Вы находитесь на странице: 1из 31

10

KU C IO A O C
W0206 гч : 4. Об МОвАЙ - MUSIC 8Y: А. С. Сош

J = 150
M l 0 (ргс«.)

ф к
0--- 0
if г уг р ipr.pr Г
0 — 0

рг
г г г г 4 4 4 4 4 ь ь 4
XI В[?6 VII F13

k , flo u t?
I J 1J ~1 h i 1 — J h — -4—ф
—*— 0+-_^i---ж----m—л ---J --- 4L 4---- Лr ... i !— d * - d — 4 r — ; 0 ' A— Jrd — f —
---J U — p ----

1 4 4 1 1 4 4 i l l « « 1 1 4 1 1 4
v в[?д v B|?6 v В|?д v в[>6 v в ?д v в[?6 V в[?д v В[?6

♦: t --- -i --

0 JCL
i Р — ^ |*»:ЕЕг:|?#

ф 4 I Ь 1 14
v В ?д V В ?6 V В ?A V В ?6 v Dm7 А7

/ у
-•-J

ш * о

ф > ’ РГЦНГ' С
4 I 11 4 г
I*

4 г г i -
v Dm 7 Ml G7 III Cm7 F7 IV IV D9-

E l
Щ
кQ
Ф —1 4 t 4 4 i 4 1 1
z r
— J4 r1i 4r4 'r1 - pi1 r A1 4
111 Gm7 Fm 7 В[?7 hi е [?д in Cm9

■ [

J |4 *
ppr P'lf p
14 1 4 4
rt
1 §Г
- 4 4 4 1 1 1 4 4
ppp? Й
14
Р
III Gm7 in C7 111 Gm7 in D7/5-/AI? in Gm7

© by S U G A R M U S 1 C S.p.A . - G alleria del Corso, 4 - 20122 M ila n o


A ll rights reserved. International C opyright secured. b .1 . f . $08iM1988
11

к 2) i
1 j_ n j ^ III

г*У T|> I f Л J 11 J j
' £г 4 1 t 4 1 Z. 4 1 4 1 i П
1 5 И1
bU В В д9 Fm7

и га

ф ■Р-Р:рг р - ?

$ . 1 4 1 1 1 1 1 1 -----
В[>7 е |?6 vi Cm 11 vi F7/C

0 . — 0L О-
£ Н Я А л _______Л

Ф
f 1 1 1 1 5 5 1 4 5 4 1 1 4 5 4
вк VII v Л7 Dm7

\
Р» ¥Г р.р ![*• р *~ ъ
> Г If *TjJ^£k=$f
Ф 1 i 1 1 5 11 1 5 1 5
in G7 in Cm7 in D9-/5+/C in Gm7 м G 1116

j Л __ , Ш Лг B __ I___ , к , ,
far Г Г 7 - i- * f I/ Г Г r p T r % r r iJ- « P i - i
' n i 4 » I 1 1 4
4 i» i
1 i5 i5 1

С7 Cm 7 III Gm7 in D7/5-/A[> in Gm7


В I
щ и
ц

fii
л
m £
- О .

Ш Ш
4 5 4 1 5 5 1 4 5 4
в[?д v B|?6

y: / / / / / /

§ -

Ф
g fi
1 1 5 5 1 5 1 5
V Bt 111 Gm
/
12

SIM SOM
ItfOtOi j МОЯС t i : 1 S|IL86tft

j - m

[M l
0 £?«« •?
9
ж ;
&
i »

Em 7 v Ein9

L ij r J> J г гр г J J 'г ^ г~ тр-Е J f= <


^ $ 1 * 4 1 1 4 1 S % 1 %

in Din7 mi G7 mi Dm7 mi G7 in Dm7 mi G7 in


hi Dm7
Dm7 hi G7

1
и C6/9 in Dm7 in G7 Ml Dm7 in G7

f
ф— fx f ---- A--- b * ...
{ jo f ... ‘# = 1 ^ •••••
% 1 i % 1 4 1
111 Dm 7 in G7 tn Dm7 111 G7 v Bin 11 vI E9-

© 1962 by E ditora Sacha Ltda. - Brasil


© 1977 by E d izio n i Setie Note s.r.l. - M ila n o
© 1980 by assigned to Peer E d izio n i M usicali s.r.l. - M ilan o
Italian Sub-Publisher: P EE R E dizion i M usicali s.r.l. - Piazza del Liberty, 2- 2 01 21 M ila n o я /г л < j a •? to
A ll rights reserved. International C op yrigh t secured. fcfifl. 3 . G|IL8££T0 ~ TH£ 02IQINAL 10.7.ЭО
13

k vu ,---

zL _ i » --- « h e l:—fwf— fi—- ■_¥_---


f f i f/-»»
f * r Ь Г i
[ /fj f ~V = t T ~ ? <$ r \ k

' 4 1 J 1 4 i 4 4 1 i 1 4 1 4
v Am7 vi E9-/B v Am7 \j E9-/B
---- •*- .
_L*J—— J—

.Лп L
7 ---■” M -— f!----- w.---i f f T --- 1*— h * --- I^ F t ^ -------- ---- — Г ° --------------- 4 .
---
=£=■ — ..у *=------------- ~ ~ = ■
* 1 4 4 4 i i 4 $ I 4
v Am7 v A7 v Dm7 in G7
--- —
--- ---- --*------------------

(LOOA

Д . f ----- -Л— I----f ----- fr - f* ---- j --- -I------


" w -------- — F---------- 9 ~ t — * — * ------
7 S 1 '4 Г '4 1 1
in Dm7 in G7 mi Dm7 in G7

: ;^ =E - :± ^ —: :^ = (No C h ords..)

1 г
/ 5
«и
i
Г^РТ
4 W %
^
1 1

in Dm7 mi G7 in Dm7 in G7
(No Chords.

Щ . fl
0 - I*
$ vf Г I
4 1 ------------- i 4 4 1 г i i
v Dm7 iv D[>7 VII Сд
14

СН£б,А Ой ШОАОй
Юегоб j Music ъч-. А. С. Зоям, V. Се Маедеь

J =f i
lhОТО) jjn (pee#.}
ш
4f-/»— — Л I# 1i:;#: #-
Is ?1* Ж
ту Т \ F - V rfa r 2 ~~~—
1^-1---- -LL
- j
■ц ф Г P ui
4 4 1 1 4 1 1 4 1 4 I I I — 1 <* 5 1 4 1 1 г 14 1 4
1м Gm7 v A7/5+ v D,n ~ vi Dm7/C v E7/B
*--- -- ---
•---

® И Ш _
Щ
ч ,» +
л &•t 0\ 1* V —.. “ |1* J 1^ I-*-*1»).... r V 0
1 L*
Г * ц1 J 'Г [)\ v ч x Pi ^ 1
1 1 1— 1 1 1 i i г 5 15 г 1 5 4
V Bt>6 v A7 v Dm7 v E|?9 v Dm vi I )m7/C VI B°
- --- ^-- — —- ---- —- -■«---
- ---
|L
0 1
iч..
r -9»- Е , 0 ---
... . _

i
К1
й/ 1
. .. ^
j» “ A
| £ Ц
J t 1 to fr [
v ill/Г у Г ^ 11 -np p r p 1
" T
1 1 г i ft г 15 5 1 г • e. i $
V Kt>m6 v A7 5+ v Dm7 v E[j9 v Dm7 vi E7
-----
«-- - ---- — — ----Щ
-- --*■---
----•- --•---

-- ----------- --- ------- **!t


7 1* * K"~0 m * • £ ft V j 1* 1*1 {*) 1+ ^ ^ 0 iy •'I
^71 f r f 2----
у 1 1 ? ..y f f p If
p p 1? 1/Г Г Р 1 p yr 1 r p 1
" T $ 4 1 5 5 1 4 5 1 1 4 5 4 1
V \m7 v вк v A7 v A7/5+
--
--m-
•- -----
-- -- •--
----
J-L*J-L

14. Ш ^ m
- ,L * h*-
r----D
т Ь U r n T 0 It— Г
!--^ ^ г -г- r — b
П
T 0/ G
f r P■


£ $ /\
j f r у ч
5 1 5 4 1 5 1— 1 4 г l 4 г 1 4 г
IV D9 iv D9- 111 Gm7 v A7/5+ v Dm
-- •-- — -•--
-

m § 1 , 0 i i
“J ',M 0 ) "j г - , , f- g - ffb r b* ^ ir T R » i t ^ r r r r j r ^ w
7 ( 7
=^T~ 4 4 -
1 5 г ь г 1 г 1 4 i г 4 i 4 1 1 4
VI Dm7/c V1 B° v Bi>m6 v A7/5+ v Dm7 vn E m il v A7
t-- ---- ф_. ---
-- --- «-- -
----- -•---
-----

© 1958 by Edit ora M usical Arapua.


D irilli per I'Europa: International M elodies, 5-7 Rue de 1’Ancien-Port, 1201 Geneve
Italian Sub-Publisher: C A F E C O N C E R T O s.r.l. - V ia Revere, 9 - 2 0 1 2 3 M ila n o л /• л <
A ll rights reserved. International C opyright secured. J . G|lL6£2fO - THS C&lQlNAL 10.7.56
15

GO ш i ш
'■ £• У?-' t РЧШвГпгг Pf-pT flrftflepfo
1 4 1 S 4 1 1 1 4 l И 1 -------------1 4 1 I S
iv D6/9 B9- vi E9 in Em7 и A9-

Щ IB §11 JUS S I
i j _ m

шг§ :*|*PiPf |*pP4P f 1^ t-


ffjg-
-I^Qp^fP
' 1 1
1 44 t1 1
i 1
l 1
l 4 4 1
1 1 1------- 1 1 1
1 4 4 1 14 4
F°(5+) Bm9/F|
B m 9/F | IV
iv D6/9 m
ш F° ,i Em 7

@1
1 4 1 4 1 4 1— 1
z r

1 1 1
ti ~ Eg

S
щ
' 1 4 %
vi E 9 и Gm6 v A'7 iv D6/9 vii Bm7 vi E 9

0
Ш
Pf~$f P 1РГ Г F=P=tPF=T -P -|P fp~ Г*в
1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 9 1 S I '1
vni F $9 v ii Bm7 vi B[?m7 v Am7 iv A[>7 hi G a

J —L J-*J—1
—1L J~#J

0 P I

=JL к ffV rT r , f l - J•р* ~


-Г f l---- J« '---
_ _О "^ f t ДГ- Г4
ft- 1 1%
=уШ %
' 1 S 4 1 1 1 1 % i 1 1 1 i i i 1 1 i S 1 1
111 Gm7 11 F|m7 vii В 13 vii B7/5+ vi E9 111 A 11
-- ф - - -•---------

-1-1

Ъ
ECT-f t f p f p~rpr p f M F |J ^ r = p l° -*pCT
1 1 4 1 4 1 1 1 S 1 1 1 S 1 1 1 1 1 4
и F jjl3 II F|7/5+ B 9 B 9 - vi E9 111 A l l iv D6/9 и C9

w m ano мое

р ^ р г ^ р Г г р Ж 11^ jiiir
1 4 1 1 1 S i l l Si 1 1 1 1 4 1 1 1 4
B 9 B 9 - vi E 9 in A ll iv D 6 /9 и C 9 iv D 6 / 9 11 C 9
16

п атта
(Оогоб £ Mu4\i w: А. С. Сеян

( M
ffl
4— I
a
+, - rtrtfTrm. zr

1 4 4 4 1 1 4 1 1r 4 1 1 4 1 i 14 4 1 4
iv Am6 in Gj°(5+) mi Gm7 и C9
(No C h o r d s ...................... )

jp g T ff
# 1 i4 t 1 4
Г- *р-ФГ p 1 4 1 1 1 4
r 'f"fT* 1 4 14 i 1
F a Fm6 v Em 7 v Atn7 iv D9 Ml C|°(5+)
-4------
-»--

(VOCAL)
I f ~7T
Щ p f Г Т - Я
? f - f F - p
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 14
(V Am 6 tit Gj}°(5+)

г РСГ-С IГ- f PH
Ф 1 4 1 4 1 4 4 4 4
hi Gm7 in Cll F a F6

in
i---*■

£ i
Ф 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4
Fm7 Em7 v A 7/5+

Pr~p* 0. P m P m
m j’ C g ipr pr pir [ ^ p
4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1
iv Am 6 v Dm7 m g #°

© by UNI VERS AL/ARIST ON s.r.l. - Via Dante, 15 - 20123 Milano


A ll rights reserved, international Copyright secured. Cfid. 1 Qilsmto - U i eftifljiMAL 40.4.&0
17

4 1 4 1 i— 1 4
vit Em7 v Am7

№ 1 m ® “ *2.

Г Pij* If t t t g If Г fcf.f ifc г Г Г-


ГГГГ,РГ
4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 44 4 1 1 4 1
v А7/5+ v Dm7 G il G9- iv Am6

51
HI 0 i— ST 2 v ___ -r -»-
p° f ^ f T f Г Г Т |pr f Г PifJMif
_
Xt

‘1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 1 4 1 4 1
in Ct°(5+) III Gm7 и C9 Fa

Ш ■»— I

ф Щ p ipг p
1 4 1 1
r
1 4
r ir
1
rr
4 14 1
i1
Fm6 v Em7 v Am 7 iv D9 mi G{t°(5+)
18

Сб&АПЫАОО
i t f o t o i j М и я е г ч : А . С . С о я м . К . М е к о о ы д д

J--M
Ш51
Ш о] , S
—0

7
г ррг pT pr lr р р
i b i l l S l i t
vi Ед9 vi Едб/9/Gjj Ед

g f f f **r ррг Р i P r H r ^ r р?
11 n 7 11 Fjjm7 и B'7 in c i* in ф
1 I j
=E 3 :

111

................................. 0 ....... 0 +
в. ---------- у . л — . j ............
= k 4 A Y r . f f r r = r f f % » i f m - ...... ^

— ^ — - / — r ~ * — -f -

------ 4 4 I 1 4 t 1 4 1 4 1 4 t 4 1 4 г 4 i

IV e F # m 7 IV G | 7 i v С # д и C f 9 - n F P
------ ----------------------------------------------
— —
- - • ------ — - - — —4 - - — ------ *-l-
J — 1— 1— L \» 1 1— L

i , л 0 9 G )

№ f - — * - л 0 * \ 0 0 Ё7
4 4 (! Г Г Г
f
■ T p p i P ......... I F

4 J 4 t i i 1 4 1 1 1 4 I % I I I

F a F 1 3 Е д H F f 7

Ж 1 m
д . ф. 1— J . ..... I. o «1LШ --- 1--- --- L

= £ d
1 - 1 <0
7 , "" O
1/ f/ ) i? fV i P^
f j . 7 W j r p / l - ^ L r z / t z 4 z S j 4 = ---------- ^
=
— T / г ----------------------------

4 1 i 4 t 1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 fc 1 4 £ 4

и F j m 7 и B 7 in G f * in C jf9 - iv e F j m 7 iv G ^ 7

- -------- к ---------- -------- 1- ---------


------ • — i- ------ • — -------------------------------------- -----
-------- 1_ ------ Ф-- ------ • ---- L - - • --------- - _ ф _ -------- - -*

я
г 4
’’гУ рТ рТ сГШЮ'Г I-^ i
1 i i i i 1 14 i г i i i
VI I C|ml 1 V D#9+v D|9-IV G#a III G7/5+ if F #13 iv DJ7/5-

© 1959 by E ditora M usical Arapua.


D irilli per I’Europa: International M elodies, 5-7 Rite de 1'Ancien-Port, 1201 Geneve
Italian Sub-Publisher: C A F E C O N C E R T O s.r.l. - V ia Revere, 9 - 20123 M ilan o
A ll rights-reserved. International Copyright secured. №. 1 G|ILS£2T0 - ТМЁ OfclQIKAL10.li.S8
19

в _

ь i 1 1 1 i г i ь 4 i ь
iv А0 iv A jjm ll iv D$7/Ajt iv GjU

i Г pr pT vplpr Г РГ |Г4-р£-Р
1 1 % 1 1 1 1 1 4 1 4 14 1 1 1 4
iii Gj}m6 iv A jjm ll iv A7/5- и Вд и C°

Pr r -pr iffrrrg
J 4
и Cjjm7 n Fjjl3 II n m7 in G jf ° III F j 9 n F9
=E :

©
r ГРГ P~Tr P*r г
0-0 0 о
feippr=pi.ir i^Hf
J i l l % t г 1 1111 b 1 1 4 1 1 4 1
Ед II F#7 и n m7 и B7

J mf TI
±-(Д ь ^V■
*pГ
0 »

t=N
W' 0 ~0 0 1*1 P ~ w ^ 0
ГУп M
f \= i

r f liг г г
Щ
1 1 1 1 1 1 i i 4 i i г i 1 1 4 1 4 1 1 1 11 i i

i i в t t t t Af A MO М О Ё

0 0 0
ф М ^ г Н ’ |Г г Pr 1 0
V ‘ p^,r r V ^ r
» < 4A
1 1 A
4 1 10 1< 1 fl 4 1 1 1 4 L
4 1КО 0 1 AA1 4 41
v ii Fj|m7 v ii F7 vi E iv D vi E iv D vi E iv D
20

t t f £ 6£U OLHAC
tOogQb i MU64114: A. t. 4 о ш
J-iw

(iv) (Vocal)

1
II F| m 7 и G°

© 1958 by E d iiora M usical Arapua.


D iritii per 1'Europa: International M elodies, 5-7 Rue de 1’Ancien-Port, 1201 Geneve
Italian Sub-Publisher: C A F E C O N C E R T O s.r.l. - V ia Revere, 9 - 2 0 1 2 3 M ilan o
A ll rights reserved. International C opyright secured. Ы . 1 . G jiU ttfC - f « й Щ Ш 1 М .Ш
21

-.. - ...... .. - ж i ^ — .. т 0 Р -г ч»# II 0 * "ff


£ ^ ;= L У » р С-Г |ГС Р Г Р £
i 4 1 £ 1 г 4 1 4 1 4 1 4
iv G|m7 iv G$7/5+ iv А6 iv D9

$ = = = 0 ---- ( *

b 4 4 1
F°(5+) и F | 13 F#7/5+ и F|ni7 F9+
22

OiACOTA 0 6 IPANSMA
Woeo* 6Y: V. og MoeAtt - MUSIC SV: A. G. tfOSIM

J«1W
(yoeni.)

4 = d — 1 и— *- *— — ^ ■


1
f# » ^ —---
* ' jT ~ .

z & f c t M -

in D k /9

L , ® i

jr e r r r r i t : L r r r r r ipr-p r r r i r
г г ь ь ь i £ 4 4 4 i t i 4 4 4 1 Z £ 4 4 4 1 4
ш D k /9 v e [?9

ф 0 J 0 0 4 0 =ZCt

4 i 1 4 4 4 4 4 4 2-4
iv E(?m9 iv D9 in D k /9 iv D9

a
r r ir . L f - m r ip г -рг - г г з г -^ш
I i 41 i £ 4 4 4 1 £ l 44 41 £ £ 4 4 4 1 4
in D k /9 v Eb9

Ф nU У
IV
Г - p£j
Et>m9
i l l 4 4
iv D9
4 4 4 4
in
£
D k /9
4

(D 1 1------ %------ 1
У --- 0 -

1 1 4 1 4 1 '4
11 D a 111 G13

© by DU C H ESS M U SIC CORP.


Italian Sub-Publisher: UNIVERSAL/MCA M U SIC ITALY s.r.l. - Via Dante, 15 - 20123 Milano
All rights reserved. International Copyright secured. №. Gjfitt - Qilmmo Vwv* - S.4.11
23

0 . j ----- j


ф ^ r - r F r ir VT - 'Г
1 1 1 b i b 1 %

ш Dm9 vi B[>13

© 1 j---%--- ,

p 1 % 1 1
IV E[?m9 vii B13


I----- 5 ----- 1

zr

Ф 4 1 4
w

1
$
1 4 i 1 S 1 4 1
j g z r * ---

S 4 1 1
viii Fm7 vi b [?7 vi E[?m7 iv Ai>7

n 1ГГ
lM /P f pr r p Г 2Г

Ф 4 4 4 4 1 1 1 «
p i» 4 4 4 1
iv E[>m9 iv D9 III D ?6/9 IV D9
-•-

C.OOA
u m i ako woe
г-
г I E

4 J J 1 $ * 4 4 1
til Di>6/9 iv D9 mi Dl>6/9 iv D9
24

iM S £ N 6 A fg l
W ee« i Music гч: A. С. Coem. V. Os М ое«»

J- 1 H
И ® (pM ig
ш

I* 1 p~-
1 4 4 4 i ~1 4 i г j 4 i
iv Bm in D7/A M C§7/G#

®
J J J pTTr - ♦Вl-
f-ГS gg
1 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4
G6
и Bm7

I * ------ 1
# — i * -----л —

"~ У
t i t i —

VI! Bm7 IV Fi/Aj)

M ? <Гг r iЫн г в
1— 1 4 4 1 1 1 4
IV A1116 E/Gjj

0
X E "0 , _ 0 >

4 1 4 1 4 1 4 1
G6 111 Ca

; j iit fT 4 4 1 1 1
p r ~ir
IV C§> n Fj}7/5+ II Bill A ii Bm7

© by U N IV ERSA L /A RIS T O N s.r.l. - Via Dante, 15-20123 Milano


All rights reserved. International Copyright secured. fttt. “J. GjlLSMfO - Ui 0<tlG|lMAl & .Ш
25

(D
Щ
% i % i

in D7/A in

1
ш i 5 1
III D7/A и Cf7/Cf

II E 1116/G II F| 7/5+ и Bin7


-•*

T
Д и о г е н .)

I
iv Bm
26

М А6 йО£ (ЧАСА
IQatoi j Мияа ы-. 1 беи

J * 180
\ /0«etO
JJQ VD
rS r-#F H C\
LJJ л Jan J!JraLJ -1
n , , Jft Rt -
-J
i жnJ-
*R* J'h i а

mm m \
Fm7 В I; Fm7 C9+ Fm7 Bl>

*
■ I
(ко two AMI) ( ! ) (y o lA l)

1 i t
Ф 1 1
Fm7
4 1 1 4
C9+
i i
vi Fm 7
jr

VI BUn7
i 1

■ I
?,|? 'У,----- -д— I---- N— V у .. ..... tf if
7 ...
...
4 ^ ----- A _ d --- J i _ n [T----- f --- 2.--
J— J — 3— и a
* s ’ф

vi C9- VI Fm 7 vi В VI Fm7 VI Bb7 VI Fm7 vi b {?7

ffl

2Г I
4 1 4 1 4 4 1
VI Fm7 VI В 7 vi Fm 7 vi Bj?m7

( р ш . fee Cooa)

LM -f p j j 4 j > y j ij v j j f j X I
Ш [#

= Ш
4 1 11i i1 1 1 1 4 1
vi C9- VI Fm7 vi В I?7 vi Fm7 vi B\>7 vi Fm7 vi B[?7

(коюгtNCiK^)
* i , 0 _ ®
» m » ~0
L tV » Г РГ РШ » » » 0.
Р 'П гф
' 4 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2. 1 1 4 1
и C9+ Fm7
Fm n C9+ и C9- Fm 7

© 1963 by E D 1 T O R A de M U S 1 C A B R A S 1 L E IR A e 1 N T E R N A C 1 0 N A L S.A . - R io De Janeiro (Brasil)


© 1963 by E d izio n i S O U T H E R N M U S IC s.r.l. - M ilan o
© 1997 assigned to E dizio n i Peersongs Italy S.r.l. - M ilan o
Italian,Sub-Publisher: E d izio n i P E E R S O N G S IT A L Y s.r.l. - Piazza del Liberty, 2- 2 0 1 2 1 M ila n o .
A ll rights reserved. International Copyright secured. «& . a. 9 D2A2.IL Vv
27

f f 1# 0 —i *
д а г ^-—
-\ Гп "I®1* rt V ^ J / 1*-- p — I f i - ^ -------------
-V If p 7 r
T-Г v .

и С9+ i, C9- Fm7 G m ll in C7 Fm F 1116

E l

д а r =—
------------
#—
Г и—
H- Г r&f i —
0 A
4 Ч г|
0 ^ --------------- ~v—-
4 —L

Fm7 Fm 6 vi B|?m7 E[>7

B l
0
0 - 0

Ф pг
1 4 4 1 i 1 4 1 4 г i
B[?ni7 и C9+ Fm7 11 C9+

jl ) » p-lf pr p
ф ф 1ф.

? ?
1 4 4 4 4 4 4 i i t i 4 гг 4 t
Fm7 11 C9+ 11 C9- Fm7 M C9+ II C9-

ir A 0 turn кон
-m * щ - ~ ^= a
f r T — 5—
-- fb
Щ -
4= 1 p

Fm7 Gml 1 111 C7 Fm7 B[> Fm7 В

Ш 1 И 1
т а

(No C h o r d s ............ ) | | | § К
1 1 1 1
28

M£OITA£AO
(Ooeos j M utit sv: К . Меноом;>, A. H. town

J» iA i
Ш Э @ (Уоем.}

p 1*, I*
1 [i = -----' r ~ r z t — 5= i £ ------ =-^=---
(/9 - ^ ^ ~ -----? -------- =i I -- ■ к Г b J M И-ГГ
r &—
И
/ 1 4 4 i 1 4 4 i £ 1 4
in Ga i F17 flF E7
-ф-«--
--
- —- -н»-- ---•--
1 l

ill
£=
Ф ?

V
L J T - T
4
Am 7
i £ i
fi

IV A[>7 и
£
G6 v D7/5+

1
i
Ф
££

4 4 4 1
P i 4
vii Bm7 E7 V Am 7

|L ill |- £- 1 |- $—1 0|— i — |


“Л* f P"" £y гг
df p T f f =t= 7 1 I f --f T СЛГГГГ l! Ц H ••£ M
' 4 £ 1 4 £ £ £ 1 1 lb £ 4- 4 4 4 4 £ 4 1
vii Cm6 vii Bni 7 vi E9 Hi A m ll iv D9

——
J-*J 1 L - •—
\
t. Ш 0 i
-Airl ~
f\ Vf rT7>— i-----
- »J—#Л ^ и i- flr i д—
___________ » * »-^Ln» n
P Г P f= ' F F U ‘i 1 1 l~*H
' 4 £ £ 4 1 1 1 1— 1 £ 4 £ 4 —4 4 1 4 £ 4 1
VII Cm6 VI Bm7 vi E9- in An i l l w D9
- -•--- --•---
-- *-- ----*.
--«-- ---- - -*h--—
--*

© by Duchess Music Corp.


Italian Sub-Publisher: U N IV E R SA L Music Italia s.r.l. - Via Dante, 15 - 20123 Milano
A ll rights reserved. International Copyright secured.
29

m
ф
m
0 ~ Ъ' ж
i
4 i I
v i m С д vii Cm6

/M r .fc
I
# 4
4 I
% It 1
i 4
4 Г
S t 1 S

Vll Bm7 V Bj?° v Am7 v


ф_D7/5+

(S 0
■0---
ф|
s s a i
ip
II G(i 11 n 7 ii G6

ф ^- Щ IL.p
---------- 0 - ф --- Г 0 Л --- --

S S S i S 1 t 1 44 S t t 4 4

vii Bm7 vi E9~ v Am7 v n Cm6

1
J) i i 4 i i * i
iitm ком
# L f ^
w
^
w
» » »
j
T l ^ W
1 1 i----------------- n
и m л m
Ш 51

v n Bm7 vi E9- v Am 7 iv D9- и G6

T.
фt ill 5------i
m ------ 0 L

* * = ■ 1

m
1 1 1 i i

in Gm7 Gm 6/9
30

M6NINA PLOC
Шоео4 ( Music m -
.L 6okp>, M. Touoa

i- m
Ш 01 U nocal?
(OiCtt.)

m ill A m ll M D a/A 11Г A m ll и D a/A


уА
1
Р[
1 1

1 r=---------
i[* —
V 1T* a- ^ J 4 t e = i
p. 41 » i__ а. с —ж.—
7 P T $ 1 * 4? 1 Л * -
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
111 Am ll II D a/A

0 -- 0---

I k ь . I J ™ V _ .
If щ £ J ^ = - O * ----------------- ? — = * —

1 1 1 4 1 1 1 1 1
in Amll и D a/A

0—

V- J 1 j l П , = = ------- ----- 4 - r -------------------


—^ ^ -- Ш --- Ш ' — =----2—^ ..- o _
1 4 4 4 1 4
V Da v D: ;° VI E9 v Ei n9

---- »_

a
И- i — 0 1 Ш Tpr r* R Щ
1 4 ^ 4 4" 4 1 1 i 4 1 1 4 1 1 4
11 Gm6 Da/F| D6/F# 11____ Da F° и F|a

m 1 \
0 ___ A _____ A

ipipr mi i
4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1
11 G° IV G|m7 111 G7 F$6 vn Bm7 v Em9 v A7

© by UNI VERS A L/A R IST O N s.r.l. - Via Dante, 15 - 20123 Milano


All righis reserved. International Copyright secured. Ш . L. 60MPA - h t . Ш
31

(D
LH ° I» j J j j X U J E
+ ё ё
з г

' 4 14 4 4 1 4 14 4 1
v Da V D|° vi E9 v Em9 vni Gm6 IX F}<

i - v ^ л 1 y- -V J м .. \—
^ 9 - 4 f--------------- -?— л .. ф 7 d p j >... LJ -----
L— 4
VII B7 vn Em 7 Л7 ix Fj »i7 VII B1117

4 4 4 4 4 1 4
vn Em7 v A7 iv D6 v Em7 v A7

■ *■ A f i
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 ' 2. 4 4 4
vn Em7 v A7 iv D6 vn B7

0
ф *ь г r r i ij^ j л, i Ш I
1 4 (I2. 4 4
4 4 /I
4 4 Я
г i
1 1 1 4 4 1— 1 0
vn Em 7 v A7 IX F|m7 vn Bm7

lytiU l)
1
_к __

4 4 4 1 1 4 1 0 0 1 4 1 1 1
vn Em7 v A7 iv D6

Ш .AT AMOfA0£

t Ш ■ jji л
Г' Т1 Р1 Г1 P4 i l l I 1 1 1
Hi A in ll и D a/A
32

О АМОС £М РА1
Woeo* 4 Muste w : A. С. I osim , V. Qg М о и »

4
и Cfm7 11 F|7/5+ B, iv G#9-/5+

* 1
4 A = - — P * -- :- - - - - - - - - - - - — - - - - - -
----- It — L « « _ J — :--- J |? z jr t= = = . = j
1 1 1 1 1 L 4 4 1 4 4 1
IV C| i n 7 iv D° vi D #m 7

--*j-
i i

0---
n ..................... ™ if1 0" Л-
= H #-Ъi----------------------- 7
1 — —

4 £ 4 4 i
Vi i Bm7 vi E9/B v Ад iv A6

П COec«.)

“ ?r L* Ур
ф 0 Ф

Ш £ £ 1 4 £ 1 £ 1 4 £ £ 4 £ 1
v Aft** iv D|7/AS iv G|U iv G#7

l l
© by U N I V ERS AL/A RISTON s.r.l. - Via Dante, 15 - 20123 Milano
A ll rights reserved. International Copyright secured. Get. 1 QiLertTO - U i 0214ША116.Ш
33

v E|?m6 v D7

- ,i[k p t - Iя -
Щ
4 4T ' #j ^ ж
Г
Л
Г Г 1 } J Si] = # ■фи 4-d
i
lo -U
t i 4 4 г z i i 4 i 4 4
VII F° V G$m7 in G|ui6/9

'D ^9" ^ i m
34

О РАТО
Ш ОИб ( M 06IC 8Y : $ . 61LVA. К . f£IV£lgA

J =i74
йШ
Ш о 11
a д а»? SB
ф8а Р I P 'F If гг И
1 4 t г a I I i ь 1 ---------- i г г
iv Da iv D6 vi Е9

* £j
0 -- у

tr 1(Й" > Д ' С Ц / 'р г lt


4 t 1 t 4 1 i t l i t
iv D a

фЁ #-n#— п Й

1 i 1 1 4 2- i 4 i i i 4 1— 1 г г
iv D6 vi Е9

0 1 1#— *

фййЬ
ш [Ш P U j ^ lC J T [ j g
t 4 £ 1 2 4 i 0 1 i 1 1 i 4 1 1 t l i t
v A7 iv D a

t и ®.

P"..:.- r f -
p r r_r 11Т7Г
P4 » i
i i t t 4 1 4 1 4 2 2 4 1
v Am7 iv D9- in G&

© I9 6 0 by Edicoes M usicales S A M B A Ltda.


D iriiti per i’Europa: Internaiional M elodies. 5-7 Rue de ГA uden-P ori, 1201 G eneve
Italian Sub-Publisher: C A F E C O N C E R T O s.r.l. - V ia Revere, 9 - 20123 M ila n o
A ll rights reserved. International C op yrigh t secured. Ш. 1 Q lL S t t f O - Ttffc OeiOilNAL 4.4.60
35

и Щ. (1
- ч I
Р Г_Г ГГ г г Г Г П Г 0~ 0 \.

1 j 1 гi i i i i % i I I 1 b I I i %i i i S i
v Am7 iv D7 in Ga ii G 1116 и Fj}m7 iv D9/A in Ga и Gm6

I '
1 §

Wr *=E ¥
W
m
Ii 1 Ь i 4 ft
II n m 7 IV D<3 / A in G ii и G i «6 IE n 11
in17 D9-/Fjj И B7

a a 0£-- 0 0я-—0 0
1=1 rfrflp r - щ з.
Ш
i % 1 0 i t 1 i i i 1 1 1 i
v Em9 v A13 iv D6 vi E9

............ 1
lb к у !
M --------------- f f ~ n *
r . TеjTеj Г. ^/_= 0 — Lf 0\ гГ
7 ------
*)

-1.1# и Lr r ; -/I
• f " г - * —
г о * / = - ■ 94 .....

1 i i 1 4 4 i i г s i
V E n i9 v A 13 iv D 6 iv D a iv E 6

I -- -«-- -*- -

0 *---- фЛ---- iM---- 0 *---- 0 *---- ►Л----


f i= n pnf = f i fc=\
• 7
5= : ^F\^ ------
------- 1 / -

v Em9 iv D6

uhat m ho*
0 * ------- 0 * ------- b ----------- # - * ------- ------- < M ------- 1 '0 -----------
---- “V
7 —
J
J
=T O f * = .. f — / — L -----
1 1 1 1 I 1 i

VI E9 V E m 9
36

SAM6A OS UMA МОТА 60


Ш м j Music W: A. t З о ш

J = ll
a
I (V dcai. )
w m ___|« - p , ;k> я "» ж .л f t — __
! = f r 1 *rf
1 =У Ц = £ =*=
Г
------?— у Г Гг
i -----^
4 ь 1 = ц = / 3 g * l
1 1 i 1 1 i 1, l i i l l i i 1 1
IV C#m7 III C7 v Bmll v в|?7/5-

^ ■
— fl f ff -fr---- - f t ]«:— -ft. f t .. ,m , " * j» - ft. ' j»
— V—
--- J --- V
X _- £ ~ -~£=
J---- iC _
■V 1.1— = - № = — *=- " ' " £ <*— =
1 1 i i i 1 i i i i 1 1
IV Cjjm7 Ml C7 v Bin 11 v Bb7/5-
---- ft.. -
---- ft--

r r i f f f f f = = — - - y f 3 F
4
(^ 4
M = ^ =
- *=
r if | [Г - 1/^ ■
■#i
— ---- U m L b J ^ J — 1
------ 7 ...y

1 1 i l i i i i 1 1 1 1 1 1
v Emil v Et>9/5- V Da III G7

----

" 1* 1* "~ ft^ if t ft~ f t{ f t .г


f> -F - f= r- f) f- 1 ^ - JP----
- %--- , e =
" A
f lp T ^ r- Г
1 1
r -
1 1
И- [1 - u —
i i i i i
f -----------

i i
IV jf m 7 mi C7 V Bmll v В I?7/5- iv A6 ii A
---- ---- ft-. --ft------
------ o----------

\AI,
0, . 1
£ f = r t\ r = ^ f .h V f t lf t *
п н Л 1
= F f f f f = F F ^ p C J=
— 1 1 4 1 1— i 4 I 1 4 1— 1 £ 4 1 1 4 1 £ £
V Dm7 и G7 in ( :д
-- — ---- ------------------------- •--
— +■- - -•

,Ш @ L L . ^ 1 , . Ш
„■ n 1 i f f p - fe fe
(ю ?— L- 1 1 1 ii ГТ. S f c f Jj
4 i— 1 I 4 £ 1 — 1 4 £ 1 i i— 1 £ 4 £
II C6 mi Cm7 F7
— -- •--
- -#--

© b y E D D IE B A R C LA Y ED. M U SIC A LES


Italian Sub-Publisher: U N IVERSAL/AR1STON s.r.l. - Via Dante, 15 -20123 Milano
All rights reserved. International Copyright secured. « fi. J. S|lL8£2fO- TVti 02IQINAL 4.4.vO
37

т. т

i 1 i 1
S i i 1
s S
v Bm 11 IV C||m7

' * • " ...... m 0 — г 0 0 1Ш

ё J Г /
1 1 1 1 i 1 1 i i i
ill C7 V B m ll v Bb7/5-

W Г Lf a ^ g - r - p ir r r r ir r r t f i r , r ?
T i Г , 1 i i l l i l l 1 1 1 1
V E m il v E[>9/5- v Da in G7

1
(Ift M r t!—
т T VwTt V \
I lT I If - - f - 'f fJ r jr..-Г # f It----|t_ I /
f/ t ii—v———^
---
--- ? 4
* i i i i i 1 1 i 1 1 i 1 i

--------- --Ф
-
- —
-!--
"-(-o-—
•-”
--■
C6 и
-
H
и B7 В[?д m A ii A
- a i - o-
i 1"

I
к i ft-
ft f II

■/ Д Ыf ---r1
---- 1— J --- it — 1----nIt---- Ii?
^ r1 t1/? r f1 ~ P / ---------- It ----- f— vf — = -------- 1
J 1 1 i i i 1 1 1 1 1 < i 1
mi С и В в1> и Л и A
4 0 O A K g O SAM6A
IQogos j Миыс 8У: A. t. <Tos\m, V. Oe М о щ б

O'

© by S U G A R M U S IC S.p.A . - G alleria del Corso, 4 - 20122 M ila n o


A ll rights reserved. International Copyright secured. Ш . $. Q u e ttfO & Ш
39

М
______________.

1 1 1 %
v Лт 7 D9 G6

0
ф |
I# ----- Л
Г Г С/
1 1 1 s г i i Ь 1 1 4 1 1 1 % 1
VII Вт7 vi Е9 V Ет9 v А7 v А7/5+

(not «г Свои)
Л,
■ ф .к р - р ._ г _ .р - N p f f f ...н » - р > - I
* У Ф} л

4 4 * 1 S $ 4 % I

V Ет9 v А13 iv D6/9

( Ш

& fy |Г ^
IV D6/9 ш G13 vi Е9

ttttAf АКО МО£

I
Ет9 El>9 iv D6/9 Е[>9

Вам также может понравиться