Вы находитесь на странице: 1из 4
- MHHUCTEPCTBO oo MINISTERUL oc Leon CEJIbCKOLO XO3A1iCTBA, AGRICULTURI, DEZVOLTARIT i oe (| PEFHOHAJIBHOTO PA3BHTHSI REGIONALE $I MEDIULUI uel HM OKPYAIOMEM CPEB AL REPUBLICII MOLDOVA, 4 PECHIYBIHKM MOJOBA AGENTIA ATEHTCTBO DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD PEPHOHA.IBHOTO PA3BHTHS FOr Republica Moldova, MD-4101 or. Cimislia, bld. Stefan cel Mare, 12 Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adrsud@email,com nr, 158 din 28” februarie 2020 MD-2028, mun. Chisinau, soseaua Hincesti $3, Subiect: Darea de seama CVM. Agentia de Dezvoltare Regionala Sud, Va salut respectuos gi transmite atasat Darea de ici efectuate in 2019. seami privitor la achizitiile de valoare n Anexa: Darea de seamé Adr Sud 2019 Cu respect Director ADR Sud wef Maria CULESOV ex: Dorin Coroian tel: 0 (241) 26286 DAREA DE SEAMA privind realizarea achizitiilor publice de valoare mica Autoritatea contractanti: Agentia de Dezvoltare Regional’ Sud IDNO/ IDNP: Perioada raportii 1009601000290 iis Anul 2019 Anexa la scrisoarea nr, 158 din 28.02.2020 Informatia privind contractele de achizitie publica de valoare micd semnate si inregistrate in perioada de refering Obiectul de achizitie Nr. sidata Ree. (denumirea Cod | Suma | inregistraritin | Suma final a NG eee CPV | contractul | Trezoreriade | COW |p 5 | Sencha (Goar | “ulsaua Stat sau vajoraciy, | nivelal de ene Ia | facturii | trezorerin | yor | fudeplinire 5 | eee (enumiren | contra | fiscale (lei | _teritoriala a Goa (Ch sau contractului pe ct) Mb) Ministerului ais sumar) lung) Finangelor | nal 1 z 3 4 3 6 7 3 1] Acorag | Servicti 9000,00 | exeeutat telecomunicaii 2| Acord 9 _| Servicii intemet 8064,00 | Executat Locajiune sediu 3 O19 ADE Sud 44832,28 | Executat 4] ort | Locajiune garaj 4800,00 | Executat 5 | nr.2 | Locatiune garaj 4800,00 | Exeeutat Deservirea calculatoarelor gi 6] 03/819 | eeteide 10800,00 | Executat | calculatoare i Servicii de 7 O4/S/19 brogurare si Nasa ee Executat | copertare a lei LL actelor He Servicii de : deservire a bazei 8 OSIS/19 de date 3600,00 | Executat »MoldLex” 9 | ogisii9 | Deservite 2700,00 | Executat conditionere | wo} o7sig__| Servieli 2400,00 | executat vuleanizare 2 Deservire tehnica ny osisn9 | one : 24000,00 | Exeeutat 2 09/B/19 Marfuri de wz casnic 6000,00 executat 13 10/B/19 Rechizite de birou 26131,00 Executat 4 1/BA9 Reparatie printer + cartus 1050,00 Executat 1s 12/B/19 ‘Apa potabila OM 5950,00 Executat 16 13/B/19 Panouri Lebedenco Magistral 31500,00 Executat 7 14/B/19 Panouri Lebedenco Refele 3150,00 Executat 18 15/B/19 Panouri Drum Chistoleni 250,00 executat 9 1D0007/19 Servicii de deservire a soft- ului ,.1C: Intreprindere” 6000,00 Executat 20 Acord Prelungirea valabilitaii certificatului cheii publice director executat a4 Acord Prelungirea valabilitaii certificatului cheii publice sef sectie finanje executat 2 16/B/19 Servicii de alimentatie in cadrul Conferinfei regionale ‘»Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regionala” 8 571,00 exeeutat 23 17/B/19 Materiale promojionale gi birotica pentru Conferinta regional _Suportul Uniunii Europene pentru Dezvoltarea Regionala” 3 598,00 executat | 24 18/B/19 Combustibil 80 784,55 executat (25 12/19 Deservirea tehnica a automobilului VW Tiguan 6000.00 exeeutat 26 Acord Prelungirea abonament 160/luna Executat Py SE/9201-19 Pachet semnaturd electronica cu termen de valabilitate 1 an 310,00 Executat (Gamoni Nadejda) Pachet semnétura electronica cu ag | SPAOPIO | fermen de 310,00 | Exeeutat valabilitate 1 an (Diaconu Olga) Prelungirea pachetului 2» Spile semnaturd 80,00 | Executat electronica pentru lap Lan fe a0} isisrig | Servicii de 39000,00 | Executat contabilitate a 31 | 20/8/19 _| Servicii menaj 2642,86 | Executat Distrugitor, 32| 21/8/19 _| indosariere (UE 915,00 | Executat 2) 33| 22/8/19 _| Toner printere 3960,00 | Executat ai] 23/8/19 Ane 35058,00 | Exeeutat 35| 24/8/19 _| Drona (UE 2) 24 583,00 | Executat 36| 25/8/19 | Promotionale 29017,00 | Executat ~ | Prelungirea | | pachetului 37} SEAM | semnaturt 200,00 | Executat electronica pentru Lan Boe Prin prezenta dare de sami, autoritatea contractanti confirma corectitudinea realizarii achizitiilor publice de valoare mica, fapt pentru care poarti rispundere conform prevederilor legale in vigoare. Conducitorul autoritiii contractante: Director ADR Sud Maria Culesov Persoana responsabila de ‘intocmirea darii de seam’: Dorin Coroian Funejia: Tels (241) 2.62 86

Вам также может понравиться