Вы находитесь на странице: 1из 88

ц

}дпЁ о
8з1!по1!оп [гопсо!з
:,'
!
рр 4-6

.............'....... р. 16

2
шх опп1уегзо1ге |

.......... . ....... р. 26

2 : \оё! е1 сопро9п!е ................... рр.32-33


3 : 8еошсошр.0е со0еошх !............ р. 34-35

8г*$* $ &
9ез1!по1|оп [гоп9о|з !
с!д
)

1 } Бе9огёе !вз рБ?оз; е} сш}:е ]о Боппе герпэе. 6ез} [ол9о!з ?

1,&ж&!ч[5

]*;!:ч

!,е ['р*{т [}1ттт:е

|- ..

**:
ж:]::
., д.! : ]:
1\::;

' !;!:;;,.
''*а; :: ]:1; : ]

9.

Фш! ]ч|оп @ц! ],,!оп

о. Р[:о1о '1
ц 'ц г Р[:о1о 6 ц ц
б. Р[:о1о 2 ц 'ц 9. Р[о|о 7 ц ц
с. Р!':о{о 3 ш ц [. Р[о1о 3 п ц
6. Р[о1о 4 ц ц !. Р[:о}о 9 п в
е. Р[:о1о 5 ц ц ]. Р[:о1о 10 ц ц
аЁ1
ф с;?;":,::};'.;
;:!;:. ;9!::: ;!

]; 1!:!!!!' !*
,: :.:::: :*!

!: | .:|: ]:;

;:
:"1
,;3!1|!.
.;";Ё:::*!
11
;3]

1;], !в6в3! ;аЁ]:

2 } @ше!в пов |ш соппо!э ? Аэзос!е !еэ поБ о!]х рьо!05.

4. 5. 6.

7. 9.

- -]^пепьег1 с. |ох1 9. госк


-
э}го е. с[осо1о1 }:. сгёрез
-з г з1ео ( !. со!|ё9е

,':,' ф]!
с!д

# 3
'
Ёсоц1е е} !|в |ез ргёлФп5 фв ёёуез ф сф9е ]п!еггю!!огю! с6ы. @пю!з рЁпогть зшт1 #цп9о!э ?

о. Ргоп9о!зе [ е. Ре[го ц !. й!!о9го ц


б. 7о[!о Р!егге 1. [{опз
ц 1. ц ц
с. |т4е0[т| ц 3е1Ё9 ц \ог!!<о
9. &. ц
6. 19ог ц }:. 59!м!е ц !. ..|еоп ц
0 фф ]Ё|..:":.!1'1!т:|:;{!.1]]:'.:;;,..;?'.*_--^-^..;_:*;;-]^.-;;т1:;;.]:.::].;:]::::

'"%.
"*%"

5 | Ёсц;Ё е! фоп!е.
&*:г":;т"
\.,'
'А}
|_-'"'_^ .-

]о.
:-- -'-"'- {ь. е. [пРоцёецхР?
1 [}п Ё 6апв гпег.
' !ецх Р, ёапв 1егге.
Б ёапв гоп6.
1!
;
1:1 1]п
1

!]: !ецх & ёапв саггё.


11' {]п Р ёапв 6сг|ге
)ецх Р сап5 согг!8ег.
| ф ф';*::,з*::.*;:т:1::;,:|{;:::{|:':;!!;
:ф%'

ьл,з'%а,-:Ё'
6 | Ёсоц[е е1 гёрё'е. 71_$ е} м.я;и*
о. р0!! + [у| !.-'-*---""--\^;.=----^

+ [ш|
".."."-""-:,.,*"_..."-""_.-""'"_."""--."_,"""^"_-;_--
б. рош!е
|у|
с. бц!!е + [у|
6. бош!е + [ш]

,,%"
Р
^.ъ
ч6
\'
}} 8!
*"
]_е 5ол [цш}Ёсоцль е[ Ёрё!е.
#''',****, ,рго' !'д,о}?

о. го|
б. по| |, 1 ,.,.

с. 1о! ;
-*--"+--*-
6. зо!
-""!
] *ф ::'|,''":;;:;:::;;

10 }:8с!Ё :Рфг Ё!гъ Фв'р}:тш*э.

'
-" _1_"-
.

'*"-'-*"---." -*--..- -.'


: г:'
!
----"" -."-}"--'-"**--*
!
Ап!ззо

г -тш "-"'-'"^1'"--"" ""^"-"" 9Р-Р"|]"'


Б !!е
1
А!бег[

$# *]н
!]1!]1'
Р]!|
'Р"*;:'
,!:33*1 !вв::

11 } €огг:рЁ*е !еэ р[тгоэоэ.

-:... ...... -]опез'

0...,...,.........

[4ог!о,

..--,..... о

о | : ::|.||1::: ,::: ..:..:::.::::::::::::.,,,::

Р } !-!з е! с[оп|е Ро!рБоф|.


й# 13 }Ёшш}е е| ёсг!з !еэ !е1]геэ'

! т. |, 2.'3. 5.,6,;7.,8,,9.
::;1
110. 1

.*' 1

.::
|
|
:
,..
--.." .-....----,-]

17. ,
"
:

: ':{. 12. ! тз. :'


!''"''
: 1ь. ;1 ':о. ':в. ':ч.
- .. ---:-.
20.
-. . ..:
;

:;:1
1]:'
;
: 1 : .. .. ". ...."""

14 } Фп ф! эа$!ц: Ффог? €[о|в!э.


15 }.ёос}:е Бэ фппеэ гёропвеэ.

1 зо!ц! 03Фоог оц геуо!г ё б!еп!6!


".".'...'**
:
|

(е ) со пого0е/по 0о пе/попз!ешг
у_п

вф {*

16| 6опрЁ!е !е Фо1щше.

о.

ь.

по0опе $ег9еп} 1
?о|еп1!п |

!о{еп[!п !

по0опе 5ег9еп1 !

с.

/
-

'::,;!1'1.1;,:.::1',11:],!:,;!:: .:1;:1;:1;.:;1:11:;,.11!:{;;:;!!.!1:
:1;;: ; :;;. ;:::: 1: ; :!.::: !;::;;,::.,,:: .:.] .::::1;11;:!,1! 1;; ;: ;,,
***6*п* } |_огеп1гёе
*

,,,&
"'ё%.
:^ъ
ч,|' фЁ
'%+',.;.ч'''
т г Ёсоцль е| гсфопф ошх щвзЁопз. ь,ь й* э.т Ёсцль е1 гёропф ошх щеэ|!огв.
%*.::Ё'

о. 9|о!о9ше 1 о. Р!о|о9ше 1, сос[:е !о 5оппе гёропэе.

1. Роц!!пе розе 0ез 9шез1!опз зшг... 1. Рош!!пе е| 5ого[: рог!еп{...


0 цп 90г9оп. ]] шпе [!!!е. 0 0'шп ё!ёуе'
] 6'шп зшгуе![|оп1.
2. Ре}гошуе !е рог[го!1 чш! соггезроп6. ! 0'цп рго[еззешг'

2. !! з'орре!!е...
! (еу!п. ] €оу[п. 0 6ог!ппе

3. !| ез1...
!! 9гоп0. 8 9гоз. [ ре1!1.

4. |! ез1...
] б!оп0. ] бгшп.

Б. 91о!о9ше 2

1. (еу!п е1 1 [:ёо рог1еп|...


[[ 0'шпе [!!!е. 0 0'оп 90г9оп. с. 9!о!о9ше 3' сос[е е} сопр!ё!е.

2. !!з 1гошуеп[ чш'е!!е ез1... 1. Рош!!пе е1 1[ёо рог!еп1...


! .]о!|е. 0 зчпро. [ 0'шпе ё|ёуе.
[[ 0'шпе зшгуе[!!оп}е.
] 0'шп рго{еззешг.

'ъ."( }ъ с. Рёёсоц1е е[ уёЁ[!е. 2. 1[:ёо 0!1 чо'е!!е ез1 ............


е1 .............

0*ф .*;':,::::.ц,

:3 } яё|!ё Бя'9}ш 'ошх{евв*яэ. , '', ', , ''|

о. !! ез1 бгшп, 1! ез1 еп 5". 6'ез1 шп ё!ёуе, !! о ]2 опз.

1
б. Ё!!е ез1 б!оп0е, е!!е о 52 опз. 6'ез| !о 0!гес|г!се.

ш
с. !! ез{ б!оп0, !! о 32 0пз. €'ез| шп рго[еэзешг.
|

!
}1
1:
[}
1: 1$
! !1{[
ф Фс*{н
!ф'
;ф .
**6** {

* } €огт:р!ё*в, ** !::
: г:\ тг &Фф ег г€]€. Б $|''0!|0''$
:11 6Ф Ф,.Ё : о1'х.#Ё!п$'
1!! &*';, '!:

:.]1

5!1шо!!оп ]

'.1]
;;
$!1шо1!оп 2
'!;
:;;
!1

$!1оо1!оп 3

ш з'орре!!е.. Б. Ё!!е з'орре1|е с. ............ йпе !шг:е!.


['ез1 шп ..................1..
Ё!!е о 0чз.....'.............
!!!е ез!
Б!!е .....''......... 41 опз.

0. &'::1!.:':;::]1:1*|;|1:::::;:!;

о & ф 1-:'1*:::{!т!:]?]}-]|{Ё'*:--'--
5} ф$Ёо !Ф шоь согв;ц и'г:гв ссщ'пв'
**
! 18 | Ёд.лБ 0 согт:гтшпф
зцгуе///оп[е - 4/гес[г/се - 4/гес[ецг -
г}
* ^ъ е! рйпф поБ.
с/оззе - соцг - зцгуе//|оп/ - 0гцп - 0гцпе
- /е - /о - !/п - цпе - /| - е/|е

6 г ЁйвБв:р}:гцзвв оц {ёйп1п'

о. [ш![ 1. 1
' '":: ": :"::"1:::| :1 ::: :::" ::': ::: 1||| 11|1||11 б. пеш[ 2.8
с. 01х-зер1 3. 13

Б. €'ез| !е 6!гес1ешг. !! ез1 9гоп0 е1 9гоз' !! о 42'опз' 6. с!пч 4. 17


е. 0ош:е 5.5
г. [гегте 6.9
а 6'ез! шп ё!ёуе 0е 5" А. !! ез1 зчпро 9. зер| 7. 12

**:а* ф }
р' Ёп с!оззе
6! д!' ж.

'*""*";ь *- "
*-*.ж###ъ .ж
с!г

1 } РщсгФ !е фээ!п е1сопр1ё!е.

!опз !е бшгеош 0ез [гёгез [оп9,

6'ез} соппе 6опз !о с!оээе !


!;м4- Ф!!'@

:;Ф]
.*;!в!а

*'
16ф
Фф
-!|
;е" _
"1 **€$!Ё
мф
""*йъ
ц$ф{6
ч!н'9$
х**_
аФФф
ъФФ
ьф1ч
*"
Фчв"# ;м
* #&н |Ё;!9.*"
ф ф*Рф&&
*а:#Ё
*#.{*. Ё*$
я @6 * *Ф в
&*фъ-Фъ#ё * 6*
# ;6д!ч
ъ!т'.:;Б; ';&#

йпз !еэ 5сс3 & фз соггеэрог}6опв'


*
2 ! несц:ь !ес ггюБ

пазсш!|п з!п9ш!!ег
; :'о5 - 5цгуе!|/оп[е -
$": ._
: :-'' се - оь5еп[ез - ргёзеп[з
. '---_^ - э[у/оэ - ро5[ег

'6 } Ёсош!е е? сос}:е Бз поп!гев ч{'в ш вп|вп65, *


ъФ |}|:

ш!'в1зш[з]'"*
!; шз]шпш1жшш
]:д $1 |$!
.16] 39] в0] ш
и д] вц эц] в г"8 1в
р] |$] жжж {в]
)
13]]
й ; ::оззе
.щ:й в$1 |@ -@ ш ш
..

00 и8 щ ]к] и$] ж] ж ж]

* !ёг!{!е ! 6'ез1 б!еп ? йо!п[епоп| 1ш решх.|ошег о0 !о1о


"\ + г Ёсоцге ё1соспе !о фппе Ёролзе-
оуес 1е5 сопого6е5 !

1 ',' !шг:е! розе 0еэ 9[,е5т!оп5 5(-]г"'


:1е
] ] !оу!с| 3епз!поп.
й. 3ег:о1.
Ё 7 | сФпр!ё|е се5 сФп3;9!ю9'6ё 6оээе.
уё*йе.
*::
]

ъ# '}
^ъ Ёсош}е е1 :

репзе ч|-]е...
','^:1е !ц-.:г7е!
] !оу!0 3епз|поп ез! зошуеп1'еп ге1ог0' о. Ргепе: уоз !..'
] Ашгё!:е 3оппе1 ез1 зооуеп[ еп ге[ог0'

'.' 3ег:о1 1гоцуе ч{-,е...


] Аогё!!е Боппе1 ез1 шпе боппе е1ёуе' @ - Рог0оп !

] Ашгё!!е 3оппе[ ез! шпе пошуо!зе е!еуе' @


с. !ооз ро(,,уе7
- -.|е гёрё1е г]'р."г".'"'] о"
: й.,*".ъ'':у- '
з'орре!!е !шгоп0.
|| \4.

5} Ёсоц.г|е е1сопрЁ[е. ** !е пе сопргеп0з роз !

-,,' ),= 8 6ос}:е ч1'опс !ц еп1епф !е эоп [а]' *


%4' '
6.ц е.ц
1;'

о.ц ь.ц с.ц


''ц
++"ав+;:;'э ф .]$
9еэ по}!ёгез ё [о!ге

'| г ЁсЁэ рш!э сопроге (уес шп(е) сопогоФ.

о. 3 по}!ёге5 ч|.,е |ш о0огез @

б. 2 по1!ёге5 ц0е |ш 0ё1ез1ез @ ..

с. 3 по1!ёге5 ч0е 1о о!пез б!еп @

о. 6'ез! !е рго[еззеог Ро9ше.


!! ез! рго[е55е|..,г оо со!!ё9е
Роцё|ог4.

0. 6'еэ1 6огб!п. 6'ез[ шп ё!ёуе


6е 11/9[-т 5с|тоо! йцз/со!.

с. 6'еэ! {о!оп0е. Б!!е ез{ !п[!гп!ёге


1. ош со!!ё9е (оё/с'

! ф {Ё .,,.,.,.,,,,.,,,,.,, ,,

4 } 9ёсг!з !ев ргэоплщев 6е Рехегс|се 3 оуес |ев ггюБ вш1уопБ. * *


}еопе - у/ецх - 5гцпз - беоц - уп1ггп]ёге - !оп9з -.]о!/е - соцг[з - гп!9поп

!.
-жж

5} о 'Б [Ф;пйпз 1гфш$ав,'рш{31юпр!ёь *


позсц![п {ёп!п!п

9го5 9го55е
го(-.,х го{]55е

9г:зе
у!е0х у|е!!|е
п|9поппе
0!гес!г|се

и,]}$!€ ц;: гв,, соорлт р(Б с(' ггшэсц]]п $цЁе]' * * :'

е1 !ез
1!з уеп0еп1 0ез !!угез рошг !ез 9гоп0з
{гёгез ][топоь зоп[ 0!гес1ецгз 6,шпе 9гоззе_еп|герг!зе. !ез
-ез гез ||ёгез 1[опоз эоп! гошх е1 !ешгз рогеп1з оп[
с[темешх 9г!з'
:э|т1з, рошг !ез у!ешх е1 !ез ]ешпез.
з зоп1 1гёз 9гоз
ё!гес[ецг- |уге
1

-
ре[![ - (Ф.-;\т 9гопё-у!еох- 9г!з 9го5-

о. ......................

ё б бог:пв р!осе' *" '


'.Ффф'ф|ш
- - о6оге
оёогеп[ -о!пе - 4ё[ез[еп[-огг!уе 4ё[ез[е

006

{+!;**1н* #& в
[**фжг*
жжж* ж8 ы & |_е со||ёое |-ез 7огпог!пз
$:

1 } !-|э се[!е ро9е рг5о 6ш со!ёр !-еэ 7огпойпз ф !о Рёшп!оп.

|9гттайпз ф !о Рёцп!оп.

}"€ес#

5о!ш1,с'ез}по! [1ег9.-.]'о| '13опзе1;епезоге 1,61п:;езо!з9гоп0е1[ог1"'


@
1е зо!з !е р1шз беоо 0о со![ё9е !

-.]е зш]з еп 4" 6 оо со{!ё9е [ез [огпог/пз о 5о]п1-Р!егге 0е !о Рёшп!оп ! [о геп}гёе,


с'ез[ !е 13 оо01, по!з1'о1 оп по!з с]е уосопсез еп1опм!ег. €'ез1 зорег ! -}е решх о!1ег о !с р!о9е

[т4о розз!оп : [о!ге с]о зшг[ !ошз !ез.]оогз ! 1о о]пез 1е зог[ ?


-]'с!пе [е с!пёпо е1 !е [!р |ор.

Ёещ, Роп 6е с!пёпо


$тАв шАв$: поп |!!п ргё{ёгё.
!с:, с'ез| поп йёс[оп1ргё[ёгё . !с!, поп Ёёгоз
Ёёго ргё|ёгё

Ё1 [о!, 9ое! ез1 }оп |!1п ргё{ёгё ? Фо! ез} 1оп пёс[оп| ргё[ёгё ? Ё1 1оп |:ёгоз ргё|ёгё ?

*&:!

2}Аю{!

о. Фо'ез}-се 9!']е 1ш зо|з


09е: .

|о![!е :

б. 6|тегс|:е, зшг !о сог!е 0е !о Ргопсор[:оп!е 0о !!уге 0е !'ё|еуе, о(.', 5е !гошуе [о Рёоп1оп

с. Ёег9 пе рог1е роз 0е зез по!1ёгез ргё{ёгёез, !! рог!е с)е

0. [[ 1о! ? Фое! ез[ 1оп [!!п ргё{ёгё ? 1оп пёс[:оп1 ргё{ёгё ? }оп |:ёгоз ргё{ёгё ?

е. Ёсг]з 1о ро9е рег5о сопгпе 11егч |


рг*ж#г* * жррг#*#г* & *

6ге шп [ех[е ёсг![ еп [гоп9о!з


| €ос[е [ев созев зш|фл1ез.

о ..!е сопргеп0з !ез сопз!9пез 0ш !!уге, по!з.]е пе зо!з роз !ез !!ге 0 уо!х }''тош[е. ш

ь. Фшоп0.)е ргопопсе !е !ех[е,.]е пе сопргеп0з роз 5!еп. ц


с. .)е сопргеп0з р|шз чшоп0 !'еп1еп0з 1е рго[еззешг ош !е 0осшпеп! ош0!о. ц
с 5!1е пе сопргеп0з ро5 |..',п по1,.]е пе соп1!пше роз 0 !!ге. -]е 0епоп0е !ппё0!о1епеп|
о 1го0шс!!оп о шп/шпе сопого0е ош 0|.-', рго{еззешг. ц
8. |-е |![ге, !ез 9гозэез !е[1гез е} !ез !шо9ез п'о:0еп! роог !о.сопргё[:епз!оп. ц
; -.]е [го0ш!з 1ошз !ез по!з. Фшоп0.!е пе ре|]х ро.5, .]е зш!з рег0ш(е). ш

|.-)пе р[:гозе еп1!ёге оо !е [ех|е п'о!6еп1 о сопргеп0ге шп по1 пошуеоо. п


-.]'о[!!]зе по !оп9ше роог 6ем!пег оп по1 по(.,уео(.., : сег[о!пз зоп1 !0еп1!чшез. ц
..]е !!з шпе 0ешх!ёпе [о!з !о р[:гоэе оо [е [ех}е рошг мёг![!ег п0 сопргёбепз[оп. ц

} [|з се |ех}е е} гёропф 0шх ч1.'е51[ол3.

з1гес1еог е| !е рго[е55ешг рг!пс!ро! А ье 0!зро1еп!. !!з рог!еп1 0'шпе ё!ёуе 0 ргоб!ёпез : Ашгё!!е
0е 5"
:е1. Ауоп1, рог{о!|:боппе ё!ёуе' орр!!чоёе... йо!з шп эеш! 0ё[ош}:е!!е огг!уе |ош.]ошгз еп ге!ог0 !Ё!!е
!е ргеп!ег со(..,г5 |ошз 1ез по1!пз. йо!п|епоп|, е!]е о 0е пошуо!зез по[ез 6120 еп [гоп9о|з е[ 4/20 еп
'.

-^ёпо|!чоез ! !-е 0!гес!ешг 0ёс!0е 0е сопмочшег'!ез рогеп}з е{ 0'!прозег (]пе зопс1!оп. !-е рго[еззеог
_:!ро!
ргё[ёге рог|ег оуес !'ё!ёуе оуоп1 0е уо!г !ез рогеп[з.

5оо|!9пе }ошз !ез по1з 9ше !ш сопргеп0з. 6. Ре9ог0е сеэ по[з по(,,уе0|..,х. |_.]|!!!зе !е соп1ех1е рошг 0ем!пег
'|'-
уо/з,[о сопргеп6з р/оз 4е !о гпо![]ё ! |е зепз. €ос|е |о гёропзе чш! 1е рого?1 соггес[е.

-- гёзшпег 1о з!!шо1!оп о'^, г'


'!.
рго[еззешг рг!пс!ро! = рго[е55е|.,г !ш1ешг ц
!еп..]х
:'':9ое ?
= с|е[ 0е 1ооз !ез рго{еззешгз ц
= 1е пе зо:з роз п

2. оуоп1 * по:п1епоп1 ц
# [!ег ц

3. го1ег = рег0ге ш
= 0ё1ез[ег в

4. пошуо!з # боп ц
* пш! ш

5. !ез рогеп1з = 1о [оп!!!е ц


= 0'ош!гез рго[еззешгз ц
=-|е пе зо!з роз ц

".;;, ."";,,;3, 3|1' ;е

щц
1евЁ }

1} 8е!Б |о чоез!!оп ё !о'гёропзв.

о. !! о чше! 09е ? 1. 6'ез1 шп ё!ёуе.


Б. Фш! с'ез1 ? 2.]! о 13 опз.
с. 6опгпеп[ !! з'орре!!е ? 3. !1 ез1 59про'
6. 6оппеп| !{ ез1 ? 4. !! ез[ еп 4" 8.
е. !! ез} 0опз чше||е с!оззе ? 5. !! з'орре!!е ..|ш!!еп

2 } Ре|}е'Бз.поЁЁ о|'х |пощз.

о. !!уге.
2.
ь. 1гошззе. ц
с. зос 0 0оз.
с. [об!еош. 3. |:;|]
е. з}ч!о.

3 | 6шг:в|ёБ оу8с 0{| оп'ф фпл! е1 шп о{!9|е,{пфйя|.

о. зцгуе/!!оп[е

ь. ё/ёуе

4!гес[ецг

рго{еззеогз

5. } Ёе!Б Бз ф|&еэ сцх поБ, ,

о.47 1. м!п91-з!х.
ь. 3в 2. 0!х-[ш!1
с. 16 3. чшогоп|е-зер1
6.26 4. |геп1е-[ш||

€огй9е еп с!озэе ош 0 !о по!зоп е1 сопр1е [оп зсоге.


1ш оэ р!шз 0е 15 ? 8гоуо !

1ц оз оц1оцг 6е10 ? Роэ по!.


1ц оз по!пэ ёе 8 ? А:ё ! Реуо!в !ез !е9опз е| пёпог!эе !

{$1.}{,;Р.1;.Ё|';
*ж6*ж $ & А116 А!|6 ?

1 } !_!з !ев з!|шфолэ {е !о р9еР., !!пЁ 2 ф |оп |!тгте ф !ёЁуе е! соггр!ё{е |ез ш:уегв61!опз Ёф}:оп|чц.еэ. *:

\/о!еп1!п. с'е$1 ......'... 3оп


поп с[":ёг1 1 !

Аш.]ошг0'[ш|, ё 28 ос\с

.]е т1епз !

8оп.]оог !

Фше!1е [ё1е ?
[ёс ?
3оп]ошг' с'ез{ йог!пе'
о

Фф{Ё;

.^.!н
,, й й'. 2 | Ёсош1е е! сос[:е !о боппе гёроп5е.

о. 6опуегэо!!оп [ё!ёр[оп!чше 1 * б. €опуегзо|!оп !ё!ёр[оп|чше 2.ч,|го1 ош [оцх ?


1. €'ез1 !'опп!уегзо!ге 0е... у
п |ёо. ц !!с!ог. ц Рош!|пе 1. !о!еп|!п 1ё!ёр[опе 0 Ёппо. ц
2. $оп опп!уегзо!ге с'еэ[... 2. €'ез| !'опп!уегзо!ге 0е [-ош!зе. ц
ц !е 25.]опм!ег. ! !е 20;опм!ег. 3. ['опп!уегзо!ге, с'ез} ош;ошг0'|ш:. в
3. 5о [6!е 0'опп!уегзо!ге ез[... 4. !-'опп!уегзо!ге, с'еэ! 0епо!п. ц
ц !е 25.]опм!ег. Ё| !е 23;опм:ег. 5. ['опп!уегзо!ге' с'ез[ ]е 22 ос!обге. ц
4. €'ез}...
ц оо;ошг0'['тш|. ц 0епо|п.

* Ф:чч

4! Регщ!ссе поу$рог о|''. *


о. \ошз о!!опз о !о {ё|е 0е !о!еп|!п
'!1 опз' ,15
б. \ооз 0уоп5 опз

йо!' 1'. ..... 14 опз. с. \ооз о!попз !е [гоп9о:э.

6. \ооэ 0ё|ез|опз [е зрог1

. :*\
:. #,1""1
'#

,,
{:
**6** $

5} |1э оп| чше! 09е ? 6опр}е Ёэ Бш9!ез. 0пе Бош9!е = 10 опэ. **

о.4х10=40
о 40 опз.
0

6 } Ре!]е !ез !е[[гез оцх с}т!йеэ. * 7 | }'!оЁ Бз пцпёгоэ ф }ё!ёр[опв ф !-цс!е. *


йоп рог1об1е, с'ез}
0. €еп1 1. в1
!е сёго' з!х. м!п91 е1 шп. цшо1ге_м:п9|-
ь' [!п9ооп|е-0ешх 2. 67
|ш:}' зо]хоп1е_0!х, с|пчшоп}е-с!пч
с. Фоогоп1е-з!х 3. 33
е1 поп []хе, с'ез| !е :ёго, шп,
6. Фоо[ге_м!п91-оп 4. 100
!геп!е-0еох, цшо}ге_мтп9Ё0!х-[ш11'
о 3о|хоп1е е[ оп:е 5. 52
зо!хоп}е-чш!п:е, цшогоп1е-[:ш|1.
[.0оо[ге-у!п91-0:х_пео{ ь. ць
ч 5о!хоп1е-зер1 7.71
ь 1геп[е_1го!з 8. 99
0

ф [ёо' |ёс е|
]': 8 } Ёсош1е е| по}е !ез лцпёгоз ф Ё!ёр}топе !-ош!эе, !о!еп!!п' !шс]е, !т4оЁпе.

!о!еп1!п : | ос|е
'.

!_ёо

9} 6опрЁ!е !еэ 6!о!о9ше3 оуес 4ое!, чое||е, ч;;еБоо 4цё!|е5' **

10 } Ёсйз !еэ ф|ез оуес фз !е1|гез'

;,!;:ъ"1]] 1::]',,,': ф '*

г
[

1
*****ж р.]е!'!пу!|е
#
$+

1! ]_!э Р!пу||ц!{оп ф !-шс!е е| ]еэ гёропэвэ ф [оц!*е е[ [,!ойе.

- '. } * **!вя'.^
_^ Ф*&''фсф;'ё

%%"_,_ _"_]''''Фг+"

!въ]в41: опп уег5о!ге

5о!ш1 |ос:е,
6'ез1 0'оссог0 рошг 1оп опп!уегзо!ге !

йегс! роог !оп !пу!1'.


8|зез.
йог!е

8**е

* 2 } Ёсош!в Бз фцх сог1у6г3с!!опэ 1ёф}:оп|9шез.


ц } ]' €ос}:е о[] сшп$ё!ё |оэ Ёропэвэ.
,:

о. сопуегэо|!оп'| * 0. €опуегэо!|оп 2 **
1. 6'ез1 !'опп!уегзо!ге 0е... ' 1. 6'ез[ !'опп|уегзо!ге 0е...
00 !-шс!е. ц Бгппо. 00!-ёо. 00!о|еп|[п.
2. 6'ез| чооп0 ? 2. €'ез[ чшоп0 ? [е . .....' о 4 [:ешгез.
8 !е 12110' ш !е 12104' 3. 6'ез[ шп...
3. Ё!!е...
' ,' ] пегсге0!. п зопе0!. [ 0!гпопс[':е.
!! оссер[е !'!пу!}о1!оп. в ге{озЁ. 4. !!...

0 оссер1е |'!пу!|о1!оп. ] ге[шзе.


€ф*

3! $ёров !ез гтрБ роцг ьгп]ег ф5 рпго$65. *


с. ..]епезш!зроз1:бге'
0. [//ео.,.,
о. _]еперешхр05уеп!г0}о|0п||й6д591;6.
б. Фппеуороэо\о{ё\е " и/епЁр05

0фф

4 } РеяеБ ]еэ р}тгозеэ фпз !!гфе. ** 5| €огщ!ёБ Бз р}:шзев с|уёс ь увсэв. а|Бп *

о. попз!ешг / по1[з / 0е / э'орре!!е / пе | [е | роз | о. \ошз ... .. 0 !'опп!уегзо!ге 0е йог!е

рго[еззеог / )шбозс.
б. 1ш ...... . о !о {ё1е 0е [шс!е.

Б. !!з / 1о | ё | уоп1/ {ё\е | !_шс!е / 0е / пе / роз.

с. пе | !о!еп!!п / зрог1 | роз | !е / 0ё{ез1е.

0. роз / йог!е / зрог[ | п' / !е / о!пе

:::!
ш!
ц,| 11,' , ш
*!

6' воцх опп[уегЁо!гв$ !е 12 ос!оБге ! сьол9ь цлв !пи*о!,оп' **

12 тше 6е
[уоп

о. Ёсг!з ро(.]г оссер!ег !'!пу!1о|!оп ч(.]е 1ш ргё{ёгез 0.'Ёсг!з рошг ге{шзег !'ош[ге |пу!|о!!оп

$:{з*]

ж;
.|!!:{:#
:{,?:9:
!:!|{,::
!..:::::;::,:

?:!'.:!1|':

::9}..;:
ь
}.;с :
*;Ё;':;,

| ! 9 ,1::.]]:":1:.!!':::1::1::11|::::::;|':|]1:!:::|;1|';:1|1||:,1.|::-1]|1;1!:::-:!]:|'1::1:!':'::::1:;::::1::---'""-';

7 Рёсогв о}&г1з{'гв ]пу{|с!!оп ро['г !оп опп|т8гэс!го-


'

о0*.

}'!' 8| Ёп|оцге & гтю! чц1п{ 1о еп!впф Б эоп |€|Ф а!гтъ. *


ц

о. о!!ег - уё!ег 6. пёге - пёпё 9. ге[(]5ег - ге[050!1


б. орре!ег _ 0рре!!е е. г!0е - го!ое ь. 6е[|е - 0ёз
с. пе15 - по!5 {. р!от1 - пе1
:;,!43;;ё,""}г*}* ф Р
с!:
|_е.!ошг /
1 | Азвос!е |вв фэз!ля сцх ехрге$5!опэ зш]уоп|еэ: *
с!-теуецх го/4ез - с[-теуецх 5оцс!ёз
- с/-теуецх /оп9з _ с!-теуецх соцг[з

о. ь. с.

{э Ф"".чЁ

2 } €о!ог!е |о [!!е о. еп б]опф, !о Б. еп го0$5е, |о с. е1 ]о 0. еп Бгшпе. *

5г Ёфэ Б поп: фэ оссезэо|геэ зц[уопБ


,,|
:

|0 фареоц опе сав4ое!!е, уп сй!!ес


;; Фв |цтю!ёэ.

;;:

€Рю
о. ь.
& в,Фю
с.
,

6.
*ж6** ж
о!:.

7 ъ Ё!геоу оуо!г? €п}оцге |е Боп уег5е. *


о. !'/)е о// зц/з п!9поп.
б. 1ш ц5/е5 0ез !шпе[1ез.
с. !! о/ез[ !о!0.

ё. Б!!е о/ез[ !ез 9ешх б1ешз'


е. Фп о/е5| !ез с1'':еуешх го!0ез.
[. \ошз оуоп5 / зогпгпез беоох.
9. !ооз оует / ё[ез !ез с[:еуешх б!оп0з
Б. !!з оп[ / зоп[ бго пз.

_
!. Ё !!ез оп[ / зоп[ 0е 9гоп0ез 6еп1з.
йо!з поп. 1ш ...... беоо !

в г Ёсг|з ]е Ёп{п!п соге$роп6ол10 !'офс!![ поэсц!!п : *


''с;пёе_гпос!-уе-5оос/ёе-гп/9поппе-го[]55е-соог[е-5гцпе-уег[е-5е!!е'!о/ёе-{г/зёе
[ёп!п!п=поэсш!!п+е пов9ш!!п = |ёп!п!п

5|оп6е го|0е

"

позсш!|п + |ёп!п!п

1 | 1оп9 : 1оп9ше

2' го(..,х

3 беош

позсц!!п е^ 4п = [ёп!п!п ел 4ппе


п!9поп

Бэ ргзоппщвэ [у!айгте, |'!фгпё Ё1*, !ц|ев, -[гпе! $фур **


9' 6€з! чш1 ? Ёсо:$е !еэ соптегзо!!оп5 еЁ ]епо!'уе ';

г
*ж**жг* &
{:
!_еэ ргёпоп5 0 !о |ё1е |

11 [!э |е !ех!е.
!-о |е1е 0ез [шс!е, с'ез} !е ]30ёсепбге. 6е;оо
оп 0![ ошх [_ос!е << 3оппе [ё[е |ос!е ! >
Роог 0оппег шп ргёпоп ё зо {!!!е ош 0 зоп ||!з.
!ез рогеп}з ге9ог0еп! рог[о!з |е со!еп0г!ег ; !|з
с|егс[:еп[ шпе !0ёе ]

!-еэ ргёпопз уоп1 е[ у!еппеп1 !

0Ёс Рог ехепр!е' еп 1920,[ёо ё1о|| шп ргёпоп о !о


по0е е[ ош-]ошг0'бш!, |ёо ез1 шп ргёпоп .']", с!0п
!е 1ор 0ез ргёпопз 0е |!|!ез еп Ргопсе е[ ош
Фшёбес.

2} РщогФ ]ез !]э[еэ, чш€э|_се чше 1ш геггюгчшеэ ?


|-ез [!|!еэ э'орре!!еп[ :

афотсг/.'!с'са.ё Ёп 798о Ёп 796ё ,;#*"


#-а,
Ё!,1а44-а,
'1и|ь
ь'1,{,{,{,/2
са*!т*тз:иэ
зу[сь |-от1''е
2192о Ё
Ё

[аь 1-а:ц,ге с/4/|.5*242 ь&;а,сае дёсе


^4а/ь
*'

*
са;а,й/% сё'и2' :\4а,у{т*сэ Алсп)еце [ц4*
);
'!;

"^.:1а*тлп ссф.йа,с.т* ?а}тьи .\,


мй-оь
|
}еА*1,!.(2 *
^/1а/,ь
Ац,г?йе вф/#е сс/ссн са.ааа|/е Ё
[от["'4 /-и.сь (4'{с7а<| ?а,с,с/о*тэ Ёри,рид. Ё
Аьсе ?а*с,//усе -|га1"т|/е оа)ь Раэо/с#е !":
1-ооа4 0:огцйъй гга*ц+т,се
гга*ц-оосе 5и7а*с*те .*'*'
5ичФи2 ,'***'Ё:$,
Ра+с,{/*тэ !а/аги2 ^'4а,{.ь
сота*т*се 6епэойс.:е #."1"
^4ачи*1/1*е #
,*.|.'"
"!1:::":
;' . .Ф ';" ;"-.":
"!""^_.9
_.!? ;!:э1тЁЁз9;,Рэ!].:!тея'!:Ф|;9еф!*39ч.;!:Ё::а1Ф4::_:_..".:..:5.,.:.;Ф,""-::""а,,:а;:.,ц:ц,:;*:,всщ
.{8#1

|еэ 9ог9оп5 5'орре!!еп! :

Афоосс4,'!с,со! Ёп 798@ Рп 796о Ёп 794@ Ёп 792о :"

т/<**иав мьа/а,' Р/а|?Р4 у{4а-хси<е [оий


1-/,[са6 ]цА2п Равса/ с/м2е Аьхь
;

ь
А)ахруие сфа,г+!*-п А/а)п 8етп.а,у7 оа1>гь|
н*8,
}

ошл/' сцу ]|!/э'


^,1к-пс|
;
Айь с/ш!/*ц/44 1-цю ,2 ?/ё/ог Ё
]0&' сёш.ь- Ра./ть&,
!-оц2' */схлйге ть*"у
]ач',!.е{ -Апа.{ё
1; ь

7й}о тй*уиа,: Ёгй ^,|;/,с|


Ра'!,/ не14,14 "*-** ?
!
мйс/46 ]е{6и42 оа/а,е/ 6ега,г7 Роаеу ь ]'

3} Фше!э шёпоп$ 5оп! ё ]с ггюф фпэ |оп р!99 ?


4 } Фое]э тЁшх ргёпогг:$ эоп| ё 0 поф ош.|ошгФ}:ш} 6олэ !оп ро95 ?

.,!; ;: |: !-;: ..:::! :;,


Арргеп#г* * шррг*ш#г* }

]_ез по}э роцг ро5ег 6еэ чшеэ[!опз


8 я*'м{.. Ф. в1Ф
1 1.
.д6$,ф;;* яь'н{с4ш*
.,'';!ь '::, 'ф"ф, ':
о. 6огппеп1 1. 9ог9оп уо ё !о {ё|е ? фюь' чце]ь1су|.
0. Ёз|-се чше 2. 1ш 1'орре|!ез ?

с. @ше! 3. по1з 1ш соппо!з ?

6. Фше!!е 4. по|!ёгез |ш ргё[ёгез ?


е. Фое!э 5. с'ез1 !о [!||е б1оп0е ?

[. Фше!!ез 6. {!![е уо 0 !о [ё1:е ?

9. Фш1 7. 1ш уоз 0 !о |ё!е ?

ос ф :';],.]1|*;::;';;;1|'';;.;:|11::1:':;::::|]]:'];1{*]*5:]';;*;::1';:!|]':::|*::|:1я;*!:':;:1!:::';{;:

]_еэ по|5 ро0г 6ёсг!ге ( пе рег5оппе


,1,ю;!. *й.Ё ,с-Ё ''фф мпЁ-

уег[-9гопё-га!ёез-!оп9з-опс['тореоо-гп!9поп-по!г-0песозчое[[е-0еоц-6ез!цпе[[ез-5|опёз-
-
оп со|!]ег - бёц - гпос!-те - !эоцс!ёз - |о!6 - бгцпз - соцг[з - го0х - ре[![ - п0ггоп {г!зёз

|-ез сБеуецх ]-о соц!ецг 6еэ с}:еуецх |-о соц!ецг Фэ чешх

|о |о!]!е |-ез оссеээо!гез фргёс!о!|оп эцг !е р}:чз!чше

4| мо1ффп1,'6ёсЁ3,шпе: -

т**щ?.***рЁ ф &
?ев1 &
.|^

с. 6!п9ооп[е-з!х
с.

е. ь.

, ,_]\ 4 Ёсц;|е сез сопуегвоЁопэ.


ъ[ й1 ' ,€@ш!
'%',',*,'..' уо ё Ропп|уегво!ге ф !оБп:1п?
ос*:е!оьопг*в,гёррг:эе.,' {
о' @ое/ / @це!!е 09е !! о? |/
\_
Ассер[е Ре[цзе
б. @це/!ез / @це/з |!!!ез зоп[ 0опз !о с|оззе ?
о. А!ех!з ц ц
с. Фце! / Фце//е еэ[ !о 0о[е 0е.!о |ё[е ?
Б. Фсёопе ц в
6. @це!з / @це/!ез рго[еззешгз |ш ргё{ёгеэ ? с. $ого[ ц ц

5} м6ь Бв р}!гозе*,фпв !,огфв ] '

о. р05 / пе /с!пёпо. / оц /[!:е / уо 6. роз / соп1еп1е. /


с
зш!з / !е | ое

б. у!еп1 | ае / !! / зопе0!. / роз е. о / п' | ]! / роз/с[темешх / {ез / бошс!ёз

с. р05 / п' / ез[ / Ё!1е |б!оп0е [. 0ез / зоп[ / (е /роз /.]опеоцх. / пе

! ф {& :::,:,::::,:::;..::].:]],]:|.;]:;]]!!:;::]!:1:]::|::.11]|_!]::::]::;]!.1:::;|:::]'] ||:,:|::::':||;.:

6| 8опгр шпе Ёропэе пё9о!!ие. 7 !,'}т4еБ, 8з'р1т сш'{ёгл!п!п

о. - Ёз1-се чше [о уоз 0 !о [6[е ? о. !{ ез1 б!оп0


- \оп' б. !| ез1 беош.
ь. - [ш реох уеп!г зопе0! ? с. ![ ез1 гоох'
- \оп, 6. !! ез| 9гоп0 е1 п|9поп

. 6огЁ9е еп с!оззе ош 0 |о по!эоп е} сопр[е [оп зсоге.


1ш оэ р!шз 0е 15? 8гоуо !

[ц оз оц[оцг 6е 10 ? Роз по!.


]ш оз по!пэ 0е 8 ? А]ё ! Реуо[э !ез !е9опэ е[ пёпойэе !

,.' ";Ё!.,
|{ :;.}! 1.{:1},#Ё-'г]!.:1'{