Вы находитесь на странице: 1из 1

искусство

развития
музыкальной памяти
Хоро ая му а ная амя – э о б с рое а ом нан е му а но о ро е ен я, е о
рочное сохранен е ма с ма но очное ос ро е ен е а е с ус я е н сро
ос е уч ан я. Г ан с о му а но амя об а а Мо ар , с , Рахман но ,
Тос ан н , о ор е бе ру а мо у ер а с ое амя оч с осно ну
му а ну ера уру. Но о, ч о бо е му ан ос а бе мо о ру а,
ря о м му ан ам, особенно о н ам, а е р на ч с особнос е , р хо ся
а ое а с бо м ус ям .

НА ЧИ НА ТЬ С НО Т НА БУ МА ГЕ, С ЧТ ЕН ИЯ НО ТН ОГ О
ТЕК СТА ЗА ИН СТР УМ ЕН ТО М ИЛ И ПРО СЛ УШ ИВ АН ИЯ
ПРО ИЗ ВЕД ЕН ИЯ
ос а очно е о у о реб я э р оня я а мо аменяемо, но он ес ма о ча ся ру о
ру а.
Бе нс румен а с но ам ну но я о о ч об у е о на о е фра ре о ен я
есе сра у е х
Про р ан е а нс румен ом ребуе н ма е нос а а уре ехн чес м е ам
Прос у ан е о р ае об у ар ну ро е ен я

РА БО ТА С ТЕ КС ТО М
ПР ОИ ЗВ ЕД ЕН ИЯ БЕ З
ИН СТ РУ М ЕН ТА РА БО ТА С ТЕ КС ТО М
На э ом э а е ро есс о на ом ен я ПР ОИ ЗВ ЕД ЕН ИЯ ЗА
ер чное ауч ан е ИН СТ РУ МЕ НТ ОМ
ро е ен я осу ес яе ся на
осно е н ма е но о учен я Пер е ро р ан я ро
е ен я
но но о е с а ре с а ен я ос е м с енно о о на ом
ен я с н м
учан я р омо ну ренне о о ре омен а ям со реме
нн х
с уха. ме о с о о н б на е ен на
По обн с особ а ом нан я сх а ан е уяснен е об е о е
ае му а но-с ухо е о
ра ху о ес енно о см с а.
На анном
а е н е ре с а ен я, э а е ро схо эс ное
м ен е р е ну амя . о на ом ен е с ро е ен
енное о но б оня о ем, я
У че о оно о но ро р
ано. Ра е умен я а ся
ус ну ном ем е. Шуман, на
уч а ро е ен е о но ам р мер,
ре омен о а ер е ро
бе нс румен а очен а но я е а «о нача а о он а».
р ан я
ра я рофесс она но о Пос е ер о о о на ом ен
мас ерс а учен а. я
нач нае ся е а ная рора
бо а
ро е ен я – ч еня ся
см с о е о орн е ун
,
я я ся ру н е мес а,
с а яе ся у обная а
а ура,
ме енном ем е ос а а
ся
не р чн е с о н е с е
ен я.

Д
Р А Б О Т А Н АЕ Н И Е М Б Е З
ПРОИЗВЕД ГРА РА БО ТА БЕ З
ТЕКСТА (И ) ИН СТ РУ М ЕН ТА И БЕ З НО Т.
НАИЗУСТЬ
Э о – на бо ее ру н с особ
рабо на ро е ен ем. Тем не
Ч ая но ра м яя,
с о н е о о ае му у, а менее, чере уя м с енн е
р с о нен ее на ус ,
ро р ан я ро е ен я бе
наоборо , му а о о ае е о. ро на
Нас роен я, чу с а – а е ор
нс румен а с реа но
нс румен е, уча ся мо е
о со на е н е , ч об на
сре с а я х ра ен я, об ся ре е но рочно о
му ан о ен о ру а ом нан я ро е ен я.
ся с о
ну ренн м р. Вн ман е М с енн е о орен я
с о н е я р э ом мо е с ро е ен я ра а
ос а очно о ера нос он ен ра н ман я на
обра а ся о еременно с ухо х обра ах, с о
ра чн м ас е ам му . необхо му о ремя уб чно о
с о нен я, ус а
ра е нос р , у уб я
он ман е му а но о соч нен я

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Му махер В. И. Со ер енс о ан е му а но амя ро ессе обучен я ре на фор е ано. Мос а, 1984.
2. Ма ннон . И ра на ус . ен н ра , 1967.
3. Ц н Г. М. Обучен е ре на фор е ано. Мос а, 1974.
4. Пе ру н В. И. Му а ная с хо о я. Мос а, 1997.