Вы находитесь на странице: 1из 4

Âó?Ïûþò òÑ. ¿ë Ûù- [Ûò] 04/007/2003-16 REGISTERED No.

DL-(N)04/007/2003-16

ö±1îÂ1
1±æÃÂóS
The Gazette of India
Õü±ñ±1í
EXTRAORDINARY

ö±á 2 - àG 1
Part-II - Section I

›¶±¿ñßÁ±11 ÁZ±1± ›¶ßÁ±¿úîÂ


PUBLISHED BY AUTHORITY
òÑ 59] Ûý×à ö±áËé±î ¿Âõ¿öÂi§ Âóԇ± üÑàɱ ¿ðÃûþ± ÍýÃËåà û±1ÁZ±1±
ý×Ãûþ±ßÁ ÕòÉ üÑßÁùò1 1+Âóî 1±¿àÂõ Âó1± û±ûþ¼
No. 59] Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

òîÅÂò ¿ðÃ~Ï, ÂõÅñÂõ±1, ¿ëÂËäÂ¥¤1 28, 2016 / ÎÂóÌø¸ 07, 1938 [úßÁ]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSHA 07, 1938 (SAKA)

Õ±ý×Ãò Õ±1n¸ ¿Âõä±1 ÷La±ùûþ


(Legislative Department)
òîÅÂò ¿ðÃ~Ï, ¿ëÂËäÂ¥¤1 28, 2016/ÎÂóÌø¸ 07, 1938 [úßÁ]
¿ò¥§¿ù¿àî ձý×Ãàò üÑüðÃî 1±©†Âó¿îÂËûþ ÕòÅË÷±ðÃò æÃò±ûþ 27 ¿ëÂËäÂ¥¤1, 2016,
Õ±1n¸ ý×Ãûþ±1ÁZ±1 ›¶ßÁ±ú1 ßÁ±1Ëí ü±ñ±1í îÂïÉ ü÷Óýà ÍýÃËåÃ-

Âõ±ñ±¢¶™¦ üßÁù1 Õ¿ñßÁ±11 Õ±ý×Ãò, 2016


[2016 äÂò1 49 òÑ]
[¿ëÂËäÂ¥¤1 27, 2016]
Ûàò Õ±ý×ò ¿û ÛßÁ¿Sî 1±©†ª1 äÅ¿M [ý×ë×Âò±ý×ËéÂë ÎòäÂÄòä ßÁòËöÂòúÉò1]
÷Ëî Âõ±ñ±¢¶™¦üßÁù1 Õ¿ñßÁ±1 Õ±1n¸ üýÃ
üÑûÅM ¿Âõø¸ûþËÂõ±1 ÕïÂõ± ý×ûþ±1 Õ±òÅüÑ¿áßÁ âéÂò±ËÂõ±1ßÁ ü¿i§¿Âõ©†
ßÁ¿1Ëåü
û’î ÛßÁ¿Sî 1±©†ª1 ü±ñ±1í æÃòü÷±Ë»Ëú Âõ±ñ±¢¶™¦üßÁù1 Õ¿ñßÁ±11 äÅ¿M  ¢¶ýÃí
ßÁ¿1¿åÃù 2006 äÂò1 13 ¿ëÂËäÂ¥¤1îÂÊ,
Õ±1n¸ û’î ë×ÂË~¿àî տö»îÂÇËò Âõ±ñ±¢¶™¦üßÁùßÁ ßÁîÔÂÇQ ›¶ðñò ßÁ1± ÎýÃîÅÂ
îÂùî ë×ÂË~¿àî òÏ¿îÂü÷Óýà ÷±¿ò ä¿ùËåÖ
(a) ¦¤ö±»áî ÕïÂõ± ›¶ßÔÁ¿îÂáî ÷ûDZðñ1 ›¶¿î üij±ò, ›¶ËîÂÉßÁ ÂõÉ¿M Ë1
¿òæÃ1 ÂóåÃμ÷Ëî ¦¤±ñÏòî±ßÁ ü±ãÅÿ1
ÂõÉ¿Máî ¦¤±ûþMÃú±üò1 ŽÂ÷î± Õ±1n¸ ÂõÉ¿M1 ¦¤îÂLaî±Ê,
(b) ÕÍÂõø¸÷Éî±Ê,
(c) ü¥óÓíÇ Õ±1n¸ ü¿Sûþ ÕÑú¢¶ýÃí Õ±1n¸ ü÷±æÃî ՙLöÅÂÇ¿MßÁ1íÊ,
(d) ¿Âõ¿öÂi§î±1 ›¶¿î üij±ò Õ±1n¸ ÷±ò» ÆÂõ¿äÂS1 ÕÑú ¿ýÃä±ËÂó Õ±1n¸
÷±ò»î±1 ÎýÃîÅ Âõ±ñ±¢¶™¦ ÂõÉ¿MüßÁùßÁ ¢¶ýÃíÊ,
(e) üÅËû±á1 ü÷î±Ê,
(f) üÅá÷Éî±Ê,
(g) ÂóÅ1n¸ø¸ Õ±1n¸ ÷¿ýÃù±1 ÷±æÃî ü÷î±Ê,
(h) Âõ±ñ±¢¶™¦ ¿úqüßÁù1 S÷¿ÂõßÁ±ú1 ŽÂ÷î±ßÁ üij±ò Õ±1n¸ Âõ±ñ±¢¶™¦
¿úqüßÁù1 Âó¿1äÂûþ üÅ1¿ŽÂî ßÁ1± ÎýÃîÅ ÎîÂËò ¿úq1 Õ¿ñßÁ±1ßÁ üij±òÊ,
Õ±1n¸ û’î ö±1îÂÂõø¸Ç ë×ÂM Õ¿ö»îÂÇò1 ¦¤±ŽÂ1ßÁ±1ÏÊ,
Õ±1n¸ û’î ö±1îÂÂõø¸Çý× 2007 äÂò1 Âó¿ýÃù± ÕË"ñÂõ1î ë×ÂM Õ¿ö»îÂÇòàò
¿ò¿(î ßÁ¿1¿åÃùÊ,
Õ±1n¸ û’î ë×ÂË~¿àî տö»îÂÇòàò1 ÕÒ±ä¿ò ßÁ±ûÇßÁ1Ï ßÁ1±1 ›¶Ëûþ±æÃòÏûþî±
¿ÂõËÂõäÂò± ßÁ¿1¿åÃùÊ,
ü±îÂø¸¿‡Â îÂ÷ áíLaßÁ ö±1îÂÂõø¸Çî üÑ¿Âõñ±Ëò ý×ûþ±ßÁ îÂùî ¿ðÃûþ± ñ1Ëí
ÂõùÂõÈ [¢¶ýÃí] ßÁ¿1ËåÖ

Õñɱûþ- 1
›¶±1¿yßÁ
1. (1) Ûý× Õ¿ñ¿òûþò÷àòßÁ Âõ±ñ±¢¶™¦ ÂõÉ¿MüßÁù1 Õ¿ñßÁ±11 Õ±ý×ò, 2016 ÂÂõÅ¿ù
æÃò± û±ûþ¼
(2) ÎßÁfÏûþ äÂ1ßÁ±11 äÂ1ßÁ±1Ï ßÁ±ûDZùûþ1 1±æÃÂóSî ¿òûÅ¿MßÁ1ËíË1 æñòòÏ
›¶ßÁ±ú ßÁ1± 1à1 Âó1± Ûý×
Õ¿ñ¿òûþ÷àò ßÁ±ûÇßÁ1Ï ßÁ1± ýÃ’Âõ ¼
2. Ûý× Õ¿ñ¿òûþ÷àËò ÕòÉ ñ1ËíË1 ¿ò¿ÂõäÂ1±ÍùËßÁ–
(a) ¿üX±™L1 ¿Âõ1n¸ËX Õ±ÂóÏù [ÂóÅòÇ ¿ÂõËÂõäÂò±] ü¥óßÁÇÏûþ ßÁîÔÂÇÂóŽÂ1 ÕïÇ
ñ±1± 14(3) ÕïÂõ± ñ±1± 53
(1) ÕïÂõ± ñ±1± 59(1) 1 ¿ö¿MÃî ÎⱿø¸î ÛßÁ ßÁîÔÂÇQÊ,
(b) ‘ë×ÂÂóûÅM äÂ1ßÁ±1’ ÷±Ëò–
(i) ÎßÁfÏûþ äÂ1ßÁ±1 ü¥óßÁÇÏûþ ÕïÂõ± ü¥óÓíÇ1+ËÂó Âõ± ձѿúßÁö±˻ äÂ1ßÁ±Ë1
¿ÂõMÃÏûþ ü±ýñûÉ ›¶ðñò ßÁ1± ÎßÁ±Ëò± ›¶¿î‡±ò, ÕïÂõ± ÎßÁfÏûþ äÂ1ßÁ±11 ¦š±ûþÏ
ÆüòÉ ¿ú¿Âõ1 (Cantonments Act) Õ±ý×ò, 2006 1 ÕñÏòî ÎßÁ°éÂòË÷’°é Âó¿1ø¸ðÃÊ,
(ii) 1±æÃÉ äÂ1ßÁ±1 ü¥óßÁÇÏûþ ÕïÂõ± ü¥óÓíÇ1+ËÂó Âõ± ձѿúßÁö±˻ äÂ1ßÁ±Ë1
¿ÂõMÃÏûþ ü±ýñûÉ ›¶ðñò ßÁ1± ÎßÁ±Ëò± ›¶¿î‡±ò, ÕïÂõ± 1±æÃÉ äÂ1ßÁ±11
ÎßÁ°éÂòË÷’°é Âó¿1ø¸ðÃ1 ë×ÂÂó¿1 ÎßÁ±Ëò± ¦š±ûþÏ ßÁîÔÂÇÂóŽÂ¼
(c) ‘Âõ±ñ±’ ÷±Ëò– ¿ûËßÁ±Ëò± Îû±á±Ëû±á, ü±Ñ¦´¨¿îÂßÁ, ÕïÇÍò¿îÂßÁ, Âó¿1Ë»¿úßÁ,
›¶¿î‡±¿òßÁ, 1±æÃÍò¿îÂßÁ, ü±÷±¿æÃßÁ, öÂÑáÏßÁ ÕïÂõ± áê¿òßÁ ßÁ±1ßÁü÷Óýà ¿û
Âõ±ñ±¢¶™¦ ÂõÉ¿MüßÁùßÁ ü÷±æÃ1 ü¥óÓíÇ Õ±1n¸ üôÂù ÕÑú ¢¶ýÃíî Âõ±ñ± ›¶ðñò
ßÁË1Ê,
(d) ‘›¶¿îÂÂó±ùòßÁ±1Ï’1 ÕïÇ ÆýÃËåà ¿ÂóîÔÂ-÷±îÔÂËßÁ ñ¿1 Âó¿1ûþ±ù1 ÕòÉ ÎßÁ±Ëò±
üðÃüÉ ¿û Âó±¿1|¿÷ßÁüýà Âõ± ¿Âõò± Âó±¿1|¿÷ßÁ ÛæÃò Âõ±ñ±¢¶™¦ ÂõÉ¿M1 ûP ùûþ,
›¶¿îÂÂó±ùò ßÁË1 ÕïÂõ± üýñûþ ›¶ðñò ßÁË1Ê,
(e) ‘›¶÷±í ÂóS ›¶ðñòßÁ±1Ï ßÁîÔÂÇÂóŽÂ’ ýÃ’ù ñ±1± 57(1) 1 ÕñÏòî ë×ÂË~¿àîÂ
ßÁîÔÂÇÂóŽÂÊ,
(f) ‘Îû±á±Ëû±á’ ÂõÅ¿ùËù Îû±á±Ëû±á1 ÷±ñÉ÷ü÷ÓýÃßÁ ÂõÅæñûþ¼ Ûý× ÷±ñÉ÷ü÷ÓýÃ
ýÃ’ù Õ±ö±ü Âó±êÂÉÂóÅ¿ï1 ›¶ðÃúÇò, ðÔÿ©†ýÃÏò Îù±ËßÁ Âó¿ìÂÿÂõ Âó1± ¿ÂõËúø¸
ÎÂõèý×ù ÂóX¿îÂ, ¦óúDZòÅöÓ¿î ü¥¤gÏûþ Îû±á±Ëû±á, üÑËßÁîÂ, ÂõÔýÃÈ åÃÂó±,
Âó±êÂðñò Âõ± Îû±á±Ëû±á ßÁ¿1ÂõÍù ¿Âõ¿öÂi§ ›¶ßÁ±11 üÅ¿Âõñ±æÃòßÁ ÎßÁÌúù, ¿ù¿àîÂ,
Õ¿ëÂÕ’, ¿ö¿ëÂÕ’, ðÔÿ©†-ü¥¤gÏûþ ›¶ðÃúÇò, ü±ÑËßÁ¿îÂßÁ ö±ø¸±, üýÃæÃËÂõ±ñÉ
ö±ø¸± ÷±ò» ÕñÉûþò, Âõ¿XÇî ձ1n¸ ¿ÂõßÁŠ æÃÏ»ò ñ±1í1 ÛßÁ ¿ÂõËúø¸ ñ1í,
üýÃæÃùöÂÉ îÂïÉ Õ±1n¸ Îû±á±Ëû±á ›¶ûÅ¿MÊ,
(g) ‘ë×ÂÂóûÅM ßÁîÔÂÇÂóŽÂ1’ ÕïÇ “ñ±1± 491 ÕñÏòî ¿òûÅM ßÁîÔÂÇÂóŽÂÊ,
(h) ‘Âõ±ñ±¢¶™¦ ü¥óßÁÇÏûþ ÆÂõø¸÷É’1 ÕïÇ ÕŽÂ÷î±1 ¿ö¿MÃî Âó±ïÇßÁÉ, ÂõæÃÇò,
üÏ÷±ÂõXî± ¿û 1±æÃÍò¿îÂßÁ, ü±÷±¿æÃßÁ, ü±Ñ¦´¨¿îÂßÁ, 1±æÃU»± Âõ± Õ±ò ÎßÁ±Ëò±
ÎŽÂSî ü÷ ÂóûDZûþ1 Îù±ßÁ1 ÷±ò» Õ¿ñßÁ±1 Õ±1n¸ Î÷Ì¿ùßÁ ¦¤±ñÏòî± Âõ±ñ± ¿ðÃËûþ
ùáËî Âõ±ñ±¢¶™¦ üßÁùßÁ ðÅÃÂõÇù ßÁË1 ÕïÂõ± ÎîÂÝÒËù±ßÁ1 ¦¤ÏßÔÁ¿î Îö±á-
¿Âõù±ü Âõ± ŽÂ÷î±1 ›¶Ëûþ±æÃßÁ ›¶ö±»ýÃÏò ßÁË1 Õ±1n¸ Õ±ò üßÁËù± ›¶ßÁ±11
ÆÂõø¸÷Éî± Õ±1n¸ òɱûÉ ßÁ1± ðñ¿ûþQßÁ Õ¦¤ÏßÁ±1 ßÁË1Ê,

Вам также может понравиться