Вы находитесь на странице: 1из 5

Древнегреческий

Социальная философия – 071111-ДБ


Седых Даниил 1 курс

Крылатые выражения, Лисий:

1) « περὶ πολλοῦ ἂν ποιησαίμην, ὦ ἄνδρες, τὸ τοιούτους ὑμᾶς ἐμοὶ δικ
αστὰς περὶ τούτου τοῦ πράγματος γενέσθαι, οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς 
εἴητε τοιαῦτα πεπονθότες: εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι, εἰ τὴν αὐτὴν γνώμην πε
ρὶ τῶν ἄλλων ἔχοιτε, ἥνπερ περὶ ὑμῶν αὐτῶν, οὐκ ἂν εἴη: ὅστις οὐ
κ ἐπὶ τοῖς γεγενημένοις ἀγανακτοίη, ἀλλὰ πάντες ἂν περὶ τῶν τὰ το
ιαῦτα ἐπιτηδευόντων τὰς ζημίας μικρὰς ἡγοῖσθε.

«Много дал бы я, судьи, за то, чтобы вы судили обо мне так же, как
о себе, если бы нечто подобное произошло с вами; и если на мое
дело вы посмотрите как на свое собственное, то, я уверен, каждого
из вас случившееся возмутит настолько, что наказание,
предусмотренное законом, вам покажется слишком мягким.»

(с) Лисий. Оправдательная речь по убийству Ератосфена (Lis 1.1)

2) « ἡ αὐτὴ τιμωρία τοῖς ἀσθενεστάτοις πρὸς τοὺς τὰ μέγιστα δυνα
μένους ἀποδέδοται, ὥστε τὸν χείριστον τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τῷ 
βελτίστῳ»

«даже последний бедняк может привлечь к ответу самых видных


людей, так что самый ничтожный простолюдин в этом отношении
имеет те же права, что и самый знатный человек.»

(с) Лисий. Оправдательная речь по убийству Ератостена (Lis 1.2)

3) «οὔτε γὰρ γῆς ἄπειροι οὔτε θαλάττης οὐδεμιᾶς, πανταχῇ δὲ καὶ παρ
ὰ πᾶσιν ἀνθρώποις οἱ τὰ αὑτῶν πενθοῦντες κακὰ τὰς τούτων ἀρετὰ
ς ὑμνοῦσι.»

«так как нигде нет ни земли, ни моря, на которые бы они не


отважились, и во всяком месте и во всяком народе народ,
оплакивающий собственные бедствия, прославляет доблестные
деяния этих людей.»

(с) Лисий. Надгробное слово в честь афинян (Lis 2.2)

4) « λέγοντας δ᾽ ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν γνώμαις, τιμῶντας δ᾽ ἐν τοῖς καιρ
οῖς τοῖς τοιούτοις, παιδεύοντας δ᾽ ἐν τοῖς τῶν τεθνεώτων ἔργοις το
ὺς ζῶντας.»

«прославляя их в своих песнях и описывая их в мудрых изречениях


достойных умов; почитая их в таких случаях, как этот, и находя в
достижениях мертвых так много уроков для живых.»

(с) Лисий. Надгробное слово в честь афинян (Lis 2.3)

5) « μόναις δ᾽ αὐταῖς οὐκ ἐξεγένετο ἐκ τῶν ἡμαρτημένων μαθούσαις π
ερὶ τῶν λοιπῶν ἄμεινον βουλεύσασθαι»

« Они были одиноки в том, что не учились на своих ошибках и не могли лучше
советоваться в своих будущих действиях»

(с) Лисий. Надгробное слово в честь афинян, об поражений амазонок (Lis2.3)

6) «ἐξαιτουμένου δὲ αὐτοὺς Εὐρυσθέως Ἀθηναῖοι οὐκ ἠθέλησαν ἐκδοῦ
ναι, ἀλλὰ τὴν Ἡρακλέους ἀρετὴν μᾶλλον ᾐδοῦντο ἢ τὸν κίνδυνον τὸ
ν ἑαυτῶν ἐφοβοῦντο, καὶ ἠξίουν ὑπὲρ τῶν ἀσθενεστέρων μετὰ το
ῦ δικαίου διαμάχεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς δυναμένοις χαριζόμενοι το
ὺς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀδικουμένους ἐκδοῦναι.»
« И когда Эврисфей потребовал их, афиняне отказались отдать их, но почитали
добродетель Геракла больше, чем боялись собственной опасности, и
предпочитали сражаться за слабых на стороне правых, а не благоволить
сильным, отдавая им людей, которых они обидели.»

(с) Лисий. Надгробное слово в честь афинян (Lis 2.12)

7) « ὥστε ἄξιον τὸν μὲν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον καταθέσθαι, τῇ δ᾽ αὐτ
ῇ γνώμῃ χρωμένους τῆς σωτηρίας ἀντέχεσθαι, καὶ περὶ μὲν τῶν παρ
εληλυθότων αἰσχύνεσθαι, περὶ δὲ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι δεδιέναι, 
καὶ πρὸς τοὺς προγόνους»

«Поэтому мы должны отказаться от нашей взаимной войны и с


единственной целью в наших сердцах обеспечить наше спасение;
чувствовать стыд за прошлые события и страх за те, которые лежат
в будущем, и соревноваться с нашими предками»

(с) Лисий. Олимпийская речь (Lis 33.6)

8) «οὐ τοίνυν ὁ ἐπιὼν καιρὸς τοῦ παρόντος βελτίων: οὐ γὰρ ἀλλοτρί
ας δεῖ τὰς τῶν ἀπολωλότων συμφορὰς νομίζειν ἀλλ᾽ οἰκείας, οὐδ᾽ ἀ
ναμεῖναι, ἕως ἂν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς αἱ δυνάμεις ἀμφοτέρων ἔλθωσιν, 
ἀλλ᾽ ἕως ἔτι ἔξεστι, τὴν τούτων τούτων ὕβριν κωλῦσαι.»

8) «Теперь будущее не принесет лучшей возможности, чем


настоящее.»

9) «Мы должны рассматривать бедствия тех, кто был сокрушен, не


как заботу других, а как нашу собственную»
9) (с) Лисий. Олимпийская речь (Lis 33.8)

10) « καὶ τούτων μὲν οὐ θαυμάζω, ὑμῶν δὲ τῶν ἀκροωμένων, ὅτι πάντω
ν ἐστὲ ἐπιλησμονέστατοι ἢ πάσχειν ἑτοιμότατοι κακῶς ὑπὸ τοιούτω
ν ἀνδρῶν, οἳ τῇ μὲν τύχῃ τῶν Πειραιοῖ πραγμάτων μετέσχον, τῇ δὲ γ
νώμῃ τῶν ἐξ ἄστεως. καίτοι τί ἔδει φεύγοντας κατελθεῖν, εἰ χειροτον
οῦντες ὑμᾶς αὐτοὺς καταδουλώσεσθε;»

« Я удивляюсь не им, а вам, которые их слушают, потому что они самые
забывчивые из людей или самые готовые терпеть обиды от таких людей, как эти,
которые по чистой случайности участвовали в операциях у Пейрея, но чувства
которых были на стороне города. Какова, спрашивается, была цель возвращения из
изгнания, если своими голосами вы хотите поработить самих себя?»

(с) Лисий. Потив ниспровержения Древней конституций Афин (Lis 34.2)


11) « ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάσας τὰς πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίθ
εσθαι, ἵνα περὶ ὧν ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν, παρὰ τούτους ἐλθόν
τες σκεψώμεθα ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιο
ύτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην λαμβάνειν παρακελεύονται.»

«Я думаю, что для того государства и устанавливают законы, чтобы к ним


обращаться в спорных случаях и выяснять, как следует поступить. Так вот, в
моем случае закон велит потерпевшему наказывать виновных именно так.»
(с) Лисий, Оправдательная речь по убийству Эритосфена (Lis 1.35)

12) « ἔπειτα παρακαλέσας αὐτὸς μάρτυρας ἠσέβουν, ἐξόν μοι, εἴπερ ἀδίκω
ς ἐπεθύμουν αὐτὸν ἀπολέσαι, μηδένα μοι τούτων συνειδέναι»

«И неужели я бы совершил преступление при свидетелях, имея возможность


убить его тайком?»

(с) Лисий, Оправдательная речь по убийству Эритосфена (Lis 1.46)


13) « ἤδη τοίνυν, ὦ βουλή, δῆλός ἐστι φθονῶν, ὅτι τοιαύτῃ κεχρημένος συμ
φορᾷ τούτου βελτίων εἰμὶ πολίτης. καὶ γὰρ οἶμαι δεῖν, ὦ βουλή, τὰ τοῦ 
σώματος δυστυχήματα τοῖς τῆς ψυχῆς ἐπιτηδεύμασιν ἰᾶσθαι, καλ
ῶς. εἰ γὰρ ἐξ ἴσου τῇ συμφορᾷ καὶ τὴν διάνοιαν ἕξω καὶ τὸν ἄλλον βίον 
διάξω, τί τούτου διοίσω»

«Значит, члены Совета, уже сразу видно, что он завидует мне, - именно, что я,
несмотря на свой недостаток, более, чем он, честный гражданин. Да, члены
Совета, по моему мнению, телесные недостатки надо уравновешивать
душевными достоинствами, это верно. Если, например, направление ума
у меня и весь вообще образ жизни будет в соответствии с моим недостатком,
то чем же я буду отличаться от него?»

(с) Лисий. Речь о том, что не дают пенсию инвалиду (Lis 24.3)

14) « ἐπειδή γε ἔστιν, ὦ βουλή, σῶσαί με δικαίως, ἀπολέσητε ἀδίκως: μηδὲ 
ἃ νεωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐρρωμένῳ ὄντι ἔδοτε, πρεσβύτερον καὶ ἀσθε
νέστερον γιγνόμενον ἀφέλησθε: μηδὲ πρότερον καὶ περὶ τοὺς οὐδὲν ἔ
χοντας κακὸν ἐλεημονέστατοι δοκοῦντες εἶναι νυνὶ διὰ τοῦτον τοὺς κα
ὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐλεινοὺς ὄντας ἀγρίως ἀποδέξησθε: μηδ᾽ ἐμὲ τολμήσαντ
ες ἀδικῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ὁμοίως ἐμοὶ διακειμένους ἀθυμῆσαι 
ποιήσητε.»

«Поэтому, члены Совета, не приговаривайте меня к смерти несправедливым


решением, когда у вас есть возможность сохранить мне жизнь решением
справедливым; не отнимайте у меня теперь, когда я становлюсь старше
и слабее, того, что вы дали мне, когда я был моложе и сильнее! Вы
пользовались прежде славою людей чрезвычайно сострадательных даже к
тем, у кого нет никакого несчастия; так не обходитесь жестоко теперь, под
влиянием этого человека, с теми, кто внушает сострадание даже врагам; не
повергайте в отчаяние всех, находящихся в одинаковом со мною положении,
если у вас хватит духу обидеть меня!»

(с) Лисий. Речь о том, что не дают пенсию инвалиду (Lis 24.7)

15) « οἱ μὲν γὰρ πλούσιοι τοῖς χρήμασιν ἐξωνοῦνται τοὺς κινδύνους, οἱ 
δὲ πένητες ὑπὸ τῆς παρούσης ἀπορίας σωφρονεῖν ἀναγκάζονται: κ
αὶ οἱ μὲν νέοι συγγνώμης ἀξιοῦνται τυγχάνειν παρὰ τῶν πρεσβυτέρων
, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις1 ἐξαμαρτάνουσιν»

«И действительно, богатый откупится деньгами от суда, а бедного


нужда заставляет быть смирным; молодой вправе рассчитывать на
снисхождение старых, а старого за проступок осуждают равно и молодые и
старые;»

(с) Лисий. Речь о том, что не дают пенсию инвалиду (Lis 24.7)