Вы находитесь на странице: 1из 48

Руководство по монтажу

и эксплуатации

Система кондиционирования VRV IV-S

RXYSQ8TMY1B       
                                 
            
RXYSQ10TMY1B     Руководство по монтажу и эксплуатации
русский
RXYSQ12TMY1B Система кондиционирования VRV IV-S
(mm)
A~E HB HD HU
a b c d e eB eD
B — ≥100
eB
A, B, C — ≥100 ≥100 ≥100
E B, E — ≥100 ≥1000 ≤500
eD
A, B, C, E — ≥150 ≥150 ≥150 ≥1000 ≤500
e
D — ≥500
D, E — ≥1000 ≥1000 ≤500
C HU B, D — ≥100 ≥1000
B
c b HB B, D, E HB<HD HB≤½HU ≥250 ≥1000 ≥1000 ≤500
½HU<HB≤HU ≥250 ≥1250 ≥1000 ≤500
HB>HU
d 1
a HB>HD HD≤½HU ≥100 ≥1000 ≥1000 ≤500
D A
HD ½HU<HD≤HU ≥200 ≥1000 ≥1000 ≤500
HD>HU ≥200 ≥1700 ≥1000 ≤500

eB A, B, C — ≥200 ≥300 ≥1000


A, B, C, E — ≥200 ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
eD E
D — ≥1000
e
D, E — ≥1000 ≥1000 ≤500
≥100
B, D HD>HU ≥300 ≥1000
C HU
≥100 HD≤½HU ≥250 ≥1500
c B
b HB ½HU<HD≤HU ≥300 ≥1500
B, D, E HB<HD HB≤½HU ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
½HU<HB≤HU ≥300 ≥1250 ≥1000 ≤500
d
D HB>HU
HD a 1+2
A HB>HD HD≤½HU ≥250 ≥1500 ≥1000 ≤500
½HU<HD≤HU ≥300 ≥1500 ≥1000 ≤500
HD>HU ≥300 ≥2200 ≥1000 ≤500

≥100 HB HU b (mm)
≥100 HB≤½HU b≥250
≥100 ½HU<HB≤HU b≥300
≥100 ≥100
HB HB>HU
≥2000 b
≥200 ≥100 ≥3000
≥1000 ≥100
HU ≥600
≥1500

A1 A2
≥100 ≥100

A2 A2

≥300

≥1000

B1 B2
≥100 ≥100

B2 B2

≥100 ≥100

≥300

≥1000

3
CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - CONFORMITEITSVERKLARING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Europe N.V.


01 declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates: 09  заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление: 17  deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
02 erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist: 10  erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører: 18  declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
03  déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration: 11  deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att: 19  z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
04 verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft: 12  erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at: 20  kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
05 declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración: 13  ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit: 21  декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
06  dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione: 14  prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje: 22  visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
07  δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση: 15  izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi: 23  ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere: 16  teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik: 24  vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25  tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

RXYSQ8TMY1B*, RXYSQ10TMY1B*, RXYSQ12TMY1B*,


* =   ,   , 1, 2, 3, ..., 9

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów 21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
document(s), provided that these are used in accordance with our documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con документам, при условии их использования согласно нашим andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi документи, при условие, че се използват съгласно нашите
instructions: nuestras instrucciones: инструкциям: i henhold til våre instrukser: instrukcjami: инструкции:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti: document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden: istruzioni: vore instrukser: 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají conformitate cu instrucţiunile noastre: 23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) 11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och následujícím normám nebo normativním dokumentům: 19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under 15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili: 24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende οδηγίες μας: förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) instruktioner: 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele: súlade s našim návodom:
onze instructies: documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják: 25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar
com as nossas instruções: ve norm belirten belgelerle uyumludur:
EN60335-2-40, EN378-2,
01 following the provisions of: 10 under iagttagelse af bestemmelserne i: 19 ob upoštevanju določb: 01 Directives, as amended. 10 Direktiver, med senere ændringer. 18 Directivelor, cu amendamentele respective.
02 gemäß den Vorschriften der: 11 enligt villkoren i: 20 vastavalt nõuetele: Machinery 2006/42/EC *** 02 Direktiven, gemäß Änderung. 11 Direktiv, med företagna ändringar. 19 Direktive z vsemi spremembami.
03 conformément aux stipulations des: 12 gitt i henhold til bestemmelsene i: 21 следвайки клаузите на: 03 Directives, telles que modifiées. 12 Direktiver, med foretatte endringer. 20 Direktiivid koos muudatustega.
04 overeenkomstig de bepalingen van: 13 noudattaen määräyksiä: 22 laikantis nuostatų, pateikiamų: Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU * 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd. 13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat 21 Директиви, с техните изменения.
05 siguiendo las disposiciones de: 14 za dodržení ustanovení předpisu: 23 ievērojot prasības, kas noteiktas: Pressure Equipment 97/23/EC (→ 18/07/2016) ** 05 Directivas, según lo enmendado. 14 muutettuina. 22 Direktyvose su papildymais.
06 secondo le prescrizioni per: 15 prema odredbama: 24 održiavajúc ustanovenia: 06 Direttive, come da modifica. 15 v platném znění. 23 Direktīvās un to papildinājumos.
07 με τήρηση των διατάξεων των: 16 követi a(z): 25 bunun koşullarına uygun olarak: Pressure Equipment 2014/68/EU (19/07/2016 →) ** 07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί. 16 Smjernice, kako je izmijenjeno. 24 Smernice, v platnom znení.
08 de acordo com o previsto em: 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 08 Directivas, conforme alteração em. 17 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit. 25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
09 в соответствии с положениями: 18 în urma prevederilor: 09 Директив со всеми поправками. z późniejszymi poprawkami.
01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the 05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> 14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu 19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu 24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificate <C>. de acuerdo con el Certificado <C>. согласно Свидетельству <C>. s osvědčením <C>. s certifikatom <C>. s osvedčením <C>.
    ** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by    ** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>     ** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии     ** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně     ** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen     ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
<E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>) según el с положительным решением <E> zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>. modul <F>) v skladu s certifikatom <G>. Kategorija tveganja <H>. posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>. Kategória
category <H>. Also refer to next page. Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>. Consulte también la siguiente (Прикладной модуль <F>) согласно Свидетельству <G>. Категория Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana. Glejte tudi na naslednji strani. nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß página. риска <H>. Также смотрите следующую страницу. 15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema 20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
Zertifikat <C>. 06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo 10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. Certifikatu <C>. sertifikaadile <C>. olarak değerlendirildiği gibi.
    ** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E> il Certificato <C>.     ** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af     ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno     ** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud     ** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına göre
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet positiv ausgezeichnet     ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente <E> (Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>. ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema Certifikatu <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>. Riskikategooria <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir.
gemäß Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite. da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il Certificato <G>. Categoria Se også næste side. <G>. Kategorija opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici. <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au di rischio <H>. Fare riferimento anche alla pagina successiva. 11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>. 16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificat <C>. 07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με     ** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats szerint. Сертификата <C>. <A> DAIKIN.TCF.030A13/04-2015
    ** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé το Πιστοποιητικό <C>. av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av Certifikat <G>.     ** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta     ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au Certificat     ** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται Riskkategori <H>. Se även nästa sida. a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G> tanúsítvány szerint. положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно Сертификат <B> TÜV (NB1856)
<G>. Catégorie de risque <H>. Se reporter également à la page θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>) σύμφωνα με το 12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B> Veszélyességi kategória <H>. Lásd még a következő oldalon. <G>. Категория риск <H>. Вижте също на следващата страница.
suivante. Πιστοποιητικό <G>. Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης ifølge Sertifikat <C>. 17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i 22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal <C> 12080901.T30
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig στην επόμενη σελίδα.     ** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom Świadectwem <C>. Sertifikatą <C>.
Certificaat <C>. 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B> positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge Sertifikat <G>.     ** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną     ** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E> <D> DAIKIN.TCFP.007
    ** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en de acordo com o Certificado <C>. Risikokategori <H>. Se også neste side. opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>. (taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>. Rizikos kategorija <H>.
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig     ** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį. <E> TÜV Rheinland (NB0035)
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina. parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o Sertifikaatin <C> mukaisesti. 18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
Certificado <G>. Categoria de risco <H>. Consultar também a página     ** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt Certificatul <C>. ar sertifikātu <C>. <F> D1
seguinte. (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti. Vaaraluokka <H>.     ** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate     ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
Katso myös seuraava sivu. pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu Certificatul <G>. lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>. Riska <G> 01 202 CHN/Q-15 0531
Categorie de risc <H>. Consultaţi de asemenea pagina următoare. kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
<H> II

01*** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File. 07*** Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής. 13*** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan. 19*** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
02*** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen. 08*** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico. 14*** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce. 20*** Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
03*** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique. 09*** Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации. 15*** Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji. 21*** Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
04*** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen. 10*** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata. 16*** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására. 22*** Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
05*** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica. 11*** Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen. 17*** Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej. 23*** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
06*** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione. 12*** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen. 18*** Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie. 24*** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25*** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

2P406921-1A
CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI CE - IZJAVA O SKLADNOSTI CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - CONFORMITEITSVERKLARING CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE CE - UYGUNLUK-BEYANI

01   continuation of previous page: 05   continuación de la página anterior: 08   continuação da página anterior: 12   fortsettelse fra forrige side: 15   nastavak s prethodne stranice: 19   nadaljevanje s prejšnje strani: 22   ankstesnio puslapio tęsinys:
02   Fortsetzung der vorherigen Seite: 06   continua dalla pagina precedente: 09   продолжение предыдущей страницы: 13   jatkoa edelliseltä sivulta: 16   folytatás az előző oldalról: 20   eelmise lehekülje järg: 23   iepriekšējās lappuses turpinājums:
03   suite de la page précédente: 07   συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα: 10   fortsat fra forrige side: 14   pokračování z předchozí strany: 17   ciąg dalszy z poprzedniej strony: 21   продължение от предходната страница: 24   pokračovanie z predchádzajúcej strany:
04   vervolg van vorige pagina: 11   fortsättning från föregående sida: 18   continuarea paginii anterioare: 25   önceki sayfadan devam:

01 Design Specifications of the models to which this declaration relates: 07 Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση: 13 Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely: 20 Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
02 Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht: 08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração: 14 Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení: 21 Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
03 Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration: 09 Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление: 15 Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi: 22 Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
04 Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft: 10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører: 16 A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői: 23 To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
05 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración: 11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller: 17 Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja: 24 Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione: 12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen: 18 Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie: 25 Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:
19 Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar) 06 ∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar) 10 ∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar) 15 ∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar) 19∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar) 24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*): ∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*): ∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*): ∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*): ∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*): ∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C) * TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C) * TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C) * TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C) * TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C) * TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum * TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima * TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M> * TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom * TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu * TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
allowable pressure (PS): <M> (°C) consentita (PS): <M> (°C) (°C) tlaku (PS): <M> (°C) tlaku (PS): <M> (°C) tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N> ∙ Refrigerante: <N> ∙ Kølemiddel: <N> ∙ Rashladno sredstvo: <N> ∙ Hladivo: <N> ∙ Chladivo: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar) ∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar) ∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar) ∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar) ∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar) ∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate ∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del ∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt ∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela ∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico ∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar) modello 11 ∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar) 16 ∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar) 20∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar) 25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*): 07 ∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar) ∙ Min/max tillåten temperatur (TS*): ∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*): ∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*): ∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C) ∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*): * TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C) * TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon: * TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C) * TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS) * TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L> * TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS): <L> (°C) * TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud * TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
entspricht: <M> (°C) (°C) <M> (°C) * TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő temperatuur: <M> (°C) sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N> * TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη ∙ Köldmedel: <N> telítettségi hőmérséklet: <M> (°C) ∙ Jahutusaine: <N> ∙ Soğutucu: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar) επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C) ∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar) ∙ Hűtőközeg: <N> ∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar) ∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild ∙ Ψυκτικό: <N> ∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt ∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar) ∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati ∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın
des Modells ∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar) 12 ∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar) ∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján 21∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar) ∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα ∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*): 17 ∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar) ∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
∙ Température minimum/maximum admise (TS*): αναγνώρισης του μοντέλου * TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C) ∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*): * TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C) 08 ∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar) * TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS): * TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C) <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale ∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*): <M> (°C) * TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu * TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
admise (PS): <M> (°C) * TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C) ∙ Kjølemedium: <N> dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C) допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N> * TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima ∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar) ∙ Czynnik chłodniczy: <N> ∙ Охладител: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar) permitida (PS): <M> (°C) ∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate ∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar) ∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette ∙ Refrigerante: <N> 13 ∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar) ∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu ∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
signalétique du modèle ∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar) ∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*): 18 ∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar) на модела
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar) ∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações * TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C) ∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*): 22∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*): da unidade * TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila: * TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C) ∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C) 09 ∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар) <M> (°C) * TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime * TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal ∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*): ∙ Kylmäaine: <N> admisibile (PS): <M> (°C) * TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
toelaatbare druk (PS): <M> (°C) * TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления: ∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar) ∙ Agent frigorific: <N> (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N> <L> (°C) ∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi ∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar) ∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar) * TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально 14 ∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar) ∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare ∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model допустимому давлению (PS): <M> (°C) ∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*): a modelului ∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar) ∙ Хладагент: <N> * TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C) plokštelę <K> PS 40 bar
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*): ∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар) * TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému 23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C) ∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку tlaku (PS): <M> (°C) ∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*): <L> TSmin –20 °C
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima модели ∙ Chladivo: <N> * TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
admisible (PS): <M> (°C) ∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar) * TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo <M> TSmax 63 °C
∙ Refrigerante: <N> ∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar) ∙ Dzesinātājs: <N> <N> R410A
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa ∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
de especificaciones técnicas del modelo ∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa <P> 40 bar
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

01 Name and address of the Notified body that judged positively 06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv 14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q> alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q> bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q> združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q> smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07 Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη Trykbærende Udstyr): <Q> 15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust 25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q> θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q> positiivselt, nimi ja aadress: <Q> değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la <Q> tryckutrustningsdirektivet: <Q> 16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való 21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q> 08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q> се е произнесъл положително относно съвместимостта
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q> samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive): 17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q> 09 Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего <Q> dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės <Q> TÜV Rheinland (Shangai) Co., Ltd.
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen <Q> įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q> TÜV Building II, No. 177, Lane 777
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q> под давлением: <Q> painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q> 18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv 23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību West Guangzhong Road
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un Zhabei District, Shangai – China
presiune: <Q> adrese: <Q>

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of April 2016

2P406921-1A
Содержание
5.7.2 Рекомендации по высвобождению выбивных
Содержание отверстий .................................................................... 19
5.7.3 Указания по порядку подключения
электропроводки ........................................................ 19
5.7.4 Подключение электропроводки к наружному
1 Информация о документации 6 блоку ........................................................................... 19
1.1 Информация о настоящем документе ................................... 6 5.8 Завершение монтажа наружного агрегата ............................. 20
5.8.1 Отделочная обмотка электропроводки
управления ................................................................. 20
Для монтажника 6
6 Конфигурирование 20
6.1 Настройка по месту установки ................................................ 20
2 Информация о блоке 6
6.1.1 Выполнение настройки по месту установки............. 20
2.1 Наружный блок ........................................................................ 6
6.1.2 Доступ к элементам местных настроек .................... 21
2.1.1 Как снять принадлежности с наружного блока ....... 6
6.1.3 Элементы местных настроек .................................... 21
2.1.2 Как снять транспортировочную распорку................ 7
6.1.4 Доступ к режиму 1 или 2 ............................................ 21
3 Информация об агрегатах и 6.1.5 Доступ к режиму 1 ...................................................... 22
дополнительном оборудовании 7 6.1.6 Доступ к режиму 2 ...................................................... 23
3.1 О наружном блоке ................................................................... 7 6.1.7 Режим 1 (и показания по умолчанию):
контрольные настройки ............................................. 23
3.2 Компоновка системы ............................................................... 7
6.1.8 Режим 2: местные настройки .................................... 25
4 Подготовка 7 6.1.9 Подключение компьютерного конфигуратора к
4.1 Подготовка места установки................................................... 7 наружному блоку ........................................................ 28
4.1.1 Требования к месту установки наружного блока.... 7
7 Ввод в эксплуатацию 28
4.1.2 Дополнительные требования к месту установки
7.1 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию ............ 28
наружного блока в холодных погодных условиях .. 8
7.2 Предпусковые проверочные операции................................... 28
4.2 Подготовка трубопровода хладагента ................................... 8
7.3 Перечень проверок во время пуско-наладки ......................... 29
4.2.1 Требования к трубопроводам хладагента .............. 8
7.3.1 Пробный запуск .......................................................... 29
4.2.2 Материал изготовления труб для трубопроводов
хладагента ................................................................. 8 7.3.2 Порядок выполнения пробного запуска (дисплей
с 7 светодиодами) ...................................................... 29
4.2.3 Как подобрать трубки по размеру............................ 8
7.3.3 Порядок выполнения пробного запуска (7-
4.2.4 Как подбирать комплекты разветвления
сегментный дисплей) ................................................. 30
трубопровода хладагента......................................... 9
7.3.4 Устранение неполадок после ненормального
4.3 Подготовка электрической проводки ..................................... 10
завершения пробного запуска................................... 30
4.3.1 Требования к защитным устройствам ..................... 10
7.3.5 Эксплуатация блока................................................... 31
5 Монтаж 10 8 Возможные неисправности и способы их
5.1 Открытие агрегата ................................................................... 10
5.1.1 Чтобы открыть наружный агрегат ............................ 10
устранения 31
8.1 Устранение неполадок по кодам сбоя .................................... 31
5.2 Монтаж наружного агрегата.................................................... 10
8.1.1 Коды сбоя: общее представление ............................ 31
5.2.1 Подготовка монтажной конструкции ........................ 10
5.2.2 Установка наружного блока...................................... 11 9 Технические данные 35
5.2.3 Обустройство дренажа ............................................. 11 9.1 Зона обслуживания: Наружный блок ...................................... 35
5.2.4 Чтобы избежать опрокидывания наружного 9.2 Схема трубопроводов: Наружный блок .................................. 36
агрегата...................................................................... 11
9.3 Схема электропроводки: Наружный блок............................... 37
5.3 Соединение труб трубопровода хладагента......................... 11
5.3.1 Применение запорного клапана с сервисным
отверстием................................................................. 12
5.3.2 Удаление пережатых трубок .................................... 12
Пользователю 39
5.3.3 Подсоединение трубопровода хладагента к
наружному блоку ....................................................... 13
10 О системе 39
5.4 Проверка трубопровода хладагента ...................................... 14 10.1 Компоновка системы ................................................................ 39
5.4.1 Проверка проложенных трубопроводов
11 Интерфейс пользователя 40
хладагента ................................................................. 14
5.4.2 Проверка трубопровода хладагента: Общие 12 Операция 40
правила ...................................................................... 15
12.1 Рабочий диапазон .................................................................... 40
5.4.3 Проверка трубопровода хладагента: Подготовка .. 15
12.2 Работа системы ........................................................................ 40
5.4.4 Проверка на утечку газообразного хладагента ...... 15
12.2.1 О работе системы ...................................................... 40
5.4.5 Порядок выполнения вакуумной осушки................. 15
12.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в режиме
5.5 Изоляция трубопроводов хладагента.................................... 16 "только вентиляция" и в автоматическом режиме .. 40
5.6 Заправка хладагентом ............................................................ 16 12.2.3 Работа на обогрев...................................................... 40
5.6.1 Меры предосторожности при заправке 12.2.4 Пуск системы .............................................................. 40
хладагента ................................................................. 16
12.3 Программируемая осушка ....................................................... 41
5.6.2 Расчёт количества хладагента для дозаправки ..... 17
12.3.1 О программируемой осушке...................................... 41
5.6.3 Порядок заправки хладагента.................................. 17
12.3.2 Программируемая осушка ......................................... 41
5.6.4 Коды неисправности при заправке хладагента ...... 18
12.4 Регулировка направления воздушного потока....................... 41
5.6.5 Наклейка этикетки с информацией о
12.4.1 Воздушная заслонка .................................................. 41
фторированных газах, способствующих созданию
12.5 Назначение одного из пользовательских интерфейсов
парникового эффекта ............................................... 18
главным ..................................................................................... 41
5.7 Подключение электропроводки.............................................. 18
12.5.1 Порядок назначения одного из пользовательских
5.7.1 Прокладка электропроводки по месту установки:
интерфейсов главным ............................................... 41
общее представление .............................................. 18

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 5
1 Информация о документации
12.5.2 Назначение одного из пользовательских
интерфейсов главным (VRV DX и RA DX)............... 42 1 Информация о
12.5.3 Назначение одного из пользовательских
интерфейсов главным (RA DX) ................................ 42
документации
13 Техническое обслуживание 42
13.1 О хладагенте............................................................................ 42
1.1 Информация о настоящем
13.2 Послепродажное обслуживание и гарантия ......................... 43 документе
13.2.1 Гарантийный срок ..................................................... 43
13.2.2 Рекомендации по техническому обслуживанию и
Целевая аудитория
осмотру ...................................................................... 43 Уполномоченные монтажники + конечные пользователи

14 Поиск и устранение неполадок 43 ИНФОРМАЦИЯ


14.1 Коды сбоя: общее представление ......................................... 44
Данное устройство может использоваться
14.2 Симптомы, не являющиеся признаками неисправности
специалистами или обученными пользователями в
кондиционера........................................................................... 45
магазинах, на предприятиях легкой промышленности,
14.2.1 Симптом: Система не работает ............................... 45
на фермах, либо неспециалистами для коммерческих
14.2.2 Симптом: Возможна работа в режиме
нужд.
вентиляции, а охлаждение и обогрев не работают 45
14.2.3 Симптом: Сила потока воздуха не соответствует Комплект документации
заданной .................................................................... 45
14.2.4 Симптом: Направление потока воздуха не
Настоящий документ является частью комплекта документации.
соответствует заданному ......................................... 45 В полный комплект входит следующее:
14.2.5 Симптом: Из блока (внутреннего) идет белый пар 45 ▪ Общие правила техники безопасности:
14.2.6 Симптом: Из блока (внутреннего или наружного)
▪ Меры предосторожности, с которыми необходимо
идет белый пар.......................................................... 45
ознакомиться, прежде чем приступать к монтажу
14.2.7 Симптом: На дисплее интерфейса пользователя
появляется значок "U4" или "U5", блок ▪ Формат: Документ (в ящике с наружным блоком)
останавливается, а через несколько минут
перезапускается ........................................................ 46 ▪ Руководство по монтажу и эксплуатации наружного
14.2.8 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером блока:
(внутренним блоком)................................................. 46 ▪ Инструкции по монтажу и эксплуатации
14.2.9 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером
(внутренним или наружным блоком) ....................... 46 ▪ Формат: Документ (в ящике с наружным блоком)
14.2.10 Симптом: Шумы, издаваемые кондиционером ▪ Справочное руководство для монтажника и
(наружным блоком) ................................................... 46 пользователя:
14.2.11 Симптом: Из блока выходит пыль ........................... 46
▪ Подготовка к монтажу, технические спецификации,
14.2.12 Симптом: Блоки издают посторонние запахи ......... 46
справочные данные…
14.2.13 Симптом: Вентилятор наружного блока не
вращается.................................................................. 46 ▪ Подробные пошаговые инструкции и справочная
14.2.14 Симптом: На дисплее появляется значок "88" ....... 46 информация для базового и расширенного применения
14.2.15 Симптом: После непродолжительной работы на ▪ Формат: Оцифрованные файлы размещены по адресу:
обогрев компрессор наружного блока не
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
отключается............................................................... 46
information/
14.2.16 Симптом: Внутренняя часть наружного блока
остается теплой, хотя он не работает..................... 46 Последние редакции предоставляемой документации доступны
14.2.17 Симптом: При остановленном внутреннем блоке на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.
ощущается горячий воздух ...................................... 46
Язык оригинальной документации английский. Документация на
15 Переезд 46 любом другом языке является переводом.

16 Утилизация 46

Для монтажника

8 HP 10+12 HP
2 Информация о блоке

2.1 Наружный блок

2.1.1 Как снять принадлежности с наружного


блока
1 Снимите сервисную крышку. См. "5.1.1  Чтобы открыть
наружный агрегат" на стр. 10.
2 Снимите аксессуары.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
6 4P400263-1D – 2016.03
3 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании
a b c d Эти блоки, предназначенные для наружной установки,
1× 1× 1× 1× используются как тепловые насосы с воздухо-воздушным
теплообменом.

Характеристики RXYSQ8~12
Производительност Обогрев 25,0~37,5 кВт
ь Охлаждение 22,4~33,5 кВт
e f g
1× 1× 2× (8 HP) Расчетная наружная Обогрев –20~15,5°C по
5× (=2+3) (10+12 HP) температура влажному
термометру
Охлаждение –5~52°C по сухому
a Общие правила техники безопасности термометру
b Руководство по монтажу и эксплуатации наружного
блока
c Этикетка с информацией о фторированных газах,
способствующих парниковому эффекту
3.2 Компоновка системы
d Наклейка с информацией о монтаже
e Вспомогательный патрубок 1 трубопровода ПРИМЕЧАНИЕ
газообразного хладагента (8 HP: Ø19,1 мм; Монтаж системы не следует выполнять при
10 HP: Ø22,2 мм; 12 HP: Ø25,4 мм)
f Вспомогательный патрубок 2 трубопровода
температуре ниже –15°C.
газообразного хладагента (8 HP: Ø19,1 мм; a
10 HP: Ø22,2 мм; 12 HP: Ø25,4 мм)
g Кабельная стяжка

2.1.2 Как снять транспортировочную


b c c e e
распорку
Только RXYSQ10+12. f f

ПРИМЕЧАНИЕ
d d g g
При работе с установленной транспортировочной a Наружный блок системы VRV IV-S на основе теплового
распоркой блок может сильно вибрировать и издавать насоса
неестественный шум. b Трубопровод хладагента
c Внутренний блок системы VRV с непосредственным
Транспортировочную распорку, установленную на ножку расширением (DX)
компрессора для защиты блока во время перевозки, d Пользовательский интерфейс (выделенный в
необходимо снять. Эту операцию следует выполнить в зависимости от типа внутреннего блока)
e Блок BP [требуется для подключения наружных блоков
соответствии с иллюстрацией в изложенном ниже порядке.
Residential Air (RA) или Sky Air (SA) с
1 Немного ослабьте крепежную гайку (a). непосредственным расширением (DX)]
f Внутренние блоки Residential Air (RA) с
2 Удалите транспортировочную распорку (b), как показано на непосредственным расширением (DX)
рисунке ниже. g Пользовательский интерфейс (беспроводной,
выделенный в зависимости от типа внутреннего блока)
3 Затяните крепежную гайку (a).

4 Подготовка

4.1 Подготовка места установки


3 (12.3 N·m)
1 4.1.1 Требования к месту установки
a
2 наружного блока
b Соблюдайте правила организации пространства. См. раздел
«Технические данные» и численные параметры на внутренней
стороне передней крышки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данное изделие относится к классу А. В бытовых
3 Информация об агрегатах и условиях это изделие может создавать радиопомехи. В
дополнительном случае их возникновения пользователю следует
принять адекватные меры.
оборудовании

3.1 О наружном блоке


Настоящая инструкция посвящена монтажу системы VRV IV-S
на основе теплового насоса с инверторным регулированием
производительности.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 7
4 Подготовка

4.1.2 Дополнительные требования к месту 4.2.2 Материал изготовления труб для


установки наружного блока в холодных трубопроводов хладагента
погодных условиях ▪ Материал изготовления труб: Бесшовная медь,
ПРИМЕЧАНИЕ подвергнутая фосфорнокислой антиокислительной
обработке.
Если блок эксплуатируется в режиме обогрева при
низкой наружной температуре в условиях повышенной ▪ Степень отжига и толщина стенок труб:
влажности, воспользуйтесь подходящим Наружный Степень Толщина (t)(a)
оборудованием, чтобы держать выпускные отверстия диаметр (Ø) твердости
блока постоянно свободными.
6,4 мм (1/4") Отожженная ≥0,80 мм Ø
При работе на обогрев: медь (O) t
9,5 мм (3/8")
20
12,7 мм (1/2")
15.5
15 15,9 мм (5/8") Отожженная ≥0,99 мм
медь (O)
10
19,1 мм (3/4") Медь средней ≥0,80 мм
5 твердости (1/2H)
22,2 мм (7/8")
a b
TAO (°C WB)

0 25,4 мм (1") Медь средней ≥0,88 мм


твердости (1/2H)
–5
28,6 мм (1‑1/8") Медь средней ≥0,99 мм
твердости (1/2H)
–10
(a) В зависимости от действующего законодательства и
–15 максимального рабочего давления блока (см. параметр
PS High на паспортной табличке блока) могут
–20 потребоваться трубы с большей толщиной стенки.

10 15 20 25 27 30 4.2.3 Как подобрать трубки по размеру


TAI (°C DB)
Чтобы определить размеры трубок, см. приведенные далее
таблицы и иллюстрацию (только как ориентир).
a Рабочий диапазон прогрева системы
b Рабочий диапазон ИНФОРМАЦИЯ
TAI: температура воздуха в помещении ▪ Сочетание внутренних блоков VRV  DX и RA  DX не
допускается.
TAO: наружная температура воздуха
▪ Сочетание внутренних блоков RA  DX и AHU не
Если блок предполагается эксплуатировать не менее 5
допускается.
дней при наружной температуре ниже –5°C и
относительной влажности выше 95%, рекомендуется ▪ Сочетание внутренних блоков RA  DX с воздушной
пользоваться оборудованием марки Daikin, специально завесой не допускается.
предназначенным для работы в таких условиях, или
обратиться к обслуживающему вас дилеру за ИНФОРМАЦИЯ
рекомендациями. Модель RXYSQ8: Если устанавливаются внутренние
блоки RA  DX, необходимо задать местную настройку
[2‑41] (=  тип установленных внутренних блоков). См.
4.2 Подготовка трубопровода "6.1.8 Режим 2: местные настройки" на стр. 25.
хладагента Модель RXYSQ10+12: Тип внутренних блоков
распознается автоматически.
4.2.1 Требования к трубопроводам VRV DX RA DX
хладагента
1 1
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании хладагента R410A необходимо
содержать систему в чистоте и сухости. Необходимо 2 A 2 A
исключить возможность попадания в систему
посторонних веществ и примесей (в том числе B-1 B-2 D D
минеральных масел и влаги). 2 2 4 4

ПРИМЕЧАНИЕ
Трубки и прочие детали, работающие под давлением, C-1 C-2 C-3 C-4 E E E E
должны быть пригодными к работе с хладагентом.
Используйте бесшовные детали из меди, подвергнутой 3-1 3-2 3-3 3-4 5 5 5 5
фосфорнокислой антиокислительной обработке для 1 Наружный блок
хладагента. 2 Комплекты для разветвления трубопроводов
хладагента
▪ Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе 3-1~3-4 Внутренние блоки VRV DX
маслами) не должно превышать 30 мг/10 м. 4 Блоки разветвления
5 Внутренние блоки RA DX
A Трубопровод между наружным блоком и (первым)
комплектом разветвления трубопровода хладагента

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
8 4P400263-1D – 2016.03
4 Подготовка
B-1 B-2 Трубопроводы между рефнетами Индекс Внешний диаметр трубопровода (мм)
C-1~C-4 Участок между рефнетом и внутренним блоком
D Трубопровод между рефнетом и блоком BP производительнос Трубопровод Трубопровод
E Трубопровод между блоком BP и внутренним блоком ти внутреннего газообразного жидкого
RA DX блока хладагента хладагента
Если использовать трубки необходимых размеров (дюймовых) 290≤x<390 28,6 12,7
невозможно, допускается применение трубок других диаметров
(миллиметровых) с учетом следующих рекомендаций: Пример: пропускная способность трубопровода в нисходящем
направлении для B-1=индекс производительности блока
▪ Подбирайте диаметр трубок так, чтобы он максимально
3-1 + индекс производительности блока 3-2
соответствовал необходимому.
▪ В местах стыковки трубок дюймовых и миллиметровых C: Участок между рефнетом и внутренним
диаметров используйте соответствующие переходники блоком
(приобретаются по месту установки).
Диаметр труб должен совпадать с диаметром соединений
▪ Расчет дополнительного количества хладагента необходимо (трубопроводов жидкого и газообразного хладагентов) с
скорректировать, как указано в параграфе "5.6.2  Расчёт внутренними блоками. Ниже указаны диаметры для внутренних
количества хладагента для дозаправки" на стр. 17. блоков:

A: Трубопровод между наружным блоком и Индекс Внешний диаметр трубопровода (мм)


(первым) комплектом разветвления производительнос Трубопровод Трубопровод
трубопровода хладагента ти внутреннего газообразного жидкого
блока хладагента хладагента
Когда общая эквивалентная длина трубок между наружными и
внутренними блоками составляет 90  м и более, необходимо 15~50 12,7 6,4
увеличить диаметр главных трубок (как жидкого, так и 63~140 15,9 9,5
газообразного хладагента). В зависимости от длины
200 19,1
трубопровода производительность может снижаться, но даже
несмотря на это диаметр главных трубок необходимо 250 22,2
уменьшить. Дополнительные требования изложены в сборнике
инженерно-технических данных. D: Трубопровод между рефнетом и блоком BP
a b c e
Общий индекс Внешний диаметр трубопровода (мм)
производительнос Трубопровод Трубопровод
ти газообразного жидкого
d подсоединенных хладагента хладагента
внутренних блоков
15~62 12,7 6,4
a Наружный блок
b Главные трубки 63~149 15,9 9,5
c Увеличение 150~208 19,1
d Первый рефнет трубопровода хладагента
e Внутренний блок
E: Трубопровод между блоком BP и
Тип Внешний диаметр трубопровода (мм) внутренним блоком RA DX
производительнос Трубопровод Трубопровод
ти наружного газообразного жидкого Индекс Внешний диаметр трубопровода (мм)
блока (HP) хладагента хладагента производительнос Трубопровод Трубопровод
Стандарт Увеличе Стандарт Увеличе ти внутреннего газообразного жидкого
нный нный блока хладагента хладагента
диаметр диаметр 15~42 9,5 6,4
8 19,1 22,2 9,5 12,7 50 12,7
10 22,2 25,4(a) 60 9,5
12 25,4(b) 28,6 12,7 15,9 71 15,9
(a) Если размер НЕ доступен, увеличение НЕ допустимо.
(b) Если размер НЕ доступен, допускается его увеличение
до 28,6 мм. 4.2.4 Как подбирать комплекты
разветвления трубопровода
B: Трубопроводы между рефнетами хладагента
Выбирайте по следующей таблице в соответствии с типом Образец прокладки трубопровода см. в параграфе "4.2.3  Как
производительности внутренних блоков, подсоединенных по подобрать трубки по размеру" на стр. 8.
нисходящей. Размер соединительных труб не должен
превышать размер труб хладагента, выбранный по названию Рефнет-тройник на первом ответвлении (со стороны
наружного блока)
общей модели системы.
Рефнеты-тройники для монтажа на первом ответвлении, считая
Индекс Внешний диаметр трубопровода (мм) со стороны наружного блока, подбирайте по приведенной далее
производительнос Трубопровод Трубопровод таблице в соответствии с производительностью наружного
ти внутреннего газообразного жидкого блока. Пример: рефнет-тройник A→B‑1.
блока хладагента хладагента
Тип производительности Комплект для разветвления
<150 15,9 9,5 наружного блока (HP) трубопроводов хладагента
150≤x<200 19,1 8+10 KHRQ22M29T9
200≤x<290 22,2

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 9
5 Монтаж
Тип производительности Комплект для разветвления Общая длина 600 м
наружного блока (HP) трубопроводов хладагента электропроводки
12 KHRQ22M64T (= расстояние между
наружным блоком и всеми
Рефнеты-тройники на других ответвлениях
внутренними блоками)
Рефнеты-тройники, кроме первого ответвления, подбираются по Если общая длина электропроводки управления
сумме индексов мощности всех подсоединенных после них превысит эти пределы, возможны ошибки передачи
внутренних блоков. Пример: рефнет-тройник B‑1→C‑1. данных.

Индекс производительности Комплект для разветвления


внутреннего блока трубопроводов хладагента
<200 KHRQ22M20T 5 Монтаж
200≤x<290 KHRQ22M29T9
290≤x<390 KHRQ22M64T 5.1 Открытие агрегата
Рефнеты-коллекторы
5.1.1 Чтобы открыть наружный агрегат
Подбирайте рефнеты-коллекторы по следующей таблице в
соответствии с общей производительностью всех внутренних ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
блоков, подсоединенных после рефнет-коллектора. ТОКОМ
Индекс производительности Комплект для разветвления
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
внутреннего блока трубопроводов хладагента
<200 KHRQ22M29H 8 HP 10+12 HP
200≤x<290
290≤x<390 KHRQ22M64H

ИНФОРМАЦИЯ
К коллектору можно подсоединять не более 8
ответвлений.

4.3 Подготовка электрической


проводки

4.3.1 Требования к защитным устройствам


2× 3×
Электропитание должно быть защищено обязательными
защитными устройствами, а именно: главным выключателем,
инерционными плавкими предохранителями на каждой фазе и 5.2 Монтаж наружного агрегата
устройством защиты от утечки на землю в соответствии с
действующим законодательством.
5.2.1 Подготовка монтажной конструкции
Выбирать размер проводов необходимо в соответствии с
действующим законодательством на основе информации, Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб
приведенной в таблице ниже. (приобретаются по месту установки), а именно:

Модель Минимальный ток Рекомендованные


в цепи предохранители
RXYSQ8 18,5 A 25 A
RXYSQ10 22 A 25 A
RXYSQ12 24 A 32 A
4× M12
Для всех моделей:
▪ Фаза и частота: 3N~ 50 Гц
▪ Напряжение: 380–415 В
▪ Сечение линии управления:

Электропроводка управления Экранированные виниловые


шнуры с сечением от 0,75 до
10

1,25 мм² или кабели (2-


0
8
+

62
12

H
P 49

жильные)
H

:3 0
P

50 (4
:

(3 85~

Максимальная длина 300 м


45 4
~ 95

>150
35 )

электропроводки
5)

a
(= расстояние между (mm)
наружным блоком и самым a Проследите за тем, чтобы дренажные отверстия не
дальним внутренним блоком) оказались перекрытыми.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
10 4P400263-1D – 2016.03
5 Монтаж
ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендованная высота верхней выступающей части Если дренажные отверстия наружного блока
болтов составляет 20 мм. перекрыты основанием для монтажа или поверхностью
пола, поднимите наружный блок, чтобы под ним
оставалось не менее 150 мм свободного пространства.
20

ПРИМЕЧАНИЕ
Закрепите наружный агрегат на фундаментных болтах
с помощью гаек и резиновых шайб (a). Если покрытие в

≥150 mm
зоне крепления содрано, гайки легко ржавеют.

a
Дренажные отверстия (размеры в мм)

5.2.2 Установка наружного блока Модель Вид снизу (мм)


RXYSQ8 a a a

151
68 67
47 395 191

RXYSQ10+12 a

52
4× M12

102
59 118
62

20
216 130 98
21 89 32

5.2.3 Обустройство дренажа


a Дренажные отверстия
▪ Убедитесь, что конденсационная вода удаляется
надлежащим образом.
5.2.4 Чтобы избежать опрокидывания
▪ Во избежание намерзания льда установите агрегат на наружного агрегата
основании, обеспечивающем надлежащий дренаж.
1 Подготовьте 2 кабеля, как показано на следующей
▪ Для отвода воды от фундамента проложите вокруг него
иллюстрации (приобретаются по месту установки).
дренажную канавку.
2 Положите 2 кабеля на наружный блок.
▪ Избегайте слива воды на тротуары, чтобы во время
заморозков на них не образовался гололед. 3 Чтобы кабели не поцарапали краску, уложите между
кабелями и наружным блоком лист резины (приобретается
▪ При монтаже блока на раму установите водонепроницаемую
по месту установки).
пластину в пределах 150  мм с нижней стороны блока во
избежание проникновения воды в блок и падения капель 4 Подсоедините концы кабелей. Затяните концы.
дренажной воды (см. следующий рисунок).

5.3 Соединение труб трубопровода


хладагента
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 11
5 Монтаж

5.3.1 Применение запорного клапана с ▪ После затяжки крышки запорного клапана убедитесь в
отсутствии утечки хладагента.
сервисным отверстием

Обращение с запорным клапаном


▪ Следите за тем, чтобы во время работы системы все
запорные клапаны были открыты.
▪ Запорный клапан поставляется с завода в перекрытом
состоянии. Обращение с сервисным отверстием
▪ Всегда пользуйтесь заправочным шлангом, оснащенным
Как открывается запорный клапан стержнем нажатия на клапан, поскольку сервисное отверстие
1 Снимите крышку запорного клапана. относится к ниппельному типу.
2 Вставив в клапан шестигранный ключ, вращайте его против ▪ Не забудьте плотно затянуть крышку сервисного отверстия
часовой стрелки. после окончания работы с ним. Момент затяжки см. в таблице
ниже.
3 Когда дальнейшее вращение запорного клапана станет
невозможно, прекратите вращение. ▪ После затяжки крышки сервисного отверстия убедитесь в
отсутствии утечки хладагента.
Результат: Клапан открыт.
Чтобы полностью открыть запорный клапан Ø19,1  мм или Моменты затяжки
Ø25,4  мм, вращайте шестигранный ключ, применяя крутящий
момент от 27 до 33 Н•м. Размер Момент затяжки N•м (чтобы закрыть, вращать
запорного по часовой стрелке)
Неверный крутящий момент может привести к утечке
клапана Шток
хладагента или к поломке головки запорного клапана.
(мм)
Корпус Шестигран Крышка Сервисное
клапана ный ключ (клапана) отверстие
Ø9,5 5,4~6,6 4 мм 13,5~16,5 11,5~13,9
Ø12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
Ø19,1 27,0~33,0 8 мм 22,5~27,5
Ø25,4
2
3 5.3.2 Удаление пережатых трубок
1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
4
Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри
запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки.
Ненадлежащее выполнение указаний в изложенном
далее порядке может привести к повреждению
ПРИМЕЧАНИЕ
имущества и травмам, в том числе тяжелым.
Обратите внимание на то, что крутящий момент в
указанном диапазоне применяется только тогда, когда Удалять пережатые трубки необходимо в следующем порядке:
нужно открыть запорные клапаны Ø19,1~Ø25,4 мм. 1 Сняв крышку клапанов, убедитесь в том, что запорные
клапаны полностью перекрыты.
Как перекрывается запорный клапан
1 Снимите крышку запорного клапана. a

2 Вставив в клапан шестигранный ключ, вращайте его по


часовой стрелке. b
3 Когда дальнейшее вращение запорного клапана станет c
невозможно, прекратите вращение. d
Результат: Клапан перекрыт.
a Сервисное отверстие с крышкой
Направление перекрытия: b Запорный клапан
c Соединение с трубопроводом
d Крышка запорного клапана
2 Подсоедините вакуумирующее (откачивающее) устройство
к сервисным отверстиям всех запорных клапанов через
коллектор.
p< p>

A B
Обращение с крышкой запорного клапана f g
a
▪ В месте, указанном стрелкой, крышка запорного клапана d
обеспечивает герметичное соединение. Следите за тем,
N2 R410A
чтобы её не повредить.
▪ Не забудьте плотно затянуть крышку запорного клапана после b c e
окончания работы с клапаном. Момент затяжки см. в таблице a Редукционный клапан
ниже. b Азот

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
12 4P400263-1D – 2016.03
5 Монтаж
c Весы 8 HP 10+12 HP
d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
e Вакуумный насос
f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
A Клапан А
B Клапан В
d
3 Удалите газообразный хладагент и масло из пережатых
трубок с помощью регенерационной установки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ a c a c
b b
Не допускайте выхода газов в атмосферу.
3 Если выбрана схема прокладки трубопровода,
4 Когда из пережатых трубок будет удален весь
направленная вниз:
газообразный хладагент и масло, отсоедините заправочный
шланг и закройте сервисные отверстия. ▪ Просверлите (a, 4×) и высвободите выбивное отверстие
(b).
5 Срежьте по черной линии нижнюю часть трубок запорных
▪ Срежьте кромки (c) ножовкой.
клапанов трубопроводов газообразного и жидкого
хладагента. Воспользуйтесь подходящим инструментом
4× Ø6 mm a b
(например, труборезом или кусачками).

c c

4 Сделайте следующее:
▪ Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу
жидкого хладагента (a). (пайка)
▪ Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу
газообразного хладагента (b). (пайка)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
b
a

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время пайки: Сначала выполните пайку на стороне
жидкого хладагента, а затем — на стороне
Ни в коем случае не удаляйте пережатые участки
газообразного хладагента. Электрод вводите спереди
трубок посредством пайки.
блока, а сварочную горелку держите справа, выполняя
Газообразный хладагент и масло, оставшееся внутри пайку таким образом, чтобы пламя было направлено
запорного клапана, могут разорвать пережатые трубки. наружу, не соприкасаясь со звукоизоляцией
компрессора и с другими трубопроводами.
6 Если откачка была произведена не полностью, то прежде
чем продолжать подсоединять трубопроводы, A e d c
прокладываемые по месту установки, дождитесь, пока A
вытечет все масло.

5.3.3 Подсоединение трубопровода


хладагента к наружному блоку
ПРИМЕЧАНИЕ
Проследите за тем, чтобы трубки, смонтированные на
a b f g
месте, не соприкасались с другими трубками,
a b c
поддоном и боковой панелью. Во избежание контакта с
корпусом защитите трубки подходящей изоляцией, a Электрод
особенно при подсоединении снизу или сбоку.
b Огнеупорная пластина
1 Сделайте следующее:
c Сварочная горелка
▪ Снимите сервисную крышку. См. параграф "5.1.1  Чтобы
d Пламя
открыть наружный агрегат" на стр. 10.
▪ Снимите с входного отверстия трубопровода (a) крышку e Звукоизоляция компрессора
с винтом (b). f Трубопровод жидкого хладагента
g Трубопровод газообразного хладагента
a
b ▪ Подсоединив вспомогательные патрубки (c, d)
трубопровода газообразного хладагента, срежьте их до
2 Наметьте схему прокладки трубопровода (a, b, c или d). нужной длины (d1).

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 13
5 Монтаж
Вариант 1: подсоединение Вариант 2: подсоединение 5.4 Проверка трубопровода
спереди сзади
хладагента

5.4.1 Проверка проложенных трубопроводов


хладагента
Завершены ли работы Завершите работы
с трубопроводом Нет с трубопроводом.
хладагента?

Да

Включено ли питание Выполните операцию:


d1 d c c d внутренних и наружных "Способ 1: Перед
блоков? Нет
включением электропитания
Вариант 3: подсоединение Вариант 4: подсоединение (обычный способ)".
сбоку снизу
Да

Выполните операцию:
"Способ 2: После включения
электропитания".

Очень важно, чтобы все работы с трубопроводом хладагента


выполнялись при выключенном питании блоков (наружных и
d
внутренних).
c d d1 d1
При включении питания блоков инициализируются
расширительные клапаны. Это значит, что они закроются. Когда
это произойдет, провести испытание трубопроводов и
5 Установите на место сервисную крышку и крышку входного внутренних блоков на герметичность и выполнить их вакуумную
отверстия трубопровода. осушку будет невозможно.
6 Плотно заделайте все зазоры (по образцу a) во избежание Вот почему будут рассмотрены 2 способа исходного монтажа,
проникновения в систему снега и насекомых. испытания на герметичность и вакуумной осушки.
Способ 1: перед включением электропитания
Если питание системы не включалось, то никаких особых
действий по проведению испытания на герметичность и
a выполнению вакуумной осушки системы предпринимать не
нужно.
Способ 2: после включения электропитания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если питание системы ранее включалось, задействуйте
Примите адекватные меры по недопущению попадания настройку [2‑21] (см. параграф "6.1.4  Доступ к режиму 1 или
в агрегат мелких животных. При контакте мелких 2"  на стр.  21). Эта настройка откроет расширительные
животных с электрическими деталями возможны сбои в клапаны, что обеспечит свободное прохождение хладагента
работе блока, задымление или возгорание. R410A по трубкам для проведения испытания на герметичность
и выполнению вакуумной осушки системы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не забудьте открыть запорные клапаны после ПРИМЕЧАНИЕ
прокладки трубопроводов хладагента и выполнения Убедитесь в том, что питание всех внутренних блоков,
вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми подсоединенных к наружному блоку, включено.
стопорными клапанами может привести к поломке
компрессора. ПРИМЕЧАНИЕ
Подождите, пока наружный блок завершит
инициализацию для применения настройки [2‑21].

Испытание на герметичность и вакуумная осушка


Порядок проверки трубопроводов хладагента:
▪ проверить трубопровод хладагента на наличие утечек;
▪ выполнить вакуумную осушку, чтобы удалить влагу из
трубопровода хладагента.
Если существует вероятность присутствия влаги в
трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла
проникнуть вода), выполните изложенную ниже процедуру
вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.
Все трубопроводы внутри блока были испытаны на
герметичность на заводе.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
14 4P400263-1D – 2016.03
5 Монтаж
Испытать необходимо только трубопровод хладагента, ПРИМЕЧАНИЕ
проложенный по месту установки. Поэтому перед проведением
Также следует испытать на герметичность соединения
испытания на герметичность и вакуумной осушки убедитесь в
с внутренними блоками и все внутренние блоки и
том, что все запорные клапаны наружных блоков плотно
выполнить их вакуумную осушку. Кроме того, держите
закрыты.
открытыми все клапаны, установленные по месту
ПРИМЕЧАНИЕ установки (приобретаются по месту установки).
Перед началом проведения испытания на Подробную информацию см. в руководстве по монтажу
герметичность и выполнения вакуумирования внутреннего блока. Испытание на герметичность и
убедитесь в том, что все клапаны в трубопроводах, вакуумную осушку необходимо выполнить до подачи
проложенных по месту установки (а не запорные электропитания на блок. В противном случае см. также
клапаны наружных блоков!) ОТКРЫТЫ. схему, приведенную выше в этом разделе (см.
"5.4.1  Проверка проложенных трубопроводов
Подробную информацию о состоянии клапанов см. в параграфе хладагента" на стр. 14).
"5.4.3  Проверка трубопровода хладагента: Подготовка"  на
стр. 15.
5.4.4 Проверка на утечку газообразного
5.4.2 Проверка трубопровода хладагента: хладагента
Общие правила Испытание на герметичность должно проводиться в
соответствии со стандартом EN378‑2.
Для повышения эффективности подсоедините вакуумный насос
через коллектор к сервисным портам всех запорных клапанов
Порядок выполнения проверки на утечку:
(см. "5.4.3  Проверка трубопровода хладагента: Подготовка"  на
стр. 15).
Испытание на герметичность вакуумом
1 Откачивайте воздух из системы через трубопроводы
ПРИМЕЧАНИЕ
жидкого и газообразного хладагента до –100,7  кПа
Используйте 2-ступенчатый вакуумный насос с (–⁠1,007 бар/5 торр) в течение, как минимум, 2-х часов.
обратным или электромагнитным клапаном, способный
2 По достижении этого давления выключите вакуумный
вакуумировать до избыточного давления –⁠100,7  кПа
насос, подождите не менее 1  минуты и проверьте, не
(5 торр абсолютного давления).
повысилось ли давление.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если давление повысилось, то либо в системе присутствует
влага (см. ниже описание вакуумной осушки), либо система
Следите за тем, чтобы масло не попадало из насоса в
негерметична.
систему, когда насос не работает.

ПРИМЕЧАНИЕ Порядок выполнения проверки на утечку:


Испытание на герметичность давлением
Не вытесняйте воздух из системы, подавая в нее
хладагент. Для откачки установки используйте 1 Нарушьте вакуум, подав в систему азот под избыточным
вакуумный насос. давлением не менее 0,2  МПа (2  бар). Это давление ни в
коем случае не должно быть выше максимального рабочего
давления блока, т.е. 4,0 МПа (40 бар).
5.4.3 Проверка трубопровода хладагента:
Подготовка 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для
проведения пробы на образование пузырей на все трубные
p< p> соединения.
A B g 3 Выпустите весь азот.
a f
ПРИМЕЧАНИЕ
d C
Обязательно используйте раствор для проведения
N2
пробы на образование пузырей, рекомендованный
b c e вашим поставщиком. Не используйте мыльный
a Редукционный клапан водяной раствор, который может вызвать
b Азот растрескивание накидных гаек (в мыльном водяном
c Весы растворе может содержаться соль, которая впитывает
d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система) влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов) и
e Вакуумный насос
f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента привести к коррозии конических соединений (в
g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента мыльном водяном растворе может содержаться
A Клапан А аммиак, который вызовет коррозионный эффект между
B Клапан В латунной накидной гайкой и медным раструбом).
C Клапан C

Клапан Состояние клапана 5.4.5 Порядок выполнения вакуумной


Клапан А Открыт осушки
Клапан В Открыт
Чтобы полностью удалить влагу из системы, необходимо
Клапан C Открыт выполнить следующие действия:
Запорный клапан в контуре Перекрыт 1 Откачивайте из системы воздух в течение, как минимум, 2-х
жидкого хладагента часов до тех пор, пока в системе не установится
Запорный клапан в контуре Перекрыт контрольное давление –100,7 кПа (–⁠1,007 бар/5 торр).
газообразного хладагента

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 15
5 Монтаж
2 При выключенном вакуумном насосе в системе должен
сохраняться контрольный вакуум в течение не менее 1
5.6 Заправка хладагентом
часа.
3 Если контрольный вакуум в системе не возникает в течение
5.6.1 Меры предосторожности при заправке
2 часов или не сохраняется в течение 1 часа, возможно, в хладагента
системе присутствует чрезмерное количество влаги. В этом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
случае нарушьте вакуум, подав в систему азот под
избыточным давлением 0,05  МПа (0,5  бар) и повторяйте ▪ В качестве хладагента используйте только R410A.
действия с 1 по 3 до тех пор, пока влага не будет Другие вещества могут вызвать взрывы и
полностью удалена. несчастные случаи.
4 Откройте запорные клапаны наружного блока или оставьте ▪ Хладагент R410A содержит фторированные
их перекрытыми в зависимости от того, нужно ли сразу же парниковые газы. Значение потенциала
залить хладагент через заправочное отверстие или глобального потепления (GWP) составляет 2087,5.
сначала выполнить частичную заправку через контур НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
жидкого хладагента. Подробнее см. параграф ▪ При заправке хладагентом обязательно надевайте
"5.6.3 Порядок заправки хладагента" на стр. 17. защитные перчатки и очки.

ПРИМЕЧАНИЕ
5.5 Изоляция трубопроводов
хладагента Если питание тех или иных блоков выключено, процесс
заправки не сможет завершиться как следует.
После окончания испытания на герметичность и
вакуумирования трубопроводы необходимо заизолировать. При ПРИМЕЧАНИЕ
этом следует принять во внимание следующее: Для подачи электропитания на нагреватель картера и
▪ Проследите за тем, чтобы соединения трубопроводов и для защиты компрессора обязательно включите
разветвительных элементов были полностью изолированы. питание за 6 часов перед запуском системы.

▪ Обязательно заизолируйте трубопроводы жидкого и ПРИМЕЧАНИЕ


газообразного хладагента (для всех блоков).
Если систему запустить в течение 12 минут после
▪ Используйте термостойкий вспененный теплоизолятор, включения внутренних и наружных блоков, компрессор
который может противостоять температуре 70 °C для не запустится до тех пор, пока между наружным(и) и
трубопроводов жидкого хладагента и температуре 120 °C для внутренними блоками надлежащим образом не будет
трубопроводов газообразного хладагента. установлена связь.
▪ Усильте изоляцию на трубопроводах хладагента в
соответствии с климатическими особенностями места ПРИМЕЧАНИЕ
установки. Прежде чем приступать к заправке хладагентом:
Температура Относительная Минимальная ▪ Модель RXYSQ8: Проверьте, соответствуют ли
окружающего влажность толщина норме показания дисплея с 7  светодиодами (см.
воздуха параграф "6.1.4  Доступ к режиму 1 или 2"  на
стр.  21) и не отображается ли на
≤30°C от 75% до 80% 15 мм
пользовательском интерфейсе внутреннего блока
>30°C ≥80% 20 мм какой-нибудь из кодов неисправности. Если на
дисплее появился код неисправности, см. параграф
На поверхности изоляции может образовываться конденсат.
"8.1  Устранение неполадок по кодам сбоя"  на
▪ При вероятном стекании конденсата с запорного клапана во стр. 31.
внутренний блок через щели между изоляцией и трубами из-
▪ Модель RXYSQ10+12: Проверьте, соответствуют ли
за того, что наружный блок расположен выше внутреннего,
норме показания 7-сегментного дисплея на плате
стекание конденсата нужно предотвратить, загерметизировав
A1P наружного блока (см. параграф "6.1.4 Доступ к
соединения. См. иллюстрацию ниже.
режиму 1 или 2"  на стр.  21). Если на дисплее
появился код неисправности, см. параграф
"8.1  Устранение неполадок по кодам сбоя"  на
b
стр. 31.
a ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте, все ли подсоединенные внутренние блоки
распознаны (модель RXYSQ8: настройка [1‑5]; модель
RXYSQ10+12: настройка [1‑10]).
a Изоляционный материал
b Замазка и т.п. ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем приступать к заправке, закройте переднюю
панель. Без передней панели блок не в состоянии
надлежащим образом определить, правильно ли он
работает.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
16 4P400263-1D – 2016.03
5 Монтаж
ПРИМЕЧАНИЕ d Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
e Вакуумный насос
Если в результате проведения технического f Запорный клапан в контуре жидкого хладагента
обслуживания система (наружный блок+трубопроводы, g Запорный клапан в контуре газообразного хладагента
A Клапан А
проложенные по месту+внутренние блоки) осталась B Клапан В
без хладагента (например, после его принудительной C Клапан C
откачки), блок необходимо заправить исходным
2 Откройте клапаны C и B.
количеством хладагента (см. паспортную табличку
блока) и дополнительным его количеством согласно 3 Выполните предварительную заправку, заправив
расчетам. рассчитанное дополнительное количество хладагента
полностью, либо до достижения предела предварительной
заправки, после чего перекройте клапаны C и B.
5.6.2 Расчёт количества хладагента для
дозаправки 4 Выберите один из вариантов:

Если… то...
ИНФОРМАЦИЯ
Рассчитанное Отсоедините коллектор от
Окончательная регулировка заправки производится в
дополнительное количество контура жидкого хладагента.
испытательной лаборатории, за этим нужно
хладагента полностью
обращаться к поставщику. Указания, изложенные в
заправлено
параграфе «Заправка
Количество хладагента для дозаправки системы = R (кг). хладагента (в режиме
Значение R следует округлить до 0,1 кг. дозаправки вручную)»,
R=[(X1×Ø15,9)×0,18+(X2×Ø12,7)×0,12+(X3×Ø9,5)×0,059+(X4×Ø6,4) выполнять не нужно.
×0,022] Заправлено чрезмерное Откачайте хладагент.
X1...4=общая длина трубопровода жидкого хладагента (в метрах) количество хладагента
Отсоедините коллектор от
при Øa контура жидкого хладагента.
ИНФОРМАЦИЯ Указания, изложенные в
параграфе «Заправка
За длину трубопровода принимается расстояние от
хладагента (в режиме
наружного блока до самого дальнего внутреннего
дозаправки вручную)»,
блока.
выполнять не нужно.
При использовании труб метрического размера необходимо Рассчитанное Отсоедините коллектор от
учитывать весовой коэффициент в соответствии с приведенной дополнительное количество контура жидкого хладагента.
ниже таблицей. Его следует подставить в формулу R. хладагента заправлено не
Выполните указания,
полностью
Дюймовые трубки Метрические трубки изложенные в параграфе
«Заправка хладагента (в
Размер (Ø) Весовой Размер (Ø) Весовой
режиме дозаправки
(мм) коэфф. (мм) коэфф.
вручную)».
6,4 0,022 6 0,018
9,5 0,059 10 0,065 Заправка хладагента (в режиме дозаправки вручную)

12,7 0,12 12 0,097 Остаток дополнительного количества хладагента можно


заправить, переведя наружный блок в режим дозаправки
15,9 0,18 15 0,16
хладагента вручную.
5 Выполните подсоединение, как показано на схеме.
5.6.3 Порядок заправки хладагента Проверьте, перекрыт ли клапан A.
Для ускорения процесса заправки хладагентом крупных систем 8 HP 10+12 HP
рекомендуется сначала выполнить частичную заправку через
контур жидкого хладагента и только после этого – полную p< p>
заправку. Его можно пропустить, но в таком случае заправка d
A
займет больше времени. d
Предварительная заправка хладагентом b
d
Предварительную заправку можно выполнить с неработающим R410A
компрессором, подсоединив баллон с хладагентом только к
сервисному отверстию запорного клапана контура жидкого a c
хладагента.
1 Выполните подсоединение, как показано на схеме.
Проверьте, перекрыты ли все запорные клапаны наружного
блока, а также клапан A.
a Весы
p< p> b Резервуар с хладагентом R410A (сифонная система)
c Вакуумный насос
A B g d Отверстие для заправки хладагента
a f A Клапан А
d C ПРИМЕЧАНИЕ
N2
К отверстию для заправки хладагента подсоединены
b c e трубки внутри блока. Трубопроводы внутри блока уже
заправлены хладагентом на заводе, поэтому будьте
a Редукционный клапан
b Азот осторожны при подсоединении заправочного шланга.
c Весы

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 17
5 Монтаж
6 Откройте все запорные клапаны наружного блока. В этот 5.6.5 Наклейка этикетки с информацией о
момент клапан А должен оставаться перекрытым!
фторированных газах,
7 Примите все меры предосторожности, перечисленные в способствующих созданию
разделах "6  Конфигурирование"  на стр.  20 и "7  Ввод в парникового эффекта
эксплуатацию" на стр. 28.
1 Этикетка заполняется следующим образом:
8 Включите питание внутренних блоков и наружного блока.
9 Активируйте настройку [2‑20], чтобы приступить к Contains fluorinated greenhouse gases a
дозаправке хладагента вручную. Подробнее см. параграф RXXX 1 = kg b
"6.1.8 Режим 2: местные настройки" на стр. 25. f GWP: XXX
2 = kg c
Результат: Блок начнет работать. 2
1 1 + 2 = kg d
ИНФОРМАЦИЯ GWP × kg
1000
= tCO2eq e
Система автоматически прекратит работать на ручную
заправку хладагента через 30  минут. Если по a Если в комплект поставки блока входит этикетка о
прошествии 30 минут будет заправлено не все наличии вызывающих парниковый эффект
необходимое количество, выполните операцию фторсодержащих газов на нескольких языках (см.
заправки дополнительного количества хладагента еще принадлежности), отделите этикетку на подходящем
языке и наклейте ее поверх этикетки a.
раз. b Заводская заправка хладагентом: см. табличку с
наименованием блока
ИНФОРМАЦИЯ c Объем дополнительно заправленного хладагента
d Общее количество заправленного хладагента
▪ Когда в ходе выполнения этой процедуры e Выбросы парниковых газов для общего количества
регистрируется код неисправности (например, из-за заправленного хладагента в тоннах CO2-эквивалента
закрытого запорного клапана), отображается код f ПГП = потенциал глобального потепления
неисправности. В этом случае устраните
неисправность в порядке, изложенном в параграфе ПРИМЕЧАНИЕ
"5.6.4  Коды неисправности при заправке В Европе выбросы парниковых газов для полной
хладагента"  на стр.  18. Сбросить состояние заправки хладагента в системе (выражаются в тоннах
неисправности можно нажатием кнопки BS3. Можно CO2-эквивалента) используются для определения
приступить к выполнению указаний по заправке. интервалов технического обслуживания.
▪ Прервать заправку хладагента вручную можно Руководствуйтесь применимым законодательством.
нажатием кнопки BS3. Блок остановится и вернется Формула для расчета выбросов парниковых газов:
в состояние работы вхолостую. значение ПГП для хладагента × общая заправка
хладагента (кг) / 1000
10 Откройте клапан A.
11 Заправив рассчитанное дополнительное количество 2 Закрепите табличку внутри наружного блока. Для нее
хладагента, перекройте клапан A. предусмотрено место на наклейке с электрической схемой.

12 Нажмите BS3, чтобы выйти из режима дозаправки


хладагента вручную. 5.7 Подключение электропроводки
ПРИМЕЧАНИЕ
5.7.1 Прокладка электропроводки по месту
Не забудьте открыть все запорные клапаны после
установки: общее представление
(предварительной) заправки хладагента.
Работа системы при закрытых клапанах приведет к Электропроводка, прокладываемая по месту установки, состоит
поломке компрессора. из проводки питания (в том числе заземления) и проводки,
соединяющей внутренние блоки с наружными (= проводки
ПРИМЕЧАНИЕ управления).

После добавления хладагента не забывайте закрывать Пример:


крышку отверстия для заправки хладагента. Момент a
затяжки крышки составляет 11,5-13,9 Н•м. d
c
5.6.4 Коды неисправности при заправке b
хладагента
ИНФОРМАЦИЯ a
b g g
Если произошел сбой:
▪ Модель RXYSQ8: На пользовательский интерфейс c e e e
внутреннего блока выводится код неисправности. h h
h h h
▪ Модель RXYSQ10+12: Код неисправности h f f f
выводится на 7-сегментный дисплей наружного
a Электропитание по месту установки (с устройством
блока и на пользовательский интерфейс
защиты от утечки на землю)
внутреннего блока. b Главный выключатель
c Заземление
При сбое сразу же перекройте клапан A. Выяснив значение кода d Наружный блок
неисправности, примите соответствующие меры (см. e Внутренний блок
"8.1 Устранение неполадок по кодам сбоя" на стр. 31). f Интерфейс пользователя
g Проводка электропитания (изолированный кабель) (230
В)
h Проводка управления (экранированный кабель) (16 В)

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
18 4P400263-1D – 2016.03
5 Монтаж
Электропитание 3N~ 50 Гц 1 Снимите сервисную крышку.
Электропитание 1~ 50 Гц
Заземление 2 Подключите электропроводку управления в следующем
порядке:
5.7.2 Рекомендации по высвобождению X1M (A1P)
выбивных отверстий TO MULTI
TO IN/D TO OUT/D UNIT
ПРИМЕЧАНИЕ F1 F2 F1 F2 Q1 Q2
Проделывая выбивные отверстия, соблюдайте меры
предосторожности:
▪ Старайтесь не повредить корпус.
▪ После того, как выбивные отверстия проделаны,
рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить F1 F2 F1 F2 F1 F2
края отверстий и прилегающие участки a
восстановительной краской во избежание
образования ржавчины. b

▪ Проводя через выбивные отверстия электрические F1 F2 F1 F2 F1 F2


провода, оборачивайте их защитной лентой во
избежание повреждения.
a Используйте провода в металлической оплетке с
экранированием (двухжильные) (без полярности)
b Клеммная колодка (приобретается по месту установки)
3 Подключите электропитание в следующем порядке:
8 HP 10+12 HP

3N~50 Hz 3N~50 Hz
a b c 380-415 V 380-415 V
L1 L2 L3 L1 L2 L3
a Выбивное отверстие
b Заусенец a
c Герметик и т.п.
b

5.7.3 Указания по порядку подключения c


электропроводки
L1 L2 L3 N X1M L1 L2 L3 N X1M
Моменты затяжки
a Предохранитель утечки тока на землю
Модель RXYSQ8: b Плавкий предохранитель
c Кабель электропитания
Проводка Типоразмер Момент затяжки
винтов (Н•м) 4 Закрепите проводку (электропитания и управления)
кабельными стяжками.
Провод M5 2,2~2,7
электропитания 8 HP 10+12 HP
(питание +
экранированное
заземление)
Электропроводка M3 0,8~0,97
управления
X1M
X1M
Модель RXYSQ10+12: (A1P)
(A1P)
a
Проводка Типоразмер Момент затяжки X1M
винтов (Н•м) a
Провод M8 5,5~7,3
электропитания a

(питание + X1M
экранированное
заземление)
Электропроводка M3,5 0,8~0,97 a
управления a
b

5.7.4 Подключение электропроводки к


наружному блоку
ПРИМЕЧАНИЕ
▪ Следите за соответствием электрической схеме
(входит в комплект поставки блока, находится за
сервисной панелью). a
▪ Проверьте, НЕ помешает ли электропроводка a
установить сервисную крышку на место. b

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 19
6 Конфигурирование
a Кабельная стяжка
b Крепежная пластина 5.8 Завершение монтажа наружного
X1M Электропроводка питания
X1M (A1P) Электропроводка управления
агрегата
5 Проложите проводку через монтажную раму с
подсоединением к ней. 5.8.1 Отделочная обмотка электропроводки
управления
Прокладка Модель RXYSQ8: Выберите один из 3
проводки через вариантов: После монтажа проводов управления внутри блока обмотайте
монтажную раму их вокруг прокладываемых по месту установки трубопроводов
3 хладагента с помощью отделочной ленты, как показано на
приведенной ниже иллюстрации.
a c b e d
b
a
1 2

b b
a a

Модель RXYSQ10+12:
a Трубопровод жидкого хладагента
b Трубопровод газообразного хладагента
c Изолятор
d Электропроводка управления (F1/F2)
e Отделочная лента

b
a

a Кабель электропитания
6 Конфигурирование
b Кабель управления ИНФОРМАЦИЯ
Подсоединение к При выводе кабелей из блока Важно, чтобы монтажник последовательно и
монтажной раме применяется защитная втулка (PG- полностью ознакомился с информацией, изложенной в
вставка), которая вставляется в этом разделе, и чтобы система была
выбивное отверстие. сконфигурирована соответственно.
Если не используется кабелепровод,
ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
обязательно защитите проводку
ТОКОМ
виниловыми трубками, которые не
позволят краям выбивного отверстия
порезать провода. 6.1 Настройка по месту установки
A B
6.1.1 Выполнение настройки по месту
установки
Чтобы настроить систему с тепловым насосом, необходимо
a bc d e ввести значения ряда параметров в главную печатную плату
наружного блока (A1P). Для ввода местных настроек
предусмотрены следующие компоненты:
A Внутри наружного блока
▪ Нажимные кнопки для ввода значений параметров в печатную
B Снаружи наружного блока
плату
a Проводка
▪ Дисплей для считывания сигналов, поступающих с печатной
b Втулка платы
c Гайка Любая местная настройка состоит из обозначений режима,
d Рама параметра и значения. Пример: [2‑8]=4.

e Шланг Компьютерный конфигуратор


Некоторые параметры работы системы VRV IV-S на основе
6 Установите сервисную крышку на место.
теплового насоса также можно задать на этапе ее ввода в
7 Подсоедините к линии электропитания предохранитель эксплуатацию с помощью местных настроек через интерфейс
утечки тока на землю и плавкий предохранитель. связи с персональным компьютером (для этого требуется
дополнительное оборудование EKPCCAB). Монтажник может
заранее подготовить конфигурацию на компьютере, а затем
загрузить конфигурацию в систему на месте ее эксплуатации.
См. также: "6.1.9  Подключение компьютерного конфигуратора к
наружному блоку" на стр. 28.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
20 4P400263-1D – 2016.03
6 Конфигурирование
Режимы 1 и 2 Нажимные кнопки

Режим Описание Нажимные кнопки служат для ввода местных настроек. Во


избежание контакта с деталями под напряжением нажимайте на
Режим 1 Режим 1 можно использовать для
кнопки продолговатым электроизолированным предметом
просмотра текущего состояния наружного
(контрольные (например, шариковой ручкой с убранным стержнем).
блока. Также с его помощью можно
настройки)
просматривать значения некоторых
местных настроек.
Режим 2 Режим 2 служит для изменения местных
настроек системы. Также возможен Разные модели снабжены разными нажимными кнопками.
(местные
просмотр активных значений местных
настройки)
настроек и внесение в них изменений. Модель Нажимные кнопки
Как правило, работу в обычном режиме RXYSQ8 BS1: MODE: смена заданного режима
можно восстановить после смены местных BS2: SET: ввод местных настроек
настроек без дополнительного
вмешательства. BS3: RETURN: ввод местных настроек

Некоторые местные настройки служат для BS4: TEST: тестирование


выполнения специальных операций BS5: RESET: сброс адреса при изменении
(например, однократного запуска, удаления электропроводки или при установке
хладагента или проведения дополнительного внутреннего блока
вакуумирования, добавления хладагента
RXYSQ10+12 BS1: MODE: смена заданного режима
вручную и т.п.). В таких случаях требуется
прерывать специальную операцию, прежде BS2: SET: ввод местных настроек
чем перезапускать систему в обычном BS3: RETURN: ввод местных настроек
рабочем режиме. Это указывается в
приведенных ниже пояснениях. Показание
На дисплее отображаются введенные местные настройки по
6.1.2 Доступ к элементам местных настроек алгоритму [режим-параметр]=значение.
См. "5.1.1 Чтобы открыть наружный агрегат" на стр. 10. Разные модели снабжены разными дисплеями.

Модель Показание
6.1.3 Элементы местных настроек
RXYSQ8 Дисплей с 7 светодиодами
ПРИМЕЧАНИЕ H1P: Обозначение режима
DIP-переключатели (DS1 и (или) DS2 на A1P) не H2P~H7P: Двоичный код, обозначающий
используются. НЕ меняйте заводскую настройку. параметры и их значения
Способ ввода местных настроек зависит от модели. RXYSQ10+12 7-сегментный дисплей ( )

Модель Элементы местных настроек Пример:


RXYSQ8 ▪ Нажимные кнопки (BS1~BS5) [H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]
Описание
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
▪ Дисплей с 7 светодиодами (H1P~H7P)
Задано по
▪ H8P: Светодиодный индикатор
умолчанию
инициализации (H1P ВЫКЛ)
RXYSQ10+12 ▪ Нажимные кнопки (BS1~BS3) Режим 1
▪ 7-сегментный дисплей ( ) (H1P мигает)

8 HP 10+12 HP Режим 2
(H1P ВКЛ)
A1P A1P Параметр 8
0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0
(в режиме 2)
X1M (H2P~H7P = 8 в двоичном
X1M
коде)
Значение 4
TEST:
0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0
C/H SELECT
MODE
HWL: IND MASTER SLAVE
L.N.O.P. DEMAND MULTI (в режиме 2)
(H2P~H7P = 4 в двоичном
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P коде)
BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS1 BS2 BS3
MODE SET RETURN TEST RESET
6.1.4 Доступ к режиму 1 или 2
ВКЛ ( ) ВЫКЛ ( ) Мигает ( ) После включения оборудования дисплей переходит в
положение, заданное по умолчанию. В этом положении
ВКЛ ( ) ВЫКЛ ( ) Мигает ( )
доступны режимы 1 и 2.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 21
6 Конфигурирование
Инициализация: по умолчанию Пример: Дисплей с 7 светодиодами – Показания по
умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ
(на примере модели RXYSQ8)
Для подачи электропитания на нагреватель картера и
для защиты компрессора обязательно включите Считывается информация о работе в режиме пониженного
питание за 6 часов перед запуском системы. шума:

Включите питание наружного и всех внутренних блоков. Когда в № Действие Кнопки/дисплей


обычном порядке установится связь между внутренними и 1 Проверьте, соответствует
наружным блоками, показания дисплея будут соответствовать ли состояние светодиодных
изображенным ниже (ситуация по умолчанию при поставке с индикаторов показаниям по (H1P ВЫКЛ)
завода). умолчанию.
8 HP 10+12 HP 2 Проверьте состояние
светодиодного индикатора
H6P ВЫКЛ: Блок в данный
H6P.
a a момент не работает с
ограничением по уровню
шума.

H6P ВКЛ: Блок в данный


10~12 min момент работает с
1~2 min
ограничением по уровню
шума.

8~10 min Пример: Дисплей с 7 светодиодами – Режим 1

b b (на примере модели RXYSQ8)


Считывается информация по настройке [1‑5] (=  общее число
c
подключенных внутренних блоков):
a Включение электропитания
b Задано по умолчанию № Действие Кнопки/дисплей
c Сигнал о сбое 1 Начните с показаний по
Если через 10~12 минут на дисплее не появились показания, умолчанию.
заданные по умолчанию, проверьте, не отображается ли код 2 Перейдите в режим 1. BS1 [1×]
неисправности на пользовательском интерфейсе внутреннего
блока (или на 7-сегментном дисплее наружного блока, если
речь идет о модели RXYSQ10+12). Устраните неисправность, 3 Выберите параметр 5. BS2 [X×]
соответствующую отображаемому коду. Во-первых, проверьте
электропроводку управления. («X×» — обозначение
нужного параметра).
Переключение режимов (= 5 в двоичном коде)
Для переключения между показаниями по умолчанию, 4 Отображается значение BS3 [1×]
режимом 1 и режимом 2 пользуйтесь кнопкой BS1. параметра 5.

8 HP (подключено 8 внутренних
a блоков) (= 8 в двоичном коде)
5 Выйдите из режима 1. BS1 [1×]
S1

B
B

S1
S1
B
S1

[5
B

s]

b c Пример: 7-сегментный дисплей – Режим 1


(на примере модели RXYSQ10+12)
10+12 HP a
Считывается информация по настройке [1‑10] (=  общее число
подключенных внутренних блоков):
S1

B
B

S1
S1
B
S1

[5

№ Действие Кнопки/дисплей
B

s]

1 Начните с показаний по
b c умолчанию.
a Задано по умолчанию (H1P ВЫКЛ) 2 Перейдите в режим 1. BS1 [1×]
b Режим 1 (H1P мигает)
c Режим 2 (H1P ВКЛ)
BS1 Нажмите BS1.
BS1 [5 s] Нажмите и удерживайте кнопку BS1 не менее 5 секунд.
3 Выберите параметр 10. BS2 [X×]
ИНФОРМАЦИЯ («X×» — обозначение
Если запутались, нажмите BS1, чтобы вернуться к нужного параметра).
показаниям по умолчанию. 4 Отображается значение BS3 [1×]
параметра 10.
6.1.5 Доступ к режиму 1 (подключено 8 внутренних
блоков)
Режим 1 (как и показания по умолчанию) дает возможность
считывать определенную информацию. Порядок и способы
считывания зависят от модели.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
22 4P400263-1D – 2016.03
6 Конфигурирование
№ Действие Кнопки/дисплей № Действие Кнопки/дисплей
5 Выйдите из режима 1. BS1 [1×] 4 Выберите значение 4 (= a BS3 [1×]
8°C).
a: Отображается ранее
b BS2 [X×]
заданное значение.
c BS3 [1×]
6.1.6 Доступ к режиму 2 b: Смените значение на 4. d BS3 [1×]
В режиме 2 можно вводить местные настройки системы. («X×» — обозначение
Порядок и способы ввода зависят от модели. ранее заданного и нового
значения).
Пример: Дисплей с 7 светодиодами – Режим 2
c: Введите новое значение
(на примере модели RXYSQ8) в систему.
Значение параметра [2‑8] (=  Te, т.е. целевая температура при d: Подтвердите. Система
работе в режиме охлаждения) можно сменить на 4 (=  8°C) в заработает в соответствии
следующем порядке: с заданными настройками.
№ Действие Кнопки/дисплей 5 Выйдите из режима 2. BS1 [1×]
1 Начните с показаний по
умолчанию.
2 Перейдите в режим 2. BS1 [5 s]
6.1.7 Режим 1 (и показания по умолчанию):
контрольные настройки
3 Выберите параметр 8. BS2 [X×]
Режим 1 (как и показания по умолчанию) дает возможность
(«X×» — обозначение считывать определенную информацию. Информация, доступная
нужного параметра). для считывания, зависит от модели.
(= 8 в двоичном коде)
Дисплей с 7 светодиодами – Показания по умолчанию (H1P
4 Выберите значение 4 (= a BS3 [1×] ВЫКЛ)
8°C).
(на примере модели RXYSQ8)
a: Отображается ранее b BS2 [X×]
заданное значение. Можно считать следующую информацию:

b: Смените значение на 4. c BS3 [1×] Значение / описание


(«X×» — обозначение H6P Показывает режим работы с низким уровнем шума.
ранее заданного и нового d BS3 [1×]
ВЫКЛ
значения).
ЮЧЕ
Блок в данный момент не работает с
c: Введите новое значение НИЕ
ограничением по уровню шума.
в систему.
Включ
d: Подтвердите. Система
ение
заработает в соответствии Блок в данный момент работает с ограничением
с заданными настройками. по уровню шума.
5 Выйдите из режима 2. BS1 [1×] В режиме работы с низким уровнем шума блок издает
более тихие звуки по сравнению с обычным рабочим
состоянием.

Пример: 7-сегментный дисплей – Режим 2 Режим работы с низким уровнем шума можно задать в
режиме 2. Существуют два способа активации режима
(на примере модели RXYSQ10+12)
работы с низким уровнем шума для системы с
Значение параметра [2‑8] (=  Te, т.е. целевая температура при наружным блоком.
работе в режиме охлаждения) можно сменить на 4 (=  8°C) в
▪ Первый способ заключается в разрешении перехода в
следующем порядке:
режим работы с низким уровнем шума в ночное время
№ Действие Кнопки/дисплей посредством местной настройки. В выбранные
интервалы времени блок будет работать с
1 Начните с показаний по
выбранным низким уровнем шума.
умолчанию.
▪ Второй способ заключается в разрешении перехода в
2 Перейдите в режим 2. BS1 [5 s]
режим работы с низким уровнем шума по внешнему
сигналу. Для работы по этому принципу требуется
дополнительное оборудование.
3 Выберите параметр 8. BS2 [X×]
(«X×» — обозначение
нужного параметра).

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 23
6 Конфигурирование
Значение / описание Можно считать следующую информацию:
H7P Показывает состояние ограничения энергопотребления. Параметр Значение / описание
ВЫКЛ [1‑1] 0 Блок в данный момент не работает с
Блок в данный момент работает без ограничения ограничением по уровню шума.
Показывает
энергопотребления. режим работы с 1 Блок в данный момент работает с
ВКЛ низким уровнем ограничением по уровню шума.
шума. В режиме работы с низким уровнем шума
Блок в данный момент работает с ограничением
энергопотребления. блок издает более тихие звуки по сравнению
с обычным рабочим состоянием.
Работая с ограничением энергопотребления, блок
потребляет меньше электроэнергии, чем в обычном Режим работы с низким уровнем шума можно
рабочем состоянии. задать в режиме 2. Существуют два способа
активации режима работы с низким уровнем
Ограничение энергопотребления можно задать в
шума для системы с наружным блоком.
режиме 2. Существуют два способа ограничения
энергопотребления системы с наружным блоком. ▪ Первый способ заключается в разрешении
перехода в режим работы с низким
▪ Первый способ заключается в принудительном
уровнем шума в ночное время
ограничении энергопотребления посредством
посредством местной настройки. В
местной настройки. Блок всегда будет работать с
выбранные интервалы времени блок будет
выбранным ограничением энергопотребления.
работать с выбранным низким уровнем
▪ Второй способ заключается в разрешении шума.
ограничения энергопотребления по внешнему
▪ Второй способ заключается в разрешении
сигналу. Для работы по этому принципу требуется
перехода в режим работы с низким
дополнительное оборудование.
уровнем шума по внешнему сигналу. Для
Дисплей с 7 светодиодами в режиме 1 (H1P мигает) работы по этому принципу требуется
дополнительное оборудование.
(на примере модели RXYSQ8)
[1‑2] 0 Блок в данный момент работает без
Можно считать следующую информацию: ограничения энергопотребления.
Показывает
Параметр Значение / описание состояние 1 Блок в данный момент работает с
( ) ограничения ограничением энергопотребления.
энергопотреблен Работая с ограничением энергопотребления,
[1‑5] По этой настройке удобно
ия. блок потребляет меньше электроэнергии,
проверять, соответствует ли
Показывает общее количество чем в обычном рабочем состоянии.
количество смонтированных
подсоединенных внутренних
внутренних блоков общему Ограничение энергопотребления можно
блоков.
количеству внутренних блоков, задать в режиме 2. Существуют два способа
распознанных системой. В ограничения энергопотребления системы с
случае выявления наружным блоком.
несоответствия рекомендуется
проверить электропроводку ▪ Первый способ заключается в
управления, соединяющую принудительном ограничении
наружный и внутренние блоки энергопотребления посредством местной
(линию связи F1/F2). настройки. Блок всегда будет работать с
выбранным ограничением
[1‑14] Если последние коды энергопотребления.
неисправностей были случайно
Отображение последнего кода ▪ Второй способ заключается в разрешении
сброшены через интерфейс
неисправности. ограничения энергопотребления по
пользователя внутреннего
[1‑15] блока, такие коды можно снова внешнему сигналу. Для работы по этому
принципу требуется дополнительное
Отображение предпоследнего просмотреть с помощью этих
настроек. оборудование.
кода неисправности.
Значение и причины [1‑5] Подробнее см. описание местной настройки
[1‑16]
регистрации кодов [2‑8].
Отображение
Отображение кода
неисправностей см. в разделе текущего
неисправности перед
"8.1 Устранение неполадок по положения
предпоследним.
кодам сбоя" на стр. 31, где целевого
рассматриваются самые параметра Te.
актуальные из них. С [1‑6] Подробнее см. описание местной настройки
подробной информацией о [2‑9].
кодах неисправностей можно Отображение
ознакомиться в руководстве по текущего
техническому обслуживанию положения
данного блока. целевого
параметра Tc.
Чтобы получить подробную
информацию о коде
неисправности, нажимайте
кнопку BS2 до 3 раз.

7-сегментный дисплей – Режим 1


(на примере модели RXYSQ10+12)

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
24 4P400263-1D – 2016.03
6 Конфигурирование
Параметр Значение / описание Параметр Значение / описание
[1‑10] По этой настройке удобно проверять, [1‑40] Подробнее см. описание местной настройки
соответствует ли количество [2‑81].
Показывает Отображение
смонтированных внутренних блоков общему
общее текущей
количеству внутренних блоков, распознанных
количество настройки
системой. В случае выявления
подсоединенных комфортного
несоответствия рекомендуется проверить
внутренних охлаждения.
электропроводку управления, соединяющую
блоков. [1‑41] Подробнее см. описание местной настройки
наружный и внутренние блоки (линию связи
F1/F2). [2‑82].
Отображение
[1‑17] Если последние коды неисправностей были текущей
случайно сброшены через интерфейс настройки
Отображение
пользователя внутреннего блока, такие коды комфортного
последнего кода
можно снова просмотреть с помощью этих обогрева.
неисправности.
настроек.
[1‑18]
Значение и причины регистрации кодов
Отображение неисправностей см. в разделе
предпоследнего "8.1 Устранение неполадок по кодам сбоя" на
кода стр. 31, где рассматриваются самые
неисправности. актуальные из них. С подробной
[1‑19] информацией о кодах неисправностей можно
ознакомиться в руководстве по техническому
Отображение
обслуживанию данного блока.
кода
неисправности
перед
предпоследним.

6.1.8 Режим 2: местные настройки


В режиме 2 можно вводить местные настройки системы. Настройки зависят от модели.

• : 7‑сегментный дисплей модели (RXYSQ10+12)


• : Работа с дисплеем с 7 светодиодами (RXYSQ8) (светодиодные индикаторы отображают номера
параметров/значений в двоичном коде)

Параметр Значение
(= в двоичном Описание
коде)
[2‑8] 0 (по Автомат
умолчани
Целевая температура Te при работе на (= 3 в двоичном коде) (по
ю)
охлаждение. умолчанию)
2 6°C
4 8°C
5 9°C
6 10°C
7 11°C
[2‑9] 0 (по Автомат
умолчани
Целевая температура Tc при работе на обогрев. (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
умолчанию)
3 43°C
(= 4 в двоичном коде)
6 46°C
(= 2 в двоичном коде)

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 25
6 Конфигурирование
Параметр Значение
(= в двоичном Описание
коде)
[2‑12] 0 (по Отключено.
умолчани
Разрешение перевода в режим работы с низким (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
уровнем шума и/или установки ограничения умолчанию)
энергопотребления посредством адаптера 1 Включено.
внешнего управления (DTA104A61/62).
(= 2 в двоичном коде)
Если предполагается переход системы в режим
работы с низким уровнем шума или на сниженное
энергопотребление по внешнему сигналу,
поступающему на блок, эту настройку следует
изменить. Эта настройка учитывается только в том
случае, если внутренний блок оснащен
приобретаемым отдельно адаптером внешнего
управления (DTA104A61/62).
[2‑18] 0 (по Отключено.
умолчани
Высокое статическое давление вентилятора. (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
умолчанию)
Эту настройку следует активировать, чтобы
повысить статическое давление, создаваемое 1 Включено.
вентилятором наружного блока. Подробную (= 2 в двоичном коде)
информацию об этой настройке см. в технических
характеристиках.
[2‑20] 0 (по Отключено.
умолчани
Заправка дополнительного количества хладагента (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
вручную. умолчанию)
Для добавления хладагента вручную (без 1 Включено.
использования функции автоматический заправки) (= 2 в двоичном коде) Чтобы остановить дозаправку хладагента
необходимо применить следующую настройку. вручную (после того, как требуемое
дополнительное количество заправлено),
нажмите кнопку BS3. Если эту функцию не
прервать нажатием кнопки BS3, то блок
прекратит работу через 30 минут. Если по
прошествии 30 минут нужное количество
хладагента полностью заправить не
удалось, то функцию можно активировать
повторно, еще раз изменив эту местную
настройку.
[2‑21] 0 (по Отключено.
умолчани
Режим удаления хладагента/вакуумирования. (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
умолчанию)
Чтобы обеспечить свободное прохождение
хладагента по системе при его удалении из 1 Включено.
системы, удалении посторонних веществ или при (= 2 в двоичном коде) Чтобы вывести систему из режима
выполнении вакуумирования, необходимо удаления хладагента/вакуумирования,
применить настройку, которая откроет нажмите BS1 (модель RXYSQ8) или BS3
необходимые клапаны в контуре циркуляции (модель RXYSQ10+12). В противном случае
хладагента, тем самым обеспечив надлежащее система останется в режиме удаления
удаление хладагента или вакуумирование системы. хладагента/вакуумирования.
[2‑22] 0 (по Отключено
умолчани
Автоматический переход на работу с низким (по умолчанию)
ю)
уровнем шума в ночное время.
1 Уровень 1 Шум уровня 3<уровня
Изменение этой настройки позволяет активировать
2 Уровень 2 2<уровня 1
функцию перехода блока в режим работы с низким
уровнем шума, а также выбрать уровень. Шум 3 Уровень 3
будет снижен до выбранного уровня. Моменты
запуска и остановки для этой функции
определяются настройками [2‑26] и [2‑27].

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
26 4P400263-1D – 2016.03
6 Конфигурирование
Параметр Значение
(= в двоичном Описание
коде)
[2‑25] 1 Уровень 1 Шум уровня 3<уровня
2 (по Уровень 2 2<уровня 1
Выбор низкого уровня шума через адаптер
внешнего управления. умолчани
(по умолчанию)
ю)
Если предполагается переход системы в режим
работы с низким уровнем шума по внешнему 3 Уровень 3
сигналу, поступающему на блок, эта настройка (= 4 в двоичном коде)
определяет уровень шума, с которым будет
работать система.
Эта настройка учитывается только тогда, когда
установлен приобретаемый отдельно адаптер
внешнего управления (DTA104A61/62) и
активирована настройка [2‑12].
[2‑26] 1 20:00
Время начала работы с низким уровнем шума. 2 (по 22:00
умолчани
Эта настройка используется вместе с настройкой (по умолчанию)
ю)
[2‑22].
3 24:00
(= 4 в двоичном коде)
[2‑27] 1 6:00
Время окончания работы с низким уровнем шума. 2 7:00
Эта настройка используется вместе с настройкой 3 (по 8:00
[2‑22]. умолчани
(= 4 в двоичном коде) (по
ю)
умолчанию)
[2‑30] 1 60%
Уровень ограниченного энергопотребления (этап 1) 2 — 65%
через адаптер внешнего управления 3 (по 70%
(DTA104A61/62). умолчани
(= 2 в двоичном коде) (по
Если система должна работать с переходом на ю)
умолчанию)
ограничение энергопотребления по внешнему
4 — 75%
сигналу, поступающему на блок, эта настройка
определяет уровень ограничения 5 80%
энергопотребления, который будет применен на (= 4 в двоичном коде)
этапе 1. Уровень определяется по таблице.
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2‑31] — 30%
Уровень ограниченного энергопотребления (этап 2) (= 1 в двоичном коде)
через адаптер внешнего управления 1 (по 40%
(DTA104A61/62). умолчани
(= 2 в двоичном коде) (по
Если система должна работать с переходом на ю)
умолчанию)
ограничение энергопотребления по внешнему
сигналу, поступающему на блок, эта настройка 2 50%
определяет уровень ограничения (= 4 в двоичном коде)
энергопотребления, который будет применен на 3 — 55%
этапе 2. Уровень определяется по таблице.
[2‑32] 0 (по Функция не активна.
умолчани
Постоянное принудительное ограничение (= 1 в двоичном коде) (по
ю)
энергопотребления (для ограничения умолчанию)
энергопотребления адаптер внешнего управления 1 По настройке [2‑30].
не требуется).
(= 2 в двоичном коде)
Если предполагается постоянная работа системы в
условиях ограничения энергопотребления, эта 2 По настройке [2‑31].
настройка активирует и определяет уровень (= 4 в двоичном коде)
ограничения энергопотребления, который будет
применяться постоянно. Уровень определяется по
таблице.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 27
7 Ввод в эксплуатацию
Параметр Значение
(= в двоичном Описание
коде)
[2‑41] — Установлены внутренние блоки VRV DX
Тип внутренних блоков (= 1 в двоичном коде) (по
умолчанию)
После смены этой настройки систему нужно
выключить, а через 20 секунд снова включить. В — Установлены внутренние блоки RA DX
противном случае настройка не обрабатывается, (= 2 в двоичном коде)
что может привести к появлению кодов
неисправности.
Эта настройка присутствует только в модели
RXYSQ8. Модель RXYSQ10+12 имеет возможность
автоматического распознавания типа внутренних
блоков.
[2‑81] (если )) 0 Эконом-режим
(= [2‑39] в двоичном коде) 1 (по Мягкий режим
(если ) умолчани
(по умолчанию)
ю)
Настройка комфортного охлаждения.
2 Быстрый режим
Эта настройка используется совместно с
3 Режим повышенной мощности
настройкой [2‑8].
[2‑82] (если ) 0 Эконом-режим
(= [2‑43] в двоичном коде) 1 (по Мягкий режим
(если ) умолчани
(по умолчанию)
ю)
Настройка комфортного обогрева.
2 Быстрый режим
Эта настройка используется совместно с
3 Режим повышенной мощности
настройкой [2‑9].

6.1.9 Подключение компьютерного 7.1 Меры предосторожности при


конфигуратора к наружному блоку вводе в эксплуатацию
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не выполняйте пробный запуск во время
проведения работ с внутренними блоками.
a b
Во время пробного запуска будет работать не только
2
H JST

3
4
наружный блок, но и подключенные к нему внутренние
5
блоки. Работать с внутренним блоком при выполнении
пробного запуска опасно.
X27A
A1P ПРИМЕЧАНИЕ
Для подачи электропитания на нагреватель картера и
для защиты компрессора обязательно включите
питание за 6 часов перед запуском системы.
a Компьютер
b Кабель (EKPCCAB) В ходе пробного запуска наружный и внутренние блоки начнут
X27A Разъем работу. Убедитесь в том, что все работы с внутренними
A1P Главная плата наружного блока блоками завершены (прокладка труб, подсоединение
электропроводки, удаление воздуха и т.д.). Подробную
информацию см. в руководстве по монтажу внутренних блоков.
7 Ввод в эксплуатацию
После завершения монтажа и настройки системы по месту
7.2 Предпусковые проверочные
установки монтажник обязан проверить, правильно ли работает операции
система. Для этого необходимо произвести пробный запуск в
После монтажа блока проверьте, прежде всего, следующее.
порядке, изложенном ниже.
После выполнения проверки по всем пунктам блок необходимо
закрыть, и только после этого на него можно подавать
электропитание.
Ознакомьтесь полностью с инструкциями по монтажу
и эксплуатации, изложенными в справочном
руководстве для монтажника и пользователя.
Монтаж
Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим
образом, чтобы исключить возникновение излишних
шумов и вибраций.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
28 4P400263-1D – 2016.03
7 Ввод в эксплуатацию
Электропроводка по месту установки Забор и выброс воздуха
Убедитесь в том, что прокладка и подсоединение Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке
электропроводки выполнены согласно указаниям, не затруднен никакими препятствиями: листами
приведенным в разделе "5.7  Подключение бумаги, картона и т.п.
электропроводки" на стр. 18, а также в соответствии с Дополнительная заправка хладагента
прилагаемыми электрическими схемами и с
действующим законодательством. Количество хладагента, которое необходимо добавить
в блок, должно быть записано в табличку
Напряжение электропитания
"Дополнительное количество хладагента",
Проверьте напряжение электропитания в местном прикрепленную к обратной стороне передней крышки.
распределительном щитке. Оно должно Дата монтажа и настройка
соответствовать значению, указанному на имеющейся
на блоке идентификационной табличке. Записав дату монтажа на наклейке, находящейся на
обратной стороне лицевой панели согласно
Заземление
нормативу EN60335‑2‑40, сохраните запись настроек
Убедитесь в том, что провода заземления системы, сделанных по месту установки.
подсоединены правильно, а все контакты надежно
закреплены.
Проверка сопротивления изоляции цепи силового
7.3 Перечень проверок во время
электропитания пуско-наладки
Используя мегомметр на 500  В, проследите за тем, Пробный запуск.
чтобы сопротивление изоляции составляло не менее
2  MΩ при поданном напряжении 500  В постоянного
тока между проводом и землей. Ни в коем случае не
пользуйтесь мегомметром для проверки линии 7.3.1 Пробный запуск
управления. Ниже изложен порядок пробного запуска системы в сборе.
Предохранители, размыкатели цепи, защитные Пробный запуск позволяет проверить и оценить состояние
устройства следующих позиций:
Проследите за тем, чтобы параметры установленных ▪ Правильно ли подключена электропроводка (проверка
при монтаже системы плавких предохранителей, наличия связи с внутренними блоками).
размыкателей цепи и установленных по месту
▪ Открыты ли запорные клапаны.
защитных устройств соответствовали указанным в
разделе "4.3.1  Требования к защитным ▪ Правильно ли подобрана длина трубок.
устройствам" на стр. 10. Убедитесь в том, что ни один После завершения монтажа обязательно выполните пробный
из предохранителей и ни одно из защитных устройств запуск системы. В противном случае на интерфейс
не заменено перемычками. пользователя выводится код неисправности , который
Внутренняя электропроводка означает, что ни нормальная работа системы, ни пробный
запуск внутренних блоков невозможны.
Визуально проверьте блок электрических компонентов
и внутренности блока на наличие неплотных Отклонения в работе внутренних блоков невозможно
электрических контактов и поврежденных деталей. диагностировать на каждом блоке по отдельности. После
Размер и изоляция трубопроводов окончания пробного запуска проверьте внутренние блоки
поодиночке, инициируя нормальную работу с помощью
Проверьте, правильно ли выбраны размеры интерфейса пользователя. Более подробную информацию об
трубопроводов и выполнена их изоляция. отдельном пробном запуске см. в руководстве по монтажу
Запорные клапаны внутреннего блока.
Убедитесь в том, что запорные вентили открыты как в ИНФОРМАЦИЯ
контурах как жидкого, так и газообразного
хладагентов. ▪ На стабилизацию состояния хладагента может
потребоваться до 10 минут, прежде чем запустится
Механические повреждения компрессор.
Осмотрев блок изнутри, убедитесь в том, что его ▪ Во время пробного запуска может слышаться звук
детали не имеют механических повреждений, а трубы текущего хладагента, звук срабатывания
не перекручены и не пережаты. электромагнитного клапана может стать громким, а
Утечка хладагента показания дисплея могут меняться. Это не является
признаком неисправности.
Проверьте, нет ли внутри блока утечки хладагента. В
случае обнаружения утечки хладагента постарайтесь
устранить ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к 7.3.2 Порядок выполнения пробного запуска
ближайшему дилеру. Не прикасайтесь к хладагенту, (дисплей с 7 светодиодами)
вытекшему из соединений трубопровода. Это может
привести к обморожению. Изложенный порядок действует в отношении модели RXYSQ8.
Утечка масла 1 Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел
"6.1 Настройка по месту установки" на стр. 20).
Проверьте компрессор на утечку масла. В случае
обнаружения утечки масла постарайтесь устранить 2 Включите питание наружного блока и подсоединенных к
ее. Если ремонт невозможен, обратитесь к нему внутренних блоков.
ближайшему дилеру.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 29
7 Ввод в эксплуатацию
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Убедитесь в том, что система по умолчанию работает
вхолостую (см. параграф "6.1.4 Доступ к режиму 1 или 2" на
Для подачи электропитания на нагреватель картера и
стр.  21). Нажав на кнопку BS2, удерживайте её в нажатом
для защиты компрессора обязательно включите
положении не менее 5 секунд. Начнется пробный запуск
питание за 6 часов перед запуском системы.
блока.
3 Проверьте наличие на дисплее показаний по умолчанию Результат: Пробный запуск выполняется автоматически,
(при работе вхолостую) (индикатор H1P ВЫКЛ) (см. на дисплее наружного блока отображается код " ", а на
параграф "6.1.4 Доступ к режиму 1 или 2" на стр. 21). Нажав интерфейсе пользователя внутренних блоков отображается
на кнопку BS4, удерживайте её в нажатом положении не сообщение "Test operation" (Пробный запуск) или "Under
менее 5 секунд. Начнется пробный запуск блока. centralized control" (В подчинении центрального
управления).
Результат: Пробный запуск выполняется автоматически,
индикатор H2P наружного блока мигает, а на Этапы автоматической процедуры пробного запуска:
пользовательский интерфейс внутренних блоков выводятся
сообщения «Test operation» (Пробный запуск) и «Under Этап Описание
centralised control» (Под централизованным контролем). Контроль перед запуском (выравнивание
Этапы автоматической процедуры пробного запуска: давления)
Контроль при запуске в режиме охлаждения
Этап Описание
Стабильное состояние в режиме
Контроль перед запуском охлаждения
(выравнивание давления)
Проверка связи
Контроль при запуске в режиме
охлаждения Проверка запорного клапана

Стабильное состояние в режиме Проверка длины трубопроводов


охлаждения Откачка
Проверка связи Остановка блока
Проверка запорного клапана
ИНФОРМАЦИЯ
Проверка длины трубопроводов
Во время пробного запуска невозможно остановить
Откачка блок с интерфейса пользователя. Чтобы остановить
Остановка блока работу, нажмите кнопку BS3. Блок остановится
примерно через 30 секунд.
ИНФОРМАЦИЯ
4 Проверьте результаты пробного запуска по 7-сегментному
Во время пробного запуска невозможно остановить дисплею на наружном блоке.
блок с интерфейса пользователя. Чтобы остановить
работу, нажмите кнопку BS3. Блок остановится Завершение Описание
примерно через 30 секунд. Нормальное Показания на 7-сегментном дисплее
4 Проверьте результаты пробного запуска по дисплею с 7 завершение отсутствуют (работа вхолостую).
светодиодами на наружном блоке. Ненормально На 7-сегментном дисплее отображается код
е завершение неисправности.
Завершение Описание
Указания по устранению неполадок см. в
Нормальное
разделе "7.3.4 Устранение неполадок после
завершение
ненормального завершения пробного
Ненормально запуска" на стр. 30. После полного
е завершение завершения пробного запуска нормальная
Указания по устранению неполадок см. в
параграфе "7.3.4 Устранение неполадок работа будет возможна через 5 минут.
после ненормального завершения пробного
запуска" на стр. 30. После полного 7.3.4 Устранение неполадок после
завершения пробного запуска нормальная ненормального завершения пробного
работа будет возможна через 5 минут.
запуска
7.3.3 Порядок выполнения пробного запуска Пробный запуск считается завершенным только тогда, когда не
отображается ни одного кода неисправности. Если код
(7-сегментный дисплей)
неисправности отображается, выполните следующие действия
Изложенный порядок действует в отношении модели для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов
RXYSQ10+12. неисправностей. Выполнив пробный запуск ещё раз, убедитесь
в том, что неполадка устранена.
1 Проверьте, все ли местные настройки заданы (см. раздел
"6.1 Настройка по месту установки" на стр. 20). ИНФОРМАЦИЯ
2 Включите питание наружного блока и подсоединенных к Если произошел сбой:
нему внутренних блоков.
▪ Модель RXYSQ8: На пользовательский интерфейс
ПРИМЕЧАНИЕ внутреннего блока выводится код неисправности.
Для подачи электропитания на нагреватель картера и ▪ Модель RXYSQ10+12: Код неисправности
для защиты компрессора обязательно включите выводится на 7-сегментный дисплей наружного
питание за 6 часов перед запуском системы. блока и на пользовательский интерфейс
внутреннего блока.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
30 4P400263-1D – 2016.03
8 Возможные неисправности и способы их устранения
ИНФОРМАЦИЯ После устранения неполадки нажмите кнопку BS3, чтобы
сбросить код, а затем попробуйте ещё раз выполнить
Описание других кодов неисправностей, относящихся к
неудавшуюся ранее операцию.
внутренним блокам, см. в руководстве по монтажу
внутреннего блока. ИНФОРМАЦИЯ
Если произошел сбой:
7.3.5 Эксплуатация блока
▪ Модель RXYSQ8: На пользовательский интерфейс
После завершения всех монтажных работ и выполнения внутреннего блока выводится код неисправности.
пробного запуска наружного и внутренних блоков можно ▪ Модель RXYSQ10+12: Код неисправности
приступать к эксплуатации системы. выводится на 7-сегментный дисплей наружного
Для работы внутреннего блока необходимо включить его блока и на пользовательский интерфейс
пользовательский интерфейс. Подробную информацию см. в внутреннего блока.
руководстве по эксплуатации внутреннего блока.
Модель RXYSQ10+12: Код неисправности на дисплее наружного
блока состоит из основного и дополнительного кодов.
Дополнительный код содержит более подробную информацию о
8 Возможные неисправности коде неисправности. Основной и дополнительный коды сменяют
друг друга на дисплее (с интервалом в 1 секунду). Пример:
и способы их устранения
▪ Основной код:
8.1 Устранение неполадок по кодам
сбоя ▪ Дополнительный код:

Если код неисправности отображается, выполните следующие


действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей
кодов неисправностей.

8.1.1 Коды сбоя: общее представление


Модель RXYSQ8:

Основной код Причина Способ устранения


▪ Запорный клапан наружного блока оставлен ▪ Откройте запорные клапаны в трубопроводе
закрытым. газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
▪ Избыточное количество хладагента в системе ▪ Пересчитать необходимый объем хладагента от
длины трубопровода и исправить уровень заправки
хладагента путем откачки избыточного хладагента в
устройство сбора хладагента.
▪ Запорный клапан наружного блока оставлен ▪ Откройте запорные клапаны в трубопроводе
закрытым. газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
▪ Недостаточное количество хладагента в системе ▪ Проверить правильность завершения дополнительной
заправки хладагента. Еще раз рассчитайте количество
необходимого хладагента в системе с учетом длины
ее трубопроводов и добавьте нужное количество
хладагента.
Неисправность электронного терморегулирующего Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
вентиля
(Y1E) - A1P (X21A)
(Y2E) - A1P (X23A)
▪ Запорный клапан наружного блока оставлен ▪ Откройте запорные клапаны в трубопроводе
закрытым. газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
▪ Недостаточное количество хладагента в системе ▪ Проверить правильность завершения дополнительной
заправки хладагента. Еще раз рассчитайте количество
необходимого хладагента в системе с учетом длины
ее трубопроводов и добавьте нужное количество
хладагента.
Избыточное количество хладагента в системе Еще раз рассчитайте количество необходимого
хладагента в системе с учетом длины ее трубопроводов
и приведите в соответствие уровень хладагента, удалив
его излишки с помощью эвакуационной машины.
Неисправность датчика температуры окружающего Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
воздуха (R1T) - A1P (X18A)
Неисправность датчика температуры на выходе (R3T): Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
разомкнутая цепь или короткое замыкание - A1P (X29A)

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 31
8 Возможные неисправности и способы их устранения
Основной код Причина Способ устранения
Неисправность датчика температуры всасывания Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
(R2T) - A1P (X30A)
(R7T) - A1P (X30A)
Неисправность датчика температуры жидкого Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
хладагента (после теплообменника дополнительного
охлаждения HE) (R6T) - A1P (X30A)
Неисправность датчика температуры жидкого Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
хладагента (змеевик) (R4T) - A1P (X30A)
Неисправность датчика температуры газообразного Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
хладагента (после теплообменника дополнительного
охлаждения HE) (R5T) - A1P (X30A)
Неисправность датчика высокого давления (S1NPH): Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
разомкнутая цепь или короткое замыкание - A1P (X32A)
Неисправность датчика низкого давления (S1NPL): Проверьте контакты на плате или приводном элементе.
разомкнутая цепь или короткое замыкание - A1P (X31A)
Электропроводка управления между наружным блоком и Проверьте соединение.
инвертором: INV1 / FAN1 / FAN2 неисправность
электропроводки управления - A1P (X20A, X28A)
INV1: разбаланс напряжения питания Проверьте, находится ли питание в пределах
допустимого диапазона.
Неисправность по перефазировке питания Исправьте порядок фаз.
Недостаточное напряжение электропитания Проверьте, правильно ли подаётся электропитание.
Код неисправности: Не выполнен пробный запуск Выполните пробный запуск системы.
системы (эксплуатация системы невозможна)
На наружный блок не подается электропитание. Проверить правильность подсоединения проводки
электропитания в наружном блоке.
Отказ электропроводки на Q1/Q2 Проверьте электропроводку Q1/Q2.
Несоответствие систем. В системе объединены Проверьте, нет ли неисправности в остальных
внутренние блоки несовместимых типов (R410A, R407C, внутренних блоках и допустимо ли такое их сочетание.
RA и т.п.)
Неисправность внутреннего блока
Подключены внутренние блоки неподходящего типа. Проверьте тип подключенных внутренних блоков.
Приведите их в соответствие.
Неправильные соединения между блоками. Правильно подключите соединения F1 и F2 блока-
обеспечителя разветвления к плате наружного блока (с
обозначением «TO BP UNIT»). Проследите за
установкой связи с блоком разветвления.
▪ Запорный клапан наружного блока оставлен ▪ Откройте запорные клапаны в трубопроводе
закрытым. газообразного и в трубопроводе жидкого хладагента.
▪ Трубы и проводка данного внутреннего блока ▪ Проверьте правильность подключения труб и
неправильно подключены к наружному блоку. проводки данного внутреннего блока к наружному
блоку.

Модель RXYSQ10+12:

Основной код Дополнительны Причина Способ устранения


й код
Сработал датчик утечки тока на землю Перезапустите блок. Если неисправность
устранить не удалось, обратитесь к поставщику
оборудования.
Сработало реле высокого давления (S1PH) - Проверьте состояние запорных клапанов,
A1P (X4A) отклонения в (проложенных по месту
установки) трубопроводах или расход воздуха
через воздухоохлаждаемый змеевик.
▪ Избыточное количество хладагента в ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
системе блок заново.
▪ Перекрыт запорный клапан ▪ Откройте запорные клапаны
Перекрыт запорный клапан (контура жидкого Откройте запорный клапан контура жидкого
хладагента) хладагента.
▪ Избыточное количество хладагента в ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
системе блок заново.
▪ Перекрыт запорный клапан ▪ Откройте запорные клапаны.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
32 4P400263-1D – 2016.03
8 Возможные неисправности и способы их устранения
Основной код Дополнительны Причина Способ устранения
й код
Неисправность по низкому давлению: ▪ Откройте запорные клапаны.
▪ Перекрыт запорный клапан ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
блок заново.
▪ Недостаточно хладагента в системе
▪ Проверьте дисплей интерфейса
▪ Неисправность внутреннего блока
пользователя и электропроводку управления
между наружным и внутренним блоками.
Неисправность электронного расширительного Проверьте контакты на плате или приводном
клапана (подохлаждения) (Y2E) - A1P (X21A) элементе.
Неисправность электронного расширительного Проверьте контакты на плате или приводном
клапана (главного) (Y1E) - A1P (X23A) элементе.
Слишком высокая температура нагнетания ▪ Откройте запорные клапаны.
(R21T):
▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
▪ Перекрыт запорный клапан блок заново.
▪ Недостаточно хладагента в системе
Слишком высокая температура корпуса ▪ Откройте запорные клапаны.
компрессора (R8T):
▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
▪ Перекрыт запорный клапан блок заново.
▪ Недостаточно хладагента в системе
▪ Избыточное количество хладагента в ▪ Проверьте количество хладагента+заправьте
системе блок заново.
▪ Перекрыт запорный клапан ▪ Откройте запорные клапаны.
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
окружающего воздуха (R1T) - A1P (X18A) элементе.
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
нагнетания (R21T): разомкнутая цепь - A1P элементе.
(X29A)
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
нагнетания (R21T): короткое замыкание - A1P элементе.
(X29A)
Неисправность датчика температуры корпуса Проверьте контакты на плате или приводном
компрессора (R8T): разомкнутая цепь - A1P элементе.
(X29A)
Неисправность датчика температуры корпуса Проверьте контакты на плате или приводном
компрессора (R8T): короткое замыкание - A1P элементе.
(X29A)
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
всасывания (R3T) - A1P (X30A) элементе.
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
размораживания (R7T) - A1P (X30A) элементе
Неисправность датчика температуры жидкого Проверьте контакты на плате или приводном
хладагента (после теплообменника элементе.
дополнительного охлаждения HE) (R5T) - A1P
(X30A)
Неисправность датчика температуры жидкого Проверьте контакты на плате или приводном
хладагента (змеевик) (R4T) - A1P (X30A) элементе.
Неисправность датчика температуры Проверьте контакты на плате или приводном
газообразного хладагента (после элементе.
теплообменника дополнительного охлаждения
HE) (R6T) - A1P (X30A)
Неисправность датчика высокого давления Проверьте контакты на плате или приводном
(S1NPH): разомкнутая цепь - A1P (X32A) элементе.
Неисправность датчика высокого давления Проверьте контакты на плате или приводном
(S1NPH): короткое замыкание - A1P (X32A) элементе.
Неисправность датчика низкого давления Проверьте контакты на плате или приводном
(S1NPL): разомкнутая цепь - A1P (X31A) элементе.
Неисправность датчика низкого давления Проверьте контакты на плате или приводном
(S1NPL): короткое замыкание - A1P (X31A) элементе.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 33
8 Возможные неисправности и способы их устранения
Основной код Дополнительны Причина Способ устранения
й код
Электропроводка управления между наружным Проверьте соединение.
блоком и инвертором: INV1 сбой связи - A1P
(X20A, X28A, X42A)
Электропроводка управления между наружным Проверьте соединение.
блоком и инвертором: FAN1 сбой связи - A1P
(X20A, X28A, X42A)
Электропроводка управления между наружным Проверьте соединение.
блоком и инвертором: FAN2 сбой связи - A1P
(X20A, X28A, X42A)
INV1: разбаланс напряжения питания Проверьте, находится ли питание в пределах
допустимого диапазона.
Неисправность по перефазировке питания Исправьте порядок фаз.
Неисправность по перефазировке питания Исправьте порядок фаз.
INV1: недостаточное напряжение питания Проверьте, находится ли питание в пределах
допустимого диапазона.
INV1: потеря фазы питания Проверьте, находится ли питание в пределах
допустимого диапазона.
Код неисправности: Не выполнен пробный Выполните пробный запуск системы.
запуск системы (эксплуатация системы
невозможна)
Неисправность электропроводки на Q1/Q2 или Проверьте электропроводку (Q1/Q2).
между внутренними и наружными блоками
Неисправность электропроводки на Q1/Q2 или Проверьте электропроводку (Q1/Q2).
между внутренними и наружными блоками
Ненормальное завершение пробного запуска Выполните пробный запуск еще раз.
системы
Предупреждение: неисправность Проверьте электропроводку Q1/Q2.
электропроводки на Q1/Q2
Код неисправности: неисправность Проверьте электропроводку Q1/Q2.
электропроводки к Q1/Q2
▪ К линии F1/F2 подсоединено слишком много Проверьте количество и общую
внутренних блоков производительность подсоединенных
внутренних блоков.
▪ Неправильно подсоединена
электропроводка, соединяющая наружный и
внутренние блоки
Несоответствие систем. В системе объединены Проверьте, нет ли неисправности в остальных
внутренние блоки несовместимых типов внутренних блоках и допустимо ли такое их
(R410A, R407C, RA и т.п.) сочетание.
Неисправность внутреннего блока
Неисправность соединения или Проверьте, нет ли неисправности в остальных
несовместимость типов внутренних блоков внутренних блоках и допустимо ли такое их
(R410A, R407C, RA и т.п.) сочетание.
Неисправность соединения или Проверьте, нет ли неисправности в остальных
несовместимость типов внутренних блоков внутренних блоках и допустимо ли такое их
(R410A, R407C, RA и т.п.) сочетание.
Неисправность автоматического назначения Проверьте, совпадает ли количество блоков,
адресов (непоследовательность) соединенных между собой электропроводкой
управления, с количеством блоков, питание
которых включено (это можно сделать в
режиме просмотра), либо дождитесь окончания
инициализации.
Неисправность автоматического назначения Проверьте, совпадает ли количество блоков,
адресов (непоследовательность) соединенных между собой электропроводкой
управления, с количеством блоков, питание
которых включено (это можно сделать в
режиме просмотра), либо дождитесь окончания
инициализации.
Запорный клапан перекрыт или несовместим Откройте запорные клапаны.
(во время пробного запуска системы)

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
34 4P400263-1D – 2016.03
9 Технические данные

9 Технические данные
Самую свежую информацию можно найти в инженерно-технических данных.

9.1 Зона обслуживания: Наружный блок


Модель RXYSQ8:
• При установке блоков рядом друг с другом трубопроводы прокладываются спереди, сзади или снизу. Прокладывать их сбоку
недопустимо.
• При установке блоков рядом друг с другом с прокладкой трубопроводов сзади обязательно соблюдайте расстояние ≥250 мм между
блоками (а не ≥100 мм, как показано на рисунках ниже).

Модель RXYSQ10+12: При установке блоков рядом друг с другом трубопроводы прокладываются спереди или снизу. Прокладывать
их сбоку недопустимо.

Одноконтурный блок ( ) | Блоки, расположенные в ряд ( )


См. рис. 1 на первом форзаце.
A,B,C,D Препятствия (стены, защитные панели)
E Препятствие (перекрытие)
a,b,c,d,e Минимальное пространство для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D, E
eB Максимальное расстояние от блока до края препятствия E в направлении препятствия B
eD Максимальное расстояние от блока до края препятствия E в направлении препятствия D
HU Высота блока
HB,HD Высота препятствий B и D
1 Перекройте герметично низ монтажной рамы во избежание повторного всасывания воздуха через днище блока.
2 Можно установить не более двух блоков.
Недопустимо

Блоки, расположенные в несколько рядов ( )


См. рис. 2 на первом форзаце.

Блоки, установленные друг над другом (не более 2 уровней) ( )


См. рис. 3 на первом форзаце.
A1=>A2 (А1) Если есть опасность каплеобразования и обледенения в промежутке между верхним и нижним блоками…
(А2) установите между ними перекрытие. Во избежание образования наледи на поддоне верхнего блока установите этот блок над
нижним на достаточной высоте.
B1=>B2 (B1) Если нет опасности каплеобразования и обледенения в промежутке между верхним и нижним блоками…
(B2) перекрытие устанавливать не обязательно, но промежуток между верхним и нижним блоками необходимо герметично перекрыть
во избежание повторного всасывания воздуха через днище блока.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 35
9 Технические данные

9.2 Схема трубопроводов: Наружный блок


RXYSQ8

Y1E

R1T

Y2E c
R5T e f

R4T

M1F
c
R7T M2F
h g
d Y3S

R6T
i

Y1S
S1NPH
c
S1PH
R3T
S1NPL

b INV M1C

R2T

j
a

k c j

a Запорный клапан (в контуре газообразного хладагента) R4T Термистор (противообледенитель теплообменника)


b Запорный клапан (в контуре жидкого хладагента) R5T Термистор (теплообменник дополнительного
c Фильтр (4×) охлаждения)
d Накопитель R6T Термистор (жидкостный трубопровод дополнительного
e Трубный теплообменник дополнительного охлаждения охлаждения)
f Вентиль регулировки давления R7T Термистор (всасывание 2)
g Теплообменник S1NPH Датчик высокого давления
h Сервисное отверстие (высокого давления) S1NPL Датчик низкого давления
i Маслоотделитель S1PH Реле высокого давления
j Капиллярная трубка (2×) Y1E Электронный расширительный клапан (основной)
k Сервисное отверстие (заправка хладагентом) Y2E Электронный расширительный клапан
M1C Компрессор (теплообменника подохлаждения)
M1F-M2F Двигатель вентилятора Y1S Электромагнитный клапан
R1T Термистор (воздух) Y3S Электромагнитный клапан (четырехходовой)
R2T Термистор (всасывание 1) Обогрев
R3T Термистор (выброс) Охлаждение

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
36 4P400263-1D – 2016.03
9 Технические данные
RXYSQ10+12

R1T

Y1E
d c M1F M2F
R4T R7T

f
g
Y2E
R6T

h
c
R3T Y1S

c S1NPH

i
m k
S1NPL
c

R5T S1PH j

R21T
c

l
R8T INV M1C
b k

c Y2S
a

a Запорный клапан (в контуре газообразного хладагента) R4T Термистор (теплообменник трубопровода жидкого
b Запорный клапан (в контуре жидкого хладагента) хладагента)
c Фильтр (6×) R5T Термистор (жидкостный трубопровод дополнительного
d Теплообменник дополнительного охлаждения охлаждения)
e Теплоотвод системной платы R6T Термистор (теплообменник дополнительного
f Вентиль регулировки давления охлаждения)
g Теплообменник R7T Термистор (противообледенитель теплообменника)
h Сервисное отверстие (высокого давления) R8T Термистор (M1C корпус)
i Обратный клапан S1NPH Датчик высокого давления
j Маслоотделитель S1NPL Датчик низкого давления
k Капиллярная трубка (2×) S1PH Реле высокого давления
l Накопитель Y1E Электронный расширительный клапан (основной)
m Сервисное отверстие (заправка хладагентом) Y2E Электронный расширительный клапан
M1C Компрессор
(теплообменника подохлаждения)
M1F-M2F Двигатель вентилятора
Y1S Электромагнитный клапан (четырехходовой)
R1T Термистор (воздух)
Y2S Электромагнитный клапан
R21T Термистор (выброса)
Обогрев
R3T Термистор (всасывания)
Охлаждение

9.3 Схема электропроводки: Наружный блок


Схема электропроводки входит в комплект поставки блока, 4 Порядок соединения электропроводкой управления
находится она за сервисной крышкой. ВНУТРЕННЕГО и НАРУЖНОГО блоков F1-F2, а также
нескольких НАРУЖНЫХ блоков F1-F2, изложен в
Замечания по RXYSQ8:
руководстве по монтажу.
1 Эта схема электропроводки относится только к 5 Порядок работы с выключателями BS1~BS5 и DS1
наружному блоку. изложен в руководстве по монтажу.
2 Значки (см. далее). 6 При эксплуатации оборудования не закорачивайте
3 Значки (см. далее). предохранительное устройство S1PH.
7 Цвета (см. далее).

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 37
9 Технические данные
Замечания по RXYSQ10+12: K2M Магнитный контактор (M1C) (A3P)
1 Эта схема электропроводки относится только к K3R Магнитное реле (A2P)
наружному блоку. K3R Магнитное реле (Y1S)
2 Значки (см. далее). K5R Магнитное реле (Y3S)
3 Порядок соединения электропроводкой управления K7R Магнитное реле (E1HC)
ВНУТРЕННЕГО и НАРУЖНОГО блоков F1-F2, а также
L1R Реактор
нескольких НАРУЖНЫХ блоков F1-F2, изложен в
руководстве по монтажу. M1C Электромотор (компрессора)
4 Порядок работы с выключателями BS1~BS3 изложен в M1F, M2F Электромотор (верхнего и нижнего вентиляторов)
руководстве по монтажу. PS Импульсный источник питания (A1P) (A3P)
5 При эксплуатации оборудования не закорачивайте Q1RP Устройство защиты от перефазировки
предохранительное устройство S1PH.
R2, R3 Резистор
6 Цвета (см. далее).
R24 Резистор (датчик тока) (A4P) (A5P)
Обозначения: R95 Резистор (ограничение тока)
L Фаза R1T Термистор (воздух)
N Нейтраль R2T Термистор (всасывание 1)
Электропроводка по месту установки R3T Термистор (выброс)
Клеммная колодка R4T Термистор (противообледенитель
теплообменника)
Разъем
R5T Термистор (теплообменник дополнительного
Неподвижный разъем
охлаждения)
Подвижный разъем
R6T Термистор (жидкостный трубопровод
Заземление (винт) дополнительного охлаждения)
Помехоустойчивое заземление R7T Термистор (всасывание 2)
Клемма S1NPH Датчик высокого давления
S1NPL Датчик низкого давления
Цвета:
S1PH Реле высокого давления
BLK Черный V1CP Входной сигнал защитных устройств
BLU Синий V1R Модуль IGBT (A4P) (A5P)
BRN Коричневый V1R Модуль IGBT на диодных мостах (A3P)
GRN Зеленый X1A, X2A Разъем (M1F)
ORG Оранжевый X3A, X4A Разъем (M2F)
RED Красный X1M Клеммная колодка (питание)
WHT Белый X1M Клеммная колодка (управление) (A1P)
YLW Желтый Y1E Электронный расширительный клапан (основной)
Обозначения на схеме электропроводки RXYSQ8: Y2E Электронный расширительный клапан
(теплообменника подохлаждения)
A1P Печатная плата (основная)
Y1S Электромагнитный клапан
A2P Печатная плата (фильтр подавления помех)
Y3S Электромагнитный клапан (четырехходовой)
A3P Печатная плата (инвертора)
Z1C~Z8C Фильтр подавления помех (с ферритовым
A4P Печатная плата (вентилятора 1) сердечником)
A5P Печатная плата (вентилятора 2) Z1F Фильтр подавления помех (с поглотителем
BS1~BS5 Кнопочный выключатель перенапряжений)
C32, C67 Конденсатор Обозначения на схеме электропроводки RXYSQ10+12:
DS1 DIP-переключатель
A1P Печатная плата (основная)
E1HC Нагреватель поддона
A2P Печатная плата (фильтр подавления помех)
F1U, F2U Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 В) (A1P)
A3P Печатная плата (инвертора)
F101U Плавкий предохранитель (5 A, DC650 В) (A4P)
(A5P) A4P Печатная плата (вентилятора 1)

F400U Плавкий предохранитель (T 6,3 A / 250 В) (A2P) A5P Печатная плата (вентилятора 2)

H1P~H8P Светодиодный индикатор диагностики BS1~BS3 Кнопочный выключатель (A1P)


(оранжевый) C47, C48 Конденсатор
H2P: DS1, DS2 DIP-переключатель (A1P)
▪ Подготовка, проба: мигает E1HC Нагреватель поддона
▪ Обнаружена неисправность: светится F1U, F2U Плавкий предохранитель (T 3,15 A / 250 В) (A1P)
HAP Светодиодный индикатор диагностики (зеленый) F101U Плавкий предохранитель (A4P) (A5P)
K1R Магнитное реле (A3P)

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
38 4P400263-1D – 2016.03
10 О системе
F411U, Плавкий предохранитель (A2P) R7T Термистор (противообледенитель
F412U теплообменника)
F601U Плавкий предохранитель (A3P) R8T Термистор (M1C корпус)
HAP Светодиодный индикатор диагностики (зеленый) R1 Резистор (токоограничивающий) (A3P)
(A1P) (A3P) (A4P) (A5P) R24 Резистор (датчик тока) (A4P)
K1M Магнитный контактор (A3P) R313 Резистор (датчик тока) (A3P)
K1R Магнитное реле (A3P) R865, R867 Резистор (A3P)
K3R Магнитное реле (A3P) S1NPH Датчик высокого давления
K4R Магнитное реле (Y2S) (A1P) S1NPL Датчик низкого давления
K7R Магнитное реле (E1HC) (A1P) S1PH Реле высокого давления
K11R Магнитное реле (Y1S) (A1P) SEG1~SEG3 7-сегментный дисплей (A1P)
L1R Реактор T1A Датчик тока
M1C Электромотор (компрессора) V1R Блок питания (A3P) (A4P) (A5P)
M1F, M2F Электромотор (верхнего и нижнего вентиляторов) V2R Блок питания (A3P)
PS Импульсный источник питания (A1P) (A3P) X1A, X2A Разъем (M1F)
Q1LD Цепь поиска утечек (A1P) X3A, X4A Разъем (M2F)
Q1RP Устройство защиты от перефазировки (A1P) X1M Клеммная колодка (питание)
R1T Термистор (воздуха) X1M Клеммная колодка (управление) (A1P)
R21T Термистор (выброса) Y1E Электронный расширительный клапан (основной)
R3T Термистор (всасывания) Y2E Электронный расширительный клапан
R4T Термистор (теплообменник трубопровода (теплообменника подохлаждения)
жидкого хладагента) Y1S Электромагнитный клапан (четырехходовой)
R5T Термистор (жидкостный трубопровод Y2S Электромагнитный клапан
дополнительного охлаждения)
Z1C~Z4C Фильтр подавления помех (с ферритовым
R6T Термистор (теплообменник дополнительного сердечником)
охлаждения)
Z1F Фильтр подавления помех (с поглотителем
перенапряжений) (A2P)

Пользователю

ИНФОРМАЦИЯ
10 О системе
▪ Сочетание внутренних блоков VRV  DX и RA  DX не
Внутренние блоки системы VRV IV-S на основе теплового допускается.
насоса можно использовать для обогрева и охлаждения. Тип
внутренних блоков, которые необходимо использовать, зависит ▪ Сочетание внутренних блоков RA  DX и AHU не
от серии наружных блоков. допускается.
▪ Сочетание внутренних блоков RA  DX с воздушной
ПРИМЕЧАНИЕ завесой не допускается.
Не используйте кондиционер не по назначению. Во
избежание снижения качества работы блока не
используйте его для охлаждения высокоточных 10.1 Компоновка системы
измерительных приборов, продуктов питания, a
растений, животных и предметов искусства.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для изменения или расширения системы в будущем:
b c c e e
Полная информация о допустимых сочетаниях (для
будущего расширения системы) приведена в f f
инженерно-технических данных. С этой информацией
следует ознакомиться. За информацией и d d g g
профессиональными рекомендациями обращайтесь к
a Наружный блок системы VRV IV-S на основе теплового
монтажнику.
насоса
b Трубопровод хладагента
c Внутренний блок системы VRV с непосредственным
расширением (DX)
d Пользовательский интерфейс (выделенный в
зависимости от типа внутреннего блока)
e Блок BP [требуется для подключения наружных блоков
Residential Air (RA) или Sky Air (SA) с
непосредственным расширением (DX)]

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 39
11 Интерфейс пользователя
f Внутренние блоки Residential Air (RA) с ▪ Во избежание поломок системы подайте электропитание за 6
непосредственным расширением (DX) часов до включения.
g Пользовательский интерфейс (беспроводной,
выделенный в зависимости от типа внутреннего блока) ▪ Если питание отключится во время работы системы, она
автоматически запустится, как только возобновится подача
электроэнергии.

11 Интерфейс пользователя 12.2.2 Работа на охлаждение, обогрев, в


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ режиме "только вентиляция" и в
автоматическом режиме
Не прикасайтесь к деталям внутри пульта управления.
Не снимайте лицевую панель. Прикосновение к ▪ Переключение режимов невозможно с помощью интерфейса
некоторым находящимся внутри частям очень опасно и пользователя, на дисплее которого отображается символ
чревато серьезным ущербом здоровью. Для "переключение под централизованным
проведения проверки и регулировки внутренних частей управлением" (см. руководство по монтажу и эксплуатации
обращайтесь к своему дилеру. интерфейса пользователя).

В данном руководстве по эксплуатации изложены общие ▪ Если на дисплее мигает символ "переключение под
сведения об основных функциях системы. Эти сведения не централизованным управлением", см. параграф
являются исчерпывающими. "12.5.1  Порядок назначения одного из пользовательских
интерфейсов главным" на стр. 41.
Подробную информацию о порядке использования
определенных функций можно найти в соответствующих ▪ Вентилятор может вращаться еще около 1 минуты после
руководствах по монтажу и эксплуатации внутреннего блока. прекращения работы в режиме обогрева.

См. руководство по эксплуатации установленного интерфейса ▪ Скорость вращения вентилятора может автоматически
пользователя. меняться в зависимости от температуры в помещении.
Вентилятор может также автоматически отключится. Это не
является признаком неисправности.

12 Операция 12.2.3 Работа на обогрев


При обогреве выход на заданную температуру может занять
12.1 Рабочий диапазон больше времени, чем при охлаждении.

Для надежной и эффективной работы системы температура и Во избежание падения теплопроизводительности и подачи
влажность воздуха должны находиться в указанных ниже холодного воздуха выполняется следующая операция.
пределах. Размораживание
Охлаждение Обогрев При работе в режиме обогрева змеевик с воздушным
Наружная –5~52°C по сухому –20~21°C по охлаждением наружного блока со временем покрывается слоем
температура термометру сухому инея, что препятствует передаче тепловой энергии. В
термометру результате снижается теплопроизводительность, а у системы
возникает необходимость перехода в режим размораживания,
–20~15,5°C по чтобы сохранить способность подавать достаточное количество
влажному тепла на внутренние блоки.
термометру
вентилятор внутреннего блока выключается, цикл циркуляции
Температура в 21~32°C по сухому 15~27°C по хладагента становится обратным, а для размораживания
помещении термометру сухому змеевика наружного блока будет использоваться тепловая
термометру энергия, забираемая из помещения.
14~25°C по влажному
термометру На дисплее внутреннего блока появится индикация работы в
Влажность в ≤80%(a) режиме размораживания .
помещении
"Теплый" запуск
(a) Во избежание конденсации и протечек воды из
внутреннего блока. Если температура или влажность В начале работы системы в режиме обогрева вентилятор
выйдут за указанные пределы, возможно срабатывание внутреннего блока автоматически отключается во избежание
защитных устройств и выключение кондиционера. подачи холодного воздуха в помещение. На дисплее
Данный рабочий диапазон указан для конфигураций, когда к интерфейса пользователя отображается символ . Запуск
системе VRV IV-S подсоединяются внутренние блоки с вентилятора может занять некоторое время. Это не является
непосредственным расширением. признаком неисправности.

Конфигурации с блоками AHU имеют другие рабочие


диапазоны. Они указаны в руководстве по монтажу и 12.2.4 Пуск системы
эксплуатации соответствующих блоков. Самую свежую 1 Выберите нужный режим, нажимая на пользовательском
информацию можно найти в инженерно-технических данных. интерфейсе кнопку выбора режима работы.

Режим охлаждения
12.2 Работа системы
Режим обогрева

12.2.1 О работе системы Режим «только вентиляция»

▪ Порядок эксплуатации системы зависит от сочетания 2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
наружного блока и интерфейса пользователя. Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и
сама система.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
40 4P400263-1D – 2016.03
12 Операция

12.3 Программируемая осушка Охлаждение Обогрев


▪ Когда температура в ▪ В начале работы.
помещении ниже заданного
12.3.1 О программируемой осушке ▪ Когда температура в
значения.
помещении выше заданного
▪ Назначение этого режима – понизить влажность воздуха в значения.
помещении при минимальном снижении температуры
(минимальное охлаждение помещения). ▪ В режиме размораживания.
▪ Когда внутренний блок работает с постоянным
▪ Микрокомпьютер автоматически определяет температуру и
горизонтальным распределением воздушного потока.
скорость вентилятора (не задается через интерфейс
пользователя). ▪ При продолжительной работе подвешенного к потолку или
смонтированного на стене внутреннего блока с нисходящим
▪ Этот режим невозможно задать при низкой температуре в
потоком воздуха направление потока может изменяться
помещении (<20°C).
микрокомпьютером, тогда индикация на интерфейсе
пользователя также будет меняться.
12.3.2 Программируемая осушка
Регулировку направления воздушного потока можно
Порядок запуска осуществить следующими способами:
1 Кнопкой выбора режима на пользовательском интерфейсе ▪ Воздушная заслонка сама займет нужное положение.
выберите (программируемый режим осушки воздуха).
▪ Направление воздушного потока можно задать вручную.
2 Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе пользователя.
Результат: Включится лампа индикации работы, а с ней и ▪ Автоматическая установка и установка в нужное
сама система. положение вручную .
3 Нажмите кнопку изменения направления воздушного потока ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(только для моделей с двумя и с несколькими
направлениями потока, а также для угловых, Ни в коем случае не прикасайтесь к отверстию
подвешиваемых к потолку и монтируемых на стене выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда
моделей). Подробнее см. "12.4  Регулировка направления работает воздушная заслонка. Это может привести к
воздушного потока" на стр. 41. повреждению пальцев и поломке блока.

Порядок остановки ПРИМЕЧАНИЕ


4 Еще раз нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на интерфейсе ▪ Пределы перемещения воздушной заслонки можно
пользователя. изменить. Обратитесь за подробной информацией к
Результат: Лампа индикации работы погаснет, а система дилеру. (Только для моделей с двумя или
прекратит работу. несколькими направлениями потока воздуха, а
также моделей угловых, подвешиваемых к потолку
ПРИМЕЧАНИЕ и монтируемых на стене).
Не выключайте питание сразу после прекращения ▪ Не злоупотребляйте горизонтальным направлением
работы системы, подождите около 5 минут. воздушного потока . В этом случае возможно
появление влаги или пыли на потолке или
воздушной заслонке.
12.4 Регулировка направления
воздушного потока
12.5 Назначение одного из
См. руководство по эксплуатации интерфейса пользователя.
пользовательских интерфейсов
12.4.1 Воздушная заслонка главным
Блоки с двумя направлениями потока 12.5.1 Порядок назначения одного из
+ блоки с несколькими
пользовательских интерфейсов
направлениями потока
главным
Угловые блоки
a
Блоки, подвешиваемые к потолку

Блоки, монтируемые на стене


b c c e e

f f
По команде микропроцессора положение воздушной заслонки
может изменяться автоматически и не соответствовать d d g g
изображению на дисплее. Это происходит в следующих a Наружный блок системы VRV IV-S на основе теплового
случаях. насоса
b Трубопровод хладагента
c Внутренний блок системы VRV с непосредственным
расширением (DX)
d Пользовательский интерфейс (выделенный в
зависимости от типа внутреннего блока)
e Блок BP [требуется для подключения наружных блоков
Residential Air (RA) или Sky Air (SA) с
непосредственным расширением (DX)]

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 41
13 Техническое обслуживание
f Внутренние блоки Residential Air (RA) с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
непосредственным расширением (DX)
g Пользовательский интерфейс (беспроводной, Если перегорел плавкий предохранитель, замените его
выделенный в зависимости от типа внутреннего блока) другим, того же номинала; никогда не применяйте
Если конфигурация системы соответствует показанной на самодельные перемычки. Это может привести к
приведенном выше рисунке, необходимо один из интерфейсов поломке кондиционера или возгоранию.
пользователя назначить главным.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
На дисплеях подчиненных интерфейсов пользователя появится
Не вставляйте пальцы, а также палки и другие
индикация («переключение под централизованным
предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха.
управлением»), а подчиненные интерфейсы пользователя будут
Не снимайте решетку вентилятора. Когда вентилятор
автоматически выполнять переключение в режим работы,
вращается на высокой скорости, это может привести к
заданный на главном пользовательском интерфейсе.
травме.
Режимы обогрева и охлаждения можно задать только с главного
интерфейса пользователя. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
После длительной работы блока необходимо
12.5.2 Назначение одного из проверить его положение на крепежной раме, а также
пользовательских интерфейсов крепежные детали на предмет повреждения. Такие
главным (VRV DX и RA DX) повреждения могут привести к падению блока и стать
причиной травмы.
Если к системе VRV подключены только внутренние блоки
DX VRV IV-S: ПРИМЕЧАНИЕ
1 Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку выбора Не протирайте рабочую панель пульта управления
режима работы на интерфейсе пользователя, который в бензином, растворителями, сильными химическими
данный момент является главным. Если эта процедура еще моющими средствами и т.п. Панель может утратить
не выполнялась, ее можно выполнить на первом свой цвет, также возможно отслоение краски. При
включенном интерфейсе пользователя. серьезном загрязнении смочите мягкую тряпку в
Результат: На всех подчиненных интерфейсах водном растворе нейтрального моющего средства,
пользователя, подключенных к одному наружному блоку, отожмите ее и протрите панель. Вытрите панель
начнет мигать символ («переключение под насухо другой, сухой тряпкой.
централизованным управлением»).
2 Нажмите кнопку выбора режима работы на том пульте 13.1 О хладагенте
управления, который нужно назначить главным
интерфейсом пользователя. Это изделие содержит вызывающие парниковый эффект
фторсодержащие газы. НЕ выпускайте газы в атмосферу.
Результат: Назначение завершено. Теперь главным будет
считаться этот интерфейс пользователя, а символ Тип хладагента: R410A
(«переключение под централизованным управлением»)
Значение потенциала глобального потепления (GWP): 2087,5
исчезнет с дисплея. На дисплеях других интерфейсов
пользователя появится символ («переключение под ПРИМЕЧАНИЕ
централизованным управлением»).
В Европе для расчета периодичности технического
обслуживания используют величину выбросов
12.5.3 Назначение одного из парниковых газов общего количества хладагента,
пользовательских интерфейсов заправленного в систему. Эта величина выражается в
главным (RA DX) тоннах эквивалента CO2. Соблюдайте действующее
законодательство.
Если к системе RA подключены только внутренние блоки
DX VRV IV-S: Формула расчета величины выбросов парниковых
газов: Значение GWP хладагента × Общее количество
1 Остановите все внутренние блоки.
заправленного хладагента [в кг] / 1000
2 Когда система не работает (получен сигнал термостата на
За более подробной информацией обращайтесь в
выключение всех внутренних блоков), внутренний блок
организацию, выполнявшую монтаж.
RA  DX можно назначить главным, обратившись к нему с
помощью инфракрасного интерфейса пользователя (отдав
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
команду термостату на включение в желаемом режиме).
Хладагент в кондиционере безопасен и обычно не
Назначить главным другой блок можно только повторив
протекает. В случае утечки хладагента в помещении и
вышеописанную процедуру. Переключение между режимами
его контакта с пламенем горелки, нагревателем или
«охлаждение» и «обогрев» возможно только путем изменения
кухонной плитой может образовываться вредный газ.
режима работы главного внутреннего блока.
Выключите все огнеопасные нагревательные
устройства, проветрите помещение и свяжитесь с
дилером, у которого вы приобрели блок.
13 Техническое обслуживание Не пользуйтесь кондиционером до тех пор, пока
специалист сервисной службы не подтвердит
ПРИМЕЧАНИЕ
исправность узлов, из которых произошла утечка.
Не пытайтесь самостоятельно вскрывать блок и
ремонтировать его. Вызовите квалифицированного
специалиста, который устранит причину
неисправности.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
42 4P400263-1D – 2016.03
14 Поиск и устранение неполадок

13.2 Послепродажное обслуживание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и гарантия Остановите систему и отключите питание, если


произойдет что-либо необычное (почувствуется
запах гари и т.п.).
13.2.1 Гарантийный срок
Продолжение работы системы при таких
▪ К настоящему изделию прилагается гарантийная карточка, обстоятельствах может привести к ее поломке, к
которая заполняется дилером во время монтажа. поражению электрическим током или пожару.
Заполненная карточка проверяется заказчиком и храниться у Обратитесь к дилеру.
него.
Ремонт системы производится только квалифицированными
▪ Если в течении гарантийного срока возникнет необходимость специалистами сервисной службы:
в ремонте кондиционера, обратитесь к дилеру, имея
гарантийную карточку под рукой. Неисправность Ваши действия
При частом срабатывании защитных Переведите главный
13.2.2 Рекомендации по техническому устройств (автоматов защиты, выключатель питания в
обслуживанию и осмотру датчиков утечки на земле, плавких выключенное
предохранителей) или поломке положение.
Через несколько лет эксплуатации в блоке скопится некоторое тумблера включения/выключения.
количество пыли, что вызовет небольшое снижение его
Если из блока вытекает вода. Остановите систему.
производительности. Поскольку разборка и очистка внутренних
элементов блоков требует технических навыков, а также в Выключатель работает со сбоями. Выключите питание.
целях обеспечения наивысшего качества обслуживания ваших Если на дисплее интерфейса Оповестите об этом
блоков, мы рекомендуем заключить договор о техническом пользователя отображается номер монтажника, сообщив
обслуживании и осмотре помимо выполнения обычных блока, мигает лампа индикации ему код неисправности.
операций технического обслуживания. Наша дилерская сеть работы и появляется код
имеет доступ к постоянно пополняемым запасам важнейших неисправности.
деталей, чтобы ваш кондиционер служил как можно дольше. За
подробной информацией обращайтесь к дилеру. Если после выполнения перечисленных выше действий система
по-прежнему не работает или работает неправильно,
При обращении к дилеру по поводу проведения работ с произведите проверку, выполнив следующие операции.
системой всегда указывайте:
Неисправность Ваши действия
▪ полное название модели кондиционера;
Система не работает ▪ Проверьте, не прекратилась ли подача
▪ заводской номер (указан на паспортной табличке блока);
совсем. электропитания. Подождите, пока не
▪ дату монтажа; возобновится подача электропитания.
▪ признаки неисправности и подробности дефекта. Если сбой питания произошел во
время работы системы, она
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ автоматически возобновит работу,
когда питание восстановится.
▪ Не модифицируйте, не разбирайте, не
передвигайте, не переустанавливайте и не ▪ Проверьте, не перегорел ли плавкий
ремонтируйте блок самостоятельно. Неправильный предохранитель и не сработал ли
демонтаж и установка могут привести к поражению автоматический размыкатель цепи.
электрическим током или пожару. Обратитесь к Если необходимо, замените
дилеру. предохранитель или переведите
размыкатель цепи в рабочее
▪ При случайной утечке хладагента проследите за
положение.
тем, чтобы поблизости не было открытого огня. Сам
хладагент совершенно безопасен, не ядовит и не Если система ▪ Проверьте, не перекрыт ли
огнеопасен, однако при случайной протечке в работает в режиме посторонними предметами забор
помещение, где используются калориферы, «только вентиляция», воздуха в систему или выброс воздуха
газовые плиты и другие источники горячего но выключается при из нее. Устраните препятствия
воздуха, он будет выделять ядовитый газ. Прежде переходе в режим свободной циркуляции воздуха.
чем возобновить эксплуатацию, обязательно охлаждения или в
▪ Проверьте, не отображается ли
обратитесь к квалифицированному специалисту режим обогрева:
символ («пора чистить воздушный
сервисной службы для устранения протечки.
фильтр») на дисплее интерфейса
пользователя. (См. параграф
"13  Техническое обслуживание"  на
14 Поиск и устранение стр.  42 и раздел «Техническое
обслуживание» руководства по
неполадок внутреннему блоку).

В случае обнаружения сбоев в работе системы примите


указанные ниже меры и обратитесь к дилеру.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 43
14 Поиск и устранение неполадок
Неисправность Ваши действия Основной Содержание
Система работает, но ▪ Проверьте, не перекрыт ли код
воздух недостаточно посторонними предметами забор Неисправность фильтра пылеуловительной
охлаждается или воздуха в систему или выброс воздуха камеры (внутренний блок)
нагревается. из нее. Устраните препятствия Неисправность установки уровня
свободной циркуляции воздуха. производительности (внутренний блок)
▪ Проверьте, не засорен ли воздушный Неисправность передачи управляющих сигналов
фильтр (см. раздел "Техническое между платами главного и подчиненных блоков
обслуживание" руководства по (внутренних)
внутреннему блоку).
Неисправность термистора теплообменника
▪ Проверьте заданные значения (внутренний блок, жидкий хладагент)
температуры. Неисправность термистора теплообменника
▪ Проверьте скорость вращения (внутренний блок, газообразный хладагент)
вентилятора, заданную с помощью Неисправность термистора всасываемого воздуха
интерфейса пользователя. (внутренний блок)
▪ Проверьте, не открыты ли окна и Неисправность термистора нагнетаемого воздуха
двери. Закройте их, чтобы (внутренний блок)
предотвратить приток наружного
Неисправность датчика движения или
воздуха в помещение.
температуры пола (внутренний блок)
▪ Проверьте, не находится ли в Неисправность термистора интерфейса
помещении слишком много людей при пользователя (внутренний блок)
работе системы на охлаждение.
Убедитесь в том, что в помещении нет Неисправность платы (наружный блок)
дополнительных источников тепла. Сработал определитель утечки тока (наружный
блок)
▪ Проверьте, не попадают ли в
помещение прямые солнечные лучи. Сработало реле высокого давления
Занавесьте окна. Неисправность по низкому давлению (наружный
▪ Убедитесь в том, что направление блок)
воздушного потока выбрано Обнаружение блокировки компрессора (наружный
правильно. блок)
Неисправность электромотора вентилятора
Если после выполнения перечисленных выше действий решить
(наружный блок)
проблему самостоятельно не удалось, обратитесь к монтажнику
и сообщите признаки неисправности, полное название модели Неисправность электронного расширительного
кондиционера (если возможно, с заводским номером) и дату клапана (наружный блок)
монтажа (может быть указана в гарантийной карточке). Неисправность по температуре нагнетания
(наружный блок)
14.1 Коды сбоя: общее Ненормальная температура всасывания
(наружный блок)
представление
Обнаружение избытка хладагента
В случае появления кода неисправности на дисплее Неисправность реле высокого давления
интерфейса пользователя внутреннего блока обратитесь к
монтажнику и сообщите ему код неисправности, тип блока и его Неисправность реле низкого давления
серийный номер (эту информацию можно найти на паспортной Сбой электромотора вентилятора (наружный блок)
табличке блока). Неисправность датчика температуры окружающего
Для справки приведен перечень кодов неисправности. В воздуха (наружный блок)
зависимости от уровня кода неисправности код можно сбросить Неисправность датчика давления
нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Если сделать этого не удается,
Неисправность датчика тока
обратитесь за консультацией к монтажнику.
Неисправность датчика температуры нагнетания
Основной Содержание (наружный блок)
код Неисправность датчика температуры
Сработало внешнее предохранительное газообразного хладагента в теплообменнике
устройство (наружный блок)
Отказ EEPROM (внутренний блок) Неисправность датчика температуры всасывания
Неисправность дренажной системы (внутренний (наружный блок)
блок) Неисправность датчика температуры
Неисправность электромотора вентилятора размораживания (наружный блок)
(внутренний блок) Неисправность датчика температуры жидкого
Неисправность электромотора воздушной хладагента (после теплообменника
заслонки (внутренний блок) подохлаждения HE) (наружный блок)

Неисправность расширительного клапана Неисправность датчика температуры жидкого


(внутренний блок) хладагента (змеевик) (наружный блок)

Неисправность дренажа (внутренний блок) Неисправность датчика температуры


газообразного хладагента (после теплообменника
подохлаждения HE) (наружный блок)

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
44 4P400263-1D – 2016.03
14 Поиск и устранение неполадок
Основной Содержание ▪ Если на интерфейсе пользователя отображается символ
код централизованного управления, то после нажатия пусковой
кнопки дисплей будет несколько секунд мигать. Мигание
Неисправность датчика высокого давления
дисплея говорит о том, что пользовательским интерфейсом
(S1NPH)
воспользоваться пока нельзя.
Неисправность датчика низкого давления (S1NPL)
▪ Система не включается сразу после включения питания.
Отклонения в работе платы INV Подождите одну минуту, чтобы микропроцессор подготовился
Ненормальная температура ребер к управлению системой.
Отказ платы инвертора
Обнаружена перегрузка компрессора по току 14.2.2 Симптом: Возможна работа в режиме
Блокировка компрессора (запуск)
вентиляции, а охлаждение и обогрев не
работают
Электропроводка управления между наружным
блоком и инвертором: Сбой управления INV Сразу же после включения питания. Микрокомпьютер начинает
INV: разбаланс напряжения питания подготовку к работе и проверяет наличие связи со всеми
внутренними блоками. Подождите. Этот процесс закончится не
Неисправность термистора ребер
более чем через 12 минут.
Неисправность установки уровня
производительности (наружный блок)
14.2.3 Симптом: Сила потока воздуха не
Ненормальное падение низкого давления, отказ соответствует заданной
расширительного клапана
Неисправность по перефазировке питания Скорость вентилятора не меняется, даже если нажать кнопку
изменения скорости его вращения. Во время работы в режиме
INV: недостаточное напряжение питания обогрева, когда температура в помещении достигла заданного
Не выполнен пробный запуск системы значения, наружный блок выключается, а вентилятор
Отказ электропроводки, соединяющей внутренние внутреннего блока начинает вращаться с наименьшей
и наружные блоки скоростью. Это сделано во избежание подачи струи холодного
воздуха непосредственно на присутствующих в помещении.
Отклонения в работе интерфейса пользователя –
Когда другой внутренний блок работает в режиме обогрева,
внутренняя связь
скорость вентилятора не изменится, даже если нажать
Отказ электропроводки к внутреннему/наружному соответствующую кнопку.
блоку
Сбой связи между главным и подчиненными 14.2.4 Симптом: Направление потока воздуха
интерфейсами пользователя не соответствует заданному
Несоответствие систем. Сочетание внутренних
блоков несовместимых типов. Неисправность Направление потока воздуха не соответствует отображаемому
внутреннего блока. на дисплее пользовательского интерфейса. Направление
потока воздуха не изменяется. Причина заключается в том, что
Неисправность соединения или несоответствие блок управляется микрокомпьютером.
типов или моделей внутренних блоков
Централизованное дублирование адресов 14.2.5 Симптом: Из блока (внутреннего) идет
Сбой связи с устройством централизованного белый пар
управления – внутренний блок
▪ При высокой влажности во время работы в режиме
Неисправность автоматического назначения
охлаждения. Если внутреннее пространство (в том числе
адресов (непоследовательность)
теплообменник) внутреннего блока сильно загрязнено,
Неисправность автоматического назначения распределение воздуха в помещении может стать
адресов (непоследовательность) неравномерным. В этом случае необходимо произвести
очистку внутреннего блока изнутри. За подробностями о
проведении этой операции обратитесь к дилеру. Процедура
14.2 Симптомы, не являющиеся очистки требует участия квалифицированных специалистов
признаками неисправности сервисной службы.
кондиционера ▪ Сразу же после прекращения работы на охлаждение при
низкой температуре воздуха и низкой влажности в
Следующие симптомы не являются признаками неисправности помещении. Причиной является перетекание по медным
кондиционера: трубкам теплого газообразного хладагента в испаритель
внутреннего блока, что вызывает образование пара.
14.2.1 Симптом: Система не работает
▪ Кондиционер включается не сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ 14.2.6 Симптом: Из блока (внутреннего или
ВЫКЛ на интерфейсе пользователя. Если лампа индикации наружного) идет белый пар
работы светится, система исправна. Если нажать на пусковую
При переходе из режима размораживания в режим обогрева.
кнопку вскоре после выключения кондиционера, то он
Влага, образовавшаяся при размораживании, становится паром
запустится не раньше, чем через 5 минут, во избежание
и выходит из блока.
перегрузок электромотора компрессора. Такая же задержка
запуска будет иметь место и в случае переключения режимов
работы системы.

RXYSQ8~12TMY1B Руководство по монтажу и эксплуатации


Система кондиционирования VRV IV-S
4P400263-1D – 2016.03 45
15 Переезд

14.2.7 Симптом: На дисплее интерфейса 14.2.14 Симптом: На дисплее появляется


пользователя появляется значок "U4" значок "88"
или "U5", блок останавливается, а Это может произойти сразу же после подачи питания на
через несколько минут кондиционер и означает, что интерфейс пользователя
перезапускается находится в нормальном состоянии. Значок отображается на
дисплее в течение одной минуты.
Это происходит из-за того, что интерфейс пользователя
улавливает помехи от других электроприборов, помимо
кондиционера. В результате воздействия помех связь между 14.2.15 Симптом: После непродолжительной
блоками прерывается, что вынуждает их остановиться. Работа работы на обогрев компрессор
автоматически возобновляется, когда помехи исчезают. наружного блока не отключается
Это необходимо для того, чтобы в компрессоре не оставалось
14.2.8 Симптом: Шумы, издаваемые хладагента. Через 5–10 минут блок отключится сам.
кондиционером (внутренним блоком)
▪ Слабый шипящий и булькающий звук, слышимый сразу же 14.2.16 Симптом: Внутренняя часть наружного
после подачи питания на кондиционер. Электронный блока остается теплой, хотя он не
терморегулирующий клапан, находящийся внутри блока, работает
начинает работать, что и создает характерный шум. Этот звук
исчезает примерно через одну минуту. Это связано с работой нагревателя картера компрессора,
которая обеспечивает его плавный запуск.
▪ Продолжительный шелестящий звук, слышимый при работе
на охлаждение или при выключении. Это звук издает
работающий дренажный насос (поставляемый по 14.2.17 Симптом: При остановленном
дополнительному заказу). внутреннем блоке ощущается горячий
▪ Потрескивание, слышимое после прекращения работы на воздух
обогрев. Этот шум производят пластиковые детали при В одной системе установлены несколько разных внутренних
деформациях, вызванных изменением температуры. блоков. Когда работает один блок, некоторое количество
▪ Шипящие и хлюпающие звуки, слышимые при прекращении хладагента по-прежнему протекает по другим.
работы внутреннего блока. Эти звуки слышны и при работе
другого внутреннего блока. Чтобы масло и хладагент не
"зависали" в неработающей системе, небольшое количество
хладагента продолжает циркулировать. 15 Переезд
При необходимости в перемещении и повторной установке
14.2.9 Симптом: Шумы, издаваемые блока в сборе обращайтесь к дилеру в своем регионе.
кондиционером (внутренним или Перемещение блоков требует технических навыков.
наружным блоком)
▪ Продолжительный шипящий звук низкого тона, слышимый при
работе в режиме охлаждения или размораживания. Этот звук 16 Утилизация
издается газообразным хладагентом, циркулирующим по
В этом блоке применяется гидрофторуглерод. По вопросам
трубопроводам наружного и внутреннего блоков.
утилизации блока обращайтесь к дилеру в своем регионе. Закон
▪ Шипящий звук слышится при запуске или сразу же после предписывает производить сбор, транспортировку и утилизацию
прекращения работы, в том числе в режиме размораживания. хладагента в соответствии с нормативами сбора и уничтожения
Это звук вызван прекращением или изменением скорости гидрофторуглерода.
циркуляции хладагента.

14.2.10 Симптом: Шумы, издаваемые


кондиционером (наружным блоком)
Изменение тона шума работающего блока. Это является
следствием изменения частоты вращения электромотора.

14.2.11 Симптом: Из блока выходит пыль


Когда блок используется впервые после долгого перерыва. Это
происходит потому, что в блок попала пыль.

14.2.12 Симптом: Блоки издают посторонние


запахи
Кондиционер поглощает запахи, содержащиеся в воздухе
помещения (запахи мебели, табачного дыма и т.п.), которые
затем снова поступают в помещение.

14.2.13 Симптом: Вентилятор наружного блока


не вращается
Во время работы. Скорость вращения вентилятора
контролируется в целях оптимизации работы аппарата.

Руководство по монтажу и эксплуатации RXYSQ8~12TMY1B


Система кондиционирования VRV IV-S
46 4P400263-1D – 2016.03
Copyright 2015 Daikin

4P400263-1D 2016.03