Вы находитесь на странице: 1из 4

p%ƒдSл 1.

j%мCе2е…2…S“2ь S “"S2%гл д
12. Bybee R.W. The case for STEM education: Challenges and op- риантностью свойств объектов и явлений относительно не-
portunities [Электронный ресурс] // Arlington, VA: National которых преобразований. Симметрия проявляет взаимосвязь
Science Teachers Association Press. 2013. – URL: http://static. физических законов, упрощает понимание сложных процес-
nsta.org/files/PB337Xweb.pdf сов, рассматриваемых в результате изучения студентами об-
13. Building a science, technology, engineering and math agenda щего курса физики в высших учебных заведениях. В статье
[Электронный ресурс] // National Governors Association прослеживается влияние принципа симметрии на развитие
(NGA). 2007. – URL: http://www.nga.org/files/live/sites/NGA/ STEM-компетенций студентов при решении задач в процес-
files/pdf/0702INNOVATIONSTEM.PDF се обучения физике в высших учебных заведениях.
14. http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5219- Ключевые слова: симметрия, учебный процесс, физи-
15. Launching the 21st century American aerospace workforce ка, физическое образование, принципы симметрии, реше-
[Электронный ресурс] // Aerospace Industries Association of ние задач, элементы симметрии, методические требования,
America (AIAA). Washington, DC: 2008. – URL: http://www. STEM-образование.
raeng.org.uk/publications/other/launching-the-21stcentury- O. S. Kuzmenko1, S. V. Dembitska2
american-aerospace-work 1
Kirovohrad flying academy of the National aviation university
2
О. С. Кузьменко1, С. В. Дембицкая2 Vinnitsa National Technical University
1
Кировоградская летная академия Национального FORMING STEM-COMPETENIES OF STUDENTS AT THE
авиационного университета TIME OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL PROBLEMS WITH
2
Винницкий национальный технический университет COMBINATION OF THE PRINCIPLE OF SYMMETRY IN
HIGHER EDUCATIONAL STUDENTS
ФОРМИРОВАНИЕ STEM-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ The article analyzes the concept of symmetry, which is the
С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ СИММЕТРИИ В ВЫСШИХ basis of modern physical theories being considered in the direc-
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ tion of STEM-education. These problems and contradictions in
the implementation of STEM-education that traditional educa-
В статье анализируется понятие симметрии, которое
tional system does not fully meet the requirements and needs of
положено в основу современных физических теорий, кото-
the XXI century learning; low level of success in the disciplines
рые рассматриваются в направлении STEM-образования.
of Physics and Mathematics profile and the lack of ability to
Указано проблемы и противоречия в реализации STEM-
solve real problems that require knowledge and application-
образования, то есть традиционная система образования не
STEM disciplines.
в полной мере соответствует требованиям и запросам обу-
Symmetry reveals the relationship of physical laws, simpli-
чения XXI века; низкий уровень успешности в дисципли-
fies the understanding of complex processes in question as a
нах физико-математического профиля, а также отсутствие
result of study of general physics course in high schools.
способностей решать реальные проблемы, требующие зна-
ний и приложений STEM-дисциплин. Key words: symmetry, educational process, physics, physi-
Симметрия связана с правильностью формы, пропор- cal education, principles of symmetry, solving problems symme-
циональности, периодичностью, упорядоченностью и инва- try elements, methodological requirements, STEM-education.
Отримано: 18.07.2017

УДК 373.5.091.33:53
В. П. Ляшко
Вінницький державний педагогічний університет іменні М. Коцюбинського
е-mail: liralvp@gmail.com

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ Й КЛЮЧОВИХ


КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
У статті розглянуто проблему використання методу проектів з позицій компетентністного підходу до навчання фізики.
Наведено технології проектної діяльності, яка містить п’ять складових, описано основні педагогічні цілі використання ме-
тоду проектів. Запропоновано такі види проектних досліджень: творчі, інформаційні, практичні, ігрові. Використовуються
такі етапи виконання проектів як: організаційно-підготовчий, пошуковий, підсумковий.
Описується виконання навчальних проектів, вирішується ціла низка різнорівневих, дидактичних, виховних і розвиваль-
них завдань. Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на
отримання самостійних результатів за консультативної допомоги вчителя. Учитель здійснює управління такою діяльністю
і спонукає до пошукової діяльності учнів, допомагає у визначенні мети та завдань навчального проекту, орієнтовних при-
йомів дослідницької діяльності та пошук інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних задач. Захист на-
вчальних проектів, обговорення та узагальнення отриманих результатів відбувається на спеціально відведених заняттях.
Оцінювання навчальних проектів здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання.
Ключові слова: проектна технологія, навчальний проект, ключові та предметні компетентності, проектна діяльність,
навчання фізики.

Актуальність. Згідно з новим Державним стандар- вченні О. Пєхота, Т. Кручиніна, К. Баханов, С. Гончаренко,
том базової повної загальної середньої освіти (електронний Н. Полохін.
ресурс, режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/ Навчальний проект розглядається як ефективний за-
zagalna-serednya/derj-stand.html, дата звернення 29.06.2017). сіб формування предметної і ключових компетентностей
Важливим завданням вивчення фізики є формування пред- учнів у процесі навчання фізики. Тому практично в кож-
метної і ключових компетенцій учнів. ному розділі програми запропоновано орієнтовні теми на-
Крім традиційних прийомів, методів, запропоновано вчальних проектів і зазначено кількість навчальних годин,
використання проектної технології навчання. яка виділяється на цей вид навчальної діяльності учнів на
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея вклю- уроці [2].
чення проектної діяльності в освітній процес була запро- Мета статті. Теоретично обґрунтувати можливості
понована американським педагогом і філософом Джоном методу проектів у формуванні предметної й ключових ком-
Дьюї. У галузі теорії та методики навчання фізики (загаль- петентностей учнів у процесі навчання фізики.
ноосвітній рівень) розробкою компетентнісного підходу Виклад основного матеріалу. Визначивши поняття
займалися такі вчені, як Альнікова Т.В., Мерзлякова О.П., освітніх компетентностей, варто з’ясувати їх ієрархію. Від-
Осенчугова Т.В. Сорокіна Н.І., Худякова А.В. повідно до поділу змісту освіти на загальну метапредметну
У галузі теорії та методики навчання фізики застосову- (для всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів
вали проектні технології у навчальному процесі українські або освітніх галузей) і предметну (для кожного навчального
22 © Ляшко В. П., 2017
* C%*=ƒ…,*, дSG"%“2S …="ч=…… -Sƒ,*,
предмета), було запропоновано трирівневу ієрархію компе- – застосування комп’ютерних технологій (для пошу-
тентностей: ку інформації, спілкування з іншими учасниками проекту,
– ключові компетентності – відносяться до загально- створення кінцевого продукту проекту) [8].
го (метапредметного) змісту освіти; Механізм реалізації проектної технології складається з
– загальнопредметні компетентності – відносяться п’яти основних компонентів.
до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей; Перша складова – організація стимулюючого енерго-
– предметні компетентності – мають конкретний інформаційного простору (предметного, соціокультурного,
опис і формулюються в рамках навчальних предметів [4]. освітнього), для розвитку потенціальних можливостей ди-
Ключові освітні компетентності конкретизуються кож- тини, його внутрішнього світу.
ного разу на рівні освітніх галузей і навчальних предметів Друга складова – організація різноманітних видів
для кожного ступеня навчання. Наприклад, ключові на- діяльності як умова самореалізації кожного учня: соціаль-
вчально-пізнавальні компетентності знаходять своє втілення но-комунікативної, суспільно-корисної, ігрової, фізично-оз-
у загальнопредметній рефлексивній компетентності, а потім доровчої, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької,
у такій предметній компетентності з історії, як здатність ви- художньо-естетичної, туристсько-краєзнавчої, науково-тех-
діляти в будь-якій історичній події боротьбу інтересів різних нічної, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної.
сторін [5]. Третя складова – організація продуктивного спілку-
Основою методу проектів є розвиток критичного мис- вання як умови соціального розвитку учнів, формування по-
лення, пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно кон- зитивної «Я–концепції». Навчити учнів спілкуватись, куль-
струювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному турі діалогу – клопітка та трудомістка діяльність, успіху якої
просторі. Цей метод завжди зорієнтований на самостійну сприяють перш за все інтерактивні форми роботи, тобто ті
діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку вони ви- форми та методи, які забезпечують продуктивну реалізацію
конують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органіч- проектної технології.
но поєднується з груповим (cooperative learning) підходом до Четверта складова – психолого-педагогічна підтримка
навчання. Метод проектів завжди припускає розв’язування розв’язання учнями своїх проблем, допомога їм у самопіз-
деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, викорис- нанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації. Ця
тання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – складова потребує системного підходу [9].
інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, Остання (п’ята) складова – підвищення професійної
технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів майстерності, проективної культури педагогічних кадрів.
повинні бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична про- Основною рушійною силою в реалізації кожного проекту є
блема, то конкретне її розв’язання, якщо практична – кон- вчитель, який усвідомлює свою соціальну відповідальність,
кретний результат, готовий до впровадження [6]. постійно турбується за своє особистісне та професіональне
Проект – це метод навчання. Він може застосовуватись зростання. З метою досягнення позитивних результатів з
як на уроках, так і в позакласній роботі, орієнтований на до- впровадження методу проектів учителю необхідно пройти
сягнення цілей самих учнів, тому неповторний; формує зна- багаторівневу систему підготовки:
чну кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому – інформаційно-теоретичну;
є ефективним; формує досвід, тому незамінний [1]. – організаційно-практичну із закріпленням та апро-
Організація проектної діяльності учнів довела, що бацією теоретичних знань на практиці;
проектування – комплексна діяльність, якій властиві: – рефлексивну із самостійною роботою вчителів з пе-
– ознаки автодидактики (учасники проектування ніби реосмислення та творчого аналізу своєї діяльності;
автоматично, без спеціально означеної дидактичної задачі з – корекційну, яка спрямована на поповнення знань і
боку організаторів засвоюють нові поняття, нові уявлення практичних навичок учителів для подолання наявних труд-
про різні сфери життя, про виробничі, особисті, соціально- нощів;
політичні відносини між людьми, нове розуміння змісту тих – методологічну, яка передбачає підготовку педагогів-
змін, яких вимагає життя; тренерів, які можуть учити інших, створювати свої майстер-
– участь у проектній діяльності ставить дітей і до- класи.
рослих у позицію господаря життя, тобто проектування ви- Проектна діяльність у виховній роботі є:
ступає як принципово інша суб’єктна, а не об’єктна форма – шляхом розвитку творчого потенціалу особистості
участі в соціальній діяльності; та її самореалізації;
– проектування – це специфічний індивідуально-твор- – середовищем, яке розвиває, формує соціальні вмін-
чий процес, який вимагає від кожного оригінальних нових рі- ня, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду;
шень і в той же час це процес колективної творчості [7]. – засобом перевірки відповідності особистого досві-
Таким чином, проектування може стати засобом со- ду потребам особистісної активної ролі в суспільстві;
ціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх су- – творчим звітом про рівень лідерської компетентності.
б’єктів освіти (учнів, учителів, батьків), а в більш вузькому Метою навчального проектування є створення педаго-
розумінні – засобом розвитку проектних здібностей. Робота гом таких умов під час освітнього процесу, за яких резуль-
над проблемною темою викликала необхідність вивчення татом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.
національного й міжнародного передового досвіду, ство- Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає
рення матеріально-технічної бази (комп’ютерні класи, під- до пошукової діяльності учнів, допомагає у визначенні мети
ключення до мережі Інтернет тощо), загального оновлення та завдань навчального проекту, орієнтовних прийомів до-
змісту освіти. слідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання
Для успішної реалізації виховного проекту потрібні окремих навчально-пізнавальних задач [4].
такі умови: Під час виконання навчальних проектів вирішується
– наявність значущої у творчому, дослідницькому ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розви-
плані проблеми; вальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів,
– уміння вчителя ставити ключові та тематичні запи- формується вміння самостійно конструювати свої знання,
тання; вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно
– практична значущість очікуваних результатів (пуб- розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо.
лікація, постер, альманах тощо); У проектній діяльності важливо зацікавити учнів здобуттям
– самостійна робота учнів на уроці або поза уроком; знань, які обов’язково знадобляться в житті. Для цього необ-
– структурування змістовної частини проекту (етапи, хідно зважати на проблеми реального життя, для розв’язання
завдання, розподіл ролей тощо); яких дітям потрібно застосовувати здобутті знання. У тако-
– використання дослідницьких методів; му випадку учні відчувають потребу в знаннях [3].

23
p%ƒдSл 1. j%мCе2е…2…S“2ь S “"S2%гл д
У проектній роботі учні здобувають ключові навички: О.В. Батечко, В.О. Жадька. – К. : Департамент, 2008. –
постановка проблеми, планування роботи, пошук, збиран- 520 с.
ня, обробка інформації та презентація результатів роботи. 2. Державний стандарт базової та повної загальної середньої
Таким чином, проектне навчання сприяє розв’язанню таких освіти // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012.
педагогічних цілей: 3. Ліскович О.В. Формування ключових і предметних компе-
тентностей учнів основної школи в процесі вивчення фі-
– створення позитивної мотивації під час навчання; зики : методичний посібник / О.В. Ліскович. – Миколаїв :
– формування навичок розумової праці, розвиток ОІППО, 2012. – 152 с.
умінь аналізувати, виокремлювати найважливіше, робити 4. Петриця А.Н. До проблеми вдосконалення навчального екс-
висновки; перименту з фізики засобами новітніх інформаційних тех-
– формування прийомів групової роботи в колективі; нологій / А.Н. Петриця, С.П. Величко // Наукові записки.
– розвиток індивідуальних здібностей та особливос- Серія: Педагогічні науки. – 2008.
тей мислення; 5. Пінчук О.П. Підвищення ефективності процесу опануван-
– удосконалення навичок писемного та усного мов- ня учнями понятійного апарату фізики засобами мульти-
лення. медійних технологій [Електронний ресурс] / О.П. Пінчук //
Розрізняють такі види проектів. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №3
(17). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.
Дослідницькі проекти – потребують добре обміркова- net/em.html
ної структури, повністю підпорядковані логіці дослідження 6. Поліхун Н.І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у
і мають відповідну структуру: визначення методології до- процесі навчання фізики з використанням проектної техно-
слідження, тобто теми дослідження, аргументація її акту- логії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.І. Поліхун ;
альності, предмета й об’єкта, завдань і методів дослідження, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
формулювання гіпотез, розв’язання проблеми і вибір шляхів 7. Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань /
її розв’язання. Є.М. Хриков // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 11-15.
Творчі проекти – не мають детально опрацьованої 8. Шарко В.Д. Організація самостійної пізнавальної діяльності
структури спільної діяльності учасників, вона розвиваєть- учнів з фізики з використанням інформаційних технологій /
В.Д. Шарко, А.О. Солодовник // Інформаційні технології в
ся, підпорядковуючись кінцевому результату й формі його
освіті. – 2010. – № 8. – С. 10-16.
представлення (стіннівка, відеофільм, свято тощо). 9. Шарко В.Д. Моніторинг як одна з умов реалізації акмеоло-
Інформаційні проекти – спрямовані на збирання ін- гічного принципу в педагогічній освіті / В.Д. Шарко // Віс-
формації про будь-який об’єкт, явище, на ознайомлення ник Херсонського державного технічного університету. –
учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагаль- 2001. – № 2.
нення фактів [1, 2]. В. П. Ляшко
Практичні проекти – розв’язання практичних завдань Винницкий государственный педагогический университет
«замовника» проекту і як результат – розробка наочного по- имени М. Коцюбинского
сібника, макету, приладу, обладнання, рекомендацій щодо їх УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
використання. ПРЕДМЕТНОЙ И КЛЮЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Ігрові (рольові) проекти – образне відображення ре- УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
альних процесів і явищ в сценічних формах, ігрових ситуа- В статье рассмотрена проблема использования метода
ціях – як результат, моделювання реального об’єкту. Інколи проектов с позиций компетентностного подхода к обучению
розв’язання фізичних проблем може поєднувати одночасно физики. Приведены технологии проектной деятельности,
содержит пять составляющих, описаны основные педагоги-
вказані типи проектів [3].
ческие цели использования метода проектов. Предложены
Можна виокремити кілька загальних етапів виконання следующие виды проектных исследований: творческие, ин-
проектів: формационные, практические, игровые. Используются сле-
дующие этапы выполнения проектов как: организационно-
– організаційно-підготовчий під час якого, учитель
подготовительный, поисковый, итоговый.
мотивує учасників, формує мікрогрупи, допомагає у визна- Описывается выполнение учебных проектов, решается
ченні мети і завдань проекту кожному учневі, розробленні целый ряд разноуровневых, дидактических, воспитатель-
плану реалізації ідеї, визначає критерії оцінки діяльності ных и развивающих задач. Выполнение учебных проектов
учнів на всіх етапах; предусматривает интегрированную исследовательскую,
– пошуковий – учитель консультує за змістом про- творческую деятельность учащихся, направленную на по-
екту, допомагає в систематизації, узагальненні матеріалів, лучение самостоятельных результатов при консультативной
знайомить з правилами оформлення проекту, стимулює ро- помощи учителя. Учитель осуществляет управление такой
зумову активність учнів, відстежує практичні дії виконавців деятельностью и побуждает к поисковой деятельности
учащихся, помогает в определении целей и задач учебно-
і оцінює проміжні результати кожного учасника, проводить
го проекта, ориентированных приемов исследовательской
моніторинг спільної діяльності; деятельности и поиск информации для решения отдельных
– підсумковий – учитель консультує з питань підго- учебно-познавательных задач. Защита учебных проектов,
товки звіту про виконану роботу, захисту проекту, виступає обсуждения и обобщения полученных результатов проис-
в ролі експерта на захисті проекту, оцінює внесок кожного з ходит на специально отведенных занятиях. Оценивания
виконавців, бере участь в аналізі виконаної роботи; учебных проектов осуществляется индивидуально, по са-
– виконання проекту – учитель оцінює результати мостоятельно выполнено учеником задачи.
роботи [2]. Ключевые слова: проектная технология, учебный
Висновки. Найважливішою здобутком, який учні отри- проект, ключевые и предметные компетентности, проект-
ная деятельность, обучение физики.
мують в ході проектної діяльності, є формування здатності
їх до пошукової діяльності, формування навичок публічного V. P. Lyashko
виступу та презентації результату своєї роботи (проектного Vinnitsa M. Kotsyubinsky State Pedagogical University
продукту) і підтвердження власної компетентності, уміння EDUCATIONAL PROJECT AS A MEANS OF FORMING
коротко і переконливо розповісти про себе і свою роботу є THE SUBJECT AND KEY COMPETENCIES OF TEACHERS
вимогою тощо. IN THE PROCESS OF PHYSICS TRAINING
The article deals with the problem of using the method of
Список використаних джерел:
projects from the point of view of the competency approach to
1. Власюк О. Проектна діяльність – перспектива розвитку the study of physics. The presented technologies of project ac-
особистості / О. Власюк // Проектна діяльність у ліцеї: tivity, which contains five components, describes the main ped-
компетентнісний потенціал, теорія і практика : науково-ме- agogical purposes of using the project method. The following
тодичний посібник / за ред. С.М. Шевцової, І.Г. Єрмакова, types of design studies are proposed: creative, informational,

24
* C%*=ƒ…,*, дSG"%“2S …="ч=…… -Sƒ,*,
practical, game. The following stages of project implementation objectives of the study project, indicative methods of research
are used: organizational, preparatory, search, final. and information seeking to solve certain educational and cog-
Describes the implementation of educational projects, nitive tasks. The protection of educational projects, discussion
solved a whole range of multilevel, didactic, educational and and synthesis of the results is carried out on specially assigned
developmental tasks. Implementation of educational projects lessons. Evaluation of educational projects is carried out indi-
involves an integrated research and creative activity of students, vidually, according to the student’s own task.
aimed at obtaining independent results for the counselling of a Key words: project technology, educational project, key
teacher. The teacher manages such activities and encourages the and subject competence, project activity, physics education.
search activity of the students, helps in defining the goals and
Отримано: 9.07.2017

УДК 378.016:53(043.3)
О. П. Панчук
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
e-mail: panchuk.op@gmail.com
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ
У статті проаналізовано проблему формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при вивченні дис-
циплін безпекового циклу (безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці). Проведені практичні дослідження
їх ефективності. Проаналізовані різні підходи до організації навчань з аналізу ризику та розглядаються практичні аспекти
підготовки майбутніх фахівців до вирішення проблем, які пов’язані з безпекою життєдіяльності та цивільного захисту в су-
часних умовах української освіти. Досліджуються теоретичні та практичні аспекти забезпечення майбутніх фахівців дієвим
інструментом підготовки до майстерного і безпечного виконання технологічних процесів самого різного рівня складності.
Ключові слова: професійна освіта, компетентність, безпека, охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист,
професійна компетентність.
Постановка проблеми. Останніми роками в Україні Мета статті – проаналізувати різні методи формування
усвідомлюється пріоритетність ролі навчання як чинника, який професійної компетентності майбутніх фахівців, з’ясувати
забезпечує розвиток країни, оскільки рівень освіти підростаю- переваги та недоліки цих систем навчання, а також розгля-
чого покоління – це фундамент для вирішення проблем. На нути практичні аспекти формування у працівників професій-
сьогодні у професійній освіті постали принципово важливі за- них компетенцій щодо дотримання безпечних умов праці.
вдання, обумовлені потребами адаптації підприємств до ринку, Основний матеріал і результати дослідження. У
проведенням модернізації та перепрофілювання виробництв, Національній доктрині розвитку освіти проголошено, що
реструктуризацією зайнятості та зміною вимог до якості робо- метою державної політики є створення умов для розвитку
чої сили. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти особистості і творчої самореалізації кожного громадянина
[3], до складу пріоритетних напрямів державної політики вхо- України. При цьому серед пріоритетних напрямів такої по-
дять особистісна орієнтація освіти, розвиток системи безпе- літики визначається розвиток професійно-технічної освіти.
рервної освіти та навчання впродовж життя, інтеграція вітчиз- Держава повинна забезпечувати “підготовку кваліфікованих
няної освіти до європейського та світового освітніх просторів. кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку,
Ці принципи використовуються при підготовці, перепідготов- освоєння та впровадження наукомістких й інформаційних
ці та підвищенні кваліфікації за робітничими професіями у технологій, конкурентоспроможних на ринку праці” [7].
професійно-технічних навчальних закладах; підготовці спеці- Проголосивши рівний доступ до здобуття якісної осві-
алістів у вищих навчальних закладах і при навчанні та підви- ти, доктрина реалізує його у сфері професійно-технічної
щенні кваліфікації працівників і посадових осіб. освіти шляхом:
Сучасне виробництво висуває високі вимоги до ро-
бочих кадрів і системи підготовки, перепідготовки і підви- – надання можливості безоплатної первинної профе-
щення кваліфікації в умовах ринкових відносин. В умовах сійної підготовки в державних та комунальних професійно-
науково-технічного прогресу одні професії відмирають, інші технічних навчальних закладах;
з’являються, треті модифікуються. Ущільнюється трудовий – розвитку мережі професійно-технічних навчальних
ритм, міняються технічні засоби. Усе це породжує необхід- закладів різних типів, професійних спрямувань і форм влас-
ність нових форм підготовки, перепідготовки та підвищення ності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної
кваліфікації робочих кадрів. специфіки та потреб ринку праці;
Варто зазначити, що висока кваліфікація працівника – – поєднання професійно-технічної й повної загальної
це запорука не лише належної якості його роботи, а і безпеки середньої освіти;
його професійної діяльності. Низька кваліфікація, недостатня – забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-
обізнаність працівників із питаннями охорони праці та без- професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та
печними методами роботи стали причинами значної кількості попиту на нові професії;
нещасних випадків. Зменшення їх кількості можна досягти за – створення умов для надання професійно-технічним
рахунок удосконалення системи професійно-технічної та ви- навчальним закладам освітніх й інших послуг населенню,
щої освіти, завданням якої є формування у працівників про- зокрема здобуття або підвищення робітничої кваліфікації, а
фесійних компетенцій щодо дотримання безпечних умов пра- також перепідготовки незайнятого населення;
ці впродовж усієї трудової діяльності [6]. – розвитку співпраці з підприємствами, установами,
Проблеми формування професійної компетентнос- організаціями – замовниками підготовки кадрів, державною
ті студентів розкриті у працях В. Байденко, Ю. Балашова, службою зайнятості;
Т. Васильєвої, Г. Васяновича, А. Власенкова, Р. Гуревича, – участь роботодавців у забезпеченні функціонуван-
Г. Гуторова, Г. Ібрагімова, В. Кальнеі, Г. Кашканової, ня та розвитку професійно-технічної освіти;
В. Петрук, В. Пікельної, В. Сапронової та ін. Більшість цих – оновлення матеріально-технічної бази та впрова-
досліджень присвячено проблемам формування у студентів дження інформаційних технологій [7].
сукупності компетенцій під час викладання загальнонауко- Отже, професійна освіта передбачає рух людини від еле-
вих або технічних дисциплін. У понятті «компетентність» ментарної (загальної та функціональної) грамотності до осві-
підкреслюються такі якості, як інтегративний і творчий ченості; від професійно значущих якостей особистості, які
характер, висока ефективність результату, орієнтована на пов’язані з професійною компетентністю і дозволяють реалізу-
практику освіта, формування мотивації самовдосконалення, ватися в певній професійній діяльності до широкого розуміння,
академічна і трудова мобільність тощо. усвідомлення матеріальних і культурних надбань та цінностей

© Панчук О. П., 2017 25

Вам также может понравиться