You are on page 1of 3

Zadatak 1 – LJETNA ŠKOLA 2008.

Na osnovu stanja računa glavne knjige u dd ''E'' na dan 01.01.2008.g. sastaviti bilans stanja po
funkcionalnom principu.
Stanja računa glavne knjige na dan 01.01.2008.g.:

1. Oprema 125.000
2. Zemljište 45.000
3. Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 2 god. 24.000
4. Zalihe gotovih proizvoda (1.200 kom po 35 KM) 42.000
5. Zalihe sitnog inventara 4.600
6. Obračunati a neplaćeni troškovi el. energije za XII/07 5.000
7. Obračunati a neplaćeni troškovi telecom usluga XII/07 900
8. Primljene mjenice 4.200
9. Obaveze prema državi po osnovu poreza na dobit 6.000
10.Zalihe materijala 128.000
4.000 kom. mat ''a'' x 14 = 56.000
8.000 kom. mat ''b'' x 9 = 72.000
11.Žiro račun 90.000
12.Blagajna 3.000
13.Osnovni kapital 320.000
14.Obaveze prema dobavljaču ''BETA'' 35.000
15.Zalihe robe 15.000
16.Kratkoročna ulaganja u VP - dionice dd''X'' (95 kom po 128 KM) 12.160
17.Potraživanja od kupaca ''GAMA'' 30.000
18.Građevine 150.000
19.Zalihe rezervnih dijelova 7.000
20.Obaveze prema zaposlenim 15.000
21.Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih robnih kredita na 4 mjeseca 12.000
22.Ispravka vrijednosti opreme 85.000
23.Obaveze za nefakturisani materijal ''b'' 21.000
24.Primljeni avansi 12.000
25.Licence 22.000
26.Ispravka vrijednosti građevine 65.000
27.Obaveze za nefakturisani materijal ''a'' 17.000
28.Ispravka vrijednosti licence 15.000
29.Odstupanje od cijena materijala ''a'' – pozitivno 1.100
30.Odstupanje od cijena materijala ''b'' – negativno 2.500
31.Obračunati a nefakturisani prihodi 18.000
32.Akumulirana dobit (gubitak) ?

U toku mjeseca januara 2008. g. nastale su sljedeće poslovne promjene koje treba proknjižiti
kroz dnevnik i kroz glavnu knjigu:

1. Dobili smo fakturu za ranije isporučeni materijal ''a'' u iznosu od 12.000 KM plus PDV
17% a za materijal ''b'' 23.000 KM plus PDV 17%. Dobavljač nam je odobrio vrijednosni
rabat 1,5 %. Obaveza iz ove fakture, kao i 4.500 KM avansa za buduće nabavke plaćeno je
iz kratkoročnog kredita na 8 mjeseci.
2. Stigla je faktura za električnu energiju (mjesec XII/07) u iznosu 4.700 KM plus PDV, te su
za tekući obračunski period obračunati troškovi u istom iznosu. Za telekom usluge mjesec
XII/07 stigla je faktura u iznosu 1.000 KM plus PDV, a za tekući obračunski period stigla
je faktura na iznos 900 KM plus PDV.
3. Naplatili smo dio potraživanja od kupaca (GAMA) tako što smo dobili (kupili) opremu
koja je kod kupca bila amortizovana 70%. Mašinu smo procijenili na iznos 15.000 KM +
PDV 17%. Mašina nije u ispravnom stanju, tako da smo za opravku mašine platili
ovlaštenom servisu iznos od 9.000 KM + PDV 17% na ime usluge popravke. Tom prilikom
ovlašteni serviser je utrošio rezervnih dijelova sa našeg skladišta u iznosu 3.000 KM.
4. Potpisali smo anex ugovora o izdavanju poslovnog prostora, u kojem se navodi da je
mjesečna zakupnina 850 KM za jedan mjesec. Ugovoreni period zakupa ostaje ist. (voditi
računa o PDV-u).
5. Radniku N.N. data je u novcu donacija za rješavanje stambenog pitanja u iznosu 25.000
KM. Također mu je dato 130 gotovih proizvoda (ne zaboraviti PDV), te mu je dodijeljena
donacija u zemljištu na kojem će izgraditi stambeni objekat (20% vrijednosti zemljišta sa
računa glavne knjige).
6. Izdato je u proizvodnju 2.000 kom. materijala ''a'' i 6.000 kom. materijala ''b''.
7. Prodato je 500 kom. zaliha gotovih proizvoda (faktura poslata na količinu od 700 kom. –
veza sa početnim stanjem) i polovina zaliha zaliha robe kupcu dd ''BETA'' uz razliku u
cijeni (marža) od 45% plus PDV 17%. Prevoz u iznosu od 200 KM plus PDV je platio d.d.
''BETA''. D.D. ''BETA'' je uplatio dug. (ne zaboraviti avans).
8. Zbog neodgovarajućeg kvaliteta vraćeno nam je 17 komada gotovih proizvoda koje smo
prodali d.d. ''BETA''. Vraćene gotove proizvode smo zadržali na našem skladištu, da bi ih
kasnije donirali humanitarnoj organizaciji (ne zaboraviti PDV).
9. Platili smo rate kredita. Isti dan smo i naplatili ratu kredita. U oba slučaja kamata za tekući
period je 0,9% na glavnicu.
10.Evidentirati naplatu cjelokupnog potraživanja po osnovu datih robnih kredita na taj način
što smo dobili (kupili) 400 komada materijala ''a'' i 250 komada materijala ''b''. Materijal
smo procijenili u skladištu dobavljača i to materijal ''a'' po 12,20 KM/kom a materijal ''b''
po 9,90 KM/kom – voditi računa o obračunu PDV-a 17%. Prevoz je plaćen 200 KM plus
PDV, fakturu za istovar nismo platili, a iznosi 150 KM plus PDV. Zavisne troškove
nabavke rasporediti po vrijednosti.
11.Kupjeno je drugo pravno lice za 70.000 KM. U svom knjigovodstvu to preduzeće je imalo
jednu građevinu koju smo mi procijenili na iznos 75.000 KM, unaprijed naplaćeni prihod
za 4 mjeseca 3.000 KM, date mjenice 3.000 KM, rezervni dijelovi 2.000 KM, obaveze
prema državi 2.000 KM, kupci 7.000 KM i obaveze za primljeni dugoročni kredit u iznosu
12.000 KM.
12.Kupljeno je 3.000 KM sitnog inventara i 5.000 KM rezervnih dijelova (plus PDV) od
istog dobavljača. Faktura za prevoz iznosi 550 KM plus PDV, a za istovar 250 KM.
Faktura za prevoz je plaćena na taj način što smo prevozniku prodali 15 komada gotovih
proizvoda i izdali fakturu na iznos koliko smo mi njemu dužni. Sitan inventar je
uskladišten, a zatim je polovina ukupnih zaliha sitnog inventara izdata u upotrebu.
Evidentirati otpis sitnog inventara po 50%-noj direktnoj metodi. Rezervni dijelovi su
također uskladišteni.
13.Izdato je u proizvodnju po 1300 kom. zaliha materijala ''a'' i ''b''.
14.Potpisan je ugovor sa građevinskim preduzećem o izgradnji poslovnog objekta. Kao avans
za izvođenje radova građevinskom preduzeću smo platili 15.000 KM. Objekat će se
finansirati iz odobrenog kredita od 160.000 KM. Stigla je i prva privremena situacija na
iznos od 17.000 KM plus PDV 17% koja je izmirena iz odobrenog kredita (kao i
spomenuti avans).
15.Kupljen je odgovarajući program za vođenje računovodstva u iznosu od 4.000 KM, te
je potpisan ugovor o održavanju računarske mreže sa istim dobavljačem na period od
12 mjeseci za iznos 7.000 KM (voditi računa o PDV-u 17%). Istovremeno su utrošeni
svi rezervni dijelovi na sljedeći način: polovina je iskorištena za popravak mašine kojoj se
produžio vijek trajanja, a druga polovina na popravak mašine usljed očekivanog i
periodičnog kvara.
16.Evidentirati troškove plata ako su bruto plate 26.000 KM, a obaveze prema državi za
poreze i doprinose 13.000 KM. Trećina radnika je radila na izgradnji građevinskog
objekta. Izmiriti sve obaveze prema radnicima i prema državi vodeći računa i o neplaćenim
obavezama iz prethodnih perioda. U slučaju potrebe (ako ne bude dovoljno novca na žiro
računu iskoristiti odobreni kredit).
17.Dobili smo i drugu privremenu situaciju za izgradnju poslovnog objekta na iznos
25.000 KM plus PDV 17% koja je izmirena iz odobrenog kredita. Radnik N.N. otišao je
na službeni put bez isplaćene akontacije. Po povratku sa službenog puta pravdao je
troškove u iznosu od 500 KM, od čega mu je isplaćeno 300 KM.