Вы находитесь на странице: 1из 25

Bài 1

VΘết Όeo bài mẫu


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΉ; κầy đnj κơ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EȘ ǻΉ; κầσ đnj bao ǻgày
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ κơ đỏ ǻɟȰƑ xȯʏ câσ qίȯʏ ηà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mái Έʲo ǻΉ; ȩŧƑ ȤŨƑ xa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ÊȘ łm ǻΉ; LJΗếnƑ của bà ǻɞʎ xưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΉ; LJrɞȰƑ κở đųƑ LJàu dừa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rào ǟào ǻΉ; εuΏǛn cΩ Ǻưa giữa LJrƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tȇêm ΐǘu LJΗếnƑ hát ǻụ cưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NΉ; κơ ΄m κấσ đất LJrƟ Αʲp ǟa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TǟɦȰ ĐɞȰƑ ȕȖΞ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
E
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 2
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ λίĎ ȤɁȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
SɁȰƑ ǟa LJrƟ ǟųƑ Αến đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TǟƟ xȯʏ ηư Ǻƞ λμʴt lɦȰ đầu Ǻƞ xȯʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ laσ đųƑ lá cɂʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ đɁʏ κứɖ εč xȯʏ dậσ cɸȰƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ ȩỗ cɁʏ bầσ ΪƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ κa ǻɟȰƑ ǟải đŪƑ ȩɂȰƑ κΧ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
GĊ bŨƑ lúa εɫȰ ȬǞ κŨ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ ηuĸ ŗƑ câσ ǟΧ LJrưϐ ηà.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ εɪʎ cɸȰƑ χȾ LJưƞ hΞ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mát LJrΪƑ LJɾȰƑ giĞ ǻưϐ hƣ LJΗếnƑ εɪʎ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǡɵʏ Hải
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 3
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bãi ǻgô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bãi ǻgô qΜɐ ΄m ǻgàσ cɂȰƑ xȯʏ LJō. Mƞ dạo ǻào câσ ǻgô cŜ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
lɥʎ LJɥʎ ηư Ǻạ ǻΪ. Tȇı Ǻà εỉ Şt lâu Ȥau, ǻgô đã κɂʏ câσ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟɶȰƑ ǟɶȰƑ LJrưϐ gió ȩà Ɂʏ ǻɟȰƑ. NǖʀȰƑ lá ǻgô ǟųƑ dài, LJrổ ǟa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǻɝʏ Εɒ ǻŦ ǻà. Tςên ǻgŧ,mŎ κứ λǼp ηư Γʴt bɠȰƑ ηɶȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȩà ιɥȰ ȫΰΩ Δên. NǖʀȰƑ đɂȰ λΰĥ LJrɟȰƑ, λΰĥ ȩɂȰƑ baσ Αến,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
κʃȰƑ đỗ ǟč baσ đi. Núp LJrΪƑ cuũƑ lá ηʀȰƑ λǼp ǻgô ǻΪ ηú
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Δên ȩà lņ dɦȰ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NguΏǘn HŪg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 4 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câσ gạo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Câσ gạo già Ǻď ǻɞʎ lại LJrở lại LJuĎ xuɤȰ, cɂʏ ǻɣȰƑ LJrĩu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ηʀȰƑ hΞ đỏ ǺŧƑ ȩà đầσ LJΗếnɟ εɪʎ hĝ. CȄỉ cɦȰ ǺŎ lɂȰ gió
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
·ɑ haσ ǺŎ đċ εɪʎ Ǻƞ Αến là có ǻgaσ Ǻấσ bŨƑ gạo lìa cɂʏ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NǖʀȰƑ bŨƑ hΞ ǟΠ LJừ LJΛên cao, đài hΞ ǻɣȰƑ εúi xuũƑ. NǖʀȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cɁʏ hΞ đỏ ǟựɖ qίaσ LJít ηư εΪƑ εŗƑ ǻΨ κật Αʲp. υʴt Ǻùa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
hΞ, câσ gạo lại LJrở ȬǞ ȩƞ dɁȰɟ ȬǪ xȯʏ Ǻát LJrɦʎ LJư.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vϓ ǞǼ Nȯʎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 5 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟâu Π
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟâu Π, LJa bảo LJrâu ǻày
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟâu ǟa ǻgȉi ǟuųƑ LJrâu càσ ȩƞ LJa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cấσ càσ ȩũ ǻθΗʸp ǻŨƑ gia
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ta đâσ LJrâu đấσ ai Ǻà qίɃȰ cŨg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bao giờ câσ lúa cŜ bŨg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȆì cŜ ǻgŧ cỏ ǻgȉi đŪƑ LJrâu ɞȰ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ca dao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 6
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
VΘết Όeo bài mẫu

VƟ ȩƢ Ba Vş
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞẂ Tȯʎ Đảo ηɬȰ ȬǞ ιía LJâσ, ȬǪ Αʲp Ba Vş λμến ảo lạ lɸȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJɾȰƑ Ǻùa LJrΪƑ ǻɞʎ, LJɾȰƑ giờ LJrΪƑ ǻgàσ. TȇƟ LJΗʴt κȯʏ LJɯʏ, LJrƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJrΪƑ LJΛʳo, ǻgč ιŗƑ LJɦʎ Ǻắt qίa κɶȰƑ lɺȰƑ xȯʏ λμʴɖ, Ba Vş
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
hΗện Δên ηư hŜ ǻgnj λťε. Vƭ εΗʵu, ȨΰΩƑ Ǻù LJƤ LJrɟȰƑ, Ba Vş
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻĎ bŪƑ χϙζ ηư ȫŻ κɦȰ bất LJử ǻgự LJΛên ȤŗƑ. NǖʀȰƑ đɁʎ Ǻâσ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ηuĸ Ǻàu λμến hƢ ǺuŨ hɬʏ, ǻθɬȰ dɝȰƑ LJựa ηư ηà ảo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
κuật có ↨Βʱp Ǻàu LJạo ǟa ηư ǺŎ εɤȰ LJrƟ ǟựɖ ǟỡ. ȕȖi ȩɦȰƑ ȤɁȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻȯȰ qίạt Άʱp lại dɦȰ, LJrɞȰƑ ȩɂȰƑ ǺɯȰ ηư ǺŎ ǻō ηạɖ baσ Δên
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bầu LJrƟ, ǟu giấɖ ǻgủ ǺuŨ đƟ κɦȰ κIJi.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Võ VɞȰ Tǟựɖ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
V
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 7
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
VΘết Όeo bài mẫu

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thằng Bờm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đĎ ba bò, chín LJrâu.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bờm ǟằng: Bờm chẳng lấy LJrâu,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phú ông xin đĎ ao Ȥâu cá mè.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bờm ǟằng: Bờm chẳng lấy mè,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phú ông xin đĎ mŎ bè gỗ lim.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bờm ǟằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đĎ con chim đč mč.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bờm ǟằng: Bờm chẳng lấy mč,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phú ông xin đĎ nắm xċ, Bờm cưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đồng dao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 8 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cảnh Αʲp Tây Hồ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Gió đưa cành LJrúc la đà,
Ǟμếng εuông Tǟấn Vʜ, canh gà TȖọ XŔơng.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mịt mù δƣ LJƤ ngàn Ȩʪơng,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nǖịp εày όłn Thái, mặt gương Tây Hồ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ca dao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
C
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 9 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mùa xuɤȰ – Ǻùa Βɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mùa xuɤȰ hΞ ǻở Αʲp LJưΠ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȳΰĥ cΪ λΰĥ Εɑ ǟa εΠ hΞ hŪƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȳΰĥ Εɑ hút Ǻật đầu bŨƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȳΰĥ cΪ đùa ȩƞ ǻụ hŪƑ đỏ hφψ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
VĎi Ȥao δi εĥ ȩào Βɗ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
XŨ xao LJΗếnƑ Ȥƕ LJΗếnƑ Ȭψ báo Ǻùa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rų ǟɂȰƑ là ǺŎ cΩ Ǻưa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tςên đŪƑ lúa εɫȰ cɺȰƑ ȫẂa Ďũ câu.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǡɵʏ Hải
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 10 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lɂʎ ȯʏ L
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lɂʎ ȯʏ δó đấσ L
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phải đâu εuΏǝn đùa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vƞ ΄m gái χȾ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phải ǻgưƟ lņ cơ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȕȖi ΄m χȾ δʼn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Aζ ιải dỗ dɂʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lúɖ ΄m χȾ ǻgã
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Aζ ǻɤȰƑ dịu dɂȰƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ξɑ εo qίà bɁʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CȄia ιɦȰ ΄m hΩ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Có đồ εΠ Αʲp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟʨȰƑ ηưŊƑ ΄m luŨ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lɂʎ ȯʏ κật δó
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NǖɼȰƑ Ǻà κật ȫίi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ai ΐǘu ΄m χȾ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȆì lɂʎ đưϑ κċ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
PhȯȰ TȆị TȆȯʏ NǖɂȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 11
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
VΘết Όeo bài mẫu

Mưa xuɤȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mưa Ǻùa xuɤȰ xŨ xao, ιΠ ιƞ. NǖʀȰƑ hạt Ǻưa χȾ ηỏ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Εềm Ǻại, ǟΠ Ǻà ηư ηảσ ηĝ. Hạt ǻọ ǻČ LJΗʴp hạt kia đậu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
xuũƑ lá câσ Ď cŜƑ Ǻnj lả xuũƑ Ǻặt ao. Mùa đŨƑ xɁʎ xɭȰ ȩà
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
δô Βʱo đã qίa. Mặt đất đã kΗʸt Ȩẁɖ λʬȰƑ κứɖ dậσ, âu ΐǙm đŗ lấσ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ηʀȰƑ giĞ Ǻưa ɥʎ áp, LJrΪƑ lɂʏ. Đất LJrở lại dịu Εềm, lại cɦȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǺɨȰ LJΗʴp ηựa εo câσ cỏ. Mưa Ǻùa xuɤȰ đã ǺȯȰƑ lại εo εɷȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
cái Ȩẁɖ ȤũƑ Ţ đầσ, LJrɂȰ LJΛên cáɖ ηɁʏ lá, Ǻɦʎ ǻΪ. Và câσ LJrả
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻθĩa εo Ǻưa bɠȰƑ cả Ǻùa hΞ κΧ LJrái ǻgĞ…
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NguΏǜn TȆị Nǖư TǟȯȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 12 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞμếnƑ hò LJΛên ȤŨg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǡμʸu hò Έʲo κuΏǚn của εị ẑái ȩȯȰƑ Δên. Tċ ǻΉ; ηư có cΩ gió
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
εΗʵu κĎ ·ɑ qίa đŪƑ, ǟč ȫǼt baσ cao. Đċ cɁʏ κɦȰ LJΗên ηư
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻɤȰƑ LJċ baσ Δên lơ lɿȰƑ, đưa Αến ηʀȰƑ χĺn bờ xa lạ. Tǟưϐ Ǻắt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
LJċ, ȫẂa hΗện ǟa cΪ ȤŨƑ giũƑ ηư ȤŨƑ TȆu BŪ LJừ ǻgȯȰƑ LJrƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
εảσ lại...
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Võ QuɃȰg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 13
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tς; VΘʸt Nȯʎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tςe xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xanh LJự bao giờ?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Chuyện ngày xưa… đã có bờ LJɌe xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tȇân gầy guȈ, lá mong manh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mà Ȥao nên lũy Ζên κàϡ LJɌe Π?
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ở đâu LJɌe cũng xanh LJưΠ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CȄo dù đất ȤĈ đất vċ bạc màu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Có gì đâu, có gì đâu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mỡ màu Şt chắc dồn lâu hǨ ϡΘều
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rễ Ȩμêng không ngại đất nghèo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tς; bao ϡΘêu ςễ bấy ϡΘêu cần cù
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
VŔơn mình LJrong gió LJɌe đu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cây kham khổ vẫn hát ǟɶ lá cành
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Yêu ϡΘều nắng nỏ LJrƟ xanh
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tς; không đứng khuất mình bóng ǟâm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bão bùng κân bnj lấy κân
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tay ôm LJay níu LJɌe gần nhau thêm
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Thương nhau LJɌe chẳng ở ǟΗêng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lũy κành LJừ đó mà Ζên hơ ngưƟ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CȄẳng may κân gãy cành ǟΠ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giữ nguΏłn cái gǬ LJruΏǚn đƟ εo măng…
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NguΏğn DĎy
Bài 13
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
T
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 14
VΘết Όeo bài mẫu
QuΏǛn ȩở của ΄m P
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
QuΏǛn ȩở ǻàσ Ǻở ǟa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮP
Bao ηΗʳu LJrȯȰƑ giấσ LJrɟȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞʬȰƑ dŜƑ Γɕ ǻgaσ ǻgɟȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nǖư εɷȰƑ ΄m Κʴp hɂȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lật LJɾȰƑ LJrȯȰƑ LJɾȰƑ LJrȯȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giấσ LJrɟȰƑ Ȥờ Ǻát ǟưƢ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȆΧ κo Ǻùi giấσ Ǻƞ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NɟȰ ǻĝ bɂȰ LJaσ xɪʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ôȥɰ qίΏǛn ȩở Ǻƞ LJɪʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EȘ ȫμʴt εo Ȥạε Αʲp
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CȄữ Αʲp là LJɫʏ Ζʴt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǟǾa ηʀȰƑ ǻgưƟ LJrò ǻgʂȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
QuȯȰƑ Huσ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mùa Βɗ M
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mùa Βɗ hΞ ǟau ǺuũƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮM
Ǟťm lấp lɁʏ LJrΪƑ đɦʎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CΩ Ǻưa ǟào ập xuũƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Cá ǟô ǟạε Δên ȤɤȰ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mùa Βɗ ǻɟȰƑ ǟất ȩɂȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bãi cát dài εƣ ǻɟȰƑ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CΪ ȤŨƑ qίa Ǻùa cɝȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NŔϐ Ύềζ ǟųƑ Εêζ ǺȯȰƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tạ Vϓ
Bài 15
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bồ câu ȩà KΗến
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Błn dŜƑ ȨίČ LJrΪƑ ȩà Ǻát, có ǺŎ εú Bồ Câu đȯȰƑ ĎũƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻưϐ κì κấσ ǺŎ εú KΗến ηỏ ǟΠ xuũƑ LJrċ lập lờ. CȄú LJa đȯȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
gɟȰƑ Βʴt Ȩẁɖ ȫʦȰƑ ȩẫσ hŜƑ κǨt δĈ dŜƑ ǻưϐ cuũ. NǖɼȰƑ ȩô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Şε, εú LJa εɡȰƑ Ό˘ ǻào bΠ ȩào bờ đuϑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bồ Câu ǟủ lŜƑ κưΩƑ xĝ ǻẑắt ǺŎ cɂʏ cỏ Ζém xuũƑ ǻưϐ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
εo KΗến lɂʎ cầu LJΛʲo Δên. Tȇı là KΗến LJa κǨt ǻɝȰ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ϋʱp-LJŨ-xtċ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
B
B
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 16
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
GiɂȰ bầu ǻɩʎ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
GiɂȰ bầu ǻɩʎ ǻgȉi ȤɤȰ, dâσ Δʰo ȩà lá εɠȰƑ εịt lấp kɫȰ ô
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
giɂȰ ǻứa. GiɂȰ bầu đã lɂʎ dịu hɡȰ cái ǻɟȰƑ κɁȰƑ LJư ở LJrưϐ Ǻặt
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ηà. Áζ ǻɟȰƑ đổ xuũƑ giɂȰ, δi lĞ xuũƑ ȤɤȰ λŻ cái cō xȯʏ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǻẑắt của câσ lá bnj qίa ǺŎ lưĜ. CȄΗʳu đȯȰƑ hấp háσ Ǻắt, ǻgɧȰƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
đầu ǻgɟʎ ηʀȰƑ qίả bầu ǻɩʎ λίŨƑ κŦƑ ǻgȯȰƑ Ǻặt. Cái áo
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
CȄΗʳu Ǻặɖ λμến κɂʏ áo lụa Ǻàu xȯʏ. TǟɩȰ gió ǻȯʎ LJừ ǻgȉi
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
luŚ LJΛ; κưa đưa ȩào lɂʎ ȩa đɻȰƑ ηʀȰƑ λɲʏ ǟưŵ LJự ηΗên… Tǟái
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bầu ǻɩʎ cŜ LJưΠ lɹȰƑ lɡȰƑ dưƞ giɂȰ ηư ǺŎ cái λɲʏ ǟưŵ LJạɖ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
bɠȰƑ δČ ǻgnj λťε Αʵu Ȥắɖ, ηɢȰ ȩà bŗƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NguΏǜn ǞίɤȰ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
G
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 17
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Nǖớ đƟ κứ Ȥáu Hùng VŔΩg,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ân Ȥai hai LJám LJướng cường nữ ηung.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xâm cương cậy Όế khφψ hùng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
τéo Ȥang đóng εặt mŎ κành Vϓ NŁϡ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TǟƟ cho κáϡ LJướng giáng Ȩɰϡ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giáng ȬǞ Phù Đổng ẩn mìϡ ai hay.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mƞ Δên ba LJuĎ κơ ngây,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȄấy Ȫίa cầu LJướng ngày ǟày ǟa quân.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
GĊ Ȩẁ ιán bảo ân cần.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
GưΧ vàng ngựa Π ắt Αề ɘ΅ϡ κì.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȄáϡ VŔơng δi ấy ǟa Ďy,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NŐa ngày Ȥấm Ȥét LJứ χǞ giặc LJan.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Áo κΘêng cƠ lại Linh San.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
TȄijt đà thijt nợ LJrần hʄn Δên LJΘên.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ca dao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 17
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
N
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 18 VΘết Όeo bài mẫu
Đất Long TȄàζ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rủ ηau chΠ khắp Long TȄàζ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ba mưΠ Ȥáu ιố ǟàζ ǟàζ εẳng Ȥai
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng ȳʤồm, Hàng TȄiếc, Hàng Hài, Hàng Khay
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Mã Vš, Hàng ǡμếu, Hàng Giầy.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng Lờ, Hàng Cĝ, Hàng Mây, Hàng Đàn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phố Mƞ, Phúc KΘến, Hàng Ngang,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng TȄan, Hàng Đồng,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng MuČ, Hàng Nón, Cầu Đông,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng TȄùng, Hàng Bát, Hàng Tςe.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Hàng Vċ, Hàng Giấy, Hàng Tȇe, Hàng Gà.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Quanh đi Αến ιố Hàng Da,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Tǟải xem ιường ιố κật là cũng xiϡ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
PhŪ hʂ κứ nhất Long TȄành,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phố giăng mắc cửi, đàϡ qίaϡ bàn cờ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NgưƟ ȬǞ ηớ cảϡ ngẩn ngơ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȳǼt hʂ xin Έép Ζên κơ lưu LJruΏǚn.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Rủ ηau Κʰm cảnh KΘếm Hồ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Xem cầu Tȇê Húc xem εùa Ngnj Sơn
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đài NghΘên κáp ȳǼt εưa mŜ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
HĈ ai xây dựng Ζên non nưϐ này.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ca dao
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 18 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
R
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 19 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
63 LJŠϡ κàϡ VΘệt Nam
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc LΗêu, Bắc Kạn, Bắc
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Giang, Bắc NŁϡ, Bến Tςe, ȳŰϡ Ǡʪơng, ȳŰϡ ǡɵϡ, ȳŰϡ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phưϐ, ȳŰϡ TȄuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần TȄơ, Đà Nẵng,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Đắk Lắk, Đắk Nông, ǡμện ȳμên, Đồng Nai,Đồng TȄáp, Gia
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà NĐ, Hà Ǟɴϡ, Hải Ǡʪơng, Hải
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Phòng, Hʄ ȳŰϡ, Hồ CȄí Miϡ, Hậu Giang, Hưng όǘn,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Kháϡ Hʄ, Kiên Giang, Kon Ǟʤm, Lai CȄâu, Lào Cai, Lạng
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nam ǡɵϡ, Nghệ An , Ninh ȳŰϡ,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NŁϡ TȄuận, Phú TȄọ, Phú όǘn, Quảng ȳŰϡ, Quảng Nam,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Quảng Ngãi, Quảng NŁϡ, Quảng Tǟị, Sʼn Tǟăng, Sơn La,Tây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
NŁϡ, TȄái ȳŰϡ, TȄái Nguyên, TȄaϡ Hʃ, TȄừa TȄiên Hπế,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Ǟμền Giang, Tǟà VŁϡ, ǞίΏên Quang, Vʖϡ Long, Vʖϡ Phúc,
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
όǘn Bái.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 19
VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
6
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
A
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 20 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȦίČ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȦίČ là LJΗếnƑ hát của ǟɾȰg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞẂ cΩ Ǻưa λẀi ǻẑập ǻgɾȰƑ LJrΪƑ Ǻây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞẂ giĞ ȨΰΩƑ của lá cây
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞẂ LJrΪƑ ȩáε đá Ǻạε đầσ LJrɂȰ ǟa.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǞẂ lŜƑ Ά; Βʲp κɶȰƑ xa
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȦίČ giȯȰƑ LJaσ hát δúɖ ca hĢ đŪg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ȦίČ ẑặp bɝȰ, hƢ κɂʏ ȤŨg
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
SŨƑ ẑặp bɝȰ, hƢ Εêζ ǺŨƑ λμển ǻgƟ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
EȘ đi cɸȰƑ ȨίČ, ȨίČ Π
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ϋên ǻΪ ẑặp κáɖ, xuũƑ đč κấσ ȤŨƑ.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Vϓ Ǡίσ TȆŨƑ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
Bài 20 VΘết Όeo bài mẫu
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
S
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ