Вы находитесь на странице: 1из 6

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT


UNİVERSİTETİ

MİKROİQTİSADİYYAT FƏNNİ ÜZRƏ


SİLLABUS
Təsdiq edilir: Dos.Vüqar Nəzərov
(iqtisadiyyat kafedrasının müdüri)

İmza:
Tarix:
Fakültə: Biznes idarəçiliyi

I.Fənn haqqında əsas məlumatlar


Fənnin adı:İqtisadiyyata giriş
Cəmi dərs yükü: 30 s.,15 s. mühazirə, 15 s. seminar
Tədris ili: 2018-2019, semestr I, 2 kredit

II.Fənni tədris edən müəllim haqqında məlumat


_i.ü.f.d. Ərzuman Hüseynov Aydın oğlu
( təhsili, adı, soy adı ata adı)
E-mail: arzuman-huseynov@.rambler.ru
Əlaqə tel:

III. Tələb olunan kitablar:

1. Игтисади нязяриййя: Микроигтисадиййат – 1,2. Дярслик. (азярб. дилиндя)


Г.П.Ъуравлйованын цмуми редактяси иля. Бакы, 2009
2. Игтисади нязяриййя курсу. Дярс вясаити. (азярб. дилиндя). 3-жц няшр.
А.В. Сидоровичин цмуми редактяси иля. Бакы, 2013
3. Н.Грегори Мянкйу Економиксин ясаслары. Бакы, 2009
4. Н.Грегори Мянкйу Економиксин принсирляри. Бакы, 2009
5. Кемпбелл Р. Макконнел, Стенли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика.
Москва, 2007

ЯЛАВЯ ЯДЯБИЙЙАТ
1. «Игтисади нязяриййя» Т.С.Вялийевин, Я.П.Бабайевин вя М.Х.Мейбуллайевин цмуми елми
редактяси иля. Бакы, 2001

2. Мейбуллайев М.Х. Микроигтисадиййата эириш. Дярс вясаити. Бакы, 2010


3. Манафов Г.Н. Игтисади нязяриййя: микроигтисадиййат. Методики вясаит. Бакы, 2008
4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики . Изд-во. Норма М, 2007
5. Mustafayev F.F. Mikroiqtisadiyyat (iqtisadi nəzəriyyə) rus dilində, Bakı, “Təhsil”, 2014
6. Маршалл А. Принципы экономической науки. М. Прогресс, 1993. Т. 1-3
7. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: Учебник. М. Дело и Сервис, 2002
8. Ц.Г.Ялийев «Игтисад елминин актуал проблемляри» Аз.ДИУ- Бакы-2013
9. Экономическая теория (политэкономия). Под ред. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлевой. М.
РЭА им. Г.В.Плеханова, 2000
10. Ъажк Щарвей Ерние Ъовсей. Мцасир Економикс. Бакы, 2008
11. По основам экономической теории. Под ред. В.Д.Камаев. М., 1994
12. Общая экономическая теория. Под ред. В.Ж.Видяпина и др. (Политэкономия), Москва,
1995
13. Курс экономической теории. Под ред. М.Н.Чепурина и др. Киров, 1995
14. Пол А. Самуэлсон, Вилям Д. Нордхаус Экономика. Бином-Кио Рус. Москва, 1997
15. Экономическая теория. Под ред. А.Ж.Добрынина, Л.С.Тарасевича. СПб. Питер, 2002
16. Емсов Р.Г., Лукин М.Жу. Микроэкономика. Москва, 1997
17. Экономика. Учебник. Под ред. А.С.Булатова. Москва, 1999
18. Экономическая теория. Учебник. Под ред. В.Ж.Видяпина., А.Ж.Добрынина и др.
Москва, 2005
19. С.С.Носова. Экономическая теория. Москва, 2009

IV. FƏNNİN TƏSVİRİ:


«İqtisadayyata giriş» fənni iqtisadiyönümlü ali məktəblərdə bakalavr hazırlığını təşkil edən
fənlərin baza hissəsinə daxildir. Məntiqi, məzmunu və metodiki cəhətdən o, peşə hazırlığının bütün
kurslarından əvvəl gəlir. Bu kurs həm iqtisadiyyat sahəsində orta məktəb proqramı həcmində
oyrənilməyən baza bilikləri tamamlamalı, həmçinin də müasir elminin qanun və kateqoriyaları
haqqında bütöv təsəvvür formalaşdırmalıdır. Bu kursun öyrənilməsi nəticəsində tələbələr baza
iqtisadi anlayışları və onların qarşılıqlı əlaqəsi, iqtisadi subyektlərin davranış prinsiplərini bilməli,
təsərrüfat sistemi kimi iqtisadiyyat, iqtisadiyyatda bazar mexanizminin rolu haqqında təsəvvürə
malik olmalı, iqtisadi hadisə və proseslərin məzmun və formal təhlilinin ilkin vərdişlərini
mənimsəməli, iqtisadiyyatda baş verən prosesləri başa düşmək üçün iqtisadi təffəkürə malik
olmalıdırlar.

V. FƏNNİN MƏQSƏDLƏRİ:
Tələbələrə iqtisadi düşüncə və təfəkkürün formalaşmasını izah etmək, iqtisad elminin
yaranmasının qanunauyğunluqların araşdırlmaqdan ibarətdir. İqtisad elminin qanun və
kateqoriyyaları ilə tanış etmək və iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin bazar mexanizminin
aydınlaşdırılması əsas məqsədlərdəndir.

VI. FƏNNİN METODOLOGİYASI


Başlıca təlim vasitələri mühazirələr, auditoriya müzakirələri, qrup işi, fərdi tapşırıqlar, testlər,
məruzələr, komanda şəklində yerinə yetirilən layihələrdir. Hər bir dərsdən əvvəl siz müəyyən
olunmuş mətn üzrə materialı və tapşırılmış bütün digər qiraət materiallarını oxumalısınız.

VII. ÖYRƏNMƏNİN NƏTİCƏLƏRİ:


Fənnin mənimsənilməsi nəticəsində tələbə:
İqtisadi fikrin yarnması və inkişafı haqqında bilgi əldə etməli, iqtisadi qanun və kateqoriya, baza
iqtisadi anlayışlarını bilməli və bütövlükdə iqtisadiyyat; bazar iqtisadiyyatının fəaliyyət prinsipləri;
iqtisadi fəaliyyətin nəticələrinin ölçülməsi üsulları; bazar iqtisadiyyatının fəaliyyətini təsvir edən
sadə iqtisadi modellərlə taniş olmalı, bakalavr proqramında digər iqtisadi fənlərinin öyrənilməsinin
əsası kimi iqtisadi nəzəriyyənin rolu haqqında təsrəvvürə malik olmalıdır.

VIII. DƏRS SİYASƏTİ


1. Dərsdən qalma. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində tələbələrin dərslərə
davamiyyəti məcburidir. Bu səbəbdən də müəllimlər tədris etdikləri fənlər üzrə tələbələrin dərslərə
davamiyyətinin düzgün qeydiyyatına cavabdehdirlər. Dərslərə davamiyyətə görə balların miqdarı
fənnin sillabusunda da göstərilir və fənn tədrisinin başlanğıcında tələbələrə elan edilir. Bütün
dərslərdə iştirak edən tələbə 10 bal qazanır. Davamiyyət balından ümumilikdə maksimum 2.5 bal
çıxılması mümkündür.
Diqqət, 25% dərs buraxan tələbə fənni keçmir!
2. Akademik vicdansızlıq.Plagiat (məsələn, yetərincə istinad verilmədən internetdən köçürmə),
kuizdə və ya imtahanda köçürmə cəhdləri (köçürmə baş tutmasa belə!) və ya digər tələbə ilə
müzakirə (kömək etmək və ya kömək almaq cəhdləri) tələbənin həmin fəndən çıxarılmasına
(“kəsilməyə”) səbəb olur. Belə halları görən müəllim fakültə rəhbərliyini dərhal xəbərdar etməlidir.
4. Sinif etiketi (ədəb qaydaları):
Dərsdə mövzudan kənar söhbətlər: dərsdə kənar söhbətlər tələbələrin fəal dinləmə və qavramasını
çətinləşdirir. Başqalarına qarşı diqqətli olun, onların hüquqlarına hörmətlə yanaşın.
5. Diqqətsizlik: Dərs vaxtı başqa kitablar, qəzetlər oxumaq, nə də kompüterdə işləmək olmaz.
Qeydlər əllə aparılmalıdır. Hər an qrup müzakirələrinə qoşulma gözlənildiyinə görə diqqətli olmaq
tələb edilir. Bu tələbəyə materialı mənimsəməkdə kömək edir. Bütün mobil telefonlar dərs vaxtı
söndürülməlidir. Əks təqdirdə bu gün ərzində bütün dərslərdən məhrumiyyətə və dəyərli balların
itirilməsinə gətirib çıxarar.
lX. BAL BÖLGÜSÜ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ.
A) Ballarm maksimum miqdarı -100 baldır. 100 ballıq sistem üzrə tələbə semestr ərzində bir dəfə
imtahan verir. İmtahanda 100 baldan maksimum 50 bal toplamaq mümkündür. İmtahanda hər biri
10 bal olmaqla 5 sual üzrə qiymətləndirmə aparılır.
3 kollokviumun nəticələrinə görə maksimum 30 bal, 10 bal sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinə görə,
10 bal da davamiyyətə görə verilir.
Tələbənin məşğələdəki hər bir cavabı 0-10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirilir. Hər fəndən tələbənin
minimum 3 cavabı yəni 3 qiyməti olmalıdır.
Yekunda fəndən minimum 51 bal toplamayan tələbə həmin fənni mütləq yenidən bir semestr
oxuyub təkrar imtahan verməlidir. 100 baldan minimum 51 bal toplamaqla yanaşı tələbə final üçün
ayrılan 50 baldan da minimum 17 bal toplamalıdır. 50 baldan 17 bal toplaya bilməyən tələbə də fənn
üzrə yekun balın cəmindən asılı olmayaraq həmin fənni mütləq yenidən bir semestr oxuyub təkrar imtahan
verməlidir.
İstiqamət Ballar Faiz
İmtahan (final) 50 (17) 50%
Seminar (məşğələ) və ya laborator dərslərin
nəticələrinə görə 30 30%
Tələbələrin sərbəst işinə görə 10 10%
Davamiyyət 10 10%
Cəmi: 100 100%
B) Qiymətləndirmə:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin standartına əsasən (23 aprel 2010-cu il tarixli, 75 saylı qərar)
konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə təhsil alanların biliyi aşağıdakı kimi
qiymətləndirilir:
N Ballar qiymət Kateqoriya
1 0-50 qeyri-kafı F
2 51-60 qənaətbəxş E
3 61-70 Kafi D
4 71-80 Yaxşı C
5 81-90 çox yaxşı B
6 91-100 əla A

X. FƏNN ÜZRƏ TƏQVİM TEMATİK PLAN


№ Tarix Gü Mövzu Kollokviu Oxu Tapşırıq növü
n m sualları materialı və təhvil
verilmə tarixi
1 20.09.18 IV Mövzu 1:İqtisad elminin meydana III. 27.09.18
qəlməsi və onun inkişafının əsas Tələb I mövzu
mərhələləri (2s) olunan
1.İqtisadiyyat və iqtisad elmi. 1, 2 kitablar:
2.İqtisadi nəzəriyyə yaranana qədərki
iqtisadi fikir.
3.İqtisad elminin yaranması və
inkişafının əsas mərhələləri.
4.Müasir iqtisad elminin istiqamətləri.
5.«Ekonomiya», «Ekonomika»
(İqtisadiyyat), «İqtisadi nəzəriyyə»,
«Siyasi iqtisad», «Ekonomiks»
anlayışlarının nisbəti.
2 04.10.18 IV Mövzu 2. İqtisadi nəzəriyyənin III. 11.10.18
predmeti və metodu 3, 4, 5, 6 Tələb olunan II Mövzu
1.İqtisadi nəzəriyyənin predmeti. kitablar:
2.İqtisadi proseslərin tədqiqat metodları.
3.İqtisadi qanun və kateqoriyalar.
4.İqtisadi nəzəriyyənin vəzifələri.
5.İqtisadi nəzəriyyə və digər elmlər.
İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi siyasət.
3 18.10.18 IV Mövzu 3. İqtisadiyyatın əsasları. III. 25.10.18
İqtisadiyyatın əsas ünsürləri və baza 7- 12 Tələb olunan III Mövzu
kateqoriyaları. İqtisadi seçim.
1.Resursların məhdudluğu və tələbatların kitablar:
sonsuzluğu problemi.
2.İqtisadi tələbatlar və onların təsnifatı.
İqtisadi nemət, məhsul, xidmətlər.
3.İqtisadi resurslar və onların növləri.
4.İqtisadi seçim. İstehsal imkanları əyrisi.
Alternativ xərclər.
5.Əmək prosesinin sadə momentləri.
Məhsuldar qüvvələr və istehsal
münasibətləri.
4. 01.11.18 IV Mövzu 4. İqtisadi sistemlər. Qarışıq III. 08.11.18
iqtisadiyyat.Milli iqtisadiyyat. 13- 16 Tələb olunan IV Mövzu
1.İqtisadi sistem anlayışı və onun kitablar:
ünsürləri.
2.İqtisadi sistemlərin əsas problemləri.
3.İqtisadi sistemlərin təsnifləşdirilməsi
meyarları və tipləri.
4.İqtisadi sistemlərin təsnifatı.
5.Milli iqtisadiyyat. Qarışıq iqtisadi
sistem və onun modelləri.
5. 15.11.18 IV Mövzu 5. İqtisadi institutlar və III. 22.11.18
mülkiyyət. 17- 19 Tələb olunan V Mövzu
1.İnstitut - iqtisadi nəzəriyyənin kitablar:
institusional istiqamətinin əsas
kateqoriyası kimi.
2.İqtisadiyyatda institutların rolu.
Transaksiya xərjləri.
3.Mülkiyyət kateqoriyası və onun
məzmunu.
4.Mülkiyyətin tipləri və formaları,
onların reallaşması.
5.Milliləşdirmə və özəlləşdirmə.
Azərbayjanda özəlləşdirmə prosessi və
onun xüsusiyyətləri.
6. 29.11.18 IV Mövzu 6. Bazar və bazar iqtisadiyyatı. III. 06.12.18
1. İctimai təsərrüfatın əsas formaları. 20- 24 Tələb olunan VI Mövzu
2. Bazara baxışların təkamülü. kitablar:
3. Bazarın meydana gəlməsinin tarixi
şərtləri.
4. Bazarın mahiyyəti və funksiyaları.
5. Bazarın strukturu və infrastrukturu.
7. 13.12.18 IV Mövzu 7. Bazar iqtisadiyyatı 25- 27 III. 20.12.18
subyektlərinin ümumi səçiyyəsi Tələb olunan VII Mövzu
1.Bazarın əsas subyektləri. kitablar:
2.Firma bazar iqtisadiyyatının subyekti
kimi.
3.Müxtəlif həcmli firmaların səciyyəvi
xüsusiyyətləri və bazar iqtisadiyyatında
onların rolu.
4.Təsərrüfat fəaliyyətinin əsas
formaları.
5.Dövlət bazar iqtisadiyyatının subyekti
kimi.
8. 27.12.18 IV Mövzu 8: Bazarın sistem yaradan 28-30 III. 27.12.18
elementləri: əmtəə və pul. Tələb olunan VIII Mövzu
1.Əmtəə və onun xassələri. kitablar:
2.Dəyər, qiymətlilik, faydalılıq. Əmək-
dəyər nəzəriyyəsi və son hədd
faydalılığı nəzəriyyəsi.
3.Pulun mahiyyəti və onun
konsepsiyaları.
4.Pulun əsas fünksiyaları.
5.Pul sistemləri və onların təkamülü.

Вам также может понравиться