Вы находитесь на странице: 1из 6

«. ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾ÎòÐ Åð¼Á¢Î¸.

(30 ÒûÇ¢¸û)

1. ¸£ú¸¡Ïõ ÌȢ£ðÊý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

1
A. ¦¾¡¼÷ C. ¦ºÂÄ¡ì¸ô ¦ÀðÊ
B. Ó¨ÉÂõ D. ÓÊ× ¦ºö¾ø ¦ÀðÊ

2. ¸½¢É¢ ¿¢Ãø ±ýÈ¡ø ²ýÉ?


A. ¸½¢É¢Â¢ ¾Ã׸Ùõ ¸ð¼¨Ç¸æõ ¯ûǣΠ¦ºöӨȡÌõ
B. ¸½¢É¢ Åý¦À¡Õ¨Ç þÂì¸ ¦ºÂøÀÎò¾ ¸ðÎôÀÎò¾ò §¾¨ÅôÀÎõ ¿¢ÃÄ¡Ìõ.
C. «ýÈ¡¼ Å¡úÅ¢ø ¦ºöÂìÜÊ ¦ºöÓ¨È Å¢ÅÃò¦¾¡Ì¾¢Â¡Ìõ.
D. ¸½¢É¢Â¢ø ¸ð¼¨Ç¸¨Ç ±Ø¾ô ÀÂýÀÎòÐõ ¦ºöӨȡÌõ.

3. ±ó¾ ¬ñÎ ¸½¢É¢ ¿¢ÃÄ¡ì¸õ «È¢Ó¸ÀÎò¾ôÀð¼Ð?


A. 1945
B. 1946
C. 1964
D. 1966

4. ¸½¢É¢ Ô¸ò¾¢ý ÅÇ÷ìÌ ²üÀ ¸½¢É¢ ¿¢ÃÄ¡ì¸õ ___________________________ .


A. Á¡È¡Ð.
B. Á¡üÈõ ÅÃÄ¡õ.
C. Á¡ÚžüìÌ Å¡öôÒ þø¨Ä.
D. Á¡È¢ì ¦¸¡ñ§¼ ÅÕ¸¢ÈÐ.

5. ¸½¢É¢ ¿¢ÃÄ¡ì¸õ «¼í¸¢Â ¦À¡Õû¸û «¼íÌõ ´ý¨Èò ¾Å¢Ã...


A. ¸½¢É¢
B. ¦¾¡¨Ä측ðº¢
C. «îº¢ô¦À¡È¢
D. Á¢¾¢ÅñÊ

6. ¸£ú¸¡Ïõ ¸ÕŢ¢ý ¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

2
A. ¿¢Ãø¦Á¡Æ¢ ¸Ê¸¡Ãõ C. ¦ºöÓ¨Èì ¸Ê¸¡Ãõ
B. ¨¸Ó¨È þÂì¸ì ¸Ê¸¡Ãõ D. þÄì¸Å¢Âø ¸Ê¸¡Ãõ

7. ¦ºöÓ¨È Å¢ÅÃò¦¾¡Ì¾¢¸û ±ýÈ¡ø ±ýÉ?


A. ¯ûǣΠ¦ºöÂôÀÎõ ¾Ã׸û ±ùÅ¡Ú ¦ºÂøÀ¼ §ÅñÎõ ±Éì ¸½¢É¢ «È¢óÐ
¯¾ÅìÜÊ ÀÊ¿¢¨Ä
B. ¦ÅǢ£Π¦ºöÂôÀÎõ ¾Ã׸û ±ùÅ¡Ú ¦ºÂøÀ¼ §ÅñÎõ ±Éì ¸½¢É¢
¯¾ÅìÜÊ ÀÊ¿¢¨Ä
C. ¯ûǣΠÀüêõ ¦ÅǢ£Π¦ºöÂôÀÎõ ¾Ã׸û ±ùÅ¡Ú ¦ºÂøÀ¼ §ÅñÎõ
±Éì ¸½¢É¢ ¯¾ÅìÜÊ ÀÊ¿¢¨Ä
D. ¯ûǣΠÀüêõ ¦ÅǢ£Π¦ºöÂôÀÎõ ¾Ã׸û ±ùÅ¡Ú ¦ºÂøÀ¼ì ܼ¡Ð
±ýÀ¾¡Ìõ

8. ¦¿È¢Ó¨È Ó츢 ÜÚ¸û ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


I. ¯ûÇ£Î
II. ¦ºÂøÓ¨È
III. ¦¾¡¼ì¸õ «øÄÐ ¿¢Úò¾õ
IV. ¦¾Ç¢Å¡É ¸ð¼¨Ç

A. I , II
B. II , IV
C. I, II, III
D. I, II, III, IV

ÁÉ¢¾÷¸ÙìÌ ´ò¾ «øÄÐ ÁÉ¢¾÷¸¨ÇÅ¢¼ «È¢×ò¾¢Èý ¦¸¡ñ¼ ¸½¢ô¦À¡È¢¸¨Ç


¯ÕÅ¡ìÌŧ¾ þòШÈ¢ý §¿¡ì¸Á¡Ìõ. þòÐ¨È ¸½¢É¢ «È¢Å¢ÂÄ¢ý ´Õ À¢Ã¢Å¡Ìõ.
º¢ì¸Ä¡É ¦ºöÓ¨È Å¢ÅÃò¦¾¡Ì¾¢¸û ¦¸¡ñÎ þùÅ¢Âó¾¢Ãí¸û þÂí̸¢ýÈÉ.

9. §Á§Ä ÌÈ¢ôÀ¢¼ÀðÎûÇ ÜüÚ ¾Á¢Æ¢ø ¦ºÂü¨¸ «Ú×ò¾¢Èý ±ýɦÅýÚ ÌÈ¢ôÀ


¢ÎÅ÷?
A. ¦ºÂü¨¸ Ññ½È¢×
B. ¦ºÂü¨¸ «È¢Å¡ñ¨Á

3
C. ¦ºÂü¨¸ Ññ½È¢× ÁüÚõ ¦ºÂü¨¸ «È¢Å¡ñ¨Á
D. þÃñÎõ þø¨Ä

10. SCRATCH ¦Áý¦À¡Õû ±ó¾ À¾¢ô¨Àì ¦¸¡ñ¼Ð?


A. 1.0
B. 1.5
C. 2.0
D. 3.0

11. ÌȢ£ðÎò ¦¾¡Ì¾¢¸Ç¢ý À¢Ã¢×¸û ±ò¾¨É Ũ¸Â¡É ¿¢Èí¸û ¦¸¡ñÎûÇÐ?


A. 8
B. 6
C. 7
D. 9

12. ¸ÕÅ¢ô Àð¨¼Â¢ø ¦¸¡ñÊÕìÌõ, ´ý¨Èò ¾Å¢Ã...


A. À¢Ã¾¢
B. «Æ¢ì¸
C. ÍÕì¸
D. ¸¡ðº¢ ӨȨÁ

13. À¸¢÷× ¦ºö¾ø À¼ò¨¾ì ÌÈ¢ôÀ¨¾ò §¾÷ó¦¾Î.

A. C.

B. D.

4
14. ¦ºÂøÅÆ¢ôÀ¼õ ±ýÀ¾ý Å¢Çì¸õ ±ýÉ?
A. Ó¨ÈÂ¡É ÀÊӨȸû ¦¸¡ñ¼ ¾£÷× ¸¡Ïõ ӨȡÌõ.
B. ´Õ ¦ºÂÄ¡ì¸ò¨¾ «øÄÐ ÀÊÓ¨Èò ¾£÷¨Å Å¢ÅâòÐ ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ ÀÂýÀÎõ
ŨÃÀ¼Á¡Ìõ.
C. º¡¾Éí¸¨Çî ¦ºÂøÀÎò¾¢¼×õ ¾Ã׸¨Çì ¸½ì¸£Î ¦ºöÂ×õ ÀÂýÀθ¢ÈÐ.
D. ´Õ ¦ºÂÄ¡ì¸ò¨¾ ¯ÕÅ¡ìÌž¡Ìõ.

15. À¢ýÅÕÅÉüÚû ±Ð ¦¿È¢Ó¨È¢ø Ó츢Âì ÜÚ¸û «øÄ?


A. ¯ûÇ£Î
B. ¦ÅǢ£Î
C. ¦ºöÓ¨È
D. þÄì¸Å¢Âø

¬. À¼ò¨¾î ºÃ¢Â¡¸ ¿¢ÃøÀÎòи. (4 ÒûÇ¢¸û)

þ. ÌȢ£θÙìÌî ºÃ¢Â¡É Å¢Çì¸ò¨¾ þ¨½ì¸×õ. (8 ÒûÇ¢¸û)

Å¢Çì¸õ
±ñ ÌȢ£Î
1 ´ù¦Å¡Õ ¦ºÂüÀ¡í¨¸Ôõ ¦¾¡¼÷ÒÀÎò¾ô
ÀÂýÀÎõ.
2 þìÌȢ£Π¦ºÂøÀ¡ðÊüÌ §ÅñÊÂ
¸½ì¸£¼¡¸×õ Ýò¾¢ÃÓõ ¦¸¡ñÊÕìÌõ.
3
´Õ À½¢¨Âò ¦¾¡¼íÌžüÌ ÓýÛõ ÓÊó¾
À¢ýÉ¢õ À¡ýÀÎò¾ôÀÎõ.
4 þìÌȢ£Π¿¢Ã¨Äò ¦¾¡¼÷žüÌì ¸¡ð¼ôÀÎõ
¦¾Ã¢× ¿¢¨Ä¡Ìõ. (if - than - else)

®. þÄì¸Å¢Âø ¦ÅôÀÁ¡É¢¨Âô ÀÂýÀÎòÐõ ӨȨ ¿¢ÃøÀÎòи.(8 ÒûÇ¢¸û)

1
2
3
4

On / off ±ýÈ Àð¼¨É ¶ò¾×õ, ¦ÅôÀÁ¡É¢¨Â ¯¼Ä¢ý ºÃ¢Â¡É À̾¢Â¢ø


º¢Ú ¾¢¨Ã¢ø ±ñ¸û §¾¡ýÚõ. ¨ÅòÐ ¦ÅôÀ «Ç¨Åì ¸¡½×õ.

Àð¼¨É Å¢¼×õ. ¾¢¨Ã¢ø ‘LC’ ¦ÅôÀÁ¡É¢Â¢ý ÑÉ¢¨Â ¦ÅÈ¢Âõ (alcohol)


±ýÚ §¾¡ýÚõ. ¦¸¡ñ¼ À墨ô ÀÂýÀÎò¾¢ Íò¾õ
¦ºöÂÄ¡õ.

Вам также может понравиться