Вы находитесь на странице: 1из 9

MINISTERUL MUIII4CTEPCTBO

AGRICULTURII, DEZVOI,TARII CE JIbCKO| O XO3flIZ CTBA,


REGIONALE PE f I{ OHAJIL HOf O PA3 BIITI'Ifl
$I MEDIULIII lI oKPvxAIOIIIEfr CPEALI
AL REPUBLICII MOI,DOVA P E C rIyE JII4KI,I MOIAO BA

AGENTIA ATEHTCTBO
DE DEzvor,TARE REGToNALA suo PETHOHAJIbHOI-O PA3BHTHfl tOI-
Republica Moldova, MD-4101 or. Cimiglia, bld. $tefan cel Mare, 12
Tel./, Fax. 1373 241 2 62 86, Email: adrsud@gmail.com

ORDIN
NR.29 din 15 iulie 2021

Cu privirc la aprobarca llegulamcntului


cu privire la organizarea ;i dcsfl;urarea
concursului pcntru ocuparca l'uncfici
vacante in cadrul ADII Sud

in confbrmitate cu pc. 24 dtn Regulamer-rtul-cadru al Agenliei de Dezvoltare


Regionala, aprobat prin Flotdrirea Guvernului nr.12712008 cu privire Ia mdsurile de
realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decernbrie 2006 privind dezvoltarea regionalA
in Republica Moldova,

OI{DON:

l. Se aproba Regulamentul cu privire la organizarea si desllEurarea concursului


pentru ocuparea funcliei vacante in caclrul ADR Sud, se anexeazd..
7 Prezentul Ordin se publica pe pagina web a ADR Sud.
J. Controlul asupra executArii prezentului Ordin rni-l asum.

y'
,,.41r'.2 l'c:'. '
Director ADR Sud / Olga GORBAN
Anexi la ordin
nr.29 din 15 iulie 2021

ITEGT]LANTEN't'
cu pril'ire la urganiz:rrca ;i desfir;urarea concursului pentru ocuparea functiei
vacante in cadrul AI)Il. Sud

I. Dispozi(ii generale

I. Rcgulamcntul cu privire 1a ocuparea 1i1nL:[iei prin concurs (in continuare - Regularncnt)


cste claborat in confbmritate cu REGULAMENTUL-CADRU
al Agenliei de l)ezvoltare Regionala aprobat prin Anexa nr. 3 1a llotlrirea Guvemului nr. 127
din 08.02.2008 cu privire la nrrisurilc dc realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decernbrie 2006
privirrcl dczvoltarca rcgionala in l(cpublica Molclova.
2. Prezentul Regulanrcnt stabile;te:
a) proccclura tlc urganizare gi desfhqurilre A concursului pcutru ocuparea tuncliei (in
continuarc ctlncurs);
b) atribuliilc firctorilor irrplicali in proccsul dc organizarc 1i clesfir;Lrrare a cot.tcursuluil
c) uroclul de constituirc yi eourponcn{u cornisiilor clc cottcurs.
-1. Concursr-rl se etcctucazri in scopuI atragcrii in institutia publicir a candidalilor Ia
ocuparca lLulcliei qi sclcctirii din rindul ilc:estora a cclui mai potrivit candidat.
.1. Dreptul dc a parlicipa la coucurs il au persoanelc care indeplinesc condiliile de bazir
prel'irzutc dc I-1.G. nr.127 din 08.02.2008 pentru a cauclida la o func{ie vacanta qi cerinlele
specifice stabilitc de ADR Surl pcntru ()crlrparea acestcia.
5. Concursul cslc organizat dc institulia publica in suhorclinea circia se aflir funclia
r,acanta sau tcrnporar vilcautil prin intcrmcdiul subdiviziutrii resursc untalle gi este clestiilurat cle
corlisin clc ctlncurs.
(r. Coucursul sc orgauir,ctlt.ir qi se dcstirgoarl iu baza urtndtoarclor principii:
L'onlpctili(; tle .sc'hi.sit intirmurea popLrlalici privind firncliile vacante gi/sau tetnporar
vaciilttc. asigularea posibilitiilii dc participare libcri la concurs pcntru ca orice cet[{ean sei-;ipoatti
rcaliza drcptul la ocupareii unci lunclii in caclrul ADR Sucl;
c'ontlttlcnlti.5i nttt'il ltrola.:ittnttl sclcctarea celor tt-tr.ri cotnpctctrtc pct'sttatte in baza unor
critcrii clar dcflnitc ;;i a Lrrtci pnrcctluri unicc clc cvitluarc:
agtrlitutc (t u('L'(.\ult(i lu fittrc'littvttt'tutlti asigurarca acccsttlui la lirnclia rracantil a oric:arci
pcrsoauc carc intlcplincStr: conrliliilc stabilitc clc legc. firii discrinrinare pe motir,'e cie sex, r'irstit.
rasii, etnie. rcligie. op{iunc politicir ctc.l
Irtttts;1tut'attlti ltrczcutarea inlixrnaliikrr rct':ritoarc la tnodul clc orgauizare qi desfir;;urarc
a concursului tutururr pcrsoanclor irttcrcsate.

I I. Organizarca concursului

7. ADII Sud va publica concliliile dc rlcstirpurare el cor.lcLrrsului pe pagina sa rveb ofrciali.


precun.) qi Ic va afi;a pe panoul intirnna[ional de la scdiul ADR Sud , intr-utt loc vizibil gi accesibil
publicului. cu ccl pulin 10 de zile inaintc dc data clesfir;Lrrirrii concursului. ADR Sud publica
condiliile dc dcsfi;urarc A concursului pentru ocr.rpilrea luncfiei in cadrul ADR Sud gi intr-o
publicalie pcriodicii sau in altc rni.jloacc cle intbrnrarc.
8. Infirnlalia privincl conrliliile cle ciestir;urare a concursului con{ine in mocl obligatoriu:
a)clenunrirea ;i sciiiul autoritalii in caclrul ADIl Sud orgauizatoare a concursului:
b)clcnunrirca lirncliei vacantc in cadrul ADR Sucl;
c)scopul qi sarcinilc tle bazr.r ale fiurcliei in caclrul ADR Sr-rd, confbnn figei postului:
d)condiliile de parliciprrc la concurs;
c)d()clllnclltelc cc ururcuzir a fi prczentatc;
l)bibliogralla concursului :
g)data- I i nr i tii cl c dep uncrc a cioourn entekrr;
h)nroilalitatea de tiepunere a clocumentelor:
i)nur:titrul clc tclcfbn. atlrcsa electronicti;i pogtali. persoana responsabilir cle of-crirea
i ntirrmali i l or supl i n'rcntilrc $i ilc: prirn ircrr ciocurncntelor.
t). ln concli{iile dc participarc la r:oncurs sc inclicir condiliile de bazir pentru a candicia la o
tunclic vacanta contirnn lcuri. prccunr;;i cerinlelc speciticc pcntru ocuparea acesteiu.
l(). Candidalii. in lcnnenul indicat in infbnr-ra1ia prir,'ind condiliilc de desfb;;urare a
coucursului. dcpun persouai/prin popttVprin e-urail closarul cle concurs, care con{iue:
a)tirnrularLrl tlc participarc. specificat in ancxa la prezentul Regulament;
al) scrisoarca cle: nttltivare si curriculumul vitae (ClV) - in cazul concursului pcntru
ocuparca tunctici in cailrul ADI{ Sud rlc concluccrc ( scti dc scctii)
b)copia buletinului dc irlcntitate:
c)copiilc tiiploruclor de studii ;i ale ccrtificatckrr dc absolvirc a cursurilor cle perf'cciiorrarc
prot'esional[ ;i,'sau de specializarc;
cl)copia canrctului dc- nruncii:
c)c:crliticatul n-rcdical - clacir in tiqa postului pcrltru funclia respectivf,, sint stabilite cerin{e
speciulc tlc sirr.rtatc:
g) docuurentele care atestir prestarea rroluntariatului - in cazul iu care cancliclatul
consiclerii nccLlsar.
I I . Clopiile ckrcunrentclor prezcntatc pot fl autentificatc cle notar sau se prezintf, intpreunit
cu tlocuurcntclc originale pcntru a vcrifica veridicitatea lor.
12. In situalia in care dosarul clc concurs sc de;runc prin po;tl sau e-mail. preveclcrilc
pct.l I se a;rlici 1a clata clcski;;urarii lrrobei scrise a concursului cazul ocupeirii func[iei in cadrul
ADR Sud de concluccrc. sub sanc{ilrnca rcspingerii dosarului c1e concurs.
13. Ccrtiticatul mcrlical pot 1l inlocuitc cu tleclaralii pe proprie ritslrunclere. irr accst caz,
cauclidatLrI lirc obligalia sa conrplcteze closaruldc concurs cu oliginalul docurnentuluiitr terntetr de
pina la l0 zilc clc la clata la c,rre a first rlcclarat invingrttor. sub sanc{iunea Irce,tnitcrii actului
atlurinistrlrtiv tle nunri re.
1.1. Bibliogralla concursului include lista actelor nomrative qi a altor sursc de intbrmare,
relevante funclici in catlrul ADR Surd, in baza oiirora se vor c,labora subiectelc peutru proba scrisit
;;i inten,iu.
I 5. Tcnncnul clc tlcpunere a docurncntelor nu poate 1l rnai rnic de 7 zile din ziua publicirrii
anunlul ui
Il I. Desf[gurnrea concursului

I 6. in 3 zilc lucratoare dc la e xpirarca tcrnrenului pentru clepunerea documc'ntclor,


con'risia clc concurs cxarnincazii closarclc candiclalilor ;i ia dccizia cu privire 1a aclmiterca lor la
c()llcurs.
Sccrelarul comisiei clc concurs plaseazf, lista canclidalilor atlrniqi la concurs pe panoul
intirnnalional clc la scdiul ,{DIL Sutl ;i pe pagina u,cb, precurn pi comunici candidu{ilor ncadmiyi
la concurs rnotivul rcspingcrii closarului.
17. C'oncursul pcnlr'u ocLlparco lunctici clc concluccre ir-r cadrul ADR Sud, inclucle
compctitia CIV-urilor. 1'l'ol"ra scrisa ;i iutcrviLrl, si a tlurctici c1c execu!ic - proba scrisii ;i interviul.
18. Comisia clc conours stabilc;tc data. ura, krcuI clestr't5uririi conrpctitiei CV-urilor si
asigura plasarca pc pagina lvclr a aLrtoritalii in caclrr-rl ADI{ SLrd qi pc panoul inforrna!ional de la
scdiuI accstcia a inftrnratici clcsprc rlesft'rqurarca corlpctitici. C'orrpetitia CV-urilor cotrstit in
selcctarca tle ctitrc cornisia de concurs a canclitlatului/candicla{ilor pentru tunclia de conducere itr
baza dosarclor dcpusc ;i aprccicrii rnotivatiei, expericnlei ;i reputalieri, oare se va f-ace prin sistcrnul
cie punctc de la I la 10. scltarat dc cirtrc flccarc mernbru al conrisiei cle c,oncurs. Media aritmetica
a puuctelor acurclate de r-ncmbrii cornisiei cle concurs se considerd riota trnali pentru coutpc'titia
CV-urilor. Candidalii care aLt ob{inut ia compctitia CV-urilor nola tinal5 rnai rnicit cle 6 sint cxcluqi
ciin concurs. Rczultatclc cornpctilici CV-uril()r se couscmucazii intr-uu proces-verbal.
I9" Conrisia cle concurs stabilegte data, ora. locul desfh;ularii probci scrise, infbnna[ic
care. clr ccl pulin 3 zile lucritoarc inainte cle clata clcsli;;urlrii probei scrise, se plaseazd pe pagina
u'cb u autoritilii irr caclrul ADR Sud gi pc panoul intunna[ional dc la sediul acestcia. Concomitcnt.
canditlalii sint anunfali personal despre clata, ora, loc,ul clcsfh;urarii probei scrise prin e-
rlail telcton.
10. Proba scrisir are ilrept scop testarca cunoStinlclor qi abilitetilor necesare pentru
indcplinirea sarcinilor atribLrliilor func{iei ir, cacirul ADR Sud.
qi
Cornisia clc concurs, in baza bibliografiei, elaboreazii variante de lucrari.
Variarttit de lucrare va inclutle:
a) ur.r testitcst-grilI carc con{iuc 4-6 subiectc, clintre care 2-3 - clin dotncniul specific
funcliei in caclrul ADR Sud 5i 2-3 - din ciomenir.rl caclrului normativ ce reglcrnenteaza activitatca
ADI{ Sud gi a ciezvoltririi regionale si una-doua - practicir;
Pcntru variantl de lucrarc se e.laboreazi gi grila cle evaluare.
Variantl clc lucrare se sigilcazir in plicuri separatc 1-rentru fiecarc candidat.
2l . La ora stabilitii. proba scrisl incepe cu dcschiclcrea plicului perrtru ftecare canclidat.
Toli r;ancliclalii la ocuparea uneia q;i aceleiagi funclii in cadrul ADR Sud indeplinesc
acccaqi varianti cle lucrare.
22. Durata probci scrisc sc stabilegte de comisia cle concurs, in tunc{ie de gradul de
ditrcultate q;i complc:xitate al insiircindrilor, dar nu poate depaqi o ori astronomicf,.
23. Proba sorisl se et-ectueaz'ain prezen{a rnembrilor cornisiei de cotrcurs. Se recomandii
ca unelc insarcinari practioc sri fic cl'ectuate pc calculator.
24. Dupri conrunicurca variautci dc lucrarc, in incirperea uncle se dcsthqoara proba scrisii
crste interzis accesul altor pcrstlAnc, cLl cxccp{ia nrcrnbrilor contisici cle ooncurs gi a pcrsoauclor
care asigurit sccrctariatul comisiei cle coucurs.
2-5. Pc parcursul clesfirqurarii probei scriso canclidalilor le cste interzisa de{inerea qi
folosirca vrcunci sursc dc consultarc, iuclusiv a tclcfbane-lor rnobilc. Nerespectarea prevcderilor
rurcnlionatc atragc dupi sinc clirninarca candidatului din concurs. cu l-rotarLla inscrierii ..anulat" pe
Iucrare 5i c:ousernnarca celor intiurplatc in prooesul-vcrbal.
2(r. I-ucririlc sc scriu rloar pc sctr-rrilc dc lrirtier special prc:gilitc dc ADR Sird organizittoarc
a concursLrlui. [-a inccputul probci scrisc, in collul clin dreapta pe prirna fila se inscric nurnclc qi
prenurnclc caniiidatului. Dupir cc inscricrea se lipeqte astfbl incit datele inscrise si nu poati fi
idcntitjcatc. lucrririle se coilillcir de parliciparrtii la corlours gi se aplica qtarnpila ADR SLrd
organizatoare a concursului.
La cxpirarca tirnpului destinat probei sorise, candida{ii prezint[ lucrdrile secretarului
cornisie i tlc concurs.
27. LLrcriirilc scrisc sc veriflcii cocliflcate;i se clecodifrcir nurnai dr"rpa evaluarea lor.
28. Evaluarca prober scrisc sc lace prin sistcmul dc purtctc clc la I 1a 10, separat cie c:5tre
flccare rncnrbru al conrisici clc concurs. gi se consernncazii intr-un proccs-verbal. N'lcdia aritntcticit
a punctclor acorclatc dc rncnrbrii conrisiei de concurs se considcra nota finala pcntru proba scrisir.
29. Canclidtrlii carc' au ob{inut la proba scrisa r.rota firali rnai jos de (r. sint excluqi din
concurs.
3(). in cazul in carc proba scris.i a first prrornovati doar cle un singur canclidat. concursul
coutinuil.
,l l. Interrviul sc susline nu rnai tirziu dc 5 zilc lucrzitoarc clcr la clata suslinerii probei scrise.
Se perrnite organiza intcrviu[ tot in aceiasi zi.daca ac-c'eptir mcrnbrii cornisici de concurs.
I-ista canclidalilor aclrni;ii lr intcn'iu. data ;i ora dcsfi;urarii interviului se plaseazir pe pagina rvcb
a autoritirlii in cadnrl ADR Sud gi pe panoul infbnnalional de la sediul ADR Sud. Concomitent,
candidalii sint anunla[i personal despre data. ora, locul desfEquririi interviului prin e-rnail/tclcfbn.
32. Durata intcrviului 5i lista intrcbarilor de baza sc stabilesc de comisia de concurs. La
stabilirca intrctrarilor de bazi se {irTe cont cle speciticul funcliei in cadrul ADR Sud pentru carc sc
organizcazi concursul.
33. intrcbirilc dc bazl servesc pentru oblinerea infirnnaliei cu privire la:
a) calitali I c pro t.csi onale q; i ltersonalc' afe\rente f unclici ;
b)factorii care motir,'eazir gi clernotiveaza canclidatul;
c)comportamcntul in clif'crite situalii, inclusiv in situa[ii cle crizS;
rl)cunoastcrca lcgislatici in clomcniu. etc.
14. Pcntru llncliilc in caclrul ADI{ Sud clc conducerc intrcrtritrile se rcf.crir gi la stilurile de
con(luccrc. n-rotivarca subaltcnrilor, Iucrul in cchipir ctc.
i5. in caclruI inten'iului. rncmbriicomisieicle concurs aclrcseazir unele giaceleagiintrebriri
de blzit ficcarui canciidat la ocuparea r.ureia Ei aceleiagi funclii in caclrul ADR Sud. Se va asigura
ca nici un canclitlat sir nu audl intrebdrile adresatc prcclcccsorilor sii.
36. Nu pot fi adrcsatc intrebiri rct-eritoare la opliunea politicir a candidatului, religie, etnie,
starc tnaterialu, origine socialii sau intrebziri care pot fi considerate discriminatorii pe criterii de
sex.
37. Aprecierea rirspunsurilor la interviu se fhce prin sisten.rul de puncte de la I la 10,
separat de flccarc rncrlbru al comisiei de concurs ;i se conscrnncazl intr-un proces-verbal. Mcdia
aritmeticir a punctelor acorclatc dc mernbrii comisiei cle oonours se consiclerlr nota tinalir pentru
intcn'iu.
Candidalii carc au oblinut la inte:n,iu nota flnal5 maijos clc 6. sint exclu;;i din concurs.
i8. Mledia aritrnetrca a notclor frnale ob{inute la protra scrisa gi la intcrviu se consiclerd
nota flnalir la concurs.
i9. Conrisia clc concurs intocmcrpte lista candidalilor care au pronlovat concursul, in
funclie dc nota tinalir oblinuta. in orclinc clcscrcscartoarc.
Canclidatul cilre a oblinut cea rnai mare noti flnalli se consicleri invingirtor al concursului.
in cazul oblinerii unor note irnale egale, comisia clc concurs departajeaza candidalii
contonn gratlului clc corcsprunclcrc concliliilor dc participarc la concurs, in baza documentelor dir-r
cftisarul dc concurs.
in cazul concursurilor pentru ocuparea unei tunclii in caclrul ADR Sud de conduccre,
irrr,irrgirtor al conoursului sc considera candidatul propus in condiliilepct.44 alineatul doi.
"10. Rczullatele conoursului se conselrneazi intr-un proces-verbal care, in tennen dc' 2
zile lucratoarc dupir prorno\/ilrLra coucursului, se prczintd persoauci/organului care are cornpctenla
legala de nunrire in func{ie .

41. N,'lcnrbrii conrisici tle concurs sernneazii proceselc-vcrbale qi alte docurnente privind
activitatcra oclrnisici. Ficcarc mcrnbru arc clrcptul sir anexczc [a proccsul-verbal opinia sa separati.
42. $edinla conrisici cle concurs cste clcliberatir,d clacd Ia ea sint prerzen{i cel pulin,50+l
clin nrernbri.
43. I{czultutclc concursLrlui, iu tcnncn de 5 zile lucrltoarc cle la prornovarca concursului.
sint plasatc pc pauina u'ctr a ADR Sud ;i pe panoul intirnralional tle la scdiurl ADR Sud.
Corrcouritent. canrlrtla[ii sint anr.rnla{i pcrsonaI dcsprc rczultutclc concursului prin e-maillteletirn.
44.DircctoruI ADR Sr-rrl. prin act arlnrinistratir,. nurne;te cantiiclatul invingitor al
cottcursului in funclia pentnr eiu'c s-i.r trrgtinizat concursul.
ln cazul concursului pcutru ocuparea unci funclii in cadrul ADR Sud de cortducere,
cornisia rle concurs propunc f)ircctorului numirca in funclic a candidatului carc a promovat
concursul cll ce:a mai rnare notir finali. in cazul in care ciliva candida{i au oblinut o nota final5
egalir. priontatc are canrliclutlll care a obtinut notl mai mare'la interviu.
'15. In oazuI rrcprczcntlirii. din motivc neintcmeiatc, a candidatului invingdtor a1
concursului in timp rlc,5 zilc lucriitoarc dc la data la carc a fost clcclarat invingitor in vederca
nurnirii in funclic. neprczcntirrii in tcnnc:n clc l0 z:lc de la clata la carc a fost dcclarat invingdtor a
originalelor clocurncntclor spccificate la pct.l4 sau a rcfuzului in scris de a tl nurnit in funclia
ocupata prin concurs. clirectorul clesernneaza unnitorul cancliclat din lista candida[ilor carc ar-r
prom()\,at coucursul. iar iu cazul lipsci r"rnui alt candiclat care a promovat cilncursul, se nroclificir
tcrrleuul-lin-ritir clc depuucrc a dosarclor sau concursul sc clcclar[ inchis.
4(r. AI)R Suil prclunge;;tc lcnnenul concursului in c,azul in care:
a) a dcpus closarul doar ur") singur canciiclat:
b) clupi cxuurinarca ckrsarclor, la coucurs poatc ti aclrnis cloar un singur candidat.
46lADIt Sud poatc prclungi tenncnul concursului irr cazul in care:
a) nu au fost dcpusc dosarc in tennenul stabilit:
b) nici un candidat nu a oblinut nota minimi dc promovarc a concursului.
o) candiclatul nurnit invingltor a refirzat angajarea ;i nu exista un alt candidat care a
pl'()111',t', C()llCUl'Stll.
-l('rl. Prclur-rgirca concursului se rcalizeazir prin moditlcarca datei-lirniti de depuncre a
ciocurncntclor rlin infornralia privincl concliliile de dcsfir;urare a colrcursului, flra a plasa un nou
anur-r{ intr-o purblicalic pcnociicir.
47. Dirclr clul-ri l"rrcluugirea concursului. in unnu examiniirii dosarelor 1a concurs a first
adrnis urt singur candirlat. concursul sc dcsfirgoarir cor-ribnn proccclurii stabilite cle prezentul
Rr-glllanrcnt.
\'. ('onstituirca qi componen{a cornisiilor de concurs
-18. Pcntru tlcstir;urarca concursurilor pcntru ocLlpilrca luncliilor in caclrul ADR Surl. sc
constituic comisii tlc concurs:
a)conrisia tlc concurs llcntru tuncliile clin caclrul ADII Sud dc conduccre pi clc exccu{ie se
instituie de directorul ADR Sud la nlonlcnt, in corcspunclere cu suhorckrnarea func{iilor in caclrul
ADR Sud. ct'l.t-tpusii, 61c'rL:gulil. din seful scclrci din cadrul ADI{ Sud, 4-6 spc-cialiqti clin agentie qi
obligatoriu clin rcprczcntar-rlii MADRM.
49. Clornisiilc clc concurs sc corrstituic pr' o pcrioadi nu mai mare cle 3-rl ani, din 3-,5
menrbri. inclusiv prcqedinte gi secretar, precurn ;;i din 2 rnembri supleanli, desernnali prin actul
aclministrativ crnisiacloptat de dircctorul ADR Sud.
50. Sccrctarul conrisici cie concurs. spcciticat in pct.49. cstc ur.r angajat al ADR Sucl care
raspundc cle rcsurse Lllnaltc.
51. Membrul comisiei de concurs se afl6 in conflict de interese dac[ este in una din
urmdtoarele situalii:
a)este candidat la ocuparea unei funcJii in cadrul ADR Sud, avind calitatea de membru al
comisiei de concurs;
b)are calitatea de pdrinte, frate, sor5, fiu, fiicd sau rudd prin afinitate (sot/sotie, pdrinte,
frate pi sord a so{ului/so{iei) cu oricare dintre candida}i;
c)are relalii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidali sau cu solul/sofia acestuia.
52.In cazul existenlei unui conflict de interese de tipul celui specificat in pct.5l, membrul
comisiei de concurs il r,a infirnna irnediat dcspre aceasta pe preqeclintele cornisiei, care ii va
suspentla participarca la activitatea comisiei, inlocuindu-l cu un rncmbru supleant.
In cazul in carc preqeclintelc cornisiei de concurs se aflir in aceasti situalie, comisia dc
concurs va descr-r"ura r-ru preE;cdintc intcrimar pcntru concursul respcctiv.
-53. Conllictul de interese poate fi sesizat c1e orice persoani interesatl, din rnomentul
inilierii proccsului dc organizarc a concursului.
54. ln cazul in carc conflictLrl de intcresc sc constatli ultcrior clcstlgurarii probei scrise sau
it intcn,iului. rezultatclc se recalculeazi prin excluclerea notelor mernbrului comisiei aflat in
contliot clc intercse. in situaliu in care nu este asiguratir majoritatea sirnpla a nurnarului rnembrilor
cilu-risiei clc coucurs, prc;;cdintclc corlisici dc concurs iuvitil un mernbru suplc-ant al cornisiei de
concurs. care va cxunrina tlosalclc candidalilor. r,a cvalua probclc scrisc;;i rdspunsr-rrilc la intcrviu.
5,5. irtclilcarca dispoziliilor pct.,5l ;i pct.-52 poatc atragc rtispunclerca clisciplinari.
adrttirtistratir u. cii,ill ori 1-rcnitlli. potrir it lcgii.

VI. I)ispozifii t'inalc

5(r. Chcltuielile pcntru organizarea yi dcsfir:;urarea coucursului (publicarea anunlului. a


inlirrnralici privind concliliiie dc desfigurare a concursului, multiplicarea fbn ularelor de
participare, scrviciilc po:ltalc ctc.) sint suportatc dc ADR Sud.
Che ltuiclilc pcntru ;rarticiparea la concurs (deplasarea la locul de desfh;urare a
concursului. cazarca, utilizarca urijloacelor de courunicare, autentificarea copiilor cle pe
docurncr-ttc ctc.) s?nt supitrtatc dc participanlii la c()llours.
57. t-itigiile cu privire la concurs se solu{ioncazir in instanla de contencios administrativ
compctcutf,.

Director ADR Sud '/ ''I {. (t "'/ Olga GORBAN


Anexd la Regulament

Formular
de participare la concursul pentru ocuparea
funcfiei vacante

Institu(ia publicl

Funcfia solicitatl

I. Date generale
\ume Prenume
Data nagterii Domiciliu
Cettrrenia
(inclusiv a altor state)

Telefon serv, E-mail


-
domic. -
Adresa poqtaltr
mobil -

II. Educafie
Studii de baz5:

Nr. Perioada InstituJia, localizarea, facultatea Specialitatea obfinuttr.


crt. Diplomtr/certificat

Studii postun iversitare/universitare (ciclul I I):

Nr. Perioada lnstitufia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obfinut.


crt. Diolomtr/certificat

Cursuri de perfectionare/specializare in ultimii 4 ani:

Nr. Perioada lnstituJia, adresa Denumirea cursului Diplomtr/certificat


crt.

Titluri ;;tiinfifice

Lucrtrri ;tiin1ifice, brevete de


invenfie, publicafii etc,

III. Experienfa de munci

Vechimea muncii.total
Vechimea in domeniul aferent luncfiei solicitate
Experienta de muncl aferenti functiei solicitate (incepind cu cea recentl)

Perioada Organiza(ia, adresa. Postul definut Atributiile si responsabilittrfile de baztr

Perioada Organizafia, adresa. Postul definut Atributiile $i responsabilitiltile de baztr

Perioada Organiza(ia, adresa. Postul de[inut Atributiile $i responsabilitltile de baztr

IV. Calitdfi profesionale (autoevaluare)


Nivel de dezvoltare si manifestare
CalitIli
inalt mediu

V.Calitifi personale (autoevaluare)

Nivel de dezvoltare $i manifestare


Calitifi
inalt mediu

VI. Nivel de cunoagtere a limbilor


Denumirea limbii Calilicativ de cunoaptere
cuno$tinfe de baztr bine foarte bine

VII. Abilitlfi de operare pe calculator

Programe Nivel de utilizare


VIII. Relafii de rudenie
Relatii de rudenie cu specialistii
din cadrul ADR Sud

IX. Recomandlri
\r. Nume, prenume Organizatia, postul de(inut Tel., e-mail
I
)
3.

Declar, pe propria rdspundere, cd tlutele tnscrise in acest formulur sint veridice. Accepl dreptul ADR Sud de a
veriJico rlatele din formulsr Si din documentele prezentste,

Dolo completdrii
Semndturu
formulorului

Вам также может понравиться