Вы находитесь на странице: 1из 7

MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

locale este vital important şi este condiţionat de administration becomes vitally important and is
complexele problemelor economice, sociale şi culturale characterized by the increasing number of economic,
în creştere, organele locale devin un factor foarte social and cultural difficulties the local authority becomes
important de dezvoltare a localităţilor, mandatul lor the main factor of the settlements development. Their
devine tot mai decisiv, ceea ce înseamnă că persoana mandate becomes more important, which means that the
votantă îşi asumă o responsabilitate deosebită. local elected person takes exclusive responsibility.
Astăzi, speranţele în stabilitate, încredere, Today the expectations of confidence, stability,
reducerea sărăciei cetăţenilor şi în creşterea economică lowering the level of citizens’ poverty and the
determină necesitatea creării unei administraţii publice economic growth determine the necessity to create the
eficiente, care depinde în multe de calitatea politicilor effective public administration. It depends on the
publice, elaborate şi realizate atât la nivel central, cât şi quality of public politics, elaborated and implemented
local. at the central and the local level.

Bibliografie/ Bibliographie
1. Конституция Республики Молдова. 18.08.1994 г. „Monitorul Oficial” № 001.
2. Европейская Хартия местного самоуправления. (совершено в Страсбурге 15.10.1985).
3. Закон Республики Молдова «О местном публичном Управлении» № 436 от 28.12.2006 г.
Опубликован в „Monitorul Oficial” № 032 от 09.03.2007 г.
4. Закон Республики Молдова «Об административной децентрализации» № 435 от 28.12.2006 г.
Опубликован в „Monitorul Oficial” № 029 от 02.03.2007 г.
5. Закон Республики Молдова «О статусе местного выборного лица» № 768 от 02.02.2000 г.
Опубликован в „Monitorul Oficial” № 034 от 24.03.2000 г.
6. Закон Республики Молдова «Об утверждении Типового положения об образовании и
функционировании местных и районных советов» № 457 от 14.11.2003 г. Опубликован в „Monitorul
Oficial” № 248 от 19.12.2003 г.
7. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Государственная власть и (или) местное самоуправление: в поиске
оптимальной модели взаимоотношений // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 24.
8. Бялкина Т.М. Проблемы правового регулирования компетенции местного самоуправления //
Государственная власть и местное самоуправление. 2006. № 3.

UNELE PROPUNERI VIZÂND SOME PROPOSALS REGARDING


PERFECŢIONAREA SISTEMULUI THE IMPROVEMENT OF
DE GESTIUNE A VALORII ENTERPRISE VALUE
ÎNTREPRINDERII MANAGEMENT SYSTEM
Drd. Vladimir SAVCIUC, USM PhD candidate Vladimir SAVCIUC, SUM
Dezvoltarea dinamică a mediului extern al The dynamic development of the company's
întreprinderii, creşterea pieţei de capital şi a concurenţei external environment, growth of the capital market and
pe pieţele de mărfuri impune businessului modern increased competition on the markets of goods requires
probleme de gestiune din ce în ce mai complicate, more and more complicated modern business
soluţionarea cărora, în ultimul rând, ţine de sporirea management issues, and solving them, in the least, is
performanţelor afacerii. Gestiunea valorii întreprinderii related to the increase of business performance.
este un exemplu de instrument clasic din cadrul sistemului Enterprise value management is an example of classical
complex de adoptare a deciziilor, în cadrul căruia este tool of the complex system of decision in which it is
posibilă soluţionarea celor mai actuale probleme ale possible to solve the most current issues of modern
afacerii moderne (reorganizarea, vânzarea şi cumpărarea business (reorganization, sale and purchase of business,
afacerii, aprecierea diferitelor metode de finanţare). the assessment of different methods of funding).

Modelul corporativ-tradiţional nu mai corespunde Corporate-traditional model no longer meets


cerinţelor întreprinderii, care raportează investitorilor şi the requirements of the company, which reports to
părţilor asociate. Valoarea, parte componentă a rapoartelor investors and related parties. The value, part of the
financiare ale companiilor străine, reprezintă un standard financial statements of foreign companies is a
ce face posibilă caracterizarea eficientă a factorilor de standard that enables the efficient characterization of

68 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

influenţă a valorii şi succesului companiei. Gestiunea factors which influences the value and success of a
valorii reprezintă o abordare inovativă în reflectarea company. The value management is an innovative
eficienţei activităţii întreprinderii pentru sporirea încrederii approach to reflect the efficiency of business activity
părţilor cointeresate şi o mai mare transparenţă a for increasing the confidence of stakeholders and for a
corporaţiei. Dar pentru un număr de întreprinderi greater transparency of the corporation. But for a
organizarea gestiunii valorii acestora este dificil de orientat number of business enterprises, the organization of
spre valoarea de piaţă, în pofida mai multor cauze. Pentru value management is facing difficulties in being
aceasta se propune următoarea metodologie de gestiune a oriented to market value, because of several reasons.
valorii afacerii. Managerii deseori se orientează spre For them is proposed the following methodology of
cotarea acţiunilor pe termen scurt. Acest lucru se datorează management of business value. Managers often focus
faptului că acţionarii încearcă să motiveze managementul on short-term rating actions. This is because
la atingerea anumitor indicatori esenţiali, şi anume shareholders are trying to motivate management
capitalizarea. O altă variantă ar fi ca bonusurile certain essential indicators, especially capitalization.
conducătorilor să depindă direct de dinamica cursului Another option would be that leaders′ bonuses depend
acţiunilor. Un exemplu al ineficienţei unei asemenea directly on the stock dynamics. Example of the
practici a fost deja reflectat în literatura economică, atunci inefficiency of such a practice has been reflected in
când managerii, pledând pentru capitalizare, reduceau the economic literature, when managers pleaded for
activ uzura, inclusiv micşorau investiţiile în utilaj. Aceasta capitalization, reduced the wear of assets, in this way
a condus la creşterea acţiunilor ca valoare – managerii diminishing the investment in equipment. This action
primeau bonusuri, dar compania pierde posibilitatea de a led to an increase in stocks value, the managers
se dezvolta în mod stabil. Just este menţionat că, în received bonuses, but the company was losing the
realitate, eficienţa managementului se apreciază şi în baza opportunity of a stable development. It is mentioned
altor indicatori, de exemplu, rentabilitatea investiţiei, that in reality management efficiency is evaluated
venitul total pentru o acţiune, luând în consideraţie şi based on other indicators such as investment
dividendele. Astfel, se observă tendinţa de orientare spre rentability, total income for stock, taking into
gestionarea valorii de piaţă, axată pe mai mulţi indicatori consideration the dividends. Thus, the tendency to
interdependenţi, cum ar fi: venitul, valoarea activelor, move towards management of market value based on
suma dividendelor achitate şi capitalizarea deja menţionată several interrelated indicators such as income, asset
mai sus. Instrumentele moderne de gestiune a valorii de value, dividends paid and capitalization, already
piaţă trebuie să se bazeze pe interconexiunea indicatorilor mentioned above. Modern tools of market value
de bază ai activităţii economico-financiare a firmei. management should be based on the interconnection
Înainte de a trece la formarea unui set de of basic indicators of economic basic indicators of
instrumente de gestiune a valorii de piaţă, trebuie de economic and financial activities of the firm.
formulate unele noţiuni fundamentale. Before proceeding to the formation of a set of
În primul rând, gestiunea valorii afacerii trebuie să market value management tools should be set certain
fie orientată nu spre maximizarea valorii, ci spre creşterea fundamental concepts.
ei. Într-adevăr, orice maximizare presupune că următoarea First, management of business value must not
semnificaţie a oricărui indicator va fi mai mică decât be directed towards maximizing the value, but
maximum. Atunci acţionarii speră că bunăstarea agregată, increasing it
în orice caz, nu se va reduce. În plus, atingând un nivel Indeed, any maximization implies that the next
înalt al valorii de piaţă, nu trebuie menţionat că este nivelul meaning of any indicator will be less than the
maxim. Se poate menţiona că acesta este cel mai înalt maximum. Then shareholders hope that the aggregate
nivel din perioada anterioară, adică indicatorul respectiv a welfare, in any case, won’t be reduced. In addition,
crescut într-o perioadă de timp. Orientarea spre reaching a high market value shouldn’t be mentioned
maximizarea valorii de piaţă poate impune managementul as the maximum level. It may be noted that this is the
să întreprindă măsuri care ar duce la creşterea valorii highest level of the previous period, that this indicator
afacerii într-o perioadă scurtă, în pofida dezvoltării has grown into a period of time. Orientation to
durabile. De aceea, ar fi logic orientarea spre o dezvoltare maximize market value may require management to
durabilă a valorii de piaţă, dar nu maximizarea ei într-o take measures that would lead to increased business
perioadă scurtă de timp. value in a short period, in spite of sustainable
În al doilea rând, creşterea valorii de piaţă nu poate development. Therefore, a shift towards sustainable
fi permanent, din cauza caracterului ciclic al economiei. development of the market value, and not its
Reducerea valorii de piaţă este determinată de înrăutăţirea maximization in a short period of time would be
altor indicatori ai activităţii întreprinderii. Totodată, după o logical.
anumită perioadă, urmează următoarea etapă a ciclului de Secondly, increased market value may not be
viaţă, ce ar determina creşterea economiei. Cu toate permanent because of the cyclical economy. Reducing
acestea, ciclicitatea economiei în perioada declinului poate of the market value is determined by the worsening of
avea o presiune asupra valorii afacerii, chiar dacă other indicators of business activity. However, over a

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010 69


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

rezultatele activităţii întreprinderii satisfac aşteptările certain period of time follows the next stage of its life
investitorilor. Aici se necesită a menţiona că valoarea de cycle when the economy would increase. At the same
piaţă a întreprinderilor, care în perioada declinului obţin time, the cycles of the economy during the downturn
rezultate financiare din cele mai bune, demonstrează may be pressure on business value, even if the results
creşterea cea mai semnificativă pe măsura redresării meet the expectations of investors. Here we need to
economiei. De aceea, gestiunea valorii trebuie să fie note that the market value of firms which during the
orientată nu doar spre creşterea continuă, ci şi la păstrarea financial downturn obtain best result, show significant
capacităţii acestea de a se dezvolta indiferent de etapa growth while the economy recovers. Therefore, value
ciclului economic. management should be focused not only on continuous
În al treilea rând, la baza gestiunii valorii de piaţă growth, but the ability to grow regardless the economic
stă gestiunea indicatorilor de bază, reflectând interesele cycle stage.
proprietarilor întreprinderii. Luând orice decizie, subiecţii Thirdly, at the basis of the market value
pieţei se bazează pe informaţia curentă pe care o deţin. management is the management of basic indicators,
Informaţia obiectivă, utilă pentru prelucrare, o pot primi reflecting the interests of business owners. Taking any
doar în baza indicatorilor din activitatea financiară. decision, subjects of the market take into consideration
Firmele elaborează sistemul indicatorilor de bază, care, the information they hold. Objective information,
după părerea lor, reflectă o activitate financiară eficientă. useful for processing, one can get only through the
Acest lucru arată investitorilor o posibilă creştere a afacerii indicators of financial activity. Firms develop core
care, la rândul său, să evalueze fiabilitatea informaţiilor cu indicators system, which in their view, reflects an
privire la realizările companiei şi gradul de adecvare a effective financial activity. This shows investors a
rezultatelor, apoi să decidă cu privire la oportunitatea possible increase in business which turn to assess the
investiţiilor în compania respectivă. Însă, în acest caz, reliability of information on the achievements of the
apar şi unele situaţii discutabile, cum ar fi: company and the adequacy of the results, then decide
¾ legea permite variabilitatea elaborării rapoartelor regarding the opportunity of investments in that
financiare şi rezultatelor financiare ale company. But in this case appear some questionable
întreprinderii, ceea ce permite celor din urmă să-şi situations, such as:
prezinte activitatea sa investitorilor; ¾ law allows the variability of elaboration of the
¾ protecţia tainei comerciale nu permite divulgarea financial reports and financial results of the
informaţiei complete privind activitatea firmei. Într- company, which allows the latter to present their
adevăr, compania concurentă, procurând o cantitate work to investors;
nesemnificativă de acţiuni, ar putea obţine acces la ¾ commercial secret protection does not allow full
informaţia contabilă sau de altă natură, pentru disclosure of information of business activity.
utilizarea ei în scopurile sale. Asemenea acţiuni Indeed, by purchasing insignificant amount of
prezintă un pericol serios pentru activitatea firmei, shares, the competing company could gain
de aceea, în limitele păstrării secretului comercial în access to accounts or other information to use
scopuri de a respecta interesele proprietarilor, them in their purposes. Such actions pose a
informaţia prezentată este foarte succintă. Aceasta serious threat to business activities, that’s why in
conduce la faptul că investitorii, apreciind commercial purposes, to meet the interests of the
activitatea întreprinderii, utilizează doar informaţia owners, the information provided is very brief.
accesibilă, prezentată în formă deschisă; This leads to the fact that investors use only the
¾ analiza indicatorilor dispersaţi, cu utilizarea accessible information presented in open form;
metodelor tradiţionale, oferă o imagine ¾ the analysis of the indicators dispersed with the
contradictorie a rezultatelor activităţii firmei. use of traditional methods offer a contradictory
Obţinerea unor rezultate satisfăcătoare chiar şi picture of the company’s business results. To
pentru toţi indicatori nu poate fi stabilită, dacă luăm obtain satisfactory results even for all indicators
în considerare dinamica fiecărui indicator în raport can not be established, if we consider the
cu celălalt. Prin urmare, nişte proprietăţi importante dynamics of each indicator in report with the
în gestiunea indicatorilor-cheie devin subordonarea other. Therefore, important properties in the
lor dinamică şi comparabilitatea dinamică. management of key indicators is their dynamic
Indicatorii activităţii întreprinderii, ce subordination and dynamic comparability.
caracterizează interesele acţionarilor şi managerilor, se Indicators of business activity that characterize
modifică în timp, pot fi mai buni sau mai răi decât the interests of shareholders and managers, change
aşteptările lor, aranjează sau nu diverse grupuri de interese. over time, can be better or worse than their
În plus, interesele combinate ale proprietarilor şi societăţile expectations. In addition, the combined interests of
de administrare se poate schimba în timp. Prin urmare, owners and management companies can change over
managementul costurilor de afaceri necesită, pe de o parte, time. Thus, the efficiency of management on key
un criteriu de eficienţă a managementului cu privire la performance indicators on the one hand provides a
indicatorii-cheie de performanţă, pentru a oferi o imagine dynamic picture, on the other hand - a measure of

70 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

dinamică; pe de altă parte – o măsură a abaterii de valorile deviation of actual values from the operation of this
reale din exploatarea acestui criteriu. În plus, interesele criterion.
globale ale proprietarilor şi managementul întreprinderii se It should also be taken into account, that the
pot schimba în timp. De aceea, pentru gestiunea valorii value management on indicators, requires a hierarchy
afacerii este necesar atât criteriul de eficienţă a gestiunii cu of them, which would satisfy the majority of
indicatorii de performanţă, pentru a oferi o imagine participants in company management. Diversity and
dinamică, cât şi măsurarea nivelului abaterii mărimilor heterogeneity of indicators complicates this task within
reale ale indicatorilor de funcţionare de la criteriul dat. the existing approaches. To solve these problems, we
De asemenea, trebuie de luat în considerare faptul că, assign the management of key indicators, compliance
în scopul gestiunii valorii după indicatori, se necesită o and subordination dynamic properties, which means
ierarhizare a lor, care ar satisface majoritatea participanţilor that they are heterogeneous, at first glance, the
la managementul întreprinderii. Diversitatea şi indicators can be compared and subordinated, if you
eterogenitatea indicatorilor complică această sarcină în look in terms of their dynamic changes. Incomparable
limitele abordărilor existente. Pentru rezolvarea acestor characteristics of an economy can become comparable
probleme, vom atribui gestiunii indicatorilor principali in dynamics.
proprietăţi de compatibilitate şi subordonare dinamică, ceea In dynamics, temporal characteristics of the
ce înseamnă că eterogeni, la prima vedere, indicatorii pot fi enterprise have a natural order, can be ordered and
comparaţi şi subordonaţi, dacă să privim din punctul de relatively attached to each other. Thanks to the
vedere al modificărilor lor în dinamică. Caracteristicile achievement of compatibility and dynamic
incomparabile ale economiei pot deveni comparabile în subordination principles, they can be compared with
dinamică. results of operation of the indicators analyzed:
În dinamică, caracteristicile temporale ale ¾ with standards and rules approved for
întreprinderii au o ordine naturală, pot fi ordonate şi assessment of the effectiveness of the
subordonate relativ la fiecare. Datorită realizării corporate management;
principiilor de compatibilitate şi subordonare dinamică, ¾ with similar data from previous years on
acestea pot fi comparate cu rezultatele activităţii de improving or worsening trend analysis of
exploatare a indicatorilor analizaţi: the economic situation of the enterprise;
¾ cu standardele şi normele aprobate pentru ¾ with different heterogeneous indicators of
aprecierea eficienţei gestiunii corporative; the company analyzed in the same period.
¾ cu datele similare din anii precedenţi pentru Thus, it can be stated that business development
analiza tendinţei de îmbunătăţire sau is adequately described by a dynamic model in which
înrăutăţire a situaţiei economice a various special features should be in a certain relation
întreprinderii; of interdependence.
¾ cu datele similare ale altor întreprinderi, ceea Fourth, there’s a difference between the concept
ce ar permite identificarea posibilităţilor sale; of business value and value of the stock. This
¾ cu diferiţi indicatori neomogeni ai companiei difference is determined by the particular organization
analizate în aceeaşi perioadă. of the state financial system. In economic theory there
Astfel, se poate afirma că dezvoltarea întreprinderii are two ways of organizing the financial system: the
este descrisă adecvat de un model dinamic, în care diverse Anglo-Saxon and the European. The Anglo-Saxon
caracteristici speciale trebuie să fie într-o anumită relaţie financial system is characterized by high levels of
interdependentă. capital market development, so, essential means of
În al patrulea rând, se face deosebire între attracting financial resources is the issue of shares,
conceptul de valoare a afacerii şi valoarea acţiunii. Această debentures and other securities. As a basic criterion of
deosebire este determinată de particularităţile organizării business efficiency is increasing shareholder value in
sistemului financiar al statului. În teoria economică se the interests of shareholders. Peculiar for financial
deosebesc două modalităţi de organizare a sistemului systems of the European type is the low level of capital
financiar: anglo-saxon şi european. Sistemul financiar market development. For European model main
anglo-saxon se caracterizează prin nivelul înalt de purpose is to increase the market value of the company
dezvoltare a pieţei de capital, de aceea modalitatea as a whole, reflecting the interests of owners, creditors,
esenţială de atragere a resurselor financiare este emisiunea employees and the state.
de acţiuni, obligaţiuni şi altor hârtii de valoare. Drept Despite the differences in business management
criteriu de bază al eficienţei afacerii apare majorarea due to different financial systems, their essence is the
valorii acţiunilor în interesul acţionarilor. Sistemelor same – namely increasing the welfare of all interested
financiare de tip european este specific nivelul scăzut de parties. Hence, the tools of the market value
dezvoltare a pieţelor de capital. Pentru modelul european, management must be directed both at increasing the
scopul principal este creşterea valorii de piaţă a companiei market value of shares, and build increased market
în întregime, reflectând interesele proprietarilor, value of the business. Especially that in the conditions
creditorilor, lucrătorilor şi ale statului. of the Republic of Moldova most enterprises are not

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010 71


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

Exceptând diferenţele, în scopul gestiunii afacerii în active issuers of securities, but are very interested to
sistemele financiare menţionate, esenţa lor este aceeaşi, şi increase business value.
anume majorarea bunăstării tuturor părţilor cointeresate. De Market value increase is the result of the
aici rezultă că instrumentele gestiunii valorii de piaţă trebuie internal value increase in the vision of many
să fie orientate atât spre creşterea valorii de piaţă a acţiunilor, investors, and the business value management is
cât şi spre sporirea valorii de piaţă a afacerii. Cu atât mai performed through the key indicators of activity. The
mult că, în condiţiile Republicii Moldova, cea mai mare problem is that investors see different indicators as
parte a întreprinderilor nu sunt emitente active de hârtii de key indicators. So, for some investors the importance
valoare, dar foarte cointeresate de creşterea valorii afacerii. of increasing achievement, which in their view,
Majorarea valorii de piaţă constituie rezultatul creşterii characterizes the competitiveness of products and the
valorii interne, în viziunea multor investitori, iar gestiunea ability to generate significant cash flows. For others it
valorii afacerii se efectuează prin intermediul indicatorilor does matter the company size, reflected by the
principali ai activităţii. Problema este că investitorii văd ca indicator of total assets. Still others pay attention to
indicatori-cheie sunt diferiţi. Deci, pentru unii investitori este the size of profit, which in their view, is a
importanţă creşterea nivelului realizării, care, după părerea lor, performance indicator and is the source of dividends.
caracterizează competitivitatea produselor şi capacitatea de a On this basis, in order to control business costs is
genera fluxuri de numerar semnificative. Pentru alţii are necessary to coordinate different requirements of
importanţă mărimea firmei, reflectată prin indicatorul owners to find a balance of interests. For mutual
activelor totale. Iar alţii acordă atenţie la mărimea profitului, coordination of various interests expressed by various
care, în opinia lor, este un indicator de performanţă şi sursă de indicators, we use the principle of dynamic
dividende. Pe această bază, în scopul de a controla costurile subordination and dynamic comparability.
firmei, este necesar a coordona diferite cerinţe ale As main indicators of the balance of interests
proprietarilor, pentru a găsi un echilibru de interese. Pentru we take into account the following indicators: income
coordonarea reciprocă a diferitelor interese, exprimate prin from sales (IFS), profit before taxation (PBT), net
diverşi indicatori, vom utiliza principiul comparabilităţii profit (NP), number of staff, total assets (TA) and
dinamice şi subordonării dinamice. paid dividends (PD). Is recommended that these
În calitate de indicatori principali ai echilibrului de indicators be used by investors to analyze the
interese, vom lua în considerare următorii indicatori: business. First, given the limited information specific
venitul din vânzări (VV), profitul până la impozitare (PPI), to corporate management, the indicators presented are
profitul net (PN), numărul de personal (NP), totalul de more available for analysis, because these indicators
active (TA) şi dividendele plătite (DP). Anume aceşti are published in the media and some economic
indicatori se recomandă să fie utilizaţi de investitori în publications. Secondly, they reflect the financial
analiza activităţii întreprinderii. În primul rând, având în characteristics important for potential investors: sales
vedere informaţiile limitate, specifice managementului volume and total assets – SV and TA, profit before
corporativ, indicatorii prezentaţi sunt mai accesibili taxation (PBT) and net profit (NP), productivity (P)
analize, din cauza faptului că aceştia sunt publicaţi în and employers welfare (D). Thirdly, the indicators
mass-media şi în unele publicaţii economice. În al doilea can be analyzed in the dynamic experience that can
rând, ei reflectă caracteristicile financiare importante serve as a standard for dynamic indicators.
pentru investitorii potenţiali: volumul vânzărilor şi total
active – VV şi TA, profitul până la impozitare (PPI) şi 1 < Rate of growth (NP) < Rate of growth (TA) <
profitul net (PN), productivitatea (P) şi bunăstarea < Rate of growth (IFS) < Rate of growth (PBT) <
patronilor (D). În al treilea rând, indicatorii prezentaţi pot fi < Rate of growth (NP),
analizaţi în dinamică, care poate servi drept etalon al 1 ≤ Rate of growth (PD)
indicatorilor de dinamică. where rate of growth (а) – rate of growth of the
indicator (a)
1 < Ritmul (NP) < Ritmul (TA) < Ritmul (VV) <
< Ritmul (PPI) < Ritmul (PN), The continuity of the indicators are based on
1 ≤ Ritmul (DP), logical reasoning. For example, the increase in income
unde ritmul (а) – ritmul de creştere a indicatorului (a) from sales should be higher in relation to total assed
growth, which confirms improving the business,
Continuitatea indicatorilor se bazează pe raţionamente represented by the asset conversion cycle. Or, the rapid
logice. De exemplu, creşterea veniturilor din vânzări trebuie rise in profit, compared with income from sales
să fie mai mare în raport cu majorarea activelor totale, ceea indicates that the company revenues are growing at a
ce ne confirmă îmbunătăţirea activităţii întreprinderii, faster pace than costs, demonstrating the efficient
reprezentată de ciclul de conversie a activelor. Sau sporirea activity of the enterprise market.
rapidă a profitului în raport cu venitul din vânzări indică The place of the indicator profit before taxation
faptul că veniturile întreprinderii sunt în creştere într-un ritm (PBT) depends on the dividend policy of the company.
mai rapid decât cheltuielile, ceea ce demonstrează activitatea We forward a tough requirement for dividends paid,

72 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

eficientă a întreprinderii pe piaţă. but more of interest to shareholders: rate of growth


Locul indicatorului profitul până la impozitare (PPI) (PD) ≥ 1 (the size of paid dividends may not be
depinde de politica de dividend a întreprinderii. Înaintăm o reduced in time). Shareholders will be sure of its
cerinţă dură dividendelor plătite, dar care corespund current revenues, but managers will sit quietly in the
intereselor mai multor acţionari: ritmul (DP) ≥ 1 (adică insurance rate of dividend growth, due to lack of
mărimea dividendelor plătite, cel puţin, nu trebuie să se interest.
reducă în timp). Acţionarii vor fi siguri în veniturile lor Thus, the order of various interests will look just
curente, dar managerii vor sta liniştiţi în privinţa asigurării like the system of inequalities in the final version. The
ritmului de creştere a dividendelor, din lipsa de interes. dynamics of indicators characterizing the high degree
Astfel, ordinea diferitelor interese va arăta exact ca of balance of interests and ability to create value for its
sistemul de inegalităţi în varianta finală. Această dinamică owners, investors view the increase in domestic value,
a indicatorilor caracterizează gradul înalt al echilibrului de which ultimately leads to increased market value of the
interese şi capacitatea de a crea valoare pentru proprietarii business.
săi, creşterea în viziunea investitorilor a valorii interne, The proposed instrumentation of the market
ceea ce duce în final la creşterea valorii de piaţă a afacerii. value, satisfy all demands. It is aimed not at
Instrumentarul propus de gestiune a valorii de piaţă maximizing market value, but its growth. Moreover,
satisface tuturor cerinţele înaintate. Acesta are drept scop such an increase can provide only a short term effect.
nu maximizarea valorii de piaţă, ci creşterea ei. Mai mult Achieving the dynamic standard is the result of
decât atât, o astfel de creştere nu poate asigura decât complex activities, which help to increase productivity
activităţile care au un efect pe termen scurt. Realizarea and profitability of its business.
etalonului dinamic este rezultatul activităţilor complexe, Respecting the equilibrium of interests in
care contribuie la ridicarea productivităţii, activităţii de conditions of worsening economic ensures even
afaceri şi rentabilităţii. Acest lucru contribuie la during economic crisis the increased attention of the
intercorelarea diferitor indicatori. investors in the company. In the decline phase
Respectarea echilibrului de interese în condiţiile subjects reduce their investment programs, limiting
înrăutăţirii conjuncturii economice asigură şi în condiţii de their costs which impact negatively on production
criză atenţia sporită a investitorilor faţă de întreprindere. În volume achieved in the global economy. These
faza declinului, subiecţii reduc programele sale conditions are objective, otherwise the dynamics
investiţionale, limitează cheltuielile care au un impact standard is violated. But if decrease of income
negativ asupra volumului producţiei realizate în economia corresponds to decrease in expenditure, which in turn
globală. Aceste condiţii sunt obiective, altfel etalonul leads to lower profits and a lower rate than income,
dinamic se încalcă. Dar, dacă micşorarea venitului este then the violation of the dynamics standard will be
însoţită, respectiv, de micşorarea corespunzătoare a relatively insignificant. Even during the economic
cheltuielilor care, la rândul lor, conduc la o scădere a crisis is necessary and should be done as close to the
profiturilor cu un ritm mai redus decât veniturile, dynamic reference points. This will show the financial
încălcarea dinamicii etalonului va fi relativ potential of the company providing the ability to
nesemnificativă. Chiar şi în condiţiile crizei economice resume rapid growth. In case of interaction between
aceasta este necesar şi trebuie să se realizeze cât mai key indicators is eliminated the handling of financial
aproape de dinamica punctelor de referinţă. Acest fapt va situation. Contemporary accounting systems, within
indică asigurarea potenţialului financiar al întreprinderii şi certain limits allow variability in the formation of key
capacitatea de reluare rapidă a creşterii. În cazul performance indicators: income, expenses, profits and
interacţiunii unor indicatori-cheie, se elimină posibilitatea other. This in turn allows the finansists from the
de manipulare a situaţiei financiare. Sistemele company to present information on their financial
contemporane de evidenţă contabilă, în anumite limite, situation “beautified” as concealing the real situation
permit variabilitatea în formarea indicatorilor de of the company. Of course, the market reacts to such
performanţă-cheie: venituri, cheltuieli, profituri etc. “enriched” information, as investors in this case, to
Aceasta, la rândul său, permite finansiştilor din cadrul make decisions based on non-objective information. It
întreprinderii să prezinte informaţia privind situaţia is obvious that this process can not continue forever.
financiară „înfrumuseţată”, astfel ascunzând situaţia reală a Sooner or later, these problems would become evident
acesteia. Desigur, piaţa reacţionează la astfel de informaţie and then would be impossible to avoid. But short-
denaturată a creşterii valorii de piaţă, pentru ca investitorii, term use of these tools is a common variant of
în acest caz, să ia decizii bazate pe informaţii neobiective. increase in market value. Using the financial situation
Desigur, acest proces nu poate continua la infinit. Mai according to international standards, the situation is
devreme sau mai târziu, aceste problemele vor deveni changing. Compliance with the standard dynamic
evidente şi ar fi imposibilă eschivarea. Dar utilizarea în indicators can not be achieved by simple
termen scurt a acestor instrumente reprezintă o variantă manipulation of the financial situation. In our opinion,
frecventă de majorare a valorii de piaţă. Utilizând situaţia the achievement of the compliance of the dynamics
financiară conform standardelor internaţionale, aceasta se etalon of the indicators only through the manipulation

Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010 73


MANAGEMENT ŞI MARKETING / MANAGEMENT AND MARKETING

schimbă. Respectarea etalonului dinamicii indicatorilor nu of the financial situation is impossible, because
poate fi realizat prin manipulare simplă a situaţiei modifying one indicator should be considered its
financiare. În opinia noastră, realizarea conformităţii interdependence with other indicators.
etalonului dinamic al indicatorilor doar prin intermediul The indicators used in the market value
manipulării cu situaţia financiară este imposibil, deoarece, management in basis of the dynamics etalon can be
modificând un indicator, trebuie luată în considerare freely accessed in formal financial information.
interdependenţa acestuia cu alţi indicatori. Limitation of information allows assessment of the
Indicatorii, utilizaţi în gestiunea valorii de piaţă în balance of interest and determines the direction of the
baza etalonului dinamic, pot fi accesaţi liber în informaţiile market value of any market participant, both its
financiare oficiale. Limitarea informaţiei permite shareholders, as well as foreign investors.
efectuarea aprecierii echilibrului de interese şi The etalon rule is based on the properties of
determinarea direcţiei valorii de piaţă de oricare participant dynamic comparability and dynamic subordination.
al pieţei atât acţionarilor proprii, cât şi investitorilor străini. This allows assessing the activity of the enterprise as a
Regula-etalon se bazează pe proprietăţile de result of the totality of factors and leads to unique
subordonare dinamică şi comparabilitate dinamică. Acest interpretation of the results of the activity. The etalon
fapt permite aprecierea activităţii întreprinderii ca rezultat al of dynamics corresponds to both increase of
totalităţii factorilor şi permite obţinerea interpretării unice a shareholder value, as well as increase of business
rezultatelor activităţii. Etalonul dinamicii corespunde atât value. This report should be respected by any
creşterii valorii acţiunilor, cât şi a creşterii afacerii. Acest organization, regardless of the negotiations on the
raport trebuie să fie respectat de orice întreprindere, capital market. This is important for the Moldovan
indiferent de negocierile pe piaţa de capital. Acest fapt este economy, where only a small portion of its shares
important pentru economia Republicii Moldova, unde doar quoted on the stock exchange companies, or their
o mică parte din întreprinderi cotează acţiunile sale la bursă actions are some financial instruments that have low
sau acţiunile acestora sunt nişte instrumente financiare care liquidity, which present a challenge for objective
au o lichiditate scăzută, ceea ce prezintă o dificultate pentru assessment of their market value.
aprecierea obiectivă a valorii de piaţă a acestora. The dynamics etalon reflects the balance of
Etalonul dinamic reflectă echilibrul de interese din interests in the company, so it characterizes to what
cadrul întreprinderii, deci caracterizează în ce măsură extent the company has the ability to create value for
întreprinderea are capacitatea de a crea valori pentru its shareholders. If the etalon of dynamics indicators is
acţionarii săi. În cazul nerespectării etalonului dinamicii not respected, company management must take
indicatorilor, managementul întreprinderii trebuie să ia measures to remedy the situation and to achieve an
măsuri pentru a remedia situaţia creată şi a atinge equilibrium of interests. For this it is necessary to
echilibrul de interese. Pentru aceasta este necesar a determine which of the relations are considered
determina care din relaţiile analizate sunt mai problematice problematic for the industry and require more efforts to
domeniului de activitate şi necesită eforturi pentru improve their situation.
îmbunătăţirea situaţiei.

Bibliografie / Bibliograpfy
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. – Москва: ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2004.
2. Раева И.В. Практические аспекты использования результатов финансового анализа в оценке
бизнеса // Менеджмент сегодня, 2010, №1.
3. Черемушкин С.В. Максимизировать богатство, а не стоимость // Финансы и кредит, 2008, №33.

ELABORAREA STRATEGIEI DE DEVELOPMENT OF THE


MARKETING ÎN RAMURA EDUCATIONAL MARKETING
SERVICIILOR EDUCAŢIONALE STRATEGY
Drd. Vera BALOVA, ULIM PhD candidate Vera BALOVA, ULIM
Rentabilitatea investiţiilor în educaţie este destul de Return on investment in education is quite high,
înaltă, deoarece cererea de studii, îndeosebi calitative, are as the demand for education, especially for quality
perspective importante pentru dezvoltarea societăţii. Dar education, has significant prospects for development.
rezultatele nu apar imediat, ci cu trecerea timpului. Aceasta However this is not achieved immediately but is

74 Revista / Journal „ECONOMICA” nr.4(74) 2010

Вам также может понравиться