Вы находитесь на странице: 1из 31

www.frenglish.

ru

449911]
$4$Эд
www.frenglish.ru

Тезт: [Езтепйпз
Мата:
ؐ Цзгеп апс! гЕс|‹ (./) ог сгозз (Х).
1 2 3

12‘

д Г 1
4 5 6

— ' ‚
1

\
Г

ؐ ‘Д; Цзгеп ат! сЁгсПе.


1 Наше усы 3010 реп / п гиЬЬег?
2 |'\/е 301 тгее //7\/е репсНз.
3 Нах/е уоы дог ап арр/е / а Ьппппа?
4 |'\/е 50! то ш/егз / саггогз.
5 Наше уоы 30111 йо/Н п сотригегдпте?
6 |'\/е дог шее репы/з / репз.

‘г;9.1:‹ Миф ‹„„‚‚„„„„‚„‚„‚‚‹‚‚‚т ‚„‚‚


Мшъхийгамьп мы») дм ыщь шПуГ
Ш км М „‚„‚‚в„„„.„‹‚‚
дм И мы пцНсы сцпдц 5‘ Ш‘?
-
РНОТПСОРМВЬЕ
ее ;„„‹;„‹ш.‹ „и: „щ Апзюмнп аёршуцш) „т; ышшеМ/П „М „то ‚ 319У|499О19Нд

так ‘атёмц эзпон д»
мам›‹„„п„аы›г= „‚ ш и ‚ „д „д, 35314 мммшд ейвнцшг) ‘цшш „щ @
П

Од Ь,
%

ч’; Г‘,
З

95 О
‘здаццпц ню; 105 а/\‚| 9 ‘зцриэё редпщоэ ел!) 105 ем 5
‘цооц еыо цоЗ э/\‚| 5 ‘шаги ом) 103 ад,‘ 1
‘зкцоцй из) 103 ем 9 ' ‘змей аэдщ ЗОЁ э/\‚| 1.
‘зэдпща аьр ‚лэцшпц рце реац З
\
Ё ‘-? Е
ц
2 ‘зрдом ац: ацлм ‘Ъ
Зщщм рце Зщреэц =1$э_|_
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Мате:
Ш [Езтеп ат! Нс|‹ [./) ог сговз (Х).
1“ 2

а %
Ц Г

5» 074% \ б % ’
7 а ‚

1 \ / С
Е} |_Е$тепапс1сйгс|е.
1 ТИегеЗ а Ьоат/ ТИеге те зоте Ьоагаз т те Ыаззгоот.
2 ТЬегеЗ а сатрыгег/ ТИеге пге зоте сотрщев йп те Ыаззгоот.
З ТИегеЗ а [шок / ТИтг те зоте доп/с ‘П (719 Ыаззгоот.
4 ТИегеЗ а геиспег/ ТИеге пге зате геатегз ‘п {Не Ыаззгоогп.
5 Тте геасйег зауз, ‘51! йОшпХ/ ‘Вал’! 51? йошп/
6 ТНе геасНег зауз, ‘Поп? ореп уоиг 22120161! ‘Ореп уош 1200161

том т“ ‹‚„‚‚„„ё„„‚„‚‚‚‚‚„‚„‚ „м ‹;„‚‹„„‚‚‚«„‚@ Не!’ „шт; -


д ваши МтьЬ[икп/ппате‹мпп/‘]‚(атппп;вЩпше зцу ММ‘аппРнКатзУчпдНпиъвп‘цшь! шт Рнотосоршвц
ьюг Чычдмц еыты Ёшцёццгд ‚т „щ м„„„‹‚ вёршпшз; „шт; е .„‚мп›=„„„„ ‚1 м; с
г ыдщ то; здащвщдрпшг жщ, „д; «Щ мыши вЁРнЦмв) эры А „то д 319ЧН0301ОН4
П Ш ‚ Ш
Ё‘—
‹&

у’ ‚г,$ /‚
‚ ‚‚
Щ П д
) Ё
‘Ёец шо/К надо 9 ‘изд Ё 53ЮЧ1 5
‘знай ешоз еле ацацд 5 . д“ РЦЩЁ 1
„Ст рыщ; 11,100 у ‘ашШЕ из 5‚в1эц1_ |‚
‘заднице! ац; ‚лацшпц ршг реац ‘в
ё "’—ч——ездмггчзз‚1гчм в
‚Ё 'а"—Ё’а"‹1—`3е5‚1|д51ц1$,1ецд^ 5
`1 ц’ Ё 5‚1\&5'Ч15‚19ЧМ 1?
М В т; "" е ’ в 511 дзщ) здецм 5
‘а `—` е не 5‚1|д5‘ц15‚1ецд^ 1
`__|—1 Ё 5.1! БЁЩ 5‚19Ч/\/\ Ъ
‘зрлом ац; ацлм З
Зцщдм рие Зъцреац цзэд
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Тезг: [Езтепйпг
Мата:

Ё Ё; [Ёзгеп ат! со|оиг.


Ф а‘

Щ
и
ы
Цзпгп апс! дгаш © ог ؐ

ЙФ ЁЪЁЁ Кагеп бегу


З 4

м‘ м
5
ЗагаН
6
Щсйагб

т ‹‚ З
ЁЗПЁЁ Щ? ёё; Рнотосш-‘Авь:
ды ’;ж;:„;’ц::::1т:“:.;:‘:::&::ь‹‚:1‚:д‘щ^“"”“г:т;:;:1:;;?„:‚:::“:::;:чг::;‘ж;;:::‘:‘3; шчмомионн
Ё

‘ „ .‚ “
цег«.
"а‹%‘‹
_7 ‘‹‚;’ у >‹—— ‚ „‚
ю


‘ЁЁ’: Дъ /

к — „т“ “И
.
е
`. а!
.‹ 11
э‘ „ ‘зшгцйщг г>ш дидд/дизаор эыщ 9
` в ‘ ‘Щ дзвщы е>щ под дизэоа/ од 5
Од ‘зёор е>1||1‚иОР/1‚и5а0р 123 Ащ р
дзрцещ эцц шод ягод/од 5
‘зыаркёз ацц щивгор/Ъиар‘ 3
дзэцеыз а>щ под од / ягод р,
‘эрлр рые реза ‚_
9 Ё У
эцце 119061 оыыща/Ё
‚„ ‚_

эцлё рющэюц цдбод
’ ‚ 7:; 2 —= ‚д ‘г ‘^ „„ ‘ -_ и"
'
ё
‘Ё?!‚де.

„7
‘ ؐ
‘ЁРАОМЭЧЕИ
//ЩЗЦ!1!‚!М РЦЕ ЁЩРЕЭН 11531
У @Ц7
www.frenglish.ru
‚‚‚‚‹‚‚‚ www.frenglish.ru
гёёггг’
„‚‚‚ ‚„
г

Мате:

Цзигп апд со|оиг.

\\
Ё‘мыА ч-у
й

`@
3 Щ
! ! :—..—%.—.—

ЁЁ Цзгеп апс! сотр|еге.

д -
ؐ
Ь

\
|> 1 ’ | А —
@
Ь т’

|5 та; Шаг Аге гы|ег уоыгз

1 НМ‘ репсН.
2 [з 11115 зшеагег _ ?
3 @ гЫз погеЬоой тте?
4 _Н‘е$е зспоыьадз уоыгз?
5 |т<е& репсН саэе.
6 |5 17115 % уоцгз?
т дым мм; (атпгтде ым мм Ргезз 2ш4 аж». мм: ‘едим вш мы 1
ООШЫ мм1ык„„„«‚‚е«ш„„1 сать„‚1д‹›ы„шшр-„цзе ышьмм‘ „Ноызешпдызх 201‘: Рждюсшчмд-Е
бы д [Ц „шщ ПБППН аш ‚мм ВНЕ5&‹1›4ЖЛЫВМЦППЁПЦЩАР) шт „.‚„„‹„„„‚ шт „щ ’
2шт‘шея‹‚‚>‘‹>Р=‚1п“‘ш›‹›‚пв мг 5:; ‚м.‘ ЧЗАШ д эёрьпшкй‚ „Щ „та; 31911603010144
'1ЕЧ ЗЁЧЗ ЭЖН в ‘ЭЩШ ДЦЭЦЕ БЭОЧЗ ЭЗОЬЦ Е
‘ЗЭОЦЗ а$ац1а›1!|)‚ыор\ 9 151ПОЁ11Щ51 5щ1 ы 1
ЧШЩ 1д5! 111Ч511ЕЧ1 17 `19Ч 5Щ15>Щ | |‚
ؐ
3%‘

Ц ‚а „д $т Г‚„‚‚3‚„Ё{ ‘да 2%
1 4

Ш ؐ Ш ؐ
ؐ
‘дэчшпириереэдчощ
9 5 У
зов; дшшглгц цоышд
Ё 1 1-
ыаоцмер \Е1ащ эоэщ
‘БРАОМ Э>|Ё|^|
Зцщдм рие Зъцреэц ц$а1
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

‚’ Тезт: [Ёзтепйпя
Мата:

Е} Цзтеп апс! с|га\м.

99

99
‹ 2ё
д 2‚ в

м»
.‹ Цзгеп апс! ‘сЕс|‹ (./) г|1е соггесг Ьох.

1 5Г1е’5 301 Юпё Найг. ЕУЁЁ ИГТО

2 Бйе’: до: Ыас|< нам. |:уе5 : ПО

3 ЗНе‘: дог Ёьщез. ТУЁЁ 3 ПО

4 5!"е’з дог а Ы; таит. ЁЁуез т по


5 ЗПеЗ 501 а зтаН позе. Цуез ؐ по
6 9165 до: ЫБ еагз. Цуез у по
200 тзшдгкм\ппъ СдтпппдэщгпчешцуРггзз хом дмм:‚„.1лш›‚м$в„‹‚›‹ьм‘ 2
в (мы мм‘; (Шчашпат »«м„„›‚ Сагпспце „шуму Иезз нпб мььымд Нпмве шприц 2019 Ршдюшршы-Е
в п: м- ‚„‹„„„:„„‚‚‚„‚„‹„„‚;‚‚ ‚Ш цэдмщайпщнш) „Щ ш;„‚„‚„щ‚‚›‚„„„мм‚‚‚с Я
‹ „щ„„„‚‚„„‚‚аы‚›„‚‚«‚‚„п ‹„„‚ «щ ‹„‚_„„„„‚ап„„„=›:;‚„„‹„-‹‚ ‚‚ 3157149391-“45
‘дизпц/зпц эц ‘Ом щец >1ЗЕ|Ч1ОЁ эц вен 9
(333; ЦЭЭАЁ 910% ЭЦ ЗПН/ЁПЦ ЭН 5
‘зпЧ/щияпц ац ‘зад дзеээщё 103 ац вен р
Щшош Ещ е гц 105/10Ё дц зен 5
‘зе/(а узп/ц /5и0/ 10% дан г
щеЧ шщз/ (юш: 10% дан |,
‘ЁЧСНР РЦЕ РЁЭН
‘ыаацёз: ЙЙ’; зщщ 9
‘цьлб з! ’*—`ш з‚п|п1 9
‚- ‘эщц з; ”о— з‚п|п1 7
‘эёыею аце здй’ злуп; 5
‘моде/Ч эдейэ з з-д’ злш; 1

“\
ърещ еще ЙЙ/(Ё зщп; |‚

11
Ё)‘Э ‘гдпщй евр ‚тора иаьц
‘зрдом аьр ещё що: рив реза
Зищдм рие Зъцреэц :1$э_|_
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Тевг: [Евтепйпд
Мата:
Ё; Цзтеп апс! гйс|‹ (/) ог сгозз (Х).

‘ ‘
Г ‚Ё Д

ؐ Цзгеп ат! сЁгс|е.

ؐ ؐ

|ьн|ЁЁЁЕК$Ё{ ؐ ‚
ؐ ؐ "’‹ А
1 Гт Ыг/ипд и гах/ /Лу/п5 п р/ппе.
2 Ггп дни/п; а Юггу/ Нг/‘Лпд а Ьиз.
3 Гт г/Шпд а тают/Кв ПШ/п; п зкагедопгй.
4 Гт зад/п; а допг/Лу/пд п Не/{саргел
5 Ггп Лу/п; а р/ппе Май/п; п 1200г.
6 Гт гШ/пд а зкшепоагй / г/й/п; а зсоогел
202 Ёш 0 „ „а; ‹„›‚‚«;„ ‹.„„‹‚‚‚у т; ген ‹:‹‚ „ „М ‹‚„‹‘‚„« „М М‘ 1
ш «к мтъ хыгмгмач ьшпог! Ггтп‘м1п’А!гп»/сгз‘\у “таз мы иьмъмшд гюыье ищны ЮШ РНОТОСОИАШЗ
БЪП1‘5‘г‘ЁыПыпо‹5 ЩЩШЩПМЕЭЗЭАдЖНБЩ/Нду„ЁШАСЫЦ; „т“ ‚щмцт‹р.„и‚‚„г‚‹„
„„„‚‹„„9 далгщщмнуудддй т; ‹ л4А15вмиуц5рНкуык) >„„„‚„‚‚‚‚‚о‚‚ ЭТЁЧНПЭОЮН‘!
‘ЁЙЧЭА в
И ‚г‘ даыв|сйе0эщ 5
‚у
Ж

Ё М
‘ё щъ ‚ОМ
дзпц е Ещшр под‘
щ

Ё ‘ацщюцош в 0 3
д
3 д? под ела шцм |‚
«‚‚‚
Зшл/(НПОЛ еду Ёщрцшд 100 ше‘ Ёщор
‘ащйшоэрцереац р
9 5 Р
Е С Ъ
0 о О ‚ ’ ‚
Ж ‘врдомэчцэцдм "‘
Зщцдм рив Зъцреэц =1$а_|_
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Мате:

5:35
(‘Г
Ё Ё‘; Цзгеп апс! питЬег.

Г: 1/
‚г у
д/ёв%ъ
т!

а а
А

‘С; Цвтеп апс! с|гаш © ог ®.


1 2 @

®а®
0% 131%
д“
тш т:
ь (мы шт Сптпппёеипшегзцудзь: дым ОшжМ‘п115Тег:г‘гг5ВзсЪ<ЬЕче\ 2
мм м‘„ы$‹ыт„„„„ ылпоп) (ашэпсёс „„„«„‹уп‚‚„ „м \›„ь‚м‹г‚‚„д›ш..‹м„‚д п’ дм РН°Т°Ё°”'^9'-5
‚1щ115‘п5_‘1 пзгпц 00 „ш Чм9<$‹|‹/ ‹,‚„.‚„„‚‚‚п„‚ц.„г‚ ‹„„„‚„ „„„0›‹п‚ Миша .„
591 {та мая ‹‚‚;1‹„›‹Н‚‚‹„‚„‚мш0 „п; 3:01: А1‘5Аам0п;3р0п0в) ‘Пщц „1 ‹,‚ ЭТНЧНОЭОЪОН‘!
шгц 5‚1|
‘цецазещ Ёш/(щё э>1||| 1 дЗ01рге1 1г10це
‘30000 5‘ 191105 ищчп то‘ щшгчм 9
901301/1910 '1‚0ор 1 а (Ёшёщз а>11| поА 09 5
дней здйшртгэы р дёщор эцц под ор щецм 7
1001 51 8018015 ‘001 ащ з цемпЁ ЭЦ1 8014210 э>14|| 5
’1.\-ЮР\ ‘ОМ Ч Ёщёиъ т‘ 2
‘||еС|1001ЁщЛг|0 эцц} в дёщор а>11| под 0р11005120^^ |‚
‘Е ؐ

1%

ؐ

цлеш рив реза 3


9 5 17
щшеышор 1ез0|0 ещща цоц/(аэ
щ 1% " ؐ
984

Е 2 Ъ
щцеъщзае Здзышдмш 310505
‚/\ 1 Г

3%
@ 0 д 1” ‘зрдом а›|е|^| З
Зъццлм рие Зщреэц цвэд
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Мата:

 Цзгеп апс! питЬег.


а Ь е с

С
Ы0
»Ц› Ш
к! е „а б
‚›"'Ё

' ' Ц 0‹ Ц 1

ؐ Цвгеп апс! с1гс|е.


‘ #14}! д
‚ ›‘‹‚ ‚
ؐ
ؐ

1 Мг‘

‹ ‚МЩЩ Щ „ч“
Е

5Ъ\\ЗЩ1‹1„ Ъ ТППН ТГНп


" ‘

1 ТЬеге г: опе таизе / ага [тег т/се.


2 Тгтеге 15 опе з/теер / аге гшо зйпеер.
3 ТНеге аге/ош/Цчгее сЫШгеп.
4 ТЬеге К: опе тип / пге гшо теп
5 ТЫз /$ апе шотпп /пге то шатеп.
6 Т|теге аге зш/еп /5/х ре0р|е.


„М „т“ ‹„„„‚‚„ё„„‚„„‚‹‚‚„‚„„ 2014 „„‚‹„‹„‚„ 1„„‚„‚‚„„„„ М»
0000 мшь‹0›‹„„‚„‚‚‚01„‹‚„»; (‚птлшде 11„„„„уи„„ „м гшэмъгмп; Ноызе мы“ 2019

Рндюсоршвд‘
ыпх мы.“ „щ 301151010 ш „Щ Дыши/чип еёрыцшг; (наши 0Щп‘п1›1п):р0‘щ „м д
11г^е1хоидздацввгцбдышцхлпй 7Ш135а14 Агыампп айрицшвучрьпщхашдд 31571593019514
‘еще ом110З а/хец у 9
'5Еа| 40102 э/хвц здэр105 5
‘реац 000 10Ё эл/Чгъц (103 згзюц е/хвц зреэц ‚(ыеш 0 г
111210103 адвц ваш 5
`5Ё8[1ПО}+ ЭАЕЦ ЗЦЕОЭ а
‘$331 омц юЁ эА/Чгщ АюЁ зигцэщэ э/хец $211‘ мон |‚
щёда 10% е0о тон ‚(0201 5110025
‘эщдшоэ рце рвац З
9 5 7

®
‘щ ‘БРАОМ ЭЧ} ЭНД/Щ а
ЁЩЦАМ РЦЕ ЗЩРЁЭН 51581
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Тезт: [Езтепйпг
Мата:
Ёё 1- зтеп апс! шгйге У(уе$) от М (по).
1 ЗНеН |11‹е 10 гййе а гоНег соазгег. 2
2 Не'с{ МКе ю шйп а ргйхе. _
з 5|те0 НКе со еага Ьигдег. Ё
4 БНЕН |Н<е (0 Ь0у стрз. _‚
в Не’с||1Ъ<е101?1г0‘/‘1а ЬаН. _
в НеН Нке ю гпбе а тогзе. Ё

Е}; Цзгеп апс! йс|‹ (/) Нче соггест рйсг ЦГЕ.


1 а ‚д Ь

В ‘д,
4%

ы Мтзд ”
и’ эх.’ ‘

3 а ؐ ؐ (д 76› :


‹‚‚‚‹‚
ؐ Ш ؐ ‚‚
4 а „‹.‚ ‚ ‹‚е‚‚‚.
— д???
‚‚‚_‚17‘\2‚’ ’\„«‘3%Ё
ؐ
’ ё> ‚‚
‚д; ‚ ؐ
ؐ „
5 а 15’ 1‘
’ ‹ \Кн’
м’! 2

ؐ

Ё’ ` ؐ
‘ 17-1
7“ ж)‘ " 1 1

в а 1?
„у _
ؐ ؐ
ؐ
_‚г ؐ
‘ё?’

;
»„Ё та’
м

ؐ ؐ
у» 1:1‚1
Ф‘
ЕЙ
КМ
За.‘

1
‹ „мы; ‚ . .

Ш ж:к;1д:эщщщзгъззшкгг:‚::;т;„:“д:‚„„‚„„„‚‚‚„„гггзждгщазг:сдаёт:ё Рнотоиичми‘
т ЁЖЁЁДЁДЁЁЕЁЗЩЁЁЁЁЬЁЕЁЁБЁ““а”‘“`”^`ЁГ„ЁЁЁЁ$ЁЁЗ‚ЁЁЁг} 1—‚;11Ё1Ё35ЁЁ Э1НУНОЭО1ОН4
‘двёх: 2 0 о; эцц 0,1 9
`АЭ15ЕОЭ )ё С‚ Ё +0) Э>Щ ПА 5
‘ереисщэ Ё 7О1Э>Щ рД 7
‘гъ: г 0 о1г>1НрА 5
‘ г: г‚о1г>1!‘ ш 2
‘зал. а 0 01а›|ц р‚| |‚
›|00р г:‹ :гэ арр мощщ щм
‘зээцэдиэ: аьр эдэрйшоэ рце реэц
||ЕЦЕМО1Ц1ЛЛМ 9 зсйцэцыур/Лпц 5
8T ы
00 ё% 1 д ؐ
а; 2
’1‘ а =1
1915203 цацш в ару/ ЩМ у ещё е и/м/момд 5
1 4 / 1
0

‹ \
и ’ ‚ 1“
ؐ ‚т‘ _ ёд

‘ЧК
АЖЁ
‚д‘ Р 7 ‚
ЭПЕЦОШЭ| 1173 />(Щ1Д 2 АЭЁАГЩ Е >(Щ1р /1Вд |‚
„1*<%а ’% ‘ЭР-ЦЭ РЦЁ РВЭЦ
Д 1591.
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Тезг: Ьй$геп1п3
Мата:
ЁЁ’; |_оо|‹‚|Е$геп апс! шгйе / 01’ Х.

®

„р “„

ё/‘д’
в 2:1 0 А
\&’‚/‘/‚,_$ “д 33 з‘ 15 1
ЦЦ;

43
50
бд

21“ ‘с (дым мы“ (д-‘Шпйдв Ыпшешку “гезз пи‘ спит/ниш ‘ьмьм ЕпоК ш: 2 -
ысдшкмш1ыи„1„щ„‹ш›шп› (атшшдсЦтчегзп/Ртззапа ?0п\15"1п;Нп0$сЫп5.м:\ шш РНОТОСОРМЩЕ
„ш „т; „„„»„„;щ„„„‹ ыщЖшищ „мы. ‹„‚:1„„„‚‚„‚мп› «шипами ‹
и: ‚М »‹‚„‚‹„«›«еш‚›«„ Н!) —
‚мы 00 ада„„п‚:г„„„‚ ‚‚ 1 .‚‚„„„‚„‚‹; ‚ 5157140301-0144
‘1!а>1!!| тц/рии ‘Мёд 51 19150001 ацд 9
‘и Мн тч/РЫП Мгш г‘ до‘ гщ г
‘д! ЭЧЁН ЮЧ/РЩ’ ЁЩБЭЮШ! 5} ЧООЧ ЭЧЬ Е
‘И ЭЧНУ ШЧ/дш’ ПЧППЁЭЧ 5‘ д|1593 ЭЧЩ 1
`1!9>1!|11’7Ч/Р“д’Р\О 51119703 ЭЧЩ |‚
’Э|Э‚|!Э РЦВ РЕЭН Ё
ؐ
А
‘У
%„

7\ \
ЙдёпПЫ ؐ
её
{ОШ Ш} _ „$‘‚1Э1‚ Е
‚/
1 ‹›1———„1
‚из 111100 к; “ЮОЧЁ
‹„ / ч.
ъ0 ؐ Б
Ё
ؐ „Йдт ؐ
шоэю эш 00 0 ‚91190311009 0 `
\ ‚$191 1 1 9191 / *
‘эп-цйшоэ ршг рвац 3
Зьццдм рце Зщреац =1$а_|_
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru
Ы Цпйт тезгз тарезсгйргз ат! апзшег |‹еув

Вас!‹ го зсйоо! Вас|‹ со 5с|1оо| Тевт: Кеадйпдапд


Вас|‹ ю :с|1оо| Тезт: [Езгепйпд шгйгбп;
С‘; Цзсеп ат! г1с1‹(/) ог сго55 (Х). С ШгКе (Не ‘л/огдз.
Рцрпз Нзгеп (о те гесогайпд. Тпеу ЫсК РшрНз ‘мы (Не ршгиге.
Ше рпсшгез та: гпагсй (Не ге><( апй КЕУ: 1 ‘Мпйош, 2 (ЮСК, 3 шаН,
сюзз [Не рйсгыгез Шаг до по: такс!‘ (Не 4 Ыезк 5 Ьооксазе, б Ноог
КЭХЁ. Ё Кеай ат! питЬег сие рйсшгез.
ТАРЕЗСШРТ
Рырдз геаы {Не зепгепсез апс! гпашт
1 (Нам (Нет шт (Не рпсшгеэ
2 Ьооксазе
3 Ыоог КЕУ: а4‚Ь5‚с2‚‹13‚е6‚П
4 сюсК
5 сирЬоагй
б штйош
КЕУ:1.Д2/ЗХ‚4Х‚5‚ЛбХ
Ё‘; Цзгеп апс! с1гс|е‚
Рырнз Нзгеп то (Не зетепсез оп (Не
гесогшп; апс (‘гс|е (Не сопесг ‘люгйз.
ТАРЕ5СК|РТ
1 Наче уои до: а гиЬЬег?
2 Ше 50: (Нгее репсПз.
3 Наче уои 50! а Ьапапа?
4 те 50: то плегз.
5 Наше уоц дог а сотрщег дате?
6 \"/е дог гпгее репз.
КЕУ: 1а гиыэег, 2 Шгёе, З а Ьапапа,
4 гшегз, 5 а согпригег дате,
6 репз

212 им: “м; (арезсгйрх; апй впзигег Кеу:


д; мы цэмзпг рцв 961413349) 515а) „мы
цшеоц е заем Моя
1^^9М ЁЩЭ
дшошззвр ещ же цоот :‚‹о9
Ъ}’93’Т7Р 17311 “ЕЁЖЗМ 15% 31119
зетюхй ец1 цим шец) цощрз 01 юге моя
цщвш рые зээиэзыез ец) рвец знёпд Ъ
‘ветви! эц; ‚лацшпи рие реац В 1.‘.1|НЭ5З‹|\11
шццт 9 ‘ешеё вшёшоэ ‘Эрюм 139410) ац) эрцр рые Ёшрцюы
5 из: у ‘еывыец Е ‘едёёе 3 ‘шт 1, :^3)| эц) но эазывшэз ец) о) ыеззц зцёпд
ЁРЦОМ ЭЧЁ ‘эрдр рив иезэп ‘133
ахэусйшоэ рые зетцзщ еч‘ 19 жощ знйпд /‘ 8 У А 7‘ В
‘зрдом ац: ашм ‘З '›(57“”›(Е72'›‹ь м)‘
зюыес! релююэ 9
Зыщдм рие Зщреан :1за_|_ 1 цип
еыеыец д
‚щооц шоА небо 1,ы0(1‚ 9 оюцй 9
’‚'имор 155 Ыацзве] в зацецд 17
ашеё цецпйшоэ 5
‘зхоощ ашоз 319 эцецд 5 цезпбшсэ
ашйе г
е цецацдг ‘рлгоц в здючщ Ь :^3›|
зцэиэб решаю) 5
‘зжоощ шоА надо щыощ 113113291
>Ю9Ч 2
9
ещйе 1.
‘ымша зцщ ‘сцен Жоц ршг 1119
ЩАННЭЗЗЩЛ.
‘езеащ ‘имор п5
‘ымоцз ыщ шд ‘сцен :1эц:ге_|_ '1><г1
5 ацц цщеш юы ор цец) ветры! эц) 55013
ЧЭЦЗЕЭ) Е’ Ё‚Э‚1ЭЦ]РЫНЁ|ЦВ рыв цхех ац1ц>19ш1гц15е1п1з|б ащ
17 ърц Аацд ‘Ёшрюдэц ец) о) ыацзц знбгтд
щоощ ешоз еле ецацд Моя ‘(ю ‘зол ‘о и) т‘ Ршг игпп 2,)
Е
Зъциа1зу|=1вг1ц1цп
рецпёшоэ е цевц) рщ/ 11115
ЩЧП
Ё
П
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

011112 3
(ЕМ: Багет сюезт ‘яке Ьеагз.
Цпй 2 Тевт: ЦзгепЕпЗ Впу: ОШ | НКе Ьеагз. тнеуте ту
С”; Цзгеп ат! со|оцг‹ (ах/выше апйтгй.
РирНз Нзшет го (Не гесогбйп; апб союыг 4
(Не ршшшз. Воу: Шсйагб МКез хеьгаз.
ТАРЕ5СК|РТ БЕг|:Апс1 не Ш<ез Могзеэ
1Со\оигте хеЬга Ь\ас|< апб и/Нпе. 5
2 Со|оцг (Не топКеу Ьгои/п. ЕМ: И/Наг боев Айагп |\|<е?
З Со|оиг (Не Шррв Ёгеу. Воу: Ааат нкез Ырроэ.
4 Со|0иг (Не раггог уеНош ат! Ыые. б
5 Со|ош (Не сгособПе Ёгееп. Воу: Во уоы |\!‹е раггогздыпе?
6 С0|0ыг (Не (йёег огапёе апй Ыаск 6Ег|:!\1о‚|аот'г.[>оуои?
КЕУ: огапде апб Ь\асКЫ3ег‚ Ьгои/п Веу: Уез, \ по.
топкеу, вгееп сгосоййе, уеНош апс! ка’: 1@2©‚з ®‚4 ©‚5 @в®
Ыие раггоь Ёгеу Ырро, ьпаск апа
ЦпЕг 2 Тезт: Кеагйп; апд шгтп;
шаге хеЬга
Е Ма|‹е шогйз.
с‘; Цзгеп апс! Цгаш ©ог ®.
Рырйз ЮоК а! ‘Не ршшгез апс! ыщцгпЫе
РырПз Пзгеп (о те гесоптпё апс! бгаш а
Нте |еЦег5 п; шгше ‘Не шогбз.
Нарру Гасе тех! 10 те реор!е ито |‘|‹е
1112 атты дпб а зад Гасе пехг (с (Не КЕУ: 1 Ырро. 2 сгосокте, З (‘дел
реор|е „но бопт НКе те ап1та|‚ 4 топкеу, 5 раггог, б Ьеаг
ТАРЕ5СК|РТ с Кеак! апй с1гс|е‹
1 Рирйз геас те зетепсез ат! (тете
Мап: \/\/е\согг‘е ю (Не 2001 соггес! ‘могйз.
бгоир: ТНапК уои! КЕУ: 1 Е)о‚2йоп’(‚ 3 Вова
(ЕМ: Воез Кагеп ‘яке сгосойНез? 4с1оезп’г‚ 5 По, б йоезп’:
Всу: Уез, зНе боев.
2
Воу: Воез багу М<е гйёегз?
61г|:Уез‚ Не боез.

214 ими (вы: (арезсгйрсз дм апзшег Кеу:


;\1 Мац щамзие рив зпйытзайеъ вы‘ цип
дата/К зёецуооцэз езацз вы
7
{ЭШШ ЖООЧЗЩОЦ ЗЩ] 5]
Е
дате/Я цашэмз 5щ1 эу
1
91ЁЧМ
НШЭЁ 5Щ1 3>Щ 11118 ЩО 15531“
1-
ЬЛЪЮЗЗАЧ].
‘хоц ЭЧЗ ш
шоз
зрюм ац) цим зашешаз эцз ехэщ
рив Зьлрюэац эщ о: ыецзц зцдпд
ЁГЁЭЧ РЁТУЧЧЁ ЁАЗ)! ‘аъешшоэ ршг иадзп а
‘вашим! ацз ццпм шш щфпй
ЦЭ1ЦЭЁ
ЗЭЁПЫЕЗЦЭЁ ЭЦ) ЦЩЁШ рЫЁ БЭЗ рые аЁыею 9 ‘ёшщ ыеэцё 5 еще)
эцз рвац ‘ззтпуб ацз 19 >|ощ зцйпд ц
ымощ 1; ‘ацоцрцем ащщ 5 ‘ре
‘дацшпн ршг реал '›1псг| В МОНЭА ПЦЁ [391 2 '‚1О)1[Ш ЖЭЩ
Ч 1, О
щоз 9 ‘лвцзьшг 5 цошш у щшпа рые эЁыею шш ацзшщо) 9
ЁЧШРШМ Е Ычг: 1 '>13‘3\3|‚5АЗ)\ ‘ыашЁ еще‘ ац) шоуо] 5
зрюм ац1 ашм 01 ыапщ гц1 ‘ымощ еще) эц) шщо) р
‘ЭГЦЦ ЭЧОЦЬЮМ ЭЦ) ЛЧОЮ) Е
ащшщцп рые зацтэла ац) 1‘: цоод знйпд ОЮ) 2
‘МОНЭА рНЁ РЭЦ ПЭЧ ЭЧ) 1П
‘зрдвм эцещ З
‘цзвщ юшш эцнпщо; у
Зщддм рцв Зидрвгц ‘на: 5 ццп 141835347]
цэпн 9 ‘цгьр 5 ‘эцгпшб эц: ш Зша)‘ ещ
‘ад/у ‘зц 5 ’51по/(1 ‘зщз 1. цах шсцо: рые Ёщрюэш ецц о) ыглзц зцбщ
деток цэ|ги зщ] ы ‘щпщо: рце иазэп е
9
Зьцыэщзп цзац цщ
'а5е)\‘1ыгй19ц3э>1ц\ ‘Е НЧ
5
Й
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

Цпй 4 Воу: Нтт, по, т: 50! а 5та1|тоцг11


апс! а зта11 позе.
1111114 Тезг: Штепйп;
61г|:1—1а5 здеёаг геб еагз?
ؐ Цвсеп ат! бгаш. Воу: Но, 5Не Ьазпт. Т1теу’ге Ёгееп ат!
Рыр11з пзгеп го те гесогбйп; апб теу аге щ:
с1гаш опе рагг о? те 1асе 1п еас1ч с1с1е‚
КЕУ: 1 п0‚ 2 уез, З по, 4 по, 5 уе5‚
ЁоНоИ/‘пд те тобе1. б уез
ТАРЕБСШРТ
1 Вгаш а тоит. Цпй: 4 Тезг: Кеад1п5 ат! шгййп;
2 Вгаш (‘но еуез. 1 Нева ат! сотр|еге те ‘люгйз.
3 Вгаш а тозе. Т|1еп со|оиг те рйсгцге.
4 Огаш то еагз. Рыр115 геас1 те зетепсез, согпр1еге те
5 Вгаш (‘л/о сУтееКЗ. Ёасе шага; апс! теп с01оыг те рйсшге.
б Пгаш зоте 11а1г. КЕУ: 1 еуе5(1:1ас1‹)‚23|аззез(уе11ош)‚
КЕУ: 1 таит‘; ота таит 2 йгаштё З еагз (огэпдеу 4 позе (Ыые),
01111110 еуез, 3 бгаидпё 01 а позе, 5 тоит (р|п1<)‚ 6 Тасе (Егееп)
4 агаимп; 01 ПА/О еагз, 5 с1гаи11п5 о? Ё Квас! ат! с1гс1е.
(‘л/о тает, 6 агаи/йп; о111а1г Рыр115 геай те зепгепсез апй с1гс1е те
ؐ Цзсеп ат! г1с1‹(/) те соггесг соггесг шогёз.
Ьох. КЕУ: 1 5110гд2 121ас1‹‚3 Не 301, 4 Наз, 5
РцрНз 1151еп (о те гесогг11п3‚|0о1‹ а: те Наз Не, б Назп’!
рйсшге апс1 геай те зепгепсез. Тпеу
г1с1< ‘уез’ бог те зетепсез та! аге (те
апа ‘по’ Гог те зепгепсез (Пас аге Га1зе.
ТАРЕ5СК|РТ
В0у:Т1ч15|з гпу аиаКаг. З1че Наз 301
зногт, Ь1ас1‹11а1г апб 1113 дгееп еуез.
61г|: Наз з1те 301 31а55е57
Воу: то, 511е Назп’! 30: 51а55е5.
61г|:1-1а5 51те 301 а 1313 гпоит?

215 Нпйк кем: (арезтрс: апй апзшег щ;


щ „щ 1ЭМ5ЦЕ „и „душам Бщзв) „п
ше 1 ‘зад ЩЕЩ ‘ше 1 ‘зад :цеи\|
дэъбоэцац е дзпц е Ёымыр
ем; гюА е1\‚’ :|1;9 под вы ццэ
17 1
‘ецщюцош ‘эые1с1
еёшры 1111 щеш е 21111; шд :Це|д|
дЗыюр дёщср
ще 1 9 ‘Зыд/(ц под ;'1о11 у поЖ э1е децм жив поЖ е1е цецм 1405
Е |‚
‘вы 5 ‘Ешрн 111,1 3 ‘Ёшор ь 113»
ХОЦ ЭЧ) 1111
1д1НЭ5ЗсШ1
зрюм ее; цим заэыешез ец: азеюшоэ ‘зрюм 1331103 ат 91111) рые 5шр10Ээ1
рые зашюш ач! Зе ›1оо| зднйпд 3111110 запйщедр ацз о) ытзц $11с1пд
‘эзэщшвэ рце реац З ’а|э1р рне 1133511 13,)
зпц 9 ‘3111111010111 5 чацсюэцэц 7 из ‘ха И’ ‘ХЕ ’Х2 7111.20‘
‘ршоцщецз 5 ‘А1101 1 чеосц дн); 1э1с1оэцац 9
1><е1 9
`5р11ОМ ЭЧ)
ещцююш 17
эшм рые защит ец) хе 1001 зцйпд
1310035 5
‘едем гчтгшм Ё) шел 1
Ёиррм рце Зщргац ц$э1 51!цп Юоц 1,
рлгоцещецз в Ёшры 9 ЩАШЭЗЗЩН.
‘цеощ 9 Ёышез 9 Цепйопцац ‘ЗХЭЗ 3143
е ем‘; 1; ецщюцош е 51111111 5 Чщеш 1011 ар цец) 5е1п1э|с1 3111 5501)
‘Згщ е Ещмр 1 ‘змею е Ёщ/Щ 1:1“ рые Мг) ачд цщеш 1е111 зе1п1щс1 эцц
ЁЁОЦ ърц АэцдЕ1лр10эе1еьдо1 ыеззц мы
ؐ
ше | ’зе‚\ шещ е Ёцшез 111,1 шещ ‘(ю ‘год’ д’ к/‘Ншэ рие 1131511
дршоцацежз е 53111013 Зи1цэ1зу|=1$э1 5111111
Ёщры под вы :|1!9 под е1е зецм 1409
5
5111111
9
П
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

13
З 5
Цп1т6
Уоипд тап: Шсгпап: 1
Цпйт 6 Те$1:1_15теп1п3 |111<е р1ау1пё 111‹е р1ау1пе
Е‘; |.15(еп ат! питЬег. Ьа51<ета11 Ьабттгоп
Рыр11з115гепгог1те и/огйз оп те Уоип; шотап: Маг‘: 1 ‹:1оп’т.
гесогтпе апс1 такт те ‘могбз ш1т Ме (001 Вы: Ваеттюп м’:
те ршгшгез. ЬазКетаП 15 Тип
ТАРЕБСШРТ ‹:11?Г1с11|(. б
1 (епп15 4 \/011еу1)а11 4 Мап: | 111‹е
2 еаэеЬаН 5 а1111еЫс5 Уонп; шотап: 1 рад-жопе.
3 1чос1‹еу 6 Ьгбткпгоп 111<е 5ш1гпт1п3. \М0тап:1(10п’(.
КЕУ: 1 ооуз р1ау1п3 гепп15‚ 2 Ьоу Уоип; тап: Ме Ра1ппп3|5 Ьоппе
р|ау1п3 Ьа5еЬа11‚ 3 Ьоуз р1ау1п5 :о0‹ змттапд 15
нему, 4 тНогеп р1ау1п5 Ёгеаг.
\/о11еуЬа11‚ 5 СЫШгеп поте ат1епс5 кеу: 16919 з©‚4© 5®е®
(шптпе), б 51г15 р|ау1п5 Ьайгтйпгоп
Цпй 6 ген; Кеад1п$апс1 шг1т1п$
с; Цзгеп ат] агаш 9 о! ®.
с Ма1‹е шогйз.
Ршр11з11зсеп ш те б\а10311е5 оп те
гесогшпё апа егахм 1тарру Тасез 1п те Рыр1|51001<аЦ11е р1сшгез епо
ыщыгпЫе те 1егКег5 (0 итге те
гтщнг ЬыЬЫе5 01 те реор1е ш1чо111<е
те 5рогг апй 5ас11асез1гн1чег|чоцетг шогбз.
ЬыЬЫез обте ре0р1е ито 010 по! 111<е КЕУ: 1(епп15‚ 2 5ш1тгп1п;‚
те 5р0г1. 3 Ьа51<ета|1 4 110с1‹еу‚
5гаЫегепп15‚ беайггппгоп
ТАРЕЗСШРТ
1 2 Ё Кеас1 апб тагсп.
Боу: 1 111<е р|ау1п3 61г|:1|11‹е р1ау1п5 Рцр115 бгаш 11пе5 (о тагсй те
ТооШаН. га1э1егепп15. ццезпопз ш1г11те апзи/егз
61г|:1с1оп'(‚ Воу: 50 по 1! ТаЫе КЕУ:1Ё2с‚ Зе, 4а‚ 5Ь‚ Ей
Р0ота|1 15 Ьог1п5. 1епп15151ып‚

шт (вы; [аревсгйрц мы апзшег Кеуз


ы; ‚щ 1ам5ыв рпв вящпзвеех мы цыд
1316030 х15
- ыешом ом) рие ыеш эи0’\1г1р1щэ
эе1ще1е э1аь11 ‘нашем ом; ’5а^ Моя
‘ЦЭЬЫОМ ОМ] 319 Э1ЭЬ11
рие ыеш эцо 51 аюцд ‘59/1 ‘110 :|119
‘›1О0|— иеш еыо рые ыэ1р|щэ
еэ1ц1е1е е1ец1'0[\| ‘шшн :‚‹о9
`ЦЭЦП1111Э 1Г1О; Э1Ё 319111 РЫЕ БЭА Ё
‘0эец5 ом) е1е а1ац1'5э/1 ‘цо 11109
‘еещгомз
‘аыо ‘ээдш еа1ц1е1е а1ац; ‘ом :|1!9
’е5пош эио 51 э1эц1 ’ц\1 ‘>|оо—| 11109
.1.:||21Э5З‹!\11.
‘51310/‘111391103 ещ эрю рце Ёшр103а1
ецц 110 епёщшр ец10111а15115нопд
’э|:›1р рце иэцзп р
ыщчгы 9 111319 5 17)’53’ЁР’93’1— ЧЁЁ ЁАЗХ
‘мон р ‘еще 5 ']ОЁ2 ‘Аыеш ь :^3›| [Еыпее цщош е10 рыпо5 эц1]9
‘хоц ац1ц15р1ом [Зшцёвы 351011 що рыпоз ещ] 5
эц1 чцм 5еш1щ11а5 ецц 913101110) 5|1с1пд (выжать; аэпош едо рыпоз ат] р
‘эпэдашоа рие реэц Ё“; [Эшоош мс) е10 рипо5 эц1] 5
ыающз 9 'э51оц 9'(1еец5 1; [Зклеец ееец5 е 10 рыпо5 ацз] 3
‘эзпош 5 ‘цеоё 3 ‘моз |‚ :^3)4 [Ёщърпр иецэщ: 910 рыпоз ещ] ь
1.‹1|НЗ5З‹:Ш1.
‘зрюм ац)
е111м рые зашпдс! эцц зе >1оо| 5|1с1гтд ‘5а1гпэ1о
‘5р1ом эц: ашм 5 е ц: цпм 1113111 цэзеш рце Ёщр103е1 ат
ыо зрыпо: ‘ешше а111 01 1191511 здапд
Зцдум ригЗьцреац цзэц цып ‘дэцшпц рие 1191511 п
><15 9’11еш0М0м1
3щнэ15у| пзэдццп
э1е 5 ‘ыеш аыо 51у’ее1ц)5'беац$
0м1а1е 3 931111 еащ) а1е 1:1“ ЦЩП
www.frenglish.ru
www.frenglish.ru

01111 8 З 5
шсегчйешег: Аге шпэгчйешег: Аге
Цпй в Тезт: Цвгепйп;
уоц Шгошйпё а усы и/‘птпё а
С‘; Цвгеп ат‘! шг11еу(уе5) ог п (по). ЬаН? ргПе?
РырНз Нзгеп то (Не гешгашд ат! геай Воу 2: Уез, \ ат. Воу 3: Уез, \ ат.
{Не зетепсез. Тпеу ‘мгйге ‘у’ Гог (Не 4 6
зепгепсез та! аге (гие апй ‘п’ Юг те шгегчйешег: тгегчйешег: Аге
зепгепсез Шаг аге Га|5е. Аге усы шт; а уои гщппг а гоНег
ТАРЕЗСЮРТ |10г5е7 соазгег?
1 4 6Ег| 2: Но, Гт бйг! 3: Мо, Гт
бйг|: Ш МКе (о гййе ЕМ: Ш Ш<е ю Ьыу пап‘; а гоНег хлдпгппд а ргп2е.
а гоНег соазгег. стрз. СОЗБЁЭГ

2 5 КЕУ:1Ь,2Ь‚3Ь‚4а‚5а‚6а
Воу:\'с1Н|<е (о Ьыу Воу: Ш Ш<е (о
Цпй 8 Тезс: Кеадйп3 апс! шгйтйп;
стрз. тгош а ЬаН_
З 6 Ё Квас! ат! сЕгс|е.
ЕМ: Ш |Н<е (о Воу: Ш |‘|‹е (о пйе РцрНз \оо|‹ а: те ргсшгез ат! с|гс|е
атм ютопайе. а гоНег соазгеп (Не соггест «от;
КЕУ:1У‚2М‚ЗМ‚4У‚БУ‚БМ КЕУ: 1 евр 2 бгйпк З ш1п‚4 „ее,
5 Ьыу, 6 (Гтгош
Е; Цзгеп ат! (ЕсК (./) (Не соггес‘
рйсшге. Е Веай ат! сотр|еге (Не
земепсез.
РырНз Нзгеп (о (Не аааюдые; оп (не
гешгащ апё псК (Не соггесг рйсшгез. Рырнз сотр|еге (Не зепгепсез мы Ыте
июгйз Еп (Не Ьох.
ТАРЕБСШРТ
1 2
КЕУ: 1г‘г1е‚ 2 (Фтгош, З мы 4 агтк
5 Пйе, б еаг
шсегчйешег: Аге тгегчйешег: Аге
уоы еаыпд а усы Ьиутд сгпрз?
Ьшдег? 61г| 1: Но, Ггп
Воу 1: Мо, |’т еасйпё (Ырз.
еагйпё ап арр\е.

220 шт кезкз гарезсгйргз ат! апзшег Кеуз


щ; 5‚‹а›| щамвив рнг защлзэсде: та: шт
ецпз ц ‘ыэтзц е 5 ‘шгм ц
Цеэ 21 гер‘ ц ‘ецеш е 1. цам
‘ХОЦ ац) щ зрюм эц1 цнм
эепщпц ьрвей: вщ ецащшоэ зцбпд
^г1а|йшоэ рив рвэц З
Зищдм ршг Зщрегц 115316 ццп
/`9 75 ‘Х? ТЕ ‘Х! 7‘! ЁАЗ)!
935 ЭЦ1Щ5‚ЭН Ё ЭЦ1 Ш ЗЩ
ддоц ац; здюцм щсоц ец) децацм
9 5
‘ЧЭЕЭЧ ЭЦ] ЫО БЩ ؐ ЭЧ] Ц! 5‚1[
денэеэрыи Шец ащ децецм
ац) зэюцм 3
5 д|15езрыез
`ЦЭРЭЦ ЭЧ1ЦО 5‚]| ВЦ) ЦО 5‚]\
(ЦЕН ЭЦ] ЁЗКЗЧМ ` ЭЦ] 5‚Э1ЭЦ/\^
7 1-
ЛАШЭБЗЩЛ.
‘зшэшащецз юалоаы‘ ещ ю; зцецшгш
ЭЦ1 55013 10 51ЦЭШЭ1Ё151ЗЭЫО3 ЭЦ)
ю; Ыэцшпы ац1 ю‘) Риз Ёшрцоэац
ецц 01 ыахэц ‘атхэкй ац) те >|00| зшпд
“Ч 5
‘(/) 5:01; ю
‘РЫРУ ‘РЦЕ Е ‘РШ? 2 ЧПЧ ЬЁАЗХ
(х) т!’ ршг игзгн '›|‘›о1 о
‘зрюмхэеыоз ец)
арю рые Зашашэз эц) рвэц зрстд 3ЩЧ9151`| 7153]. 6 ЦЦП
‘ардр рив рвац 3 5111.!“
П
www.frenglish.ru

Вам также может понравиться