Вы находитесь на странице: 1из 289

Ruština pro samouky

a věčné začátečníky
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.edika.cz
www.albatrosmedia.cz

Yulia Mamonova, Adam Janek


Ruština pro samouky a věčné začátečníky – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.


Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována
bez písemného souhlasu majitelů práv.
Tato e-kniha byla zakoupena u Vašeho dobrého knihkupce knihydobrovsky.cz

Kupující: Galina Bučková


Adresa: , ,
ID 20110-21013192324240022112-171329-201

Upozorňujeme, že kniha je určena pouze pro potřeby kupujícího.


Kniha jako celek ani žádná její část nesmí být volně šířena na internetu, ani jinak dále zveřejňována. V případě
dalšího šíření neoprávněně zasáhnete do autorského práva s důsledky dle platného autorského zákona a trestního
zákoníku.
Neoprávněným šířením knihy poškodíte rozvoj elektronických knih v České republice.
Tak nám, prosím, pomozte v rozvoji e-knih a chovejte se ke knize, k vydavatelům, k autorům a také k nám fér.
print-binwfl6-margin-0

Yulia Mamonova, Adam Janek

Ruština pro samouky


a věčné začátečníky
+ MP3

Edika
Brno
2016
Obsah
Seznamte se s ruštinou ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

1. Знакомство / Seznámení��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14

2. Как дела? / Jak se máš? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

3. Моя семья / Moje rodina��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31

4. Что? Где? Когда? / Co? Kde? Kdy? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������43

5. Какие у вас планы? / Co máte v plánu?������������������������������������������������������������������������������������������������54

6. В Праге / V Praze������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64

7. В ресторане / V restauraci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

8. Где мы будем жить? / Kde budeme bydlet? ��������������������������������������������������������������������������������������89

9. Свободное время / Volný čas ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100

10. Как добраться…? / Jak se dostanu…? ��������������������������������������������������������������������������������������������113

11. Поехали! / Jedeme!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 126

12. Идём за покупками! / Jdeme nakupovat! ��������������������������������������������������������������������������������������� 140

13. В бар или в спортзал? / D


 o baru, nebo do tělocvičny? ����������������������������������������������������������������� 153

14. Здоровье прежде всего! / Zdraví nade vše! ����������������������������������������������������������������������������������� 165

15. Давайте праздновать! / Pojďme slavit! ������������������������������������������������������������������������������������������� 177

16. Алло, я вас слушаю! / Haló, poslouchám vás! ��������������������������������������������������������������������������������� 190

17. Будем в контакте! / Budeme ve spojení!������������������������������������������������������������������������������������������� 203

18. Какая погода будет завтра? / Jaké bude zítra počasí? ��������������������������������������������������������������� 215

19. В офисе / V kanceláři ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 228

20. Россия – страна без границ / Rusko – země bez hranic ��������������������������������������������������������������� 240

Krátký přehled gramatiky�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������254

Rusko-český slovník�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������264

Česko-ruský slovník�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������276
Seznam důležitých gramatických jevů

Pomocí tohoto seznamu si rychle vyhledáte potřebnou gramatickou látku. Seznam je uveden v  abecedním
pořadí se stránkováním.

azbuka 9
číslovky
•  základní číslovky 0–20 v prvním pádu 37
•  základní číslovky 30–199 v prvním pádu 59
•  základní číslovky 200 a výš v 1. pádu 147
•  řadové číslovky 183
čtení a sdělení data 184
infinitiv 26
intonace otázek 48
konstrukce мне нужен / нужнá / нужно / нужны 146
(ne)přechylování v ruštině 235
oslovování 18
počítaný předmět 147
podstatná jména
•  skloňování tvrdých podstatných jmen rodu mužského v jednotném čísle (vzor студéнт/телефóн) 26
•  skloňování tvrdých podstatných jmen rodu ženského v jednotném čísle (vzor мáма/рабóта) 36
•  skloňování tvrdých podstatných jmen rodu středního v jednotném čísle (vzor прáвило) 47
•  skloňování měkkých podstatných jmen rodu mužského v jednotném čísle (vzor преподавáтель/
автомобиль) 93
•  skloňování měkkých podstatných jmen rodu ženského v jednotném čísle (vzor тётя/недéля) 94
•  skloňování podstatných jmen ženského rodu končících na měkkou souhlásku (souhláska + ь)
v jednotném čísle (vzor свекрóвь/тетрáдь) 107
•  skloňování podstatných jmen končících na -ий, -ия, -ие v jednotném čísle 132
•  skloňování podstatných jmen rodu mužského a rodu ženského v množném čísle
(vzory студéнт/телефóн, мáма/рабóта, преподавáтель/автомобиль, тётя/недéля) 158
•  skloňování podstatných jmen rodu středního v množném čísle (vzor прáвило) 170
•  skloňování podstatných jmen ženského rodu končících na měkkou souhlásku (souhláska + ь)
v množném čísle (vzor свекрóвь/тетрáдь) 182
•  skloňování podstatných jmen končících na -ий, -ия, -ие v množném čísle 196
•  skloňování podstatných jmen zakončených na -ж, -ш, -ч, -щ, -ц 133
•  nesklonná podstatná jména 81
přídavná jména
•  přídavná jména v 1. pádu 69
•  skloňování přídavných jmen v jednotném čísle 145
•  skloňování přídavných jmen v množném čísle 197
•  stupňování přídavných jmen 208
příslovce
•  tvoření příslovcí 120
•  stupňování příslovcí 219
slovesa
•  časování sloves typu читáть, гулять 59
•  časování sloves typu говорить 83
•  časování sloves na -овать / -евать 105
•  sloveso mít v ruštině 37
•  sloveso jmenovat se 19
•  časování slovesa být 48
•  časování slovesa éхать 70
•  časování slovesa хотéть 70
•  časování slovesa идти 60
•  časování slovesа есть 159
•  časování slovesа жить 94
•  časování slovesа любить 146
•  časování slovesа купить 146
•  časování slovesa вернуть(ся) 120
•  časování slovesa видеть 211
•  časování slovesa искáть 119
•  časování slovesa мочь 95
•  časování slovesa писáть 171
•  časování slovesa пить 159
•  časování slovesa сказáть 82
•  časování slovesa ходить 83
•  časování zvratných sloves 105
slovní přízvuk 9
slovesné časy
•  tvoření minulého času 26
•  tvoření budoucího času u nedokonavých sloves 48
slovesné způsoby
•  podmiňovací způsob 133
•  tvoření rozkazovacího způsobu pro 2. osobu jednotného a množného čísla 171
•  tvoření rozkazovacího způsobu pro 3. osobu jednotného a množného čísla 185
•  tvoření rozkazovacího způsobu pro 1. osobu množného čísla 185
•  rozkaz u zvratných sloves 171
slovesný vid 247
tzv. zrádní přátelé 248
účelové konstrukce typu чтóбы + infinitiv 220
užití infinitivních vět 120
vyjádření přibližnosti 121
vyjádření potřeby a nutnosti 118
vyjádření dovolení a zákazu 233
vyjádření času 234
vykání 27
zápor
•  zápor u sloves 37
•  zápor slovesa mít v minulém a budoucím čase 172
zájmena
•  osobní zájmena 18
•  skloňování osobních zájmen 82
•  skloňování přivlastňovacích zájmen v jednotném čísle 106
•  skloňování přivlastňovacích zájmen v množném čísle 220
•  skloňování ukazovacích zájmen этот, эта, это, эти 184
Milí studenti!

Právě otevíráte Ruštinu pro samouky a věčné začátečníky, která je určena každému, kdo má zájem osvojit si
základy ruského jazyka nebo své znalosti oprášit. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí
s aktuální slovní zásobou a systematicky vás provede gramatikou ruského jazyka tak, abyste se naučili v nejběžnějších
situacích aktivně komunikovat slovem i písmem.

Ruština pro samouky a věčné začátečníky vám přináší aktuální slovní zásobu, užitečné výrazy a fráze, zajímavé
a vtipné úvodní texty, hodně fotografií a ilustrací, velké množství poslechů včetně namluvené slovní zásoby
a v neposlední řadě mnoho nejrůznějších cvičení, ve kterých si procvičíte a upevníte své znalosti.

Na začátku knihy se nachází přehled a obsah jednotlivých lekcí, na jejím konci je umístěn souhrnný gramatický
přehled a rusko-český i česko-ruský slovník. V  učebnici samotné naleznete 20 lekcí, kterým předchází lekce
„seznamovací“ – v té si osvojíte azbuku a poznáte nejdůležitější zákonitosti ruské výslovnosti. A jak vypadá každá
další lekce? Jako první na vás čeká vždy vybraná zajímavost, která se vztahuje k tématu lekce. Následují namluvené
úvodní dialogy se slovní zásobou a užitečnými frázemi. Další částí lekce je gramatický oddíl, který je vždy zaměřen
na ty jevy, na které jste narazili v úvodních textech. Po gramatice na vás čekají různorodá cvičení, ve kterých
si procvičíte novou i dříve probranou gramatiku a slovní zásobu. Poté budete mít možnost v  každé lekci podle
nahrávky a textu hádat osobu nebo věc, která se vztahuje k tématu lekce. Závěrečnou částí je klíč, díky němuž si
můžete zkontrolovat správnost vybraných cvičení dané lekce.

Jednotlivé části každé lekce jsou uvedeny následujícími ikonkami a nadpisy:

ДИАЛОГИ / DIALOGY
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
O KOM JE ŘEČ?

Namluvené texty a cvičení jsou pak označeny takto: Audio 05_01

Milí studenti, pevně věříme, že s tímto průvodcem základy ruského jazyka budete spokojeni a že pro vás bude
přínosem! Zkrátka… ať se vám učebnice líbí!

Vaši autoři

Yulia Mamonova a Adam Janek

|7
Seznamte se s ruštinou

Ruština stejně jako čeština patří do rodiny slovanských jazyků. Společně


s  ukrajinštinou a  běloruštinou tvoří skupinu východoslovanských
jazyků (podobně jako například čeština a  slovenština jsou součástí
západoslovanských jazyků). Rusky na světě mluví přes 270 miliónů lidí.
Jsme rádi, že jste se rozhodli naučit se nebo si oprášit základy ruštiny i vy!

AZBUKA
Ruská abeceda (azbuka) se skládá ze 33 písmen  – 21 souhlásek, 10
samohlásek, měkkého a  tvrdého znaku. Měkký a  tvrdý znak nemají
hláskový význam, to znamená, že neoznačují žádnou hlásku.
V azbuce je několik písmen, která v latinské abecedě zcela chybí. Některá
písmena azbuky pak mají shodnou grafickou podobu (například ruská
písmena К, О, Т, А  aj. odpovídají českým písmenům K, O, T, A  aj.),
některá jsou odlišná (ruská písmena Р, С, В  aj. odpovídají českým
písmenům R, S, V aj.). Na rozdíl od české abecedy, která hojně používá
diakritická znaménka (háčky, čárky, kroužky), v azbuce nalezneme pouze
dvě písmena s podobnými znaménky, a to й [j] a ё [o/jo].

POSLECHNĚTE SI KOMPLETNÍ AZBUKU: Audio 00_01


Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш
Щщ ъ Ыы ь Ээ Юю Яя

RUSKÝ SLOVNÍ PŘÍZVUK


Pro ruštinu je velice důležitý slovní přízvuk.
Najdeme totiž taková slova, která se liší pouze
postavením přízvuku: замок (zámek  – stavba)  –
замок (zámek pro zamykání). Slovní přízvuk slouží Přízvuky si vždy
rovněž ke správné výslovnosti. Zejména výslovnost
samohlásek úzce souvisí s  dynamickou povahou osvojujte u každého
přízvuku (v ruštině se proto mluví o přízvučných
a nepřízvučných samohláskách, které se vyslovují nového slova.
odlišně).

Seznamte se s ruštinou |9
Na rozdíl od češtiny je přízvuk v ruštině volný, tj. může být v různých slovech na libovolné slabice (голод, мороз,
молоко), a pohyblivý, tj. v různých tvarech stejného slova může být na různých slabikách (город – jednotné číslo,
ale города – množné číslo; я хожу – 1. osoba jednotného čísla, ale ты ходишь – 2. osoba jednotného čísla).
V ruských textech se přízvuky běžně neoznačují. V učebnici však přízvuk bude značen u všech slov čárkou nad
přízvučnou samohláskou (kromě jednoslabičných slov a slov s Ёё).
Zapamatujte si, že v ruštině na rozdíl od češtiny neexistují dlouhé a krátké samohlásky.

PÍSMENA AZBUKY
Základní dělení azbuky s výslovností jednotlivých písmen. Symbol [’] označuje měkkost souhlásek:

a) samohlásky
běžné:   а         э и       ы   о      у
[a] [e] [i] [y] [o] [u]
tzv. jotované: е      ё           ю я 
        [je/e] [jo/o] [ju/u] [ja/a]
Tzv. jotované samohlásky mohou mít dvojí výslovnost – buď s „j“ na začátku (proto jotované), nebo bez „j“.
Zapamatujte si následující pravidlo:
1. Na začátku slova, po samohlásce a po tvrdém a měkkém znaku vyslovujeme s „j“ [je, jo, ju, ja]:
Např. яма [jáma] (jáma), боюсь [bajús’] (bojím se), объект [abjékt] (objekt, předmět) apod.
2. Po souhlásce vyslovujeme bez „j“ [e, e, u, a] + předcházející souhláska se vyslovuje měkce:
Např. делать [d’élať] (dělat), тётя [t’ót’a] (teta), лето [l’éto] (léto).
Pozor: po vždy tvrdých souhláskách (ж, ш, ц  – viz rovněž níže rozdělení na měkké a  tvrdé souhlásky) se tyto
samohlásky vyslovují [e, e, u, a] a neměkčí přitom předcházející souhlásku (ж, ш, ц jsou vždy tvrdé!).
Pamatujte si, že jotovaná samohláska Ёё je vždy přízvučná! V dnešní ruštině je tendence nahrazovat v psaném textu
(literatura, noviny, časopisy atd.) samohlásku ё samohláskou e (výslovnost se ale vždy zachovává, tj. vyslovujeme
vždy jako písmeno ё!). Pro učební účely ale v této učebnici používáme vždy písmeno ё.

b) souhlásky
б в г д ж з й к л м
[b] [v] [g] [d] [ž] [z] [j] [k] [l] [m]
Písmeno Щщ
н п р с т ф х ц ч ш щ
[n] [p] [r] [s] [t] [f] [ch] [c] [č] [š] [šš] se vyslovuje jako
Rozdělení souhlásek na měkké a tvrdé: dlouhé měkké š
1. jen měkké: й, ч, щ
2. jen tvrdé: ж, ш, ц (přepisujeme jako [šš’]).
3. ostatní souhlásky mohou být tvrdé i  měkké  –
záleží na následujícím písmenu.
Zapamatujte si jednoduchou pomůcku, jak poznat tvrdou či měkkou souhlásku:
Ruské samohlásky а, э, о, у, ы označují tvrdou výslovnost předcházející souhlásky:
дар [dar] (dar), дом [dom] (dům), лук [luk] (cibule, luk), мыс [mys] (mys).
Písmena е, ё, ю, я, и, ь naopak označují měkkou výslovnost předcházející souhlásky:
лес [l’es] (les), нёс [n’os] (nesl), Люба [l’úba] (Ljuba), мясо [m’ása] (maso), рис [r’is] (rýže), пень [p’en’] (pařez)

Přepis ruských písmen a slov tak, jak je slyšíme a vyslovujeme, uvádíme latinkou v hranatých závorkách.

10 | Seznamte se s ruštinou
c) měkký a tvrdý znak
měkký znak ь
tvrdý znak ъ
Měkký znak má tři základní funkce:
1. Označuje měkkost – změkčuje předcházející souhlásku (na konci či uprostřed slova):
Např. ноль [nol’] (nula), конь [kon’] (kůň), делать [d’élat’] (dělat), школьный [škól’nyj] (školní)
2. Označuje gramatický tvar:
Např. учиться (učit se – infinitiv) X учится (učí se – 3. osoba jednotného čísla)
3. Slouží jako tzv. rozdělovací znak před určitými písmeny:
Např. ночью [nóčju] (v noci), пью [pju] (piju), бьёшь [bjoš] (biješ)
Tvrdý znak slouží zejména jako rozdělovací znak, a to především u slov s předponami:
Např.: отъезд [atjést] (odjezd), въехать [vjéchať] (vjet, zajet), съел [sjel] (snědl)

VÝSLOVNOST VYBRANÝCH RUSKÝCH


SAMOHLÁSEK
Je nutné rozlišovat samohlásky, které jsou tzv. pod přízvukem. Samohlásky pod přízvukem (v přízvučné pozici)
si zachovávají svoji kvalitu (= vyslovují se tak, jak je vidíme napsané) a nemění se! Samohlásky, které nejsou pod
přízvukem (jsou v nepřízvučné pozici), se tzv. redukují (= vyslovují se jinak, než je vidíme napsané).
Nejznatelněji podléhají zmíněné redukci samohlásky о [o], е [je/e], я [ja/a].
Pro výslovnost о [o], е [je/e], я [ja/a] si zapamatujte jednoduché pravidlo:

1.  Když na těchto samohláskách leží přízvuk (tj. přízvuk padá na о, е, я) = vyslovují se jako о [o], е [je/e],
я [ja/a], tj. jejich výslovnost se nemění!

2.  Pokud jsou tyto samohlásky v tzv. nepřízvučné pozici (tj. nepadá na ně přízvuk), ruské o vyslovujeme
spíše jako [a] a výslovnost samohlásek е, я se poté blíží samohlásce [i]. Zapamatujte si, že čím dále jsou tyto
nepřízvučné samohlásky od přízvučné slabiky, tím více uzavřeněji se vyslovují.

Seznamte se s ruštinou | 11
PSACÍ AZBUKA
Pozorně se podívejte na níže uvedená slova a srovnejte jejich grafickou podobu písma tiskacího, psacího a kurzívy.
Věnujte pozornost následujícím pravidlům u psací azbuky:
1. Je nezbytné dodržovat usazení jednotlivých písmen vůči základní lince. Části některých písmen zasahují nad
horní linku ( , ) či naopak sahají pod linku základní ( , , , , , , ).
2. Psací písmena м, л, я se v ruštině musí připojovat k předchozímu písmenu vždy malým zobáčkem (háčkem).

дедушка дедушка
отец отец
брат брат
дорогой дорогой
деньги деньги
подруга подруга
зелёный зелёный
толстый толстый

MĚJTE NEUSTÁLE NA PAMĚTI


1. Po г, к, х se vždy píše pouze и, nikdy ы (гитара, кино, хитрая)!
2. Po ж, ш, ч, щ se v ruských slovech nepíší я, ю. Musí následovat а, у (часто, щука)! (Pozor na přejatá slova
z cizích jazyků – жюри, брошюра apod.)
3. Po ж, ш, ч, щ se v ruských slovech píše vždy jen и, nikdy ы (живой, широко, чистый)!
4. Písmena е, ё, ю, я, и, ь měkčí předcházející souhlásku (neplatí pro vždy tvrdé souhlásky – ж, ш, ц)!
5. Samohlásky о [o], е [je/e], я [ja/a] si zanechávají svoji kvalitu (= vyslovují se tak, jak je vidíme napsané) pouze
v  přízvučné pozici. Ve všech ostatních pozicích podléhají tzv. redukci (= vyslovují se jinak, než je vidíme
napsané).
6. Pozor na koncovky -ого/-его, u kterých se ruské г vždy vyslovuje jako [v]!
Ničeho se nebojte! Jakmile na nahrávkách uslyšíte první dialogy, budou vám veškerá pravidla okamžitě jasná
a základy ruštiny si rychle osvojíte! Tak jdeme na to J.

12 | Seznamte se s ruštinou
А З Б У К А П п p
А а a Р р r
Б б b С с s
В в v Т т t
Г г g У у u
Д д d Ф ф f
Е е je (-e) Х х ch

Ё ё jo (-o) Ц ц c
Ж ж ž Ч ч č
З з z Ш ш š
И и i Щ щ šč
tvrdý
Й й j ъ znak

К к k ы y
měkký
Л л l ь znak

М м m Э э e
Н н n Ю ю ju (-u)
О о o Я я ja (-a)
Seznamte se s ruštinou | 13
1
Знакомство
Seznámení

V  první lekci se naučíte představit sami


sebe, zeptat se druhých osob na jejich
jméno a odkud jsou, a další základní spo-
lečenské fráze. Naučíte se osobní zájme-
na v 1. a 4. pádu, seznámíte se se stavbou
ruské věty v přítomném čase a s rozdílem
v  oslovování mezi ruštinou a  češtinou.
Veškerou gramatiku si následně osvojíte
ve cvičeních. Ničeho se nebojte, začíná-
me J.

Víte, že…
… rusky mluvících lidí je na celém světě přes 270 miliónů? Z toho v samotném Rusku žije přibližně 140 miliónů
rusky mluvících osob. Podle analytiků a statistiků byl ale počet rusky mluvících na celém světě ještě v 90. letech
20. století okolo 350 miliónů.

14 | Lekce 1
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 01_01

 Привет! Я Адам, а как тебя зовут? Ahoj! Já jsem Adam, a jak se jmenuješ ty?
 Привет! Меня зовут Лариса. Ahoj! Jmenuji se Larisa.
 
Очень приятно. Těší mě.
 Мне тоже. Откуда ты? Mě také. Odkud jsi?
 Я из Чехии, я чех. А ты? Já jsem z Česka, jsem Čech. A ty?
 Я из России, я русская. Já jsem z Ruska, jsem Ruska.
 Мне пора. Пока. Už musím jít. Ahoj.
 Пока. Ahoj.

Lekce 1 | 15
2. Audio 01_02

 
Вера, кто это? Věro, kdo je to?
 
Это моя подруга. To je moje kamarádka.
 А как её зовут? A jak se jmenuje?
 Её зовут Рената. Jmenuje se Renáta.
 Откуда она? Odkud je?
 Она словачка, как и я, она из Словакии. Ona je Slovenka jako já, je ze Slovenska.

3. Audio 01_03

 Здравствуйте! Позвольте представиться: меня зовут Dobrý den! Dovolte mi, abych se představila:
Моника. А вас? jmenuji se Monika. A vy?
 Добрый день! Приятно познакомиться, Моника. Dobrý den! Rád vás poznávám, Moniko.
Я Виктор. Já jsem Viktor.
 Виктор, вы из России? Viktore, vy jste z Ruska?
 Да, я русский, из России. Ano, já jsem Rus, jsem z Ruska.
А вы чешка? A vy jste Češka?
 Да, я из Чехии. Ano, já jsem z Česka.
 До свидания. Всего хорошего! Na shledanou. Mějte se hezky!
 До свидания. Всего доброго! Na shledanou. Mějte se hezky!

4. Audio 01_04

 Душан, познакомься, это мои родители. Их зовут Dušane, seznam se, to jsou moji rodiče.
Елена и Владимир. … Папа и мама, это мой друг Jmenují se Jelena a Vladimír. … Taťko
Душан. a mamko, to je můj kamarád Dušan.
 
Очень рад познакомиться! Меня зовут Душан. Moc mě těší! Jmenuji se Dušan.
 Взаимно. Душан, вы из Чехии? Nás také těší. Dušane, vy jste z Česka?
 Нет, я не из Чехии. Я словак, я из Словакии. Ne, já nejsem z Česka. Jsem Slovák, jsem ze
Slovenska.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 01_05

взаимно vzájemně, navzájem папа, папы (m) táta, taťka


друг, друга (m) kamarád, přítel подруга, подруги (ž) kamarádka
из (из Чехии, из России, z, ze (z Česka, познакомиться seznámit se
из Словакии) z Ruska, родители, родителей rodiče, rodičů
ze Slovenska)
Россия, России (ž) Rusko
кто kdo
Словакия, Словакии (ž) Slovensko
мама, мамы (ž) máma, mamka
Чехия, Чехии (ž) Česko
откуда odkud
это (это моя подруга) to je (to je moje
очень velmi kamarádka)

16 | Lekce 1
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 1/6

Привет! Ahoj! (při setkání)


Меня зовут … Jmenuji se…
Как тебя зовут? Jak se jmenuješ?
Я Адам. Já jsem Adam.
Как её зовут? Jak se jmenuje? (ona)
Её зовут … Jmenuje se…
Как его зовут? Jak se jmenuje? (on)
Его зовут … Jmenuje se…
Кто это? Kdo je to?
Откуда ты? Odkud jsi?
Добрый день! Dobrý den!
Здравствуйте! Dobrý den!
Позвольте представиться. Dovolte, abych se představil/a.
Очень рад / рада познакомиться! Rád vás poznávám!
Приятно познакомиться! Rád vás poznávám!
Очень приятно. Moc mě těší.
Мне тоже (приятно). Také mě těší.
Мне пора! Už musím jít.
Пока! Ahoj! (při loučení)
До свидания. Na shledanou.
Всего хорошего. Mějte se hezky.
Всего доброго. Mějte se hezky.

PAMATUJTE:

ДА – НЕТ
ANO – NE

Lekce 1 | 17
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
RUSKÁ VĚTA
Pamatujte si, že v ruštině se nevyjadřuje tvar slovesa být v přítomném čase. Pozorujte:
Я Адам. Já jsem Adam.
Откуда ты? Odkud jsi?
Кто это? Kdo je to?
Это моя подруга. To je moje kamarádka.
Мы из Чехии. My jsme z Česka.
Вы из России? Vy jste z Ruska?
Они из Словакии. Oni jsou ze Slovenska.
Někdy se můžete setkat s tím, že chybějící tvar slovesa je nahrazen pomlčkou:
Лариса – подруга Моники. Larisa je kamarádka Moniky.
Виктор – друг Адама. Viktor je Adamův kamarád.
Zápor se v přítomném čase vyjadřuje záporkou не, kterou klademe před dané slovo:
Я не из Чехии. Já nejsem z Česka.
Он не мой друг. On není můj kamarád.

OSOBNÍ ZÁJMENA
Naučte se osobní zájmena:

я мы

ты вы

он, она, оно они

NÁRODNOSTI
Zapamatujte si, že jména příslušníků států se v ruštině píší vždy s malým písmenem. Pozorujte:
Адам чех. Adam je Čech.
Виктор из России, он русский. Viktor je z Ruska, je Rus.
Она из Словакии, она словачка. Ona je ze Slovenska, je Slovenka.

OSLOVOVÁNÍ
Zapamatujte si, že na rozdíl od češtiny v ruštině oslovujeme pomocí 1. pádu. Pozorujte:
Привет, Адам! Ahoj, Adame!
Добрый день, Виктор! Dobrý den, Viktore!
Здравствуйте, Лариса! Dobrý den, Lariso!
Мне пора, Ирина. Пока! Už musím jít, Irino. Ahoj!
Всего хорошего, Ольга! Měj se hezky, Olgo!

18 | Lekce 1
SLOVESO JMENOVAT SE
V dialozích jste se seznámili s frázemi typu Меня зовут Лариса nebo Как тебя зовут? Vazba se slovesem jmenovat
se se pojí vždy se 4. pádem – některá osobní zájmena ve 4. pádu již znáte, ostatní se nyní naučíte. Jednotlivé fráze
si zapamatujte. Pozorujte:
Меня зовут Адам. Jmenuji se Adam.
Как тебя зовут? Jak se jmenuješ?
Как её зовут? / Как его зовут? Jak se jmenuje? (ona) / (on)
Нас зовут Владимир и Елена Ивановы. Jmenujeme se Vladimír a Jelena Ivanovovi.
Как вас зовут? Jak se jmenujete?
Как их зовут? Jak se jmenují? (oni, ony)

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Spojte věty, které k sobě patří podle smyslu jednoduché věty v ruštině, kdo je odkud.
(vycházejte z úvodních dialogů). Správné řešení si poslechněte na nahrávce.
A Рад познакомиться. Audio 01_07
B Кто это? Россия Чехия Словакия
C Как его зовут? __________ __________ __________
D Откуда вы? __________ __________ __________
E Они из России? (Адам, Лариса, Вера, Моника, Виктор, Душан)
F Очень приятно!
4. Následující věty přeformulujte podle vzoru za
a. Его зовут Ян.
použití vazby se slovesem jmenovat se.
b. Взаимно.
c. Мне тоже очень приятно. Vzor: Я Адам. > Меня зовут Адам.
d. Нет, они из Чехии. A Ты Алексей?
e. Мы из России. B Он Юра.
f. Это моя подруга. C Мы Александр и Ольга.

2. Odhadněte, jak zněla předchozí věta. D Они Рома и Ирина.


E Вы Саша?
A ________________? Это мой друг.
F Она Клара?
B ________________ . Взаимно.
C ________________? Антон.
D ________________? Нет, она не словачка.
E ________________? Я из России, а ты?
F ________________? Да, она / Ольга подруга
Адама.

3. Poslechněte si dialogy ze začátku lekce a do


tabulky k jednotlivým státům přiřaďte jména osob
podle toho, z kterého státu jsou. Poté vytvořte

Lekce 1 | 19
5. Věty doplňte podle smyslu tvarem buď mužského, 6. Это родители Ивана?
anebo ženského rodu. 7. Это друг Виктора?
A Ян чех, Яна тоже . . . . . . . 8. Это подруга Моники?
B Ольга русская, Олег тоже . . . . . . . 9. Они чехи?
C Он из Словакии, . . . . . . тоже словачка. 10. Владимир и Елена русские?
D Познакомьтесь, это моя подруга, а это мой . . . . . . . 7. Představte se, řekněte, jak se jmenujete a odkud
E Его зовут Александр, а . . . . . . зовут Александра. jste.
F Ирина, я рад с вами познакомиться. – И я тоже
очень . . . . . ., Антон. 8. Podle smyslu doplňte rozhovor výrazy z nabídky.
Poté si dialog poslechněte. Audio 01_09
6. Odpovídejte Audio 01_08
a) kladně очень пора познакомиться тебя
b) záporně откуда тоже нет зовут
– Привет! Меня . . . . . . Марина, а . . . . . .?
Poté si správné řešení poslechněte na nahrávce.
– Привет! Приятно . . . . . . , я Иван.
Vzor: Они из России? > Да, они из России. Нет, они – И мне . . . . . . приятно. . . . . . . ты, Иван?
не из России.
– Я из России. А ты . . . . . . из России?
1. Адам из России?
– . . . . . ., я не из России. Я из Словакии.
2. Вера из Чехии?
– Мне . . . . . ., пока!
3. Душан из Словакии?
– Пока!
4. Он словак?
5. Она русская?

20 | Lekce 1
9. Podle smyslu doplňte do dialogu chybějící výrazy. 10. Přeložte věty do ruštiny.
Poté si dialog poslechněte. Audio 01_10 1. Jmenuji se Saša, jsem Rus. Moji rodiče jsou Larisa
– Здравствуйте, . . . . . . представиться. . . . . . . зовут a Viktor, jsou také z Ruska.
Антон, а . . . . . . мой друг Кирилл. 2. Irino, to je moje kamarádka Věra, je ze Slovenska.
– Здравствуйте, . . . . . . познакомиться, я Вероника. 3. Dobrý den, jak se jmenujete? – Jmenuji se Renáta.
– Вероника, вы . . . . . . России?
4. Jste z Ruska? – Ne, nejsem z Ruska, jsem z Česka.
– . . . . . ., я не из России, я чешка. А вы, Антон,
словак?
– Нет, я русский.
– Кирилл, а вы . . . . . .?
– Я из России, . . . . . . и мой друг.

O KOM JE ŘEČ? Audio 01_11

Позвольте представиться: меня зовут Владимир Владимирович, я  русский. Последние несколько лет
я глава самого большого государства в мире. У меня две дочки. Их зовут Мария и Екатерина.

Klíč: –И мне очень тоже приятно. Откуда ты, Иван?


–Я из России. А ты тоже из России?
cv. 1 1b, 2f, 3a, 4e, 5d, 6c
–Нет, я не из России. Я из Словакии.
cv. 2 1. Кто это? 2.  (Очень) Рад познакомиться. / (Очень)
Приятно познакомиться. 3. Как тебя/его зовут? 4. Она словачка? –Мне пора, пока!
5. Откуда ты? 6. Ольга – подруга Адама? –Пока!
cv. 3  Audio 01_07 Адам из Чехии. Лариса из России. Вера из cv. 9 Audio 01_10
Словакии. Моника из Чехии. Виктор из России. Душан из –Здравствуйте, позвольте представиться. Меня зовут Антон,
Словакии. а это мой друг Кирилл.
cv. 4 1. Тебя зовут Алексей? 2.  Его зовут Юра. 3.  Нас зовут –Здравствуйте, рада приятно познакомиться, я Вероника.
Александр и Ольга. 4. Их зовут Рома и Ирина. 5. Вас зовут Саша? –Вероника, вы из России?
6. Её зовут Клара? –Нет, я не из России, я чешка. А вы, Антон, словак?
cv. 5 1. чешка 2. русский 3. она 4. друг 5. её 6. рада –Нет, я русский.
cv. 6  Audio 01_08 1. Да, Адам из России. Нет, Адам не из –Кирилл, а вы откуда?
России. 2. Да, Вера из Чехии. Нет, Вера не из Чехии. 3. Да, Душан
–Я из России, как и мой друг.
из Словакии. Нет, Душан не из Словакии. 4. Да, он словак. Нет, он
cv. 10 1. Меня зовут Саша, я  русский. Мои родители Лариса
не словак. 5.  Да, она русская. Нет, она не русская. 6.  Да, это
и Виктор, они тоже из России. 2. Ирина, это моя подруга Вера, она
родители Ивана. Нет, это не родители Ивана. 7.  Да, это друг
из Словакии. 3. Добрый день / Здравствуйте, как вас зовут? – Меня
Виктора. Нет, это не друг Виктора. 8. Да, это подруга Моники. Нет,
зовут Рената. 4. Вы из России? – Нет, я не из России, я из Чехии.
это не подруга Моники. 9. Да, они чехи. Нет, они не чехи. 10. Да,
Владимир и Елена русские. Нет, Владимир и Елена не русские.  O KOM JE ŘEČ? Dovolte, abych se představil: jmenuji se Vladimir
cv. 8 Audio 01_09 Vladimirovič, jsem Rus. Posledních několik let jsem hlavou největšího
–Привет! Меня зовут Марина, а тебя? státu světa. Mám dvě dcery. Jmenují se Maria a Jekatěrina.
(Vladimir Vladimirovič Putin)
–Привет! Приятно познакомиться, я Иван.

Lekce 1 | 21

2
Как дела?
Jak se máš?

Ve druhé lekci si osvojíte fráze, kterými se ptáme Jak


se komu daří?, naučíte se skloňovat tvrdá podstatná
jména mužského rodu v  jednotném čísle, tvořit mi-
nulý čas od většiny ruských sloves a  seznámíte se
s dalšími dílčími gramatickými celky, které si násled-
ně procvičíte ve cvičeních. Jste připraveni na druhou
lekci? Jdeme na to J.

Víte, že…
… zřejmě nejfrekventovanější otázkou v ruských sociálních sítích je právě otázka Как дела? Většinou je ještě
doplněna pozdravem Привет / Приветик, как дела? Oproti tomu v telefonické komunikace nejčastěji Rusové
slyší otázku Ты где?

22 | Lekce 2
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 02_01

 Привет, Антон! Ahoj, Antone!


 Привет, Марина! Рад тебя видеть! Как дела? Ahoj, Marino! Rád tě vidím! Jak se máš?

 Всё хорошо, спасибо. А ты как? Všechno je fajn, díky. A co ty?
 Отлично! Сегодня я сдал экзамен в университет, Výborně! Dnes jsem udělal zkoušku na
я уже почти студент! univerzitu, už jsem skoro student!
 Молодец! Очень рада за тебя. А как твой брат? Как Jsi borec! Jsem za tebe ráda. A co tvůj bratr?
у него дела? Jak se má?
 У него всё тоже неплохо. Вчера вернулся из отпуска, Taky se nemá špatně. Včera přijel z dovolené,
а сейчас он на концерте в клубе. a nyní je v klubu na koncertě.
 Да, я слышала о концерте. Привет ему от меня, мне Ano, o koncertě jsem slyšela. Pozdravuj ho
пора. Пока! ode mě, už musím jít. Zatím!
 Пока! Zatím!

2. Audio 02_02

 Денис, привет! Как у тебя дела? Ahoj, Denisi! Jak se máš?


 Привет, Кирилл! Дела так себе. Ahoj, Kirile! Nic moc.
 А почему? Что случилось? A proč? Co se stalo?
 Я вчера гулял в парке и потерял телефон! Včera jsem se procházel v parku a ztratil jsem
telefon.
 Да, это неприятно. Ano, to je nepříjemné.

Lekce 2 | 23
 Ну а ты как поживаешь? Я тебя давно не видел. No a jak žiješ ty? Dlouho jsem tě neviděl.
 Ничего, только на прошлой неделе немного болел, Ujde to, jen minulý týden jsem byl trochu
но сейчас я в полном порядке. Извини, вот мой nemocný, ale teď jsem už zcela v pořádku.
автобус. Мне пора. Promiň, to je můj autobus. Už musím.
 Ну пока! Tak ahoj!
 Пока! Ahoj!

3. Audio 02_03

 Здравствуйте, Ольга Петровна! Dobrý den, Olgo Petrovno!


 Добрый день, Иван Алексеевич! Давно я вас не Dobrý den, Ivane Alexejeviči! Už jsem vás
встречала! Вы были в отъезде? dlouho nepotkala! Byl jste na cestách?
 Да, я был в другом городе, только вчера приехал. Ano, byl jsem v jiném městě, teprve včera
jsem se vrátil.
 А как у вас дела? A jak se máte?
 Спасибо, не жалуюсь. Děkuji, nestěžuji si.
 А как ваша семья? Как внук? A co vaše rodina? Co váš vnuk?
 Прекрасно! У внука дела очень хорошо. А вы как Skvěle! Vnuk se má moc dobře. A jak žijete
поживаете? vy?
 К сожалению, не очень. Много работы, конфликты Bohužel, ne moc dobře. Hodně práce, doma
дома… hádky…
 
Очень жаль. Но не вешайте нос, Ольга Петровна, To je mi líto. Ale nevěste hlavu, Olgo
это не конец света! Petrovno, není to konec světa!
 Спасибо за поддержку! Děkuji za podporu!

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 02_04

автобус, автобуса (m) autobus конец, конца (m) konec


болеть být nemocný концерт, концерта (m) koncert
брат, брата (m) bratr конфликт, конфликта (m) konflikt, hádka
вернуться vrátit se неделя, недели (ž) týden
видеть vidět немного trochu, málo
внук, внука (m) vnuk неплохо celkem dobře, slušně
встречать potkávat, setkávat se неприятно nepříjemné, nemilé
вчера včera отлично výborně, skvěle
город, города (m) město отпуск, отпуска (m) dovolená
гулять procházet se парк, парка (m) park
давно dávno поддержка, поддержки (ž) podpora
дома doma порядок, порядка (m) pořádek
другой jiný, druhý потерять ztratit
клуб, клуба (m) klub почти téměř, skoro

24 | Lekce 2
приехать přijet студент, студента (m) student
работа, работы (ž) práce (činnost), твой tvůj
zaměstnání
телефон, телефона (m) telefon
свет, света (m) svět (zde)
dnes только jen, teprve
сегодня
сейчас nyní, teď уже už, již
семья, семьи (ž) rodina университет, университета (m) univerzita
слышать slyšet экзамен, экзамена (m) zkouška, test

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 02_05

Рад/a тебя видеть! Rád/a tě vidím!


Как дела? Jak se máš? / Jak se máte?
Всё хорошо! Mám se dobře! (Všechno je dobré!)
Спасибо! Děkuji!
Молодец! Jsi borec! / Jsi pašák!
Очень рaд/а за тебя! Jsem za tebe rád/a!
Как у него дела? Jak se má? (on)
У него тоже неплохо. Taky se nemá špatně. (on)
Привет ему от меня. Pozdravuj ho ode mě.
Как у тебя дела? Jak se máš?
Дела так себе. Mám se nic moc.
Что случилось? Co se stalo?
А ты как поживаешь? A jak se máš ty? (A jak žiješ ty?)
на прошлой неделе minulý týden
Вы были в отъезде? Byl jste na cestách? / Byli jste na cestách?
А как у вас дела? A jak se máte vy?
Спасибо, не жалуюсь. Děkuji, nestěžuji si.
Извини(те)! Promiň(te)!
К сожалению. Bohužel.
Очень жаль. Je mi to moc líto.
Не вешайте нос! Nevěste hlavu!
Спасибо за поддержку! Děkuji za podporu!

Lekce 2 | 25
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ TVRDÝCH PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO
V JEDNOTNÉM ČÍSLE
Z úvodních dialogů již znáte mnoho podstatných jmen mužského rodu, která jsou zakončena na tvrdou souhlásku.
Nyní se seznámíte se všemi pády takových podstatných jmen. Mějte i  zde na paměti, že v  ruštině oslovujeme
pomocí 1. pádu. Jako vzory použijeme podstatná jména, která se objevila v textu – студент pro životná podstatná
jména a телефон pro neživotná podstatná jména.
PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka
1. студент телефон кто? что?
2. студента телефона без, из
3. студенту телефону к
4. студента телефон (студента) вижу (vidím)
6. студенте телефоне о, в
7. студентом телефоном с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád:
Это друг студента. (2. pád) To je studentův kamarád.
Я вижу студента. (4. pád) Vidím studenta.
3. U neživotných podstatných jmen se vždy shoduje 1. a 4. pád:
Это новый телефон. (1. pád) To je nový telefon.
Я потерял телефон. (4. pád) Ztratil jsem telefon.

INFINITIV RUSKÝCH SLOVES A TVOŘENÍ MINULÉHO ČASU


V ruském jazyce se můžeme setkat se třemi různými zakončeními infinitivu. Prozatím si pamatujte, že nejčastějším
zakončením je infinitiv na -ть. Z  této lekce znáte již slovesa видеть, встречать, гулять, приехать, потерять
a další, která ale v lekci byla uvedena v minulém čase. Tvoření minulého času v ruštině (u pravidelných sloves) je
jednoduché a naučíme se ho právě teď.
Minulý čas se tvoří odtržením zmíněného zakončení na -ть a  přidáním koncovek -л, -ла, -ло, -ли. Tvoření
minulého času v ruštině je velmi podobné češtině. Je třeba ale mít neustále na paměti, že ve 3. osobě množného
čísla existuje pouze jedna koncovka -ли pro všechny rody.
Pozorujte:
ГУЛЯТЬ ВИДЕТЬ ПРИЕХАТЬ
я гулял я видел я приехал
ты гулял ты видел ты приехал
он гулял он видел он приехал
она гуляла она видела она приехала
оно гуляло оно видело оно приехало
мы гуляли мы видели мы приехали
вы гуляли вы видели вы приехали
они гуляли они видели они приехали

26 | Lekce 2
Zapamatujte si tvary minulého času slovesa být. Věnujte pozornost přízvuku u ženského rodu:

БЫТЬ

я был мы были

ты был вы были

он был
она была они были
оно было

VYKÁNÍ
V úvodních dialozích byla uvedena věta Вы были в отъезде? Všimněte si, že tvar minulého času je v množném
čísle, ačkoli byla v dialogu tázána jedna osoba. Zapamatujte si, že při vykání je v ruštině v minulém čase sloveso
vždy v množném čísle! V ruštině se tedy při vykání nerozlišuje mužský a ženský rod. Srovnejte následující věty:
Вы были в отъезде, Иван Алексеевич? Byl jste na cestách, Ivane Alexejeviči?
Вы были в отъезде, Ольга Петровна? Byla jste na cestách, Olgo Petrovno?
V odpovědích se rod a číslo již rozlišují:
Да, я был в отъезде. Ano, byl jsem na cestách.
Да, я была в отъезде. Ano, byla jsem na cestách.
Pokud se ptáme v množném čísle, otázka bude znít stejně jako při oslovování jedné osoby:
Вы были в отъезде, друзья? Byli jste na cestách, přátelé?
Да, мы были в отъезде. Ano, byli jsme na cestách.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou úvodní dialogy
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
správná  , nebo chybná .
A Брат Антона – студент.
B Сейчас брат Антона в отпуске.
C Марина не знала о концерте в клубе.
D Денис потерял в парке телефон.
E Кирилл болел на прошлой неделе.
F Ольга Петровна и Иван Алексеевич были
на прошлой неделе в отъезде.
G У внука Ивана Алексеевича дела так себе.
H У Ольги Петровны дела не очень.

Lekce 2 | 27
2. Doplňte následující věty (vycházejte z úvodních 5. Ze slov z obou sloupců vytvořte co nejvíce slovních
dialogů). spojení.
A Как дела у брата? – У . . . . . . всё отлично. парк
B Привет, Саша! Рад тебя . . . . . . . автобус
C Я вернулся из . . . . . . на прошлой неделе. университет
D Вчера он . . . . . . экзамен в университет. видеть брат
E Что . . . . . .? – Я потерял телефон. потерять концерт
F . . . . . .., мне пора, вот мой автобус. быть в клуб
G Как у вас дела? – К сожалению, не . . . . . . . гулять в отъезд
H Ольга болела на прошлой неделе, но сейчас она вернуться из телефон
в полном . . . . . . .
приехать к друг
3. Spojte věty, které k sobě patří podle smyslu работать (pracovat) с внук
(vycházejte z úvodních dialogů). город
A Как у тебя дела? конфликт
B Что случилось?
6. Uveďte všechny tvary minulého času
C Извини, мне пора.
u následujících sloves. Označte přízvuky.
D Я давно вас не видел.
A видеть
E Она потеряла телефон в клубе.
B слышать
F Как дела у внука?
C гулять
G Не вешайте нос!
D потерять
H Ты болел на прошлой неделе?
E болеть
a. Я был в отъезде.
F встречать
b. Спасибо за поддержку.
G извинить
c. Очень жаль.
H быть
d. У меня всё отлично.
I работать (pracovat)
e. Я не сдал экзамен!
J писать (psát)
f. Да, но сейчас я в порядке.
K делать (dělat)
g. У него всё прекрасно.
L читать (číst)
h. Ну пока.
7. Vytvořte věty v minulém čase podle vzoru.
4. Podstatná jména v závorkách dejte do správného
tvaru. Vzor: Я – гулять – в – парк. > Я гулял(а) в парке.
A без (брат, студент, телефон, экзамен, нос, Адам) A Я – видеть – Антон – в – университет.
B к (внук, отпуск, парк, университет, период, чех) B Ты – слышать – о – концерт?
C вижу (клуб, свет, студент, автобус, друг, Антон) C Он – потерять – телефон.
D о (город, концерт, словак, конфликт, Душан, D Она – быть – в – отъезд.
телефон) E Мы – сдать  – экзамен – в – университет.
E с (брат, Виктор, концерт, экзамен, Кирилл, F Вы – видеть – Антон – на – концерт.
привет)
G Они – болеть.
F из (отпуск, парк, клуб, университет, Владимир,
город) H Марина – встретить – друг – в – клуб.

G в (отъезд, отпуск, парк, клуб, телефон, I Что – случиться?


университет) J Родители – приехать – из – город.

28 | Lekce 2
8. Doplňte úryvek z dopisu vhodnými předložkami. – Понятно. К сожалению, мне пора. Всего
Poté si text poslechněte na nahrávce. хорошего!
 Audio 02_06 – До свидания!
11. Rozluštěte hádanku. Dozvíte se při tom, jak ještě
můžete odpovědět na otázku Как делá?

6
Привет, Олег!
… меня всё хорошо. … прошлой неделе 4 5
я вернулся … отпуска. Родители приехали
1 2 8
домой вчера, они были … другом городе. …
сожалению, мама немного болела, но сейчас 3 7
она … полном порядке.
Н
Недавно я гулял … парке и встретил Кирилла.
Дела … него не очень. Он не сдал экзамен …
университет. А ещё я недавно видел … клубе
Адама, друга … Чехии.
Как … тебя дела? Как семья? Передавай всем
… меня привет.

9. Z uvedených slov poskládejte věty.


A видел я не давно тебя
B у дела как вас?
C пора к мне сожалению A Odpovídáme, pokud se máme dobře.
D тебя  очень я за рад B Říkáme kamarádovi při setkání.
E в сейчас полном он порядке C Ruská pochvala.
F от привет меня ему D Tímto ruským slovem děkujeme.
G в неделе они на были  отпуске прошлой E Když se ptáme na to, jak se kdo má, jaké druhé
H другого  из только вернулись мы вчера slovo používáme: Как …?
города F Když někoho litujeme, řekneme: Мне очень … .
10. Doplňte do dialogu chybějící slova ve správném G Když se nemáme špatně, říkáme …?
tvaru. Poté si dialog poslechněte. Audio 02_07 H Říkáme při rozloučení.
– Здравствуйте, Оксана! Я очень рад вас …… 12. Přeložte do ruštiny.
(видеть). Как поживаете?
1. Jak se máš? – Ujde to, děkuji. A co ty? 2. Ahoj,
– Добрый день, Алексей! Ничего. Я была в …… Moniko! Jak žiješ? Dlouho jsem tě neviděl. 3. Vrátil
(отпуск), приехала только на прошлой …… se bratr z dovolené? Jak se má? 4. Teď je na koncertě
(неделя). v klubu s kamarádem. 5. Co se stalo, Sašo? 6. Byl
– Вы …… (быть) в другом …… (город)? jsem na cestách, ale včera jsem se vrátil. 7. Bohužel
– Да, в …… (Петербург). Я была там с …… (друг), se nemám moc dobře, byla jsem nemocná a minulý
он из …… (Словакия). týden jsem ztratila telefon. 8. Promiň, ale musím jít.
– А как …… (он) зовут? 9. Včera v klubu jste viděla Antona. 10. Nevěste hlavu,
Viktore, není to konec světa! 11. Byl jste včera na
– Вацлав. Вы его …… (видеть) на …… (концерт).
koncertě? – Ne, byl jsem nemocný. 12. Pozdravuj ode
А как у …… (вы) дела?
mě Adama.
– Спасибо, не жалуюсь. Вчера я был в …… (клуб),
потом …… (гулять) по городу.

Lekce 2 | 29
O KOM JE ŘEČ? Audio 02_08

Этот великий русский писатель родился в  Москве, в  дворянской семье.


За свою короткую жизнь он успел написать множество стихов, повестей,
рассказов, драм. Вершина его творчества  – роман в  стихах «Евгений
Онегин». Поэт был смертельно ранен на дуэли и через два дня скончался.

Klíč: – Вы были в другом городе?


– Да, в Петербурге. Я была там с другом, он из Словакии.
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  – А как его зовут?
cv. 2 1. Как дела у брата? – У него/брата всё отлично. 2. Привет, – Вацлав, вы его видели на концерте. А как у вас дела?
Саша! Рад тебя видеть. 3.  Я  вернулся из отпуска на прошлой
– Спасибо, не жалуюсь. Вчера я  был в  клубе, потом гулял по
неделе. 4. Вчера он сдал экзамен в университет. 5. Что случилось? –
городу.
Я потерял телефон. 6. Извини, мне пора, вот мой автобус. 7. Как
у вас дела? – К сожалению, не очень. 8. Ольга болела на прошлой – Понятно. К сожалению, мне пора. Всего хорошего!
неделе, но сейчас она в полном порядке. – До свидания!
cv. 3 1d, 2e, 3h, 4a, 5c, 6g, 7b, 8f cv. 11
cv. 4 1. без брата, студента, телефона, экзамена, носа, Адама
2.  к  внуку, отпуску, парку, университету, периоду, чеху 3.  вижу 6
клуб, свет, студента, автобус, друга, Антона 4. о городе, концерте,
словаке, конфликте, Душане, телефоне 5.  с  братом, Виктором, 4 5 Ж
концертом, экзаменом, Кириллом, приветом 6. из отпуска, парка,
клуба, университета, Владимира, города 7.  в  отъезде, отпуске, 1 2 С Д А 8
парке, клубе, телефоне, университете
cv. 6 1. видеть, видел, видела, видело, видели 2.  слышать, Х П 3 П Е Л 7 П
слышал, слышала, слышало, слышали 3.  гулять, гулял, гуляла,
гуляло, гуляли 4. потерять, потерял, потеряла, потеряло, потеряли Н О Р М А Л Ь Н О
5.  болеть, болел, болела, болело, болели 6.  встречать, встречал,
встречала, встречало, встречали 7. извинить, извинил, извинила, Р И О С А Е К
извинило, извинили 8. быть, был, была, было, были 9. работать,
работал, работала, работало, работали 10. писать, писал, писала, О В Л И П А
писало, писали 11. делать, делал, делала, делало, делали 12. читать,
читал, читала, читало, читали Ш Е О Б Л
cv. 7 1. Я  видел(а) Антона в  университете. 2.  Ты слышал(а) о
концерте? 3. Он потерял телефон. 4. Она была в отъезде. 5. Мы О Т Д О О
сдали экзамен в университет. 6. Вы видели Антона на концерте.
7.  Они болели. 8.  Марина встретила друга в  клубе. 9.  Что Е Х
случилось? 10. Родители приехали из города.
cv. 8   Audio 02_06 Привет, Олег! У  меня всё хорошо. На Ц О
прошлой неделе я вернулся из отпуска. Родители приехали домой
вчера, они были в  другом городе. К  сожалению, мама немного
cv. 12 1. Как (у  тебя) дела?  – Ничего, спасибо. А  ты как?
болела, но сейчас она в полном порядке.
2. Привет, Моника! Как поживаешь? Я давно тебя не видел. 3. Брат
Недавно я гулял в парке и встретил Кирилла. Дела у него не очень. вернулся из отпуска? Как у него дела? 4. Сейчас он(а) на концерте
Он не сдал экзамен в университет. А ещё я недавно видел в клубе в клубе с другом. 5. Что случилось, Саша? 6. Я был в отъезде, но
Адама, друга из Чехии. вчера я вернулся. 7. К сожалению, дела у меня не очень, я болела
Как у тебя дела? Как семья? Передавай всем от меня привет. и на прошлой неделе я потеряла телефон. 8. Извини, но мне пора.
cv. 9 1. Я  давно тебя не видел. 2.  Как у  вас дела? 3.  Мне, 9.  Вчера в клубе вы видели Антона. 10. Не вешайте нос, Виктор,
к сожалению, пора. 4. Я очень рад за тебя. 5. Сейчас он в полном это не конец света! 11. Вы были вчера на концерте? – Нет, я болел.
порядке. 6.  Привет ему от меня. 7. Они были в отпуске на прошлой 12. Привет от меня Адаму.
неделе. 8. Мы только вчера вернулись из другого города.
 O KOM JE ŘEČ? Tento veliký ruský spisovatel se narodil v Moskvě,
cv. 10 Audio 02_07 ve šlechtické rodině. Během svého krátkého života stihl napsat spoustu
– Здравствуйте, Оксана! Я очень рад вас видеть. Как поживаете? veršů, novel, povídek, dramat. Vrcholem jeho tvorby je román ve verších
– Добрый день, Алексей! Ничего. Я  была в  отпуске, приехала Evžen Oněgin. Básník byl smrtelně raněn v souboji a za dva dny zesnul.
только на прошлой неделе. (Alexandr Sergejevič Puškin)

30 | Lekce 2
3
Моя семья
Moje rodina

Ve třetí lekci se naučíte představit svoji rodi-


nu a  osvojíte si pojmenování příbuzenských
vztahů. Z  gramatiky se naučíte skloňovat
tvrdá podstatná jména tentokrát rodu žen-
ského, seznámíte se s  užíváním slovesa mít
v  ruštině a  se základními číslovkami. Veške-
rou probranou látku si opět procvičíte ve cvi-
čeních. Můžeme se do toho pustit J.

Víte, že…
… do ruské říjnové revoluce v roce 1917 byla ruská rodina podle počtu členů rodiny jednou z největších na ce-
lém světě? Osm dětí v ruské rodině se tehdy považovalo za malý počet, obvykle bylo v rodině 12–14 dětí. V sou-
časnosti má ale ruská rodina v průměru jedno až dvě děti, čímž se podle počtu členů řadí k nejmenším rodinám
ze všech států světa.

Lekce 3 | 31
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 03_01

 Меня зовут Ярослав, я из России. У меня есть Jmenuji se Jaroslav, jsem z Ruska. Mám ženu,
жена, её зовут Оксана. Мы женаты уже четыре jmenuje se Oxana. Jsme svoji již čtyři roky.
года. В прошлом году у нас родился сын Иван. Мой Minulý rok se nám narodil syn Ivan. Můj
младший брат Александр пока холост, но у него mladší bratr Alexandr je zatím svobodný, ale
есть девушка Лариса. Они вместе два года. А моя má přítelkyni Larisu. Jsou spolu dva roky.
старшая сестра Ирина была замужем, но сейчас она A moje starší sestra Irina byla vdaná, ale
в разводе. Её дочка Виктория – моя племянница. nyní je rozvedená. Její dcera Viktorie je moje
Кстати, бывший муж Ирины – мой друг. Мои neteř. Mimochodem, bývalý manžel Iriny je
родители уже на пенсии, поэтому у них есть время můj kamarád. Moji rodiče jsou již v důchodu,
на внука и внучку. proto mají čas na vnuka a vnučku.

2. Audio 03_02

 Привет, бабушка! Где ты была? Ahoj, babičko! Kde jsi byla?


 Здравствуй, Вера! Я была в магазине, завтра у нас Ahoj, Věro! Byla jsem v obchodu, zítra máme
семейный обед. rodinný oběd.
 Ты даже составила список гостей! Ну, и кто же там? Dokonce sis udělala seznam hostů! No, a kdo
tam je tedy?
 Ты, я, твои родители, тётя Света и дядя Саша Ty, já, tvoji rodiče, teta Světa a strýc Saša
с детьми… s dětmi…
 А они уже вернулись из отпуска? A oni se už vrátili z dovolené?
 Конечно… Потом моя сестра Галина с мужем Ovšem… Poté moje sestra Galina
и внучкой… s manželem a vnučkou…
 А ещё ты забыла про Марину! A ještě jsi zapomněla na Marinu!
 Я не забыла, просто ты меня перебила. Конечно, Já jsem nezapomněla, zkrátka jsi mě
Марина с мамой и папой тоже, это ведь моя внучка, přerušila. Ovšem, Marina s mámou a tátou
как и ты! také, vždyť je to moje vnučka, jako jsi ty!

32 | Lekce 3
print-binwfl6-margin-0

3. Audio 03_03

 Привет, Анна! Ahoj, Anno!


 Привет, Борис! Как дела? Ahoj, Borisi! Jak se máš?
 Хорошо, спасибо. Кстати, я тебя вчера видел Dobře, děkuji. Mimochodem, včera jsem tě
в парке. Я был там на прогулке с собакой. А ты viděl v parku. Byl jsem tam na procházce
сидела на скамейке и разговаривала с мамой, а меня se psem. Seděla jsi na lavičce a povídala sis
даже не заметила. s mámou, a mě sis ani nevšimla.
 Странно, ведь моя мама в командировке в Москве. To je divné, vždyť moje máma je na služební
А я вчера весь день была на работе. cestě v Moskvě. A já včera byla celý den
v práci.
 Действительно странно! Кого же я тогда встретил To je opravdu divné! Tak koho jsem to tedy
в парке? v parku potkal?
 Ааа, я поняла! Ты видел мою сестру и мою бабушку, Aaa, už tomu rozumím! Viděl jsi moji sestru
она так похожа на маму! a moji babičku, ona se mámě tak podobá!
 А у тебя есть сестра? A ty máš sestru?
 Да, есть, мы очень похожи! Ещё у нас есть два брата, Ano, mám, jsme si velmi podobné. Ještě
ты разве не знал? máme dva bratry, cožpak jsi to nevěděl?
 Нет, не знал. Теперь всё понятно. Ne, nevěděl. Teď už všechno chápu.

4. Audio 03_04

 Макс! Поздравляю! Maxi! Blahopřeji!


 А что случилось? A co se stalo?
 Как что? Ты ведь уже папа, не так ли? Jak co? Vždyť je z tebe už táta, není to snad
pravda?
 Как папа? Я? Когда? Jak táta? Já? Kdy?
 На прошлой неделе у вас с женой родилась дочка, Minulý týden se tobě a tvé manželce narodila
разве не так? dcera, nebo ne?
 С женой? Но у меня нет жены! У меня даже девушки Manželce? Ale já nemám ženu! Dokonce
нет! И тем более у меня нет дочки! И вообще я не nemám ani přítelkyni! A tím spíš nemám
Максим, меня зовут Михаил. dceru! A už vůbec nejsem Maxim, jmenuji se
Michail.
 Ой, извините, я обознался. Ahá, promiňte mi, spletl jsem se.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 03_05

бывший bývalý время, времени (s) čas


ведь vždyť встретить potkat
вместе spolu, dohromady год, года (m) rok
вообще (вообще не) vůbec (vůbec ne) гость, гостя (m) host

Lekce 3 | 33
даже dokonce обед, обеда (m) oběd
девушка, девушки (ž) slečna, dívka, обознаться poplést si, splést se
přítelkyně подумать pomyslet si
действительно opravdu, skutečně, поздравлять blahopřát, gratulovat
doopravdy понять pochopit, porozumět
дочка, дочки (ž) dcera потом potom, poté
жена, жены (ž) manželka, žena поэтому proto
женат ženatý прогулка, прогулки (ž) procházka
забыть zapomenout просто zkrátka, prostě,
заметить všimnout si, jednoduše
zpozorovat разве cožpak
замужем vdaná
развод, развода (m) rozvod
звонить telefonovat, volat
разговаривать hovořit, mluvit
когда kdy
семейный rodinný, rodinná
командировка, командировки (ž) služební cesta sestra
сестра, сестры (ž)
конечно ovšem sedět
сидеть
кстати mimochodem скамейка, скамейки (ž) lavička
магазин, магазина (m) obchod собака, собаки (ž) pes
младший mladší список, списка (m) seznam
муж, мужа (m) manžel, muž старший starší
написать napsat теперь teď

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 03_06

в прошлом году minulý rok


быть замужем být vdaná
быть женат být ženatý
быть холост být svobodný
быть на пенсии být v důchodu
быть в разводе být rozvedený / rozvedená
быть в командировке být na služební cestě
быть на работе být v práci
перебить (речь) přerušit (řeč)
Здравствуй! Ahoj!
У нас родился сын. / У нас родилась дочка. Narodil se nám syn. / Narodila se nám dcera.
Я забыл про брата. Zapomněl jsem na bratra.
Всё понятно. Všechno je jasné.
Она похожа на маму. Ona se podobá mámě.
Он похож на брата. On se podobá bratrovi.

34 | Lekce 3
Мы очень похожи. Jsme si velmi podobní.
Действительно странно. To je opravdu divné.
И тем более … Tím spíš…

PAMATUJTE:
забыть про кого / про что zapomenout na koho / na co
быть похож/а на кого / на что být podobný komu / čemu

ZÁKLADNÍ PŘÍBUZENSKÉ VZTAHY Audio 03_07

отец / папа мать / мама otec / táta matka / máma


брат сестра bratr sestra
дедушка бабушка dědeček babička
внук внучка vnuk vnučka
сын дочка syn dcera
дядя тётя strýc teta
племянник племянница synovec neteř
двоюродный двоюродная
bratranec sestřenice
брат сестра

Lekce 3 | 35
ZAPAMATUJTE SI TAKÉ:
вчера – сегодня – завтра
včera – dnes – zítra

в прошлом году – в этом году – в будущем году


minulý rok – tento rok – příští rok

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ TVRDÝCH PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO
V JEDNOTNÉM ČÍSLE
Již znáte mnoho podstatných jmen ženského rodu, která jsou zakončena na samohlásku -a. Nyní se seznámíte se
všemi pády takových podstatných jmen. Mějte stále na vědomí, že v ruštině oslovujeme pomocí 1. pádu. Jako vzory
použijeme podstatná jména, která se objevila v textu této lekce – мама pro životná podstatná jména a работа pro
neživotná podstatná jména.

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. мама работа кто? что?
2. мамы работы без, из
3. маме работе к
4. маму работу вижу (vidím)
6. маме работе о, в
7. мамой работой с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. Mějte neustále na paměti, že se v  ruštině po к, г, х píše vždy měkké и. Pokud budeme skloňovat podstatná
jména девушка, дочка, подруга a mnoho dalších, skloňují se podle vzoru мама, ale ve 2. pádu bude měkké
и – девушки, дочки, подруги.

36 | Lekce 3
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY 0–20 V PRVNÍM PÁDU Audio 03_08

0 ноль / нуль
1 один, одна, одно
2 два, две, два
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
21 двадцать один

Zapamatujte si přízvuky. Mějte také na paměti, že složené číslovky se píší zvlášť (двадцать один, двадцать два,
двадцать три atd.).

ZÁPOR U SLOVES
V textu jste se setkali se záporem u sloves – … а меня даже не заметила… Pamatujte si, že na rozdíl od češtiny se
záporka не v ruštině píše vždy odděleně (я не работал, ты не сидел на скамейке, они не разговаривали atd.).

SLOVESO MÍT V RUŠTINĚ


1. Vazba У МЕНЯ + ЕСТЬ + podstatné jméno v 1. pádu
Přečtěte si následující úryvky vět, na které jste narazili již v úvodním textu:
У меня есть жена…
У него есть девушка…
V  ruštině jsou v  hojné míře zastoupeny věty s  předložkovou vazbou у  + podstatné jméno či osobní zájmeno
ve 2. pádu, po které může následovat slovo есть a poté podstatné jméno v 1. pádu. Takovým vazbám v češtině
odpovídají věty se slovesem mít (vlastnit):
Mám manželku…
Má přítelkyni…

Lekce 3 | 37
Pozorujte:
У брата есть кошка. Bratr má kočku.
У мамы есть собака. Máma má psa.
У меня есть машина. Mám auto.
V těchto větách stojí podstatné jméno nebo osobní zájmeno ve 2. pádu. Některá zájmena ve 2. pádu již znáte, nyní
si osvojíte všechna. Vazbu у + 2. pád osobního zájmena se naučte nazpaměť:

у меня у нас
у тебя у вас
у него / у неё у них

2. Záporová vazba У МЕНЯ + НЕТ + podstatné jméno v 2. pádu


Zápor se u této vazby tvoří záporkou нет. Slovo есть se v záporu již nevyskytuje. Dobře si zapamatujte, že dané
slovo v záporu je v ruštině VŽDY ve 2. pádu:
У меня нет жены. Nemám manželku.
У меня нет девушки. Nemám přítelkyni.
У брата нет кошки. Bratr nemá kočku.
У мамы нет собаки. Máma nemá psa.
У меня нет машины. Já nemám auto.

3. Vazba У МЕНЯ + podstatné jméno v 1. pádu bez slova ЕСТЬ


Zmíněná vazba se často vyskytuje bez slova есть. Slovo есть se neužívá zpravidla tehdy, mluvíme-li blíže o názvech,
jménech, vlastnostech a dalších bližších charakteristikách předmětu, osoby, věci apod. Pozorujte:
У брата кошка Сиси. Bratr má kočku Sisi.
У мамы новая собака. Máma má nového psa.
У меня новая машина. Mám nové auto.
Zápor se tvoří stejně jako u vazby se slovem есть. Dobře si zapamatujte, že dané slovo v záporu je v ruštině VŽDY
ve 2. pádě:
У брата нет кошки Сиси. Bratr má kočku Sisi.
У мамы нет новой собаки. Máma má nového psa.
У меня нет новой машины. Nemám nové auto.

38 | Lekce 3
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první text k této lekci 4. Podstatná jména v závorkách dejte do správného
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení tvaru.
správná  , nebo chybná .
A вернуться из (командировка, Москва, Прага)
A У Ярослава и Оксаны есть сын. B приехать к (Оксана, мама, Ольга, сестра)
B Александр – старший брат Ярослава. C забыть про (работа, внучка, собака, чешка)
C Александр женат на Ларисе. D встретить в (Москва, Прага, книга)
D У Ярослава нет сестры. E разговаривать с (жена, дочка, Лариса, Марина)
E Ирина – племянница Ярослава. F быть похож на (мама, бабушка, сестра, внучка)
F Иван и Виктория – брат и сестра. G потерять (девушка, жена, собака, работа)
G Ирина замужем, у неё есть дочка. H у меня нет (подруга, машина, собака, дочка)
H Родители Ирины на пенсии. 5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.

2. Uhodněte, o kom je řeč? 1. Мы вчера вернулись из (командировка).


2. На (скамейка) сидела девушка и читала (книга).
A сын сына  – ________________ 3. Я разговаривал с (бабушка). 4. Тётя Ирина
B дочь сестры  – ________________ позвала нас на (прогулка). 5. Александр очень
C мама папы  – ________________ похож на (сестра). 6. Я вернулся с (работа)
D брат мамы  – ________________ поздно. 7. У (Антон) и (Лариса) вчера родилась
дочка! 8. Они были на (прогулка) с (собака).
E папа мамы  – ________________
9. У (Моника) нет (племянница). 10. Вы давно не
F дочка сына  – ________________ видели (Оксана)?
G дочка дяди  – ________________
6. Do textu doplňte vhodné koncovky a předložky.
H сын бабушки  – ________________ Pak si text poslechněte na CD. Audio 03_09
Вчера бабушка встретила в магазин… подруг… . Они
сначала (napřed) долго разговаривал…. в магазин…,
а потом на скамейк… в парк… . Подруга рассказала,
что к ней из Праг… приехалa дочк… с внучк… . Они
приехал… в отпуск… . … сожалению, сын подруг…
как раз (zrovna) был … отъезд…, поэтому он не
увиделся с сестр… . Бабушка была очень рада видеть
подруг… . Она пригласила её с дочк… и внучк…
в гости (na návštěvu).

3. Ve větách použijte vhodný výraz z nabídky.


A Мой дядя женат/холост, у него нет жены.
B Вчера отец уехал на пенсию/в командировку.
C Моя сестра давно замужем/жената.
D Я был в парке на прогулке/на работе.
E Мама с папой в отъезде/в разводе. Папа –
бывший муж мамы.
F Виктор был женат/замужем три года.

Lekce 3 | 39
7. Tvořte věty podle vzoru. 10. Do rozhovoru doplňte předložky. Poté si dialog
poslechněte a předložkové
Vzor: Адам – подруга > У Адама есть подруга.
vazby si zkontrolujte. Audio 03_10
A я – собака
B он – девушка – Привет, Саша! Рад тебя видеть!
– Привет, Максим! Как … тебя дела?
C мы – время
– Просто отлично! … прошлой неделе … нас
D ты – работа
родилась дочка!
E они – дочка
– Очень рад … вас! А … кого дочка похожа?
F она – сестра
– … меня, и … жену немного.
G вы – брат
– Понятно. А как жена? Всё … порядке?
H сестра – телефон – Да, спасибо. А ты как?
I Олег и Кирилл – племянница – Так себе. Вчера вернулся … командировки, а …
J бабушка – внучка следующей неделе опять … командировку. А …
K студент – сын тебя как дела … работе?
L брат – жена – Неплохо, но сейчас я … отпуске, дома … женой
и … дочкой. Даже и забыл … работу!
8. Věty dokončíte podle vzoru. Zaměňujte osoby, – Понятно! Привет им … меня!
o kterých mluvíte (у меня, у тебя, у негó…).
11. Poslechněte si text a níže uvedené věty doplňte
Vzor: У Моники есть сестра,… > …, а у меня нет
pomocí slov z nabídky. Audio 03_11
сестры.
A У Виктора есть работа, … дедушка дядя брат тётя
двоюродная сестра племянник внук
B У Александра есть телефон, …
племянница двоюродный брат
C У Ирины есть поддержка, …
A Павел – ______________ Галины.
D У Павла есть жена, … B Кирилл – ______________ Петра
E У студента есть брат, … и ______________ Ивана.
F У Галины есть книга, … C Мария – ______________ Олега.
G У Моники есть машина, … D Галина – ______________ Петра.
H У Оксаны есть друг, … E Иван – ______________ Валерии.
F Павел – ______________ Анны.
I У бабушки есть внук, …
G Иван – ______________ Валентины.
J У сестры есть кошка, …
H Мария – ______________ Павла.
9. Použijte slovo есть, pokud je to nutné.
12. Vyprávějte o sobě a své rodině. Pokuste se říct co
A У меня … машина. nejvíce vět.
B У Душана … подруга.
13. Znáte ruská jména? Zkuste spojit jména a jejich
C У Ольги … новая книга.
domácké podoby.
D У тебя … телефон?
Владимир Саша
E У нас сегодня … семейный обед. Виктор Вика
F У вас … работа? Ирина Ярик
G У студента … другая проблема. Александр Галя
H У бабушки … собака Жучка. Виктория Ира
I У нас … кошка. Борис Витя
Ярослав Ваня
J У них … важная работа.
Иван Боря
Павел Паша
Галина Вова

40 | Lekce 3
14. Přeložte do ruštiny. na koncertu viděla Olgu. 8. Na procházce jsem
1. Jsou svoji dva roky. 2. Minulý rok se nám narodila potkal sestru. 9. Manžel byl na služební cestě v Praze.
dcera Monika. 3. Nemá bratra, ale má bratrance. 10. Nemám přítelkyni. 11. Dcera se podobá mámě.
4. Zapomněla jsem na babičku! 5. Je rozvedený už 12. Nemáme psa, ale máme kočku.
pět let. 6. Rodiče jsou už v důchodu. 7. Včera jsem

O KOM JE ŘEČ? Audio 03_12

Судьба этой, пожалуй, самой известной русской семьи трагична. Её представители были у власти в России
более трёхсот лет. Первым русским царём из этой династии был Михаил, последним – Николай II. В 1918
году последний российский император и  его семья были расстреляны. Назовите фамилию этой семьи
и целой правящей династии.

Lekce 3 | 41
Klíč: – Просто отлично! На прошлой неделе у нас родилась дочка!
– Очень рад за вас! А на кого дочка похожа?
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  – На меня, и на жену немного.
cv. 2 1. внук 2.  племянница 3.  бабушка 4.  дядя 5.  дедушка – Понятно. А как жена? Всё в порядке?
6. внучка 7. двоюродная сестра 8. папа/дядя
– Да, спасибо. А ты как?
cv. 3 1. холост 2.  в  командировку 3.  замужем 4.  на прогулке
– Так себе. Вчера вернулся из командировки, а  на следующей
5. в разводе 6. женат
неделе опять в командировку. А у тебя как дела на работе?
cv. 4 1. вернуться из командировки, Москвы, Праги 2. приехать
– Неплохо, но сейчас я в отпуске, дома с женой и с дочкой. Даже
к Оксане, маме, Ольге, сестре 3. забыть про работу, внучку, собаку,
и забыл про работу!
чешку 4.  встретить в  Москве, Праге, книге 5.  разговаривать
с  женой, дочкой, Ларисой, Мариной 6.  быть похож на маму, –П онятно! Привет им от меня!
бабушку, сестру, внучку 7. потерять девушку, жену, собаку, работу Audio 03_11 У Ивана два сына – Пётр и Павел. У Петра
cv. 11   
8. у меня нет подруги, машины, собаки, дочки две дочки – Мария и Анна. У Павла сын Кирилл и дочка Валерия.
cv. 5 1. из командировки 2. на скамейке, книгу 3. с бабушкой У  Анны есть сын, его зовут Олег. У  Валентины, сестры Ивана,
4. на прогулку 5. на сестру 6. с работы 7. у Антона и Ларисы 8. на тоже есть дети – сын Виктор и дочь Галина.
прогулке с собакой 9. у Моники, племянницы 10. Оксану 1. Павел – двоюродный брат Галины.
cv. 6 Audio 03_09 2. Кирилл – племянник Петра и внук Ивана.
Вчера бабушка встретила в магазине подругу. Они сначала долго 3. Мария – тётя Олега.
разговаривали в магазине, а потом на скамейке в парке. Подруга 4. Галина – двоюродная сестра Петра.
рассказала, что к  ней из Праги приехалa дочка с  внучкой. Они 5. Иван – дедушка Валерии.
приехали в  отпуск. К  сожалению, сын подруги как раз был 6. Павел – дядя Анны.
в отъезде, поэтому он не увиделся с сестрой. Бабушка была очень
7. Иван – брат Валентины.
рада видеть подругу. Она пригласила её с  дочкой и  внучкой
в гости. 8. Мария – племянница Павла.
cv. 7 1. У меня есть собака. 2. У него есть девушка. 3. У нас есть cv. 13 Владимир – Вова, Виктор – Витя, Ирина – Ира, Александр –
время. 4. У тебя есть работа. 5. У них есть дочка. 6. У неё есть сестра. Саша, Виктория – Вика, Борис – Боря, Ярослав – Ярик, Иван –
7. У вас есть брат. 8. У сестры есть телефон. 9. У Олега и Кирилла Ваня, Павел – Паша, Галина – Галя
есть племянница. 10. У бабушки есть внучка. 11. У студента есть cv. 14 1. Они женаты два года. 2. В прошлом году у нас родилась
сын. 12. У брата есть жена. дочка Моника. 3. У него/неё нет брата, но есть двоюродный брат.
cv. 8 1. … нет работы 2. … нет телефона 3. … нет поддержки 4. Я забыла про бабушку! 5. Он в разводе уже пять лет. 6. Родители
4. …нет жены 5. …нет брата 6. … нет книги 7. … нет машины уже на пенсии. 7. Вчера на концерте я видела Ольгу. 8. На прогулке
8. … нет друга 9. … нет внука 10. … нет кошки я встретил сестру. 9. Муж был в командировке в Праге. 10. У меня
нет подруги. 11. Дочка похожа на маму. 12. У нас нет собаки, но
cv. 9 1. У  меня есть машина. 2.  У  Душана есть подруга.
(у нас) есть кошка.
3. У Ольги новая книга. 4. У тебя есть телефон? 5. У нас сегодня
семейный обед. 6. У вас есть работа? 7. У студента другая проблема.  O KOM JE ŘEČ? Osud této patrně nejznámější ruské rodiny je tra-
8. У бабушки собака Жучка. 9. У нас есть кошка. 10. У них важная gický. Její představitelé byli v Rusku u moci více než 300 let. Prvním
работа. ruským carem z této dynastie byl Michail a posledním byl Nikolaj II.
cv. 10 Audio 03_10 V  roce 1918 byli poslední ruský imperátor i  jeho rodina zastřeleni.
– Привет, Саша! Рад тебя видеть! Uveďte příjmení této ruské rodiny i celé vládnoucí dynastie.
(Dynastie Romanovců)
– Привет, Максим! Как у тебя дела? 

42 | Lekce 3

4
Что? Где? Когда?
Co? Kde? Kdy?

Ve čtvrté lekci se zaměříme na tvoření otázek


a zejména na jejich intonaci, naučíte se sklo-
ňovat tvrdá podstatná jména středního rodu
v  jednotném čísle, tvořit budoucí čas od ne-
dokonavých ruských sloves a  seznámíte se
s další gramatikou, kterou si opět budete moci
procvičit ve cvičeních. Můžeme se vrhnout do
čtvrté lekce J.

Víte, že…
… již od roku 1975 v ruské televizi běží
populární televizní pořad Что? Где?
Когдá?, ve kterém se může stát milio-
nářem úplně každý divák? Zúčastnit
se tohoto soutěžního pořadu může
totiž každý, kdo pošle zajímavý dotaz,
a  svým dotazem se tak postaví tzv.
znalcům (v  pořadu soutěží dvě skupi-
ny  – diváci a  znalci). Pokud znalci na
otázku neumí odpovědět, bod dosta-
nou diváci. Hraje se do šesti plusových
bodů a v případě, že vyhrají diváci, tak
ti, kteří položili otázky, na které znalci
neznali odpověď, dostávají peněžitou
výhru, která může přesáhnout i milion
rublů.

Lekce 4 | 43
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 04_01

 Иван, когда ты вернулся из отпуска? Ivane, kdy ses vrátil z dovolené?


 На прошлой неделе. Minulý týden.
 А как отдохнул? A jak sis odpočinul?
 Просто чудесно! Мы были в отличном месте. Там Zkrátka skvěle! Byli jsme na výborném místě.
круглый год лето! Je tam celý rok léto!
 Вот это да! А ты был там с братом? No teda! A byl jsi tam s bratrem?
 Нет, со своей девушкой. Кстати, скоро она будет Ne, se svou přítelkyní. Mimochodem, brzy
моей женой! bude mojí ženou!
 Поздравляю! А когда свадьба? Blahopřeji! A kdy bude svatba?
 В следующем году. Příští rok.
 А кто она? Откуда? Я никогда вас не видел вместе. A kdo to je? Odkud? Nikdy jsem vás neviděl
pohromadě.
 Она из Чехии, её зовут Моника. Ona je z Česka, jmenuje se Monika.
 А сколько ей лет? A kolik je jí let?
 Антон, извини, но я не буду отвечать на этот Antone, promiň, ale na tuto otázku nebudu
вопрос. По-моему, это не твоё дело. odpovídat. Podle mě to není tvoje věc.

2. Audio 04_02

 Добрый день, я работник центра социальных Dobrý den, jsem pracovník centra
исследований. У меня к вам несколько společenského mínění. Mám na vás několik
вопросов. otázek.
 Да, пожалуйста. Ano, prosím.
 Как вас зовут? Jak se jmenujete?
 Борис Яковлев. Boris Jakovlev.
 А по отчеству? A jaké je vaše jméno po otci?
 Антонович. Antonovič.
 Борис Антонович, вы женаты? Borisi Antonoviči, jste ženatý?
 Да, я женат уже 10 лет. Ano, jsem ženatý už 10 let.
 У вас есть дети? Máte děti?
 Конечно, девочка и мальчик. Ovšem, holčičku a chlapce.
 А сколько им лет? A kolik je jim let?
 Дочке 7 лет, а сыну 3 года. Dceři je 7 let a synovi 3 roky.
 Где и кем вы работаете? Kde a jako kdo pracujete?
 Я работаю директором в школе. Pracuji jako ředitel ve škole.
 Вы довольны своей работой? Jste se svou prací spokojený?
 В целом, да. Vcelku ano.
 Спасибо за участие в опросе! Děkuji za vaši účast v průzkumu!

44 | Lekce 4
3. Audio 04_03

 Павлик, ты опять не помыл руки с мылом! Ведь это Pavlíku, opět sis neumyl ruce mýdlem! Vždyť
наше правило – мыть руки перед едой! Ты не будешь to je naše pravidlo – mýt si ruce před jídlem!
обедать с такими руками! Nebudeš obědvat s takovýma rukama!
 Ну мама! Ты как всегда! Я ведь не буду голодным Ale mami! Ty jsi jako vždycky! Vždyť snad
целый день! nebudu celý den o hladu!
 Конечно, не будешь! Ты будешь слушать маму Ovšem, nebudeš! Budeš poslouchat mámu
и делать то, что я сказала! a dělat to, co řeknu!
 Но ведь я помыл руки и даже лицо, но только без Ale vždyť jsem si umyl ruce, a dokonce
мыла! Разве этого мало? obličej, jenom bez mýdla! Cožpak je to málo?
 К сожалению, мало, сынок. Bohužel, málo, synku.
 А что такого чудесного в мыле? A co je tak kouzelného v mýdle?
 Как что? Мыло – это чистота! Jak co? Mýdlo, to je čistota!
 А зачем нам чистота? A na co je nám čistota?
 Чистота – это здоровье! Čistota je zdraví!
 Значит, если я не буду мыть руки, я буду болеть? To znamená, že jestli si nebudu mýt ruce, tak
budu nemocný?
 Конечно! Ovšem!
 Ура!!! Я никогда не буду мыть руки! Потому что Hurááá! Nikdy si nebudu mít ruce! Protože
потом я буду болеть и не буду ходить в школу! pak budu nemocný a nebudu chodit do školy!

Lekce 4 | 45
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 04_04

вопрос, вопроса (m) otázka отдохнуть odpočinout si


голодный hladový, nenajedený отличный skvělý, výborný
девочка, девочки (ž) holčička отчество, отчества (s) jméno po otci
делать dělat пожалуйста prosím
день, дня (m) den помыть umýt
директор, директора (m) ředitel потому что protože
еда, еды (ž) jídlo, strava правило, правила (s) pravidlo
ездить jezdit работать pracovat
зачем proč работник, работника (m) pracovník,
zaměstnanec
здоровье, здоровья (s) zdraví
свадьба, свадьбы (ž) svatba
исследование, исследования (s) výzkum, průzkum
сказать říct
круглый kulatý, kruhový
сколько kolik
лето, лета (s) léto
скоро brzy
лицо, лица (s) obličej
слушать poslouchat
мало málo
социальный sociální, společenský
мальчик, мальчика (m) chlapec
сынок, сынка (m) synek, synáček
место, места (s) místo утро, утра (s) ráno
мыло, мыла (s) mýdlo участие, участия (s) účast
мыть mýt ходить chodit
несколько několik целый celý
никогда nikdy центр, центра (m) centrum
обедать obědvat чистота, чистоты (ž) čistota
опрос, опроса (m) průzkum, anketa, чудесно skvěle, báječně
dotazování чудесный kouzelný, zázračný,
опять opět, znovu báječný
отвечать odpovídat школа, школы (ž) škola

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 04_05

круглый год celý rok


Вот это да! No teda!
в следующем году / в будущем году příští rok
По-моему… Podle mě / Podle mého názoru…
Это не твоё дело. To není tvoje věc.
Кем вы работаете? Pracujete jako kdo?
Вы довольны своей работой? Jste spokojený se svojí prací?
В целом, да. Vcelku ano.

46 | Lekce 4
Спасибо за участие. Děkuji za účast.
помыть руки umýt si ruce
слушать маму poslouchat mámu
Значит… To znamená…

PAMATUJTE:
быть доволен / довольна чем být spokojen / spokojena s čím

ZOPAKUJTE SI ZÁKLADNÍ TÁZACÍ SLOVA: Audio 04_06

Кто? Kdo?
Что? Co?
Где? Kde?
Когда? Kdy?
Как? Jak?
Сколько? Kolik?
Почему? Proč?
Откуда? Odkud?

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ TVRDÝCH PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO
V JEDNOTNÉM ČÍSLE
V úvodních dialozích bylo uvedeno několik podstatných jmen středního rodu, která jsou zakončena samohláskou -o.
Nyní se seznámíte se všemi pády takových podstatných jmen. Pozorně se skloňování středního rodu typu правило
naučte:
PÁD NEŽIVOTNÁ Pomůcka
1. правило что?
2. правила без, из
3. правилу к
4. правило вижу (vidím)
6. правиле о, в
7. правилом с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. Všimněte si, že skloňování podstatných jmen středního rodu typu правило, место, лето, болото, лицо, мыло
apod. je podobné jako skloňování neživotných podstatných jmen mužského rodu.

Lekce 4 | 47
ČASOVÁNÍ SLOVESA BÝT A TVOŘENÍ BUDOUCÍHO ČASU
U NEDOKONAVÝCH SLOVES
Budoucí čas u nedokonavých sloves – u sloves, jež vyjadřují děj, který trval, trvá nebo bude trvat a o ukončení
děje nevypovídá  – se v  ruštině tvoří stejným způsobem jako v  čestině, a  to tvarem slovesa být a  infinitivem
nedokonavého slovesa (Budu pracovat – Я буду работать). Tvoření budoucího času je jednoduché, ale je nutno
znát tvary slovesa быть, které si nyní osvojíte:

я буду мы будем
ты будешь вы будете
он, она, оно будет они будут

Pro vytvoření budoucího času k těmto tvarům pouze přidáme infinitiv nedokonavého slovesa.
Pozorujte:

я буду работать мы будем работать


ты будешь работать вы будете работать
он, она, оно будет работать они будут работать

Pozorně si pročtěte další příklady:


Я буду ходить в школу. Já budu chodit do školy.
Ты будешь слушать свою маму! Ty budeš poslouchat svoji mámu!
Сестра будет обедать с мамой. Sestra bude obědvat s mámou.
Брат будет работать директором. Bratr bude pracovat jako ředitel.
Мы будем звонить Ивану. My budeme telefonovat Ivanovi.
Вы не будете разговаривать с бабушкой? Vy nebudete hovořit s babičkou?
Дети будут отвечать на вопросы родителей. Děti budou odpovídat na otázky rodičů.

INTONACE OTÁZEK
Ruská tázací věta je charakteristická tím, že klade důraz na nejdůležitější slovo v otázce nebo na tázací slovo.
Pročtěte si následující příklady a poslechněte si je na nahrávce.
1. Tázacím slovem rozumíme tázací zájmena где, кто, когда atd. Poslouchejte: Audio 04_07
Где брат?
Кто этот человек?
Как у тебя дела?
Что это?
Когда он обедал?
2. Stejně jako v  češtině i  v  ruštině nalezneme otázky bez tázacího slova, poté klademe důraz na zmiňované
nejdůležitější slovo (na slovo, na které se ptáme, které nás nejvíce zajímá). Pokud je toto slovo víceslabičné, leží
hlavní důraz na přízvučné slabice. Je na mluvčím, na které slovo dá důraz. Srovnejte – ptáme se vždy na tučně
vyznačená slova. Poslouchejte: Audio 04_08
Ты сегодня будешь работать с братом?
Ты сегодня будешь работать с братом?
Ты сегодня будешь работать с братом?
Zapamatujte si, že mluvčí tón zvyšuje na přízvučné slabice nejdůležitějšího slova a po vyslovení této slabiky hlas
ihned klesá do hlubší polohy a stejně hlubokým tónem vyslovíme i zbytek věty. Na rozdíl od češtiny tedy na konci
otázky tón hlasu nestoupá!

48 | Lekce 4
JMÉNO PO OTCI
V úvodním dialogu jste se seznámili s oslovením Борис Антонович Яковлев. Антонович je tzv. отчество neboli
jméno po otci. Jméno po otci se tvoří od křestního jména otce, a to následovně:
1. Příponami -ович / -овна u těch jmen, která končí na tvrdou souhlásku:

Антон → Антонович, Антоновна


Владимир → Владимирович, Владимировна
Виктор → Викторович, Викторовна
Борис → Борисович, Борисовна

2. Příponami -евич / -евна u ostatních případů (až na některé vzácné výjimky, kte-
ré záměrně neuvádíme):

Алексей → Алексеевич, Алексеевна


Сергей → Сергеевич, Сергеевна
Дмитрий → Дмитриевич, Дмитриевна
Николай → Николаевич, Николаевна

Mějte na paměti, že jméno po otci ve spojení s křestním jménem se běžně užívá při vykání, zdvořilém oslovení,
oslovení osoby nadřízené, starší apod.
Zapamatujte si:

jméno – имя: Александр Владимир


jméno po otci – отчество: Сергеевич Владимирович
příjmení – фамилия: Пушкин Путин

Lekce 4 | 49
ZAPAMATUJTE SI:
СКОЛЬКО кому ЛЕТ?

1 ГОД
2, 3, 4 ГОДА
5–20 ЛЕТ
21 ГОД
22, 23, 24 ГОДА
25, 26, 27, 28, 29 ЛЕТ

Pamatujte si, že výše uvedené pravidlo platí i pro složené číslovky:

Брату 21 год. Bratrovi je 21 let.


Сестре 22 года. Sestře je 22 let.
Ивану 26 лет. Ivanovi je 26 let.
Ольге 27 лет. Olze je 27 let.

Stejné pravidlo platí i pro další číslovky, se kterými se postupně seznámíte v následujících lekcích.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog k této – Да, я женат.
lekci a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení – _______________?
správná  , nebo chybná .
– Уже три года.
A Иван с женой вернулись из отпуска – _______________?
на прошлой неделе.
– Да, есть. На прошлой неделе у меня родился сын.
B Моника – невеста Ивана.
– _______________?
C Антон знаком с Моникой. – Его зовут Денис.
D В следующем году у Антона будет свадьба. – Поздравляю вас!
E Будущая жена Ивана из Чехии.
3. Položte otázky k podtrženým slovům.
F Иван не знает, сколько лет Монике.
A a) Вчера я вернулся из командировки.
2. Doplňte otázky do dialogu. b) Вчера я вернулся из командировки.
– Добрый день. _______________? B a) Он женат уже три года.
b) Он женат уже три года.
– Владимир Королёв.
C a) Брат работает директором в школе.
– _______________? b) Брат работает директором в школе.
– Алексеевич.
D a) У сестры на прошлой неделе родилась дочка.
– _______________? b) У сестры на прошлой неделе родилась дочка.
– Я работаю в поликлинике. E a) В магазине я купил новое кресло.
– _______________? b) В магазине я купил новое кресло.
– Врачом. F a) Мы отлично отдохнули.
– _______________? b) Мы отлично отдохнули.

50 | Lekce 4
4. Do rozhovoru doplňte tázací slova 6. Vytvořte věty v budoucím času.
z nabídky. Poté si dialog poslechněte.
1. Я (работать) в школе. 2. Вы (разговаривать)
 Audio 04_09 с директором? 3. Дети (слушать) бабушку. 4. Мы
что как когда как откуда где как
 (мыть) руки перед едой. 5. Я (не отвечать) на этот
– Привет, Паша! …… дела? вопрос. 6. Ты (ходить) на прогулку с собакой. 7. Вы
(обедать)? 8. Она (быть) моей женой. 9. Родители
– Привет, Виктор! Хорошо, спасибо. Я давно тебя (гулять) в парке. 10. Работник центра социальных
не видел! …… ты был? исследований (задавать) вам вопросы. 11. Завтра
– Я был в отпуске с женой. я (быть) целый день на работе. 12. Бабушка
(сидеть) на скамейке в парке.
– А, понятно. А …… вы вернулись?
– На прошлой неделе. 7. Věty dokončete podle vzoru. Zaměňujte osoby,
o kterých mluvíte.
– А долго вы там были?
– Неделю. Vzor: Я завтра буду работать,… > а ты не
будешь работать.
– …… отдохнули?
A Я буду разговаривать с директором, …
– Отлично! А у тебя …… дела? B На следующей неделе мы будем отдыхать, ….
– Всё хорошо. Ко мне в гости приехал друг. C Вова будет мыть руки с мылом, …
– …… ? D Студенты будут отвечать на вопросы, …
– Из Словакии, он приехал в командировку. E Родители будут знакомиться с невестой, …
– Интересно. …… вы будете делать вечером? F Ты будешь гулять с собакой, …
– Мы будем дома, будем разговаривать и смотреть G Вы будете слушать папу, …
телевизор. H Мы будем обедать с чешкой, …

8. Poslechněte si následující věty a zvolte variantu, kde


je vyznačeno zdůrazněné slovo. Audio 04_10
A a) Ты будешь мыть руки с мылом?
b) Ты будешь мыть руки с мылом?
c) Ты будешь мыть руки с мылом?
B a) Мама вчера уехала в командировку в Ростов.
b) Мама вчера уехала в командировку в Ростов.
c) М ама вчера уехала в командировку в Pостов.
C a) Почему мы будем обедать в гостях?
b) Почему мы будем обедать в гостях?
c) Почему мы будем обедать в гостях?
D a) Завтра она будет моей женой.
b) Завтра она будет моей женой.
5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru. c) Завтра она будет моей женой.
1. Я буду мыть руки с (мыло). 2. Ты забыла E a) Моё отчество Антонович.
про (правило)? 3. Дедушка сидел в (кресло). b) Моё отчество Антонович.
4. Мы довольны (место), где мы были в отпуске.
c) Моё отчество Антонович.
5. Он увидел брата из (окно). 6. Машина не
могла сдвинуться с (место). 7. Она заказала
к обеду бокал (вино). 8. На десерт были булочки
с (повидло). 9. Родители разговаривали о (лето).
10. Он изменился в (лицо). 11. Сестра гуляла
в парке без (дело). 12. Я увидел отражение (odraz)
в (зеркало).

Lekce 4 | 51
9. Poslechněte si nahrávku a podtrhněte slovo, na 12. Od následujících vlastních jmen vytvořte jména
které je kladen důraz. Věty zopakujte. Zkuste je po otci.
přečíst s důrazem na jiná slova. Audio 04_11 Иван, Владимир, Алексей, Леонид, Олег, Сергей,
A Павлик не помыл руки с мылом перед обедом. Денис, Кирилл, Николай, Тимур, Александр,
B Мы отвечали на вопросы директора. Дмитрий, Филипп, Константин
C Они ездили в отпуск на машине. 13. Znáte tyto Rusy? Doplňte jejích jména po otci.
D Моя мама в командировке в Москве. K vyhledání neznámých osob použijte internet.
E Ты похож на папу. A Лев _______________ Толстой
F Сегодня Алексей на концерте в клубе. B Александр _______________ Пушкин
G Я потерял в школе телефон. C Владимир _______________ Путин
H Он болел на прошлой неделе. D Фёдор _______________ Достоевский
I В следующем году у нас будет свадьба. E Антон _______________ Чехов
J У меня к вам есть вопросы. F Михаил _______________ Горбачёв
10. Doplňte do vět slova год, гóда, лет. G Юрий _______________ Гагарин
1. Брату завтра будет двадцать …… . 2. Я не H Владимир _______________ Набоков
видел дедушку семь ……. ! 3. Борису один …… . I Иосиф _______________ Сталин
4. Сколько …… вы работаете в школе? – Уже J Сергей _______________ Прокофьев
четыре …… . 5. Дети начинают ходить в школу
14. Přeložte do ruštiny.
в семь …… . 6. Я не был в отпуске три …… !
7. Она была замужем всего два ……, но вот 1. Jsme spolu už tři roky, příští rok budeme mít svatbu.
уже восемь …… она в разводе. 8. Дедушка уже 2. Mám na vás několik dotazů. 3. Kde a jako kdo
budete pracovat? 4. Nebudu odpovídat na tuto otázku,
пятнадцать …… на пенсии. 9. Сколько …… вы
není to tvoje věc. 4. Kdy budeš mluvit s ředitelem
вместе? – Двадцать один ……. ! 10. Мы пять …… školy? 5. Celé ráno jsem byl na procházce v parku.
не были в России. 6. Příští týden budeme mít rodinný oběd. 7. Proč
sis neumyl ruce mýdlem? 8. Kdy budeš poslouchat
11. Představte si, že jste pracovník centra
mámu? 9. Co budete dělat příští rok? 10. Byl jste
společenského mínění. Položte co nejvíce dotazů
spokojený s obědem? 11. Chlapci jsou dva roky,
svému kamarádovi. (jak se jmenuje, kde pracuje,
holčičce je pět let. 12. Kde jsi? Brzy budeme obědvat.
má-li rodinu atd.)?

O KOM JE ŘEČ? Audio 04_12

Этот русский писатель, лауреат Нобелевской премии, родился в 1918 году на юге России. За антисталинские
настроения он неколько лет провёл в  лагерях. Позднее за свою политическую позицию был выслан из
Советского Союза, а его произведения были запрещены в стране. С 1974 года писатель жил в Германии,
Швейцарии, США. Известность к  нему пришла с  повестью «Один день Ивана Денисовича», его самое
знаменитое произведение – роман «Архипелаг ГУЛАГ». После распада СССР в 1994 году писатель вернулся
в Россию. Он умер в Москве в 2008 году.

52 | Lekce 4
Klíč: cv. 5 1. с мылом 2. про правило 3. в кресле 4. местом, в отпуске
5. из окна 6. с места 7. вина 8. с повидлом 9. о лете 10. в лице 11. без
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  дела 12. в зеркале
cv. 2 (Jedná se o možné odpovědi) cv. 6 1. буду работать 2. будете разговаривать 3. будут слушать
– Добрый день. Как вас зовут? 4.  будем мыть 5.  не буду отвечать 6.  будешь ходить 7.  будете
– Владимир Королёв. обедать 8.  будет 9.  будут гулять 10.  будет задавать 11.  буду
–А  по отчеству? 12. будет сидеть
– Алексеевич. cv. 8   Audio 04_10 1с, 2a, 3b, 4a, 5c
–Г де вы работаете? cv. 9   Audio 04_11 1. Павлик не помыл руки с мылом перед
– Я работаю в поликлинике. обедом. 2.  Мы отвечали на вопросы директора. 3.  Они ездили
– Кем вы работаете? в отпуск на машине. 4. Моя мама в командировке в Москве. 5. Ты
– Врачом. похож на папу. 6.  Сегодня Алексей на концерте в  клубе.
– Вы женаты? 7.  Я  потерял в  школе телефон. 8.  Он болел на прошлой неделе.
–Д а, я женат. 9.  В  следующем году у  нас будет свадьба. 10. У  меня к  вам есть
– Сколько лет вы женаты? вопросы.
– Уже три года.
cv. 10 1. лет 2. лет 3. год 4. лет, года 5. лет 6. года 7. года, лет 8. лет
– У вас есть дети?
9. лет, год 10. лет
–Д а, есть. На прошлой неделе у меня родился сын.
–К ак его зовут? cv. 12 Иванович/Ивановна, Владимирович/Владимировна,
– Его зовут Денис. Алексеевич/Алексеевна, Леонидович/Леонидовна, Олегович/
– Поздравляю вас! Олеговна, Сергеевич/Сергеевна, Денисович/Денисовна,
Кириллович/Кирилловна, Николаевич/Николаевна, Тимурович/
cv. 3
Тимуровна, Александрович/Александровна, Дмитриевич/
1. а) Когда ты вернулся/вернулась/вы вернулись из командировки? Дмитриевна, Филиппович/Филипповна, Константинович/
b) Откуда ты вчера вернулся/вернулась/вы вчера вернулись? Константиновна
2. a) Кто женат уже три года? cv. 13 1. Лев Николаевич Толстой 2.  Александр Сергеевич
b) Сколько лет/Как долго он уже женат? Пушкин 3.  Владимир Владимирович Путин 4.  Фёдор
3. a) Кем брат работает в школе? Михайлович Достоевский 5. Антон Павлович Чехов 6. Михаил
b) Где брат работает директором? Сергеевич Горбачёв 7.  Юрий Алексеевич Гагарин 8.  Владимир
4. a) Когда у сестры родилась дочка? Владимирович Набоков 9.  Иосиф Виссарионович Сталин
b) Кто родился у сестры на прошлой неделе? 10. Сергей Сергеевич Прокофьев
5. a) Где ты купил/купила/вы купили новое кресло? cv. 14 1. Мы вместе уже три года, в следующем/будущем году у нас
b) Что ты купил/купила/вы купили в магазине? будет свадьба. 2. У меня к вам несколько вопросов. 3. Где и кем вы
6. a) Как вы отдохнули? будете работать? 4. Я не буду отвечать на этот вопрос, это не твоё дело.
b) Кто отлично отдохнул? 4. Когда ты будешь разговаривать с директором школы? 5. Целое утро
cv. 4   Audio 04_09 я  был на прогулке в  парке. 6.  На следующей/будущей неделе у  нас
–П ривет, Паша! Как дела? будет семейный обед. 7. Почему ты не помыл руки с мылом? 8. Когда
ты будешь слушать маму? 9.  Что вы будете делать в  следующем/
–П ривет, Виктор! Хорошо, спасибо. Я  давно тебя не видел!
будущем году? 10. Вы были довольны обедом? 11. Мальчику два года,
Где ты был?
девочке пять лет. 12. Где ты? Мы скоро будем обедать.
–Я  был в отпуске с женой.
–А а, понятно. А когда вы вернулись?  O KOM JE ŘEČ? Tento ruský spisovatel, nositel Nobelovy ceny, se
–Н а прошлой неделе. narodil v roce 1918 na jihu Ruska. Za protistalinistické nálady několik
–А  долго вы там были? let strávil v pracovních táborech. Později byl za svůj politický postoj vy-
–Н еделю. hoštěn ze Sovětského svazu a jeho díla byla v zemi zakázána. Od roku
– Как отдохнули? 1974 tento spisovatel žil v Německu, Švýcarsku, USA. Jeho popularita
–О тлично! А у тебя как дела? přišla s povídkou „Jeden den Ivana Denisoviče“, jeho nejslavnějším dí-
–В сё хорошо. Ко мне в гости приехал друг. lem je román „Souostroví GULAG“. Po rozpadu SSSR se v roce 1994
– Откуда? vrátil do Ruska. Zemřel v Moskvě v roce 2008. 
–И з Словакии, он приехал в командировку.
(Alexandr Solženicyn)

–И нтересно. Что вы будете делать вечером?
–М ы будем дома, будем разговаривать и смотреть телевизор.

Lekce 4 | 53
5
Какие у вас планы?
Co máte v plánu?

Pátá lekce je zaměřena na činnosti spo-


jené s pracovním a volným časem. Nau-
číte se říct, co v který den týdne budete
dělat, a vyjadřovat své plány do budouc-
na. Naučíte se názvy všech dnů, další čís-
lovky a hlavní důraz je v této lekci kladen
na časování sloves typu читáть, гулять.
Další lekce před námi J.

Víte, že…
… do přijetí křesťanství na Rusi se neděle nazývala неделя? Slovo неделя ve svém prvním významu bylo odvo-
zeno od slov „не делать“, a to právě ve významu neděle. Až po přijetí křesťanství se začalo na území dnešního
Ruska jako označení pro neděli užívat slovo воскресенье. Podle dostupných poznatků pojmenování neděle
slovem воскресенье bylo na čest zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I v současné ruštině nalezneme dva obdobné
výrazy: воскресенье – neděle a воскресение – vzkříšení.

54 | Lekce 5
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 05_01

  Ирина, что ты делаешь завтра? Irino, co děláš zítra?


  Завтра пятница… Значит... ничего особенного, Zítra je pátek… To znamená…
всё как всегда. Nic zvláštního, všechno jako vždy.
 И всё-таки, какие у тебя планы на завтра? A přece, jaké máš na zítra plány?
 Подъём в 7 часов, как обычно. Потом я гуляю Budíček v 7 hodin, jako obyčejně. Potom jdu
с собакой, завтракаю и иду на работу. se psem, snídám a jdu do práce.
  А дальше? Во сколько ты начинаешь работать? A dál? V kolik začínáš pracovat?
 В 8 утра я уже на работе. До обеда я обычно читаю V 8 ráno jsem už v práci. Dopoledne obvykle
почту и отвечаю на звонки. čtu poštu a odpovídám na telefonáty.
 А потом? A pak?
 Потом обед. Обедать я никогда не забываю! Potom oběd. Obědvat nikdy nezapomínám!
Иногда я иду на обед домой, но как правило, Občas jdu na oběd domů, ale zpravidla
я обедаю в столовой. А после обеда у меня встречи obědvám v jídelně. A odpoledne mám
и совещания. schůzky a porady.
 А когда ты заканчиваешь работу? A kdy končíš v práci?
 Завтра в 4 часа, но обычно мы заканчиваем работать Zítra ve 4 hodiny, ale obvykle v práci
в 5 часов. А почему ты спрашиваешь, Олег? končíme v 5 hodin. A proč se ptáš, Olegu?
 Ирина, у меня к тебе необычное предложение! Irino, mám pro tebe neobvyklý návrh!
 Я внимательно слушаю. Napjatě poslouchám!
 Я предлагаю … Navrhuji…

2. Audio 05_02

 Как же я мечтаю выспаться! Jak já sním o tom, že se vyspím!


 А что тебе мешает, Максим? A co ti překáží, Maxime?
 Как что? У меня совершенно нет времени! В будние Jak co? Naprosto nemám čas! Ve všední dny
дни я целый день на работе, а выходные я посвящаю jsem celý den v práci a víkendy věnuji rodině.
семье.
 Но ведь все днём работают, а вечером отдыхают! No vždyť všichni přes den pracují a večer
odpočívají!
 Да, но я не как все! Вот мой ежедневник! Ano, ale já nejsem jako všichni! Tohle je
В понедельник после работы у меня урок můj diář! V pondělí po práci mám hodinu
английского языка, во вторник и четверг – фитнес- anglického jazyka, v úterý a ve čtvrtek fitness
клуб, в среду я посещаю сауну, а в пятницу играю klub, ve středu chodím do sauny a v pátek
в гольф. hraju golf.
 Тогда я думаю, что твоя мечта ещё долго будет лишь V tom případě si myslím, že tvůj sen ještě
мечтой. dlouho bude jen snem.

Lekce 5 | 55
3. Audio 05_03

 Дорогой, когда мы идём в театр? В четверг или Drahý, kdy jdeme do divadla? Ve čtvrtek
в пятницу? nebo v pátek?
 Дорогая, спектакль будет в субботу. Drahá, představení bude v sobotu.
 Но в субботу мы идём в гости к Петровым! Или Ale v sobotu jdeme na návštěvu
в воскресенье? k Petrovovým! Nebo v neděli?
 К Петровым мы идём в следующую субботу, K Petrovovým jdeme příští sobotu a do
а в театр – в эту. А в воскресенье я играю в футбол, divadla tuto. A v neděli já hraju fotbal a ty jsi,
а ты, по-моему, хотела погулять по магазинам. podle mě, chtěla jít po obchodech.
 Дорогой, ты никогда ничего не забываешь! Drahý, ty nikdy na nic nezapomínáš!
 К сожалению, забываю… Я забыл купить билеты Bohužel, zapomínám… Zapomněl jsem
в театр. koupit lístky do divadla.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 05_04

английский anglický внимательно pozorně, soustředěně


билет, билета (m) lístek, vstupenka все všichni
будний (день) všední (den) всё všechno
вечером večer (příslovce) всегда vždycky, pořád

56 | Lekce 5
всё-таки přece обычно obvykle, obyčejně
встреча, встречи (ž) setkání, schůzka отдыхать odpočívat
выспаться vyspat se письмо, письма (s) dopis
выходные víkend план, плана (m) plán, rozvrh
гольф, гольфа (m) golf (činnosti)
дальше dál погулять projít se
днём ve dne, přes den подъём, подъёма (m) budíček zde
долго dlouho посвящать věnovat, zasvěcovat
домой domů
посещать chodit, navštěvovat
дорогой drahý
почта, почты (ž) pošta (zásilky i úřad)
ежедневник, ежедневника (m) diář
ещё ještě предлагать navrhovat, nabízet
забывать zapomínat предложение, предложения (s) návrh
завтракать snídat сауна, сауны (ž) sauna
заканчивать ukončovat, совершенно naprosto, zcela,
dokončovat úplně
звонок, звонка (m) telefonát, telefonický совещание, совещания (s) porada, jednání
hovor zde
спектакль, спектакля (m) představení
идти jít
(divadelní)
иногда občas, někdy
спрашивать ptát se
купить koupit
столовая, столовой (ž) jídelna
лишь jen, pouze
театр, театра (m) divadlo
мечта, мечты (ž) sen, touha
тогда v tom případě,
мечтать snít, toužit
potom zde
мешать překážet, vadit, rušit
урок, урока (m) hodina (vyučovací),
zde
lekce
начинать začínat, zahajovat
фитнес-клуб, фитнес-клуба (m) fitness klub
необычный neobyčejný,
neobvyklý хотеть chtít
ничего nic читать číst

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 05_05

Ничего особенного. Nic zvláštního.


Какие у тебя планы на завтра? Jaké máš plány na zítra?
Во сколько? V kolik?
как правило zpravidla
У меня нет времени! Nemám čas!
в будние дни ve všední dny
в выходные o víkendu
играть в гольф hrát golf
играть в футбол hrát fotbal
идти в гости jít na návštěvu

Lekce 5 | 57
PAMATUJTE:
играть во что hrát co

ZAPAMATUJTE SI NÁZVY DNŮ V TÝDNU: Audio 05_06

CO? KDY?
понедельник pondělí в понедельник v pondělí
вторник úterý во вторник v úterý
среда středa в среду ve středu
четверг čtvrtek в четверг ve čtvrtek
пятница pátek в пятницу v pátek
суббота sobota в субботу v sobotu
воскресенье neděle в воскресенье v neděli

OSVOJTE SI ROVNĚŽ DALŠÍ ČASOVÉ ÚDAJE: Audio 05_07

утром ráno
до обеда / в первой половине дня dopoledne
в полдень v poledne
после обеда / во второй половине дня odpoledne
вечером večer
ночью v noci

58 | Lekce 5
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY 30–199 V PRVNÍM PÁDU
Zopakujte si základní číslovky 1–20 ze třetí lekce a naučte se číslovky 30–100. Dávejte pozor na přízvuk.

30 тридцать 110 сто десять


40 сорок 120 сто двадцать
50 пятьдесят 130 сто тридцать
60 шестьдесят 140 сто сорок
70 семьдесят 145 сто сорок пять
80 восемьдесят 190 сто девяносто
90 девяносто 198 сто девяносто восемь
100 сто 199 сто девяносто девять

PAMATUJTE:

1. Víceslovné číslovky se píší vždy odděleně a na rozdíl od češtiny mají pouze
jednu podobu: девяносто пять – devadesát pět / pětadevadesát.

2. U číslovek, které mají v prvním pádu měkký znak, je tento znak vždy pouze
jeden. Nachází se buď na konci (десять), nebo uprostřed (пятьдесят).

ČASOVÁNÍ SLOVES TYPU ЧИТАТЬ, ГУЛЯТЬ


Většina sloves zakončených na -ать / -ять typu читать / гулять se časuje následovně:

ЧИТАТЬ ГУЛЯТЬ
я читаю гуляю
ты читаешь гуляешь
он, она, оно читает гуляет
мы читаем гуляем
вы читаете гуляете
они читают гуляют

Dobře si zapamatujte:
1. V infinitivu a ve 2. osobě jednotného čísla se vždy píše měkký znak!
2. Již víte, že zápor se tvoří záporkou не a že se tato záporka píše odděleně.
3. V pozdějších lekcích se seznámíte se slovesy, která v jednotlivých osobách mění místo přízvuku. U sloves typu
читать, гулять je přízvuk vždy stálý.
4. Mějte na paměti, že tvar 3. osoby množného čísla je pro všechny rody stejný!

Lekce 5 | 59
ČASOVÁNÍ SLOVESA ИДТИ
Naučte se časovat sloveso идти – jít, věnujte pozornost přízvukům a komentářům pod časováním:

я иду
ты идёшь
он, она, оно идёт
мы идём
вы идёте
они идут

1. V 1. osobě jednotného čísla a ve 3. osobě množného čísla je přízvučné -у а -ут!
2. Tvary minulého času slovesa идти jsou шёл, шла, шло, шли.

PAMATUJTE:
1 ЧАС 21 ЧАС
2, 3, 4 ЧАСА 22, 23, 24 ЧАСА
5… ЧАСОВ 25, 26, 27, 28, 29 ЧАСОВ

Stejné pravidlo platí i pro další číslovky (30, 40, 130 atd.), které již znáte z předchozích lekcí
i této lekce.

60 | Lekce 5
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog k této lekci G Муж и жена в эту субботу идут в театр/в гости/
a seřaďte věty podle toho, jak probíhá den Iriny. по магазинам.
a) На работе она читает почту и отвечает на H Муж забыл купить билеты на концерт/в театр/
звонки. на футбол.
b) Затем она гуляет с собакой и завтракает. 4. Vypište z prvního dialogu všechna slovesa, která
c) С работы Ирина, как правило, идёт в 5 часов. mají v infinitivu zakončení -ать/-ять. (Nápověda:
e) Ирина обычно встаёт в 7 часов. celkem je v dialogu 12 těchto sloves.) Postupně je
všechny vyčasujte, zkuste si je i napsat.
f) После она идёт на работу.
g) Потом Ирина обедает, дома или в столовой. 5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.
h) После этого у неё встречи и совещания. 1. Что ты (делать) сегодня вечером? 2. Она не
(отвечать) на вопрос. 3. Обычно мы (начинать)
Správné pořadí: d) _ _ _ _ _ _
работать после обеда. 4. Иногда они (забывать)
2. Poslechněte si ještě jednou druhý dialog a vyplňte моё отчество. 5. Родители (предлагать) идти на
podle něj diář. Zapamatujte si rovněž, s jakými концерт, но я (мечтать) посетить оперу. 6. Что
zkratkami pro označení dnů v týdnu se můžete (мешать) Егору хорошо работать? 7. В первой
v ruštině setkat. половине дня я обычно (отвечать) на звонки.
8. Когда вы (заканчивать) работать? 9. Кирилл
(гулять) с девушкой. 10. Он (посвящать) спектакль
другу. 11. Мы всегда (обедать) в столовой. 12. Ты,
пн как правило, (отдыхать) с женой?
вт 6. Věty dokončete podle vzoru. Zaměňujte osoby,
o kterých mluvíte.
ср Vzor: Я завтра иду в школу,… (на работу) >
чт …, а ты идёшь на работу.
A Ты разговариваешь с бабушкой, …
пт (с дедушкой)
B Вечером мы идём в театр, ….
сб с емье!!
! (на концерт)
а ю
вс посвящ C Родители мечтают купить дом, …
(сдать экзамен)
D Саша забывает передать привет, …
3. Doplňte vhodný výraz (vycházejte z úvodních (купить билеты)
dialogů). E Вы идёте в гости на этой неделе, …
(на следующей неделе)
A Ирина отвечает на звонки в первой/во второй
половине дня. F Я читаю книгу о Праге, …
(о Петербурге)
B Ирина часто/иногда/никогда не забывает
обедать. G Они заканчивают работать в 4 часа, …
(в 6 часов)
C Ирина обычно заканчивает работать
в 4 часа/в 5 часов. H Мы никогда не обедаем дома, …
(в столовой)
D Максим посвящает семье будние дни/выходные.
I Директор играет в футбол, …
E В пятницу Макс играет в футбол/в гольф. (в теннис)
F Максим посещает сауну во вторник/в среду/ J После обеда ты идёшь в сауну, …
в четверг. (в фитнес-клуб)

Lekce 5 | 61
7. Poslechněte si nahrávku a zapište jednotlivé после обеда (во второй половине дня)
číslovky. Celkem jich na nahrávce je 30. Správnost вечером
si zkontrolujte v klíči. Audio 05_08 ночью
____________________________________________
12. Podle smyslu doplňte chybějící výrazy.
____________________________________________
____________________________________________ Мой день начинается в 7 …… утра. Я завтракаю,
…… с собакой и …… на работу. На работе я в 8
8. Doplňte do vět slova час, часа, часóв.
…… . До обеда я отвечаю на ……, читаю ……. .
1. В семь …… утра я, как правило, уже на работе. На обед я …… с коллегами, обычно мы обедаем
2. В двенадцать …… я иду на обед. 3. Перерыв в ……. . Обед длится 1 …… . После обеда у нас
(přestávka) на обед у нас всего один …… . 4. После
…… с директором, он …… о наших успехах
обеда я обычно два …… посвящаю подготовке
к совещанию. 5. Сегодня я заканчиваю работать и проблемах. После работы я, как……, иду домой.
в пять …… . 6. Дети идут спать в девять …… Вечером мы иногда с женой идём в ……, но
вечера. 7. Поезд (vlak) из Москвы в Прагу идёт обычно мы …… дома, перед телевизором.
двадцать восемь …… , а в Сочи – двадцать четыре
…… . 8. Вчера мы гуляли три …… . 9. Директор 13. Poslechněte si dialog
предложил начать встречу в одиннадцать …… . a vyplňte diář Alexandra. Audio 05_09
10. Мы отвечали на вопросы почти один …… . ужин с подругой урок английского языка
командировка фитнес-клуб
9. Co děláte často, občas, nikdy? Vytvořte věty
командировка урок английского языка
o sobě, např. Я часто гуляю в парке, Я никогда не
гости театр
разговариваю с незнакóмцами.
никогда редко иногда
часто всегда
гулять в парке
пн
разговаривать с незнакомцами (neznámými) вт
читать романы
посещать сауну ср
играть в гольф чт
завтракать дома
обедать в столовой пт
отдыхать в Чехии
работать без перерыва на обед
сб
ужинать (večeřet) в гостях вс
терять мобильный телефон
забывать мыть руки перед едой 14. Přeložte do ruštiny.
10. Popište svůj obvyklý pracovní den. Používejte 1. Ráno nikdy nesnídám, nemám čas. 2. Dnes
při tom slova обычно, как прáвило, как всегда, v práci končím ve 2 hodiny, pak jdu na návštěvu.
иногда, часто, никогда. 3. Manželka vždy obědvá v jídelně. 4. Příští sobotu
jdeme do divadla, už jsem koupila lístky. 5. Jaké máš
11. Vyprávějte o tom, jak jste strávili včerejší den. na zítra plány? – Nic zvláštního. Proč se ptáš? 6. Dnes
Co jste dělali ráno, dopoledne atd.? po práci má hodinu anglického jazyka. 7. Přes den
Svůj příběh napište psací azbukou. obvykle pracují, večer odpočívají doma. 8. Proč
утром neodpovídáš na otázku? 9. Monika nikdy nezapomíná
telefon doma! 10. Ředitel začíná pracovat v 9 hodin.
до обеда (в первой половине дня)
11. Odpoledne obvykle čte poštu. 12. O víkendu občas
в полдень hrají fotbal.

62 | Lekce 5
print-binwfl6-margin-0

O KOM JE ŘEČ? Audio 05_10

Жизнь этого сказочного существа была необычайно коротка – он жил всего один день. Утром его испекла
бабушка, после чего он отдыхал на окне. Потом он решил погулять и встретил на своём пути зайца, волка
и медведя. Каждый из них мечтал его съесть, но это не входило в планы нашего героя. Он легко убегал от
них. Однако последняя встреча стала для него роковой: хитрая лиса обманула его и съела.

Klíč: – Понятно, тогда я поменяю билеты на завтра.


– Завтра я иду в гости, извини.
cv. 1 d) b) e) a) f) g) c)
– А в среду?
cv. 3 1. в первой 2. никогда не 3. в 5 часов 4. выходные 5. в гольф
6. в среду 7. в театр 8. в театр – В среду и в четверг я буду в командировке.
cv. 4 (slovesa jsou uvedena chronologicky dle výskytu v  textu) – Тогда в пятницу?
1. делать 2. гулять 3. завтракать 4. начинать 5. работать 6. читать – В  пятницу вечером я  ужинаю с  подругой, а  потом мы идём
7. отвечать 8. обедать 9. забывать 10. заканчивать 11. спрашивать в театр.
12. предлагать – А что ты делаешь в выходные?
cv. 5 1. делаешь 2.  отвечает 3.  начинаем 4.  забывают – Минутку, я подумаю… В субботу до обеда я иду в фитнес-клуб,
5.  предлагают, мечтаю 6.  мешает 7.  отвечаю 8.  заканчиваете потом буду отдыхать, а вечером у меня опять английский. А вот
9. гуляет 10. посвящает 11. обедаем 12. отдыхаешь в воскресенье у меня будет время!
cv. 7  Audio 05_08 15, 36, 44, 59, 60, 27, 11, 89, 95, 4, 104, 155, – Отлично, тогда в  воскресенье в  7 часов вечера перед
134, 190, 105, 24, 8, 56, 165, 73, 14, 61, 72, 83, 100, 112, 45, 130, 62, 199 кинотеатром!
cv. 8 1. часов 2. часов 3. час 4. часа 5. часов 6. часов 7. часов, часа cv. 14 1. Утром я  никогда не завтракаю, у  меня нет времени.
8. часа 9. часов 10. час 2.  Сегодня я  заканчиваю работать в  2 часа, потом я  иду в  гос­
cv. 12 Мой день начинается в 7 часов утра. Я завтракаю, гуляю ти. 3. Жена всегда обедает в столовой. 4. В следующую субботу
с  собакой и  иду на работу. На работе я  в  8 часов. До обеда мы идём в  театр, я  уже купила билеты. 5.  Какие у  тебя планы
я отвечаю на звонки, читаю почту. На обед я иду с коллегами, на завтра?  – Ничего особенного. Почему ты спрашиваешь?
обычно мы обедаем в столовой . Обед длится 1 час. После обеда 6.  Сегодня после работы у  него (неё) урок английского языка.
у нас совещание с директором, он спрашивает о наших успехах 7.  Днём они обычно работают, вечером отдыхают дома.
и проблемах. После работы я, как правило, иду домой. Вечером 8.  Почему ты не отвечаешь на вопрос? 9.  Моника никогда
мы иногда с женой идём в гости, но обычно мы отдыхаем дома, не забывает телефон дома! 10.  Директор начинает работать
перед телевизором. в 9  асов. 11. После обеда (Во второй половине дня) он(а) обычно
cv. 13  
Audio 05_09 читает почту. 12. В выходные они иногда играют в футбол.
– Привет, Саша!  O KOM JE ŘEČ? Život této pohádkové bytosti byl neobyčejně krát-
– Привет, Вика! ký – on žil pouze jeden den. Ráno ho upekla babička, po čemž on od-
– Что ты делаешь сегодня после работы? У меня есть два билета počíval na okně. Poté se rozhodl jít na procházku a na své cestě potkal
в кино. zajíce, vlka a medvěda. Každý z nich toužil po tom ho sníst, to ale neměl
náš hrdina v plánu. Lehce jim utíkal. Avšak poslední setkání se mu stalo
– К сожалению, сегодня у меня, как обычно в понедельник, урок
osudným: lstivá liška ho oklamala a snědla.
английского. (Koblížek)


Lekce 5 | 63
6
В Праге
V Praze

V  šesté lekci se naučíme časovat


některá nepravidelná slovesa
a  budeme se více věnovat slov-
ní zásobě. Zároveň se seznámíte
s prvním pádem přídavných jmen
všech rodů. Šestá lekce je věnová-
na hlavnímu městu České repub-
liky  – Praze. Doufáme, že se vám
bude líbit! Začínáme J.

Víte, že…
… Prahu ročně navštíví několik miliónů turistů? Praha je považována za jedno z nejkrásnějších evropských měst
a tomu odpovídají i každoroční návštěvy turistů. V dlouhodobém žebříčku návštěvnosti se v posledních letech
na prvních místech pohybují Němci a Rusové, následují turisté z USA, Velké Británie a Itálie.

64 | Lekce 6
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 06_01

 Олег, когда ты приехал из Праги? Olegu, kdy jsi přijel z Prahy?


 На прошлой неделе. Minulý týden.
 И как тебе понравился город? A jak se ti líbilo město?
 Прага – волшебный город! Я в полном восторге! Praha je kouzelné město! Jsem moc nadšený!
В прошлый раз мы там были зимой, и погода была Naposled jsme tam byli v zimě a počasí bylo
плохая. Поэтому и впечатление от города было не ošklivé. Proto i dojem z města nebyl příliš
очень приятное. příjemný.
 А в этот раз поездка была удачная? A tentokrát byla cesta vydařená?
 Да, очень. Прага весной – это что-то! Тёплая Ano, velmi. Praha na jaře – to je něco! Teplé
и солнечная погода, свежий воздух, великолепная a slunečné počasí, čerstvý vzduch, velkolepá
архитектура! И потом, у нас был замечательный architektura! A nadto jsme měli skvělého
гид, поэтому каждая экскурсия была безумно průvodce, proto byl každý výlet strašně
интересной. zajímavý.
 А где вы жили в Праге? A kde jste v Praze bydleli?
 В маленькой семейной гостинице в центре города. V malém rodinném hotelu v centru města.
Номер был очень уютный, а из окна открывался Pokoj byl velmi útulný a z okna se otevíral
шикарный вид на Старый город. báječný pohled na Staré město.
 Отличный выбор! Когда я поеду в Прагу, то тоже Vynikající volba! Až pojedu do Prahy, také se
остановлюсь в этой гостинице! ubytuji v tomto hotelu!

Lekce 6 | 65
2. Audio 06_02

 Дорогая, впереди заключительный вечер в Праге. Drahá, před námi je závěrečný večer v Praze.
Куда мы сегодня пойдём? Kam dnes půjdeme?
 Я предлагаю погулять по городу. Только Já navrhuji projít se po městě. Jen určitě
обязательно зайдём в Пражский град, я очень хочу zajdeme na Pražský hrad, moc chci znovu
снова увидеть Золотую улочку! uvidět Zlatou uličku!
 Но ведь мы были там вчера! Ale vždyť jsme tam byli včera!
 Да, но мы были там днём, а сегодня мы пройдём по Ano, ale my jsme tam byli ve dne, a dnes se
ней вечером. Это будет романтическая прогулка po ní projdeme večer. To bude romantická
при свете фонарей! Я думаю, что Золотая улочка procházka za svitu lamp! Myslím si, že Zlatá
вечером – это необыкновенное зрелище! ulička večer je neobyčejná podívaná!
 Но, к сожалению, это невозможно. Ale, bohužel, to není možné.
 Почему? Proč?
 Золотая улочка закрыта вечером. Zlatá ulička je večer zavřená.
 Как же так! А я так хотела ещё раз её увидеть… Jak to? A já jsem ji tak chtěla ještě jednou
spatřit…
 Зато у нас будет время спокойно погулять по Праге, Zato budeme mít čas se v klidu projít po
а потом зайти в бар и попить пиво. Praze a potom zajít do baru a dát si pivo.
 Но ведь мы пили пиво вчера! Ale vždyť jsme pili pivo včera!
 Но, дорогая, чешское пиво – это необыкновенное Ale, drahá, české pivo je neobyčejné pivo,
пиво, причём в любое время суток! navíc v jakoukoli denní dobu!

66 | Lekce 6
3. Audio 06_03

Прочитайте туристический проспект: Přečtěte si turistický prospekt:

ур» Turistická agentura „Pr


Туристическое агентство «Прагат agatur“ nabízí
аро вательной seznámení s okouzlující
предлагает познакóмиться с оч Prahou.
Прагой. • Okružní pěší exkurze
• Обзорная пешеходная экскурсия Jste v Praze poprvé? Chcet
e spatřit
slavný Pražský hrad, ma
 ы впервые в Праге? Вы хотите
В jestátní
, Chrám svatého Víta nebo
увидеть знаменитый Пражский град starobylý
а или Karlův most? Potom je pě
величественный собор святого Вит ší okružní
еход ная exkurze pro vás!
старинный Карлов мост? Тогда пеш
Вас !
обзорная экскурсия по столице для • Autobusová exkurze
• Автобусная экскурсия Nechcete chodit pěšky? Un
avili jste
устали? se? To není důvod zůstáv
Вы не хотите ходить пешком? Вы at doma!
вать ся дом а! Вы узнаете Poznáte město z okna aut
Это не причина оста obusu!
город из окна авто буса ! • Mystická Praha
• Мистическая Прага Procházka noční Prahou
a seznámení
мство se s tajuplnou stranou mě
Прогулка по ночной Праге и знако sta.
с таинственной стороной гор ода. • Individuální trasa
•И ндивидуальный маршрут Vy určujete trasu, místo
setkání i čas
ечи začátku exkurze.
 ы определяете маршрут, место встр
В
и время начала экск урси и.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 06_04

автобусный autobusový впереди před kým / čím,


агентство, агентства (s) agentura v budoucnu zde
впечатление, впечатления (s) dojem
архитектура, архитектуры (ž) architektura
bar выбор, выбора (m) výběr, volba
бар, бара (m)
strašně, šíleně гид, гида (m) průvodce
безумно
великолепный velkolepý гостиница, гостиницы (ž) hotel

величественный majestátní жить bydlet, žít


вечер, вечера (m) večer зайти zajít, zastavit se (kde)
вид, вида (m) pohled, výhled заключительный závěrečný
воздух, воздуха (m) vzduch закрыть zavřít
волшебный kouzelný, zázračný замечательный skvělý, pozoruhodný
восторг, восторга (m) nadšení зато zato, ale
впервые poprvé зима, зимы (ž) zima (roční období)

Lekce 6 | 67
знакомство, знакомства (s) známost, seznámení причина, причины (ž) příčina, důvod
se, představení se приятный příjemný
знаменитый slavný, proslulý
пройти projít
золотой zlatý
проспект, проспекта (m) prospekt zde
зрелище, зрелища (s) podívaná
прочитать přečíst, přečíst si
или nebo
романтический romantický
индивидуальный individuální
свежий čerstvý
интересный zajímavý
свет, света (m) světlo, svit zde
куда kam
святой svatý
маленький malý
семейный rodinný
маршрут, маршрута (m) trasa
снова znovu, opět
мистический mystický
začátek собор, собора (m) chrám
начало, начала (s)
необыкновенный neobyčejný, солнечный slunečný
mimořádný, спокойно v klidu, klidně
nevšední старинный starobylý
номер, номера (m) pokoj (v hotelu) столица, столицы (ž) hlavní město
ночной noční strana
сторона, стороны (ž)
обзорный okružní
сутки, суток (jen mn.) den a noc, 24 hodin
обязательно určitě
таинственный tajuplný, tajemný
окно, окна (s) okno
тёплый teplý
определять určovat, stanovovat
туристический turistický
оставаться zůstávat
увидеть uvidět, spatřit
остановиться ubytovat se zde
удачный vydařený, podařený
открываться otevírat se
узнать poznat
очаровательный okouzlující, kouzelný
улочка, улочки (ž) ulička
пешеходный pěší
pivo устать unavit se, být unaven
пиво, пива (m)
плохой špatný, mizerný уютный útulný, pohodlný
погода, погоды (ž) počasí фонарь, фонаря (m) lampa, lucerna,
svítilna
поездка, поездки (ž) cesta, cestování
чешский český
поехать jet, odcestovat
шикарный báječný, elegantní,
пойти jít, vypravit se luxusní
понравиться líbit se, zalíbit se экскурсия, экскурсии (ž) výlet, exkurze,
попить dát si (pivo, víno…) prohlídka
причём přičemž, navíc этот tento

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 06_05

быть в полном восторге být velmi nadšený


в прошлый раз naposled, minule
впечатление от города dojem z města
в этот раз tentokrát
Это что-то! To je něco!

68 | Lekce 6
погулять по городу projít se po městě
Это невозможно! To není možné!
ещё раз ještě jednou
в любое время kdykoli
ходить пешком chodit pěšky

PAMATUJTE:
погулять по + 3. pád projít se po + 6. pád
погулять по городу, по Праге, projít se po městě, po Praze,
по столице po hlavním městě

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
PŘÍDAVNÁ JMÉNA V 1. PÁDU
V ruštině existují dva vzory skloňování přídavných jmen – tvrdý a měkký vzor. V této lekci se nebudeme učit přídavná
jména skloňovat, ale naučíme se tvary prvního pádu tvrdých a měkkých přídavných jmen pro všechny rody.
Jako tvrdý vzor budeme používat přídavné jméno новый (nový), jako vzor pro měkká přídavná jména budeme
užívat vzor летний (letní).

VZOR MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD


новый новый дом новая причина новое окно
nový nový dům nová příčina nové okno
летний летний вечер летняя ночь летнее утро
letní letní večer letní noc letní ráno

Přídavná jména tvrdá a měkká rozlišíme podle tvaru zakončení v prvním pádu: -ый, -ая, -ое pro tvrdá přídavná
jména a -ий, -яя, -ее pro měkká přídavná jména. Převážnou většinu tvoří tvrdá přídavná jména.
Mějte na paměti, že mezi tvrdá přídavná jména patří i přídavná jména zakončená na -кий, -гий, -хий, ačkoli se
zde ve tvaru mužského rodu píše měkké -и (маленький, маленькая, маленькое; долгий, долгая, долгое; тихий,
тихая, тихое). Stejně tak se mezi tvrdá přídavná jména řadí i  ta přídavná jména, která jsou v mužském rodu
zakončena na přízvučné -ой (молодой, молодая, молодое; большой, большая, большое apod.).

Lekce 6 | 69
ČASOVÁNÍ SLOVESA ХОТЕТЬ
Naučte se časovat sloveso хотеть – chtít. Dávejte pozor na přízvuky a všechny tvary.

я хочу
ты хочешь
он, она, оно хочет
мы хотим
вы хотите
они хотят

Minulý čas se tvoří pravidelně (хотел, хотела, хотело, хотели).


ČASOVÁNÍ SLOVESA ЕХАТЬ


Rovněž si osvojíte i časování slovesa ехать – jet. Stejně se časuje i sloveso поехать, které vyjadřuje budoucí čas
(pojedu, pojedeš atd.). Naučte se pozorně všechny tvary.

я еду я поеду
ты едешь ты поедешь
он, она, оно едет он, она, оно поедет
мы едем мы поедем
вы едете вы поедете
они едут они поедут

Tvary minulého času jsou ехал, ехала, ехало, ехали. Stejně budou i tvary minulého času od slovesa поехать:
поехал, поехала, поехало, поехали.

ČASOVÁNÍ SLOVES ПОЙТИ, ЗАЙТИ, ПРОЙТИ A ПРИЙТИ


Pročtěte si časování následujících sloves, se kterými jste se setkali v úvodním textu. Časování se naučte:

я пойду зайду пройду


ты пойдёшь зайдёшь пройдёшь
он, она, оно пойдёт зайдёт пройдёт
мы пойдём зайдём пройдём
вы пойдёте зайдёте пройдёте
они пойдут зайдут пройдут
Minulý čas: пошёл зашёл прошёл
пошла зашла прошла
пошло зашло прошло
пошли зашли прошли

V lekci 5 jste se seznámili s časováním slovesa идти. Stejně se bude časovat i sloveso прийти – přijít. (POZOR – ve
svých tvarech sloveso прийти nemá písmeno -й-, které mají slovesa пойти, зайти, пройти).

70 | Lekce 6
я приду
ты придёшь
он, она, оно придёт
мы придём
вы придёте
они придут

Tvary minulého času jsou: пришёл, пришла, пришло, пришли.

MOŽNOSTI UŽITÍ SLOVA КОГДА


Slovo когда můžeme v ruštině užít v následujících významech:

1. tázací zájmeno KDY Когда вы придёте?


Kdy přijdete?
2. časová spojka KDYŽ Когда я был в Праге, я встретил Ивана.
Když jsem byl v Praze, potkal jsem Ivana.
3. časová spojka AŽ Когда я приду домой, я буду читать почту.
Až přijdu domů, budu si číst poštu.

DOPLŇUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA − ROČNÍ OBDOBÍ A NÁZVY MĚSÍCŮ


Naučte se roční období a názvy měsíců v ruštině.

ВРЕМЕНА ГОДА – ROČNÍ OBDOBÍ Audio 06_06

CO? KDY?
весна jaro весной na jaře
лето léto летом v létě
осень podzim осенью na podzim
зима zima зимой v zimě

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ – DVANÁCT MĚSÍCŮ Audio 06_07

январь leden в январе v lednu


февраль únor в феврале v únoru
март březen в марте v březnu
апрель duben в апреле v dubnu
май květen в мае v květnu
июнь červen в июне v červnu
июль červenec в июле v červenci
август srpen в августе v srpnu
сентябрь září в сентябре v září
октябрь říjen в октябре v říjnu
ноябрь listopad в ноябре v listopadu
декабрь prosinec в декабре v prosinci

Lekce 6 | 71
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první a druhý úvodní 4. D
 oplňte.
dialog a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
muž. rod žen. rod stř. rod
správná  , nebo chybná .
зимний ______ ______
A Олег вернулся из Праги на этой неделе.
______ чешская ______
B Олег до этого никогда не был в Праге.
______ ______ волшебное
C Поездка в Прагу в этот раз была удачная. ______ золотая ______
D Олегу очень понравилась Прага зимой. ______ романтическая ______
E В Праге Олег жил в большой гостинице шикарный ______ ______
в центре города.
______ ночная ______
F Впечатление от Праги испортил (pokazil) плохой ______ ______
плохой гостиничный номер.
______ ______ свежее
G Муж и жена хотят снова увидеть Золотую
улочку. ______ большая ______

H Муж предлагает зайти в бар и попить чешское 5. Doplňte správné koncovky přídavných jmen.
пиво. стар… город
2. Doplňte následující věty (vycházejte z úvodních уютн… номер
dialogů). очаровательн… улочка
A Прага – волшебный город! Я в . . . . . . восторге! туристическ… агентство
B Когда Олег был в Праге в . . . . . . раз, была плохая ночн… вид
погода. пешеходн… экскурсия
C Прага весной – это . . . . . . ! свеж… воздух
D Перед нами . . . . . . вечер в Праге. летн… вечер
E Предлагаю погулять по . . . . . . . замечательн… пиво
F Если вы . . . . . . в Праге, то пешеходная обзорная шикарн… вид
экскурсия для Вас.
обзорн… прогулка
G Если вы не хотите ходить . . . . . ., предлагаем Вам
волшебн… место
автобусную экскурсию.
H Туристическое агентство . . . . . . познакомиться 6. Podle smyslu přiřaďte přídavným jménům
с очаровательной Прагой. odpovídající podstatná jména. Koncovky
přídavných jmen doplňte.
3. Přečtěte si ještě jednou reklamní leták ze začátku
lekce a popřemýšlejte, na jakou z nabízených A обзорн…
prohlídek půjdou / pojedou následující osoby. B полн…
Zdůvodněte svoji úvahu. C т уристическ…
молодая девушка с подругой D прошл…
мама с сыном E свеж…
влюблённая пара (zamilovaný pár) F Пражск…
семья (мама, папа, сын, дочка) – впервые в городе a) раз
пожилая пара (starší pár) b) экскурсия
c) воздух
d) град
e) проспект
f) восторг
72 | Lekce 6
7. Do vět doplňte správné tvary slovesa хотеть. 11. Diktát. Doplňte text pohledu podle nahrávky.
Nahrávku si nejprve poslechněte celou, nic
1. Мама …… поехать в Прагу на следующей
nezapisujte. Poté poslouchejte jednotlivé věty
неделе. 2. Ты …… пойти в театр? 3. Я …… ещё
a napište je jako diktát. Na konci si nahrávku
раз увидеть Карлов мост! 4. Вы не …… поехать
poslechněte znovu vcelku a zkontrolujte si
на автобусную экскурсию по городу? 5. Брат
obtížnější místa. Audio 06_08
…… хочет знать, где вы жили в Праге. 6. Антон
и Кирилл …… зайти в бар, они …… попить
пиво. 7. Мы …… видеть город ночью. 8. Ольга, Привет, Наташа !
…… пойти с нами на прогулку? 9. В этот раз я не
… ехать в клуб. 10. Добрый день, мы … номер Мы в Праге ! У нас
с видом на Старый город.
всё хорошо : …
8. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru
v přítomném čase.
A Я (прийти, зайти, пойти) в гости.
B Брат (пойти, зайти, идти) на концерт.
C Родители (зайти, прийти, пройти) к вам.
D Вы (зайти, идти, пройти) к нам?
E Мы завтра не (зайти, пойти, прийти).
F Ты (пойти, прийти, идти) на экскурсию? 12. Kdy se dějí následující věci? V odpovědích
používejte názvy měsíců a ročních období ve
9. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru správných tvarech. Zkuste říct, co v daném měsíci
v přítomném čase. či období obyčejně děláte vy.
1. Завтра мы (ехать) на экскурсию в Прагу. A В каком месяце в Чехии отмечают Рождество
2. Зачем вы (пойти) в центр города? 3. Когда (Vánoce)?
(прийти) гости? 4. Вечером он (зайти) в бар
B Когда идёт снег?
попить пиво. 5. Родители давно (хотеть) поехать
в отпуск в Чехию. 6. Я снова (пройти) по этой C Когда бывает плохая погода?
улице. 7. Когда ты (зайти) к нам в гости? 8. Она D Когда в Чехии обычно бывает тёплая
очень (хотеть) увидеть город ночью. 9. Когда мы и солнечная погода?
(идти) в театр? 10. Игорь, как обычно, (пройти) E В каком месяце люди обычно едут в отпуск?
и меня даже не заметит. 11. На следующей неделе
F Когда у вас будет отпуск?
я (пойти) покупать билеты в театр. 12. Муж
и жена (приехать) из отпуска на этой неделе. G В каком месяце вы поедете в горы?
H В каком месяце вы поедете на море?
10. Vyberte vhodné sloveso z nabídky.
A Мы …… в бар попить пиво, он недалеко. 13. Přeložte do ruštiny.
а) пройдём b) едем c) зайдём 1. Až pojedu na dovolenou, ubytuji se v tomto hotelu.
B Они …… в Прагу на следующей неделе. 2. Cesta byla vydařená a dojem z města byl velice
příjemný. 3. Měli jsme skvělého průvodce, proto každý
а) поедут b) зайдут c) идут výlet byl velice zajímavý. 4. Když pojedeme na výlet
C Вы …… с нами в театр в выходные? příště, zajdeme na Pražský hrad. 5. Kam dnes půjdeme
а) пройдёте b) придёте c) пойдёте na procházku? 6. Navrhuji se v klidu projít po Praze
D Они …… к нам в гости в 7 часов. a pak zajít do baru. 7. Když jsme tam byli naposled,
bylo slunečné počasí. 8. Viděli jsme Prahu ve dne, teď
а) идут b) пройдут c) придут se projdeme po hlavním městě v noci. 9. Centrum
E Ты хочешь ещё раз …… по Карлову мосту? města je kouzelné! Jsem nadšený! 10. Kdy pojedeme
а) пойти b) пройти c) зайти do Moskvy? 11. Tentokrát půjdeme na pěší prohlídku
F Я …… в отпуск на автобусе. města. 12. Nechci chodit pěšky, dnes je špatné počasí.
а) приду b) пойду c) поеду

Lekce 6 | 73
O KOM JE ŘEČ? Audio 06_09

Эта русская поэтесса прожила в Праге всего три года (с августа 1922 года по октябрь 1925 года). Она очень
любила чешскую столицу и  часто гуляла по пражским улочкам, ходила на Петршин, в  одиночестве читала
письма на Малостранском кладбище, встречалась с  друзьями в  кафе «Славия». Из «чешского» периода
примечательно стихотворение «Пражский рыцарь». Поэтесса посвятила его рыцарю Брунцвику с  Карловa
моста. Из Праги поэтесса переехала в  Париж. Там в  1938 году она написала антифашистский цикл «Стихи
к Чехии». В 1939 поэтесса вернулась в СССР. В 1941 году под влиянием тяжёлых жизненных обстоятельств она
покончила с собой.

Klíč: cv. 9 1. едем 2. пойдёте 3. придут 4. зайдёт 5. хотят 6. пройду


7. зайдёшь 8. хочет 9. идём 10. пройдёт 11. пойду 12. приедут
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  cv. 10 1c), 2a), 3c), 4c), 5b), 6c)
cv. 2 1. полном 2.  прошлый 3.  что-то 4.  заключительный cv. 11 Audio 06_08  
5. городу/Праге/столице 6. впервые 7. пешком 8. предлагает
Привет, Наташа!
cv. 4 muž. rod žen.rod stř. rod
Мы в Праге! У нас всё хорошо: замечательная погода, отличная
зимний зимняя зимнее гостиница, уютный номер. Из окна – чудесный вид на Вацлавскую
чешский чешская чешское площадь.
волшебный волшебная волшебное Сегодня мы уже были на обзорной экскурсии по городу, видели
золотой золотая золотое Карлов мост, Пражский град, Старый и Новый город. А вечером
романтический романтическая романтическое мы идём в бар пить пиво! Здесь оно очень вкусное!
шикарный шикарная шикарное Пока!
ночной ночная ночное Оксана
плохой плохая плохое cv. 13 1. Когда я  поеду в  отпуск, (то) остановлюсь в  этой
свежий свежая свежее гостинице. 2. Поездка была удачная, а  впечатление от города
очень приятное. 3. У нас был замечательный гид, поэтому каждая
большой большая большое
экскурсия была очень интересной. 4. Когда мы в следующий раз
cv. 5 пойдём на экскурсию, (то) зайдём в  Пражский град. 5.  Куда мы
старый город пойдём сегодня на прогулку? 6. Я предлагаю спокойно погулять по
уютный номер Праге, а потом зайти в бар. 7. Когда мы там были в последний раз,
очаровательная улочка была солнечная погода. 8. Мы видели Прагу днём, теперь пройдём
туристическое агентство по столице ночью. 9.  Центр города волшебный! Я  в  полном
ночной вид восторге! 10. Когда мы поедем в Москву? 11. В этот раз мы пойдём
на пешеходную экскурсию по городу. 12. Я не хочу ходить пешком,
пешеходная экскурсия
сегодня плохая погода.
свежий воздух
летний вечер  O KOM JE ŘEČ? Tato ruská básnířka v Praze prožila pouze tři roky
(od srpna roku 1922 do října roku 1925). Velmi milovala české hlav-
замечательное пиво
ní město a často se procházela po pražských uličkách, chodila na Pe-
шикарный вид třín, o samotě si četla dopisy na Malostranském hřbitově, scházela se
обзорная прогулка s přáteli v kavárně „Slavia“. Z „českého“ období je pozoruhodná báseň
волшебное место „Pražský rytíř“. Básnířka ji zasvětila rytíři Bruncvíkovi z Karlova mostu.
cv. 6 1b)  – обзорная экскурсия, 2f)  – полный восторг, Z Prahy se básnířka přestěhovala do Paříže. Tam v roce 1938 napsala
3e) – туристический проспект, 4a) – прошлый раз, 5c) – свежий protifašistický cyklus „Verše Čechám“. V roce 1939 se básnířka vrátila
воздух, 6d) – Пражский град do SSSR. V roce 1941 pod vlivem těžkých životních okolností spáchala
cv. 7 1. хочет 2. хочешь 3. хочу 4. хотите 5. хочет 6. хотят, хотят sebevraždu.
(Marina Cvetajevová)
7. хотим 8. хочешь 9. хочу 10. хотим 
cv. 8 1. приду, зайду, пойду 2.  пойдёт, зайдёт, идёт 3.  зайдут,
придут, пройдут 4.  зайдёте, идёте, пройдёте 5.  зайдём, пойдём,
придём 6. пойдёшь, придёшь, идёшь

74 | Lekce 6
7
В ресторане
V restauraci

V sedmé lekci se seznámíte s ča-


sováním sloves typu говорить,
dále se naučíte časovat slovesa
сказáть a  ходить, probereme
nesklonná podstatná jména
a  osvojíte si rovněž skloňování
osobních zájmen. V gramatickém
bloku naleznete také stručný vý-
klad o ruském přízvuku. Můžeme
se do toho pustit J.

Víte, že…
… dnes velmi často užívané ruské slovo „спасибо – děkuji“ vzniklo zkrácením původní věty Спаси вас Бог!? Pů-
vodně tato věta nesla význam „Ochraňuj vás Bůh“. Jazykový vývoj však tento význam i samotný tvar věty již před
dlouhou dobou změnil a v současné ruštině tak máme slovo спасибо, které vyjadřuje vděčnost či poděkování.

Lekce 7 | 75
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 07_01

 Добрый день, будете обедать? Dobrý den, budete obědvat?


 Здравствуйте! Да. Dobrý den! Ano.
 Пожалуйста, вот наше меню. Prosím, zde je naše menu.
 Спасибо. Děkuji.
…. …
 Что будете заказывать? Co si dáte?
 На первое я буду солянку, а на второе – свиную Polévku si dám soljanku a jako hlavní jídlo
отбивную с грибами и сыром. vepřovou kotletu s houbami a sýrem.
 А какой гарнир? A jakou přílohu?
 Рис, пожалуйста. Rýži, prosím.
 Хорошо. Что хотите на закуску? Dobře. A co si dáte jako předkrm?
 На закуску салат оливье, мой любимый. Jako předkrm si dám salát olivje, to je můj
oblíbený.
 А десерт будете? A dezert si dáte?
 Да. Я буду блинчики с джемом. Ano. Dám si palačinky s džemem.
 К сожалению, блинчики закончились. Но у нас есть Bohužel, palačinky došly. Ale máme výborný
отличный яблочный штрудель! jablečný štrúdl!
 Ну что ж, тогда штрудель. И чашку чаю, пожалуйста. Nu což, tak tedy štrúdl. A šálek čaje, prosím.
 Какой чай вы предпочитаете? Чёрный, зелёный или A jaký čaj upřednostňujete? Černý, zelený
фруктовый? nebo ovocný?
 Чёрный, пожалуйста. Černý, prosím.
…. …
 Счёт, пожалуйста. Účet, prosím.
 Прошу. С вас 199 рублей. Prosím. Bude to 199 rublů.
 Вот, пожалуйста, без сдачи. Zde, prosím, zbytek si nechte.
 Спасибо большое. Всего хорошего. Moc děkuji. Mějte se hezky.

2. Audio 07_02

 Добро пожаловать в наше кафе! Vítejte v naší kavárně!


 Здравствуйте! Я очень спешу. Можно у вас быстро Dobrý den! Velmi spěchám. Je možné se
пообедать? u vás rychle naobědvat?
 Конечно. Предлагаю вам бизнеc-ланч. Сегодня у нас Ovšem. Navrhuji vám polední menu. Dnes
гороховый суп на первое и  лосось под огуречным máme hrachovou polévku jako předkrm
соусом с овощами на второе. a lososa na okurkové omáčce se zeleninou
jako hlavní jídlo.

76 | Lekce 7
 Отлично, я буду бизнес-ланч. И сразу же заплачу. Výborně, dám si meníčko. A hned zaplatím.
 А что вы будете пить? A co si dáte k pití?
 Воду без газа, пожалуйста. Neperlivou vodu, prosím.
 Хорошо. Dobře.
… …
 Как вам обед? Jak vám chutnal oběd?
 Всё было очень вкусно. Vše bylo moc dobré.
 Будете десерт? Или, может быть, чашку кофе? Dáte si dezert? Nebo snad šálek kávy?
 К сожалению, нет. (Звонит мобильный телефон) Bohužel ne. (Zvoní mobilní telefon) Už mi
Мне уже звонят, мне пора. Но я обязательно приду volají, musím jít. Ale určitě k vám přijdu ještě
к вам ещё раз на десерт! jednou na dezert.
 Ловлю вас на слове! Beru vás za slovo!

3. Audio 07_03

 Привет, Марина! Ты очень спешишь? Ahoj, Marino! Moc spěcháš?


 Привет, Ольга! Да, мы с мужем сегодня идём Ahoj, Olgo! Ano, jdeme s manželem do
в ресторан, у нас годовщина свадьбы. А что ты restaurace, máme výročí svatby. A co jsi
хотела? chtěla?
 Помнишь, ты рассказывала мне о чудесной книге Pamatuješ, vyprávělas mi o zázračné knize
рецептов? receptů?

Lekce 7 | 77
 Конечно, помню. Я очень часто варю по этой книге. Ovšem, pamatuji. Velmi často vařím podle
Там отличные рецепты супов, закусок, мясных této knihy. Jsou tam výborné recepty polévek,
блюд… předkrmů, masových jídel…
 А ты случайно не помнишь автора? Я хочу подарить A autora si náhodou nepamatuješ? Chci ji dát
её подруге на день рождения. kamarádce k narozeninám.
 К сожалению, не помню. Ты знаешь, сейчас мне уже Bohužel, nepamatuji. Víš, teď už musím jít,
пора, но завтра я обязательно посмотрю и скажу ale zítra se určitě kouknu a řeknu ti, dobře?
тебе, хорошо?
 Ладно! А в какой ресторан вы идёте? Dobrá! A do jaké restaurace jdete?
 В «Домино», недалеко от дома. Do „Domina“, nedaleko domu.
 Хороший выбор! Мы тоже часто туда ходим. Dobrý výběr! My tam také často chodíme.
Я просто обожаю их фирменное блюдо – овощное Zkrátka zbožňuji jejich specialitu –
рагу! Рекомендую! zeleninové ragú! Doporučuji!
 Его все хвалят. Спасибо за совет, Ольга! Мне To chválí všichni! Děkuji ti za radu, Olgo!
действительно пора. Завтра я тебе позвоню, и мы Opravdu musím jít. Zítra ti zavolám
поговорим. a popovídáme si.
 Договорились. Приятного вечера! Domluveno! Hezký večer!

78 | Lekce 7
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 07_04

автор, автора (m) autor отбивная, отбивной (ž) zpodst. kotleta


бизнес-ланч, бизнес-ланча (m) polední menu, отварной vařený
meníčko первое, первого (s) zpodst. první chod (obvykle
блинчик, блинчика (m) palačinka polévka)
блюдо, блюда (s) jídlo пить pít
быстро rychle повар, повара (m) kuchař
варить vařit, připravovat подарить darovat, dát, věnovat
jídlo помнить pamatovat si
вкусный chutný, dobrý посмотреть podívat se, kouknout
вода, воды (ž) voda se
второе, второго (s) zpodst. hlavní chod предпочитать dávat přednost,
гарнир, гарнира (m) příloha (k jídlu) upřednostňovat
годовщина, годовщины (ž) výročí рагу (s) nesklonné ragú
гороховый hrachový рассказывать vyprávět
гриб, гриба (m) houba ресторан, ресторана (m) restaurace
день рождения narozeniny рецепт, рецепта (m) recept
десерт, десерта (m) dezert рис, риса (m) rýže
джем, джема (m) džem рубль, рубля (m) rubl
заказывать objednávat si, dávat салат, салата (m) salát
si свиной vepřový
закуска, закуски (ž) předkrm, studený сдача, сдачи (ž) drobné zde
předkrm случайно náhodou, náhodně
заплатить zaplatit совет, совета (m) rada
знать znát, vědět солянка, солянки (ž) soljanka (tradiční
итальянский italský ruská polévka)
кафе (s) nesklonné [фэ] kavárna соус, соуса (m) omáčka
книга, книги (ž) kniha спешить spěchat
кофе (m) nesklonné káva сразу okamžitě, ihned
лосось, лосося (m) losos суп, супа (m) polévka
меню (s) nesklonné menu, jídelní lístek счёт, счёта (m) účet
мясной masový сыр, сыра (m) sýr
обожать zbožňovat, mít фруктовый ovocný
v oblibě хвалить chválit
обсудить probrat, projednat чай, чая (m) čaj
овощи, овощей mn. zelenina чашка, чашки (ž) šálek
овощной zeleninový штрудель, штруделя (m) štrúdl
огуречный okurkový яблочный jablečný

Lekce 7 | 79
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 07_05

На закуску / на первое / на второе / Jako předkrm / polévku / hlavní chod /


на гарнир / на десерт я буду… přílohu / dezert si dám…
Блинчики закончились… Palačinky došly…
И сразу же заплачу… A hned zaplatím…
Воду без газа / с газом… Neperlivou vodu / perlivou vodu…
Как вам обед? Jaký byl oběd?
Ловлю вас на слове! Beru vás za slovo!
Рекомендую! Doporučuji.
Договорились! Jsme domluveni. / Domluveno.
Приятного вечера! Příjemný večer!
фирменное блюдо specialita
Варить по этой книге. Vařit podle této knihy.
Спасибо за совет. Děkuji za radu.
Добро пожаловать в … (наш ресторан). Vítejte v… (naší restauraci).
Без сдачи. Zbytek si nechte. (při placení účtu)

PAMATUJTE:
недалеко от чего nedaleko čeho
по + 3. pád podle + 2. pád
Варить по этой книге. Vařit podle této knihy.

ZAPAMATUJTE SI ZÁKLADNÍ BARVY: Audio 07_06

чёрный  černý
жёлтый  žlutý
синий  tmavěmodrý
коричневый  hnědý
фиолетовый  fialový
красный  červený
зелёный  zelený
голубой  světlemodrý
оранжевый  oranžový
белый  bílý

80 | Lekce 7
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
NEŽIVOTNÁ NESKLONNÁ PODSTATNÁ JMÉNA
V úvodních textech jste se seznámili s nesklonnými podstatnými jmény – кафе, меню, кофе atd. Zapamatujte
si, že většina nesklonných neživotných podstatných jmen je středního rodu. Ale pozor: slovo кофе je mužského
rodu! Mějte na paměti rovněž významový rozdíl slov кафе – kavárna a кофе – káva.
Pamatujte si, že mezi nesklonná podstatná jména patří slova cizího původu zakončená na samohlásku -о, -и, -е, -у,
-ю a neskloňují se ani v jednotném, ani v množném čísle.

ZAKONČENO NA -О: ZAKONČENO NA -И:


кино kino такси taxi
метро metro хобби hobby, koníček
пальто kabát жалюзи žaluzie
радио rádio ассорти směs
домино domino пари sázka

ZAKONČENO NA -Е/-Э: ZAKONČENO NA -У:


купе kupé рандеву rande, schůzka
саке saké рагу ragú

ZAKONČENO NA -Ю:
интервью interview
меню menu
авеню hlavní třída, ulice

Pozorujte:
чёрный кофе – černá káva
уютное кафе – pohodlná kavárna
английское меню – anglické menu
Ve všech pádech jednotného i množného čísla budou mít nesklonná podstatná jména vždy jeden a tentýž tvar
(кафе, кофе, меню apod.).

Lekce 7 | 81
UŽITÍ SLOVA ТУДА
V textu byla uvedena věta Мы тоже часто туда ходим. – My tam také často chodíme. Dávejte pozor na užití slova
туда, které se pro české studenty může plést se slovem там:
Pamatujte si, že na ruské Куда? / Kam? odpovídáme slovem туда, nikoli slovem там, jak by se mohlo zdát. Pokud
použijeme slovo Куда?, ptáme se na směr. Slovem там můžeme odpovědět na otázku Где? Kde? Pozorujte:
Где школа? Kde je škola?
Там, направо. Tam, vpravo.
Куда шёл брат? Kam šel bratr?
Он шёл туда. On šel tam.

SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN


V předchozích lekcích jste se již seznámili s některými tvary osobních zájmen. V následující tabulce jsou uvedeny
všechny pády osobních zájmen. Jednotlivé tvary si osvojte:

1. я ты он, оно она мы вы они


2. меня тебя его, без него её, без неё нас вас их, без них
3. мне тебе ему, к нему ей, к ней нам вам им, к ним
4. меня тебя его, за него её, за неё нас вас их, за них
6. обо мне о тебе о нём о ней о нас о вас о них
7. мной тобой им, с ним ей, с ней нами вами ими, с ними

1. Zapamatujte si tvar 6. pádu u zájmena я – обо мне!


2. Pamatujte si, že u zájmen он, оно, она, они existují dva tvary, bez předložky a s předložkou. Po předložce vždy
následuje tvar s н- (без него, к нему, с ними apod.).

ČASOVÁNÍ SLOVESA СКАЗАТЬ


Naučte se časovat sloveso сказать – říct. Dávejte pozor na přízvuky a všechny
tvary.

я скажу
ты скажешь
он, она, оно скажет
мы скажем
вы скажете
они скажут

Tvary minulého času jsou сказал, сказала, сказало, сказали.

82 | Lekce 7
ČASOVÁNÍ SLOVESA ХОДИТЬ
Osvojte si rovněž sloveso ходить – chodit. Dbejte na přízvuky.

я хожу
ты ходишь
он, она, оно ходит
мы ходим
вы ходите
они ходят

Tvary minulého času jsou ходил, ходила, ходило, ходили.

ČASOVÁNÍ SLOVES TYPU ГОВОРИТЬ


V páté lekci jste se naučili časovat slovesa typu читать a гулять. Nyní se zaměříme na slovesa typu говорить, která
zpravidla končí na -ить, ale mohou být zakončena rovněž na -ать/-ять/-еть. Z tohoto důvodu budou počínaje
8. lekcí ve slovníčku u sloves uváděny vždy tvary 1. a 2. osoby jednotného čísla a tvar 3. osoby čísla množného,
podle kterých už poznáte, o jaký typ časování sloves se jedná. Při osvojování sloves je přínosné si sloveso ihned
vyčasovat. Nyní si osvojíte zejména slovesa typu говорить, která jsou zakončena na -ить, a několik sloves stejného
časování, ale zakončených na -еть а -ать.

ГОВОРИТЬ
я говорю
ты говоришь
он, она, оно говорит
мы говорим
вы говорите
они говорят

Dobře si zapamatujte:
1. Přízvuk u tohoto typu sloves může být stálý nebo pohyblivý. Pokud je stálý, je v rámci jednoho slova vždy na
stejném místě, a to buď na koncovce (говорить – viz výše), nebo na kmeni (např. sloveso помнить – pamatovat
si: я помню, ты помнишь, он, онá, онó помнит, мы помним, вы помните, они помнят). Pokud je přízvuk
pohyblivý, v rámci časování slovesa je zpravidla na koncovce v 1. osobě jednotného čísla, poté se přesouvá na
kmen: варить  – я варю, ты варишь, он, она, оно варит, мы варим, вы варите, они варят.

Lekce 7 | 83
2. Naučte se následující slovesa, která se časují podle typu говорить. Záměrně jsou uvedeny ty tvary, které budou
uváděny i ve slovníku počínaje další lekcí. Dávejte pozor na přízvuky:

SLOVESA ZAKONČENÁ NA -ИТЬ

варить я варю, ты варишь … они варят vařit, připravovat jídlo


звонить я звоню, ты звонишь … они звонят volat, telefonovat
поговорить я поговорю, ты поговоришь … они поговорят promluvit si, popovídat si
подарить я подарю, ты подаришь … они подарят darovat, dát, věnovat
позволить я позволю, ты позволишь … они позволят dovolit (si)
помнить я помню, ты помнишь … они помнят pamatovat si
предложить я предложу, ты предложишь … они предложат navrhnout, nabídnout
спешить я спешу, ты спешишь … они спешат spěchat
хвалить я хвалю, ты хвалишь … они хвалят chválit, vychvalovat

SLOVESA ZAKONČENÁ NA -ЕТЬ

смотреть я смотрю, ты смотришь … они смотрят dívat se, koukat se

SLOVESA ZAKONČENÁ NA -АТЬ

держать я держу, ты держишь … они держат držet


кричать я кричу, ты кричишь … они кричат křičet
молчать я молчу, ты молчишь … они молчат mlčet
дышать я дышу, ты дышишь … они дышат dýchat
слышать я слышу, ты слышишь … они слышат slyšet

84 | Lekce 7
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Doplňte otázky číšníka do minidialogů. Vycházejte 4. Doplňte správnou koncovku přídavného jména.
z úvodních rozhovorů.
пражск… метро романтическ… кино
A – _______________ ? шикарн… меню приятн… купе
– Котлету с грибами и картофелем. чешск… радио интересн… хобби
B – _______________ ? мил… кафе красив… пальто
– Газированную воду. отличн… кофе вкусн… рагу
C – __________________ ?
5. Jaký máte jazykový cit? J. Zkuste intuitivně přijít
– Зелёный, пожалуйста. na to, ze kterého jazyka do ruštiny přešlo dané
D – __________________ ? slovo. Všechna slova jsou nesklonná podstatná
– Нет, я спешу, но обязательно приду к вам на jména středního rodu.
десерт в следующий раз. A рандеву H  хобби
E – __________________ ? B саке I реноме
– Обед был очень вкусный.
C сомбреро J интервью
2. Do textu doplňte správné předložky. D алоэ K домино
Когда я иду … ресторан, я всегда заказываю … E рагу L жалюзи
первое мой любимый борщ. … второе я обычно F торнадо M  алиби
заказываю мясное блюдо … гарниром, иногда G табу N фламенко
выбираю рыбу … соусом. … десерт я предпочитаю
блинчики … джемом. И обязательно заказываю
себе воду … газа, а жена – воду … газом. Дома
я варю очень мало и только … книге рецептов.
Мне подарили её … день рождения.
3. Pomíchaly se nám věty. Seřaďte je podle smyslu
tak, aby vznikl dialog. Pak jej zkontroluje
poslechem. Audio 07_07
a) Тирамису. Его все очень хвалят.
b) В оду без газа, пожалуйста. А что вы мне
порекомендуете на десерт?
c) Понятно.
d) На первое я буду борщ, на второе – рагу по-
итальянски.
e) Х орошо, я буду ассорти.
f) А что вы будете пить? 6. Jak odpovíte na otázky níže? Zakroužkujte
g) Добрый день, что будете заказывать? správnou variantu.
h) К  сожалению, борщ закончился. Я предлагаю A Куда вы идёте? ТАМ – ТУДА
вам овощной суп-ассорти.
B Где кафе? ТАМ – ТУДА
i) Да, я слышалá, хорошо. Я сразу заплачу.
C Где мы пообедаем? ТАМ – ТУДА
Správné pořadí: g) _ _ _ _ _ _ _ _ D Куда ты ходишь на обед? ТАМ – ТУДА
E Куда они спешат? ТАМ – ТУДА

Lekce 7 | 85
F Где нам предложат десерт? ТАМ – ТУДА b) ходить
G Куда вы смотрите? ТАМ – ТУДА 1. Я …… на обéд каждый день. 2. Почему вы
туда не …… ? 3. Мы часто …… в это кафе, там
H Где можно позвонить? ТАМ – ТУДА отличный кофе! 4. Родители не …… в ресторан,
7. Doplňte správné tvary osobních zájmen:
они предпочитают обедать и ужинать дома.
5. Олег, ты …… в столовую в школе? 6. Лариса
1. Сегодня вы обедаете без (я). 2. Мы заказали обычно …… к нам в гости в выходные.
(ты) блины с икрой. 3. Что у (они) сегодня на
завтрак? 4. Мы обязательно придём к (вы) в гости. 10. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru
5. Кристине звонят, (она) пора идти. 6. Когда v přítomném čase.
у (они) годовщина свадьбы? 7. Я не скажу (он) 1. Мы (спешить) поздравить вас с днём рождения.
рецепт супа. 8. С (ты) сто рублей. 9. В субботу мы 2. Я (позволить) предложить вам бизнес-ланч.
идём с (вы) на концерт. 10. К (мы) приедет Карел из 3. Они сначала (посмотреть) меню. 4. Что ты
Чехии. 11. Почему ты не хочешь идти с (я) в кино? обычно (варить) к обеду? 5. Все очень (хвалить)
12. У (мы) нет книги рецептов. 13. Позвоним (она) его фирменный пирог. 6. Что вы (предложить)
и скажем о (оно). 14. Что (вы) предложить? нам на десерт? 7. Родители (позволить) мне пойти
в ресторан вечером. 8. Сестра мне (позвонить).
8. V odpovědích nahraďte předmět zájmenem. 9. Ты не (помнить) название кафе, где мы вчера
обедали? 10. Как ты думаешь, что они тебе
A – Ты уже пробовал фирменное блюдо? (подарить) на день рождения? 11. Максим, где ты
– Нет, я …… ещё не пробовал. (ходить)? Ужин уже на столе! 12. Почему ты всё
B – Ты варишь по книге рецептов? время (молчать)? 13. Я (поговорить) с Ириной
после обеда. 14. Мы тебя не (слышать)! – Но
– Да, я всегда варю по …… .
я и так почти (кричать)!
C – Ты позвонишь Егору?
– Да, я ….. позвоню. 11. Odpovězte záporně dle vzoru.
D – Ты будешь разговаривать с Евой? Vzor: Ты говоришь с братом? (он) > Нет, он
– Нет, я не буду с …… разговаривать. говорит с братом.
E – Ты спешишь к жене? A Павел спешит в школу? (я)
– Да, я спешу к …… . B Мама звонит сыну? (мама с папой)
F – Вы заказали блинчики с джемом? C Ты варишь пельмени? (Денис)
– Да, я … заказал. D Ты кричишь о помощи? (они)
G – Вы идёте к Саше и Марине в гости? E Учитель хвалит ученика? (директор)
– Нет, мы не идём к …… в гости.
F Они подарят книгу? (мы)
H – Вы случайно не помните автора книги?
– Нет, к сожалению, я …… не помню. G Ты помнишь о дне рождения? (Клара
с Моникой)
I – Вы поговорите завтра с директором?
H Вы скажете правду шефу? (она)
– Да, я поговорю с …… завтра.
I Олег слышит учителя? (Елена)
J – Вы идёте в ресторан с мужем?
– Да, я иду в ресторан с …… . J Ты ходишь на обед в ресторан? (родители)
– Нет, я иду в ресторан без …… .
12. Jaké slovo nepatří mezi ostatní a proč?
9. Do vět doplňte správné tvary slovesa v přítomném A вода кофе салат чай
čase.
B рагу кафе рис отбивная
a) сказать
C закуска первое второе третье
1. Официант …… нам, какой сегодня бизнес-ланч.
2. Когда ты …… мне правду? 3. Я …… вам рецепт D чёрный вкусный фруктовый зелёный
настоящего русского пирога! 4. Вы …… мне, где E кофе рагу блюдо меню
можно быстро пообедать? 5. Мы пока не ……
вам, что будет на десерт! 6. Пётр и Алёна …… нам F школа кафе ресторан столовая
несколько слов.

86 | Lekce 7
13. Znáte tradiční ruská jídla? Přiřaďte popisky d)  
k jednotlivým obrázkům.
A пельмени
B пироги
C блины с красной икрой
D солянка
E салат оливье
F окрошка
a) 

e) 

b) 

f) 

c) 

14. Přeložte do ruštiny.


1. Jako hlavní chod si dám kotletu s rýží a jako dezert
jablečný štrúdl. 2. Dnes máme výbornou soljanku,
to je specialita restaurace. 3. Velmi spěcháme, je
možné si u vás dát meníčko? 4. Nepamatuješ si
název kavárny? – „Metro“, mají tam výbornou kávu,
doporučuji! – Dobře, jdeme do „Metra“. 5. Jaký byl
oběd? – Oběd byl dobrý, dezert výborný, ale předkrm
nic moc. 6. Drahá, budeme dnes mít palačinky? –
Bohužel ne, nepamatuji si recept. 7. Slyšel jsem, že máš
zázračnou knihu receptů. Co podle ní vaříš? 8. Jdeme
dnes večer do kina nebo do kavárny? 9. Jakou polévku
preferujete? 10. Už nám volají, musíme jít. Ale zítra
k vám přijdeme na dezert. – Beru vás za slovo!

Lekce 7 | 87
O KOM JE ŘEČ? Audio 07_08

Этот повар переехал из Франции в Россию в середине 19 века. В Москве он открыл известный ресторан
«Эрмитаж». Именно там впервые можно было заказать салат, который и  сегодня нóсит имя своего
создателя, владельца ресторана. Рецепт салата хранился в большом секрете. Современные хозяйки готовят
его с колбасой, солёными огурцами, зелёным горошком, а в качестве соуса используют майонез. Именно
этот салат  – символ новогоднего стола в России.

Klíč: английского 9. z francouzštiny – из французского 10. z angličtiny –


из английского 11. z italštiny – из итальянского 12. z francouzštiny –
cv. 1 (Jedná se o možné otázky.) из французского 13. z latiny – из латинского 14. ze španělštiny – из
1. Что (вы) будете заказывать? 2. Что (вы) будете пить? 3. Какой испанского
чай (вы) предпочитаете? 4. (Вы) будете десерт? 5. Как вам обед? cv. 6 1. ТУДА 2. ТАМ 3. ТАМ 4. ТУДА 5. ТУДА 6. ТАМ 7. ТУДА
cv. 2 8. ТАМ
Когда я иду в ресторан, я всегда заказываю на первое мой любимый cv. 7 1. меня 2.  тебе 3.  них 4.  вам 5.  ей 6.  них 7.  ему 8.  тебя
борщ. На второе я обычно заказываю мясное блюдо с гарниром, 9. вами 10. нам 11. со мной 12. меня 13. ей, нём 14. вам
иногда выбираю рыбу под соусом. На десерт я  предпочитаю cv. 8 1. его 2. ней 3. ему 4. ней 5. ней 6. их 7. ним 8. его 9. ним
блинчики с джемом. И обязательно заказываю себе воду без газа, 10. ним, него
а жена – воду с газом. Дома я варю очень мало и только по книге
cv. 9 a) 1.  скажет 2.  скажешь 3.  скажу 4.  скажете 5.  скажем
рецептов. Мне подарили её на день рождения.
6. скажут; b) 1. хожу 2. ходите 3. ходим 4. ходят 5. ходишь 6. ходит
cv. 3 g) d) h) e) f) b) a) i) c)
cv. 10 1. спешим 2.  позволю 3.  посмотрят 4.  варишь 5.  хвалят

Audio 07_07 6.  предложите 7.  позволят 8.  позвонит 9.  помнишь 10.  подарят
– Добрый день, что будете заказывать? 11. ходишь 12. молчишь 13. поговорю 14. слышим, кричу
–Н а первое я буду борщ, на второе – рагу по-итальянски. cv. 11 1. … я спешу… 2. … мама с папой звонят… 3. … Денис
– К сожалению, борщ закончился. Я предлагаю вам овощной суп­ варит… 4.  … они кричат… 5.  … директор хвалит… 6.  … мы
ассорти. подарим… 7.  Клара с  Моникой помнят… 8.  …она скажет…
– Хорошо, я буду ассорти. 9. … Елена слышит… 10. …родители ходят…
–А что вы будете пить? cv. 12 1. салат (není nápoj) 2. кафе (není jídlo) 3. третье (neužívá se
– Воду без газа, пожалуйста. А что вы мне порекомендуете на pro označení chodu / jídla) 4. вкусный (není druh čaje) 5. блюдо (není
десерт? neskl. podst. jméno) 6. школа (není stravovací zařízení)
– Тирамису. Его все очень хвалят. cv. 13 1b), 2e), 3f), 4a), 5c), 6d)
– Да, я слышала, хорошо. Я сразу заплачу. cv. 14 1. На втoрóе я буду отбивную с рисом, а на десерт
яблочный штрудель. 2. Сегодня у нас отличная солянка, это
– Понятно.
фирменное блюдо ресторана. 3. Мы очень спешим, можно у вас
заказать бизнес-ланч? 4. Ты не помнишь название ресторана?  –
cv. 4 «Метро», там отличный кофе, рекомендую! – Хорошо, идём
пражское метро в «Метро». 5. Как вам обед? – Обед был хороший, десерт отлич-
шикарное меню ный, а закуска так себе. 6. Дорогая, у нас сегодня будут блинчи-
чешское радио ки? – К сожалению, нет, я не помню рецепт. 7. Я слышал, что у тебя
есть чудесная книга рецептов. Что ты по ней варишь? 8. Мы идём
милое кафе
сегодня вечером в кино или в кафе? 9. Какой суп вы предпочитае-
отличный кофе те? 10. Нам уже звонят, нам пора идти. Но завтра мы придём к вам
романтическое кино на десерт. – Ловлю вас на слове!
приятное купе
 O KOM JE ŘEČ? Tento kuchař se přestěhoval z Francie do Ruska
интересное хобби v polovině 19. století. V Moskvě otevřel známou restauraci „Ermitáž“.
красивое пальто Právě tam bylo možno si poprvé objednat salát, který i dnes nese jméno
вкусное рагу svého tvůrce, majitele restaurace. Recept na salát se uchovával ve velké
cv. 5 1. z  francouzštiny  – из французского языка 2.  z  japonšti- tajnosti. Současné hospodyně ho připravují se salámem, slanými okur-
ny – из японского 3. ze španělštiny – из испанского 4. z řečtiny – из kami, zeleným hráškem, a jako omáčku používají majonézu. Právě ten-
греческого 5. z francouzštiny – из французского 6. ze španělštiny – из to salát je symbolem novoročního stolu v Rusku.
(Lucien Olivier a salát olivje)
испанского 7. z polynéštiny – из полинезийского 8. z angličtiny – из 

88 | Lekce 7

8
Где мы будем жить?
Kde budeme bydlet?

V osmé lekci tvoří základní gramatický


celek skloňování měkkých podstatných
jmen mužského a ženského rodu v jed-
notném čísle. Následně se seznámíte
i s časováním dvou sloves жить a мочь.
V lekci poté naleznete ještě další struč-
né poznámky ke gramatice. Osmá lekce
je věnována bydlení, doufáme, že se
vám bude líbit J.

Víte, že…
… v Rusku existuje mnoho obytných domů a bytů, které jsou pojmenovány po bývalých komunistických vůdcích?
Jsou známy pod označením stalinka, chruščovka a brežněvka. Jedná se o typické stavby, většinou panelové a cih-
lové domy, které byly hojně stavěny v době vlády představitelů Sovětského svazu – Stalina, Chruščova a Brežněva.
Za nejluxusnější byty se zejména kvůli jejich rozloze a vysokým stropům považovaly stalinky, naopak chruščovky
a brežněvky (brežněvky byly oproti chruščovkám vylepšené) byly pokládány spíše za obyčejné bydlení.

Lekce 8 | 89
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 08_01

 Алексей, я слышал, что вы купили новую квартиру? Alexeji, slyšel jsem, že jste koupili nový byt?
 Да, ещё в октябре, но переехали туда только на Ano, už v říjnu, ale přestěhovali jsme se tam
прошлой неделе. teprve minulý týden.
 Ну и как? Вам там нравится? No a jak? Líbí se vám tam?
 Ещё спрашиваешь! Конечно! Старая квартира была Ještě se ptej! Ovšemže! Starý byt pro nás byl
для нас очень тесной. velmi těsný.
 А сколько у вас сейчас комнат? A kolik máte nyní pokojů?
 Сейчас у нас просторная гостиная с кухней, спальня Teď máme prostorný obývací pokoj
и две детские комнаты. s kuchyní, ložnici a dvě dětské místnosti.
 Супер! А в каком районе вы теперь живёте? Super! A v jaké čtvrti teď bydlíte?
 Недалеко от университета. Это тихий район, окна Nedaleko univerzity. Je to klidná čtvrť, okna
выходят на спокойную улицу. Правда, до центра směřují do klidné ulice. Je pravda, že do
далеко. centra je to daleko.
 Зато на работу близко, да ведь? Zato do práce blízko, že ano?
 Точно! Я всё так же работаю в университете Přesně! Já stále pracuji jako učitel na
преподавателем. А вот жене до работы немного univerzitě. No a manželka to má do práce
дальше – она ездит на автомобиле. А парковка у нас trochu dál – jezdí automobilem. A parkoviště
прямо перед домом. máme přímo před domem.
 Отлично! A могу я прийти к вам в гости? Výborně! A mohu k vám přijít na návštěvu?
 Без проблем! Будем ждать! Žádný problém! Budeme čekat!

2. Audio 08_02

 Привет, Игорь! Ahoj, Igore!


 Привет, Коля! Я не знал, что ты здесь живёшь. Ahoj, Koljo! Nevěděl jsem, že tady bydlíš.
 Да, мы с Ольгой недавно купили квартиру в этом Ano, s Olgou jsme si nedávno koupili byt
доме. v tomto domě.
 Здорово! Как я вам завидую! А я до сих пор Skvěle! Jak já vám závidím! A já si doposud
снимаю жильё. Сам понимаешь, что с зарплатой pronajímám bydlení. Sám víš, že s platem
учителя я пока не могу позволить себе собственную učitele si zatím nemohu dovolit vlastní
квартиру… Но ведь раньше вы жили в сталинке byt… Ale vždyť dříve jste bydleli ve stalince
в центре вместе с тётей и дядей. v centru společně s tetou a strýcem.
 Да, верно. Но недавно они продали квартиру Ano, přesně tak. Ale oni nedávno prodali byt
и купили дом в деревне. a koupili si dům na vesnici.
 Класс! Дом за городом – это моя мечта! Super! Dům za městem – to je můj sen!
 А я предпочитаю жить в городе. Поэтому мы взяли A já dávám přednost bydlet ve městě. Proto
ипотеку и купили хрущёвку. Квартира, конечно, jsme si vzali hypotéku a koupili jsme si
небольшая, но зато собственная. chruščovku. Byt je sice nevelký, ale zato
vlastní.
 Ну что ж, поздравляю с покупкой! Nu což, blahopřeji ke koupi!

90 | Lekce 8
3. Audio 08_03

 Лариса, вот интересное объявление. Продам Lariso, tady je zajímavý inzerát. Prodám
квартиру в центре, есть балкон и подвал. Квартира byt v centru, je tam balkon i sklep. Byt je po
после ремонта, в отличном состоянии. rekonstrukci, ve výborném stavu.
 Звучит неплохо. А цена? To nezní špatně. A cena?
 Цена, к сожалению, для нас слишком высокая. Cena je pro nás, bohužel, příliš vysoká.
 Да, о квартире в центре мы пока можем только Ano, o bytu v centru můžeme prozatím jen
мечтать. snít.
 А вот следующее объявление: просторная квартира A tady je další oznámení: prostorný byt
в новостройке, в районе Лесной. v novostavbě, ve čtvrti Lesní.
 Это же на окраине города! Je to na periferii města!
 Зато там чистый воздух, рядом река, лес… Мы Zato je tam čistý vzduch, blízko je řeka, les…
будем жить там, как на даче! Budeme tam bydlet jako na chatě!
 Кирилл, но на работу мы будем добираться более Kirile, ale do práce se budeme dostávat více
часа! než hodinu!
 Ладно, будем искать дальше… Квартира в районе Dobře, budeme hledat dál… Byt poblíž
стадиона. Рядом остановка, детский сад, stadionu. Hned vedle je zastávka, školka,
супермаркет. И цена разумная. supermarket. A cena je rozumná.
 Это хороший вариант. Там есть телефон агентства To je dobrá varianta. Je tam telefon realitní
недвижимости? agentury?
 У меня есть их визитка в портфеле, я завтра туда Mám jejich vizitku v tašce, zítra tam zavolám.
позвоню.

Lekce 8 | 91
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 08_04

автомобиль, автомобиля (m) automobil парковка, парковки (ž) parkování


балкон, балкона (m) balkon переехать, перееду, переедешь, přestěhovat se
близко blízko переедут
вариант, варианта (m) varianta подвал, подвала (m) sklep
верно přesně, správně позволить dovolit (si)
взять, возьму, возьмёшь, vzít, vzít si пока prozatím, doposud
возьмёт, возьмём, возьмёте, zde
возьмут покупка, покупки (ž) koupě, nákup
визитка, визитки (ž) vizitka понимать, понимаю, rozumět, chápat
выходить, выхожу, выходишь, směřují, vycházejí понимаешь, понимают
выходят zde портфель, портфеля (m) taška, aktovka
гостиная, гостиной (ž) obývací pokoj постоянно neustále, pořád
далеко daleko преподаватель, učitel na střední
дача, дачи (ž) chata преподавателя (m) a vysoké škole
деревня, деревни (ž) vesnice, venkov продать, продам, продашь, prodat
детский dětský продаст, продадим, продадите,
для pro продадут
добираться, добираюсь, dostávat se просторный prostorný
добираешься, добираются прямо přímo
дом, дома (m) dům разумный rozumný
ждать, жду, ждёшь, ждут čekat район, района (m) čtvrť
жильё, жилья (s) bydlení река, реки (ž) řeka
жить, живу, живёшь, живут žít, bydlet ремонт, ремонта (m) oprava, rekonstrukce
завидовать, завидую, závidět рядом vedle, blízko, hned
завидуешь, завидуют vedle
зарплата, зарплаты (ž) mzda, výplata следующий další, následující
ипотека, ипотеки (ž) hypotéka слишком příliš
искать, ищу, ищешь, ищут hledat снимать, снимаю, снимаешь, pronajímat si zde
квартира, квартиры (ž) byt снимают
комната, комнаты (ž) pokoj собственный vlastní
кухня, кухни (ž) kuchyně состояние, состояния (s) stav
лес, леса (m) les спальня, спальни (ž) ložnice
небольшой nevelký спокойный klidný, tichý
недавно nedávno стадион, стадиона (m) stadion
недвижимость, nemovitost
супермаркет, супермаркета (m) supermarket
недвижимости (ž)
тесный těsný, malý
новостройка, новостройки (ž) novostavba
тихий tichý, klidný
нравиться zpravidla vazba se líbit se, mít rád
3. pádem улица, улицы (ž) ulice
объявление, объявления (s) inzerát, oznámení учитель, учителя (m) učitel na základní
škole
окраина, окраины (ž) okraj, periferie
цена, цены (ž) cena
остановка, остановки (ž) zastávka tramvaje,
autobusu apod. чистый čistý

92 | Lekce 8
print-binwfl6-margin-0

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 08_05

Ещё спрашиваешь! Ještě se ptej!


Вам (это) нравится? Líbí se vám (to)?
Ладно! Dobrá! / Fajn! / Dobře!
Супер! Super!
Без проблем! Žádný problém!
Здорово! Skvěle! / To je skvělé!
Класс! Super! / Skvěle!
Это звучит неплохо! To nezní špatně!
агентство недвижимости realitní agentura
детский сад mateřská školka

PAMATUJTE:
прийти в гости přijít na návštěvu
на работу, на работе do práce, v práci
поздравлять кого с чем blahopřát, gratulovat komu k čemu

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ MĚKKÝCH PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE
V této lekci se naučíte skloňovat vybraná měkká podstatná jména mužského a ženského rodu v jednotném čísle.
Věnujte pozornost komentářům, jednotlivé vzory se naučte nazpaměť. Pro rod mužský uvádíme v první tabulce
vzor преподаватель pro životná podstatná jména a vzor автомобиль pro neživotná. Následuje druhá tabulka pro
ženský rod se vzorem тётя pro životná podstatná jména a неделя pro neživotná.

MUŽSKÝ ROD

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. преподаватель автомобиль кто? что?
2. преподавателя автомобиля без, из
3. преподавателю автомобилю к
4. преподавателя автомобиль вижу (vidím)
6. преподавателе автомобиле о, в
7. преподавателем автомобилем с

Lekce 8 | 93
Věnujte pozornost následujícím bodům:
1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. Podle vzorů преподаватель / автомобиль se skloňují podstatná jména mužského rodu zakončená na měkký
znak.
3. U některých podstatných jmen při skloňování vypadává vkladné -о- či -е-, proto je vhodné se podle slovníku
učit rovnou druhý pád: парень – парня (chlapec, kluk), камень – камня (kamen), уголь – угля (uhlí).
4. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád:
Это друг преподавателя. (2. pád) To je učitelův kamarád.
Я вижу преподавателя. (4. pád) Vidím učitele.
5. U neživotných podstatných jmen se vždy shoduje 1. a 4. pád:
Это новый автомобиль. (1. pád) To je nový automobil.
Я вижу твой автомобиль. (4. pád) Vidím tvůj automobil.

ŽENSKÝ ROD

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. тётя неделя кто? что?
2. тёти недели без, из
3. тёте неделе к
4. тётю неделю вижу (vidím)
6. тёте неделе о, в
7. тётей неделей с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování si opět můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou
uvedeny ve sloupci Pomůcka.
2. Podle vzorů тётя, недéля se skloňují podstatná jména ženského rodu zakončená -я.
3. Rovněž se podle tohoto vzoru skloňují podstatná jména rodu mužského, která jsou zakončená na -я; např. дядя
(вижу дядю, с дядей apod.).
4. Podle tohoto vzoru se rovněž skloňují domácké podoby ruských mužských a  ženských jmen, např. Катя,
Настя, Коля atd.

ČASOVÁNÍ SLOVESA ЖИТЬ


Naučte se časovat sloveso жить – bydlet, žít. Dbejte na přízvuky, zejména v minulém čase.

я живу
ты живёшь
он, она, оно живёт
мы живём
вы живёте
они живут

Tvary minulého času jsou: жил, жила, жило, жили.

94 | Lekce 8
ČASOVÁNÍ SLOVESA МОЧЬ
Rovněž si osvojte sloveso мочь – moci. Opět dávejte pozor na přízvuk!

я могу
ты можешь
он, она, оно может
мы можем
вы можете
они могут

Tvary minulého času jsou: мог, могла, могло, могли.

PŘEDLOŽKA „О“ + SLOVO ZAČÍNAJÍCÍ NA SAMOHLÁSKU


Pozorujte následující spojení:
Мы говорили об учителе. Mluvili jsme o učiteli.
Ольга мечтала об автомобиле. Olga snila o automobilu.
Об этом я не сказал. O tom jsem neřekl.
Pamatujte si, že pokud se předložka о pojí se slovem začínajícím na samohlásku а, э, и, о, у, musí před tímto slovem
stát předložka об, která usnadňuje výslovnost.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Označte, kterých lidí zmíněných v úvodních dialozích se týkají následující tvrzení.

Алексей Коля Игорь Лариса


живёт далеко от центра
работает учителем
снимает квартиру
недавно купил/а квартиру
не хочет жить на окраине города
работает в университете
раньше жил/а с родственниками
выбирает квартиру по объявлениям
мечтает о доме за городом

2. Podle smyslu spojte slova z obou sloupců.


A окраина a) жильё
B ездить b) в гости
C прийти c) города
D снимать d) ипотеку
E взять e) недвижимости
F агентство f) на автомобиле

Lekce 8 | 95
3. Do textu doplňte uvedená slova ve správném tvaru 6. Do vět doplňte správné tvary slovesa v přítomném
tak, aby tvořila smysluplné věty. čase.
балкон хрущёвка парковка ипотека a) жить
новостройка окраина визитка район 1. Я …… в новостройке недалеко от леса. 2. Где
A Перед домом нет ……………… , поэтому вы сейчас ……? 3. Они уже давно не ……
я предпочитаю ездить на автобусе. с родителями, они переехали в другой район!
B Я живу недалеко от вокзала (nádraží), это не 4. Я помню, что ты …… в хрущёвке недалеко от
очень хороший ………………. театра. 5. Да, мы всё ещё …… в этом доме. 6. Она
C Они взяли ……………… на покупку новой не сказала мне, где она сейчас …… .
квартиры. b) мочь
D Я не могу найти его ………………, её нет 1. Я …… вам помочь? 2. К сожалению, мы не ……
в портфеле! позволить себе купить квартиру. 3. Вы …… пока
E Мы не можем позволить себе большую отдохнуть в комнате. 4. Ты …… ещё раз прочитать
квартиру, поэтому пока купили ……………… . объявление? 5. Почему они не ….. прийти
завтра в гости? 6. Она …… купить собственную
F Жильё в ……………… в центре города очень
дорогое. квартиру, но пока предпочитает снимать жильё.
G Я предпочитаю квартиру с ……………… . 7. Diktát. Na nahrávce jsou dva krátké inzeráty,
H Он мечтает купить себе дом на ……………… které si zkusíte napsat jako diktát. Nahrávku si
города. nejprve poslechněte celou, nic nezapisujte. Poté
poslouchejte jednotlivé věty prvního i druhého
4. Podstatná jména v závorkách dejte do správného inzerátu a napište je jako diktát. Na konci si
tvaru. nahrávku poslechněte znovu vcelku
a zkontrolujte si obtížnější místa. Audio 08_06
A прийти в гости к (учитель, родитель, Игорь)
B поздравлять (парень, преподаватель, гость) 8 Přečtěte si text níže a najděte v něm 12 chyb
с покупкой (špatně užité předložky, pravopisné chyby atd.).
C забыть в (автомобиль, портфель, октябрь)
Недавно Костя и Алёна перехали в новую
D переехать в (ноябрь, декабрь, январь)
квартиру. До этого они снимали жилё и могли
E у меня нет (автомобиль, парень, портфель)
только мечтать об собственой квартире. Но сейчас
F купить дом для (тётя, дядя, Коля)
у Кости прикрасная работа и хорошая зарплата.
G жить вместе с (Оля, Катя, Костя)
Поэтому он без проблему взял ипотеку. Пара
H завидовать (Юля, дядя, тётя)
долгое время выбирала квартиру. Алёна хотела
I мечтать о (деревня, кухня, спальня)
жить за городом или в окраине города. Костя же
J у нас нет (спальня, кухня, тётя)
предпочитал жить в центру и слышать не хотел
5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru. о окраине. Наконец, они решили купить квартиру
1. На следующей (неделя) я еду в (деревня). недалеко от университета. Это хорошый тихий
2. В (сентябрь) мы переехали в новую квартиру. район, рядом с домом есть парк, магазыны,
3. Мы все вместе обедаем на (кухня). 4. Почему
стадион.
ты не поздравил (учитель)? 5. На (спектакль)
мы были ещё в (январь). 6. Мы познакомились
с (Игорь) на прошлой (неделя). 7. Я больше не
могу жить без (Катя)! 8. Вы пробовали пирог
с (лосось)? 9. Я забыл (портфель) в (спальня).
10. Я работаю в доме с (башня) в центре
города. 11. Когда ты поедешь в гости к (тётя)?
12. Я мечтаю об (автомобиль)!

96 | Lekce 8
9. Přečtěte si inzeráty. Který z těchto bytů byste si 11. Podívejte se na obrázky a správně pojmenujte
vybrali k bydlení a proč. jednotlivé místnosti bytu?

Продам хр
ущ
состоянии ёвку в хорошем
не
Недорого. далеко от центра.

сле
в  т и х ом районе, по к,
Квартир дом остановка, пар
а
я
ремонта. Р
магазин.

ра
о с то рн а я кварти ом
Пр ес т
ройке с м
в новост е перед домом.
вк
на парко река. a) _________________________________________
е с,
Рядом л

Продам квартиру
в новостройке
в центре. Элитное
ж
подземный гараж ильё,
, охраняемая
парковка. Дорого,
без торга.

10. Kde preferujete bydlet? Své odpovědi podložte


argumenty.
Вы предпочитаете жить: b) _________________________________________
– в городе или в деревне?
– в центре или на окраине города?
– в старом доме или в новостройке?
– в доме или в квартире?
– в тихом районе или в центре?
– с родителями или без родителей?

c) ________________________________________

Lekce 8 | 97
f) ________________________________________

12. Přeložte do ruštiny.


1. V jaké čtvrti teď bydlíte? 2. Máme prostorný
d) ________________________________________ obývací pokoj s kuchyní a ložnici. 3. Doposud si ještě
pronajímám bydlení. Zatím si bohužel nemohu dovolit
vlastní byt. 4. Minulý rok jsme si vzali hypotéku a koupili
jsme si byt. 5. Dávám přednost bydlet v novostavbě.
6. Jak já vám závidím, že máte dům na vesnici. To je
můj sen! 7. Prodám byt poblíž univerzity, klidná čtvrť,
rozumná cena. 8. Líbí se vám tady? – Ještě se ptej!
Byt je ve výborném stavu! 9. Pořád jezdíš do práce
automobilem? – Ano, naštěstí parkoviště máme přímo
před domem. 10. Máš telefon realitní agentury? – Ano,
už jsem tam volal. 11. Pořád sním o automobilu, bydlím
e) ________________________________________ daleko od práce. 12. O kom mluvíte? – O Antonovi,
nedávno prodal byt a koupil si dům na vesnici.

O KOM JE ŘEČ? Audio 08_07

Именем этого советского вождя стали называть дома и квартиры, которые стремительно росли в годы его
правления (1953 – 1964). Маленькие комнаты с низким потолком, крошечные кухня и ванная, практически
отсутствие прихожей – такова была мечта миллионов советских граждан! Эти квартиры избавили их от
коммуналок, где они жили до этого. Правда, строились такие дома как временное жильё – на 25 лет, но нет
ничего более постоянного, чем временное, поэтому и сегодня многие россияне живут именно в них!

98 | Lekce 8
Klíč: нет балкона. Окна выходят на парк. Недалеко остановка
и супермаркет. Парковка перед домом.
cv. 1
b) Продам новый большой дом на окраине города. В  доме есть
Алексей Коля Игорь Лариса гостиная, кухня, три детские комнаты и  спальня. Остановка
живёт далеко от + автобуса перед домом. До центра города добираться двадцать
центра минут на машине и сорок минут на автобусе.
cv. 8 Недавно Костя и Алёна переехали (1) в новую квартиру.
работает учителем + До этого они снимали жильё (2) и  могли только мечтать о (3)
снимает квартиру + собственной (4) квартире. Но сейчас у  Кости прекрасная (5)
работа и  хорошая зарплата. Поэтому он без проблем (6) взял
недавно + + ипотеку. Пара долгое время выбирала квартиру. Алёна хотела
купил/а квартиру жить за городом или на (7) окраине города. Костя же предпочитал
не хочет жить на + жить в центре (8) и слышать не хотел об (9) окраине. Наконец,
окраине города они решили купить квартиру недалеко от университета. Это
хороший (11) тихий район, рядом с домом есть парк, магазины
работает +
(12), стадион.
в университете
cv. 11 a) прихожая b) кухня c) детская комната d) балкон
раньше + e) гостиная f) спальня
жил/а с родственниками cv. 12 1. В каком районе вы теперь живёте? 2. У нас просторная
выбирает квартиру по + гостиная с кухней и спальня. 3. Я до сих пор снимаю жильё. Покá,
объявлениям к  сожалению, я  не могу позволить себе собственную квартиру.
4.  В  прошлом году мы взяли ипотеку и  купили квартиру.
мечтает о доме за + 5. Я предпочитаю жить в новостройке. 6. Как я вам завидую, что
городом у  вас (есть) дом в  деревне. Это моя мечта! 7.  Продам квартиру
cv. 2 1c, 2f, 3b, 4a, 5d, 6e в районе университета, тихий район, разумная цена. 8. Вам здесь
нравится? – Ещё спрашиваешь! Квартира в отличном состоянии!
cv. 3 1. парковки 2.  район 3.  ипотеку 4.  визитку 5.  хрущёвку
9. Ты всё ещё ездишь на работу на автомобиле? – Да, к счастью,
6. новостройке 7. балконом 8. окраине
парковка у  нас прямо перед домом. 10.  У  тебя есть телефон
cv. 4 1. прийти в  гости к  учителю, родителю, Игорю агентства недвижимости? – Да, я уже туда звонил. 11. Я всё ещё
2. поздравлять парня, преподавателя, гостя с покупкой 3. забыть мечтаю об автомобиле, я  живу далeко от работы. 12.  О ком вы
в автомобиле, портфеле, октябре 4. переехать в ноябре, декабре, говорите? – Об Антоне, он недавно продал квартиру и купил дом
январе 5.  у  меня нет автомобиля, парня, портфеля 6.  купить в деревне.
дом для тёти, дяди, Коли 7.  жить вместе с  Олей, Катей, Костей
8. завидовать Юле, дяде, тёте 9. мечтать о деревне, кухне, спальне  O KOM JE ŘEČ? Podle jména tohoto sovětského vůdce se začaly
10. у нас нет спальни, кухни, тёти nazývat domy a byty, které rychle vyrůstaly v letech jeho vlády (1953 –
cv. 5 1. на неделе, в деревню 2. в сентябре 3. на кухне 4. учителя 1964). Malé pokoje s nízkým stropem, drobounká kuchyně a koupelna,
5.  на спектакле, в  январе 6.  с  Игорем, на неделе 7.  без Кати prakticky bez předsíně − tak vypadal sen miliónů sovětských občanů!
8. с лососем 9. портфель, в спальне 10. с башней 11. к тёте 12. об Tyto byty je zbavily komunálních bytů*, ve kterých bydleli do té doby.
автомобиле Je pravda, že se tyto domy stavěly jako dočasné obydlí − na 25 let, ale
není nic stálejšího než dočasné − proto i dnes mnozí Rusové bydlí právě
cv. 6 a) 1. живу 2. живёте 3. живут 4. живёшь 5. живём 6. живёт;
v nich!
b) 1. могу 2. можем 3. можете 4. можешь 5. могут 6. может (Nikita Sergejevič Chruščov)

cv. 7 Audio 08_06
a) Продам просторную квартиру в  хорошем районе. Квартира
находится недалеко от центра. Состояние хорошее. В  квартире

*  Komunální byty (hovorově komunálky) jsou byty, ve kterých bydlí zpravidla několik rodin (či jednotlivců), přičemž každá rodina má
k dispozici jeden či více pokojů a příslušenství je společné (koupelna, toaleta, kuchyně, chodba).

Lekce 8 | 99
9
Свободное время
Volný čas

V  deváté lekci se sezná-


míte s  časováním sloves
typu танцевáть, рисовáть,
dále se naučíte časovat
tzv. zvratná slovesa, osvo-
jíte si rovněž skloňování
přivlastňovacích zájmen
a  skloňování podstatných
jmen ženského rodu zakon-
čených na měkkou souhlás-
ku. Následně si veškerou
gramatiku procvičíte, tak
s chutí do toho J.

Víte, že…
… jedním z neodmyslitelných symbolů Ruska je русскaя баня? Ruská parní lázeň je jednou z tradičních fo-
rem, jak Rusové tráví svůj volný čas. Pravá ruská parní lázeň podle všeho zbavuje tělo veškerých nečistot a do-
přává rovněž psychický odpočinek. Po návštěvě „bani“ můžeme zaslechnout ustálené slovní spojení „C лёгким
паром!“ – pozdrav, kterým se zdraví či vítají lidé, kteří absolvovali ruskou parní lázeň.

100 | Lekce 9
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 09_01

 Привет, где ты научилась так танцевать? Ahoj, kde ses naučila tak tancovat?
 На курсах. Я целый год посещала школу танцев. Na kurzu. Celý rok jsem navštěvovala taneční
školu.
 Поздравляю, ты танцуешь как профессионал! Blahopřeji, tancuješ jako profesionál! Patrně
Наверное, ты ходила туда каждый день? jsi tam chodila každý den?
 Нет, всего два раза в неделю. В остальные дни Ne, jen dvakrát týdně. Ostatní dny jsem
я ходила на курсы фотосъёмки. chodila na kurzy fotografování.
 Я не знала, что ты увлекаешься фотосъёмкой! Nevěděla jsem, že se věnuješ fotografování!
 Да, я немного фотографирую. А чем ты Ano, trochu fotím. A čím se zabýváš ty ve
занимаешься в свободное время? volném čase?
 Моя страсть – это карвинг! Moje vášeň je karving!
 А что это такое? A co to je?
 
Это художественная резьба по овощам и фруктам. Je to umělecké vyřezávání zeleniny a ovoce.
 Никогда об этом не слышала. А где я могу этому Nikdy jsem o tom neslyšela. A kde se to
научиться? mohu naučit?
 Ну, например, в нашем клубе. Ты можешь прийти No, například v našem klubu. Můžeš tam
туда сегодня вечером. Мы будем делать розы из přijít dnes večer. Budeme dělat růže z mrkve!
моркови!
 Ух ты! Я обязательно приду. No teda! Určitě přijdu.

Lekce 9 | 101
2. Audio 09_02

 Марина, у вас дома столько красивых вещей! Marino, vy máte doma tolik krásných věcí!
Картины, резные стулья, столы… Кто всё это Obrazy, vyřezávané židle, stoly… Kdo to
сделал? všechno dělal?
 Картины рисует мой отец. Obrazy kreslí můj otec.
 А разве он художник? Cožpak on je umělec?
 Нет, он работает в банке, но живопись – его хобби. Ne, pracuje v bance, ale malířství je jeho
Все картины в нашей квартире нарисовал он. Если koníček. Všechny obrazy v našem bytě
у него есть свободное время, то он либо рисует, либо namaloval on. Když má volný čas, tak buď
что-то мастерит. Вот как раз этот стол – тоже его maluje, nebo něco kutí. Jako právě tento
рук дело. stůl – to je taky práce jeho rukou.
 Вот это да! А кто вышивал эту картину? Твоя мама? No teda! A kdo vyšíval tento obraz? Tvoje
máma?
 Нет, Лариса, это работа моей свекрови. А вот Ne, Lariso, to je práce mé tchyně. To moje
моя мама совсем не интересуется рукоделием, máma se vůbec nevěnuje ručním pracím,
она предпочитает проводить время на природе, upřednostňuje trávit čas v přírodě, v zeleni.
в зелени. Она говорит, что работа в саду для неё – Říká, že práce na zahradě pro ni není práce,
это не работа, а отдых! ale odpočinek!
 Как я её понимаю! Я тоже не могу сидеть дома. Jak já jí rozumím! Já taky nemůžu sedět
doma.
 Да, я помню, ты постоянно путешествуешь. Куда ты Ano, pamatuji si, ty pořád cestuješ. Kam se
собираешься в этот раз? chystáš tentokrát?
 Завтра я еду к подруге в Казань, а потом мы вместе Zítra jedu ke kamarádce do Kazaně a potom
планируем поехать в Южную Америку. spolu plánujeme jet do Jižní Ameriky.
 Класс! А билеты ты уже купила? Super! A letenky sis už koupila?
 Сегодня забронирую и гостиницу, и билеты. Dnes zarezervuji i hotel, i letenky.
 Здорово! Как же я тебе завидую! Výborně! Jak já ti závidím!

3. Audio 09_03

 Борис, я слышал, что ты увлекаешься театром? Borisi, slyšel jsem, že se zajímáš o divadlo?
 Да, мне нравится театр. Ano, mám rád divadlo.
 Ты даже в драмкружок ходишь, да? Ty dokonce chodíš do dramatického
kroužku, že?
 В своё свободное время я могу делать всё, что хочу! Ve svém volném čase si mohu dělat všechno,
co chci!
 Конечно, я не спорю. Просто у меня есть два билета Ovšem, já se nehádám. Zkrátka mám dva
на послезавтра на спектакль «Ромео и Джульетта», lístky na pozítří na představení „Romeo
а пойти я не могу. Поэтому и предлагаю тебе a Julie“ a nemohu jít. Proto ti nabízím
билеты. Хочешь пойти вместо меня? vstupenky. Chceš jít místo mě?
 Это же Шекспир! Трагедия о любви и смерти! Vždyť to je Shakespeare! Tragédie o lásce
А почему ты не хочешь идти? Я очень советую тебе a smrti! A proč nechceš jít ty? Velmi ti radím
посмотреть эту постановку. podívat se na tuto inscenaci.

102 | Lekce 9
 Да я хотел позвать Таню, она ведь тоже театром Však jsem chtěl pozvat Táňu, vždyť se také
увлекается. zajímá o divadlo.
 Да, Таня прекрасно разбирается и в театре, Ano, Táňa se výborně vyzná v divadle
и в литературе. Мы с ней вместе ходим i v literatuře. Chodíme spolu do
в драмкружок. dramatického kroužku.
 Только вот я опоздал, её уже пригласили в театр… Jen jsem přišel pozdě, už ji do divadla
А один я не хочу идти, театр – это не моё… pozvali… A sám jít nechci, divadlo – to není
pro mě…
 Понимаю, у каждого свои интересы. Rozumím, každý má své zájmy.
 Так что, ты пойдёшь в театр вместо меня? Takže co, půjdeš do divadla místo mě?
 Максим, ты знаешь, у меня уже есть билеты… Maxime, víš, já už lístky mám… Pozítří jdu
Послезавтра я иду на «Ромео и Джульетту» вместе na „Romeo a Julie“ spolu s Táňou…
с Таней…

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 09_04

банк, банка (m) banka нарисовать, нарисую, nakreslit, namalovat


вещь, вещи (ž) věc нарисуешь, нарисуют
вместо кого, чего místo koho, čeho научиться, научусь, научишься, naučit se co, čemu
научатся чему
вышивать, вышиваю, vyšívat
вышиваешь, вышивают опоздать, опоздаю, опоздаешь, opozdit se, přijít
опоздают pozdě, zmeškat
дело, дела (s) dílo, činnost, práce
остальной zbývající, ostatní
драмкружок, драмкружка (m) dramatický kroužek
отдых, отдыха (m) odpočinek
живопись, живописи (ž) malířství
планировать, планирую, plánovat
забронировать, забронирую, zamluvit,
планируешь, планируют
забронируешь, забронируют zarezervovat
позвать, позову, позовёшь, pozvat
заниматься, занимаюсь, zabývat se čím, позовут
занимаешься, занимаются чем věnovat se čemu
посещать, посещаю, посещаешь, navštěvovat, chodit
зелень, зелени (ž) zeleň посещают kam
интерес, интереса (m) zájem постановка, постановки (ž) inscenace
интересоваться, интересуюсь, zajímat se o co, mít предлагать, предлагаю, nabízet, navrhovat
интересуешься, интересуются zájem o co предлагаешь, предлагают
чем пригласить, приглашу, pozvat
картина, картины (ž) obraz пригласишь, пригласят
красивый krásný, hezký, природа, природы (ž) příroda, krajina
půvabný проводить, провожу, trávit, prožívat (čas)
курсы, курсов zpravidla kurz проводишь, проводят (время)
v množném профессионал, профессионала profesionál
либо … либо buď … anebo (m)
литература, литературы (ž) literatura путешествовать, путешествую, cestovat
любовь, любви (ž) láska путешествуешь, путешествуют
мастерить, мастерю, мастеришь, ručně vyrábět, kutit разбираться, разбираюсь, vyznat se v čem,
мастерят разбираешься, разбираются rozumět čemu
морковь, моркови (ž) mrkev в чём
наверное patrně, asi, резной vyřezávaný
pravděpodobně резьба, резьбы (ž) vyřezávání, rytí

Lekce 9 | 103
рисовать, рисую, рисуешь, malovat, kreslit столько tolik
рисуют страсть, страсти (ž) vášeň, záliba
роза, розы (ž) růže
стул, стула (m) židle
рукоделие, рукоделия (s) ruční práce
танец, танца (m) tanec
сад, сада (m) 6. pád в саду zahrada
tchyně танцевать, танцую, танцуешь, tancovat
свекровь, свекрови (ž)
танцуют
свободный volný
трагедия, трагедии (ž) tragédie
сделать, сделаю, сделаешь, udělat, vykonat
сделают увлекаться, увлекаюсь, věnovat se čemu,
sedět увлекаешься, увлекаются чем zajímat se o co
сидеть, сижу, сидишь, сидят
смерть, смерти (ž) smrt учить, учу, учишь, учат чему učit se co, čemu
собираться, собираюсь, chystat se, фотографировать, fotografovat, fotit
собираешься, собираются připravovat se фотографирую,
советовать, советую, советуешь, radit фотографируешь,
советуют фотографируют
совсем не vůbec ne фотосъёмка, фотосъёмки (ž) fotografování, focení
спорить, спорю, споришь, hádat se, debatovat, художественный umělecký
спорят diskutovat
художник, художника (m) umělec, malíř
стол, стола (m) stůl

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 09_05

в свободное время ve volném čase


проводить время trávit čas
Как же я тебе завидую! Jak já ti závidím.
Я не спорю. Já se nehádám.
Один я не хочу идти. Sám jít nechci.
Это не моё… Není to pro mě…
Это его (её, моих, твоих, наших, ваших) Je to práce jeho (jejích, mých, tvých našich,vašich)
рук дело… rukou…

PAMATUJTE:

заниматься чем zabývat se čím, věnovat se čemu


интересоваться чем zajímat se o co, mít zájem o co
научиться чему naučit se co, čemu
разбираться в чём vyznat se v čem, rozumět čemu
увлекаться чем věnovat se čemu, zajímat se o co

104 | Lekce 9
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
ČASOVÁNÍ SLOVES NA -ОВАТЬ / -ЕВАТЬ
V úvodních textech jste se seznámili se slovesy, která uvnitř slova mají příponu -ова- / -ева-, např. танцевать,
рисовать, путешествовать apod. Nyní se tato slovesa naučíte časovat. Pamatujte si, že se v  přítomném čase
přípony -ова- / -ева- vypouštějí a nahrazují se samohláskou у!

ТАНЦЕВАТЬ РИСОВАТЬ
я танцую рисую
ты танцуешь рисуешь
он, она, оно танцует рисует
мы танцуем рисуем
вы танцуете рисуете
они танцуют рисуют

Tvary minulého času jsou танцевал, танцевала, танцевало, танцевали а  рисовал, рисовáла, рисовало,
рисовали.
Mějte na paměti:
1. V minulém čase se přípony -ова- / -ева- nevypouštějí!
2. Stejně se časují i zvratná slovesa, která v sobě mají přípony -ова- / -ева-. Časování
zvratných sloves si osvojíte níže v této lekci.
3. Přízvuk u tohoto typu sloves je vždy stálý, má však svá pravidla – pokud přízvuk
v infinitivu stojí na poslední slabice (танцевать, рисовать), při časování je vždy
na -у-. Pokud přízvuk v infinitivu nestojí na poslední slabice, poté zůstává na
stejné slabice ve všech svých tvarech (путешествовать, забронировать).

ČASOVÁNÍ ZVRATNÝCH SLOVES


V úvodních dialozích jste narazili na slovesa typu собираться, увлекаться, заниматься apod. Tato slovesa se
zvratnou částicí -ся (-сь) zpravidla odpovídají českým si/se (chystat se, věnovat se, zajímat se).
Pozorně si zapamatujte následující body. Body čtěte postupně:
1. Časování zvratných sloves je v  principu stejné jako časování sloves nezvratných. Ke slovesným tvarům se
přidávají zvratné částice -ся nebo -сь.
2. Jestliže před zvratnou částicí stojí souhláska, píše se po ní -ся (ты занимаешься, он занимается, мы
занимаемся, они занимаются). Jestliže před zvratnou částicí stojí samohláska, píše se po ní -сь (я занимаюсь,
вы занимаетесь).
3. Na rozdíl od češtiny jsou v ruštině zvratné částice -ся / -сь vždy spojeny se slovesem, a to ve všech tvarech
(заниматься – zajímat se; я занимаюсь – zajímáš se; они занимаются – zajímají se).
4. Tvary minulého času se tvoří stejně jako u nezvratných sloves, navíc se připojují částice -ся nebo -сь. Pro tvary
minulého časy platí stejná pravidla, která jsou uvedena v bodě 2 – (я, он, ты) занимался, (она) занималась,
(оно) занималось, (мы, вы, они) занимались.
5. Uvědomte si, že zvratnost sloves v obou jazycích se nemusí shodovat, tj. zvratné sloveso v ruštině nemusí být
zvratné v češtině, a naopak (мыть руки – mýt si ruce atd.).
6. Na ukázku uvádíme časování čtyř zvratných sloves v přítomném i minulém čase – заниматься, договориться,
интересоваться, пройтись.

Lekce 9 | 105
PŘÍTOMNÝ ČAS:

ЗАНИМАТЬСЯ ДОГОВОРИТЬСЯ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПРОЙТИСЬ


я занимаюсь договорюсь интересуюсь пройдусь
ты занимаешься договоришься интересуешься пройдёшься
он, она, оно занимается договорится интересуется пройдётся
мы занимаемся договоримся интересуемся пройдёмся
вы занимаетесь договоритесь интересуетесь пройдётесь
они занимаются договорятся интересуются пройдутся

MINULÝ ČAS:

заниматься – занимался, занималась, занималось, занимались


договориться – договорился, договорилась, договорилось, договорились
интересоваться – интересовался, интересовалась, интересовалось, интересовались
пройтись – прошёлся, прошлась, прошлось, прошлись

SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE


Osvojte si uvedené tvary přivlastňovacích zájmen a pozorně si pročtěte komentáře pod tabulkou. Mužský, ženský
a střední rod je označen počátečními písmeny.

M Ž S M Ž S jeho její
1. мой моя моё наш наша наше
2. моего моей моего нашего нашей нашего
3. моему моей моему нашему нашей нашему
наш/ его её
4. мой/моего мою моё нашу нашего
нашего
6. моём моей моём нашем нашей нашем
7. моим моей моим нашим нашей нашим

Mějte na paměti:
1. Podle zájmena мой/моя/моё se skloňují i  zájmena твой/твоя/твоё a  свой/своя/своё. Podle zájmena наш/
наша/наше se skloňuje i zájmeno ваш/ваша/ваше.
2. Ve spojení s životnými podstatnými jmény se 4. pád u mužského rodu shoduje se 2. pádem, u neživotných se
shoduje 4. pád s 1. pádem.
3. Pamatujte si, že ve tvarech zájmen моего (твоего, своего) a нашего (вашего) se ruské г čte jako [v]. Pozor na
výslovnost zájmena его – ruské г se čte jako [v].
4. Přivlastňovací zájmena pro třetí osobu его а её jsou nesklonná, tj. jsou pro všechny pády totožná. Zájmeno его
zastupuje 3. osobu mužského a středního rodu, zájmeno её 3. osobu rodu ženského.

106 | Lekce 9
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ŽENSKÉHO RODU KONČÍCÍCH NA
MĚKKOU SOUHLÁSKU (souhláska + Ь) V JEDNOTNÉM ČÍSLE
V úvodních textech se objevila podstatná jména страсть, морковь, любовь, смерть a další. Tato podstatná jména
jsou rodu ženského a skloňují se podle vzoru тетрадь – sešit.

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. свекровь тетрадь кто? что?
2. свекрови тетради без, из
3. свекрови тетради к
4. свекровь тетрадь вижу (vidím)
6. свекрови тетради о, в
7. свекровью тетрадью с

Mějte na paměti:
1. Dávejte pozor na pravopis – v 1., 4. a 7. pádu se píše měkký znak.
2. Některá podstatná jména při skloňování vypouštějí ve 2., 3. a 6. pádu tzv. vkladnou samohlásku, jako například
podstatná jména любовь nebo церковь – kostel, chrám (любовь, любви, любви, любовь, любви, любовью;
церковь, церкви, церкви, церковь, церкви, церковью). Proto je vhodné osvojit si druhý pád daného slova již
v úvodním slovníčku.
3. Pamatujte si, že všechna slova zakončená na -пись (подпись, надпись, живопись apod.) jsou v ruštině ženského
rodu a skloňují se podle tohoto vzoru.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou úvodní dialogy 2. Vyberte správnou variantu.
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
A Илья всегда прекрасно разбирался
správná  , nebo chybná .
литературой/в литературе.
A Карвинг – это художественная резьба B Ты всё ещё интересуешься музыкой/о музыке?
по дереву.
C Сегодня мы идём в курсы/на курсы рисования.
B Отец Марины – профессиональный
художник. D В драмкружок я хожу три раза за неделю/
в неделю.
C Свекровь Марины интересуется
E Ты будешь посещать со мной курсы
рукоделием.
карвинга/о карвинге?
D Лариса предпочитает проводить время
F Жена никогда не понимала, почему я увлекаюсь
в саду. в фотосъёмке/фотосъёмкой.
E Таня, Максим и Борис ходят в драмкружок. G Я не знал, что ты увлекаешься о футбóл/
F Максим увлекается театром и ходит на все футбóлом.
постановки. H Ты хочешь научиться резьбé/резьбóй по дереву?
G Таня не хочет идти с Максимом
на спектакль.
H У Бориса уже есть билеты на
«Ромео и Джульетту».

Lekce 9 | 107
3. Do textu podle smyslu doplňte vhodné předložky. 4. Vypište z druhého dialogu všechna slovesa, která
mají v infinitivu příponu -ова- / -ева-. (Nápověda:
… прошлом году я ходила … курсы в кулинарную
celkem je v dialogu 7 těchto sloves.) Postupně je
школу. Занятия проходили два раза … неделю. všechny vyčasujte.
Нашим преподавателем был настоящий
5. Slova v závorkách dejte do správného tvaru
профессионал, повар … большим опытом
v přítomném čase.
работы. Он прекрасно разбирался … европейской
1. Кто (рисовать) эти картины? 2. Ты давно
кухне. Теперь я … проблем варю супы, овощные
(фотографировать)? 3. Я не (советовать) туда
рагу, мясо … соусом. Кроме того, могу сделать
ехать. 4. Мы (планировать) зайти в магазин
розу … моркови или шишку … огурца. Я всем
перед обедом. 5. Они просто нам (завидовать)!
рекомендую посетить эти курсы … свободное
6. Девушка, вы (танцевать)? – Я не (танцевать)
время!
с незнакомцами. 7. В свободное время мы обычно
(путешествовать). 8. Она (забронировать)
гостиницу в Праге. 9. Я очень (рекомендовать)
тебе посмотреть спектакль. 10. Куда вы
(планировать) поехать в этот раз?

6. Doplňte tabulku.

infinitiv 1. os. jedn. č. 2. os. jedn.č. 3. os. mn. č.

завидовать

планирую

фотографируешь

советуют

танцую

забронируешь

7. Doplňte zvratnou částici -ся nebo -сь. 8. Jakou zvratnou částici vyberete: -ся, nebo -сь?

я разбираю… собираю… A Как долго ты добираешь… до школы?


научу… добираю… B Вам понравило… в театре?
ты разбираешь… собираешь… C Чему они научили… на курсах?
научишь… добираешь…
D Я совсем не разбираю… в русской кухне!
он, она, оно разбирает… собирают… E Супер, мы договорили… !
научит… добирает…
F Извините, я обознал… .
мы разбираем… собираем…
научим… добираем… G Галина интересует… музыкой.
вы разбираете… собираете… H Чем мы будем занимать… завтра?
научите… добираете…
I Я немного пройду… по городу.
они разбирают… собирают… J Отец вчера вернул… из командировки.
научат… добирают…

108 | Lekce 9
9. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru B любовь –
v přítomném a minulém čase. ______________________________________
1. Иван регулярно (заниматься) русским языком. C театр –
2. Я (собираться) на концерт вечером. 3. Моя ______________________________________
сестра (интересоваться) спортом. 4. Когда D дело –
ты (договориться) с Ольгой о встрече? 5. Вы ______________________________________
(разбираться) в математике? 6. Мои родители E вещь –
(пройтись) по улицам Москвы. 7. Мы (увлекаться) ______________________________________
театром и кино. 8. Он (сфотографироваться) F отдых –
с нами! 9. Как долго они (добираться) на работу? ______________________________________
10. Марина, когда ты (научиться) так варить?
G работа –
10. K uvedeným podstatným jménům uveďte ______________________________________
všechna přivlastňovací zájmena ve správném H свекровь –
rodu. ______________________________________
Vzor: картина > моя/твоя/своя/наша/ваша/его/ I квартира –
её картина ______________________________________
A интерес – J хобби –
______________________________________ ______________________________________

11. Tvořte slovní spojení podle vzoru. E она + страсть


Vzor: я + собака > моя собака F ты + подпись
A ты + сестра G он + визитка
B он + квартира H я + автомобиль
C вы + билет I вы + спальня
D я + хобби J она + учитель

Lekce 9 | 109
12. Slova v závorkách dejte do správného tvaru. b)
1. Она никогда не путешествует без (свой муж).
2. Ты не можешь идти в кино с (её парень).
3. В Южную Америку я еду со (свой друг)
и (его девушка). 4. В саду (твоя свекровь) очень
много зелени. 5. Страсть (наш папа) – футбол!
6. В отпуск мы поедем на (ваш автомобиль). 7. Как
тебе понравилось в (его квартира)? 8. Я не могу
жить без (твоя любовь)! 9. Вы не видели (моя
визитка)? 10. Завтра к (наша подруга) приедут
гости. 11. Мы не хотим заниматься (ваше дело).
12. В (мой ресторан) делают отличное мясо под
соусом.
13. Podstatná jména v závorkách dejte do správného c)
tvaru.
A быть вместо (свекровь, морковь, тетрадь)
B разбираться в (живопись, подпись, любовь)
C мечтать о (любовь, страсть, зелень)
D интересоваться (живопись, Казань, церковь)
E ехать к (свекровь, церковь, площадь)
F предпочитать (тетрадь, смерть, живопись)

14. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.


d)
1. Я начал писать роман о (любовь). 2. Сад был
в (зелень). 3. В выходные мы поедем в гости
к (свекровь). 4. Я могу сделать цветы даже из
(морковь) и (зелень). 5. Мы поднялись на самую
высокую башню (Казань)! 6. Дети не хотят пить
сок (šťáva) из (морковь). 7. Мы предпочитаем не
думать о (смерть). 8. Он увлекается (живопись),
а работает учителем математики. 9. Документы
без (подпись) не имеют значения (význam). 10. Не
рекомендуется играть с этой (вещь)!
15. Podívejte se na fotografie a řekněte, jak tráví
volný čas tito lidé. Každý obrázek popište alespoň
pěti větami.
a) e)

110 | Lekce 9
f) 16. Přeložte do ruštiny.
1. Navštěvoval jsem kurzy focení v loňském roce.
2. Čím se zabýváš ve volném čase? 3. V našem klubu
se můžeš naučit karving. 4. Můj koníček jsou ruční
práce. 5. Plánuješ jet do Ameriky? – Ano, chystám se
tam příští rok. 6. Kde jsi se naučila tak vařit? 7. Vyznáš
se v literatuře? – Ne, to není pro mě. 8. Když máme
volný čas, věnujeme se sportu. 9. Upřednostňují chodit
do divadla nebo do kina. 10. Moje tchyně se nevěnuje
zahradě, zajímá se o malířství. 11. Byli jsme včera
v kině, viděli jsme film o lásce a vášni. 12. Nechci
cestovat bez svého přítele.

O KOM JE ŘEČ? Audio 09_06

Если вы хоть немного увлекаетесь спортом, то, несомненно, знаете эту известную российскую теннисистку.
Именно она является единственной российской победительницей всех турниров Большого шлема, а, кроме
того, и  самой богатой спортивной звездой России. Что же касается её хобби, то эта настоящая русская
красавица обожает шопинг. А недавно она призналась, что коллекционирует почтовые марки.

Lekce 9 | 111
Klíč: cv. 9 1. занимается/занимался 2.  собираюсь/собирался
(собиралась) 3.  интересуется/интересовалась 4.  договоришься/
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  договорился (договорилась) 5.  разбираетесь/разбирались
cv. 2 1. в  литературе 2.  музыкой 3.  на курсы 4.  в  неделю 6.  пройдутся/прошлись 7.  увлекаемся/увлекались
5. карвинга 6. фотосъёмкой 7. футболом 8. резьбе 8.  сфотографируется/сфотографировался 9.  добираются/
cv. 3 В прошлом году я ходила на курсы в кулинарную школу. добирались 10. научишься/научилась
Занятия проходили два раза в  неделю. Нашим преподавателем cv. 10 1. мой/твой/свой/наш/ваш/его/её интерес 2.  моя/твоя/
был настоящий профессионал, повар с большим опытом работы. своя/наша/ваша/его/её любовь 3.  мой/твой/свой/наш/ваш/его/её
Он прекрасно разбирался в  европейской кухне. Теперь я  без театр 4.  моё/твоё/своё/наше/ваше/его/её дело 5.  моя/твоя/своя/
проблем варю супы, овощные рагу, мясо под соусом. Кроме наша/ваша/его/её вещь 6.  мой/твой/свой/наш/ваш/его/её отдых
того, могу сделать розу из моркови или шишку из огурца. Я всем 7.  моя/твоя/своя/наша/ваша/его/её работа 8.  моя/твоя/своя/
рекомендую посетить эти курсы в свободное время! наша/ваша/его/её свекровь 9.  моя/твоя/своя/наша/ваша/его/её
cv. 4 (slovesa jsou uvedena chronologicky dle výskytu v  textu) квартира 10. моё/твоё/своё/наше/ваше/его/её хобби
1.  рисовать 2.  нарисовать 3.  интересоваться 4.  путешествовать cv. 11 1. твоя сестра 2. его квартира 3. ваш билет 4. моё хобби
5. планировать 6. забронировать 7. завидовать 5.  её страсть 6.  твоя подпись 7.  его визитка 8.  мой автомобиль
cv. 5 1. рисует 2. фотографируешь 3. не советую 4. планируем 9. ваша спальня 10. её учитель
5. завидуют 6. танцуете, танцую 7. путешествуем 8. забронирует cv. 12 1. своего мужа 2. её парнем 3. своим другом, его девушкой
9. рекомендую 10. планируете 4.  твоей свекрови 5.  нашего папы 6.  вашем автомобиле 7.  его
cv. 6 квартире 8.  твоей любви 9.  мою визитку 10.  нашей подруге
11. вашим делом 12. моём ресторане
infinitiv 1. os. jedn. č. 2. os. jedn.č. 3. os. mn. č.
cv. 13 1. быть вместо сверкови, моркови, тетради 2. разбираться
завидовать завидую завидуешь завидуют в живописи, подписи, любви 3. мечтать о любви, страсти, зелени
планировать планирую планируешь планируют 4.  интересоваться живописью, Казанью, церковью 5.  ехать
к  свекрови, церкви, площади 6.  предпочитать тетрадь, смерть,
фотографировать фотографирую фотографируешь фотографируют
живопись
советовать советую советуешь советуют cv. 14 1. любви 2. в зелени 3. к свекрови 4. из моркови и зелени
танцевать танцую танцуешь танцуют 5. Казани 6. из моркови 7. о смерти 8. живописью 9. без подписи
10. с вещью
забронировать забронирую забронируешь забронируют
cv. 16 1. Я посещал курсы фотосъёмки в прошлом году. 2. Чем
cv. 7 ты занимаешься в свободное время? 3. В нашем клубе ты можешь
я разбираюсь собираюсь научиться карвингу. 4. Моё хобби – рукоделие. 5. Ты планируешь
научусь добираюсь ехать в Америку? – Да, я собираюсь туда в следующем году. 6. Где
ты разбираешься собираешься ты научилась так варить? 7. Ты разбираешься в литературе? – Нет,
научишься добираешься это не моё. 8. Когда у нас есть свободное время, мы занимаемся
он, она, оно разбирается собирается спортом. 9. Они предпочитают ходить в театр или в кино. 10. Моя
научится добирается свекровь не занимается садом, она увлекается живописью. 11. Мы
мы разбираемся собираемся вчера были в кино, мы видели фильм о любви и страсти. 12. Я не
научимся добираемся хочу путешествовать без своего друга.
вы разбираетесь собираетесь  O KOM JE ŘEČ? Pokud se jen trochu zajímáte o sport, pak nepo-
научитесь добираетесь chybně znáte tuto známou ruskou tenistku. Právě ona je jedinou ruskou
они разбираются собираются vítězkou všech grandslamů a kromě toho i nejbohatší sportovní hvěz-
научатся добираются dou Ruska. Co se týká jejích koníčků, pak tato opravdová ruská kra-
cv. 8 1. -ся 2. -сь 3. -сь 4. -сь 5. -сь 6. -ся 7. -ся 8. -ся 9. -сь 10. -ся savice zbožňuje nákupy. A nedávno se také přiznala, že sbírá poštovní
známky.
(Maria Šarapovová)


112 | Lekce 9

10
Как добраться…?
Jak se dostanu…?

V  desáté lekci se naučíte, jakými vaz-


bami je možné v  ruštině vyjadřovat
nutnost, dále se seznámíte s  užitím
infinitivních otázek, osvojíte si rovněž
časování slovesa искать a  вернуть
s různými předponami, naučíte se tvo-
řit příslovce a  poznáte, jak můžeme
v ruštině vyjadřovat přibližnost. Veške-
rou gramatiku si opět důkladně procvi-
číte ve cvičeních. Věříme, že i tato lekce
bude pro vás přínosem J.

Víte, že…
… moskevské metro neboli tzv. Москόвский метрополитен se řadí k největšímu systému sítí metra na celém
světě? Je tvořeno 12 liniemi, přičemž tzv. Кольцевая spojuje všechny linky. Všechny stanice metra, které se
nacházejí na linii Кольцевая, jsou přestupní, a to nejen mezi dvěma či třemi trasami, ale i mezi pěti různými
liniemi. Pro cizince je zajímavý fakt, že díky veliké vzdálenosti přejezd mezi jednotlivými stanicemi běžně trvá
okolo tří čtyř minut.

Lekce 10 | 113
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 10_01

 Извините, пожалуйста, как мне добраться до Promiňte, prosím, jak se dostanu na náměstí
площади Восстания? Povstání?
 Вам нужно вернуться к перекрёстку и перейти через Musíte se vrátit na křižovatku a přejít přes
мост. Затем вам следует повернуть направо и идти most. Potom je třeba zabočit doprava a jít
вдоль реки метров сто. Затем ... podél řeky asi sto metrů. Potom…
 Но я только что был на той стороне моста и меня Ale právě před chvílí jsem byl na druhé
послали сюда! straně mostu a poslali mě sem!
 Странно... Но всё-таки вам придётся вернуться To je divné… Ale přece jen se musíte vrátit
обратно. Я живу недалеко от площади и точно nazpět. Bydlím nedaleko náměstí a přesně
знаю, где она находится. Так вот... затем вам vím, kde je. Takže… poté musíte zahnout
нужно повернуть налево и пройти по проспекту doleva a projít třídou Revoluce do ulice Míru.
Революции до улицы Мира. На ней повернёте Na ní zabočíte doleva a půjdete rovně na
налево и пойдёте прямо до площади Восстания. náměstí Povstání. Přibližně za patnáct minut
Примерно через пятнадцать минут вы будете там. tam budete.
 Понятно. А туда можно доехать на трамвае или Rozumím. A je možné tam dojet tramvají nebo
автобусе? Мне не хочется опять идти пешком... autobusem? Nechce se mi jít zase pěšky…
 Да, вы можете добраться до площади на трамвае Ano, na náměstí se můžete dostat tramvají
номер пять. Остановка за углом. číslo pět. Zastávka je za rohem.
 Отлично! А сколько остановок мне ехать? Výborně! A kolik zastávek musím jet?
 До площади Восстания вам нужно ехать всего одну Na náměstí Povstání musíte jet jen jednu
остановку. zastávku.
 Замечательно! Спасибо вам большое! Skvěle! Děkuji vám mnohokrát!

2. Audio 10_02

 Скажите, пожалуйста, я правильно иду Prosím vás, jdu správně na autobusové


к автовокзалу? nádraží?
 Нет, вы идёте совсем в другую сторону! Вам надо Ne, jdete na úplně druhou stranu! Musíte
развернуться и идти обратно, автовокзал находится se otočit a jít zpět, autobusové nádraží se
в начале улицы. nachází na začátku ulice.
 А он далеко? Честно говоря, у меня очень тяжёлый A je daleko? Upřímně řečeno, mám velmi
чемодан... těžký kufr…
 Тогда вам лучше сесть на автобус, пешком вам идти Pak je lepší jet autobusem, pěšky půjdete
минут двадцать. přibližně dvacet minut.
 Хорошо, я поеду на автобусе. Какой автобус едет на Dobře, pojedu autobusem. Jaký autobus jede
автовокзал? na nádraží?
 Туда едут автобусы номер восемнадцать и двадцать, Jedou tam autobusy číslo osmnáct a dvacet,
выходить вам нужно на конечной остановке. vystoupit musíte na konečné zastávce.
 Спасибо! А вот и мой автобус! Děkuji! A tady je můj autobus!

114 | Lekce 10
3. Audio 10_03

 Извините, я, видимо, заблудился! Вы можете мне Promiňte, zřejmě jsem zabloudil! Můžete mi
помочь? pomoct?

 А куда вы идёте? A kam jdete?


 Мне нужно попасть в ресторан «Метро», у меня там Musím se dostat do restaurace „Metro“,
важная встреча через десять минут! Я должен там mám tam důležitou schůzku za deset minut!
быть вовремя. Musím tam být včas.
 А адрес вы случайно не знаете? A adresu náhodou neznáte?
 Конечно, знаю! Сибирская, 75. Ovšem, znám! Sibiřská 75.
 Это не очень далеко, но вам придётся ехать Není to moc daleko, ale musíte přestoupit.
с пересадкой. Вам лучше взять такси, тогда вы Raději si vezměte taxi, tak budete na místě
будете на месте вовремя. včas.
 Спасибо, отличная идея! Děkuji, výborný nápad!

Lekce 10 | 115
4. Audio 10_04

Уважаемые пассажиры, осторожно – двери


  Vážení cestující, pozor dveře se zavírají. Další
закрываются. Следующая станция «ỳлица stanice „Puškinova ulice“.
Пушкина».
 Простите, я ищу Театр юного зрителя, он на улице Promiňte, hledám Divadlo mladého diváka,
Пушкина. Вы не подскажете, мне выходить на je na Puškinově ulici. Neporadíte mi, mám
следующей станции или нет? vystoupit na další stanici, nebo ne?
 Нет, вам лучше выйти на станции «Театр», она после Ne, lepší je vystoupit na stanici „Divadlo“, ta
«Улицы Пушкина». je po „Puškinově ulici“.
 Хорошо, а как мне найти здание театра? Я никогда Dobře, a jak najdu budovu divadla? Nikdy
там не был. jsem tam nebyl.
 Когда выйдете из метро, вам нужно повернуть Když vyjdete z metra, musíte zabočit doleva
налево и пройти один квартал. Затем завернёте a projít jednu čtvrť. Poté zahnete za roh a na
за угол и на противоположной стороне дороги protější straně silnice uvidíte velikou krásnou
увидите большое красивое здание. Это и есть театр. budovu. A to je divadlo.
 Спасибо за помощь! Děkuji za pomoc!

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 10_05

автовокзал, автовокзала (m) autobusové nádraží квартал, квартала (m) čtvrť, blok domů
адрес, адреса (m) adresa конечный konečný, poslední
важный důležitý метр, метра (m) metr
вдоль чего podél čeho, podélně мост, моста (m) most
вернуться, вернусь, вернёшься, vrátit se номер, номера (m) číslo zde
вернутся обратно nazpět, zpátky
видимо zřejmě, očividně, пассажир, пассажира (m) cestující, pasažér
zjevně
перейти, перейду, перейдёшь, přejít, přestoupit
вовремя včas
перейдут
восстание, восстания (s) povstání перекрёсток, перекрёстка (m) křižovatka
всего jen, pouze zde пересадка, пересадки (ž) přestup,
выйти, выйду, выйдешь, выйдут vystoupit zde přestupování
выход, выхода (m) východ площадь, площади (ž) náměstí
выходить, выхожу, выходишь, vystupovat zde повернуть, поверну, повернёшь, zabočit, zahnout
выходят повернут
добраться, доберусь, dostat se, dorazit подсказать, подскажу, poradit, napovědět
доберёшься, доберутся kam подскажешь, подскажут
доехать, доеду, доедешь, доедут dojet, dostat se kam помочь, помогу, поможешь, pomoci
помогут
заблудиться, заблужусь, ztratit se, zabloudit
заблудишься, заблудятся помощь, помощи (ž) pomoc

завернуть, заверну, завернёшь, zabočit, zahnout, попасть, попаду, попадёшь, dostat se kam
завернут odbočit попадут
budova послать, пошлю, пошлёшь, poslat
здание, здания (s)
пошлют
идея, идеи (ž) nápad
правильно správně

116 | Lekce 10
примерно přibližně, asi тяжёлый těžký
противоположный protější, protilehlý уважаемый vážený
развернуться, развернусь, otočit se, obrátit se, увидеть, увижу, увидишь, uvidět, spatřit
развернёшься, развернутся změnit směr увидят
совсем zcela, úplně, угол, угла (m) (на углу) roh (na rohu)
naprosto успеть, успею, успеешь, успеют stihnout
станция, станции (ž) stanice чемодан, чемодана (m) kufr
сюда sem, na tohle místo через přes (místo),
трамвай, трамвая (m) tramvaj za (v časovém
významu)

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 10_06

Как мне добраться до/на …? Jak se dostanu do/na…?


Спасибо вам большое! Děkuji vám mnohokrát!
только что před chvílí
Мне не хочется... Nechce se mi…
честно говоря upřímně řečeno
Осторожно – двери закрываются! Pozor – dveře se zavírají!
Это и есть театр. A to je divadlo.

PAMATUJTE:

идти в другую сторону jít na druhou stranu


идти по проспекту / по улице jít třídou / ulicí
ехать на автобусе (трамвае, jet autobusem (tramvají,
троллейбусе) trolejbusem)
nastoupit do autobusu (tramvaje,
сесть на автобус (трамвай,
trolejbusu) / jít na autobus
троллейбус)
(tramvaj, trolejbus)

PAMATUJTE, že české oslovení neznámé osoby (na


ulici, v obchodě apod.) „Prosím vás…“ v ruštině
můžeme vyjádřit následovně:

Извините, пожалуйста, ...


Простите, пожалуйста, ...
Скажите, пожалуйста, …

Lekce 10 | 117
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA

VYJÁDŘENÍ POTŘEBY / NUTNOSTI V RUŠTINĚ


V úvodních textech jste se setkali s konstrukcemi typu вам нужно, вам следует, вам придётся, вам надо atd.
Všechna tato slova v  ruštině vyjadřují potřebu, nutnost a  do češtiny je běžně překládáme pomocí slov muset,
je třeba, je nutno, je zapotřebí apod.

PŘÍTOMNÝ ČAS
Stavba celé věty je následující:

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno ve 3. pádu + НАДО/НУЖНО/ПРИДЁТСЯ/СЛЕДУЕТ + infinitiv.

Přečtěte si znovu věty z úvodních textů a sledujte větnou stavbu:

Мне нужно вернуться к перекрёстку. Musím se vrátit na křižovatku.


Вам следует повернуть направо. Je třeba zabočit doprava.
Ему придётся вернуться обратно. Musí se vrátit nazpět.
Мне надо попасть в ресторан. Musím se dostat do restaurace.

Další možné vyjádření nutnosti představuje konstrukce se slovy должен, должна, должно, должны, na kterou
jste rovněž narazili v úvodním textu – Я должен там быть вовремя. Zapamatujte si opět stavbu celé věty:

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno v 1. pádě + ДОЛЖЕН/ДОЛЖНА/ДОЛЖНО/ДОЛЖНЫ + infinitiv.

Я должен там быть вовремя. Musím tam být včas.


Ольга должна туда ехать. Olga tam musí jet.
Родители должны ехать на трамвае. Rodiče musí jet tramvají.

MINULÝ A BUDOUCÍ ČAS


• U slov надо / нужно tvoříme minulý i budoucí čas pomocí příslušných tvarů slovesa být, které stojí za slovem
надо / нужно.

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno ve 3. osobě + НАДО/НУЖНО + БЫЛО/БУДЕТ +infinitiv.

Мне надо / нужно было вернуться к перекрёстку. Musel jsem se vrátit na křižovatku.
Мне надо / нужно было попасть в ресторан вовремя. Bylo nutno / Musel jsem dorazit do restaurace včas.

118 | Lekce 10
Мне надо / нужно будет вернуться к перекрёстку. Budu se muset vrátit na křižovatku.
Мне надо / нужно будет попасть в ресторан вовремя. Bude nutno / Budu muset dorazit do restaurace včas.

• U sloves прийтись (придётся), следовать (следует) tvoříme minulý čas, který má tvar пришлось, следовало.
Konstrukce je stejná jako v předchozích případech. Budoucí čas u těchto sloves nelze vytvořit.

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno ve 3. pádu + ПРИШЛОСЬ/СЛЕДОВАЛО + infinitiv.

Вам пришлось вернуться обратно. Museli jste se vrátit zpět.


Мне пришлось завернуть налево. Musel jsem zabočit doleva.
Нам следовало прийти вовремя. Museli jsme přijít včas.
Тебе следовало завернуть направо. Měl jsi (Musel jsi) odbočit doprava.

• U konstrukce я должен (должна, должно, должны) tvoříme minulý i budoucí čas pomocí příslušných tvarů
slovesa být. Tvary slovesa být stojí opět za slovy должен (должна, должно, должны).
Minulý čas:

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno v 1. pádě + должен БЫЛ/должна БЫЛА/
должно БЫЛО/должны БЫЛИ + infinitiv.

Я должен был это сделать. Musel jsem to udělat.


Мы должны были с ним встретиться. Museli jsme se s ním setkat.

Budoucí čas:

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno v 1. pádě + должен/должна/должно/должны +


БУДУ, БУДЕШЬ, БУДЕТ atd. + infinitiv.

Она должна будет ехать на автобусе. Bude muset jet autobusem.


Они должны будут поехать прямо. Budou muset jet rovně.

ČASOVÁNÍ SLOVESA ИСКАТЬ


Osvojte si sloveso искать – hledat. Dávejte pozor na přízvuk!

я ищу
ты ищешь
он, она, оно ищет
мы ищем
вы ищете
они ищут

Tvary minulého času jsou: искал, искала, искало, искали.

Lekce 10 | 119
ČASOVÁNÍ SLOVESA ВЕРНУТЬ / ВЕРНУТЬСЯ
Naučte se časovat sloveso вернуть(ся) – vrátit (se). Dávejte pozor na přízvuky a všechny tvary.

я верну(сь)
ты вернёшь(ся)
он, она, оно вернёт(ся)
мы вернём(ся)
вы вернёте(сь)
они вернут(ся)

Tvary minulého času jsou: вернул(ся), вернула(сь), вернуло(сь), вернули(сь).


Jako sloveso вернуть(ся) se časují všechna příbuzná slovesa s příponami, např. свернуть, повернуть, завернуть,
развернуться atd.

UŽITÍ INFINITIVNÍCH VĚT


V ruštině se velmi často setkáte s infinitivními větami, které mají podobu zjišťovací otázky. Do češtiny je překládáme
nejčastěji větami se slovesem mít:

Как мне добраться до площади? → Jak se mám dostat (jak se dostanu) na náměstí?
Мне выходить на следующей станции или нет? → Mám vystoupit na další stanici, nebo ne?

Pamatujte si, že s infinitivní konstrukcí se pojí osobní zájmeno nebo podstatné jméno ve 3. pádě.
Při vysvětlování cesty se v ruštině často užívá infinitivní věta se slovem лучше:
Тебе лучше сесть на автобус. Je lepší jet / Raději jeď autobusem.
Вам лучше идти пешком. Lepší je jít pěšky / Raději jděte pěšky.
Podobné konstrukce se hojně užívají v případech, když někomu chceme poradit:
Тебе лучше сейчас поспать. Měl by sis teď raději zdřímnout.
Вам лучше уйти. Raději byste měli odejít.
Нам всем лучше забыть об этом. Všichni bychom na to raději měli zapomenout.

TVOŘENÍ PŘÍSLOVCÍ
Příslovce se v ruštině tvoří od přídavných jmen. Převážná většina z nich se tvoří pomocí přípony -o:

важный → важно
интересный → интересно
близкий → близко

120 | Lekce 10
Mějte na vědomí, že ne vždy se shoduje postavení přízvuku přídavného jména s příslovcem. Proto je vhodné si
přízvuk zapamatovat při osvojování nové slovní zásoby.
Srovnejte:

хороший → хорошо
плохой → плохо

VYJÁDŘENÍ PŘIBLIŽNOSTI
V  úvodních dialozích jste narazili na slovní spojení метров сто či минут двадцать. Všimněte si obráceného
slovosledu a mějte na vědomí, že tyto konstrukce v ruštině vyjadřují přibližnost:
Надо идти прямо метров сто. Je nutno jít rovně asi sto metrů.
Пешком надо идти минут двадцать. Pěšky je třeba jít přibližně dvacet minut.
Srovnejte:

Я приду через два часа. Přijdu za dvě hodiny.


Я приду часа через два. Přijdu asi za dvě hodiny.

Přibližnost v ruštině můžeme vyjadřovat i pomocí slov приблизительно či примерно:


Надо идти приблизительно десять минут. Je třeba jít asi deset minut.
Я вернусь примерно через тридцать минут. Vrátím se přibližně za třicet minut.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog C сесть (автобус)
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
D попасть (ресторан)
správná  , nebo chybná .
E добраться (площадь)
A Разговор происходит на площади
Восстания. F перейти (мост)
B До площади Восстания нужно идти G выйти (станция)
примерно сто метров.
C До площади Восстания нужно идти H взять (такси)
минут пятнадцать. I идти (река)
D До площади Восстания можно доехать
на трамвае и на автобусе. J ехать (пересадка)
E До площади Восстания нужно ехать 3. Do vět doplňte vhodné předložky.
остановки две.
F Площадь Восстания находится A Мы поедем ...... вокзала ...... автобусе.
на другой стороне моста. B Им надо вернуться ...... перекрёстку.
2. Z uvedených slov tvořte slovní spojení, se kterými C Идите ...... реки примерно пятьдесят метров.
jste se setkali v úvodních dialozích.
D Как мне попасть ...... магазин?
A ехать (трамвай)
E Вы идёте совсем ...... другую сторону.
B завернуть (угол)
F ...... какой автобус нам надо сесть?

Lekce 10 | 121
G Ей следует пройти ...... проспекту Победы ...... I вы + перейти через мост
улицы Достоевского. J она + ехать с пересадкой
H Мне нужно перейти ...... мост.
5. Dejte věty do minulého a budoucího času.
I Тебе нужно выйти ...... следующей станции.
A Вам нужно повернуть налево.
J После выхода из метро заверните ...... угол.
B Тебе надо вернуться обратно.
4. Z uvedených slov sestavte věty v přítomném C  Ты должен прийти на встречу вовремя.
čase vyjadřující nutnost, potřebu. Použijte vždy
nejméně dvě možné konstrukce. D  Мне придётся идти туда пешком.
E Она должна найти улицу Мира.
Vzor: ты + перейти дорогу > Тебе надо перейти
дорогу. Тебе нужно перейти дорогу. F  Вам следует перейти через мост.
Тебе придётся перейти дорогу. Ты должен G  Им придётся взять такси.
перейти дорогу. H Тебе надо спросить дорогу.
A я + попасть на проспект Космонавтов I Мне надо пройти один квартал и завернуть
B он + вернуться к перекрёстку за угол.
C вы + сесть на трамвай J Тебе придётся ехать домой на автобусе.
D ты + идти пешком K Ей следует идти вдоль реки примерно сто
E она + выйти на станции «Музей» метров.
F мы + добраться до вокзала L  Вам нужно идти совсем в другую сторону.
G он + быть там вовремя M  Мы должны сесть на трамвай.
H я + взять такси N  Вы должны выйти на остановке «Зоопарк».
6. Doplňte do tabulky správné tvary sloves v přítomném čase. Dávejte pozor na přízvuky.

Infinitiv 1. os. jedn. č. 2. os. jedn. č. 3 . os. mn. č

вернусь

ищут

развернуться

увижу

повернут

перейдёшь

выхожу

7. Do vět doplňte správné tvary sloves v přítomném E Почему они не (свернуть) к лесу и не (пойти) по
čase. хорошей дороге?
A Когда ты (вернуться) домой? Я (искать) улицу Толстого.
F 
B Мы (развернуться) на перекрёстке и (поехать) G Она (завернуть) за угол и (зайти) к вам в гости.
обратно. H Он обязательно (вернуть) книгу.
C Что вы (искать)? I Они (искать) остановку автобуса.
D Ты (повернуть) налево через два квартала, J Им нужно (завернуть) за угол и там (искать)
потом (пойти) вдоль дороги. здание школы.

122 | Lekce 10
print-binwfl6-margin-0

8. Tvořte infinitivní věty podle vzoru. Každou větu повернуть налево. Но в последний момент
vytvořte se všemi možnými osobními zájmeny ve я поверну направо и иду к большому парку.
správném tvaru. На домах я читаю названия улиц. Но улицы
Попова я не могу найти! Она словно играет со
Vzor: Сколько остановок мне ехать? > Сколько
мной в прятки*! Наконец я у реки. Недалеко
остановок мне (тебе, ему, ей, нам, вам, им)
от меня на скамейке громко разговаривают
ехать?
парень с девушкой. Мне следует быстро подойти
A Когда мне выходить? и спросить у них об этой улице. Они должны
B На каком автобусе мне ехать в аэропорт о ней знать! И действительно, они объясняют
(letiště)? мне, куда мне следует идти. А ведь улица совсем
C  Мне переходить дорогу? рядом, на другой стороне реки. Надо лишь
D Тебе помочь добраться до вокзала? перейти через мост и пройти вдоль реки метров
сто. и вот я смело шагаю по ней!
E Тебе показать, где остановка автобуса?
 грать в прятки с кем – hrát si na schovávanou s kým

F  Вам помочь?
12. Poslechněte si nahrávku a určete místo na mapě,
G Сколько минут мне идти до площади?
kam byste se dostali podle těchto instrukcí.
H  Где нам повернуть налево?
 Audio 10_07
9. Poraďte pomocí infinitivní konstrukce se slovem
лучше. Zdůvodněte svoji odpověď.
Vzor: Мне ехать на автобусе или идти пешком? >
Тебе лучше ехать на автобусе, потому что
это далеко.
A Мне сесть на трамвай номер три или
тринадцать?
B Мне сейчас идти прямо или повернуть
направо?
C Мне выходить на этой или на следующей
остановке?
D Мне ехать на метро или идти пешком?
E Нам перейти через мост сейчас или потом?
F На перекрёстке нам повернуть налево или
направо?
G Нам взять такси или ехать на троллейбусе? a) 
H Нам перейти дорогу или идти прямо? b)
10. Tvořte příslovce od uvedených přídavných jmen c) 
a naopak. Pozor na přízvuky! 13. Podle mapy ze cvičení 10 popište cestu
a) странный, красивый, важный, отличный, a) do nemocnice, b) do restaurace.
хороший, прямой, правильный, замечательный,
плохой, обратный, случайный, честный 14. Přeložte do ruštiny.

b) шикарно, солнечно, необыкновенно, 1. Kam mám jít? 2. Jak se dostanu na třídu Míru?
безумно, великолепно, интересно, приятно, 3. Musíte jít Puškinovou ulicí na velké náměstí.
очаровательно, свежо, уютно, вкусно, 4. Tam je lepší jít pěšky, zastávka autobusu je daleko.
свободно 5. Měl jsi odbočit doprava, teď jdeš na úplně druhou
stranu. 6. Měli jste nastoupit do trolejbusu. 7. Nechce
11. Text nejdříve přeložte do češtiny a následně ho se mi jít pěšky, je možné se tam dostat metrem?
převeďte do minulého času. 8. Prosím vás, kde máme vystoupit? 9. Asi jsem
zabloudil. Hledám zastávku tramvaje. 10. Asi za pět
Я уже часа два безуспешно ищу улицу Попова! minut budete na místě. 11. Půjdete rovně přibližně
Я на перекрёстке. Я думаю, что мне надо padesát metrů. 12. Vrátím se asi za dvě hodiny.

Lekce 10 | 123
O KOM JE ŘEČ? Audio 10_08

Великий русский учёный родился в семье крестьянина на севере России. Интерес к науке подтолкнул его
к тому, что в 19 лет он решил сбежать из дома в Москву, чтобы получить образование. Его путешествие
в столицу длилось три недели, причём часть пути юноша шёл пешком. Позднее он обучался в Петербурге,
потом в Германии. Именно благодаря этому учёному в 1755 году в Москве был открыт первый в России
университет, который до сих пор носит его имя.

Klíč: нужно было/будет идти совсем в другую сторону. 13. Мы должны


были/будем сесть на трамвай. 14. Вы должны были/будете выйти
cv. 1 1 ,2  , 3  , 4  , 5  , 6  на остановке «Зоопарк».
cv. 2 1. ехать на трамвае 2. завернуть за угол 3. сесть на автобус cv. 6
4. попасть в ресторан 5. добраться до площади 6. перейти через
мост 7. выйти на станции 8. взять такси 9. идти вдоль реки Infinitiv 1 . os. jedn. č. 2 . os. jedn. č. 3 . os. mn. č
10. ехать с пересадкой
cv. 3 1. до, на 2. к  3. до 4. в  5. в  6. на 7. по, до 8. через 9. на вернуться вернусь вернёшься вернутся
10. за (угол) искать ищу ищешь ищут
cv. 5 1. Вам нужно было/будет повернуть налево. 2. Тебе надо развернуться развернусь развернёшься развернутся
было/будет вернуться обратно. 3. Ты должен был/будешь прийти
на встречу вовремя. 4. Мне пришлось идти туда пешком. 5. Она увидеть увижу увидишь увидят
должна была/будет найти улицу Мира. 6. Вам следовало перейти повернуть поверну повернёшь повернут
через мост. 7. Им пришлось взять такси. 8. Тебе надо было/будет
спросить дорогу. 9. Мне надо было/будет пройти один квартал перейти перейдёшь перейдёшь перейдут
и завернуть за угол. 10. Тебе пришлось ехать домой на автобусе. выходить выхожу выходишь выходят
11. Ей следовало идти вдоль реки примерно сто метров. 12. Вам

124 | Lekce 10
cv. 7 1. вернёшься 2. развернёмся, поедем 3. ищете 4. повернёшь, b) Вы должны перейти мост и  пройти прямо примерно сто
пойдёшь 5. свернут, пойдут 6. ищу 7. завернёт, зайдёт 8. вернёт метров. Затем вы перейдёте дорогу, пройдёте через парк и прямо
9. ищут 10. завернуть, искать перед собой через дорогу вы увидите здание ...
cv. 10 a) 1. странно, красиво, важно, отлично, хорошо, c) Вам следует повернуть налево и идти вдоль реки метров сто.
прямо, правильно, замечательно, плохо, обратно, случайно, Затем вам надо повернуть налево и пройти по улице прямо до ...
честно; b) шикарный, солнечный, необыкновенный, безумный, cv. 14 1. Куда мне идти? 2. Как мне добраться на проспект Мира?
великолепный, интересный, приятный, очаровательный, свежий, 3. Вам надо/нужно/следует/придётся / Вы должны идти по улице
уютный, вкусный, свободный Пушкина до большой площади. 4. Туда лучше идти пешком,
cv. 11 Я уже часа два безуспешно искал(а) улицу Попова! Я остановка автобуса далеко. 5. Тебе надо было/нужно было/
был(а) на перекрёстке. Я думал(а), что мне надо было повернуть следовало / Ты должен был повернуть направо, сейчас ты идёшь
налево. Но в последний момент я повернул(а) направо и шёл(шла) совсем в другую сторону. 6. Вам надо было/нужно было/следовало
к большому парку. На домах я читал(a) названия улиц. Но улицы / Вы должны были сесть на троллейбус. 7. Мне не хочется идти
Попова я не мог(ла) найти! Она словно играла со мной в прятки! пешком, туда можно добраться на метро? 8. Извините/Простите/
Наконец я был(а) у реки. Недалеко от меня на скамейке громко Скажите, пожалуйста, где нам выходить? 9. Я, видимо, заблудился!
разговаривали парень с девушкой. Мне следовало быстро подойти Я ищу остановку трамвая. 10. Минут через пять вы будете на
и спросить у них об этой улице. Они должны были о ней знать! И месте. / Приблизительно/примерно через пять минут вы будете на
действительно, они объясняли мне, куда мне следовало идти. А месте. 11. Вы пойдёте прямо метров пятьдесят. / Вы пойдёте прямо
ведь улица была совсем рядом, на другой стороне реки. Надо было приблизительно/примерно пятьдесят метров. 12. Я вернусь часа
лишь перейти через мост и пройти вдоль реки метров сто. И вот я через два. / Я вернусь приблизительно/примерно через два часа.
смело шагал(а) по ней!  O KOM JE ŘEČ? Tento veliký ruský vědec se narodil v rolnické rodi-
cv. 12 a) остановка трамвая b) театр c) площадь ně na severu Ruska. Zájem o vědu ho postrčil k tomu, že se v 19 letech

Audio 10_07 rozhodl utéct z domova do Moskvy, aby získal vzdělání. Jeho cesta do
a) Вам нужно перейти мост и  повернуть направо. Потом hlavního města trvala tři týdny, přičemž část cesty šel tento mladík pěš-
вам придётся пройти метров двести и  повернуть налево. На ky. Později studoval v Petrohradě, poté v Německu. Právě díky tomuto
противоположной стороне дороги вы увидите ... vědci byla v roce 1755 v Moskvě otevřena první univerzita v Rusku, kte-
rá dodnes nese jeho jméno.
(Michail Vasilijevič Lomonosov)


Lekce 10 | 125
11
Поехали!
Jedeme!

V  jedenácté lekci se naučíte skloňovat


podstatná jména zakončená na -ий, -ия,
-ие v jednotném čísle, dále si osvojíte tvo-
ření podmiňovacího způsobu a rovněž se
naučíte tvořit 7.  pád podstatných jmen
zakončených na -ж, -ш, -ч, -щ, -ц. Záro-
veň si můžete osvojit i  názvy vybraných
evropských států spolu s pojmenováními
obyvatel dané země. Veškerou gramatiku
si jako vždy procvičíte ve cvičeních. Začí-
náme druhou polovinu učebnice J.

Víte, že…
… se v  Rusku v  mnoha ro-
dinách dodržuje zvyk, který
vyjadřuje věta „Присядем на
дорóжку“? Tuto frázi může-
me slyšet, než se vydáme na
cestu, když už máme všechny
kufry sbaleny, kdy už jsme se
se všemi rozloučili a  chystá-
me se na samotný odchod
z domu. Na okamžik se všichni
ještě posadí, aby se uklidnili,
srovnali si myšlenky a  nala-
dili se na cestu. Podle tradice
má tak v  této chvilce člověk
ještě čas popřemýšlet, zda si
s  sebou nezapomněl nic vzít.
Po této chvilce klidu se zvolá
„С бóгом!“ a je možno vyrazit
na cestu.

126 | Lekce 11
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 11_01

 Добрый день, гостиница «Космос». Чем я могу вам Dobrý den, hotel „Kosmos“. Jak vám mohu
помочь? pomoci?
 Здравствуйте, я хотел бы забронировать номер на Dobrý den, chtěl bych si zarezervovat pokoj
двоих в вашем отеле. pro dva ve vašem hotelu.
 Да, конечно. Когда вы планируете приехать? Ano, ovšem. Kdy plánujete přijet?
 Мы приедем в эту субботу и пробудем в городе до Přijedeme tuto sobotu a ve městě budeme do
вторника. úterý.
 То есть вы хотите забронировать двухместный To znamená, že chcete zarezervovat
номер на три ночи, верно? dvoulůžkový pokoj na tři noci, ano?
 Да, именно. Ano, právě tak.
 Вы хотели бы ванную комнату с ванной или Chtěli byste koupelnu s vanou nebo sprchou?
с душем?
 Душа было бы вполне достаточно. Если это Bohatě stačí sprcha. Pokud je to možné, chtěl
возможно, я бы хотел попросить номер на верхнем bych požádat o pokoj v hořejším patře.
этаже.
 Хорошо, это не проблема, я как раз нашла для вас Dobře, to není problém, právě jsem vám
подходящий номер под самой крышей. Кстати, našla vyhovující pokoj až pod střechou.
во всех номерах есть бесплатный беспроводной Mimochodem, ve všech pokojích je
Интернет, сейф, мини-бар и кондиционер. bezplatný bezdrátový internet, sejf, minibar
a klimatizace.
 Отлично. Вайфай в номере будет кстати! Сколько Výborně. Wifi na pokoji přijde vhod. Kolik
стоит номер за ночь и как я могу его оплатить? stojí pokoj na noc a jak za něj mohu zaplatit?
 Цена номера за ночь – тысяча рублей. Оплатить Cena pokoje za noc je tisíc rublů. Zaplatit za
номер можно по карте заранее или на месте по pokoj je možné kartou dopředu nebo na místě
приезде, наличными или банковской картой. při příjezdu, hotově nebo bankovní kartou.
 А можно заплатить в евро? A je možné zaplatit v eurech?
 Нет, к сожалению, мы принимаем только рубли. Ne, bohužel, přijímáme jen rubly.
 Хорошо, тогда я заплачу за номер картой. Dobře, potom za pokoj zaplatím kartou.
 До скорой встречи! Na brzkou viděnou!

2. Audio 11_02

 Привет, Светлана! Когда ты вернулась из Ahoj, Světlano! Kdy ses vrátila z cesty?
путешествия?
 Только вчера! Круиз был просто потрясающий! Всё Teprve včera! Plavba byla zkrátka
было на высоте: сервис, питание, размещение… Мне ohromující! Všechno bylo na úrovni: servis,
было так жаль, что он быстро закончился! На сушу strava, ubytování… Tak mi bylo líto, že tak
я выходила почти с плачем! rychle skončila! Na pevninu jsem vycházela
téměř s pláčem.

Lekce 11 | 127
 И где же вы были? A kde že jste byli?
 Мы были в Италии, Франции и Испании! Byli jsme v Itálii, Francii a ve Španělsku!
 Вот это да! Столько стран за неделю! А мы No teda! Tolik zemí za týden! A my se také
тоже собираемся отдыхать, но в этот раз без chystáme odpočinout si, ale tentokrát bez
турагентства. В прошлый раз мы были очень cestovní kanceláře. Minule jsme nebyli moc
недовольны их работой. Я хотела бы купить spokojeni s jejich prací. Chtěla bych koupit
билеты на самолёт и забронировать гостиницу letenky a zarezervovat hotel samostatně.
самостоятельно. Ты могла бы мне помочь? Mohla bys mi pomoc?
 Конечно, Яна, с удовольствием. Ovšem, Jano, s radostí.
 С чего мне начать? Čím mám začít?
 Сначала было бы неплохо найти авиабилеты на Nejdřív by nebylo špatné najít letenky na
нужные даты. potřebná data.
 А где мне их найти? A kde je mám najít?
 Обычно я использую поисковую систему, которая Já obvykle používám vyhledávací systém, který
сама выбирает подходящий вариант. А потом sám vybírá vhodnou variantu. Potom by sis
тебе следовало бы выбрать отель через систему měla vybrat hotel prostřednictvím rezervačního
бронирования и получить подтверждение от отеля. systému a obdržet od hotelu potvrzení.
 А потом? A potom?
 Потом тебе нужно получить визу в эту страну. Potom musíš dostat vízum do této země.
 А дальше? A dál?
 А дальше можешь собирать чемоданы и изучать A dál si můžeš balit kufry a prostudovat si
путеводитель и карту! průvodce a mapu!

3. Audio 11_03

В самолёте V letadle
 Как же я боюсь летать! Jak já se bojím létat!
 Правда? А я обожаю самолёты! В самолёте Opravdu? A já zbožňuju letadla! Já v letadle
я отдыхаю: здесь можно спокойно почитать книгу odpočívám: je tady možné v klidu si přečíst
или журнал, посмотреть фильм, расслабиться, knihu nebo časopis, podívat se na film,
поспать в конце концов…. uvolnit se, nakonec si i pospat…
 Как бы я хотела отдохнуть и расслабиться Jak já bych si chtěla odpočinout a uvolnit se
в самолёте! Но для меня перелёт – это одно мучение! v letadle! Ale pro mě je let jenom utrpení!
 А что вам мешает расслабиться? A co vám brání se uvolnit?
 Вы ещё спрашиваете? Замкнутое пространство, Vy se ještě ptáte? Uzavřený prostor,
турбуленция, вибрация… turbulence, vibrace…
 Да у вас аэрофобия! Почему вы не ездите в отпуск Vždyť vy máte strach z létání! Proč nejezdíte
на поезде? na dovolenou vlakem?
 В отпуск я езжу на машине, потому что Na dovolenou jezdím autem, protože dávám
предпочитаю отдыхать на даче. Каждый вечер přednost odpočinku na chatě. Každý večer
мы с мужем сидим на террасе и наслаждаемся s manželem sedíme na terase a kocháme se
пейзажем! А летаю я по работе, я работаю krajinou! A létám pracovně, pracuji jako
переводчицей в международной фирме. Но по своей tlumočnice v mezinárodní firmě. Ale ze své
воле я бы никогда не купила себе билет на самолёт. vůle bych si lístek do letadla nikdy nekoupila.
Весь этот переполох в аэропорту, проблемы Veškerý ten zmatek na letišti, problémy se
с багажом при пересадке… zavazadly při přestupu…

128 | Lekce 11
 А я предпочитаю отдыхать на берегу моря. Если A já upřednostňuji odpočívat na břehu moře.
бы я мог, то я бы обязательно купил себе дом Kdybych mohl, určitě bych si koupil dům
на пляже… А полёт на самолёте для меня – это na pláži… A let letadlem je pro mě požitek.
наслаждение. Никаких пробок и грязи. А на дороге Žádné zácpy a špína. A na silnici není
и авария не редкость. vzácnost ani havárie.
 А вы работаете водителем? A vy pracujete jako řidič?
 Нет, врачом скорой помощи. Ne, jako lékař záchranné služby.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 11_04

авария, аварии (ž) havárie, nehoda бояться, боюсь, боишься, боятся bát se, mít strach
авиабилет, авиабилета (m) letenka бронирование, бронирования (s) rezervování,
аэропорт, аэропорта (m) 6. pád letiště zamluvení
в аэропорту ванна, ванны (ž) vana
аэрофобия, аэрофобии (ž) strach z létání, ванная, ванной (ž) koupelna
aerofobie вайфай, вайфая (m) wifi
багаж, багажа (m) jen jedn. zavazadlo, zavazadla верхний hořejší, horní, vrchní
банковский bankovní вибрация, вибрации (ž) vibrace
берег, берега (m) 6. pád на берегу břeh виза, визы (ž) vízum
бесплатный bezplatný возможно je možné
беспроводной bezdrátový воля, воли (ž) vůle

Lekce 11 | 129
вполне úplně, zcela, переводчица, переводчицы (ž) tlumočnice,
naprosto překladatelka
врач, врача (m) lékař, doktor перелёт, перелёта (m) let, přelet
выбирать, выбираю, vybírat переполох, переполоха (m) zmatek, poprask
выбираешь, выбирают питание, питания (s) strava, jídlo
грязь, грязи (ž) špína, nečistota плач, плача (m) pláč
да ale, vždyť zde пляж, пляжа (m) pláž
дата, даты (ž) datum подходящий vyhovující, vhodný
двухместный (номер) dvoulůžkový (pokoj) поезд, поезда (m) vlak
дорога, дороги (ž) silnice, cesta, поисковый vyhledávací,
vozovka průzkumný
достаточно stačí, je dostatek čeho полёт, полёта (m) let
душ, душа (m) sprcha poprosit, požádat
попросить, попрошу,
евро (s) neskl. euro попросишь, попросят
журнал, журнала (m) časopis поспать, посплю, поспишь, pospat si, zdřímnout
закончиться, zejména 3. os. skončit (se), dojít поспят si
закончится, закончатся потрясающий ohromující, úžasný
замкнутый uzavřený почитать, почитаю, почитаешь, přečíst si, počíst si
заранее předem, napřed почитают
изучать, изучаю, изучаешь, prozkoumat, приезд, приезда (m) příjezd
изучают zkoumat, пробка, пробки (ž) zácpa (dopravní) zde
prostudovat
проблема, проблемы (ž) problém
Интернет, Интернета (m) [тэрнэ] internet
пробыть, пробуду, пробудешь, prožít, strávit, být
использовать, использую, použít, používat
пробудут
используешь, используют
пространство, пространства (s) prostor
карта, карты (ž) mapa
путеводитель, путеводителя (m) průvodce, příručka
карта, карты (ž) (банковская karta (bankovní
karta) путешествие, путешествия (s) cesta, cestování
карта)
кондиционер, кондиционера (m) klimatizace размещение, размещения (s) ubytování
космос, космоса (m) vesmír, kosmos расслабиться, расслаблюсь, uvolnit se, vypnout,
расслабишься, расслабятся zrelaxovat
круиз, круиза (m) plavba (okružní)
редкость, редкости (ž) vzácnost, vzácný jev
крыша, крыши (ž) střecha
самолёт, самолёта (m) letadlo
кстати vhod, vhodný zde
самостоятельно samostatně,
летать, летаю, летаешь, летают létat
odděleně
международный mezinárodní
сейф, сейфа (m) sejf
мини-бар, мини-бара (m) minibar
сервис, сервиса (m) servis, služby zde
море, моря (s) moře
система, системы (ž) systém
мучение, мучения (s) trápení, utrpení
собирать, собираю, собираешь, balit si, chystat si
наличные, наличных pomn. hotovost
собирают (věci, kufry) zde
наслаждаться, наслаждаюсь, kochat se čím,
стоить, zejména 3.os. стоит, стоят stát (o ceně)
наслаждаешься, наслаждаются vychutnávat si co
страна, страны (ž) stát, země
чем
наслаждение, наслаждения (s) požitek, potěšení суша, суши (ž) pevnina, země, souš
начать, начну, начнёшь, начнут začít, zahájit терраса, террасы (ž) terasa
ночь, ночи (ž) noc турагентство, турагентства (s) cestovní kancelář
нужный nutný, nezbytný, турбуленция, турбуленции (ž) turbulence
potřebný тысяча tisíc
оплатить, оплачу, оплатишь, zaplatit, uhradit удовольствие, удовольствия (s) potěšení, radost,
оплатят požitek
отель, отеля (m) [тэ] hotel фильм, фильма (m) film
пейзаж, пейзажа (m) krajina этаж, этажа (m) poschodí, patro

130 | Lekce 11
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 11_05

Чем я могу вам помочь? Jak vám mohu pomoci?


Этого вполне достаточно. To bohatě stačí.
Сколько стоит / стоят…? Kolik stojí…?
платить по карте / картой platit kartou
Всё было на высоте. Všechno bylo na úrovni.
С удовольствием. S radostí. / S potěšením.
Правда? Opravdu?
в конце концов nakonec
по своей воле ze své vůle
по работе (hovorově) pracovně
скорая помощь záchranná služba, pohotovost

PAMATUJTE:
наслаждаться чем kochat se čím, vychutnávat si co

оплатить что НО заплатить за что

Lekce 11 | 131
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN KONČÍCÍCH NA -ИЙ, -ИЯ, -ИЕ
V JEDNOTNÉM ČÍSLE
V této lekci se naučíte skloňovat v jednotném čísle podstatná jména končící v mužském rodě na -ий, v ženském na
-ия a ve středním na -ие. Již v úvodních textech jste na mnoho z těchto slov narazili. Věnujte pozornost jednotlivým
vzorům, naučte se je nazpaměť a mějte na paměti i uvedené komentáře. Pro mužský rod uvádíme vzory гений
(génius) а сценарий (scénář), pro ženský rod Ксения а линия (linie, linka) a pro rod střední vzor здание.

MUŽSKÝ ROD:

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. гений сценарий кто? что?
2. гения сценария без, из
3. гению сценарию к
4. гения сценарий вижу (vidím)
6. гении сценарии о, в
7. гением сценарием с

ŽENSKÝ ROD:

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. Ксения линия кто? что?
2. Ксении линии без, из
3. Ксении линии к
4. Ксению линию вижу (vidím)
6. Ксении линии о, в
7. Ксенией линией с

STŘEDNÍ ROD:

PÁD ŽIVOTNÁ Pomůcka


1. здание что?
2. здания без, из
3. зданию к
4. здание вижу (vidím)
6. здании о, в
7. зданием с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.

132 | Lekce 11
2. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád.
3. Podle vzoru линия se skloňují všechny názvy států končících na -ия, např.: Чехия, Испания, Италия, Словакия,
Россия atd.

PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
V úvodních textech jste se setkali s větami, ve kterých je vyjádřen podmiňovací způsob: Ты моглá бы мне помочь?,
Я хотéла бы купить билеты… nebo Как бы я хотéла отдохнуть… Zapamatujte si, že podmiňovací způsob se
tvoří pomocí částice бы a tvarů minulého času slovesa:

я бы хотел → chtěl (chtěla) bych


ты бы хотел → chtěl (chtěla) bys
он бы хотел → chtěl by
она бы хотела → chtěla by
оно бы хотело → chtělo by
мы бы хотели → chtěli bychom
вы бы хотели → chtěli byste
они бы хотели → chtěli (chtěly) by

PAMATUJTE:
1. Částice бы je stejná pro všechny osoby!
2. Částice бы nemá ve větě pevné místo (я бы хотел − я хотел бы).

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ZAKONČENÝCH NA Ж, Ш, Ч, Щ, Ц


Podstatná jména, která v prvním pádu končí na -ж, -ш, -ч, -щ, -ц (mužský rod), na -жа, -ша, -ча, -ща, -ца (ženský
rod) a  na -же, -ше, -че, -ще, -це/-цо (střední rod), se skloňují pravidelně, ale 7.  pád jednotného čísla se řídí
postavením přízvuku!
Jak bude vypadat 7. pád, je u středního a ženského rodu zřejmé již z prvního pádu − pokud je přízvuk v 1. pádu na
konci, 7. pád bude mít přízvučnou koncovku -ой (ženský rod) či -ом (střední rod). V ostatních případech (přízvuk
není na poslední slabice) bude 7. pád -ей (ženský rod) či -ем (střední rod). U mužského rodu je nutno si osvojit
2. pád, podle kterého poznáme i postavení přízvuku v 7. pádu.

Lekce 11 | 133
7. PÁD JEDNOTNÉHO ČÍSLA:
Pozorujte:

Mužský rod: этаж → 2. pád этажа → 7. pád этажом


душ → 2. pád душа → 7. pád душем
Ženský rod: душа (duše) → душой
крыша → крышей
Střední rod: кольцо (prsten) → 7. pád кольцом
полотенце (ručník) → 7. pád полотенцем
PAMATUJTE

Rod mužský ženský střední

Pod přízvukem: -ОМ -ОЙ -ОМ

Bez přízvuku: -ЕМ -ЕЙ -ЕМ

Mějte rovněž na paměti, že názvy obyvatel států končících na -ц, v 7. pádu vynechávají tzv. vkladné -е-: немец –
с немцем, итальянец – с итальянцем, испанец – с испанцем atd.

134 | Lekce 11
VYBRANÉ EVROPSKÉ STÁTY A JEJICH OBYVATELÉ Audio 11_06

Австрия / Rakousko австриец, австрийка, австрийцы


Бельгия / Belgie бельгиец, бельгийка, бельгийцы
Болгария / Bulharsko болгарин, болгарка, болгары
Великобритания / Velká Británie (велико)британец, (велико)британка, (велико)британцы
Венгрия / Maďarsko венгр, венгерка, венгры
Германия / Německo немец, немка, немцы
Греция / Řecko грек, гречанка, греки
Дания / Dánsko датчанин, датчанка, датчане
Испания / Španělsko испанец, испанка, испанцы
Италия / Itálie итальянец, итальянка, итальянцы
Норвегия / Norsko норвежец, норвежка, норвежцы
Польша / Polsko поляк, полька, поляки
Португалия / Portugalsko португалец, португалка, португальцы
Словакия / Slovensko словак, словачка, словаки
Финляндия / Finsko финн, финка, финны
Франция / Francie француз, француженка, французы
Хорватия / Chorvatsko хорват, хорватка, хорваты
Чехия / Česko чех, чешка, чехи
Швейцария / Švýcarsko швейцарец, швейцарка, швейцарцы
Швеция / Švédsko швед, шведка, шведы

Nezapomeňte, že jména příslušníků států se v ruštině píší s malým písmenem.

NÁZVY SVĚTADÍLŮ

Европа

Северная
Азия Америка

Африка

Южная
Австралия Америка

Антарктида

Lekce 11 | 135
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog J Я обожаю ездить машиной, для меня это
a odpovězte na otázky níže. Vždy je správná pouze наслаждение.
jedna odpověď.
3. A nebo O? Vyberte správné písmeno, slova
A Какой тип номера нужен клиенту? použijte v celých větách.
а) одноместный номер с ванной комнатой беспров_дной в_зможно
б) двухместный номер с ванной и душем аэр_порт _пл_тить
в) двухместный номер с душем б_яться бр_нировать
B Как долго гость пробудет в городе?
п_лёт косм_с
а) с субботы по вторник п_пр_сить с_м_лёт
б) со вторника по субботу б_гаж ави_билет
в) с субботы по субботу
4. Vypište z druhého dialogu všechna podstatná
C Клиент бы хотел номер…
jména na -ий, -ия, -ие. (Nápověda: celkem je
а) на крыше здания v dialogu 9 těchto slov.) Postupně je všechny
б) на нижнем этаже vyskloňujte.
в) на верхнем этаже
5. Podstatná jména v závorkách dejte do správného
D В номерах гостиницы нет…
tvaru.
а) бесплатного Интернета
A вернуться из (Франция, Россия, Азия,
б) кондиционера путешествие)
в) телефона B видеть (авария, Ксения, сценарий, гений,
E Номер нельзя оплатить… здание)
а) наличными по приезде C приехать к (Юрий, Юлия, здание, станция)
б) банковской картой заранее D наслаждаться (путешествие, питание, Греция,
в) банковским переводом (převodem) Словакия)
F В какой валюте можно заплатить за номер? E забыть про (фобия, Мария, турбуленция,
мучение, бронирование)
а) в евро
F быть доволен (сценарий, питание, размещение,
б) в рублях путешествие)
в) в долларах G побывать в (Германия, Чехия, Венгрия,
2. V každé větě se schovala jedna chyba. Dokážete ji
путешествие)
najít a opravit? V případě potřeby si znovu přečtěte H добраться до (станция, линия, здание,
úvodní dialogy. Хорватия)

A В отпуск мы обычно ездим без тур агентства. 6. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.
B Я могу оплатить номер в еврах? 1. Мы купили билеты через систему
C В нашем номере нет ванной, но есть душ. (бронирование). 2. Она очень боится
D Ты уже купила авиобилеты? (турбуленция), поэтому не летает на самолёте.
3. Я с (удовольствие) вам помогу. 4. Как
E Я много езжу по работой.
мне добраться до (станция) «Музей»? 5. Мы
F Заплатить номер можно прямо сейчас. с (Анатолий) купили авиабилеты в (Италия).
G Чему я могу вам помочь? 6. Вам нужно дойти до (здание) театра и затем
H У них есть прекрасный дом на береге моря. повернуть налево. 7. Вы видели (авария) на
дороге? 8. Мы поедем в (Хорватия) на машине, так
I Моя дочь с плачом уезжала из Чехии!
как у (Ксения) аэрофобия. 9. У вас были проблемы

136 | Lekce 11
с (размещение) в гостинице? 10. Что ты хочешь от 10. Tvořte uvedené tvary podstatných jmen. Význam
(гений)? neznámých slov vyhledejte ve slovníku.
7. Věty převeďte do podmiňovacího způsobu. 1. pád jedn. č. 2 pád jedn. č. 7 pád jedn. č.
Vzor: Я поéду в Россию. > Я поéхал бы в Россию. душ ______________ _____________
A Я отдыхаю на берегу моря. багаж ______________ _____________
B Он поедет в отпуск в Испанию. нож ______________ _____________
C Я начну с бронирования билетов на самолёт. луч ______________ _____________
D Ты работаешь в международной фирме? муж ______________ _____________
E Мы можем купить билеты на поезд. ключ ______________ _____________
F Они забронируют номер в гостинице. дача ______________ _____________
G Она с удовольствием вам поможет. душа ______________ _____________
H Родители наслаждаются путешествием. птица ______________ _____________
I Он идёт в обратную сторону. свеча ______________ _____________
J Вы увидите красивое здание за углом. продажа ______________ _____________
8. Tvořte věty podle vzoru. туча ______________ _____________

Vzor: Если бы я был (чех), то жил бы в … > кольцо ______________ _____________


Если бы я был чехом, то жил бы в Чехии. деревце ______________ _____________
A Если бы я был (финн), то жил бы в … 11. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.
B Если бы я был (болгарин), то жил бы в ….
1. Иван целый час стоял под (душ). 2. Мы
C Если бы я был (француз), то жил бы в ….
наслаждались (пейзаж) из окна. 3. Вы давно
D Если бы я был (немец), то жил бы в …. работаете (врач)? 4. Когда мы должны встретиться
E Если бы я был (итальянец), то жил бы в …. с (переводчица)? 5. У вас были проблемы с (багаж)
F Если бы я был (испанец), то жил бы в …. на вокзале? 6. Ему придётся лежать с (полотенце)
G Если бы я был (норвежец), то жил бы в …. на голове. 7. Вы довольны (пляж) у отеля? 8. Мы
встретили Ирину с (муж).
H Если бы я был (швейцарец), то жил бы в ….
12. Znáte evropská hlavní města? Spojte je
9. Vymyslete konec věty. Neomezujte svou fantazii!
s odpovídajícími evropskými státy.
A Если бы я жил(á) на берегу моря, то …. A Австрия Будапешт
B Если бы я был(а) сейчас в самолёте, то …
B Бельгия Мадрид
C Если бы я работал(a) в международной фирме,
то …. C Венгрия Берн
D Если бы я хотел(a) путешествовать без D Италия Стокгольм
турагентства, то …. E Греция Вена
E Если бы у меня был дом в Испании, то …. F Дания Брюссель
F Если бы я потерял(а) багаж в аэропорту, то …. G Португалия Париж
G Если бы я боялся/боялась летать на самолёте, то …. H Финляндия Копенгаген
H Если бы я заблудился/заблудилась I Франция Лиссабон
в незнакомом городе, то …
J Испания Афины
I Если бы я работал(а) врачом, то …
K Швейцария Хельсинки
J Если бы я не знал(а), как добраться до вокзала,
то … L Швеция Рим

Lekce 11 | 137
13. Vyznáte se v Evropě? Vybrané země přiřaďte do odpovídajícího pole slepé mapy.
Словакия, Австрия, Италия, Португалия, Греция, Гермáния, Чехия, Франция, Венгрия, Испания

14. Popřemýšlejte o výhodách a nevýhodách cestování autem, vlakem a letadlem. Vyplňte tabulku, následně
o každém způsobu cestování mluvte v souvislých větách:

+ –
на машине на дороге возможна авария

на поезде комфортно

на самолёте турбуленция

138 | Lekce 11
15. Alespoň v 10 větách řekněte, jak si představujete 16. Přeložte do ruštiny.
svoji ideální dovolenou. Můžete použít uvedené
1. Chtěl bych si zarezervovat pokoj pro dva.
nápovědy.
2. Máme pro vás pokoj se sprchou přímo pod
– с турагентством или самостоятельно? střechou. 3. Chtěla by zaplatit za pokoj hotově při
– у моря, на даче, в горах, ….? příjezdu. 4. Mohl bys mi pomoct s rezervací hotelu?
5. Chystáme se na dovolenou do Chorvatska a chtěli
– за границей (где именно?) или в Чехии?
bychom si zarezervovat dům na pláži. 6. Jezdíte na
– на самолёте, на поезде или на машине? dovolenou vlakem nebo autem? 7. Jak bych si chtěla
– с друзьями или с семьёй? v klidu přečíst knihu! 8. Ze své vůle bych nikdy
– на неделю, на месяц, на целый год? neletěla letadlem! 9. Máte strach z létání? 10. Dávám
přednost odpočinku na pláži.

O KOM JE ŘEČ? Audio 11_07

Его короткая, но яркая жизнь прошла под девизом «Если быть, то быть первым». И он стал первым!
12 апреля 1961 года он совершил самое потрясающее путешествие в истории человечеcтва. Там он пробыл
1 час 48 минут, но этого было достаточно, чтобы в тот же день о нём заговорил весь мир.

Klíč: бы купить билеты на поезд. 6.  Они забронировали бы номер


в гостинице. 7. Она с удовольствием бы вам помогла. 8. Родители
cv. 1 1.в), 2.а), 3.в), 4.в), 5.в), 6.б) наслаждались бы путешествием. 9.  Он шёл бы в  обратную
cv. 2 1. В отпуск мы обычно ездим без турагентства. 2. Я могу сторону. 10. Вы увидели бы красивое здание за углом.
оплатить номер в  евро? 3.  В  нашем номере нет ванны, но есть cv. 8 1. финном, в  Финляндии 2.  болгарином, в  Болгарии
душ. 4. Ты уже купила авиабилеты? 5. Я много езжу по работе. 3. французом, во Франции 4. немцем, в Германии 5. итальянцем,
6.  Заплатить за номер можно прямо сейчас. 7.  Чем я  могу вам в  Италии 6.  испанцем, в  Испании 7.  норвежцем, в  Норвегии
помочь? 8.  У  них есть прекрасный дом на берегу моря. 9.  Моя 8. швейцарцем, в Швейцарии
дочь с плачем уезжала из Чехии! 10. Я обожаю ездить на машине,
cv. 10 душ  – душа – душем, багаж  – багажа  – багажом, нож  –
для меня это наслаждение.
ножа – ножом, луч – луча – лучом, муж – мужа – мужем, ключ –
cv. 3 беспроводной, аэропорт, бояться, полёт, попросить, ключа  – ключом, дача  – дачи  – дачей, душа  – души  – душой,
багаж, возможно, оплатить, бронировать, космос, самолёт, птица  – птицы  – птицей, свеча  – свечи  – свечой, продажа  –
авиабилет продажи – продажей, туча – тучи – тучей
cv. 4 (slova jsou uvedena chronologicky dle výskytu v  textu) cv. 11 1. под душем 2.  пейзажем 3.  врачом 4.  с  переводчицей
1. путешествие 2. питание 3. размещение 4. Италия 5. Франция 5. с багажом 6. с полотенцем 7. пляжем 8. с мужем
6. Испания 7. удовольствие 8. бронирование 9. подтверждение
cv. 16 1. Я  бы хотел забронировать номер на двоих. 2.  У  нас
cv. 5 1. вернуться из Франции, России, Азии, путешествия есть для вас номер с душем прямо под крышей. 3. Она бы хотела
2.  видеть аварию, Ксению, сценарий, гения, здание 3.  приехать заплатить за номер/оплатить номер наличными по приезде. 4. Ты
к Юрию, Юлии, зданию, станции 4. наслаждаться путешествием, мог бы мне помочь с  бронированием отеля/гостиницы? 5.  Мы
питанием, Грецией, Словакией 5.  забыть про фобию, Марию, собираемся в отпуск в Хорватию и хотели бы забронировать дом
турбуленцию, мучение, бронирование 6. быть доволен сценарием, на пляже. 6. Вы ездите в отпуск на поезде или на машине? 7. Как бы
питанием, размещением, путешествием 7. побывать в Германии, я хотела спокойно почитать книгу! 8. По своей воле я бы никогда
Чехии, Венгрии, путешествии 8.  добраться до станции, линии, не полетела на самолёте! 9. У вас аэрофобия? 10. Я предпочитаю
здания, Хорватии отдых на пляже.
cv. 6 1. бронирования 2.  турбуленции 3.  с  удовольствием
4.  до станции 5.  с  Анатолием, в  Италию 6.  до здания 7.  аварию  O KOM JE ŘEČ? Jeho krátký, ale pestrý život se nesl v duchu hesla
8. в Хорватию, у Ксении 9. с размещением 10. от гения „Pokud být, tak být prvním“. A on se prvním stal! 12 . dubna roku 1961
uskutečnil nejúžasnější cestu v dějinách lidstva. Na ni strávil 1 hodinu
cv. 7 1. Я  отдыхал(а) бы на берегу моря. 2.  Он поехал бы
a 48 minut, ale to stačilo, aby o něm v tentýž den promluvil celý svět.
в отпуск в Испанию. 3. Я начал(а) бы с бронирования билетов на (Jurij Gagarin)
самолёт. 4. Ты работал(а) в международной фирме? 5. Мы могли 

Lekce 11 | 139

12
Идём за покупками!
Jdeme nakupovat!

Ve dvanácté lekci se naučíte skloňovat


tvrdá i  měkká přídavná jména všech
rodů v  jednotném čísle, dále si osvojí-
te konstrukci, pomocí které v  ruštině
vyjadřujeme vazbu „potřebovat co“, se-
známíte se s časováním sloves любить
а  купить a na závěr gramatiky se nau-
číte číslovky od 200 výš. Zájemci v této
lekci rovněž naleznou rozšířenou slovní
zásobu, která se týká oblečení. Veške-
rou gramatiku si jako vždy procvičíte ve
cvičeních. Můžeme začít s 12. lekcí J.

Víte, že…
… валенки jsou tradiční ruské zimní boty? Válenky jsou teplé vysoké boty z ovčí plsti, které se nosí ve velmi
mrazivém počasí. Podle dostupných informací se válenky začaly objevovat již na začátku 18. století, ale oblíbe-
né a dostupné pro širokou veřejnost se staly až během 19. století. Ve 2. polovině 20. století válenky na své oblibě
ztratily, avšak v současnosti si svoji popularitu získávají zpět.

140 | Lekce 12
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 12_01

 Здравствуйте, я могу вам помочь? Dobrý den, mohu vám pomoct?


 Да, пожалуй. Мне нужен костюм. Asi ano. Potřebuji oblek.
 А для какого случая, можно узнать? A mohu vědět pro jakou příležitost?
 Я иду на свадьбу лучшего друга! Jdu na svatbu nejlepšího kamaráda!
 
Очень знаменательное событие. Тогда вам нужен To je velmi významná událost. Potom
классический мужской костюм. Какой у вас размер? potřebujete klasický pánský oblek. Jakou
máte velikost?
 48. 48.
 Хорошо. Я могу предложить вам вот этот Dobře. Mohu vám nabídnout tento elegantní
элегантный костюм серого цвета. Как вам нравится? oblek šedé barvy. Jak se vám líbí?
 Вы знаете, не очень… Я не люблю серый цвет… Víte, moc ne… Nemám rád šedou barvu…
 Тогда вот другой вариант. Благородный синий цвет, Tak tady je další varianta. Nóbl modrá barva,
прекрасный крой, качественная ткань. překrásný střih, kvalitní látka.
 Да, костюм мне нравится, я его померяю. Где Ano, oblek se mi líbí, vyzkouším si ho. Kde je
примерочная? kabinka?
*** ***
 Ну как вам костюм? Как сидит? Размер подошёл? Tak jaký je oblek? Jak padne? Velikost sedí?
 Нет, костюм мне мал. У вас есть размер 50? Видимо, Ne, oblek je mi malý. Máte velikost 50?
я немного потолстел… Očividně jsem trochu přibral…
 Да, минутку… Вот, пожалуйста… Ну как, вам Ano, chviličku… Tady, prosím… Tak jak, jak
подходит размер? vám sedí velikost?
 В самый раз! Akorát!
 Да, костюм на вас сидит просто отлично! Вам очень Ano, oblek vám sedí zkrátka výborně! Velmi
идёт! vám sluší!
 Я забыл спросить, сколько он стоит? Zapomněl jsem se zeptat, kolik stojí?
 9999 рублей. 9999 rublů.
 Да уж! Цены у вас кусаются… Tolik! Máte vysoké ceny…
 Кстати, к костюму вам ещё нужна белая рубашка Mimochodem, k obleku ještě potřebujete
и галстук. При покупке всего комплекта мы bílou košili a kravatu. Při koupi celého
предоставим вам скидку. kompletu vám poskytneme slevu.
 Хорошо, я его куплю. Dobře, koupím si ho.

2. Audio 12_02

 Привет, Марина! Ты слышала, что в эти выходные Ahoj, Marino! Slyšela jsi, že o tomto víkendu
в магазинах начинаются распродажи? v obchodech začínají výprodeje?
 Привет, Наташа! Да ты что! Здорово! На распродаже Ahoj, Natašo! No nekecej! Prima! Ve
я наконец-то куплю себе кожаную куртку, которая výprodeji si konečně koupím koženou
мне так нравится! bundu, která se mi tak líbí!

Lekce 12 | 141
 Нам надо обязательно идти за покупками в субботу. Musíme určitě jít nakupovat v sobotu. Musím
Мне нужно столько всего купить! si toho tolik koupit!
 А что конкретно ты хочешь купить? A co konkrétně si chceš koupit?
 Мне нужно нарядное платье, тёплый свитер, Potřebuji slavnostní šaty, teplý svetr, dlouhou
длинная юбка… Потом мне обязательно нужны sukni… Potom určitě potřebuji nové džíny
новые джинсы и туфли на каблуке. a boty s podpatkem.
 Наташа, опять туфли? Да у тебя уже, наверное, пар Natašo, zase boty? Vždyť ty jich určitě doma
сто туфель дома! И все на кублуках! máš asi sto párů! A všechny s podpatky!
 Ну и что? Будет 101 или, может быть, 102 пары… No a co? Tak jich bude 101, možná, 102
Обуви много не бывает! А туфли без каблуков párů… Obuvi není nikdy dost! A boty bez
я просто не могу себе позволить при своём росте podpatků si při své výšce 152 centimetrů
152 сантиметра. zkrátka nemůžu dovolit.
 Ладно, это твоё дело. Тогда встречаемся в субботу Dobrá, je to tvoje věc. V tom případě
в 9 утра у входа в торговый центр, хорошо? se setkáme v sobotu v 9 ráno u vchodu
do obchodního centra, dobře?
 Отлично, до встречи! Как же я люблю ходить по Výborně, na viděnou! Jak já ráda chodím po
магазинам! obchodech!

142 | Lekce 12
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 12_03

благородный nóbl, ušlechtilý zde платье, платья (s) šaty (dámské)


být, existovat zde
бывать, zprav. 3 os. jedn. бывает подходить, 3.os. подходит, sedět co komu
встречаться, встречаюсь, scházet se, setkávat подходят zde (oblečení)
встречаешься, встречаются se, vídat se пожалуй asi, možná, zřejmě
вход, входа (m) vchod, vstup померять, померяю, померяешь, vyzkoušet si, zkusit
галстук, галстука (m) kravata померяют si
džíny потолстеть, потолстею, přibrat, ztloustnout
джинсы, джинсов jen mn.
потолстеешь, потолстеют
длинный dlouhý
предоставить, предоставлю, poskytnout
знаменательный významný, význačný
предоставишь, предоставят
каблук, каблука (m) podpatek примерочная, примерочной (ž) zkušební kabinka
качественный kvalitní размер, размера (m) velikost (oděvu),
классический klasický číslo (bot)
кожаный kožený распродажа, распродажи (ž) výprodej
комплект, комплекта (m) komplet, sada, рост, роста (m) výška (postavy)
souprava рубашка, рубашки (ž) košile
конкретно konkrétně, přesně свитер, свитера (m) [тэ] svetr
костюм, костюма (m) oblek (pánský), серый šedý, šedivý
kostým (dámský) скидка, скидки (ž) sleva
крой, кроя (m) střih случай, случая (m) příležitost, událost
купить, куплю, купишь, купят koupit событие, события (s) událost
куртка, куртки (ž) bunda спросить, спрошу, спросишь, zeptat se
лучший nejlepší спросят
любить, люблю, любишь, любят mít rád, milovat ткань, ткани (ž) látka, tkanina
мужской pánský, mužský торговый obchodní
наконец-то konečně, přece туфли, туфель (ž) zprav. mn. boty, lodičky
нарядный slavnostní,
ходить, хожу, ходишь, ходят chodit, procházet se
vyzdobený
начинаться, начинается, začínat (se), цвет, цвета (m) barva
начинаются zprav. 3 os. zahajovat (se) элегантный elegantní
обувь, обуви (ž) obuv юбка, юбки (ž) sukně
пара, пары (ž) pár

Lekce 12 | 143
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 12_04

Для какого случая? Pro jakou příležitost?


Как (на вас) сидит? Jak vám padne? / Jak vám sedí?
Вам подходит/подошёл размер? Velikost sedí?
В самый раз! Akorát!
Вам очень идёт! Moc vám sluší!
Цены у вас кусаются. Máte vysoké ceny.
Да ты что! No nekecej!
Это твоё дело. Je to tvoje věc.
ходить за покупками / по магазинам nakupovat, chodit po obchodech
(не) любить + infinitiv rád (nerad) / ráda (nerada) + tvar slovesa

PAMATUJTE:
в эти выходные o tomto víkendu
ходить по магазинам chodit po obchodech
идти за покупками chodit po obchodech, nakupovat
на распродаже ve výprodeji

144 | Lekce 12
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE
V ruštině existují dva vzory přídavných jmen. Jako tvrdý vzor budeme používat slovo новый (nový) a jako vzor
měkký slovo летний (letní). Nyní si osvojíte všechny pády obou vzorů v jednotném čísle.

TVRDÝ VZOR:

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD Pomůcka


1. новый новая новое кто? что?
2. нового новой нового без, из
3. новому новой новому к
4. новый/нового новую новое вижу (vidím)
6. новом новой новом о, в
7. новым новой новым с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Podle tvrdého vzoru se skloňují přídavná jména:
− zakončená na -ый.
− zakončená na -кий, -гий, -хий.
− zakončená na přízvučné -ой typu молодой, большой apod.
2. Přízvuk v 1. pádě může být na kmeni (новый) nebo na koncovce (молодой). Ve všech dalších pádech je pak
přízvuk stálý.
3. U životných podstatných jmen mužského rodu je 4. pád stejný jako 2. pád.

MĚKKÝ VZOR:

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD Pomůcka


1. летний летняя летнее кто? что?
2. летнего летней летнего без, из
3. летнему летней летнему к
4. летний/летнего летнюю летнее вижу (vidím)
6. летнем летней летнем о, в
7. летним летней летним с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Podle měkkého vzoru se skloňují přídavná jména zakončená na -ий (kromě -кий, -гий, -хий).
2. Podle vzoru летний se skloňují i přídavná jména zakončená na -жий, -ший, -чий, -щий. Po ж, ш, ч, щ se ale
nepíší я, ю, ale а, у.

Lekce 12 | 145
KONSTRUKCE МНЕ НУЖЕН / НУЖНА / НУЖНО / НУЖНЫ − POTŘEBOVAT
V 10. lekci jste se seznámili s vazbou нужно + infinitiv, tedy s větami typu Мне нужно поехать в Прагу (Musím
jet do Prahy). Nyní se naučíte, jak v ruštině vyjadřujeme konstrukci potřebovat koho/co. Tvar нужен / нужна /
нужно / нужны se řídí podle rodu podstatného jména a čísla. Věnujte pozornost přízvukům.

Osobní zájmeno nebo podstatné jméno ve 3. pádě + НУЖЕН / НУЖНА / НУЖНО / НУЖНЫ
+ podstatné jméno.

Мне нужен элегантный галстук. Potřebuji elegantní kravatu.


Мне нужна голубая рубашка. Potřebuji světlemodrou košili.
Мне нужно новое кольцо. Potřebuji nový prsten.
Мне нужны тёплые перчатки. Potřebuji teplé rukavice.

Pamatujte si, že minulý i  budoucí čas se tvoří stejně jako při vyjádření potřeby / nutnosti (lekce 10). Minulý
i budoucí čas je tedy tvořen pomocí slovesa být v náležitém tvaru. Slovosled je pevný − tvar slovesa být následuje
až po slovech нужен / нужна / нужно / нужны. Pozorujte:

Мне нужен был элегантный галстук.


Мне нужна была голубая рубашка.
Мне нужно будет новое кольцо.
Мне нужны будут тёплые перчатки.

ČASOVÁNÍ SLOVES ЛЮБИТЬ А КУПИТЬ


Naučte se časovat sloveso любить − mít rád, milovat a  sloveso купить − koupit. Dávejte pozor na přízvuky
a vkladné л.

я люблю куплю
ты любишь купишь
он, она, оно любит купит
мы любим купим
вы любите купите
они любят купят

Tvary minulého času jsou любил, любила, любило, любили a купил, купила, купило, купили.

Vkladné Л je pouze v 1. osobě jednotného čísla!

146 | Lekce 12
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY 200 A VÝŠ V 1. PÁDU
Ve třetí a páté lekci jste si osvojili číslovky od 1 do 199. Nyní se naučíte ostatní číslovky v prvním pádu. Věnujte
pozornost přízvuku.

100 сто 2 000 две тысячи 2 000 000 два миллиона


200 двести 3 000 три тысячи 5 000 000 пять миллионов
300 триста 4 000 четыре тысячи 1 000 000 000 миллиард
400 четыреста 5 000 пять тысяч 2 000 000 000 два миллиарда
500 пятьсот 10 000 десять тысяч 5 000 000 000 пять миллиардов
600 шестьсот 100 000 сто тысяч
700 семьсот 200 000 двести тысяч
800 восемьсот 500 000 пятьсот тысяч
900 девятьсот 900 000 девятьсот тысяч
1 000 тысяча 1 000 000 миллион

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Víceslovné číslovky se píší vždy zvlášť, pozorujte:
125 347 − сто двадцать пять тысяч триста сорок семь
233 018 − двести тридцать три тысячи восемнадцать
2 112 734 − два миллиона сто двенадцать тысяч семьсот тридцать четыре
2. Číslovky миллион (млн) а миллиард (млрд) jsou mužského rodu, číslovka тысяча je rodu ženského.

POČÍTANÝ PŘEDMĚT
Ve čtvrté a  páté lekci jste se seznámili s  tzv. počítaným předmětem u  slov год а  час. Připomeňte si příklady
z předchozích lekcí:

1 ГОД 21 ГОД Брату 21 год.


2, 3, 4 ГОДА 22, 23, 24 ГОДА Брату 22 (23, 24) года.
5–20 ЛЕТ 25, 26, 27, 28, 29 ЛЕТ Брату 25 (26, 27…) лет.
1 ЧАС 21 ЧАС Мы ехали 21 час.
2, 3, 4 ЧАСА 22, 23, 24 ЧАСА Мы ехали 22 (23, 24) часа.
5−20 ЧАСОВ 25, 26, 27, 28, 29 ЧАСОВ Мы ехали 25 (26, 27…) часов.

Pravidlo tzv. počítaného předmětu platí pro všechna podstatná jména u všech číslovek − i u číslovek víceslovných!
Pravidlo si dobře zapamatujte:

Číslovka ОДИН, ОДНА, ОДНО + 1. pád jednotného čísla.


Číslovky ДВА (ДВЕ, ДВА), ТРИ, ЧЕТЫРЕ + 2. pád jednotného čísla.
Číslovky 5 a výše nekončící na 1, 2, 3, 4 + 2. pád množného čísla.
Příklad:
У меня 1 доллар / 2 доллара / 5 долларов.
В магазине 71 зонтик / 73 зонтика / 76 зонтиков.
Они купили 181 шарф / 184 шарфа / 188 шарфов.

Lekce 12 | 147
У сестры 1 крона / 2 кроны / 5 крон.
В магазине 61 куртка / 63 куртки / 66 курток.
Они выбрали 191 юбку / 194 юбки / 199 юбок.
В автобусе 1 место / 2 места / 5 мест.
На столе 51 мыло / 53 мыла / 55 мыл.
Мы знаем 171 правило / 174 правила / 177 правил.

Dávejte pozor zejména na podstatná jména mužského rodu. Skloňování podstatných jmen všech rodů v množném
čísle se naučíte v dalších lekcích.

DOPLŇUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA − OBLEČENÍ


Naučte se další slovíčka spojená s tématem lekce.

OBLEČENÍ OBUV DOPLŇKY


кофта halenka, svetřík кроссовки tenisky ремень opasek
бюстгальтер podprsenka сандалии sandály шляпа klobouk
болеро bolero сапоги kozačky платок šátek
леггинсы legíny кеды kecky перчатки rukavice
носки ponožky тапки pantofle шапка čepice
брюки kalhoty полусапожки polobotky кошелёк peněženka
шорты kraťasy шарф šála
майка tričko носовой платок kapesník
пижама pyžamo зонтик deštník
чулки punčocháče кепка kšiltovka
жилет vesta
плащ plášť
шуба kožich

Připomeňte si přídavná jména, která můžeme použít při popisu oblečení. Nová slovíčka se naučte:
длинный – короткий праздничный (на выход) – повседневный
dlouhý – krátký slavnostní – každodenní
тёплый – лёгкий деловой – спортивный
teplý – lehký pracovní – sportovní
дорогой – дешёвый мужской – женский
drahý – levný pánský – dámský
модный – устаревший стильный – безвкусный
moderní – zastaralý stylový – nevkusný

148 | Lekce 12
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou úvodní dialogy 4. Slova v závorkách dejte do správného tvaru.
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
1. Она купила мужу костюм из (качественный)
správná  , nebo chybná .
ткани. 2. У меня нет (нарядный) платья! В чём
A Покупателю нужен костюм для я пойду на (новогодний) корпоратив! (firemní
собственной свадьбы. večírek) 3. На распродаже в (торговый) центре
B Продавец предлагает покупателю очень много людей. 4. Без (огромный) скидки
серый и чёрный костюмы. я бы не могла позволить себе это пальто. 5. Она
никогда не уходит из магазина без (новый) пары
C Покупателю не подходит серый костюм:
обуви. 6. Эти брюки вы можете носить с (красный)
он ему мал.
блузкой. 7. Вы всегда носите туфли на (высокий)
D Скидка предоставляется только в случае каблуке? 8. В (зимний) время просто необходимо
покупки костюма, рубашки и галстука. иметь свитер из (тёплый) шерсти. (vlna)
E Наташа очень любит обувь на каблуках.
5. Doplňte do vět slova нужен / нужна / нужно /
F Марина давно мечтает о новой нужны.
кожаной куртке.
1. Зачем тебе …… такой дорогой свитер?
G Девушки собираются идти за покупками
2. Мне срочно (nutně) …… зимнее пальто.
в выходные.
3. Какие перчатки вам …… : кожаные или
H Рост Марины всего 152 сантиметра. нет? 4. Тебе обязательно …… шляпа к этому
пальто. 5. Классическая белая блузка и тёмная
2. Spojte věty, které k sobě patří podle smyslu
юбка ……. каждой деловой женщине. 6. Тебе
(vycházejte z úvodních dialogů).
действительно …… новые туфли? 7. Мне ……
A Чем я могу вам помочь? недорогая шляпа, вы можете мне что-нибудь
B Вам нравится это платье? порекомендовать? 8. Тебе совсем не …… эта
кофта, она тебе не идёт. 9. Я не знаю, что
C У вас есть классическая мужская рубашка
белого цвета? мне …… в магазине. 10. Извините, мне ……
другой размер.
D Мне идёт это пальто?
E Вам нужен другой размер? 6. Tvořte věty se slovy нужен / нужна / нужно /
нужны. Do vět přidávejte podle vzoru různá
F Сколько стоят сапоги? přídavná jména.
G Вам подошёл размер?
Vzor: я – кофта > Мне нужна кофта. Мне нужна
H Когда мы идём по магазинам? красивая кофта.
a) Да, конечно. Какой вам нужен размер? A ты – пиджак
b) Нет, мне нужен размер 38 . B он – ремень
c) Мне нужны новые джинсы. C мы – подарок
d) 3499 рублей. D ты – пальто
e) Очень, я его куплю! E они – шапка
f) Завтра, где мы встретимся? F она – блузка
g) Вы знаете, не очень. Не хотите G вы – сумка
попробовать другой фасон (střih)?
H сестра – куртка
h) Да, эта юбка мне мала.
I Ольга – перчатки
3. Vypište z prvního dialogu všechna přídavná jména. J бабушка – шуба
(Nápověda: celkem je v dialogu 12 přídavných
K Александр – плащ
jmen. Pozor! Slova какой а самый nejsou
přídavná jména, ale zájmena, nevypisujte je.) L брат – пижама
Postupně je všechna vyskloňujte.

Lekce 12 | 149
7.Věty napište v minulém a budoucím čase. E 104 H 5693
1. Мне нужна тёплая шапка. 2. Родителям нужна
новая машина. 3. Зачем ему нужен старый плащ?
4. Тебе не нужны эти безвкусные сапоги! 5. Вам
нужно платье на выход? 6. Другу нужен костюм
для свадьбы. 7. Нам срочно нужен носовой платок.
8. Мне нужны лёгкие брюки. 9. Ей нужно зимнее F 10121 I 922
пальто. 10. Для какого случая вам нужна блузка?
8. Do vět doplňte správné tvary slovesa v přítomném
čase.
a) любить G 284 J 891
1. Ты …… ходить по магазинам? 2. Я очень ……
синий цвет, а вы? 3. Странно, что они не ……
классический стиль. 4. За что вы так меня не
……. ? 5. Мы все …… удобную (pohodlný) одежду.
6. Свадьбы не будет, он не …… Ольгу.
b) купить
1. Мне нравится эта сумка, я …… её.
2. К сожалению, он не …… хороший костюм, 12. Podívejte se na fotografie lidí a alespoň v deseti
у него нет на это денег. 3. Где вы …… такую větách popište, co mají na sobě. Líbí se vám jejich
вещь со скидкой? 4. Мы …… это на распродаже. oblečení? Proč ano, proč ne? Věty můžete začít
5. Когда ты …… себе новую куртку? 6. Родители pomocí těchto výrazů:
никогда не …… мне шубу, это очень дорого. Он одет в … / Она одета в … (чёрную рубашку /
чёрную юбку).
9. Přečtěte správně.
На нём … / На ней … (модная шляпа).
343 рубля, 258 пар обуви, 978 платьев, 250
На нём / На ней надет, надета, надето, надеты …
магазинов, 387 часов, 1015 людей, 1586 рублей, (рубашка).
3625 крон, 890 минут, 550 лет, 8450 евро, 131 год,
449 метров, 10932 доллара
10. Poslechněte si nahrávku a zapište číslovky,
které uslyšíte. Poté číslovky přečtěte nahlas
a podle klíče si zkontrolujte, zda jste
je zapsali správně. Audio 12_05
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
11. Doplňte tvar podstatného jména a správně
přečtete slovní spojení.
A 333 C 472

B 151 D 43

150 | Lekce 12
14. Přeložte do ruštiny.
1. Můj manžel nerad chodí po obchodech. 2. Kde
jsi koupila sukni? Ve výprodeji? 3. Jak vám sedí
kabát? 4. Chtěla bych elegantní šaty v černé či šedé
barvě. 5. Je to tvoje věc, ale vybrala bych jinou košili.
6. Potřebuji nový oblek, příští týden mám důležitou
schůzku. 7. Co byste mi poradila k červené sukni?
8. Klasický styl ti nesluší, měl by sis raději koupit
bundu ve sportovním stylu. 9. V obchodech jsou
výprodeje! Chci si koupit kabát, svetr, košili a kravatu
se slevou. 10. Mám ráda boty s podpatky, ale nemůžu
je nosit každý den. 11. Šaty mi sluší, ale jsou moc
drahé, nemůžu si je dovolit. 12. Mohu vám nabídnout
halenku a sukni, jsou velice pěkné a stylové.
13. Jak často chodíte nakupovat vy? Jaké oblečení
máte rádi? Jaký styl preferujete? Kolik času trávíte
v obchodě, když kupujete oblečení? Chodíte
nakupovat sami, nebo raději chodíte s vaším
„poradcem, poradkyní“? Proč je podle vás nutné
(vhodné) se na různé příležitosti oblékat jinak?
Máte svého módního guru nebo raději volíte svůj
vlastní styl? Kdo z českých či světových osobností
se vám líbí a proč (pokud jde o oblékání)?

O KOM JE ŘEČ? Audio 12_06

Эта полная весёлая девушка в платке и сарафане является, пожалуй, самым известным русским сувениром.
Родилась она в Москве в конце 19 века и была сделана по образцу, который привезли из Японии. Так фигурка
буддийского мудреца превратилась в куклу в национальном русском наряде. Отличительная особенность
красавицы: внутри неё находятся похожие маленькие куколки. Иногда их всего три, а иногда – несколько
десятков!

Lekce 12 | 151
Klíč: cv. 10   
Audio 12_05 35, 98, 118, 211, 368, 616, 719, 525, 1500,
1050, 2015, 3248, 9650, 8002, 4152, 7772, 4040, 16451, 10523, 10053,
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  40004, 88967, 100500, 100450, 620871, 458112, 764523, 170000,
cv. 2 1c, 2e, 3a, 4g, 5h, 6d, 7b, 8f 5890350, 1100699
cv. 3 (přídavná jména jsou uvedena chronologicky dle výskytu v tex- cv. 11 1. триста тридцать три зонтика 2.  сто пятьдесят одна
tu) 1.  лучший 2.  знаменательный 3.  классический 4.  мужской кофта 3. четыреста семьдесят два пальто 4. сорок три шарфа 5. сто
5.  элегантный 6.  серый 7.  другой 8.  благородный 9.  синий четыре пижамы 6. десять тысяч сто двадцать одна шляпа 7. двести
10. прекрасный 11. качественный 12. белый восемьдесят четыре рубашки 8.  пять тысяч шестьсот девяносто
cv. 4 1. качественной 2.  нарядного, новогодний 3.  торговом три жилета 9. девятьсот двадцать два бюстгальтера 10. восемьсот
4. огромной 5. новой 6. красной 7. высоком 8. зимнее, тёплой девяносто один костюм
cv. 5 1. нужен 2. нужно 3. нужны 4. нужна 5. нужны 6. нужны cv. 14 1. Мой муж не любит ходить по магазинам. 2. Где ты купила
7. нужна 8. нужна 9. нужно 10. нужен юбку? На распродаже? 3. Как (на вас) сидит пальто? 4. Я бы хотела
cv. 7 1. Мне нужна была/будет тёплая шапка. 2.  Родителям элегантное платье чёрного или серого цвета. 5.  Это твоё дело,
нужна была/будет новая машина. 3. Зачем ему нужен был/будет но я бы выбрала другую рубашку. 6. Мне нужен новый костюм,
старый плащ? 4.  Тебе не нужны были/будут эти безвкусные на следующей неделе у  меня важная встреча. 7.  Что бы вы мне
сапоги! 5. Вам нужно было/будет платье на выход? 6. Другу нужен посоветовали к красной юбке? 8. Тебе не идёт классический стиль,
был/будет костюм для свадьбы. 7. Нам срочно нужен был/будет тебе лучше купить куртку спортивного стиля. 9.  В  магазинах
носовой платок. 8. Мне нужны были/будут лёгкие брюки. 9. Ей распродажи! Я  хочу купить пальто, свитер, рубашку и  галстук
нужно было/будет зимнее пальто. 10.  Для какого случая вам со скидкой. 10. Я люблю туфли на кaблyке, но не могу носить их
нужна была/будет блузка? каждый день. 11. Платье мне идёт, но оно очень дорогое, я не могу
себе его позволить. 12. Я могу предложить вам блузку и юбку, они
cv. 8 a) 1.  любишь 2.  люблю 3.  любят 4.  любите 5.  любим
очень красивые и стильные.
6. любит; b) 1. куплю 2. купит 3. купите 4. купим 5. купишь 6. купят
cv. 9 триста сорок три рубля, двести пятьдесят восемь пар  O KOM JE ŘEČ? Tato plnoštíhlá veselá dívka v šátku a sarafánu*
обуви, девятьсот семьдесят восемь платьев, двести пятьдесят je zřejmě nejznámějším ruským suvenýrem. Narodila se v Moskvě na
магазинов, триста восемьдесят семь часов, тысяча пятнадцать konci 19 . století a byla vyrobena podle vzoru, který byl dovezen z Ja-
людей, тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей, три тысячи ponska. Tak se figurka buddhistického mudrce proměnila v panenku
шестьсот двадцать пять крон, восемьсот девяносто минут, v ruském národním oděvu. Charakteristickým znakem této krasavice je
пятьсот пятьдесят лет, восемь тысяч четыреста пятьдесят евро, to, že se uvnitř ní nacházejí podobné malé panenky. Někdy mohou být
сто тридцать один год, четыреста сорок девять метров, десять jen tři a někdy jsou jich i desítky.
(matrjoška)
тысяч девятьсот тридцать два доллара 

*  Sarafán je tradiční ruský ženský oděv bez rukávů.

152 | Lekce 12
print-binwfl6-margin-0

13
В бар или в спортзал?
Do baru, nebo do
tělocvičny?

Ve  třinácté lekci je kladen důraz na skloňování pod-


statných jmen mužského a ženského rodu v množném
čísle. Dále se naučíte časovat sloveso пить a sloveso
есть. Pro zájemce jsme opět připravili doplňující slov-
ní zásobu − slovíčka na téma ovoce a zelenina.

Čekají vás i zábavná cvičení. Třináctá lekce je věnová-


na zdravému životnímu stylu, doufáme, že vás bude
bavit J.

Víte, že…
… v Rusku je velmi populární tzv. моржевание? Моржевание je krátké koupání či plavání na malé vzdálenosti
v ledové vodě v zimě, mnohdy ve vysekaných dírách v ledu. Teplota vody se pohybuje okolo 0–4 stupňů Cel-
sia. Ti, kteří se tohoto „sportu“ účastní, se nazývají моржи − v doslovném překladu mroži. Tito otužilci věří, že
моржевание posiluje celkovou imunitu, zlepšuje krevní oběh a termoregulaci organizmu a rovněž je zbavuje
stresu či depresí.

Lekce 13 | 153
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 13_01

 Денис, что ты делаешь завтра вечером? Denisi, co děláš zítra večer?


 Пока я свободен. Кстати, можно зайти в спортбар, Zatím mám volno. Mimochodem, můžeme
если хочешь. Завтра по телевизору будут zajít do sportbaru, jestli chceš. Zítra budou
показывать решающий матч между классными v televizi dávat rozhodující zápas mezi
командами. Посидим в баре, попьём пива, будем špičkovými týmy. Posedíme v baru, popijeme
болеть за наших… pivo, budeme fandit našim…
 У меня к тебе другое предложение… Как насчёт Já mám pro tebe jiný návrh… Což takhle
фитнес-клуба? fitness klub?
 А что, там тоже есть бар с большим экраном? A co, tam je taky bar s velkou obrazovkou?
 Саша, да ты что! В фитнес-клубе не смотрят Sašo, ale jdi ty! Ve fitness klubu se nedívá
футбольные матчи и не пьют пиво! Там занимаются na fotbalové zápasy a nepije pivo! Tam se
спортом. sportuje.
 Я и спортзал? Денис, да ты представляешь меня Já a tělocvična? Denisi, představíš si mě mezi
среди этих железных гигантов? Что я там буду těmi železnými kolosy? Co tam já budu dělat?
делать?
 Как что? Заниматься на тренажёрах! Тебе ещё не Jak co? Cvičit na posilovacích strojích! Ty
надоело смотреть на этих футболистов, боксёров, ještě nemáš dost koukání se na ty fotbalisty,
хоккеистов? Каждую пятницу одно и то же: бар, boxery, hokejisty? Každý pátek jedno a to
телевизор, пиво! Может, пора заняться собой? samé: bar, televize, pivo! Možná je načase
začít se sebou?

 А что в этом такого? Я просто хочу отдохнуть, A co na tom je? Já si chci prostě odpočinout,
расслабиться после трудовой недели, забыть о делах, uvolnit se po pracovním týdnu, zapomenout
о шефах, о проблемах! na práci, šéfy, problémy!

154 | Lekce 13
 Но то же самое можно сделать и в тренажёрном Ale to samé je možné i v posilovně! Tam
зале! Там у тебя не будет ни сил, ни времени думать nebudeš mít ani sílu, ani čas myslet na
о проблемах и заботах! И ещё сделаешь что-то problémy a starosti! A ještě pro sebe uděláš
полезное для себя! něco užitečného!
 Нет, Денис. Извини, но в пятницу вечером я не хочу Ne, Denisi! Promiň, ale v pátek večer já
идти ни в спортзал, ни в бассейн, ни на теннисный nechci jít ani do tělocvičny, ani do bazénu,
корт, ни на пробежку пo лéсу. Я хочу выпить пива ani na tenisový kurt, ani si zaběhat po lese. Já
и посмотреть интересную игру по телевизору! se chci napít piva a podívat se na zajímavou
hru!
 Понятно. Тогда я один пойду в фитнес-клуб, а потом Chápu. Pak půjdu do fitness klubu sám,
приду в бар. Всё-таки мне тоже интересно, кто a potom přijdu do baru. Přece jen mě také
выиграет и станет чемпионом. zajímá, kdo vyhraje a stane se šampionem.

2. Audio 13_02

 Соня, как я рада тебя видеть! Только ты можешь Soňo, jak ráda tě vidím! Jen ty mi můžeš
мне помочь! pomoct!
 
Аня, что случилось? Aňo, co se stalo?

 Понимаешь, у меня отпуск через три месяца, и мне Chápeš, za tři měsíce mám dovolenou
надо обязательно похудеть! Иначе я не надену свои a bezpodmínečně musím zhubnout! Jinak
летние наряды! neobléknu svoje letní oblečení!
 А почему ты думаешь, что я могу тебе помочь? A proč si myslíš, že ti já mohu pomoct?
 Ну ты ведь постоянно на диетах, каждый день No vždyť ty máš pořád diety, každý den
ходишь на тренировки, пьёшь только воду chodíš na tréninky, piješ jen vodu a zelený čaj
и зелёный чай без сахара! И потом ты такая bez cukru! A potom jsi taková štíhlá! Musíš
стройная! Ты должна знать какой-то секрет! znát nějaké tajemství!
 Всё дело в правильном питании, а не в диетах Celé to je ve správném stravování, a ne
и голодании! Я не соблюдаю диету, просто я ем v dietách a hladovění! Já nedržím dietu,
много овощей, фруктов, каш, обожаю нежирные jednoduše jím hodně zeleniny, ovoce,
йогурты и сыры. И, конечно, я ем мясо и рыбу, kaší, zbožňuju netučné jogurty a sýry.
иногда без гарнира… A samozřejmě jím maso a ryby, leckdy i bez
přílohy…
 Но ты ешь те же продукты, что и я… Странно, но Ale ty jíš stejné produkty jako já… Divné, ale
почему же я не худею? proč já nehubnu?
 Может быть, потому что я совершенно не ем Možná proto, že já vůbec nejím dorty,
тортов, конфет, шоколадных батончиков и сладких bonbóny, čokoládové tyčinky a sladké pečivo!
булочек! И к тому же не пью соки, не употребляю A navíc nepiju džusy, vyhýbám se syceným
газированныe напитки и жирныe продукты… nápojům a tučným výrobkům…
 То есть мне нужно отказаться от моих любимых To znamená, že se musím vzdát svých
сосисок, копчёных колбас, десертов и лимонада? Но oblíbených párků, uzeného salámu, dezertů
я ведь жить без них не могу! a limonády? Vždyť já bez nich nemůžu žít!
 Ну если ты действительно хочешь похудеть, то No pokud chceš opravdu zhubnout, pak
придётся… musíš…
 Хм, ну что ж, ничего не поделаешь… Придётся Hm, co už, nedá se nic dělat… Musím si
покупать новый гардероб: в свои старые юбки, koupit nové šatstvo: do svých starých sukní,
брюки и кофты я точно уже не влезу! kalhot a blůzek se opravdu nevejdu!

Lekce 13 | 155
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 13_03

бассейн, бассейна (m) bazén один, одна, одно, одни sám, sama, samo,
батончик, батончика (m) tyčinka zde sami/samy zde
боксёр, боксёра (m) boxer отказаться, откажусь, odmítnout, vzdát se
откажешься, откажутся
болеть, болею, болеешь, болеют fandit zde
показывать, показываю, vysílat, dávat
булочка, булочки (ž) rohlík, rohlíček,
показываешь, показывают v televizi zde
houska, pečivo
vejít se, vměstnat se покупать, покупаю, покупаешь, nakupovat, kupovat
влезть, влезу, влезешь, влезут
покупают
выиграть, выиграю, выиграешь, vyhrát, zvítězit
полезный užitečný
выиграют
sycený, s bublinkami посидеть, посижу, посидишь, posedět
газированный
(nápoj) посидят
гардероб, гардероба (m) šatník, šatstvo zde похудеть, похудею, похудеешь, zhubnout
похудеют
гигант, гиганта (m) kolos, gigant
правильный správný, náležitý
голодание, голодания (s) hladovění
представлять, представляю, představovat si,
диета, диеты (ž) dieta
представляешь, представляют představovat
железный železný
пробежка, пробежки (ž) běhání, proběhnutí
жирный tučný, mastný
продукт, продукта (m) výrobek, produkt
забота, заботы (ž) obava, starost rozhodující
решающий
зал, зала (m) (тренажёрный зал) sál (posilovna) рыба, рыбы (ž) ryba
заняться, займусь, займёшься, začít (dělat), pustit se сахар, сахара (m) cukr
займутся (do něčeho)
секрет, секрета (m) tajemství
игра, игры (ž) hra
сила, силы (ž) síla
иначе jinak, nebo
сладкий sladký
йогурт, йогурта (m) jogurt
смотреть, смотрю, смотришь, dívat se
каша, каши (ž) kaše смотрят
классный špičkový, kvalitní соблюдать, соблюдаю, dodržovat
колбаса, колбасы (ž) salám соблюдаешь, соблюдают
команда, команды (ž) tým, družstvo совершенно не vůbec ne
конфета, конфеты (ž) bonbón сок, сока (m) džus, šťáva
копчёный uzený сосиска, сосиски (ž) párek
корт, корта (m) kurt спорт, спорта (m) sport
лимонад, лимонада (m) limonáda спортбар, спортбара (m) sportbar
любимый oblíbený спортзал, спортзала (m) tělocvična
матч, матча (m) zápas, utkání стать, стану, станешь, станут stát se kým
месяц, месяца (m) měsíc странно divné, je divné
мясо, мяса (s) maso стройный štíhlý
надеть, надену, наденешь, obléci si, obout si televize
телевизор, телевизора (m)
наденут
теннисный [тэ] tenisový
напиток, напитка (m) nápoj
торт, торта (m) dort
наряды, нарядов jen mn. zde oblečení, oděv
насчёт ohledně, co se týče тренажёр, тренажёра (m) posilovací stroj
нежирный netučný, nemastný, тренировка, тренировки (ž) trénink, trénování,
dietní příprava
ни … ни ani … ani трудовой pracovní

156 | Lekce 13
употреблять, употребляю, užívat худеть, худею, худеешь, худеют hubnout
употребляешь, употребляют vítěz, šampion, mistr
чемпион, чемпиона (m)
фрукты, фруктов mn. ovoce
шеф, шефа (m) šéf
футболист, футболиста (m) fotbalista
шоколадный čokoládový
футбольный fotbalový
хоккеист, хоккеиста (m) hokejista экран, экрана (m) obrazovka

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 13_04

Я рад/рада тебя видеть! Rád/Ráda tě vidím!


Что случилось? Co se stalo?
Ничего не поделаешь. Nedá se nic dělat.
Я свободен/свободна. Mám čas/volno.
Тебе ещё не надоело это? Nemáš toho už dost?
Как насчёт… чего Což takhle…? / Co říkáš na…?
А что в этом такого? A co na tom je?

PAMATUJTE:
отказаться от чего odmítnout co, vzdát se čeho
болеть за кого fandit komu
бегать по лесу běhat po lese
забыть о ком, о чём zapomenout na koho, na co
заняться чем začít co, pustit se do čeho
смотреть по телевизору что sledovat v televizi co
смотреть телевизор dívat se na televizi
показывать по телевизору что vysílat (dávat) v televizi co
соблюдать диету, быть на диете držet dietu
среди чего mezi čím, uprostřed čeho

Lekce 13 | 157
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO A RODU
ŽENSKÉHO V MNOŽNÉM ČÍSLE
V lekci 2 a 3 jste se seznámili se skloňováním tvrdých podstatných jmen mužského i ženského rodu v jednotném
čísle − naučili jste se skloňovat vzory студент / телефон а мама / работа. V lekci 8 jste si poté osvojili skloňování
měkkých podstatných jmen v jednotném čísle − vzor преподаватель / автомобиль a тётя / неделя. Nyní se
naučíte podstatná jména (tvrdá i měkká) skloňovat v množném čísle. Pro zjednodušení již neuvádíme současně oba
vzory (pro životná a neživotná podstatná jména), ale na 4. pád upozorňujeme v tabulce.

TVRDÁ PODSTATNÁ JMÉNA V MNOŽNÉM ČÍSLE

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD Pomůcka


1. студенты / телефоны мамы / работы кто? что?
2. студентов мам без, из
3. студентам мамам к
4. студентов / телефоны мам / работы вижу (vidím)
6. студентах мамах о, в
7. студентами мамами с

MĚKKÁ PODSTATNÁ JMÉNA V MNOŽNÉM ČÍSLE

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD Pomůcka


1. преподаватели / автомобили тёти / недели кто? что?
2. преподавателей тёть без, из
3. преподавателям тётям к
4. преподавателей / автомобили тёть / недели вижу (vidím)
6. преподавателях тётях о, в
7. преподавателями тётями с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád, u neživotných podstatných jmen se vždy shoduje
1. a 4. pád. Toto pravidlo platí pro mužský i ženský rod:
На улице я встретил мальчиков. Venku jsem potkal chlapce.
На улице я встретил девушек. Venku jsem potkal dívky.
3. Všimněte si, že ve 3., 6., a 7. pádu mají mužská i ženská podstatná jména stejné koncovky -ам/-ям, -ах/-ях,
-ами/-ями.
4. Mějte neustále na paměti, že po к, г, х se v ruštině píše vždy měkké и!
5. Dávejte pozor na podstatná jména ženského rodu, která končí na skupinu souhlásek (девушка, булочка,
визитка, куртка atd.). U těchto podstatných jmen se ve 2. pádu množného čísla vyskytuje tzv. vkladné -о-

158 | Lekce 13
nebo -е-. Pamatujte si, že u podstatných jmen zakončených na -ка se vždy vkládá -о- (много визиток, курток).
Podstatná jména se ж, ш, ч, щ mají vkladné -е- (много девушек, булочек).
6. Mějte na paměti, že v  1. pádě množného čísla mužského rodu mají některá podstatná jména přízvučnou
koncovku -а/-я. V ostatních pádech se skloňují stejně. Pozorujte:

дом − дома вечер − вечера


адрес − адреса профессор − профессора
город − города директор − директора
лес − леса учитель − учителя

ČASOVÁNÍ SLOVESA ПИТЬ


Naučte se časovat sloveso пить – pít. Pozor na pravopis.

я пью
ты пьёшь
он, она, оно пьёт
мы пьём
вы пьёте
они пьют

Tvary minulého času jsou: пил, пила, пило, пили.


Věnujte pozornost následujícím bodům:
1. Ve všech tvarech tohoto slovesa se před koncovkou nachází měkký znak.
2. Všechny odvozeniny typu запить (zapít), попить (popít, napít se), допить (dopít), пропить (propít) atd. se
časují stejně jako sloveso пить (запью, попью, допью, пропью). Pouze sloveso выпить (vypít) s přízvučnou
předponou вы- se časuje následovně: выпью, выпьешь, выпьет, выпьем, выпьете, выпьют.
3. Stejně jako sloveso пить se časují slovesa лить (lít, zalévat) a бить (bít, tlouci).

ČASOVÁNÍ SLOVESA ЕСТЬ


Rovněž si osvojte sloveso есть – jíst. Opět dávejte pozor na pravopis.

я ем
ты ешь
он, она, оно ест
мы едим
вы едите
они едят

Tvary minulého času jsou: ел, ела, ело, ели. Stejně jako sloveso есть se časují i odvozeniny jako съесть (sníst),
поесть (najíst se, pojíst), доесть (dojíst) atd.

Lekce 13 | 159
DOPLŇUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA − OVOCE A ZELENINA
Naučte se další slovíčka spojená s tématem lekce.

OVOCE ZELENINA
брокколи brokolice абрикос meruňka
горох hrách ананас ananas
капуста zelí апельсин pomeranč
кольраби kedluben арбуз meloun (vodní)
кукуруза kukuřice банан banán
лук cibule виноград hroznové víno
лук-порей pórek грейпфрут grapefruit
морковь mrkev груша hruška
огурец okurka дыня žlutý meloun
петрушка petržel киви kiwi
помидор rajče клубника jahoda
редис(ка) ředkvička крыжовник angrešt
салат salát лимон citron
свёкла červená řepa малина malina
сельдерей celer мандарин mandarinka
сладкий перец paprika персик broskev
тыква dýně слива švestka
цветная капуста květák смородина rybíz
чеснок česnek черешня třešeň
шпинат špenát яблоко jablko

160 | Lekce 13
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou úvodní dialogy E Ничего не поделаешь, завтра придётся идти
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení в тренажорный зал.
správná  , nebo chybná . F Среди спортсменами были чемпионы.
A Саша и Денис не могут договориться, G Сегодня вечером меня ждёт пробежка пo лéсу,
в каком спортбаре они будут смотреть а завтра утром я иду в басейн.
решающий матч. H Как нащёт ужина в кафе сегодня вечером?
B Саша хочет в спортбаре попить пива Я угощаю!
и поговорить о делах и проблемах.
4. Podstatná jména v závorkách dejte do správného
C Денис считает, что в спортзале можно tvaru.
забыть о проблемах на работе. 
D После бара Саша собирается на пробежку A отказаться от (закуски, блинчики, напитки,
пo лéсу. конфеты)
B забыть о (тренировки, проблемы, гости,
E Секрет стройной фигуры Сони – диеты продукты)
и голодание.
C быть среди (спортсмены, студенты,
F Аня мечтает похудеть перед отпуском. преподаватели, гиганты)
G Соня предпочитает нежирные продукты, D есть много (конфеты, йогурты, каши, десерты)
но не может жить без сладкого.
E всё дело в (диеты, тренировки, пробежки,
H Чтобы похудеть, Аня решила каждый день фрукты)
ходить в фитнес-клуб. F смотреть матч между (команды, чемпионы,
2. Z uvedených slov tvořte slovní spojení, se kterými ученики, учителя)
jste se setkali v úvodních dialozích. G болеть за (чехи, словаки, финны, команды)
A заниматься (спорт) H идти в гости к (родители, преподаватели, дяди,
тёти)
B болеть (команда)
C показывать (телевизор) 5. Podstatná jména v závorkách dejte do správného
D посидеть (бар) tvaru.

E соблюдать (диета) 1. Я не могу отказаться от (блинчики), это так


вкусно! 2. Когда по телевизору будут показывать
F заниматься (тренажёры)
матч между (чемпионы)? 3. Ты скоро не влезешь
G забыть (проблемы) в (юбки), которые ты недавно купила! 4. Я думаю,
H отказаться (шоколад) что ем достаточно (фрукты). 5. Салат из (огурцы)
I быть (диета) был отличный! 6. На десерт у нас будет пирог
с (апельсины). 7. Обед я готовила по книге
J пойти (фитнес-клуб)
(рецепты). 8. Почему ты не сказал (коллеги)
3. V každé větě se schovala jedna chyba. Dokážete ji о (встречи) на следующей неделе? 9. Сколько
najít a opravit? V případě potřeby si znovu přečtěte (кружки) пива ты выпил в баре? 10. Я не хочу
úvodní dialogy. быть среди твоих (подруги). 11. Ты уже звонил
в агентство насчёт (квартиры)? 12. Что случилось
A Тебе нужно вести диету, если ты хочешь с (машины)?
похудеть.
B Завтра финал чемпионата! Кому ты болеешь? 6. Do vět doplňte správné tvary slovesa v přítomném
čase.
C Хватит завидовать стройным моделям! Пора
заняться сабой! a) пить
D Я хожу на тренировки в фитнесс-клуб два раза 1. Ты …… чай с сахаром или без? 2. Я не ……
в неделю. газированную воду. 3.Он …… пиво только в баре.
4. Почему вы не …… кофе? 5. С тех пор как они

Lekce 13 | 161
на диете, они не …… вино. 6. Мы ……. только D кробиса ____________
зелёный чай. E рузукука ____________
b) есть F цурего ____________
1. Вы совсем ничего не ……. ! Вам не нравится это G линапесь ____________
блюдо? 2. Я часто …… поздно вечером и поэтому
я никогда не похудею. 3. Он совершенно не …… H норгавид ____________
мясо, он вегетарианец. 4. Олеся, что ты обычно I седарик ____________
…… на обед? 5. Когда дети …… в школе? 6. Мы J сенкоч ____________
уже давно не …… сладкого.
K спирек ____________
7. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru L данрамин ____________
v přítomném čase.
9. Vyznáte se v zelenině a ovocích? Roztřiďte uvedené
1. Мы просто (попить) пива в баре. 2. Пока мы druhy podle barev:
занимаемся в спортзале, они (съесть) весь торт
и (выпить) весь чай без нас! 3. Чем я (запить) огурец, редиска, помидор, горох, клубника,
лекарство? 4. Когда ты (доесть) кашу?! Ты (есть) её кукуруза, свёкла, шпинат, лимон, дыня
уже целый час! 5. Миша, не надо торопить Сашу! красного цвета жёлтого цвета зелёного цвета
Он (поесть) и придёт к тебе. 6. Зачем вы (лить) ____________ ____________ ____________
воду на стол? 7. Я видела, как он (бить) девочек!
____________ ____________ ____________
8. Ты (полить) цветы в выходные? 9. Кто (забить)
решающий гол?! 10. Они (выпить) за наше ____________ ____________ ____________
здоровье. ____________ ____________ ____________
8. Poskládejte písmena tak, abyste dostali název 10. Čeho byste se vzdali, kdybyste museli zhubnout?
ovoce či zeleniny. A bez čeho naopak nemůžete žít? Věty můžete
začít pomocí těchto výrazů:
A боркикол ____________
B шкуратеп ____________ Я бы мог / не мог отказаться от…
C букнакил ____________ Я не могу не есть…

162 | Lekce 13
Я не могу жить без… 12. Víte, o kom je řeč? Podle smyslu doplňte věty
шоколадные батончики pomocí níže uvedených slov. V případě nutnosti
použijte slovník.
сладкие газированные напитки
копчёная колбаса a) сыроеды b) алкоголики c) веганы
d) вегетарианцы e) сластёны f) фрукторианцы
торты и пирожные (zákusky)
A __________ совершенно не едят мяса и рыбы.
блинчики с джемом
B __________ отказываются не только от
чай с сахаром мяса и рыбы, но также не употребляют яиц
жирные сыры и молочных продуктов.
сладкая выпечка (pečivo) C __________ едят пищу только в сыром или
сушёном виде.
Vymyslete alespoň pět dalších pokrmů, nápojů atd.,
bez kterých nemůžete žít. D __________ предпочитают есть лишь фрукты,
ягоды и орехи.
11. Co byste raději dělali? Tvořte podmínkové věty E __________ обожают всё сладкое.
a svoji odpověď stručně odůvodněte. F __________ пьют слишком много алкогольных
Я бы скорее (raději) …. напитков.
− смотреть футбол по телевизору или играть 13. Uvedená slova zařaďte do správné kategorie.
в футбол? Jedno slovo nepatří do žádné ze tří tematických
− пойти в фитнес-клуб или остаться дома okruhů. Do které kategorie byste toto slovo
и читать книгу? zařadili?
− пойти на пробежку в лес или пойти по путешествия спорт еда
магазинам?
гарнир, авиабилет, полёт, корт, блюдо, пробежка,
− выпить кружку пива или стакан воды? гостиница, гид, матч, меню, соус, багаж, турагентство,
− съесть кусок торта или кусок мяса? скидка, тренажёр, бизнес-ланч, тренировка, круиз,
− съесть сосиску или яблоко? самолёт, десерт, фитнес-клуб, джем

Lekce 13 | 163
14. Přeložte do ruštiny. zapomenout na problémy a starosti. 7. Už mám dost
běhání po obchodech! 8. Půjdeme si dnes večer
1. Moc rád tě vidím! Jak se máš? 2. Dnes v televizi
zaběhat po lese? 9. Musíš zhubnout! Musíš se vzdát
dávají zajímavý zápas. 3. Což takhle šálek kávy
párků, čokolády a pečiva! 10. Chystám se zítra do
se zákuskem v kavárně? 4. Držím dietu, nemůžu
tělocvičny, půjdeš se mnou? 11. Jak jsi zhubla? Byla jsi
si dovolit ani zákusek, ani sladký džus. 4. Komu
na dietě? Znáš nějaké tajemství? 12. Zbožňuji polévku
budeme dnes fandit? Týmu z Francie, nebo z Ruska?
z cibule a salát z červené řepy.
5. Co se stalo s kluky? 6. Potřebujete si odpočinout,

O KOM JE ŘEČ? Audio 13_05

Всемирно известный русский писатель отличался нетрадиционными взглядами на многие вопросы. Он


резко критиковал современное ему общество и  церковь, отказался от комфортной жизни и  от прав на
свои литературные произведения. В последние годы жизни этот писатель много занимался физическим
трудом, одевался в простую крестьянскую одежду и стал вегетарианцем: он считал, что убивать животных
безнравственно. Среди самых известных его произведений – «Война и мир» и «Анна Каренина».

Klíč: cv. 9 красного цвета жёлтого цвета зелёного цвета


редиска кукуруза огурец
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8 
помидор лимон горох
cv. 2 1. заниматься спортом 2. болеть за команду 3. показывать
клубника дыня шпинат
по телевизору 4. посидеть в баре 5. соблюдать диету 6. заниматься
на тренажёрах 7. забыть о проблемах 8. отказаться от шоколада свёкла
9. быть на диете 10. пойти в фитнес-клуб cv. 12 1d) 2c) 3a) 4f) 5e) 6b)
cv. 3 1. Тебе нужно соблюдать диету, если ты хочешь похудеть. cv. 13 путешествия: авиабилет, полёт, гостиница, гид, багаж,
2.  Завтра финал чемпионата! За кого ты болеешь? 3.  Хватит турагентство, круиз, самолёт; спорт: корт, пробежка, матч,
завидовать стройным моделям! Пора заняться собой! 4. Я хожу тренажёр, тренировка, фитнес-клуб; еда: гарнир, блюдо, меню,
на тренировки в  фитнес-клуб два раза в  неделю. 5.  Ничего не соус, бизнес-ланч, десерт, джем; покупки: скидка
поделаешь, завтра придётся идти в  тренажёрный зал. 6.  Среди cv. 14 1. Я очень рад тебя видеть! Как (у тебя) дела? 2. Сегодня
спортсменов были чемпионы. 7.  Сегодня вечером меня ждёт по телевизору показывают интересный матч. 3. Как насчёт чашки
пробежка по лесу, а завтра утром я иду в бассейн. 8. Как насчёт кофе с пирожным в кафе? 4. Я на диете/Я соблюдаю диету, я не
ужина в кафе сегодня вечером? Я угощаю! могу позволить себе ни пирожное, ни сладкий сок. 4. За кого мы
cv. 4 1. отказаться от закусок, блинчиков, напитков, конфет будем сегодня болеть? За команду из Франции или из России?
2.  забыть о тренировках, проблемах, гостях, продуктах 3.  быть 5.  Что случилось с  мальчиками? 6.  Вам надо/нужно отдохнуть,
среди спортсменов, студентов, преподавателей, гигантов 4.  есть забыть о проблемах и  заботах. 7.  Мне уже надоело бегать по
много конфет, йогуртов, каш, десертов 5.  всё дело в  диетах, магазинам! 8.  Мы пойдём сегодня вечером на пробежку по
тренировках, пробежках, фруктах 6.  смотреть матч между лесу? 9. Ты должен/должна/Тебе придётся похудеть! Ты должен/
командами, чемпионами, учениками, учителями 7.  болеть за должна/Тебе придётся отказаться от сосисок, шоколада и булочек!
чехов, словаков, финнов, команды 8.  идти в  гости к  родителям, 10. Я собираюсь завтра в спортзал, ты пойдёшь со мной? 11. Как
преподавателям, дядям, тётям ты похудела? Ты была на диете?/Ты соблюдала диету? Ты знаешь
cv. 5 1. от блинчиков 2. между чемпионами 3. в юбки 4. фруктов какой-то секрет? 12. Я обожаю суп из лука и салат из свёклы.
5. из огурцов 6. с апельсинами 7. рецептов 8. коллегам о встречах  O KOM JE ŘEČ? Celosvětově známý ruský spisovatel se vyznačoval
9. кружек 10. подруг 11. насчёт квартир 12. с машинами neobvyklými názory na mnoho otázek. Ostře kritizoval tehdejší spo-
cv. 6 a) 1. пьёшь 2. пью 3. пьёт 4. пьёте 5. пьют 6. пьём; lečnost a církev, zřekl se přepychového života i nároku na svá literární
b) 1. едите 2. ем 3. ест 4. ешь 5. едят 6. едим díla. V posledních letech života se tento spisovatel věnoval fyzické práci,
cv. 7 1. попьём 2. съедят, выпьют 3. запью 4. доешь, ешь 5. поест oblékal se do obyčejného rolnického oblečení a stal se vegetariánem: byl
6. льёте 7. бьёт 8. польёшь 9. забьёт 10. выпьют toho názoru, že zabíjet zvířata je nemorální. Mezi jeho nejznámější díla
patří „Vojna a mír“ a „Anna Karenina“.
cv. 8 1. брокколи 2. петрушка 3. клубника 4. абрикос 5. кукуруза (Lev Nikolajevič Tolstoj)

6. огурец 7. апельсин 8. виноград 9. редиска 10. чеснок 11. персик
12. мандарин

164 | Lekce 13
14
Здоровье
прежде всего!
Zdraví nade vše!

Ve čtrnácté lekci je hlavní část gramatiky vě-


nována tvoření rozkazovacího způsobu pro
2. osobu jednotného a množného čísla. Dále
se naučíte skloňovat podstatná jména střed-
ního rodu typu прáвило v  množném čísle,
časovat sloveso писáть a  rovněž si osvojíte
zápor slovesa mít v ruštině v minulém a bu-
doucím čase (vazba у меня нет). Věříme, že
vás i tato lekce zaujme J.

Víte, že…
… podle ruských lidových receptů je možné nachlazení léčit i pivem? Můžete vyzkoušet tento recept: do hrnce
nalijte dvě piva, přidejte 3–4 hřebíčky, špetku skořice a  trochu citronové kůry. Tuto směs začněte pozvolna
ohřívat, ale nepřiveďte ji do varu. Za stálého míchání do hrnce přidejte tři rozdrcené žloutky smíchané se čtyř-
mi polévkovými lžícemi cukru. Pokračujte v pozvolném ohřívání, dokud směs nezhoustne. Takto připraveného
„piva“ užívejte 1,5 skleničky třikrát denně a hned do postele. Za chvíli jste zdraví jako ryba J.

Lekce 14 | 165
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 14_01

У врача
  U doktora
 Добрый день, присаживайтесь. На что жалуетесь? Dobrý den, posaďte se. Na co si stěžujete?
 Здравствуйте, доктор. У меня второй день высокая Dobrý den, pane doktore. Druhý den mám
температура, сильный кашель и насморк. vysokou teplotu, silný kašel a rýmu.
 А горло у вас болит? Или что-то ещё беспокоит? A v krku vás bolí? Nebo ještě něco vás zlobí?
 Нет, горло у меня не болит, но у меня очень болит Ne, v krku mě nebolí, ale velmi mě bolí hlava,
голова, я кашляю, и вообще плохо себя чувствую. kašlu a vůbec se cítím špatně. Už včera jsem
И уже вчера у меня совершенно не было аппетита. neměl na nic chuť.
 Понятно. Я вас осмотрю. Раздевайтесь до пояса… Chápu. Prohlédnu vás. Svlékněte se do
Дышите… не дышите… Теперь скажите «Ааа». pasu… Dýchejte… Nedýchejte… Nyní
řekněte „Aaa“.
 Ааа… Доктор, что со мной? У меня ангина? Или Aaa… Pane doktore, co je se mnou? Mám
какая-то другая болезнь? angínu? Nebo nějakou jinou nemoc?
 Нет, у вас не ангина, у вас грипп. Сейчас в городе Ne, angínu nemáte, máte chřipku. Nyní je ve
эпидемия гриппа, вы могли подхватить его městě chřipková epidemie, mohl jste ji chytit
где угодно. В такие периоды лучше избегайте kdekoli. V takovou dobu se raději vyhýbejte
общественных мест. veřejným místům.
 Но я хожу только на работу, у меня очень много дел. Ale já chodím pouze do zaměstnání, mám
hodně práce.
 Я выпишу вам рецепт… Вот, пожалуйста… Napíšu vám recept… Tady, prosím… Zajděte
Зайдите в аптеку за лекарствами и витаминами. si do lékárny pro léky a vitamíny. Potřebujete
Вам нужен сироп от кашля, капли от насморка sirup na kašel, kapky na rýmu a prostředek
и жаропонижающее средство. Несколько дней ke snížení horečky. Několik dní dodržujte
соблюдайте постельный режим. klidový režim.
 Постельный режим? Но у меня на следующей неделе Klidový režim? Ale já mám příští týden
дела, встречи, переговоры! У меня нет времени povinnosti, schůzky, jednání! Nemám čas být
болеть! nemocný!
 Нет, на следующей неделе у вас не будет ни встреч, Ne, příští týden nebudete mít ani schůzky, ani
ни дел, ни переговоров! Вам нужно лечиться! povinnosti, ani jednání! Musíte se léčit! A na
А в конце недели зайдите ко мне на приём. konci týdne ke mně přijďte na kontrolu.

2. Audio 14_02

 В аптеке V lékárně
 Здравствуйте! Посоветуйте мне, пожалуйста, Dobrý den! Poraďte mi, prosím, lék na
лекарство от расстройства желудка. žaludeční potíže.
 Добрый день! А какие у вас симптомы? Рвота, Dobrý den! A jaké máte příznaky? Zvracení,
тошнота, понос, боли в животе? nevolnost, průjem, bolesti v břichu?
 Меня мучают сильные боли в животе, а вчера меня Trápí mě silné bolesti v břiše, včera se mi
тошнило и вырвало. zvedal žaludek a zvracel jsem.

166 | Lekce 14
 Возможно, у вас отравление. Обязательно зайдите Možná, že máte otravu. Určitě si zajděte
к врачу и сдайте анализы. А пока принимайте эти k doktorovi a nechte si udělat testy.
таблетки три раза в день. И не забывайте о диете! A prozatím berte tyhle tabletky třikrát denně.
A nezapomínejte na dietu!
 Спасибо! А ещё мне нужно какое-нибудь средство Děkuji! A ještě potřebuji nějaký přípravek na
для глаз. У меня аллергия на пыльцу. oči. Mám alergii na pyl.
 Я вам рекомендую глазные капли от аллергии, они Doporučuji vám oční kapky na alergii, ty
быстро помогут от зуда и успокоят глаза. rychle pomohou od svědění a zklidní oči.
 Они продаются без рецепта? Prodávají se bez receptu?
 Да, рецепт не нужен. Ano, recept není třeba.
 Отлично, я куплю таблетки и капли. Výborně, koupím si tabletky a kapky.

3. Audio 14_03

 На улице Venku


 Извините, мне нехорошо. Вы могли бы вызвать Prosím vás, není mi dobře. Mohl byste
скорую помощь? zavolat záchranou službu?
 Вам плохо? Что с вами? Je vám špatně? Co je s vámi?
 У меня что-то с сердцем, мне трудно дышать… Mám něco se srdcem, těžko se mi dýchá…
Позвоните, пожалуйста, в скорую! Zavolejte, prosím, záchranku!
 Да, конечно, а вы пока присаживайтесь на лавочку. Ano, ovšem, a vy si zatím sedněte na lavičku.
(Разговаривает по телефону.) Алло, скорая? (Mluví po telefonu) Haló, záchranka? Přijeďte,
Приезжайте, пожалуйста, в парк культуры и отдыха, prosím, do parku kultury a odpočinku,
пожилому человеку плохо!.. Не переживайте, они postaršímu pánovi je špatně!… Nestrachujte
уже едут. se, už jedou.
 Спасибо вам большое. Děkuji vám moc.

Lekce 14 | 167
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 14_04

аллергия, аллергии (ž) alergie осмотреть, осмотрю, vyšetřit, prohlédnout


алло haló (při осмотришь, осмотрят zde
telefonování) отравление, отравления (s) otrava, otrávení
ангина, ангины (ž) angína переговоры, переговоров mn. jednání
аппетит, аппетита (m) chuť (k jídlu) переживать, переживаю, strachovat se, bát se,
аптека, аптеки (ž) lékárna переживаешь, переживают prožívat
беспокоить, беспокою, zlobit, znepokojovat пожилой starší, postarší
беспокоишь, беспокоят позвонить, позвоню, zavolat
болезнь, болезни (ž) nemoc, onemocnění позвонишь, позвонят
боль, боли (ž) bolest понос, поноса (m) průjem
витамин, витамина (m) vitamín посоветовать, посоветую, poradit
вызвать, вызову, вызовешь, zavolat, vyvolat посоветуешь, посоветуют
вызовут пояс, пояса (m) pas, pás
высокий vysoký приезжать, приезжаю, přijíždět
глаз, глаза (m) mn. глаза, глаз oko, oči приезжаешь, приезжают
глазной oční приём, приёма (m) kontrola, vyšetření
(pacienta) zde
голова, головы (ž) hlava
принимать, принимаю, brát si, užívat (léky)
горло, горла (s) krk, hrdlo zde
принимаешь, принимают
грипп, гриппа (m) chřipka pyl
пыльца, пыльцы (ž)
доктор, доктора (m) lékař / lékařka, potíže, rozvrácení
расстройство, расстройства (s)
doktor / doktorka
рвота, рвоты (ž) zvracení
жаловаться, жалуюсь, stěžovat si
жалуешься, жалуются режим, режима (m) režim
жаропонижающий snižující horečku рекомендовать, рекомендую, doporučit,
рекомендуешь, рекомендуют doporučovat
желудок, желудка (m) žaludek
садиться, сажусь, садишься, sedat si, usedat
живот, живота (m) břicho
садятся
забывать, забываю, забываешь, zapomínat
сердце, сердца (s) srdce
забывают
сильный silný
зуд, зуда (m) svědění
симптом, симптома (m) příznak
какой-нибудь nějaký
kapky сироп, сиропа (m) sirup
капли, капель mn.
kašel скорая помощь, скорой помощи záchranná služba
кашель, кашля (m)
кашлять, кашляю, кашляешь, kašlat скорая, скорой (ž) hovorově záchranka hovorově
кашляют средство, средства (s) přípravek, prostředek
культура, культуры (ž) kultura таблетка, таблетки (ž) tabletka
лавочка, лавочки (ž) lavička температура, температуры (ž) teplota
лекарство, лекарства (s) lék тошнота, тошноты (ž) nevolnost
лечиться, лечусь, лечишься, léčit se успокоить, успокою, успокоишь, zklidnit, zmírnit
лечатся успокоят
мучать, мучаю, мучаешь, мучают trápit, sužovat эпидемия, эпидемии (ž) epidemie
насморк, насморка (m) rýma
общественный veřejný

168 | Lekce 14
ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 14_05

Присаживайтесь. Posaďte se. / Sedejte si.


На что жалуетесь? Na co si stěžujete?
Что у вас болит? Co vás bolí?
Что вас беспокоит? Co vás zlobí?
Я плохо себя чувствую. Cítím se špatně.
Я вас осмотрю. Prohlédnu vás.
Раздевайтесь до пояса. Svlékněte se do pasu.
подхватить грипп chytit chřipku
где угодно kdekoli
Я выпишу вам рецепт. Napíšu vám recept.
три раза в день třikrát denně
Соблюдайте постельный режим. Dodržujte klidový režim.
Меня тошнило и вырвало. Bylo mi na zvracení a i jsem zvracel.
сдaть анализы nechat si udělat testy
Мне нехорошо. Není mi dobře.
Мне трудно дышать. Těžko se mi dýchá.
Не переживайте. Nestrachujte se. / Buďte v klidu.

PAMATUJTE:
забывать о чём zapomínat na co
болит/болят что у кого bolí co koho
лекарство/таблетки/капли … от lék/tabletky/kapky … na
зайти за чем zajít pro co

Lekce 14 | 169
болеть = být nemocný/á → Я болею уже три недели. (Už tři týdny jsem nemocný/á).

болеть что у кого = bolet co koho → У меня болит голова. (Bolí mě hlava).

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO V MNOŽNÉM
ČÍSLE
V  lekci 4 jste se seznámili se skloňováním podstatných jmen středního rodu zakončených na samohlásku -о
v  jednotném čísle − naučili jste se skloňovat vzor правило. Nyní se naučíte tato podstatná jména skloňovat
v množném čísle.

PÁD MUŽSKÝ ROD Pomůcka


1. правила что?
2. правил без, из
3. правилам к
4. правила вижу (vidím)
6. правилах о, в
7. правилами с

U většiny podstatných jmen středního rodu je přízvuk v množném čísle zachován na stejném místě jako v čísle
jednotném. Některá podstatná jména ale mají v množném čísle přízvuk na koncovce (место – места, дело – дела
apod.). Ve 2.  pádu množného čísla se u  některých podstatných jmen mohou vyskytovat vkladné „o“ nebo „е“
(письма – писем, кресла – кресел, окна – окон apod.).

170 | Lekce 14
TVOŘENÍ ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU PRO 2. OSOBU JEDNOTNÉHO
A MNOŽNÉHO ČÍSLA
Rozkazovací způsob tvoříme od 1.  osoby jednotného čísla přítomného času. U  rozkazovacího způsobu hrají
hlavní roli přízvuk a hláska před koncovkou. Naučte se pravidla pro tvoření rozkazu:

ZAKONČENÍ U SLOVES ZAKONČENÝCH V KMENI Příklady


-й(те) samohláskou делАю – делай(те)
читАю – читай(те)
-ь(те) souhláskou, je-li přízvuk v 1. os. jedn. č. na kmeni веРю – верь(те)
позвоЛю–позволь(те)
-и(те) a) souhláskou, je-li přízvuk v 1. os. jedn. č. na koncovce иДу – иди(те)
говоРю – говори(те)
b) skupinou souhlásek bez ohledu na umístění přízvuku поМНю – помни(те)
моЛЧу – молчи(те)

Pamatujte, že přízvuk v  rozkazovacím způsobu je na stejném místě jako přízvuk v  1. osobě jednotného čísla
oznamovacího způsobu (говорю – говори/говорите, помню – помни/помните).

ROZKAZ U ZVRATNÝCH SLOVES


Pamatujte si, že u  zvratných sloves se rozkazovací způsob tvoří stejně jako u  sloves bez zvratných částic, ale ke
tvaru rozkazovacího způsobu se připojují ještě částice -сь/-ся. Po samohlásce následuje -сь, po souhlásce -ся, pro
množné číslo je společný tvar -тесь:

увлекаться → увлекАюсь → увлекайся! → увлекайтесь!

договориться → договоРюсь → договорись! → договоритесь!

ČASOVÁNÍ SLOVESA ПИСАТЬ


Naučte se časovat sloveso писать – psát. Pozor na pravopis.

я пишу
ты пишешь
он, она, оно пишет
мы пишем
вы пишете
они пишут

Tvary minulého času jsou: писал, писала, писало, писали.


Věnujte pozornost následujícím bodům:
1. Pozor na přízvuk v přítomném i minulém čase.
2. Všechny odvozeniny typu записать (zapsat), подписать (podepsat), описать (popsat), переписать (přepsat)
atd. se časují stejně jako sloveso писать (запишу, подпишу, опишу, перепишу). Pouze sloveso выписать

Lekce 14 | 171
má přízvučnou předponu вы- a časuje se následovně: выпишу, выпишешь, выпишет, выпишем, выпишете,
выпишут.
3. Zapamatujte si, že sloveso выписать se užívá ve významu napsat nějaký dokument, např. выписать рецепт
(napsat recept). Předepsat léky, tabletky, kapky se rusky řekne прописать лекарство, таблетки, капли atd.

SLOVESO БЫТЬ V MINULÉM ČASE


Naučte se tvary slovesa být v minulém čase, dávejte pozor na přízvuk při záporu.

я был → я не был


ты был → ты не был
он был → он не был
она была → она не была
оно было → оно не было
мы были → мы не были
вы были → вы не были
они были → они не были

Pamatujte si, že v záporu je kromě ženského rodu (она была) přízvuk na záporce не!

ZÁPOR SLOVESA MÍT V RUŠTINĚ V MINULÉM A BUDOUCÍM ČASE


V lekci 3 jste se seznámili s vazbou у меня (есть) + 1. pád / у меня нет + 2. pád podstatného jména. Nyní se
seznámíte s touto vazbou v minulém a budoucím čase. Pamatujte si, že v přítomném čase se zápor tvoří pomocí
záporky нет, v minulém čase pomocí vazby не было a v budoucím čase pomocí vazby не будет. POZOR – vždy
následuje 2. pád podstatného jména:

PŘÍTOMNÝ ČAS MINULÝ ČAS BUDOUCÍ ČAS


У меня есть машина. У меня была машина. У меня будет машина.
У меня нет машины. У меня не было машины. У меня не будет машины.
У сестры есть кошка. У сестры была кошка. У сестры будет кошка.
У сестры нет кошки. У сестры не было кошки. У сестры не будет кошки.

přítomný čas → нет + 2. pád podstatného jména


minulý čas → не было + 2. pád podstatného jména
budoucí čas → не будет + 2. pád podstatného jména

172 | Lekce 14
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou úvodní dialogy 3. Do vět doplňte náležité předložky.
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení
A Не надо забывать … диете!
správná  , nebo chybná .
B Я не знал, что ты принимаешь лекарства …
A Пациент жалуется доктору на высокую аллергии.
температуру и боли в животе. C Я зайду … аптеку … таблетками после обеда.
B Врач рекомендует пациенту остаться дома:
D Срочно звони … скорую, папе плохо!
на работе он может подхватить грипп.
E … прошлой неделе я болела.
C Пациенту придётся зайти в аптеку
и купить лекарства. F … мамы болит зуб, ей придётся идти … приём
… врачу.
D Пациенту нужно прийти на приём
к врачу завтра. G Принимайте сироп два раза … день.
E В аптеке покупателю рекомендуют принимать H У меня что-то … ухом, я ничего не слышу!
таблетки и соблюдать постельный режим. I … следующем году вам надо показаться врачу.
F Глазные капли от аллергии продаются J Доктор Власов принимает пациентов … утрам.
строго по рецепту.
4. Do textu doplňte správné koncovky a předložky.
G Пожилому человеку в парке плохо:
он звонит в скорую. … прошлой неделе бабушк… было плохо и она
позвонила мне. Когда я пришла, бабушка лежала
H У пожилого человека проблемы с сердцем.
в постел… . Она сказала, что … неё очень болит
2. Přeformulujte podtrženou část věty. Použijte голов… и она плохо видит. Ей нужно было срочно
výrazy z dialogů. принять таблетки … высокого давления (tlak).
Мне пришлось идти в аптек… … лекарством. Уже
A Он не хочет есть уже третий день. в аптек… я поняла, что забыла … столе рецепт!
B Нужно срочно позвонить в скорую! А эти таблетки продаются строго … рецепт… .
C Что вас беспокоит? Я быстро вернулась домой … бабушк… и снова
D Я
  кашляю, и у меня болит горло. побежала в аптек… . Хорошо, что она находится
совсем рядом, … углом. Бабушка приняла
E Оставайтесь в постели ещё несколько дней. лекарств… и уже скоро почувствовала себя лучше
F В это время старайтесь не ходить (lépe).
в общественные места.
G Это лекарство продаётся свободно.
H Что вы порекомендуете мне от боли в пояснице
(kříž)?

5. Vypište z dialogů všechna podstatná jména


středního rodu zakončená na samohlásku -o.
(Nápověda: celkem je v dialozích těchto slov 6.)
Postupně je všechny vyskloňujte v jednotném
i množném čísle.

Lekce 14 | 173
6. Podstatná jména v závorkách dejte do správného не было (зеркала). 9. Пациенты отдыхали
tvaru v množném čísle. в (кресла). 10. На (лица) врачей была усталость
(únava).
1. Пожалуйста, соблюдайте (правила) поведения
в больнице. 2. У нас дома нет (лекарства) от 7. Tvořte tvary rozkazovacího způsobu od
головной боли. 3. Сегодня выходной день: не následujících sloves.
будем говорить о (дела). 4. Подхватить болезнь
можно в (места), где много людей. 5. Сестра говорить, молчать, мечтать, знать, подарить,
интересуется (средства) народной медицины. 6. Не рассказывать, танцевать, путешествовать,
забывайте мыть руки по (утра). 7. Меня часто мастерить, жить, советовать, звонить, спорить,
беспокоят (расстройства) желудка. 8. В больнице выбирать, забронировать, собираться, купаться,
умываться, развернуться, наслаждаться.
8. Doplňte tabulku.

1.os. jedn. č. rozk. způsob 2. os. jedn. č. rozk.způsob 2. os. mn. č.


иду
гуляй
позвоните
рисую
спеши
пишу
искать
занимайся
увлекайтесь
вернусь

9. Věty převeďte do rozkazovacího způsobu. A Я плохо себя чувствую.


Vzor: Тебе нужно заниматься русским языком. > B У меня ужасно болит голова!
Занимайся русским языком. C Вчера я не мог уснуть целую ночь.
Вам надо идти домой. > Идите домой. D Я так хочу похудеть!
A Тебе надо посещать спортзал. E У меня совершенно нет аппетита.
B Тебе придётся сказать ему правду. F Я очень устаю на работе, у меня очень много
C Вам не надо этого делать! дел.
D Вам надо спешить на вокзал. G Мне кажется, у меня аллергия на шерсть.
E Тебе нужно позвонить родителям. H Я не могу говорить: у меня очень болит горло.
F Вам не нужно болеть.
11. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru
G Тебе не надо завидовать Петру. v přítomném čase.
H Вам следует померять костюм. 1. Врач (выписать) тебе рецепт. 2. Повторите,
I Вам не надо забывать об отдыхе. пожалуйста, что мне принимать от аллергии,
J Тебе нужно лечиться! я (записать). 3. Почему ты не (писать) в своей
тетради? 4. Мы (переписать) этот текст и покажем
10. Poraďte kamarádce / kamarádovi, co má dělat. вам его ещё раз. 5. Вы (описать) мне подробно
Použijte při tom rozkazovací způsob. симптомы болезни? 6. Я не знаю, какие лекарства
Vzor:  У меня болит живот. > Зайди в аптеку тебе (прописать) доктора. 7. Я не (подписать) этот
за лекарством от боли в животе./Сделай рецепт, я не врач, а медсестра (zdravotní sestra).
анализы./Зайди к доктору./ … 8. Вы (написать) мне письмо? 9. Ты (записать)
номер телефона больницы? 10. Врачи обычно
(писать) очень неразборчиво (nečitelně).

174 | Lekce 14
12. Tvořte věty v záporu podle vzoru. a)
ым
частях мёд с натёрт
Vzor: Олег – подруга > У Олега нет подруги. Смешайте в равных ложк е
те по столовой
У Олега не было подруги. У Олега не будет чесноком. Принимай дня и обязательно на
ение
подруги. несколько раз в теч
A я – работа ночь.
B он – машина
C доктор – время
b) такану
D ты – телефон
а й т е по одному с ного
E она – насморк Приним атого картофель к,
ж до
свежевы на пустой желу
у т р о м
F вы – квартира сока ете
часа мож каждое
G пациент – рецепты через пол ать. Повторяйте
а к й .
позавтр ение десяти дне
H коллега – проблемы  т е ч
у т ро в
I бабушка – лекарства
J сестра – конфеты c)
Натерите сырую
13. Tvořte věty v záporu ve všech časech podle vzoru. картошку, добавь
несколько капель те
ли
Zároveň podle smyslu obměňujte i samotné časové к больному участк мона и приложите
у
výrazy. Процедуру повтор тела на 30 мину т.
яйте три раза в ден
ь.
Vzor: На этой неделе у меня встреча
с партнёром. > На этой неделе у меня нет
d)
встречи с партнёром. На прошлой неделе
у меня не было встречи с пaртнёром. Измельч
ит
На следующей неделе у меня не будет стаканом е яблоко, залейт
 м е
встречи с партнёром. Употребл олока и варите п его
яйте пер я
ед завтра ть мину т.
A На этой неделе у вас в школе экзамен. ком.
B Сегодня в клубе дискотека.
C На этой неделе у нас есть уроки русского языка.
D В этом году у них свадьба.
E Сегодня у меня есть время. 15. Znáte i vy nějaké osvědčené lidové recepty na
rýmu, nachlazení, střevní potíže či jiné nemoci?
F На этой неделе у Светы отпуск.
Zkuste je přeložit do ruštiny. Používáte vy
G В этом году у меня юбилей (kulatiny). sami při nemoci postupy nebo recepty lidové
H На этой неделе у них переговоры. medicíny? Myslíte si, že většina lidí dává přednost
lidovému léčitelství, nebo „oficiální“ medicíně?
14. Přečtěte si recepty ruské lidové medicíny, Své názory podložte argumenty.
přeložte je a zkuste odhadnout, k léčení jakých
níže uvedených nemocí se používají. Neznámá 16. Přeložte do ruštiny.
slovíčka si vyhledejte ve slovníku.
1. Posaďte se prosím. Na co si stěžujete? 2. Bolí vás
ожог (popálenina) hlava? Jak se cítíte? 3. Předepíšu vám lék na bolest
v krku. 4. Berte tabletky ráno a večer a nezapomínejte
запор (zácpa) na odpočinek. 5. Nemohu být nemocný! Mám hodně
простуда (nachlazení) práce. 6. Včera mi bylo na zvracení, ale dnes se cítím
изжога (pálení žáhy) dobře. 7. Bolí mě břicho, máš lék na žaludeční potíže?
8. Zavolejte, prosím, záchranku! Je mi velmi špatně.
9. Zajdi, prosím, do lékárny, nemáme sirup na kašel.
10. Tento lék se prodává pouze na předpis? 11. Minulý
týden jsem neměl ani schůzky, ani jednání. Celý týden
jsem byl nemocný. 12. Už zítra nebudete mít příznaky
nemoci.

Lekce 14 | 175
O KOM JE ŘEČ? Audio 14_06

Этот гениальный русский прославился по всему миру как прозаик и драматург. Однако мало кто знает,
что автор «Чайки», «Трёх сестёр» и «Вишнёвого сада» по профессии был врач. Долгое время он совмещал
профессию врача с литературной деятельностью. К сожалению, его медицинское образование не помогло
ему справиться с роковой болезнью: он умер в возрасте 44 лет от туберкулёза.

Klíč: искать ищу ищите


cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  , 7  , 8  занимаюсь занимайся занимайтесь
cv. 2 (Jedná se o možné odpovědi) увлекаюсь увлекайся увлекайтесь
1. У него нет аппетита уже третий день. 2. Нужно срочно вызвать
скорую! 3. Что у вас болит?/ На что жалуетесь? 4. У меня кашель, вернусь вернись вернитесь
и  у  меня болит горло. 5.  Соблюдайте постельный режим ещё cv. 9 1. Посещай спортзал. 2. Скажи ему правду. 3. Не делайте
несколько дней. 6. В это время старайтесь избегать общественных этого! 4. Спешите на вокзал. 5. Позвони родителям. 6. Не болейте.
мест. 7. Это лекарство продаётся без рецепта. 8. Что вы посоветуете 7.  Не завидуй Петру. 8.  Померяй костюм. 9.  Не забывайте об
мне от боли в пояснице? отдыхе. 10. Лечись!
cv. 3 1. о 2. от 3. в, за 4. в 5. На 6. У, на, к 7. в 8. с 9. В 10. по cv. 11 1. выпишет 2. запишу 3. пишешь 4. перепишем 5. опишете
cv. 4 На прошлой неделе бабушке было плохо и она позвонила 6. пропишут 7. подпишу 8. напишете 9. запишешь 10. пишут
мне. Когда я  пришла, бабушка лежала в  постели. Она сказала, cv. 12 1. У  меня нет/не было/не будет работы. 2.  У  него нет/
что у неё очень болит голова и она плохо видит. Ей нужно было не было/не будет машины. 3.  У  доктора нет/не было/не будет
срочно принять таблетки от высокого давления. Мне пришлось времени. 4. У тебя нет/не было/не будет телефона. 5.  У неё нет/не
идти в аптеку за лекарством. Уже в аптеке я поняла, что забыла было/не будет насморка. 6. У вас нет/не было/не будет квартиры.
на столе рецепт! А  эти таблетки продаются строго по рецепту. 7.  У  пациентов нет/не было/не будет рецептов. 8.  У  коллег нет/
Я быстро вернулась домой к бабушке и снова побежала в аптеку. не было/не будет проблем. 9.  У  бабушки нет/не было/не будет
Хорошо, что она находится совсем рядом, за углом. Бабушка лекарств. 10. У сестры нет/не было/не будет конфет.
приняла лекарство и уже скоро почувствовала себя лучше. cv. 14 ожог – c), запор – d), простуда – a), изжога – b)
cv. 5 (slova jsou uvedena chronologicky dle výskytu v textu) 1. горло cv. 16 1. Присаживайтесь, пожалуйста. На что жалуетесь?
2. место 3. дело 4. средство 5. лекарство 6. расстройство 2.  У  вас болит голова? Как вы себя чувствуете? 3.  Я  пропишу
cv. 6 1. правила 2.  лекарств 3.  делах 4.  местах 5.  средствами вам лекарство от боли в  горле. 4.  Принимайте таблетки утром
6. утрам 7. расстройства 8. зеркал 9. креслах 10. лицах и вечером и не забывайте об отдыхе. 5. Я не могу болеть! У меня
cv. 7 говори(те), молчи(те), мечтай(те), знай(те), подари(те), много работы. 6.  Вчера меня тошнило, а  сегодня я  чувствую
рассказывай(те), танцуй(те), путешествуй(те), мастери(те), себя хорошо. 7.  У  меня болит живот, у  тебя есть лекарство от
живи(те), советуй(те), звони(те), спорь(те), выбирай(те), расстройства желудка? 8.  Позвоните, пожалуйста, в  скорую!  /
забронируй(те), собирайся/собирайтесь, купайся/купайтесь, Вызовите, пожалуйста, скорую! Мне очень плохо. 9.  Зайди,
умывайся/умывайтесь, развернись/развернитесь, наслаждайся/ пожалуйста, в аптеку, у нас нет сиропа от кашля. 10. Это лекарство
наслaждайтесь продаётся только по рецепту? 11. На прошлой неделе у меня не
cv. 8 было ни встреч, ни переговоров. Целую неделю я болел. 12. Уже
завтра у вас не будет симптомов болезни.
иду иди идите
 O  KOM JE ŘEČ? Tento geniální Rus se po celém světě proslavil
гуляю гуляй гуляйте jako prozaik a dramatik. Avšak málokdo ví, že autor „Racka“, „Tří se-
позвоню позвони позвоните ster“ a „Višňového sadu“ byl povoláním lékař. Dlouhou dobu spojoval
zaměstnání doktora s literární činností. Jeho lékařské vzdělání mu, bo-
рисую рисуй рисуйте hužel, nepomohlo překonat smrtelnou nemoc: umřel ve 44 letech na
спешу спеши спешите tuberkulózu.
(Anton Pavlovič Čechov)
пишу пиши пишите 

176 | Lekce 14
15
Давайте праздновать!
Pojďme slavit!

V  15. lekci se naučíte skloňovat podstatná


jména typu свекрóвь / тетрáдь v  množ-
ném čísle, osvojíte si řadové číslovky, díky
kterým se naučíte vyjadřovat data a  roky.
Dále vás čeká skloňování ukazovacích zá-
jmen a  v  krátkosti se podíváme na tvoření
rozkazovacího způsobu pro zbývající osoby.
Začínáme s  další lekcí, která je věnována
svátkům a slavnostním příležitostem J.

Víte, že…
… ruská pravoslavná církev slaví Vánoce až 7. ledna? Pravoslavná církev se totiž (nejen v Rusku) přidržuje juli-
ánského (starého) kalendáře, který se od kalendáře gregoriánského (nového) liší o 13 dnů. Proto pravoslavná
církev Vánoce slaví 7. ledna, což odpovídá 25. prosinci podle starého kalendáře.

Lekce 15 | 177
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 15_01

 Привет, Антон! Вот мы опять на работе… Как Ahoj, Antone! Tak jsme zase v práci… Jak
прошли новогодние праздники? proběhly novoroční svátky?
 Привет, Андрей! Я, как всегда, отмечал праздники Ahoj, Andreji! Já jsem jako vždy svátky
в семейном кругу. 31 декабря к нам приехали slavil v rodinném kruhu. 31. prosince k nám
родители. Моя жена Женя приготовила салаты přijeli rodiče. Moje manželka Žeňa připravila
и закуски. Мы проводили старый год, а в 12 часов saláty a chuťovky. Vyprovázeli jsme starý rok
ночи, с боем московских курантов, мы подняли a ve 12 hodin v noci s bitím moskevského
бокалы с шампанским и встретили новый год. orloje jsme pozvedli poháry s šampaňským
a přivítali jsme nový rok.
 
Это здорово, что вы встречаете новый год все To je skvělé, že vítáte nový rok všichni
вместе! společně!
 Да, это наша семейная традиция. По традиции, мы Ano, to je naše rodinná tradice. Podle tradice
и подарки дарим срáзу после боя курантов. Правда, my i dárky dáváme ihned po bití orloje.
детям подарки приносят ночью Дед Мороз со Popravdě, dárky dětem přináší v noci Děda
Снегурочкой, дети всегда с нетерпением их ждут. Mráz se Sněhurkou, vždycky se na ně těší.
А уже после этого мы, как правило, всей семьёй A poté už zpravidla s celou rodinou jdeme
идём в центр города на ёлку. В этом году там было do centra města na stromeček. Tento rok tam
особенно красиво: наряженная ёлка, ледяные bylo obzvlášť krásně: ozdobený stromeček,
скульптуры, горки… Красота! ledové sochy, skluzavky… Krása!

 Да, этой ночью на всех площадях в разных частях Ano, tuto noc je na všech náměstích
страны очень весело! Хотя обычно по ночам v různých částech země velmi veselo! Ačkoli
я предпочитаю спать, я не удержался и вышел на já obyčejně po nocích dávám přednost
улицу! spánku, neudržel jsem se a šel jsem ven!

 Андрей, ну эта ночь ведь особенная! В канун нового Andreji, ale tato noc je neobyčejná!
года нельзя оставаться в постели! V předvečer nového roku nelze zůstávat
v posteli!
 А как вы празднуете Рождество? A jak vy slavíte Vánoce?
 
Этот праздник мы особо не отмечаем, для нас Tento svátek my zvlášť neslavíme, pro nás
это скорее религиозный праздник. Мои родители je to spíše náboženský svátek. Moji rodiče
верующие, поэтому в рождественский сочельник jsou věřící, proto na Štědrý večer chodí na
они ходят на богослужение. bohoslužby.
 Я слышал, что верующие проводят в церквях целую Slyšel jsem, že věřící v kostelech tráví celou
ночь с 6 на 7 января! noc ze 6. na 7. ledna!
 Этого требует традиция. Vyžaduje to tradice.
 Да, но не каждому под силу выстоять на ногах всю Ano, ale ne každý má sílu vydržet stát na
ночь! nohách celou noc!

178 | Lekce 15
2. Audio 15_02

 Минутку внимания, я бы хотел произнести тост Chvilku pozornosti, chtěl bych pronést
за молодых! Дорогие Светлана и Григорий! Я знаю přípitek novomanželům! Drahá Světlano
вас давно и очень рад, что вы нашли друг друга. a Grigorii! Znám vás dlouho a jsem velmi
Я надеюсь, что этот день вы запомните надолго, rád, že jste našli jeden druhého. Doufám, že
потому что сегодня ваши жизни соединяются. si tento den zapamatujete nadlouho, protože
Я бы хотел пожелать вам всего наилучшего. Пускай dnes se vaše životy spojují. Chtěl bych vám
вас окружают верные друзья, пускай перед вами popřát všechno nejlepší. Ať vás obklopují
открываются новые возможности, пускай всё у вас věrní přátelé, ať se před vámi otevírají nové
будет так, как вы этого желаете! Давайте выпьем за možnosti, ať máte všechno tak, jak si přejete!
молодых! Napijme se na novomanžele!
… …

 Спасибо, дорогие гости! Мы очень рады вас здесь Děkujeme, drazí hosté! Jsme velmi rádi, že
сегодня видеть. И спасибо за тёплые слова! Нам vás tady dnes vidíme. A děkujeme za vřelá
очень приятно! slova! Velmi nás to těší!

3. Audio 15_03

 Алёна, тебе пришла открытка! Aljono, přišel ti pohled!


 Открытка? От кого? Pohled? Od koho?
 Не знаю. Наверное, кто-то поздравляет тебя с днём Nevím. Patrně ti někdo blahopřeje
рождения. k narozeninám.
 А какое сегодня число? A kolikátého je dnes?
 22 апреля. 22. dubna.
 Значит, завтра у меня день рождения! Как же To znamená, že mám zítra narozeniny! Jak
я могла об этом забыть! jsem na to mohla zapomenout!
 Ну читай уже! Мне интересно, кто в наше время ещё No tak čti už! Zajímá mě, kdo dnes ještě
не забыл, как посылать открытки. nezapomněl, jak se posílají pohledy.

Lekce 15 | 179
 Читаю: «Дорогая Алёна! От всей души поздравляем Čtu: „Drahá Aljono! Z celé duše ti
тебя с днём рождения! Желаем тебе счастья, blahopřejeme k narozeninám! Přejeme ti
здоровья, успехов! Пусть твои мечты сбываются, štěstí, zdraví, úspěchy! Ať se plní tvé sny
а удача никогда тебя не покидает!». А вот подпись a úspěch ať tě nikdy neopouští!“ A tady
я не могу разобрать. Посмотри, что тут написано. podpis nemůžu rozeznat. Koukni se, co je
tady napsáno.
 Тут, видимо, несколько подписей. Мне кажется, эта Je tady očividně více podpisů. Zdá se mi, že
открытка от Игоря и Ирины. to je pohled od Igora a Iriny.

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 15_04

богослужение, богослужения (s) bohoslužba новогодний novoroční


бой, боя (m) odbíjení, bití (hodin) окружать, окружаю, окружаешь, obklopovat
zde окружают
бокал, бокала (m) pohár, číše (na víno) особенно obzvlášť, zvlášť
верный věrný, oddaný особенный neobyčejný
верующий věřící особо zvlášť, mimořádně
весело vesele, radostně открытка, открытки (ž) pohled, pohlednice
внимание, внимания (s) pozornost, отмечать, отмечаю, отмечаешь, slavit, oslavovat
soustředění отмечают (праздник) (svátek) zde
возможность, возможности (ž) možnost подарок, подарка (m) dárek
выстоять, выстою, выстоишь, vystát, vydržet stát поднять, подниму, поднимешь, zvednout,
выстоят поднимут pozvednout
горка, горки (ž) skluzavka zde пожелать, пожелаю, пожелаешь, popřát
дарить, дарю, даришь, дарят dát, věnovat dárek пожелают
ёлка, ёлки (ž) vánoční stromeček покидать, покидаю, покидаешь, opouštět, odcházet
zde покидают
желать, желаю, желаешь, přát (si) постель, постели (ž) postel
желают посылать, посылаю, посылаешь, posílat
жизнь, жизни (ž) život посылают
запомнить, запомню, zapamatovat si праздник, праздника (m) svátek, oslava
запомнишь, запомнят slavit, oslavovat
праздновать, праздную,
именно právě, zrovna празднуешь, празднуют
каждый každý připravit, nachystat
приготовить, приготовлю,
канун, кануна (m) předvečer приготовишь, приготовят zde
красота, красоты (ž) krása, nádhera приносить, приношу, přinášet
круг, круга (m) 6. pád в кругу kruh, oblast приносишь, приносят
куранты, курантов (mn.) hodiny, orloj произнести, произнесу, pronést, vyslovit
ледяной ledový произнесёшь, произнесут
минутка, минутки (ž) minutka, chvilka разный různý
молодые, молодых mn. hovorově novomanželé разобрать, разберу, разберёшь, rozeznat, rozpoznat
надеяться, надеюсь, надеешься, doufat, věřit разберут
надеются религиозный náboženský
надолго nadlouho рождественский vánoční,
наилучший nejlepší štědrovečerní
наряженный ozdobený, vyzdobený Рождество, Рождества (s) Vánoce
нетерпение, нетерпения (s) nedočkavost,
netrpělivost

180 | Lekce 15
сбываться zprav. 3. os. сбывается, plnit se, требовать, требую, требуешь, vyžadovat,
сбываются uskutečňovat se требуют požadovat,
скорее spíše, přesněji očekávat
скульптура, скульптуры (ž) socha удача, удачи (ž) úspěch
соединяться, соединяюсь, spojovat se, slučovat удержаться, удержусь, udržet se, ovládnout
соединяешься, соединяются se удержишься, удержатся se
спать, сплю, спишь, спит, спим, spát успех, успеха (m) úspěch
спите, спят хотя ačkoli, i když
счастье, счастья (s) štěstí церковь, церкви (ž) kostel, chrám zde
тост, тоста (m) přípitek часть, части (ž) část
шампанское, шампанского (s) šampaňské
традиция, традиции (ž) tradice

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 15_05

выйти на улицу jít ven


по ночам po nocích
в канун v předvečer
в рождественский сочельник na Štědrý den
(кому) быть под силу + infinitiv mít sílu + infinitiv
произнести тост pronést přípitek
Мне кажется, что… Zdá se mi, že…
Какое сегодня число? Kolikátého je dnes?

PAMATUJTE:
требовать чего očekávat, požadovat co
тост за кого přípitek komu
желать чего přát co
выпить за кого / что napít se na koho / co

Lekce 15 | 181
Něco z tradice… V textu je zmín-
ka o bití moskevského orloje. Tím
máme na mysli orloj Moskevské-
ho Kremlu, který je považován za
„hlavní“ orloj v Rusku. Právě tento
orloj bije o půlnoci z 31. prosince
na 1. ledna a oznamuje tím začá-
tek nového roku v Rusku. Většina
obyvatel sleduje tento okamžik
v  televizi, někteří „vyvolení“ do-
konce přímo na Rudém náměstí
v Moskvě. Bití kremelského orloje
je jednou z nejvýraznějších novo-
ročních tradic v Rusku.

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN ŽENSKÉHO RODU KONČÍCÍCH NA
MĚKKOU SOUHLÁSKU (souhláska + Ь) V MNOŽNÉM ČÍSLE
Se skloňováním těchto podstatných jmen jste se seznámili v 9. lekci. Nyní se naučíte slova typu свекровь / тетрадь
skloňovat v množném čísle.

PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka


1. свекрови тетради кто? что?
2. свекровей тетрадей без, из
3. свекровям тетрадям к
4. свекровей тетради вижу (vidím)
6. свекровях тетрадях о, в
7. свекровями тетрадями с

Mějte na paměti:
1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád, u neživotných podstatných jmen se vždy shoduje
1. a 4. pád.
3. Pozor na přízvuk, který v  množném čísle může být stálý (тетради, тетрадей atd.) nebo pohyblivý (např.
площади, площадей atd.).
4. Některá podstatná jména v množném čísle vypouštějí vkladné „о“ (церковь – церкви apod).

182 | Lekce 15
print-binwfl6-margin-0

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
V textu jste narazili na časové údaje 31 декабря nebo 7 января. Abyste byli schopni tyto údaje správně přečíst, je
nutno se nejdříve naučit řadové číslovky.

0 нулевой, -ая, -ое, -ые 70 семидесятый


1 первый, -ая, -ое, -ые 80 восьмидесятый
2 второй, -ая, -ое, -ые 90 девяностый
3 третий, -ья, -ье, -ьи 100 сотый
4 четвёртый, -ая, -ое, -ые 110 сто десятый
5 пятый, -ая, -ое, -ые 150 сто пятидесятый
6 шестой, -ая, -ое, -ые 199 сто девяносто девятый
7 седьмой, -ая, -ое, -ые 200 двухсотый
8 восьмой, -ая, -ое, -ые 300 трёхсотый
9 девятый, -ая, -ое, -ые 400 четырёхсотый
10 десятый, -ая, -ое, -ые 500 пятисотый
11 одиннадцатый 600 шестисотый
12 двенадцатый 700 семисотый
13 тринадцатый 800 восьмисотый
14 четырнадцатый 900 девятисотый
15 пятнадцатый 1000 тысячный
16 шестнадцатый 2000 двухтысячный
17 семнадцатый 3000 трёхтысячный
18 восемнадцатый 4000 четырёхтысячный
19 девятнадцатый 5000 пятитысячный
20 двадцатый 6000 шеститысячный
30 тридцатый 7000 семитысячный
40 сороковой, -ая, -ое, -ые 8000 восьмитысячный
50 пятидесятый 9000 девятитысячный
60 шестидесятый 10 000 десятитысячный

Mějte na paměti:
1. Všechny řadové číslovky rozlišují číslo a rod (первая любовь, первый день, первое число). Řadové číslovky
se skloňují jako tvrdá přídavná jména, pouze číslovka третий se skloňuje jako měkké přídavné jméno.
2. U víceslovných řadových číslovek má tvar řadové číslovky pouze poslední číslovka a jen tato poslední číslovka
se také skloňuje. Všechny předcházející číslovky mají tvar 1. pádu číslovky základní:
Mužský rod: сто двадцать первый – сто двадцать первого – сто двадцать первому…
Ženský rod: двести тридцать девятая – двести тридцать девятой – двести тридцать девятой…
Střední rod: тысяча сто сорок девятое – тысяча сто сорок девятого – тысяча сто сорок девятому…
3. V ruštině se za řadovou číslovkou nepíše tečka! Po arabské číslovce následuje spojovník a koncovka (2-е место,
5-й день, 9-я симфония). Při zápisu dat a rovněž po římských číslicích se uvádí pouze číslovka: 22 марта 2016
года, 1 апреля, Людовик XIV.
4. Číslovky нулевой, второй, шестой, седьмой, восьмой а  сороковой mají přízvuk na koncovce. Ostatní
řadové číslovky mají přízvuk na kmeni.

Lekce 15 | 183
ČTENÍ A SDĚLENÍ DATA
Díky řadovým číslovkám budete schopni odpovídat na frekventované otázky, jako jsou například:
Какое сегодня число? Kolikátého je dnes?
Когда это случилось? Kdy se to stalo?
В каком году ты родилась? V jakém roce ses narodila?
Pročtěte si možné odpovědi:

Сегодня 9 ноября. Dnes je 9. listopadu.


(čteme: девятое)
Это случилось в 1984 году. Stalo se to v roce 1984.
(čteme: в тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом)
Я родилась в 2001 году. Narodila jsem se v roce 2001.
(čteme: в две тысячи первом)

Mějte na paměti:
1. Pamatujte si, že pokud je u vyjádření data uveden pouze rok události, užíváme předložku в + 6. pád (в 1984
году  – в  тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году). Pokud je ale událost blíže určena (den, měsíc,
rok), potom užíváme bezpředložkový 2.  pád (9 ноября 1984 года  – девятого ноября тысяча девятьсот
восемьдесят четвёртого года).
Это случилось в 1984 году. Stalo se to v roce 1984.
Это случилось в январе 1984 года. Stalo se to v lednu roku 1984.
Он родился 9 ноября 1984 года. Narodil se 9. listopadu roku 1984.
2. Pamatujte si, že název měsíce zůstává ve 2. pádu i v těch případech, kdy je číslovka v jiných pádech:
к 1 (пéрвому) ноября – k 1. lednu,
o 8 (восьмóму) мая – o 8. květnu atd.
Zapamatujte si slovní spojení письмо от 5 ноября – dopis z 5. listopadu.

SKLOŇOVÁNÍ UKAZOVACÍCH ZÁJMEN ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD MNOŽNÉ ČÍSLO Pomůcka
1. этот эта это эти кто? что?
2. этого этой этого этих без, из
3. этому этой этому этим к
4. этот / этого эту это эти / этих вижу (vidím)
6. этом этой этом этих о, в
7. этим этой этим этими с

Opět věnujte pozornost neživotným a životným podstatným jménům. U neživotných podstatných jmen se 4. pád
= 1. pádu, u životných podstatných jmen se 4. pád = 2. pádu.

184 | Lekce 15
TVOŘENÍ ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU PRO 3. OSOBU JEDNOTNÉHO
A MNOŽNÉHO ČÍSLA
Rozkazovací způsob pro 3. osobu jednotného i množného čísla se tvoří pomocí slova пусть/пускай (ať, nechť) +
3. osoba slovesa v přítomném čase:

→ пусть/пускай (он, она, оно) прочитает


прочитать
→ пусть/пускай (они) прочитают
→ пусть/пускай (он, она, оно) напишет
написать
→ пусть/пускай (они) они напишут
→ пусть/пускай (он, она, оно) говорит
говорить
→ пусть/пускай (они) они говорят

TVOŘENÍ ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU PRO 1. OSOBU MNOŽNÉHO ČÍSLA


Rozkazovací způsob pro 1. osobu množného čísla u sloves nedokonavých tvoříme pomocí slova давай/давайте
+ infinitiv.

читать → давай(те) читать!


писать → давай(те) писать!
говорить → давай(те) говорить!

U sloves dokonavých je rozkaz shodný s tvarem 1. os. množného čísla přítomného času (slova давай/давайте
není závazné):

прочитать → прочитаем!/давай(те) прочитаем!


написать → напишем!/давай(те) напишем!
поговорить → поговорим!/давай(те) поговорим!

Pozorujte významový rozdíl v překladu:

Давай читать! → Čtěme! (jsme dvě osoby, které si tykají)


Давайте читать! → Čtěme! (rozkaz pro více než dvě osoby nebo dvě osoby, které si vykají)
Давай напишем! → Napišme! (jsme dvě osoby, které si tykají)
Давайте напишем! → Napišme! (rozkaz pro více než dvě osoby nebo dvě osoby, které si vykají)

Lekce 15 | 185
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog k této поздравили (свекрови) с юбилеем? 7. Почему
lekci a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení ты не спишь по (ночи)? 8. Ты думаешь, что есть
správná  , nebo chybná . лекарство от всех (болезни)? 9. Он не читал
(надписи) над (двери). 10. Рождественский
A Андрей рассказывает о том, как он отметил
концерт мы смотрели по (части).
Новый год и Рождество.
B Андрей и Антон вместе праздновали 5. Přečtěte správně slovní spojení s řádovými
Новый год. číslovkami.
C Антон встретил Новый год с семьёй. 2-е место, 5-й бокал, 18-я серия, 11-й день, 20-й
D Перед Рождеством Антон с семьёй ходит гость, 21-я открытка, 28-й матч, 30-я встреча,
на богослужение. 35-я книга, 56-й ученик, 87-й вопрос, 96-я ночь,
100-я годовщина, 111-я машина, 134-й километр,
E Рождественский сочельник – это ночь
270-е объявление, 489-й месяц, 1008-я страница,
с 6 на 7 января.
3059-й ответ, 6018-й студент
F Рождественское богослужение
длится целую ночь. 6. Poslechněte si věty a zapište číslovky, které
uslyšíte. Poté číslovky přečtěte nahlas
2. Vyberte správnou variantu. a podle klíče si zkontrolujte,
A Я желаю тебе успехи/успехов. zda jste je zapsali správně. Audio 15_06
B Мы поздравили его с днём рождения/ко дню ____________________________________________
рождения. ____________________________________________
C Я часто работаю по ночам/в ночах. ____________________________________________
D Ты выйдешь сегодня в улицу/на улицу?
7. Poslechněte si nahrávku jednu po druhé
E Выпьем за вас/на вас, дорогие родители! a napište postupně data, která uslyšíte. Pak zkuste
F Это случилось в 2011 году/2011 года. odhadnout, kdo ze známých osobností
G Я забыла о твоём празднике/на твой праздник. z Ruska se v ten den narodil. Audio 15_07
H Этот чудесный праздник требует подарки/подарков. A ____________
B ____________
3. Přečtěte si přípitek, přeložte jej a najděte v něm C ____________
10 chyb.
D ____________
Я очень рад, что сегодня мы собралися здесь. E ____________
Мы отмечаем юбилей нашево друга Михаила. F ____________
И сейчас позволте мне поднять бакал и сказать a) Михаил Афанасьевич Булгаков
тост. Михаиле, со всей души я хочу пожелать b) Алекcандр Сергеевич Пушкин
тебе, чтобы рядом с тобой всегда была только c) Лев Николаевич Толстой
одна спутница (společnice)  – удача. Пускай она d) Антон Павлович Чехов
сопровождает тебя дома, в работе, в делах, e) Фёдор Михайлович Достоевский
в личной жызни и в любови. На Михаила! f) Борис Леонидович Пастернак 
4. Slova v závorkách dejte do správného tvaru 8. Každý napište a následně správně vyslovte alespoň
v množném čísle. deset vět, v nichž použijete časový výraz (den,
měsíc, rok). Jako inspiraci použijte například data
1. В (церкви) страны прошли праздничные
narození vašich blízkých a přátel nebo jakékoli
богослужения. 2. Мы не будем посылать открытки
události z vašeho života.
без (подписи). 3. У нас нет (возможности)
для этого. 4. Не надо забывать об этих (вещи). Např.:
5. К (площади) шли тысячи верующих. 6. Вы уже Я родился / родилась …
186 | Lekce 15
Мой папа / брат родился… 13. Navrhněte, co budete dělat v těchto situacích.
Наша свадьба была… Vzor: Сегодня праздник. > Давайте отмечать! /
Наша дочка родилась… Давайте праздновать!
Мы познакомились… С
 егодня у нас выходной. > (Давайте) пойдём
на прогулку!/ (Давайте) поедем на дачу!
Мы встретились…
A Сегодня у Лиды день рождения.
Я сдал экзамен зрелости (maturita)…
B Завтра 8 марта, Международный женский день.
Сестра уехала в Англию…
C Сегодня сочельник.
9. Ukazovací zájmena этот, эта, это, эти dejte do D Завтра по телевизору будут показывать финал
správného tvaru. чемпионата мира по хоккею.
c ……… книгой, к ……… человеку, об ……… E Сегодня после работы я свободен.
празднике, без ……… подарков, от ……… F В следующем месяце у Антона и Ирины
гостей, видеть ……… красоту, помочь ……… свадьба.
врачам, в ……… открытке, с ……… подписями,
G Завтра в школах начинаются каникулы.
поздравить ……… девушку, послать ………
письмо, избегать ……… вещей, из ……… места, H На следующей неделе у меня отпуск.
отказаться от ……… продуктов, забыть об ……… I Скоро новогодние праздники.
празднике J Сегодня пятница – конец рабочей недели.
10. Slovní spojení v závorce dejte do správného
14. Přečtěte si a přeložte přání. K jakým významným
tvaru.
událostem jsou přání určena? Neznámá slovíčka
1. В (этот год) у нас родилась дочка. 2. Мы si vyhledejte ve slovníku.
готовились к (этот праздник) очень серьёзно.
3. В (эта часть) города в новогоднюю ночь a) ____________________________
особенно красиво. 4. Без (эти студенты) мы не
будем начинать концерт. 5. Я хочу поздравить того
а! С э
тебя с (эта дата). 6. Об (эта церковь) многие знают. р е бёнк ость,
нием рить рад и ночи
7. Во время каникул я смотрел по телевизору ожде а т
л яем с р буду т ц что буду ничто по
(эта программа). 8. Зайди, пожалуйста, за (это ра в оме ет, это т
Позд  вашем д Не секр ость, но е подари
я в е х . а л о р о
лекарство) в аптеку. 9. Ты доволен (эти подарки)? д н
ье и с
м
ы, и у
с т
ем, к
о т
10. У (этот человек) сегодня день рождения. весел а, и слёз м счасть
з с н с  т е
бе ю
нени
срав ебёнок!
11. Tvořte rozkazovací způsob se slovy пусть/пускáй. вам р

a) pro 3. osobu jednotného čísla


делать, звонить, начинать, подарить, идти, b) _____________________
спорить, летать, танцевать, покупать, написать,
Наступает
забронировать, рисовать, повернуться во
Новый год! лшебный праздник
Ж
b) pro 3. osobu množného čísla год для тебя елаем, чтобы этот
стал действ
чудесным. ительно
говорить, думать, отдыхать, зайти, поздравлять, Пус
желания, ко ть сбудутся все
торые ты ус
разговаривать, предлагать, советовать, загадать по
д бой кура
пеешь
нтов.
выбирать, завидовать, собираться, искать, ехать,
наслаждаться
12. Tvořte rozkazovací způsob pro 1. osobu
množného čísla. Pozor na slovesný vid! c) _________________ иким
анов с вел
л яем в с ех ветер рдца хочется
a) pokud se obracíme k jedné osobě, které tykáme Поздрав еды. От всего се ны, спасибо
б а
Днём по , дорогие ветер м здоровья
встречать, позвонить, отмечать, танцевать, ам ва
сказать в одвиги. Желаем го всем неба
п о
поехать, варить, прочитать, повернуть за ваши ет жизни. Мирн
л й!
и долгих над голов о
b) pokud se obracíme k několika osobám
дарить, отдыхать, собирать, играть, попросить,
поговорить, лечиться, мечтать, уйти
Lekce 15 | 187
15. Každý napište alespoň dvě blahopřání e) f)
k narozeninám, narození dítěte, novomanželům
apod. Napište, co všechno k této významné
události přejete, nebraňte své fantazii J.

16. Přiřaďte slova k obrázkům. Neznámá slovíčka si


zapamatujte.
A торт
B ёлка
C подарок h)
g)
D воздушные шары
E штопор
F фейерверк
G открытка
H бокал

a) b)

17. Přeložte do ruštiny.


1. Obvykle svátky slavíme všichni dohromady,
v rodinném kruhu. 2. V tento den chodíme na hlavní
náměstí. 3. Poblahopřejme mámě k narozeninám!
4. Dnes je svátek, ať odpočívají! 5. Kolikátého je dnes?
6. Narodil jsem se 5 . října 1991 . 7. Z celého srdce
vám blahopřejeme k narození dítěte. 8. Doufám, že
si zapamatujete tento překrásný den, den vaší svatby.
9. Promluvme si o dovolené; kam se chystáte odjet?
c) d) 10. Ať k nám přijede na svátky! 11. Darujme mu nový
telefon! 12. Kdy v Rusku slaví Vánoce?

O KOM JE ŘEČ? Audio 15_08

Каждый год дети в России пишут письма этому пожилому человеку, который, по легенде, живёт в городе
Великий Устюг. В письмах они просят принести им подарки на Новый год. Добрый дедушка с радостью
исполняет детские пожелания и  с  большим мешком появляется у  новогодней ёлки. Как зовут дедушку
и его помощницу?

188 | Lekce 15
Klíč: девушку, послать это письмо, избегать этих вещей, из этого места,
отказаться от этих продуктов, забыть об этом празднике
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  cv. 10 1. этом году 2. к этому празднику 3. в этой части 4. без этих
cv. 2 1. успехов 2. с днём рождения 3. по ночам 4. на улицу 5. за студентов 5. с этой датой 6. об этой церкви 7. эту программу 8. за
вас 6. в 2011 году 7. о твоём празднике 8. подарков этим лекарством 9. этими подарками 10. у этого человека
cv. 3 Я  очень рад, что сегодня мы собрались (1) здесь. cv. 11 a) пусть/пускай делает, пусть/пускай звонит, пусть/пускай
Мы отмечаем юбилей нашего (2) друга Михаила. И сейчас начинает, пусть/пускай подарит, пусть/пускай идёт, пусть/пускай
позвольте (3) мне поднять бокал (4) и сказать тост. Михаил (5), спорит, пусть/пускай летает, пусть/пускай танцует, пусть/пускай
от (6) всей души я хочу пожелать тебе, чтобы рядом с тобой всегда покупает, пусть/пускай напишет, пусть/пускай забронирует,
была только одна спутница  – удача. Пускай она сопровождает пусть/пускай рисует, пусть/пускай повернётся
тебя дома, на (7) работе, в делах, в личной жизни (8) и в любви (9). b) пусть/пускай говорят, пусть/пускай думают, пусть/пускай
За (10) Михаила! отдыхают, пусть/пускай зайдут, пусть/пускай поздравляют, пусть/
cv. 4 1. церквях 2.  подписей 3.  возможностей 4.  вещах пускай разговаривают, пусть/пускай предлагают, пусть/пускай
5.  площадям 6.  свекровей 7.  ночам 8.  болезней 9.  надписей над советуют, пусть/пускай выбирают, пусть/пускай завидуют, пусть/
дверями 10. частям пускай собираются, пусть/пускай ищут, пусть/пускай едут, пусть/
cv. 5 второе место, пятый бокал, восемнадцатая серия, пускай наслаждаются
одиннадцатый день, двадцатый гость, двадцать первая открытка, cv. 12 a) давай встречать, давай позвоним, давай отмечать, давай
двадцать восьмой матч, тридцатая встреча, тридцать пятая книга, танцевать, давай поедем, давай варить, давай прочитаем, давай
пятьдесят шестой ученик, восемьдесят седьмой вопрос, девяносто повернём
шестая ночь, сотая годовщина, сто одиннадцатая машина, сто b) давайте дарить, давайте отдыхать, давайте собирать, давайте
тридцать четвёртый километр, двести семидесятое объявление, играть, давайте попросим, давайте поговорим, давайте лечиться,
четыреста восемьдесят девятый месяц, тысяча восьмая страница, давайте мечтать, давайте уйдём
три тысячи пятьдесят девятый ответ, шесть тысяч восемнадцатый cv. 14 a) narození dítěte b) Silvestr c) den Vítězství
студент
cv. 16 1d, 2c, 3e, 4h, 5g, 6b, 7f, 8a
cv. 6   Audio 15_06 1. На документе не было 5-й подписи.
cv. 17 1. Обычно мы отмечаем праздники все вместе, в семейном
2.  Сегодня она отметила свой 18-й день рождения. 3.  Это было
кругу. 2. В этот день мы ходим на главную площадь. 3. Давайте
в  4-м тысячелетии до нашей эры. 4.  У  тебя день рождения 28
поздравим маму с  днём рождения! 4.  Сегодня праздник, пусть
января. 5. Она родилась в 1981 году. 6. Писатель умер в 2013 году.
они отдыхают! 5.  Какое сегодня число? 6.  Я  родился 5 октября
7. Мы познакомились в 1952 году. 8. У них родилась дочь в 1999
1991 года. 7.  От всего сердца поздравляем вас с  рождением
году. 9. В 2015 году отмечается 70-я годовщина окончания Второй
ребёнка. 8. Я надеюсь, что вы запомните этот прекрасный день,
мировой войны. 10. На 258-м километре была авария.
день вашей свадьбы. 9.  (Давайте) поговорим об отпуске: куда
cv. 7 1b, 2f, 3c, 4e, 5d, 6a  Audio 15_07 вы собираетесь поехать? 10.  Пусть он / она приéдeт к  нам на
6 июня 1799 года Алекcандр Сергеевич Пушкин праздники! 11. (Давайте) подарим ему новый телефон! 12. Когда
10 февраля 1890 года Борис Леонидович Пастернак  в России празднуют Рождество?
9 сентября 1828 года Лев Николаевич Толстой  O KOM JE ŘEČ? Každý rok děti v Rusku píší dopisy tomuto po-
7 мая 1840 года Фёдор Михайлович Достоевский staršímu člověku, který, podle legendy, bydlí ve městě Velikij Usťug.
29 января 1860 года Антон Павлович Чехов V dopisech ho prosí, aby jim na Nový rok přinesl dárky. Hodný dědeček
15 мая 1891 года Михаил Афанасьевич Булгаков s radostí plní dětská přání a s velikým pytlem se objevuje u vánočního
cv. 9 c этой книгой, к  этому человеку, об этом празднике, без stromečku. Jak se jmenuje dědeček a jeho pomocnice?
этих подарков, от этих гостей, видеть эту красоту, помочь этим
(Děda Mráz a Sněhurka)

врачам, в  этой открытке, с  этими подписями, поздравить эту

Lekce 15 | 189
16
Алло, я вас слушаю!
Haló, poslouchám vás!

V  16. lekci na vás čeká skloňování podstatných


jmen typu гéний, Ксéния, здáние v  množném
čísle, dále si osvojíte skloňování tvrdých a  měk-
kých přídavných jmen v  množném čísle. Pro zá-
jemce jsme poté připravili doplňující slovní zásobu
k tématu lekce. 16. lekce je věnována telefonování,
abyste dokázali správně komunikovat i  pomocí
mobilu a SMS. Začínáme poslední čtvrtinu učebni-
ce, tak jdeme na to J.

Víte, že…
… Rusové rovněž v e‑mailové či SMS komunikaci používají zkratky? Naučte se některé z těch, jež jsou v sou-
časnosti aktuální a zcela běžné: спс = спасибо, пжлст = пожалуйста, др = день рождения, спок / споки =
спокóйной нóчи, мб = мóжет быть, щас = сейчас, ЗЫ = PS (postscriptum). Jaké zkratky používáte v češtině vy?

190 | Lekce 16
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 16_01

 Здравствуйте, компания «Диалог», чем я могу вам Dobrý den, společnost „Dialog“, jak vám
помочь? mohu pomoci?
 Добрый день, у телефона Олег Михайлов из Dobrý den, u telefonu Oleg Michailov
«Русбанка». Я бы хотел поговорить с директором, z „Rusbank“. Chtěl bych mluvit s ředitelem,
вы можете меня с ним соединить? můžete mě s ním spojit?
 А по какому вопросу? A v jaké záležitosti?
 Нам нужно обсудить некоторые моменты нашего Musíme projednat některé aspekty naší
сотрудничества, мы давние партнёры. spolupráce, jsme dlouholetí partneři.
 Хорошо, соединяю… Dobře, spojuji…
… …
 Извините, но никто не отвечает. Видимо, Сергей Promiňte, ale nikdo nezvedá. Sergej
Леонидович на обеде. Вы можете оставить ему Leonidovič je zřejmě na obědě. Můžete mu
сообщение. zanechat zprávu.
 Нет, я бы хотел поговорить с ним лично, это очень Ne, chtěl bych s ním mluvit osobně, je to
важно. velmi důležité.
 Тогда позвоните позднее, он будет на работе после Pak zavolejte později, bude v práci po obědě.
обеда.
 Договорились, я перезвоню позднее. До свидания. Dohodnuto, zavolám znovu později. Na
shledanou.
 Всего доброго. Mějte se hezky.

Lekce 16 | 191
2. Audio 16_02

 Алло, я слушаю. Haló, poslouchám vás.


 Здравствуйте, могу я поговорить с капитаном Dobrý den, mohu mluvit s kapitánem
Петровым? Petrovem?
 С капитаном Петровым? S kapitánem Petrovem?
 Да, я звоню по поводу ограбления, моя фамилия Ano, volám kvůli vykradení, mé příjmení je
Володин. Это отделение полиции? Volodin. Je to policejní oddělení?
 Нет, вы ошиблись номером, это квартира. Ne, spletl jste si číslo, tady je byt.
 Извините, пожалуйста, за беспокойство. Promiňte, prosím, za vyrušení.

3. Audio 16_03

В аэропорту
  Na letišti
 Привет, Коля! Регистрация на наш рейс уже Ahoj, Koljo! Odbavení na náš let už začalo?
началась?
 Привет, Саша! Да, уже давно началась. А где Денис? Ahoj, Sašo! Ano, už dávno začalo. A kde je
Denis?
 Я не знаю, должен быть уже здесь. Час назад он To nevím, už musí být tady. Před hodinou
скинул мне эсэмэску, что выезжает из дома. Я даже mi poslal esemesku, že vyjíždí z domova.
обрадовался, что наконец-то он обойдётся без Dokonce jsem se zaradoval, že se konečně
опозданий! nezpozdí!
 Давай позвоним ему на мобильный: может, он стоит Zavolejme mu na mobil, možná, že stojí
в пробке или с ним что-то случилось? На дороге v zácpě nebo se mu něco stalo. Na silnici je
сейчас столько аварий! dnes tolik nehod.
 Сейчас, минутку… (Набирает номер.) Хм, длинные Hned, minutku… (Vytáčí číslo.) Hm,
гудки, никто не берёт трубку… (Голос в телефоне.) vyzváněcí tón, nikdo nezvedá…. (Hlas
Аппарат абонента выключен или находится вне v telefonu) Zařízení volaného účastníka je
зоны действия сети. vypnuto nebo se nachází mimo dosah sítě.
 Странно… Давай я попробую. (Набирает номер, Divné… Ukaž, já to zkusím. (Vytáčí číslo,
слышит короткие гудки). У него занято. slyší obsazovací tón). Má obsazeno.
 Что это за человек! Что мы теперь будем делать!? Co je to za člověka! Co teď budeme dělat!?
Регистрация заканчивается через полчаса! Odbavení končí za půl hodiny!
 Без паники, Саша! Не надо устраивать здесь Žádnou paniku, Sašo! Není nutno tady dělat
театральных представлений!… Мне кто-то teatrální scény!… Někdo mi volá. (Bere
звонит. (Берёт трубку.) Алло, я слушаю… Денис, mobil). Haló, poslouchám… Denisi, zaplať
слава богу! Ты где?.. Хорошо, ждём. (к Коле) Pán Bůh! Kde jsi?… Dobře, čekáme. (Ke
Представляешь, он стоял в огромной пробке прямо Koljovi) Představ si, stál v obrovské zácpě
в тоннеле, там не было сигнала. А потом у него přímo v tunelu, nebyl tam signál. A pak se
разрядился сотовый, поэтому мы до него не могли mu vybil mobil, proto jsme se mu nemohli
дозвониться. dovolat.
 А когда он приедет? Он успеет на регистрацию? A kdy přijede? Stihne se odbavit?
 Конечно, успеет. Всё будет отлично, не переживай. Ovšemže stihne. Všechno bude skvělé,
nestrachuj se.

192 | Lekce 16
4. Audio 16_04

 Ты уже разговаривал со своей девушкой после той Už jsi mluvil se svojí slečnou po té hádce?
ссоры?
 Нет, она не отвечает на мои звонки и СМС. А когда Ne, neodpovídá na moje volání a smsky.
я ей звоню на домашний, то она сразу же бросает A když jí volám na pevnou, hned to pokládá!
трубку! Я не знаю, что мне делать! Nevím, co mám dělat!
 Может, тебе позвонить ей с моего телефона? Ты Možná bys jí měl zavolat z mého telefonu?
помнишь её номер наизусть? Pamatuješ si její číslo nazpaměť?
 Конечно, помню. 89222461513. Ovšem, pamatuji. 89222461513.
 Набираю… Подожди, но ведь это же старый Vytáčím… Počkej, vždyť to je starý telefon
телефон Ксении, моей сокурсницы! Я не знал, что Ksenie, mojí spolužačky! Nevěděl jsem, že
вы встречаетесь… spolu chodíte…
 Я тоже не знал, что вы знакомы! Já jsem taky nevěděl, že se znáte!
 Но послушай, Ксюша месяц назад сменила No, poslouchej, Ksjuša před měsícem
оператора и номер телефона. Она говорила, что ей změnila operátora i číslo telefonu. Říkala, že
постоянно звонит какой-то мерзкий тип и пишет jí neustále volá nějaký odporný týpek a píše jí
кучи любовных СМС-сообщений каждый день… hromadu milostných SMS zpráv každý den…

Lekce 16 | 193
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 16_05

абонент, абонента (m) účastník (hovoru) огромный ohromný, obrovský


zde оператор, оператора (m) operátor
аппарат, аппарата (m) zařízení, přístroj опоздание, опоздания (s) zpoždění, opoždění
беспокойство, беспокойства (s) vyrušení, neklid
оставить, оставлю, оставишь, zanechat, nechat
брать, беру, берёшь, берёт, brát оставят
берём, берёте, берут
отделение, отделения (s) oddělení, odbor
бросать, бросаю, бросаешь, pokládat, zavěšovat
бросают (трубку) (telefon) zde паника, паники (ž) panika
встречаться, встречаюсь, chodit (s někým), být партнёр, партнёра (m) partner, společník
встречаешься, встречаются partnerem zde перезвонить, перезвоню, znovu zavolat, znovu
выключить, выключу, vypnout, vypojit перезвонишь, перезвонят zatelefonovat
выключишь, выключат полиция, полиции (ž) policie
голос, голоса (m) hlas полчаса půlhodina
гудок, гудка (m) tón, signál zde послушать, послушаю, poslechnout,
давний dlouholetý, starý, послушаешь, послушают poslechnout si
dávný представление, представления představa,
действие, действия (s) účinnost, činnost, (s) představení, scéna
provoz разрядиться vybít se (o mobilu,
дозвониться, дозвонюсь, dovolat se baterii apod.)
дозвонишься, дозвонятся
регистрация, регистрации (ž) odbavení zde
домашний (телефон) (m) domácí, pevný
сеть, сети (ž) 6. pád в сети i в сети síť
(telefon)
заканчиваться, zprav. 3. os. končit (se), сигнал, сигнала (m) signál
заканчивается, заканчиваются dokončovat (se) скинуть, скину, скинешь, скинут poslat (SMS) zde
зона, зоны (ž) pásmo, zóna hovorové
капитан, капитана (m) kapitán сменить, сменю, сменишь, změnit, vyměnit
сменят
компания, компании (ž) společnost, firma,
podnik СМС [эсэмэс] neskl. (ž) i (s) SMS
куча, кучи (ž) hromada, spousta СМС-сообщение, СМС- SMS zpráva
лично osobně сообщения (s)
любовный milostný соединить, соединю, соединишь, spojit
соединят
мерзкий odporný, hnusný
мобильный, мобильного (m) mobil zde сокурсница, сокурсницы (ž) spolužačka (na
vysoké škole)
момент, момента (m) aspekt, stránka zde
сообщение, сообщения (s) zpráva, sdělení,
набирать, набираю, набираешь, vytáčet (číslo) zde
oznámení, vzkaz
набирают
сотовый (телефон) (m) mobil
наизусть nazpaměť, zpaměti
начаться, zprav. 3 os. начнётся, zahájit (se), začít (se) сотрудничество, сотрудничества spolupráce
нáчнутся, начался, началась, (s)
началось, начались ссора, ссоры (ž) hádka, spor, konflikt
некоторый některý стоять, стою, стоишь, стоит, stát (ve frontě,
обойтись, обойдусь, obejít se zde стоим, стоите, стоят v zácpě)
обойдёшься, обойдутся театральный divadelní, teatrální
обрадоваться, обрадуюсь, zaradovat se, potěšit (gesto)
обрадуешься, обрадуются se тип, типа (m) týpek, zjev zde
ограбление, ограбления (s) krádež, vykradení тоннель, тоннеля (m) [нэ] tunel

194 | Lekce 16
трубка, трубки (ž) sluchátko (telefonu) человек, человека (m) člověk
zde эсэмэска, эсэмэски (ž) hovorové esemeska hovorové
устраивать, устраиваю, dělat, pořádat,
устраиваешь, устраивают uskutečňovat

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 16_06

Извините за беспокойство. Promiňte, že vás obtěžuji.


Давай я попробую. Ukaž, já to zkusím.
Что это за человек! Co je to za člověka!
Слава богу! Zaplať Pán Bůh! / Díky Bohu! / bohudík
Мы (вы, они) знакомы. Známe (Znáte, Znají) se.
по поводу чего ohledně čeho / ve věci čeho

PAMATUJTE:
ошибиться чем (номером, адресом) splést si co (číslo, adresu)
дозвониться до кого dovolat se komu
случиться с кем stát se komu

50 лет назад → 25 лет назад → сейчас → через 25 лет → через 50 лет

Lekce 16 | 195
5 часов назад → час назад → сейчас → через час → через 5 часов

20 минут назад → 2 минуты назад → сейчас → через 2 минуты → через 20 минут

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN KONČÍCÍCH NA -ИЙ, -ИЯ, -ИЕ
V MNOŽNÉM ČÍSLE
V  11. lekci jste se naučili skloňovat podstatná jména zakončená na -ий, -ия, -ие v  jednotném čísle. Nyní se je
naučíte skloňovat v  čísle množném. Věnujte pozornost jednotlivým vzorům, naučte se je nazpaměť a  mějte na
paměti i uvedené komentáře. Pro mužský rod opět uvádíme vzory гений (génius) а сценарий (scénář), pro ženský
rod Ксения а линия a pro rod střední vzor здание.

MUŽSKÝ ROD:
PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka
1. гении сценарии кто? что?
2. гениев сценариев без, из
3. гениям сценариям к
4. гениев сценарии вижу (vidím)
6. гениях сценариях о, в
7. гениями сценариями с

196 | Lekce 16
ŽENSKÝ ROD:
PÁD ŽIVOTNÁ NEŽIVOTNÁ Pomůcka
1. Ксении линии кто? что?
2. Ксений линий без, из
3. Ксениям линиям к
4. Ксений линии вижу (vidím)
6. Ксениях линиях о, в
7. Ксениями линиями с

STŘEDNÍ ROD:
PÁD NEŽIVOTNÁ Pomůcka
1. здания что?
2. зданий без, из
3. зданиям к
4. здания вижу (vidím)
6. зданиях о, в
7. зданиями с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Pro snadnější zapamatování můžete jednotlivé pády spojit s předložkami a pomocnými slovy, které jsou uvedeny
ve sloupci Pomůcka.
2. U životných podstatných jmen se vždy shoduje 2. a 4. pád.

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN V MNOŽNÉM ČÍSLE


Ve 12. lekci jste se seznámili se skloňováním přídavných jmen v jednotném čísle. Víte tedy, že v ruštině existují dva
vzory přídavných jmen – tvrdý vzor (новый) a vzor měkký (летний). Nyní si osvojíte všechny pády obou vzorů
v množném čísle.

TVRDÝ VZOR:
PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD Pomůcka
1. новые новые новые кто? что?
2. новых новых новых без, из
3. новым новым новым к
4. новые/новых новые/новых новые вижу (vidím)
6. новых новых новых о, в
7. новыми новыми новыми с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. Znovu připomínáme, že podle tvrdého vzoru se skloňují přídavná jména:
− zakončená na -ый
− zakončená na -кий, -гий, -хий
− zakončená na přízvučné -ой typu молодой, большой apod.

Lekce 16 | 197
2. Přízvuk v 1. pádě může být na kmeni (новые) nebo na koncovce (молодые). Ve všech dalších pádech je pak
přízvuk stálý.
3. U životných podstatných jmen mužského a ženského rodu je 4. pád stejný jako 2. pád.

MĚKKÝ VZOR:

PÁD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ ROD Pomůcka


1. летние летние летние кто? что?
2. летних летних летних без, из
3. летним летним летним к
4. летние/летних летние/летних летние вижу (vidím)
6. летних летних летних о, в
7. летними летними летними с

Věnujte pozornost následujícím bodům:


1. I zde připomínáme, že podle měkkého vzoru se skloňují přídavná jména zakončená na -ий (kromě -кий, -гий,
-хий).
2. Podle vzoru летний se skloňují i přídavná jména zakončená na -жий, -ший, -чий, -щий.

DOPLŇUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA − TELEFONOVÁNÍ A SMS


Naučte se další fráze spojené s tématem lekce.

Алло, слушаю. Prosím / Haló, poslouchám.


Можно … к телефону? Můžete mi dát (k telefonu)…?
Могу я поговорить с …? Můžu mluvit s…?
Кто звонит? Kdo volá?
У телефона …. U telefonu…
Это … To je…
Вы ошиблись номером. Spletl / Spletla jste si číslo.
Вы не туда попали. Máte špatné číslo.
Его нет дома, позвоните позднее. Není doma, zavolejte později.
Что ему / ей передать? Co mu / jí mám vyřídit?
Минутку, я его / её позову. Chviličku, zavolám ho / ji.
Передаю трубку. Předávám (telefon).
Номер занят. Obsazeno / Číslo je obsazeno.
У … занято. Má… obsazeno.
Никто не отвечает. Nikdo neodpovídá / nebere / nezvedá.
Никто не берёт трубку. Nikdo nezvedá / nebere.
отправить/послать/скинуть СМС odeslat/poslat SMS
(СМС-сообщение, эсэмэску) (SMS zprávu, esemesku)

198 | Lekce 16
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Označte, o kom ze zmíněných osob v úvodním dialogu č. 3 jsou následující tvrzení.

Коля Саша Денис


ждёт в аэропорту
стоит в пробке
обычно опаздывает
звонит другу на мобильный
волнуется, что друг не успеет на рейс
приехал в аэропорт первым
находится вне зоны действия сети

2. Spojte věty, aby tvořily minidialogy. сын!» Я подумал, что я плохо слышал Тимура во
время нашего разговора. Я опять (10) …………
A Вы ошиблись номером.
его номер. Оказывается, со слухом у меня было
B Не бросай, пожалуйста, трубку. Мне нужно всё в порядке. Дело в том, что у Тимура родилась
с тобой поговорить!
двойня (dvojčata): сначала девочка, а через
C У неё опять занято! несколько минут – мальчик!
D Оставьте сообщение, я передам его Кириллу.
4. Seřaďte slova tak, aby tvořila smysluplné věty.
E Можно к телефону Оксану?
A поговорить с лично хочу ним я
F Алло, я вас слушаю.
B вы вопросу по звоните какому ?
a) Она всё время разговаривает по телефону,
попрóбуй позвонить позднéе. C вам я могу чем помочь ?
D сообщение вы оставить ему можете
b) Нет, я бы хотел поговорить с ним лично.
E её помнишь наизусть ты номер ?
c) Извините за беспокойство.
F телефона назад я месяц сменила номер
d) Добрый день, я бы хотел поговорить
с Надеждой Алексеевной. 5. Podle smyslu seřaďte jednotlivé věty dialogu, poté
e) Я не хочу с тобой разговаривать! si jej poslechněte na nahrávce. Audio 16_07
Не звони мне! a) Конечно, минутку… Передаю трубку.
f) К сожалению, её нет дома. b) Это я, Антон!
3. Uvedená slovesa doplňte do textu ve tvaru c) Привет! Как дела?
minulého času tak, aby tvořila smysluplné věty. d) Отлично, тогда я зайду за тобой через час.
Text přeložte. e) Аа, Антон… Мы, видимо, не знакомы.
бросить набрать сообщить У телефона Алла, сестра Кати.
перезвонить брать поздравить скинуть f) Привет! Ну что, мы идём сегодня в кино?
родиться позвонить родиться g) Ой, извините, можно Катю к телефону?
Вчера поздно вечером мне (1) ………… мой h) Алло, я слушаю!
друг Тимур и (2) …………, что у него только что
i) Привет, Антон! Да, я уже собираюсь.
(3) ………… дочка. Я (4) ………… его с этим
событием, но неожиданно наш разговор прервался j) Извините, а кто звонит?
(přerušil se). Я (5) ………… ему, однако никто не
(6) ………… трубку. Через десять минут мой друг Správné pořadí: ­­­h) _ _ _ _ _ _ _ _ _
(7) ………… мне эсэмэску: «Извини, что я (8)
………… трубку. У меня только что (9) …………

Lekce 16 | 199
6. Udělejte si malý test a ověřte si svoje znalosti F Как невежливо просить к телефону?
„telefonní“ ruštiny. Vždy je pouze jedna odpověď а) Позовите, пожалуйста, Мáшу к телефону.
správná.
b) Можно Машу к телефону?
A Найдите неверный перевóд слова „mobil“ на c) А где Маша?
русский язык?
а) мобильный 7. Jak telefonovat? Doplňte slova podle smyslu.
б) связной Если вы хотите позвонить другу, то сначала
в) сотовый нужно (1) . . . . . . . . . . . . . .  его номер телефона. Затем
вы услышите длинные (2) . . . . . . . . . . . . . .  и после голос
B Что означают короткие гудки в телефоне?
своего друга. Если другу неудобно разговаривать,
а) номер занят то он не (3) . . . . . . . . . . . . . .  на звонок, но обязательно
b) тот, кому вы звоните, не хочет с вами (4) . . . . . . . . . . . . . .  вам позднее. Возможно, у него
разговаривать (5) . . . . . . . . . . . . . .  мобильный, поэтому вы не можете до
c) номер не существует него (6) . . . . . . . . . . . . . .  . А может быть, он находится вне
C Если человек не хочет говорить с вами по (7) . . . . . . . . . . . . . .  действия сети.
телефону, он: 8. Vypište z třetího dialogu všechna podstatná jména
а) оставит вам сообщение na -ий, -ия, -ие. (Nápověda: celkem je v dialogu
b) бросит трубку 5 podobných podstatných jmen.) Postupně je
všechna vyskloňujte v jednotném i množném čísle.
c) перезвонит
D Как нельзя сказать по-русски? 9. Slova v závorkách dejte do správného tvaru
а) послать эсэмэску v množném čísle.
b) скинуть эсэмэску 1. Я оставил ей несколько (сообщения), но
c) подать эсэмэску она мне не позвонила. 2. Мы разговаривали
E Если вы хотите кому-то позвонить, то сначала с ребятами по поводу (аварии) на дорогах.
вам нужно: 3. В (компании) работают профессионалы. 4.  На
(представления) было много зрителей. 5. Я не
а) выбрать номер буду отвечать на его (СМС-сообщения). 6. Брат
b) набрать номер не может без (опоздания). 7. Мы долго слушали
c) взять номер о её (путешествия). 8. В этом году построили

200 | Lekce 16
много (здания). 9. Поезд медленно подъезжал 12. Označené části vět přeformulujte. Používejte
к (станции). 10. Им позвонили из полиции výrazy se slovy назáд a чéрез. Nezapomeňte na
и сказали об (ограбления). možnosti vyjádření přibližnosti v ruštině!

10. Přídavná jména v závorkách dejte do správného Сейчас 12 часов дня.


tvaru v množném čísle. Я встал в 7 часов утра.
1. Иногда мне звонят (странный) типы! 2. Мне В 8 часов утра я пришёл на работу.
нужно поговорить с ним о (последний) экзаменах. В 10 часов у нас было совещание, которое
3. Ты получаешь много сообщений от (молодой) закончилось в 11 часов.
людей? 4. Отец бывает в (разный) областях. 5. Мне Примерно в 2 часа дня я пойду на обед
придётся отказаться от (сотовый) телефонов. с коллегами.
6. Сегодня мы будем беседовать о (современный)
В 4 часа у меня встреча.
технологиях. 7. Почему мне никто не пишет
(любовный) писем! 8. Мне нужно сделать В 7 вечера я встречаюсь с приятелями в баре.
несколько (короткий) звонков. 9. Я никогда не Я пойду спать часов в 11 вечера.
читаю (чужой) СМС-сообщений. 10. Куда ты
обычно ходишь перед (вечерний) занятиями? 13. Diktát. Nahrávku si nejprve poslechněte celou,
11. В выходные мы идём к (другой) людям. 12. Не nic nezapisujte. Poté poslouchejte jednotlivé věty
забывайте о (долгий вечерний) прогулках. a napište je jako diktát. Na konci
si nahrávku poslechněte znovu vcelku
11. Slovní spojení dejte do správného tvaru a zkontrolujte si obtížnější místa. Audio 16_08
v množném čísle.
14. Přeložte do ruštiny.
без (новые сообщения), в (модные кроссовки),
к (большие компании), о (короткие гудки), при 1. Potřebuji mluvit s Olgou, mohla byste mi ji
(телефонные разговоры), у (старые здания), zavolat k telefonu? 2. V jaké záležitosti voláte mému
по поводу (летние праздники), после (долгие manželovi? 3. Nechci mu nechat vzkaz, chtěl bych
путешествия), перед (вечерние представления), s ním mluvit osobně. 4. Zavolejte mi prosím znovu za
вижу (давние партнёры), без (глупые ситуации), hodinu, mám teď jednání. 5. Chtěla jsem ti zavolat,
от (сладкие булочки), нет (дешёвые билеты), из ale nebyl tam signál. 6. Jeho číslo je obsazeno,
(далёкие страны), слышу (длинные гудки) musím mu poslat SMS. 7. Co se stalo Adamovi?
Proč nezvedá hovory? 8. Před dvěma hodinami mi
poslali SMS zprávu. 9. Už ses dovolal Kristině? – Ne,
pořád pokládá telefon anebo má obsazeno. 10. Jsme
domluveni, uvidíme se za rok.

O KOM JE ŘEČ? Audio 16_09

Вопрос об изобретении радио до сих пор вызывает


споры. Изобретáтелем радио в России, несомненно,
считается этот физик. Свой радиоприёмник он
представил в  1895 году, тогда как, например,
итальянец Маркони лишь через год, в  1896 году.
Этот факт позволяет некоторым подозревать
Маркони в  том, что он «украл» у  российского
учёного патент и, возможно, Нобелевскую премию
по физике.

Lekce 16 | 201
Klíč: cv. 10 1. странные 2. последних 3. молодых 4. разных 5. сотовых
6. современных 7. любовных 8. коротких 9. чужих 10. вечерними
cv. 1 11. другим 12. долгих вечерних
Коля Саша Денис cv. 11 без новых сообщений, в модных кроссовках, к большим
компаниям, о коротких гудках, при телефонных разговорах,
ждёт в аэропорту + +
у  старых зданий, по поводу летних праздников, после долгих
стоит в пробке + путешествий, перед вечерними представлениями, вижу давних
партнёров, без глупых ситуаций, от сладких булочек, нет дешёвых
обычно опаздывает +
билетов, из далёких стран, слышу длинные гудки
звонит другу на мобильный + + cv. 12 Сейчас 12 часов дня.
волнуется, что друг не успеет на рейс + Я встал пять часов назад.
приехал в аэропорт первым + Четыре часа назад я пришёл на работу.
Два часа назад у нас было совещание, которое закончилось (один)
находится вне зоны действия сети + час назад.
cv. 2 1с, 2e, 3a, 4b, 5f, 6d Примерно через два часа я пойду на обед с коллегами.
cv. 3 1. позвонил 2.  сообщил 3.  родилась 4.  поздравил Через четыре часа у меня встреча.
5. перезвонил 6. брал 7. скинул 8. бросил 9. родился 10. набрал
Через семь часов я встречаюсь с приятелями в баре.
cv. 4 1. Я хочу поговорить с ним лично. 2. По какому вопросу
Я пойду спать часов через одиннадцать.
вы звоните? 3. Чем я могу вам помочь? 4. Вы можете оставить ему
сообщение. 5. Ты помнишь её номер наизусть? 6. Я сменила номер cv. 13 Audio 16_08
телефона месяц назад. Два часа назад я выехал из Праги в Брно. Я предпочитаю ездить на
cv. 5 h) c) j) b) e) g) a) f) i) d) Audio 16_07 поездах. Они, как правило, ходят без опозданий. Кроме того, я бы
хотел избежать неприятных ситуаций на дороге. В  Брно у  меня
– Алло, я слушаю!
важные дела, и  мне необходимо быть на месте вовремя. Минут
– Привет! Как дела? через сорок я буду на главном вокзале в Брно, а ещё через двадцать
– Извините, а кто звонит? минут на совещании с директорами крупных компаний.
–Э то я, Антон! cv. 14 1. Мне нужно/необходимо поговорить с  Ольгой, вы
– Аа, Антон... Мы, видимо, не знакомы. У телефона Алла, сестра могли бы позвать её к телефону? 2. По какому поводу вы звоните
Кати. моему мужу? 3.  Я  не хочу оставить ему сообщение, я  бы хотел
–О й, извините, можно Катю к телефону? поговорить с ним лично. 4. Перезвоните мне, пожалуйста, через
– Конечно, минутку... Передаю трубку. час, сейчас у меня переговоры. 5. Я хотела тебе позвонить, но там
– Привет! Ну что, мы идём сегодня в кино? не было сигнала 6. У него занято, мне придётся отпрáвить/послать
ему СМС. 7.  Что случилось с  Адамом? Почему он не отвечает
– Привет, Антон! Да, я уже собираюсь.
на звонки? 8. Два часа назад они отправили/послали мне СМС-
– Отлично, тогда я зайду за тобой через час. ообщение. 9.  Ты уже дозвонился до Кристины?  – Нет, она всё
cv. 6 1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6c время бросает/вешает трубку или у неё занято. 10. Договорились,
cv. 7 1. набрать 2. гудки 3. ответит 4. перезвонит 5. разрядился увидимся через год.
6. дозвониться 7. зоны
 O KOM JE ŘEČ? Otázka vynalezení rádia dodnes vyvolává spory.
cv. 8 (slova jsou uvedena chronologicky dle výskytu v  textu) Za vynálezce rádia se v Rusku bezpochyby pokládá tento fyzik. Svůj ra-
1. регистрация 2. опоздание 3. авария 4. действие 5. представление diopřijímač představil v roce 1895, zatímco například Ital Marconi až
cv. 9 1. сообщений 2. аварий 3. компаниях 4. представлениях za rok, v roce 1896. Tato skutečnost některým dovoluje Marconiho po-
5.  СМС-сообщения 6.  опозданий 7.  путешествиях 8.  зданий dezírat z toho, že ruskému vědci „ukradl“ patent a, možná, i Nobelovu
9. станциям 10. ограблениях cenu za fyziku.
(Alexandr Stěpanovič Popov)


202 | Lekce 16
17
Будем в контакте!
Budeme ve spojení!

V  17. lekci se seznámíte se stupňováním přídav-


ných jmen, abyste byli schopni vyjádřit větší či
menší míru určité vlastnosti. V úvodních dialozích
narazíte na reálné názvy seriálů, filmů, pořadů i na
názvy ruských televizních stanic, nadále se sezná-
míte se slovní zásobou na téma moderní komuni-
kační prostředky. Své znalosti si jako vždy budete
moci zkontrolovat v  mnoha cvičeních. Věříme, že
vás i tato lekce zaujme J.

Víte, že…
… nejpopulárnější sociální sítí v Rusku je síť «ВКОНТАКТЕ»? Tato sociální síť s doménou www.vk.com má v sou-
časnosti kolem 250 miliónů registrovaných uživatelů, kdy převážná většina uživatelů je z Ruska, dále z Ukrajiny,
Běloruska či Moldávie. Další velmi populární sociální sítí je www.ok.ru – server, který sdružuje současné i bývalé
spolužáky nejen v Rusku, ale i v mnoha zemích bývalého Sovětského svazu.

Lekce 17 | 203
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 17_01

 Что сегодня вечером показывают по телевизору? Co dnes večer dávají v televizi? Podívala bych
Я бы посмотрела какой-нибудь фильм или шоу… se na nějaký film nebo show…
 Но я бы хотел посмотреть новости. Нужно знать Ale já bych se chtěl podívat na zprávy. Je
самые важные события, которые произошли nutné znát nejdůležitější události, které se
сегодня в мире! dnes staly ve světě!
 Нет, дорогой, новости ты можешь прочитать Ne, drahý, zprávy si můžeš přečíst na
в интернете. internetu.
 Ну хорошо, сейчас посмотрим телепрограмму… На No dobře, tak se koukneme do televizního
Первом канале очередная серия «Лучше не бывает», programu… Na kanálu Pervyj je další díl
на ТНТ, как всегда, «Универ»… „Lepší už to nebude“, na TNT jako vždycky
„Vejška“…
 Нет, я не люблю сериалы. Ne, já nemám ráda seriály.
 На СТС идёт передача «Самый умный», давай Na STS dávají pořad „Nejchytřejší“,
посмотрим? Это интересно! podíváme se? Je to zajímavé!
 Нет, пожалуйста, только не интеллектуальное Ne, prosím, jenom ne intelektuální show
шоу с детьми, которые умнее взрослых! Я не хочу s dětmi, které jsou chytřejší než dospělí!
чувствовать себя менее ценной, чем эти школьники! Nechci se cítit méněcennější než ti školáci!

204 | Lekce 17
 Хорошо… Тогда как раз для тебя на телеканале Dobře… Potom právě pro tebe na televizní
НТВ через полчаса будет кулинарное шоу «Едим stanici NTV bude za půl hodiny kulinářské
дома». Или вот по другому каналу знаменитейшее show „Jíme doma“. Nebo tady na dalším
реалити-шоу «Дом-2». А по «России 1» идёт ток-шоу programu je velmi slavná reality show „Dům-
«О самом главном». 2“. A na stanici Rossija 1 dávají talk show
„O nejdůležitějším“.
 Хм, что это за передача? О деньгах? Hm, co je to za pořad? O penězích?
 Ну что ты! Это программа о здоровье. Ведь оно Ale jdi! To je pořad o zdraví. Vždyť je
намного важнее денег. mnohem důležitější než peníze.
 Ааа, понятно… А фильмы сегодня по телевизору Aaa, jasně… A budou dnes v televizi
будут? Я согласна на любой, только не filmy? Souhlasila bych s každým, jen ne
документальный! dokumentárním!
 Как насчёт классики? Например, «Самая A což takhle klasika? Například
обаятельная и привлекательная»? „Nejkouzelnější a nejpřitažlivější“?
 Нет, я его уже смотрела, это старый фильм. Может, Ne, ten jsem už viděla, je to starý film. Možná
в программе есть что-нибудь более современное? bude v programu něco současnějšího?
 Давай тогда поищем свежий фильм в интернете Potom zkusme najít nový film na internetu
и посмотрим его онлайн! В сети всегда последние a podíváme se na něj online! Na síti jsou vždy
новинки кино! nejnovější filmové novinky.
 Супер, я согласна! Super, souhlasím!

2. Audio 17_02

 Привет! Ты случайно не знаешь номер телефона Ahoj! Neznáš náhodou číslo telefonu Táni?
Тани?
 Привет, Коля! Нет, не знаю. Ahoj, Koljo! Ne, neznám.
 Но вы общаетесь каждый день! Как же ты с ней Ale vždyť spolu komunikujete každý den! Jak
разговариваешь? se s ní bavíš?

Lekce 17 | 205
 Коля, скажу тебе по секрету, что уже давно Koljo, řeknu ti tajně, že už dávno existují
существуют более интересные и более эффективные zajímavější a efektivnější způsoby
способы общения, чем телефонные звонки! komunikace než telefonní volání! Například
Например, чат. Я пишу Тане в чате, она почти всегда chat. Já Táně píšu na chatu, ona je téměř vždy
в сети. na síti.
 А как я могу найти её в чате? A jak ji mohu najít na chatu?
 Нет ничего проще! Найди её в социальных Není nic jednoduššího! Najdi jí na
сетях. Я надеюсь, у тебя есть своя страничка sociálních sítích. Doufám, že máš svůj profil
в «Одноклассниках» или на сайте «ВКонтакте»? v Odnoklassnikach nebo Vkontaktu?
 Нет. Ne.
 Да ты что, правда? Ну тогда создай свою страничку. No nekecej, opravdu? Tak pak si vytvoř svou
Для этого нужен лишь еmail. stránku. Potřebuješ k tomu jen e-mail.
 Ты говоришь об электронном адресе? К сожалению, Mluvíš o elektronické adrese? Bohužel, ten
у меня его пока нет… prozatím nemám…
 Вот это да! Я первый раз в жизни вижу человека, No teda! Já poprvé v životě vidím člověka,
который так отстал от прогресса! Срочно пойдём který tak zaostal za pokrokem! Hned pojď
со мной к компьютеру! Я не отпущу тебя до тех se mnou k počítači! Nepustím tě do té doby,
пор, пока не расскажу тебе всё о компьютерах, dokud ti neřeknu všechno o počítačích,
ноутбуках, планшетах, смартфонах и других noteboocích, tabletech, chytrých telefonech
новейших гаджетах! a dalších nejnovějších technických
vychytávkách!

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 17_03

взрослый, взрослая (m, ž) dospělý, dospělá ноутбук, ноутбука (m) notebook


гаджет, гаджета (m) technická novinka, обаятельный okouzlující, kouzelný
vychytávka
(přístroj, zařízení общаться, общаюсь, общаешься, komunikovat, bavit
apod.) общаются se
главный hlavní общение, общения (s) kontakt, komunikace
дети, детей děti онлайн on-line
документальный dokumentární отпустить, отпущу, отпустишь, uvolnit, propustit
известный známý, proslulý отпустит, отпустим, отпустите,
изобретение, изобретения (s) vynález отпустят
интеллектуальный intelektuální отстать, отстану, отстанешь, zaostat, zůstat
канал, канала (m) televizní kanál, отстанут pozadu zde
stanice очередной další, opakující se
классика, классики (ž) klasika
передача, передачи (ž) vysílání, pořad
компьютер, компьютера (m) [тэ] počítač
планшет, планшета (m) tablet
кулинарный kuchařský, kulinární
лишь jen, pouze поискать, поищу, поищешь, pohledat,
поищут poohlédnout se po
мир, мира (m) svět zde
něčem
новинка, новинки (ž) novinka
последний nejnovější, poslední
новость, новости (ž) nová zpráva,
novinka, zprávy привлекательный přitažlivý, atraktivní

206 | Lekce 17
программа, программы (ž) 1. program (televizní способ, способа (m) způsob
stanice, přehled страничка, странички (ž) stránka, profil zde
pořadů)
существовать, существую, existovat, vyskytovat
2. pořad, vysílání, существуешь, существуют se
přenos телепрограмма, телепрограммы televizní program
прогресс, прогресса (m) pokrok, progres (ž)
произойти, произойдёт, stát se, přihodit se техника, техники (ž) technika
произойдут zprav. 3. osoba ток-шоу (s) neskl. talk show
простой jednoduchý умный chytrý, moudrý
рассказать, расскажу, povědět, říci, универ, универа (m) hovorově vysoká, vejška
расскажешь, расскажут povyprávět hovorově
реалити-шоу (s) neskl. reality show ценный cenný
сайт, сайта (m) webová stránka чат, чата (m) chat
сериал, сериала (m) seriál что-нибудь něco, cokoli
серия, серии (ž) díl, série чувствовать себя, чувствую, cítit se
чувствуешь, чувствуют
смартфон, смартфона (m) smartphone, chytrý
telefon школьник, школьника (m) školák, žák
современный současný шоу (s) neskl. show
создать, создам, создашь, vytvořit электронный elektronický
создаст, создадим, создадите, эффективный efektivní
создадут email e-mail

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 17_04

Я согласна. / Я согласен. Souhlasím.


Нет ничего проще! Není nic jednoduššího!
Ну что ты! Ale jdi! / Ale jdi ty!
первый раз в жизни poprvé v životě

PAMATUJTE:
идти по телевизору být v televizi
что это за + 1. pád co je to za + 4. pád
писать в чате psát na chatu
быть в сети být na síti
прочитать в интернете přečíst si na internetu
согласиться на что dát souhlas k čemu
отстать от кого / чего zaostat za kým / čím

Lekce 17 | 207
ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
V této lekci se naučíme stupňovat přídavná jména. Zapamatujte si, že 2. i 3. stupeň přídavných jmen můžeme tvořit
vždy dvojím způsobem – pomocí tvarů jednoduchých nebo pomocí tvarů složených.

2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN – JEDNODUCHÉ TVARY


1. Jednoduché tvary se tvoří od 1. stupně přídavných jmen zejména pomocí přípon -ее (-ей) a -е.
2. Tyto tvary jsou nesklonné a jsou stejné pro všechny rody v jednotném i množném čísle.

• POMOCÍ PŘÍPONY -EE


Pomocí přípony -ее (-ей) tvoří 2. stupeň většina přídavných jmen. U těchto přídavných jmen nedochází ke změně
kmenové souhlásky.

важный → важнее
умный → умнее
трудный → труднее
милый → милее
свежий → свежее
красивый → красивее
привлекательный → привлекательнее
эффективный → эффективнее
знаменитый → знаменитее

Přípona -ей je hovorovější, ale v  současné ruštině velmi frekventovaná. Mějte na paměti, že se můžete setkat
i s těmito tvary (важней, умней, трудней apod.).
Všimněte si postavení přízvuku – zpravidla u všech dvojslabičných přídavných je přípona -ее přízvučná (важный
→ важнее). Naopak, většina troj a více slabičných přídavných jmen má přízvuk na stejném místě jako v 1. stupni
přídavného jména (красивый → красивее).

• POMOCÍ PŘÍPONY -Е
Pomocí přípony -е se tvoří 2. stupeň u takových přídavných jmen, jejichž kmen končí na г, к, х, д, т, ст. Pozor na
změnu kmenové souhlásky!

к → ч мягкий → мягче


д→ж молодой → моложе
т→ч богатый → богаче
ст → щ чистый → чище
х→ш тихий → тише
г→ж дорогой → дороже

Zapamatujte si, že u těchto přídavných jmen je přípona -е vždy nepřízvučná.

208 | Lekce 17
• NEPRAVIDELNÉ TVARY
Některá přídavná jména tvoří 2.  stupeň pomocí nepravidelných tvarů. Na některé z  nich upozorňujeme níže.
Seznámíte se jen s těmi, které jsou v současné ruštině velmi frekventované a dostačující pro tuto učebnici. Dávejte
pozor na pravopis.

маленький → меньше большой → больше


хороший → лучше плохой → хуже
высокий → выше низкий → ниже
далёкий → дальше близкий → ближе
старый → старше сладкий → слаще
дешёвый → дешевле глубокий → глубже

2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN – SLOŽENÉ TVARY


Složené tvary se tvoří pomocí příslovcí более / менее, které přidáváme k 1. stupni přídavného jména.

более важный более умный более красивый более эффективный


менее важный менее умный менее красивый менее эффективный

Složené tvary se skloňují a mění se podle rodu a čísla (более красивый, более красивого, более красивому…).
Zapamatujte si, že od slov великий, большой, малый, маленький složený tvar vytvořit nelze.

ZAPAMATUJTE SI!
Pokud srovnáváme, u jednoduchých tvarů používáme:

2. stupeň přídavného jména + кого / чего


nebo

2. stupeň přídavného jména, ЧЕМ + кто / что:

Брат моложе меня. Bratr je mladší než já.


Брат моложе, чем я.
Океан больше озера. Oceán je větší než jezero.
Океан больше, чем озеро.

U složených tvarů se srovnání vyjadřuje pouze spojkou чем:

Этот фильм более интересный, чем тот. Tento film je zajímavější než tamten.
Эта девушка более привлекательная, чем та. Tato dívka je atraktivnější než tamta.

Lekce 17 | 209
3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN – JEDNODUCHÉ TVARY
Jednoduché tvary se tvoří pomocí přípon -айший a -ейший. Tyto tvary se v současné ruštině užívají převážně
pro zdůraznění znaků či vlastností ve „vysoké míře“ nebo v ustálených výrazech a do češtiny se překládají volněji.
Přípona -айший se používá pouze u těch přídavných jmen, která končí na к, г, х. U těchto souhlásek ale pozor na
změnu kmenové souhlásky: к → ч, г → ж, х → ш. V ostatních případech se užívá přípona -ейший.

Přípona -айший Přípona -ейший


глубокий → глубочайший знаменитый → знаменитейший
дорогой → дорожайший умный → умнейший
тихий → тишайший красивый → красивейший

Zapamatujte si, že přípona -айший je vždy přízvučná. U slov s -ейший je


přízvuk na stejné slabice jako u jednoduchých tvarů 2. stupně.

3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN – SLOŽENÉ TVARY


Složené tvary se u 3. stupně přídavných jmen následujícími třemi způsoby:

1. самый (самая, самое, самые) + 1. stupeň самый умный


2. наиболее / наименее + 1. stupeň наиболее умный
3. 2. stupeň přídavného jména + всего / всех умнее всех, умнее всего

Konstrukce 2. stupeň přídavného jména + всего / всех (умнее всех, умнее всего) se užívají pouze v přísudku.
Ostatní konstrukce se užívají v přísudku i v přívlastku. Pozorně si přečtěte následující příklady.

Чешские девушки – самые красивые!


Чешские девушки – наиболее красивые!
Чешские девушки красивее всех!

Konstrukce se slovy наиболее/наименее jsou v  ruštině méně používané než konstrukce se slovem самый.
Konstrukce se slovy всех / всего se často používají při srovnávání. Slovo всех se zpravidla používá tehdy, jestliže
porovnáváme osoby nebo věci stejného druhu: Моя собака умнее всех. (= nejchytřejší ze všech ostatních psů);
Эта картина дороже всех. (= nejdražší ze všech ostatních obrazů). Slovo всего se zpravidla užívá tehdy, jestliže
někoho nebo něco porovnáváme s jinými (různorodými), obecnými nebo i nám blíže nespecifikovanými osobami,
zvířaty, věcmi, druhy, typy apod.: Здоровье дороже всего. (= zdraví je nejdůležitější ze všeho / než cokoli jiného);
Мои дети для меня важнее всего. (= důležitější, než cokoli jiného / nejdůležitější ze všech).

210 | Lekce 17
ČASOVÁNÍ SLOVESA ВИДЕТЬ
Ačkoli již většinu tvarů slovesa видеть znáte, naučte se ho časovat nazpaměť.

я вижу
ты видишь
он, она, оно видит
мы видим
вы видите
они видят

Tvary minulého času jsou видел, видела, видело,


видели. Pozor na nepravidelné tvary rozkazovacího
způsobu Смотри! / Смотрите!
Všechny odvozeniny typu увидеть (uvidět),
увидеться (uvidět se, setkat se), свидеться (uvidět
se, setkat se), ненавидеть (nenávidět), предвидеть
(předvídat, tušit) aj. se časují stejně jako sloveso
видеть.

УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Poslechněte si ještě jednou první dialog C Поговорим об этом в ……………….. .
a rozhodněte, zda jsou následující tvrzení D Давай не будем смотреть ……………….
správná  , nebo chybná . о политике!
A Новости дня партнёры сегодня узнают из E По какому ………………. показывают мой
Интернета. любимый сериал?
B Программы «Едим дома» и «Дом-2» идут по F Новости мы предпочитаем читать
одному каналу. в ………………. .
C «Самый умный» – это интеллектуальное шоу 3. Dle názvu reálných ruských pořadů zkuste
для взрослых. uhodnout, o jaký druh pořadu se jedná.
D «Универ» – это название знаменитейшего
реалити-шоу. A «Пусть говорят!»
B «Время обедать»
E Фильм «Самая обаятельная
и привлекательная» – это последняя C «За стеклом»
киноновинка. D «Что? Где? Когда?»
F Партнёры решили посмотреть фильм E «События»
в Интернете. F «Суббота. Вечер. Шоу»
2. Do textu doplňte uvedená slova ve správném tvaru a) кулинарное шоу
tak, aby tvořila smysluplné věty. b) развлекательное шоу
страничка канал интернет c) ток-шоу
чат программа онлайн d) реалити-шоу
A Ты будешь сегодня вечером ……………… ? e) новостная программа
B Я сама создала свою ………………. f) интеллектуальное шоу
в социальной сети.

Lekce 17 | 211
4. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru 8. Doplňte tvary přídavných jmen. Pro 2. a 3. stupeň
v přítomném čase. vytvořte jednoduché tvary.
1. Когда я снова (увидеть) вас в сети? 2. Мы 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
обязательно (увидеться) через неделю 3. Как сильный ________ ________
вы себя чувствуете? Вы хорошо (видеть)?
________ тише ________
4. Папа просто (ненавидеть) реалити-шоу! 5. Вы
(предвидеть) большие изменения в пользовании ________ ________ новейший
Интернетом? 6. Ты (увидеть) Машу завтра? ________ умнее ________
7. Как я (ненавидеть) эти новые технологии! добрый ________ ________
Люди годами (не видеться), потому что всё ________ ________ простейший
время проводят в социальных сетях! 8. Давай
(увидеться) в выходные! великий ________ ________
________ ________ крепчайший
5. Tvořte jednoduché tvary 2. stupně od
________ ________ дорожайший
následujících přídavných jmen.
________ богаче ________
важный, длинный, увлекательный, дорогой,
удачный, красивый, маленький, старый,
элегантный, модный, высокий, полезный,
стройный, любимый, жирный, сухой, нужный
6. Jednoduché tvary 2. stupně přídavných jmen
změňte na složené a naopak.
моложе ____________
____________ более кислый
____________ более полный
____________ более глубокий
меньше ____________
слаще ____________
9. Tvořte slovní spojení s jednoduchými tvary
короче ____________ 3. stupně přídavných jmen.
____________ более уютный
Vzor: прекрасный человек > прекраснейший
ближе ____________ человек
7. Vytvořte věty podle vzorů. Vždy použijte obě красивое место, строгий запрет, низкий поклон,
možnosti tvoření srovnávacích vět. глубокая река, новая технология, интересная
программа, талантливый фильм, скучный сериал,
Vzor: дéдушка (старый) внук > Дедушка старше
глупое шоу, эффективное средство, тонкий
внука./ Дедушка старше, чем внук.
телефон, шикарный вид, обаятельная женщина,
A папа (сильный) мама трудное время, любимый (oblíbený) сериал,
B дом (дорогой) квартира современный компьютер
C книга (интересный) фильм
D Кирилл (молодой) Валерия
E фрукты (полезный) конфеты
F мама (строгий) папа
G машина (быстрый) велосипед
H десерт (вкусный) суп
I Америка (далёкий) Европа
J платье (дешёвый) пальто

212 | Lekce 17
print-binwfl6-margin-0

10. Zúčastnili jste se intelektuální show s názvem D Высочайшая вершина России.


„Znáte dobře Rusko?“. Dokážete správně E Самая большая птица страны.
odpovědět? Máte k dispozici i nápovědu.
1 2
F Самая распространённая (rozšířený) российская
фамилия.
3
G Самое глубокое озеро в России и в мире.
4
H Этот русский сувенир известнее всех
5 остальных.
7 Nápověda:
6
матрёшка Сахалин пеликан Эльбрус
Кавказ Байкал Саха Иванов

11. Podívejte se na televizní program a rozhodněte


8
se, na co se budete dívat. Jaké pořady, filmy
či seriály vás nejvíce zaujaly a proč? O čem
jednotlivé pořady jsou? Porovnejte televizní
program všech stanic a řekněte, který z nich vám
A Самый большой остров России. přijde zajímavější a proč.
B Самый крупный регион Российской Федерации.
C Самые высокие горы в России.

Lekce 17 | 213
12. Přeložte do ruštiny. na netu? 6. Máte elektronickou adresu / e‑mail? 7. Jak
se s ním mohu spojit? Mohu mu napsat na chatu?
1. Co dnes dávají v televizi? 2. O nejdůležitějších
8. Vyhledejme nový film na internetu. 9. Co je to
událostech ve světě je možné si to přečíst na internetu.
v televizi za nový pořad o zdraví? 10. Vidělas jeho
3. Já nenávidím reality-show, jsou to nadmíru hloupé
stránku na sociální síti? 11. Dokumentární filmy
pořady. 4. Na jiném programu za deset minut bude
o přírodě jsou nejlepší. 12. Moderátor (ведущий)
velice zajímavý pořad o sportu. 5. Budeš dnes večer
talk-show je nejhezčí.

O KOM JE ŘEČ? Audio 17_05

Её знает любой пользователь интернета, ведь без неё привычные и  популярные сегодня электронные
письма были бы просто невозможны. Интересно, что иностранцы видят в ней то обезьянку, то кошку, то
улитку, то мышку. В некоторых странах её даже называют червяком. Но в России она самый верный друг
человека. Кто она?

Klíč: крепкий крепче крепчайший


дорогой дороже дорожайший
cv. 1 1  , 2  , 3  , 4  , 5  , 6  богатый богаче богатейший
cv. 2 1. онлайн 2.  страничку 3.  чате 4.  программу 5.  каналу cv. 9 красивейшее место, строжайший запрет, нижайшиий
6. интернете поклон, глубочайшая река, новейшая технология, интереснейшая
cv. 3 1с, 2a, 3d, 4f, 5e, 6b программа, талантливейший фильм, скучнейший сериал,
cv. 4 1. увижу 2. увидимся 3. видите 4. ненавидит 5. предвидите глупейшее шоу, эффективнейшее средство, тончайший телефон,
6. увидишь 7. ненавижу, не видятся 8. увидимся шикарнейший вид, обаятельнейшая женщина, труднейшее время,
cv. 5 важнее, длиннее, увлекательнее, дороже, удачнее, любимейший сериал, современнейший компьютер
красивее, меньше, старше, элегантнее, моднее, выше, полезнее, cv. 10 1. Сахалин 2.  Саха 3.  Кавказ 4.  Эльбрус 5.  пеликан
стройнее, любимее, жирнее, суше, нужнее 6. Иванов 7. Байкал 8. матрёшка
cv. 6 моложе более молодой cv. 12 1. Что сегодня показывают по телевизору? 2.  О самых
кислее более кислый важных / важнейших событиях в  мире можно прочитать
полнее более полный в  интернете. 3.  Я  ненавижу реалити-шоу: это глупейшие
глубже более глубокий передачи/программы. 4.  По другому каналу через десять минут
будет интереснейшая передача/программа о спорте. 5. Ты будешь
меньше ––––––––
сегодня вечером в сети / онлайн? 6. У вас есть электронный адрес
слаще более сладкий / e-mail? 7. Как я могу связаться с ним? Я могу написать ему в чате?
короче более короткий 8. Давай поищем новый фильм в Интернете. 9. Что это за новая
уютнее более уютный программа/передача о здоровье по телевизору? 10.  Ты видела
ближе более близкий его страничку в  социальной сети? 11.  Документальные фильмы
cv. 7 1. сильнее 2. дороже 3. интереснее 4. моложе 5. полезнее о природе – самые лучшие / лучше всего/всех. 12. Ведущий ток-
6. строже 7. быстрее 8. вкуснее 9. дальше 10. дешевле -шоу – самый красивый / красивее всех.
cv. 8 сильный сильнее сильнейший  O KOM JE ŘEČ? Zná jí každý uživatel internetu, vždyť bez ní by
тихий тише тишайший dnes obvyklé a populární e‑maily nebyly zkrátka možné. Je zajímavé,
новый новее новейший že cizinci v ní vidí jednou opici, podruhé kočku, pak šneka, a pak hned
умный умнее умнейший myšku. V některých zemích jí dokonce nazývají červíkem. Ale v Rusku
je ona nejvěrnějším přítelem člověka. Kdo je to?
добрый добрее добрейший pejsek)

простой проще простейший (Zavináč – @, v ruštině se zavináči říká собака/собачка, tedy pes/
великий –––––––– величайший

214 | Lekce 17
18
Какая погода будет
завтра?
Jaké bude zítra počasí?

V  18. lekci na vás čeká skloňování přivlastňova-


cích zájmen v  množném čísle, dále si osvojíte
stupňování příslovcí, a seznámíte se rovněž s frek-
ventovanými  infinitivními konstrukcemi, pomocí
kterých vyjadřujeme účel. 18.  lekce je věnována
počasí, pro zájemce jsme tak mimo základní slovní
zásobu připravili i doplňující slovíčka a fráze k té-
matu lekce. Můžeme začít J.

Víte, že…
… nejchladnější obydlené místo na světě se nachází v Rusku? Jedná se o vesnici Ojmjakon (Оймякóн) v repub-
lice Jakutsko, kde trvale žije přibližně 700 obyvatel. Nejnižší teplota, která zde byla naměřena, činí -71,2 stupňů
Celsia. Zajímavé je pravidlo, které říká, že pokud teplota spadne pod -50 stupňů, místní škola se uzavírá a děti
mají „prázdniny“. Do -50 stupňů děti běžně školu navštěvují.

Lekce 18 | 215
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 18_01

 Какая погода сегодня? Jaké je dnes počasí?


 Отличная! Светит солнце, дует приятный тёплый Výborné! Svítí slunce, vane příjemný teplý
ветер. Прекрасная погода для прогулки по городу. vítr. Nádherné počasí na procházku po
městě.
 А какая температура? A jaká je teplota?
 Примерно 20 градусов. Přibližně 20 stupňů.
 На самом деле? Вчера было намного холоднее. Opravdu? Včera bylo mnohem chladněji.
 И не говори! Вчера была мерзкая погода. Весь Ani mi nemluv! Včera bylo odporné počasí.
день было пасмурно и моросил дождь. Я даже не Celý den bylo zataženo a mrholilo. Já jsem
выходила на улицу, не хотела гулять по лужам ani nevyšla ven, nechtěla jsem se procházet
и слякоти. v loužích a té břečce.
 А мне пришлось надеть резиновые сапоги, чтобы A já jsem si musela obout gumáky, abych šla
сходить на улицу с собакой! ven se psem!
 Хорошо, что погода наладилась. Ну так что, мы Je dobře, že se počasí umoudřilo. Tak co,
идём на прогулку? jdeme na procházku?
 Да-да, я уже одеваюсь. Только вот на всякий случай Ano, ano, já se už oblékám. Jen si pro každý
возьму с собой зонтик, весенняя погода очень případ s sebou vezmu deštník, jarní počasí je
непредсказуемая! nepředvídatelné!

216 | Lekce 18
2. Audio 18_02

 Саша, я уже собрала все вещи, мы можем ехать на Sašo, už jsem si sbalila všechny věci, můžeme
дачу! jet na chatu!
 Вероника, ты не взяла самое главное! Где зонтики Veroniko, nevzala jsi to nejdůležitější! Kde
и дождевики? Ты не слышала прогноз погоды на jsou deštníky a pláštěnky? Ty jsi neslyšela
выходные? předpověď počasí na víkend?
 Нет, я думала будет тепло и солнечно, как сегодня… Ne, myslela jsem si, že bude teplo a slunečno,
Я даже не взяла тёплых вещей… jako dnes… Ani jsem si nevzala teplé věci…
 Дорогая, но на дворе осень! На завтра обещают Drahá, ale venku je podzim! Na zítřek hlásili
сильные грозы, возможно, с градом. В воскресенье silné bouřky, možná i s kroupami. V neděli
будет теплее, но будут идти дожди. bude tepleji, ale bude pršet.
 Что же мы там будем делать? Я собиралась идти A co tam tedy budeme dělat? Chystala jsem
в лес за грибами… se jít do lesa na houby…
 Ну мы можем наблюдать за окном, как сверкают No, můžeme za oknem sledovat, jak se se
молнии и гремит гром. blýská a hřmí.
 Но чтобы наблюдать за грозой, нам не нужно ехать No, abychom pozorovali bouřku, nemusíme
на дачу! jezdit na chatu!
 Ты права. Давай останемся дома, а на дачу поедем Máš pravdu. Zůstaňme doma, a na chatu
на следующей неделе. По телевизору говорили, что pojedeme příští týden. V televizi říkali, že asi
дней через пять придёт бабье лето! za pět dní přijde babí léto!

3. Audio 18_03

 На улице опять жара, +30 градусов в тени! Venku je zase horko, +30 stupňů ve stínu!
 Ты же всегда любила лето, зной. На что ты Vždycky jsi milovala léto, vedro. Na co si
жалуешься, Соня? stěžuješ, Soňo?
 Я жалуюсь на то, Борис, что мне приходится в такую Stěžuji si na to, Borisi, že v takovém
солнечную погоду сидеть на работе! slunečném počasí já musím sedět v práci!
 А когда у тебя отпуск? A kdy máš dovolenou?
 Отпуск у меня был в январе. В России было Dovolenou jsem měla v lednu. V Rusku byla
холодно, а я с подругой отдыхала в тёплых краях! zima, a já jsem s kamarádkou odpočívala
v teplých krajích!
 А я люблю зиму! Обожаю гулять, когда на улице A já mám rád zimu! Zbožňuji procházet
морозно и светит солнце. Или когда на улице нет se, když je venku mráz a svítí slunce. Nebo
ветра, идёт снег и температура примерно –10… když venku není vítr, sněží a teplota je někde
kolem –10…
 Ой нет, мне намного комфортнее, когда погода To ne, pro mě je pohodlnější, když je nad
плюсовая. nulou.
 Чтобы не замёрзнуть, надо теплее одеться. И тогда Abychom nezmrzli, je nutno se obléci tepleji.
можно спокойно наслаждаться зимним пейзажем. A pak je možno se v klidu kochat zimní
krajinou.
 Всё-таки мне было бы спокойнее в тёплой квартире Mně by přece jen bylo pohodlněji v teplém
с чашкой горячего чая. bytě s šálkem horkého čaje.

Lekce 18 | 217
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС / SLOVÍČKA Audio 18_04

весенний jarní наслаждаться, наслаждаюсь, kochat se, užívat si


ветер, ветра (m) vítr наслаждаешься, наслаждаются
горячий horký непредсказуемый nepředvídatelný
град, града (m) kroupy, krupobití обещать, обещаю, обещаешь, slibovat, hlásit
stupeň обещают
градус, градуса (m)
одеваться, одеваюсь, oblékat se
греметь, zprav. 3. os. гремит, hřmět
одеваешься, одеваются
гремят
одеться, оденусь, оденешься, obléci se
гроза, грозы (ž) mn. грозы, гроз bouřka
оденутся
гром, грома (m) hrom
остаться, останусь, останешься, zůstat
дождевик, дождевика (m) pláštěnka
останутся
дождь, дождя (m) déšť zataženo, zamračeno
пасмурно
дуть, zprav. 3. os. дует vanout, foukat předpověď, prognóza
прогноз, прогноза (m)
жара, жары (ž) vedro, horko gumáky, holínky
резиновые сапоги
зимний zimní vysoké boty
сапоги, сапог
зной, зноя (m) parno, vedro blýskat se, třpytit se
сверкать, сверкаю, сверкаешь,
комфортный pohodlný, komfortní сверкают
край, края (m) kraj светить, свечу, светишь, светят svítit, zářit
лужа, лужи (ž) louže, kaluž слякоть, слякоти (ž) břečka
молния, молнии (ž) blesk снег, снега (m) sníh
морозно mrazivě, je mráz собрать, соберу, соберёшь, sbalit si, nachystat
моросить, zprav. 3. os. моросит mrholit, mžít соберут si zde
наблюдать, наблюдаю, pozorovat, sledovat солнечно slunečno
наблюдаешь, наблюдают zde солнце, солнца (s) slunce
наладиться, zprav. 3. os. zde umoudřit se (o počasí тень, тени (ž) 6. pád в тени stín
zde) chladno, zima
холодно

ФРАЗЕОЛОГИЯ / FRAZEOLOGIE Audio 18_05

на улице/на дворе venku


на самом деле opravdu, skutečně
И не говори! Ani (mi) nemluv!
на всякий случай pro každý případ / pro jistotu
На завтра обещают… Na zítřek hlásí / slibují…
Ты прав. / Ты права. Máš pravdu.
бабье лето babí léto

218 | Lekce 18
PAMATUJTE:
идти в лес за + 7. pád jít do lesa na + 4. pád
наблюдать за + 7. pád sledovat / pozorovat + 4. pád

ГРАММАТИКА / GRAMATIKA
STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ
Tvoření příslovcí jste si osvojili v lekci 10 – víte, že převážná většina z nich se tvoří pomocí přípony -о (красивый
→ красиво, важный → важно atd.). Příslovce se stupňují obdobně jako přídavná jména. Stupňování přídavných
jmen znáte z předchozí lekce – zopakujte si celou gramatiku.

2. STUPEŇ:
-ее (-ей)
-е (pozor na změny kmenových souhlásek, viz lekci 17)
jednoduché tvary →
nepravidelné tvary (jsou shodné s nepravidelnými tvary přídavných jmen,
viz lekci 17)
složené tvary → более /менее + 1. stupeň

красиво → красивее / более красиво (менее красиво)


важно → важнее / более важно (менее важно)
богато → богаче / более богато (менее богато)
чисто → чище / более чисто (менее чисто)
глубоко → глубже / более глубоко (менее глубоко)

Zapamatujte si následující nepravidelné tvary:

мало → меньше
много → больше
рано → раньше
поздно → позднее / позже

3. STUPEŇ:
jednoduchý 2. stupeň + всего/всех
наиболее/наименее + 1. stupeň

Lekce 18 | 219
красиво → красивее всех/всего, наиболее красиво (наименее красиво)
глубоко → глубже всех/всего, наиболее глубоко (наименее глубоко)
важно → важнее всех/всего, наиболее важно (наименее важно)

SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN V MNOŽNÉM ČÍSLE


V lekci 9 jste se naučili skloňovat přivlastňovací zájmena v jednotném čísle. Nyní si tato zájmena osvojte i v čísle
množném a  pozorně si pročtěte komentáře pod tabulkou. Mějte na paměti, že tvary množného čísla jsou pro
všechny rody stejné.

PÁD M, Ž, S M, Ž, S jejich
1. мои наши
2. моих наших
3. моим нашим
их
4. мои/моих наши/наших
6. о моих о наших
7. моими нашим

Mějte na paměti:
1. Podle zájmena мои se skloňují i zájmena твои а свои, podle zájmena наши se skloňuje i zájmeno ваши.
2. Ve spojení s  životnými podstatnými jmény se 4.  pád u  mužského a  ženského rodu shoduje se 2.  pádem,
u neživotných se shoduje 4. pád s 1. pádem.
3. Přivlastňovací zájmeno pro třetí osobu их je nesklonné!

ÚČELOVÉ KONSTRUKCE TYPU ЧТОБЫ + INFINITIV


V  úvodním textu jste narazili na konstrukci
typu Чтобы не замёрзнуть, надо просто
теплее одеться. / А  мне пришлось надеть
резиновые сапоги, чтобы сходить на улицу
с  собакой! Konstrukce se spojkami чтобы
a для того чтобы + infinitiv se v ruštině hojně
používají k vyjádření účelových vět. Obě spojky
mají stejný význam.
Tyto infinitivní konstrukce se spojkami чтобы
a  для того чтобы je možno použít tehdy,
pokud:
1. Je v hlavní i vedlejší větě stejný podmět:

Для того чтобы не простудиться, тебе
надо носить шапку.
Aby ses nenachladil/a, musíš nosit čepici.
Чтобы не замёрзнуть, дети тепло оделись.
Aby děti nezmrzly, teple se oblékly.

220 | Lekce 18
2. Je v hlavní větě tzv. neosobní vazba (tj. nevyjadřuje přímo původce děje). V těchto případech neosobní vazbu
překládáme podle smyslu a širšího kontextu:
Чтобы не замёрзнуть, надо Abychom nezmrzli, je nutno / musíme se obléci tepleji.
теплее одеться. Abyste nezmrzli, je nutno / musíte se obléci tepleji.
Для того чтобы прийти вовремя, Abychom přišli včas, musíme odjet ve dvě hodiny.
нужно выехать в два часа. Aby se přišlo včas, musí se odjet ve dvě hodiny.

POZOR! Pokud je v obou větách jiný podmět, nemůžeme konstrukci s infinitivem


použít. Použijeme tak konstrukci se slovesem v minulém času (stejně jako v češtině):
Чтобы дети не замёрзли, мама их Aby děti nezmrzli, máma je teple
тепло одела. oblékla.
Для того чтобы мы успели на поезд, Abychom (my) stihli vlak, odvezl
он отвёз нас на вокзал. nás (on) na nádraží.

Lekce 18 | 221
DOPLŇUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA – POČASÍ

(На улице) Тепло. / Холодно. / Морозно. / Солнечно. (Venku je) Teplo. / Zima. / Mráz. / Slunečno.
/ Жарко. / Пасмурно. / Ясно. / Облачно. / Horko. / Zataženo. / Jasno. / Oblačno.
Идёт дождь. Prší.
Идёт град. Padají kroupy.
Идёт/падает снег. Sněží.
Дует ветер. Fouká vítr.
Сверкает молния. Blýská se.
Гремит гром. Hřmí.
Будет туман. Bude mlha.
Ожидаются дожди с грозами. Očekáváme / Očekávají se déšť a bouřky.
Восход/закат солнца. Východ/západ slunce.
На дорогах ожидается гололедица. Na silnicích očekáváme náledí.
Погода без осадков. Počasí bez srážek.
Ожидается снегопад и сильный ветер. Očekává se sněžení a silný vítr.
Температура на улице +10 градусов (Цельсия /
Venkovní teplota je +10 stupňů (Celsia).
по Цельсию).

VYJÁDŘENÍ TEPLOTY
Naučte se, jakými způsoby můžeme v ruštině vyjádřit teplotu.

+ десять градусов тепла


десять градусов выше нуля/ноля deset stupňů nad nulou
плюс десять градусов
0°C на нуле (ноль/нуль градусов) na nule (nula stupňů)
– десять градусов мороза
десять градусов ниже нуля/ноля deset stupňů pod nulou
минус десять градусов

Сегодня НА пять градусов теплее, чем вчера.


Dnes je O pět stupňů tepleji než včera.
Брат НА четыре года моложе, чем сестра.
Bratr je O čtyři roky mladší než sestra.

222 | Lekce 18
УПРАЖНЕНИЯ / CVIČENÍ
1. Označte, o kom ze zmíněných osob v úvodních dialozích jsou následující tvrzení.

Саша Вероника Соня Борис


собирается на дачу
обожает прогулки зимой
слышал прогноз погоды на выходные
был в отпуске в январе
не любит выходить зимой на улицу
хочет идти в лес за грибами

2. Vyberte správnou variantu. 4. Vytvořte věty podle vzorů. Kde je to možné,


použijte obě možnosti tvoření srovnávacích vět.
A Какая погода сегодня на улице/на улицу?
B Вчера мы были на прогулке по городу/городом. Vzor: Сегодня (тепло) вчера > Сегодня теплее, чем
вчера.
C На завтра обещают 30 градусов/градуса тепла
и грозу. A На улице (холодно) дома.
D Если в выходные будет хорошая погода, я пойду B Москва (близко) Владивосток.
в лес на грибы/за грибами. C В Африке (жарко) в Арктике.
E Осенью часто идёт/падает дождь. D Говорить на русском (сложно) на чешском.
F Вчера был сильный мороз, я не выходила E Зимой на улице (чисто) весной.
на улице/на улицу.
F Солнце светит (ярко) месяц.
G Дети обожают гулять по лужах/по лужам!
G В Чехии дожди идут (часто) в России.
H На прошлой неделе было холоднее градусов
H Они живут (бедно) мы.
на/о десять!
I Папа приедет (поздно) мама.
I Сестра может долго сидеть у окна и наблюдать
перед дождём/за дождём. J Летом гроз (много) зимой.
J Вчера был самый холодный день этой зимы:  5. Doplňte příslovce ve tvarech 3. stupně.
– 41 градус/градусов!
1. Гром сейчас гремит (громко). 2. Моя
3. Doplňte. собака (много) боится грозы. 3. (Интересно)
přidavné jméno příslovce 2.stupeň příslovce читать о загадках (tajemství, záhada) природы.
4. В дождливую погоду (важно) не забыть дома
холодный _________ _________
зонтик. 5. (Много) дети любят бегать по лужам.
_________ морозно _________ 6. В морозные дни надо одеваться (тепло).
жаркий _________ _________ 7. Какую одежду вы носите летом (часто)? 8. Летом
ветреный _________ _________ (удобно) мне в платье. 9. (Мало) мне сейчас
хочется идти на улицу. 10. (Просто) посмотреть
_________ пасмурно _________
прогноз погоды в Интернете.
_________ _________ прекраснее
приятный _________ _________ 6. Tvořte slovní spojení podle vzoru. Procvičte si
přivlastňovací zájmena v množném čísle, slovní
солнечный _________ _________
spojení vyskloňujte vždy ve všech pádech.
плохой _________ _________
Vzor: мы +квартиры > наши квартиры
_________ просто _________
A ты + машины
густой _________ _________
B вы + прогнозы
_________ громко _________

Lekce 18 | 223
C они + прогулки C Если тебе надо добраться до вокзала, поверни
D я + дачи налево.
E они + телефоны D Если ты хочешь поговорить с другом, позвони
ему.
F мы + слова
E Если вы хотите забронировать гостиницу,
G вы + билеты позвоните туда или напишите e-mail.
H я + тетради F Если вы хотите хорошо отдохнуть вечером,
I ты + жизни сходите в кино.
J они + дети G Если вам нужно купить костюм, посетите
магазин одежды.
7. Slova v závorkách dejte do správného tvaru. H Если вы собираетесь прийти на встречу
1. По (наши прогнозы), лето будет очень жаркое. вовремя, выйдите из дома в три часа.
2. Я не могу поехать в отпуск без (свои вещи).
10. Tvořte věty podle vzoru. Slovesa v závorkách
3. Мы не виделись с (твои коллеги) целое лето.
dejte do správného tvaru:
4. Мы ходим на прогулку с (наши собаки) в любую
погоду. 5. Дул такой сильный ветер, что мы еле Vzor: Вечером я пойду в ресторан, чтобы
(sotva) слышали (ваши слова). 6. Они наблюдали (встретиться) с друзьями. > Вечером я пойду
за (свои гости) весь вечер. 7. На улице идёт дождь, в ресторан, чтобы встретиться с друзьями.
мне придётся надеть (мои сапоги). 8. Сегодня A Родители купили сыну новую куртку, чтобы
чудесная погода, давай прогуляемся по (наши (он – не простудиться).
места)! 9. Он согласился на (их условия) и остался B Я взял с собой зонтик, чтобы (не промокнуть).
там, пока не закончился дождь. 10. Поговорим
о (твои планы) на лето. 11. Мы собираемся в лес C Каждый день Люба слушает прогноз, чтобы
(одеться) по погоде (dle počasí).
с (мои родители). 12. Зимой ты поедешь к (свои
родственники)? D Он едет на дачу, чтобы (его жена – пойти) в лес
за грибами.
8. Poraďte svému kamarádovi. Vymyslete konec věty.
E Они позвонили нам, чтобы (позвать) на
A Чтобы не замёрзнуть зимой, тебе нужно …. прогулку.
B Чтобы не промокнуть (zmoknout, promočit se) F Дети не ходят вечером на улицу, чтобы
под дождём, … (взрослые – не волноваться).
C Чтобы не болеть, … G Она всегда зимой едет в отпуск, чтобы
D Чтобы быть в форме, … (отдохнуть) от холодов.
E Чтобы хорошо себя чувствовать, … H Мой брат планирует путешествие в горы, чтобы
(его подруга – научиться) кататься на лыжах.
F Чтобы выучить иностранный язык, …
G Чтобы поехать за границу, …
H Чтобы найти хорошую работу, …
I Чтобы быть самым умным, …
J Чтобы быть самым богатым, …

9. Procvičte si infinitivní konstrukce. Věty


přeformulujte podle vzoru.
Vzor: Если ты не хочешь простудиться, одевайся
теплее. > Чтобы не простудиться, тебе
нужно / надо / необходимо одеваться
теплее.
A Если ты хочешь поехать за границу, купи билет
на самолёт.
B Если ты хочешь похудеть, соблюдай диету.

224 | Lekce 18
11. Porovnejte údaje v souvětí a podle vzoru а в Перми семь часов вечера. 3. Моему брату 13
vyjádřete menší či větší míru. Používejte vždy obě лет, а сестре – 18. 4. В Египте 30 градусов тепла,
varianty. а в Норвегии плюс четыре. 5. Дома 21 градус
выше ноля, а на улице 10 градусов ниже ноля.
Vzor: В Москве пять градусов тепла, а в Праге
6. Нашей учительнице по литературе 35 лет,
плюс восемь. > В Москве на три градуса
а учителю математики – 48. 7. От Праги до Санкт-
холоднее, чем в Праге. В Праге на три
Петербурга 1913 километров, а до Москвы – 2048
градуса теплее, чем в Москве.
километров. 8. В Брно проживает 400 тысяч
1. В Брно два градуса мороза, а в Остраве один жителей, а в Пльзени – 160 тысяч.
градус выше ноля. 2. В Оломоуце три часа дня,

12. Poslechněte si zítřejší předpověď počasí pro různá ruská města. Zakroužkujte symboly počasí pro
jednotlivá města a do posledního sloupce napište teplotu, která podle předpovědi v daném
městě zítra bude. Audio 18_06

Москва
+14_+16 °C

Санкт-Петербург
_______ °C

Екатеринбург
_______ °C

Пермь
_______ °C

Сочи
_______ °C

Омск
_______ °C

Архангельск
_______ °C

Владивосток
_______ °C

V kterém městě bude podle předpovědi zítra nejtepleji? V kterém naopak bude nejchladněji? Kde bude podle vás
nejhezčí počasí? Kde byste nechtěli být zítra a proč? A kde byste naopak zítra chtěli být?

Lekce 18 | 225
13. Podívejte se na mapu Evropy a podle uvedených symbolů počasí řekněte, jaké bude v daném místě počasí.
O každém místě řekněte alespoň 3-4 věty.

Стокгольм

Берлин +3...+5

+15...+17

Лондон
Прага

+14+16
+18...+20

Париж

Рим
+20...+22
+26...+28

Афины
Мадрид

+20...+22 +30...+32

14. Přeložte do ruštiny.


1. Jaké počasí hlásí na zítřek? 2. O víkendu bude chladněji
než dnes. 3. Včera nevycházel ven, protože bylo zataženo
a celý den pršelo. 4. Na příští týden hlásí hezké počasí,
chystáme se jít do lesa na houby. 5. Pro každý případ
vezmu deštník, počasí je velmi nepředvídatelné. 6. Je
dobře, že se počasí umoudřilo. 7. V teplých krajích se cítím
lépe. 8. V Rusku je v zimě mnohem chladněji než v Česku.
9. Abychom (Abyste) nebyli na podzim nemocní, musíme
(musíte) se teple oblékat. 10. Často jezdíme v zimě na
chatu, abychom se kochali zimní krajinou. 11. Máma
synovi oblékla teplou čepici, aby neonemocněl. 12. Každé
ráno poslouchám zprávy, abych se dozvěděl, jaké bude
počasí. 13. V Praze včera bylo o jeden stupeň tepleji než
v Brně. 14. V Itálii je tepleji než v Norsku?

O KOM JE ŘEČ? Audio 18_07

Этот зимний волшебник с длинной белой бородой – настоящий хозяин леса. Каждый день он заботится о
том, чтобы в его лесу не замёрзло ни одно дерево, ни один кустик. Мы знаем его по истории двух сестёр:
ласковой и милой он помог выйти замуж, а ленивую и невоспитанную наказал.

226 | Lekce 18
Klíč: 6. чтобы взрослые не волновались 7. чтобы отдохнуть 8. чтобы его
подруга научилась
cv. 1
cv. 11 1. на три градуса холоднее, на три градуса теплее 2.  на
Саша Вероника Соня Борис четыре часа раньше, на четыре часа позднее / позже 3.  на пять
лет младше, на пять лет старше 4.  на двадцать шесть градусов
собирается на дачу + +
теплее, на двадцать шесть градусов холоднее 5. на тридцать один
обожает прогулки зимой + градус теплее, на тридцать один градус холоднее 6. на тринадцать
лет младше, на тринадцать лет старше 7.  на сто тридцать пять
слышал прогноз погоды
+ километров ближе, на сто тридцать пять километров дальше 8. на
на выходные
двести сорок тысяч больше, на двести сорок тысяч меньше
был в отпуске в январе + cv. 12
не любит выходить
+ Москва +14…+16
зимой на улицу
хочет идти в  лес за Санкт-Петербург +17..+19
+
грибами
cv. 2 1. на улице 2. по городу 3. градусов 4. за грибами 5. идёт Екатеринбург +17..+19
6. на улицу 7. по лужам 8. на 9. за дождём 10. градус
cv. 3 Пермь 20°C
холодный холодно холоднее
морозный морозно морознее Сочи +21..+26°C
жаркий жарко жарче
ветренный ветренно ветреннее Омск +10..+12°C
пасмурный пасмурно пасмурнее
прекрасный прекрасно прекраснее Архангельск -5..+2°C
приятный приятно приятнее
Владивосток около 0°C
солнечный солнечно солнечнее
плохой плохо хуже

Audio 18_06 Завтра в  Москве ожидается пасмурная погода,
простой просто проще
возможен небольшой дождь. Температура воздуха +14..+16°C.
густой густо гуще
В  Санкт-Петербурге, по прогнозам, завтра будет облачно, без
громкий громко громче осадков. Температура воздуха +17..+19°C.
cv. 4 1. На улице холоднее, чем дома. 2.  Москва ближе, чем В  Екатеринбурге будет пасмурно, ожидаются дожди с  грозами,
Владивосток. / Москва ближе Владивостока. 3. В Африке жарче, температура +17..+19°C.
чем в Арктике. 4. Говорить на русском сложнее, чем на чешском.
В Перми будет солнечная погода без осадков, тепло, температура
5. Зимой на улице чище, чем весной. 6. Солнце светит ярче, чем
воздуха достигнет 20°C.
месяц. / Солнце светит ярче месяца. 7. Дожди в Чехии идут чаще,
чем в России. 8. Они живут беднее, чем мы. / Они живут беднее В Сочи завтра будет тепло и ясно. Температура воздуха +21..+26°C.
нас. 9. Папа приедет позднее / позже, чем мама. / Папа приедет В  Омске ожидается гроза, ночью возможен град. Температура
позднее мамы. 10. Летом гроз больше, чем зимой. воздуха +10..+12°C.
cv. 5 1. громче всего 2.  больше всего 3.  интереснее всего В  Архангельске ожидается пасмурная погода, возможен снег.
4.  важнее всего 5.  больше всего 6.  теплее всего 7.  чаще всего Температура воздуха будет колебаться от –5°C морóза до 2°C
8. удобнее всего 9. меньше всего 10. проще всего теплá.
cv. 6 1. твои машины 2. ваши прогнозы 3. их прогулки 4. мои На востоке страны, во Владивостоке, ожидается снегопад
дачи 5. их телефоны 6. наши слова 7. ваши билеты 8. мои тетради и сильный ветер, будет пасмурно, температура около 0°C.
9. твои жизни 10. их дети cv. 14 1. Какую погоду обещают на завтра? 2. В выходные будет
cv. 7 1. нашим прогнозам 2. своих вещей 3. твоими коллегами холоднее, чем сегодня. 3. Вчера он не выходил на улицу, потому
4.  нашими собаками 5.  ваши слова 6.  своими гостями 7.  мои что было пасмурно и  весь день шёл дождь. 4.  На следующей
сапоги 8. нашим местам 9. их условия 10. твоих планах 11. моими неделе обещают хорошую погоду, мы собираемся идти в  лес за
родителями 12. своим родственникам грибами. 5.  На всякий случай я  возьму зонтик, погода очень
cv. 9 1. Чтобы поехать за границу, тебе надо/нужно/необходимо непредсказуемая. 6. Хорошо, что погода наладилась. 7. В тёплых
купить билет на самолёт. 2.  Чтобы похудеть, тебе надо/нужно/ краях я чувствую себя лучше. 8. В России зимой намного холоднее,
необходимо соблюдать диету. 3. Чтобы добраться на вокзал, тебе чем в Чехии. 9. Чтобы не болеть осенью, надо теплее одеваться!
надо/нужно/необходимо повернуть налево. 4. Чтобы поговорить 10. Мы часто ездим зимой на дачу, чтобы наслаждаться зимним
с другом, тебе надо/нужно/необходимо позвонить ему. 5. Чтобы пейзажем. 11.  Мама надела сыну тёплую шапку, чтобы он не
забронировать гостиницу, вам надо/нужно/необходимо заболел. 12. Я каждое утро слушаю новости, чтобы узнать, какая
позвонить туда или написать e-mail. 6. Чтобы хорошо отдохнуть будет погода. 13. В Праге вчера было на один градус теплее, чем
вечером, вам надо/нужно/необходимо сходить в кино. 7. Чтобы в Брно. 14.  В Италии теплее, чем в Норвегии?
купить костюм, вам надо/нужно/необходимо посетить магазин  O KOM JE ŘEČ? Tento zimní kouzelník s dlouhým bílým plnovou-
одежды. 8. Чтобы прийти на встречу вовремя, вам надо/нужно/ sem je skutečný pán lesa. Každý den se stará o to, aby v jeho lesu ne-
необходимо выходить из дома в три часа. zmrzl jediný strom ani keřík. Známe ho z příběhu dvou sester – laskavé
cv. 10 1. чтобы он не простудился 2.  чтобы не промокнуть a milé pomohl provdat se, zato línou a nevychovanou potrestal.
3.  чтобы одеться 4.  чтобы его жена пошла 5.  чтобы позвать 
(Mrazík)

Lekce 18 | 227
19
В офисе
V kanceláři

V 19. lekci se naučíte říkat a odpovídat na otázku


„Kolik je hodin?“, osvojíte si vyjádření dovolení
a zákazu v ruštině a dozvíte se, jak je to v ruštině
s  tzv. (ne)přechylováním u  označení různých po-
volání. Pro zájemce jsme rovněž připravili dopl-
ňující slovní zásobu na téma kancelářské potřeby
a vybavení kanceláře. Máme před sebou předpo-
slední lekci, tak pojďme na ni J!

Víte, že…
… pokud v Rusku svátek připadá na sobotu nebo neděli, přesouvá se volno na první pracovní den po víkendu?
Počet tzv. dnů pracovního klidu se v Rusku mění rok od roku, a ačkoli je v Rusku jen 8 státních svátků, volných
dnů je mnohem více – například i díky tzv. novoročním svátkům (Новогóдние каникулы). Tyto svátky předsta-
vují nejdelší nepracovní periodu, kdy se od 1. ledna nepracuje cca 8–10 dnů. Další dny pracovního klidu pak
rovněž určuje vláda.

228 | Lekce 19
ДИАЛОГИ / DIALOGY

1. Audio 19_01

 Здравствуйте, Ирина Алексеевна! Я менеджер Dobrý den, Irino Alexejevno! Já jsem


по подбору персонала, меня зовут Ольга personální manažerka, jmenuji se Olga
Владимировна. С сегодняшнего дня вы работаете Vladimirovna. Ode dneška v naší bance
кассиром в нашем банке, и для начала я проведу вас pracujete jako pokladní a pro začátek
по банку и ознакомлю с внутренними правилами vás provedu po bance a seznámím vás
и предписаниями. s vnitřními pravidly a předpisy.
 Добрый день, очень приятно. Я готова, мы можем Dobrý den, těší mě. Jsem připravena,
начинать. můžeme začít.
 Отлично! Рабочий день у нас начинается в восемь Výborně! Pracovní den u nás začíná v osm
часов утра и заканчивается в пять часов вечера. hodin ráno a končí v pět hodin večer.
Перерыв на обед – один час, с половины первого до Přestávka na oběd je hodinová, od půl jedné
полвторого. do půl druhé.
 Можно уточнить, перерыв на обед для всех Můžete mi upřesnit – přestávka na oběd je
сотрудников в одно время? pro všechny zaměstnance ve stejnou dobu?
 Нет, у разных отделов обед в разное время, Ne, různá oddělení mají oběd v jinou
и время обеда менять нельзя … Каждый день без dobu, čas oběda nelze měnit… Každý
пятнадцати девять у нас планёрка, а ровно в девять den ve tři čtvrtě na devět máme krátkou
часов банк открывается для посетителей. Поэтому, poradu, a přesně v devět hodin se banka
пожалуйста, уже без пяти минут девять будьте otevírá návštěvníkům. Proto buďte, prosím,
готовы для работы с клиентами. připravena na práci s klienty už za pět devět.
 Можно повторить, когда бывает планёрка? Můžete mi zopakovat, kdy bývá porada?
Я записываю… Zapisuji si…
 Да, конечно. Ежедневное совещание проходит в 8:45 Ano, ovšem. Každodenní porada se koná
(восемь сорок пять), а в 8:55 (восемь пятьдесят v 8:45, a v 8:55 musíte být za přepážkou.
пять) вы должны быть у окошка.
 Понятно. Rozumím.
 Тогда продолжим. Вам ни в коем случае нельзя V tom případě pokračujeme. V žádném
уходить с работы с дéньгaми из кассы. Каждый případě nesmíte z práce odcházet s penězi
день вы должны сдавать все деньги в бухгатерию. z pokladny. Každý den musíte odevzdávat
Главный бухгалтер лично это проверяет, она очень peníze do účtárny. Hlavní účetní tohle
ответственный работник. Кстати, к ней можно osobně prověřuje, ona je velmi zodpovědný
всегда обратиться за помощью. pracovník. Mimochodem, vždycky se na ni
můžete obrátit pro pomoc.
 Прекрасно, а можно мне с ней познакомиться? Fajn, a můžete mě s ní seznámit?
 Конечно, можно: вам часто придётся с ней Ovšem, mohu – budete s ní muset často
общаться. У вас есть ещё вопросы? komunikovat. Máte ještě dotazy?
 Да, у меня вопрос по поводу дресс-кода. Можно Ano, mám otázku ohledně oblečení. Můžu
ходить на работу в джинсах? v práci chodit v džínách?
 Нет, к сожалению, нельзя. Все сотрудники банка Ne, bohužel, nemůžete. Všichni zaměstnanci
обязаны носить на работе деловой костюм… Так, banky jsou povinni v práci nosit pracovní
а который сейчас час? Уже двадцать минут девятого, oděv… Tak, a kolik je teď hodin? Už je za
нам надо торопиться… deset půl deváté, musíme si pospíšit…

Lekce 19 | 229
2. Audio 19_02

 Ну что за день! С утра ксерокс не работал, теперь No co je to za den! Od rána nefungovala
вот принтер сломался! kopírka, a teď se porouchala tiskárna!
 Ничего удивительного! В нашем офисе всегда что- Nic zvláštního! V naší kanceláři se vždy něco
то ломается в самое неподходящее время. Копир porouchá v tu nejnevhodnější dobu. Kopírka
и на прошлой неделе не работал, мы все бегали nefungovala ani minulý týden, všichni jsme
в соседний отдел, чтобы скопировать бумаги… b