Вы находитесь на странице: 1из 152

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019).

Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены


законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Ф. Ш. Оразбаева, Ж. Т. Дәулетбекова, Р. С. Рахметова, А.  . Рауандина, Б.  . Мукеева

АЗА ТІЛІ МЕН ДЕБИЕТІ

БӘЙШЕШЕК
О УЛЫ 
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
7-сынып
Рекомендовано
Министерством образования и науки
Республики Казахстан

1-блiм

Ккжиек-Горизонт
2017

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
‹ОЖ 373.167.1
КБЖ 81.2  аз-922
 17

 АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ¦ БІЛІМ Ж‹НЕ ¨ЫЛЫМ


МИНИСТРЛІГІ ©СЫН¨АН

Авт.: Ф. Ш. Оразбаева, Ж. Т. Дәулетбекова, Р. С. Рахметова,


А.  . Рауандина, Б.  . Мукеева

¨ылыми ке¯есшілер:
²мірзаª Айтбаев — филология °ылымдарыны¯ докторы, профессор,
 азаªстан Республикасы ©лттыª °ылым академиясыны¯ академигі,
Халыªаралыª « азаª тілі» ªо°амыны¯ президенті
‹діл  ¶рманжан¶лы Ахметов — филология °ылымдарыны¯
докторы, профессор, Ресей Жо°ары мектеп халыªаралыª °ылым
академиясыны¯ академигі, Жо°ары оªу орындары Еуропалыª
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ªауымдасты°ы атªарушы ке¯есіні¯ м·шесі

 17  азаª тілі мен әдебиеті: Бәйшешек. Оªулыª:  азаª тілінен басªа тілде оªытатын 11 жылдыª
жалпы білім беретін мектепті¯ 7-сыныбына арнал°ан. 1 блім / Ф. Ш. Оразбаева, Ж. Т. Дәулетбекова,
Р. С. Рахметова, А.  . Рауандина, Б.  . Мукеева. — Алматы: Ккжиек-Горизонт, 2017 — 152 б.

ISBN 978-601-7832-31-5 ‹ОЖ 373.167.1


КБЖ 81.2  аз-922

ISBN 978-601-7832-30-8
ISBN 978-601-7832-31-5 — (1-блім) © «Ккжиек-Горизонт» ЖШС, 2017

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
рметті жас дос!
Сен ªазаª тіліні¯ «Балапан» деп аталатын блімін аяªтап, енді «Бәйшешекке» аяª
басты¯. «Бәйшешек» сзі ªазаª ¶°ымында «сену, достыª, адалдыª, тазалыª» деген-
ді білдіреді. Халыª з ауласында әдемі бәйшешек г·лін сіруді «жаªсылыªты¯ ны-
шаны» деп есептеген. Бәйшешек кктемде ªар кете салысымен сіп шы°атын г·л
екенін зі¯ де білесі¯. Ол ªысты¯ әлі кете ªойма°ан ыз°арынан ªорыªпай, кктемді
шаªырады. Ол — ерлікті¯ символы. Бәйшешек адамдарды¯ бойына жылылыª дәнін
себуге асы°ады. Олай болса, сен де ªазаªты¯ ойлы, мазм¶н°а бай сзін ккірегі¯де,
жады¯да саªтап, асªаª армандар°а жетесі¯; адам жанын т·сінесі¯; ªорша°ан
ортаны¯, таби°атты¯ ª¶пия сырын ¶°асы¯, ªазаª тілін ме¯геру арªылы айнала¯да°ы
адамдар°а ізгілікті¯, жылылыªты¯ н¶рын себесі¯. Тілді білу арªылы сені¯ танымы¯
ке¯ейеді, эстетикалыª тал°амы¯ сіп, с¶лулыª пен әсемдікті¯ асªаª ª¶діретін
т·сінесі¯.
Б¶л оªулыª сені айнала¯да°ы адамдармен еркін ªарым-ªатынас жасау°а, пікірле-
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
суге, сауатты жазу°а, д¶рыс, әсерлі сйлеуге ·йретеді.
«Бәйшешек» сабаªтарында сен ªазаª халªыны¯ әдебиетімен танысасы¯. Тіл мен
әдебиетті ªатар ме¯гересі¯. Сені ªызыª тапсырмалар к·теді: ªазаªша сйлей білу-
ге, пікірі¯ді дәлелдеп айту°а ·йренесі¯; аªын-жазушыларды¯ шы°армаларымен
танысасы¯, маªал-мәтел арªылы ойы¯ды т·йіндеп жеткізесі¯; дербес, ж¶птыª
топтыª тапсырмаларды орындайсы¯. Тілдік жатты°улар ойлану°а, з беті¯мен
жа¯а сйлемдер ª¶рай білуге кмектеседі. Оªулыªта°ы т·рлі тапсырмалар сені
достары¯мен жаªын араласу°а, ªорша°ан орта¯ды танып, з ойы¯ды еркін жеткізу-
ге, сыры¯ды блісуге кмектеседі.
М¶°алімні¯ берген тапсырмаларын толыª әрі д¶рыс орындай отырып, ªазаª
тіліні¯ сз байлы°ын тере¯ ме¯герсе¯, ªызыª шы°армалар оªыса¯, ж¶мбаª шешсе¯,
маªал-мәтел ма°ынасын т·сініп айта білсе¯, келесі де¯гейге тіп, ªазаª тілінде еркін
сйлейтін боласы¯.

Талабы¯а н¶р жаусын, жас дос!

3
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТАҚЫРЫП
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІ — ҚАЗАҚ ТІЛІН
ОҚЫП ҮЙРЕНЕМІЗ.
ҮШ ТІЛДІ БІЛУ — ҮЛКЕН ӨНЕР. 1—2
М. Жұмабаев «Қазақ тілі» өлеңі САБА


Көп тіл білгім келеді


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
шет тілдері, тіл йрену
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ
курстары, тілдік дегей,
белсенді с здер
1 -тапсырма.
С йлемдерді тыда. з ойыды айт.
аза тілін білу не ­шін керек?

1. аза тілі — азастан Республикасыны


мемлекеттік тілі.
2. Мемлекеттік тілді білу — азастанны
әр азаматыны
міндеті.
3. Бейбіт өмір сру шін татулы ажет.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
4. аза тілін білген адам аза халыны
тарихын, мәдениетін біледі.
5. Көп тіл білу — рухани байлы.

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
анатты с здерді оы.
Т­сіндірме с здікті к мегімен
1. Жеті трлі ілім біл, жеті ж„ртты
тілін біл
(мәтел)
ою аріппен жазыл‰ан
2. Ана сті бой өсіреді,
с здерді ма‰ынасын аныта.Тіл
туралы зіе Šна‰ан маал-мәтел
Ана тілі ой өсіреді (маал).
мен наыл с здерді жазып ал. 3. Көп тіл білген адамны
жолы даыл
(С. Шаймерденов).
4. Анамызды
а стімен бойымыз‡а дарыан
тілімізді „мыту — бкіл ата-бабамызды,
тарихымызды „мыту (Бауыржан Момышлы).
5. Ана тілін білмейтін адам бір олы жо шола
адам сияты... (абиден Мстафин).

4 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТІЛДІК БА­ДАР

К€мекші есімдер
К€мекші есім — лексикалы ма‡ынасынан мектеп іші.
айырыла баста‡ан, с€йлемде зат есімдер- Кейбір көмекші есімдер толы ма‡ыналы сөз
мен тіркесіп олданылатын есім с€здер. ретінде олданылып, с€йлем м‰шесі бола
Көмекші есімдер: тбі, шеті, бойы, жаны, алады. Олар: т ірек, айнала, ма, жа. Мы-
маы, т ірегі, асы, арасы, ортасы, іші, салы: Тө
ірек млгіген орман.
басы, жа€ы, соы. Мысалы: жаз ортасы, тн Көмекші есімдер зат есіммен тіркесіп,
іші, та алды. сөйлемні
бір ‡ана мшесі болады. Мысалы:
Көмекші есім тәуелдік жал‡ауды
шінші Ауыл ма
ында (айда?) лкен көл бар.
жа‡ында т„рады: ауылды жаны, йді асы,

К мекші
с здер

К мекші
есімдер
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Лексикалы ма‰ынасынан
айырыла баста‰ан зат есімдер

сырт, іш Көмекші есімдерге


ма
, жан тәуелдік жал‡ауы
т„с, ас жал‡анады да
алд, арт негізгі сөзбен тіркесіп
аст, ст олданылады

ЖАЗЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Кестеге к мекші есімдер тіркескен с здерді жазып,
толытырыдар.

лгі: мектепті маы.

сырты іші асы асты ­сті жаны

5
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
С йлемдегі к п н­ктені орнына тиісті
с зді ойып жаз.
5 -тапсырма.
«Кім жылдам?» ЖŠпты жŠмыс. Бірінші
оушы зат есімді айтады, екінші оушы
о‰ан тіркесетін к мекші есімді жылдам
Керекті сздер: ішінде, алды, артында, тауып айтуы керек. ай жŠп к п әрі
сыртында, артта, арты дŠрыс с з тіркесін Šраса, сол жŠп
жеімпаз болады. Мысалы: 1-оушы:
1. Өнер ... — ызыл тіл. 2. ”й ....... кісі бар, «К ше», — десе, 2-оушы: «К шені
әр нәрсемен ісі бар. 3. Мал аласы ....., адам бойы» деп айтуы керек.
аласы ...... 4. Адасанны
алды — жөн, ... —
сопа. 5. Бала — ...... ал‡ан із.

МТІНМЕН ЖМЫС

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ ТІЛ ŠЙРЕНУДІ


‘ПИЯСЫ

6 -тапсырма. Баса тілді йрену шін, е


алдымен, ана тілі
ні
ыр-сырын
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Мәтінді т­сініп жасы білуі
керек. Өз тілі
ді жасы білсе
‡ана, баса тілді
оы. МазмŠнын йрене аласы
.
з с зімен айт. Кейбір зерттеушілерді
пікірінше, баса тілде өз ойы
ды
жеткізу шін 2 мы
белсенді сөзді білген д„рыс. Сонда ‡ана
кітап оып, емін-еркін апарат алу‡а болады. Ол шін тіл йрену
курстарына бар‡ан д„рыс. Кем дегенде 5 мы
сөз игерсе
, апарат
есігі ашылады.
аза тілі — көркем тіл. Ол синоним сөздерге,
фразеологизмдерге, маал-мәтелге бай. аза тілі тркі тілдер
тобына жатады. аза тілін білген адам‡а өзбек, трікмен, „й‡ыр
тілдерін тсіну о
ай.
Орыс тілі славян тілдері тобына жатады. Олай болса, орыс тілін
білетін адам украин, белорус, поляк, чех тілдеріні
ерекшеліктерін
тез ме
гереді.
ытай тілінде 10 мы
дай та
баны йренсе
, жапон жазуын да
тез йренесі
.

АЙТЫЛЫМ

7 -тапсырма.
Мәтін мазмŠны бойынша бірнеше сŠра
ой.

6 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

8 -тапсырма.
Мәтіндегі апаратты дŠрысты‰ын тексер.

Апарат Иә Жо
Баса тілді йрену шін ана тілі
ді жасы білуі
керек.
Баса тілде өз ойы
ды жеткізу шін 5 мы
белсенді сөз білген д„рыс.
Тілді тез ме
геру шін тіл йрену курстарына бар‡ан д„рыс.
Бір тілде 5 мы
сөз игерсе
, апарат есігі ашылады.
аза тілі славян тілдер тобына жатады.
аза тілін білген адам‡а өзбек, трікмен, „й‡ыр тілдерін тсіну иын.
Орыс тілі роман-герман тілдері тобына жатады
Орыс тілін білетін адам а‡ылшын тілін де тез ме
гереді.

ЖАЗЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Мәтіндегі ойды сатай отырып,
с йлем Šрап жаз. р с йлемде
лгі: 5 мы белсенді сз білген адамны алдынан
а парат есігі ашылады.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
к мекші есім с здер болсын.

МТІНСОšЫ ЖМЫС

ТЫҢДАЛЫМ 1. « ... Шет тілдерін йрену шін сөз жаттау, ‡аламтор арылы трлі
„лт өкілдерімен байланыс орнату ажет».
10 -тапсырма.
Тіл
­йренушілерді
2. «...Корей тіліне атты ызытым. Мультфильмдерді, фильмдерді
көру арылы корей тілін йрендім. Корей музыкасын жиі ты
даймын.
з тәжірибесі Корей тілін ме
геру шін арнайы курстар‡а атысан жопын.
туралы пікірін Барлы‡ын жеке кітап-дискілермен ме
гердім. Ал ытай тілін
тыда. ‡аламторда‡ы аудиокурстар арылы оыдым».
3. «Жалпы, тіл йрену шін ‡аламторда‡ы онлайн-курстарды

көмегі зор».
4. «... Кніне ‡аламтордан ойын дәптеріме 50 белсенді сөз көшіріп
жаздым. Соны жолда, олым бос кезде, о‡амды көлікте жаттап
жрдім. Кніне 40 сөз тіркесін жаттаймын».
5. «Жалпы, тіл йрену шін адамны
өзінде ызы‡ушылы болу
керек».
6. «Негізгі тіл йренуді
е
о
ай жолы — сол елді
Отанына бару».
7. «... Бала өзіні
ана тілін жасы білсе, баса тілді йренуі же
іл
болады».
7
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

11 -тапсырма.
Тіл ­йренушілерді пікірінен андай ой т­йді? зі ше, не айтар еді? Сен
неше тіл білесі? Енді неше тіл білгі келеді?

Тіл ­йренушілерден т­йгенім Тіл ­йренудегі з тәжірибем

ЖАЗЫЛЫМ
азастан Республикасыны
... тілі — аза тілі. аза тілі —

12 -тапсырма. аза халыны


... тілі. Бізді
елімізде .... тілі — ресми тіл. Ал ... тілі —
С йлемдерді халыаралы атынас тілі. аза ... — мені
ана тілім. Сондытан
толытырып ол тілде еркін сөйлеймін. Ал... тілінде ша‡ын ә
гімелер оимын,
жаз. теледидардан деректі фильмдер көремін, ... ты
даймын. ... тілінде
шетелдегі достарыма хат жазамын. Болашата ..., ..., ... тілдерін
ме
гергім келеді.

ажетті сздер: ана, мемлекеттік, а€ылшын, орыс, аза, тіл.

8 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

13 -тапсырма. осымша дерекк здерден аза тілі туралы апарат жина.


«аза тілі — андай тіл?» таырыбына кластер Šрастыр.

.....

.....
.....

аза
тілі —.....

..... .....

.....
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
АЙТЫЛЫМ

14 -тапсырма.
Диалог. «К п тіл білу ­шін...» таырыбында диалог Šрыдар. Диалогте
тіл туралы маал-мәтелдер мен наыл с здерді олданыдар. С здеріе
к мекші есімдерді кірістірідер.

ЕСТЕ САТА!
Тіл йренемін.
Тіл йрену курстарына барамын.
Белсенді сөздерді жаттаймын.
аза тіліні
ерекшеліктерін
йренемін.

9
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Талаптыа н р жауар! 3—4
САБА


МТІНАЛДЫ ЖМЫС
ЖА
А С ЗДЕР
ТЫҢДАЛЫМ АЙТЫЛЫМ жоба жмысы

1 -тапсырма.
Буындардан с з, ол с здерден с йлем Šрап жаз.
Šрал‰ан с йлемні ма‰ынасын з ойымен таратып айт.

н„р жа Та ты уар ‡а лап

ЖАЗЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Берілген атардан «талапты» с зіне
синоним болатын с здерді тап. Сол
3 -тапсырма.
С здерге тиісті к мекші есімдерді жал‰ап
жаз.
с здерді атыстырып, тіл ­йренуге
Кмекші есімдер: бойында, жанында,
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
байланысты 3 с йлем Šрап жаз.
ма¯ында, ªасында.
аылды дарынды Елдарды
йіні
... тіл йірмесі бар. Оны

жалау ізденімпаз йі көшені


... орналасан. Көшені
... тал
тапыр еріншек көп. Алуаны
йі мектепті
... . Мектепті
...
тәртіпсіз өнерлі кітап дкені бар.

ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ


МТІНМЕН ЖМЫС

4 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Оы. Т­сінгеніді айт.

Анна сабатан кейін мектептегі аза тілі йірмесіне атысады.


”йірмеде олар аза тілін йренеді. Аын-жазушыларды

шы‡армаларымен танысады.
Анна «М„а‡али Маатаев оуларына» атысты. Жарысты

алдында ол жасы дайындалды. Анна аынны


өле
дерін мәнерлеп
оып, бірінші орын алды. Осы байаудан со
оны
аза тіліне деген
ызы‡ушылы‡ы арта тсті.
10 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Анна — өте талапты, аылды, ізденімпаз оушы. Ол трлі әдеби шы‡армаларды, әсіресе,
поэзияны ерекше „натады. Анна оу жылыны
басында М„а‡али Маатаев шы‡армашылы‡ы
туралы көп материал жинады. Оны
стіне әпкесі жоба‡а атысу‡а ке
ес берді. Анна жоба
ж„мысын да жо‡ары де
гейде дайындады. Жоба ж„мысы көп ізденуді талап етеді. Анна жоба
ж„мыстары бойынша мектеп оушыларыны
алалы байауына атысты. Байауда тере

білімін, тіл байлы‡ын, шешендік өнерін көрсетіп, же


імпаз атанды. Байау‡а атысушыларды

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
арасынан ол өзіне жасы достар тапты.
«Талапты‡а н„р жауар» деген — осы.

ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Мәтінні ішінен Šрамында к мекші есімдер бар с йлемдерді теріп жаз.

АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
р с йлем бойынша сŠра ой.

1 Анна — өте талапты, аылды, ізденімпаз оушы.


2 Аын-жазушыларды
шы‡армаларымен танысады.
3 Оны
стіне әпкесі жоба‡а атысу‡а ке
ес берді.
4 Ол оу жылыны
басында М. Маатаев туралы көп материал жинады.
5 Анна жоба ж„мысына көп дайындалды.
6 Анна байауда тіл байлы‡ын, шешендік өнерін көрсетіп, же
імпаз
атанды.
7 Байау‡а атысандарды
арасынан ол өзіне жасы достар тапты.

11
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

7 -тапсырма.
С йлемдерді оы. Мәтін мазмŠнына сәйкес ретімен айт.

1. Ол аынны
өле
дерін мәнерлеп оудан бірінші орын алды.
2. Анна «М. Маатаев оуларына» атысты.
3. ”йірмеде олар аза тілін тере
йренеді.
4. Анна мектептегі аза тілі йірмесіне атысады.
5. Аын-жазушыларды
шы‡армаларымен танысады.

ЖАЗЫЛЫМ

8 -тапсырма.
Аннаны аза тілін ­йрену баспалдатарын сызба бойынша жаз.

4
3
2
1
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Диалог. Р лдік ойын.
Жа‰даят: Анна жеіске
жеткеннен кейін о‰ан
«Хабар» телеарнасыны
тілшісі келіп сŠхбат алуы
керек. Тата алдына екі
оушыдан шы‰ып, Анна
мен журналисті сŠхбатын
к рсетііздер. Сынып е
­здік диалогті анытасын.

12 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

10 -тапсырма.
р с йлемді
ажетті
ажетті сздер: белсенді сөздік оры, материал жинау, іздену,
жоба ж„мысы, е
бектену, көп.
с здермен
толытырып 1. ізденуге, талаптану‡а йретеді. 2. Жоба ж„мысы
жаз. көп талап етеді. 3. Жоба ж„мысына
керек. 4. Оушы же
іске жету шін мол болуы керек. 5. Анна
оу жылыны
басынан алалы байау‡а дайындалды.

АЙТЫЛЫМ

11 -тапсырма.
«Оймонша». Топа бірігідер. «Анна жоба жŠмысында алай жеімпаз атанды?» деген
сŠраа топта‰ы әр бала кезекпен 1 с йлемнен Šрай отырып жауап берідер. С йлемдері
бір-бірімен байланысып, соында тŠтас мәтін болып шы‰уы тиіс.

ЖАЗЫЛЫМ
МТІНСОšЫ ЖМЫС

12 -тапсырма. Т менде берілген с здерге к мекші есімдерді тіркестіріп


частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
жаз. зі ала‰ан тіркестерді атыстырып, жоба жŠмысына, тіл ­йрену
курстарына байланысты 4 с йлем Šрап жаз.

Оу жылыны Жеімпаздарды Жобаны атысушыларды ЖŠмыстарды


басында, орта-
сында, со
ында

ЖАЗЫЛЫМ

13 -тапсырма.
«аза тілі олимпиадасына атысым келеді» таырыбына мәтін Šрап
жаз. Мәтінде к мекші с здерді олдан.

АЙТЫЛЫМ

14 -тапсырма. Жағдаят:
Полилог. Сынып 4 топа б лінсін. Мектепті жанынан
«аза тілі ­йірмесі» ашыл‰алы жатыр. ¤йірме жŠмысы
ЕСТЕ САТА!
Анна жоба ж„мысын жа-
оушыларды алауы бойынша жŠмыс ба‰ыты мен сады. Ол көп материал
уаыт кестесін Šратынын хабарлады. Енді сендер жинады. Жоба ж„мысы
­йірмеде нені ­йренгілері келетінін, ай уаыт көп ізденуді талап етеді.
олайлы екенін шешу ­шін пікірлесідер, орта Аннаны
жобасы байауда
келісімге келідер. С здеріде тілге, білімге атысты же
імпаз атанды.
маал-мәтелді олданыдар.
13
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
«аза тілі» өлеі 5—6
САБА


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
АЙТЫЛЫМ айбынды, жауыз та€дыр,
ба, кен тілім, мытылды,

1 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.
тарады

1. Суреттегі адамды танисы


ба? Ол туралы не білесі
? Оны
андай
шы‡армаларын оыды
?
2. Тіл туралы андай өле
, әндер білесі
? Айтып көр.
3. Тіл туралы андай маал-мәтел білесі
?

ОҚЫЛЫМ

2 -тапсырма.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Суретке ара. Мәтінді оы.

Ма‡жан Ж„мабаев — азаты


„лы аыны.
1893 жылы Солтстік азастан облысы Булаев
ауданы Сасыкөл деген жерде ту‡ан. Бала кезінен
өте зерек бол‡ан. Ма‡жан төрт жасынан хат таны‡ан.
ызылжарда‡ы М.Бегішев ашан медреседе
5 жыл, Уфада‡ы «¨алия» медресесінде 3 жыл
оы‡ан. 1912 жылы азан аласында «Шолпан» атты
т„
‡ыш жина‡ы басылды. М. Ж„мабаев Омбыда‡ы
섇алімдер семинариясын бітірген со
, «Алаш»
партиясын „ру‡а атысты. 1938 жылы «халы жауы»
деген жаламен жазысыз атылды. Ол — аза
әдебиетіні
тарихында өз орны бар лкен аын.
Ма‡жан — «Батыр Баян», «орыт», «Ертегі» атты
поэмаларды
және «Педагогика» оулы‡ыны

авторы. Ма‡жан поэзиясында отаншылды, „лтты


рух, патриотизм бар. Оны
тілі көркем, жа
ашылды‡ы
жо‡ары.
(аламтор материалдарынан)

14 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Мәтінге с­йеніп, «Ма‰жан — кім?»
деген сŠраа жауап бер. Ол ­шін
Šлы аын

т мендегі диаграмманы толтыр. .....


.....
Мәтіндегі деректерді кірістіріп,
аын туралы ша‰ын мәтін Šрап
жаз. Ма‰жан —
.....

..... .....

АЙТЫЛЫМ .....
.....

4 -тапсырма.
Аынны суретіне ара. Т мендегі тірек с здерді
атыстырып, оны бейнесін сипаттап айт.

Тірек с здер: келбетті, б„йра шашты, ке


ма
дайлы, мейірімді, ыр м„рынды, ара
асты және т.б.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС

5 -тапсырма.
леді тыда. Мәнерлеп оы.

аза тілі

Кш кеміді, айбынды ту „лады, Ерлік, елдік, бірлік, айрат, ба, арды
Кеше батыр — бгін ора, бады. Жауыз та‡дыр жойды бәрін, не барды
...
Ерікке „мтыл‡ан „шыр жаны кісенде, Алтын Кннен ба‡асыз бір белгі боп,
ан суын‡ан, жрек солын со‡ады. Н„рлы ж„лдыз, бабам тілі, сен алды
!

ыран „сты
ос анаты ырылды, Жары көрмей жатса
да „за, кен тілім,
Кндей кшті, кркіреген ел тынды. Таза, тере
, өткір, кшті, ке
тілім.
Асар Алтай — алтын ана есте жо, Тарап кеткен балалары
ды бауыры
а
Батыр, хандар — асан жандар „мытылды! А олы
мен тарта аларсы
сен, тілім!

(М.Жмабаев)
15
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

6 -тапсырма.
ле мәтініндегі ою аріппен жазыл‰ан с здерді дәптеріе жаз. Оларды ма‰ынасын аза
тіліні т­сіндірме с здігін пайдаланып аныта.

ЖАЗЫЛЫМ

7 -тапсырма.
Берілген с здерді синонимін, антонимін тауып жаз.

СӨЗ өткір айбынды батыр кшті ос сол‡ын бірлік


синонимі
антонимі
СӨЗ ба жауыз ба‡асыз белгі „за тарау тарту
синонимі
антонимі

АЙТЫЛЫМ

8
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
-тапсырма.
М. ЖŠмабаев леіні мазмŠны ба‰анда жазыл‰ан ай
с йлеммен сәйкес келетінін айт.

Ана тілім, енді „за уаыт атал та‡дыр бізде- Туымыз „лады, Бізді
е
асыл
жарыа шы‡а алмай гі асыл, жасы кешегі мытылытан т„л‡аларымызды

жатарсы
. Біра бізді өзі
ні
асиеттерді
еш нәрсе ал‡ан аты жо болды. Ту‡ан
бауыры
а тартарсы
. Өйткені барлы‡ын жойып, жо, батырымыз ер- жеріміз естен шыты,
сен е
кшті тілсі
! жо ылды. Тек, ана кіндікке жете алмай, кшті елді
ні өшті.
тілі, сен ‡ана алды
. крестен мітін зді.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма. «аза тілі» леін талдау ­шін


мынадай сŠратар‰а жауап жаз. 10 -тапсырма. Жағдаят:
Ма‰жан ЖŠмабаевты «аза тілі»
леіні мазмŠны туралы досы екеуі
1. Өле
не туралы? с йлесідер. Бір-біріні ойыды
2. Автор оны не шін жаз‡ан? жал‰астыра отырып, авторды бŠл
леді кімге арна‰аны, не ­шін жаз‰аны
3. Автор өз ойын әсерлі жеткізу шін
туралы айтыдар.
андай сөздерді олдан‡ан?
4. Өле
ді оы‡ан со
са‡ан андай ой
келді?
16 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ
МТІНСОšЫ ЖМЫС

11 -тапсырма.
леді оы. Ма‰жан ЖŠмабаевты «аза
тілі» леімен салыстыр. Кестеге жаз.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах


И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мёртвыми лечь,


Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Анна Ахматова

Ма‰жан ЖŠмабаевты Анна Ахматованы


СŠратар
«аза тілі» леі «Мужество» леі

Өле
не туралы?
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Тілді неге те
ейді?
андай орта ой бар?
андай ерекшелік бар?

ЖАЗЫЛЫМ

12 -тапсырма.
Дерекк здерден Ма‰жан ЖŠмабаев
туралы апарат жинадар. Соны
ЕСТЕ САТА!
негізінде «Ма‰жан ЖŠмабаев — Šлы Айбынды ту „лады. Жауыз та‡дыр бәрін
тŠл‰а» таырыбында постер жасадар. жойды. Ба, ар жойылды. Асыл ерлер
„мытылды. Біра, кен тілім, сен бізді
сатайсы
!

17
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Біз отбасымызбен 7—8
САБА

мемлекеттік тілде


сөйлейміз
МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
туыс, жиен, жеге,
ОҚЫЛЫМ жезде

1 -тапсырма.
леді мәнерлеп оы. ле мазмŠнын з с зімен айт.

Ана тілім, Сені


әрбір тынысы
мен кн кешем,
Жрегісі
анамны
. Сен арылы тіршілікпен тілдесем.
Жрек-ана, Ел бетіне алай тзу араймын,
Мен өзі
нен жаралдым. Ана тілім,
Са‡ат сайын саулы‡ы
ды тілеймін, Егер сені білмесем?!
Сенсіз мынау керегі не ‡аламны
?!
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Сені
ара
— дниеден сыр „сам,
Сені
ара
— жзіп ішсем т„нытан.
Ту‡ан анамды „мытаным емес пе,
Ту‡ан тілім,
Егер сені „мытсам?!
(Н. Аитов)

ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
«осжазба
к­нделігі».
С йлем Т­сіндірме

Аынны с зін Ана тілім — жрегісі


анамны

з ойымен
Сен арылы тіршілікпен тілдесем
т­сіндіріп жаз.
Ту‡ан анамды „мытаным емес пе,
Ту‡ан тілім,
Егер сені „мытсам?!

18 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

3 -тапсырма.
лені әр шума‰ында‰ы ойды сызба т­рінде жаз. М. ЖŠмабаев пен Н. Аитовты тіл
туралы ойларында андай байланыс бар?

1-шумата: 2-шумата: 3-шумата:

ТІЛДІК БА­ДАР
ЕКПІН
Екпін — сөйлем ішіндегі кейбір сөздерді
немесе сөз ішіндегі бір буынны
басаларына ара‡анда
арнайы ерекшеленіп айтылуы.

С€з екпіні Ой екпіні


Сөзді
ішіндегі бір буынны
көтері
кі айтылуы Сөйлем ішіндегі бір сөзді бөліп айту ой екпіні
«сөз екпіні» деп аталады. деп аталады.
Мысалы: Мен мектепке бардым. Мысалы: Мен мемлекеттік тілде сөйлеймін.
Балалар ойнады. Ол азаша ән айтады.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
аза тілінде сөз екпіні т„раты болады. Екпін
сөзді
е
со
‡ы буынына тседі.

АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
К п н­ктені орнына ажетті с здерді ой.
С йлемдерді ой екпінін ойып оы.

1. Мен … йреніп жрмін.


2. Мені
анам … тілін біледі.
3. Мені
на‡ашым … өте жасы сөйлейді.
4. Мені
жиенім … тіл біледі.
5. Мемлекеттік тіл — … … .

19
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
МТІНМЕН ЖМЫС
ТЫҢДАЛЫМ Бізді
отбасымыз лкен. Отбасымызда атам, әжем, әкем, анам, а‡ам, же
гем,
ОҚЫЛЫМ әпкем, інім бар. Бәріміз бірге т„рамыз. Біз отбасымызда ана тілімізде сөйлесеміз.
аза тілі — аза халыны
ана тілі. Ол — азастан Республикасыны

5 -тапсырма.
Мәтінді
тыда.
мемлекеттік тілі. Елімізде аза тілін йренгісі келетіндерге көп ммкіндік
жасал‡ан.
Оы. Атам Ма‡жан Ж„мабаевты
, ал әжем М„а‡али Маатаевты
өле
дерін
сйіп оиды. Ата-анам ш тілді жасы ме
герген. Олар ж„мыста аза тілінде
ызмет көрсетеді. ²кем — пойызда жолсерік, ал анам — дкенде сатушы.
На‡ашым да орыс тілін жетік біледі. Ол азаша ән айтады. Ал жиенім
азаша өте жасы сөйлейді. Себебі ол тіл йірмесіне барады, азаша көркем-
әдеби кітаптар оиды, әртрлі байаулар‡а атысады. Ол жаында Ма‡жан
аынны
«аза тілі» өле
ін жаттап алды.
Мені
а‡ам көп тіл біледі. Көп тіл білген жасы. Көп тіл білген адамны

өмірдегі ммкіндігі де көп. А‡ам жаында жоба ж„мысын а‡ылшын тілінде


дайындады. Ол халыаралы грант „тып алды. Же
гем де француз тілін йреніп
жр. Біз отбасымызбен мемлекеттік тілде еркін сөйлейміз, өзге тілдерді де
жасы білеміз.

АЙТЫЛЫМ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
6 -тапсырма.
Мәтінні мазмŠны бойынша отбасыда кім ай тілде с йлейтіні туралы айт.

²кем .... Атам... ²жем....

На‡ашым ... А‡ам...

Кім ай тілді біледі?

Кім ай тілде с€йлейді?

Же
гем... Анам... Жиенім ...

20 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ

7 -тапсырма.
«Ма‰ынасын аныта!» Мәтіндегі туысты атауды білдіретін с здерді ма‰ынасын
анытап жаз. лгі: на‰ашым — анамны туысы. Туысты атауларды с з екпінін
ойып айт.

ОҚЫЛЫМ
Бізді
отбасымыз … (лкен, ша‡ын, онша лкен емес).
8 -тапсырма.
К п н­ктені орнына
жаша ішінен тиісті
Отбасымызда атам, әжем, әкем, анам, а‡ам, же
гем, әпкем, інім —
бәріміз … (бірге, бөлек, кейде бірге) т„рамыз. Біз отбасымызда
… (аза, орыс, неміс, француз, трік, а‡ылшын) тілдерінде
нŠсасын ойып,
оы. С з екпіні, ой сөйлесеміз. аза тілі — аза халыны
(ана, туыс, туыстас) тілі.
екпінін сата. Ол — … (азастан, Өзбекстан, ыр‡ызстан) Республикасыны

мемлекеттік тілі. Елімізде аза тілін йренгісі келетіндерге көп …


(ммкіндік, сыйлы, орын) жасал‡ан.

АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Диалог. Мәтінні мазмŠны бойынша лібекпен диалог Šрыдар. Бір-біріні
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
отбасыда кім андай тіл білетіні туралы әгімелесідер.

ЖАЗЫЛЫМ

10 -тапсырма.
Мәтіндегі зат есімдерді т­рлеріне арай ба‰андар‰а б ліп жаз.

Дара К­рделі Жалпы Жалы Деректі Дерексіз

азастан
әке ата-анам тіл әже ммкіндік
Республикасы

МТІНСОšЫ ЖМЫС
АЙТЫЛЫМ

11 -тапсырма.
Т мендегі зат есімдерге к мекші есім
с здерді тіркестір. Оларды атыстырып,
Оу жылы, тіл йірмесі, бес ай, «Тілашар»
кітабы, жоба ж„мысы, белсенді сөздер,
аза тілін ­йренуге байланысты сатушы.
с йлем Šрап айт.

21
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ
• Оны
анасы — мені
арындасым. Сонда ол — ма‡ан андай
12 -тапсырма.
Ойланыдар,
табыдар.
туыс?
• Оны
әкесі — мені
на‡ашым. Сонда мен о‡ан андай туыс
боламын?
• Ол — мені
а‡амны
әйелі. Ол ма‡ан кім болады?
• Ол — мені
әпкемні
кйеуі. Ол ма‡ан кім болады?

ЖАЗЫЛЫМ

13 -тапсырма.
Мәтінге с­йеніп, зіні ай тілдерді
білетіні немесе ­йреніп ж­ргені
1. Сен андай тілдерді білесі
?
2. Туыстары
ай тілдерді біледі?
туралы мәтін Šра. СŠратар‰а жауап 3. На‡ашы
/жиені
/ ай тілде сөйлейді?
жаз.

АЙТЫЛЫМ

14 -тапсырма.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Суреттерге арап, кімні ай тілде с йлей алатыны туралы айтып бер.

Атам мен әжем … сөйлеседі. На‡ашым … сөйлейді.

22 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
А°ам мен же¯гем … ·йреніп ж·р. ‹жем … біледі.

ажетті сздер: аза тілінде, аза тілін, кп тіл, аза ша те жа сы.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

15 -тапсырма.
Тірек с здерді пайдаланып, бес
сŠраулы с йлем Šрап жаз.
Тірек сздер: аза тілі, орыс тілі, йрену,
халыаралы тіл, білу, ме
геру, мемлекеттік тіл,
көп тіл, жиен, әке, на‡ашы, ана.

АЙТЫЛЫМ
ЕСТЕ САТА!

16 -тапсырма. Жағдаят:
аза тілі — мемлекеттік тіл. Оны
тез әрі сапалы мегеру ­шін не істеу
аза тілі — азастан Республикасыны

мемлекеттік тілі. Мені


туыстарым — жез-
дем, же
гем, на‡ашым, жиенім аза
керек? Досымен аылдасып, жоспар тілінде жасы сөйлейді. А‡ам азаша
Šрыдар. жоба ж„мысын жазды.

23
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Бгіннен бастаймын... 9—10
САБА


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
арым-атынас әдебі, ол€а
ЖАЗЫЛЫМ алу, с зінде тру

1 -тапсырма.
Ба‰анда‰ы с здерден с йлем Šрап жаз. Šрамында
к мекші есімі бар с йлемдерді аныта.

Ма‡жан Ж„мабаев оу жылыны


а‡ам Тіл олимпиадасына оиды

Анна ішінде басында здік атысты.

²жем ауылды
сыртына «кш кеміді» болды.

Осы айды
«аза тілі» өле
дерін жоба ж„мысын салыныпты.
өле
іні

Киіз йді
оушылары ызыл ою деп жазады.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Бізді
М„а‡алиды
ортасында сйіп ор‡айды.

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Т мендегі к мекші есімдерді ай с здермен тіркесетінін айт. зі
ала‰ан бес тіркесті атыстырып, тіл ­йрену курсы туралы ша‰ын
мәтін Šрап жаз.

Ай ауыл
Кн кітап
сырт, іш
адам йірме
ма
, жан
й мемлекет
т„с, ас
тіл кітапхана
алды, арты,
көше өле

шет, бет, бой


жарыс аын
бас, орта
курс жоба
кеш тілек

24 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС
3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Оы.

Мен жаында Джеймс Лейн Алленні


«Дәл бгінгі кннен
бастап...» деген тамаша ба‡дарламасымен таныстым. Ол өмірін
жасарту әр адамны
өз олында екенін айтады. Адам алдына
наты масат ойса, ол бәрібір со‡ан жетеді. Б„л туралы
‡алым былай деп жазыпты: «Адам баласы өзіні
айналасына,
басалар‡а деген к€зарасын, ниетін өзгертсе, оларды

да ᄇан деген атынасы өзгереді. Адам өзіні


ой-пікірін,
ниетін өзгертсе, оны
өмірі де €згереді. Я‡ни, та‡дырымыз өз
олымызда. Сондытан да өз баытымыз шін өзіміз кресейік.
Сіздерге өз ба‡дарламамды „сынамын. Сонымен, бгіннен бастап
«Мен баыттымын» деген сөзді басшылыа аламын;
— бгіннен бастап мен өзімні
ой-€рісімді, білімімді
ке
ейтемін. Ой оз‡ау‡а кш беретін кітаптар оимын;
— бгіннен бастап барлы адам‡а досты ниетпен араймын.
Адамдармен дауыс к€термей сөйлесемін, ешкімді сынамау‡а,
ешкімге жөнсіз тиіспеуге тырысамын; арым-атынас әдебін
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
сатаймын;
— бгіннен бастап мен өз істерімді жоспарлап, кн сайын не
істейтінімді жазып отырамын; ерік-кшімді тәрбиелеймін ол‡а
аламын;
Бәріміз осы ба‡дарламаны берік „станса, өміріміз жасарып,
айналада‡ы адамдармен арым-атынасымыз ізгілікке,
сйіспеншілікке „рылатын болады».
Ма‡ан б„л ба‡дарлама ой салды. Оны достарыма көрсеттім.
Ба‡дарлама достарыма да өте „нады. Ба‡дарламада адамны

та‡дырында тілді
лкен рөл атаратынын көрсетілген. Мен б„л
ба‡дарламаны
тіл йренуге де көмегі болатынына сенемін.

ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
Аударма с здікті пайдаланып, мәтіндегі
ою аріппен берілген с здерді
5 -тапсырма.
Мәтінді айталап оы. Одан т­йген ой
орытындыды 3 с йлеммен жаз. Ой
аудармасын жаз. тŠжырымыды таратып айт.

25
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Мәтін бойынша сŠратар‰а жауап бер. 9 -тапсырма.
Авторды стилін сатай отырып,
зіні аза тілін ­йренуге атысты
1. Аллен неге: «Адамны
та‡дыры өз ба‰дарларыды 7 пункт етіп жаз. Осы
олында!» — дейді? ба‰дарларды не себепті тада‰аныды
2. Адам неге: «Мен баыттымын!» — деп т­сіндір. Жаз‰аныды к рінетін жерге
айтуы тиіс? іліп ой да к­н сайын оып ж­р.
3. «Адамдар‡а досты ниетпен арау»
дегенді алай тсінесі
?
4. арым-атынас әдебіне не жатады? лгі: 1. Бгіннен бастап кн сайын
5. Жоспарлауды
адамны
баытты аза тіліндегі белсенді сздік орымды
болуына андай әсері бар? 5 сзге кбейтіп отырамын. 2. Осы
6. «Ерік-кшті тәрбиелеу» дегенді алай аптада Мажан а ынны «аза тілі»
тсінесі
? леін жаттаймын...
7. «Өзін тәрбиелеу» деген не? Сен б„л
ба‡дарды орындауды неден бастар еді
?
8. Кнді жоспарлау арылы андай
жетістіктерге жетуге болады деп ойлайсы
?
9. Алленні
ба‡дарлары са‡ан „нады ма?
Неге?
ым
ыд
оқ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
н ут
ми

н
Ме
ЖАЗЫЛЫМ
ым

7 -тапсырма. ыд
оқ
ут
Авторды ба‰дарламасында‰ы з ми
н

ойымен ­ндесетін пікірлерді жазып Ме


н

ал. Неге дәл осы ба‰дарларды і


нб
тада‰аныды айт. се
Б ей

н бі
се
АЙТЫЛЫМ а ек
ұм Ж
Ж

8 -тапсырма.
Мәтіндегі авторды Šсыныстары
бойынша з пікіріді айт. з тәжірибеде
мŠндай тәсілді олданып к рді бе? нбі
Се
н
Ме

ым
ыд
оқ
т
ну
ми

н
Ме

26 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

10 -тапсырма.
айсысы арым-атынас әдебіне жатады? Белгіле, з пікіріді
дәлелдеп айт.

1 Телефонмен сөйлесу Жылдам сөйлеу Кешірім с„рау Б„йыра сөйлеу

2 Сыпайы сөйлесу Баяу сөйлеу Р„сат с„рау Жаргонмен сөйлеу

3 Дауыс көтеру Д„рыс сөйлеу Кліп сөйлеу Тіл тазалы‡ын сатау

4 С„ра ою Б„рыс сөйлеу Өтініш айту Жатып жауап беру

АЙТЫЛЫМ

11 -тапсырма.
«Не істеу керек?» ойыны. Сынып
екі топа б лінсін. Екі топ бір-біріне
кезектесіп, тосын сŠратар ойып,
жауап берсін. СŠратар с з әдебіне,
с йлесу мәдениетіне атысты болсын.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
1. Жаын адамы
ды ренжітіп ойса
, не
істеу керек?
2. Са‡ан танысы
жазысыз айайласа, не
істеу керек?
3. Өзі
е ай мінезі
„намайды? Не істеу
керек?
4. азатар‡а тән андай арым-атынас
әдебін білесі
?
5. Досы
уәдесінде т„рмады. Не істеу керек?
6. Сыныптасы
кішкентай баланы алдап
кетті. Не істеу керек?
7. Сен ашуша
болып кетті
. Не істеу керек?

ЕСТЕ САТА!
²р адамны
та‡дыры өз
олында. арым-атынас
әдебін сатау ажет.
Досы
уәдесінде т„рса,
сен оны сыйла.

27
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Тіл табысу — өнер 11—
12
САБА


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
АЙТЫЛЫМ асиет, иемдену, мір
тәжірибесі, былыс
1 -тапсырма.
Суретке ара. Суреттердегі балаларды
әрекеттерін баяндайтын мәтін Šрап айт.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Екі суреттегі балаларды диалогін Šрып жаз. р диалог 10-12 ­натпадан тŠрсын. Диалогте
сыпайы балалар мен д рекі балаларды арым-атынас әдебіне байланысты с з орамдарын
олдан.

ТІЛДІК БА­ДАР
Эвфемизмдер
Эвфемизм (грек. eu — жасы, phemі — айтамын) — дөрекі сөздерді баса сөзбен ауыстырып,
сыпайылап жеткізу. аза тілі эвфемизмге бай. Эвфемизм о‡амда‡ы моральды, этикалы нор-
ма негізінде, сыпайыгершілік пен әдептілікке байланысты ту‡ан. Мысалы, «туды» деуді
орнына
«дниеге келді», «жары дние есігін ашты», т. б. сөз орамдары айтылады. Сондай-а адамны
дене
мшесіндегі кем-кетікті (са
ырау — „ла‡ыны
мкісі бар) баса сөздермен ауыстырып олданады.

28 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ 1 „ры дниеден өтті

3 -тапсырма. 2 өтірік айтады тілі „зын


Ба‰анда‰ы с здерді сәйкестендір. 3 өлді олы суы
4 ашуланды сөзіні
оспасы бар
5 өсекші дауыс көтерді

ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ МТІНМЕН ЖМЫС

4 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Оы.

Тіл — адамзат баласына ‡ана берілген „лы асиет, ерекше абілет, таби‡атты

ажап сыйы. ²р адамны


тілді орынды олдана алуы оны
өмірде жетістіктерге
жетуіні
негізі болып саналады. Өйткені тіл ‡ана адамны
өзі өмір сріп отыр‡ан ортада
өзгелермен тіл табыса білуіне, бірігіп е
бек етуіне, өз орнын иемденуіне, өзгелерді
тануына, өзін таныту‡а ммкіндік береді.
Адамдармен тіл табыса білу — лкен өнер. Тілсіз адамны
биік нәтижеге жетуі, рухани
дамуы ммкін емес. Өйткені адам тек тіл арылы басалармен арым-атынас жасап,
бірлесе өмір среді, биік арман‡а ол жеткізеді. Тілді
көмегімен ‡ана дние туралы білім
алып, өз к€зарасын алыптастырады, адамзатты
€мір тәжірибесін йренеді. Тек тіл
арылы кө
іл кйін, ішкі сезімін білдіреді, өзіне өмірлік дос, жасы жар табады.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Кез келген ортада өзін „стай білетін, аылды, мінезі жайлы, сөзі тзу адамны

беделі жо‡ары болады. Ол шін адам барлы нәрсеге ойлана арап, таныс-бейтаныс
адамдармен сыпайы сөйлесе алуы, сөзді д„рыс олдануы ажет.
Сонымен, тіл — адамдарды
өзара пікір алысуыны
, ой бөлісуіні
‡ана „ралы емес,
тіл — о‡амды мәні зор, ерекше былыс. ²р тілді
өзіне тән ерекшелігі, арым-
атынас ережелері болады. Сондытан адам анша тіл білсе, сонша трлі арым-атынас
әдебін де йренеді.

АЙТЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Мәтінге с­йеніп, т мендегі сŠратар‰а жауап бер. Мәтінге ат ой.

1. «Тіл» деген не?


2. Адамны
сәттілікке ол жеткізуіні
шарты не?
3. Тіл адам‡а андай ммкіндік береді?
4. Тілсіз адам биік нәтижеге жете ала ма?
5. Адам көп тіл білу арылы өз арманына алай ол жеткізеді?
6. Тілді
көмегімен адам не істейді?
7. Адам‡а тіл не шін керек?
8. Тіл табыса білу — өнер ме? Көп тіл білу ше?

29
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Ба‰анда‰ы с здерді сәйкестендіріп жаз.
Оларды орыс тіліне аудар. С з тіркесіні
7 -тапсырма.
Мәтінге с­йеніп, т мендегі сызбаны
толтыр.
ма‰ынасын з с зімен т­сіндір.

1 „лы а иемдену
2 таби‡атты
ә абілет
3 орын б асиет «Тіл»
4 сәттілікке в даму дегеніміз — ...
5 рухани г сыйы
6 пікір ‡ жету
7 ерекше д алмасу

ЖАЗЫЛЫМ

8 -тапсырма. Мәтіндегі ою аріппен берілген с здерді етістікпен тіркестіріп, «К п


тіл білгім келеді...» таырыбында ша‰ын мәтін Šрап жаз.

АЙТЫЛЫМ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
9 -тапсырма.
Мәтін бойынша кестедегі апаратты дŠрысты‰ын тексер. р с йлемдегі
ой‰а атысты з пікіріді айт.
Дрыс
Дрыс
емес
1 Тіл — адамзат баласына ‡ана берілген „лы асиет.
2 Тілді орынды олдана алу — білім алуды
‡ана е
басты шарты.
3 Тілсіз де адамны
биік нәтижеге жетуі, рухани дамуы ммкін.
4 Тілді
көмегімен ‡ана дние туралы білім алып, өз көзарасын
алыптастырады.

5 Тіл арылы адамзатты


өмір тәжірибесін йренеді.
6 ²р тілді
өзіне тән ерекшелігі, арым-атынас ережелері болады.
7 Адам анша тіл білсе де, арым-атынас әдебін йрене алмайды.

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10 -тапсырма.
Мәтін мазмŠны бойынша жоспар Šр. Мәтіндегі негізгі ойды т­йіндеп, ­ш
с йлем жаз. Жоспары мен ойыды айт.
30 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

11 -тапсырма.
Полилог. Берілген с здерді, с з
тіркестерін пайдаланып, «Сыпайы
ажетті сздер: тіл табысу, асиет,
абілет, жаратылыс, сәттілік, шарт, өмір
с йлесе білу де — нер» деген тәжірибесі, бедел, пікір алысу, ой бөлісу,
таырыпта пікірлесідер. о‡амды „былыс.

МТІНСОšЫ ЖМЫС
ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ аза тіліні
өзіндік ерекшелігі бар: 1) аза тілі — әлемдегі е

бай тілдерді
бірі; 2) аза тілі — е
оралымды, сыпайы тіл; 3) аза
12 -тапсырма.
Мәтінді оы.
МазмŠнын з
тіліні
сөздік орында арым-атынас әдебіне байланысты сөздер
мен сөз орамдары өте мол.
ойымен дамытып азатар өзінен лкен адамны
атын, оны
әкесіні
атымен оса
айт. атамайды. ”лкенге де, кішіге де бауырмалды танытатын халыты

мейірімділік асиеті тілде айын көрінеді. О‡ан «айналайын»,


«ара‡ым», «шыра‡ым» деген еркелету, жаын тарту мәніндегі
сөздерді
молды‡ы дәлел. азата ата-анасына, лкен кісілерге
«Сіз» деп сөйлеу — лкен „рметті
белгісі.

ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ


частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
13 -тапсырма.
Тіл туралы маал-мәтелді керекті с здермен толытырып оы. Наыл
с здерді ма‰ынасын бірігіп талдадар. С з әдебіне атысты маал-мәтелді
к шіріп жазындар.

1. Тіл — адам ойыны


... . 2. А
дамай сөйлеген ... ... . 3. Ойнап сөйлесе
де, ... ... .
4. Тисе — терекке, тимесе — ... . 5. Айтыл‡ан сөз ... опен те
. 6. Бал там‡ан тілден ...
тамар. 7. Көп сөз ... — ... . 8. Көп сөз — кміс, аз сөз — ... . 9. Жасы
да ылжы
болса
,
өскенде ... ... . 10. Таза сөйлеу — биік ... . 11. Кө
ілсіз ... — ой‡а ола.

Керекті сздер: ª¶лаª, мылжы¯ боласы¯, мәдениеттілік, у, атыл°ан, бос


сз, айнасы, ауырмай леді, ойлап сйле, алтын, б¶таªªа.

АЙТЫЛЫМ

14 -тапсырма.
Диалог. Т мендегі сŠратарды
негізінде диалог Šрыдар. з
1) «арым-атынас әдебі» дегенді алай
тсінесі
?
с здеріде эвфемизмдерді, маал-
мәтелдерді ке пайдаланыдар. 2) Адам алай мәдениетті бола алады?
3) Сөйлеу мәдениетіні
адам
та‡дырында‡ы орны андай?
31
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Нәтиже саба. 13—
14
САБА

Мен не йрендім?


АЙТЫЛЫМ

1 -тапсырма.
К п тіл білетін достары туралы айт. Сызбаны толытыр.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Дерекк здерден әлемдегі ататы полиглоттар туралы апарат жина. «Ататы
полиглоттар» таырыбында фотоколлаж дайында. Оны сынып алдында айт.

АЙТЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

3 -тапсырма. Жағдаят:
Сені досы аза тілін ­йренгісі келеді.
Ол сенен кеес сŠрады. андай кеес
4 -тапсырма.
«Оймонша» . Оушылар шебер
бойымен тŠрсын. Бастаушы бір с йлем
бересі? Екеуі аылдасып, «Б­гіннен айтсын. Одан кейінгі оушы сол ойды әрі
бастап...» ба‰дарын жасадар. арай жал‰астыратын бір с йлем айтсын.
Нәтижесінде «С йлеу әдебі» атты мәтін
Šрылсын.

32 1-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
леді мәнерлеп оы. ле мазмŠнын з с зімен айт. Аынны с зі мен
зі жаса‰ан ой орытындыларыды сабатастырып, «ркім зінен бастауы
керек» таырыбында ша‰ын мәтін Šрап жаз.

Жасы болу — өзі


нен
Жаман болу — өзі
нен.
Өзі
ді өзі
ая да
Өзі
йрен өзі
нен.
Жасылы көрсе
біреуден;
«Мен андаймын?» деп ойла.
Өзі
ді өзі
олы
а ал,
Өзі
сі
— аыл айнасы.
Тиеді са‡ан мәні бар,
«Өзі
ді тану» пайдасы.

(‘тепберген Аыпбеков)
АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Полилог. «Сіз» деген — с зді әдебі» таырыбында ойб ліс ткізідер.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Ойб лісте таырып бойынша тіл туралы Šсыныл‰ан наыл с здерді
олданыдар.

АЙТЫЛЫМ

7 -тапсырма.
Полилог. «Тілдік атынас — табысты кілті» ойыны. 5 оушы психолог
‰алым болады. ал‰андары — баспас з конференциясына келген
журналистер. Журналистер психолог мамандар‰а адам міріндегі сәттілік,
з мірін жоспарлау, тіл табысуды шарттары, к п тіл білуді маызы,
мәдениетті арым-атынас жасау‰а ­йренуді жолдары, табысты мірді
Šпиясы және т.б. мәселелер ж нінде сŠратар ойсын. Психологтер олар‰а
жауап берсін.

33
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

2
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
УАҚЫТ — ҰЛЫ КҮШ
ТАҚЫРЫП
АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ «САҒАТТЫҢ
ШЫҚЫЛДАҒЫ — ЕМЕС ЕРМЕК»

1—2

Уаыт — сый
САБА


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР

АЙТЫЛЫМ керемет,
мәдениеттілік, азы

1 -тапсырма.
Бір-бірінен: «Са‰ат неше болды?» — деп сŠрадар.
Суреттерді пайдаланыдар.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
С здерден с йлем Šра.
лгі: Азамат, саат неше болды?

Са‡ат он‡а бес минут алды, кешкі са‡ат сегіз, та


ерте
са‡ат то‡ызда, екіден он бес минут
кеткенде тнгі он екіде, то‡ыз жарым‡а дейін.
34 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТІЛДІК БА­ДАР
Сын есімні шырайлары

Сын есімні
шырай категориясы жасалады. Олар осымшалар жал‡ану
„сас заттарды
сынын, санын, сапасын арылы, кшейткіш буынны
стелуі немесе
өзара салыстырып көрсетеді. Сын есімні
сөздер стеулер арылы жасалады.
шырайлары сапалы сын есімдерден

Салыстырмалы шырай К‰шейтпелі шырай


• -ыра/-ірек, -ра/-рек: аттыра, • Кшейткіш буынды осу арылы жасалады:
жасыра, ызылыра және т.б. жап-жасыл, ап-ара, аппа, п-зын, ып-
• -лау/-леу, -дау/-деу, -тау/-теу: жасылдау, ызыл, сап-сары және т. б.
ызылдау, биіктеу, аласалау және т. б. • Өте, тым, аса, е
, тіпті, на, ал, орасан, кере-
• -ыл, -‡ыл, -ылт, -‡ылт: сар€ылт, мет және т. б. стеулерді
тіркесуінен жасала-
дымыл, ыз€ылт және т.б., сөз туды- ды: те жасы, тым нашар, тым лкен, е
рушы осымшалар. жасы және т.б.

ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ МТІНМЕН ЖМЫС


частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
3 -тапсырма.
Диалогті тыда. Оы. Т­сінгеніді баянда.

— Анашым, мені та
ерте
ертерек ояты
ызшы!
— Жарайды, ботам. Не шін ерте т„расы
? Ерте
демалыс ой.
— Дйсенбі кні мектепте ардагерлермен кездесу болады. Со‡ан
дайындаламыз.
— ай уаытта дайындаласы
дар?
— Та
ерте
са‡ат онда мектепке жиналамыз. Уаытында баруым керек.
— Д„рыс, балам. Кез келген кездесуге уаытынан кешікпей бару ажет.
Ол — мәдениеттілікті
белгісі.
— Иә, анашым. Бізді
сыныпта‡ы кейбір балалар кешігіп келеді. М„‡алім
«Кешікпей келуге да‡дыланы
дар, уаытты ба‡алау керек!» — деп,
немі айтып отырады.
— М„‡алім д„рыс айтады. Сені
азіргі кездегі е
басты ж„мысы

саба оу. Уаыт — са‡ан берілген керемет сый. Сондытан оны
тиімді пайдалан. Саба‡ы
ды өте жасы оы. Мектепте ал‡ан білімі

са‡ан өмір бойы азы болатынын да „мытпа. Уаытында келу арылы


сен баса балаларды да алай сыйлайтыны
ды көрсетесі
. Уаыт —
е
ымбат дние. Сондытан оны ба‡алау керек!

35
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

4 -тапсырма.
Мәтіндегі «Уаыт — керемет сый»,
«Уаыт — е ымбат д­ние» деген
5 -тапсырма.
Мәтіндегі ою аріппен берілген с з
тіркестеріні алай жасалып тŠр‰анын
тŠжырымдар бойынша ой б лісідер. айт. Осы с здерден с йлем Šра.

МТІНСОšЫ ЖМЫС

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Жа‰даят: Б­гін кешке досы екеуі
кино‰а бару‰а уәделестідер. Жарты
9 -тапсырма.
«Уаыт — керемет сый» деген таырыпта
эссе жаз.
са‰ат бŠрын кинотеатрды алдында
кездеспекші болдыдар. Біра Талаптар:
досы кездесуге келмеді. Алдын ала
• наты айындал‡ан кіріспе, негізгі
хабарласып, келе алмайтынын да
бөлім, орытынды бөлімнен „ралуы
ескертпеді. Не істейсі?
шарт;
• таырыптан ауытыма‡ан д„рыс;
• тезистерді „тымды дәлелдермен
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
растау ажет;
ЖАЗЫЛЫМ • өмірмен байланысты болуы тиіс;
• өзіндік ты
пікірлері келтіру керек;
7 -тапсырма.
Берілген сын есімдерді пайдаланып,
с йлем Šра.
• баяндау стилі наты болуы шарт;
• көріктеуіш тілдік „ралдарды „тымды
олдану ажет;
Биіктеу, дымыл, ащылау, ызылдау, тым • көлемі — 100-150 сөз.
лкен.

АЙТЫЛЫМ

8 -тапсырма.
Иоганн Вольфганг Гетені: «Уаытты
боса жіберіп алудан арты кініш
жо», — деген наыл с зі бойынша
диалог Šрыдар. Диалогте сын есімні
шырайларын олданыдар.
ЕСТЕ САТА!
Уаыт — керемет сый,
мәдениеттілікті
белгісі,
өмір бойы азы болады.

36 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Уаытты бос өткені... САБА
3-4


МТІНАЛДЫ ЖМЫС
ЖА
А С ЗДЕР
адам, сиет,
АЙТЫЛЫМ лгі- неге,
аыл-кеес,
1 -тапсырма.
Суреттер бойынша әгіме
Šра.
тол€андырады
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
К п н­ктені орнына жаша ішіндегі ажет с зді ойып жаз.

Айзере жетінші сыныпта ... (оы‡ан, оиды, оыпты). Бгін та


ерте
Айзере
ерте ... (оянды, оянбашы, ояныпты). Саба та
ерте
гі ... (төртте, сегізде,
ште) басталады. Ол мектепке сегізге жиырма минут ... (кеткенде, ал‡анда,
жеткенде) келді. Ол бгін — ... (мектептен, мектепте, мектеппен) кезекші.
Айзере сыныпа ерте ... (келген со
, келді, келгенмен).

37
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС

3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Оы.

Уаыт — адамны
өмірі. Біз өмірге келгеннен бастап, уаыт са‡аты іске осылады.
Балалы шата‡ы әрбір адамымыз да осы уаыта кіреді. азаты
за
‡ар жазушы-
сы — М„хтар ²уезов: «Ж„мысы
өнсін десе
, өткенге өкінгі
келмесе, әр минуты
ды
„ыпты пайдалана біл», — деп, өсиет алдыр‡ан. Осы өсиетті алай орындап жрміз?!
Біз азір мектеп оушысымыз. Жасымыз 12—13-те. Б„л — «өмірімізді
12 жылы өтті»
деген сөз. Осы жылдарды біз алай пайдаланды. Ойланып көрші! Осы уаыта дейін
не йрендік! андай жасы істер орындады? Уаытымыз боса өтіп жатан жо па?
Сабаты алай оып жрміз? Ата-анамызды
айтан аыл-ке
есін толы ты
дап жрміз
бе? Мектепте андай жасы істер істеп жрміз? Өзімізден кіші балалар‡а андай лгі-
өнеге көрсеттік? Мені осы с„ратар тол‡андырады. Ал сені ше? Сен осы с„ратар тура-
лы ойланып көрді
бе? «Уаытты
бос өткені — өмірді
бос кеткені» деген наыл бар.
Бізді
өміріміз боса өтіп жатан жо па? Сен не дейсі
?

АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
Мәтіндегі сŠратар бойынша пікір таластырыдар.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Мәтін бойынша «ос жазба» к­нделігін
толтырыдар. Т­сіндірідер.
¤зінді Т­сініктеме

АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
С здерді ма‰ынасына арай сәйкестендіріп, с йлем
Šрап айт.

1 пайдалана а бастап 1 мектеп А йрендік


2 уаыт ә келмесе 2 алай ² жрміз
3 за
‡ар б өмірі 3 осы Б жрміз бе
4 өкінгі
в біл 4 не В істер
5 келгеннен г са‡аты 5 оып Г бос кеткені
6 пайдалана ‡ алдыр‡ан 6 ты
дап ¨ жылдарды
7 өсиет д біл 7 жасы Д оушысымыз
8 адамны
ж жазушысы 8 өмірді
Ж пайдаланды

38 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ
МТІНСОšЫ ЖМЫС

7 -тапсырма.
Мәтіндегі ате жазыл‰ан с йлемдерді тауып,
себебін т­сіндір.

1. Шамамен 800 миллион жыл б„рын, ерте заманда‡ы тіршілік пайда бол‡ан‡а дейін Жер
бетін алы
м„зды басып т„р‡ан дәуірте бір жылда 486 кн болыпты. 2. Ал 100 миллионда‡ан
жылдар өткен со
— динозаврлар дәуірінде бір жыл 370 тәулікке дейін ысар‡ан. 3. Дәл азір
оны
небәрі 365 кннан ‡ана т„ратыны белгілі. 4. Неліктен б„лай? Өйткені ‡асырлер өткен сайын
ай гравитациясыны
әсерінен Жер ‡аламшарыны
айналу жылдамды‡ы азайып келе жатыр.
5. Соны
салдарынан кндер „зарып (шамамен бір мы
жылдыта 1,7 милисекунда), ал
жылдар ысаруда. 6. Уаыт гравитация әсерінен өзгеріслерге „шырайды. 7. Мысалы,
гравитация көзі болып табылатын Жер ортасына нысан н凄рлым жаын бол‡ан сайын,
уаыт срлым баяу жылжиды. 8. Мәселен, әлемні
е
биік шы
ы — Эвересте бір жыл те
із
де
гейімен салыстыранда 15 микросекунда аз.
(«Ана тілі» газетінен)

АЙТЫЛЫМ
Бірінші с€йлем. «Мені ойымша, ...».
8 -тапсырма.
«ПОПС» формуласын Екінші с€йлем. «Себебі мен оны .... деп тсінемін».
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
олданып, мәтіндегі Šшінші с€йлем. «Оны мен .... деген фактілермен,
апараттар бойынша мысалдармен дәлелдей аламын».
з пікіріді дәлелде. Соы с€йлем. «Осы€ан байланысты мен ... деген
шешімге келдім».

ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Мәтіннен сын есімдерді тауып,
с йлем Šра.
10 -тапсырма.
«Желая» ойыны. Топа б лінідер. Топ санына
арай мәтін ілінеді. Топ м­шелері кезекпен
татада‰ы мәтінні бір с йлемін ішінен оиды.
Оы‰ан с йлемін тобына келіп жаздырады.
Ойын осы ретпен мәтін аятал‰анша жал‰асады.
Ойын соында желаятар баянда‰ан мәтін мен
татада‰ы т­пнŠса мәтін салыстырылады.
ЕСТЕ САТА! Жылдам әрі мәтінді дŠрыс Šра‰ан топ жеімпаз
атанады.
«Уаытты
бос өткені — өмірді

бос кеткені» деген наыл бар.

Уаыт — адам өмірі.

39
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Уаытты 5—6
САБА

баалайсы ба?


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
уаытты ба€алау,
АЙТЫЛЫМ немдеу, кнделікті,
парыз
1 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.

• Сен уаытты алай пайдаланасы


?
• Уаытты немдей білесі
бе?
• Кнделікті істейтін ж„мыстары
ды алдын ала жоспарлайсы
ба?
• Уаытты ба‡алайсы
ба?

ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Суреттерді пайдаланып, мәтін Šра. Олар уаыттарын тиімді пайдалана ма?
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

40 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
МТІНМЕН ЖМЫС
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Т­сінгеніді баянда.

Мен кнде алты жарымда т„рамын. Төсегімді жинап, 10 минут та


‡ы
жатты‡у жасаймын. Беті-олымды жуып, асыпай та
ерте
гі тама‡ымды
ішемін. Мектебім йден алыс бол‡андытан, жетіде йден шы‡амын. Жетіден
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
бес минут кеткенде аялдама‡а автобус келеді. Автобуспен 20 минутта
мектепке жетемін. Саба сегізде басталып, екіде аяталады. Сабатан со

асхана‡а барып, тама ішемін.


Биыл аза тілінен осымша сабаа барып жрмін. осымша саба
аза тілін жасы йренуіме көмектесті. Мен азір аза тілінде еркін сөйлей
аламын.
Аптасына екі рет алалы кітапхананы
оу залында сабатарыма
дайындаламын. Болашата ба‡дарламашы бол‡ым келеді. азір
нанотехнология туралы апараттармен танысып жрмін.
Мені
сйікті ісім — спортпен айналысу. Сабатан со
аптасына екі рет
мектептегі жзу бассейініне барамын. Бассейін ке
әрі таза. Ма‡ан суда
жзген „найды.
Кешке теледидардан жа
алытар ты
даймын, кино көремін. Кешкі
жа
алыты көруге тырысамын. Себебі біз тарих саба‡ында жа
алытарды
талдап, ой бөлісеміз. азіргі кезде ‡аламтордан аудиокітаптарды оып
жрмін.
”й шаруасына да көмектесемін. Өйткені ата-анам ж„мыстан шаршап
келеді. Ата-анама көмектесу — мені
балалы парызым.
Тнгі он бірде „йытаймын.
Демалыс кндері достарыммен ыдырамын, кейде отбасыммен
серуендеймін. Мен әр кнімді алдын ала жоспарлаймын. Демалыс кні
алда‡ы аптаны
жоспарын „рамын. Кнімді боса өткізбеуге тырысамын.
Өйткені «уаыт — бізге берілген сый» деп есептеймін.
41
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
Мәтінге с­йеніп, апаратты дŠрысты‰ын тексер. Т­сіндір.

Апарат ДŠрыс ДŠрыс емес


Мен кнде алты жарымда т„рамын.
Төсегімді жинап, 20 минут та
‡ы жатты‡у жасаймын.
Мектебім йге жаын бол‡андытан жетіде йден
шы‡амын.
Биыл орыс тілінен осымша сабаа барып жрмін.
Болашата суретші бол‡ым келеді.
азір нанотехнология туралы апараттармен танысып
жрмін.
Сабатан со
аптасына екі рет орталыта‡ы жзу бас-
сейініне барамын.
азіргі кезде ‡аламтордан кино көріп жрмін.
Мен кнімді алдын ала жоспарламаймын.

ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
«Ата-анама к мектесу — мені балалы парызым» деген
таырыпта ша‰ын әгіме Šра.

АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Мәтіндегі апаратты «Т рт с йлем» тәсілін пайдаланып айтыдар.

Пікір. Оы‡ан мәтін бойынша өз пікірі


ді бір сөйлеммен жаз.
Дәлел. Өз пікірі
ді бір сөйлеммен дәлелде.
Мысал. Пікірі
ді өмірмен байланыстырып, мысал келтір.
орытынды. Таырып бойынша орытынды жаз.

МТІНСОšЫ ЖМЫС
ЖАЗЫЛЫМ

7 -тапсырма.
«Мені бір к­нім» деген таырыпта зіні к­н тәртібіді
Šра.

42 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ
— Сен та
ерте
нешеде т„расы
?
8 -тапсырма.
Диалогті
толытырыдар.

— Та
ерте
жатты‡у жасайсы
ба?
.

— .
— Мектепке нешеде барасы
?
— .
— Мектепке немен барасы
?
— .
— Саба‡ы
нешеде басталады?
— .
— Сабатан нешеде шы‡асы
?
— .
— Сабатан со
не істейсі
?
— .
— Кешке не істейсі
?
— .

АЙТЫЛЫМ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
9 -тапсырма.
Т мендегі пікірмен келісесі бе? Сен та‰ы не осар еді? з пікіріді
дәлелдеп айт.

Уаытты
жаулары

асы‰ыс шешім
абылдау масат оймау

ЕСТЕ САТА!
жоспарлай «Жо!» — деп
алмау айта алмау Мен уаытымды ба‡алаймын.
Сен уаыты
ды немдейсі
бе?

43
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
«„мір», «дние» дегені — 7—8
САБА

аып жатан су екен...
МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
дние, тол€андырды, әсершіл,
АЙТЫЛЫМ ержеткен, әнмен әлдилеген,
кеш сермеу, кресу
1 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.

• «Өмір» деген — не?


• Сен өзі
ні
болаша өмірі
ді елестете аласы
ба?
• Абайды
: ««Өмір», «дние» дегені
— а‡ып жатан су екен» деген сөзін алай
тсінесі
? Өмір су тәрізді тез а‡ып кете ме?
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
Суреттерді пайдаланып,
адамдарды т­рлі мірі
жайлы әгімеле.

44 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС

3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Т­сінгеніді баянда. Мәтін
бойынша жоспар Šра.

Абай өмірі — ‡ажап өмір. Бесікте әнмен әлдиленген ол


көшпелі елде, әртрлі руларды
салтында әсершіл болып
өседі. Абай өн төрт жасынан бастап өле
шы‡ар‡ан. Семей
аласында‡ы Ахмет Риза медресінде оы‡ан. Медреседе
ол араб, парсы тілдерін йренеді. Шы‡ыс аындарыны

өле
дерін оиды. Медреседе оып жрген жылдарыны

со
ында Семейдегі орыс мектебіне тсіп оиды. Кейін
балалы ша‡ында д„рыс ои алма‡ан орыс тілін айтадан
ои бастайды. Семейдегі Гоголь атында‡ы кітапханадан
орыс тілінде шыан кітаптарды көп оиды. Осы кітапханада
Е. П. Михаэлиспен танысады.
Абай аындыты халыты
даналы‡ынан,
тапырлы‡ынан, шеберлігінен йренді. Абай орыс мәдениеті
арылы Еуропа мәдениетімен танысты. Абайды арапайым халыты
өмірі
атты тол‡андырды. Оларды
өмірі шін кресті.
Абай жас „рпаа көп кө
іл бөлді. Жа‡ымсыз ылытан аула
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
болу‡а шаырды. Жасы лкенді „рметтеуге, достыа адал болу‡а,
білім-‡ылымды йренуге шаырды. Жастар‡а уаытты тиімді пайдалану
керектігін айтты. «Өмір-дние дегені
— а‡ып жатан су екен. Жасы-
жаман көргені
— ойлай берсе
, у екен», — деп, өзіні
ішкі уайымын
жазды. «²семпаз болма әрнеге, өнерпаз болса
, аралан. Сен де бір кірпіш
дниеге кетігін тап та, бар алан!» — деп, өмірден өз орнын табуды өсиет
етіп алдырды. Ол «Жасымда ‡ылым бар деп ескермедім, пайдасын көре
т„ра тексермедім. Ержеткен со
тспеді уысыма, олымды мезгілінен кеш
сермедім!» — деп, «‡ылым-білімді толы игере алмадым» деп өкінді.

(Тәкен •лімловтан)

АЙТЫЛЫМ
Пікір. Оы‡ан мәтін бойынша пікірі
ді бір сөйлеммен жаз.
4 -тапсырма.
Мәтіндегі апаратты
«Т рт с йлем» тәсілін
Дәлел. Өз пікірі
ді бір сөйлеммен дәлелде.
Мысал. Пікірі
ді өмірмен байланыстырып, мысал келтір.
пайдаланып айт. орытынды. Таырып бойынша орытынды жаз.

45
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Мәтінді оы. зі ­шін маызды деп санайтын с йлемдерді теріп жазып, себебін т­сіндір.
Мәтіндегі сын есімдерді теріп жазып, с йлем Šра.

АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
Диалогті толытырыдар.

— Автор не себепті «Абайды


өмірі — ‡ажап өмір» деп есептейді?
— ............................................................................................................ .
— Абай медреседе өз уаытын алай пайдалан‡ан?
— .............................................................................................................. .
— Сен мектептегі уаыты
ды тиімді пайдаланып жрсі
бе? андай
тілдерді білесі
?
— ...............................................................................................................
— Абай Е. П. Михаэлиспен ай жерде танысан?
— ............................................................................................................ .
— Сен кітапхана‡а жиі барасы
ба?
— ................................................................................................................
— Аынды кімні
өмірі атты тол‡андырды?
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
— ................................................................................................................
— Сен айнала
да‡ы адамдарды
өмірі туралы ойлайсы
ба? Не
себепті?
— ............................................................................................................. .

МТІНСОšЫ ЖМЫС
АЙТЫЛЫМ

7 -тапсырма.
Абайды «Сен де бір кірпіш д­ниеге кетігін тап та бар
алан!» деген ле жолдары бойынша ойталы ткізідер.

ЖАЗЫЛЫМ

8 -тапсырма. «мір-д­ние дегені — а‰ып жатан су екен»


деген таырыпта эссе жаз.

Талаптар:
• наты айындал‡ан кіріспе, негізгі бөлім, орытынды бөлімнен „ралуы шарт;
• таырыптан ауытыма‡ан д„рыс;
• тезистерді „тымды дәлелдермен растау ажет;
• өмірмен байланысты болуы тиіс;
46 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
• өзіндік ты
пікірлер келтіру керек;
• баяндау стилі наты болуы шарт;
• көріктеуіш тілдік „ралдарды „тымды олдану ажет;
• көлемі — 100-150 сөз;

ЖАЗЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Абай ŠнанбайŠлы туралы осымша мәлімет жина. «Ол — кім? Ол — андай аын?»
деген сŠратар‰а жауап беріп, диаграмманы толтыр.

Талаптар:
1. көлемі — 4-6 сөйлем;
2. сын есім сөздерді жиі пайдалан;
3. міндетті трде жа
а сөздерді олдан.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
аын

Абай ŠнанбайŠлы

ЕСТЕ САТА!
Дние а‡ып жатан су.
Абай өмірде өз орнын табу
керектігін өсиет еткен.

47
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Бір минут бір кісіні 9—10
САБА

өмірі


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
шыылдау, тияна жо,
АЙТЫЛЫМ рлау, блдыр, дәурен, заман

1 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.

• Са‡атты
адамны
өміріне андай атысы бар?
• «Өткен өмір» дегенді алай тсінесі
?

ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
«мір» с зіне кластер Šра. Осы с здерді
пайдаланып, с йлем Šра.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
МТІНМЕН ЖМЫС

ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Мәнерлеп оы. Т­сінгеніді айт.

Саатты шыылдаы — емес ермек


Са‡атты
шыылда‡ы — емес ермек, Аыл аны байа‡ан ылы‡ы
ды,
¾әмиша өмір өтпек, ол білдірмек. у шыансып арасып, боса б„лдыр.
Бір минут бір кісіні
өміріне „сас, Кн жайылып ай болды, он екі ай — жыл,
Өтті, өлді, та‡дыр жо айта келмек. Жыл жайылып, артайтып ыл‡аны —
Са‡атты
өзі — „ры шыылда‡ан, б„л.
Өмірді білдірмеген, кнде „рла‡ан. Сйенген, сенген дәурен жал‡ан болса,
Тияна жо, т„рлау жо, келді, кетті, Жал‡аны жо бір Тә
ірім, ке
шілік ыл.
айта айналмас, б„рылмас б„лдыр заман.
Өткен өмір белгісі — осы сыбдыр, (Абай —нанбаев)
Кө
ілді кнде сындыр әлде тындыр.
48 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
«ПОПС» формуласын олданып, ле мазмŠны бойынша з пікіріді
дәлелде.

Бірінші с€йлем. «Мені ойымша....».


Екінші с€йлем. «Себебі мен оны .... деп тсінемін».
Šшінші с€йлем. «Оны мен .... деген фактілермен, мысалдармен
дәлелдей аламын».
Соы с€йлем. «Осы€ан байланысты мен ... деген шешімге
келдім».

ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
С здерді ма‰ынасына арай сәйкестендіріп, с йлем Šрап жаз.

1 са‡атты
а минут 1 б„лдыр а ылы‡ы
ды

2 өмір ә жо 2 өткен ә болды


частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
3 бір б шыылда‡ан 3 осы б жайылып

4 өміріне в шыылда‡ы 4 байа‡ан в болса

5 та‡дыр г білдірмеген 5 ай г заман

6 „ры ‡ жо 6 жыл ‡ жо

7 өмірді д „сас 7 жал‡ан д өмір

8 тияна ж өтпек 8 жал‡аны ж сыбдыр

АЙТЫЛЫМ 1. Өле
ні
негізгі идеясы — не?
2. Аын не себепті өмірді са‡атпен байланыстыр‡ан?
6 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.
3.
4.
Абай неге са‡атты „ры‡а те
ейді?
Са‡ат адамны
өмірін алай „рлайды?
5. Аынны
«са‡атты
сыбдыры — өткен өмірді
белгісі»
деген ойын алай тсінесі
?

49
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ
МТІНСОšЫ ЖМЫС

7 -тапсырма.
Мәтіндегі ою аріппен берілген с здерді
ма‰ынасын т­сіндір. Осы с здерді
пайдаланып, ша‰ын мәтін Šра.

АЙТЫЛЫМ

8 -тапсырма.
«Бір минут бір кісіні міріне Šсас» деген ле
жолдары бойынша ой б лісідер.

ЖАЗЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Берілген к мекші есімдерді атыстырып, с йлем Šра.

Жаз ортасы, ауылды


ма
ы, йді
іші, са‡атты
жанында, та
алдында.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

10 -тапсырма.
«Абай ŠнанбайŠлы» таырыбына
синквейн (бес жолды тапа) дайында.

Бес жолды тапаты рылымы:


1. таырыпа атысты бір зат есім;
2. бірінші зат есімге атысты екі сын есім;
3. бірінші зат есімге атысты ‰ш етістік;
4. бірінші зат есімді суреттеп
толытыратын т€рт кілт сөз;
5. таырыпты сипаттайтын бір синоним
немесе метафора (зат есім). ЕСТЕ САТА!
та‡дыр жо, „ры шыылда‡ан,
тияна жо, кнде „рла‡ан, б„лдыр
заман, дәурен жал‡ан.

50 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Уаыт — өмір 11—1
САБА

2

МТІНАЛДЫ ЖМЫС
ЖА
А С ЗДЕР
АЙТЫЛЫМ айрат-жігер, алтысыз,
игілік, н, зымырау
1 -тапсырма.
ате жазыл‰ан с йлемдерді тауып, себебін
т­сіндір.

Табысты адамдар та
ерте
ерте т„рамын. Біра б„л өте ерте т„рып алуды
көздемейді. Тек сіз лгеретін уаыты
ызды анытап алы
ыз, сосын сол уаытда
т„рып йрені
із. Бизнесменде әрашан да ж„мыса ерте барады. «Ерте т„р‡ан
адамны
ырысы да, бір ісі де арты» екенін „пытпа
ыз. «Persi» компаниясыні

б„рын‡ы төра‡асы — Стив Рейнмунд та


‡ы 5.00-де т„рып алып, 7 шаырымды
жгіріп өтеді екен. Ал «Apple» компаниясыны
бас директоры — Тим Кук та
‡ы
5.00-де жатты‡у залынде болады. Табысты адамлар бір кнні
жоспарын жазып
алады. Кнді алай өткізетінін білесі
. Өйткені әр минутті
олар шін „ны бар. Олар
жоспарда‡ы істеріні
тәртібі б„зса, талай мәселелері шешілмей алатынын тсінеді.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ

2 -тапсырма.
1-тапсырмада‰ы мәліметтерді пайдаланып, кестені толтыр.

Табысты адамдар — кімдер? Олар не істейді? Пайдалы кеестер

МТІНМЕН ЖМЫС
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Оы. Мәтінге таырып ой. Мәтін
бойынша жоспар Šр.

Адамны
әрбір кні, әрбір са‡аты масатсыз өтпеуі ажет. Адам
уаытын, бойында‡ы айрат-жігерін, аыл-ойын өмірге, өзі өмір
сріп отыр‡ан о‡ам‡а ж„мсап, алтысыз е
бек етуге, сөйтіп, өзі
шін де, өзгелер шін де, игілік жасау‡а ж„мсауы тиіс. Уаыт бізбен
санаспайды, тез өтіп кетеді. Сондытан өмірді
әрбір сәтін бір кндік
51
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ызытармен ‡ана өткізбей, өмірді мәнді, ма‡ыналы өткізуге тырысу керек.
азіргі ша — адамны
өміріні
айратты да ммкіндігі мол тамаша ша‡ы.
Ендеше, жастыты
бір кні сені
бкіл, өмірі
е азы болады. «Уаыт
бар ‡ой!» — деп бгінгі ісі
ді ерте
ге алдырма! Өмірді
„за екені рас,
біра ол біреу ‡ана. Уаыт зымырап өтіп жатыр. Ол ешашан тотамайды.
Расында да, біз өтіп жатан уаытты
„нын біле бермейміз. Көбінесе
уаыт өтіп кеткеннен кейін ‡ана аÇ „рамыз. Демек, уаыт — адам баласына
берілген өткінші ба‡алы зат. Уаыт айта айналып келмейді.
Халымыз уаытты дниедегі е
ымбат нәрсе бол‡андытан, алтын‡а
балайды. Алтыны
әзірше өзі
де. О‡ан басалар көз салмасын десе
,
д„рыстап сата. ²рбір жыл, ай, апта, бір кн, бір са‡ат, бір минут, бір
секунтты
өзіндік „ны бар. Осыны тсіне біл!

(http://testent.ru сайтынан).

АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
Мәтіндегі апаратты «Т рт с йлем» тәсілін пайдаланып айт.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Пікір. Оы‡ан мәтін бойынша пікірі
ді бір сөйлеммен жаз.
Дәлел. Өз пікірі
ді бір сөйлеммен дәлелде.
Мысал. Пікірі
ді өмірмен байланыстырып, мысал келтір.
орытынды. Таырып бойынша орытынды жаз.

ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап жаз.

Адамны
несі масатсыз өтпеуі тиіс?

Адам нені д„рыс ж„мсауды йренуі ажет?

²р кнді алай өткізу керек?

Уаыт алай өтуде?

азіргі шаты алай пайдалан‡ан д„рыс?

Адам шін е
ымбат нәрсе — не?

52 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ЖАЗЫЛЫМ МТІНСОšЫ ЖМЫС

6 -тапсырма.
Мәтіннен ода‰ай с зді тап. Бірнеше ода‰ай
с зді пайдаланып, с йлем Šра.

АЙТЫЛЫМ аыт—мі
У

р
7 -тапсырма.
«айта айналмас, бŠрылмас бŠлдыр заман.
ткен мір белгісі — осы сыбдыр, К ілді к­нде
сындыр әлде тындыр» деген Абайды ле
жолдарымен ­ндесетін мәтіндегі апаратты
тап. Оларды арасында‰ы Šсасты пен
айырмашылыты дәлелде.

ЖАЗЫЛЫМ

8 -тапсырма.
«ос жазба» к­нделігін пайдаланып, уаыт туралы берілген
дәйекс здерге т­сініктеме жаз.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Дәйекс з Т­сініктеме
андай әрекет ылатыны
ды ойлан, біра оны
алай орындайтыны
ды көбірек ойлан
(Иоганн Вольфганг Гете).
Уаыт біреуге „за, біреуге ыса болып көрінуі
ммкін. Б„л — оны
андай іспен, не тірлікпен
толтырыл‡анды‡ына байланысты (Самуил Мар-
шак).

АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма. ЕСТЕ САТА!


Жа‰даят: Досы екеуі кездесуге Өз бойы
да‡ы айрат-жігерді
уәделестідер. Сен кездесуге кешігіп игілікке ж„мса.
келді. Досы сені Šза к­тіп, сен Уаыт ешашан тотамайды.
келгенше кетіп алды. Не істейсі?

53
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Нәтиже саба. 13—1
САБА
4

Мен не йрендім?


ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ

1 -тапсырма.
Мәтінді тыда. Мәтінге таырып ой. Жоспар Šр.

Уаыт — адам өміріні


ашалай „ны. Уаыт — әркімні
өмірлік капиталы.
Адамны
боса кеткен әрбір минуты ота жаан те
гемен те
. Адамны

ашалай уаыты адамны


өзіне байланысты. Біреуді
бір са‡аты мы
те
ге
болса, енді біреулердікі — бір тиын.
Даналы жаса байланысты емес. Елді
бәріне орта бір-а кнтізбе бар,
тек оны әркім әр трліше пайдаланады. Байлар‡а да, арапайым адамдар‡а да
берілетін мерзім — тәулігіне жиырма төрт са‡ат. Дниеде уаыт белгілегеннен
арты демократия жо. Кім уаытын ба‡алай білсе, сол ‡ана табысты
адамдарды
атарына осыла алады. Адам уаытты ба‡алай білгенде ‡ана өзін
өзі ада‡алап отырады. Кнделікті жоспарын „рады. Сол арылы е
жаман
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
дерт — еріншектікті же
еді. Өзін на‡ыз адам етіп тәрбиелеп шы‡ады.

(http://testent.ru сайтынан).

АЙТЫЛЫМ

2 -тапсырма. Бірінші сйлем. «Мені¯ ойымша....».


«ПОПС» формуласын Екінші сйлем. «Себебі мен оны .... деп т·сінемін».
пайдаланып, мәтін бойынша шінші сйлем. «Оны мен .... деген фактілермен, мы-
з пікіріді дәлелде. салдармен дәлелдей аламын».
Соы сйлем. «Осы°ан байланысты мен ... деген
шешімге келдім».

ЖАЗЫЛЫМ
«Уаыт — керемет сый», «Уаыт — а‡ып жатан су»,
3 -тапсырма.
Т менде берілген
с йлемдерді бірін таырып
«Уаыт — аша», «Бір минут — бір кісіні
өмірі», «Уаыт —
азына».
ретінде тадап алып, мәтін
Šра. Мәтінде к мекші
есімдерді пайдалан.

54 2-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

4 -тапсырма.
«Уаыт — әркімні мірлік капиталы» деген таырыпты
т ірегінде пікірталас Šйымдастырыдар.

ЖАЗЫЛЫМ

5 -тапсырма.
«Уаыт» с зіне диаграмма
Šра. Осы с здерді
пайдаланып, әгіме Šра.

Уаыт

ЖАЗЫЛЫМ

6 -тапсырма.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
«Са‰атты зі — Šры...» деген таырыпта эссе жаз.

Талаптар:

• наты айындал‡ан кіріспе, негізгі бөлім, орытынды бөлімнен „ралуы шарт;


• таырыптан ауытыма‡ан д„рыс;
• тезистерді „тымды дәлелдермен растау ажет;
• өмірмен байланысты болуы тиіс;
• өзіндік ты
пікірлер келтіру керек;
• баяндау стилі наты болуы шарт;
• көріктеуіш тілдік „ралдарды „тымды олдану ажет;
• көлемі — 100-150 сөз.

АЙТЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ
БІЛГЕНГЕ МАРЖАН...

7 -тапсырма.
Абай ŠнанбайŠлыны Жидебайда‰ы мŠражайы
туралы фотоколлаж дайында. Абай ­йіні әр
Ж„мысы
өнсін десе
, өткенге
өкінгі
келмесе, әр минуты
ды
„ыпты пайдалана біл (М. ²уезов).
б лмесі туралы айтып бер. Минут „рыс та‡дырын шешеді. Са‡ат
шайас та‡дырын шешеді. Кн бкіл
мемлекет та‡дырын шешеді (А. В. Су-
воров).

55
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"

3
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТАҚЫРЫП
ЖЕРДЕГІ КЛИМАТТЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (үзінді)
1—2
САБА

†аламды экология


мәселелері
МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
жару, тозу, алдытар, жойыла
АЙТЫЛЫМ бастау, ырылу, алдын алу, айыппл,
сзгілер, апатты айма, тартылу,
1 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер. р€ап алу, желмен тарау

1. Сен азастанны
ай айма‡ында т„расы
?
2. Сен т„ратын жерді
экологиялы жа‡дайы а
дай?
3. «Экологиялы ауіпті айма» дегенді алай тсінесі
?
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

2 -тапсырма.
алай ойлайсы, бірінші ба‰анда‰ы с здерді ма‰ынасы адай? Екінші
ба‰аннан тауып айт. Келесі ба‰ан‰а сол с здерді орысша аудармасын жаз.

С€здер Маынасы Аудармасы


„нарлы Бiр нәрсенi
ал‡ан бөлігi. Мыс., к мiрдi ~...€ы, мнайды ~...€ы.
Айыпп„л 1. С„йы заттарды керексіз осындылардан тазарту шін
алды Жанды а‡заларды
тiршiлiк ортасымен байланысын зерттейтiн биоло-
гия ‡ылымыны
бiр саласы.
Экология 1.Топыра‡ы ш„райлы. Мыс., ~ топыра;
2. Ж„‡ымды,
Сзгі ылмыс жасап, жазалы бол‡ан‡ы шiн заттай төленетiн аы.

ЖАЗЫЛЫМ

3 -тапсырма.
С здерді септеп жаз. Оларды септік
жал‰ауы жал‰ан‰ан т­рімен с йлем Šра.
алды, байлы, айыпп„л, таралу,
б„зылу, ауіп.
56 3-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС

4 -тапсырма.
Тыда. Мәтінді оы.

Бгінгі та
да ‡аламды экология мәселелері ‡аламды, айматы және „лтты мәселелер
болып бөлінеді. Экологиялы ауіпті мәселелер: таби‡и экожйені
блінуі, озон абатыны
жаруы, атмосфераны
, әлемдік м„хитты
ластануы, биологиялы әр алуандылыты
азаюы,
орша‡ан орта мен суды
ластануы және т.б. Б„л мәселелер тек ана барлы мемлекетті

атысуымен, БÊÊ-
(Біріккен Êлттар Êйымы) басаруымен ‡ана шешіледі.
азіргі кезде экологиялы мәселелерге ауаны
ластануы, жерді
тозуы, мнай
алдытарыны м„хит, те
із суларын ластауы жатады. Те
із, м„хит суларыны
ластануынан
онда‡ы тіршілік көзі жойылады. Мәселен, балытар мен итбалытарды ырылуы. Осы
мәселелерді
алдын алу ‰шін м„най өндіру „ралдарына арнайы сзгілер орнатылады. Ауаны
тазарту ондыр‡ылары орнатылады. Экологиялы мәселе бізді
елімізде де орын ал‡ан. Арал
те
ізіні
суы тартылып, экологиялы апатты аймаа айналды. Суы тартылып, те
ізді
тбі
рап алды. „р‡ап ал‡ан те
ізді
тбіндегі зиянды т„зды ша
желмен тарайды. Б„л
т„здар ауаны ластап, ышыл жа
быр жауады.
Экологияны
әлемдік мәселеге айналуы ауаны
ластануымен тікелей байланысты. Себебі
ауада мемлекеттік шегара жо. Сондытан атмосферада‡ы ауаны ор‡ау ‡аламды мәселеге
айналып отыр.
азір де экология мәселесіне ерекше кө
іл бөлініп, көптеген ж„мыс жргізіліп жатыр.
Тіпті экологияны б„з‡аны, ласта‡аны шін айыппл м€лшері де та‡айындалып, экологияны
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
алпына келтіруге ерекше назар аударылуда. Сондытан, досым, өзі
ні
болаша‡ы
шін, е

алдымен, орша‡ан ортаны


экологиясына кө
іл бөл!
(«Экология» оулы€ынан)

АЙТЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Мәтін желісі бойынша суреттерді орналасуын ретімен айт.

57
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
АЙТЫЛЫМ

6 -тапсырма.
СŠратар‰а жауап бер.
Жауабыды дәлелде.
1. ¨аламды экология мәселелеріне не жатады?
2. Неге ола𠫇аламды мәселе» деп аталады?
3. Оларды ол‡а алу шін не істеліп жатыр?
4. Өз елі
ні
немесе ту‡ан жері
ні
экологиялы мәселесі андай?

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
7 -тапсырма.
Мәтіннен елімізді экологиялы мәселесі
туралы айтыл‰ан ой б лігін тауып оы.
8 -тапсырма.
Мәтіндегі ою аріппен берілген с здер
мен с з тіркестерін пайдаланып, с йлем
Šра.

лгі:
С з тіркесі С йлем
Таби‡атты ор‡ау ²р адам өзін орша‡ан
ортаны, таби‡атты ор‡ауы
керек.
ЖАЗЫЛЫМ

9 -тапсырма.
ажетті с здерді пайдаланып, с йлемдерді аята.

ажетті сздер: ж¶ªаруы, тозуы, ластануы, м¶най ªалдыªтарымен, жойылады, алдын


алу ·шін, ªырылуы, с·згілер орнатылады.

Бгінгі кні таби‡и экожйені


блінуі, озон абатыны
... , атмосфераны
, әлемдік м„хитты

суды
, орша‡ан ортаны
... лкен мәселе болып отыр. Экологиялы мәселелерге ауаны

ластануы, жерді
... , ... м„хит, те
із суларыны
ластануы жатады. Те
із, м„хит суларыны

ластануынан онда‡ы тіршілік көзі ... . Мәселен, балытар мен итбалытарды


... . Осы
мәселелерді
... м„най өндіру „ралдарына арнайы ... . Ауаны тазарту ж„мыстары жреді.
58 3-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

10 -тапсырма.
Мәтінді оы. Жаа с здерді тауып,
андай с здермен тіркесіп тŠр‰анын
лгі: жерді ƒнарлылыыны жойылуы —
жердегі топыра ƒрамыны згеруі,
аныта. Ма‰ынасын т­сіндір. топыра сапасыны тмендеуі.

МТІНСОšЫ ЖМЫС
ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ

11 -тапсырма.
Топты жŠмыс. орша‰ан ортаны ор‰ауды арапайым ережесін
дайындадар. Сол ережелерді сатауды талап етідер.

лгі: 1. о ыс тастама. 2. ... .

ЖАЗЫЛЫМ

12 -тапсырма.
¤ш нŠсаны ішінен ажетті с зді тадап жаз.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Арал те
ізіні
суы (к бейді, йылды, тартылды). Арал экологиялы (апатты аймаа,
глденген аймаа, әдемі жерге) айналды. Суы тартылып, те
ізді
тбі (жарылып кетті,
тесіліп алды, р€ап алды). „р‡ап ал‡ан те
ізді
тбіндегі зиянды т„зды ша
дар (сумен
тарайды, желмен тарайды, с збен тарайды). Б„л т„здар ауаны ластап, (ышыл, тәтті,
ысты) жа
быр жауады.

АЙТЫЛЫМ

13 -тапсырма. Жағдаят:
Теізді мŠнай алды‰ымен
ласта‰аны ­шін айыппŠл т лейтінін айтып, бŠйры бер. АйыппŠл м лшерін
тегемен белгіле. ¤лгіні негізге ал.

лгі: Сіз аулаа о ыс тастааныыз шін


айыпталасыз. Сізге айыппƒл салынады. Айыппƒл ЕСТЕ САТА!
клемі — 10 000 теге. Айыппƒлды айды соына
Арал те
ізіні
суы тартылды. Ол
дейін тлеіз! экологиялы апатты аймаа айналды.
Суы тартылып, те
ізді
тбі „р‡ап алды.
„р‡ап ал‡ан те
ізді
тбіндегі зиянды,
т„зды ша
желмен тарайды.

59
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
Экологиялы 3—4
САБА

сауаттылы


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
даму, ыпалын тигізу, т мендеуде,
згерістерге шырау, ш лейт, топыра,
ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ бліну, сал€ырт арау

1 -тапсырма.
Топты жŠмыс. «апа» ойыны. Айтыл‰ан жаа с зді кестеге жылдам жазыдар. 1 оушы
кестені толтырсын. 1 оушы с здікпен жŠмыс жасасын. 1 оушы татада‰ы апа‰а гол
салсын.
С з Мені аудармам С здіктегі аударма С йлем

ЖАЗЫЛЫМ
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
2 -тапсырма.
«Кептеліс», «ластану», «сауатты», «мәселе» с здерін
т­рлендіре отырып, септе.

лгі: ттін, ттіндер.


Атау септік: ттін Жатыс септік: ттінде
Ілік септік: ттінні
Шы€ыс септік: ттіннен
Барыс септік: ттінге К мектес септік: ттінмен
Табыс септік: ттінді

ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ

3 -тапсырма.
Мәтінді оы. СŠраа жауап бер.

Мен экология туралы шы‡арма жаздым. Шы‡армада экологияны


зардаптарын мысал
арылы дәлелдеп жаздым. азастан экологиясын сатауды
жолдарын „сындым.
• азастан экологиясын сатау ‰шін ол андай с€йлемдер жазды деп ойлайсы?
• з нсады жаз.

60 3-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ТЫҢДАЛЫМ ОҚЫЛЫМ
МТІНМЕН ЖМЫС

4 -тапсырма.
Тыда. Мәтінді оы.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Досым! Халі
алай? Бгін теледидардан өте ма
ызды хабар көрдім. Ол хабар ма‡ан
ерекше әсер етті. Сондытан са‡ан хат жазып отырмын. Сенімен ой бөліскім келді. Өйткені
елімізді
болаша‡ы бізді
олымызда.
Біз экологиялы сауаттылы туралы не білеміз? Оны біз «оыстарды алай болса —
солай тастамау» деп тсінеді екенбіз. Бгінгі хабарды көріп, мен өзімні
экологиялы
сауаттылы‡ымны
төмен екенін тсіндім. Мен, шын мәнінде, осы мәселе туралы тере

ойланбайды екенмін.
азіргі кезде ‡ылым мен техника дамып келеді. Б„л даму биосфера‡а тікелей ыпалын
тигізуде. Жер шарында‡ы экологиялы жа‡дай кн сайын т€мендеуде.
Байайсы
ба, елімізді
таби‡аты да б„рын-со
ды болма‡ан €згерістерге шырауда.
Көптеген айма ш€лейттеніп, топыра тозып, су оры тартылып жатыр, атмосфераны

ластанып, ормандар сиреді, таби‡ат б‰лініп жатыр. Тіршілігімізге атер төндіретін ауіпті
таби‡и „былыстар мен өнеркәсіп апаттары да жиілей бастады. Улы алдытарды

жинаталуы орша‡ан орта‡а зиянын тигізіп отыр.


азіргі кезде адамзат алдында т„р‡ан аса крделі экологиялы мәселе — орша‡ан
ортаны алыпты жа‡дайда „стау. Осы‡ан біз аншалыты лес осып отырмыз? Иә, анда-
санда сенбіліктерге шы‡амыз. Өзімізге берілген айматы тазалап, жинаймыз. Кейде мектепті

алдында‡ы глдерге, а‡аштар‡а араймыз. Мені


ойымша, тек осымен шектелетін сиятымыз.
Біз кнделікті өмірімізде «орша‡ан ортаны алайша сатап аламыз, не істеуіміз керек?»
деген мәселеге салырт арап ж‰рміз. Экологиялы білім мен тәрбиені алай беруге
болады? Елімізді
таби‡атын алай сатауымыз керек? Не істеуге болады?
Жауабы
ды ктемін. Аылдасайы! Елімізді
ерте
і бізді
олымызда.
61
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

5 -тапсырма.
Биосферада андай згеріс болып
жатыр? Мәтінді оып, санамалап жаз.
6 -тапсырма.
Мәтінні со‰ы ойб лігіндегі сŠратар‰а
жауап бер. з жауабыды дәлелдеп айт.

1. Биосфера‡а ыпалын тигізуде;


2. ... , …
ЖАЗЫЛЫМ

7 -тапсырма.
ажетті с здерді пайдаланып, с йлемдерді толытыр.

ажетті сздер: дамып келеді, тмендеуде, ыªпалын тигізуде, шлейттеніп, згеріске


¶шырауда, тартылып жатыр, б·лініп жатыр, топыраª.
азіргі кезде ‡ылым мен техника ... . Б„л даму биосфера‡а тікелей ... . Экологиялы жа‡дай
кн сайын ... . Таби‡аты да б„рын-со
ды болма‡ан ... . Көптеген айматарымызда техногенді
... , ... тозуда, су оры ... , атмосфера ластанып, ормандар сиреді, таби‡ат ... .

ОҚЫЛЫМ ЖАЗЫЛЫМ АЙТЫЛЫМ

8 -тапсырма.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Мәтінді оы. ою аріппен жазыл‰ан с здерді тауып,
андай с здермен тіркесіп тŠр‰анын аныта. Ма‰ынасын т­сіндір.

лгі: маызды хабар крдім — теледидардан зін ызы тыратын а парат крген; ...

АЙТЫЛЫМ

9 -тапсырма.
Суретке арап, жерді ш лейттенуі, топыраты тозуы, суды тартылуы туралы әгімеле.

62 3-таªырып
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
МТІНСОšЫ ЖМЫС
ЖАЗЫЛЫМ

10 -тапсырма.
К п н­ктені орнына тиісті осымшаларды жал‰ап, с йлемдерді аята.
Асты сызыл‰ан с здерге сŠра ой.

Таби‡ат б„рын-со
ды болма‡ан өзгеріс... „шырауда. Көптеген айматар техногенді
шөлейттеніп, топыра тозуда, су оры... тартылып жатыр, атмосфера ластанып, ормандар...
сиреді, таби‡ат блініп жатыр.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
ЖАЗЫЛЫМ ОҚЫЛЫМ

11- тапсырма.
орша‰ан ортаны ор‰ау‰а байланысты зіді тол‰андырып ж­рген мәселелерді шешу
ж нінде орша‰ан ортаны ор‰ау министрлігіне 11-15 с йлемнен тŠратын хат жаз. Мәтінде
айтыл‰ан идея мен с здерді пайдалан.

ЖАЗЫЛЫМ

12 -тапсырма.
Мәтін мазмŠны туралы пікіріді «Т рт с йлем»
Šрылымына салып жаз.

1. Пікір. Оы‡ан мәтін бойынша өз


пікірі
ді бір сөйлеммен жаз.
2. Дәлел. Өз пікірі
ді бір сөйлеммен
ЕСТЕ САТА!
дәлелде.
3. Мысал. Пікірі
ді өмірмен орша‡ан ортаны алай сатап аламыз, не
байланыстырып, мысал келтір. істеуіміз керек? Экологиялы білім мен тәрбиені
алай беруге болады? Елімізді
таби‡атын
4. орытынды. Таырып бойынша
алай сатауымыз керек?
орытынды жаса.
63
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/
защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК
РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены
законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его частей запрещены без письменного согласия правообладателя"
(ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его

Данный экземпляр учебника выдан по запросу МОН РК (13-2/048 от 10.09.2019). Все права на учебник принадлежат издательству "Көкжиек-Горизонт"/защищены законом об авторском праве. Печать и распространение учебника и его
азастандаы 5—6
САБА

м здытарды еруі


МТІНАЛДЫ ЖМЫС ЖА
А С ЗДЕР
жо€арылау, тау б ктері, мздытар,
АЙТЫЛЫМ ысар€ан, жорамалдау, зендерді а€ысы,
әсер ету, ауа алмасу, шы€ын

1 -тапсырма.
Суретте не бейнеленгенін айт.
частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).

частей запрещены без письменного согласия правообладателя" (ст. 198 УК РК от 100 МРП до 7 лет лишения свободы).
АЙТЫЛЫМ

2 -тапсырма.
СŠратар‰а жау