Вы находитесь на странице: 1из 9
eS Parlamentul SL nr, 13/02-80 Republicii Moldova 10 august 2021 Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova {fn conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova gi art. 47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797/1996, se inainteaza cu titlu de iniiativa legislativa, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. fafa [acer RRO] Proiectul de lege gti hesesoa “9 pave | | ” Nota informativi |-L0>_08 col Deputati in Parlamentul Republicii Moldova Sete Life? be co Hise ae m9 C o Jae rD Von Cosh Ali Date fvrbeox? Gacot Scare denice Catone Republica Moldova, MD-2004,chsingu — 202-0712. Brea Lowe Le Minbop esta a Sef ee Nar @ Stn Sop ‘rw parament nd Proiect LEGE pentru modificarea unor acte normative Parlamentul adopta prezenta lege organicé. Art. I. —Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15-17, art. 65), cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaz’: 1, Articolul 3 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 3. Componenta (1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri. (2) in componenta Consiliului Superior al Magistraturii intra judecatori si profesori de drept titulari, precum gi Presedintele Curfii Supreme de Justitie, ministrul justifiei si Procurorul General care sint membri de drept. (3) Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din randul profesorilor de drept titulari sunt numiti de Parlament, cu votul a 3/5 din deputafii alesi, in baza propunerilor Comisiei juridice, numiri i imunitiji a Parlamentului. Comisia juridicd, numiri si imunititi organizeazi un concurs public pana la expirarea mandatului membrilor numifi, Concursul public include cel pufin examinarea dosarelor si audierea candidatilor. Comisia juridica, numiri si imunitafi intocmeste avize argumentate pentru fiecare candidat selectat $i propune Parlamentului numirea acestora. (4) Sase membri din randul judecatorilor sunt alesi in Consiliul Superior al Magistraturii prin vot secret de catre Adunarea General a Judec&torilor, dup cum urmeaza: patru din cadrul judecatoriilor, unul din cadrul curtilor de apel si unul din cadrul Curfii Supreme de Justitie. Se considera alesi in calitate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii candidafii judecatori care au acumulat cel mai mare numér de voturi. Ceilalti candidafi se considera supleanti. Supleantii suplinese funcfiile vacante de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din randul judeciitorilor corespunzator nivelului instanfelor judec&toresti pentru care au fost alesi, in ordine descrescitoare a numérului de voturi obfinute. (5) Consiliul Superior al Magistraturii anunjai data desfisurarii sedinfei Adunitii Generale a Judecatorilor la care urmeazii si fie alosi membrii acestuia cu cel putin doud luni inainte de data sedinfei. Candidafii la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii depun dosatele de participare in adresa Consiliului cu cel putin patra sAptimani pana la data desftigurarii Adundrii Generale a Judecatorilor. Lista candidafilor si dosarele depuse se public’ pe pagina web oficiala a Consiliului Superior al Magistraturii in urmitoarea zi lucratoare dupa expirarea termenului-limita pentra depunerea dosarelor. (6) Candidafii la fimetia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din randul judecitorilor au dreptul s& desfigoare campanie de promovare (electorala). Presedintii instanfelor de judecata faciliteaza intélnirile candidafilor cu judecdtorii, La solicitare, candidafii beneficiaz’ de reducerea cu 50% a sarcinii de mune pe perioada campaniei. (7) Pentru asigurarea activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, judecttorii alesi de Adunarea Generali a Judecatorilor sint detasafi pe durata exercitirii mandatului de membru al Consiliului. La preluarea calitafii de membru, funcfiile administrative detinute anterior de catre membrii judecitori ai Consiliului Superior al Magistraturii devin automat vacante. (8) Pe durata exercitirii mandatului de membru al Consiliului, membt ii numiti conform alin. (3) nu pot exercita activititi de reprezentare in judecatorii, curfi de apel si Curtea Suprema de Justifie.” 2. Capitolul Il se completeaza cu articolul 8? cu urmatorul cuprins: ,Articolul 82. Condifiile pentru a putea fi ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii din randul judecatorilor (1) La functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din randul judec&torilor poate fi ales candidatul care intruneste urmatoarele cond a) are o vechime in functie de judecitor de cel putin 3 ani efectiv lucrati; b) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani. (2) Dosarul candidatului confine urmitoarele: a) curriculum vitae; b) scrisoare de motivare; ¢) platforma care va contine principalele obiective pe care le va urmiri dack va fi ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Daca nu intruneste condifiile prevazute la alin. (1), a depus dosarul tardiv sau dosarul nu este complet, Consiliul Superior al Magistraturii exclude din coneurs candidatul respectiv.” Art. II.- Articolul 23?din Legea nr. 514/195 privind organizarea judecdtoreascd (republicata in Monitoru! Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15~17, art. 62), cu modificarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins: » Articolul 23%. Adunarea Generali a Judecatorilor (1) Adunarea General a Judectorilor este constituita din judecdtorii tuturor instanfelor judecatoresti din Republica Moldova si asiguri realizarea practici: a principiului autoadministrarii puterii judecatoresti (2) Adunarea Generala a Judecatorilor se convoaca anual in sedinga ordinard. Consiliul Superior al Magistraturii anunt data convocérii sedinjei ordinare a Adunirii Generale a Judecittorilor cu cel putin dou luni inainte de data sedintei, elaboreaza si distribuie judecatorilor proiectul agendei sedintei, care se plaseaza si pe pagina web a Consiliului, cu anexarea materialelor ce urmeaz& a fi examinate. (3) Adunarea poate fi convocati si in cazuri excepfionale, la inifiativa Consiliului Superior al Magistraturii sau a cel putin 50 de judecatori, in cel mult 0 lund de la data inregistraii solicitarii. (4) Adunarea Generala a Judecatorilor este deliberativa daca la ea participa majoritatea simpla a judecatorilor in exercifiu. Acelasi cvorum este necesar si pentru desfisurarea sedinfelor extraordinare ale Adundrii Generale a Judecatorilor. Participarea la Adunarea General are loc prin prezenta in sala si prin teleconferinfa. (5) Sedinfa Adundrii Generale a Judecdtorilor este deschisi de catre Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care transmite apoi conducerea sedintei presedintelui acesteia, Presedintele gi secretarul sedinjei Adunarii Generale a Judeciitorilor se aleg la propunerea judecdtorilor care particips la sedinya, cu votul deschis al majoritafii simple a acestora. (6) Hotirarile Adunirii Generale a Judectorilor se adopt cu votul majoritatii simple a judecatorilor care participa la gedintA si se semneazi de catre pregedintele si secretarul sedintei. (9) Hotdrarile Adunirii Generale a Judec&torilor cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, colegiului disciplinar, colegiului pentru selectia si cariera judecatorilor sau colegiului de evaluare a performantelor judecatorilor se adopt& prin vot secret. La decizia Adunarii Generale a Judecatorilor pot fi adoptate prin vot secret si alte hotariri. (10) Se consider alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, colegiului disciplinar, colegiului pentru selectia si cariera judecatorilor sau colegiului de evaluare a performantelor judec&torilor candidafii care au obfinut cel mai mare numér de voturi. Urmatorii candidafi se considera supleanti si suplinese functiile vacanfe in ordinea descresc&itoare a numirului de voturi exprimate. (11) Modul de exprimare a voturilor in cadrul Adunarii Generale a Judecdtorilor este stabilité in regulamentul Adundrii Generale a Judecatorilor. (12) Hotiririle Adunarii Generale a Judecdtorilor se public& pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii in aceeasi zi si se executi de c&tre organele autoadministrarii judecdtoresti gi de ciitre judecttori.” Art. TIL, - Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69-77, art.113), cu modificarile ulterioare, se modificd dup’ cum urmeaza: 1. Laart. 66: alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: (4) Consiliul Superior al Procurorilor anunf data convocérii sedinfei ordinare a Adunarii Generale a Procurorilor cu cel pufin dou luni inainte de data sedinfei, elaboreaza si distribuie procurorilor proiectul agendei gedin(ei, care se plaseaza si pe pagina web a Consiliului, cu anexarea materialelor ce urmeaza a fi examinate.” alineatul (7) se completeazd in final cu textul: ,,Participarea la Adunarea Generala are loc prin prezenfa in sala si prin teleconferin{a. Modul de participare la adunare prin teleconferinta este stabilit in regulamentul Adunarii Generale a Procurorilor.” la alineatul (10), dupa cuvintele ,,se publica”, se completeaz4 cu cuvintele ,,in aceeagi zi”. 2. Articolul 69 se completeaza cu alineatele (3!) si (3*) cu urmatorul cuprins: (3') Candidatii la functia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor depun dosarele de participare in adresa Consiliului cu cel pufin patru séptimani pana la data desf%iguratii Adunarii Generale a Procurorilor. Lista candidatilor si dosarele depuse se publica pe pagina web oficial a Consiliului Superior al Procurorilor in urmatoarea zi lucritoare dup expirarea termenului-limité pentru depunerea dosarelor. (3?) La functia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din randul procurorilor poate fi ales candidatul care are o vechime in functie de procuror de cel putin 3 ani efectiv lucrafi gi nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani, Dosarul candidatului confine curriculum vitae, scrisoarea de motivare si platforma care va

Вам также может понравиться