Вы находитесь на странице: 1из 491

«ФИЗИКА ЯДРА»

Тема 6:
Ядерн е реакции

Доцент Ка ан
Светлана Михайловна
2020/2021 у ебн й год
Яде е
еак ии
Яде е еак ии
Б аг а в в а
б а а 10-13 ( а
в )в а в в
в а в .

Я а а - в а в
а г а г а
а , в а ава
а в в а
( в . . - ва в).
Т. . а – в а двух взаимодейству щих а
в ва б в а .
Н а а а !
Ра а - самопроизвол ное в а б а а
( а а ) в ва б г б в.
Ти и а дел еак ии
В в , в а аt=–
, а в б а г га
в а в г ав ва а ,
в в а .
В в в t=0 в г
г в б а а ва
а в, в б
в а в ва .
Р а в а в - а -
а , . . а в б
а г га, г а ав ав ,
г - , . .в
в , в а ва t=+ .
За и де й еак ии
В б в а а а в :

A1 A2 A3 A4
Z1 X1 + Z2 X2 Z3 X3 + Z4 X 4 ...
На б а а в а –
в а в а а А, в а
г б а а аb B(
а ):
a + A b+ B
В : A(a, b) B
П ва б а n, p, d, t, ,
6 9
Li ( , p ) Be
П и е е ие де еак ий
1. Я а – в
в ва .С
а а
в а в а а а
б
2. В а а а
в , в а в в
в .
3. Я а – ва г
а г ( а ) в
г б г ( а г
а)
Ка ал еак ий
В в а
а г а
в а в а , в а
б а ва г а ,
в а б а в а в .
П а ,
ба :
Начал ный тап реакции
называетс в
а а .

Различные возможные пути


протекани реакции на втором
тапе называ т в
а а а .
Ка ал еак ий
В а а а а а в а
а а а ,
г а.

Та б а , в в а а
а ва в
аг в( а ) г
ба ва а:

1. С в а в
2. Э аг в а в
3. C аб в а в
Кла и ика и еак ий
в д ка ала
(1) Р а в а а
( . .в а в а
аг в а в а
а ва а )

a) г p, d ≡ 2H, t ≡ 3H, ≡ 4He, 3He:


p + 16O 16F + n

+ 14N 18F +

b) ( ):
16O + 14N 13C + 17F

(2) Р а в в:
n + 3He 3H +p
(3) Р а в - ва в- :
+ 14N 13N + n
В д е ка ал еак ий
П в а а а а
а в а а а а в
(г ав б а , в ав г а а
а ).
Ра в а а а б ба в
а а а 14N:
p+ 14N ?
(1) У г а - а а а
ва в в а
в а в :

(2) Н г а – а а ,
а б а вв б :

(3) Ра а а ва - в б а -
ва :
В д е ка ал еак ий
p+ 14N ?
(4) В г б а в ва а аб
а а а в а:

Та , а , а 14,15О в +- а а в .

(5) К в а а :

(6) П а б г а а а
в а ва а а ав г
:

В а (3-6) б а а , б в
а а .
О в е ка ал еак ий
и е гии але а и а и 0-10 М В
В ав г а а а Еа а а
Ав г б а в ва а
а .
О в е ка ал еак ий
и е гии але а и а и 10-50 М В
Ба е в де еак и
В в а в
а ва ( в б )
– .
Та б а , а в а в
а ва г , в г
б г а в:

U U Uк U
П в а
а в в
R– а а .
К л в кий ба е
Д а R, в а
а в R > R1+R2 в
а а ва а а
в а в в а в
( в - а ):

Z1Z 2 2
Uк R e
R
Е а а ва ,
а а вв а а
в г а а в
У л ви еализа ии еак ии
за же и а и а и
На а а а
г , а б
в а ва а а
в б а в .
П а б г г а
а в .
Е г а а а
в г ба а, аб ва
г а в в а.
Д ва а а а в
б а а г ,
ва в ба .
Це беж й ба е
На а R а а а а
p а а b. К а
а а а (в а ) а L=pb
ав в б а г а

2
L pb ( 1)
К а в
" а а " а в : b R. И
L, в а в а а а
г , ва ,
а г а а (в а )
а аб б в в г
ба а
Це беж й ба е
б а , а а
в г а :

2
( 1)
U R 2
2 R
З - б а в , -
в а а а

M 1M 2
M1 M 2
Ба е в де еак и

Е а г а а
а в а г - б
ба в, в
в а в ав - а
а а ба а– а
а а в а.
Зак а е и в
де еак и .
Э е ги и г
еак ии
Зак а е и
в де еак и
На а а (а, в в , а
а а в а в ) а а ва
г а а а .
За а в , а а ва
г а а а , а в
ав ,в а а а а а .

На б ва а а ,
в в в в а в а в :

1. За а г а а
2. За а ба г а а
3. За а г
4. За а а
5. За а а а
Зак а е и
лек и е к г и ба и г за д в

За а г а а:

Zi Zj
i до еак ии j по ле еак ии

За а ба г а а:

Ai Aj
i до еак ии j по ле еак ии
Зак а е и
л й е гии
За а г :

Ei Ej
i до еак ии j по ле еак ии

З Ei – а г i- а ,в а а
а г , а г T:

2
Ei mi c Ti - а г
i- а
Рел иви кие а и
К а а а г :

не ел иви ка , е ли m0c 2 T , или m0c p


Ча и а ел иви ка , е ли m0c 2 T , или m0c p
л а ел иви ка , е ли m0c 2 T , или m0c p
И в а : m0v
p
2
v
1 2
c
Э г в а :
m0 c 2
E c p 2 m0 2c 2 m0c 2 T
v2
1 2
c
Зак а е и
л й е гии
П ав г а г
2
г E m0c T,
а а г а
в в :

Q Tj Ti
j по ле еак ии i до еак ии

г Q– г а
Э е ги де й еак ии
Э г а Q ав а а а г
а в а а .

2 2
Q mi c m jc
i до еак ии j по ле еак ии

2
Q ma MA mi c
i

Э г а - а г ,
в а г а а в
а .
Э е ге и е ка кла и ика и
де еак ий
- в а ва в г
а Q:

Р а Q>0 а ва г ,
в г б г
а а а .

Р а Q<0 а ва г .
Д г б б а в а
г а а , б б
г а а а в а а
в T , а ва г
а

В а г г а Q = 0.
П г де й еак ии
П г а - а а а
г а а а в аб а
а , в а а
а .
В в б :

mа Q
Tпо Q 1 2
MA 2 M Ac
В в б (Q<< 2MAc2):

Tпо Q 1
MA
З ma – а а а а а , MA – а а
г а
П г де й еак ии
О в , г а в а а г
а .
В аб а а ага ,
- , а в га а а а
а а
П г а T в г аб г
а Q ав г в а в
а в аб а а.
В а а , . . ав а
а а б а а а в
а , в ва
а г а .
На сегодн шний момент коллайдер – основной инструмент получени
информации о структуре, свойствах частиц и их взаимодействи х
Зак а е и
и л а

За а а:

pi pj
i до еак ии j по ле еак ии

p mv - в а

mv
p - в а
2
v
1 2
c
Зак а е и
е аи л а
В а а а
а

ji jj
i до еак ии j по ле еак ии
П ав а а

jдо еак ии JA Ja la , jпо ле еак ии JB J b lb


г J A , J a , J B , Jb - в в а ( );

la - б а а a а A;

lb - б а а b а B.
О б а г а а .
Ха ак е и ики
де
еак ий
О в а а
а

• Э в
• С а
• В а
• Э в а
• Д а в б г б га
Се е ие еак ии
П а а S = 1 см2 dx
а , а а- , N
а а
в а а а N
( в а в S
в ). Т б а
а ,в а
ва г га.
Ч а в 1 см2 а в
в
dN ~ n Ndx
г dx - а а ;
n – а - .
N m NA NA
n
V M V M
Се е ие еак ии
Т г ав а ( в в в а
а а) ав :
dN
dP n dx
N
г а σ–
в
а ( а – « а ») ,
а а в а а
в а а .
С а ав в
в а в а а вв в ,
а а в б а.
а а .
За 1 ба = 10-24 2=100 2
Се е ие еак ии
В а а ав а
dN N dx N dx N
dP n dx ,
N V Sdx S
г V– б а ,аN – в
а .
Т. . в в а в а а ва
а в а , а в
а а , а а .
П в ав а
а а ,в а
а в а в а
а а а а.
Э в б а
вб , г а а
а R2, а б .
Ск еак ии
Е а в а , а а dN
dN n Ndx
аб а б dV Sdx , в
, в а а
R:
dN N
R n .
dV S
C а – а , в
б в ва в
в .
Т г а а в в б :
q R V
С а
С а , в
г а г Е
в в v ав
а :
dN b ( E ) n dx N a dS
Rab ( E ) ab
dVdt dVdt dS
ab ( E ) n N
ab (E) n a (E) ( -3 -1)
dtdS
В К а П а
в а в а а
а а
г Е
Э в
ab (E) -
а ( в )- а а
в а а в а в
а .
И в а а Rab
в а
:
1 1
ab (E) Rab ( E )
n a (E)

dN b dV 1 1 Nb
dt dV N a (E) N a (E)
Э в
О а , Ча а
а (a,b)
1 Nb
ab (E)
N a (E)

П а a(Е)
Ч а а а
г Е

Т г а:
Э в а (a,b) - а а
а ,в б а а а
в б , а .
И ег ал е е е ие еак ии
Ра а а A(a,b)B.
В б а , а аbв а
в в г а ,
в в , а в г .

Е а ВСЕ в а а а
b (независимо от их нергии и угла вылета),
а в а а а ва а
г а .
И dN n Ndx а Nb ab n N a dx
Т г а г а а :

1 Nb
ab
n dx N a
Ди е е иал е е е ие
В а , г
а а b, а а а - г
а ав а а а а. П
а а ва а в а а b
г а вв б а а а
г в а в - а

d 1 dN b
ди ( ) ab
d n dxN a d
Д а
в а а в в а
г г аd
Ди е е иал е е е ие
В а а
d sin d d
Е а а а а
- A ва
а ,
в а в ав
г г аφ
а а г θ
в а а b.

Зав
а г
b г аθ
ди ( ) а ва
угловым
а распределением.
Ди е е иал е е е ие
Е б а ва а
в а а b г ,
а б в г
б а

d ab 1 dN b
ди (E)
dE n dxN a dE
Д а
в а а в г в
а а E E+dE
Дважд ди е е иал е е е ие

На б б а а г
в а в б ва а
, а в в а
в а в г г аd
г в а а E dE:

2 2
d ab 1 d Nb
ди ( , E)
d dE n dxN a d dE
Св з ежд е е и и
Е а б
а, б в а в а г а г
, г ва в г /
г в а а :

ди (E) ди ( E , )d
E

ди ( ) ди ( E , )dE
0

ab ди ( , E )dEd ди ( )d
E
2

ди ( , )sin d d 2 ди ( )sin d
0 0 0
Па иал е е е ие еак ии
П в а а (a + A) в
а в а а а (b + B), (c + C)
. .
П в а в ,
в в а в а а а a
A в в а а а б
г а :
ab
b
В а г а ab
а ва а а а .
О в в а а в а
ав а а :
Pab ab
Pac ac
П
г а
П г а
а а в б ( а ).
П а а ва
г а ав
б в , а в
г , а а а ва
в а в а а в
в б г а , б
а :
tot ab
И tot – б а а b (а г . total)
В а б а :

tot a af a ap ...
В д еак ии Y
В а в г а а
а (в а).
И в в а Y, . .
а а а г а, в в в а
а в в а в
а:
Yab Nb N a
В Yб а σ
Y ab n dx
в а , :
1) г а а г а г ва а
( г + , г а
г в а а
а вг б б );
2) а в
3) г а г а
Э в а
И а , в – а а а
г а!
Д а а а в а а
в а в а в в в
вв в г а
( в г а г
а ):

ab n ab -1

Э в а а (a,b) - а а
а ,в б а а в
в б в ва, а
в а а ва а
И
- а а
Я а
Я а n в
в в (а г а) а а
1 m NA
n NA
V M M
г m M– а а а а ав ва, V-
б в ва, – г .
Я а ni i-г а ( г
г ) б а а а
NA
ni ki м
в
M м б а
г Mсм – а а а , см – г
, ki – а в i-г а, в в
Э в а
П а в а .
М – а а а г а, а
а –в ва в ,
а в
Е в в ав б г г
а , а в ва
а (a,b)
i i
ab ab ni ab
i i
Э в а г г
( , а в в, ав в
а ) г
в , в а
в .
Д а в б г б га
Та а в а –
а а а ,
в а, б а а а -
Д а в б г б га а lв –
а , а а
а г вв в
в а в :

1
lв lab
ab
П и и
де ал г
ав ве и
П и и де ал г ав ве и
Ра a+A b+B б а
b+B a+A а .
П а г ав в -в г
а г 1в
2 ав а в б а г а
ав в :
w12 w21
Э в в –
б а в в б б а
а , а в ,
ав в а
б .
В в г а в
, а в ав г
б а г в, ав ,а а а
в а
П и и де ал г ав ве и
Е б а2 б а а
g2, а б а 1 а g1,
в а 1в в
2: P12 g 2 w12
С в в , 2в в
1:

P21 g1w21
Т г а а г ав в б
в :

g1 P12 g 2 P21
П и и де ал г ав ве и
В а б а а
б a+A ( b + B)
в а а , а
в в Pab Pba а .

Т г а а г ав в
ав в а :
2
ab (2 jb 1)(2 jB 1) p b
2
ba (2 ja 1)(2 j A 1) p a

З ja , j A , jb , jB – ,а pa , pb –
а в а .

С г ab б а г ba в
г а
г в а а .
Ме а из
де еак ий
М а а
а
Яде а еак и л ж й е
е е йки д а, е е ие к г
а к и и азли и е а из а и
( дел и), д л и ид гд га и
зв л и и веде ие е
а е в.
Т г и еди г и а и е а
ека и де еак ий е е в е .
К а а а
в а
П и кла и ика ии де еак ий в е е и
ека и в ка е ве в е е г а аба
и л з де ев е ~10-21 10-22c (в е
л а а и е ез д = 2 R / v):

е де е еак ии: t~
еак ии, ид ие е ез ав е
д : t >>
( t ~ 10 14 10 16 )
( -а глий ки compound nucleus, в
к з й ли е а е ав е д и гда
аз ва к а д- д );
К а а а
в а
Ме а из ека и еак ии е ез ав е
д е бладае и а й ки е и е к й
е гии алкива и а и T< 10 М В.

Ме а из г взаи дей ви абл дае


иб л и е ги (T~ 10 - 100 М В и б лее).
Реак и иде без б аз ва и еж г
д а. Нале а а а и ав л ае
взаи дей в е д и или г й из
е и е ий кл в д а.
П е
де е еак ии
П а

П ека ие еак ии : t~
Нале а а а и а е еда е ги д -
дв кл а и д а, е за агива ал ,
и и аз кида д , е ев б е
е гией ал и кл а и.

В з ика и е ги , з а и ел
ев а и е ги в зи кл а в д е.
Е ли е гии але а и а и и е д к
10 М В, еак ий в и ле е
абл дае . Ме а из й еак ии и
еак ии е ез ав е д к к и !
О в ва

Пада а а и а е едае в й и л ,в
в , д кл ; а и
в ле а из д а, в в , в е ед,
а авле и движе и ада ей а и
Пада а а и а е едае а и е д а ив
в е ги . Э е ге и е кий ек е д и е
ак велл в к а еделе и абл дае
б л е и л а и в ки и е ги и
П и де еак и ве и в ле а
в или ей в и е ди ак в , ак как
и в ил взаи дей ви е ли и д г
д га, а вли ие к л в к г ба е а и б л и
е ги е е ве
Г а а

П е е ав и ел изки е гий
и д ,в в , а ве и д а. Так,
дл а и е гией е е 100 М В д
е з а . П ве й а ак е
еак ий ив ди к вле и е лив гл в
ак и в.
П и е ги але а и а и в е 100 М В и
деб йлев кие дли в л а в а г
е и и аз е в де и ед ег а и
ежд кл а и ( а и е , дл а ак й
е гии ). В л ае е еак ии г ид и
в гл би е д а.
П а
а

е г е а е ие (n,n'), (p,p'),
е еза дка (n,p)
еак ии ва и д ва а
квази г е в бива ие
еак ии аг е а ии и « б аз ва ие
звезд»
еак ии жде и ле е а
а и
еак ии жел и и а и
Р а ва ва а

(d,p), (d,n)
С в и ди гда, к гда дей , ле а
и д а ек г ле е а, дае е ди из
авл и ег кл в.
Э в з ж , к л к е ги в зи дей а
евелика (в ег к л 2 М В). О ав ий кл
д лжае движе ие, и е е а авле и
движе и е в а ал г дей а.
Р а ва ва а
(p,d), (n,d)
Реак и д ва а в ек ле б а а
еак ии ва. П ле а ий и д а кл
бе и еди и ебе ди из кл в д а,
е ли лед ий лаб в за д . Дл г ак
же е б ди , б и кл в б ли
ие и ва ве в и б аз
Набл да и еак ии д ва а вида (3He, ), (d,t ) и
. .
Ква г в б ва
К еак и квази г г в бива и
еак ии и а (p,2p); (p,pn), е ли е ги ада ег
кл а а г ев ди е ги в зи кл а
в д е.
П и е ги але а ей а и , а г
ев а и ед е ги в зи кл а в
д е( в е 100 М В), а ви в з же е
взаи дей ви але а ег кл а кл
д а езави и взаи дей ви д ги и ег
кл а и.
В ле а как ада ий кл , ак и ди из
кл в д а. На ей а д б е еак ии е
абл дали , ак как л ж л и ей
е ги и в е 100 М В.
Реак ии квази г г в бива и и л з дл
из е и и ей в ей в легки
д а в л д 40Ca.
Р а аг а

П д дей вие е ги кл в г
в ле а е л к кл , и дей ,
и , ал а- а и , д а ли и ,
бе илли и .д.
В л ае д а- к лки аз ва
аг е а и, а а а еак и еак ией
аг е а ии или кал ва и . Э и
е а г в ва е
жде и ле е а а и ,в е в
е ед , и в.
Р а « б а ва в »
В еак и аг е а ии же
абл да же ве е вле ие
а и .
Т гда е же б л в азби а
две адии (ка када):
П и взаи дей вии, а и е , ав к й
е гии д а ала б аз кл и
и ,а ав ее д а ви ил
в зб жде .
Че ез еж кв е е и дка ав ее
д , как б «вз вае », и ка же в
а и : кл в и легки де . П е ак г
да аз ва е а и б аз ва и звезд ,
ак как а г а и в лед в ка е а и
е в гл д как а д ие из д й
ки л и.
Р а аг а « б а ва в »
П ва а :
в
а а
П в г

В а а :
а

О а :
аг а
Р а
а а
П е гией в е 100 М В и д гие
а и в ки е гий (дей , и ,
ал а- а и ) б и
взаи дей вии д а иа в жда
д или е к л к ле е а а и :
ез и ги е .
Ча е в ег г в жде ии и в,
вле ие к ва е е Зе ли
б е взаи дей вие в
е ви г к и е к г изл е и д а и
а в в зд а, в е в е ед , аз а
Р а а

Угле д, аз , ки л д, е а и д .
И азг а к и ел д
д а б л и е гий.
П д дей вие и вв з ж е л к
ак и е ки в е и еак ий,
абл да ие и бл е ии де б лее
легки и а и а и, и еак ии,
в з вае е л к и а и.
Р а а
еак ии е еда и кл а, а и е , 14N(14N,13N)15N
или 14N(19F,18F)15N и . .
еак ии, в к л а д а б л и и
и а и
еак ии изв д ва из в б л и
де и и ей в
еак ии л е и в а а в ле е в
ид .
и лк ве и ел иви ки жел и в(
е гией в е 5 Г В/ кл ) д а жи а ак,
б аз е еди й г к, к й и гда
аз ва « кл ие ве е ва»
Реак ии,
ид ие е ез
ав е д
Э а а

a+A C* b+B
1 а еак ии:
Пада а а и а а гл ае д
и е и А, ив ди к б аз ва и
в г , в зб жде г и е й ив г
ав г д а С* . В е жиз и ав г
д ад а велик в де а аба
2 а еак ии:
А ал ги е ади ак ив а ад -
ав е д а адае . О ли ие
ав е д вл е в зб жде .
М а а
ав
За в е t ~ 10 14 10 16
е ги але а ей а и евае е еда
з а и ел к ли е в кл в д а( и
ав ве е а еделе ие) и кажд г кл а
е ги ед а а дл в ле а из д а.

Ли е ез ав и ел б л е в е в
ез л а е л ай иг а ий е ги
к е и е а д из кл в или
е к л ки в за кл а , и и кида д .
Ме а из ав г д а едл же Б в 1936 г.
П г
ав г а
1. Движе ие вле ев ей в д а и за а из-за ее
и ел еб л й е гии и к к дей в и
де ил. П ее е ги б
а еделе е ежд кл а и. В ез л а е и
д а а и а же е бладае е гией, д а й дл
в ле а из д а . Э е ги ака ливае л ай
б аз в ез л а е е е а еделе ий.
2. В ед и и жел д а ( .е. д а б л и
к ли е в кл в) ил к л в к г алкива и
ежд а и вели ива в е еб ва и
ав и д а ( .к. е а ве
ак ле и е гии, д а й дл в ле а
из д а )
3. В ле га а ква в за д е е , д
еб е в е а е ез е е йк в е ей
к .
С б б а ва
ав г а

Од и же ав е д же
б аз в ва азли и ба и
10B +

12C +d 14N*

13C +p
Ха а а а а а

Ра ад ав г д а С* и ди аз
ка ала в зави и и г , каки а д а
д или е к л ки кл а в дел и, или
б аз ва и , аки , как ал а- а и , дей ,
и и . . е едае изб а е ги .
П к ли е в и и а и b и B в еак ии,
ид ей е ез ав е д , е еделе
д з а .
Важ ей ей бе ав г д а
вл е езави и е а ег а ада
ба б аз ва и . С ав е д живе
а л к д лг , ак и е ки л
«заб вае », каки б б аз вал .
Уг в а в
а ав
Из-за г , еж е д «заб вае »
б в ег б аз ва и , а авле ие в ле а
а и и а аде ав г д а в и е е
е а и е ии ав ве в е а авле и
(из ).

Из - ли и ел й из ак еак ий,
ид и б в к е а из . На б , еак ии
г взаи дей ви ли а а из
(в а авле и движе и
б ба ди ей а и ) а еделе ие
д к в еак ии.
Ка а а а а ав г а

Вид а ада ав г д а зави и ег


е гии в зб жде и , е аи л аи
д ., е зави и а г вида е ав
к б аз вал
С ав е д 14N* же езави и
а ада лед и 4в д
ка ала :
+ 10B

14N* d + 12C
p + 13C
n + 13N
Об аз ва ие
ав г
д а
У л ви б аз ва и
ав г д а
• В б а ва ав г а
в а а в г г в :
• В в а ага
ав г ав а
а г в
Г/D, г Г– а в , а D- а
.
• Об а а в:
в г в б б
вв ав а, а а
в а а а г ,
а в D( г
, ).
Э г в б
ав г а
С ав е д и ее д ди к е
квази а и а е ге и е ки в ей, и е и
к е е в е жиз и 10-14 10-16 , к е а
г дк в ев ае а ак е е де ев е ,
и е ав е 10-23
Э е ги в зб жде и ав г д а Е клад вае
из е гии в зи а и а в ав д е а (С ) и
ки е и е к й е гии взаи дей в и а и в
и е е е аи е ии Т :

Eвозб a (С ) Т 1
У л ви б аз ва и
ав г д а
• Да Г/D~0.01 (Г~0.1 В, D~10 В).
Та б а в б а ва
ав г а в а
а ав 1%. О а
а в а а а
а .
• У г D~100 000 В =0. 1 М В,
б а , г а
г а .
У л ви б аз ва и
ав г д а
• Д в б а ва
ав г а в в а а
а в г а. Е
а а г а а (1/2) а
(I) I ½ в а (J) г
г в ав г а, ав
б а .

• Е а в а а ,
в g, а в а в:
2J 1 2J 1
g
(2 1 1)(2 I 1) 2(2 I 1)
2
• О а в ( 1-g) в
а а
Ра ад
ав г
д а
С а
ав г а
В лед вие езави и и ба а ада
ав г д а ба ег б аз ва и , е е ие
де й еак ии ab ж за и а в виде :
С а б а ва
ав г а
Ве б аз ва и ав г д а
aС едел е изведе ие ве ей
лед ва ел е в:

1) ве и ада и а и в бла
дей ви де ил.

2) ве и ик ве и а и в д а
е ез к л в кий и е беж й ба е ;

3) ве и за ва а д а и ( или а и
а и к д ).
В а а а Wb
c ав г а
С ав е д а ди в в зб жде ии
за е ки е и е к й е гии, ив е е й
але ев ей а и ей и е гии в зи, к а
в делила и за ва е а и д .
Яд же е в ва в в зб жде ии
в е е ие в е е и t, за е а адае и е е ди
в ие е ей е гией или в в е,
и ка га а-ква или д гие а и .
Ве а ада Wb б а и ал а
в е е и жиз и t: 1
Wb ~
t
С в е е е жиз и е ез е ие
е еделе и Гейзе бе га в за а и и и а
в зб жде г в д а Е:
E~
t
П а а
г г в
Таки б аз и и а в ажае ве
а ада д а в е ге и е ки еди и а :

E~ ~ Wb
t
В де й изике и и е ге и е к г в
д а и б з а а б кв й «га а»
Г= Е .
Ши и а в е б л е, е к ев е
жиз и а е .
Т л к в в ии (где в е жиз и
й ив г д а без в е ег в здей ви
бе к е ) ве и ее ик и ва
е ги ( е и е ).
Па а
г г в

Г Гb
b
Ра а а ва
Наи е ее з а е ие и ее адиа и а и и аГ .
Э в за лаб лек аг и
взаи дей вий ав е и ил и.
В и д а лек аг и е е л к
в ил взаи дей ви и в ле га а-
ква а и ди в л а , к гда либ е гии е
ва ае дл в ле а кл а, либ е ае б л й
е иал й ба е , либ за е е ие авила
б а.
Таки б аз , е ли е ги в зб жде и ав г
д а е е е гии деле и ег как й-либ
а и , и ди адиа и й за ва а и a:
a+A C* +
Р а а
а

Реак ии,
ид ие е ез
ав е д

ез а е е ез а е
С в б
ав г а
Св з е е ий б аз ва и ав г д а
е ге и е ки и в и
а е а е ге и е ки
Eвозб (С ) Т a в ей ( е ги
a
и вае в г
и )
б зави и е е и
б аз ва и ав г
д а е гии
П и ал е ги
в зб жде е в и
б аз ди к е й
ек , .к. а ие
ежд в иб л еи
a (С ) и и .
aC
П иб л и е ги
б в и ближа ,а
и и в ей
е ек ва - ек
а е е в й
Р а а
Яд же в зб жда л к а е ги ,
ве в д из в ей.
Е ли и и в ей ав г д а е е
а ий ежд и и, и ик и ва й е гии
ада и а и еак и же ид и л к в
л ае, е ли е ги а и ве в е ада и
д а а дел й (ди к е й) в зб жде й ве .
К гда ки е и е ка е ги але а ей а и
ве в е ада и д а а ди к е й
в зб жде й ве ( .е. ки е и е ка е ги
але а ей а и в е е гией в зи а и
и ел еж г д а ав а аз и
е гий ди к е г в зб жде г в и в г
в ), еак и аиб лее ве а, ее е е ие
езк в а ае .
Така еак и аз вае ез а й, ак как
зави и е е и еак ии е гии в л ае
и ез а й а ак е .
Н а а
Е ли е ги але а ей а и ве в е
ада и в бла г а л же ,
лива и д г д г из-за е ек и и и
в ей, еак и б де ид и и л б й е гии
але а ей а и ,.
П и а аде е дел г в ,а и е
е ек ва и в ей зави и е е и
еак ии е гии е и ее в аже ак и в
( ез а в), акие еак ии аз ва
е ез а и.
В л ае е ги але а ей а и
е е а едел е ежд а и а и д а, и д
как б д г евае , в з икае е ди а и е ки
ав ве е ие
Р а а
а
Е ли еж е д а адае в ле й
же а и , и але а а , ак й е
аз вае ез а а е ие .
Е ли ки е и е ка е ги а и ак ва, в
е е гией в зи а и и ел
еж г д а е в адае е гией д г
из в зб жде в ей ав г д а,
еак и ал ве а, а б лее ве
а ви е иал е а е ие - а е ие в
ле д а, без б аз ва и еж г д а.
К гда в и а л же д а едк ( и и а
в Г << а и ежд в и),
е иал е а е ие з а и ел б лее
ве , е б аз ва ие ав г д а
Ф ла
Б ей а-Виг е а
Ф аБ а-В г а
К в а в а в
а в
в .В в
а в в
в ,
.

П а в
а Б а-В г а,
а в
г t а в ва
а ( в а в а
г а ).
Ф аБ а-В г а
В б в а а
ва в а :

2
ab a g a
2
b
2
( Ea E0 ) /4
где a - дли а в л дe Б йл але а ей а и ,
Eа - а а е ги в зи але а ей а и в
д е и ее ки е и е к й е гии в и е е е а
и е ии, E0 е ги в ав г д а,
Га и Г b , а иал е и и в ав г д а,
в за е ве и ег а ада ка ала a и b,
Г = Гi л а и и а в зб ждае г в , а же
и и а ез а а
Ф аБ а-В г а
Фа gв Б а-В г а:

2J 1
g
(2 s 1)(2 I 1)
- . . а ( в )в
ав г а J,
г а а а а b, s
а а а ,I а
Ф аБ а-В г а
Ф аБ а-В г а ва
ав а
г а а а вб
а г а в а
ва г а а.

К г а а г а а
а б а г г
ва в ав г
а, в б а а
б аб а , а ва
а .
Ф аБ а-В г а
• Ф а а г а в б а
ва г в в а а
а ав в
( ва в Л а)

• П а а
а аГ в в σ σ0
а г а
а в в а
г
Г
Г, Га, Гb, 0,E0 – а а
а а Е0 En
Ф аБ а-В г а
Ф аБ а-В г а ва а а
,а а а г ав в :

В г а ав а в
б а г а ав в .

Э в в –
б а в в б б а
а , а в ,
ав в а
б .В в г а в
, а в ав
г б а г в, ав , а а
ав а
Ф аБ а-В г а
Ф аБ а-В г а б а
ав авв в
aC б а ва ав г а
в Wb г а а а а а b:
Гb
ab aC Wb aC
Г
2 aГ
a g 2 2
b
( Ea E0 ) /4 Г
О бе и
де еак ий
д дей вие
аз вид в
а и
Кла и ика и еак ий
в д ка ала
I. Р а в а а
a) г
b) ( )

II. Р а в в

III. Р а в - ва в-
Реак ии д
дей вие
ей в
П ак и е к е з а е ие еак ий
д дей вие ей в
Р а в вв а
в г а а , а
а

1. а ва а а г а
.

2. в а в
ва а г а(
а ва а а , а в а
а . .)
Вид еак ий
д дей вие ей в
1. У г а (n,n)
2. Н г а (n,n’)
3. Ра а а ва (n, )
4. Д (n,f)
5. За ва а а (n,p)
6. За ва а а а- а (n, )
7. За ва а в в (n,2n)

П в а ав :
(A, Z) + 1n (A+1, Z)* …
дро-мишен составное дро переход по
в возбужденном различным
состо нии каналам реакции
Кла и ика и ей в
е ги
Ней Э е ги
Све б е > 20 М В
Б е 0.1 М В 20 М В
П еж е 1к В 100к В
Медле е <1 к В
•Рез а е 0.5 В 1к В
•Те л в е 0.005 0.5 В
•Х л д е 10-7 В 0.005 В
•Ул а л д е < 10-7 В
Б способны испытыват на драх г
а (n,n’) и вызыват ндо нергетические дерные
реакции, например (n,α), (n,2n).
М в основном г а ва на
драх или вызыва т кзо нергетические дерные реакции, в
перву очеред а а а ва (n, ), а а
(n,p) (n,f) .
У г а (n,n)
2в а:
У г а У г а
в ав
= =
а а а
а (A+1, Z)* (A, Z) + 1n
( а
г
а а а)

Р а а - а в ,в - а
За в
В а ( г г г г ) в
г –
а .
За в г в,
- г . П а в в
- а в г в .
У г а а б в в а г
(A < 20) а г в (Тn < 0.1 М В)
Н г а а б в в а
(A > 90) б г в (Тn > 1
М В)
П а а ва а а
б в а , в б в
в ( а , а -б ва а а . .)
а в в г в
В М В, в в , а б в
ва в а а
а б в г
в.
С г г а
С ва в
ва ба .
В б ,
г г а
в б а
Na-23 в ( а
г в б
ав г а).

Вб а б а
г аб а
а
а а
U-238 в – а
« в а », а
« в а »
Н г а (n,n’)
Ра а г а
а в а в а
ва а а
в а. И б
г а в в ва в
« б а ва »вв га а- ва а.

(A, Z) + n (A, Z) * + n

(A, Z) +
Э г ва а :в а ,
г а а г а б
г ав г а б а
в а а ( г а
г в а , а
а в в б
).
Ра а а ва (n, )
В б ав ва ,
а б г в б а г в
в « б а ва »вв га а- ва а.
Т. . а ва а в а га а-
.
(A+1, Z)* (A+1, Z) +

(A+1, Z+1) + e –+ e
Ча - а
в (. .

аб в г
а ) ва
-- а а .
Р а ав а , а а 1H, в
г
С а а г а ва а
В а а г
а ва а, а ав ,
а
г .
• в в
~ 0,1 103 ба
U-235 • б в
~ 0,1 10 ба

Д в в
а а г а ва а б а .

1 1
~ ~
Tn v
П а а г а ва а
• Р а
113 114
n 48 Cd Cd
48
б в в б а ,
га в а (Тn = 0,17 В, . . в
)в 20000 барн.
И 113Cd ав 12.2% в в ав .
По а
г в в.
135 136
• Р а n 54 Xe 54 Xe
в в б а , ав
3,5 106 ба .Х 135 б а в а
в а - а г в
г в в в а
а ва в ав г
а а.
С а а г а ва а

Ра а а ва :

а а в в
( а а ва )

г ва аб а а ( а ,
га , в , )

Ра а а ва – в ,
б в ва г в в
аб а в.
С а а г а ва а
Д (n,f)
• Е ли жел е д (A,Z) гл ае ей , и е
ав е д (A+1,Z), в к е ги в зи а кл
е е, е в и д д е.

• Дл ек клид в е е ие е гии
каз вае д а , б в к й ве
в зва деле ие ав г д а, даже е ли ей и ее
е изк е ги ( е л в й ей ). Такие клид
аз ва дел и и .
(A+1, Z)* (A1, Z 1) * + (A2, Z 2) *
Д а
К в а
(г ав б а - - ) а
в. На : 233U, 235U, 239Pu , 241Pu.
Н Z>90 в в ва
, г а г а г
~1М В в ( а : 232Th, 238U 240Pu). Н
г ва а
( а : 252Cf, 246, 244Cm, 242,240Pu).
На б ва :
U-235 – в в б ва в
а в. Д а б
г , в г – в (580 б)
Pu-239 – в в в а в а а ,
в в в аб .Д а
б г , в г – в .
U-238 – а г Тn > 1,1 М В
( г ва а ). С ав 99,3% г а а.
С
в а
Р а а ва а (n,p)
За ва а в а а.
(A+1, Z)* (A, Z-1) + p

Н а а а в. П
г а вв а :
3 3 в
n 2 He 1 H p в =5400 ба
Р а а ва а (n, )
За ва а в а –
- а : (A+1, Z)* (A-3, Z-2) +

В а а г ва г
бав В-10 в .Вб
а а а а
г а в в:
10 7 в
n 5 B 3 Li в =3840 ба
Р а а ва а (n,2n)
За ва а в а
ав в в
(A+1, Z)* (A-1, Z) + n+n

Э г а а .П г 10-15 М В, а
а а Be (1.67 М В). Н а а
а в. Ва а Pu-Be Po-Be
в в
Ф де е
еак ии
Ф а
- де е еак ии д дей вие -
ква в( в).
Яд же гл а и к г
диа аз а е гий д лей В д де к в
М В
Вид де еак ий:
еак ии г г а е и
еак ии в зб жде и лед и и
ка када и е е д в в в е ие
де й ек
еак ии а е ле и и е е йки д а
еак ии жде ие ле е а а и
Д г г
а в а
Яд б де жива , дли а в л
к г е ев ае аз е в а г д а.
Дл е гий в Е, в аже вМ В
R 1, 4 10 15 A1/3 2 1/3
0, 71 10 A E
c/E
Т гда из л ви R/ 1 л ае
13
E , max 140 A (МэВ)
Вели и а е гии в, к е же гл а
без аз е и (или и ка ) д
дл легки де д 100 М В,
а дл жел де д 20 М В.
• Е ли и е е ги , ев а е е е
з а е и дл де , и в з ва л к де й
ек или а е ле ие д а лед ей
е е йк й а ка, в жда ей и ка ие
а и и в б лее изки е гий
Я
Из в е де еак ий аиб лее
из е еак ии де г
ек а ( ,p) и ( ,n).
Яде й ек и ка ие
д а и кл в д дей вие в.
Яде ек и еак ии
аз ва из-за али и е ге и е к г
га, как и а г ек а.
П г и еак ий б л вле е гией
в зи кл в в д е и аве ~ 8 М В.
Я
Д из б е е и к и елей за же а и
-ква л али и ади ак ив а ада .

Э е ги аки -ква в 2.5 М В, ак и


и и л з ва ии ж из а де е
еак ии л к а аиб лее лаб в за
д а , а и е
2 2
1 D n p, .к. E ( D) 2.2 М В
в 1
9 8 9
4 Be 4 Be n, .к. Eо д n Be
9
n ( Be) 1,67 М В
Га а-а ва а а
П и гл е ии га а-ква а в за кл
лед ий и б е ае е ги , к а , к ай ей
е е, а и е е а едел е ежд ал и
кл а и д а.

В ез л а е д е е аивае и б
и ка е л к га а-ква азли е гий,
и д гие а и .

Так г да еак ии е и и дл кажд г д а.

Э зв л е иде и и и ва д а д к а и
еак ий а и еделе е гий, и
лежи в ве га а-ак ива и г а ализа
Реак ии
д дей вие
за же а и
О б а
в а а
Реак ии за же и а и а и( а и, -
а и а и, дей а и и д ги и д а и) и е
а ак е е бе и, е абл дае е в еак и
д дей вие ей в.

1) Нали ие лек и е к г за да а и и д а-
и е и в з вае ежд и и к л в к е
взаи дей вие.
Дл ек ив г ека и еак ии е б ди ,
б ки е и е ка е ги а и ев ала
в к л в к г ба е а Вk.
2
Z a Z Ae
Bk ~
R
О б а
в а а
2) За же а а и а ежде, е в и в де
еак и и вае в и е и г к а е
взаи дей ви лек и б л ка и а в.
П и б л а а ки е и е к й е гии
за же й а и а д е а и иза и и
в зб жде ие а в. В ез л а е , давл ей
а и за же а и е ги а ви е е
в к л в к г ба е а, и и е г
ек ив взаи дей в ва д .

ве де й еак ии д дей вие


за же й а и каз вае в и аз е е
ве и е е ги а и иза и а в
Реак ии
д дей вие
- а и
Р а в α- а
О в и вида и еак ий, ид и д
дей вие α- а и , вл еак ии

(α, p)
(α, n)
Р в г ба а

Два ак а, к е едел ека ие и


еак ий:
в ак л в к г ба е а
вели и а е гии в зи α- а и в еж
д е.
Дл г , б еак и б ла ек ив й
ки е и е ка е ги α- а и д лж а б ав и а
в йк л в к г ба е а, .е. T B
1 k

П е ги в зб жде и еж г д а

Eвозб (C ) (C ) T1 (C ) Bk
Э г в б ав г
а
С ед ие з а е и в к л в к г ба е а Bk и
е ги в зи α- а и в д а азли и Z.
С ед ие з а е ие Z
вели и , М В <20 60 80
Bk 10 20 25
εα(C) 8 0 -5
Eв зб(С) 18 20 20
Из абли вид , е ги в зб жде и де Eв зб(С)
ае и е ди ак в й и ав й ~20 М В и
из е е ии Z легки д жел де , е ли л к
T1 Bk
Э г в б ав г
а
Б л а е ги в зб жде и еж г
д а Eв зб(С)
1) е ве б л е ед ей е гии в зи
в ле а ег кл а
2) ев ае к л в кий ба е в л ае в ле а
а.

Таки б аз , и е ги , д а дл
е д ле и к л в к г ба е а, д лж
и е ав и ве и ид и
еак ии как и а (α, n), ак и и а (α, p).
Реак ии
д дей вие
в
Р а в в
О в и вида и еак ий, ид и д
дей вие в, вл еак ии
( , )
( , n)
( , )

Реак ии а и а и л з дл
л е и е ге и е ки ей в
Р а ( , )
Реак ии и а ( , ) б кз е ге и е кие.
В ве вии c е ге и е к й диаг а й де й
еак ии, е ги еак ии Q = εa - εb. Так как ε 8 М В,
а е ги в зи α- а и εα в д е из е е ,
гла абли е 8д 5 М В, Q = εp - ε > 0.

Од ак в ле α- а и из д а е в е
е иал й ба е . Дл б е и α- а и е
б л й е гии в зб жде е еж е д
д лж е е ди а иж ие, едк а л же е
е ге и е кие в и, а ве аки е е д в
ала. П ве в ле а α- а и из де
еб л а .
7 4 6 3
Реак ии а легки д а 3 Li ( p, ) He,
2 3 Li ( p, ) He
2
б ли д и и из е в , л е а к и ел
(1932 г).
Р а ( , n)
Реак ии и а ( , n) вл в егда д е ге и е ки и
е гией еак ии Q е е, е - 0,8 М В.
П еделе и е гии еак ии:
Q ma MA mb MB (M A M B ) (ma mb )
(ma mb ) (m p mn ) -1,3 М В
и ( M A M B ) 0,511 М В
и а е д А б де е е ди в д В е β- а ада
Таки б аз Q < 0.5 -1.3 = -0.8 М В.
11 11
*) На и е , еак и 5 B ( p, n) C
6 и ее Q = -2,76 М В.
П к л к в ез л а е еак ии ( , n) д - д к
и б е ае д бав й , , как авил
и вае в лед вии β+- а ад или е-за ва .
«ФИЗИКА ЯДРА»
Тема 7:
Деление дер.
Ядерн е реактор

До ент Ка ан
Светлана Михайловна
2020/2021 у ебн й год
Ме анизм делени
а омн де
Д
• Д –
( )
,
.

Деление

Спон анное В н жденное

• С –
• В –
- : ,
, - . .
Д
• Д A > 200

.
• Э
А .

,
,
0,8 МэВ/нуклон
, ,

240 ,

Q ≈ 0,8x240 ≈ 200 МэВ.


К
• В 1939 . Н. Б ,Д .У
,
.
• C


В
• П
,

,

.
• У ,
" ",
К
• В
.

:
• →
• →
• →.
К

• И

E +E ,
В .

Е Е

2/3 2 1/3
Eсв 1 A 2 A 3 Z /A
2 3/4
4 ( A 2Z ) / A 5 A
К
• П

, -
.
• И - ,

(
В )(
).
• В ,
( В )
-
.
Б
• В
Е
,
Е
• Е ,
,
.
• В

.
• В

,
, . .

-
Б

• Б H
П
Т , ,
,
.
П H,
, :
1. Н ,

EC > H
,
γ- .Т
.
2. П . Д
α-
Т
.
С
• - ,
,
.
• К - ,

.
• П
- ,
- ,
. П
, -
.
В
•П

Tf

!
П
•Д

Z>100 Tf
.
•С

Z=92 100
В
• П , –
,
n. К

M ( A) A
T1 Tn Tn Tn
M ( A) mn A 1
• В

A
Eвозб C n C T1 n C Tn n C Tn
A 1
В

• В
-
( - )

.
• О , ,
Эне ги ак ива ии
• Т ,

,
:E (С) > H.
• М ,
(
)
: Ea=H
• Н
( -
, .).
Эне ги
делени
Э

• Э Q .–
Э
• Д
,
• П (A,Z) 2
M1(A1, Z1), M2(A2,Z2) E 1(A1,Z1),
E 2(A2,Z2),

Q= M(A, Z) 2 – [M1(A1, Z1) 2 + M2(A2,Z2) 2] =


= E 1(A1,Z1)+ E 2(A2,Z2) – E (A, Z)

• Е A = 240 (ε ≈ 7.6 М В)
А1 = А2 = 120 (ε1≈ 8.45
М В),
Q = A1ε1+ A2ε1 - A ε =A(ε1-ε) ≈ 200 М В

200 М В –
Р
200 М В –
• 80 %

, - ,
β− .
• П

,
.
К ~167 М В
Э ~5 М В
Э - ~7 М В
Э - ~5 М В
Э - ~6 М В
Э ~10 М В
Р
Па аме
делени
П
• Н
.
• В Н ,
Е /Е .

Е /Е =( 3Z2)/( 2А)~Z2/А

Z2/А- .
В
:
• Ч , ,
, .
У
C В ,
, , :
• П Z2/A 17
( )


Z2/A >17
(
А>90)

• П Z2/A 49 Н
Т. .
Z2/А > 49 (Z>125),
(
10-22 ) .
В
З ,
H Q Z2/А

Q<0 Q>0
Q

Q=0 Q>0
Q
«О »
О ,
Z2/А > 49
(" "),
.
Деление де
ней онами
Д

• И

( -
) 1 %.
Д
• Д

:

, - ,

( .
);

,
.
Д
• З ,

EC>Н, .
• В f
, . .
.
Д
П А
Tn
А+1 :
A
EC n T1 n Tn n Tn
В : A 1
1) Э :
n>H
Д

2) Э
: n<H
Д ,

T ,
:
Tn > T =Н- n
Д
И ,
,
:
Eвозб n T1 n Tn H
К :

Н клид

Дел ие С ев е
( опливн е) (во п оизвод ие)

n>H n<H
Деление возможно п и Деление возможно п и за ва е
за ва е ней онов л бой ней онов кине и е кой
не гии не гией в е по оговой
Д
Д
И , ,

, ,
:
Н :
П 235U
236U.
Э
(6.4 М В 236U )

, H.

П 238U
239U. Э
(4.8 М В 239U)

.
Д
Т
.
П - 233U, 235U 239Pu.

С -
.
П - 238U, 232Th .

П
:
232 233 233 233
n Th Th Pa U
238 239 239 - 239
n U U Np Pu
Д

Т
f ~ 1000 барн. Д
,
f –
Д 238U 235U

,
238U 235U:

• 235U

- 236U

.
• Д 239U

1 М В. П
239U. П
T , . .
,
, 238U,

239U, . . ~1 М В.
П од к
делени де
П

• О — ,
.
• П
,
,
, .
Т
С

С 0.1÷50

• Д .С
10−14 ,
, ,
.
• У 10−17

170 М В
10−8
( ).
Э
• Ч
:

.
• С – 20 М В
( – 11 М В, – 9 М В)
• В

-

• И ,


, - ,
М
-
• Т (
),
,
.
• П 10−17−10−14 (
)
2-3 .Э
.
• О -
,

,
-
10−14−10−9 . ,
- .
- -
• П
-

– .
• П

β−-
.
• К β−-
,
.
• Т ,
β— .
- -

, β−-
,

1.
2.

3.

.
•П β−-
.
З
• В β− -
,
-
, ,
.Т ,

.
• И
- ,
,
. Т. .
,
,
.
О :
• И ,
( 2 ).
• П 235U
30 .С
А=66,
А=172, .
• Н (~ 6 ÷ 7%)
95 141,
. . 2 : 3.
(Ч - 137Cs, 131I, 90Sr ...)

• А
,
О :
О :
В :
a- , - 14М В
Y, % 10

10-1
а
66 95 141 172
10-2 80 100 120 140 160 А
А

.П Tn> 100 М В –
( )
О :
• К
-
.

( ).
• О

-
(50 82)

.
Н , Сs-137: 82 n + 55 p
К
• В
.
• О .П

.В -
, . . .
• Д
,
, ,
.Н . :
• В –7
• В – 10
• Т ТВЭЛ
( ВВЭР-1000 650 )
С
• П , β−-

6 ( –3 ).
• В ~ 30 ~ 60
200 .
• 75% ,
Z=36 (Kr) Z=54 (Xe), 8 7
, .
• С

β− - ,

. (Н . T1/2(129I)=15.7
. )
С
• П

135 135 135


• 1) 52 Te 30 сек 53 I 6.7 54 Xe 9.13
135 135
55 Cs 6
2.6 10 лет 56 Ba(стабилен)

99 99 99
• 2)
40 Zr 30 сек 41 Nb 3 мин 42 Mo 66
99 99
43Tc 5
2.1310 лет 44 Ru (стабилен)
С
• М
β−- .П

90—105 130—145 ( ,
)
• С
,

,
β −-

.
С
В
:
25 % — (С , Nd, Sm, Eu,
Y, Gd, Tb…)
15 % — Zr,
12 % — Mo,
6,5 % — Cs,
16 % — ( Xe Kr).
К 2

,
,
,
,
,
С
В
:
• ,
-
:
Xe 135
n 2.7 Мб , Т1/2 9.1 аса
Sm 149
n 40.5 кб , стабилен
Sm 151
n 15.1 кб , Т1/2 90 лет
• И - β−- ,

-
• С
О
• П

(
). О

239U, 239Np.

• П

: 10%
, 7% 10 , 1.5%
, 0.15% 0.03%
О
250
О а о ное е лов деление, МВ
20
6x10
200

Радиоак ивно
150 20
4x10

100

, Бк
20
адиоак ивно 2x10
50
е лов деление

0 0
0 5 10 15 20 25 30
дни
И
PWR
1100 МВ ( .)
В о и н е
ней он
делени
В
• Н ,
, ,
– .
• К ,
— ,
Г f
( 0 5, – 2-3
).
• М ,

( ~10-14 ),
99 % .
• З ,
– 1% ( –
0.2 0.7 %, )
С
У
18 М В, 10 М В
.
С
Энергетический спектр
нейтронов деления -
1 dn спектр Уатта 0,01 10 М В. Н
,
n dT
М В-1 ~0, 7 М В,
— ~2 М В.
0,75 С
У :
0,50
n(Tn ) ~ exp( Tn ) sh 2Tn
ex e x

0,2 sh( x) - ги е б ли е кий и


5 2
С
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Т ,М В
n
.
З
• З

.
• Н 50 -
(. . , -
-
),
.
• К ,
,
(50 82),

• Э (
0,5 М В)
(~2 М В). П
(238U)
З
• Доля запаздывающих нейтронов β -

• β
0,025 В 14 М В
.
• Д β 1%
, , выход,

.
• Б
В
•П 235U

•Д
( )
10-3 .

•Д
з
13
•С < >
– 85
Яде н й
еак о
.
Ц
Яде н й еак о - ой во, п едназна енное
дл о ганиза ии п авл емой
амоподде жива ей епной еак ии
делени
Реак и делени д а под дей вием
нале а его ней она п иводи к об азовани
более легки де -о колков, и п кани нов
ней онов и в делени де ной не гии.
Цепна де на еак и
по ледова ел но еак ий делени де
жел а омов под дей вием ней онов, где
кажда из еак ий ини ии е ней оном,
и п енн м п и делении п ед д его д а.
Ц
1. Е 2. Ц
В
• К , ,
:
,
, ,
.
• О :
1.
( ,
)
2. ,
.
Н
.С ,

.
К
• Таким об азом, епной п о е делени можно
п ед ави как по ледова ел но поколений,
азделенн п омеж ком в емени :
N0 N1 N2 Ni Ni+1
О но ение и ла ней онов по лед его поколени к
и и л в п ед д ем поколении во в ем об еме
ак ивной зон наз вае ко и иен ом азмножени
ней онов:
Ni 1
k
Ni
Вели ин и k полно оп едел азви ие епного
п о е а во в емени. Чи ло ней онов в момен в емени t
в ак ивной еде:
t
N (t ) N 0 exp (k 1)
К
В зави имо и о ко и иен а азмножени ней онов
епна еак и делени (ЦРД) наз вае за а ей,
амоподде жива ей или на а а ей.
Е ли k > 1, о и ло ней онов в ак ивной зоне б де
неп е вно вели ива ип о е епной еак ии,
возникн в, б де ам обой азвива во в емени.
k > 1 надк и и е кий ежим, на а а а ЦРД,
мо но еак о а а е
П и k = 1 коли е во ней онов в ак ивной зоне и и ло
п ои од и в едини в емени делений не измен
о в еменем и о а по о нн ми.
k = 1 - к и и е кий ежим, амоподде жива а ЦРД,
мо но еак о а абил на
Наконе , е ли k < 1 о п о е азмножени ней онов
за ае
k < 1 подк и и е кий ежим, за а а ЦРД,
мо но еак о а падае
К
Таким об азом, дл п о екани неза а ей епной
еак ии делени необ одимо, об k 1.

Ч об еак о абил но або ал, необ одимо


подде жива его к и и е кое о о ние.
Дл ого необ одимо:
1) нали ие оп еделенного коли е ва дел и де в
де ном опливе (дл еак о ов на еплов ней она
о U-235)
2) азме ак ивной зон должн б акими, об
е ка ней онов е ез пове но не п иводила к
нижени k мен е 1.
К и и е ка ма а наимен а ма а де ного
оплива, в ко о ой може п о ека
амоподде жива а епна еак и делени .
Оп едел е кон к ией, о авом ак ивной зон и
д гими ак о ами.
К и и е кие азме акие азме ак ивной зон , п и
ко о еак и делени ого к и и на.
К :
К и и е ка ма а дл е и е кой и ем
без о ажа ел :

Чи е ме алл :
U-235 (100%) 50 кг ( 17 м)
U-233 (100%) 15 кг ( 11,5 м)
Pu-239 (100%) 11 кг ( 10 м)

С еднеобога енн й ан
20% U-235 в UO2 830 кг
К :
К и и е ка ма а дл и ме аллов
о анда н м водн м о ажа елем :

Чи е ме алл :

U-235 (100%) 22,8 кг ( 13 м)


U-233 (100%) 7,5 кг ( 9 м)
Pu-239 (100%) 5,6 кг ( 8 м)
И
Реак о не може на оди долго в аком ежиме, когда его
азме о но к и и е кие. К амоп оизвол ном мен ени
ко и иен а азмножени п ивод :
по епенное мен ение оде жани дел его ве е ва.
накопление де -о колков (п од к ов делени ). Э о п иводи
к о авлени еак о а п име ми, жадно погло а ими
ней он .
наг ев пе вона ал но олодного еак о а, .к. п и ом
дел ие ма е иал и замедли ели а и , еднее
а о ние межд д ами а е . Следова ел но, ней он
же еже в е а д ами, еже п оизвод делени и
менее ек ивно замедл . К оме ого, вели ение
емпе а еак о а, а зна и и ко о и движени
еплов ней онов мен ае е ение делени (закон
об а ной ко о и)
По ом надо име возможно в п о е е або еак о а
по епенно вели ива ко и иен азмножени ней онов,
или, как п ин о гово и , еак о должен облада неко о м
запа ом еак ивно и
Р
Пе вона ал н й запа еак ивно и оздае п м
по ойки ак ивной зон азме ами, зна и ел но
п ево од ими к и и е кие.
Ч об еак о не ановил надк и и н м,
однов еменно и к венно нижае k азмножа ей
ед п ем введени в ак ивн зон ве е в-
погло и елей ней онов, ко о е позже мог дал
из ак ивной зон .
Ве е ва-погло и ели (дл еплов ней онов -
кадмий, бо , гадолиний, ди п озий) в од в о ав
ма е иала е жней ого или иного попе е ного
е ени , пе еме а и по оо ве в им каналам
в ак ивной зоне.
Се ение погло ени еплов ней онов:
Дл бо а а=3840 ба н
Дл кадми а=20 000 ба н
Дл гадолини а=56 200 (Gd-155) ; 242 000 ба н (Gd-157)
П
Л бой де н й еак о о ои
из лед и а ей:
Ак ивна зона де н м
опливом и замедли елем
а еак о а, в ко о ой може
п о ека амоподде жива а
епна еак и
О ажа ел ней онов -
ма е иал , п им ка ие к ак ивной
С зоне и возв а а ие а
од и из нее ней онов об а но;
1— ; Си ема п авлени и за и
2— ;
3— ; (СУЗ)
4—
5—
;
;
Теплоно и ел ;
6— . Радиа ионна за и а;
А
Ак ивна зона - о новна а еак о а, где п ои оди
деление де и в дел е де на не ги . В ней
азме а де ное опливо, замедли ел ,
погло и ел , еплоно и ел и ед ва воздей ви на
еак ивно .
Об но АЗ имее о м илинд а об мом о долей
ли а до многи к боме ов (дл ВВЭР-1000: 27 м3), и
оде жи дел ее ве е во ( де ное опливо) в
коли е ве, п ев а ем к и и е к ма .
Яде ное опливо ( ан, пл оний)
азме ае , как п авило, вн и
еплов дел и лемен ов
(ТВЭЛов).ТВЭЛ г ппи ован в
паке по не кол ко де ков или
о ен к
ТВЭЛ
Теплов дел ий лемен (ТВЭЛ) главн й
кон к ивн й лемен ак ивной зон де ного
еак о а, оде жа ий де ное опливо.
Вн и ТВЭЛа п ои оди еак и делени де ,
ТВЭЛ в дел еплов не ги и пе еда ее
еплоно и ел .
Геоме и е ка о ма ТВЭЛа должна обе пе ива
еб емое оо но ение пло ади пове но и и
об ема и мак имал н ин ен ивно о вода
епло еплоно и елем о пове но и.
ТВЭЛ дл ВВЭР-1000 п ед авл е обой ге ме и но
зава енн бк диаме ом 9 мм и длиной 3.80 м из
и кониевого плава, в ко о ой на од абле ки
пе енной дв оки и ана об ей ма ой 1.6 кг
ТВЭЛ
В о ли ие о ана, п од к его делени , еди
ко о е и ве д е ве е ва и газ (к енон,
к ип он), облада о ен в окой адиоак ивно ,
по ом опливо и закл ено в ге ме и н е
и кониев е оболо ки, п еп в ие в од
о колков делени в еплоно и ел пе вого кон а.

Т
UO2
О ТВЭЛ
ТВС
О дел н е ТВЭЛ , вл ие о новн ми
лемен ами ак ивной зон , об един в
еплов дел ие бо ки (ТВС).
ТВС п ед авл е обой опливн ка е , в ко о ой
ТВЭЛ азме а оп еделенн м агом в ейка .
Я ейки ва ен межд обой о е ной ва кой.
К епление ТВС на оди в ак ивной зоне еак о а.
ТВС ВВЭР-1000
В ак ивной зоне ВВЭР-1000 оде жи 163 ТВС.
Кажда ТВС оде жи 312 ТВЭЛов и имее 18 каналов
дл в ода або и о ганов СУЗ.
ТВЭЛ азме а агом 12,75 мм.
В о ли ие о ми ов аналогов, име и
п мо гол ное е ение, ТВС ВВЭР-1000 имее
гек агонал ное ( е иг анное) е ение, о
обе пе ивае более в ок одно одно пол
Ма а оплива в ТВС 491 кг. Об а ма а оплива в
ак ивной зоне ВВЭР-1000 80 онн.
Т
В опливе еак о а на еплов ней она
оде жи п име но 3-5 % изо опа ана U-235.
Тепло а в еак о е в дел е за е епной
еак ии делени де ана U-235 п и погло ении
ими замедленн ней онов.
П од к делени «о колки» де име ог омн
ко о , и и кине и е ка не ги пе е оди в
еплов п и о можении в ве е ве опливной
абле ки.
П и або е еак о а емпе а а вн и ТВЭЛов
до игае 1600 ОС . Однако емпе а а оболо ки
ТВЭЛов, во избежание ее аз ени , не должна
п ев а 300 600 ОС
Т
Дл на ала епной еак ии об но до а о но
ней онов, ождаем п и пон анном делении де
ана. Возможно акже и пол зование вне него
и о ника ней онов дл зап ка еак о а, нап име ,
Ra-Be, 252Cf и .п.
З
Совок пно ТВЭЛов в ак ивной зоне в бол ин ве
л аев пог жена в замедл ед (замедли ел )
ве е во, за п ги о да ений а омами
ко о ого не ги ней онов, в з ва и и
оп овожда и деление, нижае до не гий
еплового авнове и о едой. Такие еплов е
ней он облада пов енной по обно
в з ва деление.
Наиболее а п о аненн е замедли ели ней онов
г а и , об на вода, жела вода (D2О) и
бе иллий легкие д а, ко о е п и ом лабо
погло а еплов е ней он .
В еак о а на б ней она , в ко о дл
делени и пол з ней он делени бол ой
не гии, замедли ел о в е .
О
Ак ивн зон еак о а ок жае о ажа ел из
ма е иалов, по обн о о о а еива ней он .
Э о лой возв а ае в ле а ие из ак ивной зон
ней он об а но в зон , пов а ко о
п о екани епной еак ии и нижа к и и е к
ма . Вок г о ажа ел азме а адиа ионн
биологи е к за и из бе она и д ги ма е иалов
дл нижени изл ени за п еделами еак о а до
доп имого овн .
О ажа ели еплов и п омеж о н де н
еак о ов изго овл из ве е в-замедли елей.
Такие о ажа ели лабо погло а ней он и
по об в и замедлени в еак о е
В еак о а на б ней она (БН) в ка е ве о ажа ел
и пол з е Ni, в ан-г а и ов (РБМК) г а и , а в ВВЭР
вода.
У
Кажд й еак о имее и ем п авлени и за и
(СУЗ).
О ган п авлени ( ег ли овани ) л жа дл п ка и
о ановки еак о а и подде жани его на заданном
овне в е ение оп еделенной кампании еак о а.

О ган за и обе пе ива б о ановк


еак о а или нижение его мо но и п и ава ийн
игнала , по па и о азли н п ибо ов,
кон оли и або еак о а и его ой в.
И полни ел н е о ган СУЗ изго авлива из
ма е иалов, име и бол ое е ение погло ени
ней онов :
бо и бо о оде жа ие ма е иал (ка бид бо а)
кадмий
гадолиний
ди п озий, ев опий, ама ий
У
Уп авл ие е жни пе еме а в пе иал н
нап авл и канала , азме нн межд ТВЭЛами
вн и опливн бо ок.
По ме е извле ени ег ли и е жней из
ак ивной зон погло ение ней онов мен ае ,и
епна еак и може б доведена до адии
амоподде жива ей .
Чем гл бже введен е жни в ак ивн зон , ем
бол е ней онов погло ае . Введение и в
ак ивн зон нижае ко о епной еак ии и п и
необ одимо и полно о анавливае е , не мо
на о, о ма а де ного оплива п ев ае
к и и е к . Пе еме ение п оизводи ди ан ионно
п л а п авлени еак о ом
У
ТВС ВВЭР-1000

(ТВЭЛ )
Ч –
.
В
– .
У
К оме и ем п авлени и за и , о нованной на
пе еме ении погло а и е жней, воздей вие на
ней онн й по ок в ак ивной зоне о е вл е акже
помо бо ного ег ли овани , о е изменением
кон ен а ии бо ной ки ло в пе вом кон е. П и
в окой кон ен а ии бо ной ки ло в ак ивной зоне
п ои оди на ол ко ил ное погло ение ней онов,
о епна еак и п ек а ае .
О АЭС
ВВЭР-1000
Т 3 .
В
.
• З ТВЭЛ


,
.К ,
.
• В
,
, ТВЭЛ .
• П
,
.
О АЭС
ВВЭР-1000

Г
Т
В ак ивной зоне в ез л а е делени о вобождае
в виде епла ог омна не ги . Она в води из
ак ивной зон помо газа, вод или д гого
ве е ва ( еплоно и ел ), ко о ое по о нно
п ока ивае е ез ак ивн зон , ом ва ТВЭЛ .
Э о епло може б и пол зовано дл оздани
го его па а, в а а его бин лек о ан ии.
Теплоно и ели должн име еплов и де н
ой иво и ойко п о ив ко озии, в окие
еплоемко и еплоп оводно , низк емпе а
плавлени , по обно о води епло из еак о а
п и в оки емпе а а .
В ка е ве жидки еплоно и елей дл еак о ов АЭС
мог п имен об на и жела вода, жидкие
ме алл (в око емпе а н е еплоно и ели).
В ка е ве газового еплоно и ел наибол ее
а п о анение на оди диок ид гле ода.
К
По к е ак ивной зон :
ге е огенн е
гомогенн е.
В ге е огенн еак о а опливо, замедли ел и
еплоно и ел п о ан венно азделен .
В гомогенн еак о а и пол з е одно одна
ме оплива, замедли ел и еплоно и ел в виде
а во а, взве и или а плавов.
По елевом назна ени :
не ге и е кие
и ледова ел кие
ан по н е
п ом ленн е
К
По не ге и е ком пек ней онов
еак о на еплов ней она
еак о на б ней она
еак о на п омеж о н ней она
Наибол ее п именение пол или еак о на
еплов ней она . В еплов еак о а бол а
а делений п ои оди п и погло ении д ами
дел и изо опов еплов ней онов.
Дл еплов еак о ов а ак е н мала
кон ен а и оплива и нали ие бол ой ма
замедли ел .
К
По вид замедли ел еак о на еплов ней она
под аздел на
легководн е
желоводн е
г а и ов е.

По еплоно и ел
водоо лаждаем е
газоо лаждаем е
жидкоме алли е кие.
Наиболее а п о аненн й еплоно и ел об на
вода.
К
Реак о водн м еплоно и елем азли а на
кип ие
водой под давлением (без кипени ).
Бол ин во ко п н еак о ов о еак о водой
под давлением, канал н е еак о п еим е венно
кип ие.
По оплив кла и ика и еак о ов ве ма
азнооб азна:
по обога ени (на п и одном и обога енном ане);
по аг ега ном о о ни оплива (на ме алли е ком
п и одном ане, ке ами е ком опливе, а плава );
по во п оизвод ем ма е иал ( ан пл ониев м
или о иев м иклом).
К
По кон к ивном и полнени
ко п н е
канал н е
В ко п н еак о а давление еплоно и ел не е
ко п , в канал н кажд й о дел н й канал.
• Т.о. ак ивна зона канал ного еак о а п ед авл е
обой набо каналов, а положенн в ма е
замедли ел . Кажд й канал о ге ме и на
кон к и , в ко о ой закл ено де ное опливо,
и ем п авлени и за и , а акже канал дл
п ока ки еплоно и ел .
• Те нологи е кие канал не зави д г о д га и
доп ка замен без о ановки еак о а.

П име : и око а п о ан нн й в СССР еак о РБМК


еак о бол ой мо но и канал н й ( вл е
кип им) - в . . нк иони овал на Че ноб л кой АЭС.
Т II
Тип О новн е Топливо Тепло- Замедли-
еак о а ан но и ел ел
Реак о водой США,
под давлением Ф ан и , Обога . вода вода
(PWR,LWR, ВВЭР) Япони , UO2
Ро и
Реак о кип ей США, Обога . вода
водой Япони , UO2 вода
(BWR) Шве и
Реак о желой жела жела
водой под Канада Необога . вода вода
давлением UO2
CANDU
Реак о газов м П и одн й
о лаждением Англи U (ме алл), СO2 г а и
(Magnox, AGR) Обога .
UO2
Легководн й Обога . вода
г а и ов й Ро и UO2 г а и
еак о РБМК
Реак о на Япони ,
б Ф ан и , PuO2, UO2 а плавл. не
ней она Ро и на ий
(FBR, БН)
Х
Тип Рабо ее Коли е-
еак о а давлени КПД,% во П име ание
е, МПа кон ов
В о ой кон
Реак о водой не адиоак ивн й.
под давлением 16 32-37 2 В е обо дование
(PWR,LWR, ВВЭР) 1 кон а за и ено
кон айнмен ом
Ве кон а-
диоак ивен. По-
в енн е дозов е
Реак о кип ей наг зки п и
водой 7 30-35 1 п оведении е-
(BWR) мон н або
Увели енн е га-
ба и по о но-
ени к ВВЭР
В о ой кон
не адиоак ивн й.
Реак о желой В е обо дование
водой под 12 30 2 1 кон а за и ено
давлением кон айнмен ом.
CANDU Увели енн е
габа и по о -
но ени к ВВЭР
ТИПИЧНОЕ
Т ДЕРНОЕ ТОПЛИВО
CANDU
37 ТВЭЛ
С – Zr Т
Т -
UO2

Б
17x17 9x9 ВВЭР-1000
БН-600
PWR BWR 312 ТВЭЛ 127 ТВЭЛ

С – Zr С – Zr+1%Nb С
Т – Т –
Т - (U, Pu)O2
(<5%U235)UO2 (<5%U235)UO2 (20-25% Pu O2)
П
АЭС
П О
А ика, Габон, Окло
В на о ее в ем е е венн й ан
п ед авлен дв м изо опами:

То на дол 235U в е е венном ане


о авл е :
0.00720 +/- 0.00001
В 1972 в Окло ан з ким изиком
Пе еном б ла обна жена аномали
изо опного о ава д . В ом
ме о ождении дол 235U б ла мен е
она о авл ла 0.00717, а ме ами даже
0.00440.
В гл ди ак, как б д о в ме о ождении
п ои одили де н е еак ии в го анием
235U.
П О
Закл ение МАГАТЭ:
Ввид ого, о 1.8 мл д ле назад
оо но ение ана 235U и 238U б ло

( о оп едел е азли н ми пе иодами


пол а пада и изо опов - 4.47 мл д
ле дл 238U и 0.7 мл д ле дл 235U),
в о в ем на е и о ии ме о ождени
дей вовал п и одн й де н й еак о .

Э о б л амо ег ли ий еак о
г н ов е вод , ом ва ие ак ивн
зон иг али ол еплоно и ел . Е ли
еак о пе ег евал , вод и па ли и
епна еак и замедл ла , .о.
амо ег л и п еп вовала
амо аз ени
«ФИЗИКА ЯДРА»
Тема 8:
Синтез дер

Доцент Ка ан
Светлана Михайловна
2020/2021 у ебн й год
Термо дерн е
реак ии
Термо дерные реакции
Термо дерн е реак ии - особ й ип дерн реак ий с
зар женн ми ас и ами
Термо дерн й син ез реак ии сли ни дер при
в соки емпера ра , необ одим дл преодолени
к лоновского бар ера.
С о ки зрени дерной изики они ни ем не
о ли а с о реак ий, пол аем на скори ел .
С ес венное о ли ие закл ае с ли в способе
скорени ас и .
В ермо дерн реак и ис о ник нергии
зар женн ас и - нагрев плазм до в сокой
емпера р .
Плазмой наз вае с газ в сил но ионизированном
сос о нии. При дос а о но в соки емпера ра
иониза и б вае полной, о ес плазма сос ои из
положи ел но зар женн дер и лек ронов.
Термо дерный синтез
Ч об дра в плазме могли вс пи в дерн реак и , они
должн преодоле к лоновский бар ер. По ом , наиболее
под од ими дл пол ени ермо дерн реак ий
вл с легкие дра.

Из анализа кривой
удельной энергии
св зи видно, что
легчайшим драм
энергетически
выгодно сливатьс
друг с другом в
более т желые с
выделением
энергии:

Q E iв E jв
i е j д

Про есс сли ни дер носи названи реак ий син еза.


Термо дерный синтез в звездах
В природе ермо дерн е реак ии ид вн ри звезд. По
современн м предс авлени м именно они вл с
ис о никами нергии, поддержива ими изл ение звезд
(в ом исле и Солн а). В ом см сле, все живое об зано
своим с ес вованием ермо дерн м реак и м.

В звезда ид ермо дерн е реак ии, в ко ор из


про онов пол а с дра гели . Э а реак и може име
нескол ко разли н промеж о н с адий, но коне н й
рез л а можно записа в виде
4
4p 2 He 2e 2 , Q 26.7 М В
В про ессе ого превра ени в дел е с 26,7 М В
нергии, зна и ел на ас ко орой (до 19 %) носи с
ней рино. В земн слови реак и ос ес ви
невозможно, ак как ее се ение о ен мало.
Искусственный термо дерный
синтез
Прак и еское ос ес вление л д ми ермо дерн
реак ий оказалос возможн м ли после о кр и
жел изо опов водорода 2Н и 3Н.
Наиболее под од ими оказалис реак ии
3He + n, Q = 3,25 М В
d+d
3H + p, Q = 4,03 М В
и особенно
d+t 4Не+ n, Q = 17,6 М В.
Дей ерий в виде примеси желой вод D2O содержи с в
воде морей и океанов. Несмо р на ни ожн
кон ен ра и (~ 0,015 %), запас его можно с и а
неис ерпаем ми. Три ий в природе прак и ески
о с с в е , но може б пол ен в реак ии
6 4 3
n Li Не H
Искусственный термо дерный
синтез
Также реализован б ли реак ии син еза на основе гели -
3 и ли и -6:

3 4
d He Не p 18.3 М В
6 4
d Li 2 Не 22 М В

Реак и привлека ел на ем, о в ней не


образ с ней рон , они мог образов ва с ол ко в
соп с в и d+d реак и . По ом ней ронн й в од
снижае с в 20-50 раз по сравнени с реак ией d+t, о
приводи к мен ени радиоак ивн о одов.
Искусственный термо дерный
синтез
Се ение d+t реак ии и скорос ее про екани в
со ни раз в е се ени и скорос и про екани
реак ии d+d.
Дл реак ии d+t зна и ел но лег е обеспе и
слови производс ва полезной нергии.

Прак и еск еннос в ближай ем б д ем


мог име реак ии сли ни изо опов водорода

Испол зование дл реализа ии реак ии d+t


скори елей мало ек ивно пол аема
нерги намного мен е за ра енной.
Особенности протекани реакции
Про есс син еза примерно в 5 раз ек ивнее про есса
делени рана, если о енива по в делени нергии ε
на кажд й н клон дер-прод к ов:
Деление дер рана:
εсв=200 М В / 235 = 0,85 М В/н клон
Син ез 4He из D и T:
εсв=17,6 М В / 4 = 4,4 М В/н клон

Однако сер езн м преп с вием на п и к пол ени


нергии в неограни енн коли ес ва из «вод »
вл е с закон К лона. Элек рос а и еское
о алкивание дв дей ронов при комна ной емпера ре
не позвол е им сблизи с до расс о ний, на ко ор
сказ ва с коро кодейс в ие дерн е сил
при жени .
Условие протекани реакции
Дл зап ска ермо дерной реак ии необ одимо нагре
дей ерий- ри иев плазм до емпера р ~ 10 к В
или дей ерий-дей ериев плазм до ~ 100 к В

Т.к. E (Дж)=k (Дж/К) T (К), о


1 к В = 1.6 10-16 Дж = 1,38 10-23 Дж/К T
соо ве с в е епловом движени ас и при
емпера ре T= 1,16 107К,
.е. дл зап ска ермо дерной реак ии необ одима
емпера ра св е дес ка миллионов (107) град сов К.
Дл пос о нного поддержани ермо дерной реак ии
н жна емпера ра не мен е 100 млн град сов (10 8-109 К)

Ядерн е реак ии, реб ие дл своего ос ес влени


емпера р пор дка миллионов град сов, наз ва с
ермо дерн ми.
Водородна
бомба
Водородна бомба
Первое применение ермо дерн е реак ии
на ли, к сожалени , в ермо дерном ор жии.

Мгновенн е емпера р , развива иес при


взр ве а омной бомб , оказ ва с дос а о но
в сокими, об подже ермо дерное
гор ее.

«Водородна » бомба сос ои из первой с пени -


бомб делени ( дерной бомб на основе Pu) в
ка ес ве ини иир его с ройс ва и в орой
с пени из дей ерида ли и -6 (6Li 2D) с Pu
с ержнем вн ри.
Водородна бомба
Термо дерна бомба состоит из двух ступеней:
(1) триггера и (2) контейнера с термо дерным гор чим
1

2
Водородна бомба
Во врем взр ва образ е с облако плазм с в сокой
емпера рой и мо н е ней ронн е по оки.

Ней рон в реак ии c Li-6 образ ри ий, а дра


ри и и дей ери после нагрева вс па в
ермо дерн е реак ии d+d и d+t с бол им в делением
нергии, о во много раз силивае взр в.

На ав ис , ермо дерн е реак ии сопровожда с


в делением нергии, и им обеспе ивае с
поддержание в соки емпера р, пока бол а ас
ве ес ва б с ро не «в гори » - проис оди взр в
водородной бомб .
Водородна бомба
Таким образом, во в орой с пени проис оди в горание
дей ерида ли и -6 с образованием 3Не, 4Не и ней ронов и
в делением огромного коли ес ва нергии.

Зар д син еза во в орой с пени, располага ийс


возле зар да делени первой с пени вели ивае
об мо нос бомб в 30 раз

Термо дерное гор ее дл водородной бомб (дей ерид


ли и -6) де ево, и не ограни ений на его коли ес во при
испол зовании в бомбе. Проводилис исп ани
бомб мо нос 60 мега онн ( .е. с ро илов м
квивален ом 6 107 ).
Водородна бомба
Энергов деление при взр ве ермо дерной водородной
бомб можно по и двои (при ом с оимос ее
вели и с ненамного) за с е испол зовани оболо ки
из 238U.

В ом сл ае ней рон , возника ие в рез л а е


ермо дерн реак ий, в з ва деление дер 238U, о
приводи к вели ени исла ней ронов,
бомбардир и 6Li, и .д.

При взр ве а омн и водородн бомб


нергов деление сопровождае с опасн ми
в падени ми радиоак ивн прод к ов делени .
Управл ем й
ермо дерн й
син ез
Управл емый термо дерный синтез
Ч об с помо дерного син еза пол и полезн
нерги , ермо дерн е реак ии должн б
правл ем ми.

Необ одимо най и способ создани и поддержани


емпера р во много миллионов град сов. При ем
держива плазм н жно ак, об не расплавилис
с енки соо ве с в его об ема.
Помимо в сокой емпера р дл ос ес влени
правл емой ермо дерной реак ии реб е с , об
нергов деление в плазме в рез л а е ермо дерн
реак ий б ло в е по ер нергии ( ормозное изл ение,
еплопроводнос и од ас и на с енки камер ).
Управл емый термо дерный синтез
Дл пол ени положи ел ного в ода нергии в
ермо дерной реак ии необ одимо либо

1. о носи ел но зна и ел ное врем


держива ее при низкой кон ен ра ии
(например, в е ение =0,1с при n=1015 см-3)
магни ное держание плазм
2. б с ро сжа плазм до о ен бол ой
пло нос и (например, за 10-9 с до
кон ен ра ии 1023 см-3) - инер ионн й син ез
Управл емый термо дерный синтез
Вариан организа ии правл емого ермо дерного
син еза:
1. Удержание плазм в магни н лов ка , в
ко ор плазм предполагае с изолирова о
с енок с помо магни ного пол :
ТОКАМАК,
С еллара ор

2. Лазерн й ермо дерн й син ез


3. Син ез с помо жел ионов
4. М онн й ка ализ
Магнитное удержание плазмы
Бол ее разви ие пол ило первое направление.
К нас о ем момен имеем след ий спе :
Неме кий с еллара ор Wendelstein 7x (2015 нас врем ):
на водородной плазме
пол ена емпера ра Т= 40 млн град сов К,
врем держани =0,2 с ( при Т= 20 млн град сов К
врем держани =100 с) , магни ное поле 3 Тл
(после дорабо ки ожидае с врем держани до 30
мин)
Ки айский ТОКАМАК EAST (2006 нас . врем ):
пол ена емпера ра Т= 50 млн град сов К,
врем держани =102 с, магни ное поле 3.5 Тл
Магнитное удержание плазмы
кон ен ра и n=1015 см-3 сос авл е 0.0001 о
кон ен ра ии а мос ерного возд а. По ом рабо а
камера ермо дерного реак ора о ка ивае с до в сокого
вак ма
К плазме (ионизированн й провод ий газ)
приклад ва сил ное лек ри еское поле, в
ней возникае разр дн й ок, а вокр г него
магни ное поле. Взаимодейс вие магни ного
пол с оком приводи к по влени
дейс в и на ас и газа сжима и
сил. Таким образом, изол и плазм о
с енок обеспе ивае с силами,
возника ими при взаимодейс вии
оков с магни н м полем в плазме
Помимо сжа и плазм в радиал ном направлении,
набл дае с ее в давливание в продол ном направлении
ерез ор «плазменного н ра». Ч об избежа и
по ер , камере с плазмой прида орм ора.
Магнитна ловушка ТОКАМАК
Тороидал на магни на
лов ка ипа ТОКАМАК
(«ТОроидал на КАмера,
МАгни на Ка ка»)
магни ное поле инд ир е с
комбинировано: при помо и
вне ни ка ек, а акже при
помо и лек ри ес ва,
про ека его по плазменном
н р
Принцип действи :
При разр де конденсаторной
батареи большой емкости через первичну обмотку в газе,
содержащемс в камере , наводитс ток, образу щий плазму.
Катушка создает сильное тороидальное магнитное поле, которое
в сочетании с полоидальным магнитным полем тока образует
поле с винтообразными силовыми лини ми. Это магнитное поле
и должно обеспечить изол ци плазмы.
Магнитна ловушка ТОКАМАК

• Чем меньше отношение большого радиуса тора токамака


(рассто ни от центра всего тора до центра поперечного
сечени его трубы) к малому (радиусу сечени трубы), тем
больше давление плазмы при том же магнитном поле.
• Уменьша это отношение, ученые перешли от круглого
сечени плазмы и вакуумной камеры к D-образному
ИТЭР - магнитна ловушка ТОКАМАК

ИТЭР — международный термо дерный


реактор
ITER, International Thermonuclear
Experimental Reactor
ИТЭР – проектные характеристики
Местоположение – г Франции. Дата запуска - 2025
Предполагаема схема конструкции
термо дерного реактора
Термо дерный реактор
Элек рос ан и , рабо а а на ермо дерной реак ии,
из-за о с с ви в ней прод к ов делени должна име
зна и ел но мен радиоак ивнос по сравнени с
дерн ми реак орами.
Однако в ермо дерн с ановка исп скае с , а за ем
за ва вае с бол ое исло ней ронов, о, как
правило, приводи к образовани радиоак ивн
изо опов. По ом вокр г камер с плазмой создае с
за и на оболо ка («бланке ») из берилли . В бланке
добавл ли ий. В ом сл ае ней рон б д
воспроизводи ри ий, ко ор й можно снова
испол зова как гор ее.

Нагрев еплоноси ел б де испол зован дл создани


пара в еплообменнике с послед им применением
паросилового икла, о ес паровой рбин с
лек рогенера ором.
СТЕЛЛАРАТОР
в с еллара оре необ одима
дл держани плазм
кон иг ра и магни ного пол
созда с оками, ек ими
искл и ел но вне
плазменного об ма.

Все современн е кон иг ра ии


с еллара оров близки к ор .
Наиболее распрос раненна
кон иг ра и предполагае
испол зование ка ек,
аналоги н ка кам
полоидал ного пол окамаков,
и е ре - ес и скр енн
вин ом вокр г вак мной камер
проводников
с разнонаправленн м оком
СТЕЛЛАРАТОР

Винтовые проводники могут отсутствовать, но тогда катушки


«тороидального» пол устанавлива тс вдоль сложной
трехмерной кривой – использу тс магнитные катушки
и вакуумной камеры очень сложной формы (сильно «м тый» тор),
просчитанной на компь тере.
СТЕЛЛАРАТОР

Wendelstein 7-X, Германи .


50 сверхпровод щих катушек высотой около 3,5 метров и
диаметром 11 м. Общий вес — 425 тонн.
В 2018 г. достигнута концентраци ионов 2x1020 м-3 при температуре
плазмы 20 млн градусов.
Лазерный термо дерный синтез
Ме анизм пол ени положи ел ного в ода нергии в
ермо дерной реак ии за с е б с рого сжа и плазм
до о ен бол ой пло нос и може б реализован в
рез л а е лазерного ермо дерного син еза.

Сжа ие опливн ми еней и пол ение


микро ермо дерного взр ва предполагае с
ос ес ви либо с помо обл ени мо н ми
лазерн ми имп л сами, либо с помо свер мо н
(~ 1013 1014 В ) имп л сов лек ронн или ионн
п ков.

Ми ен - арик из под од и соединений ри и


вели иной с б лаво н головк
Управл емый термо дерный синтез.
Инерционное удержание
Всес ороннее обл ение с ери ески ми еней приводи
к по влени мо н по оков ас и , испар и с с
повер нос и и возникновени реак ивной сил ,
сжима ей ве ес во ми ени в со ни или с и раз.
С лоп вание дарн волн в кон е про есса сжа и
(к м л и ) приводи к зна и ел ной кон ен ра ии
нергии в ен ре ми ени.

В рез л а е проис оди


разогрев до в соки
емпера р и
ермо дерна всп ка,
ко ор можно
испол зова дл
пол ени нергии.
Термо дерный синтез с помощь
т желых ионов
Те нологи по ожа на лазерн й син ез, но вмес о лазеров
арики-ми ени (дей ерий с ри ием), размером
с горо ин , сдавлива со все с орон мо ней ие по оки
ж л ионов.
Необ одимо созда ионн е п ки о ен в сокой
мо нос и, при о ен коро ком времени ого имп л са.
Успе и ниверси е а Беркли (США): ж л е ион (ксенон,
р , езий) производил скори ел ас и , а спе иал на
сис ема NDCX-1 сжимала о п ок не ол ко
в попере ном направлении ( ок сировка), но и в
продол ном о ес , сокра ала врем имп л са до 4 нс.
По ок зар женн ас и имел сил 25 миллиампер
и нерги 255 кило лек ронвол . Э ого е мало дл
зажигани син еза, но прин ипиал но пока именно врем
имп л са
Термо дерный синтез с помощь
т желых ионов
М онный катализ
М он о нес абил на лемен арна ас и а,
име а акой же зар д, как и лек рон, но в 207 раз
бол масс .
М он може заме а лек рон в а оме водорода, при
ом размер мезоа ома мен ае с в 207 раз, о
позвол е одном др водорода приближа с к др гом ,
не за ра ива на о нерги . Такое сближение
соо ве с в е Т~3∙10 6 К в ермо дерном реак оре.
«Холодн й ермо дерн й син ез»
Мезоа ом соедин е с с дром дей ери в мезомолек л , в
ко орой и проис оди син ез гели , м он при ом
освобождае с

мезоатом мезомолек ла
М онный катализ
1957 г, США, H+Dμ 3He +μ
Луи Альварец D+Dμ n+3He+μ
На пол ение одного м она на скори еле ра и с 10 Г В
нергии.
Из-за возможнос и «прилипани » м она к образ ем с
в реак ии гели пока не далос пол и более
нескол ки со ен последова ел н реак ий м онного
ка ализа.
Таким образом, на один м он в дел е с со н с ли ним
ней ронов и 2 3 Г В нергии.
Н жно произвес и не со н , а нескол ко с реак ий
син еза на один м он дл пол ени нерге и еской
в год .
Т.е. м онн й ка ализ нерге и ески нев годен.
Но може б испол зован дл производс ва ней ронов
« ИЗИКА Д А»
9:
Взаи дей вие га а-
изл е и ве е в

Д е Ка а
Све ла а Ми айл в а
2020/2021 еб й г д
Источники гамма-квантов
• -излучение коротковолновое лектромагнитное
излучение длина волны < 10-10м) с рко
выраженными корпускул рными и слабо выраженными
волновыми свойствами возника щее в основном при
разр дке возбужденных состо ний дер .

ИСТОЧНИКИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ
• радиоактивные распады релаксаци
возбужденных состо ний дер образовавшихс в
результате радиоактивного распада
• дерные реакции релаксаци возбужденных
состо ний дер образовавшихс в результате
дерных реакций
• процессы аннигил ции пар частица-античастица
• деление дер мгновенные гамма-кванты
• процессы прохождени зар женных частиц
через вещество т е тормозное излучение
отклонение нергичных зар женных частиц в
магнитных и лектрических пол х
Спектральный диапазон
гамма-квантов
• -излучение находитс в высокочастотном диапазоне
лектромагнитного спектра
• В области - к В ~ 1 нм пм диапазоны гамма-
излучени и более длинноволнового рентгеновского
излучени перекрыва тс
• Различа т гамма- и рентгеновское излучение по
источнику
– если квант излучаетс в дерном переходе то его
прин то относить к гамма-излучени ;
– если при переходах в атомной лектронной
оболочке или при взаимодействи х лектронов к
рентгеновскому излучени .
Физически кванты лектромагнитного излучени с
одинаковой нергией не отлича тс по тому такое
разделение условно
Дл дерного реактора характерный диапазон нергий
гамма-квантов к В М В
Шкала лектромагнитных волн
Взаимодействие гамма-квантов
с веществом
• При прохождении через вещество гамма-
кванты взаимодейству т с лектронами и
драми в результате их интенсивность
уменьшаетс
• Процессы взаимодействи гамма-квантов с
веществом дел т на два вида
– Первичные привод т к поглощени или
рассе ни фотонов
– Вторичные следствие первичных да т
дополнительные гамма-кванты
Основные механизмы
взаимодействи гамма-квантов
с веществом
В области нергий до М в наиболее существенными
первичными процессами вл тс
• фото ффект
• ффект Комптона
• образование лектрон-позитронных пар
Меньшу роль играет когерентное томсоновское)
рассе ние на св занных лектронах

Заметными вторичными процессами вл тс


• Аннигил ционное излучение
• Тормозное излучение
Фото ффект ФЭ)
• Фото ффект - процесс в котором св занный с дром
лектрон вырываетс из атома под действием
лектромагнитного излучени
• Испущенные лектроны называ т фото лектронами.
• Различа т
• внешний фото ффект - фото лектроны покида т
вещество напр поверхность металла под действием
светового кванта
• внутренний фото ффект - фото лектроны свободно
перемеща тс в веществе но его не покида т напр
фотопроводимость полупроводников при нергии кванта
E большей чем ширина запрещенной зоны)
Атомный ФЭ
Фото ффект на атоме
сопровождаетс
либо
(I) характеристическим
рентгеновским излучением ХРИ
либо
(II) испусканием Оже- лектронов.

(I) (II)
ХРИ Оже- лектрон

E Te I K Tion Tion Te ,
p pe pion pe pion p .
Атомный ФЭ
Кл чевой момент дл понимани физики ФЭ
свободный лектрон не может поглотить фотон
Действительно записыва законы сохранени нергии и
импульса дл процесса поглощени фотона свободным
лектроном в системе отсчета где перед поглощением
лектрон покоитс получим

2 2 2 2 4
E me c pc e mc ,
e
E 0.
p pe p E c ,
Атомный ФЭ
• Таким образом чем слабее св зан лектрон в
атоме тем меньше веро тность ФЭ и наоборот
• Веро тность фото ффекта тем выше чем ближе
нерги гамма-кванта к нергии св зи лектрона
с дром.
• Значит можно ожидать что дл гамма-
излучени
(1) веро тность ФЭ дл K-оболочки больше чем дл
L-оболочки и т д
(2) чем больше Z тем веро тнее фото ффект
возрастает кулоновска нерги св зи
лектронов с дром
(3) с ростом E веро тность ФЭ падает
Сечение атомного ФЭ
2
Дл малых нергий гамма-кванта I E me c :
7/2
8
2 2 5 I0
a Z
0
3 E
2
Дл нергий гамма-кванта E me c :
(в ультрарел тивистском пределе
2
5 4 2 me c
2 Z e r 2
E me c
Здесь e2 1 137 - постоянная тонкой структуры
2
a0 e 2 me - боровский радиус
I0 e 4 me 2 2
=13.6 эВ - энергия ионизации атома водорода
re e 2 me c 2 2.82 10 13
см - "классический радиус электрона"
Зависимость сечени фото ффекта
от нергии фотона
σф

IM IL IK E
Качественный вид зависимости сечени ФЭ от нергии -
кванта Резкие скачки набл да тс при нерги х равных
потенциалам ионизации лектронных оболочек атома
вещества
Угловое распределение
лектронов при ФЭ
При малых нерги х гамма-квантов E <mec2 и
соответственно малых скорост х фото лектронов они
вылета т в основном в направлении лектрического
вектора лектромагнитной волны т е перпендикул рно
направлени падени гамма-кванта ОZ).

При E >>mec2 угловое


E <mec2 E > mec2 распределение
фото лектронов становитс
выт нутым вперед.
E >> mec2
Зависимость сечени ФЭ от
вещества
• Зависимость сечени от зар дового
числа атомов вещества сохран етс при
л бых нерги х гамма-квантов
5
Z
• Таким образом наиболее ффективно
поглощение гамма квантов идет в
т желых веществах Что определ ет
выбор в качестве материала защиты
свинца обедненного урана и т п
Основные свойства ФЭ
• Сечение ФЭ сильно зависит от вещества:
~ Z 5;
ф

• Сечение ФЭ падает с ростом E :


~ (1/E )7/2 если E > I ;
ф K

ф~1/E если E >> IK;


• Сечение ФЭ на определ етс ФЭ на K-
оболочке.
• Фото ффект главный процесс отвеча щий за
поглощение при небольших нерги х гамма-
квантов (< 0.3-0.5 М В
Ядерный ФЭ ЯФЭ
Под ЯФЭ понима т реакции под действием
-квантов типа ( ,n), ( ,p), ( ,α) и т п
При поглощении гамма-кванта дро
получает избыток нергии без изменени
своего нуклонного состава а дро с
d p n избытком нергии вл етс составным
дром
( n 2.2 М В).
• Как и другие дерные реакции поглощение дром гамма-
кванта возможно только при выполнении необходимых
нергетических и спиновых соотношений
• Если переданна дру нерги превосходит нерги
св зи нуклона в дре то распад образовавшегос
составного дра происходит чаще всего с испусканием
нуклонов в основном нейтронов
Основные свойства ЯФЭ
• Ядерный фото ффект порогова реакци она
становитс возможной при нерги х гамма-квантов
выше чем нерги св зи нуклона в составном дре
(E )пор ~ 6-10 М в. Искл чение дейтерий 2H
• и 9Be М Ви М В соответственно
• Сечение ЯФЭ ф ~Z

• Сечени фото дерных реакций в области нергий до


М В составл т полного сечени взаимодействи
гамма-квантов с атомом

• Однако фото дерные реакции необходимо учитывать в


процессах преобразовани фотонного излучени в
веществе так как вторичные зар женные частицы такие
как протоны и альфа-частицы могут создавать высоку
плотность ионизации
Рассе ние гамма-квантов
• Помимо фото ффекта возможны
процессы взаимодействи в которых -
квант не поглощаетс а рассеиваетс

• Рассе ние может быть c сохранением


длины волны гамма кванта т н
когерентное рассе ние томсоновское
рассе ние и р леевское рассе ние либо с
изменением длины волны некогерентное
рассе ние - ффект Комптона).
Томсоновское рассе ние
• Вторым по величине
вклада в полное сечение в
области малых нергий
гамма-квантов вл етс
когерентное рассе ние на
свободных лектронах
вещества томсоновское
рассе ние.
• Атомные лектроны можно
считать свободными если
нерги их св зи с дром
намного меньше нергии
фотонов E >> I
Электрическое и магнитное пол пада щей волны
ускор т зар женну частицу. Ускоренно движуща с
колебл ща с в периодическом лектромагнитном поле
зар женна частица сама излучает лектромагнитные
волны той же частоты Таким образом происходит
рассе ние переизлучение гамма-квантов той же частоты
Сечение томсоновского рассе ни
• Ни ионизации ни возбуждени атомов при
томсоновском рассе нии не происходит гамма-квант
рассеиваетс упруго
• Дифференциальное угловое сечение в расчете на
один лектрон получено в рамках классической
лектродинамики
d 1 2
Т
re 1 cos 2
d 2

Видно что сечение


максимально при рассе нии
вперед и назад =0, 180 и
соответствует классическому
угловому распределени
дипол
Сечение томсоновского рассе ни
• Интегрирование по всем углам дифференциального
углового сечени дает полное интегральное сечение
томсоновского рассе ни

8 2 24
Т re 0, 66 10 м
3
• Сечение томсоновского рассе ни не зависит от
нергии пада щих гамма-квантов
• Вносит существенный вклад на малых нерги х E
<<mec2
Основные свойства
томсоновского рассе ни
частота и нерги излучени остаетс
неизменной до и после рассе ни ;
Угловое распределение когерентного рассе ни
классическое дипольное cos2 ;
сечение когерентного рассе ни не зависит от
нергии излучени T= 0.66 барн
Эффект Комптона
Эффект Комптона набл даетс в том случае когда нерги
гамма-квантов намного выше нергии св зи лектронов с
дром В том случае атомные лектроны можно считать
свободными
Эффект Комптона то процесс упругого некогерентного
рассе ни -кванта на свободном лектроне
сопровождаемый увеличением длины волны рассе нного -
кванта и вылетом лектрона отдачи.
Т е в отличие от фото ффекта ффект Комптона не
приводит к полному поглощени фотона: часть
нергии гамма-кванта преобразуетс в кинетическу
нерги лектронов отдачи а часть нергии уносит
рассе нный квант.
Однако в конечном счете гамма-кванты тер т нерги в
последовательных актах комптоновского рассе ни а затем
поглоща тс на то и рассчитана защита из бетона кирпича
и т п т е из материалов с малым Z)
Изменение длины
волны гамма-кванта
Рассмотрим рассеяние фотона на
покоящемся свободном электроне
(E >> I . Обозначим штрихом
величины после взаимодействия.
2
2 E E
E me c E Ee , pe 2
2me E E ,
2
c
p p pe ;
pe2 p2 p 2 2 p p cos - по т. косинусов;

1 1 1 cos h
1 cos .
p p me c me c
Формула Комптона (λe – комптоновская длина волны электрона):
10
e 1 cos e h me c 2, 426 10 м
Изменение длины волны не зависит от первоначальной длины
волны и определ етс лишь углом рассе ни гамма-кванта
Изменение нергии гамма-кванта
Дл нергии рассе нного гамма кванта решение принимает
вид E E
E , где
1 1 cos me c 2
Т е максимальна нерги рассе нного гамма-кванта
получаетс при рассе нии вперед ( =0): E max E
При >0 нерги всегда уменьшаетс т к часть нергии гамма-
кванта передаетс лектрону
Наименьша возможна нерги рассе нного кванта
достигаетс при обратном рассе нии =180 ):
min
E
E
1 2
Если нерги гамма-кванта небольша E me c 2 то
2
m c
E min e

2
Однако ни при каких услови х гамма-квант не может передать
вс сво нерги лектрону
Энерги лектрона отдачи
После взаимодействи кинетическа нерги
лектрона отдачи определ етс соотношением
E E
Ee E E E
1 1 cos 1
1
2 sin 2
2
Откуда также видно что максимальна нерги
котору может получить лектрон реализуетс при
угле рассе ни гамма-кванта 180 равна

max 2 2
Ee E
1 2 me c 2 2 E
Сечение ффекта Комптона
Дл непол ризованного гамма-излучени дифференциальное
угловое сечение Клейна-Нишины Тамма КНТ полученное в
рамках квантовой лектродинамики дл рассе ни на
отдельном лектроне имеет вид
2
d 1 2 E E E
K
re sin 2
d 2 E E E
Полное интегральное сечение комптоновского рассе ни
зависит от числа Z лектронов в атоме Пренебрега
избыточными детал ми можно записать

Z
К
E
Угловое распределение
рассе нных гамма-квантов

• При малых нерги х E <<mec2 угловое распределение симметрично


относительно перпендикул ра к направлени распространени
гамма-кванта характерное дипольное распределение
• В рел тивистской области E >>mec2 угловое распределение резко
выт нуто вперед
Угловое распределение
рассе нных гамма-квантов
• Характер углового распределени
вли ет на количество рассе нных
гамма-квантов возвраща щихс в
пада щий поток
• Так при E М В гамма кванты
рассева тс на угол не более чем о
к направлени первоначального
распространени т е больша часть
их возвращаетс таким образом в
пада щий поток могут возникать
ошибки в интерпретации
детектируемых величин
Основные свойства
ффекта Комптона
Сечение растет с увеличением зар дового числа К~ Z
т к растет число лектронов а каждый лектрон
индивидуально участвует в процессе ;
C увеличением нергии E число рассе нных гамма-квантов
уменьшаетс : К~1/E
Комптон- ффект слабее зависит от нергии по сравнени с
фото ффектом По тому он дает основной вклад в
ослабление потока гамма-излучени при нерги х выше
0. М В и становитс незначительным лишь при E > М В
В случае т желых дер Комптон- ффект начинает
преобладать над фото ффектом только в области нергий
E > 2-3 M В.
Обратный ффект Комптона
• Комптоновское рассе ние на движущемс лектроне
может приводить к уменьшени длины волны -
кванта - обратный ффект Комптона

• Это вление использу т дл получени


моно нергетических пучков гамма-квантов с высокой
нергией С той цель поток фотонов от лазера
рассеива т на большие углы на пучке ускоренных
лектронов высокой нергии выведенных из
ускорител
• Так на пучках лектронов с нергией Г В получа т
монохроматическое гамма-излучение с нергией
М В
Рождение пар
• При нерги х -кванта превыша щих
значение mec2 М В становитс
нергетически возможным процесс рождени
-квантом пары лектрон-позитрон в поле
дра
• Вс нерги -кванта передаетс
образованной паре и дру отдачи т е он
исчезает
• Рождение пар вл етс доминиру щим
процессом взаимодействи с веществом -
квантов с нергией ~ 6-10 М В и выше
Порог нергии рождени
В вакууме процесс e- + e+
невозможен!
Иначе не выполн тс
одновременно
законы сохранени нергии и
импульса
Таким образом дл рождени пары
необходимо присутствие -го тела!
Процесс образовани пар происходит лишь
в кулоновском поле частицы получа щей часть
нергии и импульса
Чаще всего в поле дра иногда в поле лектрона.
Порог нергии рождени
Образование пар в поле дра может иметь место если нерги
кванта удовлетвор ет соотношени
E по 2me c 2 T 2me c 2
где meс2 - нерги поко пары лектрон- позитрон а T -
нерги отдачи дра
Так как нерги отдачи дра сравнительно мала < к В то
порогом рождени пар в поле дра можно считать суммарну
нерги поко лектрона и позитрона meс2 М В
В основном образование е+е--пар происходит в кулоновском
поле дер атомов
Порог рождени пар в поле лектрона равен meс2 Это св зано
с тем что нерги отдачи получает лектрон име щий малу
массу и пренебречь е уже нельз Образование пар в поле
лектрона характеризуетс сравнительно малым сечением
В диапазоне нергий гамма-квантов от meс2 до meс2
образование пар принципиально возможно только в поле дра
Энерги зар женных частиц
• Энерги фотона если она превышает М В
распредел етс между лектроном и позитроном
практически поровну.

• Однако спектры у лектрона и позитрона будут


отличатьс т к удал щийс лектрон испытывает
торможение в поле дра а позитрон напротив в поле
дра ускор етс

• Веро тность образовани пар существенно зависит от


рассто ни до дра поскольку на удалении
лектронна оболочка дра кранирует его поле
Угловое распределение
Электрон и позитрон испуска тс
преимущественно в том же направлении в
котором двигалс пада щий фотон особенно
если его нерги а значит и импульс велика
Основна часть лектронов и позитронов движетс
в пределах угла

2
me c
( ад)
E
Основные закономерности
процесса рождени пар
Процесс имеет нергетический порог
2mec2 = 1,022 М В;

Сечение σпар~ Z2;

С ростом нергии сечение сначала


логарифмически растет σпар~ lnE , а при нерги х ~
100 М В выходит на константу σпар ~ Z2 10-26 см2;
Аннигил ци позитронов
Аннигил ци позитрона и лектрона то процесс
обратный рождени пары лектрон-позитрон
Однако в отличие от рождени пары аннигил ци
не требует об зательного присутстви -го тела

При том возникает как минимум


два аннигил ционных -кванта Если
в вакууме позитрон живет
бесконечно долго то например в
типичных твердых средах он
аннигилирует в среднем за -10 с
Нар ду с рождением пар
естественным источником
позитронов служит β+-распад
Аннигил ционное излучение при
образовании пар
Процесс образовани пар сопровождаетс
низко нергетическим гамма-излучением
возника щим за счет быстрой аннигил ции
свободного позитрона в присутствии лектронов
среды
• Аннигил ционное излучение имеет
наибольшее значение дл источников
гамма излучени высокой нергии
(E > М В и дл сред из т желых
лементов Z>25).

• Это излучение несущественно дл


большинства задач < полной дозы
излучени но имеет значение при
расчете отраженного излучени
Полное сечение
взаимодействи гамма-квантов
• Полное сечение взаимодействи то сумма всех
рассмотренных парциальных сечений характеризует
веро тность взаимодействи с веществом привод щу
как к поглощени так и к рассе ни фотонов

полн К па ког Т ...


• Но на практике учитыва т лишь основные процессы:
ослабление потока -квантов в веществе происходит в
результате трех основных неупругих процессов
фото ффект Комптон- ффект и образование пар в поле
атомного дра

полн К па
Полное сечение
взаимодействи гамма-квантов
Ослабление потока -квантов
в веществе
(1) Характерна особенность полного сечени ослаблени пол Е
наличие минимума К такому поведени приводит убывание
сечений комптоновского рассе ни и фото ффекта с ростом
нергии и возрастание при том сечени образовани пар
Энерги Еmin при которой пол достигает минимума различна
дл разных лементов Еmin уменьшаетс с возрастанием Z:
Дл легких лементов Еmin>>10 М В Дл Al Еmin= 21 М В дл N
Еmin М В Дл т желых лементов положение минимума
мало измен етс с ростом Z а сам минимум становитс более
выраженным Дл Pb М В
Доминиру ща роль разных процессов приводит к разной
зависимости пол (Z):
~Z5 дл E <300 к В
~Z дл М В<E < М В
~Z2 дл E >7 М В
Но в целом чем больше зар д и плотность среды тем
ффективнее она поглощает -кванты
Геометри узкого пучка
Рассмотрим ослабление в веществе узкого пучка
моно нергетического излучени Приближение узкого
пучка подразумевает что в детектор попада т только
непровзаимодействовавшие с веществом гамма-
кванты с начальной нергией а рассе нное и
вторичное фотонное излучение в первоначальный
пучок не возвращаетс
Закон ослаблени гамма-излучени
в геометрии узкого пучка
Пусть на тонкий слой вещества нормально к поверхности падает
поток -квантов с числом частиц N приход щимc на
единичну площадку dS.
В приближении однократного взаимодействи
(провзаимодействоваший гамма-квант выбывает из пучка
навсегда на глубине x имеем изменение числа частиц в потоке
dN x N x n пол dx
Поскольку пучок моно нергетический значит дл каждого
кванта в пучке значение полного ффективного микросечени
одинаково
пол E пол

n атомна плотность;
пол полное сечение взаимодействи : пол К па .
Закон ослаблени излучени в
геометрии узкого пучка
Решение того дифференциального уравнени дает нам
закон ослаблени излучени в геометрии узкого пучка

N x N 0 exp n пол x
Использу определение плотности потока частиц а также
линейну св зь между плотность потока частиц и
интенсивность моно нергетического пучка запишем
закон ослаблени излучени в геометрии узкого пучка в
другом виде

x 0 exp n пол x

I x I 0 exp n пол x
Линейный и массовый
ко ффициенты ослаблени
Поглоща щу способность вещества прин то
характеризовать линейным и массовым ко ффициентами
ослаблени поглощени . Эти ко ффициенты определ т
криву ослаблени излучени в данном веществе
Величину макроскопического сечени взаимодействи в
случае фотонного излучени называ т линейным
ко ффициентом ослаблени

Линейный ко ффициент ослаблени μ [см-1]:


n пол I x I 0 exp x
Массовый ко ффициент ослаблени μm [см2/г]:
n I x I 0 exp m x
пол
m
I 0 exp md
ρ – плотность вещества
d= ρх массова толщина
Линейный и массовый
ко ффициенты ослаблени
Массовый ко ффициент ослаблени μm не зависит от
плотности вещества что позвол ет использовать его
табличные значени дл задани линейного ко ффициента
ослаблени μ одного и того же вещества в разных фазовых
состо ни х твердое жидкое газообразное путем
домножени μm на соответству щу плотность
На име

( E ) водяной пар m (E) H


20 водяной пар

( E ) вода m (E) H
20 вода

( E ) лед m (E) H
20 лед
Слой половинного ослаблени
• Дл гамма-излучени нет пон ти полного пробега
• При решении задач дл характеризации
проника щей способности гамма-излучени часто
использу т значени слоев ослаблени 1/L.
• Слой ослаблени 1/L - то толщина вещества
ослабл ща излучение в L раз

l
I0
exp
ln L
1L
I 1L
1L

• В частности слой половинного ослаблени

ln 2
12
Слой половинного ослаблени
дл гамма-излучени с нергией М В
Средн длина свободного пробега
• Величина обратна линейному ко ффициенту
ослаблени называетс длина свободного
пробега l Она показывает какое рассто ние в
среднем проходит в среде первичный гамма-
квант до взаимодействи

1
l (см)
Закон ослаблени излучени в
геометрии узкого пучка дл
немоно нергетического излучени
Если в пучке присутству т гамма-кванты с различными
нерги ми то нужно учитывать что как микросечение так
и ко ффициент ослаблени будут дл них отличатьс Тогда
закон ослаблени излучени в геометрии узкого пучка
примет вид

i
N x N 0i exp n пол x N 0i exp i Ei x
i i

Здесь N0i начальное число частиц в потоке с нергией Ei

N0 N 0i
i
Расчет ко ффициента ослаблени
дл композитных сред
Массовый ко ффициент ослаблени композита
комп комп 1 1 i
m ni i ni i
комп комп i i комп i

N i i Vкомп i Ni i mi 1 i
m i
i Vкомп mкомп i i Vi mкомп i i

комп i
m m i
i
Здесь i число компонент атомов в соединении
mi
i − массова дол в i го компонента в композите
mi
i
Расчет ко ффициента ослаблени
дл композитных сред
Линейный ко ффициент ослаблени композита

комп i
комп m комп комп m i
i

Если плотность композита неизвестна то в первом


приближении ее можно рассчитать пренебрега
изменением суммарного объема при объединении
компонент
mi mi 1
mкомп i i i
комп
Vкомп Vi mi i i
i
i i
« ИЗИКА Д А»
9:
Взаи дей вие за же
из е ий ве е в

Д е Ка а
Све а а Ми ай в а
2020/2021 еб й г д
Взаимодействие зар женн х частиц
с веществом
• Взаимодействие зар женн х частиц с веществом
определ етс в основном лектромагнитн м
взаимодействием при том частиц взаимодейству т с
полем как дер так и лектронов оболочки.
• В общем случае при столкновении зар женной частиц ma,
Za с атомом сред она может исп т ват упругое и
неупругое рассе ние
Упругое рассе ние происходит без изменени внутреннего
состо ни сталкива щихс частиц
Неупругое рассе ние - сопровождаетс возбуждением или
ионизацией атомов
• За счет упругого и неупругого рассе ни частица тер ет
нерги замедл етс до нергии сравнимой с нергией
окружа щих атомов и далее если она положител но
зар жена то захват вает лектрон и превращаетс в атом
или ион если отрицател но остаетс в веществе
исп т ва диффузи
Механизм взаимодействи зар женн х
частиц
с веществом

• ионизационное торможение

• упругое рассе ние

• тормозное излучение

• излучение Вавилова-Черенкова

• переходное излучение
Особенности взаимодействи т жел х и
легких зар женн х частиц с веществом
При столкновении частиц с бол шим отличием по массе невозможна
передача всей кинетической нергии пада щей частиц в отличие от
случа равн х по массе частиц Так максимал на нерги котору может
передат нерел тивистска частица с массой ma поко щейс частице с
массой mb равна
max 4ma mb 4mb
E b 2
Ea ma mb Ea
(ma mb ) ma
П име П о он не гией Ep нале а ий на лек он, по обен
пе еда мак им м Ep/500
Т о. процесс замедлени т желой частиц происходит за счет бол шого
числа столкновений в каждом из котор х частица тер ет небол шу част
своей нергии Т е фактически замедление в процессе распространени в
веществе происходит непрер вно При том т жел е частиц двига тс
практически пр молинейно.
Легкие же зар женн е частиц могут тер т нерги бол шими порци ми
а их траектори будет существенно отличат с от пр мой кроме того дл
них существенн м вл етс еще и такой механизм потер нергии как
тормозное излучение
По тому рассматрива т отдел но прохождение через вещество т жел х и
легких зар женн х частиц
Дл т жел х зар женн х частиц
основн е механизм взаимодействи с
веществом

• ионизационное торможение
отвечает в основном за потери нергии частицей

• упругое рассе ние


отвечает в основном за траектори движени частиц
Ионизационное торможение
• При прохождении через вещество зар женна
частица за счет кулоновского взаимодействи
неупруго рассеиваетс на лектронах и драх
атомов
• Энерги передаваема в резул тате такого
неупругого кулоновского рассе ни частиц идет
на возбуждение и ионизаци атомов сред
• Процесс потери частицей нергии за счет
ионизации и возбуждени атомов сред при
неупругом рассе нии наз ва т ионизационн м
торможением
• Ионизационное торможение - основной
механизм потери нергии т жел х зар женн х
частиц в веществе при нерги х E М В
Удел н е ионизационн е
потери нергии
• Количественн й параметр характеризу щий
ионизационное торможение
удел н е ионизационн е потери нергии (-dE/dx)ион
т е потери нергии на единицу пути происход щие
вследствие ионизации и возбуждени атомов

• Иначе тот параметр наз ва т тормозна


способност вещества
Формула Бете-Блоха дл удел н х
ионизационн х потер
Удел н е ионизационн е потери нергии или
иначе тормозна способност вещества имеет
вид

dE 4 za2e4 2me 2
2
2
Z A nA ln 2
dx ион me I ион (1 )

где zа, = v/c зар д и относител на скорост


частиц
ZА, nА зар д и объемна концентраци атомов
сред
Зависимост тормозной способности
вещества от нергии частиц
I - ффект
перезар дки дл
частиц с Za с
умен шением
нергии частица
захват вает
лектрон тер ет
зар д ее
ффективн й зар д
Z фф<Za)
II - потери пада т с
ростом скорости
(~1/v2)
III - рост вследствие возрастани вклада рел тивистских
ффектов лоренцево сокращение продол ного пол и
расширение поперечного частица способна передават
нерги более удаленн м лектронам
IV ффект плотности умен шение потер из-за
кранировани пол частиц дл удаленн х лектронов
ближними зависит от концентрации лектронов
Зависимост тормозной способности
вещества от свойств сред
Из формул Бете-Блоха если пренебреч медленно
мен щимс вкладом логарифма видно что удел н е
ионизационн е потери тормозна способност вещества
пропорционал н концентрации атомов nA:
dE N m m ZA
~ nA Z A ZA N NA; ;M A ~
dx ион V M V A
Поскол ку Z А почти константа дл бол шей части таблиц
Менделеева Z А дл гели и медленно умен шаетс до
дл урана то получаетс что удел н е ионизационн е
потери пр мо пропорционал н плотности вещества :

dE
~
dx ион

Чем плотнее вещество тем в ше его тормозна способност


дл зар женн х частиц
Крива Бр гга
Удел на ионизаци число пар ионов образованн х частицей
на единицу длин пути.
Кривой Бр гга наз ва т график зависимости удел ной
ионизации от рассто ни пройденного зар женной частицей в
веществе
По мере прохождени частиц через вещество ее нерги и
скорост умен шаетс а удел на ионизаци растет
В кривой Бр гга дл т жел х зар женн х частиц набл даетс
резко в раженн й максимум ионизации в конце пробега,
котор й носит название пика Бр гга.
пик
Бр гга

ффект
перезар дки

закон ~1/ 2
ф-ла Бете-
Блоха
Крива Бр гга
Пик Бр гга испол зу т в де ной меди ине дл удалени
раков х опухолей с помощ пучков ионов практически
пр молинейна траектори ионов позвол ет
целенаправленно доставл т дозу облучени в опухол с
минимал н м ущербом дл соседних здоров х тканей
Основн е закономерности
ионизационн х потер (-dE/dx)ион
из формул Бете-Блоха

1. Удел н е потери не завис т от масс частиц mа;


2. Удел н е ионизационн е потери пропорционал н
квадрату зар да частиц (-dE/dx)ион ~ zа2;
3. Удел н е потери завис т от скорости частиц ,
причем в широком диапазоне скоростей
(-dE/dx)ион ~1/ 2;
4. Удел н е потери пропорционал н плотности сред
(-dE/dx)ион ~ .
Упругое рассе ние на атомах
• Помимо возбуждени -ионизации атома возможен процесс
упругого столкновени с атомом когда частица
взаимодействует с атомом как с цел м и рассеиваетс в
кулоновском поле дра кранированном лектронами
строго говор
• Вклад потер нергии т желой зар женной частиц на
упругое рассе ние в общие потери нергии очен мал, и
становитс заметн м тол ко при мал х нерги х частиц
когда становитс заметн м ффект перезар дки т е в конце
пути
• Несмотр на мал й вклад упругого рассе ни в потери
нергии оно может приводит к отклонени траектории
частиц от пр молинейной
Формула Резерфорда
Если масса налета щей на атом частиц мала по
сравнени с массой дра тогда передачей нергии
дру можно пренебреч то частица тол ко мен ет
направление движени .
Угол на котор й рассеиваетс зар женна частица при
упругом рассе нии на т желом дре опис вает
формула Резерфорда :
2

2
d se za Z Ae
d 2
2ma v sin ( ) 2

2
Многократное рассе ние
• Проход через достаточно толст й слой вещества
частица претерпевает много столкновений с драми
Этот процесс последовател н х упругих кулоновских
столкновений > носит название многократного
рассе ни .
• В каждом лементарном акте такого процесса частица
рассеиваетс преимущественно на мал й угол В
резул тате многократного рассе ни первоначал но
параллел н й пучок частиц приобретает некотор й
угловой разброс расходимост сохран при том
азимутал ну симметри
• Cредний угол многократного рассе ни тем бол ше
чем легче и медленнее частица и чем плотнее среда

мн
Основн е закономерности потер
нергии при упругом рассе нии (-dE/dx)упр

1. Упругие потери пропорционал н квадрату


зар да частиц (-dE/dx)упр ~ za2;
2. Упругие потери обратно пропорционал н
квадрату скорости частиц (-dE/dx)упр ~1/ 2;
3. Упругие потери слегка умен ша тс с ростом
масс частиц (-dE/dx)упр ~ 1/(1+ma/MA);
4. Упругие потери пропорционал н квадрату
зар да дра и плотности атомов сред
(-dE/dx)упр~ nZА2.
Пробег т желой
зар женной частиц
• Потери нергии привод т к постепенному
торможени частиц и в конечном итоге к её
остановке
• Полн й пут пройденн й зар женной частицей
в веществе наз ваетс пробегом
• Энерги т желой зар женной частиц а мен етс
в веществе от Eа до в резул тате различн х
механизмов взаимодействи основн м из
котор х дл нергий E М в вл тс
ионизационн е потери.
Теоретически R 0 Ea 1
пробег частиц в веществе dE dE
R Ea dx dE
определ етс так
0 Ea
dE 0
dx
dx полн

Дл в числени -dE/dx
испол зуетс формула Бете-
Блоха т к полн е потери
определ тс фактически
На практике ионизационн ми
определит пробег Теоретический расчет
частиц в веществе зависимости R(Eа требует
можно посредством
измерени численного интегрировани
интенсивности по в шеприведенной
пучка после формуле При том
прохождени траектори частиц на всем
пленок разной
толщин .
своем прот жении близка к
Rср R Rmax пр мой линии.
Вид пробегов
• Максимал н й пробег ( Rmax ) то минимал на
толщина поглотител при которой поглоща тс
практически все пада щие на него частиц
• Средний пробег ( Rср ) то толщина поглотител при
прохождении которой число частиц умен шитс вдвое
• Экстраполированн й пробег (R ) - така толщина
поглотител при которой продолжение линейно
спада щего участка зависимости интенсивности
лектронного пучка I(x пересекает уровен нулевой
интенсивности

Rср R Rmax
Эмпирические формул
дл определени пробегов
Интеграл определ щий пробег не в ражаетс аналитически в
лементарн х функци х по тому св з между нергией и
пробегом частиц устанавливаетс из мпирических полученн х
на основе анализа кспериментал ного материала формул
таблиц или графиков
На практике дл расчётов часто испол зу тс в ражени вида
R=aEb+c где a, b, c констант

• Так дл ал фа-частиц в воздухе при нерги х от до М В


соответствует нерги м естественн х ал фа-излучателей
справедлива формула Гейгера t=15oC,p=760 мм рт ст.):
R м 0.318E 3 2 , E - В

• А дл протонов в воздухе в диапазоне нергий от до М В


1.8
Ep
Rp м , Ep - В
9,3
Эмпирические формул
дл определени пробегов
При необходимости можно приблизител но в разит пробег
ал фа-частиц с нергией E в л бом веществе с ее пробегом
в воздухе как A1 3
A 3 возд
R м 0,56 10 R
A

4 A1 3 32
=1,78 10 E
A

Здес E в М В плотност вещества с массов м числом A


в г см 3.
А

Расчет по приведенн м формулам показ вает что пробег


ал фа-частиц от естественн х радионуклидов в воздухе не
прев шает см а в биологической ткани мкм По тому
ал фа-радионуклид не опасн как внешние облучатели
слой воздуха в см тонка фол га лист пластика или стекла
перчатки одежда полност поглоща т ал фа-частиц
Cв з между пробегами частиц разн х
сортов в одном веществе

Если известен пробег R1(E1 в веществе дл одного сорта частиц


(z1, m1 то пол зу с формулой Бете-Блоха можно получит
величину пробега дл другого сорта частиц (z2, m2 в том же
веществе

2
z m2 m1
R2 E2 1
2
R1 E1 E2
z2 m1 m2

Пример: R p 2,5 М В R 10 М В .
Пробеги ал а- асти в возд е, биологи еской ткани, ал минии
Эне ги , 4 6 8 10
М В
возд , м 2.5 4.6 7.4 10.6
био кан , 31 56 96 130
мкм
ал миний, 16 30 48 69
мкм

Пробеги протонов в ал минии


Эне ги , 1 3 5 10 20 40 100 1000
М В
П обег, 1.3*10-3 7.8*10-3 1.8*10-2 6.2*10-2 2.7*10-1 7.0*10-1 3.6 148
м
П обег, 3.45 21 50 170 560 1.9*103 9.8*103 4*105
мг/ м2
Страгглинг straggling)
В силу статистического характера потер нергии пробеги частиц
одного сорта и с одинаковой начал ной нергией разн е Они
распределен по закону Гаусса
2
1 R R 2 2
P R exp 2
; R R R .
2 R2 2 R

R2 страгглинг - то
распределение R относител н й
Гаусса
статистический
dN разброс пробегов
dx св занн й со
статистическим
характером потер ,
Зависимост числа частиц об чно ~ 1 2%
прошедших слой от его толщин
Особенности взаимодействи легких
зар женн х частиц с веществом
• Прохождение лектронов через вещество
отличаетс от прохождени т жёл х
зар женн х частиц
• Главна причина - мала масса лектрона.
1) Это приводит к относител но бол шому
изменени импул са лектрона при
каждом его столкновении с частицами
сред что в з вает заметное изменение
направлени движени лектрона
траектори частиц не пр ма а ломана
Особенности взаимодействи легких
зар женн х частиц с веществом
2) с другой сторон изменение
направлени движени в каждом акте
взаимодействи приводит к
возникновени лектромагнитного
радиационного излучени .
Основн е механизм потер нергии при
взаимодействии лектронов
с веществом
• два механизма потери нергии
- ионизационн е потери нергии
ионизационное торможение
- радиационн е потери нергии
радиационное торможение т е
испускание фотонов при кулоновском
взаимодействии движущихс лектронов с
атомн ми лектронами и драми или
взаимодействии с магнитн м полем)
Закон поглощени пучка
- лектронов в веществе

• На небол и тол ина ве ества ослабление


потока - асти опис ваетс кспонен иал ной
зависимост (ослабление на бесконе но малом
астке п ти пропор ионал но интенсивности
изл ени ):
dI
I;
dx
IX x
dI
dx;
IO
I 0

I ( x) I o exp( x)
Закон поглощени пучка
- лектронов в веществе
Это равнение справедливо дл на ала
про ождени -изл ени и неверно вблизи вели ин
максимал ного пробега.
-линейн й ко и иент погло ени , он
показ вает кака дол - асти погло аетс на
едини е тол ин погло а его сло .
В первом приближении ко и иент
пропор ионален плотности сред . Таким образом,
равнение можно переписат , испол з массов й
ко и иент погло ени m
x
md
I (d ) I о e Iо e
где d – массова тол ина сло погло ени , d= x
Закон поглощени пучка
- лектронов в веществе

Массов й ко и иент погло ени -л ей


мен аетс с вели ением нергии -изл ени и
вели иваетс с вели ением пор дкового номера
лемента поглотител .

При грани ной нерги бета-спектра E 0,5 М В дл


определени ко и иента массового погло ени ,
можно пол зоват с мпири еским равнением:

1.41
m 15,5 E

37
Пробеги лектронов в веществе
• Характер движени лектронов через вещество
существенно иной чем в случае т жел х
зар женн х частиц Траектори лектронов
пр молинейна тол ко в начале пути
• По мере потер нергии рассе ние становитс
более сил н м Среднеквадратичн й угол
многократного рассе ни растет по мере
проникновени в вещество как < 2>1/2 ~ x1/2.
• После бол шого числа актов рассе ни уже
нел з говорит о преимущественном
направлении скоростей лектронов наступает
режим диффузии.
• Наконец в резул тате потер нергии
происходит полна остановка
Пробеги лектронов в веществе
В резул тате многократного Е к В
рассе ни направление движени Fe
лектрона значител но
отклон етс от исходного и
полна длина пути лектрона
может в 1.5- раза превосходит
пробег понимаем й как
рассто ние проходимое
лектроном в направлении
первоначал ного движени

Процесс рассе ни лектронов и потери ими нергии


ведущие к умен шени интенсивности нос т
веро тностн й характер что приводит к значител ному
разбросу величин пробегов отдел н х частиц.
Дл лектронов в качестве средней величин пробегов
как правило испол зу т кстраполированн й пробег
Экстраполированн й пробег
(I) При бол ших нерги х Е meс2 к В рассе ние
сравнител но невелико и основна част лектронов движетс в
первоначал ном направлении Их интенсивност на начал н х
отрезках пути практически не мен етс что соответствует
участкам плато на крив х поглощени ( то похоже на поведение
слаборассеива щихс ал фа-частиц
(II) По мере увеличени пройденного
рассто ни и умен шени нергии
угол рассе ни лектронов растёт и их
интенсивност в первоначал ном
направлении умен шаетс (линейн й
спад).
(III) При мал х нерги х направлени
движений лектронов приобрета т
хаотический характер хвост).
Точка пересечени линейной части
кривой с ос абсцисс наиболее
воспроизводим й параметр кстраполированн й пробег
Экстраполированн й и
максимал н й пробеги
• Ма ов й к а оли ованн й обег лек онов (г/см2)
г ани ной не гией E (М В) в ал минии можно най и как:

RЭ 0.407 E1.38 , 0.15 В E 0.8 В


Al

RЭ 0.542 E 0.133, 0.8 В E 3.0 В


Al

• Ма ов й к а оли ованн й обег лек онов в


ве е ве X за дом Z и ма ов м и лом А в зан
обегом в ал минии лед им об азом:
Z/A
R R Al
(г / м2 )
Э x Э Al Z/A x
• Мак имал н й обег на 30% бол е к а оли ованного:
Rmax 1.3R
Экстраполированн е
пробеги лектронов см
Эне ги лек онов, М В
Ве е во
0.05 0.5 5 50 500
Возд 4.1 160 2.103 1.7.10 6.3.10
Вода 4.7.10 3 0.19 2.6 19 78
Ал миний 2.10 3 0.056 0.95 4.3 8.6
Свине 5.10 0.026 0.30 1.25 2.5

Пробеги ал фа-частиц см
Эне ги ал а- а и , М В
Ве е во
4 6 8 10
Возд 2.5 4.6 7.4 10.6
Био кан 3.1.10 3 5.6.10 3 9.6.10 3 13.10 3

Ал миний 1.6.10 3 3.10 3 4.8.10 3 6.9.10 3


Ионизационное торможение
• Механизм ионизационн х потер e в веществе
схож со случаем т жел х зар женн х частиц:
нерги передаваема в резул тате неупругого
кулоновского рассе ни лектрона идет на
возбуждение и ионизаци атомов сред
• Принципиал ное отличие - необходимо
учит ват обменн е взаимодействи между
лектронами проход щими через вещество и
атомн ми лектронами
• Обменное взаимодействие сугубо
квантовомеханическое взаимодействие
тождественн х частиц, привод щее к
зависимости значени нергии систем частиц от
ее полного спина.
• Рол обменн х ффектов заметна тол ко дл
достаточно медленн х лектронов.
Удел н е ионизационн е
потери нергии
• Ионизационн е потери лектронов преоблада т в
области относител но небол ших нергий E < 1 М В
• Передаваема в одном столкновении нерги в среднем
очен мала и при движении в веществе потери
склад ва тс из очен бол шого числа таких мал х
потер . Статистические флуктуации в ионизационн х
процессах ведут к разбросу потер и величин пробегов.
• Удел н е ионизационн е потери нергии лектронов
опис ва тс формулой Бете Блоха с поправкой на
обменное взаимодействие
Удел н е ионизационн е
потери нергии
•Величина поправок на
обменное взаимодействие
составл ет нескол ко
процентов по тому в целом
характер зависимости от
нергии ионизационн х
потер дл легких
зар женн х частиц такой же
как и дл т жел х
•В нерел тивистской области
б стро умен ша тс при
увеличении нергии
минимум при E М В
• В рел тивистской области
очен медленно
логарифмически растут с
нергией в ход на плато
ффект плотности
Удел н е ионизационн е
потери нергии
при одинаковой кинетической нергии
лектронов и т жел х зар женн х частиц
• В нерел тивистском случае удел н е потери
нергии пропорционал н массе частиц в силу
закона ~ 1/ 2) Например дл протонов потери
в раз бол ше чем дл лектронов.

• В ул трарел тивистском случае удел н е


потери сравним Например при кинетических
нерги х лектрона и протона равн х Г В
удел н е потери нергии лектрона в раза
прев ша т удел н е потери нергии протона
Основн е закономерности при
ионизационном торможении
лектронов
1. Удел н е потери обратно пропорционал н
квадрату скорости лектрона
(-dE/dx)ион ~1/ 2
2. Удел н е потери пропорционал н
плотности лектронов в среде а значит и
плотности сред
(-dE/dx)ион ~ nZ~
3. В рел тивистской области удел н е потери
логарифмически завис т от нергии лектронов
(-dE/dx)ион ~ lnE
Вид радиационн х потер
• Тормозное излучение зар женна частица
рассеиваетс в поле дра или лектронов

• Излучение Вавилова-Черенкова частица движетс в


веществе со скорост бол шей чем фазова
скорост света в той среде

• Переходное излучение - частица пересекает границу


разн х сред движетс в неоднородной среде
Тормозное излучение
возникает при рассе нии
лектронов и позитронов в
кулоновском поле атомн х
дер и лектронов h =E1-E2

чаще всего набл даетс и


практически испол зуетс
рентгеновские трубки

Согласно классической лектродинамике


интенсивност излучени испускаемого
зар женной частицей с массой m котора
движетс с ускорением a
I ~ a2 = (F/m)2,
где F сила Кулона действу ща на частицу со
сторон дра с зар дом Z.
Кулоновска сила F ~ Z. Отс да I ~ (Z/m)2.
Тормозное излучение
(1) Т к потери обратно пропорционал н квадрату
масс то чем легче зар женна частица тем
интенсивнее она излучает
Например излучение лектрона в раз
интенсивнее излучени м она и в раз
интенсивнее излучени протона
т е радиационное торможение имеет наибол шее
значение дл легчайших зар женн х частиц
лектронов и позитронов
Интенсивност излучени пр мо пропорционал на
квадрату зар да Z дра в поле которого тормозит
лектрон
т е радиационн е потери наиболее существенн в
т жел х веществах например в свинце .
Спектр тормозн х фотонов
Спектр фотонов
тормозного излучени
• непрер вен
• обр ваетс при
максимал но возможной
нергии равной N
начал ной нергией
лектрона
• при мал х нерги х
тормозн х фотонов Eγ =
h спектр имеет вид
гипербол ~ 1/Eγ;
Угловое распределение
тормозн х фотонов
Угловое распределение тормозного
излучени существенно зависит от
кинетической нергии лектрона:
в нерел тивистском случае
тормозное излучение подобно
излучени лектрического дипол ,
перпендикул рного к плоскости
траектории лектрона
При рел тивистских нерги х
тормозное излучение лектронов
направлено вперёд по движени
лектрона и концентрируетс в
пределах конуса с углов м
раствором пор дка =mec2 Те (рад)
Так получа т интенсивн е пучки
в соко нергичн х γ-квантов на
лектронн х ускорител х
Радиационн е потери на
тормозное излучение
• Различие между ионизационн ми и радиационн ми
потер ми состоит еще в том что в потер х на
излучение нерги тер етс в резул тате мен шего
числа взаимодействий но более крупн ми
порци ми чем в потер х на ионизаци .

• По тому флуктуации в потер х на излучение


прев ша т флуктуации ионизационн х потер .
Критическа нерги
Энерги частиц при которой величина удел н х радиационн х
потер равна величине удел н х ионизационн х потер
наз ваетс критической нергией Eкр
(dE dx) ад ( dE dx)ион

Критическа нерги лектронов:

Eкр = 600/(Z+1.24) (М В) дл тверд х тел

Eкр = 710/(Z+0.92) (М В) дл газов

При нерги х лектрона в ше критической радиационн е


потери преоблада т над ионизационн ми

Екр зависит от вещества Так дл лектронов с нергией М В


радиационн е потери в железе и свинце прев ша т
ионизационн е соответственно в и раз
Основн е закономерности
радиационн х потер на
тормозное излучение
1. Удел н е потери обратно пропорционал н квадрату
масс частиц
(-dE/dx)ти ~1/m2;
2. Удел н е потери пропорционал н квадрату зар да
дра и плотности атомов сред
(-dE/dx)ти ~ nАZА2.
3. Удел н е потери линейно возраста т с нергией
частиц
(-dE/dx)ти ~ E
4. С ростом нергии излучение становитс
узконаправленн м
Излучение Вавилова-Черенкова
Излучение Вавилова-Черенкова ффект
Черенкова то лектромагнитное
излучение зар женной частиц при ее
пр молинейном и равномерном
движении в оптически прозрачной среде
со скорост бол шей скорости света в
той среде > c/n.
*)n показател преломлени сред
Излучение б ло обнаружено аспирантом
С И Вавилова П А Черенков м в г и
объ снено физиками-теоретиками
И Е Таммом и И М Франком в г
Механизм черенковского излучени
• Под действием лектрического пол пролета щей
зар женной частиц которое смещает лектрон атомов
относител но дер в веществе образу тс диполи
(пол ризаци сред Возвращение диполей в
нормал ное состо ние сопровождаетс когерентн м
излучением .
• Если частица движетс сравнител но медленно она
успевает пол ризоват среду симметрично в т ч впереди
себ и диполи после прохождени да т нулевое
резул тиру щее поле их излучени гас т друг друга
• При скорости частиц бол шей чем скорост
распространени лектромагнитного пол в среде (v>с/n)
набл даетс ффект запазд ва щей пол ризации сред -
диполи ориентиру тс преимущественно в сторону
движени частиц . Возникает направление вдол
которого когерентное излучение диполей сфазировано и
усиливаетс интерференцией.
• излучает не частица а среда в которой движетс частица
Механизм черенковского излучени
П е ие Г йге а( > c/n) • Частица летит б стрее
скорости распространени
света в среде т е она
обгон ет волн .
• Касател н е к поверхности
R(t)
тих волн образу т
волновой фронт излучени
Черенкова
O z(t)
• Излучение расходитс
конусом вокруг траектории
движени частиц по
направлени ее движени
• Это позвол ет определив
угол при вершине конуса
R(t ) cn t 1 рассчитат по нему скорост
cos частиц
z (t ) vt n
К принципу Г йгенса илл страци

> c/n
К принципу Г йгенса илл страци

> c/n < c/n


Аналогии
Эффект Черенкова имеет хорошо известн е аналогии Например ударна волна
котора возникает при сверхзвуковой скорости волн Маха Кроме того то
волна расход еес от корабл когда он движетс со скорост бол шей
скорости волн на воде

Ф г а и ле ей ли на
Ф г а и ам ле а FA- на
к й виден н да н й
к й же виден к н да н й
в лн
в лн
Пример
Излучение Вавилова Черенкова в бассейне с
охлажда щей жидкост исследовател ского
дерного реактора
Порогова нерги
• Излучение Вавилова-Черенкова возможно при
прохождении в среде л б х зар женн х частиц
однако чем т желее частица тем более в сокие
нергии будут соответствоват низшему порогу
излучени .
• Черенковское излучение возникает тол ко в тех
случа х когда соsθ 1, т.е. βn 1.
• В среде с показателем преломлени n=1.5
минимал ное значение скорости при которой
частица излучает
vmin = 0,67с.
• Это соответствует пороговой нергии дл
лектронов ~ 200 к В и дл протонов ~320 М В
Основн е закономерности при
черенковском излучении
1. дл черенковского излучени характерн
м гкие фотон оно ограничено видимой
област голубое свечение
2. угол испускани черенковского излучени
растет с ростом нергии частиц до
max = arccos (1/n)
3. потери нергии на черенковское излучение
пропорционал н квадрату зар да частиц
(-dE/dx)чер ~ zа 2
4. потери нергии на черенковское излучение не
завис т от свойств сред
Переходное излучение
испускание зар дом лектромагнитного излучени при
его прохождении через границу двух сред с разн ми
показател ми преломлени

• Зар д движущийс равномерно и пр молинейно с


досветовой скорост не излучает а его
лектромагнитное поле движетс вместе с ним

• При резком торможении переход из одной сред в


другу поле мен етс и конец траектории (област
около конца траектории с размерами пор дка длин
излучаемой волн ) оказ ваетс источником волн
уход щих от зар да
Переходное излучение
• Т е при изменении скорости зар д как б стр хивает с
себ некотору част окружа щего его лектромагнитного
пол
• Излучение происходит по обе сторон границ раздела Но
вперед по ходу движени интенсивност и частота
излучени растут с ростом нергии частиц частота
излучени об чно лежит в жестком ул трафиолете
Излучение назад малоинтенсивное и его частота
об чно лежит в видимой области
Основн е закономерности
переходного излучени
1. возникает при прохождении лектронов с v
const через среду с мен щимс
показателем преломлени ;
2. В отличие от черенковского переходное
излучение не имеет порога и будет возникат
при л б х скорост х частиц
3. Интенсивност излучени растет
пропорционал но нергии частиц
4. Переходное излучение направлено резко
вперед по направлени движени частиц .
« ИЗИКА Д А»
9:
И и и е в.
Взаи де вие е в
ве е в

Д е Ка а
Све а а Ми а в а
2020/2021 еб г д
Основн е свойства нейтронов
Масса: 939,565360(81) МэВ (1,6749485 10 г; 1,00866491560(55) а.е.м.), что
примерно на 0,14% больше, чем масса протона (т.е. на 1. МэВ);
Спин: 1/2ћ (фермион);
Заряд:несмотря на нулевой электрический заряд, нейтрон не является истинно
нейтральной частицей
Кварковая структура: n=udd (заряд up-кварка 2/3; заряд down-кварка -1/3)
Мода распада: β--распад n p+e + e

Среднее время жизни свободного нейтрона (т.е. в вакууме)~15 мин (14.76


мин), а период полураспада - 10,23 мин.
В плотных средах время жизни ~1 100 мкс (ядерное поглощение)
Классификаци нейтронов
по нерги м
Нейтрон Энерги
Сверхбыстрые > 20 МэВ
Б стр е 0.1 М В 20 М В
Промежуточные 1 кэВ 200 кэВ
Медленн е <1к В
•Резонансные 0. эВ 1 кэВ
•Тепловые 0.005 0.5 эВ
•Холодные 10-7 эВ 0.005 эВ
•Ультрахолодные < 10-7 эВ

Классификаци нейтронов по нерги м основана на их


способности вступат во взаимодействи с драми
Получение свободн х нейтронов
• Ввиду малого времени жизни свободн е нейтрон
практически не встреча тс в природе их получа т
искусственно
• Свободн е нейтрон можно получит из дер л б х атомов
если сообщит им нерги бол шу чем нерги св зи
нейтрона в дре
Энерги св зи нейтрона в дре нерги отделени нейтрона от дра
• А именно в ходе реакции образуетс составное дро с
нергией возбуждени равной сумме нергии св зи
налета щей частиц а в составном дре и кинетической
нергии налета щей частиц и дра в системе центра
инерции
• Если нерги возбуждени составного дра бол ше чем
нерги св зи нейтрона в составном дре,
то веро тност в лета нейтрона очен в сока

Eвозб (C ) a (C ) T1 n (C )
Энерги св зи нейтрона
• В легких драх котор е можно представит как состо щие из
-частиц (4He, 8Be, 12C,16O), нерги св зи нейтронов n очен
в сока 15 22 М В.
Но Ест р д естественн х легких дер с малой n :
Ядро 2H 3H 3He 6Li 7Li 9Be 10Be 13C 10B 16N 17O 18O

n, 2.23 6.26 7.72 5.66 7.25 1.67 6.81 4.95 8.44 2.49 4.14 8.05
М В

• 2H
и 9Be природн е стабил н е дра с самой мален кой
нергией св зи нейтрона
• Дл средних дер <A<90) нерги св зи нейтрона 7 10
М В
• Дл т жел х дер (A>90)- 6 7 М В
• Получение нейтронов в реакци х на легких драх более
в годно т к на т жел х драх в сокий кулоновский бар ер
требует бол ших нергий зар женн х частиц на входном
канале реакции
Вид нейтронн х источников

• 5 основн х видов источников нейтронов

Изотопн е ампул н е источники


Нейтронн е генератор
Ускорители
Ядерн е реактор
Ядерн й взр в
Характеристики источников
• Все нейтронн е источники характеризуются:

мощност число нейтронов испускаем х


в сек
нергетическим и углов м
распределени ми
режимом испускани непрер вн м или
импул сн м
природой и интенсивност
сопровожда щего излучени
Вид изотопн х источников
• В изотопн х источниках нейтрон получа т
двум способами
– в резул тате дерн х реакций на легких драх :
соедин т радиоактивное вещество
испуска щее -частиц (Ra, Po, Pu или -
излучение (28Al, 24Na и др с веществом из
которого под действием того излучени
в бива тс нейтрон (7Li, 9Be,11B и др
– в резул тате спонтанного делени некотор х
трансуранов х дер 252Сf)
-нейтронн е источники
– подход щее -активное вещество (Ra Рo Рu, Am)
механически смешиваетс с веществом мишени (9Be, 11В
и др легкие дра и запаиваетс в небол шой cм
герметичн й металлический контейнер ампулу
• В ход нейтронов зависит от вида и соотношени масс -
излуча щего вещества и дер мишени и качества
изготовлени источника степен измел чени
однородност смеси
• Наибол шим в ходом нейтронов отличаетс 9Be при его
облучении - частицами По той причине при
изготовлении -нейтронн х источников чаще всего
испол зу т реакци 9Be( ,n)12С.
• ( ,n)-источники наиболее распространен среди
изотопн х
Характеристики -нейтронн х
источников
Макси-
В ход Средн
Период Число - мал на
нейтронов нерги
Источник полурас- 6 квантов на нерги
10 нейт/ нейтронов
пада Т1/2 нейтрон нейтронов
с Кu) М В
М В
1600
Ra-Be 17 ~104 3,63 13,2
лет
138,4
Po-Be 13 ~12 4,3 10,89
сут
24360
Pu-Be 1,7 ~12 4,5 10,74
лет
Скорость распада ампульных источников нейтронов определяется
периодами полураспада Т1/2 -излучателей
Особенности -нейтронн х источников
(1) -нейтронн е источники облада т фонов м -
излучением сопровожда щим непосредственно
- распад
• В сокий - фон нескол ко ограничивает
применение Ra-Be источников их
целесообразно испол зоват если необходимо
имет как нейтронное так и - излучение
• Po-Be источники в годно отлича тс от Ra-
Be источников низким - фоном но име т
небол шой период полураспада т е сгорает
гораздо б стрее
Особенности -нейтронн х источников
нергетический спектр нейтронов получаем х с помощ
-нейтронн х источников сплошной
( диапазон нергий ~ 1 10 М В)
Причин
• при взаимодействии даже моно нергетических -частиц
с дром мишени нейтрон в лета т под разн ми
углами и унос т разну нерги
• некотор е источники -излучени име т
немоно нергетический спектр испускаем х -частиц в
т ч за счет вклада продуктов распада так дл 226Ra за
счет вклада продуктов распада нейтрон в бива тс -
частицами -ти различн х нергий
• част нергии расходуетс на возбуждение дер
углерода возника щих при реакции 9 Be ( ,n) 12C
Фотонейтронн е источники
- изотопн е источники на основе фото дерной реакции , n).
• Нейтрон в источниках данного типа возника т за счет их
в бивани из дер мишени -квантами По тому в
фотонейтронн х источниках пригодн тол ко те -изотоп ,
котор е испуска т -квант с нергией бол шей чем
нерги св зи нейтрона в дре мишени Наимен шими
нерги ми св зи нейтрона облада т 2D М В и 9Be
М В
• Конструктивно фотонейтронн й источник представл ет
собой пол й цилиндр или шар из 9Be реже наполненн й
т желой водой D2O внутри которого размещаетс -
источник например 208Bi(E =2.615 М В 99.8%);
206Bi(E =1.718 М В 32%); сур ма 124Sb (E =1.69 М В - и
E =2.09 М В 6%); 24Na (E =2.75 М В ), 208Tl (E = 2.62 М В),
214Bi (E 1.78 М В
Особенности фотонейтронн х источников
1) В ход нейтронов у фотонейтронн х источников
на - пор дка мен ше чем у -нейтронн х
источников (104-105 нейтронов в сек на К ри)

2) С помощ фотонейтронн х источников можно


получат почти монохроматические нейтрон с
нерги ми 0,1 М В.

3) В сока интенсивност фонового -излучени


Изотопн й источник на основе
спонтанного делени
• Т к при спонтанном делении дра всегда испуска тс
нейтрон спонтанное деление трансуранов х то ест
т желее урана лементов также можно испол зоват дл
создани ампул н х источников
• Наибол шее применение нашел изотоп калифорни 252Сf
основной вид распада изотопа спонтанное деление
T1/2=2.6 лет веро тност Число вторичн х
нейтронов возника щих при спонтанном делении 252Сf ~
3.5 что заметно бол ше чем в цепной реакции на уране
или плутонии 2.5)
• По тому 252Сf дает бол шой удел н й поток нейтронов
2,5 106 нейтронов в секунду на мкг вещества
• Спектр нейтронов источника - сплошной с максимумом
при нергии нейтронов около М В и соответствует
спектру делени т жел х дер
Калифорний-252
• Калифорний вперв е б л получен в г в
Калифорнийском Университете г Беркли
• В насто щее врем Cf извлека т из продуктов длител ного
облучени плутони нейтронами в дерном реакторе
Изотоп 252Cf по существу зам кает цепочку плутоний
калифорний естественн й тупик в реакторной цепи
превращений плутони т к слабо взаимодействует с
нейтронами его очен трудно превратит в еще более
т жел е изотоп
• В конечном итоге на грамм калифорни затрачива тс
10 кг плутони -239 и все равно потери в реакторе в т с чи
раз мен ше потер при синтезе калифорни в пучке
ускоренн х дер
Калифорний-252

• 252Cf сам й дорогой металл


в мире в насто щее врем
р ночна стоимост ~ 27 млн
долларов за грамм
• Программа накоплени
трансуранов х лементов в
современн х дерн х
реакторах ориентирована в
основном на получение
252Сf
- мощный и чрезвычайно
калифорни -252.
компактный источник нейтронов.
• В США предполагаетс
производит ежегодно по
мен шей мере грамм
калифорни -252.
Нейтронн е генератор
• В основе работ генераторов лежит бомбардировка
мишени содержащей легкие лемент дейтерий тритий
бериллий потоком ускоренн х зар женн х частиц
частиц

• Дл тих целей чаще всего


испол зу тс
реакции 3Н d n)4Не и
2Н d n)3Не максимум

сечени котор х наход тс


при небол ших нерги х
налета щих дейтронов что
позвол ет испол зоват
Функция возбуждения для реакции
небол шие устройства
3H(d,n)4He
Схема нейтронного генератора

1-корпус; 2-высоковольтный
электрод; 3-мишень; 4-катод;
5- анод; 6-обмотка электромагнита;
7-хранилище дейтерия
Нейтронн й генератор портативн й
• Основной лемент генератора нейтронов - ускорител на
нейтронна трубка содержаща катод анод и мишен .
Трубка представл ет собой стекл нн й баллон
заполненн й дейтерием
• Электрон испускаем е катодом ускор тс разност
потенциалов в нескол ко сот вол т приложенной между
катодом и анодом и производ т ионизаци дейтери в
трубке Дл удлинени пути лектронов и усилени их
ионизиру щего действи на трубку надета катушка
созда ща продол ное магнитное поле которое
совместно с лектрическим полем заставл ет лектрон
двигат с по спирал м
• Образовавшиес ион дейтери прит гива тс мишен ,
наход щейс под в соким отрицател н м напр жением
Мишен нейтронного генератора
• Мишени-конвертер нейтронн х
генераторов об чно твердотел н е и
представл т собой тонкие слои до
нескол ких дес тков мкм титана сканди
или цинка нанесенн е на медну
подложку. Эти металл хорошо поглоща т Разрез мишени
водород образу металлические гидрид нейтронного генератора:
1) слой титана
гидрид титана способн удерживат до
) каналы для
двух атомов изотопов водорода на один охлаждения
атом металла т е фактически служат ) медная подложка.
аккумул торами дл дейтери или трити ).
Нейтронн е генератор
Энерги
ускор емой
Энерги Энерги Максимал ное
частиц
Реакци реакции Q, нейтронов сечение max,
всци
М В М В барн
при max,
М В
D(d, n)3He 3.3 ~2.5 ~0.1 ~1.0
T(d, n)4He 17.6 ~14.2 5.0 0.13
Так как энергия этих реакций заметно больше энергии ускоряемых частиц, нейтроны
вылетают из мишени почти с одинаковыми энергиями (при энергии дейтронов
200 кэВ энергия нейтронов во всем диапазоне углов варьируется от 1 .1 до 1 . МэВ)
Таким образом, нейтронный генератор – источник монохроматичных нейтронов.
Нейтроны, вылетающие в результате реакций на тритии и дейтерии, имеют энергию,
соответственно 1 . и , МэВ.
Особенности нейтронн х генераторов
• На габаритн х нейтронн х генераторах испол зу щих
реакци t (d, n) удаетс получит потоки нейтронов до
~1014 нейтронов с на телесн й угол π У портативн х
нейтронн х генераторов поток составл ет
~108 нейтронов с.
• По сравнени с ампул н ми источниками нейтронов
генератор име т р д преимуществ
моно нергетичност нейтронов
достаточно в сока нерги нейтронов
возможности реализации импул сного режима
абсол тна радиационна безопасност генератора
в в кл ченном состо нии транспортабел ност
• К недостаткам можно отнести небол шой срок служб
мишеней
Испол зование ускорителей дл
получени нейтронов
• Если необходим нейтрон бОл ших нергий испол зу т
ускорители с более в соко нергетичн ми пучками
• по мере роста нергии дейтронов кинематический разброс
нергий нейтронов возрастает и соответственно труднее
добит с моно нергетичности нейтронов Кроме того с
ростом нергии падает в ход нейтронов
• Дл получени нейтронов на ускорител х также
испол зу тс реакции 9Be(p,n)9B, 9Be(d,n)10B,
7Li(p,n)7Be, 7Li(d,n)8Be и другие Однако получение

моно нергетических нейтронов в том случае св зано с


дополнител н ми трудност ми т к по мере роста нергии
по вл тс нейтрон св занн е с возбужденн ми
состо ни ми конечн х дер
Испол зование ускорителей дл
получени нейтронов
• В насто щее врем мощн е источники нейтронов
испол зу щие ускорители работа т на основе

Реакции ср ва (d,n) дл дейтери на легких драх

Фотонейтронн х реакций γ xn от тормозного излучени


лектронов пада щих на мишен состо щу из т жел х
дер

Реакций скал вани при воздействии в соко нергетичн х


протонов на т жел е дра p,xn)
Реактор как источник нейтронов
• Сам е мощн е управл ем е источники нейтронов
дерн е реактор
• Нейтронн й пучок в веденн й из реактора содержит
нейтрон с нерги ми от долей В до 12 М В.
• В мощн х реакторах плотност потока нейтронов в центре
активной зон достигает 1015 нейтронов в секунду с
1 см2 при непрер вном режиме работ
• Импул сн е реактор работа щие в режиме коротких
всп шек созда т более в соку плотност потока
нейтронов например импул сн й реактор на б стр х
нейтронах в Объединённом институте дерн х
исследований ИБР имеет в момент всп шки в центре
активной зон 1020 нейтронов в секунду с см2.
Импул сн е реактор
• В импульсных реакторах цепна реакци развиваетс на
мгновенн х нейтронах.

• С помощью модул торов реактивности реактор на короткий


промежуток времени (от ~10-4 с до нескольких секунд)
переводится в надкритическое состояние, когда коэффициент
размножения нейтронов без учета запаздывающих нейтронов
k > 1. В реакторе быстро развивается цепная реакция деления.
Затем реактор переводится в подкритическое состояние и
процесс затухает.
• В результате генерируются импульсные нейтронные потоки
большой интенсивности.
Импул сн е реактор
типа импул сн х реакторов:

• самогас щиес импул сн е реактор

• периодические импул сн е реактор

• бустер
Импул сн е реактор
• В самогас щихс импул сн х реакторах цепна реакци
делени гаситс за счет отрицател ной обратной св зи
различн х процессов св занн х с в дел щимс теплом с
ко ффициентом размножени нейтронов.
• Одним из перв х импул сн х реакторов б л однократн й
реактор на б стр х нейтронах Леди Годива", созданн й в
1951 в Лос-Аламосской лаборатории в США.
• Длител ност нейтронн х импул сов в таких реакторах от
нескол ких дес тков микросекунд до нескол ких секунд.
Частота повторени импул сов невелика один импул с в
час а то и 2-3 раза в сутки и определ етс временем
необходим м дл охлаждени реактора.
• В импул се до ~1018 нейтронов ЯГУАР в ВНИИТФ Снежинск).
Импул сн е реактор
• В периодических импул сн х реакторах нейтронн е импул с
иницииру тс и гас тс за счет периодического движени части
активной зон части отражател либо замедлител .
• В периодическом мощност в каждом импул се мен ше чем в
однократном
• Перв й периодический импул сн й реактор ИБР- Импул сн й
Б стр й Реактор б л запущен в ОИЯИ Дубна в г Между
двум част ми плутони вращалс диск с уранов м вклад шем
При совпадении всех трех частей возникала мощна цепна
реакци котора б стро затухала
• ИБР-2 ( 1984 г Активна зона объемом 22 л содержит кг
двуокиси плутони и охлаждаетс жидким натрием Модул ци
реактивности осуществл етс с помощ подвижного отражател ,
две части которого враща тс с разн ми скорост ми около
активной зон Когда они оказ ва тс одновременно напротив
зон генерируетс нейтронн й импул с
Импул сн е реактор
• В бустере мишен -конвертер из т желого металла помещена
в подкритическу сборку
• Импул с мощности инициируетс импул сом нейтронов от
внешнего источника В качестве внешних источников
испол зу тс сил ноточн е ускорители лектронов -200
М В Электрон из ускорител рожда т в мишени
тормозн е гамма-квант котор е в сво очеред в з ва т
фото дерн е реакции xn).
• Фото дерн е нейтрон иницииру т цепну реакци в
сборке что приводит к увеличени потока нейтронов в -30
раз После в кл чени внешнего источника размножение
нейтронов прекращаетс
• В супербустере ест возможност модул ции реактивности в
размножа щей мишени
Энерги нейтронов
при делении дер
• При делении ядра образуются преимущественно быстрые нейтроны с энергией вплоть
до 10-1 МэВ.
Наиболее вероятная энергия нейтронов равна ~0, МэВ, средняя
энергия нейтронов ~ МэВ.
1 dn МэВ-1
, Спектр мгновенных нейтронов описывается
n dT распределением Уатта:
0,75

0,50
n(Tn ) ~ exp( Tn ) sh 2Tn
ex e x

0,2 sh( x) - ги е б ли е кий и


2
5
Спектры нейтронов разных делящихся ядер
почти не отличаются друг от друга.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Т , МэВ
n
Энергетический спектр
нейтронов деления - спектр
Уатта
Энерги нейтронов в непрер вно
работа щем реакторе на теплов х
нейтронах
• В резул тате замедлени б стр х нейтронов
делени на драх активной зон происходит
перераспределение нергии нейтронов
• В резул тиру щем спектре реакторн х нейтронов
в дел т компонент

теплов е
питеплов е резонансн е
промежуточн е
б стр е нейтрон
Типичн й спектр нейтронов реактора
Энерги реакторн х нейтронов
• Медленн е теплов е нейтрон - то нейтрон с нергией
Тn< 0.5 В Они наход тс в тепловом равновесии с атомами
материала реактора Дол в реакторе 90-95%
• При комнатной температуре они
подчин тс нергетическому распределени
Максвелла-Бол цмана,
име т наиболее веро тну нерги Tn~0.025 В
име т наиболее веро тну скорост 2200 м с

• Эпитеплов е нейтрон промежуточн е резонансн е) - име т


нергии в диапазоне от В до М В Их дол в реакторе
Кадмиева пластинка толщиной мм поглощает все
теплов е нейтрон но пропускает питеплов е и б стр е
нейтрон

• Дол б стр х нейтронов (Tn > 0.2 М В в реакторе составл ет


Практическое значение реакций
под действием нейтронов
Реакции под действием нейтронов в насто щее врем
име т огромное практическое значение так как

1. На них основана дерна нергетика и дерное оружие

2. Нейтрон вл етс уникал н м средством исследовани


атомного дра нейтронн й активационн й анализ
рассе ние нейтронов на драх с цел исследовани их
внутренней структур и т п

3. Взаимодействие медленн х нейтронов с веществом и


пол ми активно испол зуетс при исследовании
свойств сложн х молекул и материалов
Вид реакций
под действием нейтронов
1. Упругое рассе ние (n,n)
2. Неупругое рассе ние (n,n’)
3. Радиационн й захват (n, )
4. Деление дер (n,f)
5. Захват с испусканием протона (n,p)
6. Захват с испусканием ал фа- астиц (n, )
7. Захват с испусканием двух нейтронов (n,2n)

Почти все эти реакции идут через составное ядро:


(A, Z) + 1n (A+1, Z)* …
ядро-мишень составное ядро переход по
в возбужденном различным
состоянии каналам реакции
Замедление нейтронов

• Практическа важност процесса замедлени


обусловлена тем, что в бол шинстве нейтронн х
источников (реактор, ампул н е источники
генератор и т д нейтрон рожда тс в основном
б стр е, с нерги ми от дес тков к В до нескол ких
М В.

• В то же врем , бол шинство важн х в прикладном


отношении нейтронн х реакций, согласно закону ~1/v,
наиболее интенсивно идёт при низких нерги х
нейтронов.
Замедление нейтронов
• Замедление нейтронов происходит при упругих
столкновени х с драми, т к. если до столкновени
дро покоилос , то после столкновени оно приходит в
движение, получа от нейтрона некотору нерги .
Нейтрон отдава нерги замедл етс .
• Однако замедление нейтронов не может привести к их
полной остановке из-за теплового движени дер.
Энерги теплового движени ~ kT. Если нейтрон
замедлилс до той нергии, то при столкновении с
дром он может с равной веро тност как отдат , так
и получит нерги .
• Нейтрон с нерги ми kT наход тс в тепловом
равновесии со средой (т н термализаци ).
Замедление и диффузи нейтронов
• Замедление нейтронов - процесс пространственного
переноса нейтронов в среде, сопровождающийся
уменьшением их кинетической энергии за счёт
реакций рассеяния на ядрах этой среды.

• Диффузи теплов х нейтронов - процесс


пространственного переноса тепловых нейтронов в
среде при постоянном среднем значении их
кинетической энергии.
Нейтронн й цикл в реакторе
• Нейтронн й цикл - то совокупност физических
процессов котор е повтор тс в пределах среднего
времени жизни каждого поколени нейтронов
• В нейтронн й цикл теплового реактора входит
1. Рождение свободн х нейтронов в реакци х
делени дер топлива
2. Замедление нейтронов
3. Диффузи теплов х нейтронов
Эвол ци нейтронов
в нейтронном цикле
Реал на ситуаци с нергетическим распределением
нейтронов в реакторе достаточно сложна :
Нейтрон рожда тс в реакции делени и име т средн
нергии около М В
В тепловом реакторе всегда присутству т нейтрон
котор е наход тс в состо нии замедлени
В процессе замедлени нейтрон тер тс за счет
резонансного поглощени
В реакторе конечн х размеров замедл щиес нейтрон
будут тер т с за счет утечки
Длина пробега до рассе ни
• Рожденн й б стр й нейтрон исп т ва сери
последовател н х рассе ний проходит в среде пут в виде
ломаной линии отрезки которой представл т собой
пространственн е смещени нейтрона между актами двух
последовател н х рассе ний.
• Длиной пробега до рассе ни наз ва т среднее
рассто ние которое проходит нейтрон до рассе ни
1 1
ls
n s s
где Σs макроскопическое сечение рассе ние (n атомна
плотност ).
Длина замедлени
• В процессе замедлени из-за случайного характера
рассеива щих соударений с драми сред нейтрон может
удал т с от точки своего рождени или приближат с к rней но
з
в л бом случае величина пространственного смещени
каждого нейтрона при замедлении до некоторой нергии Е -
сво у разн х нейтронов ти величин могут сил но отличат с .
• Однако среднее значение той
величин rз при рассе нии
бол ших количеств
замедл щихс нейтронов в
среде тем не менее вл етс
физической константой той
сред т к вли т на процесс
пространственного переноса
нейтронов кроме сред бол ше
некому
Активаци

Ядерная процесс получени из стабил н х дер


Активаци
радиоактивн х дер в резул тате дерн х реакций
при облучении стабил н х дер нейтронами гамма-
квантами протонами или другими частицами

По физической природе искусственн е


радиоактивн е дра ничем не отлича тс от
естественн х так как свойства дер данного
радиоактивного нуклида не завис т от способа его
образовани .
Основн е закономерности активации
Пусть q(t) – скорость образования новых радиоактивных ядер
Ядерная
(количество радиоактивных ядер, образующихся в единицу
времени во всем объеме образца-мишени).
Тогда скорость изменения числа образующихся радиоактивных
ядер за время dt : dN
q(t ) N (t )
dt
где N(t) - скорость распада (активность) образующихся ядер.
Если считать, что скорость образования q(t)=q
постоянна и не зависит от времени, то решение с начальным
условием N(t = 0) = 0 имеет вид:

q t
N (t ) 1 e
Активация
Основн е закономерности активации
Тогда наведенна активност активност препарата
Ядерная за счет активации
полученна
t
A(t ) q 1 e
• Предел на или максимал но достижима активност
получаемого вещества при t активност нас щени
Анас) не зависит от посто нной распада λ а равн етс
скорости q образовани радиоактивн х дер:
Анас =q

• Но врем достижени предел ной активности


определ етс величиной λ Чем мен ше λ чем бол ше
период полураспада Т тем бол ше времени требуетс дл
достижени активности нас щени
Основн е закономерности активации
Уже при t = 4Т1/2 наведенная активность составляет около %
отЯдерная
предельного значения
A / Aна

A / Aна

1
A Aна
2
A / Aна

После прекращения активации происходит только распад


образовавшегося вещества
Основн е закономерности активации

В р де случаев изменение активности образца во времени не


подчин етс кспоненциал ному закону что указ вает на
наличие нескол ких сортов радиоактивн х дер с
различн ми периодами полураспада
Основн е закономерности активации
Причин по влени нескол ких сортов радиоактивн х дер могут
б т различн е
1.Ядерная
Облучаемое вещество может состо т из смеси нескол ких
стабил н х нуклидов котор е после захвата нейтрона
превраща тс в соответству щее число радиоактивн х
нуклидов кажд й из котор х распадаетс независимо от
других со своим периодом полураспада
2. Облучаемое вещество представл ет собой один нуклид В
резул тате захвата нейтрона также образуетс один
радиоактивн й нуклид однако образу щиес в резул тате его
распада дра в сво очеред исп т ва т распад и так далее
то ест возникает цепочка распадов или радиоактивн й р д
3. В резул тате дерной реакции идущей например под
действием нейтронов на драх вещества мишени состо щего
из одного стабил ного изотопа в р де случаев образу тс дра
изомер име щие одинаков й нуклонн й состав но
наход щихс в разн х нергетических состо ни х в основном
состо нии и в возбужденном метастабил ном так наз ваемом
изомерном
Применение активации
• На активации нейтронами основан мощн й метод
определени состава вещества - нейтронно-активационн й
Ядерная
анализ: идентификаци химических лементов,
содержащихс в образце и их количественн й анализ
производ тс путем измерени активности нергии
излучений и периода полураспада образовавшихс в
резул тате дерной реакции радионуклидов
• Около лементов име т свойства позвол щие
испол зование нейтронно-активационн й анализ дл их
идентификации и количественного анализа
• Активационн й анализ позвол ет обнаруживат следов е
количества вещества
• Нейтронно-активационный анализ волос Ньютона показал превышение
содержани ртути в раз ртутное отравление анализ на
присутствие золота и ртути продолжалс дней а на мышь к сурьму
и серебро - дней
Активаци в дерном реакторе
• В дерном реакторе активации под действием нейтронного
Ядерная
излучени подвергаетс корпус реактора и другие детали
конструкции а также теплоносител кислород вод или натрий
за счет активации как дер теплоносител так и дер примесей
напр продуктов коррозии оборудовани -го контура
Fe,Co,Cr,Ni и растворённ х в воде солей Na, K, Mg)
• Вс наведенна активност остаетс в пределах первого контура
не попада в турбину водо-вод ного реактора
• Через дн после остановки реактора наведенна
радиоактивност теплоносител -го контура спадает в сотни раз
ввиду малого периода полураспада дл бол шинства
активированн х дер
• Нар ду с радиоактивност продуктов делени та наведенна
активност вл етс сер езн м фактором вли щим на
проектирование защит АЭС на ее кологические и
кономические характеристики
Нейтронографи
Так как длина волн медленн х нейтронов сравнима с
межатомн ми рассто ни ми при рассе нии нейтронов на
упор доченно расположенн х драх становитс важн м
когерентное рассе ние
Нейтронографи метод изучени строени кристаллов молекул и
жидкостей с помощ рассе ни нейтронов в основе которого
лежит рассе ние нейтронов на драх вещества
Сведени об атомной и магнитной структуре кристаллов получа т из
кспериментов по дифракции нейтронов о теплов х колебани х
атомов в молекулах и кристаллах из кспериментов по рассе ни
нейтронов при котором нейтрон обменива тс нергией с
изучаем м объектом рассе ние в том случае наз ваетс
неупругим
Нейтронографи нар ду с рентгеновским структурн м анализом
вл етс одним из основн х методов исследовани структур
вещества
Нобелевска преми по физике г
«За пионерский вклад в развитие методов
нейтронного рассеяния для исследований
конденсированного вещества»
«за создание
«за создание нейтронно-
нейтронной ди рак ионного
спектроскопии» метода»

(Bertram N. Brockhouse, 1918-2003) (Clifford G. Shull, 1915-2001)


Дифракци нейтронн х волн в
кристаллах
Дифрак и нейтронн х волн в кристаллах лежит в основе
структурной нейтронографии.
Геометри еска теори дифрак ии всех тр х излу ений -
рентгеновских лу ей, нейтронов и лектронов - одинакова, но
физи еска природа взаимодействи их с ве еством разли на, то
определ ет спе ифику и области применени каждого из методов.
Рентгеновские лу и рассеива тс лектронн ми оболо ками
атомов, нейтрон ( ерез короткодейству ие дерн е сил )
драми атомов, лектрон - лектри еским потен иалом атомов.
Вследствие того структурна нейтронографи имеет р д
особенностей.
Рассеива а способност атомов характеризуетс амплитудой
рассе ни . Амплитуда рассе нной кристаллом волн склад ваетс
из амплитуд волн, рассе нн х на атомах ( драх) кристалла с у етом
разности фаз, завис их от соотно ени длин волн нейтрона и
рассто ни между атомами.
Дифракци нейтронн х волн в
кристаллах
П к л к в к и алле а м д е ,в еделе
а авле и а е и ам ли д клад ва к ге е ,
бе е ива ди ак и й мак им м. Э и а авле и д вле в
л ви ди ак ии Б гга:

2dsin m
Где d – а ие межд к и алл г а и е кими л к ми, - г л,
дк м ей ада а к и алл г а и е к л к ( г л
к л же и ), m – д к ди ак ии, ел е и л .
2dsin m
С ема ей г а и е к й а вки дл
и лед ва и лик и алли е ки б аз в:
1 — система коллимации, формиру а нейтронн й
пу ок;
2 — блок монохроматизации дл в делени
нейтронов с определ нной фиксированной нергией
(длиной волн ) из спло ного спектра нейтронов
дерного реактора;
3 — нейтронн й спектрометр с детектором
нейтронов 4 дл измерени интенсивности
нейтронного излу ени под разли н ми углами
рассе ни θ. Исследуем й образец поме аетс в
центре спектрометра.
Нейтронографический эксперимент осуществляется на пучках нейтронов,
получаемых в ядерных реакторах (возможно также использование для целей
нейтронографии ускорителей электронов со специальными мишенями).
Нейтронографическая аппаратура (дифрактометры, нейтронные спектрометры
разных типов и т.д.) размещается в непосредственной близости от реактора на пути
нейтронных пучков.
Плотность потока нейтронов в пучках самых мощных реакторов на несколько
порядков меньше плотности потока квантов рентгеновской трубки. По этой причине
используемые в нейтронографии образцы существенно крупнее, чем в
рентгенографии. Эксперименты могут проводиться в широком интервале температур
образца (от 1 до 1 00 К и выше), давлений, магнитных полей и др.
Дифракци нейтронов на кристалле
NaCl
Нейтронограмма поликристаллического
образца BiFeO3
Дифракци нейтронн х волн в
кристаллах
2dsin m

Е ли дли а в л ей а > 2d, б гг в к е аже ие в е.


Э е ги , ве а а г а и й дли е в л гр= 2d, аз вае
е гией б гг в к г ка ка. О а азли а дл аз к и алл в,
в д имее д к 10-3 В ( а име , дл Be – 5,2·10-3 В).
Х л д е ей , аким б аз м, е и ва б гг в к г
аже и , м же л жи дл ил а ии л д ей в
к и аллами.
Б гг в к е аже ие м ж и л з ва дл зда и
м е ге и е ки к в ей в ( а име , из к в е л в
ей в еак в).
Магнитна нейтронографи
• Квант рентгеновского излучени не облада т магнитн м
моментом и по тому рентгеновское излучение невозможно
испол зоват дл изучени магнитной структур вещества
• Наличие у нейтрона магнитного момента котор й может
взаимодействоват с периодически расположенн ми
магнитн ми моментами атомов в кристаллах позвол ет
осуществит магнитну дифракци нейтронов на
магнитоупор доченн х кристаллах, что вл етс основой
магнитной нейтронографии практически единственного
метода обнаружени и исследовани магнитной структур
металлов.
• Наличие магнитного упор дочени обнаруживаетс об чно по
по влени на нейтронограммах на фоне дерного рассе ни
дополнител н х максимумов когерентного магнитного
рассе ни интенсивност котор х зависит от температур . По
положени тих максимумов и их интенсивности можно
определит тип магнитной структур кристалла и величину
магнитного момента атомов.

Вам также может понравиться