Вы находитесь на странице: 1из 2

Таблица 10. Традиционни наименования на някои киселини и представители на техни соли.

наименование на формула на
степен на формула на наименование наименование на солта на
химичен елемент аниона на сол на
окисление киселината на киселината киселината
киселината киселината
1 2 3 4 5 6 7
натриев
1 НСlO хипохлориста хипохлоритен NaClO
хипохлорит
Cl 3 НСlO2 хлориста хлоритен NaClO2 натриев хлорит
5 НСlO3 хлорна хлоратен Ва(СlO3)2 бариев хлорат
7 НСlO4 перхлорна перхлоратен КСlO4 калиев перхлорат
1 H2N2O2 хипоазотиста хипонитритен - -
N 3 НNO2 азотиста нитритен NaNO2 натриев нитрит
5 НNО3 азотна нитратен NН4NО3 амониев нитрат
4 Н2SО3 сериста сулфитен Nа2SO3 натриев сулфит
6 H2SO4 сярна сулфатен BaSO4 бариев сулфат
6 Н2S2О3 тиосярна тиосулфатен Nа2S2O3 натриев тиосулфат
S
6 H2S2O7 дисярна дисулфатен Na2S2O7 натриев дисулфат
пероксо пероксо моно натриев пероксо
6 H2SO5 Na2SO5
моносярна сулфатен моносулфат
хипо-
1 Н3РО2 хипо- фосфитен
фосфориста
3 Н3РО3
фосфориста фосфитен
P (орто)-
5 Н3РО4 фосфатен К3РО4 калиев фосфат
фосфорна
полимета- полимета- натриев триполимета
5 (НРО3)n Nа3Р3О9
фосфорна фосфатен фосфат
5 Н4Р2О7 дифосфорна дифосфатен Na4P2O7 натриев дифосфат

73
1 2 3 4 5 6 7
4 Н2СО3 въглеродна карбонатен СаСО3 калциев карбонат
С тио -
4 H2CS3 тиокарбонатен Nа2СSз натриев тиокарбонат
въглеродна
1 HBrO хипобромиста хипобромитен NaBrO натриев хипобромит
Br
5 НВrОз бромна броматен КВrОз калиев бромат
1 НIO хипойодиста хипойодитен NaIO натриев хипойодит
I 5 НIO3 йодна йодатен КIO3 калиев йодат
7 Н5IO6 ортоперйодна ортоперйодатен Ba5(IO6)2 бариев ортоперйодат
4 Н4SiO4 ортосилициева ортосиликатен - -
Si полимета- полимета-
4 (Н2SiO3)n Na2SiO3 натриев метасиликат
силициева силикатен
3 Н3АsО3 арсениста арсенитен Nа3АsО3 натриев арсенит
As
5 H3AsO4 арсенова арсенатен Nа3АsО4 натриев арсенат
3 Н3ВО3 (орто)борна ортоборатен Мg3(ВО3)2 магнезиев ортоборат
В полимета-
3 (HBO2)n метаборатен Nа3В3О6 натриев метаборат
борна
Мn 6 H2МnO4 манганова манганатен Na2МnO4 натриев манганат
7 HМnO4 перманганова перманганатен КМnО4 калиев перманганат
6 H2CrO4 хромена хроматен Na2CrO4 натриев хромат
Cr 6 H2Cr2O7 дихромена дихроматен K2Cr2O7 калиев дихромат

74

Вам также может понравиться