Вы находитесь на странице: 1из 2
Expertiza sanitaro-epidemiologica a calitafii apei potabile din fiintina publica or.302 Scop: Aprecierea calitatii apei bile la indicii chimici si microbiologici Danine Fiona ete oe de apa subterand folositi pentru satisfacerea cerinjelor de apa potabila si menajera, prin intermediul instalatiilor de acumulare a apei in lipsa rejelelor speciale de distrubuire si care deservese un numir de 20-50 persoane Condifii de sinitate publicd fati de calitatea apei: Apa potabila este apa consumati cu placere care corespunde urmitoarelor cerinje: 4 © organoleptice dupa gust gi miros acceptabile ¢ fizice (temperatura optimala, turbiditatea acceptabila) * chimice (substanfe chimice in limita admisibilé de actele normative) * bacteriologice (lipsa total a germenilor proprii omului gi animalelor). Adresa fantanei publice: strada Ion Inculet, 3, satul Vorniceni, raionul Straigeni, Republica Moldova Rezultate obfinute: Sursa de apa este construité in anul 1988, din inele de beton, amplasat& pe un deal la o adincime de cca 13,0 m, cu un debit in 24 ore 3,0-4,0 m*, in vecinatatea gradinitei de copii nr.2 si a unui bloc locativ cu 5 etaje pentru 53 apartamente. Numirul consumatorilor ce se folosesc apa din fintind constituie 45- 50,0 persoane in dependenta de problemele sanitare aparute la rejeaua de apeduct a gradinitei de copii nr.2 si blocului locativ, nesecit&tile umane in perioada cald& sau rece al anului. Apa este utilizati de citre consumatori atit in scop potabil (de baut, pregatirea bucatelor) cit si menajer (ingrijirea corporala, igienizarea locuinjei, etc.). — Proba de apa a fost prelevata la data de 21.06.2021 de catre un specialist iM sinitate public& si indreptaté in laboratorul de referinji a Centrului de publicd Chisinau pentru investigafii sanitaro-chimice gi sanitaro-microbiologice. Calitatea apei a fost investigats la 10 (zece) paramertii chimici si 3 (ti paramerti microbiologici. ‘ Conform raportului de inceredri nr. 485 din 24.06.2021 proba corespuns parametrelor de calitate indicate in tabelul nr. 2 — aprobat prin Legea Nr.182 din 19.12.2019 privind calitatea apei rezultatele cercetirilor objinute nu depasesc nivelul maxim « turbiditate, amoniac, nitriti, nitrati, duritate, cloruri, sulfati, fluor si nu pot avea Rezultatul in 19.12.2019 privind calitatea apei potabile (tabelul 1A parametrii _microboilogici), s-a depistat o pluare masivai a apei cu bacterii coliforme >201/100 ml, Escherichia coli 201/100 ml si Enterococi intestinali 165/100 ml, valoarea admisa pentru toti indicatorii find 0/100 ml. Coneluzii: I. Gradul de secutitate a sursei de apa-fantina public’ dupa parametrii microbiologici este nefavorabil, de cod rogu si prezinta principalul rise pentru snatate si o posibild aparifia a unor boli infectioase cum ar fi: gastroenterita, hepatita viral A, dizenteria, febra tifoida si holera. 2. Contaminarea apei freatice cu bacterii proprii omului si animalelor probabil a avut loc din urmatoarele considerente sanitare: * Existenfa refelei de canalizare si a haznalei pentru apele reziduale a gradinijei de copii nr.2 amplasate la cca 10-15 metri, in raza zonei de Protectie sanitara a fintanei_publice gi o posibilé contaminare a apei din fint&ina cu apa de canalizare. * Gradul insuficient de protectie a solului impotriva _ poluarii microbiologice in rezultatul ploilor abundente din lunele mai si iunie 2021. * Cu scop profilactic nu s-au organizat masuri de curatare, dezinfectare si spalare a instalatiilor de captare a apei. Miasuri de sinatate publica urgente Informarea consumatorilor despre rezultatele calitaii apei si posibilile efecte negative asupra sAndtati. Interzicerea utilizarii apei in scopuri potabile i menejere. . Organizarea urgenfa de curatare si dezinfectare a sursei de apa. 4. Reamplasarea, in afara zonei sanitare de protectie, la 30-50 metri, refelei de canalizare si haznalei gradinifei de copii nr.2. 5. Evidenja fintanei publice de catre primaria local si introducerea in Registrul surselor conform Regulamentului sanitar aprobat prin Hotarirea de Guvern Nr.1466 din 30.12.2016 pentru a asigura prevenirea poluarii microbiene si chimice a apei potabile. Se anexeazd: Rezultatul investigatiei sanitaro-microbiologice nr. 116 din 22.06.2021 = 1 fila Raportul de inceredri nr. 485 din 24.06.2021 — 1 fil&. a) CSP Chisinau, Coordonator pe raionul Straseni ee Boris Granaci

Вам также может понравиться