Вы находитесь на странице: 1из 10

����������������������� ���������������������������� ����� ��������������������� ����������������������� ��������������������������� �������������������������

IYûSXû³ff A´fOZXMX
Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ WXf»ff°f
� IbY»f IZYÀf: 211,722,546 ÚUæCþUèØ çãU‹Îè ÎñçÙ·¤
� IbY»f ¸fü°fZÔ: 4,431,794
´fi·ffd½f°f SXfª¹f-IZÔYQi VffdÀf°f ´fiQZVf 32
·ffSX°f
� IbY»f IZYÀf: 3,23,93,286
� Ed¢MX½f IZYÀf: 3,61,340
� À½fÀ±f WbXE: 3,15,97,982
DL(N) /145/2021-23 ����������������������������������� RNI : DELHIN/2006/19302

� ¸fü°fZÔ: 4,33,964 actionindianews@gmail.com SXfáÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f ���������������������������������������������������������


� dSXIY½fSXe QSX: 97.28%
»f`ÔOXÀ»ffBOX ÀfZ ¶ff»f-¶ff»f
¶f¨fZ 14 ¸fbÀffdRYSX ½f°f³f ½ff´fÀfe IZY Ba°fªffSX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f
°ffd»f¶ff³f ³fZ 70 dÀfJûÔ AüSX dWXÔQbAûÔ IYû E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ »füMXf¹ff, ¶fû»fZ-Af´f ARY¦ff³fe WX`Ô, QZVf ³fWXeÔ LûOÞX ÀfIY°fZ
IYf¶fb»f/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf
°ffd»f¶ff³f ³fZ Vfd³fUfSX IYû ·ffSX°fe¹f
°ffd»f¶ff³fe dþ³f 150 »fû¦fûÔ IYû
Uf¹fb ÀfZ³ff IZY dU¸ff³f ¸fZÔ ÀfUfSX WXû³fZ ÀfZ »fZ ¦fE, CX³f Àf·fe IYû LûOÞXf
70 ARY¦ff³f dÀfJûÔ AüSX dWXÔQbAûÔ IZY ÀfSXIYfSXe ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYf¶fb»f ¸fZÔ
EIY þ°±fZ IYû SXûIY dQ¹ff WX`Ü CX³WXZÔ µ»ffBMX IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXZ Àf·fe ·ffSX°fe¹f
IYf¶fb»f E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ Uf´fÀf ·fZþ dQ¹ff ÀfbSXdÃf°f WXỒÜ CX³WXZÔ »fÔ¨f AfgRYSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ff
QZWXSXfQc³f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ¦f¹ffÜ BÀf¸fZÔ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfÔÀfQ IZY Qû
CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ 14 ¸fbÀffdRYSXûÔ IYû »fZIYSX ³f`³fe°ff»f þf SXWXe AüSX A¶f UZ IYf¶fb»f E¹fSX´fûMXÊ IZY d»fE d³fIY»f
A»´fÀfÔ£¹fIY ÀfQÀ¹f ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ ¦fE WXỒÜ B³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f ·ffSX°fe¹fûÔ IYe
EIY ¶fÀf »f`ÔOXÀ»ffBOX IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ¶ff»f-¶ff»f ¶f¨f »fOÞXfIYûÔ ³fZ CX³WXZÔ ÀffRY Vf¶QûÔ ¸fZÔ IYWXf
¦fBÊÜ þf³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, ³f`³fe°ff»f-ª¹fû»feIYûMX- A¶f IYf¶fb»f E¹fSX´fûMXÊ ÀfZ þ»Q U°f³f Uf´fÀfe
dIY UZ ARY¦ff³fe WX`Ô AüSX QZVf ³fWXeÔ LûOÞX IYe CX¸¸feQ WX`Ü °ffd»f¶ff³fe IYf¶fb»f E¹fSX´fûMXÊ IZY
IY¯fÊ´fi¹ff¦f ³fZVf³f»f WXfBÊUZ ´fSX UeSX·f˜e ´fb»f ÀfZ ÀfMXe
ÀfIY°fZÜ dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, dUV½f ´ffÀf ÀfZ ·ffSX°fe¹fûÔ Àf¸fZ°f 150 »fû¦fûÔ IYû
¶fd»f¹ff³ff»ff IYe ´fWXfOÞXe IYf EIY ¶fOÞXf dWXÀÀff dJÀfIY IYSX
´fÔþf¶fe ÀfÔ¦fNX³f IZY A²¹fÃf dUIiY¸fþe°f A´f³fZ Àff±f »fZ ¦f¹ff ±ffÜ ¹fZ ÀffRY ³fWXeÔ WXû
WXfBUZ ´fSX Af ¦f¹ffÜ OÑfBUSX ³fZ NXeIY UöY ´fSX ¶fiZIY »f¦ffIYSX
dÀfÔWX ÀffWX³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffSX°f »füMX³fZ ´ff¹ff ±ff dIY B³f »fû¦fûÔ IYû »fZ þf³fZ IZY ´feLZ
¶fÀf IYû SXûIYfÜ WXfBÊUZ ´fSX ´f°±fSX d¦fSX°fZ QZJ »fû¦fûÔ ¸fZÔ
IZY d»fE ARY¦ff³f dÀfJûÔ AüSX dWXÔQbAûÔ °ffd»f¶ff³f IYf ¸fIYÀfQ ¢¹ff ±ffÜ
ARYSXf°fRYSXe ¸f¨f ¦fBÊ AüSX UZ ¶fÀf ÀfZ CX°fSXIYSX ·ff¦f³fZ
»f¦fZÜ IYBÊ ´f`ÀfZÔþSX ¶fÀf IYe dJOÞXdIY¹fûÔ ÀfZ ·fe IcYQ ¦fEÜ IYf ¹fWX ´fWX»ff þ°±ff VfbIiYUfSX ÀfZ 12
ARYSXf°fRYSXe ¸f¨fe WX`Ü A¸fZdSXIYf AüSX E¹fSXRYûÀfÊ IYf Àfe130ªfZ Àfb´fSX
CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX SXf°f ÀfZ »f¦ff°ffSX ¶ffdSXVf WXû SXWXe WX`Ü
dþÀf UþWX ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ »f`ÔOXÀ»ffBOX IYe
§fÔMXZ ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f ÀfZ WXUfBÊ AçZ IZY
¶ffWXSX BÔ°fþfSX IYSX SXWXf ±ffÜ °ffd»f¶ff³f
»fOÞXfIYûÔ ³fZ CX³WXZÔ dU¸ff³f ¸fZÔ ¨fPÞX³fZ ÀfZ
·ffSX°f Àf¸fZ°f Àf·fe QZVf A´f³fZ-A´f³fZ
³ff¦fdSXIYûÔ IYû E¹fSXd»fµMX IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXZ
WXSX¢¹fc»fÀf dU¸ff³f Vfd³fUfSX IYû IYf¶fb»f
´fWXbÔ¨ffÜ BÀfÀfZ 85 ·ffSX°fe¹fûÔ IYû Uf´fÀf
°ffd»f¶ff³f IYf RYSX¸ff³f- ÀfWX dVfÃff IYf IYûBÊ Aüd¨f°¹f ³fWXeÔ
AfVfÔIYf ¶fPÞX ¦fBÊ WX`Ü WX`ÔÜ »ff¹ff ¦f¹ffÜ dSX´fûMXÐÀfÊ ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` IYf¶fb»f/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf EIY dUIY»´f IZY øY´f ¸fZÔ ÀfbÓffU dQ¹ff dIY
IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¶ffdSXVf IYe ÀfÔ·ffU³ff: ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ SXûIY dQ¹ff AüSX IYWXf dIY ¨fcÔdIY UZ
ARY¦ff³fe WX`Ô, BÀfd»fE UZ QZVf ³fWXeÔ LûOÞX IYf¶fb»f ÀfZ 85 ·ffSX°fe¹fûÔ IYû »fZIYSX dIY BÔdOX¹f³f E¹fSXRYûÀfÊ IZY dU¸ff³f ³fZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ´fSX IY¶þf þ¸ff³fZ IZY ¶ffQ ¸fdWX»ff ´fif²¹ff´fIY ¹ff ¶fbþb¦fÊ ´fb÷Y¿f þû dU¿f¹f
¶f°ff¹ff WX` dIY A¦f»fZ 5 dQ³fûÔ IZY QüSXf³f CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ ·fe E¹fSXRYûÀfÊ IZY E¹fSXRYûÀfÊ IZY ÀfeE-130 Vfd³fUfSX IYû Àfb¶fWX IYf¶fb»f ÀfZ CXOÞXf³f °ffd»f¶ff³f ³fZ A´f³ff ´fWX»ff RYSX¸ff³f þfSXe dIY¹ff dUVfZ¿fÄf WXỒ, CX³WXZÔ ¸fdWX»ff LfÂfûÔ IYû ´fPÞXf³fZ IYe
·ffSXe ÀfZ ¶fWXb°f ·ffSXe ¶ffdSXVf WXû ÀfIY°fe WX`Ü UWXeÔ, 21 ÀfIY°fZÜ Àf¸fcWX IYf¶fb»f dÀ±f°f ¦fb÷YõfSXZ ¸fZÔ
»füMX Af¹ff WX`Ü ÀffWX³fe ³fZ IYWXf, ªfZ E¹fSXIiYfµMX ³fZ CXOÞXf³f ·fSXe WX`Ü ·fSXeÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX °ffdþdIYÀ°ff³f ¸fZÔ WX`Ü BÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ A³fb¸fd°f WX`Ü ÀfWX-dVfÃff IZY d»fE ³f °fû IYûBÊ
A¦fÀ°f IYû dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf AüSX ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WXf»ffÔdIY, ¶fe°fe SXf°f þøYSX IbYL »fû¦fûÔ BÊÔ²f³f ·fSXUf³fZ IZY d»fE ÷YIYfÜ ·ffSX°f ³fZ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû »fOÞXIYûÔ IZY Àff±f ¶f`NX³fZ IZY dUIY»´f WX` AüSX ³f WXe IYûBÊ Aüd¨f°¹fÜ WXZSXf°f
·ffSXe ¶ffdSXVf IYe AfVfÔIYf WX`Ü A»´fÀfÔ£¹fIY ÀffÔÀfQ ³fdSXÔQSX dÀfÔWX
Jf»fÀff AüSX A³ffSXIY»fe IYüSX ¸ff³fû¹ffSX IYû °fþfdIYÀ°ff³f IYe SXfþ²ff³fe QbVff³¶fZ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IÔY²ffSX ¸fZÔ A´f³fZ Qc°ffUfÀf A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe þfE¦feÜ ¹ff³fe ÀfWX-dVfÃff ´fifÔ°f ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ´fif²¹ff´fIYûÔ ³fZ °fIYÊ dQ¹ff dIY
·fe BÀf Àf¸fcWX IYf dWXÀÀff ±fZÜ ´fWXbÔ¨ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ´fSX IZY ÀMXfRY IYû d³fIYf»ff ±ff, þ¶f IYe ½¹fUÀ±ff IYû Àf¸ff~ IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ Aüd¨f°¹f ³fWXeÔ WX`Ü BÀfZ J°¸f IYSX³ff þøYSXe WX`Ü ÀfSXIYfSXe dUV½fdUôf»f¹f AüSX A³¹f dVfÃf¯f
IYf¶fb»f ÀfZ 85 ·ffSX°fe¹fûÔ IZY °ffd»f¶ff³f IZY IY¶þZ IZY ¶ffQ ·ffSX°f °ffd»f¶ff³f VfWXSX ´fSX IY¶þf IYSX³fZ WXe dUd·f³³f dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY ´fif²¹ff´fIYûÔ AüSX ¶f`NXIY ¸fZÔ °ffd»f¶ff³f IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff³f A»f¦f-A»f¦f IYÃffAûÔ IYf ´fi¶fÔ²f³f
³¹fcªf µ»f`Vf E¹fSXd»fµMX IYe J¶fSXZÔ: ARY¦ffd³fÀ°ff³f »f¦ff°ffSX A´f³fZ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû d³fIYf»f³fZ Uf»ff ±ffÜ BÀfIZY ´fWX»fZ E¹fSX BÔdOX¹ff IYf d³fþe ÀfÔÀ±ff³fûÔ IZY ¸ffd»fIYûÔ IZY Àff±f IYSXe¶f ¸fb»»ff RYSXeQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfWX-dVfÃff IYû IYSX ÀfIY°fZ WXỒ, »fZdIY³f d³fþe ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ
¸fZÔ °ffd»f¶ff³fe WXbIcY¸f°f IZY ¶fe¨f IZY d»fE Àf`³¹f dU¸ff³f ·fZþ SXWXf WX`Ü EIY ´»fZ³f ·fe IYf¶fb»f ÀfZ »fû¦fûÔ IYû °fe³f §fÔMXZ IYe ¶f`NXIY IZY ¶ffQ °ffd»f¶ff³f IYe AûSX Àf¸ff~ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE ¢¹fûÔdIY ½¹fUÀ±ff LfÂffAûÔ IYe Àfed¸f°f ÀfÔ£¹ff IZY IYfSX¯f A»f¦f-
dþÀf dQ³f ¹fWXfÔ Àf¶fi IYe QeUfSX SXfþ²ff³fe IYf¶fb»f IZY E¹fSX´fûMXÊ ´fSX dSX´fûMXÐÀfÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, BÔdOX¹f³f ·ffSX°f »fZIYSX Af¹ff ±ffÜ ÀfZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ÀfWX dVfÃff IYf IYûBÊ Àf¸ffþ ¸fZÔ Àf·fe ¶fbSXfB¹fûÔ IYe þOÞX WX`Ü RYSXeQ ³fZ A»f¦f IYÃffEÔ ÀfÔ¨ffd»f°f ³fWXeÔ IYe þf ÀfIY°feÔÜ

MXcMXe..: ¸fWX¶fc¶ff
þ¸¸fc-IYV¸feSX: þ¸¸fc-IYV¸feSX IYe ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe EUÔ ´feOXe´fe
¸fbdJ¹ff ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe ³fZ ¶fZ°fbIYf ¶f¹ff³f dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf '³füIYSXe Jû³fZ Uf»fûÔ IYf ´feERY 2022 °fIY ·fSXZ¦fe ÀfSXIYfS' 'Àfe¶feAfBÊ IYf Qb÷Y´f¹fû¦f
IYSX SX W X e ¸fûQe ÀfSX I YfSX '
dIY A´f³fZ ´fOÞXûÀfe (ARY¦ffd³fÀ°ff³f) IYû QZJûÜ þWXfÔ ÀfZ
¸fWXfVfdöY A¸fZdSXIYf IYû A´f³fe ÀfZ³ff Uf´fÀf ¶fb»ff³fe ´fOÞXeÜ
�������
� �������������������������������������������������������������������������������������������������
A¸fZdSXIYf ¶fûdSX¹ff-d¶fÀ°fSX ¶ffÔ²fIYSX Uf´fÀf þf³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX WXû ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff IZYÔQi IYe 16 ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ
���������������������������
¦f¹ffÜ ¸fWX¶fc¶ff ¸fbµ°fe ³fZ IYWXf dIY A¦fSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX Ufþ´fZ¹fe
IZY dÀfðfÔ°f ´fSX Uf´fÀf ³fWXeÔ Af°fe WX` AüSX ¶ff°f¨fe°f VfbøY ³fWXeÔ
IYSX°fe, °fû ¶f¶ffQeÊ WXû¦feÜ BÀfIZY ¶ffQ ´feOXe´fe ¸fbdJ¹ff ³fZ IYWXf
³¹fcªf
dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ � LûMXZ AüSX ¸f²¹f¸f CXô¸fûÔ
´feE¸f ¸fûQe ³fZ 15 »fû¦fûÔ IYe d»fÀMX Àfe¶feAfBÊ-BÊOXe d¸f»fZ¦ff SXûþ¦ffSX: Àfe°ffSX¸f¯f ³fZ
IYWXf dIY ¹fdQ dIYÀfe dþ»fZ ¸fZÔ
AüSX dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû Qe: dÀfÀfûdQ¹ff
Vfd³fUfSX IYû ¶fOÞXf E»ff³f dIY¹ffÜ IYû ÀfWXfSXf QZ³fZ IZY d»fE AüSX Aü´f¨ffdSXIY ÃfZÂf ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ
dIY IYV¸feSXe IY¸fþûSX ³fWXeÔ WX`Ô, UZ ¶fWXb°f ¶fWXfQbSX AüSX ²f`¹fÊUf³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûSXû³ff IZY CXôd¸f¹fûÔ AüSX ÀMXfMXÊA´f IYe Uf»fZ 25 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf
WX`ÔÜ ²f`¹fÊ SXJ³fZ IZY d»fE ¶fWXb°f ÀffWXÀf ¨ffdWXEÜ dþÀf dQ³f Àf¶fi ¨f»f°fZ SXûþ¦ffSX ´fSX ÀfÔIYMX IYû ´fiUfÀfe ßfd¸fIY A´f³fZ ¸fc»f VfWXSX
IYe QeUfSX MXcMX þfE¦fe, °fb¸f ´fSXfÀ°f WXû þfAû¦fZÜ ¸fQQ IZY EIY RÔYOX ¶f³ff¹ff
QZJ°fZ WXbE BÀf U¿fÊ ¸f³fSXZ¦ff IYf »füMXZ WX`Ô °fû CX³WXZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX
¶fþMX 60 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYe 16 ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX
´fÔþf¶f: SXZ»f MÑ`IY ´fSX ¶f`NXZ ¦f³³ff ÀfZ ¶fPÞXfIYSX EIY »ffJ IYSXûOÞX ÀfSXIYfSX ·fSXZ¦feÜ Vfd³fUfSX IYû ÀfSXIYfSX CX³f »fû¦fûÔ IZY d»fE
CX³WXZÔ Aü´f¨ffdSXIY ÃfZÂf ¸fZÔ LûMXZ
´f`¸ff³fZ IYe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ IYf¸f dQ¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe
dIYÀff³f ÷Y´f¹fZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe »fJ³fDY ¸fZÔ 'CX·fSX°fZ dÀf°ffSXZ 2022 °fIY d³f¹fûöYf IZY Àff±f- IYSX³fZ IZY d»fE dRYSX ÀfZ ¶fb»ff¹ff ¸f³fSXZ¦ff IYf ¶fþMX ·fe ¶fPÞXfIYSX
¨fÔOXe¦fPÞX: ´fÔþf¶f IZY þf»fÔ²fSX ¸fZÔ ¦f³³ff dIYÀff³fûÔ ³fZ WXfBÊUZ AüSX °fSXWX dþ³f »fû¦fûÔ IYe ³füIYdSX¹ffÔ RÔYOX' »ffg³¨f IYSX³fZ IZY ¸füIZY ´fSX Àff±f IY¸fʨffSXe IZY ´feERY dWXÀÀfZ ¦f¹ff WX`Ü B³f BIYfB¹fûÔ IYf EIY »ffJ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYSX
SXZ»fUZ MÑ`IY ¶»ffgIY IYSX dQ¹ff WX`Ü dIYÀff³f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸fWXf¸ffSXe IZY ¨f»f°fZ ¨f»fe ¦fBÊ WX`Ô, dUØf ¸fÔÂfe ³fZ ¹fWX E»ff³f dIY¹ffÜ IYf ·fb¦f°ff³f IYSXZ¦fe, dþ³WXûÔ³fZ BÊ´feERYAû ¸fZÔ ´fÔþeIYSX¯f WXû³fZ dQ¹ff WX`, þû dIY 2020 ¸fZÔ 60
CX³fIYe ¶fIYf¹ff SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³fIYf ´feERY 2022 °fIY dUØf ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi A´f³fe ³füIYSXe Jû QeÔ, »fZdIY³f ´fSX WXe ¹fWX ÀfbdU²ff Qe þfE¦feÜ WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ±ffÜ
·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ¹fcd³f¹f³f QûAf¶ff IZY E¸fEÀf SXf¹f ³fZ IYWXf dIY
A¦fSX ÀfSXIYfSX ³fZ Vfd³fUfSX Vff¸f °fIY WX¸ffSXZ Àff±f ¶ff°f¨fe°f A¶f ·ffSX°f IZY þcd³f¹fSX E±f»feMXÐÀf dQ»»fe A¶f ´fcSXe °fSXWX A³f»ffgIY ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf ��������������
³fWXeÔ IYe, °fû WX¸f ´fÔþf¶f ¶fÔQ IYf Af”f³f IYSXZÔ¦fZÜ SXfJe IZY
IYfSX¯f WX¸f Afªf ÀfZ ¶fÔQ IYSX³fZ ÀfZ ¶f¨f³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ IYSX SXWXZ IY¸ff»f, ªfe°ff SXªf°f
dQ»»fe IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fe¿f
dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX IZYÔQi � IZYÔQi ³fZ dQ»»fe ´fbd»fÀf,
ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff ¶fû»ff WX`Ü Àfe¶feAfBÊ AüSX BÊOXe IYû SXZOX IYSX
UWXeÔ AfÔQû»f³f IZY IYfSX¯f dRYSXûþ´fbSX ¸fÔOX»f ÀfZ 19 MÑZ³fZÔ SXï
IYSX Qe ¦fBÊ WX`ÔÜ dIYÀff³fûÔ ³fZ ´fWX»fZ ²f³³fûUf»fe IZY ³fþQeIY ³f`SXû¶fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf A¶f ¶ffþfSXûÔ IZY AfNX ¶fþZ ¶fÔQ WXû³fZ IYe Àf¸f¹f Àfe¸ff J°¸f: ÀfeE¸f IZYªfSXe½ff»f dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ BÀf ¶ffSX IZYÔQi ´fSX RYþeÊ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ RÔYÀff³fZ IZY d»fE
IZY³¹ff IYe SXfþ²ff³fe ³f`SXû¶fe ¸fZÔ
SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ¶fÔQ dIY¹ff, CXÀfIZY ¶ffQ SXZ»fUZ MÑ`IY ´fSX ²fSX³ff �������������������������� ´fbd»fÀf AüSX IZYÔQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXû 15 »fû¦fûÔ IYe Àfc¨fe Qe
VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ dIYÀff³f AüSX CX³fIZY Àf¸f±fÊIY
SXZ»fUZ MÑ`IY ´fSX þf ¶f`NXZÜ
JZ»fe þf SXWXe AÔOXSX-20 U»OXÊ
E±f»fZdMX¢Àf ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ·ffSX°f � SXfþ²ff³fe IZY ¶ffþfSXûÔ IYû (Àfe¶feAfBÊ) IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ
SXfþ³fed°fIY dU´fdÃf¹fûÔ IYû ´fSXZVff³f QZIYSX B³WXZÔ ¶f¶ffÊQ IYSX³fZ IZY d»fE
IZY Ad¸f°f JÂfe ³fZ Bd°fWXfÀf SX¨f Vff¸f AfNX ¶fþZ ¶fÔQ WXû³fZ IYe IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü IYWXf ¦f¹ff WX`, ¢¹fûÔdIY Af³fZ Uf»fZ
°ffd»f¶ff³f ¸fZÔ Af°fÔdIY¹fûÔ IYe '³fcSXf- dQ¹ffÜ Ad¸f°f Vfd³fUfSX IYû 10 Àf¸f¹f Àfe¸ff IYû J°¸f IYSX dQ¹ff dQ»»fe IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fe¿f ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY d»fE ¶fOÞXf
WXþfSX ¸feMXSX UfgdIÔY¦f SXZÀf ¸fZÔ SXþ°f
IbYV°fe': »fcMX IZY ¸ff»f ¸fZÔ ´fOÞXûÀfe ´fQIY þe°f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZÜ BÀf
¦f¹ff dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ Vfd³fUfSX IYû EIY
ÀfÔUfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f
J°fSXf WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ" dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ
dQ»»fe ´fbd»fÀf IYd¸fV³fSX SXfIZYVf
¸fb»IY IZY Af¸feÊ ¨feRY IYe WXf¹f-°fü¶ff ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¹fWX ·ffSX°f IYf QcÀfSXf ´fQIY WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ³fZ°fÈ°U IYe AÀ±ff³ff ´fSX ·fe IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZY
IYf¶fb»f: ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ Af°fÔIYe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ¶fe¨f ³fcSXf- ·ffSX°f ³fZ 4X400 ¸feMXSX SXZÀf ¸fZÔ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ff ±ffÜ dQ»»fe IZY »ffJûÔ »fû¦fûÔ IYû IZYÔQi ÀfSXIYfSX ´fSX SXfþ³fed°fIY dUõZ¿f BVffSXZ ´fSX IYf¸f IYSX³fZ IZY AfSXû´f
IbYV°fe VfbøY WXû ¦fBÊ WX`Ü QûWXf Àf¸fÓfü°fZ ¸fZÔ IYWXe ¦fBÊ ¶ff°fûÔ IYf Ad¸f°f JÂfe ³fZ ¹fWX QcSXe 42 d¸f³fMX AüSX 17.49 ÀfZIZYÔOX ¸fZÔ »ffgIYOXfCX³f IYe ¶fÔdQVfûÔ ¸fZÔ EIY ¶fOÞXe ³fZ A´f³fZ dMXÐUMXSX WX`ÔdOX»f IZY þdSXE BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWX IYQ¸f IZY °fWX°f IYf¸f IYSX³fZ IYf AfSXû´f »f¦ffEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ
A¶f IYûBÊ ¸f°f»f¶f ³fWXeÔ SXWXfÜ A¸fZdSXIYf AüSX °ffd»f¶ff³f IZY ¶fe¨f ´fcSXe IYeÜ þ¶fdIY BÀf À´f²ffÊ IYf ÀU¯fÊ ´fQIY IYed³f¹ff IZY SXfWX°f d¸f»fe WX`Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ EIY MXÐUeMX IYSX Qe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ CXNXf¹ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY BÀf IYQ¸f ÀfZ »f¦ff¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY " IZYÔQi ''Af´f'' IYf ¦fifRY ´fÔþf¶f, ¦fûUf,
WXbE Àf¸fÓfü°fZ ¸fZÔ °ffd»f¶ff³f ³fZ A´f³fZ d³f¹fÔÂf¯f Uf»fZ B»ffIZY ÀfZ WXZdSXÀMXû³f Uf³¹fû³fe IZY ³ff¸f SXWXf dþ³fWXûÔ³fZ d³f²ffÊdSX°f QcSXe IZY ¸fbdJ¹ff AüSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX IZY ¶f°ff¹ff dIY A¶f dQ»»fe ¸fZÔ IYfZSXû³ff WXþfSXûÔ-»ffJûÔ LûMXZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYû ÀfSXIYfSX ³fZ dQ»»fe ´fbd»fÀf, ¶¹fcSXû CXØfSXfJÔOX AüSX CXØfSX´fiQZVf ¸fZÔ °fZþe
A»f-IYf¹fQf U QcÀfSXZ ¨fSX¸f´fÔ±fe ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ´fiUZVf ´fSX ´ff¶fÔQe 42.10 84 Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fcSXe IYeÜ UWXeÔ À´fZ³f IZY ´ffg»f ¸fZ¢¦fif ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ IZY IZYÀf J°¸f WXû³fZ IZY IYfSX¯f Àfe²ff RYf¹fQf WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü AfgRY B³UZdÀMX¦fZVf³f (Àfe¶feAfBÊ) ÀfZ ¶fPÞX SXWXf WX`ÔÜ BÀfIZY A»ffUf
»f¦ff³fZ IYe ¶ff°f IYWXe ±feÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ´fSX þ`ÀfZ WXe 42:26.11 Àf¸f¹f ¸fZÔ QcSXe °f¹f IYSX IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ SXfþ²ff³fe IZY ¶ffþfSXûÔ IYû Vff¸f AfNX ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWX d³f¯fʹf d»f¹ff WX`Ü A·fe °fIY IYûSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe IZY AüSX BÊOXe IYû SXZOX IYSX RYþeÊ ·ffþ´ff IZY ¦fPÞX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ·fe Af´f
°ffd»f¶ff³f IYf IY¶þf WXbAf, UWXfÔ Qbd³f¹ff IZY ¶fOÞXZ Af°fÔIYe ¹fWX ´fWX»fe ¶ffSX WXbAf WX` þ¶f ·ffSX°f ³fZ UfgdIÔY¦f À´f²ffÊ ¸fZÔ Qû ¶fþZ ¶fÔQ WXû³fZ IYe Àf¸f¹f Àfe¸ff IYû ¢¹fûÔ ÀfSXIYfSX ³fZ CXNXf¹ff ¹fWX IYfSX¯f ¹fWX ¶fÔdQVf ±fe dIY ¸ffIZYÊMX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ RÔYÀff³fZ IZY d»fE 15 ³fZ 27 ÀfeMX þe°fe WX` dþÀfÀfZ UWX
ÀfÔ¦fNX³f 'WX¢IYf³fe ³fZMXUIYÊ' IZY WXf±f ¸fZÔ WXe 'IYf¶fb»f' IYe ÀfbSXÃff ´fQIY þe°fZ WX`ÔÜ Ad¸f°f VfbøYAf°f ÀfZ WXe ¶fPÞX°f ¶f³ffE WXbE ±fZ J°¸f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWX Àf¸f¹f IYQ¸f: ¶f°ff QZÔ dIY IYûSXû³ff IZY IY¸f IYû Vff¸f AfNX ¶fþZ °fIY WXe Jû»f »fû¦fûÔ IYe Àfc¨fe Qe WX`Ü BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ OXSXe WXbBÊ WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY
IY¸ff³f ÀfüÔ´f Qe ¦fBÊÜ ¹fZ UWXe Af°fÔIYe ³fZMXUIYÊ WX`, dþÀfZ »fZdIY³f AfdJSXe IZY Qû ¨f¢IYSX IZY³¹ff IZY ²ffUIY ³fZ CX³WXZÔ Àfe¸ff IYû Àfû¸fUfSX ÀfZ WXMXf¹ff WXû°fZ ¸ff¸f»fûÔ IZY IYfSX¯f ÀfSXIYfSX ÀfIY°fZ WX`Ô BÀfIZY ¶ffQ CX³WXZÔ ¶fÔQ IYBÊ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff ·fe Af´f IZY ³fZ°ffAûÔ IYû IZYÔQi ÀfSXIYfSX
´ffdIYÀ°ff³fe 'AfBÊEÀfAfBÊ' dQVff-d³fQZÊVf þfSXe IYSX°fe WX`Ü ´feLZ IYSX dQ¹ffÜ þfE¦ffÜ ¹fWX þf³fIYfSXe JbQ ÀfeE¸f »f¦ff°ffSX ¶ffþfSX IYû LcMX QZ SXWXe WX`Ü IYSX³ff WXû°ff ±ffÜ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfQZVf ´fSXZVff³f IYSX SXWXe WX`Ü

ÀfeE¸f ³fZ þSXe ¸fZÔ CX´f °fWXÀfe»f AüSX ·fb°Ô fSX ¸fZÔ ³f¹ff dUIYfÀf J¯OX Jû»f³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe, ¨f`¦Ô f ¸fZÔ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff RYfMXe ¨f`¦Ô f IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ff '°ffd»f¶ffd³f¹fûÔ IYe °fSXWX
WXe WX¸ffSXZ QZVf ´fSX IY¶þf AUÔ°fe´fûSXf ¸fZÔ 3 Af°fÔdIY¹fûÔ IYû dIY¹ff PZXSX
þ¹fSXf¸f ³fZ dUIYfÀff°¸fIY ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY dIYE »fûIYf´fʯf IYSX³ff ¨ffWX°ff WX` ¨fe³f' �������������
� Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ÀfSXZÔOXSX IYSX³fZ
dVf¸f»ff/IYb»»fc/SXe³ff NXfIbYSX/SXfþ ���������������������� °ffB´fZ: °ffBUf³f IZY dUQZVf ¸fÔÂfe þûÀfZRY Uc
A¦fiUf»f
¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹fSXf¸f NXfIYbSX ³fZ Vfd³fUfSX � d¶fþ»fe ¸fWXfQZU °fIY SXªþc ³fZ IYWXf WX` dIY ¨fe³f °ffd»f¶ff³f IYe °fSXWX WXe
CX³fIZY QZVf ´fSX IY¶þf IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü
IZY d»fE IYWXf ¦f¹ff, »fZdIY³f
CX³WXûÔ³fZ þUf³fûÔ ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f VfbøY
IYû dVf¸f»ff ÀfZ U¨fbÊA»f ¸ff²¹f¸f õfSXf ¸ff¦fÊ IYZ d³f¸ffʯf IYZ d»fE ´fi±f¸f ¨fe³f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ °ffBUf³f ´fSX QfUf IYSX°fZ IYSX Qe
IYb»»fc dþ»ff IYZ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¨fSX¯f IYe U³f ÀUeIYÈd°f¹ffÔ ´fif~ WXbE BÀf ´fSX IY¶þZ IYf ¸f³f ¶f³ffE WXbE WX`Ü
IYb»»fc ¸fZÔ »f¦f·f¦f 40 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYSX³fZ IYZ d»fE ¸ff¸f»ff ·fZþf ¦f¹ff A¸fZdSXIYf Àf¸fd±fÊ°f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe ªf¸¸fc-IYV¸feSX/E¢Vf³f BadOX¹ff
»ff¦f°f IYe 14 dUIYfÀff°¸fIY ÀfSXIYfSX IZY °fZþe ÀfZ WXbE ´f°f³f IZY ¶ffQ ³¹fcªf
´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYZ »fûIYf´fʯf AüSX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ °ffBUf³f ¸fZÔ BÀfe °fSXWX ÀfZ ¨fe³f IZY IY¶þf ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
dVf»ff³¹ffÀf dIYEÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe JSXf¶f ¹fûþ³ff ³¹fc»fe-±f¸ffʳf IYZ ÀfeEOXe IYSX³fZ IYe ¸fÔVff IYû »fZIYSX ¶fWXÀf dLOÞX ¦fBÊ Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe IYe
¸füÀf¸f IYZ IYfSX¯f Vfd³fUfSX IYû IYb»»fc »ff¦f°f ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff ¸fVf¯ff, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¨f`´ffSXÀff ¸fZÔ IYf¹fÊ, CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff Vf¸fVfe WX`Ü ¨fe³fe ¸fedOX¹ff BÀf ¶ff°f IYû WXUf QZ SXWXf Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe, dþÀf ´fSX °f»ffVfe IYe ´fWX¨ff³f UIYe»f VffWX IZY °füSX ¸ffSX d¦fSXfE ¦fEÜ
dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf IYZ QüSXZ ´fSX ³fWXeÔ þf RYfMXe ¨fỒ¦f IYf »fûIYf´fʯf dIY¹ffÜ þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff ¦fif¸fÔ¦f, ¦fif¸f IYZ d»fE 2.11 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYZ WX` dIY IYf¶fb»f IYf WXßf ¹fWX ¶f°ff³fZ IZY d»fE Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ffÜ þ¸¸fc- ´fSX WXbBÊ WX`Ü UWX ·ffþ´ff ³fZ°ff VfbIiYUfSX IYû ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ 2
´ff¹fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ 35.05 IYSXûOÞX ÷Y´fE ´fÔ¨ff¹f°f ¶fSXf¸f³f ¸fZÔ þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff ÀfeEOXe IYf¹fÊ, °fWXÀfe»f IYb»»fc IYe ´f¹ffÊ~ WX` dIY °ffBUf³f A¶f A¸fZdSXIYf ´fSX IYV¸feSX IZY AUÔ°fe´fûSXf ¸fZÔ SXfIZYVf ´fÔdOX°ff IYe WX°¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f Af°fÔIYe ¸ffSXZ ¦fE: BÀfÀfZ ´fWX»fZ
þ¹fSXf¸f NXfIYbSX ³fZ °fWXÀfe»f »ff¦f°f IYe dUIYfÀff°¸fIY OXc¦fe»f¦f-dVf»f²ffSXe AüSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fûWX»f Jç ´fSX 4.61 IYSXûOÞX ÷Y´fE ·fSXûÀff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü A¸fZdSXIYe ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ E³fIYfCXÔMXSX ¸fZÔ °fe³f ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfbIiYUfSX IYû þ¸¸fc IYV¸feSX IZY
IYb»»fc IYZ JSXfWX»f ¦ffÔU ¸fZÔ EIY ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYZ dVf»ff³¹ffÀf dIYEÜ RY»ff¯f ¸fZÔ þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff RY»ff¯f, IYe »ff¦f°f ÀfZ ·f¯OXfSX¯f MXỒIY U dUQZVf dU·ff¦f ³fZ WXf»f WXe ¸fZÔ ¨fe³f ÀfZ IYWXf Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ¸ffSX d¦fSXf¹ff WX`Ü Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYe ¸füþcQ¦fe IYe ´fb»fUf¸ff ¸fZÔ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ IZY Àff±f
IYSXûOÞX 97 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ BÀf¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¨f`´ffSXÀff ¸fZÔ 1.71 9.62 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ dSX¨ffdþÔʦf þ»ffVf¹f, 3.07 IYSXûOÞX WX` dIY UWX °ffBUf³f ´fSX Q¶ffU ¶f³ff³ff ¶fÔQ ³ff¦f¶fZSX³f Âff»f B»ffIZY IZY þÔ¦f»fûÔ Àfc¨f³ff d¸f»fe ±fe, dþÀf ´fSX °f»ffVfe ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ Qû Af°fÔIYUfQe ¸ffSXZ
CXNXfDY þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff °f»fû¦fe, IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ »f¦f U`»fe ¶¹ffÀf ³fQe ÀfZ 16 MXÔIYe dVf»f²ffSXf ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ IYSXZÜ A¸fZdSXIYf IZY BÀf ¶f¹ff³f ´fSX °ffBUf³f ¸fZÔ WXbBÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ þ`Vf-E-¸fûWX¸¸fQ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¦fE ±fZÜ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
¸fMXfSX³ff AüSX °fSXfIYOÞXf IYZ Àfb²ffSX IYZ VfZ¿f ¶f¨fZ ¦ffÔU IYZ d»fE þ»ff´fcd°fÊ CXNXfDY þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff, °fWXÀfe»f ¹fûþ³ff Vf¸fÀfe IYZ dU°fSX¯f IYf IZY dUQZVf ¸fÔÂfe þûÀfZRY Uc ³fZ A¸fZdSXIYf IYf IZY °fe³fûÔ QWXVf°f¦fQÊ ¸ffSXZ ¦fEÜ Af°fÔdIY¹fûÔ IYû ÀfSXZÔOXSX IYSX³fZ IZY ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ ´f¸´fûSX IZY Jic B»ffIZY
IYf¹fÊ, ·fbÔ°fSX °fWXÀfe»f ¸fZÔ 1.01 IYSXûOÞX ¹fûþ³ff, 5.67 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe IYb»»fc ¸fZÔ 2.95 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe ³fUe³feIYSX¯f IYf¹fÊ AüSX °fWXÀfe»f ²f³¹fUfQ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ¨fe³f °ffd»f¶ff³f B³fIZY ´ffÀf ÀfZ 2 EIZY-47 d»fE IYWXf ¦f¹ff, »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ¸fZÔ QWXVf°f¦fQûÊÔ IYe ¸füþcQ¦fe IYe
÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ »ff¦f°f ÀfZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸ff³f¦fPÞX ¸fZÔ »ff¦f°f ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff IYb»»fc ¸fZÔ 83 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f IYe °fSXWX WXe °ffBUf³f ´fSX IY¶þf IYSX³fZ IYf SXfBRY»f, ¶fSXf¸fQ WXbE WX`ÔÜ IYV¸feSX þUf³fûÔ ´fSX RYf¹fdSXÔ¦f VfbøY IYSX QeÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ B»ffIZY IYe
¹fûþ³ff (E»fAfBÊEÀf) d´fSXOXe AüSX þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff Àf¸ff»f¦f, ¦fif¸f (E»fAfBÊEÀf) ³¹fc»fe-±f¸ffʳf, ÀfZ CXNXfDY dÀfÔ¨ffBÊ ¹fûþ³ff dþ¹ff IYZ Àf´f³ff QZJ SXWXf WX`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¨fe³f IYe IZY AfBʪfe dUþ¹f IbY¸ffSX ³fZ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ ³fZ ·fe þUf¶f ¸fZÔ §fZSXf¶fÔQe IYe AüSX °f»ffVfe
¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¨fỒ¦f ¸fZÔ 1.05 ÷Y´fE IYe ´fÔ¨ff¹f°f ¸fVf¯ff ¸fZÔ þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff °fWXÀfe»f IYb»»fc ¸fZÔ 1.91 IYSXûOÞX ÀfeEOXe IYf¹fÊ Vffd¸f»f WXỒÜ IYûBÊ ´fid°fdIiY¹ff ³fWXeÔ d¸f»fe WX`Ü ¶f°ff¹ff dIY ¸ffSXZ ¦fE EIY Af°fÔIYe RYf¹fdSXÔ¦f IYe, dþÀf¸fZÔ °fe³f Af°fÔIYe Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ
2 ���������������������������� ��������������������������� ��������� �������������������������
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������

dªf»fZ ¸fZÔ 243 ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ 161


��������������������������������������������������������������� ´fcSXe WbXBÊ: CX´ff¹fb¢°f ÀfbVfe»f ÀffSXUf³f
°fe³f »ffJ ¸fdWX»ffAûÔ IYf ´fied¸f¹f¸f ·fSXIYSX ´feE¸f ÀfbSXÃff ¶fe¸ff ¹fûþ³ff ÀfZ þûOÞXZ¦fe ÀfSXIYfSX
¨fÔOXe¦fPÞ/Qed´fIYf Vf¸ffÊ d·fUf³fe IZY QZUe»ff»f ÀfQ³f ¸fZÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ
WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX ³fZ 'WXdSX¹ff¯ff SXfª¹f IYe ¶f`NXIY »fZ³fZ ´fWXbÔ¨fZÜ BÀf QüSX³f CX³WXûÔ³fZ
¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f' ÀfZ þbOÞXe ÀU¹fÔ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ÀfQÀ¹f
ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¶f³ff³fZ IYf Af”f³f dIY¹ffÜ ßf¸f EUÔ SXûþ¦ffSX
SXÃff¶fÔ²f³f IZY ´fUÊ ´fSX °fûWXRYf QZ°fZ WXbE B³f ¸fÔÂfe A³fc´f ²ff³fIY Afþ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ
¸fdWX»ffAûÔ IYf '´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff ¶fe¸ff øY¶føY WXû³fZ IZY d»fE d·fUf³fe ´fWXbÔ¨fZÜ BÀf ´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXbÀf`³f ¦fBÊ WX`ÔÜ IZYU»f 18 §fû¿f¯ffEÔ EZÀfe
¹fûþ³ff' IYf ´fied¸f¹f¸f '¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fdSXUfSX QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ CX´ff¹fböY ÀfbVfe»f ÀffSXUf³f ³fZ WX`Ô þû »fÔd¶f°f WX`Ô,BÀfed»fE Àf·fe
Àf¸fÈdð ¹fûþ³ff' ÀfZ ·fSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff IYû ·fe Àfb³ffÜ ¸fÔÂfe A³fc´f ²ff³fIY ³fZ BÀf Vfd³fUfSX IYû »f§fb Àfd¨fUf»f¹f IZY Ad²fIYfSXe BÀf ´fSX ¦fÔ·feSX°ff dQJfEÔÜ
WX`Ü B³f ¸fdWX»ffAûÔ IYû A¶f CXöY ¹fûþ³ff IZY QüSX³f ¸fedOX¹ff ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWXf dIY dõ°fe¹f °f»f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f ÀffSXUf³f ³fZ IYWXf dIY Àf·fe
»ff·f IZY d»fE A´f³fe þZ¶f ÀfZ ´fied¸f¹f¸f ·fSX³fZ d·fUf³fe OXfg. Aþ¹f dÀfÔWX ¨füMXf»ff IYe õfSXf dþ»ff IZY d»fE IYe ¦fBÊ Ad²fIYfSXe A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ AfE
IYe AfUV¹fIY°ff ³fWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY BÀf IY¸fÊ·fcd¸f SXWXe WX`Ô AüSX Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff U §fû¿f¯ffAûÔ IYû »fZIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSXZÔ
d³f¯fʹf ÀfZ IYSXe¶f 3.25 »ffJ ¸fdWX»ffAûÔ ³f`³ff ¨füMXf»ff IYf ·fe d·fUf³fe ÀfZ IYfRYe IYe ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYe AüSX AüSX A¦fSX Àf¸fÀ¹ff À±ff³fe¹f À°fSX
IYû »ff·f WXû¦ffÜ WXdSX¹ff¯ff IZY CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe »f¦ffU WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ ´ffMXeÊ IYWXf dIY þû ·fe §fû¿f¯ffEÔ A·fe IYe WX` °fû CX³fIYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf
Qb¿¹f³°f ¨füMXf»ff ³fZ Vfd³fUfSX IYû BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYe ¸fZ¸¶fSXdVf´f IZY d»fE IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYe °fIY »fÔd¶f°f WX`Ô,CX³f ´fSX ²¹ff³f IZYÔdQi°f ´fif±fd¸fIY°ff IZY Àff±f WX»f IYSXZÔÜ
þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY IYûSXû³ff ¶f`NXIY »fe WX`Ü BÀf QüSXf³f ¸fÔÂfe ÀfZ dIYÀff³f IYSX°fZ WXbE IYf¸f VfbøY IYSXUfEÔ,A¦fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þû §fû¿f¯ffEÔ ´fcSXe
¸fWXf¸ffSXe IZY QüSXf³f ´fiQZVf IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf IYû IYUSX IYSX d»f¹ff WX` »fZdIY³f »f¦f·f¦f Qb§fÊMX³ff, þeU³f AüSX ÀUfÀ±¹f ¶fe¸ff IYUSX ¸fbïf: ²ff³fIY -SXfþ³fed°fIY Q»f A¶f AfÔQû»f³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf °fû CX³WXûÔ³fZ IYWXf IYWXeÔ ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f ¹ff A³¹f WXû ¨fbIYe WX`Ô, »fd¸¶f°f WX` ¹ff ³ffg³f
IYe ¸fdWX»ffAûÔ IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f ´fSX ·fe °fe³f »ffJ 25 WXþfSX ¸fdWX»ffEÔ A¶f ·fe WXû°ff WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¸fÈ°¹fb WXû³fZ ¹ff A´f³fZ-A´f³fZ IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IYû dIY dIYÀff³f AÔQû»f³f ¶ff°f¨fe°f IZY þdSXE WXe IYûBÊ Àf¸fÀ¹ff WXû °fû CX³fIZY ÀfÔÄff³f dRYdþ¶f»f WX` CX³f Àf·fe IYû ´fûMXÊ»f
AÀfSX ´fOÞXf WX`Ü AfÔIYOÞXZ EIYdÂf°f IYSX³fZ ´fSX EZÀfe ¶f¨fe WXbBÊ WX`Ô þû ¸fWXf¸ffSXe IZY QüSXf³f ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ AVföY°ff WXû³fZ ´fSX Qû »ffJ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE WX`Ü ÀfÔ£¹ff Ad²fIY WXû, Àfb»fÓff¹ff þf ÀfIY°fZ WX`Ü A¦fSX dIYÀff³f ¸fZÔ »ffEÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dþ»ff ¸fZÔ ´fSX OXf»fIYSX A´fOXZMX IYSX QZÔÜ OXeÀfe
´f°ff ¨f»ff dIY SXfª¹f ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff SXfª¹f CX°´f³³f Afd±fÊIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY ¨f»f°fZ ÷Y´fE °f±ff AfÔdVfIY AVföY°ff ´fSX EIY BÀfIZY d»fE dUVfZ¿f °füSX ´fSX Ad·f¹ff³f ¶ff°f¨fe°f IYSXZÔ¦fZ °fû ¸ff¸f»ff Àfb»fÓff¹ff þf ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf §fûd¿f°f 243 ÀfbVfe»f ÀffSXUf³f ³fZ IYWXf dIY ÀfeE¸f
¦fif¸fe¯f AfþedUIYf d¸fVf³f ÀfZ þbOÞXe ¨ffSX CXöY ¹fûþ³ff IYf »ff·f ³fWXe CXNXf ÀfIYeÜ »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf þûdJ¸f IYUSX WXû°ff WX`Ü ¨f»ff¹ff WXbAf WX`Ü BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ þ³f³ff¹fIY ÀfIY°ff WX`Ü WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ WXbE ´fZ´fSX »feIY ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ 161 ´fcSXe WXû dU¯OXûÔ ´fSX AfBÊ dVfIYf¹f°fûÔ IYf ·fe
»ffJ 91 WXþfSX 200 ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ ÀfZ ¨füMXf»ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ffÂf 12 ÷Y´fE ¦fSXe¶f AfQ¸fe IZY d»fE CXöY SXfdVf IYfRYe ´ffMXeÊ ³fZ ·fe A´f³ff ÀfQÀ¹f°ff Ad·f¹ff³f ¸ff¸f»fZ ´fSX ·fe ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY ¹fWX þfÔ¨f ¨fbIYe WX`Ô, 55 §fû¿f¯ffEÔ ´fi¦fd°f ¸fZÔ WX`Ô, Àf¸f¹f¶fð Àfe¸ff ¸fZÔ d³f´fMXf³f IYSXZÔÜ
»f¦f·f¦f EIY »ffJ 64 WXþfSX ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ ´fid°fU¿fÊ IZY ´fied¸f¹f¸f ´fSX ¦fSXe¶f »fû¦fûÔ IYû ¸fWX°U SXJ°fe WX`Ü ¶fPÞXf³fZ IZY d»fE IYf¹fÊ VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü IYf dU¿f¹f WX` AüSX þfÔ¨f ¨f»f SXWXe WX`Ü 9 §fû¿f¯ffEÔ EZÀfe WX`Ô þû ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYBÊ Àf¸fÀ¹ffEÔ °fû Af´fÀfe Àf¸f³U¹f
°fû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff ¶fe¸ff ¹fûþ³ff ÀfZ JbQ '´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff ¶fe¸ff ¹fûþ³ff' IZY °fWX°f ¶ff°f¨fe°f ÀfZ WX»f WXû¦ff dIYÀff³fûÔ IYf ßf¸f EUÔ SXûþ¦ffSX ¸fÔÂfe A³fc´f ²ff³fIY ³fZ dIYÀfe ·fe Qû¿fe IYû ¶f£Vff ³fWXe þfE¦ffÜ IYf¹ffÊ»f¹f õfSXf ³ffgMX dRYdþ¶f»f IYe IZY IYfSX¯f »fÔd¶f°f SXWX°fe WX`ÔÜ

¸fZSXf ·fdU¿¹f ¸fZSXf d³f¯fʹf ³ff¸fIY


¸fbdWX¸f IYf WXbAf Vfb·ffSXÔ·f '¦ff¹f-·f`ÔÀf IYe JSXeQ-RYSXû£°f ´fSX QZ³ff WXû¦ff IYSX' '¦f`SX þøYSXe ¸fÀf»fûÔ ´fSX
¶fWXÀf IYe IY»ff ¶fJc¶fe
þf³f°fZ W`ÔX ³fZ°ff'
¨fÔOXe¦fPÞX/WXSXÄff³f ¨fü²fSXe
WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ A¶f ¦ff¹f-·f`ÔÀf
´fVfb ¸fZ»fZ ¸fZÔ Af³fZ ´fSX QZ³fe WXû¦fe QÀf ÷Y´f¹fZ SXdþÀMÑZVf³f RYeÀf dIY ´fVfb ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fVfbAûÔ IYû JSXeQ³fZ
AüSX ¶fZ¨f³fZ Uf»fZ ½¹fdöY IYf ¶¹füSXf
A³fb´ff°f ¸fZÔ RYeÀf IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ
´fSX ´fÔþeIYSX¯f ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe
JSXeQ³fZ AüSX ¶fZ¨f³fZ Uf»fûÔ IYû ¨ffSX QþÊ dIY¹ff þfE¦ffÜ ÀfÔ¶fÔd²f°f ½¹fdöY WXû¦ffÜ Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff ³fZ ÀffRY dIY¹ff
´fid°fVf°f IYSX AQf IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ IYû Qû Àff»f ÀfZ Ad²fIY Af¹fb IZY dIY ¶fOÞXZ ´fVfbAûÔ IZY Àff±f CX³fIZY
ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX R`YÀf»ff »ff¦fc WXû ´fVfb dþ³f¸fZÔ ¦ff¹f, ·f`ÔÀf, DYÔMX, ¦f²ff, ¶f¨¨fZ dþ³fIYe Af¹fb LWX ¸ffWX ÀfZ
¨fbIYf WX`Ü ¹fWXe ³fWXeÔ ´fVfb ¸fZ»fûÔ ¸fZÔ §fûOÞXf AüSX J¨¨fSX IYe d¶fIiYe ´fSX IY¸f WXû¦fe CX³fIZY d»fE IYûBÊ RYeÀf
Af³fZ Uf»fZ ½¹ff´ffdSX¹fûÔ °f±ff ´fVfbAûÔ ¨ffSX ´fid°fVf°f A±fUf EIY WXþfSX ³fWXeÔ »ff¦fc IYe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀffRY
IYe JSXeQ IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe QÀf ÷Y´f¹fZ AQf IYSX³ff WXû¦ffÜ B³f¸fZÔ ÀfZ dIY¹ff dIY WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ´fVfbAûÔ IYe
÷Y´f¹fZ EÔMÑe RYeÀf QZIYSX A´f³fe þû SXfdVf Ad²fIY ¶f³fZ¦fe UWX JSXeQ-RYSXû£°f IZY IYf¸f IYû Àfb¨fføY
SXdþÀMÑZVf³f IYSXUf³fe WXû¦feÜ Af³fZ ¨füMXf»ff ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ dþÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IZY Jþf³fZ ¸fZÔ þ¸ff WXû¦feÜ PXÔ¦f ÀfZ ¨f»ff³fZ °f±ff ´fVfb ¸fZ»ff
Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff IZY dUd·f³³f WXf»ffÔdIY ÀfQ³f ¸fZÔ BÀf ¸fbïZ ´fSX ¨f¨ffÊ CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff ³fZ BÀfIZY A»ffUf ·fZOÞX, ¶fIYSXe, ¦ff¹f, À±f»fûÔ ´fSX Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe
þeÔQ/¹fVf ´ff»f IY³¨f³f IYe A²¹fÃf°ff ¶feBÊAû Q»f¶feSX dþ»fûÔ ¸fZÔ »f¦f³fZ Uf»fZ ´fVfb ¸fZ»fûÔ IYf ³fWXeÔ WXû ÀfIYe »fZdIY³f dIYSX¯f ¨fü²fSXe ¶f°ff¹ff dIY ´fVfb ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX³fZ ·f`ÔÀf, DYÔMX, ¦f²ff, §fûOÞXf °f±ff J¨¨fSX ÀfbdU²ff IZY d»fE ÀfSXIYfSX A´f³fe
SXfþIYe¹f UdSXâ ¸ff²¹fd¸fIY ¸fd»fIY ³fZ IYeÜ UWXeÔ SXfþIYe¹f Af¹fûþ³f d³fþe ÃfZÂf IYe IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IZY BÀf R`YÀf»fZ IYû ´fVfb Uf»ff ´fi°¹fZIY ½¹fdöY ´fiUZVf õfSX ´fSX IZY ¶f¨¨fûÔ dþ³fIYe CX¸fi LWX ÀfZ 24 °fSXRY d³f¹f¸f U Vf°fûÊÔ IYû OÑfµMX ´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXÀb f`³f ¸f°ffd²fIYfSX
dUôf»f¹f dÀfÔ§ff³ff ¸fZÔ ¸fZSXf ·fdU¿¹f IY³¹ff UdSXâ ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f IYû dQ¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY ´ff»fIY dUSXû²fe ¶f°ff¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf WXe QÀf ÷Y´f¹fZ EÔMÑe RYeÀf QZIYSX ¸ffWX IZY ¶fe¨f WXû¦fe CX³fIYe JSXeQû- IYSXUf SXWXe WX`Ü ÀfSXIYfSX IZY BÀf »fûIY°fÔÂf IYf Af²ffSX·fc°f °fØU WX̀! BÀfIYf
¸fZSXf d³f¯fʹf ³ff¸fIY ¸fbdWX¸f IYf ¸fbAf³ff, UdSXâ ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f BÀf R`YÀf»fZ ´fSX dU´fÃfe Q»f IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY dIYSX¯f ¨fü²fSXe ³fZ ´fVfb A´f³ff ´fÔþeIYSX¯f IYSXUfE¦ffÜ ´fVfb RYSXû£°f ´fSX ¨ffSX ´fid°fVf°f IYSX R`YÀf»fZ ´fSX Af´fdØf þ°ff°fZ WXbE UfÀ°fdUIY A±fÊ °f·fe WX̀ þ¶f ¨fb³ffU ¸fZÔ
Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX ¸fbAf³ff, SXfþIYe¹f IY³¹ff UdSXâ AfIiYf¸fIY WXû ¦fBÊ WX`Ü WXdSX¹ff¯ff ¸fZ»fûÔ IZY Af¹fûþ³f IYû d³fþe WXf±fûÔ ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fVfb ¶fZ¨f³fZ Uf»ff ´fi°¹fZIY A±fUf °fe³f Àfü ÷Y´f¹fZ RYeÀf AQf IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY dIYSX¯f ¨fü²fSXe ³fZ d³f¿´fÃf°ff WXû A¢ÀfSX A´fSXfd²f¹fûÔ IYû
¸fb£¹ffd°fd±f EÀfOXeE¸f AfBÊEEÀf OXf. ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f U Àfed³f¹fSX dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY ¸fZÔ ÀfüÔ´f³fZ, ´fVfbAûÔ IYe JSXeQ- ½¹fdöY Àfü ÷Y´f¹fZ IYe AQf¹f¦fe IYSXIZY IYSX³fe WXû¦feÜ ÀfSXIYfSX IZY d³f¹f¸f IZY IYWXf dIY ¹fWX ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ AüSX ¨fb³ffU »fOÞX³fZ ÀfZ SXûIY³fZ IZY QfUZ °fû dIYE
Af³fÔQ IbY¸ffSX Vf¸ffÊ U dUdVfáfd°fd±f ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f dÀfÔ§ff³ff IZY ´fif¨ff¹fûÊÔ dIYSX¯f ¨fü²fSXe õfSXf ¹fWX ¸fbïf CXNXfE RYSXû£°f ´fSX IYSX »f¦ff³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ´fÔþeIYSX¯f ´fi¸ff¯f ´fÂf WXfdÀf»f A³fbÀffSX JSXeQfSX IYû 75 ´fid°fVf°f ´fVfb ´ff»fIYûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ R`YÀf»fZ »fZ þf°fZ WX̀Ô ´fSX WXIYeIY°f ¸fZÔ EZÀff ³fWXeÔ WXû
ÀfeE¸fþeþeE ÀffIZY°f SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f U ³fûOX»f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ·fe þf³fZ ´fSX CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ÀfSXIYfSX ÀfZ ÀMX`ÔOX À´fá IYSX³fZ IYe IYSXZ¦ffÜ Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff ³fZ ¶f°ff¹ff °f±ff ¶fZ¨f³fZ Uf»fZ IYû 25 ´fid°fVf°f SXWXe WX`Ü ´ff°ff ¹fWXe UþWX WX̀ dIY 2004 IZY
¸fbIYf¶f»fZ 2019 ¸fZÔ ¶f¹ffÀfe ´fid°fVf°f

LfÂffAûÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ, EÀfOXeE¸f IYf¹ffÊ»f¹f U ¸ffg¶f d»fÔd¨fÔ¦f ´fSX ÀfSXIYfSX Àf£°f, ³fWXeÔ ¶f³fZ¦ff IYf³fc³f
Ad²fIY ÀffÔÀfQ Af´fSXfd²fIY ´fÈâ·fcd¸f Uf»fZ
WX̀!Ô EZÀff ³fWXeÔ dIY B³f ÀffSXZ °f±¹fûÔ ÀfZ
WX¸ffSXZ SXfþ³fed°fIY Q»f A³fþf³f WX̀!Ô ´fSX

Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi IZY IYd¸fʹfûÔ IYû SXfJe ¶ffÔ²fe ¨fÔOXe¦fPÞX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY d³fQZÊVf IZY ¶ffQ ¸ffg¶f
IYfSXÊUfBÊ IYe þfE¦feÜ dUþ ³fZ ¶f°ff¹ff
dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe ¦ffBOX»ffB³f IZY
B³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f dIYÀfe
³fZ°ff ¹ff SXfþ³fed°fIY Q»f IYe ´fif±fd¸fIY°ff
¸fZÔ ³fWXeÔ WX̀!A¶f °fIY þû ¨fb³ffU Àfb²ffSX WXEb
¦f³³füSX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû d»fÔd¨fÔ¦f IYe §fMX³ffAûÔ IYû »fZIYSX A³fbÀffSX UdSXâ ´fbd»fÀf A²feÃfIYûÔ ·fe WX̀Ô U Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYe ÀfdIiY¹f°ff AüSX
·ffSX°f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ ¦f³³füSX WXdSX¹ff¯ff þWXfÔ Àf°fIYÊ WX` UWXeÔ ÀfSXIYfSX °f±ff OXйfcMXe ¸fdþÀMÑZMXûÔ IYû d³fQZÊVf dQE ¨fb³ffU Af¹fû¦f IYe °f°´fSX°ff IZY IYfSX¯f
VffJf õfSXf Vfd³fUfSX IYû SXfJe ³fZ ¹fWX ·fe ÀffRY IYSX dQ¹ff WX` dIY ¦fE WX`Ô dIY UWX dUd·f³³f Àf¸fcWXûÔ IZY ÀfÔ·fU WXû ´ffE WX̀!Ô d´fL»fZ dQ³fûÔ Àfb´fie¸f
¶f³ffAû ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f ´fiQZVf IZY U°fʸff³f WXf»ff°fûÔ IYû QZJ°fZ »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f ÀfòfU³ff Àfbd³fd›°f IYûMXÊ ³fZ AfNX SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ´fSX
dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf WXbE ¸ffg¶f d»fÔd¨fÔ¦f ´fSX A·fe IYf³fc³f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf »f¦ff°ffSX þfSXe SXJZÔÜ BÀfd»fE þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff dIY CX³WXû³Ô fZ
Af¹fûþ³f ³fUª¹fûd°f ÀIcY»f IZY ¶f³ff³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü U¿fÊ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Àf¶fÀfZ AWX¸f d¶fWXfSX dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fZ
´fif¨ff¹fÊ SXfþZÔQi IYüdVfIY IYe QZJSXZJ 2015 ÀfZ »fZIYSX A·fe °fIY ´fiQZVf ¸fZÔ JbdRY¹ff EþZÔdÀf¹fûÔ IYû ·fe d³fQZÊVf dQE CX¸¸feQUfSXûÔ IZY Af´fSXfd²fIY ¶¹fûSXZ
¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¸ffg¶f d»fÔd¨fÔ¦f IYf IYûBÊ ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ ¦fE WX`Ô dIY UWX ¸ffg¶f d»fÔd¨fÔ¦f þ`Àfe ÀffUÊþfd³fIY IYSX³fZ IZY CX¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f
³fUª¹fûd°f ÀIcY»f IYe LfÂffAû ³fZ ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü dU²ff³fÀf·ff IZY §fMX³ffAûÔ IZY ÀfÔ·ffdU°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IZY AfQZVf IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ dIY¹ff ±ff! BÀf
·ffBÊ-¶fWX³f IZY AMXcMX dSXV°fZ IYf IYf¹ffÊ»f¹f U ¦f³³füSX ±ff³ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ IYû SXfJe ¶ffÔ²fIYSX EWXÀffÀf ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IZY QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf õfSXf BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ þû dQVff-d³fQZÊVf dIYÀfe ·fe §fMX³ff IYû SXûIY³fZ IZY d»fE A´f³fe ÀfdIiY¹f°ff ¶fPÞXf°fZ WXbE Àf¸f¹f ´fSX °f»J dMX´´f¯fe IYSX°fZ WXEb Àfb´fie¸f IYûMXÊ
´fi°feIY SXÃff¶fÔ²f³f IZY °¹füWXfSX IZY þUf³fû IYû SXfJe ¶ffÔ²feÜ ´fif¨ff¹fÊ dQ»ff¹ff dIY ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ffþ CX³fIYf dU²ff¹fIY AfRY°ff¶f AWX¸fQ ³fZ ¸ffg¶f þfSXe dIYE ±fZ, CXÀfIZY Af²ffSX ´fSX dþ¸¸fZQfSX WXûÔ¦fZÜ ¦fÈWX¸fÔÂfe IZY A³fbÀffSX SXWX°fZ Af»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f ³fZ IYWXf dIY SXfþ³fed°fIY ½¹fUÀ±ff IZY
CX´f»fùf ¸fZÔ ´fbd»fÀf IZY þUf³fû IYû SXfþZÔQi IYüdVfIY ³fZ IYWXf dIY IYBÊ ´fdSXUfSX WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ LfÂffAûÔ ³fZ d»fÔd¨fÔ¦f IZYÀfûÔ °f±ff IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYû ÀfSXIYfSX õfSXf ´fiQZVf IZY Àf·fe dþ»ff EZÀfe dIYÀfe ·fe §fMX³ff IYe ÀfcSX°f ¸fZÔ IYSXZÔÜ BÀfIZY A»ffUf ÀfSXIYfSX õfSXf A´fSXf²feIYSX¯f IYf J°fSXf ¶fPÞX°ff þf SXWXf
A´f³fZ õfSXf ¶f³ffBÊ ¦fBÊ SXfJe ¶ffÔ²f ´fbd»fÀf IY¸feÊ °¹fûWXfSXûÔ ´fSX ·fe A´f³fZ EÀfOXeE¸f IYf¹ffÊ»f¹f U Àff¸fbQfd¹fIY »fZIYSX ¸fbïf CXNXf¹ffÜ BÀfIZY þUf¶f ¸fZÔ ´fbd»fÀf A²feÃfIYûÔ IYû d³fQZÊVf dQE ¦fE ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ A¦fSX IYûBÊ ´fbd»fÀf Af¹fböYûÔ, ´fbd»fÀf A²feÃfIYûÔ WX̀! BÀfIYe Vfbð°ff IZY d»fE Af´fSXfd²fIY
IYSX SXÃff¶fÔ²f³f IYf °¹füWXfSX ¸f³ff¹ffÜ ´fdSXUfSX ÀfZ QcSX SXWX IYSX A´f³fe ÀUfÀ±¹f IZYÔQi ´fSX ·fe IY¸fʨffdSX¹fûÔ ¦fÈWX¸fÔÂfe Ad³f»f dUþ ³fZ ÀfQ³f ¸fZÔ WX`Ô dIY UWX A´f³fZ Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¨fcIY WXû°fe WX` °fû CX³fIYe dþ¸¸fZQfSXe IYû EZÀfZ IZYÀfûÔ ¸fZÔ ³fûOX»f Ad²fIYfSXe ´fÈâ·fcd¸f Uf»fZ ½¹fdöY¹fûÔ IYû IYf³fc³f d³f¸ffÊ°ff
ÀIcY»f IYe LfÂffAû ³fZ OXeEÀf´fe OXйfcMXe QZ°fZ WX`ÔÜ BÀfd»fE ´fbd»fÀf IYû SXfJfe ¶ffÔ²f IYSX SXÃff¶fÔ²f³f IYf SXJe dSX´fûMXÊ ´fSX IYWXf dIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfdIiY¹f SXWXZÔÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY EZÀfe °f¹f IYSX°fZ WXbE A³fbVffÀf³ff°¸fIY d³f¹fböY dIY¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü ¶f³f³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ Qe þf³fe ¨ffdWXE!

²fføYWZXOÞXf ³f´ff ¨fb³ff½f: ´fbSXf³fZ ¨fZWXSmX EIY ¶ffSX dRYSX ·ff¦¹f Afªf¸ff³fZ IYû °f`¹ffSX §fSX IZY ¶ffWXSX JOXZÞ ½¹fdöY
´fSX ¹fbUIYûÔ ³fZ WX¸f»ff IYSX þ³f Ad·f¹ff³f RYfCXÔOXZVf³f ³fZ 100 ´fü²fZ dU°fdSX°f dIYE
maÀfû³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
SmX½ffOÞXe/³fSmX³ýi ½f°Àf ÀfaQe´f ¶fûWXSXf ³fZ ·ffªf´ff ªf³f°ff ¹fb½ff ¸fû¨ffÊ dIY¹ff §ff¹f»f þ³fdWX°f Ad·f¹ff³f RYfgCXÔOXZVf³f IZY
²fføYWZXOÞXf ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY ´fi²ff³f ´fQ IZY IZY ´fQ ÀfZ BXÀ°feRYf QZIYSX ¹fWX ¨fb³ff½f »fOÞXf ¦f³³füS: SXfþ´fbSX ¦ffÔU ¸fZÔ SXf°f IYû §fSX õfSXf ¦ffÔU d¶f²f»ff³f ¸fZÔ ¨f»ff¹ff
d»fE 12 dÀf°fa¶fSX IYû WXû³fZ ½ff»fZ CX´f¨fb³ff½f ±ffÜ ÀfaQe´f ¸ff¸fc»fe ¸f°fûÔ IZY Aa°fSX ÀfZ IZY ¶ffWXSX JOX×Z ½¹fdöY ´fSX IbYL »fû¦fûÔ RY»fQfSX U Lf¹ffQfSX ´fü²ff dU°fSX¯f
IYe d¶fÀff°f EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ d¶fLX³fe VfbøY ¨fb³ff½f WXfSX ¦fE ±ûÜ ¨fb³ff½f ¸fZÔ ªfe°f WXfdÀf»f ³fZ WX¸f»ff IYSX CXÀfZ §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ Ad·f¹ff³f RYfgCXÔOXZVf³f IZY A²¹fÃf
WXû ¦fBÊX W`XÜ ¦f°f ½f¿fÊ dQÀfa¶fSX ¸ffWX ¸fZÔ WbXE IYSX³fZ ½ff»fZ IaY½fSX dÀfaWX °fbSaX°f SXf½f BaXýiªfe°f ´fedOÞX°f ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f SXfþ»fc ³fSXZÔQi WXcOXf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Afþ IYe
¨fb³ff½f ¸fZÔ ¨fb³fZ ¦fE ´fi²ff³f IYû Vf´f±f »fZ³fZ ÀfZ dÀfaWX IZY SXfªf³fed°fIY d½fSXû²fe ASXd½faQ ¦fPÞXe ´fbd»fÀf ¨füIYe ¸fZÔ Qe WX̀Ü dVfIYf¹f°f ¸fbdWX¸f ¸fZÔ A¸føYQ þf¸fb³f d³f¸f
´fWX»fZ WXe A¹fû¦¹f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ¹ffQ½f IYe VfSX¯f ¸fZÔ ¨f»fZ ¦fE ±û, ªfû CX³fIZY ¸fZÔ SXfþ´fbSX d³fUfÀfe SXf¸fIYSX¯f ³fZ ¶f°ff¹ff AfhU»ff IZY 100 ´fü²fZ dU°fSX¯f
±ffÜ BXÀfIZY ¶ffQ ³f´ff CX´f ´fi²ff³f IZY ÀfWXfSmX d»fE Vf´f±f »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe ´fQ ÀfZ WXf±f dIY UWX 29 þb»ffBÊ IYû A´f³fZ »fOÞXIYZ dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸ffSXe
WXe ¨f»f SXWXe W`XÜ ´fi²ff³f ´fQ IYû »fZIYSX EIY ²fû³fZ ½ff»ff Àffd¶f°f WbXAf ±ffÜ IZY Àff±f §fSX IZY ¶ffWXSX JOÞXf ±ffÜ BÀf RYfgCXÔOXZVf³f IYf »fùf WX` dIY WXSX ¦ffÔU
¶ffSX dRYSX SXf½f BaXýiªfe°f dÀfaWX AüSX CX³fIZY ´ffd»fIYf IZY d´fL»fZ ¨fb³ff½f ¸fZÔ ·ff¦¹f QüSXf³f ÀffdWX»f, Àf³³fe U CXÀfIYf Àff±fe ¸fZÔ dþÀf IZY ´ffÀf ·fe §fSXûÔ ¸fZÔ ¹ff AüSX
d½fSXû²fe ·ffªf´ff £û¸fZ IZY ¶fe¨f ªfûSX- IZY ¶ffQ ªfZªfZ´fe ³fZ d´fL»fZ ¨fb³ff½f ¸fZÔ SXf½f ´fi°¹ffVfe IYe dÀ±fd°f IYf AfaIY»f³f ´fWX»fZ Afªf¸ff³fZ ½ff»fZ Ad²fIYfaVf ¨fZWXSmX EIY ¶ffSX UWXfÔ AfE AüSX CXÀfIZY Àff±f ¸ffSX´feMX Jf»fe À±ff³f WX` UWXe ´fü²ff SXû´f¯f
Afªf¸ffBXVf VfbøY WXû ÀfIY°fe W`XÜ A·fe ¹fWX ¸ff³fdÀfaWX IYû ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSXf ±ffÜ CX³fIZY WXe WXû ¦f¹ff ±ffÜ SXf½f ¸ff³fdÀfaWX IYSXe¶f 16 dRYSX ÀfZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ IaY½fSX VfbøY IYSX QeÜ AfSXû´f WX̀ dIY ÀffdWX»f IYSXUf³ff ¨ffdWXE ¢¹fûdIY ´fȱUe IYf
°f¹f ³fWXeÔ WbXAf W`X dIY ·ffªf´ff ¹ff ªfZªfZ´fe ´fi¨ffSX IZY d»fE £fbQ ÀfeE¸f ¸f³fûWX»ff»f Àfü ½fûMX »fZIYSX ¶fbSXe °fSXWX WXfSX ¦fE ±ûÜ dÀfaWX IYe VüdÃfIY ¹fû¦¹f°ff IZY ÀfdMÊXdRYIZYMX ³fZ dIYÀfe ³fbIYe»fe ¨feþ ÀfZ WX¸f»ff IYSX °ff´f¸ff³f dQ³f ´fid°f ¶fPÞX°ff WXe þf SXWXf ´fSX ¹ff dIYÀfe ·fe JbVfe IZY AUÀfSX IYû¨f SXfþZVf ¸fd»fIY,·fcd¸f°f QdWX¹ff,
¸fZÔ ÀfZ BXÀf ÀfeMX ´fSX dIYÀfIYf ´fi°¹ffVfe ²fføYWZXOÞXf ±û, »fZdIY³f ´ffMXeÊ IYf ´fi°¹ffVfe ¸fbIYf¶f»ff d³fQÊ»fe¹f ´fi°¹ffVfe IaY½fSX dÀfaWX IYû ¨fZ»fZÔªf IYSX°fZ WbXE CX³fIYf ´fQ dLX³f½ff SXf¸fIYSX¯f IYû §ff¹f»f IYSX dQ¹ff AüSX WX` °ff´f¸ff³f IYû Àff¸ff³¹f IZYU»f ´fZOÞX ´fSX ´fü²ff SXû´f¯f IYSXZ AûSX þ¶f °fIY BÊVfb SXZOÞXfU,SXfWXb»f QdWX¹ff, Ad³f»f,
¸f`Qf³f ¸fZÔ WXû¦ffÜ WXû³fZ IZY ¶ff½fªfcQ Qb¿¹fa°f ¨füMXf»ff ´fi¨ffSX IZY AüSX ·ffªf´ff LXûOÞXIYSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX³fZ ¨fbIZY ÀfaQe´f ¶fûWXSXf EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX A´f³fZ ´fü²fZ WXe IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ³fSXZÔQi WXbçf ³fZ UWX ´fZOÞX ³fWXe ¶f³f þf°ff CXÀfIYe Àff¦fSX, dUSXZ³Qi, Àff¦fSX,AÔdIY°f,dUIYfÀf
³f´ff ´fi²ff³f ´fQ IZY d»fE Af´fÀfe ÀfWX¸fd°f d»fE ³fWXeÔ AfE ±ûÜ CX³WZÔX Vff¹fQ A´f³fZ ½ff»fZ ÀfaQe´f ¶fûWXSXf IZY ¶fe¨f WbXAf ±ffÜ ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSmÔX¦fZÜ Àffd±f¹fûÔ ÀfdWX°f ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦fEÜ Àf·fe IYû A´f³fZ þ³¸fdQ³f IZY AUÀfSX QZJ·ff»f IYSXZÔÜ BÀf AUÀfSX ´fSX CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

�������������������������������������������������������������������������������� �������
IYBÊX ¶ffSX 23 dÀf°fa¶fSX ´fSX ¶fOÞZX IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYf Af¹fûªf³f IYSX ¨fbIZY W`ÔX SXf½f BaXýiªfe°f dÀfaWX, ¨füMXf»ff ·fe A´f³fZ VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ IYSX ¨fbIZY SXfª¹f À°fSXe¹f VfWXeQe dQ½fÀf Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûªf³f
³fBÊX dQ»»fe/³fSmX³ýi ½f°Àf SXfª¹fÀf·ff ÀffaÀfQ ·fc´fZÔýi ¹ffQ½f IYû I`Yd¶f³fZMX ¸faÂfe WXe ·fûªf IYf ¸füIYf d¸f»ff W`XÜ BXÀf dOX³fSX IZY SX¯f³fed°f IYf £fb»ffÀff IYSX³fZ ½ff»ff Àffd¶f°f WXû
AWXeSX½ff»f IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE 23 dÀf°fa¶fSX IYf ¶f³ff³fZ IZY ¶ffQ AWXeSX½ff»f IYe SXfªf³fed°f ¸fZÔ ¶ff½fªfcQ ¹fWX À´fáX ³fWXeÔ WXû ÀfIYf W`X dIY ·fd½f¿¹f ¸fZÔ ¨fbIYf W`XÜ AWXeSX½ff»f ¸fZÔ BXÀf dQ³f IZY ¸fWX°½f IYf
dQ³f IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ ¸ff³ff ªff°ff W`XÜ ¹fWX dQ³f ¨f¨ffÊAûÔ IYf ¶ffªffSX »f¦ff°ffSX ¦f¸fÊ W`XÜ ·ffªf´ff ¸fZÔ ·ffªf´ff ¸fZÔ SXf½f IYf SXû»f I`YÀff SXWZX¦ffÜ SXf½f BaXýiªfe°f AaQfªff BXÀfe ¶ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`X dIY
SXf½f °fb»ffSXf¸f IZY VfWXeQe dQ½fÀf IZY øY´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff SXf½f IYe CX´fdÀ±fd°f WXªf¸f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWZX CX³fIZY dÀfaWX IZY d»fE Af³fZ ½ff»ff Àf¸f¹f SXfªf³fed°fIY QÈdáX ÃûÂf IZY »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ Àff±f ªfûOÞX³fZ IZY d»fE ´fc½fÊ
ªff°ff W`XÜ ½f`ÀfZ °fû BXÀf dQ³f IYû SXfªf³fed°f ÀfZ ALcX°f d½fSXû²fe £û¸fZ IYe AûSX ÀfZ »f¦ff°ffSX BXÀf ¶ff°f IYf ÀfZ IYfRYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ SXWZX¦ffÜ CX¸fi IZY d»fWXfªf ÀfZ ÀfeE¸f Aû´fe ¨füMXf»ff ³fZ A´f³fZ VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ
SX£f³fZ IYe ¶ff°fZÔ ª¹ffQf WXû°fe W`ÔX, »fZdIY³f WXIYeIY°f ´fi¨ffSX dIY¹ff ªff SXWXf W`X dIY ´ffMXeÊ WXfBÊXIY¸ff³f ³fZ SXf½f IZY d»fE A¦f»ff »fûIYÀf·ff ¨fb³ff½f CX³fIZY SmX½ffOÞXe ¸fZÔ SXfª¹f À°fSXe¹f VfWXeQe dQ½fÀf Àf¸ffSXûWX IYf
¸fZÔ ¹fWX dQ³f VfWXeQe dQ½fÀf IZY Àff±f SXfªf³fed°fIY ·fc´fZÔýi IYû AWXeSX½ff»f ¸fZÔ SXf½f IZY d½fIY»´f IZY °füSX SXfªf³fed°fIY ªfe½f³f IYe Aad°f¸f ´ffSXe WXû ÀfIY°ff W`XÜ Af¹fûªf³f ÀfSXIYfSXe À°fSX ´fSX dIY¹ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ
°ffIY°f IYf AfaIY»f³f AüSX ´fiQVfʳf IYf dQ³f ´fSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX dQ¹ff W`XÜ SXf½f d½fSXû²fe £û¸fZ IYf BXÀfIZY Àff±f WXe CX³WZÔX A´f³fe ¶fZMXe AfSX°fe SXf½f IYû ½fWX BXÀfIYf À±ff³f ¶fQ»f°fZ SXWZXÜ IYfa¦fiZÀf LXûOÞX³fZ ÀfZ
Àffd¶f°f WXû°ff W`XÜ AWXeSX½ff»f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffªf´ff CX°ÀffWX CXÀf Àf¸f¹f ¨fSX¸f ´fSX ´fWbaX¨f ¦f¹ff ±ff, ªf¶f ·fe ¨fb³ff½f ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX³ff W`XÜ ·ffªf´ff ¸fZÔ d´f°ff ´fWX»fZ SXf½f BaXýiªfe°f dÀfaWX ³fZ kBaXÀffRY ¸fa¨fl IYf
¸fZÔ ¨f»f SXWXe IYQ AüSX ´fQ IYe »fOÞXfBÊX IZY ¶fe¨f ·fc´fZÔýi ¹ffQ½f IYe ªf³f AfVfe½ffÊQ ¹ffÂff IYe AüSX ´fbÂfe Qû³fûÔ IZY dMXIYMX ´ff³ff AfÀff³f ³fWXeÔ ¦fNX³f dIY¹ff ±ffÜ A¦fSX ·ffªf´ff ¸fZÔ CX³fIYe CX´fZÃff
BXÀf ¶ffSX SXf½f BaXýiªfe°f ÎÀfWX ´ffMXeÊ WXfBÊIY¸ff³f IYû VfbøYAf°f AWXeSX½ff»f ÃûÂf ÀfZ IYe ¦fBÊXÜ BXÀf ¹ffÂff WXû¦ffÜ ¦f°f d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ ·fe SXf½f ³fZ WXû°fe W`X, °fû CX³fIZY d»fE BaXÀffRY ¸fa¨f IYû ¸fªf¶fc°fe
BXÀf ÃûÂf ¸fZÔ A´f³fe SXfªf³fe°fIY °ffIY°f dQ£ff³fZ IZY IYe °f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX SXf½f £û¸fZ IYû QcSX SX£ff A´f³fe ¶fZMXe IZY d»fE dMXIYMX IYe ¸ffa¦f IYe ±fe, IZY Àff±f IYSX³fZ IYf Àf¶fÀfZ ¸fªf¶fc°f d½fIY»´f ¸füªfcQ
d»fE ¶fOÞXf Af¹fûªf³f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ A·fe °fIY ¦f¹ff ±ffÜ SXf½f ³fZ EZ³f ¸füIZY ´fSX ´ffÀff ´f»fMX°fZ WbXE ´fSaX°fb ´ffMXeÊ WXfBÊXIY¸ff³f IYe AûSX ÀfZ CX³fIYe ¸ffa¦f IYû W`XÜ WXf»f WXe ¸fZÔ ¶faQ IY¸fSmX ¸fZÔ A´f³fZ £ffÀf ¸fadÂf¹fûa,
VfWXeQe dQ½fÀf Àf¸ffSXûWX IYû »fZIYSX SXf½f I`ÔY´f IYe CXÀfe dQ³f A´f³fZ d³f½ffÀf ´fSX ·fc´fZÔýi ¹ffQ½f IYf dÀfSmX ÀfZ £ffdSXªf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ d½f²ff¹fIYûÔ AüSX A³¹f ´fi¸fb£f ³fZ°ffAûÔ ÀfZ CX³fIYe
AûSX ÀfZ ´fØfZ ³fWXeÔ £fû»fZ ¦fE W`Ô, »fZdIY³f £ffÀf dOX³fSX dRY¢Àf IYSXf dQ¹ffÜ d½fSXû²fe £û¸fZ IZY d»fE dQ¹ff ±ff dIY kdQ³f ·fSX d½fôfd±fʹfûÔ IYe ¢»ffÀf »fZ³fZ d»fE ·fe ¹ffQ¦ffSX ¶f³ff SXWZX¦ffÜ kSXf¸f´fbSXf WXfCXÀfl ¸fZÔ A¶f SXf½f IZY d»fE Af³fZ ½ff»ff Àf¸f¹f SXfªf³fed°fIY ¸faÂf¯ff WXû ¨fbIYe W`XÜ QZ£f³ff ¹fWX W`X dIY VfWXeQe
Àf¸f±fÊIYûÔ ÀfZ d½f¨ffSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ªf»Q WXe ¹fWX ¶fOÞZX ÓfMXIZY ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ ±ffÜ SXf½f Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ IZY ¶ffQ ¸ffÀMXSX ³fZ WZXOX¸ffÀMXSX IYû ÀfüÔ´fe dSX´fûMÊXÜl »fa¨f ¹ff dOX³fSX IY·fe ·fe Af¸f ³fZ°ffAûÔ IYû ³fÀfe¶f QÈdáX ÀfZ IYfRYe ¸fWX°½fc´f¯fÊ ¸ff³ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ 23 dQ½fÀf IYû »fZIYSX SXf½f I`ÔY´f IYe AûSX dIYÀf °fSXWX
BXÀfIYe Aü´f¨ffdSXIY §fû¿f¯ff WXû ÀfIY°fe W`XÜ dOX³fSX IYû »fZIYSX ¹fWX ´fi¨ffdSX°f IYSX³ff VfbøY IYSX SXf½f IZY d³f½ffÀf ´fSX dOX³fSX IYSX³ff ·fc´fZaýi ¹ffQ½f IZY ³fWXeÔ WXû°ffÜ A·fe °fIY ¹fWXfa d¦f³fZ-¨fb³fZ ³fZ°ffAûÔ IYû dÀf°fa¶fSX IYf dQ³f CX³fIZY d»fE IYBÊX ¶ffSX A´f³fe ³fBÊX IYe øY´fSmX£ff °f`¹ffSX WXû¦feÜ
³fBÊ dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
����������������������� SXfªf²ff³fe dQne 3
Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY Àff¸f³fZ
¦fSXªfÞf AfÀf¸ff³f... dQ»»fe dRYSX WbXBÊ ªff¸f
dQ»»fe ¸fZÔ Óf¸ffÓf¸f ¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f MÑd` RYIY þf¸f ¸fZÔ RÔYÀfZ »fû¦f, ¶ffdSXVf ¸fZÔ OXeMXeÀfe ¶fÀfûÔ U d³fþe UfWX³fûÔ IZY JSXf¶f WXû³fZ ÀfZ WXf»ff°f AüSX ·fe ¶fQ°fSX WXû ¦fE
Af¦f »f¦ff³fZ Uf»fZ ¹fbUIY
³fZ °fûOÞXf Q¸f
³fBÊ dQ»»fe: QZVf IYe SXfþ²ff³fe
dQ»»fe ¸fZÔ Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY Àff¸f³fZ
���������������������� Af¦f »f¦ff³fZ Uf»fZ ¹fbUIY IYe
� Óf¸ffÓf¸f ¶ffdSXVf ÀfZ »fû¦fûÔ AfSXE¸fE»f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fü°f WXû
¦fBÊ WX`Ü þ¶fdIY ¹fbU°fe UZÔdMX»fZMXSX ´fSX
IYû d´fL»fZ IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ ¨f»fe Af WX`, CXÀfIYe WXf»f°f IYfRYe ³ffþbIY WX`Ü
SXWXe CX¸fÀf ·fSXe ¦f¸feÊ ÀfZ SXfWX°f ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ¹fc´fe IZY §fûÀfe ÀfZ
dQ»ffBÊ ¶fÀf´ff ÀffÔÀfQ A°fb»f SXf¹f IZY
dJ»ffRY Qb¿IY¸fÊ IYf ¸ff¸f»ff QþÊ
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf IYSXf³fZ Uf»fe ¹fbU°fe ³fZ A´f³fZ Àff±fe
SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ¹fbUIY IZY Àff±f Àfû¸fUfSX Qû´fWXSX
Vfd³fUfSX °fOÞXIZY WXbBÊ Óf¸ffÓf¸f ¶ffdSXVf Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY ¶ffWXSX Af°¸fQfWX IYe
IZY IYfSX¯f IYBÊ B»ffIZY þ»f¸f¦³f WXû IYûdVfVf IYe ±feÜ ÀfbSXÃffIYd¸fʹfûÔ AüSX
¦fE AüSX »fû¦fûÔ IYû §fÔMXûÔ MÑ`dRYIY A³¹f »fû¦fûÔ ³fZ dIYÀfe °fSXWX Af¦f
þf¸f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞXfÜ ¶fbÓffIYSX Qû³fûÔ IYû AfSXE¸fE»f A-12, GT ROAD, NEAR ADARSH
SXfþ²ff³fe ¸fZÔ VfbIiYUfSX QZSX SXf°f ÀfZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ±ff, þWXfÔ
CX³fIYe WXf»f°f ¦fÔ·feSX ¶f³fe WXbBÊ ±feÜ NAGAR METRO STATION, DELHI-33
VfbøY WXbAf ¶ffdSXVf IYf QüSX Vfd³fUfSX
Àfb¶fWX °fIY ¨f»f°ff SXWXfÜ Óf¸ffÓf¸f ¶ffgOXÊSX B»ffIZY ¸fZÔ ·fe¿f¯f þf¸f »f¦f
¶ffdSXVf ÀfZ »fû¦fûÔ IYû d´fL»fZ IYBÊ
dQ³fûÔ ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe CX¸fÀf ·fSXe
13 Àff»f ¶ffQ A¦fÀ°f ¸fZÔ EIY dQ³f IYe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¶ffdSXVf ¦f¹ffÜ ´fcUeÊ dQ»»fe IZY dUIYfÀf ¸ff¦fÊ
´fSX IYOÞXIYOÞXOXc¸ff ÀfZ »fZIYSX »føfe
Afªf d´fÔIY »ffB³f ´fSX Àfb¶fWX ÀffPÞXZ LWX ¶fªfZ ÀfZ ¨f»fZ¦fe ¸fZMÑXû
¦f¸feÊ ÀfZ SXfWX°f d¸f»fe WX`Ü CX²fSX, SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ´fiQZVf ¸fZÔ d´fL»fe Àff»f ¶ffQ WXbBÊ WX`Ü dQ»»fe IZY Àff±f ¹ff°ff¹ff°f ¸fZÔ ¶ff²ff Af SXWXe WX`Ü dQ»»fe- ³f¦fSX AüSX AfBMXeAû °fIY UfWX³fûÔ ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf dRY»fWXf»f AÔd°f¸f QüSX IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ
¶ffdSXVf IZY IYfSX¯f þ¦fWX-þ¦fWX SXf°f ÀfZ þ¸fIYSX ¶ffdSXVf WXû SXWXe WX`Ü ³fûEOXf, ¦fb÷Y¦fif¸f AüSX ¦ffdþ¹ff¶ffQ IZY NCR ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ °fe³f dQ³f °fIY ¶ffdSXVf IYe »fÔ¶fe IY°ffSXZÔ »f¦fe SXWXeÔÜ ¸fb£¹f dQ»»fe ¸fZMÑû SXZ»f d³f¦f¸f ¨f»f SXWXe WXỒÜ A¦f»fZ 10 dQ³f ¸fZÔ
þ»f·fSXfU WXû³fZ AüSX UfWX³fûÔ IZY A¦fÀ°f IZY ¸fWXe³fZ ¸fZÔ B°f³fe ¶ffdSXVf 13 IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ ´ff³fe ·fSX ¦f¹ff WX` AüSX IYe ÀfÔ·ffU³ff þ°ffBÊ ¦fBÊ WX`Ü ÀfOÞXIYûÔ ´fSX þ»f·fSXfU IZY A»ffUf (OXeE¸fAfSXÀfe) ³fZ SXÃff¶fÔ²f³f IZY ÀfZUfEÔ VfbøY WXû³fZ ÀfZ PXfÔÀff IYfgdSXOXûSX
´ff³fe ¸fZÔ RÔYÀf³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû §fÔMXûÔ ¸füÀf¸f IYe ¹fWX Àf¶fÀfZ Ad²fIY EIY »ffgSXZÔÀf SXûOX, õfSXIYf AÔOXSX´ffÀf, þe´feAû, IZYVfU ¨füIY SXZ»fUZ d¶fiþ, ÀfÔ´fIYÊ ¸ff¦fûÊÔ ´fSX ·fe ´ff³fe ·fSX³fZ ÀfZ dQ³f ¹ffÂff IYSX³fZ Uf»fûÔ IZY d»fE ÀfZ Af¦fZ ·fe WXdSX¹ff¯ff AüSX dQ»»fe
MÑ`dRYIY þf¸f ÀfZ þcÓf³ff ´fOÞXfÜ ¶ffdSXVf dQ³f IYe ¶ffdSXVf WX`Ü WX³fb¸ff³f ÀfZ°fb SXZ»fUZ d¶fiþ, UþeSXf¶ffQ ¸fÔ¦fû»f´fbSXe µ»ffBÊAûUSX IZY ³fe¨fZ, »fû¦fûÔ IYû ·ffSXe dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff dUVfZ¿f ÀfbdU²ff Qe WX`Ü 22 A¦fÀ°f IZY ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû
¸fZÔ OXeMXeÀfe ¶fÀfûÔ U d³fþe UfWX³fûÔ IZY B³f À±ff³fûÔ ´fSX WXbAf þ»f·fSXfU: A±ffgdSXMXe IZY Àff¸f³fZ, AfBÊEÀf¶feMXe ¸fZWXSXf¶f ³f¦fSX, AfBÊþeAfBÊ E¹fSX´fûMXÊ IYSX³ff ´fOÞXfÜ d¸fÔMXû SXûOX ´fSX ¹ff³fe SXdUUfSX IYû d´fÔIY »ffB³f ´fSX ¶fOÞXe SXfWX°f d¸f»fZ¦feÜ 6 A¦fÀ°f IYû
JSXf¶f WXû³fZ ÀfZ WXf»ff°f AüSX ·fe ³fBÊ dQ»»fe B»ffIZY ¸fZÔ d¸fÔMXû SXûOX IYV¸feSXe ¦fZMX, »føfe ³f¦fSX ¸fZMÑû MXd¸fʳf»f 3, ¸fc»f¨fÔQ AÔOXSX´ffÀf þ»f·fSXfU IZY ¨f»f°fZ ÀffSXZ UfWX³f Àfb¶fWX 6:30 ¶fþZ AüSX ¸f`þZÔMXf »ffB³f SXJ°fZ WXbE OXeE¸fAfSXÀfe ³fZ ¹fWX d´fÔIY »ffB³f ´fSX dÂf»fûIY´fbSXe-¸f¹fcSX
¶fQ°fSX WXû ¦fEÜ ·ffSX°fe¹f ¸füÀf¸f SXZ»fUZ d¶fiþ, AfBÊAfBÊMXe ÀMXZVf³f AüSX AÔOXSX´ffÀf, QdSX¹ff¦fÔþ, AfdQ þ¦fWX þ»f·fSXfU IYe SXûIY dQE ¦fE Ü ÀfOÞXIYûÔ ´fSX ´ff³fe ´fSX Àfb¶fWX 6:00 ¶fþZ ÀfZ ¸fZMÑû IYe dUVfZ¿f ÀfbdU²ff Qe WX`Ü °ffdIY »fû¦fûÔ dUWXfSX (´ffgIZYMX-1) IZY ¶fe¨f ¸fZMÑû
dUÄff³f dU·ff¦f IZY A³fbÀffSX, dQ»»fe µ»ffBÊAûUSX, ·f`SXûÔ SXûOX SXZ»fUZ d¶fiþ, VffÔd°fU³f, ³ffSXf¹f¯ff MXe-´UfBÔMX, dVfIYf¹f°fZÔ Àff¸f³fZ AfBÊÔÜ ·fSX³fZ ÀfZ AûJ»ff SXûOX, þfd¸f¹ff ÀfbdU²ff VfbøY WXû þfE¦feÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYû °¹fûWXfSX ´fSX ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff ÀfZUfEÔ VfbøY IYe ¦fBÊ ±feÜ Qû Àf~fWX
IYe ÀfRYQSXþÔ¦f UZ²fVff»ff ³fZ d´fL»fZ LfU»ff ¶fÀf ÀMX`ÔOX, ²fü»ff IbYAfÔ ¶fÈþ´fbSXe, JþcSXe, ·fþ³f´fbSXf, ³fÔQ B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ »f¦ff þf¸f: ³f¦fSX, ÀfÔ¦f¸f dUWXfSX, Jf³f´fbSX, ´fb»f SXdUUfSX IYû B³f »ffB³Àf ´fSX ¸fZMÑû IYe ³f IYSX³ff ´fOÞXZÜ UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY ¸fZMÑû ¶ffQ õfSXIYf ÀfZ PXfÔÀff ¶fÀf ÀMXỒOX °fIY
24 §fÔMXûÔ ¸fZÔ Àfb¶fWX 8.30 ¶fþZ °fIY AÔOXSX´ffÀf, õfSXIYf ¸fZMÑû ÀMXZVf³f, ³f¦fSXe, Af³fÔQ dUWXfSX, þÔ¦f´fbSXf, AfBMXeAû, Afßf¸f, Af³fÔQ dUWXfSX, ´fi“fQ´fbSX, ÀfdSX°ff dUWXfSX AfdQ ÀfbdU²ff AfNX ¶fþZ ÀfZ VfbøY WXû°fe ±feÜ IYe ¦fiZ »ffB³f ´fSX BÀf ¸ffWX IZY AÔ°f ¦fiZ »ffB³f ´fSX ¸fZMÑû ´fdSX¨ff»f³f VfbøY
138.8 d¸f¸fe ¶ffdSXVf QþÊ IYeÜ BÀf þJeSXf AÔOXSX´ffÀf, þWXfÔ¦feSX ´fbSXe, ¦fûdUÔQ´fbSXe ¸fZMÑû ÀMXZVf³f, IZY»ff §ffMX »ffþ´f°f ³f¦fSX IZY A»ffUf d¨f»»ff B»ffIYûÔ ¸fZÔ ·fe ·fe¿f¯f þf¸f »f¦ffÜ SXÃff¶fÔ²f³f IZY °¹fûWXfSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ °fIY ÀfZUfEÔ VfbøY WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ WX`Ü

´fbd»fÀf ³fZ Qû ¶fQ¸ffVfûÔ


IYû dIY¹ff d¦fSXµ°ffSX '·ffþ´ff Àf¸ffþ IZY dUd·f³³f U¦fûÊÔ IZY þûOÞX³fZ IYf ¸ff²¹f¸f'
³fBÊ dQ»»fe: SXûdWX¯fe dþ»fZ IZY ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf IZY dUd·f³³f U¦fûÊÔ IZY þûOÞX³fZ IYf
¶fZ¦f¸f´fbSX ´fbd»fÀf ³fZ ÀMÑeMX IiYfgB¸f dQ»»fe ·ffþ´ff IZY A²¹fÃf AfQZVf ¸ff²¹f¸f WXÜ` þ³fÀfÔ§f ÀfÔÀ±ff´fIY OXf.g
(ÀfOÞXIY ´fSX WXû³fZ Uf»ff A´fSXf²f) ´fSX ¦fb~f ÀfdWX°f A³¹f UdSXâ ³fZ°ffAûÔ ³fZ V¹ff¸ff ´fiÀffQ ¸fbJþeÊ WXûÔ ¹ff ·ffþ´ff
»f¦ff¸f »f¦ff°fZ WXEb Qû ¶fQ¸ffVfûÔ IYû dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³ff°¸fIY dþ»fûÔ ¸fZÔ IY»f IZY À°f¸·f AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe
d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX̀Ü AfSXûd´f°fûÔ IYe SXfdÂf ´fiUfÀf dIY¹ff AüSX ÃfZÂfe¹f ÀfÔ¦fNX³f Qû³fûÔ ³fZ°ffAûÔ ³fZ Àf¸ffþ IZY dUd·f³³f
´fWX¨ff³f ÀffdWX»f CXRYÊ ´f»»fc AüSX IZY Àff±f ´fi¶fbð ³ff¦fdSXIYûÔ ÀfZ Àf¸´fIYÊ U¦fûÊÔ IYû EIY ÀfcÂf ¸fZÔ d´fSXû IYSX
SXfWX»b f IZY øY´f ¸fZÔ WXBb Ê WXÜ` ´fbd»fÀf dIY¹ffÜ ´fiUfÀf IYf¹fÊIYi ¸f VfbIYi UfSX Vff¸f SXf¿MÑXUfQ IYû ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IZY d»f¹fZÔ
AfSXûd´f°fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX CX³fIZY 5 ¶fþZ ÀfZ ´fifSX¸·f WXA b f AüSX Vfd³fUfSX IYf¸f dIY¹ffÜ dQ»»fe ·ffþ´ff A²¹fÃf
³fZMXUIYÊ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff IYSX³fZ IYe Qû´fWXSX 3 ¶fþZ °fIY ¨f»ffÜ A´f³fZ Vfd³fUfSX ´fif°f: AfQZVf ¦fb~f IZY Àff±f ´fi¶fbð ¸fdWX»ffAûÔ ÀfZ ¸fdWX»ff ³fZ IYWXf IYe ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f
IYûdVfVf IYSX SXWXe WXÜ` ´fbd»fÀf ´fiUfÀf IYf¹fÊIYi ¸f IZY AÔ°f¦fÊ°f VfbIYi UfSX »fûIY³ff¹fIY´fbSX¸f VffJf ¸fZÔ Àf¸¸fd»f°f Ad²fIYfSXûÔ EUÔ Qfd¹f°UûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYe CX´ff²¹ff¹f IZY AÔ°¹fûQ¹f dÀfðfÔ°f IYû
Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fe°fZ Vff¸f AfQZVf ¦fb~f ³fZ ³fþRY¦fPÞX dþ»fZ WXû IYSX ÀfÔ§f ´fdSXUfSX IZY Àffd±f¹fûÔ ÀfZ dþÀfIZY ¶ffQ IYfÔ¦f³fWXOZ Xe ¦ffÔU ¸fZÔ ¨fdSX°ff±fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ ´fi²ff³f ¸fÔÂfe
¦fb÷YUfSX IYû ÀUøY´f ³f¦fSX B»ffIZY ¸fZÔ IZY õfSXIYf dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ d¸f»fZ dRYSX ¶f´fSXü»ff ¦ffÔU ¸fZÔ UdSXâ dIYÀff³f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Àf¸¸fd»f°f WXEb Z ³fSX³Z Qi ¸fûQe Àf¸ffþ IZY Àf·fe U¦fûÊÔ ÀfZ
SXWX³fZ Uf»fZ ÀfcSXþ dÀfÔWX ³fZ ¶fZ¦f¸f´fbSX ÀfZ ÀfÔUfQ dIY¹ff, ¶fIYSXUf»ff þZ. þZ. ³ff¦fdSXIYûÔ IZY ÀfbÓffU Àfb³fZ AüSX ³ffV°ff þWXfh dIYÀff³fûÔ ³fZ CX³fIYf ´fSX¸´fSXf¦f°f d³f¹fd¸f°f Àf¸´fIYÊ ÀfÔUfQ IYSX QZVf IYû
´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff dIY UWX ¶ffBIY ÀfZ IYfg»fû³fe ¸fZÔ Àf¸ffþ IZY d´fLOÞXZ U¦fÊ IZY dIY¹ff °f°´f›f°f ¦fû´ff»f ³f¦fSX ¸fÔOX»f ¸fZÔ Ad·f³fÔQ³f dIY¹ffÜ Àf¸ffþ IZY dUd·f³³f ³fBÊ dQVff QZ SXWXZ WX̀Ô AüSX Afþ CXÀfe
A´f³fZ §fSX IYe AûSX þf SXWXf ±ffÜ þ¶f Àffd±f¹fûÔ ÀfZ Àf¸´fIYÊ dIY¹ff, AüSX CXÀfIZY ÀfÔ¦fNX³ff°¸fIY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ÀfÔUfQ U¦fûÊÔ ÀfZ ÀfÔUfQ IZY QüSXf³f AfQZVf ¦fb~f ´fiSZ X¯ff ÀfZ WX¸f ÀfÔ¦fNX³f dUÀ°ffSX IZY d»f¹fZÔ
UWX Qe´f dUWXfSX ¨füIY IZY ´ffÀf ´fWX¨Ôb ff, ¶ffQ BÀf dþ»fZ IYe LNX ´fcþf dIY¹ffÜ ´fiQVZ f A²¹fÃf ³fZ CXØf¸f ³f¦fSX ¸fZÔ ³fZ IYWXf IYe ·ffþ´ff IZYU»f Àf¸ffþ IZY Àf·fe U¦fûÊÔ ÀfZ ÀfÔUfQ IYSX
ÀfûVf»f dOXÀMZÔXdÀfa¦f IYe CXOÞXe ²fd«f¹ffa: ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû ÀfQSX ¶ffþfSX IYf QÈV¹fÜ dIYÀfe IYf ¸fû¶ffB»f IYfg»f Af¹ffÜ Àfd¸fd°f¹fûÔ IZY ´fi²ff³fûÔ ÀfZ Uf°ffÊ IYeÜ dþ»fZ IYe ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ SXfþ³fed°fIY ¸fÔ¨f ³fWXe ¶fd»IY Àf¸ffþ SXWXZ WXÜÔ`
4 ���������������������������� ��������������������������� E³fÀfeAfSX �������������������������
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������

OXc¶fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY QfUZ, VfWXSX ¸fZÔ ¶ffPÞX þ`ÀfZ WXf»ff°f ´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ 223 ARY¦ff³fe ´fWXbÔ¨fZ
¦ffdþ¹ff¶ffQ/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû AÔOXSX´ffÀf ¸fZÔ ´ff³fe ·fSX ¦f¹ffÜ dþÀf ¶fb»ffIYSX ¸füIZY IYe dÀ±fd°f dQJfBÊ dQ»»fe, ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹ffÔ ¨füIYÀf

¸ff³fÀfc³f Af³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe dþ»fZ ¸fZÔ IYfSX¯f UfWX³f ¨ff»fIYûÔ IYû U`IYd»´fIY AüSX þ»fd³fIYfÀfe IZY d³fQZÊVf dQEÜ
³ff»fûÔ AüSX ³ffd»f¹fûÔ IYe ÀfRYfBÊ ´fSX ¸ff¦fÊ ÀfZ AfUf¦f¸f³f IYSX³ff ´fOÞXfÜ EZÀfZ ³f¦fSX Af¹fböY ¸fWXZÔQi dÀfÔWX °fÔUSX IYû ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf WXbE WX`ÔÜ QdÃf¯f-´fcUÊ dþ»fZ IZY EIY
ARY¦ffd³fÀ°ff³f ´fSX °ffd»f¶ff³f ARY¦ffd³f¹fûÔ IZY ¶fe¨f ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
IYSXûOÞXûÔ ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIYE ¦fEÜ ¸fZÔ ¦fÔ°f½¹f °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ Ad°fdSXöY ´fÂf d»fJIYSX ¶f°ff¹ff dIY ¦ffdþ¹ff¶ffQ
þ³f´fid°fd³fd²f AüSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Àf¸f¹f »f¦ff AüSX BÊÔ²f³f Ad²fIY J¨fÊ ¸fZÔ dUd·f³³f B»ffIZY ´ff³fe ¸fZÔ OXc¶f ¦fEÜ ÀfÔIYMX IZY ¶ffQ ARY¦ff³fe »fû¦fûÔ UfSXQf°f IZY d»fE °ffd»f¶ff³f Àf·fe ARY¦ff³fe ³ff¦fdSXIYûÔ, CX³fIZY
QfUf dIY¹ff ±ff dIY BÀf ¶ffSX ¶ffdSXVf WXbAfÜ ´fMXZ»f ³f¦fSX, ¦fûdUQ´fbSX¸f Àfe dUþ¹f³f¦fSX, ´fMXZ»f ³f¦fSX, ¶fÈþ dUWXfSX, IYf ·ffSX°f Af³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff þ`ÀfZ VfSXfSX°fe °f°U ·ffSX°f Af §fSX U Àff¸ff³f IYe dRYdþIY»f
¸fZÔ þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ WXû¦feÜ ¶»ffIY, VffÀÂfe ³f¦fSX, IYdU³f¦fSX, ¦fûdUQ´fbSX¸f AüSX IYdU³f¦fSX þ`ÀfZ DYÔ¨fZ °fZþ WXû ¦f¹ff WX`Ü d´fL»fZ ´ffÔ¨f dQ³f ÀfIY°fZ WX`Ô ¨fZdIÔY¦f VfbøY IYSX Qe WX`Ü dþÀf §fSX
»fZdIY³f VfbIiYUfSX SXf°f ÀfZ Vfd³fUfSX dVfU´fbSXe, VffÔd°f³f¦fSX, ÀfUûÊQ¹f ³f¦fSX, B»ffIZY ¸fZÔ ·fe EIY RYeMX °fIY ¸fZÔ IbY»f 223 ARY¦ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ UWX SXWX SXWXf WX` CXÀfIYe ·fe
Àfb¶fWX °fIY WXbBÊ ¸fcÀf»ff²ffSX ¶ffdSXVf IZY ¶ff¦fc, Àf`³fdUWXfSX ÀfdWX°f IYBÊ þ»f·fSXfU WXbAfÜ »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ IZY »ffþ´f°f ³f¦fSX ´fWXbÔ¨fZ WX`ÔÜ IYfRYe IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ WX`Ü QdÃf¯f-´fcUÊ dþ»ff °f»ffVfe »fe SXWXe WX`Ü ARY¦ff³fe
¶ffQ ¶ffPÞX þ`ÀfZ WXf»ff°f WXû ¦fEÜ ¸fb£¹f IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ EIY RYeMX ÀfZ ª¹ffQf ´ff³fe ´fWXbÔ¨f³fZ IZY IYfSX¯f IYBÊ Àff¸ff³f °fQfQ ¸fZÔ ARY¦ff³fe »fû¦fûÔ IZY ·ffSX°f OXeÀfe´fe AfSX´fe ¸fe¯ff BÀf ¶ff°f IYe »fû¦fûÔ Àfe RYf¸fÊ ·fSXUf¹ff þf SXWXf
¸ff¦fÊ ÀfZ »fZIYSX AÔQøY³fe ÀfOÞXIZYÔ AüSX ´ff³fe ·fSX ¦f¹ffÜ ´f¢IYf °ff»ff¶f ¸fZÔ JSXf¶f WXû ¦fEÜ ¹fWX ¦fÔ·feSX dÀ±fd°f WX`Ü Af³fZ IZY ¨f»f°fZ ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹ffÔ ´fbdá IYSX°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY d´fL»fZ WX`Ü Àfe RYf¸fÊ ¸fZÔ dUQZVfe ½¹fdöY IZY
ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ IZY AÔQSX EIY-Qû RYeMX ³ff»fûÔ IZY ´ff³fe IYf d³fIYfÀf SXûIZY þf³fZ ³ff»fûÔ IYe ÀfRYfBÊ IZY ³ff¸f ´fSX dÀfRYÊ A»fMXÊ WXû ¦fBÊ WX`Ü EþZÔdÀf¹ffÔ ´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ ´ffÀf´fûMXÊ, Ueþf, IYf¸f U ·ffSX°f
°fIY ´ff³fe ·fSX ¦f¹ff, dþÀf IYfSX¯f IZY IYfSX¯f SX¸f°fZ SXf¸f SXûOX, ¸ff»feUfOÞXf dQJfUf WXbAf WX`Ü ³ff»fûÔ IYe ÀfRYfBÊ AfVfÔIYf þ°ff SXWXe WX`Ô dIY 223 ARY¦ff³fe »fû¦f dQ»»fe AfE Af³fZ IYe UþWX Àf¸fZ°f ´fcSXe þfSXe
»fû¦fûÔ IYf §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f³ff ´fi°¹fZIY þû³f IZY d»fE EIY-EIY ³ffd»f¹fûÔ IYû ³ff»fZ ÀfZ IY³fZ¢MX WXe ³fWXeÔ ÀfdWX°f A³¹f À±ff³fûÔ ´fSX ·fe IYf IYfÔMÑZ¢MX dIYÀfZ dQ¹ff ¦f¹ff AüSX ARY¦ffd³f¹fûÔ IZY ¶fe¨f dIYÀfe WX`Ô AüSX ¹fZ »fû¦f »ffþ´f°f ³f¦fSX d»fJe þf°fe WX`Ü ´fbd»fÀf
¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ffÜ þ»f·fSXfU IZY ³fûOX»f Ad²fIYfSXe ¶f³ffE ¦fEÜ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, EZÀfZ ¸fZÔ ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff WXbBÊÜ CXÀf ´fSX dIY°f³ff ½¹f¹f WXbAf, BÀfIYe UfSXQf°f IZY d»fE °ffd»f¶ff³f þ`ÀfZ B»ffIZY ¸fZÔ SXWX SXWXZ WX`ÔÜ dþ»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY A³fbÀffSX Àf·fe
IYfSX¯f ÀfUf»f CXNXZ °fû þ³f´fid°fd³fd²f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ CX³WXeÔ ³ff»fûÔ IYû ÀffRY AüSX IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ þ»f·fSXfU WXû³fZ ¸fWXf´füSX ¶fû»feÔ, ³ff»fûÔ IYe ÀfRYfBÊ þf³fIYfSXe ¸ffÔ¦fe AüSX ·fb¦f°ff³f SXûIY³fZ VfSXfSX°fe °f°U ·ffSX°f Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ARY¦ff³fe »fû¦fûÔ ÀfZ Àfe RYf¸fÊ
AüSX Ad²fIYfSXe A»f¦f-A»f¦f þ¦fWX IYSXf¹ff þû Jb»fZ ³fþSX AfE, ´fSX ¶ffdSXVf IYf ´ff³fe IY¨fSXZ IZY Àff±f IZY ³ff¸f ´fSX WXA b f dQJfUf: VfWXSX IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊ BÀfZ QZJ°fZ WXbE ·ffSX°f Af SXWXZ d´fL»fZ ´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ þû 223 ·fSXUf¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY d»fE
QüSXZ ´fSX ´fWXbÔ¨fZÜ þZÀfe¶fe ÀfZ ³ff»fûÔ IYe Ad°fIiY¸f¯f WXMXf³fZ IZY ³ff¸f ´fSX ¸fWXþ »fû¦fûÔ IZY §fSXûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ffÜ dþÀf IYfSX¯f ¸fZÔ IYBÊ ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ AüSX IYf»fûd³f¹fûÔ AüSX þ»f·fSXfU IYe UþWX IYe ARY¦ff³fe »fû¦fûÔ IYe dRYdþIY»f »fû¦f AfE WX`Ô CX³f¸fZÔ 105 ´fb÷Y¿f »ffþ´f°f ³f¦fSX ±ff³fZ IYe IYBÊ MXe¸fZÔ
ÀfRYfBÊ IYSXfBÊ AüSX ´fÔ´f »f¦ffIYSX RYûMXû ÀfZVf³f WXbAfÜ dþÀfIYf ³f°feþf ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ¸fZÔ þ»f·fSXfU WXû³fZ IYe dVfIYf¹f°f Àf¸feÃff IYSX BÀfIZY Àf¸ff²ff³f IZY ¨fZdIÔY¦f °fZþ IYSX Qe ¦fBÊ WX`Ü WX`Ü B³f¸fZÔ 67 ¸fdWX»ffEÔ U 51 ¶f³ffBÊ ¦fBÊ WX`ÔÜ »ffþ´f°f ³f¦fSX ±ff³ff
þ»fd³fIYfÀfe VfbøY IYe ¦fBÊÜ WX` dIY ª¹ffQf°fSX þ¦fWX ¶ffdSXVf IYf ¹fWXfÔ SXWXZ ¶fbSXZ WXf»ff°f, ¶fQ»f³ff ´fOÞXf d¸f»f³fZ ´fSX ¸fWXf´füSX AfVff Vf¸ffÊ d³fQZÊVf dQEÜ ³f¦fSX Af¹fböY ¸fWXZÔQi dÀfÔWX »ffþ´f°f ³f¦fSX Àf¸fZ°f Af´fÀf´ffÀf ¶f¨¨fZ WX`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf°fSX ´fb÷Y¿f ´fbd»fÀf IYû d´fL»fZ ´ffÔ¨f dQ³f ¸fZÔ
BÀfd»fE WXA b f þ»f·fSXfU: VfWXSX ¸fZÔ ´ff³fe ³ff»fûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYfÜ SXfÀ°ff: VfWXSX ¸fZÔ ¦fûVff»ff AÔOXSX´ffÀf, VffÀÂfe ³f¦fSX, ´fMXZ»f ³f¦fSX ÀfdWX°f A³¹f °fÔUSX ³fZ þ»f·fSXfU Uf»fZ À±ff³fûÔ ´fSX IYe IYfg»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶fPÞXf Qe EZÀfZ WX`Ô, dþ³fIZY ¶f¨¨fZ 133 Àfe RYf¸fÊ d¸f»fZ WX`ÔÜ B³f RYf¸fÊ
³ff»fûÔ IYe ÀfRYfBÊ IZY d»fE BÀf ¶ffSX EZÀfZ ¸fZÔ þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff WXbBÊÜ VfWXeQ À±f»f ³f¹ff ¶fÀf Açf ¸fZMÑû À±ff³fûÔ ´fSX d³fSXeÃf¯f IZY d»fE ´fWXbÔ¨feÔÜ þfIYSX Àf¸fÀ¹ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ¦fBÊ WX`Ü ARY¦ff³fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ARY¦ffd³fÀ°ff³f WX`Ô AüSX UWX ¶f¨¨fûÔ IYû ·fSXUfIYSX ±ff³fZ ¸fZÔ þ¸ff IYSX
dUVfZ¿f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ¦f¹ffÜ IYBÊ ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ AüSX IYf»fûd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÀMXZVf³f IZY Àff±f WXe E³fE¨f-9 IZY CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¸füIZY ´fSX »feÜ »fZIYSX dQ»»fe ´fbd»fÀf ¦fÈWX¸fÔÂff»f¹f IYû ·ffSX°f »ff³fZ ¸fZÔ þb¦f°f ¸fZÔ »f¦fZ d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü

¸fZRZY¹fSX IZY d³fUfdÀf¹fûÔ IYf ´fiQVfʳf þfSXe ÀfûÀff¹fMXe IZY ¶fbþb¦fûÊÔ ³fZ
CXNXf¹ff AfUfSXf IbYØfûÔ ÀfZ SXÃff¶fÔ²f³f Afþ, SXfJe U d¸fNXfBÊ IYe WXbBÊ þ¸fIYSX JSXeQfSXe
¦fiMZ XSX ³fûEOXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ¦fiMZ XSX ³fûEOXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû SXfJe dUIiYZ°ff Àfb·ff¿f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
¦fiMZ XSX ³fûEOXf UZÀMX ¸fZÔ ¸fZRZY¹fSX d³fþf°f dQ»ff³fZ IYf ¸fbïf SXÃff¶fÔ²f³f IYf °¹fûWXfSX Afþ WX`Ü d´fL»fZ Qû Àff»f IZY ¸fbIYf¶f»fZ A¶fIYe
SXZþeOXZÔÀfe ÀfûÀff¹fMXe IZY d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ¦fiZMXSX ³fûEOXf: ¦fiZMXSX ³fûEOXf UZÀMX ·ffBÊ-¶fWX³f IZY À³fZWX ·fSXZ ´fUÊ IYû ¶ffSX SXfdJ¹fûÔ IYe JSXeQfSXe ¶fPÞXe WX`Ü
Vfd³fUfSX IYû ´fiQVfʳf IYSX ³ffSXfþ¦fe IYe ÀfûÀff¹fdMX¹fûÔ ¸fZÔ AfUfSXf IbYØfZ QZJ°fZ WXbE ´fcSXZ dQ³f ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ SXü³fIY CX³fIZY ´ffÀf 10 ÷Y´f¹fZ ÀfZ »fZIYSX Qû
þ°ffBÊÜ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f »fû¦fûÔ IYe ´fSXZVff³fe IYf Àf¶f¶f ¶f³fZ LfBÊ SXWXeÜ ·ffBÊ-¶fWX³f IZY AMXcMX ´¹ffSX Àfü ÷Y´f¹fZ °fIY IYe SXfdJ¹ffÔ ¸füþcQ WXỒÜ
ÀfûÀff¹fMXe IZY »fû¦fûÔ ³fZ WXf±fûÔ ¸fZÔ ¶f`³fSX WXbE WX`ÔÜ ¶f¨¨fûÔ U ¸fdWX»ffAûÔ IZY IZY ´fi°feIY BÀf ´fUÊ IZY d»fE ¶fWX³fZÔ ´fcSXZ ÀUQZVfe U ÀU¹fÔÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWXûÔ õfSXf
´fûÀMXSX »fZIYSX AfIiYûVf þ°ff¹ffÜ Àff±f ¶fbþb¦fûÊÔ IYû JfÀfe ´fSXZVffd³f¹fûÔ dQ³f °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ þbMXe SXWXeÔÜ d¸fNXfB¹fûÔ d³fd¸fÊ°f SXfdJ¹fûÔ IYû ¸fdWX»ff ¶fWX³fZÔ
´fiQVfʳf ¸fZÔ ÀfûÀff¹fMXe IYe ¸fdWX»ffEÔ ·fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü AüSX SXfJe IYe QbIYf³fûÔ ´fSX QZSX Vff¸f Jc¶f ´fÀfÔQ IYSX SXWXe WXỒÜ d´fL»fZ Àff»f
Vffd¸f»f WXbBÊÔÜ d³fUfdÀf¹fûÔ IYf AfSXû´f d³fUfÀfe »f¦ff°ffSX ¦fiZMXSX ³fûEOXf °fIY »fû¦f JSXeQfSXe IYSX°fZ SXWXZÜ ´fUÊ IYe A´fZÃff SXfdJ¹fûÔ IYf IYfSXû¶ffSX
WX` dIY d´fL»fZ ³fü WXµ°fZ ÀfZ »f¦ff°fSX d³fUfdÀf¹fûÔ IYû Af´fcd°fÊ IYe þf SXWXe d¶f»f ¶fIYf¹ff WX`, dþÀfIYf ·fb¦f°ff³f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f, dþ»ff ´fiVffÀf³f IYû »fZIYSX ¨ffSXûÔ °fSXRY CX°ÀffWX QZJf Qû¦fb³ff WXû³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü ¶ffþfSXûÔ
´fiQVfʳf IYSX AfIiYûVf þ°ff SXWXZ WXỒÜ WX`Ü °fe³f dQ³f ´fWX»fZ d¶fþ»fe Af´fcd°fÊ ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ²fSX³ff ´fiQVfʳf U d¶f»OXSX ´fi¶fÔ²f³f ÀfZ Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þf SXWXf WX`Ü WXf»ffÔdIY ¦fif¸fe¯f AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ BÀf ¶ffSX ¨ffÔQe Uf»fe SXfdJ¹fûÔ IZY
d¶f»OXSX Àfb³f³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`Ü ¶ffd²f°f WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY ¶ffQ IYSX³fZ IZY ¶ffQ d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ SXZSXf ¸fZÔ d³fþf°f dQ»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ WX`Ô, IZY ¶ffþfSX, QfQSXe, ÀfcSXþ´fbSX, SX¶fc´fbSXf IY»ffBÊ ´fSX SXÃffÀfcÂf ¶ffÔ²fIYSX JSXeQfSXûÔ IYe ·feOÞX QZJIYSX Àff±f ¶fiZÀf»fZMX Uf»fe SXfdJ¹fûÔ IYe
ÀfûÀff¹ffMXe ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ IYf d³fUfdÀf¹fûÔ ³fZ ²fSX³ff-´fiQVfʳf dIY¹ff ·fe AfNX dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊ WX`Ü »fZdIY³f IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf U þZUSX AfdQ IYÀ¶fûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf þeU³f·fSX SXÃff IYSX³fZ IYf U¨f³f »fZ°fe QbIYf³fQfSXûÔ IZY ¨fZWXSXZ JbVfe ÀfZ dJ»f dOX¸ffÔOX ¶fPÞXe WX`Ü BÀf Àff»f SXÃff¶fÔ²f³f
A·ffU WX`Ü d¶f³ff Ad²f·fû¦f U ±ffÜ ´fbd»fÀf IYû d¶f»OXSX IZY dJ»ffRY ÀfûÀff¹fMXe d³fUfÀfe ´fi°feIY ¶f`þ»f ³fZ SXWXf WX`Ü ¦füSX dÀfMXe d³fUfÀfe IÈY¿¯f ¨fWX»f-´fWX»f QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ »fû¦f WXỒÜ d´fL»fZ Àff»f IYûSXû³ff IYe UþWX CXNXZÜ JSXeQfSXûÔ IYû »fb·ff³fZ IZY d»fE IZY dQ³f ·fQif IYf Àff¹ff ³fWXeÔ SXWXZ¦ffÜ
AQZ¹f°ff ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe WXbE °fWXSXeSX Qe ±fe, »fZdIY³f A·fe °fIY ¶f°ff¹ff dIY ÀfûÀff¹fMXe ¸fZÔ þÔ¦f»fe §ffÀf ¸fûWX³f A¦fiUf»f Àf¸fZ°f IYBÊ A³¹f °¹fûWXfSX ¸f³ff³fZ IZY d»fE EIY dQ³f ÀfZ °¹fûWXfSX IYû »fZIYSX SXü³fIY ¦ff¹f¶f ¶ffþfSX ¸fZÔ QbIYf³fQfSX SXfdJ¹fûÔ IYe ¶fWX³fZÔ Àfc¹fûÊQ¹f IZY ¶ffQ IY·fe ·fe
d¶f»OXSX ³fZ µ»f`MXûÔ ´fSX IY¶þZ QZ dQ¹fZÜ d¶f»OXSX IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ JOÞXe WX`Ü AfE dQ³f þWXSXe»fZ IYeOÞXZ, ¶fbþb¦fûÊÔ ³fZ Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fb³f: dþ¸¸fZQfSX ´fWX»fZ WXe §fSX ÀfZ d³fIY»f ¦fEÜ ¶f°ff QZÔ WXû ¦fBÊ ±feÜ »fZdIY³f BÀf ¶ffSX ¶ffþfSX ³fBÊ-³fBÊ UZSXf¹fMXe »fZIYSX AfE WXỒÜ þû A´f³fZ ·ffBÊ IYû SXfJe ¶ffÔ²f ÀfIY°fe
ÀfûÀff¹fMXe ¸fZÔ 70 ÀfZ Ad²fIY ´fdSXUfSXûÔ ³fWXeÔ WXû ´ff¹ff WX`Ü d¶f»OXSX ³fZ d¶f³ff ÀffÔ´f d¶f¨Lc AfdQ ÀfûÀff¹fMXe ¸fZÔ dQJ BIYfB¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ff WX`Ü dIY ÀffU³f IYe ´fcd¯fʸff IZY AUÀfSX ·feOÞX ÀfZ ´fcSXZ dQ³f ¦fb»fþfSX SXWXZÜ JSXeQfSXûÔ IYû »fb·ff SXWXe WXỒÜ WXỒÜ SXÃff¶fÔ²f³f ´fUÊ ´fSX Àfb¶fWX ÀffPÞXZ
³fZ SXWX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü d¶fþ»fe ÀfbdU²ffEÔ dQ¹fZ ÀfûÀff¹fMXe ¸fZÔ þf°fZ WXỒÜ d¶fþ»fe ´ff³fe, ÀfOÞXIY, IÈY¿¯f ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fSX ¸f³ff¹ff þf³fZ Uf»ff SXÃff¶fÔ²f³f QbIYf³fQfSXûÔ IZY dJ»fZ ¨fZWXSX:Z Ad²fIYfÔVf SXfdJ¹fûÔ ´fSX ·f¦fUf³f IYe ´ffÔ¨f ¶fþZ ÀfZ Àff°f ¶fþIYSX 55
Af´fcd°fÊ IYe À±ff¹fe ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ WX`Ü SXJSXJfU Vfb»IY ¶fPÞXf dQ¹ff WX`Ü ÀfbSXÃff Àf¸fZ°f A³¹f ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX ¦füSX dÀfMXe ÀfûÀff¹fMXe ¸fZÔ Af³fZ-þf³fZ ·ffBÊ-¶fWX³fûÔ IZY ¶fe¨f ´fiZ¸f IYf °¹fûWXfSX SXÃff¶fÔ²f³f IYû »fZIYSX ¶ffþfSXûÔ ¸fZÔ ´fcSXZ ¸fcd°fʹffÔ »f¦fe WXỒÜ BÊIYûRiYZÔOX»fe SXfdJ¹ffÔ d¸f³fMX °fIY SXfJe ¶ffÔ²f³fZ IYf CXØf¸f
AÀ±ff¹fe d¶fþ»fe IY³fZ¢Vf³f ÀfZ d¶f»OXSX ´fSX E³f´feÀfeE»f IYf d¶fþ»fe »f¦ff°ffSX ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ WXỒÜ IZY d»fE ´ffÔ¨f õfSX WX`ÔÜ WX`Ü BÀf dQ³f ¶fWX³fZÔ A´f³fZ ·ffBÊ IZY dQ³f SXü³fIY LfBÊ SXWXeÜ QbIYf³fûÔ ´fSX ·fe JSXeQfSXûÔ IYû Jc¶f ·ff SXWXe WXỒÜ Àf¸f¹f WX`Ü

ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dQUÀf


¦f»f°f dQVff ¸fZÔ ³f Af³fZ IYe ¶ffÔMX dQE »fû¦fûÔ IYû Qû IYSXûOÞX IZY WXZ»f¸fZMX ´fSX 27 dVfIYf¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀfZ dIY˜e ¸fÔ¦f»f¸f WX°¹ffIYfÔOX IZY
³fÀfeWX°f ´fSX ·fOÞXIYf dÀf´ffWXe ³fûEOXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
EIY ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ QûÀ°f IYe
Qû IYf d³fÀ°ffSX¯f
¸fûQe³f¦fSX: °fWXÀfe»f Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ
AfSXûd´f°fûÔ IYf WXbAf ´fWX¨ff³f ´fSXZO
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf 16 IZY Q¸fIY»f IZYÔQi ¸fZÔ °f`³ff°f WX`Ü ¸fü°f ÀfZ AfWX°f d¶fWXfSX IZY SXf§fUZÔQi Vfd³fUfSX IYû ÀfÔ´fc¯fÊ Àf¸ff²ff³f dQUÀf ³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf ³füIYSXf³fe ´fSX þf³f»fZUf WX¸f»ff WXbAf
¶ffWXSXe-CXØfSXe dQ»»fe IZY Àf¸f¹f´fbSX Af¦f IYe EIY IYfg»f d¸f»f³fZ IZY IbY¸ffSX ³fZ QcÀfSXûÔ IYe þf³f IYe SXÃff IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ BÀf QüSXf³f UÀfÔ°f dUWXfSX ¸fZÔ WXbBÊ ´fcUÊ IZYÔQie¹f ±ffÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ¸füIZY ´fSX
¶ffQ»fe ±ff³fZ IZY EIY dÀf´ffWXe ³fZ ¶ffQ UWX A´f³fZ ÀMXfRY IZY Àff±f IYSX³fZ IYe EZÀfe NXf³fe dIY §fSX, UfQIYfdSX¹fûÔ ³fZ 27 dVfIYf¹f°fZÔ QþÊ ¸fÔÂfe ´fe SXÔ¦fSXfþ³f IbY¸ffSX ¸fÔ¦f»f¸f ´fWXbÔ¨fe ´fbd»fÀf IYû 33 U¿feʹf
´fcSXe dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû Vf¸fÊÀffSX IYfg»f ´fSX þf SXWXZ ±fZÜ IYfg»f þ¸fe³f, þZUSX °fIY d¦fSXUe SXJ IYSXfBÊÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ Qû dVfIYf¹f°fûÔ IYf IYe ´f}e dIY˜e ¸fÔ¦f»f¸f IYe WX°¹ff d¸fd±f»ff A¨fZ°f AUÀ±ff ¸fZÔ d¸f»fe
IYSX dQ¹ffÜ AfSXû´f WX` dIY dÀf´ffWXe ¶ffQ»fe IYe ¦f»fe ³fÔ¶fSX-8, dQEÜ ´f`Àff þbMXf¹ff AüSX d³fIY»f ¸füIZY ´fSX d³fÀ°ffSX¯f WXbAf, þ¶fdIY IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYû ¶fOÞXe ±fe, þ¶fdIY QcÀfSXZ IY¸fSXZ ¸fZÔ 70
dþ°fZÔQi ³fZ EIY Q¸fIY»fIY¸feÊ IZY Vf¸fVff³f §ffMX IZY ´ffÀf AfBÊ ±feÜ ´fOÞXZ d¸fVf³f WXZ»f¸fZMX ´fSXÜ A¶f °fIY A³¹f dVfIYf¹f°fûÔ IYe þfÔ¨f EÀfOXeE¸f IYf¸f¹ff¶fe d¸f»fe WX`Ü þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ U¿feʹf ¸fÔ¦f»f¸f ¶fZWXûVf ±feÔÜ §fSX IYf
Àff±f ³f dÀfRYÊ ¶fQÀf»fcIYe IYe SXZÀ¢¹fc Afg´fSXZVf³f IZY QüSXf³f ¦ffdOÞX¹ffÔ LWX U¿fÊ ¸fZÔ dQ»»fe- E³fÀfeAfSX, ³fZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ WX°¹ff IZY °fe³fûÔ AfSXûd´f°fûÔ IYe ÀffSXf Àff¸ff³f d¶fJSXf WXbAf ±ffÜ
¶fd»IY CXÀf ´fSX OXÔOXZ ÀfZ WX¸f»ff ·fe ´ff³fe J°¸f WXû³fZ IZY ¶ffQ ´ff³fe »fZ³fZ CXØfSX ´fiQZVf, d¶fWXfSX, ÓffSXJÔOX, U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ÀfüÔ´f QeÜ MXeAfBÊ´fe (´fWX¨ff³f ´fSXZOX) IYSXUfBÊ ´fbd»fÀf ³fZ °fbSXÔ°f Qû³fûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY
IYSX d»f¹ffÜ UfSXQf°f IZY Àf¸f¹f Uf´fÀf þf SXWXe ±feÜ BÀf ¶fe¨f SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ °fIYSXe¶f³f 40 WXþfSX EÀfOXeE¸f AfdQ°¹f ´fiþf´fd°f IYe ¦fBÊ WX`, dþÀf¸fZÔ CX³fIYe ´fWX¨ff³f WXû d»fE ÀfRYQSXþÔ¦f AÀ´f°ff»f
dþ°fZÔQi A´f³fe IYfSX SXfÔ¦f ÀffBOX ¶ffQ»fe ¸fZ³f SXûOX ´fSX SXfÔ¦f ÀffBOX »fû¦fûÔ IYû d³fVfb»IY WXZ»f¸fZMX ¶ffÔMX A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû Àf¸ff²ff³f ¦fBÊ WX`Ü ¹fWX ´fWX¨ff³f §fSXZ»fc ³füIYSXf³fe ´fWXbÔ¨ff¹ff ±ff þWXfÔ ¸fÔ¦f»f¸f IYû
»fZIYSX þf SXWXf ±ffÜ CX²fSX Q¸fIY»f EIY ÀfZÔMÑû IYfSX Af SXWXe ±feÜ ¨fbIZY WX`ÔÜ ¸fIYÀfQ WX` »fû¦fûÔ IYû ÀfSXIYfSX õfSXf ´fi¸ffd¯f°f IÔY´fd³f¹fûÔ ±feÜ ¶ffBIY ¨f»ff°fZ UöY CX³fIZY dQUÀf Af¹fûdþ°f WXbAfÜ ´fbd»fÀf ³fZ IYe WX` þû BÀf UfSXQf°f ¸fZÔ JbQ OXfg¢MXSXûÔ ³fZ ¸fÈ°f §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff
IYe ¦ffdOÞX¹ffÔ Af¦f IYe EIY IYfg»f CXÀfIYe UþWX ÀfZ þf¸f ·fe »f¦f SXWXf UfWX³f ¨f»ff°fZ Àf¸f¹f WXZ»f¸fZMX IZY WXZ»f¸fZMX IZY Àff±f ´ffÔ¨f »ffJ d¸fÂf ³fZ WXZ»f¸fZMX ³fWXeÔ ´fWX³ff ±ffÜ dU·ff¦f IYe ÀfUfÊd²fIY dVfIYf¹f°fZÔ ·fe dVfIYfSX ¶f³fe ±feÜ MXeAfBÊ´fe ¸fZÔ ±ffÜ UWXeÔ d¸fd±f»ff IYe þf³f ¶f¨f
´fSX d³fIY»fe ±feÔÜ Q¸fIY»f IYd¸fʹfûÔ ±ffÜ Q¸fIY»f IYe ¦ffOÞXe ´fSX ´fSX ´fWX³f³fZ IZY d»fE þf¦føYIY IYSX³ff, °fIY IYf d³fVfb»IY ¶fe¸ff QZ³fZ IYe Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ dÀfSX ¸fZÔ ¨fûMX AfBÊ, AfBÊÔÜ IYûSXe Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ ³fZ ´fWX¨ff³f WXû³fZ IZY ¨f»f°fZ A¶f WX°¹ff ¦fBÊ ±feÜ d¸fd±f»ff ³fZ ´fbd»fÀf IYû
³fZ þ¶f dÀf´ffWXe IYû SXfÔ¦f ÀffBOX ³f °f`³ff°f IY¸feÊ ³fSXZÔQi ³fZ dþ°fZÔQi IYû °ffdIY CX³fIYe þf³f Àf»ff¸f°f SXWXZÜ VfbøYAf°f IYSX Qe WX`Ü ´ffÔ¨f WXe dQ³f dþÀfIZY IYfSX¯f CX³WXZÔ ¶f¨ff¹ff ³fWXeÔ EÀfOXeE¸f IYû Äff´f³f QZ°fZ WXbE IYWXf IZY °fe³fûÔ AfSXûd´f°fûÔ IZY d»fE Àfþf ¶f°ff¹ff ±ff dIY SXf°f IZY Àf¸f¹f ²fû¶fe
Af³fZ IYe ³fÀfeWX°f Qe °fû UWX SXfÔ¦f ÀffBOX Af³fZ ´fSX ³fÀfeWX°f IYSX BÀf ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX SXf§fUZÔQi ¸fZÔ °fIYSXe¶f³f 714 Af³f»ffB³f þf ÀfIYfÜ °f·fe ÀfZ SXf§fUZÔQi ³fZ dIY CX³fIZY Àf¸ffþ IYû °fWXÀfe»f ÀfZ ÀfZ ¶f¨f³ff IYdNX³f WXû ¦f¹ffÜ SXfþc CX³fIZY §fSX Af¹ff ±ffÜ CXÀfIZY
·fOÞXIY ¦f¹ff AüSX Q¸fIY»fIY¸feÊ ´fSX QeÜ ³fSXZÔQi ³fZ Af¦f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe ³fZ A´f³fe BÀf A³fcNXe ¸fbdWX¸f IYû ¶fbdIÔY¦f WXû³fZ IZY ¶ffQ AfUZQIYûÔ »fû¦fûÔ IYû ¸fbµ°f WXZ»f¸fZMX ¶ffÔMX³fZ þfd°f ´fi¸ff¯f´fÂf þfSXe ³fWXeÔ dIYE þf þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, ¶fe°fZ LWX Àff±f Qû A³¹f ¹fbUIY ·fe ±fZÜ
WX¸f»ff IYSX dQ¹ffÜ ´fd¶»fIY ¸fZÔ ¶f°ff¹ffÜ AfSXû´f WX` dIY ´fWX»fZ °fû EIY IYQ¸f Af¦fZ »fZ þf°fZ WXbE IYe ¶fe¸ff ´fidIiY¹ff IYe VfbøYAf°f VfbøY dIYEÜ 2010 ¸fZÔ Qû³fûÔ IYe SXWXZ WXỒÜ EÀfOXeE¸f ³fZ IYûMXÊ IYf þb»ffBÊ IYû UÀfÔ°f dUWXfSX B»ffIZY ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ §fSX ¸fZÔ AfIYSX CX³fIZY DY´fSX
dIYÀfe ³fZ BÀfIYf UedOX¹fû ¶f³ffIYSX AfSXû´fe IYfSX ÀfZ WXe ¦ff»fe-¦f»füþ WXZ»f¸fZMX ¸f`³f ³ff¸f ÀfZ A´f³fe EIY WXû ¦fBÊ WX`Ü SXf§fUZÔQi IbY¸ffSX IZY d¸fÂf QûÀ°fe IYf»fZþ ¸fZÔ WXbBÊ ±fe CXÀf WXUf»ff QZ°fZ WXbE ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WXSXÀfÔ·fU ´fcUÊ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYe ´f}e dIY˜e WX¸f»ff IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¸fZÔ »fcMX´ffMX
UZ¶fÀffBMX ¶f³ffBÊ WX` AüSX ·ffSX°f IYe ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°¹fb WXû ¦fBÊ QüSXf³f Qû³fûÔ øY¸f¸fZMX ±fZÜ ¸fQQ IYSXf³fZ IYf ·fSXûÀff dQ¹ffÜ IbY¸ffSX ¸fÔ¦f»f¸f AüSX CX³fIYe §fSXZ»fc IYeÜ
ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f IYSX IYSX³fZ »f¦ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UWX IYfSX
dQ¹ffÜ UWXeÔ Q¸fIY»fIY¸feÊ IZY ¸fZÔ SXJf EIY OXÔOXf »fZIYSX CX°fSXf
»fbMXZSXûÔ IZY AÔ°fSXSXfª¹fe¹f
d½fÄff´f³f QZ³fZ IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSmÔX
¢»ffÀfeRYfBXOX
Ad²fIYfSXe ³fZ d»fdJ°f ¸fZÔ AfSXû´fe AüSX CXÀf³fZ ³fSXZÔQi IZY Àff±f ²f¢IYf-
IYe dVfIYf¹f°f CXÀfIZY WXe ±ff³fZ ¸fZÔ
IYeÜ RYüSX³f ÀfSXIYfSXe IYf¸f ¸fZÔ
¸fb¢IYe IYSX WX¸f»ffIYSX dQ¹ffÜ ¶ffIYe
»fû¦fûÔ ³fZ ¶fe¨f-¶f¨ffU IYSXf¹ffÜ BÀfe
d¦fSXûWX IYf SXfþRYfVf
¶ff²ff, OXйfcMXe IZY QüSXf³f WX¸f»ff QüSXf³f ´fcSXe UfSXQf°f IYf IYSXe¶f 35 ÀffdWX¶ff¶ffQ: IYüVffÔ¶fe ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ QcSX·ff¿f ³fa. - 7982719319
IYSX³fZ Àf¸fZ°f IYBÊ A³¹f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ ÀfZIÔYOX IYf dIYÀfe ³fZ ¸fû¶ffB»f ÀfZ VfbIYi UfSX IYû U`Vff»fe ÀfZ ÀfSX¦f³ff ÀfdWX°f
¸ff¸f»ff QþÊ IYSX dÀf´ffWXe dþ°fZÔQi
IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ
UedOX¹fû ¶f³ffIYSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff
´fSX Uf¹fSX»f IYSX dQ¹ffÜ UdSXâ
¨ffSX »fbMXSZ XûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ »fbMXSZ XûÔ
IYf ¹fWX AÔ°fSXSXfª¹fe¹f d¦fSXûWX CXØfSX
´fiQVZ f, dQ»»fe AüSX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ
McXSX E¯OX MÑ`X½f»Àf Af½fV¹fIY°ff ¶fZQJ»fe Àfc¨f³ff
CXÀfIZY dJ»ffRY dU·ff¦fe¹f þfÔ¨f IZY ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfc¨f³ff
AfQZVf ·fe QZ dQE ¦fE WX`ÔÜ d¸f»fe °fû CX³WXûÔ³fZ RYüSX³f ¸ff¸f»ff »fcMX´ffMX IYSX°ff ±ffÜ CX³fÀfZ »fcMX IZY ´ffÔ¨f I`Y³fZOXf-AfgÀMÑZXd»f¹ff RiYe ½feªff, SXWX³ff, £ff³ff, 2 Àff»f IYf ½fIÊY ¸f`Ô SXf¸f CX´ff²¹ff¹f ´fbÂf VfaIYSX CX´ff²¹ff¹f ¶fe1, ªf³fIY´fbSXe IYf d³f½ffÀf
dRY»fWXf»f dþ°fZÔQi IYû ÀfÀ´fZÔOX IYSX QþÊ IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ffÜ ¸fû¶ffB»f, ¨fûSXe IYe Qû ¸fûMXSXÀffBdIY»f, ´fSXd¸fMXÜ IY¸ffEa 3 »ff£f ¸fWXe³ffÜ IYûBÊX ´f`Àff ³ff ½feªff ÀfZ ´fWX»fZ ³ff E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû A´f³fZ WcaXÜ ¸fZSXf ´fbÂf V¹ff¸f CX´ff²¹ff¹f VffQeVfbQf W`X ½f CXÀfIYe ´f°³fe IYf ³ff¸f
dQ¹ff ¦f¹ffÜ WXf»ffÔdIY UfSXQf°f IZY AfSXû´fe dþ°fZÔQi IZY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff °f¸fÔ¨ff U ¨ffIcY ¶fSXf¸fQ WXA b f WX̀Ü ¶ffQ ¸fZÔÜ ¨ffdWXE WZX»´fSX, IYfSX´fZÔMXSX, ¸fZÀf³f, ½f`»OXSX, ´»f¸¶fSX, OÑXfBX½fSX, Afg³f»ffBX³f ´fûMÊX»f ½f ¹fcMëc¶f ¨f`³f»f IZY d»fE ½fedOX¹ffZ SXe¸ff CX´ff²¹ff¹f W`XÜ Qû³fûÔ A´f³fe ¸f³f¸ff³fe IYSX°fZ W`X ½f ´fdSX½ffSX ¸fZÔ dQ³f-
Àf¸f¹f UWX Lb˜e ´fSX ±ff AüSX QþÊ IYSX CXÀfZ ÀfÀ´fZÔOX IYSX d¦fSXµ°ffSX ´fbd»fÀf A²feÃfIY ³f¦fSX dõ°fe¹f Afg´fSmXMXSX, ÀMXûSXIYe´fSX, ½fZMXSX, Àfb´fSX½ffBÊXªfSX, ¸f`³fZªfSX, IbYIY BX°¹ffdQÜ EdOXMXSX ½f d½fÄff´f³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe Af½fV¹fIY°ff W`XÜ SXf°f Óf¦fOÞXf IYSX°fZ W`ÔXÜ ½fWXeÔ ¸fZSXe ´fbÂf½f²fc SXe¸ff CX´ff²¹ff¹f QWZXªf CX°´feOÞX³f
´fbd»fÀf IYe UQeÊ ¸fZÔ ·fe ³fWXeÔ ±ffÜ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶ffWXSXe-CXØfSXe ¦ffdþ¹ff¶ffQ Äff³fZQÔ i dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfSXIYfSXe SXdªfÀMXOÊX IaY´f³fe ÀfZ WXe A´»ffBÊX IYSmÔXÜ IZY IZYÀf ¸fZÔ RaYÀff³fZ IYe ²f¸fIYe QZ°fe W`XÜ dªfÀf IYfSX¯f ´fcSXf ´fdSX½ffSX
´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY Q¸fIY»f dþ»ff ´fbd»fÀf CX´ff¹fböY ³fZ BÀfIYe »fbMXSZ XûÔ IYe ´fWX¨ff³f ÀfSX¦f³ff AfdÀfRY U RYû³f : 73476708 ´fSmXVff³f W`XÜ ¸f`Ô A´f³fZ ´fbÂf ½f CXÀfIYe ´f°³fe IYû A´f³fe ¨f»f-A¨f»f
AfdSXÀf CXRYÊ ´fÔdOX°f d³fUfÀfe¦f¯f Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff,
ÀMXZVf³f ´fSX °f`³ff°f »fedOXÔ¦f RYf¹fSX¸f`³f ´fbdá IYSX Qe WX`Ü ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff ½fIÊY ½feªff I`Y³fZOXf, AfgÀMÑZXd»f¹ff, IaaYÀMÑX¢Vf³f/ÀMXûSX/AfBÊXMXe IaaY´fd³f¹fûÔ d³f¹fSX ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 Àfad´fØf ÀfZ ¶fZQJ»f IYSX°ff WcaXÜ ·fd½f¿¹f ¸fZÔ C³fÀfZ ªfû ·fe Àfa¶fa²f SXJZ¦ff
SXfþ IcY´fSX ³fZ A´f³fe dVfIYf¹f°f ¸fZÔ WX` dIY ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ·fe þfSXe Àfe»f¸f´fbSX dQ»»fe, AIYSX¸f U AQ³ff³f ¸fZÔ ªføYSX°f : ¹ff »fZ³f-QZ³f IYSmX¦ff ½fû JbQ dªf¸¸fZ½ffSX WXû¦ffÜ ¸fZSmX ¹ff ¸fZSmX ´fdSX½ffSX IYe
CXRYÊ Aïc d³fUfÀfe¦f¯f þfRYSXf¶ffQ RYû³f : SXd½f 9999889104
¶f°ff¹ff dIY UWX SXûdWX¯fe ÀfZ¢MXSX- WX`Ü ÀMXûSX IYe´fSX, IY¸´¹fcMXSX Af´fSmXMXSX, RcYOX ´f`IYSX, OÑXfBÊX½fSX, IYûBÊ dªf¸¸fZQfSXe ³fWXeÔ WXû¦feÜ
dQ»»fe IZY øY´f ¸fZÔ WXBb ÜÊ BX»fZ¢MÑXedVf¹f³f, ´»f¸¶fSX, dÀf¢¹fûdSXMXe, ¦ffOÊX, ½fZMXSX, IbYIY, ³fû EOX½ffaÀf,
SXWX³ff, £ff³ff, dMXIYMX, ¶fe¸ff RiYeÜ EªfZÔMÐXÀf ½f`»fIY¸fÜ øYQifVf

¦fû»fe ¸ffSX AfSXûd´f°f ³fZ dIY¹ff ÀfSXZÔOXSX 9815119633, 9855577523


I`Y³fZOXf-AfgÀMÑZXd»f¹ff 3 Àff»f IYf ½feªff, RiYe SXWX³ff, £ff³ff AüSX
E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû CXØfSXe AüSX
¶ffWXSXe dQ»»fe IZY d½fd·fÖf dªf»fûZÔ ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX³fZ IYû
¶fZQJ»fe Àfc¨f³ff
�IYû ¸ffSX"¸f`³dQ¹ffÜ"
dMXIYMX IY¸´f³fe QZ¦feÜ Àf`»fSXe 2 ÀfZ 3 »ff£f ¸fWXe³ffÜ W`X»´fSX, Àf½fÊÀff²ffSX¯f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f ßfe CXQ¹f
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BadOX¹ff ³¹fcªf ·f°feÊ IYSXf¹ff WX`Ü EÀfAfBÊ SXdUÔQSX
BX¨LbXIY ´fÂfIYfSXûÔ ½f d½fÄff´f³f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYe
IYfSX´fZ³MXSX, ¸f`Àf³f, ´»f¸¶fSX, OÑXfBÊX½fSX, IbYIY, ½fZMXSX, Af´fSmXMXSX,
SXûdWX¯fe dþ»fZ IZY A¸f³f dUWXfSX fZ ·fSX°f »ff»f ÀffWXc AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨fZ AüSX §ff¹f»f ·fSX°f Àfb´fSX½ffBÊXªfSX BX°¹ffdQ ¨ffdWX¹fZZÜ SXdªfÀMXOÊX IY¸´f³fe ÀfZ WXe A´»ffBÊX IYSmÔXÜ
Af½fV¹fIY°ff W`XÜ ´fiQf´f ´fbÂf À½f. ßfe ¸fªfû»f »ff»f ½f ¨faQf ´f}e ßfe ¸fªfû»f »ff»f, d³f½ffÀfe-
±ff³fZ ¸fZÔ CXÀf UöY WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ff B°f³ff Àfb³f°fZ »ff»f ÀffWXc U CXÀfIZY ´fdSXUfSX Uf»fûÔ RYûZ³f : 7087033731
³fa¦f»fe ªffd»f¶f, ªf³fIY´fbSXe, ¶fe-1 ¶»ffgIY , ³fBÊX dQ»»fe-58 IZY ´fbÂf
þ¶f EIY ¹fbUIY Jc³f ÀfZ Àf³fZ WXe ±ff³fZ ¸fZÔ ¸füþcQ ´fbd»fÀfUf»fûÔ ÀfZ d¸f»fZÜ OXfg¢MXSX ³fZ CXÀfIZY þ¶fOÞXZ IY³ffOXf, AfgÀMÑZXd»f¹ff, Qb¶fBÊX, IbY½f`°f, ÀfDYQe, SXdVf¹ff, dÀfa¦ff´fbSX, ¸fZÔ Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, SXf²fZV¹ff¸f ½f CXÀfIYe ´f}e SX¸ff½f°fe IYû CX³fIZY ½¹f½fWXfSX NXeIY ³fWXeÔ WXû³fZ IZY
IY´fOÞXûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff AüSX CXÀfIZY WXf±f IZY ¨fZWXSXZ ´fSX WXUfBÊ °f`SX ¦fBÊ'' IZY ´ffÀf §ffU, ¶ff¹feÔ AfÔJ ¸fZÔ ´fPÞZX-d»f£û AüSX A³f´fPÞX IYfSXe¦fSXûÔ AüSX W`»´fSX IYe ·ffSXe ªføYSX°fÜ d³f¹fSX ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 IYfSX¯f dQ³ffaIY 16-01-2015 IYû ¶fZQ£f»f IYSX dQ¹ff ±ff »fZdIY³f A¶f
¸fZÔ QZÀfe IY˜f ±ffÜ A·fe IYûBÊ Àfcþ³f, ³ffIY ÀfZ Jc³f AfdQ Af³fZ ½feªff IZY ´f`ÀfZ Àf`»fSXe ÀfZ IYMX½ffEaÜ RYû³f : 7710404041 RYû³f : SXd½f 9999889104 CX³fIZY ½¹f½fWXfSX ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f IZY ´fid°f A¨LZX WXû ¦f¹fZ W`ÔXÜ A¶f CX³fÀfZ
´fbd»fÀfIY¸feÊ IbYL IYWX°ff-Àf¸fÓf°ff VfbIiYUfSX IYe SXf°f 10 ¶fþIYSX 20 IYe ¶ff°f IYWXeÜ ·fSX°f »ff»f ³fZ A´f³fZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY Àfa¶fa²f A´f³ff d»fE W`ÔX °f±ff A¶f CX´fSXûöY Qû³fûÔ
dIY ¶fQWXUfÀf ¹fbUIY ³fZ IYWXf, d¸f³fMX ´fSX I`Y»ffVf dUWXfSX dIYSXfOÞXe ´fbd»fÀf IYû dQ¹fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff CX³fIZY Àf¸fÀ°f ¨f»f ½f A¨f»f Àf¸´fdØf ¸fZÔ WXIYQfSX WXûa¦fZ AüSX ·fd½f¿¹f ¸fZÔ
IYf SXWX³fZ Uf»ff ¸f³fe¿f ±ff³fZ ¸fZÔ
"¸f`³fZ ·fSX°f »ff»f ÀffWXc IYû ¸ffSX
dQ¹ffÜ" B°f³ff Àfb³f°fZ WXe ±ff³fZ ¸fZÔ
¸füþcQ ´fbd»fÀfUf»fûÔ IZY ¨fZWXSXZ ´fSX
Af¹ff AüSX ¶fû»ff dIY CXÀf³fZ
Àfb»°ff³f´fbSXe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ ·fSX°f
dIY UWX WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX ´fe -4
Àfb»°ff³f´fbSXe IZY ´ffÀf ´ffdIÔYʦf ¸fZÔ
A´f³fe IYfSX JOÞXe IYSX°ff WX`Ü
Jû¹ff-´ff¹ff E¢Vf³f BadOX¹ff Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Àf¸fcWX IYû ¸fZ»f/dRY¸fZ»f
AIYfCX³MZX³MX ¨ffdWXE dªfÀfZ IYf¸f IYSX³fZ IYf IY¸f ÀfZ IY¸f
A¶f Qû³fûÔ ¸fZSmX ¸fb½fd¢IY»f IZY Àff±f SXWZX¦fZÔÜ A¶f CX³f Qû³fûÔ ÀfZ ¸fZSmX
¸fb½fd¢IY»f IYû IYûBÊX dVfIYf¹f°f ³fWXeÔ W`XÜ
3 ½f¿fÊ IYf A³fb·f½f WXûÜ ³ffg±fÊ dQ»»fe IZY A·¹f±feÊ IYû
WXUfBÊ °f`SX ¦fBÊÜ Àff¸f³fZ JOÞXZ ¹fbUIY »ff»f ÀffWXc IYû ¦fû»fe ¸ffSX Qe WX`Ü UfSXQf°f IZY UöY ´ffdIÔYʦf EdSX¹ff IZY ¸f`Ô V½fZ°ff ´ffNXIY, ´fbÂfe ßfe ´fiVffa°f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ´fif±fd¸fIY°ffÜ E¸fEÀf AfgdRYÀf ÀffgµMX½fZ¹fSX ´fSX IYf¸f IYSX³fZ
ÀfZ CX³WXûÔ³fZ IbYÀfeÊ ´fSX ¶f`NX³fZ AüSX
d´fÀMX»f QZ³fZ IYe ¦fbþfdSXVf IYe,
CXÀfIZY WXf±f ¸fZÔ QZÀfe IY˜f ±ff AüSX
IY´fOÞXZ Jc³f ÀfZ Àf³fZ ±fZÜ BÀfIZY ¶ffQ
IZY¹fSX MXZIYSX Àf»f¸ff³f ³fZ CXÀfZ EIY
dSXþUf³f ³ff¸fIY ¹fbUIY IZY ¸fû¶ffB»f ¸fIYf³f ³fa. 62 ¦ffa½f ´fûVfa¦fe´fbSX, ªf³fIY´fbSXeX, ³fBÊ IZY A³fb·f½f ½ff»fZ A·¹f±feÊ IYû ´fif±fd¸fIY°ff Qe ªff¹fZ¦feÜ
Àf`»fSXe 10,000 ÀfZ Vfb÷YAf°fXÜ
£fû¹ff-´ff¹ff
CXÀf³fZ ·fe d¶f³ff dIYÀfe ´fid°fSXû²f IZY IYSXe¶f 11 ¶fþIYSX 24 d¸f³fMX ´fSX ÀfZ RYû³f dIY¹ff AüSX IYWXf dIY dQ»»fe-110058 IYe d³f½ffÀfe WcaXÜ ÂfbdMX½fVf ¸fZSXe ¸f`Ô SXf²ff Àf¨fQZ½ff, ´fbÂfe ßfe Àfaªf¹f Àf¨fQZ½ff, ¸fIYf³f ³fa. 62
ÀfWXþ°ff ÀfZ d´fÀMX»f ¸füþcQ Qû ´feÀfeAfSX IYfg»f A¸f³f dUWXfSX þ»Qe AfAû ¢¹fûÔdIY Àf»f¸ff³f 10½feÔ IYe ¸ffIÊYVfeMX ¸fWXf½feSX ³f¦fSX ¸fZÔ IYWXe £fû
´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IZY WXUf»fZ IYSX QeÜ ´fbd»fÀf IYû d¸f»feÜ dþÀf¸fZÔ IYfg»fSX ´ffdIÔYʦf IYû ¶fÔQ IYSX SXWXf WX`Ü SXf°f
Àfa´fIÊY IYSmÔX : E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f BaXOXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, d³f¹fSX ¦ffa½f ´fûVfa¦fe´fbSX, ªf³fIY´fbSXeX, ³fBÊ dQ»»fe-110058 IYe
¦fBÊX W`X, dªfÀfIYf A³fbIiY¸ffaIY ³fa¶fSX 0122362 ¸fWZX³Qic BX³IY»fZ½f, dQ»»fe-33 d³f½ffÀfe WcaXÜ ÂfbdMX½fVf ¸fZSXe 10½feÔ IYe ¸ffIÊYVfeMX ¸fWXf½feSX ³f¦fSX
CXöY ¶fe°fe SXf°f 10 ¶fþIYSX 20 ³fZ IYWXf dIY CXÀfIZY ·ffBÊ IYû 9 ¶fþIYSX 40 d¸f³fMX ´fSX UWX
d¸f³fMX IYe WX`Ü dRY»fWXf»f ´fbd»fÀf Àfb»°ff³f´fbSXe ¸fZÔ WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX ´ffdIÔYʦf EdSX¹ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff, BÀfe ¶fe¨f W`XÜ dªfÀf dIYÀfe IYû d¸f»fZ IÈY´¹ff CX´fSXû¢°f ´f°fZ ´fSX ¸fZÔ IYWXe £fû ¦fBÊX W`X, dªfÀfIYf A³fbIiY¸ffaIY ³fa¶fSX 0224532
AfSXûd´f°f ¸f³fe¿f IbY¸ffSX ÀfZ ´fcL°ffL ´ffdIÔYʦf IZY ´ffÀf ¦fû»fe ¸ffSX Qe ¦fBÊ dIYÀfe ³fZ CXÀfZ ´feLZ ÀfZ ¦fû»fe ¸ffSX Àfa´fIÊY IYSmXÜ RYû³f : SXfIZYVf ·ffSXõXfªf 9250706656 W`XÜ dªfÀf dIYÀfe IYû d¸f»fZ IÈY´¹ff CX´fSXû¢°f ´f°fZ ´fSX Àfa´fIÊY IYSmXÜ
IYSX SXWXe WX`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX, WX`, dþÀfZ A¦fiÀfZ³f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ QeÜ
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
������������������������� A³¹f ´fiQZVfûÔ ÀfZ ���������������������������� ���������������������������
5
�����������������������

����������������������������������������������������������� d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff IZY d»fE ¶ffþfSX ´fi¸fbJûÔ ³fZ


¸f±fbSXf/»fûIZYVf ¨fü²fSXe
Jfô ´fQf±fûÊÔ ¸fZÔ d¸f»ffUMX IZY ERYEÀfOXeE: EIY ´fJUfOXZ ¸fZÔ 'Qc²f ¸ffdRY¹ff' ´fSX QcÀfSXe ¶fOXe IYfSXÊUfWXe þf³fIYfSXe ³fWXeÔ WX`Ü Jfô ÀfbSXÃff
EUÔ Aü¿fd²f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f IYe
dU²ff¹fIY ´fi¸fûQ dUþ IYf dIY¹ff Ad·f³f³Q³f
dJ»ffRY ERYEÀfOXeE IYf Ad·f¹ff³f MXe¸f °¹fûWXfSX IZY Àfeþ³f ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ ´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXbÀf`³f
¸f±fbSXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû Ad²fIYfSXe Lf°ff ¸fbIYZ Vf IbY¸ffSX, ³f³QdIYVfûSX A´fd¸fßf¯f IYe þf³fZ Uf»fe ´ff¸fû»fe³f ´ff³fe´f°f VfWXSX IZY Àf·fe ¶ffþfSX
Qe´ffU»fe, WXû»fe, SXÃff¶fÔ²f³f þ`ÀfZ ERYEÀfOXeE ³fZ EIY ´fJUfOÞXZ IZY AÔQSX QcÀfSXe ¹ffQU Jfô ÀfbSXÃff Ad²fIYfSXe þ³f´fQ ¸f±fbSXf dSXRYfB³OX, Vf`¸´fc, U³fÀ´fd°f §fe A³¹f Àff¸f¦fie IYSXIZY dRYSX d³fd¿IiY¹f WXû þf°fe WX`ÔÜ
dUVfZ¿f °¹fûWXfSXûÔ ÀfZ ´fWX»fZ ¨f»ff¹ff WXû»fe, Qe´ffU»fe AüSX SXÃff ¶fÔ²f³f ´fi¸fbJûÔ ³fZ dU¦f°f 14 A¦fÀ°f VfWXeQ
¶fOXe IYfSXUÊ fWXe IYe WX̀Ü Jfô ÀfbSXÃff ³fZ ´fbd»fÀf MXe¸f IZY Àff±f IZYOXe ´fbd»fÀf ¨füIYe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸füIZY ÀfZ Qû AfSXûd´f¹fûÔ Àf¸¸ff³f d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff IYe A´ffSX
þf°ff WX`Ü þ¶fdIY d¸f»ffUMX IYf Ad²fIYfSXe IYe MXe¸f U Lf°ff ´fbd»fÀf õfSXf ÃfZÂf IZY ³fü¦ffÔU ¸fÔZ BÊVfb OX¹Z fSXe ´fSX ¶fOXe Àf»f¸ff³f Jf³f ´fbÂf BÊVfU °f±ff Vffd¶fSX Jf³f ÀfZ ´fWX»fZ WXSX Àff»f d¸f»ffUMX JûSXûÔ
IYf»ffIYfSXû¶ffSX Àff»f ·fSX ¨f»f°ff IZY dJ»ffRY Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ÀfRY»f°ff IZY d»fE dU²ff¹fIY ´fi¸fûQ
¦fif¸f ³fü¦ffÔU ÀfZ ³fIY»fe Qc²f U JûAf ¶f³ff³fZ IYfSXUÊ fWXe IYeÜ Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f ´ff¸fû»fe³f ´fbÂf Àfbþf³f d³fUfÀfe¦f¯f ³fü¦ffÔU ±ff³ff Lf°ff dUþ IYû Vffg»f AûPÞXfIYSX U
WX`Ü ¸f±fbSXf þ³f´fQ þWXSXe»fZ Qc²f Uf»fe OX¹Z fSXe ¸fZÔ Lf´fZ¸ffSXe, ³fIY»fe JûAf dSXRYfB³OX, ÀfcJf ´ffCXOXSX Qc²f, Vf`¸´fc, IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ffÜ A´fd¸fßf¯f IYSX³fZ IZY þf°ff WX`Ü IYfSXÊUfBÊ ³f WXû³fZ ÀfZ ´fcSXf
AüSX CXÀfÀfZ ¶f³f³fZ Uf»fZ Jfô Àff»f Jb»fZAf¸f d¸f»ffUMXe Jfô ´fb¿´f¦fb¨L QZIYSX CX³fIYf Ad·f³f³Q³f
¶f³ff³fZ Uf»fe Àff¸f¦fie IYe ¶fSXf¸fQ¦fe IYSX Qû U³fÀ´fd°f §fe IYf ´fi¹fû¦f IYSX Qc²f ¶f³ffIYSX Àf¸¶f³²f ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff ´fÔþeIÈY°f IYSX IYfSXUÊ fWXe dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX
´fQf±fûÊÔ IYf IYfSXû¶ffSX IYSX³fZ Uf»fûÔ »fû¦ffÔZ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe WXÜ`g JûAf °f`¹ffSX IYSX°fZ ´ff¹fZ ¦f¹fZÜ Jfô ÀfbSXÃff IYe ¦fBÊ WX̀Ü Vfd³fUfSX IYû Jfô ÀfbSXÃff Àff¸f¦fie d¶fIY°fe WX`Ü °¹fûWXfSX ¹ff
IYe þOXZÔ ¶fWXb°f ¦fWXSXe WX`ÔÜ WXf»ff°f ÀfWXf»f¦f IZY Àfeþ³f ¸fZÔ ¶fOÞXe ¸ffÂff Àf¹fbÔöY ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f IZY A²¹fÃf
EÀf.EÀf. d³fSXþÔ ³f Jfô ÀfbSXÃff Ad²fIYfSXe õfSXf ´fbd»fÀf MXe¸f IYû Àff±f »fZIYSX Ad²fIYfdSX¹fûÔ õfSXf ¦fif¸f ³fü¦ffÔU IYf d³fSXeÃf¯f Àfb³fe»f ASXûOXf , ¨fZ¹fSX¸fZ³f QVfʳf
¹fWX WX` dIY BÀf IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ »f¦fZ Ad²fIYfSXe þ³f´fQ ¸f±fbSXf, Jfô ÀfbSXÃff Lf´fZ¸ffSXe IZY QüSXf³f A´fd¸fdßf°f JûAf U dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fZÔ JûUf QZWXf°f ÃfZÂf ÀfZ d¶fIiYe IZY
»fû¦f AfOXÊSX d¸f»f³fZ ´fSX ¨ffSX §fÔMXZ ¸fZÔ d»fE ´fWXbÔ¨f°ff WX` AüSX VfWXSX ¸fZÔ ·fe »ff»f U²fUf, Ad³f»f ¸fQf³f, ¨f³Qi
WXþfSXûÔ »feMXSX Qc²f °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe SXÃff¶fÔ²f³f ´fSX Jfô ÀfbSXÃff EUÔ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¸f±fbSXf þ³f´fQ ¸fZÔ WXSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü dU·ff¦f IYf RYûIYÀf °f`¹ffSX dIY¹ff þf°ff WX`Ü °¹fûWXfSXe ÀfWX¦f»f, ÀfbVfe»f ¨ffU»ff, ¦füSXU IZY ´fi¸fbJ WX`Ô þû ³ff IZYU»f ·ffSXe Ad·f·fc°f WX`Ô U CX³fIZY Àf¸f´fʯf ·ffU
dÀ±fd°f ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY Aü¿fd²f ´fiVffÀf³f (ERYEÀfOXeE) °¹fûWXfSX ÀfZ ´fWX»fZ JûE ¸fZÔ d¸f»ffUMX Qc²f AüSX Qc²f ÀfZ ¶ff³f³fZ Uf»fZ Jfô Àfeþ³f ¸fZÔ dOX¸ffÔOX ¶fPÞX³fZ IZY Àff±f d»fJf, ¸fWXZ³Qi WXbdOX¹ff, IÈY¿¯f ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f IYû IYûdMXVf: Àff²fbUfQ QZ°ff WX`ÔÜ
dþ»ff ´fiVffÀf³f AüSX dþ¸¸fZQfSX IYe MXe¸fZÔ dRYSX ÀfZ ÀfdIiY¹f WXû ¦fBÊ WX`ÔÜ IZY d³fSXeÃf¯f IZY d»fE IYf¹fÊUfdWX¹ffÔ ´fQf±fûÊÔ ´fSX WX`Ü WXf»ffÔdIY d´fL»fZ WXe Qc²f ¸fZÔ d¸f»ffUMX ¶fPÞX þf°fe WX`Ü RbYMXZ»ff, ÀfbVfe»f ·fSXfOXf, dUþ¹f WXbE ¶fd»IY À±ff³f À±ff³f ´fSX CX³WXû³fZ VfWXSXe dU²ff¹fIY ³fZ ´ff³fe´f°f þ³f´fQ
dU·ff¦f BÀf Àf¶fÀfZ A³fd·fÄf SXWXZ WX`Ô, dU·ff¦f õfSXf IYBÊ MXe¸fZÔ ¶f³ffBÊ ¦fBÊ WX`Ô, WXû°fe WX`ÔÜ BÀf Àff»f ·fe dU·ff¦f ³fZ Àff»f ·fe PXfBÊ WXþfSX ÀfZ ª¹ffQ f dÀfÔ±fZdMXIY Qc²f IYf CX°´ffQ³f ·fe B³f IY¢IYOX ÀfbJdUÔQSX dÀfÔWX WX`´´fe d°fSXÔ¦ff ¹ffÂff IYf ·f½¹f ÀUf¦f°f IZY Àf·fe Àff¸ffdþIY U ²ffd¸fÊIY
»fZdIY³f ´fWXbÔ¨f, ¸fb³ffRYf AüSX þû VfWXSX ÀfZ »fZIYSX QZWXf°f °fIY IY¸fSX IYÀf WXbBÊ WX`Ü d´fL»fZ EIY d³fSXeÃf¯f dIYE ¦fE ±fZ AüSX IYfSXe¶f dQ³fûÔ ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ ´fSX VfbøY WXû þf°ff ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWXZ Ü BÀf dIY¹ff, ´fZ¹fþ»f U ¸feNXZ ´ff³fe IYe ÀfÔ¦fNX³fû IZY ´fid°f dUVfZ¿f Af·ffSX IYe
¶fÔQSX¶ffÔMX IZY ¨f»f°fZ IYfSXÊUfWXe WXû°fe d¸fNXfB¹fûÔ AüSX JûE IZY Àf`Ô´f»f »fZ ´fJUfOXZ ¸fZÔ VfWXSX U QZWXf°f ÀfZ ¶fOXe ´ffÔ¨f Àfü Jfô ´fQf±fûÊÔ IZY ³f¸fc³fZ WX`Ü ª¹ffQf°fSX d¸fNXfB¹fûÔ IYû ¶f³ff³fZ AUÀfSX ´fSX ·ffUdU·fûSX WXû°fZ WXbE L¶fe»fZ »f¦ffBÊ, d¸fNXfBʹffÔ RY»f Ad·f½¹fdöY IYeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX
³fWXeÔ WX`Ü ERYEÀfOXeE IYf Ad·f¹ff³f SXWXe WX`ÔÜ §fZUSX ´fSX ·fe »f¦ff°ffSX ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ QbIYf³fûÔ ÀfZ Jfô ´fQf±fûÊÔ þfÔ¨f IZY d»fE ·fZþZ ¦fE ±fZ »fZdIY³f ¸fZÔ Qc²f IYf BÀ°fZ¸ff»f WXû°ff WX`Ü EZÀfZ dU²ff¹fIY ´fi¸fûQ dUþ ³fZ IYWXf dIY dU°fdSX°f dIY¹fZ ¦f¹fZÜ CX³WXû³fZ IYWXf ´ff¿fÊQ Àfb³fe»f Àfû³fe, SXRYfIY°f
»f¦ff°ffSX þfSXe WX`Ü Vfd³fUfSX IYû ·fe ³fþSX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü Qc²f IY»fZ¢Vf³f IZY ³f¸fc³fZ d»fE þf ¨fbIZY WX`Ô, dþ³WXZÔ B³f¸fZÔ ÀfZ dIY°f³fûÔ IZY dJ»ffRY ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸ffUf AüSX ´f³feSX, UfÀ°fU ¸fZÔ Àf¸¸ff³f IZY ´ffÂf °fû dIY UZ Àf·fe ¶ffþfSX ´fi¸fbJûÔ IYe WXÀf³f, ´ff¿fÊQ AV½f³fe PXeÔ¦fSXf, ´ff¿fÊQ
þfÔ¨f IZY d»fE ³f¸fc³fZ ·fZþZ ¦fEÜ ÀfÔZMXSXûÔ, OXZ¹fdSX¹fûÔ ´fSX ·fe Lf´fZ ¸ffSXZ þfÔ¨f IZY d»fE ´fi¹fû¦fVff»ff ¸fZÔ ·fZþ dUd²fIY IYfSXÊUfBÊ WXbBÊ ¹fWX dIYÀfe IYû dÀfÔ±fZdMXIY WXe J´ffE þf°fZ WX`ÔÜ Àf¹fbÔöY ½¹ff´ffSX ¸fÔOX»f U ¶ffþfSXûÔ QdSX¹ffdQ»fe U CX³fIZY SXf¿MÑX´fiZ¸f ÀfZ ´fd°f ¹fû¦fZVf OXfUSX CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ

IYfSX ¸fÔZ d¸f»fe ÀfUf »ffJ


IYe VfSXf¶f IZYSX»ff Af¹fbUZÊdQIY ´fÔ¨fIY¸ffÊ ´fðd°f õfSXf ¸f±fbSXf ¸fZÔ U¨fbÊA»f ¸ff²¹f¸f ÀfZ QZJf d¸fVf³f VfdöY 3.0 IYf Vfb·ffSX¸·f
¸f±fbSXf: ±ff³ff IYûÀfeIY»ffÔ ´fbd»fÀf ³fZ
21 ´fZMXe AU`²f VfSXf¶f WXdSX¹ff¯ff ¸ffIYfÊ
(IYe¸f°f IYSXe¶f 1,25,000 ), EIY
þdMX»f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»f ÀfIY°ff WX` LbMXIYfSXf ¸f±fbSXf/»fûIZYVf ¨fü²fSXe ¸fdWX»ff dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ WXe þe°fZ WX`Ô
Àfû³fe´f°f/ÀfÔþeU IYüdVfIY SXWX°ff WX`Ü IZYSX»ff ±fZSXZ´fe IZY QüSXf³f ¸fWXf¸fdWX¸f SXfª¹f´ff»f CXØfSX ´fiQZVf AüSX IYBÊ À´f²ffAûÊÔ ¸fZÔ A´f³ff »fûWXf
AfBÊ-20 IYfSX ÀfdWX°f Qû »fû¦fûÔ IYû Àfû³fe´f°f IZY AûÀfû ³ff³fIY ²¹ff³f dUVfZ¿f þOÞXe-¶fcdMX¹fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Af³³fQe¶fZ³f ´fMXZ»f IYe A²¹fÃf°ff ¸f³fUf¹ffÜ Afþ QZVf AüSX ´fiQZVf
d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü ´fi·ffSXe d³fSXeÃfIY ¸fÔdQSX ¦ffÔU ¸fbSX ±f»f ¸fZÔ IZYSX»ff VfSXeSX ÀfZ dU¿f`»fZ ´fQf±fÊ ¶ffWXSX EUÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f dUØf¸fÔÂfe ·ffSX°f ÀfSXIYfSXZÔ CX³WXZÔ Àf¸¸ffd³f°f IYSX SXWXe
IYûÀfeIY»ffÔ ´fi¸fûQ ´fÔUfSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¹fbUZÊdQIY ´fÔ¨fIY¸ffÊ ÀfZÔMXSX IYe d³fIY»f°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ B¸¹fc³f dÀfÀMX¸f ÀfSXIYfSX d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f, WX`ÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ
³fÔQ¦ffÔU ´fb»f IZY ³fe¨fZ ´fbd»fÀf MXe¸f ÀfbøYAf°f IYe ¦fBÊ, þWXfh IZYSX»ff IYû ·fSX´fcSX ¸fþ¶fc°fe WXfdÀf»f WXû°fe WX` ¸fb£¹f¸fÔÂfe CXØfSX ´fiQZVf ¹fû¦fe ¸fdWX»ffAûÔ IYû WXe §fSX IYe ¨ff¶fe Qe
¨f`dIÔY¦f Ad·f¹ff³f ¨f»ff SXWXe ±feÜ BÀfe ±fZSXZ´fe U Af¹fbUZÊdQIY QUfB¹fûÔ AüSX SXû¦fe IYe Àf¸f¦fi dÀ±fd°f ¸fZÔ ´fc¯fÊ AfdQ°¹f³ff±f õfSXf d¸fVf³f VfdöY WX`Ü ¨ffWXZ UWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf
QüSXf³f IYfSX IYû ¨f`IY dIY¹ff ¦f¹ff °fû õfSXf IYBÊ ¦fÔ·feSX ¶fe¸ffdSX¹fûÔ IYf Àfb²ffSX WXû°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY 3.0 IYf Vfb·ffSX¸·f U¨fbÊA»f dIY¹ff WXû ¹ff CX«U»ff ¹fûþ³ff IYf
d´fL»fe ÀfeMX U dOX¦¦fe ¸fZÔ dL´ffIYSX B»ffþ dIY¹ff þfE¦ffÜ AûVfû CX´f¹fû¦f dIY¹ff ±ff, ÜIZYSX»ff ±fZdSX´fe ¹fWX ÀfZÔMXSX WXdSX¹ff¯ff, ´fÔþf¶f,U ¦f¹ffÜ dþÀfIYf »ffBU ´fiÀffSX ¸f±fbSXf IY³fZ¢Vf³f, IYûdUOX IYe Af´fQf ¸fZÔ
°fÀIYSXe IZY d»fE »fZ þf¹fe þf SXWXe ³ff³fIY ²f¹ff³f ¸fÔdQSX IZY ÀfÔ°f AûVfû U Af¹fbUZÊQ WX¸ffSXe ÀfÔÀIÈYd°f IYf dQ»»fe IYf EZÀff ´fWX»ff ÀfZÔMXSX WXû¦ff þ³f´fQ IZY ´fÔ. Qe³f Q¹ff»f ¸fdWX»ffAûÔ IZY þ³f²f³f Jf°fûÔ ¸fZÔ
IbY»f 21 ´fZMXe (1008 ´f½UZ) AU`²f dÀfðf±fÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IZYSX»ff EIY Ad·f³³f dWXÀÀff WX`Ü Af¹fbUZÊQ þWXfÔ »fû¦fûÔ IYû BÀf ´fðd°f õfSXf IYBÊ CX´ff²¹ff¹f ´fVfb d¨fdIY°Àff A³fbÀfÔ²ff³f ¨fSX¯f IZY AUÀfSX ´fSX Àf¸ffþ IZY WXIY d¸f»f SXWXf WX`Ü ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ ·fe ÀfWX¹fû¦f SXfdVf ·fZþe ¦fBÊÜ Afþ
VfSXf¶f WXdSX¹ff¯ff ¸ffIYfÊ ¶fSXf¸fQ WXbBÊÜ ´fÔ¨fIY¸ffÊ ´fðd°f ÀfÔÀffSX IYe Àf¶fÀfZ WX¸ffSXZ d»fE IZYU»f SXû¦f d³fQf³f IYf ´fiIYfSX IYe þdMX»f ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ÀfÔÀ±ff³f IZY dIYÀff³f ·fU³f Àf·ff¦ffSX dUd·f³³f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f QZ³fZ Uf»fe ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfZ³ff ¸fZÔ ·fe ¸fdWX»ffEÔ IY¸feVfÔOX
´fbd»fÀf ³fZ »fJ´f°f ´fbÂf ÀfbJ´ff»f ´fbSXf³fe ´fðd°f WX` dþÀfIYf SXf¸ff¹f¯f EIY °fSXeIYf ³fWXeÔ ¶fd»IY EIY ÀUÀ±f »ff·f d¸f»f ÀfIZY¦ffÜ BÀf ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ¸fdWX»ffAûÔ, ¶fZdMX¹fûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ ¸füIYf d¸f»ff WX`Ü UZ Àf¸ffþ IZY WXSX AfgdRYÀfSX IZY øY´f ¸fZÔ °f`³ff°fe ´ff SXWXe
d³fUfÀfe ¶ffÀfUfÔ ±ff³ff WXÀf³f´fbSX dþ»ff ¸fZÔ ·fe dþIiY dIY¹ff ¦f¹ff WX` ·f¦fUf³f þeU³fVf`»fe WX`Ü Af¹fbUZÊdQIY ¸füIZY ´fSX AûVfû ÀfûWX¸f ³fZ IZYSX»f ¶fWX³fû EUÔ Ad²fIYfSXe¦f¯f IYû BÀf AUÀfSX ´fSX ¶fWX³fûÔ ³fZ SXÃff¶fÔ²f³f ÃfZÂf ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ´fiQVfʳf IYSX WX`ÔÜ E³fOXeE IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ ·fe A¶f
´f»fU»f WXdSX¹ff¯ff °f±ff IÈY¿¯f ´fbÂf ßfe SXf¸f ³fZ »fÔIYf ´fSX dUþ¹f ´fif~ d¨fdIY°ÀfIY IYf »fùf SXû¦fe IYe ´fÔ¨fIY¸fÊ ´fðd°f IYf AU»fûIY³f dQJf¹ff ¦f¹ffÜ DYþfÊʸfaÂfe ßfeIYf³°f IZY ´ffU³f ´fUÊ ´fSX SXÃff ÀfcÂf ·fe SXWXe WX`ÔÜ ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSX UZ ´fid°f·ff¦fe WXûÔ¦feÜ ¸ff0 ´fi²ff³f¸fÔÂfe
dUSXZ³Qi d³fUfÀfe ¶ffÀfUfÔ ±ff³ff WXÀf³f´fbSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ Uf´fÀf Af°fZ Àf¸f¹f Àf¸f¦fi ÀUfÀ±¹f UÈdð WXû°fe WX` Ü IYSXUf¹ffÜ IZYSX»f ÀfZ Af¹fZ OXfg¢MXSX Vf¸ffÊ ³fZ ´fÔ. Qe³f Q¹ff»f CX´ff²¹ff¹f ¶ffÔ²fZÜ Afþ ¸fûQe U ¹fû¦fe IZY IZY Aû»fÔd´fIY JZ»fûÔ ¸fZÔ ·fe ³ffSXe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe þe ³fZ Àf`d³fIY
dþ»ff ´f»fU»f WXdSX¹ff¯ff IYû d¦fSXµ°ffSX SXf¸f ÀfZ³ff IYe ±fIYf³f CX°ffSX³fZ IZY BÀfÀfZ Qe§fÊIYf»fe³f ÀUfÀ±¹f »ff·f þÔ¶fc A´f³fe MXe¸f IZY Àff±f ¹fWXfh ´fSX ´fVfb d¨fdIY°Àff A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f, ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe VfdöY ³fZ QZVf IYf ¦füSXU ¶fPÞXf¹ff WX`Ü ÀIcY»fûÔ IZY QSXUfþZ ·fe WX¸ffSXe
IYSX d»f¹ffÜ d»fE IZYSX»ff ´fÔ¨fIY¸ffÊ ´fðd°f IYf WXfdÀf»f WXû°ff WX` AüSX VfSXeSX dÀ±fSX B»ffþ IYSX SXWXZ WX`Ü ¸f±fbSXf ¸fZÔ d¸fVf³f VfdöY IZY °feÀfSXZ ³fed°f¹fûÔ ÀfZ ¸fdWX»ffAûÔ IYû CX³fIYf Àff°f ¸fZÔ ÀfZ °fe³f ´fQIY WX¸ffSXe ¶fZdMX¹fûÔ IZY d»fE Jû»fZ WX`ÔÜ

dSX¹f»f¸fe ³fZ dSX¹f»f¸fe þeMXe 5þe ÀfeSXeþ ´fZVfZUSX A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ dQ¹ff ±ff ÓffOXe Uf»fZ ¹fbUIY IZY Jf°fZ ´fSX A³fþf³f ½¹fdöY dþ»ff ¶ff»f dVfÃff ´fi¶fÔ²fIY
AüSX dSX¹f»f¸fe ¶fbIY (dÀ»f¸f) »ffg³¨f dIY¹ff IYû þfSXe IYSX dQ¹ff QcÀfSXf IiYZdOXMX IYfOXÊ Àfd¸fd°f IYf 25 IYû WXû¦ff ¨fb³ffU
dWXÀffSX-AÔ¶ff»ff/E¢Vf³f BadOX¹ff
WX³fb¸ff³f ¸fd³QSX IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f Àfû³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
IbYÔOX»fe ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYe °fSXRY ÀfZ EIY ¹fbUIY IZY
¶¹fcSXû ¸f±fbSXf/»fûIYZVf ¨fü²fSXe ³ff¸f ÀfZ Qû IiYZdOXMX IYfOXÊ þfSXe IYSX dQEÜ EIY ¹fbUIY IYû
5þe B³fZ¶f»OX À¸ffMXÊRYû³f »ffg³¨f ±ff³ff ³füWXÓfe»f ´fbd»fÀf õfSXf IYÀ¶ff þ¶fdIY QcÀfSXf dIYÀfe AûSX IYf þfSXe IYSX dQ¹ffÜ ¹fbUIY ³fZ
IYSX³fZ Uf»fZ ·ffSX°f IZY ´fWX»fZ ¶fifÔOX ³füWXÓfe»f ¸fZÔ VfZSX¦fPX-³füWXÓfe»f SXûOX ´fSX IiYZdOXMX IYfOXÊ ÀfZ PXfBÊ »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe JSXeQQfSXe IYSX »feÜ
EUÔ Àf¶fÀfZ °fZþe ÀfZ dUIYdÀf°f WXû°fZ dÀ±f°f ´fidÀfð ÓffOXe Uf»fZ ßfe WX³fb¸ff³f dþÀfIZY ¶ffQ ¹fbUIY ³fZ ¶f`ÔIY IZY dJ»ffRY dVfIYf¹f°f ÀfeE¸f
WXbE MXZ¢³ffg»ffgþe ¶fifÔOX, dSX¹f»f¸fe ³fZ ¸fd³QSX ¸fZÔ Àff°f Àff²fbAûÔ IYû dUÔOXû AûSX AfSX¶feAfBÊ ÀfdWX°f dUd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX IYe WX`ÔÜ
Afþ A´f³fe µ»f`¦fdVf´f dIY»fSX þWXSXJSb Xf³fe IYSX ¸fSX¯ffÀf³³f AUÀ±ff ´fedOÞX°f ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f ´fbd»fÀf IYû ·fe Qe WX`ÔÜ
ÀfeSXeþ, dSX¹f»f¸fe þeMXe 5þe ÀfeSXeþ MXZ¢³ffg»ffgþe IZY ³fE ¸ff³fIY ´fiQf³f ¸fZÔ LûOX »ffJûÔ IYe ³f¦fQe U Af·fc¿f¯f ¦ffÔU ³ffÔ¦f»f IY»ffÔ d³fUfÀfe dUþZÔQi dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
´fiÀ°fb°f IYe, dþÀf¸fZÔ Qû Aòb°f 5þe IYSX°ff WX`Ü ÀfUÊßfZâ ´fiÀ°fb°f IYSX°fZ WXbE ¨fûSXe IYSX Àf³fÀf³fe R`Y»ff³fZ Uf»fe CXÀfIYf IbYÔOX»fe dÀ±f°f E¨fOXeERYÀfe ¶f`ÔIY ¸fZÔ Jf°ff WX`ÔÜ
À¸ffMXÊRYû³f, dSX¹f»f¸fe þeMXe 5þe §fMX³ff IYû ´fZVfZUSX A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ WX³fb¸ff³f ¸fd³QSX ¸fZÔ ·fûþ³f ´fiÀffQe ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXff¹f ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ dþÀf ´fSX CXÀf³fZ IiYZdOXMX IYfOXÊ d»f¹ff WXbAf WX`Ü UWX IbYÔOX»fe ¸f±fbSXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
dSX¹f»f¸fe þeMXe 5þe ÀfeSXeþ
AüSX dSX¹f»f¸fe þeMXe ¸ffÀMXSX EdOXVf³f AÔþf¸f dQ¹ff ±ffÜ §fMX³ff IZY IYSXe¶f ³fVfe»ff ´fQf±fÊ d¸f»ffIYSX Àff°f Àff²fbAûÔ dIYSX³f´ff»f ´fbÂf ·f¦f°f dÀfÔWX d³fUfÀfe ¸fZÔ ÀfeEÀfÀfe ÀfZÔMXSX ¨f»ff°ff WX` AüSX A´f³fZ IYfOXÊ IYf dþ»ff ¶ff»f dVfÃff ´fi¶fÔ²fIY Àfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ¸ffÔ
´fied¸f¹f¸f ÀfZ¦f¸fZÔMX ¸fZÔ À¸ffMXÊRYû³f SXZVf¸f QZUe ·f¦fUf³f QfÀf AfQVfÊ BÔMXSX IYfg»fZþ ¸f±fbSXf
5þe Vffd¸f»f WX`ÔÜ dSX¹f»f¸fe þeMXe ¹fcþÀfÊ IYû dUÀ°fÈ°f A³fb·fU ´fiQf³f ¨ffSX ¸fWXe³fZ ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ Qû IYû þWXSXJSb Xf³fe IYSX ¸fSX¯ffÀf³³f d»fdJ ±ff³ff WXÀf³f´fbSX, ´f»fU»f »f¦ff°ffSX ´fi¹fû¦f IYSX SXWXf WX`ÔÜ ¶f`ÔIY ³fZ CXÀfIZY Jf°fZ ´fSX EIY
5þe ÀfeSXeþ °feUi ¦fd°f, ¶fZWX°fSXe³f AfSXûd´f¹fûÔ IYe d¦fSXµ°ffSX IYe WX̀Ü B³fIZY AUÀ±ff ¸fZÔ LûOX »ffJûÔ IYe ³f¦fQe U WXdSX¹ff¯ff °f±ff ¸fWXfSXfþ dÀfÔWX CXRYÊ AüSX IiYZdOXMX IYfOXÊ þfSXe IYSX dQ¹ffÜ d¶fþZÔQi IYf AfSXû´f WX` ´fSX WXbBÊ BÀf¸fZÔ dU³fe°f ¸fü¹fÊ õfSXf Àfd¸fd°f IZY dõUfd¿fÊIY
IYSX³fZ IYf UfQf IYSX°fe WX` AüSX IYf¹fÊIYf»f ´fcSXf WXû ¨fbIYf WX`Ü BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ¨fb³ffU
dOXþfB³f AüSX A°¹ff²fbd³fIY dSX¹f»f¸fe IYe ¶fZWX°fSX MXZ¢³ffg»ffgþe U IY¶þZ ÀfZ ¨fûSXe ¦f¹ff ¸ff»f U ³fVfe»ff Af·fc¿f¯f ¨fûSXe IYSX »fZ ¦f¹fZ ±fZÜ ¸fWXf dÀfÔWX CXRYÊ d´f»»fc ´fWX»fUf³f CXRYÊ dIY CXÀf³fZ QcÀfSXZ IiYZdOXMX IZY d»fE AfUZQ³f WXe ³fWXeÔ dIY¹ff
MXZ¢³ffg»ffgþe IYf d¸fßf¯f WX`, þû ´ffCXOXSX ¶fSXf¸fQ dIY¹ff WXÜ` 11 ¸fBÊ IYû dþÀfIZY Àf¸¶f³²f SXf¸fSX°f³f QfÀf ¸fWX³°f »fe»fZ ´fbÂf SXf¸fdJ»ffOXe d³fUfÀfe ¦fif¸f ±ffÜ CXÀfIZY Jf°fZ ÀfZ QcÀfSXf IiYZdOXMX IYfOXÊ ´¹ffDY ¸fd³fWXfSXe ¸fZÔ IYSXf¹ff þf³ff WX`Ü Àf·fe ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ BÀfIYf Àf¸f±fʳf IYSX
dOXþfB³f IZY þe³f IZY Àff±f Àfb´fSX- 25 A¦fÀ°f IYû Qû´fWXSX 3:30 ¶fþZ ¸ffÔ SXZVf¸f QZUe
´fbSXf³fe ¹f±ffdÀ±fd°f IYû ¶fQ»fIYSX ´ffgUOXÊ 5þe A³fb·fU IZY ³fE ¹fb¦f IYÀ¶ff ³füWXÓfe»f ¸fZÔ VfZSX¦fPX ³füWXÓfe»f d³fUfÀfe ³füWXÓfe»f ³fZ ±ff³ff ³füWXÓfe»f ´fi¸Z f³f¦fSX ±ff³ff ¶f»fQZU IYû d¦fSXµ°ffSX dIYÀfe ·fU³fe B»fZ¢MÑeIY»Àf IZY ´f°fZ ´fSX dOX»feUSX dIY¹ff ¦f¹ff
·ffSX°fe¹f CX´f·fûöYfAûÔ IYû SXûOX ´fSX dÀ±f°f ´fidÀfð ÓffOXe Uf»fZ ßfe WX`Ü CXöY ´f°fZ ÀfZ CXÀfIYf IYûBÊ »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔ WX`Ü ·f¦fUf³f QfÀf AfQVfÊ BÔMXSX IYfg»fZþ ¸f±fbSXf ¸fZÔ ¨fb³ffU
IYe VfbøYAf°f IYSX°fe WX`Ü QcÀfSXe ´fSX ²ffSXf 380, 328 AfBÊ´feÀfe ¸fZÔ dIY¹ffÜ
ÀfÔ´f³³f WXûÔ¦fZÜ dþÀf¸fZÔ A²¹fÃf ´fQ Àfd¨fU ´fQ AüSX
IYû¿ff²¹fÃf ´fQ IZY d»fE ¨fb³ffU WXû³ff WX`Ü Àfd¸fd°f IZY
´fûMXÊ»f IYe dVfIYf¹f°fZÔ dIYÀfe
·fe dÀ±fd°f ¸fÔZ dOXRYf»MXSX ³f WXûÔ
QWXZþ IZY d»fE WX°¹ff IYSX³fZ U VfU IYû JbQÊ-¶fbQÊ IY³¹ff dUôf»f¹f ¸fZÔ IYûSXû³ff-19 U`¢Àfe³fZVf³f I`Ya´f »f¦ff U°fʸff³f A²¹fÃf dUIYfÀf ´ffSXfVfSX õfSXf ¸fWXf³f¦fSX
³f¦fSX dVfÃff Ad²fIYfSXe ßfe ´fi¸fûQ IbY¸ffSX þe IYe
¸f±fbSXf: VffÀf³f IZY d³fQZÊVff³fbÀffSX
IYûdUOX-19 IZY QÈdá¦f°f ÀfûVf»f
IYSX³fZ IZY d»fE AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IYSX³fZ IYf AfSXû´f dÀfðf±fÊ SXfU/¶fWXfQbSX¦fPÞX
SXÃff¶fÔ²f³f IYe ´fcUÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX
»f¦fUf IYSX A´f³fZ Af´f IYû
ÀfbSXdÃf°f IYSX³ff WX` BÀfd»fE WX¸f
IYf¹fÊVf`»fe NXeIY ³fWXeÔ WX`Ü UWX dUôf»f¹f ¸fZÔ dVfÃff ´ff
SXWXZ LfÂf-LfÂffAûÔ IZY ·fdU¿¹f IZY Àff±f dJ»fUfOÞX
IYSX SXWXZ WX`ÔÜ UWX MXe Àfe IYfCXÔMXSX ÀffB³f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ
dOXÀMXZdÀfÔ¦f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXbE Àfû³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ þfÔ¨f IYSX SXWXe SXfþIYe¹f IY³¹ff UdSXâ ¸ff²¹fd¸fIY Àf·fe IYû þ»Q ÀfZ þ»Q A´f³ff WX`ÔÜ °f±ff ¶f`NXIY IYe A²¹fÃf°ff IYSX SXWXZÜ Ad´fÊ°f
°fWXÀfe»f ¦fûU²fʳf ¸fZÔ Àf¸´fc¯fÊ SXfBÊ ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fc´fe ÀfZ ·ff¦fIYSX WX̀ÜÔ dUôf»f¹f ¸fZÔ IYûSXû³ff-19 IYûSXû³ff MXeIYfIYSX¯f IYSXUf »fZ³ff þfQü³f ³fZ IYWXf IYe ¸fWXf³f¦fSX dVfÃff Ad²fIYfSXe IYe
Àf¸ff²ff³f dQUÀf IYf Af¹fûþ³f ´fi¸Z f-dUUfWX IYSX³fZ Uf»fe ¸fdWX»ff IYe ¹fc´fe IZY dþ»ff Àfe°ff´fbSX IZY ¦ffÔU MX´´ff U`¢Àfe³fZVf³f I`Y¸´f IYf Af¹fûþ³f ¨ffdWXE °f±ff ÀfSXIYfSX U ÀUfÀ±¹f ¶fWXb°f dVfIYf¹f°fZÔ A³¹f A³¹f dUôf»f¹fûÔ ÀfZ Af SXWXe
dþ»ffd²fIYfSXe ³fU³fe°f dÀfÔWX ¨fWX»f QWXþ Z IZY d»fE WX°¹ff IYSX³fZ U VfU IYû JþcdSX¹ff IZY SXWX³fZ Uf»fZ Àfû³fc IYV¹f´f dIY¹ff ¦f¹ffÜ U`¢Àfe³fZVf³f IZY dU·ff¦f IZY õfSXf þfSXe dQVff WX`ÔÜ
IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ Àf¸´f³³f WXbAfÜ JbQ-Ê ¶fbQÊ IYSX³fZ IZY d»fE AÔd°f¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY ´fOÞXûÀf ¸fZÔ SXWX³fZ IYf¹fÊIYi ¸f IYû ÀfRY»f ¶f³ff³fZ IZY d³fQZVfûÊÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff
¦fûU²fʳf °fWXÀfe»f ¸fZÔ 22 ´fif±fʳff ÀfÔÀIYfSX IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Uf»fZ dUVff»f dÀfÔWX ³fZ CXÀfIYe ¶fWX³f d»fE SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf ¹fûþ³ff ÀfZ ¨ffdWXEÜ OXf¢g MXSX ÀfbVfe»ff
´fÂfûÔ ¸fÔZ ÀfZ °fe³f IYf d³fÀ°ffSX¯f
WXbAfÜ
Af¹ff WXÜÔ` ¹fbU°fe ³fZ ¨ffSX ¸ffWX ´fWX»fZ
´fOÞXûÀf IZY ¹fbUIY ÀfÔ¦f §fSX ÀfZ ·ff¦fIYSX
Vffd»f³fe (18) ÀfZ 13 A´fi»` f IYû
´fi¸Z f dUUfWX dIY¹ff ±ffÜ CXÀf³fZ CXÀfIYe
þbOXÞZ ÀU¹fÔ ÀfZdUIYfAûÔ ³fZ þ³f
þf¦føYIY°ff Ad·f¹ff³f ¨f»ffIYSX IYf IYf¹fÊ ÀfSXIYfSX õfSXf °f¹f ¦fBÊÜ ÀU¹fÔ ÀfZdUIYfAûa ³fZ I`Y´Ô f ¸fZÔ
ÀffÔ¦fUf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Afþ IZY
BÀf I`Y´Ô f ¸fZÔ 18 ÀfZ 44 Af¹fb
ÀfcÓf-¶fcÓf ¹fZ Af´fÀfe !
°fWXÀfe»f ÀfQSX ¸fZÔ ¹fc´fe ¸fZÔ ´fi¸Z f dUUfWX dIY¹ff ±ffÜ CXÀfIZY ¶fWX³f ÀfZ V¹ff¸f ³ff±f ¸fÔdQSX Àfe°ff´fbSX ¸fZÔ U`¢Àfe³f »f¦fUf³fZ IZY d»fE ´fidZ SX°f ¦ffBOX»ffB³f IZY A³fbÀffSX dIY¹ffÜ Af³fZ Uf»fZ EUÔ U`¢Àfe³fZVf³f U¦fÊ IZY Àff±f-Àff±f 45 U¿fÊ ÀfZ
27 dVfIYf¹f°fZÔ ´fif~ WXbBÊ, dþÀf¸fZÔ
ÀfZ ´ffÔ¨f IYf ¸füIZY ´fSX WXe
¶ffQ Qû³fûÔ ¦ffÔU SXfBÊ ¸fZÔ AfIYSX SXWX³fZ
»f¦fZ ±fZÜ 10 A¦fÀ°f IYû
VffQe IYe ±feÜ CXÀfIZY ¶ffQ Qû³fûÔ UWXfÔ
ÀfZ ¦ffÔU SXfBÊ ¸fZÔ AfIYSX dIYSXfE ´fSX SXWX³fZ
dIY¹ffÜ ÀIcY»f IYe SXf¿MÑXe¹f ÀfZUf
¹fûþ³ff IYe ÀU¹fÔ ÀfZdUIYfAûÔ IZY
I`Y´Ô f ¸fZÔ E³fEÀfEÀf AfgdRYÀfSX
OXf¢g MXSX ÀfbVfe»ff ÀffÔ¦fUf³f U
»f¦ff³fZ Uf»fûÔ IYû dUVfZ¿f ÷Y´f ÀfZ
´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ OXf¢g MXSX
DY´fSX Af¹fb U¦fÊ IZY IYû ´fWX»fe
U QcÀfSXe OXûþ »f¦fUfBÊ ¦fBÊÜ I`Y´Ô f
·ffBʨffSXf-EIY°ffÜ
d³fÀ°ffSX¯f IYSX dQ¹ffÜ ¸fWXfU³f ¸fZÔ
20 dVfIYf¹f°fZÔ ´fif~ WXbBÊ, dþÀf¸fZÔ
³fUdUUfdWX°ff IYe ÀfÔdQ¦²f AUÀ±ff ¸fZÔ
¸fü°f WXû ¦fBÊ ±feÜ ³fUdUUfdWX°ff IZY ·ffBÊ
»f¦fZ ±fZÜ IbYL Àf¸f¹f ¶ffQ dUVff»f dÀfÔWX
CXÀfIYe ¶fWX³f IYû QWXþ Z IYe ¸ffÔ¦f IYû
ÀfWX¹fû¦f ÀfZ Af¹fûdþ°f BÀf I`Y´Ô f ÀMXfRY A³fe°ff AüSX A³¹f IYf
dUVfZ¿f ¹fû¦fQf³f SXWXfÜ E³fEÀfEÀf
ÀfbVfe»ff ÀffÔ¦fUf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
IYûdUOX-19 IZY ¶f¨ffU IZY d»fE
¸fZÔ MXeIYfIYSX¯f IYSXUf³fZ IZY d»fE ³fþSX ³fWXeÔ »f¦ff³ffÜÜ
¸fZÔ OXf¢g MXSX Àfe¸ff Jû»ff, ÀMXfRY AfE VfWXSXUfdÀf¹fûÔ IYû ·ffSXe
Qû IYf d³fÀ°ffSX¯f IYSX dQ¹ff °f±ff ¶fWX³f ÀfZ d¸f»f³fZ Af¹ff °fû ¸ff¸f»fZ IYf »fZIYSX ´fi°ffdOÞX°f IYSX³fZ »f¦ff ±ffÜ ³fÀfÊ EE³fE¸f IYû¸f»f Vfb·f»f°ff, AfgdRYÀfSX EUÔ I`Y´Ô f IYe U`¢Àfe³fZVf³f »f¦fUf³ff A°¹fÔ°f ·feOÞX IYe UþWX ÀfZ U`¢Àfe³f IY¸f A´f³ff A¶f CXQfWXSX¯fÜ
¸ffÔMX ¸fZÔ 55 dVfIYf¹f°fZÔ ´fif~ WXbBÊ, ´f°ff »f¦ff ÀfIYfÜ dþÀf ´fSX ´fbd»fÀf IYû CXÀfIYe ¶fWX³f ³fZ CXÀfZ IYBÊ ¶ffSX ¶f°ff¹ff AfVff UIYÊSX ³fe»f¸f , d³fVff ÀfÔ¹fûdþIYf OXf¢g MXSX ÀfbVfe»ff AfUV¹fIY WXÜ` IYûSXû³ff þ`Àfe ´fOÞX ¦fBÊ dþÀfIYe UþWX ÀfZ »fû¦fûÔ
dþÀf¸fZÔ LWX IYf d³fÀ°ffSX¯f IYSX dVfIYf¹f°f Qe ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ±ff dIY CXÀfIYf ´fd°f CXÀfÀfZ Qû »ffJ CXd¸fÊ»ff ÀfÃf¸f ÀfZ »fd»f°ff AüSX ÀffÔ¦fUf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY I`Y´Ô f ¸fZÔ ¸fWXf¸ffSXe ÀfZ ¶f¨ffU IZY d»fE IYû d¶f³ff U`¢Àfe³f »f¦fUfE QZ°ff WX` þ¸ff³ffÜÜ
dQ¹ffÜ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX̀ÜÔ ´fbd»fÀf ÷Y´f¹fZ QWXþZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°ff WXÜ` ª¹fûd°f ³fZ I`Y´Ô f ¸fZÔ U`¢Àfe³fZVf³f 150 »fû¦fûÔ IYû U`¢Àfe³f »f¦ffBÊ Àf¶fÀfZ ÀfWXe °fSXeIYf U`¢Àfe³f Ufd´fÀf þf³ff ´fOÞXfÜ
VffÔd°f WXû ´fi¹ffÀfÜ
Àf¸fÈdð-JbVfWXf»feÜÜ
¶fiþUfÀfe ÀfZUf Àfd¸fd°f ³fZ ¸f³ff¹ff WXdSX¹ff»fe ÀffU³f CX°ÀfU °feÀfSXe »fWXSX IYû »fZIYSX ·ffþ´ff ³fZ A³fUSX°f ¹fZ BÀfe ´fiIYfSXÜ
¸f±fbSXf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
·ffSX°fe¹f Àf¸fÈð ÀffÔÀIÈYd°fIY
dUSXfÀf°f ÀfZ Af³fZ Uf»fe ´fedPX¹fûÔ
ASXf²¹ff ¦fb~f, °fÈ¿¯ff A¦fiUf»f,
AfVfe¿f A¦fiUf»f, Qe~e ¦fb~f,
¸ff³¹ff ·ff¦fÊU, ´fcþf
»f¦ff¹ff dþ»ff ´fidVfÃf¯f dVfdUSX
Àfû³fe´f°f/SX¸fZVf IbY¸ffSX
SXWXZ ¶fþ°fe °ff»feÜÜ
ÀfcÓf-¶fcÓf ¹fZ Af´fÀfeÜ
IYû AU¦f°f IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ J¯OXZ»fUf»f, IYd³f¿IY A¦fiUf»f, QZVf ¸fZÔ A¦fÀ°f ÀfZ AöYc¶fSX °fIY
ÀffÔÀIÈYd°fIY Àf·¹f°ff IYû ´fbSXf°f³f ´f»fIY A¦fiUf»f AfdQ ³fZ A´f³fe IYûSXû³ff IYe °feÀfSXe »fWXSX IYe EZÀfZ WXe ¦fd°f¸ff³fÜÜ
¦füSXU¿ff»fe A°fe°f ÀfZ A´f³fZ IYû ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ QeÔÜ Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf
þûOXZ SXJ³fZ IZY d»f¹fZ BÀf °fSXWX IZY ¸f³fûþ ·ff¦fÊU U ¸fÔÂfe ¸f³fûþ
AfVfÔIYf IZY ¨f»f°fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff
´ffMXeÊ õfSXf SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f
SXWXZ ¨f»f°fe ¦ff±ffÜ
IYf¹fÊIiY¸f AfU¿¹fIY WX`Ü
¹fWX ¶ff°fÔZ ¶fÈþUfÀfe ÀfZUf Àfd¸fd°f
A¦fiUf»f õfSXf Àfd¸fd°f IZY dSXöY
´fOXZ CX´f¸fÔÂfe ´fQ ´fSX ÀfÔþ¹f
ÀUÔ¸fÀfZUIY Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f
ÀfÔ¹fûþIYû IYû dþ»ff ´fidVfÃf¯f
OXf»f³fe WX` þf³fÜÜ
õfSXf Af¹fûdþ°f WXdSX¹ff»fe ÀffU³f
CX°ÀfU IYf¹fÊIiY¸f IYf VfbÔ·ffSX¸f
õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXeÔ EIY IZY IYe ¸f»WXfSXûÔ ´fSX ¸fdWX»ff ÀfQÀ¹fûÔ A¦fiUf»f °fÀUeSX Uf»fZ,
IYû¿ff²¹fÃf ´fQ ´fSX SXfþZ³Qi
dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ´ff³fe´f°f þ»f°fe þû ¸fVff»fÜ
¶ffQ EIY ÀffU³f IZY ¦fe°fûÔ ´fSX U ³f³WXZ-¸fb³³fZ ¶f¨¨fûÔ õfSXf EU¸f Àfû³fe´f°f Qû dþ»fûÔ IZY ¨ffSX ÀfÔ¹fûþIYûÔ IYe MXe¸f ¸fZÔ ´fûMXÊ»f ´fSX SXdþÀMXOXÊ IYSXZÔ Ü ´fi°¹fZIY
IYSX°fZ WXbE Àfd¸fd°f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY Àfd¸fd°f ´fdSXUfSX dIY ¸fdWX»ffAûÔ U ¸f³fûWXfSXe ³fÈ°¹f ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ Qe ¦fBÊÔÜ A¦fiUf»f ¸ff¸ff IYû ¸f³fû³f¹f³f dIY Af´fQf ´fi¶fÔ²f³f IZY ÀfÔ¹fûþIY IZY Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dU·ff¦f ¦ffÔU EUÔ ¶fÀ°fe,IYfg»fû³fe IZY ¨ffSX Qbd³f¹ff SXWXe d³fWXfSXÜÜ
Vfd¿f·ff³fb ¦f¦fÊ ³fZ IYWXe ¸ffÔ ¶f¨¨fûÔ õfSXf ¸f³fûSXÔþIY ³fÈ°¹f dþÀf¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ¶f¨¨fûÔ §fû¿f¯ff IYe dIY dþÀf ´fSX Àf¸´fc¯fÊ øY´f ¸fZÔ IY¸ff³f ÀfÔ·ff»fZ Àf°feVf ÀfÔ¹fûþIY Àf°feVf QdWX¹ff ³fZ dþ»ff ¨ffSX WX`»±f Ufgd»f¹fÔMXSX IYû ·fe
ÀUSXÀf°fe dIY LdU d¨fÂf ´fSX õe´f ´fiÀ°fbd°f¹ffÔ Qe ¦fBÊÔÜ ÀfUÊ´fi±f¸f õfSXf AfþfQe IZY A¸fÈ°f ¸fWXû°ÀfU ÀfQ³f õfSXf ²Ud³f¸f°f ÀfZ ÀfWX¸fd°f QdWX¹ff ³fZ dVfSXIY°f IYeÜ ´fidVfÃf¯f dVfdUSX ¸fZÔ IYWXf dIY dþÞ»fZ ´fûMXÊ»f ´fSX SXdþÀMXOXÊ IYSXZÔ dþ³f¸fZÔ d³f°f ´fSXÀ´fSX WX¸fIYûÜ
´fiªþ»f³f U ¸ff»¹ff´f¯fÊ IYf ½¹föY dIY U ³fUd³fUfÊd¨f°f BÀf Af¹fûþ³f ¸fZÔ Àfû³fe´f°f ÀfZ
IYf¹fÊIiY¸f IYf VfbÔ·ffSX¸·f ÀfÔÀ±ff´fIY
IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ WXfDYþe IYf
Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ
´fSX QZ¿f·fdöY´fc¯fÊ Q¸fQfSX ´fiÀ°fbd°f
ÀfZ Àf¶fIYû ´fi·ffdU°f dIY¹ffÜ B³f ´fQfd²fIYfSXe¹fûÔ IYû ´fMXIYf U ¶feþZ´fe ´fiUöYf U ÀfeE¸f dUÔOXû
IYe ¸fedMXÔ¦f 23 A¦fÀ°f þ¶fdIY
¸fÔOX»f ÀfÔ¹fûþIYûÔ IYe d³f¹fbdöY¹ffÔ
¸fdWX»ff,´fbøY¿f U AfBÊMXe Àf`»f
Àf¸¶fÔd²f°f WXû AüSX CX³fIYe CX¸fi 35
¶fSXÀff³ff WX` ´¹ffSXÜÜ
Vfd¿f·ff³fb ¦f¦fÊ, A²¹fÃf ¸f³fûþ Àf·fe ÀfQÀ¹f ´fdSXUfSXûÔ õfSXf ·ff¦f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ´fi¸fbJ ¸ff»ff ´fWX³ffIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff BÔ¨ffþÊ °f÷Y¯f QZUeQfÀf IYû BÀf °ffSXeJ 31 A¦fÀ°f °fIY °f¹f IYSXZÔÜ ÀfZ 45 U¿fÊ IYe WXû °fû A¨Lf
·ff¦fÊU, ¸fÔÂfe ¸f³fûþ A¦fiUf»f ¦f¹ffÜ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ dþ»ff Àfû³fe´f°f IZY IÈY¿¯fZ³Qi SXf¹f
d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ ÀffU³f øY´f ÀfZ ³fZWX»f ¦f¦fÊ, ´fbáe ¶fÔÀf»f, ¸fÔOX»f IZY ¨ffSX ÀfÔ¹fûþIYûÔ IYû SXWXZ¦ffÜ
6 ���������������������������� ��������������������������� ¸fa±f³f �������������������������
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�����������������������

Àfa´ffQIYe¹f Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY Àf³Q·fÊ ¸fZÔ AfSXÃf¯f AüSX dUIÈYd°f¹ffÔ


ÀfÔÀfQ IYf ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf J°¸f WXû ¨fbIYf WX` EIY dUVfZ¿f þfd°f IZY »fû¦fûÔ ³fZ IYûMXÊ ¸fZÔ
dWX³Qb°U IZY IYfSX¯f WXe ·ffSX°f AüSX Aû¶feÀfe dU²fZ¹fIY IYf³fc³f »ff¦fc WXû
¨fbIYf WX`ÜIYfRYe VfûSX-VfSXf¶fZ IYf dþIiY
IZYÀf IYSXIZY SXï IYSXUf dQ¹ff þ¶fdIY BÀfe
SXfª¹f ¸fZÔ Afþ ·fe AüSX A¶f ·fe ¶feÀfe-E

´fÔ±fd³fSX´fZÃf AüSX »fûIY°fÔÂfe SXWXf BÀf¸fZÔÜJfÀfIYSX °fe³f ¸fbïûÔ IYû


»fZIYSX,EIY dIYÀff³f AfÔQû»f³f,QcÀfSXf
´fZ¦ffÀfÀf þfÀfcÀfe IYfÔOX AüSX °feÀfSXf
AüSX ¶fe »ff¦fc WX`,CXÀfZ ³fWXeÔ WXMXf¹ff ¦f¹ff WX`
AüSX ³f WXe dIYÀfe þfd°f ³fZ CXÀfZ WXMXUf³fZ
IZY d»fE IYûBÊ JfÀf ´fi¹ffÀf dIYE
ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fi°feIYûÔ IYf AfQSX SXf¿MÑXUfQe ·ffU³ff WX`Ü dWX³Qb°U ·ffSX°f Aû¶feÀfe ¸fÀf»ffÜJ`SX,»fZ-QZIYSX IbY»f °feÀf WX`ÔÜþ¶fdIY Àf°¹f ¹fWX ·fe WX` þ¶f ÀfZ EÀfÀfe
IYe SXf¿MÑXe¹f°ff WX`Ü »fZdIY³f dWX³Qc Àff¸´fiQfd¹fIY°ff, dWX³Qc IY˜SXUfQ, dWX³Qc dU²fZ¹fIY ÀfSXIYfSX A¨LZ-JfÀfZ VfûSX¦fb»f ¸fZÔ U¦feÊIYSX¯f »ff¦fc WXbAf °f¶f ÀfZ WXe Ad°f-
R`Y¢MXSX AüSX dWX³Qc UûMX ¶f`ÔIY þ`ÀfZ Vf¶Q ¶fWXÀf ¸fZÔ SXWXZ WX`ÔÜ SXfþ³fed°f ¸fZÔ ´ffÀf IYSXUf WXe ¦fBÊ,dþ³f ´fSX dU´fÃf IYû UÔd¨f°f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY »fû¦fûÔ IYû ·fe
dIYÀfe EIY Vf¶Q IYû »fZIYSX EZÀfe ¶fWXÀf IY·fe ³fWXeÔ WXbBÊÜ »fZdIY³f A¶f Af´fdØf SXWXe ¸f¦fSX BÀf ÀfÂf ¸fZÔ EIY RYf¹fQf WXû³fZ »f¦ff »fZdIY³f IbYL »fû¦fûÔ IYû
A³fb¨LZQ 370 AüSX ßfe SXf¸f ¸fÔdQSX IZY ´fiV³fûÔ ³fZ SXf¿MÑXUfQ IYf ÀfÔUðʳf ������������������������� dU²fZ¹fIY EZÀff ·fe ±ff,dþÀf ´fSX dIYÀfe IYû ¹fWX I`YÀfZ ·ff ÀfIY°ff ±ff ¢¹fûÔdIY
dIY¹ff WX`Ü BÀfIZY ´fWX»fZ ÀfZIbY»fSX SXfþ³fed°f dWX³Qc ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fi°feIYûÔ ´fSX ·fe (´fÃf AüSX dU´fÃf) IYûBÊ Af´fdØf ³fWXeÔ SXfþ³f`d°fIY °füSX ´fSX UZ »fû¦f ¸fþ¶fc°f ±fZ,WX`Ô
WX¸f»ffUSX SXWXe WX`ÔÜ ÀfZIbY»fSXUfQ IYe údá ¸fZÔ dWX³Qb°U ´fid°f¸fþWX¶fUfQe WX`Ü ±fe,UWX ±ff Aû¶feÀfe þfd°f¹fûÔ IYe Àfcd¨f AüSX Àff¸ffdþIY °füSX (A³fbÀfcd¨f°f þfd°f
°f±¹f ¹fWX WX` dIY ·ffSX°f dWX³Qb°U IZY IYfSX¯f WXe ´fÔ±fd³fSX´fZÃf AüSX BÀfIYf IYfSX¯f ±ff ¶f³ff³fZ IYf Ad²fIYfSX SXfª¹fûÔ IYû IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ)´fSX ·fe A¦fOÞXZ IYWXZ þf
»fûIY°fÔÂfe WX`Ü ÀfÔ´fid°f ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°f IYf dU¸fVfÊ ¶fQ»f ¦f¹ff WX`Ü CXØfSX QZ³ff,dþÀfIZY Af²ffSX ´fSX AfSXÃf¯f dQ¹ff ÀfIY°fZ WX`Ô?¸fþZ IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY þ¶f
´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CXd¨f°f WXe SXf¿MÑX Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ þf°ff WX`,BÀfZ Af´f ¸f¯OX»f IY¸feVf³f IZY AfSXÃf¯f IZY ³ff¸f ´fSX d´fMX³ff ´fOÞX°ff WX` °f¶f
IZY ¶fQ»f ¦fE dU¸fVfÊ ´fSX dMX´´f¯fe IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf WX` dIY ßfeSXf¸f ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ·fe Àf¸fÓf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ»fZdIY³f ¹fWXfh Àf·fe d´fMX°fZ WX`Ô AüSX °f¶f Àf¶fIYû(CX³fIYû
AüSX ßfeIÈY¿¯f IYû IYf»´fd³fIY ¶f°ff³fZ Uf»fZ »fû¦f A¶f CX³fIYe WXe VfSX¯f AfSXÃf¯f IYe ´fdSXIY»´f³ff IYû ´fcUÊ IYe ·ffÔd°f EIY ¶fOÞXe ¨fcIY WXû ¦fBÊ þû ·fe)EIY°ff IYe ¶ff°f ¹ffQ Af°fe
¸fZÔ WX`ÔÜ IYBÊ Q»f AüSX ³fZ°ff SXf¿MÑXUfQe dU¸fVfÊ IZY Àf¸f±fÊIY WXû SXWXZ WX`ÔÜ UZ A¢ÀfSX WXû°fe AfBÊ WX` ¹ff BÀfZ ¹fûÔ IYWXZÔ dIY WX`ÜU¦feÊIYSX¯f IZY ¶ffQ Ad°f-UÔd¨f°f
¸fc°fÊ øY´f QZ³ff AüSX AfSXÃf¯f IYf
·fe ßfeSXf¸f þ³¸f·fcd¸f ¸fÔdQSX IZY ´fÃf²fSX WXû ¦fE WX`ÔÜ ßfeSXf¸f IYe ¨f¨ffÊ IYû A¢ÀfSX ³fZ°ff »fû¦f B³f ¨fcIYûÔ IYû þf³f- EIY EÀfÀfe AüSX QcÀfSXf dOX´fifBUOX EÀfÀfe,EÀfÀfe ¸fZÔ IbY»f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹ffÔ IbYL CX·fSXe »fZdIY³f
Àff¸´fiQfd¹fIY ¶f°ff³fZ Uf»fZ ¸fÔdQSX IYe ·f½¹f°ff IZY d»fE ÀffUÊþd³fIY UfÀ°fdUIY RYf¹fQf CXÀfIZY ¶fcÓfIYSX IYSX°fZ WX`Ô þû ¨fcIY IY·fe Ue ´fe
dÀfÔWX ³fZ ·fe IYe ±fe AüSX ¸f¯OX»f Af¹fû¦f LWX-Àff°f þfd°f¹ffÔ Vffd¸f»f WX`Ô dþ³WXZÔ EÀfÀfe IYf IiYe¸fe »fZ¹fSX
dRYSX ÀfZ EIY ³fE dIYÀ¸f IYf ¸f³fbUfQ
¨f»ffIYSX Q¶ff dQ¹ff ¦f¹ff þû A·fe °fIY
§fû¿f¯ffEÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ dWX³Qc dU¨ffSX IYe »fûIYÀUeIÈYd°f Af›¹fÊþ³fIY WX`Ü
¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ÀffUÊþd³fIY øY´f ÀfZ ¨fÔOXe ´ffNX dIY¹ffÜ EIY WXIYQfSXûÔ IYû QZ³ffÜ ±fûOÞXf-Àff IZY A²¹fÃf ¸ff³f³fe¹f d¶f³QZV½fSXe ¸f¯OX»f ³fZ
°fIY IYWXf þf°ff WX`ÜOXeEÀfÀfe ¸fZÔ d¶f¹ffd»fÀf þfd°f¹ffÔ WX`Ô,dþ³WXZÔ þfSXe WX`,¹fdQ BÀfIYf Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ dIY¹ff
UdSXâ SXfþ³fZ°ff þ³fZDY dQJfIYSX dWX³Qc WXû³fZ IYe Àf³fQ QZ SXWXZ ±fZÜ ·ffSX°f ·fe IYe ±fe þ¶f CX³WXûÔ³fZ BÀfe Af¹fû¦f IZY ¦f¹ff °fû Àf¸·fU°f: þfSXe SXWXZ¦ff AüSX
IYf Uf°ffUSX¯f ¶fQ»f ¦f¹ff WX`Ü ¹fû¦fe þe ³fZ ÀfWXe ¶ff°f IYWXe WX`Ü dWX³Qc BÀfZ Àf¸fÓf°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¶fWXb°f EIY ÀfQÀ¹f þû dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY A¶f þfIYSX UÔd¨f°f ¸ff³ff ¦f¹ff þ¶fdIY B³WXZÔ Ad°f-UÔd¨f°f ¸ff³ff Àff¸fdþIY ³¹ff¹f IYe AU²ffSX¯ff,dþÀfIZY
±fZ,AfSX E»f ³ffBIY IYe ¶ff°f ³f ¸ff³fIYSX Af²ffSX ´fSX AfSXÃf¯f IYe ´fdSXIY»´f³ff
ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fi°feIYûÔ IZY dUSXû²fe dWX³Qc ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fi°feIY IYe VfSX¯f ¸fZÔ
WX`ÔÜ CX³fIZY ÀfZIbY»fSX dU¨ffSX ´fSXfdþ°f WXû SXWXZ WX`ÔÜ SXf¿MÑX IYe ÀffÔÀIÈYd°fIY
¶ffSX »fû¦f AfSXÃf¯f IYf ³ff¸f AüSX ³ffBIY ³fZ A´f³fe Af´fdØf IYû QþÊ þf³ff ¨ffdWXE ±ff °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ ±fe,UWX JbQ WXe Vf¸fÊVffSX
A³fb·fcd°f dÀfSX ´fSX ¨fPÞXIYSX ¶fû»f SXWXe WX`Ü ·ffSX°f IYf Uf°ff¹f³f IZYÀfdSX¹ff Af°fZ WXe BÀfZ dÀfSXZ ÀfZ ³f IZYU»f IYSXUf°fZ WXbE ¸f¯OX»f IY¸feVf³f IYe dSX´fûMXÊ
´fSX WXÀ°ffÃfSX ³fWXeÔ dIYE ±fZÜAfSX E»f
´ffÔ¨f ´fid°fVf°f ´fQ WXe ·fSXZ ¦fE WX`Ô AüSX UWX
·fe IZYU»f CX³f þfd°f¹fûÔ IZY WX`Ô þû
¸fÔOX»f IY¸feVf³f ¸fZÔ WXbAf,¢¹ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ
dIY U`Àff WXe IbYL BÀf Àfcd¨f IYû °f`¹ffSX
WXû°fe SXWXZ¦feÜA¶f Àf¸f¹f WX` ¢¹fûÔdIY
Aû¶feÀfe IYf dU²fZ¹fIY ´ffÀf WXû ¨fbIYf WX`
WXû SXWXf WX`Ü ÀfÔ´fid°f dWX³Qc AüSX SXf¸f·föY WXû þf³fZ IYe WXOÞX¶fOÞXe WX`Ü
ÀfZIbY»fSX »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f EZÀff ´fdSXU°fʳf ¶fZVfIY SXfþ³fed°fIY »ff·f ÀfZ JfdSXþ IYSX QZ°fZ WX`Ô ¶fd»IY QZVf ³ffBIY IYf IYWX³ff ±ff dIY ¸fÔOX»f IY¸feVf³f SXfþ³f`d°fIY °füSX ´fSX þf¦føYIY WX`Ô AüSX IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ¶fd»IY BÀfÀfZ ·fe Af¦fZ AüSX þfd°f-Af²ffdSX°f þ³f¦f¯f³ff IYe ¶ff°f
Àf¸¶fd³²f°f WX` »fZdIY³f dWX³Qc QVfʳf IYf ´fiUfWX ÀUf¦f°f ¹fû¦¹f WX`Ü IYe dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Qû U¦feÊIYSX¯f dIYE þfE °ffªþb¶f IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ¹fWXe þfd°f¹ffÔ ¶fPÞXIYSX SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ IbYL AûSX þfd°f¹fûÔ dÀfSX CXNXf SXWXe WX` °f¶f ¹fZ AUÀfSX WX` dIY
ÀfZIbY»fSXUfQe Àf¸fcWX dWX³Qc AüSX dWX³Qb°U IYû SXfþ³fed°fIY ³ffSXf ¶f°ff SXWXZ
IZY d»fE ·f¹ff³fIY ·fe ¶f°ff QZ°fZ °ffdIY AfSXÃf¯f IYf RYf¹fQf CX³fIYû d¸f»fZ, AfSXÃf¯f ´fSX BÀf Àf¸f¹f IbYÔOX»fe ¸ffSXZ ¶f`NXe IYû BÀf¸fZÔ þûOÞX QZÔ,dRYSX ÀfÔU`²ffd³fIY °füSX Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe ´fdSXIY»´f³ff IYû
dþ³WXZÔ UfÀ°fU ¸fZÔ BÀfIYe þøYSX°f WX`Ü WX` dþÀfÀfZ Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe ´fSX CXÀf Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe AU²ffSX¯ff ÀffIYfSX IYSX°fZ WXbE ¸fÔOX»f IY¸feVf³f ¸fZÔ WXbBÊ
±fZÜ »fZdIY³f AÀfd»f¹f°f EZÀfe ³fWXeÔ WX`Ü dWX³Qc EIY dUdVfá þeU³fVf`»fe WX`Ô AüSX CX³fIZY °fIYÊ (IbY°fIYÊ) J`SX,¸fÀf»ff ¹fWX WX` dIY AfdJSX BÀfIYf ´fdSXIY»´f³ff ¶fZ¸ff¹f³fZ WXû°fe ³f IZYU»f IYf ¢¹ff WXû¦ff? ¦f»f°fe IYû Àfb²ffSXf þfE AüSX Ad°f-
WX`Ü ¹fWXfÔ °f¸ff¸f ´fi°fed°f¹ffÔ AüSX A³fb·fcd°f¹ffÔ WX`ÔÜ WXþfSXûÔ QZUe QZU°ff WX`Ô,
A³fZIY dU¨ffSX WX`ÔÜ U`dQIY Äff³f IZY ´fi±f¸f ·ff¿¹fIYfSX ¹ffÀIY ³fZ ‘d³føYöY EZÀfZ WXû°fZ WX`Ô dIY Af¸f AfQ¸fe IYfSX¯f ¢¹ff ±ff? BÀfIYf IYfSX¯f ±ff
Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ AfSXÃf¯f
dQJfBÊ ´fOÞX°fe WX` ¶fd»IY UfÀ°fdUIY°ff
WX`,dþÀfZ QZJ³fZ IYf IYf¸f ÀfSXIYfSX IYf WX`
BÀfIYû EIY SXfª¹f IZY EIY CXQWXfSX¯f
IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Àf¸fÓf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ
d´fLOÞXûÔ °fIY AfSXÃf¯f IYe ´fWXbh¨f IYû
Àfbd³fd›°f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWXE AüSX Àff±f
¸fZÔ °fIYÊ IYû WXe QZU°ff ¶f°ff¹ffÜ Qbd³f¹ff IYe ¶ffIYe AfÀ±ffAûÔ ¸fZÔ °fIYÊ
³fWXeÔ WXû°fZÜ dWX³Qb°U IYf dU¨ffSX Àf³ff°f³f WX`Ü dWX³Qc dÀfÔ²fb/B¯OXÀf-BÔQc
CXÀf ´fSX dUV½ffÀf IYSX »fZ°ff WX`Ü IYe ´fdSXIY»´f³ff IYû ¸fc°fÊ øY´f QZ³ff AüSX AüSX IYSX³fZ IYf ·fe »fZdIY³f EZÀff WXû°ff WX`ÔÜUWX ·fe A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY AfSXÃf¯f WXe Àff±f Ad°f-UÔd¨f°f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ
AfSXÃf¯f IYf UfÀ°fdUIY RYf¹fQf CXÀfIZY ³fWXeÔ WX` AüSX ´fdSX¯ff¸f ¹fWX WXbAf dIY A¶f IZY °füSX ´fSXÜA·fe Qû-°fe³f Àff»f ´fWX»fZ WXe ¸fZÔ ·fe ¹fWX U¦feÊIYSX¯f IYSXIZY ÀffÔU`²ffd³fIY
Ad°f ´fif¨fe³f ÀfÔÄffE WX`ÔÜ dWX³Qc ·fc-ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔÄff WX`Ü dWX³Qc ÀfÔ¦fdNX°f Afþ IYe °ffSXeJ ¸fZÔ AfSXÃf¯f WXIYQfSXûÔ IYû QZ³ffܱfûOÞXf-Àff BÀfZ Àf¸fÓf°fZ Ad°f-d´fLOÞXf U¦fÊ,Àfcøf d´fLOÞXf U¦fÊ ´f`Qf WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ EÀfÀfe IYû Qû ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXf øY´f ÀfZ Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYû ¸fc°fÊ øY´f
´fÔ±f/¸fþWX¶f ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWX EIY dUVfZ¿f ´fiIYfSX IYe °fIYÊ´fc¯fÊ þeU³f ´fðd°f WX`Ô ¢¹fûÔdIY ¶fWXb°f ¶ffSX »fû¦f AfSXÃf¯f IYf WXû ¦fE WX`Ô þ`ÀfZ dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ ¸fZÔ ¦f¹ff WX`Ü QZIYSX ³f IZYU»f ÀffIYfSX dIY¹ff þfE
WX`Ü BÀf QZVf IYe dU³f¸fi SXf¿MÑXe¹f U`dVfáйffd·f¸ff³fe ¨fZ°f³ff IYf ³ff¸f dWX³Qc U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IZY ´fcSXZ ´fQ ³fWXeÔ ³ff¸f Af°fZ WXe BÀfZ dÀfSXZ ÀfZ ³f IZYU»f UÔd¨f°f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f U¦fÊ ´f`Qf WXû ¦f¹ff EIY EÀfÀfe AüSX QcÀfSXf ¶fd»IY AfSXÃf¯f ´fSX IbYÔOX»fe ¸ffSXZ ¶f`NXZ
WX`Ü ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ÀfÔ§f IZY ÀU¹fÔÀfZUIY ³fWXeÔ ±fZÜ ¦ffÔ²fe þe ³fZ ´fÔdOX°f
þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY IYû ¹fSXUQf þZ»f ÀfZ d»fJZ ´fÂf (2.5.1933) ¸fZÔ ·fSXZ ¦fE WX`Ô IZYU»f ¨fü±ff QþfÊ JfdSXþ IYSX QZ°fZ WX`Ô ¶fd»IY QZVf IZY d»fE WX`ܹfdQ IYOÞXUe ¶ff°f IYWXe þfE °fû UÔd¨f°f dOX´fifBUOX EÀfÀfe,EÀfÀfe ¸fZÔ IbY»f LWX- »fû¦fûÔ IYû QcSX dIY¹ff þfE °ffdIY AÔd°f¸f
·f¹ff³fIY ·fe ¶f°ff QZ°fZ WX`Ô AüSX CX³fIZY °fIYÊ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹fûÔ IZY d»fE dþ³f þfd°f¹fûÔ Àff°f þfd°f¹ffÔ Vffd¸f»f WX`Ô dþ³WXZÔ EÀfÀfe IYf AüSX þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ °fIY AfSXÃf¯f IYf
d»fJf, ¸f`Ô ²f¸fÊ ³fWXeÔ LûOÞX ÀfIY°ff, BÀfd»fE dWX³Qb°U LûOÞX³ff AÀf¸·fU IYû LûOÞXIYSX AüSX IY¸ff»f °fû (IbY°fIYÊ) EZÀfZ WXû°fZ WX`Ô dIY Af¸f AfQ¸fe ³fZ AfSXÃf¯f IYf »ff·f ª¹ffQf CXNXf¹ff WX` Uû IiYe¸fe »fZ¹fSX °fIY IYWXf þf°ff WX`ÜOXeEÀfÀfe RYf¹fQf ´fWXbÔ¨fZ °f·fe ÀfWXe »fùf WXfdÀf»f
WX`Ü dWX³Qb°U IZY IYfSX¯f WXe ¸f`Ô BÊÀffB¹f°f, BÀ»ff¸f AüSX A³¹f ²f¸fûÊ ÀfZ ´fiZ¸f CXÀf ´fSX dUV½ffÀf IYSX »fZ°ff WX`Ü Afþ IYe EIY ³fE dIYÀ¸f IYf ¸f³fbUfQ WX`,EZÀff WXe ¸fZÔ d¶f¹ffd»fÀf þfd°f¹ffÔ WX`Ô,dþ³WXZÔ A¶f dIYE þf ÀfIZYÔ¦fZܹfWX Àf¸f¹f IYe ¸ffÔ¦f ·fe WX`
IYSX°ff WXchÜ BÀfZ ¸fbÓfÀfZ QcSX IYSX Qû °fû ¸fZSXZ ´ffÀf IbYL ·fe ³fWXeÔ ¶f¨fZ¦ffÜ ¹fWX ·fe WX` dIY ¨fü±ff QþfÊ ¸fZÔ ·fe °ffSXeJ ¸fZÔ AfSXÃf¯f U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ IZY ´fcSXZ ¶feÀfe AüSX Aû¶feÀfe ¸fZÔ WXû SXWXf WX`Ü A¶f þfIYSX UÔd¨f°f ¸ff³ff ¦f¹ff þ¶fdIY B³WXZÔ AüSX Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYf °fIYfþf ·fe
¦ffÔ²fe þe ³fZ ÀfSX dUd»f¹f¸f dU»Àf³f, dUd»f¹f¸f WXÔMXSX AüSX d´f³fIYfMX ´fQ ³fWXeÔ ·fSXZ ¦fE WX`Ô IZYU»f ¨fü±ff QþfÊ þ¶f ¹fZ dU²fZ¹fIY ´ffÀf WXûIYSX IYf³fc³f ¶f³f Ad°f-UÔd¨f°f ¸ff³ff þf³ff ¨ffdWXE ±ffÜd°fÀf WX`,Àff±f WXe ¶ff¶ff ÀffWX¶f IZY Àf´f³fZ IYû
AfdQ dUõf³fûÔ IZY CXðSX¯f QZIYSX ´fif¨fe³f dWX³Qc ÀfÔÀIÈYd°f AüSX QVfʳf IYe A·fe Qû-°fe³f ´fid°fVf°f IYe IYû LûOÞXIYSX AüSX IY¸ff»f °fû ¹fWX ·fe WX` ¦f¹ff WX` °f¶f SXfª¹fûÔ IYû ¹fWX Ad²fIYfSX WX` ´fSX ·fe ¦fþ¶f ¹fWX WX` dIY BÀfZ ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ ÀffIYfSX IYSX³fZ IYf AUÀfSX ·fe WX` AüSX
ßfZâ°ff dÀfð IYeÜ CX³WXûÔ³fZ d´f³fIYfMX IZY WXUf»fZ d»fJf, °f¸ff¸f Àff¸ffdþIY IY¸fe WXe W` dIY ¨fü±ff QþfÊ ¸fZÔ ·fe A·fe Qû-°fe³f dIY Uû Aû¶feÀfe IYe Àfcd¨f °f`¹ffSX IYSXZÔ »ff¦fc ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ff ¶fd»IY Vf`dÃf¯fIY AfSXÃf¯f IYû þøYSX°f¸fÔQ °fIY »fZ þfIYSX
¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ AÔ¦fiZþ dWX³QbAûÔ IZY ¦fb÷Y ¶f³f³fZ IZY ´fi¹f} IYe A´fZÃff CX³fIZY ´fid°fVf°f IYe IY¸fe WXe WX`Ü ¶ffdIY IZY ´fi±f¸f °ffdIY Àff¸fdþIY ³¹ff¹f IYe AU²ffSX¯ff QfdJ»fûÔ ¸fZÔ »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÜBÀfÀfZ Ad°f-UÔd¨f°fûÔ IYû ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ »ff³fZ IYf
¨fSX¯fûÔ IZY ´ffÀf ¶f`NX³fZ AüSX dVf¿¹f ¶f³fIYSX ÀfeJ³fZ IZY WXe ¹fû¦¹f WX`ÔÜ AüSX QdU°fe¹f ßfZ¯fe IZY ´fQûÔ ¸fZÔ IZYU»f ÀffIYfSX IYe þf ÀfIZY ´fSX dþÀf °fSXWX ÀfZ ´fWX»fZ EÀfÀfe-E AüSX ¶fe »ff¦fc ±ff dþÀfZ IYf¸f ·fe WX`Ü

IYd½f°ff À³fZWX AüSX ´fiZ¸f IYf ´fUÊ WX` SXÃff¶fÔ²f³f d½f¨ffSX


¶fWX³fûÔ IYe Vfb·fIYf¸f³ff ¶ff»f ¸fbIbY³Q AûÓff WX¸f ¶fWX³f IYe SXÃff IYf ÀfÔIY»´f »fZ°fZ WX` AüSX VfZ¿f
°¹füWXfSX WX¸ffSXe ÀffÔÀIÈYd°fIY ²fSXûWXSX WX`Ü B³WXeÔ IZY dQ³f ¸ff³f ¸f¹ffQfÊ ÀfZ dJ»fUfOÞX IYSX°fZ WX`Ü BÀfÀfZ
SXÃff ¶fÔ²f³f ´fiZ¸f IYf,
ùQ¹f IYf °¹fûWXfSX !
¸ff²¹f¸f ÀfZ dSXV°fûÔ IYe ¦fWXSXfBÊ ¸fWXÀfcÀf IYe þf°fe
WX`Ü SXÃff¶fÔ²f³f IZYU»f EIY °¹füWXfSX ³fWXeÔ ¶fd»IY
A¨Lf °fû ¹fWX WX` dIY WX¸f »fûIY dQJfUZ IYf ¹fWX
PXûÔ¦f IYSX³ff WXe ¶fÔQ IYSXQZ ¹ff ¸f³f, IY¸fÊ AüSX U¨f³f
Aüd¨f°¹f Jû°fZ U`dV½fIY ÀfÔ¦fNX³f
BÀf¸fZÔ ¶fÀf°fe Qiü´fQe, WX¸ffSXe ´fSXÔ´fSXfAûÔ IYf ´fi°feIY WX` þû Afþ ·fe WX¸fZÔ ÀfZ ¹fWX ÀfÔIY»´f IYSXZÔ IYe ¶fWXb°f WXû ¦f¹ff A¶f dIYÀfe OXfg. ³fe»f¸f ¸fZWaXQif QÈV¹f 4: EIY þ¸fʳf ´fÂfIYfSX IYe Jûþ ¸fZÔ ¦fû»ff ¶fføYQ, WXZ»feIYfg´MXSX AüSX »fOÞXfIcY dU¸ff³fûÔ
WX` IYf³WXf IYf ´¹ffSX !! A´f³fZ ´fdSXUfSX U ÀfÔÀIYfSXûÔ ÀfZ þûOÞXZ SXJ³fZ IYf WXSX ·fe WXf»f°f ¸fZÔ dIYÀfe Qiû´fQe IYf ¨feSX WXSX¯f ³fWXeÔ QÈV¹f 1: ÀfbSXdÃf°f À±ff³f IYe °f»ffVf ¸fZÔ A´f³fZ WXe °ffd»f¶ff³f §fSX §fSX IYe °f»ffVfe »fZ SXWXf WX`, þ¶f Uû ÀfZ »fZIYSX QcÀfSXZ Àf`³¹f CX´fIYSX¯f ·fe °ffd»f¶ff³f IZY
ÀfÔ·fU ´fi¹ffÀf IYSX°ff WX`Ü BÀf Àff»f ¹fWX ´fUÊ 22 WXû¦ffÜ QZVf ÀfZ ´f»ff¹f³f IYSX³fZ IZY d»fE E¹fSX´fûMXÊ IZY ¶ffWXSX ´fÂfIYfSX ³fWXeÔ d¸f»f°ff °fû CXÀfIZY EIY dSXV°fZQfSX IYe IY¶þZ ¸fZÔ Af þf°fZ WX`ÔÜ A¸fSXeIYe ÀfZ³ffAûÔ IZY ´fc¯fÊ
IYWX°fe WX¸fÀfZ SXfdJ¹ffh,
A¦fÀ°f IYû ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ SXÃff ¶fÔ²f³f IYf ´fUÊ ¹fWX °¹füWXfSX A´f³fZ ²ffd¸fÊIY AüSX EZd°fWXfdÀfIY ¸fWXØU WXþfSXûÔ ¸fdWX»ffEÔ, ¶f¨¨fZ AüSX ¶fbþb¦fûÊÔ IYe ·feOÞX WX°¹ff IYSX QZ°ff WX` AüSX QcÀfSXZ IYû §ff¹f»f IYSX QZ°ff øY´f ÀfZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f LûOÞX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe ¹fWX
°fb¨L WX` Àf·fe ÀUf±fÊ ! »f¦fe WX`Ü IYBÊ dQ³f AüSX SXf°f Uû ·fcJZ ´¹ffÀfZ UWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ³f þf³fZ dIY°f³fZ ùQ¹fdUQfSXIY úV¹f d´fL»fZ Àf¶f WXû þf°ff WX` Uû ·fe d¶f³ff dIYÀfe ÀfÔ§f¿fÊ IZYÜ
ÀffU³f ¸ffÀf IYf Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fUÊ ¸ff³ff ¦f¹ff IZY d»fE ´fidÀfð WX`Ü WX¸ffSXf Bd°fWXfÀf ÀffÃfe WX` dIY
¶fWX³fûÔ IYe Vfb·fIYf¸f³ff, WX`Ü BÀf ¶ffSX ·fQif IYf Àff¹ff ³fWXeÔ WX`Ü ¶fWX³fZÔ ´fcSXZ dQ³f d¨fØfüOÞX IYe SXf³fe IY¯ffÊU°fe ³fZ A´f³fe SXÃff IZY d»fE OXMXZÔ WX`Ô BÀf CX¸¸feQ ¸fZÔ dIY dIYÀfe dU¸ff³f ¸fZÔ ÀfUfSX IbYL dQ³fûÔ Qbd³f¹ff IZY Àff¸f³fZ AfEÜ ¢¹ff EIY EZÀff EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY ÀfØff ÀfÔ§f¿fÊ IYe EZÀfe §fMX³ff
°fb¸fIYû IYSXZ dÀfðf±fÊ !! À³fZWX IYe OXûSX ÀfZ ·ffB¹fûÔ IYe IY»ffB¹ffÔ Àfþf ¸fb¦f»f VffÀfIY WXb¸ff¹fcÔ IYû SXfJe ·fZþIYSX ¸fQQ IYe WXû IYSX Uû A´f³ff AüSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IYf ·fdU¿¹f Àf¸ffþ þû ÀU¹fÔ IYû dUIYdÀf°f AüSX Àf·¹f IYWX°ff ´fWX»fe ¶ffSX WXbBÊ WXûÜ dUV½f IYf Bd°fWXfÀf ÀfØff
·ffBÊ-¶fWX³ff ³fZWX IZY, ÀfIZYÔ¦feÜ SXÃff¶fÔ²f³f ´fSX SXfJe ¶ffÔ²f³fZ IYe WX¸ffSXe ¦fbWXfSX IYe ±feÜ ¸fb¦f»f IYf»f ¸fZÔ SXfþ´fc°ff³ff IYe ÀfbSXdÃf°f IYSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû þfEÔ¦fZÜ ¶ffWXSX WXû CXÀf¸fZÔ EZÀfe °fÀUeSXZÔ ÀUeIYf¹fÊ WX`Ô? ¢¹ff EZÀfe ´f»fMX IYe §fMX³ffAûÔ ÀfZ ·fSXf ´fOÞXf WX`Ü »fZdIY³f
dSXV°fûÔ IZY Af²ffSX ! ÀfdQ¹fûÔ ´fbSXf³fe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX`Ü BÀf dQ³f ¶fWX³f ¸fWXfSXf³fe õfSXf ¸fbdÀ»f¸f ¶ffQVffWX IYû SXfJe ¶ffÔ²f³fZ °ffd»f¶ff³f WX`, ·fe°fSX ³ffMXû IYe RYüþZÔÜ WXSX ¶fe°f°fe °fÀUeSXZÔ ¸fdWX»ff AüSX ¶ff»f IY»¹ff¯f ÀfZ »fZIYSX ¸ff³fU Àf·¹f°ff IZY B°f³fZ dUIYfÀf IZY ¶ffQ ·fe BÀf
A´f³fZ ·ffBÊ IZY ¸ff±fZ ´fSX d°f»fIY »f¦ff°fe WX` AüSX IYf ´fiÀfÔ¦f Af°ff WX`Ü ¸fWXf·ffSX°f ¸fZÔ ·fe SXÃff¶fÔ²f³f IZY §fOÞXe IZY Àff±f CX³fIYe CX¸¸feQ IYe OXûSX MXcMX°fe þf ¸ff³fUfd²fIYfSXûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE ¶f³fZ ´fiIYfSX IYe §fMX³ffAûÔ IYf WXû³ff EIY ¶ffSX dRYSX
BÀf ²ff¦fZ IZY Àff¸f³fZ, SXWXe WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸fdWX»ffEZÔ A´f³fe LûMXZ LûMXZ ¶f¨¨fûÔ °f±ffIYd±f°f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY Aüd¨f°¹f ´fSX Àffd¶f°f IYSX°ff WX` dIY SXfþ³fed°f dIY°f³fe d³f¸fʸf
IY»ffBÊ ´fSX SXÃffÀfcÂf ¶ff²f°fe WX`Ü CXÀfIYe AfSX°fe ´fUÊ IYf CX»»fZJ WX`Ü þ¶f ¹fbd²fdâSX ³fZ ·f¦fUf³f
WXeSXZ WX`Ô ¶fZIYfSX !! IYSX°fe WX` »fÔ¶fe Af¹fb IYe ´fif±fʳff IYSX°fe WX`Ü ·ffBÊ ·fe ßfeIÈY¿¯f ÀfZ ´fcLf dIY ¸f`Ô Àf·fe ÀfÔIYMXûÔ IYû I`YÀfZ ´ffSX IYe dþÔQ¦fe IYû ÀfbSXdÃf°f IYSX³fZ IZY d»fE CX³WXZÔ ³ffMXû ´fiV³f ³fWXeÔ »f¦ff°feÔ? ¢¹ff EZÀfe °fÀUeSXZÔ A¸fSXeIYf AüSX IiYcSX WXû°fe WX`Ü ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYf ·ffSX°f IYf
¶fWX³ff ¸fcSX°f ´¹ffSX IYe, A´f³fe ¶fWX³fûÔ IYû BÀf ´fdUÂf ¶fÔ²f³f IZY ¶fQ»fZ CX´fWXfSX IYSX ÀfIY°ff WXcÔ, °f¶f IÈY¿¯f ³fZ CX³fIYe °f±ff CX³fIYe RYüþ IZY Àf`d³fIYûÔ IZY ´ffÀf RZYÔIY SXWXe WX`ÔÜ BÀf AüSX ¹fcIZY Àf¸fZ°f 30 ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ IZY ³ffMXû þ`ÀfZ ´fOÞXûÀfe QZVf WXû³fZ ÀfZ ·ffSX°f ´fSX ·fe d³fd›°f WXe B³f
¸ffÔ¦fZ ¹fZ USXQf³f ! QZ³fZ IZY Àff±f WXe CXÀfIYe SXÃff IYSX³fZ IYf U¨f³f QZ°fZ ÀfZ³ff IYe SXÃff IZY d»fE SXfJe IYf °¹füWXfSX ¸f³ff³fZ QüSXf³f IYBÊ ¶f¨¨fZ IhYMXe»fe °ffSXûÔ ´fSX d¦fSXIYSX §ff¹f»f °f±ffIYd±f°f U`dV½fIY Àf`³¹f ÀfÔ¦fNX³f IYe VfdöY IYf §fMX³ffAûÔ IYf ´fi·ffU WXû¦ffÜ QSXAÀf»f ·ffSX°f ³fZ ·fe
·ffBÊ IYû ¹fVf-¶f»f d¸f»fZ, WX`ÔÜ SXÃff¶fÔ²f³f IYû ´f¹ffÊUSX¯f IYe SXÃff IZY Àff±f ·fe IYe Àf»ffWX Qe ±feÜ dVfVfb´ff»f IYf U²f IYSX°fZ Àf¸f¹f WXû þf°fZ WX`ÔÜ ¸fþfIY ³fWXeÔ CXOÞXf°feÔ? BÀfZ ¢¹ff IYWXf þfE dIY Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY Àf¸¶fÔ²f ¶fZWX°fSX IYSX³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ
þûOÞXIYSX QZJf þf°ff WX`Ü ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦f UÈÃfûÔ IYû ·f¦fUf³f ßfeIÈY¿¯f IYe °fþʳfe AÔ¦fb»fe ¸fZÔ ¨fûMX Af QÈV¹f 2: BÀf ´fiIYfSX IYe J¶fSXZÔ AüSX UedOX¹fû dUV½f IYe ¸fWXfVfdöY A¸fZdSXIYf IYe ÀfZ³ffEh 20 ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ IYfRYe d³fUZVf dIY¹ff WX`Ü A³fZIY
»fû¦f IYSXZ ¦fb¯f¦ff³f !! Àff¸f³fZ Af°fZ WX`Ô dþÀf¸fZÔ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ LûMXe Àff»f °fIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ SXWX°fe WX`Ô, ARY¦ff³f ´fiûþZ¢MX ·ffSX°f IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ
SXfJe ¶ffÔ²fIYSX ´f¹ffÊUSX¯f IZY ´fid°f þf¦føYIY°ff IYf ¦fBÊ, °fû Qiü´fQe ³fZ »fWXc SXûIY³fZ IZY d»fE A´f³fe ÀffOÞXe
d¨fÿe »ffBÊ ¦ffhU ÀfZ, LûMXe ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû °ffd»f¶ff³f §fSXûÔ ÀfZ CXNXfIYSX »fZ dÀf¢¹fbdSXMXe RYûÀfZÊþ ´fSX °fIYSXe¶f³f 83 d¶fd»f¹f³f ¨f»f SXWXZ ±fZÜ ÀfOÞXIYûÔ IZY d³f¸ffʯf ÀfZ »fZIYSX OX`¸f,
Àf³QZVf QZ°fZ WX`Ü SXÃff¶fÔ²f³f IYf °¹füWXfSX WX¸f EZÀfZ RYfOÞXIYSX CX³fIYe AÔ¦fb»fe ´fSX ¶ffÔ²f dQ¹ffÜ ¹fWX ßffU¯f
þ¶f SXfJe CX´fWXfSX ! ¸ffWXü»f ¸fZÔ ¸f³ff³fZ SXWXZ WX` þ¶f WX¸ffSXZ dSXV°fZ ³ff°fZ °ffSX ¸ffÀf IYe ´fcd¯fʸff IYf dQ³f ±ffÜ IÈY¿¯f ³fZ ¨feSXWXSX¯f þf SXWXf WX`Ü OXfg»fSX J¨fÊ IYSX°fe WX` CX³WXZÔ MÑZd³f¦fÔ WXe ³fWXeÔ WXd±f¹ffSX ÀIcY»f, »ffB¶fiZSXe ¹fWXfh °fIY dIY UWXfh IYe ÀfÔÀfQ
AfhÀfcÔ L»fIZY AfhJ ÀfZ, °ffSX WXû°fZ þf SXWXZ WX`Ü ¶fWX³f ¶fZdMX¹fûÔ IYe SXÃff AüSX IZY Àf¸f¹f CX³fIYe »ffþ ¶f¨ffIYSX A´f³fZ ·fif°ff ²f¸fÊ QÈV¹f 3: A¸fSXeIYe dU¸ff³f MXZIY AfgRY IZY d»fE ·fe QZ°fe WX`Ô AüSX AÔ°f ¸fZÔ ÀffPÞXZ °fe³f WXþfSX Àf`d³fIYûÔ ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f IYf ¹fû¦fQf³f WX`Ü 2015 ¸fZÔ WXe
QZJ ¶fWX³f IYf ´¹ffSX !! dUV½ffÀf IYf ¹fWX ´fUÊ WX`Ü ´fcSXZ Àff»f ¶fWX³f ¶fZdMX¹fûÔ IZY IYf d³fUÊWX³f dIY¹ffÜ ´füSXfd¯fIY ¸ff³¹f°ff IZY A³fbÀffSX Af¦fZ ¶fPÞX SXWXf WX` AüSX »fû¦fûÔ IYf WXbþc¸f SX³fUZ ´fSX Uf»fe ARY¦ff³f RYüþ 80 WXþfSX °ffd»f¶ff³f ·ffSX°f IZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ UWXfh IZY ÀfÔÀfQ
Àff±f ª¹ffQ°fe AüSX A°¹ff¨ffSX IYe J¶fSXZÔ AJ¶ffSXûÔ ¹fWX ´fUÊ QZUfÀfbSX ÀfÔ¦fif¸f ÀfZ þbOXf WX`Ü þ¶f QZUûÔ AüSX dU¸ff³f IZY Àff±f Àff±f QüOÞX SXWXf WX`Ü A´f³fZ QZVf IYû »fOÞXfIYûÔ IZY Àff¸f³fZ d¶f³ff »fOÞXZ Af°¸fÀf¸f´fʯf IYSX ·fU³f IYf CXîfMX³f dIY¹ff ±ff dþÀfIZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ
Àf¶f ¶fWX³fûÔ ´fSX WX¸f IYSXZÔ,
IYe ÀfbdJʹffÔ ¶f³f°fe WX` AüSX EIY dQ³f BÀf ´fUÊ IYe Qf³fUûÔ IZY ¶fe¨f ¹fbð ¨f»f SXWXf ±ff AüSX Qf³fU dUþ¹f LûOÞXIYSX ÀfbSXdÃf°f À±ff³f ´fSX þf³fZ IZY d»fE IbYL QZ°fe WX`Ü UWXfÔ IZY SXf¿MÑX´fd°f EIY dQ³f ´fWX»fZ °fIY A³fb¸ff³f°f: 90 d¸fd»f¹f³f OXfg»fSX IYf J¨fÊ Af¹ff
¸f³f ÀfZ Àf¨¨ff ¦fUÊ ! »fû¦f dU¸ff³f IZY MXf¹fSXûÔ IZY DY´fSX ¶f³fe þ¦fWX ´fSX A´f³fZ QZVf IZY ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ·fSXûÀff dQ»ff°fZ WX`Ô dIY ±ffÜ »fZdIY³f Afþ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe ÀfØff ´fSX
Aü´f¨ffdSXIY°ff ´fcSXe IYSX WX¸f QZVf IYû ÀfÔÀIYfSX AüSX IYe AûSX A¦fiÀfSX ±fZ , ¹fWX QZJ IYSX SXfþf BÔQi ¶fZWXQ
WXû°ff °f¶f WXe ¸ffd³f¹fZ, ´fiZ¸f ¸fûWX¶¶f°f IYf Àf³QZVf QZ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ü ¶fZMXe ´fSXZVff³f WXû CXNXZ Ü.CX³WXZÔ ´fSXZVff³f QZJIYSX CX³fIYe ÀfUfSX WXû þf°fZ WX`ÔÜ dU¸ff³f IZY DYÔ¨ffBÊ ´fSX ´fWXbÔ¨f°fZ Uû QZVf °ffd»f¶ff³f IZY IY¶þZ ¸fZÔ ³fWXeÔ þf³fZ QZÔ¦fZ AüSX °ffd»f¶ff³f IYfd¶fþ WX` þû EIY EZÀff Af°fÔIYUfQe
SXÃff ¶fÔ²f³f ´fUÊ !! ¶f¨ffAû QZVf ¶f¨ffAû IYf ³ffSXf QZIYSX ¸füIYf ´ff°fZ WXe ´f}e BÔQif¯fe ³fZ ·f¦fUf³f IYe ASXf²f³ff IYe. CX³fIYe WXe B³fIYf ÀfÔ°fb»f³f d¶f¦fOÞX þf°ff WX` AüSX AfÀf¸ff³f SXf°f IYû QZVf LûOÞXIYSX ·ff¦f þf°fZ WX`ÔÜ °ffd»f¶ff³f ÀfÔ¦fNX³f WX` dþÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f AüSX ¨fe³f IYf Àf¸f±fʳf
WX¸f CX³fIYe Bªþ°f ÀfZ dJ»fUfOÞX IYSX°fZ QZSX ³fWXeÔ ´fcþf ÀfZ ´fiÀf³³f WXû BÊV½fSX ³fZ CX³WXZÔ EIY ¸fÔÂfdÀfð ÀfZ d¦fSXIYSX B³fIYe ¸fü°f WXû þf°fe WX`Ü B³fIZY VfU dÀfRYÊ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe ÀfØff ´fSX WXe IYfd¶fþ WXfdÀf»f WX`Ü ·ffSX°f BÀf ¨fb³fü°fe ÀfZ d³f´fMX³fZ ¸fZÔ Àf`³¹f
OXfg. Àf°¹fUf³f ¸fIYf³fûÔ IYe L°f ´fSX d¸f»f°fZ WX`ÔÜ ³fWXeÔ WXû°ff ¶fd»IY Af²fbd³fIY A¸fSXeIYe WXd±f¹ffSX, ÀfZ »fZIYSX IcYMX³fed°fIY °füSX ´fSX ÀfÃf¸f WX`Ü
IYSX°fZÜ ¹fWX I`YÀff QZVf WX` þWXfh Àff»f IZY EIY dQ³f ²ff¦ff dQ¹ffÜ

E¢Vf³f BaXdOX¹ff Q`d³fIY ½¹fa¦¹f OXfg. ÀfbSXZVf IbY¸ffSX d¸fßff


BÀfÀfZ ª¹ffQf ¢¹ff ¨ffdWXE
´fSX ´fcSXZ ¶f»f IZY Àff±f A´f³ff Q¸fJ³f
·f¦f½ff³f VfaIYSX ªfe IZY ¦¹ffSXWX½fZÔ ÷YQif½f°ffSX WX³fb¸ff³f ¸f`Ô ·fe ¶fOÞXf ¦fþ¶f AfQ¸fe WXch ÀffWX¶fÜ dQJf³fZ »f¦f°ff WXchÜ þ¶fdIY VffÀfIY IZY
ªfe (¸fZÔWXQe´fbSX, ßfe ¶ff»ff ªfe) IZY ÀfaSXÃf¯f ¸fZÔ ±fûOÞXf IÔY´¹fcMXSX, ¸fû¶ffB»f ´fSX ¢¹ff IYf¸f SXûþ ²f¢IYZ JfIYSX ·fe EIY IYû³fZ ¸fZÔ
Àfa¨ffd»f°f dIY¹ff ªff°ff W`XÜ Àf¸ff¨ffSX-´fÂf IYf ¹fWX AaIY
·fe CX³WXeÔ IZY ¨fSX¯fûÔ ¸fZÔ ßfðXf´fc½fÊIY Àf¸fd´fÊ°f W`XÜ
§fSX ¸fZÔ °fû SXûþ WXe °fSXWX °fSXWX IZY ÀfbÔQSX IYfÔOX WXû°fZ WX`Ô IYSX »fZ°ff WXch JbQ IYû °fû´f Àf¸fÓf³fZ »f¦ff
WXchÜ
¨fb´f¨ff´f ´fOÞXf SXWX°ff WXchÜ CX³f ´fSX ·füÔIY°ff
·fe I`YÀfZ? ¨fb³ffU IZY Àf¸f¹f CXÀfe VffÀfIY
dOXdþMX»f »fZ³f-QZ³f ¸fZÔ þû¸ffMXû-dÀU¦fe IYû UûMX OXf»f³fZ IZY ¶fQ»fZ ´fcSXZ Qû WXþfSX
´fOÞXûÀfe »ff»f ³fZ IbYL CXQfÀf ¸fbQif ¸fZÔ WX¸ffSXZ §fSX ¸fZÔ CX³WXZÔ ´fSXfÔNXf ¶f³ff³ff ±ff ( U`ÀfZ ·fe Ad²fIYfÔVf §fSXûÔ §fSX ¸fZÔ ·fe Àfb¶fWX ÀfZ ÀfbÔQSX IYfÔOX WXû ¦f¹ff Ü A¶f WX¸f
JZ»fIYSX JbQ IYû AÔ¶ff³fe-AOXf³fe Àff ÷Y´fE þû d»f¹fZ ±fZÜ Qbd³f¹ff·fSX IYû Àf¸ffþ
������������� DELHIN / 2006 / 19302 ´fiUZVf dIY¹ff AüSX ¦fWXSXe ÀffÔÀf LûOÞX°fZ WXbE ÀfûRZY ´fSX ¸fZÔ ´fd}¹ffÔ dÀfRYÊ ³ff¸f IZY d»f¹fZ WXe ´fcL°fe WX`Ô dIY °fû BÀf IYfÔOX ¸fZÔ dIYÀfe IYû ´fiÀffQ ·fe ³fWXeÔ ¶ffÔMX
¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ »f¦ff WXchÜ IY»ffBÊ ´fSX WXZ»±f ¶fQ»f³fZ IYf ·ff¿f¯f ÓffOÞX³fZ Uf»ff ¸f`Ô,
dUSXfþ¸ff³f WXû ¦f¹fZ Ü WX¸f IbYL ´fcL°fZ, CXÀfIZY ´fcUÊ Jf³ff ¢¹ff ¶f³ff³ff WX` , ¶f³ff°fe °fû UWX A´f³fe ¸fþeÊ ÀfIY°fZÜ ' WX¸fZÔ CX³fIYe CXQfÀfe IYf SXfþ Àf¸fÓf Af
À½ff¸fe, ¸fbýiIY, ´fiIYfVfIY E½fa Àfa´ffQIY SXfIZYVf ·ffSXõXfªf, ¶fe-244, ¸fªfd»fÀf ´ffIÊY, Uf¨f ´fWX³f°ff WXchÜ dQ»f IYe ¦fd°f, SXöY IYf ÀfOÞXIY-¨füSXfWXZ ´fSX IY¨fSXf QZJ AfhJZÔ ÓfZÔ´f
WXe ßfe¸f°fe þe AÔQSX ÀfZ AfBÊÔ AüSX CX³WXûÔ³fZ ´fOÞXûÀfe IYf WXe WX` , AüSX ¹fdQ ²fûJZ ÀfZ ·fe Af´f³fZ IYûBÊ ¦f¹ff ±ffÜ UZ WX¸ffSXe AûSX QZJ°fZ WXbE IYWX³fZ »f¦fZ , -
dQ»»fe-33 ³fZ ¸ff÷Yd°f³faQ³f d´fiaMXÀfÊ EaOX ´fd¶»fVfÀfÊ, E-15, ¶fOÞXf ¶ff¦f, ªfeMXe IYSX³ff»f ¨ff´f AüSX Afg¢Àfeþ³f IYf À°fSX, ´f°ff »fZ°ff WXchÜ ³ffIY ´fSX ÷Y¸ff»f »f¦ffIYSX
SXûOX BX³OXÀMÑXe¹f»f EdSX¹ff, ³fBÊX dQ»»fe-33 ÀfZ LX´f½ffIYSX ´fiIYfdVf°f dIY¹ffÜ "E¢Vf³f »ff»f IZY WXf±f ¸fZÔ ´fiÀffQ IYe ´fbdOÞX¹ff ±f¸ff Qe Ü RYSX¸ffBVf IYSX Qe °fû dRYSX ....BÀfed»f¹fZ °fû WX¸f ' A¶f Af´fIYû ¢¹ff ¶f°ffEÔ WX¸ffSXZ §fSX IYf WXf»fÜ
»f¦ff³fZ IYf ·fi¸f ´ff»f SXJf WXchÜ Afg¢Àfeþ³f Af²fbd³fIY ¶f³f þf°ff WXchÜ WXf»f WXe ¸fZÔ EIY
BaXdOX¹ff" ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f »fZ£fûÔ ¸fZÔ ½¹föY dIY¹fZ ¦f¹fZ d½f¨ffSX E½fa QÈd¿MXIYû¯f Àfa¶fad²f°f »fZ£fIY ´fOÞXûÀfe »ff»f ³fZ ´fiV³fUf¨fIY ¸fbQif ¸fZÔ ¸fZSXe AûSX WX¸fZVff ¹fWXe IYWX°fZ WX`Ô dIY °fb¸WXZÔ þû ¶f³ff³ff WXû ¶f³ff dSXMXf¹fSX¸fZÔMX IZY ¶ffQ WX¸f ³f §fSX IZY SXWXZ ³f §ffMX IZY ,
IZY W`ÔXÜ Àfa´ffQIY ¹ff ´fiIYfVfIY IYf CX³fÀfZ ÀfWX¸f°f WXû³ff Af½fV¹fIY ³fWXeÔ W`XÜ dIYÀfe ·fe
IYe IY¸fe ÀfZ ¸fSX³fZ Uf»fûÔ IYû þWXfh QZVf IYe §fMX³ff §fMXeÜ dIYÀfe ¦ffOÞXe IZY MX¢IYSX ¸ffSX
QZJf °fû ¸f`Ô³fZ CX³fIYe VfÔIYf IYf Àf¸ff²ff³f IYSX°fZ WXbE »fû Ü) J`SX, SXf°f ¸fZÔ °fû ´fcOXe Jf »fe , »fZdIY³f WXQ ¶fbSXf WXf»f WXû ¦f¹ff WX` WX¸ffSXf Ü Àf¶f WX¸fZÔ WXe Àfb³ff°fZ
d½f½ffQ IYf ³¹ffd¹fIY ÃûÂf dQ»»fe WXe WXû¦ffÜ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ´fÔ¨ff¹f°f dÀfSXZ ÀfZ ³fIYfSX QZ°fe WX` QZ³fZ ÀfZ EIY AfQ¸fe »fWXc»fbWXf³f ÀfOÞXIY ´fSX
IYWXf - ' IY»f WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ ÀfbÔQSX IYfÔOX IYf ´ffNX °fû Afþ Àfb¶fWX WXû ¦fBÊ þ¶f ³ffV°fZ ¸fZÔ ·fe ´fcOXe WX`Ô , WX¸ffSXe IYûBÊ Àfb³f°ff WXe ³fWXeÔ Ü IbYL dQ³f ´fWX»fZ
QcSX·ff¿f ³fa. - (011) 47502546 UWXfh EZÀfZ WXZ»±f Uf¨f IYf ¸fZSXe IY»ffBÊ ´fSX ´fOÞXf SXWXfÜ ¸f`Ô UedOX¹fû ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f ±ffÜ
WXbAf ±ff CXÀfe IYf ´fiÀffQ WX` Ü' ´fOÞXûÀfe »ff»f ³fZ ¶f³ffIYSX A¨ffSX IZY Àff±f ¸fZSXZ Àff¸f³fZ SXJ°fZ WXbE WX¸ffSXe À»fe´fSX (¨f´´f»f ) MXcMX ¦f¹fe ±fe °fû WX¸f
R`Y¢Àf - (011) 27677673 WXû³ff dIYÀfe WXf±f IZY Qfh°f ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WX`Ü ¶ffIYe MXfB¸f Qbd³f¹ff ·fSX IZY »fû¦fûÔ IYû RYû³f
´fi²ff³f Àfa´ffQIY: SXd½f ·ffSXõXfªf ¦fWXSXe ÀffÔÀf »fZ°fZ WXbE IYWXf -- ' dÀfÔWX ÀffWX¶f , IYWXf - °fb¸WXZÔ ´fcOXe ¶fWXb°f ´fÀfÔQ WX` ³f °fû »fû ´fcOXe QcÀfSXe ¨f´´f»f »fZ³fZ QcIYf³f ´fSX ¦f¹fZ , WX¸f³fZ CXÀfÀfZ
Af´fIZY §fSX ¸fZÔ °fû IZYU»f ÀfbÔQSX IYfÔOX WXe WXû°ff WX` Ü Jf(Aû) Ü ' A¶f WX¸ffSXf CX¸fiQSXfþ ´fZMX SXf°f IYe À»fe´fSX dQJf³fZ IYû IYWXf Ü ¨f´´f»f ( OX¶¶fZ ¸fZÔ
WXfh °fû ÀffWX¶f ¸f`Ô JbQ IYû ¶fOÞXf EOXUfÔÀf »f¦ff°ff WXch »fZdIY³f EZÀfZ Àf¸f¹f 108 IZY
9999889104, 9250706656 AüSX WXfBÊ-RYfBÊ Àf¸fÓf°ff WXchÜ IY»f WXe ¦f»fe E¸fSXþZÔÀfe ³fÔ¶fSX ´fSX RYû³f »f¦ff³fZ IYû
BÊX-¸fZ»f : actionindianews@gmail.com WX¸ffSXZ §fSX ¸fZÔ °fû SXûþ WXe °fSXWX °fSXWX IZY ÀfbÔQSX ÀfbÔQSX WXe ´fcOXe IYû °fû PXÔ¦f ÀfZ ´f¨ff ³fWXeÔ ´ff¹ff ´fcSXe SXf°f ÀfZ)d³fIYf»f°fZ WXbE CXÀf³fZ ´fcLf - " Àff¶f ³fSX¸f
IYfÔOX WXû°fZ WX`Ô Ü A¶f IY»f SXf°f IYe WXe ¶ff°f WX` ¦fbOÞX¦fbOXf°ff SXWXf Ü A¶f WX¸ffSXf ´fZMX IYûBÊ ·fiá ³fZ°ff ¹ff Uf»fe dQJfDYÔ ¹ff IYfÔMXZ ( E¢¹fc´fiZVfSX ) Uf»fe Ü"
¸fZÔ EIY IbYØff ¨fûMX IYe ´feOÞXf IZY ¸ffSXZ RYþeWX°f Àf¸fÓf³fZ »f¦ffÜ ¸fbÓfZ »f¦ff dIY
ßfe¸f°fe þe ³fZ Jf³fZ ¸fZÔ Qf»f RiYfBÊ ¶f³ffBÊ AüSX ·fiá NXZIZYQfSX , ARYÀfSXûÔ IYf °fû ³fWXeÔ þû ´fb»f , WX¸f³fZ IYWXf -- ' ´fcSXe dþÔQ¦fe ¶fe°f ¦f¹fe IYfÔMXûÔ ´fSX
SXû°ff-d¶f»fJ°ff EIY IYû³fZ ¸fZÔ Qb¶fIYf ¶f`NXf IYü³f ´fOÞXZ¦ff B³f Àf¶f ÓfÔÓfMXûÔ ¸fZÔÜ A¶f ¸fbÓfZ
������������������� ±ffÜ ¸f`Ô³fZ CXÀfZ ´f°±fSX ¸ffSXIYSX ·f¦ff dQ¹ffÜ Qb§fÊMX³ff QZJ³fZ ¸fZÔ ¸fþf Af³fZ »f¦ff WX`
´ffNXIYûÔ IYû Àf»ffWX WX` dIY E¢Vf³f BÔdOX¹ff, Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f dIYÀfe ·fe dUÄff´f³f IZY Af²ffSX ¸fbÓfÀfZ ´fcLf - Qf»f ,´fSXfÔNXZ IZY Àff±f JfAû¦fZ ¹ff ´fbd»f¹ff , ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf Àff¸f¦fie AfdQ IZY Àff±f ¨f»f°fZ ¨f»f°fZ , A¶f °fû ³fSX¸f ¨f´´f»fûÔ ¸fZÔ ·fe IYfÔMXûÔ
´fcOXe IZY Àff±f ? WX¸f³fZ ÓfMX ÀfZ ´fcOÞXe IZY Àff±f ¶fû»f Àf¶f IbYL WXþ¸f IYSX »fZ AüSX OXIYfSX °fIY ³f »fZÜ Àfe ¨fb·f³f WXû°fe WX`Ü ´fOÞXûÀfe »ff»f Af¦fZ IbYL AüSX ¦f»fe ¸fZÔ VffÔd°f R`Y»f ¦fBÊÜ JbQ IYû ¦ffÔ²fe ÀffWX¶fÜ A»f¦f-A»f¦f °fSXWX IYe Qb§fÊMX³ffEhÜ
´fSX IYûBÊ d³f¯fʹf »fZ³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dUÄff´f³f ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f CXöY CX°´ffQ ¹ff ÀfZUf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ AfUV¹fIY Àff ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ »f¦ffÜ A³fþf³fZ ¸fZÔ Aþe¶fû¦fSXe¶f Qb§fÊMX³ffEÔÜ B³f Àf¶fÀfZ ¸fbÓfZ
þfÔ¨f-´fOÞX°ff»f IYSX »fZÔÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ´fi¶fÔ²fIY dIYÀfe ·fe dUÄff´f³f ¸fZÔ ¦fb¯fUØff, ÀfZUf AfdQ IZY dQ¹ff Ü CX³WXûÔ³fZ ¸fbÔWX d¶f¨fIYf IYSX ´fcOXe °fû ¶f³ff Qe WX¸f³fZ ßfe¸f°feþe ÀfZ dÀfRYÊ B°f³ff WXe IYWXf ±ff dIY IYWX°fZ CXÀfIZY ´fWX»fZ WXe WX¸ffSXZ ¸fbÔWX ÀfZ °fbSXÔ°f d³fIY»ff
dUUSX¯f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUÄff´f³fQf°ff õfSXf dIYE ¦fE QfUZ ¹ff CX»»fZJ IYe ´fbdá ¹ff Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ IYSX°ff »fZdIY³f CX³fIYf ¸fcOX ¸fbÓfZ Àf¸fÓf Af ¦f¹ff dIY Àfb¶fWX dRYSX ´fcOXe ¶fÀf BÀfe ¶ff°f IYû »fZIYSX WX¸ffSXZ - ' UfWX ! ' d·fJfSXe ²f¢IYf ¸ffSX QZ°ff WX` °fû ¸fZSXZ ·fe°fSX ½¹fÔ¦¹f d»fJ³fZ IYf ¸fÀff»ff þû d¸f»f þf°ff
WX`Ü A°f: Àf¸ff¨ffSX ´fÂf CXöY dUÄff´f³fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dIYÀfe ´fiIYfSX ÀfZ CXØfSXQf¹fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ IYf ´fb÷Y¿f°U þf¦f CXNX°ff WX`Ü °fbSXÔ°f CXÀf WX`Ü BÀfÀfZ ª¹ffQf ¸fbÓfZ ¢¹ff ¨ffdWXEÜ
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
�������������������������
ªfeMXe SXûOX ¶fZ»MX ���������������������������� ���������������������������
7
�����������������������

Vfd³fUfSX IYû IYSX³ff»f


¦ffhU ¶fWX»fû»f´fbSX U VffWX´fbSX ¸fZÔ AûOXeERY ¸fZÔ d¸f»fZ IYûSXû³ff IYZ Qû
³fE IYZÀf : ¹ffQU
CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff ³fZ dQ¹ff
A¸f³fQe´f IYû AfVfeUfÊQ
´»fÀf þf¦føYIY°ff IYf¹fÊIYi ¸f IYf Af¹fûþ³f
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIYZ
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû
d´fL»fZ IYBÊÔ dQ³fûÔ ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ
IYûSXû³ff ÀfÔIYi¸f¯f IYf ´fiÀffSX
d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ WX`Ü Vfd³fUfSX IYû dþ»ff
� IYSX³ff»f ¸fZÔ A¸f³fQe´f
¨ffU»ff ´fWX»fZ þZþ´Z fe ³fZ°ff WX̀,Ô
CX´ff¹fböY d³fVffÔ°f IYb¸ffSX ¹ffQU IYZ A³°f¦fÊ°f ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe ¦ffÔU ¸fZÔ ¸fZÔ IYûSXû³ff IYZ Qû ³fE ´fûdþdMXU
IYZÀf d¸f»fZ WX`ÔÜ CX´ff¹fböY d³fVffÔ°f dþ³WXÔZ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f
¸ff¦fÊQVfʳf U ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe 3 dQ³f OXûSX MXc OXûSX IYcOXZ IY¨fSXZ
Ad²fIYfSXe ¦füSXU IYb¸ffSX IYZ IYû SXZWXOXe IYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ »fZÔ¦fZÔÜ 2 IYb¸ffSX ¹ffQU ³fZ dÀfdU»f Àfþʳf ¨fûMXf»ff IYe ´fWX»f ´fSX ÀfØff ¸fZÔ
d³fQZVffʳfbÀffSX ¸fZÔ ÀU¨L ·ffSX°f dQ³f ¦ffÔU ¸fZÔ ÓffOXc U ³ff»fe ³ff»fûÔ IYe dSX´fûMXÊ IYZ A³fbÀffSX ¶f°ff¹ff dIY ·ff¦feQfSXe d¸f»fe WX̀Ô
d¸fVf³f ¦fif¸fe¯f õfSXf ¦ffhU IYe ÀfRYfBÊ IYf IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZÔ, EIY dþ»fZ ¸fZÔ A¶f °fIY 472161
½¹fdöY¹fûÔ IYZ Àf`Ô´f»f d»fE ¦fE IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû
¶fWX»fû»f´fbSX ¸fZÔ SXfþIYe¹f dUôf»f¹f dQ³f þû §fSX §fSX ÀfZ IYcOXf d»f¹ff WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX õfSXf WXf»f WXe
U ¦ffÔU VffWX´fbSX ¸fZÔ ¦fif¸f ¦f¹ff WX`, CXÀfIYû ´fȱfIYIYSX¯f IYf dþ³f¸fZÔ ÀfZ 431320 ½¹fdöY¹fûÔ IYe
dSX´fûMXÊ ³fZd¦fdMXU AfE WX`ÔÜ d´fL»fZ ¸fZÔ ¸f³fû³fe°f dIYE ¦fE UdSXâ ´ff¿fÊQ
Àfd¨fUf»f¹f ¸fZÔ ÀU¨L ·ffSX°f IYf¹fÊ ¶fJc¶fe IYSXZÔ¦fZÔ, dþÀfÀfZ ¦ffÔU
24 §fÔMXZ ¸fZÔ 1243 Àf`Ô´f»f d»fE °f±ff þZþZ´fe IYZ dþ»ff ´fi²ff³f
d¸fVf³f ¦fif¸fe¯f IYZ A³°f¦fÊ°f IYf IY¨fSXf ½¹fUdÀ±f°f WXû¦ff AüSX
¦fEÜ dþ»fZ ¸fZÔ A¶f °fIY 40007 A¸f³fQe´f ¨ffU»ff ³fZ ´fiQZVf IYZ
AûOXeERY ´»fÀf þf¦føYIY°ff Àf»feJf ÀfeJ ´ff¹fZÔ¦fZÔÜ NXûÀf Afþ WX¸f BÀfIYZ CX´f¹fû¦f IYû LûOÞX ¦ffÔU ¸fZÔ EIY ½¹fUÀ±ff ¶f³fZ¦feÜ
´ffgdþdMXU IYZÀf Àff¸f³fZ AfE ±fZ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff IYZ
IYf¹fÊIiY¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff IY¨fSXf ´fi¶fÔ²f³f Afþ WX¸ffSXZ ¦ffÔUûÔ ³fWXeÔ ´ff SXWXZ WX`Ô, þ¶fdIY WX¸fZÔ ´f°ff CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f
dþ³f¸fZÔ ÀfZ 39447 ¸fSXeþ NXeIY ¹fWXfÔ ´fWXbÔ¨f IYSX CX³fIYf AfVfeUfÊQ Aþ¹f ¨füMXf»ff, CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe IYWXf dIY CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f
¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f UöYf IYZ IYZ Àf¸fÃf EIY ¨fb³fü°fe ¶f³f°fe þf WX` dIY ¹fWX ¸ff³fU þfd°f IYZ d»fE Àf¶f IYû SXf¿MÑX dWX°f ¸fZÔ A´f³fe WXûIYSX §fSX ¨f»fZ ¦fEÜ
øY´f ¸fZÔ ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f dþ¸¸fZQfSXe Àf¸fÓfIYSX EIYþbMX d»f¹ffÜ Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff ³fZ CX³WXZÔ Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff °f±ff B³fÀfû ´fi¸fbJ ¨füMXf»ff ÀfZ CX³WXûÔ³fZ IYBÊ
SXWXe WX`Ü ¹fdQ NXûÀf IY¨fSXZ IYf ÀfWXe dIY°f³ff WXfd³fIYfSXIY ´fQf±fÊ WX`Ü WX¸f CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
¦fif¸fe¯f ÀfZ ÀfWXf¹fIY Àf¸f³U¹fIY ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WXbE A´f³fZ ¦ffhU IYû d¸fNXfBÊ dJ»ffIYSX A´f³ff dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYZ ¶f°ffE SXfÀ°fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fÀf»fûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IYeÜ
d³f´fMXf³f WXû, °f·fe IYfRYe WXQ °fIY °f¶f °fIY AûOXeERY ´»fÀf IYf À°fSX dþ»ff IYf ´ffgdþdMXdUMXe SXZMX 6.73
°fIY³feIYe SXfþeU IYb¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ Àf¸fÀ¹ff WX»f WXû ÀfIY°fe WX`ÔÜ ÀU¨L°ff ¸fZÔ WXfdÀf»f IYSX ÀfIY°fZ IY¨fSXf ¸fböY ¶f³ff³fZ IYf Àff±fÊIY AfVfeUfÊQ dQ¹ffÜ ´fSX ¨f»f IYSX Af¸f þ³f IYe ÀfZUf ·ffþ´ff þZþZ´fe ¦fNX¶fÔ²f³f »fû¦fûÔ
´fid°fVf°f AüSX dSXIYUSXe SXZMX 98.60 IYSX³ff»f ¸fZÔ A¸f³fQe´f
dVfSXIY°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX`Ô, ´fWX»f IYSX³fe WXû¦fe ô BÀf¸fZÔ ¦ffhU IYSXZÔ¦fZÜ IYe A´fZÃffAûÔ ´fSX JSXf CX°fSX SXWXf
´fid°fVf°f °f±ff ¸fÈ°¹fb QSX 1.37 ¨ffU»ff ´fWX»fZ þZþZ´fe ³fZ°ff WX`Ô,
SXfþeU IYb¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ ´ffgd»f±fe³f dUV½f IYZ Àf¸fÃf EIY þ¶f °fIY Jb»fZ ¸fZÔ Vfü¨f ¸fbdöY IYZ IYZ Àf·fe ³ff¦fdSXIYûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f ´fid°fVf°f WX`Ü BÀfIYZ Àff±f-Àff±f UWX A´f³fZ ³fZ°ffAûÔ IYZ Af·ffSXe WX`Ô ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX »ff»f AüSX
¦fif¸fe¯fûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WXbE ¶fOXe× ¨fb³fü°fe WX`Ü BÀfIYZ d»fE WX¸fZÔ À°fSX IYû ¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYZ AfUV¹fIY WX`ÔÜ WX¸fZÔ A´f³fe Vff³f dþ³WXZÔ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ CX³WXZÔ ÀfZUf IYf CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f ¨füMXf»ff IYe
dþ»fZ ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû IYûSXû³ff ÀfZ
IYWXf dIY WX¸fZÔ ÀU¨L°ff IYû A´f³fZ A´f³fZ údáIYû¯f IYû ¶fQ»f³ff Àff±f-Àff±f ¦ffÔU ¸fZÔ NXûÀf U °fSX»f A´f³fZ ¦ffhU IYû ¸ff³f³ff WXû¦ffÜ BÀf ÀfÔIYid¸f°f Qû ´ffgdþdMXU IYZÀf d¸f»fZ ¨fûMXf»ff IYe ´fWX»f ´fSX ÀfØff ¸fZÔ AUÀfSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ´fiQZVf »f¦ff°ffSX
þeU³f IYf dWXÀÀff ¶f³ff³ff WXû¦ff U WXû¦ffÜ ´ffgd»f±fe³f ´fcSXe Qbd³f¹ff IYZ IY¨fSXZ IYf d³f´fMXf³f ³fWXeÔ WXû°ffÜ AUÀfSX ´fSX ÀU¨L°ff IYf¸fZMXe IYZ WX`ÔÜ dþ»ff ¸fZÔ IYûSXû³ff ÀfÔIYi¸f¯f ÀfZ ·ff¦feQfSXe d¸f»fe WX`ÔÜ ¸f³fû³fe°f Àf¸ffþ IYe ÀfZUf CX³fIYû dUSXfÀf°f dUIYfÀf IYe ¶fb»fÔdQ¹fûÔ IYû À´fVfÊ
WX¸fZÔ A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff d»fE EIY Ad·fVff´f IYZ Àf¸ff³f WX`ÔÜ SXfþeU IYb¸ffSX Vf¸ffÊ ³fZ ÀfQÀ¹fûÔ IYZ Àff±f ¦ffÔU IYe dRYSX³fe dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYe ¸fÈ°¹fb ³fWXeÔ Àfed³f¹fSX ´ff¿fÊQ A¸f³fQe´f ¨ffU»ff ¸fZÔ d¸f»fe WX`ÔÜ CX³fIYZ d´f°ff Äff³f IYSX SXWXf WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX AüSX CX³fIYe
ÀfZ »fZ³ff WXû¦ffÜ WX¸fZÔ ÀU¨L°ff ¹fWX ³f °fû ¦f»f°ff WX`Ô AüSX ³f WXe IYWXf dIY ¦ffÔU IYe ÀffRY ÀfRYfBÊ IYf ·fi¸f¯f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ dRYSX³fe WXbBÊ WX`Ü dþ»ff ¸fZÔ A¶f °fIY 550 ³fZ IYSX³ff»f »füMXIYSX ¶f°ff¹ff dIY dÀfÔWX ¨ffU»ff IYSX³ff»f ¸fZÔ ´ffMXeÊ þZþZ´fe IYZ ³fZ°ffAûÔ ³fZ CX³f
A´f³fZ ½¹fUWXfSX ¸fZÔ »ff³fe WXû¦fe, ÀfOÞX ÀfIY°ff WX`Ü Àf`ÔIYOÞXûÔ Àff»fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff IYû ¸fþ¶fc°fe QZ³fZ IYZ ´fSX ¦f³Q¦fe IYZ PXZSXûÔ IYf AU»fûIY³f IYûSXû³ff ´fûdþdMXU ¸fSXeþûÔ IYe ¸fÈ°¹fb UWX ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f³ff¹fIY ³f¦fSX´ffd»fIYf IYZ ¨fZ¹fSX¸f`³f SXWXZ WX`ÔÜ ´fSX þû ·fSXûÀff þ°ff¹ff WX`ÔÜ CXÀf
°f·fe WX¸f þeU³f þe³fZ IYf ÀfWXe ¶ffQ ·fe CXÀfe WXf»f°f ¸fZÔ SXWX°ff WX`ÔÜ d»fE ¦ffÔUûÔ IYf EIY SXûOX ¸f`´f dIY¹ff ¦f¹ffÜ WXû ¨fbIYe WX`Ü °ffDY QZUe »ff»f, þ³f ³fZ°ff ·ffBÊ A¸f³fQe´f ¨ffU»ff ³fZ ´fSX UWX JSXf CX°fSXZÔ¦fZÜ

OXf. ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX ¸fZ²ffUe LfÂf °ffd»f¶ff³fe ¸ff³fdÀfIY°ff IYZ WX`Ô ¹fWX AfÔQû»f³fþeUe : ³fSXZÔQi ¦füSXÀfe
¹fûþ³ff ¸fZÔ dIY¹ff ÀfÔVfû²f³f: ¹ffQU IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû
dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ dþ»ff²¹fÃf ³fSXZÔQi
³fUd³f¹fböY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f
IYSX°fZ WXbE ÀfÔ¦fNX³f IYZ dWX°f ¸fZÔ IYf¹fÊ
»fû¦fûÔ IYû þf³fIYfdSX¹ffÔ ´fiQf³f IYe ¦fBÊ,
°ffdIY IYûSXû³ff ÀfZ þcÓf SXWXZ »fû¦fûÔ IYû
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû A¶f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f, dU¸fböY þfd°f, ¦füSXÀfe ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe AfOÞX ¸fZÔ IYSX³fZ WXZ°fb dQVff-d³fQZÊVf dQ¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff ³f IYSX³ff ´fOXZ
A³fbÀfcd¨f°f þfd°f¹ffÔ EUÔ d´fLOÞXZ þ³fþfd°f, §fb¸fÔ°fb þfd°f U d´fLOÞXZ MX´fSXeUfÀf, §fb¸f³°fb EUÔ A²fÊ §fb¸f³°fb AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ Àf¸¶fû²f³f ¸fZÔ IYûSXf³ff IYf»f ¸fZÔ AüSX BÀfIYZ A»ffUf WX`»´f³f¸¶fSX þfSXe
U¦fÊ IYZ Àff±f-Àff±f A³¹f U¦fûÊÔ IYZ U¦fÊ IYZ Àff±f-Àff±f A³¹f Àf·fe U¦fûÊÔ EUÔ d´fLOÞXZ U¦fÊ °f±ff A³¹f Àf·fe °ffd»f¶ffd³f¹fûÔ þ`Àfe ¸ff³fdÀfIY°ff Uf»ff ÀfSXIYfSX õfSXf dIYÀf ´fiIYfSX ÀfWXf¹f°ff IYSXIYZ IYûSXû³ff ´fedOX°fûÔ IYû QUfB¹ffh,
LfÂfûÔ IYû ·fe CX¨¨f dVfÃff ´fif~ IYZ LfÂfûÔ IYû QÀfUeÔ IYÃff CX´fSXf³°f U¦fûÊÔ IYZ dUôfd±fʹfûÔ IYû ´fid°fÀ´f²ffÊ ¶f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY þû »fû¦f IYf¹fÊ dIYE ¦fE, CX³fIYf dþIiY IYSX°fZ Afg¢Àfeþ³f dÀf»fZÔOXSX U Afg¢Àfeþ³f
IYSX³fZ IYZ d»fE ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³fZ IYZ LfÂfUÈd°f ´fiQf³f IYe þfE¦feÜ SXJ³fZ IYZ d»fE °f±ff CX³WXZÔ ÀfÃf¸f A³³f´fc¯ffÊ ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ ¦fSXe¶f »fû¦fûÔ WXbE ¶f°ff¹ff dIY IYûSXû³ff IYf»f ¸fZÔ ¶f`OX CX´f»f¶²f IYSXf³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹f°ff IYe
CXïZV¹f ÀfZ IYf¹ffÊd³U°f IYe þf SXWXe CX´ff¹fböY d³fVffÔ°f IYb¸ffSX ¶f³ff³fZ IYZ d»fE Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff IYû ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ ·ffþ´ff IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ IYZÔQi U ´fiQZVf BÀfIYZ Ad°fdSXöY d³fVfb»IY
OXf. A¸¶fZOXIYSX ¸fZ²ffUe LfÂf ¹ffQU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY OXf. ´fiQf³f IYSX³ff EUÔ ¸f`dMÑIY ÀfZ d¸f»f SXWXZ ¸fbµ°f A³ffþ IYf ·fe ÀfSXIYfSX IYZ dQVff-d³fQZÊVf A³fbÀffSX U`¢Àfe³f`Vf³f Ad·f¹ff³f IYZ °fWX°f »fû¦fûÔ
¹fûþ³ff IYZ AÔ°f¦fÊ°f ÀfÔVfû²f³f dIY¹ff A¸¶fZOXIYSX ¸fZ²ffUe ÀfÔVfûd²f°f LfÂf À³ff°fIYû°fSX IYÃffAûÔ ¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ dUSXû²f IYSX SXWXZ WXỒ, UWX IY·fe ·ffSX°f IYZ »fû¦f WXe IYSX°fZ WXỒÜ d»fE ¦ffÔU A¸fc´fbSX ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYû IYf¹fÊ IYSX°fZ WXbE IYûSXû³ff ´fedOX°fûÔ IYe IYû U`¢Àfe³f IYZ Àff±f-Àff±f d³fVfb»IY
¦f¹ff WX`Ü OXf. ·fe¸fSXfU A¸¶fZOXIYSX ¹fûþ³ff dVfÃff IYZ ÃfZÂf ¸fZZÔ d³fSX³°fSX Ad²fIY AÔIY ´fif~ IYSX³fZ IYZ d»fE dIYÀfe IYZ dWX°f`¿fe ³fWXeÔ WXû ÀfIY°fZÜ ³fSXZÔQi ¦füSXÀfe Afþ ³fedÀf¦fÔ ¸fÔOX»f IYe Àf¸¶fûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ BÀf ¸füIYZ ´fSX ÀfWXf¹f°ff IYeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Afg¢Àfeþ³f IYÔÀfÔMÑZMXSX ·fe CX´f»f¶²f
¸fZ²ffUe LfÂf ÀfÔVfûd²f°f ¹fûþ³ff ¸fZÔ ¶fPÞX SXWXe ´fid°fÀ´f²ffÊ IYZ ¹fb¦f ¸fZÔ ´fiû°ÀffdWX°f IYSX³ff WX`Ü EZÀff »fû¦f IYZU»f °ffd»f¶ff³fe ´fÈâ·fcd¸f IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYe §fû¿f¯ff IYSX³fZ IYZ dþ»ff²¹fÃf ¹fû¦fZÔQi SXf¯ff ³fZ Àf·fe ·ffþ´ff õfSXf WX`»´f OX`ÀIY »f¦ffIYSX IYSXf¹fZÜ

þf³f»fZUf WX¸f»ff IYSX³fZ IZY


¸ff¸f»fZ ¸fZ AfSXûd´f°f IYû ±ff³ff '²fSX°fe ´fSX ´fZOXÞ SXWX¦ÔZ fZ °fû SXWX¦Z ff þeU³f ÀfbJ¸f¹f' ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe AûSX ÀfZ
¶ff´fü»fe ´fbd»fÀf ³fZ IYf¶fc dIY¹ff
´ff³fe´f°fÜ ±ff³ff ¶ff´fü»fe ´fi·ffSXe
Àf¶f BÔÀ´fZ¢MXSX WXSX³ffSXf¹f¯f ³fZ
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû
CX´ff¹fböY d³fVffÔ°f IYb¸ffSX ¹ffQU ³fZ
IYWXf dIY »fû¦f A´f³fZ §fSX ´fdSXUfSX
Àf·fe IYû ¹fWX ÀfÔIY»´f »fZ³ff WXû¦ff
dIY WX¸f dIYÀfe ·fe °¹fûWXSX ¹ff Vfb·f
AUÀfSX ´fSX ´fü²ffSXû´f¯f IYSXZÔ AüSX
U¨fbÊA»f ¶f`NXIY IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff
IYZ dIYÀfe ·fe Vfb·f AUÀfSX þ`ÀfZ CXÀfIYf SXJSXJfU A´f³fZ dVfVfb IYe ´ff³fe´f°f/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ¶¹fcSXû Àf~fWX ss A¦fÀ°f ÀfZ sy A¦fÀ°f IYf¹fÊ WX`Ü AÔd°f¸f dQ³f sy A¦fÀ°f
¶f°ff¹ff dIY ¦fû¹f»ff IY»ffÔ þ³¸fdQUÀf, °feþ, QeUf»fe, ¹ff ·ffÔd°f IYSXZÔ °f·fe ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZÔ ¶fPÞX°fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ sqsr °fIY ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe AûSX sqsr IYû dþ³f ¶fWX³fûÔ ³fZ IYûSXû³ff
d³fUfÀfe Àfd¨f³f ³fZ CXÀfIZY Àff±f Àff»fd¦fSXWX AfdQ ´fSX EIY ´fü²ff ´fiQc¿f¯f IYZ À°fSX IYû IY¸f dIY¹ff þf IYe AûSX ÀfZ U¨fbÊA»f ¶f`NXIY IYf ÀfZ ´fcSXZ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ IYf»f IZY QüSXf³f SXÀfûBÊ ÀfZUf ¸fZÔ IYf¹fÊ
WXbE þf³f»fZUf WX¸f»fZ IYe AUV¹f »f¦ffEÔÜ Àff±f WXe ´fü²fûÔ IYû ÀfIY°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀfIYe dþÀf¸fZÔ r dQ³f IYûSXû³ff IYf»f IZY dIY¹ff ±ff CX³WXZÔ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe
UfSXQf°f ¶ffSXZ ±ff³ff ¶ff´fü»fe ¸fZ »f¦ff³fZ IYZ Àff±f-Àff±f CX³fIYf ²¹ff³f ¸ffg³fÀfc³f IYf Àfeþ³f ´fü²ffSXû´f¯f IYZ A²¹fÃf°ff ·ffþ´ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ QüSXf³f WX¸ffSXe þf³f ¶f¨ff³fZ Uf»fZ AûSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ
dVfIYf¹f°f QZIYSX ¶f°ff¹ff ±ff dIY ·fe AUV¹f SXJZÔÜ Àfbd³fd›°f IYSXZÔ dIY d»fE Àf¶fÀfZ Ad²fIY CX´f¹fböY Àf¸f¹f IYe ´fiQZVf ´fi·ffSXe ÀfÔ°fû¿f ¹ffQU U OXfg¢MXSX IYû, EÔ¶fb»fZÔÀf OÑfBUSX IYû, ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ AfVff
UWX UWX BÊEÀfAfBÊ WXÀ´f°ff»f Af´fIYZ õfSXf »f¦ff¹ff WXbAf ´fü²ff Àf¸fÓff þf°ff WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fdQ dþ»ff ´fiQZVf A²¹fÃf Àfbd¸fÂff ¨füWXf³f ³fZ ÀfRYfBÊ IY¸fʨffSXe IYû, Àff¸ffdþIY JZQSX, ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe ¸fe³ff ´fSX¸ffSX
´ff³fe´f°f ¸fZ ÀMXûSXdIY´fSX IZY ´fQ ´fZOÞX IYf øY´f »fZ ÀfIYZÜ þ¶f °fIY ´f¹ffÊUSX¯f ¸fZ ¶fPÞX°ff WXbAf ´fiQc¿f¯f IYf ´fi°¹fZIY ³ff¦fdSXIY ´fü²ffSXû´f¯f IYf IYeÜ IYf¹fÊIY°ffÊ dþ³WXûÔ³fZ IYSXû³ff ¸fWXf¸ffSXe Afd»fVff °fû¸fSX SXfþU³f°fe
´fSX °f`³ff°f WX` Ü 18 A¦fÀ°f IYe ²fSX°fe ´fSX ´fZOÞX SXWXZÔ¦fZ °fIY °f¶f IYf À°fSX WX¸f Àf·fe IYZ d»fE d¨fÔ°ff ÀfÔIY»´f »fZÔ °fû d³fd›°f °füSX ´fSX WXe BÀf ¶f`NXIY ¸fZÔ ss dþ»fûÔ IZY IZY QüSXf³f ¶fPÞX ¨fPÞXIYSX »fû¦fûÔ IYe ´ffÔ¨ff»f, ¶fZ»ff ·ffdMX¹ff ÀfûVf»f
QZSX Àff¹fÔ IYSXe¶f 10 ¶fþZ UWX ¸f³fb¿¹f IYZ d»fE ²fSX°fe ´fSX ÀfbJ¸f¹f IYf dU¿f¹f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f WX¸f A´f³fZ dþ»ff IYû AüSX Ad²fIY ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IZY Àf·fe ´fiQZVf IZY °¹fûWXfSX SXÃff Àf~fWX IZY øY´f ¸fZÔ þf³f ¶f¨ff³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff CX³WXZÔ ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe ´fif¨fe JbSXf³ff, ´fiQZVf
§fZSX ÀfZ §fSX IYe °fSXRY þf SXWXf þeU³f SXWXZ¦ff, ´fZOÞXûÔ IYZ ³ff SXWX³fZ ÀfZ Àf·fe IYû ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f IYe WXSXf-·fSXf ¶f³ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fQfd²fIYfSXe U dþ»fZ IZY ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ dþÀf¸fZÔ A´f³fZ SXÃff ÀfcÂf ¶ffÔ²fZ¦feÜ BÀfe IZY Àff±f- ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe ¸ff»f°fe ASXûOÞXf ,
±ff Ü §fSX IZY ´ffÀf ¦f»fe ¸fZ WX¸fZÔ þeU³fQfd¹f³fe Af¢Àfeþ³f ³fWXeÔ dQVff ¸fZÔ Àf¸f¹f SXWX°fZ AfUV¹fIY Uf¹fb ´fiQc¿f¯f IYe UþWX ´fQfd²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ¶f`NXIY RYüþe ·ffB¹fûÔ U IYûSXû³ff IYf»f IZY Àff±f dþ³WXûÔ³fZ SXöY CX´f»f¶²f Àf·fe ´fiQZVf ´fQfd²fIYfSXe U dþ»ff
CXÀfIYe ¸fûMXSX ÀffBÊdIY»f JOÞXe d¸f»fZ¦fe AüSX ³ff WXe ²fSX°fe ´fSX IYQ¸f CXNXf³fZ WXûÔ¦fZ AüSX Af³fZ Uf»fe ÀfZ AÀ±f¸ff, CX¨¨f SXöY¨ff´f, RZYRY- IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE ·ffþ´ff QüSXf³f dþ³WXûÔ³fZ WX¸ffSXe þf³f ¶f¨ff³fZ IYSXUf³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff CX³WXZÔ ·fe A²¹fÃf CX´fdÀ±f°f SXWXeÜ ¹fWX
±fe dþÀf ´fSX Àf³³fe ´fbÂf ¸f`³f´ff»f ¶fSXÀff°f WXûÔ¦fZ, ¢¹fûÔdIY ´fZOÞX WXe ´fePÞXe IYû ·fe Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY OÞXZ IYe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ, AfÔJûÔ IYZ SXû¦f, ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ ´fiQZVf A²¹fÃf Àfbd¸fÂff IYf IYf¸f dIY¹ff CX³WXZÔ ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ SXÃff ÀfcÂf ´fiQZVf ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe þf³fIYfSXe ·ffþ´ff ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ
d³fUfÀfe ¦fû¹f»ff IY»ffÔ ¶f`NXf ¶fSXÀff°f »ff³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû°fZ WX`Ü ´fü²ffSXû´f¯f IYSX³fZ IYZ d»fE ´fiZdSX°f dÀfSXQQÊ þ`Àfe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ Ad²fIY ¨füWXf³f ³fZ IYWXf dIY ¸fdWX»ff ¸fû¨ffÊ IYe ¶fWX³fZÔ SXÃff ÀfcÂf ¶ffÔ²f³fZ IYf Vfb·f ¶fWX³fZÔ ¶ffÔ²fZ¦feÜ ¢¹fûÔdIY IYWXf WXe ´fiQZVf ¸fedOX¹ff ´fi·ffSXe ¸ff»f°fe
WXbAf d¸f»ffÜ CX´ff¹fböY ³fZ IYWXf dIY IYSX³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸f WXû°fe WX`Ü WXdSX¹ff¯ff IYe AûSX ÀfZ SXÃff¶fÔ²f³f IYf IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ¹fWX SXÃff¶fÔ²f³f IYf ¦f¹ff WX` dIY SXöYQf³f ¸fWXfQf³f IYf ASXûOÞXf ³fZ QeÜ

dQ»f IYe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ U WXfMXÊ AMX̀IY IYZ ¸fcÀf»ff²ffSX ¶ffdSXVf ¸fZÔ ·fe þfSXe SXWXf ¹fû¦f ¨fûSXe IYe UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f
J°fSXZ IYû IY¸f IYSX°ff WX` SXöYQf³f: ¶fNX»ff QZ³fZ Uf»fZ ´ffÔ¨f AfSXû´fe IYf¶fc IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû
¹fû¦f ¦fb÷Y AüSX WXdSX¹ff¯ff ¹fû¦f
Af¹fû¦f IYZ ÀfQÀ¹f dQ³fZVf ¦fb»ffMXe
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû UfÀfe SXf¸f´fbSXf IYMXf¶ff¦f IYSX³ff»f
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû IYZ ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ »f¦ffBÊ þf SXWXe ¹fû¦f
´fbSXf³ff ¶fÀf ÀMX`ÔOX ´fSX ³fZVf³f»f dþ»ff ´fbd»fÀf õfSXf ¨fûSXe IYe IYû ¸fZSXNX SXûOX ³fWXSX IYZ ´ffÀf ÀfZ
IYÃffEÔ ·ffSXe ¶fSXÀff°f ¸fZÔ ·fe þfSXe
ÀfûVf»f Af¦fZ³ffÊBÊþZVf³f õfSXf UfSXQf°fûÔ IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfSXû´fe IYZ
SXWXeÜ ¹fû¦f Àff²fIYûÔ ³fZ A´f³fZ Q`d³fIY
SXöYQf³f dVfdUSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff, ´ffÔ¨f AfSXûd´f¹fûÔ IYû °fe³f A»f¦f- IY¶þZ UfSXQf°f ¸fZÔ ¨fûSXe IYe ¦fBÊ
¹fû¦ff·¹ffÀf IYû ´fcSXf dIY¹ffÜ ¶ffdSXVf
dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fid°fd³fd²f ÀfÔþ¹f A»f¦f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ÀfdSX¹ff ¶fSXf¸fQ IYe ¦fBÊÜ AfSXû´fe ³fZ
·fe CX³WXZÔ ¹fû¦f IYSX³fZ ÀfZ SXûIY ³f
¶fNX»ff ³fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f IYZ øY´f ¸fZÔ ¦f¹ff WX`Ü 19 A¦fÀ°f IYû dQ³f IYZ Àf¸f¹f
´ffBÊÜ ¹fû¦f Àff²fIYûÔ IYf CX°ÀffWX
dVfSXIY°f IYeÜ ¨fûSXe IYZ ´fWX»fZ ¸ff¸f»fZ ´ffVfÊU³ff±f dÀfMXe IYSX³ff»f ¸fZÔ SXWX³fZ
¶ffdSXVf ¸fZÔ ·fe QZJ³fZ »ff¹fIY ±ffÜ
dVfdUSX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f ¸fZÔ 20 A¦fÀ°f IYû dOXMXZd¢MXU Uf»fZ IY¸f»fUeSX IYZ §fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX
Àf·fe ³fZ CX°ÀffWX ´fcUÊIY ¹fû¦f dIiY¹ffEÔ °fSXWX IYe ¶fe¸ffdSX¹ffÔ VfSXeSX IYû §fZSX ¶fPÞX°fe WX` VfSXeSX AüSX ¸f³f ´fSX ¹fû¦f
IYSX°fZ WXbE ÀfÔþ¹f ¶fNX»ff ³fZ IYWXf ÀMXfRY IYe MXe¸f õfSXf Qû AfSXûd´f¹fûÔ CXÀf¸fZÔ ÀfZ ÀfdSX¹ff U ÀfdSX¹ff ÀfZ ¶f³fZ
AüSX ´fif¯ff¹ff¸f dIY¹ffÜ ÀfIY°fe WX`ÔÜ ¹fû¦f VfSXeSX IYe IYf ÀfIYfSXf°¸fIY ´fi·ffU ´fOÞX°ff WX`
dIY SXöYQf³f EIY EZÀff Qf³f WX`, dRYSXûþ Jf³ff CXRYÊ RYûþe ´fbÂf dSXÔ¦f ¨fûSXe IYSXIYZ ¸füIYf ÀfZ RYSXfSX
dQ³fZVf ¦fb»ffMXe ³fZ ¹fû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff IYû ¸fþ¶fc°f AüSX ÀUfÀ±¹f ¶fZWX°fSX WXû°ff WX`Ü
dþÀfÀfZ ³f dÀfRYÊ dIYÀfe IYe þf³f dIY OXf¢MXSXûÔ IYZ IY±f³ff³fbÀffSX IYWX°fZ OXf»f°ff WX`Ü BÀfd»fE BÀfIYZ ´fid°f ´f´f»f Jf³f U dUþ¹f IYb¸ffSX ´fbÂf WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ AfSXû´fe
Àff²fIYûÔ IYû Àfc¹fÊ ³f¸fÀIYfSX IYf IYSX°ff WX`, dþÀfÀfZ VfSXeSX JbQ IYû BÀfd»fE A´f³fe dQ³f¨f¹ffÊ ¸fZÔ ¹fû¦f
¶f¨ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`, ¶fd»IY ¹fZ WX`Ô dIY SXöYQf³f ÀfZ dQ»f IYe ÀfZWX°f »fû¦fûÔ IYû þf¦føYIY IYSX³fZ IYZ d»fE ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX UfdÀf¹ff³f dUIYfÀf IYZ dJ»ffRY ±ff³ff ÀfZ¢MXSX 32-33
A·¹ffÀf ·fe IYSXUf¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶fe¸ffdSX¹fûÔ ÀfZ ¶f¨ff ÀfIYZÜ IYû Vffd¸f»f AUV¹f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ
WX¸ffSXe JbQ IYe ÀfZWX°f IYZ d»fE ·fe ¸fZÔ Àfb²ffSX AüSX Uþ³f IYÔMÑû»f Àf¸fZ°f WXSX Àff»f 14 þc³f IYû U»OXÊ ¶»fOX IYf»fû³fe dþ»ff IYSX³ff»f IYû IYSX³ff»f ¸fZÔ ¨fûSXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ
¶f°ff¹ff dIY ¸ff³fÀfc³f IYZ Àf¸f¹f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶ffdSXVf IYZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ´ff¨f³f °fÔÂf NXeIY
RYf¹fQZ¸fÔQ WXû°ff WX`Ü ¸f¦fSX BÀfIYZ WXZ»±f IYû IYBÊ ¶fOÞXZ RYf¹fQZ WXû°fZ WX`ÔÜ OXû³fSX OXZ ÀfZd»f¶fiZMX dIY¹ff þf°ff WX`Ü dUV½fÀf³fe¹f Àfc¨f³ff ´fSX IY`±f»f ´fb»f WX`Ü ¨fûSXe IYZ EIY A³¹f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ
¹fZ SXöYQf°ff IYZ VfSXeSX AüSX ¸f³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY VfSXeSX IYû dRYMX SXJ³fZ IYZ d»fE ¹fû¦f ¹fû¦ff·¹ffÀf AüSX ´fif¯ff¹ff¸f IYZ ÀfZ IYf¸f ³fWXeÔ IYSX°ff °fû ¹fû¦f BÀf¸fZÔ
¶ffUþcQ IYBÊ »fû¦f SXöYQf³f IYSX³fZ IYZ ³fe¨fZ ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ dOXMXZ¢MXSX ÀMXfRY IYSX³ff»f IYe
Qû³fûÔ ´fSX ¶fWXb°f A¨Lf ´fi·ffU SXöYQf³f IYSX³ff Af´fIYZ dQ»f IYe Ad°f AfUV¹fIY WX`, ¢¹fûÔdIY IYBÊ A·¹ffÀf VfSXeSX IYe B¸¹fcd³fMXe ´ffUSX ¸fQQ IYSX°ff WX`Ü
ÀfZ dWX¨fdIY¨ff°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff AfSXûd´f¹fûÔ IYZ IY¶þZ ÀfZ ¨fûSXeVfbQf A²¹fÃf°ff ¸fZÔ MXe¸f õfSXf Qû
°fe³f ¸fû¶ffB»f RYû³f ¶fSXf¸fQ dIY¹fZ AfSXûd´f¹fûÔ WXfdSXRY CXRYÊ A¸f³f ´fbÂf

þfd°f Af²ffdSX°f þ³f¦f¯f³ff LfÂffAûÔ IYû Qe ¦fBÊ ´fif±fd¸fIY d¨fdIY°Àff ÀfÔ¶fÔ²fe


¦f¹fZÜ AfSXûd´f¹fûÔ õfSXf 15 A¦fÀ°f
IYe SXf°f IYû ¦fe°ff ´f}e V¹ff¸f UfÀfe
dVfU IYf»fû³fe IYZ §fSX ÀfZ EIY
Ad»f¹ffÀf UfÀfe ¦ffÔU A³²fZOXf U
A¸f³f CXRYÊ ¶ff¶fc ´fbÂf SX¸fZVf IYb¸ffSX
UfÀfe ¦ffÔU ¸fÔ¦f»füSXf dþ»ff

QZVf dWX°f ¸fZÔ : SX¸fZVf Àf`³fe þf³fIYfSXe U ¶f°ff¹fZ ¹ff°ff¹ff°f ÀfÔ¶fÔ²fe d³f¹f¸f
¸fû¶ffB»f RYû³f U ³f¦fQe AüSX
AfSX°fe ´f}e Qe´fIY IYZ §fSX ÀfZ Qû
¸fû¶ffB»f RYû³f ¨fûSXe dIY¹fZ ¦f¹fZ ±fZÜ
IYSX³ff»f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ
AfSXûd´f¹fûÔ IYZ IY¶þZ ÀfZ ¨fûSXeVfbQf
EIY ¦f`Àf dÀf»fZ¯OXSX IYû ¶fSXf¸fQ
IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû ´fSXWXZþ ¢¹fûÔÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ±ff³ff SXf¸f³f¦fSX ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ 15
SXf¿MÑXe¹f d´fLOÞXf ¶f¦fÊ A³fbÀfd¨f°f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYSX³ff»f/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû IYû ´ffdSX°fûd¿fIY QZ³fZ U ´fiVfÔÀff ´fÂf
¹ff°ff¹ff°f EUÔ WXfBÊUZ ´fbd»fÀf ±ff³ff QZ³fZ ¶ffSXZ ·fe ¶f°f»ff¹ff, °ffdIY ¨fûSXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ WX`Ü A¦fÀ°f IYû SXf°f IYZ Àf¸f¹f SXdUÔQi
þfd°f A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f °f±ff d´fL»fZ ÀfØfSX Àff»fûÔ ¸fZÔ A»f¦f- ¨fûSXe IYZ QcÀfSXZ ¸ff¸f»fZÔ dÀfÔWX ´fbÂf ²f¸fÊ´ff»f dÀfÔWX UfÀfe ¦ffÔU
A»´fÀfÔ£¹fIY ¸fWXfÀfÔ§f IYZ A»f¦f þfd°f¹fûÔ ¸fZÔ Afd±fÊIY IYSX³ff»f ¸fZÔ °f`³ff°f CX´f d³fSXeÃfIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»f ½¹fdöY¹fûÔ IYe
AVfûIY IYb¸ffSX, ´fifQZdVfIY ´fdSXUWX³f Àf¸f¹f ´fSX þf³f ¶f¨ffBÊ þf ÀfIYZÜ ¸fZÔ ±ff³ff ÀfZ¢MXSX 32-33 IYSX³ff»f A³²fZOXf dþ»ff IYSX³ff»f IYZ PXf¶fZ
WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf IYZ A²¹fÃf SX¸fZVf dUIYfÀf CX³fIYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ §fMXfU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ MXe¸f õfSXf EIY ÀfZ CXÀfIYZ Qû ¦f`Àf dÀf»fZ¯OX ¨fûSXe
Àf`³fe ³fZ IYZÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ þfd°f ¹ff ¶fPÞXfU IYZ Àff±f A³¹f AfÔIYOÞXûÔ ´fifd²fIYSX¯f IYSX³ff»f U SX`OXIiYfÀf IYe BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYZ QüSXf³f
MXe¸f ³fZ SXfþIYe¹f UdSXâ ¸ff²¹fd¸fIY Ad°fdSXöY CX´ff¹fböY EUÔ Àfd¨fUE AfSXû´fe dUþ¹f IYb¸ffSX ´fbÂf ÀfbSXZ³Qi IYSX d»f¹fZ ±fZÜ
Af²ffdSX°f þ³f¦f¯f³ff IYSXUf³fZ IYe IYf ÀffUÊþd³fIY WXû³ff þøYSXe WX`ÔÜ
¸ffÔ¦f IYe WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY QZVf ÀfSXIYfSX IYû þfd°f Af²ffdSX°f dUôf»f¹f ¦ffÔU MXeIYSXe ¸fZÔ ´fÔWXb¨fIYSX ´fifQZdVfIY ´fdSXUWX³f ´fifd²fIYSX¯f
¸fZÔ þfd°f Af²ffdSX°f þ³f¦f¯f³ff QZVf þ³f¦f¯f³ff IYû IYSXUf IYSX þ³f°ff ÀIYc»f IYe »f¦f·f¦f 45 LfÂffAûÔ IYSX³ff»f IYZ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ d³fSXeÃfIY
dWX°f ¸fZÔ WX`ÔÜ BÀfIYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ QZVf IYZ Àf¸fÃf AfÔIYOÞXZÔ þfSXe IYSX³fZ IYû ´fif±fd¸fIY d¨fdIY°Àff IYZ ÀfÔ¶fÔ²f þûd¦f³Qi PXb»f, SX`OXIiYfÀf dU·ff¦f ÀfZ
¸fZÔ þfd°f¹fûÔ ´fSX Af²ffdSX°f ÀfÔ£¹ff ¨ffdWXEÜ þ¶f ´fWX»fZ ÀfZ WXe BÀf ¸fZÔ ¦fWX³f þf³fIYfSXe QeÜ ÀfZUfd³fUÈØf E¸fÀfe ²fe¸ff³f U
IYf ´f°ff ¨f»f°ff WX`Ü þ¶f °fSXWX IYe þ³f¦f¯f³ffEÔ WXû SXWXe WX`Ô °fû CX³WXû³fZ ¹fWX ·fe ¶f°ff¹ff ·fe LfÂffAûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹ffÜ Àff±f-Àff±f dIYÀfe ÀfOXIY Qb§fÊMX³ff CX´fSXûöY ÀIYc»f IYZ A²¹ff´fIY
SXfþ³fed°fIY Q»f þfd°f IYZ Af²ffSX dRYSX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¢¹fûÔ BÀfIYû dIY WX¸fZÔ ÀfOXIY ´fSX ¨f»f°fZ Àf¸f¹f BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY IY`ÀfZ WX¸f IYZ QüSXf³f Qb§fÊMX³ff WXZ»´f»ffBʳf ³f¸¶fSX ·fc´fZ³Qi OXe´fe ¸füþcQ SXWXZÜ B³WXûÔ³fZ ·fe
´fSX dU²fff³fÀf·ff »fûIYÀf·ff IYZ IYSXUf³fZ ÀfZ ¶f¨f SXWXe WX`Ü CX³WXZÔ IY`ÀfZ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹f¸fûÔ IYe ´ff»f³ff dIYÀfe Af´ff°fIYfd»f³f ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ 1073 IYe CX´f¹fûd¦f°ff IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ LfÂffAûÔ IYû ¹ff°ff¹ff°f ÀfÔ¶fÔ²fe
Àff±f dUd·f³³f VfWXSXe AüSX ¦ffÔUûÔ ·ffþ´ff IYe ³fe¹f°f ´fSX VfIY WXû°ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜ UWXeÔ QcÀfSXe AûSX 112 ³f¸¶fSX OXf¹f»f IYSXIYZ ´fbd»fÀf, ·fe þf¦f÷YIY dIY¹ff ¦f¹ffÜ þû »fû¦f d³f¹f¸fûÔ IYe ´ff»f³ff IYSX³fZ U
IYe d³fIYf¹fûÔ ¸fZÔ dMXIYMX QZ°fZ WX`Ô °fû WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ QZVf ¸fZÔ CX³WXû³fZ WXdSX¹ff¯ff ÀfSXIYfSX IYZ OÑe¸f E¸¶fc»fZÔÀf U RYf¹fSX d¶fi¦fZOX ÀfbdU²ff Qb§fÊMX³ff ¦fiÀ°f »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ IYSX°fZ ´fif±fd¸fIY d¨fdIY°Àff ÀfÔ¶fÔ²fe
dRYSX þfd°f Af²ffdSX°f þ³f¦f¯f³ff ÀfZ d´fLOÞXZ U¦fÊ IYe ´feE¸f WX`ÔÜ ´fiûþZ¢MX OXf¹f»f 112 IYZ ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ IYe ¸fQQ »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ BÀfIYZ WX`Ô, ´fbd»fÀf dU·ff¦f õfSXf EZÀfZ »fû¦fûÔ þf³fIYfSXe QeÜ
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
����������������������� »fûIY»f ³¹fcªÞf -»fûIY»f ½¹fcªÞf 08
¦fSXe¶fûÔ ½f AÀfWXf¹fûÔ IYe ÀfWXf¹f°ff
EIY°ff I`Y¸´f ¸fZÔ WX¿fÊ ¸f»WXûÂff ³fZ dIY¹ff ´fi½ffÀf IZY d»fE Àf·fe Af¹fZ Af¦fZ: ·ffSXõXfªf
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
¶ffQ»fe d½f²ff³fÀf·ff ÃûÂf IZY ¹fb½ff
Àf¸ffªfÀfZ½fe dWX¸ffaVfb ·ffSXõXfªf ³fZ IYWXf
dIY ÀfZ½ff ÀfZ ¶fOÞXf IYûBÊX ·fe IYf¹fÊ ³fWXeÔ
WXû°ff W`X, BXÀfd»fE Àf·fe IYû Àf¸ffªf
ÀfZ½ff IZY ÃûÂf ¸fZa Af¦fZ Af³ff ¨ffdWXE
AüSX ªføYSX°f¸faQ ½f d³f²fʳf °f¶fIZY IYe
ÀfWXf¹f°ff IYSX³fe ¨ffdWXEÜ dªfÀfÀfZ IYe
BXÀf IYûSXû³ff IYf»f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe
¦fSe¶f ½f AÀfWXf¹f IYû ´fSmXVff³f ³f
WXû³ff ´fOZÞXÜ ¹fb½ff Àf¸ffªfÀfZ½fe dWX¸ffaVfb
·ffSXõXfªf ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY A·fe
IYûSXû³ff £f°¸f ³fWXeÔ WXbAf W`Ü BXÀfd»fE ¹ffZõXfAûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ
Àf·fe ½f`IYÀfe³f »f¦f½ff¹fZ AüSX ªf¶f ªfWXfa ÀfZ ·fe IYûSXû³ff ¹fûõXf d³fIY»fZ
·fe §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»fZ °fû ¸ffÀIY CX³fIYf Àf¸¸ff³f IYSmXÜ dªfÀfÀfZ IYe
A½fV¹f WXe »f¦ffIYSX d³fIY»fZ AüSX CX³fIYf WXüÀf»ff ¶fPZÞXÜ
³fBÊX dQ»»fe/°feSX±f SXfªf ¶»ffgIY, EIY°ff I`YÔ´f, ´fe°f¸f´fbSXf ¸fZÔ °fIY ´fWbaX¨ff¹fZÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX VfdVf þZMX»fe, ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fû¨ffÊ ·ffªf´ff IZY õXfSXf dIY¹fZ ªff SXWZX ³fSmX³Qi ¸fûQe ³fZ QZVf ¸fZÔ A³fZIYû ¶ffªffSX ¸fZÔ ªf¶f Àff¸ff³f »fZ³fZ IZY d»fE CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf·fe d³f¹fd¸f°f øY´f
dQ»»fe ´fiQZVf ·ffSX°fe¹f ªf³f°ff ´fcUfÊÔ¨f»f Àf¸ffþ IZY ·ffBÊ-¶fWX³fûÔ dþ»ff A²¹fÃf SXfþIbY¸ffSX dþ»ffA²¹fÃf AdU³ffVf dÀfÔWX ½f IYf¹fûË IYe ªff³fIYfSXe Qe AüSX IYf¹fÊ IYSXIZY dQ£ff¹fZ W`X, Àff±f ªff¹fZ °fû ½fWXfa ´fSX »fû¦fûÔ ÀfZ CXd¨f°f ÀfZ ¹fû¦f ½f ½¹ff¹ff¸f IYSmX AüSX QcÀfSXûÔ
´ffMXeÊ IZY ¸fWXf¸fÔÂfe WX¿fÊ ¸f»WXûÂff ³fZ IZY Àff±f Uf°ff»ffÊ´f dIY¹ffÜ WX¿fÊ ·ffdMX¹ff, ·ffªf´ff dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe IYBÊX IYf¹fÊIY°ffÊ ¸füªfcQ SXWZXÜ Àff±f WXe ÀffaÀfQ ½f A´f³fZ õXfSXf IYBÊX ¹fûªf³ffEa »ff¦fc IYe W`Ü QcSXe ¶f³ffIYS SX£û ªfû ¶fWbX°f WXe ª¹ffQf IYû ·fe ¹fû¦f ½f ½¹ff¹ff¸f IYSX³fZ IZY
dªf»ff IZYVf½f´fbSX¸f ¸fZÔ ´fi½ffÀf ¸f»WXûÂff ³fZ IYWXf dIY ´feE¸f ³fSmX³Qi ³fUe³f ¶fÔÀf»f, dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe W`XQSX´fbSX ½ffOÊX IZY d³f¦f¸f ´ff¿fÊQ dIY¹fZ ªff SXWZX IYf¹fÊ ·fe ¶f°ff¹fZÜ dªfÀfÀfZ ªfbOÞXIYSX QZVf IYf ½¹fd¢°f ªføYSXe W`Ü dWX¸ffVfb ·ffSXõXfªf ³fZ Af¦fZ d»fE ´fiZdSX°f IYSmXÜ ªfû ¶fWXb°f WXe ª¹ffQf
dIY¹ffÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f E¹fc ¸fûQe IZY ÀfÔQZVf IYû Àf·fe »fû¦fûÔ ¸f³fþe°f dÀfÔWX, dþ»ff CX´ff²¹fÃf Àfbþe°f NXfIbYSX ³fZ ªf³f°ff IYû CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi²ff³f¸faÂfe d½fIYfÀf IYSX SXWXf W`Ü ¶f°ff¹ff dIY WX¸f Àf·fe IYû IYûSXû³ff ªføYSXe W`Ü

¸fü°fûÔ IZY AfÔIYOÞXZ Lb´ff³fZ OXe.MXe.Àfe. ¶fÀf §fûMXf»fZ IYe


´fSX dQ»»fe ÀfSXIYfSX 'IZYþSXeUf»f ³fZ dQ»»fe IYû ÓfcNXf Àf´f³ff dQJf¹ff' Àfe.¶fe.AfBÊ. þfÔ¨f ÀfZ ·ffþ´ff-E¶feUe´fe ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ QþʳfûÔ »fû¦f
¸ffÔRYe ¸ffÔ¦fZ: Ad³f»f
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
dQ»»fe ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY
A²¹fÃf Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY
¶füJ»ffBÊX Af´f: AfQZVf
³fBÊ dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸fZÔ WbXE Vffd¸f»f
dQ»»fe ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY dQ»»fe ·ffþ´ff IZY A²¹fÃf AfQZVf ³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
A²¹fÃf ¨fü²fSXe Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ þ¶f ÀfZ IZYþSXeUf»f ¦fb~f ³fZ IYWXf WX` dIY A´f³fZ ÀfeE¸f ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IYe
dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf Afg¢Àfeþ³f ÀfØff ¸fZÔ AfE WXÔ`, ¸ff³fÀfc³f IYe OXe.MXe.Àfe. ¶fÀf JSXeQ, VfSXf¶f ³fed°f ³fed°f¹fûÔ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX
IZY IYfSX¯f WXbBÊ ¸fü°fûÔ IZY AfÔIYOÞXûÔ IYû ¶ffdSXVf ¸fZÔ ´fid°fU¿fÊ þ»f ·fSXfU ´fdSXU°fʳf EUÔ þ»f ¶fûOXÊ ¸fZÔ WXû SXWXZ ·ffþ´ff-E¶feUe´fe ÀfZ þbOÞXZ SXWXZ
dQ»»fe IYe þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ »ff³fZ dQ»»feUf»fûÔ IZY d»fE EIY ¶fOÞXe ·fiáf¨ffSXûÔ IYe ´fû»f Jb»f°fe QZJ QþʳfûÔ »fû¦f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ
IZY d»fE ¦fdNX°f IY¸fZMXe IYû dQ»»fe Àf¸fÀ¹ff ¶f³f ¦fBÊ WX` AüSX Afþ IYe dQ»»fe ÀfSXIYfSX EUÔ Af¸f AfQ¸fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ
IZY CX´fSXfª¹f´ff»f ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX ¶ffdSXVf ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX dQ»»fe ´ffMXeÊ ´fcSXe °fSXWX ¶füJ»ff ¦f¹fe WX`ÔÜ ·ffþ´ff IZY ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fû¨ffÊ IZY
SXï IYSX dQ¹ff WX`Ü Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ ÀfSXIYfSX IYe ´fû»f Jû»f IYSX SXJ OXe.MXe.Àfe. ¶fÀf §fûMXf»fZ IYe dþ»ff ¸fÔÂfe A³fbþ dÀfÔWX,
IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdU³Q QeÜ ¶ffdSXVf IZY ¶ffQ ÀfOÞXIYûÔ ´fSX Àfe.¶fe.AfBÊ. þfÔ¨f ÀfZ ¶füJ»ff IYSX E¶feUe´fe ÀfZ Af³fÔQ dÀfÔWX,
IZYþSXeUf»f IYe B¨LfVfdöY WXe ³fWXe ´ff³fe ·fSXf dþÀfIZY IYfSX¯f ¹ff°ff¹ff°f CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fe¿f dÀfÀfûdQ¹ff EÀfþeE³fOXe Jf»fÀff IYfg»fZþ IZY MXû´fe AüSX ´fMXIYf ´fWX³ffIYSX Af¸f ·fiáf¨ffSX-d³fIY¸¸fZ´f³f IZY ³fE
WX` dIY dQ»»feUf»fûÔ IYû Afg¢Àfeþ³f ´fi·ffdU°f WXû³fZ ¦ffdOÞX¹fûÔ IZY »f¸¶fZ- þ¶f d¸fÔMXû d¶fiþ ÀfdW°f A³¹f ¸fb£¹f dQ»»fe ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ AfE WX`Ô, IZY³Qi ÀfSXIYfSX IZY dUøYð ¶fZ¶fbd³f¹ffQ 2015-16 ¸fZÔ A²¹fÃf SXWXZ AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSXf¹ffÜ dSXIYfgOXÊ ¶f³ffE WX`Ô, E¸fÀfeOXe ÀfZ
IYe IY¸fe WXbBÊ ¸fü°fûÔ IYf ÀfWXe »f¸¶fZ þf¸f »f¦f ¦fE AüSX A³OXSX´ffÀf ¸fZÔ ·ffSXe ´ff³fe ·fSX ¦f¹ffÜ þ»f·fSXfU IYe Àf¸fÀ¹ff ¶ffSX-¶ffSX ¶f¹ff³f¶ffþe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¦f°f 7 Ad·f¿fZIY ´ffÔOXZ¹f, V¹ff¸f »ff»f dQ»fe´f ´ffÔOXZ ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe ·fiáf¨ffSX IYû J°¸f IYSX³fZ IYf
AfÔIYOXf ¶f°ff³fZ IYe, BÀfd»fE WXe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdU³Q IZYþSXeUf»f þ¸føYQ´fbSX ¦fif¸f ¨f`´ff»f (¦fiZMXSX WXû SXWXe WX`, ¢¹fûÔdIY ³ff»fûÔ IYe U¿fûÊÔ ¸fZÔ dQ»»fe ³fZ QZJf WX` dIY IYfg»fZþ IZY JZ»f Àfd¨fU SXWXZ CX´f¨fb³ffU IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ ³fZ ´fWX»fZ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f IZY A»ffUf
IZYþSXeUf»f A´f³fZ Ad²fIYfSXûÔ IYf IYe d¸fÔMXû d¶fiþ IZY ³fe¨fZ I`Y»ffÀf IZY ´ffÀf) ¸fZÔ Afþ EIY ÀfRYfBÊ IY·fe ³fWXeÔ WXû°fe WX`, þ¶f-þ¶f IZYþSXeUf»f ÀfSXIYfSX IZY ´fiUe¯f OXf¦fSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ WXe ¶f°ff dQ¹ff WX` dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f IYûBÊ QcÀfSXf dUIY»´f ³fWXeÔ WX`Ü
´fi¹fû¦f dIYE d¶f³ff CX´fSXfª¹f´ff»f IYû A³OXSX´ffÀf ¸fZÔ °f¸ff¸f þ»f ·fSXfU Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ¶fû»f°fZ WXbE WXf»ffÔdIY WXþfSXûÔ IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¦ffQ dIYÀfe §fûMXf»fZ IYe ´fû»f Jb»f°fe WX` ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbEÜ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYû Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ¸fZÔ Afþ
´fÂf d»fJIYSX IY¸fZMXe ¦fdNX°f IYSX³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff IZY d³fUfSX¯f IYe Àf·fe Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY Àff°f d³fIYf»f³fZ IZY IYf¸fûÔ IZY ³ff¸f ´fSX °fû UWX ¶füJ»ff þf°fZ WX` AüSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY UdSXâ ³fZ°ff þe°f d¸f»fZ¦feÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff E¶feUe´fe-·ffþ´ff IZY IYf¹fÊIY°ffÊ
IYe ¸fÔþcSXe ¸ffÔ¦f SXWXZ WX`Ü §fû¿f¯ff JûJ»fe Àffd¶f°f WXû ¦fBÊÜ Àff»f ´fWX»fZ þ¶f ÀfZ ASXdUÔQ ³ff»fûÔ ¸fZÔ ¶fWXf dQE þf°fZ WX`ÔÜ A³f¦fÊ»f AfSXû´f »f¦ff°fZ WX`ÔÜ AüSX dU²ff¹fIY dQ»fe´f ´ffÔOXZ¹f ³fZ ´ffMXeÊ ³fZ d³f¦f¸f IZY AÔQSX ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE WX`ÔÜ

Qe´fIY °¹ff¦fe ¶f³fZ ´fiQZVf dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ IZY CX´ff²¹fÃf Qe´fIY °¹ff¦fe: ·ffªf´ff
WX¸fZVff WXe ªf³fdWX°f ¸fZÔ IYf¹fÊ
IYSX°fe W`Ü ·ffªf´ff ³fZ ªfû
IYWXf W`X, ½fWX IYSXIZY dQ£ff°fe
W`Ü ´fi²ff³f¸faÂfe ³fSmX³Qi ¸fûQe ³fZ QZVf ¸fZÔ A³fZIYû
d½fIYfÀf IZY IYf¹fÊ IYSXIZY dQ£ff¹fZ W`XÜ ·ffªf´ff
IZY IYf¹fûË ÀfZ QZVf IYe ªf³f°ff IYfRYe ª¹ffQf
´fi·ffd½f°f W`XÜ Qe´fIY °¹ff¦fe ³fZ IYWXf dIY Afªf
ªfû ¸fbÓfZ ªfû dªf¸¸fZ½ffSXe Qe ¦fBÊ W`, CXÀf ´fSX
¸f`Ô £fSXf CX°føY¦ffa AüSX Àfa¦fNX³f IYe ³fed°f¹fûÔ
IYû ªf³f-ªf³f °fIY ´fWbaX¨ffDY¦ffaÜ
´fi¸fbJ ·ffþ´ff ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fû¨ffÊ,
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf dþ»ff dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ¶f²ffBÊ QeÜ ¶f²ffBÊ QZ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ UeSXÀfZ³f dÀfÔWX CX´ff²¹fÃf IY¸ff»f´fbSX ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f ÀfWX ÀfÔ¹fûþIY
¶fbSXfOÞXe d½f²ff³fÀf·ff ÃûÂf IZY ´fidÀfõX W`Ü ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf ¶f³ff¹fZ ªff³fZ ´fSX IbY¸fbQ IbY¸ffSX dÀfÔWX ´fi·ffSXe ÀfûVf»f ¸fÔOX»f, ²f¸fZʳQi ·ffSX°fe A²¹fÃf ¶fbSXfOÞXe dU²ff³fÀf·ff IYe Àfû³fe dÀfÔWX
Àf¸ffªfÀfZ½fe Qe´fIY °¹ff¦fe IZY IYf¹fûË Qe´fIY °¹ff¦fe IYû CX³fIZY d³fUfÀf ¸fedOX¹ff ¶fbSXfOÞXe dQ»»fe ´fiQZVf, ´fcUfÊÔ¨f»f ¸fû¨ffÊ IY¸ff»f´fbSX ¸fÔOX»f, ·fQûdSX¹ff, IYd´f»f ¦fb~f Àf¹fûÔþIY
IYû QZ£f°fZ WbXE CX³WZÔX ´fb³f: ·ffþ´ff À±ff³f ´fSX Àf`IYOÞXûÔ IYf¹fÊIY°ffÊ ¶f²ffBÊ Àfb·ff¿f ¨füWXf³f, dþ»ff A²¹fÃf ²f¸fÊ ¹fû¦fZVf Vf¸ffÊ CX´ff²¹fÃf IYfQe´fbSX À½f¨LX°ff Ad·f¹ff³f IYfQe´fbSX ¸fÔOX»f,
dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ CX´ff²¹fÃf dQ»»fe QZ³fZ ´fWXbÔ¨fZ AüSX RcY»fûÔ IYe ¸ff»ff, þf¦fSX¯f ´fdSX¿fQ, SXdU·fc¿f¯f dÀfÔWX ¸fÔOX»f, þ¹f ´fiIYfVf ¨füWXf³f ´fiUöYf ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ·fQûdSX¹ff ½f IYBÊX
AfVfe¿f °¹ff¦fe IYüdVfIY E³IY»fZ½f IZY ¶fe ¶»ffgIY ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àfb³f°fZ WbXEÜ ´fiQZVf EUÔ ´fi·ffSXe ·ffþ´ff CXØfSX-´fcUeÊ ¦fb»fQÀ°ff QZIYSX Qe´fIY °¹ff¦fe IYû IYf¹ffÊ»f¹f ¸fÔÂfe ¶fbSXfOÞXe ¸fÔOX»f, IYfQe´fbSX ¸fÔOX»f, ¨f³Q³f SXfþ AfBÊMXe ¦f¯f¸ff³¹f »fû¦f ¸füªfcQ SXWZXÜ

·ffSX°f IZY UeSX þUf³fûÔ U IYûSXû³ff Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY IYf¹fûË ÀfZ £fbVf W`Ô
¹fûðfAûÔ IYû ¶ffÔ²fZ ¦fE SXÃff ÀfcÂf dQ»»fe IYe ªf³f°ff: d½fd³f°f ¸fWZXVf ¦fü°f¸f
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf
³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ¹fb½ff ³fZ°ff
VffÀÂfe ´ffIYÊ IZY ÀfeAfBÊEÀfERY d½f³fe°f ¸fWZXVf IbY¸ffSX ¦fü°f¸f ³fZ IYWXf
I`Y¸´f ¸fZÔ ´fid°fâf ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³f õfSXf dIY Af¸f AfQ¸fe ´ffMeÊ ½ffQZ IYe
'SXÃff IYe OXûSX ÀfSXWXQ ´fSX UeSX ´f¢IYe W`, ªfû ½ffQZ Af¸f AfQ¸fe
·ffB¹fûÔ IYe AûSX' IZY AÔ°f¦fÊ°f ·ffSX°f ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IYe ªf³f°ff ÀfZ dIY¹fZ
IZY UeSX þUf³fûÔ U IYûSXû³ff ¹fûðfAûÔ ±û, ½fWX ´fcSmX IYSXIZY dQ£ff¹fZ W`XÜ Afªf
IYû SXÃff ÀfcÂf ¶ffh²f³fZ IYf IYf¹fÊIiY¸f dQ»»fe IYe ªf³f°ff Af¸f AfQ¸fe
Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀfIYf ´ffMXeÊ IZY IYf¹fûË ÀfZ IYfRYe £fbVf W`XÜ
ÀfÔ¨ff»f³f E³fE»f¹fcE¸f dÀfMXe ¸f`³fZþSX CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¸f
²fSX°fe Uf¿¯fZʹf õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ dQ»»fe IYe À½ffÀ±¹f, ÀfZ½ffEa d¸f»f ªff SXWXe W`Ü dªfÀfÀfZ
IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff ´fid°fâf ¹fbUf SXWXZ dþÀf¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ÀfeAfBÊEÀfERY ¶f°ff¹ff dIY OX¹fcMXe QZ°fZ Àf¸f¹f IY¶f dVfÃff ½f ´fdSX½fWX³f ½¹f½fÀ±ff ¸fZÔ dQ»»fe IYe ªf³f°ff IYfRYe £fbVf W`XÜ
ÀfÔ¦fNX³f ÀfÔÀ±ff´fIY ¸fûdWX°f IbY¸ffSX IZY þUf³fûÔ EUÔ IYûSXû³ff ¹fûðfAûÔ IZY °¹füWXfSX Af þf°fZ WX`Ô WX¸fIYû ´f°ff WXe IYfRYe Àfb²ffSX IYSXIZY dQ£ff¹ff W`Ü BXÀfIZY A»ff½ff ¸f³fe¿f dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ
·ffSX°fe¹f õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀfÔ¦fNX³f EUÔ ÀU¹fÔ ÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX ³fWXeÔ ¨f»f°ff ´fSX Afþ ´fid°fâf ¹fbUf CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¦fSX À½fÀ±¹f IYe dVfÃff IZY ÃûÂf ¸fZÔ IYfRYe Àfb²ffSX IYSX-
IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IYe ¸fdWX»ffAûÔ, ¶fd¨¨f¹fûÔ U ¹fbUfAûÔ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ SXÃff ¶f³²f³f IZY CX´f»fùf ¶ff°f IYSmX °fû dQ»»fe ¸fZÔ ¸füWX»»ff IZY dQ£ff¹ff W`Ü Afªf dQ»»fe
BÔÀ´fZ¢MXSX ÀfÔþeU ³fZ SXÃff ÀfcÂf ¶ffÔ²fZÜ ¹fWX ´f»f Àf¶fIYû ¸fZÔ SXÃff ÀfcÂf IYf þû IYf¹fÊIiY¸f WX¸ffSXZ d¢»fd³fIY £fb»f ªff³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYûY ÀfSXIYfSX IZY ÀIcY»f ·fe ´fifBÊX½fZMX
IbY¸ffSX,ÀfeAfBÊEÀfERY/¸f`MÑû CX´fdÀ±f°f ·ffUbIY IYSX ¦f¹ff IbYL þUf³fûÔ ³fZ d»fE Af¹fûdþ°f dIY¹ffÜ §fSX IZY ³fªfQeIY WXe À½fÀ±¹f IYe ÀIcY»fûÔ ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ W`Ü
SXÃff¶fÔ²f³f IZY CX´f»fùf ´fSX ³fZVf³f»f AIYf»fe Q»f IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fSX¸fþe°f dÀfÔWX ´f¸¸ff IYû SXfJe ¶ffÔ²f°fe WXbBÊ ¸fdWX»ffEÔÜ

���������������������������������������������� ������������������������������������

³fBÊX dQ»»fe/E¢Vf³f BaXdOX¹ff ³¹fcªf À¸ffB»f BÔdOX¹ff MÑÀMX IZY MXÑÀMXe dQ»ff³fZ ¸fZÔ CX³fIYe ¸fQQ IYSX³fZ IYf SXWXf WX`Ü À¸ffB»f BÔdOX¹ff MÑÀMX ³fZ ¨f»fe ¦fBÊX, CX³WXZÔ ·fcJ ÀfZ ·fe °fOÞX´f³ff ´fdSXUfSXûÔ IYû ·fûþ³f ,¸ffÀIY IZY ´ffÀf, Ófbd¦f¹ffZÔ ¸fZÔ ¦fSXe¶fûa AüSX ·f»ffBÊ IZY d»fE ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfÃf¸f
À¸ffB»f BÔdOX¹ff MÑÀMX d³f¸³fU¦feʹf AaVfb»f ·ffSXõXfªf ³fZ QeÜ CX³WXûÔ³fZ ´fi¹ffÀf WX¸ffSXe MÑXÀMX IYSX SXWXe W`Ü Àf¸fbQf¹fûÔ IYe þøYSX°fûÔ IYû AüSX ´fOÞXfÜ ¦fSXe¶f ´fdSXUfSXûÔ IYû ¶fe¸ffSXe ÀfZ ,Àf`d³fMXfBþSX AüSX SXfVf³f IYe þ÷YSX°f¸fÔQû IYû ¸fbµ°f ´fû¿f¯f ½f WXûÔ¦fZÜ À¸ffB»f BÔdOX¹ff MÑÀMX Afþ ·fe
¶f¨¨fû IYû ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f-Àff±f ¶f°ff¹ff dIY d³f²fʳf ¶f¨¨fûÔ IYe CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fb£¹f øY´f ÀfZ IYûdUOX-19 IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ þcÓf°fZ ·fe þcÓf³ff ´fOÞXfÜ À¸ffB»f BÔdOX¹ff ÀfbdU²ffEÔ CX´f»f¶²f IYSXUfBÊ ¦fBÊXÜ ·fûþ³f dJ»ff SXWXf ±ffÜ AÔVfb»f U°fʸff³f dÀ±fd°f ¸fZÔ 3000 ÀfZ ª¹ffQf
CX³fIZY CXªþU»f ·fdU¿¹f IYû SXûþ¸fSXfÊ IYe þøYSX°fûÔ IYû Àf¸fÓf³ff ´fû¿f¯f IYf Ad²fIYfSX, dVfÃff IYf WXbE »fû¦fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Àfb³ff, MÑÀMX ³fZ ¶fPÞXIYSX CX³fIYf Àf´fûMXÊ dIY¹ff À¸ffB»f BÔdOX¹ff MÑÀMX ÀfûVf»f ·ffSXõfþ ³fZ Af¦fZ ¶f°ff¹ff WX¸fZ ¦fSXe¶f ¶f¨¨fûa IYû WXSX dQ³f ´fûd¿f°f
AfIYfSX QZ³fZ ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ·fcd¸fIYf U ´fcSXf IYf¹fÊ·ffSX IYû ÀfÔ·ff»f³ff U Ad²fIYfSX, d¨fdIY°Àff ÀfbdU²ffAûÔ IYf ¶fd»IY RiYÔMX ¸fZÔ AfIYSX CX³fIZY d»fE U dQ»»fe AüSX E³fÀfeAfSX ¸fZÔ dOXÀMZXd³ÀfÔ¦f AüSX ÀU¨L°ff IYû ²¹ff³f dUV½ffÀf WX` dIY WX¸f IYûdUOX-19 AfWXfSX ·fûþ³f AüSX QUfB¹ffÔ ´fiQf³f
d³f·ff SXWXf WX`Ü CXöY ªff³fIYfSXe CX³fIZY d¸f»f³fZ Uf»fZ Àf·fe Ad²fIYfSX Ad²fIYfSX dQ»ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX IYf¸f ·fe dIY¹ffÜ »fû¦fû IYe ³füIYdSX¹ffa »f¦f·f¦f 70,000 ÀfZ Ad²fIY ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ÀfOÞXIY ´fSX, AÀ´f°ff»f IYe »fWXSXûÔ IZY QüSXf³f UÔd¨f°fûa IYe IYSX SXWXe WX`Ü
³fBÊX dQ»»fe, 22 A¦fÀ°f 2021
Q`d³fIY E¢Vf³f BaXdOX¹ff
������������������������� WXdSX¹ff¯ff ���������������������������� ���������������������������
9
�����������������������

�������������������������������������������������������������� ¶»ffgIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨fûÔ


´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff, CXØfSX ´fiQZVf, ´fÔþf¶f °f±ff SXfþÀ±ff³f IYe 350 ÀfZ ª¹ffQf »fOÞXdIY¹fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ff
IYf dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff
´ff³fe´f°f Àf³fü»fe/IY¸ff»f WXÀb f`³f
Àfû³fe´f°f/Àfaªfe½f IYüdVfIY ¶feOXe´feAûÔ IYf¹ffÊ»f¹f IYe AûSX
¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ´fcUÊ ¸fedOX¹ff Àf»ffWXIYfSX ÀfZ Àf³fü»fe ¶»ffgIY IZY d³fU°fʸff³f
SXfþeU þ`³f ³fZ IYWXf dIY A³¹f ÃfZÂfûÔ IZY ÀfSX´fÔ¨f ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IYf ¶»ffgIY IZY
Àff±f-Àff±f JZ»f ¸fZÔ QZVf IYe ¶fZdMX¹ffÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ dUQfBÊ U ¸ff³f-
³ff¸f SXûVf³f IYSX SXWXe WX̀, BÀf¸fZÔ ´fifBUZMX Àf¸f¸ff³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ RbY»f ¸ff»ffEÔ
JZ»f ³fÀfÊdSX¹fûÔ IYe AWX¸f ·fcd¸fIYf WX̀Ü EUÔ ´fÔ¦fOXe ´fWX³ffIYSX Àf¸f¸ffd³f°f
SXfþeU þ`³f Vfd³fUfSX IYû ¸fbSX±f»f SXûOX dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fÔ¨ff¹f°f
þeU³f dUWXfSX ¸fZÔ þ¹f d³f¸fÊ»f IY¶fçe AdRYÀfSX EÀfBÊ´feAûÔ ³fSXZ³Qi IbY¸ffSX,
ÀfWXf¹fIY dþ°fZ³Qi IbY¸ffSX, ´fÔ¨ff¹f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f ´fi?d°fd³fd²f
»fe¦f ¸f`¨f ¸fZÔ »fOÞXdIY¹fûÔ IYe Aû´f³f Àfd¨fU ³feMXc, dUSXZ³Qi AfdQ ³fZ Àff±f-Àff±f ¦ffÔUûÔ dUIYfÀf ¸fZÔ Aþ¸fZSX, SXfþZVf ¦fûÀUf¸fe,
IY¶fçe ´fiû »fe¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Vfb·ffSX·Ô f Àf³fü»fe ¶»ffgIY IZY 21´fÔ¨ff¹f°f ¦fif¸fe¯fûÔ IZY Àff±f A³fZIYû dUIYfÀf d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f AÔþc,
IYSX SXWXZ ±fZÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ WXdSX¹ff¯ff, ´fid°fd³fd²f¹fûÔ d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨fûÔ IYf¹fÊ Af´fÀfe ·ffBÊ ¨ffSXZ ÀfZ IYSXfEÔ d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f ¸füWX¸fQ
CXØfSX ´fiQVZ f, ´fÔþf¶f °f±ff SXfþÀ±ff³f IYe ÀfQÀ¹f ¶f³fIYSX SXf¿MÑXe¹f ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ ¸fZÔ ´fWX»ff, WXd¿fÊ°ff ³fZ QcÀfSXf °f±ff dÀf¸fSX³f ³fZ SXÃff¶fÔ²f³f IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QZ°fZ WXEb ¸fZÔ Af¦fZ ³fWXeÔ ¶fPÞX ÀfIY°ffÜ IYf¹fÊIYi ¸f ¸fZÔ IYû RbY»f ¸ff»ffEÔ EUÔ ´fÔ¦fOXe ¦fE WX`ÔÜ BÀf QüSXf³f ¶»ffgIY ÀfSX´fÔ¨f ¸fÔþfdWXSX, d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f
350 ÀfZ ª¹ffQf »fOÞXdIY¹fûÔ ³fZ ·ff¦f ·ff¦f »fZ¦Ô feÜ SXfJe ¶f³ffAû ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ °feÀfSXf À±ff³f ´ff¹ff AüSX ´fZdÔ MX¦Ô f IYWXf dIY dUôfd±fʹfûÔ IYû þeU³f IYf d´fidÔ Àf´f»f ¶ff»fdIYVf³f QdWX¹ff, ¸fÔOX»f ´fWX³ffIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf EÀfûdÀfEVf³f õfSXf ·fe Àf·fe ¶»ffgIY SXdU³Qi?, UfdþQ, SX¸fZVf IbY¸ffSX,
d»f¹ffÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f ¶ffMXZ ´fbSXÀIYfSX þ³f Àf¸¸ff³f UZ»fRZY¹fSX ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ IbY¸ffSXe °f³fb ³fZ ´fWX»ff, »fùf °f¹f IYSXIYZ »fùf IZY ´fid°f A²¹fÃf ³fSXVZ f U¸ffÊ, Ad³f»f ¦fiûUSX, QüSXf³f ´fÔ¨ff¹f°f AfdRYÀfSX ³fSXZ³Qi IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ U IY¸fʨffdSX¹fûÔ IÈY¿¯f dÀfÔWX RYüSX, SXfþZVf IbY¸ffSX,
dRY»¸fûÔ IZY d³fQZVÊ fIY dUþ¹f þûRYSX ³fZ ÀfûÀff¹fMXe õfSXf IYf»fc´fbSX dÀ±f°f dWXQÔ c JbVfe ¸fZÔ QcÀfSXf °f±ff ³f`³ff ³fZ °feÀfSXf Àf¸f´fʯf, ¸fZWX³f°f, »f¦f³f, A³fbVffÀf³f EUÔ ÀfbSXþe°f QdWX¹ff, dL¢IYfSXf, SXfWX»b f IbY¸ffSX ³fZ Àf·fe ¶»ffgIY IZY IYf RbY»f ¸ff»ffAûÔ Àf Àf¸f¸ffd³f°f dþ°fZ³Qi IbY¸ffSX ÀfWXf¹fIY, BÊIYSXf¸f,
·fe dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ´fiû°ÀffdWX°f dIY¹ffÜ dUôf ¸fÔdQSX IZY ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ SXÃff¶fÔ²f³f IZY ´fbSXÀIYfSX þe°ffÜ ²f`¹fÊ IYf ´ff»f³f IYSX³ff ¨ffdWXE BÀfe ÀfZ ¸fZWXSXf, SXûdWX°f, SXe³ff, ¸f¸f°ff ÀUf¸fe, þ¹f d³fU°fʸff³f ´fÔ¨ff¹f°f ´fid°fd³fd²f¹fûÔÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX d³fSXÔþ³f, þZBÊ Àfb³fe»f IbY¸ffSX,
»fe¦f IZY Af¹fûþIY ÀfÔQe´f Vf¸ffÊ ³fZ AUÀfSX ´fSX SXfJe ¶f³ffAû °f±ff ´fZdÔ MX¦Ô f BÀf AUÀfSX ´fSX SXfþeU þ`³f ³fZ þeU³f ¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»fZ¦feÜ BÔQüSXf, SXfþUeSX IYüdVfIY, SXfþZQÔ i IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYf dIY d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f WXSXdU³Qi dÀfÔWX Aþe°f IbY¸ffSX, AfdVfVf IbY¸ffSX,
¶f°ff¹ff dIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f WXû³fZ ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ dUþZ°ffAûÔ LfÂf-LfÂffAûÔ CX³WXû³Ô fZ IYWXf þû dUôf±feÊ ´fiþf´f°f, þÀÀfc ¸fûSX, UeSXQÔZ i ¸fd»fIY, ¶»ffgIY IZY Àf·fe ´fÔ¨ff¹f°fû ¸fZÔ RYüSX, d³fU°fʸff³f SX¸fZVf Vf¸ffÊ, ¸ffÔ¦fZ SXf¸f ÀfdWX°f A³fZIY ¸füþcQ
Uf»fe »fOÞXdIY¹ffÔ dUd·f³³f MXe¸fûÔ IYe SXfJe ¶f³ffAû ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ÀffdUÂfe ³fZ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ SXfþeU þ`³f ³fZ AÀfRY»f°ff ÀfZ §f¶fSXf°ff WX̀ UWX þeU³f V½fZ°ff Af¹fÊ, ´fcþf QdWX¹ff ¸füþcQ ±fZÜ ÀfSX´fÔ¨fû ³fZ ¶»ffgIY IZY d³fU°fʸff³f ÀfSX´fÔ¨f ÀfûWX³f»ff»f, SXWXZÜ

¶fbðf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f ¸fZÔ SXfJe ¶f³ffAû ´fÔþf¶fe EIY°ff ¸fÔ¨f ³fZ
BÔOXÀMÑe¹f»f EdSX¹ff ¸fZÔ »f¦ff¹fZ 'ßfd¸fIYûÔ IZY IY»¹ff¯f WXZ°fb A³fZIY ¹fûþ³ffEÔ IYe þf SXWXe WX` dIiY¹ffÔdU°f'
´fid°f¹fûd¦f°ff IYf dIY¹ff ¦f¹ff Af¹fûþ³f IYQ¸f IZY ´fZOÞX
´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXbÀf`³f
´fÔþf¶fe WXdSX¹ff¯f EIY°ff ¸fÔ¨f IZY
'ßf¸f IY»¹ff¯f ¹fûþ³ffAûÔ IYf »ff·f »fZ³fZ IZY d»fE ´fdSXUfSX ´fWX¨ff³f ´fÂf þøYSXe'
¶fWXfQbSX¦fPÞX/dÀfðf±fÊ SXfU WXþfSX ÷Y´f¹fZ, IYf¸f¦ffSXûÔ IYû ´ffÔ¨f U¿fÊ À±f»fûÔ IZY ·fi¸f¯f IZY d»fE SX»Z fUZ IYe
´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXbÀf`³f ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ´fbSXf³fZ BÔOXÀMÑe¹f»f EdSX¹ff ¸fZÔ EÀfOXeE¸f ·fc´fZQÔ i dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ¸fZÔ EIY ¶ffSX ³fE AüþfSXûÔ IYe JSXeQ dõ°fe¹f ßfZ¯fe U Àff²ffSX¯f SXûOXUþ Z
¶fbðf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f QØff IYQ¸f IZY ´fZOX »f¦ffEÜ ´fÔþf¶fe WXdSX¹ff¯f SXfª¹f ÀfSXIYfSX dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY IZY d»fE AfNX WXþfSX ÷Y´f¹fZ, ´fÔþeIÈY°f ¶fÀfûÔ IYf dIYSXf¹ff ·fe dQ¹ff þf°ff WXÜ`
IYfg»fû³fe ¸fZÔ EIY SXfJe ¶f³ffAû EIY°ff ¸fÔ¨f IZY A²¹fÃf Àfb³fe»f °fb»fe ³fZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ßfd¸fIYûÔ IYû IYBÊ °fSXWX IYe ¸fdWX»ff IYf¸f¦ffSXûÔ IYû CX³fIYe ´fÔþeIÈY°f IYf¸f¦ffSXûÔ IZY þû ¶f¨¨fZ
´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¶f°ff¹ff dIY Afþ ¸fÔ¨f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ÀfbdU²ffEÔ ´fiQf³f IYSX SXWXe WXÜ` ßfd¸fIYûÔ ÀfQÀ¹f°ff IZY ³fUe³feIYSX¯f IZY Àf¸f¹f ¸fZdOXIY»f A±ffgdSXMXe õfSXf 50 ´fid°fVf°f
¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ÀIcY»f IZY Àf·fe ¶f¨¨fûÔ BÔOXÀMÑe¹f»f EdSX¹ff ¸fZÔ IYQ¸f IYf ´fZOX IYû ¹fûþ³ffAûÔÔ IYf »ff·f »fZ³fZZ IZY ÀffOÞXe, ÀfcMX, ¨f´´f»f, SX³Z fIYûMX, Lf°ff, ¹ff BÀfÀfZ Ad²fIY VffSXedSXIY A±fUf
³fZ ¶fPÞX ¨fPÞXIYSX ·ff¦f d»f¹ff Àf·fe »f¦ff¹ff þû ·f¦fUf³f IÈY¿¯f IYf d´fi¹f UÈÃf d»fE ´fdSXUfSX ´fWX¨ff³f ´fÂf þøYSXe WXÜ` SX¶fOÞX ¸f`MÀÑ f, ¶f°fʳf U ³f`´fdIY³f ¸ff³fdÀfIY øY´f ÀfZ AÃf¸f U dQ½¹ffÔ¦f
¢»ffÀf IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¶fWXb°f ÀfbÔQSX WX` dþÀf ´fSX UWX ¶f`NXIYSX ¶ffÔÀfbSXe ¶fþf°fZ ßf¸f IY»¹ff¯f ¶fûOXÊ õfSXf ßfd¸fIYûÔ IYû JSXeQ³fZ IZY d»fE 51 Àfü ÷Y´fE dQE §fûd¿f°f dIYE ¦fE WX,Ô` CX³WXÔZ Qû WXþfSX
ÀfbÔQSX SXfdJ¹ffÔ ¶f³ffBÊ AüSX BÀf ±fZÜ ¹fWX UÈÃf Af¢Àfeþ³f IYf ·f¯OXfSX WX` ¶fZMXe IYe VffQe IZY d»fE 51 WXþfSX þf°fZ WXÜÔ` BÀfe ´fiIYfSX IYf¸f¦ffSXûÔ IYû ÷Y´f¹fZ ´fid°f ¸ffWX ÀfWXf¹f°ff SXfdVf Qe
CX°ÀfU IYû WX¿fÊ AüSX CX»»ffÀf ÀfZ BÀfIYe Af¹fb ·fe ¶fWXb°f »f¸¶fe WXû°fe WX` IYe SXfdVf IY³¹ff Qf³f IZY ÷Y´f ¸fZÔ ´fiQf³f ÀffBdIY»f JSXeQ³fZ IZY d»fE °fe³f þf°fe WX̀Ü ·fc´fZQÔ i dÀfÔWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
¸f³ff¹ff ¶fbðf BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f ¶f¨¨fûÔ IYe ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f-Àff±f Àff±f ³f`d°fIY ¸fc»¹fûÔ IYf ·fe dUIYfÀf AüSX ¹fWX ¹fb¦fû ¹fb¦fû °fIY ´f¹ffÊUSX¯f IYe IYe þf°fe WXÜ` ¹fWX ÀfbdU²ff ßfd¸fIY IYe ÀfbSXÃff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ßfd¸fIY IYe WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYe dUØfe¹f SXfdVf °f±ff IYf¹fÊÀ±f»f ´fSX dIYÀfe Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ À±ffBÊ
·ffBÊ AüSX ¶fWX³f IZY BÀf ´ffU³f IYSXfBÊ þf°fe WX`Ü AüSX ¶f¨¨fûÔ IYû WXû BÀf ¸füIZY ´fSX ÀIcY»f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f SXÃff IYSX°ff WX`Ü CX³WXû³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f ¶fZdMX¹fûÔ °fIY ´fiQf³f IYe þf SXWXe ¸fÈ°¹fb ´fSX ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe ¸fdWX»ff ßfd¸fIY IYû dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f Qe øY´f ÀfZ dQ½¹ffÔ¦f WXû³fZ ´fSX ´fÔþeIÈY°f
°¹füWXfSX IYe Àf·fe ´ff³fe´f°f UfdÀf¹fûÔ Àf·fe °feþ °¹fûWXfSXûÔ IZY dU¿f¹f ¸fZÔ OXfg Aþ¹f Vf¸ffÊ, ¦fdSX¸ff ²f³fJOÞX, Af¢Àfeþ³f ÀfÈáe ´fSX SXWX SXWXZ ¸ff³fU U WX̀Ü EÀfOXeE¸f ³fZ IYWXf WX` dIY ¸fIYf³f ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ·fe Qe þf°fe WXÜ` ¶fûOXÊ þf°fe WXÜ` EÀfOXeE¸f ³fZ IYWXf WX̀ dIY IYf¸f¦ffSX IYû dQ½¹ffÔ¦f ´fid°fVf°f°ff IZY
IYû ¶f²ffBÊ QZ°ff WXÜ ¶fbðf Àf¸fÓff¹ff þf°ff WX`Ü °ffdIY ·ffSX°fe¹f d´fi¹fÔIYf IY´fcSX AüSX ¸f¸f°ff ¸f`OX¸f þeU þ³°fb IZY d»fE ´fif¯f WX` ¢¹fûdIY IYe JSXeQ U d³f¸ffʯf IZY d»fE Qû õfSXf dU²fUf ´fZVÔ f³f IZY °fWX°f Qû WXþfSX ´fÔþeIÈY°f IYf¸f¦ffSX U CXÀfIZY ´fdSXUfSX Af²ffSX ´fSX OXPZ XÞ ÀfZ °fe³f »ffJ ÷Y´f¹fZ
BÔMXSX³fZVf³f»f ÀIcY»f ¸fZÔ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ÀfÔÀIÈYd°f IYe Àf·fe ¶f¨¨fûÔ IYû ÀfdWX°f Àf·fe ÀMXfRY IZY »fû¦f Af¢Àfeþ³f IZY d¶f³ff WX¸f EIY ÀffÔÀf ·fe »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY IYf ¶¹ffþ ¸fböY ´fid°f¸ffWX, ¸ff°fÈ°U »ff·f IZY d»fE 36 IZY ¨ffSX ÀfQÀ¹fûÔ IYû ¨ffSX U¿fÊ ¸fZÔ °fIY IYe EIY¸fbV°f dUØfe¹f ÀfWXf¹f°ff
´fSX Àf·fe ÀffÔÀIÈYd°fIY ¦fd°fdUd²f¹ffÔ þf³fIYfSXe WXû AüSX ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ³fWXe »fZ ÀfIY°fZÜ FY¯f AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àff¸ffdþIY WXþfSX, d´f°fÈ°U »ff·f IZY d»fE 21 EIY ¶ffSX ²ffd¸fÊIY U EZd°fWXfdÀfIY Qe þf°fe WX̀Ü

dþ»ff À°fSXe¹f ¹fû¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff §fSX IZY ¶ffWXSX ÀfZ B³fûUf ¦ffOÞXe
¦f³³füSX ¸fZÔ WXbBÊ °fZþ ¶fSXÀff°f IZY IYfSX¯f 'dIYÀff³f JfSXZ ´ff³fe U ¶fÔþSX ·fcd¸f IYû ¨fûSXe, ¸fbIYQ¸ff QþÊ
ÀfSXIYfSXe ·fU³f WXbE þ»f¸f¦³f IYf dIY¹ff ¦f¹ff Af¹fûþ³f
¶f³ff ÀfIY°fZ WX`Ô SXûþ¦ffSX IYf Àff²f³f' Àfû³fe´f°f/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
dþ»ff JZ»f EUÔ ¹fbUf IYf¹fÊIiY¸f
dõ°fe¹f, AÔþ»fe °fÈ°fe¹f °f±ff 19-
25 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ ´fcþf ´fi±f¸f,
Àfû³fe´f°f: dÀfdU»f »ffB³f ±ff³ff ÃfZÂf
VffÀÂfe ·fU³f SXZ»fUZ SXûOX ´fSX §fSX IZY
¶ffWXSX JOÞXe ¦ffOÞXe IZY ¨fûSXe WXû³fZ IYf
Àfû³fe´f°f/SX¸fZVf IbY¸ffSX CX³fIYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ SXûþ¦ffSX IZY ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`ÔÜ ´fedOÞX°f ³fZ
QZVf IYf Ad²fIYfÔVf dIYÀff³f A´f³fe AUÀfSX d³fIYf»f IYSX CX³WXZÔ QZ SXWXe WX` Ad²fIYfSXe ª¹fûd°f SXf³fe ³fZ ¶f°ff¹ff ·ffU³ff dõ°fe¹f U AÔþ»fe ³fZ °fÈ°fe¹f
dIY Vfd³fUfSX IYû dþ»ff À°fSXe¹f ¹fû¦f À±ff³f ´fif~ dIY¹ffÜ UWXeÔ ´fbøY¿fûÔ ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf IYû
´ffSXÔ´fdSXIY JZ°fe ´fSX d³f·fÊSX SXWX°ff WX`Ü Ü °ffdIY CX³WXZÔ ¶fZSXûþ¦ffSX ³ff SXWX³ff dVfIYf¹f°f QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f
dIYÀff³f ¦fZWXcÔ ²ff³f ÀfSXÀfûÔ U IY´ffÀf ´fOÞXZ Ü BÀfIZY d»fE dIYÀff³fûÔ IYû ´f˜Z ´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f Àfb·ff¿f 08-12 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ U`·fU ´fi±f¸f,
ÀMXZdOX¹f¸f, Àfû³fe´f°f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad·f¿fZIY dõ°fe¹f, ¸fûdWX°f °fÈ°fe¹f, ¸fZÔ ¨fûSXe IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX
IYe ´ffSXÔ´fdSXIY JZ°fe IYSX°fZ WX`Ô ,JZ°fe ´fSX ·fe þ¸fe³f AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f d»f¹ff WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe
IZY d»fE »fû¦fûÔ IYû ¶ffdSXVf ¹ff ³fWXSXe ÀfIY°fe WX`Ü ÀfSXIYfSX dIYÀff³fûÔ IYû CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ 12-15 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ ¸fWXZVf ´fi±f¸f,
¦fÔ·feSX°ff ÀfZ þfÔ¨f IYSX SXWXe WX`ÔÜ
´ff³fe ´fSX d³f·fÊSX SXWX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü EZÀfZ A»f¦f-A»f¦f U¦fûÊÔ ¸fZÔ 60 AüSX dþ»ff ÀfZ »f¦f·f¦f 150 ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ Ad¸f°f dõ°fe¹f °f±ff þd°f³f °fÈ°fe¹f,
VffÀÂfe ·fU³f SXZ»fUZ SXûOX d³fUfÀfe
¸fZÔ A¦fSX ·fcd¸f¦f°f ´ff³fe JfSXf WX` °fû 40 RYeÀfQe A³fbQf³f QZ°fe WX`Ü ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 15-19 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ AfVfe¿f »fdÃf°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WXSX SXûþ IYe
¦f³³füSX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû IYfSX¯f ÀfSXIYfSXe ·fU³fûÔ IZY ¶ffWXSX ·fe UWXfÔ dIYÀff³fûÔ IYû ³fbIYÀff³f WXû þf°ff PXfBÊ EIYOÞX ¹ff³fe EIY WXZ¢MXZ¹fSX dþ»ff À°fSXe¹f ¹fû¦f ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ ´fi±f¸f, AÔdIY°f dõ°fe¹f U d³fd°f³f °fSXWX CXÀf³fZ A´f³fe B³fûUf ¦ffOÞXe IYû
ÃfZÂf ¸fZÔ WXBb Ê °fZþ ¶fSXÀff°f IZY IYfSX¯f ´ff³fe þ¸ff WXû ¦f¹ffÜ ´fbSXf³ff °fWXÀfe»f WX`Ü ¢¹fûÔdIY JfSXf ´ff³fe JZ°fûÔ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀff³f ÓfeÔ¦ff ¸f¨Le °ff»ff¶f ¸fZÔ ÓfeÔ¦ff ¸f¨Le ´ff»f³f ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ 08-12 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ °fÈ°fe¹f, °f±ff 19-25 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ §fSX IZY ¶ffWXSX JOÞXf dIY¹ff ±ffÜ
VfWXSX IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ U ¦fd»f¹fûÔ ¸fZÔ ´fdSXÀfSX, þ³fÀUfÀ±¹f dU·ff¦f U »f¦f°fZ WXe UWX RYÀf»fûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´ff»fIYSX A´f³fe Af¸fQ³fe ¸fZÔ A¨Lf AfÀff³fe ÀfZ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX` d´fi¹ffÔVfe ´fi±f¸f, JbVfe dõ°fe¹f U ÀfÔþe°f ´fi±f¸f, SXfWXb»f dõ°fe¹f °f±ff Àfb¶fWX CXNXIYSX QZJf °fû §fSX IZY
´ff³fe þ¸ff WXû ¦f¹ffÜ ¶fSXÀff°f WXû³fZ ÀfZ ³f¦fSX´ffd»fIYf IYf¹ffÊ»f¹fûÔ IZY ´fdSXÀfSX ·fe QZ³fZ »f¦f°ff WX`Ü dIYÀff³f IYe ÀffSXe BþfRYf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ ,BÀf¸fZÔ RYeOX ÀMXûSX U 15 ÀfZ 16 IYd³f¿IYf °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fSX SXWXeÜ ÀffdWX»f °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fSX SXWXZÜ ¶ffWXSX ÀfZ ¦ffOÞXe ¦ff¹f¶f d¸f»feÜ A´f³fZ
þWXfÔ »fû¦fûÔ IYû ¦f¸feÊ ÀfZ SXfWX°f d¸f»fe ´fcSXe °fSXWX þ»f¸f¦³f WXû ¦f¹ffÜ ¶fSXÀff°f ÀfZ ¸fZWX³f°f ¶fZIYfSX WXû þf°fe WX`,EZÀfZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY dIYÀff³fûÔ IYû JfSXZ ´ff³fe §fÔMXZ d¶fþ»fe Af´fcd°fÊ U A³¹f BÀfe ´fiIYfSX 12-15 Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ À°fSX ´fSX ¦ffOÞXe IYe °f»ffVf IYe,
UWXeÔ VfWXSXe IYe Àf·fe ÀfOÞXIYûÔ U ¦fd»f¹fûÔ ¶ffQVffWXe SXûOX, SX»Z fUZ SXûOX, ³f´ff ´fSX dIYÀff³f JfSXZ ´ff³fe ÀfZ ÓfeÔ¦ff ¸f¨Le AüSX ¶fÔþSX þ¸fe³f ÀfZ LbMXIYfSXf ÀfbdU²ffEÔ IYSX³fe ´fOÞX°fe WX`Ü þû IYû¸f»f ´fi±f¸f, AfSX°fe dõ°fe¹f U ´fi±f¸f, õ°fe¹f U °fÈ°fe¹f À±ff³f ´fif~ »fZdIY³f IYûBÊ ÀfbSXf¦f WXf±f ³fWXeÔ »f¦f
¸fZÔ ´ff³fe ·fSX³fZ IZY IYfSX¯f »fû¦fûÔ IYû B°f³ff ´ff³fe ·fSX ¦f¹ff dIY »fû¦fûÔ IYf ´ff»f³f VfbøY IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àfû³fe´f°f dQ»ff³fZ IZY d»fE ÀfSXIYfSX dIYÀff³f ·ffBÊ ÓfeÔ¦ff ¸f¨Le ´ff»f³f dQUfÔVfe °f±ff MXe³fc °fÈ°fe¹f, 15-19 IYSX³fZ Uf»fZ ´fid°f·ffd¦f¹fû IYû ³fIYQ ´ff¹ffÜ ¸ff¸f»fZ IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf IYû
´fSXVZ ff³fe ·fe CXNXf³fe ´fOÞXe WX̀Ü ¶fSXÀff°f IZY ´f`Q»f d³fIY»f³ff ·fe ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ffÜ ¸f°À¹f Ad²fIYfSXe IYV¸feSX dÀfÔWX ³fZ IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ff ¶f³ff IYSX IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü Af¹fb U¦fÊ ¸fZÔ SXZ¯fc ´fi±f¸f, dOX¸´f»f Bʳff¸f QZIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dVfIYf¹f°f QeÜ

¨fûSXe IZY Qû-´fdWX¹ff UfWX³f


·ffþ´ff IY¸fʨffSXe ¸fû¨ffÊ ³fZ ¸f³ff¹ff SXÃff ¶fÔ²f³f ´fUÊ ´fif´g fMXeÊ ¸fZÔ A´f³fZ dWXÀÀfZ IYû »fZIYSX ÀffÀf, QZUSX U
´fbd»fÀfIY¸feÊ IYû IbY¨f»f³fZ
ÀfdWX°f ¹fbUIY d¦fSXµ°ffSX, IZY ´fi¹ffÀf IYf AfSXûd´f°f
AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf ´ff³fe´f°f/IY¸ff»f WXbÀf`³f ³feøY dUþ, ¸fû³ff Vf¸ffÊ, ¸fWXIY d¦fSXµ°ffSX, AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf QZUSXf³fe ³fZ dU²fUf ¸fdWX»ff ´fSX WX¸f»ff IYSX dIY¹ff §ff¹f»f
Àfû³fe´f°f: VfWXSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¶fSXÀf°f SXûOX dÀ±f°f Àf¨fQZUf ¦ffOXʳf QeUf³f, BÔQb IbYIYSXZþf, Ad³f°ff Àfû³fe´f°f: ÀfQSX ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ¦f³³füSX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû QZ¦Ô fZÜ BÀfIZY ¶ffQ CXÀf³fZ A´f³fZ dWXÀÀfZ
¨fûSXe IZY Qû-´fdWX¹ff UfWX³f ÀfdWX°f ¸fZÔ ·ffþ´ff d´fLOÞXf U¦fÊ IY¸fʨffSXe ¨ffU»ff, BÊVf IbY¸ffSX SXf¯ff ³fZ IZYIY ¨f`dIÔY¦f IZY QüSXf³f ´fbd»fÀf IY¸feÊ IYû WXdSX³f¦fSX IYf»fû³fe ¸fZÔ ´fiû´fMXeÊ ¸fZÔ A´f³fZ ¸fZÔ d³f¸ffʯf IYSXUf³fZ IZY d»fE d¶fd»OX¦Ô f
AfSXûd´f°fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`ÔÜ ¸fû¨ffÊ IZY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ SXÃff ¶fÔ²f³f IYMXUf¹ffÜ UWXeÔ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IYfSX ÀfZ MX¢IYSX ¸ffSXIYSX WX°¹ff ´fi¹ffÀf dWXÀÀfZ IYû »fZIYSX ÀffÀf, QZUSX U ¸f`MXdZ SX¹f»f IYf Àff¸ff³f ¶ffWXSX ÀfOÞXIY
d¦fSXµ°ffSX AfSXûd´f°f ÀfÔQe´f U ¸fbIZYVf IYf °¹füWXfSX ´fSX ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf OXf. A¨fʳff IYe UfSXQf°f IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY QZUSXf³fe ³fZ dU²fUf ¸fdWX»ff ´fSX WX¸f»ff ´fSX OX»fUf dQ¹ff, »fZdIY³f AfSXûd´f°fûÔ ³fZ
d³fUfÀfe d¸f¸ffSX´fbSX IYf WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ OXf. A¨fʳff ¦fb~f IZY IYf¹fÊIYf»f IYf AfSXûd´f°f IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`ÔÜ IYSX CXÀfZ §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ ¸fdWX»ff ³fZ dRYSX CXÀfIZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYe AüSX
¦fb~f ,³feøY dUþ U A³¹f
AfSXûd´f°fûÔ IYû AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf d¦fSXµ°ffSX AfSXûd´f°f ¸f³fûþ d³fUfÀfe ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f ±ff³ff ¦f³³füSX ¸fZÔ CXÀfZ UWXfÔ ÀfZ ·f¦ff dQ¹ffÜ AfSXû´f WX̀
EIY U¿fÊ ´fcSXf WXû³fZ ´fSX Àf¸¸ff³f ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ d´fLOÞXf U¦fÊ Àf¸ffþ QeÜ dVfIYf¹f°f ¸fZÔ »f»WXOZ XÞe SXûOX dIY 19 A¦fÀ°f IYû CXÀfIZY ´ffÀf ³f¦fSX
dIY¹ffÜ þWXfÔ ÀfZ Qû³fûÔ IYû ³¹ffd¹fIY Àf¸ffSXûWX Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IZY ·ffB¹fûÔ IYû SXfJe ¶ffÔ²fe U CX³fÀfZ ¶fbMXf³ff WXf»f ¸fZÔ ¸f¹fcSX dUWXfSX Àfû³fe´f°f
dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf OXf.A¨fʳff ¦fb~f ³fZ IYWXf dIY IYf WX`ÔÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXûd´f°f IYû d³fUfÀfe IY¸f»fZVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffd»fIYf ¦f³³füSX ÀfZ RYû³f Af¹ff dIY
ÀfQ`U ·ffþ´ff IZY Àff±f SXWX³fZ IYf CXÀfIZY ´fd°f IYe ¸fÈ°¹fb IZY ¶ffQ CXÀfIYe UWX ÀfOÞXIY ´fSX ´fOÞXf A´f³ff d¶fd»OX¦Ô f
¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ þfÔ¨f IYSX SXWXe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Vf`Ãfd¯fIY U¨f³f d»f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ffÜ þWXfÔ ÀfZ CXÀfZ
WX`ÔÜ þfÔ¨f Ad²fIYfSXe ÀfÔQe´f ³fZ ¶f°ff¹ff ÀfÔÀ±ffAûÔ ¸fZÔ 27 ´fid°fVf°f AfSXÃf¯f ³¹ffd¹fIY dWXSXfÀf°f ¸fZÔ þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ WXdSX³f¦fSX d³fUfÀfe CXÀfIYe ÀffÀf ¸f`MXdZ SX¹f»f IYf Àff¸ff³f CXNXf »fZ,Ô
SX§fb¶feSX ²fe¸ff³f, °fZþ´ff»f ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ þfÔ¨f ÀffdUÂfe, QZUSX dUIiY¸f U QZUSXf³fe A³¹f±ff CX³fIZY dJ»ffRY IYf³fc³fe
dIY CX³fIYe MXe¸f ¦fV°f IZY QüSXf³f ³fÔQe ´fiQf³f IYSX Àf¸ffþ IYû ¶fWXb°f ¶fOÞXe dÀfÔWX ¶ffUd»f¹ff, ·ffþ´ff Aû¶feÀfe SXdU³Qi ·f»füSX U Àfû¸f´ff»f IYV¹f´f ¶ffUd»f¹ff, Àfû¸f´ff»f RYûSX¸f`³f,
¨füIY ´fSX ¸füþcQ ±feÜ CXÀfe QüSXf³f IYSX SXWXe WX`ÔÜ ´fbd»fÀf IY¸feÊ ÀfbQe´f ³fZ ¸fû³fe CXÀfIZY Àff±f ¸ffSX´feMX IYSX³fZ »f¦fZ IYfSXUÊ fBÊ IYe þfE¦feÜ BÀf ´fSX UWX
Àfü¦ff°f Qe WX`Ü UWXeÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸fû¨ffÊ IY¸fʨffSXe ´fiIYûâ IZY ³fZ ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIY¸f IZY þ¦fQeVf þfÔ¦fOÞXf, SXf¸f»ff»f, SXÔþe°f ÀfQSX ±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f QZIYSX ¶f°ff¹ff ±fZÜ dþÀf ´fSX CXÀf³fZ AfSXûd´f°fûÔ IZY Qû´fWXSX °fe³f ¶fþZ A´f³ff d¶fd»OX¦Ô f
Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY Qû ¹fbUIY ¨fûSXe IZY dþ»ff²¹fÃf Àf°f´ff»f þfÔ¦fOÞXf, ÀfÔ¹fûþIY Àf°f´ff»f þfÔ¦fOÞXf ³fZ ¸fÔ¨f
¸f³fûWXSX »ff»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°fe SXfþ ²fe¸ff³f ,SXfIZYVf »ff»ff, ³fSXZÔQi Vf¸ffÊ, dIY UWX A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe ÀfÔQe´f IZY dJ»ffRY ´fiû´fMXeÊ ¸fZÔ A´f³ff A»f¦f ¸f`MXdZ SX¹f»f IYf Àff¸f³f A´f³fZ Uf»fZ
Qû-´fdWX¹ff UfWX³f ÀfdWX°f Af³fZ Uf»fZ
WX`ÔÜ ³ffIZY¶fÔQe IYSX UfWX³fûÔ IYe ¨f`dIÔY¦f ÀfÔÀ±ffAû ¸fZÔ 8 ´fid°fVf°f AfSXdÃf°f Aû¶feÀfe ¸fû¨ffÊ IZY A²¹fÃf ¦fÔ¦ffSXf¸f ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ffÜ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IÔYUSX SXdU³Qi Àf`³fe, SXf¸fZV½fSX ¦fbþÊSX, Àff±f IYIYSXûBÊ SXûOX ´fSX UfWX³fûÔ IYe dWXÀÀff »fZ³fZ IZY d»fE AQf»f°f ¸fZÔ dWXÀÀfZ ¸fZÔ SXJ³fZ »f¦fe °fû CXÀfIYe ÀffÀf
IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ IbYL QZSX ¶ffQ IYSX Àf¸ffþ IZY CX°±ff³f IZY d»f¹fZ ÀUf¸fe, Aû¸f´fiIYfVf þfÔ¦fOÞXf, ´fiû. ·ffþ´ff dþ»ff²¹fÃf OXf. A¨fʳff OXf.B³Qi´ff»f, SXûVf³f Lü¢IYSX, Àfb·ff¿f ¨f`dIÔY¦f IYSX SXWXf ±ffÜ CXÀfe QüSXf³f EIY ¸fbIYQ¸ff OXf»f dQ¹ff ±ffÜ dþÀfIZY ¶ffQ ÀffdUÂfe, QZUSX dUIiY¸f U QZUSXf³fe
¸fûMXSX ÀffBdIY»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ Qû ¹fbUIYûÔ ¶fOÞXf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ UeSXZÔQi, ÀfûWX³f »ff»f ´ffÔ¨ff»f, d¶fMXMXc ¦fb~f IZY IYf¹fÊIYf»f IYf EIY U¿fÊ IY¶feSX´fÔ±fe, ·fe¸f dÀfÔWX ²fe¸ff³f IYfSX ¨ff»fIY IYû SXûIY³fZ IYf BÊVffSXf AfSXûd´f°fûÔ ³fZ AQf»f°f ¸fZÔ ¶¹ff³f dQ¹ff ¸fû³fe ³fZ CXÀf ´fSX OXOÔ Xû ÀfZ WX¸f»ff IYSX
IYû SXûIYf ¦f¹ffÜ OXf. A¨fʳff IYf ´fcUÊ Af¹fböY ÀfcSX°f ´fiþf´f°f, SXfWXb»f ¦fû¹f»ff JbQÊ, ´fcSXf WXû³fZ ´fSX ´ff¿fÊQ AÔþ»fe Vf¸ffÊ, AfdQ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ dIY¹ffÜ ±ff dIY UWX CXÀfZ CXÀfIYf dWXÀÀff QZ CXÀfZ §ff¹f»f IYSX dQ¹ffÜ

RiYe ¸fZÔ ¶fÀfûÔ ¸fZÔ ÀfRYSX IYSXUf³ff ´fOÞX SXWXf ¶fWX³fûÔ IYû �����������������������������������������������������������������������������
¸fWXÔ¦ff, ¶fÀfûÔ IYe IY¸fe IZY ¨f»f°fZ ¶fPÞXe Àf¸fÀ¹ff A÷Y¯f JÂfe ¶fû»fZ, dþ°f³ff ÷Y´f¹ff ¶f`¦f L´ffBÊ ¸fZÔ »f¦ff¹ff CXÀfÀfZ IYBÊ »fû¦fûÔ IYf WXû°ff ·f»ff
Àfû³fe´f°f/ÀfÔþeU IYüdVfIY
WXSX U¿fÊ IYe °fSXWX BÀf U¿fÊ SXÃff¶fÔ²f³f IZY
IYfRYe »f¸¶ff BÔ°fþfSX ·fe IYSX³ff ´fOÞXfÜ
¶f°ff QZÔ dIY ¶fWX³f-·ffBÊ IYf ´fdUÂf °¹füWXfSX
d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ IZY d»fE SXûOXUZþ dU·ff¦f ³fZ
Vfd³fUfSX IYû dUd·f³³f øYMXûÔ ´fSX 70 ÀfZ
¶fWXfQbSX¦fPÞX/dÀfðf±fÊ SXfU
´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fSXe¶f IY»¹ff¯f A³³f
SXÀfûBÊ ¦f`Àf, ´fZMÑû»f, OXeþ»f IZY ¶fPÞX°fZ Qf¸fûÔ ÀfZ Af¸fþ³f ´fSXZVff³f
°¹füWXfSX ´fSX RiYe ¸fZÔ ÀfRYSX IYSXUf³fZ IYf SXdUUfSX IYû ¸f³ff¹ff þf³ff WX`ÔÜ ´fcSXf dQ³f Ad²fIY ¶fÀfZÔ ¨f»ffBÊ, »fZdIY³f ¸fdWX»ff ¹fûþ³ff IZY ³ff¸f ´fSX SXfVf³f IZY ±f`»fûÔ A÷Y¯f JÂfe ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSX »f¦f·f¦f 900 IZY ´ffÀf
Uf¹fQf ¶fÀfûÔ IYe IY¸fe IZY ¨f»f°fZ Àf¸fÀ¹ff ¶fWX³fZÔ A´f³fZ ·ffB¹fûÔ IYe IY»ffBÊ ´fSX SXfJe ¹ffdÂf¹fûÔ IYû QZJ°fZ WXbE CXöY ¶fÀfûÔ IYe ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfdWX°f ÀfSXIYfSX þ³f°ff IYû ÀfbJ¨f`³f ÀfZ ¦fbþfSXf ´fWXbÔ¨ff ¨fbIYf WX`Ü A÷Y¯f JÂfe ³fZ IYWXf
IYf IYfSX¯f ¶f³fIYSX CX·fSXf WX`ÔÜ SXûOXUZþ ¶ffÔ²f ÀfIZY¦feÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ IY¸fe QZJ³fZ IYû d¸f»feÜ WXdSX¹ff¯ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ³fWXeÔ IYSX³fZ QZ³ff ¨ffWX°fe WX`Ü SXÀfûBÊÔ ´fSX ¸fWXÔ¦ffBÊ IY¸f IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYSX³fZ Uf»fe
dU·ff¦f ¶fWX³fûÔ IYû Àfb¦f¸f ÀfRYSX IYSXUf³fZ WXSX U¿fÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe SXÃff¶fÔ²f³f °¹füWXfSX ´fSX IYûdUOX-19 ÀfÔIiY¸f¯f IYe »ff»fAüSX CX´f¸fb£¹f¸fÔÂfe Qb¿¹fÔ°f EIY IZY ¶ffQ »f¦ff°ffSX UfSX IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe ¶feþZ´fe ÀfSXIYfSX IZY SXfþ ¸fZÔ AfMXf,
IZY d»fE IYBÊ dQ³fûÔ ÀfZ A´f³fe °f`¹ffdSX¹fûÔ ¸fZÔ ´fSX RiYe ¸fZÔ ¶fWX³fûÔ IYû ÀfRYSX IYSXUf³fZ IYf ¦ffBOX »ffB³f ·fc»fZ ¹ffÂfe-´fiVffÀf³f õfSXf ¨füMXf»ff IYe °fÀUeSXûÔ ÀfZ ·ffþ´ff WXbBÊÔ WX`Ü EIY °fSXRY þWXfÔ ´fZMÑû»f100 ¨ffU»f ,Qf»f, °fZ»f, ¨fe³fe Àf·fe IZY Qf¸f
þbMXf WXbAf ±ffÜ Vfd³fUfSX Qû´fWXSX 12 ¶fþZ Uf¹fQf dIY¹ff WX`ÔÜ SXÃff¶fÔ²f³f IYf °fûWXRYf IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IYû »fZIYSX þfSXe IYe ¦fBÊ A´f³fe ´fd¶»fdÀfMXe IYSX SXWXe WX` Ü ¹fWX ÷Y´fE ´fWXbh¨f ¦f¹ff WX` UWXeÔ QcÀfSXe °fSXRY AfÀf¸ff³f Lc SXWXZ WX`ÔÜ dþÀfIZY IYfSX¯f QZVf
IZY ¶ffQ RiYe IYf ÀfRYSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE QZ°fZ WXbE Vfd³fUfSX IZY Qû´fWXSX 12 ¶fþZ ÀfZ ¦ffBOX»ffB³f IYe °¹füWXfSXe Àfeþ³f ¸fZÔ ¶ff°f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff A÷Y¯f JÂfe ³fZ ¦f`Àf dÀf»fZÔOXSXûÔ IZY Qf¸fûÔ ¸fZÔ ·fe Af¦f »f¦fe U WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf IZY
Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ÀfRYSX ¶f³f ¦f¹ffÜ dþÀfIZY »fZIYSX SXdUUfSX IZY SXf°f IZY 12 ¶fþZ °fIY »f¦ff°ffSX A³fQZJe IYe þf SXWXe WX`Ü ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WXbE WXbBÊÔ WX`Ü ´fZMÑû»f 100 ÷Y´fE ´ffSX IYSX³fZ IZY VffVf³f IYf»f IYû ¹ffQ IYSX SXWXe WX`Ü
¨f»f°fZ ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ IZY Àff±f-Àff±f ¸fdWX»ffAûÔ IZY d»fE ¹ffÂff RiYe IYSX³fZ IYe Àfû³fe´f°f ¶fÀf AçZ ´fSX ·fe Vfd³fUfSX IYû IYWXeÜ ¶feþZ´fe ÀfSXIYfSX ³fZ A³³f IZYÔQi U WXdSX¹ff¯ff IYe J˜SX ÀfSXIYfSX IZY MX`¢Àf IZY ´f`ÀfZ ÀfZ A´f³fe ¶fifÔdOX¦f ¶ffQ A¶f ¸fûQe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ E»f´feþe A÷Y¯f JÂfe ³fZ IYWXf dIY QZVf U
SXûOXUZþ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fSXZVff³fe IYf §fû¿f¯ff IYe WX`ÔÜ SXÃff¶fÔ²f³f IZY ´fWX»fZ dQ³f þ¶fSXQÀ°f ·feOÞX ³fþSX AfBÊ, ´fSX³°fb ¹fûþ³ff IZY ³ff¸f ´fSX ³fZ°ffAûÔ IZY L´fZ ³fZ dþ°f³ff ´f`Àff B³WXûÔ³fZ ±fZ»fûÔ IYe IYSX SXWXe WX`Ü A÷Y¯f JÂfe ¸fZÔ IYWXf B°f³ff ¦fÔQf SXfVf³f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü WXe A³ffþ IYû RZYÔIY IYSX ¨f»fZ ¦fEÜ
Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXfÜ ÀMX`ÔOX ´fSX »f¦f³fZ ÀfZ WXe 12 ¶fþZ IZY ¶ffQ A¨ff³fIY ÀfZ Àfû³fe´f°f ÀfûVf»f dOXÀMXZÔÀf AüSX ¸fbÔWX ´fSX ¸ffÀIY ¶f`¦f ¸fZÔ SXfVf³f ¶ffÔMX IYSX ¦fSXe¶f U d´fidMX¦f ´fSX »f¦ff¹ff A¦fSX B°f³fZ ´f`ÀfZ dIY A³³f ¹fûþ³ff IZY ³ff¸f ´fSX ¦fSXe¶f dþÀfIYû BÔÀff³f °fû ¢¹ff ´fVfb ·fe ³fWXe »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ¹fWX A³ffþ
´fWX»fZ SXûOXUZþ IYe ¶fÀf ¹ffdÂf¹fûÔ ÀfZ ¶fÀf AçZ ´fSX ¶fÀf ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ·feOÞX IYfRYe þ`ÀfZ þøYSXe d³f¹f¸fûÔ IYe A³fQZJe IYe IY¸fþûSX U¦fÊ IZY Àff±f ¸fþfIY IYSX³fZ IYf A³ffþ AüSX QZ dQ¹ff þf°ff °fû »fû¦fûÔ IZY Àff±f ¸fþfIY dIY¹ff þf Jf ÀfIY°fZ WX`Ü þ³f°ff IZY AÔQSX ÀfOÞX ¨fbIYf WX` AüSX þWXSX ¶f³f ¨fbIYf
J¨ffJ¨f ·fSX SXWXe ±feÜ ¶fZOXZÞ ¸fZÔ ¶fÀfûÔ IYe Ad²fIY WXû ¦fBÊÜ dþÀf¸fZÔ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¦fBÊÜ ¶fÀfûÔ ¸fZÔ °f¹f ÀfeMXûÔ ÀfZ Ad²fIY U CX³fIYf A´f¸ff³f IYSX³fZ IYf IYf¸f ¦fSXe¶f þ³f°ff IYf ·f»ff WXû°ffÜ SXWXf WX`Ü WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ´fiQZVf IZY IYBÊÔ B°f³ff SXû¿f WX` BÀf ÀfOÞXZ WXbE A³ffþ WX` A¦fSX BÀfIYû ´fVfb IYû ·fe
IY¸fe IZY IYfSX¯f ¸fdWX»ff ¹ffdÂf¹fûÔ IYû ¸fdWX»ff ¹ffÂfe Vffd¸f»f ±feÜ ·feOÞX IYû ¹ffdÂf¹fûÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ffÜ dIY¹ff WX`Ü A÷Y¯f JÂfe ³fZ IYWXf dIY »fZdIY³f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ þ³f°ff dþ»fûÔ SXfVf³f IZY ±f`»fûÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ ³fZ dOX´fû IZY AÔQSX dJ»ffEÔ¦fZ °fû UWX ¸fSX þfE¦ffÜ
������������������������������ ���������� �������������������������������������������

����������� �����
��������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
���������� � � ���������������������� �����������������������������������������������DELHIN / 2006 / 19302

³¹fcªf µ»f`Vf
þ³³f°f IYe ¨ffWX°f ¸fZÔ
JbQIbYVfe
A³fbSXf¦f IYZ d»fE dWX¸ff¨fd»f¹fûÔ IYf CX¸fOÞXf 'A³fbSXf¦f'
BÔQüSX: BÔQüSX ¸fZÔ 15 Àff»f IYe dIYVfûSXe ³fZ
¸fûWXSXʸf IZY dQ³f RYfÔÀfe »f¦ffIYSX Af°¸fWX°¹ff
IYSX »feÜ ÀfbÀffBOX ÀfZ ´fWX»fZ CXÀf³fZ ¸ffÔ ÀfZ
´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IYf IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe IYZ ÀUf¦f°f Ad·f³fÔQ³f IYSX³fZ IYf CX°ÀffWX dQ³fûadQ³f ¶fPÞX°ff WXe þf SXWXf
ÀfUf»f ´fcLf- ¢¹ff B¸ff¸f WXbÀf`³f Afþ WXe dVf¸f»ff/E¢Vf³f BÔdOX¹ff ¶¹fcSXû ������������������������������� IYf¹fÊIY°ffÊ IYû SXe¨ffþÊ IYSX³fZ IYf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ÀfZ WXSX ·ffSX°fe¹f IYû ÀfbSXdÃf°f
IZY dQ³f VfWXeQ WXbE ±fZ? ¢¹ff Afþ dþ³f
»fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû¦fe CX³WXZÔ VfWXfQ°f
´fiQZVf IYe ÀfOÞIYûÔ ´fSX þ³fÀf`»ff¶f
³fWXeÔ ¶fd»IY A³fbSXf¦f NXfIYbSX IYZ d»fE � þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IYû IYf¸f IYSX SXWXf WX`Ü IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ
´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ ·fe BÀfe d³fIYf»f³fZ IZY dIYE þf SXWXZ WX`Ô ´fi¹ffÀf: A³fbSXf¦f
d¸f»fZ¦fe? UWX þ³³f°f ¸fZÔ þfEÔ¦fZ? ¸ffÔ ³fZ ´¹ffSX WXe ´¹ffSX CX¸fOÞX SXWXf WX`Ü þ³f d¸f»f SXWXf ªf³f°ff IYf ´¹ffSX ¹ffÂff »fùf IYû Àff²f³fZ IYZ d»fE þ³f
¸fÔOXe/JZ¸f¨fÔQ VffÀÂfe ÀfSXIYfSX IYe IYfSX¦fbþfSXe ÀfZ »fû¦f JbVf
þUf¶f dQ¹ff- WXfÔÜ BÀfIZY IbYL QZSX ¶ffQ AfVfeUfÊQ ¹ffÂff dWX¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ IYe ÀfRY»f°ff IYe IYWXf³fe ¦fPÞX AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IYZ °fWX°f A³fbSXf¦f
IYZÔQie¹f Àfc¨f³ff EUÔ ´fiÀffSX¯f, ¹fbUf ÀfZUfEÔ WXỒÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY OX¶¶f»f BÔþ³f IYe
¶fZMXe ³fZ RYfÔÀfe »f¦ff »feÜ ´fdSXUfSX IZY »fû¦f A·fe °fIY Af²fZ ´fOÞXfU ´ffSX IYSX SXWXf NXfIYbSX IYû dWX¸ff¨f»f ·fZþf WX`Ü »fÔ¶fZ
CXÀfZ RÔYQZ ÀfZ CX°ffSXIYSX AÀ´f°ff»f »ffE, ¨fbIYe WX`, »fZdIY³f ¹ffÂff IYû d¸f»f SXWXZ Àf¸f¹f °fIY ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ EUÔ JZ»f ¸fÔÂfe A³fbSXf¦f NXfIYbSX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX IYZÔQi IY ¹fûþ³ffAûÔ IYû þ¸fe³f
þWXfÔ OXfg¢MXSX ³fZ CXÀfZ ¸fÈ°f §fûd¿f°f dIY¹ff ´fiQZVf IYe þ³f°ff õfSXf ·fSX´fcSX Àf¸f±fʳf ¦fPÞX SXWXf WX`Ü ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff IYf WXSX ¹ffQ SXJZ þf³fZ Uf»fZ BÀf SXfþ³fed°fIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ RYaÀfZ ·ffSX°fe¹fûÔ IYû ´fSX CX°ffSX SXWXe WX` AüSX dþÀfIYf »ff·f
¦f¹ffÜ §fMX³ff VfWXSX IZY SXfUþe ¶ffþfSX ÃfZÂf ÀfZ IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe A³fbSXf¦f NXfIYbSX AüSX ´»fZMXRYf¸fÊ ¹ffÂff IYZ QÈV¹fûÔ ÀfZ AüSX ´fdSXQÈV¹f IYf ÀffÃfe ¶f³fZ WXbE ¹fWX ´f»f ÀfbSXdÃf°f d³fIYf»f³fZ IYZ ´fi¹ffÀf ·ff°f þ³f°ff IYû d¸f»f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf QZVf
IZY ¨fÔ´ff ¶ff¦f dÀ±f°f WXf±fe´ff»ff IYe WX`Ü ¹fWXfÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf ´fi°¹fZIY ÀUf¦f°f ÀfÔQZVfûÔ ÀfZ ·fSXf ´fOÞXf WXbAf JbdVf¹fûÔ AüSX SXû¸ffÔ¨f ÀfZ ·fSXZ ´fOÞXZ WX`Ô, ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ IYe þf SXWXe WX`Ü IYZ Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ¹fWX ´fWX»ff ¸füIYf WX` dIY
SXfd¶f¹ff A´f³fZ ´fcSXZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f ¸fûWXSXʸf IYf¹fÊIY°ffÊ ³fUe³f DYþfÊ ÀfZ ´fdSX´fc¯fÊ WX`Ü IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe A³fbSXf¦f dÀfÔWX NXfIYbSX ¢¹fûÔdIY ¶ff°f ¹fWXeÔ J°¸f ³fWXeÔ WXû BÀfIYZ »fdE SXfþ³fd¹fIY À°fSX ´fSX ´fi¹ffÀf U°fʸff³f ¸fÔÂfe ¸fÔOX»f Afþ °fIY IYf Àf¶fÀfZ
´fSX VfbIiYUfSX QZSX Vff¸f SXûþf Jû»f³fZ ¶f`NXe WXbAf Àff »f¦f SXWXf WX`Ü þ³f IYZ SXfþ³fed°fIY ÀfRY SX IYe ³fBÊ ´ffSXe SXWXe, ¢¹fûÔdIY ¹fWX UöY ¶fWXb°f ·feþfSXe SXWXZ¦fZÔÜ ¸fÔOXe ¸fZÔ þ³f AfVfeUfÊQ ¹fbUf ¸fÔÂfe¸fÔOX»f WX`Ü dþÀf¸fZÔ WXSX U¦fÊ IYû
±feÜ ¸ffÔ ³fZ ¶fZMXe IYe ´fÀfÔQ IYe JeSX ·fe AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IYZ °f¹fVfbQf IYe A·fe VfbøYAf°f ¸ffÂf WXbBÊ WX` AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`, dþÀf ´fSX »f¦ff°ffSX ´f`³fe ¹ffÂff IYZ QûSX³f ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶ff°f IYSX°fZ AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IYû ´fid°fd³fd²f°U d¸f»ff WX`Ü
¶f³ffBÊ ±feÜ SXûþf Jû»f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ IZYU»f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe IYZ ÀUf¦f°f VfbøYAf°f ¸fZÔ WXe ´fiQZVf IYe þ³f°ff ³fZ ³fþ? IYZÔQi ·fe ¶f³ffE WXbE WX`Ü WXbE A³fbSXf¦f NXfIYbSX ³fZ IYWXf dIY CX³fIY CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYû ¹fWX ´fÀfÔQ
dþ³f-dþ³f À±ff³fûÔ ´fSX IYZU»f ÀUf¦f°f Ad·f³fÔQ³f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe ¹fWX þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff ¨ffSX »fûIYÀf·ff ³fWXeÔ WX`Ü dþÀfIYZ ¨f»f°fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe A´f³fZ
EIY ÀfUf»f ³fZ ¹fbU°fe IYe þf³f »fZ »feÜ IYZ d»fE d³f²ffÊdSX°f À±ff³f d¨fd³WX°f IYZ IYf¹fÊIiY¸f SXJZ ¦fE ±fZ, UWXfÔ ´fSX IYZ d»fE þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff ¸fZÔ þû ´¹ffSX AüSX dUV½ffÀf CX³fIYZ ´fid°f A³fbSXf¦f NXfIYbSX IYZ ´fid°f ¹fWX þb³fc³f,
´fdSXUfSX BÀf §fMX³ff ÀfZ ÀfQ¸fZ ¸fZÔ WX`Ü dIYE ¦fE ±fZ, »fZdIY³f ´fiQZVf ¸fZÔ VfbøY þ°ff¹ff WX`, UWX d³fd›°f øY´f ÀfZ ¹fWX QeUf³f¦fe, ¹fWX R`Y³f RYû»fûBÔ¦f ÃfZÂfûÔ IYZ 38 dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂfûÔ ÀfZ ¦fbþSX°fZ ¸fÔÂfe ¸fÔOX»f IYf ´fdSX¨f¹f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ³fWXeÔ
CX¸fOÞXZ þ³fÀf`»ff¶f IYû QZJIYSX LûMXe CX¸fOÞX SXWXf ¶fZdWXÀff¶f ´¹ffSX ÀU¹fÔ
Qû dQ³f ´fWX»fZ WXe 11UeÔ IYe dIY°ff¶fZÔ JSXeQ WXû³fZ IYZ ¶ffQ A·fe °fIY þWXfÔ-þWXfÔ þ³fÀf·ffEÔ IYSX³fZ ´fOÞX SXWXe WX`ÔÜ A³fbSXf¦f NXfIYbSX IYZ d»fE ´fiZSX¯ffQfBÊ °fû IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe IYû Af¦fZ ¶fPX³fZ AüSX ³fþSXAÔQfþ IYSX ´ff³ff ¸fbdVIY»f WXbE 623 dIY»fû¸feMXSX IYe ¹ffÂff IYe IYSXUf ´ffEÜ A³fbSXf¦f NXfIYbSX ³fZ IYWXf dIY
IYSX »ffE ±fZ : ´fdSXUfSX IYf IYWX³ff WX` dIY ·fe þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff ´fWXbÔ¨f SXWXe þ³f ·ffU³ffAûÔ ´fSX JSXf CX°fSX³fZ IYZ IYf¸f WX`Ü J`SX ¹ffÂff IYf AÔd°f¸f QüSX þfE¦feÜ BÀf QüSXf³f CX³WXZÔ ´fiQZVf IYe MXûdIY¹fû Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ BÀf ¶ffSX ·ffSX°f IYf
IbYL dQ³f ´fWX»fZ SXfd¶f¹ff IYf QfdJ»ff 11UeÔ d³f²ffÊdSX°f øYMX IYe dþ³f-dþ³f ÀfOXIYûÔ WX` WXe Àff±f WXe ¸fZÔ ´fiQZVf ·ffþ´ff IYZ
WX`, ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ IYf IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe IYZ d»fE ÀfWXf¹fIY dÀfð WXû¦ffÜ ¹fWXe ³fWXeÔ WX¸feSX´fbSX ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf ÀfZ WXûIYSX þ³f°ff IYf A·ffSX À³fZWX AüSX AfVfeUfÊQ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf 128 ÀfQÀ¹fe¹f Q»f ·fZþf
IYÃff ¸fZÔ IYSXUf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ EOXd¸fVf³f IZY ´fSX ¹ffÂff Af¦fZ ¶fPÞX SXWXe WX`, ¸fûOÞX- WXüÔÀf»fZ ·fe ¶fb»fÔQ WXû SXWXZ WX`ÔÜ þ³f
ÀUf¦f°f Ad·f³fÔQ³f IYSX³fZ IYf CX°ÀffWX þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IYû d¸f»f SXWXf ¦fbþSXZ¦ff dþÀfIYf ÀUøY´f AüSX ·fe d¸f»f SXWXf WX`Ü BÀfÀfZ Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIY ¦f¹ff ±ff AüSX Àf¶fÀfZ ª¹ffQf Àff°f ¸fZOX»f
3800 ÷Y´fE ·fe ÀIcY»f ¸fZÔ ·fSX dQE ¦fE ¸fûOÞX ´fSX ¶f¨¨fZ UÈð ¸fdWX»ffEÔ °fIY AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IYû d¸f»f SXWXf ¹fWX
dQ³fûdQ³f ¶fPÞX°ff WXe þf SXWXf WX`Ü A´fi°¹ffdVf°f þ³fÀf¸f±fʳf ·ffþ´ff ÀfRY»f U ¶fOÞXf WXû³fZ Uf»ff WX`Ü IYZÔQi IYe ¸fûQe AüSX ´fiQZVf IYe þ¹fSXf¸f þe°fIYSX ¹fWX Q»f Uf´fÀf »füMXf WX`Ü
±fZÜ 2 dQ³f ´fWX»fZ WXe CXÀfZ 11UeÔ IYÃff IYe BÔ°fþfSX IYSX IYZÔQie¹f ¸fÔÂfe IYf ÀUf¦f°f ´¹ffSX ¹ffÂff IYe ÀfRY»f°ff IYe IYWXf³fe
IYfg´fe-dIY°ff¶fZÔ dQ»fUfBÊ ¦fBÊ ±feÔÜ UWX IYfRYe
JbVf ±fe, »fZdIY³f CXÀf³fZ BÀf °fSXWX IYf
IYQ¸f ¢¹fûÔ CXNXf¹ff? ¹fWX ´fdSXUfSX IYû Àf¸fÓf
³fWXeÔ Af SXWXf WX`Ü
¦fÔ¦ff E¢Àf´fiZÀf-UZ IZY d»fE 5100 ´fZMÑû»f ´fÔ´fûÔ ´fSX ¶fZ¨f°fZ ±fZ
³fIY»fe ´fZMÑû»f-OXeþ»f
¨f»f°fe ¶fÀf ¸fZÔ »f¦fe Af¦f,
¹ffdÂf¹fûÔ IYe ¶f¨f ¦f¹fe IYSXûOÞX IYf »fû³f MÑfÔÀfRYSX
»fJ³fDY/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
´fi¹ff¦fSXfþ: À´fZVf»f MXfÀIY RYûÀfÊ ³fZ
Vfd³fUfSX IYû ´fZMûÑ »f ´fÔ´fûÔ ´fSX ³fIY»fe ´fZMûÑ »f U
OXeþ»f IYe Àf´»ffBÊ IYSX³fZ Uf»fZ d¦fSXûWX IZY
¨ffSX ÀfQÀ¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX̀Ü CX³fIZY
þf³f ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf IYû ´fcUeÊ CXØfSX ´ffÀf ÀfZ EIY MXIÔZ YSX, 7800 Àff»UZMÔ X,
´fcd¯fʹff: ´fcd¯fʹff VfWXSX IZY JbVIYe¶ff¦f ´fiQZVf ÀfZ þûOÞX³fZ Uf»fZ ¦fÔ¦ff dOXd»fUSXe ´ffB´f, ¨ffSX ¸ffZ¶ffB»f, RYþeÊ MX̀¢Àf
dÀ±f°f SXZ»fUZ AûUSX d¶fiþ ´fSX Vfd³fUfSX Àfb¶fWX E¢Àf´fiZÀf-UZ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe B³fUfBÀf U RYþeÊ d¶f»MXe ¶fSXf¸fQ IYe ¦fBÊ
¨f»f°fe ¶fÀf ¸fZÔ A¨ff³fIY Af¦f »f¦f þf³fZ ÀfZ ¹fû¦fe AfdQ°¹f³ff±f ³fZ Vfd³fUfSX IYû WX̀Ü
B»ffIZY ¸fZÔ ARYSXf°fRYSXe ¸f¨f ¦fBÊÜ QZJ°fZ WXe ¶fOÞXf EZ»ff³f dIY¹ffÜ ¶f°ff¹ff dIY ¸fZSXNX IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ ±ff ³fZMXUIYÊ: À´fZVf»f MXfÀIY
QZJ°fZ ¶fÀf ²fcÔ-²fcÔ IYSX þ»f³fZ »f¦feÜ ¶f°ff¹ff ÀfZ ´fi¹ff¦fSXfþ °fIY ¦fÔ¦ff E¢Àf´fiZÀf-UZ RYûÀfÊ õfSXf ´fIYOÞXZ ¦fE ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
þf SXWXf WX` dIY dIYVf³f¦fÔþ ÀfZ ´fcd¯fʹff IZY IZY d»fE 93% þ¸fe³f Ad²f¦fiWX¯f ´fi¹ff¦fSXfþ, ´fi°ff´f¦fPÞX, IYüVffÔ¶fe, R`Yþf¶ffQ,
d»fE ¶feAfSX11E¸f/ 7265 ³fÔ¶fSX IYe ¶fÀf IYf IYf¸f ´fcSXf WXû ¨fbIYf WX`Ü ¹fZ CXØfSX ¶fÀ°fe AfdQ AfÀf´ffÀf IZY dþ»fûÔ ¸fZÔ Af¹f»f
þf SXWXe ±feÜ SXZ»fUZ AûUSXd¶fiþ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ WXe ·ffSX°f IYf Àf¶fÀfZ »fÔ¶ff E¢Àf´fiZÀf UZ MX̀IÔ YSXûÔ ÀfZ ´fZMûÑ »f ´fÔ´f ´fSX ³fIY»fe U d¸f»ffUMXe
BÔþ³f ¸fZÔ A¨ff³fIY Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ OÑfBUSX WXû¦ffÜ 594 dIY»fû¸feMXSX IYf ÀfRYSX §fÔMXZ »f¦fZÔ¦fZÜ BÀfIZY d»fE Vfd³fUfSX IYû E¢Àf´fiZÀf-UZ IYe JfdÀf¹f°f: ¦fÔ¦ff ´fZMûÑ »f OXeþ»f IYe Àf´»ffBÊ WXû°fe ±feÜ
³fZ ¶fÀf IYû AûUSXd¶fiþ ´fSX WXe SXûIY dQ¹ffÜ »fû¦f ÀffPÞXZ 6 §fÔMXZ ¸fZÔ ´fcSXf IYSX IZYÔQie¹f dUØf ¸fÔÂfe d³f¸fÊ»ff Àfe°ffSX¸f¯f E¢Àf´fiZÀf-UZ ÀfZ ¸fZSXNX-´fi¹ff¦fSXfþ °fIY d¦fSXµ°ffSX WXû³fZ Uf»fZ ¸fZÔ SXdU dÀfÔWX ´fbÂf °fZþ
Af¦f »f¦f°fZ WXe ¹ffdÂf¹fûÔ IZY ¶fe¨f IYûWXSXf¸f ÀfIZYÔ¦fZÜ A·fe °fIY B°f³fe QcSXe °f¹f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ÀfeE¸f ¹fû¦fe ³fZ IZY 519 ¦ffÔU þbOÞXZÔ¦fZÜ E¢Àf´fiZÀf-UZ ¶fWXfQbSX dÀfÔWX d³fUfÀfe ÀfÔÀffSX´fbSX þ³f´fQ
¸f¨f ¦f¹ffÜ IbYL ´f`ÀfZÔþÀfÊ ³fZ þ`ÀfZ-°f`ÀfZ ¶fÀf IYSX³fZ IZY d»fE IY¸f ÀfZ IY¸f 11 ÀfZ 5,100 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf 6 »fZ³f IYf WXû¦ffÜ BÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff ´fi°ff´f¦fPÞX, SXûdWX°f dÀfÔWX, þZNXUfSXf ´fi°ff´f¦fPÞX,
ÀfZ CX°fSX IYSX AüSX IbYL ³fZ dJOÞXIYe ÀfZ IcYQ 12 §fÔMXZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe ³fWXeÔ, ¸fZSXNX dÀf¢¹fûdSXMXfBþZVf³f »fû³f MÑfÔÀfRYSX ·fe þf ÀfIZY¦ffÜ BÀf ´fSX 51 WXþfSX V¹ff¸f þe ´fbÂf Àfe°ffSXf¸f d³fUfÀfe WXeSXf
SXÃffÀfcÂf: IZÔYQie¹f ¸faÂfe d³fSaXªf³f ª¹fûd°f ³fZ IZÔYQie¹f A»´fÀfa£¹fIY ¸faÂfe ¸fb£°ffSX A¶¶ffÀf ³fIY½fe IYû
A´f³fe þf³f ¶f¨ffBÊÜ OÑfBUSX ³fZ ¶fÀf ¸fZÔ »f¦fe dIY¹ffÜ IYSXûOÞX ÷Y´fE IYf J¨fÊ AfE¦ffÜ SXf¸f´fbSX þü³f´fbSX Vffd¸f»f WX̀ÜÔ SXfJe ¶ffa²f°fe WbXBÊÜ
¶f`MXSXe IYû d³fIYf»f IYSX ¶ffWXSX RZYÔIY dQ¹ffÜ ÀfZ »fJ³fDY ´fWXbÔ¨f³fZ ¸fZÔ IZYU»f 5
¶fÀf ¸fZÔ Af¦f »f¦f°fe QZJ SXZ»fUZ SX`IY ´UfBÔMX
´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ ¸fþQcSX AüSX AfÀf´ffÀf
IZY »fû¦f þbMX ¦fEÜ AûUSXd¶fiþ ´fSX Af¦f ´fSX ¸fûWXSXʸf IYf VfûIY ¸f³ff°fe ������������������������������������������������������������������ 50 ¹ffdÂf¹fûÔ ÀfZ ·fSXe ¶fÀf
´f»fMXe, 12 §ff¹f»f
IYf¶fc ´ff³fZ IZY d»fE ´ff³fe ¹ff A³¹f dIYÀfe ·fe
´fiIYfSX IYe ÀfbdU²ff ³fWXeÔ WXû³fZ ÀfZ »fû¦f IbYL
³fWXeÔ IYSX ´ffE AüSX °f¸ffVf¶fe³f ¶f³fZ SXWXZÜ
·feOÞX ³fZ ¦ffOÞXe ¸fZÔ IYe °fûOÞXRYûOÞX Àf¶fIYe þb¶ff³f EIYQ¸f Àf²fe WXbBÊ: '´ffMXeÊ ¸fZÔ Àf¶fIbYL NXeIY-NXfIY WX`, EIYQ¸f Afg»f Bþ UZ»f'
OXcÔ¦fSX´fbS: dþ»fZ IZY ÀfQSX ±ff³ff
ÃfZÂf IZY ¸f³f´fbSX §ffMXe ¸fZÔ Vfd³fUfSX
Qû´fWXSX EIY d³fþe MÑZU»Àf IYe
Àfc¨f³ff QZ³fZ IZY 20 d¸f³fMX ¶ffQ Ad¦³fVf¸f³f ´fMX³ff/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû dIYÀfe IYû d¨fÔ°ff IYSX³fZ IYe ¶ff°f
dU·ff¦f IYe Qû ¦ffOÞXe AüSX ÀfQSX ±ff³ff ¶fÀf Ad³f¹fÔdÂf°f WXûIYSX ´f»fMX ¦fBÊÜ
SXfªfQ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ AÔ°fIYÊ»fWX IZY ³fWXeÔ WX`Ü Afg»f Bþ UZ»f WX`Ü' VfdöY ¹ffdÂf¹fûÔ ÀfZ J¨ffJ¨f ·fSXe ¶fÀf
´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fe, °f¶f °fIY ´fcSXe ¶fÀf ¶fe¨f ´ffMXeÊ IZY ¸fb£¹f ´fiUöYf ÀfZ ¹ffQU »f¦fZ WXf±f þZOXe¹fc ´fSX ¶fû»f³fZ
þ»fIYSX SXfJ WXû ¦fBÊ ±feÜ OXcÔ¦fSX´fbSX ÀfZ AfÀf´fbSX þf SXWXe ±feÜ
»fZIYSX ¶ffIYe Àf·fe ÀfZ ¶ff°f IYeÜ »f¦f°fZ WX`ÔÜ IYWX°fZ WX`Ô dIY 'þZOXe¹fc ¸fZÔ VfWXSX ÀfZ IYSXe¶f 5 dIY¸fe QcSX þf°fZ
¸fbdJ¹ff IZY ´fd°f IYû ¸ffSXe Àf¶fIYe þb¶ff³f EIYQ¸f Àf²fe WXbBÊ WX`Ü
¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ EIY ¶ff°f IYfg¸f³f WX`-
dIY°f³ff ¶fUf»f ¸f¨ff WXbAf WX`, UWX
°fû QZdJEÜ þf°fe¹f þ¦f³f¯f³ff ´fSX
WXe ¸f³f´fbSX §ffMXe IZY ´ffÀf ¨ff»fIY
ÀMXÔMX IYSX°fZ WXbE ¶fÀf ¨f»ff SXWXf
¦fû»fe Afg»f Bþ UZ»fÜ ¸ff³fû, ´ffMXeÊ Àfb´fie¸fû AfSXÀfe´fe dÀfÔWX A»f¦f ¨ff»f ¨f»f ±ffÜ
´fMX³ff: ´fMX³ff IZY ¸f³fZSX ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ³fZ d³fQZÊVf þfSXe IYSX dQ¹ff WX` dIY SXWXZ WX`ÔÜ CX´fZ³Qi IbYVfUfWXf AüSX »f»f³f ¹ffdÂf¹fûÔ ³fZ CXÀfZ MXûIYf ·fe,
¸fbdJ¹ff IZY ´fd°f IYe ¦fû»fe ¸ffSXIYSX WX°¹ff dIY°f³ff ·fe ¶fUf»f ¢¹fûÔ ³f WXû, BÀfe dÀfÔWX IZY ¶fe¨f ¢¹ff ¨f»f SXWXf WX`? »fZdIY³f UWX ³fWXeÔ ¸ff³ffÜ B°f³fZ ¸fZÔ
IYSX QeÜ VfbIiYUfSX IYe SXf°f WXbBÊ BÀf §fMX³ff ¸fÔÂf IYf þf´f IYSX°fZ SXWX³ff WX`Ü ³fe°feVf IbY¸ffSX IYf ¢¹ff ·ffþ´ff ³fZ WXe ¶fÀf JZ°f ¸fZÔ ´f»fMX ¦fBÊÜ ¶fÀf
ÀfZ B»ffIZY ¸fZÔ QWXVf°f WX`Ü ¶ffÔIY ´fÔ¨ff¹f°f IYe 'dWXMX»fSX' ÀfZ »fZIYSX 'WXc Bþ °fZþ NXfIY WX`, EIYQ¸f Afg»f Bþ UZ»f IYSX³fZ IYe IYûBÊ þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü' IYSXIZY SXJf WXbAf WX`?' SXfªfQ ¸fZÔ 50 »fû¦f ÀfUfSX ±fZÜ 12 »fû¦f
¸fbdJ¹ff AfVff QZUe IZY ´fd°f SXfþIbY¸ffSX IYdMXWXfSX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ������������������������������� ´fi°ff´f' °fIY ´fSX ´ffMXeÊ ´fiUöYf EIY WX`Ü IYûBÊ dUUfQ ³fWXeÔ WX`Ü Àf¶f NXeIY VfdöY ¹ffQU IYWX°fZ WX`Ô dIY 'IYWXeÔ ´fiUöYf AüSX UdSXâ ³fZ°ff d¨fØfSXÔþ³f ¶fÀf IZY ³fe¨fZ Q¶f ¦fEÜ ÀfQSX ±ff³ff
VffWX VfbIiYUfSX IYe SXf°f A´f³fZ ¦ffÔU ³fSXWX³f³ff
ÀfZ IY³WXü»fe þf SXWXZ ±fZÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ WXe ¶ffBIY
IYdMXWXfSX IZY IYûPÞXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY
¸fcÀff´fbSX IZY ´ffÀf E³fE¨f-31 ´fSX � ¸fûWXSXʸf IZY þb»fcÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f ÀfbSX ¸fZÔ 'Àf¶f A¨Lf WX`' ¶fû»f SXWXZ
WX`ÔÜ ¸fb£¹f ´fiUöYf ·ffBÊ UeSXZ³Qi ³fZ
WXû þfE¦ffÜ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf IZY
Qf¹fSXZ ¸fZÔ ÀffSXe ¶ff°fZÔ WX`Ü UWX Àf¶f
IYûBÊ ´fiIYSX¯f ³fWXeÔ WX`Ü »fûIY°ffÔdÂfIY
´ffMXeÊ WX`, CX³fIYe A´f³fe Ad·f½¹fdöY
¦f¦f³f IYWX°fZ WX`Ô- '»fûIY°ffÔdÂfIY ´ffMXeÊ
WX`Ü dU¨ffSX IYe ¸f°fd·f³³f°ff WX`Ü ´ffMXeÊ
´fbd»fÀf ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨feÜ AfÀf-
´ffÀf IZY »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ
ÀfUfSX A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ¦ffOÞXe SXûIY³fZ IYû ¸fûWXSXʸf IZY þb»fcÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f »fRÔY¦fûÔ ³fZ ÀIYfgd´fʹfû ÀfUfSX IYWXf dIY '´ffMXeÊ ¸fZÔ Àf¶fIbYL NXeIY- NXeIY IYSX QZÔ¦fZÜ dIYÀfe IYû d¨fÔ°ff WX`Ü °fZþ´fi°ff´f þe ¶fOÞXZ ·ffBÊ WX`ÔÜ ¸fZÔ IYWXeÔ IYûBÊ ¶fUf»f ³fWXeÔ WX`Ü' §ff¹f»fûÔ IYû AÀ´f°ff»f ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ
IYWXfÜ ¦ffOÞXe øYIY°fZ WXe ¸fbdJ¹ff IZY ´fd°f IZY »fRÔY¦fûÔ ³fZ ÀIYfgd´fʹfû ÀfUfSX ¸fbdÀ»f¸f ¸fbdÀ»f¸f ´fdSXUfSX ´fSX »ffNXe-OXÔOXZ
dÀfSX ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ ³fZ ¦fû»fe ¸ffSX QeÜ
dþÀfÀfZ ¸füIZY ´fSX WXe CX³fIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ
³ff¦f´fbSX ¸fZÔ 10 Àff»f ÀfZ
´fdSXUfSX ´fSX »ffNXe-OXÔOXZ ÀfZ WX¸f»ff
IYSX dQ¹ffÜ Àff±f WXe ¦ffOÞXe ¸fZÔ ÀfUfSX
»fû¦fûÔ ÀfZ ³fIYQ AüSX ¸fû¶ffB»f ·fe
ÀfZ WX¸f»ff IYSX dQ¹ff
¦fE, dþÀfZ Àff¸fbQfd¹fIY ÀUfÀ±¹f IZYÔQi
°ff¶fOÞX°fûOÞX RYf¹fdSXÔ¦f ÀfZ ¦fcÔþf 'UÀfbÔ²fSXf d³fþe IYfSX¯fûÔ ÀfZ þ³f AfVfeUfÊQ
±ff °ffd»f¶ff³fe Af°faIYe
»fcMX d»f¹ffÜ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY
ÀIYfgd´fʹfû ÀfUfSX ¸ffÔ-¶fZMXf ´fcd¯fʹff ÀfZ
IYûPÞXf ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ffÜ §fMX³ff
IYe Àfc¨f³ff ´fSX EÀfOXe´feAû A¸fSX BMXfUf þZ»f ´fdSXÀfS
BMXf½ff/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXbBÊÔ'
³ff¦f´fbSX: °ff»f¶ff³fe Af°fÔdIY¹fûÔ IZY »füMX SXWXZ ±fZÜ ·feOÞX B°f³fe CX¦fi ±fe dIY IYfÔ°f Óff, A³fb¸fÔOX»f ´fQfd²fIYfSXe
ARY¦ffd³fÀ°ff³f ´fSX IY¶þZ IZY ¶ffQ EIY OXSX IZY ¸ffSXZ UWX ¦ffOÞXe ¸fZÔ WXe ¶f`NXZ VfÔIYSX VfSX¯f Aû¸fe, ´fbd»fÀf Q»f¶f»f CXØfSX ´fiQZVf IYe BMXfUf þZ»f Aþ¸fZSX/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
°fÀUeSX B³f dQ³fûÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX SXWXZ, dIYÀfe °fSXWX þf³f ¶f¨f þf³fZ IYe IZY Àff±f §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX Vfd³fUfSX °fOÞXIZY °fe³f ¶fþZ IZYÔQie¹f U³f ´f¹ffÊUSX¯f, ßf¸f AüSX
Uf¹fSX»f WXû SXWXe WX`Ü ¹fWX °fÀUeSX ³fcSX ´fif±fʳff IYSX°fZ SXWXZÜ OXc¸fSX d³fUfÀfe §fMX³ffÀ±f»f IYû ´fbd»fÀf LfU³fe ¸fZÔ °ff¶fOÞX°fûOÞX RYf¹fdSXÔ¦f ÀfZ ¦fcÔþ CXNXeÜ SXûþ¦ffSX ¸fÔÂfe ·fc´fZÔQi ¹ffQU ³fZ IYWXf
¸fûWX¸¸fQ CXRYÊ A¶Qb»f WXIY IYe ¶f°ffBÊ þf ¸fûWX¸¸fQ ¸fÀfcQ Af»f¸f ³fZ ¶f°ff¹ff- °f¶Qe»f IYSX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf IYf A¨ff³fIY WXbBÊ RYf¹ffdSXÔ¦f ÀfZ I`YdQ¹fûÔ dIY þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IZY QüSXf³f
SXWXe WX`Ü ³fcSX IYû »fZIYSX ¹fWX Jb»ffÀff WXbAf '¸ffÔ IYf B»ffþ IYSXf IYSX ´fcd¯fʹff ÀfZ IYWX³ff WX`- 'þ¶f IYûSXû³ff ¸fZÔ ·fe WXOÞXIÔY´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ þZ»f ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYf ·fSX´fcSX ´¹ffSX
WX` dIY ¹fWX UWXe ½¹fdöY WX` dþÀfZ 23 þc³f §fSX »füMX SXWXf ±ffÜ BÀf QüSXf³f ¦ffBOX»ffB³f IZY A³fbÀffSX ¸fûWXSXʸf ´fSX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¸füþcQ ¦ffOXÊ þ¶f°fIY IbYL ±fZÜ BÀfe QüSXf³f IbYL »fû¦fûÔ ³fZ SXfÀ°fZ d¸f»ff WX`Ü BÀf °fSXWX IYf Àf¸f±fʳf
2021 IYû ³ff¦f´fbSX ÀfZ dOX´fûMXÊ IYSX ¸fcÀff´fbSX ¨füIY IZY Àf¸fe´f E³fE¨f-31 þb»fcÀf d³fIYf»f³ff ´fid°f¶fÔd²f°f ±ff °fû Àf¸fÓf ´ff°fZ °f¶f°fIY WX¸f»ffUSX RYSXfSX ¸fZÔ CX³WXZÔ §fZSXIYSX RYf¹fdSXÔ¦f IYe AüSX QZJIYSX ¸f`Ô QfUZ IZY Àff±f IYWX
ARY¦ffd³fÀ°ff³f ·fZþf ¦f¹ff ±ffÜ CXÀfIYe CX¸fi ´fSX WXe ¸fûWXSXʸf IYf þb»fcÀf ±ffÜ BÀf¸fZÔ dRYSX þb»fcÀf I`YÀfZ d³fIY»ff? þb»fcÀf WXû ¦fEÜ BÀf §fMX³ff ÀfZ EIY ¶ffSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX ÀfIY°ff WXcÔ dIY AVfûIY ¦fWX»fû°f IYe
30 Àff»f IYe WX`Ü ³fcSX °fIYSXe¶f³f 10 Àff»f Vffd¸f»f »fû¦fûÔ ³fZ ÀIYfgd´fʹfû ´fSX »ffNXe d³fIYf»f³fZ Uf»fûÔ ´fSX IYfSXÊUfBÊ WXû¦feÜ' dRYSX ¹fc´fe ¸fZÔ þZ»fûÔ IYe ÀfbSXÃff ´fSX ·ff¦f ¦fEÜ dOX´MXe þZ»fSX IYf IYWX³ff BÀf ÀfSXIYfSX IYe dUQfBÊ °f¹f WXû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ ¹fZ þ³f IYf¹fÊ dIYE WX`ÔÜ BÀfd»fE EZÀff ¸ff³ff
°fIY ³ff¦f´fbSX ¸fZÔ øY´f ¶fQ»f IYSX SXWXf ±ffÜ ¶fSXÀff³fe VfbøY IYSX QeÜ BÀf QüSXf³f CX²fSX, ´fedOÞX°fûÔ ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ÀfUf»f JOÞXZ IYSX dQE WX`ÔÜ BMXfUf WX` dIY IYBÊ SXfCXÔOX RYf¹fdSXÔ¦f IYe ¦fBÊ, ¨fbIYe WX`Ü »f¸¶fZ Àf¸f¹f °fIY IZY d»fE AfVfeUfÊQ ¹ffÂff CX³fIYf d³fþe þf³ff d³fSXf²ffSX AüSX A±fÊWXe³f WX`Ü
³fcSX IZY Af°fÔIYe ¶f³f³fZ IYe þf³fIYfSXe d¸f»f³fZ ·ffBÊ ÀfZ 7000 ÷Y´fE ³fIYQ AüSX IYûPÞXf ±ff³ff ¸fZÔ AfUZQ³f QZIYSX ³¹ff¹f IZY dþ»ff IYfSXf¦ffSX ¸fZÔ dOX´MXe þZ»fSX RYf¹fdSXÔ¦f IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f ·ff¦f ¦fEÜ ¹fWXfÔ ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX Af³fZ IYf¹fÊIiY¸f ³f WXûIYSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂff IZY QcÀfSXZ dQ³f
IZY ¶ffQ A¶f ³ff¦f´fbSX ´fbd»fÀf dRYSX ÀfdIiY¹f ¸fZSXf ¸fû¶ffB»f ·fe Le³f d»f¹ffÜ' BÀf IYe ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ WX`Ü EÀfOXe´feAû EÀfE¨f þfRYSXe QZSX SXf°f IYSXe¶f §fMX³ff IYû »fZIYSX þZ»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Uf»fe WX`Ü JbQ IYû SXfþÀ±ff³f IZY ´ffMXeÊ IYf IYf¹fÊIiY¸f ±ffÜ BÀfÀfZ Vfd³fUfSX IYû Aþ¸fZSX dÀ±f°f
WXû ¦fBÊ WX` AüSX CXÀfIZY ¹fWXfÔ SXWX³fZ IZY QüSXf³f §fMX³ff ¸fZÔ ¸fÀfcQ IYe ¸ffÔ ÀfdWX°f CX³fIZY A¸fSXIYfÔ°f Óff ³fZ ¶f°ff¹ff- '¸ff¸f»ff 3:30 ¶fþZ A´f³fZ AfUfÀf ÀfZ þZ»f ÀfbSXÃff IYû »fZIYSX dRYSX ÀfUf»f JOÞXZ ÀfeE¸f ¨fZWXSXZ IZY °füSX ´fSX ´fiûþ¢MX ´fWX»fZ ·fe ¸f`Ô³fZ ´fiQZVf ÀfdWX°f IYBÊ ¸fZSXUfOÞXf EÀMXZMX ¸fZÔ UWX ¸fedOX¹ff ÀfZ
d¸f»f³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYSX SXWXe WX`Ü °fe³f A³¹f ´fdSXþ³f ·fe §ff¹f»f WXû d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ WX`Ü ´fdSXÀfSX ¸fZÔ d³fSXeÃf¯f IZY d»fE þf SXWXZ WXû ¦fE WX`ÔÜ dIYE þf³fZ IZY ÀfUf»f IYû CX³WXûÔ³fZ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¦fNX³f IZY AfQZVfûÔ ´fSX ¸fbJfd°f¶f ±fZÜ

AdUUfdWX°f ¹fbU°fe ³fZ ³fUþf°f ¹fc´fe ¨fb³ffU: dÀf°fÔ¶fSX ÀfZ WXSX ¸fWXe³fZ ¹fc´fe IZY Qû QüSXZ IYSXZÔ¦fZ ¸fûQe
IYû ÓffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ RZYÔIYf »fJ³fDY/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû ��������������������������������� dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IZY dVf»ff³¹ffÀf,
JÔOXUf/E¢Vf³f BadOX¹ff ¶¹fcSXû
JÔOXUf ¸fZÔ EIY AdUUfdWX°f ¹fbU°fe ³fZ
¦fif¸fe¯fûÔ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX Vfd³fUfSX
Àfb¶fWX 3 »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff
CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¨fb³ffUe d¶fÀff°f d¶fLf³fZ IZY
d»fE ·ffþ´ff ´fiQZVf ¸fZÔ °fe³f A¦f»f-A»f¦f � ¸fûQe-¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ »fûIYf´fʯf U CXQЧffMX³f IZY Àff±f Àf·ffEÔ ·fe
WXûÔ¦feÜ BÀf¸fZÔ ´ffMXeÊ IZY dQ¦¦fþ ·fe Vffd¸f»f
¶fe¨f ÀfOÞXIY ´fSX ³fUþf°f IYû þ³¸f QZ WX`Ü dþ³fÀfZ ´fcL°ffL þfSXe WX`Ü §fMX³ff ¹ffÂffEÔ d³fIYf»fZ¦feÜ B³fIZY þdSX¹fZ ´ffMXeÊ ¸fûQe- IZY Àff±f A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf, WXûÔ¦fZÜ
dQ¹ffÜ ¹fbU°fe IYû ´fdSXUfSX Uf»fZ ¦fb÷YUfSX QZSX Vff¸f IYe ´fÔ²ff³ff ±ff³ff ¹fû¦fe ÀfSXIYfSX IYe CX´f»fd¶²f¹fûÔ IZY Àff±f dMÑ´f»f °f»ffIY IYe Àf¸ffd~, ·f½¹f IbYÔ·f ¹fû¦fe U ÀU°fÔÂf QZU IZY WXf±f ¨fb³ffU IYe
¦f·fÊ´ff°f IYSXf³fZ »fZ þf SXWXZ ±fZÜ ÃfZÂf IZY ¦ffÔU §ffMXfJZOÞXe AüSX A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf, þ¸¸fc-IYV¸feSX Af¹fûþ³f þ`ÀfZ EþZÔOXZ IYû ²ffSX QZ¦fe IY¸ff³f: ·ffþ´ff IYe ¨fb³ffU ÀfÔ¨ff»f³f Àfd¸fd°f
³fUþf°f IYû ÓffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ RZYÔIY ¦fBÊÜ QZU³ffd»f¹ff IZY ¶fe¨f IYe WX`Ü ÀfZ A³fb¨LZQ 370 IYe Àf¸ffd~, dMÑ´f»f IYe IY¸ff³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe AüSX ´fiQZVf
¹fbU°fe IYf SXfÀ°fZ ¸fZÔ ´fiÀfU QZJ AdUUfdWX°f ¹fbU°fe ¦ffÔU QZU³ffd»f¹ffÔ °f»ffIY IYe Àf¸ffd~, ·f½¹f IbYÔ·f Af¹fûþ³f ¸fûQe, Ad¸f°f VffWX, SXÃff ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX, A²¹fÃf ÀU°fÔÂf QZU IZY WXf±f SXWXZ¦feÜ þ¶fdIY
¦fif¸fe¯fûÔ IYû VfÔIYf WXbBÊ AüSX UWX SXfÀ°fZ IYe WX`Ü ¦f·fÊ´ff°f IZY d»fE ´fdSXþ³f CXÀfZ AüSX A¹fû²¹ff ¸fZÔ Qe´fû°ÀfU þ`ÀfZ ÀffÔÀIÈYd°fIY ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf þZ´fe ³fçf U ´fiQZVf Qû³fûÔ CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfdWX°f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IZY
´fSX d³fIY»fZ °fû ÓffdOÞX¹fûÔ ÀfZ ³fUþf°f IYWXeÔ »fZ þf SXWXZ ±fZ, °f·fe SXfÀ°fZ ¸fZÔ SXf¿MÑXUfQ IZY EþZÔOXZ IYû ²ffSX QZ¦feÜ UWXeÔ A²¹fÃf ÀU°fÔÂf QZU dÀfÔWX, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¹fû¦fe A³¹f ¸fÔÂfe U ´ffMXeÊ ´fQfd²fIYfSXe ÀfÔ¨ff»f³f
IYe ¨feJZÔ Àfb³ffBÊ QeÔÜ CXÀfZ CXNXf¹ff ¦ffÔU §ffMXfJZOÞXe IZY ³fþQeIY IYûSXû³ff IYf»f IZY ÀfZUf IYf¹fûÊÔ IZY Àff±f d´fLOÞXZ AfdQ°¹f³ff±f, CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f SXWXZÔ¦fZÜ WXf»ffÔdIY EZÀfe ·fe
AüSX dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ dÀf¹ff¶ff¶ff ¶ff¶ff RYfMXf IZY ¹fWXfÔ ´fiÀfU U Qd»f°f U¦fÊ IZY ¶fe¨f Àff¸ffdþIY ÀfSXûIYfSX ¸fü¹fÊ U OXfg. dQ³fZVf Vf¸ffÊ ÀfdWX°f IYBÊ IZYÔQie¹f ¨f¨ffÊ WX` dIY d´fLOÞXf U¦fÊ IZY UûMX ¶fỒIY IYû
IYSXf¹ffÜ ¶f¨¨fZ IYû IYeOÞXZ-¸fIYûOÞXZÔ ³fZ ´feOÞXf ¶fPÞX ¦fBÊ °fû ¹fWXfÔ ¶f³fZ EIY IYe ¹fûþ³ffAûÔ IYf ÀfÔQZVf »fZIYSX Àf·fe 403 IYe QZSX SXf°f °fIY ¨f»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fiQZVf ¸fZÔ ¶f³feÜ BÀfIZY °fWX°f LWX ÃfZÂfûÔ ÀfZ A»f¦f- ¸fÔÂfe »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ dÀf°fÔ¶fSX ÀfZ Àff²f³fZ IZY d»fE CX´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYVfU ´fiÀffQ
IYfMX d»f¹ff ±ff, CXÀfIYe WXf»f°f MXe³fVfZOX ¸fZÔ ÷YIY ¦fEÜ þWXfÔ ´fiÀfU IZY dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ þfE¦feÜ IZYÔQie¹f ¦fÈWX¸fÔÂfe IYûSXû³ff ÀfÔIiY¸f¯f IYe dÀ±fd°f IYf AfIY»f³f A»f¦f ¹ffÂffEÔ VfbøY WXûÔ¦feÜ B³fIZY þdSX¹fZ WXSX WXSX ¸ffWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe IZY ´fiQZVf ¸fZÔ Qû ¸fü¹fÊ IYû ÀfÔ¨ff»f³f Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf
³ffþbIY ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü B²fSX, ´fbd»fÀf ³fZ ¶ffQ ³fUþf°f IYû þ³¸f dQ¹ffÜ Ad¸f°f VffWX IZY AfUfÀf ´fSX ¶fÈWXÀ´fd°fUfSX IYSX³fZ IZY ¶ffQ ¹ffÂffEÔ VfbøY IYSX³fZ ´fSX ÀfWX¸fd°f ÃfZÂf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe EIY Àf·ff IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹fÊIiY¸f WXûÔ¦fZÜ IZYÔQi U ´fiQZVf ÀfSXIYfSX IYe d³f¹fböY dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü