Вы находитесь на странице: 1из 4

Name: Антон Панов "Крестоносец" Nature: Браво Clan: Городской гангрел

Player: Йорвет Demeanor: Фанатик Generation: 8th


Chronicle: Омск бай шиз Concept: крестоносец 21 века Sire: неизвестен
Attributes
Physical Social Mental
Strength _________
удары ●●●●●
OOOOOOOO Charisma_________
●●
OOOOOOOO Perception_________ ●●
OOOOOOOO
Dexterity _______
●●
OOOOOOOO Manipulation_______
●●
OOOOOOOO Intelligence_______ ●
OOOOOOOO
Stamina _________
●●●
OOOOOOOO Appearance_________
●●
OOOOOOOO Wits_________
инстинкт и рефлекс
●●●●●
OOOOOOOO
Abilities
Talents Skills Knowledges
______________
Бдительность ●●
OOOOOOOO ______________
Знание животных OOOOOOOO ______________
Академические знания OOOOOOOO

______________
Атлетика ●
OOOOOOOO ______________
Ремесла OOOOOOOO ______________
Компютер OOOOOOOO
______________
Драка (когти) ●●●●
OOOOOOOO ______________
Вождение ●
OOOOOOOO ______________
Финансы OOOOOOOO
______________
Уклонение OOOOOOOO ______________
Этикет ●
OOOOOOOO ______________
Расследование ●●
OOOOOOOO
______________
Эмпатия ●
OOOOOOOO ______________
Огнестрельное оружие ●
OOOOOOOO ______________
Правоведенье ●
OOOOOOOO
______________
Экспрессия ●
OOOOOOOO ______________
Ближний бой OOOOOOOO ______________
Лингвистика OOOOOOOO
______________
Запугивание ●●
OOOOOOOO ______________
Исполнение OOOOOOOO ______________
Медицина ●
OOOOOOOO
______________
Лидерство OOOOOOOO ______________
Безопасность ●
OOOOOOOO ______________
Оккультизм ●
OOOOOOOO
______________
Знание улиц ●
OOOOOOOO ______________
Скрытность ●
OOOOOOOO ______________
Политика ●
OOOOOOOO
______________
Хитрость ●●●
OOOOOOOO ______________
Выживание OOOOOOOO ______________
Наука ●●
OOOOOOOO
Advantages
Disciplines Backgrounds Virtues
_____________
Protean ●
OOOOOOOO _____________
Generation OOOOOOOO Conscience/Conviction___
●●●●● ●●●●
OOOOO
_____________
Fortitude ●●●●●
OOOOOOOO _____________●●●
Allies\Воор силы OOOOOOOO
_____________
Celerity ●
OOOOOOOO _____________
Herd OOOOOOOO Self-Control/Instinct____
●● ●●●●
OOOOO
_____________
Obfuscate ●
OOOOOOOO _____________
Ментор ●●●●
OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO _____________
Age OOOOOOOO Courage___________
● ●●●●●
O OOOO
_____________OOOOOOOO _____________OOOOOOOO

Other Traits Humanity/Path Health


_____________OOOOOOOO __________________
Человечность Bruised ¨
_____________OOOOOOOO ●●
O ●●
OO ●●
OO OOOOO Hurt -1 ¨
_____________OOOOOOOO Injured -1 ¨
_____________OOOOOOOO Willpower Wounded -2 ¨
_____________OOOOOOOO ●● ●● ●● ●● ●O Mauled -2 ¨
_____________OOOOOOOO O OO OO OO OO
¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨■¨
■¨ Crippled -5 ¨
_____________OOOOOOOO
_____________OOOOOOOO Incapacitated ¨
_____________OOOOOOOO Bloodpool Weakness
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ вонучий гангрел
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Experience
_____________OOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_____________OOOOOOOO Points Per Turn:____
3
Merits & Flaws
Merit Type Cost Flaw Type Bonus
________________
Очистительная ярость __________
Mental ______
1-pt. ________________
Узы крови (к князю) __________
Supernatural ______
5-pt.

________________
Здравый смысл __________
Mental ______
2-pt. ________________
Лицо в шрамах __________
Physical ______
2-pt.

________________ __________ ______ ________________


Темная тайна __________
Social ______
2-pt.

________________ __________ ______ ________________ __________ ______


________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
________________ __________ ______ ________________ __________ ______
Other Traits
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
______________ OOOOOOOO ______________
OOOOOOOO ______________ OOOOOOOO
Rituals Paths
Name Level
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO
__________________________ _______ _____________________________
OOOOO

Experience Derangements
Total:_____________________________ __________________________________
Total Spent:________________________ __________________________________
Spent On: __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ Languages
__________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Combat
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Нож Мин сила: 1 Сила+1 ка
Class:____________
2 Пустынных орла (8 маг) 7 30 1 7 к Rating:___________
2 кольта 1911 (12 маг) 5 25 3 9+1 к Penality:__________
Обрез (2ой выстрел) к
Description:
_________________
8 10 2 2

(осталось 60 патронов) _________________


_________________
Expanded Backgrounds
Allies Mentor
__________________________________
полиция Омска и бандиты из ОПГ (20+20 бойцов, 4 гулей, __________________________________
Князь Омска
__________________________________
бригада по 3-6 бойцов) __________________________________
__________________________________ __________________________________
Contacts Resources
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Fame Retainers
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Herd Status
__________________________________
павства __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Influence Other(______________)
__________________________________
высшие чины Омской милиции (шантаж и Витэ) __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Possessions
Gear(Carried) Equipment(Owned)
__________________________________ __________________________________
Два автоматических пистолета, колья из сплавной древесины
__________________________________ __________________________________
тёмные очки, коженка в стиле “ультра-казуал”.
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Feeding Grounds Vehicles
__________________________________
павства __________________________________
Mercedes-Benz G-класса (гелик)
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
Bloodbonds/Vinculi
Bound To Rating Bound To Rating
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
__________________________ _______ __________________________ _______
Havens
Location Description
__________________________ ____________________________________________
__________________________ ____________________________________________
__________________________ ____________________________________________
__________________________ ____________________________________________
History
Prelude
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Goals
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Description
Age:____________________________________________________________________
Apparent Age:____________________________________________________________
Date of Birth:____________________________________________________________
R.I.P:___________________________________________________________________
Hair:___________________________________________________________________
Eyes:____________________________________________________________________
Race:___________________________________________________________________
Nationality:_____________________________________________________________
Height:__________________________________________________________________
Weight:_________________________________________________________________
Sex:____________________________________________________________________
Visuals
Coterie Chart Character Sketch