Вы находитесь на странице: 1из 45

!

тг-тт'
!] г|]*.,",'п гп
е ео о
п"1 Рёг-[,'п'
*ч''-
1| !! ё|
,] [1 'у 1 1! 11 ;1'ч'\-/' ;];] [! || [] {![]"Ф

1**
[4агсо 0оп!п!с|
,$
#

], !

н
*,'
}
:{
! ,'-

}'
.\:-ь*]ъ
]?_ | !

!* !'

* ."
['[' ;''
&.
$
т

'*

'\
!
йагсо 9отп|п|с| ё !ацгеа(о !п ]_е11еге (!азз!сБе рге55о [а 5(а(а!е 6! :!|!|апо е пе!
:оо6 Ба сопзе6ш!{о !| |\:1аз1ег !{а|з (0п|мегз|(ё (а' Розсаг! 6| !епеа|а) рег !'|пзе_
8папеп!о 6е!!'!1а!!апо согпе !-5. Ёа !п!а!а1о а !пзе6паге 1(а!!апо а з1гап!ег! пе!
'т989
ргеззо ['[п[!п9ша 5сБоо! 6| Апсопа, [а зца с!({Ё 6| ог!6!пе. Рег чцаЁЁго апп!
ё з{а!о 6осепЁе 6| [|п9ша е сц!{цга !(а!!апа Рге55о |'!з{!{ц!о !(а!!апо 6! (ц!1шга 0!
)агпазсо е ро! ргеззо |[ (еп(го !-!п6ш;5(!со 6е[!'0п!уегз!{ё 6! Рагпазсо, !п 5!г!а.
АЁ(ша!гпеп1е со|!аБога соп |а саза е6![г!се Ё6!!!п6ша.

А гп1а |1!1а 61ш|!а,


|а р1й бе|!а з|ог1а гпа1 зсг1[|а

@ €оруг!3[тЁ е6|а!оп| Б6|||п9ша


5е6е |е6а|е
у!а (о|а 6! Р!еп7о,212 оо19:' Рогпа
|п{о@е6||[п6ша.!(
\м\м\м.е6!!!п9ша. |{

9ероз|{о е (еп{го с! 6!з|г|5ца!опе


у|а його!апп!, 65 :2133 А{епе
1е|. +3о 21о 57.33.9оо
Рах +3о 21о 57.58.9о3 6гаа!е а[['а6оа1опе 6!
чшез[о [!бго, [6![!п9ша
а6о||а а 6!з|апаа 6е1

|| е6!:|опе: а3оз{о 2о11 бапБ!п1 с[е у1уопо !п


Аз!а, !п А{г!са е !п 5ц6
|
97 8-96о-6 63>-'с7 -4 (|_|бго)
5в ш: Апег1са. Регс[ё {пз!епе

15вш:978-96о_663>-тт-в (!_|бго + (9 аш6!о) розз!апо {аге по[|о!


[.![|ег!ог! !п{огпа:!оп!

&е6аа|опе: !_ацга Р!ссо|о, Ап{оп!о 8!6е{{| зш[ поз|го з!|о.

|гпра6!паа!опе е рго8ешо 3га€со: Ё6|!!п6ша


|!!цз{га т.|оп!: 6 !ог6!о (Ба{аа [!з
Ре3!з{гаа!оп|: |т,|еЁтш ог|<з зг|, й!!апо

Р1п!гаа|агпо з1п ёа ога 1 |е[[ог1 е 1 со|!е9!'л1 с?'ле уо|еззего [агс|

регуеп]ге еуеп[ца!| 5ц!вег1гпеп[1, зе9па!ат]оп1 е со(п(пеп[1,


(ёа 1пу|аге а геёаа1опе@ её1|1п1ша.1[)

сга6ца!опе, 6! гпегпог|т.таа|опе е|е[гоп!са, 6| г!рго6ца!опе


! 6!г!1(1 6]
е 6! а6а{{агпеп{о {о(а|е о рагт|а|е, соп чца|з|аз! [пе77о (согпргез| |

гп!сго6|гп е !е сор!е {о{оз|а{|с1те), зопо г|эегуа(| рег {ц{1о !| гпоп6о.

!_е6епёа 6е] з1гпБо]!

[$ -3 ,6,
#
Ра! 3|| езегс|:1'с-3 пе|!а зеа|опе А[[|у1[й Азсо|(а |а {гасс|а п. 6 6е! (9 ац6|о
!п6!се

|А|!апо' ога ё| ршп[а


1

2 |шапёо агг|у а !' аупБц] апаа?

3 9це [е!е|опа!е

!п озреёа|е

5 Рг|тпа ё| ргап2о, с|пчше уп|пц[] а|,,. рашга!


в|
АЁ[|у!1)
в
(Б|ау| 6е!!е аЁЁ|у!ЁЁ в

]п61се 6е] со ац6!о


1гасс|а 1гасс]а
ш т ш
(ар!{о!о А{{!у!{ё :
а (ар!!о|о: и А{{!м|{ё 5

в (ар|{о!о3 ш А1{!у!{Ё':3
ш (ар!{о!о4 ш А{(|у|()'т9
в (ар|со!о 5 ш А{|!у!|ё:3
(Б! поп }та !| (} ац6!о ршё зсаг!саге |е !гассе 6-':о 6а!
поз(го з!1о \м\м\м.е6!|!п6ша.|{ а!|а зеа|опе Рг1п|гассоп[|.
Ргетпезза

[а со!!апа Рг1гп|гассоп![ пазсе 6а!!е зегпрге р1й {гечшеп{! г!сБ!ез{е 6а


раЁе 6е6!! з|ц6еп(1 6| !е66еге "!!Бг] ](а!|ап]''. 1ш{(| зарр!агпо регё чшап!о
с!ё з1а 61йсо!Ёозо, зорга1(ш{|о рег 5(ц6еп(] 6] !!уе[!! поп ауап:а{[; з! ё
реп_
за{о чш!п61 61 геа[!::аге гассоп(! 3га6шаЁ| сБе ро1еззего 6а цпа раЁе зоё-
6!з{аге !! р|асеге 6е!!а !е:{цга соп шп {е5(о пагга{!уо поп !гоРРо ез{езо пё
6]{Бс!|е 6а согпргеп6еге е 6а!|'а[(га о#г!ге цп ;пе22о рег га96!шпвеге цпа
гпа69|оге сопо5сеп2а 6е!!а !!п6ша е 6е[[а сц!{цга !{а!]апа. Ф6п! гассоп(о,
1п{а(1!, ё согге6а!о 0а аЁ|у!Ё гп!га{е а!!о зм1!шрро 6! уаг|е согпре{еп:е, [п

рап|со[аге чше!!е !е8а!е а!!а согпргепз!опе 6е| (ез{о е а! сопзо!|6агпеп[о


6е| !езз!со цза!о пе! гассоп[о, цп !езз|со сБе согпргеп6е, поп 6| га6о, апсБе
езргезз!оп! со!!очш1а!! о 6ег9а|! гпо!(о 6]#цзе !п !(а!1а, рге5еп!аЁе зегпрге !п
соп(е5(о.
1ц(Ё1 гассоп(|з|амма16опо 6!у]уас! 6[зе6п|ог!61па[!(ргезеп(|апс1.те пе!-
!

[а зе:!опе 6е[!е а{{1у!{Ё) сБе, о!(ге аё ауеге цпа {цп:!опе ез[е[!са, зопо з{а1!
реп5аЁ; е геа!1::а{! рег а|ш{аге !о з(ц6еп{е а га39!шп9еге цпа гпа69!оге е р!й
согпр!еЁа согпргепз1опе 6е[ 1ез(о. А!!о з(еззо 5соро 5опо 5{а{е |пзег!(е !е
по{е а р1ё 6! ра9!па, Беп са!1Бга{е пе! (езЁо Рег поп аррезап{!гпе !а [е{{шга.
(!азсцп сар!1о!о 6е[ гассоп{о ё !птго6осто 6а цпа о 6це Бгеу| 6огпап-
6е сБе Баппо !о зсоро поп зо[(ап(о 6! со[[е6аге [! пцоуо сар1Ёо!о а чше[[о
ргесе6еп1е, гпа зорга{|шЁо 6! гпап[епеге а|{а е у|уа [а гпо{]уа:!опе 6е[[о
з{ц6еп(е-[е1(оге, 1! чша[е м|епе !п{го6о{|о пе[['!п(гесс!о 6е9!! аммеп!гпеп1!
сБе |! пцоуо сар!{о!о ап6гЁ а зуе!аге.
[го$со 1п сеп[го ршё еззеге цза{о з!а |п с!аззе з|а !п6!у!6ца!гпеп1е, соз)
согпе !е аЁ{!у|{Ё ге!а{!уе а6 о9п|сар!Ёо[о ро55опо е55еге зуо!{е з!а |п
6гшрро
з!а ёа! з!п6о[о з(ш6епЁе1 6а цпа раг(е, !п{аЁ([, з1 {а г!{ег1гпеп(о а![а |еЁ(цга
со!|еЁ!ма, 5етпрге ц{!|е !п с|аззе !п ге!а:!опе а цп {ез{о пагга{!мо; 6а!!,а!!га
з! о#ге ['оссаз1опе шп!са 6! цпа !еЁцга !п6!м16ша!е, !гпроЁап|е 1ап{о
рег цп
еуеп{ца[е е зцссезз]уо |ауого !п с!аззе, чцап!о' е 5орга{1ц{!о' рег !о з(ц-
6еп(е а!!']п!:!о 6е[ зцо регсог5о 6]з!ш6!о 6е!!'!са||апо.
]ш{|1 ] уо!цгп] 6е[!а со[[апа Рг|гп]гассоп|] зопо ассогпра8па(! 6а шп с6
аш6|о, соп |а !еЁ1цга а р1[,: мос! 6е! {ез(о езе6ш!{а 6а а{(ог!
рго{езз!оп1з(!.
!! с6 аш6|о ё ]гпрог(ап{е поп зо!о регсБё о#ге 6е!|е !п{егеззап1! а1(|у!Ё} 6!
азсо!{о, гпа апсБе регсБё {огп!зсе а!!о з{ц6еп{е !'орропшп1{Ё 6]азсо!саге [а
ргопшпс!а е !'|п(опа:!опе согге1(а 6е| {ез(о, соза чшап!о гпа! !гпропап{е а1
рг1гп! !!ме[[! е з[сшгагпеп{е 5егпрге 6га6!!а.

8шопа !е|{цга!
с'

(оза з!6,п1| са'' [г а$ со'?


(оза |а1 чшапёо зе| пе| [га$со?

м!|а[@, ога ё! Рцп1а


оп ё гпа! {ас[|е {гоуаге цп роз{о рег |а гпассБ!па а||е 9 6! гпа{{|па
пе! сеп1го 6| м||апо. !_о за бепе !!{аг!о, сБе о8п! гпа({|па уа а |а-
уогаге соп |а зца А[{а Рогпео е о9п1 гпа{{!па, согпе 5егпрге' сегса Рег
:о гп|пц{!шп роз1о 6оме рагсБе66!аге !а зца 9гап6е гпассБ!па пцоуа,
Б[ш, бе|[!зз!гпа.

[ч!оп сопозсе чшез{о ргоб!егпа 6|ог61о, з{ц6еп(е соп апсога гпо!{]


езагп] 6а {аге, р|6го е а!!е9го, 5егпрге |п б!с!с!е{|а, апс1'те чшап6о |!

1егпро ё Бгц{{о её ё {ге66о.

йа о931 поп {а {ге60о, ё цпа бе!!а 6!огпа{а 6! зо|е, зе{(егпбге ё чшаз!


6п!{о, гпа !! зо[е ё са16о е !е регзопе апсога Баппо уез{]1| !е66ег! е со-

!ога||: гава77е соп 8оппе го55е о а 6ог!е гпав!|е{{е а гпап|сБе соЁе,


га6атт| !п зсагре 0а {епп!з е гпа6!|е{{а.

[го$со;п сепсго 5
|
6|ог9|о согге {е||се зц[[а зца Б!с|с[е|{а, |!||!апо ё р!епа 61 6еп1е е 6|
{га{Бсо, гпа !ц| о8в! 5(а бепе, азсо[1а !| пцоуо сё сБе Ба г]сеуц{о |ег]
6а 8агБага, !а зша [ава72а' рег |! согпр!еаппо: цп с6 6! гпцз|са |п6!езе.
Р]сог6а апсога !а {ез(а 6| ]ег|5ега а са5а 5ца соп в!!агп!с|: Рао|о, Ап-
1оп!о, !-шс[а, !-шса, [[1агсо, Ап6геа, 5!|у!а. РосБ! агп1с], гпа бшоп!, согпе
6!се зегпрге БагБага. Ёаппо азсо|Ёа{о гпшз1са, Баппо ба!!а{о, Баппо
раг!а{о 6е! р!й е 6е[ гпепо, }таппо тпап61а{о !а (оЁа е а!!а йпе, уег5о
|'цпа 61 по{{е, {ц{{] зопо {огпа{! а!!е !ого сазе. [.|па {ез1а зегпр!|се,
6!ог6!о рге{ег1зсе соз), поп агпа !пу|{аге {горре рег5опе е ауеге соп-
{цз|опе1 1п саза.
Бссо регсБё о66| 61ог6!о ё {е!]се: азсо!{а |! зцо с6 пцоуо зц!!а зца
б1с!с!е{{а, пе! сеп{го 6! й!!апо, !п цпа бе!!а 91огпа{а 6! зе{{егпбге: 9!!
ац|огпоб|!!з{|, |пмесе, пе|!е [ого гпассБ 1пе 5опо пегуоз! рег ![ {гайсо,
рег ! зегпа{ог] гозз! о регс[ё поп с'ё шп роз{о 0оме рагсБе8в;аге.
6!ог61о уа а!!'цп1уегз!1), !!|аг!о 6ш16а пегуо5о е уа а! !амого, а! зцо
з{ц6!о 6|аууоса{о пе! сеп{го 0! |\:1!!апо.

6!ог31о зогг!6е а! зо|е 6] зе{{егпбге е азсо[{а |а гпшз!са, |!1аг!о 5ре8пе


!а га6|о регсБё уцо[е сегсаге соп а{{епа1опе шп роз{о у|с|по а[ зцо
з{ц6!о.
6|ог6!о ра55а соп !| зегпа{ого гоззо, поп уе6е !'А!{а Рогпео Б!ц сБе
у!епе 6а!!а раЁе орроз{а2.
йаг!о сегса цп роз{о, ё пегмозо, апсБе ов8!поп г|езсе а6 агг]уаге а!
|ауого 1п огаг|о, апсБе о88;' согпе !ег!, согпе 5егпрге.
6|ог6!о уа |п Б1с]с[е|{а уе[осе е азсо!(а 1! с6, ё {е|!се е поп реп5а а
п!еп{е; |\:|аг]о 6ш!6а пегуо5о е 9шаг0а а 0ез1га е а з|п!з{га 1п сегса ё!3
цп ро51о рег !а зца гпассБ!па 9гап6е е !шп9а.

1. соп{шз1опе: 6[зог6|пе е гш!тоге.


2. раг[е орро5[а: а! {гоп{е, 6!геа!опе соп{гаг!а.
3- 1п сегса ё|: а!!а г|сегса 6|, рег сегсаге чца|соза/чша!сцпо.

6 еа;а;оп! Б6!!|п6ша
!
[{||апо, ога ё| ршп|о

",...*{':

''*'ф*. 1\,

\,\,

ш?'

''ч*
]
1

"*д- *
**

[га$со 1п сеп[го
4

6!ог3|о поп уе6е |!1аг]о с[е агг|ма, йаг|о поп уе6е !а б]с]с!е{{а 6!
6|ог6!о, !а зца А!{а Рогпео ё з|!еп:]оза, е 6|ог9|о со|тцпчце4 азсо!{а
|! зцо с6 пцоуо' поп зеп1е ]гцгпог]6е[[а с|{{).

йаг!о а!:а 6!! оссБ! зо!о чшап6о уеёе цпа со5а пега 6атап{| а !ш!,
6!ог6!о 5еп{е чша|соза сБе со!р|зсе |а зца 9агпБа, [та поп Ба ][ |егп-
ро 6| сар|ге; йаг[о {гепа5, гпа ё {горро !аг6!: 6!ог6!о ё са6ц{о 6а!!а
б!с|с[е1{а е 6г!6а6:
- А!ц{о!
[т -з

'"!'
;!*ц

:1

,эъ
1,! ;!
'1{

е* ?-==-т

*.Ф4'$*-
-г ' ч€'.{'
-

4. согпцпчце: !п о9п! гпо6о.


5. [гепаге: {еггпаге !а гпассь|па.
6. 6г1ёаге: раг|аге а уосе а|{а.

е6!:!оп| Б6||!п6ша
7
Ргоуа а ргеуеёеге со5а 5цссеае ёоро |']пс1ёеп[е.
Ра| [ге |ро[ез|.

(ш а п6 о а[г!уа |'а ]п Б ц 1апта?


!ог6!о ё а (егга е 6г!ёа рег || 6о!оге1; !!{аг!о езсе 6а!!а гпассБ|па,
ргеп6е !! се!!ц|аге е с!'т|агпа зцб!{о шп'агпбш!а п7а:
- Ргоп{о, уеп||е зцб](о ]п у]а йапаоп!, с'ё цпгава77о с[е Ба ауц|о цп
!пс!ёеп{е !п Б 1с|с!е{{а!
_ АБ]а аБ!а !а
9агпБа... гп1{а гпа[е, гп1{а гпа!е!
-Азре{{а зо!о цп ро',га6атто, [о сБ]агпа{о |'агпбц!апаа, агг!ма зцб]{о.
_ й|{а гпа!е...
_ |-о зо,5сц5а' ё со!ра гп!а2... гпа поп {! }то м!з{о, ёаууего!
_ Регё ё апсБе со!ра гп!а, 5опо Ра55а{о соп ]! гоззо... аБ|а аБ]а...!

:3
-

1. ёо|оге: ауеге гпа!е !п цпа раг1е ,0е| согро.


2. ё со|ра гп1а: }':о зба9!!а{о !о, !а ге5роп5аь!!!{а ё гп!а.

[га$со 1п сеп[го
- Азре{{а, {! а 1ц{о а цзс]ге 6а зо{{о |а гпасс[!па, а5ре{{а...

- АБ!а аБ]а... с["те соза {а? |\:1| {а гпа!е, Бо 0е{{о!

- 5), !о зо. [\:.|а поп ршо|ге5[аге 1п чшез1а роз|:|опе...


Росо 6оро, 61ог6!о ё зе6ц{о зш! гпагс!ар|е6е, !а б!с!с!е{|а у!с1по а !ц!.
йаг1о !о 6шагёа, Ба мо9!|а 0! раг!аге соп !ш!, зе раг!апо {огзе 6!ог3!о
поп реп5а а! 6о[оге.

- (огпе {| сБ]агп]?

- А|т!а... 6!ог91о, е !-е]?

- йаг|о Ёо9!!. ||1а 6!агпос! 0е! {ц3, рег {амоге.

- (['те {а... сБе {а1, зе| цп аууоса|о?


- 5)! (огпе Ба| {а1{о а сар!ге?

\ оп 5о регс!'тё, гпа Бо зцб|{о


Репза(о а| гпез{!еге 6'аууоса{о: *'#*':;ф' 'ф' -{
за!, 5есоп6о гпе 6|! аууоса{| Бап-
-_;*гп-_тт'
[Ф, поп 59, цп гпо6о зрес|а|е с! ".+._

сагпгп!паге, 6! 8цаг6аге 6!| а|{г|...


о {огзе ё зо!о цпа гп!а |гпргезз|о-
пе регсБё з{ц6|о |_е69е е шп 6!ог-
по уо6!!о апсБ'!о е55еге цп аууо-
са{о 6! зцссе55о... 5а|, согпе чше||!
6е| й!гп агпег!сап|! - Ргоуа а 5огг!-
6еге, гпа || 6о|оге ё {ог{е.

- АБ, з{ц6| !_е68е! - 6|се йаг|о _ А


с|'те аппо зе|?

3. ё1агпос1 ёе| Ёи: е5рге5з]опе рег


6!ге с['те поп ё песеззаг!о ц5аге |а
{оггпа 6] сог|ез!а ('| "!-е!").

'!о е6!:!оп! в6!||п9ша


|шапёо агг|уо |'огп6ц1апзо?

_ [|Бгп, !азс!агпо з{аге4, 5опо цп ро'!п0!е!го соп 6!! е5агп!...


_ Аь... апсБ'!о Бо йп|{о а! зесопёо аппо {цог! согзо5. [!1а ё зшссеззо
гпо!{о !егпро {а... !| зесо|о6 зсогзо! - йаг!о г16е, Ба 6п!|о !'шп!уегз!{Ё
:о апп! {а.
- АБ, а!|ога апсБ'1о Бо зрегап:а7! _ 6|огв]о ргоуа а зогг!6еге, гпа |а

6агпба {а |горро гпа|е. Ро! сБ!е6е а йаг!о:


_ 5е! зроза{о?

- 5).

4. !азс1агпо з[аге: е5рге5з!опе с!'те ш5!агпо чшап6о


поп уо$!!агпо Раг!аге 6| чша!со5а.
5. |шог1 сог5о: 6оро !! {егпро Ргеу!з{о рег {п!ге !'цп|-
уег5!{а.
6. цп 5есо|о: :оо апп!.
", .,$'.*д:*т*. :;'

"Ё: 7. ауеге 5регап7а: ае5!сегаге цп {ц{цго гп!6!|оге.

[га$со 1п сеп[го 11
_ г!6!!?
_ р|]€, шп гпазсБ!о е цпа {егпгп!па'

- А[, соп8га(ц1ат1оп!! ...Аь!!


- сье с'ё, {а гпа!е !а 8агпба?
- 5'!... ма чцап6о агг|уа чшез(а агпбц!апта?;
- Бссо!а, ессо!а, 00Фп 5еп{! !а з!гепа8?

- г!па!гпеп{е!

!,.$

гпассБ!пе
8' з|гепа: !а !цсе сБе з! 1гоуа зш!!е агпбц!ап2е' о рег езегпр!о зц!!е
шп 5шопо'
6е!!а ро!!а!а, сБе з! ассеп6е е з! зре6пе е рго6шсе

12 е6!а!оп| Б6!!!п6ша
@ша пёо агг|уа |'ауп6ш|апэо?

йаг|о а!ц{а 6!ог8|о а 5{аге [п р!е6| е 6!се:


- !еп8о |п озре6а|е соп [е, о&?
- Раууего?
- ма сег!о' соп'|е {асс!о а !азс!аг!! зо|о?

Агг!уа |'агп5ц|ап7а, е 8|! !п{еггп|ег|9 гпе{{опо 6!ог9|о 5ц!!а баге||а1о


|!1аг!о еп{га !п гпасс!'т|па е
5е8це |'агпбц|ап7а. Фга ё
гпепо пегуо5Ф, апс['те 5е
поп !'та согп!пс|а{о |а 9|ог-
па{а гпо|{о бепе: 1та !пуез{!-
{о11 цп га8а77о |п б|с!с!е{{а.
/йа !! га8а 77о ё з!гпра{|(Ф,
апсБе 6оро |'!пс!6еп[е ['та
уо9!|а 6! зсБ ег7аге12. Ё гаго
|гоуаге чца!сшпо соз) е !|
сага({еге 6| 6!ог8!о а|ц{а
апс['те йаг!о а е55еге п)епо
ргеоссш ра{о13.
1,4-9

9.1п|еггп1ег1: рег5опа|е поп


гпе6!со с!'те сцга' азз|з{е |е
рег5опе !п озре6а|е.
1о. баге!|а: |е{{|по с}'те з| {гоуа !п
агпбц!а паа.
11. 1пуез[1ге: со|р|ге чша!сшпо
соп |а гпасс['т|па.
:>. зсАег7аге: {аге о 6|ге шпа со-
за 6!уег{еп1е, рег г!6еге.
13. е55еге ргеоссшра[о: поп е5-
5еге {гапчш|!!о, е55еге |п ап-
5!а.

[га$со ]п сеп[го 13
" |![:[-]&
:!с'

[1а1 цп се||ц|аге?
Ра| гпо|се се|е|опа[е а| 5,1огпо?
А с?'п| [е|е|оп1 ё1 зо|][о?

9ше 1е|е[опа1е
!'агпБш!апаа 6!ог6!о ргеп6е 1| се!|ц!аге е сБ!агпа !а зца
|_)еп!го
у гава77а:
- Ргоп{о, 3агб!? )оуе зе|? ... АБ, !п шп!уегз|{ё?... [\о, !о поп меп6о о99!,
Бо ауц{о шп р1ссо|о !пс]ёеп1е. ... \Ф, п!еп{е 0!6гаме1, гпа 0еуо ап6аге
!п озре6а!е' 5опо |п цп'агпбц!апаа. ... \@, поп зс|тегао, шп |!:1о2 гп|
}та !пуез{|1о соп !а гпассБ]па. ... \о 6аууего, 51о Бепе, !а 9агпба гп!{а
гпа!е, гпа поп ё п!еп(е 6!3гаме. ... 5), м!епе апсБе озре6а!е соп
!ш! |п
гпе... ё з!гпра{!со, цп аууоса{о.... \о, по' поп ё со!ра зша, ё гп|а, зопо

чаас

|
1

{
',А
;

ь;

1. п1еп[е ё1 вгауе: п|еп{е 6! !гпрог1ап{е' 6! зег!о.


2. [1а1о: цпа рег5опа сье поп сопо5с!а0Ф, цпа рег5опа чца|з!аз|. Апс1'те: чца|-
сцпо.

14 е6|:!оп! Б6!||п6ша
Рше !е|е|опа[е

ра55а{о соп !| го55о. ... 5}, !о 5Ф,


5опо 5егпРге 6!з{га{{о3, !о 5Ф, гпа
5опо 6!з{га{{о регсьё Реп5о 5еп1-
рге а {е' агпоге гп[о. ... 5еп{!, у!еп|
!п о5ре6а|е, Р|й {аг6|? ... шьгп' поп
|о 5Ф, а5ре{(а... зсшз|, !п{еггп[еге'
|п с['те озреса|е ап6!агпо?

['!п{еггп!еге 8цаг6а 6|ог9|о е г|-

5роп6е:
- 5ап Ра#ае!е.
- А| 5ап Ра#ае!е г!ре{е 6!ог8!о
а 3агбага - т! азре{{о |)? ... Ф[, а
6оро, с! уе6!агпо, с!ао агпоге. ...
(!ао.

['|п{еггп!еге г!6е, г|сог6а чцап6о


апсБе |ц| ё з|а{о 9!оуапе' соп цпа
й0апаа{а, е {ш{{а !а у|{а 6ауап{!. 3еа{! ! 3!омап!|+
!\е|!о з{еззо {егпро, зчш!|!а ]| се!!ц!аге 6!Аппа, !а гпо9!!е 6| |[1аг|о.
_ Ргоп{о? ...@[, с!ао йаг|о, со!те уа? ... Регс}пё? Ё зцссезэо чша[соза?
... ФБ гп]о Р!о! ... АБ, бепе, ромег|по5, па со!те ё зцссеззо? ... Реу1
5(аге а{{еп{о, ! с!с!!з{|6 поп 6шаг6апо гпа| 6оуе уаппо; а6еззо 6оуе
зе]? ... А! 5ап Ра#ае!е, сепо, з)... чшап6о Ба]6п|{о гп! !е!е{оп1? ... 5|,
]о гез{о чш! |п шп!мегз]() 6по а гпе:ао3!огпо, о991 с! зопо 9!! езагп!. ...
Ф&, с!ао, а 6@РФ, с!ао. !

-\4\
110
ъ.,'

з. ё1з[га[Ёо: росо а{{еп{о, поп сопсеп{га{о.


4. беа[1 1 51отап1!: е5рге5з!опе сБе шэ!ап!о чшап6о раг!|агпо 6! чца|сцпо с}'те
5есоп6о по! ё гпо!1о {ог{шпа{о.
5. ротег1по:6!с|агпо соз} чцап6о раг||агпо 6! цпа рег5опа з{ог!цпа{а пе||а м!|а,
с}'те }'та ргоб!егп|.
6. с1с|1з[а: с|'т! уа !п б!с!с!е{{а (согпе ац[огпоб[|1з[а: сБ! уа !п гпасс}'т!па).

[га$со 1п сеп|го 15
61ог9|о уа 1позреёа|е рег цп 1пс1ёеп[е поп вгауе.
\ц зе1 гпа1 з[а[о 1п озреёа|е (о сопозс[ чша|сшпо с?'ле с1 ё з[а[о) рег шп р|ссо|о
ргоб|егпа?

[п о5ре6а|е
|''ре6а!е ё 8гап6е е а#о!|а{о1, 6!ог6|о ё пе| согг!6о!о е а5ре{{а
| ||

!_ 6о{{оге. |!{аг!о ё зе6ц{о у!с!по а |ш|, 1'та


согпрга{о цп 91огпа!е е цпа г|у|з{а. 6!ог8!о
Ба рге5о !а г!у!з{а е |а з{о9|!а2, п1еп[ге йаг|о
вцаг6а а 6ез{га е а 5[п!з{га рег уе6еге 5е аг-
г!уа !| 6о{{оге.

- (огпе уа |а 6агпба?
- м?[, а6еззо {а пепо гпа|е...

- 5опо 5|сцго сБе поп ё п|еп{е 6! 3гауе.

- ]!1а сег{о, зо|о цпа {га{{цга3, Бо 8|а ауш{о


'-й
цп !пс|6еп(е з|гп!|е4.

- 0аууего? (шап6о?
- с!пчце апп!{а. 5егпРге 1п б!с[с|е{{а, [3 поп
!п с!{{Ё, !п сап1ра8па.

- Аь, а||ога поп ё |а рг!гпа уо!{а!

\о.
Б апсБе 6це апп! {а 5опо уепш(о чц!
рег шпа гпапо: шп |пс!6еп{е 5рог{!уо.
- А со5а 9!осБ|?

1. а$о||а!о: р!епо 6! 6еп{е, соп гпо!{е рег5опе.


2. з|о1|1аге: |е36еге 5еп:а а{{еп:|опе.
3. |га|[шго: го{{шга 6| цп о55о.
4. з1гп1|е: чшаз| ц8ца|е, 6е!!о з{еззо 1!ро.

'з6 е6|:!оп| Б6||!п6ша


|п овреёа1е

_ 6!осо а {епп!з е а са[с|о' е !п |пуегпо уаёо а 5с[аге.

_ АБ, зе! шпо зроЁ!мо!

_ 5), !о зроЁ ё !гпрог{ап{е рег гпе. Ё {ш, соза {а! пе!{егпро !!бего?
_ |!1а1'т, 5а!, поп Бо гпо!со (егпро !!бего. (шап0о с'ё [а {агп|6!!а, |!{егп-

ро |!бего ё рег !66!! е рег !а гпо6!!е.

ъ
.#
"'1Ё
.} *
*{
-.с"\

[га$со 1п сеп[.го 17
- [ша гпо9!!е !ауога?
_ 5), 1пзе6па а!!'цп[уегз!1Ё.

- (азр|{а5! (Бе Бгауа!


- 5), зопо {оЁцпа{о. Ё {ц? Ёа! опага6аа=а!
- 5), з1с[]агпа 8агбага.1га росо м1епе чш|.

- 5{ц6|а апсБе !е]?


_ 5), |е! з|ц6!а [е{{еге.

_ )аууего? &.!!а гпо6[!е... !!|а ессо ]| 6о{{оге!


|[6о{1оге езсе 6а шпа рогЁа 6оуе с'ё зсг!{{о Ргоп[о5оссогзо6. Ё а[{о,
Ба 3!|оссБ!а!1е цп р!аае{{о пего. Ёа !!у1зо з|гпра{1со е арег!о' |!сагп1-
се Б!апсо гпо!(о рш||{о, [е гпап! [шп6Бе.
- Бшоп91огпо! (]т|ё !! гпа!а{о7?
- |о ёо!{оге, 1'то шпа 6агпБа го{{а!

- !шез{о |о 6еуо 61ге |о, о {огзе зе|ёо{{оге апс1'те {ц?

- [х!о, ё сБе...
_ Бссо, бгамо, а!!ога а6еззо
рг!гпа ё] сц**о {асс!агпо ! га961{,8 е ро1
уе0|агпо соза [та| а[[а 9агпБа. !а! !п чше!!а з{апаа [, е чшап6о }та!{а1{о
Ёогпа 6а гпе!
_ !а бепе, 6о{{оге, аБ|! 6!ог9|о уцо|е сагпгп]паге, гпа [а 9агпБа {а
гпа!е.

!|!аг|о !о а|ц1а е 1пз|егпе уаппо а!!а я{ап:а 0е|га661.

)оро росо 6!ог61о е !!'|аг]о е5сопо е... 5огрге5а! 9ауап{!а[!а роЁа с,ё

5. сазр!|'а!: езргез:!опе сБе цз!агпо чшап6о з|апо зогргез!.


6. Ргоп[о 5оссогзо: |шо6о 6е|!'озре6а[е 6оуе [е рег5опе г!сеуопо !рг!гп! а!ш||,
!е рг[гпе сшге.
7. па|а[о: рег5опа сБе зЁа па!е, сБе Ба шп ргоБ!егпа 0! за!ц|е.
8' го9,5| \': шпа "{оЁо9гайа" рег уе6еге !е озза пе! согро 0! шпа
регзопа.

18 е0|:!оп| Б6|||п9ша
|п озреёо!е

БагБага, \а га6атаа 6! 6!ог6!о.

- 8агб!! (Бе зогргеза! (!ао!

- Регс[ё сБе зогргеза? 5опо агг!иа{а, согпе Бо 6е!{о а[!е!е{опо!

- 5!, гпа... соз) ргез{о! Б ['езагпе?

- Ёо у!з!о зо!очша!сБе ёогпап0а, Бо сар!{о сБе поп ё {!{Бс][е: !а рго-


{еззогезза ё гпо!со бгама, е поп ё са{{!уа.

[га$со 1п сеп[го 19
- А[, гпепо гпа[е9!
[йаг!о азсо!{а 8агБага е 6!ог9|о е зогг|6е.
_ АБ, 8агБага, 1|
ргезеп1о |!1аг|о, оРР5, ]'аууоса{о Ро9!|...
- \!о, по, уа бепе !!'|аг]о. (!ао, 3агбага, р!асеге. й! 0|зр!асе рег чше!|о
с!те ё зцссеззо.

- (|ао, р!асеге. [:,!о, зопо сеЁа с[те ё со[ра 6! 6!ог6|о, ё зегпрге 6Ё


з{га{{о, !о сопозсо бепе.

- 5!а{е ]пз|егпе ёа гпо!{о {егпро?


_ (|пчше апп]. [/п а]тоге па{о а зсцо!а. 8агбага
ргеп6е [а гпапо 6!
6|ог6|о е зогг|0е.

- А|'т, бепе... !! (е|е{опо 6! [!1аг1о 5цопа. - 5сц5а(е' г1зроп6о а| 1е!е{о-


по.
!! 6оЁоге сБ]агпа 6|ог6!о:
- 6!ог3|о' м1еп1чш!!

- 5), 6о{{оге, агг1мо! 8агБага, гп|а1ш!|, рег{амоге?


_ (еЁо, а|тоге.
3агбага е 61ог6!о еп{гапо пе!!а з{апаа 6е| 6о({оге, йаг1о соп(!пша
а раг!аге а[ 1е!е{опо. 5а!ц{а соп |а |тапо е 6|се зо{(оуосе: - 8цопа
{оЁцпа!

- 6гаа!е! г1зроп6е 6!ог31о соп цп зогг]зо.

'|

!з э '70\
\./

9. (пепо гпа|е: рег {ог{цпа.

2о е6|а!оп| Б6|!|п6ша

1:1
г,

!п чшез[о ц|с1гпо сар|[о|о раг|]агпо ё1 рашга.


Ёа] рацга ё| чша|со5а? || соза?
Р1согё! чшапёо !'па! ауц[о гпо|[а рацга? Рассоп[а.

Рг!гпа ё! ргап7о,
с!пчце п|!пшЁ! 6!... рацга!
шап6о 6!ог8;о е 8агбага
е5сопо са||'о5ре6а|е, йа-
г!о азре{{а пе!!а зца гпассь!па.
\оп ё зо|о: у!с|по а !ц! с'ё цпа
6оппа соп !саре||! |шп6Б| е
пег[, цп зогг!зо !цгп|позо е 8|;
осс!'т| уег6!:ё |а гпо8!!е Аппа.
(шап6о йаг|о е Аппа уе6опо
! 6це га6ат.т| шзс!ге 6а||'озре-
6а|е' е5сопо 6а!!а гпасс1'т!па.
6!ог8|о 1та !а 9агпба |п3езза-
[?', гпа ё {е|[се регсБё поп }'та
р!0 6о|оге е 3агбага ё у!с!по
а |ц!. Ёа чца!с!'те ргоб|егпа а
5сеп6еге |е зса!е, гпа чцап6о
уе6е |!!аг|о зогг[6е.
(!ао! Ё а! у|з{о? \ |еп{е с|
8гауе, зо|о шпа {га{{шга! [-]п
гпе5е 6! 6еззо2 е6 ё €п|{а!

1. 0цап6о с'ё шпа {га{{цга (ме6! по{а 3, €ёр!{о|о 4), !! 6о!{оге 6еуе !п3еззаге |а

3а гп ба.
2. 8е55о: гпа{ег!а|е рег {аге |'!п6езза{шга.

[го$со;, сепс.о 21
|
_ |!1епо гпа!е, зопо соп(еп1о! А6еззо ап6!агпо {ц{1] !пз!егпе а! г1з{о_
гап(е, |! гп|п!гпо сБе розз1агпо {аге ё цп !пу!{о а ргап:о! А[-':, га6ат=|,
чшез{а ё гп!а гпо9!]е Аппа. Аппа, !ого зопо 61ог6!о е 8агбага.
йаг|о зогг16е: - (|ао, р|асеге.
!-а гпо6!!е ё|

- Р|асеге,6|ог6!о.
Багбага 6шаг0а Аппа е аггозз]зсе3; ро! 01се а6 Аппа: - |!1а... !-е1 ё !а
рго{еззогезза !\:1 ага!!

6|ог6!о ё зогргезо: - 8агБага, сопозс| !а гпо9!!е 6] !\:1аг1о?

- йа сег{о, ё !а гп!а рго{еззогезза 6|5{ог!а |!1оёегпа!

- 9аууего? сБ|е6е 6!ог3!о.

- 5), сег{о! Ф361 зопо ап0а{а а! зцо е5агпе рег ме0еге зе ё ё1{Бс]!е...
Аппа зогг16е, поп сопо5се 8агбага, гпа [а у1з{о ]! зцо у!зо а!!е !еа]оп!.
- А!!ога? Ё с;йс;!е 1[ гп|о езагпе, 8агбага?
- \о... с!оё, мо9!1о 6!ге... Б!зо6па з(ш6!аге, сег[о, гпа !е ёогпап0е поп
зопо |гпрозз[б[!!.
[ш{1! за!3опо пе!['А|{а Рогпео 6! 1!1аг!о; 6!ог9|о ё зеёц{о ё]е{го соп
8агбага, йаг!о 3шаг6а 6|е{го е сБ]е6е: - РгопЁ!? 6!ог61о з(а] согпо0о?
А!!ога ап6!агпо!

- $, гпа 6оуе? с]'т!е6е Аппа - 6|ог91о, 6ес!0|{ц: сопозс| цп Бцоп г]з{о-


гап{е 6оуе ап6аге?

- !о? _ 6|ог6|о зра!апса4 9[| осс!'т| рег !а 5огрге5а. - |о уа6о зо!о 1п

р|ттег|а, 1 г!з{огапЁ| со5{апо |горро рег гпе!


_[а Бепе,6ес]6о !о, а[[ога. _ 6!сеАппа - Ра6ата|, рге{ег!1е сагпе о
резсе?
- \оп абб]агпо ргоБ!егп!, гпап6|агпо апсБе сагпе е ре5се !пз]егпе!

3. агго551ге: !! у!зо 6!уеп1а 0| со|оге го55о.


4. зра|апсаге: а рг!ге согпр!е{агпеп{е.

22' е6|:!оп! в6!||п9ша


!
Рг|упа ё| Ргап2о, с|пчше сп1пц!| ё|... рошго!

!его 8агбага? _ г!6е 6!ог6!о, е 3агбага {а з) соп !а !ез{а.


_ Бепе! А!!ога А:1аг|о, сБе пе 0!с! 6! ап6аге !п чше| роз{о 6оуе поп
ап6!агпо 6а |ап{о {егпро' согпе з!с1'т!агпа...

- (ша!е, ['оз[ег1а ё1 8ассо?

- 5)! Ё шп ро'{шог! с!!{Ё, гпа пе уа!е !а репа5. (Бе пе 6!с!?

- 5), бшопа !6еа! - арРгоуа |!1аг!о _ А!!ога га6атт|, з!е{е ргоп|! рег шпа
епог!те 9г!6||а!а6 6! сагпе?

":!щ:-
ь
'*\

#'

*рг '*'ав*п#'{!};Ёы

./\

5. пе уа!е !а репа: е5ргезз!опе гпо!!о ш5а{а, |п чшез{о са5о з|$п!€са: цп г!з{огап-


{е 6оуе ё бепе ап,6аге регс|тё |а сцс!па ё гпо|то 5шопа.
6. 3г16|1а[а: цп 8гап6е уа55о!о р!епо, !п чшез{о са5о, 6! сагпе аггоз{о, (0с|па{а
зц| {шосо.

[га$со |п сеп[го 23
- 5)!_ 9г|6апо ]п сого7 6|ог6!о е 3агБага.
- Ре#е{{о!- 0]се !\:1аг|о, е раЁе.
)оро :о гп]пц{] !'А[{а ё {цог! |\:1]!апо; йаг!о ё 0] Бцоп цгпоге' г]6е е
зс[егаа соп | га3ааа]: Аппа [о 6шагёа е реп5а сБе о66! ё {огпа{о га-
ва77о' 0оро !'1псоп{го соп 6!ог6!о. Раг[а е зсРтегаа, г!сог6а !!зшо раз-
за1о ё] з1ш6еп(е, гассоп{а !а зца у|{а 0а 8;оуапе е| га3ат=| г]6опо.

['А!{а согге уе!осе, {огзе {горро ме!осе, е !\:1аг]о поп 6шаг6а гпо!{о !а
з{га0а: 6'!гпргомм!зо 6а ёез{га у|епе цп гпо{ог!по, йаг!о [а ]! зегпа-
{ого 91а!!о |та поп {гепа, апа!а! соп(гаг]о ассе[ега е уе6е 1! гпо{ог|по
а!!'ц!1]гпо гпогпеп1о. Аппа 3г16а:
- А{{еп{о!
6|ог6|о зра!апса 9!1осс[[, чшез{а мо!{а рег !а рашга, БагБага роЁа !е
гпап1а! уо!{о. йаг1о ё'|гпргомм1зо 5{егаа8, !а гпасс[!па езсе 6| з{га6а
а

Р1гпап9опо {еггп|, 5еп2а 6!ге п!еп1е, рег {геп{а !шп6!т1 зесопё]. |-а
рацга ё {ап{а, гпа пе55цпо ё {ег!{о. |!1аг]о 6шаг0а Аппа, Аппа 6шаг6а
!!1аг!о. Ро] {ц{{! е 0це 6шагёапо ё!е!го: БагБага е 6!ог6!о зопо аб_
Бгасс!а!1, соп в!1 осс]т! с[':]цз1. 1гегпапо апсога рег !а рацга. 61ог91о
арге 8!]осс1'т1рег рг!гпо, уе6е йаг!о. йаг]о с['т1е6е:
_ 5е1у1уо? 6|ог9!о {а з'! соп [а {ез{а.

_ Рацга? _ 6|се Аппа.


_ !о] по? _ г1зроп6е 8агБага.
_ БеБ, {огзе 6еуо 1пу!{аге апсБе |! га3ат=о 6е| гпо{ог|по а
ргап7о соп
по1... _ 6!се йаг1о, гпа пе55цпо Рта мо611а 6|зогг]0еге.

!]епе 8еп{е у!с!по а!!а гпасс1т|па, {ш{{1с1т!е6опо:


_ (огпе з{а{е? 1ц({о бепе? €! зопо {ег||!?

7. 1п сого: |пз|егпе.
8. з[егааге: 8;гаге !! уо|ап{е рег {аг сагпб|аге 6|геа!опе а!|а гпасс['т|па.

24 е6!а|оп| Б6||!п6ша
Рг|гпо ё| ргоп=о, с|пчше гп|пш!| а|... рашга!

ч.#

"$*ъ
#

&, *

-..-./

ъ|]

!|]аг|о езсе 0а!!'аш{о е 0]се а {ц{{]:


- 1ц{{о бепе, {ц!1о Бепе {ш11| бепе, поп с'ё ргоБ!егпа!
' вга7]е.5|]агпо
0па з!6пога апа|апа ме6е 6|ог61о е 9г!ёа:
_йа чше[ пва77о Ба !! 6еззо, ё {ег](о!
- !!'!а з16пога -0|се 6[ог3|о, е рег !а рг|гпа уо!{а {огпа а г!ёеге: _ ][
8е55о ё рег шп а!{го 1пс!6еп1е, поп сег{о рег чшез{о! [\оп роззо сег|о
гпе|{еге !! 3еззо соз), зшб|(о!
Аёеззо г]6опо {ш|{1, апсБе !е регзопе ]п{огпо.
Агг!уа апсБе |! га6атао ёе| гпо(ог1по' рег {ог|цпа апс1'те !ц! поп [а
п!еп{е; уе6е (ц((!г!6еге е поп сар1зсе.
_ 3е1'т, сБе с'ё 6а г10еге?

- \!еп{е п!еп{е' з!агпо {е!|с| 6| з!аге {ц{{! бепе, ессо {ц{{о - ё]се йа-

[га$со 1п сеп[го 25
:--

:=|,
- и.].\

г|о - в {ш, зЁа1 бепе?

- 5), {ш{{о бепе, 3гат|е.


_ 5а|, зесопёо |пс]0еп{е рег гпе о88|, рг]гпа [':о !пуез1!{о цп
чшез|о ё !!

гава77о !п б!с]е а6еззо апё!агпо а ргап7о !пз]егпе. Ё со!ра гп]а апсРпе


чце5{а мо!|а, чш|п61зе! |пу!{а{о апсБе {ц!!]еп1соп по!?
- (оза? !! зесоп6о !пс]6еп{е овв|? - сБ!е6е |1га3атто ргеоссшра{о - \о,
по' рег саг!{ё, ап0а{е 0а зо!!, поп с'ё 6це зепаа {ге9!!! Б зсарра м|а.
Р!па!гпеп{е, 6оро':о гп|пш1!, [!|аг!о, Аппа, 61ог3|о е БагБага агг|уапо
а[ г!з{огап{е егпап8|апо ё!6шз{о1о. А!!а 6пе, чшап6о е5сопо 6а! г|з{о-
гап{е, 6|ог9|о сБ1е6е а йаг1о:
- А!|ога йаг!о, сБ| репз| 01 |пуез{|ге о88; рогпег!39!о? Ёа] цпа [|з{а о
|гпргомм|з!11?

йаг!о г|зроп6е: - 5р!г|{озо! 3еБ, з]сцгагпеп{е цпо с[е гпап9|а гпепо


ё] |е!

1ц{{| г!6опо е за16опо !п аш!о, гпа а! г!{огпо !!1аг]о 6ш|0а соп гпо[{а
а{!епа!опе. 8аз{а |пс!6еп!|, рег о8в].

\|\'?'41
т-'

9. поп с'ё ёце зепаа Ёге: ргомегБ!о сБе з!6п!6са: "5е ё 5цссе55о 6!Ё 0ше мо!!е, 6|
з!сшго 5цссе6егЁ апсога''.
1о. а1 8ш5Ёо: соп гпо!1о р!асеге.
11. 1прготу1заге: {аге цпа со5а 5еп7а е55еге ргерага1|.

26 е6!а!оп! Ё6!||п3ша
!п6!се 6е||е аЁ(!у!Ёа

А!|]у|[й т'3 в

АЁЁ|у|Ё й +'э ш

АЁЁ|у[Ё й то-т4 ш

АЁЁ|у|Ё й т5->о ш

АЁЁ|у!Ё й э,т-э4 ш
Аш]у|1а

1. Ёа! сар!1о со5а з]9п![!са?

6!ог9!о !та гпо|{! е5агп1 ёа |аге. - с!ог6!о ёеуе |аге гпо!{! е5агп!.
(оза с'ё сРге розз1а(по гпап9!аге? - (оза с'ё ёа гпап5,1аге?

€оп!|пца 1ц!

1. А| гпегса{о 1то {гоуа{о гпо!{е созе ёа со(пргаге. -

2.

3.

4.

5.

6.

'
(6) 2. €асс|а а]... "соп[гаг!о"!
+#
Азсо!{а |а 1гасс|а аш0!о соп а11епт1опе е !п6!са, 1га 9!! а99е11[м[
с[те 5е9цопо, чце!|! с}":е зопо !! соп1гаг!о 6! а|сцпе раго!е с}'те
а5со!1ега|. А11епт1о[€, регё, с! 5опо 6е9|! а99е1{!м! !п р!й!
-)
[; Бавйо- ) [;;ЁЁте ) [*!ессыо-) [*а!ю
.)
[,;й{|а ) [йай1- (йФ55о--) [ыоп|агю-)

[;.'й;;о ) ['":-ЁйоБ ) |_..'а;й ) [,;;пййо;ь-)

:8 е6!а!оп! Б6!||п9ша
сар!1о|о 1 - Р1||апо, ога ё| ршп!а

3. €опоэс| чце5[е е5ргезз|оп|?

у]с!по а.../ ёауап1! а.../ 6!е|го... / а 6ез1га 0!... / а з!п!з1га ё1.../


0] [гоп1е а.../ рг!гпа 0!... / ёоро.../ а1 сеп1го о!... / ассап1о а...

... !е0!агпо! @ззегуа !| 6!зе9по ч ш ! зо11о.


|_е99| !! 1ез1о е гпе|1! |е |е11еге пе! сегс|т!е11о 9 !шз1о.

[а гпасс?'л1па 6| маг!о у!епе


6а 6ез1га. ||
' {-] г-., 1-__] [--_] *1 [',-]
[а б1с1с!е|[а 6| с!ог6|о
ё 6оро !! зегпа{ого, а|
сеп[го 6е||а з{га6а.
Росо рг|гпа 6е1 5егпа-
{ого, а 6езЁга, с'ё шпа |аггпа-
с]а. \/!с|по а|!а {аггпас!а с'ё
шпа |1бгег1с. Рг1гпа 6е|!а

;::#:,]:#:;:';:
"" А
9!огпа!а!о с'ё |а [еггпа[а
ёе||'ац[обцз.
А з!п|з[га, 6оро !'!псгос|о, с'ё шп ш$с1о роз[а|е.

(---._-ъ
\, .

[га$со |п сеп[го ,э
|
Аш]у|1а

4. [пё|са соп цпа [ |е а[#еггпа:|оп| уеге.

1. йаг!о ё 66ап:а1о. п
2. 6!ог6!о з{ц6|а |-е88е. п
3. ]!|аг!о ['та 6це багпб!п|. п
4. А с!ог9[о {а гпа!е !! Бгасс!о. п
5. |_'агпбц| ап7а ё агг|уа{а ргез{о. п
ч('т|; 5. €егса |ёггоге Азсо|Ёа |а |гасс!а ацё!о с!те з| г![ег!зсе а! 1ез1о
\ ' с!те зе9ше е согге99| ! 4 еггог! ргезеп[|.

Росо 0оро,61ог6!о ё зе6ц{о зц[!а з{га0а, !а Б!с|с!е!!а у!с|по а !ц!. йа-


г!о [о 6шагёа, [а мо6!|а 61 раг!аге соп !ш!, зе раг|апо {огзе 6!ог6!о поп

Реп5а а| 6о!оге.
_ (огпе {| сБ!агп!?
_ АБ!а... 6!ог91о, е !-е!?

- |!1аг|о Ро6!!. йа 6|агпос| 6е! !-е1, рег {аиоге.


_ (Бе {а... сБе {а!, зе! цп аууоса{о?
_ 5)! (огпе Ба]{а!{о а сар!ге?
_ \оп зо регсБё, гпа Бо зцб]{о реп5а{о а[ !ауого ё'аууоса!о: за!, зе-
соп6о гпе 6!|аууоса{|Баппо, поп 5о' цп гпо6о зрес!а!е 6|сагпгп|паге,
616шаг6аге а[{г!... о {огзе ё зо!о цпа гп!а |ёеа регсБё з{ц61о !-е88е
611
е шп 6!огпо мо611о апсБ'!о е55еге цп аууоса{о 6| зцссеззо... за!, согпе

чше|![ 6е!й[гп агпег[сап|! - Ргоуа а зогг16еге, гпа !! 6о!оге ё {ог{е.

1. ................. 2. .................

3. ................. 4. ................

6. РегсАё з1 ё1се соз}?|оапёо цз!а:по чшез1е езргезз!оп!?


т. ]азс|атпо я!а(е...

! а. !шап6о уо3|!агпо 6[ге чца|соза.


| ь. 0цап6о поп уо9|!агпо раг|аге 6| чца|со5а.
! с. 0цап6о з|агпо гпо|{о {е|!с!.

3о ес;а;оп! Б6|!!п8ша
|
сар:1о1о 2 - @шопёо агг|уа |'аупБш!апэа?

2. 9]агпос] 6е! !ц!

п а. !о6|!агпо е55еге р!й агп|с! 6! чша!сцпо.

п б. !о9|!агпо |пу!{аге чца!сцпо а беге чца|со5а.


п с. !о9|!агпо гез{аге 5о|! соп чца!сцпо.

3. Ё со!ра уп]а!

п а. Ёо {а{{о цпа со5а бе|!а.


п ь. но сар;со сБе ['то {а{{о цп еггоге.
п с. Ёо сар!{о сБе Бо 6е{{о цпа со5а з{цр|6а.

+. (огпе |асс|о а !азс|аг[| зо!о?

п а. \оп уо3!|о ап0аге соп цп агп!со.


п Б. !о6!|о шзс|ге соп чца|сшпо.
п с. \оп уо3!!о !азс!аге цп агп!со с|'те !'та цп Ргоб!егпа.

7. Р!зсг|у! !е чшаЁго езргезз|оп! !п цп соп1ез1о ё!уеьо. (Ё розз!5|!е


зсг!уеге шп 6!а!о9о, шп репз[его, цпа {га5е, шпа з!{ша:!опе..)

1.

2' о - о о о оо о. о о о о |... о оо о о. о.. о оо о оо о... -- о о о о о... о соо о. о о - о о..... о о о о....... о о о. о о о о оо о


' о... о о о.... о... о.. о о. о
" " " " " " ..

[га$со 1п сеп[го 31
А{||у]1а
!

8. €гшс|уегБа.

&!зо!у! !! сгцс!уегба е 5сорг! !а раго!а па5соз1а (6 !е11еге) !п уег1!са|е.

Фг|ттопЁа!|
2. (о|р!ге шпа рег5опа соп !а гпасс1'т!па.
4. !п!а!о е €пе 6! яо!е.

5. !пйп!{о 6! цп уегбФ... "6!уег{еп{е"!


6. [а гпа!е!
7. )ез!6ег!о 6! цп {ц{шго !т!3|!оге.
9. со!оге 6е!|а !ауа8па а 5сцо|а.
|!

1о. йассБ|па рег ап6аге |п озре6а!е.


11. (оп{гаг!о ё| гпа|е.

\/егЁ!са!|
1. 9!ге о {аге цпа со5а 6!уег[еп{е.
3. !егбо рег 3!! осс['т[.
8. !| соп{гаг|о 6! з).

32 е6!а!оп[ Ё6|!!п6ша
сар|1о1о 2 - @шапёо агг|уа |'ауп6ц|апэа?

9. Рассоп[а... | ё]зе9п!!

Рассоп1а со5а ё зшссе55о 1га йаг|о е 6!ог9|о соп !'а!ц1о 0е! 6]зе-
9п | !п баззо. А11епт1опе! 1 0|зе9п! поп 5опо !п ог0[пе: рг!гпа 0еу!
пе11ег| ! пе! !'ог0 !пе 9!шз1о е ро | гассоп1аге |а з1ог]а 6е!|'!пс!0еп1е.

[а 5ечцеп7а 9!цз1а ё:

111 1у у1

5_ .,.1
А

[га$со 1п сеп[г" ,,
|
А1{!у|1а

10. Р!зропё! а||е 6огпапёе.

1. РегсБё 6|ог9|о ё 6|з{га{{о?

2. Регс!'тё с!ог6!о с1т!агпа !!{аг!о "{!т|о"?

3. 5есоп6о [е, сБе |ауого {а |а гпо8|!е 6! йаг!о?

\1-. Расс1агпо 1! ршп!о.5се9!! !е езргезз!оп! 9|шз[е !п чшез!о Бге-


уе г!аззцп[о.

61ог6!о е йаг]о [аппо {а{{о цп (т) асс|ёеп[1|асс]ёеп!е|]пс|ёеп!е.


|й а г!о (>) Аа
ез1а[о | Аа |пт ез1|!о| ё ]пу ез11[о 6 !ог6|о соп а з ца А!{а
1пт !

Рогпео регс1'тё 6 1ог9!о ё разза{о соп !! зегпа{ ог о $) гоззо! 9|а!!о|уег-


/е. йаг!о ё цп аууоса{о е 6!ог6|о з{ц6]а [-е96е, гпа ё цпо з{ц6еп{е
@)|п согзо||а:ог| согзо| зш] согзо. 9оро !'1пс|6еп{е 6!ог6!о Ба гпо|(о
6о|оге (э)а!!а!ез!а|а!|а9,атп6а|а!!а!папо е 1!|аг]о !о а!ц1а е раг!а шп
ро'соп !ш1. (шап6о |'агпБц!апаа агг]уа |\:1аг1о 6ес!6е 6! ап6аге соп
6|ог91о (в) а саза| а!!' ип1тегз|!й| а!!' озреёа!е.

,^ Б6|!!п6ша
|е6!:|оп|
сар!1о|о 3 - Рше !е!е|опа!е

Аппа: ФБ гп[о Р[о!


|уАаг1о: ...

Аппа: А['т, бепе' роуег!пФ, 0а согпе ё зцссеззо?


[уАаг1о: ...

Аппа: )еу| з{аге а{{еп{о, ! с!с|!з{[ поп 8цаг6апо гпа! 6оуе уаппо;
а6еззо 6оуе зе!?
|уАаг1о:...

Аппа: А! 5ап Ра#ае!е, сег(о, 5}... чцап6о Ба! 6п|{о гп! {е!е{оп!?

|уАаг1о: ...

Аппа: 5), !о гез{о чц! !п цп!уегз!{а лпо а гпе77ов|ог[Ф, о88! с! зопо


3!! езагп!.
[цАаг1о: ...

Аппа: Ф&, с!ао, а 6оР@, с|ао.

^
(в)' 13. Азсо!Ёа || Бгапо е со!пр|е(а 9!| зрат| уцо[:.
у
- Ргоп[о, 3агБ!? 9оуе зе!?... А[, |п цп!уегз|(а?... \Ф, !о поп уеп8о
о88!, Бо ауш(о шп (':).................................................. |пс|6еп[е. ...

\@, п!еп{е 6! 3гаме' !та 6еуо ап6аге !п озре6а|е,5опо !п шп'(2)......

............................................... \|Ф, поп зс}'тега@' 0п {|а!о гп! ['та !пуе-

з{!{о соп !а гпасс['т!па. ... шо 6аууего' з{о бепе, !а 9агпба гп! {а гпа|е,

гпа поп ё п!еп{е 6| (з)................................................... ... 5], у!епе


апс!'те !ц| !п озре6а!е соп !те... ё (+)....................................................'

цп аууоса{о.... \Ф, 00Ф, поп ё со!ра зша, ё гп|а,5опо ра55а[о соп ||

го55о. ... 5), |о 5Ф, 5опо 5егпрге (э)..................................................,

!о зо, гпа 5опо 6|з{га{{о регсБё реп5о 5егпрге а [е, агпоге гп|о. ...

5еп{!, у!еп| |п озре6а|е, р!0 {аг6|?

[га$со |п сеп|го 35
\4. Ргеуеё! || зе9ш1!о ёе!!а з|ог!а.€оза ршё сцссе6еге ога? €о:пе
еп[гапо пе!!а з|ог!а |е 6це ёоппе? Ба! ёше !ро[ез|.

1. ...............

2' о о о о оо о о о о оо о о о о о о о о о о о о о оо о о о оо
' о о оо о о оо о о о о о о о о о о о о о о! о о о о о о о о о оо о о о оо о о о оо о о о о о о о о о о! оо о о оо о о о оо о о о оо о о о о о о о о о оо о о о
сар!1о1о4-|позреёо|е

15. €оспе уа? !п !1а||апо шз!атпо чшез[а езргезз!опе рег {!ге:


"€о]пе з|а|?"' :па апсБе рег 5ареге_

(огпе уа |! |ауого?
(огпе ё апёаЁо |'езагпе?

\7. Ргаз] "5ре22а!е".0п!зс! соггеЁЁатпепЁе |е #гаэ|.

1. 6|ог9!о уцо!е сагпгп|паге, Ф е 6|се зо{{оуосе: "8цопа {оЁцпа!"

2. !шап0о с'ё |а {агп!3|[а, Ф пе|!а з{а п7а6е1 6о1(оге.

3. 9ше апп! {а зопо уепц{о чц| о гпа |а 9агпБа {а [та|е.

4. 8агбага е 6!ог9!о еп{гапо @ рег цпа |тапо.

5. йаг|о за!ш{а соп !а гпапо @ ||{егпро !!Бего ё рег |й9|!


е рег |а гпо$!|е.

[га$со |п сепЁго 37
А11|у|Ёа

|8. Р1зе9п1 е раго|еАББ!па ! ё!зе9п| а!|е раго|е согг|зропёеп1!.

3.

|
{р #
ап6ц/апаа ёо[[оге
; согг/4о/о па!а[о

у /пс/4епФ |га[[шга

а
(э),
+'9 19. Азсо|[а Бгапо е согпр|е{а ||1ез|о соп |е ргероз!:!оп!.
!!

!-'озре6а|е ё 9гап6е е а#о|!а{о, 6!ог6!о ё (т)......................... согг!-


6о!о е а5ре{{а 1! 6о{{оге. йаг]о ё зе6ц{о у!с!по (:).........................

|ш!, [а согпрга{о шп 9!огпа!е е цпа г!у!з{а. 6!ог6!о Ба ргезо !а г!-


у!з!а е !а з{о6!!а, гпеп{ге |!1аг!о 9шаг6а (з)......................... 6ез(га е
(+)......................... з!п!з{га рег ме6еге зе агг!уа ]! 6о{{оге.

- (огпе ма [а 6агпБа?
_ [\:1аБ, а6еззо {а гпепо гпа!е...
_ 5опо з!сцго с|е поп ё п!еп|е (з)......................... 8гауе.

38 е6|а!оп! Ё6!|!п6ша
сар:{о!о4 -!позреёо|е

20. €опозс|чшез{е езргезз|оп! тпо!1о согпцп! пе| ||п9ша99|о со!-


!очш|а!е? [пзег|зс! €азр!!а!, |йепо гпа|е!, Ёссо- /пе|ё|эе9п!.

[га$со |п сеп[г, ,,
|
Аш|у]1Ё:

2\. Расс1а,по 1! ршп!о. €огге99| !е а#[егтпаз]оп| #а]5е.

1. 6|ог9|о {е!е{опа а||а гпа6ге.

2. [!1аг|о (е!е{опа а 5ша гпо9!|е.

3. 6!ог9!о поп |та гпа! ауц{о !пс|6еп(|.

4. йаг|о {а гпо|(о зроЁ.

5. 6!ог9!о Ба сопо5с!ц{о 8агбага !п озре6а!е.

6. 6!ог6!о 6еуе {аге | га99! {,.

22. 0те соза г!сог{! ёе!!а з1ог!а? [её!а:по! АБ5!па !е ш|9пе11е


а|!е [газ| е ро! :те1[! |п ог6|пе |а зечшеп:а
Р|з е8поп.
а. !!епе |'агпБц|апаа е РоЁа 6|ог9|о а|['озреёа|е. _
ь. 6!ог9!о е5се 6а||'озре6а!е соп |а га9а77а.
с. 6|ог91о |та шп !пс!6еп{е соп йаг!о.
6. !_а гпасс!т|па соп ! чша{(го агп|с! Ба цп а|{го |пс|6еп{е.
е. 6|ог9|о {а ! га99! {,.
{. 1ц{{| е чца{(го гпапв|апо а! г!з|огап(е.

4о е6|а!оп! Ё6!||п9ша
саР|1о!о 5 - Рг|упа ё| Ргап7о' с|пчше гп|пш!| ас... рошга!

!
!

[га$со 1п сеп[г"
|.'
А!!|у|Ёа

,*
(10)) 2з. Азсо|Ёа || Бгапо е |пё|са |е еэргезз|оп! о !е раго!е шош Рге_
у зеп[|.
п
1. 3о гп|пш{! п
2. {цог[ й!|апо п
3. бцоп ц!тоге п
4. о88| ё {огпа{о багпб!по
п
5. !!зцо разза{о 5огг!6еп{е
п
6. согге уе|осе п
7. 6а з!п|з(га у!епе
п
8. го55о
п
9. 9г!6а п
1о. рацга

24. 9ца! ё !| соп[гаг|о 6:... ?

1. а{{еп{о
2. соп{цз|опе

3- 6аге 6е| {ц
4. раг|аге зо{{оуосе

5. 6!йс|!е
6. а 6ез{га

42 е6!а!оп! Б6!!!п9ша
сь|ау| {е]]е а[1]у!1а

7. 1. А! пегса{о !'то (гоуа(о гпо|{е 1о. 1. 6!ог3!о ё 6|з{га{{о регс!'тё реп-


со5е сБе ро55о согпргаге' 2. \оп 5а а||а 5ша гава77а 8агбага, 2.
роззо/мо3|!о 6!ге п[еп(е, 3. чцез{о Регс[зё 6!ог9|о поп сопо5се йа-
ё шп шп 6|гп с[те 6еу!/6обб!агпо уе- г!о, 3. |_а гпо9!!е 6! йаг!о !пзе9па
6еге, 4. Ёо гпо!(е созе 6а {аге, 5. а !!'ш п |уегз!|Ё
\оп с'ё п|еп|е 6а бег€, 6. (шез{о 11. ] |пс!6еп{е, 2. }^:а |пуез(|{о, 3. го5-
ё цп ||бго 6а !е99еге! 5Ф,4. {цог! сог5о' 5. а|!а 9агпба, 6.
2. [г!з{е, месс!'т[о, бгц{(а, (?|гп!, |оп- а!!'озре0а!е
[апо, р[ссо|а, сог(а :э. Р!зроз{е |!беге
|3. ] р!ссо1о, 2. агпБш!а п7а,3. 8гауе'
4. з!гпра{!со, 5. 6!з{га{{о
т4. &|зроз(е |!беге
|5. ] (огпе уа !о з{ц6]о 6е!!'!{а|!апо,
2. (огпе 5опо ап6а[е |е уасап7е
т6. Р|зроз{а |[бега
17. 1. с' 2.€, 3. ё, 4.б, 5. ?
18. 1. |пс!6еп{е, 2. согг!6о!о, 3. 6о([о-
|€, 4. агпбц!ап=а, 5. {га({шга, 6.
гпа!а{о
19. ] пе|, 2. ё, 3. А, 4. ?' 5. 6|, 6. |п,7.
4.21 3 !п, 8. !п

5. 1. зц||а з|гаёа: 5ш| гпагс!ар!е6е, 2. 2о. 1. йепо гпа!е!, :. (азр!{а!, 3. Ёссо


ёе| [е1: 6е| (ц, 3. |ауого: гпе5(|еге, |'ац{обцз!
4. 1ёеа: !гпргезз!опе 21. ] а||а 5ца гава77а, 3. [та ауц{о
6. 1.61 2. 4' 3. б, 4. ( 6це |пс!6епЁ!, 4. поп {а зрог(, 5.
|та сопозс!ц{о 8агбага а зсшо!а
7. Р!зроз(е |!беге
8. @г|ааоп[а||: 2. !пуез{!ге, 22. ! с-6, || ?-3, !|! €-5, |у б-4, \/ 6-':,
4. 5€, 5.
г!6еге, 6. 6о|оге, 7. 5Регап7а' 9. !! {-:
пего' 1о. агпбц!апаа, 11. бепе; 2э. 1, 4, 51 7, 8
\/ег[1са|1: 1. зс!'тегааге' 3. ме6еге, 24. ] 6[з(га{(о, 2. ог6|пе, 3. 6аге 6е|
8. по [_е!, 4.1г1ёаге/раг|аге а уосе а![а,
Р аго|а па5со5Ёс: з!гепа
5. {ас!!€, 6. а э!п!з{га
9. |-Ё, ||-с' |!!-г, |у-о, !-А, у|-в

[га$со 1п сеп[г"
|.'
Рг1гп|госсопЁ! ё цпа со[[апа 6! гассоп|! г1уо[|а а з|ц6еп!! 6! о9п1 е|А е [!-
те[[о. @9п1 з|ог!а ё ассопра9па|а 6а Бгеу! по|е е 6а ог!3!па[! е з!рра|!с!
6!зе9п!. €Б!ц6е !( !!Бго цпа зеа!опе соп езегс!:! е ге[а|'1уе зо[ц:!оп!. Ё 6!зро-
п!Б![е апсБе [а уегз!опе [!Бго + €0 ац6|о с[е регпе||е 6| азсо[!аге |ц!|о ![
гассоп!'о е 61 змо[9еге 0е[[е бгеу! а||!у!|А.

Р1ес1 Рассоп|1 (А1 -А2) (/па по9[!е 9е[оза, 6е1


у|с|п! 61 са5а |горро сшг!оз!, цп ап!со с!'те еп[га
пе[[а уоз[га сшс1па е гпап9!а |ц!|о, 0[ [а6го е[е-
3ап|е' шпа 6оппа бе[[а е п{з|ег1оза пе[ пе[го.
Фшез(! е а[|г! рег5опа89| 5опо 1 рго|а9оп|з|! 6е[-
[е 6|ес! бгеу! з[ог1е с! чшез|о [!бго, 6оте 5со-
рг!апо с1'те [а у!|а с! (ц||! ! 3!огп! ршё ауеге 1

зшо! [а|1 !п[егеззап[{. . .


0]ес| Рассоп|'] [а раг|е апс|те 6е! па|ег!а|!
5црр[епеп|аг! с! ['|цоуо Рго9е|'|'о ]{'а|]апо 1 !п
чшап[о [е з(ог!е зопо |зр!га|е а6 а[сшп1 6!а|о9!'т1
6е| уо[шпе.

ёе1{ь;|1рап1
|п \!]а

!А1з[его 1п $а ёе1 [ш!|рап| (А1 -А2) ё шпа з|о-


г!а со1пуо[9еп|е, е поп 5еп7а со[р! 61 5сепа,
с1'те з| зу1[црра а[['1п[егпо с! цп соп6оп1п!о.
1ц|!о {п!а!а соп ['оп!с!6!о 6е| з|9пог (азз|,
['!пчш|[!по 6е| зесоп6о р1апо:6це зе6!сепп!,
6!асопо е 51попа, 6ес!6епо с! пе[[егз| зц[[е
[гассе 6е|['аззазз!по. !_е 1п6а91п1 рог[егаппо !
га9а77! а зсорг!ге поп зо[о ![ со[реуо[е, 0? ап-
с1'те ['апоге.
1га#!со |п сеп[го

!п цпа са!6а гпаЁ!па1а 6! зеЁегпбге,6!ог9!о (шпо з1ц0еп1е шп!-


уег5!!аг!о 6! |_е99е) е йаг!о (шп по{о е 5ег!о аууоса!о) ]'таппо цп
[ог!ш!1о !псоп{го/зсоп1го а цп !псгос!о пе! сеп!го 6! м!!апо. Рег
6!ог3!о, йаг!о ё |'!гпгпа3!пе 0. чше|!о с[е ушо!е 0!уеп1аге ''6а
8гап6е" е рег йаг!о, а| соп1гаг!о,6!ог9!о ё !'!гппа9!пе 6е! 5шо
разза1о 6! га9а77о 5репз!ега{о е а|!е3го с}'те ога ё зо!о цп г!сог6о
!оп1апо. Ршё шп |пс!6еп!е з1га6а!е 6!уеп!аге |'оссаз!опе рег цпа
п цоуа а п !с!а!а ?

Рг|гп]гассопЁ' ё шпа со||апа 6! гассоп{| $га6ца|! о |ез|! |е{{егаг! {ас!|!(а||


г!уо!{! а з{ц6еп{! з[гап|ег! 6| о9п! е{ё е |!уе||о. Ф9п! з{ог!а ё ассогпра-
3па{а 6а бгеу! по[е, уаг!е а{|!у|{Ё е с!'т!ау!. |_а со||апа согпргеп6е |зе-
8шеп{! {!{о||:

1гайсо |п сеп[го (А'т-А:)* |о зЁгап!его (А:-8':)*


![!!зЁего |п []а 6е! 1ц||рап| (А':-А:)* !{а|о (а|у|по ( 3':-3:)*'
9!ес| Рассопс! (А':-А:) Реге6]Ёа (8':-в:;*
А|Бег!о !!!огау]а (А:-в1 )* [.|пё|с| 8ассоп!! ( в':-в:)
!!п 9!огпо 6!уегзо (А:-3':)* !! зоз1а ((':-(:)*
|] гпапозсг|[1о 6| 6|о!1о (А:-3':)*

*ё 6|зроп[б!|е |а 6орр|а уегз|опе: эо!о ||Бго оРрцге !|бго + (9 ац6|о

|_!Бго
! 5вш 97 8-96о-663э.-:7-4

| ш]!|||| | ш !ш |!
,||!| ||

тЁго я

йапсо, ё 6а
620,00
:
\ 'шог! согпгпегс|о.

ццшшш,3$
ж
*' .(!р

"
',*ф уж,#'

Вам также может понравиться