Вы находитесь на странице: 1из 68

1R IRU   

9Ζ17$*(
*5((7Ζ1*6
6WLWFK D VSHFLDO DQWLTXH NH\IRE 0$.( 285
SOHDVXUH 7<3(:5Ζ7(5
&$5'6

-DQXDU\ ΖVVXH 

    *5($7

67Ζ7&+Ζ1*

%ULJKW 1HZ <HDU &DOHQGDU


E\ -HQQ\ %DUWRQ

'
67Ζ7&+Ζ1*
0DNH WKLV 6FRWWLVK &DVWOH
E\ 0HJ (YHUVKHG


:(/&20(

&UHDWH WKLV
EHDXWLIXO
:Ζ17(5
3$57 21( 6&(1(
Ζ16Ζ'(
ΖQ WKLV LVVXHȐ
'HVLJQV WR VWLWFK
 :HOFRPH KRPH Ȃ 7DNH UHIXJH &DVWOH UHWUHDW Ȃ 7KH ODWHVW LQ
LQ WKLV FRV\ FURVV VWLWFK FRWWDJH RXU 6WLWFK DURXQG %ULWDLQ VHULHV Ȃ
GHVLJQHG E\ 0DULD 'LD] $ 6FRWWLVK WRZHU KRXVH LQ ZLQWHU
 -XVW P\ W\SH Ȃ *HW WKH PHVVDJH 'DQFLQJ GUDJRQIO\ Ȃ %ULJKWHQ
DFURVV ZLWK WKHVH IXQ W\SHZULWHU \RXU EDWKURRP ZLWK WKLV WRZHO
FDUGV E\ 'XUHQH -RQHV ERUGHU SURMHFW GHVLJQHG E\ 5LFR
 8QLFRUQ WDOHV Ȃ 6WLWFK \RXU ZD\ $QLPDO PDJLF Ȃ :HOFRPH D
LQWR D IDQWDV\ ZLWK WKLV XQLFRUQ QHZ EDE\ ZLWK WKLV WUDGLWLRQDO
IURP -D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ DQLPDO DOSKDEHW VDPSOHU
 &XWZRUN FRWWDJHV Ȃ ([SDQG /RFNHG DZD\ Ȃ 7KLV DQWLTXH NH\
\RXU +DUGDQJHU VNLOOV ZLWK WKLV GHVLJQ ZRXOG PDNH D VWULNLQJ
VZHHW WULR RI KRXVHV E\ -LOO &DUWHU KRXVH ZDUPLQJ JLIW
 &XWH DV D EXWWRQ Ȃ 6WDVK \RXU $ QHZ OHDI Ȃ 6WDUW ZLWK WKLV
EXWWRQ FROOHFWLRQ LQ VW\OH ZLWK EORFN FDOHQGDU IXOO RI WLPHOHVV
D GHVLJQ E\ /HVOH\ 7HDUH PRWLIV GHVLJQHG E\ -HQQ\ %DUWRQ

6WLWFKLQJ ΖQVSLUDWLRQ *LYHDZD\V 2IIHUV


 -DQXDU\ &ROOHFWLRQ Ȃ ([FLWLQJ .UHLQLN JLYHDZD\ Ȃ /HDUQ KRZ
QHZV JRUJHRXV NLWV LQVSLUDWLRQ WR XVH EOHQGLQJ ILODPHQW DQG


UHDO VWLWFKLQJ VWRULHV DQG PRUH ZLQ D SDFN ZRUWK e
 -DQH *UHHQRIIȇV SDJH Ȃ 6WLWFK D <RXU OHWWHUV Ȃ :LQ D SUL]H
WUDGLWLRQDO WUHH PRWLI LQ -DQHȇV E\ VKDULQJ \RXU FURVV VWLWFK
SULQWLQJ WUD\ VDPSOHU VHULHV VWRULHV DQG SLFWXUHV
 *DPH RI WKUHDGV Ȃ :H WDON WR &RPSHWLWLRQ WLPH Ȃ :HȇYH JRW
0LFKHOH &DUUDJKHU DERXW KHU SUL]HV ZRUWK RYHU e WR JLYH
*DPH RI 7KURQHV HPEURLGHU\ DZD\ WR UHDGHUV
 0\ VWLWFKLQJ ZHHNHQG Ȃ 5HDG 6XEVFULEH Ȃ 6DYH RQ WKH
DERXW -DQH 1HWOH\ 0D\KHZȇV OLIH VKRS SULFH ZLWK RXU IDQWDVWLF


LQ SDLQWLQJ DQG FURVV VWLWFK RIIHU DQG QHYHU PLVV DQ LVVXH
 1H[W PRQWK Ȃ *HW D SHHN DW RXU %UHDN WLPH Ȃ 5HOD[ DQG HQMR\
SURMHFWV IRU )HEUXDU\ LQFOXGLQJ RXU FURVVZRUG <RX FRXOG ZLQ
D VWXQQLQJ ZHGGLQJ VDPSOHU D IDEXORXV VHW RI FDUGV

&ROOHFWLRQ (VVHQWLDOV
 6KRSSLQJ &ROOHFWLRQ Ȃ 6HHQ
VRPHWKLQJ WKDWȇV LQVSLUHG \RX"
)LQG RXW ZKHUH \RX FDQ EX\ LW
 %DFN LVVXHV DQG ELQGHUV Ȃ

:KDW GR \RX QHHG WR FRPSOHWH
\RXU FROOHFWLRQ"
 6WLWFK EDVLFV Ȃ RXU JXLGH ZLOO
VKRZ \RX KRZ WR JHW VWDUWHG
RQ WKLV PRQWKȇV SURMHFWV

 -DQXDU\ 


:HOFRPHȐ
$V WKH 1HZ <HDU DSSURDFKHV ZH VSHQG WLPH WKLQNLQJ DERXW
ZKDW KDV JRQH EHIRUH DQG ZLVKLQJ IRU WKLQJV WR FKDQJH RU
KDSSHQ GLIIHUHQWO\ LQ WKH IXWXUH 6RPH UHVROXWLRQV UHTXLUH
D KXJH HIIRUW ZKLOVW RWKHUV MXVW QHHG D WZHDN WR PDNH D
GLIIHUHQFH WR RXU OLYHV


7KH WHDP KDV FRPH XS ZLWK D OLVW MXVW IRU \RX 0RUH WLPH


VSHQW VWLWFKLQJ ZLOO KHOS \RX OHDYH D PDUN RQ WRGD\ DQG FUHDWH D
PHPRU\ IRU WKH IXWXUH :KHQ \RX ORRN EDFN LQ \HDUV WR FRPH
\RX ZLOO UHPHPEHU WKH SOHDVXUH JDLQHG IURP HYHU\ SLHFH RI
VWLWFKLQJ :LVKLQJ \RX DOO D YHU\ KDSS\ VWLWFKLQJ 1HZ <HDU

6XVDQ 0DUWLQ 3HQQ\


(GLWRUV

 5"0 0$ $)
% +0 30 ,0 $ 0 &+$0,
$ + ,0+ 0" 0 "60
2 +7 0$ ", $" 
," 0 0$ +$, , 00 $ 0$")
1 ," &+$0 "
!$+ 0! ,00")
 4 3& $3,5$+ " ,&" 4"
 4" 0$3
 37 ,00" ,3&& , 5" , 0!
 $"*0 " 0!)
$ 0$" !8")
. 0 ,3,+&0$" 0$ +$,, 00
, +, " 3"
-  !7 +$,, ,00 +,0!
'5 ,0+0 0! 7 0" (


 +" $5 0$ ! +" "$0,)
0" &+$0)
#
+", !7 0+, $+ ,0+
0 $4+ 0+ ,  +7 4 " !7 ,0,)
%9 , 3& 0$,

0DNH VXUH \RX FDWFK HYHU\


EHDXWLIXO VWLWFKLQJ SURMHFW
LQ &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ
E\ VLJQLQJ XS IRU
D VXEVFULSWLRQ 1RW RQO\
ZLOO \RX JHW LVVXHV D \HDU
GHOLYHUHG GLUHFW WR \RXU
GRRU EXW \RXȇOO DOVR VDYH


 ZLWK RXU VXEVFULSWLRQ
RHUV Ȃ WXUQ WR SDJH 
WR QG RXW KRZ \RX FRXOG
VDYH XS WR e

-DQXDU\ 
-DQXDU\ &ROOHFWLRQ

-DQXDU\ 


%H LQVSLUHG E\ QHZ NLWV JUHDW LGHDV DQG PRUH IURP WKH YLEUDQW VWLWFKLQJ ZRUOG

/RRN WKH
EXVLQHVV
:K\ QRW PDNH WKH \HDU \RX JLYH \RXU
IDYRXULWH SDVWLPH WKH UHVSHFW LW GHVHUYHV"
7KH ULJKW VWLWFKLQJ WRROV VKRXOG ODVW \RX D OLIHWLPH
DQG EH D SOHDVXUH WR XVH VR ZH WKLQN WKH\ȇUH ZHOO
k 5RGHULFN )LHOG
ZRUWK LQYHVWLQJ LQ 7KDWȇV WKH SKLORVRSK\ EHKLQG
LQGHSHQGHQW GUDSHUV 0HUFKDQW DQG 0LOOV UXQ E\
&DURO\Q 'HQKDP DQG 5RGHULFN )LHOG
ȊΖQYHVWLQJ LQ WKH EHVW SRVVLEOH WRROV ZRQȇW PDNH
\RX D EHWWHU VWLWFKHUȋ VD\V &DURO\Q ȊEXW LW ZLOO 0DNH VWLWFKLQJ
D MR\ E\ XVLQJ WKH
PDNH WKH ZKROH SURFHVV PRUH MR\IXOȋ $V ZHOO DV
EHVW SRVVLEOH WRROV
FUHDWLQJ GLYLQH VHZLQJ SDWWHUQV WKH\ VRXUFH DQG
VHOO VHZLQJ DFFHVVRULHV QRWLRQV DQG IDEULFV IURP
WKH EHVW PDNHUV SRVVLEOH ZKLFK PHDQV VWHHO
VFLVVRUV IURP 6KHIILHOG DQG WZHHG IURP WKH ΖVOH
RI +DUULV $V D VPDUW ILQLVKLQJ WRXFK HYHU\WKLQJ
LV DUUDQJHG LQ SDUHG GRZQ XWLOLWDULDQ FKLF 7KLV RLOVNLQ VHZLQJ
SDFNDJLQJ GHVLJQHG E\ 5RGHULFN :H ORYH WKH NLW KRXVHV DOO WKH
EDVLFV LQ VW\OH
RLOVNLQ VHZLQJ NLW FRQWDLQLQJ D ER[ RI SLQV
 ILQH VHZLQJ QHHGOHV WDSH PHDVXUH DQG ZLGH
ERZ VFLVVRUV %X\ GLUHFW IURP WKH SUHPLVHV
LQ 5\H RQOLQH DW ZZZPHUFKDQWDQGPLOOVFRP
RU FDOO 

 -DQXDU\ 
-DQXDU\ &ROOHFWLRQ

 2QOLQH VWLWFKLQJ VWDUV


'R \RX KDYH D SLHFH WKDW \RXȇUH PRVW SURXG RI"
:KDW LV LW"
'LVFRYHU FURVV VWLWFK SURMHFWV
7KH SLHFH WKDW Ζ DP PRVW SURXG RI ZRXOG EH
SRRGOHV DQG PRUH ZLWK 9LFNLH 7KHRWRNRV D 5LROLV NLW Ζ GLG ODVW \HDU :H DUH
RYHU DW ZZZDVWLWFKHUVVWRU\ 2UWKRGR[ &KULVWLDQV DQG 7KHRWRNRV PHDQV
0RWKHU RI *RG WKH QDPH ZH JLYH WKH 9LUJLQ 0DU\
EORJVSRWFRXN ΖWȇV WKH ODUJHVW SLHFH ΖȇYH VWLWFKHG DW [ LQFKHV
:K\ GLG \RX VWDUW \RXU EORJ"
7HOO XV DERXW \RXUVHOI
%HIRUH Ζ EHJDQ P\ EORJ DOPRVW IRXU \HDUV DJR
Ζ KDYH EHHQ PDUULHG IRU \HDUV DQG ZH KDYH WZR Ζ IROORZHG TXLWH D IHZ VWLWFKLQJ EORJV Ζ GHFLGHG
DGXOW VRQV DQG D WHHQDJH GDXJKWHU Ζ OLNH VWLWFKLQJ WR JHW LQ RQ WKH IXQ ΖȇYH PDGH PDQ\ IULHQGV
TXLOWLQJ EDNLQJ UHDGLQJ JDUGHQLQJ SRRGOHV DQG DURXQG WKH ZRUOG
WKH FRORXU SLQN
$Q\WKLQJ WR DGG"
:KHQ GLG \RX IDOO LQ ORYH ZLWK FURVV VWLWFK"
6WLWFKLQJ LV MXVW SXUH MR\ WR
0\ ILUVW FURVV VWLWFK SURMHFW ZDV D NLW IHDWXULQJ D PH ΖWȇV YHU\ VRRWKLQJ DQG
FDW Ζ VWLWFKHG WKDW DW WKH DJH RI DQG P\ PRWKHU SURYLGHV WLPH IRU UHIOHFWLRQ
VWLOO KDV LW IUDPHG DQG KDQJLQJ LQ KHU EHGURRP
:KDW VRUW RI WKLQJV GR \RX PRVW OLNH WR VWLWFK"
Ζ ORYH WR VWLWFK VPDOO SURMHFWV Ζ OLNH VHDVRQDO
VWLWFKLQJ DQG DOPRVW DQ\WKLQJ ZLWK SLQN RU SRRGOHV
$OPRVW HYHU\ \HDU Ζ VWLWFK XS &KULVWPDV RUQDPHQWV
IRU HDFK RI RXU WKUHH FKLOGUHQ Ζ DOVR VWLWFK DQ DQJHO 9LFNLHȇV 4XDNHU EDOO
RU D FDW RUQDPHQW \HDUO\ IRU P\ PRWKHU ZRQ ILUVW SUL]H DW
WKH VWDWH IDLU
:KDWȇV EHHQ \RXU ELJJHVW VWLWFKLQJ FKDOOHQJH
RU VWLWFKLQJ GLVDVWHU"
0\ ELJJHVW VWLWFKLQJ FKDOOHQJH ZDV D 4XDNHU EDOO
Ζ ILQLVKHG WKLV VSULQJ Ζ HQWHUHG LW LQ WKH :LVFRQVLQ
6WDWH )DLU 7KH ILQLVKLQJ RI LW ZDV FRPSOLFDWHG
Ζ ILUVW VWLWFKHG VL[ GLIIHUHQW RFWDJRQDO PRWLIV HLJKW
GLIIHUHQW KH[DJRQDO PRWLIV DQG WZHOYH VTXDUH
PRWLIV (DFK RI WKHVH SDWFKHV QHHGHG WR EH ZKLS
VWLWFKHG WRJHWKHU WR IRUP WKH EDOO :KHQ P\ IDPLO\
DQG Ζ ZHQW WR WKH VWDWH IDLU DQG Ζ VDZ P\ 4XDNHU )RU PRUH IURP 9LFNLH SRS RYHU WR
%DOO GLVSOD\HG ZLWK D ILUVW SODFH ULEERQ Ζ EURNH ZZZDVWLWFKHUVVWRU\EORJVSRWFRXN
GRZQ ZLWK WHDUV RI MR\

 
 
:LQWHU GHVLJQV

:LQWHU 'RULQD %DQRVV


e
7KLV HYRFDWLYH ZRUN RI DUW E\
'RULQD %DQRVV DW &XW+DUW

612: 08&+ )81 PDNHV XV WKLQN RI FKLOO\


ZLQWHU VWUROOV DQG WKH
:RRGODQG :LQWHU
6HZLQJVHHG e
:LQWHU %LUG 7DEOH 0DULD
'LD] e
$UH \RX ORRNLQJ IRU D VSHHG\ -DQXDU\ VWLWFK" SOHDVXUH RI UHWUHDWLQJ EDFN 7KLV VWULNLQJ \HW SHDFHIXO )LYH IHLVW\ ELUGV DUH Y\LQJ RYHU
:DONLHV ΖQ 7KH 6QRZ E\ &ROOHFWLRQ UHJXODU LQVLGH WR WKH ZDUP VFHQH IHDWXUHV D GHHU WKLV VQRZODGHQ WDEOH Ȃ ZH
-HQQ\ %DUWRQ IHDWXUHV D JRUJHRXV SXS UHDG\ 7KH KRXVHV GRWWHG DORQJ WKH ZDQGHULQJ WKURXJK D VQRZ\ WKLQN WKH URELQ VHHPV WR
WR WDFNOH WKH VQRZ LQ KLV ZDUP ZLQWHU FRDW FDQDO ORRN WUXO\ FRV\ ZLWK ZRRGODQG RI ILU WUHHV Ȃ ZH FDQ EH FDOOLQJ RXW WR FODLP LW IRU
Ȋ0\ RULJLQDO LQVSLUDWLRQ FDPH IURP P\ ROG WKHLU JROGHQ OLJKWV VSLOOLQJ MXVW LPDJLQH KRZ TXLHW LW KLPVHOI 7KH GHWDLOV RI HDFK
6FRWWLVK WHUULHU 0RQW\ȋ VD\V -HQQ\ RXW LQWR WKH VWLOOQHVV RI GXVN PXVW EH WKHUH 7KH GHVLJQ LQGLYLGXDO PRWLI EULQJV WKH
6WLWFKHG RQ FRXQW DLGD XVHV RQO\ ZKROH FURVV VWLWFKHV FKDUDFWHUV WR OLIH ZLWK SOHQW\
ȊΖ DOVR ORYH ZHVWLHV DQG HQGHG XS EDVLQJ WKH
WKLV LV D ODUJH DQG VDWLVI\LQJ DQG VL[ GLIIHUHQW WKUHDG RI EDFNVWLWFK WR PDNH WKHP
GHVLJQ RQ D :HVW +LJKODQG WHUULHUȋ
SURMHFW WR JHW VWXFN LQWR WKLV FRORXUV PDNLQJ WKLV D VSHHG\ VWDQG RXW %LUG ORYHUV ZLOO
8VLQJ PDLQO\ ZKROH VWLWFKHV DQG EDFNVWLWFK ZLQWHU %X\ WKH FKDUW DV DQ VWLWFK :H WKLQN LW VKRXOG EH HQMR\ LGHQWLI\LQJ WKH GLIIHUHQW
WKH FKDUW LV JUHDW IRU EHJLQQHUV 7KH ILQLVKHG LQVWDQW 3') GRZQORDG IURP D ORYHO\ SURMHFW WR VWLWFK RQ VSHFLHV <RX FDQ EX\ WKH
GHVLJQ PHDVXUHV [FP [LQ LI VWLWFKHG ZZZHWV\FRPVKRS FKLOO\ HYHQLQJV 'RZQORDG WKH FKDUW DV DQ LQVWDQW GRZQORDG
RQ FRXQW DLGD 'RZQORDG WKH FKDUW IRU &XW+DUW <RX FDQ DOVR DVN FKDUW DV DQ LQVWDQW 3') IURP IURP ZZZPDULDGLD]
e IURP ZZZMEFURVVVWLWFKFRP WR KDYH WKLV PDGH XS DV D NLW ZZZVHZLQJVHHGFRP GHVLJQVFRP

-DQXDU\ 
-DQXDU\ &ROOHFWLRQ

6WLWFK FLW\
3ODQQLQJ D YLVLW WR WKH ELJ VPRNH" /HLJK 0HWFDOIȇV
EHDXWLIXO ERRN ZLOO HQVXUH \RX JHW WKH FUDIW\ EHVW
IURP \RXU MDXQW ZLWK D IXOO JXLGH WR WKH FDSLWDOȇV IDEULF
KDEHUGDVKHU\ DQG \DUQ VKRSV :LWK SDJHV SHSSHUHG
ZLWK WHPSWLQJ SKRWRV RI VKRSV DQG ZDUHV ZHȇG ORYH
WR VSHQG WLPH DPRQJ LWȇV D VXPSWXRXV ZLVKOLVW RI
D ERRN (DFK DUHD RI WKH FLW\ &HQWUDO 1RUWK 6RXWK
(DVW :HVW DQG %H\RQG IRUPV LWV RZQ FKDSWHU ZLWK
FKDUPLQJO\ VNHWFK\ PDSV GUDZQ E\ LOOXVWUDWRU
5\Q )UDQN :HȇYH EHHQ VDOLYDWLQJ RYHU 5D\ 6WLWFK
DQG 7KH +DQGZHDYHUV 6WXGLR *DOOHU\ ERWK LQ WKH
1RUWK FKDSWHU /RQGRQ 6WLWFK .QLW $ &UDIW /RYHUȇV
*XLGH WR /RQGRQȇV )DEULF .QLWWLQJ DQG +DEHUGDVKHU\
6KRSV LV RXW QRZ IURP %ODFN 'RJ 3XEOLVKLQJ
ZZZEODFNGRJRQOLQHFRP IRU e

 
+RZ FXQQLQJ LV WKLV PLQL OLJKW ER[ IURP WKH &URVV 6WLWFK *XLOG" 0HDVXULQJ
MXVW [FP [ LQFKHV LWȇV WKH SHUIHFW WRRO IRU WUDQVIHUULQJ \RXU RZQ
FKDUWV IURP SDSHU WR IDEULF RU IRU FUHDWLQJ \RXU RZQ FKDUWV :H ORYH WKH
LGHD RI PDNLQJ WKH \HDU \RX WDFNOH FURVV VWLWFK GHVLJQ DQG WKLV OLJKW
ER[ PDNHV LW WKDW ELW VLPSOHU DQG VR PXFK HDVLHU WKDQ XVLQJ D ZLQGRZ DQG
VRPH WDSH <RX FDQ XVH LW WR WXUQ YLUWXDOO\ DQ\ LPDJH LQWR D FURVV VWLWFK
GHVLJQ PHDQLQJ WKH RQO\ OLPLW LV \RXU LPDJLQDWLRQ 7KH OLJKW ER[ DUULYHV
IODW EXW LV HDV\ WR DVVHPEOH DQG FRPHV FRPSOHWH ZLWK D VSDUH EXOE
<RX FDQ EX\ LW IRU e IURP ZZZWKHFURVVVWLWFKJXLOGFRP

6HDVRQV WR FHOHEUDWH
/RRN IRUZDUG WR WKH FRPLQJ \HDU ZLWK D TXDUWHW RI FURVV VWLWFK
FKDUWV FHOHEUDWLQJ HDFK RI WKH IRXU VHDVRQV 'HVLJQHG E\ 'DULD IURP
% ΖV )RU %XPEOHEHH WKH\ FDSWXUH WKH FKDQJHV RI D JDUGHQ IURP
FKLOO\ ZLQWHU FRPSOHWH ZLWK D KXQJU\ VTXLUUHO UDLGLQJ D VQRZ\
ELUGWDEOH WR D VXPPHU ODZQ IHDWXULQJ D GHFNFKDLU VHW RXW EHQHDWK
D EOD]LQJ VXQ 6R QLFH WR WKLQN WKDWȇV ZKDW ZHȇYH JRW WR ORRN IRUZDUG
WR HYHQ WKRXJK LWȇV FROG RXWVLGH QRZ 7KH\ȇOO ORRN IDE VWLWFKHG DQG
GLVSOD\HG LQ HPEURLGHU\ KRRSV DV VKRZQ :H OLNH WKH LGHD RI
KDQJLQJ XS WKH ZLQWHU RQH DV VRRQ DV LWȇV ILQLVKHG WKHQ VZDSSLQJ
LQ WKH RWKHUV DV WKH PRQWKV JR E\ 'RZQORDG DOO IRXU FKDUWV DV 3')V
IRU e IURP ZZZHWV\FRPVKRS%LVIRU%XPEOHEHH

 -DQXDU\ 
-DQXDU\ &ROOHFWLRQ

6$03/(5
3ULQWHUȇV 7UD\
7U\ D WUDGLWLRQDO WUHH PRWLI LQ
VXEWOH VKDGHV WKLV PRQWK ZLWK
-DQHȇV ODWHVW PRWLI LQ RXU VHULHVȐ

7
KLV GHDU OLWWOH WUHH PRWLI LV P\ YHUVLRQ RI WKH W\SH VLVWHUV ZRUNHG WKH VDPH EDVLF SDWWHUQV VRPH ZLWK PRUH
RI VW\OLVHG WUHHV RIWHQ VHHQ LQ WUDGLWLRQDO VDPSOHUV H[SHUWLVH WKDQ RWKHUV ΖQ WKH %DLUG VDPSOHU WKH WUHHV DUH
ΖȇYH YDULHG LW D ELW E\ XVLQJ PRUH FRORXUV DQG JLYLQJ LW ZRUNHG LQ RQH VKDGH RI JUHHQ EXW Ζ GR SUHIHU WR VKDGH
URRWV WR VWDQG RQ ΖȇYH DGDSWHG WKLV RQH IURP WKH WUHHV \RX WKH VWLWFKLQJ ZLWK VLPLODU WRQHV RI WKH JUHHQV
FDQ VHH WRZDUGV WKH ERWWRP RI P\ %DLUG VDPSOHU VWDQGLQJ Ζ KRSH \RX HQMR\ XVLQJ WKLV LQ \RXU RZQ VDPSOHUV RU DV
QH[W WR WKH RXWVL]H ERZOV RI IUXLW D SDUW RI P\ VSHFLDO 3ULQWHUȇV 7UD\ FROOHFWLRQ /LNH VR PDQ\
7KLV VDPSOHU LV RQH RI WKUHH WKDW Ζ KDYH FROOHFWHG ZRUNHG WUDGLWLRQDO VDPSOHU PRWLIV WKH ODFN RI EDFNVWLWFK PDNHV LW
E\ WKH %DLUG VLVWHUV :RUNHG LQ FURVV VWLWFK RQ OLQHQ DOO WKUHH QLFH DQG VSHHG\ WR VWLWFK

<RXU OLWWOH WUHH JURZV


WR D KHLJKW RI 
VWLWFKHV DQG ZLGWK
RI 7KDWȇV [FP
LI \RX ZRUN RQ WKH
&DVKHO OLQHQ ΖȇYH XVHG
KHUH &KRRVH IRXU
VKDGHV RI JUHHQ IURP
\RXU VWDVK DQG VWDUW
ZLWK WKH OLJKWHVW DW WKH
WRS IRU WKH EHVW HHFW

2QH RI WKUHH VDPSOHUV


WKDW ΖȇP OXFN\ HQRXJK
WR KDYH LQ P\ FROOHFWLRQ
DOO E\ WKH %DLUG VLVWHUV
0\ WKDW PXVW KDYH EHHQ
D FRPSHWLWLYH KRXVHKROG

67$57 <285 2:1 35Ζ17(5ȇ6 75$< 7R KHOS \RX WR VWLWFK DQG FROOHFW DOO WKH PRWLIV
LQ \RXU RZQ SULQWHUȇV WUD\ -DQH KDV SXW WRJHWKHU D VSHFLDO WUHDW RI WKH WUD\ LWVHOI
FP VTXDUH SOXV HLWKHU &DVKHO FRXQW WHDG\HG OLQHQ RU FRXQW $LGD WZR
JROGSODWHG QHHGOHV DQG SUHVRUWHG WKUHDGV 7KLV VSHFLDO &6& 3ULQWHUȇV 7UD\ 3DFN
FRVWV e SOXV e SRVW SDFNLQJ IURP ZZZWKHFURVVVWLWFKJXLOGFRP

$ERXW -DQH *UHHQR


XQGHU RI WKH &URVV 6WLWFK *XLOG -DQH KDV EHHQ GHVLJQLQJ FURVV VWLWFK IRU \HDUV
FODVVHV HYHQWV DQG VWLWFKLQJ KROLGD\V Ȃ RU WZLFH D PRQWK RQ &UHDWH DQG &UDIW 79
7R ILQG RXW PRUH YLVLW WKH ZHEVLWH RU FDOO IRU GHWDLOV ZZZWKHFURVVVWLWFKJXLOGFRP
 )UHHSKRQH 8. FDOOHUV   IURP RXWVLGH 8.   

-DQXDU\ 
:HOFRPH

 
7DNH UHIXJH LQ WKLV FRV\ FURVV VWLWFK
FRWWDJH GHVLJQHG E\ 0DULD 'LD]

0HHW WKH GHVLJQHU

0DULD 'LD]
:LWK WKLV SDWWHUQ Ζ WULHG
KDUG WR JLYH WKH GHVLJQ
D ZHOFRPLQJ IHHOLQJ DQG
WKH VHQVH RI DQWLFLSDWLRQ RI
D ZDUP ILUH 0\ XQFOH DQG
DXQW OLYH LQ WKH /DNH 'LVWULFW
RQ WKH HGJH RI %URXJKWRQ
0RRU 7KH\ KDYH D ER[HU
GRJ DQG GR D ORW RI ZDONLQJ
VR WKLV GHVLJQ LV IRU WKHP
Ζ ORYH &XPEULD DQG VSHQW
D ORW RI ZHW VXPPHUV WKHUH

:
DV D FKLOG %XW LQ ZLQWHU WKH
/DNH 'LVWULFW EULQJV DOO WKH KDW FRXOG EH EHWWHU WKDQ D ORQJ FRXQWU\ ZDON
URPDQWLFLVP RI FULVS VQRZ
LQ WKH VQRZ" &RPLQJ KRPH DIWHUZDUGV RI FRXUVH
DQG RSHQ ILUHV Ζ DP QRW D
7KLV ZDUP DQG FRV\ FRWWDJH ORRNV OLNH WKH SHUIHFW UXUDO UHWUHDW
QDWXUDOO\ RXWGRRUV\ SHUVRQ
WR ZDUP WLUHG IHHW E\ WKH ILUH Ȃ ZLWK D ELW RI FURVV VWLWFK LQ KDQG
XQOLNH P\ KXVEDQG DQG
-XVW OLNH WKH FRWWDJH SLFWXUHG WKLV SURMHFW LV D FRV\ SLHFH
VRQV EXW FRPLQJ EDFN WR D
KRW WRGG\ DIWHU D ORQJ ZDON RI VWLWFKLQJ WR UHWUHDW WR DW WKH HQG RI FROG ZLQWU\ GD\
FHUWDLQO\ DSSHDOV WR PH 7DNH DGYDQWDJH RI WKH ORQJ HYHQLQJV E\ VWLWFKLQJ WKLV XQGHU
D JRRG TXDOLW\ ODPS ZKLOH \RX
UH ORYHO\ DQG ZDUP LQVLGH ³

 -DQXDU\ 
! !* ## ! #
 $ % # $
:HOFRPHC
5 5 5555555
55555555555
555
F 5555555
5F 5555555555555555
5 FFF FF 555555555555555 555555555555555555
F 55F 5FF 555 55 555555555555555555 5555
55F 5F5 5 5555555555 5555 555 55555

F 5 F FF5 5 5555555 5555
FF55FFF 5 F F 555
5FFF F ) FF 5
F 5 FF FF ) FF 5F
F 555 F FFFF5F5 F
F FFF FF F5 FF FF
F 55) F F) )FFF) )FF
F 5 F FF )FF )F))F)) )) )FF5 5 55
F)FF ) F FF )F) F )F 5 555555 555 55
F)) )F5 F 55) FF F) ))))F 555

F)) )55 F5 5 55)F F))FF F F) ))) 5 5 55 5 5555555
))F) F F F) F F)FF5 )FF F>FFF 55 5 5555 555555555555555
F5FF )5F)555 ) ) F F)F F>FF 55555555555 555555555555555 5
FF 555FF )F5>FFFFFF ) FFF 5FFFFF55555555555555555555555555555555555555555555555555
FF>5 FFFF F F F>>FFF)))) FF )F FF F 5555555 555 55555555 555555555555555
5F FFFFFFF) FFFFF)FFFFF )FF ) FFFFFFF 5555555 5555555555
FFF FF FF>F FF F F )> )FF FF FFFFF FFFFF
F 5FF FFFF F FF)FFF F>) FF>F) )F F
5 F 5 FF>FFFF F)FFF )F>F FF F>)) F)F F
5 F 5 )FF F F FFF FF>5))F )F )) FF

5F 5 FF FF)F F F FF F FF)>)F)F))))FF FF FF
F ) F 5 FFFF)FF FF ) FF)) FFFFFF FFF)F F
FFFF ) FFF 5F F FF>F ) F ) FF ) ) F )F F ) F ))FFF
FF FFF5F5 FF F F>F )))FFF ) F )) ) ) F F F F ) F F
FF )F5 FF)FF F F>FFF))FF FFF) )F F
) F )FFF)))F 5F F)>F)) FF(( FF) )F))) ) F
)F )F )F))) F FFFF)F )) F)((F>F F) )) FF
FF F)))F)  F FF)) ))(( >) FF F
55 F F5F F FF55>)) ) !!!!!F> F )))F
F F FF55> !!F>FFF)))

F 55FF )) F F >(( )>>)) >>)) FF
5FF F >FF)5F )(((((( )F ))>)F 
5 FF FF )>FF 5F> FF(((F> ))> )F 
555 FFFF>5F5 F>)F>F(((((5> ) >>>F F 
FFF FF))>5>FF)FFF(((>)F >F) !!!!
55) F F))>FF)))F)F(((>>>>>> )) !!
F )FF F))>)))F(((>5555555555555 5 555((
FFF F F))>F)F)))((5555555555555 55555 5555>>>>>>>>>>> 555(((
55)FF F F5F)FF)((5555FFFFF5555555 55 555555>>>> 5555F(((
>F F>>FFF(((FFF55555555 5555>>> 555555FFF((

) )>F)F)FF ((55555555>>555555555 555 5555555555F 555555555555>>>((
) ) >F) ) (( >F555>>>>FFF5555555555 55555555555F FFF555>>>>>>>>>(((
) )) >FFF>) ( >>FFF5>>>FFFFF5555555555FFFFFFFF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> )
)) ))) ) >)F>) ((( >>>>>>>>FFF55555555>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ) )
))) ) )) > >>) (((>>>FFF555555555555>>>>>>>>>> > ) >)))
>>) ))) >)>> (((>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>55555555>>>>>>> )) ))F)
)>>))))FF)) )>>> (((((>>>>>55555555 5))))>))
) >>>> F ) > ) ) > > > )   ( (  > > > > > > > > > > > > >>  5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5  > 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 ) > ) >
) ) )FF)>>>>>>> >) >>) (((((>>>>>>FFFFFFFF5555555555>>>>55555>>>)>>
)))))FF>)FF))>> >)))F >F )( ((((((>>>>>>>FFFFFF55555555>>>>>>>>>>>>>
FF )))F)>FFF))))>>>))F > )(((((    (    (   (  ( (       (> ) )   >>>>

FFFF)FFF>>)))))FFFFFF>>)F F >>)> ( ((((((! 6(((((((((((( 6(((>)>>>
FFFFF)))>>>)))))FF FF)) )FFF >>> (((((((((! ( 6(((((((((((6 ( 6((>>>>>
))FFFFF))>))>)))))))FFF FFFF)F >> (((((((6 ( 6((((((((((((((( 6 6 6 ( "   > >>
) )F)FFFFF))FF)))))FF)F)FF FFFFFFF >> (((((((((6 ( !(("((((((55555((((( 6 ((" >>>>>
)))))))F)FFFFFF))))))F))FFFFFF FFFF>> (((((66666!!""""(""(("!!5 55(((666"""!!"""(">5> >)>>>>>
)))F))FFFFFFFFFF))F)))F))FFFFFFFFF F>> (((((((("""("!"5 55(((((""555 >>>>>
)))))))))F)))FF))))FFFF FFFF F>> (((((((((((((((((""(""5> 5(((((((((("55555>>>>>>
)))F)))F))))FFFF))))FFF))FF)FFFFFF F>> (((((((((((((""(((">>> ) 5((""("555555>>>>>
)))))))FFF))))))))FFF))FF)))))F)FF>)FFF((((((((((((""((  )55((("(">>>>5555>>>>

)))F))FFF))))))))))FF))F)))))F)FF>)FFF(((((((((((( >>)) 5((((((>>>>>55>>>>
))))))FF))F)))))FF)))))FFFF >FFF (((((((((((((((>))))))))((((((((((>>>55>>>
)F)))F)>FFF)FFF)))F))))))FFFFF>>F F(((((((!!!66!!(((((666!!!!(>>>>5>>
)FF)>))>>FFF)))FFF))>>))F))F)>>))((((((((! ! !(((((((6 ! "(((((FFF)
)))>>>)FFF)))))F)))FF)>>FF((((( ((! ! !((((!(((((! ! """( 555
))))>>>>>>F)))))>)))>>>>>FF(((((((((! ! "(((((((((! 6 ")(F 5
)5555555>>>>>>F))F)>>>>>>>FF(((((((6 6 "((!((!((6 6 "()(FF 5
5555555555555 >>>>>>>>)>>>>>>>>(((((((6 6 (""(((!((!(6 6 6(")F 5F
555FFFFFF5555555 >>>>F>>>>>>>>>)>(((((((6 ( ((((())(((!(( ( (((") FFFF
5FFFFFF FF555F5555 >>>>>>>>>>>>>>>( ( (( ( (  (  ( 6 6 66 6 ! ! " " " "  ( ( ( ! ) )  ( ( !   6 6 6 6 6" " " ""6(()(FFF))
F5FF)F >FFFFF55 >>>>>>>>>>>>>>!!"""(55"(    (  ( ( ( ( ( ( ( )) )  ( ( ( ! ((     ""(
( "5
"5 555(!(5 (
( (F))))5)!!!

F5)FFFFFF F )FFFF5 >>>>>>>>>>!!!!!!!!""555!!!""""(((((((""""""55((()(((!((("(("!!!5>>!!!!()5555
F5F)))FFFFFFFF FFF555>>>>>>>>>>>>>>>!!55555!! """5555!!5!!"""""(("""""""!!!!55()(((((((((""!!55)5555!!!!!5))
)))))))))F))FF)F5FF55>>>>>>>55 5555555555555 555555555!!!!55"""""!!!!!!5!!!!!)(!(((5""""!!55)F))5555!!55)
))F))>))F))FF)!!!>>55555 555555))5555 >>>>555555555"""55555555!!555!55(!!("""!!!5!55)FFF5555555)
555555))F))55555!!!55555555 555F)>55!!!!!>>>>)>5555555"5555555FF)555555FF55!!(((55 5555>)5555>FFFF>55555)FF
55555555555555)))5555555555555>> >5555FF)55555555!!>>>>>)F)>55555555)F)F>FFFF55((F 5 F55>>FF5)FFF)>>>>)>)F5555)F
555555555555555555555F>>5555FF>>5>>555555F555>>>>>))>)5555555)F)>>>F>>)55F 55555F>>>FFFF>>>)>F))55))
55555555555F55555555))>>)FFF)F)F)>)>>)55555FF>)>>>>>>)F55F)))F)>>)F>>)FF 5655F>>>>FF>>>>>>>)FFF)5)
FFFF555555F>>5F )>F>F>>>FFF>>)F>)F>>>>>F F>FFF>>>>>>>>>>>>))>)))FF>>>> (" >>F 5 566 F)>>>))>>>>>>>)))
C

FF)FFF)5555F>)F>FF>>F>>>>>>F>>>F>>F>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>>>>>)F>F)F>>>>>((">>>>>F5556F66FFFFFF)FFF))>>>>>F>>>>>

F)) F5F)))F)>>)>>F>>>>>>>>>))>))>>)>>>>>>>>>>>>>>>>)>>>>>F ))>>>>>>>>(">>>>>)FF 56 FFFFFFFFFFFF)>>>)))
F))>>>>>>)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))>))FF>>))>>>>>>)>>>>>>>>>)>))>>55555>>> ))FF FFFF 6 FFF)FFFFFFFFF))F)5555
)F>>)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)F F))>F F>>>>>>>)>>555555555555(((( 5555!!FF F FFFFFFF5555555555555!!
5))>>>)>>>>>>>>>>>>) 555555555 5555555555555555555555!5((" 55!!!!!!5FFF))FFF 5 5FFFFF!!!!!!!!!
)FF)F>F>)F>>>>>>>>>>> 55555555555555555555555 55555!!5555(""5!!!! (("!!!!!5!!!!55555FFFF555 55 F!!!!!!!555
)5)>))FF>>>>>>>55555555555555555555555555555555!!!!!!555555("FFFFF(>"))F))F555!!55 FF)55 !!!!!!!!5555
>>>>>555555>>>>>>>5F55555 555555FFFFFFFFFFFFF5555!!!!!!!!!555FFFFFF>>(F (>((( F55555555555 55F6F !!!!!!!!!!!!555555
FFF55FFFFF55555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!!!! FF FFFF (((" 555 >(("5555 5 555555 F6F!!!!!!!!!!!555555555
FF 5555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!5555 555 55 ( 5 >(("5555555 6!!!!!!!!55555555555!5
FFFFFFFFFFFF FF FFFFFFFFFFFFFFFF !!!!5 FFFFFF)))))))FF)F(( 555(>(( 65 556 !!!!!555555555555!!5555


FFFF)FFFFFFFFFF FFF FFFFFF FFF!!!!!!!55 !FFF)FFFF))))))))F((""55(>((FFFF6556556!!5!5555555555555555!!55


F F FFFFFFFFFFFFFFFF FFF 5 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF))F((("FF(>((( F!!655566 55!!!!55))555555555555555
FF FFFFFFFFFFFFFFFFF FFF 5 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF))F>(("FF(>(((F6!5!!!555 !!!55555)555555555555555
FF FFFFFF)FFFFFFFFFF FFFFFF)))FF))FF)))FFFFFFFFFFFFFFFF >(( >(((( 55!5555F6!!55!!555) 5555555555555
FFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF))))))))))F)FFFFFF)FFFFFFFFFF(>((( >(( (55!!55 6555!5555)) 555555555
FFFFFFFFFFF( FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)FFFFFFFFF))))FFFFFFF(>(( ( F>((((>(555 F665!!555 5) 55555
F 5555555F( 55555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)FFFFFFFFFFF (( (( >(( F(55555 FF55!55555
5)555 )))
F5 ( 555((55555555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF))))F)FFFFFFFFFF >((5(((5>>>>((F 555555F66555!555555)5555555
5 (55((((5555555 FFFFFFFFFFFFFFFF)))))FFFFFFFFF(>(((((55555 (F5(5555 !!5!55 55) 5555) 5 
((55((((555555 F FFFFFFFF))55555 F F F ) ) ) F F 5 5   ( 5 5 5 5 5 (  ( (5( 55556F 555555555
( 5 > ( 5 ! ! ! ! ( ( ( ( 5 5 5 55 5 5 ) ) F 5 5! 5 5 5 5 5 5 5)))  5

((( (((((555((5((55 F55555555FFFFF 55 5 )) 5
((((((((((( ((555(5 5( ( 5 5555(5>(((5555!5 ((((5555555 F)65555555555 ) 
(((((( ((((((55555(((((((55555 5 555>(())555(((555555555FF655555555 55 555 
(((((( (( (((55(55((((()55555555> ()55 ((5555555 F ) ) 5 55 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5    5 55 5 5 5
(((5((((( (((((((((((((((((() 55555555(((55(>(( 5555555 F)F 55555 5) 555 
(5((((((((((((((((((((( ((555( )))))55(>(5556655 66 55555555555555
(5555( (((55(((( 5555 55>((55555F5555555555555 5555555 
 (((((( 555555( (((((((((( (>>5 > (55 6F 55555555555555  55 55 5
(((((((((((((((((5555555>(>>5(>(( 5 6 55555555555555555 )
55((( (555555 ( >>5>(( FF555555555555555555 
((
 5
5( 5
5 (
5 (
 ((
( 5
5 5
5 (
( (( (
( (55 
5 (55555(((((555555>(5>5>>(( F 555555555555555 F FF F F

((5(((555 ((((((5555((55(( )55555> > ( 5 >   >  5 5 5 5 5 5 55 5 F F F  FF 
(((( 55(((((( ((55((((((((((() 555555555555 FFFFFFFFFFF F F 
 (((55555((((((5555((((((((() )555>55 5 5 5 55 5 5 5 F FF F F F F  FF F F F ) ) )

(((555555((((55((((())5 55)555>>> F5555555555555FFFFFFF FFFF 
(((((55555555(((((5((((5((((((()) 55 )55555 F555FF555FF5555FFFF))F)))FFFFF FF 5
555555555555(((((((((5555())55555555 5)555555555555FF55FFF555FF))))))) ) ) ) ) F F F FFFFF
((((555((55 (((((55555 (()5555555 )5555555555555555F5FFFFF5F))))))))F)FFFFFFF
(((55((((((((((55555(((((()555) )555555555555555555555555FF))FFF))))))))FFFFFFFF F
(((( ((((55555555((( 5 )5555555555555555555555555F)FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
((( ( ((((555555( (((5 5555555555555555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

(((555((((((((((((((555555555555555555555555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFF FF
FF
(((((((5 (((((((((((((((((((((55555 5555555555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFF F
F)((((( ((55 (55 555555555555555555F55FFFFFFFF F FF
55
((((FFF(((((((55 ( F 5555555555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFF F F55
(((F55(((((((5(5 5F55FF55555555FFFF55FFF5555555FFFFFFFFF F 555 5
55555555555((((((((() 5 F55FFF 555555555FFFFFF55555555FFFFFFF F FF5555555
555 5 5 5 5 55 5 5 5 55 5 5 5  (    (  ) 55   5 5 5 5 5 5 F FF 5 F F 5 5 5 5 55 5 5 5 5 F F F FF F F 5 5 5 5 5 5 5
F 555555555555555555(((( (((() 5555555555555555555FFFFFF 55555 FF
FFFFFF 555 5 555555555() FFFFF FF555555555555555FFFF 55555 FFF5
FFFFFFF 555 FF555555((((((    F F F F F F  F F F F F F 5 55 5 5 5 5 5 F F FF F F F 5 5 5 5 5 F F F F 5 55

FF FFFFF 55 5 555555((( (F 5555FFFFFFFFFFFFFFFFF 5 5555555F55 FFF 555
FFFFFFF FFFF 55 555555(( 555555555555FFFFFFFFFF 555555555 F 555
FF))))))FFFFFFFF FFFF 555555555555555F55 55 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 F F F
))))))))FFFF)))F FFFFF 55 5555555555555555F555 55555555555555555555 F F
))))))))FFF)))F FFFFFF 555555555555F555555555F555 5 5 F 5555555F 555 5555555555 F FFF
)))))))))F))FFF FFFFF 5555 55F555555555 5 5 55 5 5 5555555FFFFFFFFF 5 5 5 5 5 5 F F F F
))))))))FF FFFFFF 55 5 55555 55 55555555555555555555555555 FF55FFFF 5555 FFFF5
))))))))FFF FFFFFFF F5 5555555555555555555555555555555 FFF 5555 5 5
FF)))))))))FFF F FFFFFFFF F F 5555555555555555555555555555555555555555 5 F F FF
FFF)))))))))FFFF FFFFFFFF FF 5555 55555555555555555 555555555555555 55FFF 5 FFF

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5 FFFFFFF FF 555 55555555555555555555555555555555555FFF FFFF 55
5 FFFF F FFFF FFFFFFFFFF 5 FFFFFF F F55555555555555555555555555555555555 FFF FFF F 555
5 5 5 FFFFFFFFF FFFF F 555555555555555555555555555555555 F5 55
5 55 55 5 5 FFFFFFFFF FFFF 55555555555555555555555555555555 55 555
55 5 555 5555 555 5 FFFFFFFF FFF 55555555555555555555555555555555 555 5 5555
5555555 5 55 5 5555 5 5 FFFFFFF 5555555555555555555555555555555555 5 5555555
555 55555 5555555555555555 5 FFFFF F 5555555555555555555555555555555555555555555
55 5 55555 5 555555555555 F FFF 555555555555555555555555555555555555555555
5 5 5 555 5 555555555555555 5 555555555555555555555555555555555555 55555555
5 5 55 55 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555 F

5 5 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55 F FF 5
5 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 F 555
5 55555 5 5 555 5555555555555555555555555555555555555555555555555
5 5 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555

 -DQXDU\ 


5555
55555555
555555555555
5555555555555

5555
55555555555
55555555 55 55
5555555555555555555555 555
555555555 55 55 5555555
55555 555555 5 55555
5555555555555555555 5 5 5 5 5
55
5 5 5 5555

F
F
F
F)FF
FF))
))
)F)FF
)F)F
F)))))))
)))F))
 F F ) >))FF)FF
) F F F F ) >>>>>
)F) )>>FF)FF ) )))>>>>
))) )>>FF>FF) ))) )))>>>>>>
)))>>>>FFFFFFF )))) ))))>>>>>>
))>>>FF)))FFFFF F )FF)) )F)>>>>
>))>>>)FF))F F)))FFF)F))))>>>>>>>>>>>>>
>)>>>>FF))) F)F FFF))))))>>>>>>>)>>
>>>>>>)))))))))FF)F)))))F)>>)
>>>>>>>))))) ))))))))))>)>>))
>>>>>>>>>F))))))))))))))))>>>)
>>>>>>>>>>))))))))))))))))))))>)))>>>>
>>>>>>>>>>>))F)FFFF))F)))FF))F)>>)))>>
>>>>>>>>>>>))FF>)F))F)F)F)F>))>>>
>>>>>>>>>>>>)F)>>)))))))F)))>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>))>>>>>))>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>F))>>>>>>))>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>F))>>>>>))>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>)>F))>>>>>>>>>>>>>
>)F>>>>>>F55F)FFF)))))>))>)>>>>>>>>>>>
>FF>>>FFFFFFFF)FFF)>>>>>>>>>>>>>>>>>>
F)))F)FFF5))FF))FF)FF)FF>>>>>>>>>>>>>
FFFFFF 55FFF)FFFFFFFFFFF>>>>>>>>>>>>55555

&OHDU VNLHV
:HOFRPH KRPH
55 F 55555FF)FFF )FFFF 55555>>>>>>>>555555555
F F F55555 5FFFFF)F)5555555555555>5555555555
FFFFFFFFFF 5555)) 5 5555555555555555555555555555555
)))!555)F))FF F 5 )555555)55))))555555))5555555)555))
!!!5555555))))FF)5555)55)))))))55555))))))))))))))555 DUH FUHDWHG XVLQJ
!555555555555))))5555))) F>)555)FF)) F55 FFF
>>>>>5555)555555555555FF) F)>>>>>> 55555 55
>>>>F>55)555FFF5FF>>>>>)FF>>>)F>>)555555
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU EOXH &DVKHO OLQHQ
>>>)> FFF)))F)>>>>> >>F >>)>)))>) 5
>>>>)))F)FF)))F)>))>>>>>)>>>>>)FF55 55
FFFF 5 ))FFFFFFF))>)>>))>F>>F>>>>>)FF >555
&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
FF F FFF))FF F5FF>>>>F>FF>F)>>)>>>>>>>))F5>55
FF FF F))FF 5FFF)))>>>>>>>>>>>>)>>>>)>> >
C

)FF 5 F5FF)FFF 55 5FFF>>F)F>>55555555555555>>>>>


)))FFFFFFFFFFFF))FFFF555555555555555555555555555555
))))F))FFF55555555555555555555555))))))FFFFF)))FFFF
FF  SHDUO JUH\ 
)))FF)FFFF55555555555555)))F)FFFFFFFFFF FFFFF)))))))F
55!!!!!!!55555555555FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)) FF
!!!55555555555FFFF)FFF FFF FFF FFFFFFFFFF F F F
55555555FFFFFF FFFF F FF FFFF F 5 5555
((  GN EHLJH JUH\
555555555F 5 55 5FF5 5 F 5555
5555F 55 55555 55555555 55 5 5 5 555555555555555
555555!!!!!55 5555555555555 5555 5555555555555555FF
555!!!!5555555555555555555555555555555555555555FFFFF
  EHLJH JUH\

  Y GN JUH\


!!!!555555555555555555555555555555555555555FFFFFFFFF
5555555555555555555555555555555555F5555FFFFFFFFFFFF
5555555555555555555555555555555FFFF5FFFFFFFFFFFFFFF
5555555555555555555555555FFFFF5555FFFFFFF 5555F

  PHG JUH\ 


55555555555555FFF55555FFFFFFFFFFFFFFFF 5555555555
555555555F5FFFFFFFFFFFFFFFFF 555FFF 55555555555
5555555FFFFFFF(((F( 555555(555(((5((
5555555FF)))((((((55(((5(((((((((
5555FFFF)))(((((((((((((((((((((
))FFF))((((((((((((((((
))((((((((((((((((
))  OW JUH\ 
55FF)((((55((((((((((
FFFFFFFF)((((((((((((555(((
FFFFFFF)((((555(((((((
55FF)(((((((((((((((((
66  Y OW WDQ
5)(((555((((((((((((5
 )(((5((((55
FF)((((((((((((((((555
 FFF F)(((((((((((((
  PHG WDQJHULQH

""  \HOORZ


) )5(((((((((((((((
)) )555(((((((((((
F)555(5((55555
)) 5555555(((55555555555

!!  Y SDOH \HOORZ


 5 ((555((((555555555555
))((((((555555555555
) (((((((55555555555
 ) (((((55555 FFFFF
)(((555 FFFFFFFFFFF
F F (5555555 F)))FFFFFFFF
F FFF55555555555 F))FF))FF
>>  GN EHDYHU JUH\
FFF F 5555555FFFFFF)>))))))F
FFFF 555555 F))))>)))
FF 5555555F)))>>
  SXPSNLQ
F F 555555555555 F))))>>>>)
5555555555555555 )))))>>
555555F55555555 FF>))F)))>>
5555555 555555 F)))FF))))F)))
555 55555555F)))FFFFFFFFFFFFFF))))
55 % ZKLWH EULJKW ZKLWH 
555555555 F))FFFF))FFFFF)FF)))FFFF
5555555 5 FFFFFF)FFF))FF)))FF
.UHLQLN EOHQGLQJ ODPHQW SHDUO 
55555 FFFFF)FFF)))F)>))F
55 FF F F)F FF))))>>)
5 FFF 5 F))F FF)))>>)
FFFF 5555 5FF F)))>>>>>>
555555 F)FF)))>>
555F))FFF))>>>>)FFF
5555 FFFFF)>>>>>)FFF
%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG
55 5 FF F)>>>FFFF
555 F FF)FFFF 5
5555 FFF)))F 5 5
5 FF))))))FF 55 55555  EURZQ JUH\
55FF)F)F 55555 FF 5555
F 55555 FFFF 55555 RXWOLQHV
5555555 FFF 55555
555555555 FFF 55555555
555555 55555555
55555 5 5555555555
555555 55555555555
555 5555555555
7KHVH GHVLJQV ZHUH VWLWFKHG RQ FRXQW
55 5 555555555
FF 555555555 HYHQZHDYH IDEULF
FF 5555555555
555555555555 6WLWFK FRXQW K[Z
5555555555
55555555
5555555
'HVLJQ VL]H FP[FP [LQ
k0DULD 'LD] 6WLWFK WLPH KUV

-DQXDU\ 
:HOFRPH

555 5 5 55 555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55 5 5 5 F 55555555555555555555555555555555555555555555555555
555 5 55 F F F 5 5555 5555555555555555555555555555555555555555
555 55 FFFF F F 5 5555555555555555555555555555555555555555

555 555 F F F 5 555555555555555555555555555555555555
555 5 55 555555555555555555555555555555555555
555555 555 F 5F 5555555555555555555555555555555555555
555555 55 5555555555555555555555555555555555555
55555 5555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555
555555555555555555
C

# #! ##  # # ' #
! )  
# ! !
 ##  (  

0DNH LW \RXUV
& ( 

=ZHLJDUW FRXQW &DVKHO EOXH UHI 
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\
.UHLQLN %OHQGLQJ )LODPHQW SHDUO 
:RRGHQ HPEURLGHU\ KRRS FP LQ GLDPHWHU

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ


)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR QG WKH FHQWUH
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV
ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ DQG .UHLQLN
EOHQGLQJ ODPHQW DQG WKH EDFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG

0DNH LW VSDUNOH
:H
YH DGGHG .UHLQLN
PHWDOOLF WKUHDG WR WKLV
SLFWXUH WR PDNH WKH VQRZ
JOLVWHQ ΖI \RX ZDQWHG WR
DGG HYHQ PRUH VKLPPHU
VHH SDJH IRU LGHDV RQ
KRZ WR XVH .UHLQLN EOHQGLQJ
ILODPHQWV LQ WKLV DQG RWKHU
SURMHFWV Ȃ \RX FRXOG ZLQ
RQH RI IRXU SDFNV RI 
VSRROV RI EOHQGLQJ ILODPHQW
LQ VQRZ\ VKDGHV WR DGG
GHSWK DQG JOLW] WR DOO \RXU
ZLQWU\ SURMHFWV

 -DQXDU\ 
.UHLQLN

 1HYHU XVHG .UHLQLN %OHQGLQJ )LODPHQW EHIRUH" 6XVDQ 3HQQ\


KHOSV VPRRWK \RXU ZD\ WR D WURXEOHIUHH VSDUNO\ ILQLVK

% OHQGLQJ )LODPHQW LV D RQHRIDNLQG WKUHDG WKDW


DGGV ȆZRZȇ IDFWRU WR \RXU VWLWFKLQJ ΖQ WKLV LVVXH
ZH KDYH XVHG .UHLQLN %OHQGLQJ )LODPHQW WR DGG
VSDUNOH WR WKH VQRZ DURXQG WKH :HOFRPH +RPH FRWWDJH
ZKLFK DGGV OLJKW LQWHUHVW DQG D ' HIIHFW :KLOH LW PD\
VHHP D OLWWOH FUD]\ WR VWLWFK ZLWK VRPHWKLQJ WKDW ORRNV DQG
IHHOV OLNH &KULVWPDV WUHH WLQVHO WKH WUXWK LV WKDW ZKHQ \RX
IROORZ D IHZ HDV\ VWHSV LWȇV QRW WKDW KDUG DQG \RXU VWLWFKHG
VQRZ ZDWHU GHZ DQG UDLQ ZLOO VKLPPHU DQG JOLVWHQ
%OHQGLQJ )LODPHQW LV DFWXDOO\ WZR WKUHDGV WKH PHWDOOLF
SDUW DQG D WKLQ VWULQJ ZRXQG ZLWKLQ WKH PHWDOOLF WKDW JLYHV
LW VXSSRUW <RX FDQ VHH WKHVH WZR WKUHDGV DW WKH HQG RI
\RXU %OHQGLQJ )LODPHQW 7KH HDVLHVW ZD\ WR GHDO ZLWK WKHVH
HQGV LV WR KLGH WKHP LQ \RXU VWLWFKHV DV \RX VWDUW DQG VWRS
8VH VPDOO VFLVVRUV WR FXW RII DQ\ VWUD\ ȆZKLVNHUVȇ RQFH WKH
WKUHDG KDV EHHQ VHFXUHG LQ WKH VWLWFKHV <RX FDQ VWLWFK
ZLWKRXW WKH FRUH VWULQJ EXW Ζ ZRXOGQȇW UHFRPPHQG LW DV WKH
ILODPHQW PD\ EHFRPH VWDWLF DQG EUHDN
%RWK VLGHV RI WKH VSRRO RSHQ VR ORRN IRU WKH VLGH ZKHUH
WKH WKUHDG HQG LV ORFDWHG ΖQVHUW \RXU WKXPEQDLO XQGHU WKH
FDS DQG URWDWH WKH VSRRO ZKLOH JHQWO\ OLIWLQJ WKH FDS WR
UHOHDVH WKH WKUHDG 2QFH \RX KDYH FXW RII WKH WKUHDG WKDW
\RX QHHG VQDS WKH OLG VKXW WR VHFXUH WKH WKUHDG HQG
ΖI \RX KDYH WURXEOH ZLWK D WKUHDG LW PD\ QRW EH WKH
WKUHDG LWVHOI $ WRRVPDOO QHHGOH FDQ FDXVH \RXU ILODPHQW
WR IUD\ DQG VKUHG ΖI LQ GRXEW JR XS D QHHGOH VL]H DQG DOVR
FKHFN IRU GHEULV LQ WKH QHHGOH H\H
%OHQGLQJ )LODPHQW KDV D GLIIHUHQW FRQVLVWHQF\ WKDQ
VWUDQGHG FRWWRQ DQG UHTXLUHV PRUH SDWLHQFH <RX FDQȇW
VWLWFK ZLWK LW DV TXLFNO\ DV \RX FDQ ZLWK VWUDQGHG FRWWRQ
8VH VKRUWHU WKUHDG OHQJWKV DQG LI LW VOLSV WKURXJK \RXU
QHHGOH ZKLOH \RXȇUH VWLWFKLQJ VLPSO\ NQRW LW WR WKH QHHGOH
.HHSLQJ DQ HYHQ WHQVLRQ LV WKH ZD\ WR ZRUN ZLWK WKLV
GHOLFDWH WKUHDG ΖI \RX ILQG WKDW WKH WKUHDG VQDSV RU
VWUHWFKHV WKLV LV EHFDXVH WKH WKLQ SRO\HVWHU PDWHULDO WKDW
LW LV PDGH IURP LV VOLJKWO\ HODVWLF <RX QHHG WR VORZ GRZQ
DQG UHOD[ ZKLFK ZLOO LQ WXUQ PDNH \RXU WHQVLRQ PRUH HYHQ
/HW \RXU QHHGOH GDQJOH HYHU\ VR RIWHQ VR \RXU WKUHDG
FDQ XQWZLVW 7KH ZD\ WKH WKUHDG LV SDFNHG DQG WKH ZD\ .UHLQLN *LYHDZD\
ZH WZLVW RXU QHHGOH DV ZH VWLWFK FDQ PDNH WKH WKUHDG NLQN 3UL]HV ZRUWK e
'RQȇW WU\ WR XVH PRUH WKDQ WZR VWUDQGV RI %OHQGLQJ
+HUH LV \RXU FKDQFH WR DGG VSDUNOH WR \RXU RZQ
)LODPHQW LQ RQH QHHGOH :KHQ \RX QHHG D EROGHU ORRN
VWLWFKLQJ DQG WU\ RXW %OHQGLQJ )LODPHQW IRU
PRYH XS WR D WKLFNHU WKUHDG OLNH 9HU\ )LQH QR %UDLG
\RXUVHOI .UHLQLN WKUHDGV DUH RIIHULQJ IRXU OXFN\
UHDGHUV WKH FKDQFH WR ZLQ D SDFN RI .UHLQLN
$W D JODQFH %OHQGLQJ )LODPHQW LQ VKDGHV RI VQRZ DQG ZLQWHU
(DFK SDFN FRQWDLQV [PHWUH VSRROV WR WKH
O 6WLWFK VORZO\ DQG UHOD[
YDOXH RI e
O 8VH VKRUWHU OHQJWKV WR SUHYHQW WDQJOLQJ
+RZ WR HQWHU :ULWH \RXU QDPH DQG DGGUHVV RQ WKH EDFN RI D SRVWFDUG RU
O /HW \RXU QHHGOH GDQJOH VR WKH WKUHDG FDQ XQWZLVW
VWXFNGRZQ HQYHORSH DQG VHQG WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 0DJD]LQH 32 %R[
O 8VH D VOLJKWO\ GDPS FRVPHWLF VSRQJH WR UHOD[ WKH
 1RUWKDP (; '< &RPSHWLWLRQ RSHQ WK 'HFHPEHU Ȃ WK -DQXDU\
WKUHDG EHIRUH \RX VWDUW VWLWFKLQJ
 )RU FRPSHWLWLRQ WHUPV DQG FRQGLWLRQV JR WR SDJH 3OHDVH IHHO IUHH
O 3LFN WKH ULJKW QHHGOH Ȃ D WRR VPDOO RU UXVW\ H\H
WR HQWHU PXOWLSOH GUDZV RQ RQH SRVWFDUG
ZLOO FDXVH GDPDJH WR \RXU EOHQGLQJ ILODPHQW

-DQXDU\ 
 WR W\SH *HW WKH PHVVDJH DFURVV ZLWK WKHVH IXQ
W\SHZULWHU FDUGV GHVLJQHG E\ 'XUHQH -RQHV

 -DQXDU\ 
  6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ
)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH

67Ζ7&+
=ZHLJDUW FRXQW DLGD ZKLWH UHI DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV
[FP [LQ ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ DQG WKH

6(1'
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ EDFNVWLWFK LQ RQH RU WZR VWDQGV IROORZLQJ HLWKHU WKH
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH SLQN RU WKH EOXH YHUVLRQ LQ WKH NH\ $WWDFK WKH EHDGV
3HDUO VHHG EHDGV WR WKH W\SHZULWHU NH\V XVLQJ ZKLWH VHZLQJ WKUHDG
)UDPH RU FDUG WR GLVSOD\ \RXU W\SHZULWHU
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH 

  

 
 Ζ ORYH
C

WKH VHHG EHDGV RQ WKH NH\V
7UXH WR W\SH
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU
&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV 

 EODFN EODFN


C

C
  GN JUH\
  SHDUO JUH\ 

k 'XUHQH -RQHV
  GXVW\ URVH
  Y OW GXVW\ URVH
  OW GXVW\ URVH 

  GN GHOIW EOXH


  SDOH GHOIW
  GHOIW EOXH C
E ZKLWH EULJKW ZKLWH

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG  


C
 EODFN EODFN
RXWOLQHV

  GN SHZWHU JUH\


VKDGRZ OLQHV


%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV


 EODFN EODFN
ZRUGV 

E ZKLWH EULJKW ZKLWH


C

NH\ VWHPV


%HDGV
k 'XUHQH -RQHV

SHDUO VHHG EHDGV


W\SHZULWHU NH\V


6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ FRXQW
HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV
6WLWFK FRXQW K[Z
'HVLJQ VL]H [FP [LQ
6WLWFK WLPH KUV
C

-DQXDU\ 
8QLFRUQ WDOHV


WDOHV
6WLWFK \RXU ZD\ LQWR D IDQWDV\ GUHDP ZRUOG ZLWK
WKLV XQLFRUQ IURP -D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ

7 KH XQLFRUQ LV RQH RI WKH PRVW SRSXODU P\WKLFDO


FUHDWXUHV DQG LWȇV HDV\ WR VHH ZK\ :LWK D ZLVS\
PDQH GLVWLQFWLYH KRUQ DQG NQRZLQJ JOLVWHQ WR WKHLU H\HV
WKH\ȇUH SRUWUD\HG DV KDYLQJ D UHDO VHQVH RI ZLVGRP LQ
DGGLWLRQ WR WKHLU PDJLFDO TXDOLWLHV -D\QHȇV EURXJKW WKH
XQLFRUQ WR FURVV VWLWFK SHUIHFWO\ LQ D GHVLJQ WKDW ZLOO QRW
RQO\ ORRN JRUJHRXV LQ \RXU KRPH EXW DOVR EH D SOHDVXUH
WR VWLWFK 2QH IRU WKH PRUH FRQILGHQW VWLWFKHU LWȇV D JUHDW
FKDQFH WR WU\ QHZ VWLWFKHV VXFK DV 6P\UQD DQG WR SHUIHFW
\RXU VNLOOV XVLQJ PHWDOOLF WKUHDGV DQG EHDGV 7KH UDVSEHUU\
IDEULF PDNHV WKH GHWDLO LQ WKH XQLFRUQ OHDS RXW DQG WKH
VWDUV DQG EHDGV LQ WKH EDFNJURXQG DGG WR WKH IHHOLQJ WKDW
WKLV XQLFRUQ NQRZV WKLQJV MXVW D OLWWOH EH\RQG RXU UHDFKȐ ³

 -DQXDU\ 


 "  
 
  "  
 " 

8QLFRUQ WDOHV

8QLFRUQ WDOHV
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU


&URVV VWLWFK LQ WKUHH VWUDQGV


 EODFN EODFN
  SHZWHU JUH\

  OW VWHHO JUH\


  GDUN SHZWHU JUH\
  GN JUH\
  SHDUO JUH\ 

  EHLJH JUH\


  GN EHLJH JUH\
  OW EHLJH JUH\


  Y OW SHDUO JUH\


  GN HFUX
  GN PDXYH
  PDXYH 

  GN SHZWHU JUH\


  GN PDXYH
  Y GN PRFKD


EODQF ZKLWH ZKLWH


( '0& /LJKW (HFWV
( '0& /LJKW (HFWV


( '0& /LJKW (HFWV


( '0& /LJKW (HFWV

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV
EODQF ZKLWH ZKLWH


DOO RXWOLQHV DQG GHWDLOV

6P\UQD VWLWFK LQ WZR VWUDQGV 

( '0& /LJKW (HFWV


VWDUV

( '0& /LJKW (HFWV


VWDUV 

( '0& /LJKW (HFWV


VWDUV

%HDGV 

0LOO +LOO VHHG EHDGV UHI 


EDFNJURXQG

2XU GHVLJQ KDV EHHQ VWLWFKHG RQ FRXQW DLGD
'HVLJQ VWLWFK FRXQW KLJK [ ZLGH


'HVLJQ DUHD ;FP [LQ

 -DQXDU\ 
8QLFRUQ WDOHV

C
k -D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ

-DQXDU\ 
8QLFRUQ WDOHV

7LSȐ 6P\UQD VWLWFK


7KLV LPSUHVVLYHORRNLQJ
VWLWFK LV MXVW D YHUWLFDO FURVV
RYHU IRXU YHUWLFDO DQG
KRUL]RQWDO DLGD EORFNV
ZLWK D FURVV VWLWFK RYHU WZR
YHUWLFDO DQG KRUL]RQWDO DLGD
EORFNV RQ WKH WRS

0DNH \RXU XQLFRUQ SLFWXUH


 ! 


=ZHLJDUW FRXQW DLGD UDVSEHUU\ UHI 6WHSE\VWHS EHDGLQJ
[FP [LQ
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\
0LOO +LOO VHHG EHDGV
 7+5($' \RXU EHDGLQJ QHHGOH RU D VL]H 
RU HPEURLGHU\ QHHGOH ZLWK D VLQJOH VWUDQG
RI FRWWRQ 7R VWUHQJWKHQ LW UXQ LW RYHU D WDEOHW
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH RI EHHVZD[ RU D WKUHDG FRQGLWLRQHU
)UDPH ZLWK D [FP [LQ DSHUWXUH
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH  6(&85( \RXU WKUHDG RQ WKH UHYHUVH DQG EULQJ
\RXU QHHGOH WR WKH IURQW 7KUHDG RQ WKH EHDG DQG
PDNH D GLDJRQDO KDOI FURVV VWLWFK RYHU RQH DLGD EORFN
6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ RU WZR HYHQZHDYH WKUHDGV
)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR QG WKH FHQWUH
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV
ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ
 %($'6 FDQ EH DGGHG VLQJO\ RU LQ FOXVWHUV
.HHS \RXU WKUHDG WDXW WR VHFXUH HDFK EHDG
2QFH WKLV LV GRQH WR QLVK \RXU WKUHDG ZHDYH
LW WKURXJK WKH UHYHUVH RI \RXU VWLWFKHV
$GGLQJ WKH GHWDLO
&203/(7( DOO WKH FURVV VWLWFK EHIRUH DGGLQJ WKH
EDFNVWLWFK DQG 6P\UQD VWLWFKHV LQ WZR VWUDQGV XVLQJ
'0& OLJKW HHFWV )LQDOO\ DGG WKH EHDGV

+RZ WR PDNH 6P\UQD 6WLWFKHV )LQG RXW PRUH DERXW DUWLVW DQG
7+(6( VWDU VKDSHG VWLWFKHV DUH FDOOHG 6P\UQD VWLWFK GHVLJQHU -D\QH 1HWOH\
0D\KHZ
V OLIH FUHDWLQJ ZRQGHUIXO
RU GRXEOH FURVV VWLWFKHV 7KH\ DUH VLPSOH WR FUHDWH
ZLOGOLIH VXEMHFWV LQ RLOV DQG WKUHDG
Ȃ MXVW ZRUN D YHUWLFDO FURVV VWLWFK RYHU IRXU YHUWLFDO LQ RXU 6WLWFKLQJ :HHNHQG LQWHUYLHZ
DQG KRUL]RQWDO DLGD EORFNV DQG WKHQ QLVK WKH VWLWFK RQ SDJH 3OXV ORRN RXW IRU D
JRUJHRXV OLRQ FXE SLFWXUH GHVLJQHG
ZLWK D FURVV VWLWFK WKDW JRHV RYHU WZR YHUWLFDO DQG E\ -D\QH LQ QH[W PRQWK
V LVVXH
KRUL]RQWDO DLGD EORFNV

 -DQXDU\ 
<RXU 
:ULWH WR XV

:ULWH WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ /HWWHUV 32 %R[ 1RUWKDP (; '<
2U HPDLO XV DW &6&#GHQQLVFRXN ZLWK \RXU VWLWFKLQJ VWRULHV

  
6HOOLQJ VWLWFKLQJ
Ζ ZDV ZRQGHULQJ LI \RX FRXOG KHOS PH
6RPH WLPH DJR Ζ PDGH VRPH URELQ JLIW
7KH ZULWHU RI RXU VWDU OHWWHU ZLOO WDJV EDVHG RQ D &KULVWPDV FDNH EDQG
UHFHLYH D +HULWDJH &UDIWV NLW IURP SDWWHUQ WKDW ZDV IHDWXUHG LQ DQ LVVXH
WKH ZDWHUFRORXUV RI -RKQ &OD\WRQ VHYHUDO \HDUV DJR Ζ ZDQWHG WR DVN LI ΖȇP
7KLV EHDXWLIXO NLW FDOOHG Ȇ6WHSSLQJ DOORZHG WR VHOO QLVKHG LWHPV PDGH IURP
WKHVH SDWWHUQV LQ RQOLQH VWRUHV OLNH (WV\"
6WRQHVȇ IHDWXUHV IDOORZ GHHU LQ D
7KDQN \RX IRU \RXU WLPH DQG Ζ ORRN
ORYHO\ ZLQWHU VFHQH 7KH NLW IRUZDUG WR KHDULQJ IURP \RX
FRQWDLQV FRXQW HYHQZHDYH 5DFKHO -DUYLV 8QLWHG .LQJGRP
IDEULF VWUDQGHG FRWWRQ QHHGOH
&ROOHFWLRQ VD\V +L 5DFKHO \RXU MROO\ URELQ
FKDUW DQG FOHDU LQVWUXFWLRQV DQG
LV JRUJHRXV <RX FDQ VHOO QLVKHG VWLWFKLQJ
LV ZRUWK e *R WR ZZZKFUDIWVFRP IRU PRUH GHWDLOV PDGH ZLWK GHVLJQV IURP &URVV 6WLWFK
:HOO GRQH &KHU\O %LJJV ZKR ZLOO EH UHFHLYLQJ KHU NLW YHU\ VRRQ &ROOHFWLRQ EXW \RX FDQȇW VHOO WKH FKDUW
LWVHOI LQ DQ\ IRUP ZKHWKHU SKRWRFRSLHG
SULQWHG LQ D NLW RU RQOLQH *RRG OXFN
0LVVLQJ WKH NH\
Ζ KRSH WKDW \RX FDQ KHOS PH Ζ KDYH
FRPH DFURVV D FKDUW HQWLWOHG SOD\LQJ
ZLWK ZDWHU 7KH FKDUW VKRZV D ZHH ER\
FDUU\LQJ D EXFNHW 7KLV FKDUW ZDV IRXQG
LQ D &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ PDJD]LQH
DQG KDG EHHQ WRUQ RXW Ζ KDYH WKH
FKDUW EXW Ζ DP PLVVLQJ WKH OLVW RI WKUHDG
QXPEHUV DQG FRORXUV 7KLV FKDUW LV <RX FDQ VHOO
IURP DQ LVVXH GDWHG -XQH-XO\ \RXU PDNHV
Ζ KRSH \RX FDQ KHOS PH
&KHU\O %LJJV $EHUGHHQVKLUH

&ROOHFWLRQ VD\V 2YHU WR \RX UHDGHUV


&DQ DQ\ERG\ KHOS &KHU\O ORFDWH WKH
 
 

+HOS &KHU\O PLVVLQJ NH\ LQ WKHLU FROOHFWLRQ RI EDFN


WR VWLWFK WKLV LVVXHV" *HW LQ WRXFK

:H ORYH WR JHW \RXU OHWWHUV


6RPHZKHUH WR VWLWFK DQG SKRWRV VR SXW SHQ WR
Ζ ORYHG VWLWFKLQJ WKLV SURMHFW IURP LVVXH SDSHU DQG JHW ZULWLQJ WRGD\
 RI \RXU PDJD]LQH Ζ KDG WR GR LW
EHFDXVH LWȇV MXVW OLNH P\ RZQ FUDIW URRP (PDLO XV DW
PLQH PLJKW EH D ELW PRUH PHVV\ Ζ UHDOO\
OLNH SURMHFWV WKDW VKRZ P\ ORYH RI FUDIW
FVF#GHQQLVFRXN
DQG VWLWFKLQJ 0\ FDW 3KDUDRK DOVR OLNHV WR PDUNLQJ \RXU HPDLO /HWWHUV 3DJH
VKDUH P\ VSDFH DQG WKDW EDVNHW RI WKUHDG
ORRNV WRR WHPSWLQJ WR OHDYH DORQH
RU ZULWH WR
'R \RX KDYH DQ\ PRUH SURMHFWV SODQQHG &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ /HWWHUV
ZLWK VHZLQJ VXEMHFWV" Ζ KDYH VRPH :Ζ3V 32 %R[ 1RUWKDP
EXW WKHUHȇV DOZD\V URRP IRU RQH PRUH (; '<
/XOX 5XVVHOO 6RXWKHQG
+DSS\ VWLWFKLQJ
&ROOHFWLRQ VD\V :H ORYH WKDW SURMHFW WRR
/XOX :DWFK RXW QH[W PRQWK IRU RXU PLQL :HȇG ORYH WR  
' VHZLQJ PDFKLQH MXVW PDGH IRU \RX VWLWFK LQ KHUH

-DQXDU\ 
&XWZRUN FRWWDJHV

"
FRWWDJHV
([SDQG \RXU +DUGDQJHU HPEURLGHU\ VNLOOV ZLWK
WKLV VZHHW WULR RI KRXVHV GHVLJQHG E\ -LOO &DUWHU

- DQXDU\ LV D JUHDW PRQWK WR WHVW \RXU


VWLWFKLQJ VNLOOV DQG WKHVH +DUGDQJHU KRXVHV
DUH MXVW WKH SURMHFW WR H[SDQG \RXU FXWZRUN
UHSHUWRLUH :H ORYH KRZ WKH FRORXUHG IHOW
KLJKOLJKWV WKH ZKLWHRQZKLWH FXWZRUN DQG
JLYHV WKH ZLQGRZV D ZHOFRPLQJ FRV\ JORZ
7KLV LV D SURMHFW IRU WKH FRQILGHQW FURVV VWLWFKHU
ZLWK D OLWWOH H[SHULHQFH RI +DUGDQJHU FXWZRUN
ORRNLQJ WR H[SDQG WKHLU VNLOOV ZLWK H\HOHWV
ZRYHQ EDUV DQG IDJJRWLQJ ΖI \RX
UH ORRNLQJ IRU
\RXU ILUVW +DUGDQJHU SURMHFW ZH
OO KDYH
VRPHWKLQJ IRU \RX LQ WKH QH[W IHZ PRQWKV

 

 
" 
 
 $ #
 -DQXDU\ 
7LSȐ
 $ 
2YHUVHZ WKH HGJHV
RI WKH IDEULF EHIRUH
\RX EHJLQ VWLWFKLQJ
WR SUHYHQW IUD\LQJ

6HQG WKLV
FDUG DV D KRXVH
ZDUPLQJ JUHHWLQJ &XWZRUN FDUG
 ! 
 RYHU RQH WKUHDG RI WKH IDEULF Ȃ WKH VL]H RI WKH
WKUHDG IRU HDFK SDUW RI WKH GHVLJQ LV OLVWHG EHORZ
=ZHLJDUW FRXQW %ULWWQH\ ZKLWH UHI 7KH QLVKHG VWLWFK FRXQW LV K[Z DQG ZLOO WDNH
[FP [LQ DURXQG KRXUV :RUN VORZO\ DQG FKHFN \RXU ZRUN DV
3HUOH FRWWRQ 1R 1R ZKLWH \RX JR ΖW LV LPSRUWDQW WKDW \RXU VWLWFKHV DUH SHUIHFW
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH EHIRUH \RX FXW DQ\ WKUHDGV DZD\
&DUG ZLWK D [FP [!LQ DSHUWXUH
6HHG EHDGV SHDUO IRU WKH GRRU NQREV 6WDUWLQJ WR VWLWFK
)HOW WR PRXQW LQ WKH FDUG 86Ζ1* '0& 3HUOH 1R EHJLQ \RXU UVW .ORVWHU EORFN
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH ZRUNLQJ LQ D FORFNZLVH GLUHFWLRQ DQG IURP ULJKW
WR OHIW &RPSOHWH DOO WKH .ORVWHU EORFNV LQ QXPHULFDO
6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ RUGHU DV VKRZQ RQ WKH FKDUW
)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR QG WKH FHQWUH
&RXQW RXW IURP WKLV SRLQW DQG VWDUW VWLWFKLQJ WKH
WZR .ORVWHU EORFNV DW WKH WRS RI WKH PLGGOH KRXVH
 67Ζ7&+ WKH UHYHUVHG GLDJRQDO IDJJRWLQJ XVLQJ
'0& 3HUOH 1R 'RXEOH FKHFN WKDW \RX DUH
VWDUWLQJ LQ WKH ULJKW SODFH DV WKHVH VWLWFKHV DUH
DQG WKHQ ZRUN GRZQ WKH EORFNV RQ WKH ULJKW VLGH RI GLɝFXOW WR UHPRYH RQFH ZRUNHG ΖQ RUGHU WR DFKLHYH
WKLV KRXVH 7KLV ZLOO PDNH LW HDVLHU WR ZRUN WKH RWKHU WKH DWWUDFWLYH RSHQ HHFW \RX ZLOO QHHG WR SXOO WKH
HOHPHQWV 8VH '0& 3HUOH RQ FRXQW HYHQZHDYH WKUHDGV WLJKWO\ DV \RX ZRUN ³

-DQXDU\ 
&XWZRUN FRWWDJHV

 :25. WKH H\HOHWV LQGLYLGXDOO\ DV VKRZQ RQ WKH


FKDUW XVLQJ '0& 3HUOH 1R 3XOO WKH WKUHDG
IURP WKH FHQWUH WRZDUGV WKH RXWHU HGJH DV \RX VHZ
VR WKDW D KROH LV SURGXFHG LQ WKH PLGGOH RI WKH VWLWFK

 &203/(7( WKH FURVV VWLWFK XVLQJ '0& 3HUOH 1R


 (DFK FURVV VWLWFK LV ZRUNHG RYHU WZR WKUHDGV

 :+(1 DOO WKH VXUIDFH HPEURLGHU\ LV FRPSOHWH


SUHSDUH WR FXW WKH WKUHDGV IRU WKH ZRYHQ EDUV
7KLV LV WKH WULFNLHVW SDUW RI WKH GHVLJQ VR GR QRW FXW
WKH WKUHDGV ZKHQ \RX DUH WLUHG RU XQVXUH &XW WKH (\HOHWV
WKUHDGV VKRZQ DV UHG GRWWHG OLQHV RQ WKH FKDUW 2QO\ 7KH H\HOHW VWLWFKHV DUH ZRUNHG
RQ HLWKHU VLGH RI WKH OHIW GRRU
FXW IRXU WKUHDGV DQG EHIRUH \RX GR SLFN WKHP XS
DQG LQ WKH FHQWUH RI WKH .ORVWHU
ZLWK \RXU VFLVVRUV DQG UHFRXQW WKHP $OZD\V FXW EORFNV RQ WKH PLGGOH KRXVH
WKUHDGV ZLWK WKH .ORVWHU EORFN WR WKH ULJKW RI \RXU 6HFXUH WKH WKUHDG RQ WKH ZURQJ
VLGH WKHQ EULQJ LW XS LQ WKH
VFLVVRUV WR UHGXFH WKH OHQJWK RI VWUD\
ZKLVNHUV

:RYHQ EDUV FHQWUH KROH ZKHUH WKH H\HOHW
&DUHIXOO\ SXOO RXW WKH FXW IDEULF HQGV WU\LQJ QRW WR $IWHU FRPSOHWLQJ WKH FXWWLQJ ZLOO EH ZRUNHG :RUN DURXQG
GLVWRUW WKH UHVLGXDO WKUHDGV WKHUH ZLOO EH D QHWZRUN RI HDFK KROH RI WKH VTXDUH HDFK


WKUHDGV OHIW DOO LQ JURXSV RI WLPH UHWXUQLQJ WR WKH FHQWUH
0$.( WKH ZRYHQ EDUV RQ WKH UHPDLQLQJ IRXU
IRXU 7KHVH ZLOO EH ZRYHQ LQWR 1R IDEULF WKUHDGV DUH FXW WR
WKUHDGV XVLQJ '0& 3HUOH 1R ZRUNLQJ RYHU EDUV 6HFXUH WKH HQG RI WKH IRUP WKH H\HOHW EXW HDFK VWLWFK
DQG XQGHU WZR WKUHDGV DW D WLPH 3XOO WKH VWLWFKHV WKUHDG LQWR WKH VDWLQ VWLWFKHV RQ LV SXOOHG WR WKH RXWVLGH IRUPLQJ
WKH EDFN RI WKH IDEULF DQG EULQJ D PXFK ODUJHU FHQWUH KROH
WLJKWO\ DV \RX ZHDYH VR WKDW WKH EDUV ORRN QHDW
WKH QHHGOH WR WKH ULJKW VLGH RI
6WLWFK D EHDG RQ HDFK GRRU DV D NQRE WKH IDEULF WKURXJK WKH PLGGOH
RI WKH IRXU WKUHDGV %ULQJ WKH
+RZ WR PRXQW LQ D FDUG

QHHGOH DURXQG WKH WKUHDGV RQ Y 


RQH VLGH DQG WKHQ EDFN WR WKH

Y
 Y
75Ζ0 \RXU IDEULF WR W LQVLGH \RXU FDUG &XW D SLHFH
Y 

PLGGOH 5HSHDW RQ WKH RSSRVLWH Y 

Y
 Y Y
RI IHOW WKH VDPH VL]H DV \RXU GHVLJQ DQG DWWDFK LW WR VLGH &RQWLQXH ZHDYLQJ LQ D 
Y


Y
JXUHRIHLJKW SDWWHUQ XQWLO Y Y
WKH EDFN XVLQJ GRXEOHVLGHG WDSH 3ODFH WKH GHVLJQ 
Y
\RX QLVK ZHDYLQJ WKH EDU ΖW LV

Y

RQ WKH WDEOH ULJKWVLGH XS $WWDFK GRXEOHVLGH WDSH H[WUHPHO\ LPSRUWDQW WKDW WKH
WR WKH LQVLGH RI WKH FDUG DURXQG WKH HGJH RI WKH ZHDYLQJ EH YHU\ WLJKW DQG HYHQ
DSHUWXUH 3ODFH RQ WRS RI WKH VWLWFKLQJ DQG SUHVV WKHUHIRUH SXOO HDFK VWLWFK UPO\
EHIRUH FRQWLQXLQJ :KHQ RQH
GRZQ &KHFN ZKLFK =DS ZLOO IROG RYHU RQWR WKH IHOW EDU LV FRPSOHWH FURVV RYHU WR
WKHQ DGG GRXEOHVLGHG WDSH DQG SUHVV LQ SODFH WKH QH[W EDU

7LSȐ &KDQJH
WKH VFDOH
7KLV SURMHFW ZLOO 5HYHUVHG 'LDJRQDO )DJJRWLQJ
6WLWFK WKH UHYHUVHG GLDJRQDO
PHDVXUH DURXQG IDJJRWLQJ IROORZLQJ WKH
[FP ~[!LQ QXPEHUV RQ WKH GLDJUDP
DERYH ΖW LV LPSRUWDQW WR IROORZ
RQ FRXQW IDEULF WKH GLUHFWLRQ RI WKH WKUHDG
<RX FDQ ZRUN LW H[DFWO\ DV PDUNHG RQ WKH
GLDJUDP WKHQ DV \RX ZRUN SXOO
RQ GLIIHUHQW VL]H WKH WKUHDGV WLJKWO\ 7KH EOXH
IDEULFV LI \RX ZLVK Ȃ WKUHDG OLQHV RQ WKH GLDJUDP ZLOO
.ORVWHU %ORFNV VKRZ RQ WKH IURQW RI WKH IDEULF
D ORZHU FRXQW ZLOO .ORVWHU %ORFNV DUH WKH EDVLF IRXQGDWLRQ RI +DUGDQJHU HPEURLGHU\ ZKLOH WKH \HOORZ OLQHV ZLOO VKRZ
PDNH WKH GHVLJQ (DFK EORFN FRQVLVWV RI YH VDWLQ VWLWFKHV DQG HDFK RI WKRVH VWLWFKHV RQ WKH UHYHUVH 7KLV ZLOO FUHDWH
FRYHUV IRXU WKUHDGV RI IDEULF ΖQ WKLV GHVLJQ WKH .ORVWHU EORFNV DUH WZR GLDJRQDO URZV RI VWLWFKLQJ
ODUJHU DQG D KLJKHU ZRUNHG UVW IROORZLQJ WKH QXPEHUV RQ WKH FKDUW 7KH QHHGOH ZLOO XVXDOO\ ZLWK D GRXEOH URZ GRZQ WKH
FRXQW ZLOO PDNH WKH EH ZRUNLQJ DW DQ DQJOH EXW WKH VWLWFK LWVHOI PXVW DOZD\V UXQ VWUDLJKW FHQWUH 7KH VHTXHQFH RI WKH
ZLWK WKH IDEULF WKUHDGV 2QFH \RX KDYH PDGH WKH IWK VWLWFK RI WKH UVW VWLWFKHV LV QRW QHFHVVDULO\ ZKDW
GHVLJQ VPDOOHU EORFN FKDQJH GLUHFWLRQ DQG EULQJ WKH QHHGOH RXW DW WKH FRUQHU SRLQW \RX ZRXOG H[SHFW ORRNLQJ DW WKH
EHIRUH FRPSOHWLQJ WKH QH[W EORFN GHJUHHV WR WKH UVW 5HPHPEHU ULJKW VLGH RI WKH IDEULF EXW WKH
WR NHHS FKHFNLQJ \RXU ZRUN IRU DQ\ PLVVHG WKUHDGV DQG WKDW WZR GLDJRQDO
SXOO
LV ZKDW FUHDWH WKH
VWLWFKHV PHHW LQ WKH FRUQHU KROH RSHQ ZHDYH HHFW

 -DQXDU\ 
&XWZRUN FRWWDJHV
k -LOO &DUWHU

-DQXDU\ 
& KRRVLQJ WKH EXWWRQV IRU D ILQLVKHG SURMHFW LV RQH RI RXU IDYRXULWH SDUWV RI PDNLQJ
DQG WKLV WLQ ZRXOG PDNH WKH UXPPDJLQJ HYHQ PRUH IXQ :H
YH VL]HG LW WR ILW RQ WKH

'$Ζ17< WRS RI D WLQ RI WUDYHO VZHHWV VR ILQGLQJ D WLQ VKRXOG EH QR WURXEOH DW DOO

 

0$.(6 =ZHLJDUW FRXQW %ULWQH\ ZKLWH UHI 
OHDYLQJ D PDUJLQ WR IROG EHKLQG WKH FDUGERDUG

 /$&( WKH VWLWFKLQJ WLJKWO\ DFURVV WKH UHYHUVH


VLGH WR VHFXUH LW WR WKH FDUGERDUG FLUFOH
[FP [LQ RU XVH VWULSV RI GRXEOHVLGHG WDSH WR DWWDFK
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ LW WR WKH FDUGERDUG
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH
6ZHHW WLQ
&DUGERDUG FLUFOH WR ILW \RXU OLG
 86( JOXH RU GRXEOHVLGHG WDSH WR DWWDFK
WKH FRYHUHG FDUGERDUG FLUFOH WR WKH OLG
*OXH D OHQJWK RI WKLQ FRUG RU EUDLG DURXQG
7KLQ FRUG RU EUDLG WKH RXWHU HGJH RI WKH FDUGERDUG FLUFOH
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH 

)LOO WKLV WLQ ZLWK 6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ &XWH DV D EXWWRQ


EXWWRQV DQG JLYH )2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH '0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU
LW WR D EXGGLQJ
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK
&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
\RXQJ FUDIWHU
LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ  OW PRVV JUHHQ
 EODFN EODFN
$GGLQJ WKH GHWDLO  OW DYDFDGR
&203/(7( DOO WKH FURVV VWLWFK EHIRUH DGGLQJ WKH  OW WXUTXRLVH
EDFNVWLWFK DQG )UHQFK NQRWV LQ WZR VWUDQGV
  PHG \HOORZ
  OW VN\ EOXH
+RZ WR PDNH WKH EXWWRQ WLQ
 &87 D FLUFOH RI VWLII FDUGERDUG WR ILW WKH WRS  OW SHDFRFN EOXH
RI \RXU EXWWRQ WLQ /D\ \RXU FRPSOHWHG VWLWFKLQJ  GN UXVVHW
FHQWUDOO\ RYHU WKH FLUFOH &XW DZD\ H[FHVV IDEULF  \HOORZ JUHHQ
  OW EDE\ EOXH
  SHDFRFN EOXH
  GN VWUDZ
  DXWXPQ JROG
  OW DXWXPQ JROG
EODQF ZKLWH ZKLWH

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV


 EODFN EODFN
ZRUGV RXWOLQHV

EODQF ZKLWH ZKLWH


SDWWHUQ

)UHQFK NQRWV LQ WZR VWUDQGV


 EODFN EODFN
IORZHU FHQWUHV

6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ FRXQW


HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV
6WLWFK FRXQW K[Z
'HVLJQ VL]H [FP [LQ
6WLWFK WLPH KUV
k /HVOH\ 7HDUH

 -DQXDU\ 
 DV D EXWWRQ
6WDVK \RXU EXWWRQ FROOHFWLRQ LQ VW\OH ZLWK WKLV
YLQWDJHLQVSLUHG GHVLJQ E\ /HVOH\ 7HDUH

-DQXDU\ 
%HKLQG WKH VFHQHV

0LFKHOHȇV FUHDWLRQV LQFOXGH WKH


LQVHFW GHFRUDWLRQV ZRUQ LQ 4DUWK
OHIW DQG WKLV OLRQ HPEHOOLVKPHQW
RQ D &HUVHL /DQQLVWHU RXWW ULJKW

 RI WKUHDGVΖI \RXȇUH D IDQ RI +%2ȇV IDQWDV\ EORFNEXVWHU VHULHV *DPH RI 7KURQHV
WKHQ \RXȆYH SUREDEO\ VSRWWHG WKH LQFUHGLEOH FRVWXPHV :H WDON WR WKH
VKRZȇV HPEURLGHUHU 0LFKHOH &DUUDJKHU DERXW KHU OLIH LQ VWLWFKLQJ

7 KH ILUVW WKLQJ 0LFKHOH &DUUDJKHU UHPHPEHUV


VHZLQJ LV VWLWFKLQJ KHU QDPH LQ SXUSOH FKDLQ
VWLWFK RQ KHU SULPDU\ VFKRRO SOLPVROO EDJ
+HU PRWKHU WDXJKW KHU WR VHZ DQG NQLW EXW WKH ILUVW
WLPH VKH HQFRXQWHUHG ȊSURSHU HPEURLGHU\ȋ ZDV
Ȋ$W WKDW VWDJH RI P\ OLIH Ζ KDGQȇW VDW GRZQ DQG
PDSSHG RXW P\ IXWXUH FDUHHUȋ VKH VD\V Ȋ$OO Ζ NQHZ
ZDV WKDW Ζ ZDQWHG WR ZRUN LQ D FUHDWLYH ILHOG ZKHUH
Ζ FRXOG XWLOLVH WKH FUHDWLYH PHGLXPV Ζ KDG D SDVVLRQ
IRU VXFK DV LOOXVWUDWLRQ SDLQWLQJ VFXOSWXUH DQG WKH
ZKHQ VKH KHOSHG KHU JUDQGPRWKHU ZLWK D WDEOHFORWK FUHDWLRQ RI FRVWXPHV VR Ζ IHHO YHU\ OXFN\ QRZ WKDW
Ȋ6KH KDG WUDQVIHUUHG D SDWWHUQ RQWR WKH FORWK WKHQ Ζ KDYH HYHQWXDOO\ IDOOHQ LQWR D FDUHHU WKDW FRPELQHV
Ζ KHOSHG KHU RXW D OLWWOH ELW E\ ILOOLQJ LW LQ XQGHU KHU WKHP DOOȋ
JXLGDQFHȐ Ζ WKRXJKW LW ZDV OLNH ILOOLQJ RXW D FRORXULQJ 6KH ZHQW RQ WR OHDYH KHU ȊVOHHS\ VHDVLGH WRZQȋ
ERRN EXW ZLWK WKUHDGV DQG VWLWFKHV Ζ SDUWLFXODUO\ RQ WKH ΖVOH RI :LJKW WR VWXG\ IDVKLRQ DW WKH /RQGRQ
0LFKHOH JUHZ XS RQ WKH
ΖVOH RI :LJKW DQG VWXGLHG
UHPHPEHU HQMR\LQJ FUHDWLQJ )UHQFK NQRWVȋ VKH VD\V &ROOHJH RI )DVKLRQ ȊΖW ZDV D FXOWXUH VKRFN EXW YHU\
IDVKLRQ LQ /RQGRQ 2QH RI 0LFKHOHȇV ILUVW FRVWXPHV ZDV IRU D *LUO H[FLWLQJ 7KHUH ZHUH VR PDQ\ SODFHV WR H[SORUH DQG
*XLGHV SURGXFWLRQ RI $OLFH LQ :RQGHUODQG LQFOXGLQJ VHHȋ +RZHYHU RQH RI KHU LQIOXHQFHV ZKLFK FDQ EH
WKH FRVWXPH IRU D SDQWRPLPH KRUVH ȊΖ GRQȇW WKLQN VHHQ LQ KHU LQWULFDWH GHVLJQV KDV DOZD\V EHHQ QDWXUH
LW GLUHFWO\ VSDUNHG D GHVLUH IRU PH WR KDYH D IXWXUH DV ZHOO DV ȊVFXOSWXUH DUFKLWHFWXUDO GHFRUDWLRQ DQG
FRVWXPH FDUHHU ZKLOH Ζ ZDV SUDQFLQJ DERXW WKH VWDJH HODERUDWH LURQZRUNȋ VXFK DV WKH HODERUDWHO\ FDUYHG
DV WKH EDFN HQG RI WKH KRUVHȋ *RWKLF $OO 6DLQWV &KXUFK LQ 5\GH

 -DQXDU\ 
%HKLQG WKH VFHQHV

0DQ\ FRVWXPHV
IHDWXUH VKRZ
VWRSSLQJ GHWDLOV

 % ' & "" * & $! 


 ' &" )!  
! "  "+ " % " %
+HU ORYH RI HPEURLGHU\ HPEURLGHUHG HQWLUHO\ LQ VLON LQ D FUHZHOVW\OH VWLWFK
EHJDQ DV D ȊFUHDWLYH DQG WRRN KHU WZR PRQWKV WR ILQLVK 6KH DOVR ZRUNHG
QHFHVVLW\ȋ ZKLOH DW RQ FRVWXPHV ZRUQ E\ 0DULO\Q 0RQURH Ȃ WKH EODFN
FROOHJH ZKHUH VKH OHDUQHG EHDGHG GUHVV IURP 6RPH /LNH ΖW +RW DQG WKH UHG
VNLOOV VXFK DV NQLWWLQJ DQG PLOOLQHU\ VHTXLQQHG GUHVV IURP *HQWOHPHQ 3UHIHU %ORQGHV
6KH VD\V LW ȊHQFRPSDVVHG P\ 0LFKHOHȇV FRVWXPH FDUHHU EHJDQ WR WDNH RII ZLWK
0LFKHOH LV LQ WKH
FUHDWLYH LQWHUHVWV DQG SURFHVVHV KHU ZRUN DSSHDULQJ LQ PXVLF YLGHRV DQG VKRUW ILOPV
PLGGOH RI FUHDWLQJ
PRUH FRVWXPHV IRU RI LOOXVWUDWLRQ SDLQWLQJ DQG VFXOSWXUH EHIRUH VKH ZRUNHG IRU IUHH IRU D ORZEXGJHW ILOP
*DPH RI 7KURQHV DQG Ζ MXVW HQMR\HG GRLQJ LWȋ +HU ILQDO FROOHJH FDOOHG +DUG 0HQ 7KLV OHG WR ZRUN RQ WKH %%&ȇV
ZKLFK ZLOO UHWXUQ
WR 6N\ $WODQWLF ZLWK
SURMHFW LQFOXGHG ȊKDQGPDGH NQLWZHDU SLHFHV ZKLFK DGDSWDWLRQV RI 2XU 0XWXDO )ULHQG DQG 0DQVILHOG
VHDVRQ LQ KDG WKUHHGLPHQVLRQDO VFXOSWXUHG KHDGV RI WKH 3DUN WKHQ VKH EHFDPH 3ULQFLSDO &RVWXPH
IDQWDV\ ILJXUH RI 3DQ VXUURXQGHG ZLWK FURFKHWHG (PEURLGHUHU RQ WKH &KDQQHO DQG +%2 PLQLVHULHV
RDN OHDYHV DQG DFRUQV RQ HDFK DUPȋ (OL]DEHWK Ζ 0LFKHOH EHJDQ ZRUNLQJ ZLWK FRVWXPH
6KH EHJDQ WR IRUD\ LQWR FRVWXPHV KHOSLQJ RXW RQ GHVLJQHU 0LFKHOH &ODSWRQ ZKLFK OHG WKHP ERWK
3HWHU *UHHQDZD\ȇV 7KH &RRN WKH 7KLHI +LV :LIH WR +%2ȇV EORFNEXVWHU VHULHV *DPH RI 7KURQHV
+HU /RYHU EXW KHU QH[W YHQWXUH ZDV UDWKHU GLIIHUHQW 0LFKHOH VD\V KHU ZRUN LQ FRVWXPHV LV FROODERUDWLYH
$IWHU FROOHJH 0LFKHOH ZRUNHG LQ WH[WLOH FRQVHUYDWLRQ Ȋ0\ SURFHVV >EHJLQV ZLWK@ PHHWLQJ ZLWK WKH FRVWXPH
ZKLFK KRQHG KHU ORYH RI VWLWFKLQJ +HU SURMHFWV GHVLJQHU ZKR ZLOO KDYH LOOXVWUDWLRQV PRRGERDUGV
LQFOXGHG D SDLU RI HPEURLGHUHG WKFHQWXU\ JORYHV FRORXUV DQG IDEULF VZDWFKHV RI WKH FRVWXPH :H ZLOO
DQG DQ WKFHQWXU\ (QJOLVK TXLOW ZKLFK UHTXLUHG WKH GLVFXVV D FKDUDFWHUȇV EDFN VWRU\ WKHLU WUDLWV WKHLU
FRPSOHWLRQ RI LWV HPEURLGHUHG GHVLJQ 7KH TXLOW ZDV SHUVRQDO QDUUDWLYH Ζ ZLOO WKHQ JR DZD\ DQG ³

-DQXDU\ 
%HKLQG WKH VFHQHV

 ! + !
!+ "  ) !
!(
&" $! 
"  
" "$  "
 $
" '' " " )!
UHVHDUFKȐ 7KLV XVXDOO\ LQYROYHV RIWHQ HQFUXVWHG LQ HPEURLGHU\ DUH PRUH UHDGLO\
ORRNLQJ IRU LPDJHU\ WR LQVSLUH PH HLWKHU DFFHVVLEOH DQG ZLWK 3LQWHUHVW DQG ΖQVWDJUDP WKHUH
E\ YLVLWLQJ PXVHXPV ORRNLQJ WKURXJK LV PXFK VKDULQJ RI IDQWDVWLF LPDJHV RI HPEURLGHU\
KLVWRULFDO FRVWXPH UHIHUHQFH ERRNV RU MXVW EH WKH\ YLQWDJH WH[WLOHV IDVKLRQ FRVWXPH RU DUWȋ
ORRNLQJ RQ WKH LQWHUQHWȋ Ȋ7KH HOHPHQW WKDW SOHDVHV PH WKH PRVW LV IURP WKH
6KH WKHQ GUDZV KHU GHVLJQ RQWR WUDFLQJ PDQ\ HPDLOV Ζ JHW IURP IDQV RI >*DPH RI 7KURQHV@
SDSHU DQG SLQV LW WR WKH FRVWXPH RU FRVWXPH ZKR H[SUHVV WR PH WKDW Ζ KDYH LQ VRPH ZD\ LQVSLUHG
WRLOH WR ȊZRUN RXW WKH IORZ DQG VFDOH RI WKH DQG HQFRXUDJHG WKHP WR WDNH XS RU UHNLQGOH WKHLU
GHVLJQ UHTXLUHGȋ 6KH RIWHQ VWLWFKHV RQWR ORYH RI FUHDWLQJ HPEURLGHU\ȋ
RUJDQ]D ILUVW HVSHFLDOO\ LI WKH FRVWXPH 0LFKHOH ZRXOG OLNH WR H[KLELW KHU RZQ ZRUN LQ
LWVHOI LVQȇW UHDG\ D JDOOHU\ ȊDPELWLRXV ZRUN WKDW FDQ EH YLHZHG
Ȋ7KH ZD\ Ζ DSSURDFK P\ HPEURLGHU\ FORVHO\ȋ Ȋ$W WKH PRPHQW DQG LQ WKH SDVW LW KDV EHHQ
LV DV LI Ζ ZHUH GUDZLQJ RU SDLQWLQJ XVLQJ YHU\ KDUG WR ILQG WKH WLPH IRU PH WR GR WKLV Ζ KDYH
WKUHDGV DQG EHDGV LQVWHDG RI SHQFLOV MXVW EHHQ DVNHG WR FUHDWH D SLHFH RI SHUVRQDO ZRUN
DQG SDLQW DQG WKH GHVLJQ ZLOO HYROYH WR GLVSOD\ LQ /RQGRQ LQ 7KLV LV JRRG IRU PH DV
RUJDQLFDOO\ DV Ζ ZRUN RQ LWȋ Ζ KDYH QR FKRLFH EXW WR FRPSOHWH LW QRZ Ȃ Ζ KRSH WKLV
0LFKHOH UHYHDOV WKDW ZKHQ ZRUNLQJ ZLOO EH WKH VWDUW RI P\ GUHDP WR FUHDWH D ERG\
RQ D SURGXFWLRQ DV ELJ DV *DPH RI RI ZRUN IRU H[KLELWLRQȋ
7KURQHV VKH ZRUNV IRU IRXU PRQWKV 6KH DGGV ȊΖ DP QHYHU FRPSOHWHO\ KDSS\ ZLWK
HLWKHU ILYH RU VHYHQ GD\V D ZHHN HDFK VRPHWKLQJ Ζ KDYH MXVW ILQLVKHG DQG DOZD\V WKLQN KRZ
GD\ DURXQG KRXUV 6KH ODXJKV Ζ FRXOG KDYH LPSURYHG LW ZLWK PRUH WLPH
ȊΖ FDQȇW HYHQ JXHVV KRZ PXFK WKUHDG VR Ζ DP DOZD\V GULYHQ LQ WKH VHDUFK
Ζ KDYH XVHG ZRUNLQJ RQ *DPH RI RI SHUIHFWLRQ LQ P\ ZRUN ΖI Ζ HYHU IHHO
7KURQHV DOO Ζ FDQ VD\ LV LWȇV D ORWȋ WKDW Ζ KDYH DFKLHYHG LW WKHQ WKDW
$V IRU PDWHULDOV VKH UHFRPPHQGV PLJKW EH WKH WLPH WR JLYH XS
.UHLQLNȇV ȊIDQWDVWLF UDQJH RI PHWDOOLF P\ QHHGOH DQG UHWLUHȋ
WKUHDGV IURP ILQH FRUG WR -DSDQ
7KUHDG DQG EUDLGȋ DV ZHOO DV
.DFRRQGD 7KUHDG *DWKHUHU DQG
&HUVHL /DQQLVWHUȇV UXVWUHG
86EDVHG :HHNV '\H :RUNV NLPRQR ZLWK DUPRXUOLNH
6KH VD\V Ȋ$X 9HU ¢ 6RLH GR ORYHO\ VWXPS ZRUN OLRQ KHDGV

VLON HPEURLGHU\ WKUHDGVȋ


$V IRU EHDGV VKH ORYHV WKH 0L\XNL
GHOLFD DQG VHHG EHDGV DQG 6ZDURYVNL
PP URXQG IDFHWHG FU\VWDOV DV ZHOO
DV YLQWDJH EHDGV DQG VHTXLQV )UHQFK
VWHHOFXW EHDGV DQG 'LFKURLF %HDGV E\
.DZDKDUD 6KH KDV HYHQ XVHG URXJKFXW GLDPRQGV
0LFKHOH ZDV DVNHG WR
FUHDWH D ȊGUDJRQVFDOHȋOLNH LQ KHU ZRUN ȊΖ QHYHU SDVV E\ D KDEHUGDVKHU\ WKUHDG
HPEURLGHU\ IRU WKUHH GUHVVHV EHDG FUDIW RU DUW VKRS ZLWKRXW YHQWXULQJ LQ WR VHH
IRU WKH Ȋ0RWKHU RI 'UDJRQVȋ
'DHQHU\V 7DUJDU\HQ ZKLFK
ZKDW PLJKW EH XVHIXOȋ
JRW PRUH SURQRXQFHG DV WKH 0LFKHOHȇV EHDXWLIXO ZRUN KDV FDXJKW WKH DWWHQWLRQ
VHDVRQ FRQWLQXHG 6KH XVHG
RI VW\OHKXQWHUV DFURVV WKH LQWHUQHW LQFOXGLQJ D EORJ
1RUWK $PHULFDQ VPRFNLQJ
VWLWFK DQG ORFN VWLWFK ODWHU RQ %X]]IHHG ȊΖ GRQȇW WUXO\ NQRZ LI HPEURLGHU\ LV
DGGLQJ ΖWDOLDQ WXEXODU PHVK EHFRPLQJ PRUH DSSUHFLDWHG DV VXFK EXW PD\EH
ZLUH DQG EHDGV 7KH GUHVVHV
WRRN EHWZHHQ WKUHH DQG
EHFDXVH RI WKH LQWHUQHW PRUH LV DYDLODEOH IRU DOO
VHYHQ GD\V HDFK WR VHH 7KH IDQWDVWLF +DXWH &RXWXUH FDWZDON GHVLJQV

 -DQXDU\ 
&RPSHWLWLRQ 
:HȇYH JRW JUHDW FURVV VWLWFK SUL]HV WR JLYH DZD\ 2YHU
WR IRXU OXFN\ UHDGHUV RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ
e
RI SUL]HV WR
EH ZRQ
=ZHLJDUW IDEULF SDFN %RWK\ 7KUHDGV
:H KDYH RQH SDFN RI =ZHLJDUW 9LQWDJH FRXQW DLGD LQ /RYH :LQWHU NLW
&RXQWU\ 0RFKD WR JLYH DZD\ WR D OXFN\ PDJD]LQH
UHDGHU 7KLV SHU FHQW FRWWRQ IDEULF LV SHUIHFW IRU VR 7KLV IDEXORXV ZLQWHU GHVLJQ IHDWXULQJ
PDQ\ RI WKH SURMHFWV LQ &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ PDJD]LQH DQG WZR FXWH IR[HV DQG GHYHORSHG IURP
LV [FP [LQ VR MXVW WKH ULJKW DPRXQW IRU RQH ODUJH WKH DUWZRUN RI .LP $QGHUVRQ LV D JUHDW
SURMHFW RU VHYHUDO VPDOOHU RQHV ΖI \RX ZRXOG QRUPDOO\ VWLWFK SURMHFW WR WDNH DZD\ WKH ZLQWHU EOXHV
RQ ZKLWH DLGD WKHQ WKLV 7KH NLW FRPHV ZLWK FRXQW DLGD
LV \RXU FKDQFH WR JLYH SUHVRUWHG VWUDQGHG FRWWRQ PHWDOOLF
VRPHWKLQJ GLHUHQW WKUHDG JHPV EHDGV VHTXLQV DQG VDWLQ
D JR <RX FDQ EX\ $LGD HPEHOOLVKPHQWV IRU ZLQWHU VSDUNOH
E\ WKH PHWUH RU DV SOXV QHHGOH FKDUW DQG IXOO LQVWUXFWLRQV
D IDW TXDUWHU IURP 7KH QLVKHG VL]H LV [FP [LQ 
=ZHLJDUW VXSSOLHUV 7KH FRPSOHWH NLW FRVWV e IURP
(QWHU E\ SRVW WR ZZZERWK\WKUHDGVFRP :H KDYH
WKH DGGUHVV EHORZ RQH NLW WR JLYH DZD\
ODEHOOLQJ \RXU HQWU\ (QWHU E\ SRVW WR WKH DGGUHVV EHORZ
=ZHLJDUW $LGD )DEULF ODEHOOLQJ \RXU HQWU\ /RYH :LQWHU
JLYHDZD\ NLW JLYHDZD\ 

:257+ :257+
e e

5HWUR )XQ 5LFR 9LQWDJH


LQ 6WLWFKHV ERRNV &RORXUV ERRN
7KUHH OXFN\ ZLQQHUV ZLOO HDFK UHFHLYH D FRS\ RI 5HWUR )XQ &URVV VWLWFK IDQV ZLOO QG ORWV
LQ 6WLWFKHV E\ -DQH 3UXWWRQ Ȃ RQH RI RXU RZQ GHVLJQHUV RI ORYHO\ GHVLJQV IRU WKH PRGHUQ
3XEOLVKHG E\ 7XYD EDWKURRP LQ WKLV 5LFR 9LQWDJH
3XEOLVKLQJ WKH ERRN 1RZ HYHQ WKH VPDOOHVW URRP
UHWURLQVSLUHG DQLPDOV LQ WKH KRXVH FDQ VKRZ R \RXU
FXSFDNHV =RZHUV DQG KDQGLZRUN ZLWK VK =RZHUV DQG
YHKLFOHV DUH SHUIHFW IRU JUDSKLF SDWWHUQV WR EHDXWLI\ WRZHOV
FXVKLRQV FDUGV RU JXHVW WRZHOV EDWK WRZHOV DQG
SLFWXUHV :H ORYH WKH ZDVK PLWWV 3XEOLVKHG E\ 5LFR
=RZHU\ FDUDYDQ LQ VRIW 9LQWDJH &RORXU %RRN LV
SDVWHO FRORXUV 5HWUR )XQ DYDLODEOH IURP QHHGOHFUDIW
LQ 6WLWFKHV LV DYDLODEOH IURP VXSSOLHUV DQG DOVR RQ $PD]RQ
ERRNVKRSV IRU e 553 e :H KDYH RQH ERRN
(QWHU E\ SRVW WR WKH WR JLYH DZD\
DGGUHVV EHORZ ODEHOOLQJ (QWHU E\ SRVW WR WKH DGGUHVV :257+
\RXU HQWU\ 5HWUR )XQ LQ :257+ EHORZ ODEHOOLQJ \RXU HQWU\ 5LFR
e
6WLWFKHV JLYHDZD\ 
e 9LQWDJH ERRN JLYHDZD\ 

+RZ 7R (QWHU
:ULWH \RXU QDPH DQG DGGUHVV RQ WKH EDFN RI D SRVWFDUG RU VWXFNGRZQ HQYHORSH DQG VHQG WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 0DJD]LQH 32 %R[ 
1RUWKDP (;'< &RPSHWLWLRQ RSHQ WK 'HFHPEHU Ȃ WK -DQXDU\ )RU FRPSHWLWLRQ WHUPV DQG FRQGLWLRQV JR WR SDJH 
3OHDVH IHHO IUHH WR HQWHU PXOWLSOH GUDZV RQ RQH SRVWFDUG

-DQXDU\ 
&DVWOH UHWUHDW0HHW WKH GHVLJQHU


UHWUHDW
6WLWFK DURXQG %ULWDLQ Ȃ $ 6FRWWLVK WRZHU KRXVH
0HJ (YHUVKHG LQ ZLQWHU E\ 0HJ (YHUVKHG
:RUNLQJ RQ WKLV SLHFH

7
UHPLQGHG PH YHU\ PXFK
RI ZRUNLQJ P\ YHU\ ODUJH KLV 6FRWWLVK FDVWOH LV D W\SLFDO WRZHU KRXVH EXLOW ERWK IRU GHIHQFH DQG
FURVV VWLWFK :LQGVRU &DVWOH DV D UHVLGHQFH ΖW VWDQGV RQ D URFN\ FUDJ DQG LV YHU\ FRPIRUWDEOH LQVLGH Ȃ
FRPPLVVLRQ ZKLFK \RX FDQ EXW Ζ VXVSHFW WKH RFFXSDQWV FRXOG VWLOO UHSHO XQZHOFRPH JXHVWV LI QHFHVVDU\
VHH DW ZZZGFURVVVWLWFK
FRXNG&URVV6WLWFKFIP
Ζ WKLQN WKLV LV WKH PRVW
FRPSOLFDWHG SLHFH Ζ
YH GRQH
VLQFH WKHQ
&RQVWUXFW \RXU FDVWOH
Ζ ILQG WKDW DQ\WKLQJ
UHSUHVHQWLQJ 6FRWODQG KDV   7KH FKDUWV VKRZ WKH VKDSH RI WKH SLHFHV
WR EH DV DFFXUDWH DV :KHQ WKH VWLWFKLQJ LV FRPSOHWH \RX ZLOO
SRVVLEOH Ζ FRXOGQ
W MXVW FRXQW DLGD UXVWLFR [FP [LQ QHHG D PDUJLQ RI DERXW D FHQWLPHWUH
GHYLVH D JHQHULF FDVWOH IRU WKH ZDOOV FKLPQH\ DQG EDVH DURXQG HDFK SLHFH RQ DOO VLGHV VR PDNH
 FRXQW DLGD EODFN [FP [LQ IRU VXUH \RX OHDYH D JDS ZKHQ PDUNLQJ RXW WKH
LGHD DQG SDVV LW RII DV
WKH URRI DUHDV RQ WKH IDEULF 3RVLWLRQ WKH YH EDVH
6FRWWLVK LW ZRXOG FDXVH
)HOW EODFN [FP [ ~LQ IRU WKH SLHFHV DV VKRZQ RQ WKH FKDUW ZLWK WKH IRXU
JUDYH RIIHQFH XQGHUVLGH RI WKH EDVH DQG WR OLQH WKH HGJH SLHFHV QH[W WR WKHP WKLV ZLOO NHHS WKH
/XFNLO\ ZH KDG D VKRUW FKLPQH\V VWLWFKHV OD\LQJ LQ WKH VDPH GLUHFWLRQ
EUHDN LQ 6FRWODQG LQ $SULO PHVK XOWUD VWLII SODVWLF FDQYDV VL]H &+(&. WKH SLHFHV PDUNHG RQ WKH UXVWLFR
DQG Ζ KDG D FKDQFH WR ORRN [FP ~[LQ DLGD <RX VKRXOG KDYH WKH PDLQ FDVWOH ZDOOV
DW RQH RI WKH WRZHU KRXVHV PHVK RUGLQDU\ ZHLJKW SODVWLF FDQYDV D QRUWK DQG D VRXWK WRZHU DQG WKH URRPV
VL]H [FP ![LQ DW WKH WRS RI WKHVH WRZHUV WZR URXQG
DQG WKLQN DERXW LW D ELW
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\ WRZHUV WKH EDFN DQG VLGHV RI WKH FKLPQH\
Ζ
YH WULHG WR LQFOXGH VRPH
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH D EDVH DQG IRXU VLGHV WR WKH EDVH <RX ZLOO
UHIHUHQFHV WR 6FRWODQG LQ 6HZLQJ NLW WZHH]HUV VWLFN\ WDSH DOVR QHHG WR PDUN RXW WKH WZR EDVH SLHFHV
WKH 6FRWV SLQH WUHH RQ WKH FUDIW VFLVVRUV IRU WKH WRS RI WKH QRUWK DQG VRXWK WRZHUV
EDFN WKLVWOHV DQG KHDWKHU $V QR VWLWFKLQJ LV UHTXLUHG RQ WKHVH SLHFHV
DQG VHYHUDO 6FRWWLVK WHUULHUV 6WDUWLQJ RII WKH\ GR QRW KDYH D FKDUW XVH WKH SODVWLF
DURXQG WKH ZDOOV 7$&. WKH SLQN RXWOLQHV RI WKH DUHDV WR EH FDQYDV WHPSODWH DV D JXLGH WR FXW RXW \RXU
FURVV VWLWFKHG RQ WKH DLGD EHIRUH \RX EHJLQ IDEULF UHPHPEHULQJ WR DGG D PDUJLQ ³

 -DQXDU\ 
  

   

&DVWOH UHWUHDW

21 WKH EODFN DLGD PDUN WKH WZR VLGHV RI WKH PDLQ 0DNLQJ WKH ZDOOV DQG FKLPQH\
FDVWOH URRI DQG URRIV IRU WKH WRS RI WKH QRUWK DQG &203/(7( WKH VWLWFKHG ZDOOV DQG FKLPQH\ WKHQ FXW
VRXWK WRZHUV IURP WKH DLGD LQ FP RXWVLGH WKH VWLWFKLQJ

:RUNLQJ WKH FURVV VWLWFK


:25. WKH FURVV VWLWFK XVLQJ RQH VWUDQG RI VWUDQGHG
 /$< WKH VWLWFKLQJ ULJKW VLGH GRZQ DQG SODFH WKH
SODVWLF FDQYDV ZDOOV RQ WRS PDWFKLQJ WKH VKDSHV
+ROG WKH ZDOOV WRJHWKHU ZLWK VWULSV RI VWLFN\ WDSH Ȃ
FRWWRQ DQG WZR VWUDQGV IRU WKH VQRZODGHQ URRI WKLV FDQ EH OHIW LQVLGH WKH FDVWOH ZKHQ FRPSOHWH

 %(*Ζ1 VWLWFKLQJ IURP WKH FHQWUH RI HDFK GHVLJQ


IROORZLQJ WKH FKDUW IRU SODFHPHQW RI WKH FRORXUV )2/' WKH IDEULF PDUJLQV RQWR WKH SODVWLF FDQYDV
WKHQ XVLQJ D VHZLQJ QHHGOH DQG PDWFKLQJ WKUHDG

 &203/(7( DOO WKH FURVV VWLWFK WKHQ \RX FDQ DGG


WKH EDFNVWLWFK GHWDLO XVLQJ RQH VWUDQG RI VWUDQGHG
FRWWRQ RU /LJKW (HFWV UHIHU WR WKH FKDUW DQG NH\
DWWDFK LW WR WKH IDEULF PDUJLQ DQG SDVV WKH QHHGOH
EDFNZDUGV DQG IRUZDUGV DFURVV WKH SODVWLF WDNLQJ
VPDOO VWLWFKHV LQ WKH IDEULF PDUJLQV <RX ZLOO QHHG WR

 7+( PLVWOHWRH DQG KROO\ EHUULHV DUH ERWK )UHQFK


NQRWV LQ RQH VWUDQG Ȃ ZRUN WKH FUHHSHU XVLQJ
RQH VWUDQG HDFK RI WZR VKDGHV RI JUHHQ EOHQGHG
SXVK WKH QHHGOH LQWR WKH IDEULF UDWKHU WKDQ LQWR WKH
DLGD KROHV DV LW PD\ IUD\ 6QLS WKH IDEULF LQ WKH DQJOHV
EHWZHHQ WKH VORSLQJ VLGHV RI WKH JDEOHV DQG WKH VLGH
WRJHWKHU LQ WKH QHHGOH ZDOOV DQG ZKHUH WKH FKLPQH\ ULVHV DERYH WKH ZDOOV
RQ WKH IURQW ZDOO RI WKH FDVWOH GR QRW VQLS LQ WRR IDU
0DNLQJ \RXU FDVWOH
 &87 WKH ZDOOV DQG URRI SLHFHV XVLQJ WKH
WHPSODWHV SURYLGHG DQG WKH RUGLQDU\ ZHLJKW
 )2/' WKH WKUHH VPDOO SODVWLF FDQYDV SLHFHV
IRUPLQJ WKH FKLPQH\ DQG KROG WKHP WRJHWKHU
ZLWK VWLFN\ WDSH /DFH WKH VWLWFKHG FKLPQH\ WR WKH
SODVWLF FDQYDV )LUVW FXW D IURQW DQG EDFN ZDOO DQG SODVWLF FDQYDV SLHFHV ZLWK WKH ZURQJ VLGH RI WKH
WZR JDEOH ZDOOV IRU WKH PDLQ FDVWOH )RU WKH QRUWK VWLWFKLQJ DJDLQVW WKH SODVWLF 7KLV LV D YHU\ VPDOO SLHFH
DQG VRXWK WRZHUV HDFK ZLOO QHHG RQH ZDOO ODEHOOHG DQG ZLOO EH GGO\ <RX ZLOO QHHG WR WULP WKH IDEULF
QXPEHU RQH RQH ODEHOOHG QXPEHU WKUHH DQG WZR PDUJLQV D OLWWOH DQG PDNH VPDOO VQLSV LQWR WKH DQJOHV
ODEHOOHG QXPEHU IRXU )RU WKH URRP DW WKH WRS RI EHWZHHQ WKH VLGHV DQG EDFN )URP WKH EODFN IHOW FXW
WKH WRZHU \RX ZLOO QHHG WZR JDEOH SLHFHV WZR VLGH RQH VPDOO SLHFH WR OLQH WKH WKUHH FKLPQH\ SLHFHV DQG
ZDOOV DQG RQH EDVH SLHFH IRU HDFK WRZHU )RU WKH WZR RQH WR EDFN WKH SDUW RI WKH FKLPQH\ WKDW H[WHQGV
URXQG WRZHUV \RX ZLOO QHHG WKUHH ZDOO SLHFHV IRU HDFK DERYH WKH IURQW ZDOO 6HZ RU VWLFN LQ SODFH /DGGHU
WRZHU DQG WZR VLGH SLHFHV DQG RQH EDFN SLHFH IRU WKH VWLWFK WKH VLGHV DQG EDFN RI WKH FKLPQH\ WR WKH IURQW
EDFN DQG VLGHV RI WKH FKLPQH\ &XW WZR URRI SLHFHV FKLPQH\ PDWFKLQJ WKH VWRQHV ZRUNHG DW WKH FRUQHUV

&DVWOHV OLNH
IRU WKH PDLQ URRI DQG WZR SLHFHV IRU HDFK WRZHU URRI

 86( XOWUD VWL SODVWLF FDQYDV WR FXW WZR EDVH


SLHFHV DQG IRXU EDVH VLGHV XVLQJ WKH WHPSODWHV
 %(1' WKH ZDOOV DW ULJKW DQJOHV WR HDFK RWKHU
WR IRUP D UHFWDQJXODU VKDSH DQG ODGGHU VWLWFK WKH
HGJHV WRJHWKHU XVLQJ PDWFKLQJ VHZLQJ WKUHDG


WKLV ZHUH EXLOW
LQ WKH WK DQG
&+(&. \RX KDYH SLHFHV RI SODVWLF FDQYDV Ȃ VL[
WK FHQWXULHV LQ XOWUD VWL DQG IURP WKH RUGLQDU\ ZHLJKW 0DNLQJ WKH WRZHUV
&87 RXW WKH VWLWFKHG QRUWK DQG VRXWK WRZHUV
UHPHPEHULQJ WR OHDYH D PDUJLQ RI IDEULF DOO DURXQG
WKH VWLWFKHG ZDOOV 0RXQW DQG WKHQ ODFH HDFK WRZHU
RQ WKH SODVWLF FDQYDV SLHFHV IRU WKH PDLQ FDVWOH ZDOOV

 $77$&+ HDFK WRZHU WR WKH PDLQ FDVWOH 8VLQJ


ODGGHU VWLWFK DQG SXVKLQJ WKH QHHGOH ULJKW
WKURXJK WKH PDLQ FDVWOH ZDOOV VHZ WKH HGJH RI ZDOO
RQH RI WKH VRXWK WRZHU WR WKH FRUQHU ZKHUH WKH IURQW
ZDOO PHHWV WKH ULJKW KDQG JDEOH ZDOO DQG WKH HGJH
RI ZDOO IRXU WR WKH ULJKW JDEOH ZDOO $WWDFK WKH QRUWK
WRZHU LQ WKH VDPH ZD\

 )Ζ; WKH EDVH SLHFHV WR WKH WRS RI WKH WRZHU


ZDOOV &RYHU WKH SODVWLF FDQYDV EDVH SLHFHV ZLWK
XQVWLWFKHG FRXQW UXVWLFR DLGD /DFH WKH DLGD WR WKH
SODVWLF DQG SODFH WKH EDVH DW WKH WRS RI WKH ZDOOV ZLWK
WKH FRYHUHG VLGH DJDLQVW WKH WRS RI WKH WRZHU DQG
WKH VLGH VKRZLQJ WKH ODFLQJ XSSHUPRVW /DGGHU VWLWFK
k 0HJ (YHUVKHG

3
??? 3333" "33333
3
 "" "

 3 "

33?
 ??3 
3 3 ??
? ?
? ? ? 3

? ? ?3

??? 3 3
33???????
33333 3 33? ? ? ?3 3 C

333333 333? 3 !C
33 33? ? 3 CC

??? ? "" ! C
" "" " "" !C
" "" " 33 """ C

"" " 3 ??? """ """"" 3
" ? """" """""" 3
" ? 33 ? """""""" "3
? ?333 ? """"" 33
? ? ?? "" 33

 ? 3

< < ? "3
"
" " <" < 3?? "33
3
" " < << ? ? 3
3
<<" " "  "
"" <"<"" "3 """333" ??? ? ??? "
"
""""" "<"< 333 "33"3"""33 ?????????? ""
< ""< ""
"<< ""3
" < << ""3
" <" < "33
" < ""3
" ""3
"
> >> ""3
>>> ""3

>>> "3
>>> > "3 C
>>> > > ""3 !CC
>
>>> >> > ????? ""3 !C C
? ?
>>> > >>>> ? ""3 C
>>> > >>? ? > ?? "3 ! C
> > > ? ?
? ?? 1 11 ? > >> ? "3 !C
? >
?? 11 111 > > > ""3 CC
" 1 1111 > > >> < ""3 CC
11 > >> < C ""3 ! C
> >
111 CC C """ C
" < < < C """
" << <<<<C C ""
" " C<C <

" <"< C << C
" "" << CC
" < <"
"
"<<
"<<
< "<
"<
"<<
<"
"
<


???????????? ""
????????????
? 
? ? ?????
? ? ? ??3 333? """
" ? ????3 3333? 3
?
"" 33333 "3
3
"""  3333 ? "3
3 3
"" ??? ? 33 ? ? "33
?
"" 3 ?? " "33
?
" 3333 ? "< "33

"" 3333 ? <"<< 3
? ?
" 3 3?3 ? 3 333 < " "33
" 3 3?? 3333 "" " " " 33
3??333 """" < """"""""" "33
3
? ????? "33"" "" """ "" ""3

? ?? 3 3" "3
? ?? ? 3 333 33

?? 3 3 333 3
?
?  3 33
" ? 3 3
"" ?  ? ? 3 333" "" ""33

"" 33 ? ?? 33" ""3


"" 33  3" "3
" ? 3" "

-DQXDU\ 
3
" 3 ? ? " "3
" 333 ?? " "
" 3333 " 3

" 333 3 "
3
" ??3 33? ???? 3
? ?
" "" ?? 3 33 3
??3 33 


&DVWOH UHWUHDW
&DVWOH UHWUHDW

WKH EDVH WR WKH WRS HGJH RI WKH ZDOOV DQG ZRUN D IHZ 0DNLQJ WKH URRI
VWLWFKHV IURP WKH EDVH WKURXJK WKH JDEOH ZDOO RI WKH &87 WKH VWLWFKHG URRIV IURP WKH EODFN DLGD OHDYLQJ
PDLQ FDVWOH ZKHUH WKH EDVH OLHV EHVLGH WKH JDEOH ZDOO D PDUJLQ RI IDEULF DOO DURXQG WKH URRI DUHD DQG ODFH

 $'' WKH URXQG WRZHUV EHIRUH \RX DWWDFK WKH


WRS RI WKH QRUWK DQG VRXWK WRZHUV &XW RXW WKH
VWLWFKHG URXQG WRZHUV OHDYLQJ D PDUJLQ RI IDEULF RQ
WKHP WR WKH SODVWLF URRI SLHFHV 0DNH VXUH WKHUH
LV D VPDOO JDS EHWZHHQ WKH SLHFHV DW WKH ULGJH SRLQW
)LUVW DWWDFK WKH PDLQ URRI WR WKH FDVWOH 3ODFH LQ
DOO VLGHV DQG ODFH WKHP WR WKH SODVWLF FDQYDV SLHFHV SRVLWLRQ WWLQJ LW DURXQG WKH FKLPQH\ DQG RYHU WKH
/DGGHU VWLWFK WKH HGJH RI WKH OHIW KDQG ZDOO RI WKH WZR URXQG WRZHUV 8VLQJ PDWFKLQJ VHZLQJ WKUHDG
IURQW URXQG WRZHU WR WKH PDLQ FDVWOH ZDOO EHVLGH VWDUW DW WKH EDFN RI WKH ULJKW KDQG JDEOH ZDOO DQG
WKH FKLPQH\ /DGGHU VWLWFK WKH HGJH RI WKH ULJKW KDQG ODGGHU VWLWFK WKH URRI WR WKH WRS RI WKH ZDOOV PDNLQJ
ZDOO WR WKH VRXWK WRZHU DQG WKH EDFN URXQG WRZHU VXUH LW LV UPO\ DWWDFKHG WR WKH WRS RI HDFK RI WKH
WR WKH EDFN ZDOO RI WKH PDLQ FDVWOH DQG WKH VLGH ZDOO URXQG WRZHUV DQG DURXQG WKH FKLPQH\
RI WKH QRUWK WRZHU 02817 WKH URRIV IRU WKH QRUWK DQG VRXWK WRZHUV

 $77$&+ WKH OLWWOH URRPV DW WKH WRS RI WKH QRUWK


DQG VRXWK WRZHUV &XW WKH VWLWFKLQJ IURP WKH DLGD
DQG ODFH DV EHIRUH 6WLWFK HDFK URRP WR WKH EDVH DW
RQ WR SODVWLF FDQYDV DQG ODGGHU VWLWFK LQ SRVLWLRQ

0DNLQJ WKH EDVH


WKH WRS RI WKH WRZHU DQG ZRUN D IHZ VWLWFKHV WKURXJK &87 RXW WKH YH VWLWFKHG SLHFHV RI WKH EDVH
WKH JDEOH ZDOO ZKHUH WKH WZR WRXFK FRPSULVLQJ WKH XSSHU EDVH DQG WKH IRXU VLGH SLHFHV

 


  

 


 
 

 


 
333333 3333

 3333

3333
333
33333
33
3
3
33333
333 
333 
   
33 33333
3333

33
3
33
33

3
33
333
3333
333
333
33

7LSȐ 0DUN 33


3 

\RXU SLHFHV

33
3333 BBB

333 33333

ΖW KHOSV WR PDUN WKH33
 3 111111
333 1 1
3333 1 1
DUHDV \RX ZLOO FURVV 3333

1?
1
1
1
1??< <? ?1
VWLWFK RQ \RXU DLGD
333
33
1? ??1
1 ?
>1

1 ?
> >1

EHIRUH \RX EHJLQ


33 33
111111

\RXU VWLWFKLQJ
3


  3

8VH D KLJK FRQWUDVW 
>>>>>
>>>>>>


33 >>>>>>
WDFNLQJ WKUHDG DQG 
>>>>>>
>>>>>>
 BB >>>>>>
IROORZ WKH RXWOLQHV 33
3
3333 >>>>>>
>>>>>>
>>>>>>

RQ WKH FKDUWV
>>>>>>
 >>>>>>
3333 >>>>>>
33 3
<RX FDQ UHPRYH3
3????????????
3??????????????3
WKH WDFNLQJ RQFH
\RX DUH ILQLVKHG

 -DQXDU\ 
ZKLFK W DURXQG LW IURP XOWUD VWL SODVWLF FDQYDV
OHDYLQJ WKH PDUJLQ DURXQG HDFK /DFH WKH UHPDLQLQJ
SLHFH RI EODFN IHOW WR WKH XQGHUVLGH RI WKH ORZHU
ODUJHU EDVH SLHFH

 67$1' WKH FDVWOH RQ WKH XSSHU EDVH SRVLWLRQLQJ


LW VR WKDW LW WV LQVLGH WKH DUHD VKRZQ RQ WKH
FKDUW $WWDFK D OHQJWK RI VHZLQJ WKUHDG WR WKH ERWWRP
HGJH RI WKH ZDOOV DQG VHZ WKH FDVWOH WR WKH EDVH
ZRUNLQJ DURXQG DOO WKH WRZHUV 3XVK WKH QHHGOH
EDFNZDUGV DQG IRUZDUGV WKURXJK WKH EDVH

 7$.( WKH IRXU EDVH VLGHV DQG MRLQ WKHP WRJHWKHU


WR IRUP D UHFWDQJOH ZKLFK ZLOO W DURXQG WKH EDVH
/DGGHU VWLWFK WKHP WR WKH XSSHU EDVH PDWFKLQJ WKH
SDWKV WR IRUP D VORSH DURXQG WKH FDVWOH

 3/$&( WKH EODFN IHOWFRYHUHG EDVH LQ SRVLWLRQ


EHQHDWK WKH VWLWFKHG EDVH PDNLQJ VXUH WKH IHOW
VLGH LV RQ WKH RXWVLGH DQG ODGGHU VWLWFK LW LQ SRVLWLRQ

*ORZLQJ
OLJKWV IURP VRPH
RI WKH ZLQGRZV
VXJJHVWV WKDW WKH
FDVWOH
V UHVLGHQWV
DUH KLGLQJ IURP
6FRWWLVK ZLQWHU


 333
 33
 33
3 
3
33
33 1

333
3 CCCCCCC
CCC> CCCC
CCC> > > C
33 C > > >
333 >>
333 > CCC
333 CCCCCC CC
3 C> CCC C
33 > > CC
33 
> C
3 33 >
33  CCC


3 33 33333CC >CC


333 CC > C 
33 C

CCCC CC
3 CCCCCCCCCC CCC
CC CC>> > >>C
 CCC >> >> CC
 33 C C
33 CC CCCC C

33 3
C CC > CC
333 C > C
333 C >
33 >
33 >
 33333 > CCCC
3333 > CCCCCCC
3 CCC> > CCC
 33 C CCC C> >> C
33 CC> CC > >> CC
BBB 
333 CC >> C >>>
33333 333 C >>
 333 >> CCC
3 C> >CC

 C > > C
333 C >>
3 333 >>
333 >>
C < 33 >> 
< < 33 >>
C <C C < 3 333 >
CCC C< 3333 >>
k 0HJ (YHUVKHG

< <C CC 33 >>


CCC< C< >> BB
C < << C< 
> >> 3333
<CCC < 333
3
> >>> >
CC < < < 333 >>>> >>
<< C< C 
3 > >>
<< C< < < 333 > >>
< < C< 333 > >>
< << < 
33 > >>
<CCC < 
33 >>>> >>
C <C 333 >>>> >> 1

<C< C 33 >>>> >> 11


< C 3 >>>> >> 1 111
C C< >>>>>3 " " > 1 1 1 1
< ????????33 "333"
< 33??????????3 33333 33 " "3

-DQXDU\  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k 0HJ (YHUVKHG

333 
333

 
333 33333


 

333

BBB
33333

" " "


"
"" " "
" "
"
>

> BB
>
> >
k 0HJ (YHUVKHG

> >

 >

B >
>
>

B  >
>

B
B >
B >

B > >> >>

>> >>
3
>> >>
> >>
>> >>
> >> >>
> >> >>
>>>> > >

? >

>>> > > >> ??>>>

 -DQXDU\ 
&DVWOH UHWUHDW

 
33333


 


 

33333


B
B
B BB
B 3333
B 
BB

< C
C CC
k 0HJ (YHUVKHG

k 0HJ (YHUVKHG
<<CCC C 
< C < C 
< CC CC
 < C <CC
<C C <
< < <C
<CC C
333333 < < <
BB < C C <
3333 < < C
C <C
<C <
< C <<
C <C
1 < C C
11 < <C
1 11
11
<
11 1 1 <
" """ C

6FRWWLVK WKLVWOHV
&DVWOH UHWUHDW KHDWKHU DQG WHUULHUV DOO KHOS
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU '0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU URRW WKLV FDVWOH LQ 6FRWODQG

&URVV VWLWFK LQ RQH VWUDQG %DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV


 EODFN EODFN  Y GN JUHHQ
WKLVWOH VWDONV FUHVW
  Y GN JUHHQ
  GN JUHHQ
%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG
77  GN FRUDO
  PHG JUH\
  GN EOXH JUHHQ RXWOLQHV

  YLROHW  YLROHW


  GN EHLJH JUH\ WKLVWOH IORZHUV

  Y GN JUH\ ( OLJKW HHFWV PHWDOOLF


FUHVW
  PHG JUH\
  JROGHQ EURZQ
)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG
  OW NKDNL
  GN FRUDO
  GN PRFKD EXVKHV

% ZKLWH EULJKW ZKLWH  GN JUHHQ


6QRZ URRIV RQO\ % FURVV VWLWFK LQ VWUDQGV PLVWOHWRH

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV )UHQFK NQRWV EOHQGHG


 EODFN EODFN  GN JUHHQ
ZLQGRZV DQG GHWDLOV  Y GN JUHHQ
FUHHSHU EOHQG RQH VWUDQG RI HDFK

-DQXDU\ 
&DVWOH UHWUHDW

6WLII SODVWLF
k 0HJ (YHUVKHG
FDQYDV SLHFHV
JLYH WKH FDVWOH
LWV ' VKDSH


 
333333 3333

BB 3333

 
3333
B BBB

k 0HJ (YHUVKHG
6FRWWLVK &DVWOH 7HPSODWHV*DEOH1RUWK VRXWK WRZHUV Ȃ ZDOO 
0DLQ FDVWOH Ȃ JDEOH ZDOO5RRI
6LGH ZDOOV%DVH

%DVH VLGH

 -DQXDU\ 
&DVWOH UHWUHDW

/RZHU EDVH

8SSHU EDVH

0DLQ FDVWOH Ȃ IURQW URRI

%DVH HQG
0DLQ FDVWOH Ȃ IURQW ZDOO

0DLQ FDVWOH Ȃ EDFN ZDOO

6FRWWLVK FDVWOH NLW


<RX FDQ EX\ D FRPSOHWH NLW WR PDNH WKH
1RUWK VRXWK WRZHUV Ȃ ZDOO 

6FRWWLVK FDVWOH ΖQ WKH NLW \RX


OO QG DLGD
IHOW '0& VWUDQGHG FRWWRQ SUHFXW SODVWLF
FDQYDV SLHFHV DQG D VL]H WDSHVWU\
0DLQ FDVWOH Ȃ EDFN URRI QHHGOH 7KH SULFH LQFOXGLQJ SRVWDJH LV
e 7R RUGHU D NLW VHQG D FKHTXH PDGH
SD\DEOH WR
7KH 1XWPHJ &RPSDQ\
WR
WKH DGGUHVV EHORZ RU WHOHSKRQH GLUHFW
ZLWK \RXU FDUG GHWDLOV 7KH 1XWPHJ
*DOOHU\ 8QLW 5HHWK 'DOHV &HQWUH
6LOYHU 6WUHHW 5HHWK 5LFKPRQG 1RUWK
<RUNVKLUH '/ 63 7HOHSKRQH 
 ΖI RXWVLGH WKH 8. SOHDVH HPDLO
QXWPHJPDLO#EWLQWHUQHWFRP WR DUUDQJH
SD\PHQW DQG SRVWDJH

5RXQG WRZHU Ȃ FXW 

3LHFHV IRU
5RXQG WRZHU Ȃ FXW FKLPQH\ Ȃ
FXW VLGHV
 EDFN

1RUWK VRXWK WRZHUV Ȃ ZDOO 

-DQXDU\ 
'$Ζ17<
7 KLV ZKLPVLFDO KDQG WRZHO ERUGHU IHDWXUHV D GUDJRQIO\ IOLWWLQJ DPRQJ WKH ZDWHUVLGH
IORZHUV :H ORYH WKH PHWDOOLF WKUHDG RQ WKH GUDJRQIO\
V ZLQJV <RX FRXOG VWLWFK
D IHZ RI WKH PRWLIV VHSDUDWHO\ DQG PRXQW WKHP LQ VPDOO IUDPHV WR FRQWLQXH WKH GHVLJQ

0$.(6 WKURXJKRXW \RXU EDWKURRP

 
C

+DQG WRZHO ZLWK D FRXQW DLGD SDQHO UHI 


EHLJH JXHVW WRZHO [FP ![LQ
6WUDQGHG FRWWRQ DQG OLJKW HIIHFWV DV OLVWHG LQ
WKH NH\
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH


)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH 
8VH D WRZHO
ZKHUH WKH DLGD LV
DQ LQWHJUDO SDUW RI
6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ


WKH WRZHO :H JRW )2/' WKH WRZHO LQ KDOI WR ILQG WKH FHQWUH RI WKH EDQG
RXUV IURP ZZZVHZ DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV
DQGVRFRXN
ZRUNHG LQ WKUHH VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RU OLJKW
HIIHFWV DQG WKH EDFNVWLWFK LQ RQH VWDQG


 
 7KH OLJKW HIIHFWV


UHDOO\ PDNH WKH GUDJRQIO\ VKLQH
C
C

'DQFLQJ GUDJRQIO\
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU


&URVV VWLWFK LQ WKUHH VWUDQGV


  PHG FRUDO
  PHG ZHGJHZRRG


  GN PRFKD


  OW PDXYH
  OW PRFKD


  PHG VHSLD


(FUX (FUX (FUX
( '0& OLJKW HHFWV PHWDOOLF


%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG


  GN EHLJH
VWHPV
k 5LFR


6WLWFKHG RQ D KDQG WRZHO ZLWK D FRXQW


DLGD SDQHO
6WLWFK FRXQW K[Z
'HVLJQ VL]H [FP ![LQ C
6WLWFK WLPH KUV -DQXDU\ 
 
GUDJRQIO\
%ULJKWHQ \RXU EDWKURRP
ZLWK WKLV WRZHO ERUGHU SURMHFW
GHVLJQHG E\ 5LFR

0RUH GHVLJQV IURP 5LFR


7KLV GHVLJQ LV
DYDLODEOH IURP WKH
5LFR 'HVLJQ ERRNOHW
1R 3DSLOORQ
7KHUH DUH PDQ\ 5LFR
FKDUW ERRNV RQ VDOH
ILOOHG ZLWK EHDXWLIXO
FURVV VWLWFK PDNHV
$YDLODEOH IURP 5LFR
VWRFNLVWV HDFK SULFHG
IURP e

-DQXDU\ 
$QLPDO PDJLF


PDJLF
:HOFRPH D QHZ EDE\ ZLWK WKLV DQLPDO DOSKDEHW VDPSOHU
IURP WKH +LVWRULFDO 6DPSOHU &RPSDQ\

1 RWKLQJ EHDWV D KRPHPDGH SUHVHQW


IRU D QHZ EDE\ DQG WKLV WUDGLWLRQDO
VDPSOHU KLWV DOO WKH ULJKW QRWHV Ȃ \RX FDQ HYHQ
SHUVRQDOLVH LW ZLWK WKH EDE\
V QDPH DQG ELUWK
GHWDLOV )LOOHG ZLWK IXQ DQLPDO PRWLIV DQG EULJKW
FRORXUV LW ZRXOG ORRN DW KRPH RQ DQ\ QXUVHU\
ZDOO DQG DQ ROGHU FKLOG ZRXOG ORYH SRLQWLQJ RXW
DOO WKH GLIIHUHQW DQLPDOV
7KLV PRQWK ZH KDYH JLYHQ \RX SDUW RQH
RI WKH $QLPDO 0DJLF %LUWK 6DPSOHU SDUW WZR
SOXV WKH DOSKDEHW DQG QXPEHUV IRU DGGLQJ
WKH EDE\
V QDPH DQG GDWH WR WKH VDPSOHU
ZLOO EH LQ RXU QH[W LVVXH ³

 

 
!
  
 
 -DQXDU\ 
< 6$03/
$%

(5
%
 

%
5
$%
< 6$03/(
$QLPDO PDJLF -DQXDU\ 
$QLPDO PDJLFk +LVWRULFDO 6DPSOHU &RPSDQ\

-DQXDU\ 
$QLPDO PDJLF

:DOO KDQJHU
 ! 


=ZHLJDUW FRXQW DLGD EHLJH UHI 
[FP [LQ
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\
&RWWRQ EDFNLQJ IDEULF [FP [LQ
:RRGHQ GRZHO PP GLDPHWHU [ FP LQ
5HG EXWWRQV [ 
5LEERQ IRU KDQJHU
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH 

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ


)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR QG WKH FHQWUH
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW RU LI \RX SUHIHU ZRUN
WKH ER[ JULG UVW %RWK WKH FURVV VWLWFK DQG EDFNVWLWFK /RRN RXW IRU
DUH ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ $QLPDO PDJLF WKH VHFRQG SDUW
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU RI WKH $QLPDO
0DJLF %LUWK
0DNH \RXU ZDOO KDQJHU &URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
6DPSOHU LQ RXU

 7851 RYHU WKH OHIW DQG ULJKW KDQG VLGHV  OW ODYHQGHU )HEUXDU\ LVVXH
RQ VDOH WK
RI \RXU VWLWFKLQJ OHDYLQJ DERXW PP !LQ  EODFN EODFN -DQXDU\ 
RI XQVWLWFKHG DLGD RQ WKH IURQW RI WKH GHVLJQ DW WKH  SHZWHU JUH\
HGJHV DQG SUHVV
  VWHHO JUH\

 7851 RYHU WKH WRS DQG ERWWRP RI WKH IDEULF


DERXW FP LQ IURP WKH VWLWFKLQJ
  GUDE EURZQ


  P GUDE EURZQ
&+(&. WKH ZLGWK RI WKH GRZHO DQG WKHQ
PDFKLQH VWLWFK DFURVV WKH WRS RI WKH VWLWFKLQJ  OW GUDE EURZQ
DSSUR[LPDWHO\ PP !LQ GRZQ IURP WKH WRS HGJH  GN ROLYH JUHHQ
WR PDNH D FKDQQHO 5HSHDW IRU WKH ERWWRP  GN WRSD]

 )2/' LQ WKH HGJHV RI WKH FRWWRQ EDFNLQJ IDEULF


WR W WKH EDFN RI WKH VWLWFKLQJ 3LQ WKH EDFNLQJ
IDEULF LQ SODFH DQG WKHQ FDWFK VWLWFK LW WR WKH UHYHUVH
 SDOH GHOIW
 GN JROGHQ ROLYH
  JROGHQ ROLYH
VLGH RI \RXU VWLWFKLQJ

 386+ WKH GRZHOV LQWR WKH FKDQQHOV DW WKH WRS  OW JROGHQ ROLYH

DQG ERWWRP RI WKH VWLWFKLQJ *OXH D EXWWRQ RQ  FRSSHU UHG
WR HDFK HQG RI WKH GRZHOV DQG WKHQ DWWDFK D ULEERQ  GN JUH\ JUHHQ
IRU KDQJLQJ  JUH\ JUHHQ
  GN SHZWHU JUH\
HFUX HFUX HFUX
0DWHULDOV 3DFN
7KH +LVWRULFDO 6DPSOHU &RPSDQ\ KDYH SURGXFHG %DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV
D PDWHULDOV SDFN IRU WKLV SURMHFW ZKLFK FRQWDLQV  GN JROGHQ ROLYH
 FRXQW DLGD SUHVRUWHG WKUHDGV DQG D JROG
FDWȇV ZKLVNHUV
SODWHG QHHGOH SOXV WKH FKDUW DOSKDEHW VKHHW DQG
VWLWFKLQJ LQVWUXFWLRQV Ȃ SOHDVH QRWH WKH SDFN GRHV
7KLV GHVLJQ ZDV VWLWFKHG RQ FRXQW DLGD IDEULF
QRW FRQWDLQ EDFNLQJ IDEULF GRZHO EXWWRQV RU
6WLWFK FRXQW K[Z
ULEERQ 7R SXUFKDVH WKH SDFN IRU e LQFOXGLQJ
'HVLJQ VL]H [FP [~LQ
S S JR WR ZZZKLVWRULFDOVDPSOHUFRPSDQ\
6WLWFK WLPH KUV
FRXN LQ WKH VSHFLDO RIIHU PDWHULDO SDFN VHFWLRQ
RU WHOHSKRQH 

 -DQXDU\ 
3KRWRJUDSK\ k -D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ
) 
"
) )
(
$UWLVW DQG VWLWFK GHVLJQHU -D\QH KDV FUHDWHG ZRQGHUIXO ZLOGOLIH VWXGLHV
LQ SDLQW DQG WKUHDG 0DUWLQ 3HQQ\ QGV RXW ZKLFK PHGLXP VKH ORYHV PRVW

- D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ ZDV ERUQ LQ :HVW *HUPDQ\ DQG


UDLVHG LQ 'HYRQ ZKHUH VKH VWXGLHG RLO SDLQWLQJ DV
D WHHQDJHU 6KH KDV EHHQ H[KLELWLQJ KHU ZRUN VLQFH KHU
ILUVW MRLQW H[KLELWLRQ ZLWK KHU EURWKHU DJH DQG KDV DOVR
RXU NLWFKHQ VR Ζ FDQ DOVR VSHQG VRPH WLPH ZLWK P\ KXVEDQG
Ζ FDQ QRW HDVLO\ VLW ZLWK QRWKLQJ WR RFFXS\ P\ ILQJHUV

'R \RX SDLQW RU VWLWFK ZKHQ \RX DUH WUDYHOOLQJ"


LOOXVWUDWHG ZLOGOLIH ERRNV 6KH VWDUWHG SXEOLVKLQJ HPEURLGHU\ :KHUHYHU Ζ WUDYHO DEURDG Ζ DOZD\V KDYH P\ SDLQW ER[ DQG
GHVLJQV DV ERRNV DQG NLWV LQ 7RGD\ -D\QH PDLQO\ ZRUNV SDG ZLWK PH 6R ZKHQ Ζ ILQG D UHOD[LQJ PRPHQW Ζ FDQ ZRUN
LQ ZDWHUFRORXU DQG SHQFLO DQG OLYHV QHDU :LGHFRPEHLQWKH D TXLFN VWXG\ WKDW FDQ EH XVHG LQ D IXWXUH SDLQWLQJ Ζ DGG
0RRU RQ 'DUWPRRU ZLWK KHU KXVEDQG ΖDQ QRWHV RQ FRORXU DQG DQ\ RWKHU LQIRUPDWLRQ WKDW Ζ WKLQN ZLOO
FRPH LQ KDQG\ IRU IXWXUH SDLQWLQJV Ζ DOVR SLFN IORZHUV OHDYHV
'R \RX SUHIHU ZRUNLQJ ZLWK SDLQW RU IDEULF DQG WKUHDGV" DQG VHHG SRGV WKDW Ζ ZLOO SDLQW LQ P\ VWXGLR DQG XVH
7KDW LV D KDUG RQH IRU PH WR GHFLGH Ȃ DQG Ζ
YH MXVW DGGHG IRU UHIHUHQFH DW D ODWHU GDWH 7KH\ DUH QRW ZKDW Ζ ZRXOG FDOO
QHHGOH IHOWLQJ WR WKDW OLVW 0\ ILUVW ORYH LV SDLQWLQJ DV Ζ KDYH D SDLQWLQJ DV VXFK EXW VWXGLHV ZKLFK Ζ KDYH XVHG RYHU DQG
QHYHU NQRZQ D WLPH Ζ KDYH QRW GRQH LW ZKHWKHU LQ RLO RU ODWHU RYHU DJDLQ WKURXJK WKH \HDUV Ȃ LQYDOXDEOH 7KH EDFNJURXQG
LQ ZDWHUFRORXU Ζ ORYH WKHP DOO IRU GLIIHUHQW UHDVRQV MXVW WKH ZRUN LV MXVW DV LPSRUWDQW DV WKH VXEMHFW Ζ OLNH WR JHW WKH IROLDJH
FUHDWLQJ RI VRPH SLHFH RI DUWZRUN LV D MR\ 0\ GLIILFXOW\ LV ULJKW :KHQ ΖȇP LQ $IULFD ΖDQ LV SKRWRJUDSKLQJ WKH DQLPDOV
GHFLGLQJ ZKLFK PHGLXP WR XVH ΖI Ζ FRPH XS ZLWK D GHVLJQ DQG Ζ KDYH P\ KHDG DQG FDPHUD GRZQ DPRQJVW WKH IROLDJH
SDUW RI PH WKLQNV Ζ VKRXOG KDYH ZRUNHG LW LQ SDLQW DQG YLVD 7KDQNIXOO\ ZLWK PRGHUQ FDPHUDV Ζ FDQ WDNH SLFWXUHV P\VHOI
YHUVD Ζ NQRZ IRU FHUWDLQ WKDW Ζ FRXOGQ
W JLYH RQH XS LI Ζ KDG WR
+RZ GLG \RX OHDUQ WR SDLQW DQG VWLWFK"
:KHUH LV \RXU IDYRXULWH SODFH WR VLW DQG SDLQW RU VWLWFK" $V D IDPLO\ ZH KDYH DOZD\V SDLQWHG RU FUHDWHG VRPHWKLQJ
Ζ KDYH D VWXGLR DW KRPH ZKHUH Ζ VSHQG PRVW RI P\ WLPH DQG 0\ PRWKHU ZDV FUHDWLYH LQ WKUHDG LQ ODWHU OLIH DQG ZH JUHZ XS
ORYH LW 7KRXJK LQ WKH HYHQLQJV Ζ WHQG WR VWLWFK GRZQVWDLUV LQ VXUURXQGHG ZLWK ZRRO ΖI \RX FDQ GR LW ZLWK ZRRO ZH GLG LW

 -DQXDU\ 
3KRWRJUDSK\ k -D\QH 1HWOH\ 0D\KHZ 0\ 6WLWFKLQJ :HHNHQG

 ' " $ '


$ 
 " 
# "# &" #  "
%
 $ $#
 
 % ) "
" $ 
0\ VWHSIDWKHU 3RSV LV DOVR YHU\ WDOHQWHG DQG ZDV RIWHQ IRXQG D SDLQWLQJ RI VRPH VSDUURZV GXVW EDWKLQJ Ζ FRXOG QRW VHHP
LQ DPRQJVW XV FKLOGUHQ MRLQLQJ LQ ZLWK ZKDW ZH ZHUH GRLQJ WR JHW WKH OHJV RI WKH PDLQ VXEMHFW WR ORRN ULJKW Ζ ZDV VR QHDU
Ζ VSHQW D JUHDW DPRXQW RI WLPH LQ EHG LOO DV D FKLOG VR P\ WR GDPDJLQJ WKH SDSHU IURP HQGOHVV UXEELQJ RXW 3RSV WRRN
PRWKHU ZRXOG JLYH PH D SLOH RI WKUHDG IDEULF ZRRO DQG P\ RQH ORRN SLFNHG XS P\ SHQFLO DQG ZLWK D FRXSOH RI OLQHV LW ZDV
SDLQWV WR NHHS PH EXV\ Ȃ Ζ FDQȇW HYHU UHPHPEHU EHLQJ ERUHG SHUIHFW IRU PH WR FRQWLQXH )RU WKH WHFKQLFDO VLGH Ζ UXQ IRU KHOS
0\ HOGHVW EURWKHU 1LFN DQG P\VHOI KDG OHVVRQV IURP D ORFDO WR P\ EURWKHU 1LFN ZKR LV D WDOHQWHG JUDSKLF GHVLJQHU
DUWLVW VKH WDXJKW XV KRZ WR SDLQW LQ RLOV DQG JDYH XV D UHDO
VRXQG EDVH WR JURZ IURP )RU D ZKROH \HDU ZH RQO\ ZRUNHG LQ :KDW HOVH GR \RX OLNH WR GR DW WKH ZHHNHQG"
PRQRFKURPH DQG WKHQ FDPH WKH FRORXU :KDW D MR\ WKDW ZDV Ζ GR WU\ DQG VSHQG WLPH ZLWK P\ KXVEDQG EXW DIWHU IRUW\ SOXV
\HDUV KH KDV JURZQ XVHG WR PH UXQQLQJ RII WR P\ VWXGLR
:KDW HOHPHQW RI \RXU ZRUN GR \RX ILQG PRVW VDWLVI\LQJ" ΖȇP YHU\ OXFN\ WKDW ZKDW Ζ ORYH WR GR LV DOVR P\ ZRUN DQG VWLOO
ΖȇP QRW UHDOO\ VXUH RQ HDFK RI WKHP Ζ WKLQN Ζ FDQ VWLOO GR EHWWHU IHHO Ζ KDYH QRW HQRXJK KRXUV LQ WKH GD\V WR DFKLHYH DOO Ζ ZDQW
DQG Ζ KRSH WKDW QHYHU GLVDSSHDUV 7KHUH KDV QHYHU EHHQ RQH WR GR 7KH ZRUOG LV WRR IXOO RI ZRQGHUIXO DQLPDOV DQG DOO WKH
SDLQWLQJ ZKHUH Ζ KDYH QRW WKRXJKW Ζ FRXOG PDNH LW EHWWHU UHVW WKDW JR ZLWK LW IRU PH WR HYHU UXQ RXW RI LGHDV ΖȇYH KDUGO\
:LWK P\ GHVLJQLQJ LW LV WKH VDPH DOZD\V ZDQWLQJ WR SXVK WKH VFUDWFKHG WKH VXUIDFH
GHVLJQV WR WKH OLPLW +DYH Ζ PDQDJHG \HW" Ζ GRQȇW WKLQN VR Ȃ
EXW WKH TXHVWLRQ LV DUH WKH VWLWFKHUV ZLOOLQJ WR UXQ ZLWK PH" <RX FDQ VWLWFK -D\QH
V VWXQQLQJ
ΖȇP EHJLQQLQJ WR IHHO WKHUH DUH D IHZ ZKR ZRXOG XQLFRUQ GHVLJQ RQ SDJH RI WKLV
LVVXH 1H[W PRQWK \RX
OO ILQG WKLV
JRUJHRXV OLRQ FXE SLFWXUH LQVSLUHG
:KRVH RSLQLRQ GR \RX VHHN DERXW D ILQLVKHG SLHFH" E\ -D\QH
V WULSV WR $IULFD )RU PRUH
7KH RSLQLRQV Ζ YDOXH PRVW DUH P\ KXVEDQG
V DQG 3RSV
 ΖI Ζ JHW LQIRUPDWLRQ DERXW -D\QH
V SDLQWLQJ
GHVLJQV DQG FURVV VWLWFK NLWV YLVLW
D ȆJRRGȇ IURP P\ KXVEDQG ΖȇP SOHDVHG 3RSV LV WKH ILUVW RQH ZZZMD\QHQHWOH\PD\KHZFRP
Ζ UXQ WR IRU KHOS RQFH ZKHQ Ζ ZDV KDYLQJ D ELW RI WURXEOH ZLWK

-DQXDU\ 
 

 326Ζ7Ζ21 \RXU WHPSODWH FHQWUDOO\ RYHU WKH
VWLWFKLQJ DQG GUDZ DURXQG WKH HGJH DGGLQJ

'$Ζ17<
=ZHLJDUW FRXQW &DVKHO EHLJH UHI FP BLQ VHDP DOORZDQFH 5HSHDW IRU WKH IHOW
[FP [LQ
6WUDQGHG FRWWRQ DQG '0& OLJKW HIIHFWV DV OLVWHG 3/$&( WKH VWLWFKLQJ DQG WKH IHOW ULJKW VLGHV
WRJHWKHU DQG WKHQ VHZ DURXQG WKH HGJHV

0$.(6 LQ WKH NH\


6L]H WDSHVWU\ QHHGOH
%URZQ IHOW
RI WKH WDJ OHDYLQJ WKH ERWWRP RSHQ

 7851 WR WKH ULJKW VLGH DQG LQVHUW WKH


FDUGERDUG WHPSODWH 0DNH D KROH DW WKH WRS
&DUGERDUG WR LQVHUW LQWR WKH NH\ IRE RI WKH NH\ IRE IRU WKH ULEERQ Ȃ WKH KROH VKRXOG
5LEERQ WR DWWDFK WKH NH\ JR ULJKW WKURXJK DOO WKH OD\HUV
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH 

6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ


 5(029( WKH FDUGERDUG LQVHUW DQG WKHQ
PDNH DQ $OJHULDQ H\H DURXQG WKH KROH PDGH
LQ WKH VWLWFKHG NH\ IRE <RX VKRXOG ZRUN LQ
)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH D FORFNZLVH GLUHFWLRQ VR WKDW \RX KDYH VL[WHHQ
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK LV VWLWFKHV FRPLQJ RXW IURP D FHQWUDO KROH

6WLWFK WKLV
YHUVDWLOH GHVLJQ DV
ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ RU WZR
VWUDQGV RI '0& OLJKW HIIHFWV Ζ16(57 WKH FDUGERDUG LQWR WKH NH\ IRE DQG
WXUQ LQ WKH IDEULF DW WKH ERWWRP RI WKH WDJ
EHIRUH FDUHIXOO\ VOLS VWLWFKLQJ LW FORVHG
D NH\ IRE RU KRXVH
ZDUPLQJ FDUG
$GGLQJ WKH GHWDLO
&203/(7( DOO WKH FURVV VWLWFK EHIRUH DGGLQJ WKH
EDFNVWLWFK XVLQJ RQH DQG WZR VWUDQGV DQG WKH
)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG
/RFNHG DZD\
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU
&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
+RZ WR PDNH WKH NH\ IRE  OW VWHHO JUH\

 '5$: D UHFWDQJOH RQWR VWLII FDUGERDUG [FP


[LQ WKHQ DGG D FP LQ KLJK WULDQJOH
WR RQH HQG &XW RXW \RXU FDUGERDUG WHPSODWH
  OW EURZQ
( '0& /LJKW (HFWV PHWDOOLF
( '0& /LJKW (HFWV PHWDOOLF

%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG


 EODFN EODFN
  RXWOLQHV
C
  GDUN EURZQ
RXWOLQHV

%DFNVWLWFK LQ WZR VWUDQGV EODFN EODFN
GHFRUDWLRQ

  GDUN EURZQ


 GHFRUDWLRQ
C

)UHQFK NQRWV LQ RQH VWUDQG


 EODFN EODFN

GHFRUDWLRQ
k 'XUHQH -RQHV

  GDUN EURZQ


GHFRUDWLRQ

 6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ FRXQW


HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV
6WLWFK FRXQW K[Z
'HVLJQ VL]H [FP ~[~LQ
C 6WLWFK WLPH KUV

 -DQXDU\ 
 DZD\
7KLV DQWLTXH NH\ GHVLJQ E\ 'XUHQH -RQHV
ZRXOG PDNH D VWULNLQJ KRXVH ZDUPLQJ JLIW

-DQXDU\ 
:HHNHQG ZRUNER[

0DNH D KDQJHU
IRU HYHU\ PRQWK
DQG VZDS WKHP
GXULQJ WKH \HDU

 
% OHDI 6WDUW ZLWK WKLV EORFN FDOHQGDU IXOO
RI WLPHOHVV PRWLIV GHVLJQHG E\ -HQQ\ %DUWRQ

) URP -DQXDU\
V EXEEOHV DQG EDOORRQV
WR 'HFHPEHU
V MROO\ VQRZPDQ HDFK
PRQWK RI WKLV EORFN FDOHQGDU LV D UHDO WUHDW
WR VWLWFK :RUN WKHP DOO WR PDNH D EORFN
FDOHQGDU WR VHH \RX WKURXJK WKH \HDU RU VHZ

"  
 
!
 
!  
HDFK LQGLYLGXDOO\ WR PDNH FDUGV RU KDQJLQJ
GHFRUDWLRQV :H OLNH WKH LGHD RI VWLWFKLQJ HDFK
RQH DV D SDGGHG KDQJHU DQG VZDSSLQJ WKHP
RQ WKH ILUVW RI WKH PRQWK

 -DQXDU\ 
 &#
  
6KDUH \RXU SLFV DQG
VWLWFKLQJ VWRULHV DW
ZZZIDFHERRNFRP
&6&0DJD]LQH


 


)$0Ζ/< 6$03/(5
0DNH D IDPLO\ VDPSOHU E\
VWLWFKLQJ D ELUWK PRQWK IRU
HDFK PHPEHU DQG DGG
WKHLU QDPH DQG GDWH RI
ELUWK LQ EDFNVWLWFK XQGHU

3Ζ1 Ζ7 *LYH VWLWFKLQJ


IULHQGV D SLQ FXVKLRQ ZLWK
WKHLU ELUWK PRQWK RQ WKH
WRS IRU D VZHHW SUHVHQW

%2; %25'(56
8VH WKH ERUGHUV IURP
WKLV FKDUW WR IUDPH RWKHU
SLHFHV RI FURVV VWLWFK

QXDU\ 
:HHNHQG ZRUNER[7
B 7 
 7
B 3 

3
B

B
3

B
3

B B 3

7 3 3

4 4

4 4

B B
8 8 B 2
7 B 7
8 8 BB
7 7 7
7 7

7
7
B
B
B7
7

2
2
8
8 2 8
B 2 8
2 8 8 8 8
7 2 7
2 7
B B 7
B
7 
7 2
2 7 2
2 7
 B 8 8 8
 B 8
 7 8 7
7 2 8
2 7
  2 2 8 8

 % % 

C

 7
 
B 
B 8 7
 % B
2 B
B F F 2 
2 
% 7 7
7  8 8 7
B 8 $ 77 7 7
 2
2
F $
F 7 
B F
B 7 8
B 7 % % 7

B
B
% $ 7
 2
$ 7

7
7 2 4
2
77 7 2
 

  
3 
3 


3 7 
 
 
7 7
 
 

 33 LL
LL
  3 3


77 
 
LL
7 
7 3
 3
L

3
 33 3

7
3 7 
3 7 77 
3 3 7 L L
3  L L
3 3
3 L
L L L L
L L L L
33 L L
3 L L
L
3 3
4 L
 3 L
 4 4 4 3 3 L
33 3 1 1
3 4 4 3 3 1 1
4 7 7 1 1 3 3 L
3 7 1 1
4 3 3 L
3 L
8 L
3 L
1
1 1 L
3 3
1 1 3
3 3 L

L


 -DQXDU\ 
:HHNHQG ZRUNER[

C 

8 8

8 8

4
B 7 7
B
4
8 4 7
7 7 2 2
7 7
8 4
BB 4 4 2 
8 8 7 7 7 7 
4 7
7 2
7

8 7 7 2 
2 2 
7 7 7 
% % 22 2
2
8 
% 
44 8
2 6
 6
 6
6
4 4 2 2 6
B B B B 6
8 6
8 6
8 BB  8 6
8 88 88 8 6 6
8 8 6
B 6
6
B 6 6
6 6
B

B B

4
 B B 
B  B

C
 
 


B

B 
B 

B


 F

 B
 B 
B 

B B 

B B

B


 
1 1
1 1
B B
1 B
3 3 B 1
BB
1 1
1
3 1 8
2 3 1
7 8

7 8 1
7 
1 
6 6 8
B % %
B 6 %
B %
B 66 % 7

%
3 % 7
B B % %
3 6 6
B 3 B
3
3 6 6
3
7
88
8 2  7
77 7 7 7
7


BB 3
3


8
 
8 8
 
8 8 8 8

C
k '-HQQ\ %DUWRQ

-DQXDU\ 
:HHNHQG ZRUNER[

0DNH WKH SURMHFWV


# $ 

0DNH D SDGGHG KDQJHU


=ZHLJDUW FRXQW %ULWWQH\ ZKLWH UHI 
VDPSOHU [FP [LQ SDGGHG KDQJHU
 67Ζ7&+ \RXU FKRVHQ PRQWK RQ WR HYHQZHDYH
IDEULF 3ODFH WKH VWLWFKHG GHVLJQ RQ WRS RI \RXU
KDQJHU EDFN ZLWK ULJKW VLGHV IDFLQJ
[FP [LQ FDUG [FP [LQ
%DFNLQJ IDEULF [FP [LQ IRU WKH KDQJHU
6WUDQGHG FRWWRQ DV OLVWHG LQ WKH NH\
 )2/' \RXU ULEERQ LQ KDOI WR PDNH D ORRS WKHQ
SODFH LW LQVLGH WKH IDEULF OD\HUV ZLWK WKH FXW HQGV
DJDLQVW WKH HGJH RI WKH IDEULF
6L]H WDSHVWU\ QHHGOH
)UDPH ZLWK D [FP [LQ DSHUWXUH IRU
WKH VDPSOHU
 67Ζ7&+ DOO WKH ZD\ URXQG MXVW RXWVLGH WKH GHVLJQ
DUHD OHDYLQJ D JDS DW WKH ERWWRP IRU WXUQLQJ
&OLS WKH VHDP DOORZDQFH DQG FRUQHUV WKHQ WXUQ DQG
5LEERQ DQG WR\ VWXIILQJ IRU WKH SDGGHG KDQJHU VWXII 6HZ XS WKH JDS ZLWK VPDOO QHDW VWLWFKHV
&DUG ZLWK D [FP ~LQ DSHUWXUH IRU WKH FDUG
)RU VWRFNLVW GHWDLOV VHH SDJH +RZ WR PRXQW D FDUG
6WLWFKLQJ WKH GHVLJQ 75Ζ0 \RXU VWLWFKLQJ WR ILW FHQWUDOO\ LQVLGH \RXU
FDUG
V DSHUWXUH 3ODFH RQ WKH WDEOH ULJKW VLGH XS
)2/' WKH IDEULF LQ KDOI ERWK ZD\V WR ILQG WKH FHQWUH
DQG VWDUW VWLWFKLQJ DW WKLV SRLQW 7KH FURVV VWLWFK
LV ZRUNHG LQ WZR VWUDQGV RI VWUDQGHG FRWWRQ DQG WKH
 $77$&+ GRXEOHVLGHG WDSH WR WKH LQVLGH RI WKH
FDUG DURXQG WKH HGJHV RI WKH DSHUWXUH 3ODFH
RQ WRS RI WKH VWLWFKLQJ DQG SUHVV GRZQ &KHFN ZKLFK
EDFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG IODS ZLOO IROG RQWR WKH EDFN RI WKH VWLWFKLQJ WKHQ DGG
VWULSV RI GRXEOHVLGHG WDSH DQG SUHVV LQ SODFH

$ QHZ OHDI
'0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU '0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU
&URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV &URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
  OW FRUQ"RZHU EOXH EODQF ZKLWH ZKLWH
  GDUN SHZWHU JUH\
  SHDUO JUH\
%DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG

  EOXH JUHHQ  OW FRUQ"RZHU EOXH
VQRZIODNHV
  P EOXH JUHHQ
  GDUN SHZWHU JUH\
  Y OW WDQ RXWOLQHV
  OW SHDFK  SHDFRFN EOXH
  VDOPRQ ZRUGV EDOORRQ VWULQJ

  OW GXVW\ SLQN  OW FDQDU\


EDOORRQ VWULQJ
  SHDFRFN EOXH
  OW EHLJH EURZQ  GN VDOPRQ
ZRUGV ILUHZRUNV
  Y OW EHLJH EURZQ
  JROGHQ EURZQ
  OW FDQDU\ FKDPSDJQH 2FWREHU
  P DQWLTXH YLROHW
6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ FRXQW
  OW DQWLTXH YLROHW HYHQZHDYH RYHU WZR WKUHDGV
6WLWFK FRXQW VDPSOHU K[Z
  GN VDOPRQ
PRQWK EORFNV K[Z
  SHDFRFN EOXH 'HVLJQ VL]H [FP [~LQ
VDPSOHU [FP [LQ PRQWK EORFNV
  JROGHQ EURZQ
6WLWFK WLPH KUV
  OW JROGHQ EURZQ

 -DQXDU\ 
6KRSSLQJ

ΖWȇV HDV\ WR QG HVVHQWLDO VWLWFKLQJ VXSSOLHV RU FDWFK XS RQ D PLVVHG
FRS\ RI &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ ZLWK RXU KDQG\ VKRSSLQJ JXLGH

6WRFNLVWV 6HHQ VRPHWKLQJ WKDWȇV


LQVSLUHG \RX"
+HUHȇV ZKHUH \RX FDQ EX\ LWȐ
$11ȇ6 25&+$5' ()5$0( 05 - :22'
ZZZDQQVRUFKDUGFRXN ZZZHIUDPHFRXN MZRRGGPF#PDLOFRP
 %HVSRNH DQG UHDG\PDGH '0& EUDQGHG VWUDQGHG
)RU FRQWHPSRUDU\ DQG SLFWXUH IUDPHV DQG PRXQWV FRWWRQV )RU PDLO RUGHU RQO\
WUDGLWLRQDO EHDG DQG IRU GLVSOD\LQJ \RXU VWLWFKLQJ HQTXLUH XVLQJ DERYH HPDLO
QHHGOHZRUN NLWV SOXV
KDQGPDGH IUDPHV WR GLVSOD\ +2%%<&5$)7 3+2726 67Ζ7&+
WKHP LQ ZZZKREE\FUDIWFRXN ZZZSKRWRVVWLWFKFRXN
  )RU SHUVRQDOLVHG FRXQWHG
%$51<$516 )RU FDUGVWRFN SDSHU SDLQW FURVV VWLWFK NLWV DQG FKDUWV
ZZZEDUQ\DUQVFRXN JOXH DQG FUDIWLQJ VXSSOLHV PDGH IURP DQ\ SKRWRJUDSK
 
)RU $QFKRU '0& DQG -2+1 -$0(6 1(('/(6 6($067$5
0DGHLUD WKUHDGV DQG DOO NLQGV ZZZMMQHHGOHVFRP ZZZVHDPVWDUFRXN
RI KDEHUGDVKHU\ VXSSOLHV   
$OO NLQGV RI QHHGOHV DQG )RU SODLQ DQG SDWWHUQHG
&27721 3$7&+ QHHGOH SDFNV IRU DOO \RXU IDEULFV DQG DOO NLQGV RI WULPV

'RZQORDG \RXU
ZZZFRWWRQSDWFKFRXN VWLWFKLQJ UHTXLUHPHQWV
  6+((1$ 52*(56 '(6Ζ*16
)RU IDEULFV ERRNV ZDGGLQJ -26< 526( ZZZ
QRWLRQV DFFHVVRULHV DQG
KDEHUGDVKHU\
ZZZMRV\URVHFRP
)RU EXWWRQV VHTXLQV EHDGV
VKHHQDURJHUVGHVLJQVFRXN
6SHFLDOLVLQJ LQ PLQL FXVKLRQ GLJLWDO LVVXH
RI &URVV 6WLWFK
DQG DOO NLQGV RI FURVV VWLWFK DQG KDQJLQJ NLWV
&5$)7 /$036 HPEHOOLVKPHQWV SOXV DQG FKDUW SDFNV RQ D UDQJH RI
ZZZFUDIWODPSVFRXN DGKHVLYHV SDSHUV VFLVVRUV FRORXUIXO WKHPHV
 
6WRFNLQJ D IDQWDVWLF DUUD\ RI
FUDIW ODPSV LQFOXGLQJ GHVN
DQG PRUH

-867 $ 020(17
67Ζ7&+(5 /Ζ0Ζ7('
ZZZVWLWFKHUFRXN
&ROOHFWLRQ
IORRU DQG PDJQLI\LQJ ODPSV ZZZMXVWDPRPHQWFRP  <RX FDQ EX\ D GLJLWDO HGLWLRQ RI &URVV 6WLWFK
LQFOXGLQJ 'D\OLJKW70 ODPSV  )RU FURVV VWLWFK WDSHVWU\ &ROOHFWLRQ Ȃ UHDG\ WR UHDG ZKHQHYHU \RX ZDQW
([FOXVLYH FURVV VWLWFK GHVLJQV HPEURLGHU\ ORQJVWLWFK
6LQJOH LVVXHV DQG VXEVFULSWLRQV DUH DYDLODEOH
'.+ &5($7Ζ216 DYDLODEOH DV NLWV DQG FKDUWV FURFKHW NQLWWLQJ DQG JHQHUDO
ZZZGNKFUHDWLRQVFRXN GLUHFW IURP WKH GHVLJQHUV FUDIWLQJ SURGXFWV DQG HYHU\ LVVXH \RX SXUFKDVH LV VWRUHG LQ \RXU
)RU FURVV VWLWFK NLWV WKUHDGV PDJD]LQH OLEUDU\ SHUPDQHQWO\
DLGD DQG HVVHQWLDO DFFHVVRULHV 0$5Ζ(6 &5266 67Ζ7&+ :Ζ//2: )$%5Ζ&6
2QFH WKH PDJD]LQH KDV GRZQORDGHG DQ LQWHUQHW
ZZZPDULHVFURVVVWLWFK ZZZZLOORZIDEULFVFRXN
'3 62)7:$5( FRXN  FRQQHFWLRQ LV QRW UHTXLUHG VR \RX FDQ WDNH \RXU
ZZZGSVRIWZDUHFRP )DPLO\UXQ EXVLQHVV VWRFNLQJ )RU HYHQZHDYH DLGD DQG DOO PDJD]LQH ZLWK \RX ZKHUHYHU \RX JR <RXȇOO DOVR
 D KXJH UDQJH RI JUHDW YDOXH NLQGV RI VWLWFKLQJ IDEULFV
QG D KXJH UDQJH RI EDFN LVVXHV RQOLQH WRR Ȃ
6RIWZDUH IRU FUHDWLQJ FKDUWV NLWV FKDUWV DQG DFFHVVRULHV
IRU FURVV VWLWFK DQG WDSHVWU\ JR DQG KDYH D EURZVH WR VHH ZKDW \RXȇYH PLVVHG

 -DQXDU\ 
&217$&7 86 $7
'RQȇW &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ
IRUJHWȐ 32 %R[ 1RUWKDP (; '<
(PDLO FVF#GHQQLVFRXN
\RX FDQ EX\ EDFN
LVVXHVRQOLQHDWGHQQLV ('Ζ7256 6XVDQ DQG 0DUWLQ 3HQQ\
&200Ζ66Ζ21Ζ1* ('Ζ725 -HQQ\ 'L[RQ
VXEVFULEHRQOLQHFRXN $57 ('Ζ725 &ODLUH *HUUH\
EDFNLVVXHV 352'8&7Ζ21 ('Ζ725 $QQDEHO $QGUHZV

(GLWRULDO $VVLVWDQWV 1LFROH 3HQQ\ DQG


-HQQ\ -REELQV
&KDUWLQJ VRIWZDUH VXSSOLHG E\ Ζ/6RIW
3KRWRJUDSK\ 7RQ\ $WNLQVRQ DW -XVW )RFXV
$'9(57Ζ6Ζ1*
$GYHUWLVHPHQW 6DOHV   
6HQLRU $GYHUWLVLQJ ([HFXWLYH 'DQLHO /LQGVH\

0$5.(7Ζ1* $1' &Ζ5&8/$7Ζ21


6XEVFULSWLRQV 0DQDJHU 6DUDK $OGULGJH
6HQLRU 'LUHFW 0DUNHWLQJ ([HFXWLYH 5DFKHO (YDQV
8. VXEVFULSWLRQ RUGHUV HQTXLULHV  
2YHUVHDV VXEVFULSWLRQ RUGHUV HQTXLULHV   
2UGHU RQOLQH GHQQLVVXEVFULEHRQOLQHFRXN
(PDLO FURVVVWLWFKFROOHFWLRQ#VHUYLFHKHOSOLQHFRXN

352'8&7Ζ21
*URXS 3URGXFWLRQ 0DQDJHU 6WHSKHQ &DWKHUDOO

0$1$*(0(17

&ROOHFWLRQ &ROOHFWLRQ 0DQDJLQJ 'LUHFWRU -RKQ *DUHZDO


0' RI $GYHUWLVLQJ -XOLDQ /OR\G(YDQV
) 6WLWFK XS D PDJLFDO IORZHU ) 0DNH D IRONV\ SDWFKZRUN 1HZVWUDGH 'LUHFWRU 'DYLG %DUNHU
*URXS 0DQDJLQJ 'LUHFWRU ΖDQ :HVWZRRG
IDLU\ E\ /HVOH\ 7HDUH JHHVH FXVKLRQ &22 %UHWW 5H\QROGV
*URXS )LQDQFH 'LUHFWRU ΖDQ /HJJHWW
) )DOO LQ ORYH ZLWK -HQQ\ ) 6WLWFK D TXDUWHW RI ZLOGOLIH &KLHI ([HFXWLYH -DPHV 7\H
&RPSDQ\ )RXQGHU )HOL[ 'HQQLV
%DUWRQȇV $XWXPQ VDPSOHU GHVLJQV IURP =ZHLJDUW
) 0DNH D SHUVRQDOLVHG ) 2UJDQLVH \RXU UHFLSHV LQ %5$1' 86$*( /Ζ&(16Ζ1* $1' 5(35Ζ176
&URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ LV DYDLODEOH IRU UHSULQW
SHQFLO FDVH XVLQJ (PPD RXU SUHWW\ UHFLSH ERRN V\QGLFDWLRQ OLFHQVLQJ
&RQWDFW 1LFROH $GDPV DW QLFROHBDGDPV#GHQQLVFRXN
&RQJGHQȇV IXQ DOSKDEHW ) )LQG WKH ILUVW SDUW RI RXU RU   

) &UHDWH D ' :HOVK FRWWDJH &KULVWPDV EORFN VDPSOHU 1(;7 Ζ668( 21 6$/( )ULGD\ WK -DQXDU\ 
) 6WLWFK RXU IUHVK NLWFKHQ GHVLJQHG E\ -HQQ\ %DUWRQ 3ULQWHG DQG ERXQG E\ :LOOLDP *LEERQV
'LVWULEXWHG E\ 6H\PRXU 'LVWULEXWLRQ /WG (DVW 3RXOWU\ $YHQXH
KHUE FROOHFWLRQ ) 6HQG D SUHWW\ ELUWKGD\ /RQGRQ (&$ 37 &DOO  

) &KDUW RI WKH PRQWK %ULQJ FDNH JUHHWLQJ FDUG 21:$5' 5(6$/( 7KLV SXEOLFDWLRQ PD\ QRW EH UHVROG RU RWKHUZLVH
GLVWULEXWHG ZKHWKHU DW EHORZ RU DERYH IDFH YDOXH 1RU FDQ WKLV
D IDYRXULWH SKRWRJUDSK ) &KDUW RI WKH PRQWK 0DNH SXEOLFDWLRQ EH DGYHUWLVHG IRU VDOH WUDQVIHU RU GLVWULEXWLRQ

WR OLIH ZLWK 'XUHQH -RQHVȇ /HVOH\ 7HDUHȇV FRORXUIXO 3(50Ζ66Ζ216 0DWHULDO PD\ QRW EH UHSURGXFHG LQ DQ\ IRUP ZLWKRXW
YLEUDQW IORUDO IUDPH SRSSLHV LQ FKLQD FXVKLRQ WKH ZULWWHQ FRQVHQW RI WKH SXEOLVKHU 3OHDVH DGGUHVV VXFK UHTXHVWV WR
-RKQ *DUHZDO 'HQQLV 3XEOLVKLQJ &OHYHODQG 6WUHHW /RQGRQ :7 -'

/Ζ$%Ζ/Ζ7< :KLOH HYHU\ FDUH ZDV WDNHQ SUHSDULQJ WKLV PDJD]LQH WKH
SXEOLVKHUV FDQQRW EH KHOG UHVSRQVLEOH IRU WKH DFFXUDF\ RI WKH
LQIRUPDWLRQ RU DQ\ FRQVHTXHQFH DULVLQJ IURP LW $OO MXGJHPHQWV DUH
EDVHG RQ HTXLSPHQW DYDLODEOH WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ DW WKH WLPH RI

(9(5<
UHYLHZ &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ WDNHV QR UHVSRQVLELOLW\ IRU WKH FRQWHQW RI
H[WHUQDO ZHEVLWHV ZKRVH DGGUHVVHV DUH SXEOLVKHG LQ WKH PDJD]LQH

Ζ668( IHDWXUHV
$ '(11Ζ6 38%/Ζ&$7Ζ21 &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ LV SXEOLVKHG HYHU\ IRXU
ZHHNV E\ 'HQQLV 3XEOLVKLQJ /WG &OHYHODQG 6WUHHW /RQGRQ :7 -'
&RPSDQ\ UHJLVWHUHG LQ (QJODQG 0DWHULDO PD\ QRW EH UHSURGXFHG LQ
ZKROH RU SDUW ZLWKRXW WKH FRQVHQW RI WKH SXEOLVKHUV Ζ661 

HDV\WRXVH &203(7Ζ7Ζ21 58/(6 %\ WDNLQJ SDUW LQ RQH RI RXU &RPSHWLWLRQV \RX DJUHH WR EH

FKDUWV \RX FDQ


ERXQG E\ WKHVH &RPSHWLWLRQ 5XOHV /DWH RU LQFRPSOHWH HQWULHV ZLOO EH GLVTXDOLILHG 3URRI RI
SRVWLQJ LI UHOHYDQW VKDOO QRW EH GHHPHG SURRI RI GHOLYHU\ (QWULHV PXVW EH VXEPLWWHG E\ DQ
LQGLYLGXDO QRW YLD DQ\ DJHQF\ RU VLPLODU DQG XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHG DUH OLPLWHG WR RQH SHU
KRXVHKROG 7KH &RPSDQ\ UHVHUYHV WKH ULJKW LQ LWV VROH GLVFUHWLRQ WR VXEVWLWXWH DQ\ SUL]H ZLWK

]RRP
FDVK RU D SUL]H RI FRPSDUDEOH YDOXH 8QOHVV RWKHUZLVH VWDWHG WKH &RPSHWLWLRQ LV RSHQ WR DOO *%
UHVLGHQWV RI \HDUV DQG RYHU H[FHSW HPSOR\HHV RI 'HQQLV 3XEOLVKLQJ DQG DQ\ SDUW\ LQYROYHG
LQ WKH FRPSHWLWLRQ RU WKHLU KRXVHKROGV %\ HQWHULQJ D &RPSHWLWLRQ \RX JLYH SHUPLVVLRQ WR XVH
\RXU QDPH OLNHQHVV DQG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH &RPSHWLWLRQ DQG IRU
SURPRWLRQDO SXUSRVHV $OO HQWULHV ZLOO EHFRPH WKH SURSHUW\ RI WKH &RPSDQ\ XSRQ UHFHLSW DQG
ZLOO QRW EH UHWXUQHG <RX ZDUUDQW WKDW WKH &RPSHWLWLRQ HQWU\ LV HQWLUHO\ \RXU RZQ ZRUN DQG QRW
FRSLHG RU DGDSWHG IURP DQ\ RWKHU VRXUFH ΖI \RX DUH D ZLQQHU \RX PD\ KDYH WR SURYLGH
DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ 'HWDLOV RI ZLQQHUV ZLOO EH DYDLODEOH RQ UHTXHVW ZLWKLQ WKUHH PRQWKV

*R WR $SSOH 1HZVVWDQG
RI WKH FORVLQJ GDWH ΖI \RX DUH D ZLQQHU UHFHLSW E\ \RX RI DQ\ SUL]H LV FRQGLWLRQDO XSRQ \RX
FRPSO\LQJ ZLWK DPRQJ RWKHU WKLQJV WKH &RPSHWLWLRQ 5XOHV <RX DFNQRZOHGJH DQG DJUHH WKDW
QHLWKHU WKH &RPSDQ\ QRU DQ\ DVVRFLDWHG WKLUG SDUWLHV VKDOO KDYH DQ\ OLDELOLW\ WR \RX LQ

IRU L3DG DQG L3KRQH &ROOHFWLRQ &ROOHFWLRQ 


FRQQHFWLRQ ZLWK \RXU XVH DQGRU SRVVHVVLRQ RI \RXU SUL]H

k &RS\ULJKW 'HQQLV 3XEOLVKLQJ /LPLWHG

) 'HFN WKH ZDOOV ZLWK WKH ) 7DNH D WULS WR D QRVWDOJLF


ZZZELWO\$SSOH&6 GD\V RI &KULVWPDV &KULVWPDV 7R\ 6KRS
&ROOHFWLRQ ) 0DNH D FDNH WLQ EDQG GHVLJQHG E\ 0DULD 'LD]
FRYHUHG LQ MROO\ URELQV ) 6WUHWFK \RXU VNLOOV ZLWK RXU
*R WR =LQLR IRU ) 6WLWFK D FODVVLF VDPSOHU
ZLWK JROGHQ GHWDLOV
&HOHVWLDO DQJHO GHVLJQ
) 6WLWFK VHYHQ VWULNLQJ JLIW 127( 72 5($'(56
$QGURLG RU 3&0DF ) 6HZ D ZLQWU\ WDEOH UXQQHU WDJ GHVLJQV
7KH FKDUWV LQ WKLV PDJD]LQH DUH SURWHFWHG E\ FRS\ULJKW EHORQJLQJ WR
'HQQLV 3XEOLVKLQJ RU LWV GHVLJQHUV DQG FRQWULEXWRUV
'R QRW UHVHOO UHSURGXFH RU GLVWULEXWH WKH FKDUWV ZLWKRXW SHUPLVVLRQ IURP WKH FRS\ULJKW
) &UHDWH D PLQL EXVW RI ) 6HZ D PLQL FXVKLRQ RI
ZZZ]LQLRFRP
RZQHU &RS\ULJKW ODZ SURWHFWV FUHDWLYH ZRUN DQG XQDXWKRULVHG FRS\LQJ LV LOOHJDO
+RZHYHU PDNLQJ D VLQJOH FRS\ IRU WKH SXUSRVHV RI SHUVRQDO XVH LV DOORZHG
'RZQWRQȇV 0U &DUVRQ 'RZQWRQȇV /DG\ &UDZOH\
FURVVVWLWFKFROOHFWLRQ ) &KDUW RI WKH PRQWK 6WLWFK ) &KDUW RI WKH PRQWK 0DNH
'XUHQH -RQHVȇ &KULVWPDV /HVOH\ 7HDUHȇV EHDXWLIXO
JXDUGLDQ DQJHO VHDVRQDO VRQJELUG FXVKLRQ

-DQXDU\ 
&ROOHFWLRQ HVVHQWLDOV

6WLWFK 
'LVFRYHU DOO \RX QHHG WR NQRZ WR VWDUW FURVV VWLWFKLQJ DQG ORWV RI KHOSIXO
KLQWV WR PDNH \RX DQ H[SHUW :H ZLOO KHOS \RX PDNH WKRVH UVW VWLWFKHVȐ

*HWWLQJ VWDUWHG 7U\ WKHVH WKUHH ZD\V WR JHW JRLQJ WKHQ FKRRVH WKH RQH WKDW VXLWV \RX EHVW

6HOHFW \RXU QHHGOH

)DEULF &RXQW 1HHGOH


$LGD 7DSHVWU\ 
$LGD 7DSHVWU\ 
+DUGDQJHU 7DSHVWU\ 
(YHQZHDYH 7DSHVWU\ 
(YHQZHDYH DQG RYHU 7DSHVWU\ 
/RRS VWDUW :KHQ VWLWFKLQJ /RRVH HQG VWDUW :DVWH NQRW VWDUW
7Ζ3 7R DWWDFK EHDGV XVH D EHDGLQJ ZLWK WZR WKUHDGV :KHQ VWLWFKLQJ ZLWK DQ\ :KHQ VWLWFKLQJ ZLWK DQ\
QHHGOH RU D VL]H WDSHVWU\ QHHGOH &XW D VLQJOH WKUHDG WKDWȇV QXPEHU RI WKUHDGV QXPEHU RI WKUHDGV
WZLFH DV ORQJ DV \RX QHHG %ULQJ \RXU QHHGOH XS WKURXJK .QRW WKH HQG RI WKH WKUHDG
DQG WKUHDG ERWK HQGV WKH IDEULF DQG EH VXUH WR DQG WDNH WKH QHHGOH GRZQ
WKURXJK \RXU QHHGOH OHDYH D OLWWOH SLHFH RI WKUHDG WKURXJK WKH IDEULF RQ WKH
&RPH XS WKURXJK WKH IDEULF DW WKH EDFN +ROG WKLV WKUHDG ULJKW VLGH D OLWWOH DZD\ IURP
DQG PDNH D KDOI VWLWFK WKHQ XQGHUQHDWK WKH DUHD WR \RXU UVW VWLWFK $V \RX VWLWFK
SDVV WKH QHHGOH WKURXJK WKH EH VWLWFKHG VR WKDW \RX ZLOO WRZDUGV WKH NQRW \RX ZLOO
ORRS WKDWȇV IRUPHG DW WKH VHFXUH LW ZLWK \RXU UVW IHZ VHFXUH WKH WKUHDG DW WKH EDFN
EDFN WR VHFXUH LW FURVV VWLWFKHV WKHQ \RX FDQ FXW R WKH NQRW

/HDUQ WKH EDVLF WHFKQLTXHV


&URVV VWLWFK PDGH HDV\ DQG \RXȇUH UHDG\ IRU WKH SURMHFWV 

 

%DFNVWLWFK XVHG IRU RXWOLQHV


RU GHWDLOV LV VKRZQ DV FRORXUHG
OLQHV RQ WKH FKDUW DQG LV GRQH
&URVV VWLWFK RQ DLGD +DOI FURVV VWLWFK &URVV VWLWFK RQ HYHQZHDYH DIWHU WKH FURVV VWLWFK %ULQJ WKH
$LGD KDV JURXSV RI WKUHDGV 7KLV LV VLPSO\ KDOI RI DQ (YHQZHDYH DQG OLQHQ IDEULFV QHHGOH XS DW GRZQ DW XS DW
ZRYHQ WRJHWKHU WR IRUP RUGLQDU\ FURVV VWLWFK %ULQJ WKH DUH ZRYHQ LQ VLQJOH WKUHDGV GRZQ DW XS DW DQG VR RQ
GLVWLQFW EORFNV Ȃ SHUIHFW IRU QHHGOH XS DW GRZQ DW XS DW 8VXDOO\ \RX ZLOO VWLWFK RYHU WZR ZRUNLQJ RYHU RQH EORFN RI DLGD
EHJLQQHUV &URVV VWLWFKHV DUH DQG VR RQ +DOI FURVV VWLWFKHV WKUHDGV DV \RX FDQ VHH LQ WKH RU WZR WKUHDGV RI HYHQZHDYH
PDGH RYHU RQH EORFN RI IDEULF DUH RIWHQ XVHG WR FUHDWH D SDOHU H[DPSOH VKRZQ DERYH $V D /RQJ VWLWFK LV ZRUNHG WKH
$ TXLFN ZD\ WR ZRUN D OLQH RI DUHD RI VWLWFKLQJ IRU H[DPSOH UHVXOW RI WKLV D GHVLJQ VWLWFKHG VDPH ZD\ EXW RYHU PRUH WKDQ
VWLWFKHV LV WR XVH KDOI FURVV IRU WKH VN\ RU D EDFNJURXQG RQ FRXQW HYHQZHDYH ZLOO EH RQH EORFN RI DLGD RU PRUH WKDQ
VWLWFKHV JRLQJ RQH ZD\ WKHQ ZKLFK FDQ JLYH WKH LPSUHVVLRQ WKH VDPH VL]H DV RQH VWLWFKHG WZR WKUHDGV RI HYHQZHDYH
GRXEOH EDFN RQ \RXUVHOI RI GLVWDQFH LQ D GHVLJQ RQ FRXQW DLGD

 -DQXDU\ 
&ROOHFWLRQ HVVHQWLDOV

7
$ % & '
)UDFWLRQDO VWLWFKHV VDPH VTXDUH PDNH WKH OHVV VKRZQ DUH RQ DLGD ZKHUH WKH 7Ζ3 )UDFWLRQDOV DUH HDVLHU
$ VPDOO V\PERO LQ WKH FRUQHU SURPLQHQW FRORXU D WLQ\ FHQWUH EORFN KDV WR EH SLHUFHG WR ZRUN RQ HYHQZHDYH DV WKHUH
RI D VTXDUH $ LQGLFDWHV TXDUWHU VWLWFK & WKHQ ZRUN WR PDNH WKH TXDUWHU VWLWFK \RX LV QR EORFN WR EH SLHUFHG
D WKUHHTXDUWHU VWLWFK % ΖI WZR D WKUHHTXDUWHU VWLWFK LQ WKH PD\ ZDQW WR XVH D VKDUSHU
GLHUHQW V\PEROV RFFXS\ WKH RWKHU FRORXU ' 7KH H[DPSOHV QHHGOH IRU WKLV 

7KH QDO GHWDLOV 5HDGLQJ FKDUWV DQG NH\V


0DQ\ GHVLJQV IHDWXUH EHDGV RU )UHQFK NQRWV 7KH FKDUWV DUH HDV\ WR IROORZ ZKHQ \RX NQRZ KRZ
7KHVH DUH HDV\ WR GR EXW SUDFWLVH RQ VFUDS IDEULF UVW Q (DFK FKDUW V\PERO UHSUHVHQWV
RQH VWLWFK RQ WKH IDEULF
'DLV\ NH\
%HDGV '0& $QFKRU 0DGHLUD &RORXU
Q 7KH NH\ VKRZV WKH WKUHDG &URVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
$WWDFK HDFK EHDG ZLWK D KDOI
:KLWH  :KLWH
FURVV VWLWFK %ULQJ WKH QHHGOH FRORXU WKDW WKH V\PEROV 
  /LJKW SXUSOH

XS DW RQH ERWWRP FRUQHU RI WKH UHSUHVHQW IRU DOO VWLWFKHV   'DUN SXUSOH

VTXDUH WKUHDG WKH EHDG RQ WR &KHFN KRZ PDQ\ VWUDQGV   0HG SXUSOH
  2II ZKLWH
WKH QHHGOH DQG FRPSOHWH WKH RI WKUHDG \RX QHHG IRU HDFK 

VWLWFK 8VH D EHDGLQJ QHHGOH RU Q 7KH WKUHDG FRGHV LQ WKH NH\ +DOI FURVV VWLWFK LQ WZR VWUDQGV
D QHHGOH ZLWK D VPDOO H\H DQG DUH IRU '0& $QFKRU DQG   'DUN SXUSOH

VHZLQJ FRWWRQ WKDW PDWFKHV WKH 0DGHLUD FRORXUV :H OLVW WKH &URVV VWLWFK XVLQJ RQH VWUDQG RI
IDEULF RU VWLWFKLQJ $WWDFK PRUH WKUHDGV XVHG WR VWLWFK RXU HDFK FRORXU
UPO\ ZLWK D ZKROH FURVV VWLWFK PRGHO UVW WKHUHIRUH WKH 
  /LODF
'0& /LJKW (IIHFWV (
GHVLJQ PD\ ORRN VOLJKWO\
GLHUHQW LI VWLWFKHG XVLQJ %DFNVWLWFK LQ RQH VWUDQG
)UHQFK NQRWV DQRWKHU EUDQG   'DUN SXUSOH
 %ULQJ WKH QHHGOH XS WKURXJK DOO RXWOLQHV DQG GHWDLOV
Q 7KH DUURZV RQ WKH FKDUW SRLQW
WKH IDEULF :LWK WKXPE DQG
WR WKH FHQWUH RI WKH FKDUW )UHQFK NQRWV LQ WZR VWUDQGV
IRUHQJHU KROG WKH WKUHDG  <HOORZ
2Q PRVW GHVLJQV \RX VWDUW
D IHZ LQFKHV DZD\ IURP GDLV\ FHQWUH GHWDLOV
VWLWFKLQJ KHUH WR HQVXUH WKH
ZKHUH LW FDPH XS .HHSLQJ WKH
GHVLJQ LV FHQWUDO 7R QG WKH $WWDFK EHDGV ZLWK PDWFKLQJ FRWWRQ
WKUHDG WDXW WZLVW WKH QHHGOH
FHQWUH RI \RXU IDEULF IROG LW LQ 0LOO +LOO VHHG EHDGV <HOORZ FUHPH
WZLFH DURXQG WKH WKUHDG GDLV\ FHQWUH GHWDLOV
KDOI ERWK ZD\V WKH FUHDVH LQ
WKH PLGGOH FRUUHVSRQGV WR 6WLWFKHG XVLQJ '0& WKUHDGV RQ FW DLGD
WKH FKDUW FHQWUH ZKHUH \RXȇOO 6WLWFK FRXQW [
'HVLJQ DUHD [FP ~[LQ
PDNH \RXU UVW VWLWFK
 6WLOO KROGLQJ WKH WKUHDG SXVK
  
WKH QHHGOH GRZQ LQWR WKH
C

IDEULF FORVH WR ZKHUH LW FDPH
RXW WKHQ SXOO WKH QHHGOH
WKURXJK JHQWO\ WR IRUP
D NQRW 'RQȇW SXOO WRR KDUG
7Ζ3 9DU\ WKH QXPEHU RI WZLVWV 
RU VWUDQGV WR PDNH ODUJHU RU
VPDOOHU )UHQFK NQRWV


C

:KHQ QLVKHGȐ 
1
7

7DNLQJ FDUH RI \RXU VWLWFKLQJ


:DVK \RXU ZRUN WR UHIUHVK WKH IDEULF DQG WKUHDGV Ȃ JRRG TXDOLW\
WKUHDGV ZRQȇW UXQ 8VH ZDUP ZDWHU DQG ULQVH XQWLO WKH ZDWHU 
UXQV FOHDU 7R LURQ SODFH \RXU GDPS VWLWFKLQJ RQ =X\ WRZHOV
ZLWK D FOHDQ ZKLWH FORWK RYHU WKH WRS DQG SUHVV ZLWK D ZDUP
C
LURQ XQWLO LW LV DOPRVW GU\

-DQXDU\ 
%UHDN 
5HOD[ DQG WDNH D EUHDN ZLWK WKLV PRQWKȇV SUL]H
FURVVZRUG IRU D FKDQFH WR ZLQ D ERRN DQG IDEULF

$FURVV )DEXORXV SUL]H


 6FUHZ XS RQHV H\HV 
 3URGXFH RU EXLOG RQ 2QH OXFN\ ZLQQHU ZLOO UHFHLYH D 6WRU\ODQG &URVV 6WLWFK
ERRN E\ :KDW 'HOLODK 'LG IHDWXULQJ PDJLFDO SURMHFWV
 0DNHV WKLV RQ SDJH 
ZLWK D IUHH VWLWFKLQJ JLIW DW WKH EDFN RI WKH ERRN SOXV
 6WLWFK D 6FRWWLVK RQH RQ SDJH 
D =ZHLJDUW FRXQW &DVKHO OLQHQ YLQWDJH IDEULF SDFN
 6WLWFK WKLV RQ +DUGDQJHU RQ SDJH  6WRU\ODQG &URVV 6WLWFK LV e IURP ERRN VKRSV DQG
 2SSRVLWH RI UHWUHDWLQJ WKH &DVKHO IDEULF SDFN LV e IURP =ZHLJDUW VXSSOLHUV
 (QWHU WKLV E\ ZRUNLQJ RXW WKH ZLQQLQJ
ZRUG 
 3ODFH WR OHDUQ 
 6WLWFK RQ WKLV RQ SDJH    

 2SSRVLWH RI WRS 
 OHWWHUV PDNH XS WKLV RQ SDJH  
 5HPRYLQJ RUDQJH RU EDQDQD VNLQ 
 /LJKW JXVWV RI ZLQG 

'2:1 
 ΖPDJLQDU\ OLQH DURXQG (DUWKȇV FHQWUH 
 3LHFH LQ WKUHH RI WKHVH RQ SDJH 
 'R WKLV LQ DFURVV 
 6HOOHUV RI FRPPRGLWLHV  
 2OG IDVKLRQHG RQHV RQ SDJH 
 /RXG QRLVH ZROYHV DQG GRJV PDNH 

 :HOO HVWDEOLVKHG RU FXVWRPDU\ 
 &RQIHFWLRQV FRQWDLQLQJ FRFRD 

 86 QDPH IRU D IODW 
 ΖQXQGDWHG ZLWK ZDWHU 
 'URSV EDFN RU JHWV OHVV  

 $Q H[WUD ILIWK W\UH LV FDOOHG D BBBBB 


 6WRU\   

 

35Ζ=( &5266:25' 


$FURVV ZLQGVFUHHQ DGGV H[WUDFW JDUODQG
 WDUW SLORW WRUH FOHDU IRVVLO HLJKW\
 WHQWV VRDS EDVLF EXVK $XVWULD WR\
+RZ WR HQWHU
VKRS HDV\ UHSUHVHQWV 2QFH \RXȇYH FRPSOHWHG WKH FURVVZRUG WKH VKDGHG ER[HV ZLOO IRUP DQ DQDJUDP RI D IDYRXULWH KREE\
:ULWH \RXU ZLQQLQJ ZRUG DQG &URVVZRUG RQ WKH EDFN RI D SRVWFDUG RU VWXFNGRZQ HQYHORSH
'RZQ ZUHDWK QDWXUDO VWDJ UHWDLQ HJJQRJ
DGGLQJ \RXU QDPH DQG DGGUHVV DQG SRVW LW WR &URVV 6WLWFK &ROOHFWLRQ 0DJD]LQH 32 %R[ 
 GUDJRQV VXGGHQO\ RUH 6DQWD ERUHG
 SHUVXDGH JODVVHV WRXJKHQ VDYDJH 1RUWKDP (; '< &RPSHWLWLRQ RSHQ WK 'HFHPEHU  WK -DQXDU\ )RU FRPSHWLWLRQ
 ZLQWHU VKDSHV FU\ H\HV WHUPV DQG FRQGLWLRQV JR WR SDJH 
:LQQLQJ ZRUG &27721

&RPSHWLWLRQ UXOHV 7R HQWHU WKLV FRPSHWLWLRQ HQWULHV PXVW EH UHFHLYHG EHWZHHQ WK 'HFHPEHU Ȃ WK -DQXDU\ 7KH ZLQQHUV ZLOO EH VHOHFWHG DW UDQGRP IURP DOO HQWULHV (QWULHV PXVW
EH VXEPLWWHG E\ DQ LQGLYLGXDO QRW YLD DQ\ DJHQF\ RU VLPLODU DQG XQOHVV RWKHUZLVH VWDWHG DUH OLPLWHG WR RQH SHU KRXVHKROG %\ HQWHULQJ D &RPSHWLWLRQ \RX JLYH SHUPLVVLRQ WR XVH \RXU QDPH
OLNHQHVV DQG SHUVRQDO LQIRUPDWLRQ LQ FRQQHFWLRQ ZLWK WKH &RPSHWLWLRQ DQG IRU SURPRWLRQDO SXUSRVHV <RX ZDUUDQW WKDW WKH &RPSHWLWLRQ HQWU\ LV HQWLUHO\ \RXU RZQ ZRUN DQG QRW FRSLHG RU
DGDSWHG ΖI \RX DUH D ZLQQHU \RX PD\ KDYH WR SURYLGH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ 'HWDLOV RI ZLQQHUV ZLOO EH DYDLODEOH RQ UHTXHVW ZLWKLQ WKUHH PRQWKV RI WKH FORVLQJ GDWH <RX DFNQRZOHGJH DQG DJUHH
WKDW QHLWKHU WKH &RPSDQ\ QRU DQ\ DVVRFLDWHG WKLUG SDUWLHV VKDOO KDYH DQ\ OLDELOLW\ WR \RX LQ FRQQHFWLRQ ZLWK \RXU XVH DQGRU SRVVHVVLRQ RI \RXU SUL]H )XUWKHU UXOHV FDQ EH UHDG LQ IXOO RQ SDJH 

 -DQXDU\ 
1H[W PRQWK LQ \RXU )HEUXDU\ LVVXHȐ


DOZD\V 6XEVFULEH

   

1HYHU PLVV DQ LVVXH
RI &URVV 6WLWFK
&ROOHFWLRQ
6HH SDJH RU FDOO
  

@ 0DNH WKLV EHDXWLIXO ZHGGLQJ VDPSOHU E\ -HQQ\ %DUWRQ


@ )LQG SDUW WZR RI RXU DQLPDO DOSKDEHW EDE\ VDPSOHU
@ &UHDWH D PLQL ' VHZLQJ PDFKLQH IRU \RXU FUDIW URRP E\ 'LDQH 0DFKLQ
3/86 $ VLOKRXHWWH JUHHWLQJV FDUG OLRQ FXE SLFWXUH DQG EHH SLQFXVKLRQ

21 6$/( )ULGD\ WK -DQXDU\