Вы находитесь на странице: 1из 232

КозеИа Во220пе Со51а, СЫага в Ь е ш , Мот'са Рт'ап^от'

СОМТАТТО
С о г з о 6\о р е г Б ^ г а т ' е п

и у е и о 1 П 1 е г т е с 1 ю [ В 1 ] М а п и а 1 е + Е з е г а п " С О М С О А У О Ю
Рип(а Ра1сопе

4 ^ СагПаг!
3. Р1е1го «н/г.-%с ^^ СароСагЬопага
ЗатДШюсо ^>и1ав
о „л

{•^..•' •
Саро БрагЦуеШо
СароТеи1ас1а

,1зо1е, Саро 3.7110 Ыегтопл; ^-^-^ ^^^ч О о ^ ^ А з р г о т о Ш е

Едас11 . » ^1едд10 Са1аЬпа

Тгарап! 1979 меЬ


^о-^^ 1287 Саро ЗраЛ.уепЮ
Л
М

СароУНЬео
^ас1оп\ »Ш7 3^ .

5 I с I I I А _Са1ап1а
О
1Го
Са11ап155е«а о
^ге1 Са1ап1а
РмпаА"

/—
СУ

с116е1а V
Рап1е11ег1а Саро Раззего

Г а п е о

1зо1е МА1ТА
МаНеа
1зо1е Р е 1 а д 1 е 50 100 150

- I ятпрНичя
М . Р 1 * а п 1 о т * , С . С И е г г ! , К . В о г г о п е С о $ 1 а

Соп1аИо
С о г 5 0 с11 Н а И а п о р е г з ^ г а т ' е п

Ь 0 Е 8 С Н Е К Е В 1 Т 0 К Е
9 •

. с ;

О а с 1 о у е у 1 е т ' ? р а д . 2

Тетте^иплот 1е5 $1со 6гатта(1са Ргопипаа е СиНига

• рге5еп1аг51 е раКаге • ттрагаге ипа Ипдиа • рге5еп1е, ра55а1о рго551то,


оКодгаЛа
• а5реШ с1е11а У11а
С11 56 51гап1ега:
1трег (еПо^ • с)1У1510пе 5111аЫса е с1е11а сиНига
• 51и(Лаге Г^аИапо 1п - 1е раго1е с1еИа • ргопош! п й е 5 5 1 У 1 , сИгеИт е 1П(^1геи1'^ • ассето с]1 раго1а ИаИапа
На На дгатта11са • дгирро пот1па1е: ассогао 1га ) ассеп1о дга11со • дИ 11аИат'

• п!1еиеге {сопдгипгюпе. поте е аддеШуо*^


аг11со1о, [рш) а1Ге$*его
5и1Гарргеп(11теп1о де51пеп2а, аизШагё) • ргеро512ют 5етрИс1 е аг11со1а1е'^ • ет1дгаге
с11 ипа Ипдиа - 1а с о т и п 1 с а г 1 0 п е 1п ) ргер051210П11оса11Уе^ ) 5одд10гт с11
га те га
51 с1а55е {СЬе соза уио[ • ра55а1о рго251то: 51иЬ1о е 1ауого

• пНеиеге 5и11а ёке...?) - БсеНа а и 5 1 И а п соп уегЫ с о т е а11'е51его


дгатта11са 11а11апа
• 15спуег51 а ип согзо: Ипке, сИт^пшге [ё ^'пИо/ Ьа Ь'пНо)
• 1аге11 зидИ
рип1о бига1а, созХо, е соп 1 уегЫ тос1аИ (Ьо с^оV^^о
агдотепИ аИоддю 1егюпе, ргепдеге / зопо доVи^о Югпаге)
дгатта11са11 согзо ^п^еп5^V0. ) ра[11С1р1 1ггедо1ап
ра55а11

асдт5111 зсабепга • ттрег^еио: Ьгте е (ип210П1^

• сЫес1еге • раКаге 5ё: ) соппеШут'^:та. регсЬё, со$}. зе.


1пЬгта21оп1 5и ип - ди511 е аЫЫбтт: теп1ге, зксоте
С0Г50 с!1 Ипдиа ве1е51о апёаге а
:) сартге дИ аппипст а1 1еа1го
\ладд1а1оп - рГО^е5510П1

• вареге V5. сопозсеге

^^^^^ВЙМ'

0
И а Н а т с е 1 е Ь п п е 1 т о п с 1 о р а д . 1 8

С Н е с о з а ё з и с с е з з о ? р а д . 2 0

Риплот 1е $$1со Сгатта (1са Ргопипаа е СиКига

• сар1ге/гассоп1аге • 1а сгопаса: ^псШеШе, {ги((а. • орро51210пе р а 5 5 а 1 о р г о 5 5 1 т о оКодга^а


• 1т21а11уе рег 1а
Ъ«1 сИ сгопаса (иг!о. аггез1о, 1атропаге, е ттрег^еПо • 1п1опа21оп1 сНе 1и1е1а с1е1 с11п»1
• гассоп1аге ^аШ ^пге ) е
1трег(еПо рго551то
ра55а1о е з р п т о п о 51а11 с^едИ аш'таИ
ра 55311 • беъстеге ипа регзопа: соп 1 уегЫ {Vо^еVО
тос1а11 с1'ап1то • (11{еза е
• с1е5спуеге регзопе - аЬЫдИатеп^о е азреНо'^ сотргаге ипа Ью пиоVа • а с с е п ^ о с11 р а г о 1 а рго1е210пе йет
• езрптеге - рег50паИ1а: диаИ1а е с11^е№' та...) 1п ^ г а з е с1Пас11П1
5еп11теп11 е 51а11 (сотргепз^Vо, депегозо, • 1гара55а1о рго551"то • еп^аз] • Ге5рге5510пе йет
с1'атто р}дго. ]беаЬз1а) • ргопоте сг. зе Нет', с/ (^еV^
с/ ) а с с е п 1 о с11 зеп11теп11
Ф езрптеге 5ет1теп11'ес1 ргоVаге епипс1а1о

ет0210П1: т/ (а раига, зопо • Ьгта ра551уа


аггаЬЫа(о, т/ теПе аНедпа (г1сопо5С1теп1о)

3 51сиге2га: роЬ'ла, сагаЫт'еп, ) 51аге + дегипс)]о УЗ. з1агерег


ротр1еп, V^д^Ь игЬат', :> аууегЫ -теп1е
1п

диагсЛа б1 Нпата {(еп1атеп1е, 1асйтеп1е)


э те1аЬге соп апттаН: ) ргеро51"210П1 \га,
1етрогаИ'^:

догт1ге соте ип дЫго, ёа. рег, ёие т)пиН 1а, а


еззеге ип резсе [йог б'асдиа ) соппеи1'У1; }п1ап1о,
о те^аЬге рег е5рптеге 1ииаш, рои апсЬе
5еп11теп11: зопо а1 зеПто
С1'е1о!

• е г

6 1 3 1 1 0 е ( 1 1 п 1 о г п 1 р а д . 3 6
\сиНига

1ге ш
©
Теш! е ^иплот

• раКаге с1еие
1 о У 0 г г е 1 а п с 1 а г е

1е551СО
• апваге а
5 р о г 1 е а111\л1а:
ш 5 а г с 1 е д п

СгаттаИса


а ,

соп(^12юпа1е
т а .

рге5еп1е: 1огте е
Ргопипаа е

ог1одга^а
СиКига
р а д .

($агс1едпа,
3 8

сауаИо, аггатркаХа зи
• 15о1е

уасапге ^ип21от • раг11гето\ъ.


госаа
Е1Ьа, Е о И е ) е

• 5рог1е аи1У11а • 1трега11'уо^ [Ю, V0^, 1еО рагНгетто топ1адпе с1'иаИа

аЦ'апа арег(д
• ста,
1а т о п ^ а д п а :
• 11 р г о п о т е пе: (Сгап Рага^15о,

гизсеНо, зепНего,
• 1п1опа21от:

• Незспуеге ипа Но ассе1:1аге о Рагсо Ма210па1е


дЫасааю
- уа1оге раг1Н1У0 (пе /е№'

1оса111а 1ип511са дие) пЧпигаге ип с1 'АЬги22о)


• ^аге (^е11е 1ро1е51
• 5р1адд}а,
\ т а г е : Ьа/'а,
- пргеза (Л сН
сотр1етеп11 соп соп51дИо ]121'опа11
зсодИ. роПо
• 1е51е 1гас а

• баге соп51д11 е + (На зспПо


поте/ргоро51210пе ) <5с> / <5С1> е Ре г г а д 0510

езрптеге ор1П10п1
• а1\а /
1 У111адд11ип511а:
ип ИЬго та поп пе раг1а та!) <С> / <СС> <С |1>'^ -) 1иодН1 ее! е Ж ^ С !

:у сар1ге 1е р г е у 1 5 1 о т
Ьазза 5\адюпе, р1пе!а, - а пе У5. ) р1ига1е с^ет пот1 с111'п1еге55е

с1еиетро
1епва • Гаддеи1У0 е ргопоте 1П -со 1-до си11ига1е-1ип511со

:)сар1ге ип по1121апо
• с11"т1пи11 1п \ -шо,
с11то51га11УО диеИо ) <ди>, <сди> /
с1е1иа !Лсо -еПо {[осаИпо, сазеПа) 3 ^и1иго У 5 . сопс]1210па1е <си>
:)сар1ге и п соп1гаио 61 • -аЬНе -1'Ы1е
аддеП1\ 1'п /
:) 1 е Ь г т е (^е1ГаддеП1У0 ЬеИо
У1адд10
ипФ'тепНсаЬНе) о ргер051210П1 зетрИс! е

) раг1аге с1е11етро
агИсоЫе^^

а1то51епсо; 1етрога1е, ) ап2}, ^пVесе


соппеИ1У1: с/;,

пиуо1о5о. гт'дИогатепХо рШ1о51о сЬе


:) 111га1^со;соёа, сог5]а,
сазеИо, Ьто
) те221 с^^ ^ г а з р о г ^ о ^

3 аНега!! 1п -ашо, -опе


Иетраса'о. отопе)
-) с11
рге11551 педа210пе: ш-,

<И$: (шиШе, 5-

сИзопезХо, здопНо)

1)ога1ег си1!ига
1 е { е з И у Н а Н а И а п е р а д . 5 4

1 1 т а 6 а \ и з а а ш о ! о а а , 5 6

Тет1 е ^иплот 1е551С0 Сгатша^са Ргопипаа е СиИига

• раг1аге с111етро • с11Уег11теп11: сопсеПо. • сотрага11 'уо с11 т а д д 1 0 г а п 2 а е ог1одга^а • са1с1о е зрохХ
ИЬего е с11Уе111теп11 то51га, Н(аге т1погап2а: • сопуегзаге: • 1а И п д и а с1е1

• с1е5спуеге е раг1аге > С1пета со1оппае ^1т:


- гедо1ап'^ 1п1опа210пе е д10Уат

зопога. ашпсеп1е. Шт - [т^дНоге!реддюге,


1ггедо1ап зедпаИ с^15С0Г51У1 • 11 т о п ( ^ о йет

[АИога?. Ма ёаН.
с11 з р е П а с о И

с!'а л опе таддюге! т1поге, д10Уат:

АЫ ЕЬО
• р а г 1 а г е с^^ диз^т

тиз1са11 • 1а И п д и а с1е1' д 1 0 У а т :
зирепоге/ /епоге) /п - 1 е т р о ИЬего

• сопУ1псеге $иаЬе11о, саггаХе, Лдо - вЦ сЬе р е г зесопс1о 1егт1пе сопзопап11 - тиз1са

с11 р а г а д о п е с1орр1е^ о I д10Уап1 е 1 тес11а


• ассог(^а^з^ • раго1е (
^ ^ опд1пе

• езрптеге ассогс1о е 51гап1ега: е-таИ, ) зирег1а11У0 ге1а11У0 е аззо1и1о о 1д10Уап1 е дИ

ЖзассогЬо 1еепадег, $епа1 • ргопош! сотЫпаИ (1^ е 2^ 5 М 5

регзопа 51пдо1аге)
• с11'5си1еге з и 1 т о с 1 о ^ дИ 5 М 5

с11 с11'уегг1гз1 с1е1' ) -Не,


а д д е Ш у ! 1п - а / е ,
5 ассогао с1е1 раг11С1р1"о разза^о

д10Уап1 -050 {тоПа1е. 51дпоп1е, соп 1 ргопот!^

раигозо) • ргопотт ге1а11У1: сЬе, сЫ


:
> пот11п -епа, -Гесэ
-) ра5за1о ргозз1то, ттрег^еПо,

[Ыггепа. \/)6ео1еса) 1гара55а1о рго551то'^

3 ргеро512юп1 уегЬаИ ф, (Н, а:


VодЬ'оф, сегсо а с//, г ; е 5 с о

о соппеШу!: 51.. 51а /сЬе, пё...пё

иога1ег сиПига
I I р о р о 1 о с 1 е 1 1 а п о 1 ( е р а д . 7 2

I V Я и а И г о
©
Теп11 е ^иплот

• раг1агЁ
С

(11
о т е

1е5$1С0


Н а

те511еп
$ а р и 1 о

е рго(е5510п1
с11 я и е $ 1 о 1 а у о г о ?

бгаттаИса

• ргопот! ге1а11У1: сНе, сш, сЫ


Ргопипаа е

ог^одгаЛа
СиПига


р а д .

11 с о И о д ш о
7 4

(^1

1ауого • пот1 адеп11У11п -;5/а. -!оге, -аю, -/еге ) ргопот! ге1а11У1: Н11а циа1е, Ц • 1п1опа210пе: 1ауого

• 5051епеге ип (та5сЫ1е е !етт1П11е): дюсаШе, 1е циаН 0Г(11П1 е • Ь а т Ы т е

соНодшо Ноп51а, дюгпа1аю, {п^егггч'еге • ргопош! сотЫпаИ (3^ регвопа) псЫе51е 1ауого

с11 1ауого • аппипс! с111ауого: ге!пЬилопе. ) ргопотт (]1геи1,1пс11геи1, ) 5иот [\]1[К\. • 11а11ат е

• 5спуеге ипа аиХотитН, соп1гаПо сотЫпа!!'^ аН IадН^ 1еспо1од1а

1еПега 6\ • 1ауого е регзопаИга: ) ргопотт ^а\^^. 1е -у <{\> I <дИ> / • НаИап! е

рге5еп1а210пе - аддеМ1У1 с И е с 1 е 5 с п у о п о 1а • дегипс11о: 1 е т р о г а 1 е , саи5а1е, <Ие>''


<д11е> / 1ауого

• езрптеге рег50паИ1а [ргеазо, ]'псарасе, сопсе551УО [риг сопозсепво) ) зыот [^1] / [ п ] : > 1а р а и з а са^ё

зетрИа ргерага1о) • сопдтипИуо ргезеп^е с11 еззеге. 5одпо/зопо ) 51ис1еп11 е

ор1П1от - пот\п -На [Незз^ЫШа, тапиаШа, аVеге рег езрптеге ортшоп!, ) <п> / <дп> 1ауого

• с1аге соп51д11 ргокззюпаШа) тпсеПена, (]е51{1еп: сгвво сНе, т! 51ад1опа1е

) пот11п -На. -епа, -ата /-ета зетЬга сНе. зрего сНе


[сЫагена, аггодата) ) 1трега11У0 [1и, 1е1) соп ргопотт^

Ф 1е 1 е П е г е Ь г т а И : ) ргеро5121от уегЬаИ (И, а: сЫеёеге


- зедпаИ с11 а р е г 1 и г а е сН1и5ига д), п'тапеге а
[ЗреПаЬНе, СогсИаН за1и11) ) соппе111У1': зксоте, апсЬе зе,
- е5рге551от (1е11е 1 е П е г е Ь г т а И регсНё, теп1ге, рокЬё, диапёо
[соп пУептеп1о, 1'п аНеза)
) иШю: зсЬегто, ХазНега, р1П1а1псе,
(а Шопе

1 ' е с о п о т 1 а Н а И а п а р а д . 9 2
\

М а т т а т 1 а ! р а д . 9 4

Тепи' е ^иплот 1е551со бгатта^са Ргопипаа е СиНига

• гаррог11 с о п дИ • потт 1п -лопе е -теп1о • сопд1ип11УО ргезеп1е: ог1одга^а • 11 сагаИеге с1ед11

а11п:^ат1д11а, {рагХес}раг1опе. - уегЫ гедо1ап е 1ггедо1ап: Vа(^а, НаИат

[ип1юпатеп1о)
• 1п1опа21опе

У1С1т с11 с а з а , (асс1а, \/епда, VодН'а, розза, зНа, беЬЬа, е1п1епе210П1:


• (епотепо

5еГУ121 50С1а|1 ) п о т ! 1п -ета, зиШззо езса иГГа! "^ат1д11а 1ипда"

• ш] е У1г1й с1ед11 гего [соп\ппгюпе, -со51гиг1опе + 1пЯпПо соп зоддеПт РессаШ • НаИап! е

ИаИат 1тредпо) идиа!!: зрего сНиза'геУЗ. зрего сНе 1и Согаддю! 5о11(1апе1а

• 1атеп1аг51 о аддеП! ш •ап1е. -ЬНе, езса • гарроП! соп 1

-^V0 [тапд}аЬНе,
) гас]с1орр1атеп1о
• зспуеге ипа •) 1пс11са11У0 р г е 5 е п 1 е . разза^о ргоззшо е рагеп11

1еПега с11 ]псогадд)апХе, сопд1ип11УО ргезеп1е^


31п1аП1С0
• гиоИ тазсЫИ е

1атеп1е1а евисаНVо) • ргопот! сотЫпа11 (з1п1ез1) ^етт1пи1

• 5р1едаге [е • ргоуегЫ: сЬИгорро о ргопот! с11ге«1,1П(11геи1, с о т Ы п а И , пе, ) тодИе е тап1о

ргорг1е гад1от, Vио(е пиНа з!ппде п11езз1'у1'^ ) 11а11ап1

с111еп(1егз1 • 1еиега6\а • адде111у1 е ргопот! шс1е^тЧ1: акипоЦ, " т а т т о т "

• езрптеге (езргеззют Ъ г т а И е пеззипо / теп{е, тоНо/а/Не, одт',


ор1топ1 регзопаИ рег 1атеп1аг51): 5/еГе диакНе. одпипо, диаЫаз!
• раг1дге (1е1 ргедаН 6), Н зоПозспио. ) уегЬ11трег50паИ: Ызодпа, оссогге. с/

сагаНеге 1паИеза (И Vио^е


па210па1е о а1сип1 изт т е Ы о п с ! : 3 уегЫ сЬе геддопо 1е ргероз121'оп1 сН, а,
апёаге рог1о, Ьиззаге
/л 1П [Нбагз! ргоVаге а. )тредпагз11'п
с//,

аНа рогХа. ип ро51о ш ) циакоза!пкпХе сН 1ва: диакоза сН


р п т а Н1а ]п1егез5ап1е, диакоза ёа (аге)
3 уегЫ ргопоттпаИ > соппеШу! апсЬе зе +
сопсе551У1:

1(]1ота11С1: саVаг5е^а. зеЬЬепе, попоз\ап1е. ЬепсЬё


1пс11са11У0,

кедагзепе, 1агсе1а, + сопд1ип11УО. риг+ дегипс)10

ргепбег5е1а, апёагзепе

1 а ^ а т 1 д 1 1 а с 1 е 1 X X I $ е с о 1 о р а д . 1 1 2
\сиша

с^п^ие V
сот'ё ^Мо циеЛо ЬЪго
II уо1ите с1е1 с о г з о ё агг1со1а1о ш 6 ит^а с!1с(а№*сЬе, 5ис1с11У1'5е

1П б 5 е 2 1 о т ' (Регсот1пс1аге, Регсар1ге, 1е551Со. С г а т т а 1 к а ,

Ргопипс1а, Ргос1и210пе ИЬега).

О д п 1 ип11а 51 а р г е соп ипа (1едИ о Ы е Й 1 У 1 (11с1аШа.

: ргезеп1а210пе с 1 е 1 1 е т 1 с1е1Гип11а е сЛ а к и п е

раго1е сИ1'ауе.

Рег сар1ге: а з с о Ш е 1еииге рег 1а с о т р г е п з 1 0 п е ога1е е

зсгпПа.

М е 1 Ьох С о п ! г о п 1 о 1га с и Н и г е зопо ргоро51е йеНе пйе551оп1

зиИа сиНыга й а И а п а аНгауегзо ип рага11е1о соп Н ргорпо

Раезе.

1е5Ясо: аП1У11а с!1 п п 1 о г 2 о , тетоп22а21опе е атрИатеп1о

йе11е551со сНе пдиагс^а 1 1 е т 1 ' с1е1Гип11а.

Сгагптаг^г^: регсогзт с11 п^1е531'опе ес1 езегс121 з и И е з1ги11иге

дгатта11саИ 1псоп1га1е пет ( е з ^ ! .

Ргопипаа: езегаг! зи1Г1п1опа210пе, 1а Ь п е И с а е Гог1одга^а.

Ргос!иг10пе И Ь е г з : аи1У11а огаИ е 5сг1«е рег пи11Иг2аге1П тос1о

И Ь е г о е сгеа11'уо с16 с Ь е 31 ё 1 т р а г а 1 о пе1Гит1а.

О д т ит1а $1 сН1'ис)е с о п ип Оо551ег с и 1 ! и г а с И е аррго1оп(115се

с о п ^ез^! е 1'ттад1т' ипо с1е11ет1 с1е1ГипИа.

1 Л

V I 561
о
МеНа 5 е 2 1 о п е 51га1ед1е реп'трагаге 51 1гоуапо с1е11е 5сНес1е

рег п И е П е г е $и с о т е т1д11огаге 1а р г о р 1 а сарасНа с!! раКаге,

1еддеге, з с п у е г е , а т р И а г е 11 у о с а Ь о 1 а п о е ыБаге 11 с ] 1 2 1 о п а п о .

ртг=1 -^|В^

щ|51п1е51 дгатта1ка1е
е

[^ск^рроNОМША^Е

1а 51п1е51 д г а т т а И с а ! ? сопИепе 1е 51гиПиге 11пди1511с11е

рге5еп1а1е пеНе ипПа (^1 Соп1аНо 1 е Соп1аПо 2А.

р а д . 2 р а д . 1 4 6

р а д . 1 0

Ф р а д . 1 5 8

5 1 г а 1 е д 1 е р е г 1 т р а г а г е
р а д .

р а д .
2 0

5 2
Ф
к о п е
р а д . 1 6 9

Рип2ют у Е5еГС121 С|1

5 1 п 1 е $ 1 ' д г а т т а 1 | с а 1 е р а д . 5 1 4 ИпдшзИсНе е5рап510пе

А «еп210пе К1тапс1о аИа

А р р е п ( 1 1 с 1 5 3 4
р а д - 5е210пе е5егс1Л

К1ра550

С Н 1 а \ р а д . 5 3 9
Ф
1п диезШ ипйа сопозсг г Шаг сотрадпг
Лг согзо е/аг И риШо зи диеНо
^ ске дга заг (1е1Г11а1га е с1е1Гг1а1гапо.

СЬе сока сопо$С1 |1е111(аПа? М и 5 1 с а

А г 1 е

Ь 1 П 0 5 1

ЬеПега*ига

С|Па/Мопитепи

1п|||са Лие а к р е Ш Л е Ш г а Н а с Ь е 11 р 1 а с с 1 о п о т о К о

е Л и е с Н е п о п 11 р1асс10П0.

2 с1ие
Оа с1оуе У1еп1

С о п о $ с е г $ 1

V А$со1(а 1е 1 П ( е г у | $ 1 е а 1ге гадахх! с И е $(и|11апо 1п И а П а е с о т р 1 е 1 а 1а 1 а Ь е 1 1 а .

Раезе с1'оп§1пе

с1а ^ и а п ^ о

1етро ё т 1^а1|а

регсНё

сЬе С05а 1е/§1|

р|асе

сЬе со$а поп

1е/^11 р1асе

К1а$со1(а 1е 1 п ( е г У 1 $ 1 е е 5 с п у | 1е Л о ш а п Л е Г а И е ад11 $(и|1епЫ.

^ 1п с о р р 1 а . 1 п 1 е т 5 1 а 111ио с о ш р а д п о икапЛо 1е Л о т а п Л е сЬе

Ьа! $сг1ио.

Рге$еп(а а11а с 1 а $ $ е П с о т р а д п о сНе На! т 1 е т $ ( а 1 о .


б Н Н а Н а т а И ' е х ^ е г о

| Э 1 е д д |Г а Ш с о Ю е хседН 1а г « р о $ 1 а с о г г е Н а .

А Ы В А К Е А V I V Б К Б А Ь Ь ' Е З Т Е К О ?

Пп 1Ш1апо зи Ьте УОггеЪЪе раг^1ге...

Ъ
' е т 1 ё г а 2 ю п е . П п Г е п о т е -
зе, т а 1а т а д а о г р а г ^ е з о п о 1ауогаЬ1уе ( 2 5 , 7 % ) , о р р и г е
п о а п и с о е , а ! Ь е т р о

ш1
1еёа1;е а 1 1 а у о г о : 1 р а е з ! з1.га- р е г с Ь ё з р ш и с1а11а сиг1оз11л
з Ь е з з о , с о з Ь г л п е
п1ег1 з е т Ъ г а п о оГГгхге т а ^ - ( 2 2 , 9 % ) . П 1 4 , 2 % Ь а шсИсаЬо

шоЫуа2юпе У1Уас1Ьа
то11;о р ш с И Я и з о сИ д и а п Ь о з !
ё1ог1 о р р о г Ь и Ш Ь а е Ш 1 а с о т е 1а

р е п з 1 , а п с Ь е п е 1 п о з Ь г о р а е з е .
си1Ьига1е е 11 1 3 , 1 % 1е т а ^ ё ^ о -

е1Шёгап1:1 1 1
ш х ^ И о г е о г ё а ш 2 2 а 2 ю п е п е !
П п Ь е т р о ,аИаш
з е г у 1 2 1 , п е !1 г а з р о г 1 1 е п е П е г1 о р р о г Ь и ш Ъ а р е г 1 П ^ И . А

р а г Ы у а п о у е г з о 1а О е г т а ш а ,
д и е з Ь е з е ^ о п о а Н г е р о з з 1 Ы -
1 п Г г а з Ь г и и и г е .
Г А и з 1 ^ г а и а , ё И З ^ а Ы П ш и .
ИЬа (11 П з р о з г ^ а : 1а т а ё ё 1 о г е
С о п 1 г а г 1 а т е п 1 « а ^ И з Ъ е г е о и р !
Е о ^ ?
3 1 с и г е 2 2 а , И с И т а р о И Ч с о

У1Уеге
р ш с о т и ш , 1ЬаИап1 п о п
В о у е у а п п о а 1 п о з Ь п
т х ^ Ь о г е , 11 т ш о г созЬо с1е11а
1 а у о г а п о зо1о п е П е р122ег1е,
с о п п а г ю п а И с Ь е й е с Ш о п о (11
п е 1 п з ^ ^ о г а п и о п е 1 с а т р о
У1^ е и п т а ^ о г е сопЬа!;^)

1;газГепгз1 ш а Н г ! р а е з 1 ? с о п 1а п а Ш г а .
пе11а ш о й а , т а п е ! з е ^ о г !
Е з о р г а и и Ь Ь о , р е г с Ь ё 1о П р а е з е с1оуе 1 1 а и а т
р ш а 1 у е г з 1 . В а 1 1 а П п а п 2 а а11е
Г а п п о ? у х у г е Ъ Ъ е г о р ш у о 1 е п и е п ё 1а
с о з Ь г и г ю т , с1а1 с о т т е г с ю а 1
В а и п ' ш й а ^ п е " Е и г 1 з р е з " , 8 р а ё п а , с Ь е а Я а з с ш а т а ^ -
ё 1 о г п а и з т о , е а(1с11п!,Шга
геаИ2 ;2а1 ,а а Ь Ь г а у е г з о Г е 1 а Ъ о г а - ё 1 о г т е п ! , е 1 с И п ё е п й ,
пе11а ро11Ыса.
г ю п е й е 1 й а Ы с1е1 Ь И ш з ^ е г о 1шргепс11и)г1, а г й з ^ ! е

ёи
М а Г т с 1 а ё 1 п е с 1 е 1 Г " Е и г 1 з р е з "
с1е1Г1пЬегпо, а 1 2 0 0 5 , з о п о а п с Ь е 1пзеёпап1 ;1. О Н о р е -
ш е ^ е ш 1 и с е а п с Ь е и п й а ^ о

и
а и а з ! ^иаг^,^о т Ш о ш ^ЬаНа- г а 1 е 1е с а з а И п ^ Ь е , ш у е с е ,
а П а г т а п Ь е , регс11ё з о п й а ^ -
ш г е з М е п Ы а 1 Г е з 1 ^ г о ( р ш (11 р г е с Ц И ^ о п о 1 а 8у122ега, е со1о-
§10 Ь а г а с с о Н ю й а Ы а п с Ь е з и
и п т Ш о п е сИ ^ а т а ^ И е ) е р ш г о с Ь е 1ауогапо ш р г о р г ю
^ и а п Ы а и ь и а ш у о г г е Ъ Ь е г о
{1е11а т е 1 а с И д и е з и ргоу1епе, Ь а п п о и п а з р ю с а Ь а р г е Г е г е п -


у 1 у е г е а11'ез!,его: з е с о п ( 1 о 1
с о т е с1а з е т р г е , (1а11е г е ^ о ш р е г ё И 61а^1

й а Ы г а с с о 1 Ы 11 3 7 , 8 % а е ё И
т е П Ш о п а И е с1а11е 1зо1е: 1а й ' А т е ш с а . О И з Ш с А е п и з о п о

ЬезЬа.
1 1 а И а ш з а г е Ь Ъ е ргоп^.о а Ь г а -
З ю Ш а ё т с о п 11 17%. II
а и г а Ш й а И ' Х п ^ Ы Н е г г а , т е п -

3 0 % с1е1 п о з Ь п с о п п а г ю п а И
з Г е П г з ! , е 1а р е г с е п ! , и а 1 е з а 1 е
Ьге 1р е п з ю п а и р г е ^ е п з с о п о

у1епе ш у е с е с1а11е г е ё 1 о ш с е п -
п о 1 > е у о 1 т е п Ь е з е з ! с о п з Ш е г а -
1а Г г а п с 1 а . П 2, 2 % й е ^и 1!^-

п о 1 ё 1 о у а п 1 й г а 1 18 е 1 2 4
Ъга11 с1а1 И а ш . 1по11ге, з а г е Ъ Ъ е ГеЬсе сИ
е 11 1 4 % Ногс1.
а п ш ( 5 4 , 1 % ) , зорга1 ,шги) а п й а г е п е 1 с о п 1 1 п е п г « а и Ъ г а -
011 ет1^апи з с е 1 ё о п о з о р г а Ъ -
( 1 1 р 1 о т а Ы е 1 а и г е а и , е 1е р е г -
И а п о е Г 1 , 4 % т д и е И о а Г п с а -
Ь и и о Г Е и г о р а ( 5 7 , 7 % ) , ш
з о п е 1 г а 1 2 5 е 1 3 4 а ш ц по.
р а г и с о 1 а г е 1а О е г т а ш а
( 5 0 , 5 % ) .
( 2 0 % ) , з е ^ 1 ; а й а И ' А г ё е п Ц п а ,
Ь а т а ё ё 1 0 г р а П ; е й е ^ и 1пЪег-
й а И а 8У122ега е д а И а Р г а п с 1 а
у1з1;аЫ У о г г е Ъ Ь е у х у е г е ш
(10,
СВа ип'тДа^пе "ЕиПзрее'
2 % ) .
а 1 Ш р а е з ! р е г с Ь ё ^иез^;^

шагго 2005)
Ь е т о Ы у а г ю ш с Ь е 11 з р т ^ о п о
0^1'гопо
ет1ёгаге
т а ^ о П о р р о г ^ и ш Ь а
а з о п о шоХЬо ( И у е г -

а. рг1пс1ра1теп1е пеПа гЫоггъюп


а. пе
3. с и 1иИап1 аИ'ейГего
Ьа т а § ^ 1 0 Г раПе
^ И З г а и Ш Ш
пе1 5еПог1 ае11е
ае^И
Ь. 1п Сегтап1а
Ьуогапо Ъ.

со51гиг10П1 е ае11а т о а а
с. 1П Зра^па • с. 1п т о к ! 5еиог1 а1Уег51

УоггеЬЬего иа5?ег1г51 а. 1 роугт сЬе Ьаппо 5Ша1а1о


И 5иа иаИа
4.

И Гепотепо
• а.
а1Ге81его аоргаПиПо Ь. 1 а1510ссираи
• Ь. И сепио 1 а1г1§епП е 1тргепаиог1
ае1Гет1ёга2Юпе
Г1 §иагаа зоргаПиПо • с. Ипога

ц и а П г о
4
Оа с1оуе У 1 е т ?

КПедд! И (е$1о е с о т р 1 е ( а 1а 1 а Ь е 1 1 а .

||а11ап1 с Н е У1УОПО ||а1!ап1 с Ь е у о г г е Ь Ь е г о у|уеге

а1Гес1его а1Ге51ега

питего %

Рае$е рге{еп1о

1. риа1 ё 1а ге§1опе с Ь е Ьа ип т а § § 1 0 г питего Л ет1 §гапй?

2. 1п ^иа1е Р а е з е уоггеЬЬего у1уеге ^ие81:е са1е§ог1е ^1 каИап!?

а. АП1811, хшргепсЬШп е тзе^папП '

Ь. СазаИп^Ье е орега!

с. ЗШ^епи

<1. Реп810па1:1

$1дп|||са1о Езетрю Ыо«е


.2

Соп1гоп1о !га сиПиге


Е т 1 § г а г е

С! з о п о т о к е р е г з о п е с1е1 Ш о Расйе
с И е У1УОпо о у о г г е Ь Ь е г о у|уеге
а11'е51:его? Р е г с Ь ё раг1опо?
!п ^ и а I ^ Р а е з ! у а п п о ргеГег1Ы1теп1:е?
С Ь е 1ауого Гаппо?
Т г а I § 1 0 у а п 1 ё с И ^ Т и з а Г а Ы 1 : и с 1 т е с11 Г а г е
1 и п § Ь | 50§§10гп1 \п а\1г\, р е г з ^ и с Л о
о рег 1ауого?

апяие 5
1трагаге ипа Ипдиа з^гатега

К1хроп||| а1 ^ие$^^опа^^о. Ро! с о п Г г о Ш а соп и п с о т р а д п о 1е 1 и е п $ р о $ ( е .

1а. РегсЬё Ьа! аес15о 2Ь. СЬе со8а уио1 сЬге рег Ге За. СЬе 1:1ро сЬ а«1У11а 11 р1асе
1трагаге ГкаИапо? "сопозсеге" ипа Ип§иа Л рш, ^иап(^о зШсЬ ипа
регсЬё У1У0 1П ИаЬа 51гап1ега? Ьп§иа 81:гап1ега?
Ш 0 1 С А Т К Е К15Р05ТЕ 1М ОКиЖЕ 01
рег 1 т х е ! зШсЬ азсокаге
Р К Е Р Е К Е N 2 А (1 Р Е К Е Л Р Ш
рег Шгхзто ШРОКТАМТЕ, 3 РЕК ЕА М Е К О
1е§ёеге

рег 1ауого 1МРОКТАМТЕ) &ге е8егс121 зи11ез81СО


регсЬё т ! р1асе сархге 1е регзопе ^иапс^о Гаге езегсхх! зцЦа
раг1апо §гатта1:1са
аЬго:
сарке 1а Ип^иа 8СГ1«а раг1аге
раНаге соп 1 таёгеИп^иа зсг1уеге
ХЬ.Ь'иаИапо зесопёо 1:е
8сг1уеге а11го:
ё ипа Ип^иа
Гас11е сопозсеге 1е ге§о1е
^гаттаПсаИ ЗЬ.1гпраг1 т е ^ Ь о 1е созе сЬе
аЬЬаз^апга ^хШсПе
сопозсеге т о к ! уосаЬоН азсок!
ШШсИе
1е8§1
СЬе соза 11 з е т Ь г а р1й 2с. С о т е 81 1трага те§Ио уеск
ипа Ип§иа 8ггап1ега,
^{ШсИе с1е1Г11аИапо?
5есоп(1о 1е?
Ы 0 1 С А Т К Е К 1 5 Р 0 5 Т Е 1К ОКОШЕ 01 Зс. 1п сЬззе ргеГег18с1 куогаге
Р К Е Р Е К Е К 2 А (1 Р Е К Е А Р Ю
ё а 8о1о
1с. ОиаЬ зопо §11 оЫеП1у1 сЬе 1МР0КТАКТЕ, 3 РЕК ЕА М Е N О
уоггезП г১1ип§еге соп 1МР0КТАКТЕ} 1П сорр1а
цие51о С0Г50? а §гирр1
зе^иеп^о ип согзо
1Ы1)1СА ТКЕ К15Р05ТЕ Ш ОКВ1КЕ VI
У1Уепс1о 8и1 розГо рег ип соп »:и«а 1а сЬззе
РКЕРЕКЕМ2А {1 РЕК 1А РЮ
1МР0КТАКТЕ, 3 РЕК ЕА МЕМО рег1ос1о
ШРОКТАМТЕ) 1姧епс1о §1огпаИ е пог1г1е
раг1аге соп 11аИап1 <11 8и 1п1:егпе1
аг^отепП {ат111аг1 Гасепёо т о к ! е5егс121 сЬ
1姧еге ЬГСУ! ^езН ^гаттаПса
8сг1уеге ЬГСУ ! те85১1 а8сокапс1о 1а гасЬо е 1а
1е1еУ181опе
8Ш(Ьаге 1а § г а т т а г 1 с а
раг1апс1о соп 1е регзопе <1е1
сопозсеге 1а сиЬига {гаИапа
розШ
акго:
а11го:

2а. Сопо8С1 акге Ьп^ие


8ггап1еге?

561
Оа с1оуе \ л е т ?

С СЬе со$а ( г о у | йШсИе пе11о 5(и1||о Л е П К а Н а п о ?

1едд11е а1Тегта210П1 Г а П е Ла а1сип1 5(и|1еп(1 5 ( г а п 1 е п е 1П|||са а Л а п с о Л! о д п и п а хе хе!

Л'ассогЛо. Ро1 сопГгопЪа 1е ( и е о р 1 П 1 0 П 1 с о п и п с о т р а д п о .

Л'ассогЛо Л'ассогЛо Л'ассок1о

(++) (+-) ^ Н

1. ШаПапо рег т е ё (ЛШсЛе, ^


регсНё ё ипа Пп§иа т о к о (Луегза с^аНа т 1 а .
2. 1'|1а1|апо поп ё т о к о (1|уег50 с1а11а т 1 а 11п §иа,

т о к е раго1е $1т|||,
50по зреззо со51

Ьссю сопЬ$1опе.
3. Рег т е ё т о к о сИШсИе 1а ргопипаа,
е поп т а ! с1оуе уа 1'ассеп1о 5и11е раго1е.
р01 50

4. Nоп г1е$со а сар1ге ^иапс^^ а$соко,


§|| НаПап! раг1апо Ггорро уе1осетеп1е.
5. 1а §гатта11са с]е11'1и11апо ё с1|Я |1е, т о к о |С

поп а г1согс1агт1 ШПе 1е ге§о1е е соз!


г1е5со

$Ьафо зоргаПиПо \Ы е 1 р г о п о т ! .

6. Сар1$со аЬЬазипга Ьепе, т а ро! ^иапс^о бемо раг1аге


поп т\о 1п тепГе 1е раго1е.
7. Рег т е ё с11№а1е 51ис1 1а §гатта11са, |аге

регсНё поп 1а §гатта11са 1п §епега1е


С0П05С0

е Ьепе 1е ге§о1е.
С051 п о п с а р 1 5 с о

8. 1а §гатта11са ё сИШсЛе, т а т е поп ё соз! рег

1трог1ап1е: ё р1й сИШсЛе 1трагаге е г1согс1аге


1е раго1е пиоуе.

1 е р а г о 1 е с1е11а д г а т т а ( 1 с а

^ Сопохс! 1е р а г о 1 е е1епса1е х о К о с Ь е х! и х а п о

рег раг1аге ЛеПа д г а т т а 1 к а 11а1|апа?

Тгоуа пеПе Ггах! а 1 т е п о и п е х е т р 1 0

р е г С1ахсипа Л! циех^е са(едог1е д г а т т а И с а Й .

СйаИапо?
1'Ьо зШсИаШ а
агисо1о
С^$сг<о1^рег 5 апп1, ро!
поте ^„.^^
ргопоте Гаппо 5СОГ50 зопо ап(1а1о 1 П
аёёеи1уо иаИа рег ипа уасапха зШ(11о.
уегЬо
С1 зопо 51а1о рег ип т е з е 1п1его,
аизШаге
ргеро812юпе С031 Ьо сопозс1и1о ш о к !
сопё1ип210пе га§а22111аЬап1 е аёеззо 1о
сар1зсо е раг1о т о к о
те§Ио.

ОиаП с а и д о п с п о п С1 х о п о п е И а 1иа Ипдиа? Е5,в,7

5е«е 7
1 а с о т и п 1 с а г 1 0 п е т с1а$зе
^ СНе со5а ро$хо | | | г е к е ш ! ( ГОУО П
1 ипа Аг я и е 5 ( е $1(иа110п1?

1. ТГОУО ипа раго1а сЬе поп сопозсо. -> С^с со^а. $/^5И./-(^/СЙ '
2. Уо§Но зареге зе ипа Ггазе ё соггеПа
(ез. "ш тгргасе'^).
3. Ыоп Ьо сар11о яие11о сЬе Ьа
ёеПо Г1П5е§пап1:е.
4. Моп Ьо сарко ^ие11о сЬе Ьа (ЛеПо
И т 1 о сошрадпо.
5. Уо§Ио зареге ^иа1 ё 1а раго1а
каЬапа рег а1ге... (ез: ехегше)
6. № п Ьо сар11о сЬе езегсхх! ёеуо
Гаге а саза.
7. Уо§1ю сЬге а ип т ю сотрадпо
сЬе ^ие11о сЬе Ьа ёеПо т ! з е т Ь г а
зЬа^ЬаГо.

1 $спуег$1 а ип согзо
'ЗР А\о
1а 51дпога Т о г п уио1е а у е г е 1пГогтах1оп1 5и и п сог$о

рег 5(гап1еп. АксоКа 1а (е1еГопа(а е соп1р1е(а дИ аррип(1.

А^^оссю:

^1

ргггЫо:
Аига^а-
С05+0:

0«0
Оас1оуеУ1ет?

С о т р 1 е ( а 1а 1 е и е г а А\. С о п ш д а \Ы з е п е с е $ $ а п о .

йигаге 1зсг1уегз1 1 т р а г а г е зр1еёаге езаш! согзо с1а8зе 1е21от с о т р ! ^ 1пзе^пап1;е

РоЯа 1П а г п у о | ОддеНо ; й 1 п\г'а соп ; 1]

Оа: ^еапге@Vа^100.сат (рорта1I.уа^10о.сат) А


:111са@уа110о,сот

ОддеШ: Н: Сио' а"

С а г о 1 и с а ,

Т|па1теп1е з о п о 1п И а И а ! З о п о агг1уа1а а Уепег\а 6а и п а з е « 1 т а п а е (1) а

и п (2) с1| И а Н а п о 1п1епэ1У0 с И е ё 1П121а1о 1еп. ( М 0 1 Т 0 1п1еп51Уо: 1е

(3) з о п о сЛ т а Ш п а (3 о г е ) е б\0 (2 о г е ) е р о ! а Ь Ы а т о а п с о г а с1е1

(4) с1а ^ а г е а с а з а ! ) . 1п ( 5 ) с о п т е с! з о п о т о Ш 5 5 1 т 1 г а д а г г !

51гап1еп, и п р о ' 1 и П о 11 т о п с 1 о . с о з ! Г{6) с1еуе (7) Ш Н о 1П

НаПапо е р е г т е диа1сИе у о И а д и е з 1 о ё и п р о ' с1|1!|С11е.

II с о г з о (8) и п т е з е , т а 10 ! а г 6 з о 1 о 1 г е з е Ш т а п е , р е г с И ё р о 1 с1еуо 1огпаге

1П Ргапс1а р е г \аге о\\ а1Гип1уегз11а ( а п с Ь е д и е П о ИаНапо. регс16 с1еуо

(10) 11 р|й роз5|Ы1е!).

Е 1и? С о т е у а п п о 1е 1 и е у а с а п г е ? З е у и о ! р а з з а г е и п ууеекепс! а \/ег\ег\а... \\М


Вас!, ^ е а п п е

^ $ с г т и п е - ш а П а и п а т к о р е г г а с с о п ( а г д | | с1е11ио п и о у о с о г $ о Л! Н а И а п о .

® РаКаге (И 5ё

6и$(1 е аЬКисИт
^ 1п сорр1а. 0 $ $ е г у а 1е сШЛ\ и п ( и о с о т р а д п о ц и а П $ о п о 1е с о 5 е с Ь е д П р1асе
1 т т а д т 1 е

Г а г е е д и а п ( о $ р е 5 5 0 1е Га. А д д ш п д ! П Ь е г а т е п ( е а К г е Л о т а п Л е $и1 к и о ! д и 5 ( 1 .
Р е г п $ р о п с 1 е г е , р и о 1 и Ы П х х а г е 1е е5рге5510П1 е 1 е п с а ( е п е ! Г и т е ( ( 1 .
5 а р е г е о сопоксеге?

] 0 Оххегуа дИ е х е т р ! е с о т р 1 е ( а 1е Г г а х К

хареге +
О г\А.а ЛОЛ с о л о Е с о /I гар.
сопозсеге +

1. сиапаге?
N0, рег 1а сисша зопо пе §а1о.
2. ОиаИ Раез! еигоре! ?
Ы ШП1, Ьо У1১1а1о т о Ь о .
3. Уо1 Ьа11аге 1а затЬа?
81, С1 р1асе тоЫззхто. т о Ь о Ьепе 1а ти51са
зис1атегкапа.
4. 1е сап20п1 (11 С1ог§1а?
51, пе Ьо зешке акипе, т а поп 1е саШаге.
5. I т1е1 ёеп11ог1 поп изаге 11 сотрШег.
6. М10 Гга1е11о Ьа У1১1аШ т о к о е раг1аге
т о к е кп^ие з1гап1еге.

1е рго^е $$10П1

^ Тгоуа а 1 т е п о Лие ргоГе55шп1 |ие5(1 $е((ог1 й\.

Е ( и сЬе 1 а у о г о Га1? С Ь е 1 а у о г о Ы р а а с е г е Ь Ь е Г а г е ? 0 | $ с и и п е с о п и п с о т р а д п о .

10
Оа йоуе \леп1?

ф Расаашо и рип1о $и...


I уегЫ
^ Сотр1е1а И г а с с о п Ю сИ ^ и а п (20 апп1, а г д е п И п о ) с о п I у е г Ь | т а п с а Ш ! .

$седМ ( г а рге5еп(е, ра55а(о р г о 5 5 1 т о е 1 т р е г Г е ( ( о .

У1Уо ш каИа <1а сИес! апп1, т а (пазсеге) (1) ^ т Аг§еп1:1па. I т1е1 попп1 раГегп!
(уеппе) (2) с1а11а Са1аЬг1а, т а (тгаз/епгвг) (з) 1п Аг§епПпа
пе§И апп1 '30, аррепа зрозаП, е (ауеге) (4) ^иап^о ГщМ т а з с Ы . М10 рас1ге
(зШсИаге) (5) ш§е§пег1а а Виепоз А1ге8, (1оуе (сопозсеге) (6) т1а
та)^ге; \! 6-а(:е1И, 1пуесе, (рге/еггге) {?) куогаге соп 11 поппо, сЬе [ауеге)
(8) ип §гап^е тоЫНйсю. Ые1 1995 тю рас1ге (поуаге) (9) ._.... ип
Ьиоп куого 1п ИаИа е со51 (рагиге) (ю) рег ГИаИа: 1о (ауеге)
(И) ^ ^ _ ^ ёосИс! апп1 е т к зогеИа Раик (^^ес^. АИ'шхгю (еззеге) (п)
т о к о (ЛШсПе аЬкиагз! а ип пиоуо раезе (апсЬе зе ГогШпаГатеШе (зареге)
(13) § к ГкаИапо), т а аёеззо (еззеге) (И) т о к о с о т е п и ск
у1уеге ^и^. Сег1о, ГАг§еп11па е 1а поз1га к т 1 § к а с1 (тапсаге) (15) токо, т а
Г о г Ш п а т а т е т е о§п1 аппо, а Ка1а1е о с1 езга^е, (ап(1аге) (16) а 1гоуаге ф г\\
е 1 си §Ш1 сЬе (угуеге) (17) укхпо а Согс1оЬа.

И дгирро лот1па1е
С о т р 1 е ( а И ( е $ ( о с о п ц\\й е д П а д д е ( ( т .

А ЗНуапо р1асе шио ^ие11о сЬе агг1уа с1а1Ге51его: (1) _._/] с1пета (1щкШегга)
/л^1е.5^ ,(2) т и з к а (ЫйИ(^д) ,(з) 5 1 г и т е т 1 тиз1саИ
(Регй) у (4) ______ 51111511 (Ргапсга) , (5) тоЫИ
(Зуегга) , е регзшо (6) 51§ап (СиЬа) .. .
Ыоп рагИато ро1 с1е11а сисша: ас1ога (7) , сагпе (Аг^епПпа) , (8)
уо§игг (Стесга) , (9) сайе (ВгазИе) , (ю) хиссЬего
(СагагЫ) , (и) за1топе (Могуе^га) , (12) сои5-
соиз (Г1^«/5ш) .5о1о (13) 5ра§ЬеП1 И уио1е каИаш!

I ргопош! (сИгеШ, шсНгеШ, пДе551\л)


0 Соп1р1е(а Г | п ( е т $ ( а с о п 1 р г о п о т ! ш а п с а п Ы . 'I*'

• Е аёеззо рагк щ/ ип ро' с1е1 Шо! а т к 1 .


О 1 т1е1 т1§1юг1 а ш к ! зопо Иггапа е Реёегко, с1ие т1е1 сотра§п1 (1е1 Исео. Ригггорро
ас1е5зо поп (1) уеёо т о к о зреззо, регсЬё У1УОПО Ш ип акга ск1:а, т а
(2) зепНато рег 1:е1еГопо.
Т121апа ё агсЬкегю, у1уе а Коша. Ё ипа регзопа т о к о у1уасе е (з) рксе т о к о
у1১1аге, зоргаПиПо Ла зок. На ип Г1с1ап2а1о атег1сапо, ип рПога ёеПа КЬМ:
(4) Ьа сопозсшШ 1ге апп1 к (^игаШе ип у1১1о ш Сша. Ьи1 (З)
уио1е т о к о Ьепе е УОГгеЬЬе 5ро5аг (б) , т а 1е1 ргеГег1зсе 5еп1:1г(7)
ИЬега. Реёегко ё ип 1:1ро т о к о рш ггап^и^11о, р к с е у1уеге 1п с а т р а ^ п а е соз!
Ьа ареПо ип а§гкиг15то 1п и т Ь г к . (8) ё 8роза1о соп ипа га^агга сИ 51епа е
ас1е550 Ьаппо ёие Ь а т Ы п ! , т а ю поп (9) Ьо т а ! 1псоп1:га1:1, Гог5е уеггаппо а
1гоуаг(10) а N31316. З р е г к т о !

ипсИа
11
1е р г е р 0 5 1 2 1 0 П 1

С о т р 1 е ( а И ( е к Ю с о п 1е р г е р о 5 1 х ш п 1 хешрПс! о аП1со1а(е.

М1 сЬхато ]оЬп, уеп §о 1г1апс1а, т а аЫю МИапо. У1Уо


11а11а зе! апп1: зопо у е п т о 2000,яи! 1ауого, е ип аппо
ёоро Ьо зрозаЮ СЬхага, ипа т 1 а соИе§а каИапа. А(^е530 а Ь Ы а т о с1ие ЬатЬ1П1, ёие §етеШп1
_ _ _ _ _ 1:ге апп1.
МИапо рего поп с1 рхасе, ё 1горро саоГ1са, соз! а Ь Ы а т о с1ес13о 1газГег1ГС1
с а т р а ^па. АЬЬхато с о т р г а ю ипа р1ссо1а саза __^__ _ §;1агсИпо е ап^гешо
У1уеге И ^иа1сЬе т е з е .

II ра$$а1о рго$$1то
1едд1 И г а с с о п Ю йХ $и$ап е п к р о п Л ! а11е Л о ш а п Л е .

ЮС^егусг $(«1пге е СапаИ


Р о г и т > Уо1оп1аг|а1о а1Ге51его ^

М ! с Ы а т о Зизап, Ьо 20 апп!, уеп§о с1аП'01ап(^а е зопо з1:а1а 1П ИаИа 1ге тез1.


А §1и§по, ^иап(^о Ьо ГшИо 1а зсио1а зирегюге, Ьо ёес150, рг1та сИ сот1пс1аге
Гип1уегз11а, Л у1১1аге рег ип ро' аИ'ез^его рег сопозсеге § е т е (^^ ип акга
сикига. АУСУО 1а раззюпе <1е1ГагсЬео1о§1а е Ьо зсорегШ сЬе а Р о т р е ! с'егапо с1е1
5 с а т р ! 1п1егпа21опаИ (111ауого, е соз! зопо раг1:11а.
Ё 5га1а ип'езрег1еп2а Ь е Ш з з т а , апсЬе зе ёеуо Лге сЬе Г Ы г ю поп ё 51:а1о ксИе.
№ п т ! зопо т а ! з е т к а соз! 5о1а, регсЬё поп раг1ауо каИапо, ^и!пс^^ а1Г1п2!о
поп сар!уо п!еп1:е е поп г1изс!уо а ё!ге п1еп1;е. 1покге, зесопс1о т е , шп!
репзауапо "СЬе к ^и^ ^ие8^а га^агга о1ап(^е5е?". I I с а т р о ега 1тегпагюпа1е, т а
10 !п геака ф зГгап1ег1 егапо 5о1о 1ге (с1ие зра^поИ е ипа Ггапсезе), ф акп га^агг!
егапо ШШ !1:аИап!.
Но 5аПо ГаИса апсЬе а(1 а Ь к и а г т ! аИа ука сИ ШП! 1 §югп!, е зоргаПиИо аИа
сис!па. 1п 01апс1а 1а со1а21опе ё р!й аЬЬопс1ап1е, т а И ргапхо ё 1姧его е Л зега
аИе зе! т а п § 1 а т о ип разЮ саЫо, т а 8о1о ип р!аио. 1п ИаИа, !пуесе, аИа т а Ш п а
15 Ьеуеуо ип саГГе соп ёие ЫзсоП!, а ргапго с*егапо П рг1то е И 5есопс1о е рег
сепа, аИе оПо, апсога ёие р!а«1:1а р п т а 8еи1тапа т ! ё уепи1о И т а 1 сИ рапс1а,
ро! т ! зопо аЬкиа1а.
Ооро ! р п т ! §югп1 Ьо апсЬе сот!пс!а1:о а 1трагаге 1а Ип^иа каИапа е
зоргаПиПо а куогаге а§И ЗСЭУ!, соза сЬе т ! ё р!ас!и1а т о к ! 5 5 ! т о ( 1 п к « ! т ! зопо
20 !5сг1Па аИа Расока (^! АгсЬео1о§!а). Но сопозсшЮ апсЬе ф акг1 га^ахг! сЬе
егапо т о к о з!тра11с!: к зега з! г!тапеуа Гшо а гагё! а сЫассЫегаге е ^иа1сЬе
уока а сап1аге, орриге з! изс!уа а Ьеге ^иа1соза.
Но ауиШ апсЬе И 1 :етро сИ у!5!1аге акипе с1иа !1:аИапе: зопо 51а1:а сИуегзе уоке а
ЫароИ е ^иапго §!огп1 а Н о т а , а саза сИ ипа га^ахга сЬе Ьо !псоп1га1о а1 с а т р о ,
25 С051 Ьо ро1:и1:о сопозсеге апсЬе ипа уега к т 1 § И а каИапа.
А(1е53о сЬе И с а т р о ё Гш!го зопо гогпа1а а саза рег 1 т ! е 1 зШсИ: Ьо 1:ап1:а
поз1:а1§1а ёеИ'ИаИа е <^е§1! а т ! с ! сЬе Ьо сопозс!и1о 1১!й, т а зопо 5!сига сЬе
1огпег6 рег акг! с а т р ! И ргоззхто аппо.

с1ос11а
Оа йоуе У1еп1"?

Уего 0 Га1$о?
1. Зизап Ьа зШсЬаШ 5. А Зизап ё р1асш1:а т о к о 1а
агсЬео1о§1а 1П ИаИа. •• сисша каИапа. ••
••
2. Ё уепи1:а 1п ИаИа рег ип 6. I разН 1п каИа зопо р1й
с а т р о (111ауого гф (11
8саУ1 аЬЬопёаШ:! сЬе 1п 01апс1а.
Ротре!. о • 7. Зизап ё 51а1а ^иап^о уоке а
3. Соп 1е1 с'егапо т о Ы а к п К о т а е а Марок. ••
га§а221 81гап1ег1. ••
4. 5и5ап ега 05р11:е (И ипа
Гат1§Иа каИапа. ••
$оиоМпеа пе11е5(о соп Лие со1оп 1||уег51 \ а1 ра$5а1о рго551П10 сНе Ьаппо Гаи5|Паге
Я1 е яие1П сЬе Ьаппо Гаи$11|аге е^&Ёге. Ро1, и(М|ххап|1о дП е х е т р ! , ргоуа а г1со5(гшге 1а
гедо1а.

И ра55а1о рго551то к! Гогта


соп Гаи5|||аге ауеге зе... соп Гаи5|||аге еззеге зе...

0$$егуа И раг11С1р1о ра$$а(о


Ле! уегЫ сЬе Ьа! 5оио1|пеа(о.

^иап(^о з1 ассогаа соп И зо^^еПо?

РиаИ раг11с1р1 раззаИ зопо 1гге§о1аг1?

' Сотр1е(а и1т22ап11о ГаикКИаге ехкеге о ауеге е ассогаап11о П раг(1С1р10 ра$$а(о.

1. Мю ра(1ге е т 1 а та(1ге зопо 1ес1езсЫ. 51 (1) сопозсш! ш ИаИа, (1игап1е


ипа уасапга, е (1ие апп1 (1оро з! (2) зроза! е (з) . апс1а1: а
у1уеге а ВегИпо (^оуе, пе1 1990, (4) па! ю. Ые1 1995 т ю ра(1ге
(5) сатЫа1 ЬУОГО е (по!) (6) уепи1_ а у!уеге !п ИаИа.
( 7 ) з г а ! . . . . 3 апп! а МИапо е ро1 с! (8) 1газ^егк_. а ВоЬ^па,
с1оуе (9) па! т ! а зогеИа В1г§1ие.

2. Ь'ез1а1:е зсогза (ю) ^ ^ _ _ „ &П ип у!১!о !п с а т р е г соп с1ие т1е1 а т ! с ! .


(И) (по!) . . ^ ^ ^ раПк с1а Апсопа соп !1 иа^Ьеио, (12) ..^
аигауегза1 1а Сгес!а е (в) агг!уа1; Гшо а 1з1:атЬи1. (и)
з1а1 ипа Ье1Из51та уасапга, 1а ТигсЫа ш ! (15) р!ас!и1 токо, т а
зрего ^ ! рогег 1огпаге И ргоззхто аппо регсЬё поп (по!) (16) ГШЗС11_
у!з!1;аге 1а Сарра(1ос!а сЬе (^еу'еззе^е Ьеи !55 !та.

1гес1к1 13
УегЫ соп еззеге е ауеге
С о т р 1 е ( а 1е Г г а к ! с о п | | р а $ 5 а ( о рго5 $1то Ле! у е г Ы Г |П1ге, с о т ш с 1 а г е / 1П1г1аге,

с а т Ь | а г е , | | | т т и 1 г е , а и т е Ш а г е .

Оиаг^Ао Ио 'о \а ^сио1а ^глрспогс Ио Асс^^о А! У1а<^с^1агс р о \


-(^/'иЙ

ск& /I с^гцро ^ -(^т/'-Ьо Золо -^огла-^а а са^а рег 1 ше^1 ^-^гиА!.


1. I I т 1 0 С0Г50 (11 ПаИапо ипа зеПхтапа. с1а
2. Рао1о саза, а<1е850 аЬиа у к ш о а т е .
3. 1ег1 р1оуеуа, т а о §§1 11 1етро : Гша1теп1е с'ё И 5о1е!
4. 1ег1 зега 50по 1:огпа1а 1:агс11 регсЬё \т . а теггапоПе.
5. Ш а уока У1১1аге 1п аегео ега т о к о со81о80, т а о §§11 ргехг!
6. 1ег1 зега Л\§§еге ип ИЬго 6\.
7. ОиапсЗо _ _ _ _ _ _ „ ^ _ ^ _ _ а згисИаге И сшезе?
8. II питего сИ 5Ггап1ег1 ш ИаИа пе§И и Ы т ! апп!.

А1сип1 уегЬ!, с о т е рег езетрхо соттсгаге I [тпе, заИге I зсепйеге, аитеШаге I


(Иттшге, ^ггаге, сатЫаге, роззопо еззеге изаИ ]п т о ё о ггап51ПУО (соп ГаизШаге
ауеге) о 1п1:гапз111УО (соп Гаизи1аге еззеге)^ а зесоп(Ла (1е1 соп1:е51о е (1е1 51§п1Г1са1о.

С о т р 1 е ( а 1е Г г а х ! с о п 1'аи5111аге еккеге о ауеге.

ко Ао^и^го рге.у\.Асгс Оис\\о Ае\\е


^.ргсААсге, -> ко рг^во)
Но р^гБо ?1 \гежо АеЖе е со%\
- 5оло АоVи'^о •{•оГАагс сол /I ри\\ллал

1.Моп роШ1о сепаге регсЬё (1оуиИ апс1аге а


ргеп(1еге МаПео сЬе ё агг1УаШ 1п аегороПо аИе 20.
2. |еппу поп роШГа уеп1ге а! С1пета регсЬё з^ауа ргерагашЛо ип
езате е (ЛоуиГо з1и(Л1аге Гшо а ХагЛ[.
3. Ьо зсогзо \уеек-еп<1 зхато апёаИ а К1т1п1, т а Теггу е Рао1о поп
уоЫН уеп1ге регсЬё поп а т а п о 1а у11;а с1а 5р1১1а.
4. А Ь Ы а т о сотрегаЮ у1а 1п1егпе1 ип Ы^ИеПо рег И сопсеПо Л С а г т е п СопзоИ т а поп
роШП еп1гаге регсЬё с'ега Иорра §епГе, соз! (1ого)
(^оуи1:о гез1ки1гс11 зоИ!. *
5. №п _ ро1и1о ргепс1еге 1а т а с с Ы п а регсЬё ега с1а1 т е с с а п к о , соз!
йоуиШ г1еп1гаге а р1есИ.
6. С1асото с1 Ьа т у к а * ! а гез1:аге ёа 1и1 а с1огт1ге, т а поп уо1и1:о
(11з1:игЬаг1о е соз! зхато апс1а11 ш а1Ьег§о.
7. Рег 1ауого Ьо т о к ! соШаШ соп с1е11е а г к п ё е аи5Гг1асЬе, соз! ш!
<1оуи1о 1зсг1уеге а ип согзо сИ 1ес1е5со.

I уегЫ уокге, ротегеу Лоуеге Ьаппо ГаизШаге гкЫезШ


(1а1 уегЬо сЬе зе§ие.

ЯиаПогЖа
Оа {1оуе \леп1?

® 1'1трег^е11о
"0 КИедд! И й\п а р а д 1 п а 12 е с е г с Ы а \Ы а 1 Г | т р е г Г е ( ( о .
г а с с о Ш о

"П-суа а 1 т е п о ( г е е х е т р ! й\о и 5 а ( о р е г :

<1е5сг1Уеге ипа 51Ша210пе, 51аг1 Г151с1 о р51со1о§1с1:

гассоШаге Гаи! с1е1 раззаШ сЬе 51 г1ре1опо соп аЫШсИпе:

ТгахГогша а1Г1трегГе((о П г а с с о п ( о Л! У К о , и п г а д а п о К а Н а п о сЬе Ьа 1ауога(о

рег и п р е п о Л о а О е у о п , 1п 1 п д Ь П ( е г г а . к а з а а ш у а п а ( е 1е р а г ( 1 1 П сог$|уо.

К|Ле((1 50 с о т е с а т Ы а И 5 1 д п | Г 1 с а ( о |1е1 ( е 5 ( о .

АИЧпшо 1а соза сЬе ш! ё тапсаГа с11 рш ё 1а сис1па каИапа. Ыоп зареуо


сиапаге, соз1 зопо апёаШ а1 гхзШгапге, зрегапёо тап§1аге ^иа1сЬе
5рес1а1Иа 1оса1е, с шуесе т ! Ьаппо ргороз1о ип Ье1 р1аПо (^1 зра^ЬеП! аИа
ЬоЬ^пезе рег Ге^и^Vа1еп1е сИ 10 еиго! Е поп с1 Ьаппо т е з з о п е ш т е п о И
рагт1§1апо, т а 5о1о ипа зрес1е сИ ештепгЬа! §гаПи§1а1о! 51§Ь> ^иап^о Ьо
п т р 1 а т о 1а сисша с1еПа т 1 а т а т т а , 1е зие т е к п г а п е аИа рагт1§1апа е 1
5ио1 5ра§ЬеП1 а1 с1еп1е!
Соз! рег сопзо1агт1 Ьо ргезо ипа ЬеИа Ьои1§Иа сИ УШО е Ьо зрезо ип сар11а1е.
Ма И т о ш е т о рш ёхГИсИе ё зШо ^ие11о ёе1 сайе, ^иапс^о ш! Ьаппо сЫезЮ:
"5тя//, 1аг^е ог зирегзгхей?''. Оуу1атеп1е ГЬо сЫез1о зшаИ, т а поп Ьо сарИо
Ьепе 1а «^1йегеп2а, регсЬё И саГ1е ега зетрге 1о 81е530 ( т о к о асяиозо), 5о1о 1а
^иап^^1:а ега (Иуегза. РегсЬё аИога поп Ьаппо сЫезШ: "Росо, 1;ап1:о о
1:ат1зз1то?"
Ма ШПо ^ие5^о а ^иа^со5а ё зегуПо: ко гтрагаго а систаге!

"0 $ с п у | и п а 1е((ега а и п Ыод 1|| у1адд1а(оп рег г а с с о п ( а г е М ( и о р п т о У1адд10 а 1 Г е $ ( е г о .

К а с с о п ( а сНе со5а (I Ьа со1р1(о ||| р1й, 5е раг1ау|/сар1У11а И п д и а (о с о т е сегсаУ! Л!

$р|едаг(1), д и а П $опо $ ( а ( е 1е ( и е 11т1со1(а.

1'ассеп1о сИ раго1а
ш^^^Ш 1.3
" к е д д ! 1е р а г о 1 е , Л т с Ш е ш 5И1аЬе е 5 0 ( ( о 1 т е а 1а $ П 1 а Ь а а с с е п ( а ( а .

Ро1 а х с о К а е с о п ( г о и а .

1. ез^его 5. 5у1ггега 9. соп1:1пеп1е


2. зггашего 6. гезЫеш! 10. 51сИ1а
3. Раезе 7. зоп<1১ю 11. шс1а§ше
4. Еигора 8. с1иа 12. Аиз1па

дшпсИа 15
А з с о К а 1е р а г о 1 е е т с И с а а циа1е з с Н е ш а согп5роп11опо.

I ра1Пп1 г а р р г е х е Ш а п о 1е 5 | | 1 а Ь е ; И р а Ш п о дго550 ё 1а к Ш а Ь а а с с е Ш а г а .

1-Ч I"* -1
(ее: 51с111а) (ее: ге51<1е11«|) (е$: 5у|Х2ега) (ее: 1пс1ав1пе)
1.
2.
3-
4-
5-
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.

^ 1ецц\и раго1е й\е х Ш а Ь е е 11тс1| ц и е П е сИе Ь а п п о Г а с с е п ( о 5и11а $есоп|1а


5||1аЬа. с о т е ш 5 1 с т а |- * •! | 1 а циеПе сЬе Ьаппо Г а с с е Ш о хиИа р п т а 5111аЬа,

с о т е йупгегя [• •
т

^10гпа1е питего иуо1о ы^иеио сЫассЫеге


1ауого агта(110 (1оШс1 ЬапсИега увпйеге

-Г| гг^ С0115


^ 1едд11е |||уег$е уос11|1 я и е х И у е г Ы е з о П о П п е а 1а 5 | | 1 а Ь а а с с е п ( а ( а . Ро! а$со1(а е соп(го11а.

1аУОгауапо
сопозсеуа
1аУ0гег6
С0П08С0
1аУОгегаппо
сопозс1ато
1ауог1ато П1ап^1ауапо
сопозсеуапо
1ауогауато
сопозсега
тап^ауато
^ап^егаппо

зесИа
II 51(0 с 1 1 1 ( а 1 у Г и п С 1 и Ь

А §гирр1. Соп акип! а т х с ! Ьа! (1ес150 (11 сгеаге ип 11:а1у Рап


С1иЬ ш 1п1:егпе1:. Оес1(1е1:е 1П51ете с о т е зага 1а коте ра^е
с1е1 уо51го зко (со1ог1, ^гайса, 1 т т а § ш 1 ) е 5сг1уеге
ип 1:е51:о рег т е и е г е ш еуЫепха §11 азреи! сЬе р1й ата1е
с1е1Г11а11а.
ч
\ - -
С10С0. А с о т е . . .

А §гирр1 с111:ге. Ргерага1е ип Го§1ю соп ипа 1:аЬе11а с о т е диеИа <115е§па1:а зоПо.
Ро1 8е §иие 1е хзиигюп! (1е1Гш5е§пап1:е.

1еиега с1(Ы| аг(15(а / орега с1'аг{е с1Ьо / р1аПо рго1е551опе


А Ай/д АГ (^е.и.+о Агалсе Агск/'|-е.-{-+о

Сог511|11(аПапа р е г 5(гап1еп

•ддеКохогБО с1| ЛэПаш рег з1гап1еп


51а1 рег раШге рег ип 80 §§югпо (11 зе!
т е з ! а ПгЫпо рег 1ауого е Ьа! зариШ сЬе Едгед! 51дпоп,
1а 8сио1а "Ь!п§иа У!уа" ог§ап!22а <1е! согз!
(1! !1:а1!апо рег з ^гапкг!.
5СГ!У! ип е-та!1 аПа зе§ге1ег!а рег
сЫе<1еге !пГогта2!оп! зиИа (1игага (1е!
согз!, 1е оге с1! 1е2!опе §!огпа1!еге,
VI Г1пдга210 рег Гайеп210пе.
1е 5о1и2!оп! рег Га11!о,! созП.
СогсНаИ 5а1и1|,


С10С0. СП 5 ( е г е о ( | р 1

Ь姧е1:е соза (1!сопо акип! га§а22! 51гап!ег! <1е! 1:иг!з1! !1а1!ап!.


11,иг1зи НаИаш з! псопозсопо регсЬё...

Е уо! (1а соза г !сопозсе1е ! 1иг!81:! !1:а11ап! пе1 УОЗ1ГО Раезе?


С !оса1е ога а г ! с о п о 5 с е г е §1! згегео1:!р! зи§1! з1:гап!ег!. 0!у!(1е1еу! !п (1ие з^иа(1ге
е 5е§и!1:е 1е !з1ги2 !оп! (1е1Г!пзе§пап1е.

сИааззеИе 1 7
574
сиНига

Паиат* се1еЬп пе1 топ(1о


* * о В Е АМ1С15
^ 1едд| яие$1а по111!а е $уо1д! 1е а Ш у Н а .

Есо, Ро е Ми11 с1есИсаге у1е, т а апсЬе рагсЬ!,


а "у1УепП §1а 1ттог1аИ"
тегИапо И поте рег5оп১1 се1еЬг1, У1У1 е уе§еН, 1, сЬе 1п121аиуа $1 ГгаПа?
ипа У 1 а
еШгай пеПа $1:ог1а, т а § а г 1 апсЬе
р г е т ! ЫоЬеЬ Е 5посс1о1а ^иа1сЬе 2. 1п р1ссоИ §гирр1. РаГе ипа ИзШ

Р егсЬё ши1о1аге 1е 81гас1е 5о1о


а! т о г г ! ? Ь'аззеззоге аПа
сиЬига с!! МИапо, УкЮпо 5§агЫ,
п о т е сЬе Ьа 1п т е т е : В а г ю Ро, И
тае81го К1Ссаг<1о МиП, ЦтЬегго
Есо.
(И рег50па §§1 Гато51 ИаИап!
( с о т е т р о г а п е ! ) е 5се§Ие1епе Гге
сЬе зесопёо УО ! тегИегеЬЬего
51а 1ауогапс1о аИ'1ро1е51 с!! (Оа "Ьа КериЬЬИса" 10-11 -2006) И п о т е сИ ипа уха.
Ро1 сопГгоп1а1еУ1 соп И гезЮ
ёеИа скззе.

^ 1 е д д | 1е Ы о д г а Л е сИ ( г е 1 ( а П а п 1 с е 1 е Ь п . Ра! и п а р п т а

1е((ига е сП' а ц и а 1 е с а т р о ЛеПа с и К и г а а р р а П е п д о п о

дие5(1 регзопадд! 5сед11еп11о ( г а :

с 1 п е т а , ( е а ( г о , 1е((ега(ига, 5С1еп2а, ти$1са, |1апха.

1.

2.

3.

|Ссагс
Р ]о ё
Ми1| па1о а М а р о И |1 28 1и§По 1941 е6 ё 1га 1 р | й псИ1е511 с11геиог1 &огсЬе$иа 6е\.
Ооро §11 51ис1| ип|уег511аг1 ргезво 1а Сасо11а 6\, 51 сЛр1ота 1п р1апоГог1:е а1 С о п 5 е г у а 1 : о г 1 0 с11

МароН е ро1 1п с о т р о 5 1 2 1 о п е е с1|ге210пе с1'огсНе51га а1 С о п 5 е г у а 1 : о г 1 0 6\. NеI '68 с1еЬииа пе11а


с11ге210пе {1е1 М১10 Ми51са1е Р|огеп11ПО соп5егуапс1о1а 51по а Н ' З о . Ме1 '71 е з о г с И з с е а1 Могаг!

РезНуа! 6а тап
с1| Б а П з Ь и г ^ о е аНога 1а |Ге51а21опе аи51паса ё и п а з и а 1арра Язва. Ме1 '72 6'\уеп1а
сИгеиоге 6е\\а
ти51са1е РН11Иагтоп1а ОгсИезИа 6'\)га е с1а1Г8о а1 '92 5Уо1 §е 1о з р е з з о гио1о

ргезБО 1а РЫ1ас1е1рЫа ОгсИез ^га пе§11 51а1| ипЩ. Ро1, пе11'86, ё


ШссаМо Мии ^ ^ ^ ^ • • Р ^^^^В сЬ|ата1о с о т е сИгеПоге 6\о
ти51са1е а1 Т е а 1 г о а11а 5са1а

сИе с11г1§ега Япо а1 2005. Ме1 1988 6\г\^е а Раг1§|, пеНа Саиес1га1е

с1| Nо^ге Мезза с(а Нецшет 6\е УегсИ, 6\ч^г\и\а


О а т е , 1а

1п51ете 1гаи'1а1а
а ^я е т Ы е ш а с1е1 Т е а ^ г о а11а 5 с а ! а пе1 п 1 о п с 1 о .

Сгапс1е1п1 6\, ё 51
:егрге1;е а п с Н е :а1;о в р е з з о о з р И е с1е1

6\, с1е11а Р|1агтоп)са 6\о е с1е11а Р|1агтоп1са


Ге51:1уа1

6\а с1оуе На сИгеПо с1|уег51 С о п с е Ш 6\.

18 с)к1оио
0о551ег сиНига

1еу|
Р|1а 1\/1оп1а1с1п1 1909 Тог1по 51пазсе пе!1п ]1с1па а 1936. е 1аигеа Мес пе1

Р1п 6э.\1 апп1 ип|уег511аг1 51 с1ес1


:ис1| 5и1 5151егг1а п е г у о з о
|са а^П 5е§и1га р е г
51 сНе ро! 1ииа 1а 5иа

у|1а, 5а1уо Ьгеу! : е г г и 2 1 0 П 1 пе1


а к и п е (1о
1п1 рег10 1938, 1п
с1е11а 5 е с о п с 1 а диегга т о п с Н а к . Ме1

диап1:о С051ге1 с1а11е 1 е § § 1


еЬгеа, ё :1;а6е\е Га5С151а а е т 1 га271а1|§10, с1оуе §гаге 1п Ве1 сопИпиа

соп1ип ^ие \п
1е з и е Г1сегсНе :ог10 ип 1аЬога1 сазаНп^о.

1947
Ые1 ассеПа §и1ге 1е
Г1пу|1о а рго5е Атег1са зие\^азЬ'\г\%Хог\:у с1оуе
г1сегсЬе 1п ргеззо 1а

сИуеШа 6\§1а.
с]осеп1:е 1 ;'апп1 Рег 1еу1 :геп1 :ак1п1 У ! У е §11 51 ип\Х\е 6е6\1г
[^Иа Моп1 пе :а11

а11а Г1сегса §1ип а11а 5Сорег1а с1|


е §е 6\а с]е11е се11и1е
ипа рго1е1па, И ГаПоге пегуозе.

1азиа с1| 5С1еп21а1:а р о г 1 а 1 п п и т е г е у о 1 |


аи1у11:а к :1 П у е Н о г!С0П05с1теп1 а

1тегпа21опак 1986е пе1 6е\ ЫоЬё


Л с о п Г е п т е п Ю 1а (^!С1па. — КНа рег МопЫсш!
Ме ЬеУ1

Сотропете с1е1 С М Р {СеШго 6\, аПиа1теп1е 51 6е6\са


Ма21опа1е а

1етро р1епо а11а Г!сегса :ог1о 6\а се11и1аге.


ргеззо И 1аЬога1

Оа1 2001 ё з1:а(:а пот1па1а \/\1а. 1по11 с1а


5епа1:оге а 1п
Ё :ге з е т р г е аШуа

с1| 1п
с а т р а ^ п е [егеззе зос1а1е, 1е т 1 п е :1
рег е5етр10 соШго ап1 -иото

е рег Гес1иса21опе 6е\1 (|п


1а Ь г т а 2 1 0 п е е раг11со1аге

:ис1еп1е55е а{'г1сапе а Пуе11о ип1уег511


с1е11е 5 1 ;аг1о).

итЬег1о за^^\з1а, 5СГ1иоге


Есо, сгШсо, ! о 1 о 6\а 1п1егпа210па1е, е ас1
з е т § о ё па1:о

А1еззапс1г1а || 5 § е п п а 1 о 1932. О о р о а11а К а к 1963 ауег 1а


1ауога1:о пе1 На 1П121а1;о зиа сагг1ега

ип1уег511аг1а ^Н сИе пе саиес1ге 1п


апп! §11 Гага ЛаНапе (МИапо,
оПепеге 1пГ сЛуегзе С1иа Пгепге е |пе

Во1о т о 1 [ | гНоП
§па) е |Г1с1 с1а опог с1| 1;иио И топбо,
раг1;е 1е
с1е1!е и п | у е г з 1 1 а 1 ргеззо циаИ На :епи1:о

О а 1 1999
с11уегз1 с о г з 1 . с1е11а 5сио1а
а 1 ё ргез1с1еп1е ;1с1 '11п|уег51
зирег^оге сН з Ш с И итап1з1 ргеззо 1 !а

с1| Вокдпа. !По11


М и т е г о з е 1е :ге зопо а зеШтапаН
зие со11аЬога21оп1 ;1з
а ^ио1:^с^^ап^, е а рег10с1|С1 аг1 [1С1 е

1п1 !1еииа11. 1пс1а§1п1 1п сЛге210П1:

«
:е С о т е з১1з1а, На зуоко т о к е р Н с ! зиПа

ПтЬег1о Е с о ^ сотип1са21опе 6\, зиНа си11 с1| :ига с о п з и т о есс.

Шт 6е\\а
^ ^ ^ ^ с о п \\о с1а1 с ! а т о г о 5 0
езогс1|зсе пе1 с а т р о паггаНуа

дД^я! зиссеззо 1п1егпа210па1е, иабоПо \г\е Пп^ие, // поте с1е!1а коза (ип

§1а11о пе1
атЫеп1;а1:о ^ е г о Ь е п е с 1 е Ш п о с1е1Г11:а1
МесЛоеуо, 1п ип т о п а з |а

I Ме
з е П е т п о п а к ) . зедиопо с11 1псазз1: // репдоЬ сИ
а11г1, а к г а П а т о сатр1оп1

Гоисаик, / . ' / 5 о с1е1 ц1ото рпта, Воис:1оИпо.


Арра55Юпа1:о Ыг(^[^а1сЫп§,
с!! Ьоп(1о1о Есо ё апсНе 6\ ип §о, с1оё ип езреПо

\агг\ев Вопс], е 6'\, 1а Пп


з! 1п1егезза §иа аиз|||аг1а

1п1егпа210па1е р|й раг1а1а а1 топс1о.

К|1едд| 1е ЫодгаЛе ипа 5есоп|1а уоКа рег сотр1е(аге 1а (аЬеПа сЬе $едие.
$оио1шеа апсИе 1 псопо5С1теп ( 1 пахшпаН е т1егпах10паН сЬе иа$сип рег$опадд10
П.1. МопЫап
Ьа г1сеуи(о.
гед10пе &ог\%\пе
ргоГе5510пе
аН1уИа аИ'ез^его

ра55ЮП1

Ф Га1 ипа псегса $и 1п(егпе( $и ипо |1е1 регхопадд! 1и11ап1 Гашох! сЬе ауе(е 5се11о
пе1Ге $ е г с 1 2 1 0 1а е ро1 рге$еп1а1о а11а с1а55е.

^ Соп 1а с1а$$е. А сНе рег$опадд1о соШетрогапео |1е1 (ио раеке с1е1||с11еге5(1


11 п о т е ||| ипа у1а?

с11ааппоуе 1 9
•' 1п диезШ ипИа гтрагг а гассоШаге
(1ег/аиг сИ сгопаса е а йезсггуеге
регзопе е зШН и'ашто.

2!
05$егуа I |11$едп| е $р1еда сИе со$а ё $иссе$$о.

1едд| чие$(1 (КоП 1|| сгопаса е ргоуа а 1ттад1паге Л сНе со$а раг1апо д|| агИсоН.

31 деКа с1а1 роШе, п(гоуа1:о Л саЛауеге

МА881КГГА, АЬТКА ВОМВА


СОНТЕООЬПТАЬХАМ!

1 1 Щ 1 А С'Ё, В Д П Щ А Ц СЕ0КС1А

20
СНе со5а ё зиссезБО?

Ма сНе соза ё зиссеззо?


^ А$со1(а И |1|а1одо е т е Ш т ог|||пе 1е у1дпеие.

ОО
" 0 Уего о Га1$о?
1. Ш ат1со (З1 Ап§е1а Ьа ауи1:о ип 1пс1с1еп1:е 1п то1:ог1по. • о
2. Ап§е1а 81а апс1апс1о а11ауого. о о
3. Ап§е1а 51 ё юЬа 1о 2а1пе1:1;о рег г15ропс1еге а11:е1е&по. • о
4. Ап§е1а ауеуа пе1 рог1:а&§И И Ьапсота!; (31 5ио &а1;е11о. о о
5. 51;е&по 1е аусуа аррепа ге§а1а1:о ипа соПапа е (Зе§И огессЬш!. • о
6. ЗгеГапо ё зетрге т о Ь о §епШе е сотргепз1УО. • о

^ 1п11!са а1тепо С1пцие оддеШ сНе Апде1а ауеуа пе11о 2а1По.

1п сорр1а. 1 т т а д т а Л! е$$еге Апде1а е Л! гассоп1аге а11а ро1Ша диеПо


сНе и ё $иссе$$о.

уеп1ипо 21
I ТаШ (И сгопаса
Ш 1едд| гар||1атеп(е 1а рпша раг1е ЛеПе по(121е Л\а е аЬЬ|па1а
а11а сопс1и$1опе 11е1 п $ р е и т а111соМ.

ь З Н О Р Р Ш а Р Е Е 7М1ЪА ЕПЕО а. II со1ро ё 51:а1:о ог§ап122а1:о пе1 т т 1 т 1


СОК С А Е Т Е С Ъ О Ы А Т Е : А Е Е Е З Т А Т 1 раг1:1со1аг1: I ауеуапо зсеко 1а с1а1:а соп
\а6п

5опо агшаИ а11а сазза соп ип 1:е1е<Ъп1по сига (1ипес]| егапо ргеу|51:1 I радатеп1:1 с1е11е
5а1:е1П1:аге е с1ие сотри1:ег рог1:а1:|||. реп51оп1) е 51:ис11а1:о пе1 ёейа^П Н регсогзо
Ро1 Наппо 1:еп1:а1:о с11 радаге 11 ШПо - утИа рег 1а Ги§а. ип'орега21опе с1ига1:а
еиго 6\е - с о п ипа саг1:а \/15А с1опа1:а. ргоЬаЫ1теп1:е 1п ШМо ип ра1о зепга 6'оге,

сНе пеззипо ро^еззе ассог§ег51 с11 пи11а.


2 . Ш С 1 Б Е К Т Е Ш А 4 : С Н Г О З А

Р Е Е П К ' О Е А Ь. 5есопс]о §11 и о ш т ! с1е1 зоссогзо а1рто


1ег1 р о т е г 1 д § 1 о , 1п1:огпо а11е 1 4 : 4 0 , | ё Г1тргис1еп2а а ргоуосаге 1а
вХа1а 6\5§гаг\а:

1:атропатеп1:о тегг\1
1:га ц и а й г о \а гетрегаШга, §1а ршНозШ е1еуа1:а рег 1а
На ргоуоса1:о 1а сН1и5ига с1е1 1:гаио згадюпе, ега ргодге551уатеп1:е аитеп1:а1:а
аи1:о51:гас1а1е иа У1сеп2а е Моп1;еЬе11о. соп П раззаге с1е11е оге, ргоуосапс1о
ГтзгаЬПка
5с1а1:ог1 егапо ра11:И:1
6е\о пеуозо. 1'1пс1с)еп1:е ё

аууепи1:о а11е 12:45: I бие

З.РПЕТО АЪЪЕ РОЗТЕ да\о с1е11е Тге С г о с ! е 51:ауапо рег

Риг1:о 35.000 еиго а11е ро51е с11 у1а г১1ип§еге 1


а РогсеПа с1е1 Сг1з1:а11о, ц и а п ё о

5оге11е С1ге111. II Гиг1:о ё аууепи1:о


1тргоуу|5атеп1е з1 ё з1:асса1:а ипа т а з з а с


11

ргоЬаЬПтепге пе11а пойе §10уес)| 1га пеуе сНе II На 1:газс1па1:1 у е г з о II Ь а з з о рег р1й

е уепегсИ, т а ё 51:а1:о 5Сорег1:о з о к а т о с


11 3 0 0 те1:г1.

1ипес1| а1 г1еп1:го
:1.
да\е з е Ш т а п а с1а1

с11репс1еп1

с. ип'аи1:ос151:егпа 1:га5рог1:ауа Ср1


сНе

(е цитс11 а6г1зсН1о с11 е з р Ь з ю п е ) е


а\1о

4. 7 А 1 А К й А А С О Е Т Ш А : у1১1ауа 1п с11ге2юпе Уегопа ё соп1:го Т\п\1а

ПК МОЕТО Е ПН Р Е Е 1 Т 0 II с а т ю п сНе 1а ргесес1еуа, ргоуосапс1о !'иг1:о


Тга§ес11а 5и11а пеуе 1ег1 а СогИпа. Оие а са1:епа соп а11:г1 с1ие Т1Р. Регко §гауе II
§1оуап1 сНе 5с1ауапо Гиоп р151:а зопо 51:а1:1 сопс1исеп1:е (ЗеП'аигоЬойе, М.Р., 41 апп1 6\

1:гауо11:1 с1а ипа уа1апда: ипо ё тог1:о, Укепга, сНе ё з1:а1:о зоссогзо с1а11а ро1121а
теп1:ге 1'ат'|со ё г1соуега1:о 1п 05рес1а1е. з1гас1а1е е г1соуега1:о т рго§поз1 г1зегуа1:а.

5.САЫЕ А В В А Ы Б О К А Т О З П ПК й. Рег циа51 ип'ога II роуего ап1та1е - 6\а

ШТЕЕС1ТУ ип аппо, Ыапсо с о п 1ипдНе о г е с с Н к е II

Ооро §11 аЬЬапс1оп1 1п аи1:о51:гас]а, цие1П 1п т и з о пего - ё г1таз1:о соз1, ро1, у к т о а11а

1:гепо: 5аЬа1:о зега циакипо ё 5а111;о з1:а21опе с


11 Родд1а, ип у1১1а1:оге 51 ё ассог1:о

5и11'1п1:егс11:у 1ессе-Тог1по с1е11е 20 с


11 цие\" разз姧его 5о111:аг1о е 1о

аП'акегга с11 Ваг1, е р п т а сНе II 1:гепо На зе§па1а1:о а1 р е г з о п а к с


11 ТгепИаПа.

рагИззе, На 1а5с1а1:о II сапе 1еда1:о соп II II сисс1о1о ё з1:а1:о ога аГЛс1а1:о а11е с и г е с1е1

§и1п2ад11о аП'аррепсЛаЫИ. сапПе тип1с1ра1е с


11 Р1а.

1:га5апс]а1:о
е. М а 1
ас а з з к г а , тзозрейНа с1а1Газре1:1:о

с11еп1:1, На сН1ата1:о I
сагаЫп1ег1. I с1ие, ип 27еппе е ипа зоеппе
6е\

с1е11а ргоу1пс1а с11 УегсеШ, зопо


51:а1:1 роПа!:! 1п сазегта е
ре^^иIз^1:^: ауеуапо т 1;о1:а1е 9
сагЬе Ра1зе. Еп1:гатЫ
зопо 51:а11 аггезШ! рег 1:еп1:а1:а
6\

ии{(а.

уеп1:1с1ие
СНе соза ё зиссеззо?

1п сорр1а. КМедд! д11 аШсоИ е гассоШа а ип сотрадпо 1е по(111е сНе На! 1еио.
1п$1ете сотр1е(а(е 1а дпдИа.
сЫ> сЬе сова? <1оуе> Яиап(1о?
1.
2.
3-
4-
5-

81дп№са(о

Со111го111о 1га сиНиге


Сап! аЬЬа11с1опа(1

1а 1е§;а АпИ У1у15е2!опе са1со1а сЬе С1гса Ьа1еёёе 189 (1е1 2004
сеп1от11а сап! е с^п^иап1:ат^Iа дай! уепдопо ргеуейе репе рш зеуеге
аЬЬапс1опа1| о§п1 аппо, БоргаНиИо с1игап1;е 11 соп1;го сЫ аЬЬапйопа,
рег1ос1о езНуо. та11;гаиа о иссМе ап1таИ.
1п раг11со1аге зопо рипй!:
• Сот'ё 1а 511иа21опе пе1 Шо Раезе? - ГаЬЬапйопо (агге81;о Гшо
СН ап1та11 зопо Г15ре1:1;а1:1 е рго1е1:1:1? а ип аппо о т и й а йа
• Е5!51:е Л Гепотепо с1е11'аЬЬапс1опо с1едП 1.000 а 10.000 еиго);
ап1та11 с1игап1;е Ге51а1:е (11 рег1ос1о с1е11е - и таИгаиатепко
уасапге)? (агге81;о йа 1;ге т е з ! а ип
• С! зопо с1е11е сатрадпе риЬЫ|с11;аг1е аппо о тиНа йа 3.000
(соте цие11е пе11е 1ттад1П|) рег а 15.000 еиго);
сотЬаПеге ^ие51;о - Г1тр1е§о с11 апшаИ 1П сотре1.121оп1 о сотЬаШтепМ
ргоЫета? с1ап(1е81;1п1 (гес1из1опе йа ипо а 1;ге апп1 е тиНа йа
• С1 зопо с1е11е 5.000 а 160.000 еиго);
аззос1а21оп1 рег 1а - 1а ргойигюпе, соттегсхаИггагюпе е 1трог1;а21опе (11
рго1:е210пе с1едП реШ (11 сап! о ^яШ (аггез1о (1а 1;ге т е з ! а ип аппо о
ап1таП? т и й а (1а 5.000 а 100.000 еиго).
Рег Гарр1!са2;!опе (1е11а 1еёёе ё 81;а1;о сгеа1;о ип
соог(1!патеп!;о хпЬегГогге !;га Ро1!21а (1! 81;а1;о, СагаЫшег!,
С1иаг(1!а (11 Ппапга, Согро Рогез1;а1е (1е11о 31;а1;о е Ро112!е
тип!с1ра1! е ргоу!пс!а1!, сЬе роззопо соМаге зиНа
соИаЬогагюпе (1е11е а880с!а2!оп! рег 1а (ИГеза (1е! с1!г1и!
(16^1! ап!та1! (ЕNРА, Ш, ШГР ПаНа).
V^^уV^V.ат^с^.^^:

уеп1йге 23
1е раго1е с1еиа сгопаса пега
^ $сед111а 11еГ|п1х10пе р|й аЛаКа рег дие$и ГаШ ||1 сгопаса.

1пс1(1еп1;е 811гас[а1е Гийо 1;гиГГа зс1рро аггезЬо сИз^гагха

1. Ап21апа (ЗегиЬага с1е11а Ьогха т е т г е аПгауегза 1а 81:гас1а.


2. Т а т р о п а т е п Ю 1:га с1ие аиХо аП'шсгосю с11 Р1а22а ЭаШе.
3. СаПигаП 11а<1г1 сЬе 1еп Ьаппо гартаго 1а Вапса Роро1аге.
4. Рако ро81:1по 81 Га ра§аге рег 1а соп8е§па сП рассЫ уио1:1.
5. В а т Ы п о шуезГйо 8и11е запасе реёопаИ: 81 сегса И соп(1исеп1:е с1е1Гаи1;о.
6. Орегаю 81с1Иапо т и о г е рег 8а1уаге (1ие Ь а т Ы п ! ггауок! с1а11е опс1е (Зе1 т а г е .
7. 1п т а п е й е ипа Ьапйа с111ас1г1 8рес1а1122а1:а т ГигП т арраПатепШ.
8. Асци181:а ипа уасапга 8и 1п1:егпе1: рег 2000 еиго, т а Га§еп21а сП у1১1 поп е8181е
9. Сотри1ег гиЬаП пе11а поПе т ип педогю с1е1 сеШго.
10. Апйциагю сП Тгеу18о 1тЬго§11а1:о ёа ип сИеШе: 11 циаёго ега ГаЬо.
11. А1р1ш81а со1рко с1а ип Ги1т1пе ёигаШе ип 1;етрога1е.

Рег с1а$сип поте (гоуа II уегЬо сот$роп|1еп(е.


Г
1. 5с1рро 5. зозреПо
2. Штропатето 6. ггиГГа
3. тсепёю 7. тог1:е
4. аггезго 8. Гег1теп1:о

Е$1а1е: пзсЫо " Х о р \"

^ Яа\г а$со1(аге Гт(егу1$(а а ип у1се-дие$(оге |11 ро11х1а сИе Ла


соп$1д11 рег 111Геп11ег$111а1 Гиг(11п арра11атеп1о |1игап(е Ге$(а(е.
СНе соп$1д11 реп$1 сНе Лага?

,ЛС01 1.7
^ А$со1(а Г1п(егу|$(а а1тепо Лие уоКе е 1п|11са циаМ $опо I соп$1д11
с1а(1 ЛаПа ро1121а е диа11 |1а1 сопЛиКоп ЛеИа (га$т1$$1опе
ро11г1а сопЛиПоп
1. Моп с1|ге 5и11а ргорг1а 5едге1ег1а 1е1еЬп1са сНе $1 ё \п уасапга.
2. Моп 1а5с1аге 1а ро51а ассити1а1а пе11а саззеПа.
3. СН'|ес1еге а ^иаIсипо с11 арг1ге 1е Япе51ге рег Гаг сгеаеге сНе з! ё 1п саза.
4- МеМеге с1ед11 аНагт!.
5. СН1ес1еге а1шт 6'\е 1
а саза.

б. В11пс)аге 1е рог1е е 1е Япе51ге зоргаИийо а1 р1ап1 Ьаз51.


Наппо т а ! гиЬа(о пеИа 1иа са$а?
СНе со$а Та1 рег рго(еддеге 1а 1иа саза |1а1 Гиг11 диапЛо раг(1 рег 1ипдН1 репоЛ!?
СопГгопиЫ соп ип сотрадпо.

уеп11'риа«го
СНе соза ё зиссеззо?

0е5спуеге ипа регзопа


^ 1'аЬЫд11атеп{о е 1'а$реКо
7^ А$са1(а 1а |1е$сп210пе сНе 1а са$$1ега На ГаКо |1е1 йие (гиП'аЪоп сНе Гасеуапо
асци1$(1 соп саг1е с1опа(е (аг(1со1о п. I, е$егс1110 2а, р. 22) е сотр1е(а Н (е$(о.
Ы аусуо §1а поХаП т е Ш г е §1гауапо рег 11 пе§021о е циапёо копо агг1уай а11а сазха т ! зопо
тзозреПка регсЬё поп ауеуапо Гаг1а с11 ёие сЬе роззопо зрепёеге ШП! ^ие^ зоЫ! т ипа
уока зо1а. Ауеуапо ип (1) ^газапёаШ, зоргаМийо 11 гадагго ауеуа 1а
(2) (3) е 1 (4) (5) , зрогсЫ;
роПауа ип уессЫо (6) (7) е (1е1 (8) _
(9) . Ьа гадагга т у е с е а11а рг1та оссЫа1:а зетЬгауа р ш сигара: рог1;ауа 1
(10) (11) , 1е ипдЫе соп 1о (12) е ауеуа ип
с о т р к ш (13) е (14) аЬЬазгапга (15) сЬе рего
ега ршМозЮ зсшраго е росо (16) Е ро1 ауеуа Гаг1а зрауепгага, зетЬгауа а
сПзадю е гепеуа §11 (17) Ьаззх.

1'1п(еггода(опо. На! раг1ес1ра(а а ипа Ге$(а Л\Р ЛигапЪе 1а диа1е ё $(а(о гиНа(о ип
|||атап(е Л! дгапЛе уа1оге. 11п роИх1оио т(еггода апсНе 1е: "На по1а(о Ле! рег$опадд|
51гап1?".

1п сорр1а. 11п1еггода(о ($(и|1еп(е А) пзропЛе йехпчепйо йие Л! дие$(1 рег$опадд|; II


ро11х1оио ($1и|1еп(е В) ргепЛе аррипИ е риб Таге аКге ЛотапЛе. Ро1 $сатЫа1еу| I гиоП.
АПа Г т е |1е1Г|П(еггода(ог1о $сг1уе(е 1п$1ете ипа ге1а21опе рег И сотт1$$аг10 ||1 ро1121а.

Е (и? Сот'ег1 уе$111о Г и Ш т а уо11а сНе $е1 апЛаЪо а ипа Ге$(а?

1а регБопаЬЧа
1едд1 диеНо сНе Апде1а е $аЫпа Лкопо Л! $(е1апо (Рег сар/ге, 1а)
е зоКоИпеа дИ аддеШу!.
• 01с1 зетрге сЬе ё ипа регзопа сЫиза, ип ро' Ьгизса...
О 8!, ё ип ро' "огзо"...
• Е 1пуесе ё 51:а1;о сотргеп51уо, га551сигап1е...
СоНеда д11 аддеШу1 соп 1е |1еГ|п121оп1.
Ьги&са 1. 05е,гУл+д, ске, лои. соглиюса ^ааЫсл-^ге..
ё ипа 2. сМе. миА-а ^1/ л1+п' а 2е.и.+/г5/ АгаЩиЛМ.
Упа регзопа сот.ргг,к5/Ул регзопа 3. скг. се^гса 61 сар1ге. ^1/ л1+п.
4. с(д/ мое// росо с:^е.А-'гЛ{.

уеп11с1прие 25
20 СЬе со$а 11|с!ато Л! ипа регзопа сЬе...
1. ёа 5 а а 1 т е т е а§И акп яиеПо сЬе Ьа ^
2. репза 5о1о а зе згезза
3. поп ё т о к о 1теге55ап{е, Га о ё к е зетрге 1е з^еззе созе ^
4. поп ё 31псега _^
5. Ьа т о к а &та51а •
6. поп Ьа уо§ка ё ! 5аге Ыкг, ё ! ргепёегз! 1тре§п1 -^1
7. р1асе, Ьа Газсшо ^
8. Ё сЬшза, агго5515се ГасИтете

Р 1едд! ипа рпша уоКа 1'агисо1о е аЬЫпа 1 (КоН а11е Иезспиопг

1. N011Ё ЦП РЕ8СЕ пток о'лсдил

2. 1ТИГ СОМРАвХТО ОА РКЕ1П}ЕКХ! АЬ V0^0 ^* ^ ^ ^ Ц В СОМЕ Ш1 САбХГОЬШО

^ / ^ 4. СШАМАХЮ, ВАКА П,ТООШСЮМВ

АТТКА210КЕ ВЕБТ1А1Е
II (ио раг(пег аЛога д11 ап1таП: е дие$(а ё д1а ипа Ьиопа поЫйа. Ма риб е$$еге и(Ие $ареге
сИе, с1а11'ап1та1е сЬе ргеГеп$се, рио! сар1ге! 1а(! па$со$(! йе\ сага((еге.
Ессо яиакЬе е$еп1р1о.

С епегозо, айе^Шозо е аШЛаЬПе, П


Ш о раПпег а т а ргепЛегз! сига
(1е§И акг! е п о п 1 е т е (11 а з з и т е г з ! 1е
5 еху, айа8с1пап1:е е шс11репёеп1:е.
А т а Гаге 1а соПе, т а уио1е апсЬе
еззеге сог1姧1а1о. Ё р1§го ес1 ё
(11Шс11е сЬе Гасс1а И р г 1 т о раззо.
8ие геропзаЫИга.
Рего р и б сИуепгаге 11 с о т р а § п о
81сиго е 1гапяиШо, п о п регйе т а ! 1а рег&Ио: п о п ё 1пуаёеп1:е пё
са1та. Н а ! раига сЬе 81а и п р о ' оррге881уо е сегса ип гаррог1о а11а
П01080? N011 ё с1е1;1о, «е рге&г18се 1 раг1. О с с Ы о , рего, а п о п Гаг1о т а !
рк-Ьи11 а! Ь а г Ь о п с ш ! ! зепПге 1п 1гарро1а, уа зи 1:иПе 1е
Гиг1е е 11га Гиог11е ип§Ые.

I I 1:ио рагШег ё и п атап1:е Ае\:


8се§Ие Гас^иа^^о регсЬё (1а с о Ь г е
е а11е§г1а а11а зиа саза. Ё а1:1еп1о
1 сапагт118р1гапо гепегегха. 1п1аШ
1и1/1е1 Ьа ип а п 1 т о зепзЛИе е
арргегга Гаг1:е е 1а роезха.
Ё ЫеаИзга е соп §11 акг! сгеса ип
а 1 Г 1 т т а § т е ес1 ё апсЬе ипа регзопа
сопгайо уего, т П т о . Рего а т а 1е
сгеаПуа е г1сса (111ап1:а81а. Коуезсхо
§аЬЫе: ^и^п(^1 ё ип р о ' е§о181а,
<1е11а те(1а§Иа: роггеЬЬе еззеге р о с о
е Гогзе апсЬе ип р о ' §е1о8о/а,
рог1:а1;о рег 1 г а р р о п ! 8ег1 е с1ига1иг1,
е уоггеЬЬе гепеги зоПо соп1:го11о.
У181:О сЬе Ьа 8се11о §11 ап1таИ сЬе
81,1п 1опс1о ё ип 1п81сиго/а е Ьа
г1сЫес1опо т е п о сиге е 1 т р е § п о .
1;ап1;а раига (11 уе(1ег1;1 зсарраге у1а.

Уеп11$е1'
КНедд! 1'аг(!со1о е $о((о1!пеа д1! аддеШу! е 1е е$рге$$!ап! сИе $! г!Гег!$сопо
а11а рег$опаН(а. $ СГ!У ! пе! Ьох дие11! сЬе (! $етЬгапо ро$!1!у! (диа1!(а) е
дие11! сЬе !пуесе $есопс1о 1е $опо педа1!у! (|1!ГеШ). Адд!ипд! а11а 1!$(а аКге
Яиа1!1а е |1!ГеШ сЬе сопо$с!.
СНе соза ё зиссеззо?

аиа1! диа1!1а ЛоугеЬЬе ауеге !11ио рагШег? ОиаП |1!ГеШ Ы $етЬгапо р!й
дгау!? СопГгоШаЫ соп ип сотрадпо.

1п сорр!а. Ргоуа(е а $р!едаге соп |1ед1! е$етр! !1 $!дп!Пса(о Л! диеШ аддеШу!.


С о т ' ё ипа регзопа...?
• • 1м.с(/рг.лс(ем.+е О б ПЬе-га, аиА-оп.сша^ пол 2/ \а5с1а 1л-(\ие.л-г.аге Аа^и а\-^п.

1. 5еп51Ы1е .
2. 1(1еаИ81а
3. аШс1аЫ1е
4. §е1о5а
5. 1П5кига
6. 1пуа(1еп1:е вВт:^

^ Сопо$с! !1 $!дп!Лса1о Л! дие$(е е$рге$$!оп!?

• 1. Гаге и ргхто раззо а. Ьа рагге т е п о Ье11а, ГазреМо пе§а11УО


О 2. оссЫо! (11 ипа зкиагюпе.
• з. апёаге зи ^иПе 1е Гигхе Ь. Моз1;гагз1 ১ге551у1, апсЬе рег
• 4. 11гаге Гиог! 1е ипдЫе (11Геп(1егз1.
• 5. еззеге ип резсе Гиог ё'асциа с. Еззеге а с11за§1о (рег е5етр1о т т е г г о
• 6. 11 гоуе5С10 с1е11а тес1а§Иа а §еп1:е сЬе поп з1 сопозсе).
• 7. еззеге роПаго рег... а. Ргеп(1еге рег рг1то ПпхгшПуа.
е. Ра1/&1:е аНепгюпе!
Г. Шизс1ге Ьепе 1п циакоза.
& АггаЬЫагз! у1о1еп1:етеп1;е.

1Р $сед1! (ге ЛеНе е$рге$$!оп! |1е11'е$егсх!о 2! е ргоуа а и(!1!х1аг1е !п ипа Гга$е


!пуеп(а(а Лл (е.

Реп$а аНе сага((ег!$(!сЬе Л! ипа регхопа сЬе сопо$с! Ьепе е а$$ос!а яие$(а
рег$опа а11'ап!та1е сЬе р!й д1! а$$от!д1!а. $ СГ!У ! ип Ьгеуе ргоЛ1о с о т е
пед1! е$етр! сЬе Ьа! У ! $ ( О пе1 (е$(о А\. 26.
уепИзеИе 27
Е5рптеге зепйтеп*!

Моп зага ип'тюепЫга


Ь'аИга зега, 1а пиа гаёагга ега
рагисо1агтеп1е еиГогюа е ш Ьа
ту11а1о а оепа Гиог1. Ега йа 1етро оЬе
поп зиссейеуа е Ьо 8иЫ1.о оарИо оЬе
пе11'аг1а с'ега чиа1оо8а (11 зрес1а1е.
1пГаШ йоуеуа аппипс1агпи
ип'1трог1ап1;е поуНа: ауеуа аррепа
оиепиЬо 1а 8и(1а1.а рготогюпе соп
ге1аиуо аитепЬо (И зИреМю. Ма а ипа
соп(1121опе: чиеИа (111;газГег1гз1 пе11а
зе(1е оЬе Га21еп(1а Ьа 1п ВгазИе. Но
оегса(;о (11 (ЬтозЬгаге ШПа 1а пиа ё1о1а
е (11 Гаг1е сар1ге сЬе его тоНо йего (11
1е1, т а (1еп1;го (11 те его ип ро'
5 аггаЬЫа(;о, регсЬё сар1уо сЬе поп
15 ргеп{1еуа петшаепо 1п оопзШегагюпе
Г1(1еа (11 г1пипс1аге. Ьа зиа (1ео181опе ега
ё1а ргеза, аугеЬЬе аооеиа1о. Ога зопо а
ип ЫУ1О "ГаШе": у1уеге зерагаИ е
2о сопИпиаге ип атоге а Й181;ап2а, орриге Л рагеге йег по81п ШЮН
1;га8Гег1гт1 соп 1е1 е 1азс1аге 1а Гапи^Иа
е бЬ ат1с1? Ьа т1а Г1(1ап2а1а сегса П
(И поп резаге зи11а т1а (1ес1з1опе, Аппа. 28 апш: "Веу1 ргоуаге е уе(1еге соше уа, зе по
г1зоЫ (11 гшапеге соп {апИ г1тр1ап1;1."
та, попоз1ап1.е 1 Ьапи
25 габтопатепИ, Ьо 1е Шее сопГизе. Ва ип (}1асото. 85 апп1:1о 11 сар1зео, зиЫге 1е (1ео181оп1 Ае^\
1а1;о 30 сЬе ро1,ге1 кгоуаге Гас11теп1;е а11г1 Га зепИге Ггиз1;га11 е 1тро1;еп1;1. Рего зе о111еп1, с1
(1еу1 ргоуаге.
1ауого 1абё1й, т а (1а11'а11,го ГМеа (11
а11оп(;апагт1 (1а11е регзопе саге е
зепЫгпи зепга га(11с11п ип раезе Ап(1геа. 23 апп1: АпсЬ'ю зопо соте \,е е рагИге т1 зра-
уеп1а, т а зе уа1 а у1уеге соп 1е1 ро1га1 оар1ге тоНе созе
з1;гап1его пи 1;еггог1г2а. 11п Ье1 зи1 Уоз1го гаррог1о е сЫаг1г111е Шее.
(Шетта... УО1 соза пи сопз1биа1е?
Ыа. 27 апп1: II ВгазПе ё (1а1Га11;га райе (1е1 топ(1о, пи
зетЬга ип еатЫатеп1о 1горро троЛаШе сЬе поп Ьа1
НоЬейо 85 зоеНо 1,и! Ыоп ап(1агс1 зиЬйо, уесИ рг1та соте уаппо 1е
созе а (Изипга, ро1 (1еоШега1.

ВагЬага. 19 апп1: 8е Ьа1 ооз1 раига, Гогзе ^ие11о оЬе ргоу1


рег 1е1 поп ё ооз1 йг1,е.

^ 1п сорр1а. К11едде1е И (е$(о е $оио1|пеа(е (иПе 1е е$рге$$1оп1 (пот!, уегЫ) сИе Гаппо
пГептеШо а йе1 $еп11теп(1. Ро1, (епепЛо рге$еп(е д11 51а11 ||'ап1то ЛехспШ пе11а 1е1(ега,
ргоуаи а 1ттад1паге II ||1а1одо 1га КоЬегго е 1а $иа гадапа.
')•'
ез.:"... 1а т1а га^агга ега еиГогюа..." -> 'Но та ?>р\е,г.АИа ло^ша п\^иаЫо а\
\аУого. боло ^сМагг'ша! Од/, +/ /ЛУ/+О а
Ф 1п с1а$$е. Кес1(а(е II ||1а1одо сНе ауе1е $сг1ио.
28 уеп1оио
1едд| акипе ЛеНе п$ра$(е сЬе 11еиоп III ип Ыод Ьаппо ЛаЮ а11а ЛотапЛа
"11иа1 ё 1а со$а сЬе у1 Га р1й аггаЬЫаге?"
•КСЗетг I $гапгееСапаН
СЬе со5а ё зиссеззо?

С
Рогит > Зеп<1теп11 > Ме88адд1о

о СИе со$а У ! Та 1тЬе$11а11ге {ап1!$$1то, регс1еге 1а {е5(а, 5еп(1ге 1а уодИа


с1| зрассаге (иПо?
• Ре: диапс]о поп т\О азсоНаге... 1е регзопе сИе ?аппо ИпЮ с11 азсоНагт! т\

с1аппо зи! пет...


• Ре: 1а топсапга с11 итШй е Гоггодаша: ип ?аз11(Ло епогте диапйо с^1^
т\

ё тепо соппрегете с1| 1е уио1е а53о1и1:атеп1:е гадюпе. тег

• Ре: еззеге ргеза 1П д1го о кпга с1а11е регзопе сМе о т о .

• Ре: 1а тапсапга 11с1ис1а пе1 т1е1 соп^гопИ.

Е а (е? СЬе соза Ы Га р1й аггаЬЫаге 1п дие$(е $1(иах1оп1? 01$си(1пе соп ип сотрадпо.

1_ тГат1ёиа

СОП и т1о гаёагго


/1а т1а га^агга
соп ф.х'аМ а11ауого
Ога г15роп||1 (и.
тСЗегтг^ $1апгееСапан!
^^ Рогит > 8епИтеп11 > Меззаддю

О Циа1 ё 1а со$а сНе рш... ?


• ...11 теПе аНедпа? Ре:
• ...11 ?а зепПге ^е11се? Ре:
• ...й Та раига? Ре:
• ...И ?а 5еп{1ге 1пи1:11е? Ре:
• . Л ?а сНуеШаге 1п51е? Ре:
• ...II 1а зепИге р1епо с11 епегдю? Ре:.
• ...II 51апса йа топге? Ре:

уепйпоуе 29
Ра$$а1о р г о $ $ 1 т о о 1 т р е г ! е № ?
1п сорр1а. 0$$егуа(е циезИ езешр! Л Ггаз! соп II ра$$а(о рго$$1то е ПшрегГеИо е ргоуа(е
а $сг1уеге ЛеПе гедо1е рег $р1едаге диапЛо $1 и$апо дие$(1 йие (ешр! уегЬаП.

1. Виоп§1огпо, уо1еуо ип сЬПо (11 рапе.


2. Мепйе 5Ш(11ауо, азсокауо 1а гаёю.
3. Мепйе зйгауо, Ьо У151;О ип Ье1 Ш т .
4. Оиап(1о Саг1о Ьа йпко Гиптуегзка, ё ап(1а1:о а у1уеге 1п С1па.
5. ЗаЬаШ пойе аЬЫато Ьа11а1:о йпо а11е 3.
6. Оиапёо его §юуапе, И 8аЬа1;о ЬаПауато Гто а11е 3.
7. 1ег1 зега уо1еуо апёаге а1 с1пета, т а ро1 т 1 зопо а(1(1огтеп1;а1о.
8. Риап(1о зопо агг1уа1;о а11а 1ез1:а его ип ро' а (Пзадю регсЬё поп сопозсеуо пеззипо.
9. 11а(1г1 з1ауапо рег Ь1§§1ге, ^иап(1о ё агг1уа1;а 1а роИгш.
10. 8опо г1таз1:о 1п Ргапс1а рег с1ие апп1, (1а1 2002 а1 2004.

СопГгоп(а(е 1е гедо1е сЬе ауе(е $сг1ио соп 1о зсНеша 1п Арреп||1с1 (р. $34) е $сед11е(е
|1а1Ге1епсо $орга ип е$етр1о рег одп1 са$о.
аие51е Гга$1 соп(епдопо ип еггоге пе1Ги$о Ле! (е1пр1 Ле1 уегЫ. Тгоуа1о е $р1еда регсНё II
(етро |1е1 уегЬо ё $Ьад11а(о.
1. В о р о Г1пс1с1еп1;е, Гаи1:о51:га(1а ега сЫиза рег Шйо 11 §югпо.
2. Мепйе Ьо тап§1а1:о, ^иа1сипо т 1 Ьа гиЬаШ 1а Ьогза.
3. Н о т е з з о 1а соПапа 1п Ьогза, регсЬё 5есоп(1о т е поп ё $1аХг Ьепе соп И уезПШ сЬе ауеуо.
4. Риап(1о зопо з1:а1:о т Е§1«о, сопозсеуо (1е1 га§а221 геёезсЫ т о к о з1тра11с1.
5. Вие оге 1а, с'ега ипа гар1па аИа Ьапса (11 у1а К о т а .
6. 1ег1 а МИапо с'ега ипо зсюрего (1е1 те221 с11 йазроПо, соз! азрейауато Гаи1:оЬиз рег ип'ога.
7. Риап(1о ё па1о т ю &а1:е11о, 1а т1а 1ат1§11а Ьа аЬка^о т 81с111а.
8. 1ег1 с'ега ип Ье1 Ш т аПа 1У, т а поп рогеуо уе(1ег1о регсЬё (1оуеуо з1:и(11аге.

1п а1сип1 са$1,1а зсеКа 1га 1трегГеио е ра$$а(о рго$$1то Ирепйе |1а11'т(еп21опе Л сЫ раг1а.
1еп ле.у/сдУ(Я. -> Ас?>сгЫо /I +е.т.ро А! 1&п.

1едд1 яие$1е Гга$1 е ргоуа а |11ге сНе сНГГегеша с'ё (га ипа е ГаИга.
2.
1. а. Риап(1о у1уеуо 1п Тгеп1;1по, зопо ап(1а1:о
а. Ке1 2004 Ьо аЬкаЮ а Ьоп(1га. зреззо т т о т а д п а .
Ь. Ме1 2004 аЬкауо а Ьоп(1га. Ь. Оиап(1о у1уеуо 1п Тгепйпо, апёауо зреззо
3 т топ1;а§па.
а. Ь'езШе зсогза Ьо ГаМо 11 Ьа§по ШИ! 1 §югп1.
Ь. Ь'е81а1е зсогза 1асеуо П Ьа§по гип! 1 §югп1.

1геп1а
СНе со5а е зиссеззо?

1 Сотр1е1а 1е раг« тапсаШ! йеП'аЛкоЮ соп I уегЫ а1 ра«а1о рго5«то


о аШтрегГеНо.

Р е п а П а 81;а2;1опе й! Коссазесса, У1С1-


по а Рго81попе (еззеге!)
т 1;егпЫ1е тс1(1еп1;е
Геггоу1агю: 111;гепо р е г С а т р о Ь а 8 8 0 ,
сЬе (раззаге) п.) йаПа зЬа-
8 С о т р а г и т е п 1 ; о р е г ^гШаге а ! р а з з е ^ -
ёег1 (11 п р а г а г з ! . М а 1о зсЫапЬо
(еззеге) (9) 1;гетеп(1о: аНе
1 4 : 1 5 1а р г 1 т а с а г г о г г а р ю т Ь а зШГШ-
и т а (1е11;гепо т рагЬепга, 1а С т р о п а ,
2 ю п е а 1 2 0 к т о г а п , (Ьатропаге) 81 т р е п п а , 1а зсЫасс1а.
(3) и Ъгепо Кота-Са881по Е 1;га 1е 1ат1еге ге81;апо 5 9 ГегШ.
сЬе (еззеге) (4) Гегто зи! I з о с с о г з ! (агпуаге) (т
Ыпагю 2 .
1п р о с Ы т ш и И : 1;ге е И с о и е г ! й е !
Вес1пе (11 ГегШ, (11 с ш 1 1 т о й о ^гат!. (1е1 Гиосо (ЬгазрогЬаге) ( ш _ _ _
I (1ие т а с с Ы ш з ! ; ! {1е1 кгепо К о т а - 1 ГегШ р ш ^гау1, теп1;ге 1е а т Ь Ш а п г е
С а з з т о (ассогёегз!) (ъ) (агпуаге) (т е (прагЫге)
росо р г 1 т а (1е11о зсЫапЪо (11 с16 с Ь е (13) р е г ^1108ре(1аИ (11
(зЪагё) (6) р е г 8иссес1еге: Са881по, Р г о з т о п е е К о т а .
(Ыгаге) (7) и Ггепо (11 е т е г -
ё е п г а е (соггеге) т пе11о
(АЛаМдЮ йа! "Согг1еге йеЦа Зега", 26-12-05)

1игара55а*о рго551то
^Э 1едд1111е51о е «оНоНпеа I уегЫ сНе е5рг1топо ип 1етро ра$$а1о.
аиа1 ё П ? РегсЬё $1 и$а?

II 1гара55а1о рго881то егапо раПШ 8евпа1а ип'агюпе


аууепта ^ а е И а « о сЬе зЮ гассоШапао.

1геп1;ипо 31
К|Ле((1. РегсНё 1п яие$(а раЛе Ле! |||а1одо Апде1а и$а \1 (гара$$а(о рго$$1п10?
М1 аVеVа аррепа ге§а1а1:о ипа Ье1Нвв1та соНашпа сИ р1е1:ге соп бе§Н огессМт
сЬе аVеVо V^5^о 1п ипа ЬапсагеНа с1'ат§1апа1:о е т! ега гашо р'\асМа... ипа
гаШа!!! Ауге'1 VоIи^о теПег1а зиЬНо е шесе 1Ъо тезза т Ьогза, регс11ё
весопбо те поп зШа Ьепе соп II Vе5^I^о с/7е аVеVО. СЬе сгеПпа!

Соте $1 Гогта II (гара$$а(о рго$$1то?


+
раг11с1р10 ра$$а!о

Сотр1е(а 1е Гга$! и$ат1о II 1гара$$а(о рга$$1то соте пе1Ге$етр1о.

СКе гаЬЫа/ \сп ко регзо СогоЪс^ю ске Ске гаЬЫа/ \сп ко регзо |'ого1одю ске. 1аига
^аига Сгсс^а\аге./со»\Ар\сашо). ~^ ш М(Ма ге.с^а1а-^'о рег /I (и/о согир1г.длло.

1. М1 Ьаппо гиЬа.Ш ипа соПапа {егесИшге I йа тга поппа).


2. 11а(1г1 зопо еп1:га11 ёа ипа йпе51:га сЬе [арпге I сасаагПе).
3. Н о ё1тепПса1:о зи! ггепо !а зсхагра ё ! зега сЬе {сотргаге I ВаИ).
4. Ьа ро1121а Ьа аггез^аЮ 1о 8С1рра1:оге сЬе {йегиЪаге I тга гкта й! сава).
5. Риезг'езгаге ё уепига а ггоуагт! ип'ат1са сЬе (соповсеге I Мапйа).
6. I ротр1ег1 Ьаппо Г1па!теп1:е з р е т о 1'1псепё10 сЬе {сНуатраге I пеПа сатра^па М А1фего).
1. Н о регзо И рогга&^Ьо ёоуе (теПеге I ЛоситеШг).

Сотр1е(а II ||1а1одо изапЛо И ра$$а1о рго$$1то, ПтрегГеНо


о II (гара$$а(о рго$$1то.
8Цу1а е С1оуапп1 з! 1псоп1;гапо зи! рог1:опе ёе!!'ип1Уег8ка.
• С1ао 8Пу1а, сЬе !"асс1а! Соза г! ё зиссеззо?
О Н о аррепа ауиго ип 1ПС1ёеп1е соп П т о г о г т о , тегг'ога !а,
т е Ш г е {$аНге) (о т ип1уегз11;а.
• Асс1ёепй, т ! ёхзрхасе! (РаЫ) (2) та1е?
О Н о ЬаМиШ 1! дхпоссЫо, т а сгеёо поп 51а пи!1а ё ! §гауе.
Рог1:ипа1атеп1:е (теПеге) (з) ^ие8^о
§1ассопе ёа т о г о сЬе ё т о ! г о резапге е Ьо 5о!о диа1сЬе
§гаШо зи!!е тап1. Ьа т о г о рего ё ёхзггигга.
• Ма с о т е {$иссеЛеге) (4) ?
О 8гауо §1гапёо ёа у1а Уегё! 1п У1а Р1§по!о, т а I ! гадагго ё1егго ё ! т е , сЬе {еввеге)
(5) _ ^_ 1п тассЫпа, Ьа сегсаго ё ! зирегагт! е т ! (/йге) (6) саёеге.
• Ма поп (теШге) (?) ^ _ _ !а Ггесс^а?
О 81, т а еу1ёепгетепге !ш поп !а (уе^^еге) (8) ' . I ! р姧ю ё сЬе поп з! (/егтйГ5г)
(9) аё ашгагтЬ 1о поп {пизаге) (ю) пеапсЬе а г1гаг зи !а т о г о ,
ро! Ьггипагатепге (агпуаге) (п) ип у!§!!е сЬе т ! Ьа ёаго ипа т а п о .

1геп1ас1ие
СНе соза ё зиссеззо?

II ргопоте а
^ МдиагЛа 11 (е$1о а р. 28 е сегса й1 сар1ге а сНе со$а $1 пГепзсе
Н ргопоте а пе11е Гга$1 зедиепЫ.

<
\' . 25 апп1: I

И (Шо^о)
а диезЬо
II ьга5,\\ь ь ЛЧ1 а1Г«1 ролг б<г1 гг.оыи>, г«| звл^&т ол 3,1ш/а 161
са/у\Ь|огу\ел+'о •('лзрро 1>у\ро/+'ал+'в,'. л1ол алЗалл 5\)Ь\{'а, •Лек
рпп\о. сол\4, ^^алм 1е, со5г. а ^'5•^'алга^ ро! скшкт.

$оио11пеа 1е рагИ ЛеПа Гга$е а си! $1 пГепзсе 11 ргопоте с1.


1. 811у1а (11се сЬе йп1га И 1ауого рег ё о т а п ! , т а ю поп с1 сгеёо.
2. 51е1:е г1та51:1 т о к о а ВегИпо? N0, с1 51ато г т а з й 5о1о ёие § ю г т .
3. Уа! а саза зиЬко? N0, с! уаёо гга ипа тегг'ога.
4. Репз! апсога а СесШа? 81, с! репзо зетрге, зопо апсога т п а т о г а г о ё! 1е1.
5. С'ё ип сопсег1о ё! Ы§аЬие, т а поп роззо апёагс!, ёеуо Гт!ге ип 1ауого.
6. 8е поп Ьа! 1етро ё ! ргепогаге !1 Ы^ИеИо ёеИ'аегео, с1 репзо 1о ёота1;1;1па.

$о$(№и!$с11е преЦх1оп1 изапЛо II с1.


1. Рег т е ё ип'ат1с !2 !а !трог1;ап1;е, 1:еп§о т о к о а ^иез1:а ат1с121а.
2. Ё ёа г е т р о ске поп уаёо а1 с1пета, Г и к ! т а уока зопо апёаго а1 с т е т а 1:ге т е з ! Га.
3. Е1епа ё!се ске уегга а ггоуагт! ё о т е п к а , т а !о поп сгеёо ске уегга а ггоуагт! ё о т е п к а .
4. Ье уасапге зопо ип г!согёо Ьеи!зз!то, репзо зреззо аПе уасапге.
5. В!5о§па ргепёеге ёе1 У ! П О рег 1а Гезга ё ! з^азега, репзо !о а ргепёеге ёе1 У ! П О рег 1а Гез^а ё!
згазега.

1а ^огта ра$$1Уа
4 0 $$егуа дие$(е Гга$1. аиа1 ё 1а Гогта а1|1уа е яиа1е 1а Гогта р а $ $ т ? аиа1 ё II $оддеио пе11а
Гга$е 4Ь? ИеПе Гга$1 ра$$|уе, диа1е ргеро$1г1опе 1п1го|1исе 1'е1етеп(о сЬе сотр1е 1'ах1опе?
1. а. М ! Ьа гассопШо сЬе Ьаппо гиЪаЮ 1а зиа ЫсккПа пиоуа.
Ь. М ! Ьа гассотаго сЬе 1а $иа ЪкккПа пиоуа ё $1ага гиЪага.
2. а. I йие гартаШг зопо $1ай аггезШй йаПа роИгга.
Ь. Ьа роИгга На агге$шго г йие гартагоп.
3. а. ОиезШ саза ё $шга сотрегаШ йа тю поппо пе! 1930. .
Ь. Мю поппо На сотрегаго ^ие5^а саза пе! 1930.
4. а. 1/егШ зопо зШй гкогегаП аП'озреёа1е ё ! Ргоз!попе.
Ь. Наппо гкоуегаЮ г/егШ ак'озреёак ё ! Ргоз!попе.

11|$сг|у| дие$(е Гга$1, (гаПе |1а1 (е$(1 сЬе Ьа! 1еио, а11а Гогта аШуа.
' I Аие. с^юУал! 8оло 5+д+/ •к-га^о\->г'1 Аа та ^а\ат^а. -> 1ААа Уа\ал<:^а ка ^га'^о\^о I Аие. ^^/оУдл/.
1. I I сопёисеШе ёеП'аигоЬогге ё з1:а1:о зоссогзо ёаПа ро!1г!а з1:гаёа1е е гкоуегаШ.
2. I ёие ггиГГагог! зопо з1:а1:! роПаи !п сазегта е рег^и!з!1:^.
3. ЕпггатЫ зопо 51:а1! аггезга!:!.
4. I I ГиПо ё згаго 5сорег1:о зокапго 1ипеё1 ёа! ё1репёеп1:!. -
5. П со1ро ё зШо ог§ап!22аго пе! т ! п ! т ! рагПсокг!.
6. I I сиссюЬ ё згаго аГйёаШ а! сапПе тип!с!ра1е. ЯШЬг^

1геп1;а!ге 33
.2 1е 1п1опа21от
С01 1.9
К|а$со1(а а1сипе раП! |1е1 |||а1одо (е$. 1а, р. 21) е 1п|||са сНе со$а е$рптопо 1е е$с1атах1оп1.
г 50фге$а (||$ааоип*о / •псеЛегха га55еепа21опе /
«||5р1асеге |||согав§;1ате1Ко
г ВоН!
АссШепИ!
Ма уа?
СауоН!
Ма по!
Уа Ье', 6а\\
МаН!

1'ассеп1о сИ раго1а 1П ^газе


^ ^ С 0 1 1.10
2^ АхсоКа цие$(1 |||а1од|||. $едпа1а соп ипа Ьагга 1е раи$е (га I |1!уег$1 дгирр! Л! раго1е.
Ро1 пазсоКа е $о((о1|пеа 1а раго1а сЬе, 1П с1а$сип дгирро, ё ргопипс1а(а соп р т Гопа.

• С1ао Мапо, с о т е 51:а1?


О К о п т о к о Ьепе, Ьо ип §гап та1 сЬ 1е51:а.
• Ро550 оГГг1г11^иа1со8а?
О Ма 51, ёа!, ргепёо ип сайе 1ип§о. Сга21е т1Пе.
• АЬка а Тог1ПО, 1ио ГгагеПо М а г 1 0 ?
О N 0 , ас1е550 у1уе а СЫа550, 1п ипа ЬеПа
саза соп § 1 а г с Ь п о .
• ВеаХо \иИ
КНедд!! |1!а1одЬ! ГасепЛо а((епх!опе а ргопипс!аге соте ип!(а ! 11!уег$! дгирр! Л! раго1е.
Цеп^аз!
_ .'^^01 1.11

^ А$со1(а 1е Гга$! е $о((о1!пеа 1е раго1е сЬе уепдопо ргопипс!а(е соп епГа$!.


1. 51:ис11а гиШ I ^[от! |п ЫЬНогеса с1а11е а11е 8. 2

2. 5\.и6\а 1ий1 1 §1огп1 1п ЫЫю1:еса 6а\\е 2 а11е 8.


3. $1ис11а 1:ий1 1 §1огп1 1п ЫЫю^еса с1а11е а11е 8. 2

4. БШсЛа Шй! §1от11п ЫЬНогеса с1а11е а11е 8.


I 2

1. А ргап20 тапд1а зетрге с1ие р1аН1 6] раъХа.


2. А ргап20 тап§1а зетрге с1ие р1ай1 6\
3. А ргапго тап зетрге бие р]аП\Л раз1а.
§1а

4. А ргап20 тап§1а зетрге с1ие р1аМ:1 6\.

1п сорр!а. 1о $(и|1еп(е А 1едде ипа Гга$е 11е11'е$егс!х!о, те((еп11о 1'епГа5! киМе раго1е
$о((о1!пеа(е. АПа Лпе Л! одп! Гга$е, 1о $(и11еп(е В г!ре(е 1а раг(е ассеп(а(а ЛеПа Ггазе соп
ип'!п(опах!опе Л! $огрге$а, соте пе1Ге$етр!о.
ЗтиоЕМТЕ А: 51;ис11а ШК! 1 §1огп11П Ь1Ы1о1 ;еса ёаПе 2 аПе 8.
ЗтипЕКТЕ В: Т и « 1 1 §10ГП1? {ЩЕН:

34 ^^еп1;а^иаМ;^о
СНе соза ё зиссеззо?

Раи! ||1 сгопаса


8се§И ипо с1е1 <И сгопаса с1а1Ге5егс121о 1а сИ р. 24 е 8СГ1У1 ип Ьгеуе аг1;1со1о.
А ш Ш ! соп 1е 5е§иеп1:1 ё о т а п ё е : ; .

сЫ?
сЬе сова?
йоуе?
диапйо?
регсЬё?

2 61а11о ци»
1п сорр1а. Сиагёаге 11 §1а11о а ГитеИ! 1п АррепсИс! (р. 835).
РегсЬё 1а §югпаИ81;а репза сЬе 1а 81§пога СгозЬу аЬЫа т е п й о ?
Везспуеге ога1теп1:е ^ие11о сЬе уеёеге пе1 Гитеи!. Ро1 5сг1уе1;е ГагйсоЬ сЬе М158 КеИу
риЬЬИсЬега 8и1 §1огпа1е.

Саго ||1апо
Ь姧1 Г1п121о йе\т Рапе е шИрат. Тпуепга 1а соп1;1пиа21опе ёеИа 81:ог1а е 8сг1у11а
1п рг1та регзопа зоИо Гогта с11 ра§1па с11 с11аг1о.

резсага ^ро^^^^^ ^° ^ „Ла

Ето210п1
Репзаге а ^иа1со8а сЬе У1 ё зиссеззо е сЬе У1 Ьа Гайо ргоуаге ипа раг1;1со1аге
ето21опе (раига, §1о1а, гаЬЫа, гпз^егга е с с ) . 8сг1уе1:е зи ип Ы^ИеИто ипа
раго1а сЫауе аззосхага а1 ГаПо (рег е з е т р ю , зе ауеге раига (1е1 га§п1 е ип
§1огпо пе ауеге ггоуаго ипо ргоргю зи1 уозгго 1егго, роггеге зсг1уеге
зетрИсетепге 1а раго1а "га§по").
Ро1 теггеге И Ы§Иегг1по 1п ипа 5саго1а т з 1 е т е а ^ие111 с1е1 уозгг! сотра§п1.
А гигпо, резсаге ип Ы§11егго е сЫеёеге а сЫ ГЬа зсгкго с11 гассопгагу111 Гагго а си! Ьа репзаго.

1геп1ас1*пцие 35
сиНига
(з\а[[о е с11п1огп1
Сгопаса е тотапхо

СВ1 \лг
^ Р!его Са1арпсо ё д1огпаП$(а И сгопаса е зспИоге. 1п цие$(а
(га$т!$$1опе га1|1оГопка ("ЕкшеШаге, №($оп", 11а|||а 24, ада$(о 2004)
раг1а с1е1 гаррог1о (га 1а сгопаса е II гошапхо. А$со1(а е гкрошН.
1. СЬе со8а ёеуе ауеге ип Ьиоп §1огпаИ51а сЬ сгопаса?

2. Ме! готапх!, рег сЬе сока Со1арг1со 5115р1га


аИа 5иа 1тта§1па21опе?

3. Рег сЬе со5а ё туесе т о Ь о иШе 1а 5иа е5рег1еп2а (11 §югпа115га?

4. СЬе сова аппо1а Со1арпсо пе1 5ио гассито (Ыоск по1:е5)?

5. Со1арг1со 5сг1уе с1е1 г о т а п г ! "§1а1И": сЬе §епеге


(11 готап21 реп51 сЬе 51апо?

и дгаИо йаИапо

^ Т1 р1асе 1еддеге I готапх1 ро11х1е$сЫ?


О 8!, регсЬё
О N 0 , ргесЬё

Ме1 (ио Рае$е ё шоКо 111ГГи$о?


Сопо$с1 акип! $сг1((ог11|| готап21 ро1121е$с1||?
^ 1едд1 II (е$(о а р. 37 е ро1 т Л к а диа111|1 ди$(е сага((ег1$(к1|е Наппо
I д1а1111(а11ап1 соп(етрогапе1.
О 1. 8опо риЬЬИсаП е5с1и51уатеп1:е (1а11а са5а еёкгке Моп(1а(1ог1.
О 2, 8опо ип §епеге (11 кПегаШга роро1аге ргагка^о (1а аи1;ог1 росо соповсшй.
• 3. 8опо аиеп11 аПа гарргезепгагюпе (1е§11 атЫеп1:1 50с1а11.
• 4. Ваппо т о к а 1трог1:ап2а аПа р51со1о§1а (1е1 рег50п১1.
• 5. Наппо (1е11е ггате т о к о сотрЬсаге.
О 6. Ивапо 5ре55о ип 11п§и১ю со11о^и1а1е соп рагок (11а1еиа11.
О 7. Каррге5еп1:апо зревзо (1еПе геака ге§1опа11.
О 8. 8опо а уоке ип те220 рег раг1аге (11 р г о Ы е т ! 5гогк1 е 50с1а11.

36 1геп1а5е1'
0о551ег сиИига


ОегесПге зШу, опте {гсНоп, поп,
{кпИег, роИсгег, тЫегу поуе1,
Ке1 1957 Саг1о Е т Ш о СаМа
риЬЫка ип'орега сЬе сИуепгега
(1епипс!а !га1!апо, пе1 ^иа1е
га1уоИа з! зсе§1!е ипа зГгиггига
о
поуеЫ пе^га: т КаИа, ип саро1ауого кИегагю: ^ие^ с о т е ^ие11а с1е1 гНгШег рег раг1аге
зетрИсетепге, "§1аИо". "СхаИо" разПсаассю ЪгиПо йе уга с1'аИго, с1еИа т а й а рег езетрхо,
с о т е И со1оге сИ сореггта с1еиа МегиЬпа, ип §1аИо "аг1рко" (1а орриге с1еИа :ог!а, с о т е пеИа
81

се1еЬегг1та соИапа ёеПа зоЫгюпе поп у к п е зуеЫа), 5ег!е (1е1 сотт!5заг!о В е Ьиса
Мопёаёог!, I ИЪп ^{аШ аррипго, сагайег122а1 ;о с1а ипа с1егга§Иага (апп! '90), (1! Саг1о ЬисагеШ,
сЬе с1а1 1929 Ьа сагаггег122аго И ёезсгхгюпе ёеИ'атЫеШе ёеИа атЫепгага пе§1! апп! ёеИа
§епеге роИгхезсо пе1 позгго раезе. Ьог§Ьез1а готапа пе§11 апп1 с1е1 КериЬЫка сИ 5а16 е с1е1
"С1аИо": ип §епеге паго с о т е Газс1зто е с1а ип Ип§и১1о с1оро§иегга.
Гогта сИ кггегагига роро1аге сЬе езргеззюп1зг1со гксо сИ Ьа ГогШпа с1е1 готап2о §!а11о Ьа
Ьа СИУ ЗО е апсога сИуЫе сгИ1с1
1 1 с о т т х з Г ю п ! сИакггаИ. Оиезга по1:еуо1теп1:е !пйиеп2а1:о апсЬе 1а
1еггегаг1: аигоп зггаогсИпаг! с о т е аМепгюпе аИ'атЫепге зос1а1е ргойшюпе 1;еку!5!уа, сЬе пе§1!
01по Ви22аг1 (1906-1972) е (апсЬе ге§1опа1е) е Гизо сИ ип и Ы т ! апп! Ьа аГГшпсаго а!
С1ог§1о ЗсегЬапепсо (1911-1969) 11п§и১ю ук1по а1 рагкго е г е к Ш т §!аИ! р!й Гатоз! {II
Ьаппо зоГГеПо а 1ип§о с1е11а Гоггетепге 1е§аго а1 сИакй! 1оса11 гепеШе СоЬтЪо, ЬЧзреПоге
р о з т о п е озгИе с1еИа сгШса сЬе И зопо (1ие азрегг! сЬе Вегпк, Ьа зщпога т ^1а11о, Кех)
гИепеуа 1п(1е§п1 сИ ип розго пеИа соппогегаппо И §1а11о с1е§11 а п т акипе ГогШпаге зегк 1:е1еу!5!уе сИ
кМегагига. Ерриге ё ргоргю а ип '90. СатШег! пе ё Г е з е т р ю р1й §епеге ро1 !е5со {Огв^геПо сИ
!2

§1аИо, зесопёо т о Ш сг1г1с1, сЬе ё О У У 1 О (зоргаМиПо пе Ьа тозза с1е1 РоИгга, Ьа 5^иа(^^а, Поп МаПео).
1е§ага 1а г1пазсИа с1е1 готап2о 1п сауаИо т си! 1а ргезепга с1е1 Тга ! рег50п১! !зр!га1;! аИа
ИаИа пе§И апп1 '80: ё // поте сИакПо ^епоуезе зетЬга ауеге кИегаШга, И р!й Гатозо е атаго
М1а Коза (1980) И И т Ь е П о Есо, апсЬе ип Г ! З У О И О ! Г О П ! С О - ё сеПатеШе И Сотт!55аг!о
сЬе тозгга, ёоро Сас1с1а, с о т е 1а р о к т к о зи1 рге§!ис1 !о !га1!апо
!2 Мот:а1Ьапо, ро1 !о1:1:о з!с!1!апо
!2

зсгИгига сИ §епеге поп ёеЬЬа пе! сопГгопг! ёе! (1!а1е1;1! рго1:а§оп!51:а сИ т о И ! г о т а п г ! е


еззеге песеззагштепге сИ зегк В. тег!с1!опа1! е (1е1 5!сП!апо !п гассоп!:! (1! Апёгеа СатШег!.
Ьа Гоггипа сЬе И §1а11о Ьа рагг!со1аге), т а Г е к т е п г о 1оса1е
сопозсшго а раП1ге с1а§И а п т '90 ё ргезеШе апсЬе !п т о Ш аЬг!
ё сотргеп51Ы1е з о Ь аИа 1исе с1е1 аигог!, с о т е ас1 е з е т р ю !п
т о Ы аигоп сЬе, соп Гогте е МагсеИо Ро15 сЬе !п Зетрге саго
тосИ (31уег51, Ьаппо ргагкаго (1998) Ьа гассопгаго ипа згопа с1!
^ие5го §епеге §1а с1а11а Г т е ёеИи! пеИа 5аг(1е§па р!й сЫиза е
ёеИ'ВОО, с о т е рег е з е т р ю ЕтИ1о р!й с1ига.
Ве МагсЫ (пе // сарреИо с1е1 рге1е, П^гогпо с1е11а сгуеПа (1961) с!!
1887) о Сга21а В е к ё ё а (1п Саппе Ьеопагёо !азс!а, тозгга ип акго

а1уето, 1913). ХхаНо сагаггег!з1!со с1е1 §!аИо-

^ Тгоуа пе1 (е$(о ип е$етр1о 6\ готашо о аи(оге


рег С1а$сипа ЛеПе сагаКепШсНе сЬе Ьа! 1п|1тс1иа(о 1п 2Ь.

ВиаН |1еИе $епе (е1еу|$|уе С1(а(е пеН'иШша раг^е |1е1 (е$(о


50П0 сопо$сш(е апсНе пе11ио Рае$е?
^ 0|$си(е(е 1п дгирро.
1. ^иаИ зспИог! !1;а1!ап1 сопозсеГе?
2. СЬе 1;!ро сИ ИЬг! ргеГег!1:е 1姧еге (5১!, роез!а, готапг! с1'аууеп1:ига,
(1! Гап1;азсеп2а, зГогк!, Ыо§гайе, аи1:оЬ!о§гайе)?
3. Оиа1 ё И уоз1о аиГоге ргеГег!1о?

!геп1а5е!!е 37
1п диезШ ипйа гтрагг а раНаге йг угаддг е
гасапге а1 таге е гп тоШадпа, а/аге гроЬезг
е а Лаге сопзгдЫ.

СЬе со$а Га1 я и а п | 1 о йемп огдап122аге и п а уасапха?

г
р е п о й о

т е 1 ; а / Ш п е г а г 1 о

I
т е 2 2 о

(111;га8рог1;о

р е г й е с Ш е г е

с о т р а ё п ! (11 У1аёё1о

з1з1;ета21опе

Пиа11 |$о1е К а П а п е сопозс!? Е д и а П т о п ( а д п е ?

Тгоуа $и11а саг(1па |1е1Г1(а1|а 1а с о г г е П а ро$и1опе ЛеПе 1$о1е е ЛеПе т о Ш а д п е .

3 8 1гепМ1о
1о уогге! апйаге 1п ЗагЬедпа, та...

1о уогге! апс1аге ш $агс1едпа

^ Е$(а(е, ( е ш р о Л! уасапхе. М о Ш К а П а п ! у а п п о 1П у|11едд1а(ига

1п З а г Л е д п а : сопо$с1 чие$(Ч$о1а?

$есоп|1о ( е сНе Ыро ||1 уасапха $1 р и о Гаге 1П ЗагЛедпа?

# '":С01 1.13
А$со11а 1а с о п у е г $ а х 1 о п е ( г а $||у1а е С!аппа е п$роп||1 а11е Л о т а п Л е .

УегооГа15о? О в

1. 51Ыа ё зШа т уасапга рег с1ие зеШтапе. О О


2. Стаппа е 1УО 1:га5соггегаппо И Регга§051;о 1п Ь1§ипа. О О
3. С1аппа е 1УО апс1гаппо 1п уасапга соп акг! ат1с1. О О
4. СИ ат1с1 с11 Схаппа поп а т а п о т о к о 1а Ыс1с1еПа. О О
5. АпсЬе а 511у1а р1асегеЬЬе т о к о апс1аге т Ыс1с1е1:1:а 1п
5агс1е§па. О О
6. Ьа 8оге11а сЬ 8Пу1а апс1га 1п уасапга а1П5о1а а'ШЬа. ' • •
7. С1аппа арргегга II соп51§Ьо сИ 5Иу1а. О О
8. С1аппа поп ё т а 1 51;а1;а а1Г15о1а ё'ЕШа. О О

1геп1апоуе 3 9
с о п циеНе И ип с о т р а д п о .

• За! сНе §1огпо ё Гегга§051:о?


• А п с Н е пе1 Ш о Раезе 51 Г е 5 1 е § § 1 а ^ и е 5 ^ о

§1огпо? 1п сИе т о с 1 о ?

•игап1;е 1а з е Ш т а п а с11 Регга§051;о

то11:1551т1 НаПап! у а п п о 1п у а с а п г а , апсНе

5о1о рег р о с Ы §1огп1.

-Сг.5+л ске г/5д1е.


1е с Ш а з о п о с1е5ег1:е, регсЬё 1е §гапс11

1'аЬЬг1сНе з о п о с Ы и з е , с о з ! с о т е то111 ^егга<^о^-{-о е, ила


пе§021 е 1осаП.

• А п с И е пе1 Ш о Раезе з1 у а 1П у а с а п г а

1П ц и е з Ш репобо с1е1Гаппо?
с АеЛа Аолла-
• С1 з о п о с1е11е Г е з 1 е 1:гас11210паП И §1огпо

с11 Р е г г а ^ о з Ш о 1п ^ и е з ^ о рег1ос1о

с1е11'е51а1;е? Ае\\а Чсга^\Ае (Лапа сол ргосе.55/ол/

ассом.ра<:^ла-^1 Аа ^1сге. с -^-гаАЫогии

ц и а г а п 1 а
1о уогге! ап(1аге 1'п 5аг(1едпа, та...

Т и п 5 т о ас1 аНа ^ио^а

^ 1едд| И ( е $ ( а е п $ р о п 1 | | а11е Л о т а п Л е .

Уасапге ш топ1а§па
пиоух, 5рес1а1иа ^азггопотхсЪе сикига,
I
Т Т п г е т р о 1а уасапга 1п т о т а ^ п а ега пашга 1псопгат1пага е аПе. Оа11а
и 8 1 п о т т о а! г1ро80 е ггапчшШга, аЫ ЬотЬага1а а11а Уа1 а'Аовга, аа1 Тгепгшо
ваш е с а т т ш а г е . Овв1 §И каЬаш А к о Аа1§е Гшо аИ'Арреппшо, овш
сЫеаопо чиакоза 1п р ш аИе уаИаге а1рше гее1опе з! ё 5рес1аиггага пе§11 апш т
е аррепп1п1сЬе. Сое! 1е ксаШа Ш ш й с Ь е 51 ^иа1сЬе зегюге. Ессо акипе ргоро81е.
50П0 те55е а1 ра85о со! ^ е т р ! е о й о п о а1
Шг151а ип ашр1а ^ а т ш а а1 аШУ^а е (Оа"11Уепега1 Л !1ериЬЫ1са", 1-6-05)
5Уа§Ы, рег Ш « е 1е ега: гегте е зроП

УАЬ В ' А 0 8 Т А А В К 1 1 2 2 0

П Огап Рагай180 N61 рагсЫ йе! СеШго Вий


(1е11о 5рог1;

Т геккш!, Ь1с1с1еиа,
|ои, е^шга2^опе,
А псЬе 1е топ1;а|пе с1е1 Сепгго е йе1 8иЛ ПаЦа
о1{гопо рагессЫе оррогЬшЦа, Ш^е а11'1п8е6па
ае11а \пХл аи'арет1о ш атЫепИ тсоп^апипаИ. 1п
дие51;е гопе, 1п1а№, з! сопсепШ 11 п1а||1ог пшпего
сапоа е, па1л1га1теп1;е, 1о 5С1.11п'е81;а1:е 01 рагсЫ па21опаи. Рпшо 1:га 1Ш1Ц Рагсо
Ш1;а 8роП;№а, дие11а сЬе з! рио 1га5С0Гтеге {га 1е На21опа1е 'АЬшгго, йоуе рио впссейеге 01 тсоп1:га-
сше йеПя Vа1 й'АоЛл. НеЦа гопа ^1 Сепг1ша 81 раб
а

ге 1'ог80 Ьгипо тагзкапо. Ош зопо Ьеп 150 611Ш-


зсе^ете 1о 5с1 евИуо втШе р181;е |1е1 ^асс1а1о пегап па1ш-а, апсЬе соп Ьгеп регсогз! а 1ета (1'ог-
Р1а1;еаи Коза, I кеек-епа ш тош11;аш Ыке пе11а 80 тагз1сапо, 1е сазсаге, И
Уа11е йе11е МаппоПе, {асШ ра85ебб1а1:е 8и зепИег! 1иро арреппШсо, 1а рше-
Р1апе^ап1;1 о регсогз! рш шребпагт соте 1а 1;а). 1п в5*а1;е уепбопо огба-
Сгап Ва1сопа1а йе1 Сепппо, йоуе в! ро880ПО 1ате п122а1е раззебб1аге ш сот-
С0Г81 (11 аггатр1са1;а 8и госс1а е 8и ^асс10. Не1 ра^ша Ое11е бшОе Ое!
Рагсо Ыа21опа1е ае1 Сгап Рагай180 С180по е8С11Г81о- рагсо, соте дие11а а1 гга-
ш |1ййа1е е 1;геккш$ а сауаИо; рег 611 арра881опа*1 топ1:о соп г11ото а уа11е
ето21опапи (118се5е ^ й т ш е 1оггеп1;1 соп сапое, 01 поПе, о дие11а рег ауу1-
гайшб е кауак. 81аге 1 сатозс!.

1.Эоуе 51 рио 5С1аге а'езШе? ^


2. 1п циак раЛе аеИ'каИа с1 50по т о Ш РагсЫ пагюпаИ?
3. 1п ^иа\е Рагсо 51 ро55опо (ате йеНе ра55姧1а1е поНигпе?
4. ОиаН ап1таИ 51 ггоуапо пе1 Рагсо Ма21опа1е а'АЬгигго?

1п сорр1а. К Н е д д е ( е 11е$(1 е $о((о11пеа1е 1е а и т ( а е д|| $ р о г 1 сНе $1 р о $ $ о п о Гаге

1п т о п 1 а д п а . Ро1 $ с п у е ( е 1 | и И Н п а п Л о Ле\ с о т е п е 1 Г е $ е т р 1 о .

8 Р О К Т Е АГТГУ1ТА

аг.Ааге а самМо

ц и а г а п Ш п о 4 1
I
1п топ1адпа

^ К|1едд| I (е$(1 а р . 41 е з о и о М п е а I п о т ! сЬе $1 п Г е п $ с о п о а1 рае$адд10.

Тгоуа дие11| сИе с о г п з р о п Л о п о а дие$(е |1еЛп!21оп1.

1. Ьа рагге р1й аЬа (11 ипа топ1:а§па.


2. Сог5о ё'асциа сЬе пазсе 8и11е топ1:а§пе е зЬосса пе1 таге.
3. Р1ссо1о С0Г50 а'асдиа, гхрЫо, 1п сш Гасциа зсогге соп уе1ос11а.
4. ЗггасЬпа вггеМа 1:гасс1а1:а 1п 1ио§Ы паШгаЬ.
5. Сгапс1е тазха с!! §Ь1асс1о.
6. Атрха 20па гассЫиза 1га йие сагепе сЬ топ11.
7. Возсо Гогта1:о (1а р1ап1;е (II р1по.
8. Регсогво сЬ пеуе Ьа1:1;и1:а рег 5с1аге.
9. 8ако сН ип согзо (1'ас^иа (1оуи1:о а ип (ИЗИУСНО с1е11еггепо.

А1 т а г е

^ $11у|а ё 1п у а с а п г а а1 т а г е с о п а К п а т 1 с 1 е Н а т а п Л а г о а11а $иа а т Е с а СНвага

и п |11$едпо. СоПеда а 1 Г 1 т т а д 1 п е д11 а р р и п Ы Л! $Ну|а.

с1ао с\^\ага,
Оие9>\о ро5+о е Аа^его ^ал-^а5-{-1со: ко ргоУд+о а А15.&<^лаг\о^ со2/' •идддп +/
У/еле Уо^1/д А! УМ1ГС1 а ^гомагс-...
Ске. л е с//с/? ^)а\, \а1>с\а 1 1/Ьп е. у/ел/ а -\ггоЧагс1. - -
Т/,я2рй.++/дгио. Зас1^

и'огиЬгг,11ои.г. с1е.\

1а Ьа/'а Ао^е,

\-а -^е-лАа Л Уао\о

1( 5со<^1( р б г ( лов+п Слои. пАсге,^


ко (шрдгд+о длск'/оЛ

4 2 ^иа^ап^асIие
1о уогге! агк1аге 1п 5агс1едпа, та...

I уШадд] 1ип${1С1

М а п п а (е1еГопа а и п ' а т 1 с а рег а у е г е 1пГогта21ап1 $и и п с а т р е д д 1 а .

СНе со$а реп$1 сНе сН|е|1ега?

;01 1.14
А$со11а 11 | | 1 а 1 о д о е п $ р о п | | | .

Ь'атхса с!! Маг1па ё § и з Ш а 1п цие! сатр姧10. • •


• •
1.

2. 11 сатр姧10 ё 5и1 т а г е .
3. П сатр姧10 ё отЬг১1аго. • •
4. Маг1па Ьа с1е1 Г1§Ь. • •
5. 1п Ьа58а 51а§1опе 11 сатр姧1о со51;а 15 еиго. • •
^ 1едд1 1П а р р е ш П с е (р. $35) Ге1епсо |1е1 $ 1 т Ь о 1 | и з а Н 1п и п а ди111а р е г

|1е$спуеге с а ш р е д д ! е у Ш а д д ! ( и п $ ( 1 с 1 . Ро1 п а $ с о 1 ( а 11 | | | а 1 о д о е ( г о у а

II с а т р е д д 1 о Л е з с п П о пеИа 1е1еГапа1а.

X (5 ^^^•й^^*^
.«.^ X ^ ^ '
лаатеПо
I

I 2)^
Щ Ргегг! а.з. 15 € / Ь.5. 12 €
РР!Е221
8.5. 20€/Ь.5. 15 €
гргег21 ';

;а.з. 20 €

I
1Ь.з.15€

М 1п с о р р 1 а , а К е г п а п Л о I г и о И (га1е-р1ау).

8тиоЕМТЕ А

СЫес)! 1п1огта21оп1 а1 Хио сотрадпо зи ипо


сатре зорга.
К15РОПСЛ иМгггпбо
с1е1 §д1/у111ад§11пс]1са11

аПе с1отапс1е

|е рге5еп1 ;а21оп'|.

Я и а г а п Ш г е 4 3
РаКаге с1е11е уасапге

^ СН!сса $(а р е г раг(1ге р е г 1е к о 1 е ЕоПе, а11агда ЛеПа $1С|На,

е На т а п | 1 а 1 о д и е $ ( о т е $ $ а д д 1 о а и п Г о г и ш $и1 у1адд|.

тс$еггаг\)
Рогит > У1адд1> А р р и п < 1 с11 у1адд1о > Ме88адд1о

\/ас1о а11е ЕоНе

С1ао,

Тга росЫ д1огп1 р а П о рег 1е Е о П е . . . с Ы рио

с 1 а г т 1 диа1с11е сопз1д11о (1е з р 1 а д д е р|й Ье11е,

I г151огап11 б о у е з1 т а п д 1 а Ьепе, 11осаН р1й

с1|уег1еп11)?

ега21е а (иН1,

СЫссо

1п сорр1а. 1 е д д е ( е 1а р п ш а (г. I -16) о 1а з е с о п Л а р а г ( е (г. 17 - 31) ЛеИа п $ р о $ ( а

Л\а е г а с с о п ( а ( е а1 у о $ ( г о с о т р а д п о 1е 1 п Г о г т а 1 1 о п 1 сНе а у е ( е г а с с о К о .
НК:$е1«ег[ ЯамееСиий|
Рогит > У1адд1> А р р и п < 1 с11 у1адд1о > М е з з а д д ю

рег С Ь ю с о - ЕоНе

С1ао С Ы с с о ,

10 а11е ЕоНе з о п о з1а1а рег Ьеп с1ие уоНе е з о п о с1а\л/его 1ап1аз11сЬе.

Ы р а п ё т о Н о Ье11а а п с Ь е з е ип ро' р1й саоИса п з р е П о а11е а11ге 1зо1е, апсЬе регсЬё с1

д1гапо 1е т а с с Ы п е . 01 с11уег11теп11 п е к о у е г а ! 1ап11551т1 зоргаНиМо пе11а 2 о п а с1е1 роПо

5 с1оуе с1 з о п о ой1т1 г1з1огап11 е 1ап111осаНп1 сЬе ^аппо т и з 1 с а с1а1 У УО


1 . 1ппрегс11Ы1е II

т и з е о агсЬео1од1со.

81готЬо11 8есопс1о т е ё Г1зо1а р1й Ье11а, т а с1еу| ^ е г т а г И а 1 т е п о ипа поПе рег уес1еге

!'аНазс1пап1е е г и г ю п е с1е1 у и 1 с а п о . 5едиепс1о 1е 1псЛса21оп1 рег II сга1еге с1е1 уи1сапо,

1гоу| а ип сег1о рип1о ип г1з1огап11по сЬе з1 с Ы а т а "1'оззегуа1ог1о" (1е 1ад11а1е11е а1

10 рез1о з1с111апо з о п о 1традаЫ11!) с1а с 1 о у е , с11 п о Н е , ё Ьеп у1з1Ы1е Г е г и г ю п е . 1о з о п о з1а1а

а п с Ь е зи1 сга1еге е Ш И а 1а Ы\са ё з1а1а г1рада1а с1а1Гето21опап{е зреНасо1о!

Сопз1с1ега сЬе с1 у о д Н о п о с1гса ип р а ю сЛ о г е рег заНге е ип'ога рег зсепс1еге, зи ипа

з к а й а пр1с1а: з е поп Ьа1 д11 5 с а г р о п 1 с1а т о п 1 а д п а рог1а11 а 1 т е п о с1е11е з с а г р е 6а


д1ппаз11са; ргепсН а п с Ь е и п а д1асса а уеп1о 1еддега, регсЬё 1п с 1 т а рио еззегс! т о К о

15 увШо. Ып сопз1д11о: з е за11 1а п о « е , \а\Х\е с1а и п а ди1с1а р е г с Ь ё апс1аге с1а


зоП р и о е з з е г е рег1со1озо!
А З а И п а II т а г е ё зШрепс1о е сг1з1а111по, с о п с1е11е Ье111851те з р 1 а д д е П е
с 1 п е т а уа1 а уес1еге 1а с а з а е 1а зр1адд1а с1оуе Ь а п п о д1га{о И \\\'т с11 Тго151

АИга 15о1а 1пс11теп11саЫ1е ё \/и1сапо (гадд1ипд1Ы1е с1а Ырап 1п 10 т1пи11 с11 а Н з с а Ь ) .

20 Ьа зр1адд1а П ё т о Н о Ье11а, а п с Ь е з е 1а з а Ь Ы а ё пега е с'ё ип ро' с11 р и г г а с11 2 о 1 Ь .

Уа\е зи1 сга1еге с1е1 уи1сапо (сЬе п о п ё ай1уо с о т е диеНо с11 81готЬо11)
р е г с Ь ё с1а 1аззй с'ё и п р а п о г а т а т е г а у | д 1 1 о 5 0 ( е ро1 зи11а з1гас1а с'ё и п а 1гайо
ессе21опа1е, з1 с Ы а т а "II с11ауо1о с1е1 роШ").
Р а п а г е а сНсопо 81а Ье111зз1та, т а П п о п с1 з 1 а т о ^ е г т а И р е г с Ь ё ё и п ро' р1й с
25 п з р е Н о а11е а11ге 1зо1е (ё ип ро' Г1зо1а с1е1 у | р , с1 з о п о ип з а с с о с111оса11п11гепс1у).

А11сис11 е Р111сис111пуесе з о п о с1ие 15о1е т о Н о зе1уадде (Ипо а 15 апп1 ^а поп с'ега

п е а п с Ь е Ге1еНг1с11а, з е т Ь г а 1псгес11Ы1е!) е р1й с11№с111 с1а гадд1ипдеге. Моп с1 з о п о 1оса11:

зо1о ип а1Ьегдо, с1ие педо21 е ип Ьаг-г15{огап1е. М е г И а п о и п а у1з11а, апсЬе з е 1о поп с1

з1аге1 т у а с а п г а с1ие з е Ш т а п е : 1горра с а 1 т а ! !

30 8сг1у1т1 риге з е Ьа1 Ы з о д п о с11 т а д д ю г 1 1 п Ъ г т а 2 1 о п 1 (тага.раг1з@у1гд111о.11)

с1ао е Ьиоп у1аддю!

М а г а

р и а г а п 1 а я и а « г о
1о уогге1 апйаге 1п Багйедпа, та...

КПедд! !• ( е $ ( о е п $ р о п | | | .

8и циа\е 15о1а...
1. ё згаго §1га1;о ип Ш т сН Тго181?
2. с'ё т о к а ^:^ап^и^11ка?
3. 1а 8аЬЫа ё пега?
4. с1 5 0 П 0 ток11осаИ а11а т о ё а ?
5. с'ё ип уикапо т аМт^а?
6. 51 рио с1гсо1аге ш тассЫпа?

аиа1е 1$о1а соп$1д11еге$(1 а...

ип Ьиоп§и51;аю ип 5о111;аг1о
ип а т а Ш е с1е11'аууеп1ига ипо згиёюзо (к ап^кЬе с1у1ка
ип 5иЬас^иео ип атапге йе1 с т е т а

Е (и? диа1е 1$о1а $сед1!еге$(1 р е г 1е ( и е уасапхе? РегсЬё?

4^ А М а г а 1е 1 $ о 1 е ЕоПе $опо р1ас1и(е т о № $ $ 1 т о .

ОиаИ адде((1у| и$а р е г Л е з с п у е г е 1е с о $ е |й


р Ье11е? Не сопозс! а К п ?

ПиаП адде((1у| $! ра$$опо и $ а г е р е г |||ге II с о п ( г а п о ?

^ и а ^ а п ^ а а п ^ и е 4 5
I с11т1пи11У1 -шо, -е11о

^ 1едд| Г е - т а П Л1 М а г а а р. 44 Лоуе раг1а 61 /осаИш. РегсНё $есоп|1о 1е и$а

1 II | | 1 т т и ( 1 У 0 ? 1п д и а Н а К г е раго1е |1е1 т е $ $ а д д т 1о и И П п а ?

I 5иШ581 -то, -еПо Ьаппо П 81§пШса1:о Л р1Ссо1о, т а 80по изай,


8орга1:шио пеПа Ьп§иа раг1а1;а, апсЬе рег езрптеге ип §шс1121о
ро511;1уо о айегЬухга.

иу\. 1осаЧу^о = ил \ос.а\е р1сс.о\о гид длскг. ассо^^^^м•\^е.^


сисл^о^ р1ас-еУо\с

С о т р 1 е ( а 1е Г г а $ 1 . $сед|| и п а ЛеПе рага1е зедиепЫ е то||1Лса1а изапЛо Ч п о о - е и о .

уез^йо раезе тъ^^хо саза зегака сепа


1. Ьа5а§пе сЬ уегёига, резсе а11а §г1§Иа, Пгатхзи: ё ^ХдЛг ипа аеИгхоза!
2. 1ег1 80П0 апс1а1:а а Гаге ас^и^51;^ а МИапо е т ! зопо сотргага ип Ье1 А\.
3. Рег Гаптуег5аг10 <1е1 позгго т а г п т о п ю с1 зтато ге§а1а1;1 ип аПе МаЫтуе.
4. Вигапге \\0 С1 81ато Гегта!:! а ргапго 1п ип Ье1 с1е11а Ы§иг1а.
5. Р10Г1, сЬатра§пе, И т а г е Ах поПе: ё 81;а1:а ипа _ 1п<11тепйсаЫ1е!
6. I тхе! попп! аЫгапо 1П сатра§па, 1п ипа _ сЬе зетЬга ^ие11а ее! 8е«е пап!.

СИ аддеШу1 -аЫЧе, ИЬНе

СНе со$а $!дп|Г|сапа дИ а д д е Ш у ! з о и о И п е а Ы ?

Ь'/5о1д Л \^и\сало с'1лАшся-^1саЫ1с. - а Ы 1 е / -|Ы1е =_

КПедд! г а р | | 1 а т е п ( е II ( е $ ( о ||1 р. 44 е ( г о у а

а1(г1 а д д е и 1 у | с а $ ( г и № а11о $(е$$о т о Л о .

аиа1 ё И 1ого $1дп1Г|са(о?

1. 51§п1Йса.
2. 51§пШса
3. 51§п1Г1са
4. з1§п1Г1са

О г а $о$(|1и1$с1 с о п М у е г Ь о е $ $ е г е е и п а д д е Ш у о 1п - а Ь П е / -|Ы1е

1е е$рге$$1оп1 $ о и о 1 1 п е а 1 е .

1. I I т и з е о сИ Ырап рио еззеге ухзхгаго 5о1о й\.


2. Оиезй зра^ЬеШ зопо рхссапЬззхтИ Зесопйо т е поп з1 роззопо тап§1аге!
3. Н о гхсеуиЮ ипа саггоЬпа т а поп зо ёа сЫ, регсЬё 1а й г т а поп з! рогеуа 1姧еге!
4. Ь'отЬгеПопе з1 ё гоНо т а рио апсога еззеге прагаго.
5. Ьа т1а 1:еп<1а ё с о т о с И з з т а регсЬё з1 рио зтоп<:аге т росЫ т т и й .
6. Р а о Ь ё ип §гапс1е зрог1:1уо е пе1 пиого пеззипо 1о рио ЬаНеге.

4 6 циагап1а5е1
1о уогге! апс1аге 1'п 5агс)едпа, та...

II сопс11210па1е

РгоЬаЬИтепге «а! §1а изаге а к и п ! усгЬ! соп1и§а1:1 пе1 тос1о сопскгтопак, рег езетрто П уегЬо
уокге рег Ь г е (1е1к Г1сЫе51е соггех!: Уогге.! ил са^О., рег ^аУогс.

^ К1а$са1(а И |||а1одо ( г а $||у1а е б1аппа ( р . 39, (. 12) е р г о у а а |||ге сНе со$а е $ р п т о п о

I с о п | | 1 х т п а И изаЫ 1п д и е $ ( е Ь а ( ( и ( е Л е ! |1|а1одо.

псЫе$(а <1е$1<1епо !псег(е22а / 5игеепте|Ло 1


согкеве С0ПХ181|0
(1аг ч\а |п1210 с11
. . . с 1 о у г е т т о ап а1Г зеМетЬге

51, Г1с)еа $агеЬЬе цие11а...


1о уогге! а п а а г е ш 5агс1е§па...

...56 Ь5 1и1
$е рег А\ 6а\
апс1геЬЬе

Рогзе с]оуге51е ип ро51о


репзаге а

(]оуе (аге с)е11е §11е Ьгеу1...

Ро4ге51'| е {аг11
сН1атаг1а 1'1п(]|г1220 6е\
с1аге

5еп11, с1оуге1 ауеге П 5ио 6а питегораг1е... 9иа1сНе

Ро рег соПе51а?
^гезИ ( ] а г т е 1 о ,

СоИеда 1е 1е Г г а $ 1 .

• 1. 1УО апс1геЬЬе д\о 1п Ь1§иг1а а. поп а Ь Ы а т о апсога ог^ап^ггаШ пи11а.


• 2. В о у г е т т о апёаг у1а а зеПетЬге | Ь. поп Ьо аЬЬа51:апга 8о1сЬ.
• 4. с. ргоЬаЬПтепге ртоуега.

3. Ооуге! ауеге И зио п и т е г о д.\о МА

Уогге! апс1аге 1П уасапга 1П ЬтстскМа а. Ы! поп уиок.

• е.
• 6.
5. У1১еге1 уокпйег! 1п аегео поп 1о 1ГОУО.
О о т а п ! апёге! уокп1;1ег1 т топга^па {. 1о рге1ег18со 1а 8агс1е§па.

4^ Р г о у а о г а а п с а $ ( г и 1 г е 1а с о п 1 и д а 2 1 0 п е Л е ! соп111г!опа1е р г е $ е п ( е .

роП -аге ргепс1 -еге раг (-1ге


10 рог1-ег -е1

1и1/1е1/1е1 раг4 -1г-еЬЬе

ПО! ргеп -ег-етто


(1

рог1-ег-е51е
1ого раг1 -1г-еЬЬего

$о((о11пеа Ле\! п е П е Гга$1 |1е1Ге$егс1х1о 1Ь.


1а г а | 1 к е

О и а П у е г Ы $ о п о 1Ггедо1ап?

^•1 1 а гасНсе с1е1 у е г Ы а1 с о п с 1 1 2 ю п а к ргезеп^е ё и д и а к а11а г а с Н с е с1е1

уегЫ а1

Яиагап1а5еие 4 7
те Раге с1еие 1ро{е5{
и

те
$ е У 1 п с о 1а Ь о п а Л ! $(ис11о...

Ма(|||1е На Г а К о |1отап|1а р е г а у е г е и п а Ьог$а Л! $(и||1о рег 1а Ггапс1а е $(а а $ р е и а п | 1 о

1а п $ р а $ ( а . 1едд1 дие$1а рад1па |1е1 $ и о 1||апо е с о т р 1 е 1 а с о п I у е г Н ! а1 соп|||21опа1е.

Саго А1апо, ^скгщи.. ?.аге-ЬЬе- ^а.л'^о&к^с.о!


. . . . . в...... ... , 7 ; ; , . , —
,1 ^оиУГС, (2) ^ ^^^^ ^.^^^^^ ^
и Ъ е ^ г и вег. с ^ - Ц ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ,,
С . о . о . с . г ^ (3) _ ^ Р ^^^^^ , ,,,,,

— -

^ СНе со$а Гаге$(! т дие$1е $1(иах10П1?

У1адд1 у 1 г ( и а 1 |

^ 1п сорр1а. 1 п ( е т $ ( а ( е и п у о $ ( г а с о т р а д п о .


Рег (1оуе рагг1ге5П апсЬе киЬко? Е рег (1оуе поп раггтгек!;! та!?

Соп сЬ! ПОП рагйгезй та!? Соп сЬ! !пуесе рагйгез!;! 5иЬ!1:о е рег с1оуе?

Ш у!১!о пе1 разза^о. Ооуе апс1ге51!?

Уасапга !п ип розШ тегау!§1!о50 !п сатр姧!о е уасапга 1п ип розго поп т о к о Ье11о
т а !п а1Ьег§о а 5 з1:е11е: соза зсе^ИегезП?
• На! У!П1:О ип у!১!о а "зса1о1а сЬхиза" (поп за! (1оуе апс1га!). Рагйгезг! о г!пипсеге51:!?
• Уасапга зи ип'!8о1а йезеПа соп р!ссо1о Ьа§а§Ио: сЬе соза роПегезй? (тах. 4 о § § е « ! )

О а г е с о п 5 1 д 1 1 ' ес1 е з р п т е г е ор1топ1

^ с и а т к ! с о п с и ! $е1 а п Л а Ю а1 т а г е II Н а п п о $ с а т Ы а ( о рег 1а т а т т а ,

одп1 уо11а сНе Н а п п о и п р г о Ы е т а сН1е|1опо а 1е...

К|$роп||| с о п и п соп$|д11о а11е 1ого п с Н | е $ ( е и $ а т 1 о 1е е $ р г е $ $ 1 о п 1 :

ро1;ге81;1... аНио розЬо... йоугези... зе Гозз! т 1;е, ю...

1. М ! зопо зсоИаШ 1е зраИе!


2. Н о регзо !1 се11и1аге, с1еуо сЫатаге 1а т ! а га§агга.
3. К о п зо соза роггаге !п зр!১!а (1а 1姧еге, ип ИЬго о ип §!огпа1е?
4. Уогге! 1ап1;о сопозсеге ^ие11а га^агга зоИо ГотЬгеПопе Ыи!
5. М ! Ьа рипго ипа гапгага!
6. ОиеИа га§агга т ! Ьа 1пу!<;а1;о !п сНзсогеса ^ие51:а зега, т а !о поп зо ЬаИаге!
Е13,14,15,т4Ю

4 8 Яиагап1о11о
1о уогге! апйаге 1п 5агс1едпа, та.

Ие1 т е $ $ а д д т ||1 р. 44, М а г а Ла Ле! соп$|д|| а СЬ|Ссо с Ь е $(а р а Л е п Л о р е г 1е 1 $ о 1 е ЕоПе.


I

Оиа1е Г о г т а уегЬа1е и$а?

К1Гогти1а дП $1е$$1 с о п $ | д | | а1 с о п | | | 2 т п а 1 е е п Л е и ! $иПа |||1Гегеп2а |1'и$о

1га I йив тоЛ уегЬа!!.

Ф Т г а $ Г о г т а а П Ч ш р е г а И у о дие$(1 соп$|дП:

1. Рогзе аоугезге репзаге а ип розШ с1оуе {ате Релвд-Ье. а ил ро5+о_

(1е11е ^ке Ътеу\.


2. РоггезП Гаге 1е сиге гегтаИ а ксЬха.
3. 8е й р1асе с а т т ш а г е , роГгезй апааге т Тгепйпо.
4. Роггезг! гпуЬаге РаоЬ пеНа 1:иа саза а1 т а г е .
5. Рег Гогаг10 йе! ггепо, с1оугеЬЬе сЬхеёеге
а11а Ы§Ие11;ег1а.
6. Роггезге апёаге а РатеИегха, ип'1зо1а ЬеШззтта. ё

7. 5е Уокге §1гаге Г1зо1а с1'Е1Ьа, с1оугез1:е по1姧1аге


ипа тассЫпа. ^

И ргопоте пе

СИе ||1ГГегеп2а с'ё ( г а дие$(е Лие Гга$1?

Ме11а Н п д и я ряг1а1:я 1
1 рг1то Про сЛ Г г а з е 51 и з а зреззо рег т е Н е г е т еу1с1еп2а II г е т а с1е11а

Ггазе. Оззегуа яиез*! езетр!:

• Уио1 ила Ыгга?


'' О О/ У1ас^с^1 т 1+д1/д ко •^д++/ гио1+/^ О VI Ыгга лс Ьеми^а -^горра
к о <д/д

гид ЛОЛ 5оло гид/ алАа-^о д11'е.5+его. ^•к-а^га, Ьсгс АеЛСас-Оиа.


гие.<^1/'о

1. СЬе соза гхргепйе 11 р г о п о т е пе?


2. СЬе сЬе соза шсИсапо 1е раго1е с1оро 11 уегЬо?
3. Соп сЬе соза з1 ассогёа И раг1;1с1рю раззаШ?

Ога с о т р 1 е ( а ( и 1е Г г а $ 1 $едиеп(1.

1. О/ пе Ьо тап§1а1:1 гапЬззт!.
2. пе 1姧о с1ие а1 §1огпо.
3. пе Ьа роПай акип! С1ага.
4. поп се пе зопо т о к е ,
5. пе Ьо У1З11 росЫ.
6. поп пе сопозсо пеззипа.

Яиагап1апоуе 4 9
К|$роп||| а11е Л о т а п Л е и$ап|1а пе.

1. Оиапге уасапге Ьа! Гайо Гаппо 8СОГ80?


2. ОиапП §1огп1 (И уасапга Ьа1 {гПо а Ма1:а1е?
3. ОиапП ИЬг! р о п ! соп 1;е 1п уасапга?
4. Риапге сМа 11:аИапе Ьа! у1811а1о?
5. ОиапП а т к ! Ьа! т КаИа?
6. Оиапй У1১1 а1Ге81:его Ьа! ГаПо?

Ш а п о $1а огдап122ат1о и п 1гекк1пд 1П Мера! е с11!е|!е а!сип! соп$!д!! а и п а т ! с о с11е !1а д!а

Г а Н о 1о $ ( е $ $ о у!адд!о. С о т р 1 е ( а ! ' е - т а ! 1 с о п ! р г о п о ш ! | ! ! г е и ! 1о, 1а, И , 1е о !! р г о п о т е пе.

Ро«(а1пагпуо [ОддеПо 1п121а соп ;1| |


Шагю й Сгао! 1
1
Оа: Т|г1апо@уа110о,сот (рортаНуаГюо.сот) Д; б10гдю.]ате8@уа(1сю.сот
ОддеПо; К: рао! А*
Саго С1огдю,

1га й и е з е Ш т а п е раПо 11па1теп1е рег 1


1 Мера!! М1 р и о ! с1аге д и а 1 с Ь е сопз!д1!о?

- !а ди!с1а: (1) 110 ипа с!е11а ^ о п е I у Р1апе1, т а зо сИе ё аррепа изсПа дие1!а 6е\\а
С Ш Р , (2) сопозс!?

-1 'аЬЫд11атеп1о: Ьо ип ра!о с!! з с а г р о п ! с1а а!1а топ1адпа, (3) _ _ . ^ рог1о о уаппо

Ьепе апсЬе 1е з с а г р е с1а д ! п п а 5 1 ! с а ? ( 4 ) уогге! роПаге с1ие р а 1 а , з е с о п с 1 о 1е

роззопо Ьаз1аге? Но ип зассо а ре!о то!1о са!с1о (Л р ! и т ! п о , (5) рог1о орриге ё

!пи11!е?

- ! с1о11аг1: (6) ^ Ьо р г е з ! с!гса 1500, 5 е с о п с 1 о 1е з о п о 5и №с1еп{! о (7) йеуо

ргепс1еге с11р\й? Но апсЬе ипа саПа с1! сгес1!1о, р е п з ! с Ь е (8) ро1г6 изаге?

(Зга2!е с1е! 1ио! с о п 5 ! д ! ! е а ргез1о,

Т121апо

1п д и е $ ( е Гга$1, с1|е со$а п р г е п Л е ! ! р г о п о т е пе?

/л \^1с^ипа, г^а /о лол ле ко ргорпо Уос^Ма. =

&югс^ю к д 2СП + + 0 ил 1/Ьго^ гид лол рдг1д »ид/. т е =

$ о и о ! ! п е а !а ра11е |1! Г г а $ е а с и ! $! г!Гег!$се !! р г о п о т е пе.

Ро!, с о п !'а!и1о |1е!1'!п$едпап(е, р г о у а а ( г а $ Г о г т а г е 1а з е с о п Л а раг1е ЛеНа Гга$е е1!т!пап|1а

!1 р г о п о т е .

1. М1 р1асегеЬЬе апааге 8и11е Во1от1й, т а т1а т о § Ь е поп пе Ьа уо§Иа, ргеГег18се 11 таге.


2. СгесЬ с11 ро1ег Гт1ге 111ауого рег с1отап1? Моп пе 50по 81сига, с'ё апсога т о Ь о Аа Гаге.
3. М1 Ьаппо аеИо сЬе ё изско 1'иШто Ш т сН КиЫп!, т а поп пе 80 пи11а.
4. Реп51 сН апс1аге а1 т а г е , а Регга§081:о? 51, уогге! апс1агс1, т а поп пе Ьо апсога раг1а1о соп
т1о тагко.
5. СЫ 11 Ьа с1еПо сЬе ш 8р1১1а згавега с1 вага ипа Ге81а? К е Ьо 8еп111о раг1аге а1 г181огап1;е
(1е1Га1Ьег§о.
6. С1 гиГйато с1а ^ие8^;о 8со§11о? М1 р1асегеЬЬе, т а поп пе Ьо И сог১ю.
7. СгесН сЬе ё о т а п ! с1 8ага Ье11етро? Ые с1иЬко.

С1 'пяиап1а
1о уогге! апйаге 1п Багйедпа, та...

К | $ с п у | 1е Г г а $ 1 и ( 1 П х 2 а п | 1 о пе о ! р г о п о ш ! 111геи1.

' Р е г ^ д г е Ь е л г т д гегУоло 60 е^го. -> Р е г -Сдге Ьелг/лд ле вегуоло 60.

Но 1е++о +^(++/ /' 1/Ьп с^/ ТаЬисск!. -> I/ ко 1е++/ -\ги-\г-\г1.

1. Ыоп сопозсо т о к о ^ие11а га^агга. <


2. Моп Ьо уо§Иа сЬ апёаге а ЬаИаге.
3. Уок1е Ьеге ип акго саГ^е?
4. Сар1зсо ип ро'1о зра§по1о, т а поп 1о раг1о.
5. 1п ^иез^;о пз1огап1:е сисхпапо 1 Ь т ^ Ы т о к о Ьепе."^
6. На раНаШ рег оге ёе1 зио и к г т о у1১1о. ^
7. Н о у15го ШПе к саркаИ еигорее.
8. Згазега Ьо Ызо§по с1е11а Ша тассЫпа.
9. Ьазс10 ипа уаИ§1а а1 (1ерозко Ьа§а§И.

1'аддеШуо е ргопоте с11то51га11УО яиеНо

0$$егуа 1е № г ш е Л е И ' а д д е Ш у о е р г о п о т е диеИо. С о ш е с а ш Ы а ?

'* • 5 + 0 ссгстёо диеЛ Ьогвоне сИ ре11е с к е

! , О 0^д1е?

I • ОиеХю Асго.
О Оеу'еввеге /л аиеЛ\''аш.а<Ио.

СНе со$а (• рог!! т с а т р е д д 1 о ? С о ш р ! е ( а 1а ( а Ь е П а .

ад^еПвуо ргопоте
II ЬгпеШпо дие1 Ь г п е Ш п о цие11о а §а5
1о 2а1по 2а! по дие11о гоззо

риа1е?
Гатаса атаса дие11а с1! $ ( о №

1а1епс1а _ 4епс1а дие11а дгапс1е

1 зассЫ а ре1о Яие! зассН! а ре1о диеША\о


§11 зсагроп! 5сагроп! РиаН? диеШ с1а тоШадпа
1е та§1!ейе та^Нейе дие11е а тап!с11е соПе

1п сорр1а. А1(егпап11оу|, со$(ги11е с1е1 |||а1од111 с о ш е пе11'е$ешр1о 11е11'е$егс1х1о З


$о$(1(иеп|1о 1е раг11 $ о и о 1 | п е а ( е с о п :

1а уа11§1а / гозза / §иагс1агоЬа


1.

2.11 ЬеаШу-сазе / сЬ ре11е / уаИ§к


3.1 та1;егаззш1 / сИ § о т т а / зсаГГаИ
4. §11 госсоИ / с1а т а г е / зсагркга
5.1о зрессЫо / соп 1а согпке с1'аг§еп1:о / саззеМо
6. ГотЬгеПопе / а з1;г1зсе §1аПе е пеге / зсаЫопе

а п а и а п Ш п о 5 1
^(^1^1115
^ А$со1(а 1е Г г а $ 1 е 1 т 1 к а пеПа ( а Ь е П а $е у1епе и$а1о 11 Г и ( и г о (е$. раШгетф
о И соп1||21апа1е (е$. раШгеттф.
1 2
3 4 5 6 7 8
Ги1иго

сопс11гюпа1е

Б ю с о . Р е п $ а ( е (о $ с п у е ( е ) а к и п ! у е г Ы а11а р п ш а р е г $ о п а р1ига1е |1е1 № и г о 1 т 1 к а ( | у о е

Ле! сопс1топа1е р г е $ е п ( е (е$. ш а п д е г е т о - ш а п д е г е т т о ) . Ро1 $ е д и 1 1 е 1е 1$(ги2кп1

|1е1Г|п$едпап(е.

^ 1п1опа210п1: ассеПаге о п^'и1аге ип соп$1д110

со 11.16
Ра(п21а, и п а п и о у а а т 1 с а III $11у1о, с о ш р к д11 а п п 1 . $ 1 1 у 1 а п о п $а со$а геда1аг1е е с М е Л е

соп$1д11о а Л а1сип1 а т к 1 . А$со1(а I $иддег1теп11 е т Л к а сНе соза е $ р п т о п о 1е геа21оп1

||| $11у1о.

евНахюпе еп(и51а5то гН|и*о •п*еге$$е


1. (се11и1аге)

2. (ого1од1о)

3. (1|Ьго)

4. (с115со)

5. (у1с1ео сопсеПо)

К1а$со1(а {асеп|1о а Н е п г к п е аМе р а г о к е а1Г1п1опа21опе и$а1е |1а $11у1о.

(с''С011.17
2^ А з с о Н а е г1ре(1 к Ь а и и ( е ||1 $11у1о.

Р 1п с а р р 1 а . Ё $аЬа(о е $ ( а ( е р е г а п Л а г е а ЬаНаге, т а 1а ( и а т а с с Ы п а п о п р а г ( е . II ( и о

а т к о сегса ||1 Л а г И Ла соп$1д11: ( и г к р о ш Н и(11122ап|1о а к и п е ЛеИе е$рге$$1оп1 у1$(е

пе1Ге$егс121о 2 а . А и е п х ю п е а 1 Г т ( о п а 2 1 о п е !

Ессо ^иа1с^1е 1(1еа рег 1 соп51§и:

К1ре(е(е Ге$егс121о $ с а т Ы а п | 1 о у | I гиоП.

апяиап1ас1ие
1о уогге! апйаге 1п Загйедпа, та...

Оиа1е уасапха?

А рксоИ §гирр1. Ь姧е1;е 1а ргекеп^агюпе (11 ^ие81;е регзопе е 1тта§1па1;е (11 Лаге 1ого
(1е1 соп51§11 зи Аоуе апйате т уасапга.

РаоЬ

ё зерагаго е

1 :газсогге 1е

уасапге соп I зио!

ЬатЬ!п!, М а И е о е

Ргапсезса, (1! 6 е 8

апп!. СН р!асе то11:о

д!осаге соп ! зио! ЯдП,

т а Ьа уодНа апсЬе с1! 6е6\саге


ип ро' с1! 1 :етро а зе зреззо

РоЬег^а ё ипа е с1! с о п о з с е г е пиоу!

гадагга р!ийо51о 1!т!с1а; ат!с!.

поп сопозсе т о к е регзопе, т а

Иа ипа саг!з5!та а т ! с а с1'!пГап2!а


У!О
$!1 е С!апп! зопо

с о т р а д п ! с1! з1:ис1!о а1Гип1уег5!1а.


сЬе у!уе !п ип'акга с!1:1:а е сИе уес1е

Раппо раг1:е с1! и п с1иЬ 5рог1:!уо е


одп! 1:ап1о. 1^оЬеПа 1ауога т о к о ;

Яиапс1о 6е\о ПЬего 1е р!асе


На
а т а п о 1а у!1а аИ'апа арег1:а. А 5!1 У!О
апс1аге а1 с ! п е т а о а уе(^еге ипа р!асе апс1аге а сауаИо, теп^ге С!апп!

ргеГепзсе 1е р а з з е д д ! а 1 : е о 1е

6'агХе с о Щ е т р о г а п е а . Ое^езга
аггатр!са1е !п топ1:адпа. Ти11'е с1ие

сегсапо 1а 1гапяи!11!1:а е

\а регсНё ё арразз!опа1а
1'аи1:отоЬ!1е, т а 1е р!асе

т о к о !11гепо.
с1е1ез1:апо 1а Ы\а е 1а

сопГи5!опе.

Бага е С!и1!апо зопо ипа д!оуапе сорр!а: 1е! !п5едпа

!1:а1!апо, 1и! ё агсНкеНо е одп! §!огпо уа а 1ауогаге 1п

то1ос!с1е11:а !п ип §гапс1е зШс1!о с1! М ! 1 а п о . 1а зега езсопо зреззо,

да 5о1! о соп ат!с!: Ггеяиеп^апо г!з1огап1:! (С!и1!апо а т а 1а Ьиопа

сис!па), саЯё, 1:еа1г! е ц и а к Н е уоНа уаппо а ЬаИаге.

А т а п о Гаге з е т р г е созе (^!уегзе е сопозсеге пиоуе

регзопе.

^ Соп$1д11

ТГОУ! пеИа "сЬа1: (1е1 у1১1а1:ог1" с11 У1г§111о ипа гкЫезга (111пГогтагюп1 5и11а 1иа скга
о 5и ип 1ио§о сЬе сопозс! т о к о Ьепе. 8СГ1У1 ип те55১1о соп (1е1 8觧ег1тепЬ.

Г о г и ш > У1адд| > А р р и п И Л! у 1 а д д т > Ме$$адд10

С!ао а 1иН1, к а росЬ! д1огп! раг1о рег

Оиа1сипо з а с1агт! д и а к Ь е сопз!д110 ( с о з а уес1еге, с1оуе с1огт1ге е т а п д ! а г е , с1оуе

апс1аге а с1!уегГ|Г5! 1а з е г а ) ?

0 г а 2 ! е а 1иН1 ап11С1ра{атеп1е

беппаго

^ М а г е о т о п ( а д п а ?

1п сорр1а. Ти е И Ш о рагШег (Г1с1апга1:о/а, т а г к о / т о ^ И е ) 51:а1е ог§ап1ггап(1о к уасапге:


Ш а(1ог1 И т а г е , т а Ы / к ! поп у и о к зарегпе, ргекг15се 1а топ1:а§па. С1а5сипо (И уо1 8р1е§а
аИ'акго к га§1оп1 с1е11а зиа 8сека рег сегсаге (11 с о п у т с е г Ь .

с ш я и а п М г е 5 3
1)0
сиНига

1е ^е$\\\пХа НаИапе

^ 1п д г и р р о . Га! и п е1епсо |1е11е Г е $ ( т ( а пах10паП

п е 1 1 и о р а е з е е сопГгоп(а(1 с о п 11ио1 с о ш р а д п ! .

1едд| И с а к п Л а п о 11е11е Г е $ 1 т ( а 1п К а Н а . $а1 |||ге д и а П Ге$(е

з о п о ге1|д1озе е д и а П с т И ? Се п е з о п о а1сипе сЬе у е п д о п о Гез(едд1а1е

а п с И е пе1 ( и о раезе?

6ЕЫЫА10 ^ЕВВКАХО МАвго


I Саройаппо Сагпеуа]е ^""^ Ра8^иа
^ ЕрИата
Ьипесй с1е11'Ап§е1о
(ВеГапа)
(Ра8^иепа)

I
Рез^а с1е11а
иЬега21опе
фкюзто 1ттасо1ага
^ Ре5ис1е11а
КериЬЬИса 15
4(Г01ГЕМВВЕ Сопсеггопе

и Резга
1 0 §П188ап1 ;1 25 Nаи1е
^
I
I
йе11'А88ип21опе
I

26 5.81еГапо

(11^) Ьа с1а1а сатЫа а зесопйа (1е11'аппо

Сопозс! 1е Г е з 1 ! у ! 1 а с11е 1|а! 1е((о зорга? А880с!а 1а Г е з ( ! у ! ( а а11а зиа г!соггепха.

Шсоггепга
О 1. Ер1Гап1а а. С о т т е т о г а И геГегепёит зиИа топагсЫа с1е1 1946 соп
• Рахяиа
2.
си1 §И ИаИап! Ьаппо зсеЬо <И сИуеп1аге КериЬЬИса.
О ЬипесИ с1е1ГАп§е1о
3.
Ь. I I п о т е (1ег1уа (1а1 §гесо е з1§п1Г1са "арраг1210пе":
(Ра8^ие1;1:а) с о т т е т о г а 1а ргезеШагюпе сИ Сезй В а т Ы п о а! Ке Ма§1.
• 4. Резга (1е11а ЫЬега210пе Рег 1 Ь а т Ы п ! 1а Гез1а с1е11а ВеГапа, уессЫеИа сЬе а сауаИо
ё

О 5. Резга с1е11а КериЬЬИса сИ ипа зсора Уо1а 8и11еи1 е рог1а с1оп1.


с. СекЬга 1а ИЬегагюпе (1а1 ге§1те па21-Га8с181а пе1 1945.
й. СекЬга 1а Ккиггегюпе сИ Сезй аууепи1а 1ге §1огп1 с1оро 1а
зиа тог1е 1п сгосе.
е. П §1огпо йоро Ра8^иа 1п сш з! г1согс1а 1'1псоп1го
с1е1ГАп§е1о соп к с1оппе ассогзе а1 зерокго с1оуе Сезй ега
з1а1о зероко.

5 4 а п р и а п 1 а я и а 1 1 г о
0о5$1ег сиИига

1п д г и р р о . Кассод11е(е ( и и е 1е т Г о г т а х 1 0 п 1 сНе с о п о $ с е ( е $и1 Сагпеуа1е. СИе со$а 1Л


$1 Ге$(едд1а 1п д и е $ ( а осса$1опе е с о ш е ? А у е ( е $еп(1(о р а М а г е с1! д и а к Ь е Сагпеуак

К а П а п о Г а т о $ о ? С1 $опо пе1 у о $ ( г о р а е $ е а К г е Ге$(е т си1 ё ( г а | | | х 1 о п е теиег$1
о
т таг$с11ега?
О
1едд1!! (е$(о е п$роп||1.

егапо 1покге 1 ГиосЫ


1Ь САКШ!VА^Е А V Е N Е 2 I А ё'агййсю е зреПасоИ
К11апс1а1о ип ра1о ёесепп! Га, П Сагпеуак <И 1тргоуу15а1;1 сИ
Уепе21а, гксо сИ 1:гас11210пе е Ах 5觧е5йопе, Ьа 8ак1тЬапсЫ, ГипатЬоИ,
Г18уе§иа1:о Г1п1;еге55е йе! зио! аЫ1:ап1;1 е зоргаПиПо (1е1 Ьигагипа! е аг1;181:1 (11 $1тайа..
то1и851т1 Шг15и, 8га21е а1Гаррге22а1;о соск^а!! д! Ассапго а ^ие8^е Ге51;е
1га5§ге55юпе, аПе, 51:ог1а е сиЬига сЬе ё 1п §га(1о с11 риЬЫкЬе 81 §еуапо апсЬе8Уо1

окг1ге 1П ипа сига ип1са а! топйо. ток1581те к81;е рг1уа1:е, пе1


Ьа $1ог1а гксЫ ра1а2211п си! 81 ог^апкгауапо зГаггоз! ЬаШ е
П Сагпеуак аГк)пс1а к зие гасЬс! 1п р1й 1:га(к21оп1, (1а 8реИ:асо111еа1;га11. 5ре880 81 рга1;1сауа апсЬе и ^юсо
диеИа 1айпа Ае[ ЗаШгпаНа (к51:е (1е(11са{е а1 Но (1'а22аг(1о: 'й КЫоМо сИ 5. Мо18ё, 1а риЬЫка саза (1а
ЗаШгпо, (11у1п11:а 11:аИса (1еие зетепп) а ^ие11а §геса §1осо §е51:ка (1а11о згаЮ, (Иуеппе тГаН! ипо с1е1 рипи
с1е1 сиЫ (коп181ас1 сЬе соп1:га88е§пауапо И ра88১1о пеуга1§1с1 с1е1 Сагпеуак уепегшпо.
с1а1Г1ПУегпо а11а ргхтауега е сЬе соп1:етркуапо Гизо Ье т а в с Ь е г е
а тазсЬеге, (11 8сатЬ1 гиоИ е <к гаррге8еп1;а210П1 Ь'ийЬгго с1е11е тазсЬеге (1а рагге (1е1 уепегшп! е (1е11е
51тЬоИсЬе. Ега И репос1о (1е1 " т о п ё о а11а гоуе8с1а", т т1§Иа1а (11 у18ка1:ог1 тсигюзк! сЬе §1а аИога
си1 ШПо ега сопсе880.1п геака П Сагпеуак ега апсЬе агг1уауапо а Уепегш рег у1уеге 11 Гатозо Сагпеуак, Ьа
ипа к)гта (И соп1:го11о (1е1к риЫоп! е 1а зрхта уегзо ГаПо сгезсеге 1а (1отапс1а сИ тазсЬеге. Ё па1;а соз! 1а
Гессе88о со81Пшуа ипа сопсеззюпе рег ип гетро й§ига (1е1 "тазсЬегегГ", аги§1ап1 сЬе з11пс1и81;г1ауапо а
ИтЬаЮ. Е а Уепегха, 80С1е1;а агхзШсгаПса, ега сгеаге тазсЬеге 1п саггарезга о 1п 1;е1а сегаШ рег
песе88аг10 с1аге ГШизюпе а! се1\ итШ <М скуеШаге 80(1с11зГаге к е81§еп2е (1е1 (Цуегз! с о т т т е п П . II
81т1И а! рш ро1епЬ риг соп ипа тазсЬега 8и1 уоко. 1:гауез1;1теп1о уепе21апо рег ессе11еп2а ё 1а "Ьаи1:а",
Ме1 ра88а1;о И Сагпеуак ёигауа акип! тез! е ^ие8^о Ьа 1пёозза1;а (1а иот1п1 е ёоппе: ипа таШеШпа пега
сег1:атеп1;е соп1:г1Ьи11:о а сгеаге 1'1тта§1пе сИ Уепег1а аЬЫпага зетрге а ип сарреПо а ггкогпо пего е а ипа
соте ипа с т а (1е(111:а а1 (11Уег1;1теп1;о. тазсЬега Ыапса сЬе се1ауа И У1ЗО. 0§§1, пе1
Ме11а риЬЬИса ртххг 1а ророкгюпе а88181;еуа аПе Ге81;е 1гас1121опа1е сог1;ео, а ^иез1:е тазсЬеге з!
иШс1а11, соте рег езетрю а1 ассотра§папо ггауезПтепП соШетрогапе!, ГгиПо сИ
"Уо1о (1е11:игсо", ип асгоЬа1;а сгеа1;1ука е 1зр1гаП гакока а рег80п১1 (1е1 топ(1о
сЬе 8сеп(1еуа 8и ипа Типе (1а1 (1е11о зреНасоЬ о ёе11а роИгка.
сатрапИе сИ 8ап Магсо. У1 (АйаМаЮ йг "Зсе^Иато 1П51ете", §еппа1о 2005)

•• ••
Уего о Гако?

1. II сагпеуак ё ипа кз1;а (11 ог1§1пе сг1з1:1апа.


2.
3.
II сагпеуак ега ип рег1о(1о сИ ессезз!, (11уег1:1теп1;1 е 1:гауе81;1теп1;1.
II сагпеуак сИ Уепе21а ё Гатозо пе1 т о п ё о зо1о (1а ип раю сИ ёесепп!. •• ••
4.
5.
6.
П сагпеуак сИ Уепе21а ип 1етро ега рш 1ип§о сИ ^ие11о (11 1.
П "Уо1о (1е1 Шгсо" ега ипо зреПасоЬ (11 е^и111Ьг15то.
П ШёоНо ега ипа саза ёа §юсо г1зегуа1;а а! поЫЬ.
•• ••
1 7. П сагпеуак ё! Уепе21а з! Ге81:姧1ауа т о к о апсЬе пеПе сазе рг1уа1;е.
8. Ьа тазсЬега 1:гаё121опа1е уепе21апа Ьа тап1;е11о, тазсЬега е сарреИо пег1.
^ 1п д г и р р о . Ра(е и п а г к е г с а $и 1 п ( е г п е ( |1а р г е $ е п ( а г е а11а с1а$$е р е г $сорпге:

- ^иа1^ зопо §11 аррип1;атеп1;1 ёа поп регёеге (зреНасоИ, геагго, сикига) ёе1 Сагпеуак
ё! Уепе21а ё! циез^'аппо (\уту.сагпеуа1е.уепе21а.11:, ууут.сотипе.уепегш.к).
- акг1 Гатоз! сагпеуаИ ка11ап1: У1аг姧1о (\уту.у1аг姧1о.11сагпеуа1е.сот),
1угеа (\у\уш.сагпеуа1её11угеа.к/) е ё! СепШ (\уту.сагпеуа1есеп1:о.сот).

апяиап^ааприе 55
Ма с1а1

1п диезШ ипйа гтрагг а раНаге с1е11етро ИЬего


е с1ег (ИуеНгтепН; зсгоргг апске соте раНапо
г дгоуапг гШИапг.

1едд1 сНе со$а дие$(е рег$опе реп$апо |1е1 (етро


ИЬего е Ле! |11уег11теп(о. Рег (е со$а $|дп|Г|са |1|уегиг$1?
01$сии соп ип сошрадпо.
Ре-г т.е. ^ / у е г + / г 8 / 8/^л/-(^/сд...

Е (и сИе со$а Га! й\а соп дИ ат1с1? Ооуе уа!? Соп с!11?
С11е со$а (! р!асе Гаге пе! (ешро !!Ьего?

56 апяиап1а5е1
Ма с1а1, изаато!

1 а р а г Ш а с11 р а Н о п е

^ 1едд! соп 1'1п$едпап(е е ! (ио! сошрадп! дие$1о гНогпеПо й\а Гато$а


сапхопе КаИапа ЛедП апп1 '60.
А диа1е $1(иах10пе $1 пГег1$се? Т! $е1 т а (гоуаЮ т дие$1а $1(иах1опе?

РегсЫ регсЬё
1а Аотепка т1 Ыва ветрге зоЫ Л
рег апйаге а усйете 1а рагНш <И раИопе
регсЫ, регскё Р
ипаУо\шпопс1рогириггте. (

1.18
' А$со1(а 1а рпта раЛе йе1 |||а1одо е п$роп||| а11е с1отап|1е.
1С01

1. Воуе 8 0 П 0 Аппа е С10Уапп1? 4. АйАппа


• а. а1 Ьаг О а. И сакю р1асе тоМзз1то
• Ь. а ипа Ге51;а О Ь. 11 сакю р1асе росо
О с а са$а • с. И сакю поп р1асе рег п1еп1е
2. Аппа ё 5. Сюуапп! ргоропе соте сотрготеззо с11:
• а. с о т е Ш а а. 1псоп1:гаге §11 а т к ! а1 Ьаг рег уес1еге
О Ь. аггаЬЫага 1а раггка
О с. 1пс1ес15а О Ь. шукаге §11 а т к ! а саза рег уе(1еге 1а
регсЬё? раггка
3. СЬе со5а уио1е &ге Схоуапп!? • с. поп тсотгаге §11 а т к ! е уейеге 1а
• а. уейеге 1а рагпга рагШа а саза соп Аппа
О Ь. йг51:姧1аге МаПа
• с. гезгаге а саза соп Аппа

0 1п сорр1а. Со$а 11ес111е | 1 Гаге Аппа $есоп|1о (е? Ра1 |1е11е |ро(е$1 соп ип сошрадпо
ро! а$со1(а 1а сопс1и$1опе с1е1 |1|а1одо.

Со111го111о 1га сиПиге

1 а 1 е Ь Ь г е <1е1 т о п < | | а 1 | :
§ | | 11а1|ап1111со11а1| а11а Т У
1п 11а11а II сакю ё 1о з р о П па21опа1е е II сатр1опа1 ;о гпопс11а1е

ё 5е§и11:о с о п то11а р а з з ю п е с1а ип ИаНапо зи с1ие.

• ^иг\ 1о грог!; р1й 5е


• $е1 и п И Ь з о о :1
1
§и11о

р1асе 5е
пе1 1 и о

§и1ге
Раезе?

^иаIсНе 5рог1: 1п раг1 :1со1аге?


\
• СИе со5а 5иссес1е пе1 Шо Раезе ^иапсIо $1 д 1 о с а и п а рагШа
1трог1 :ап1 :е?

• Ооуе гИгоуа $1 1а § е п {е а §иагс1аге 1а раПНа?


• С о т е 51 к51:е §§1а?

апяиап1а5е«е 57
и т о п с 1 о с)е{ д ю у а т

Соте 50П0 е сИе со$а Гаппо ! д!оуап1 пе! (ио Рае$е?


0|$си(1 соп Лие сошрадп! и$ап|!о яие$11 $рип(1.
I уа1ог1 е Птре^по 80С1а1е 11иоёЫ е 1е аит1;а йе! (ИуегМтеп^о
ОИ аНеШ е Гатоге Ъе диаШа сагаиег1аИ рш 1трог1;ап1;1
1едд! яие$(о (е$(о $и!1а соп|1!110пе д!оуап|!е !п !(а!|а
е а$$ос!а ! (!(о!! проПа(1 зорга а! уаг! рагадгаП.

1п(1а§1пе йеП'Ьз «и! ^шгт 11аНап1


1га 115 е 125 апп!
о г е з с о п о , 1е д и е з 1 1 о п 1 с11 с и о г е р г е ^ е п з с е а11а Ь е И е т г а е

с11уеп1апо р е г о з е т р г е р1й а1Г1п1е111деп2а, д1ис11са1е р 1 й

со1пуо1деп1:1, а з с а р И о с1ед11 1тро11ап1:1 г 1 з р е 1 1 1 у а т е п 1 е с1а1

^ и а п ( о ё Ь е 1 1 а ат1с1, р е г 1е с 1 о п п е , е с1е11а 14% е с1а1 3 1 % с1е1 с а т р ю п е ,

!ат1д11а, р е г I тазс111 (С1гса II 3%


I § ю у 1 п е / / а . . .
С г е з с е п Ь о , II Ь е п е с]е1Г1п1е11ейо

Г1а, 1 п М 1 , ипраА ^пегз1:аЫ1е). и п а сопди1з1а з1гас1а, т е п 1 г е 1а

Рег пиПа аПассаН а! (1епаго е ип ро'


"пагсш", аоМ1а/аП1 Л хе хГехх! е М
! е й а т а д д 1 о г е с11 г а д а т г Г с1гса Ье11е22а г 1 т а п е з1аЫ1е р е г I

гаррог(1 сНе 1 соп штс1 е рагепХи


У УОПО
с1ие !ег71, ё 1пуесе з/пд/е. гада221 е регс1е д и о ! а 1га 1е

(2) _ А11а г1с111ез"1а г а д а т г е . II Ь е п а г о ро1 ё диаз1 и п

(1) _ _ 1 а !ат1д11а ё а1 с11 с1е11п1ге и п а з с а 1 а с11 орИопа!, з и р е п о г е зо1о р е г Г 8 %

р п т о р о з Ь пе11а з с а 1 а с11 VаIоп 1тро11ап2а 1га о и Н и г а , ! е т р о с1е1 д 1 о у а п 1 а11а з а 1 и 1 е , д1ис11са1а

с1е1 д 1 о у а п 1 |{а11ап1, з е д и Н а с1ад11 ИЬего, 1 т р е д п о зос1а1е е 1ес1е, 1пуесе и п а ргюгИа с1а1 6 2 % с1ед11

ат1с1 е с1а1Гатоге; I г а д а г г ! 1а т е й с1е1 д 1 о у а п 1 п з р о п с 1 е с11 1п1егу1з1;а11.

1 п М 1 И а п п о !епс1еп21а1тепШ и п рге^епге II 1 е т р о ИЬего е 1о (4) I д1оуап1

т1д11оге гаррог1о с о п 1а ! а т 1 д 1 1 а з у а д о с о т е з р а г ю 1с1еа1е с1оуе ИаНап! с1ес11сапо д г а п р а г 1 е с1е1

п з р е й о а11а т е с Н а е и г о р е а . Т г а геаИтгаге 1а с 1 1 т е п з 1 о п е с11 з ё . р г о р п о 1 е т р о ИЬего а и п а

1а 1 а т 1 д 1 1 а , д11 а т 1 с 1 е Г а т о г е , II 0 и а з 1 II 3 0 % с1е1 с а т р ю п е , с о п а т р 1 а д а т т а с11 а И у Н а 1га 1е

5 5 % с1е1 д ю у а п ! п1:1епе с И е и п а 1еддега т а д д ю г а п г а риа11 с1 з о п о 1а р г а И с а з р о г Н у а

д е п И о п е 1га1е111 з 1 а п о 1а с о з а 1етт1п11е, гШепе с Ь е 1а с о з а р1й (51,4%), 1а с о т р а д п 1 а сИ а т 1 с 1

р1й 1тро|1ап1:е п е 1 1 а у11:а; и п 1трог1:ап1е з 1 а 1а с и Н и г а , II 13% (49,4%), Г а з с о Н о с11 т и з ю а е 1а

д и а | 1 о с1е1 с а т р ю п е р г е ^ е п з с е Га11:ги1зто е П т р е д п о зос1а1е, 1 г е р и е п 1 а 2 ю п е сИ с 1 1 з с о 1 е с Ь е

1пуесе д11 а т 1 о 1 , т е п 1 г е II 1 7 % т е п 1 г е 1а з Н и а г ю п е р е д д ю г е з1 (34,1%), 1а 1 е 1 1 и г а с11 И Ь п е гмз1е

т е й е а1 р п т о р о з 1 о Г а т о г е . Г1а р е г 1а ! е с 1 е г е 1 1 д 1 о з а (8о1о \ (25,4%), 1а с о т р а д п 1 а с1е1

М а п т а п о о М е I д1оуап1 9%), 1 ' е 1 а 1п д и е з 1 о с а т р о раПпег (20,8%); 1п Ь и о п а

с о п 1 а т о Н о : с о п Гапс1аге ЬедИ р о з й о п е а п о Н е 1о з1ас11о (15%)

апп1, I д1оуап1 з а с п И с а п о II с1оуе у а п п о з о р г а й и Н о I т а з с М ! .

1 е т р о ИЬего а 1ауоге с1е11а II с 1 а 1 о г е 1 а 1 1 у о а11а 1 е 1 1 и г а сИ ИЬп

с и Н и г а е с1е1Г1тредпо зос1а1е. а р р а г е соп1ог1ап1е: Г 8 2 , 5 %

М а с1оуе з 1 1 т р е д п а п о ? ОаИа с1едИ 1п1егу1з1а11 И а 1е11о а 1 т е п о

п с е г с а е т е г д е с Ь е 1
1 з е й о г е и п ИЬго п е И ' и Ш т о а п п о . Тга 1е

зос1о-зап11апо ё р и е И о с Ь е аШуНа с11 з у а д о II с 1 п е т а

е з е г о Н а 1а т а д д ю г а й г а г ю п е : соз111и1зсе 1е з с е Н а р1й

Ь е п II 4 8 % с1ед111п !е1л /1з!а!1 1гедиеп1е р е г I дIоVапI 11а11ап1,

з ' 1 т р е д п а пе1Газз1з1еп2а т а с о п Ге1а И 1гепс1 с а т Ы а : и п а

зос1а1е, и п п и т е г о 1п!епоге, II регсеп1иа1е т 1 п о г е сИ р е г з о п е

32%, 1п д и е Н а з а п И а п а , т е п 1 г е II 1а зрог1, т е п 1 г е з1 ш т о Н о с11

18% р г а И с а а11м!а е Ь и с а Н у е . р1й 1п с И з с о 1 е с а е т о з 1 г е , 1еа1го

(3) _ _ О е п е г о з Н а е е с о п с е г И с о т 1 п с 1 а п о а

з 1 т р а ! 1 а з о п о 1е с а г а й е п з И с Г ю диас1адпаг 1еггепо,

с Г ю I д ю у а п 1 р1й а р р г е т г а п о 1п

и п а р е г з о п а . 1 а т е й 1е (А(1а«аго с1а \УЛУЛУ.155.11 е с1а ут\у.еиге5.И)

58 апяиап1ойо
1Э Сотр1е(а II па$$ип1о йеХ (е$(о, тзегепЛо 1е е$рге$$1оп1 $оио проПаЪе.

17%
таёё1ог
1а8а1и1;е
т1погап2а
9% кЬеНегга ьЛ^п
1трог1;ап1;е т р е ^ п о 80с1а1е 1а сШШга
Ма 6а\, и5с1ато!

С
I §1оуап111а11ап1 Ьаппо ип (1) гаррогго соп 1а 5ат1§11а: р1й ёе11а те1:а репза тГаШ
сЬе 1а ргорг1а 5ат1§Иа 51а 1а соза рш (2) , теп1:ге 5о1о рег И (з) 11
й й а п г а Ш о 1а й ё а п г а Ш ё а1 рг1то ро51:о.
Рег 1а (4) рагге с1е1 га^ахг! каИап! 11 гетро ИЬего ё 1а с о 5 а рш 1трог1:ап1:е, 5о1о рег
И 30% (5) _ ё а1 рг1то р о з Ш , рег 11 13% соп1:а сИ рш ашгаге §11 акг! е рег 11
(6) Ьа шуесе ип'1трог1;ап2а т১1оге 1а геИ§юпе. АпсЬе 1п ^ие51;о сазо 1;и1;1:ау1а
соп И раззаге с1е11:етро 1 §1оуап1 р г е к г 1 5 С О п о с1есИсаге 1е оге ИЬеге аП'с?) _ :
1а т а § § ю г а п 2 а а1и1:а 1е р е г з о п е т сИШсоИа е с1гса И 30% ргез1а 8егу121о аИа Сгосе Козза о
а§И а т т а к й . л ж•
Тга 1е ргюгИа рег 1 §1оуап1 с'ё з1сигатеп1:е (8) ; Гт1еИ1§еп2а сИуеп1:а и п а <1еИе
диаИга рш 1трог1:ап1;1 з о р г а И и Ш ёоро 1 20 апп1, теп1;ге (9) ё ипа (1е11е циаИ1:а
рг1пс1раИ 5о1о р е г и п а (10) (И § ю у а ш .

К11едд1 II рагадгаГо (4) 11е1Гаг(1со1о ргесеЛепСе е сотр1е(а 1а 1едеп|1а


у1с1по а1 дгаПсо соп 1е аШуНа сЬе I д1оуап11(а11ап1 ргеГег1$сопо.

1. ЫсоШгаге §11 а т к !
2. Ра^^рог1 а. Раге зрогг
3. Ь姧еге Ь.
4. Апс1аге а11о 51:а(1!о с.
5. Згаге соп !1/1а Л.
ргорг!о/а га§а22о/а е.
6. АзсоИаге тиз!са/ {.
апйаге !п (Изсо^еса

АШуНа с1е1 д1оуап1 НаНап!

^9 |п сорр1а. Оиа11 $опо, $есоп|1о 1е, 1е ЛотапЛе сНе д111п(еГУ1$1а1ог1 Ьаппо ГаКо а1 д1оуап1
11а11ап1 рег ауеге I |1а11 ргезепИ пе1Га111со1о? Ргоуа а Гаге ЛеПе 1ро(е$1 $сг1уеп11о 11ие
|1отап|1е рег одп1 рагадгаГо е ро1, соп 1е 1ие ЛотапЛе, 1п(егу|$1а ип сошрадпо.

^^^^
81дп1Г1са1о Езетрю Но«е
1

апяиап1апоуе 59
I с11Уег11теп*1

Ф 1едд| 1 ргоПП Л\ регзопе сНе уодПопо Гаге диа1со$а ||11п1еге55ап1е а МПапо


яие5(о 5аЬа1о. $седИ 11|1Уег11тепЫ р|й айаШ а одп! ргоШо ЛаПа радта "$реИасо1| "
Л\ диоИЛапо.
Магк е ШроИ: зопо йие атш! (1118 е 19
^ПаЙ^ш ИаИа рег ипа уасапга
сХиГе. Веуопо рагиге шо1^о ргев^о рег
№еп2е1атаШпа(1оро.Магкайога1а
тизЮа е уоггеЬЬе арргоГопй1ге 1а
Гпозсема (11 а1сипе №а(112юш йаИапе.
ЬеороМ ё то1^о врогШо е ата 1а сотраёша.

ОшИо е 811у1а: зиппо


1пз1ете (1а росо е ОшИо
уоггеЬЬе раззаге ипа Ье11а
зега1;а соп 811у1а, т а ё апсИе ип йГозо зГеёаи1;о
^2аг1а, Папа е Майша (1е11а Ыа2юпа1е (11 са1с1о. 811у1а 1пуесе поп а т а 11
зопо 1;ге атюЬе (1а ипа са1с1о, ё арраззюпаи (11 аг1;е е (11 ГоЬо^гайа, е 1е
уНа, уаппо рагге рег р1асе 1а тиз1са рор.
§11 зреМасоИ сот1с1 е
(11 саЬаге!;, т а зопо апсИе тоНо
зепзШШ а ^иезИоп^ зос1аИ е аИа (ИГеза (1е1
рш (1еЬоИ. Магйпа ё арраззюпаи (11 агИ
таг21аи, теп1;ге 11аг1а е Саг1а зопо рш
\^р1ёге е атапо 1 Шт. ^

18реШсои Мо8{ге-ти§е1 8рог1


МЦ81СА
С
Р0Т06КАГ1А
опоеПо Ш 5Ш0НЕ рег Роо(;Ьа11 Веег
РезИуа!. Агепа С т с а , Ь. 82, соп рго1е-
21опе (1е11а рагЬНа 1ТАЬ1А-0ЕКЙШЛА,
рипЫ (11 й81;ого, ЫггеПа аЛХ^шаХе ареПа
Р а1а22о Ееа1е. Мозкга И ГокоёгаДа
"Зирегв^аг, 99 шШ (1е1 Мо7еоеп(;о".
ШСКЕ880 9 ВиКО, пйо«о 7. Р1по а! 24
Ь егшш зрогНуе а! рагоо. Вие ё1огп1 (11
ЭШ08ТаА210Н1 ргайсЬе (1е1Гаг1;е &А
кш1ё Ги ООП 1 таезЬй (11 а1оипе 8сио1е (1е11а
Опо а Ьагйа поИе. ЗаЬаЬо е йотешоа Гаге- зеиетЬге. Огап: таг-йот Ь. 9.30-20, о1иа.АрагМге йа. заЬа1;о 15, Ь. 16.01аг(11п1
па зага ареЛа йаНе Ь. 15. за Ь. 9.30-22.30. РиЬЬио1(ИРог1аУепе21а.
Ш АКТЕ

В
Шо 02 8953995.
'ШАТКО Ц.1

Ь 'ООМО МАЕСЮ (11 Оаэтйе Со1ау1п1, рег


1а газзеёпа (11 "718^ ауап-
М... огеИпо". ТеаЬго (1е11а Метог1а, у1а
а (- а1 ГитеПо. йа.
КОВЕНТО НОЗЗЕЬЫН! а ГОШО
К01ТЕВ. 1п то81;га рег "Ь'агЬе (1е11'аооо-
РЕ5ТА РЕНО 5РОКТ
Р ез1а (1е11'11пИ,а (И 8еёга1е. Тогпео (И
САЬСЮ 8 (И БОССЕ, ВА8КЕТ, РАЬЬА-
Сиос111а1 4, Ь. 21. 10 ЕЦНО. ёИепга" (ИртИ, ГоЬоёгайе, ^шпеШ, а! УОЬО, оогзе 841 ропу рег ЬашЫш, ОШМА-
Те1. 02 313663. Мизео (1е1 ВеШ СиЙигаИ Сарриоош1,71а 8Т1СА агИзИоа е 8САССН1. Рип1;о й81;ого
СШЕМААЫ'АРЕЯТО Кгашег 5. Р1по а1 301иё11о. 0гаг1: таг- е йаНе Ь. 21 у181опе зи тах1зо11егто йейа,

Р (1от Ь. 14.30-18.30. ШСКЕ880 ЫВЕКО.


го1е21опе (1е1 Шт "Ьа ВезЫа пе1 оиоге" Те! 02 2043555.
. РИт (1гат-
РШАСОТЕСА Р1ВКЕКА
райНа 1ТА1..
Шо 02 2690233.

М
таЫоо, У1а 1рросга(;е 45, Ь. 21.45. Те1 02
662006. 08(;га "Вгега т а ! 718(;а". Езроз12юпе
САВАКЕТ
2
(И (1а1 (1ерозШ (1е11а ртасо-
(;еоа. Киоуа зег1е (И то81ге а го1а21опе
ЕЫа рег Етегёепоу, ишоа йаХа. 8аЬа1;о ООП рооЬе ореге ттаХе а уа1ог122аге е й г
15. ЗШ ра1оо С1Мто В18Ю е 1 оотл- оопозоеге И ш (1ероз11;о.
01 (1е1 Гатозо ргоёгашта 1;е1еу181уо а Шо- Огаг1: таг-(1от Ь. 8.30-19.30. СЫизо и
ге (1е1 ргоёеМ! (1е11'аззоо1а2юпе а1 01Н0 1ипе(11. ШСгКЕЗЗО 5 ВиКО, пйоПо 2,80.
ЗТШ- .. Теакго Зтега1(1о, р1а22а XXV агакиНо рег 1 тпзИаЬоп зоИо 118 е зорга
АргИе, Ь. 21. Ш0ВЕ880 22 ЕПКО. 165.Те1 02 894211.

60 5е55ап1а
Ма 6а\, изаато!

4^ Ог|1та пе! Ьох яие$1е раго!е сЬе пдиагЛапо апеша, ти$!са е $роП.

соттесИа уо1ите тойегпа арраззхопаШе ИГаге


йоситетапо сопсег1;о с1а881са (Иуеггепге ЬаПаге
МГоз! сатр1опа1;о йгаттаисо У1о1еп1;о а8со11;аге
заиайга рго1е21опе еот1со зиопаге
а1Ьит зиШо саШаге
геё181;а ё^ппазМса ^осаге
1,гата сапгопе соггеге

^ '^001 1.19
Сопу!псеге диа!сипо. А$со1(а ип репо Ле! |||а1одо (га Б!оуапп! е Аппа
е сотр!е(а !е раг!! тапсап(!.
АыыА МаПа сотр1е §И апп111 7 1и§Ио по? Ритпс!! з^акега ёИ7 1и§Ио... Воуе &1а й
ргоЫета?
Сюулыы! Ргорг1о 51;а5ега?
Аыыл Е регсЬё по? 5е сотрте §И апп1 1! ЕЬ! Зсиза!
СЮУАКМ Оа!! 51:а5ега с'ё 1а рагта! .
АымА АЬ ессо! Аёеззо Ьо сарко ШПо. СегШ сЬе поп с'ё р姧юг зогйо (11 сЫ поп уио15еп11ге!
СЮУАЫЫ! N0, с1а1! 11:а11а-Сегтап1а. Те пе геп(11 соп1о? {сегсаге (И/аг
сарпе и ргорпо риШо Л угНа). Зепй, 51;1ато ^и^, ю е ге, т п^огоза сопсеп1:га2юпе е
ро1... и5с1ато а к51:姧1аге соп 1;ий1 §11 акг!, апх! по, те§1!о апсога, сЫесИато а 1ого
с1! уеп!ге ^и^, соз! §иаг(1!ато 1а раг1;!1:а !п5!ете! {езрптеге
епШ$1а$тоУ. Т!Го з&епа1:о, Ыгга е 1а ЬапсИега с1е11а Нагтопак ^иог! йаНа Гтез1;га.
АNNА Ти е 1а Ша Каг!опа1е. Ьо за! сЬе П са1с!о поп т ! р!асе. Апг! за! соза 1! ё!со: с1е11:ио
са1с!о е (1е11а 1;иа Ыа21опа1е „ {(Иге сЫагатеп1е сНе 1а соза поп
Шеге$5а)\
СЮУАЫЫ! {сегсаге сИ сопутсеге Ле1 сопШпо)! Оа!! З^азега загаппо
1:и1:1:! !псо11а1;! аПа ТУ, поп с! зага ип сапе !п §!го е уейга! сЬе апсЬе Ьиса е Магсо
уоггаппо уес1еге 1а рагпга.
АкыА Ма ё 1а к51;а сИ Маг1:а! Ноп розз!ато тапсаге е ро! {(Иге
сНе 1а сова Шегевва тоНо). Ессо! {сопутсеге ГаНго а
/аге ипа соза).
СЮУАЫЫ! Ма {гкЫе(1еге ГаПепгюпе), поп 1:! зЮ <1!сепс1о (1181;аге !п саза
^иПа зега {тгттигаге 1а гкЫезШ) е (1! к81;姧!аге ро! соп
§1! ат!с! 11 сотркаппо (1! Маг1:а е, регсЬё по, апсЬе 1а раг1:!га с1е11а Магтопак.
_ {сегсаге (И сопутсеге)] РГОУО а зепПгИ а1 гекГопо.
{газзкигаге).
5е55ап1ипо 61
беии 5ре«асо1. -еП'е.егсЫо .а е СОПУ!ПС1 И.„„ сотрадпо а.е1есоп[Т

О'иаЫа, 5оло 51саго/а ске. +/ р1асе,га.


М/ р1асе-гсЬЬе. АаУме^го гио1+о аААагс\/
• ро11 еуга-'гШ

Мд Аа! м\сю/
Авсо1+а, А01^ ро55о ре-гАе.г1о^ Аа/У
^аагАа ске- I Ье11о//>1+е.ге55дл+е.

1а Ипдиа (1е1 дюуат'

5/дл^о ^/г^++^ Уег5о / р г е 2 2 ( Ь д 5 5 / _


^/ Р/тк/е, с^оуе. Мол(сд 5/ е сомрга-^а
/л с^л+го I иш сига со^^-^Го Ь ияа +-5к/г+ (5+гдЬе.11д.///} „
А-арра - У1а ОапЬа^А!
Те.П2д
рдг+/-Ье.^ ЪлоЬЫам.о /I СЬЬ с(е-11д <^ше.^ Ааяс _
Рпгид ^арра - У/д Ро -С/^к/ согие / са1с1а-^'оп с 1е. +/-^о5е
1е +/рг. е-л+Пяло ле/ м.е-^02/ г- «^1/ сКе. врегдло т Р&1 Р/&го ре.г
с-^юскс^ гид ло/ в/дгио а^^Аа-^е. Аа ги/гдсо1о.
ГЛ1Р 6Л^-^.^.
Рге.22/ Рлгг/^ ^^<д1/Ч-д с(/5сге.+д^д <:^|идГс(дге. / ле^ог/ е+л/с/ 5 р д г 5 / т
ргегг/ Ьдв5/55/т./. М/е-м.+е. ^/ ро' оУг^л^г^е. к р / д 2 2 д &+д+^1+о с'е.
1\\'\ге,г&.^5ал-\-с Л лоЗ+го лг-с^ог/о рге.(е.п-\го:

УОПОО' , ..V . —„..1-1 Г— — — — (ЛааПаЮ аа «™т.сотипе.1огшо.11) ^

5е55ап!ас1ие
Ма с1а1, изаато!

А$$ас1а яие$1е раго1е ИркЬе Ле! ||пдиадд10 д1оуап|1е и$а(е йа $егепа а11ого $1дптса1о.

•• 1. а11егпа1:1УО а. &ге сове росо ттре^па^хуе о поп &ге П1еп1:е

•• 2. ЬиПаге ГоссЫо
3. са22姧1аге*
Ь. т о к о Ье11а
с. га§а22е

•• 4. й§о*
5. т1оПате
а. ип Ье1 га§а220
е. §10уапе сЬе поп 51 ас1е§иа аке ге§о1е с1еиа 50С1е1;а

•• 6. зпоЬЬаге
7. зггаЬеИа
§иаг(1аге уеЬсетеШе е 5еп2а ггорра аиеп210пе
8- поп Гаге са50 а..., поп Ьайаге..., (115рге22аге

• 8. сяггг1г*
9. г1ре
Ь. 51:ир1с1১1пе
1. 1тЬго §Иаге ^иа1сипо, Гаг§И сгес1еге ^иа1сЬе со5а поп уега

(* уо1§аге)

1е раго1е сИ опд1пе $1гатега

Р КПедд! И (е$(а а р. 58 е (гоуа 1е раго1е $(гап1еге ($опо т сотуо).


Сегса ип еяи1уа1еп(е т КаИапо.

1.

0 Тгоуа 11 $1поп1то НаПапо И дие$(е раго1е Л! опд1пе $(гап1ега тоКо и$а1е 1п !(аПапо.

1.1а ргет1ёге 8. И йгшк

2. Ге-таи 9. ПЬакке!

3.1а гоПеПе 10.1о Ьитог

4. И п1§Ь1-с1иЬ ' 11.1а тивка Цуе

5. И 1;еепа§ег 12. И Гкт (1'е55а1

6.11 \уеек-епс1 13. И 5ег1а11е1еу181уо

56553 пШге 63
и сотрагаИуо сИ тадд10гап2а е т1погап2а

^С01 1.20
^ А$со11а яие$1а 1п1ет$(а а гадах21 сНе раг1апо ||| соте атапо |||уегиг$1
е сотр1е(а 1а (аЬеПа соп 1е 1п1агта11оп1 сЬе тапсапо.
рага^опе (га с1ие п о т

1п 11а11а с! зопо (1) шг-ло §1оуап1 сНе апнап!..


0)
т1 р1асе дюсаге а са1с1о сНе (2)

(1 Шт 6'а2\опе) I 1гоуо р1й (3) сНе (4)


рага^опе 1га |1ие пош! ргесес1иг! с1а ргеро5121опе
/
(по1 д1оуап11о) (5) тепо рег 1е сЫассН|ега1е сНе рег 1 те55১1 5М5.
соп д11 ат1с1
(3)
1а (6) ё р1й Ье11а с1е11а (7)

4^ К1Леи1 $и11'и$о |1е1 сотрагаЦу! е т е Ш а1 ро$(о д1и$(о 1е $едиеп11 $р1еда11оп1.


1. р а г а § о п е 1га с1ие ^иа1^1а
2. р а г а § о п е 1га с1ие с о з е / р е г з о п е г х з р е П о а и п а ^иа1^1а
3. р а г а § о п е 1га с1ие а г ю п !

4^ 1едд1 цие$1а т(егу|$(а а РеЛепса Ре1|П1 е сотр1е(а соп 1а Гогта соггеПа


йе1 сотрагаИуо, р с о тепо сИ/сНе.
Реёегка Ре1т1 (то<1е11а)
М1 р1асе (о _ 1姧еге (2) §иагс1аге 1а ТУ:
(1 Ш т готап11а 5 0 п о 1а т1а рахмопе), т а &ссю еп1гатЬе 1е с о з е .
1п ^ и е 5 1 о р е г ю ё о 1п раг11со1аге 510 1姧еп(1о т о к о , 1姧о (з)
готапг! §1ак1 (4) готапг! гоза, т а рег 1а ТУ, соте сИсеуо,
§иаг(1о (5) _ 1 Ш т готап1;1с1 (6) а11г111р1 ск Шт.
Аёого §115сеп姧1а111е1еу15т. ^иеко сЬе т ! гИазза (7)
ТУ О (8) кЬг1 рего ё ипа Ьека ра55姧1а1а а сауаПо
1п р т е 1 а .
АЬ, (11теп11сауо, ^иапс^о &сс1о 5Ьорр1п§ соп 1е аткЬе, т а с1 р1асе
сЫассЫегаге, (9) Гаге 5Ьорр1п§.

1п сорр1а. Е 1и со$а Га! пе1 (ио (етро ПЬего. Оиа11 50П0


1е (ие рпоп(а? Раг1апе соп ип сотрадпо.
Ске со5д е. рш /(ирог+дл+е рег +е?

1. Гат1§ка/ат1с1 -^
2. га§а22о/а/ат1с1
3. тагко/то§ке /Г1 §И
4. с11уег11теп1;о/1тре§по 50с1а1е
5. 5о1ск/5ок(1аг1е1а
6. Ье1 уе51111/у1১1
7. 51и(1ю/(11уег11теп1;о
5е55ап1аяиаиго
Ма с1а1, изаато!
I с о т р а г а й у ! 'ггедо1ап
1

«у ^ К!1едд111 (е$(о а р. 58 е (гоуа 1а Гогта 1ггедо1аге 11е1 сотрагаИуо III яие$(1 аддеи1у|.
А>гта Ьа$е сотрага(|уо 1ггево1аге
Ьиоло
гаррог+о СОЛ \л ^а.тс^\а п5ре++о а\\а 'м.еА^л е-игоре.а.)
2.
У*
саШуо

дгапс)е
3-

р1ссо1о
4-

Ьа55о 5-

ако 6.

^5 Сотр1е1а дие$(о 1е$(о $и1 ди$(1 ти$1са11 |1е1 д1оуап11(а11ап1, $сед11еп|1о 1га I сотрага(|у|
1ггедо1аг1 |1е11а 1аЬе11а. К1сог|1а III ассог11аге ГаддеШуо соп II поте а си1 $1 г1Гег1$се.

аиЛЬСНЕ К О Т А 8иЬ К А Р Р О И Т О Т К А бЮУАК! Е М Г 5 1 С А


I погат е 1а тивка. ОиапЮ, Лоуе е соте 1а сопвитапо?
1е тЬровге т ипа псегса сЬе На согпуоИо 1200 вгиЛепН М1е всиок виреггогг а^ ВоНпа е Меввгпа.
^ио1;!с^!апатеп1;е §иаг(1аг!
Ми51са? 0§п1 тотепЮ ё ё арраззюпаГа ё! т и з к а аа1 42% с1е1 сатр!опе:
дие11о §1и51:о. А1тепо рег е И 60% аГГегта (И зарег ёапсе, гар е геспо !п
§И ас1о1е5сеп11 каИап! сЬе, зиопаге. Ып роро1о раг1!со1аге.
т с1а551Г1са д.{ [троПапга, тиз1са1теп1;е соко, Е зсотраге Горега,
соПосапо Ге5рег1еп2а ^и^п(^^? Ноп ргоргю.
5о1о ипа регсепШак аррге22а1;а с1а ип питего
тизхсак а1 гегго р о 8 1 о ,
(1)
(6) (11
а &т1§Иа е ат1с121а.
5о1о

(11 10%) зе§ие согз! рег §!оуап! (зоЬ <1а1 5% с1е§1!


Ьо г1уе1а ^ие51;'^п(^а§^пе !трагаге, апсЬе регсЬё, !пгегу!з1;а1!). "Ё г!Ьаака 1а
сЬе Ьа езрЬгаго ^икП, §гап раПе с1е! §!оуап! сЬе 1;епс1еп2а а1 сопГогт!зто
§епег1 е тос1аИ1:а ё'азсоко. ГгедиеШапо согз! рг !уа1! с1е§1! а(1о1езсеп1;! апсЬе зе
Оа! <1ай етег§опо ^иа«^о ааппо ип §!ис1!2!о пе§аг!уо поп тапсапо 1е УОС!
рг1пс1раИ Ипее (11 зиПа зсио1а риЬЬкса, сЬе, 'соп1:го', ^иек! сЬе уо§1!опо
гепйепга: сетгаИга <1е11а зесопйо 1ого, Гогп!8се сЬе 1а т и з к а з!а сикига".
тизка пека ука ипа ргерага2!опе
^ио1;^(1^апа, уо§Иа <11 (4)
зиопаге ш рг1та регзопа, г!зре1;1;о а! согз! рг!уаи.
зсагза 1^е^иеп2а а согз! рег Рег ^иап1;о
1трагаге а зиопаге, г!§иагс1а! §епег!,
таззхйсагюпе (1е1 §из1;1. ! (5)^
Ьа (2) аррге22атеп1:! уаппо
рагСе с1е! §!оуап! (1163%) а! у!<1ео скр.
(ЛааПаЮ аа «ту.та8а2те.ишЬо.11/Ма8агте/А1Ша1Иа/2004/12/02ти51са.Ыт)

^ 1п сорр1а. Рег 1е диапЮ ё 1трог(ап(е 1а ти$1са? СНе Про III ти$1са а$со1(1? аиап11о 1а
а$со№? С'ё ип тотеп1о ра|11со1аге 1п си11а ти$1са (I На а1и(а(о о ип тотеШо ЛеПа
д1огпа(а 1п си11а азсоШ $етрге?

5е55ап1ас1пяие 65
I ргопот! сотЫпаИ (1^ е 2^ регзопа $1пдо1аге)

1едд| дие$(1 ткга|||а1одЬ| е Га! аиепг!опе а!!'и$о |1е! ргопот! рег$опа1!. А с!|!/с!|е со$а $!
г!Гег!$сопо?
1.
Атоге зе! ргоШо? 81:а1 апсога Гасепёо 1а (1осс1а?
АГГ1УО зиЬко! М1 зопо с11теп1:1са1о ш систа 1а та^ИеНа §1а11а. Ме 1а с1аге51;1?
Оие11а зиПа зесИа?
СЮУАМЫ! 81, ргоргю ^ие11а...
АЫМА Ш а й т о ! Те 1а рог1;о зиЫш!
2.
СЮУАКМ! Ва1, уо§1ю уейеге 1а раПка: 11;а11а-Сегтап1а, 11 тепИ сопШ?
АМКА Ма аЬЫато рготеззо а§И акг! сЬе и5с!уато.
СЮУАМЫХ Ме пе Га! уес1еге 5о1о ип реггейо?
АКМА Те 1а Гасс!о уеёеге, т а 5о1о зе ро! изсгато !пз!ете.
3.
ВоЬЫато апааге с1а Магсо е СшИа, Ьаппо рготеззо сЬе с! Гаппо уес1еге 1е
АКЫА Гого с1е1 та1:г!топ!о.
Ма т е 1е Ьаппо ГаНе уе(1еге (1!ес!т!1а уоке. Коп Ьо уо§1!а с1! уеп!ге.
СЮУАЫМ!
Сотр1е1а !а (аЬе!1а е г!$роп|1! а!1е ЛотапЛе $0(10.

1о 1а 1е пе
I р г о п о т !

с о т Ы п а И з!
1 11 Гогтапо

ргопоше
соп

сИгейс
ип

1. Оиа1 ё ГогсИпе с1е! ргопот!? е соп ип

2. Соте сатЫапо ! ргопот! сотЫпаи г!зре1:1:о ака Гогта зетрИсе? ргопоше

3. Оиа1е ёе! ёие ргопот! з! ассогёа соп И раг1;!с!р!о раззаШ? тсИгейо.

' АЬЬ!па !е Гга$! |1е!1а со!оппа |1! $!п!$(га а1!а со1оппа 61 |1е$(га, $сед!!еп|1о !! ргопоте арргорпа
1. 5е уио! П ИЬго с1! ЗгеГапо Вепп! роззо ргез1:аге. а. т е пе
2. Сиаг(1а сЬе поп Ьо !о 11 ВУВ (1еи'"1Л1:!то Ьас!о". Коп Ь. 1е1а
Ьа! т а ! с1а1;о. с. т е 1о
3. 1ег! зега а1 Ьаг ё зиссезза ипа соза йаууего !тЬага22ап1 ;е, т а ога поп а. т е к
роззо гассопгаге. е. 1е 1о
4. Ьа т!а тиз!са ргеГег!1:а ё 1а геспо, т а поп сопз!§1!о, зе зе! Г. 1:е пе
ипа регзопа 1:гап^и!11а. §. ге 1а
5. Т! р!асс!опо ! т!е! пиоу! оссЬ!а1!? Ьа ге^акп т!а т а т т а Ь. 1ек
рег И т!о сотркаппо. 1. т е к
6. Зе уио! с1е11е Го1:о „ роззо Гаге !о. \ гек
7. Но сопозс!и1;о ^ие51:! га^агг! !ег! зега !п сИ5со1;еса. Зе з1;азега у!еп! а1 Ьаг
ргс8Сп1о.
8. Зе Ьа! 1е сап20п! сИ Ьаига Раизт! рио! Гаг зеп1;!ге? Ь'аёого.
9. Зе Ьа! ёеПе сагатеИе ёагез!:! ипа? Но Ь!зо§по сИ 2иссЬег!!
10. Зе ггоуо ёеке Го1;о (1! Т!2!апо Регго !п 1п1;егпе1; зсагко
^иа1сипа зи! РС.

5е55ап1а5е1
Сотр1е(а щие$(а радта Ле! Ыод а\а соп 1 ргопот! сотЬтаЫ
а11а рпта е зесопЛа репопа $тдо1аге.
Ма с1а1, и$с1ато!

С
х-таПесИ 5 поуетЬге::::
ШУО§^ЦО и т о аогпао!!!
Е 1 е п а , Ля ^ и а 1 с Ь е § 1 о г п о п о п з е ! р ш 1а п и а воНса
1 с о т р а § п а с11 Ь а п с о . Ь е з о И к с о п Ы е п г е з ш г а ^ а г г ! С1)1 зопо
1 п о п (1) 1^11 р ш - " С Ь е с о з а с ' ё ? " а Ь о
с Ы е з Ю . Т и п о п (2) Ьш аепо. Ц п а Рее(15

у о к а 1 Ш 0 1 з е ^ г е а (З) ^ассоп^аV^ ш ю
-АгсЬгею-

е 1о 1 г ш е ! (4) с И с е у о р п т а а п с о г а с11
тад91о 2005
ауегИ р е п з а а . аргИе 2005
тапо 2005
0 § § 1 р е п з а у о а1 п о з а о У1১1о а К о т а р е г уес1еге 1 (еЬЬгжо 2005
деппаю 2005
В1ие, (5) п с о г Л с Ь е ЬеШ! Е а п с Ь е
К о т а ! (6) п с о г й ! ? Е 1 е п а , а о у ' ё 11 соп1а1оге

ш о 5 0 Г П 5 0 С051 га^^хаШе? (7) Vо^^е^


п а а г е , т а п о п з о с о т е Гаге! В о т а ш а з с и о 1 а у о ^ И о
аГГготаге И р г о Ы е т а е з р е г о с Ь е Ш т ! зрхедЬега!!

Т У Т Т Т В ЕНза

I р г о п о г л ! ге1а11У1 ( с И е - с М )
^ 1едд1 дие$(а $ех1опе |1е11а диМа Л! Топпо |1е|||са(а а! 1оса1| поНигп!
$спиа |1а а1сип1 д1оуап1 (оппе$1.
У ^ . ' Оие81:а §шс1а ё репзаШ рег сЫ ё сЬе т ог1§те ега ип розШ ёоуе «1 ргагкауа
§юуапе е уио1е ухзкаге 1а по81:га а«а. зроЛ (^и^ с'егапо тГаП! ^иа^;1;^о сксок ск
\щ СЫ уио1е Ьеге 1 т1§11ог1 арегкху! с1еуе сапои১ю) е з! шсоШгауапо §11 атк!. Оие51а
• %. Гегтагз! пе1 ^иа(^^^1а^:е^о готапо, сЬе ё 2опа, сЬе Ьа У!81;О ип 1ип§о рег!ос1о (к
1а 2опа ие! 1осаИ ёоуе т1§11а1а с11 §1оуап1 аЬЬапёопо, ё г!па1;а с1а1 1990 е ! ё ип 1ио§о
о§п18ега ра58姧1апо. МоЬе 1е 8081;е: с1! (1!уег1;!теп1о, тега йзза ёеке поШ ёека
т ршгга Етапиек РШЬеЬо О "Ра81;18", сЬе ё позгга с!11:а. Ессо акип! пот!: Д "1атт!п" соп
т о к о ассо^ИеШе, е 1а Се1а1;ег1а "МопйеЦо", ипа раззегека !п1;егпа сЬе регтеИе <1! уеёеге
сЬе уеп(1е уег1 §е1а1;1 81с111ап1; 1п у1а ВеПегха ёаП'ако И топёо ёеПа поИе сЬе ЬаПа;
соп51§11ато 1о "2опк", сЬе «егуе ип арег11:1уо "гЬе ЬеасЬ" 1осак соп тиз!са Ьоизе сЬе озр!1а
Гапгавйсо е "Ьа8 Козаз" ёоуе «1 ггоуапо т о к е то81;ге, аи!у!1:а сикигак е сопГегеп2е соп
рег80пе сЬе Ьаппо УО§ка ск 80с1ак22аге; 1п арег!1;!у! сИ 1еп(1еп2а.
§епега1е рег сЫ поп за соза 8се§Иеге Гцпка Сег1:о! С'ё сЬ! ата 1а тиз!са Ьоизе е сЫ !пуесе
ге§о1а ё йдагз! ёеИ'шгико. ргеГег!5се тиз!са ё'акго §епеге. 1п ^ие5^;о сазо
СЫ шуесе уио1е уейеге ^иа1^ зопо 1 с1иЬ сЬе 1 ёоуеге апёаге ёа! "Вос1:ог зах", !сопа ёеке поИ!
§юуап1 й•е^иеп1;апо ёеуе раззаге ёа! "тига221", 1:га5§ге55!уе 1;ог!пез!, ёоуе з! рио Ьакаге тиз!са
т §ег§о "1 тигГ'. 51 ггаПа (к ипа разз姧1а1:а Ыаск йпо аке 9 (3! таи!па.
1ип§о И й и т е Ро, соз^гика ака йпе с1е1 1800, {Ас1аМа*о с1а ^ у у т . с о т и п е . 1 : о г 1 п о л 1 )

1. В1 сЬе соза раг1а дие51:а §и1с1а? 3. СЬе соза зопо ! "тига22!"?


2. Оиак зопо 1е ёие 20пе ск Тогшо т сш с1 4. 1п ^иа1е Ьсак з! рио Ьакаге йпо
зопо 1осак рег §1оуап1? а1 та1;1;!по?
5е55ап1а5е11е 67
К|Леи1 $и11'и$о Л! ске е сМ пе11е$1о й\. 67. СНе со$а $о$1|(и1$сопо? Сотр1е(а 1а (аЬеПа.

II ргопоте 5еп/е а со11едаге1га 1ого с1иеГга $1, 5051Ииепс]о ип поте.

е5.: 1. А "/.05 /?05О5" 5/ ио^апо то1И §ю^ап1 Иаппо Vофа сИ зоааНиагв.


{А "^а5 /?0505" 5/ гго1^апо тоМ §1о1>ап1. I §^ОVап^ Иаппо ио^На <И воааНггаге)
2.

II ргопоте поп 505111и15се ип п о т е , т а 51§п1Яса "1а р е г $ о п а / е сНе".

II уегЬо сНе 5е§ие II р г о п о т е _ ё зетрге а11а регзопа

ез.: 1. ^ие$^а §ы'1с1а ё решала рег ё §ю1'апе е ['ио1е [^/вИаге 1а позШ аШ.
2.

$еди11е 1$1гих10П111е1Г1п$едпап(е е Га! ипа дага й\а рег сошрогге дие$(! ргоуегЬ!
е то|1! Л Л\ге соп е . У!псе с!|! сотропе соггеКатепКе !! ргоуегЬ!о е пе $р!еда
!1 $!дп!Г|са(о.

р1апйе зе з1;еззо а Раз^иа соп .уио!


ё а те1;а йеИ'орега йа и У1по Ьа
Ьа ЫЬо Гиоуо с16 Птзсе Ьепе
И сап йогте поп р1ёИа резс!
поп тогйе Ьгоуа

1. (Зогте
2. Сап аЬЬаха
3. Ьеп соттс1а
4. О^шЬойе
5. ТиИо ё Ьепе
6. ^а рг1та §аШпа сап1а
7. Моп 5уе§Иаге
8. А Ма1:а1е соп 1 Шо!,
9. ё саиза ёе1 зио та1,
10. сегса

56553 пМ1о
Ма 6а\, изаато!

1п сорр1а. Сотр1е1а ||Ьегатеп(е 1е Гга$1 $оио е раНапе соп ип сошрадпо.

^ Сопуегзаге

Л С 0 1 1.21
А$со11а дие$1о ||1а1одо е пЛеШ $и11е раго1е $оио1теа(е аЬЬтапЛок а11а Гипхтпе
согг15роп|1еп1е (аиепх1опе: а ипа $1е$$а Гипх1опе ро$$опо согпзропЛеге р|й Гогше).
АыкА С1ао Магга! Аи§ииииииг1111111!
МлктА Сгагхе Аппа. (п АИога? Соте кЫ?
АыыА МаЬ Ьепе, ёа!! А раг1:е С16 сЬе о§п1 гапго регёе 1 со1р1 за!. (2) З е т ! ип ро' соза т !
Ьа ёеПо 51;а5ега. За! сЬе ауеуато §1а с1ес180 ё! 1:гоуагс11;иП11п51ете (з) по?
МАКТА (4) ЕЬ!
АNNА Ессо! Ьи1 сЬсе сЬе поп §Ье1о аусуо т а ! (ЗеПо.
МАКТА (5) N0000!
АкыА Е 1пуесе 51, (6) §иагс1а, т а за! ^иа1 ё 1а уегка?
МАКТА (7) МЬ!
АкыА Ьа уегПа ё сЬе ега 8о1о ипа зсиза рег рогег уеёеге 1а раЛка (1е11а Магюпак.
МАКТА (8) Ма с1а1!
АмыА СЬе сог১1о! АпсЬе регсЬё с1 егауато тезз! с1'ассогс1о а1тепо ипа 5е«1тапа Га.
МАКТА (9) АззоЫгатепге! Е а11ога соза §11 Ьа1 ёеИо?
АыкА СИ Ьв ёеПо сЬе ега йдог!!
МАКТА (Ю) АЬ! Е 1и1 соте Ьа геадИо?
АыкА АЬ... Ьа зиЫШ сатЫа1;о гопо е т ! Ьа ргорозШ (И изсИе е ё! ггоуагс! аИа !ез1:а
с1е11а Ыгга.
МАКТА (ШНО сарИо.
АнкА (12) Сотипдие ё гшзско апсога ипа УоИа а 5а1уаге сарга е сауоИ, т диезге созе ё
(Заууего ип та§о.

п 1 в
а. 1п121аге ип сИзсогзо е. Аи1гаге ГаПепгюпе
Ь. СопГегтаге Га1:1;еп21опе {. Тепеге у1уа ГаПеп2юпе с1е11'1п1;ег1оси1;оге
с. Зе§па1аге зогргеза
й. СопГегтаге Гассогёо §. Зе§па1аге 1а Гше с1е1 сИзсогзо

56553 п1апоуе 69
# К1а$со1(а
*-С01 1.22-23
е 1п(егрге(а 11 |1|а1одо рег Лие уоНе: гесЛа рпта 1е Ьаише | 1 Маг(а
е ро1 дие11е III Аппа.
^ 1п сорр1а. 1п(егрге1а II 111а1одо соп ип сотрадпо.

А УоКе 1е $1е$$е е$рге$$1оп1 и$а(е соп 1п(опа21оп111|уег$е ро$$опо ауеге Гип21оп1 |||уег$е.
А$со1(а дие$(111ие 111а1од111 е а$$ос1а 1'е$рге$$1опе 1п го$$о а11а Гип21опе соггкропЛеШе.

• N[0*1 8о 5е 2+д2ег<я »и/ Уд


• Т/ ко с/е++о ске Нагсо с с(/ ^<2с/пг.. Оогидл/ ^еУо д12дге
рге8+о е. ро/ 5оло ^(л ро' 5+дм.сд.
О Ма с!аИ Мол 1о Здре-Уо ргоргю!. О <1аИ Од++/ ^лд гиоЗбд./ 1о 8д/
ске- ее/ ргорпо ^м.д р/^^голд?

а. _ : хегуе рег сопутсеге диакипо а Гаге диакока сЬе поп уиок Гаге.
Ь. : зегуе рег 8е§па1аге зогргеза. '
^ ^СОИ.25
^ А$со1(а дие$1е е$рге$$1оп1 е аЬЫпа1е а11а Гип21опе согг1$роп11еп(е.
Ро1 соп ип сотрадпо г1ре(11е Гга$1 е I ||1а1од||| соп 1а д1и$(а 1п(опа21опе.
1. Магга сотр1е §И апп1 И 7 1и§Ио, по? а. : езоПаге
2. "Магсо Ьа уепс1и1:о 1а тоШ рег сотрегагз! 1а Ь. : 1п121аге ип сИзсогзо
тассЫпа." с. : сегсаге сИ сопутсеге
"N0000!" с1е1 соп1:гаг1о
3. АИога? Коп зе1 апсога ргоп1о? а. : сЫеёеге сопГегта
4. АИога. розз1ато Гаге соз!... е. : езрг1теге сИзропхЬИИа
5. "Ыоп т ! р1асе П сакю" 1._ : езрг1теге зогргеза
"Ма соте по!"
6. "М1 с1а1 ипа т а п о соп Гезегс121о?"
"Соте по!"
Е18,19,20
11п(егу|$1а
11за 1 з觧ег1тепг1 е1епса1;1 зо«о рег 1п1:егу1з1:аге ип Шо сотра§по зи! зио! !п1:еге5з!
е сИуегйтеп!:!. ^ -
7. II 5ио саШаШе ргеГегко..
', 1. Ьа зиа сап20пе ргеГегка..
8. II ИЬго р1й хтроПаШе/ЬеИо..
! 2. II Шш сЬе вИ/к р!асе а! р1й.,

'; 3. II т о т е т о ш!8Иоге аеИа §!огпа1а... 9. II 1етро сЬе ёеёгса а зе згеззо...

10.11 гетро сЬе ёсака а^И ат!с!...


; 4. II р!й §гапае а!уегишеп1о...
11.111етро сЬе аеа!са аИа Гаш!§Иа..
\. Ьа зиа 8!огпа1;а !аеа1е...
12.111етро сЬе аеака а§И а11г1..
1 6. II зио зроЛ ргеГегИо.

5еНап1а
Ма 6а\, изааппо!

..МОП С1 50П0 р|й I д1оуап1 И ипа уоКа


Ь姧1 к орт1оп1 И а1сип1 аёиШ «и! §юуап1 с1'1. Соп циак 561 р 1 й с1'ассог(Зо? РегсЬё?
В15си1:те соп ёие сотра§п1.

I ^10Уап1 й'оёё! Ма поп


поп заппо (ИуегИгз!: з1 г1езсе а 1;гоуаге
Ьаппо Ызо^по (11 созе Коп сгейо ип тойо рш запо рег
зетрге пиоуе ей сЬе 1 ё10Уап1 й'о^ё! 31апо' Й1уег1;1г81 зепга

I
Г ето2ЮП1 Гогй рег то11;о сИуегз! йа ^ие11^ и! 1;огпаге а саза
зепМгз! уш. айге ёепегагюш, ё зо1о 1а т а и т а
1а зос1е1,а сЬе ргез1;о?
ё сатЫаи.

К1зреио а! т1е1
1етр1,1 ^юуап! й'о^^! Ьаппо
ипйе оррог1;ип11;а Й1 уейеге пиоу1
роз1;1, сопозсеге ёеп1;е пиоуа,
сотишсаге соп а11;ге регзопе.
Тиие созе сЬе р п т а поп
егапо С031 ГасШ е сЬе
соз1ауапо тоНо.

аиа1е Шт с1 уесИашо?
5га5ега соп с1ие сотра§п1 уио1 уеёеге ип Шт аП'арегШ. Сиагёа т Аррепс1к1 (р. 536) к
ЬсапсИпе с1е1 Гйт т рго^гаттагшие. Оиак уогге51:1 уес1еге? Сопутс! 1 Шо! сотра§п1
а уепке 1п51ете а 1;е.

4 II Ыод ЛеПа поПе


Оиа1 ё 1а по«е 1п си! й 5е! (1!уег1;!1:о с1! р!й? СЬе соз'Ьа! ГаПо? Соп сЬ! ег!?
Сопйпиа И Ыо§ соп 1 Шо! г!сог(1!.
Сгеа И (шо Ыод дгаи$

и Ыод с1е11а поНе


::: Оа1а:
I
I §10уап1 с1е11а поПе 51 т и о у о п о , 51 сопСопйопо (га 1ого...
ЬсаИй е (1е5ипа21оп1 Й1уег5е рег ип с о т и п е всоро: <11уег1и-51.
-Агс111У1а-
одд!
тадд10 2005
аргИе 2005
тага 2005
(деппаю
еЬЬгаю 2005
2005
йсетЬге
поуетЬге 2004
2004
оПоЬге 2004

зейапШпо 71
II роро1о с1еиа поКе

^ й\о пе1 Лпе з е Ш т а п а рег


СИе с а $ а Га(е

|||уег11ГУ1? Ауе(е т а ! $еп(1(о раг1аге |1е11е "Цо((1


ЫапсНе"? $аре(е сНе уио1е |1|ге "ра$$аге 1а поие
т Ыапсо"?
1едде(е дие$(о аг11со1о е ЛКе диаП йеПе 1пГогта110п1 $ о и о

50П0 р г е $ е п ( 1 п е 1 1 е $ ( о .

О а п о г с ! а зис!, т о к е с111а 11:аИапе Г Ь а п п о 5рег1теп1:а1:а

17па поХХе т Ыапсо, р е г е58егс1

Ьа/е$Ш /о>у сои ё АарреПиПо. 1п рггпсгрю ё зШШ Кота, рог ЫароИ е 1а Топпо оИтрка.
Ма ё (ИуепШШ ипа тоЛа апске гп тоНе итгегзиа.

КОМА - Ьа рг1та ё 51а1а циеПа 'поп! ЫапсЬе' ог§ап122а1е йяМе зешЬга сЬе 1иПо
с1е11а сар11а1е, 1ге апп1 &. ип1уег511а, с о т е ^ие11а сЬе 51 ё 5ип2юп1,

1пс11теп11саЫ1е, поп 5о1о регсЬё зуоЬа 1п сопгетрогапеа пеф с1а1Гог §ап122а2юпе с1е11е
ега и йеЬиИо 11аИапо с1е11а 'поПе а1епе1 с11 Коша, Рхза, Ваг1, 5т§о1е регГогшапсе а!
Ь1апса', т а апсЬе регсЬё ё Бп11;а Рас1оуа е Во1о§па. Е пе11а р1ссо1а ггазрогП риЬЫк!. §П1 0

соп ип Ыаск ои1. Ро! ё 51а1а 1а 5ро1е1о, пе1 сиоге с1е11'11тЬг1а, уока ё ип рго^гашша
уоЬа (11 МароИ, с1оуе с1ие тШоп1 51а рег ргепёеге И у1а 1а рг1та сигало (1еиа§11, г1ссо с11
пе1

(11 регзопе з! зопо г1уег5а1е рег 1е 'поие Ыапса (1е1 ушо'. еуепП, соп 1а раг1;ес1ра2юпе сИ
51гас1е ёеПа с1йа т сегса с11 1а поПе Ыапса ё ипа т15се1а аПхзП (11 ако ЦуеПо: §11 и1ит1
зреПасоИ е сопсегП. Зопо (с1'1трог(:а2юпе {тапсе5е) с11 аррип^атепЬ Ьаппо У З О 11

зе§и11е МПапо е 1а Тогшо (1е1 зреПасоИ, сопсеШ, то51ге, акегпагз! 5и1 рако, т с т а е рег
§1осЫ 1пуегпа11: пе1 сИта еуепП, соп 11осаИ риЬЬНс! ареп! зреПасоН (Луегз!, КоЬегШ
о11тр1со 1а Ге51;а рег 1 Гто аИ'аШа. 0551а ГециШЬгю Веп1§п1, Верре СгШо, С1аи(1ю
зоппашЬиН ё га(1с1орр1а1а, У151:О регГеНо 1га 11 сИуеШтеШо §гай5 Ва§1юп1, Р т о Вап1е1е. Ье 1ис1 з1

Гепогше зиссеззо. Соше рег е с11 оН;1та ^иа1^1;а, 1а Гогти1а ассепс1опо, И {ешро з1 аппиИа, 1а
ШИе 1е созе г1изс11е, 1е та§1са сЬе шеПе (1'ассог(1о с1и;а ё шуаза, с1а1 сеп1:го а11е
1ш11:а21оп1 з1 зопо ро1 хзгкигюп!, агПзП, сотшегсхапП, рег1Гег1е.
тоЫрНсаге. А сотшс1аге (1а11е с1иас1т1. Е, рег ипа поПе, (АдаПаЮ йа \\^™.гериЬЬисал1, 02-06-06)

С 1. "Ьа поМе Ыапса" ё ипа поиа1:а с11 сИуегйтепи • 5. "Ьа поие Ыапса с1е1 У1ПО" а Зрокго ё а11а
рег ши!. «есопёа ес1121опе.


о 2. Ё и п ' т т а й у а сЬе с'ё с1а т о Ш апп1.
3. Ё ипа т о ё а сЬе «1 51;а сИГГопёепёо 1п рагессЫе
с1«а каИапе.
О 6. СИ зрейасоИ е §11 еуеп1;1 ог§ап122аг1 хопо
ВгаШИ!.
О 7. 1 те221 риЬЫ1с1 Атгюпапо ШПа 1а по«е.
с 4. К о т а ё 1а рг1та скГа каИапа сЬе Ьа ог§ап122а1:о О 8. СИ ог§ап122а1;ог1 т у И а п о §1оуап1 аг1;181;1 росо
"1а поИе Ыапса". сопо5с1и1;1.

72 5е«ап1ас1ие
0о551ег сиНига

л | ^ С 0 1 1.26 1Л
2^ А$со1(а Г1п(егу1$(а а11о $ с г 1 и о г е РеЛепсо Мосс1а (Л
( Л а Ка||1о А Н , 21-6-2006) е с о т р 1 е 1 а 1е Гга $1. о

1. Рес1ег1со Мосс1а 5сг1уе ИЬг1 р е г ип риЬЬИсо


2. II 8ио рг1то ИЬго, Тге те1п зорга И аеЬ, Ьа уепёиго
сор1е.
3. Оа росо (2006) ё изсхШ И кио готапго,
сЬе 5'1пй1:о1а .
4. II рго1;а§оп181:а ё 51:ер,
5. 1п диевЮ готапго ГаиШге гассоп1;а ип ро' диапс1о ауеуа

^ 1едд| И ( е $ ( о ( г а П о аа\о Ио уодПа Ш


Л РеЛепсо Мосс1а е п $ р о п | | | а11е |1атапс1е $оиа.

Зхато Гиог! пеИа поИе 1п то1:о, 1о е РаИ1па. Ьазсхо апс1аге 1а 750. Ш а уеЬсИа 1гапди111а,
реп81ег1 а1 уепШ. Ье! Б! 51г!п§е а т е , т а зепга е8а§егаге. Вие еди1уос! итап!, соп§!ип21оп1
а81:гаИ сИ ипо 81;гапо с1е81!по. 1о, И т!§1!оге ат!со с1е1 зио и о т о , 1е! 1а т!§Иоге ат!са с1е11а
т!а ёоппа. Ма ш и о диезШ аррагйепе а1 ра88а1:о. 8са1о е согго у!а уеЬсе, И уепЮ г!пй-е8са.
РоПа у!а 1 т ! е ! реп8!ег!. АЬ, 808р!го. Соз! ЬеИо а уоИе поп репзаге. N011 репзаге. Ипа зепе
сИ 1осаИ. АкаЬ с о т е рг!та гарра.
"Ва!, ^ш С0П08С0 1:иИ!, загаппо ГеИс! сИ уес1ег1:!."
М! 1а8с!о §и!с1аге. Еп1;г!ато, ип заЫго. Шсопозсо диакипо.
"ип г и т , §га2!е."
"СЫаго о зсиго?" ,
"Зсиго."
Ып аИго 1оса1е. СЬагго сайё. М11а8сю апёаге.
"Ып аИго г и т , соп §Ыасс!о е Итопе."
Ро! аИ'А1рЬеиз. Е ип аИго г и т . СЫасс!о е Итопе. Ои! Гаппо сИ ШПо: ти8!са апп! '70 е '80, И!р-Иор,
госк, с1апсе. Ро! а1 КеШт Ьаг. М! с1!теп1;!со с1оуе Ио ро51姧!а1;о 1а то1:о. Соза !трог1;а. "Пп аИго г и т .
СЫасс!о е Итопе." К!ё!ато. 5а1и1;о диа1сипо. и п о т ! заИа ас1с1оззо.
(Ва Рес1ег1со Мосс1а, 2006, Но уофа сИ (е, Ре11г1пеШ, МПапо, р. 183)

1. Зесопёо ;е, сИе гарроПо с'ё ;га :ер е РаШпа?


1 1 51

2. С о т е раззапо к зега1:е 51:ер е РаШпа?


3. РегсЬё :ер Ьа сИтепгкаШ ёоуе Иа рагсЬ姧!а1;о 1а то1:о?
51

^ 1едде(е е с о т т е п 1 а ( е 111а(1 пе1 Ьох. Ро1 е $ р п т е ( е 1а у о $ ( г а ор1п!опе $и цие$11 йие


ргоууесИшепЫ рге $1 йа1 боуегпо 1(а11апо р е г Г г о п (едд1аге П ргоЫета ЛедИ 'ЧпсМепЫ с1е1

$аЬа(о $ега" е |1е1Га1со1!$то ( г а I дшуап!.

1. сЫизига <1еИе сИзсо^есЬе а11е 3 12 апп! ё Ге1:а с1е1 рг!то сопзито сИ ако!
аеИа по«е (2003) с1е! §!оуап! !1а1!ап!
2. а!у!е1:о ё! зотт!п181;га2!опе е рш ё! 800.000 §!оуап! ё! е1:а раг! о 1пГег!оге
уепёИа сИ акоИс! а! т т о г ! сИ 18 а 16 апп! сопзитапо ге§о1агтеп1:е ако!
апп! пе! ЬсаИ риЬЫк! (2006) е И 45% ё! !пс!ёеп1! ёе! заЬаШ зега ё ёоуиШ
пе! зирегтегсаИ ((1а1 2007) аё аЬизо ё! акоИс!
Е пе1 у о $ ( г о Рае$е с о т ' ё 1а $1(иах10пе?

5ейап1а1ге 73
1п диезШ ипгЪа гтрагг а зозЬепеге ип соИодиго
йг 1ауого, а сопозсеге соте дН йаНапг угуопо
и кьуого, е а езрггпгеге оргпгопг.

С о п Г г о п Ш ! соп ип сошрадпо.
Соп диа11 Л! яие$(е а № г т а х 1 о п 1 реп$1 й\е р1й ||'ассог|1о?
Рег ауеге
ип 1ауого
1п1;еге88ап11е
Ызо^па зШсИаге
тойо.

С1 80П0 сег1;атеп1;е
1ауог1 рш айай! а|И
иот1п1 е 1ауог1 р1й айай!
а11е йоппе.
Соте Иа 5ари1о с11 рие$(о 1ауого.
М 1 р а г И с111е1

" 0 А$со1(ега1 и п |||а1одо 1п си1 и п а гадахха $о$Ыепе и п со11оди10 ||| 1ауого.


$ с п у | с т ч и е |1отап|1е сНе кесопЛо и Г е $ а т 1 п а ( о г е Гага.

л ЖсО^ 127
V А з с о К а || |||а1одо е ( г о у а и п а п$ро$(а, $е с'ё, а11е ( и е |1отап|1е.

0 К|а$со1(а П |||а1одо е п$роп||1 а11е ЛошапЛе.


1. Рег циа1е йро (И 1ауого 51:а 5081епепс1о О Ь. 5ра§по1о
И соИоцито Маг1а? О с. й-апсезе
• а. рег ип 1ауого 1п ипа 8сио1а • с1. 1:ес1е8со
• Ь. рег ип 1ауого 1п ип иШс10 • е. гизко
О с. рег ип 1ауого 1п ип пе§0210 О (• каИапо
2. СЬе ргок551опе уоггеЬЬе 5Уо1§еге 6. МаПа ё ёхзроптЬИе а 5аге с1е§Н
МаПа? 81;гаог<11паг1?
• а. 81
• Ь. по
3. Воуе Ьа У151:о Магга Гаппипс10 с11
гкегса регхопаЬ? 7. Оиа! ё !о 81!реп<1!о сЬе Маг1:а
О а. 1п ип яко 1п1:егпе1; ргоропе?
О Ь. т ип §югпак • а. поп р!й с1! 1.200 еиго пе«!
О с. 1п 1еку151опе • Ь. поп т е п о ё! 1.200 еиго !огс11
4. Оиа! ё П 1:йо1о И 5{и(Мо <И Маг1:а? • 6. поп т е п о с1! 1.200 еиго пе«!
О а. с11р1ота 8. СЬе со8а !ага 1! йоПог В!8со с!оро сЬе
О Ь. 1аигеа И со1!оци!о соп Магга зага йп!1;о?
5. ОиаИ Ип§ие раг1а МаПа?
• а. 1п§к5е

Со11!го111о !га сиПиге

II Ьоп гоп с1е1 ео11ояи1о


Ьепе. РгезетаЫ ассигаЬтеШе, Ьааапао а11а рг1ог11а ае11е шЬгтагюш
О г а п о : аззоЫатеШе песеввапо езвеге рип1иа11; зе 81е*е ш гИагйо
е а1 ИуеИо а! аеПа§11о аа оИге.
ато5а(е т апйаро.
Д Ь Ы д И а ш е п Ю : уезШеи зроШапеатеШе («есопао Госсазюпе е 11 $диагс1о: зе И соНояшо ё §езй1о аа р1й зе1ег10па1оп, диагааТе!!
соШезЮ); ш аЬЫеИатепЮ "пеийо" поп Га сопеге пзсЫ. еп1гатЫ апсЬе пе! сазо Соззе ра1езе сЫ соШа ааууего.
Р и ш о : поп ассепаеТе ипа 318агейа, поп сЬ1еае1е перриге зе ро1е1е Гаг1о Се11и1аге: угеМо (епег1о ассезо е, зе рег сазо У! з1е1е ашепйсай,
(1 роПасепеге зи! 1ауо1о поп аиЮпггапо а (итаге). зре§пе1е1о зепга пзропаеге.
Н'|8р05(е'. пзропаеТе а Юпо а11е аотапае сЬе У1 загаппо роз1е;" С о т т 1 а ( о : зе 11 зекггопаЮге « аа зе^по сЬе!! соЦояшо з! 51а
Г1йи4аг51 поп ё та! оррогШпо. Ме§1ю еззеге, сазота!, еуаз1у1. сЬшаепао, сЫап1е ГиНша соза сЬе ауе1е аа а1ге, т а поп ЬпдХе 1а
Р а Н а г е ( г о р р о о ( г о р р о росо: еззеге йорро зтТейа поп уа сопйпиа21опе ае11'тсоп1го. (А^ашю аа ™«.согйеге.11)

Рие51:е гедо1е рег ип Ьиоп со11о9и!о с1|


1ауого уа1§опо апсНе пе1 1ио Раезе?
9иа1! 50П0 1е со5е "с1а поп Гаге" пе1 Шо
Раезе.^
С о т е 1:! уезИгез!! рег ип соIIо^и^о с1!
1ауого пе! Шо Раезе? 5и1 розШ с11 1ауого
с! 51 уезге !п тос1о Гогта1е?

5е!1ап1ас1прие 75
С Н е 1 а у о г о ! а г а 1 с1а д г а п ( 1 е ?

Ш 1п сарр1а. аие$(о ( е $ ( о раг1а МОП 30


||| со$а у о д П о п о Гаге Ла дгап||1 МезНег!
с)отв511с1 1,8
I Ь а ш Ы п ! 1(а1|ап1. Р п т а Ес111121а 1,8
||| 1еддег1о диаг11а 1а с1а$$|Г|са
|1е1 $ е и о п 1п с и ! I Ь а т Ы п !
Тгазрог»! 4,8
уоггеЬЬего 1ауогаге 1п(огта21опе
е Га! |1е1!е !ро(е$!. Ма1ига
Пиа!! те$1!ег! о ргоГе$$!оп! I Аг1|д1апа1е/
аШзИсо
у о г г а п п о Гаге? (Л
8реПасо1о
Соттегсю 11,2
1з1ги2юпе 12,8
За1и1е I 13,6

Регсеп1иа1е
1едд! !1 ( е $ ( о е п$роп|1!.

I т е з И е п р 1 й а т а И с1а1 Ь а ш Ы п ! ? Р о т р 1 е г е , р | 1 о 1 а , , Ь а 1 1 е п п а Т У
Сова /агд Ла ^гап(1е? I (1е5Шеп Лег рксоН т/1иеп2аП ^епПоп е 5ро1
"II куого сЬе уогге! Гаге (1а §гап(1е ё ^^^к еу1(1епЬ §11 5{егео(1р1 (11 си11 Ы т Ы 51
Ц уе1ег1паг1о". Сег1о а д\ес1 апп! ^Я^^^^
^Шш^^^^Ш^
пиГгопо рег ^иап(о г1§иаг(1а 11 топс1о
Магсо 81 сопсе(1е апсога ^иа1сЬе 1ауого". Моп Гип1со, а (Иге 11 уего.

^^^^^^^^^^^^т
<1иЬЬ1о: "Ыоп 50 апсога зе У1811ег6 ^^^Н^^ВПН^^ Рег езетрю ип акго 5(егео1:1ро сЬе 1
5о1о §аП1 о сап1, о (иП1 е с1ие". Меп1ге ЬатЫп! СОП(11У1(1ОПО т то(1о
)е551са, соп Г1511п1о да Ма1§ге1 сЬе з! ^Н^^^^^^^^^ аЬЬа51ап2а (11ГГи50 ё сЬе И ра(1ге
п(гоуа, 51а §1а реп5ап(1о а11е рг1те ^^^^^^^ 1ауога рш (1е11а та(1ге.
т(1а§1п1: "Оуу1атеп1е поп 1ауогег6 а1ГШ1уег511а СаИоИса, "зоПгае 1 Оиап(1о 51 сге5се, 1 50§п1 51 а(1е§иапо.
5о1о 10, т а С1 5агаппо 1 ро1121о1П сЬе §еп11ог1 а1 Гетро с1а ра55аге 1п А1 5еп50 да опп1ро1епга 11р1со (1е11а
ш! а1и1егаппо агге51аге 111ас1го". Гат1§11а. Е ро1 регсЬё 5ре550 епГга рг1та 1пГап21а 51 505111и15се, 1п1огпо
Апс1геа, ^и^п^а е1етеп1аге, §1а 51 уе(1е пе1Г1п11т11а с1отез11са соп 1 §6511 а11а ^иаг^а е1етеп1аге, 1а ргева да
"1П§е§пеге аегос11пат1со 1п §а11ег1а ЬгизсЫ (1е11а таП1па. '8Ьг1§а1:1 сЬе со5с1еп2а да сараска геа11. Ро1, аПе
(1е1 уеп1о" е Ьа 1е 1с1ее сЫаге апсЬе зи (1еуо ап(1аге 1п иГйсю' орриге 'Зопо те(11е, зсаПа 1а 'Газе-Гге', ^ие11а (1е1
соте зрепёеге 11 рг1то 511реп(11о: "Мх 81апсо/а, Ьо 1ауога1о 1иПо 11 §1огпо' е уа1ог1:1 га§а221 зсоргопо Г1трог1ап2а
сотргего ипа саза а Моп1есаг1о, 'Сиагс1а, поп 11 роззо сотргаге И да §иа(1а§по, Гата е зиссеззо, сЬе
ргеп(1ег6 ипа ЬатЬог§Ып1 е ип Ье1 §юсо регсЬё поп Ьо §иа(1а§паго уеп§опо Гап! раззаге а1 га§а221
РС". Рего! аЬЬазГапга'. Со5! 1 рксоИ регсер15сопо аПгауегзо 1а ТУ. Огта1 ё а550(1а1о сЬе
I ЬатЫп! Гаппо &о%т. 1а ргоГе55юпе зо1о соте 51гитеп1о 1а ТУ уеп(1е то(1е111 е т111
Сап1:ап1е-Ьа11ег1па-аПоге, ротр1еге, есопотко рег роПаге ауапй 1а 1гг১1ип81Ы11 соп 11 г15и11а1о сЬе 1
таезГга, роИ21оНо, рИоТа (1'аи1о, Гат1§11а е поп Ьаппо п е т т е п о га§а221 Ьаппо ипа ГогГе аПгагюпе рег
с1'аегео, (Г'еКсоПего (о д.\, ип'1(1еа сЫага (1е11ио§о Г151со 1п си11 Г1§иге т11о1о§1сЬе 1а1еп1иозе,
те(11С0-уе1ег1паг10, а51гопаи1а. Ма §еп11:ог11ауогапо". В150§пегеЬЬе сог১юзе е 1га5§ге551уе. I §еп11ог1,
апсЬе §1аг(11п1еге, Ьаг151а, У1§11е, шуссе раг1аге а1 й^И (1е1 уа1ог1 зи си1 туесе, (1еуопо ГгавтеГГеге 1 уа1ог1
соттезза да ргоГит!, уеп(111оге $1 Ьаза 111ауого. Е та§аг1 геа11 а си! Гаге г1Гег!теп1о: ийИга
(1'аи1о, таезТго с11 пио(о, рапеПтеге, ассотра§паг11 т иГНсю, 5р1е§аге соп 5ос!а1е, етапс!ра2!опе, Гат!§1!а.
раггиссЬ1еге, Гги111Уепс1о1о, са1та вГгитет! е 1етр1 да 1ауого". А11ога? АПога Ы5о§па сЫе(1ег51 5е
§10гпа1151:а, §10гпа1а10. ТиИо ё РосЬе 5е«1тапе Га 1п ипа зсиок ^ие5^о то(1е11о 'ас1и11осеп1г!со', сЬе
р0551Ь11е. таТегпа (1е1 сеШго Магсо, СЬисИа е !пЯиеп2а 1е азрепайуе (1е! ЬатЫп!,
II ргоЫета з е т т а ! 50по §111(1еа11 а Ра1г1ск (ип Ы т Ь о йИррто) 51 50(1(1!5Га уегатеШе 11ого (1е51(1ег1.
си! 51 г1Гег15СОпо, зоргаИиПо 1 рш (11У1(1ОПО 1е соп5е§пе: 'II рара' 1п
р1ссои, 5ре550 пе§а11у1. "1ппапг1 ШПо иГйсю (Магсо), '1а т а т т а ' 1п сисша
регсЬё 111ауОго", 5р1е§а Сг1511па (С1аи(11а) е Ра1г1ск а11а риИги да уе1г1
Са51еШ, (1осете (11 РзксЬ^и е рау1теп11. "^ие5^о ер150(11о геп(1е (А(1аиа(о сЫ "Согг1еге ёеЦа Бега", 16-05-2006)

5е11;ап1а$е1
Соте На 5ари1о 6\о [ауого?
Уего о Га1$о?

1. I Ь а т Ы п ! Ьаппо 1е 1(1ее т о Ь о сЫате $и11ауого сЬе Гагаппо ёа


§гапс11. • •
2. 11ауог1 а си11 ЬатЬхп! азрхгапо зопо т о к о зетрНс!. • •
3. Ь'1с1еа сЬе 1 Ь а т Ы п ! Ьаппо йе\о ё 1пйиеп2а1:а с1а11ауого
с1е1 §епког1. • •
4. I ЬатЬ1П1 зопо зетрге соп1:еп11 (1е11ауого с1е1 §еп11ог1.
5. и п о ёе§И 51егео11р1 зи си! 1 Ь а т Ы п ! зопо ё'ассогёо ё сЬе П • •
рара 1ауога р1й с1е11а т а т т а .
6. 1п1:огпо а! поуе апп11 Ь а т Ы п ! 1П121апо ас1 азр1гаге а 1ауог1 сЬе • •
роггапо {ата, зиссеззо е §иаёа§по.
• •

8|дп1Лса(о Е8етр1о Ыо«е

2 1п сорр1а. Оиа! ега И 1ауого |1е1 ( и о ! $одп1 яиап|1о е п Ь а т Ы п о ? РегсЬё?


Е а|1е$$о с о т е зопо с а т Ь | а Ы ! (ио1 |1е$1|1еп?

11а1|ап1 р о р о 1 о с1| 50§;па1оН?

^иа\\о §П 51;егео1;1р1 5и§11


|1:аПап1 е II 1ауого пе1 Шо Раезе? 1 Т А Ы А М АЬ ЬАУОКО 38 ОКЕ А 5ЕТТ1МАЫА,

I
5опо сопГегтаИ с1а11е зиНзИсНе 2 Ш Р Ш В Е Ь 1 А М Е В 1 А ЕУКОРЕА
ци'1 а Яапсо? иот1п1) е а11а зсагза
Риапс1о е циапШ 1ауогапо 1е рг1ПС1раИ (1а11 ёе!
КаррогШ 1з1а1; зика сИйизюпе с1е1 раг1-1:1те
регзопе пе1 Шо Раезе? (12,8% с о т г о И 20,2% ёеПа
С ё ипа "раиза саГГе'? ' 81ша21опе 1ауогайуа 1п
ИаИа гИеуапо сЬе Гогаг1о теска еигореа).
1е ёоппе 1ауогапо циапШ д11 т е с к о з е Ш т а п а к 11аИапо 01йегеп2е
иот1п1? I пек'ог§ап122а2юпе с1е11а
ё а! С1гса 38 оге, 11 р ш ако
аеИа теска §югпа1а куогайуа апсЬе {га
ёеНа т е й ш еигореа (36,09
еигореа V-'"."^ о
рег
г
ГЕшора), е сЬе ГаШука аиШпотг е афепаепШ
1 р п т ! 1ауогапо 1п теа1а
1п { е т р ! ех1га-1ауога1:1у1 ип'ога т р ш а1 §югпо, т а
сотуо1§е р1й а! ип соп огагю зре22аШ.
1ауогаШге зи 5 I зесопа! 1ауогапо
(И 23,2% ае1 Ш1ак). шт1;егго1:1:атеп1;е ааИе 9
Ьа 1ип§Ье22а аеП'огапо аПе 17 е Ьаппо р ш г е т р о
т е а ю е&^йуо д.е\ кЬего.
куогаШг! каЬап! ё 1е§а1а
ако зсагзо резо аеПа (А<1а«а1о <1а тум.1аЫ1а11а.сот)
сотропеШе Г е т т т П е
(сЬе 1ауога, 1п теа1а, 4 оге
а беикпапа т е п о ае§11

5ейап1а5еПе 77
I те$11еп е 1е рго{е$$10П1

Р С 0 1 128
СНе 1ауога Гаппо дие$(е рег$опе? А$со1(а 1е 1 п ( е т $ ( е е сегса |11 сар1ге 1а ргоГе$$1опе
Л\. Ро1 па$со1(а е сотр1е(а.

Ооие 1а1'ога
Соп М \а\/ога

Рго/е551опе СИе со5а/а?

СНе
со$а/а?
^иа^\(^о IаVО^а
Оо\'е \а»ога
Соп сМ 1аиога

Рго/е5510ие СНе со$а / а ?

1п дгирро. $еди1(е 1е 15(гих10П1 |1е1Гт$едпап(е. А ( и г п о , ргеп|1е(е и п а саг(а-1ауого


(Арреп1 ||С1, р. $37), $еп1а Гаг1а уе|1еге ад1! а К п , сНе Леуопо Гаге с1отат1е рег 1П|1оу1паге 111
сНе ргоГе$$10пе $1 ( г а ( ( а .
А((епх1опе! 1а рег$опа с о п 1а саг(а-1ауого р и о п$роп11еге $о1о $1 о п о .

|| ЬдУогд аАске. А! ёогле-юса?

А1сип1 п о т ! И ргоГе$$!оп! $! Г о г т а п о адд!ипдеп|1о |1е! $иГГк$!.! р!й и$а(! !п !(а!!апо $опо !


$едиеп(!:

Щ -1оге т -1в1а ^ -аю чегв


^\оса-гоге Яог-/5{а д1огпа1-а/о тГегт-/еге

11$а ! $иГГ|$$! $орга рег Г о г т а г е |1е! п о т ! с!! ргоГе$$!опе р а Л е п Л о |1а!!а раго1а Л! Ьа$е |1а(а
( г а рагеп(е$!.

1. Саг1о с1а §гапс1е уио1 &ге И (ЛеШе) _ .


2. МоШ га§а221 азркапо а ёхуеШаге {тЛоззаге) .
3. Ш о 1:га 1 {ге^га) 11:аНап1 рхй Гатоз! ё Вегпагёо Вег1:о1исс1.
4. 1^{а11епаге) <1е11а па210па1е 11:аИапа (И са1с10 пе1 2006 ега МагсеЦо Ырр1.
5. 5е уио1 с о т р г а г е ёеЦе 51§агеМе с1еу1 апёаге ёа! {шЪассЫ) .
6. М о к ! ЬатЬ1п111:аИап1 с1а §гапё1 уо§Иопо 5аге II (ротра) .
7. Рег &ге 11 {шЛигге) Ь180§па сопозсеге т о к о Ьепе 1е кп§ие.
8. Н о з е т р г е а т а Ш 1а пагига, рег циезго Ьо ёес1зо ск &ге И {^гагсНпо) _ .
9. II {^еШо) сЬе с'ё У1СШО а саза т1а с1'е5(:а1:е Ьа 1:ап1:15з1т1 скепй.
10. Рег Гаге 11 (тиго) с1еу1 еззеге т о к о ГоПе.

5е«ап1о «о
Соте На 5ари1о сН рие51о 1ауого?
^ Сош'ё || Гетт1п|1е Л! пие$(е ргаГе$$!оп1? С о т р 1 е ( а 1а гедо1а.

Га11епа-1;оге ГаПепа-
И ё1огпа1-а1о 1а ё10гпа1-_
1а йог-
ГшГегт-1еге ПпГегт-

СИ а п п и п а сЛ 1ауого
^ ^ 1едд| ц и е $ и а п п и п с ! й\о е аЬЬ!па1! а11а ргоГе$$!опе соггеПа.
ро81;1ш 8еёге1;аг1а ассотра§па1;оге
орега! 1тр1еёа1;1 раггиссЫеге

Ьа Лтг Рогп11иге 1п<1и51г1а11 Сопсе55юпаг1а айо


г1сегса сегса 5а1опе 1п Коуаю сегса
(1) 5рес1а11ггаи е поп, рег ргорг1а аШу11а (3) сарасе. ИсЫес1оп81
тап51оп1 И (иЫ$(а, зеЛе МИапо
соп
сагрепПеге е хаЫаЮге. ИсЬ1е51е (2) атЬозезз!, с11р1ота е т1П1та езрепепга,
ог1§1паИ1а е сгеа11У11а. Ро851ЫИ1а
ргоГе8510па111а е о1йта тапиа111а. аи1отипШ соп езрепеша сге8с11а ргоГе881опа1е ес1 есопот1са.
СЫатаге оге иШс1о 02-67854769. р1иг1еппа1е пе1 зейоге е N0 регс111етро. Те1еГопаге 030
айИисЛпе а! гаррогИ соп 7700656.
Ги1еп2а. 81 псН1ес1опо
СЕКСАЗ! рег репойо айайаЫНй, е1а511с№а е
е5ПУ0 (4) зеп51ЫН1а уегзо I сНепИ. 80ИР08Т
рег ёшрр! с11 8Ш<1еп11 Ре1г1Ьи2юпе сотт1зигай а11е Исегса (6) атЬо5е851 рег
а1Ге51его. ШсЬ1ес1е81 геа1| сарасИа. 1пу1агеСТйейа- Вег^ато. ШсЫеёопз! с118роп1Ы111а е Гогта
сопозсепга Нп^иа дЫо т (ах а11о йзка, 8гас111е е5рег1еп2а е йеззЛШ!^;
1п§1е8е, й-апсе8е, 02 26950063. (Ъпс1атеп1а11 рип(иа1:1а е ог§ап12гагюпе.
8ра§по1а, сипо81Й, Мегг! И Ьсотогюпе Гогп1й (1а1Га21еп<1а.
уе1ос«а пе11о 51аЬ1Иге СотгаПо 1етро (1е1егтта1о (ро551ЬШ1а
ге1а2ЮП1, та1ип1а. СЕЯСА51 (5) а88ип21опе а (етро т(1е1егт1па1о).
1пУ1аге С У а тегго пеоа1р1ота1а, Ье11а ргезепга, 1пу1аге СУ аи1оп22ап(1о ех с1.1§5 196/03
Гах а11о 06 44202652. сопохсепга Ип^ие е \Утао\У5. а 1пГо@50Йр081.11.
Ро881ЬШга раП-11те. Рег
аррип1атеп1о ге1. 041 242611.

аиа1е Л! дие$1! а п п и п с ! Ь а 1 е и а М а П а ( Р е г Сар/ге, е$. 1Ь)?

К!$роп|1! а11е Л о т а п Л е .

1. 1п циаИ аппипс! з! сегсапо зо!о и о т т ! о зо1о ёоппе?


2. !п циа!е аппипсю у1епе !пс!1са1:а !а розз1Ы!11:а <111ауогаге зо1о рег т е г г а §1огпа1а?
3. 1п циа1е аппипсю з! сегсапо соИаЬогаШг! зо!о рег ип рег!ос!о !!т!1а1:о?
4. 1п циа1е аппипсю з! сегсапо сИуегзе !1§иге ргоГе5з!опа!1?

10 К!1едд! д1! а п п и п с ! е ( г о у а ! 1 $ ! п о п ! т о Г о г т а 1 е Л! дие$(е раго1е.

пптпп1^п азреио Г181С0 ёга(1еуо1е ^


та^сЫо е/о Г е т т ш а ^ гпе.^о Й18ро8итеп^о ^
Гр1а а Т " Г ^ с1;:^^ё аррепа трЮша.о ^
сошрепво ;8^аг1о ^ ИЬег^а с1а И п р е ^ ! ! а у о г а . т

^ аиа1е Лы 1ауог! У ! $ ( | !П 2а (! $ е т Ь г а р!й а11а((о а и п а |1оппа о а и п и с т о ' РегсЬё»


С| 5 0 П 0 а К п 1ауог! сЬе хесопНо ( е $агеЬЬего р!й а|1а((! $о1о а ио11||п! о $о1о а Лоппе?

5е«ап1апоуе
Ь а у о г о е р е г $ о п а 1 и а

^ С 0 1 1.29
А$со11а дие$(1 Ь г а п ! Ле! со11оди1о И 1ауога Л\ {Рег Сар/ге, е$. 1Ь) е сотр1е1а
I Ьох с о п 1е д и а И ( а е I й1Те1Ч сНе у е п д о п о с К а ! ! .

ЛеПа со1оппа Л\а (сЬе |1е$спуопо циа111а) а! согп$роп11еп(!


А Ь Ы п а д11 а д д е Ш у !
соп(гап пеПа со1оппа Л йеЛга (сЬе Л е з с п у о п о |1№((|).

1. рге.с/во а. 1паШс1аЫ1е
2. Яе851Ы1е """"'^ч. Ь. 1пГапп1е
3. сог(11а1е \ с. 1трасс1а1;о
4, еШс1еп1:е <1. {геёёо/Гогтак
5. с11пат1со ^ е. А15-{-га+-^о
6. аШёаЬхЬ {. 1псарасе
7. с1181пуо11:о §. 8Гасс1а1о
8. еёисаго Ь. 1три181УО
9. Г1Яе881УО ' • 1. т а к ё и с а г о
10. т а Ш г о )• РЩго
11. ргерагаШ к. гитогозо
12. пзегуаго 1. г1§1с1о
13. г г а п ц и Ш о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т . (1180г§ап122а1:о

Оа диа1| раго1е |1ег1Уапо дие$Ы п о т ! Л циа1|1а рге$еп11 пе! (е$(1 |1ед|| а п п и п с ! Л! р. 79?

раго1а (11 Ьазе зиШззо


-(^1е.55/Ъ(1/Ч-д <
Я1
1. ас1а1:1;аЫ111;а 5. тапиаИга _ 9. 8еп81Ь1И1:а
2. а1;1:1У11;а 6. таШг1га 10. уеЬска
3. сиг108йа 7. ргоГе8810па1ка _ 11. сараска
4. екзгхска 8. рипгиаИга _ 12. ро881ЫИ1;а
ойап1а
Соте На 5ари1о ()1 рие51о 1ауого?
1едд| I ргоЛП И циеШ рег$опадд1 йе1р г о д г а т т а (е1еу1$|уо " С а т е г а СаГё"
е сотр1е1а 1е |1е$спх1оп1 с о п I п о т ! 11епуа(1 Лад!! а д д е Ш у ! .

Ьиса ё И 1еа(1ег сапвтаисо. На 1Ш21а1;о йаИа ^ауеМа,


т а21еп(1а. 0га, соп 12 апш (И (аШУо) ц) а^ш-^-а аЛе зраНе,
. ё гезропваЬНе йе^И асашзМ. Ьа {сигто) (2) ^
Ьиса Пегт!
\Хе1а8Ыо6) (З) пе Гаппо ип 1тр1еба1;о тойеЦо.
Ё апсЬе с1е1еёа1;о зтйаса1е, т а 11 зио гио1о поп уа й'ассогйо соп 1а
зрЮсаи 1,еп(1еп2а а шеиеге зетрге 1 ргорг11п1;еге8з1 (1ауап1;1 а аиеШ
йеф.\.
(гевропвакИе уеп|11*е)

II зио
сотр11;о 1п
а21еп(1а ё уепйеге. Е за Гаг1о
тоНо Ьепе, апсЬе зе диа1сипо
т о г т о г а ске раг1;е с1е11а зиа
(сарасе) (4) ^ ^ й!
регзиазюпе з1а 1п (геа1ё) (5)
йа г1сопо8сеге
аИе то^И йе! сИепй. N6 Га 1е
зрезе 1а (Ые1е) (6)
,с11е11
г- та1;г1топю 1троггеЬЬе пе!
1 Е епЬгаЮ ш а21еп(1а зиЬйо йоро еззегз! сопГгопИ (11 Уа!епа. Ьа зиа
\о Ное! 1аигеа1о ш Есопот1а. Тга 1е зие йоИ (ргаИсо) (7) пе Га
(соп-ЬакИе) 8р1ссапо 1а СгеУосе) (8) ип таез1;го пе1!'аг1;е (1е!!а
81111ауого е 1а (рипШа1ёи9) " сотр11а21опе (1е!1е по1;е зрезе,
т иГПсю; шапса 1;о1;а1шеп1;е 1пуесе Ш с11е ёопПа рег а и т е п и г е 1е
ШаИаЬИе) зие еп1;га1;е тепзШ.
(11). '^"^ - -Тга 1е зиее(огеаИуо)тсотЬеп2е VI
У1 ёе
1- „ . — ишшлоеиге
, гепйеПо т о й о роро1аге Ьга 1 зио! соИе^Ы т а (11
801110 У1епе ^гайаю соте II сарго езр1а1ойо I I Гв*г121
а1гег1опе)
30 апШ (ройа*! таИзз1то). А р П т а у!81;а рио зетЬгаге
ипа зШр1(1а, т а ё 8о1о сотр1е1;атеп1;е зуатрйа. Ьа зиа
с1о1,ергтс1ра1е ё 1 а (5ел5;Ме) (12) ,тае
аззоМатеШе рПуа с11 ^иа18^аз^ {сарасе) , зетрге
ип раззо т(11е1го пзрейо а диеИо сЬе зЪа асса(1епс1о Ие1 рюсо о
аррагитеп^о сЬе (НуМе соп 1а ёаиа МагПуп, РаШ з| (1е(!1са аПе о с с и р а 2 ю т
сЬе ПетрЮпо П зио ^етро -ИЬего: ргеп(1егз1 сига (1е11е р1ап1е, уе(1еге Ш т
1,г1зИ, 1еёёеге готапг! 11г1зи е зспуеге роезхе. ^.....^....^..^^
(Ас)а(1а1о ба тт\д/.сатегаса?е.1()

^ 1п сорр!а. $ СГ!У ! 1е 5 яиа!!(а сНе $есоп|1о ( е 1.


$опо р!й ! т р о П а п ( ! рег $уо1деге Ьепе !! р г о р п о 2.
!ауого. Ро! соп1'гоп(а(! с о п и п с о т р а д п о . 3.
4.
5.

оМапГыпо 81
Ч и е . 1 е р е г « п е рег гаг ьепе
гаиегиисьейеуопоауеге
|)5есоп|1о1ечиа>'"'
и р г о р п о »аУОГО?

МейЮо -

Хпзеёпап^е Ба11ег1па

ь а 1 е « е г а * Р - ^ ^ ^ : " * ^ ^ : ! ' . . . . . . . - . " - »

5о«оГ»пеа Я" ^^^^^^ ^,1 ,егЬо


Оззегуа: ; ,е ?огти1е а-арег^ига
. 1 ргопот! .\\О
. а , й е « 1 ^ роззезз.У|

Маг1а 11о551
У1а аеП'ИаИа 4
00100 Кота
5реи.1е АСЕ5Р
АПа с.а. де\ Сш<И
У1а Со1а й\, 3
00100 Яота
Коша, 6 тагго 2006
О^д.: Уз. 1П8ег21опе 8и1 зИо Сегсакуого гК. 200
Еегед! 51§поп,
СОП г1Гег1теп(:о а1Г1П5ег210пе риЬЬИсага 8и1 511о Сегсакуого {1 15 тагго
и.5., Уогге! зоНорогге аИа УозСга аиеп2юпе И тхо СУ, аи§игап(1от1 сЬе розза
еззеге И Уо51;го 1п1:еге55е.
Зопо ипа пео1аигеа1а 1п 1т§ие е ЬеИегаШге 51гап1еге, 1п(:еге55а1а а!
зеПоге МагкеПп^ е аПа Сотип1са210пе. Ауепйо зШёшЮ аП'ез^его, сопозсо
Ьепе Ппдкзе; зопо с11пат1са, сгеаЬуа е ргес118ро51а аПе риЬЬНсЬе ге1а210П1.
Но ипо 5р1сса1:о зепзо с1е1 (1оуеге е зопо р1епа с11 еп1и81а5то.
Риг поп ауепс1о та1ига1о акипа е5рег1епга "зи! сатро", г11;еп§о с!! ро1ег
зуИирраге, т Ьгеуе (:етро, 1е сотре1еп2е зрес1Г1сЬе сЬе зопо гкЬ1е81е
пе!!'1Пзег21опе, (!а1о сЬе зопо ез1гетатете тоиуа1:а.
Ке51;апс1о а с11зро51г10пе рег ^иа15^аз^ сЫагтеШо, а11е§о И т1о СУ соп И
сопзепзо а! 1гаПатеп1:о с!е1 с1аи регзопаИ (1а т е Ьгп!!!. ЫеП'аПеза (II ип
соПезе Г13СОП1ГО У! рог§о сИзПпП 5а1ии.

ойаШайие
82
Соте Ьа $ари1о с11 рие51о 1ауого?
Оа1 и п (1(о1о $1П(е(1С0 а о д п ! рагадгаГо |1е!!а ЕеИега. $сед!! (га:

I
г\ко->г1Чо о гас^1ол&.

4 ^ ИеНа 1е((ега с! $опо йеПе аЬЬгеу!ах!оп!. 'П'0Уа!е е аЬЬ!па1е а! 1ого $!дп!Г|са(о.

1. ^ сог^езе а1;1:еп210пе 5. г1Гег1теп1;о


2. с1о1:1:ог 6. иЫто зсогзо
3. -> 0§§еПо 7, _^ сипкиЫт уиае
4. _ -> Уоз1га

4 Э Тгоуа пе!1а 1е((ега 1е е$рге$$!оп! Гогша!! рег:

1. г1Гег1гз1 а ^иа1соза с!! сопозс1и1:о (рег сЫ 1姧е е зсг1Уе) ,


2. с111е(1еге <И 1姧еге/ргепёеге 1П сопз1йега210пе ^иа1соза
3. (Иге сЬе поп 51 Ьа езрег1еп2а
4. с11ге сЬе 81 роззопо ёаге акге 1п5огта21оп1
5. с11ге сЬе з1 азрейа ипа г1зроз1;а
6. заШгаге

1арег(ига е !а с!1!и$ига |1е!1е 1е((еге $опо !п|1!са(!уе |1е! дга|1о Л Гогта1!(а. Оиа!! |1! яие$(е
Г о г т и ! е Л! а р е г ( и г а е с1|!и$ига $опо Гогша!!? Оиа!! !пГогта1!? Рег с1|! 1е и$еге$(!?

С е п 1 . т а / С е т . ш о (СепШхззипа/о) а о « . МагсЫ
С1ао 811у1а!
Саго/Саг1581то 8ег§1о
5реи.1е (ЗреНаЬИе) Т е к с о т СншзикА
Евг. {Щге%ю) а о « . 8ип§а _ '
СеШ. (СепШе) Еиаа Вааоп!
Ш аЬЬгассю
ТаШ! 8а1и11
В1з1:1п1:1 за1и11
Согс11аЬ за1и1:1
А ргезго
V

$сед!! ипо Лед!! а п п и п с ! а р. 79 е $ СГ!У ! !а ( и а !е((ега Л! рге$еп(а2!опе.

о11ап1а1ге 83
I р г о п о т ] ге1а11У1

1едд1 яие$(е Гга$! ( г а и е |1а1Гаг(1со1о й\. 76. А сЬе со$а $1 пГеп$се 11 р г о п о т е $о((о1теа(о?
1. П 1ауого сЬе уогге! Гаге с1а §гапс1е ё И уегеппагю.
2. II ргоЫета зопо ф ЫеаИ а си! 1 р1й р1ссоИ 51 г1Гег15сопо.
3. I р1ссоИ поп Ьаппо ип'1с1еа сЫага с1е11ио§о 1п сш 1 ^епког! 1ауогапо.
4. В150§па раг1аге а! йф 6е'\1 5и си! 51 Ьа5а И 1ауого.
5. Оие51;о ер150сЬо гепёе еу1(1епй ф 51:егео1:1р1 ё! си! I ЬатЬ1П1 51 пиггопо.
6. I цепкой туесе ёеуопо 1га8тейеге 1 уа1ог1 а с ш Гаге г1Гег1теп1о.

^ и а п ( ^ о 81 ива сНе! Е сиг?


сНе
сиг

1п$еп$с11п дие$(е Гга$11а ргеро$121опе согге((а.

1. II ро51:о сш 1ауого ё т о к о ЬШапо (1а1 розго сш У1УО.


2. Ьа соке§а си! 1ауого 51 ё аррепа зроза^а е а(1е550 ё 1п У1১1о с!! погге.
3. 111согс1о апсога Ьеп1551то П §1огпо сш Ьо 1п121аго а 1ауогаге 1п ^ие5^;а 5ос1е1:а.
4. Ыпо Ле{ 1ауог1 сш т ! р1асегеЬЬе рогег 5се§Ьеге ё к р11о1:а с1'аегео.
5. 0§§1 С1 50П0 т о к е пиоуе ргоГе5510п1 си! поп сопо5с1ато пеапсЬе Ге5151;еп2а.
6. Ьа с111:1:а сш 1ауого 81 оссира с111тр1ап1:1 е1е1;1:г1С1.
7. Ьо 5Препско си1 а5р1ГО соп ^ие51:о ро51:о ё ск с1гса 1.200 еиго тепзШ.
8. Ьа 5спуап1а си1 теггеге! ^ие1 уа50 ё ^иеиа р ш е5ро81:а а1 8о1е.
9. 5е 1:1 81 ё гойа 1а тассЫпа, 11 д.о П п о т е с1е1 т е с с а п к о „ си! уас1о 1о регсЬё ё
с1аууего Ьгауо.
10. II соке^а си! 1! Ьо раг!а1;о !ег1, ! 8! ё 1кеп2!а1о.

11п1$с11е йие Тга%1 с о п И р г о п о т е ге1а(|уо си! е 1а ргеро$1210пе согге((а.

Щ &1иИо с ил со1\ес^а. Ъе1 в1сиго сИ •'ггочаг-'г'! Ье-ле. соп. &'ш['ю.


Щ Сш1/о е. ил соИа^а сол си! зе./ в!сиго 6! •'сга^аг-к-! Ье-лс.

1. Оиеко ё ип 1ауого. 8!1у!а г!и8с!га а гкауаге то!1:! 8оЫ! с!а дие! !ауого.
2. Магсо ё ипа регзопа то!1о езггоуегза. Соп Магсо зе! 8!сиго <1! ро1:ег раг!аге с1! гигго.
3. Но аррепа у!8!1:а1:о ип зко 1п1;егпе1. 5и! 8!1:о 1п1:егпе1 Ьо 1гоуа1;о ип аппипсю 1п1:егеззап1:е.
4. II ВоП. Козз! ё ип со11е§а. Т1 Ьо раг1а1:о с!е! РоП. Козз! кг!.
5. Коп Ьо т а ! У!81О р г ! т а !а регзопа. Рг!та згау! раг1апс1о соп ипа регзопа.
6. А!ез8апс!го з! ггоуауа !п ипа 8!1;иа2!опе !тЬага22ап1е. Ё г!изс!1;о а изс!ге !п тос!о Ьг!кап1:е
ёа ипа 8!Ша2!опе !тЬага22ап1 :е.
7. П !ауого ё !п1;еге8зап1:е. 1ег! Ьо (аПо ё о т а п ё а рег дие! !ауого.
8. С! зопо то11е с!1;1:а !1;а1!апе. 1п то!1е с!1:1:а у!১!аге !п тассЫпа ё с!аууего !трозз1Ь!!е.
9. 1!аг!а ё ипа соке^а т о к о с!!зроп!Ы!е. А 1!аг!а рио! сЫес!еге а!и1;о !п диа18!аз! т о т е п Ш .
Е10,11
4
оГ1ап1ариа!1го
С о т е На 5ари1о Л рие51о 1ауого?

10 Сотр1е1а ^ие$^е |1е$спх10П1 Л! пиоуе е Ыххагге ргоГе$$1оп1 $седПеп|1о


(га с(1е о сш е 1а ргеро$1Х10пе соггеиа.

Ь'1п8е§па у1уеп1;е
Моп ё ип рго{е880ге (1) 1П5е§па 1а та1;ег1а "у1Уеп1:е", т а ё ип 1;1ро
(2) Га Гт8е§па у1уеп1:е рег ип г151:огап1;е. Уп Го!о§гаГо (1е1Га§еп21а
(3) 1ауого ё апёаШ а Гаг§И с1е11е Го1о: 81;а Гиог! 8и1 тагс1ар1ес1е
у1сто а1 г151;огап1е (4) 1ауога, уе8г11;о с1а сатег1еге т а 1ттоЫ1е.
На сопййаго сЬе с'ё ^иа1с11е 1псопуеп1еп1;е пе1 8ио те81:1еге, с о т е циапс1о
^иа1сЬе Ьиоп1етропе 81 ассог§е сЬе ё "У1УО" е §11 Пга 83881 о акго.
Ма, а рагге с16, зетЬга еззеге ип 1ауого (5) _ а1112ю 1п цие81;1опе
р1асе токо.

ВоМоге йе1 коггхяо


Коп ё ип с о т к о ! У1епе ра§а1;о рег Гаг Г1с1еге 1 с1кп1:1 (6) 81
оссира. Ье регкопе (7) уаппо да 1ш Ьаппо Ы80§по с11
гЫеге е 1и1 к 1псог১1а а репзаге а ^иако8а (8) гИеге,
поп песе88аг1атеп1:е соп Га1и1:о с11 ЬаггеПеие. К1с1еге, 81 8а, Га Ьепе
а1 йзко е теп1;ак. Е 8е с1 репе! апсЬе а1 роПаГо^Ио!
Ьепе88еге

8е1ег1опа1оге с1ро11е
С! 80П0 сНуегз! 11р1 с11 с1ро11е: к с1ро11е (9) Ьаппо 1а §ш81:а Гогта,
сИшепзюпе, та1;ига21опе е И §ш81:о со1оге, е ро1 с1 8опо к с1ро11е
(10) _ _ 1пуесе езсопо йа гегга ггорро та1;иге. А11ога? Зегуе 9иакипо
(11) _ аГйёагз!. II 8е1е2юпа1:оге 8се§Ие е риИзсе к с1ро11е рг1ша сЬе
г১1ип§апо 11 8ирегтегса1;о. Е ро1, поп сИтепПсЫатос!: с1 80по сНуегз!
1:1р1 с11 с1ро11е (12) зегуопо рег с11уег81 8сор1: рег тзарогке ип
8оГГг11:1о, с1а ১1ип§еге пеП'тзакга, е ро1 к с1ро11е (13) поп
г1пипсеге8г1 т а ! , ^ие11е ёа тап§1аге 1п а§го(1о1се.

I ргопогп! сотЫпа11 (3^ регзопа)


' 1едд| диц$Ы т!сгос11а1од|||. А сИе со$а о а сН! $1 пГепзсопо
I ргопош! еу||1епх1а(1?
А11е1еГопо. Ш орега1оге йе18егУ1210 Рщше т ! 1а8с!а Гаге пи11а... СИ р!асс!опо к йаЬе,
^гаПе соп ёех сИет!. §1!епе ро1:геЬЬе гассоШаге ипа?
1. 4.
• ...8еп1;а, т ! г1согс1о ип г181:огап1;е а Кота РгезШ, уогге! ип'атЬи1ап2а рег 1а ^аМа с1!
сЬе т121а соп 1а Е.... т!а 80ге11а: §1!е1Ъо ге§а1а1;а рег 11 8ио
О 1п сЬе 20па? сотркаппо, т а к! с! 81 ё 8еёи(;а 8орга
• АЬ поп 1о 8о... И г181;огап1е т е 1о 5еп2а ассог§ег8епе!
с1еуе с11ге Ее1!
2. Тга ат1С1
• П 1:еспко <1е1 сотригег т ! Ьа сатЫаШ 1а 5.
ра88\уогс1. • Моп г!е8СО а изаге И тоизе, ё сйГйсИе соп
О т ! с1а И поте (1е1 ;го (11 а88181
5е сеп1 :еп2а
!1 сорг!тои8е.
§1к1о гтггассю. О П сорг!тои8е?
• ю уокуо 8о1о 1а ра88\уогс1; Ее! с1а1 зио
N0,
• Ма Те 1о уепс1опо зетрге !ете а1
81! !п8

сотри1ег поп гкзсе а с1!гте1а? сотрШег, ё с о т е ип зассЬеПо с1! ркзйса,


3. 1:е 1о (1аппо §!а т о п Ш о ; Ш поп се ГЬа!?
Оеуо ргерагаге 1а сепа е О Ь а т Ы п о поп

оиап1:ас1'пцие 85
Сотр1е1а 1а (аЬеНа е п$роп||| а11е Л о т а п Л е :

<||геП1
1о II 1е пе

I ргопот!
а те/ т.е. 1/ сотЫпаП аИа 1етга
ак/ регзопа 51 Гогтапо
а 1и1/ соп и р г о п о т е
^/г + е + р г о п о т е
а 1е1/
с11ге «о:
а Ге1/
§Н + 1о -> фе1о.
а 1ого/

1. А циап1е сНуегзе Гогте с1е1 р г о п о т ! !пс!!ге1:1:! согг!5ропс!е !а Гогта ф- ёе! р г о п о т !


со1п!)1паи?
2. Р а диаШе раго!е 5опо Гогтай 1 р г о п о т ! с о т Ы п а й (1! 1ег2а регзопа? Е диеШ (1! р п т а е
5есопс!а регзопа 8!п§о!аге?
3. Роуе 51 ггоуапо 1 р г о п о т ! сотЬ!па1;! г!5ре1:1:о а! уегЬо?
4. Р и а п ё о с'ё ип р г о п о т е сотЬ!паго, соп диа!е ёе! с!ие р г о п о т ! (с!!геПо о хпсИгейо) 5!
ассогёа П раг1;!с!р!о ра55а1:о?

С о т р 1 е ( а дие$(1 апеЛЛоИ $и рег$опе сНе п о п з а п п о изаге \\С


соп , ш1а, дНеИ, дПе1е, дУепе е соп ГассогЛо
|1е1 раг11с1р1о ра$$а(о циапЛо песе$$апо.
"81:о сегсапёо с!! !пу!аге ип Гах соп !! сотрШег а т ! а 50ге!1а !п
!п§Ь!!1:егга. Ё то11о иг§еп1:е, т а п о п г!е5со а !пу!аг(1)
(!! 1;есп!со зсорге с11е 1'иото 51;а гепГапёо с!! Гахаге (1е!1е !еиеге
соп !о 5с11егто: (2) т е й е 5орга е ргете !11:а51:о " ! П У ! О " ) .

"Г1о ри!!1:о !а 1:а81:!ега с!! т ! а Г1§!!а е ас!е550 поп Гип2!опа р!й: (з).
Ьаппо ёаг 5рогса е !о со5а Ьо ГаМо: (4) Ьо ри!!г .ЬЪо
!ттег5а !п асдиа е заропе, !Ъо зггойпага рег Ьепе е ро! Ьо 1;о!1;о ШШ !
1:аз1:! е (5) _ Ьо !ауа1: 8!п§о!агтеп1:е. Ма ас!е550 поп уа р!й."

"Тип! е с!ие ! рог1:а 1:а22е с!е! т ! о РС з! зопо гоП!."


"РоПа 1а22е?"
"5!. Зопо зи! Ггоп1:а1е с1е! т ! о сотригег."
"Ма сЬе 51;гапо! (б) Ьаппо !пу!а1: соп !! РС о та§аг! И Ьа
ауиг! !п ипа р г о т о 2 ! о п е , !п диа!сЬе йега? (7) сЬ!ес!о регсЬё поп
пе Ьо т а ! 5еп!!ш раНаге."
"1п5!ете а! сотриГег. С'ё 5о!о 5сг!1:1:о '52Х' зорга."
(Ьа с!!еп1:е 81;ауа изапёо §!! 5рогге!!еП! с!е! С Р КОМ с о т е роПа 1;а22а).

Ш с1!еп1е сопГизо (1!се ё! ауеге ип ргоЫета соп !е 5гатрап1;!.!! сотрШег


сопПпиа а ё!ге "51:атрап1;е поп ггоуага". !1 5!§поге Ьа с!ие з1:атрап1;! е,
сгес!епс!о сЬе !! сотригег аЬЬ!а диа!сЬе ргоЫета с1! у!з1;а, репза "Аёеззо
(8) Гасс!о уеёеге !о, !а згатрате" пе! зепзо сЬе (9) _ теИе ёауап
ипа е §!га !! топ!Шг уегзо !а з1;атрап1е, т а !1 сотрШег сопйпиа а поп
1гоуаг!а.

ойап^азе!
О
Соте Иа 5ари1о сН рие51о 1ауого?

1п сорр1а. II ( и о п и о у о с а р о ё а1 $ио р п ш о д т г п о , т а 1п и Ш с т дИ т а п с а п о
а1сип1 о д д е Ш . СиагЛа сЬе со$а с'ё а п с о г а а |||$ро$1210пе т тадахх1по е 11ес1111
$е п е $С1 аЛ ассоп(еп(аг1о, орриге по. 1п(егрге(а(е а ( и г п о Н с а р о о 1а $ е д г е ( а п а

)
е Га(е йе1 ||1а1од111 с о т е пе1Ге$етр1о.

• Се,т\ рог+д ил рог+дре-лле^ рег ^а^оге,?

О Сег+о^ ёо-\г-\г. МдГйк/^ <^Ие-\о рог\о в^<Ь/+о / М/ с(/вр/дсе^ (^о++. МдгсК/^ лол ле
дЬЬ/(ят.о рй^ 1о осА\ло 5^<Ь/+о е а^1е\о -^ассю -кточасг, Аои\кал1 ^и\\а ?>сгЫал1а.
8ТЦОЕМТЕ А
'^5е8ге{апа:со5есЬериб
РиороПаге
II саро: €058 сЬе сегса
1. ипо 5саппег
2. ипа реппа 51;По§гаГ1са
3. ип РС роггагИе
4. с1е1 &§И с11 саг1:а
5. акипе ^гаГГеПе
1а 5^ге(апа: созе сЬе рио рог(аге ипа реппа
а к и п е дга{ТеИе
5г|кдгаЯса
ип РС рог1а1:11е

"саро: созе сЬе сегса


^- ипа згатрапге
ипа 1:а51:1ега ^иакНе 2- ипа 1а51:!ега
ип 1арре11по еу1с1еп21а1оге
рег N шоизе
4* " " ; Т ' ' ' " ° Р е г 1 ] т о и 5 е
4. чиа]сЬе еу1с1еп2!аЮге
5- с1е]1ета{!1е
Е9,Н15,20:

II дешпсИо

^ КПедд! 1а 1е((ега Л\а а р. 82 е г1Ле((! $и1 |||уег$1 и$1 с1е1 д е г и ш Н о . А Ь Ы п а 1е Гга$1


а1 уа1оп согп$роп|1еп(1 Ле! д е г и ш Н о .

1. Ауепйо 51и(11а1о а1Ге51;его, С0П05С0 Ьепе Г1п§к5е.


2. Риг поп ауепёо та1ига1:о акипа е5рег1еп2а "5и1 с а т р о " , г11:еп§о (II ро1:ег зуНирраге к
сотре1;еп2е 5рес1Г1сЬе гкЫе51;е.
3. Ке51:ап(1о а <115ро5121опе рег диаЫав! сЫаг1теп1;о а11е§о II т ю СУ.

а. Уа1оге 1етрога1е: 51:аЫ115се ип гаррогШ (II соп^етрогапека 1га с1ие а21оп1.


1аУогалАо а Што^ ги/ е сдр/Ч-д+о А! алАаге, аЫ Ъаа\а Мел-^те 1 Д У О Г Д У О Л
МЛдло^ т е с.ар1^а-^о А1 алАагс а\\а Ъса\а.
Ь. Уа1оге саизак: 1пс11са ип гарроПо с11 саи5а-ейе1;1;о 1;га с1ие а21оп1.
Аг\калАо с^\1 ал'та\1, &'ш\1а Уио\с ^агс \а ме.-'ге.плапа ^ &'ш\'1а Уио\с Яагс \а
ус-\гс.плапа регсгке ам.а ^1/ дл/т.д1/.
с. Уа1оге сопсе881уо: шсЬса 1а тапсап2а с11 ип гаррогШ (II саи5а-еГк1:1:о 1:га Аие агюпь
Уиг УмелАо Аа ил р1ссо\о рлеае^ »и/ р/дсе ^01+0 (дУогдге 1л с1-^^а ^ Алекс
ее Уеи^о Аа ил р/ссо1о рдезе, т р1асс гио1+о (дУогдге 1л с/+-(-д.

оНапГазеИе 87
П - а $ Г о г т а 1е Гга$1 изапЛо II д е г и ш Н о .

1. Мепгге 5Шс11ауо 1а 11п§иа т§1е8е, Ьо 1трага1о апсЬе т о к е созе зиПа Сгап Вге1а§па.
2. Но с1ес150 с11 апёаге т сепгго регсЬё ауеуо 1етро.
3. АпсЬе зе аусуа ипа Ьиопа ргерагагюпе, Ьиса поп ё гшзсПо а зирегаге Гезате.
4. М11егто зреззо пе1 Ьаг с11 СшНа, регсЬё 1ауого пеПа гопа с11 РоПа Т к т е з е .
5. МеШге раз5姧1ауо ш сеп1:го, Ьо 1псоп1га1:о Магсо сЬе апёауа ёа зиа зогеИа.
6. АпсЬе зе зопо т о к о ог§ап122а1а 5и11ауого, поп зопо рег п1еп1;е огёша1:а а саза.
7. Ыоп роззо ргепёеге ип §югпо ё! Гег1е регсЬё И т ю со11е§а ё т а Ь г о .
8. АпсЬе зе а т о к §1осо ёе1 сакю, поп апёге! т а ! ако з1аёю регсЬё поп а т о $1гге т тегт
а 1ап1а §еп1:е.
9. Мепгге апёауо а11ауого Ьо У1З1:О ип ЬгиПо тс1ёеп1:е зика 81:гаёа.

II сопдшпИуо рге$еп1е (еззеге е ауеге)


^ А Ь Ы п а дие$(е Ь а п е И е К е а11а у | д п е и а согп$роп|1еп(е.

1. М1 зетЬга сЬе з1а 1:горро гитогозо. Моп пе аугеЬЬе ипо р ш зкепгюзо?

2- С г е ё о с Ь е а Ь Ы а т о с о з е з е п е . ! - • 1
3. Зрего сЬе поп с1 з1апо р г о Ы е т !
зе се пе з й а т о ^иа а ёаге
ип'оссЫа1:а йпсЬё поп з т е К е
ё! рюуеге, поп Ье ё1зр1асе уего?
4. Раге сЬе 11 ёкеПоге аЬЫа т1:еп2юпе
ё! аззе§паг1:1 ип пиоуо т с а г к о .

5. Ноп репзо сЬе диезГе Ь з ю ш з1апо ипа Ьиопа 1ёеа...

6. 31о г1р1ап1Г1сапёо Гог^апко, В1а§1 т ! аи§иго сЬе


51а сарасе ё! тапоугаге ип азсепзоге.
•••ВЦ'
о«ап1о«о
Соте Ьа $ари(о Й1 ^ие5(о 1ауого?

КИедд! 1е Ь а п е И е и е , $ о и о 1 т е а I у е г Ы а1 сопд1ип(1УО е а Ь Ы п а 1а Ь а п е И е К а а1Ги$о


согп$роп|1еп(е Ле! сопд1ип(|уо.

II соп§1ип1;1уо 51 иза ёоро уегЫ сЬе


а. е з р п т о п о о р т 1 о ш о тсеПегга (рег е 5 е т р ю ,
Ь. е5рг1топо (1е51с1ег1 (рег е5етр1о

II соп§1ип11уо ргезете $1 иза 5о111:атеп1:е


1п ГгзБ! 5есопс1аг1е:
...сНе 1о/Ш/1и1/1е|/1е1 $'|а аЬЬ|а
ЪссолАо мс Магсо с. /м. г1-^гаЫо
...сНе ПО! 51ато аЬЫато рппс1ра1е (5одд.
Магсо)
...сНе т\ 51а1е аЬЫа^е
СгЫо с к е Натсо На /л п+аЫо.
...сНе 1ого $1апо аЬЫапо
рппара1е (зодд. ю) зесопёапа (зодд. Магсо)

4 ^ 1едд| 1е п$ро$(е а П а Л о т а п Л а "Оиа! ё И 1ауого р|й Ье11о Ле1 т о п Л о ? " т у | а ( е $и и п Г о г и ш


опИпе е ( г а $ Г о г т а 1е о р т 1 о п 1 $ о К о П п е а 1 е и Ы И п а п Л о 1е е$рге$$тп1 $ о К о с о п И
с о п д ш п Ы у о рге$еп1е.

Репзо сЬе... Сгейо сЬе... Кйеп^о сЬе... М1 зетЬга сЬе....


1вС { е п г е г I "1
$1ап2е е СапаН

Рогит > Оиа1 ё 111ауого р1й Ье11о с1е1 топ(1о

1. 011тр1а В.: 5есопс1о т е ё Гаге 1а Го1одгаГа, т а рег 11 N31101131 беодгарРп'с. 1пуесе т1


1осса Гаге Птр1'еда1а. © * '
2. АпдеЬ V.: А т 1 0 рагеге 1е регзопе Нзппо 1з роззтЫИ!! сИ зседИеге 111ауого сНе дИ
р1асе, 58 51 1тредпапо пеИо 51ис110. С1ие51а ё 1а созз р1й 1тро11ап1е.
3. КапоссЫеПа: Рег т е 1 са[с1а1оп Ьаппо 1Ч 1ауого т1дИоге: Н радзпо т1Иоп1' 6] еиго рег
соггеге е 51аге 1п Гогта.
4. ТпШ: Рег с о т е [а уе(1о 101! 1ауого ртй Ье11о е диеНо сЬе Ьа^ з е т р г е 5одпа1о с]] Гаге е
сЬе 11 с1а т т т е п з е зо^сИзГагют'.
5. Ргапа: Р п т а с1е11а па5С11а с11 т1а ПдНа Гасеуо ['адеп1е с11 У1'адд10, рег т е ё ипо с1е1
1а"уоп р1и Ье1И р е г М 1 е [е оррог1;ип11а сЬе оГГге сИ У1'адд1аге е сопозсеге регзопе
пиоуе одш' д10гпо.
6. С1иНо 0.: 1о зопо ипо зсикоге, т а Гассю апсНе 1'1 р1'22а1о1о, 5есопс]о т е Ьаппо
еп1гатЫ ип Газстпо раг11'со1аге, т а зе с]оуе551 зседИеге, 5седИеге111 р п т о , апсЬе зе
1П геака ё 115есопс1о сЬе т\ 6а шеге.
7. 51Ма: Г'адпсоНоге. 1пУ1с11о 1ап1о 1и№' дИ а д п с о Н о п ! 5есопс1о т е Ьаппо ип 1ауого
ессе210па1е регсЬё У1УОПО аИ'апа аре11а е пеззипо И сотапс1а.
8. Магсо С: И 1ауого ртй Ье11о ё диеИо сЬе Гасс1ато 1о е т10 Гга1е11о, поп С1 реза е а т ю
рагегезтато 1П росЬт а еззеге соз! Го|1ипа11:51ато 151гиНоп сИ 1епт'5.
9. Ап1опе11а: 1о а т о У1адд1аге ди1пс]1 рег т е 1'11ауого рти Ье11о ё диеИо сЬе т1 регтеИе
с11 У1адд1аге. Б с п П о п с11 готап21 сЬе 1едде1е диез^о т е з з а д д ю , зопо соп уо!, рег т е
31е1е 1 т1дИоп! М1 с о т р г о ип РС рог1аЬЧе е VI гаддшпдо зи ипа Ье11а 5р1адд1а
1гор1са1е.

1п дгирро. аиа1е сгесИ $1а И 1ауого р1й Ье11о? РегсЬё? 01$си(!пе с о п Лие с о ш р а д п ! .

ойапГапоуе 89
01

о
• •••••••
и

^••••••••
0 и
О) ^I
ПО
3
01 СП
о и о 2^ I
Е 8
с о >
•С '<и
ш Е о я 3 <3
сл
О о о,.
и «1 О
Е г • и о Оч (Я
= 1 9 • • • • • • • • • ^ I '-Р О
Ой
1. "л С
сло; 4-»в
О> 3 и а в 3
им
О
VI
ш —
Ч—' о С
•4-»
и ш
Щ с сг _ си N ^
е е^ _л 3 1 1
ал и о 2^<и г> - ? •С
_ 1Л ш
ТЗ
е -ОС '-В -о "о3 ^чОи Со Сао .2'СЗ со О, о. О
С "Я
и
с^ сл - О е
. 2 ^ В • • • • • • • • • С ии "С сл и а, .3
м
N о о I I
в ^ - О3
П. в,
141 ы Ш сл тзо -»-» сл •-Н СЛ тз
га
и » а> си V
а, 3 3 -л С
со —
о .
а С +-»
а> 'и С сг "оЬ ос О о
_3
-" •»« «
О со'С (Л сл (а>Л и (и 'л г 3 сз
Г5
:::Ё2
ос N
О -О О 1-1 'о "о
4—*
'^^ 1 ос
8 3 о 3
о_ ме 00 00^ ^ I о и сш

3 С1. 2 О
и
&ч Н (X С1н = 5

с
19 в1
1^ м

с ж
С
С о т е На 5ари1о с11 риезЬ 1ауого?

II со11ояи10 а 1ауого .
1п сорр1а. Ьауога соп ип с о т р а § п о е зе^и! 1е 1з1:ги210П1 с1е1Г1пзе§пап1;е
рег ой'г1ге е сегсаге ип 1ауого.

СЕКСАКЕ Ш ЬАУОКО

$1:31 р е г 5 0 5 1 е п е г е и п со11ояи10 р е г и п
1ауого. Уа1ог122а 1е Ш е 9иа1|1а, 11ио1 зШсЛ
е 1е е 5 р е г 1 е п 2 е р г о Г е з з ю п а П . С Ы е с И
1 п Г о г т а 2 1 о п 1 з и И е сопс1121оп1 6] 1ауого.
А1и1;а11 с о п ^ие51:^ 5иддег1теп1:1: - 1'огагю с1г 1ауого;
- 1о з И р е п с И о т е п з И е ;

(1 - ауапгатеШо 61 сагг1ега.
шт
2»> Цп пиоуо 1ауого
1п §гирро. Ш1姧е1е а р. 85 11ауог1 пиоу! сЬе а к и п е регзопе з! зопо 1пуеп1:а1:е. Сгеа1е ип
пиоуо Про (111ауого сЬе У ! з е т Ь г ! иШе е/о сИусПеШе, зрес1Г1са1;е 1п сЬе соза сопз1з1;е е сЫ 1о
рио Гаге.

' РгоЫеш! 1п Гат1д||а


1п сорр1а. 5се§И зе 1п1;егрге1:аге 1а то§11е о И т а г к о е 1姧1 О Шо ргоГко (ди! о ш АррепсИс!,
р. 538). Сегсаге т з к т е с111гоуаге ипа 5о1и2юпе а1 р г о Ы е т а .

Оа 1 е т р о 1ауог1 1п ипа 1трог1ап1е сИПа


е II с а р о {I Иа р г о т е з з о ипа р г о т о г ю п е ,
сИе а з р е Ш с1а 1:етро регсНё I Ш о ! Лд11 51аппо
сге5сепс1о е с)оуге541 с а ш Ы а г е саза. 1а р г о т о 2 1 о п е
рего г1сЫес1е апсНе ип 1 т р е § п о т а § д 1 о г е .
0 § § 1 ё уепи1:о с1а 1е е 41 На с111е51о сИ раШге
с1оро И 1ауого рег 1а Тигс111а с)оуе с1еу1
тсоп1гаге с1е1 сПепИ е ро1 ^егтагИ а сапа;
ро4ге541 (огпаге з о Ь 1га \.ге §1огп1.
Те1е!оп1 а 1иа тод11е рег с111ес1ег1е с11
ргерагаг1:1 1а уаП§1а.

4 $сг1иига
С о т е г1зропс1егез1:1 а циезШ те5з১1о зи ип Гогит?
Рогиш > 1ауого > 111е$$адд10

Ьг18СО Меззадд!: 4 ОЮте


С1ао а 1иШ,
а1и1ооооо... 81о 8Уо1депс1о и п о з^аде 1п Ь а п с а , т а пе! Г г а И е т р о с о п И п и о а
г1зропс1еге ас! а п п и п с ! е а !аге I зо1Ш соНоди!. А 1идПо Ь о ! а « о ип соIIо^и^о рег
ас1с1еНо а11е уепсШе 1п и п а д г о з з а т и Ш п а 2 1 0 п а 1 е . II со11оди1о ё апс1а1о Ь е п е , а п с Ь е
з е п о п Ьо с1е«о с Ь е з ! а у о с о п И п и а п ё о !о з1аде 1п Ь а п с а (а11г1теп1| п о п т 1
аугеЬЬего т а ! р!й г!соп1аИа1о). Ь о 51!репс1!о п о п ё т а 1 е .
М а т ! с о п у ! е п е с1а\л/его с а т Ы а г е з е й о г е е Ь и П а г т ! пе11е уепсШе (д!гаге 1ап!о !п
т а с с Ы п а , п о п ауеге огаг! !!зз!, е з з е г е з е т р г е !п роз!! с1!уегз! есс.) о с1оуге1 з!аге
1гапри!11о т Ь а п с а , ауеге о П ! т ! 5 т о е з р е г а г е с1пе 1а т ! а аНиа1е з ! 5 1 е т а г ! о п е с1!
з1ад!з1а з! 1газ!огт! !п и п гаррог!о с1! 1ауого с1е!!пШуо е з1аЬ!1е? С Ь е п е р е п з а 1 е ?
С!ао.

поуапШпо 91
сиНига
и'есопопи'а каИапа

^ С о т е ' ё 1а $11иах1опе е с о п о т 1 с а пе1 ( и о рае$е?


ОиаМ 5 0 П 0 I $ е ( ( о п |1е11'есопот1а р ш $у|1ирра(!?

^ 1едд| дие$(а Ьгеуе рге$еп (аг1опе |1е11'есопоп11а К а И а п а

А
е т|||у||1иа 1е тГогтах1оп1 с о п ( е п и ( е пе1 (е$(о.

рагПге ёаПа Гше (1е11а ае1 Ро е а11аг§о с1е1 т а г АсГгхаИко,


зесопёа §иегга т о п Л а к 11 ё гесеп1;етеп1е аитеп1а1:а е
5151ета е с о п о т к о каИапо созйШгзсе 1а гхзогза т1пегаг1а Ке1 погс! ё ргезеп^е ип погеуок
ё т о к о сатЫаЮ. 1пГа11;1, ее рг1та рг1пс1ра1е с1е1 раезе. 1покге, рокЬё зуИирро тс1из1;г1а1е соп 1а
Гкака ега ип раезе ргеПатеШе §гап рагГе с1е11е гегге зопо 1пас1а«е ргеропсГегайга ск аг1епс1е рг1уа1;е,
а§гко1о, пе§11 апп1 С т я и а Ш а - а1Га§гкокига, Гкака ё ип раезе тепгге к зие! Ьа ипо зуИирро
8е58ап1;а ё 81;а1о рго1;а§оп181:а ск ип 1трог1;а1оге ск с1Ьо. т о к о т ш о г е е ип газзо ск
по1еуо1е зуИирро ргос1и1:1;1уо ес1 Ьа Гог2а с1ек'есопот1а какапа скзоссира21опе т о к о ако, соп
е с о п о т к о (к созЫсГеПо " Ь о о т сопзхзге пека куогагюпе е риШе с1е1 20%; яи1 Га§гкокига Ьа
е с о п о т к о " ) : 1 Гкака ё ип ргос1и21опе ск Ь е т , ргтс1ра1теп1;е ип резо т১юге е Г1пс1из1г1а ё
раезе шс1из1г1ак22а1о, Га раПе с1е1 ггатке шс1из1;гк т е с к о - р к с о к зреззо зШак.
С8, а е к ' Ш ю п е Еигореа е (зреззо рксокзз1те е диаз! зетрге Оа1 2002 1а сгезска аек'есопотха
аеП'ОСЗЕ (Ог§ап122а2Юпе рег 1а дл ргоргк1:а Гатк1аге), ске Ьаппо какапа Ьа зиЬко ип ргеоссирапк
Соорегагюпе е 1о ЗуПирро роПаЮ т о к ! ргос!о«! !1;акап! а гаНеШатепЮ е 1а сгезска (1е1
Есопотко). ессекеге пека сотреП2!опе Ргос1о«о 1п1;егпо Ьогс1о, ске соп 1а
Е'кака Ьа росЬе г1зогзе паШгак: соттегс!а!е !п1;егпа2!опа1е. сг151 е с о п о т к а с1е1 2004 з1 ега
1а т১юг раПе с1еке т а г е г к Ье 1пс1из1;гк аиШтоЫкзйске, аПезгага аМогпо ако 0%, з1
рг1те е 11 75% с1ек'епег§1а йеуе с Ы т к Ь е , ГагтасеийсЬе, т а п й е п е зи ипа Газс1а сЬе поп
еззеге т р о П а Ш , с1а1;о сЬе Гкака екИгопкЬе, с1е11а тос1а е (1е1 зирега Г 1,8%, зоргаПиПо а саиза
поп скзропе (к 1трог1:ап1;1 уезйагю зопо к р ш ГюгепП. с1е1 Ьазз! уа1ог1 с1ека с1отапс1а
§1ас1теп1;1 (к Гегго, сагЬопе, о Ь'есопот1а какапа ё сагаПег122ага шгегпа е с1еке езрог1;а2юп1.
ре(;гоко. Ь'ез1;гагюпе ск §аз с1а ипа ГоПе скйегепга гга к погс! е (А<1айа1о с1а \у\у«г.\У1к1реЙ1а.ог§)

паШгак, ргтс1ра1теп1:е пека уаке к зис1.

1. II Ь о о т е с о п о т к о ё зШо ип регюбо Л\к сгезска е с о п о т к а .


и 2. Ь'а§г1сокига ё с1а зетрге к рипЮ ск Гогга аек 'есопот1а какапа.
3. Ь 'кака поп Ьа §гапс11 §1ас1теп11 ск т а ^ е г к рг1те.
4. Ье езроПа2юп1 зопо т о к о е к у а к пе1 зеПоге а к т е т а г е .
5. Ь 'кака ё зрес1ак22а1а пека 1ауога2юпе с1еке та1егк р п т е .
6. Ье §гапа1 тс1из1гк зопо ака Ьазе ае1Гог8ап122а21опе е с о п о т к а .
7. Ь 'есопот1а какапа ё сагаПеп22а1а с1а ип ГоПе зяик1Ьгю §ео§гаГ1со.
^ 8. Ме1 погс1 с1 зопо р ш а2кпс1е р п у а к сЬе пе1 зиё.
• 9. 1п кака 11 газзо ск скзоссирагюпе ё с1е1 20%.
• 10. №1 зиа зопо т а § § ю г т е т е зГгиПаге к гхзогзе а §гко1е.
и 11. Ь 'есопот1а 1га11апа аМгауегза ипа Газе д.\е зуИирро.

92 поуап1ас1ие
0о5$1егси11ига

Ье (1оппе, Гаггепйа е 1а/атгдИа


^ №$рап|11 а11е Л о т а п Л е е сопГгоп(а(1 с о п 1а с1а$$е.

Оиа! ё !а 5!1;иа2!опе с!е1!е с!оппе сЬе !ауогапо пе! 1:ио раезе?


Зопо то!1:е !е ёоппе сЬе с!!г!§опо (1е!!е а2!епс!е? С!1е с!!Ййсо!1;а Гтаппо?

2^ А$со1(а р1й у о К е Г 1 п ( е т $ ( а е п з р о ш И а11е Л о ш а п Л е .

1. Ьа регсеп1:иа!е <1! ёоппе !трге1к!!1:г!с! ё


О а. с!! росо р!й (1е119%.
О Ь. с!! росо р!й с!е! 20%.
О с. с!! росо р!й с!е! 26%.
2. С! зопо р!й йоппе !тргепс1!1;г!с! зоргаПиИо
О а. пе! погс1.
О Ь. пе! сеп1го.
О с. пе! зие!.
3. Мо!1:е (1оппе сЬе У О § ! ! О П О с!!уеп1:аге !тргепс!!1;г!с!
О а. а т а п о !! г!зсЫо.
О Ь. Ьаппо раига ё! 8асг!йсаге !а !'ат!§!!а.
О с. Ьаппо Ь!зо§по с!! !ауогаге.
4. Зесопйо Коза СепШе !о з1а1:о (!оугеЬЬе
• а. а!и1:аге есопот!сатеп1;е !е !'ат!§!!е.
• Ь. со!!аЬогаге а!!а сгеа2!опе ё! зггиииге рег !а !'ат!§!!а,
• с. ёаге р!й соп1;г!Ьи1;! аПе ёоппе !тргепё!1;г!с!.

1п дгирро. 0$$егуа1е а1сип1 |1е1 |1а(1 сЬе е ш е г д о п о


|1а ип'1п|1адше $и11е 111пдеп(1 ЛеПе 1трге$е 1П|1и$(па11
( 2 0 0 5 ) е Га(е I М е п И к ! ! |1е11е Лоппе
т а п а д е г сНе е т е г д е Ла дие$(а п с е г с а .

тбадте (II Ре(1егтапа§ег $и11е (1!Н§еп(1 (1е11е


•тргезе !п(1и$1паП (2005)

- 70% Ьа ипа 1аигеа (соп*го \% с!е§11 иот1П1)


- 45 апп1 ё Ге1а тес11а (соп1го 50 с1едН иот1п1)
- 38 апп1 а1 Хор с1е11а сагг1ега
- е1еуаЬ ЙуеНо $ос1а1е с!е11а !ат1§11а 6'\§1пе
пе1 50% с1е1 саз!
- 73% сопш§а1е о сопушепИ (соп1го II 90% беф иот!п1)
- 43% зепга (соп1го !114% с1е§11 иот!п1)

поуап1а1ге 93

Вам также может понравиться