Вы находитесь на странице: 1из 4

Inspecto1·atul National de Securitate PuЫica

Noi, locuitшii ai 111u11icipiL1lui Со111гаt, capitalei UT А Gagauzia, va solicitam


sa acoгdati ajutoг 111 sо!Щiопагеа а uпnatoaгei р1·0Ыеmе.
Muпicipiul Сошгаt este tгave1·sat de dгшnul national R28 (14 km).
De-a luпgнl нпеiа diпtгe се\е 111ai ag\0111eгate autostrazi din tara noastra, саге
duce la роагtа 111ai·itiшa - poгtul GiшgiLtle~ti, exista doua mari institЩii
de
111vata111aпt, gгadiпita №6 ~i liceul N. Tгetiakov, cai·e frecventeaza peste
900 de
copii.
Ре 22 apгilie 2021 а avut !ос о t1·agedie, un elev de clasa а VI-a а fost
lovit Ia
о tгесеге de pietoпi.
Си геgгеt, acesta nu este p1·iшul accident rutier din cauza traficului
intens .
In арюрiегеа institЩiiloг de 1nvЩamant ре drum exista marcaje rutiere !а
tгece1·ile de pietoпi , dаг acestea suпt pгactic inviziЬile din cauza ~terge
rii vopselei
(foto sunt апехаtе).
In contextul сеlог expuse de mai sus, pentru а evita accidentele 1n viitor ~i
pentru а asigura secuгitatea pietonilor 1n locuri си pericol sporit, va solicitam
sa
luati 111 consideгaгe instalaгea semafoarelor cu LED, denivelari artificiale (benzi
гezonatoaгe ), alte elemente de secuгitate а ciгculatiei pietonale
!а trecerea de
pietoni l1nga liceul Tгetiakov.

Va mulµimim anticipat,

clact e pent9.Ji raspuns:


>,,ц,U~ Уа'~ - 6ь8ЗООУ-/3

№п/п Ф .И.О.

j
2.
J,
f

(pl, С.
.,(/ . (
/

,,,,,,,,

@.
-
//rp
!JЧ. ~ ( - t,LQ щ.
rТ ,,,
.f:/'. m

31
. .
ш11 .

d ~m&
,.

1
'12.
V>
<t1t
у{'

ч6

~1
c,i
13
so
S/
.) 2...
S'~ Цt(

5'у

«
f"ь

Sl-
~8
s-з

60
6(
{,2_

63 ~

G't
6) 7~1-и2_

6t
ь~

6J
?v
11
7-2- aw-
7-J
7}

7-ь

17

80

Вам также может понравиться