Вы находитесь на странице: 1из 68

g ö r a t t v i k a n a n v ä n d a ty g e r a v d en n a k v a ­ S k riv till o s s s å f o r t so m m ö jlig t e fte r

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR l i t e t . P r o v e r p å o li k a t y g e r , m e d v i l k a v i k a n n ä r m a r e u p p l y s n i n g a r u t a n k o s t n a d e lle r k ö p ­
1. A lla f ö r s ä l j n i n g a r s k e r m o t k o n t a n t b e ­ k lä m ö b l e r n a s ä n d e s p å b e g ä r a n m o t 1.00 tv å n g .
t a l n i n g ( p o s t f ö r s k o t t e l le r e f t e r k r a v ) . i f r i m ä r k e n , s o m a v d r a g e s v i d o r d e r . V id
2. E m b a ll a g e d e b i t e r a s e j. re k v is itio n a v ty g p r o v e r to r d e n o g a a n g iv a s S p e c ia lb e s tä lln in g a r
3. A ffä r ä r a v s lu ta d f ö r s t s e d a n k u n d e n v ilk a m ö b le r d e t ä r s o m in t r e s s e r a r , ö n s k a d
ty g f ä r g e tc . O m N i ö n s k a r n å g o n m o d e ll s o m i n t e f in n s
g o d k ä n t v a r a n . A lla v a r o r e x p e d ie r a s a l l t ­ u p p t a g e n i v å r k a t a l o g e l le r e n m ö b e l e f t e r
s å m e d f u ll r e t u r r ä t t in o m 8 d a g a r f r å n D e f le s ta a v v å r a s to p p m ö b le r k u n n a o c k ­
s å le v e re ra s m e d a v k u n d e n in s ä n t ty g . T y g ­ e g e n ritn in g , s t å v i g ä r n a till t j ä n s t m e d o f­
f a k tu r a n s d a tu m , f ö r u ts a tt v a r a n ä r o a n ­ f e r t . D å v å r a m ö b l e r t i l l v e r k a s i s t o r a s e r ie r
v ä n d o c h o s k a d a d . S p e c ia lb e s tä lld a v a r o r å t g å n g e n f in n s d å a n g i v e n u n d e r r e s p e k t i v e
a r t i k l a r o c h a v s e r 130 c m . b r e t t t y g . P r i s e t e n lig t r a tio n e lla s te m e to d e r, m å s te m a n som
t a g e s ej i r e t u r . r e g e l r ä k n a m e d a v s e v ä r d f ö r d y r i n g v id s p e ­
4. E v . r e t u r e r f å r ej b e l ä g g a s m e d p o s t f ö r ­ u t a n t y g a n g i v é s in o m p a r e n t e s . M ä r k f ö r ­
d e le n a t t k u n n a få E d r a m ö b le r k lä d d a i ju s t c ia lb e s tä lln in g . U n d e r s jä lv a s ä s o n g e rn a h ö s t
s k o t t e l le r e f t e r k r a v . o c h v å r k a n v i in te m o t ta g a n å g r a s p e c ia l­
5. A lla v a r o r p a c k a s o m s o r g s f u l l t o c h f ö r d e t ty g N i tä n k t E r.
b e s tä lln in g a r.
sk a d o r u p p k o m n a u n d e r tra n s p o rt a n ­
s v a r a s e j. Ö m tå lig a a r t i k l a r s å s o m m ö b ­ E n lig t k u n d e n s ö n s k a n D e t ä r f ö r d e la k tig t a tt k ö p a frå n oss
le r , a r m a t u r e r , g la s e t c . t r a n s p o r t f ö r s ä k - O f t a a n g e s d e t i t e x t e n e x e m p e lv i s : ” F in n s
r a s a v o s s i E u r o p e i s k a F ö r s ä k r i n g s A .B ., 1. N i s p a r a r p e n g a r (so m re g e l k a n N i r ä k ­
i m ö r k e l le r lj u s f ä r g ” e l le r ” m ö b e l t y g i r o s t n a m e d a t t N i s p a r a r m i n s t 1 /3 a v k ö p e ­
K u n g s g a t a n 9 , S to c k h o l m , s o m ti ll k u n ­ e l le r g r ö n t ” . D e t t a b e t y d e r a t t k u n d e n s j ä l v
d en u tb e ta la r e rs ä ttn in g fö r u p p k o m m en sum m an) .
f å r v ä l j a d e t s o m p a s s a r b ä s t . G lö m d ä r f ö r 2. N i s p a r a r t i d ( v å r k a t a l o g h a r N i a l lti d
s k a d a . A v g i f t e n h ä r f ö r ä r o m k r i n g 1.00 in te a t t u t s ä t t a fä rg , s to r le k e tc . p å d e v a r o r
p r 1 0 0 .0 0 . till h a n d s ) .
N i re k v ire ra r. 3. N i k a n s i t t a h e m m a i lu g n o c h r o o c h
6. O r d e r o m 1.000 k r . o c h d ä r ö v e r e x p e d ie ­
r a s f r a k tf r itt. I ö v rig a fa ll b e ta la r k u n ­ v ä lja u t d e t so m p a s s a r E r, u ta n a t t
d e n fr a k te n . D e n n a ä r m y c k e t lite n . E x e m ­ T r a n s p o r tfö r s ä k r in g k ä n n a E r tv u n g e n a t t k ö p a .
p e l v is , e n l i t e n f å t ö l j g r u p p o m t v å f å ­ F ö r a t t s k y d d a v å r a k u n d e r g e n te m o t 4. N i k a n b e s tä lla h e m v a r a n o c h s tä lla den
t ö l j e r o c h e t t b o r d k o s t a r t i l l M e ll a n s v e r i­ tr a n s p o r ts k a d o r, o m b e sö rje r v i fö rs ä k rin g a v p å s in p l a t s o c h f ö r s t s e d a n N i k o n s t a ­
g e m e lla n 2 .0 0 o c h 3 .0 0 . m ö b l e r o c h a n n a t b r ä c k l i g t g o d s . A v g if te n t e r a t a t t d e n b le v p r e c i s s ö m N i t ä n k t
7. D e n n a k a ta lo g g ä lle r till o c h m e d o k to b e r h ä r f ö r ä r c : a 1.00 p r 1 0 0 .0 0 . O m N i a l l t s å E r ä r k ö p e t a v s l u t a t . (O m n å g o n v a r a
1951, m e n ä r fr ib liv a n d e o c h f r å n ta g e r k ö p e r f ö r 2 0 0 .0 0 b l i r f ö r s ä k r i n g s a v g i f t e n c : a m o t f ö r m o d a n i n t e s k u lle v a r a t i ll b e ­
o s s a l l le v e r a n s p l i k t . 2 .0 0 . O m e n s ä n d n i n g s k u lle v i s a s i g v a r a l å t e n h e t f å r N i p e n g a r n a t i llb a k a .)
8. F ö r a t t y tte rlig a re n e d b rin g a o m k o s tn a ­ s k a d a d , to r d e k u n d e n o fö rd rö jlig e n a n m o d a 5. V å r k v a l i t e t s g a r a n t i o c h v å r t m o t t o : fu ll
d e r n a le v e re ra s s a m tlig a ty n g r e v a r o r d i­ jä r n v ä g e n a t t s k r iv a u t e t t in ty g o m s k a ­ b e l å t e n h e t e l le r p e n g a r n a t i l l b a k a , g e r
r e k t f r å n fa b rik . d a n s o m f a ttn in g , s a m t tills a m m a n s m e d e r ­ d u b b e l tr y g g h e t å t E r t k ö p .
s ä tt n in g s a n s p r å k in s ä n d a d e t ta d ir e k t till
fö rs ä k rin g s b o la g e t. E u ro p e is k a F ö r s ä k r in g s
A .B ., K u n g s g a t a n 9 , S to c k h o l m , s o m d ä r e f t e r
VIKTIGT MEDDELANDE u tb e ta la r e rs ä ttn in g
U R ET T B REV FRÅN EN KUND
Å T E R G E R V I:

till våra MÖBELKUNDER B o s ä ttn in g slå n . . . ” o m n å g o n f ö r u t s a g t å t m ig a t t k ö p a


p å p o s to rd e r, h a d e ja g s k r a tt a t å t honom .
F ö r a t t h jä lp a d em so m ä m n a r s ä t t a b o L i k v ä l ä r d e t t a m in a n d r a o r d e r o c h j a g
M ö b e lty g e r b e v i l j a r s t a t e n b o s ä t t n i n g s l å n p å 2 .0 0 0 .0 0 m å s t e s ä g a a t t j a g ä r f u l l t n ö jd . J a g r ä k n a r
A lla v å r a s t o p p m ö b l e r l e v e r e r a s m e d b r a u n d e r v i s s a f ö r u t s ä t t n i n g a r . S o m e t t le d i v å ­ m e d a t t h a s p a r a t ö v e r 30 0 k r. p å d e tta
s ta n d a r d ty g e r . D e d y r a r e m ö b le rn a fö rse s r a s trä v a n d e n a t t p å b ä s ta s ä t t b e tjä n a v å r a s ä t t . . .”
m e d t y g e r s o m i m a r k n a d e n k o s t a r m e lla n k u n d e r lä m n a r v i u ta n k o n s tn a d n ä rm a re D a g li g e n f å r v i f r å n b e l å t n a k u n d e r m o t ­
2 0 o c h 25 k r . p r m e t e r , e n f ö r d e l v ä r d a t t u p p ly s n in g a r o c h h jä lp e r E r o c k s å m e d a n ­ ta g a b e v is fö r u p p s k a ttn in g a v v å r s trä v a n
t ä n k a p å . S t o r a in k ö p d i r e k t f r å n f a b r i k e r n a s ö k n in g s h a n d lin g a r. a t t l e v e r e r a g o d a v a r o r t i l l l ä g s t a p r is .
K V A L IT E T S G A R A N T I
F ö r a t t y tte r lig a r e ö k a try g g h e te n å t v å ­
r a k u n d e r , l e v e r e r a s f r . o. m . 1 /9 1950
s a m tlig a m ö b le r m e d k v a l ite ts g a r a n ti o c h
f ö r s e s m e d v å r g a r a n t i e t i k e t t ( s e o m s la -
g e t).
D e n n a in n e b ä r a t t v a r je le v e ra n s ä r n o g ­
g ra n t" k o n t r o l l e r a d m e d h ä n s y n ti ll m a t e ­
r ia l, k o n s t r u k t i o n o c h u t f ö r a n d e . D ä r f ö r g a ­
r a n t e r a r v i: B ä s t a m a t e r i a l e n l i g t a n v i s ­
n in g a r, h å llb a r k o n s tr u k tio n o c h f ö r s tk la s ­
V å r n y a k a ta lo g , so m v i h ä rm e d ö v e r ­
s ig t u ftö ra n d e .
lä m n a r ä r in te p a n a g o t s ä t t m ä rk v ä rd ig .
F ö r s ä k e r h e ts s k u ll: K ö p E d ra m ö b le r
D e n in n e h å l l e r k o r t o c h g o t t e t t u r v a l s m å ­
m ed v å r k v a lite ts g a ra n ti.
lä n d s k a k v a lite ts m ö b le r o c h a n d r a b o s ä tt-
n i n g s a r t i k l a r , s o m v i k a n le v e r e r a ti ll y t ­
t e r s t f ö r m å n lig a p r i s e r .
G e n o m in t i m k o n t a k t m e d l å n g t s p e c i a ­
li s e r a d s m å l ä n d s k i n d u s t r i o c h s y n n e r li g e n
li te n f ö r t j ä n s t m a r g i n a l , b a s e r a d p å s t o r
o m s ä t t n i n g , k a n v i s ä l j a t i ll p r i s e r , s o m
e r k ä n t ä r la n d e ts lä g s ta .
V å r a g o d a k v a l i t e t e r , p r a k t i s k a m o d e lle r
o c h v å r a k u n d e rs fö rtro e n d e h a r n a t u r l i g t ­
v is o c k s å b i d r a g i t ti ll a t t g ö r a v å r f ir m a
till en v ä lk ä n d o c h m y c k e t a n lita d in k ö p s ­
k ä lla fö r b o s ä tt n in g s a r ti k la r .
I h ö s t s tä lle r v i u t v å r a a r tik la r p å S v e­
r ig e s s t ö r s t a m ä s s a , S : t E r i k s m ä s s a n i
S to c k h o l m , d ä r a l l m ä n h e t e n s j ä l v k a n s e
d e t f ö r m å n lig a i v å r a e r b j u d a n d e n o c h m e d
e tt b e ty d lig t u tö k a t a n ta l fa b rik e r so m h e lt
e lle r d e lv is a r b e t a r f ö r v å r r ä k n i n g s t å r v i
v ä l r u s ta d e a t t m ö ta d en k o m m a n d e sä-

H ö g a k tn in g s fu llt
IK E A
NI BLIR FÖRTJUST I INGA . . .
Stålten runt sitsarna gör att formen
alltid bibehålies

Nr 2 F å tö ljg ru p p ” In g a ” ä r e t t g o tt ex em p el p å v a d s m å lä n n in g ­ N r 2 S S itts o f f a i s a m m a g o d a u tf ö r a n d e m e d 24 r e s å r e r i s its e n


a r n a k a n g ö r a t i l l h y g g l i g t p r i s . T i l l v e r k a d a v p r i m a b j ö r k i lj u s o c h a v s y d d k a n t m e d s t å l t e n , b a n d r e s å r e r i r y g g e n , s o m ä r in d e la d
i 7 f ä l t m e d s i lk e s n o d d . T y g å t g å n g 2 ,8 m e t e r . L ä n g d 140 c m ., d ju p
e l le r m ö r k p o l e r in g , f ö r s t k l a s s i g s t o p p n i n g m e d k r o l l s p l i n t o c h v a d d
56 cm .
o c h m e d b r a m ö b e l t y g i r o s t e l le r g r ö n g r u n d t o n . R e k o m m e n d e r a s . P r i s k o m p l e t t m e d t y g 1 3 6 .0 0
N 2 F F å t ö l j m e d 12 r e s å r e r i s i t s e n o c h t v å g å n g e r a v s y d d a P r i s m e d k u n d e n s t y g 1 1 2 .0 0
(m ju k a ) k a n t e r o c h b a n d r e s å r e r i ry g g e n so m ä r in d e la d i f ä lt m e d Nr 2 H el g ru p p , b e s tå e n d e a v tv å f å tö lje r o c h s itts o f f a .
s il k e s n o d d a r . T y g å t g å n g 1,4 m e t e r . S i t s b r e d d 5 2 , d ju p 5 6 , h ö jd P r i s m e d t y g .............. 2 5 4 .0 0
83 c m . P r i s m e d k u n d e n s t y g 2 0 9 .0 0
P r i s k o m p l e t t m e d t y g 6 1 .0 0 O b s .! F å t ö l j g r u p p e n ” I n g a ” h a r h e l b ö j d a a r m s t ö d i b o k u t a n s k a r v a r .
P r i s m e d k u n d e n s t y g 4 9 .5 0

4 Ikéo — Å gunnaryd
FÖR HEMMETS LUGNA VRÅ — Förnäm grupp för höga anspråk
” S ilja n ” m e d V e m o fjä d ra r u n ­
der s in a m ju k a re s å rp ly m å e r
s to p p a d e m e d e n d a s t p rim a k ro ll-
s p lin t o ch v a d d p å r e s å r k ä r n a
o ch m ed b e h a g lig t s v ä n g d ry g g
ä r n å g o t e x t r a f ö r E r s o m v ill
s i t t a v e r k lig t b e k v ä m t. K r a f ti g t
m ö b e lty g i r ö t , g r ö n , b lå e lle r
b e ig e g r u n d t o n .

Nr 3 F F å tö lj ” S ilja n ” m e d k r a f ­
t i g s to m m e a v p r i m a b j ö r k h a r
lö s r e s å r p l y m å s o m v i l a r p å p r i ­
m a d r a g r e s å r e r . D en fig u rs v ä n g -
d a ry g g e n ä r in h ä fta d m ed k n a p ­
p a r . S i t s b r e d d e n ä r 5 7 , d j u p e t 54
o c h t o t a l h ö j d e n 75 c m . T y g å t ­
g å n g 1,7 m e te r .
P r i s k o m p l e t t m e d t y g . . 9 9 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s t y g . . 8 4 .5 0

N r 3 S S itts o f f a ” S ilja n ” i s a m ­
m a g o d a u tfö ra n d e so m o v a n s tå ­
e n d e h a r e n l ä n g d a v 130 c m .
o ch m ed fig u rs v ä n g d ry g g . T y g ­
å t g å n g 3 ,6 m e te r .
P ris k o m p le tt m e d ty g 2 2 6 .0 0 .

Nr 3 S o ffg ru p p ” S ilja n ” b e s t å ­
e n d e a v tv å få tö lje r o c h en s i t t ­
so ffa .
P ris k o m p le tt m ed ty g 4 1 9 .0 0
M ODERNT SOFFBORD . . .
3 /1 ” S ilja n ” ä r e t t s til f u llt
f å tö ljb o rd , ti llv e r k a t a v b jö rk .
M ö r k e l le r lj u s p o l e r i n g . S to r le k
6 0 X 1 0 0 cm . K o m p le tte r a r so ff-
g r u p p e n o v a n . P r i s ..............4 7 .5 0

N r 3 /2 S om o v a n , m en tillv e r ­
k a t a v n a t u r f ä r g a d a lm .
P r i s e n d a s t 5 5 .0 0

Ikéa — A gunnaryd 5
6 Ikéa — A gunnaryd
S o ffg r u p p ” L in n é ” är e n v e r k lig k v a lite ts m ö b e l, t r e v lig t k o m p o n e r a d m ed tv å o lik a
få tö lje r i sa m m a stil. D e m ju k a r e så r sitsa r n a , d e b e h a g lig t lu ta n d e fig u r r y g g a r n a
h a r tills a m m a n s m ed d e n h ö g a k v a lite te n g iv it d e n n a g ru p p d e ss sä r stä lln in g .
E x tr a fö r n ä m t m ö b e lty g i g r ö n , r o s t, b lå e lle r b e ig e g r u n d to n .

N r 4 ÖF Ö r o n la p p sfå tö lj ” L in n é ” til l v e r k a s a v p r i m a b j ö r k i m ö r k e lle r l j u s p o l e ­


r in g . D e 12 s i t s r e s å r e r n a ö v e r s t o p p a d e m e d b ä s t a k r o l ls p l i n t o c h v a d d , b a n d -
r e s å r c r n a i r y g g e n m e d d e s s v ils a m m a lu t n i n g g ö r d e n m ju k , v ils a m o c h s l i t s t a r k
o c h s to m m e n s e l e g a n t a f o r m g ö r d e n b e h a g lig o c k s å f ö r ö g a t. H ö j d e n ä r 9 5 c m .,
s its b r e d d e n 5 7 o c h d j u p e t 5 6 c m . T y g å t g å n g 2 ,4 m e te r .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 1 4 4 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g 1 0 8 .5 0
Nr 4 F F å tö lj ” L in n é ” m e d l ö s t a g b a r n a c k k u d d e , h a r f ig u r s v ä n g d r y g g o c h lö s
p ly m å m e d m j u k r e s å r k ä r n a in b ä d d a d i b ä s t a k r o ll o c h v a d d . P ly m å n v i l a r p å
k r a f t i g a v e m o f j ä d r a r . T o ta lh ö j d 8 5 , b r e d d 5 7 o c h d j u p 5 4 c m . T y g å t g å n g 1,9 m tr .
Nr 118 F å tö lj E r ik h a r 12 r e s å r e r i
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 1 3 3 .0 0 s its e n o c h b a n d r e s å r e r i r y g g e n o c h
P r i s m e d k u n d e n s ty g 1 0 4 .5 0 ä r s t o p p a d m e d p r i m a k r o l ls p l i n t o c h
Nr 4 S S ittso ffa ” L in n é ” i s a m m a g o d a u t f ö r a n d e s o m n r 4 F. L ä n g d 1 3 0 cm . v a d d . D e h e lb ö jd a a rm s tö d e n i b o k
T y g å t g å n g 3 ,6 m e te r . P r i s k o m p l e t t m e d ty g 2 6 3 .0 0 o c h d e t fö rs tk la s s ig a u tf ö ra n d e t k o m ­
m e r a t t g ö r a E r ik till e n a v v å r a m e s t
P ris m ed k u n d e n s ty g 2 0 9 .0 0
s å l d a f å t ö l je r . H ö j d 8 3 , b r e d d 5 2 o c h
Nr 4 S o ffg r u p p ” L in n é ” m e d 1 st. f å tö lj n r 4 Ö F , 1 st. f å tö lj n r 4 F o c h so ffa d j u p 5 6 c m . B ra m ö b e lty g i r o s t e l l e r
n r 4. P r i s k o m p l e t t m e d ty g 5 3 6 .0 0 g r ö n t . O sla g b a r t p r is.
P r i s m e d k u n d e n s ty g 4 1 8 .0 0 K o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 5 8 . 5 0 1
Nr 4 /1 F å tö ljb o r d ” L in n é ” ä r t i l l v e r k a t a v p r i m a b j ö r k m e d s k iv a i a lm . L ju s
e l l e r m ö r k p o le r in g . H ö jd e n ä r 62 c m . o c h d ia m . 8 0 c m . E tt v e r k l i g t k v a li t e t s b o r d S its e n s a v sy d d a (m ju k a ) k a n te r gör
till l å g t p r is . p ris 4 3 .5 0 a tt fo r m e n a lltid b ib e h å lie s.

Ikéa — A gunnaryd 7
SO FF G R U PP E N ” V E R A ” — EN ST O R G RUPP Nr 115 F å tö lj V e r a . D e n s v ä n g d a r y g g e n i p i p s t o p p n i n g ,
S O M M A N T R IV S M E D . a v d e l a d m e d m ö b e ls n o d d ä r f ö r s e d d m e d m j u k a b a n d r e så r e r
Nr 114 S itts o f f a n V e r a . D e n e l e g a n t s v ä n g d a s o f f a n m e d o c h s its e n s i n b y g g d a s t å lt e n m e d a v s y d d a k a n t e r g ö r a t t
i n b y g g d a s t å lt c n i s its e n s a v s y d d a k a n t e r h a r 3 2 r e s å r e r i s its f o r m e n a lltid b ib e h å lie s . 12 r e s å r e r i s its e n . F ö r s t k l a s s i g t
o c h b a n d r e s å r e r i r y g g e n s p i p o r , s o m ä r i n d e la d e m e d s ilk e - u t f ö r a n d e o c h k lä d d i p r i m a m ö b e lty g i r o s t e l l e r g r ö n t .
s n o d d . H ö j d 8 0 , s its d ju p 5 6 o c h l ä n g d 1 5 0 c m . T y g å t g å n g 5 T y g å tg å n g 3 m e te r. H ö jd 80 cm o c h d ju p 5 6 cm . E n re jä l
m e t e r . F ö r n ä m t m ö b e lty g i r o s t e l l e r g r ö n t . f å tö lj s o m r e k o m m e n d e r a s .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 2 1 4 .5 0 P r i s k o m p l e t t m e d t y g 9 6 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s t y g e n d a s t 1 6 4 .5 0 P r i s m e d k u n d e n s t y g 6 6 .5 0

G e d ig e n S m å la n d s m ö b e l so m b liv it m y c k e t p o p u lä r . Nr 116 H e l g r u p p V e r a . 1 s itts o f f a o c h 2 f å tö lje r .


S e d e t lå g a p r ise t. P ris k o m p le tt m e d ty g 3 9 8 .0 0
P ris m e d k u n d e n s ty g 2 8 9 .0 0

8 Ikéa — A gunnaryd
Modell ”Singoalla” har många finesser . . .

M o d ell ” S in g o a lla ” h a r lö s p ly m å p å d r a g fjä d r a r o c h h e l- Nr 5 6 F å tö ljb o r d , lä m p lig f ö r o v a n s t å e n d e g r u p p m e d s v ä n g ­


d a s te g o c h ti d n i n g s h y l l a . T il l v e r k a s a v b j ö r k m e d s k iv a i
b ö jd a a r m stö d u ta n sk a rv a r . D e n lö s a p ly m a n är lä tt a tt ta g a
f y r a f ä lt o c h l e v e r e r a s i m ö r k e l l e r lj u s p o l e r i n g . H ö j d 6 2 ,
b o r t o ch ren göra. d ia m . 6 2 c m . E t t m y c k e t o m t y c k t b o r d till l ä g s ta p r is .
P r i s e n d a s t 3 2 .0 0
Nr 9 F F å tö lj S in g o a lla h a r h e l b ö j d a a r m s t ö d i b o k , m ö r k Nr 9 F å tö ljg r u p p ” S in g o a lla ” b e s t å e n d e a v 2 st. f å t ö l je r ,
e lle r lj u s p o l e r i n g o c h lö s p ly m å so m v i l a r p å d r a g f j ä d r a r n r 9 F o c h e t t f å t ö l jb o r d , n r 3 6 . L e v e r e r a s k o m p l e t t m e d
u n d e r j u t e b o t t e n . T o ta lh ö j d 8 3 , s i t s b r e d d 3 2 o c h d j u p 33 cm . ty g f ö r e n d a s t 1 3 1 .0 0 .
B ra m ö b e lty g i r o s t e lle r g r ö n t . T y g å t g å n g 1,3 m e te r .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 5 1 .5 0
” S in g o a lla ” — p o p u lä r f å tö ljg r u p p e x tr a fö r m å n lig t.
P ris m ed k u n d e n s ty g 4 1 .5 0

Ikéa - A gunnaryd 9
För dem som ser p å p r is e t!

FÅTÖLJGRUPP 79:50

F ö r a tt t illm ö te s g å d em so m v ill k ö p a v e r k lig t b illig t ä r f å tö lj g r u p p e n ” S te lla ” e t t v e r k lig t fy n d . In g e n m ö d a h a r lä m n a ts


o sp a r a d fö r a tt få k v a lite te n så h ö g so m m ö jlig t i fö r h å lla n d e t i ll p r ise t . . .
Wr 2 9 A S te lla fa to ljg r u p p 2 f å t ö l j e r o c h 1 b o r d . F å t ö l j e r n a i o m t y c k t u t f ö r a n d e m e d u t s t å e n d e e l l e r s v ä n g d a a r m s tö d .
T r e d e l a d r y g g m e d f a s t p i p s t o p p n i n g o c h s its s to p p a d p å k r a f t i g s a d e l g j o r d . T r ä d e l a r i m ö r k e lle r lj u s p o l e r i n g . S its b r e d d e n
5 0 , d j u p 5 2 o c h t o t a l h ö j d 75 c m . B o r d e t ä r t i l l v e r k a t a v b j ö r k i m ö r k e l l e r lj u s p o l e r i n g m e d s k iv a 5 0 X 5 0 c m ., e le g a n t
a k u r e n i f y r a f ä lt. K lä d d m e d t r e v l ig t a llm o g e ty g . H e la g r u p p e n k o s ta r e n d a st 7 9 .5 0

T r e v lig få tö ljg r u p p till la n d e ts a v g jo r t lä g s ta p ris.

10 Ikéa — A gunnaryd
D e in b y g g d a stå lte n e n g ö r a tt fo rm e n
a lltid b ib e h å lie s . . .
Nr 26 F F å tö lj ” S iv ” p a s s a r b r a ih o p
m e d v id s tå e n d e b ä d d s o f f a . B e k v ä m a t t
s i t t a i m e d 1 2 r e s å r e r i s its e n o c h t v å
g å n g e r a v s y d d a k a n t e r m e d s tå lte n T r o ts d e t y t te r lig t lå g a p r ise t är d e n n a s o ffa a v a lltig e n o m g o d k v a lite t o c h m y c k e t
sam t b a n d re så re r i ry g g en g ö r d en n a slitsta r k k o n s tr u k tio n . T illv e r k n in g p å lö p a n d e b a n d g ö r a tt v i k a n o ffe r e r a d en
f å tö lj o s l a g b a r till s i t t p r is . K a n e r ­ till d e tta lå g a p r is.
h å l l a s i s a m m a ty g s o m v id s tå e n d e
s o ffa . H ö j d 8 0 , b r e d d 5 4 o c h d j u p 55 Nr 26 B ” U lla ” -s o ffa n ä r 1 9 0 c m . lå n g , 79 c m . h ö g o c h 75 c m . d ju p . V id b ä d d n i n g
c m . T y g å t g å n g 1,7 5 m e te r . fä lle s s t a m m a r n a u t c : a 10 c m ., s its e n s v ä n g e s u t s å a t t u n d e r s i d a n b i l d a r e n b ä d d .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 7 9 .5 0 D e n a n d r a u t g ö r e s a v d e n n e d f ä lld a r y g g e n , k e d j e b o t t e n p å t r ä r a m . B ä d d a r n a
P r i s m e d k u n d e n s ty g 6 5 .5 0 k o m m e r i s a m m a h ö jd . 2 8 r e s å r e r i s its e n o c h f a s t s t o p p n i n g i r y g g e n . K lä d d a
” S iv ” ä r p r a k tisk , slitsta r k o c h p r is ­ g a v l a r o c h s to m m e i p r i m a b j ö r k p o l e r a d i m ö r k e l l e r l j u s f ä rg . T y g å t g å n g 4 m t r .
b illig . P r is k o m p l e t t m e d b r a m ö b e lty g i f ä r g e r n a r o s t e l l e r g r ö n t e n d a s t 1 9 8 .0 0

Ikéa — A gunnaryd 11
EN AV DE MEST SÅLDA . . .
L ä g g m ä r k e t ill v å r a m a tto r .
D e ä r s litsta r k a — v a c k r a o c h p r isb illig a .

F a tö ljg r u p p ” P o p u lä r ’* ä r e n a v v å r a m e st så ld a g r u p p e r . OM TYCKTA M ATTOR


P r im a b jö r k s to m m a r i m ö r k e lle r lju s p o le r in g o c h m ed b ra
m ö b e lty g i r o s t e lle r g r ö n t. HERRG ÅRD SM A TTA
Nr 25 F å tö lj ” P o p u lä r ” h a r 12 p r i m a s i t s r e s å r e r , a v s y d d a N r 79 H e r r g å r d s m a t t a ( s e b il d e n o v a n ) ä r e n f ö r » ä m m a t t a a v
p r i m a h e l y lle i t ä t v ä v d k v a l i t e t m e d h a n d k n u t n a f r a n s a r . F in n s i
( m j u k a ) k a n t e r m a r k e r a d e m e d s ilk e s n o d d . R y g g e n h a r h u v u d f ä r g e r n a g r å - g r ö n o c h g r å - r o s t i d is k r e t m ö n s trin g . E n s lit­
b a n d r e s å r e r o c h m j u k a , tv å g å n g e r a v s y d d a k a n t e r . H ö j d s t a r k m a tta till lå g t p ris .
7 9 , in v ä n d ig b r e d d 5 2 o c h d j u p 55 c m . T y g å t g å n g 2 m e te r . S to r le k 1 7 0 X 2 4 0 c m . P r i s 8 8 .5 0 S to r le k 1 5 0 X 2 0 0 c m . P r i s 6 7 .0 0
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 8 9 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g 7 1 .5 0 H E M S L Ö JD S M A T T A
Nr 56 F å tö ljb o r d ä r e t t t r e v l ig t f å t ö l j b o r d t i l l v e r k a t av N r 78 H e m s lö jd s m a tta i p o p u lä r t, v a c k e r t s n ilje m ö n s te r o c h f ä r g ­
b j ö r k m e d s v ä n g d a s ta g , tid n i n g s h y l l a o c h s k iv a i f y r a fä lt. s a m m a n s ä ttn in g . F ö rn ä m h e ly lle k v a lite t m e d v a r p a v p rim a j u t e ­
g a rn . H a n d k n u tn a f r a n s a r . T jo c k o ch k r a f tig k v a lite t. E n s lits ta r k
D ia m . 6 2 c m . o c h h ö j d 6 2 c m . M ö r k e l l e r l j u s p o le r in g . m a tta so m re k o m m e n d e ra s.
P r i s e n d a s t 3 2 .0 0 S t o r l e k 1 7 0 X 2 4 0 c m . P r i s 7 9 .5 0 S to r le k 1 5 0 X 2 0 0 c m . P r i s 5 9 .5 0
12 Ikérs — A gunnaryd
Kombinera själv
O m d e t ä r n å g o n f å tö lj N i t y c k e r s ä r s k i l t m y c ­
k e t o m o c h v ill h a e n a n n a n s e f f a till d e n , o m
N i ö n s k a r e n b ä d d s o f f a till n å g o n a v f å t ö l j e r n a
i s i t t s o f f g r u p p e r n a g å r d e t t a m y c k e t v ä l f ö r sig .
A n g iv d å b a r a a t t d e o lik a a r t i k l a r n a s k a ll a n ­
v ä n d a s i g r u p p , s å s k a ll v i k lä d e m m e d s a m m a
ty g -
J u s t n u ä r d e t m y c k e t p o p u l ä r t m e d o lik a f å ­
t ö l j e r i s a m m a g r u p p . K o m b i n e r a s jä lv u r v å r
k o lle k tio n o c h v i s k a ll g ö r a a llt f ö r a t t N i s k a ll
få d e t j u s t s å s o m N i v ill h a d e t.
V å r a ty g e r ä r a v m y c k e t g o d k v a lite t. O m m a n
Hög i kvalitet — Låg i pris u n d a n t a r d e e n k l a r e r e k la m - o c h s t a n d a r d g r u p ­
N r 26 B ä d d s o ffa n ” P o p u lä r ” ä r tillv e rk a d a v p rim a
b j ö r k m e d s y n l i g a d e l a r i m ö r k e l le r lj u s p o le r in g , p e r n a ä r s a m tl i g a s t o p p m ö b l e r k lä d d a m e d t y ­
h ö jd 8 0 , d ju p Tö o c h lä n g d 195 c m ., k lä d d m e d p r im a
m ö b e lty g i r o s t , b l å t t e lle r g r ö n t o c h f ö r s e d d m e d 32
g e r i 2 0 -k ro n o rs k la s s e n .
r e s å r e r i s its e n , so m h a r a v s y d d a (m ju k a ) k a n t e r m e d
i n b y g g d a s t å l t e n . S its e n s u n d e r s i d a s o m b i l d a r d e n
e n a b ä d d e n ä r k lä d d m e d p r im a s t j ä r n b o l s t e r . D e n
a n d r a b ä d d e n h a r k r a f tig k e d je b o tte n o c h i lå d a n
f in n s r y m l ig p l a t s f ö r s ä n g k l ä d e r . B ä d d a r n a k a n s k i l ­
j a s å t . T y g å t g å n g 4 m e te r .
P r i s k o m p l e t t m e d t y g e n d a s t 2 3 8 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s t y g e n d a s t 2 0 6 .5 0

B ä d d s o ffa n ” P o p u lä r ” k a n e rh å lla s i s a m m a ty g som För sä k e r h e ts sk u ll: K ö p m ö b le r n a m ed var


f å t ö lj ” P o p u l ä r ” ( n r 2 5 ) . k v a lite ts g a r a n ti . . .

Ikéa — A gunnaryd 13
FÖRNAM KARL-JOHAN — Stil, elegans och trivsel

S o ffg r u p p E x c e lle n t i ly x u tf ö r a n d e , a v p o le r a d b jö r k i alm - N r2 1 B ä d d s o f fa , h ö j d 81 c m ., s i t s d j u p 5 4 c m . o c h l ä n g d


e lle r m a h o g n y fä r g . B ä sta sto p p m a te r ia l k r o lls p lin t, v a d d o c h 2 1 5 c m . R e s å r s t o p p a d s its m e d 3 2 r e s å r e r . S its e n f ä lle s
t a g e l. M ju k o c h f y llig m ed r e s å r sto p p a d e sitsa r , tv å g å n g e r f ra m å t o c h b ild a r e n a b ä d d e n . D e n a n d r a u tfö rd a v r e s å r ­
a v s y d d a r e s å r k a n te r o c h in sy d d a stå lte n i fr a m k a n te n . K r a f­ r a m m e d k e d j e b o t t e j i . L å d a n h a r p l a t s f ö r s ä n g k lä d e r . U t-
t ig t m ö b e lty g i r o s t, g r ö n , b lå e lle r b e ig e g r u n d to n . fä llb a ra g a v la r fö r b ä d d a n o rd n in g e n , p r a k tis k o c h o m ty c k t.
N r 20 F å tö lj, h ö j d 8 2 , b r e d d 85 o c h d j u p 5 6 c m . m e d 12 T y g å t g å n g 6 m e te r .
r e s å r e r i s its e n o c h b a n d r e s å r e r i r y g g e n , s o m ä r i n d e l a d i P r i s k o m p l e t t m e d ty g 2 9 0 . 0 0
t r e p i p o r , a v d e la d e m e d s ilk e s n o d d . T y g å t g å n g 3 m e te r . P ris m e d kundens ty g 2 3 0 . 0 0
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 1 5 5 .0 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g 1 2 2 .0 0
N r 2 0 /2 1 H e l so ffg r u p p , o m f a t ta n d e 2 få tö lje r o c h b ä d d ­
so ffa .
F ö r n ä m t t y g , b ä sta u tfö r a n d e o c h lå g t p r is. P r i s k o m p l e t t m e d t y g 5 8 0 .0 0
K v a lite ts g r u p p fö r h ö g a a n sp r å k .
P ris m e d kundens ty g 4 6 0 . 0 0

14 Ikéa — A gunnaryd
B ä d d s o f fa n ä r s m ä c k e r i f o r m e n so m e n s itts o f f a o c h r y m m e r ä n d å t v a f ä r d i g b ä d d a d e
s ä n g a r . F å t ö l j e r n a m e d m j u k a r e s å r r y g g a r o c h lö s p ly m å m e d r e s å r k ä r n a ö v e r s t o p p a d e
m e d b ä s ta v a d d o c h k r o l ls p l i n t . T y g i g r ö n , r o s t, b lå e lle r b e ig e g r u n d t o n . E n k v a lite t s ­
g ru p p so m r e k o m m e n d e r a s.
Nr 7 F F å tö lj ,,S in e tta ’, ä r 8 0 c m . h ö g , 5 4 c m . d j u p o c h 5 7 c m . b j-ed. D e n m o d e r n a
r e s å r p l y m å n ä r l ä t t a t t t a g a b o r t f ö r r e n g ö r i n g e tc ., b e k v ä m a t t s i t t a i o c h g e r e t t e l e g a n t
in t r y c k . R e s å r e r n a i r y g g e n g ö r d e t r e p i p o r n a i n d e la d e m e d m ö b e ls n o d d m j u k a o c h
b e h a g lig a . T y g å t g å n g 1,9 m e te r .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 1 3 4 .0 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g 1 1 5 .0 0

Nr 7 S B ä d d so ffa ,,S in e tta ,, ä r 76 c m . h ö g , 1 5 0 c m . lå n g o c h m e d t v å st. lö s a r e s å r -


p l y m å e r 7 5 X 6 0 c m . E le g a n t a a r m s t ö d i m ö r k e l l e r l j u s p o l e r i n g g e r e t t b e h a g l i g t
” S in e tta ” i fö r n ä m stil fö r i n t r y c k . T y g å t g å n g 3 ,8 m e t e r . T v å d e l a d o c h f r a m å t b ä d d a d a v b ä s t a k o n s t r u k t i o n .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 3 6 8 .0 0
b e h a g lig v ila .
P r i s m e d k u n d e n s ty g 3 3 0 .0 0

Ikéa — A gunnaryd 15
ROSE MARI en charmant sittsoffa
och en praktisk bäddinöbel
Nr 117 B ä d d so ffa n R o s e M ari ä r e n g e d ig e n b ä d d s o f f a av
p r a k t i s k k o n s t r u k t i o n , so m f ö r v a r a r tv å f ä r d ig b ä d d a d e s ä n g a r.
S its e n h a r ä k t a p e e r l e s s r e s å r k ä r n a ö v e r s t o p p a d m e d p r im a
k r o l ls p l i n t o c h v a d d . K lä d d m e d b r a m ö b e lty g i r o s t, b l å t t e ller
g r ö n t . S y n lig a t r ä d e l a r o c h g a v l a r , p o l e r a d e i a lm - e l l e r m a h o g ­
n y f ä r g . T y g å t g å n g 3 ,5 m e te r . R e k o m m e n d e r a s .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g 2 7 8 .0 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g 2 4 4 .0 0

TVÅBÄDDAD DUSCHATELL
med plymådyna
Nr 119 ” A n n -M a r i” ä r e n f ö r n ä m d u s c h a -
te ll, s o m ä r m j u k o c h b e h a g lig a t t s i t t a i o c h
s o m m e d e t t e n k e l t h a n d g r e p p f ö r v a n d l a s till
tv å s k ö n a b ä d d p l a t s e r . T il l v e r k a d a v p r i m a
b j ö r k i a lm - e lle r m a h o g n y f ä r g o c h f ö r s e d d
m e d r e s å r p l y m å o c h lö s p ö l. S t o r l e k 1 9 0 X 8 0
c m . o c h k lä d d m e d p r i m a m ö b e lty g i r o s t,
g r ö n , b lå e l l e r b e ig e g r u n d t o n . T y g å t g å n g 2 ,2
m e t e r . R e k o m m e n d e r a s . P r i s .............. 2 7 8 .0 0

M o d ern d u s c h a te ll a v h ö g s t a k v a lite t.

N r 1 1 9 /2 S om o v a n s tå e n d e fa st s to p p a d p å
k e d je b o tte n m o d p rim a k ro ll o c h v a d d . Ö v e r­
d e le n u p p f ä l l e s v id b ä d d n i n g . 2 v ä l t i l l ta g n a
sä n g a r, so m fö rv a ra s fä rd ig b ä d d a d e . B ra m ö ­
b e lty g i r o s t, g r ö n , b lå e l l e r b e ig e g r u n d t o n .
T y g å t g å n g 2 ,2 m e t e r . P r i s ........................173.0CT

16 Ikéa — A gunnaryd
K om pletterin gsfåtöljer, sålda i 10.OOO-tal

”VIKING” — en omtyckt fåtölj i den ”INGE” ger vila och avkoppling


lägre prisklassen

N r 12 F å tö lj ” V ik in g ” ä r f ö r s e d d m e d 9 r e s å r e r i s its e n
Nr 16 G u n g få tö lj ” I n g e ” i s a m m a u t f ö r a n d e s o m o v a n s t å e n ­
o c h f a s t p i p s t o p p n i n g i r y g g e n , s o m ä r in d e la d i f ä lt m e d
d e, m e n fö rs e d d m ed m e d a r. B ra u tf ö ra n d e o c h se n s a tio n e llt
m ö b e ls n o d d . B r a m ö b e lty g i r o s t o c h g r ö n t o c h t r ä i m ö r k
lå g t p r i s h a r g j o r t ” I n g e ” m y c k e t p o p u l ä r .
e lle r lju s p o le r in g . H ö j d 7 5 , d j u p 5 2 o c h b r e d d 5 0 c m . K a n
P r i s k o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 4 4 .5 0
o c k s å e r h å l l a s m e d b ö j d a a r m s tö d . T y g å t g å n g 1,3 m e t e r
P r i s m e d k u n d e n s ty g e n d a s t 3 6 .5 0
( 2 st. e n d a s t 2 m e t e r ) .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 3 6 .5 0
E n k la m en tr iv sa m m a f å tö lj e r so m a lltid p r y d e r sin p la ts .
P ris m ed k u n d e n s ty g e n d a s t 2 8 .5 0

Ikéca — A gunnaryd 17
HÖG KVALITET
— LÅGT PRIS

POPULÄR STICKFÅTÖLJ . . .
Nr 10 F å tö lj ” E m m a ” ä r e n p r a k t i s k o c h t r iv s a m a r b e ts -
f å tö lj, s o m » v a rje h u s m o r ö n s k a r sig . D e n ä r 8 5 c m . h ö g o c h
Nr 18 M o d ell E r ik , ä r f ö r s e d d m e d 12 r e s å r e r i s its e n , a v ­
5 0 c m . b r e d o c h ä r f i g u r s v ä n g d i b å d e s its o c h r y g g . P rim a
s y d d a k a n t e r , b a n d r e s å r e r i r y g g e n , s o m ä r in d e l a d i t r e
v a d d o c h f i b e r s t o p p n i n g . T y g i r o s t e lle r g r ö n t r a n d - e lle r
f ä lt. K a n o c k s å e r h å l l a s m e d r y g g i n h ä f t a d m e d k n a p p a r .
b lo m m ö n s te r . T y g å t g å n g 1 m e te r .
S to m m e i m ö r k e l l e r lj u s p o l e r i n g . S t o p p a d m e d p r i m a v a d d
o c h k r o l ls p l i n t . H ö j d 9 0 c m ., d j u p 5 8 o c h b r e d d 5 7 c m . P r i s k o m p l e t t m e d ty g 4 2 .0 0
T y g å tg å n g 2 m e te r. T y g i ro s t e lle r g rö n g ru n d to n . P ris m ed k u n d e n s ty g 3 3 .0 0
P r i s k o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 9 9 .5 0
P r i s m e d k u n d e n s ty g e n d a s t 8 3 .5 0 R ejä l a r b e tsfå tö lj m ed fig u r s å g a d sto m m e .

18 Ikéa — A gunnaryd
Lyxig fåtölj med lös plymå och nackkudde
Nr 101 M o d e ll ’’S M ’’ h ö r till d e s t o r a f å t ö l j e r n a . D e n s v ä n g d a o c h f y llig t
sto p p a d e ry g g e n ä r in h ä fta d m e d k n a p p a r o c h fö rse d d m e d m ju k n a c k ­
k u d d e . D e n ö v e r k l ä d d a ä k t a P e e r l e s s r e s å r k ä r n a n g ö r d e n lö s a p ly m å n
m j u k o c h b e h a g l i g . D e e l e g a n t s v ä n g d a a r m s t ö d e n f u l lk o m n a r i n t r y c k e t
a v d e n n a k v a l i t e t s f å t ö l j . H ö j d 9 8 c m ., d j u p 5 3 o c h b r e d d 5 4 c m . T y g ­
å t g å n g 2 ,2 m e t e r . K lä d d i k r a f t i g t m ö b e l t y g i r o s t , b lå e lle r g r ö n f ä r g .
E n i a l l t f ö r s t k l a s s i g f å tö lj till l a n d e t s l ä g s t a p r is .
P r is k o m p le t t m e d t y g e n d a s t 1 2 4 .0 0
P r is m e d k u n d e n s ty g e n d a s t 9 7 .5 0
K v a lite t i d e ta lj — P e e r le s s ’ r e s å r k ä r n a p å äk ta B ir o fjä d r a r .

OMTYCKT S Y P U F F
Landets lägsta pris
Nr 151 S y p u ff ä r e n m y c k e t tr e v lig k o m -
p le tte r in g s m ö b e l, s n a r t sa g t o u m b ä r lig i v a r ­
je h e m . F ö r se d d m e d sy s k r in , u p p d e la t i f y ­
ra fa c k och r y m lig fö r v a r in g s p la ts . L ocket
sto p p a t o c h u p p d e la t i s e x fä lt. K lä d d m ed
b ra m ö b e lty g i ro st e lle r g r ö n t.
P r is k o m p le tt m e d t y g e n d a st 2 2 .5 0

E tt k ö p fr å n Ik ea ä r a lltid e n g o d a ffä r .

Ikéa — A gunnaryd 19
På toppen av modern sittkom fort

Modern länsfåtölj av högsta kvalitet


F å tö lj ” M K ” r e p r e s e n t e r a r d e t b ä s t a s v e n s k m ö b e l i n d u s t r i k a n u p p v is a . D e n
ä r m j u k o c h b e h a g lig a t t s i t t a i o c h g e r fu ll v ila å t h e l a k r o p p e n . R e k o m ­
m e n d e r a s till d e m so m ö n sk ar något e x tra i frå g a om s til o c h k v a lite t.

N r 22 F å tö lj ” M K ” ä r en s to r o ch b e ­
k v ä m l ä n s f å t ö l j , 100 c m . h ö g o c h 70 c m .
i s i t s b r e d d . S i t s e n ä r f ö r s e d d m e d 13
re s å re r, ö v e rs to p p a d e m ed b ä s ta m a te ­
r ia l, k r o ll , t a g e l o c h v a d d , o c h r y g g e n
h a r b a n d r e s å r e r , in h ä fta d e m ed k n a p ­
p a r. D en m ju k a n a c k k u d d e n , d e e le ­
gant sv än g d a ö ro n la p p a rn a och de
s to p p a d e a rm stö d e n fu llk o m n a r d e ss
s til o c h b e k v ä m lig h e t. E x tr a p rim a m ö ­
b e l t y g i r o s t , g r ö n , b l å e l le r b e i g e f ä r g .
T y g å t g å n g 3 ,2 m e te r .
P ris k o m p le tt m e d ty g 2 0 7 .0 0
P r is . m e d kundens ty g 1 6 7 .5 0

Fåtölj MK lanceras av oss vid årets S:t Eriksmässa i Stockholm


20 Ikéa — Å gunnaryd
B Ä T T R E VI LA
p å våra om tyckta ottom aner

Modell YILMAN — vår mest sålda möbel YILSON — allt mer populär...
Nr 42 D u b b e lo tto m a n , t i l l v e r k a d a v p r i m a b j ö r k o c h f u r.
B o n a d i b jö rk - e lle r v a ln ö ts fä rg . Ö v e rb ä d d e n s k e d je b o tte n Nr 46 D u s c h a te ll V ils o n . A v s a m m a g e d i g n a k o n s t r u k t i o n
fö rs tä rk t m ed 1 1 s ty c k e n k ra ftig a r e s å r e r o c h u n d e rb ä d d e n so m b re d v id s tå e n d e n r 4 2 , m e n ö v e rb ä d d e n ä r s to p p a d m ed
fö rs ä n k t i lå d a n , so m h a r g o d p la ts fö r s ä n g k lä d e r. D e n n a k r o l ls p l i n t o c h v a d d o c h k l ä d d m e d p r i m a b o l s t e r v a r . D e n n a
r u l la s u t o c h f ö r e s u p p jä m s id e s m e d d e n a n d r a b ä d d e n , så
d u s c h a t e l l h a r b liv it m y c k e t o m t y c k t o c h ä r i f ö r h å l l a n d e till
a tt b å d a b ä d d a r n a k o m m e r i jä m n h ö jd . S to rle k 4 4 X 8 0 X 1 9 0
c m . E n v e r k lig t g e d ig e n o c h p r a k tis k m ö b e l so m r e k o m m e n ­ k v a l i t e t e n y t t e r s t p r is b illig . Ö v e r b ä d d e n ä r f ö r s t ä r k t m e d 1 1
d eras. P r i s e n d a s t 5 5 .5 0 st. r e s å r e r . R e k o m m e n d e r a s .
Nr 43 S o m o v a n s tå e n d e , m e n m e d r e s å r f ö r s t ä r k n i n g i b å d a P r i s e n d a s t 7 4 .5 0
b äd d arn a. P r i s 6 2 .0 0
Nr 44 S o m o v a n s tå e n d e , m e n u t a n re så rfö rs tä rk n in g . N r 4 6 /B S a m m a so m o v a n s tå e n d e m e n m e d b å d a b ä d d a rn a
P r i s 4 9 .0 0
s to p p a d e o c h k lä d d a . N y h e t fö r sä so n g e n .
V IL m a n o c h V I L so n är m o d e r n a , p r a k tis k a o c h p r isb illig a . P r i s e n d a s t 8 9 .5 0

Ikéa — A gunnaryd 21
MAN SOVER BÄTTRE I ”ANITA”
— resårsängar med lös gavel
” A n it a ” är h ö s t e n s sto r a n y h e t, e fte r lä n g ta d a v a lla so m v ill h a e n v e r k lig t g o d sä n g . H e la
sä n g e n är b y g g d a v P e e r le s s ’ v ä lk ä n d a r e s å r s y s te m , so m g ö r a tt k r o p p e n a lltid in ta r e n n a tu r lig
s tä lln in g . N i tillb r in g a r 1 / 3 d e l a v E rt liv i s ä n g e n . D e t k a n v a r a v ä r t e t t p a r tio r e x tr a a tt få
e n sä n g so m N i v e r k lig e n tr iv s m ed .
Nr 4 0 R e s å r sä n g e n ” A n it a ” ä r t i l l v e r k a d a v ä k t a P e e r l e s s r e s å r e r m e d u n d e r r e d e a v b j ö r k o c h
fu r. S to p p a d m e d p rim a v a d d o c h ö v e rk lä d d m e d b ä s ta b o ls te rv a r. S to rle k 8 0 X 1 9 0 cm . E n
k v a lite ts s ä n g so m rek o m m en d era s. p rjs 9 8 .5 0
N r 4 0 /1 G a v e l till ” A n it a ” t i l l v e r k a d a v b j ö r k , b o n a d i m ö r k e lle r lj u s fä rg . P a s s a r till tv å
s ä n g a r (se illu s tra tio n e n ). p rjs 4 2 .0 0

” A n it a ” r e s å r sä n g m ed ä k ta P e e r le s s r e s å r ­
k ä r n a , o u p p n å d d i s ty r k a o c h h å llb a r h e t!

22 Ikéa — A gunnaryd
MODELL ”STOCKHOLM”
Luxiös sittsoffa med två
goda bäddar
Framåtbäddad
T v å lö s a re s å rp ly m å e r m e d a v s y d d a k a n te r
ö v e rs to p p a d e m e d b ä s ta v a d d o c h k ro lls p lin t
g ö r m o d e ll S t o c k h o l m b e k v ä m a t t s i t t a i o c h
d en p r a k tis k a fra m å tb ä d d a d e k o n s tr u k tio ­
nen d ä r de b e k v ä m a s ä n g a rn a fö rv a ra s fä r-
d ig b ä d d a d e lö s e r s ä n g p r o b l e m e t s b å d a h u ­
v u d k rav .
N r 8 S B ä d d s o f f a S t o c k h o l m ä r 76 c m . h ö g ,
150 c m . lå n g o c h r e s å r p l y m å e r n a ä r 7 5 X 6 .0
c m . Ö v e r s to p p a d e a r m s t ö d o c h t r ä d e l a r i
lj u s e lle r m ö r k p o le r in g . T y g å t g å n g 5 m .
K lä d d m e d b ä s t a t y g i 3 0 .0 0 - k la s s e n i r o s t
e lle r g r ö n t . R e k o m m e n d e r a s .
P ris k o m p le tt m e d ty g 435.00
P ris m ed kundens ty g 345.00

TREVLIG TUR IS TSÄN G


AV G OD K V A L I T E T
Nr 129 T u r is ts ä n g ” L a s si” ä r e n v ä l g j o r d s ä n g s o m m a n lig g e r b r a
i o c h so m t a r r i n g a p l a t s d å d e n in t e a n v ä n d e s . T il l v e r k a d a v b j ö r k
i n a tu r p o le rin g o c h fö rs e d d m e d p rim a k e d je b o tte n . H o p fä llb a r. S to r­
le k 7 5 X 1 9 0 c m . E n b r a s ä n g till l å g t p r i s . P r i s e n d a s t 2 4 .5 0

E n Ik e a -k u n d g ö r a lltid e n g o d a ffä r .

Ikéa — A gunnaryd 23
’RITA” SKAPAR TRIVSEL I ERT SOVRUM... POPULÄRT NATTSKÅP
Sängkammarmöbel i modern stil till lågt pris

” R ita ” u tm ä rk es fr ä m st g e n o m sitt m o d e r n a sn itt o c h g e d ig n a u tfö r a n d e . D e t la g a


p r ise t är e n a n n a n a v ” R ita s” m å n g a fö r d e la r . K a n e r h å lla s a n tin g e n i a lm -, b jö r k -,
m ahogny- e lle r v a ln ö ts im ita tio n e lle r la c k e r a d i v a lfr i fä r g m ed u p p lä g g n in g .
R e k o m m e n d e r a s.

N r 5 0 /B B y rå ä r e n t r e l å d i g b y r å m e d lå s o c h v a c k e r t b ö j d s k iv a o c h g a v la r .
S t o r l e k 9 5 X 4 3 o c h 6 8 c m . h ö g .‘ P r i s 7 1 .0 0 .

N r 5 0 /C S ä n g , 1- m a n s f r i s t å e n d e m e d e t t in v ä n d i g t m å t t a v 8 1 X 1 9 5 cm . m ed
e l e g a n t s v ä n g d a g a v la r . P r i s 7 3 .0 0 .

N r 5 0 /D N a ttsk å p f ö r s e t t m e d lå d a o c h e l e g a n t s v ä n g d s k iv a o c h f a c k . S to r le k
5 0 X 3 2 X 5 5 c m . P r i s 3 3 .0 0 .

N r 5 0 /E S to l m e d s v ä n g t r y g g s tö d o c h s to p p a d s its m e d r o s t e l l e r g r ö n t ty g .
P r i s k o m p l e t t 2 7 .0 0 .
Nr 5 0 /F T a b u r e tt, s t o r l e k 5 0 X 3 7 c m . S t o p p a d o c h k lä d d m e d b r a m ö b e lty g i r o s t
e lle r g r ö n t . P r i s k o m p l e t t 1 9 .0 0 .
N r 137 N a tts k å p , tillv e r k a t a v n a tu r f ä r -
Nr 5 0 /G R eså rra m till sä n g n r 5 0 / C . P r i s p r s ty c k 1 1 .0 0 . g a d a lm i s to r le k 5 7 X 4 0 X 3 0 cm . o ch
f ö r s e t t m e d r y m l i g t s k å p o c h t v å h y ll o r .
Nr 50 R ita — h e l s ä n g k a m m a r m ö b e l, b e s t å e n d e a v 1 b y r å , 2 s ä n g a r , 2 r e s å r ­ E tt v ä lg jo rt o ch b r a n a tts k å p so m re k o m ­
r a m a r , 2 n a t t s k å p , 1 s to l o c h 1 t a b u r e t t . P r i s k o m p l e t t e n d a s t 3 4 6 .0 0 . m e n d e ra s.
P r i s e n d a s t 34.00
Nr 5 0 H R ita k e d j e b o t t n a r , p a s s a n d e till o v a n s t å e n d e s ä n g . P r i s p r s t y c k 1 6 .5 0 .
N r 1 3 7 /B Som o v a n , m en tillv e r k a t av
p r i m a b j ö r k i a lm - e l le r m a h o g n y p o le r i n g .
N r 5 0 /L S am m a so m o v a n s t å e n d e m e n m e d f ö r s t ä r k n i n g . P r i s p r s ty c k 2 9 .0 0 .
P r i s e n d a s t 31.00
N r 5 0 /M R eså rra m . S to rl. 1 9 0 X 8 0 c m ., s t o p p a d m e d 3 6 s t. r e s å r e r . P r st. 7 6 .5 0 .
N r 1 3 7 /C S å s o m o v a n s t å e n d e m e n t i l l v e r ­
k a t a v p r i m a f u r i m ö r k e l le r lj u s p o le r in g .
F ö r s ä k e r h e ts sk u ll: K Ö P M Ö B L E R N A M E D V Å R K V A L IT E T S G A R A N T I. P r i s 24.50

Ikéa — A gunnaryd 25
26 Ikéa — A gunnaryd
SOVRUMSMÖBELN ” P R I N S E S S ”
För högsta anspråk . . .
S o v r u m s m ö b e l n ” P r i n s e s s ” ä r e n f ö r n ä m r e p r e s e n t a n t fö r
s m å l ä n d s k s t i l o c h k v a l i t e t . T i l l v e r k a d h e l t i a lm i v a c k e r
å d rin g . D e b re d a s ä n g a r n a m e d r e s å r r a m a r , d en s tilfu lla
b y r å n m e d t r e r y m l i g a lå d o r o c h d e p r a k t i s k a n a t t s k å p e n
ä r d e t s o m g j o r t d e n n a m ö b e l t i ll n å g o t e x t r a .
M å t t u p p g i f t e r : S ä n g , i n v ä n d i g t m å t t 9 1 X 1 9 2 c m ., b a k s t a m
67 c m . h ö g , f r a m s t a m 55 c m . B y r å n ä r 67 c m . h ö g , 105 c m .
lå n g o c h 42 c m . d ju p . N a t t b o r d e t ä r 55 c m . h ö g t . S to l k o m ­
p l e t t m e d t y g i r o s t , b l å t t e l le r g r ö n t.
P r i s k o m p l e t t f ö r h e l a m ö b e ln m e d r e s å r r a m a r i s ä n g a r n a
e n d a s t 565.00

” P r i n s e s s ” — p å to p p e n a v s v e n s k m ö b e l i n d u s t r i .

I k e a — Special, Standard, Extra


K va litetsm a d ra sser Lägsta p rise r —

N r 88 I k e a S p e c ia l ä r e n b r a m a d r a s s m e d m a s k i n s ö m m a d
k a n t o c h k lä d d m e d b ä s ta b o ls te r v a r . S to p p a d m e d 4 k g .
v itm e le ra d v a d d o c h 4 k g . k ro lls p lin t, in h ä f ta d m e d n o p -
p o r . S to r le k 8 0 X 1 9 2 c m . P r i s e n d a s t 26.50
N r 8 8 B Ik é a S ta n d a r d ä r en b r a m a d r a s s so m o v a n s tå e n d e
f a s t i n å g o t e n k l a r e u tf ö r a n d e , s t o p p a d m e d 4 k g . v a d d
o c h 3 k g . fib e r . E n v ä l g j o r d o c h b r a m a d r a s s ti ll o s la g -
b a r t p r i s . P r i s e n d a s t 23.50
N r 88 C Ik éa — E x tra om e n d a s t d e t b ä s ta ä r g o tt nog.
M ed f a c k s y d d a k a n t e r ( s a m m a u t f ö r a n d e s o m e n t a g e l ­
m a d ra s s ) o ch s to p p a d m ed 8 k g . re n v a d d . F a c e ttin h ä fta d
m e d n o p p o r o c h b ä s t a b o l s t e r v a r i r a n d - , b lo m - e lle r
s t j ä r n m ö n s t e r . S to r le k 8 0 X 1 9 2 c m . R e k o m m e n d e r a s .
P r i s e n d a s t 32.00

Sund sö m n på sk ö n a m a d r a sse r , Ik é a , S ta n d a rd ,
S p e c ia l, E x tra .

Ikéa — A gunnaryd 27
Stilfull MATSALSMÖBEL. Lågt pris
VISTHALL är vår mest sålda möbel

N r 82 B y ffé i s t o r l e k 1 5 0 X 5 0 X 7 8 c m . i t r e v l i g t u t f ö r a n ­
de m e d b e s la g o c h p r a k t is k in re d n in g m e d tv å lå d o r o ch
h y ll o r . P r i s 1 0 9 .0 0 .

N r 83 M a ts a ls b o rd i s to rle k 1 2 5 X 8 0 X 7 5 cm . o ch f ö r ­
s e d d m e d t v å lö s a m e lla n s k i v o r , s& a t t b o r d e t k a n u t ­
d r a g a s t i l l 185 c m . E t t v ä l g j o r t o c h b r a b o r d . P r i s 6 7 .0 0

N r 84 L in n e sk å p i s to rle k 1 2 0 X 4 4 X 1 2 7 cm . I n r e tt m ed
t v å l å d o r n e d t i l l o c h h y ll o r . F ö r s e t t m e d e l e g a n t a b e s la g
i b e n v i t t . P r i s 1 2 1 .0 0 . SÄNGSKÅPET ”I N G A LI LL”
N r 8 5 M ö b e ls to l, s t o p p a d o c h k l ä d d m e d p r i m a m ö b e lty g
Stil — Kvalitet — Lågt pris
i r o s t e lle r g r ö n t. S t a b i l o c h b e k v ä m k o n s t r u k t i o n .
P r i s k o m p l e t t 2 6 .5 0 N r 121 E n b å d e p ra k tis k o ch v a c k e r m ö b el som ger
h ä r l i g v il a o c h s p a r a r u t r y m m e . P å d a g e n f ö r v a r a s s ä n g ­
en, so m ä r a v b ä s t a k o n s tr u k tio n m e d k e d je b o tte n , fä rd ig -
b ä d d a d i s k å p e t , v i l k e t ä r t i l l v e r k a t a v p r i m a b j ö r k i a lm -
N r 86 H e l m ö b e l, o m f a t t a n d e b y f f é , b o r d , li n n e s k å p o c h e l le r v a l n ö t s f ä r g . S t o r l e k 8 1 X 4 6 o c h 107 c m . h ö g t . S ä n g ­
t v å s t o l a r . P r i s e n d a s t 3 4 6 .0 0 . e n s s t o r l e k 7 9 X 1 9 0 c m . P r i s e n d a s t 1 2 1 .0 0 .

N r 121 B S o m o v a n s t å e n d e f a s t m e d t v å b ä d d a r . S to r le k
O b s .! D e o li k a d e l a r n a t i l l d e n n a m ö b e l e x p e d ie r a s o c k s å
1 6 0 X 4 6 c m . o c h 107 c m . h ö g t . P r i s 2 3 2 .0 0 .
se p a ra t.

Ikéa — A gunnaryd 29
Trevligt förvaringsskåp
Matsalsmöbeln so m h jä lp e r h u sm o r a tt h å lla o r d n in g .

MARY
E legant
trivsam
v ä la rb eta d

D e n v a c k r a a lm e n , so m fr a m tr ä d e r g e n o m d e n v ä la r b e ta d e g la n s- Nr 126 F ö r v a r in g ss k å p i s t o r l e k 1 0 2 X 4 2 X 1 1 0 c m .
p o le r in g e n k o m m e r v ä l till sin r ä tt i d e n n a tr e v lig a m a ts a lsm ö b e l o c h m e d 5 st. l å d o r in o m h ö g r a d ö r r e n o c h v ä n s t r a d e le n
d e v a c k r a f ä lte n m e d fr ise r o c h in ta r sia g ö r d e n sä r sk ilt v ä r d e fu ll. m e d 2 f l y t t b a r a h y l l o r e n l i g t s k is s . T i l l v e r k a t a v p r i m a
E n s tilig o c h h å llb a r m ö b e l so m f å tt fö r tjä n t b e r ö m a v s in a ä g a r e . b j ö r k , b o n a d i a lm - e l l e r m a h o g n y f ä r g . D e n p r a k t i s k a
i n r e d n i n g e n f ö r f ö r v a r i n g a v s ilv e r , l i n n e o c h p o r s l i n
Nr 191 K o m b in e r a d b y ffé o c h lin n e k å p m e d s i l v e r b a c k a r o c h r y m ­ ä r m y c k e t o m ty c k t. R ek o m m en d era s.
lig t in r e d e f ö r p o r s l i n o c h lin n e . 160 c m . l å n g t , 1 14 h ö g t o c h 4 5 cm .
P r i s e n d a s t 1 2 4 .0 0
d j u p t . L å s m e d b e s la g o c h v a c k r a i n l ä g g n i n g a r . P r i s 3 1 5 .0 0 .
Nr 192 M a tb o rd m e d s k iv a 7 8 X 1 3 5 c m . o c h u t d r a g b a r t till 185 cm .
75 c m . h ö g t. S k iv a n v a c k e r t s k u r e n i fä lt m e d a l m r o ts f r i s o c h g a v l a r
m e d i n t a r s i a . P r i s 1 3 5 .0 0 . Som kund hos oss gör Ni alltid
N r 193 S to l, t i l l v e r k a d a v b j ö r k m e d r y g g b r i c k a i v a c k e r a lm m e d
i n t a r s i a . M ö b e lty g i r o s t e lle r g r ö n t . V ä l g j o r d s to l i f l o tt m o d e ll.
en god affär
P r i s k o m p l e t t m e d t y g e n d a s t 3 7 .5 0
N r 194 H e l m ö b e l, b e s t å e n d e a v s k å p , m a t b o r d o c h 4 s t o l a r . V å r g a r a n ti: F u ll b e lå t e n h e t e lle r p e n g a r n a å te r .
P r i s e n d a s t 5 8 5 .0 0

Ikéa — A gunnaryd 31
E K M Ö B E L i renässansstil Observera !
P å f ö r e g å e n d e s i d o r h a r vi m e d t a g i t n å g ­
V id s tå e n d e m a ts a lsm ö b e l h ö r till d et fö r n ä m s ta sv e n s k m ö b e lin d u str i k a n u p p v isa .
r a a v v å r a m e s t s å ld a m ö b le m a n g . D e s s a
T illv e r k a d a v m a ttb o n a d , a n tik b e h a n d la d ek m ed h a n d sk u r n a o r n a m e n t. D e n tu n g a
e x p e d ie ra s också d e la d e , så a tt N i k an
fö r n ä m a m o d e lle n i r e n ä s sa n s v ittn a r o m g o d sm a k o c h k u ltu r. D e t g e d ig n a u t ­
k ö p a e n e n s t a k a m ö b e l u r d e o lik a g r u p ­
fö r a n d e t b e v a r a r d en u n d e r g e n e r a tio n e r .
p e rn a .

N r 185 M a tb o r d , h ö j d 75 c m ., s k iv a n s s t o r l e k 8 0 X 1 4 0 c m ., k a n u t d r a g a s till 190


c m ., s tilf u llt s k u r e n e n l i g t k lic h é . P r i s 2 0 4 .5 0 . B eh ö v er Ni

EN SÄNG
N r 186 K o m b i n e r a t s ilv e r - o c h lin n e s k å p m e d t r e d ö r r a r , ä r i n r e t t m e d 3 b a c k a r
o c h f y r a h y llo r . D j u p 4 8 , h ö j d 1 18 o c h lä n g d 1 7 0 c m . U t s ö k t v a c k e r t . P r i s 4 5 7 .5 0 . E T T M A TSA LSB O RD

N r 187 B y ffé m e d t v å d ö r r a r , ä r i n r e d d m e d t v å h y l l o r o c h e n lå d a . H ö j d 75, N Å GRA M Ö BELSTOLAR


b r e d d 16 0 o c h d j u p 5 0 c m . E n p r a k t p j ä s f ö r h ö g s t a a n s p r å k . P r i s 3 2 0 .0 0 .

f ö r a t t n u t a n å g r a e x e m p e l, k a n N i b e ­
N r 188 S to l, s t o p p a d p å s a d e l g j o r d o c h k a n t s y d d . K lä d d m e d b r a m ö b e lty g i r o s t
e lle r g r ö n t m e d a n t i k s p i k a d e k a n t e r . S its e n s s t o r l e k 4 3 X 4 7 c m . T o t a l h ö j d 9 6 cm . s t ä ll a d e t u r d e o lik a m ö b l e m a n g e n , p r e ­
T y g å tg å n g 0 ,8 0 m e t e r . P r i s k o m p l e t t m e d ty g 6 9 .5 0 . P r i s i d o m e s tik e l l e r m e d c is s o m N i ö n s k a r .
k u n d e n s e g e t ty g 5 8 .5 0 .

N r 184 H e l m ö b e l, b e s t å e n d e a v 1 st. m a t b o r d , 1 st. k o m b i n e r a t s ilv e r - o c h l i n n e ­ N i b e h ö v e r a l l t s å i n t e b e s t ä l la h e la


s k å p o c h 4 s t o l a r , k o m p l e t t m e d ty g . P r i s 9 3 0 .0 0 . m ö b le m a n g .

På toppen av svensk möbelindustri


Ikéa — A gunnaryd 33
TRIVSAMMA KÖK MED VÅRA MÖBLER

Tvåbäddad kökssoffa — 73:50 BÄTTRE PLATS I KÖKET...


N r 48 K ö k s so ffa n ” E v a ” a v b jö r k o c h fu r i s to rle k 1 9 0 X A lltfö r m å n g a k ö k lid e r b ris t p å fö rv a rin g s u try m m e n , n å g o t
6 8 c m . U td r a g s m o d e l l f ö r t v å b ä d d a r , s o m f ö r e s u p p i j ä m n ­ s o m i l ä n g d e n b l i r b å d e a r b e t s s a m t o c h tid s ö d a n d e f ö r h u s ­
h ö jd o ch m ed lå d a fö r s ä n g k lä d e r. S ä n g a rn a m e d p rim a m o r . K ö k s b y f f é n ” R u t ” m e d ö v e r s k å p ä r e n id e a lis k o c h t r i v ­
k e d je b o ttn a r , d e n ö v e rs ta f ö r s tä r k t m e d 1 1 s ty c k e n r e s å re r. s a m m ö b e l f ö r k ö k e t . 1 6 0 c m . h ö g , 1 0 0 c m . b r e d o c h 4 2 cm .
D e n n a p r a k t i s k a s o ffa , s o m m e d e t t e n k e l t h a n d g r e p p f ö r ­ d j u p . I m o d e r n s til m e d v ä l p l a n e r a d e u t r y m m e n g ö r d e n till
v a n d l a s f r å n s i t t p l a t s e r till tv å s o v p l a ts e r , ä r m y c k e t o m t y c k t h u s m o r s id e a lm ö b e l. L e v e r e r a s l a c k e r a d i v a l f r i f ä r g , e l l e r i
o c h l e v e r e r a s i m ö r k e l l e r lju s b o n in g . P r i s e n d a s t 7 3 .5 0 . b j ö r k - , a lm - e l l e r m a h o g n y i m i t a t i o n .
N r 48 B S om o v a n s tå e n d e m e n r e s å r f ö rs tä rk t i b å d a b ä d ­ N r 60 F ö r v a r i n g s s k å p e t ” R u t ” se o v a n m e d 2 l å d o r i u n d e r ­
d a r n a . P r i s 7 9 .5 0 . d e le n , d e n e n a i n r e d d m e d 3 f a c k m e d t r ä k n a p p a r .
N r 49 S o m o v a n s t å e n d e f a s t m e d lo c k a v t r ä o c h u t a n k e d - P r i s k o m p l e t t e n d a s t 1 4 4 .5 0
je f ö rs tä rk n in g . P ris 8 5 .5 0 . N r 6 0 B S o m o v a n s t. m e n u t a n ö v e r d e l. P r i s e n d a s t 9 4 .5 0 .

34 Ik é a — A g u n n a ry d
Köksbordet ”U N I V E R S A L ” ”REDO” tål att granskas med
underlättar arbetet ”snickareögon” ...

61 62

N r 61 ’’U n iv e r s a l” k ö k s b o r d ä r t i l l v e r k a t a v b j ö r k m e d s k i ­ N r 62 K ö s b o rd ” R e d o ” ä r e tt v ä lg jo rt o c h b r a b o rd , till­
v a o c h t i l l b e h ö r a v p r i m a f u r . H ö j d 75 c m ., b r e d d 7 0 c m . v e r k a t a v p rim a b jö r k o c h fu r, b o n a t i n a tu r f ä r g m e d trä -
o c h lä n g d m e d k l a f f a r 130 c m . F ö r s e t t m e d lå d a , k la f f a r , v it s k iv a . B o r d e t ä r 75 c m . h ö g t, 70 c m . b r e t t o c h u t f ä l l t 1 30
b ak b o rd och tv å s t r y k b r ä d e n . B o n at i n a tu rfä rg och m ed c m . l å n g t . P r i s e n d a s t 2 9 .5 0 .
t r ä v i t s k iv a . E t t v ä l i n r e t t o c h p r a k t i s k t k ö k s b o r d till s tä n d ig N r 6 2 /B S om o v a n s tå e n d e m e n i s to rle k m ed u ts la g e n
g lä d je o c h n y t t a f ö r h u s m o r . P r i s e n d a s t 3 7 .0 0 . s k iv a 6 5 X 1 2 0 c m . P r i s e n d a s t 2 6 .5 0 .

O b s e r v e r a : S a m tlig a b o r d k a n o c k s å e r h å l l a s h e l t b o n a d e i lju s a l m f ä r g ( ä v e n s k i v a n ) m o t e t t t illä g g a v 4 .5 0 .

Ik éa — A g u n n a ry d 35
KÖKSSTOL — TABURETT
av prima björk

Oumbärlig i alla kök


med högt belägna skåp

N r 64 K ö k s s to l i o m t y c k t m o d ., tillv . a v p r i m a b j ö r k i m ö r k
e l l e r l j u s b o n i n g . ( 2 s t. m i n s t a s o m é x p . ) . P r s ty c k 9 .7 5 .
N r 63 K o m b . s to l- o c h t r a p p s t e g e ä r e n n y h e t s o m f ö r ­ N r 65 T a b u r e t t ä r e t t h ä n d i g t o c h b r a s i t t r e d s k a p so m t a r
t j ä n a r u p p m ä r k s a m h e t . T il l v e r k a d a v p r i m a f u r . 9 2 c m . h ö g r i n g a p la ts . T il l v e r k a d a v p r i m a b j ö r k i m ö r k e lle r lju s
o c h k a n m e d e t t e n k e l t h a n d g r e p p f ö r v a n d l a s till e n b r a b o n in g . ( 2 st. m i n s t a s o m e x p . ) . P r is p r s ty c k e n d a s t 6 .5 0 .
t r a p p s t e g e . S p a r a r tid o c h a r b e t e . H å l l b a r k o n s t r u k t i o n .
P r i s e n d a s t 1 4 .5 0 E N IK É A -K U N D G Ö R A L L T ID E N G O D A F F Ä R .

36 Ik éa — A g u n n a ry d
MODELL MASTER i modernt sn itt...
A L M S K R IV B O R D k r. 1 3 9 .0 0

vBOXP
* * * '

PRESIDENT — med två hurtsar


och tidlösa lin je r ...

N r 90 S k riv b o rd ty p ” M a s te r ” ä r e t t u ltr a m o d e r n t b o rd , tillv e r k a t


a v b j ö r k i lj u s e l le r m ö r k p o le r in g . L ä n g d 120 c m ., h ö jd 75 c m .
o c h 65 c m . b r e t t . F ö r s e t t m e d f a c k , l å d a o c h p r a k t i s k t i n r e d d h u r t s .
H e la b a k s i d a n in r e d d ti ll b o k h y l l a m e d f l y t t b a r h y ll a .
E t t i d e ta lj v ä l a r b e ta t s k r iv b o r d so m g e n o m s i t t e le g a n ta u tf ö r a n d e
N r 9 P r e s i d e n t ä r e t t f ö r s t k l a s s i g t s k r i v b o r d i o m t y c k t m o d e ll, t i l l ­ Dch s in p r a k t i s k a i n r e d n i n g r e k o m m e n d e r a r s ig s jä l v .
P r i s e n d a s t 147.50
v e r k a t a v b j ö r k m e d b e s l a g o c h p o l e r a t i m ö r k e l le r lj u s f ä r g . S t o r ­
le k 1 3 0 X 6 7 X 7 5 c m . E n a h u r t s e n ä r i n r e d d m e d 5 l å d o r o c h d e n N r9 0 /B S o m o v a n s t å e n d e f a s t m e d e n d a s t e t t f a c k v i d h ö g e r s id a .
P r i s 127.00
a n d r a m e d h y ll a . E t t v ä l g j o r t o c h g e d i g e t s k r i v b o r d t i l l l å g t p r i s . D e s s a b o r d k a n o c k s å e r h å l l a s i a l m m e d t i l l ä g g a v k r . 1 2 .0 0 o c h
P r i s e n d a s t 114.50 h ö g g l a n s p o l e r a d e m e d t i l l ä g g 7 .5 0 .

T v å t r e v lig a sk r iv b o r d , so m m a n tr iv s m ed .

Ikéa — A g u n n a ry d 37
Våra B O K H Y L L O R äro Praktiska, Prydliga och Prisbilliga
N r 66 ” P o p u l ä r ” ä r e n 27 c m . N r 67 ” S til w a ll” är tillv e rk a d N r 68 ” D i p l o m a t ” ä r e n lu x iö s
b r e d , 80 c m . h ö g o c h 110 c m . a v p rim a b jö rk i o m ty c k t o ch b o k h y l l a , t i l l v e r k a d h e l t a v b jö r k
t r e v l i g m o d e ll m e d t v å f l y t t b a r a
lå n g b o k h y l l a , t i l l v e r k a d a v p r i ­ h y llo r o c h s k å p m e d d ö r r o c h o c h f ö r s e d d m e d s k å p m e d h y ll a
m a fu r, y tb e h a n d la d i n a t u r f ä r g lå s , i n n e h å l l a n d e e n h y ll a . O b s .! s a m t 3 lå d o r. D ö rre n m a s s iv o c h
m ö r k e l le r lj u s m e d f l y t t b a r a D ö rre n ä r m a s s iv o c h s p ä r r f a n e - s p ä rrfa n e ra d o c h fö rse d d m ed
r a d o ch s to rle k e n 2 7 X 8 0 X 1 2 5
h y ll o r . E n r y m l ig o c h b a s t a n t c m ., ä r v ä l t i l l t a g e n . F in n s i lå s . H y l l o r n a f l y t t b a r a . S to r le k
b o k h y l l a ti l l l å g t p r i s . m ö r k e l l e r lj u s p o l e r i n g . E n f ö r ­ 1 5 0 X 8 0 X 2 7 c m . E n b o k h y l l a fö r
n ä m lig o c h s a m t id ig t p r is b illig h ö g s ta a n s p rå k .
P ris e n d a s t 32.50 b o k h y l l a s o m s ä l j e s m y c k e t.
P r i s e n d a s t 59.50 P r i s e n d a s t 87.50
T i llä g g fö r b jö rk 1 5 .0 0 T i l l ä g g f ö r a l m 9 .0 0 T i l l ä g g f ö r a l m 1 1 .0 0

38 Ikéa — Agurtnaryd
Med ”TRIPPEL” kan Ni själv göra hörnbokhyllan . . .

Nyhet! Nyhet!
Många kombinations­ B o k h y ll a som k a n b y g g a s u t a llt e fte r som
b o k fö rrå d e t v äx e r . . .
möjligheter N r 69 B o k h y ll a I d e a l ä r e n p r a k t i s k o c h t r e v ­
N r 59 ” T rip p e l” ä r en t r ä p l a t t a i sa m m a lig n y h e t m e d g iv e n f r a m g å n g . D e n ä r t i l l v e r ­
t r ä s l a g s o m h y l l o r n a o c h i s a m m a p o le r in g . k a d a v c e ll u l o s a b e h a n d l a d a lm e l le r b o k i m ö r k
F ö r a t t v å r a k u n d e r s jä lv a s k a ll k u n n a e l le r lj u s f ä r g . G a v l a r o c h d e n f l y t t b a r a l ö ­
k o m b in e ra e n tre v lig h ö rn b o k h y lla a v v å r a p a r e n so m a lltid h å lle r b ö c k e rn a p å p la ts ä r
b o k h y ll o r , le v e r e r a v i e n s å d a n p l a t t a g r a ­ v ä l h o p f o g a d e m e d m i t t e r t a p p . H y l l a n ä r 80
t i s v i d k ö p a v t v å h y ll o r . Ö n s k a r N i k ö p a c m . l å n g o c h 23 c m . b r e d o c h k a n u t b y g g a s
e n b a r t p l a t t a k o s t a r d e n 3 .5 0 . p å h ö jd e n i ö n s k a d o m f a t t n i n g . E n v e r k l i g t
p r a k t i s k , e l e g a n t o c h p r i s v ä r d h y ll a , s o m p a s ­
V id k ö p a v t v å b o k h y ll o r ( 6 6 , 6 7 o c h 6 8 ) s a r i a l l a h e m . P r i s f ö r t v å h y ll o r 2 4 .5 0 .
få r N i p å b e g ä ra n en tr ip p e lp la tta g r a tis . N r 6 9 /B L ö s p å b y g g n a d s h y l l a ti ll n r 6 9 .
P r i s 1 2 .2 5 .

Ikéa — A gunnaryd 39
Lyxig byrå i almfanér — kr. 50:50 Omtyckt sekretär till lågt pris

Nr 8 A n n -M a ri ä r e n v ä lg jo rd o c h b r a s e k r e tä r m e d p r a k tis k in ­
r e d n i n g , f ö r s e d d m e d 3 r y m l i g a l å d o r n e d t i l l , u t f ä l l b a r k la f f m e d
4 m i n d r e l å d o r o c h e t t f a c k . S t o r l e k 8 5 X 5 3 X 100 c m . L a c k e r a d i
a l m , b j ö r k , v a l n ö t e l le r m a h o g n y f ä r g e l le r m å l a d i v a l f r i f ä r g .
P r i s e n d a s t 1 2 2 .5 0 .
N r 51 R o s ita ä r e n s m å lä n d s k k v a lite ts p r o d u k t, tillv e r k a d a v p r i ­
m a b j ö r k m e d a l m f a n é r a d e l å d o r . H ö g g l a n s p o l e r a d i a lm - e l le r m a ­
h o g n y fä rg e n lig t k u n d e n s ö n s k a n . Ö v e rs ta lå d a n lå s b a r . N y c k e lh å l
m e d b e s l a g i e l f e n b e n s i m i t a t i o n . R e j ä la l å d g r e p p . S t. 8 5 X 7 5 X 4 3 c m .
E n m y c k e t fö rn ä m b y r å so m g e n o m s p e c ia ltillv e rk n in g k a n o ffe re ­
S o m k u n d h o s o ss g ö r N i a ll t i d e n g o d a f f ä r . A t t v i h a r d e
r a s ti ll s ä r d e l e s f ö r d e l a k t i g t p r i s . P r i s e n d a s t 55.00 l ä g s ta p r i s e r n a , k a n N i s jä lv se . K v a l i t e t e n g a r a n t e r a r 1 0 .0 0 0 -
ta ls b e lå tn a k u n d e r . . .
N r 52 S om o v a n s tå e n d e , m e n i s to rle k 7 5 X 7 0 X 4 0 cm .
P ris e n d a s t 50.50

40 Ikéa — A gunnaryd
H A L L G A R N I T Y R ” T Ö R N R O S A ” i förnäm stil

MODERN HALLBYRÅ
som pryder sin plats
N r 91 R o k o k o s p e g e l i v e r k l i g t s t i l f u l l t u t f ö r a n d e , h e l t f ö r g y ll d . S to r le k 3 1 X 5 5 cm .
P r i s e n d a s t 22.50
N r 53 H a llb y rå ä r tillv e rk a d a v p rim a fu r, N r 92 S p e g e lla m p e tte r i s to rle k 3 0 X 1 5 cm . E le k tr is k t m o n te ra d e , h e lt fö rg y lld a o c h f ö r ­
s e d d a m e d s i d e n s k ä r m a r . P a s s a r ti ll o v a n s t å e n d e s p e g e l . P r i s 17.50
y tb e h a n d la d i n a t u r f ä r g , so m g e r r ä t t v i s a å t
N r 93 S a m m a s o m n r 9 2 , f a s t a v s e d d a f ö r le v a n d e lj u s . P r i s 12.50
t r ä e t s m ö n s te r . S t o r l e k 6 5 X 5 0 X 2 5 c m . F ö r ­
N r 9 5 S p e g e l g a r n i t y r , b e s t å e n d e a v s p e g e l n r 91 o c h 2 s t . l a m p e t t e r n r 9 2 . P r i s e n d , 55,00
s e d d m e d 3 lå d o r o c h 4 h y ll o r . M y c k e t t r i v ­
s a m o c h o m t y c k t . P r i s e n d a s t 28.50 H a lle n g e r d e t fö r sta in tr y c k e t a v E rt K em . ---- H ä r e tt p a r v e r k lig t g o d a tip s.

Ikéa — A gunnaryd 41
HÖJ- och S ÄNKBART PELARBORD. Kr. 109:50
N r 5 8 B R u n d m o d e ll m e d u t d r a g b a r s k i v a , 9 0 c m . i d ia m ., s o m k a n u t d r a g a s ti l l 150 c m .,
a v a l m m e d f r i s a v a l m r o t . P e l a r e o c h s o c k e l a v m a s s i v b jö r k . H ö j- o c h s ä n k b a r t ,
62 — 75 c m . o c h p o l e r a t i a l m - e l le r m a h o g n y f ä r g . O b s .! G e n o m n y k o n s t r u k t i o n f a s t ­
s ä t t e s h ö j- o c h s ä n k a n o r d n i n g e n g e n o m g å e n d e m e d s v e t s a d b y g e l , s o m g ö r a t t b o r d e t
a l d r i g b l i r v i n g l i g t . P e l a r e n s t i l f u l l t o r n a m e n t e r a d . E t t v e r k l i g t g e d i g e t b o r d ti l l l ä g s t a
p r i s . P r i s e n d a s t 123.50
N r 58 S o m o v a n s t å e n d e f a s t t i l l v e r k a t h e l t i b j ö r k . P r i s e n d a s t 109.50

HÖJ- o. SÄNKBART PELARB ORD i alm med inläggningar


N r 59 P e l a r b o r d i r u n d m o d e ll, t i l l v e r k a t a v a l m m e d s k i v a i f y r a f ä l t m e d i n t a r s i a .
D ia m . 90 c m . o c h u t d r a g b a r t t i l l 160 c m . o c h h ö j- o c h s ä n k b a r t 62— 75 c m . D e t t a b o r d
s o m f in n s i m ö r k e l le r l j u s p o l e r i n g ä r a v b ä s t a k v a l i t e t o c h r e k o m m e n d e r a s .
P r i s 119.50
V ä lg j o r d a p e la r b o r d till la n d e ts lä g s ta p r ise r .

42 Ik é a — A g u n n a ry d
HÖJ- och S ÄNKBART PELARBORD PELARFATÖLJBORD
i lyxu tföran de t il l osla g b a rt p r is

N å g o t e x tr a — d e t ä r ” L y x it a ” .

N r 1 31 P e l a r b o r d m e d s k i v a , 6 4 c m . i d ia m .,
v a c k e r t in d e la d i f y r a f ä lt, p o le r a d i m ö rk e l­
le r l j u s f ä r g . H å l l b a r f o t p l a t t a o c h v a c k e r t
s v a r v a d p e la re , ä r fö rd e la r so m b ö r p å p e k a s.
N r 121 P e l a r b o r d ” L y x i t a ” ä r e t t a v m a r k n a d e n s f ö r n ä m s t a p e l a r b o r d , s o m l e v e r e r a s ti ll P ris e t ä r y tt e r s t lå g t fö r d e tta b o rd .
o s l a g b a r t p r i s . S k iv a n s o m ä r t i l l v e r k a d a v a l m m e d v a c k r a i n l ä g g n i n g a r i a l m r o t s f r i s ä r 72 P r i s e n d a s t 43.50
c m . b r e d o c h 96 c m . lå n g o c h k a n u t d r a g a s t i l l c : a 2 0 0 c m . o c h ä r f ö r s e t t m e d s t ö d b e n .
H ö j- o c h s ä n k b a r t 6 5 — 7 8 c m . L e v e r e r a s i m ö r k e l le r lj u s p o le r in g . E x t r a s t i l f u l l o c h v ä l- F ö r s ä k e r h e ts sk u ll — k ö p m ö b le r m ed
a r b e t a d p e l a r e . F o t p l a t t a i g e d i g e n a lm . E t t v e r k l i g t e l e g a n t p e l a r b o r d i m o d e r n f a s o n fö r k v a lite t s g a r a n ti.
h ö g s t a n s p r å k . V ill N i h a n å g o t e x t r a — v ä l j d å ” L y x i t a ” . P r i s e n d a s t 146.00

Ik é a — A g u n n a ry d 43
Moderna småbord till varje trivsam inredning.. .

54 56
N r 135 E tt v e r k l i g t e l e g a n t b o r d m e d s k iv a 4 8 X 6 8 c m . i v a c k e r v a ln ö t, in d e la d i
f y r a f ä lt. F ö r s e d d m e d tid n i n g s h y l l a o c h l e v e r e r a s i m ö r k e l l e r lj u s f ä r g . E tt a v
m a r k n a d e n s e l e g a n t a s t e s o f f b o r d , s o m r e k o m m e n d e r a s . P r i s e n d a s t 4 1 .0 0 .
N r. 136 E t t r u n t f å t ö l jb o r d , 8 0 c m . i d ia m . o c h 65 c m . h ö g t t i l l v e r k a t a v b j ö r k
i m ö r k e l l e r lj u s p o l e r i n g . S k iv a n v a c k e r t s k u r e n i f y r a f ä lt. E t t r e j ä l t t i l l ta g e t o c h
m y c k e t a n v ä n d b a r t b o r d s o m r e k o m m e n d e r a s . P r i s 4 2 .0 0 .
N r 136 B S o m o v a n s t å e n d e f a s t i n a t u r f ä r g a d a lm . P r i s 4 9 .0 0 .
Nr 54 E tt p r i s b i l l i g t f å t ö l jb o r d i b r a u t f ö r a n d e s o m s ä lje s m y c k e t. T il l v e r k a t i
b j ö r k i m ö r k e l l e r l j u s p o l e r i n g m e d s k iv a 5 0 X 5 0 c m ., i n d e l a d i f y r a f ä lt. H ö jd
5 8 c m . E tt b r a b o r d till y t t e r s t l å g t p r is . P r i s e n d a s t 2 3 .5 0 .
N r 56 V å r t m e s t m e s t s å ld a b o r d . R u n d m o d e ll d ia m . 62 c m . o c h s v ä n g d a s ta g
m e d tid n i n g s h y l l a , t i l l v e r k a d i p r i m a b j ö r k m e d f a n e r a d s k iv a i f y r a f ä lt. A lm -
e lle r m a h o g n y f ä r g . P r i s e n d a s t 3 2 .0 0 .
Se o c k s å f å tö ljb o rd e n p å s id o rn a 5 o c h 6.
LYXIG TEVAGN MED FLASKSTÄLL . . .

Vackert råglasbord till


landets lägsta pris

N r 141 T e v a g n a v s v a r v a d b jö rk o c h ro ttin g s to m m e i b ä s ta u tf ö r a n d e , fö rs e d d m e d tv å s t.
r å g l a s s k i v o r , f l ä t a d e f l a s k s t ä l l o c h v r i d b a r a g u m m ih ju l . R å g l a s s k i v o r n a s u n d e r s i d o r e f f e k t ­
f u ll t f l ä t a d e m e d r o t t i n g . P r i s e n d a s t 38.50
N r 142 S o m o v a n s t å e n d e f a s t i n å g o t e n k l a r e u t f ö r a n d e ( s t o r a b i l d e n ) . P r i s e n d a s t 3 5 .0 0

E le g a n t r å g la s b o rd f ö r e n d a s t 2 1 .5 0

N r 138 R å g la s b o r d m e d s v a r v a d b jö r k o c h ro ttin g s to m m e i n a t u r f ä r g ä r e n n y h e t fö r
h ö s t e n . S k iv a n s s t o r l e k 5 0 X 7 0 c m . D e n v a c k r a r å g l a s s k i v a n b l i r i n t e f l ä c k i g o c h fu l. E n n y ­
h e t s o m f ö r t j ä n a r u p p m ä r k s a m h e t . P r i s e t ä r e n d a s t 2 1 .5 0 .

iL ä g g m ä r k e t i l l v å r k v a l i t e t s g a r a n t i . V a r j e a v o s s l e v e r e r a d m ö b e l f ö r s e s m e d v å r t g a r a n t i ­
m ä rk e (se f ö rs ta s id a n ) . D e tta b e ty d e r: A N S V A R IN F Ö R K U N D E N .

Ikéa — A gunnaryd 45
För E r som tycker om blom m or

N r 1 4 3 S p a lj e b o r d m e d l ö s ­
t a g b a r s p a lj é . T i l l v e r k a d a v N r 1 4 4 .S p a l j é b o r d i fö rn ä m t u t­ N r 687 5 - a r m a d m e d l j u s p u n k t e r m o n t e r a d e i a n t i k l j u s . H e la s to m m e n
s v a r v a d b jö r k s ta g a d m ed a v b l a n k m ä s s i n g . F ö r s e d d m e d 2 0 v e n e t i a n s k a d r o p p r i s m o r m e d lö s a
fö ra n d e tillv e r k a t a v p rim a s v a r v a d
r o tt in g o c h fö rs e d d m e d tv å k r a g a r o ch ‘ t i n d e r k u l a . S to r l. 5 0 x 8 0 c m . L e v . k o m p l e t t m e d s i d e n ­
s ty c k e n rå g la s s k iv o r i s t o r ­ b jö rk i n a t u r f ä r g o c h f ö r s e tt m ed s k ä r m a r i b e ig e , r o s a e l le r g r ö n t . L a n d e t s l ä g s t a p r is .
le k 3 0 X 4 5 c m . H ö jd m e d tv å rå g la s s k iv o r i s to rle k 2 1 X 8 5 R e k l a m p r i s e n d a s t 103.50
s p a l j e 130 c m . cm . H ö jd m e d s p a l j é 160 c m . M o n ­ N r 688 S om o v a n s tå e n d e f a s t fö rs e d d m e d 30 v a c k r a v e n e tia n s k a
E tt tre v lig t b lo m s te rb o rd
t e r a d m e d s v ä n g b a r a g u m m ih ju l. d r o p p r i s m o r m e d lö s a k r a g a r o c h u n d e r k u l a . L e v . k o m p l e t t m e d s k ä r m a r
s o m s ä l j e s m y c k e t.
P r i s e n d a s t 39.00 e n l i g t o v a n s t å e n d e t i ll o s l a g b a r t p r i s 119.00
P r i s e n d a s t 23.50
N r 6 8 8 /B 30 s lip a d e b a r o c k p r is m o r so m p å e t t e f fe k tfu llt s ä t t å te r g e r
O B S .! V å r a r o t t i n g m ö b l e r ä r o a v h ö g s t a k v a l i t e t . T r ä m a t e r i a l e t y t - e t t s p r a k a n d e f ä rg s p e l u tm ä r k e r d e n n a fö rn ä m a k r is ta llk r o n a i s to rle k
b e h a n d la s f ö r s t m e d g r u n d la c k , s lip a s m e d s tå lu ll, s tr y k s m e d k la r ­ 5 0 X 8 0 c m . s o m le v . m e d e l e g a n t a s i d e n s k ä r m a r i b e ig e , r o s a e lle r
la c k , s l i p a s ig e n o c h p r e p a r e r a s d ä r e f t e r m e d l a c k . K v a l i t e t i d e t a lj . g r ö n t . R e k o m m e n d e r a s . P r i s e n d a s t 145.50

46 Ik éa — A g u n n ary d
DET ÄR KONSTVERK
H ä r n å g ra k ris ta llk ro n o r
av b ä s ta k v a lite t. D e ä r
s m å lä n d s k t k o n s th a n t­
v erk m ed u ts ö k t v a c k e r
k ris ta ll. L å t någon av
d e m s p r i d a lj u s o c h g l ä d ­
je o c k s å i E r t h e m , d e s ­
s a k le n o d e r , v a r s v ä r d e
a l d r ig s ju n k e r .
N r 690 K r i s t a l l k r o n a , 5-
a rm a d m e d lju s p u n k te r ­
n a m o n te ra d e i a n tik lju s
o ch e le g a n ta s id e n s k ä r ­
m a r i b e ig e , r o s a e lle r
g r ö n t. 50 b a r o c k s l i p a d e
p r is m o r m e d r o s e t t e r o c h
s lip a d u n d e r k u l a . S to m ­
me i m a ttb o rs ta d m ä s ­
s in g m e d t v å e x t r a l j u s ­
p u n k t e r in n e v id s t a m ­
g la s e t.
S to r le k 5 0 X 8 5 c m .
P r is e n d a s t 2 2 1 .5 0 .
6 9 0 B s o m n r 690 f a s t
p r is m o r i d r o p p .
P r is e n d a s t 1 8 8 .0 0 .
N r 6 91 K r i s t a l l k r o n a , 6-
a rm a d , m e d s a m m a n la g t
8 lju s p u n k te r. F ö rn ä m t
s ta m g la s p å m a t t b o r s t a d
m ä s s in g s s to m m e . S id e n ­
s k ä r m a r i b e ig e , r o s a e l ­
le r g r ö n t. 60 s t . u t s ö k t a
v e n e t i a n s k a d r o p p r is m o r
m ed ro s e tte r.
S to r le k 5 8 X 8 5 c m . En
s to r o ch fö rn ä m k r is ta ll­
k ro n a, so m re k o m m e n d e ­
r a s . P r i s e n d a s t 2 1 7 .0 0
N r6 9 1 /B S o m n r 691
fast m ed f a c e tts lip a d e
b a ro c k p rism o r.
P r i s 2 3 7 .0 0
S m å lä n d sk t k o n s th a n tv e r k till la n d e ts lä g sta p r ise r . . .

Ik éa — A g u n n a ry d 47
SKALARMATUR MED V i är sp e c ia liste r på m odern b e ly s­
n in gsarm atu r. S tor o m sä ttn in g m öj­
K R I S T AL L D RO P P AR lig g ö r de lå g a priserna.

Enkel men trevlig...

N r 681 A rm k ro n a , tillv e rk a d av m ä s ­ N r 685 S k å l a r m a t u r a v t j o c k t b l ä s t r a t r å g l a s s o m ä r DO c m . N r 683 S k å la r m a tu r av b lä s tra t


s in g o c h m e d s k ä r m a r i p e rg a m e n t, i d ia m . o c h h a r m å l a d d e k o r i s t i l i g a m o t iv e l le r k r ö j s l a t g la s , m å l a t i k o n s t n ä r l i g a m o tiv .
m ö n s te r. 9 s t. k r is ta llp r is m o r i v e n e tia n s k d ro p p g e r d e n n a
k a n t a d e m e d s i lk e b a n d . P e n d e l f ö r s e d d S k iv a n ä r 45 c m . i d ia m . o c h p e n ­
l j u s k r o n a d e s s f ö r n ä m a u t s e e n d e . E n f ö r n ä m l i g a r m a t u r till
m e d s i l k e s n o d d o c h t o f s ä r 65 c m . h ö g l å g t p r i s . 2 la m p h å l l a r e . P r i s 5 3 .5 0 . d e ln t i l l v e r k a d a v m a t t b o r s t a d m ä s ­
o c h l a m p a n ä r c : a 50 c m . i d ia m . A n ­ s in g , ä r c : a 4 0 c m . T v å l a m p h å l ­
t i k l j u s e n m o n t e r a d e p å fe m a r m a r g ö r N r 686 S o m o v a n s t å e n d e m e d g l a s s k å l 60 c m . i d ia m .,
k r ö j s l a d k a n t o c h y t b l ä s t r a d d o ld d e k o r i n a t u r f ä r g . la r e .
e t t fö r n ä m t in tr y c k . L e v e re ra s k o m p le tt
m e d s k ä r m a r . P r i s e n d a s t 5 4 .5 0 . P r i s e n d a s t 4 8 .5 0 P r i s 1 7 .5 0

48 Ik éa — A g u n n a ry d
HOJ- och SANKBAR
TAKARMATUR
Lyxmodell med
kristallprismor

N r 151 T a k a r m a t u r i b l a n k p o l e r a d m ä s s in g N r 1 5 2 T a k a r m a t u r i m o d e r n m o d e ll, s o m N r 155 T a k a r m a t u r a v u ts ö k t tillv e rk n in g i


h a r e n v id d a v 55 c m . o c h ä r f ö r s e d d m e d t i l l v a r t a g e r l j u s e t p å r ä t t s ä t t . V id d e n ä r 55 b la n k p o le ra d m ä s s in g , fö rs e d d m e d 5 lj u s ­
e l e g a n t a s i d e n s k ä r m a r i b e ig e . M y c k e t o m ­ cm . m e d 3 lju s p u n k te r o c h s id e n s k ä r m a r i p u n k t e r i a n t i k l j u s o c h s i d e n s k ä r m a r i b e ig e .
t y c k t . P r i s k o m p l e t t e n d a s t 51 .50 b e ig e . P r i s k o m p l. 45.50 D e t g e d ig n a u tf ö r a n d e t o c h d e n e le g a n ta f o r ­
m en m ed 1 1 s t. v e n e tia n s k a d ro p p ris m o r g er
N r 1 5 1 /B S o m o v a n s t ., f a s t u t a n h ö j- och N r 1 5 2 /B S om o v a n s t., f a s t u ta n höj och d e n n a a r m a t u r e t t b e s t å e n d e v ä r d e . V id d 60
s ä n k a n o r d n i n g . P r i s k o m p l e t t 43.50 s ä n k a n o rd n in g . P r is k o m p le tt 37.50 c m . P r i s m e d s k ä r m a r 84.00

B lir N i in te h u n d r a p r o c e n tig t b e lå te n få r N i p e n g a r n a tillb a k a . — E tt k ö p h o s o s s är a lltid e n g o d a ffä r .

Ik éa — A g u n n ary d 49
684 678 677

HALLARMATUR NYHET — Sk r i v b o r d s g a r ni t y r
N r 684 E n h a n d s m i d d o c h i g r ö n t o c h g u ld l a c k e r a d
a r m a tu r m ed s v a r t s c h a tte r in g . P e r g a m e n ts k ä rm m ed Lampa — Brevställ
s p r u t m å l a d d e k o r . S to r l. 3 0 X 6 5 c m . P r i s e n d . 12.00 N r 679 S k riv b o r d la m p a - b r e v s tä ll ä r en tre v lig n y h e t,
s o m p r y d e r s in p l a t s p å s k r i v b o r d e t . L a m p a n m e d
TREVLIGA BORDSLAMPOR d e n a n t i k b e h a n d l a d e s o c k e l n i n r e d d t i ll p e n n f a t h a r
g l a s s k i v a m e d k r ö j s l a d k a n t o c h b l ä s t r a t m o t iv ” M å ­
N r 678 B o r d la m p a i t r e v l i g t u t f ö r a n d e a v a n t i k b e - s a r i s o ln e d g å n g ” . B r e v s tä lle t h a r a n tik b e h a n d la d
h a n d l a t g la s m e d v e c k a d s i d e n s k ä r m i g u l, g r ö n , b e ig e s o c k e l o c h g la s i s a m m a u t f ö r a n d e . E n p r a k t i s k o c h
e l le r r o s a f ä r g , s o m o c k s å f in n s m e d h a n d m å l a t b l o m ­ t r e v l i g n y h e t . P r i s p r s a t s e n d a s t 1- 8.50
m o t iv . S t o r l e k 2 7 X 3 5 c m . E n v e r k l i g t b r a la m p a s o m
s ä l j e s m y c k e t. P r i s 22.50
N r 677 D e k o r a t i v b o r d l a m p a m e d e l e g a n t h e l t f ö r g y ll d
r y tt a r e p å h ä s t fra m fö r rå g la s s k iv a . R y tta re p å s o c ­
k e l h e l t a v m e t a l l , ä r 17 c m . h ö g o c h r å g l a s s k i v a n s
N Y H E T ! Vägglampan Universal
d ia m . ä r 25 c m . M y c k e t o m t y c k t . P r i s e n d . 18.60 N r 1 5 6 y ä g g l a m p a m e d s t å n g a v b ö jl ig m e t a l l s l a n g
N r 1 5 7 .. E n m y c k e t p o p u lä r b o rd la m p a , m o n te ra d p ä ä r e n a s t å e n d e p r a k t i s k o c h tr e v l i g . T i l l v e r k a d a v
en lig g a n d e tr ä tu n n a o ch fö rs e d d m ed e le g a n t p e r g a ­ b l a n k m ä s s i n g m e d le d s l a n g o c h v e c k a d s i d e n s k ä r m i
m e n t s k ä r m . H ö jd m e d s k ä r m c : a 30 c m . D e k o r a ti v b e i g e f ä r g . V ä g g a v s t å n d 25 c m . K a n s t ä l l a s i a l la
b o r d l a m p a t i ll l å g t p r i s . E n d a s t 14.85 r i k t n i n g a r o c h ä r l ä t t a t t m o n t e r a . P r i s e n d . 17.50

50 Ik éa — A g u n n a ry d
D e stilfu lla , b la n k p o le r a d e m ä ss in g s sto m m a r n a i d e ss a g o lv a r m a tu r e r sä tte r d em i e n
sä r sk ild k la ss. D e t g e d ig n a u tfö r a n d e t o c h d e lå g a p r ise r n a g ö r e tt k ö p sä r sk ilt f ö r ­
m å n lig t. S -m ä rk ta .
O B S E R V E R A A N G Å E N D E S-M Ä R K N IN G
F r . o . m . d e n I ju l i 1950 s k a l l e n l i g t K u n g l. K o m m e r s k o l le g i e ts b e s l u t a l l a b o r d - o c h
g o lv l a m p o r , s o m a n s l u t e s t i l l n ä t m e d s l a d d o c h s o m in n e h å l l e r e l e k t r i s k t le d a n d e m a t e ­
r i a l v a r a S - m ä r k t a . A lla v å r a b o r d - o c h g o lv l a m p o r ä r S - m ä r k t a o c h a l l t s å g o d k ä n d a f ö r
a n v ä n d n in g .

N r 161 ä r e n
m ycket p opu­
l ä r g o lv l a m p a
m ed m a ttb o rs ­
ta d m ä s s in g ­
s to m m e o c h
s k ä r m i b e ig e f ä r g . S ta b i l N r 163 G o lv la m p a m e d
f o t i a lm e l le r m a h o g n y . tr e lju s p u n k te r m o n te ra d e
H ö jd 140 c m . Ö v e r d e l a v b ö j ­ m ed e le g a n ta s id e n s k ä r ­
lig m e ta l ls la n g . m a r i b e ig e . D en ä k t a
P ris k o m p le tt m ed sk ä rm m ä s s in g s to m m e n s m o d e r­
e n d a s t ......................................4 3 .5 0 n a u tfo rm n in g m e d ö v e r ­
d e l a v b ö jl ig m e t a l l s l a n g
N r 162 G o lv la m p a i e l e g a n t s å a t t la m p o rn a k a n s t ä l ­
u tfö ra n d e m e d ä k t a m ä s s in g ­ la s h u r s o m h e l s t o c h a u ­
s to m m e m e d b la n k p o le r a d e to m a tis k t s ta n n a r i s itt
a r m a r o c h b e s la g . T v å l j u s ­ lä g e , ä r m o n t e r a d p å g e ­
p u n k te r m o n te ra d e m ed s i­ d ig e n f o t a v a lm e lle r
d e n s k ä r m a r i b e ig e . Ö v e r ­ m ahogny.
d e l a v b ö jl ig m e t a l l s l a n g s å P ris k o m p le tt m e d s k ä r ­
a t t la m p o r n a k a n i n t a g a v i l ­ m a r ............................. 8 2 .5 0
ken s tä lln in g som h e lst. N r 1 6 3 /B s o m o v a n s t å e n ­
H ö jd 152 c m . o c h m e d f o t a v de m en m ed 2 lju sp u n k ­
a lm e l le r m a h o g n y . R e k o m ­ te r .
m e n d e ra s. P ris k o m p le tt m e d s k ä r ­
P r k o m p l. m e d s k ä r m a r 6 6 .5 0 m a r ............................. 6 6 .5 0

N r 1 6 2 /B S o m o v a n s t å e n ­
d e m en m e d tr e lju s p u n k ­ M o d ern a P r a k tisk a
te r. P ris k o m p le tt m ed G e d ig n a L å g a p r ise r
s k ä r m a r ................... 8 2 .5 0

Ikéa A gunnaryd 51
AKfA
j A ip H ä r p r e s e n t e r a r vi n å g r a tr e v -
Q * lig a t a v l o r m å la d e i o l j a p å p a n å
e lle r d u k , in ra m a d e i v ä lg jo rd a
t r ä r a m a r i g u l d b r o n s e lle r k a l k ­
fä rg m ed g u ld b ro n s s c h a tte rin g .
V a rje ta v la är s ig n e ra d m ed
k o n stn ä re n s nam n och ej a tt
fö rv ä x la m ed s. k. o lje try c k .
V a c k r a o c h v ä l g j o r d a t a v l o r till
m a r k n a d e n s l ä g s ta p r i s e r .
302

N r 301 ” S k e p p i s t o r m ” ä r e t t m y c k e t v a c k e r t m o tiv , m å l a t p å p a n å o c h s ig n e r a t
a v k o n s t n ä r e n , f ö r s e d d m e d e l e g a n t r a m i g u l d b r o n s e lle r a n t i k b e h a n d l a d m e d g u l d ­
b e lä g g n i n g . S to r le k 4 0 X 5 2 c m . in k lu s iv e r a m .
P r i s p r s ty c k e n d a s t 2 8 .5 0

N r 302 D e n n a t a v l a ä r e t t v a c k e r t la n d s k a p s m o t i v s o m r ö n t s t o r u p p s k a t tn i n g . E n
ä k ta o lje m å ln in g i v a c k ra fä rg e r, so m re k o m m e n d e ra s . V a c k e r a n tik ra m m ed g u ld ­
b e lä g g n in g . S t o r l e k m e d r a m 6 0 X 7 2 c m . Y t t e r l ig t lå g t p r is .
P r i s p r s ty c k e n d a s t 2 8 .0 0
301
52 Ikéa — A gunnaryd
Här presenterar vi några äkta oljemålningar av hög klass som blivit mycket uppskattade

N r 3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 o ch 3 0 6 ä r a lla s y n n e r l i g e n v a c k r a la n d s k a p s m o t i v s o m p ry d er
s in p l a t s i v a r j e h e m . T a v l o r n a ä r fö rs e d d a m ed v e rk lig t e le g a n ta , b r e d a ram ar i
v a c k r a g u ld s c h a tte rin g a r . S to rle k 6 0 X 7 2 c m . U p p g iv v i l k e t m o tiv s o m ö n sk a s.
D essa ta v lo r ä r v e rk lig t v ä lg jo rd a i n a t u r t r o g n a f ä r g e r o c h l e v e r e r a s till m ycket
f ö r m å n l i g t p r is .
P r i s p r s t y c k e n d a s t 3 1 .5 0
Å d e n n a s id a u p p t a g n a t a v l o r k u n n a o c k s å l e v e r e r a s m e d ä k t a o r n a m e n t s r a m (se
sid . 5 5 ) m o t e t t t illä g g a v 8 .0 0 .

K o n s t n ä r e n å t a g e r s ig o c k s å a t t u t f ö r a t a v l o r e f t e r i n s ä n t m o tiv . (T y d lig t
k o r t . ) O m h u s e l l e r d y l i k t f i n n e s p å k o r t e t m å s te f ä r g u p p g i v a s . T illä g g f ö r
e g e t m o tiv 1 0 .0 0 . S o m s ä k e r h e t f ö r lö s e n m å s te 2 0 .0 0 m e d f ö l ja o rd e rn .
F u ll b e l å t e n h e t g a r a n t e r a s .

Ikéa — A gunnaryd 53
Äkta oljemålningar
Vackra motiv
Inklusive ram kr. 14.50
307

N r 3 0 7 , 3 0 8 o ch 3 0 9 ä r n å g r a v a c k ra la n d ­
sk a p s m å ln in g a r i sto rle k 40X 50 cm . T a v ­
lo rn a ä r s ig n e ra d e av k o n s tn ä re n och fö r­
sed d a m ed v a c k ra r a m a r i d e k o ra tiv g u ld ­
s c h a t t e r i n g . A v g j o r t lä g s ta p r i s f ö r s å v a c ­
k e r t u t f ö r d a ta v lo r .
P r i s p r s ty c k e n d a s t 1 4 .5 0
308

N r 3 1 0 och 3 1 1 ä r e tt p a r n a tu r tr o g e t å t e r ­
g iv n a och sä rs k ilt v ack ra m o tiv , m å la d e
i o lja o c h s ig n e ra d e av k o n s tn ä re n . S to rle k
50X 60 cm .
P r i s p r s t y c k e n d a s t 4 1 .0 0

309

D e ssa ta v lo r k a n o c k så e rh å lla s m e d v a c k e r
o rn a m e n ts ra m (se s id . 55) m o t e t t tillä g g
a v 8 .0 0 .
V ä r d e fu ll k o n s t so m r e k o m m e n d e r a s till h ö g a a n sp r å k .
P r ise r n a ä r o d e lä g s t a o c k v i g a r a n te r a fu ll b e lå t e n h e t.

N r 3 1 2 ä r e t t s ä l ls y n t v a c k e r t la n d s k a p s m o t i v , m å l a t i u n ­
d e rb a rt v a c k ra fä rg e r so m p å e tt n a tu r tro g e t s ä tt å te r g e r
d e n v e r k l i g h e t s o m k o n s t n ä r e n f å n g a t m e d s in p e n s e l. E n
ä k t a o lj e m å l n i n g p å d u k a v b e s t å e n d e v ä r d e s i g n e r a d a v
k o n s t n ä r e n . S t o r l e k 7 3 X 6 0 c m . i n k lu s iv e r a m . U t s ö k t v a c ­
k e r o r n a m e n t s r a m i g u l d b r o n s e l le r a n t i k b e h a n d l a d m e d
g u l d b e lä g g n in g .
P r i s e n d a s t 5 4 .5 0

Vackra blommotiv i olja på panå

N r 3 1 4 ä r e n ä k t a o l j e m å l n i n g s o m b liv it m y c k e t p o p u ­
l ä r . K o n s tn ä r l i g t a r b e t e o c h v a c k e r t b lo m m o tiv g e r t a v ­
la n b e s t å e n d e v ä r d e . K a n e r h å l l a s m e d o li k a b lo m m o r
e n l i g t k u n d e n s ö n s k a n . S t o r l e k 4 0 X 3 2 c m . i n k lu s iv e b r e d
a n tik ra m m e d v a c k r a h ö r n o rn a m e n t i g u ld b e lä g g n in g .
P r i s e n d a s t 2 6 .5 0

V i b e E d e r l ä g g a m ä r k e till a t t v å r a ta v l o r , m e d u n d a n ­
ta g fö r n r 3 0 7 , 3 0 8 , 3 0 9 ä ro u tfö rd a a v e rk ä n d a k o n s t­
n ä r e r o c h a tt d e s sa d ä r fö r ä g a b e s tå e n d e v ä rd e . D e v a c k r a
f ä r g s k i f t n i n g a r n a i la n d s k a p s m o t i v e n b ä r v ittn e om
k o n s t n ä r l i g in le v e ls e . K o m p l e t t e r a E d e r t h e m m e d e n
v a c k e r t a v la . V i g a r a n t e r a fu ll b e l å t e n h e t .

Ikéa — A gunnaryd 55
HANDSKURNA PENDYLER
med världsberömda verk
L å t n å g o n a v d e ss a r e p r e s e n ta n te r fö r d e t y p p e r s ta in o m
s v e n s k t k o n s th a n tv e r k p r y d a o c k s å E rt h e m . A llt id lik a m o ­
d e r n a , v ittn a r d e u n d e r g e n e r a t io n e r o m stil o c h g o d sm a k ,
d e ss a u r v a r s v ä r d e a ld r ig sju n k e r .

I köket — Till husmors tjänst F o d ra le n ä r k o n s tn ä rlig t s k u r n a i b o k o c h fö rg y lld a m ed ä k ta


2 2 k a r a t s b l a d g u ld . U r t a v l a o c h v is a re i re n ä s s a n s s til o c h
v a c k e r t a n t i k v ä l v t g la s . S la g v e r k a v h ö g s ta k v a lite t m e d 14
d a g a r s g å n g o c h s la g v a r j e h e l- o c h h a lv tim m e p å s k å l m e d
m a lm k la n g .

Nr 691 P e n d y l ” S n ä c k r o s” ä r e n tr iv s a m m o d e ll, s o m b liv it


m y c k e t o m ty c k t. S t o r l e k 3 3 X 5 0 cm .
P r i s 2 3 7 .5 0

N r 692 P en d y l ” S k e p p m e d d e lfin e r” m e d v in rö tt se g el o c h
g r ö n a d e lf in e r . S to r le k 3 8 X 5 8 c m .
P r i s 2 6 5 .0 0

Nr 693 P e n d y l ” G u s ta v i a n ” är en f ö r n ä m lig m o d e ll f r å n
Nr 696 K ö k su r i e l e g a n t u t f ö r a n d e . S t o r l e k 1 8 X 2 6 c m ., den sk ö n h e ts d y rk a n d e G u s ta v III tid m ed s tilf u lla p e la re
m e d f o d r a l i r ö d , b lå , g r ö n e l l e r e lf e n s b e n s f ä r g . F ö r s e t t m e d f r a m f ö r s p e g e l m e d d j u p t v a c k e r t g la s . S t o r l e k 3 6 X 6 9 cm .
ä k ta t y s k t p e n d e lv e r k a v v ä r ld sb e r ö m t fa b r ik a t s o m g å r 8 F ö r h ö g s ta a n s p rå k . P r i s 2 9 8 .0 0
d a g a r u ta n u p p d ra g n in g .
P r i s e n d a s t 2 8 .5 0
H e ls v e n s k a p e n d y le r m ed tv å å r s sk r iftlig g a r a n ti.
Köksur med stil, styrka och precision
56 Ikéa — Ä gunnaryd
Förnäm a klenoder till glädje och nytta

Ikéa — A gunnaryd 57
El. värmekaminer för snabb och ekonomisk uppvärmning

V O L T ST Y R K A : 1 2 7 ELLER 2 2 0 V O L T
EL. VÄRME G lö m e j u p p g i v a v ilk e n s p ä n n in g s o m ö n s k a s .
D e s e n a s t e å r e n h a r v e t e n s k a p e n k o m m it l å n g t in o m d e t
v ä r m e t e k n i s k a o m r å d e t . F ö r b ä t t r a d e k o n s t r u k t i o n e r h a r ti l l ­ Nr 171 M iw a S ta n d a rd ä r e n li t e n b e h ä n d i g k a m in i s to r le k
sa m m a n s m e d n y a u p p f in n in g a r re s u lte r a t i e le k tris k u p p - 3 2 0 X 1 5 0 X 1 6 5 m m . m e d 5 0 0 w a t t s e f f e k t. S m a k f u llt u t ­
v ä r m n i n g s a p p a r a t u r , s o m ä r tillf ö r litlig , e f f e k tiv o c h m ö j ­ s e e n d e i g r ö n f r o s t l a c k e r in g . O s l a g b a r t p r is ! E n d a s t 1 3 .5 0
l i g g ö r s n a b b u p p v ä r m n i n g till r i n g a k o s tn a d .
I a lla h e m d ä r v ä rm e le d n in g sa k n a s, u tg ö r d e ssa a p p a r a te r Nr 172 M iw a E x tr a m e d u p p till 6 5 0 w a t t s e f f e k t ä r en.
e t t v ä r d e f u ll t k o m p l e m e n t o c h d e n j ä m n a e f f e k tiv a v ä r m e t i ll ­ e f fe k tiv o c h o m t y c k t k a m in i g r ö n f r o s t l a c k e r in g . S to r le k
f ö r s e ln ä r v id a ö v e r l ä g s e n d e n v a n lig a v e d e ld n in g e n , so m 320X 180X 190 mm. P r i s e n d a s t 1 7 .2 5
o m ö jlig g ö r e n jä m n te m p e r a tu r.
Nr 173 M iw a D o m in a to r m e d d u b b l a e l e m e n t o c h 1 . 000
P å d e n n a s id a p r e s e n t e r a r v i n å g r a t y p e r a v d e s s a m o d e r n a
w a t t s e f f e k t ä r d e n i d e a lis k a k a m i n e n f ö r s n a b b u p p v ä r m ­
” v ä r m e l e d n i n g a r ” s o m vi k a n e r b j u d a till l a n d e t s l ä g s ta p r i ­
n i n g a v e t t k a l l t o c h f u k t ig t r u m . G e n o m e n s t r ö m b r y t a r e
s e r. D e ä r o s a m tl i g a a v m y c k e t g o d k v a l i t e t m e d lå g s t r ö m ­
k a n d e t e n a e l e m e n t e t b o r t k o p p la s , v a r f ö r d e n b l i r s ä r d e le s
f ö r b r u k n i n g o c h h ö g v ä r m e e f f e k t.
e k o n o m is k i d r if t. E n s t o r k a m in i l i t e t f o r m a t , 3 3 0 X 1 7 0 X
O b s .! G lö m ej u p p g iv a v o lts ty r k a 1 2 7 e lle r 2 2 0 v o lt! 2 6 0 m m . R ek o m m en d eras. P r i s e n d a s t 2 3 .5 0

Elvärme är bekvämt — effektivt — ekonomiskt


58 Ikéa — A gunnaryd
HÅLL VINTERKYLAN BORTA
med V 2

Nyhet! Nyhet! Nyhet! Nyhet!


SPRITKAMIN V 2

Nr 175 S p ritk a m in V 2 ä r d e n id e a lis k a


v ä r m e k ä lla n . E tt s m a k f u llt y t t r e i g r ö n f r o s t ­
l a c k e r in g d ö l j e r e t t g e n i a l t k o n s t r u e r a t e l e ­
m e n t o c h e n f ö r b r ä n n a r e f ö r v a n lig r ö d s p r it.
K o n s tr u k t i o n e n är godkänd av S ta te n s
s p r ä n g ä m n e s in s p e k tio n o c h m ö jlig g ö r 9 t i m ­
m a r s e f fe k tiv u p p v ä r m n i n g p å 3 / 4 l i t e r r ö d ­
s p r it. S to r le k 3 5 0 X 1 7 0 X 2 8 0 c m . M e d V 2
f å r N i e n jä m n o c h g o d v ä r m e h e l a v i n t e r n .
P r is e t ä r o s l a g b a r t !
P r i s e n d a s t 1 6 .5 0

S n a b b — E k o n o m isk — D r ifts ä k e r
d et är V 2 .
SLOTTSMODEIX
DERAS VÄRDE VARAR...
H ä r e n s e rie k u v e r t a r tik l a r i r o s t f r i t t s tå l.
V a rje a rtik e l s tä m p la d ” R o s tf r itt s tå l” o ch
fö rp a c k a d e i h a lv d u s s in k a rto n g e r m ed g a ­
r a n t i . O b s .! S a m t l i g a a r t i k l a r ä r a v b ä s t a
f a b r i k a t o c h u tfö re s i d en n u så p o p u lä ra
K ä g le h o lm s s l o t t s m o d e l l .
Nr 701 K. M a ts k e d , 1 /2 d u s s . P r i s . . >............ 6 .8 0
Nr 702 K M a tg a f f e l, 1 /2 d u s s . P r i s .............. 6 .80
Nr 703 K M a tk n i v , 1 /2 d u s s . P r i s ........ 9.33
Nr 704 K D e s s e r t s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s . . . . 6 .2 0
Nr 705 K D e s s e r t g a f f e l , 1 /2 d u s s . P r i s . . . . 6 .20
Nr 706 K D e s s e r t k n i v , 1 /2 d u s s . P r i s . . . . 8.75
Nr 707 K T e s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s ................. 4 .50
Nr 708 K K a f f e s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s .............. 3 .45
Nr 709 K S m ö r k n iv . P r s t y c k ............................... 1.50
Nr 710 K O s t k n i v . P r s t y c k .............................. 1.50
Nr 71 1 K S å s s k e d . P r s t y c k .............................. 3 .5 0
Nr 712 K S o p p s l e v . P r s t y c k ............................... 5 .6 0

H ö g g la n s p o le ra d — H ö g s ta k v a lite t — L ä g s ta p ris
GAMMAL S V E N S K M O D E L L
— dess tidlösa linjer gör den alltid lika modern

R o s tf r itt s tå l ä r d e t e r k ä n t b ä s ta m a te r ia le t fö r
k u v e r t a r t i k l a r . M en d e t f in n s m å n g a o li k a f a b r i ­
k a t. V i b e E d e r lä g g a m ä rk e till a t t v å r a a r t ik la r
ä r a v b ä s t a f a b r ik a t, h ö g g la n s p o le ra d e o c h s tä m p ­
la d e ” R o s t f r i t t s t å l ” s a m t l e v e r e r a s m e d g a r a n t i .
M ed h ä n s y n h ä r till ä r v å r a p r is e r de a v g jo r t lä g s ta
n å g o n k a n e rb ju d a .
N r 701 M a ts k e d , 1 /2 d u s s . P r i s ........................ 6 .2 0
N r 702 M a tg a f f e l, 1 /2 d u s s . P r i s ................... 6 .2 0
N r 70 3 M a tk n i v , 1 /2 d u s s . P r i s ................ 8 .7 0
N r 7 0 4 D e s s e r t s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s ................ 5 .6 0
N r 705 D e s s e r t g a f f e l , 1 /2 d u s s . P r i s .............. 5 .6 0
N r 7 0 6 D e s s e r t k n i v , 1 /2 d u s s . P r i s ................ 8 .1 0
N r 70 7 T e s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s ................. 4 .15
N r 708 K a f f e s k e d , 1 /2 d u s s . P r i s ................... 3.15
N r 7 0 9 S m ö r k n iv . P r s t y c k .................................... 1.40
N r 710 O s tk n iv . P r s t y c k ................................... 1.40
N r 71 I S å s s k e d . P r s t y c k ................................... 3 .05
N r 7 1 2 S o p p s l e v . P r s t y c k .................................... 5 .1 0

S T IL — ELEGANS — K V A L IT E T S G A R A N T I

Ikéa — A gunnaryd 61
A K T U E L L A K O K T ID E R
P o ta t is 5 m in u te r.
K å lr ö tte r 7 m in u te r.
D i l l k ö t t 10 m i n u te r .
K o k t h ö n s 25 m i n u t e r e t c ., e tc .

D e m o d e r n a t r y c k k o k a r n a g ö r n u s itt
s e g e r t å g ö v e r la n d e t . D e ö k a r tr iv s e ln
i k ö k e t , s p a r a r tid , a r b e t e o c h b r ä n s le
å t h u sm o r.

WISCAL SNABBKOKAREN
N r 751 W is c a l ä r e n fö rn ä m o c h d ä r till p ris b illig r e p r e s e n t a n t fö r d e m o d e rn a tr y c k k o k a r n a . P å k o r t tid h a r den
b liv it e n a v d e m e s t s å ld a i m a rk n a d e n . D en ä r e n k e l a t t h a n d h a , g o d k ä n d a v S ta te n s A r b .- s k y d d s s ty r e ls e o ch h a r in g ­
e n f ö r s l i t b a r m e k a n is m . T i l l v e r k a d a v b ä s t a m a t e r i a l o c h p a s s a r t i l l a l l a s p i s a r . W i s c a l r y m m e r c : a 4 l i te r . E t t å r s
g a r a n t i f ö r m a t e r i a l f e l . G a r a n t i s e d e l o c h b r u k s a n v i s n i n g m e d f ö lje r . P r i s e n d a s t 3 8 .0 0

ELEKTRI SKA KOKKÄRL


fö r s n a b b o c h b e k v ä m u p p v ä rm n in g .

N r 752 E l - k a s t r u l l f ö r 127 e l le r 2 2 0
v o l t ( u p p g iv v i l k e t s o m ö n s k a s ) a v
k r a f t i g a l u m in i u m m e d 5 0 0 w a t t s
e ffe k t, ä r e n s n a b b o c h b e h ä n d ig
a p p a r a t fö r u p p v ä rm n in g . R y m d 1
lite r.
P r i s e n d a s t 14^75'

N r 7 5 2 /B Som o v a n s tå e n d e fa st
r y m d 1V2 l i te r .
P r i s 1 6 .9 0

G lö m e j u p p g i v a o m N i ö n s k a r 1 2 7
e l le r 2 2 0 v o l t .

62 Ikéa — A gunnaryd
R ation ellt kök m ed ration ella re d sk a p ... .
EL. KAFFEKOKARE ELEKTRISKT STRYKJÄRN ELEKTRISK KOKPLATTA
— på husmors önskelista ined den rätta avvägningen till oslagbart pris

Nr 757 ” E f f e k ta ” ä r d e n i d e a l i s k a k o k ­
Nr 753 E l-k a ffe k o k a r e , tillv e rk a d av Nr 755 E l-str y k jä r n f ö r 127 e l l e r 2 2 0 p la tta n fö r E r. I u tfö ra n d e som kok-
b ä s t a a lu m in iu m , r y m m e r 1/ i l i t e r o c h v o lt. B o tte n p la tta n s sto rle k 193X 109 h ä ll, vacker la c k e rin g m ed 180 m m :s
m m ., v ik t 2 ,7 k g . o c h e f f e k t 4 5 0 w a t t . p la tta . E ffe k t upp till 900 w a tt. En
h a r e n e f f e k t p å 5 0 0 w a tt. O m t y c k t u t ­
A rb e ts b e s p a ra n d e genom rä tt avväg­ g e d ig e n o c h v ä l g j o r d p l a t t a , s o m t å l a t t
fö ra n d e m ed iso le ra t h a n d ta g . K okar
n in g . g r a n s k a s b å d e in - o c h u t v ä n d i g t . 1 2 7 e l­
u p p p å n å g r a m in u te r. F ö r s e t t m e d s tä ll. l e r 2 2 0 v o lt.
P r i s e n d a s t 1 9 .2 5 P r i s 1 4 .4 0 P r i s e n d a s t 1 6 .5 0

U tn y ttja S v e r ig e s v it a k o l. D e t ä r b å d e b e k v ä m t o c h e k o n o m is k t.

Ikéa — A gunnaryd 63
Från välkända Kosta kommer dessa utsökta serviser . ..

N r 771 S e r v is ” U lla ” ä r e n
o m t y c k t s e rv is a v s m å lä n d s k t
k v a lite ts g la s . D e n m a t t a r a n ­
d en n e d o m k a n te n o c h de
v a c k e r t s l ip a d e b lo m m o tiv e n
g ö r s ig v ä l m o t d e n k r i s t a l l ­
k l a r a y t a n . S e r v is e n b e s t å r
a v 6 st. g r o g g la s , 6 st. ö l­
g la s , 6 s t. m a d e i r a g l a s , 6 st.
s n a p s g la s , 6 st. s e lte r s g la s
o c h 6 st. lik ö r g la s .
P r i s p r s e r v is e n d a s t 4 8 .5 0

S M Å L Ä N D S K T * K V A L IT E T S G L A S T IL L L Ä G S T A P R IS E R . . .

N r 7 7 2 S e r v is ” C h r i s t i n ” m e d
m a t t r a n d o c h s tilf u llt s l i p a ­
d e s tjä r n o r m o t k ris ta llk la r
y ta , g ö r e t t f ö r n ä m t in t r y c k .
S m å l ä n d s k t k v a lite ts g la s . S e r ­
v is e n b e s t å r a v 6 st. g r o g g ­
g la s , 6 st. ö lg la s , 6 st. s e l­
te r s g l a s , 6 st. m a d e i r a g l a s , 6
st. s n a p s g l a s o c h 6 st. l i k ö r ­
g la s . E n f ö r n ä m s e r v is so m
re k o m m e n d e ra s.
P r i s p r s e r v is 5 9 .5 0

64 Ikéa — A gunnaryd
Innan ni skriver Glöm i n t e .........
1. A t t ty d lig t u ts ä tta n a m n o c h a d r e s s.
L äs ig e n o m v å r a v illk o r p å sid a n 2 .
2. A t t a n g e s t o r le k , fä r g e t c ., p å d e v a r o r N i ö n sk a r .
D ä r fin n e r N i o c k s å u p p g ifte r a n g å e n d e m ö b e lty g e r , t r a n s ­ 3. A t t in s ä n d a a lla o r d e r i g o d tid . S k r iv p å k u v e r t e t e n d a st:
p o r tfö r s ä k r in g m . m . T ill IK E A , A G U N N A R Y D
Klipp h ä r ____ _________________ _ ______ _______ _

ORDERSEDEL till IKÉA, Agunnaryd


O r d e r te le fo n 3 A a n k n . — P o s tg ir o 1 3 4 5 6 1
H ärm ed re k v ire ra s a tt sä n d a s s n a ra s t/d e n / 195 m o t p o s t f ö r s k o t t / e f t e r k r a v f ö l ja n d e :

A n ta l | N um m er j * B e te c k n in g J å -p ris Sum m a j I f y ll e s e j

T ra n sp o rt
Vill Ni göra oss en tjä n st? Som kund hos oss gör Ni
S tr a x in n a n ju l ä r o r d e r tills tr ö m n in g e n so m s tö r s t o c h a lla k u n d e r v ill h a v a r o r n a i g o d
tid till ju l. # #
T r o ts a lla a n s tr ä n g n in g a r k a n d et d ärför ib la n d v a r a o m ö jlig t a tt h in n a m ed . D ä r fö r
alltid en god affär!
u n d e r lä tta r N i v å r t a r b e te a v se v ä r t g e n o m a t t in sä n d a a l l a o r d e r i g o d t i d o c h N i k a n då A v s k ilj k u p o n g e n v id d en
v a r a sä k e r o m a tt e r h å lla v a r o r n a ju s t v id d e n tid p u n k t N i ö n sk a r . s tr e c k a d e lin je n .

T ill I K E A , A G U N N A R Y D ( fo r t s frå n fö r e g . s id a ) .

N um m er B e te c k n in g å -p ris Sum m a If y ll e s ej
A n ta l
T ra n sp o rt

N am n: A d r e s s:

P o s ta d r e ss : J ä r n v ä g sa d r e ss

Inkom den Exp. den F ak tu ra-n r


” MALI NA” är säsongens stora schlager
hela familjens älsklingsstol. •.
V i h a r s t r ä v a t e f t e r a t t få f r a m e n v e r k l i g t s ta b il, v ä l g j o r d o c h b e k v ä m
v ilsto l, so m k a n l e v e r e r a s till h y g g lig t p r i s o c h n ä r v i n u p r e s e n t e r a r
” M a lin a ” v å g a r v i s ä g a a t t v i ly c k a ts .

S ä s o n g e n s sto r a n y ­
h e t . ” M a lin a ” —
M od ern — P r a k tis k
V ä lg jo r d — B e­
k v ä m — L ä g s ta
p r is.

N r 111 ” M a lin a ” g u n g få t ö lj ä r e n s t o r o c h r e j ä l f å tö lj m e d h ö g f ig u r -
s v ä n g d r y g g , s tilf u llt i n h ä f t a d m e d k n a p p a r . D e n m e d k r o l ls p l i n t o c h v a d d
s t o p p a d e s its e n ä r 5 2 c m . b r e d o c h 5 6 c m . d j u p . T o t a l h ö j d e n ä r 1 0 2 c m .
B r a m ö b e lty g i r o s t e l l e r g r ö n f ä r g i t r e v l ig a r a n d - e l l e r b l o m m ö n s t e r .
T y g å tg å n g 1,9 m e t e r . T e m p o a r b e t a d i s t o r a s e r i e r g ö r a t t v i k a n s ä l ja
” M a lin a ” till o t r o l i g t l å g t p r is .
” M a lin a ” g u n g få tö lj k o s t a r k o m p l e t t m e d t y g e n d a s t 8 3 . 0 0

Nr 112 F å tö lj ” M a lin a ” f in n s o c k s å u t a n m e d a r o c h ä r e n i d e a lis k v il-


f å tö lj s o m N i k o m m e r a t t t y c k a o m .
P r i s k o m p l e t t m e d ty g e n d a s t 7 2 .0 0
Vackra KRISTALLKRONOR
s o m s p r i d e r lj u s o c h t r e v n a d i e t t h e m . D e ä r
a l l t i d li k a m o d e r n a , v a c k r a o c h s t i l e n l i g a o c h
h a r b e s tå e n d e v ä rd e . S ä tt e r N i v ä r d e p å e t t
v a c k e r t h e m , v ä lj d å e n a v v å r a s tilf u lla k r i ­
s ta llk ro n o r.

F r å n o s s k ö p e r N i d em till la n d e ts lä g s t a p ris e r.
S e v i d a r e å s i d o r n a 4 6 — 47!

S T IL ELEGANS K ONSTHANTVERK

Вам также может понравиться