Вы находитесь на странице: 1из 14

1.

Муаллифи романњои таърихї «Майк Клорк», «Корнамоињои бригадир Жерор», повест «Родни
Стоун»?

 Артур Кононд Дойл


 Айзек Азимов
 Энтон Синклер
 Энтон Синклер

2.Љабез Уилсон, Джон Клей мистер Мерриуэзер кадом њикоси Кононд Дойл мебошанд?

 «Иттињоди зардўён» (Союз рыжих)


 Энтон Си нклер
 Мюриэл Сара Спарк

3.Муаллиф романњои «Аломати чоргона», «Сага Васкервилий», «Водии дањшат»

 Артур Кононд Дойл


 Мюриэл Сара Спарк
 Љеймс Олдриљ

4.Муаллифи романи фантатикии «Ѓорњои фулодин», «Робби»

 Айзек Азимов
 Тони Моррисон
 Мюриэл Сара Спарк
 Љеймс Олдриљ

5.Фринсис Скотт Фитжералд номи худро ба муносибати номи бобокалони худ Франсис Скотт, ки
(17791843) сазовор шудааст. Бобояш чї хизмате ба љо овардааст, ки номи ў дар таърихи Амрико
бомондааст.

 Муаллифи гимни ИМА буд


 Муаллифи Конститутсияи ИМА буд
 Сарлашкари армияи ИМА буд
 Президенти ИМА буд

6.Охирин романи Франсис Скотт Кей Фитжералд, ки пас аз марги ў нависанда нашр шуд?

 «Афсонањои ќарни љаз»


 «Шаби нозук аст»
 «Он суй бињишт»
 «Охирин заминдор»

7.Аввалин њикояи Эрнест Хемингуэй?

 «Њама гап дар ранги пўст аст»


 «Барфњои калиманжаро»
 «Гурбаи зери борон»
 «Дар мамалакати бегона»

8.Нависандаи амрикоие, ки соли 1918 дар Љанги якуми љањон дар фронти Италия иштирок
намуд?

 Эрнест Хеменгуэй
 Уилям Фолкнер
 Айзек Азимов
 Френсис Скотт Фитсжералд

9.Муаллифи романи «Ва офтоб мебарояд»?

 Эрнест Хеменгуэй
 Теодор Драйзер
 Уилям Фолкнер
 Эптон Синклер

10.Эрнест Хеменгуэй барои кадом повести худ, сазовори љоизаи Нобели гардид?
 «Муйсафед ва бањр»
 «Гурбаи зери борон»
 «Барфњои калиманжаро»
 «Мардњо бидуни занњо»
11. Китоби нахустини Эптон Синклер?
 «Бањор ва дарав»
 «Подшоњ Мидас»
 «Шоњзода Гаген»
 «Бостон»,«Нефт»
12. Дар кадом романи Эптон Синклер муборизаи синфи коргари Амрико инъикос ёфтааст?
 «Љими Хиггинс»
 «Нефт»
 «Подшоњ Мидас»
 «Шоњзода Гаген»
13 .Эптон Синклер дар кадом романи худ тамоми механизми истисмогарии капиталистиро фош
кард?
 «Љунгли»
 «Шоњзода Гаген»
 «Бостон»
 «Нефт»
14.Никало Сакко ва Барталомео Ванцеттиќањрамонњои кадом асари Эптон Синклер мебошад?
 «Бостон» «Љунгли»
 «Шоњзода Гаген»
 «Подшоњ Мидас»
15.Кадом нависандаи Амрико њаракати љамъияти зери шиори «Ба бечорагии калифорния хотима
медињем!» роњбари мекард?
 Энтон Синклер
 Айзек Азимов
 Уилям Фолкнер
 Франсис Скотт Фитжералд
16.Романи нахустини Джером Девид Селенљер?
 «Дар канори чоњи бетаг барои љавдор»
 «Френни ва Зуи»
 «Бомро баланд бардоред устоњо»
 «Дар роњ»,«Зе НюЙорк»
17.Муаллифи романи «Дўстдошта», «Сула», «Кабудтарини чашм»?
 Тони Моррисон
 Мюриэл Сара Спарк
 Эптон Синклер
 Джон Стейнбек
18.Тони Моррисон кадом сол сазовори љоизаи Нобелї гашт?
 Соли 1993
 Соли 1984
 Соли 1998
 Соли 1977
19.Маргарет Горнерќањрамони асоси кадом романи Тони Моррисон аст?
 «Дўстдошта»
 «Кабудтарин чашм»
 «Сула»,«Бињишт»
 «Суруди Солмон»
20.Њикояњои «Охирии дюйм» ба ќалами кї таалуќ дорад?
 Љеймс Олдриљ
 Тони Моррисон
 Мюриэл Сара Спарк
 Эптон Синклер
21.Нахустин романи Љейм Олидриљ ки соли 1942 нашр шуд?
 «Уќоби бањрї»
 «Ќањрамонњои дурии биёбон»
 «Одамон ва яроќ»
 «Охирин бадарѓашуда»
22.Бен, Девид, наворкири зериобї (акула) ќањрамонњои кадом асари Љеймс Олидриљ аст?
 Артур Кононд Дойл
 Айзек Азимов
 Энтон Синклер
 Теодор Драйзер
23.Њикояи Шорлок Холмс ва доктор Ватсон ба ќалами кадом нависандаи англис таалуќ дорад?
 Артур Кононд Дойл
 Теодор Драйзер
 Айзек Азимов
 Мюриэл Сара Спарк
24.Муаллифи романњои таърихї «Майк Клорк», «Корнамоињои бригадир Жерор», повест «Родни
Стоун»?
 Артур Кононд Дойл
 Айзек Азимов
 Энтон Синклер
 Мюриэл Сара Спарк
25.Љабез Уилсон, Джон Клей мистер Мерриуэзеркадом њикоси Кононд Дойл мебошанд?
 Иттињоди зардўён» (Союз рыжих)
 Энтон Синклер
 Артур Кононд Дойл
 Мюриэл Сара Спарк
26.Муаллиф романњои «Аломати чоргона», «Сага Васкервилий», «Водии дањшат»
 Артур Кононд Дойл
 Тони Моррисон
 Мюриэл Сара Спарк
 Љеймс Олдриљ
27.Муаллифи романи фантатикии «Ѓорњои фулодин», «Робби»
 Айзек Азимов
 Тони Моррисон
 Мюриэл Сара Спарк
 Љеймс Олдриљ
28.Ќањрамони асосии романи «Фољиаи Амрико»и Теодор Драйзер?
 Клайд Гриффитс, Роберта Олден, Сандра Финљлї
 Каролина Мибер, Чарлз Друэ, Боб Эмс
 Джейсон Копсон, Кэролайн Бэском, Долтон Эймс
 Лина Гроув, Джо Кристмас, Перси Гримм
29.Муаллифи романњои «Нобиѓа» , «Сармоядор», «Дженни Герхардт»?
 Теодор Драйзер
 Эптон Синклер
 Уилям Фолкнер
 Эрнест Хеменгуэй
30.Теодор Драйзер соли чанд ба Россия даъват карда шуд?
 Соли 1927
 Соли 1932
 Соли 1929
 Соли 1940
31.Соли чанд Теодор Драйзер ба сафи Партияи Комунистии ИМА дохил шуд?
 Соли 1940
 Соли 1938
 Соли 1949
 Соли 1932
32. Кадом нависандаи амрикої дар соли 1932 дар конгресси зиддиљангї умумиљањони иштирок
намуда, бо Апри Барбюс, Максим Горький, Алберт Эйнштейн шинос шуд?
 Теодор Драйзер
 Эптон Синклер
 Уилям Фолкнер
 Эрнест Хеменгуэй
33.Соли 1889 кадом нависандаи амрикої бо мадади муаллимаи мактаб Милред Филдин ба
донишгоњи Индиана дохил шуд?
 Теодор Драйзер
 Эптон Синклер
 Уилям Фолкнер
 Эрнест Хеменгуэй
34.Муаллифи китоби «Фавни мармарин» кист?
 Уилям Фолкнер
 Теодор Драйзер
 Эрнест Хеменгуэй
 Эптон Синклер
35.Ќањрамонњои асосии романи Уилям фолкнер «Гулгула ва љањл»
 Джейсон Копсон, Кэролайн Бэском, Долтон Эймс
 Клайд Гриффитс, Роберта Олден, Сандра Финљлї
 Каролина Мибер, Чарлз Друэ, Боб Эмс
 Лина Гроув, Джо Кристмас, Перси Гримм
36.Соли чанд Уилям Фолкнер сазовори љоизаи Новбелї шуд?
 Соли 1949
 Соли 1938
 Соли 1940
 Соли 1932
37.Уилям Фолкнер кадом романи худ љанги граждании солњои 186165 ки байни америкањои
љануб ва шимол сар зада буд, тасвир намудааст?
 «Сарторис»
 «Гулгула ва љањл»
 «Палмањои худрўй»
 «Равшани дар моњи август»
38.Кадом нависандаи амрикої соли 1947 дар Љанги Дуюми Љањон ба њайси мухбири њарбї
иштирок намудааст?
 Джон Стейнбек
 Айзек Азимов
 Теодор Драйзер
 Уилям Фолкнер
39 .«Гамела ё ин ки аз накўкорї инъом гирифта» романи кадом нависандаи англис аст?
 Самуэл Ричердсон
 Љефри Чессор
 Томас Мор
 Вилиям Шекспир
40.Барои чи Роберт Ловелас дар адабиёти минбаъда њамчун ќањрамони манфї ба њисоб мерафт?
 дворянки ахлокаш варон буд
 дуз ва ќаллоб буд
 ба оилаи Гарлоу зарба задан мехост
 дуруѓгўй ва фиребгар буд
41.Ќиссаи «Ромео ва Љулета»- ро кадом нависандаи тољик тарљума кардааст?
 Абулќосим Лоњутї
 Амир Њиким
 Гулназар Келдї
 Њасан Ирфон
42.Камбудии «Утопия»- и Томос Мор?
 барњам надодани ѓуломдорї
 ба дењќони машѓул шудани утопистон
 ташвиќоти техники нав
 барњам надодани моликияти давлатї
43 .«Моликияти хусуси ва пул он љиноятњоеро тавлид менамояд, ки ягон ќонун ва сангсияи онро
нигоњ дошта наметавонад» ин суханони кадом нависандаи Англис аст?
 Томас Мор
 Љефри Љоссер
 Валям Шекспир
 Дениэл Дефо
44.Дар кадом намоишномаи В.Шекспир фикри муњими давраи Эњё изњор шудааст: «Одамро на
аз рўи либос, на аз рўи дониш, на аз рўи табаќа, боигарї, балки аз рўи рафтор ва хислатњои шахсї
бањо додан лозим аст»?
 «Шаби дувоздањум»
 «Ромео ва Љулета»
 «Њамлет»
 «Отелло»
45 .Кадом намоишномагарон пеш аз он, ки драматурги бузург шавад дар театр њамчун актёр
рўйнависи матни ролро ва суфлер фаъолият кардааст?
 Вилям Шекспир
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Дениэл Дефо
46 .Дар кадом намоишномаи фољиавии В. Шекспир миёни ду хонавода: Монтекио ва Капулетњо
зуд- зуд муноќишаба миён меомад?
 «Шаби дувоздањум»
 «Ромео ва Љулета»
 «Њамлет»
 «Отелло»
47 .Пиесаи В. Шекспир «Њамлет- Шоњзодаи Нагунбахт»-ро кадом нависандаи тољик тарљума
кард?
 Сотим Улуѓзода
 Гулназар Келдї
 Аскар Њаким
 Бозор Собир
48 .Муаллифи «Њикояи Кентберї»?
 Љефри Љоссер
 Сомерсет Моэм
 Оскар Уайлд
 Джои Голсуорси
49. Вилям Шекспир»- рок адом шоири тољик тарљума кардааст?
 Ќутби Киром
 Лоиќ Шералї
 Гулназар Келдї
 Бозор Собир
50 .Пиесаи «Амлетус»-и Саксон Грамматикоро асри (12) Ривояти ќадимаи саргузашти шоњзодаи
Ютландия аст. Ин сюжетро кадом нависандаи Англис соли 1601 дар пиесаи худ зинда кард?
 Вилям Шекспир
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Љонатон Свифт
51 .Ишќ чист? Аз ѓам ба фикр рафтан. Бози бо оташ, ки ба сухтор оварда мерасонад. Аз он дарёи
ашк оташ мегирад.Зањр ва по зањр омехта мешавад. Ин монолог ба кадом нависандаи Англис
таалуќ дорад?
 Вилям Шекспир
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Дениэл Дефо
52.Жан жак Русо кадом романро ба системаи педагогии худ дохил кард?
 «Робинзон Крузо»- и Дениэл Дефо
 «Сафарномаи Гулливер»-и Љонатон Свифт
 «Њамлет»- и Вилям Шекспир
 «Бињишти аз даст рафта»- и Љон Милтон
53 .Дар кадом асар жанри «Утопия» љаъияти идеалии оянда тасвир шудааст?
 Томос Мор «Утопия»
 Франсуа Рабле «Бошишгоњи Телемї»
 Компанелла «Шањри Офтоб»
 Дениэл Дефо «Робинзон Крузо»
54.Монологи будан ёнабудан савол чунин аст. Барои чї ба ин њаёт ин ќадар дилбастагї дорем?
«Дар ин њаёт ќарни тањќиромез азияти одами асту баќувваттар истењзоњи маѓруран» худ љавоб
медињад «Тарз баъд аз марг. Кишвари номаълум, ки аз он гашта намеоем ба оворагони замини
иродаи онњоро ба шарм меоварад». Ин монолог ба кадом ќањрамони фољиаи Шекспир таалуќ
дорад?
 «Њамлет»
 «Ромео ва Љулета»
 «Отелло»
 «Шаби дувоздањум»
55 .чи Утопиягињо дар љанг аскарони кирояро истифода мебаранд?
 љангро вањшигарї њисоб мекунанд
 Утопиягињо азљанг њазар мекунанд
 бе сабаб љанг кардан намехоњанд
 Утопистњо хеле доноанд
56 .Кадом асари нависандаи Англис аз њикоятњои ритер осиёббон оѓоз мешавад?
 Макбет
 Утопия
 Њикояњои Кентерндерї
 Шоњ Лир
57 .Кадом асари нависандаи Анлис ёздањ сол дар хизмати адиб ва сиёсатмадори маъруфи англис
Сервилям Тепл карор дошт?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
58 .Империяи Милдено, Блекфуск дар кадом асари нависандаи англис Љонатон Свифт воќеъ аст?
 «Сафарномаи Гуливер»
 «Номањои Базос»
 «Набарди китобњо»
 «Номаи пандомез ба шоири љавон»
59.Кадом ќањрамони нависандаи англис Љонатон Свифт њар рўз хуроки 1728 нафарро истеъмол
мекард?
 Гуливер
 Љон Бидил
 Релд Дресалд
 Белфан
60 .Кадом нависандаи англис њаљвияи Набарди китобњоро соли 1704 интишор дод?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
61.Дар кадом асар Љонатон Свифт Њомер бо Перро, Арасту бо Бэко бо њам љанг мекунанд?
 «Сафарномаи Гулливер»
 «Ќиссаи як таѓора»
 «Набарди китобњо»
 «Тавсифи бомдод»
62 .«Подшњи азимљуссањо мегўяд: Навигарињои тоза дар соњаи санъат ва табиат ба ман
хурсанди меоранд, аммо он кашфиятњое, ки аслињаи љанг барои вайронкорї ихтиро мешавад
маро ба андўњ меоранд.» Ин порча ба ќалами кадом нависандаи англис мансуб аст?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
63.Сабаб чист, ки мушовирони подшоњи Лелипутистон Лимиток ва Белфанд чашми Гулливерро
кур кардан мехоњанд?
 то ин ки дунёро бо чашми вазир бинад
 аз мамлакати Милдено нагурезад
 ба тарафи душман нагурезад
 бисёр хурок истеъмол накунад
64.Дар кадом асари адиби англис асри 16 системаи педагогии љамъияти Демократии таълимї
њатми дар мактаб њам барои мардњо њам барои занњо зарур аст?
 Утопия
 Набарди китобњо
 Сафарномаи Гулливер
 Тавсифи бомдод
65. Муаллифи асари Утопия кист?
 Томас Мор
 Љек Лондон
 Вилям Шекспир
 Љонатон Свифт
66.Сабаб чист, ки Робинзон Крузо дар љазираи беодам 28 сол танњо дилгир нашуд?
 иродаи ќавї дошт ва мењнати зиёд мекард
 дусти бовафо дошт , ки номи ў Љумаъ буд
 ба таќдираш тан дод
 бо орзуи баргаштан ба Лондон зинда буд
67.Бо кадом сабаб Дениэл Дефо натавонист, ки дар донишгоњ тањсил кунад?
 волидонаш аз пайравони калисои расми англис набуданд
 волидонаш камбаѓал ва њаќир буданд
 волидонаш задди хондани ў буданд
 волидонаш мехостанд, ки ў малоњ шавад
68.Подшоњон золиманд, золимии онњо њадду канор надорад, аммо онро бо ниќоби инсондўстї
рўпуш мекунанд хоњ подшоњи азимљусањо бошад, хоњ подшоњи лелепутњо. Ин гуфтањои
кадом нависандаи англис аст?
 Љонатон Свифт
 Томас Мор
 Љефри Љоссер
 Дениэл Дефо
69.Монологи будан ёнабудан савол чунин аст. Барои чї ба ин њаёт ин ќадар дилбастагї дорем?
«Дар ин њаёт ќарни тањќиромез азияти одами асту баќувваттар истењзоњи маѓруран» худ љавоб
медињад «Тарз баъд аз марг. Кишвари номаълум, ки аз он гашта намеоем ба оворагони замини
иродаи онњоро ба шарм меоварад». Ин монолог ба кадом ќањрамони фољиаи Шекспир таалуќ
дорад?
 «Њамлет»
 «Ромео ва Љулета»
 «Отелло»
 «Шоњ Лир»
70.Барои чи Утопиягињо дар љанг аскарони кирояро истифода мебаранд?
 љангро вањшигарї њисоб мекунанд
 Утопиягињо азљанг њазар мекунанд
 бе сабаб љанг кардан намехоњанд
 Утопистњо хеле доноанд
71.Кадом асари нависандаи Англис аз њикоятњои ритер осиёббон оѓоз мешавад?
 Њикояњои Кентерберї
 Утопия
 Шоњ Лир
 Марди Англис
72.Кадом нависандаи анлис ёздањ сол дар хизмати адиб ва сиёсатмадори маъруфи англис
Сервилям Тепл карор дошт?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Вилям Шекспир
 Дениэл Дефо
73.Империяи Милдено, Блекфуск дар кадом асари нависандаи англис Љонатон Свифт воќеъ аст?
 «Сафарномаи Гуливер»
 «Номањои Базос»
 «Набарди китобњо»
 «Назари кўтоњ ба Иёлоти Ирланд»
74.Кадом ќањрамони нависандаи англис Љонатон Свифт њар рўз хуроки 1728 нафарро истеъмол
мекард?
 Гуливер
 Флимнам
 Релд Дресалд
 Љон Бидил
75.Кадом нависандаи англис њаљвияи Набарди китобњоро соли 1704 интишор дод?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
76 .Дар кадом асар Љонатон Свифт Њомер бо Перро, Арасту бо Бэко бо њам љанг мекунанд?
 «Набарди китобњо»
 «Ќиссаи як таѓора»
 «Номањо ба Истелла»
 «Тавсифи бомдод»
77 .Подшњи азимљуссањо мегўяд: Навигарињои тоза дар соњаи санъат ва табиат ба ман хурсанди
меоранд, аммо он кашфиятњое, ки аслињаи љанг барои вайронкорї ихтиро мешавад маро ба
андўњ меоранд.» Ин порча ба ќалами кадом нависандаи англис мансуб аст?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Вилям Шекспир
 Дениэл Дефо
78.Сабаб чист, ки мушовирони подшоњи Лелипутистон Лимиток ва Белфанд чашми Гулливерро
кур кардан мехоњанд?
 то ин ки дунёро бо чашми вазир бинад
 аз мамлакати Милдено нагурезад
 ба тарафи душман нагурезад
 бесёр хурок истеъмол накунад
79.Дар кадом асари адиби англис асри 16 системаи педагогии љамъияти Демократии таълимї
њатми дар мактаб њам барои мардњо њам барои занњо зарур аст?
 Утопия
 Набарди китобњо
 Сафарномаи Гулливер
 Тавсифи бомдод
80.Муаллифи асари Утопия кист?
 Томас Мор
 Љек Лондон
 Вилям Шекспир
 Љонатон Свифт
81.Сабаб чист, ки Робинзон Крузо дар љазираи беодам 28 сол танњо дилгир нашуд?
 иродаи ќавї дошт ва мењнати зиёд мекард
 дусти бовафо дошт , ки номи ў Љумаъ буд
 се нусхаи китоби таврот дошт ва онро мутолиа мекард
 бо орзуи баргаштан ба Лондон зинда буд
82.Бо кадом сабаб Дениэл Дефо натавонист, ки дар донишгоњ тањсил кунад?
 волидонаш аз пайравони калисои расми англис набуданд
 волидонаш камбаѓал ва њаќир буданд
 волидонаш мехостанд, ки ў ба тиљорат машѓул шавад
 волидонаш мехостанд, ки ў малоњ шавад
83.Подшоњон золиманд, золимии онњо њадду канор надорад, аммо онро бо ниќоби инсондўстї
рўпуш мекунанд хоњ подшоњи азимљусањо бошад, хоњ подшоњи лелепутњо. Ин гуфтањои
кадом нависандаи англис аст?
 Љонатон Свифт
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
84.«Гамела ё ин ки аз накўкорї инъом гирифта» романи кадом нависандаи англис аст?
 Самуэл Ричердсон
 Љефри Чессор
 Томас Мор
 Вилиям Шекспир
85.Барои чи Роберт Ловелас дар адабиёти минбаъда њамчун ќањрамони манфї ба њисоб мерафт?
 духтарро ба худ ошиќ мекарду баъдан дар нимаи роњ мепартофт
 дуз ва ќаллоб буд, дуруѓгўй ва фиребгар буд
 Дворянки ахлокаш варон буд
 ба оилаи Гарлоу зарба задан мехост
86.Ќиссаи «Ромео ва Љулета» ро кадом нависандаи тољик тарљума кардааст?
 Абулќосим Лоњутї
 Амир Њиким
 Гулназар Келдї
 Њасан Ирфон
87.Камбудии «Утопия» и Томос Мор?
 барњам надодани ѓуломдорї
 ба дењќони машѓул шудани утопистон
 ташвиќоти техники нав, барњам надодани моликияти давлатї
 муќобилият бар мануфактураи капиталистї
88.«Моликияти хусуси ва пул он љиноятњоеро тавлид менамояд, ки ягон ќонун ва сангсияи онро
нигоњ дошта наметавонад» ин суханони кадом нависандаи Англис аст?
 Томас Мор
 Љефри Љоссер
 Валям Шекспир
 Љонатон Свифт
89 .Дар кадом намоишномаи В.Шекспир фикри муњими давраи Эњё изњор шудааст: «Одамро на
аз рўи либос, на аз рўи дониш, на аз рўи табаќа, боигарї, балки аз рўи рафтор ва хислатњои шахсї
бањо додан лозим аст»?
 «Шаби дувоздањум»
 «Ромео ва Љулета»
 «Њамлет»
 «Отелло», «Шоњ Лир»
90.Кадом намоишномагарон пеш аз он, ки драматурги бузург шавад дар театр њамчун актёр
рўйнависи матни ролро ва суфлер фаъолият кардааст?
 Вилям Шекспир
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Љонатон Свифт
91.Дар кадом намоишномаи фољиавии В. Шекспир миёни ду хонавода: Монтекио ва Капулетњо
зуд зуд муноќишаба миён меомад?
 «Ромео ва Љулета»
 Њамлет»
 «Отелло», «Шоњ Лир»
 «Шаби дувоздањум»
92.Пиесаи В. Шекспир «Њамлет Шоњзодаи Нагунбахт» ро кадом нависандаи тољик тарљума
кард?
 Сотим Улуѓзода
 Гулназар Келдї
 Аскар Њаким
 Бозор Собир
93.Муаллифи «Њикояи Кентерберї»?
 Љефри Љоссер
 Сомерсет Моэм
 Оскар Уайлд
 Джои Голсуорси
94 .«Сонетњои Вилям Шекспир» рок адом шоири тољик тарљума кардааст?
 Ќутби Киром
 Лоиќ Шералї
 Аскар Њаким
 Бозор Собир
95.Ишќ чист? Аз ѓам ба фикр рафтан. Бози бо оташ, ки ба сухтор оварда мерасонад. Аз он дарёи
ашк оташ мегирад.Зањр ва по зањр омехта мешавад. Ин монолог ба кадом нависандаи Англис
таалуќ дорад?
 Вилям Шекспир
 Љефри Љоссер
 Томас Мор
 Љонатон Свифт
96.Жан жак Русо кадом романро ба системаи педагогии худ дохил кард?
 «Робинзон Крузо» и Дениэл Дефо
 «Сафарномаи Гулливер»и Љонатон Свифт
 «Њамлет» и Вилям Шекспир
 «Њикояњои Кентербери» и Љефри Љоссер
97.Кадом жанри «Утопия» љаъияти идеалии оянда тасвир шудааст?
 Томос Мор «Утопия»
 Франсуа Рабле «Бошишгоњи Телемї»
 Компанелла «Шањри Офтоб»
 Серано Де Бержерак «Саёба Офтоб ва Моњ»
98.Кадом нависандаи англис аъзои комиссияи ба хок супоридани харбиён дар давраи Чанги
якуми иштирок намуд ва суханхои «Номхои он то абад зинда мемонад» бори нахуст истифода
бурдааст?
 Джозеф Редярд Киплинг
 Бернард Шоу
 Оскар Уайлд
Роберт Стивенсо
99.Яке аз романнависони орантастикии асри ХХ, хамчун классики адабиёти муосир эътироф
шудааст?
 Грберт Уелс
 Аирис Мердюк
 Уилям Сомерсет
 Оскар Уайлд
100.Шеьрхои «Прометей» ва «Вакт»и Чорч Байронро кадом шоири точик тарчума кардааст?
 Бозор Собир
 Аскар Хаким
 Абдусалом Дехоти
 Мирзо Турсунзода
101.Муаллифи романи «Том Чонси аз куча ёфта шуда » кист?
 Хенри Филдинг
 Љефри Чоссер
 Томас Мор
 Вилям Шекспир
102. Кадом адабиётшиноси точик шеърхои Байронро бевосита аз забони англиси ба тољики
тарљума ва чоп кард?
 Н Рахматуллоев
 М. Искандаров
 А. Сайфулоев
 Шерали Рахим
103. Кадом асари Герберт Уэллс шухрати чахони овард?
 «Одами ноаён»
 «чазираи чавохирот»
 «Гурмас»
 «Театр», «Мулкдор»
104.Профессор Хичинс бок адом усул тарзи дурусти гуфтугуи Элизаро ислох мекунад ва дар
муддати шаш мох тарзи талафузи дурусти забони англисиро меомузонад?
 аппаратураи фонографи
 компютер,микрофон
 талаффузи пай дар пайи калимахо
 бо китоб «гуфтугуи санскрит»и Полковник

Вам также может понравиться