Вы находитесь на странице: 1из 2

‘Ó\+>±D ���� I

X¯ìyês¡+ 14 ôdô|º+ãsY 2019 www.prajasakti.com

nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\+>±D &Óe\|tyÓT+{Ÿ bò˛s¡+ Á|ü‹ì<ÛäT\T X¯óÁø£yês¡+ Á|ü>∑‹uÛÑeHé˝À eTTK´eT+Á‹ ¬ødæÄsYqT ø£*dæ nyÓT]ø±˝À ìs¡«Væ≤+#˚
XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ ≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± sêCŸuÛÑeHé˝À >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡sê»HéqT eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T. {°&ûm|òt yê]¸ø√‘·‡yêìøÏ sêyê*‡+~>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. ∫Á‘·+˝À m+|” C….dü+‘√wt ≈£îe÷sY, Á|üuÛÑT‘·« $|t |ü˝≤¢ sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T,
XÊdüqdüuÛÑ ø±s¡´<ä]Ù qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. {°&ûm|òt Áô|dæ&Ó+{Ÿ ø£$‘· #·˝≤¢, yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ s¡$ |ü˝≤¢, »j˚T+<äsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

|üX¯ódü+|ü<äqT ô|+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+


� eT+Á‹ ‘·\kÕì
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
|üX¯ódü+|ü<äqT ô|+b˛+~+#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK
eT+Á‹ ‘·\kÕì Áoìyêdtj·÷<äyé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
|òüs¡÷ø˘q>∑sY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£+kÕHÓ|ü*¢˝À ìsêàD+˝À Oqï |üX¯óe⁄\
Ms¡´+ O‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ (m|òtmdtámdt) |üqT\qT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’¬sàHé
nì‘ê¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ n+»j·T´j·÷<äyé‘√ ø£*dæ |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+
eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. uÛÑeq düeTT<ëj·÷\ ìsêàD+ ‘·«s¡>∑‹q |üP]Ô
Á|üe÷<ä+˝À #Ó+#·T\ Jeq+
� q\¢eT\qT ‘·$«‘˚ s√&ÉT¶bÕ˝Ò
#Ó+#·T˝À¢ ø£{≤ï\T eT#·Tìø’Hê ø£ì|æ+#·e⁄.
ô|+&ç¢#·÷|ü⁄\≈£î #Ó+#·T ô|+≥ ô|<䛑√ ø£*dæ ‘=$Tà~
eT+~ ne÷àsTT Ç+{ÏøÏ yÓfi≤Ôs¡T. ˇø£]H=ø£s¡T q#·Ã≈£î+fÒ
#˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üX¯óe⁄\ Ms¡´+ O‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ � sêh+˝À $T–*+~ 14,194 kÕsêsTT ‘ê>∑T‘ês¡T. Ä ‘·sê«‘· ô|+&ç¢ ‘·+‘·T ñ+≥T+~.
uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘Ó\+>±D˝À y˚T\T C≤‹ ˝Ò>∑<ä÷&É\ dü+‘·‹ eè~ΔøÏ Ç+{ÏeTT+<äT mÁs¡eT{Ϻ‘√ >∑<Ó› y˚dæ n+<äT˝À
‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î mìï eT+~ #Ó+#·T˝Ò n+ãT\T(u≤D≤\T) >∑T∫à ô|+&ç¢ #˚kÕÔs¡T. e∫Ãqyê]øÏ
ì<ÛäT\T ÇdüTÔ+<√, sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü n+‘˚ ì<ÛäT\qT Ç#˚Ã˝≤ q÷‘·q eTT+<äT #Ó|æŒq≥Tº>± ‘Ó∫Ãq j·÷≥qT ø√dæ ô|&É‘ês¡T.
Á>±eT|ü+#êj·Tr #·{≤ºìï s¡÷bı+~+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ yÓ+≥ C…&ûŒ � Ä~qT+N yê]ô|’ bÕ\≈£î\ $eø£å ˇø£y˚fi¯ e∫Ãq yê]øÏ j·÷≥ ≈£Ls¡ dü]b˛ø£b˛sTTHê, y˚πs
yÓ’dt #Ó’¬sàHé á≥ >∑DÒXŸ, C…&ûŒ{°d” yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, m+|”|” U≤C≤ ÇÁBdt, yÓ’dt j·÷≥qT ø√dæHê ne÷àsTT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø£fÒºdæ
m+|”|” eTÚìø£ Vü≤]ø£èwüí, n~Ûø±s¡T\T ñHêïs¡T. � H˚{Ïø° ø£+<äeT÷˝≤\T, y˚≥ô|’H˚ ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒkÕÔs¡T. nu≤“sTTyêfi¯ó¢ ‘Ó∫Ãq
mì$T~ùds¡¢ kÕsê, ne÷àsTTyêfi¯ó¢ Hê\T¬>’<äT ùds¡¢ kÕsê
Ä<Ûës¡+ ø£*|æ ˇø£ <ä>∑Zs¡ ô|≥Tº≈£îì ‘ê>∑T‘·÷ qè‘ê´\T #˚kÕÔs¡T. Ä
‘·sê«‘· ô|+&ç¢≈£L‘·T]ï ne÷àsTT ‘·s¡T|òü⁄ ã+<ÛäTe⁄\T
Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ rdüT¬ø[¢ <ë∫ô|&ç‘˚ ô|+&ç¢ø=&ÉT≈£î yÓ‹øÏ
q\¢eT\ #Ó+#·T\ Jeq+ Á|üe÷<ä+˝À |ü&ç+~. <=s¡ø£ãT#·TÃ≈£î+{≤&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ‘·q Ç+{ÏøÏ
yê]ì n&Ée⁄\ qT+∫ ‘·]y˚Tùd ≈£îÁ≥≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT¬øfi≤Ôs¡T. ô|+&ç¢ ø±>±H˚ ø=‘·Ô»+≥≈£î ø=‘·Ô >∑T&çôd
|üPqT≈£îqï~. dü+|ü<ä b˛π>düTø√yê\H˚ ÇdüTyÓT‘·ÔsTTHê @sêŒ≥T#˚ùdkÕÔs¡T. n+<äT˝ÀH˚ yêfi¯ó¢ ø±|ü⁄s¡+ ñ+{≤s¡T.
Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü ã‹πø n&É$ _&ɶ\qT nø£ÿ&ÉqT+∫ n&É$˝À y˚≥≈£î >∑T+|ü⁄>± yÓfi≤Ôs¡T. kı+‘· ‘·eTTàfi¯¢qT>±˙,
dü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï u≤düT<˚yê#ês¡´ ‘·s¡*+∫... nbÕs¡ Kì» dü+|ü<äqT ø±s=Œπs≥¢≈£î ø£≥ºu…fÒº #Ó+#·Tô|+≥\T düJe+>± ñHêïsTT. ˇø√ÿ ô|+≥˝À n&É>±Z... ªª‘·q ù|s¡T yÓqTø£ ñqï H˚|ü<∏ë´ìï nqï\qT>±˙ rdüT¬øfi¯¢s¡T. uÛÑs¡Ô #·ìb˛‘˚ $‘·+‘·T
≈£îj·TT≈£îÔ\≈£î πø+Á<ä+ |üPqT≈£îqï~. |ü⁄\T\ ù|s¡T‘√ eTTô|ò’ qT+∫ q\uÛ…’ eT+~ ˝Àù| ñHêïs¡T. n&É$˝À #ÓãT‘·÷H˚...ø±˝≤ìï ã{Ϻ <=]πø Ns¡T, HÓ*¢, u§<äT›, $yêVü‰\T #˚düT≈£î+{≤s¡T. |ü⁄sê‘·q Ä#ês¡
#Ó+#·T\qT <ä≥ºyÓTÆq n&É$ qT+∫ eTTK<ë«sêìøÏ <=]πø ø£+<äeT÷˝≤\T, Ä≈£î\T n˝≤\T ‹ì ∫+‘·∫>∑Ts¡T, |ü⁄\T\, ‘Ó˝≤¢{Ï, ‘·~‘·s¡ Ä≈£î≈£Ls¡\qT, e´eVü‰sê\‘√ q\¢eT\ Á|üø£è‹ e&ç˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï
<˚X¯uÛÑøÏÔ eTTdüT>∑T˝À $<˚oj·TT\≈£î dü+|ü<ä ‘·]y˚Tdæq Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|ü⁄Œ&ÉT yê] nÁ&Éùd‡ >∑\¢+‘·T #˚ùd ø£&ÉT|ü⁄ì+|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nM <=s¡ø£ø£b˛‘˚ C≤q, ñdæ+‘·, ø£]y˚bÕ≈£î, ∫{Ϻ$T≥º, ‘·TìøÏ, HÓø£ÿs¡, #Ó+#·T\T...πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\‘√ j·T÷d”◊m˝Ÿ
#·s¡´\≈£î ñ|üÁø£$TdüTÔ+~. j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ ∫+‘· yÓTT<äT›qT ø±*Ã Ä ã÷&ç<äì ∫+‘·|ü+&ÉT‘√ #˚~+#˚, ‘·~‘·s¡ s¡ø±\ |ü+&ÉT¢, #Ó+#·T,ø£+<ä >∑&ɶ\T nø£ÿ&É j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\T #˚|ü&ç‘˚ yê] Jeq
� m◊dæ&Éã÷¢´m|òt C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤düT<˚yê#ês¡´ H˚|ü<∏ä´+˝À #Ó+#·T\ô|’ ø£<∏äq+. eTT<ä›>± eT*∫ ‹Hêïπs ‘·|üŒ dü+|ü<äqT b˛π>düTø√yê\ì m≈£îÿe ‹+≥+. Á|ü‹ ˇø£ÿ] yÓ+≥ z ≈£îø£ÿ ñ+≥~. n$ $<Ûëq+ |üP]Ô>± <Óã“‹H˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. n&É$ qT+∫
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‘·´+‘· |ü⁄sê‘·q ‘Ó>∑˝À¢ #Ó+#·T‘Ó>∑ @Hê&É÷ yês¡T Á|üj·T‹ï+#·˝Ò<äT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‘·´+‘· ñ&ÉT‘·, |æ≥º\qT, ñ&ÉTeTT\T, ø=+&É ‘êuÒfi¯¢qT |ü&ç‘˚ yÓfi¯¢>=&ç‘˚ >∑T+&Ó |ü–* ø=+<äs¡T #·ìb˛‘ês¡T. Ç+ø=+<äs¡T
<˚X¯uÛÑøÏÔ eTTdüT>∑T˝À _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯ dü+|ü<äqT $<˚oj·TT\≈£î ˇø£{Ï. 1961˝À 45 y˚\ eT+~ #Ó+#·T\T+&˚yês¡T. ù|<ä]ø±ìï nqTuÛÑ$düTÔqï~ #Ó+#·T ‘Ó>∑H˚ nì |ü\T e+&ÉT≈£îì ‹+≥+. ô|<ä› »+‘·Te⁄\ CÀ*øÏ ndü‡\T b˛+. #Ó≥Tºø=ø£s¡T..|ü⁄≥ºø=ø£s¡T nsTT´ e÷qdæø£+>± ≈£î+–b˛j˚T
ø£≥ºu…&ÉT‘√+<äì, Ç|üŒ{Ïπø ø√*+&çj·÷˝À 33 XÊ‘·+ yê{≤\qT Áô|’y˚≥T≈£î bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´|üP]‘·+ e\¢ yê] »HêuÛ≤ 20 y˚\≈£î ìy˚~ø£\T #Ó|üŒ&ÜH˚ï ãfÒº yêfi¯ó¢ n&É$‘·*¢ì @$<Ûä+>± nM eTeTTà*ï @eTqe⁄. |ü⁄\T\T yê≥+‘·≥ n$ uÀ‘·$. Á|üe÷<ä+ ñ+~. <ës¡TDy˚T+≥+fÒ j·TTπsìj·T+
n|üŒC…bÕŒs¡ì Ä*+&çj·÷ ø√˝Ÿ es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé(m◊dæ&Éã÷¢´m|òt) C≤rj·T |ü&çb˛sTT+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ #·÷kÕÔs√ ÇfÒº ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ø±˙, H˚&ÉT yÓ÷&û e÷ n+‘·≥ y˚TeTT+≥+. j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\T #˚düTÔqï ÁbÕ+‘ê\T »Hêyêdü+ ˝Òì ÁbÕ+‘ê\T
n<Ûä´≈£åî&ÉT, e÷J m+|æ u≤düT<˚yê#ês¡´ nHêïs¡T. u§>∑TZ |ü]ÁX¯eT˝À¢ $<˚o 14,194 eT+~ #Ó+#·T\THêïs¡T. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, düsêÿs¡T n<˚ ‘Ó>∑qT s√&ÉT¶bÕ\T #˚ùd ≈£îÁ≥≈£î ‘·e«ø±\+≥Tqïs¡T n&É$ì Ç&ç‡ ˇø£ÿs√E ≈£L&Ü nì j·T÷d”◊m˝Ÿ ìy˚~ø£\T s¡÷bı+~+#·&É+ <ës¡TD+.
Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT(m|òt&ç◊)\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ô|<ä›|ü*¢ q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À¢H˚ 10,301 eT+~ ñHêïs¡T. #Ó+#·T˝À¢ |üPqT≈£îqï~. ªÇ>√ #·÷dæs¡T>± _&ܶ! e÷y√fi¯ó¢ m≥¢ ã‘·Tø£˝Ò+. ã\e+‘·+>± ‘·s¡*ùdÔ Ç+‘· $wü+ ‘ê– #·düÔ+µ ndü\T nø£ÿ&É e\dü |ü≈£åî\T sêeì, |üøÏåC≤‘·T\T ˝Òeì,
õ˝≤¢ >√<ëe]Kì˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ª24q u§>∑TZ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T 150 eT+~˝Àù| ñHêïs¡T. Ä&ÉT‘·Tqïs√. á |üP≥≈£î ‹+&ç <=]øÏ‘˚ #ê\T n+≥÷ #Ó|üø=#êÃ&ÉT. q\¢eT\˝À j·TTπsìj·T+ |ü⁄\T\T ≈£L&Ü ‹s¡>∑eì ‘·|ü&ÉT ìy˚~ø£\T
|ü]ÁX¯eT˝À düyÓTà m+<äT≈£î?µ nqï n+X¯+ô|’ X¯óÁø£yês¡+ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nÁe÷u≤<é ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY>± ñqï &Üø£ºsY yÓ+ø£≥j·T´H˚ dü+‘√wü+>± ñ+{≤s¡T. ‹+&ç˝Òq|ü&˚ yÓ‘·T≈£î‘ês¡T. ‘·e«ø±\≈£î yÓ÷&û düsêÿs¡T nqTeT‘·T\T Ç∫Ã+<äqï s¡÷bı+~+#·&É+ nHê´j·T+.
á dü+<äs¡“¤+>± u≤düT<˚yê#ês¡´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ¬s+&√kÕ] _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·T´qï‘·kÕúsTT˝À ñqï e´øÏÔ. eTs√ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T ø£&ÉT|ü⁄ì+&ç‘˚ #ê\T πs|ü{Ï >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·s¡T. yês¡Ô‘√ _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ #Ó+#·T\T ~q~q>∑+&É>± #êeHÓ’Hê #·kÕÔ+..n&ç«ì Ç&ç‡b˛+ : Hê>∑j·T´,
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ s¡ø£åD s¡+>∑+‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT &Üø£ºs¡T¢, z ˝…ø£Ãs¡sY ñHêïs¡T. *+>∑j·T´ nH˚ n‘·qT &ÉãT“≈£î $\Te Çe«s¡T...µ n+≥÷ ñ&ç$Tfi¯¢˝Àì ã‘·T≈£î\T yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T. j·TTπsìj·T+ e´‹πsø£ b˛sê≥ ø£$T{° ø£˙«qsY
Áô|’y˚≥T|üs¡+ #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ u§>∑TZ me÷às√«>± |üì#˚dæ ]f…ÆsY¶ nj·÷´s¡T. $T>∑‘ê yês¡+‘ê #Ó+#·Tyê&É≈£î #Ó+~q ô|<ä› >∑&ɶ+ n+»j·T´ ‘·eT >∑T]+∫ Ä#ês¡ kÕ+Á|ü<ëj·÷\÷ _Ûqïy˚T...‹+&û y˚πs ˇø£{Ϭs+&ÉT s√E\T #·T{≤º*+{ÏøÏb˛‘˚H˚ ñ+&É˝Ò+.
|ü]ÁX¯eT˝À¢ 100 XÊ‘·+ m|òt&ç◊\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Bìï n&É$ ‘·*¢ì qeTTà≈£îì ã‹øÏyêπs. Ç|ü&ÉT j·TTπsìj·T+ #Ó|üø=#êÃ&ÉT. eT~›eT&ÉT>∑T≈£î düMT|ü+˝Àì yêq|ü&ç‘˚ #Ó+#·T\≈£î dü+ãs¡y˚T. ‘=\ø£], ô|+&û¢fi¯¢ >∑k˛+{Ï~ n&ç«ì Ç&ç‡bıeTà+≥Tqïs¡T? e+<ä˝Ò+&É¢
e´‹πsøÏdü÷Ô _m+mdt $TqVü‰ Ç‘·s¡ C≤rj·T ø±]àø£ dü+|òü÷\T 24q ˇø£ÿs√E ‘·e«ø±\T »]–‘˚ #Ó+#·TC≤‹ s√&ÉT¶q|ü&˚ Á|üe÷<äeTT+~. |æ*¢>∑T+&É¢ô|+≥(|ü˝…¢s¡÷{Ÿ ô|+≥)≈£î yÓfi¯¢>± |ü~|üHÓï+&ÉT dü+<äs¡“¤+˝À ãj·T´qï\T, Ä<äeTà, á<äeTà, á<äj·T´, qT+∫ n&É$‘·*¢ì qeTTà≈£îì ã‘·T≈£î‘·Tqï+?
düyÓTà #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êj·THêïs¡T. e+<ä XÊ‘·+ m|òt&ç◊\qT yêdüÔyêìøÏ #Ó+#·T\T n&É$ì $&ç∫ ˇø£ÿs√C…’Hê >∑T&çôd\T ø£ì|æ+#êsTT. #Ó+#·T\ >∑T]+∫ mes¡T b˛‘·sêE, ô|~›sêE ˝≤+{Ï Ä~eT <˚e‘·\qT m≥¢b˛‘·+? n&ç«\¬ø[¢ yÓfi¯¢>=&˚Ô Ç+#·T>∑÷&É ø£<ä\+.
ÄVü‰«ì+#·&ÉeT+fÒ u§>∑TZ |ü]ÁX¯eTqT b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï 44 ø±]àø£ ã‘·Tø£˝Òs¡T. |ü⁄\T\ dü+s¡ø£åD ù|s¡T‘√ &û bòÕ¬sdüTº qT+∫ #ÓãT‘ês¡T? nì ∫qï|æ\¢>±ìï n&ç–‘˚...n~>√ nø£ÿ&É ø=\TkÕÔs¡T. dü+‘√wü+ ø£*–‘˚ Ä&çbÕ&É≥+ yê] $\¢+ãT\‘√ ‘Ó–+∫ b˛sê&ÉT‘ê+. n|üŒ{Ïø° e÷e\¢
#·{≤º\qT 4 ø√&é\T>± $uÛÑõ+∫ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î nqT≈£L\+>± e÷sêÃs¡ì #Ó+#·T\qT yÓTÆ<ëq n≥MÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. >±+BÛ‘ê‘· ñ+≥&ÉT nì ô|+≥ ô|<ä› Ç\T¢ì kÕ+Á|ü<ëj·T+. ãj·T{Ï düe÷»+˝À n&É_&ɶ ô|+&û¢ ø±ø£b˛‘˚ á&ÉH˚ Ç+‘· $wü+ ‘ê– #·düÔ+.
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m|òt&ç◊\qT O|üdü+Vü≤]+#·T≈£îì dæ+>∑πsDÏ˝À nsTTHê, Ç|üŒ{Ïø° q\¢eT\ <ä≥ºyÓTÆq ns¡D´+˝À 112 #·÷|æ+#ê&ÉT. á n&É$˝À m≥¢ ã‘·T≈£î‘·s¡T? nì #˚j·÷\+fÒ \ø£å\≈£î \ø£å\T ø£≥ï+ <ës¡uÀj·÷*‡+<˚.
e∫Ãq ˝≤uÛ≤˝À¢ ø±]à≈£î\≈£î 35 XÊ‘·+ yê{≤*yê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
dü<ädüT‡˝À dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.‹s¡T|ü‹, m.eTT‘·´+sêe⁄, ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î {°{°&û|”˝À |ü<äe⁄\ ˝§*¢
õ˝≤¢ Ä|ò”dt uÒs¡sY‡ y˚\TŒ\ ≈£îe÷s¡kÕ«$T, yÓT+&Ó lìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷+<ä´+‘√ ìsêàD s¡+>∑+ ≈£î<˚\T ≈£î\ãVæ≤wüÿs¡D.. j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+>± {Ï|ædædæ ø£$T{° Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ñeTà&ç
q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À {°&û|” <ë<ë|ü⁄
dæ◊{Ïj·TT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.kÕsTTu≤ãT � #ÛÓ’s¡àHé>± $ôV≤#Y, eTT|ü⁄Œ yê{Ï\T¢‘·T+<äì, »qùdq Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT m|ü⁄Œ&É÷ ø£qTeTs¡T¬>’+~. ñqï ø=~› eT+~
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
s¡÷.\ø£å »]e÷Hê ø£˙«qsY>± e+o ø£èwüí Vü≤]¸+#·<äì, j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+>± »s¡T>∑T‘·Tqï
b˛sê{≤ìøÏ ‘êeTT dü+|üPs¡í+>± eT<䛑·T ÇkÕÔeTì |üeHé ø£˝≤´DY
Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\
‘·qTï˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+
ø√dü+
<˚X¯+˝À Ä]úø£ e÷+<ä´+‘√ Ä{À yÓTTu…’˝Ÿ, _ôdÿ{Ÿ‡, yÓTÆHé‡, ÄsTT˝Ÿ‡, Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ � yÓTT‘·Ô+ 17 eT+~‘√ ø£$T{°ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\‘√ »]π> qcÕº\ô|’ q\¢>=+&É |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q
]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ‡ s¡+>±\T <Óã“‹ì yê{Ï Á|üuÛ≤e+ d”º˝Ÿ, dæyÓT+{Ÿ s¡+>±\ô|’ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î >=\¢ sê»ø°j·T bÕغ\‘√ bÕ≥T Á|üC≤ dü+|òü÷\T, y˚T<Ûëe⁄\qT ÄVü‰«ì+∫ q\¢>=+&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z eTTK´
|ü+&ç+<äì, |òü*‘·+>± uÛÑeq ìsêàD s¡+>∑+ <Óã“‹ì \ø£å˝≤~ eT+~ ≈£îs¡TeT ≈£î≥T+u≤ìï ≈£î\ ô|<ä›\T Á|üø£{Ï+∫q ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê] n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£îì eTT+<äT≈£î yÓfi¯<ëeTì dü÷∫+∫q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ s¡kÕuÛ≤dü>± kÕ–+~.
ø±]à≈£î\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì dæ◊{Ïj·TT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. á |òüT≥q »q>±eT õ˝≤¢ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. VüQpsYq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]®
m+.kÕsTTu≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dæ◊{Ïj·TT sêh ‘·]>=|ü\ eT+&É\+˝Àì u§+‘·>∑≥Tº q\¢eT\ n≥M ÁbÕ+‘· |ü]s¡ø£åD, j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î á HÓ\ 16q nœ\|üø£å+ düe÷y˚X¯+ øÏs¡DàsTT nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ mìïø£˝À¢
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêh+ ø±sê´\j·T+˝À _*¶+>¥ n+&é n<äsY ø£HéÁdüºø£åHé Hê>±s¡+˝À yÓ\T>∑T˝Àø=∫Ã+~. á $wüj·T+ô|’ e´‹πsø£+>± {Ï|ædædæ z ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. á ø£$T{°øÏ Ç~˝≤e⁄+fÒ j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ô|’ á HÓ\ 16q ;CÒ|”øÏ düVü≤ø£]+#ês¡H˚ $wüj·T+ô|’ Ä
es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé(dæ◊{Ïj·TT nqTã+<Ûä+) sêh ø£$T{° düe÷y˚X¯+ Ä X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé˝À u≤~Û‘·Tsê\T #Ó’s¡àHé>± sê»´düuÛÑ e÷J m+|” $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ø£˙«qsY>± j·TTπsìj·T+ e´‹πsø£ b˛sê≥ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À nœ\|üø£å ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T yê>±«yê<ëìøÏ
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T e+>∑÷s¡T sêeTT\T n<Ûä´ø£å‘·q X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. &√øÏ edü+‘· |òæsê´<äT #˚dæ+~. u§+‘·>∑≥Tº e÷J myÓTà˝Ò´ e+o ø£èwüí ìj·T$T+∫+~. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ø£$T{° ~>±s¡T. sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕeT uÛÑ÷bÕ˝Ÿ
á düe÷y˚X¯+˝À kÕsTTu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷..ø±]à≈£ #·{≤º\ |ü]~Û qT+∫ Hê>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q &√øÏ Ms¡j·T´ {Ï|ædædæ N|òt ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓTT‘·Ô+ 17 eT+~‘√ ø£$T{°ì #ÛÓ’s¡àHé $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ >±+BÛuÛÑeHé˝À MT&çj·÷‘√ ¬s&ç¶ Çs¡Te⁄Øï düeTT<ësTT+#·&É+‘√ >=&Ée
m≈£îÿe eT+~ ø±]à≈£î\qT <ä÷s¡+ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·T+<äì ≈£îe÷¬sÔ edü+‘·, es¡+>∑˝Ÿ≈£î #Ó+~q >∑≥Tº @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø£$T{°˝À {Ï|ædædæ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ô|’ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝À dü<äT›eTDÏ–+~.
$eT]Ù+#ês¡T. _C…|æ ø±]àø£, Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô Vü≤≈£îÿ\ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY>ö&é Áù|$T+#·T≈£îHêïs¡T. Çs¡Te⁄] eT\T¢ s¡$, e÷J eT+Á‹ Hê>∑+ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T d”‘·ø£ÿ, #·]Ã+∫ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi≤ÔeTHêïs¡T. nœ\|üø£å+ düe÷y˚XÊìøÏ {Ï|ædædæ
s¡ø£åD ø√dü+ qe+ãsY˝À #˚|üfÒº #·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛÑeq ìsêàD ô|<ä›\qT ˇ|æŒ+∫ pHé 21q ]õÁùdºwüHé b˛&Ó+ Ms¡j·T´, πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ã\sê+ Hêj·Tø˘, Ä~yêd” N|òt ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&綑√ bÕ≥T »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DY
ø±]à≈£î\+<äs¡÷ dæ<äΔ+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT u…\¢j·T´ Hêj·Tø˘, e÷J myÓTà˝Ò´ sêeTT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. dæ|æm+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì
ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.ø√≥+ sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷..á HÓ\ 28`29 ‘˚B˝À¢ s¡+>±¬s&ç¶ $yêVü‰ìøÏ Vü‰»¬s’q j·TTe‹ kÕe÷õø£ Hêj·Tø˘, e÷J eT+Á‹ ∫Hêï¬s&ç¶, m◊dædæ ôdÁø£≥Ø\T e+o#·+<é¬s&ç¶, Ms¡uÛÑÁ<ä+, dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶, {Ï&ç|æ ‘Ó\+>±D
õ˝≤¢ sêCÒ+<äsY q>∑sY ø±fÒ<ëHé˝À _*¶+>¥ n+&é n<äsY ø£Hé‡Ádüºø£åHé‡ es¡ÿsY ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q eT\¢j·T´, ø£qø£sêE, dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, e÷J eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY, q˝§Z+&É &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ. s¡eTD, e÷J myÓTੇ, Ábıô|òdüsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄,
j·T÷ìj·THé sêh ¬s+&√ eTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á yÓ+ø£≥j·T´, eTùV≤wt, z<˚\T≈£î düs¡Œ+#Y uÛÑs¡Ô X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, q˝§Z+&É e÷J C…&ûŒ #ÛÓ’s¡àHé u≤\T Hêj·Tø˘, bÕغ {ÏC…mdt n<Ûä´≈£åî&ÉT, Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT, ‘Ó\+>±D Ç+{Ï bÕغ
düe÷y˚X¯+˝À s¡$, õ.≈£îs¡eTj·T´, eT÷<ë+ lìyêdt, k˛eTqï, bÕ˝§ZHêïs¡T. ás¡TeT\¢ sê»j·T´ s¡÷.50y˚\ »]e÷Hê H˚‘·\T *+>±¬s&ç¶, u§\T¢ øÏwüHé\qT düuÛÑT´\T>± ñHêïs¡T. q\¢eT\ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Ós¡T≈£î düT<Ûëø£sY, |üsê´es¡D y˚‘·Ô\T Ábıô|òdüsY
y˚XÊs¡T. edü+‘· ≈£î≥T+u≤ìøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+>± ø±+Á¬>dt |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, Ábıô|òdüsY Äq+<ésêe⁄, \ø£åàqï\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì
ø±+Á¬>dt`{ÏÄsYmdt\ eT<Ûä´ e÷´#Y |òæøχ+>¥ »]e÷Hê, ≈£î\ ãVæ≤wüÿs¡D #˚XÊs¡T. <ë+‘√ bÕغ Á|üC≤ dü+|òü÷\T, $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\‘√ ø£*dæ ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó*bÕs¡T. ø£cÕí |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+ $wü‘·T\´+ ø±≈£î+&Ü
‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ñ<ä´e÷ìï #˚|ü&ÉT‘√+~. Ç{°e\ $ôV≤#Y »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø±bÕ&ÉTø√e\dæq u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’Hê ñ+<äì nHêïs¡T. q÷´øÏ¢j·TsY
� bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ás¡TeT\¢ sê»j·T´ô|’ edü+‘· b˛©dtùdºwüHé˝À ø£˝≤´DYqT ≈£L&Ü ø£*dæ eT<䛑·T ø√sês¡T. BìøÏ kÕqT≈£L\+>± |üesY nedüs¡eTqT≈£î+fÒ j·TTπsìj·T+ ~>∑TeT‹
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ |òæsê´<äT #˚dæ+~. düŒ+~+#·q |üeHé...nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì #˚düTø√e#·Ãì...ø±˙ n&Ée⁄\T, ˙fi¯¢qT mø£ÿ&ç qT+∫ ‘Ó#·TÃø√>∑\eTì
‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt`{ÏÄsYmdt eT<Ûä´ e÷´#Y |òæøχ+>¥ q&ÉTk˛Ô+<äì _C…|æ dü÷∫+#ês¡T. j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\‘√ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± $ôV≤#Y Á|ü•ï+#ês¡T.
H˚‘· bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À {ÏÄsYmdt≈£î _C…|æH˚
Á|ü‘ê´e÷ïj·TeTì, mìïø£\T m|ü⁄Œ&=∫ÃHê ¬>\T|ü⁄ _CÒ|æ<˚qì nHêïs¡T. X¯ó
Áø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì sêÁwüº bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq
Äj·Tq...eTTK´eT+Á‹ πødæÄsY øÏ˝≤&ç sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡+≥÷ rÁe kÕúsTT˝À
$eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. Ä]úø£ Áø£eT•ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºsê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì
eT+&ç|ü&ܶs¡T. πødæÄsY $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± sêÁwüº+˝À nH˚ø£ düeTdü´\T
ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ¬ødæÄsY≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ ôdô|º+ãsY 17q
<äX¯\yêØ>± eT<ä´ìùw<ä+ neT\T #˚j·÷*
‘Ó\+>±D $yÓ÷#·q ~H√‘·‡yêìï n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T.
� ‘Ó\+>±D ø£\T¢^‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ &çe÷+&é � yêsêìøÏ ¬s+&ÉT s√E\T *ø£ÿsY Á&Ó’ &˚>± Á|üø£{Ï+#ê*
kÕÿyÓ+»s¡¢ ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê*
Á|üC≤X¯øÏÔ `ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À 3,289 ø√≥¢ πødüT\ *ø£ÿsY <ë«sê s¡÷ 23y˚\ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ê{Ï eHê\ e<ä› Ä{Ày˚T{Ïø˘
d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T s¡eT <äX¯\yêØ>± eT<ä´ìùw<Ûä+ neT\T #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D ø√≥¢ neTàø±\T »]>±j·THêïs¡T. á @&Ü~ (2019`20)˝À XÊ«X¯ |üØø£å (Á;‹+>¥ $TwüHé) ô|fÒº $<Ûëq+ ‘=\–+#ê\ì
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ø£\T¢^‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ ({°πøJπømdt) &çe÷+&é #˚dæ+~. sêÁwüº s¡÷ 40y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·÷ìï ô|+#ê\H˚ &çe÷+&é #˚yês¡T. ˙sê, ‘ê{Ï ñ‘·Œ‘·TÔ\ |ü]ÁX¯eT\qT
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï kÕÿyÓ+»s¡¢ (dü«#·Ã¤ ø±]à≈£î\) ô|+&ç+>¥ Á|üuÛÑT‘·«+ nø√ºãsY qT+∫ neT\T˝ÀøÏ ‘Ó#˚à q÷‘·q nu≤ÿ] ‘ê|üÁ‘·j·T+‘√ ñqï≥Tº ø£ì|ædüTÔqï<äHêïs¡T. |ü]à{Ÿ s¡÷yéT\≈£î HÓ\ø=˝≤Œ\ì ø√sês¡T.
y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì mdtmdt@ dü«#·Ã¤ ø±]àø£ j·T÷ìj·THé
(d”◊{°j·T÷) &çe÷+&é #˚dæ+~. ø±]à≈£î\ô|’ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, $<ë´ ø£$T{°
$<Ûëq+ Ä<ëj·T+ ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü Á|üC≤ÁX‚j·TdüT‡qT <äèwæº˝À
ñ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ mdtMπø˝À {°πøJπømdt
nqTeT‹ Çe«&É+, u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ø=qkÕ–+#·&É+, n<äq|ü⁄
cÕ|ü⁄\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+, m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î
#Ó≥¢ ô|+|üø±ìøÏ
kıôd’{°øÏ |ü~ mø£sê\ ������������������������
NCL� ��������
� �� �������
���� & ���������� ��������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
#Ó’¬sàq¢ y˚~Û+|ü⁄\T ÄbÕ\˙, yê]øÏ ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷\˙ Á|üuÛÑT‘ê«ìï sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T e÷≥÷] u≤\sêCŸ>ö&é n<Ûä´ø£å‘·q neTàø±\ô|’ {≤¬sZ≥T¢ ô|≥º&É+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Bìe\¢ uÛÑ÷$T ø=ì Çyê«\˙, ����������������� ��� ��������� ��������������������� �������������������������������� �� ����
ø√]+~. X¯óÁø£yês¡+ |ü\T õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºπs≥¢ m<äT≥ d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´<ä]Ùes¡Z+ düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. ø£\T¢^‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\T, Ä<ëj·T+ @yÓ÷>±˙ sêÁwüº+ n<Û√>∑‹bÕ\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. ˝Ò<ä+fÒ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ����������������������������������������������� ���������������������������������������
kÕÿyÓ+»s¡T¢ <Ûäsêï\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæ~›ù|≥ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eè‹Ôs¡ø£åD ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ø=‘·Ô>± sêuÀ‘·Tqï nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T ô|ÁfÒ–b˛e&É+‘√ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î ^‘· ø±]à≈£î\≈£î düMT ������������������������������������������������������������������������������������������
m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ d”◊{°j·T÷ nu≤ÿ] $<Ûëq+˝À ñ+&Ü*‡q |ü\T n+XÊ\qT ù|s=ÿ+~. $|òü÷‘·+ ø£\T>∑T‘·T+<ä˙, eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\T ø£]+∫ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔ+ ���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �� ��������������������������������� �� �������������������������
sêÁwüº ObÕ<Ûä´≈£åîsê\T s¡eT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ø±]à≈£î\qT ÁX¯eT <√|æ&ûøÏ >∑T]#˚dü÷Ô düe÷y˚X¯q+‘·s¡+ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T #Í>±ì d”‘êsêeTT\T, ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT<ä´+‘√H˚ ø£\T¢ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+ ����� ���������� ���������������� ������������������ ����������������������������� �������������
ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ãø±sTT\T #Ó*¢+#·&É+‘√ bÕ≥T yê]øÏ u…\¢+ø=+&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, mdt s¡y˚Twt>ö&é, ¬>’ì yÓ+ø£qï neTàø±\T |ü&çb˛‘·T+fÒ ^‘· ø±]à≈£î\qT m˝≤ n_Ûeè~Δ #ês¡T. u≤\sêCŸ>ö&é ���� ����������������
�� �� ���� ����������� �� ��� ������ ����� �� ��������� �� �� �� ����� �� �����
O<√´>∑ ø£*Œ+#ê\˙, >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T, |”m|òt, ámdt◊ kÂø£s¡´+ O+&Ü\˙ m\÷Z] >√$+<é, Ms¡kÕ«$T>ö&é, yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´‘√ ø£*dæ #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº �������������������
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düeTdü´\T yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ Ä+<√fi¯q\T dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+$ s¡eTD $˝Òø£s¡T\‘√ dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ ^‘· ø±]à≈£î\≈£î ñ|üX¯eTq+ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î\eè‹Ôì ����������
rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <Ûäsêï˝À d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´ ìùw<Ûä XÊK <ë«sê ñbÕ~Û ø£\>∑<äHêïs¡T. M]øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\T sêyê\+fÒ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. NCL������������������
>√bÕ\kÕ«$T, ø√XÊ~Ûø±] ø£fi≤e‹, uÛ≤düÿsY, u≤qTuÒ>∑+, m\¢+ bÕ˝§ZHêïs¡T. eT<ë´ìï ìj·T+Á‹+#·≈£î+&Ü $|üØ‘·+>± Ä<ëj·T+ eT<ë´ìï ìj·T+Á‹+#ê*‡+<˚qHêïs¡T. ø£\T¢˝À ñqï ø£\T¢^‘· ø±]àø£\T s¡TD≤ �������������������
������������������ �����
eTT\T>∑T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ $q‹ n+~+#ês¡T. ô|+#˚+<äT≈£î düs¡«$<Ûë\ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. b˛wüø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü#ês¡+ #˚dæ e÷¬sÿ{Ÿ kÂø£s¡´+ \T n+~+#ê\Hêïs¡T. ��
� �
� ���
� �� �� �
����
II www.prajasakti.com
‘Ó\+>±D X¯ìyês¡+ 14 ôdô|º+ãsY 2019

m+|æ dü+‘√wt Á^Hé


Ç+&çj·÷ #Ûê˝…+CŸ≈£î
$X‚wü düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~.
Äj·Tq |æ\T|ü⁄øÏ |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK eTTK´
düŒ+~+∫q |ü\Te⁄s¡T ø±s¡´<ä]Ù n]«+<é ≈£îe÷sY
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 3ø√≥¢ X¯óÁø£yês¡+ Äq+<éu≤>¥
yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. <ëìøÏ ÄsYj·TT_ |üqT\qT
>∑Ts¡TÔ>± dü+‘√wt X¯ó |ü]o*+#ês¡T. |üqT\T
Áø£yês¡+ Ä\kÕ´ìøÏ ø±s¡D≤\qT
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì n~Ûø±s¡T\qT n&ç–
dü+Jej·T´ bÕs¡Tÿ˝À ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ô|+&ç+>¥
y˚Tj·TsY sêyÓ÷àVü≤Hé, |üqT\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô
&ç|üP´{Ï y˚Tj·TsY #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.
|òüdæj·TTB›Hé\ düeTø£å+˝À
yÓTTø£ÿqT Hê{≤s¡T.

m\ÁøϺdæ{° ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥

|ü≥ºD≤˝À¢ #·eø£...
� |ü˝…¢˝À¢ n~Ûø£ <Ûäs¡\T
ñ<√´– Ä‘·àVü≤‘·´ � JeHé <Ûës¡ cÕ|ü⁄\≈£î <äfi≤Ø\ u…&É<ä
� yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø=˝≤Ãs¡+ � ø=s¡e&çq ì|òü÷ |òü*‘·+
eT+&É\+˝À |òüT≥q yÓ÷düb˛‘·Tqï Á>±MTD Á|ü»\T
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø=˝≤Ãs¡+ eT+&É\+ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
sê+|üPsY˝À X¯óÁø£yês¡+ m\ÁøϺdæ{° »q]ø˘ Wwü<Ûë\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡\≈£î Á|ü»\≈£î
W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. n+~+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ ì|òü÷ yÓ’|òü\´+ ø±s¡D+>± |üqT\T n&ÉT¶≈£î+≥Tqï ìsê«dæ‘·T\T
@mdt◊ lìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ >±&ç ‘·|ü⁄Œ‘√+~. yÓ’<ë´ìï kÕe÷qT´ìøÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ
Á|üø±s¡+.. ø£Á¬s Ä+»H˚j·TT\T(35) 15
@+&ÉT¢>± $<äT´‘Y XÊK˝À W{Ÿ k˛]‡+>¥
rdüT≈£îsêyê\ì »]–q ñ<ä´e÷\ |òü*‘·+>± »q]ø˘
eT+<äT\qT #·eø£>± n+~+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T
ø√s¡TºqT ~Ûø£ÿ]+∫ |üqT\T #˚kÕÔsê?
ñ<√´–>± ø=˝≤Ãs¡+ eT+&É\+˝À |üì »]>±sTT. nsTT‘˚ Wwü<Ûë\T ‘·j·÷Ø<ës¡T\ qT+∫ eT\¢qïkÕ>∑sY ø±\« ìsêàD |üqT\T n&ÉT¶≈£îqï ìsê«dæ‘·T\T
#˚düTÔHêï&ÉT. @&Ü~ øÏ+<ä≥ ã~©ô|’ yÓT<äø˘≈£î ø=qT>√\T<ës¡T\ es¡≈£î #˚πs ˝À|ü⁄ <äfi≤Ø\ #˚‹øÏ yÓfi¯ó
e#êÃ&ÉT. ÇH˚ï+&ÉT¢>± |üì#˚düTÔqï|üŒ{Ïø° ‘·T+&É≥+‘√ <Ûäs¡\T ne÷+‘·+ ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
|ü]àHÓ+{Ÿ ø±ø£b˛e&É+, BìøÏ ‘√&ÉT>± Ä]úø£ |òü*‘·+>± eT<Ûä´es¡TÔ\ Á|üy˚Tj·÷ìï ‘·–Z+#·&É+ <ë«sê ªôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT ~Ûø£ÿ]kÕÔsê? ø√s¡Tº˝À ùdº ñ+&É>±H˚ |üqT\T m˝≤
|ü]dæú‘·T\T u≤>∑˝Òø£b˛e&É+‘√ n|ü\T ‘·j·÷Ø<ës¡T qT+∫ H˚s¡T>± ø=qT>√\T<ës¡T≈£î ø=qkÕ–kÕÔs¡Tµ nì ‘=>∑T≥ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q ìsê«dæ‘·T\T,
ø±e&É+‘√ e÷qdæø£+>± Çã“+~ |ü&ܶ&ÉT. n+~+#ê\H˚ \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡≈£î+&Ü b˛‘·T+~. 2010˝À ¬s’‘·T\T, ¬s’‘·T ≈£L©\T X¯óÁø£yês¡+ eT\¢qïkÕ>∑sY ø£≥º ìsêàD |üqT\qT
n|ü⁄Œ\T m˝≤ rsêÃ˝À ‘Ó*j·Tø£ eTqkÕÔbÕìøÏ C…HÓ]ø˘ Wwü<ë\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± JeHé <Ûësê ù|s¡T‘√ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± uÛÑ÷ ìsê«dæ‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ç+{Ï+{Ï
>∑T¬s’ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹+∫+~. ù|<ä düπs« #˚dæ ≈£î\ eè‘·TÔ\T, e´ekÕj·T ≈£L©\qT >∑T]Ô+#ê\ì >∑‘·+˝À ôV’≤ø√s¡Tº
ì|üŒ+{Ï+#·T≈£îHêï&ÉT. Ç~ >∑eTì+∫q n‘·ì s√>∑T\≈£î #·eø£>± Wwü<Ûë\T n+~+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s&é ùdº Ç∫Ã+<äHêïs¡T. ø±˙, Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£L m˝≤+{Ï düπs«
uÛ≤s¡´ #·T≥Tº|üø£ÿ\ yê]ì |æ*∫ eT+≥\T Áø±dt kıôd’{° ‘·~‘·s¡ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\‘√ bÕ≥T d”ìj·TsY #˚|ü≥º˝Ò<äHêïs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q ôV’≤ø√s¡Tº düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì
ÄsêŒs¡T. yÓ+≥H˚ yÓT<äø˘ @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ dæ{°»q¢ nk˛dæj˚TwüqT¢ eTT+<äTø=#êÃsTT. sêÁwüº+˝À Ä<˚•+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ düπs« #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡T\T.. á HÓ\ 11e
‘·s¡*+#ês¡T. |üØøÏå+∫q yÓ’<äT´\T |ü]dæú‹ ‘=*kÕ]>± ñkÕàìj·÷ »qs¡˝Ÿ ÄdüŒÁ‹˝À JeHé <Ûës¡ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î neTTà≈£î+≥÷ ø=+‘· eT+~ kıeTTà |ü&ÉT‘·T+<äì Äs√>∑´s¡+>∑ ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ‘˚Bq ø=ìï Ç+&É¢˝ÀøÏ yÓ[¢ bòı{À\T, M&çjÓ÷\T rdæ ‘·÷.‘·÷ eT+Á‘·+>±
$wüeT+>± O+<äì yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ yÓT&çø£˝Ÿ cÕ|ü⁄\qT ‘Ó]#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· >±+BÛ ÄdüŒÁ‹‘√ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. eT+<äT\ HêD´‘·‘√ bÕ≥T ìπs›•+∫q eTTK´+>± Ç˝≤+{Ï nÁø£eT e÷sêZ˝À¢ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+ düπs« eTT–+#ês¡ì yêb˛j·÷s¡T. eT∞¢ düπs« #˚kÕÔπsyÓ÷ nì ¬s+&ÉT s√E\T
>±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕ≥T Ç‘·s¡ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢q÷ M{Ïì n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ <Ûäs¡\ ø£Hêï m≈£îÿe>± neTà&ÜìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü Wwü<Ûë\qT rdüT¬øfi‚¢ yê]ô|’ Wwü<ä ìj·T+Á‘·D, ‘·ìF y˚∫ #·÷XÊeTHêïs¡T. ø±˙, düπs« |üP]Ô #˚j·T≈£î+&ÜH˚ ø£≥º ìsêàD |üqT\T
ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡Z eT<Ûä´˝ÀH˚ ‘Ó#êÃs¡T. eT]ø=ìï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ≈£L&Ü »q]ø˘ ìs√~Û+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷ ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T ì|òü÷ ô|+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äH˚ #˚|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ n&ÉT¶≈£îqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT >ös¡$+∫
eTè‹#Ó+<ë&ÉT. uÛ≤s¡´ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î eT+<äT\ cÕ|ü⁄\qT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ HÓ\ø=˝≤ŒsTT. ñeTà&ç <äfi≤Ø\≈£î ø£*dæ ek˛Ô+~. n~ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. nìï+{ø£Hêï Ç+{Ï+{Ï düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì, n|üŒ{Ï es¡≈£L |üqT\T ì*ù|j·÷\ì
b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ, q˝§Z+&É, KeTà+, ìC≤e÷u≤<é ‘·~‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢ yÓ’<äT´\ Á|æÁdæÿ|ü¸Hé ˝Ò≈£î+&Ü n&ç–q yÓTT‘·Ô+˝À eTTK´+>± eT+&É\, Á>±e÷\ kÕúsTT˝À »q]ø˘ eT+<äT\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
eTDT>∑÷s¡T˝À <ës¡TD+ m≈£îÿe>± õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ ø=ìï JeHé <Ûës¡ yÓT&çø£˝Ÿ
cÕ|ü⁄\≈£î nqTeT‹+#ês¡T. nsTT‘˚ <äfi≤Ø e´edüú |üP]Ô>±
eT+<äT\qT ÇdüTÔ+&É&É+, ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ÇdüTÔqï á
eT+<äT\ô|’ m+.ÄsY.|æ <Ûäs¡ n~Ûø£+>± ñ+&É&É+ ≈£L&Ü
cÕ|ü⁄\qT HÓ\ø=\Œ&É+ <ë«sê eT<Ûä´<äfi≤Ø\ <ä+<ë≈£î
XÊX¯«‘·+>± n&ÉT¶ø£≥º y˚ùd neø±X¯eTT+<äì |ü\Te⁄s¡T sêÁwüº+˝À &Ó+>∑÷´ ˝Ò<äT
� 23 HÓ\\ ∫Hêï]ô|’ ìs¡÷à*+#·ø£b˛e&É+‘√ ø=qT>√\T X¯øÏÔ n‹ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚ eT<Ûä´ <äfi≤Ø\ <ä+<ë≈£î n&ÉT¶˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. dü÷∫düTÔHêïs¡T. »q]ø˘ Wwü<Ûë\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø ù|<ä
Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ns¡Ω‘· ˝Ò≈£îHêï yÓ’<ä´+ s√>∑T\≈£î n+~yê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·j·÷Ø<ës¡T\≈£î, � Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ìsêΔ]+#=<äT›
∫Hêïqï ˝…’+–ø£ <ë&ç b˛‘·THêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 700≈£î ô|’>± »q]ø˘ eT+<äT\qT #˚düTÔqï yês¡T á <ä+<ëqT j·T<Û˚#·Ã¤>± #˚düTÔqï≥Tº ø=qT>√\T<ës¡T\ eT<Ûä´ eT<Ûä´es¡TÔ\ bÕÁ‘· ‘·–Z+∫+~.
>∑T]Ô+∫, yê{Ïì 10 XÊ‘·+ qT+∫ 90 XÊ‘·+ es¡≈£î ‘·≈£îÿe ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=+‘· eT+~ yÓ’<äT´\T ≈£L&Ü M]‘√ #˚‘·T\T nsTT‘˚ |ü≥ºD≤˝À¢ <=]πø #·eø£ eT+<äT\qT Á>±e÷˝À¢ n~Ûø£ � m*kÕ f…dtº <ë«sêH˚ >∑T]Ô+#ê* : eT+Á‹ á≥\
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ <Ûäs¡πø n+~düTÔHêïs¡T. ø£*|æ qøÏ© Á|æÁdæÿ|ü¸Hé sêdæ ÇdüTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. <Ûäs¡\≈£î neTTà≈£î+≥Tqï eT<Ûä´<äfi≤Ø\T |ü⁄≥Tºø=#êÃs¡T.
e÷qe‘·«+ eT+≥>∑\Tk˛Ô+~. |üdæ Á>±MTD\T, ìs¡ø£åsêdüT´˝Ò yê] {≤¬sZ{Ÿ m+ÄsY|” dü]#˚j·T&Éy˚T |ü]cÕÿs¡+ eT<Ûä´es¡TÔ\ (ôVA˝Ÿ ùd\sY‡, ]f…Æ\sY‡) bÕÁ‘· ‘·–Z+∫Hê Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
ø£+<äT\ô|’ ø±e÷+<ÛäT\ <ë&ÉT\T s√Es√E≈£L |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\πø |ü]$T‘·yÓTÆq á cÕ|ü⁄\ qT+∫ Ç~˝≤e⁄+fÒ Wwü<Ûë\qT ÇdüTÔqï <Ûäs¡H˚ Wwü<Ûë\ ÁuÀø£s¡¢ <ä+<ëqT ì\Te]+#·˝Òø£b˛e&É+‘√ nqT≈£îqï Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ &Ó+>∑÷´ πødüT\qT ìsêΔ]+#=<ä›˙, m*kÕ f…dtº
ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ø=qT>√\T #˚dæ yê{Ïì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ádæº|t\ô|’ eTTÁ~ùdÔ Ç˝≤+{Ï yÓ÷kÕ\≈£î n&ÉT¶ø£≥º |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·˝Òø£b˛‘·THêïsTT. <ë«sêH˚ >∑T]Ô+#ê\˙ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY düŒwüº+
eTDT>∑÷s¡T˝À z ∫Hêï]ô|’ ∫HêïH˚ï #˚XÊs¡T. ø£Ø+q>∑sY ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À yÓ’s¡˝Ÿ |ò”esY‡ ìyês¡Dô|’ yÓ’<ä´ Äs√>∑´
(u≤u≤sTT) ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ ˇ&ç>∑{≤º&ÉT. á XÊU≤~Ûø±s¡T\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢‘√ X¯óÁø£yês¡+ düMTøå± düe÷y˚X¯+
|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. eTDT>∑÷s¡T
eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì ô|’˝…{Ÿ ø±\˙ ø£{Ï+>¥ $TwüHé ù|* ˇø£] eTè‹ uÛÑ÷$T |ü+#·Tø=ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n~ø±s¡T\ rs¡Tô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ Wwü<ë\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.
@]j·÷˝À 23 HÓ\\ ∫Hêï]ì HêqeTà <ä>∑Zs¡
e~* ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L* |üqT\≈£î yÓfi≤¢s¡T.
HêqeTà <ä>∑Zs¡ ñqï ∫Hêï]ì es¡Tdü≈£î
u≤u≤sTT nsTTq eTT\T>∑T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q


Ç<ä›]øÏ rÁe>±j·÷\T
Hêdæs¡ø£+ $TwüHé e˝Ò¢ ù|\T&ÉT : b˛©düT\T
ãTe« ô|≥ºì ø=&ÉT≈£î\T bÕ]X¯ó<Ûä´, bÕ–+>¥ j·T+Á‘ê\qT yÓ+≥H˚ düeT≈£Ls¡TÃø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+#ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± e#˚à »«sê\T Hê\T¬>’<äT s√E˝À¢ bÕs¡dæ≥e÷˝Ÿ
e+{Ï eT+<äT\T yê&ç‘˚ ‘·>∑TZ‘êj·Tì, nsTT‘˚ Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\T e÷Á‘·+
»«sê\≈£î s¡÷.20 y˚\ qT+∫ s¡÷.30y˚\T Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
Á|ükÕ<é rdüT¬ø[¢ ˝…’+–ø£ <ë&ç #˚XÊ&ÉT. � Hê\T>∑T s√E\T $T>∑‘ê 64 mø£sê\qT Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\ô|’ ìj·T+Á‘·D ñ+&Ü\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\qT
∫Hêï]ô|’ <ë&ç »]–q≥Tº >∑T]Ô+∫q HêqeTà Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ ø=&ÉT≈£î\≈£î |ü+∫ Ä<˚•+#ês¡T. yÓ’<ä´ dæã“+~ ø=s¡‘·qT n~Ûø±s¡T\T kÕúìø£+>±
yÓ+≥H˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î #Ó|æŒ+~. yês¡T kÕúìø£ dü÷sê´ù|≥ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì bÕ‘· ÇqT|ü kÕe÷qT cÕ|ü⁄˝À X¯ó #Ó≥Tº øÏ+<˚ Jeq+ Ç∫Ã+~. nsTT‘˚, Ä |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì, »«sê\ d”»Hé ø£qTø£ &Üø£ºs¡¢≈£î ôd\e⁄\T eT+ps¡T
b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. b˛©düT\T Áø£yês¡+ ø£{Ï+>¥ $TwüHé ù|* z e´øÏÔ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe � ‘·\¢&ç*¢q ‘·*¢.. Ĭsø£sê\qT mø£ÿ&É #˚jÓTT<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<ÛëHêdüŒÁ‹ n~Ûø±s¡T\
πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥Tº d”◊ wüß≈£îsY ‘Ó*bÕs¡T. >±j·÷\j·÷´sTT. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+..|ü≥ºD+˝Àì ≈£îe÷¬sÔ\≈£î ÇdüTÔ |üìrs¡Tô|’ nH˚ø£ |òæsê´<äT edüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\ |ü]~Û˝À ñqï
∫Hêï]ì yÓ’<ä´|üØø£å\ ì$T‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ nj·T´|üŒ <˚yê\j·T+ m<äTs¡T>± Hê>∑sêE≈£î yÓ+ø£≥kÕsTT ù|]≥ bÕ‘· Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ +<√qì ø=&ÉT≈£î\T ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T dü]>± |üì#˚ùdÔ õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‘·T\ô|’ uÛ≤s¡+
‘·s¡*+#ês¡T. ì+~‘·T&ÉT Á|ükÕ<é |üsêØ˝À ÇqT|ü kÕe÷qT >√<ë+ ñqï~. n+<äT˝À bÕ‘· bÕ¢dæºø˘ &Éu≤“\qT eè<ëΔ|ü´+˝À ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ‘·*¢ì ‘·s¡#·÷ ‘·>∑TZ‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú eTTÁ~+∫q ª|ü⁄≥º≈£î+&Ü,
ñHêï&ÉT. eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚dæ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î Øôd’øÏ¢+>¥ ì$T‘·Ô+ |ü+|æ+#˚yês¡T. ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q ø=&ÉT≈£î\T #˚dæq |üìøÏ z ‘·*¢ dü÷{Ïb˛{Ï e÷≥\‘√ ≈£î≥º≈£î+&Ü <√eT\qT ìyê]+#·+&ç. &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷qT n]ø£≥º+&çµ
n+<äT˝À <ë<ë|ü⁄>± 30 eT+~ |üì #˚düTÔHêïs¡T. s√EyêØ ˝≤>±H˚ X¯ó ‘·\¢&ç\T¢‘√+~. 64 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì y˚~Û+#˚yês¡T. á nH˚ b˛düºs¡¢qT eT+Á‹ Ä$wüÿ]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY düs¡Œ¤sêCŸ
n_Ûeè~Δ n+fÒ s√&ÉT¢, Áø£yês¡+ ≈£L&Ü es¡ÿs¡T¢ ôw&ÉT¶˝À $TwüHé e<ä› bÕ¢dæºø˘ &Éu≤“\qT eTTø£ÿ\T>± |ü+#·T≈£îHêïs¡T.. nsTTHê ÄX¯ #êeì düT|ü⁄Á‘·T\T.. Áø£eT+˝À ô|<ä› nVü≤à<é, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé ø£qTeT\¢ $»j·T, e÷qø=+&É÷sY myÓTà˝Ò´
uÛÑeHê\T ø±<äT.. ø£{Ÿ #˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ô|<ä› X¯ã›+‘√ ø£{Ï+>¥ $TwüHé ù|*+~.
B+‘√ nø£ÿ&˚ |üì #˚düTÔqï eTVü‰sêÁwüº≈£î #Ó+~q sêCÒ+Á<ä kÕVüQ(40) X¯Øs¡
∫es¡≈£î ‘·*¢ ù|s¡Tq $T–*q Ĭsø£sê\÷ Çyê«\ì
y˚~Û+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&˚ dü]>± #·÷&Éì MTs¡T.. ñqï
eTqTwüT\ düeTø£å+˝À |ü+#êsTTr ô|{≤ºs¡T.
eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\T HÓ\≈£î ˇø£s¡T #=|ü⁄Œq ‘·*¢ì
s¡düeTsTT u≤\øÏwüHé, ◊&çdæ, düT&Ü, yÓTÆHêغ ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sàqT¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é uÛ≤>±\T eTTø£ÿ\T eTTø£ÿ˝…’ #Ó˝≤¢#Ó<äTs¡T>± |ü&ç nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ uÛÑ÷MT Ç#êÃø£ mø£ÿ&É #·÷kÕÔs¡ì eè<äΔ ‘·*¢ b˛wæ+#˚˝≤ ˇ|üŒ+<ä+ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ˝ø£åàeTà ô|ò˝Àwæ|t‡ $wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düTø√yê*
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. sêyéTø√{Ï ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q ãT»®eTà, dü˝≤àHé≈£î rÁe düùd$Tsê n+~. n+‘˚ ‘·*¢ì nHê<ä>± ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T&Ó’q dü+Je¬s&ç¶ e<ä› ñ+&Ü*. ø±˙,
n+<ä] eTTU≤˝À¢ ∫s¡Tqe⁄« Oqï|ü&˚ >±j·÷\j·÷´sTT. ù|\T&ÉT Á|üuÛ≤e+‘√ ôw&ÉT¶ πs≈£î\T <ä÷s¡+>± m–] e~˝ÒXÊs¡T. Ç+{À¢ qT+∫ ¬>+fÒXÊs¡T. 80 @+&É¢ Ĭsø£sê\ uÛÑ÷$T ø√dü+ ÄyÓTqT Ç+{Ï qT+∫ dæ|æm+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”‘êsê+ @#·÷]øÏ {Ï&çÄsYmdtm $q‹
ndü˝…’q n_Ûeè~Δ kÕ~Û+∫q≥ºe⁄‘·T+<äì sêh |ü&ܶsTT. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï @md”Œ |üPõ‘· ˙\+, &ûmd”Œ Hêπ>X¯«sêe⁄, ej·TdüT˝À Ä ‘·*¢ Hê\T>∑T s√E\T>± ¬>+fÒXÊs¡T. Hê\T>∑T s√E\T>± Ä ‘·*¢ #Ó≥Tº øÏ+<˚ Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
–]»q dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ dü‘·´e‹ sê<∏√&é d”◊ •eX¯+ø£sY |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Hêdæs¡ø£+ ø£{Ï+>¥ $TwüHé e˝Ò¢ _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ #Ó≥TºøÏ+<˚ ñ+~. $wüj·T+ ñ+{À+~. <ä[‘· |”ôV≤#Y&û $<ë´s¡Tú\ ô|ò˝Àwæ|t‡qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìã+<Ûäq\
nHêïs¡T. πøe\+ s√&ÉT¢, uÛÑeHê\T y˚&ç m≈£îÿyÓ’ ù|\T&ÉT »]–q≥Tº b˛©düT\T ìsêΔ]+#ês¡T. >±j·T|ü&çq ‘Ó*dæ }s√¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTe«&É+‘√ ∫e]øÏ n~ >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T M&çjÓ÷ rdæ ù|s¡T‘√ rùdùd ≈£îÁ≥ #˚k˛Ô+<äì, á $wüj·T+˝À dæ|æm+ CÀø£´+ #˚düTø=ì
ì]à+∫q+‘· e÷Á‘êq n_Ûeè~Δ kÕ~Û+∫q≥Tº yê]ì @]j·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ ‘·*¢ì Ç+{ÏøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. á |òüT≥q k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À b˛düTº #˚j·T&É+‘√ $wüj·T+ Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó\+>±D <ä[‘· ØôdsYà kÕÿ\sY‡
ø±<äHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é rdüT≈£îb˛j·÷s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ bÕ‘· &Éu≤“˝À¢ õ*f…Hédæºø˘‡ Vü≤è<äj·T$<ës¡ø£ |òüT≥q j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ĭsø£sê\T |ü+#ê\ì ø√&É\T nk˛dæj˚TwüHé ({Ï&çÄsYmdtm) $qï$+∫+~. á y˚Ts¡≈£î {Ï&çÄsYmdtm
e÷düuŸ{≤´+ø˘˝Àì dü+πøåeTuÛÑeHé˝À –]»q ñ+&É≥+ e\¢ ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫ ñ+&=#·Ãì kÕúì≈£î\T yÓ÷≥ø=+&É÷s¡T eT+&É\+ eTT‹Ô¬s&ç¶>∑÷&Ó+˝À ‘·qqT Ç+{À¢ qT+∫ ¬>+fÒdæ+<äì, ‘·q≈£î Ä<Ûä«s¡´+˝À Hêj·T≈£î\T X¯óÁø£yês¡+ &Ûç©¢˝À dæ|æm+ πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À Ä
dü+πøåeT+ô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. á |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ πødüT <äsê´|ü⁄Ô˝À ñ+~. Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T˝Àø=∫Ã+~. Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Ä eè<äTΔsê\T ø√s¡T‘√+~. bÕغ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”‘êsê+ @#·÷]øÏ $q‹ |üÁ‘·+
dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´‘√H˚ u≤+ãT ù|\T&ÉT ø±<äT : md”Œ ÄsY.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nq+‘·T\ \ø£åàeTà(80)` dü‹Ô¬s&ç¶ Hê´j·T ùde kÕ~Ûø±]ø£ dü+düú Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î n+<äCÒXÊs¡T. ÄsYCÒmHém|òt H√{Ï|òæπøwüHé >∑T]+∫, eT÷&˚+&ÉT¢>± <ä[‘·
–]»qT\ düeTdü´\T bÕ‘· ÇqT|ü kÕe÷qT >√<ë+˝À bÕ¢dæºø˘ {ÏHé\qT eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ <ä+|ü‘·T\≈£î 70 mø£sê\ uÛÑ÷$T O+~. M]øÏ bÕsê ©>∑˝Ÿ yê˝+{°sY‡ düTs¡|ü+>∑ •e*+>∑+, mÁs¡ |ü]XÀ<Ûäq $<ë´s¡Tú\≈£î |æôV≤#Y&ç H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·Tø£b˛e&É+, md”‡
|ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êj·THêïs¡T. ‘·+&Ü˝À¢ $<ä´≈£î #˚j·T&ÜìøÏ $TwüHéô|’ ÁbÕôddt #˚düTÔ+&É>± s¡kÕj·THê\ y˚&çøÏ ù|*+~. sêõ¬s&ç¶, dü+J¬s&ç¶, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T\T, •esêCŸ, ø√&É] yÓ+ø£fÒwt nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì ÄyÓT |æôV≤#Y&ç $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T $e]+#ês¡T. q÷‘·q+>± md”‡ |æôV≤#Y&ç
n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\˙, $<ä´‘√H˚ m≈£îÿe ˝À&é e\¢ Ç~ »]–+~. n+‘˚ø±˙ Çø£ÿ&É m˝≤+{Ï u≤+ãTù|\T&É÷ eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\THêïs¡T. dü‹Ô¬s&ç¶ bÕ‹πø+&É¢ ø=&ÉT≈£î\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <ë+‘√ ‘·*¢ì Ç+{ÏøÏ $<ë´s¡Tú\ ô|ò˝Àwæ|t‡≈£î HÓ{Ÿ ìã+<ÛäqqT ô|≥º&É+ m+‘·es¡≈£î düuãT nì
düe÷»+ düeTÁ>∑ $ø±dü+ bı+<äT‘·T<äì »s¡>∑˝Ò<äT. k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À edüTÔqï s¡÷eTsY‡qT q$Tà Á|ü»\T øÏ+<ä eTè‹#Ó+<ë&ÉT. Ä ‘·s¡Tyê‘· \ø£åàeTà rdüT¬øfi≤¢s¡T. Çø£ô|’ Çã“+~ ô|≥ºuÀeTì Vü‰MT yês¡T @#·÷] e<ä› Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ä[‘· |æôV≤#Y&ç $<ë´s¡Tú\≈£î
‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À –]»q XÊK uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]ø±y=<äT›. Ĭsø£sê\ uÛÑ÷$Tì ‘·q ù|s¡Tq ñ+#·T≈£îì, Ç#êÃs¡T. n+&É>± ñ+{≤eTì @#·÷] Vü‰MT Ç∫Ãq≥Tº {Ï&çÄsYmdtm n<Ûä´≈£åî\T
ø±s¡´<ä]Ù u…qΩsY eTùV≤XŸ<ä‘Y mø±ÿ, ø£$TwüqsY Hê>∑sêCŸ #·Áø£e]ÔHé ‘Ó*bÕs¡T. @#·÷]ì ø£*dæq yê]˝À eT˝Ò¢XŸ, qMHé,
ÁøÏdæºj·÷Hê, >∑Ts¡T≈£î˝≤\ ø±s¡´<ä]Ù ÄsYmdt <äj·÷ø£sY, dü‘·´+ ñHêïs¡T.
Á|üMDY≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.
>=Á¬s\qT yÓ+≥H˚ |ü+#ê* ø±fi‚X¯«s¡+˝À Äsê“≥+ ‘·|üŒ @MT ˝Ò<äT
� ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ � ˙s¡+‘ê e<Ûë>± düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ b˛‘·T+~
õm+|æmdt <Ûäsêï � $<äT´‘Y $ìjÓ÷>±ìøÏ uÛÑj·T|ü&ç *|òtº #˚j·T&É+ ˝Ò<äT
Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
¬s+&√ $&É‘· >=Á¬s\ |ü+|æD° yÓ+≥H˚ � ø±+Á¬>dt myÓTੇ JeHé¬s&ç¶
#˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D >=Á¬s\
y˚Tø£\ ô|+|üø£+<ës¡T\ dü+|òüT+(õm+|æmdt) Á|üC≤X¯øÏÔ ` ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√
Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ dü÷sê´ù|≥ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ
m<äT≥ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. b˛©düT\T
dü+düÿèr e≥eèø£å+ ªe+oµ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ ø£≥Tºã&ç O+{≤
ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Äsꓤ{≤\T #˚j·T&É+ ‘·|üŒ nø£ÿ&É @MT
»s¡>∑&É+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt myÓTੇ JeHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. nôd+;¢˝Àì dæm©Œ
n&ÉT¶ø√e&É+‘√ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. ø£˝…ø£ºsY Á|üC≤X¯øÏÔ `ø£\Ãs¡˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&çq Äj·Tq...ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’
ãj·T≥≈£î sêyê\ì ô|<ä›m‘·TÔq ìHê<ë\T dü+düÿèr e≥eèø£å+ e+o nì, mH√ï kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú\ Ä$sꓤyêìøÏ e+o Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY <ä‘êÔÁ‘˚j·T {ÏÄsYmdt bÕغ e´eVü≤]düTÔqï rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. ø±fi‚X¯«s¡+ e\¢H˚
#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õm+|æmdt õ˝≤¢ sêeTsêE Áù|s¡≈£î&Éì ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ |üPs¡« ObÕ<Ûä´≈£åî\T Ä#ês¡´ sêÁwüº+˝À j·T÷]j·÷ ø=s¡‘· e∫Ã+<äì {ÏÄsYmdt #ÓãT‘·T+&É≥+
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ms¡uÀsTTq s¡$ mHé.>√|æ nHêïs¡T. n_Ûq+<äq kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À l‘ê´>∑sêj·T Á|üC≤X¯øÏÔ `ø£\Ãs¡˝Ÿ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì nHêïs¡T. $<äT´‘Y $ìjÓ÷>±ìøÏ uÛÑj·T|ü&˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ˙{Ïì
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘·˝À >±qdüuÛÑ˝Àì ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ô|’ &Üø£ºsY e+o sêeTsêE dü«s√í‘·‡e J$‘· ªsêC≤´+>∑ ã<ä›yÓTÆq e´edüú≈£î Á|ü‹ì~Ûì.. ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê*.. n<˚ düeTj·T+˝À *|òtº #˚j·T˝Òø£b˛‘·T+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 45 {°myéTd”\ ˙{Ïì m>∑Te≈£î
Ç+ø± 500 j·T÷ì≥T¢ |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äì dü‘êÿs¡ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY >√|æ sêeTsêE <ä+|ü‘·T\qT kÕe÷qT´\≈£î kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ ø£≥Tºã&ç O+{≤..µ nì Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ >∑es¡ïsY <ä‘êÔÁ‘˚j·T |ü+ù| neø±X¯+ ñHêï m+<äT≈£î #˚j·T˝Òø£b˛j·÷s√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. ø±fi‚X¯«s¡+
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 50 dü+e‘·‡sê\T dü‘·ÿ]+∫ n_Ûq+<äq ø£\Ãs¡˝Ÿ mø£‡˝…˙‡ nyêsY¶qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. n<Ûä´ø£å‘· nHêïs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T n≥º&ÉT>∑T Á|ü»\≈£î n+<˚$<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ù|s¡T #Ó|æŒ ¬ødæÄsY Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº qT+∫
ì+&çq ô|+|üø£+<ës¡¢≈£î s¡÷.3y˚\ |æ+#Û·Hé eVæ≤+∫q Á|üeTTK kÕVæ≤ry˚‘·Ô &Üø£ºsY y√˝Ò{Ï bÕs¡«rX¯+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. dæHê¬s, nHêïs¡T. s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À ‘Ó\+>±D ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À q÷‘·q+>± Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ #·Tø£ÿ ˙s¡T ≈£L&Ü $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sê˝Ò<äì nHêïs¡T. m>∑Te≈£î
Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. Á|ü‹ kıôd’{°ø° nøÏÿH˚ì\ dü\Vü‰ dü+Á|ü~+|ü⁄\‘√ s¡÷bı+~q e+o ÄsYº‡ 50@+&É¢ #·]Á‘·˝À >∑es¡ïsY>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq <ä‘êÔÁ‘˚j·T≈£î dü‘êÿs¡ eTVü≤√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î ˙s¡T n+<äTu≤≥T˝À ñHêï ˙s¡+‘ê e<Ûë>± øÏ+<ä≈£î
10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ uÛÑeq+ ‘Ó\T>∑T C≤‹ dü+düÿè‹ì |ü]yê´|æÔ #˚dæ+<äì sêeTsêE e+X¯ n_Ûeè~Δ˝≤ ‘·q <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕe÷õø£ ndüe÷q‘·\T b˛‘˚H˚ düe÷»+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ä>∑\<äì, ;d”\T e<äT\T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTu≤≥T˝À ñqï ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚
ì]à+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ @z≈£î dü+düú‘√ Ç‘·s¡ dü+düú\qT |ü]b˛wæ+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. y˚~ø£ô|’ >±qdüuÛÑ $<ä´‘√ bÕ≥T HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|+#·T≈£î+fÒH˚ ObÕ~Û neø±XÊ\T \_ÛkÕÔj·THêïs¡T. d”|”◊ Hêj·T≈£î\T #ê&É neø±X¯+ ñHêï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü
$q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n<Ûä´≈£åî\T ø£fi≤ »Hês¡ΔqeT÷]Ô, dü+|òüT ùde≈£îsê\T &Üø£ºsY πø.ø£èwüíy˚DÏ, s¡#·sTTÁ‹ y˚+ø£f¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. \øå±´\T y˚¬s’Hê, bÕغ\T y˚¬s’Hê <ä‘·Ôqï$, e÷$ e÷qyê[ ÁX‚j·Tùd‡ b˛‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ô|’qT+∫ Ä<˚XÊ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘êeTT @MT
dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø£&Ó+ *+>∑j·T´, &Üø£ºsY πøM.ø£èwüí≈£îe÷] bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+düú ø±s¡´<ä]« n_Ûq+<äq uÛÑyêì kÕ«>∑‘·+ nHêïs¡T. q≥T&ÉT düTeTHé, »dæºdt #·+Á<äj·T´, ‘Ó\+>±D {°&û|” n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ.s¡eTD, Ábıô|òdüsY #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê
Hêj·T≈£î\T ôd’<äT\T, yÓ+ø£qï, yÓT+‘· b˛sTTq |ü\T≈£î‘·÷ kÕ+düÿè‹ø£ s¡+>∑ ;ÛwüTà&ÉT sêeTsêE nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘=\T‘· ø√<ä+&ÉsêyéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï düuÛÑ≈£î ÄsY.ø£èwüíj·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Äsê“{≤\T e÷qT≈£îì ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì
>∑+>∑j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T. j·T+.>√bÕ\ ø£èwüí •wü´ãè+<ä+ bÕ&çq \*‘· ^‘ê\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ìã<䛑·, n+øÏ‘·uÛ≤eeTTqï <ä‘êÔÁ‘˚j·T #·≥º düuÛÑ˝À¢ ;d” ]»πs«wüHé ø√dü+ düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.