Вы находитесь на странице: 1из 4

UNIVERZITETA U BEOGRADU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


Beograd, Jove Ilića 165, tel. 309-29-99 faks 491-501
Email: fpn@fpn.bg.ac.yu home page: www.fpn.bg.ac.yu

Ispitna pitanja za kurs Sociologija


Akademska godina 2010/2011

1. DEO (Kolokvijum)

Teorije o društvenoj strukturi

1 Pojam struktura i pojam društvene Čupić, Č. Sociologija. str. 11-19.


strukture – karakteristike
2 Društvene grupe Tarner, Džonatan: Sociologija, str. 1-14.
3 Pozitivizam Ogista Konta Peri, M: Intelektualna istorija Evrope. str.
334-337
4 Sociologija Emila Dirkema Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija.
str. 49-59.
5 Funkcionalizam (Parsons, Merton) Ibid. str. 122-147.
6 Marksizam Pešić, M: Sociologija. str. 141-152.
7 Teorije sukoba Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija,
str. 148-155.
8 Holizam i metodološki Mimica, A. i Bogdanović, M: Sociološki
individualizam rečnik, str. 177, 320-322.
9 Društveni determinizam Mimica, A. i Bogdanović, M: Sociološki
rečnik, str. 80-81.
10 Ključne sociološke dihotomije Marinković, D. Uvod u sociologiju, str. 59-
68.
11 Gidensova teorija strukturacije Haralambos, M: Sociologija, str. 1065-
1068.

Društvena interakcija i svakodnevni život

12 Interpretativna sociologija Spasić, I. Interpretativna sociologija, str.


5-20.
13 Sociologija Maksa Vebera Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija,
str. 70-88.
14 Simbolički interakcionizam Ibid. str. 105-115, 215-219
15 Etnometodologija Ibid. str. 232-240.
16 Dramaturgija Ervinga Gofmana Ibid. str. 220-232
17 Teorija razmene Ibid. str. 240-251.
18 Teorija racionalnog izbora Ibid. str. 251-258.

2. DEO (Usmeni ispit)

Globalizovano, mekdonaldizovano i postmoderno društvo

19 Pojam, dimenzije i uzroci sve veće Gidens, E: Sociologija. str. 54-63


globalizacije
20 Debate o globalizaciji Ibid. str. 63-65.
21 Uticaj globalizacije na naše živote Ibid. str. 65-74.
1
Ispitna pitanja za kurs sociologija. Jesenji semestar 2010/2011.
22 Globalizacija i nejednakost Ibid. str. 74-79.
23 Teorije moderne organizacije Gidens, E: Sociologija. str. 348-361.
(Veber, Blau, Merton, Berns i
Stoker, Gofman)
24 Rod i organizacije Ibid. str. 361-365.
25 Karakter moderne organizacije Ibid. str. 366-373.
26 Dokoličarska klasa i upadljiva Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija,
potrošnja str. 100-105.
27 Kulturna industrija Ibid. 173-191.
28 Teorija modernosti Entoni Gidensa Haralambos, M. Sociologija, str. 578-581,
1075-1079.
29 Fukoova teorija postmoderne Ricer, Dž: Savremena sociološka teorija,
organizacije str. 344-354.
30 Postmoderna etika (Bauman) Ibid. str. 354-361.
31 Bodrijarovo shvatanje Ibid. str. 361-381.
postmodernog društva
32 Dromologija Ibid. str. 381-385.
33 Mekdonaldizacija društva i Ibid. str. 407-417.
globalizacija ničega

Kultura, vrednosti, religija, norme, moral

34 Pojam kultura Čupić, Č. Sociologija. str. 23-26.


35 Vrednosti Ibid. str. 27-32.
36 Norme Ibid. str. 33-34.
37 Religija – pojam i struktura Predavanja; Bešić, M, Bogovi i ljudi. str.
27 - 36
38 Religija – funkcije Predavanja; Bešić, M, Bogovi i ljudi. str.
47 - 54
39 Religija – razvoj Predavanja; Bešić, M, Bogovi i ljudi. str.
13 - 26
40 Teorije religije (Marks, Dirkem, Gidens, E. Sociologija. str. 546-552.
Veber)
41 Rod i religija Ibid. str. 553-557.
42 Pojam sekularizacije Ibid. str. 557-564.
43 Pojam i određenja morala Čupić, Č. Sociologija. str. 43-47.
44 Kantovo određenje morala Ibid. str. 48-54.
45 Određenje morala (Dirkem, Heler, Ibid. str. 55-60.
Vejl)
46 Veberovo shvatanje morala (etika Čupić, Č. Politika i zlo, str. 85-94.
ubeđenja ili politički radikalizam)
47 Veberovo shvatanje morala (etika Čupić, Ibid. str. 101-105.
odgovornosti ili politički realizam)
48 Autonomno i heteronomno u Čupić, Ibid. str. 48-57.
moralu
49 Moralne teorije (racionalistička, Čupić, Č. Sociologija. str. 63-67.
sociologistička, teorija nagona i
teorija o natprirodnom poreklu
morala)
50 Deontološki i pragmatički pristup Ibid. str. 68-69.
moralu

Rod, seksualnost i porodica

51 Socijalni konstrukcionizam Ber, V: Socijalni konstrukcionizam, str.


31-49.
2
Ispitna pitanja za kurs sociologija. Jesenji semestar 2010/2011.
52 Rodne razlike i sociologizacija roda Gidens, E. Sociologija. str. 117-122.
53 Stanovišta o rodnoj nejednakosti Ibid. str. 122-128.
54 Ženskost, muškost i rodni odnosi Ibid. str. 128-135.
55 Ljudska seksualnost Ibid. str. 135-140.
56 Homoseksualnost Ibid. str. 140-145.
57 Prostitucija Ibid. str. 145-149.
58 Najznačajnije teorije o porodici Ibid. str. 188-193
59 Osnovni tipovi porodice Ibid. str. 193-201.
60 Nasilje i zlostavljanje u porodici Ibid. str. 201-204.

Rasa, etnicitet, nacija i nacionalizam

61 Pojam plemena i naroda Tadić, Lj. Nauka o politici, str. 286-


292.
62 Najznačajnije teorije o naciji Goričar, J. Sociologija. str. 314-320.
63 Nacionalni identitet Smit, Entoni: Nacionalni identitet. str.
15-36.
64 Nacionalizam Haralambos, Sociologija. str. 263-
268.
65 Rasizam Ibid. str. 237-240.
66 Etnicitet Ibid. str. 222-224, 232-236
67 Etnička stratifikacija Tarner, Dž. Sociologija. Glava 15, str.
1-10.

Socijalna stratifikacija

68 Društvene i prirodne nejednakosti Haralambos, M. Sociologija. str. 25-


26.
69 Kaste, staleži, klase Goričar, J. Sociologija. str. 365-368.
70 Klasične teorije stratifikacije Gidens, E. Sociologija. str. 289-292.
(Marks, Veber)
71 Funkcionalističke teorije Haralambos, Sociologija. str. 41-49
stratifikacije (Parsons, Dejvis & (1. izdanje)
Mur, Tumin, Jang, Rozenfeld)
72 Sociološka učenja o društvenim Goričar, J. Sociologija. str. 350-363.
klasama (Darendorf, Bernhem,
Kroner, Gajger)
73 Radnička klasa u savremenom Gidens, E. Sociologija. str. 299-301.
društvu
74 Srednja klasa u savremenom Ibid. str. 298-299.
društvu
75 Viša klasa u savremenom društvu Ibid. str. 297-298.
76 Klasa, način života i potklasa Ibid. str. 301-303.
77 Rod i stratifikacija Ibid. str. 303-306
78 Tipovi i posledice socijalne Ibid. str. 306-309.
pokretljivosti
79 Teorija stratifikacije Pjera Burdijea Spasić, Ivana: Sociologije
svakodnevnog života, str. 285-307.
80 Pojam elite i teorije o elitama Haralambos, M. Sociologija. str. 601-
(Pareto, Moska, Mils) 604.
81 Integracija – pojam i faktori Tadić, Lj. Nauka o politici. str. 203-
220.
82 Pojam manipulacije Šušnjić, Đ. Ribari ljudskih duša, str.
3
Ispitna pitanja za kurs sociologija. Jesenji semestar 2010/2011.
35-44, 143-152.

Moć, vlast i tipovi poretka

83 Pojam i određenja moći Čupić, Čedomir: Sociologija. str. 81-


87.
84 Fukoovo shvatanje moći Haralambos, M. Sociologija. str. 635-
639.
85 Majkl Man – izvori društvene moći Ibid. str. 633-635.
86 Poreklo i oblici moći Čupić, Č: Sociologija. str. 88-95.
87 Struktura moći Ibid. str. 95-98.
88 Funkcije moći Ibid. str. 98-101.
89 Pojam i oblici vlasti Ibid. str. 111-114.
90 Struktura, funkcije i vrednovanje Ibid. str. 114-118.
političke vlasti
91 Politička vlast, društvene grupe i Ibid. str. 123-136.
pojedinac
92 Autoritarne vladavine – pojam i Ibid. str. 147-155.
tipovi
93 Demokratija – pojam, vrste i uslovi Ibid. str. 156-159.
94 Preduslovi za dobar demokratski Ibid. str. 159-164.
poredak – socijalni i kulturni
95 Značaj i funkcije vaspitanja i Šušnjić, Đ: Dijalog i tolerancija. str.
obrazovanja 223-230.