Вы находитесь на странице: 1из 11

- 67 -

5.ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫН МЦЩАФЫЗЯСЫ

5.1.Трансформаторларда зядялянмяляр вя гейри -нормал


реъимляр

Трансформаторларда ашаьыдакы зядялянмяляр ола билир:


- чян дахилиндя вя чыхышларда фазаларарасы гысагапанма;
- бир фазанын сарьылары арасында гапанма;
- долагларын йерля гапанмасы;
- эириш изолйасийасынын дешилмяси;
- чяндян йаьын ахмасы.
Гязаларын статистикасы эюстярир ки, сарьыларда гапанма вя
чыхышларда фазаларарасы гысагапанма даща тез-тез баш верир.
Трансформаторларын гейри-нормал реъимляриня ашаьыдакылар
аиддир:
- харижи гысагапанмаларда ифрат жяряйанла ишлямя вя системин
йырьаланмасында ишлямя;
- сычрайышла гошулан йцклярин йаратдыьы ифрат йцклянмя;
- чыхышларда эярэинлийин йцксялмяси.

5.2.Трансформаторларда диферен сиал мцщафизя

Диференсиал мцщафизя трансформаторун дахили зядялянмялярдян


ясас мцщафизясидир. О, ики ЖТ комплекти арасындакы зонада
эюзлямя вахты олмадан ишляйир. Мцщафизя щям диференсиал кясмя,
щям дя диференсиал мцщафизя кими йериня йетириля биляр.
Диференсиал мцщафизя тез дойан ТЛА жяряйан трансформатору вя
йа тормозлайыжы реле иля йериня йетирилир. Кифайят гядяр тез
ишляйяркян йцксяк щяссаслыьа малик олмасына эюря тез дойан ЖТ-
ляри олан мцщафизяляр эениш йайылмышдыр.
/ бирляшмя схеминя малик трансформаторун диференсиал
мцщафизяси шякил 5.1-дя эюстярилмишдир.
Трансформаторлар йа ачылы вязиййятдя 5% вя йа 2х2,5%,
йа да йцк алтында нТ = 9 16% трансформасийа ямсалыны
дяйишмяк габилиййятиня малик олурлар. Бундан асылы олараг
мцщафизянин ишлямя жяряйаны беля сечилир:
I m.i I q.b.CT I q.b.t key I k3max nT I k3max
0,1key nt I k3max ,
- 68 -

бурада I k 3max - харижи 3-фазалы гысагапанма жяряйанынын


максимал гиймяти; Ыг.б.ЖТ - ЖТ-нин гейри-баланс жяряйаны; Ыг.б.т -
эцж трансформаторунун трансформасийа ямсалынын тянзими иля
баьлы гейри-баланс жяряйаны; кей - ЖТ-лярин ейнитиплилик ямсалыдыр.

Шякил 5.1.Трансформаторларын диференсиал мцщафизясинин схеми

Ыг.б.ЖТ - ни азалтмаг цчцн ЖТ-лярин трансформасийа ямсаллары


еля сечилир ки, мцщафизя схеминин голларындан мцмкцн гяд яр
бярабяр жяряйан ахсын
I 1,nom 3
k I ,1 ;
5
I 2,nom
k I ,2 .
5
Мцщафизя магнитлянмя жяряйанынын башланьыж гиймятиня эюря
сазлана билир (диференсиал кясмя). Схемдя 0,03-0,06 сан. ишлямя
- 69 -

вахтына малик аралыг релеси олдугда Ым.и.=(3 5) Ыт,ном гябул


олунур. Щяссаслыг ямсалы трансформаторун чыхышларында
гысагапанма оларкян 1,5-дян аз олмамалыдыр. Беля мцщафизя
кифайят гядяр щяссаслыьа малик олмадыьындан аз эцжлц
трансформаторларда тятбиг олунур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими диференсиал мцщафизянин ясас
схеми ТЛА жяряйан трансформатору олан схемдир. Онун олмасы
мцщафизяни магнитляшдирижи жяряйан тяканларына вя харижи
гысагапанмаларда гейри-баланс жяряйанларына сазламаьа имкан
верир. ТЛА практики олараг диференсиал дюврядя апериодик жяряйан
олдугда мцщафизяни ишлямяйя гоймур. Мцщафизя гейри-баланс
жяряйанынын периодик топлананынын гярарлашмыш гиймятиня эюря
сазланыр.
Мцщафизя голларындакы жяряйаналр бир-бириндян кяскин
фяргляндикдя бярабярляшдиирижи ТЛА долаглары истифадя олунур (шякил
5.2). Бярабярляшдирижи вя диференсиал долагларын сарьылар сайы еля
сечилир ки, гысагапанма заманы ашаьыдакы шярт йериня йетирилсин:
I / wb1 I 2 wb 2 I1 I 2 wd 0
Практики оаларг йцк алтында тянзимлямя гурьусу олмайан
трансформаторларда Ым.и.=(1 2)Ыт.ном гябул олунур. Гысагапанма
жяряйаны магнитляшдирижи жяряйанда олдуьу кими апериодик
топланана малик олур, анжаг о хейли тез сюнцр. ТЛА-нын олмасы
трансформаторда гысагапанма йаранаркян мцщафизянин ишинин
анжаг 0,01-0,03 сан. лянэидир. Йцк алтында тянзимлямя гурьусу
олан трансформаторларда ишлямя жяряйаны адятян (3-4) Ыт.ном -а
гядяр галдырылыр ки, бу да мцщафизянин щяссаслыьыны хейли азалдыр.
Диференсиал мцщафизянин йцксяк щяссаслыьы магнит
тормозлайыжылы ДЗТ типли хцсуси реледян истифадя етдикдя
сахланылыр.
Беля реле харижи гысагапанмаларын гейри-баланс
жяряйанларындан сазланмасында даща мягсядяуйьундур. Харижи
гысагапанмада тормозлайыжы долаг магнит сащяси йарадыр.
Магнит ичлийинин кянар чубуглары дойур вя релениин ишлямя
жяряйаны тормозлайыжы долагдакы Ыт жяряйанына мцтянасиб олараг
артыр. Мцщафизя зонасында гысагапанма олдугда ишчи долаг
жяряйаны I r ( d .k ) хейли артыр вя мцщафизя ишляйир.
- 70 -

Эенераторларын диференсиал мцщафизясиндян фяргли олараг


трансформаторларда диференсиал мцщафизя сарьыларарасы
гысагапанмаларда ишляйя билир.

Шякил 5.2.Диференсиал реленин гошулма схеми


ТДТ - тездойан трансформатор;
ТДМ - трансформаторун диференсиал мцщафизяси.

5.3.Жяряйан кясмяси

Кичик эцжлц трансформаторларда даща чох тез тя сир едян


жяряйан кясмяси тятбиг олунур. Мцщафизя эцж трансформаторунун
гидаландырыжы тяряфиндяки ЖТ-ляря гошулур. Беля мцщафизянин
ишлямя жяряйаны беля сечилир:
I m.i . k s I k .x .max
бурада кс =1,25 ПТ-40 типли реле цчцн; кс =1,5 ПТ-80 типли реле
цчцн; Ык.х.мах -трансформатордан сонракы щиссядя цчфазалы
гысагапанма жяряйанынын периодик топлананынын максимал
гиймятидир.
Жяряйан кясмяси трансформаторун магнитляшдирижи жяряйан
тяканларына да сазланмалыдыр. Кясмянин тя сир зонасы шинляри,
трансформаторун эиришлярини вя гидаландирижи долаьын бир щиссясини
ящатя едир.

5.4.Харижи гысагапанмаларын ифрат жяряйанларындан


мцщафизя
- 71 -

Мцщафизя бирляшмялярин вя йыьма шинлярин мцщафизяси ишдян


имтина етдикдя, харижи гысагапанма заманы трансформаторун
ачылмасы цчцндцр. О, щямчинин трансфорамтордакы дахили
зядялянмялярдян ещтийат мцщафизядир. Мцщафизя гида мянбяйи
тяряфдян ЖТ-ляря гошулур. Чохдолаглы трансформаторларда
мцщафизя щяр бир долаг дюврясиндя гурашдырылыр вя уйьун ачары
ачыр. Бу заман бир нечя гида мянбяйи олугда мцщафизя
истигамятлянмиш шякилдя йериня йетирилир.

Шякил 5.3.Икидолаглы алчалдыжы трансформаторун харижи


гысагапанмаларын ифрат жяряйанларындан мцщафизясинин схеми

Икидолаглы алчалдыжы трансформаторун мцщафизя схеми шякил


5.3-дя эюстярилмишдир. О, КА2, КА3, КА4, КТ2, КЩ вя КЛ
релеляриндян ибарятдир. Жяряйан релесинин ишлямя жяряйаны:

ks ki ksx
I r .i I is. max
kq k I
- 72 -

бурада Ыиш.мах – ещтийатын автоматик гошулмасы гурьусунун иши


нязяря алынмагла узунмцддятли йцк реъимининин максимал
жяряйаны;
ки - електрик мцщяррикляринин ишябурахма ямсалы; кс=1,1 1,5-
сазлама ямсалыдыр.
Щяссаслыг ямсалы гоншу бирляшмянин сонундакы гысагапанма
жяряйанынын минимал гиймятиндя 1,3-дян аз олмамалыдыр.
Мцщяфизянин эюзлямя вахты гоншу бирляшмялярдяки максимал
жяряйан мцщафизяляринин эюзлямя вахтындан бир пилля чох
олмалыдыр.
t tb. max t.
Йцксялдижи трансформаторлар цчцн эюстярилян мцщафизя кифайят
гядяр щяссас олмур. Бу щалда комбиня олунмуш схемдян
истифадя олунур (шякил 5.4).
- 73 -

Шякил 5.4. Икидолаглы йцксялдижи трансформаторун харижи


гысагапанмаларын ифрат жяряйанларындан мцщафизясинин комбиня
олунмуш схеми

Цчфазалы гысагапанма заманы минимал эярэинлик


ишябурахыжысы (КА2, КВ, КТ2, КЩ, КЛ релеляри) вя максимал
жяряйан мцщафизяси ишляйир. Гейри-симметрик гысагапанма
олдугда якс ардыжыллыглы мцщафизя ЗА2 ишляйир вя КА3-ц ишлядир.
Мцщафизянин ишлямя жяряйаны вя эюзлямя вахты яввялки щалда
олдуьу кими мцяййянляшдирилир. КВ релесинин ишлямя эярэинлийи
ися:

U iш. min
U r .i .
kq k s kU

Мцщафизя сцзэяжиня гошулан КА3 релесинин ишлямя жяряйаны


сцзэяжин гейри-баланс жяряйанларынын максимал гиймятиня эюря
сечилир вя щяссаслыьына эюря гоншу бирляшмялярин максимал
жяряйан мцщафизяси иля узлашдырылыр. Практики олараг сцзэяж
мцщафизясинин ишлямя жяряйаны I m.i 0,5 0,7 I t , nom ифадясиня
ясасян сечилир.

5.5.Ифрат йцклянмялярдян мцщафизя

Эцж трансформаторларынын сойутма системиндян асылы


олмайараг ифрат йцклянмянин мцддятиндян асылы олараг
бурахылабилян гяза ифрат йцклянмяси белядир:

П/Пном 1,3 1,45 1,6 1,75 2 3


т, дяг. 120 80 45 20 10 1,5

Эюрцндцйц кими трансформаторлар цчцн ифрат йцклянмяйя


ижазя верилир. Она эюря беля мцщафизя сигнала ишляйир (яввялки
схемлярдяки КА1 вя КТ1 релеляри иля). Мцщафизянин ишлямя
жярйаны:
- 74 -

k s I t , nom
I r .i ; ks 1,05
kq k I
Мцщафизянин ишлямя вахты ифрат жяряйандан мцщафизянин
эюзлямя вахтындан бир пилля чох эютцрцлцр.

t t MCM t
бурада тМЖМ - максимал жяряйан мцщафизясинин максимал
эюзлямя вахтыдыр.

5.6.Йерля гапанмадан мцщафизя

Беля мцщафизя САЖ сцзэяжиня гошулур. Шякил 5.5-дя


мцщафизянин ики варианты эюстярилмишдир. Мцщафизянин эцж
трансформаторундакы ЖТ-йя (нейтралдакы) гошулмасы цстцнлцк
тяшкил едир, чцнки бу заман мцщафизянин тя сир зонасына
трансформаторун йцксяк эярэинликли долаглары дахил олур. Она
эюря дя верилмиш мцщафизя схеми ясас мцщафизя кими тювсийя
олунур.

Шякил 5.5.Трансформаторларын йерля гапанмадан мцщафизя


схемляри

Мцщафизянин ишлямя жяряйаны айрылан хятлярин сыфыр ардыжыллыглы


жяряйаны иля щяссаслыьа эюря узлашдырылыр.
I m.i . k s 3I 0hes
- 75 -

бурада Ы0щес - гоншу елементин мцщафизяси ишлямя щяддиндя


олдугда, харижи гысагапанмада трансформатордакы сыфыр
ардыжыллыглы жяряйандыр.
Айрылан хятлярин сонунда гысагапанма оларакян щяссаслыг
ямсалы 1,2-дян чох олмамалыдыр.
Мцщафизянин эюзлямя вахты верилмиш шябякядяки бирляшмялярин
аналоъи мцщафизясинин эюзлямя вахты иля узлашдырылыр.
t tb. max t.
Бир нечя торпагланмыш нейтралы олан чохдолаглы
трансформаторларда сыфыр ардыжыллыглы истигамятлянмиш мцщафизя
гурашдырылыр.

5.7.Юртцйя гапанмадан мцщафизя (чян мцщафизяси )

Торпагланмыш нейтрал иля ишляйян трансформатор цчцн юртцйя


гапанмайа гаршы садя, тезтя сиредян вя щяссас мцщафизя йериня
йетириля биляр (шякил 5.6).
Трансформатор дямир-бетон бцнювря цзяриндя гурашдырылыр вя
онун юртцйц (чяни) торпаглайыжы шинин кюмяйи иля
йарымстансийанын торпагланма контуруна бирляшдирилир.
Торпаглайыжы шинин мцгавимяти 0,5-1 Ом, юртцйцн йеря нязярян
изолйасийа мцгавимяти ися 15-20 Ом олур. Бу да мцщафизянин
йериня йетирилмясини тя мин едир. Мцщафизя харижи
гысагапанмаларда ишлямямялидир. Она эюря дя ашаьыдакы шярт
юдянилмялидир:
I m.i I 0t
бурада I 0t -харижи гысагапанма заманы торпаглайыжы шиндяки
сыфыр ардыжыллыглы жяряйандыр.
Адятян 3I 0t чох жцз и олур. Эиришлярдя йерля гапанма
олдугда ися реледян там йерля гапанма жяряйаны ахыр вя
мцщафизя ишляйир.
- 76 -

Шякил 5.6.Трансформаторларын юртцйя гапанмадан


мцщафизясинин схеми

5.8.Газ мцщафизяси

Эцжц 1000 кВ А-дан йухары олан бцтцн трансформаторларын


газ мцщафизяси олур. Беля мцщафизя трансформатордакы бцтцн
дахили зядялянмяляри гейдя алыр, щямчинин чяндян йаьын ахмасы
заманы ишляйир.
Трансформаторларда гысагапанма олдугда ондакы йаь вя
изолйасийа материаллары парчаланыр, газ ямяля эялир. Интенсив газ
айрылмасы йаьы щярякятя эятирир, онун щяжми эянишлянир вя
трансформатордакы газ релесини ишлядир.
Бу мягсядля трансформаторун чяниня бору васитясиля эенялдижи
гойулур вя онун васитясиля йаьын сявиййясиня нязарят едилир. Газ
релеси бору гола бирляшдирилир.
Мцщафизянин схеми шякил 5.7-дя эюстярилмишдир.
- 77 -

Шякил 5.7. Трансформаторларын газ мцщафизясинин схеми

Зяиф газ йаранма просесиндя газ релесинин КСЭ.1 контакты


гапаныр вя сигнал верир. Гысагапанма олдугда ися газ йаранма
просеси сцрятлянир, КСЭ.2 контакты гапаныр вя эюзлямя вахты
олмадан трансформатору ачыр.
Щазырда ПГ-22 вя ПГЧ-65 типли газ релеляри истещсал
олунур.
Газ релеси трансформатор чяниндян йаьын ахма просесини дя
гейдя алан йеэаня мцщафизядир. Газ мцщафизяси трансформаторун
чыхышларында гысагапанма олдугда ишлямир. Ону диференсиал
мцщафизя вя йа жяряйан кясмяси иля тамамламаг олар.