Вы находитесь на странице: 1из 3
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE nr. 44 din 13 septembrie 2021 {fn temeiul art, 58 din Legea nr. 10/200S privind supravegherea de stat a sanatitii publice (Monitoral Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile ulterioare, a Hotirarii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,Privind Comisia extraordinari de s&ndtate public8” si a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a municipiului Chisinau cu ne, 215-d din 15.05.2020 Cu privire la aprobarea Comisiei exteaordinare de séndtate publicd a mun. Chigintu gi a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 julie 2021 Cu privire le modificarea dispozitiei nr. 215-4 din 15.95.2020 si aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de sénatate publicé a municipiului Chisinau”, in contextul actualizari datelor despre situatia epidemiologica prin infectia COVID-19, Comisia extraordinara de sindtate publica (CESP) a municipiului Chisinéu, HOTARASTE: L. Se ia act de prevederile Hotdrdrii nr. 61 din 09.09.2021 a Comisiei nationale extraordinare de sinatate publici (CNESP), inclusiv cu declararea stirii de urgenta in séndtatea publica pe intreg teritoriul Republicti Moldova, inclusiv pe teritoriul mun. Chigindu, in perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021. 2, Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sandtate Publica Chisinau privind situatia epidemiologica, cu tendinta de agravare, prin infectia COVID-19 pe tetitoric! mun, Chisinau, a cresterii incidenfei la 299. 1 cazuri la 100 mii populatie in ultimele 14 zile si prezenta nivelului de rise ,Alerta cod Rosu’. we fn contextul evolutiei negative a infectiei cu noul coronavirus si a riscului major de extindere, se menjin si se reiteceazi masurile importante obligatorii de precauie, prevenire si control epidemiologic: 3.1. purtarea mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise, in transportul public, la stafiile de asteptare, la toate evenimentele publice in spatiile deschise cu aglomeratii umane, in cadrul intrunirilor cu caracter unic, adurrilor in mas& cu respectarea ‘n aceste cazuri a distantei fizice de minim un metru. Masca trebuie s acopere atat gura cat si nasul; Pagina 4 din 3 3.2. dezinfectia si igienizarea méinilor, cu asigurarea produselor si preparatelor 3.3. virueide in toate intreprinderile, institutiile si organizafiile de drept public si privat, inclusiv in centrele comerciale, magazine, institutii HORECA, alte structuri care presteazi servicii publice: evitarea evenimentelor cu prezenta aglomeratiilor umane, pastrarea distantei de minim 1 m la evenimentele publice organizate. Se reitereazi necesitatea de vaccinare impotriva COVID-19, cu orice vaccin disponibil si aprobat pentru ttilizare in Republica Moldova, ca unica masuréi de prevenire COVID-19: vaccinarea impctriva noului coronavirus salveaza vieti, protejeaza de forme critice si de decese, este un act de responsabilitate civicd pentru combaterea pandemiei si revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuita i disponibila pentru toat& populatia cu varsta de la 18 ani, in toate institutiile medicale de asisten{& medicala primara si in punctele de vaceinare din mun. Chisinau, Conducatorii subdiviziunilor Primariei mun. Chisinu, institufiilor bugetare si la autogestiune din subordine, toate persoanele juridice de drept public si de drept orivat, care activeaza in municipiu, vor informa repetat angajafii prin circulare “nterne despre necesitatea vaccinatrii anit-COVID-19 gi vor permite angajatilor si se vaccineze in timpul zilei / orelor de muncé. Directia generalé asisten{& social gi stin&tate de comun cu Directia general educatie, tineret si sport, Directia Cultura vor intensifica acfiunile de comunicare, informare si convingere a angajatilor din sistemul educational primar, gimnazial si liceal din municipiu pentru vaccinarea obligatorie impotriva noului coronavizus, in scopul secur:z&rii procesului de studi. Directia general asistenté socialA si stinatate de comun cu Direotia generals educatie, tineret si sport vor demara testarea gratuita a cadrelor didactice si a personalului auxiliar nevaccinat din institutiile municipale publice de invatimant preuniversitar, in baza lotului inifial de teste rapide achizitionate si donate Primariei mun. Chisinau. Directia general asistenté sociala si stindtate va demara licitafia publicd pentru procurarea testelor de diagnostic pentru detectarea SARS CoV-2 pentru testarea continud a personalului didactic si aedidactic din institufiile municipale de invatamant primar si secundar. Pagin’ 2 din 3, 9. in functie de evolutia situatiei epidemiologice, masurile de sinatate publica vor £ revizuite. 10, Nerespectarea masurilor de sindtate publica si a restrictiilor impuse in prezenta Hotirare constituie pericol pentru sanatatea public si serveste temei pentru tragere la rispundere contraventionalai ¢'/sau penal a persoanelor vinovate. 11. Directia Relajii Publice si Buget Civil a Primariei municipiului Chiginéu va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotérari si restrictiilor ixpuse pentru prevenirea si controlul infectiei COVID-19. Prezenta Hotirdre intra in vigoare din momentul emiterii si se public’ pe pagina cficiala a Primariei municipiului Chisinau. Presedinte al Comisiei, “€ hii Primar General Jon CEBAN Vicepresedinte al Comisiei, Viceprimar Angela CUTASEVICI Secretar al Comisiei Boris GILCA Pagina 3 din 3

Вам также может понравиться