõó òîæå; â ýòîé; ñàìñàðå; ñóùåñòâóþùèå; äåéñòâèòåëüíî; íî; ïðåäàííûõ;
svsAr ï mAyAmuçkr jIebr svsAer ibeXS ÀBf ÁeC # svsAr
ш‰íãшàð о ìàéàìóãäõ‰ê‰ð äæèáåð ш‰íãшàðå áèшåш áõåä à÷å. Ш‰íãшàð
ñàìñàðà; è; î÷àðîâàííûõ ìàéåé; äæèâ; ñàìñàðîé; îãðîìíàÿ; ðàçíèöà; åñòü. Ñàìñàðà;
ÀfiKew åké rkm, ik§ iBwer zeWÜ ÀBf # sAFugn icrifM jgew
äåêõèòå ýêîè ð‰êîì, êèíòó áõèò‰ðå äæ‰òõåшò‰ áõåä. Шàäõóãî¢ ÷èðоäèí äæ‰ã‰òý
ïîñìîòðåòü; îäíîãî; âèäà; íî; âíóòðè; îãðîìíàÿ; ðàçíèöà. Ñâÿòûå; âñåãäà; â ýòîì ìèðå;
ÁeCM, Àkbl ásAFugn wVAhAifek iciMew pAer MA bilyA, sAFugn fulì|B
à÷åí, êåáîë ‰шàäõóãî¢ òàíõàäèã‰êå ÷èíèòå ïàðå íà áоëèéà, шàäõóãî¢ äóðë‰áõ
åñòü; íî; ìàòåðèàëèñòû; èõ; óçíàòü; ìîãóò; íåò; (ñêàçàâ) ïîòîìó ÷òî; ñàäõó; ðåäêèå;
hy # Àz smÆ jIb mAyA-kbilw - wVAhArA fuéBAeg ibBË # kwkÛil
õîé. Äæå ш‰ì‰ñò‰ äæèá ìàéà-ê‰áоëèò‰ - òàíõàðà äóèáõàãå áèáõ‰êò‰. ʉò‰êãóëè
åñòü. Êîòîðûå; âñå; äæèâû; ïîðàáîù¸ííûå ìàåé; îíè; íà äâå ÷àñòè; ðàçäåëåíû. Íåêîòîðûå;
mAyAr øufò sueK m÷ héyA svsArek bxé Áfr ker, kwkÛil
ìàéàð êõóääð‰ шóêõå ì‰òò‰ õоèéà ш‰íãшàðêå á‰ð^îè àä‰ð ê‰ðå, ê‰ò‰êãóëè
ìàéè; ê íè÷òîæíîìó; ñ÷àñòüþ; ñóìàñøåäøèìè; ñòàâ; ê ñàìñàðå; áîëüøîå; ïî÷òåíèå; äåëàþò;
íåêîòîðûå;
mAyAew suK MA pAéyA áiFk sueKr ÁXAy ibebk áblàM ker # suwrAv
ìàéàòå шóêõ‰ íà ïàèéà оäõèê шóêõåð àшàé áèáåê ‰á‰ë‰ìá‰í ê‰ðå. Шóò‰ðàíã
â ìàéå; ñ÷àñòüå; íå ïîëó÷èâ; ïðåâîñõîäÿùåãî; ñ÷àñòüÿ; â íàäåæäå; ðàçóìà; èñïîëüçîâàíèå; äåëàþò.
Òàê ÷òî;
svsArI Àlok fuépòkAr, - ibebk-XuMù ï ibebk-zuË # Àkh Àkh wAhAifgek
ш‰íãшàðè ëоê äóèïð‰êàð, - áèáåê-шóíí‰ о áèáåê-äæóêò‰. Êåõ‰ êåõ‰ òàõàäèã‰êå
íàõîäÿùèåñÿ â ñàìñàðå; ëþäè; äâóõ âèäîâ; íåðàçóìíûå; è; ðàçóìíûå (òðåçâûå). Êòî-òî; êòî-òî; èõ;
ibSyI ï mumuøu belM # å Çel mumuøu-Xeö - iMeB|fbòßÊAMIek
áèшоéè о ìóìóêõó á‰ëåí. Ý ñòõ‰ëå ìóìóêõó-ш‰áäå - íèðáõåäáð‰ìõ‰ããýííèêå
âèøîéè (ìàòåðèàëèñòû); è; ìóìóêøó; íàçûâàþò.  ýòîì; ñëó÷àå; ïîä ñëîâîì «ìóìóêøó»;
èìïåðñîíàëèñòà;
buiJew héeb MA # iziM svsAr-jâAlAy jâailw héyA iMjw÷â
áóäæõèòå õоèáå íà. Äæèíè ш‰íãшàð-äæàëàé äæоëèò‰ õоèéà íèäæ‰ò‰òò‰
ïîíèìàòü; áóäåò (ñëåäóåò); íåò. Êîòîðûå; â îãíå ñàìñàðû; ñæèãàåìûå; áóäó÷è; èñòèíó î ñåáå;
áe‹bSn kerM, wVAhAeké ÀbfXAeÄ ‘mumuøu’ belM # mumuøu Àloekr mumuøA
‰íáåш‰¢ ê‰ðåí, òàíõàêåè áåäшàñòðå «ìóìóêõó» á‰ëåí. Ìóìóêõó ëоêåð ìóìóêõà

87
ïîèñêè; äåëàþò; èõ-òî; â Âåäàõ; ìóìóêøó; íàçûâàþò. Èùóùèõ èñòèíó; ëþäåé; ñòðåìëåíèå ê
îñâîáîæäåíèþ;
pirwùAgpubâ|k BjMé ûäBiË # mumuøA áW|Aô muiËbA¥A #
ïоðèòòýãïóðá‰ê áõ‰äæ‰í‰è шóääõ‰áõîêòè. Ìóìóêõà ‰ðòõàò ìóêòèáàíü÷õà.
ñïåðâà îñòàâèâøèõ; áõàäæàí (è åñòü); øóääõàáõàêòè. Ìóìóêøà; çíà÷èò; æåëàíèå îñâîáîæäåíèÿ.
muiËwùAgek ibFAM kerM MAé # mumuøu bùiËr kÒ¤w÷â ï jIbw÷âÊAM
Ìóêòèòýãêå áèäõàí ê‰ðåí íàè. Ìóìóêõó áýêòèð Êðèшí‰ò‰òò‰ о äæèáò‰òò‰ããýíí
Îòêàç îò îñâîáîæäåíèÿ; ïðåäïèñàíèå; ñäåëàëè (ïðîøåäøåå âðåìÿ из-за ñî÷åòàíèя ñ MAé ); íåò.
Ìóìóêøó; ÷åëîâåêà; èñòèíà î Êðèøíå; è; èñòèíà î äæèâå;
õifw héelé iwiM muË héelM # zWA BAgbew, (6#14#3-5) -
óäèò‰ õоèëåè òèíè ìóêò‰ õоèëåí. Äæ‰òõà Áõàã‰á‰òå, (6.14.3-5) -
âçîøåäøåé; åñëè ñòàíîâèòñÿ; îí; ñâîáîäíûì; ñòàë. Êàê; â Øðèìàä Áõàãàâàòàì;
“rejoiBH smsvKùAwAH pAiW|Ebirh j¸bH #
«Ðàäæоáõèõ ñàìàñàìêõé½ò½õ ï½ðòõèâàéðèõà äæàíòàâàõ
ÀwSAv Àz ÀkceMhe¸ ÀXòeyo Eb mMujAfyH ~
Òåø½ì éå êå÷àíåõàíòå ùðåéо âàé ìàíóäæ½äàéàõ.
pòAeyo mumuøbeÆSAvÀkcEMb i€ejo÷m #
Ïð½éо ìóìóêøàâàñòåø½ì êå÷àíàéâà äâèäæоòòàìà
mumuøunAv sheÎSu kiÓ‹muecùw isFùiw ~
Ìóìóêøó¢½ì ñàõàñðåøó êàù÷èíìó÷éåòà ñèäõéàòè.
muËAMAmip isäAMAv MArAynprAynH #
Ìóêò½í½ìàïè ñèääõ½í½ì ͽð½éà¢àïàð½éà¢àõ
sufulì|BH pòXA¸AwíA Àkoit˜bip mhAmueM ~”
Ñóäóðëàáõàõ ïðàù½íò½òì½ êî§èøâàïè ìàõ½ìóíå.»
bAluknek Àzýp svKùA krA zAy MA, jIbifgekï wfˆƒp svKùA
Áàëóꉢêå äæåðóï ш‰íãêêõý êîðà äæàé íà, äæèáäèã‰êåо òîäðóï ш‰íãêêõý
Ïåñ÷èíîê; òàê æå êàê; ñ÷¸ò; äåëàíèå; èä¸ò; íåò; äæèâàì òîæå; òàêæå; ñ÷¸ò;
krA zAy MA # wAhAefr meFù Àkh Àkh iMwùm²l áe‹bSn kerM #
êîðà äæàé íà. Òàõàäåð ì‰ääõå êåõ‰ êåõ‰ íèòò‰ì‰íã‰ë ‰íáåш‰í ê‰ðåí.
äåëàíèå; èä¸ò; íåò. Èõ; ñðåäè; êòî-òî; êòî-òî; âå÷íîå áëàãî; ïîèñêè; äåëàþò.
áiFkAvXé ibSyI, jxIBUw ï sAmAMù éi‹fˆysuKAifew m÷ # Àz
Àäõèêàíãш‰è áèшоéè, äæоð^èáõóòо о шàìàííо èíäðèé‰шóêõàäèòå ì‰òò‰. Äæå
Áîëüøàÿ ÷àñòü; âèøîè; îïóòàííûå; è; ïî îáûêíîâåííîìó; ÷óâñòâåííîìó ñ÷àñòüþ; ñõîäÿùèå ñ óìà.
Êîòîðûå;
skl Àlok ÀXòyH áe‹bSn kerM, w‹meFù Àkh Àkh mumuøu áW|Aô
ш‰ê‰ë ëоê ñðåé‰õ ‰íáåш‰¢ ê‰ðåí, ò‰íì‰ääõå êåõ‰ êåõ‰ ìóìóêõó ‰ðòõàò
âñå; ëþäè; íåçåìíîå áëàãî; ïîèñêè; äåëàþò; ñðåäè íèõ; êòî-òî; êòî-òî; ìóìóêøó; òî åñòü;
jxAwIw ábÇAr pòyAsI # shÎ shÎ mumuøu Àloekr meFù Àkh
äæ‰ð^àòèò‰ ‰á‰ñòõàð ïð‰éàшè. Ш‰õ‰ñð‰ ш‰õ‰ñð‰ ìóìóêõó ëоêåð ìîääõå êåõ‰
âíåìàòåðèàëüíîãî; ïîëîæåíèÿ; ñòðåìÿùèåñÿ. Òûñÿ÷à; òûñÿ÷à; ìóìóêøó; ëþäåé; ñðåäè; êòî-òî;
Àkh w÷âisiä lAB kiryA muË h’M # Àkoit Àkoit isämuËifegr
êåõ‰ ò‰òò‰шèääõè ëàáõ êоðèéà ìóêò‰ õоí. Êо§è êо§è шèääõ‰ìóêò‰äèãåð
êòî-òî; ñîâåðøåíñòâà â èñòèíå; îáðåòåíèå; ñäåëàâ; ñâîáîäíûì; ñòàíîâèòñÿ. Ìèëëèîíîâ (10);
ìèëëèîíîâ; ñîâåðøåííûõ îñâîáîæä¸ííûõ;
meFù ÀkoM ÀkoM pòXA¸Awí MArAyn-BË h’M # áwåb MArAyn-BË
ìîääõå êоí‰ êоí‰ ïð‰шàíòàòò‰ì Íàðà鉢-áõ‰êò‰ õоí. Îò‰ýበÍàðà鉢-áõ‰êò‰
ñðåäè; êàêàÿ-òî; êàêàÿ-òî; ñîâåðøåííî óìèðîòâîð¸ííàÿ äóøà; ïðåäàííàÿ Íàðàéàíû; åñòü. Ïîýòîìó;
ïðåäàííûé Íàðàÿíû;
sufulì|B # suwrAv kÒ¤BË wfepøA fulì|B # mumuøA áiwñ™m
шóäóðë‰áõ‰. Шóò‰ðàíã Êðèшí‰áõ‰êò‰ ò‰ä‰ïåêõà äóðë‰áõ‰. Ìóìóêõà оòèêð‰ì

88
î÷åíü ðåäêèé. À çíà÷èò; ïðåäàííûé Êðèøíû; ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòèì; ðåäêèé. Ìóìóêøà; âûõîä çà
ïðåäåëû;
kiryA zVAhArA muË héyAeCM, wVAhAefr meFùé kÒ¤BË #
êоðèéà äæàíõàðà ìóêò‰ õоèéà÷åí, òàíõàäåð ìоääõåè Êðèшí‰áõ‰êò‰.
ñäåëàâ; êîòîðûå; ñâîáîäíûìè; ñòàëè; èõ; ñðåäè; ïðåäàííûå Êðèøíû.
kÒ¤BeËr Àfh WAkA pz|ù¸ svsAer Àz ábiÇiw, wAhA
Êðèшí‰áõ‰êòåð äåõ‰ òõàêà ï‰ðääæ‰íò‰ ш‰íãшàðå äæå ‰áоñòõèòè, òàõà
Ïðåäàííîãî Êðèøíû; òåëà; ïðåáûâàíèÿ; êîíåö (äî òåõ ïîð ïîêà); â ñàìñàðå; ÷òî;
ìåñòîïðåáûâàíèå; îíî;
ibSyIr ábiÇiw héew w÷âwH pÒWka # kÒ¤BeËr ábiÇiw fuépòkAr #
áèшоéèð ‰áоñòõèòè õоèòå ò‰òò‰ò‰õ ïðèòõ‰ê. Êðèшí‰áõ‰êòåð ‰áоñòõèòè äóèïð‰êàð.
ìàòåðèàëèñòà; ïðåáûâàíèÿ; îò (ïî ñðàâíåíèþ ñ); ïî ñóòè; îòäåëüíîå. Êðèøíàáõàêòû; ïîëîæåíèå;
äâóõ âèäîâ.

Éàäàâàäàñ. Áàáàäæè Ìàõàøîé, òà ñàäõóñàíãà î êîòîðîé Âû ñêàçàëè; âåäü ñàäõó, îíè òîæå
ïðèñóòñòâóþò â ýòîé ñàìñàðå. Îíè òîæå ñòðàäàþò îò ýòîé ñàìñàðû. Êàê îíè ìîãóò ñïàñòè äðóãèõ
äæèâ?
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äà, ñàäõó òîæå íàõîäÿòñÿ â ýòîé ñàìñàðå, íî ìåæäó ñàìñàðîé ñâÿòûõ è
ñàìñàðîé äæèâ, î÷àðîâàííûõ ìàéåé ñóùåñòâóåò îãðîìíàÿ ðàçíèöà. Ñàìñàðà, åñëè ïîñìîòðåòü,
êàçàëîñü áû îäíà è òà æå, íî âíóòðè ðàçíèöà îãðîìíàÿ. Ñàäõó ïðèñóòñòâóþò â ýòîì ìèðå âñåãäà, è
òîëüêî ëèøü ïîòîìó, ÷òî àñàäõó íå ìîãóò ïîíÿòü êòî òàêîé ñàäõó, òîëüêî ïîýòîìó ãîâîðèòñÿ î
ðåäêîñòè ñàäõóñàíãè. Âñå òå äæèâû, ÷òî íàõîäÿòñÿ â ðàáñòâå ó ìàéè, ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå
÷àñòè. Îäíè, ñõîäÿ ñ óìà ïî íè÷òîæíîìó ñ÷àñòüþ, êîòîðîå ïîäêèäûâàåò èì ìàéà, èñïûòûâàþò
ãëóáîêîå ïî÷òåíèå è ëþáîâü ê ñàìñàðå, òîãäà êàê äðóãèå, íå ïîëó÷àÿ òîãî ñ÷àñòüÿ, êîòîðîå îíè
æåëàþò, è ñòðåìÿñü ê âûñøåìó è ïîëíîìó ñ÷àñòüþ, ñòàíîâÿòñÿ ðàçóìíûìè èëè òðåçâûìè. Èòàê,
òåõ, êòî íàõîäèòñÿ â ñàìñàðå ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè: íåðàçóìíûå èëè îïüÿí¸ííûå
ñàìñàðîé è ðàçóìíûå èëè òðåçâûå. Èõ åù¸ íàçûâàþò âèøîéè è ìóìóêøó.  äàííîì ñëó÷àå ïîä
ñëîâîì ìóìóêøó íå ñëåäóåò ïîíèìàòü èìïåðñîíàëèñòà. Òå, êòî ãîðÿò â îãíå ñàìñàðû è èùóò
èñòèíó î òîì, «êòî ÿ òàêîé íà ñàìîì äåëå», òàêèõ äæèâ Âåäû íàçûâàþò «ìóìóêøó». Áõàäæàí èëè
ñëóæåíèå Ãîñïîäó, êîòîðîå ñîâåðøàþò ìóìóêøó, îñòàâèâøèå «ìóìóêøà» - ýòî åñòü ÷èñòàÿ
ïðåäàííîñòü. Ñëîâî «ìóìóêøà» îçíà÷àåò æåëàíèå îñâîáîæäåíèÿ. Íî íåò òàêîãî ïðåäïèñàíèÿ,
÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò îñâîáîæäåíèÿ. Êîãäà ê ìóìóêøó ïðèõîäèò îñîçíàíèå Êðèøíà-òàòòâû è
äæèâà-òàòòâû, òî îí ñòàíîâèòñÿ ìóêòîé èëè îñâîáîæä¸ííûì. Êàê ãîâîðèò Áõàãàâàòàì â øåñòîé
ïåñíè:
«Ðàäæоáõèõ ñàìàñàìêõé½ò½õ ï½ðòõèâàéðèõà äæàíòàâàõ
Òåø½ì éå êå÷àíåõàíòå ùðåéо âàé ìàíóäæ½äàéàõ.
Ïð½éо ìóìóêøàâàñòåø½ì êå÷àíàéâà äâèäæоòòàìà
Ìóìóêøó¢½ì ñàõàñðåøó êàù÷èíìó÷éåòà ñèäõéàòè.
Ìóêò½í½ìàïè ñèääõ½í½ì ͽð½éà¢àïàð½éà¢àõ
Ñóäóðëàáõàõ ïðàù½íò½òì½ êî§èøâàïè ìàõ½ìóíå.»
Êàê íåâîçìîæíî ñ÷åñòü ïåñ÷èíêè íà áåðåãó îêåàíà, òàê æå íåâîçìîæíî ñîñ÷èòàòü äæèâ.
Ñðåäè âñåõ ýòèõ áåñ÷èñëåííûõ äæèâ íåìíîãèå èùóò âå÷íîå áëàãî. Áîëüøàÿ ÷àñòü - ýòî
íàñëàæäåíöû, ïîãðÿçøèå â ìàòåðèè è ñõîäÿùèå ñ óìà ïî çàóðÿäíîìó ÷óâñòâåííîìó ñ÷àñòüþ. Ñðåäè
âñåõ òåõ, êòî èùåò êàêîãî-òî íåçåìíîãî áëàãà, íåêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ «ìóìóêøó», äðóãèìè ñëîâàìè
èùóò áëàãà çà ïðåäåëàìè ýòîãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Ñðåäè òûñÿ÷ òûñÿ÷ ïîäîáíûõ ìóìóêøó,
íåìíîãèå äîñòèãàþò ñîâåðøåíñòâà è ñòàíîâÿòñÿ ìóêòàìè. È ñðåäè ìèëëèàðäîâ òàêèõ
îñâîáîæä¸ííûõ äóø, ðåäêàÿ äóøà äåéñòâèòåëüíî îáëàäàåò íàèâûñøèì ïîêîåì, ÿâëÿÿñü Íàðàéàíà-
áõàêòîé. Ïîýòîìó ïðåäàííûé Íàðàéàíû î÷åíü ðåäîê. À çíà÷èò, ïðåäàííûé Êðèøíû åù¸ áîëåå
ðåäîê, ÷åì ïðåäàííûé Íàðàéàíû. Êðèøíà-áõàêòà íàõîäèòñÿ ñðåäè òåõ, êòî ïðåâçîøëè ñòðåìëåíèå
ê îñâîáîæäåíèþ è ñòàëè îñâîáîæä¸ííûìè. È ïîêóäà ó Êðèøíà-áõàêòû îñòà¸òñÿ ýòî òåëî, îí
íàõîäèòñÿ â ñàìñàðå, íî åãî ïîëîæåíèå â ñàìñàðå è ïîëîæåíèå, êîòîðîå çàíèìàþò â íåé âèøîéè
íåîáû÷àéíî îòëè÷íû. Ïîëîæåíèå, êîòîðîå çàíèìàåò â ñàìñàðå ïðåäàííûé Êðèøíû ìîæåò áûòü
îäíèì èç äâóõ âèäîâ.

zA # ÁpiM ibebkI Àlokifegr cAirtI ábÇA bilelM # wAhAr meFù


Äæàä‰á‰äàш. Àïíè áèáåêè ëоê‰äèãåð ÷àðè§è ‰á‰ñòõà áоëèëåí. Òàõàð ìоääõå
Éàäàâàäàñ. Âû; ðàçóìíûõ; ëþäåé; ÷åòûðå; ñîñòîÿíèÿ; íàçâàëè. Èõ; ñðåäè;
ÀkoMa ÀkoMa ábÇAy iÇw bùiËr s²ek sAFus² bel ?
êоí êоí ‰á‰ñòõàé ñòõèò‰ áýêòèð ш‰íã‰êå шàäõóш‰í㉠á‰ëå?
â êàêîì; êàêîì; ïîëîæåíèè; íàõîäÿùèõñÿ; ëè÷íîñòåé; îáùåíèå; ñàäõóñàíãîé; íàçûâàþò?

89
á # ibebkI, mumuøu, muË bA isä ï BË - åé cAirtI
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Áèáåêè, ìóìóêõó, ìóêò‰ áà шèääõ‰ о áõ‰êò‰ - ýè ÷àðè§è
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ïîíèìàþùèé ÷òî â ýòîì ìèðå íåò ñ÷àñòüÿ; ñòðåìÿùèéñÿ ê îñâîáîæäåíèþ îò
ýòîãî ìèðà; äîñòèãøèé ñâîáîäû îò ãóí; èëè; ñîâåðøåííûé; è; ïðåäàííûé; ýòè; ÷åòûðå;
ibebekr ábÇA # w‹meFù ibebkI ï mumuøuifegr sihw ibSyIr s²
áèáåêåð ‰á‰ñòõà. Ò‰íìоääõå áèáåêè о ìóìóêõóäèãåð шоõèò‰ áèшоéèð ш‰íã‰
âèâåêè(ïîíèìàíèÿ); óðîâíÿ. Ñðåäè íèõ; âèâåêè; è; ìóìóêøó; ñ; ìàòåðèàëèñòîâ; îáùåíèå;
BAl # muËifgek fuéBAeg ibBAg krA zAy - icfˆsAgòhI muË ï
áõàëî. Ìóêò‰äèã‰êå äóèáõàãå áèáõàã ê‰ðà äæàé - ÷èäð‰шàãðîõè ìóêò‰ о
õîðîøî. Îñâîáîæä¸ííûå; íà äâå ÷àñòè; äåëåíèå; äåëàíèå; èä¸ò (äåëÿòñÿ); ñòðåìÿùèåñÿ ê äóõîâíîé
ðàñå; îñâîáîæä¸ííûå; è;
iMeB|fmAyAbAfI muËAiBmAMI # icfˆsAgòih-muËs² ÀXòyúr #
íèðáõåäìàéàáàäè ìóêòàáõèìàíè. ×èäð‰шàãðоõè-ìóêò‰ш‰í㉠ñðåé‰сê‰ð.
èìïåðñîíàëèñòû; ìíÿùèå ñåáÿ îñâîáîæä¸ííûìè. Îáùåíèå äîñòèãøèõ îñâîáîæäåíèÿ â ïðîöåññå
ñâîåãî ñòðåìëåíèÿ ê äóõîâíîé ðàñå; áëàãîäàòíî.
iMeB|f-mAyAbAfI áprAFI, wAhAr s² skelr peøé iMiSä # fXem
Íèðáõåä-ìàéàáàäè ‰ï‰ðàäõè, òàõàð ш‰í㉠ш‰ê‰ëåð ïоêêõåè íèшèääõ‰. ĉш‰ìå
Èìïåðñîíàëèñòû; îñêîðáèòåëè; èõ; îáùåíèå; âñåõ; äëÿ; çàïðåùåíî. Â äåñÿòîé (ïåñíå Øðèìàä
Áõàãàâàòàì)
åéýp kiWw ÁeC,- (BAH 10#2#32)
ýèðóï êоòõèò‰ à÷å,- (Áõà: 10.2.32.)
òàê; ñêàçàííîå; åñòü;
“ÀzheMùhrib‹fAø ibmuËmAiMMÆâzùÆBAbAfibûäbuäyH #
«Éå ’íéå ’ðàâèíä½êøà âèìóêòàì½íèíàñòâàééàñòàáõ½â½äàâèùóääõàáóääõàéàõ
Áýhù kÒeÈn prv pfv wwH pw¸ùeFohMAfÒwzu˜mfZaGòyH ~”
ðóõéà êðè÷÷õðå¢à ïàðàì ïàäàì òàòàõ ïàòàíòéàäõî ’í½äðèòàéóøìàäàíããõðàéàõ.»
( Àh árib‹fAø, zAhArA ‘ibmuË héyAiC’ - åé áiBmAM ker, wAhArA ÁpMAew
(Õå Îðоáèíäàêõ‰, äæàõàðà ‘áèìóêò‰ õоèéà÷è’ - ýè оáõèìàí ê‰ðå, òàõàðà àïíàòå
Î; Àðàâèíäàêøà (Ëîòîñîîêèé Ãîñïîäü); òå, êòî; ñâîáîäíûì; я ñòàë; ýòî; ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå;
äåëàþò; îíè; ê Òåáå;
BiËXUMù hïyAy áibûäbuiä # áeMk ÀkìeX mAyAwIw prmpf bòß
áõîêòèшóíí‰ õ‰wàé ‰áèшóääõ‰áóääõè. Îíåê êëåшå ìàéàòèò‰ ï‰ð‰ì‰ï‰ä áð‰ìõ‰
ëèø¸ííûå ïðåäàííîñòè; â áûòèè (áóäó÷è, èç-çà òîãî ÷òî); îáëàäàþò íå÷èñòûì ðàçóìîì. Ìíîãèìè;
ñòðàäàíèÿìè; ïðåâîñõîäÿùèé ìàéó; âûñî÷àéøèé; Áðàõìàí;
pz|ù¸ Áerohn kiryA BgbiËew áMAfr krwH wAhArA
ïоðääæ‰íò‰ àðоõ‰¢ êоðèéà áõ‰ã‰á‰äáõîêòèòå ‰íàä‰ð ê‰ð‰ò‰õ òàõàðà
ãàðíèöó (вплоть до); âîñõîæäåíèå; ñäåëàâ; ê Ïðåäàííîñòè Âñåâûøíåìó Ãîñïîäó; ïðåíåáðåæåíèå;
äåëàÿ; îíè;
áFHpiww hy # )
‰äõ‰õïоòèò‰ õîé.)
ñáðîøåííûìè; ñòàíîâÿòñÿ.

cwuW| BgbË fuépòkAr, BgbË ÅXâz|ùpr ï


×оòóðòõ‰ áõ‰ã‰á‰äáõ‰êò‰ äóèïð‰êàð, áõ‰ã‰á‰äáõ‰êò‰ ‰éшшоðääæ‰ï‰ð о
×åòâ¸ðòàÿ (êàòåãîðèÿ); ïðåäàííûå Ãîñïîäà; äâóõ âèäîâ; ïðåäàííûå Ãîñïîäà; ñêëîííûå ê (äóõó)
Àéùâàðéè; è;
mAFuz|ùpr # BgbeËr s² sbâ|ewoBAeb ÀXòyH # ibeXSwH
ìàäõóðääæ‰ï‰ð. Áõ‰ã‰á‰äáõ‰êòåð ш‰í㉠ш‰ðá‰òоáõàáå ñðåé‰õ. Áèшåш‰ò‰õ
ñêëîííûå ê (äóõó) Ìàäõóðéè. Ïðåäàííûõ Ãîñïîäà; îáùåíèå; âî âñåõ îòíîøåíèÿõ; áëàãî. Â
îñîáåííîñòè;
mAFuz|ùpr BgbËek ÁXòy kirel ibûä BiËrs èfey
ìàäõóðääæ‰ï‰ð áõ‰ã‰á‰äáõ‰êòåð àñðîé êоðèëå áèшóääõ‰ áõîêòèð‰ш ðõèä‰éå

90
ñêëîííîãî ê ìàäõóðéå; ïðåäàííîãî Ãîñïîäà; ïðèáåæèùå; åñëè ñäåëàòü; ÷èñòàÿ; áõàêòèðàñà; â
ñåðäöå;
ÁibBU|w hy #
àáèðáõóò‰ õîé.
ÿâèâøåéñÿ; åñòü.
zA # ÁpiM bilelM, BeËr fuépòkAr ábiÇiw # åktu …pÜ
Äæàä‰á‰äàш. Àïíè áоëèëåí, áõ‰êòåð äóèïð‰êàð ‰áоñòõèòè. Ýêòó ñï‰ш§‰
Éàäàâàäàñ. Âû; ñêàçàëè; ïðåäàííûõ; äâà âèäà; ïîëîæåíèå. Íåìíîãî; ÿñíî;
kiryA wAhA bn|M kirel, ÁmAefr MùAy Çulbuiä bùiËgn BAl kiryA
êоðèéà òàõà á‰ð¢îí êоðèëå, àìàäåð íýé ñòõóë‰áóääõè áýêòèãî¢ áõàëî êоðèéà
ñäåëàâ; ýòî; îïèñàíèå; åñëè ñäåëàòü; ìíå; êàê(ïîäîáíûé); ñ êîñíûì ìûøëåíèåì; ëþäè; õîðîøî;
ñäåëàâ;
buiJew pAer #
áóäæõèòå ïàðå.
ïîíÿòü; ìîãóò.
á # ábiÇiweBef BË fuépòkAr,- gÒhÇBË ï
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Îáоñòõèòèáõåäå áõ‰êò‰ äóèïð‰êàð, - ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ о
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ïî ðàçíèöå â ïîëîæåíèèë; ïðåäàííûå; äâóõ âèäîâ; ïðåäàííûé-äîìîõîçÿèí; è;
gÒhwùAgI BË #
ãðèõ‰òòýãè áõ‰êò‰.
гðèõîòéàãè (îòðå÷¸ííûé); ïðåäàííûé.

Éàäàâàäàñ. Âû óïîìÿíóëè î ÷åòûð¸õ ñîñòîÿíèÿõ «âèâåêè» - òåõ, êòî èùåò ÷åãî-òî


íåñâîéñòâåííîå ýòîìó ìèðó. Îáùåíèå ñ êåì èç çàíèìàþùèõ ýòè ÷åòûðå ïîëîæåíèÿ íàçûâàåòñÿ
ñàäõó-ñàíãîé.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Âèâåêè - òîò, êòî ïîíèìàåò, ÷òî â ýòîì ìèðå íåò ñ÷àñòüÿ, ìóìóêøó -
òîò, êòî ñòðåìèòñÿ ê îñâîáîæäåíèþ îò ýòîãî ìèðà, ìóêòà èëè ñèääõà - òîò, êòî äîñòèã ñâîáîäû îò
ìàòåðèàëüíîé ïðèðîäû, è áõàêòà - ïðåäàííûé, òàêîâû ÷åòûðå óðîâíÿ âèâåêè. Äëÿ âèøîéè -
íàñëàæäåíöà áëàãîïðèÿòíûì ÿâëÿåòñÿ îáùåíèå ñ òåì, êòî ïîíèìàåò, ÷òî ýòîò ìèð íå ïîäõîäÿùåå
äëÿ ñ÷àñòüÿ ìåñòî è ñ òåì, êòî õî÷åò èç íåãî îñâîáîäèòüñÿ. Îñâîáîæä¸ííûå äåëÿòñÿ íà äâà
ðàçðÿäà: ïåðâûé, ýòî òå, êòî äîñòèãëè ñâîáîäû â ïðîöåññå ñòðåìëåíèÿ ê äóõîâíîé ðàñå; ê äðóãîìó
ðàçðÿäó îòíîñÿòñÿ ìàéàâàäè-èìïåðñîíàëèñòû, ìíÿùèå ñåáÿ îñâîáîæä¸ííûìè. Îáùåíèå ñ òåìè, êòî
îáðåëè ñâîáîäó, ñòðåìÿñü ñëóæèòü Ãîñïîäó, â âûñøåé ñòåïåíè áëàãîäàòíî. Ìàéàâàäè æå ÿâëÿþòñÿ
îñêîðáèòåëÿìè è îáùåíèå ñ íèìè çàïðåùåíî äëÿ âñåõ. Äåñÿòàÿ ïåñíü ãîâîðèò òàê:
«Éå ’íéå ’ðàâèíä½êøà âèìóêòàì½íèíàñòâàééàñòàáõ½â½äàâèùóääõàáóääõàéàõ
ðóõéà êðè÷÷õðå¢à ïàðàì ïàäàì òàòàõ ïàòàíòéàäõî ’í½äðèòàéóøìàäàíããõðàéàõ.»
«Î Ëîòîñîîêèé Ãîñïîäü! Òå, êòî ìíÿò î ñåáå, êàê îá îñâîáîæä¸ííûõ, íå èìåÿ ê Òåáå
íèêàêîé ïðåäàííîñòè, íà ñàìîì äåëå îáëàäàþò íå÷èñòûì ðàçóìîì. Ïðîéäÿ ÷åðåç íåâûðàçèìûå
òðóäíîñòè, èì óäà¸òñÿ ïðèáëèçèòüñÿ ê íàõîäÿùåìóñÿ çà ïðåäåëàìè ìàéè Âûñî÷àéøåìó Áðàõìàíó,
íî èç-çà òîãî, ÷òî îíè íå ïîêëîíÿþòñÿ Ïðåäàííîñòè Âñåâûøíåìó Ãîñïîäó, îíè ñíîâà ïàäàþò
âíèç.»
×åòâ¸ðòóþ êàòåãîðèþ - ïðåäàííûõ Ãîñïîäà ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè: ïðåäàííûå
Ãîñïîäà, ñêëîííûå ê äóõó àéøâàðéè è ïðåäàííûå Ãîñïîäà, ñêëîííûå ê äóõó ìàäõóðéè. Îáùåíèå ñ
ïðåäàííûìè Ãîñïîäà - áëàãî âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. È â îñîáåííîñòè, åñëè ïðèíÿòü óáåæèùå ó
ïðåäàííîãî, ïðåáûâàþùåãî â ìàäõóðéå, òîãäà â ñåðäöå ÿâèò ñåáÿ ÷èñòàÿ áõàêòè-ðàñà.
Éàäàâàäàñ. Âû ãîâîðèëè, ÷òî ïðåäàííûé â ýòîé ñàìñàðå ìîæåò íàõîäèòüñÿ в îäíîì èç äâóõ
ïîëîæåíèé. Íåìîãëè áû Âû îïèñàòü ýòî íåìíîãî ÿñíåå, ÷òîáû äàæå ñ òàêèì êîñíûì ìûøëåíèåì
êàê ó ìåíÿ ñìîã áû ýòî ïîíÿòü.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ïîëîæåíèå ïðåäàííîãî â ñàìñàðå - äâóõ âèäîâ: ëèáî êàê ãðèõàñòõè, ëèáî êàê
ãðèõîòéàãè.

zA # gÒhÇBËifegr ikýp svsArsà¨, wAhA áMugòh


Äæàä‰á‰äàш. Ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰äèãåð êèðóï ш‰íãшàðш‰ìá‰íäõ‰, òàõà оíóãð‰õ‰
Éàäàâàäàñ. Ïðåäàííûõ-äîìîõîçÿåâ; êàêèì îáðàçîì (êàêàÿ); ñâÿçü ñ ñàìñàðîé; ýòî; ìèëîñòü;
kiryA bn|M kÝM #
êоðèéà á‰ð¢îí êоðóí.
ñäåëàâ; îïèñàíèå; ñäåëàéòå.

91
á # gÒh iMŠm|An kiryA WAikelé gÒhÇ hy MA #
Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè. Ãðèõ‰ íèðìàí êоðèéà òõàêèëåè ãðèõ‰ñòõ‰ õîé íà.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Äîì; ïîñòðîéêó; ñäåëàâ; åñëè æèòü; äîìîõîçÿèíîì; ÿâëÿåòñÿ; íåò.
õpzuË pAñIr pAin gòhn kiryA Àz gÒh p÷M krA zAy, wAhAé
Óïîäæóêò‰ ïàòðèð ïà¢è ãð‰õî¢ êоðèéà äæå ãðèõ‰ ï‰òòîí ê‰ðà äæàé, òàõàè
Äîñòîéíîé; äåâóøêè(ñîñóäà); ðóêó; ïðèíÿòèå; ñäåëàâ; êîòîðûé; äîì; ó÷ðåæäåíèå (îñíîâàíèå);
äåëàíèå; èä¸ò; ýòî âîò;
‘gÒh’ XöbAcù # Àsé ábÇAy Àz BË WAekM, iwiM gÒhÇBË #
«ãðèõ‰» ш‰áä‰áà÷÷‰. Шåè ‰á‰ñòõàé äæå áõ‰êò‰ òõàêåí, òèíè ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰.
äîì; ïîäðàçóìåâàåìîå ñëîâî. Â òàêîì; ïîëîæåíèè; êîòîðûé; ïðåäàííûé; íàõîäèòñÿ; îí;
ïðåäàííûé-äîìîõîçÿèí.
mAyAbä jIb sâIy jxefehr p³ ÊAM-€Ar ifyA jxibSey
Ìàéàá‰ääõ‰ äæèá шèé‰ äæ‰ð^äåõåð ï‰íü÷‰ ãýíí-äàð äèéà äæ‰ð^áèш‰éå
Ñâÿçàííàÿ ìàéåé; äæèâà; ñâîè; ãðóáîãî òåëà; ïÿòü; âðàò ïîçíàíèÿ; ÷åðåç; â ìèð ÷óâñòâåííûõ
îáúåêòîâ;
pòebX kerM # cøu€|ArA ÁkAr ï bn| ÀfeKM # kn|€ArA Xö Xòbn
ïð‰áåш ê‰ðåí. ×îêêõóðäàðà àêàð о á‰ð¢‰ äåêõåí. ʉð¢‰äàðà ш‰áä‰ ñð‰áî¢
âõîæäåíèå; äåëàåò. ×åðåç ãëàçà; ôîðìó; è; öâåò; âèäèò. ×åðåç óøè; çâóê; ñëóøàíèå;
kerM # MAiskA€ArA g¨ gòhn kerM, Žka bA cŠm|€ArA …pX| kerM #
ê‰ðåí. Íàшèêàääàðà ã‰íäõ‰ ãð‰õî¢ ê‰ðåí, òîê áà ÷‰ðì‰ääàðà ñï‰ðш‰ ê‰ðåí.
äåëàåò. ×åðåç íîñ; çàïàõ; ïîëó÷åíèå; äåëàåò; êîæåé(ïðèêîñíîâåíèåì); èëè; ÷åðåç êîæó; îñÿçàíèå;
äåëàåò.
ijhabAr €ArA rs gòhn kerM # åé p³ Ar ifyA jxjgew pòibÜ
Äæèóõàð äàðà ðîш ãð‰õî¢ ê‰ðåí. Ýè ï‰íü÷‰ääàð äèéà äæ‰ð^äæ‰ã‰òå ïðоáèш§‰
ßçûêà; ÷åðåç; âêóñ; ïðèíÿòèå; äåëàåò. Ýòè; ïÿòü âðàò; äàâ (÷åðåç); â ìàòåðèàëüíûé ìèð; âîøåäøåé;
héyA WAekM # zw jex ÁsË h’M, wwé sâIy pòAnMAW kÒ¤ héew
õоèéà òõàêåí. Äæ‰ò‰ äæ‰ð^å àшоêò‰ õоí, ò‰ò‰è шèéо Ïðࢉíàòõ Êðèшí‰ õоèòå
ñòàâ; æèâ¸ò. Íàñêîëüêî; ê ìàòåðèè; ïðèâÿçàííîé; ñòàíîâèòñÿ; íàñòîëüêî; ñâîåãî; Ïðàíàíàòõà
(Ãîñïîäà æèçíè); Êðèøíû; îò;
fUer zA’M # éhAr MAm bihŠm|uK svsAr # åé svsAer zAhArA m÷,
äóðå äæàí. Èõàð íàì áоõèðìóêêõ‰ ш‰íãшàð. Ýè ш‰íãшàðå äæàõàðà ì‰òò‰,
äàëåêî; óõîäèò. Ýòîãî; íàçâàíèå; áåçáîæíàÿ; ñàìñàðà. Â ýòîé; ñàìñàðå; òå, êòî; ñóìàñøåäøèå;
wAhAifgek ibSyI bel # BËgn zKM gÒhÇ WAekM, wKM
òàõàäèã‰êå áèшоéè á‰ëå. Áõ‰êò‰ãî¢ äæ‰êõîí ãðèõ‰ñòõ‰ òõàêåí, ò‰êõîí
èõ; âèøîéè; çîâóò. Ïðåäàííûå; êîãäà; ãðèõàñòõàìè; ÿâëÿþòñÿ (æèâóò); òîãäà;
ibSyIefr MùAy ibSey Àkbl éi‹fˆywp|n áe‹bSn kerM MA # wVAhAr
áèшоéèäåð íýé áèш‰éå êåá‰ë èíäðèé‰ò‰ð ‰íáåш‰¢ ê‰ðåí íà. Òàíõàð
ìàòåðèàëèñòîâ; ïî îáðàçó (ïîäîáíî,êàê); â ïðåäìåòàõ ÷óâñòâ; òîëüêî ëèøü; óäîâëåòâîðåíèå ÷óâñòâ;
ïîèñêè; äåëàþò; íåò. Åãî;
FŠm|pwÍI kÒ¤fAsI # puñ-kMùAskl kÒe¤r pircArk ï
Äõ‰ðì‰ïоòíè Êðèшí‰äàшè. Ïóòòð‰-êîííýш‰ê‰ë Êðèшíåð ïоðè÷àð‰ê о
ñóïðóãà; ñëóæàíêà Êðèøíû. Ñûíîâüÿ è äî÷åðè; Êðèøíû; ñëóãè; è;
pircAirkA # wVAhAr cøu XòIibgòh ï kÒ¤sà¨Iy bÐ ÀfiKyA
ïоðè÷àðèêà. Òàíõàð ÷оêêõó ÑðèÁèãð‰õ‰ о Êðèшí‰ш‰ìá‰íäõèé‰ áоñòó äåêõèéà
ñëóæàíêè. Åãî; ãëàç; Ìóðòè Ãîñïîäà; è; ñâÿçàííûå ñ Êðèøíîé; âåùè; âèäÿ;
wÒiî lAB ker # wVAhAr kn| hirkWA ï sAFujIbM Xòbn kiryA
òðèïòè ëàáõ ê‰ðå. Òàíõàð ê‰ð¢‰ Õоðèê‰òõà о шàäõóäæèáîí ñð‰áî¢ êоðèéà
óäîâëåòâîðåíèå; îáðåòåíèå; äåëàåò. Åãî; óøè; Õàðèêàòõó; è; æèòèÿ ñâÿòûõ; ñëóøàíèå; äåëàÿ;
pirwÒî hy # wVAhAr MAiskA kÒ¤Aip|w wulsI ï sug¨skl gòhn
ïоðèòðèïò‰ õîé. Òàíõàð íàшèêà Êðèшíàðïèò‰ Òóëàùè о шóã‰íäõ‰ш‰ê‰ë ãð‰õî¢
óäîâëåòâîð¸ííûì; ñòàíîâèòñÿ. Åãî; íîñ; ïðåäëîæåííóþ Êðèøíå; Òóëàñè; è; áëàãîóõàíèÿ; ïðèíÿòèå;
kiryA ÁM¹ ÀBog ker # wVAhAr ijhabA kÒ¤MAm ï kÒ¤EMebfù
êоðèéà àí‰íä‰ áõоã ê‰ðå. Òàíõàð äæèóõà Êðèшí‰Нàì о Êðèшí‰í‰éáåää‰

92
äåëàÿ; ñ÷àñòüå; íàñëàæäåíèå; äåëàåò. Åãî; ÿçûê; Èìåíà Êðèøíû; è; ïðåäëîæåííóþ Êðèøíå ïèùó;
ÁsâAfM kirew WAek # wVAhAr cŠm| BËAiZaGò-…pX|suK lAB ker #
àшшàä‰í êоðèòå òõàêå. Òàíõàð ÷‰ðì‰ áõ‰êòàíããõðè-ñï‰ðш‰шóêõ‰ ëàáõ ê‰ðå.
âêóøåíèå; äåëàÿ; ïðîäîëæàåò. Åãî; êîæà; ñ÷àñòüå îò ïðèêîñíîâåíèÿ ê ñòîïàì ïðåäàííûõ;
îáðåòåíèå; äåëàåò.
wVAhAr ÁXA, iñ™yA, bA¥A ÁiwWù, ÀfbesbA smÆé kÒ¤esbAr áFIM #
Òàíõàð àшà, êðèéà, áàíü÷õà, àòèòòõ‰, äåá‰шåáà ш‰ì‰ñò‰è Êðèшí‰шåáàð оäõèí.
Åãî; íàäåæäû; ïîñòóïêè; æåëàíèÿ; ãîñòåïðèèìñòâî; ñëóæåíèå ïîëóáîãàì; âñ¸; Êðèøíàñåâû;
ïîä÷èí¸ííîå.
wVAhAr smÆ jIbMé ‘jIeb fyA’, ‘kÒ¤MAm’ ï ‘Eb¤b-ÀsbM’ åé
Òàíõàð ш‰ì‰ñò‰ äæèá‰í‰è «äæèáå äîéà», «Êðèшшí‰Íàì» о «áîéшí‰á‰-шåáîí» ýè
Åãî; âñÿ; æèçíü; ê äæèâàì; ìèëîñòü; ÊðèøíàÍàì; è; ñëóæåíèå âàéøíàâàì; òàêàÿ;
mehoôsbmy # áMAsË héyA ibSyeBog Àkbl gÒhÇ-BeËré
ì‰õоòш‰á‰ì‰é. Îíàш‰êò‰ õоèéà áèш‰é‰áõоã êåáîë ãðèõ‰ñòõ‰-áõ‰êòåð‰è
ñîñòîÿùàÿ èç ïðàçäíèêîâ. Íåïðèâÿçàííûìè; áóäó÷è; ïðèíÿòèå îáúåêòîâ ÷óâñòâ; òîëüêî;
ïðåäàííûõ-äîìîõîçÿåâ;
sþb # kilkAel jIebr peø gÒhÇEb¤b hïyAé õicw # pweMr
ш‰ìáõ‰á. Êоëèêàëå äæèáåð ïоêêõå ãðèõ‰ñòõ‰áîéшí‰á õ‰wàéè ó÷èò. ωò‰íåð
âîçìîæíîñòü. Â âåê Êàëè; äæèâ; äëÿ; ïðåäàííûì-äîìîõîçÿèíîì; ñòàíîâëåíèå; äîëæíîå; Ïàäåíèÿ;
ÁX±A MAé, BiËsmÒiäï sŠpUn|ýep héew pAer # gÒhÇEb¤b
àш‰íãêà íàè, áõîêòèш‰ìðèääõèо шоìïóð¢îðóïå õоèòå ïàðå. Ãðèõ‰ñòõ‰áîéшí‰á
îïàñåíèå; íåò; è ïðîãðåññ â ïðåäàííîñòè; âî âñåé ïîëíîòå; ñòàòü; ìîæåò. Âàéøíàâîâ-ãðèõàñòõ;
meFù áeMk w÷âÊ ÛÝ ÁeCM # pòBus¸AMgn Àz Çel ûä
ìоääõå ‰íåê ò‰òò‰ãã‰í ãóðó à÷åí. Ïðоáõóш‰íòàí‰ãî¢ äæå ñòõ‰ëå шóääõ‰
ñðåäè; ìíîãî; çíàþùèõ èñòèíó; Ãóðó; åñòü. Ïîòîìêè Ãîñïîäà; â êàêîì; ìåñòå; ÷èñòûå;
Eb¤b ÁeCM, Às Çel wVAhArA - gÒhÇBË, áwåb wVAhAefr s² -
áîéшí‰á à÷åí, шå ñòõ‰ëå òàíõàðà - ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰, ‰ò‰ýá òàíõàäåð ш‰íã‰
âàéøíàâû; åñòü; â òîì; ìåñòå; îíè; ïðåäàííûå-ãðèõàñòõè; ïîýòîìó; èõ; îáùåíèå;
jIebr ibeXS ÀXòyúr #
äæèáåð áèшåш ñðåé‰сê‰ð.
äæèâû; â îñîáåííîñòè; äàþùåå áëàãî.

Éàäàâàäàñ. Êàê ñâÿçàíû ñ ñàìñàðîé ãðèõàñòõà-áõàêòû, áóäüòå ìèëîñòèâû, îïèøèòå ýòî íàì.
Àíàíòàäàñ Áàáàäæè. Ãðèõàñòõîé íàçûâàåòñÿ íå òîò, êòî ïîñòðîèë äîì è æèâ¸ò â í¸ì. Ïîä
ñëîâîì «ãðèõà» ïîäðàçóìåâàåòñÿ òîò äîì, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ ñ ïðèíÿòèÿ ðóêè äîñòîéíîé
äåâóøêè. È êòî çàíèìàåò òàêîå ïîëîæåíèå, òîò çîâ¸òñÿ ïðåäàííûì-ãðèõàñòõîé. Ñõâà÷åííàÿ ìàéåé
äæèâà âõîäèò â ìèð ÷óâñòâåííûõ îáúåêòîâ ÷åðåç ïÿòü âðàò ïîçíàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèõ
ìàòåðèàëüíîìó òåëó. Ôîðìó è öâåò îíà âèäèò ÷åðåç ãëàçà. Óøàìè ñëûøèò çâóêè. Íîñîì îíà
âäûõàåò çàïàõè, êîæåé îùóùàåò ïðèêîñíîâåíèå. ßçûêîì îíà âîñïðèíèìàåò âêóñ. Âñòóïèâ ÷åðåç
ýòè ïÿòü âðàò â ìàòåðèàëüíûé ìèð, îíà ïðèâÿçûâàåòñÿ ê íåìó. È íàñêîëüêî îíà ïðèâÿçûâàåòñÿ ê
ìàòåðèè, íàñòîëüêî æå îíà óõîäèò îò Ãîñïîäà ñâîåé æèçíè - Ïðàíàíàòõà Êðèøíû. Òàêàÿ ñàìñàðà
íàçûâàåòñÿ áåçáîæíîé èëè áàõèðìóêõà-ñàìñàðîé. Òå, êòî ñâåäåíû ñ óìà òàêîé ñàìñàðîé çîâóòñÿ
«âèøîéè». Íî êîãäà äîìîõîçÿèíîì ñòàíîâèòñÿ ïðåäàííûé, òî îí íå èùåò îäíîãî ëèøü
óäîâëåòâîðåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ ïîäîáíî âèøîéè-ìàòåðèàëèñòàì. Ïîòîìó ÷òî åãî çàêîííàÿ æåíà -
ñëóæàíêà Êðèøíû. Âñå åãî ñûíîâüÿ è äî÷åðè ÿâëÿþòñÿ ñëóãàìè è ñëóæàíêàìè Êðèøíû. Åãî ãëàçà
ïîëó÷àþò âûñøåå óäîâëåòâîðåíèå, ñîçåðöàÿ ñâÿòîé îáðàç Êðèøíû è âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ Íèì. Åãî
óøè îáðåòàþò èñïîëíåííîñòü, ñëóøàÿ Õàðèêàòõó è æèòèÿ ñâÿòûõ. Åãî íîñ èñïûòûâàåò àíàíäó, îò
òîãî, ÷òî âäûõàåò àðîìàò ïðåäëîæåííûõ Êðèøíå ëèñòüåâ Òóëàñè è áëàãîâîíèé. Åãî ÿçûê âêóøàåò
Èìÿ Êðèøíû è ïèùó, êîòîðóþ ïåðåä ýòèì ïðèíÿë Êðèøíà. Åãî êîæà ñ÷àñòëèâà ïðèêîñíîâåíèåì ê
ñòîïàì ïðåäàííûõ. Âñå åãî íàäåæäû, ïîñòóïêè, æåëàíèÿ, åãî ãîñòåïðèèìñòâî è ñëóæåíèå
ïîëóáîãàì - âñ¸ ýòî íàõîäèòñÿ â ïîä÷èíåíèè ó Êðèøíà-ñåâû - ñóùåñòâóåò òîëüêî ðàäè ñëóæåíèÿ
Êðèøíå. Âñÿ åãî æèçíü - ýòî âåëèêèé ïðàçäíèê ìèëîñòè ê äæèâàì, Èìåíè Êðèøíû è ñëóæåíèÿ
âàéøíàâàì. Ïðèíÿòèå îáúåêòîâ ýòîãî ìèðà ÷óâñòâ áåç ïðèâÿçàííîñòè ê íèì - âîçìîæíî òîëüêî
äëÿ ïðåäàííîãî-ãðèõàñòõè. Â âåê Êàëè äæèâà äîëæíà ñòàíîâèòüñÿ ãðèõàñòõà-âàéøíàâîì. Â òàêîì
ïîëîæåíèè îíà ìîæåò íå îïàñàòüñÿ ïàäåíèÿ è â ïîëíîé ìåðå äîñòè÷ü ïðîãðåññà íà ïóòè
ïðåäàííîñòè. Ñðåäè ïðåäàííûõ-ãðèõàñòõ åñòü ìíîãî ãóðó, çíàþùèõ Àáñîëþòíóþ Èñòèíó. Ãäå

93
ïîñëåäîâàòåëè Ãîñïîäà ÿâëÿþòñÿ ÷èñòûìè âàéøíàâàìè, òàì æå ìû âèäèì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ
ãðèõàñòõà-áõàêòàìè. Ïîýòîìó îáùåíèå ñ ãðèõàñòõà-áõàêòàìè - ýòî âåëèêîå áëàãî äëÿ äæèâû.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

94
5
ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ
Ãëàãîëüíûå ôîðìû (ïðîäîëæåíèå).

Åñòü åù¸ äâà ïðîøåäøèõ âðåìåíè; îáà îíè ÿâëÿþòñÿ âàðèàíòàìè ïðîøåäøåãî
ïðèâû÷íîãî âðåìåíè è óïîòðåáëÿþòñÿ èëè äëÿ îïèñàíèÿ ïîâòîðÿþùèõñÿ äåéñòâèé â ïðîøëîì, èëè
äëÿ îïèñàíèÿ íåðåàëüíîãî äåéñòâèÿ èëè, íåðåàëüíîãî æå, óñëîâèÿ åãî âûïîëíåíèÿ. Íåðåàëüíûõ
ïîòîìó, ÷òî âñå ýòî óæå â ïðîøëîì è èçìåíèòü íè÷åãî íåëüçÿ.

1) Ïðèâû÷íîå çàâåðø¸ííîå ïðîøåäøåå èëè Óñëîâíîå çàâåðø¸ííîå ïðîøåäøåå -


ïîä÷¸ðêèâàåò çàâåðø¸ííîñòü ïîâòîðÿþùåãîñÿ äåéñòâèÿ â ïðîøëîì, èëè çàâåðø¸ííîñòü
íåðåàëüíîãî óñëîâèÿ èëè äåéñòâèÿ: ß îáû÷íî ïðî÷èòûâàë êíèãó çà îäèí âå÷åð. ß îáû÷íî ïðèõîäèë äîìîé
ê øåñòè âå÷åðà. ß áû ïðî÷èòàë ýòó êíèãó, åñëè áû... Åñëè áû ÿ ïðî÷èòàë ýòó êíèãó, òî... Ýòà ôîðìà
ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: à) èç ñìûñëîâîãî ãëàãîëà â ôîðìå ñîâåðøåííîãî äååïðè÷àñòèÿ è á)
âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà WAkA «áûòü, îñòàâàòüñÿ» â îäíîé èç ëè÷íûõ ôîðì ïðèâû÷íîãî
ïðîøåäøåãî âðåìåíè:

Áim *cilyA WAikwAm ( cel WAkwAm ) (àìè ÷оëèéà òõàêèòàì, ÷‰ëå òõàêòàì) ÿ îáû÷íî ïðîõîäèë
ïåøêîì; ÿ ïðîø¸ë áû ïåøêîì; åñëè áû ÿ ïðîø¸ë ïåøêîì.

2) Ïðèâû÷íîå çàâåðø¸ííîå ïðîøåäøåå èëè Óñëîâíîå ïðîäîëæàþùååñÿ ïðîøåäøåå -


ïîä÷¸ðêèâàåò ïðîäîëæåííîñòü ïîâòîðÿþùåãîñÿ äåéñòâèÿ â ïðîøëîì, èëè æå ïðîäîëæåííîñòü
íåðåàëüíîãî óñëîâèÿ èëè äåéñòâèÿ: ß îáû÷íî õîäèë ïåøêîì íà ðàáîòó. ß áû ÷èòàë ýòó êíèãó, åñëè
áû... Åñëè áû ÿ ÷èòàë ýòó êíèãó, òî... Ýòà ôîðìà òîæå ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: à) èç ñìûñëîâîãî
ãëàãîëà â íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå è á) âñïîìîãàòåëüíîãî ãëàãîëà WAkA «áûòü, îñòàâàòüñÿ» â îäíîé
èç ëè÷íûõ ôîðì ïðèâû÷íîãî ïðîøåäøåãî âðåìåíè:

Áim (ÁmrA) *cilew WAikwAm (clew WAkwAm ) (àìè ÷оëèòå òõàêèòàì, ÷‰ëòå òõàêòàì) ÿ îáû÷íî
õîäèë ïåøêîì; ÿ ø¸ë áû ïåøêîì; åñëè áû ÿ ø¸ë ïåøêîì.

À òåïåðü äëÿ çàêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëà äàâàé ïðîéä¸ìñÿ ïî ãëàãîëüíûì ôîðìàì


íåñêîëüêèõ êîðíåé:

1. Êîðåíü pAra (ïàð) ñî çíà÷åíèåì «ìî÷ü».

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *pAirew, pArew, pAe÷ (ïàðèòå, ïàðòå, ïàòòå) ìî÷ü, áûòü â ñîñòîÿíèè.
Íåñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *pAirew pAirew, pArew pArew (ïàðèòå ïàðèòå, ïàðòå ïàðòå)
áóäó÷è â ñîñòîÿíèè.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: pArA, *pAirbA-, pArbA- (ïàðà, ïàðèáà, ïàðáà) ñïîñîáíîñòü ñäåëàòü
÷òî-òî.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå : *pAirel, pArel, (pAelì ) (ïàðèëå, ïàðëå, ïàëëå) åñëè ñìî÷ü.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *pAiryA, Àper (ïàðèéà, ïåðå) îêàçàâøèñü â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü ÷òî-òî,
ñïîäîáèâøèñü.
Ïðîñòîå ïðîøëîå: 3 *pAirl, pArl, pArel (pAlì, pAelì ) (ïàðèë‰, ïàðë‰, ïàðëå, ïàëë‰, ïàëëå) îí
ìîã, îí ñìîã. À òàêæå - îíà, îíî, îíè.
Ïðèâû÷íîå ïðîøëîå èëè Óñëîâíîå íåðåàëüíîå: 3 *pAirw, pArw, (pA÷ ) (ïàðèò‰, ïàðò‰, ïàòò‰) îí
(îáû÷íî) ìîã; (åñëè áû îí) ìîã; (òî îí áû) ìîã. À òàêæå - îíà, îíî, îíè.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 1 *pAirb, pArb (ïàðèá‰, ïàðá‰) ß ñìîãó; ìû ñìîæåì.

95
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *pAireweC, pAreC (pAeà ) (ïàðèòå÷å, ïàð÷å, ïà÷÷å) îí ìîæåò
(ñåé÷àñ). À òàêæå - îíà, îíî, îíè.
Ïðîøëîå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *pAirewiCl, pAriCl (pAiÃl ) (ïàðèòå÷èë‰, ïàð÷èë‰, ïà÷÷èë‰) îí
ìîã (ýòî äåëàòü â òîò ìîìåíò, êîãäà îíà âåðíóëàñü).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *pAiryAeC, ÀpereC (ïàðèéà÷å, ïåðå÷å) îí ñìîã (ðåçóëüòàò íàëèöî).
Ïðîøëîå ñîâåðø¸ííîå: 3 *pAiryAiCl, ÀperiCl (ïàðèéà÷èë‰, ïåðå÷èë‰) îí ñìîã (òîãäà; â ïðîøëîì
ãîäó).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à pAr, pAero (ïàð‰, ïàðо) ñìîãè (ñåé÷àñ); *pAireyo (ïàðèо) ñìîãè (â
áóäóùåì), pAireyo MA (ïàðèо íà) íå ìîãè.

2. Äõàòó icMa (÷èí) - çíàòü, óçíàâàòü.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *iciMew, icMew (÷èíèòå, ÷èíòå) çíàòü, óçíàòü.


Íåñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *iciMew iciMew, icMew icMew (÷èíèòå ÷èíèòå, ÷èíòå ÷èíòå) çíàÿ,
óçíàâàÿ.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: icMA, *iciMbA-, icMbA- (÷èíà, ÷èíèáà, ÷èíáà) óçíàâàíèå, ïîçíàíèå.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: icMA (÷èíà) óçíàííûé, ïîçíàííûé.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *iciMel, icMel (÷èíèëå, ÷èíëå) åñëè óçíàòü.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *iciMyA, iceM (÷èíèéà, ÷èíå) óçíàâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *iciM (÷èíè) çíàþ; 2à icM > ÀcM (÷èí‰, ÷åí‰) òû çíàåøü;
2á iciMs (÷èíèù) òû çíàåøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 iceMM > ÀceMM (÷èíåí, ÷åíåí) âû çíàåòå,
îí çíàåò (óâàæèòåëüíî); 3 iceM > ÀceM (÷èíå, ÷åíå) îí çíàåò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *iciMl, icMl, icMel (÷èíèë‰, ÷èíë‰, ÷èíëå) îí çíàë, îí óçíàë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *iciMeb, icMeb (÷èíèáå, ÷èíáå) îí óçíàåò; 2à *iciMeb, icMeb (÷èíèáå, ÷èíáå)
òû óçíàåøü.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *iciMeweC, icMeC (÷èíèòå÷å, ÷èí÷å) îí óçíà¸ò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *iciMyAeC, iceMeC (÷èíèéà÷å, ÷èíå÷å) îí óçíàë (ðåçóëüòàò íàëèöî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *icMh, icM, ÀcM (÷èí‰õ‰, ÷èí‰, ÷åí‰) óçíàé (ñåé÷àñ); *iciMeyo, iceMo
(÷èíèо, ÷èíо) óçíàé (â áóäóùåì), iciMeyo MA (÷èíèо íà) íå óçíàâàé.

3. Äõàòó Àkla (êõåë) - èãðàòü.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *ÀKilew, ÀKlew (êõåëèòå, êõåëòå) èãðàòü.


Íåñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *ÀKilew ÀKilew, ÀKlew ÀKlew (êõåëèòå êõåëèòå, êõåëòå êõåëòå)
èãðàÿ.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: ÀKlA, *ÀKilbA-, ÀKlbA- (êõåëà, êõåëèáà, êõåëáà) èãðà(íèå).
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: ÀKlA (êõåëà) ñûãðàííûé.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *ÀKilel, ÀKelì (êõåëèëå, êõåëëå) åñëè èãðàòü.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *ÀKilyA, ÀKel (êõåëèéà, êõåëå) ñûãðàâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *ÀKil (êõåëè) èãðàþ; 2à ÀKl (êõåë‰) òû èãðàåøü;
2á ÀKils (êõåëèù) òû èãðàåøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 ÀKelM (êõåëåí) âû èãðàåòå, îí èãðàåò
(óâàæèòåëüíî); 3 ÀKel (êõåëå) îí èãðàåò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *ÀKileweC, ÀKleC (êõåëèòå÷å, êõåë÷å) îí èãðàåò (ñåé÷àñ).

96
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *ÀKilyAeC, ÀKeleC (êõåëèéà÷å, êõåëå÷å) îí ñûãðàë (ðåçóëüòàò
íàëèöî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *ÀKl (êõåë‰) èãðàé (ñåé÷àñ); *ÀKileyo, ÀKelo (êõåëèо, êõåëо)
ñûãðàé (â áóäóùåì), ÀKileyo MA (êõåëèо íà) íå èãðàé.

4. Äõàòó muCa (ìó÷õ) - âûòèðàòü, òåðåòü.


Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *muiCew, muCew (ìó÷õèòå, ìó÷õòå) âûòèðàòü.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: muCA > ÀmoCA, *muiCbA-, muCbA- > ÀmoCbA- (ìó÷õà, ìо÷õà, ìó÷õèáà,
ìó÷õáà, ìо÷õáà) âûòèðàíèå.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: muCA> ÀmoCA (ìó÷õà, ìо÷õà) âûòåðòûé.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå äëÿ áóäóùåãî âðåìåíè: *muiCel, muCel (ìó÷õèëå, ìó÷õëå) åñëè âûòåðåòü.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *muiCyA, mueC (ìó÷õèéà, ìó÷õå) âûòåðåâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *muiC (ìó÷õè) âûòèðàþ; 2à muC > ÀmoC (ìó÷õ‰, ìо÷õ‰) òû òð¸øü; 2á muiCs
(ìó÷õèù) òû âûòèðàåøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 mueCM > ÀmoeCM (ìó÷õåí, ìо÷õåí) âû âûòèðàåòå,
îí âûòèðàåò (óâàæèòåëüíî); 3 mueC > ÀmoeC (ìó÷õå, ìо÷õå) îí âûòèðàåò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *muiCeweC, muCeC > mueà (ìó÷õèòå÷å, ìó÷õ÷å, ìó÷÷å) îí âûòèðàåò
(ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *muiCyAeC, mueCeC, mueceC (ìó÷õèéà÷å, ìó÷õå÷å, ìó÷å÷å) îí âûòåð
(ðåçóëüòàò íàëèöî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *muC, ÀmoeCo (ìó÷õ‰, ìо÷õо) âûòðè (ñåé÷àñ); *muiCeyo, mueCo (ìó÷õèо,
ìó÷õо) âûòðåøü (â áóäóùåì), mueCo MA (ìó÷õо íà) íå âûòèðàé.

ÀFo èëè Fu (äõî, äõó) - ñòèðàòü, ìûòü.


5. Äõàòó
Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *Fuéew, Fuew (äõóèòå, äõóòå) ñòèðàòü.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: FïyA, *FuébA-, FubA- > ÀFobA- (äõ‰wà, äõóèáà, äõóáà, äõоáà) ìûòü¸.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: FïyA (äõ‰wà) âûìûòûé.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå äëÿ áóäóùåãî âðåìåíè: *Fuéel, Fuel (äõóèëå, äõóëå) åñëè âûìûòü.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *FuéyA, Fuey (äõóèéà, äõóéå) âûìûâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *Fué (äõóè) ìîþ; 2à ÀFoï (äõ‰о) òû ìîåøü;
2á *Fués, Fus (äõóèù, äõóù) òû ìîåøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *ÀFoeyM, *FueyM, ÀFoM (äõоéåí,
äõóéåí, äõоí) âû ìîåòå, îí ìîåò (óâàæèòåëüíî); 3 ÀFoy (äõîé) îí ìîåò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *FuéeweC, Fueà (äõóèòå÷å, äõó÷÷å) îí ìîåò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *FuéyAeC, FueyeC (äõóèéà÷å, äõóéå÷å) îí âûìûë (ðåçóëüòàò íàëèöî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *ÀFoï (äõоо) âûìîé (ñåé÷àñ); *Fuéeyo, Fueyo, Fuï (äõóèî, äõóéо,
äõóо) âûìîåøü (â áóäóùåì), Fuï MA (äõóо íà) íå ìîé.

6. Äõàòó Àf (äå) - äàâàòü.


(íåñòàíäàðòíûé; ïîäîáíûì æå îáðàçîì ñêëîíÿåòñÿ êîðåíü ÀM (íå) - áðàòü.)

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *ifew (äèòå) äàâàòü.

97
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: ÀfïyA, ÀfbA - (äåwà, äåáà) äàâàíèå.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: ÀfïyA (äåwà) äàííûé, îòäàííûé.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *ifyA, ifey (äèéà, äèéå) äàâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *Àfé > ifé, if (äåè, äèè, äè) äàþ; 2à Àfï > fAï (äåо, äàо) òû äà¸øü; 2á
Àfés > ifés > ifs (äåèш, äèèш, äèш) òû äà¸øü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 ÀfM (äåí) âû äà¸òå, îí
äà¸ò (óâàæèòåëüíî); 3 Àfy (äåé) îí äà¸ò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 1 iflAm (äèëàì) (ÿ) äàë; 3 *ifl, ifel (äèë‰, äèëå) îí äàë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 1 *ifb, Àfebo, Àfoebo (äèá‰, äåáо, äоáо) (ÿ) äàì; 2à *ifeb, Àfeb (äèáå, äåáå) òû
äàøü; 2á *ifib (äèáè) (òû) äàøü (ïðåíåáð.); 2, 3 *ifebM, ÀfebM (äèáåí, äåáåí) âû äàäèòå, îí äàñò
(óâàæèò.); 3 *ifeb, Àfeb (äèáå, äåáå) îí äàñò.
Ïðèâû÷íîå ïðîøåäøåå: îñíîâà äëÿ ñïðÿæåíèÿ ifw-.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 1 *ifewiC, ifià (äèòå÷è, äè÷÷è) ÿ äàþ (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *ifyAeC, ifeyeC, ÀfeC (äèéà÷å, äèéå÷å, äå÷å) îí äàë (ðåçóëüòàò
íàëèöî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à Àfï > fAï (äåо, äàо) äàé (ñåé÷àñ); *ifeyo (äèо) äàøü (â áóäóùåì),
ifeyo MA (äèо íà) íå äàâàé.

7. Äõàòó lha ( l ) (ëîõ, ëî) - áðàòü.


(Ýòîò ãëàãîë íå èñïîëüçóåòñÿ â ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Êîðíè, îêàí÷èâàþùèåñÿ íà -ha (õ) òåðÿþò å¸
âñåãäà â ÷îëèò-áõàøà è äîâîëüíî ÷àñòî â ñàäõó-áõàøà.)

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: léew (ëîèòå) áðàòü.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: lïyA (ë‰wà) âçèìàíèå.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: lïyA (ë‰wà) âçÿòûé.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: léyA (ëîèéà) âçÿâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 lé (ëîè) áåðó; 2à lï, lh (ë‰о, ë‰õ‰) òû áåð¸øü; 2á lés (ëîèù) òû
áåð¸øü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 3 ly (ëîé) îí áåð¸ò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 lél (ëîèë‰) îí âçÿë.
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 léyAeC (ëîèéà÷å) îí âçÿë (ðåçóëüòàò íàëèöî).

8. Äõàòó rha ( r ) (ðîõ, ðî) - áûòü, îñòàâàòüñÿ.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *rihew, réew (ðоõèòå, ðîèòå) áûòü, îñòàâàòüñÿ.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *rhA, rïyA (ð‰õà, ð‰wà) ïðåáûâàíèå.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *rihyA, r’ey (ðоõèéà, ð‰éå) ïðåáûâàÿ, ïðîáûâ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *rih, ré (ðоõè, ðîè) ïðåáûâàþ, æèâó; 2à *rh, rï (ð‰õ‰, ð‰о) òû
ïðåáûâàåøü, îñòà¸øüñÿ; 2á *rihs, r’s (ðоõèш, ðош) òû îñòà¸øüñÿ, ïðåáûâàåøü
(ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *rehM, *reyM, rM (ð‰õåí, ð‰éåí, ðîí) âû ïðåáûâàåòå, îí îñòà¸òñÿ
(óâàæèòåëüíî); 3 reh, ry (ð‰õå, ðîé) îí ïðåáûâàåò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *rihl, rél, èíîãäà r’l (ðоõèë‰, ðîèë‰, ðоë‰) îí ïðåáûâàë, îñòàâàëñÿ.

98
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *riheb, réeb, èíîãäà reb (ðоõèáå, ðîèáå, ð‰áå) îí áóäåò ïðåáûâàòü,
îñòàâàòüñÿ.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *riheweC, r’eà (ðоõèòå÷å, ðо÷÷å) îí ïðåáûâàåò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *rihyAeC, r’eyeC (ðоõèéà÷å, ð‰éå÷å) îí ïðîáûë.
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *rh, rï (ð‰õ‰, ð‰о) îñòàâàéñÿ, áóäü (ñåé÷àñ); *riheyo, r’eyo
(ðоõèéо, ð‰éо) îñòàíåøüñÿ (â áóäóùåì), r’eyo MA (ð‰éо íà) íå îñòàâàéñÿ.

9. Äõàòó gAha ( gA ) - ïåòü.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *gAihew, gAéew (ãàõèòå, ãàèòå) ïåòü.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *gAhA, gAïyA (ãàõà, ãàwà) ïåíèå.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *gAihyA, Àgey (ãàõèéà, ãåéå) ñïåâ, íàïåâàÿ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 *gAih, gAé (ãàõè, ãàè) ïîþ; 2à *gAh, gAï (ãàõ‰, ãàо) òû ïî¸øü; 2á *gAihs,
*gAés, gAs (ãàõèù, ãàèù, ãàù) òû ïî¸øü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *gAehM, gAM (ãàõåí, ãàí) âû
ïî¸òå (óâàæèòåëüíî); 3 gAeh, gAy (ãàõå, ãàé) îí ïî¸ò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *gAihl, gAél, gAéel (ãàõèë‰, ãàèë‰, ãàèëå) îí ïåë, îí ñïåë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *gAiheb, gAéeb (ãàõèáå, ãàèáå) îí áóäåò ïåòü, îí ñïî¸ò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *gAiheweC, gAeà (ãàõèòå÷å, ãà÷÷å) îí ïî¸ò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *gAihyAeC, ÀgeyeC (ãàõèéà÷å, ãåéå÷å) îí ñïåë.
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *gAh, gAï (ãàõ‰, ãàо) ñïîé (ñåé÷àñ); *gAiheyo, Àgeyo (ãàõèéо, ãåéо)
ñïî¸øü (â áóäóùåì), Àgeyo MA (ãåéо íà) íå ïîé.

10. Äõàòó ha (õ‰) - áûòü, ñòàíîâèòüñÿ.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *héew, h’ew (õîèòå, õ‰òå) áûòü, ñòàíîâèòüñÿ.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *hïyA (õ‰wà) áûòèå
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå äëÿ áóäóùåãî âðåìåíè: *héel, h’el (õîèëå, õоëå) åñëè ñòàíåò, åñëè áóäåò.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *héyA, h’ey (õîèéà, õоéå) ñòàâ, áóäó÷è.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 hé (õîè) ÿ åñòü; 2à hï (õ‰о) òû åñòü; 2á *hés, h’s (õîèù, õоù) òû åñòü
(ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *heyM, hM (õ‰éåí, õ‰í) âû åñòü, îí åñòü (óâàæèòåëüíî); 3 hy (õ‰é) îí
åñòü.  ÷îëèò-áõàøà ÷àñòî âìåñòî ïðîñòîãî íàñòîÿùåãî èñïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ
h’eà (õо÷÷å) îí åñòü, этî åñòü.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *hél, h’l (õîèë‰, õоë‰) îí áûë, ñòàë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *héeb, heb (õîèáå, õ‰áå) áóäåò, ñòàíåò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *héeweC, h’eà (õîèòå÷å, õо÷÷å) îí, îíà, îíî, îíè, ýòî åñòü,
ñòàíîâèòñÿ (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *héyAeC, h’eyeC (õîèéà÷å, õîéå÷å) îí ñòàë.
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *hï (õ‰о) ñòàíîâèñü, áóäü (ñåé÷àñ); *héeyo, h’eyo (õîèéо, õоéо)
áóäåøü, ñòàíåøü (â áóäóùåì), héeyo MA (õîèéо íà) íå ñòàíîâèñü, íå áóäü; 3 hõk, hk (õîóê, õ‰ê)
ïóñòü áóäåò.

11. Äõàòó zA (äæà) - èäòè.

99
(Â íåêîòîðûõ ãëàãîëüíûõ ôîðìàõ ïîëüçóåòñÿ ïîìîùüþ äðóãîãî êîðíÿ Àg èëè ig)

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *zAéew, Àzew (äæàèòå, äæåòå) èäòè.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *zAïyA (äæàwà) õîæäåíèå.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *zAéel, Àgel (äæàèëå, ãåëå) åñëè ïîéòè.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *zAéyA, Àzey, *igyA, igey, Àg (äæàèéà, äæåéå, ãèéà, ãèéå, ãå) óéäÿ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 zAé (äæàè) ÿ õîæó; 2à zAï (äæàо) òû õîäèøü; 2á *zAés, zAs (äæàèш, äæàш)
òû õîäèøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *zAM (äæàí) âû õîäèòå, îí õîäèò (óâàæèòåëüíî); 3 zAy (äæàé)
îí õîäèò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *zAél, Àgl (äæàèë‰, ãåë‰) îí ïîø¸ë, îí óø¸ë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 1 *zAéb, zAb (äæàèá‰, äæàá‰) ÿ ïîéäó.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *zAéeweC, zAeà (äæàèòå÷å, äæà÷÷å) îí èä¸ò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *igyAeC, igeyeC, ÀgeC (ãèéà÷å, ãèéå÷å, ãå÷õå) îí óø¸ë.
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *zAï (äæàо) èäè (ñåé÷àñ); *zAéeyo, Àzeyo, Àzï (äæàèéо, äæåéо,
äæåо) ïîéä¸øü (â áóäóùåì), Àzï MA (äæåо íà) íå õîäè; 2, 3 zAM (äæàí) èäèòå, ïóñòü îí èä¸ò
(óâàæèòåëüíî); 3 zAk (äæàê) ïóñòü îí èä¸ò.

12. Äõàòó Ása (*Áésa, Á ) - ïðèõîäèòü.

Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *Áisew, Ásew (àшèòå, àшòå) ïðèõîäèòü.


Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *ÁsA (àшà) ïðèõîä.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *Áisel, Ásel, *Áéel, åel (àшèëå, àшëå, àèëå, ýëå) åñëè ïðèéòè
(ïðèéä¸ò, ïðèéäóò, ïðèéäó).
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *ÁisyA, åes (àшèéà, ýшå) ïðèéäÿ.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 Áis (àшè) ÿ ïðèõîæó; 2à Ás (àш‰) òû ïðèõîäèøü; 2á *Áiss (àшèш) òû
ïðèõîäèøü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *ÁesM (àшåí) âû ïðèõîäèòå, îí ïðèõîäèò (óâàæèòåëüíî); 3
Áes (àшå) îí ïðèõîäèò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 1 *ÁislAm, ålAm, ålum, åelm (àшèëàì, ýëàì, ýëóì, ýëåì) ÿ ïðèø¸ë;
3 *Áisl, ål (àшèë‰, ýë‰) îí ïðèø¸ë.
Ïðèâû÷íîå ïðîøåäøåå èëè Óñëîâíîå íåðåàëüíîå: 3 Áisw, Ásw (àшèò‰, àшò‰) îí ïðèõîäèë; åñëè
áû îí ïðèø¸ë; òî îí áû ïðèø¸ë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *Áiseb, Áseb (àшèáå, àшáå) îí ïðèéä¸ò.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *ÁiseweC, ÁseC (àшèòå÷å, àш÷å) îí ïðèõîäèò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *ÁisyAeC, åeseC, åeyeC (àшèéà÷å, ýшå÷å, ýéå÷å) îí ïðèø¸ë
(íàêîíåö-òî).
Ïðîøåäøåå ñîâåðø¸ííîå: 2à *ÁisyAiCel, åesiCel, åeyiCel (àшèéà÷èëå, ýшå÷èëå, ýéå÷èëå) òû
ïðèø¸ë (òîãäà).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *Áés, ås (àèш‰, ýшо) ïðèõîäè (ñåé÷àñ); *Áiseyo, åeso (àшèéо,
ýшо) ïðèéä¸øü (â áóäóùåì), *Áiseyo MA (àшèéо íà) íå ïðèõîäè;
2á Áy (àé) ïîäü ñþäà, подойди-ка, Áiss (àшèш) ïðèéä¸øü (ïðåíåáð.); 2, 3 ÁsuM (àшóí) ñàäèòåñü,
ïóñòü îí ñÿäåò (óâàæèò.); 3 Ásuk (àшóê) ïóñòü îí ñÿäåò;

100
13. Äõàòó Mha (í‰õ) - íå áûòü, íå ñóùåñòâîâàòü.

Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *Mihel, Méel (íоõèëå, íîèëå) åñëè íå ñòàíåò; à èíà÷å.


Íàñòîÿùåå ïðîñòîå: 1 *Mih, Mé (íоõè, íîè) ÿ íå åñòü, ÿ íå ÿâëÿþñü; 2à *Mh, Mï (í‰õ‰, í‰о) òû íå
åñòü, íå ÿâëÿåøüñÿ; 2á *Mihs, M’s (íîõèш, íош) òû íå åñòü, òû íå ÿâëÿåøüñÿ;
2,3 *MehM, MM (í‰õåí, í‰í) âû íå åñòü, íå ÿâëÿåòåñü; îí íå åñòü, íå ÿâëÿåòñÿ (óâàæèò.);
3 *Meh, My (í‰õå, í‰é) îí íå åñòü, íå ÿâëÿåòñÿ. Ôîðìà ÀMé (íåè) – «íåò, íå åñòü, íå ñóùåñòâóåò»
èñïîëüçóåòñÿ ñî âñåìè ëèöàìè è ÷èñëàìè.

Êàóçàòèâíûå (ïîáóäèòåëüíûå, çàñòàâëÿþùèå) ãëàãîëû.


Òû, íàâåðíîå, ïîìíèøü, ÷òî ìû óæå ñ íèìè âñòðå÷àëèñü. Íî äàâàé ïîãîâîðèì î íèõ åù¸
ðàç, äëÿ çàêðåïëåíèÿ è óãëóáëåíèÿ.
Èòàê, îñíîâà êàóçàòèâíîãî ãëàãîëà îáðàçóåòñÿ ïðèáàâëåíèåì ê äõàòó ñóôôèêñà -Á èëè -
ïyA (â çàâèñèìîñòè îò òîãî çàêàí÷èâàåòñÿ äõàòó íà ñîãëàñíóþ èëè íà ãëàñíóþ); à ïîòîì óæå ýòà
îñíîâà ñî÷åòàåòñÿ ñ ëè÷íûìè âðåìåííûìè îêîí÷àíèÿìè êàê îáû÷íûé êîðåíü, çàêàí÷èâàþùèéñÿ íà
ãëàñíóþ. Ïðèìåð:

cla (÷‰ë) - èäòè.


Äõàòó
Êàóçàòèâíàÿ îñíîâà clA (÷‰ëà) - çàñòàâëÿòü èäòè = âåñòè.
Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà: *clAéew, clAew (÷‰ëàèòå, ÷‰ëàòå) âåñòè.
Ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå: *clAM, clAébA-, clAbA- (÷‰ëàí‰, ÷‰ëàèáà, ÷‰ëàáà) âîæäåíèå.
Ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå: clAM (÷‰ëàí‰) ïðèâåä¸ííûé, ïðîâåä¸ííûé.
Óñëîâíîå íàêëîíåíèå: *clAéel, clAel (÷‰ëàèëå, ÷‰ëàëå) åñëè âåñòè.
Íåñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *clAéew clAéew, clAew clAew (÷‰ëàèòå ÷‰ëàèòå, ÷‰ëàòå ÷‰ëàòå)
âåäÿ.
Ñîâåðø¸ííîå äååïðè÷àñòèå: *clAéyA, c’iley (÷‰ëàèéà, ÷оëèéå) âåäÿ, çàñòàâèâ èäòè.
Ïðîñòîå íàñòîÿùåå: 1 clAé (÷‰ëàè) ÿ âåäó; 2à clAï (÷‰ëàо) òû âåä¸øü; 2á *clAés, clAs
(÷‰ëàèш, ÷‰ëàш) òû âåä¸øü (ïðåíåáðåæèòåëüíî); 2, 3 *clAM (÷‰ëàí) âû âåä¸òå, îí âåä¸ò
(óâàæèòåëüíî); 3 clAy (÷‰ëàé) îí âåä¸ò.
Ïðîñòîå ïðîøåäøåå: 3 *clAél, clAl, clAel (÷‰ëàèë‰, ÷‰ëàë‰, ÷‰ëàëå) îí â¸ë, îí ïðèâ¸ë.
Ïðèâû÷íîå ïðîøåäøåå èëè Óñëîâíîå íåðåàëüíîå: 3 *clAéw, clAw (÷‰ëàèò‰, ÷‰ëàò‰) îí âîäèë;
åñëè áû îí â¸ë; òî îí áû â¸ë.
Ïðîñòîå áóäóùåå: 3 *clAéeb,
clAeb (÷‰ëàèáå, ÷‰ëàáå) îí áóäåò âåñòè.
Íàñòîÿùåå ïðîäîëæàþùååñÿ: 3 *clAéeweC, clAeà (÷‰ëàèòå÷å, ÷‰ëà÷÷å) îí âåä¸ò (ñåé÷àñ).
Íàñòîÿùåå ñîâåðø¸ííîå: 3 *clAéyAeC, c’ileyeC (÷‰ëàèéà÷å, ÷оëèéå÷å) îí ïðèâ¸ë (íàêîíåö-òî;
òîëüêî ÷òî).
Ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå: 2à *clAï (÷‰ëàо) âåäè (ñåé÷àñ); *clAéeyo, c’ilï (÷‰ëàèéî, ÷оëèо)
ïîâåä¸øü (â áóäóùåì), 2á clA (÷‰ëà) âåäè; clAs (÷‰ëàш) ïîâåä¸øü (ïðåíåáð.);
2, 3 clAM (÷‰ëàí) âåäèòå, ïóñòü îí âåä¸ò (óâàæèò.); 3 clAk (÷‰ëàê) ïóñòü îí âåä¸ò.

101
 ëèòåðàòóðíîì ïåðåâîäå êàóçàòèâíîãî ãëàãîëà äàëåêî íå âñåãäà, êàê òû ìîã çàìåòèòü,
ïðèñóòñòâóåò ñëîâî «çàñòàâëÿòü» èëè «ïîáóæäàòü». Èç ñëèÿíèÿ ýòîãî «çàñòàâëåíèÿ-ïîáóæäåíèÿ» ñî
çíà÷åíèåì, âûðàæàåìûì äõàòó (êîðíåì), îáû÷íî ðîæäàåòñÿ íîâûé ãëàãîë:
çàñòàâëÿòü ñìîòðåòü = ïîêàçûâàòü
çàñòàâëÿòü ïîíèìàòü = îáúÿñíÿòü
çàñòàâëÿòü ÷èòàòü = ó÷èòü
çàñòàâëÿòü ñëóøàòü = ðàññêàçûâàòü

Ãëàãîëû, ÿâëÿþùèåñÿ ïðîèçâîäíûìè îò ñóùåñòâèòåëüíûõ - GumAM (гхумано) - ñïàòü, juwAM


(джутано) - ïèíàòü, ÀfOxAM (доур^ано) - áåæàòü, fVAxAM (данр^ано) - ñòîÿòü,... - îáðàçóþò
êàóçàòèâíóþ ôîðìó ñî÷åòàíèåì èìåííîãî êîðíÿ ñ ãëàãîëîì krAM (ê‰ðàíî) «çàñòàâëÿòü äåëàòü»
èëè, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, pAxAM (ïàð^àíî) «çàñòàâëÿòü ïàäàòü, срывать» :

ÀfOx krAM (äîóð^ ê‰ðàí‰) áåã; çàñòàâëÿòü äåëàòü = ãíàòü.


fVAx krAM (äàíð^ ê‰ðàíî) íåïîäâèæíîå ñîñòîÿíèå; çàñòàâëÿòü äåëàòü = ñòàâèòü.
Gum pAxAM (ãõóì ïàð^àíî) ñîí; çàñòàâëÿòü ïàäàòü = óñûïëÿòü.

Ñîñòàâíûå ãëàãîëû
ÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòüþ áåíãàëüñêîãî ÿçûêà. Ê ïåðâîìó âèäó ñîñòàâíûõ ãëàãîëîâ îòíîñèòñÿ
ñî÷åòàíèå ñóùåñòâèòåëüíîãî ñ ãëàãîëîì, îáëàäàþùåå öåëîñòíûì è íåðàçðûâíûì ñìûñëîì: pAT
krA (ïà§õ ê‰ðà) ÷òåíèå äåëàòü = ÷èòàòü; sâAf ÀMïyA (ùàä íåwà) âêóñ áðàòü = ïðîáîâàòü. Áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ãëàãîëüíûõ çíà÷åíèé âûðàæàþòñÿ íà Гаудии ïîäîáíûì îáðàçîì è â îñíîâíîì ñ
ïîìîùüþ ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðîèñõîäÿùèõ èç Ñàíñêðèòà.

Ïî-íàñòîÿùåìó ñîñòàâíûìè ãëàãîëàìè ÿâëÿåòñÿ äðóãîé èõ âèä. Òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ñîñòîèò


èç à) ñìûñëîâîãî ãëàãîëà â íåîïðåäåë¸ííîé ôîðìå èëè (÷òî íàìíîãî ÷àùå) â ôîðìå
ñîâåðø¸ííîãî äååïðè÷àñòèÿ è á) ôîðìîîáðàçóþùåãî ãëàãîëà, êîòîðûé, âî-ïåðâûõ, îïðåäåëÿåò
ñâîèì îêîí÷àíèåì âðåìÿ è ëèöî âñåé êîìáèíàöèè, à âî-âòîðûõ, èãðàåò òàêóþ æå ðîëü, ÷òî è
ïðèñòàâêà ãëàãîëà â ðóññêîì ÿçûêå, òî åñòü ïðèâíîñèò ðàçëè÷íûå îòòåíêè ñìûñëà. Íàèáîëåå ÷àñòî
â êà÷åñòâå ôîðìîîáðàçóþùèõ ãëàãîëîâ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå:
1) ÀPlA (ïõåëà) áðîñàòü. Ïðèäà¸ò îòòåíîê âíåçàïíîñòè äåéñòâèÿ.
2) pxA (ï‰ð^à) ïàäàòü. Ïðèäà¸ò îòòåíîê âíåçàïíîñòè äåéñòâèÿ.
3) ïTA (о§õà) ïîäíèìàòüñÿ. Ïðèäà¸ò îòòåíîê âíåçàïíîñòè äåéñòâèÿ.
4) ÀfïyA (äåwà) äàâàòü. Ïðèäà¸ò îòòåíîê íàïðàâëåííîñòè äåéñòâèÿ îò ñåáÿ.
5) ÀMïyA (íåwà) áðàòü. Ãîâîðèò î íàïðàâëåííîñòè äåéñòâèÿ íà ñåáÿ, ðàäè ñåáÿ.
6) lïyA (ë‰wà) áðàòü. Ãîâîðèò î íàïðàâëåííîñòè äåéñòâèÿ íà ñåáÿ, ðàäè ñåáÿ.
7) zAïyA (äæàwà) èäòè. Ïîä÷¸ðêèâàåò ïðîäîëæàåìîñòü äåéñòâèÿ.
8) WAkA (òõàêà) áûòü, îñòàâàòüñÿ. Ïîä÷¸ðêèâàåò ïðîäîëæàåìîñòü äåéñòâèÿ.

bsA (á‰шà) ñàäèòüñÿ, *bisyA (b’es ) pxA (áошèéà ï‰ð^à, áошå ï‰ð^à) ñåâ, óïàñòü = усесться;
ÀmoCA (ìо÷õà) òåðåòü, *muiCyA (mueC) ÀPlA (ìó÷èéà ïõåëà, ìó÷å ïõåëà) ïîòåðåâ, áðîñèòü = ñòåðåòü;
KAïyA (êõàwà) åñòü, *KAéyA (Àkey ) zAïyA (êõàèéà äæàwà, êõåéå äæàwà) ñúåâ, èäòè = ïðîäîëæàòü
åñòü;
ÀfïyA (äåwà) äàâàòü, *ifyA (ifey ) ÀfïyA (äèéà äåwà, äèéå äåwà) äàâ, äàòü = îòäàòü;

102
ÀfïyA (äåwà) äàâàòü, *ifew WAkA (äèòå òõàêà) äàâàòü (â äàâàíèè) îñòàâàòüñÿ = ïðîäîëæàòü äàâàòü;
hAsA (õàшà) óëûáàòüñÿ, ñìåÿòüñÿ; *hAisyA (Àhes ) ÀPlA (õàшèéà ïõåëà, õåшå ïõåëà) çàñìåÿâøèñü,
áðîñèòü = ðàññìåÿòüñÿ;
ïTA (оòõà) ïîäíèìàòüñÿ,*õiTyA (õeT) pxA (óòõèéà ï‰ð^à, óòõå ï‰ð^à) âñòàâ, óïàñòü =
= âñêî÷èòü, âíåçàïíî ïîäíÿòüñÿ;
ÀfKA (äåêõà) ñìîòðåòü, *ÀfiKyA (ÀfeK ) ÀPlA (äåêõèéà ïõåëà, äåêõå ïõåëà) ïîñìîòðåâ, áðîñèòü =
âçãëÿíóòü.

hTAô Às hAisyA ÀPill (Àhes ÀPll )


Õîòõàò шå õàшèéà ïõåëèëî ( õåшå ïõåëëî )
Âäðóã; îí (îíà); çàñìåÿâøèñü; áðîñèë(à).
Âíåçàïíî îí (îíà) ðàññìåÿëñÿ (ðàññìåÿëàñü).

Несколько примеров из Джайва-дхармы:

ic‹my héyA pixb (чинмой хоийа порибо) духовным став упаду = одухотворюсь;
léyA Áisb (лоийа ашибо) взяв придём = заберём;
cilyA ÁiseweC (чолийа ашитече) идя приходит = ходит, распространена (молва);

Не следует путать составные глаголы (вторая часть которых, как ты мог заметить, фактически не
переводится) и сочетания двух несущих смысл глаголов, первый из которых находится в форме
совершенного деепричастия, а другой в какой-либо личной форме:

pixyA ÁeCM (ïоðèéà à÷åí) упав есть = находится, пребывает;


…pÜ kiryA bluM (спошто корийа болун) ясно сделав скажите = скажите определённо;
BAl kiryA buiJew pAir MA (бхало корийа буджхите пари на) хорошо сделав понять не могу = не могу
как следует понять.

ÏÀÑÑÈÂÍÛÉ ÇÀËÎÃ
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ äåéñòâèÿ, ñîâåðøàåìîãî íàä ïðåäìåòîì èëè ëèöîì. Äî ýòîãî âñå ïðèìåðû
êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàëè îïèñûâàëè äåéñòâèÿ, ñîâåðøàåìûå ñàìèìè ïðåäìåòàìè èëè ëèöàìè.

Пассивный залог оáðàçóåòñÿ èç


а) ñòðàäàòåëüíîãî ïðè÷àñòèÿ
è
б) ñòîÿùåãî â íóæíîé ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìå ãëàãîëà hïyA (õ‰wà) áûòü, èëè zAïyA (äæàwà)
èäòè.

Ïðèìåðû:
KAïyA hy (êõàwà õîé) ïîåäàåìîå åñòü = åñòñÿ, ñúåäàåòñÿ, åäÿò;
KAïyA zAy (êõàwà äæàé) ïîåäàåìîå õîäèò = åñòñÿ, ñúåäàåòñÿ, åäÿò;
ÀfKA *zAéewiCl (zAiÃl) (äåêõà äæàèòå÷èë‰, äæà÷÷èëî) âèäèìûì øëî = áûëî âèäèìûì,
ìîæíî áûëî âèäåòü;
ÀfKA *héewiCl (h’iÃl) (äåêõà õîèòå÷èë‰, õ‰÷÷èëî) âèäèìûì áûëî =
áûëî âèäèìûì, ìîæíî áûëî âèäåòü;
mArA *héeb (h’eb) (ìàðà õîèáå, õоáå) áóäåò (áóäóò, áóäåì, áóäó) óáèò (óáèòû, óáèòà);
mArA *zAéeb (zAeb) (ìàðà äæàèáå, äæàáå) óáèòûì ïîéä¸ò = óáüþò;

103
Âñïîìîãàòåëüíûé ãëàãîë zAïyA äîïîëíèòåëüíî ïîä÷¸ðêèâàåò âîçìîæíîñòü ñîâåðøåíèÿ
îïèñûâàåìîãî äåéñòâèÿ.

Îáúåêò, íà êîòîðûé íàïðàâëåíî äåéñòâèå ñòàâèòñÿ â äàòåëüíûé ïàäåæ (ñ îêîí÷àíèÿìè


-Àk, -Àr ), åñëè ýòî êîíêðåòíîå îäóøåâë¸ííîå ñóùåñòâèòåëüíîå, è â èìåíèòåëüíûé ïàäåæ, åñëè
ýòî íåîäóøåâë¸ííîå èëè íåîïðåäåë¸ííîå îäóøåâë¸ííîå ñóùåñòâèòåëüíîå:

bé pxA hy (á‰é ï‰ð^à õîé) êíèãà ÷èòàåìàÿ åñòü = êíèãà ÷èòàåòñÿ, êíèãó ÷èòàþò;
rAmek ÀfïyA hy (Ðàìêå äåwà õîé) Ðàìå äàííîå åñòü = äà¸òñÿ Ðàìå.

 ñàäõó-áõàøà, ãäå òîëüêî âîçìîæíî, âìåñòî ñòðàäàòåëüíîãî ïðè÷àñòèÿ èñïîëüçóåòñÿ


åãî ñèíîíèì, ïðîèñõîäÿùèé èç Ñàíñêðèòà, ê ïðèìåðó, fÒÜA (äðèùòà) âìåñòî ÀfKA.
Êðîìå ðàññìîòðåííîãî âûøå ñïîñîáà îáðàçîâàíèÿ ïàññèâíîãî çàëîãà ñî
âñïîìîãàòåëüíûìè ãëàãîëàìè hïyA è zAïyA, èìååòñÿ íåñêîëüêî óñòîé÷èâûõ âûðàæåíèé ñ
íåêîòîðûìè äðóãèìè ãëàãîëàìè, íàïðèìåð ñ ãëàãîëîì pxA (ï‰ð^à) ïàäàòü:
Áim ÀfKA pix (àìè äåêõà ïоð^è) ÿ óâèäåííûì ïàäàþ = ìåíÿ âèäíî, ÿ âèäåí.
 òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïàññèâíîãî çàëîãà èñïîëüçóåòñÿ ñàíñêðèòñêîå
ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå (â ñàäõó-áõàøà) èëè ãëàãîë pxA, òî ñóùåñòâèòåëüíîå-îáúåêò, íà êîòîðûé
íàïðàâëåíî äåéñòâèå ñòàâèòñÿ â èìåíèòåëüíûé ïàäåæ.

Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ íåîáõîäèìîñòè, âîçìîæíîñòè,


äîëæåíñòâîâàíèÿ, îáëàäàíèÿ.
1. Çíà÷åíèå íåîáõîäèìîñòè, æåëàòåëüíîñòè ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ ïåðåäàþòñÿ íà Гаудии
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

à) ñóáúåêò (òîò, îò êîãî òðåáóåòñÿ ñîâåðøåíèå äåéñòâèÿ) â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå


+
á) ãëàãîëüíîå ñóùåñòâèòåëüíîå
+
â) ñëîâî õicw (ó÷èò) äîëæíûé, ïðàâèëüíûé:
ÀwomAr krA õicw (òоìàð êоðà ó÷èò) òâî¸ äåëàíèå íåîáõîäèìî (äîëæíî) = òåáå ñëåäóåò ñäåëàòü;
ÁmAr zAïyA õicw (àìàð äæàwà ó÷èò) ìî¸ õîæäåíèå íåîáõîäèìî (äîëæíî) = ìíå ñëåäóåò èäòè
(ïîéòè).

2. «Ìî÷ü, áûòü â ñîñòîÿíèè» íà Гаудии ïåðåäà¸òñÿ ñëåäóþùåé êîíñòðóêöèåé:

à) Íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà ãëàãîëà


+
á) ãëàãîë pArA (ïàðà) ìî÷ü, óìåòü, â íåîáõîäèìîé ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìå:

Áim *bilew ( b’lew) pAir (àìè áîëèòå, á‰ëòå ïàðè) ÿ ãîâîðèòü ìîãó, ÿ óìåþ ãîâîðèòü.

Åñòü åù¸ è òàêîå: Áim *bilelï bilew pAir (b’elìï b’lew pAir )

104
Àìè áоëèëåо áоëèòå ïàðè (áоëëåо áоëòå ïàðè)
ß; òîæå åñëè ñêàçàòü; ñêàçàòü; ìîãó.
ß ìîã áû ñêàçàòü (ïðè îïðåäåë¸ííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èëè åñëè áû çàõîòåë)

3. «Äîëæåí, îáÿçàí». Äëÿ ïåðåäà÷è òàêîãî çíà÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ êîíñòðóêöèÿ êàê â ïåðâîì
ïóíêòå, òîëüêî âìåñòî ñëîâà «ó÷èò» óïîòðåáëÿåòñÿ èçîëèðîâàííàÿ ïàññèâíàÿ ôîðìà cAé (÷àè)
òðåáóåòñÿ ( îò êîðíÿ cAha èëè cA (÷àõ, ÷à) ñî çíà÷åíèåì «õîòåòü»):
ÀwomAr ÁsA cAé (òоìàð àшà ÷àè) òâîé ïðèõîä òðåáóåòñÿ = òû äîëæåí ïðèéòè.

Äðóãîé ñïîñîá çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòàíîâêå ãëàãîëà â áóäóùåå âðåìÿ ïëþñ íàðå÷èå (наречием
называется слово, которое îòâå÷àåò íà âîïðîñ «êàê?») iMÓy (íèш÷îé) îáÿçàòåëüíî. Тàêæå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ åãî óñèëåííàÿ ôîðìà iMÓyé (íèш÷îéè):
wuim *Áiseb (Áseb )iMÓy (òóìè àшèáå, àшáå íèш÷îé) òû ïðèä¸øü îáÿçàòåëüíî = òû äîëæåí
ïðèéòè.

Åù¸ äîâîëüíî ðàñïðîñòðàí¸í ñïîñîá óäâîåíèÿ ãëàãîëà â áóäóùåì âðåìåíè:

wuim *Áisebé Áiseb (Ásebé Áseb ) (òóìè àшèáåè àшèáå, àшáåè àшáå)
Òû; ïðèä¸øü же; ïðèä¸øü = òû äîëæåí ïðèéòè.

4. «Äîëæíî áûòü».

Às *kiryAeC (k’ereC) iMÓy (шå êоðèéà÷å, ê‰ðå÷å íèш÷îé)


Îí; ñäåëàë; íàâåðíÿêà = Äîëæíî áûòü îí ñäåëàë ýòî.

iwiM KÒÜ-pUbâ| p³m XwAöIew b÷|mAM iCelM iMÓy


Òèíè Êõðèш§î-ïóðበï‰íü÷îì ш‰òàáäèòå á‰ðò‰ìàí ÷õèëåí íèш÷îé.
Îí; äî Õðèñòà; â ïÿòîì; ñòîëåòèè; ñóùåñòâóþùèé; áûë; íåñîìíåííî.
Îí äîëæíî áûòü æèë â ïÿòîì âåêå äî íàøåé ýðû ( äî Õðèñòà ).

5. «Èìåòü». Äëÿ ïåðåäà÷è ýòîãî çíà÷åíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ãëàãîë, îáðàçîâàííûé îò äõàòó Áca
«áûòü». Ïðè ýòîì îáëàäàþùèé ñòàâèòñÿ â ðîäèòåëüíûé ïàäåæ:

ÀCelitr åkKAiM Cuir ÁeC (÷õåëå§èð ýêêõàíè ÷õóðè à÷å)


Ýòîãî ìàëü÷èêà; îäèí; íîæèê; åñòü = Ó ýòîãî ìàëü÷èêà åñòü íîæèê.

wAr åktA ÀGoxA iCl (òàð ýê§à ãõоðà ÷õèëî)


Åãî; íåêàÿ; ëîøàäü; áûëà = Ó íåãî áûëà ëîùàäü (îí èìåë ëîøàäü).

×òîáû ñêàçàòü «íå èìåþ, íå èìååò, íå èìåþò, íåò», èñïîëüçóåòñÿ òàêàÿ æå êîíñòðóêöèÿ, íî
íà ìåñòî ÁeC ñòàâèòñÿ ÀMé (íåè) - «íå ñóùåñòâóåò».
ÁmAr ikCu ÀMé (àìàð êè÷õó íåè)
Ìî¸; ÷òî-òî; íåò (íå ñóùåñòâóåò) = Ó ìåíÿ íè÷åãî íåò.

6. Êîíñòðóêöèÿ äîëæåíñòâîâàíèÿ ñ ãëàãîëîì hïyA (õ‰wà) áûòü, ñòàíîâèòüñÿ.


ÁmAek Àzew (*zAéew ) hy (àìàêå äæåòå, äæàèòå õîé) Ìíå; èäòè; åñòü = ÿ äîëæåí èäòè; ÁmAek
Àzew heb (*zAéew héeb ) (àìàêå äæåòå õоáå, äæàèòå õоèáå) Ìíå; èäòè; áóäåò = ÿ äîëæåí èäòè; ÿ
äîëæåí áóäó ïîéòè;

105
ÁmAek Àzew h’l (h’eyiCl) (àìàêå äæåòå õоë‰, õ‰éå÷èë‰) ìíå; èäòè; áûëî (ñòàëî) = ÿ äîëæåí áûë
èäòè.

Êàê âèäèøü, çäåñü èñïîëüçóåòñÿ íåîïðåäåë¸ííàÿ ôîðìà ãëàãîëà, â îòëè÷èå îò ïàññèâíîãî


залога, ãäå óïîòðåáëÿåòñÿ ñòðàäàòåëüíîå ïðè÷àñòèå (перелистни, пожалуйста, две страницы назад и
посмотри).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ.

1. Òàê æå, êàê â ðóññêîì ÿçûêå, íà Гаудии îáû÷íî îïóñêàåòñÿ ñâÿçóþùåå ñëîâî «åñòü»:
ÀCelit bx BAl (÷õåëå§è áîð^î áõàëî) ýòîò ìàëü÷èê (åñòü) î÷åíü õîðîøèé;
ÀwomAr bAix ÀkoWA ? (òоìàð áàð^è êоòõà) ãäå (åñòü) òâîé äîì?

Îäíàêî, åñëè íåîáõîäèìî îñîáîå âûäåëåíèå, òî ñâÿçóþùèé ãëàãîë ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ:


ÕiM ÁmAr mAmA (óíè àìàð ìàìà) âîí òî ìîé äÿäÿ (ïî ìàòåðè).
И
ÕiM ÁmAr mAmA hM (óíè àìàð ìàìà õîí) èëè ÕiM h’eÃM ÁmAr mAmA (óíè õо÷÷åí àìàð ìàìà) âîí
òî è åñòü ìîé äÿäÿ (ïî ìàòåðè).

2. ×àñòèöà MA, âûðàæàþùàÿ îòðèöàíèå ñòàâèòñÿ ïîñëå ãëàãîëüíûõ ôîðì, îáëàäàþùèõ


çàêîí÷åííûì ñàìîñòîÿòåëüíûì ñìûñëîì, è ïåðåä ãëàãîëüíûìè ôîðìàìè, íå
îáëàäàþùèìè ñàìîñòîÿòåëüíîé ñìûñëîâîé çàâåðø¸ííîñòüþ ( ÷àùå âñåãî ïðè÷àñòèÿ è
äååïðè÷àñòèÿ):

Áim bAxI zAb MA (àìè áàð^è äæàበíà) ÿ äîìîé íå ïîéäó.


wuim ïKAeM Àzeyo MA (òóìè оêõàíå äæåéо íà) òû òóäà íå õîäè.
Às béit MA pixyA, GumAéyA pixl (шå áîé§è íà ïоð^èéà ãõóìàèéà ïоð^èë‰) Íå ïðî÷èòàâ êíèãó, îí
(îíà) çàñíóë (çàñíóëà).

3.  áåíãàëüñêîì ÿçûêå, äëÿ îïèñàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåéñòâèé ïðåäïî÷òåíèå îòäà¸òñÿ


èñïîëüçîâàíèþ ñîâåðøеííûõ äååïðè÷àñòèé íà -*éyA, -å, íåæåëè ïðîñòûì ïðåäëîæåíèÿì,
ñîåäèí¸ííûì ñîþçîì «è» (Ár, åbv, ï):
Îí ïîø¸ë òóäà, âîø¸ë â êîìíàòó è óâèäåë, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê áûë áîëåí è ëåæàë â ïîñòåëè.
Íà Гаудии ÷àùå âñåãî ýòî áóäåò òàê:

Às ÀsKAeM igey (*igyA) Ger Duek (*DuikyA) ÀfKel (*ÀfiKl) Àz, Àlokit
Шå шåêõàíå ãèéå (ãèéà) ãõ‰ðå äõóêå (äõóêèéà) äåêõëå (äåêõèë‰) äæå ëоê§è
Îí; òóäà; ïîéäÿ; â äîì; âîéäÿ; óâèäåë; ÷òî; ýòîò ÷åëîâåê;
ÁsuK h’ey (*héyA) ibCAMAy p’ex (*pixyA) ÁeC
àшóêõ‰ õ‰éå(õîèéà) áè÷õàíàé ïоð^å (ïоð^èéà) à÷å.
áîëüíîé; ñòàâ (áóäó÷è); â ïîñòåëè; óïàâ; åñòü.

4. Åñëè îòðèöàòåëüíàÿ ÷àñòèöà MAé óïîòðåáëÿåòñÿ ñ ãëàãîëîì â ïðîñòîì íàñòîÿùåì


âðåìåíè, òî òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïåðåâîäèòñÿ êàê îòðèöàíèå â ïðîñòîì ïðîøåäøåì âðåìåíè:
Áim kir ÿ äåëàþ; Áim kir MAé ÿ íå äåëàë;
Às zAy MAé îí íå õîäèë;
ÀwomrA KAï MAé âû íå åëè.

106
 ÷îëèò-áõàøà ýòà ïðåâðàùàþùàÿ â ïðîøåäøåå îòðèöàòåëüíàÿ ÷àñòèöà MAé (íàè) ñîêðàùàåòñÿ äî
iM (íè).

5. Ïîä÷èí¸ííûå ïðåäëîæåíèÿ îáû÷íî èäóò ïåðâûìè (Подчинённой называется òà ÷àñòü


ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ââîäíîãî ñëîâà âðîäå «åñëè, êîãäà, ÷òîáû, ïîêà» è
ò. ï. Ïðè÷¸ì в Гаудии ýòè ñëîâà ìîãóò òîëüêî ïîäðàçóìåâàòüñÿ. Äðóãàÿ ÷àñòü ñëîæíîãî
ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàåòñÿ ãëàâíой.):

zif Áim MA Áis, wuim wAh’el åklAé Àzï (*zAéeyo)


Äæîäè àìè íà àшè, òóìè òàõоëå ýêëàè äæåо (äæàèо)
Åñëè; ÿ; íå; ïðèõîæó; òû; òîãäà (òî åñëè ñëó÷èòñÿ); îäèí; ïîéä¸øü.
Åñëè ÿ íå ïðèéäó, èäè îäèí (îäíà).

Ïðèäàòî÷íîå ïðåäëîæåíèå öåëè èëè ïðè÷èíû ââîäèòñÿ ñëîâîì *bilyA (b’el) (áоëèéà, áоëå)
«ñêàçàâ», êîòîðîå íà ðóññêèé ÿçûê ïðè òàêîì èñïîëüçîâàíèè ÷àùå âñåãî ïåðåâîäèòñÿ êàê «÷òîáû»
èëè «ïîòîìó ÷òî»:

Às ÀwomAr se² ÀfKA k’eb| (*kireb) b’el (*bilyA) Áj rAeñ ÁseC (*ÁiseweC)
Шå òоìàð ш‰íãå äåêõà êоðáå (êоðèáå) áоëå (áоëèéà) àäæ ðàòðå àш÷å (àшèòå÷å).
Îí; òâîé; ñ; âèäåíèå (âñòðå÷ó); ñäåëàåò; ñêàçàâ (÷òîáû); ñåãîäíÿ; âå÷åðîì; ïðèõîäèò.
Îí ñîáèðàåòñÿ ïðèéòè ñåãîäíÿ âå÷åðîì, ÷òîáû óâèäåòüñÿ ñ òîáîé.

rAg h’eyiCl b’el b’ekiClum, meM fuHK k’ero (*kireyo) MA


Ðàã õ‰éå÷èëî áоëå á‰êå÷èëóì, ì‰íå äóêêõ‰ êоðо (êоðèо) íà.
Ãíåâ; ñòàë; ñêàçàâ (ïîòîìó ÷òî); (ÿ) îòðóãàë; â óìå; íåñ÷àñòüå; äåëàé; íåò.
ß îòðóãàë òåáÿ, ïîòîìó ÷òî ðàçîçëèëñÿ, íå ïðèíèìàé ýòî áëèçêî ê ñåðäöó.

Åù¸ âîçìîæíî òàêîå ïðèìåíåíèå:


rAm b’el åkit ÀCel (Ðàì áоëå ýê§è ÷õåëå) Ðàìà; ñêàçàâ; îäèí; ìàëü÷èê = îäèí ìàëü÷èê ïî-èìåíè
Ðàìà.

107
Ñëîâàðü Гаудии
21 - 21
buiJMu (buiJlAm ) (áóäæõèíó, áóäæõèëàì) ÿ ïîíÿë; sb|øn (ш‰ðáîêêõ‰¢) â êàæäûé ìèã, âñåãäà; jAiMMu
(jAiMlAm ) (äæàíèíó, äæàíèëàì) ÿ óçíàë; åbAr (ýáàð) íà ýòîò ðàç, òåïåðü; pAln-BAr (ïàëî¢-áõàð)
áðåìÿ çàùèòû; sâw¸ˆ (ÁMugwùhIM ) (ш‰ò‰íòð‰, àíóãоòòîõèí) íåçàâèñèìûé, áåç ïðåäàííîñòè; rmA
(ð‰ìà) áîãèíÿ Ëàêøìè; kirlA (kirelM ) (êоðèëà, êоðèëåí) ñîâåðøàëà; iXbŽ (шèá‰òò‰) âûñøåå
áëàãî äëÿ âñåõ; liBlA (ëоáõèëà) îáð¸ë; bˆßA (áðîìõà) Ãîñïîäü Áðàõìà; kÒwAW| (êðèòàðòõ‰)
äîñòèãøèé óñïåõà; hélA ( héelM ) (õоèëà, õоèëåí) ñòàë; FirlA (äõоðèëà) äåðæàë; iXerew (шèðåòå)
íà ãîëîâå; MAic (íà÷è) òàíöóþ; pfÛn (ï‰äîãó¢) äîáðîäåòåëè ýòèõ ñòîï; gAéyA (ãàèéà) âîñïåâàÿ;
h’ew (õоòå) èç, îò; ábXù (‰áошш‰) îáÿçàòåëüíî; õäAr kireb (óääõàð êоðèáå) ñïàñóò.
22 - 22
mAireb (ìàðèáå) óáü¸øü; zAer (äæàðå) êîãî; Àk wAer rAiKew pAer (êå òàðå ðàêõèòå ïàðå) êòî òîãî
ìîæåò çàùèòèòü; éÃA-bX (è÷÷õà á‰ш) ïîêîðíûé æåëàíèþ; iñBubM (òðèáõóá‰í) âñå òðè ìèðà; bˆßA-
Áif (áðîìõà-àäè) íà÷èíàÿ ñ Áðàõìû; ágnM (‰ã‰¢‰í) íåèñ÷èñëèìûå; ÁÊAr pAlM (àããýíð ïàëîí)
èñïîëíåíèå ïðèêàçà; gòhgn (ãð‰õ‰ã‰¢) ïëàíåòû (èëè èõ ãîñïîäñòâóþùèå Áîæåñòâà); áibrw
(оáèð‰ò‰) íåïðåñòàííî; ûBAûB (шóáõàшóáõ‰) áëàãîïðèÿòíûå è íåáëàãîïðèÿòíûå; Àrog (ðоã)
õâîðü; sfA (ш‰äà) âñåãäà; blbAMa (á‰ë‰áàí) ìîãóùåñòâåííûé; wb Bey bAyu ry (ò‰á‰ áõ‰éå áàéó ð‰é)
èç ñòðàõà ïåðåä òîáîé äóåò âåòåð; smufy (шîìóä‰é) ïîäú¸ì, âîñõîä; iMyimw kAz| (íèéоìèò‰
êàðäæ‰) ïðåäïèñàííûå îáÿçàííîñòè; prbˆß (ï‰ð‰áðîìõ‰) Ïàðàáðàõìàí; prAôpr (pr héewï pr,
ÀXòü héewï ÀXòü ) (ï‰ðàòï‰ð, ïîð õоèòåо ïîð, шðåш§õ‰ õоèòåо шðåш§õ‰) âûñøèé èç âûñøèõ,
ëó÷øèé èç ëó÷øèõ; wb bAs (ò‰á‰ áàш) Òâî¸ ìåñòîïðåáûâàíèå; Bkw-á¸er (áõ‰ê‰ò‰-‰íò‰ðå) ó
ïðåäàííîãî â ñåðäöå; sfA-ûä isäkAm (ш‰äà шóääõ‰ шèääõ‰êàì) (îáëàäàþùèé) âñåãäà ÷èñòûìè è
ñîâåðøåííûìè æåëàíèÿìè; Àk wAer mAirew pAer (êå òàðå ìàðèòå ïàðå) êòî òîãî ìîæåò óáèòü;
skl ibiFr ibiF wuim (ш‰ê‰ë áèäõèð áèäõè òóìè) Òû çàêîí âñåõ çàêîíîâ; pòinpAw (ïðо¢èïàò)
ïîêëîí â ïîëíîì ñìèðåíèè (äàíäàâàò); ibpf héew (áèï‰ä õ‰éòå) îò íåâçãîä; sâAim (шàìè) âëàäûêà;
wAhAer (òàõàðå) åãî; rAiøeb (ðàêõèáå) çàùèòèøü; wAhAr (òàõàð) åãî; å ibXâAs (ý áèшшàш) òàêàÿ
âåðà.
23 - 23
ÀglA (ãåëà) óø¸ë; MAih krbuV (kirb MA ) (íàõè ê‰ðîáóí, êîðèበíà) íå áóäó äåëàòü; iMj røA-ibFAM
(íèäæ‰ ð‰êõà-áèäõàí) ñàìîçàùèòà è ñàìîóïðàâëåíèå; wuyA FM jAiM’ (òówà äõîí äæàíè) ñ÷èòàÿ ìåíÿ
çà Ñâî¸ äîñòîÿíèå; rAKib (ðàêõîáè) çàùèùàé, çàùèòèøü; pAlù (ïàëë‰) ïîäëåæàùèé çàùèòå; ÀgoFM
(ãоäõ‰í) áîãàòñòâî, ñîñòîÿùåå èç êîðîâ (ñòàäî); wuyA sAW (òówà шàòõ) ñ Òâîèì (ñòàäîì); pAlù
ÀgoFM ÊAM kir’ wuyA sAW (ïàëë‰ ãоäõ‰í ãýíí êîðè òówà шàòõ) ïðèçíàâ ìåíÿ çà ïðèíàäëåæàùåãî ê
ñòàäó îáåðåãàåìûõ Òîáîé êîðîâ; crAïib (÷‰ðàоáè) áóäåøü ïàñòè; zAmuMAwIer (äæàìóíàòèðå) íà
áåðåãàõ Éàìóíû; bvXI (áîíãшè) ôëåéòà; bAjAïw (bAjAéyA) (áàäæàоò‰, áàäæàèéà) íàèãðûâàÿ; dAkib
(äàêоáè) áóäåøü ïîäçûâàòü; Fier (äõèðå) ìåäëåííî, òèõî, ëàñêîâî; mArw (mAiryA ) (ìàð‰ò‰, ìàðèéà)
óáèâ; røA-ibFAM krib (ð‰êõà-áèäõàí ê‰ðоáè) áóäåøü õðàíèòü è óïðàâëÿòü; Àgokul-kAM (Ãоêóë‰-Êàí‰)
ëàñêàòåëüíîå îáðàùåíèå ê Êðèøíå; iMÓy jAiM’ (íèш÷îé äæàíè) òî÷íî çíàÿ; pAM krbuV (ïàí
ê‰ðоáóí) âûïüþ; hAm (õàì) ÿ; pAiM (ïàíè) âîäà; ÀfoK (ibSefoS ) (äоêõ, áèшäош) ÿä; ibMAXA krib

108
(áèíàшà ê‰ðоáè) óíè÷òîæèøü; ÀXoFib (шоäõоáè) î÷èñòèøü; MfIjl (íоäèäæ‰ë) ðå÷íóþ âîäó;
bAxAïib ÁXA (áàð^àоáè àшà) óâåëè÷èøü (íàøó) âåðó (â Òåáÿ); ipyw (pAM kiryA ) (ïèé‰ò‰, ïàí
êîðèéà) âûïèâ, ïðîãëîòèâ; fAbAMl ëåñíîé ïîæàð; Àmo’y (ìоé) ìåíÿ; surpiw-fum|iw (шóð‰ïоòè
äóðìоòè) ãîðäîñòü öàðÿ ïîëóáîãîâ; MAX ibcAir’ (íàш áè÷àðè) ðåøèâ óíè÷òîæèòü; bS|en (á‰ðш‰¢å)
ïîä äîæä¸ì; igirbr (ãèðèá‰ð‰) (äîñëîâíî - ñàìûé ãëàâíûé õîëì) Ãîâàðäõäàí; FAir (äõàðè)
äåðæàùèé; cwurAMM (÷оòóðàí‰í) ÷åòûð¸õëèêèé (Áðàõìà); zba (äæ‰á) êîãäà; Àcoir (cuir ) (÷оðè, ÷óðè)
êðàæà, âîðîâñòâî; krb (kireb) (ê‰ð‰á‰, êоðèáå) ñîâåðøèò; mueJ (ÁmAek) (ìóäæõå, àìàêå) ìåíÿ;
krw zwM (ê‰ð‰ò‰ äæ‰òîí) ñ çàáîòîé;
24 - 24
ÀCoxw (CAixyA ) (÷õоð^‰ò‰, ÷õàð^èéà) îñòàâèâ; puÝS-áiBmAM (ÀBoËÒ-buiä ) (ïóðóш-оáõèìàí,
áõоêòðè-áóääõè) óìîíàñòðîåíèå íàñëàæäàþùåãîñÿ; ik±rI (êèíêîðè) ñëóæàíêà; Áij (àäæè)
ñåãîäíÿ; brj-ibipeM (bˆjbeM) (á‰ð‰äæ-áèïèíå, áð‰äæ‰á‰íå) â ëåñó Âðàäæè; sKIsAW (шоêõèшàòõ)
âìåñòå ñ ñàêõè - ïîäðóãàìè Øðè Ðàäõèêè (ñëóæà ñàêõè); gVAWbuV (gAiWb ) (ãàíòõîáóí, ãàòõèá‰)
íàíèæó, âïëåòó; hAr (õàð) ãèðëÿíäà; wulsI-minm´rI (òóëùè-ìо¢èì‰íäæоðè) öåíòðàëüíûé
äðàãîöåííûé êàìåíü, óêðàøàþùèé öâåòî÷íóþ ãèðëÿíäó, ñàìàÿ áîëüøàÿ æåì÷óæèíà; zweM
(äæ‰ò‰íå) ñ çàáîòîé; ÀfïbuV (ifb ) (äåоáóí, äèá‰) äàì, âëîæó; sKIker (шоêõèê‰ðå) â ðóêó ñàêõè;
hAew (õàòå) â ðóêó; lïb (léebM ) (ë‰оá‰, ëîèáåí) âîçüì¸ò; Áfer (àä‰ðå) ñ ëþáîâüþ, ñ
ïðèçíàòåëüíîñòüþ; ifb (ifebM) (äèá‰, äèáåí) äàñò, âîçëîæèò; fuÈVk (fuéjeMr, zugelr ) (äóõóíê,
äóèäæ‰íåð, äæóã‰ëåð) Îáîèõ, Ïàðû; gel (ã‰ëå) íà øåþ; fUrw (fur héew ) (äóð‰ò‰, äóð õîèòå)
èçäàëåêà; ÀhrbuV (ÀfiKb ) (õåðîáóí, äåêõèá‰) óâèæó, áóäó ñìîòðåòü; kuwuhel (êóòóõ‰ëå) ñ
íåòåðïåíèåì; khb (kihebM ) (ê‰õ‰á‰, êоõèáåí) ñêàæåò; ûM (шóí‰) ïîñëóøàé; rhib (WAikeb )
(ð‰õоáè, òõàêèáå) îñòàâàéñÿ, æèâè; iMiw (iMwù, pòwùh ) (íèòè, íèòò‰, ïðоòò‰õ‰) âå÷íàÿ,
åæåäíåâíûé; røn BAr (ðîêêõî¢ áõàð) çàáîòà î ïîääåðæàíèè; hAmArA (ÁmAr ) (õàìàðà, àìàð) ìîÿ,
ìîé, ìî¸; ÀwohArA (ÀwomAr ) (òоõàðà, òоìàð) òâîé; á¸rAel (ÁXòey ) (‰íò‰ðàëå, àñð‰éå) ïîä
çàùèòîé; wAàulA sAij’ (òàìáóëà ùàäæè) ãîòîâÿ òàìáóëó; kp|Ur ÁiM’ (êоðïóð àíè) ïðèíîñÿ êàìôîðó;
Àmoå (ìîý) ìíå; ÁpM jAiM’ (à äæàíè) ñâîåé ñ÷èòàÿ; bAwa (ÁÊA, õiË ) (áàò, àããàí, óêòè) ñëîâà,
ïðèêàç;
p³mwH (ï‰íü÷‰ì‰ò‰õ) ïÿòîå (ñëàãàåìîå Øàðàíàãàòè); pòAiwkUlù (ïðàòèêóëë‰)
ïðîòèâîäåéñòâèå, âðàæäåáíîñòü (ïî îòíîøåíèþ ê Áõàêòè); bj|M (á‰ðäæîí) èñêëþ÷åíèå,
îñòàâëåíèå; s±º (ш‰íãê‰ëï‰) ñòðåìëåíèå, ðåøèìîñòü;
25 - 25
wuyA jgw ibicñ (òówà äæ‰ã‰ò áè÷èòð‰) Òâîé ìèð ðàçíîîáðàçåí; krmibpAek (kem|r ÀPer )
(ê‰ð‰ì‰áèïàêå, ê‰ðìåð ïõåðå) â êðóãîâîðîòå êàðìû; BbbM (áõ‰á‰á‰í) ëåñ ìàòåðèàëüíîé æèçíè;
Bˆmé (Bˆmn kiryA ) (áõð‰ì‰è, áõð‰ì‰¢ êîðèéà) áëóæäàÿ; ÀpKluV (ÀfiKlAm ) (ïåêõоëóí, äåêõèëàì)
ïîâèäàë; r² (ð‰íã‰) òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå, öâåò; bÈicñ (ibicñ ) (áîõó÷èòð‰, áè÷èòð‰)
ìíîæåñòâî, ðàçíîîáðàçíûå; ib…mÒiw (áèшшðèìòè) çàáâåíèå; Á-mr (mrnAiFk, Ámy, Àrog ) (àìîð,
ì‰ð‰¢àäõèê, àìîé, ðоã) õóæå ñìåðòè; áîëåçíü; áWbA (‰òõ‰áà) èëè æå; èíà÷å; z¸ˆnA (äæ‰íòð‰¢à)
áîëü, ìó÷åíèå; fheM (jâAlAy ) (ä‰õ‰íå, äæàëàé) â îãíå; fih’ (jâAilyA-puixyA ) (äоõè, äæàëèéà-
ïóð^èéà) ñãîðàÿ; kipl (êоïèë‰) Êàïèëà Ìóíè (ïðîïîâåäíèê èìïåðñîíàëüíîé ôèëîñîôèè ñàíêõéè,
ïîõîæèé òîëüêî ïî-èìåíè íà Øðè Êàïèëàäåâó, î êîòîðîì ðàññêàçûâàåò Øðèìàä Áõàãàâàòàì); ÀbOä

109
(áîóääõ‰) ïîñëåäîâàòåëü Ãîñïîäà Áóääû; Áïey (Áes ) (àоéå, àшå) ïðèõîäÿò, ïîäõîäÿò; FAé’
(FAéyA) (äõàè, äõàèéà) áåãîì; wba (w‹meFù ) (ò‰á, ò‰íìîääõý) ñðåäè íèõ, èç íèõ; Àkoé (Àkh ) (êоè,
êåõ‰) êòî-òî; iMjmew (iMj mwbAfsmUh, iMjmwbAef ) (íèäæ‰ì‰òå, íèäæ‰ ì‰ò‰áàäш‰ìóõ,
íèäæ‰ì‰ò‰áàäå) ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, èñõîäÿ èç ñâîèõ ñîîáðàæåíèé; zAcw (zAcaNA ker ) (äæà÷‰ò‰,
äæà÷èíãà ê‰ðå) óïðàøèâàþò, óãîâàðèâàþò ïðèíÿòü; pAwé (pAiwyA ) (ïàò‰è, ïàòèéà) ðàññòàâëÿÿ,
ïðîòÿãèâàÿ; PVAf (jAl ) (ïõàíä, äæàë) ñåòü, ëîâóøêà, êàïêàí; Àso-sbu (Àsé skl ) (шо-шоáó, шåè
ш‰ê‰ë) âñå îíè, ýòî âñ¸; b³k (á‰íü÷‰ê) îáìàíùèê; GtAïey (GtAy ) (ãõ‰§àоéå, ãõ‰§àé) ñòàíîâèòñÿ,
îáîðà÷èâàåòñÿ; EbmuK (ibmuK ) (áîéìóêõ‰, áèìóêõ‰) îòâåðíóâøèéñÿ (îò Áîãà), íåâåðóþùèé; EbmuK-
b³eM (áîéìóêõ‰-á‰íü÷‰íå) â îáìàíå íåâåðóþùèõ; Bt (bIr, rnkuXl ) (áõî§, áèð, ð‰¢êóш‰ë) ãåðîé,
áîãàòûðü; iMriml (iMm|An kirl ) (íèðоìèë‰, íèðìࢠêоðèë‰) ïîñòðîèëè, îòêðûëè; ibibF (áèáèäõ‰)
ðàçëè÷íûé, ðàçíîîáðàçíûé; psAr (ÀfokAM ) (ï‰шàð, äоêàí) ìàãàçèí, ëàâêà; fUrw (äóð‰ò‰) èçäàëåêà.

Òåêñò

zA # gÒhÇEb¤bgnek …mA÷|ifegr áFIeM WAikew hy,


Äæàä‰á‰äàш. Ãðèõ‰ñòõ‰áîéшí‰á‰ã‰¢êå шìàðòîäèãåð оäõèíå òõàêèòå õ‰é,
Éàäàâàäàñ. Ãðèõàñòõàâàéøíàâàì; ñìàðòà-áðàõìàíîâ; â ïîä÷èíåíèè; íàõîäèòüñÿ; åñòü (должны);
MwubA smAej wVAhAefr ÀkìX hy # åýp ábÇAy ikýep ûäBiË WAikew pAer ?
íоòóáà ш‰ìàäæå òàíõàäåð êëåш õ‰é. Ýðóï ‰á‰ñòõàé êèðóïå шóääõ‰áõ‰êòè òõàêèòå ïàðå?
èíà÷å; â îáùåñòâå; èõ; ïðîáëåìû; åñòü.  òàêîì; ïîëîæåíèè; êàê; ÷èñòàÿ ïðåäàííîñòü; îñòàâàòüñÿ;
ìîæåò?
á# kMùA-pueñr ibbAh ï ipwÒeloekr Ïäâ|efihk iñ™yA ï áMùAMù
Îí‰íò‰äàш. Êîííý-ïóòðåð áèáàõ‰ о ïèòðèëоêåð îóðääõ‰äåõèê êðèéà о îííýíí‰
Àíàíòàäàñ. Äî÷åðåé-ñûíîâåé; ñâàäüáà; è; Ïèòðèëîêè; ïîãðåáàëüíàÿ; öåðåìîíèÿ; è; ñ äðóãîé;
keyktI keŠm| ábXù wVAhAefr sਠWAek # kAmù kŠm| wVAhAefr
ê‰éåêòè ê‰ðìå ‰áошш‰ òàíõàäåð ш‰ìá‰íäõ‰ òõàêå. Êàìì‰ ê‰ðì‰ òàíõàäåð
íåêîòîðîé; äåÿòåëüíîñòüþ; обязательно; èõ; ñâÿçü; ñóùåñòâóåò. Æåëàííàÿ (íàñëàæäàþùàÿ ÷óâñòâà);
äåÿòåëüíîñòü; èõ;
krAr pòeyojM MAé # ÀfKuM, ÀfhzAñA-iMbâ|Aehr jMù skleké
ê‰ðàð ïð‰éоäæ‰í íàè. Äåêõóí, äåõ‰äæàòðà-íèðáàõåð äæоíí‰ ш‰ê‰ëêåè
ïîñòóïêîâ; íåîáõîäèìîñòüþ; íå ÿâëÿåòñÿ. Âçãëÿíèòå; òåëîäâèæåíèÿ ïîääåðæàíèÿ; äëÿ; âñåì;
prAFIM héew hy # zVAhArA iMrepø bilyA pibcy ÀfM, wVAhArAï
ï‰ðàäõèí õîèòå õ‰é. Äæàíõàðà íèð‰ïåêõ‰ áоëèéà ïоðè÷‰é äåí, òàíõàðàо
çàâèñèìûì; áûòü; åñòü (вынуждены). Òå, êòî; íåçàâèñèìûå; ãîâîðÿ; ïðåäñòàâëåíèå (ïðè
çíàêîìñòâå); äàþò; îíè òîæå;
prAFIM # pIixw héel ÏSFesbM, øuiFw héel ÁhAz|-svgòh ï
ï‰ðàäõèí. Ïèð^èò‰ õоèëå îóш‰äõ‰шåá‰í, êõóäõèò‰ õоèëå àõàðäæ‰-ш‰íããð‰õ‰ о
çàâèñèìûå. Çàáîëåâøèìè; åñëè ñòàíóò; ïðè¸ì ëåêàðñòâà; ïðîãîëîäàâøèìèñÿ; åñëè ñòàíóò; ñáîð
ïðîäóêòîâ; è;
XIw-iMbArenr jMù bÄ-svgòh, ÀrOfò-bS|Aifr jMù
шèò‰-íèáàð‰¢åð äæоíí‰ á‰ñòð‰-ш‰íããð‰õ‰, ðîóäðî-á‰ðшàäèð äæоíí‰
ïðîòèâîäåéñòâèÿ õîëîäó; äëÿ; ñáîð îäåæäû; ñîëíå÷íîãî æàðà è äîæäÿ; äëÿ;
gÒhkrn éwùAif ibSey smÆ ÀfhIr pòeyojM ï áepøA ÁeC #
ãðèõ‰ê‰ð‰¢ èòòýäè áèш‰éå ш‰ì‰ñò‰ äåõèð ïð‰éоäæ‰í о ‰ïåêõà à÷õå.
ïîñòðîéêà äîìà; è â òîìó ïîäîáíûõ; âåùàõ; âñåõ; âîïëîù¸ííûõ â òåëå; íåîáõîäèìîñòü; è;
ñòðåìëåíèå; åñòü.
iMrepø hïyA Àkbl áepøAek se±oc krA mAñ # bÐwH Àfh WAikew
Íèð‰ïåêõ‰ õ‰wà êåá‰ë ‰ïåêõàêå ш‰íãêо÷ ê‰ðà ìàòòð‰. Á‰ñòóò‰õ äåõ‰ òõàêèòå

110
Íåçàâèñèìûì; ñòàíîâëåíèå (ñòàòü); òîëüêî; ïîòðåáíîñòè; ñîêðàùåíèå; äåëàíèå (ñäåëàòü); òîëüêî. Â
äåéñòâèòåëüíîñòè; â òåëå; ïðåáûâàÿ;
iMrepø hïyA zAy MA # zwfUr iMrepø hïyA zAy, wwfUré BAl ï
íèð‰ïåêõ‰ õ‰wà äæàé íà. Äæ‰ò‰äóð íèð‰ïåêõ‰ õ‰wà äæàé, ò‰ò‰äóð‰è áõàëî о
íåçàâèñèìûì; ïðåáûâàíèå; èä¸ò; íåò. Íàñêîëüêî; íåçàâèñèìûì; ïðåáûâàíèå; èä¸ò; íàñòîëüêî;
õîðîøî; è;
BiËepoSk hy # pUebâ|oË smÆ kŠm|ek kÒ¤sਠkiryA ifelé
áõ‰êòèïош‰ê õ‰é. Ïóðáоêò‰ ш‰ì‰ñò‰ ê‰ðì‰êå Êðèшí‰ш‰ìá‰íäõ‰ êоðèéà äèëåè
ïîìîãàþùåå áõàêòè; åñòü. Ïðåæäå ñêàçàííóþ; âñþ; äåÿòåëüíîñòü; ñâÿçü ñ Êðèøíîé; ñäåëàâ; åñëè
äàòü;
wAhAr ÀfoS zAy # zWA, ibbAeh s¸AM-kAmMA bA pòjApiwr õpAsMA
òàõàð äош äæàé. Äæ‰òõà, áèáàõå ш‰íòàí-êàì‰íà áà ïð‰äæàïоòèð óïàш‰íà
å¸; íåäîñòàòîê; óõîäèò. Íàïðèìåð; ïðè æåíèòüáå; æåëàíèå ïîòîìñòâà; èëè; Ïðàäæàïàòè;
ïîêëîíåíèå;
MA kiryA Àkbl kÒ¤fAsI-svgòh ï kÒ¤svsAr-p÷M kirewiC - åé
íà êоðèéà êåá‰ë Êðèшí‰äàùè-ш‰íãð‰õ‰ о Êðèшí‰ш‰íãшàð-ï‰òò‰í êоðèòå÷è - ýè
íå; ñîâåðøàÿ; òîëüêî; ïðèíÿòèå ñëóæàíêè Êðèøíû; è; ïîñòðîåíèå Êðèøíà-ñàìñàðû; äåëàþ; âîò
òàêîå;
s±º BiËr áMukUl hy # ibSyI ÁwíIy-Àlok ï pueroihwAif zAhAé
ш‰íãê‰ëï‰ áõ‰êòèð оíóêóë õîé. Áèшîéè àòòèìé‰-ëоê о ïóðоõèòàäè äæàõàè
ñòðåìëåíèå; áõàêòè; áëàãîïðèÿòíîå; åñòü. Ìàòåðèàëèñòичные; ðîäñòâåííèêè; è;
ñâÿùåííîñëóæèòåëè è äðóãèå; ÷òî áû íè;
bluM, iMejr s±eºé iMejr Pl # XòAäifbs õpiÇw héel
áоëóí, íèäæåð ш‰íãê‰ëïåè íèäæåð ïõ‰ë. Ñðàääõ‰äèá‰ш óï‰ñòõèò‰ õоèëå
ïóñòü ãîâîðÿò; â ñîáñòâåííîì; óñòðåìëåíèè; ñîáñòâåííûé; ïëîä. Äåíü øðàääõè (ïîêëîíåíèÿ
ïðåäêàì); íàñòóïèâøèì; åñëè ñòàíîâèòñÿ;
XòIkÒ¤esbApUbâ|k Àsé pòsAfipμ ipwÒelokek fAM krA ï
ÑðèÊðèшí‰шåáàïóðá‰ê шåè ïð‰шàäï袴‰ ïèòðèëоêêå äàí ê‰ðà о
ñîâåðøèâ ñíà÷àëà ïîêëîíåíèå Øðè Êðèøíå; ýòîò; ïðàñàä-ïîäíîøåíèå; Ïèòðèëîêå (ïðåäêàì);
ïîäàÿíèå; ñîâåðøåíèå; è;
bˆAßn-Eb¤b ÀBojM krAM héelé gÒhÇBeËr BiËr áMukUl
áðàìõ‰¢-áîéшí‰á áõоäæ‰í ê‰ðàí‰ õоèëåè ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êòåð áõ‰êòèð оíóêóë
áðàõìàíîâ-âàéøíàâîâ; åäà; ïîáóæäåíèå ñäåëàòü; åñëè áóäåò; ãðèõàñòõàáõàêòû; äëÿ áõàêòè;
áëàãîïðèÿòíàÿ;
svsAr hy # smÆ …mA÷|iñ™yAew BiËpbâ| imiXòw kirelé keŠm|r
ш‰íãшàð õîé. Ш‰ì‰ñò‰ шìàðò‰êðèéàòå áõ‰êòèï‰ðበìèñðèò‰ êоðèëåè ê‰ðìåð
ñåìåéíàÿ æèçíü; åñòü. Âî âñåé; îáðÿäîâîé äåÿòåëüíîñòè; ïðàçäíèê áõàêòè; ïðèñîåäèí¸ííûì; åñëè
ñäåëàòü; êàðìû;
kŠm|Ž Àgl # ûäBiËr áMugw EbFkŠm| kirel BiËr ikCué
ê‰ðì‰òò‰ ãåë‰. Шóääõ‰áõ‰êòèð оíóã‰ò‰ áîéäõ‰ê‰ðì‰ êоðèëå áõ‰êòèð êè÷óè
êàðìè÷íîñòü; óøëà. ×èñòîé ïðåäàííîñòè; ïîä÷èí¸ííóþ; âåäè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü; åñëè ñîâåðøàòü;
äëÿ áõàêòè; êàêîå-òî;
pòiwkUlwA hy MA # bùbhAer bùbhAirk iñ™yA áMAsË ï ibrËBAeb kr #
ïðоòèêóë‰òà õîé íà. Áýá‰õàðå áýá‰õàðèê êðèéà ‰íàш‰êò‰ о áèð‰êò‰áõàáå ê‰ð‰.
ïðåïÿòñòâèå; åñòü; íåò. Â îáùåïðèíÿòîì; îáùåïðèíÿòóþ; äåÿòåëüíîñòü; áåç ïðèâÿçàííîñòè; è; ñ
áåçðàçëè÷èåì; ñîâåðøàé.
prmAeW| pArmAiW|k iñ™yA BËgenr sihw kr # wAhA héelé ÀkoM
ωð‰ìàðòõå ïàð‰ìàðòõèê êðèéà áõ‰êò‰ã‰¢åð шоõèò‰ ê‰ð‰. Òàõà õоèëåè êоí‰
Ê âûñøåé öåëè; Àáñîëþòíóþ; äåÿòåëüíîñòü; ïðåäàííûõ; âìåñòå; ñîâåðøàéòå. Òî; åñëè ñòàíåò;
êàêîé-ëèáî;
ÀfoS MAé # ÀfKuM, XòIm‹mhApòBur áiFkAvX pAS|fgné
äош íàè. Äåêõóí, Ñðèì‰í̉õàïðоáõóð оäõèêàíãш‰ ïàðш‰ä‰ãî¢îè
èçúÿí; íåò. Ïîñìîòðèòå; Øðèìàíà Ìàõàïðàáõó; áîëüøàÿ ÷àñòü; ñïóòíèêè;
gÒhÇBË # áMAifkAl héew BË rAjiS|, ÀfbiS| áeMeké

111
ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰. Îíàäèêàë õоèòå áõ‰êò‰ ðàäæ‰ðшè, äåá‰ðшè ‰íåêåè
ïðåäàííûå-ãðèõàñòõè. Íåçàïàìÿòíûõ âðåì¸í; ñ; ïðåäàííûå; ðàäæàðèøè (ñâÿòûå öàðè); äåâàðèøè
(ñâÿòûå ñðåäè ïîëóáîãîâ); ìíîãèå;
gÒhÇBË # Fˆƒb-pòhalAf-pAμbAif skelé gÒhÇBË #
ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰. Äõðóá‰-Ïð‰ëõàä-Ïࢴ‰áàäè ш‰ê‰ëåè ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰.
ïðåäàííûå-ãðèõàñòõè. Äõðóâà; Ïðàõëàäà; Ïàíäàâû è äðóãèå; âñå; ãðèõàñòõàáõàêòû.
gÒhÇBËek jgewr pUjMIy bilyA jAiMebM #
Ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰êå äæ‰ã‰òåð ïóäæоíèé‰ áоëèéà äæàíèáåí.
Ïðåäàííûõ-ãðèõàñòõ; âî âñåëåííîé; ïîêëîíÿåìûå; ÷òî; óçíàéòå (ñëåäóåò çíàòü).

Йадавадас. Вайшнавы-грихастхи вынуждены подчиняться указаниям смарта-брахманов, в противном


случае они будут подвергаться осуждению и преследованию со стороны общества. При таком
положении дел, как может сохраниться чистая преданность?
Анантадас Бабаджи. Для вайшнавов-грихастх неизбежной является деятельность связанная с
необходимостью устраивать свадьбы своим сыновьям и дочерям, проводить погребальные и
поминальные церемонии для умерших членов семьи, а также некоторые другие подобные обряды. Но
им не следует совершать что-либо с намерением удовлетворить свои чувства. Посмотрите, все кругом
вынуждены заботиться о поддержании тела. Те, кто называют себя отречёнными, находятся в такой же
зависимости. Случится заболеть и возникает надобность в лекарстве, проголодаются – и нужна пища,
чтобы защититься от холода нужно найти одежду, чтобы защититься от палящего зноя или проливного
дождя нужно построить дом, и так далее, и так далее; у всех имеющих тело живых существ сохраняется
эта необходимость и стремление. И стать отречённым или независимым означает лишь уменьшить такое
стремление. Невозможно стать по-настоящему независимым, до тех пор пока сохраняется материальное
тело. Но в чем большей степени приходит к кому-либо отречённость, тем лучше и благоприятней это
для бхакти. И если всю ту деятельность, о которой говорилось, выполнять, устанавливая связь с
Кришной, её оскверняющее влияние и недостатки исчезают. Например, жениться не из желания иметь
детей и тем самым исполнить свой долг по-отношению к предкам, а с тем чтобы принять служанку
Кришны и построить Кришна-самсару – подобное стремление благоприятствует преданности. И чтобы
ни говорили материалистичные родственники и служители культа, плод зависит от внутреннего
намерения. Когда же прийдёт день поминовения усопших, если сначала накормить Кришну, а потом
преподнести прасад предкам и накормить вайшнавов-брахманов, то такая самсара или семейная жизнь
преданного-грихастхи благоприятна для бхакти. Если во всякой обрядовой деятельности видеть
возможность праздника бхакти, то карма перестанет быть кармой. Если исполнять обрядовые
предписания Вед с духом преданности Господу и ради преданности Господу, то это не будет
препятствием для бхакти. Без привязанности, с безразличным отношением исполняйте свой долг перед
семьёй и обществом. Но в то же время, стремясь к Высшей Цели, совершайте абсолютную деятельность
в обществе преданных. И тогда в такой жизни не будет греха. Посмотрите, большая часть спутников
Махапрабху – грихастха-бхакты. С незапамятных времён многие преданные Господу святые цари,
мудрецы среди полубогов были домохозяевами. Дхрува, Прахлада, Пандавы – все они являются
грихастха-бхактами. Знайте же, что преданные-грихастхи достойны поклонения всего мира.

zA # zif gÒhÇBË åw pUjMIy h’M åbv skl Àpòemr


Äæàä‰á‰äàш. Äæîäè ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ ýò‰ ïóäæîíèé‰ õоí ýáîíã ш‰ê‰ë ïðåìåð
Éàäàâàäàñ.Åñëè;ãðèõàñòõà-áõàêòû;íàñòîëüêî;ïîêëîíÿåìûå; åñòü; è; âñå; Ïðåìû;
áiFkArI h’M, web ÀkM ÀkoM ÀkoM BË gÒhwùAgI h’M ?
оäõèêàðè õоí, ò‰áå êåí‰ êоí‰ êоí‰ áõ‰êò‰ ãðèõ‰òòýãè õоí?
äîñòîéíûå; åñòü; òîãäà; ïî÷åìó; êàêîé-òî; êàêîé-òî; ïðåäàííûå; ãðèõîòéàãè; ñòàíîâÿòñÿ.
á # gÒhÇBËgenr meFùé Àkh Àkh gÒhwùAig-Eb¤b
Îí‰íò‰äàш. Ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ã‰¢åð ìоääõåè êåõ‰ êåõ‰ ãðèõ‰òòýãè-áîéшí‰á
Àíàíòàäàñ. Ïðåäàííûõ ãðèõàñòõ; ñðåäè; êòî-òî; êòî-òî; ãðèõîòéàãè-âàéøíàâîì;
hébAr áiFkArI h’M # jgew wVAhAefr svKùA s⺠åbv wVAhAefr s² ibrl #
õîèáàð оäõèêàðè õоí. Äæ‰ã‰òå òàíõàäåð ш‰íãêõý ш‰ëï‰ ýáîíã òàíõàäåð ш‰í㉠áèð‰ë.
ñòàíîâëåíèÿ (÷òîáû ñòàòü); äîñòîéíûé (îáëàäàþùèé êà÷åñòâàìè); åñòü.  ýòîì ìèðå; èõ; ÷èñëî;
íåâåëèêî; è; èõ; îáùåíèå; ðåäêî âñòðå÷àþùååñÿ.

112
zA # ik héel gÒhwùAgI hébAr áiFkAr je‹m, wAhA bluM #
Äæàä‰á‰äàш. Êè õоèëå ãðèõ‰òòýãè õîèáàð оäõèêàð äæ‰íìå, òàõà áîëóí.
Éàäàâàäàñ. ×òî; ñëó÷èëîñü; ãðèõîòéàãè; чтобы стать; право; рождается; òî; ñêàæèòå.
á # mAMebr fuéit pòbÒi÷ - bihŠm|uK-pòbÒi÷ ï Ḋm|uK-
Îí‰íò‰äàш. Ìàí‰áåð äóè§è ïðîáðèòòè - áоõèðìóêõ‰-ïð‰áðèòòè о ‰íò‰ðìóêõ‰-
Àíàíòàäàñ. Ëþäåé; äâå; ñêëîííîñòè; âíåøíÿÿ ñêëîííîñòü; è; îáðàù¸ííàÿ âíóòðü
pòbÒi÷ # Ebifk-BASAy wAhAifgek prAka ï pòwùka bÒi÷ bel #
ïð‰áðèòòè. Áîéäèê-áõàùàé òàõàäèã‰êå ï‰ðàê о ïðоòò‰ê áðèòòè á‰ëå.
ñêëîííîñòü. Íà ÿçûêå Âåä; èõ; ïàðàê; è; ïðàòéàê; ïîëîæåíèå; íàçûâàþò.
ûä-ic‹my ÁwíA ÁpMAr sâýp BuilyA il²efeh mMek ÁwíA bilyA
Шóääõ‰-÷èíìîé àòòàì àïíàð шîðóï áõóëèéà ëèíã‰äåõå ì‰íêå àòòàì áоëèéà
×èñòàÿ äóõîâíàÿ; äóøà; ñâîþ; ñâàðóïó; çàáûâ; â òîíêîì òåëå; óì; ñîáîé; íàçûâàÿ;
áiBmAM kerM åbv mM héyA éi‹fˆy€ArA áblàMpUbâ|k bihib|Sey
оáõèìàí ê‰ðåí ýáîíã ìîí õоèéà èíäðèé‰ääàðà ‰á‰ë‰ìá‰íïóðá‰ê áоõèðáèш‰éå
ñàìîîòîæäåñòâëåíèå; äåëàåò; è; óìîì; ñòàâ (îáðåòÿ ñêëîííîñòü); ÷åðåç ÷óâñòâà; îïåðåâøèñü; ê
âíåøíèì âåùàì;
ÁkÒÜ h’M # éhAr MAm bihŠm|uKpòbÒi÷ # jxibSy héew meM ï mM
àêðèшò‰ õоí. Èõàð íàì á‰õèðìóêõ‰ïð‰áðèòòè. Äæ‰ð^áèш‰é õоèòå ì‰íå о ìîí
ïðèâëå÷¸ííîé; ñòàíîâèòñÿ. Ýòîãî; èìÿ; âíåøíÿÿ ñêëîííîñòü. Âíåøíèõ îáúåêòîâ; îò; â óì; è; óìà;
héew ÁwíAr pòiw zKM pòbÒi÷eÎowH puMrAy bihew WAek, wKM
õоèòå àòòàìð ïðоòè äæ‰êõ‰í ïðîáðèòòèñðоò‰õ ïóí‰ðàé áоõèòå òõàêå, ò‰êõ‰í
îò; äóøè; ê (â íàïðàâëåíèè); êîãäà; òå÷åíèå ñêëîííîñòè; ñíîâà; òå÷ü (äóòü); íàõîäèòñÿ; òîãäà;
Ḋm|uK-pòbÒi÷ hy # Àz pz|ù¸ bihŠm|uK-pòbÒi÷ pòbl, Às
‰íò‰ðìóêõ‰-ïðîáðèòòè õîé. Äæå ïоðääæ‰íò‰ áоõèðìóêõ‰-ïðîáðèòòè ïð‰á‰ë, шå
âíóòðåííÿÿ ñêëîííîñòü; åñòü. Äî êîòîðîãî; ïðåäåëà; âíåøíÿÿ ñêëîííîñòü; ïðåîáëàäàþùàÿ; äî òîãî;
pz|ù¸ sAFus²bel kÒ¤svsAer smÆ pòbÒi÷
ïоðääæ‰íò‰ шàäõóш‰íã‰á‰ëå Êðèшí‰ш‰íãшàðå ш‰ì‰ñò‰ ïðîáðèòòè
ïðåäåëà; ñèëîé ñàäõó-ñàíãè; â Êðèøíà-ñàìñàðå; âñå; ñêëîííîñòè;
iMrprAeFr sihw cAilw krAr iMwA¸ pòeyojM # kÒ¤BiËr ÁXòey
íèð‰ï‰ðàäõåð шоõèò ÷àëèò‰ ê‰ðàð íèòàíò‰ ïð‰éоäæ‰í. Êðèшí‰áõ‰êòèð àñð‰éå
áåçîñêîðáèòåëüíîñòüþ; ñ; ðóêîâîäèìîãî; ñîâåðøåíèÿ; î÷åíü áîëüøàÿ; íåîáõîäèìîñòü.
Ïðåäàííîñòè ê Êðèøíå; â ïðèáåæèùå;
Àsé pòbÒi÷ áiw sâºkAelr meFùé s±uicw héyA Ḋm|uK héyA
шåè ïðîáðèòòè оòè ш‰ëï‰êàëåð ìоääõåè шоíãêó÷èò‰ õоèéà ‰íò‰ðìóêõ‰ õоèéà
ýòà; ñêëîííîñòü; î÷åíü; êîðîòêîãî âðåìåíè; â (òå÷åíèè); ñîêðàù¸ííîé; ñòàâ; âíóòðåííåé;
ñòàíîâÿñü;
zAy # pòbÒi÷ zKM pUn|ýep Ḋm|uKI hy, wKMé gÒhwùAegr
äæàé. Ïðîáðèòòè äæ‰êõ‰í ïóð¢îðóïå ‰íò‰ðìóêõè õîé, ò‰êõ‰í‰è ãðèõ‰òòýãèð
èä¸ò. Ñêëîííîñòü; êîãäà; ïîëíîñòüþ; îáðàù¸ííàÿ âíóòðü; åñòü; òîãäà-òî; îòðå÷åíèÿ îò ñåìåéíîé
æèçíè;
áiFkAr je‹m # wôpUebâ| gÒhwùAg kirel puMrAy pwM hébAr ibeXS
оäõèêàð äæ‰íìå. Ò‰òïóðáå ãðèõ‰òòýã ê‰ðèëå ïóí‰ðàé ï‰ò‰í õоèáàð áèшåш
ïðàâî; ðîæäàåòñÿ. Ïðåæäå òîãî; îòðå÷åíèå îò ñåìüè; åñëè ñäåëàòü; âíîâü; ïàäåíèÿ; íàñòóïëåíèÿ;
÷ðåçâû÷àéíîå;
ÁX±A # gÒhÇ-ábÇAit jIebr Áwíw÷â õifw kirbAr ï iXøA
àш‰íãêà. Ãðèõ‰ñòõ‰-‰á‰ñòõà§è äæèáåð àòò‰ìò‰òò‰ óäèò‰ êоðèáàð о шèêõà
îïàñåíèå. Ïîëîæåíèå ãðèõàñòõè; (äëÿ) äæèâû; èñòèíó î äóøå; ðàçâèâøåéñÿ; ÷òîáû ñäåëàòü; è;
íàó÷åíèå;
kirbAr cwuÚATI-ibeXS # iXøA smAî héel cwuÚATI
êîðèáàð ÷оòóшïà§õè-áèшåш. Шèêõà ш‰ìàïò‰ õоèëå ÷оòóшïà§õè
÷òîáû ñäåëàòü; øêîëà îñîáåííàÿ. Îáó÷åíèå; çàâåðø¸ííûì; åñëè ñòàíåò; øêîëó;
wùAg kirew pAer #
òýã êоðèòå ïàðå.

113
îñòàâëåíèå; ñäåëàòü; ìîæåò.

Йадавадас. Если положение преданного-грихастхи так высоко, и без какого-либо ограничения наделяет
его возможностью обретения Премы, почему же тогда некоторые преданные принимают отречение?
Анантадас Бабаджи. Среди преданных-грихастх лишь некоторые обладают качествами, позволяющими
им стать вайшнавами, ведущими полностью отречённый образ жизни. В мире их число невелико, и
редко выпадает удача общения с ними.
Йадавадас. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы развились качества, позволяющие принять
отречение от мира?
Анантадас Бабаджи. Сознание человека может обладать двумя склонностями – склонностью вовне и
склонностью вовнутрь. На языке Вед они называются соответственно парак и пратйак. Чистая духовная
душа, забыв о своей изначальной природе, получая тонкое тело, отождествляет себя с умом, а затем
через ум и материальные чувства привлекается к вещам внешнего мира. Такая устремлённость сознания
называется внешней. Когда же поток сознания от внешних вещей обращается к уму, а от ума к душе,
такая направленность сознания является внутренней. До тех пор пока преобладает склонность к
внешнему, в высшей степени необходимо, черпая силу в садху-санге, без оскорблений занимать все
склонности ума и чувств деятельностью в Кришна-самсаре. И тогда, от погруженности в преданность
Кришне эта склонность сознания к внешнему очень скоро подавляется, и оно устремляется внутрь, к
Высшей Атме. И когда сознание полностью обращено вовнутрь появляется адхикар для грихатйаги,
адхикар для того, чтобы оставить безопасное окружение, в котором всё напоминает о служении Кришне.
Если отречение принять до этого момента, то существует очень большая опасность снова пасть. Для
дживы положение грихастхи как школа, в которой её учат «кто она есть». Когда обучение полностью
завершено, тогда она может оставить школу.

zA # gÒhwùAig-BeËr áiFkAr-løn ik ?
Äæàä‰á‰äàш. Ãðèõ‰òòýãè-áõ‰êòåð оäõèêàð-ë‰êõ‰¢ êè?
Éàäàâàäàñ. Ïðåäàííîãî-ãðèõîòéàãè; ïðèçíàêè àäõèêàðà; êàêèå?
á # ÁefO ÄIs²…pÒhAXUMùwA, sbâ|jIeb pUn| fyA,
Îí‰íò‰äàù. Àäîó ñòðèш‰íã‰ñïðèõàшóíí‰òà, ш‰ðá‰äæèâå ïó𢉠äîéà,
Àíàíòàäàñ. Ïðåæäå âñåãî; îòñóòñòâèå æåëàíèÿ îáùåíèÿ ñ æåíùèíàìè; êî âñåì äæèâàì; ïîëíîå;
ìèëîñåðäèå;
áW|bùbhAer wuà ÊAM, Àkbl gòAsAÃAfM-svgòh-jMù áBAbkAel
‰ðòõ‰áýá‰õàðå òó÷÷õ‰ ãýíí, êåá‰ë ãðàшà÷÷õàä‰í-ш‰íããð‰õ‰-äæоíí‰ ‰áõàáêàëå
ðàáîòà ðàäè äåíåã; íèê÷¸ìíàÿ; çíàíèå; òîëüêî; ãëîòêà (ïèùè) òêàíè (äëÿ îäåæäû)-ñáîðà-äëÿ; âî
âðåìÿ íóæäû;

zwÍ, kÒe¤ XòäA, riw, bihŠm|uK-se² wuà ÊAM, mAM-ápmAeM


äæ‰òí‰, Êðèшíå ñð‰ääõà, ðоòè, áоõèðìóêõ‰-ш‰íãå òó÷÷õ‰ ãýíí, ìàí-‰ï‰ìàíå
óñèëèå; â Êðèøíó; âåðà; ëþáîâü; îáùåíèå ñ íåïðåäàííûìè; ïóñòîå; çíàíèå; â ïî÷¸òå èëè
ïðåíåáðåæåíèè;
smbuiä, bhabAreþ …pÒhAXUMùwA, jIbeM mren rAge€SrAihwù #
ш‰ì‰áóääõè, áîóõàð‰ìáõå ñïðèõàшóíí‰òà, äæèá‰íå ì‰ð‰¢å ðàãäåш‰ðàõèòò‰.
óðàâíîâåøåííîñòü; ê ïûøíûì öåðåìîíèÿì; îòñóòñòâèå æåëàíèÿ; â æèçíè; â ñìåðòè; îòñóòñòâèå
ïðèâÿçàííîñòè èëè îòâðàùåíèÿ.
XAeÄ wVAhAefr løn åéýp kihyAeCM.-
Шàñòðå òàíõàäåð ë‰êõ‰¢ ýèðóï êоõèéà÷åí, -
 ñâÿùåííîì ïèñàíèè; èõ; ïðèçíàêè; òàê; îïèûâàþò;
“sbâ|BUewSu zH peXùgbAbmAwíMH #
«Ñàðâàáõóòåøó éàõ ïàùéåäáõàãàâàäáõ½âàì½òìàíàõ
BUwAiM BgbwùAwíeMùS BAgbewo÷mH ~” (BAH 11#2#25 )
Áõóò½íè áõàãàâàòé½òìàíéåøà áõ½ãàâàòîòòàìàõ» (Áõ½ãàâàòàì 11.2.25 )
(iziM BAgbewo÷m, iwiM sbâ|BUew ÁwíAr Áwísâýp BgbAMa
Äæèíè Áõàã‰á‰òоòò‰ì‰, òèíè ш‰ðá‰áõóòå àòòàìð àòò‰ìшоðóï Áõ‰ã‰áàí
Êîòîðûé; ëó÷øèé èç Áõàãàâàò; îí; âî âñåõ ñóùåñòâàõ; äóøè; Äóøó; Ãîñïîäà;

114
XòIkÒ¤c‹fòeké fX|M kerM # ÁwíAr ÁwísâýpXòIkÒe¤ smÆ
ÑðèÊðèшí‰÷‰íäð‰êåè ä‰ðш‰í ê‰ðåí. Àòòàìð àòò‰ìшîðóïÑðèÊðèшíå ш‰ì‰ñò‰
Øðè Êðèøíà÷àíäðó; ëèöåçðåíèå; äåëàåò. Äóøè; â Âûñøåé Äóøå - Øðè Êðèøíå; âñå;
Buwek ÀfiKew pAM # )
áõóòêå äåêõèòå ïàí.
ñóùåñòâà; âèäåòü; ïîëó÷àåò.
“mzùMeMùM BAebM BiËv kubâ|i¸ Àz fÒLAma #
«Ìàééàíàíéåíà áõ½âåíà áõàêòèì êóðââàíòè éå äðè´õ½ì
môkÒew wùËkŠm|AnÆùËsâjMbA¨bAH ~” (BAH 3#25#22 )
Ìàòêðèòå òéàêòàêàðìì½¢àñòéàêòàñâàäæàíàá½íäõàâ½õ» (Áõ½: 3.25.22)
(kAiplefb sAFur sâýpløn bileweCM, sAFugn bòßÝfòAif áMù
Êàïèë‰äåá шàäõóð шîðóï‰ëîêõ‰¢ áоëèòå÷åí, шàäõóãî¢ áð‰ìõ‰ðóäðàäè оíí‰
Êàïèëàäåâ; ñâÿòîãî; ïðèçíàêè; îïèñûâàåò; ñâÿòûå; íà÷èíàÿ ñ Áðàõìû è Ðóäðû; äðóãèì;
ÀfbwAr pòiw ÁsË MA héyA åkmAñ ÁwíAr Bgbôsâýpek áMMùBAeb
äåá‰òàð ïðоòè àш‰êò‰ íà õоèéà ýêìàòòð‰ àòòàìð áõ‰ã‰á‰òшоðóïêå ‰íоíí‰áõàáå
ïîëóáîãàì; ê; ïðèâÿçàííûìè; íå; ñòàíîâÿñü; òîëüêî ëèøü; äóøè; ê Ãîñïîäó; áåçðàçäåëüíî;
fÒLBiË kiryA WAekM åbv ÁmAr jMù bn|AXòmFeŠm|r
äðè´õ‰áõ‰êòè êоðèéà òõàêåí ýáîíã àìàð äæоíí‰ á‰ð¢àñð‰ì‰äõ‰ðìåð
íåïîêîëåáèìóþ ïðåäàííîñòü; ñîâåðøàÿ; ïðåáûâàþò; è; Ìåíÿ; äëÿ (ðàäè); âàðíàøðàìàäõàðìû;
zAbwIy kŠm| åbv ÄI, puñ, b¨u, bA¨b pòBÒiw zAbwIy
äæàáоòèé‰ ê‰ðì‰ ýáîíã ñòðè, ïóòòð‰, áоíäõó, áàíäõ‰á ïð‰áõðèòè äæàáоòèé‰
âñþ; äåÿòåëüíîñòü; à òàêæå; æåíùèí; ñûíîâåé; äðóçåé; ðîäñòâåííèêîâ; è òîìó ïîäîáíûå; âñå;
bÐ wùAg kiryA WAekM # )
áîñòó òýã êоðèéà òõàêåí.
âåùè; îñòàâëåíèå; ñäåëàâ; ïðåáûâàþò.
“ibsÒjiw èfyv M zsù
«Âèñðèäæàòè õðèäàéàì íà éàñéà
sAøAäirrbXAiBihewohpùeGOGMAXH #
ѽêø½ääõàðèðàâàù½áõèõèòî ‘ïéàãõàóãõàí½ùàõ
pònyrsMyA FÒwAiZaGò-pfíH
Ïðà¢àéàðàñàíàé½ äõðèò½íããõðè-ïàäìàõ
s Bbiw BAgbwpòFAM õËH ~” (BAH 11#2#55 )
Ñà áõàâàòè áõ½ãàâàòàïðàäõ½íà óêòàõ» (Áõ½: 11.2.55)
(ábXBAeb Àz ÀkoMï ýep hõk, iMrprAeF zVAhAr MAm õœArn
Îá‰ш‰áõàáå äæå êоí‰о ðóïå õоóê, íèð‰ï‰ðàäõå Äæàíõàð Íàì ó÷÷àð‰¢
Áåñïîìîùíî; êîòîðîé; êàêîé-ëèáî; ôîðìå; ïóñòü áóäåò; áåç îñêîðáëåíèé; ×ü¸; Èìÿ;
ïðîèçíåñåíèå;
kirbAmAñ jIebr iMiKl pAp ibfUirw hy, Àsé XòIhirr pAfpfí
êîðèáàìàòòð‰ äæèáåð íèêõèë‰ ïàï áèäóðèò‰ õîé, шåè ÑðèÕîðèð ïàä‰ï‰ää‰ì
åäâà ñäåëàâ; äæèâû; âåñü; ãðåõ; èçãíàííûé; åñòü; Ýòîãî; Øðè Õàðè; ëîòîñíûå ñòîïû;
iziM Àpòmedoer èfey b¨M kiryA rAiKyAeCM, iwiMé BAgbw
äæèíè ïðå쉴оðå ðõèä‰éå á‰íäõîí êоðèéà ðàêõèéà÷åí, òèíèè áõàã‰á‰ò‰
òîò, êòî; ñ ëþáîâüþ; â ñåðäöå; ñâÿçûâàíèå; ñäåëàâ; óñòàíîâèë; âîò îí-òî; áõàãàâàòà;
pòFAM bilyA õË h’M # )
ïð‰äõàí áоëèéà óêò‰ õоí.
ãëàâíûé; íàçâàâ; íàçâàííûé; åñòü.
åé lønskl Àz gÒhÇBeËr õpiÇw hy, iwiM Ár kŠm|øm
Ýè ë‰êõî¢ш‰ê‰ë äæå ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êòåð óïоñòõèò‰ õîé, òèíè àð ê‰ðì‰êõ‰ì
Ýòè; âñå ïðèçíàêè; êîòîðîãî; ãðèõàñòõà-áõàêòû; ÿâèâøèåñÿ; åñòü; îí; áîëüøå; ïîäõîäÿùèé äëÿ
êàðìû;
WAekM MA ; suwrAv iwiM gÒhwùAgI héyA pexM # åýp iMrepø BË ibrl #

115
òõàêåí íà; шóò‰ðàíã òèíè ãðèõ‰òòýãè õоèéà ï‰ð^åí. Ýðóï íèð‰ïåêõ‰ áõ‰êò‰ áèðîë.
ïðåáûâàåò; íåò; ïîýòîìó; îí; ãðèõàòéàãè; ñòàâ; ïàäàåò (ñòàíîâèòñÿ). Òàêîé; íåçàâèñèìûé;
ïðåäàííûé; î÷åíü ðåäîê.
je‹mr meFù zif kKMï åýp åktI BeËr s² hy, wAhA
Äæ‰íìåð ìоääõå äæоäè ê‰êõ‰íо ýðóï ýêò^è áõ‰êòåð ш‰í㉠õîé, òàõà
Ðîæäåíèÿ (æèçíè); ñðåäè; åñëè; ãäå-ëèáî; òàêîãî; íåêîãî; ïðåäàííîãî; îáùåíèå; åñòü; òî;
héelï ÀsOBAgù #
õоèëåо шîóáõàãã‰.
åñëè ñëó÷èòñÿ; âåëèêàÿ óäà÷à.
Йадавадас. Какие признаки должны проявляться в преданном-грихатйаги.
Анантадас Бабаджи. Полное отсутствие желания общаться с противоположным полом, полное
сострадание ко всем дживам, полное безразличие к денежным отношениям, направление усилий на
обеспечение себя едой и одеждой только в случае крайней необходимости, вера в Кришну и любовь к
Кришне, полное безразличие к общению с непреданными, совершенно равное отношение к
прославлению и позору, полное отсутствие тяги к большим начинаниям или грандиозным проектам,
отсутствие вожделения и ненависти как в жизни, так и в смерти. В шастре признаки такого преданного
описываются так:
«Ñàðâàáõóòåøó éàõ ïàùéåä áõàãàâàäáõ½âàì½òìàíàõ
Áõóò½íè áõàãàâàòé½òìàíéåøà áõ½ãàâàòîòòàìàõ» (Áõ½ãàâàòàì 11.2.25 )
( Уттама-бхагавата – высочайший преданный Господа видит во всех живых существах присутствие
высшего Духа – Бхагавана Шри Кришначандры. И все живые существа он видит присутствующими в
Душе всех душ – Шри Кришне.)
«Ìàééàíàíéåíà áõ½âåíà áõàêòèì êóðââàíòè éå äðè´õ½ì
Ìàòêðèòå òéàêòàêàðìì½¢àñòéàêòàñâàäæàíàá½íäõàâ½õ» (Áõ½: 3.25.22)
(Капиладев описывает признаки садху (своей матери Девахути): «Тот, кто служит мне в ананйа-бхаве,
служит Мне и только Мне, безраздельно, для кого во всём мире нет никого поклоняемого, кроме Меня,
кто ради служения Мне отказывается от всех видов долга и ради Меня готов оставить и свою жену, и
своих детей, и своих друзей, и своих родственников, и свой дом – он садху.»)
«Âèñðèäæàòè õðèäàéàì íà éàñéà
ѽêø½ääõàðèðàâàù½áõèõèòî ‘ïéàãõàóãõàí½ùàõ
Ïðà¢àéàðàñàíàé½ äõðèò½íããõðè-ïàäìàõ
Ñà áõàâàòè áõ½ãàâàòàïðàäõ½íà óêòàõ» (Áõ½: 11.2.55)
(Шри Хари – это Такая Личность, чьё Имя, едва произнесённое с искренним ощущением своей полной
беспомощности, избавляет человека ото всех его грехов; те, кто привязали к своему сердцу лотосные
стопы Этого Шри Хари верёвкой Любви называются величайшими преданными.)
Когда все эти признаки проявляются у преданного-грихастхи, он становится неспособным к
исполнению кармы; поэтому он становится грихатйаги. Такой отречённый преданный очень редок. Если
на жизненном пути случится встретить такого преданного – это великая удача.
zA # ÁjkAl ÀfiKewiC, Àkh Àkh sâºbyes gÒhwùAg kiryA
Äæàä‰á‰äàш. Àäæêàë äåêõèòå÷è, êåõ‰ êåõ‰ ш‰ëï‰á‰é‰шå ãðèõ‰òòýã êоðèéà
Éàäàâàäàñ. Â òåïåðåøíèå âðåìåíà; (ìû) âèäèì; êòî-òî; êòî-òî; â íåáîëüøîì âîçðàñòå; îòêàç îò
ñåìåéíîé æèçíè; ñîâåðøàÿ;
ÀBk gòhn kerM, gòhM kiryA åktI ÁKaxA kiryA ÀfbesbA kerM #
áõåê ãð‰õî¢ ê‰ðåí, ãð‰õî¢ êоðèéà ýê§è àêõð^à êоðèéà äåá‰шåáà ê‰ðåí.
îäåÿíèå îòðå÷¸ííîãî; ïðèíÿòèå; ñîâåðøàåò; ïðèíÿòèå; ñîâåðøèâ; íåêóþ; îáèòåëü äëÿ ïîêëîíåíèÿ;
ñäåëàâ; ïîêëîíåíèå; ñîâåðøàåò.
ñ™mXH wVAhAr ÀzoiSôs²-ÀfoS héyA pex # wWAip hirMAmAif CAexM
Êð‰ì‰ш‰õ òàíõàð äæошèòш‰íã‰-äош õоèéà ï‰ð^å. Ò‰òõàïè ÕîðèÍàìàäè ÷õàð^åí
Ïîñòåïåííî; åãî; ãðåõ îáùåíèÿ ñ æåíùèíîé; ñòàâ; ïàäàåò. Òåì íå ìåíåå; Õàðè Íàì è îñòàëüíîå;
îñòàâëÿåò;
MA # ibiBŸ ÇAM héew iBøA kiryA ÁKaxA iMbâ|Ah kerM # éVhArA ik
íà. Áèáõèííî ñòõàí õоèòå áõèêõà êоðèéà àêõð^à íèðáàõ‰ ê‰ðåí. Èíõàðà êè
íåò. Ðàçëè÷íûõ; ìåñò; èç; ñáîð ïîäàÿíèé; ñîâåðøàÿ; æèëèùå; ïîääåðæàíèå; ñîâåðøàåò. Ýòî; ÷òî;
iMrepø, MA gÒhÇ-BË ?
íèð‰ïåêõ‰, íà ãðèõ‰ñòõ‰-áõ‰êò‰ ?
íèðàïåêêõà; íåò (èëè); ãðèõàñòõà-áõàêòà?

116
á # wuim áeMkÛil kWA åkñ ijÊAsA kirel # Áim åk åkit kWAr
Îí‰íò‰äàш. Òóìè ‰íåêãóëè ê‰òõà ýê‰òð‰ äæèããýíшà êоðèëå. Àìè ýê ýê§è ê‰òõàð
Àíàíòàäàñ. Òû; ìíîãî; ðå÷åé; âìåñòå; âîïðîøåíèå; ñäåëàë. ß; îäèí; çà îäíèì; îòâåòîâ;
ifew pAir # Ạbys bA áiFk byesr kWA My # pUbâ|svúAr ï ÁFuMik
äèòå ïàðè. Îëï‰ á‰é‰ш áà оäõèê á‰é‰шåð ê‰òõà í‰é. Ïóðá‰ш‰íãшêàð о àäõóíèê
äàòü; ìîãó. Ìàëåíüêèé; âîçðàñò; èëè; áîëüøîãî; âîçðàñòà; ðàçãîâîðà; íåò. Ïðåæíèå ñàìñêàðû
(ïîñòóïêè, ñêëîííîñòè, âïå÷àòëåíèÿ); è; íûíåøíèõ;
svúArbel ÀkoM gÒhÇBeËr gÒhwùAgAiFkAr Ạbyesé hy #
ш‰íãшêàðá‰ëå êоí‰ ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êòåð ãðèõ‰òòýãàäõèêàð ‰ëï‰ á‰é‰шåè õ‰é.
ñàìñêàð ñèëîé (ïîä âëèÿíèåì); êàêîãî-òî; ãðèõàñòõàáõàêòû; êà÷åñòâà ãðèõàòéàãè; â ìàëåíüêîì;
âîçðàñòå; åñòü.
ûkefb j‹mmAñ Àsé áiFkAr pAéyAiCelM # Àkbl åétI ÀfKA k÷|bù
Шóê‰äåá äæ‰íì‰ìàòòð‰ шåè оäõèêàð ïàèéà÷èëåí. Êåá‰ë ýè§è äåêõà ê‰ðòоáá‰
Øðè Øóêàäåâà; åäâà ðîäèâøèñü; ýòîò; àäõèêàð; ïîëó÷èë. Òîëüêî; âîò êàêîå; âèäåíèå; íåîáõîäèìî;
Àz, áiFkAr kÒiñm MA hy # zWAW| iMrepøwA ji‹mel sâº
äæå, оäõèêàð êðèòðèì íà õîé. Äæ‰òõàðòõ‰ íèð‰ïåêõ‰òà äæоíìèëå ш‰ëï‰
÷òîá; àäõèêàð; èñêóññòâåííûé; íå; åñòü. Ïîäëèííàÿ; íåïðèâÿçàííîñòü; åñëè ïîÿâèòñÿ; â ìàëîì;
byes ÀkoM bùAGAw hy MA #
á‰é‰шå êоí‰ áýãõàò‰ õîé íà.
âîçðàñòå; êàêàÿ-òî; ïîìåõà; åñòü; íåò.

Йадавадас. Сейчас мы видим, что многие принимают отречение в молодости; приняв бхек – одежды и
символы отречённого – они возводят небольшой храм и в этом храме начинают служение Божествам. С
течением времени они втягиваются в общение с женщинами. Но тем не менее воспевание Святого
Имени они не оставляют. Ходя по разным местам, они собирают пожертвования для поддержания
своего храма. Кем их считать – нирапекха (полностью ушедшими от мира) или грихастха-бхактами?
Анантадас Бабаджи. Ты слишком многое спросил за один раз. Я могу ответить только постепенно. Не
может быть и речи о слишком раннем возрасте или о слишком позднем возрасте. У некоторых
вайшнавов-грихастх под влиянием самскар из предыдущих жизней и теперешней жизни качества,
позволяющие покинуть дом появляются в юном возрасте. Шукадев Госвами обрёл такой адхикар, едва
родившись. Единственное к чему следует быть внимательным, чтобы этот адхикар не был притворным.
Если в человеке рождается настоящая непривяханность к миру, то его возраст не является препятствием.

zA # zWAW| iMrepøwA ï kÒiñm iMrepøwA ikýp ?


Äæàä‰á‰äàш. Äæ‰òõàðòõ‰ íèð‰ïåêõ‰òà о êðèòðèì íèð‰ïåêõ‰òà êèðóï?
Éàäàâàäàñ. Èñòèííàÿ; íåïðèâÿçàííîñòü; è; ïîääåëüíàÿ; íåïðèâÿçàííîñòü; êàêèå?
á # zWAW| iMrepøwA fÒL, Ár ÀkoM smey B² hy MA #
Îí‰íò‰äàш. Äæ‰òõàðòõ‰ íèð‰ïåêõ‰òà äðèð^õ‰, àð êоí‰ ш‰ì‰éå áõ‰í㉠õîé íà.
Àíàíòàäàñ. Íàñòîÿùàÿ; íåïðèâÿçàííîñòü; íåïîêîëåáèìàÿ; åù¸; â êàêîå-ëèáî; âðåìÿ; ðàçáèòàÿ; åñòü;
íåò.
kÒiñm iMrepøwA pòiwüAr ÁXA, FU÷|wA ï XATù héew pòkAX pAy #
Êðèòðèì íèð‰ïåêõ‰òà ïðоòèш§õàð àùà, äõóðòò‰òà о шàòòõ‰ õоèòå ïð‰êàш ïàé.
Ëîæíàÿ; íåïðèâÿçàííîñòü; ïîëîæåíèÿ (ïî÷òåíèÿ); íàäåæäû; îáìàíà; è; ëèöåìåðèÿ; èç; ïðîÿâëåíèå;
îáðåòàåò.
“iMrepø-gÒhwùAig-BeËr sŠmAM pAéb”- åé ÁXAy kÒiñm áiFkAr Àkh
«Íèð‰ïåêõ‰-ãðèõ‰òòýãè-áõ‰êòåð ш‰ììàí ïàèቻ - ýè àшàé êðèòðèì оäõèêàð êåõ‰
Íåïðèâÿçàííûõ ïðåäàííûõ-ãðèõîòéàãè; óâàæåíèå; ïîëó÷ó; â òàêîé; íàäåæäå; èñêóññòâåííûé;
àäõèêàð; êòî-òî;
pòkAX kerM # ÀstA iMrW|k ï áwù¸ ám²ljMk # gÒhwùAg
ïð‰êàш ê‰ðåí. Шå§à íèð‰ðòõ‰ê о ‰òò‰íò‰ ‰ì‰íã‰ë‰äæ‰í‰ê. Ãðèõ‰òòýã
ïðîÿâëåíèå; ñîâåðøàåò. Ýòî; áåñïîëåçíî; è; î÷åíü; íåáëàãîïðèÿòíî. Îñòàâëåíèÿ ñåìåéíîé æèçíè;
kirbAmAñ áiFkAr-løn Ár fÒÜ hy MA # wKM ÀfOrAwíù ÁisyA
êîðèáàìàòð‰ оäõèêàð-ë‰êõ‰¢ àð äðèшò‰ õ‰é íà. Ò‰êõ‰í äîóðàòò‰ì àшèéà
ëèøü â ñîâåðøåíèè; ïðèçíàêè àäõèêàðà; åù¸; âèäèìûìè; åñòü; íåò. Òîãäà; ïîäëîñòü; ïðèéäÿ;

117
õpiÇw hy #
óïоñòõèò‰ õ‰é.
ïðèáûâøåé; ñòàíîâèòñÿ.

Йадавадас. Что значит подлинная непривязанность к миру и что значит поддельная?


Анантадас Бабаджи. Подлинное безразличие к миру отличается тем, что оно непоколебимо и уже
никогда не прекратится. Притворная непривязанность происходит из желания пратиштхи, из лицемерия
и циничного извлечения выгоды. « Меня будут уважать как человека, непривязанного к миру», - в
расчёте на это многие изображают притворное отречение (внешне демонстрируя вышеперечисленные,
начиная с непривязанности к женщинам, качества). Это не имеет никакого смысла и, более того, это
очень губительно. И как только он занимает это положение отречения (к которому он так стремился),
всех этих признаков адхикара (качества, которые он демонстрировал) вы больше не увидите, они куда-
то пропадают. И тогда в его жизнь и поведение проникает низость.

zA # gÒhwùAgI BËek ik ÀBk léew hy ?


Äæàä‰á‰äàш. Ãðèõ‰òòýãè áõ‰êòåð êè áõåê ëоèòå õîé?
Éàäàâàäàñ. Ãðèõàòéàãè; ïðåäàííûõ; ÷òî; îäåæäó àñêåòà; ïðèíèìàòü; åñòü (äîëæíû)?
á # fÒLýep gÒh…pÒhA fUr héel, beMé WAkuM bA
Îí‰íò‰äàш. Äðè´õ‰ðóïå ãðèõ‰ñïðèõà äóð õоèëå, á‰íåè òõàêóí áà
Àíàíòàäàñ. Áåñïîâîðîòíî; æåëàíèå ñåìüè; äàëåêî; åñëè ñòàíåò; â ëåñó; ïóñòü (ëè) æèâ¸ò; èëè;
gÒhmeFùé WAkuM, iMrepø áik³M BË jgô pibñ kerM #
ãðèõ‰ìоääõýè òõàêóí, íèð‰ïåêõ‰ оêèíü÷‰í áõ‰êò‰ äæ‰ã‰ò ïоáèòòð‰ ê‰ðåí.
â äîìå; ïóñòü (ëè) æèâ¸ò; íåçàâèñèìûé; íè÷òî íåñ÷èòàþùèé ñâîèì; ïðåäàííûé; âñåëåííóþ; ÷èñòîé;
äåëàåò.
w‹meFù Àkh Àkh iBøâAXòmil²€ArA piricw hébAr jMù
Ò‰íìоääõå êåõ‰ êåõ‰ áõèêêõàñð‰ìëèíã‰ääàðà ïîðè÷èò‰ õîèáàð äæоíí‰
Ñðåäè íèõ; êòî-òî; êòî-òî; ïðèçíàêàìè àøðàìà æèâóùèõ íà ïîäàÿíèÿ; èçâåñòíûì (îáîçíà÷åííûì);
ñòàíîâëåíèÿ; äëÿ;
ÀkOpIM ï kªA gòhn kerM # ÀkOpIM ï kªA-gòhnsmey kwkÛil
êîóïèí о ê‰íòõà ãð‰õî¢ ê‰ðåí. Êîóïèí о ê‰íòõà-ãð‰õî¢ш‰ì‰éå ê‰ò‰êãóëè
êàóïèíó; è; íàáåäðåííóþ ïîâÿçêó (ëîñêóò, ëîõìîòüÿ); ïðèíÿòèå; äåëàåò. Êàóïèíû; è; êîíòõè âî
âðåìÿ ïðèíÿòèÿ; íåñêîëüêî;
gÒhwùAig-Eb¤bek sAøI kiryA ÁpMAr pòiwÊAek fÒL kerM # éhAré MAm
ãðèõ‰òòýã-áîéшí‰áêå шàêõè êоðèéà àïíàð ïðîòèããýêå äðè´õî ê‰ðåí. Èõàð‰è íàì
ãðèõàòéàãè-âàéøíàâîâ; ñâèäåòåëÿìè; ñäåëàâ; ñâî¸; îáåùàíèå; áåñïîâîðîòíûì; äåëàþò. Ýòîìó;
íàçâàíèå;
iBøâAXòmpòebX bA wfuicw ÀbXFArnbùApAr # ÀBk lïyA zif éhAeké
áõèêêõàñð‰ì‰ïð‰áåш áà òоäó÷èò‰ áåшäõàðî¢áýïàð. Áõåê ë‰wà äæоäè èõàêåè
âõîæäåíèå â àøðàì æèâóùèõ íà ïîäàÿíèå; èëè; ïîäîáàþùåé òîìó (àøðàìó); öåðåìîíèÿ ïðèíÿòèÿ
áåøà (îäåÿíèÿ îòðå÷¸ííûõ). Áõåêà; ïðèíÿòèå; åñëè; åãî;
bl, wAhA héel ÀfoS ik ?
áîë, òàõà õоèëå äош êè?
ñèëà; ýòî; åñëè ïðîèçîéä¸ò; èçúÿí; êàêîé?

Йадавадас. А должен ли грихатйаги принимать одежду, указывающую на его отречённость?


Анантадас Бабаджи. Если желание семейного счастья навсегда прошло, то живёт ли такой акинчана-
бхакта в лесу или в семье, своим присутствием он очищает весь мир. Из таких преданных некоторые
принимают каупину и кантха (лоскутное одеяло), для того чтобы носить эти символы, причисляющие их
к ашраму нищих. Он принимает каупину и кантхи в присутствии нескольких вайшнавов-грихатйаги, для
того чтобы сделать свой обет нерушимым и бесповоротным. Это называется вступить в ашрам бхикшу
(нищих) или же принять соответствующую одежду и символы. Если это называть принятием бхека,
тогда что же в этом плохого?

zA # iBøâAXòmil²€ArA piricw hébAr pòeyojM ik ?

118
Äæàä‰á‰äàш. Áõèêêõàñð‰ìëèíã‰ääàðà ïоðè÷èò‰ õîèáàð ïð‰éоäæ‰í êè?
Éàäàâàäàñ. Ïðèçíàêàìè áõèêøà-àøðàìà; èçâåñòíûì; ñòàíîâëåíèÿ; íåîáõîäèìîñòü; êàêàÿ?
á # jgew iBøâAXòmI bilyA piricw héel Ár
Îí‰íò‰äàш. Äæ‰ã‰òå áõèêêõàñðîìè áоëèéà ïоðè÷èò‰ õоèëå àð
Àíàíòàäàñ. Â ìèðå; ïðèíàäëåæàùèå ê áõèêøà-àøðàìó; òå, êòî íàçûâàþòñÿ; èçâåñòíûå; åñëè ñòàíóò;
áîëüøå;
ÁwíIypirbArgn sਠrAiKeb MA, shej CAixyA ifeb åbv
Àòòèìé‰ïоðèáàð‰ãî¢ ш‰ìá‰íäõ‰ ðàêõèáå íà, ш‰õ‰äæå ÷õàð^èéà äèáå ýáîíã
ðîäíûå è áëèçêèå; îòíîøåíèÿ; áóäóò ïîääåðæèâàòü; íåò; ñ ëåãêîñòüþ; îñòàâèâ; äàäóò; è;
iMejï Ár gÒeh pòebX kirew éÃA kireb MA # shj-iMrepø
íèäæåо àð ãðèõå ïð‰áåш êоðèòå è÷÷õà êоðèáå íà. Ш‰õ‰äæ‰-íèð‰ïåêõ‰
è ñàì; áîëüøå; â äîì; âõîæäåíèå; ñäåëàòü; æåëàíèå; áóäåò äåëàòü; íåò. Åñòåñòâåííîé
íåïðèâÿçàííîñòè;
pòbÒi÷r sihw ÀlokAX±A ÁisyA õpiÇw héeb # pirpkâ-iMrepø
ïðîáðèòòèð шоõèò ëоêàш‰íãêà àшèéà óïоñòõèò‰ õоèáå. Ïîðèï‰êê‰-íèð‰ïåêõ‰
ñêëîííîñòüþ ê; âìåñòå; îïàñåíèå îáû÷íûõ ëþäåé; ïðèéäÿ; ÿâèâøåéñÿ; ñòàíåò. Çðåëîé
íåïðèâÿçàííîñòè;
gÒhwùAigBeËr jMù ÀbSAXòy ÀkoM kAez|ùr MA hõk, ik§ kAhArï
ãðèõ‰òòýãèáõ‰êòåð äæоíí‰ áåшàñð‰é êоí‰ êàðääæåð íà õоóê, êèíòó êàõàðо
ïðåäàííûõ-ãðèõàòéàãè; äëÿ; ïðèíÿòèå áåøà; êàêîé-ëèáî; òðóäíîñòè (ðàáîòû); íå; ïóñòü ñòàíåò; íî;
êîãî-òî;

kAhArï peø ÀbSAXòy åktu kAz|ù ker # “s jhAiw miwv Àloek Àbef c
êàõàðо ïоêõå áåшàñð‰é ýê§ó êàðääæ‰ ê‰ðå. «Ñà äæàõ½òè ìàòèì ëоêå âåäå ÷à
êîãî-òî; äëÿ; ïðèíÿòèå áåøà; íåêîòîðûé; òðóä; äåëàåò.. «Ñà äæàõàòè ìàòèì ëоêå âåäå ÷à
piriMiüwAma” (BAH 4#29#46 ) (BgbAeMr pUn|kÒpAlÖ BË ÀlOikk
ïàðèíèø§õèò½ì» (Áõà: 4. 29.46) (Áõ‰ã‰áàíåð ïóð¢‰êðèïàë‰áäõ‰ áõ‰êò‰ ëîóêèê
ïàðèíèøòõèòàì» (Áõà: 4. 29.46) Ãîñïîäà; ïîëó÷èâøèå ïîëíóþ ìèëîñòü; ïðåäàííûé; ìèðñêîå;
bùbhAr ï Àbf-pòiwpAfù kŠm|-kAeμ ÁsiË pirwùAg kiryA WAekM # ) -
áýá‰õàð о Áåä-ïðоòèïàää‰ ê‰ðì‰-êࢴå àшоêòè ïоðèòòýã êоðèéà òõàêåí.) -
ïîâåäåíèå; è; ê îáîñíîâàííîé Âåäàìè; êàðìà-êàíäå (äåÿòåëüíîñòè ðàäè áëàãîïðèÿòíûõ
ïëîäîâ); ïðèâÿçàííîñòü; îòâåðæåíèå; ñäåëàâ; ïðåáûâàþò.
åé lønzuË BeËr ÀbSAXòy MAé # ÀlokAepøA pz|ù¸
ýè ë‰êõ‰¢äæóêò‰ áõ‰êòåð áåшàñð‰é íàè. Ëоêàïåêõà ïîðääæ‰íò‰
ýòèìè; ïðèçíàêàìè ñ; ïðåäàííîãî; ïðèíÿòèå áåøà; íåò. Îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè; äî ãðàíèöû (ïîêà
ñîõðàíÿþòñÿ);
wVAhAr pòeyojM #
òàíõàð ïð‰éоäæ‰í.
èõ; íåîáõîäèìîñòü.

Йадавадас. Зачем носить символы, указывающие на то, что их обладатель – бхикшу.


Анантадас Бабаджи. Потому что если кто-то известен в этом мире как бхикшу, родственники перестают
поддерживать с ним отношения, естественным образом разрывая их, и, сам бхикшу больше не желает
возвращаться домой. И вместе с естественной непривязанностью приходит страх перед людьми
(поведения, недостойного отречённого). Конечно, для тех, кто полностью непривязан к миру эти
одежды не играют никакой роли, но кому-то они могут оказать определённую помощь. «Ñà äæàõàòè
ìàòèì ëоêå âåäå ÷à ïàðèíèøòõèòàì» - («Тот, кто получил полную милость Бхагавана становится
совершенно безразличным и к общественным нормам, и к религии как средству улучшения
собственного положения») – для таких преданных не является обязательным принимать одежды
отречения. Пока человек хоть в какой-то мере зависит от окружающего мира, до тех пор (установление
внешних обозначений и признаков) необходимо.
zA # kAhAr iMkt ÀbSAXòy gòhn krA zAéew pAer ?
Äæàä‰á‰äàш. Êàõàð íèêî§ áåшàñð‰é ãð‰õî¢ ê‰ðà äæàèòå ïàðå?

119
Éàäàâàäàñ. Êîãî; îò; ïðèáåæèùå áåøà; ïðèíÿòèå; ñîâåðøåíèå; èäòè; ìîæåò?
á # gÒhwùAig-Eb¤ebr iMkt ÀbSAXòy gòhn krA õicw #
Îí‰íò‰äàш. Ãðèõ‰òòýãè-áîéшí‰áåð íèꉧ áåшàñð‰é ãð‰õî¢ ê‰ðà ó÷èò.
Àíàíòàäàñ. Ãðèõàòéàãè-âàéøíàâà; îò; ïðèáåæèùå áåøà; ïðèíÿòèå; ñîâåðøåíèå; äîëæíî.
gÒhÇBË gÒhwùAgIr bùbhAr ÁsâAfM kerM MAé, åéjMù kAhAekï
Ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ ãðèõ‰òòýãèð áýá‰õàð àшшàä‰í ê‰ðåí íàè, ýèäæоíí‰ êàõàêåо
Ãðèõàñòõàáõàêòû; îòðå÷¸ííîãî; ïîâåäåíèå; ïðîáîâàíèå; äåëàþò; íåò; ïîýòîìó; êîìó áû òî íè
áûëî;
ÀbSAXòy ifebM MA # ÀkMMA, XAeÄ iliKw ÁeC H
áåшàñð‰é äèáåí íà. Êåí‰íà, шàñòðå ëèêõèò‰ à÷å:
ïðèáåæèùå áåøà; áóäóò äàâàòü; íåò. Ïîòîìó ÷òî; â øàñòðå; íàïèñàííîå; åñòü;
“áprIeøùopifÜv zô ÀlokMAXAy webô #” ( bˆßEbbe÷| )
«Àïàðèêõéîïàäèø§àì éàò ëîêàí½ù½éà òàäáõàâåò.» (Áð‰ìõ‰áîèá‰ðòå)
(sâyv Ácrn MA kiryA FeŠm|opefX kirel wAhA jgewr õôpAewr Àhwu héyA WAek # )
(Ш‰é‰íã à÷‰ð‰¢ íà êоðèéà äõ‰ðìоï‰äåш êоðèëå òàõà äæ‰ã‰òåð óòïàòåð õåòó õоèéà òõàêå.)
Ñîáñòâåííîå; ïîâåäåíèå; íå; äåëàÿ; íàñòàâëåíèÿ î äõàðìå; åñëè ñîâåðøàòü; ýòî; âñåëåííîé;
ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ; ïðè÷èíà; ñòàíîâÿñü; ïðåáûâàåò.

Йадавадас. От кого можно принять одежду отречения?


Анантадас Бабаджи. Это посвящение следует принять от грихатйаги-вайшнава. Грихастха-бхакта не
знает в своей жизни особенностей жизни грихатйаги, поэтому он никому не может давать одежды
отречения. Ведь в шастре написано: «Àïàðèêõéîïàäèø§àì éàò ëîêàí½ù½éà òàäáõàâåò.»
(Áð‰ìõ‰áîèá‰ðòå) (Тот, кто даёт наставления в какой-либо дхарме, сам не следуя ей, приносит в этот
мир только беды и погибель.)
zA # iziM ÀBk bA ÀbSAXòy áp|n kirebM, Àsé ÛÝefebr ik ik
Äæàä‰á‰äàш. Äæèíè áõåê áà áåшàñðîé ‰ðïî¢ êоðèáåí, шåè ãóðóäåáåð êè êè
Éàäàâàäàñ. Òîò êòî; áõåê; èëè; áåøàøðîé; âðó÷åíèå; áóäåò äåëàòü; его; Ãóðóäåâу; êàêîé; êàêîé;
ibSy ibcAr krA k÷|bù ?
áèшîé áè÷àð ê‰ðà ê‰ðò‰áá‰?
ïðåäìåò (âîïðîñ, ïðîáëåìà); èññëåäîâàíèå; ñäåëàòü; íåîáõîäèìî?
á # ÁefO ÛÝefb ÀfiKebM Àz, iXSù õpzuË pAñ ik MA ?
Îí‰íò‰äàш. Àäîó ãóðóäåá äåêõèáåí äæå, шèшш‰ óïîäæóêò‰ ïàòòð‰ êè íà?
Àíàíòàäàñ. Ïðåæäå âñåãî; ãóðóäåâ; ïîñìîòðèò; ÷òî; ó÷åíèê; ïîäõîäÿùèé; ñîñóä; ÷òî (èëè); íåò?
gÒhÇ-BË héyA kÒ¤BiËr bel XmfmAif bˆßsâBAb lAB
Ãðèõ‰ñòõ‰-áõ‰êò‰ õоèéà Êðèшí‰áõ‰êòè á‰ëå ш‰ì‰ä‰ìàäè áð‰ìõ‰ш‰áõàá ëàáõ
Ãðèõàñòõà-áõàêòîé; áûâ; ïðåäàííîñòè Êðèøíå; ñèëîé; ñàìà äàìà è äðóãèå êà÷åñòâà (âîçäåðæàíèå è
êîíòðîëü ÷óâñòâ è äð.); èñòèííóþ ïðèðîäó äóøè; îáðåòåíèå;
kiryAeCM ik MA ? ÄIs²…pÒhAXUMù héyAeC ik MA ? áW|-ippAsA ï
êоðèéà÷åí êè íà? Ñòðèш‰íã‰ñïðèõàшóíí‰ õоèéà÷å êè íà? Îðòõ‰-ïèïàшà о
ñäåëàë; ÷òî (èëè); íåò? Ëèø¸ííûì æåëàíèÿ îáùåíèÿ ñ æåíùèíàìè; ñòàë; èëè; íåò? Æàæäó
áîãàòñòâà; è;
BAl KAïyAprAr b¥A iMŠmU|l héyAeC ik MA ? ikCuifM iXSùek iMejr
áõàë‰ êõàwàï‰ðàð á‰íü÷õà íèðìóë õоèéà÷å êè íà? Êè÷óäèí шèшш‰êå íèäæåð
õîðîøåé; åäû-îäåæäû; æåëàíèå; èñêîðåíèâøèì; ñòàë; èëè; íåò? Íåêîòîðîå âðåìÿ; ó÷åíèêà; ñåáÿ;
iMkt rAiKyA BAlýep prIøA kirebM # zKM õpzuË pAñ bilyA
íèꉧ ðàêõèéà áõàëîðóïå ïоðèêõà êоðèáåí. Äæ‰êõ‰í óïîäæóêò‰ ïàòòð‰ áоëèéà
âîçëå; äåðæà; õîðîøåíüêî; èñïûòàíèå; áóäåò ñîâåðøàòü. Êîãäà; ïîäõîäÿùèé; ñîñóä; ÷òî (ñêàçàâ);
jAiMebM, wKM iBøâAXòemr ÀbS ifebM # wôpUebâ| ÀkoM pòkAeré ifebM MA #
äæàíèáåí, ò‰êõ‰í áõèêêõàñð‰ìåð áåш äèáåí. Ò‰òïóðáå êоí‰ ïð‰êàðåè äèáåí íà.
óçíàåò; òîãäà; áõèêøà-àøðàìà; îäåÿíèå; äàñò. Äî òîãî; êàêèì-ëèáî; îáðàçîì; äàñò; íåò.
áMupzuË pAeñ ÀBk ifel ÛÝ ábXù piww héebM #
Îíóïîäæóêò‰ ïàòòðå áõåê äèëå ãóðó ‰áошш‰ ïоòèò‰ õоèáåí.
Íåäîñòîéíîìó; ñîñóäó; áõåê; åñëè äàñò; ãóðó; îáÿçàòåëüíî; ïàâøèì; ñòàíåò.

120
Йадавадас. А что должен принимать во внимание тот Гурудев, который даёт беш, посвящая в
отречённый образ жизни?
Анантадас Бабаджи. Первое на что посмотрит Гурудев, является ли ученик достойным или нет. Стал ли
он вайшнавом будучи грихастхой и смог ли силой своей Преданности Кришне обрести такие качества
брахмана как контроль ума, контроль чувств и так далее. Оставило ли его желание общества женщин?
Полностью ли исчезло у него желание владения деньгами, желание хорошо есть, хорошо одеваться? Он
должен на какое-то время оставить этого ученика подле себя наблюдая и испытывая его. Когда Гурудев
поймёт, что это достойный ученик, тогда он даст ему одежды ашрама бхикшу. Но до тех пор, он не
должен делать этого ни коим образом. Если гуру даёт посвящение тому, кто для этого не пригоден, то
этот гуру обязательно падёт.

zA # åKM ÀfiKewiC, ÀBk lïyA mueKr kWA My #


Äæàä‰á‰äàш. Ýêõ‰í äåêõèòå÷è, áõåê ë‰wà ìóêõåð ê‰òõà í‰é.
Éàäàâàäàñ. Òåïåðü; âèæó; áõåêà; ïðèíÿòèå; íà÷àëà (íà÷àëüíûì); ðå÷ü (äåëîì); íå ÿâëÿåòñÿ.

bx kiTM kWA # éhAek áMupzuË ÛÝskl bùbhAirk kiryA


Á‰ð^‰ êо§õèí ê‰òõà. Èõàêå ‰íóï‰äæóêò‰ ãóðóш‰ê‰ë áýá‰õàðèê êоðèéà
Очень; трудный; ðàçãîâîð (äåëî). Åãî (áõåê); íåäîñòîéíûå; ó÷èòåëÿ; îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûì;
ñäåëàâ;
ÀPileweCM # åKM Árþ héyAeC ; ÀXeS ik hy blA zAy MA #
ïõåëèòå÷åí. Ýêõîí àð‰ìáõ‰ õоèéà÷å; шåшå êè õ‰é á‰ëà äæàé íà.
áðîñàþò. Ñåé÷àñ; íà÷àëî; ñòàëî; â êîíöå; ÷òî; åñòü; ðàçãîâîð; èä¸ò; íåò.
á# XòIm‹mhApòBu åé päiwek pibñ rAiKbAr jMù áiw
Îí‰íò‰äàш. Ñðèì‰í̉õàïðоáõó ýè ï‰ääõîòèêå ïîáèòòð‰ ðàêõèáàð äæоíí‰ оòè
Àíàíòàäàñ. Øðèìàí Ìàõàïðàáõó; ýòîò; ïóòü (òèòóë); íåçàïÿòíàíûì; ñîõðàíåíèÿ; äëÿ; î÷åíü;
sâºefoSI ÀCot hirfAsek fiμw kiryAiCelM # zVAhArA ÁmAr
ш‰ëï‰äошè ×õоò‰ Õîðèäàшêå äо¢´èò‰ êоðèéà÷èëåí. Äæàíõàðà àìàð
íåçíà÷èòåëüíî ïðîâèíèâøåãîñÿ; Ìëàäøåãî; Õàðèäàñà; íàêàçàííûì; ñäåëàë. Òå êòî; ìîåãî;
pòBur áMugw, wVAhArA sbâ|fA hirfAesr fμ …mrn kirebM #
Ïðоáõóð оíóã‰ò‰, òàíõàðà ш‰ðá‰äà Õîðèäàшåð 䉢´‰ шì‰ðî¢ êоðèáåí.
Ãîñïîäà; ïîñëåäîâàòåëè; îíè; âñåãäà; Õàðèäàñà; íàêàçàíèå; ïàìÿòîâàíèå; áóäóò äåëàòü.

Йадавадас. Теперь я вижу, что принять одежды отречения не простая вещь. Это очень и очень серьёзное
дело. Но все эти псевдогуру превратили это в заурядное занятие. И сейчас это только начинается; что
будет в конце даже невозможно себе представить.
Анантадас Бабаджи. Шриман Махапрабху для того, чтобы сохранить это высокое звание в чистоте,
наказал младшего Харидаса, вина которого была ничтожно мала. Те, кто (хотят быть) последователями
моего Господа, всегда будут помнить об этом наказании Харидаса.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

121
122
6
ÏÐÀÂÈËÀ ÑÀÍÄÕÈ
Ïîä òåðìèíîì «ñàíäõè» ( si¨ (шîíäõè) ñîåäèíåíèå, ñëèÿíèå ) ïîíèìàåòñÿ èçìåíåíèå
çâóêîâ ïðè èõ âñòðå÷å. Òàêàÿ âñòðå÷à ïðîèñõîäèò â ðå÷è ìåæäó êîíå÷íûìè è íà÷àëüíûìè çâóêàìè
îòäåëüíûõ ñëîâ èëè ÷àñòÿìè ñîñòàâíûõ ñëîâ.
Íàøà ðå÷ü ëü¸òñÿ íåïðåðûâíûì ðó÷åéêîì. Ñëîâà ñîïðèêàñàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì, è ïîñëåäíèé
çâóê ïðåäûäóùåãî ñëîâà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïåðâûé çâóê ïîñëåäóþùåãî ñëîâà è ñàì
ïðåòåðïåâàåò èçìåíåíèå; ïðîèñõîäèò ïðèãëóøåíèå, îçâîí÷åíèå èëè ñëèÿíèå.  áîëüøåé èëè
ìåíüøåé ñòåïåíè ýòî íàáëþäàåòñÿ âî âñåõ ÿçûêàõ, íî â ñàíñêðèòå - ÿçûêå âûñøåé ãàðìîíèè - ýòî
ïðîÿâëÿåòñÿ îñîáåííî ÿðêî. Îòëè÷èå òàêæå â òîì, ÷òî â äðóãèõ ÿçûêàõ ýòè èçìåíåíèÿ íå
îòðàæàþòñÿ íà ïèñüìå - êàæäîå ñëîâî ïèøåòñÿ îòäåëüíî îò äðóãîãî; â ñàíñêðèòå æå, íà ïèñüìå
îòðàæàþòñÿ âñå èçìåíåíèÿ çâó÷àíèÿ, âîçíèêàþùèå îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ðàçíûõ ñëîâ, è
ïèñüìåííûé ñàíñêðèò, ïðåèìóùåñòâåííî, îáëàäàåò òàêîé æå íåïðåðûâíîñòüþ, êàê è åãî çâó÷àíèå.
Òàê ÷òî åñëè íå çíàòü ïðàâèëà, ïî êîòîðûì ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå çâóêîâ ïðè èõ âñòðå÷å
(ïðàâèëà ñàíäõè), òî äàæå çíàÿ ñëîâà, áóäåò òðóäíî îïðåäåëèòü îêîí÷àíèå ñëîâà, ó÷àñòâóþùåãî â
îáðàçîâàíèè ñàíäõè è òåì ñàìûì óçíàòü åãî ïàäåæ è îòíîøåíèå ê äðóãèì ñëîâàì.
Ïðàâäà âñ¸ âûøåñêàçàííîå îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ñàíñêðèòó.  áåíãàëè æå, çíàíèå ïðàâèë
ñàíäõè íóæíî ëèøü äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ ñòðîåíèÿ ñëîâ. Òàê êàê ïðîèçíîøåíèå ñëîâ â
áåíãàëüñêîì ÿçûêå îòëè÷àåòñÿ îò ïðîèçíîøåíèÿ èõ â ñàíñêðèòå, òî ïðàâèëà ñàíäõè îòðàæàþò â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå çâóêîâûå èçìåíåíèÿ, à èçìåíåíèÿ â íàïèñàíèè ñëîâ. Èòàê,

1. Ïðàâèëà ñàíäõè ãëàñíûõ.

1. Ïðè ñîåäèíåíèè îäíîðîäíûõ ãëàñíûõ âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé äîëãèé


ãëàñíûé:
à) á (‰) èëè Á (à) + á (‰) èëè Á (à) = Á (à). Ïðèìåðû:
Mr (í‰ð, «‰» íà êîíöå íå ïðîèçíîñèòñÿ) ÷åëîâåê + áFm (‰äõîì) õóäøèé = MrAFm (í‰ðàäõ‰ì)
ïîäëåö;
ihm (õèì) õîëîä + Ály (àë‰é) æèëèùå = ihmAly (õèìàë‰é) Ãèìàëàè;
ibfùA (áèääý) çíàíèå + Ály (àë‰é) æèëèùå = ibfùAly (áèääýë‰é) øêîëà;
á) é (è) èëè É (è) + é (è) èëè É (è) = É (è). Ïðèìåðû:
pòiw- (ïðоòè) + ÉøA (èêõà) = pòwIøA (ïðоòèêêõà) îæèäàíèå;
muiË (ìóêòè) îñâîáîæäåíèå + éÃA (è÷÷õà) æåëàíèå = muËIÃA (ìóêòè÷÷õà)
ñòðåìëåíèå ê îñâîáîæäåíèþ;
â)õ (ó) èëè Õ (ó) + õ (ó) èëè Õ (ó) = Õ (ó). Ïðèìåðû:
ÛÝ (ãóðó) + õpefX (óï‰äåù) ñîâåò = ÛýpefX (ãóðóïîäåù ) íàñòàâëåíèÿ ó÷èòåëÿ;
bFU (áîäõó) æåíà + õôsb (óòù‰á) ïðàçäíèê = bFUôsb (áîäõóòù‰á) æåíñêèé
ïðàçäíèê;
ã) R (ðè) + R (ðè) = ÿ (ðè). Ïðèìåð:
ipwÒ (ïèòðè) îòåö + Rn (ðè¢) äîëã = ipwqn (ïèòðè¢) äîëã îòöà.

2.á (‰) èëè Á (à) â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèì ãëàñíûì äàþò íîâûé ãëàñíûé:
à) á (‰) èëè Á (à) + é (è) èëè É (è) = å (å). Ïðèìåðû:
gpA (ã‰ïà) ïàñòóõ + ÉX (èш‰) ïîâåëèòåëü = gepX (ã‰ïåш‰) Ïîâåëèòåëü ïàñòóõîâ;
zWA (äæ‰òõà) íàñêîëüêî + éÜ (èш§‰) æåëàåìîå = zeWÜ (äæ‰òõåш§‰) äîñòàòî÷íî,
ïî æåëàíèþ;
á) á (‰) èëè Á (à) + õ (ó) èëè Õ (ó) = ï (о). Ïðèìåðû:

123
c‹fˆ (÷‰íäð‰) ëóíà + õfy (óä‰é) âîñõîä = ce‹fˆofy (÷‰íäðоä‰é) âîñõîä ëóíû;
mhA (ì‰õà) + õôsb (óòш‰á) ïðàçäíèê = mehoôsb (ì‰õоòш‰á) âåëèêèé ïðàçäíèê;
Ðåäêî âîçìîæíû îòêëîíåíèÿ: pò (ïð‰) + ÕL (óð^õ‰) æåíàòûé = ÀpòOL (ïðîóð^õ‰)
âçðîñëûé, çðåëûé;
â) á (‰) èëè Á (à) + R (ðè) = ár (‰ð). Ïðèìåð:
mhA (ì‰õà) + RiS (ðèшè) ìóäðåö = mhiS| (ì‰õоðшè) âåëèêèé ìóäðåö;
Âîçìîæíû îòêëîíåíèÿ: øuFA (êõóäõà) ãîëîä + Rw (ðèò‰) áîëüíîé = øuFAw|
(êõóäõàðòî) ãîëîäíûé;
ã) á (‰) èëè Á (à) å (ý) èëè Å (îè) = Å (îè). Ïðèìåðû:
+
jM (äæîí) ÷åëîâåê + åk (ýê) îäèí = jEMk (äæ‰íîèê) îäèí, íåêèé;
mhA (ì‰õà) + ÅXâz| (îéшш‰ðäæ‰) âåëè÷èå = mEhXz| (ì‰õîéшш‰ðäæ‰) âûñøåå
ìîãóùåñòâî;
ä) á (‰) èëè Á (à) + ï (о) èëè Ï (îó) = Ï (îó). Ïðèìåð:
mhA (ì‰õà) + ÏSF (îóш‰äõ) ëåêàðñòâî = mehOSF (ì‰õîóш‰äõ) ýëåêñèð, ïàíàöåÿ.

3. Äðóãèå ãëàñíûå, â îòëè÷èå îò á (‰) èëè Á (à), íå ñëèâàþòñÿ ñ ñîïðèêàñàþùèìèñÿ ñ


íèìè ãëàñíûìè, íî èçìåíÿþòñÿ ñàìè:

é (è) è É (è) превращаются â za (é) (â áåíãàëè íåïðîèçíîñèìûé äæî-ïõîëà ù


à) ):
pòiw- (ïðоòè) + õ÷r (óòò‰ð) îòâåò = pòwuù÷r (ïðоòòóòò‰ð) îòâåò, âîçðàæåíèå;
pòiw- (ïðоòè) + åk (ýê) îäèí = pòewùk (ïðоòòýê) êàæäûé;
áiw (оòè) + ÁcAr (à÷àð) ïîâåäåíèå = áwùAcAr (оòòý÷àð) ãí¸ò, íàñèëèå;

á) õ (ó) è Õ (ó) ïåðåõîäÿò â b (â) (â áåíãàëè íåïðîèçíîñèìûé, íî óäâàèâàþùèé çâó÷àíèå


ïðåäûäóùåé ñîãëàñíîé áî-ïõîëà â ):
su (шó) î÷åíü + Ạ(‰ëï‰) ìàëåíüêèé = s⺠(ш‰ëï‰) íåçíà÷èòåëüíûé;

â) R (ðè) ïåðåõîäèò â ra (ð). Ïðèìåð:


ipwÒ (ïèòðè) îòåö + Ály (àëîé) æèëèùå = ipñAly (ïèòòðàë‰é) îòöîâñêèé äîì;

ã) å (ý) ïåðåõîäèò â áy (‰é). Ïðèìåð:


ÀM (íå) äõàòó «âåñòè» + ñóôôèêñ -áM (‰í) = MyM (í‰é‰í) ãëàç (âåäóùèé);

ä) Å (îè) ïåðåõîäèò â Áy (àé). Ïðèìåð:


EM (íîé) âèäîèçìåí¸ííûé äõàòó «âåñòè» + ñóôôèêñ -ák (‰ê) = MAyk (íàé‰ê) ãåðîé,
ðóêîâîäèòåëü;
å) ï (о) ïåðåõîäèò â áb (‰á). Ïðèìåð:
ÀBo (áõо) + ñóôôèêñ -áM (‰í) = BbM ( áõ‰á‰í) çäàíèå;

æ) Ï (îó) ïåðåõîäèò â Áb (àá). Ïðèìåð:


ÀMO (íîó) + ñóôôèêñ -ék (èê) = MAibk (íàáèê) ìîðÿê.

2. Ïðàâèëà ñàíäõè ñîãëàñíûõ.

124
Ýòè ïðàâèëà äàíû â íèæåñëåäóþùåé òàáëèöå. Êàê ÿ óæå ãîâîðèë îíè îñîáåííî âàæíû äëÿ
ïîíèìàíèÿ ñàíñêðèòà, òàê êàê äåéñòâóþò òàì è ìåæäó ñëîâàìè. Â áåíãàëè æå îíè äåéñòâóþò
òîëüêî ïðè îáðàçîâàíèè ñëîâ (ïðè ýòîì ïðèñòàâêè, êîðíè è ñóôôèêñû ÿâëÿþòñÿ êàê áû
ñàìîñòîÿòåëüíûìè ñëîâàìè, ìåæäó êîòîðûìè ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ïî ïðàâèëàì ñàíäõè).
Ýòà òàáëèöà ïîñòðîåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì.  ñàìîì âåðõíåì ðÿäó ïåðå÷èñëåíû âñå
ñîãëàñíûå, íà êîòîðûå ìîãóò çàêàí÷èâàòüñÿ ñëîâà (â òîì ÷èñëå ïðèñòàâêè è ñóôôèêñû) â
ñàíñêðèòå è â áåíãàëè.  êðàéíåì ïðàâîì ñòîëáöå çíà÷àòñÿ âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû, ñ êîòîðûõ
ñëîâà ìîãóò íà÷èíàòüñÿ. Íà ïåðåñå÷åíèè ïåðïåíäèêóëÿðíûõ ëèíèé èç âåðõíåãî ðÿäà è êðàéíåãî
ïðàâîãî ñòîëáöà òû îáíàðóæèøü òî, âî ÷òî ïðåâðàùàåòñÿ êîíå÷íàÿ ñîãëàñíàÿ ïðè
соприкосновении ñ ñîîòâåòñòâóþùèì íà÷àëîì ñëåäóþùåãî ñëîâà.  ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ òî, âî ÷òî
ïðåâðàùàåòñÿ íà÷àëüíàÿ áóêâà, â òîì ñëó÷àå, êîãäà òàêîå âîîáùå ïðîèñõîäèò (когда она меняется).
k t w p Z M m H/r -ÁH -áH
k t w p Z M v/ V H -ÁH -áH k /K
g d f b Z M v/ V r -Áh -ïh g/G
«à» «о»
k t c p Z vX/ VX v/V X -ÁX -áX c/C
g d j b Z N v/V r -Áh -ïh j/ J
«à» «о»
k t t p Z vS/ VS v/V S -ÁS -áS t/T
g d d b Z n v/V r -Áh -ïh d/D
«à» «о»
k t w p Z vs / Vs v/V s -Ás -ás w/ W
g d f b Z M v/V r -Áh -ïh f/F
«à» «о»
k t w p Z M v/V H -ÁH -áH p/ P
g d f b Z M v/V r -Áh -ïh b/B
«à» «о»
Z n M m Z M v/V r -Áh -ïh M/m
«à» «о»
g d f b Z M v/V r -Áh -ïh z/b
«à» «о»
g d f b Z M v/V èñ÷å- -Áh -ïh r
çàåò*
«à» «о»
g d l b Z l v/V r -Áh -ïh l
«à» «о»
k t c (C) p Z N v/V H -ÁH -áH X
(X/C)
k t w p Z M v/V H -ÁH -áH S/s
g (G) d (D) f (F) b (B) Z M v/V r -Áh -ïh h
«à» «о»
g d f b Z/² M/Ÿ m r -Áh -áh** Ãëàñ-
íûå
*** *** «à» «‰»
k t w p Z M m H ÁH áH Íè÷å-
ãî

125
* H èëè r èñ÷åçàþò (íà êîíöå ñëîâ â ïðåäëîæåíèè ïðåâðàùàþòñÿ â ëóïòî-õî h ), è åñëè èì
ïðåäøåñòâîâàëè á, é èëè õ, òî îíè óäëèííÿþòñÿ, òàê ÷òî â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ Áh (à), Éh (è),
Õh (ó).
** Êðîìå òîãî ñëó÷àÿ, êîãäà çà -áH ñëåäóåò á. Òîãäà -áH + á- = ïh (î), ïðè ýòîì á, ñ
êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ñëîâî èñ÷åçàåò, в Санскрите вместо неё остаётся апостроф или аваграха – знак в
виде зигзага.
*** Óäâîåíèå ïðîèñõîäèò â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòîÿùàÿ ïåðåä ïîñëåäíåé ñîãëàñíîé ãëàñíàÿ ÿâëÿåòñÿ
êîðîòêîé.

Âîò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ âíóòðåííèõ ñàíäõè :

õô + iXÜ = õiÃÜ (ó÷÷õèшò‰) îñòàòêè îò âêóøåíèÿ;


icô + XiË = icÃiË (÷è÷÷õоêòè) äóõîâíàÿ ýíåðãèÿ;
õô + lisw = õlìisw (óëëîшèò‰) ðàäîñòíûé;
õô + hAr = õäAr (óääõàð) ñïàñåíèå;
ifka + Ḡ= ifg¸ (äèã‰íò‰) ãîðèçîíò;
Sta + ÁMM = SdAMM ( SxAMM ) (ш‰´àí‰í, ш‰ð^àí‰í) øåñòèëèêèé;
jgô + MAW = jgŸAW (Äæ‰ã‰ííàòõ) Âëàäûêà Âñåëåííîé;
áwH + åb = áwåb (‰ò‰ýá) ïîýòîìó;
fuH + ÁXA = furAXA (äóðàшà) äóðíûå íàìåðåíèÿ;
iMH + ÁkAr = iMrAkAr (íèðàêàð) áåñôîðìåííûé;
iMH + gw = iMg|w (íèðã‰ò‰) âûøåäøèé;
iMH + jM = iMj|M (íèðäæîí) áåçëþäíûé, óåäèí¸ííûé;
éwH + wwH = éwÆwH (èò‰ñò‰ò‰õ) çäåñü è òàì;
fuH + wr = fuÆr (äóñò‰ð) òðóäíîïðåîäîëèìûé;
fuH + ic¸A = fuiÓ¸A (äóш÷èíòà) áåñïîêîéñòâî;
iMH + rb = iMrb (íèð‰á) ìîë÷àëèâûé;
iMH + rs = iMrs (íèð‰ш) ñóõîé;
iMH + rË = iMrË (íèð‰êò‰) áåñêðîâíûé;

Îáúÿñíåíèå ïðåâðàùåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ ñî ñëîâàìè â


÷îëèò-áõàøà.
Êàê òû óæå, íàâåðíîå, çàìåòèë ïîëíîêðîâíûå ôîðìû ñàäõó-áõàøà ïðåòåðïåâàþò
ñîêðàùåíèÿ è èçìåíåíèÿ â ÷îëèò-áõàøà. Ñóùåñòâóþò îïðåäåë¸ííûå çàêîíîìåðíîñòè, ïî êîòîðûì
ýòî ïðîèñõîäèò è ìû ñ òîáîé èõ ñåé÷àñ ðàññìîòðèì.
Ñàìûì ðàñïðîñòðàí¸ííûì èçìåíåíèåì â ñëîâàõ ïðè ïåðåõîäå èç ñàäõó â ÷îëèò-áõàøà
ÿâëÿåòñÿ èñ÷åçíîâåíèå é (è) â êîðíå èëè îêîí÷àíèè. Ýòî èñ÷åçíîâåíèå ïðîèñõîäèò (èëè
ïðîèñõîäèëî) â íåñêîëüêî ñòàäèé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ íàõîäèò ñâî¸ îòðàæåíèå â ñóùåñòâóþùèõ è
òåïåðü ðàçëè÷íûõ áåíãàëüñêèõ âûãîâîðàõ èëè äèàëåêòàõ. Èòàê, ïåðåä òåì êàê èñ÷åçíóòü ýòà «è»,
îáðàçíî âûðàæàÿñü, ïåðåñêàêèâàåò â ïðåäûäóùèé ñëîã è ñòàíîâèòñÿ ïåðåä òîé ñîãëàñíîé, çà
êîòîðîé îíà èçíà÷àëüíî ñòîÿëà. Çàòåì ýòà «ïåðåñêî÷èâøàÿ è» «îáíèìàåò» ñòîÿùóþ ïåðåä íåé
ãëàñíóþ è «èñïàðÿåòñÿ» âìåñòå ñ íåé, îñòàâëÿÿ âìåñòî ñåáÿ íîâóþ ãëàñíóþ. Åñëè ïåðåä
«ïåðåñêî÷èâøåé è» ñòîèò á (‰), òî íà ìåñòå èñ÷åçíóâøåé ïàðû îñòà¸òñÿ çâóê «о», êîòîðûé íà
ïèñüìå âûðàæàåòñÿ ÷àùå âñåãî àïîñòðîôîì ’, à èíîãäà è íåïîñðåäñòâåííûì íàïèñàíèåì À o (о).

126
Åñëè ïåðåä «ïåðåñêî÷èâøåé è» ñòîèò Á (à), òî íà ìåñòå èñ÷åçíóâøåé ïàðû îñòà¸òñÿ çâóê «å», íà
ïèñüìå - e. Á (à), ñòîÿùàÿ çà èçíà÷àëüíîé «è» (äî ïåðåñêîêà) ïðåâðàùàåòñÿ â e (å).

Ïîñìîòðè íà íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ýòîãî:

*kiryA (êоðèà) > êîèðèà > êîèðå > êоðå k’er, Àkoer «ñäåëàâ»;
*hAisyA (õàшèà) > õåùå Àh’es «çàñìåÿâøèñü»;
*rAiKyA (ðàêõèà) > ðåêõå Àr’eK «ñîõðàíèâ».
Êàê âèäèøü àïîñòðîô èñïîëüçóåòñÿ íå òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáîçíà÷èòü «о», íî è äëÿ òîãî,
÷òîáû âîîáùå óêàçàòü, ÷òî íàä ñëîâîì ïðîèçâîäèëèñü èçìåíåíèÿ (ïåðåïðûãèâàíèå «è» è çàìåíà
«‰» èëè «à» íà «о» èëè «å» ñîîòâåòñòâåííî), òåì ñàìûì ïîìîãàÿ ðàçëè÷èòü äâå ðàçíûå ôîðìû:
k’er, Àkoer - ñäåëàâ ; ker – îí äåëàåò, îíè äåëàþò.
Ïðàâäà, äîâîëüíî ÷àñòî, íà ïèñüìå è â ïå÷àòè ýòè ðàçëè÷èÿ (àïîñòðîô èëè À o «о» )
îïóñêàþòñÿ, òàê ÷òî òåáå ïðèä¸òñÿ äîãàäûâàòüñÿ ñàìîìó ïî ñìûñëó, êàêàÿ ôîðìà ïðèñóòñòâóåò
ïåðåä òîáîé.

À òåïåðü ïîñëóøàé, ÷òî ïðîèñõîäèò ñî çâóêîì «ó» â ñåðåäèíå èëè â êîíöå ñëîâà ïðè
ïåðåõîäå èç ñàäõó â ÷îëèò-áõàøà. Ñíà÷àëà îí ïðåâðàùàåòñÿ â «è», çàòåì ïåðåñêàêèâàåò â
ïðåäûäóùèé ñëîã è èñ÷åçàåò, ìåíÿÿ ñòîÿùóþ òàì á (‰) â «о» (íà ïèñüìå - àïîñòðîô ’ èëè À o ),
Á (à) â «å» ( íà ïèñüìå - e ). Íî Á (à), ñòîÿùàÿ çà «èçíà÷àëüíîé ó» ïðåâðàùàåòñÿ íå â «å», à â À o
«о»:

*jluyA (äæîëóà) > j’elo, Àjoelo (äæоëо) âîäÿíèñòûé, âîäíûé.


*ptuyA (ïî§óà) > p’eto, Àpoeto (ïо§о) ìàëÿð, õóäîæíèê.

Çâóêîñî÷åòàíèå «àè», áóäü îíî èçíà÷àëüíûì èëè îáðàçóþùèìñÿ ïðè «ïåðåïðûãèâàíèè» «è»,
â ÷îëèò-áõàøà îáû÷íî ïðåâðàùàåòñÿ â «å». Ïðèìåðû:

*Áél (àèë‰) > ål (ýë‰) îí ïðèø¸ë, îíè ïðèøëè;


*bAihr (áàõèð) > áàèð > áåð Àbr «ñíàðóæè».
*KAél (êõàèë‰) > ÀKl (êõåë‰) îí åë, ïîåë; îíè åëè, ïîåëè (íå ïóòàòü ñ ÀKl (êõýë‰) «òû èãðàåøü,
âû èãðàåòå» - îòëè÷èòü ìîæíî òîëüêî ïî ñìûñëó ïðåäëîæåíèÿ).

Îäíàêî, äîâîëüíî ÷àñòî, ïðåâðàùåíèÿ áóêâ ìîæåò è íå áûòü, à «è» ïåðåïðûãíóâ, ïðîñòî
èñ÷åçàåò â îäèíî÷êó. Ïðèìåðû:
*WAikew (òõàêèòå) «îñòàâàòüñÿ» > òõàèêòå > WAkew òõàêòå, à íå «òõåêòå», êàê ìîæíî áûëî áû
îæèäàòü.
*bAihr (áàõèð) ñíàðóæè > áàèð > áàð bAr - âñòðå÷àåòñÿ â ÷îëèò-áõàøà òàê æå ÷àñòî êàê Àbr (áåð).
Ó÷òè, ÷òî ñëîâî bAr (áàð) èìååò åù¸ íåñêîëüêî äðóãèõ çíà÷åíèé - íàïðèìåð, «äâåíàäöàòü», «ðàç».

Çâóê «õ» ìåæäó ãëàñíûìè îáû÷íî îïóñêàåòñÿ â ÷îëèò-áõàøà, à îñòàâøèåñÿ ãëàñíûå î÷åíü
÷àñòî ñëèâàþòñÿ èëè ïîäâåðãàþòñÿ êàêîìó-íèáóäü äðóãîìó ïðåâðàùåíèþ. Íàïðèìåð:

*wAhAr (òàõàð) åãî > òààð > òàð wAr ;


*gAihyA (ãàõèéà) ñïåâ > ãàèõéà > ãàèéà > ãåéå Àgey (Îäíàêî, *gAihew (ãàõèòå) ïåòü > ãàèòå gAéew,
«ãåòå» íå îáðàçóåòñÿ);
*siheb (шоõèáå) áóäåò òåðïåòü > шîèáå > шîáå;
*mhAXy (ì‰õàш‰é) ãîñïîäèí > ì‰шàé mXAy ;

127
*PlAhAr (ïõ‰ëàõàð) ôðóêòîåäåíèå, ïèð > ïõ‰ëàð PlAr.
Âàæíûé ìîìåíò, êîòîðûé íåîáõîäèìî îòìåòèòü. Âñå ýòè âèäîèçìåí¸ííûå ôîðìû ÷îëèò-
áõàøà, êîòîðûå ìû ðàññìàòðèâàëè äî ñèõ ïîð, è êîòîðûå áóäåì ðàññìàòðèâàòü äàëüøå èìåþò
ìåñòî òîëüêî â óñòíîì îáùåíèè è íåîôèöèàëüíûõ ïèñüìåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ (âðîäå ïèñåì), à
òàêæå â ñâåòñêèõ ðîìàíàõ íåäàâíåãî âðåìåíè).

À ÒÅÏÅÐÜ åù¸ ðàç ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ñàìûå ÒÈÏÈ×ÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ ïðåâðàùåíèÿ ñëîâ ïðè èõ
ïåðåõîäå èç ñàäõó-áõàøà â ÷îëèò-áõàøà (ñõåìàòè÷åñêè ïîêàçàíî êàê ñëîâî èç òð¸õ ñëîãîâ
îáîðà÷èâàåòñÿ ñëîâîì èç äâóõ ñëîãîâ, è êàê ìåíÿþòñÿ ãëàñíûå â ýòèõ ñëîãàõ):
1) ‰ : è,é : ‰ > о : о
*hél (õ‰-è-ë‰) > h’l (õо-ëо) ñòàëî, ñëó÷èëîñü;
*kirh (ê‰-ðè-õ‰) > ê‰ðè‰ > êо-ðо Àkoero, k’ero ñäåëàåøü.

2) ‰ : è : à > о : å
*bilyA (á‰-ëè-éà) > b’el (áо-ëå) ñêàçàâ;
*KrIfAr (êõ‰-ðè-äàð) ïîêóïàòåëü > êõ‰èðäàð > êõоä-äåð K’eãr, ÀKoeãr.
3) à : è : à > å : å
*hAiryA (õàðèéà) ïðîèãðàâ = õàðèà > õåðå Àher ;
ñòàðîáåíãàëüñêîå *mAéyA (ìàèéà) > ìåéå Àmey æåíùèíà, äåâî÷êà, äî÷êà.

4) ‰ (èëè à, è, ó, å, о) : àè : à > о (èëè à, è, ó, è èëè å, ó ñîîòâåòñòâåííî) : è : å


*blAéyA (á‰ëàèéà) > áоëèéå b’iley çàñòàâèâ ñêàçàòü.
*ÀXoyAéyA (шоéàèéà) > шоàèà > шóèéå ûéey çàñòàâèâ ëå÷ü, óëîæèâ;
*ÀfïyAéyA (äåwàèéà) > äåàèà > äèèéå iféey çàñòàâèâ äàòü.

5) ‰ (à) : ‰ : èà > о (à) : ó : å


*MgiryA (í‰ã‰ðèéà) > íоãóðå M’Ûer, ÀMoÛer ïðèíàäëåæàùèé ãîðîäó, ãîðîäñêîé;
*kVAfiMyA (êàíä‰íèéà) > êàíäóíå kVAfueM ñêëîííûé ê ñëåçàì, ïëàêñà.
6) ‰ : ó : à > о : о
*jâÝyA (äæ‰ðóéà) = äæ‰ðóà > äæоðо j’ero, Àjoero ñòðàäàþùèé îò æàðà.

7) à : ó : à > å : о
*gACuyA (ãà÷õóà) > ãå÷õо ÀgeCo ïðèíàäëåæàùèé äåðåâüÿì, äðåâåñíûé;
*mACuyA (ìà÷õóà) > ìå÷õо ÀmeCo ðûáíûé.

Ãàðìîíèÿ ãëàñíûõ.
Ïîä ãàðìîíèåé ãëàñíûõ ïîäðàçóìåâàåòñÿ èçìåíåíèå çâó÷àíèÿ ãëàñíîé ïîä âëèÿíèåì
ïðåäûäóùåé èëè ïîñëåäóþùåé ãëàñíîé. Ýòà òåìà ïðîäîëæàåò îáúÿñíåíèå ïðåâðàùåíèé,
ïðîèñõîäÿùèõ ñî ñëîâàìè â ÷îëèò-áõàøà (âïðî÷åì, èçìåíåíèå çâó÷àíèÿ, à èíîãäà è íàïèñàíèÿ
ñëîâ ïî çàêîíàì ãàðìîíèè ãëàñíûõ ÷àñòî ïðîèñõîäèò è â ñàäõó-áõàøà - ýòî îòíîñèòñÿ ïðåæäå
âñåãî ê ãëàãîëàì).
1) á (‰) çâó÷èò êàê «о», åñëè çà íåé èäóò «è» èëè «ó». Òàêîå èçìåíåíèå çâó÷àíèÿ íå
á (‰) ñòîèò â íà÷àëå ñëîâà è
îòðàæàåòñÿ íà ïèñüìå àïîñòðîôîì. Ýòî ïðàâèëî íå äåéñòâóåò, åñëè
èãðàåò ðîëü îòðèöàòåëüíîé ïðèñòàâêè. Òàêèì îáðàçîì, min áðèëëèàíò, miw óì, giw äâèæåíèå,
áwIw ïðîøåäøåå, áiwiW ãîñòü, bÐ ïðåäìåò, j§ æèâîòíîå, bFU æåíà, íåâåñòêà - ÷èòàþòñÿ

128
ñîîòâåòñòâåííî – ìо¢è, ìоòè, ãоòè, оòèò, оòèòõè, áоñòó, äæоíòó, áоäõó. Íî, áFIr íåòåðïåëèâûé,
ásuK áîëåçíü, íåçäîðîâüå, ÷èòàþòñÿ - ‰äõèð, ‰ùóêõ. Ìû óæå âñòðå÷àëèñü ñ ýòèì ïðàâèëîì â ñàìîì
íà÷àëå. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ÏÎÂÒÎÐÅÍÜÅ - ÌÀÒÜ Ó×ÅÍÜß.

2) Â ÃËÀÃÎËÀÕ, åñëè â äõàòó изначально ïðèñóòñòâóþò


‰ è ó å о
, è åñëè ïåðâîé ãëàñíîé ñóôôèêñà èëè îêîí÷àíèÿ ÿâëÿåòñÿ «è» èëè «ó», òî ãëàñíàÿ êîðíÿ
ïðåâðàùàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â
о è ó å ó
, à åñëè ïåðâîé áóêâîé ñóôôèêñà èëè îêîí÷àíèÿ ÿâëÿåòñÿ «å» (èëè «é»), «à», «о», òî ãëàñíàÿ
êîðíÿ ïðåâðàùàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â
‰ å о ý о
Ïðèìåðû:

Äõàòó kra ; Às ker (шå ê‰ðå) îí äåëàåò; Áim kir (àìè êоðè) ÿ äåëàþ.
Äõàòó imXa ; Às ÀmeX (шå ìåшå) îí ñìåøèâàåò; Áim imiX (àìè ìèшè) ÿ ñìåøèâàþ.
Äõàòó ÀfKa ; Áim ÀfiK (àìè äåêõè) ÿ ñìîòðþ; Às ÀfeK (шå äýêõå) îí ñìîòðèò.
Äõàòó ûMa ; Áim ûiM (àìè шóíè) ÿ ñëóøàþ; Às ûeM > ÀXoeM (шå шóíå, шоíå) îí ñëóøàåò.
Äõàòó ÀXo ; Às ÀXoå > ÀXoy (шå шоå, шоé) îí ëîæèòñÿ; Áim ÀXoé > ûé (àìè шоè, шóè) ÿ ëîæóñü.

3) «‰» èëè «à» â ñåðåäèíå ñëîâà, åñëè çà íèìè ñëåäóåò «è», ïðåâðàùàþòñÿ â «ó».
*ÁtphiryA (à§ï‰õ‰ðèéà) «îòíîñÿùèéñÿ êî âñåì âîñüìè ÷àñòÿì äíÿ, äëÿ ïîâñåäíåâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ» > à§ï‰õóðå > à§ïîóðå ÁtepOer ;
*cAkir (÷àêоðè) ñëóæáà > ÷àêóðè cAkuir ;
*ipwAMI (ïèòàíè) áèòü¸ > ïèòóíè ipwuiM ;
*õMAMI (óíàíè) ïå÷êà > óíóí õMuM.
Íî åñëè «è» èëè «é» ñòîÿò è äî è ïîñëå «‰» èëè «à», òî ïîñëåäíèå ïðåâðàòÿòñÿ â «è»:
*iblAiw (áèëàòè) èíîñòðàííûé, åâðîïåéñêèé > áèëåòè > áèëèòè;
*sŸùAsI (шоííåшè) ñàíüÿñè, îòðå÷¸ííûé > ù‰ííèùè.

4) «è» çàñòàâëÿåò ñëåäóþùóþ çà íåé «à» ïðåâðàòèòüñÿ â «å»; à «ó» çàñòàâëÿåò ñëåäóþùóþ çà
íåé «à» ïðåâðàòèòüñÿ â «о»:

*éÃA (è÷÷õà) æåëàíèå > è÷÷õå; *ibMA (áèíà) áåç > áèíå ibeM;
*igyA (ãèéà) óéäÿ > ãèéå, ãå igey, Àg ; *ifyA (äèéà) äàâ > äèéå, äå ifey, Àf ;
*pUjA (ïóäæà) ïîêëîíåíèå > ïóäæо pUejo ;
*kUyA (êóà) êîëîäåö > êóо kUï.
Ñóùåñòâóåò åù¸ íåñêîëüêî ñëó÷àåâ èçìåíåíèÿ ãëàñíûõ ïî ïðàâèëàì ãàðìîíèè, íî
âûøåïåðå÷èñëåííûå ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè âàæíûìè è ðàñïðîñòðàí¸ííûìè.

129
Ñëîâàðü Гаудии

26 - 26

MA kir bsiw (íà êоðè á‰шоòè) ïóñòü íèêîãäà íå áóäó æèòü; BiËr ibrFI (áõоêòèð áèðоäõè)
âðàæäåáíûé Áõàêòè; bùAKùA (áýêêõà) îáúÿñíåíèå; kBu MA (êоáõó íà) íèêîãäà; ÀgOrA²bij|w ÇAM
(Ãîóðàíã‰áоðäæèò‰ ñòõàí) ìåñòî, êîòîðûì ïðåíåáð¸ã Ãîóðàíãà; wIW| MAih mAiM (òèðòõ‰ íàõè ìàíè)
ïóñòü íèêîãäà íå ïðèçíàþ çà ñâÿòîå ìåñòî; bAFk (áàäõ‰ê) ïðåïÿòñòâèå, ïðåïÿòñòâóþùèé; wuÃ
(òó÷÷õ‰) ïóñòîé, íèê÷¸ìíûé, ïîäëûé; iMj-jM (íèäæ‰äæ‰í) ðîäñòâåííèê; pr (ï‰ð) ÷óæîé; …pÒhA
(ñïðèõà) æåëàíèå; áBË-pòf÷ ០(‰áõ‰êò‰-ïð‰ä‰òò‰ ‰íí‰) ïèùà èç ðóê íåïðåäàííîãî (äàííàÿ
íåïðåäàííûì ïèùà); gòhn (ãð‰õî¢) ïðèíÿòèå; zAhA ikCu (äæàõà êè÷ó) âñ¸ ÷òî; zweM (äæ‰ò‰íå)
òùàòåëüíî; bAnI (áà¢è) ñëîâî; iMÓy bAnI (íèш÷‰é áà¢è) êëÿòâà; pòBur cren (Ïðоáõóð ÷‰ð‰¢å) ê
ñòîïàì Ãîñïîäà; mAgey (mAeg, zAcaNA ker ) (ìàã‰éå, ìàãå, äæà÷èíãà ê‰ðå) óìîëÿåò.

27 - 27

ibSyibmUL (áèø‰éáèìó´õ‰) ãëóïûé ìàòåðèàëèñò; ákArn (‰êàð‰¢) áåñïîëåçíûé; áåñöåëüíûé; wbu


(òоáó) îäíàêî, òåì íå ìåíåå; áMAyAes (‰íàéàшå) ñ ë¸ãêîñòüþ; piXl (ïошèë‰) âîøëî; ïðîíèêëà;
kuwek| (êóò‰ðêå) â ôèëîñîôñêî-ëîãè÷åñêèõ ðàññóæäåíèÿõ è ñïîðàõ;bjˆsm (á‰äæð‰ш‰ì‰) ñëîâíî
ìîëíèÿ (ïî òâ¸ðäîñòè ìîëíèÿ ïðåâîñõîäèò äàæå êàìåíü); BiËr sâýp (BiËw÷â ) (áõîêòèð шîðóï,
áõîêòèò‰òò‰) Пðåäàííîñòü; BiËr “ibSy” (áõîêòèð áèшîé) «Îáúåêò» Пðåäàííîñòè - Øðè
Áõàãàâàí; BiËr “ÁXòy” (áõîêòèð àñðîé) «ïðèáåæèùå» Пðåäàííîñòè - Ïðåäàííûé; ky (ê‰é)
ãîâîðÿò; iFka (äõèê) ïîçîð; áóäü ïðîêëÿòî; kÒ¤-áe² (Êðèшí‰-‰íãå) â Òåëî Êðèøíû; hAeM (õàíå)
ìåòàåò, óäàðÿåò; ÆbM (ñò‰áîí) ïðîñëàâëåíèå; ãèìíû; Ebes, bes (áîéшå, á‰шå) ïðåáûâàåò,
íàõîäèòñÿ, ñèäèò.

28 - 28

sâAM¹ suKfbAsI (шàí‰íä‰ шóêõ‰ä‰áàшè) îáèòàòåëü Ñâàíàíäà Ñóêõàäàêóíäæè - ñîêðîâåííîé ðîùè


íà áåðåãó Ëàëèòà-êóíäû; fuhVAr (äóõàð) Îáîèõ, Ïàðû; imleM (ìèë‰íå) âî âñòðå÷å; ibeyoeg (áèéоãå) â
ðàçëóêå; fuHeKew (äóêêõåòå) îò ãîðÿ; sKIÇlI (шоêõèñòõоëè) îáèòåëü ×àíäðàâàëè; EXbùAek
(ùîéááýêå) Øàèáüþ - ãëàâíóþ ñàêõè ×àíäðàâàëè; pxey meM (ï‰ð^‰éå ì‰íå) ïàäàåò â óìå (âíóòðè
âñ¸ îáðûâàåòñÿ); ÁVFAr (àíäõàð) ò¸ìíîé, ìðà÷íîé; rAFApòiwkUl zewk jM (Ðàäõà-ïðоòèêóë äæ‰òýê
äæîí) âñÿêèé, êòî ïðîòèâ Ðàäõè; MA Àhir muK (íà õåðè ìóêõ‰) ïóñòü ÿ íèêîãäà íå óâèæó (åãî) ëèöà;
sþASen (ш‰ìáõàш‰íå) ê áåñåäå, ê ðàçãîâîðó; sVepeC (ш‰íïå÷å) ïðåäàëñÿ, îòäàë áåç îñòàòêà; áwIb
(оòèá‰) î÷åíü, ÷ðåçâû÷àéíî; áwIb zweM (оòèበäæ‰ò‰íå) èçî âñåõ ñèë.
SüwH (ш‰ш§õ‰ò‰õ) øåñòîå (ñëàãàåìîå Øàðàíàãàòè); áMukUlù (оíóêóëë‰) áëàãîïðèÿòñòâèå;
s±º (ш‰íãê‰ëï‰) ñòðåìëåíèå, ðåøèìîñòü.

29 - 29

130
BiryA (áõоðèéà) íàïîëíèâ, íàïîëíÿÿ; ÀpoSn (ïошî¢) âûðàùèâàíèå, ïîääåðæàíèå; EMebfù (íîéáåää‰)
ïîäíîøåíèÿ; wulsI-GòAn (Òóëùè-ãõðà¢) àðîìàò Òóëàñè; kr-fâAer (ê‰ð-äàðå) ðóêàìè; sb|fA (ш‰ðá‰äà)
âñåãäà; iMeyog (íèéоã) ïðèìåíåíèå, èñïîëüçîâàíèå; ibefâiS-jM (áèääåшè-äæîí) íåíàâèñòíèê,
çàâèñòíèê; Àñ™oF (êðоäõ‰) ãíåâ; ÀfKAéb (äåêõàèá‰) ÿâëþ; sb|bÒi÷ (ш‰ðá‰áðèòòè) âñå íàêëîííîñòè;
sb|BAb (ш‰ðá‰áõàá) âñå âíóòðåííèå ÷óâñòâà; hey (õ‰éå) ñòàâ; lBuk (ëîáõóê) ïóñòü îáðåòóò; pòBAb
(ïð‰áõàá) âåëè÷èå, äîñòîèíñòâî; BË-áMukul (BeËr-suKkr ) (áõ‰êò‰-àíóêóë, áõ‰êòåð-шóêõ‰ê‰ð)
òî, ÷òî ïðèíîñèò ñ÷àñòüå ïðåäàííîìó; wuyA BiË áMukUl bil’ wAhA Fir (òówà áõîêòè àíóêóë áîëè
òàõà äõîðè) ñ÷èòàþ ýòî ñïîñîáñòâóþùèì ðîñòó ïðåäàííîñòè ê Òåáå; Fm|AFm| (äõ‰ðìàäõ‰ðì‰)
ðåëèãèÿ è ãðåõ; hõ (õîó) ïóñòü áóäåò.

30 - 30
XòIM‹fIXâAr (ñðèíоíäèшшàð) Øðè Íàíäèøâàð (õîëì ñ ðàñïîëîæåííîé íà í¸ì îäíîèì¸ííîé
äåðåâíåé Øðè Íàíäû Ìàõàðàäæà; â Íàâàäâèïå ïðîÿâëåí êàê Øðè Ãîäðóìà); smwuel (ш‰ì‰òóëå)
ðàâíûé, òîæäåñòâåííûé; wVih mAh (wAhAr mAeJ ) (òîíõè ìàõ‰, òàõàð ìàäæõå) ïîñðåäè íåãî; EbTbuV
(bisb ) (áîéòõîáóí, áошèá‰) ñÿäó; ÀgOrBkw-ipòyebX (Ãîóð‰áõ‰ê‰ò‰-ïðèé‰áåш) òî, ÷òî î÷åíü
äîðîãî äëÿ ïðåäàííûõ Ãîóðû (Òóëàñè-ìàëà, Øðè Õàðè-ìàíäèð, óñòàíàâëèâàåìûé íà äâåíàäöàòè
ìåñòàõ òåëà ïðåäàííîãî ñ ïîìîùüþ ãîïè-÷àíäàíû è ò. ï.); fFAMA (FArn kiryA ) (ä‰äõàíà, äõàðî¢
êоðèéà) íîñÿ, ñîõðàíÿÿ; ÀXoBmAMA (шоáõ‰ìàíà) ïðåêðàñíûå, óêðàøàþùèå; Àropw (Àropn kiryA )
(ðоï‰ò‰, ðоïî¢ êоðèéà) ïîñàäèâ, ñàæàÿ; iMrimb (iMm|AM kirb ) (íèðоìèá‰, íèðìࢠêоðèá‰)
ïîñòðîþ, ñîçäàì; ibXAl (áèшàë) ãðîìàäíûé, îáøèðíûé; õTAbuV (õTAéb ) (ó§õàáóí, ó§õàèáî) âûðàùó,
âîçâåäó; wVih mAeh (wAhAr meFù ) (òîíõè ìàõå, òàõàð ìоääõý) òàì, ïîñðåäè íå¸ (êóíäæè); ÀropbuV
(Àropn kirb ) (ðоïоáóí, ðоïî¢ êоðèá‰) ïîñàæó; wñ (ò‰òð‰) òàì; zUiW, jAiw, mlìI (äæóòõè, äæàòè,
ìоëëè) ðàçíîâèäíîñòè öâåòîâ; ibrAjb (ibrAijeb) (áèðàäæ‰á‰, áèðàäæèáå) áóäóò ñóùåñòâîâàòü
(ðàñòè); sAij’ (шàäæè) óêðàøàÿ; m³ ( õœÇAM, ÀbfI ) (ì‰íü÷‰, ó÷÷‰ñòõàí, áåäè) âîçâûøåíèå,
àëòàðü; bsAïbuV (á‰шàоáóí) ïîñàæó; kIw|M sê (êèðò‰í ш‰ääæ‰) íåîáõîäèìîå äëÿ êèðòàíà (êõîë,
êàðàòàëû...); wVih (wWAy ) (òîíõè, ò‰òõàé) òàì; mu´ (ìóíüäæ‰) ðàçíîâèäíîñòü òðàâû; surMfIkUl
(шóð‰íоäèêóë) áåðåã Ãàíãè.
31 - 31
Àrnu (ðåíó) ïûëü; liwkA (ëîòèêà) ëèàíà; mUl (ìóë‰) êîðåíü; mAFb-iwiW (Ìàäõ‰á‰-òèòõè) äåíü
ëóííîãî êàëåíäàðÿ, ñâÿçàííûé ñ Ìàäõàâîé; kÒ¤bsiw (Êðèшíàá‰ñоòè) ìåñòî, ãäå ïðåáûâàåò Êðèøíà;
bsiw bil’ (á‰ñоòè áоëè) íàçâàâ ìåñòîì (ñâîåãî) ïðîæèâàíèÿ; bir (brn kiryA ) (áоðè, á‰ðî¢
êоðè) ïðèíèìàþ, ïîêëîíÿþñü; re² (ð‰íãå) â òàíöå, òàíöóÿ; ábsr (ábkAX, suezog ) (‰á‰ш‰ð,
‰á‰êàш, шóäæîã) âîçìîæíîñòü; zAec, zAcMA ker (äæà÷å, äæà÷‰íà ê‰ðå) ïðîñèò, ìîëèòñÿ î...; ÀgOr
ibihw kIw|M (Ãîóð‰ áèõèò‰ êèðò‰í) ïðåäïèñàííûé Ãîóðîé êèðòàí (áåç èñêàæåíèÿ øóääõà-áõàêòè-
ñèääõàíòû) MAec (íà÷å) òàíöóåò; pòp³ (svsAr,áMW| ) (ïð‰ï‰íü÷‰, ш‰íãшàð, ‰í‰ðòõ‰) íåèñòèííîå,
ãðåõîâíûå ñêëîííîñòè, ìàòåðèàëüíûé ìèð; crn-sIFu (÷‰ð‰¢‰-ùèäõó) Âèøíó÷àðàíàìðèòà-Ãàíãà;
sImA (ùèìà) ïðåäåë; pAy (ïàé) äîñòèãàåò; ÀwoSnI (òошоíè) ðàäóþùàÿ; sAW|k (шàðòõ‰ê‰) èìåþùàÿ
ñìûñë, óñïåøíàÿ; sâIkAr (шèêàð) ïðèíÿòèå, ïðèçíàíèå.
32 - 32

131
pb|w (ï‰ðá‰ò) ãîðà, õîëì; ibpulwr²A (áèïóë‰ò‰ð‰íãà) ñî ìíîæåñòâîì âîëí, ñ áîëüøèìè âîëíàìè;
wÝ (òоðó) äåðåâî, äåðåâüÿ; bAMIr (Àbws-lwA ) (áàíèð, áåò‰ш-ë‰òà) ðàçíîâèäíîñòü òðîñòíèêà, èç
êîòîðîãî èçãîòîâëÿþò ôëåéòû; Kg (pøI ) (êõ‰ã‰, ïîêõè) ïòèöà, ïòèöû; mÒg (ìðèã‰) îëåíü, ëàíü;
kul (êóë) âåñü, ðîä, ïëåìÿ; mly (ì‰ë‰é) ñàä; mly-bAwAs (ì‰ë‰é-áàòàù) âåòåðîê â ñàäó; Bˆmr
(áõð‰ì‰ð) øìåëü; murlI (ìóðоëè) ôëåéòà; iblAs (áèëàш) ëþáîâíûå èãðû; Àbnu (áåíó) ôëåéòà; XÒ²
(шðèíã‰) ðîãà (êîðîâ); pficÙ (ï‰ä‰÷èíõ‰) îòïå÷àòêè (êîðîâüèõ êîïûò); ÀmGmAlA (ìåãõ‰ìàëà)
îáëàêà; bs¸ (á‰ш‰íò‰) âåñíà; XXA± ( c‹fˆ ) (ш‰шàíãê‰, ÷‰íäð‰) ëóíà; X¡ (ш‰íãêõ‰) ðàêîâèíà;
õãIpk (óääèï‰ê) çàæèãàþùåå, âäîõíîâëÿþùåå, ðàçâèâàþùåå, ïîìîãàþùåå; kVih (ÀkoWAyï )
(êîíõè, êоòõàéо) êóäà-òî åù¸; MAih zVAõ (íàõè äæàó) íèêîãäà íå ïîéäó; prAn hArVAõ (ï‰ðࢠõàðàóн)
ëèøóñü æèçíè.

Òåêñò

zA # ÀBk léyA ÁKaxA bVAFA ï ÀfbesbA krA ik õicw päiw ?


Äæàä‰á‰äàш. Áõåê ëоèéà àêõð^à áàíäõà о äåá‰шåáà ê‰ðà êè ó÷èò ï‰ääõоòè?
Éàäàâàäàñ. Áõåê; ïðèíÿâ; ìîíàñòûðü; ñòðîèòü; è; ïîêëîíåíèå; ñîâåðøàòü; ÷òî; ïðàâèëüíûé; ïóòü?
á # MA, õpzuË pAñ iBøâAXòem pòebX kiryA pòiwifM
Îí‰íò‰äàш. Íà, óïîäæóêò‰ ïàòðà áõèêêõàñð‰ìå ïð‰áåш êоðèéà ïðоòèäèí
Àíàíòàäàñ. Íåò; äîñòîéíûé; ñîñóä; â áõèêøà-àøðàì; âõîä; ñîâåðøèâ; êàæäûé äåíü;
iBøAr €ArA jIbM-iMbâ|Ah kirebM # ÁKaxA-Áif Áxàr kirebM MA # ÀkoM
áõèêêõàð äàðà äæèáî¢-íèðáàõ‰ êоðèáåí. Àêõð^à-àäè àð^‰ìá‰ð êоðèáåí íà. Êоí‰
áõèêøè; ÷åðåç; æèçíåïîääåðæàíèå; áóäåò ñîâåðøàòü. Íà÷èíàÿ ñ ìîíàñòûðÿ; ïûøíîñòü; áóäåò
äåëàòü; íåò. Â êàêîì-íèáóäü;
Çel ÀkoM iMBÒw kuiter bA gÒheÇr ÀfbAley WAikebM # áW|€ArA
ñòõ‰ëå êоí‰ íèáõðèò‰ êóòèðå áà ãðèõ‰ñòõåð äåáàë‰éå òõàêèáåí. Îðòõ‰ääàðà
ìåñòå; â êàêîì-íèáóäü; óåäèí¸ííîé; õèæèíå; èëè; ïðèíàäëåæàùåì ãðèõàñòõàì; õðàìå; áóäåò æèòü.
Äåíüãàìè;
zAhA hy, wAhA kirebM MA # iMr¸r iMrprAeF kÒ¤MAm kirebM #
äæàõà õîé, òàõà êоðèáåí íà. Íèð‰íò‰ð íèð‰ï‰ðàäõå Êðèшí‰Íàì êоðèáåí.
òî ÷òî; åñòü; òî; áóäåò äåëàòü; íåò. Íåïðåðûâíî; áåçîñêîðáèòåëüíî; Êðèøíà Íàì; áóäåò ñîâåðøàòü;

Йадавадас. Правильно или нет, приняв одежду отречения, строить храм и там служить Божествам?
Анантадас Бабаджи. Нет, если достойный этого ученик вступил в ашрам бхикшу, он должен
поддерживать свою жизнь, собирая каждый день подаяния (столько, чтобы прокормиться в течение
одного дня). Никаких больших начинаний, наподобие строительства храма, он предпринимать не
должен. Он должен жить или в каком-то уединённом кутире, или же в храме, принадлежащем грихастхе
(осуществляющему поклонение в этом храме). Всё, что требует денежных расходов он делать не
должен. Он должен непрерывно без апарадх воспевать Кришна-Нам.
zA # zVAhArA ÁKaxA bVAiFyA gÒheÇr MùAy ÁeCM, wVAhAifgek ik blA zAy ?
Äæàä‰á‰äàш. Äæàíõàðà àêõð^à áàíäõèéà ãðèõ‰ñòõåð íýé à÷åí, òàíõàäèã‰êå êè á‰ëà äæàé?
Éàäàâàäàñ. Òå êòî; ìîíàñòûðü; âîçâîäÿ; ãðèõàñòõ; ïîäîáíî; åñòü; èõ; êàê; íàçâàíèå; èä¸ò?

á # bA¸AXI blA zAy # åkbAr zAhA bmM kiryA ÀPilelM, ÁbAr


Îí‰íò‰äàш. Áàíòàшè á‰ëà äæàé. Ýêáàð äæàõà á‰ì‰í êоðèéà ïõåëèëåí, àáàð
Àíàíòàäàñ. Áàíòàñè; íàçâàíèå; èä¸ò. Îäèí ðàç; òî ÷òî; ðâîòó; ñäåëàâ; áðîñèëè; îïÿòü;
wAhA Bøn kirelM #
òàõà áõ‰êõî¢ êоðèëåí.
òî; ïîåäàíèå; ñäåëàëè.

132
zA # iwiM ik Ár Eb¤b WAekM MA ?
Äæàä‰á‰äàш. Òèíè êè àð áîéшí‰á òõàêåí íà ?
Éàäàâàäàñ. Îí; ÷òî; áîëüøå; âàéøíàâ; ÿâëÿåòñÿ; íåò ?
á # wVAhAr bùbhAr zKM áEbF ï Eb¤b-FeŠm| iberoFI,
Îí‰íò‰äàш. Òàíõàð áýá‰õàð äæ‰êõ‰í ‰áîéäõ‰ о áîéшí‰á‰-äõ‰ðìå áèðоäõè,
Àíàíòàäàñ. Åãî; ïîâåäåíèå; êîãäà; ïðîòèâ ïðåäïèñàíèé Âåä; è; âàéøíàâà-äõàðìå; ïðîòèâîïîëîæíî;
wKM Ár ÀkM wVAhAr s² kirb ? iwiM ûäBiË wùAg kiryA XATù
ò‰êõ‰í àð êåí‰ òàíõàð ш‰í㉠êоðèበ? Òèíè шóääõ‰áõ‰êòè òýã êоðèéà шàòòõ‰
òîãäà; åù¸; ïî÷åìó; åãî; îáùåíèå; будем ñîâåðøàòü? Îí; ÷èñòóþ ïðåäàííîñòü; îòâåðæåíèå; ñäåëàâ;
ëèöåìåðèå;
áblàM kirelM # wVAhAr sihw Ár Eb¤ebr sਠik ?
‰á‰ë‰ìá‰í êоðèëåí. Òàíõàð шоõèò àð áîéшí‰áåð ш‰ìá‰íäõ‰ êè?
îïîðîé; ñäåëàë. Åãî; ñ; åù¸; âàéøíàâà; ñâÿçü; êàêàÿ?

Йадавадас. А тот, кто построил небольшой храм и живёт в нём как грихастха, как его можно назвать?
Анантадас Бабаджи. Его можно назвать словом «ванташи». Он берёт и ест снова то же самое, чем его
однажды вырвало.
Йадавадас. И что же, он перестаёт быть вайшнавом?
Анантадас Бабаджи. Если его поведение противоречит и Ведам, и Вайшнава-дхарме, то почему я
должен поддерживать общение с ним? Оставив Чистую Преданность, он встал на путь притворства и
цинизма. Что же его теперь связывает с вайшнавами?

zA # iwiM zKM hirMAm wùAg kerM MAé, wKM ikýep


Äæàä‰á‰äàш. Òèíè äæ‰êõ‰í ÕîðèÍàì òýã ê‰ðåí íàè, ò‰êõ‰í êèðóïå
Éàäàâàäàñ. Îí; êîãäà; Õàðè Íàì; îòâåðæåíèå; äåëàåò; íåò; òîãäà; êàêèì îáðàçîì;
Eb¤bwA CAixyAeCM bilelM ?
áîéшí‰á‰òà ÷õàð^èéà÷åí áоëèëåí?
âàéøíàâñêèå êà÷åñòâà; îñòàâèë; (âû) ñêàçàëè?
á # hirMAm ï MAmAprAF pÒWka bÐ # MAemr bel ÀzKAeM pAp
Îí‰íò‰äàш. ÕîðèÍàì о Íàìàïàðàäõ ïðèòõ‰ê áîñòó. Íàìåð á‰ëå äæåêõàíå ïàï
Àíàíòàäàñ. Õàðè Íàì; è; Íàìà-àïàðàäõà (ñòàäèÿ îñêîðáèòåëüíîãî âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè);
îòäåëüíûå; âåùè. Èìåíè; ñèëîé; ãäå; ãðåõ;
ÀfiKeb, ÀsKAeM MAmAprAF # MAmAprAF héew áiwXy fUer plAyM kireb #
äåêõèáå, шåêõàíå Íàìàï‰ðàäõ. Íàìàï‰ðàäõ õоèòå оòèш‰é äóðå ï‰ëàé‰í êоðèáå.
óâèäèøü; òàì; îñêîðáëåíèå Èìåíè. Îñêîáëåíèÿ Èìåíè; îò; êàê ìîæíî; äàëüøå; áåãñòâî; ñîâåðøè.
zA # wVAhAr svsArek ik kÒ¤-svsAr bilb MA ?
Äæàä‰á‰äàш. Òàíõàð ш‰íãшàðêå êè Êðèшí‰-ш‰íãшàð áоëèበíà?
Éàäàâàäàñ. Åãî; æèçíü; ÷òî; æèçíü, ñâÿçàííàÿ âî âñ¸ì ñ Êðèøíîé; íàçîâ¸ì; íåò?
á # kKMé My # kÒ¤svsAer XATù MAé, s½Un| srlwA
Îí‰íò‰äàш. ʉêõ‰í‰è í‰é. Êðèшí‰ш‰íãшàðå шàòòõ‰ íàè, шîìïó𢉠ш‰ð‰ë‰òà
Àíàíòàäàñ. Êîãäà-ëèáî; íåò. Â Êðèøíà-ñàìñàðå; ëèöåìåðèå; îòñóòñòâóåò; ïîëíàÿ; ïðÿìîòà;
b÷|mAM,-ÀsKAeM áprAF MAé #
á‰ðò‰ìàí, - шåêõàíå ‰ï‰ðàäõ íàè.
ïðèñóòñòâóþùàÿ; òàì; îñêîðáëåíèÿ; íåò.
zA # web buiJ iwiM gÒhÇBË héew hIM ?
Äæàä‰á‰äàш. Ò‰áå áóäæõè òèíè ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ õоèòå õèí?
Éàäàâàäàñ. Òîãäà; ïîíèìàþ; îí; ãðèõàñõà-áõàêòû; îò (ïî ñðàâíåíèþ); íèçêèé (íèæå, õóæå)?
á # BËé zKM M’M, wKM ÀkoM BeËr sihw wVAhAr
Îí‰íò‰äàш. Áõ‰êò‰è äæ‰êõ‰í íоí, ò‰êõ‰í êоí‰ áõ‰êòåð шоõèò‰ òàíõàð
Àíàíòàäàñ. Ïðåäàííûì; êîãäà; íå ÿâëÿåòñÿ; òîãäà; êàêèì-ëèáî; ïðåäàííûì; ñ; åãî;
wArwmù-ibcAr MAé #
òàð‰òîìì‰-áè÷àð íàè.

133
ñðàâíåíèå; íåò.
zA # wVAhAr õäAr ikes héeb ?
Äæàä‰á‰äàш. Òàíõàð óääõàð êèшå õоèáå?
Éàäàâàäàñ. Åã; ñïàñåíèå; êàê; ñëó÷èòñÿ?
á # zKM iwiM skl áprAF CAixyA iMr¸r MAm kirew
Îí‰íò‰äàш. Äæ‰êõîí òèíè îé ш‰êîë ‰ï‰ðàäõ ÷õàð^èéà íèð‰íò‰ð Íàì êоðèòå
Àíàíòàäàñ. Êîãäà; îí; òå; âñå; îñêîðáëåíèÿ; îñòàâèâ; íåïðåðûâíî; Èìÿ; ñîâåðøàÿ;
kirew ñ™‹fM kirebM, wKM iwiM ÁbAr BËmeFù gnù héebM #
êоðèòå êð‰íäîí êоðèáåí, ò‰êõîí òèíè àáàð áõ‰êò‰ìоääõå ã‰ õоèáåí.
ñîâåðøàÿ; ïëà÷; áóäåò äåëàòü; òîãäà; îí; ñíîâà; ñðåäè ïðåäàííûõ; ñ÷èòàþùèìñÿ; ñòàíåò.

Йадавадас. Но если он не перестаёт воспевать Хари-Нам, почему же вы говорите что он перестал быть
вайшнавом?
Анантадас Бабаджи. Хари-нама и Нама-апарадха – совершенно разные вещи. Там, где ты увидишь, что
человек совершает грехи, полагаясь на очистительную силу Святого Имени (полагая, что ему всё сойдёт
с рук), это Нама-апарадха. Где ты видишь Нама-апарадху, беги от того места как можно дальше.
Йадавадас. Значит его самсару (жизнь, которую он ведёт) нельзя назвать Кришна-самсарой?
Анантадас Бабаджи. Никогда. Потому что в Кришна-самсаре нет никакого цинизма, лицемерия и
эксплуатации других, а напротив – полная простота и искренность, там нет апарадх.
Йадавадас. Тогда получается, что он хуже, чем грихастха-бхакта?
Анантадас Бабаджи. Если он не бхакта, то ни в какое сравнение с вайшнавами он ставиться не может.
Йадавадас. Как же он может спастись?
Анантадас Бабаджи. Когда он оставит все эти апарадхи (такой образ жизни) и будет непрерывно
воспевать Святое Имя и плакать, тогда он снова может считаться преданным.

zA # bAbAjI mhAXy, gÒhÇ-BËgn bn|AXòm-ÁXòem


Äæàä‰á‰äàш. Áàáàäæè ̉õàш‰é, ãðèõ‰ñòõ‰-áõ‰êò‰ãî¢ á‰ð¢àñð‰ì‰-àñð‰ìå
Éàäàâàäàñ. Áàáàäæè; Ìàõàøîé; ïðåäàííûå-ãðèõàñòõè; â àøðàìå ñèñòåìû âàðíàøðàìû;
WAekM ; bn|AXòm CAixyA ik gÒhÇ-Eb¤b héew pAer MA ?
òõàêåí; á‰ð¢àñð‰ì ÷õàð^èéà êè ãðèõ‰ñòõ‰-áîéшí‰á õ‰èòå ïàðå íà?
íàõîäÿòñÿ; âàðíàøðàìó; îñòàâèâ; ÷òî; ãðèõàñòõà-âàéøíàâом; ñòàòü; ìîãóò; íåò?
á # ÁhA ! Eb¤bFŠm| bx õfAr # éhAr åk MAm EjbFŠm|,
Îí‰íò‰äàш. Àõà! Áîéшí‰á‰äõ‰ðì‰ áîð^î óäàð. Èõàð ýê íàì äæîéá‰äõ‰ðì‰,
Àíàíòàäàñ. Àõà; Âàéøíàâà-äõàðìà; î÷åíü; âåëèêîäóøíàÿ. Ÿ; îäíî; èìÿ; äæàéâàäõàðìà (îáÿçàííîñòü
äóøè);
skl mAMebré Eb¤b-FeŠm| áiFkAr ÁeC # á¸ùj mAMbgnï
ш‰ê‰ë ìàí‰áåð-è áîéùí‰á‰-äõ‰ðìå оäõèêàð à÷å. Îíòò‰äæ‰ ìàí‰áãî¢î
âñåõ; ëþäåé; ê âàéøíàâà-äõàðìå; àäõèêàð (ïðàâî, âîçìîæíîñòü); åñòü. Íåïðèêàñàåìûå; ëþäè òîæå;
Eb¤b-FŠm| gòhn kiryA gÒhÇ WAikew pAerM # wVAhAefr
áîéшí‰á‰-äõ‰ðì‰ ãð‰õî¢ êоðèéà ãðèõ‰ñòõ‰ òõàêèòå ïàðåí. Òàíõàäåð
âàéøíàâà-äõàðìó; ïðèíÿòèå; ñäåëàâ; ãðèõàñòõàìè; æèòü; ìîãóò. Èõ;

bn|AXòm MAé # ÁbAr bn|AXòemr meFù sŸùAsBˆÜ bùiËgn per


á‰ð¢àñð‰ì íàè. Àáàð á‰ð¢àñð‰ìåð ìоääõå ш‰ííýшáõð‰ш§‰ áýêòèãî¢ ï‰ðå
âàðíàøðàìà; íåò. Îïÿòü-òàêè; âàðíàøðàìû; ñðåäè; ïàäøèé ñàííéàñè; ëè÷íîñòè; çàòåì;
sAFuse² ûäBiË lAB kiryA gÒhÇBË héew pAerM #
шàäõóш‰íãå шóääõ‰áõ‰êòè ëàáõ êоðèéà ãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ õоèòå ïàðåí.
â ñàäõóñàíãå; Øóääõà-áõàêòè; îáðåòåíèå; ñäåëàâ; ãðèõàñòõàáõàêòàìè; ñòàòü; ìîãóò.
wVAhAefrï ÀkoM bn|AXòm-ibiF MAé # ápkeŠm|r jMù zVAhAefr
Òàíõàäåðо êоí‰ á‰ð¢àñð‰ìåð-áèäõè íàè. Îï‰ê‰ðìåð äæоíí‰ äæàíõàäåð
Èõ òîæå;êàêîé-ëèáî; çàêîí âàðíàøðàìû;íåò. Ãðåõîâíîé äåÿòåëüíîñòè; äëÿ;òå êòî;
bn|AXòm igyAeC, wVAhArA åbv wVAhAefr s¸AMgn zif sAFuse²
á‰ð¢àñð‰ì‰ ãèéà÷å, òàíõàðà ýáîíã òàíõàäåð ш‰íòàí‰ãî¢ äæоäè шàäõóш‰íãå

134
âàðíàøðàìó; óøëè (ïîêèíóëè); îíè; è; èõ; ïîòîìêè; åñëè; â ñàäõóñàíãå;
ûäBiË ÁXòy krwH gÒhÇBË h’M, wVAhAefrï bn|AXòm MAé #
шóääõ‰áõ‰êòè àñðîé ê‰ð‰ò‰õ ãðèõ‰ñòõ‰á‰êò‰ õоí, òàíõàäåðо á‰ð¢àñð‰ì íàè.
Øóääõà-áõàêòè; ïðèáåæèùå; ñäåëàâ; ãðèõàñõà-áõàêòàìè; åñòü (ñòàíîâÿòñÿ); èõ òîæå; âàðíàøðàìà;
íåò.
áwåb gÒhÇBËgn fuépòkAr - bn|AXòmFŠm|zuË ï
Îò‰ýበãðèõ‰ñòõ‰áõ‰êò‰ãî¢ äóèïð‰êàð – á‰ð¢àñð‰ì‰äõ‰ðì‰äæóêò‰ о
Ïîýòîìó; ïðåäàííûå-ãðèõàñòõè; äâóõ âèäîâ; ñâÿçàííûå ñ âàðíàøðàìà äõàðìîé; è;
bn|AXòmFŠm|-rihw #
áîð¢àñð‰ì‰äõ‰ðì‰-ðîõèò‰.
ëèø¸ííûå âàðíàøðàìàäõàðìû.

Йадавадас. Бабаджи Махашой, грихастха-бхакты находятся в варнашраме; а тот, кто оставил


варнашрама-дхарму (или не имеет к ней вообще никакого отношения), может ли он быть грихастха-
вайшнавом?
Анантадас Бабаджи. Вайшнава-дхарма – всеприимна (щедра и великодушна). Другое имя
вайшнава-дхармы – это джайва-дхарма (дхарма души), к этой вайшнава-дхарме пригоден каждый
человек. Даже низкорожденные, если они принимают вайшнава-дхарму, могут находиться в ней как
грихастхи. К ним варнашрама не относится. Опять-таки находящиеся в варнашраме, но затем падшие
санньяси, обретя впоследствии садху-сангу, могут стать грихастха-бхактами. К ним тоже все правила
варнашрамы не относятся. Так же и те, кто из-за каких-то греховных поступков лишились положения в
варнашраме, и они, и их потомки, принимая, благодаря садху-санге, прибежище в чистой преданности,
и, становясь грихастха-бхактами, не относятся к системе варнашрамы. И поэтому грихастха-бхакты
бывают двух видов: грихастха-бхакты в варнашрама-дхарме и грихастха-бхакты вне варнашрама-
дхармы.
zA # åé fuéeyr meFù Àk ÀXòü ?
Äæàä‰á‰äàш. Ýè äóèéåð ìоääõå êå ñðåш§õ‰?
Éàäàâàäàñ. Ýòèõ; äâîèõ; ñðåäè; êòî; ëó÷øå?
á # zVAhAr áiFk BiË, iwiMé ÀXòü # BiËhIM héel
Îí‰íò‰äàш. Äæàíõàð оäõèê áõоêòè, òèíèè ñðåш§õ‰. Áõ‰êòèõèí õоèëå
Àíàíòàäàñ. Òîò ó êîãî; áîëüøå; ïðåäàííîñòè; âîò îí; ëó÷øèé. Áåç ïðåäàííîñòè; åñëè åñòü;
bùbhAirk mew fué jeMr meFù bn|AXòmI ÀXòü, Àzehwu wAhAr
áýá‰õàðèê ì‰òå äóè äæ‰íåð ìоääõå á‰ð¢àñð‰ìè ñðåш§õ‰, äæåõåòó òàõàð
â ìèðñêîì; ñìûñëå; äâóõ; ÷åëîâåê; ñðåäè; ñëåäóþùèé âàðíàøðàìå; ëó÷øå; ïîòîìó ÷òî; åãî;
FŠm| ÁeC, áprtI á¸ùj # prmAeW| õByé áFm, Àzehwu BiËhIM #
äõ‰ðì‰ à÷å, ‰ï‰ð§è îíòò‰äæ‰. ωð‰ìàðòõå óáõîéè ‰äõîì, äæåõåòó áõ‰êòèõèí.
ïðàâåäíîñòü; åñòü; äðóãîé; íåïðèêàñàåìûé. Â âûñøåì ñìûñëå; îáà; õóäøèå; ïîòîìó ÷òî; ëèøåíû
ïðåäàííîñòè.
zA # gÒhÇ WAikyA gÒhwùAgIr ÀbSgòhen kAhArï ik áiFkAr ÁeC ?
Äæàä‰á‰äàш. Ãðèõ‰ñòõ‰ òõàêèéà ãðèõ‰òòýãèð áåшãð‰õ‰¢å êàõàðо êè оäõèêàð à÷å?
Éàäàâàäàñ. Ãðèõàñòõîé; æèâÿ; ãðèõîòéàãè; äëÿ ïðèíÿòèÿ îäåæäû; ÷åé-ëèáî; ÷òî; àäõèêàð; åñòü?

á # MA, wAhA kirel Áwíb³MA ï jg€³MA - åé fuéit ÀfoS


Îí‰íò‰äàш. Íà, òàõà êоðèëå àòò‰ìá‰íü÷‰íà о äæ‰ã‰äá‰íü÷‰íà - ýè äóè§è äош
Àíàíòàäàñ. Íåò; òî; åñëè äåëàòü; ñàìîîáìàí; è; îáìàí âñåãî ìèðà; ýòè; äâà; ãðåõà;
hy # gÒheÇr ÀkOpIMAif FArn krA Àkbl gÒhwùAig-ÀbSAXòyI bùiËek
õ‰é. Ãðèõ‰ñòõåð êîóïèíàäè äõàðî¢ ê‰ðà êåá‰ë ãðèõ‰òòýãè-áåшàñðîéè áýêòèêå
åñòü. Ãðèõàñòõè; íà÷èíàÿ ñ êàóïèíû; íîøåíèå; ñîâåðøàòü; òîëüêî; (íàä) îòðå÷¸ííûìè, ïðèíÿâøèìè
ïðèáåæèùå áåøà; ëè÷íîñòÿìè;
pirhAs ï ápmAM krA mAñ #
ïоðèõàш о ‰ï‰ìàí ê‰ðà ìàòòð‰.
íàñìåøêó; è; îñêîðáëåíèå; ñîâåðøàòü; òîëüêî.

Йадавадас. Кто из них (тех, что в варнашраме и тех, кто вне варнашрамы) стоит выше?

135
Анантадас Бабаджи. Тот, у кого больше преданности, тот и выше. Если же у них нет бхакти, то с
социальной точки зрения тот, кто находится в варнашраме, выше, потому что у него есть хоть какая-то
дхарма; а другой, низкорожденный, и никакой религии у него нет. Но по отношению к Высшей Истине
и Цели жизни и тот, и другой – падшие, потому что лишены бхакти.
Йадавадас. А есть ли такие случаи, когда кто-либо, оставаясь грихастхой мог бы принять символы
отречения?
Анантадас Бабаджи. Нет, потому что в таком случае он становится виновным в самообмане и в обмане
всех окружающих. Когда грихастхи носят каупины и другие священные символы отречения, они тем
самым просто издеваются над грихатйаги и смеются над ними.

zA # bAbAjI mhAXy, ÀBk-gòhenr ÀkoM XAÄpäiw ÁeC ik ?


Äæàä‰á‰äàш. Áàáàäæè ̉õàш‰é, áõåê-ãð‰õ‰¢åð êоí‰ шàñòð‰ï‰ääõоòè à÷å êè?
Éàäàâàäàñ. Áàáàäæè Ìàõàøîé; ïðèíÿòèÿ áõåêà; êàêîé-ëèáî; ðèòóàë, îïèñàííûé â øàñòðàõ; åñòü;
÷òî (ëè)?
á # …pÜ MAé # sbâ|bn| héew mAMb Eb¤b héew pAerM #
Îí‰íò‰äàш. Ñï‰ш§‰ íàè. щðá‰á‰ð¢‰ õоèòå ìàí‰á áîéшí‰á õîèòå ïàðåí.
Àíàíòàäàñ. ßñíûé; íåò. Âñåõ âàðí; èç; ÷åëîâåê; âàéøíàâîì; ñòàòü; ìîæåò.
ik§ XAÄmew i€j bùwIw Àkhé sŸùAs-gòhn kirew pAerM MA #
Êèíòó шàñòð‰ì‰òå äèäæ‰ áýòèò‰ êåõ‰è шîííýш-ãð‰õî¢ êоðèòå ïàðåí íà.
Íî; â ñîîòâåòñòâèè ñ øàñòðàìè; äâàæäûðîæä¸ííûå; çà èñêëþ÷åíèåì; êòî-ëèáî; ïðèíÿòèå
ñàííéàñû; ñäåëàòü; ìîæåò; íåò.
XòImAgbew (7#11#35 ÀXìoek ) sbâ|ben|r løn bilyA ÀXeS
Ñðèì‰äÁõàã‰á‰òå ( 7.11.35 ñëоêå ) ш‰ðá‰á‰ð¢åð ë‰êõî¢ áоëèéà шåшå
 Øðèìàä-Áõàãàâàòàì; (â 35îé øëîêå 11îé ãëàâû 7îé ïåñíè); âñåõ âàðí; ïðèçíàêè; îïèñàâ; â
êîíöå;
MArf bilyAeCM Àz,-
Íàð‰ä‰ áоëèéà÷åí äæå,-
Øðè Íàðàäà Ìóíè; ñêàçàë; ÷òî;
“zsù zlìønv ÀpòoËv puveso bn|AiBbù´kma #
«Éàñéà éàëëàêøà¢àì ïðîêòàì ïóìñî âàð¢½áõèâéàíüäæàêàì
zfMùñAip fÒeXùw we÷EMb ibiMiã|eXô ~”
Éàäàíéàòð½ïè äðèùéåòà òàòòåíàèâà âèíèðääèùåò.»
(XmfmAif-Ûn-€ArA bòAßnAif-bn|-iMýpné muKù ; Àkbl ÀXOñ™
Ш‰ì‰ä‰ìàäè-ãó¢‰-ääàðà áðàìõ‰¢àäè-á‰ð¢‰-íèðó‰è ìóêêõ‰; êåáîë шîóêðî
Ïî êà÷åñòâàì, íà÷èíàÿ ñ ñàìû è äàìû - âíóòðåííåé ñàìîóäîâëåòâîð¸ííîñòè è óìåíèÿ
âîçäåðæèâàòüñÿ îò âíåøíèõ ñîáëàçíîâ; îïðåäåëåíèå âàðí, íà÷èíàÿ ñ âàðíû áðàõìàíîâ; ãëàâíîå;
òîëüêî; ñåìÿнной (по семени);
jAiwr €ArA bn|-iMýpn muKù Meh # Àz Àz ben|r Àz Àz løn
äæàòèð äàðà á‰ð¢‰-íèðó ìóêêõ‰ í‰õå. Äæå äæå á‰ð¢åð äæå äæå ë‰êõî¢
ðîä; ÷åðåç; îïðåäåëåíèå âàðíû; ãëàâíûì; íå ÿâëÿåòñÿ. Êàêîé; êàêîé; âàðíû; êàêîé; êàêîé;
ïðèçíàê;
blA hél, wAhA zif áMù jAiwew bA bn|A¸erï ÀfKA zAy, web Àsé
á‰ëà õоèë‰, òàõà äæоäè оíí‰ äæàòèòå áà á‰ð¢àíò‰ðåо äåêõà äæàé, ò‰áå шåè
ñêàçàííûì; ñòàë; òîò; åñëè; â äðóãîì; ðîäó; èëè; âíóòðè âàðíû òîæå; âèäèìûì; èä¸ò; òîãäà; ýòîé;
bn|A¸rek Àsé løn-iMim÷ben|é ibeXSýep iMeã|X kireb #
á‰ð¢àíò‰ðêå шåè ë‰êõî¢-íèìèòò‰á‰ð¢åè áèшåшðóïå íèðääåш êоðèáå.
âíóòðè âàðíû; ýòîé; âàðíû, ñôîðìèðîâàííîé èç ïðèçíàêîâ; ñïåöèàëüíî; óñòàíîâëåíèå; äåëàéòå.
- XòIFrtIkA # )
- Ñðèäõ‰ð‰-§èêà. )
Êîììåíòàðèé Øðèëû Øðèäõàðû Ñâàìè.
áW|Aô zAhAr Àz løn billAm, Àsé løn€ArA bn|-iMýpn kireb #
Îðòõàò äæàõàð äæå ë‰êõî¢ áоëèëàì, шåè ë‰êõî¢äàðà á‰ð¢‰-íèðó êоðèáå.
Òî åñòü; ÷åé; êàêîé; ïðèçíàê; (ìû) ñêàçàëè; ýòîò; ïðèçíàê ÷åðåç; óñòàíîâëåíèå âàðíû; äåëàéòå.

136
åé ibiFbAkùbel ápr-bn|jAw puÝSek bòßlønzuË ÀfiKyA
Ýè áèäõèáàêê‰á‰ëå ‰ï‰ð-á‰ð¢‰äæàò‰ ïóðóшêå áð‰ìõ‰ë‰êõî¢äæóêò‰ äåêõèéà
Ýòîãî; óêàçàíèÿ ñèëîé; ðîæä¸ííîãî â äðóãîé âàðíå; ÷åëîâåêà; îáëàäàþùåãî ïðèçíàêàìè áðàõìàíà;
óâèäåâ;
sŸùAs ÀfïyAr pòWA héyAeC # wAhA zif zWAzW hy, wAhA héel
шîííýш äåwàð ïð‰òõà õîèéà÷å. Òàõà äæоäè äæ‰òõàäæ‰òõ‰ õ‰é, òàõà õоèëå
ñàííéàñû; äàâàíèÿ; îáû÷àé (ïðàâèëî); ñòàëî. Òî; åñëè; ïðàâèëüíî (òî÷íî); åñòü; òî; åñëè åñòü;
XAÄsŠmw ábXù bilew héeb # åé kAz|ù Àkbl pArmAiW|k ibSey
шàñòð‰ш‰ìì‰ò‰ ‰áошш‰ áоëèòå õоèáå. Ýè êàðääæ‰ êåá‰ë ïàð‰ìàðòõèê áèш‰éå
ñîãëàñóþùååñÿ ñ øàñòðàìè; îáÿçàòåëüíî; ñêàçàòü; áóäåò. Ýòî; äåëî; òîëüêî; âûñî÷àéøåé öåëè; î
(îòíîñèòåëüíî);
blbAMa # bùbhAirk ibSey blbAMa My #
á‰ë‰áàí. Áýá‰õàðèê áèш‰éå á‰ë‰áàí í‰é.
ìîãóùåñòâåííûé. Ìèðñêîãî; îòíîñèòåëüíî; âëèÿòåëüíîå; íåò.

Йадавадас. Бабаджи Махашой, говорится ли что-то в шастрах о том, каким образом следует
принимать бхек бабаджи?
Анантадас Бабаджи. В ясном виде нет. Человек, к какой бы варне он ни принадлежал может стать
вайшнавом. Но в соответствии с шастрой, кроме двиджи (дваждырождённого) санньясу принять никто
не может. В Шримад Бхагавате, в седьмой песни одиннадцатой главе тридцать пятом стихе, описав
признаки каждой варны (качества, которыми необходимо обладать, чтобы находиться в той или иной
варне), Нарада в конце говорит:
«Éàñéà éàëëàêøà¢àì ïðîêòàì ïóìñî âàð¢½áõèâéàíüäæàêàì
Éàäàíéàòð½ïè äðèùéåòà òàòòåíàèâà âèíèðääèùåò.»
(Варна определяется прежде всего на основании качеств; просто по рождению варна ещё не
определяется. И поэтому к какой бы варне по происхождению ни относился человек, если он обладает
признаками другой варны, то его следует считать принадлежащим к этой (определяемой по его
качествам) варне.)
Другими словами Нарада говорит, что по тем признакам, которые он описал, и должна
определяться варна. На основании этого правила стало обычаем давать санньясу человеку,
обладающему необходимыми для этого качествами, пусть и рождённому не в брахманической варне. И
если это правильно, тогда надо сказать, что это в полном соответствии с шастрами. Но это правило
имеет силу только тогда, когда это направлено на достижение Высшей Цели. В том же, что касается
материальных отношений или устремлений оно силы не имеет.

zA # cμIfAs, wuim Àz pòXÍ kiryAiCel, wAhAr õ÷r pAéyAC #


Äæàä‰á‰äàш. ×èäàш, òóìè äæå ïð‰ñí‰ êоðèéà÷èëåí, òàõàð óòòîð ïàèéà÷å.
Éàäàâàäàñ. ×àíäèäèàñ; òû; êîòîðûé; âîïðîñ; ñäåëàë; åãî; îòâåò; ïîëó÷èë.

c # Àz-skl õpefX-bAkù prm pUjMIy bAbAjI mhAXeyr


×èäàш. Äæå-ш‰ê‰ë óï‰äåш-áàêê‰ ï‰ð‰ì ïóäæоíèé‰ Áàáàäæè ̉õàш‰éåð
×àíäèäàñ. Âñåõ òåõ; íàñòàâëåíèé; âûñî÷àéøå; ïîêëîíÿåìîãî; Áàáàäæè; Ìàõàøîÿ;
muK héew iMHsÒw hél, wAhA héew Áim åé kWAÛil buiJew pAiryAiC #
ìóêõ‰ õоèòå íèссðèò‰ õоèë‰, òàõà õоèòå àìè ýè ê‰òõàãóëè áóäæõèòå ïàðèéà÷è.
óñò; ñ; èçîøåäøèìè; ñòàëè; òîãî; èç; ÿ; ýòè; ñëîâà; ïîíÿòü; ñìîã.
“jIb Àz iMwù kÒ¤fAs, wAhA BuilyA mAiyk XrIr ÁXòy krwH mAyAr
«Äæèá äæå íèòò‰ Êðèшí‰äàш, òàõà áõóëèéà ìàéèê шоðèð àñðîé ê‰ð‰ò‰õ ìàéàð
Äæèâà; ÷òî; âå÷íàÿ; ñëóãà Êðèøíû; òî; çàáûâ; èëëþçîðíîãî; òåëà; ïðèáåæèùå; ñîâåðøàÿ; ìàéè;
Ûen jxbÐew suK-fuHK ÀBog kireweCM # ÁpM kŠm|Pl-ÀBog-jMù
гó¢å äæ‰ð^áîñòóòå шóêõ‰-äóêêõ‰ áõоã êоðèòå÷åí. Àïîí ê‰ðì‰ïõ‰ë-áõоã-äæоíí‰
â ãóíàõ; в ìàòåðèàëüíûх âåùàх; ñ÷àñòüå-íåñ÷àñòüå; íàñëàæäåíèå; ñîâåðøàåò. Ñîáñâåííîãî; êàðìû
ïëîäов íàñëàæäåíèÿ äëÿ;
j‹mjrAmrn-mAlA glAy piryAeCM # kKM õœ, kKM MIc ÀzoiMew
äæ‰íì‰äæ‰ðàì‰ðî¢-ìàëà ã‰ëàé ïоðèéà÷åí. ʉêõ‰í ó÷÷‰, ê‰êõ‰í íè÷‰ äæоíèòå

137
ðîæäåíèÿ, ñòàðîñòè, ñìåðòè ãèðëÿíäó; íà øåþ; íàäåëà. Èíîãäà; â âûñîêîì; èíîãäà; â íèçêîì; ëîíå;
j‹mgòhn kiryA MUwM MUwM áiBmAeM MAMA ábÇAy MIw héeweCM #
äæ‰íì‰ãð‰õî¢ êоðèéà íóòîí íóòîí оáõèìàíå íàíà ‰á‰ñòõàé íèò‰ õоèòå÷åí.
ïðèíÿòèå ðîæäåíèÿ; ñîâåðøàÿ; â íîâîì; è íîâîì; àáõèìàíå (ñàìîîòîæäåñòâëåíèè); â ðàçëè÷íûõ;
ïîëîæåíèÿõ; óâëå÷¸ííîé; ñòàíîâèòñÿ.
ønB²ur XrIer øuôippAsAif€ArA kAez|ù cAilw héeweCM #
Êõ‰¢‰áõîíãóð шоðèðå êõóòïèïàшàäèääàðà êàðääæå ÷àëèò‰ õоèòå÷åí.
 íåäîëãîâå÷íîì; òåëå; ãîëîäîì, æàæäîé è äðóãèìè; в деятельности; ðóêîâîäèìàÿ; ñòàíîâèòñÿ.
svsAer fòebùr áBAeb MAMApòkAr keÜ pixeweCM # MAMAibF pIxA
Ш‰íãшàðå äðîááåð ‰áõàáå íàíàïð‰êàð ê‰ш§å ïоð^èòå÷åí. Íàíàáèäõ‰ ïèð^à
 ñàìñàðå; âåùåé; èç-çà íåäîñòàòêà; â ðàçíîîáðàçíûå; òðóäíîñòè; ïîïàäàåò. Ìíîãîîáðàçíûå;
ñòðàäàíèÿ (áîëåçíè);
ÁisyA XrIrek jê|irw kireweC # gÒeh ÄI-pueñr sihw klh
àшèéà шоðèðêå äæ‰ðääæоðèò‰ êоðèòå÷å. Ãðèõå ñòðè-ïóòòðåð шоõèò‰ ê‰ë‰õ
ïðèéäÿ; òåëî; äðÿõëûì; äåëàþò. Â äîìå; æåíû è äåòåé; ñ; ññîðà (ðàçíîãëàñèÿ);
kiryA kKM kKM ÁwíhwùA pz|ù¸ sâIkAr kireweCM # áW|eloeB
êоðèéà ê‰êõ‰í ê‰êõ‰í àòò‰ìõоòòý ïоðääæ‰íò‰ шèêàð êоðèòå÷åí. Îðòõ‰ëоáõå
äåëàÿ; êîãäà; êîãäà (èíîãäà); ñàìîóáèéñòâà; ãðàíèöó (âïëîòü äî); ñîãëàñèå; äåëàåò. Â æàæäå
áîãàòñòâà;
kwpòkAr pApAcrn kireweCM # rAjfμ, Àloekr iMkt ápmAM
ê‰ò‰ïð‰êàð ïàïà÷‰ð‰¢ êоðèòå÷åí. Ðàäæ‰ä‰¢´‰, ëоêåð íèꉧ ‰ï‰ìàí
ðàçíîîáðàçíûå; ãðåõîâíûå ïîñòóïêè; ñîâåðøàåò. Íàêàçàíèå öàðÿ; ëþäåé; îò; îñêîðáëåíèå;
ï MAMAibF kAyekìX ÀBog kireweCM # ÁwíIy-ibeyog, FMMAX, wúr-€ArA
о íàíàáèäõ‰ êàéêëåш áõоã êоðèòå÷åí. Àòòèìé‰-áèéоã, äõ‰í‰íàшà, ò‰ñê‰ð-äàðà
è; ðàçíîîáðàçíûå; òåëåñíûå ñòðàäàíèÿ; âêóøåíèå; ñîâåðøàåò. Ñìåðòü (èëè ðàññòàâàíèå) áëèçêèõ;
ðàçðóøåíèå áîãàòñòâà; âîðîì;
áphrn éwùAif MAMAibF fuHeKr kArn sbâ|fAé GiteweC # bÒä
‰ï‰õ‰ð‰¢ èòòýäè íàíàáèäõ‰ äóêêõåð êàðî¢ ш‰ðá‰äàè ãõо§èòå÷å. Áðèääõ‰
ïîõèùåíèå; è òàê äàëåå; ðàçëè÷íûõ; íåñ÷àñòèé; ïðè÷èíû; âñåãäà; ñëó÷àþòñÿ. Ñòàðûì;
héel ÁwíIygn zwÍ ker MA, wAhAew kwé fuHK hy # ÀXì˜mApIxA,
õоèëå àòòèìé‰ãî¢ äæ‰òí‰ ê‰ðå íà, òàõàòå ê‰ò‰è äóêêõ‰ õ‰é. Шëåшшàìïèð^à,
êîãäà ñòàíîâèòñÿ; ðîäñòâåííèêè; çàáîòó; äåëàþò; íåò; â òîì; ñêîëüêî; íåñ÷àñòüÿ; åñòü. Áîëåçíü
ñëèçè;

bAw, bùWA éwùAif€ArA bÒä-XrIr Àkbl fuHeKr kArn hy # mrn


áàò, áýòõà èòòýäèääàðà áðèääõ‰-шоðèð êåá‰ë äóêêõåð êàðî¢ õ‰é. ̉ðî¢
ðåâìàòèçì (ïîäàãðà); áîëü; è òîìó ïîäîáíûì; ñòàðîå òåëî; òîëüêî; íåñ÷àñòüÿ; ïðè÷èíà; åñòü.
Ñìåðòü;
héel puMrAy jTr-z¸ˆnA õpiÇw hy # wWAip XrIr WAkA
õоèëå ïóí‰ðàé ä执õ‰ð-äæ‰íòð‰¢à óïоñòõèò‰ õ‰é. Ò‰òõàïè шоðèð òõàêà
êîãäà ñëó÷èòñÿ; ñíîâà; ñòðàäàíèÿ â ëîíå; íàñòóïèâøèå; åñòü. È åù¸; òåëî; ñóùåñòâîâàíèÿ;
pz|ù¸ kAm, Àñ™oF, ÀloB, Àmoh, mf, mAôsz|ù éhArA pòbl héyA
ï‰ðääæ‰íò‰ êàì‰, êðоäõ‰, ëоáõ‰, ìоõ‰, ì‰ä‰, ìàòшîðääæ‰ èõàðà ïð‰á‰ë õоèéà
äî êîíöà (ïîêà); âîæäåëåíèå; ãíåâ; æàäíîñòü; èëëþçèÿ; îïüÿíåíèå; çàâèñòü; ýòè; ïðåîáëàäàþùèìè;
áóäó÷è;
ibebkek ÇAM Àfy MA # éhAé svsAr # Áim åKM svsArXeör áW|
áèáåêêå ñòõàí äåé íà. Èõàè ш‰íãшàð. Àìè ýêõ‰í ш‰íãшàðш‰áäåð ‰ðòõ‰
ðàçóìó; ìåñòî; äàþò; íåò. Ýòî-òî; ñàìñàðà. ß; òåïåðü; ñëîâà «ñàìñàðà»; çíà÷åíèå;
buiJlAm # Áim bAbAjI mhAXyifgek bArvbAr fμbôpònAm kir #
áóäæõèëàì. Àìè Áàáàäæè ̉õàш‰éäèã‰êå áàð‰íãáàð 䉢´‰á‰òïð‰¢àì êоðè.
ïîíÿë. ß; (âñåì) Áàáàäæè; Ìàõàøîéàì; ðàç çà ðàçîì; ïðîñòèðàÿñü íèö ïîêëîíû; äåëàþ.

138
Eb¤bé jgewr ÛÝ # Áj Eb¤bkÒpAy Áim åé svsArÊAM
Áîéшíîá-è äæ‰ã‰òåð ãóðó. Àäæ áîéшí‰áêðèïàé àìè ýè ш‰íãшàð‰ããýí
Âàéøíàâ; ìèðà; ó÷èòåëü. Ñåãîäíÿ; ìèëîñòüþ âàéøíàâîâ; ÿ; ýòî; çíàíèå î ñàìñàðå;
lAB kirlAm #
ëàáõ êоðèëàì.
îáðåòåíèå; ñäåëàë.

Йадавадас. Чандидас, ты получил ответы на те вопросы, которые задал ?


Чандидас. Из всех тех наставлений, которые изошли из уст достойного высочайшего поклонения
Бабаджи Махашоя, вот что я смог понять. Джива, забыв о том, что она вечная служанка Кришны, и,
принимая прибежище в иллюзорном теле, вкушает наслаждения и страдания, рождающиеся от
взаимодействия с материальными вещами в гунах низшей энергии Кришны. Ради наслаждения
результатами своих поступков она надевает гирлянду рождений старости и смерти. Рождаясь то из
высокородного, то из презренного лона, всё в новых и новых обличьях она увлекается деятельностью в
различных положениях. В недолговечном теле она вынуждена действовать, подстёгиваемая голодом,
жаждой и другими страданиями. Из-за недостатка вещей в материальной жизни она попадает в самые
разные затруднительные ситуации. Многочисленные болезни заставляют тело дряхлеть. Ссоры с женой
и детьми иногда доводят её до грани самоубийства. Каких только грехов она ни совершает из-за
жадности к богатству. Ей приходится испытывать на себе преследование со стороны государства,
людское пренебрежение, разнообразные телесные страдания. Разлука с самыми дорогими, вызванная их
смертью, гибель имущества, воровство – эти и многие другие причины несчастья случаются не
переставая. А когда наступает старость, родственники не оказывают никакой заботы – сколько горя это
приносит. Слизь душит, суставы ломит, постоянно что-нибудь болит – из-за всего этого старое тело
становится лишь источником страданий и несчастья. Когда же наступает смерть – тогда опять всё с
начала – приходят страдания, которые джива должна испытывать, пребывая в лоне матери. И ещё – пока
тело ни пало, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, опьянение, зависть, забрав власть в свои руки, не
дают возможности проснуться духовному разуму. Вот что такое самсара. Теперь-то я понял значение
слова «самсара». Я вновь и вновь предлагаю свои нижайшие поклоны всем бабаджи. Вайшнав –
Учитель всей Вселенной. Сегодня по милости вайшнавов я обрёл это знание о самсаре.

áM¸fAs bAbAjI mhAXeyr sAFu-õpefX Xòbn kiryA wñwù Ár


Îí‰íò‰äàш Áàáàäæè ̉õàш‰éåð шàäõó-óï‰äåш ñð‰áî¢ êоðèéà ò‰òòðîòò‰ àð
Àíàíòàäàñà Áàáàäæè Ìàõàùîéà; ñâÿòûå íàñòàâëåíèÿ; ñëóøàíèå; ñäåëàâ; ðàñïîëîæåííûå òàì; è;

smÆ Eb¤bgn sAFubAf ï hirFâiM kirelM # ñ™mXH áeMk


ш‰ì‰ñò‰ áîéшí‰á‰ãî¢ шàäõóáàä о Õîðèääõоíè êоðèëåí. Êð‰ì‰ш‰õ ‰íåê
âñå; âàéøíàâû; õâàëó (âûðàæåíèå áëàãîäàðíîñòè); è; ãðîìêîå âîñêëèöàíèå Èìåíè Ãîñïîäà Õàðè;
ñäåëàëè. Ïîñòåïåííî; ìíîãî;
Eb¤b wWAy õpiÇw héel, lAihxI mhAXeyr iMjkÒw åé pftI
áîéшí‰á ò‰òõàé óïоñòõèòî õоèëå, Ëàõèð^è ̉õàш‰éåð íèäæ‰êðèò‰ ýè ï‰ä§è
âàéøíàâîâ; òàì; ïðèáûâøèìè; ñòàëè. Ëàõèðè Ìàõàùîéà; ñîáñòâåííîãî; ñî÷èíåíèÿ; ýòà; ïåñíÿ;
gIw héew lAigl H
ãèò‰ õоèòå ëàãèë‰:
ñïåòîé; áûòü; íà÷àëà;
“å ÀGor svsAer, pixyA mAMb, MA pAy fuHeKr ÀXS #
«Ý ãõоð‰ ш‰íãшàðå, ïоð^èéà ìàí‰á, íà ïàé äóêêõåð шåш
 ýòó; óæàñíóþ (ìðà÷íóþ); ñàìñàðó; óïàâ; ÷åëîâåê; íå; äîñòèãàåò; íåñ÷àñòèé; êîíöà;
sAFus² kir’, hir Bej zif, web Ḡhy ÀkìX ~
Шàäõóш‰í㉠êоðè, Õîðè áõ‰äæå äæоäè, ò‰áå ‰íò‰ õ‰é êëåш.
Ñàäõó-ñàíãó; ñîâåðøàÿ; Ãîñïîäó Õàðè; ïîêëîíÿåòñÿ; åñëè; òîãäà; êîíåö; åñòü; ñòðàäàíèÿì.
ibSy-áMel, jâileC èfy, áMel bAex áMl #
Áèш‰é-‰í‰ëå, äæоëè÷å ðõèä‰é, ‰í‰ëå áàð^å ‰í‰ë
 îãíå îáúåêòîâ ÷óâñòâ; ïûëàåò; ñåðäöå; â îãíå (îãí¸ì); óâåëè÷èâàåòñÿ; îãîíü;
áprAF CAix’ ly kÒ¤MAm, áMel pxey jl ~

139
Îï‰ðàäõ‰ ÷õàðè ë‰é Êðèшí‰Íàì, ‰í‰ëå ï‰ð^‰éå äæ‰ë.
Àïàðàäõè; îñòàâèâ; ïðèíèìàåò; Êðèøíà Íàì; â îãîíü; ïàäàåò; âîäà.
iMwAé-EcwMù-crnkmel, ÁXòy lél Àzé #
Íèòàé-×îéòîíí‰-÷‰ð‰¢ê‰ì‰ëå, àñð‰é ëоèë‰ äæåè
Íèòàéà è ×àéòàíéè ó ëîòîñíûõ ñòîï; ïðèáåæèùå; принял; òîò êòî;
kAilfAs bel, jIbeM mren, ÁmAr ÁXòy Àsé ~”
Êàëèäàш á‰ëå, äæèáîíå ì‰ðî¢å, àìàð àñðîé шåè.»
Êàëèäàñ; ãîâîðèò; â æèçíè; â ñìåðòè; ìî¸; ïðèáåæèùå; îí (òîò).
åé kI÷|eM cμIfAs bxé ÁMe‹fr sihw MÒwù kirelM # bAbAjIifegr
Ýè êèðò‰íå ×èäàш á‰ð^‰è àí‰íäåð шоõèò‰ íðèòò‰ êоðèëåí. Áàáàäæèäèãåð
 ýòîì; êèðòàíå; ×àíäèäàñ; î÷åíü áîëüøèì; ëèêîâàíèåì; ñ; òàíåö; ñäåëàë. Ó (âñåõ
ïðèñóòñòâîâàâøèõ) Áàáàäæè;
crnernu léyA prm-ÁMe‹f gxAgix ifyA ñ™‹fM kirew lAigelM #
÷‰ð‰¢‰ðåíó ëоèéà ï‰ð‰ì-àí‰íäå ㉴àãî´è äèéà êð‰íäîí êоðèòå ëàãèëåí.
ïûëü ñî ñòîï; âçÿâ; â âåëèêîé ðàäîñòè; âàëÿíèå; äàâ; ïëà÷; äåëàòü; íà÷àë.
skelé bilelM,- cμIfAs bx BAgùbAMa #
Ш‰ê‰ëåè áоëèëåí,- ×èäàш ቴ‰ áõàãã‰áàí.
Âñå; ñêàçàëè; ×àíäèäàñ; âåëèêèé; ñ÷àñòëèâåö.

Выслушав святые наставления Анантадаса Бабаджи Махашоя все присутствующие там вайшнавы
выразили своё одобрение громкими восклицаниями Имён Хари. Постепенно там собралось множество
вайшнавов, и вот зазвучала песня, сочинённая Лахири Махашоем:
Попав в эту ужасную самсару, человек никак не может достичь конца несчастий
Но если обретя садху-сангу, он поклоняется Хари, тогда наступает конец всем его страданиям.
В неугасимом огне вожделения пылает сердце, огнём не затушить огонь
Но если, оставив апарадхи, воспевать Святое Имя Кришны, пожар потухнет под потоками воды.
«Тот, кто укрылся у лотосных стоп Нитайа и Чайтанйи
Жизнь ли, смерть ли – он моё единственное прибежище», - говорит Калидас.
Во время этого киртана Чандидас в великой радости стал танцевать. Затем посыпав на себя
пылью со стоп преданных, от захлестнувшего его счастья упал на землю и стал кататься по ней, громко
плача. Все сказали: «Какая великая удача выпала Чандидасу».

kwønper zAfbfAs bAbAjI bilelM,- “cl cμIfAs, ÁmrA pAr


ʉò‰êõ‰¢ï‰ðå Äæàä‰á‰äàш Áàáàäæè áоëèëåí,- «×‰ë‰ ×èäàш, àìðà ïàð
Íåêîòîðîå âðåìÿ ñïóñòÿ; Éàäàâàäàñ Áàáàäæè; ñêàçàë; ïîøëè (äîñëîâíî: èäè); ×àíäèäàñ; ìû; ÷åðåç
(íà ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã);
hé #” cμIfAs rhsù kiryA bilelM,- “ÁpiM pAr kirel Áim pAr héb #”
õоè.» ×èäàш ð‰õошш‰ êоðèéà áоëèëåí,- «Àïíè ïàð êоðèëå àìè ïàð õоèáî.»
åñòü. Чандидас; веселье (тайна); сделав; сказал; Вы; через; сделали; я; через; стану.
fuéjeM pòfuùŠM-ku´ek sAÜAe² fμbôpònAm kiryA bAihr
Äóèäæ‰íå Ïðîääóìí‰-êóíäæ‰êå шàш§àíãå 䉢´‰á‰òïð‰¢àì êоðèéà áàõèð
Вдвоём; Прадйумна-кудже; саштанга; дандаватпранам; сделав; наружу;
héelM # ÀfeKM Àz, fmy¸I sAÜAe² pònAm kirew kirew bileweCM,-
õоèëåí. Äåêõåí äæå, ĉì‰éоíòè шàш§àíãå ïð‰¢àì êоðèòå êоðèòå áоëèòå÷åí,-
стали. Видят; что; Дамайанти; саштанга; пранам; делая; делая; говорит;
”ÁhA ! ÀkM Äij‹m pAéyAiClAm # Áim zif puÝSj‹m pAéwAm,
«Àõà! Êåí‰ ñòðèäæ‰íì‰ ïàèéà÷èëåí. Àìè äæоäè ïóðóшäæîíì‰ ïàèòàì,
Увы;почему;рождение в женском теле;получила.Я;если; рождение в мужском теле; получила бы;
áMAyAes åé ku´meFù pòibÜ héyA mhA¸bg|ek fX|M kiryA ï
‰íàéàшå ýè êóíäæ‰ìоääõå ïðоáèш§‰ õоèéà ì‰õàíò‰á‰ðã‰êå ä‰ðш‰í êоðèéà о
с лёгкостью; эту; в рощу; вошедшей; став; собрание махант; лицезрение; сделав; и;
pfFUlI léyA cirwAW| héwAm # je‹m je‹m ÀzM Áim åé XòIMb€Iep

140
ï‰ä‰äõóëè ëоèéà ÷оðèòàðòõ‰ õоèòàì. Äæ‰íìå äæ‰íìå äæåí‰ ýè Ñðè͉áîääèïå
пыль со стоп; взяв; достигшей цели (полезной); стала бы. Из рождения; в рождение; чтобы; в этой; Шри
Навадвипе;
Eb¤bifegr ik±r héyA ifM zApM kir #”
áîéшí‰á‰äèãåð êèíãê‰ð õоèéà äèí äæàï‰í êоðè.»
вайшнавов; служанкой; будучи; дни; времяпрепровождение; делаю (пусть буду делать).

Какое-то время спустя Йадавадас Бабаджи сказал: «Пойдём Чандидас, пора переправляться.»
Чандидас, улыбнувшись ответил: «Вы уже переправились, а мне это ещё предстоит.» Предложив
дандаваты Прадйумна-кундже, они вместе покинули её. Глядят, а Дамайанти лежит в поклоне на земле
и повторяет: «О! Зачем только я родилась женщиной. Если б я была мужчиной, то войдя в эту кунджу и,
получив даршан великих святых, я с лёгкостью достигла бы высшей цели жизни. Пусть из рождения в
рождение всё моё время будет посвящено служению вайшнавам в этой Шри Навадвипе.

zAfbfAs kihelM, ïego ! åé ÀgofˆƒmFAm áiwXy punùBUim #


Äæàä‰á‰äàш êоõèëåí,- «Îãо! Ýè Ãоäðóì‰äõàì оòèш‰é ï󢢉áõóìè.
Йадавадас; сказал; О; Эта; Годрума-дхама; в высшей степени; несущая благо земля.
åKAeM ÁisbAmAñ jIebr ûäBiË hy # åé Àgofˆƒem ÁmAefr
Ýêõàíå àшèáàìàòòð‰ äæèáåð шóääõ‰áõ‰êòè õ‰é. Ýè Ãоäðóìå àìàäåð
Сюда; только лишь прийдя; дживы; чистая преданность; есть. В этой; Годруме; моей;
jIbeMXâr XcIM‹feMr ñ™IxAÇAM - ÀgopplìI # w÷â jAiMyAé
äæèá‰íåшш‰ð Шî÷èí‰íä‰íåð êðèð^àñòõàí - Ãоï‰ïоëëè. Ò‰òò‰ äæàíèéàè
жизни Повелителя; Шачинанданы; место игр; Гопапалли. Истину; зная;
srsâwI TAkur åéýp pòAW|MA iliKyAeCM (XòIMb€IpXwk 36 ) H
Ш‰ð‰шшоòè ›õàêóð ýèðóï ïðàðòõ‰íà ëèêõèéà÷åí (Ñðè͉áîääèï‰ш‰ò‰ê‰ 36 ) :
Сарасвати; Тхакур; такую; молитву; написал; (сто молитв Навадвипе)
“M Àlok-ÀbefoifwmAg|eBEfrAibXù svikìXùw Àr ibmULAH #
«Íà ëîêà-âåäîäèòàì½ðãàáõåäàéð½âèùéà ñàìêëèùéàòà ðå áèìóð^õ½õ
heTM sbâ|v pirèwù ÀgOex XòIegofˆƒem pn|kutIv kuÝFâma ~”
Õà§õåíà ñàðââàì ïàðèõðèòéà Ãîó´å ÙðèÃîäðóìå ïàð¢àêó§èì êóðóäõâàì.»
( ïeh mUK| jIb, wuim Àlok-ÀbfAXòey #
(Îõå ìóðêõ‰ äæèá, òóìè ëоê‰-áåäàñð‰éå
О; глупая; душа; ты; приняв прибежище той части Вед,
которая говорит о матеральном продвижении
Ácir’ bÈl FŠm| ÁC ikìÜ h’ey ~
À÷оðè áоõóë‰ äõ‰ðì‰ à÷‰ êëèш§‰ õоéå.
Исполняя; множество; дхарм (предписанных обязанностей);
есть; страдающая; будучи.
hTAô CAixyA sb pW áiMiÓw #
Õ‰§õàò ÷õàð^èéà ш‰á‰ ï‰òõ‰ оíèш÷èò‰
Вдруг (разом); оставив; все; пути; ненадёжные;
XòIegofˆƒem pn|kutI krh ibihw ~
ÑðèÃоäðóìå ï‰ð¢‰êó§è ê‰ð‰õ‰ áèõèò‰.
В Шри Годруме; шалаш; сделай; возведённым.
TAkuerr áMubAf )
›õàêóðåð оíóáàä )
Шрилы Бхактивинода Тхакура; перевод.
wKM iwMjeM ñ™em g²ApAr héyA kuilyA-gòAem ÀpVOiCelM # ÀséifM
Ò‰êõ‰í òèíäæ‰íå êð‰ìå Éíãàïàð õоèéà Êóëèéà-ãðàìå ïîóí÷èëåí. Шåèäèí
Тогда; втроём; через какое-то время; через Гангу; став; в Кулийа-грам; прибыли. Того дня;
héew cμIfAs ï wôpwÍI fmy¸I õByé åkpòkAr ÁÓz|ù

141
õоèòå ×èäàш о ò‰òïоòíи ĉì‰éоíòè óáõîéè ýêïð‰êàð àш÷оðääæ‰
с; Чандидас; и; его жена; Дамайанти; оба;одного вида; удивительный;
Eb¤b-BAb pòkAX kirew lAigelM # åmw ÀboF hél Àz, mAiyk svsAr
áîéшí‰á‰-áõàá ïð‰êàш êоðèòå ëàãèëåí. Ýì‰ò‰ áоäõ õоèëо äæå, ìàéèê ш‰íãшàð
вайшнавский характер; проявление; делать; начали. Такое; ощущение; стало; что; материальная;
самсара;
wVAhAifgek Ár …pX| kireweC MA # Eb¤besbA, sbâ|fA kÒ¤MAm,
òàíõàäèã‰êå àð ñï‰ðш‰ êоðèòå÷å íà. Áîéшí‰á‰шåáà, ш‰ðá‰äà Êðèшí‰Íàì,
их; больше; прикосновение; делает; нет. Служение вайшнавам; всегда; Кришна-Нам;
sbâ|jIeb fyA, wAhAefr BUSn héyA pixl # FMù biMgaf½wI !
ш‰ðá‰äæèáå ä‰éà, òàõàäåð áõóшî¢ õоèéà ïоð^èë‰. Äõоíí‰ áоíèãä‰ìïоòè!
ко всем дживам; милость; их; украшением; став; упало. Слава; торговой чете!
FMù Eb¤bpòsAf ! FMù hirMAm ! FMù XòIMb€Ip-BUim ! ! !
Äõоíí‰ áîéшí‰á‰ïð‰шàä! Äõоíí‰ ÕîðèÍàì! Äõоíí‰ Ñðè͉áîääèï-áõóìè !!!
Слава; милости вайшнава! Слава; Хари-Наму! Слава; земле Шри Навадвипы !!!
Чандидас сказал: «О! Эта святая земля Годрума приносит величайшее благо. Как только джива
ступает на неё, в ней пробуждается беспримесная преданность. Здесь, на Годруме находится Гопапалли
– место игр Господа моей жизни - Шри Шачинанданы. Зная эту истину Сарасвати Тхакур написал такую
молитву:
«Íà ëîêà-âåäîäèòàì½ðãàáõåäàéð½âèùéà ñàìêëèùéàòà ðå áèìóð^õ½õ
Õà§õåíà ñàðââàì ïàðèõðèòéà Ãîó´å ÙðèÃîäðóìå ïàð¢àêó§èì êóðóäõâàì.»
(О глупая джива, заблудившись в предписаниях Вед, расписывающихсчастье материального
процветания,
Ты исполняешь множество обязанностей, испытывая непрестанные страдания.
Отбрось, не колеблясь, все эти ненадёжные пути
И в сияющей Годруме сделай ты себе шалаш.)
Затем они переправились втроём через Гангу и вернулись в Кулийаграм. Начиная с того самого
дня в Чандидасе и его жене Дамайанти во всей полноте стала проявлять себя удивительная природа
вайшнава. У всех возникало такое чувство, словно материальные свойства этого мира больше их не
затрагивают. Служение вайшнавам, постоянное воспевание Имени Кришны, милость ко всем дживам
стали их украшениями. Слава торговой чете! Слава милости вайшнавов! Слава Имени Хари! Слава
святой земле Навадвипы!!!

142
Òåìàòè÷åñêèé ñëîâàðèê.
1. Ìèð è ïðèðîäà

ñåâåð õ÷r óòòîð


þã fiøM ä‰êêõèí
çàïàä piÓm ï‰ш÷èì
âîñòîê pUb|, pUb ïóðá‰, ïóá
îãîíü ÁÛM, áigÍ àãó¢, оãíè
âîäà jl äæîë
çåìëÿ (ïîä íîãàìè) mAtI ìà§è
Çåìëÿ pÒiWbI, BUmμl ïðèòõèáè, áõó쉢´‰ë
âîçäóõ, âåòåð hAïyA, bAwAs õàwà, áàòàш
íåáî ÁkAX àêàш
ïëàíåòà gòh ãð‰õ‰
çâåçäà wArA, Møñ òàðà, íоêêõ‰òòð‰
ñîëíöå suz|ù, suizù шóðäæ‰, шóääæè
çàòìåíèå ñîëíöà suz|ù-gòhn шóðäæ‰ããð‰õ‰¢
ñîëíå÷íûé ñâåò (òåïëî) Àrof, Àroãur, ÀrOfò ðоä, ðоääóð, ðîóääð‰
ëóíà cVAf, c‹fˆ ÷àíä, ÷‰íäð‰
çàòìåíèå ëóíû c‹fˆ-gòhn ÷‰íäð‰ããð‰õ‰¢
ïîëíîëóíèå pUin|mA ïóðíèìà
íîâîëóíèå ámAbsùA ‰ìàáошшý
ñâåò Áelo, Áelok àëо, àëоê
òåíü CAyA, CAïyA ÷õàéà, ÷õàwà
òåìíîòà á¨kAr, ÁVFAr ‰íäõ‰êàð, àíäõàð
êëèìàò jl-bAyu, Áb-hAïyA äæ‰ë-áàéó, àá-õàwà
õîëîä TAμA, XIw §õࢴà, шèò
ìîðîç pAlA, brP ïàëà, á‰ð‰ï
ë¸ä brP á‰ð‰ï
æàðà wAp, grm òàï, ã‰ð‰ì
òóìàí kïyAsA êóàшà
ðîñà iXiXr шèшèð
îáëàêî ÀmG ìåãõ
äîæäü ibiÜ, bÒiÜ áèшòè, áðèшòè
ìîëíèÿ ibfuùw, ibjil áèääóò, áèäæëè
ãðîì bAj, bjˆ áàäæ, á‰ääæð‰
ðàäóãà rAm-FMuk ðàìäõоíóê

143
ïîãîäà ÁkAX, smy àêàш, ш‰ì‰é
ïðèðîäà bAhù-pòkÒiw, pòkÒiw áàääæõ‰-ïïðоêðèòè,
ïðоêðèòè

2. Âîäà è ñóøà.

çåìëÿ …Wl, mAtI, BUim ñòõ‰ë, ìà§è, áõóìè


ïåñîê bAil áàëè
áåðåã wIr, ikMArA, FAr òèð, êèíàðà, äõàð
ïîáåðåæüå smufò-wIr шоìóääð‰òèð
ìûñ á¸rIp ‰íò‰ðèï
îñòðîâ fâIp äèï
õîëì pAhAr ïàõàð
ãîðà pbâ|w ï‰ðá‰ò
ñêëîí õwrAé óòðàè
ðàâíèíà smwl BUim ш‰ì‰ò‰ë áõóìè
äîëèíà õpwùkA óïоòò‰êà
îêåàí, ìîðå smufò, sAgr, mhAsAgr шоìóääð‰, шàã‰ð,
ì‰õàшàã‰ð
çàëèâ õpsAgr óï‰шàã‰ð
îçåðî hˆf ðõ‰ä
ïðóä puKur ïóê(õ)óð
âîäî¸ì fIiG, jlAXy äèãõè, äæ‰ëàш‰é
êîëîäåö kUyA, kUeyo êóà, êóо
ëóæà ÀdobA ´оáà
îòëèâ BVAtA áõàíòà
ðåêà MfI íоäè
ïîòîê ÀÎow, jelr tAM ñðоò, äæ‰ëåð §àí
ðó÷åé (ðå÷êà) ÀCot MfI, ÀÎowisâMI ÷õоò‰ íоäè, ñðоò‰шшèíè
âîäîïàä JrnA, jl-pòpAw äæõ‰ð¢à, äæ‰ë‰ïïð‰ïàò
âîëíà ÀDõ, wr² ´õåó, ò‰ð‰íã‰

3. Ìèíåðàëû è ìåòàëëû

çîëîòî ÀsoMA, sâM| шоíà, ш‰ðí‰


ñåðåáðî rUpA, rUepo ðóïà, ðóïо
ìåäü wAmA, wVAbA òàìà, òàíáà
æåëåçî ÀlohA, lõh ëоõà, ë‰óõî
îëîâî itM §èí
öèíê fÆA ä‰ñòà

144
ðòóòü pArA ïàðà
ñâèíåö issA шèшà
ëàòóíü ipwl ïèò‰ë
ñòàëü é…pAw èшïàò
êðèñòàë …Pitk шïõо§èê
àëìàç hIrA õèðà
ñòåêëî kVAc, kAc êàí÷, êà÷
èçóìðóä mrkw ì‰ð(‰)ê‰ò
ñàïôèð MIlA íèëà
ðóáèí cunI ÷ó¢è
æåì÷óã muËA, Àmoiw ìóêòà, ìоòè
êîðàëë plA, pòbAl ï‰ëà, ïð‰áàë
ìðàìîð mŠm|r-pòÆr, mAb|l-pAWr ì‰ðì‰ð-ïð‰ñò‰ð,
ìàðá‰ë-ïàòõ‰ð
êàìåíü pAWr ïàòõ‰ð
ãðàâèé kVAkr êàíê‰ð
èçâåñòü cUn ÷ó¢
ãëèíà kAfA, mAtI êàäà, ìàòè
óãîëü kylA ê‰éëà
ìåë Kix êõоð^è

4. Çâåðè, ïòèöû, ðûáû, íàñåêîìûå.

æèâîòíîå pû, j§, jAMïyAr ïîшó, äæîíòó, äæàíwàð


êîïûòî Kur, øur êõóð
ðîã iXZ, XÒ² шèíã, ñðèíãã‰
õâîñò Àlj, ÀpKm (ó ïòèöû) ëåäæ, ïåêõ‰ì
øåðñòü (âîëîñû íà òåëå) Àlom, rïyVA ëоì, ðwàí
âîëîñû íà ãîëîâå cul ÷óë
ãðèâà Àksr êåш‰ð
êîðîâà ÀgoÝ, gAé ãоðó, ãàè
áûê SVAr шàíð
òåë¸íîê bACur áà÷õóð
ñëîí hAwI õàòè
âåðáëþä õt ó§
áóéâîë ÀmoS, mihS ìош, ìоõèш
ëîøàäü ÀGorA ãõоðà
ìóë áXâwr, Kœr ‰шш‰ò‰ð, êõ‰÷÷‰ð
îâöà ÀBxA áõåð^à

145
îñ¸ë gAFA ãàäõà
êîçà CAgl ÷õàã‰ë
êîç¸ë pVATA ïàí§õà
ñâèíüÿ XUïr, XUyr шóоð
ñîáàêà kukur êóêóð
êîò ÀbrAl, ibrAl áåðàë, áèðàë
íîñîðîã gμAr ã‰íäàð
ëåâ iXvh шèíãõ‰
òèãð bAG áàãõ
òèãðèöà bAiGMI áàãõèíè
ëåîïàðä icwA, icwA-bAG ÷èòà, ÷èòà-áàãõ
îëåíü hirn õоðè¢
îëåíèõà hirMI õоðè¢è
ìåäâåäü BAlìuk áõàëëóê
ëèñà ÀKVk-iXyAl êõýíê-шèàë
øàêàë iXyAl, XùAl, XÒgAl шèàë, шýë, ñðèãàë
âîëê ÀMkex-bAG íåêð^å-áàãõ
çàÿö KregoS êõ‰ðãош
îáåçüÿíà bVAfr, bAMr áàíä‰ð, áàí‰ð
âûäðà õf-ibrAl óä-áèðàë
áåëêà kAT-ibxAlI êà§õ-áèð^àëè
ìûøü éVfur èíäóð
êðûñà bx éVfur ቴ‰ èíäóð
÷åðåïàõà kAiCm, kÃp êà÷õèì, ê‰÷÷õ‰ï
êðîêîäèë kumIr êóìèð
çìåÿ sAp ùàï
ëÿãóøêà Àb², bùAv áýíã
ÿùåðèöà igrigit, ãèðãè§è, §èê§èêè

itkitik (äîìîâàÿ)
ðàê (îìàð) glfA-icvxI ã‰ëäà-÷èíãð^è
ïòèöà pAKI, pøI ïàêõè, ïоêêõè
ïåðî pAlk, pr ïàë‰ê, ï‰ð
ïåòóõ Àmorg ìоð‰ã
êóðèöà mug|I ìóðãè
óòêà hVAs, pAiw-hVAs õàíш, ïàòè-õàíш
ãóñü rAj-hVAs, rAj-hvs ðàäæ-õàíш, ðàäæ-õ‰íãш‰
èíäþê ÀpÝ ïåðó
ïàâëèí myur ìоéóð

146
ñîëîâåé bulbul áóëáóë
ïîïóãàé ityA §èà
ëàñòî÷êà wAl-ÀcVoc òàë-÷оí÷
ãîëóáü pAyrA ïàéðà
âîðîáåé cxAé, cxué ÷‰ðàè, ÷оðóè
äÿòåë kAT-ÀTokrA ê১õоêðà
êóðîïàòêà iwiwr òèòèð
áåêàñ kAfA-ÀKVocA êàäà-êõоí÷à
âîðîí fVAx-kAk äàíð^-êàê
ïåðåïåë betr ቧåð
ñîâà ÀpVcA ïýí÷à
ãðèô (ñòåðâÿòíèê) SkuiM шоêóíè
ðûáà mAC ìà÷õ
ïëàâíèê mAeCr pAKMA ìà÷õåð ïàêõíà
÷åøóÿ ÁVX, mAeCr ÁVX àíш, ìà÷õåð àíш
æàáðû mAeCr kAMeko ìà÷õåð êàíêо
êèò iwim-mAC òèìè-ìà÷õ
àêóëà hA²r õàíãã‰ð
áàáî÷êà pòjApiw ïð‰äæàïоòè
øåëêîïðÿä Ûit-ÀpokA ãó§è-ïоêà
ìóðàâåé ipVpxA ïèíïð^à
òåðìèò õé, õé-ÀpokA óè, óè-ïоêà
ìóõà mAiC ìà÷õè
êîìàð mXA ì‰шà
îñà ÀbolwA áоëòà
øåðøåíü iBmÝl áõèìðóë
ñêîðïèîí kVAkxA-ibCA êàíêð^à-áè÷õà
ïàóê mAkxXA ìàê‰ðшà
ñàðàí÷à p²pAl ï‰íãã‰ïàë
ñîðîêîíîæêà ibCA áè÷õà

5. Äåðåâüÿ, öâåòû, ôðóêòû, îâîùè.

äåðåâî gAC ãà÷õ


êîðåíü iXkx шèê‰ð^
ñòâîë gAeCr ÛVix ãà÷õåð ãóíð^è
âåòâü dAl, XAKA ´àë, шàêõà
êîðà bAkl, gAeCr CAl áàê‰ë, ãà÷õåð ÷õàë

147
ëèñò pAwA ïàòà
ðàñòåíèå õif óäáõèä
ëèàíà lwA ë‰òà
òðîñòíèê Xr, KAgxA ш‰ð, êõàãð^à
ñàõàðíûé òðîñòíèê ÁK àêõ
áàíüÿí (ñìîêîâíèöà) bt-gAC ቧ-ãà÷õ
áàìáóê bVAX áàíш
åëü JAõ-gAC äæõàó-ãà÷õ
ñîñíà srl-gAC ш‰ð‰ë-ãà÷õ
ýáåíîâîå (÷¸ðíîå)äåðåâî ÁbluX àáëóш
òèêîâîå äåðåâî ÀXÛM шåãóí
öâåòîê Pul ïõóë
ãèðëÿíäà mAlA ìàëà
áóêåò Puelr ÀwoxA ïõóëåð òоð^à
ëîòîñ pfí ï‰ää‰
ðîçà ÀgolAp ãоëàï
æàñìèí jVué äæóíè
ïëîä Pl ïõ‰ë
êîæóðà CAl, iClkA, ÀKosA ÷õàë, ÷õèëêà, êõошà
êîñòî÷êà, ç¸ðíûøêî XVAs шàíш
ñåìÿ bIic, bIj áè÷è, áèäæ
ìàíãî Ám, ÁVb àì, àíá
áàíàí klA ê‰ëà
ÿáëîêî Áepl, Àsõ-Pl àïåë, шåó-ïõ‰ë
ãðóøà MAspAiw íàшïàòè
àïåëüñèí kmlA-Àlbu ê‰ì(‰)ëà-ëåáó
ãðàíàò fAixm äàð^èì
âèíîãðàä Á²ur àíãóð
èçþì ikXimX êèшìèш
àíàíàñ ÁMArs àíàð‰ш
ôèíèê ÀKjur êõåäæóð
ãóàâà ÀpyArA ïåàðà
èíæèð Á´Ir àíäæèð
êîêîñîâûé îðåõ MArkl, MAirekl íàðê‰ë, íàðèêåë
ëèìîí Àlbu, ÀMbu ëåáó, íåáó
äûíÿ PutI ïõó§è
àðáóç wrmuj ò‰ðìóäæ
ïàëì-ôðóò wAl òàë

148
äæåê-ôðóò kVATAl êàí§õàë
îâîùè XAk-sbjI, wir-wrkArI шàê-ш‰áäæè,
òоðè-ò‰ðêàðè
êàïóñòà bVAFA-kip áàíäõà-êоïè
öâåòíàÿ êàïóñòà Pul-kip ïõóë-êоïè
áàêëàæàí ÀbÛM áåãóí
êàðòîôåëü Álu àëó
ñëàäêèé êàðòîôåëü rA²Alu ðàíãàëó
ìîðêîâü gAjr ãàäæ‰ð
òûêâà lAõ ëàó
îãóðåö XXA ш‰шà
ïîìèäîð ÀtomAeto, ibeliw-ÀbÛM, §оìà§о, áèëåòè-áåãóí,
ãóð^-áåãóí
Ûx-ÀbÛM
ðåäèñ mulA ìóëà
ðåïà (ñâåêëà) XAlgm шàëã‰ì
øïèíàò pAlv-XAk ïàë‰íã-шàê
çåë¸íûé ãîðîøåê klAé-ûVit ê‰ëàè-шóí§è
áîáû sIm, brbtI шèì, á‰ðáо§è
ðèñ cA’l, FAM (â øåëóõå), ÷àë, äõàí, áõàò

BAw
ïøåíèöà gm ã‰ì
ÿ÷ìåíü zb äæ‰á
êðóïà ñàãî sAÛ-fAMA, sAbu-c¹M шàãó-äàí, шàáó-÷‰íä‰í
ïåðåö ÷èëè lvkA ë‰íãêà
êîðèöà dAliciM, fAÝiciM äàë÷èíè, äàðó÷èíè
ãâîçäèêà lb² ë‰á‰íã‰
ìèíäàëü bAfAm áàäàì
ñåçàì iwl òèë
ãðåöêèé îðåõ ÁKerot àêõðо§
òàìàðèíä ÀVwwul òåíòóë
èìáèðü ÁfA àäà
ñóø¸ííûé èìáèðü ûVT ùóí§õ
òðàâà GAs ãõàш
ñåíî ûeKo-GAs шóêõо-ãõàш
÷åñíîê rûM ðошóí
ëóê ipVyAj ïèíàäæ
òàáàê wAmAk òàìàê
÷àé cA ÷à

149
6.Öâåòà
öâåò r², bn| ð‰íã, á‰ð¢‰
÷¸ðíûé kAl, kAelo êàë, êàëо
ò¸ìíûé GM, gAL ãõ‰í‰, ãàð^õ‰
ñåðûé, ïåïåëüíûé pVAûet, Fusr ïàíшó§å, äõóш‰ð
çåìëèñòî-ñåðûé Àmet r² ìå§å ð‰íã
áëåäíûé, ñâåòëûé iPek, hAlkA ïõèêå, õàëêà
áåëûé sAfA шàäà
ãîëóáîé MIl íèë
íåáåñíî-ãîëóáîé ÁsmAMI-MIl àшìàíè-íèë
áèðþçîâûé iPerojA ôèðоäæà
ôèîëåòîâûé gAL-MIl, ÀbÛeM-MIl ãàð^õ‰-íèë, áåãóíå-íèë
çåë¸íûé sbuj шоáóäæ
ñâåòëî-çåë¸íûé iPek-sbuj, FAMI r² ïõèêå шоáóäæ,
äõàíè ð‰íã
æ¸ëòûé h’lef õ‰ëäå
îðàíæåâûé MArA²I, kmlA-Àlbur r² íàðàíãè,
ê‰ìëà-ëåáóð ð‰íã
ñâåòëî-êðàñíûé iPek lAl, pAtl ÀbÛMI ïõèêå ëàë,
ï৉ë áåãóíè
êðàñíûé lAl, rA²A, rË ëàë, ðàíãà, ð‰êò‰
ðîçîâûé ÀgolApI ã‰ëàïè
àëûé tktek-lAl §‰ê§‰êå ëàë
êèíîâàðü (ÿðêî-êðàñíûé) isVfuer-lAl шèíäóðå ëàë
ìàëèíîâûé ÁlwA r² àëòà ð‰íã
êîðè÷íåâûé ktA, ktAeX, bAfAim ꉧà, ꉧàшå, áàäàìè

6. Âðåìÿ, ÷àñû, äíè íåäåëè, ìåñÿöû è âðåìåíà ãîäà.


ñåçîí, âðåìÿ ãîäà Rwu ðèòó
ðàííÿÿ îñåíü (ñ ñåðåäèíû Xrw (kAl) ш‰ð‰ò (êàë)
ñåíòÿáðÿ ïî ñåðåäèíó
íîÿáðÿ)
ïîçäíÿÿ îñåíü (ñ ñåðåäèíû Àhm¸ (kAl) õåì‰íò‰ (êàë)
íîÿáðÿ ïî ñåðåäèíó ÿíâàðÿ)
çèìà (ñ ñåðåäèíû ÿíâàðÿ ïî XIw-kAl шèò-êàë
ñåðåäèíó ìàðòà)
âåñíà (ñ ñåðåäèíû ìàðòà ïî bs¸ (kAl) á‰ш‰íò‰ (êàë)
ñåðåäèíó ìàÿ)
ëåòî (ñ ñåðåäèíû ìàÿ ïî gÒ˜m (kAl), grmI (kAl) ãðèíшш‰ (êàë),
ñåðåäèíó èþëÿ) ã‰ðìè (êàë)
ñåçîí äîæäåé (ñ ñåðåäèíû bS|A á‰ðшà
èþëÿ ïî ñåðåäèíó ñåíòÿáðÿ)
ìåñÿö ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ ïî EbXAK, b’eXK áîéшàêõ, áошåêõ
ñåðåäèíó ìàÿ (31äåíü)

150
ìàé-èþíü (31-32 äíÿ) Ejùü, j’iÜ äæîèш§õ‰, äæош§è
èþíü-èþëü (31-32 äíÿ) ÁSAL àшà´(õ)
èþëü-àâãóñò (31-32 äíÿ) XòAbn шðàቢ
àâãóñò-ñåíòÿáðü BAfò, BAãr áõàääð‰, áõàää‰ð
(31-32 äíÿ)
ñåíòÿáðü-îêòÿáðü ÁiXâM àшшèí
(30-31 äåíü)
îêòÿáðü-íîÿáðü (30 äíåé) kAi÷|k êàðòèê, êàòòèê
íîÿáðü-äåêàáðü (29 äíåé) ágòhAyn, áGòAn ‰ããð‰õàé‰í, ‰ããõðàí
äåêàáðü-ÿíâàðü ÀpOS, ÀpoS ïîóш, ïîш
(29-30 äíåé)
ÿíâàðü-ôåâðàëü mAG ìàãõ
(29-30 äíåé)
ôåâðàëü-ìàðò (30 äíåé) PA»uM, PAÛM ïõàëãóí, ïõàãóí
ìàðò-àïðåëü (29-30 äíåé) Ecñ, Ecw, c’w ÷îèòòð‰, ÷îèò, ÷оò
ãîä bCr, bôsr á‰÷õ‰ð, á‰òш‰ð
ìåñÿö mAs ìàù
äâå íåäåëè pø ïоêêõ‰
íåäåëÿ sîAh, hîA ш‰ïòàõ‰, õ‰ïòà
äåíü ifM, Àroj (ðàáî÷èé äåíü) äèí, ðоäæ
äåíü çà äí¸ì ifM-ifM, Àroj-Àroj äèí-äèí, ðоäæ-ðоäæ
åæåäíåâíî pòiwifM, pòwùh ïðîòèäèí, ïðоòò‰õ‰
äåíü ðîæäåíèÿ j‹m-ifM, j‹m-iwiW äæ‰íì‰-äèí,
äæ‰íì‰-òèòõè
äåíü îòäûõà, âûõîäíîé CutI ÷õó§è
äàòà, ÷èñëî wAirK òàðèêõ
äåíü íåäåëè bAr áàð
ïîíåäåëüíèê ÀsombAr ш‰ìáàð
âòîðíèê m²lbAr ì‰íãã‰ëáàð
ñðåäà buFbAr áóäõáàð
÷åòâåðã bÒh…piwbAr, Àb…piwbAr, áðèõ‰шïоòèáàð,
áåшïоòèáàð,
ibSuùwbAr áèшшóòáàð
ïÿòíèöà ûñ™bAr, ûëurbAr шóêð‰áàð, шóêêóðáàð
ñóááîòà XiMbAr шоíèáàð
âîñêðåñåíüå ribbAr ðоáèáàð, ðоááàð
ñåãîäíÿ Áj, ÁjkArfiM àäæ, àäæêàðäèí
çàâòðà kAl, kAil, ÁgAimkAl êàë, êàëè, àãàìèêàë
â÷åðà kAl, kAil, gwkAl êàë, êàëè, ã‰ò‰êàë
ïîñëåçàâòðà prû, ÁgAmI prû ï‰ðшó, àãàìè ï‰ðшó
ïîçàâ÷åðà prû, gw (Àgl prû ) ï‰ðшó, ã‰ò‰ï‰ðшó,
ãåë‰ï‰ðшó
íà÷àëî Árþ, ÀgoxA, ûÝ àð‰ìáõ‰, ãоð^à, шóðó
êîíåö ÀXS шåш

151
ðàññâåò, ðàííåå óòðî ÀBor-eblA, pòwUùS, ÕSA-kAl áõоð-áåëà, ïðоòòóш,
óшà-êàë
âîñõîä ñîëíöà suez|ùofy, suizù-ïTA шóðäæоä‰é,
шóääæè-‰§õà
çàõîä ñîëíöà suz|ùAÆ, suizù-ÀdobA шóðäæýñò‰,
шóääæè-´‰áà
óòðî skAl, pòAwHkAl ш‰êàë, ïðàò‰êêàë
äíåâíîå âðåìÿ ifeMr ÀblA äèíåð áåëà
ïîëäåíü fupur-ÀblA äóïóð áåëà
ïîñëåïîëóäíÿ ibkAl, áprAÙ áèêàë, ‰ï‰ðàíõ‰
ñóìåðêè Brs¨ùA, Áelo-ÁVFAir áõ‰ð шоíäõý,
àëо-àíäõàðè
âå÷åð s¨ùA, sVAJ, s¨ùA-ÀblA, шоíäõý, шàíäæõ,
шоíäõý-áåëà,
sVAeJr-ÀblA шàíäæõåð-áåëà
íî÷ü rAw, rAi÷r, rAiñ ðàò, ðàòòèð, ðàòòðè
ïîëíî÷ü fupur-rAw äóïóð-ðàò
âðåìÿ kAl, smy, ÀblA (äíÿ) êàë, ш‰ì‰é, áåëà
÷àñ GŒtA ãõ‰¢§à
ïîë÷àñà ÁF-GŒtA àäõ-ãõ‰¢§à
÷åòâåðòü ÷àñà isik-GŒtA шèêè-ãõ‰¢§à
ìèíóòà imiMt ìèíè§
ñåêóíäà ÀsekŒd шåê墴
ìîìåíò muhU÷| ìóõóðò‰

7. Ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ

ïðåäîê pUbâ|-puÝS, bAp-fAfA ïóðá‰-ïóðóш, áàï-äàäà


äåäóøêà TAkurfAfA §õàêóðäàäà
äåä (îòåö îòöà) ipwAmh ïèòàì‰õ‰
äåä (îòåö ìàòåðè) fAfAmhAXy, mAwAmh äàäàì‰(õà) ш‰é,
ìàòàì‰õ‰
áàáóøêà TAkurmA §õàêóðìà
áàáóøêà (ìàòü îòöà) ipwAmhI ïèòàìоõè
áàáóøêà (ìàòü ìàòåðè) ififmA, mAwAmhI ìàòàìîõè
îòåö bAbA, ipwA, jMk áàáà, ïèòà
ìàòü mA, mAwA, jMMI ìà, ìàòà
ðîäèòåëè mAwAipwA ìàòàïèòà
äÿäÿ (ñòàðøèé áðàò îòöà) ÀjTA äæý§õà
äÿäÿ kAkA, KuxA êàêà, êõó´à
(ìëàäøèé áðàò îòöà)
äÿäÿ (ìóæ ñåñòðû ìàòåðè) Àmeso ìåшо
äÿäÿ (ìóæ ñåñòðû îòöà) ipsA, ipes ïèшà, ïèшå

152
äÿäÿ (áðàò ìàòåðè) mAmA ìàìà
ò¸òÿ (æåíà ñòàðøåãî áðàòà ÀjTAé, ÀjTAé-mA äæå§õàè, äæå§õàè-ìà
îòöà)
ò¸òÿ (ñåñòðà îòöà) ipsI, ipsImA ïèшè, ïèшèìà
ò¸òÿ (æåíà ìëàäøåãî áðàòà kAkI, KuxI-mA êàêè, êõóð^è-ìà
îòöà)
ò¸òÿ (æåíà áðàòà ìàòåðè) mAmI, mAmImA ìàìè, ìàìèìà
ò¸òÿ (ñåñòðà ìàòåðè) mAsI, mAsImA ìàшè, ìàшèìà
áðàò BAé, BˆAwA áõàè, áõðàòà
ñòàðøèé áðàò fAfA (ïðè îáðàùåíèè), äàäà, á‰ð^‰

bx
âòîðîé áðàò Àmejo ìåäæо
òðåòèé áðàò Àsejo шåäæо
÷åòâ¸ðòûé áðàò M, MwuM íîòóí
ïÿòûé áðàò Pul ïõóë
ìëàäøèé áðàò ÀCot ÷õ
ñåñòðà ÀboM, BigiM áоí, áõоãèíè
ñòàðøàÿ ñåñòðà ifif (îñîáåííî ïðè äèäè
îáðàùåíèè)
íåâåñòêà BˆAñÒ-bFU, BAfò-ÀbO áõðàòðè-áоäõó,
(æåíà ñòàðøåãî áðàòà) áõàääð‰-áîó
çÿòü (ìóæ ñåñòðû) BigMI-piw áõоãèíè-ïоòè
ïëåìÿííèê (ñûí áðàòà) BAé-Àpo, BˆAwuSpuñ áõàè-ïо, áõðàòóшïóòòð‰
ïëåìÿííèê (ñûí ñåñòðû) BAigMA, BAgeM, BAigeMy, áõàãèíà, áõàãíå,
áõàãèíåî, áоí-ïо
ÀboM-Àpo
ïëåìÿííèöà (äî÷ü áðàòà) BAé-JI, BˆAwuSpuñI áõàè-äæõè,
áõðàòóшïóòòðè
ïëåìÿííèöà (äî÷ü ñåñòðû) BAgMI, BAigeMyI, ÀboM-JI áõàãíè, áõàãèíåè,
áоí-äæõè
äâîþðîäíûé áðàò (ñûí ÀjTuw (jATwuw ) BAé äæå§õóò‰ (äæà§õòóò‰)
ñòàðøåãî áðàòà îòöà) áõàè
äâîþðîäíûé áðàò (ñûí Kuxuw (Kuxwuw ) BAé êõóð^óò‰ (êõóð^òóò‰) áõàè
ìëàäøåãî áðàòà îòöà)
äâîþðîäíûé áðàò (ñûí mAmAw BAé ìàìàò‰ áõàè
áðàòà ìàòåðè)
äâîþðîäíûé áðàò (ñûí ipsuw (ipswuw ) BAé ïèшóò‰ (ïèшòóò‰) áõàè
ñåñòðû îòöà)
äâîþðîäíûé áðàò (ñûí mAsuw (mAswuw ) BAé ìàшóò‰ (ìàшòóò‰) áõàè
ñåñòðû ìàòåðè)
õîëîñòÿê áibbAihw, Áébux ‰áèáàõèò‰, àèáóð^‰
íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà, áibbAihwA, áMULA, kumArI, ‰áèáàõèòà, ‰íóð^õà,
äåâóøêà êóìàðè, àèáóð^‰
Áébux
æåíèõ br á‰ð
íåâåñòà k’eM êоíå
ñâàäüáà ibey, ibbAh áèå, áèáàõ‰
ìóæ sâAmI шàìè

153
æåíà ÄI, pwÍI ñòðè, ïоòíè
æåíùèíà ñ æèâûì ìóæåì åyï-ÄI, sFbA ýо-ñòðè, ш‰äõ‰áà
âäîâà ibFbA áèäõ‰áà
âäîâåö ibpwÍIk áèïоòíèê
òåñòü, ñâ¸êîð Xâûr шошóð
ò¸ùà, ñâåêðîâü XâAûxI шàшóð^è
äåâåðü (ñòàðøèé áðàò ìóæà) BAûr áõàшóð
äåâåðü (ìëàäøèé áðàò ìóæà) Àfïr, Àfbr äåоð, äåá‰ð
íåâåñòêà (æåíà áðàòà ìóæà) zA äæà
çîëîâêà (ñåñòðà ìóæà) MMf í‰í‰ä
ìóæ çîëîâêè (ìóæ ñåñòðû M¹Aé í‰íäàè
ìóæà)
øóðèí (áðàò æåíû) XAlA, XùAlk шàëà, шýë‰ê
æåíà øóðèíà (æåíà áðàòà XAlAj шàëàäæ
æåíû)
ñâîÿ÷åíèöà (ñåñòðà æåíû) XAlI шàëè
ñâîÿê (ìóæ ñåñòðû æåíû) BAyrA-BAé áõàéðà-áõàè
ñûí ÀCel, puñ ÷õåëå, ïóòòð‰
þíîøà, ïàðåíü ÀCokrA ÷õоêðà
íàñëåäíèê õ÷rAiFkArI, ïyAirXAM óòò‰ðàäõèêàðè, wàðèшàí
äî÷ü Àmey, kMùA, fuihwA ìåéå, êоííý, äóõèòà
ñíîõà, íåâåñòêà (æåíà ñûíà) puñ-bFU ïóòòð‰-áоäõó
çÿòü (ìóæ äî÷åðè) jAmAé, jAmAwA äæàìàè, äæàìàòà
âíóêè MAwI-puwI íàòè-ïóòè
âíóê (ñûí ñûíà) MAwI, ÀpOñ íàòè, ïîóòòð‰
âíóê (ñûí äî÷åðè) ÀfOihñ äîóõèòòð‰
âíó÷êà (äî÷ü ñûíà) MawÍI, ÀpOwˆI íàòíè, ïîóòòðè
âíó÷êà (äî÷ü äî÷åðè) ÀfOihwˆI äîóõèòòðè
ìëàäåíåö iXû, ÀKokA (ìàëü÷èê), шèшó, êõоêà, êõóêè
KukI (äåâî÷êà)
îò÷èì ibipwA áèïèòà
ìà÷åõà sw-mA ш‰òìà
ïàñûíîê swIM-Àpo, spwÍI-puñ шоòèí-ïо,
ш‰ïоòíè-ïóòòð‰

8. ×åëîâå÷åñêîå òåëî

òåëî XrIr, Àfh шоðèð, äåõ‰


êîñòü hAx, áiÇ õàð^, оñòõè
êðîâü rË ð‰êò‰

154
æèð cbâ|I, Àmf ÷оðáè, ìåä
êîñòíûé ìîçã mêA ì‰ääæà
êîæà cAmxA ÷àìð^à
âîëîñû íà òåëå Àlom, rVïyA ëоì, ðwàí
öâåò êîæè gAeyr r², bn| ãàéåð ð‰íã, á‰ð¢‰
ò¸ìíûé XùAm-bn|, kAelo-r² шýì-á‰ð¢‰, êàëо-ð‰íã
ñâåòëûé ÀgOr-bn|, PrsA-r² ãîóð(‰)-á‰ð¢‰,
ïõ‰ðшà-ð‰íã
ãîëîâà mAWA ìàòõà
ìîçã mgj, miÆó, mAWAr GI ì‰ã‰äæ, ìоñòèùê‰,
ìàòõàð ãõè
ëèöî muK, muK-mŒdl ìóêõ, ìóêõ‰-쉢´‰ë
âîëîñû íà ãîëîâå cul, ÀkS ÷óë, êåш
ëîá kpAl ê‰ïàë
âèñîê rg, kpAl ð‰ã, ê‰ïàë
ãëàç ÀcoK, cøu ÷‰ê(õ), ÷оêêõó
ãëàçíîå ÿáëîêî ÀcoeKr wArA ÷‰êõåð òàðà
çðà÷îê ÀcoeKr min ÷‰êõåð ìî¢è
áðîâü Bˆƒ, BuÝ áõðó, áõóðó
âåêî ÀcoeKr pAwA ÷‰êõåð ïàòà
óõî kAM, kn| êàí, ê‰ð¢‰
íîñ MAk íàê
íîçäðÿ MAsA-r¨ˆ íàшà-ð‰íäõð‰
ùåêà gAl ãàë
÷åëþñòü cïyAl ÷wàë
ðîò muK ìóêõ
ÿçûê ijB, ijhabA äæèá, äæèóõà
çóá fVAw, f¸ äàíò, ä‰íò‰
ãóáà ÀTVot §õ‰í§
âåðõíÿÿ ãóáà ïü îш§õ‰
íèæíÿÿ ãóáà áFr ‰äõîð
óñû ÀgVoP ãîíï(õ)
ïîäáîðîäîê WuVwI, icbuk òõóíòè, ÷èáóê
áîðîäà fAxI äà´è
øåÿ GAx ãõà´
ãîðëî glA ã‰ëà
ðóêà bAhu, hAw áàõó, õàò
ñóñòàâ gVAt, hAexr Àjox, áiÇ-si¨ ãàí§, õàð^åð äæоð^,
оñòõè-шоíäõè
ïëå÷î kVAF êàíäõ

155
ïîäìûøêà bgl, kuiø á‰ã‰ë, êóêõè
ëîêîòü kMué êоíóè
çàïÿñòüå kbjI, min-b¨ êоáäæè, ìо¢è-á‰íäõ‰
êèñòü hAw õàò
ïàëåö Á²ul, á²uil àíãóë, îíããóëè
áîëüøîé ïàëåö buexo Á²ul, á²uü áóðо-àíãóë, îíããóш§õî
óêàçàòåëüíûé wê|MI ò‰ðäæоíè
ñðåäíèé mFùmA ìоääõ‰ìà
áåçûìÿííûé áMAimkA ‰íàìèêà
ìèçèíåö kex Á²ul ê‰ð^å-àíãóë
íîãîòü MK í‰êõ
ãðóäü buk áóê
ãðóäíàÿ êëåòêà CAwI ÷õàòè
ð¸áðà pVAjr, pVAjrA ïàíäæ‰ð, ïàíäæðà
ñåðäöå èfy, èw-ipμ, kiljA ðõèäîé, ðõèò-ï袴‰,
êоëèäæà
ë¸ãêèå Pus-Pus ïõóш-ïõóш
æèâîò Àpt ïå§
áîê kVAK êàíêõ
æåëóäîê pAekoÇlI ïàêоñòõоëè
êèøå÷íèê Àpt, Àpetr MAxI ïå§, ïå§åð íàð^è
ïå÷åíü zkÒw äæ‰êðèò
ñåëåç¸íêà ipel, iplA, pìIhA ïèëå, ïèëà, ïëèõà
ïî÷êè mUñAXy ìóòòðàш‰é
ñïèíà ipT ïè§õ
ïîçâîíî÷íèê iXr-fVAxA, ÀmÝ-fμ шèð-äàíð^à,
ìåðó-äо¢´‰
ïàõ kVuckI êóí÷êè
íîãà pA ïà
áåäðî pACA ïà÷õà
êîëåíî hVAtu õàí§ó
ëîäûæêà pAeyr gVAt ïàéåð ãàí§
ïÿòêà ÀgoxAil ãоð^àëè
íîñîê (ñòîïû) pAeyr Á²ul ïàéåð àíãóë
ñòîïà pA, pfwl ïà, ï‰ä‰ò‰ë

9. Áîëåçíè, ëå÷åíèå, ëåêàðñòâà.


áîëåçíü Àrog, ásuK ðоã, ‰шóêõ
áîëüíîé ásuÇ ‰шóñòõ‰

156
ñëåïîé ᨠ‰íäõ‰
ñëåïîé íà îäèí ãëàç kAMA, åk-cøu-hIM ýê-÷оêêõó-õèí
ãëóõîé kAlA, biFr êàëà, áоäõèð
íåìîé ÀbobA, mUk áоáà, ìóê
õðîìîé ÀKVAxA êõоíð^à
àñòìà hVApAMI õàíïàíè
âåòðÿíàÿ îñïà pAiM-bs¸ ïàíè-á‰ш‰íò‰
õîëåðà ïlA-õTA оëàó§õà
äèçåíòåðèÿ ÁmAXy àìàш‰é
ïîäàãðà ÀVget-bAw ãåí§å-áàò
ðåâìàòèçì bAw áàò
èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü ÀCVoyAc ÷õwàí÷
òóáåðêóë¸ç ë¸ãêèõ zøíA äæ‰êêõàí
(÷àõîòêà)
ýïèäåìèÿ mhAmArI, mxk ì‰õàìàðè, ì‰ð^‰ê
ãîëîâíàÿ áîëü mATA-FrA, iXrHpIxA ìàòõà-äõ‰ðà, шèð‰ïïèð^à
÷óâñòâîâàòü mAWA ÀGorA, ìàòõà ãõоðà,
ãîëîâîêðóæåíèå õàò-ïà äæõèì äæõèì
hAw-pA iJm iJm krA ê‰ðà
óñòàëîñòü, óòîìëåíèå kìAi¸, wsfI êëàíòè, òошäè (òоçäè)
ïîìåøàòåëüñòâî õ‹mAf Àrog óíìàä ðоã
îáìîðîê mUÃ|A ìóð÷õà
íåñâàðåíèå ájIn|, bf-hjm ‰äæèðí‰, á‰ä-õ‰äæ‰ì
çàïîð Àkoü-bäwA ê‰ш§õ‰-á‰ääõ‰òà
ïîíîñ Àpt-MAmAM, áiwsAr ïå§-íàìàí‰, оòèшàð
èêîòà ihëA, ÀVhckI õèêêà, õåí÷êè
òîøíîòà gA-bim ãà-áоìè
æåë÷ü ip÷ ïèòò‰
æåëòóõà kAmlA, ÀMbA êàìëà, íýáà
ãëèñòû kÒim êðèìè (êèðìè)
ìîðñêàÿ áîëåçíü cër-lAgA ÷‰êê‰ð-ëàãà
ñîëíå÷íûé óäàð Xã|I-gŠm|I шоðäè-ãоðìè
ïðîñòóäà Xã|I, TAμA шоðäè, §õࢴà
êàøåëü kAsI êàшè
æàð (òåìïåðàòóðà) jâr äæ‰ð
áîëü kÜ, z¸ˆnA ê‰ш§‰, äæ‰íòð‰íà
âîñïàëåíèå jâAlA-krA, jâliM, pòfAh äæàëà-ê‰ðà, äæ‰ëоíè,
(äæîëóíè), ïð‰äàõ‰
îïóõîëü, ïðèïóõëîñòü ÀPolA ïõоëà
ïåðåëîì hAx-BA²A õàð^-áõàíãà
ðàñòÿæåíèå ñâÿçîê mckAM ì‰÷êàí‰

157
ÿçâà GA, øw ãõà, êõ‰ò‰
ðàíà ÁGAw àãõàò
öàðàïèíà Ávcx, fAg àí÷àð^, äàã
îáæèãàòüñÿ puex zAïyA ïó´å äæàwà
îæîã JlsAM äæõ‰ëшàí‰
óøèáàòüñÿ mAvX iCVex zAïyA, ìàíãш‰ ÷õèíð^å äæàwà,
ìàíãш‰ òõåíòëå äæàwà
mAvX ÀWVwel zAïyA
óêóñ kAmx, fvXM êàìîð^, ä‰íãшîí
óêóñ çìåè sAepr kAmx, sp|-fvXM шàïåð êàìîð^,
ш‰ðï‰-ä‰íãшîí
ÿä ibS áèш
æàëèòü hul PutAM õóë ïõó§àí‰
ïðîèñøåñòâèå Ákisík ibpf àêошшèмê áèïîä
(íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé)
ñóäîðîãà, êîíâóëüñèÿ ÀKVcMI, wxkA êõåí÷оíè, ò‰ð^êà
ìîçîëè pAeyr kxA ïàéåð ê‰ð^à
ìûøå÷íûé ñïàçì iPk bùAWA ïõèê áýòõà
ëå÷èòü ÁrAm krA àðàì ê‰ðà
äîêòîð dAËAr ´àêòàð
äîêòîð-àþðâåä kibrAj êоáèðàäæ
çóáíîé âðà÷ fVAewr dAËAr, f¸-icikôsk äàíòåð ´àêòàð,
ä‰íò‰-÷èêèòш‰ê
õèðóðã áÄ-icikôsk ‰ñòð‰-÷èêèòш‰ê
àêóøåðêà fAé äàè
áîëüíèöà hVAspAtAl õàíшïàòàë
àïòåêà ïSueFr ÀfokAM, dAËAr KAMA ошóäõåð äоêàí,
´àêòàð êõàíà
ïðèïàðêà (ãðåëêà) grm jelr Àsk ã‰ðîì äæ‰ëåð шåê
áèíò bùAeμj, ptI áý¢´åäæ, ïо§è
ëåêàðñòâî ïSuF, ÏSF ошóäõ, îóш‰äõ
òîíèçèðóþùåå ëåêàðñòâî bl-kArk ïSuF á‰ë êàð‰ê ошóäõ
êàìôîðà kpu|r êоðïóð, êоïïóð
ìàçü mlm ì‰ë‰ì
ïèëþëÿ bxI, bitkA áоð^è, áо§èêà
äèåòà pWù ïоòòõ‰
ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ bùAyAm, ksrw áýéàì, ê‰шð‰ò
îòäûõ ibXòAm áèññðàì

10. Åäà è ïèùåâûå äîáàâêè


çàâòðàê skAelr KAïyA, ÀCot hAjrI, ш‰êàëåð êõàwà,
÷õ õàäæðè,

158
pòAwrAX ïðàò‰ðàш
îáåä fupuerr KAïyA äóïóðåð êõàwà
óæèí rAewr KAïyA ðàòåð êõàwà
åäà KAbAr ijiMs, KAfù-fòbù êõàáàð äæèíèш,
êõàää‰-äðоáá‰
âàð¸ííûé isä шèääõ‰
æàðåííûé BAjA áõàäæà
ìîëîêî fuF äóäõ
ðèñ, âàð¸ííûé â ìîëîêå ñ pAys, prmAŸ ïàé‰ш, ï‰ðìàíí‰
ñàõàðîì
ñëèâêè fueFr sr äóäõåð ш‰ð
ìàñëî mAKM ìàêõ‰í
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî Àwl, Ewl òåë, òîèë‰
òâîðîã CAMA ÷õàíà
ñûð pMIr ïоíèð
éîãóðò fé äоè
ìóêà ÁtA (ãðóáîãî ïîìîëà), а§а, мойда, лал-а§а
myfA (òîíêîãî ïîìîëà),
lAl-ÁtA (íåïðîñåÿííàÿ)
ìàííàÿ êðóïà sUjI шóäæè
÷àïàòè (áåçäðîææåâûå rutI ðóòè
ëåï¸øêè)
õëåá pVAõ-rutI ïàóí-ðóòè
âàôëè (ïøåíè÷íûå, lucI ëó÷è
æàðåííûå â ãõè)
ÿ÷ìåíü zb äæ‰á
ñóï suÝyA, ÀJol, sUp шóðóà, äæõоë, ñóï
ñïåöèè mslA ì‰ùëà
ñîëü MuM, luM, lbn íóí, ëóí, ë‰á‰¢
ïåðåö mirc, mirecr ÛVxA ìоðè÷, ìоðè÷åð ãóíð^à
(òîë÷¸íûé)
ãîð÷èöà sirSA, ÛVxA-sirSA шоðèшà, ãóíð^à-шоðèшà
(òîë÷¸íàÿ)
ïèêóëè ÁcAr à÷àð
óêñóñ isrkA шèðêà
ñàõàð iciM ÷èíè
ïàëüìîâûé ñàõàð Ûx ãóð^
ì¸ä mFu ìоäõó
ïàòîêà ÀJolA Ûx äæõоëà ãóð^
ñëàäîñòè ÀmTAé ìå§õàè
âàðåíüå Pelr ÀmorbbA ïõ‰ëåð ìоð‰ááà
ë¸ä brP á‰ð‰ô, á‰ð‰ï

159
11. Äîì, ìåáåëü, äîìàøíÿÿ óòâàðü.

äîì bAxI, Gr, gÒh áàð^è, ãõ‰ð, ãðèõ‰


ñàä bAgAM áàãàí
õëåâ, êîíþøíÿ ÁÆAbl àñòàá‰ë
ýòàæ wAlA òàëà
ñòóïåíüêà FAp, EpTA äõàï, ïîè§õà
ëåñòíèöà isVVix шèíð^è
äåðåâÿííàÿ ëåñòíèöà mé, kAeTr isVix ìоè, êà§õåð шèíð^è
ïåðèëà Álaes, ÁilsA àëшå, àëèшà
êîìíàòà Gr, kAmrA ãõ‰ð, êàìðà
îêíî jAMAlA äæàíàëà
ïîë ÀmeJ ìåäæå
ïîòîëîê CAewr iBwerr ifk ÷õàòåð áõèò‰ðåð äèê
ñòåíà ÀfyAl äåàë, äýë
êðûøà, òåððàñà CAw ÷õàò
êðûøà, êðûòàÿ ñîëîìîé cAl ÷àë
èëè ÷åðåïèöåé
÷åðåïèöà tAil §àëè
ñïàëüíÿ ÀXobAr-Gr, ÀXobAr-kAmrA шоáàð-ãõ‰ð,
шоáàð-êàìðà
çàíàâåñêà prfA, pã|A ï‰ðäà
êîëûáåëü ÀfolA äоëà
êðîâàòü ibCAMA áè÷õàíà
ïîäóøêà bAils, gfI áàëèш, ãоäè
íàâîëî÷êà bAilesr ïyAx áàëèшåð wàð
ïðîñòûíÿ ibCAMAr cAfr áè÷õàíàð ÷àä‰ð
îäåÿëî kmbl ê‰ìá‰ë
òîëñòîå îäåÿëî Àlp, ÀrjAé ëåï, ðýäæàè
êîâ¸ð gAilcA, gAlaec ãàëè÷à, ãàë÷å
êîìîä ÀfrAj äåðàäæ
ÿùèê bAkas, ÀpxA, is‹fuk áàêш‰, ïýíð^à, шèíäóê
çàë, õîëë bx Gr, fAlAM á‰ð^‰ ãõ‰ð, äàëàí
ãîñòèíàÿ bsbAr-Gr á‰шáàð-ãõ‰ð
êàìèí culìI, ÁÛeMr jAygA ÷óëëè, àãóíåð äæàéãà
æàëþçè iJilimil äæõèëèìèëè
êðåñëî ÁrAm-ÀkfArA, ÁrAm-kus|I àðàì-êåäàðà, àðàì-êóðùè
ñòóë ÀkfArA, ÀcyAr êåäàðà, ÷åàð

160
êíèæíûé øêàô béeyr ÁlmArI á‰èåð àëìàðè
êíèãà bé á‰è
ïîäñâå÷íèê bAwI-fAM áàòè-äàí
ñâå÷à bAwI áàòè
ñâåòèëüíèê, ëàìïà bAwI, Áelo, pòfIp, áàòè, àëо, ïðоäèï,
ïèääèì
ipiãm (ãëèíÿíàÿ)
ñòîëîâàÿ êîìíàòà KAbAr-Gr êõàáàð-ãõ‰ð
ñòîë Àtibl, Àmj §åáèë, ìåäæ
ñêàòåðòü Àtibl-DAkA cAfr §åáèë-´õàêà ÷àä‰ð
êàðòèíà Cib ÷õоáè
íàñòîëüíûå ÷àñû GxI, bx GxI ãõоð^è, á‰ð^‰ ãõоð^è
âåíòèëÿòîð ibfuùewr pAKA áèääóòåð ïàêõà
âååð pAKA, hAw-pAKA ïàêõà, õàò-ïàêõà
êóõíÿ rAŸA-Gr, bAbuœ|I-KAMA (â ðàííà-ãõ‰ð,
áàáóð÷è êõàíà
åâðîïåéñêîì äîìå)
áóôåò, øêàô ÁlmArI àëìàðè
ëîæêà cAmc, cAmec ÷àì‰÷, ÷àì÷å
âèëêà kVAtA êàí§à
íîæ CurI ÷õóðè
òàðåëêà sAMk, sAMkI (ôàðôîð.), щан‰к, щанки, тхала
WAlA (ìåäü, ñòàëü, æåñòü)
áëþäöå ÀrkAbI, ipirc ðåêàáè, ïèðè÷
áëþäî ÀrkAbI ðåêàáè
÷àøêà ÀpyAlA ïåàëà (ïýëà)
ñòàêàí ÀglAs ãåëàш
ãðàôèí kVAecr ÀsorAé êàí÷åð шоðàè
ñêîâîðîäà BAjbAr-pAñ, kxA, wAïyA áõàäæáàð-ïàòòð‰, ê‰ð^à,
òàwà
êàñòðþëÿ ÀdkcI ´åê÷è
êîò¸ë Àktail, kAwil êå§ëè, êàòëè
÷åðïàê hAwA õàòà
êîðçèíà ÀJoxA, JuxI, tukrI äæõоð^à, äæõóð^è, §óêðè
âåíèê JVAtA äæõàí§à
ñïè÷êè ifyAXlAé äèàш (‰)ëàè
ïå÷êà õMAM, culìI óíàí (óí‰í, óíóí), ÷óëëè
âåðàíäà bArA¹A áàðàíäà
êóøåòêà Àkoc êо÷
âåð¸âêà fxI, ÀfoxI äоð^è
âàííàÿ …MAeMr Gr, Àgosl-KAMA ñíàíåð ãõ‰ð, ã‰ш‰ë-êõàíà

161
óìûâàëüíèê hAw-muK ÀFobAr bAsM, õàò-ìóêõ äõоáàð áàш‰í,
ãàìëà
gAmlA
ïîëîòåíöå ÀwoyAel òwàëå
òóàëåò pAy-KAMA, Àgosl-KAMA ïàé-êõàíà, ãош‰ë-êõàíà
êëàäîâàÿ BVAxAr, BAμAr áõàí´àð, áõࢴàð
ëîïàòà ÀkofAl êоäàë
ùèïöû, êëåùè icmtA ÷èì§à
ôîíàðü lŒTM 뉢§õ‰í
çàìîê kulup, wAlA êóëóï, òàëà
êëþ÷ cAbI ÷àáè
êðûøêà DAkM, DAkMI ´õàê‰í, ´õàêíè
áóìàãà kAgj êàã‰äæ
÷åðíèëüíèöà ÀfoyAw äwàò
÷åðíèëà kAlI êàëè
êàðàíäàø Àpi‹sl ïåíшèë
ïåðüåâàÿ ðó÷êà pAlekr klm ïàë‰êåð ê‰ë‰ì
ðó÷êà klm ê‰ë‰ì
êîíâåðò øAm, ÀlPAPA êõàì, ëåôàôà
ïå÷àòü Àmohr ìоõ‰ð
î÷êè ÁX|I, ÁyMA àðшè, àéíà
çîíòèê CAwA, CAwI ÷õàòà, ÷õàòè
âåð¸âêà, áå÷¸âêà, ñòðóíà sUwA, suewo шóòà, шóòо

12. Òêàíè, îäåæäà, ïðåäìåòû òóàëåòà, óêðàøåíèÿ.


òêàíü kApx êàï‰ð^
òîíêîå ÷¸ðíîå ñóêíî bMAw á‰íàò
õëîïîê, âàòà wulA òóëà
òêàíü èç õëîïêà suiwr kApx шóòèð êàï‰ð^
øåðñòü pXm ï‰ш‰ì
âîéëîê, ôåòð MAmfA íàìäà
ìóñëèí mlml, pAwlA kApx ì‰ëì‰ë, ïàòëà êàï‰ð^
ø¸ëê ÀrXm ðåш‰ì
áàðõàò mKml ì‰êõì‰ë
ïàð÷à ikvKAb êèíãêõàá, êèíãêõàï
îäåæäà kApx-Àcopx, ÀpoSAk êàï‰ð^-÷оï‰ð^, ïошàê
âåøàëêà ÁlMA àëíà
ðóáàøêà kAimj êàìèäæ

162
âîðîòíèê klAr ê‰ëàð
áðþêè pA-jAmA, ÀpŒtuelM ïà-äæàìà, ïåí§óëåí
ò¸ïëûå ïîäøòàííèêè Àgi´, gi´ ãåíäæè, ãоíäæè
ïèäæàê, ìóíäèð Àkow|A, Àkot êоðòà, êоò
êàðìàí pekt, Àjb ï‰êå§, äæåá
êîøåë¸ê pysAr WlI, miM-bùAg ï‰éшàð òõоëè,
ìîíè-áýã
æåíñêàÿ ñîðî÷êà ÀXimj шåìèäæ, шåìèç
êîðñàæ, ëèô Àmeyefr jAmA, bdI-jAmA ìåéåäåð äæàìà,
áî´è-äæàìà
þáêà GAgrA, sAyA ãõàãðà, шàéà
áåëü¸ ileMM-kApx ëèíåí-êàï‰ð^
æåíñêîå èëè äåòñêîå ïëàòüå GAgrA ãõàãðà
øàëü, íàêèäêà XAl шàë
âóàëü, íàêèäêà ïxMA, ÀGomtA оð^íà, ãõоì§à
ïåð÷àòêè fÆAMA ä‰ñòàíà
êåïêà, øàïêà tupI §óïè
øàðô glA-b¨ ã‰ëà-á‰íäõ‰
ïàëüòî õperr grm jAmA óï‰ðåð ã‰ð‰ì äæàìà
ïîäêëàäêà áÆr ‰ñò‰ð
êóðòêà bS|AwI, bS|AwI jAmA á‰ðшàòè, á‰ðшàòè äæàìà
íîñêè ÀmojA ìоäæà
êîìíàòíûå òàïî÷êè ctI, lÀptA ÷о§è, ë‰ïå§à
ñàíäàëèè (äåðåâÿííûå) Kxm êõ‰ð^‰ì
ñàíäàëèè, øë¸ïàíöû sùAμAl, cAplI, c„pl ñý¢´àë, ÷àïëè, ÷‰ïï‰ë
(ðåçèíîâûå, êîæàíûå)
òóôëè juwA äæóòà
áîòèíêè but-juwA, ÀGox-ÀwolA juwA áóò-äæóòà,
ãõоð^-òоëà äæóòà
øíóðîê juwAr iPwA äæóòàð ïõèòà
ëåòíèé çîíòèê hAlkA CAwA õàëêà ÷õàòà
òðîñòü CxI ÷õоð^è
ù¸òêà, êèñòü buÝS áóðóш
ðàñ÷¸ñêà icÝMI ÷èðóíè
íîæíèöû kVAcI êàí÷è
çóáíàÿ ù¸òêà fVAw-mAjAr buÝS äàíò-ìàäæàð áóðóш
çóáíîé ïîðîøîê ( fVAewr ) mAjM (äàíòåð) ìàäæ‰í
ìûëî sAbAM шàáàí
áðèòâà øur êõóð
èãîëêà CuVc ÷õóí÷
áóëàâêà ÁlipM àëïèí

163
ïóãîâèöà ÀbowAm áоòàì
ïåòëÿ äëÿ ïóãîâèöû kAj-Gr êàäæ-ãõ‰ð
óêðàøåíèå ghMA, gyMA, álvkAr ã‰õ‰íà, ã‰éíà, ‰ë‰íãêàð
áðîøü bˆƒc, Àsi„t-ipM áðó÷, ñåï§è-ïèí
îæåðåëüå hAr õàð
áðàñëåò bAlA, cuxI, kVAkn, k²kn áàëà, ÷óð^è, êàíꉢ,
ê‰íãê‰í
êîëüöî Á²tI àíã§è
ñåðüãà mAkxI, kAeMr ful, éyAirv ìàêð^è, êàíåð äóë,
èàðèíã
ïðÿæêà bgls á‰ãë‰ш
øïèëüêà, çàêîëêà mA^WAr kVAtA ìàòõàð êàí§à
îáîðêà, ñáîðêè, æàáî, JAlr äæõàë‰ð
áðûæà
ëåíòà iPwA ïõèòà
òåñüìà jrI, Àls äæоðè, ëåñ

13. Ïðîôåññèè, ðåì¸ñëà è çàíÿòèÿ.

àêò¸ð áiBeMwA, Mt ‰áõèíåòà, 퉧


àêòðèñà áiBeMñI, MtI ‰áõèíåòòðè, íо§è
ïîñðåäíèê, àãåíò, pòiwBU, MAeyb ïðоòèáõó, íàéåá
ïðåäñòàâèòåëü
ïîñîë rAj-fUw ðàäæ-äóò
àðõèòåêòîð, çîä÷èé bAÐ-iXºI áàñòó-шèëïè
ðåìåñëåííèê, ìàñòåðîâîé kAirgr êàðèã‰ð
õóäîæíèê ýpkAr, ýpfø, iXºpI, ðóï‰êàð, ðóï‰äоêêõ‰,
шèëïè, ÷èòòð‰-шèëïè
icñ-iXºI
àñòðîëîã ÀjùoiwSI äæоòèшè
àñòðîíîì Àjùoiwib|âw äæоòèðáèò
ïèñàòåëü gòªkAr, ÀlKk ãð‰íòõ‰êàð, ëåêõ‰ê
ïåêàðü (pVAõ )-ÝitïyAlA (ïàóí)-ðóòèwàëà
áàíêèð mhAjM ì‰õàäæ‰í
ïàðèêìàõåð MAipw íàïèò
áàðä, ïåâåö BAt, cArn áõà§, ÷àð‰¢
êóçíåö kAmAr, km|kAr êàìàð, ê‰ðì‰êàð
ïðîäàâåö êíèã puÆk-ibeñ™wA, béïyAlA ïóñò‰ê-áèêêðåòà, á‰éwàëà
ìåäíèê kAVsArI êàíшàðè
ìàêëåð, áðîêåð, fAlAl äàëàë
êîìèññèîíåð
ìÿñíèê ksAé ê‰шàè
êàíäèäàò (íà ïîñò) pòAW|I, õemfAr ïðàðòõè, óìåäàð

164
êàíäèäàò prIøAW|I ïоðèêêõàðòõè
(ýêçàìåíóþùèéñÿ)
ïëîòíèê CuwAr ÷õóòàð
àïòåêàðü ÏSF-ibeñ™wA îóш‰äõ-áèêêðåòà
ñâÿùåííèê pAfòI ïàäðè
êëåðê, ÷èíîâíèê ÀkrAnI êýðàíè
ñàïîæíèê (÷èíÿùèé îáóâü) juwA-ÀslAé mucI äæóòà-шåëàé ìó÷è
êîíäèòåð myrA, hAluékr ì‰éðà, õàëóèê‰ð
ïîäðÿä÷èê iTkAfAr, ÀkoŒtrùAkatr §õèêà-äàð, êоí§ðý꧉ð
ïîâàð rVAFuMI, pAck, bAbuœ|I ðàíäõóíè, ïà÷‰ê,
áàáóð÷è (ìóñóëüìàíñêèé)
ïàñòóõ rAKAl ðàêõàë
çóáíîé âðà÷ fVAewr dAËAr, f¸-icikôsk äàíòåð ´àêòàð,
ä‰íò‰-÷èêèòù‰ê
áàðàáàíùèê DulI ´õóëè
êðàñèëüùèê r²erj ð‰íã-ðåäæ
ðåäàêòîð smpAfk ш‰ìïàä‰ê
ôåðìåð, êðåñòüÿíèí cASI, kÒSk, kÒSAn ÷àшè, êðèш‰ê, êðèшà¢
âåòåðèíàð, êóçíåö MAl-b¹ íàë-á‰íä(‰)
(ïîäêîâûâàþùèé ëîøàäåé)
ðûáàê Àjel äæåëå
öâåòî÷íèê PulïyAlA ïõóëwàëà
ïðîäàâåö ôðóêòîâ PlïyAlA ïõ‰ëwàëà
çîëîòûõ äåë ìàñòåð ÀskrA шåêðà
áàêàëåéùèê mufI ìóäè
êó÷åð sihs, sés шо(õ)èш
øëÿïíèê tupIïyAlA §óïèwàëà
ïåðåâîä÷èê ÀfoBASI äоáõàшè
òîðãîâåö ñêîáÿíûìè ÀlohA-lëxïyAlA ëоõà-ë‰êê‰ðwàëà
èçäåëèÿìè
þâåëèð jhurI äæоõóðè
ñóäüÿ ibcArpiw áè÷àðïоòè
ôîêóñíèê (æîíãë¸ð) bAjIkr áàäæèê‰ð
÷åðíîðàáî÷èé mjur, jM-mjur ìоäæóð, äæ‰í-ìоäæóð
àäâîêàò, þðèñò õikl, ÁéM-bùbsAyI óêèë, àèí-áýá‰шàè
ñëóæàíêà JI, fAsI äæõè, äàшè
òîðãîâåö bink, bùbsAyI áо¢èê, áýá‰шàè
ìîëî÷íèê (äîÿð) ÀgoyAlA, gylA ãwàëà, ã‰éëà
ìåíÿëà ÀpoãAr ïоääàð
ìóçûêàíò bAfùkr, kAeloyAw (àðòèñò) áàää‰ê‰ð, êàëwàò
íÿíÿ, êîðìèëèöà fAé, FAé äàè, äõàè
ïðîäàâåö ìàñåë Àkolu, klu êоëó

165
ïîýò kib êоáè
ïîëèöåéñêèé pAhArïyAlA, ÀcOkIfAr (â ïàõàðwàëà, ÷îóêèäàð
äåðåâíå)
øâåéöàð frïyAM, feroyAM ä‰ðwàí
íîñèëüùèê (êóëè) muet ìó§å
ïî÷òàëüîí dAk-ÀpyAfA, ipyM ´àê-ïåàäà, ïè‰í
ãîðøå÷íèê kumAr, kuemor êóìàð, êóìоð
äèðåêòîð (êîëëåäæà) áFùø оääõоêêõ‰
ïå÷àòíèê CApAKAMAïyAlA ÷õàïàêõàíàwàëà
ïðîôåññîð áFùApk оääõýï‰ê
ìîðÿê KAlAsI, jAhAjI, MAibk êõàëàшè, äæàõàäæè,
íàáèê
ó÷èòåëü iXøk шèêêõ‰ê
ó÷èòåëüíèöà iXøiyñI шèêêõ‰èòòðè
ñëóãà cAkr ÷àê‰ð
îâå÷èé ïàñòóõ ÀmS-pAlk, ÀBxAr rAKAl ìåш-ïàë‰ê,
áõýð^àð ðàêõàë
âëàäåëåö ìàãàçèíà ÀfokAMfAr äоêàíäàð
ïåâåö gAyk, gAéey ãàé‰ê, ãàèå
çàêëèíàòåëü çìåé sApuex шàïóð^å
ñîëäàò EsiMk, ÀspAé шîéíèê, шåïàè
ñòóäåíò CAñ ÷õàòòð‰
ñòóäåíòêà CAñI ÷õàòòðè
õèðóðã áƈ-icikôsk ‰ñòð‰-÷èêèòшîê
çåìëåìåð jrIp-kw|A, ÁmIM äæоðèï-ê‰ðòà, àìèí
ïîðòíîé fê|I äîðäæè
ïðà÷êà, ñòèðùèê ÀFobA, ÀFopA, FupI äõоáà, äõоïà, äõóïè

14. ×èñëèòåëüíûå

(Ïîìå÷åííûå çâ¸çäî÷êîé ÷èñëèòåëüíûå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ÷èñåë êàëåíäàðÿ.


Îñòàëüíûå ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå çàèìñòâîâàíû èç Ñàíñêðèòà è ãëàâíûì îáðàçîì
óïîòðåáëÿþòñÿ â ñàäõó-áõàøà.  ðàçãîâîðíîì ÿçûêå ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå îáðàçóþòñÿ
ïîñòàíîâêîé â ðîäèòåëüíûé ïàäåæ êîëè÷åñòâåííûõ ÷èñëèòåëüíûõ.)

Êîëè÷åñòâåííûå Ïîðÿäêîâûå (ïåðâûé,


№ (îäèí, äâà, òðè,.. ïÿòü,. âòîðîé, òðåòèé,.. ïÿòûé,.. Транскрипция
ñîðîê âîñåìü,.. ñòî) ñîðîêîâîé,.. ñîòûé)
1 åk pòWm, *pylA ýê, ïð‰òõ‰ì, ï‰éëà
2 fué, fu i€wIy, *ÀfosrA äóè, äó, äèòè‰, äîшðà
3 iwM wÒwIy, *ÀwsrA òèí, òðèòè‰, òåшðà
4 cAr cwuW|, *ÀcOTA ÷àð, ÷оòóðòõ‰, ÷îó§õà
5 pVAc p³m, *pVAcué ïàí÷, ï‰í÷‰ì, ïàí÷wè
6 Cy Sü, *CVõé ÷õ‰é, ш‰ш§õ‰, ÷õ‰íwè

166
7 sAw sîm, *sAwué шàò, ш‰ïò‰ì, шàòwè
8 Át áüm, *Átué à§, ‰ш§‰ì, à§óè
9 My Mbm, *Mõé í‰é, í‰á‰ì, í‰wè
10 fX fXm, *fXé ä‰ш, ä‰ш‰ì, ä‰шоè
11 ågAero åkAfX, *ågAré ýãàðо, ýêàä‰ш, ýãàðоè
12 bAero €AfX, *bAeroé áàðо, äàä‰ш, áàðоè
13 Àwero ñeyofX, *Àweroé òåðо, òð‰éоä‰ш, òåðоè
14 Àcoeão cwuf|X, *Àcoeãoé ÷оääо, ÷оòóðä‰ш,
÷оääоè
15 peMero p³fX, *peMeroé ï‰íåðо, ï‰í÷‰ä‰ш,
ï‰íåðоè
16 ÀSoelo ÀSoxX, *ÀSoeloé шоëо, шоð^‰ш, шоëоè
17 sewero sîfX, *seweroé ш‰òåðо, ш‰ïò‰ä‰ш,
ш‰òåðоè
18 ÁTAero ÁÜAfX, *ÁTAeroé à§õàðо, àшòàä‰ш,
à§õàðоè
19 õiMX õMibvX, *õiMeX óíèш, óí‰áèíãш‰,
óíèшå
20 kuix, ibX ibvX, *ibeX êóð^è, áèш, áèíãш‰,
áèшå
21 åkuX åkibvX, *åkueX ýêóш, ýê‰áèíãш‰, ýêóшå
22 bAéX €AibvX, *bAéeX áàèш, äàáèíãш‰, áàèшå
23 ÀwéX ñeyoibvX, *ÀwéeX òåèш, òð‰éîáèíãш‰,
òåèшå
24 cibâX cwuib|vX, *cibâeX ÷оááèш, ÷оòóðáèíãш‰,
÷оááèшå
25 pVicX p³ibvX, *pViceX ïоí÷èш, ï‰í÷‰áèíãш‰,
ïоí÷èшå
26 CAibâX SxibvX, *CAibâeX ÷õàááèш, ш‰ð^áèíãш‰,
÷õàááèшå
27 sAwAX sîibvX, *sAwAeX шàòàш, ш‰ïò‰áèíãш‰,
шàòàшå
28 ÁtAX áÜAibvX, *ÁtAeX à§àш, ‰шòàáèíãш‰,
àòàшå
29 õMiwˆX õMiwˆvX, *õMiwˆeX óí(‰)ò(è)ðèш,
óí‰òðèíãш‰, óíòðèшå
30 iwˆX, iwirX iwˆvX, *iwˆeX, *iwireX ò(è)ðèш, òðèíãш‰,
òðèшå, òèðèшå
31 åkiwˆX åkiwˆvX, *åkiwˆeX ýêò(è)ðèш, ýê‰òòðèíãш‰,
ýêòðèшå
32 biwˆX €AiwˆvX, *biwˆeX áоòòðèш, äàòòðèíãш‰,
áоòòðèшå
33 ÀwiwˆX ñyiÄvX òåòòðèш, òð‰é‰ñòðèíãш‰
34 ÀcVOiwˆX cwuiÄvX ÷îóíòðèш,
÷оòóñòðèíãш‰
35 pVyiwˆX p³iwˆvX ï‰íéòðèш,
ï‰í÷‰òðèíãш‰
36 CiwˆX StaiwˆvX ÷õоòòðèш, ш‰§òðèíãш‰
37 sVAéiwˆX sîiwˆvX шàèíòðèш,
ш‰ïò‰òðèíãш‰
38 ÁtiwˆX áÜAiwˆvX à§òðèш, ‰ш§àòðèíãш‰

167
39 õMcilìX õMcŽAirvX óí‰÷оëëèш,
óí‰÷‰òòàðèíãш‰
40 cilìX cŽAirvX ÷оëëèш, ÷‰òòàðèíãш‰
41 åkcilìX åkcŽAirvX ýê÷оëëèш,
ýê‰÷‰òòàðèíãш‰
42 ibyAilìX i€cŽAirvX áèàëëèш,
äè÷‰òòàðèíãш‰
43 ÀwwAilìX iwˆcŽAirvX òåòàëëèш,
òðè÷‰òòàðèíãш‰
44 cuyAilìX cwuXcŽAirvX ÷óàëëèш,
÷оòóш÷‰òòàðèíãш‰
45 pVywAilìX p³cŽAirvX ï‰íéòàëëèш,
ï‰í÷‰÷‰òòàðèíãш‰
46 ÀCcilìX, iCyAilìX StacŽAirvX ÷õå÷оëëèш, ÷õèàëëèш,
ш‰§÷‰òòàðèíãш‰
47 sAwcilìX sîcŽAirvX шàò÷оëëèш,
ш‰ïò‰÷‰òòàðèíãш‰
48 ÁtcilìX áÜcŽAirvX à§÷оëëèш,
‰ш§‰÷‰òòàðèíãш‰
49 õMp³AX õMp³AX÷m óí‰ï‰í÷àш,
óí‰ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
50 p³AX p³AX÷m ï‰í÷àш,
ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
51 åkAŸ åkp³AX÷m ýêàíí‰,
ýê‰ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
52 bAhAŸ (€A ) i€p³AX÷m áàõàíí‰,
äàï‰í÷àш‰òò‰ì‰,
äèï‰í÷àш‰òò‰ì‰
53 iwpAŸ iwˆp³AX÷m òèïàíí‰,
òðèï‰í÷àш‰òò‰ì‰
54 cuyAŸ cwuHp³AX÷m ÷óàíí‰,
÷оòóïï‰í÷àш‰òò‰ì‰
55 p³AŸ p³p³AX÷m ï‰í÷àíí‰,
ï‰í÷‰ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
56 CA„pAŸ Stap³AX÷m ÷õàïïàíí‰,
ш‰§ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
57 sAwAŸ sîp³AX÷m шàòàíí‰,
ш‰ïò‰ï‰í÷àш‰òò‰ì‰
58 ÁtAŸ áÜAp³AX÷m à§àíí‰,
‰ш§àï‰í÷àш‰òò‰ì‰
59 õMSAt õMSiÜwm óí‰шàò,
óí‰шош§èò‰ì‰
60 SAt, SAT SiÜwm шà§, шош§èò‰ì‰
61 åkSiÔ åkSiÜwm ýêшè,
ýê‰шош§èò‰ì‰
62 bASiÔ i€SiÜwm áàшè,
äèшошòèò‰ì‰
63 ÀwSiÔ iñSiÜwm òåшè,
òðèшошòèò‰ì‰
64 ÀcOSiÔ cwuHSiÜwm ÷îóшè,
÷оòóшшош§èò‰ì‰
65 pVySiÔ p³SiÜwm ï‰íéошè,
ï‰í÷‰шош§èò‰ì‰
66 ÀCSiÔ StaSiÜwm ÷õåшè,
ш‰§шош§èò‰ì‰
67 sAwSiÔ sîSiÜwm шàòшè,

168
ш‰ïò‰шош§èò‰ì‰
68 ÁtSiÔ áÜASiÜwm à§шè,
‰ш§àшош§èò‰ì‰
69 õMs÷r õMsîiwwm óí‰шоòò‰ð,
óí‰шоïò‰òèò‰ì‰
70 s÷r sîiwwm шоòò‰ð, ш‰ïò‰òèò‰ì‰
71 åkA÷r åksîiwwm ýêàòò‰ð,
ýê‰ш‰ïò‰òèò‰ì‰
72 bAhA÷r i€sîiwwm áàõàòò‰ð,
äèш‰ïò‰òèò‰ì‰
73 iwyA÷r iwˆsîiwwm òèàòò‰ð,
òðèш‰ïò‰òèò‰ì‰
74 cuyA÷r cwuHsîiwwm ÷óàòò‰ð,
÷оòóшш‰ïò‰òèò‰ì‰
75 pVcA÷r p³sîiwwm ï‰í÷àòò‰ð,
ï‰í÷‰ш‰ïò‰òèò‰ì‰
76 iCyA÷r Stasîiwwm ÷õèàòò‰ð,
ш‰§ш‰ïò‰òèò‰ì‰
77 sAwA÷r sîsîiwwm шàòàòò‰ð,
ш‰ïò‰ш‰ïò‰òèò‰ì‰
78 ÁtA÷r áÜsîiwwm à§àòò‰ð,
‰ш§‰ш‰ïò‰òèò‰ì‰
79 õM-ÁXI õMAXIiwwm óí‰-àшè, óíàшèòèò‰ì‰
80 ÁXI áXIiwwm àшè, ‰шèòèò‰ì‰
81 åkAXI åkAXIiwwm ýêàшè, ýêàшèòèò‰ì‰
82 ibrAXI i€rXIiwwm áèðàшè (áèðåшè),
äèð‰шèòèò‰ì‰
83 iwrAXI wˆùXIiwwm òèðàшè (òèðåшè),
òðошèòèò‰ì‰
84 curAXI cwurXIiwwm ÷óðàшè,
÷оòóð‰шèòèò‰ì‰
85 pVcAXI p³AXIiwwm ï‰í÷àшè,
ï‰í÷àшèòèò‰ì‰
86 iCyAXI SxXIiwwm ÷õèàшè,
ш‰ð^‰шèòèò‰ì‰
87 sAwAXI sîAXIiwwm шàòàшè,
ш‰ïòàшèòèò‰ì‰
88 ÁtAXI, áÜ-ÁXI áÜAXIiwwm à§àшè, ‰ш§‰-àшè,
‰ш§àшèòèò‰ì‰
89 õMMé, õMMbâé õMMbiwwm óí‰í‰è, óí‰í‰áá‰è,
óí‰í‰á‰òèò‰ì‰
90 Mé, Mbâé, Mbbué Mbiwwm íоè, í‰ááоè, í‰ááóè,
í‰á‰òèò‰ì‰

91 åkAMé, åkAMbbé åkMbiwwm ýêàí‰é, ýêàí‰áá‰é (-óé),


ýê‰í‰á‰òèò‰ì‰
92 ibrAMé, ibrAMbbé i€Mbiwwm áèðàí‰é, áèðàí‰áá‰é,
äèí‰á‰òèò‰ì‰
93 iwrAM(bb)é iwˆMbiwwm òèðàí‰(áá‰)è,
òðèí‰á‰òèò‰ì‰
94 curAM(bb)é cwuM|biwwm ÷óðàí‰(áá‰)è,
÷оòóðí‰á‰òèò‰ì‰
95 pVcAM(bb)é p³Mbiwwm ï‰í÷àí‰(áá‰)è,
ï‰í÷‰í‰á‰òèò‰ì‰
96 iCyAM(bb)é SŸbiwwm ÷õèàí‰(áá‰)è,
ш‰íí‰á‰òèò‰ì‰

169
97 sAwAM(bb)é sîMbiwwm шàòàí‰(áá‰)è,
ш‰ïò‰í‰á‰òèò‰ì‰
98 ÁtAM(bb)é áÜMbiwwm à§àí‰(áá‰)è,
‰ш§‰í‰á‰òèò‰ì‰
99 iMrAM(bb)é MbMbiwwm íèðàí‰(áá‰)è,
í‰á‰í‰á‰òèò‰ì‰

100 X’, Xw Xwwm ш‰, ш‰ò‰, ш‰ò‰ò‰ì‰


101 åk-X’-åk åKAiFkXwwm ýê-ш‰-ýê,
ýêàäõèê-ш‰ò‰ò‰ì‰
200 fué-X’, fu-X’, fué-Xw i€swwm äóèш‰, äóш‰,
äóè ш‰ò‰, äèш‰ò‰ò‰ì‰
1000 hAjAr, shsò shsˆwm õàäæàð, ш‰õ‰ññð‰,
ш‰õ‰ññð‰ò‰ì‰

10 000 fX hAjAr, ázuw ä‰ш õàäæàð, оäæóò


100 000 lAK, lø ëàêõ, ëоêêõ‰
1 000 000 fX lAK, iMzuw ä‰ш ëàêõ, íèäæóò
10 000 000 Àkoit êо§è

×èñëî, îáîçíà÷àþùåå ãîä читается ñëåäóþùèì îáðàçîì:

1926 õiMX-X’-CAibbX óíèш-ш‰-÷õàááèш äåâÿòíàäöàòü ñîòåí


äâàäöàòü øåñòü
1941 õiMX-X’-åkcilìX óíèш-ш‰-ýê÷оëëèш äåâÿòíàäöàòü ñîòåí
ñîðîê îäèí
1998 õMiX-X’-ÁtAMbbé óíèш-ш‰-à§àí‰áá‰é äåâÿòíàäöàòü ñîòåí
äåâÿíîñòî âîñåìü

15. Öåëûå è äðîáíûå ÷èñëà

ïàðà, äâîéêà ÀzoxA äæоð^à


äâîéíîé i€Ûn, fu(é)Ûn, fuMA, dbl äèãó¢, äó(è)ãó¢, äóíà,
´‰á‰ë
äþæèíà (12) djM, bArtA ´‰äæ‰í, áàð‰§à
÷åòâ¸ðêà gμA ㉢´à
âîñåìüäåñÿò (øòóê) pn ïо¢
îäèí, öåëûé, öåëèêîì ÀgotA ãо§à
äâà äåñÿòêà kuix êóð^è
1/2 (ïîëîâèíà) ÁF, áeF|k àäõ, ‰ðäõåê
1/4 (÷åòâåðòü) isik шèêè
3/4 (òðè ÷åòâåðòè) ÀpOeM åk ïîóíå ýê
(äîñëîâíî - îäèí áåç
÷åòâåðòè)
áåç ÷åòâåðòè òðè (4, 5,..) ÀpOeM iwM (cAr, pVAc...) ïîóíå òèí (÷àð, ïàí÷,...)
1/3 (òðåòü) iwM BAegr åk BAg (òð¸õ òèí áõàãåð ýê áõàã,
òåõàé
÷àñòåé îäíà ÷àñòü), ÀwhAé

170
1 1/4 (îäèí ñ ÷åòâåðòüþ) sïyA åk ш‰wà ýê
2 (3,4,...) ñ ÷åòâåðòüþ sïyA fué (iwM, cAr,...) ш‰wà äóè (òèí, ÷àð,...)
1 1/2 (ïîëòîðà) Àfx äåð^
2 1/2 (äâà ñ ïîëîâèíîé) ÁxAé àð^àé
òðè (4,5,...) ñ ïîëîâèíîé sAex iwM (cAr, pVAc,...) шàð^å òèí (÷àð, ïàí÷,...)

16. Ãëàãîëû
1. ìî÷ü (áûòü pArA, smW| hïyA ïàðà, ш‰ì‰ðòõ‰ õ‰wà
ñïîñîáíûì)
2. ïðèíèìàòü ÀMïyA, gòhn krA íåwà, ãð‰õ‰¢ ê‰ðà
3. ïðèîáðåòàòü, pAïyA, lAB krA ïàwà, ëàáõ ê‰ðà
ïîëó÷àòü
4. äîáàâëÿòü ÀzoxA, Àzog krA äæоð^à, äæоã ê‰ðà
5. âîñõèùàòüñÿ, suKùAiw krA шóêêõýòè ê‰ðà
âîñõâàëÿòü
6. äîïóñêàòü mAMA, sâIkAr krA ìàíà, шèêàð ê‰ðà
7. ñîâåòîâàòü prAmX| ÀfïyA ï‰ðàì‰ðш‰ äåwà
8. ñîãëàøàòüñÿ åk mw hïyA, rAjI hïyA ýêì‰ò õ‰wà, ðàäæè õ‰wà
9. ïîçâîëÿòü k’ew| ÀfïyA êоðòå äåwà
10. îòâå÷àòü jbAb ÀfïyA, õ÷r ÀfïyA äæ‰áàá äåwà, óòò‰ð äåwà
11. îòâå÷àòü (áûòü jbAb-ifih krA äæ‰áàá-äèõè ê‰ðà
îòâåòñòâåííûì)
12. ïîÿâëÿòüñÿ pòwùø hïyA, Mjer pxA ïðоòò‰êêõ‰ õ‰wà,
í‰äæ‰ðå ï‰ð^à
13. ïîäòâåðæäàòü áMuemofM krA, m´ur krA оíóìоä‰í ê‰ðà,
ìоíäæóð ê‰ðà
14. óñòðàèâàòü bùbÇA krA, be¹obÆ krA áýá‰ñòõà ê‰ðà,
á‰íäоá‰ñò‰ ê‰ðà
15. ðàñïîëàãàòü ïî sAjAM шàäæàí‰
ïîðÿäêó
16. ïðèáûâàòü (êóäà- ÀpVOCAM ïîóí÷õàí‰
ëèáî)
17. âîñõîäèòü, cxA, Áerohn krA ÷‰ð^à, àðоõ‰¢ ê‰ðà
âçáèðàòüñÿ
18. ñïðàøèâàòü ijÊAsA krA äæèããýíшà ê‰ðà
19. ïðîñèòü (÷òî- cAïyA ÷àwà
ëèáî), õîòåòü
20. óâåðÿòü iMiÓw k’er blA íèш÷èò-êоðå á‰ëà
21. ïîìîãàòü sAhAzù krA шàõàääæ‰ ê‰ðà
22. ïðîáóæäàòüñÿ jAgA äæàãà
23. áóäèòü jAgAM äæàãàí‰
24. ëàÿòü ÀGõ ÀGõ krA ãõåó ãõåó ê‰ðà
25. êóïàòüñÿ MAïyA, sÍAM krA íàwà, ñíàí ê‰ðà
26. áûòü, hïyA õ‰wà
ñòàíîâèòüñÿ
27. áûòü, WAkA, rïyA, (ÁCA ) òõàêà, ð‰wà, à÷õà
îñòàâàòüñÿ

171
28. áèòü mArA, pòhAr krA ìàðà, ïð‰õàð ê‰ðà
29. íà÷èíàòü Árþ krA, ûÝ krA àð‰ìáõ‰ ê‰ðà, ùóðó ê‰ðà
30. âåðèòü ibXâAX krA áèшшàш ê‰ðà
31. ñãèáàòüñÿ bVAkA, ÀMoyA áàíêà, íwà
32. ñãèáàòü bVAkAM, ÀMoyAM áàíêàí‰, íwàí‰
33. îñàæäàòü, áberoF krA, ÀGrAï krA ‰á‰ðоäõ ê‰ðà,
îêðóæàòü ãõåðàо ê‰ðà
34. ñâÿçûâàòü bVAFA áàíäõà
35. êóñàòü kAmxAM êàìð^àí‰
36. îáâèíÿòü, iM¹A krA íèíäà ê‰ðà
ïîðèöàòü
37. êèïÿòèòü, isä krA, isJAM шèääõ‰ ê‰ðà, шèäæõàí‰
âàðèòü
38. çàèìñòâîâàòü FAr krA äõàð ê‰ðà
39. ëîìàòü BA²A áõàíãà
40. ïðèíîñèòü ÁMA àíà
41. îæèâëÿòü jIyAM äæèàí‰
42. ñòðîèòü bAMAM, EwyArI krA, gxA áàíàí‰, òîéàðè ê‰ðà, ã‰ð^à
43. ïîêóïàòü ÀkMA, kˆy krA, KrIf krA êåíà, êð‰é ê‰ðà,
êõоðèä ê‰ðà
44. çâàòü dAkA ´àêà
45. íåñòè bïyA, *bhA á‰wà, á‰õà
46. ëîâèòü, õâàòàòü FrA äõ‰ðà
47. ìåíÿòü bflAM, bfl krA, á‰äëàí‰, á‰ä‰ë ê‰ðà,
ïоðèá‰ðò‰í ê‰ðà
pirb÷|M krA
48. âûáèðàòü bACAé krA, pC¹ krA áà÷õàè ê‰ðà,
ï‰÷õ‰íä‰ ê‰ðà
49. ñîáèðàòü s²ˆh krA, ÀjotAM ш‰íããð‰õ‰ ê‰ðà,
äæо§àí‰
50. êîïèòü (äåíüãè) ÁfAy krA àäàé ê‰ðà
51. ïðèõîäèòü ÁsA àшà
52. æàëîâàòüñÿ MAilX krA, áiBezog krA íàëèш ê‰ðà,
оáõèäæоã ê‰ðà
53. ñîãëàøàòüñÿ sŠmw hïyA ш‰ìì‰ò‰ õ‰wà
54. ïðîäîëæàòü zuË WAkA, Àleg WAkA äæóêò‰ òõàêà, ëåãå òõàêà
55. ãîòîâèòü (ïîåñòü) rVAFA, pAk krA ðàíäõà, ïàê ê‰ðà
56. êîïèðîâàòü Mkl krA í‰ê‰ë ê‰ðà
57. èñïðàâëÿòü sveXoFM krA ш‰íãшоäõ‰í ê‰ðà
58. ñîçäàâàòü, sÒjM krA, sÒiÜ krA ñðèäæ‰í ê‰ðà,
òâîðèòü ñðèш§è ê‰ðà
59. êàøëÿòü kAsA êàшà
60. ñ÷èòàòü ÀgonA ãо¢à
61. ïîêðûâàòü, DAkA, DAkA ÀfïyA ´õàêà, ´õàêà äåwà
íàêðûâàòü
62. ëå÷èòü ÁrAm krA, Áerogù krA, sArAM àðàì ê‰ðà, àðоã㉠ê‰ðà,

172
шàðàí‰
63. âûëå÷èâàòüñÿ, ÁrAm hïyA, Áerogù hïyA, àðàì õ‰wà, àðоã㉠õ‰wà,
âûçäîðàâëèâàòü шàðà
sArA
64. ðåçàòü kAtA êà§à
65. òàíöåâàòü MAcA íà÷à
66. îáìàíûâàòü pòwArnA krA ïð‰òàð‰¢à ê‰ðà
67. ðåøàòü iÇr krA, iMÓy krA ñòõèð ê‰ðà, íèш÷‰é ê‰ðà
68. îòêëàäûâàòü, ÀfrI krA äåðè ê‰ðà
îòñðî÷èâàòü
69. íèñõîäèòü, ñõîäèòü MAmA íàìà
70. îïèñûâàòü bn|MA krA á‰ð¢‰íà ê‰ðà
71. æåëàòü iÃA krA è÷÷õà ê‰ðà
72. óìèðàòü mrA, pòAn-wùAg krA ì‰ðà, ïðࢉòòýã ê‰ðà
73. êîïàòü ÀKVoxA êõоíð^à
74. óæèíàòü rAewr KAïyA KAïyA, ðàòåð êõàwà êõàwà,
íîèш‰-áõоäæ‰í ê‰ðà
EMX-ÀBojM krA
75. äåëèòü BAg krA, bVAtA áõàã ê‰ðà, áàí§à
76. äåëàòü krA ê‰ðà
77. ñîìíåâàòüñÿ se¹h krA ш‰íäåõ‰ ê‰ðà
78. ïðèâëåêàòü, òÿíóòü, tAMA, ÁkS|n krA §àíà, àê‰ðш‰í ê‰ðà
òàùèòü
79. ðèñîâàòü ÁVkA, Cib ÁVkA àíêà, ÷õоáè àíêà
80. âèäåòü ñîí sâpÍ ÀfKA ш‰ïí‰ äýêõà
81. îäåâàòüñÿ ÀpoSAk prA, kApx-jAmA prA ïошàê ï‰ðà,
êàï‰ð-äæàìà ï‰ðà
82. ïèòü jl KAïyA, pAM krA äæ‰ë êõàwà, ïàí ê‰ðà
83. âåñòè, óïðàâëÿòü cAlAM ÷àëàí‰
84. ñóøèòü ûKAM, ûKMA krA шóêõàí‰, шóêõíà ê‰ðà
85. åñòü KAïyA, ÁhAr krA êõàwà, àõàð ê‰ðà
86. îáúÿñíÿòü bùAKùA krA, áýêêõý ê‰ðà, áóäæõèå
(áóäæõàèéà) äåwà
buiJey (*buJAéyA ) ÀfïyA
87. ïðîùàòü, ømA krA, mAP krA, mAê|MA k. êõ‰ìà ê‰ðà, ìàï ê‰ðà
èçâèíÿòü ìàðäæ‰íà ê‰ðà
88. òåðÿòü ñîçíàíèå muÃ|A zAïyA ìóð÷÷õà äæàwà
89. ïàäàòü pxA ï‰ð^à
90. ñáðàñûâàòü pAxA ïàð^à
91. áîÿòüñÿ By krA, X±A krA, drA áõ‰é ê‰ðà, ш‰íãêà ê‰ðà,
´‰ðà
92. ÷óâñòâîâàòü ÀboF krA, áMuBb krA áоäõ ê‰ðà, оíóáõ‰á ê‰ðà
93. íàïîëíÿòü pUrA krA, pun| krA ïóðà ê‰ðà, ïóðí‰ ê‰ðà
94. íàõîäèòü, pAïyA, pòAî hïyA ïàwà, ïðàïò‰ õ‰wà
îáðåòàòü
95. òå÷ü bïyA, *bhA á‰wà, á‰õà

173
96. ëåòàòü õxA, ïxA óð^à, оð^à
97. ñëåäîâàòü áMusrM krA, ipCu FrA, оíóш‰ð‰í ê‰ðà,
ïè÷õó äõ‰ðà,
ipCu ipCu zAïyA ïè÷õó ïè÷õó äæàwà
98. îñíîâûâàòü, ÇApM krA, pòiwüA krA, ñòõàï‰í ê‰ðà,
óñòàíàâëèâàòü ïðоòèш§õà ê‰ðà,
p÷M krA ï‰òò‰í ê‰ðà
99. çàáûâàòü BulA, Buel zAïyA áõóëà (áõоëà),
áõóëå äæàwà
100. äîáûâàòü, lAB krA ëàáõ ê‰ðà
ïîëó÷àòü,
äîñòèãàòü
101. ïîëó÷àòü pAïyA ïàwà
102. äàâàòü ÀfïyA äåwà
103. èäòè zAïyA äæàwà
104. ðàñòè bAxA, bÒiä pAïyA áàð^à, áðèääõè ïàwà
105. âèñåòü ÀJolA äæõоëà
106. âåøàòü ÀJolAM äæõоëàí‰
107. èìåòü ÁCA (îáëàäàòåëü - â ðîäèò. à÷õà, òõàêà

ïàäåæå), WAkA
108. íåíàâèäåòü GÒMA krA ãõðèíà ê‰ðà
109. ñëûøàòü ûMA, ÀXoMA шóíà, шоíà
110. ïðÿòàòü lukAM, ÀgopM krA ëóêàí‰, ãоï‰í ê‰ðà
111. íàíèìàòü BAxA krA áõàð^à ê‰ðà
112. óäàðèòü mArA, GA mArA, ÁGAw krA ìàðà, ãõà ìàðà, àãõàò êîðà
113. äåðæàòü FrA äõ‰ðà
114. íàäåÿòüñÿ ÁXA krA àшà ê‰ðà
115. âîîáðàæàòü, kºMA krA ê‰ëï‰íà ê‰ðà
ïðåäñòàâëÿòü
116. ðàçóçíàâàòü, ÀKVoj krA êõ‰íäæ ê‰ðà
èñêàòü
117. îñêîðáëÿòü ápmAM krA ‰ï‰ìàí ê‰ðà
118. ïðèãëàøàòü iMm¸ˆn krA íèì‰íòð‰í ê‰ðà
119. øóòèòü wAmAsA krA, TAÔA krA òàìàшà ê‰ðà,
§õ১à ê‰ðà
120. ïðèñîåäèíÿòüñÿ Àzog ÀfïyA äæоã äåwà
121. ïðûãàòü lAPAM ëàïõàí‰
122. õðàíèòü, äåðæàòü rAKA ðàêêõà
123. óáèâàòü Àmer ÀPlA ìåðå ôýëà
124. çíàòü jAMA äæàíà
125. ñìåÿòüñÿ, hAsA õàшà
óëûáàòüñÿ
126. ó÷èòüñÿ iXKA, ÀXKA шèêõà, шåêõà
127. äàâàòü âçàéìû FAr ÀfïyA äõàð äåwà
128. ëîæèòüñÿ XïyA шwà

174
129. ëå÷ü, ëåæàòü ûey pxA шóéå ï‰ð^à
130. ëãàòü imÃA kTA blA ìè÷õà ê‰òõà á‰ëà
131. ïîäíèìàòü ÀwolA, õTAM òоëà, ó§õàí‰
132. çàæèãàòü (ñâåò) Áelo jâAlA àëо äæàëà
133. ëþáèòü (÷òî-ëèáî) pC¹ krA ï‰÷õ‰íä‰ ê‰ðà
134. ñëóøàòü, âíèìàòü ÀXoMA, mM ifyA ÀXoMA шоíà, ì‰í äèéà шоíà
135. æèòü (áûòü bVAcA, pòAn FArM krA áàí÷à, ïðࢠäõàð‰í ê‰ðà
æèâûì)
136. æèòü (îáèòàòü) WAkA, bAs krA òõàêà, áàш ê‰ðà
137. çàìûêàòü, wAlA ÀfïyA, b¨ krA òàëà äåwà, á‰íäõ‰ ê‰ðà
çàïèðàòü
138. òåðÿòü hArAM õàðàí‰
139. ëþáèòü BAlbAsA áõàë‰áàшà
140. èçãîòîâëÿòü EwyArI krA òîéàðè ê‰ðà
141. èçìåðÿòü mApA ìàïà
142. âñòðå÷àòüñÿ ÀfKA krA äýêõà ê‰ðà
143. òàÿòü glA ã‰ëà
144. ðàñòàïëèâàòü, gAlAM ãàëàí‰
ïëàâèòü
145. ÷èíèòü, ÀmrAmw krA, sArA ìåðàì‰ò ê‰ðà, шàðà
ïîïðàâëÿòü
146. îøèáàòüñÿ Bul krA áõóë ê‰ðà
147. ñìåøèâàòüñÿ ÀmXA ìåшà
148. ñìåøèâàòü ÀmXAM ìåшàí‰
149. äâèãàòüñÿ MxA í‰ð^à
150. äâèãàòü MxAM í‰ð^àí‰
151. îáÿçûâàòü bAiFw krA áàäõèò‰ ê‰ðà
152. âûçûâàòü ãíåâ rAgAM, ás¸uÜ krA ðàãàí‰, ‰шоíòóш§‰ ê‰ðà
153. ïðåäëàãàòü pòÆAb krA, ifew cAïyA ïð‰ñòàá ê‰ðà, äèòå ÷àwà
154. îòêðûâàòü ÀKolA êõоëà
155. ïàêîâàòü ijiMs pñ bVAFA äæèíèш ï‰òòð‰ áàíäõà
156. êðàñèòü r² krA, rv krA ð‰íã ê‰ðà
157. ïëàòèòü tAkA ÀfïyA §àêà äåwà
158. ïîòåòü GAmA ãõàìà
159. ñîáèðàòü, kuxAM êóð^àí‰
ïîäáèðàòü
160. èãðàòü ÀKlA krA, ÀKlAM êõýëà ê‰ðà, êõýëàí‰
161. èãðàòü (íà ìóç. bAjAM áàäæàí‰
èíñòðóìåíòå)
162. ëèòü DAlA ´õàëà
163. ìîëèòüñÿ pòAW|MA krA ïðàðòõ‰íà ê‰ðà
164. ãîòîâèòü EwyArI krA òîéàðè ê‰ðà
165. ãîòîâèòüñÿ EwyArI hïyA òîéàðè õ‰wà

175
166. ïðåäîòâðàùàòü bAFA ÀfïyA áàäõà äåwà
167. äîêàçûâàòü, pòmAM krA ïð‰ìàí ê‰ðà
ïîäòâåðæäàòü
168. îáåùàòü pòiwÊA krA ïðоòèããýí ê‰ðà
169. òÿíóòü tAMA §àíà
170. íàêàçûâàòü sAjA ÀfïyA, XAiÆ ÀfïyA шàäæà äåwà, шàñòè äåwà
171. òîëêàòü ÀTlA, FAëA ÀfïyA òõýëà, äõàêêà äåwà
172. êëàñòü rAKA ðàêêõà
173. ðàçäåâàòüñÿ kApx CAxA êàï‰ð^ ÷õàð^à
174. âûêëþ÷àòü (ñâåò) Áelo iMbAM, iMibey ÀfïyA àëо íèáàí‰, íèáèå äåwà
175. ññîðèòüñÿ JgxA krA äæõ‰ãð^à ê‰ðà
176. èäòè, ëèòü (î bÒiÜ hïyA, bÒiÜ pxA áðèш§è õ‰wà,
äîæäå) áðèш§è ï‰ð^à
177. ÷èòàòü pxA, pAT krA ï‰ð^à, ïà§õ ê‰ðà
178. ïîæèíàòü Psl kAtA ïõ‰ш‰ë êà§à
179. ïîëó÷àòü, gòhn krA ãð‰õ‰¢ ê‰ðà
ïðèíèìàòü
180. ðàñêàèâàòüñÿ, fuHK pòkAX krA äóêêõ‰ ïð‰êàш ê‰ðà
ñîæàëåòü, ãîðåâàòü
181. ïîìíèòü meM krA, …mrn krA ì‰íå ê‰ðà, ш‰íð‰¢ ê‰ðà
182. îòäûõàòü ijrAM, ibXòAm krA äæèðàí‰, áèññðàì ê‰ðà
183. âîçâðàùàòüñÿ iPer ÁsA ïõèðå àшà
184. âîçâðàùàòü iPirey ÀfïyA ïõèðèéå äåwà
185. çâîíèòü GŒtA bAjAM ãõ‰¢§à áàäæàí‰
(â êîëîêîë)
186. ïîäíèìàòüñÿ õTA, ïTA ó§õà, о§õà
187. òåðåòü GXA ãõ‰шà
188. áåæàòü ÀfOxAM äîóð^àí‰
189. óáåãàòü pAlAM ïàëàí‰
190. ñïàñàòü bVAcAM, røA krA áàí÷àí‰, ðоêêõý ê‰ðà
191. ñêàçàòü, ãîâîðèòü blA á‰ëà
192. èñêàòü ÀKVojA êõоíäæà
193. ïðîäàâàòü ÀbcA, ibñ™I krA áý÷à, áèêêðè ê‰ðà
194. ïîñûëàòü pATAM ïà§õàí‰
195. ïîñûëàòü çà, dAkAM, Àdek ÁMA ´àêàí‰, ´åêå àíà
âûçûâàòü
196. ñëóæèòü ÀsbA krA шåáà ê‰ðà
197. ðàçíîñèòü (åäó) pirebXM krA ïоðèáåш‰í ê‰ðà
198. ïîäàâàòü íà ñòîë Àtibel KAMA ÀfïyA §åáèëå êõàíà äåwà
199. øèòü ÀslAé krA шåëàè ê‰ðà
200. òðÿñòè MAxA íàð^à
201. áðèòüñÿ kAmAM, ÀKõrI hïyA êàìàí‰, êõåóðè õ‰wà
202. ñèÿòü ckck krA ÷‰ê÷‰ê ê‰ðà

176
203. ñòðåëÿòü Ûil krA, wIr mArA ãóëè ê‰ðà, òèð ìàðà
204. ïîêàçûâàòü ÀfKAM äýêõàí‰
205. ñêëàäûâàòü, b¨ krA á‰íäõ‰ ê‰ðà
çàêðûâàòü
206. ïîäïèñûâàòü sé krA, fÆKw krA шоè ê‰ðà, ä‰ñò‰êõ‰ò ê‰ðà
207. ïåòü gAM krA ãàí ê‰ðà
208. ñàäèòüñÿ bsA á‰шà
209. ñïàòü GumAM ãõóìàí‰
210. óëûáàòüñÿ hAsA, mucek hAsA õàшà, ìó÷êå õàшà
211. êóðèòü wAmAk KAïyA, cuÝt KAïyA, òàìàê êõàwà, ÷óðó§ êõàwà,
äõóìïàí ê‰ðà
FUmpAM krA
212. ÷èõàòü hVAcA õàí÷à
213. ñåÿòü bIj ÀboMA áèäæ áоíà
214. ãîâîðèòü, kWA blA ê‰òõà á‰ëà
ðàññêàçûâàòü
215. òðàòèòü Krc krA êõ‰ð‰÷ ê‰ðà
216. ñòàíîâèòüñÿ, ñòîÿòü fVAxAM äàíð^àí‰
217. îòïðàâëÿòüñÿ zAñA krA, CAxA äæàòòðà ê‰ðà, ÷õàð^à
218. êðàñòü cuir krA ÷óðè ê‰ðà
219. îñòàíàâëèâàòüñÿ WAmA òõàìà
220. èçó÷àòü áFùyM krA оääõ‰é‰í ê‰ðà
221. ïëàâàòü sVAwrAM, sVAwAr ÀfïyA шàíòðàí‰, шàíòàð äåwà
222. áðàòü ÀMïyA, lïyA, gòhn krA íåwà, ë‰wà, ãð‰õ‰¢ ê‰ðà
223. áåñåäîâàòü, kWA kïyA, ÁlAp krA ê‰òõà ê‰wà, àëàï ê‰ðà
ðàçãîâàðèâàòü
224. ïðîáîâàòü, cAKA, ÁsâAfM krA ÷àêõà, àшшàä‰í ê‰ðà
íàñëàæäàòüñÿ
225. ðàçðûâàòü ÀCVxA ÷õåíð^à
226. áëàãîäàðèòü FMùbAf ÀfïyA, kÒwÊwA jAMAM äõоííоáàä äåwà,
êðèòоãã‰íòà äæàíàí‰
227. äóìàòü BAbA, ic¸A krA áõàáà, ÷èíòà ê‰ðà
228. áðîñàòü, øâûðÿòü ÀCVoxA, iMeøp krA, ÷õоíð^à, íèêêõåï ê‰ðà,
ïõåëå äåwà
ÀPel ÀfïyA
229. ñâÿçûâàòü bVAFA áàíäõà
230. ïðèêàñàòüñÿ CVïyA, …pX|A krA ÷õwàí, ñï‰ðш‰ ê‰ðà
231. ïåðåâîäèòü áMubAf krA, wê|mA krA оíóáàä ê‰ðà,
(ñ èíîñòð. ÿçûêà) ò‰ðäæ‰ìà ê‰ðà
232. ïåðåñàæèâàòü ÀroyA ðwà
(ðàñòåíèå)
233. ïóòåøåñòâîâàòü, ÀbxAM, Bˆmn krA áýð^àí‰, áõð‰ì‰¢ ê‰ðà
áðîäèòü
234. ïûòàòüñÿ, ÀcÜA krA ÷åш§à ê‰ðà
ïðèëàãàòü óñèëèÿ
235. ïîâîðà÷èâàòüñÿ ÀPrA ïõåðà
236. ïîíèìàòü buJA (ÀboJA ) áóäæõà, áоäæõà

177
237. èñïîëüçîâàòü bùbhAr krA áýá‰õàð ê‰ðà
238. æäàòü áepøA krA ‰ïåêêõà ê‰ðà
239. ãóëÿòü, õîäèòü ÀbxAM áýð^àí‰
240. õîòåòü cAïyA, *cAhA ÷àwà, ÷àõà
241. ïðåäóïðåæäàòü sAbFAM krA шàáäõàí ê‰ðà
242. ìûòü, ñòèðàòü ÀFoyA äõwà
243. ðàñòî÷àòü, òðàòèòü, MÜ krA í‰ш§‰ ê‰ðà
ïîðòèòü,
îïóñòîøàòü
244. íàáëþäàòü pAhArA ÀfïyA ïàõàðà äåwà
245. íàäåâàòü, íîñèòü prA ï‰ðà
246. ñòèðàòü, K’ey zAïyA êõоéå äæàwà
èçíàøèâàòü
247. ðûäàòü, ïëàêàòü kVAfA êàíäà
248. âçâåøèâàòü ïjM krA оäæ‰í ê‰ðà
249. ïðèâåòñòâîâàòü áBùW|MA krA оááõ‰ðòõ‰íà ê‰ðà
250. æåëàòü éÃA krA è÷÷õà ê‰ðà
251. ðàáîòàòü kAj krA êàäæ ê‰ðà
252. ïîêëîíÿòüñÿ õpAsMA krA, pUjA krA óïàш‰íà ê‰ðà, ïóäæà ê‰ðà
253. çàâîðà÷èâàòü, jxAM, DAkA ÀfïyA äæ‰ð^àí‰, ´õàêà äåwà
îá¸ðòûâàòü
254. ïèñàòü ÀlKA ëåêõà

17. Ïðèëàãàòåëüíûå

1. óìåþùèé, ñïîñîáíûé Àzogù, suezogù, kAejr äæоãã‰, шóäæоãã‰,


êàäæåð
2. óìíûé, óìåëûé, cAlAk, cwur, kAz|ù-øm ÷àëàê, ÷оòóð,
ñìûøë¸ííûé, õèòðûé êàðäæ‰-êêõ‰ì
3. äîñòîéíûé, õpzuË óï‰äæóêò‰
ïîäõîäÿùèé
4. áåñïîëåçíûé bÒWA áðèòõà
5. ïîëåçíûé, ïîäõîäÿùèé Àkejo, kAez|ùopezogI êåäæо,
êàðäæоï‰äæоãè
6. íåîáõîäèìûé ÁbXùkIy, frkArI àáîшшîêèî, äîðêàðè
7. ãëóïûé ÀbokA, iMeb|oF, ÁhAŠmuk áоêà, íèðáоäõ,
àõàììóê
8. ïëîõîé KArAp, m¹ êõàðàï, ì‰íä‰
9. õîðîøèé BAl, õ÷m áõàë‰, óòò‰ì
10. ïðåêðàñíûé su¹r шóíä‰ð
11. áåçîáðàçíûé, kuXòI, ibXòI, kuôisw êóññðè, áèññðè, êóòùèò
ïðîòèâíûé
12. áîëüøîé bx á‰ð^‰
13. ìàëåíüêèé ÀCot, øufò ÷õ, êõóääð‰
14. ãîðüêèé iww (âêóñ), òèò‰,
äóêêõ‰ì‰é

178
fuHKmy (î æèçíè)
15. îñòðûé (âêóñ) wIbˆ, ktu òèááð‰, êо§ó
16. æãó÷èé (ïåðåö è ò. ï.) JAl äæõàë
17. êèñëûé tk §‰ê
18. ñëàäêèé imiÜ, imÜ, imTA ìèш§è, ìèш§‰, ìè§õà
19. äåø¸âûé XÆA ш‰ñòà
20. äîðîãîé (î öåíå) mAi‡g, mhAG|ù ìàããè, ì‰õàðããõ‰
21. èñïóãàííûé BIw áõèò‰
22. õðàáðûé sAhsI шàõошè
23. ãëóáîêèé gBIr ãоáõèð
24. ìåëêèé ágBIr, ctAM ‰ãоáõèð, ÷‰§àí
25. âûñîêèé, äëèííûé làA, fIG|, õVcu, õœ, ë‰ìáà, äèðãõ‰, óí÷ó, ó÷÷‰,
äõýíãà
DA²A (î ÷åëîâåêå)
26. ìàëåíüêèé, êîðîòêèé ÀCot, KAt ÷õ, êõ৉
27. ïëîñêèé ÀcptA, smwl ÷ýï§à, ш‰ì‰ò‰ë
28. øèðîêèé cïxA, pòXÆ ÷‰оð^à, ïð‰ш‰ñò‰
29. óçêèé sÝ, ápirsr, svkIn|, шоðó, ‰ïоðèш‰ð,
шоíãêèðí‰, ‰ïïð‰ш‰ñò‰
ápòXÆ
30. êðóãëûé Àgol ãоë
31. êâàäðàòíûé ÀcOrs, cwuSaekon ÷îóð‰ш, ÷оòóшêоí
32. ïîëûé, ïóñòîòåëûé PVApA ïõàíïà
33. òÿæ¸ëûé BArI áõàðè
34. ë¸ãêèé hAlkA õàëêà
35. îïðåäåë¸ííûé ÀkoMï (î ïðåäìåòå), êоí‰о,
êоíо ýê äæ‰í
ÀkoeMo åk-jM (î ëþäÿõ)
36. îáùèé, îáùåïðèíÿòûé, sAFArn шàäõàð‰¢
îáû÷íûé
37. îáûêíîâåííûé, ÀzmM-ÀwmM äæýì‰í-òýì‰í
îáûäåííûé
38. ëè÷íûé, ÷àñòíûé sâkIy, KAs ш‰êè‰, êõàш
39. ñ÷àñòëèâûé suKI шóêõè
40. ïðîñòîé shj ш‰õ‰äæ
41. òðóäíûé kiTM, sË êо§õèí, ш‰êò‰
42. òðóäíûé, áåñïîêîéíûé kÜ-fAyk ê‰ш§‰-äàé‰ê
43. ãðÿçíûé mylA ì‰éëà
44. ÷èñòûé, áåñïðèìåñíûé ibûä, ûä, KVAtI áèшóääõ‰, шóääõ‰,
êõàí§è
45. áûñòðûé, ïðîâîðíûé, ctpet ÷‰§ï‰§å
æèâîé
46. ìåäëåííûé FImA-cAl, FIr-giw, äõèìà-÷àë, äõèð-ãоòè,
ìоíäо-ãоòè
m¹-giw

179
47. ìÿãêèé Mrm í‰ð‰ì
48. òâ¸ðäûé kiTM, sË êо§õèí, ш‰êò‰
49. ñòðîãèé kxA, kiTM ê‰ð^à, êо§õèí
50. ñïðàâåäëèâûé, MùAzù íýääæ‰
áåñïðèñòðàñòíûé
51. ïðàâèëüíûé iTk, BAl, siwù §õèê, áõàë‰, ùоòòè
52. ïðàâåäíûé FAiŠm|k, FŠm|I, sAFu, sw äõàðìèê, äõоðìè,
шàäõó, ш‰ò
53. ïðàâäèâûé swù, siwù, zWAW|, swùkAr шоòò‰, шоòòè,
äæ‰òõàðòõ‰, шоòò‰êàð
54. íåñïðàâåäëèâûé áMùAzù ‰íýääæ‰
55. ìóäðûé ÊAMbAM ãýíí‰áàí
56. óñåðäíûé õôsAhI óòшàõè
57. çàíÿòûé bùÆ áýñò‰
58. ãëóïûé mUK|, mukaKu ìóðêêõ‰, ìóêêõó
59. ëåíèâûé kuex, áls êóð^å, ‰ë‰ш
60. ñîíëèâûé iMfòAlu, GumkAwr íèääðàëó, ãõóì-êàò‰ð
61. áîëüíîé ásuÇ, ÀrogI, Àrog-zuË ‰шóñòõ‰, ðоãè,
ð‰ã-äæóêò‰
62. çäîðîâûé suÇ, suÇkAy шóñòõ‰, шóñòõ‰êàé
63. ñèëüíûé blbAM á‰ë‰áàí
64. ñëàáûé fubâ|l, fubb|l äóðá‰ë
65. öåëûé purA, smÆ, ÁÆ, ÀgotA ïóðà, ш‰ì‰ñò‰, àñò‰,
㉧à
66. ïóñòîé KAlI, ûMù, PVAkA êõàëè, шóíí‰, ïõàíêà
67. ïîëûé, ïóñòîòåëûé PAVpA ïõàíïà
68. ïîëíûé pUrA, pUn| ïóðà, ïóðí‰
69. ñìåøíîé hAsùkr, mjAr õàшш‰ê‰ð, ì‰äæàð
70. âåñ¸ëûé Puiw|-zuË ïõóðòè-äæóêò‰
71. ðàäîñòíûé Ámi¹w, KuXI àí‰íäèò‰, êõóшè
72. ñêó÷íûé, åkeGey ýêãõåéå
îäíîîáðàçíûé
73. ðàçíîîáðàçíûé MAMA, rkm(ïy)ArI íàíà, ð‰ê‰ì(w)àðè
74. áîëåçíåííûé fuHK-pUn| äóêêõ‰-ïóðí‰
75. âåæëèâûé Bfˆ, BfˆbùbhArzuË, áõ‰ääð‰, áõ‰ääð‰-
áýá‰õàð-äæóêò‰,
ÀsOjMù-pUn| шîóäæîíí‰-ïóðí‰
76. ãðóáûé kk|X, áBfˆ (î ÷åëîâåêå) ê‰ðê‰ш, ‰áõ‰ääð‰
77. ãëàäêèé msÒn ìоñðèí
78. çðåëûé pAkA ïàêà
79. çåë¸íûé, íåóìåëûé, kVAcA, ÁMAxI êàí÷à, àíàð^è
íåîïûòíûé
80. ñâåæèé tAtkA, wAjA §à§êà, òàäæà
81. ñóõîé ûKMA, ûKA, ûóA шóêõíà, шóêõà, шóшêà

180
82. èçÿùíûé su¹r, suXòI шóíä‰ð, шóññðè
83. òîíêèé sÝ, sUøí шоðó, шóêêõ‰í
84. òóïîé iDmA, buiä-hIM (î ÷åëîâåêå) ´õèìà, áóääõè-õèí
85. îñòðûé wIøan, FArAl òèêõ¢‰, äõàðàë‰
86. ïîäîáíûé, ïîõîæèé smAM ш‰ìàí
87. îäèíàêîâûé, åké, Àsé ýêè, шåè
òîò æå ñàìûé
88. äðóãîé áMù, ápr оíí‰, ‰ï‰ð
89. îäèíîêèé åkAkI, iMj|M (î ìåñòå) ýêàêè, íèðäæ‰í
90. ìíîãèå, ìíîãî- áeMk, bhu ‰íåê, áоõó
91. áîëüøèé Árï áeMk, Árï ÀbXI àðо ‰íåê, àðо áåшè
92. ãóñòîé, òîëñòûé puÝ, ÀmotA, GM ïóðó, ìо§à, ãõ‰í‰
93. âåëèêèé bx, mhw á‰ð^‰, ì‰õ‰ò
94. âàæíûé ÁbXùkIy, jÝrI ‰á‰шш‰êè‰, äæоðóðè
95. ìàëåíüêèé ÀCot, øufò ÷õ, êõóääð‰
96. òîíêèé, õóäîé sÝ, ÀrogA (áîëåçíåííûé - шоðó, ðоãà
î ÷åëîâåêå)
97. òóãîé ÁVt, sË àí§, ш‰êò‰
98. ñâîáîäíûé, ÁlgA àëãà
íåíàòÿíóòûé
99. ñâîáîäíûé sâAFIM шàäõèí
(íåçàâèñèìûé)
100. ëåâûé bAV, bAm áàí, áàì
101. ïðàâûé fiøn, dAM äоêêõè¢, ´àí
102. áîãàòûé FMI, áW|XAlI, pysAïyAlA äõоíè, ‰ðòõ‰шàëè,
ï‰éшàwàëà
103. áåäíûé grIb, firfˆ ãоðèá, äоðèääð‰
104. ñëåäóþùèé perr, prb÷|I ï‰ðåð, ï‰ð‰áоðòè
105. íå÷¸òíûé, íåïàðíûé ibezox áèäæ‰ð^
106. ÷¸òíûé Àzox äæоð^
107. ïðîòèëîïîëîæíûé, ibÝä, ibprIw áèðóääõ‰, áèïоðèò
îáðàòíûé
108. íàõîäÿùèéñÿ íàïðîòèâ sAmeMr, sŠmuK-sÇ шàìíåð,
ш‰ììóêõ‰-ñòõ‰
109. ñòðàøíûé, ñèëüíûé ByAMk áõ‰éàí‰ê
110. æåñòîêèé, ëþòûé iMüur íèш§õóð
111. ãîðäûé gibâ|w, ÀfmAgI ãоðáèò‰, äåìàãè
112. äóðíîé (íåïîñëóøíûé) fuÜ äóш§‰
113. ñïîêîéíûé XA¸ шàíò‰
114. ìîëîäîé kic, áº-byesr, wÝn êо÷è, ‰ëï‰-á‰é‰шåð,
òоðó¢
115. ñòàðûé, ïîæèëîé bÒä, pòAcIM, buxA (buexo ) áðèääõ‰, ïðà÷èí,
áóð^à, áóð^о
116. ñòàðûé, äðåâíèé, áûëîé purAwM, purAM pòAcIM ïóðàò‰í, ïóðàí‰,
ïðà÷èí

181
117. íåäàâíèé ÁFuiMk, hAelr àäõóíèê, õàëåð
118. íîâûé MwuM (ÀMowuM ), MUwM, Mb íоòóí, íóò‰í, í‰á‰
119. ðåäêèé fuSapòApù, ful|B äóшïðàïï‰, äóðë‰áõ
120. ïðÿìîé srl, ÀsojA ш‰ð‰ë, шоäæà
121. áåçîïàñíûé iMrApf íèðàï‰ä
122. îïàñíûé ibpêMk áèï‰ääæ‰í‰ê
123. âëàæíûé, ñûðîé iBjA, sùAVw-ÀsVew áõàäæà, шýíò-шåíòå
124. ò¸ìíûé ÁVDAr, á¨kAr àíäõàð, ‰íäõ‰êàð
125. ïðîõëàäíûé, õîëîäíûé TAμA, XIwl §õàí´à, èò‰ë
126. ò¸ïëûé, ãîðÿ÷èé grm, wî ã‰ð‰ì, ò‰ïò‰
127. òåïëîâàòûé, hAw-sïyA grm, õàò-ù‰wà ã‰ð‰ì,
ïðîõëàäíûé êóшóì-êóшóì ã‰ð‰ì
kusum-kusum grm
128. îøèáî÷íûé Bul áõóë
129. ñðî÷íûé jÝrI, wAxAwAxIr äæоðóðè, òàð^àòàð^èð
130. æàæäóùèé wÒSanA÷|, ippAisw òðèшíàðò‰, ïèïàшèò‰
131. ãîëîäíûé øuFA÷|, BueKo êõóäõàðò‰, áõóêõо
132. íåâîçìîæíûé ásþb ‰ш‰ìáõ‰á
133. íåóäîáíûé ásuibFAjMk ‰шóáèäõà-äæ‰í‰ê
134. íåâèííûé iMSapAp, iMeã|oS íèшïàï, íèðшоù
135. îòäàë¸ííûé fUr, fUrb÷|I äóð, äóð‰áоðòè

18. Íàðå÷èÿ, ñîþçû è ïîñëåëîãè.


ïðèáëèçèòåëüíî, ïî÷òè, pòAy, - kACAkAiC ïðàé, êà÷õàêà÷õè
îêîëî, åäâà
íàä, íà - õper óï‰ðå
ñâûøå (áîëüøå ÷åì) - áiFk, - ÀbXI оäõèê, áåшè
â ñîîòâåòñòâèè ñ, áMusAer оíóшàðå
ñîãëàñíî
÷åðåç - ïpAer оïàðå
ïîñëå, çàòåì - per, wArpr ï‰ðå, òàð-ï‰ð(å)
ñíîâà, îïÿòü, åù¸ ðàç ÁbAr, puMbâ|Ar, puMrAy àáàð, ïóí‰ðáàð, ïóí‰ðàé
íàïðîòèâ - sAmeM, - sŠmueK шàìíå,
ш‰ììóêõå (шóìóêõå)
ïðîòèâ (â ñîðåâíîâàíèè) - ibpeø áèï‰êêõå
â îäèíî÷êó åeklA, åklA ýêåëà, ýêëà
òàêæå, à åù¸, êðîìå òîãî Áero, wA-CAxA àðо, òà-÷õàð^à
õîòÿ zifï, zifc äæоäèо, äæоäè÷‰
âïîëíå, âñåöåëî, sbûä, sbâ|semw ш‰á-шóääõ‰,
â îáùåì, âñåãî ш‰ðá‰-ш‰ìåò,
âñåãäà sfA, sbâ|fA, sb smey, ш‰äà, ш‰ðá‰äà,
ш‰á ш‰ì‰é,

182
sfA-sbâ|fA ш‰äà-ш‰ðá‰äà
ñðåäè, ìåæäó - mAeJ, - meFù ìàäæõå, ìоääõå
è Ár, åbv, ï àð, ýá‰íã, о
êàê áû òî íè áûëî, zAé-Àhok äæàé õоê
òàê èëè èíà÷å
ëþáûìè ñðåäñòâàìè, Àz ÀkoeMo õpAey Àhok äæå êоíо óïàéå õоê
êàê óãîäíî,
ëþáûìè ñïîñîáàìè
ãäå óãîäíî ÀzKAeM Àhok äæåêõàíå õоê
âîêðóã - cArifek ÷àð-äèêå
êàê, ïîäîáíî, òàêîé êàê ÀzmM, zWA, Àz pòkAr, Àz äæýì‰í, äæ‰òõà,
äæå ïð‰êàð, äæå ð‰ê‰ì
rkm
ïîêà zAé, ÀzmiM äæàè, äæåìíè
íàñêîëüêî... íàñòîëüêî zw... ww äæ‰ò‰... ò‰ò‰
ïîêà ÷òî, åKMï, åKM-pz|¸ ýêõ‰íо, ýêõ‰í ï‰ðäæ‰íò‰
äî ñèõ ïîð
ñïåðâà, ñíà÷àëà pòWem ïð‰òõ‰ìå
â êîíöå êîíöîâ, íàêîíåö ÀXeS, sbeXS шåшå, ш‰á-шåш
ñðàçó, òîò÷àñ, wKiM, wôønAw ò‰êõоíè, ò‰òêõ‰¢àò
ìîìåíòàëüíî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ, åKM, áFuMA, ÁjkAl ýêõ‰í, оäõóíà, àäæ-êàë
íûí÷å, òåïåðü
ïîòîìó ÷òî, òàê êàê, Àzehwu, kArn äæå-õåòó, êàð^‰í
ïî ïðè÷èíå
äî, ïðåæäå, ïåðåä - Áeg, àãå, ïóðáå

- pUebâ| (òîëüêî î âðåìåíè)


ïîçàäè, ñçàäè, íàçàä - per, - ipeC ï‰ðå, ïè÷õå
ñíèçó, ïîä, âíèçó - MIec íè÷å
ðÿäîì, îêîëî, áëèç - pAeX ïàшå
êðîìå òîãî, ïîìèìî òîãî, wA-CAxA, wiŸ òà-÷õàð^à, ò‰äáõèíí‰
íàðÿäó ñ òåì
ìåæäó, ïîñðåäè, â - meFù ìоääõå
íî, îäíàêî ik§, pr§ êèíòó, ï‰ð‰íòó
îêîëî, ó, áëèç, âîçëå kAeC êà÷õå
ïîñðåäñòâîì, ñ ïîìîùüþ - €ArA, - ifyA äàðà, äèéà
áåçóñëîâíî, êîíå÷íî iMÓy(é) íèш÷‰é(è)
ïîïåð¸ê, êðåñòîîáðàçíî ÁxAÁix àð^à-àð^è
åæåäíåâíûé EfiMk, ÀrojkAr, pòiwifeMr äîéíèê, ðоäæêàð,
ïðоòèäèíåð
âî âðåìÿ, â òå÷åíèå, - meFù ìоääõå
â ïðîäîëæåíèå
ðàíî óòðîì skAl skAl ш‰êàë ш‰êàë
èëè ikvbA, áWbA êèìáà, ‰òõ‰áà
èëè... èëè hy... My... õ‰é... í‰é...
â äðóãîì ìåñòå, áMùñ, áMùjAygAy оííоòòð‰, оííо-äæàéãàé
ãäå-òî åù¸

183
îñîáåííî, â îñîáåííîñòè ibeXSwH áèшåш‰ò‰
ðîâíûé, ãëàäêèé, ðîâíî, smAM ш‰ìàí
îäèíàêîâûé, ïîäîáíûé
äàæå, õîòÿ áû è åmMik ýì‰í-êè
âåçäå, ïîâñþäó sbâ|ñ, sbjAygAy, ÀzWA-ÀsWA ш‰ðá‰òòð‰, ш‰áäæàéãàé,
äæåòõà-шåòõà
çà èñêëþ÷åíèåì, êðîìå, - bùwIw, - ibMA, - CAxA áåòèò‰, áèíà, ÷õàð^à
ïîìèìî
äàëåêî fUer äóðå
äëÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû - jMù, - jeMù, - kArn äæоíí‰, äæоííý,
êàð‰¢(å)
îò, èç, ñ, ñî - h’ew, - ÀWek õоòå, òõåêå
ìó÷èòåëüíî, ñ òðóäîì, keÜ, keÜ-sÒeÜ ê‰ш§å, ê‰ш§å-ñðèш§å
åäâà-åäâà
åäâà, êàê òîëüêî zAé, zAé-mAñ äæàè, äæàè-ìàòòð‰
çäåñü, òóò åKAeM ýêõàíå
òî òóò, òî òàì åKAeM-ïKAeM ýêõàíå-оêõàíå
êàê, êàêèì îáðàçîì ÀkmM, ik k’er êýì‰í, êè êоðå
êàê ÷àñòî kwbAr ê‰ò‰-áàð
òåì íå ìåíåå (Às ) zAé Àhok (шå) äæàè õоê
åñëè zif äæоäè
íåìåäëåííî wKiM, wôønAw ò‰êõоíè, ò‰òêõ‰íàò
â, âíóòðè - iBwer, - meFù áõèò‰ðå, ìоääõå
â ñàìîì äåëå? - bet ? siwù-MA-ik ? ቧå ? шоòòè-íàêè ?
äåéñòâèòåëüíî? òàè-íàêè ?
wAé-MAik ?
ïðàâèëüíî, íà ñàìîì äåëå, â zWAW|é, swùé, siwù-siwù äæ‰òõàðòõ‰è, шоòò‰è,
äåéñòâèòåëüíîñòè шоòòè-шоòòè
âìåñòî - bfel, - pirbew| á‰ä‰ëå, ïоðèá‰ðòå
òî÷íî, êàê ðàç iTk òõèê
âîò òîëüêî ñåé÷àñ, ïðÿìî åé, åé-mAñ, åKiM ýè, ýè-ìàòòð‰, ýêõоíè
ñåé÷àñ
ïîçäíî ÀfrIew äåðèòå
êàê, ïîäîáíî, ñëîâíî, òî÷íî - mw, - mwM ì‰ò‰, ì‰ò‰í
ìíîãî áeMk ‰íåê
íå, íåò MA íà
íåñìîòðÿ íà, õîòÿ - se÷âï ш‰òòåо
íèêîãäà kKeMo MA ê‰êõ‰íо íà
âðåìÿ îò âðåìåíè, mAeJ mAeJ ìàäæõå ìàäæõå
ïî âðåìåíàì, èíîãäà
êîíå÷íî beté ቧåè
÷àñòî pòAy, Kub, ÀbXI ÀbXI ïðàé, êõóá, áåшè-áåшè
íà, ñâåðõó - õpr, - õper óï‰ð, óï‰ðå
òîëüêî, òîëüêî ëèøü Àkbl-mñ, KAil êåá‰ë-ìàòòð‰, êõàëè
èíà÷å, MA-h’el, áMùWA íà-õоëå, оíí‰òõà
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå

184
ñíàðóæè bAiher, bAéer áàèðå
ìîæåò áûòü, âåðîÿòíî h’ew-pAer õоòå-ïàðå
âîçìîæíî, h’el-h’ew-pAer, sþbwH, õоëå-õоòå-ïàðå, ш‰ìáõ‰á‰ò‰,
âïîëíå âîçìîæíî êõóá ш‰ìáõ‰á
Kub sþb

áûñòðî, áûñòðåíüêî, wAxAwAxI, iXi‡gr-iXi‡gr, òàð^àòàð^è,


ñêîðî, ñêîðåå шèããèð-шèããèð,
XIGˆ-XIGˆ шèããõð‰-шèããõð‰
íåäàâíî sŠpòiw, áºkAl h’l, hAel ш‰ìïðоòè, ‰ëï‰êàë-õоë‰,
õàëå
ìåäëåííî, ìåäëåííåé ÁeÆ (-ÁeÆ ),FIer (-FIer ) àñòå, äõèðå
òàê, òàêèì îáðàçîì åmM, åé ýp, åé Frn ýìоí, ýè ðóï, ýè äõ‰ð‰í
èíîãäà kKeMo-kKeMo ê‰êõ‰íо-ê‰êõ‰íо
ãäå-òî, êîå-ãäå ÀkoWAï êоòõàо
ñêîðî, âñêîðå iXi‡gr, XIGˆ шèããèð, шèããõð‰
âíåçàïíî, âäðóã hTAw õ‰§õàò
è òåì íå ìåíåå, âñ¸-òàêè wWAip, wñAcA, wbuï, ò‰òõàïè, ò‰òòðà÷‰, òоáóо,
òà-ш‰òòåо
wA-se÷âï
÷åì, ïî ñðàâíåíèþ - áepøA, - Àcey ‰ïåêêõà, ÷åéå
òîãäà, è òîãäà, web, wA-h’el ò‰áå, òà-õоëå (òà-õàëå)
â ýòîì ñëó÷àå
îòòóäà, èç ýòîãî ÀsKAM-ÀWek шåêõàí òõåêå
ñ ýòîãî âðåìåíè, âïðåäü wKM-ÀWek ò‰êõ‰í òõåêå
òàì ÀsKAeM, ÀsWA шåêõàíå, шåòõà
ïîýòîìó, òàêèì îáðàçîì, òàê wAé, Àsé Àhwu, Àsé-jMù, òàè, шåè-õåòó,
÷òî шåè-äæоíí‰,
kAej-kAej êàäæå êàäæå
÷åðåç, ñêâîçü - mFù-ifyA ìоääõ‰-äèà
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ pUrApUir, sŠpUn|ýep ïóð^àïóðè,
ù‰ìïóðí‰ðóïå
äî, âïëîòü äî, âêëþ÷àÿ pz|¸ ï‰ðäæ‰íò‰
ê, íà, ïî íàïðàâëåíèþ, ïî - pòiw, - õpr, -ifek, ïðоòè, óï‰ð, äèêå, ïàíå
îòíîøåíèþ
-pAeM
âìåñòå, ñîâìåñòíî åkñ, åk-se² ýê‰òòð‰, ýê-ш‰íããå
íàâåðõ õperr ifek óï‰ðåð äèêå
îáû÷íî sAFArnwH шàäõàð‰í‰òо
õîðîøî BAl, ÀbX, ÁÃA áõàë‰, áåш, à÷÷õà
íó? à çàòåì? äàëüøå? ik? wArpr ? êè? òàð-ï‰ð?
êîãäà? keb ? kKM ? ê‰áå? ê‰êõ‰í?
êîãäà... òîãäà... zKM... wKM..., zeb... web... äæ‰êõ‰í... ò‰êõ‰í...
äæ‰áå... ò‰áå...
ãäå ? ÀkoM-KAeM ? ÀkoWAy ? êоí-êõàíå? êоòõàé?
êоòõà? êоè?
ÀkoWA ? ké ?

185
ãäå... òàì... ÀzKAeM... ÀsKAeM... äæåêõàíå... шåêõàíå...
äæ‰áå... ò‰áå...
zeb... web...
ïî÷åìó? ÀkM ? ik jMù ? êýí‰? êè äæоíí‰?
êèшåð äæоíí‰?
ikesr jMù ? ik Àhwu ? êè õåòó?
ñ, âìåñòå - se² ш‰íããå
äà hVA õàí, õýí

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÈÊ
Äîáðîå óòðî. supòBAw ! MmúAr ! шóïð‰áõàò; íàì‰шêàð
Äîáðûé âå÷åð. ûB rAiñ ! MmúAr ! шóáõ‰ðàòòðè; íàì‰шêàð
Äî âñòðå÷è. åKM Áis (ñåé÷àñ ïðèõîæó); ýêõ‰í àшè; àáàð äýêõà õ‰áå;
ïóí‰ðä‰ðш‰íàé‰;
ÁbAr ÀfKA heb (ñíîâà
âñòðå÷à áóäåò); puMf|X|MAy (äî
íîâîé âñòðå÷è);
Êàê äåëà? ÀkmM ÁeCM (ÁC )? êåì‰í à÷åí (à÷‰) ?
Ó âàñ âñ¸ õîðîøî? BAl ÁeCM Àwo ? áõàë‰ à÷åí òо ?
Äîìà âñ¸ â ïîðÿäêå? bAxIr sb BAl ? áàð^èð ш‰á áõàë‰ ?
Õîðîøî.  ïîðÿäêå. BAl ; BAlé áõàë‰; áõàë‰è;
Íîðìàëüíî.
Òàê ñåáå. Ïîìàëåíüêó. (ámiM )åk rkm (òàêîå; (‰ìíè) ýê ð‰ê‰ì
îäíîãî âèäà)
Ñïàñèáî. FMùbAf äõоíí‰áàä
Áîëüøîå Âàì ñïàñèáî. ÁpMAek bhu FMùbAf àïíàêå áоõó äõоíí‰áàä
ß î÷åíü Âàì îáÿçàí. ÁpMAr kAeC Áim ibeXS àïíàð êà÷å àìè áèшåш
áàäõèò‰
bAiFw
Íå ñòîèò îá ýòîì. zAk, ï kWA b’lebM MA äæàê, о ê‰òõà áоëáåí íà;
ý êè÷õó íà
Ïóñòü èä¸ò; òó; òåìó;
ãîâîðèòå; íåò.
å ikCu MA
Áóäüòå òàê äîáðû ÁmAy åktu áMugòh k’rebM àìàé ýê§ó оíóããð‰õ‰ ê‰ðáåí
Ïåðåäàéòå îò ìåíÿ ïðèâåò ÁpMAr bAbAek ÁmAr MmúAr àïíàð áàáàêå àìàð
ñâîåìó ïàïå. í‰ì‰шêàð äåáåí
ÀfebM
Ïîæàëóéñòà áMugòh k’er (ìèëîñòü; оíóããð‰õ‰ êоðå
ñäåëàâ)
Âû (òû) êòî? ÁpiM (wuim ) Àk ? Àïíè (òóìè) êå?
Âû (òû) îòêóäà ? ÁpiM (wuim ) ÀkoWA-ÀWek Àïíè (òóìè) êоòõà-òõåêå
àш÷åí (àш÷‰) ?
ÁseCM (ÁsC) ?

186
Ãäå âû æèâ¸òå ? ÁpMAr iMbAs ? Àïíàð íèáàш ?
Ãäå òâîé äîì? Òоìàð áàð^è êоòõà ?
ÀwomAr bAxI ÀkoWA ?
Êàê âàñ (òåáÿ) çîâóò ? ÁpMAr (ÀwomAr ) MAm ik ? Àïíàð (òоìàð) íàì êè ?
Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà. ømA (mAP ) k’rebM êõ‰ìà êоðáåí;
ìàï êоðáåí
Ìîæíî óçíàòü êàê âàñ çîâóò? mXAy, ÁpMAr MAmit ik ̉ùàè, àïíàð íàì§è êè
äæàíòå ïàðè ?
jAMew pAir ?
Ìîæíî óçíàòü êòî âû òàêîé? ÁpiM Àk, wA ik jAMew Àïíè êå, òà êè äæàíòå ïàðè?

pAir ?

Èçâèíèòå, ÿ òîðîïëþñü. ømA k’rebM, åKM ÁmAr Êõ‰ìà ê‰ðáåí, ýêõ‰í àìàð
òàð^àòàð^è à÷õå.
wAxAwAxI ÁeC
(Ïðîùåíèå; ñäåëàéòå;
ñåé÷àñ; ìîÿ; ñðî÷íîñòü;
åñòü.)
Îò âñåãî ñåðäöà sbâ|A¸Hkren ш‰ðáàíò‰êê‰ð‰¢å
Äîáðî ïîæàëîâàòü ! Ásew ÁÊA hy # Àñòå àããýí õ‰é.
Àïíàð ýêõàíå ùàã‰ò‰.
ÁpMAr åKAeM sâAgw #
Âû ãîâîðèòå (ïîíèìàåòå) íà ÁpiM bAvlA b’lew (buJew) Àïíè áàíãëà áоëòå (áóäæòå)
áåíãàëüñêîì ? ïàðåí ?
pAerM ?
Çäåñü êòî-íèáóäü ãîâîðèò åKAeM éverij b’lew pAer, Ýêõàíå èíãðåäæè áоëòå
ïî-àíãëèéñêè ? ïàðå, ýì‰í êåó à÷å ?
åmM Àkõ ÁeC ? (Çäåñü;
ïî-àíãëèéñêè; ãîâîðèòü;
ìîæåò; òàêîé; êòî-íèáóäü;
åñòü.)
ß íå ïîíèìàþ. Áim buJew pAriC MA Àìè áóäæõòå ïàð÷è (ïà÷÷è)
íà.
×òî âû ãîâîðèòå? ÁpiM ik b’leCM ? Àïíè êè áоë÷åí ?
Ñêàæè(òå) ìíå (ÁmAek ) b’luM (belo ) Àìàêå á‰ëóí (á‰ëо)
Ïîæàëóéñòà, ãîâîðèòå åktu FIer FIer (ÁeÆ ÁeÆ) Ýê§ó äõèð^å äõèð^å (àñòå
ïîìåäëåííåå. àñòå) áоëóí.
b’luM
×òî âû (òû) ñêàçàëè? ik b’elM (b’lel )? êè áоëëåí (áоëëå) ?
Èçâèíèòå, ÿ íå ðàññëûøàë mAP k’rebM, kWAtA F’rew Ìàï êоðáåí, ê‰òõà§à äõоðòå
(íå ïîíÿë). ïàðè íè.
pAir iM (Ïðîùåíèå;
ñäåëàéòå; ñëîâà; ïîéìàòü; íå
ñìîã.
Ãîâîðè(òå) ÷óòü ãðîì÷å. åktu Àjoer (ÀVcicey ) b’luM Ýê§ó äæоðå (÷åí÷èå) áоëóí
(á‰ëо).
(belo )
Íå èìååò çíà÷åíèÿ. zAk Àg (Ïóñòü èä¸ò; óéäÿ.) Äæàããå.
Íå âàæíî. Ýòå êè÷õó õ‰é íè.
åew ikCu hy iM (Â ýòîì;
÷òî-òî; íå ñëó÷èëîñü.)
Âû (òû) ñëûøèòå? ûMeCM (ûMC )? Шóí÷åí (шóí÷‰) ?

187
Íàñêîëüêî òû ïðîäâèíóëñÿ â kw fUr p’exC ? ʉò‰-äóð ïоð^å÷‰?
èçó÷åíèè?
Ñ êàêîé öåëüþ âû (òû) ik kAej åeseCM (åesC )? Êè êàäæå ýшå÷åí (ýшå÷‰)?
ïðèåõàëè?
(Äëÿ êàêîé; ðàáîòû; âû
ïðèøëè (òû ïðèø¸ë).)
×åì ÿ ìîãó âàì ïîìî÷ü? ÁpMAr jMù ik k’rew pAir? Àïíàð äæоíí‰ êè êоðòå
ïàðè?
Ïðèñàæèâàéòåñü (ñàäèñü). b’suM (b’s ) Áошóí (áош‰).
Ìîæíî ìíå ïîêèíóòü âàñ åKM ibfAy iMew pAir ik ? Ýêõ‰í áèäàé íèòå ïàðè êè?
òåïåðü.
(Ñåé÷àñ; ïîçâîëåíèå óéòè;
âçÿòü; ìîãó; ?
Âû êóäà-òî ñîáèðàåòåñü ÁpiM ÀkoWAï zAeÃM ik ? Àïíè êоòõàо äæà÷÷åí êè?
ïîéòè?
ß î÷åíü ñîæàëåþ çà ÁpMAek åw kÜ ifià b’el Àïíàêå ýò‰ ê‰шò‰ äè÷÷è
ïðè÷èíÿåìûå ìíîé áоëå àìè áèшåш äóêêõèò‰.
áåñïîêîéñòâà? Áim ibesS fuHiKw # (Âàì;
òàêèå; òðóäíîñòè; äàþ;
ñêàçàâ; ÿ; î÷åíü ñèëüíî;
íåñ÷àñòíûé.)
 ÷¸ì äåëî? bùApAr ik ? Áýïàð êè?
×òî ñ âàìè (òîáîé) ÁpMAr (ÀwomAr ) h’eyeC Àïíàð (òоìàð) õоéå÷å êè?
ïðîèçîøëî?
ik? (Ñ âàìè (ñ òîáîé);
ñëó÷èëîñü; ÷òî? )
Íè÷åãî. ikCu MA Êè÷õó íà.
Ïëîõèå íîâîñòè? ÀkoeMo fuHsvbAf åeseC MA Êоíо äóшш‰íãáàä ýшå÷å íà
êè?
ik ? (Êàêèå-òî; ïëîõèå
èçâåñòèÿ; ïðèøëè; èëè ÷òî?)
Áóäüòå òàê äîáðû, ñêàæèòå... áMugòh k’er b’luM оíóããð‰õ‰ êоðå áоëóí.
Âû (òû) ñîâåðøåííî ïðàâû. ÁpiM (wim ) iTk b’leCM Àïíè (òóìè) §õèê áоë÷åí
(áоë÷‰).
(b’lC )
ß äàâíî íå âèäåë âàñ. áeMk ifM ÁpMAek ÀfiK iM ‰íåê äèí àïíàêå äåêõè íè
Êàê âàì ýòî íðàâèòñÿ? åtA ÁpMAr ÀkmM lAgeC ? ݧà àïíàð êåì‰í ëàã÷å?
(Ýòî; âàñ; êàê; áü¸ò?)
Ýòî ñëèøêîì òðóäíî. å bx kiTM # Ý á‰ð^‰ êо§õèí.
Ý á‰´´‰ ш‰êò‰.
å bdd XË #
Äîâîëüíî õîëîäíî. bx TAμA p’exeC # Á‰ð^‰ §õàí´à ïоð^å÷å.
(Áîëüøîé; õîëîä; óïàë.)
Î÷åíü æàðêî. bx Ûmt p’exeC # Á‰ð^‰ ãó쉧 ïоð^å÷å.
(Áîëüøàÿ; æàðà; óïàëà.)
Áóäåò äîæäü? bÒiÜ heb ik ? Áðèш§è õ‰áå êè?
Ìîæåòå (ìîæåøü) äàòü ìíå ÁmAek wVAr (wAr ) iTkAMA Àìàêå òàíð (òàð) §õèêàíà
åãî àäðåñ? äèòå ïàðåí (ïàð‰)?
ifew pAerM (pAero )? (Ìíå;
åãî; àäðåñ; äàòü; ìîæåòå
(ìîæåøü)?)
Ìíå êàæåòñÿ ÿ âèæó âàñ ÁpMAr se² åé pòWm ÀfKA, Àïíàð ш‰íããå ýè ïð‰òõ‰ì
ïåðâûé ðàç? äåêõà, íà?
MA ? (Âàìè; ñ; ýòî; ïåðâàÿ;
âñòðå÷à; íå òàê ëè?)
Ýòî áóäåò âïîëíå óäîáíî. åew ÀbX suibFA heb # ( Ýòå áåш шóáèäõà õ‰áå.

188
ýòîì; áîëüøîå; óäîáñòâî;
áóäåò.)
Âû (òû) òàê áûñòðî åw iX‡gr iPer åelM Ýò‰ шèããèð ïõèðå ýëåí
âåðíóëèñü? (ýëå)?
(åel) ? (Òàê; áûñòðî;
âåðíóâøèñü; ïðèøëè
(ïðèø¸ë) ?)
Êàê ýòî áóäåò íà år bAvlA ik ? (Ýòîãî; Ýð áàíãëà êè ?
áåíãàëüñêîì? Áàíãëàé ýêå êè á‰ëå ?
Êàê ýòî ñêàçàòü íà áåíãàëè? áåíãàëè; êàê ?)
bAvlAy åek ik bel ? (Íà
áåíãàëè; äëÿ ýòîãî; ÷òî;
ãîâîðÿò ?)

2. Ýìîöèîíàëüíûå âûðàæåíèÿ.

×òî ?! ik ?! Êè ?!
Åðóíäà! bAej kWA Áàäæå ê‰òõà.
×åïóõà!
Ïîñëóøàéòå (ïîñëóøàé). ûMuM (ûeMo ) Шóíóí (шóí‰).
 ñàìîì äåëå ?! bet ?! Á‰§å ?!
Íåóæåëè?! Äà íó?!
Ýòîãî íå ìîæåò áûòü. å h’ewé pAer MA Ý õоòåè ïàðå íà.
Äà ÷òî âû(òû) ãîâîðèòå ?! belM ik mXAy ? Á‰ëåí êè ì‰шàé ?
Âû (òû) ìåíÿ óäèâèëè ! Á‰ë‰ êè õå ?
(Ãîâîðèòå; ÷òî; ãîñïîäèí?)
Àш÷оðäæ‰ êоðå äèëåí
bl ik Àh ? (Ãîâîðèøü; ÷òî; (äèë‰), äæå?
Î (ìîé äðóã) ?)
ÁÓz|ù k’er ifelM (ifel ),
Àz? (Óäèâë¸ííûì; ñäåëàâ;
äàëè (äàë); ÷òî?)
Îñòîðîæíî! Ïîáåðåãèñü! sAbFAM ! hVuiXyAr ! Шàáäõàí ! Õóíшшèàð !
Âèíîâàò. Èçâèíèòå. ÁmAr áprAF # Áim fuHiKw# Àìàð ‰ï‰ðàäõ. Àìè
äóêêõèò‰.
Îé! Êàêîé ñòûä ! iCiC, ik lêA # ×õè-÷õè! Êè ë‰ääæà!
Êè ë‰ääæàð ê‰òõà!
ik lêAr kWA #
Êàê æàëü. ik fuHeKr kWA # Êè äóêêõåð ê‰òõà.
Çäîðîâî. Áðàâî. Î÷åíü bAH, bAHbAH, bAhbA, ÀbX, Áàõõ; áàáàõõ; áàõ‰áà; áåù;
õîðîøî. Çàìå÷àòåëüíî. áоõóò à÷÷õà; ùàäõó;
Âåëèêîëåïíî. bhuw ÁÃA, sAFu
Êàê óäà÷íî! ik ÀsOBAgù ! Êè шîóáõàã㉠!
Êàê ñìåøíî! ik mjAr ! Êè ì‰äæàð !
Êàê êðàñèâî! ik su¹r ! Êè шóíä‰ð !
Êàê óäîáíî! ik ÁrAm ! Êè àðàì !
Õîðîøî. ÁÃA ; ÀbX ; iTk ; À÷÷à. Áåш. Òõèê.
Çàìîë÷è ! Öûö ! cup! cup rï! ×óï! ×óï ð‰о!
Óáèðàéòåñü(ñÿ) ! Àbirey zAM (zAï )! Áåðèå äæàí (äæàо) !
Áåðоí (áåðоо)
ÀberoM (Àberoï )!

189
Ïîãèáàþ! Ñïàñèòå! Íà m’lum ! Àglum ! bVAcAï ! røA Ìоëóì! Ãåëóì! Áàí÷àо!
ïîìîùü! Љêêõý ê‰ðо!
kero! (Ïîãèá! Ïðîïàë(óø¸ë)!
Ñïàñèòå! Çàùèòèòå!)
Êàêàÿ äîñàäà! ik Ápf Êè àï‰ä.
Äåðæè âîðà! Àcor, pAkxAï (Âîð; äåðæè!) ×оð, ïàêð^àо!
Ïîæàð! ÁÛM, ÁÛM ! Àãóí, àãóí.
Íå âûâîäèòå ìåíÿ èç ñåáÿ! ÁmAy ibrË (ifk) k’ero MA Àìàé áèð‰êò‰ (äèê) êоðо íà!
Íå ðàçäðàæàéòå ìåíÿ !
!

3. Ïóòåøåñòâèå íà ïîåçäå èëè ïàðîõîäå.


ß õî÷ó ïîåõàòü â Êàëüêóòòó fXtAr gAxIew k’lkAwA ĉш§àð ãàð^èòå êоëêàòà
10òè-÷àñîâûì ïîåçäîì. äæåòå ÷àè.
Àzew cAé
Îíè ïðèéäóò íà ñòàíöèþ, wArA ÁmAy gAxIew wuel Òàðà àìàé ãàð^èòå òóëå äèòå
чтобы посадить меня на èш§èш‰íå àшáå.
поезд. ifew éiÜXeM Áseb (Îíè;
ìåíÿ; ïîäíÿâ; äàòü; íà
ñòàíöèþ; ïðèäóò.)
Âûçîâè(òå) ìàøèíó, ÷òîáû éiÜXeM zAebo gAxI dAeko Èш§èш‰íå äæàáо ãàð^è
îòâåçòè ìåíÿ íà ñòàíöèþ. ´àêо (´àêóí).
(dAkuM ) (Íà ñòàíöèþ; ïîéäó;
ìàøèíó; ïîçîâè (ïîçîâèòå).)
Ñ ìîèì áàãàæîì âñ¸ â ÁmAr ijiMs-p÷r sb iTk Àìàð äæèíèш-ï‰òò‰ð ш‰á
ïîðÿäêå? §õèê à÷å?
ÁeC ?
Ïîëîæè áàãàæ íà êðûøó gAxIr cAelr õpr mAl Ãàð^èð ÷àëåð óï‰ð ìàë
ìàøèíû. ÷‰ð^àо.
cxAï (Ìàøèíû; êðûøè;
íàâåðõ; âåùè; ïîëîæè.)
Âîäèòåëü ïîåçæàéòå gAexoyAM, ÀVhek celo, Méel Ãàð^wàí, õåíêå ÷‰ëо, íоèëå
ïîáûñòðåå, íå òî ÿ îïîçäàþ ãàð^è äõоðòå ïàðáо íà.
íà ïîåçä. gAxI F’rew pArebo MA
(Âîäèòåëü; âñêðèêíóâ
(ãèêíóâ); åçæàé; èíà÷å;
ïîåçä; ïîéìàòü; ñìîãó; íåò.)
Êîãäà ïðèéä¸ò ïîåçä íà k’lkAwA zAbAr gAxI Áseb Êоëêàòà äæàáàð ãàð^è àшáå
Êàëüêóòòó? ê‰êõ‰í ?
kKM ? (Êàëüêóòòà; ÷òîáû
åõàòü; ïîåçä; ïðèéä¸ò; êîãäà
?)
10òè-÷àñîâîé ïîåçä fXtAr gAxI kuix (ibX ) ĉш§àð ãàð^è êóð^è (áèш)
çàïàçäûâàåò íà 20 ìèíóò. ìèíè§ äåðè õоéå÷å.
imiMt ÀfrI h’eyeC
Ïîåçä ñòîèò çäåñü ïÿòü gAxI åKAeM pVAc imiMt k’er Ãàð^è ýêõàíå ïàí÷ ìèíè§
ìèíóò. êоðå äõ‰ðå.
Fer (Ïîåçä; çäåñü; ïÿòü;
ìèíóò; ñäåëàâ(â òå÷åíèå);
æä¸ò.)
Ïîëó÷àåòñÿ æäàòü åù¸ kAejé pòAy ÁF GŒtA F’er Êàäæåè ïðàé àäõ ãõ‰í§à
îêîëî ïîëó÷àñà. äõоðå áошå òõàêòå õ‰áå.
b’es WAkew heb (Ýòèì
äåëîì (ñëåäîâàòåëüíî);
ïî÷òè; ïîëîâèíó; ÷àñà;
óäåðæàâ

190
(â òå÷åíèå); óñåâøèñü;
îñòàâàòüñÿ; áóäåò
(ïðèéä¸òñÿ).)
Íîñèëüùèê, îòíåñè ìîé åé kuil, ÁmAr mAl Ýè êóëè, àìàð ìàë
áàãàæ íà ïëàòôîðìó, âñåãî ïëý§ô‰ðìå íèéå äæàо, ш‰á-
òðè ìåñòà. „lùAtaPeŠm iMey zAï, sb-ûä шóääõ‰ òèí§å à÷å.
iwMet ÁeC
Îäèí æåñòÿíîé ÿùèê, îäèí åktA iteMr Àwor² (éiÜl- Ýê§à §èíåð òоð‰íã (èш§èë-
êîæàíûé ïîðòôåëü è îäíà §ðàíê), ýê§à ÷àìð^àð ÷õо§à
ïîñòåëü. tˆAvk ) åktA cAmxAr ÀCotA áàêш‰, ýê§à áè÷õàíà.
bAkas, åktA ibCAMA
Ãäå íàõîäÿòñÿ êàññû ? itikt Gr ÀkoWA ? ›èêè§ ãõ‰ð êоòõà ?
Äàéòå ìíå îäèí áèëåò k’lkAwA Àsekμ kalAs Êоëêàòà ñåêåí´ êëàñ ðèòàð¢
âòîðûì êëàññîì íà ñåãîäíÿ (äèòèоññðåíè äæàáàð-àшáàð)
äî Êàëüêóòòû è îáðàòíî. irtAn| (i€wIy ÀXònI zAbAr- ýê-êõàíà äèí.
ÁsbAr ) åkKAMA ifM (Êàëü-
êóòòà;âòîðîé;êëàññ;îáðàòíû
é; (âòîðîé; êëàññ; ïîåõàòü-
ïðèåõàòü) îäèí; äàéòå.)
Ñêîëüêî ýòî áóäåò (ñòîèòü) ? kw lAgeb ? (Ñêîëüêî; ʉò‰ ëàãáå?
ñòóêíåò ?)
Íóæíî ëè ìíå áóäåò ãäå- ÀkoWAï gAxI bflAew heb Êоòõàо ãàð^è á‰äëàòå õ‰áå
ëèáî ïåðåñàæèâàòüñÿ ? êè ?
ik ? (Ãäå-íèáóäü; ïîåçä;
ìåíÿòü; áóäåò(ïðèéä¸òñÿ);
ëè?)
Çàïëàòè íîñèëüùèêàì. muetefr (kuilefr ) pysA Ìó§åäåð (êóëèäåð) ï‰éшà
äèéå äàо.
ifey fAï
Âî ñêîëüêî îæèäàåòñÿ ÀgoyAlu¹r jAhAj kKM GAet Ãwàë‰íä‰ð äæàõàäæ ê‰êõ‰í
ïðèáûòèå ïàðîõîäà äî ãõà§å ëàãáàð ê‰òõà ?
Ãîàëóíäî. lAgbAr kWA? (Íà Ãîàëóíäî;
ïàðîõîä; êîãäà; î ïðèñòàíü;
ñòóêàíüÿ; ðàçãîâîð?)
Ïîñòàâü ýòîò ñòóë ñþäà, íà ïé ÀcyArKAMA åKAeM rAK, ï Îè ÷åàðêõàíà ýêõàíå ðàêõ‰,
òîé ñòîðîíå ñîëíöå. о äèê§àé ðоääóð.
ifktAy Àroãur
Ñåãîäíÿ íà ïàðîõîäå ìíîãî Áj jAhAej bx BIx Àäæ äæàõàäæå á‰ð^‰ áõèð^.
íàðîäó.
(Ñåãîäíÿ; íà êîðàáëå;
áîëüøàÿ; òîëïà.)
Ïàðîõîä ïðè÷àëèò òàì ê ÀsKAeM jAhAj GAet lAeg, MA Шåêõàíå äæàõàäæ ãõà§å
ïðèñòàíè èëè îñòàíåòñÿ ëàãå, íà ìàäæõ-ãàíãå òõàêå ?
ïîñðåäè ðåêè? mAJ-gAe² WAek ?
Íàì ÷òî ïðèéä¸òñÿ ÀMOkAy (idi²ew ) c’ex Íîóêàé (´èíãèòå) ÷оð^å
äîáèðàòüñÿ äî áåðåãà ñ íàìòå õ‰áå íàêè ?
ïîìîùüþ ëîäêè ? MAmew heb MA ik? (Â ëîäêó(
); âçîáðàâøèñü; ñõîäèòü;
áóäåò (ïðèéä¸òñÿ); ÷òî ëè?)
Ðåêà ñóäîõîäíà (ïðîõîäèìà Àkbl bS|AkAel MfIew jAhAj Êåá‰ë á‰ðшàêàëå íоäèòå
äëÿ ëîäîê) òîëüêî âî âðåìÿ äæàõàäæ (íîóêà) ÷‰ëå.
ñåçîíà äîæäåé. (ÀMOkA ) cel (Òîëüêî; â
ñåçîí äîæäåé; ïî ðåêå;
ïàðîõîä (ëîäêà); õîäèò.)
Âî ñêîëüêî îáîéä¸òñÿ åé ijiMsÛilr jMù jAhAejr Ýè äæèíèш-ãóëèð äæоíí‰
ïåðåâîçêà ýòèõ âåùåé äæàõàäæåð ìàшóë ê‰ò‰
ïàðîõîäîì? mAûl kw lAgeb ? ëàãáå ?

191
Ýòà êàþòà çàíÿòà ? åé kAmrA (kùAibM ) Bi÷| Ýè êàìðà (êýáèí) áõоðòè
íàêè?
MAik ?
Åñëè ïîãîäà íå Jx-tx MA õTel, iTk Äæõ‰ð^-§‰ð^ íà ó§õëå, §õèê
ïåðåìåíèòñÿ, ìû ïðèáóäåì ш‰ì‰éåð ìоääõå ïîóí÷õå
ïî ðàñïèñàíèþ. smeyr meFù ÀVpOeC zAebo äæàáо.
(Øòîðì-èëè ÷òî-ëèáî
ïîäîáíîå; íå; åñëè
ïîäíèìåòñÿ; òî÷íîãî;
âðåìåíè; â; ïðèáûâ;
ïîéä¸ì.)

4. Åäà è ïèòü¸.

Ïåðåäàé(òå) ìíå, MueMr bAtItA åigey fAï Íóíåð áà§è§à ýãèéå äàо
ïîæàëóéñòà, ñîëîíêó. (äèí) òо.
(ifM) Àwo
Íàì íóæíî åù¸ íåñêîëüêî ÁmAefr Áero ÀpyAlA cAé Àìàäåð àðо ïåàëà ÷àè.
÷àùåê.
(Äëÿ íàñ; åù¸; ÷àøêè;
íóæíû.)
Óáåðè ñî ñòîëà. Àtibl sAP kero ›åáèë шàô ê‰ðо.
×òî ó âàñ íà îáåä? idMAerr jMù ik ik h’eyeC? Ÿèíàðåð äæоíí‰ êè êè
õоéå÷å ?
×èñòûå íîæ è âèëêó. piróAr (sAP ) Cuir Ár kVAtA Ïоðèшêàð (шàô) ÷õóðè àð
êàí§à.
×àéíèê êèïèò? Àktilew (kAwilew ) jl Êå§ëèòå (êàòëèòå) äæ‰ë
ïõóò÷å ?
PuteC ? ( ÷àéíèêå( ); âîäà;
êèïèò (ïóçûðèòñÿ)?)
Ïðèíåñè ìíå òàðåëêó. ÁmAr jMù åkKAMA À„lt Àìàð äæоíí‰ ýê-êõàíà ïëå§
(ðåêàáè) àíо.
(ÀrkAbI ) ÁeMo
Çäåñü ìîæíî äîñòàòü åKAeM dAb pAïyA zAy ? Ýêõàíå ´àá ïàwà äæàé ?
çåë¸íûå êîêîñû ?
Ìåíÿ ìó÷àåò ñèëüíàÿ æàæäà. ÁmAr bx ÀwÜA ÀpeyeC Àìàð á‰ð^‰ òåш§à ïåéå÷å.
(Ìåíÿ; ñèëüíàÿ; æàæäà;
ïîëó÷èëà.)
Ìû ïîóæèíàåì â âîñåìü ÁmrA rAw ÁttAy KAebo Àìðà ðàò ১àé êõàáо.
÷àñîâ âå÷åðà.
ß ïðèãëàñèë äâîèõ äðóçåé. fujM b¨uek iMm¸ˆn k’eriC Äóäæ‰í áоíäõóêå
íèì‰íòð‰¢ êоðå÷è.
×òî òû ñîáèðàåøüñÿ Áj rAew ik rVAFeb ? Àäæ ðàòå êè ðàíäõáå ?
ïðèãîòîâèòü ñåãîäíÿ íà
âå÷åð ?
×òî áóäåò â êà÷åñòâå ik pAM k’rebM ? (Êàêîé; Êè ïàí êоðáåí ?
íàïèòêà ?
íàïèòîê; ñäåëàåòå?)
À íå âûïèòü ëè íàì âìåñòå ÁmAr se² åktu fuF KAebM Àìàð ш‰íããå ýê§ó äóäõ
ìîëîêà ? êõàáåí íà ?
MA ?
ß íå ìîãó ïðåäëîæèòü âàì ÁpMAek Àwo mf ifew pAir Àïíàêå òо ì‰ä äèòå ïàðè íà.
âèíà.
MA
Ìîëîêî áóäåòå ñ ñàõàðîì? fueFr se² iciM KAM ? Äóäõåð ш‰íããå ÷èíè êõàí ?
Êóñî÷åê õëåáà åk tukˆA (cAkiw, sìAés ) Ýit Ýê §óêðà (÷àêòè, ñëàéñ)
ðóòè.

192
Íàêëàäûâàé(òå) ñåáå ñàì(è). ÁpiM iMej iMM Àïíè íèäæå íèí.
(Òóìè íèäæå íàо.)
(wuim iMej MAï )
Áóäåòå òîðò ? åktu Àkk ÀMebM ? Ýê§ó êåê íåáåí ?
Ó áîëüøèíñòâà åâðîïåéñêèõ áiFkAvX (ÀbXIr BAg ) Îäõèêàíãш‰ (áåшèð áõàã)
áëþä íåò áåíãàëüñêèõ áèëèòè êõàáàðåð áàíãëà íàì
íàçâàíèé. ibiliw KAbAerr bA²lA MAm íåè.
ÀMé
 ðåñòîðàíàõ ñ àíãëèéñêèì ibiliw FreMr Àhoetel pòAyé Áèëèòè äõ‰ð‰íåð õоòåëå
ñòèëåì îáû÷íî ïîíèìàþò ïðàéè èíãðèäæè áоäæõå, àð
ïî-àíãëèéñêè è óæ òî÷íî, évirij ÀboeJ, Ár sb ш‰á ш‰ì‰éåè õèíäóñòõàíè
ïî õèíäè.
smeyé ih¹u…WAMI ÀboeJ áоäæхå.
Âàð¸íûé ðèñ - îñíîâíàÿ åäà BAw bA²lA ÀfeXr pòFAM KAfù Áõàò – áàíãëà äåшåð
â Áåíãàëå. ïð‰äõàí êõàää‰
Ñ ðèñîì åäÿò âñ¸ - äàë, BAewr se² fAl, wrkArI, Áõàòåð ш‰íãå äàë, ò‰ðêàðè,
îâîùè, ÷àòíè. §‰ê (‰ìá‰ë, ÷à§íè) ýè ш‰á
tk (áàl, cAtMI ) - åé sb êõàé.
KAy
Áëþäà èç îâîùåé è çåëåíè - XAk-sbjI (ÁMAj ) wrkArIr Шàê-шоáäæè (àíàäæ)
íå èñ÷èñëèìû. ò‰ðêàðèð ш‰íãêõýð ‰íò‰
svKùAr ḠÀMé íåè.
Áåíãàëüöû - áîëüøèå bA²AlIrA bx imiÜ-ÀKor Áàíãàëèðà - á‰ð^‰ ìèш§è-
ñëàäêîåæêè. êõоð.
Ñàìûå èçâåñòíûå bA²lAefeXr sbecey MAmI Áàíãëà äåшåð ш‰á-÷åéå
áåíãàëüñêèå ñëàäîñòè - ýòî íàìè ìèш§èð íàì õо÷÷å
ñàíäåø è ðàñàãóëëà. imiÜr MAm h’eà se¹X Ár ш‰íäåш àð ð‰ш‰ãоëëà.
rsegolìA (Áåíãàëà; èç âñåõ
(ñàìûõ); èçâåñòíûõ;
ñëàäîñòåé; íàçâàíèÿ; åñòü
(ÿâëÿþòñÿ); ñàíäåø; è;
ðàñàãóëëà.)
Îíè ãîòîâÿòñÿ èç òâîðîãà è åÛil CAMA Ár iciMew Ewir Ýãóëè ÷õàíà àð ÷èíèòå
ñàõàðà. Ïðè÷¸ì ïîñëåäíèå òîéðè õ‰é. Шåшоêò‰-§è
(ðàñàãóëëû) âàðÿòñÿ â hy # ÀXeSoËit iciMr res ÷èíèð ð‰шå ïàê ê‰ðà õ‰é.
ñàõàðíîì ñèðîïå.
pAk krA hy #
Ãîðÿ÷èé âîçäóøíûé ðèñ ñ grm muix Ár klAy ÀbX Éð‰ì ìóðè àð ê‰ëàé áåш
áàíàíàìè ìîãóò ïîñëóæèòü äæ‰ë‰äæоã õ‰é.
îòëè÷íûì ë¸ãêèì çàâòðàêîì. jlezog hy
Íå êëàäè ñëèøêîì ìíîãî ÀbXI lvkAr JAl Ár mslA Áåшè ë‰íãêàð äæõàë àð
ïåðöà è ñïåöèé. ì‰шëà äèо íà.
ifeyo MA

5. Â ãîðîäå è äåðåâíå.
×òî â ýòîì ãîðîäå åñòü, åé Xher ÀfKbAr ik ÁeC ? Ýè ш‰õ‰ðå äýêõáàð êè à÷å?
÷òîáû ïîñìîòðåòü.
Êàê ïðîéòè ê ïî÷òå ? dAk-Ger zAbAr rAÆA ÀkoMtA? Ÿàê-ãõ‰ðå äæàáàð ðàñòà
êоí§à ?
Çäåñü ìîæíî íàéòè òàêñè ? åKAeM gAxI ( tùAikas ) Ýêõàíå ãàð^è ìèëáå?

imleb ? (Çäåñü; ìàøèíà


(òàêñè); âñòðåòèòñÿ?)
Ïëàòèòü ïî ðàññòàÿíèþ èëè BArA fUr-ihsAeb MA GŒtA- Áõàðà äóð-õèшàáå, íà
ïî âðåìåíè. ãõ‰í§à-õèшàáå ?
ihsAeb ?

193
(Ïîâåðíèòå) íàïðàâî, dAM-ifek, bVA-ifek Ÿàí-äèêå, áàí-äèêå.
íàëåâî.
Ïðÿìî åek bAer ÀsojA Ýêå áàðå шоäæà
×åðåç äîðîãó. rAÆA pAr h’ey # (Äîðîãó; Ðàñòà ïàð õоéå.
÷åðåç; ñòàâ.) Ðàñòàð о-ïàðå.
rAÆAr ïpAer #(Äîðîãè; íà
òîé ñòîðîíå.)
Çäåñü ãäå-íèáóäü ìîæíî ÀbX BAl ÁsbAbïyAlA (KAil Áåш áõàë‰ àшáàáwàëà
ñíÿòü õîðîøóþ (êõàëè) ãõ‰ð êоòõàо áõàð^à
ìåáëèðîâàííóþ (áåç ìåáåëè) ) Gr ÀkoWAï BAxA pAïyA ïàwà äæàé ?
êîìíàòó.
zAy ?
 äåíü, â íåäåëþ, â ìåñÿö. ifM (Àroj ) ihsAeb, sîAh Äèí (ðоäæ) õèшàáå, ш‰ïòàõ‰
(õ‰ïòà) õèшàáå, ìàш
(hîA ) ihsAeb, mAs ihsAeb õèшàáå.
Çäåñü åñòü êàêîé-íèáóäü åKAeM ÀkoeMo zAfuGr ÁeC ? Ýêõàíå êоíо äæàäóãõ‰ð à÷å ?
ìóçåé ?
Êàêîå-íèáóäü ñòàðîå çäàíèå, ÀfKbAr Àzogù ÀkoeMo purAM Äýêõáàð äæоã㉠êоíо ïóðàí‰
õðàì, ìå÷åòü, íà êîòîðûå áàð^è (èìàð‰ò), ìоíäèð,
ñòîèëî áû ïîñìîòðåòü. bAxI (émArw), mi¹r, msijf? ì‰шäæèä ?
ß õî÷ó ïîéòè â -- -- -- --å (-y, -ew ) Àzew cAé -å ( -é, -òå ) äæåòå ÷àè.
Êîíäóêòîð, ñäåëàéòå ìíå kμAktr, --ew ÁmAek ʉí´àêò‰ð, --òå àìàêå
îñòàíîâêó íà... íàìèéå äèо.
MAimey ifeyo
Âûñàäèòå ìåíÿ íà óãëó -- --rAÆAr Àmoex ÁmAek -- ðàñòàð ìоð^å àìàêå íàìèå
óëèöû. äèо.
MAimey ifeyo
Âû çíàåòå çäåñü êîãî-íèáóäü --, åé MAem åKAeM kAekï --, ýè íàìå ýêõàíå êàêåо
ïî-èìåíè -- -- ? ÷åíåí (÷åí‰) ?
ÀceMM (ÀcM ) ?
Êåì îí ðàáîòàåò ? iwiM ik kerM ? Òèíè êè ê‰ðåí ?
Îí - õóäîæíèê. iwiM Cib ÁVekM (Îí; Òèíè ÷õоáè àíêåí.
êàðòèíû; ðèñóåò.)
Íå ìîãëè áû âû îòâåñòè ÁmAy wVAr bAxIew iMey Àìàé òàíð áàð^èòå íèéå
ìåíÿ ê íåìó äîìîé ? äæåòå ïàðåí (ïàð‰) ?
Àzew pAerM (pAr ) ? (Ìåíÿ;
â åãî; äîì; âçÿâ; ïîéòè;
ìîæåòå (ìîæåøü)?)
Íå ìîãëè áû âû ïîêàçàòü ÁmAy wVAr bAxI zAbAr pW Àìàé òàíð áàð^è äæàáàð
äîðîãó ê åãî äîìó ? ï‰òõ äåêõàòå ïàðåí (ïàð‰) ?
ÀfKAew pAerM (pAr ) ?
(Ìíå; ê åãî; äîìó; ÷òîáû
ïîéòè; ïóòü; ïîêàçàòü;
ìîæåòå (ìîæåøü) ?)
Òû äóìàåøü, îí ñåé÷àñ äîìà iwiM ik åKM bAxIew ÁeCM Òèíè êè ýêõ‰í áàð^èòå
? à÷õåí, ì‰íå õ‰é ?
meM hy (Îí; ÷òî; ñåé÷àñ;
äîìà; åñòü(íàõîäèòñÿ); â óìå;
åñòü.)
ß íå çíàþ íèêîãî ñ òàêèì ï MAemr kAekï jAiM MA Î íàìåð êàêåо äæàíè íà.
èìåíåì.
×òî ýòî çà äîì ? ï bAxItA ik ? Î áàð^è§à êè ?
Ñêîëüêî (êàê äàëåêî) äî ÁmAefr bAxI Àwek kw fur Àìàäåð áàð^è òõåêå ê‰ò‰
íàøåãî äîìà? äóð ?
?
Ãäå ìîæíî äîñòàòü... ? --- ÀkoWAy pAïyA zAy ? -- êоòõàé ïàwà äæàé ?

194
Åãî íåò äîìà. iwiM bAxIew MAé Òèíè áàð^èòå íàè.
Îí âûøåë. iwiM Àbirey igeyeCM (ÀgeCM Òèíè áåðèéå ãèéå÷åí
(ãå÷åí).
) (Îí; óéäÿ(ãóëÿÿ); óø¸ë.)
Îí æèâ¸ò â 15îì íîìåðå. iwiM peMr Màer WAekM Òèíè ï‰íåð‰ í‰ìá‰ðå
òõàêåí.
Âõîä iBwer zAébAr pW ; pòebX Áõèò‰ðå äæàèáàð ï‰òõ;
ïð‰áåш
Âûõîä bAiher zAébAr pW ; bihg|mM Áàõèðå äæàèáàð ï‰òõ;
áоõèðã‰ì‰í.
Íå äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ sAFArenr jMù Meh Шàäõàð‰¢åð äæоíí‰ í‰õå.
(÷àñòíûé, ëè÷íûé).
Êóðèòü çàïðåùàåòñÿ FumpAM iMeSF Äõóìïàí íèшåäõ
Äîì â íà¸ì bAxI-BAxA Áàð^è-áõàð^à
Ýòîò äîì ñäà¸òñÿ. Çà åé bAxI BAxA ÀfïyA zAéeb Ýè áàð^è áõàð^à äåwà
ñïðàâêàìè îáðàùàéòåñü äæàèáå. Áõèò‰ðå
âíóòðü. # iBwer áMus¨AM kÝM # оíóш‰íäõàí êоðóí.
(Ýòîò; äîì; çà ïëàòó;
ñäàííûì; ïîéä¸ò. Âíóòðè;
ïîèñêè (èññëåäîâàíèå);
äåëàéòå.)
Îáúÿâëåíèå ibÊApM Áèããýíï‰í
Ñêîëüêî îò ýòîãî ìåñòà äî sbecey iMkt Àrl éiÜSM Ш‰á÷åéå íèꉧ ðåë
áëèæàéøåé èш§èш‰í (äæàõàäæ ãõà§à)
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè (jAhAj GAtA ) ÀWek jAygAtA òõåêå äæàéãà§à ê‰ò‰ äóð?
(ïàðîõîäíîé ïðèñòàíè) ?
kw fUr ? (Ñàìîé; áëèçêîé;
æåëåçíîäîðîæíîé; ñòàíöèè;
(ïàðîõîäíîé; ïðèñòàíè;) îò;
ýòî ìåñòî; íàñêîëüêî;
äàëåêî?)
À êàê òóäà äîáèðàþòñÿ ëþäè? Àloek ik k’er ÀsKAeM zAy? Ëоêå êè êоðå шåêõàíå
äæàé?
Íà áû÷üåé óïðÿæêå, íà ÀgoÝr-gAxIew, pAlkIew, Ãîðóð-ãàð^èòå, ïàëêèòå,
íîñèëêàõ, íà лîäêå, íà íîóêàé, 쉧‰ðå.
àâòîìîáèëå. ÀMOkAy, mter
Íà ïóòè âñòðåòÿòñÿ äæóíãëè,